Leonard | LEM6001E | User manual | Leonard LEM6001E User Manual

Leonard LEM6001E User Manual
Návod k použití
Kasutusjuhend
Lietošanas instrukcija
Naudojimo instrukcija
Varná deska
Pliidiplaat
Plīts
Kaitlentė
LEM6001E
2 Leonard
OBSAH
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní pokyny
Instalace
Popis spotřebiče
Denní používání
2
3
6
7
7
Tipy a rady
Čištění a údržba
Odstraňování závad
Technické údaje
Energetická účinnost
7
8
8
9
10
Zmĕny vyhrazeny.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné
instalace nebo použití. Návod k použití vždy uchovávejte na
bezpečném a přístupném místě pro jeho budoucí použití.
Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem
nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz
spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne, nedovolte
dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
Přístupné části jsou horké.
Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní
pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
Děti mladší tří let držte z dosahu spotřebiče vždy, když je v
provozu.
Leonard 3
Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho dostupné části se mohou
během používání zahřát na vysokou teplotu. Nedotýkejte
se topných článků. Děti mladší osmi let bez stálého dozoru
držte z dosahu spotřebiče.
Spotřebič nepoužívejte spolu s externím časovačem nebo
samostatným dálkovým ovládáním.
VAROVÁNÍ: Příprava jídel s tuky či oleji na varné desce
bez dozoru může být nebezpečná a způsobit požár.
Oheň se NIKDY nesnažte uhasit vodou, ale vypněte
spotřebič a poté plameny zakryjte např. víkem nebo hasicí
rouškou.
POZOR: U vaření je vždy nutné vykonávat dohled. U
krátkodobého vaření je nutné vykonávat dohled
nepřetržitě.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí požáru: Nepokládejte věci na
varnou desku.
Na varnou desku nepokládejte žádné kovové předměty
jako nože, vidličky, lžíce nebo pokličky, protože by se
mohly zahřát na velmi vysokou teplotu.
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na páru.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, servisní technik nebo osoba s podobnou
příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úrazu.
VAROVÁNÍ: Používejte pouze kryt varné desky přímo od
výrobce varného spotřebiče nebo takový kryt, který
výrobce spotřebiče v pokynech k použití označil jako
vhodný, případně kryt, který je součástí spotřebiče. Při
použití nesprávného krytu varné desky může dojít k
nehodě.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Instalace
VAROVÁNÍ! Tento spotřebič
smí instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
poranění nebo poškození
spotřebiče.
• Odstraňte veškerý obalový materiál.
4 Leonard
• Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
• Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
• Dodržujte minimální vzdálenosti od
ostatních spotřebičů a nábytku.
• Při přemisťování spotřebiče buďte vždy
opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
• Utěsněte výřez v povrchu pomocí
těsniva, abyste zabránili bobtnání z
důvodu vlhkosti.
• Chraňte dno spotřebiče před párou a
vlhkostí.
• Spotřebič neinstalujte vedle dveří či
pod oknem. Zabráníte tak převržení
horkého nádobí ze spotřebiče při
otevírání dveří či okna.
• Pokud je spotřebič instalován nad
zásuvkami, ujistěte se, že prostor mezi
dnem spotřebiče a horní zásuvkou
zajišťuje dostatečnou cirkulaci
vzduchu.
• Spodek spotřebiče se může silně
zahřát. Zajistěte instalaci samostatného
nehořlavého panelu, který bude
zakrývat spodek spotřebiče.
Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
požáru nebo úrazu elektrickým
proudem.
• Veškerá elektrická připojení by měla
být provedena kvalifikovaným
elektrikářem.
• Spotřebič musí být uzemněn.
• Před připojením varné desky k troubě a
před jakýmkoliv zapojením se ujistěte,
že nejsou hlavní svorky obou
spotřebičů pod proudem.
• Zkontrolujte, zda údaje o napájení na
typovém štítku souhlasí s parametry
elektrické sítě. Pokud tomu tak není,
obraťte se na elektrikáře.
• Ujistěte se, že je spotřebič nainstalován
správně. Volné a nesprávné zapojení
napájecího kabelu či zástrčky (je-li
součástí výbavy) může mít za následek
přehřátí svorky.
• Použijte správný typ napájecího
kabelu.
• Elektrické kabely nesmí být zamotané.
• Ujistěte se, že je nainstalována
ochrana před úrazem elektrickým
proudem.
• Použijte svorku k odlehčení kabelu od
tahu.
• Dbejte na to, aby se elektrické přívodní
kabely nebo zástrčky (jsou-li součástí
výbavy) nedotýkaly horkého spotřebiče
nebo horkého nádobí, když spotřebič
připojujete do blízké zásuvky.
• Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani
prodlužovací kabely.
• Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel nebo síťovou zástrčku
(je-li součástí výbavy). Pro výměnu
napájecího kabelu se obraťte na
autorizované servisní středisko nebo
elektrikáře.
• Ochrana před úrazem elektrickým
proudem u živých či izolovaných částí
musí být připevněna tak, aby nešla
odstranit bez použití nástrojů.
• Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
• Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ni síťovou zástrčku.
• Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
• Používejte pouze správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení,
pojistky (pojistky šroubového typu se
musí odstranit z držáku), ochranné
zemnicí jističe a stykače.
• Je nutné instalovat vhodný vypínač
nebo izolační zařízení k řádnému
odpojení všech napájecích vodičů
spotřebiče. Toto izolační zařízení musí
mít mezeru mezi kontakty alespoň 3
mm širokou.
Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
zranění, popálení či úrazu
elektrickým proudem.
Leonard 5
• Před prvním použitím odstraňte
veškerý obalový materiál (je-li
přítomen), štítky a ochrannou fólii.
• Tento spotřebič používejte v
domácnosti.
• Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
• Ujistěte se, že nejsou ventilační otvory
zakryté.
• Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.
• Po každém použití nastavte varnou
zónu do polohy „vypnuto“.
• Na varné zóny nepokládejte příbory
nebo pokličky. Mohly by se zahřát.
• Nepracujte se spotřebičem, když máte
vlhké ruce nebo když je v kontaktu s
vodou.
• Nepoužívejte spotřebič jako pracovní
nebo odkládací plochu.
• Vložíte-li jídlo do horkého oleje, může
olej vystříknout.
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
požáru nebo výbuchu
• Tuky a oleje mohou při zahřátí
uvolňovat hořlavé páry. Když vaříte s
tuky a oleji, držte plameny a ohřáté
předměty mimo jejich dosah.
• Páry uvolňované velmi horkými oleji se
mohou samovolně vznítit.
• Použitý olej, který obsahuje zbytky
potravin, může způsobit požár při
nižších teplotách než olej, který se
používá poprvé.
• Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
poškození spotřebiče.
• Nepokládejte horké nádoby na ovládací
panel.
• Nenechte vyvařit vodu v nádobách.
• Dbejte na to, aby na spotřebič nespadly
varné nádoby či jiné předměty. Mohl by
se poškodit jeho povrch.
• Nezapínejte varné zóny s prázdnými
nádobami nebo zcela bez nádob.
• Na spotřebič nepokládejte hliníkovou
fólii.
• Nepoužívejte pevnou plotýnku k
přímému vaření. Musí být používána
výhradně s vhodným nádobím.
• Tento spotřebič je určen výhradně pro
přípravu jídel. Nesmí být používán k
jiným účelům, například k vytápění
místností.
• Varná deska nesmí přijít do styku s
kyselými tekutinami jako je ocet,
citrónová šťáva nebo s prostředky na
odstraňování vodního kamene. Mohou
totiž zanechat matné skvrny.
Čištění a údržba
• Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho
povrchu.
• Před čištěním spotřebič vypněte a
nechte ho vychladnout.
• Před údržbou spotřebič odpojte od
elektrické sítě.
• K čištění spotřebiče nepoužívejte proud
vody nebo páru.
• Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální
mycí prostředky. Nepoužívejte žádné
prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
Likvidace
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
úrazu či udušení.
• Pro informace ohledně správné
likvidace spotřebiče se obraťte na
místní úřady.
• Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
• Odřízněte síťový kabel v blízkosti
spotřebiče a zlikvidujte jej.
Obsluha
• Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
• Používejte výhradně originální
náhradní díly.
6 Leonard
INSTALACE
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Typ připojení varné desky a
trouby
Tento spotřebič má oranžový 1x14-ti
kolíkový konektor a lze jej připojit k troubě
s oranžovým 1x14-ti kolíkovým
konektorem.
Před instalací spotřebiče
Před instalací varné desky si z typového
štítku opište níže uvedené informace.
Typový štítek je umístěn na spodní straně
varné desky.
Model .......................................
Výrobní číslo
(PNC) .............................
Sériové číslo ............................
Vestavné varné desky
Vestavné varné desky se smějí používat
pouze po zabudování do vhodných
vestavných modulů a pracovních ploch,
které splňují příslušné normy.
Vestavba
Ø10
4x
min.
500mm
min.
50mm
min.
55mm
490+1mm
min.
25 mm
560+1mm
Leonard 7
POPIS SPOTŘEBIČE
Uspořádání varné desky
1
1
145 mm
180 mm
180 mm
145 mm
1
1
1 Varná zóna
VAROVÁNÍ! Nebezpečí
popálení zbytkovým teplem.
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Použití varné desky
Varná deska se ovládá pomocí ovládacích
knoflíků trouby. Pokyny k ovládání varné
desky najdete v části „Denní používání“.
Před prvním použitím
Na každou varnou zónu položte nádobu s
vodou, nastavte maximální výkon a
nechte varnou desku pracovat 10 minut.
Tím se spálí zbytky ve spotřebiči. Poté
nechte varnou desku pracovat při
minimálním výkonu 20 minut. Během této
doby může ze spotřebiče vycházet zápach
a kouř. To je normální jev. Zajistěte
dostatečné větrání.
Jak používat rychlou plotýnku
Červená tečka uprostřed plotýnky
označuje rychlou plotýnku. Rychlá
plotýnka se zahřívá rychleji než normální
plotýnky. Červené tečky jsou vyznačeny
na plotýnkách. Během používání se po
určité době mohou opotřebit nebo zcela
zmizet. Na provoz varné desky to nemá
nežádoucí vliv.
TIPY A RADY
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Nádobí
Dno nádoby musí být zcela
rovné a co nejsilnější.
POZOR! Nepoužívejte litinové,
mastkové, kameninové,
grilovací nebo opékací pláty.
Při vysokém zahřátí může
nerezová ocel ztratit lesk.
8 Leonard
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
• Části z nerezové oceli omyjte vodou a
pak osušte měkkým hadrem.
Čištění elektrické plotýnky
Všeobecné informace
• Varnou desku po každém použití
očistěte.
• Nádoby používejte vždy s čistou spodní
stranou.
• Škrábance nebo tmavé skvrny na
povrchu nemají vliv na funkci varné
desky.
Nerezová ocel
• Na okraje varné desky z nerezové oceli
použijte čisticí prostředek na nerezovou
ocel.
• Nerezové okraje plotýnek mohou
změnit zabarvení z důvodu vysokých
teplot.
1. Použijte práškový čisticí prostředek
nebo houbičku.
2. Vyčistěte varnou desku vlhkým
hadříkem s malým množstvím mycího
prostředku.
3. Plotýnku zapněte na nízkou teplotu a
nechte ji vyschnout.
4. Aby byly plotýnky udržovány v dobrém
stavu, pravidelně do nich vetřete olej
pro šicí stroje. Olej vytřete pomocí
savého papíru.
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Varnou desku nelze zapnout
ani používat.
Je spálená pojistka.
Zkontrolujte, zda příčinou
závady není pojistka. Pokud
se pojistka spaluje opakova‐
ně, obraťte se na autorizo‐
vaného elektrikáře.
Když nenaleznete řešení...
Pokud problém nemůžete vyřešit sami,
obraťte se na autorizované servisní
středisko. Uveďte údaje z typového štítku.
Ujistěte se, že jste varnou desku používali
správným způsobem. Pokud ne, budete
muset návštěvu technika z
autorizovaného servisu nebo prodejce
zaplatit, i když je spotřebič ještě v záruce.
Informace o servisním středisku a
záručních podmínkách jsou uvedeny v
záruční příručce.
Leonard 9
Štítky dodávané v sáčku s
příslušenstvím
Nalepte samolepicí štítky následujícím
způsobem:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Nalepte jej na záruční list a odešlete
tuto část (je-li to možné).
B. Nalepte jej na záruční list a uchovejte
si tuto část (je-li to možné).
C. Nalepte jej na návod k použití.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Technické údaje varných zón
Varná zóna
Nominální výkon (maximální na‐
stavení teploty) [W]
Průměr varné zóny [mm]
Levá přední
2000
180
Levá zadní
1500
145
Pravá přední
1500
145
Pravá zadní
2000
180
Pro dosažení nejlepších výsledků vaření
používejte nádoby, které nejsou větší než
průměr varné zóny.
10 Leonard
ENERGETICKÁ ÚČINNOST
Informace o výrobku dle nařízení Komise EU 66/2014
Označení modelu
LEM6001E
Typ varné desky
Vestavná varná
deska
Počet varných zón
4
Technologie ohřevu
Pevná plotýnka
Průměr kruhových varných
zón (Ø)
Levá přední
Levá zadní
Pravá přední
Pravá zadní
18,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
18,0 cm
Spotřeba energie varných
zón (EC electric cooking)
Levá přední
Levá zadní
Pravá přední
Pravá zadní
194,9 Wh / kg
194,9 Wh / kg
194,9 Wh / kg
186,9 Wh / kg
Spotřeba energie varné
desky (EC electric hob)
EN 60350-2 - Elektrické spotřebiče na
vaření pro domácnost - část 2: varné
desky - metody pro měření výkonu
Úspora energie
Během každodenního pečení můžete
ušetřit energii, budete-li se řídit níže
uvedenými radami.
• Při ohřevu vody používejte pouze
takové množství, které potřebujete.
• Je-li to možné, vždy zakrývejte nádoby
pokličkami.
192,9 Wh / kg
• Před zapnutím varné zóny na ni
položte varnou nádobu.
• Dno varné nádoby by mělo být stejné
velikosti jako varná zóna.
• Na menší varné zóny postavte menší
varné nádoby.
• Postavte nádobu přímo na střed varné
zóny.
• Využijte zbytkové teplo k udržování
teploty jídle nebo k jeho rozpouštění.
POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené symbolem
. Obaly vyhoďte do příslušných
odpadních kontejnerů k recyklaci.
Pomáhejte chránit životní prostředí a
lidské zdraví a recyklovat elektrické a
elektronické spotřebiče určené k likvidaci.
Spotřebiče označené příslušným
symbolem nelikvidujte spolu s
domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
Leonard 11
SISUKORD
Ohutusinfo
Ohutusjuhised
Paigaldamine
Toote kirjeldus
Igapäevane kasutamine
11
12
14
15
16
Vihjeid ja näpunäiteid
Puhastus ja hooldus
Veaotsing
Tehnilised andmed
Energiatõhusus
16
16
17
18
18
Jäetakse õigus teha muutusi.
OHUTUSINFO
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege kaasasolev
juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta endale vastutust
vigastuste või varalise kahju eest, mis on tingitud
paigaldusnõuete eiramisest või väärast kasutusest. Hoidke
kasutusjuhend kindlas kohas alles, et saaksite seda
vajadusel vaadata.
Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
•
•
•
•
•
•
•
Üle 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või
vaimse erivajadusega inimesed või kogemuste ja
teadmisteta isikud võivad seda seadet kasutada vaid juhul,
kui nende tegevuse üle on järelvalve ja neid juhendatakse
seadme turvalise kasutamise osas ning nad mõistavad
seadme kasutamisega kaasnevaid ohte.
Ärge lubage lastel seadmega mängida.
Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas ja
kõrvaldage see nõuetekohaselt.
Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadmest eemal, kui see
töötab või jahtub. Mitmed juurdepääsetavad osad on
kuumad.
Kui seadmel on olemas lapselukk, tuleks see sisse
lülitada.
Ilma järelvalveta ei tohi lapsed seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
Alla 3-aastasi lapsi ei tohi kunagi töötava seadme
lähedusse lubada.
12 Leonard
Üldine ohutus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
HOIATUS! Seade ja selle juurde kuuluvad osad lähevad
kasutamise ajal kuumaks. Olge ettevaatlik, et te
kütteelemente ei puutuks. Alla 8-aastased lapsed tohivad
olla seadme läheduses ainult siis, kui nad on täiskasvanu
pideva järelvalve all.
Ärge kasutage seadet välise taimeriga või eraldi
kaugjuhtimissüsteemi abil.
HOIATUS! Kui kasutate toiduvalmistamisel kuuma õli, ärge
jätke toitu järelvalveta – see võib kaasa tuua tulekahju.
Ärge KUNAGI üritage kustutada tuld veega, vaid lülitage
seade välja ja katke leek näiteks kaane või
tulekustutustekiga.
ETTEVAATUST! Valmival toidul tuleb silm peal hoida.
Lühiajalise toiduvalmistamise puhul ei tohi pliidi juurest
lahkuda.
HOIATUS! Süttimisoht: Ärge hoidke keeduväljadel mingeid
esemeid.
Metallesemeid – nuge, kahvleid, lusikaid ega potikaasi ei
tohiks pliidipinnale panna, sest need võivad kuumeneda.
Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurupuhastit.
Kui toitejuhe on vigastatud, laske see ohutuse mõttes välja
vahetada tootja, volitatud hooldekeskuse või lihtsalt
kvalifitseeritud isiku poolt.
HOIATUS! Kasutage ainult selliseid pliidi kaitsevõresid,
mis on seadme tootja poolt valmistatud või tootja poolt
heaks kiidetud ja kasutusjuhendis loetletud, või seadmega
kaasasolevaid pliidi kaitsevõresid. Ebasobiva kaitsevõre
kasutamine võib kaasa tuua õnnetuse.
OHUTUSJUHISED
Paigaldamine
HOIATUS! Seadet tohib
paigaldada ainult
kvalifitseeritud tehnik.
HOIATUS! Seadme
vigastamise või kahjustamise
oht!
• Eemaldage kõik pakkematerjalid.
• Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
Leonard 13
• Järgige seadmega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid.
• Tagage minimaalne kaugus muudest
seadmetest ja mööbliesemetest.
• Kuna seade on raske, olge selle
liigutamisel ettevaatlik. Kasutage
töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
• Kaitske lõikepindu niiskuskahjustuste
eest sobiva tihendi abil.
• Kaitske seadme põhja auru ja niiskuse
eest.
• Ärge paigutage seadet ukse kõrvale
ega akna alla. Vastasel korral võivad
tulised anumad ukse või akna avamisel
seadme pealt maha kukkuda.
• Kui paigaldate seadme sahtlite kohale,
siis jälgige, et seadme põhja ja ülemise
sahtli vahele jääks piisavalt ruumi
õhuringluse jaoks.
• Seadme põhi võib minna kuumaks.
Põhjale juurdepääsu tõkestamiseks
paigaldage seadme alla kindlasti
mittesüttivast materjalist eralduspaneel.
•
•
•
•
•
•
•
Elektriühendus
HOIATUS! Tulekahju- ja
elektrilöögioht!
• Kõik elektriühendused peab teostama
kvalifitseeritud elektrik.
• Seade peab olema maandatud.
• Enne pliidi ühendamist ahjuga ja enne
mis tahes elektriühendustöid
veenduge, et kummagi seadme
toiteklemmid ei ole voolu all.
• Kontrollige, kas andmesildil toodud
elektrilised parameetrid vastavad
vooluvõrgu näitajatele. Vastasel juhul
võtke ühendust elektrikuga.
• Veenduge, et seade on õigesti
paigaldatud. Lahtiste või valede
toitejuhtmete või -pistikute kasutamisel
võib kontakt minna tuliseks.
• Kasutage õiget elektrijuhet.
• Vältige elektrijuhtmete sassiminekut.
• Veenduge, et paigaldatud on
põrutuskaitse.
• Paigaldage juhtmetele tõmbetõkis.
• Veenduge, et toitejuhe või -pistik ei
puutuks vastu kuuma seadet või
toidunõusid, kui te seadme
•
lähedalasuvasse pistikupesasse
ühendate.
Ärge kasutage mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
Veenduge, et te ei vigastaks
toitepistikut ega -juhet. Vigastatud
toitejuhtme vahetamiseks võtke
ühendust volitatud
teeninduskeskusega.
Isoleeritud ja isoleerimata osad peavad
olema kinnitatud nii, et neid ei saaks
eemaldada ilma tööriistadeta.
Ühendage toitepistik seinakontakti alles
pärast paigalduse lõpuleviimist.
Veenduge, et pärast paigaldamist säilib
juurdepääs toitepistikule.
Kui seinakontakt logiseb, ärge sinna
toitepistikut pange.
Seadet välja lülitades ärge tõmmake
toitekaablist. Hoidke alati kinni
toitepistikust.
Kasutage ainult õigeid
isolatsiooniseadiseid: kaitselüliteid,
kaitsmeid (keermega kaitsmed tuleb
pesast eemaldada), maalekkevoolu
kaitsmeid ja kontaktoreid.
Seadme ühendus vooluvõrguga tuleb
varustada mitmepooluselise
isolatsiooniseadisega.
Isolatsiooniseadise lahutatud
kontaktide vahemik peab olema
vähemalt 3 mm.
Kasutamine
HOIATUS! Vigastuse, põletuse
või elektrilöögioht!
• Enne esimest kasutamist eemaldage
kogu pakend, sildid ja kaitsekile (kui
see on olemas).
• Kasutage seda seadet ainult kodustes
tingimustes.
• Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.
• Veenduge, et ventilatsiooniavad ei
oleks tõkestatud.
• Ärge jätke töötavat seadet
järelevalveta.
• Lülitage keeduväli pärast kasutamist
alati välja.
14 Leonard
• Ärge pange söögiriistu või potikaasi
keeduväljadele. Need võivad minna
kuumaks.
• Ärge kasutage seadet märgade kätega
või juhul, kui seade on kontaktis veega.
• Ärge kasutage seadet tööpinna ega
hoiukohana.
• Kui panete toiduained kuuma õlisse,
võib see hakata pritsima.
HOIATUS! Plahvatuse või
tulekahju oht!
• Kuumutamisel võivad rasvad ja õlid
eraldada süttivaid aure. Kui kasutate
toiduvalmistamisel õli või rasvu, hoidke
need eemal lahtisest leegist või
kuumadest esemetest.
• Väga kuumast õlist eralduvad aurud
võivad iseeneslikult süttida.
• Kasutatud õli, milles võib leiduda
toidujääke, võib süttida madalamal
temperatuuril kui kasutamata õli.
• Ärge pange süttivaid või süttiva ainega
määrdunud esemeid seadmesse, selle
lähedusse või peale.
HOIATUS! Seadme
vigastamise või kahjustamise
oht!
• Ärge pange tuliseid nõusid
juhtpaneelile.
• Ärge laske keedunõudel kuivaks
keeda.
• Olge ettevaatlik ega laske nõudel ega
muudel esemetel seadmele kukkuda.
Pliidi pind võib puruneda.
• Ärge lülitage keeduvälju sisse tühjade
nõudega või ilma nõudeta.
• Ärge asetage seadmele
alumiiniumfooliumit.
• Ärge kasutage keeduplaati ilma
küpsetsunõuta. Kasutage alati sobivat
küpsetusnõud.
• See seade on ette nähtud ainult
toiduvalmistamiseks. Muul otstarbel,
näiteks ruumide soojendamiseks, seda
kasutada ei tohi.
• Ärge laske pliidil kokku puutuda
happeliste vedelikega, näiteks äädika,
sidrunimahla või katlakivieemaldajaga.
See jätab pinnale tuhmid plekid.
Puhastus ja hooldus
• Puhastage seadet regulaarselt, et
vältida pinnamaterjali kahjustumist.
• Lülitage seade välja ja laske sel enne
puhastamist maha jahtuda.
• Enne hooldustöid eemaldage seade
elektrivõrgust.
• Ärge kasutage seadme puhastamiseks
vee- või aurupihustit.
• Puhastage seadet pehme niiske lapiga.
Kasutage ainult neutraalseid
pesuaineid. Ärge kasutage abrasiivseid
tooteid, abrasiivseid küürimisšvamme,
lahusteid ega metallist esemeid.
Jäätmekäitlus
HOIATUS! Lämbumis- või
vigastusoht!
• Seadme õige kõrvaldamise kohta saate
täpsemaid juhiseid kohalikust
omavalitsusest.
• Eemaldage seade vooluvõrgust.
• Lõigake elektrijuhe seadme lähedalt
läbi ja visake ära.
Hooldus
• Seadme parandamiseks võtke
ühendust volitatud
teeninduskeskusega.
• Kasutage ainult originaalvaruosi.
PAIGALDAMINE
HOIATUS! Vt ohutust
käsitlevaid peatükke.
Pliidi ja ahju ühenduse tüüp
Sellel seadmel on oranž 1x14 pooluseline
konnektor ja seda võib ühendada ahjuga,
millel on oranž 1x14 pooluseline
konnektor.
Leonard 15
Enne paigaldamist
Seerianumber ............
Enne pliidi paigaldamist kirjutage üles
alltoodud andmed, mis on ära toodud
andmesildil. Andmesilt asub seadme
korpuse põhjal.
Mudel .......................................
Tootenumber
(PNC) ........................................
Integreeritud pliidid
Integreeritud pliiti võib kasutada alles
pärast seda, kui see on paigutatud
sobivasse standardile vastavasse
sisseehitatud mööblisse ja tööpinda.
Paigutamine mööblisse
Ø10
4x
min.
500mm
min.
50mm
min.
55mm
490+1mm
min.
25 mm
TOOTE KIRJELDUS
Pliidipinna skeem
1
1
145 mm
180 mm
180 mm
145 mm
1
1
1 Keeduväli
560+1mm
16 Leonard
HOIATUS! Jääkkuumusega
kaasneb põletusoht!
IGAPÄEVANE KASUTAMINE
HOIATUS! Vt ohutust
käsitlevaid peatükke.
Pliidi õige kasutamine
Pliiti kasutatakse ahju nuppude abil. Pliidi
kasutamise kirjeldus on toodud ahju
kasutusjuhendi jaotises "Igapäevane
kasutamine".
Enne esimest kasutamist
Asetage igale keeduväljale nõu veega,
valige maksimaalne kuumus ja pange pliit
10 minutiks tööle. See on vajalik seadmes
olevate jääkide ärapõletamiseks. Seejärel
laske pliidil 20 minutit töötada minimaalsel
kuumusel. Selle aja jooksul võib eralduda
suitsu ja kõrbelõhna. Tegu pole veaga.
Veenduge, et õhk saab piisavalt liikuda.
Kiirkeeduplaadi kasutamine
Kiirkeeduplaadi keskel on väike punane
täpp. Kiirkeeduplaat kuumeneb kiiremini
kui teised plaadid. Punased täpid on
joonistatud pliidipinnale. Aja jooksul
võivad need kasutamise tõttu kuluda ja
hiljem hoopis kaduda. See ei mõjuta
mingil määral pliidi tööd.
VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
HOIATUS! Vt ohutust
käsitlevaid peatükke.
Nõud
Keedunõu põhi peaks olema
võimalikult paks ja tasane.
ETTEVAATUST! Ärge
kasutage malmnõusid,
keraamilisi nõusid ega grill- või
röstplaate. Kui roostevaba
teras liiga tuliseks läheb, võib
see tuhmuda.
PUHASTUS JA HOOLDUS
HOIATUS! Vt ohutust
käsitlevaid peatükke.
Üldine teave
• Puhastage pliit pärast igakordset
kasutamist.
• Kasutage alati puhta põhjaga nõusid.
• Kriimustused või tumedad plekid pinnal
ei mõjuta pliidi tööd.
Roostevaba teras
• Roostevabade servade puhastamiseks
kasutage roostevabade pindade jaoks
mõeldud puhastusvahendeid.
• Kõrge temperatuuri juures võib plaadi
roostevaba serv värvi muuta.
• Roostevabast terasest osi peske veega
ja kuivatage seejärel pehme lapiga.
Elektrilise pliidiplaadi
puhastamine
1. Kasutage puhastuspulbrit või švammi.
2. Puhastage pliiti niiske lapi ja vähese
koguse pesuainega.
3. Soojendage pliidiplaat madala
temperatuurini ja laske kuivada.
4. Pliidiplaadi väljanägemise
säilitamiseks hõõruge seda aeg-ajalt
õmblusmasinaõliga. Pühkige õlijäägid
maha imava paberiga.
Leonard 17
VEAOTSING
HOIATUS! Vt ohutust
käsitlevaid peatükke.
Mida teha, kui...
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Pliiti ei saa käivitada või ka‐
sutada.
Kaitse on vallandunud.
Tehke kindlaks, kas tõrke
põhjustas kaitse. Kui kaitse
korduvalt uuesti vallandub,
võtke ühendust elektrikuga.
Kui lahendust ei leidu...
isegi garantiiajal tasuta olla. Teenindust ja
garantiitingimusi puudutavad juhised leiate
garantiibrošüürist.
Kui te ei suuda probleemile ise lahendust
leida, siis võtke ühendust edasimüüja või
teeninduskeskusega. Andke teada
andmesildil olevad andmed. Mõelge, kas
olete pliiti kindlasti õigesti kasutanud. Kui
seadet on valesti kasutatud, ei tarvitse
teeninduse tehniku või edasimüüja töö
A
Tarvikute kotis olevad sildid
Kleepige iseliimuvad sildid nii, nagu
allpool näha:
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Kleepige see garantiikaardile ja saatke
see osa ära (kui see on olemas).
B. Kleepige see garantiikaardile ja hoidke
see alles (kui see on olemas).
C. Kleepige see juhistebrošüürile.
18 Leonard
TEHNILISED ANDMED
Keeduväljade tehnilised näitajad
Keeduväli
Nimivõimsus (maks. soojusaste)
[W]
Keeduvälja diameeter [mm]
Vasakpoolne
eesmine
2000
180
Vasakpoolne ta‐
gumine
1500
145
Parempoolne
eesmine
1500
145
Parempoolne
tagumine
2000
180
Parimate tulemuste saamiseks kasutage
nõusid, mille diameeter ei ole keeduvälja
diameetrist suurem.
ENERGIATÕHUSUS
Tooteteave vastavalt direktiivile EU 66/2014
Mudeli tunnus
LEM6001E
Keeduplaadi tüüp
Integreeritud pliit
Keeduväljade arv
4
Kuumutamisviis
Kuumplaat
Ringikujuliste keeduväljade
läbimõõt (Ø)
Vasakpoolne eesmine
Vasakpoolne tagumine
Parempoolne eesmine
Parempoolne tagumine
18,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
18,0 cm
Keeduvälja energiatarbimi‐
ne (EC electric cooking)
Vasakpoolne eesmine
Vasakpoolne tagumine
Parempoolne eesmine
Parempoolne tagumine
194,9 Wh/kg
194,9 Wh/kg
194,9 Wh/kg
186,9 Wh/kg
Pliidi energiatarbimine (EC
electric hob)
EN 60350-2 - Kodumajapidamises
kasutatavad elektrilised
toiduvalmistusseadmed - Osa 2: Pliidid Meetodid jõudluse mõõtmiseks
192,9 Wh/kg
Energiasääst
Järgmisi nõuandeid järgides saate
igapäevaselt energiat kokku hoida.
• Vett kuumutades piirduge vajaliku
kogusega.
Leonard 19
• Võimalusel pange keedunõule alati
kaas peale.
• Enne keeduvälja sisselülitamist
asetage sellele keedunõu.
• Keedunõu põhi peaks olema
keeduväljaga samade mõõtmetega.
• Pange väiksem nõu väiksemale
keeduväljale.
• Pange nõu otse keeduvälja keskele.
• Toidu soojashoidmiseks või
sulatamiseks kasutage jääkkuumust.
JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse. Aidake
hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed
ringlusse. Ärge visake sümboliga
tähistatud seadmeid muude
majapidamisjäätmete hulka. Viige seade
kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi
saamiseks kohalikku omavalitsusse.
20 Leonard
SATURS
Drošības informācija
Drošības norādījumi
Uzstādīšana
Izstrādājuma apraksts
Izmantošana ikdienā
20
21
23
24
25
Padomi un ieteikumi
Kopšana un tīrīšana
Problēmrisināšana
Tehniskie dati
Energoefektivitāte
25
25
26
27
27
Izmaiņu tiesības rezervētas.
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par
savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces
nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā.
Glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās varētu
izmantot nākotnē.
Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
•
•
•
•
•
•
•
Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki
ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām,
vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās personas
uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces drošu lietošanu
un izprot potenciālos riskus.
Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un atbrīvojieties
no tā attiecīgi.
Neļaujiet bērniem un dzīvniekiem tuvoties ierīcei tās
darbības vai dzesēšanas laikā. Pieejamās sastāvdaļas ir
karstas.
Ja ierīcei ir bērnu drošības ierīce, tā jāaktivizē.
Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez
uzraudzības.
Bērni līdz 3 gadu vecumam nedrīkst tuvoties ierīcei tās
darbības laikā.
Vispārīgi drošības norādījumi
•
BRĪDINĀJUMS! Lietošanas laikā ierīce sakarst.
Nepieskarieties sildelementiem. Bērni līdz 8 gadu
Leonard 21
•
•
•
•
•
•
•
•
•
vecumam nedrīkst atrasties ierīces tuvumā bez
uzraudzības.
Nelietojiet ierīci ar ārēju laika slēdzi vai atsevišķu
tālvadības sistēmu.
BRĪDINĀJUMS! Gatavojot uz plīts ēdienu ar taukiem vai
eļļu bez pieskatīšanas, var izcelties ugunsgrēks.
NEMĒĢINIET dzēst uguni ar ūdeni, bet izslēdziet ierīci un
apsedziet liesmu, piemēram, ar vāku vai ugunsdrošības
segu.
UZMANĪBU! Gatavošanas process jāuzrauga. Īss
gatavošanas process jāuzrauga nepārtraukti.
BRĪDINĀJUMS! Aizdegšanās risks: Neturiet priekšmetus
uz plīts virsmām.
Nenovietojiet uz plīts virsmas metāla priekšmetus,
piemēram, nažus, dakšas, karotes un vākus, jo tie var
sakarst.
Netīriet ierīci ar tvaika tīrītāju.
Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no
nelaimes gadījumiem, to jānomaina ražotājam, pilnvarotam
servisa pārstāvim vai kvalificētam speciālistam.
BRĪDINĀJUMS! Izmantojiet tikai ierīces ražotāja ieteiktās
vai ierīces lietošanas instrukcijā norādītās plīts vadīklas vai
plīts vadīklas, kas iestrādātas ierīcē. Nepiemērotu plīts
vadīklu lietošana var izraisīt negadījumus.
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
Uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS! Ierīci drīkst
uzstādīt tikai kvalificēta
persona.
BRĪDINĀJUMS! Pastāv
savainojumu vai ierīces
bojājumu risks.
• Noņemiet visu iepakojumu.
• Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
• Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātos
uzstādīšanas norādījumus.
• Nodrošiniet starp blakus uzstādītām
ierīcēm piemērotu attālumu.
• Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo
tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet
drošības cimdus un ierīces
komplektācijā iekļautos apavus.
• Apstrādājiet nozāģētās virsmas ar
hermetizējošu līdzekli, lai nepieļautu
piebriešanu mitruma ietekmē.
• Aizsargājiet ierīces apakšu no tvaika un
mitruma.
• Neuzstādiet ierīci blakus durvīm vai
zem logiem. Tas jāievēro, lai, atverot
durvis vai logu, nenokristu ēdiena
gatavošanas trauki.
• Ja zem ierīces atrodas atvilktnes,
pārliecinieties, ka starp ierīces apakšu
22 Leonard
un augšējo ierīci tiek nodrošināta
pietiekama gaisa cirkulācija.
• Ierīces apakšdaļa var būt karsta.
Pārbaudiet, vai ir uzstādīts nedegošs
atdalītājpanelis zem ierīces, lai
novērstu piekļuvi apakšdaļai.
Elektrības padeves pieslēgšana
BRĪDINĀJUMS! Var izraisīt
ugunsgrēku un elektrošoku.
• Elektrības padeves pieslēgšana jāveic
sertificētam elektriķim.
• Ierīce jābūt iezemētai.
• Pirms plīts savienojuma izveides ar
cepeškrāsni un pirms katras
elektroinstalācijas pārliecinieties, vai
abu ierīču pieslēguma spailes nav zem
sprieguma.
• Pārliecinieties, ka informācija uz
tehnisko datu plāksnītes atbilst jūsu
elektrosistēmas parametriem. Ja
neatbilst, sazinieties ar elektriķi.
• Pārliecinieties, lai ierīce tiktu pareizi
uzstādīta. Vaļīgs vai neatbilstošs
strāvas vads vai kontaktdakša (ja tāda
ir) var izraisīt kontakta pārkaršanu.
• Izmantojiet atbilstošu strāvas kabeli.
• Nepieļaujiet elektrības vadu
samezglošanos.
• Pārliecinieties, lai tiktu uzstādīta
aizsardzība pret elektrošoku.
• Izmantojiet vada atslogotāju.
• Pieslēdzot ierīci rozetei, pārliecinieties,
ka elektrības vads vai kontaktdakša (ja
tāda ir) nepieskaras ierīces karstajām
daļām vai ēdiena gatavošanas
traukiem.
• Nelietojiet daudzkontaktu adapterus vai
pagarinātājus.
• Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu
kontaktdakšu (ja tāda ir) un strāvas
vadu. Sazinieties ar pilnvarotu servisa
centru vai elektriķi, lai nomainītu bojātu
strāvas kabeli.
• Daļas, kas nodrošina aizsardzību pret
elektrošoku no strāvu vadošiem un
izolētajiem elementiem, jānostiprina tā,
lai tos nevarētu noņemt bez
instrumentiem.
• Pieslēdziet kontaktspraudni
kontaktligzdai tikai uzstādīšanas
beigās. Pārbaudiet, vai pēc
uzstādīšanas kontaktspraudnim var
brīvi piekļūt.
• Ja kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet
tajā kontaktspraudni.
• Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla, velkot
aiz barošanas kabeļa. Vienmēr velciet
aiz spraudkontakta.
• Ir jāizmanto atbilstošas izolācijas
ierīces: automātslēdži, drošinātāji (no
turētājiem izskrūvējami drošinātāji),
zemējuma noplūdes automātslēdži un
savienotāji.
• Elektroinstalācijā jābūt izolācijas ierīcei,
kas ļauj atvienot ierīci no visiem
elektrotīkla poliem. Izolācijas ierīcē
atstarpei starp kontaktiem jābūt vismaz
3 mm.
Pielietojums
BRĪDINĀJUMS! Savainojumu,
apdegumu vai elektrošoka
risks.
• Pirms pirmās ieslēgšanas noņemiet
iepakojuma, marķējuma un
aizsardzības plēves (ja tādas ir).
• Izmantojiet šo ierīci mājsaimniecībā.
• Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
• Pārliecinieties, vai ventilācijas atveres
nav bloķētas.
• Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez
uzraudzības.
• Pēc katras lietošanas iestatiet
gatavošanas zonas pozīcijā "Izslēgt".
• Nenovietojiet galda piederumus un
katlu vākus uz gatavošanas zonām. Tie
var sakarst.
• Nedarbiniet ierīci ar mitrām rokām vai,
ja tā saskaras ar ūdeni.
• Nelietojiet ierīci kā darbvirsmu vai
uzglabāšanai paredzētu virsmu.
• Kad ievietojat ēdienu karstā eļļā, tā var
šļakstēt.
BRĪDINĀJUMS! Pastāv
ugunsgrēka vai sprādziena
risks.
Leonard 23
• Uzkarsēti tauki un eļļa var radīt
uzliesmojošu tvaiku. Gatavojot ar
taukvielām un eļļu, netuviniet tām
atklātu liesmu vai sakarsētus
priekšmetus.
• Tvaiki, kurus izdala ļoti karsta eļļa, var
izraisīt spontānu aizdegšanos.
• Izlietota eļļa, kas satur ēdiena atliekas,
var izraisīt ugunsgrēku pie zemākas
temperatūras nekā eļļa, kas tiek lietota
pirmo reizi.
• Neievietojiet ierīcē, neturiet tās tuvumā
vai uz tās viegli uzliesmojošas vielas
vai ar viegli uzliesmojošām vielām
piesūcinātus priekšmetus.
BRĪDINĀJUMS! Pastāv ierīces
bojājumu risks.
• Nenovietojiet karstus ēdiena
gatavošanas traukus uz vadības
paneļa.
• Neļaujiet ēdiena gatavošanas traukiem
izvārīties tukšiem.
• Uzmanieties, lai uz ierīces neuzkristu
nekādi priekšmeti vai ēdiena
gatavošanas trauki. Tā var sabojāt
virsmu.
• Neieslēdziet sildriņķus, ja uz tiem
novietots tukšs ēdiena gatavošanas
trauks, vai bez ēdiena gatavošanas
trauka.
• Nenovietojiet uz ierīces alumīnija foliju.
• Tiešai vārīšanai nelietojiet stabilo
sildriņķi. To izmanto piemērotiem
ēdiena gatavošanas traukiem.
• Šī ierīce paredzēta tikai ēdiena
gatavošanai. To nedrīkst lietot citiem
nolūkiem, piemēram, telpu apsildei.
• Neļaujiet skābi saturošiem šķidrumiem,
piemēram, etiķim, citronu sulai vai
kaļķakmens noņemšanas līdzekļiem
nonākt uz plīts virsmas. Šie šķidrumi
atstās matētus nospiedumus.
Kopšana un tīrīšana
• Regulāri tīriet ierīci, lai novērstu
virsmas materiāla nolietošanos.
• Pirms ierīces tīrīšanas izslēdziet to un
ļaujiet tai atdzist.
• Atvienojiet ierīci no elektrotīkla pirms
apkopes veikšanas.
• Ierīces tīrīšanai neizmantojiet tvaiku un
neizsmidziniet ūdeni.
• Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu.
Lietojiet tikai neitrālus tīrīšanas
līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus
izstrādājumus, abrazīvus sūkļus,
šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.
Ierīces utilizācija
BRĪDINĀJUMS! Pastāv
savainošanās vai
nosmakšanas risks.
• Sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai
noskaidrotu, kā pareizi utilizēt ierīci.
• Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
• Nogrieziet strāvas kabeli netālu no
ierīces un utilizējiet to.
Servisa izvēlne
• Lai salabotu ierīci, sazinieties ar
pilnvarotu servisa centru.
• Lietojiet tikai oriģinālas rezerves daļas.
UZSTĀDĪŠANA
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
Plīts un cepeškrāsns
savienojuma veids
Šai ierīcei ir oranžs 1 x 14 kārtsveida
savienojums un to var savienot ar
cepeškrāsni, izmantojot oranžo 1 x 14
kārtsveida savienojumu.
Pirms uzstādīšanas
Pirms plīts uzstādīšanas pierakstiet zemāk
informāciju, kas norādīta uz datu
plāksnītes. Tehnisko datu plāksnīte
atrodas plīts apakšā.
Modelis .......................................
Izstrādājuma
nr. .........................................
Sērijas numurs ...........................
24 Leonard
Iebūvējamas plītis
Lietojiet iebūvējamās plītis tikai pēc tam,
kad tās ir pareizi iebūvētas virtuves
mēbelēs un darba virsmās atbilstoši spēkā
esošiem standartiem.
Iebūvēšana
Ø10
4x
min.
500mm
min.
50mm
min.
55mm
490+1mm
min.
25 mm
IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
Plīts virsmas shēma
1
1
145 mm
180 mm
180 mm
145 mm
1
1
BRĪDINĀJUMS! Pastāv risks
gūt apdegumus atlikušā siltuma
dēļ.
1 Gatavošanas zona
560+1mm
Leonard 25
IZMANTOŠANA IKDIENĀ
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
Plīts lietošana
Plīts virsmas vadību veic ar cepeškrāsns
regulatoriem. Informāciju par plīts virsmas
lietošanu skatiet sadaļā "Izmantošana
ikdienā".
Pirms pirmās ieslēgšanas
Uz katras gatavošanas zonas uzlieciet
virtuves traukus ar ūdeni, iestatiet
maksimālos lielumus un darbiniet plīti 10
min., lai uz ierīces sadegtu visas produktu
atliekas. Pēc tam darbiniet plīti ar
minimālajiem iestatījumiem 20 min. Šajā
laika var rasties dūmi un nepatīkama
smaka. Tas ir normāli. Pārbaudiet, vai
gaisa plūsma ir pietiekama.
Nospiežot ātrās uzsildīšanas
taustiņu
Ātrā sildriņķa vidū atrodas sarkans
punktiņš. Ātrais sildriņķis sakarst ātrāk
nekā parastie sildriņķi. Sarkanie punkti ir
uzkrāsoti uz riņķiem. Šie punkti lietošanas
rezultātā var daļēji vai pilnībā pazust pēc
kāda laika. Tas neietekmēs plīts darbību.
PADOMI UN IETEIKUMI
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
Ēdiena gatavošanas trauki
Ēdiena gatavošanas trauka
pamatnei vajadzētu būt pēc
iespējas biezākai un
plakanākai.
UZMANĪBU! Nelietojiet čuguna
pannas, steatīta, māla, grila vai
tostera plāksnes. Nerūsējošais
tērauds var apsūbēt, ja to
pārlieku sakarsē.
KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
Vispārēja informācija
• Tīriet plīti pēc katras lietošanas reizes.
• Vienmēr lietojiet ēdiena gatavošanas
traukus ar tīrām apakšpusēm.
• Skrāpējumi vai tumši traipi uz virsmas
neietekmē plīts darbību.
Nerūsējošais tērauds
• Plīts virsmas tērauda malām
izmantojiet speciālu tīrīšanas līdzekli,
kas paredzēts nerūsējošam tēraudam.
• Riņķa apmale no nerūsējoša tērauda
var mainīt krāsu augstas temperatūras
iedarbībā.
• Mazgājiet nerūsējošā tērauda daļas ar
ūdeni, tad noslaukiet tās ar mīkstu
drānu.
Elektriskā sildriņķa tīrīšana
1. Izmantojiet pulverveida tīrīšanas
līdzekļus vai sūkļus tīrīšanai.
2. Tīriet plīti ar mitru drāniņu un
mazgāšanas līdzekli.
3. Sakarsējiet sildriņķi zemā temperatūrā
un ļaujiet tam nožūt.
4. Lai uzturētu sildriņķus labā stāvoklī,
regulāri noberziet tos ar šujmašīnas
eļļu. Noņemiet eļļu ar uzsūcošu papīru.
26 Leonard
PROBLĒMRISINĀŠANA
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
Ko darīt, ja ...
Problēma
Iespējamie iemesli
Risinājums
Plīti nevar ieslēgt vai darbi‐
nāt.
Izdedzis drošinātājs.
Pārliecinieties, vai ierīces
darbības traucējums ir sais‐
tīts\i ar drošinātāju. Ja droši‐
nātājs atkārtoti izdeg, sazi‐
nieties ar kvalificētu elektriķi.
Ja nevarat atrast risinājumu ...
Ja nevarat atrast risinājumu, sazinieties ar
ierīces tirgotāju vai pilnvarotu servisa
centru. Norādiet datu plāksnītē atrodamos
datus. Pārliecinieties, ka izmantojāt plīts
virsmu pareizi. Ja lietojāt ierīci nepareizi,
par problēmu novēršanu, kuru veic
apkalpošanas centra darbinieki vai ierīces
tirgotājs, tiks ieturēta papildu samaksa pat
A
garantijas apkalpošanas laikā. Informāciju
par apkalpošanas centru un garantijas
noteikumiem skatiet garantijas brošūrā.
Uzlīmes tiek piegādātas
komplektā ar piederumu somu.
Uzlieciet pašlīmējošās uzlīmes kā norādīts
zemāk:
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Pielīmējiet to garantijas talonam un
atsūtiet šo daļu (ja ir spēkā).
B. Pielīmējiet to garantijas talonam un
saglabājiet šo daļu (ja ir spēkā).
C. Uzlīmējiet to uz pamācības brošūras.
Leonard 27
TEHNISKIE DATI
Gatavošanas zonu specifikācijas
Gatavošanas
zona
Nominālā jauda (maksimālā sil‐
dīšanas pakāpe) [W]
Gatavošanas zonas diametrs
[mm]
Priekšējā kreisā
2000
180
Aizmugurējā
kreisā
1500
145
Priekšējā labā
1500
145
Aizmugurējā la‐
bā
2000
180
Lai gūtu optimālus gatavošanas
rezultātus, lietojiet ēdiena gatavošanas
traukus, kas nav lielāki par gatavošanas
zonas diametru.
ENERGOEFEKTIVITĀTE
Produkta informācija saskaņā ar EU 66/2014
Modeļa identifikācija
LEM6001E
Plīts veids
Iebūvējama plīts
virsma
Gatavošanas zonu skaits
4
Karsēšanas tehnoloģija
Kompakta plītiņa
Apaļās gatavošanas zonas
diametrs (Ø)
Priekšējā kreisā
Aizmugurējā kreisā
Priekšējā labā
Aizmugurējā labā
18,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
18,0 cm
Gatavošanas zonas ener‐
goefektivitāte (EC electric
cooking)
Priekšējā kreisā
Aizmugurējā kreisā
Priekšējā labā
Aizmugurējā labā
194,9 Wh / kg
194,9 Wh / kg
194,9 Wh / kg
186,9 Wh / kg
Plīts virsmas energoefekti‐
vitāte (EC electric hob)
EN 60350-2 - Elektriskās mājsaimniecības
gatavošanas ierīces - 2. daļa: Plīts virsmas
- veiktspējas noteikšanas metodes
Enerģijas taupīšana
Ievērojot turpmāk izklāstītos ieteikumus
ikdienas gatavošanas laikā var ietaupīt
enerģiju.
192,9 Wh / kg
• Lieciet karsēt ūdeni tikai nepieciešamā
tilpumā.
• Ja iespējams, uzlieciet ēdiena
gatavošanas traukiem vākus.
• Pirms gatavošanas zonas ieslēgšanas
uzlieciet uz tās ēdiena gatavošanas
trauku.
• Ēdiena gatavošanas traukam jāatbilst
gatavošanas zonas diametram.
28 Leonard
• Mazākus ēdiena gatavošanas traukus
lieciet uz mazākām gatavošanas
zonām.
• Ēdiena gatavošanas traukus lieciet tieši
gatavošanas zonas centrā.
• Varat izmantot atlikušo siltumu, lai
uzturētu ēdienu siltu vai to kausētu.
APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus
ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma
materiālus atbilstošajos konteineros to
otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt
apkārtējo vidi un cilvēku veselību, atkārtoti
pārstrādājot elektrisko un elektronisko
iekārtu atkritumus. Neizmetiet ierīces, kas
apzīmētas ar šo simbolu , kopā ar
mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet
izstrādājumu vietējā otrreizējās pārstrādes
punktā vai sazinieties ar vietējo
pašvaldību.
Leonard 29
TURINYS
Saugos informacija
Saugos instrukcijos
Įrengimas
Gaminio aprašymas
Kasdienis naudojimas
29
30
33
34
34
Patarimai
Valymas ir priežiūra
Trikčių šalinimas
Techniniai duomenys
Energijos efektyvumas
34
35
35
36
37
Galimi pakeitimai.
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako už
sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso įrengimo
ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite saugioje ir
pasiekiamoje vietoje, kad prireikus galėtumėte pasižiūrėti.
Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
•
•
Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, jutimo
arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems trūksta
patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik tuomet, jei jie
prižiūrimi arba jiems buvo suteikti nurodymai, kaip saugiai
naudoti prietaisą, ir jei jie supranta su prietaiso naudojimu
susijusius pavojus.
Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir tinkamai
pašalinkite.
Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia
prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys
būna įkaitę.
Jeigu prietaise yra apsaugos nuo vaikų įtaisas, jį reikia
suaktyvinti.
Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo priežiūros darbų.
3 metų ir mažesnių vaikų niekada negalima prileisti prie
prietaiso, kai jis veikia.
30 Leonard
Bendrieji saugos reikalavimai
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ĮSPĖJIMAS! Prietaisas ir jo prieinamos dalys įkaista
naudojimo metu. Būkite atsargūs ir neprisilieskite prie
kaitinimo elementų. Mažesnių nei 8 metų vaikų negalima
prileisti prie prietaiso, jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
Nenaudokite prietaiso su išoriniu laikmačiu arba atskira
nuotolinio valdymo sistema.
ĮSPĖJIMAS! Neprižiūrimas maisto gaminimas ant
kaitlentės su riebalais ar aliejumi gali būti pavojingas ir
sukelti gaisrą.
NIEKADA negesinkite gaisro vandeniu, bet išjunkite
prietaisą ir tada uždenkite liepsną, pvz., dangčiu arba
gesinimo apdangalu.
DĖMESIO! Maisto gaminimo procesas turi būti prižiūrimas.
Trumpalaikis maisto gaminimo procesas turi būti nuolat
prižiūrimas.
ĮSPĖJIMAS! Gaisro pavojus: nelaikykite daiktų ant maisto
gaminimo paviršių.
Niekada nedėkite metalinių daiktų, tokių kaip dangčių,
peilių ar šaukštų ant kaitlentės viršaus, nes jie gali įkaisti.
Nenaudokite garinio valiklio prietaisui valyti.
Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti tik
gamintojui, įgaliotajam klientų aptarnavimo atstovui arba
panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip gali kilti pavojus.
ĮSPĖJIMAS! Naudokite tik maisto gaminimo prietaiso
gamintojo sukurtas arba prietaiso gamintojo naudojimo
instrukcijoje nurodytas kaip tinkamas kaitlenčių apsaugas
arba prietaise jau integruotas kaitlenčių apsaugas.
Netinkamų apsaugų naudojimas gali sukelti nelaimingus
atsitikimus.
SAUGOS INSTRUKCIJOS
Įrengimas
ĮSPĖJIMAS! Šį prietaisą įrengti
privalo tik kvalifikuotas asmuo.
ĮSPĖJIMAS! Galite susižeisti
arba sugadinti prietaisą.
• Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
• Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
Leonard 31
• Vadovaukitės su prietaisu pateikta
įrengimo instrukcija.
• Būtina paisyti minimalių atstumų iki kitų
prietaisų ir spintelių.
• Visada būkite atsargūs, kai perkeliate
prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada
mūvėkite apsaugines pirštines ir
avėkite uždarą avalynę.
• Apsaugokite nupjautus paviršius
hermetiku, kad jie nuo drėgmės
neišbrinktų.
• Apsaugokite prietaiso apačią nuo garų
ir drėgmės.
• Jokiu būdu neįrenkite prietaiso greta
durų ir po langu. Atidarant duris ar
langus, jie gali nuversti įkaitusius
prikaistuvius nuo prietaiso.
• Jeigu prietaisas įrengiamas virš stalčių,
įsitikinkite, kad tarp prietaiso apačios ir
apatinio stalčiaus yra pakankamai
vietos orui cirkuliuoti.
• Prietaiso apačia gali įkaisti. Būtinai po
prietaisu įrenkite nedegią pertvarą, kad
nebūtų prieigos prie apačios.
Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS! Gaisro ir elektros
smūgio pavojus.
• Visus elektros prijungimus turi įvesti
kvalifikuotas elektrikas.
• Šis prietaisas turi būti įžemintas.
• Prieš prijungiant kaitlentę prie orkaitės
ir išvedžiojant laidus, patikrinkite, kad
abiejų prietaisų pagrindiniuose
gnybtuose nebūtų įtampos.
• Patikrinkite, ar elektros duomenys,
nurodyti techninių duomenų lentelėje,
atitinka jūsų elektros tinklo duomenis.
Jeigu ne, kreipkitės į elektriką.
• Patikrinkite, ar prietaisas tinkamai
įrengtas. Dėl laisvo ir netinkamo
elektros maitinimo laido ar kištuko
(jeigu taikytina) gnybtas gali įkaisti.
• Naudokite tinkamą elektros maitinimo
laidą.
• Pasirūpinkite, kad elektros laidai
nesusipainiotų.
• Patikrinkite, ar įrengta apsauga nuo
elektros smūgių.
• Ant laido naudokite įtempimą
mažinančią sąvaržą.
• Patikrinkite, kad maitinimo laidas ar
kištukas (jeigu taikytina) neliestų karšto
prietaiso ar karštų prikaistuvių, kai
jungiate prietaisą į netoli esančius
lizdus
• Nenaudokite daugiakanalių kištukų,
jungiklių ir ilginamųjų laidų.
• Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte
elektros kištuko (jeigu taikytina) ar
maitinimo laido. Kreipkitės į mūsų
įgaliotąjį aptarnavimo centrą arba
elektriką, jeigu reikia pakeisti pažeistą
maitinimo laidą.
• Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių
apsauga nuo smūgių turi būti pritvirtinta
taip, kad nebūtų galima nuimti be
įrankių.
• Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
• Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs,
nejunkite kištuko.
• Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už elektros laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
• Naudokite tik tinkamus izoliavimo
įtaisus: liniją apsaugančius
automatinius jungiklius, saugiklius
(įsukami saugikliai turi būti išimami iš jų
laikiklio), įžeminimo nuotėkio
atjungiamuosius įtaisus ir kontaktorius.
• Elektros instaliacija privalo turėti
izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti
prietaisą nuo maitinimo tinklo ties visais
poliais. Tarp izoliavimo įtaiso kontaktų
turi būti mažiausiai 3 mm pločio
tarpelis.
Naudojimas
ĮSPĖJIMAS! Pavojus
susižaloti, nudegti arba gauti
elektros smūgį.
• Prieš naudodami pirmąkart, išimkite
visas pakuotės medžiagas, nuimkite
etiketes ir apsauginę plėvelę (jeigu
taikytina).
32 Leonard
• Naudokite šį prietaisą namų ūkio
aplinkoje.
• Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
• Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos
nebūtų uždengtos.
• Nepalikite veikiančio prietaiso be
priežiūros.
• Kiekvieną kartą panaudoję prietaisą,
kaitvietes išjunkite.
• Nedėkite stalo įrankių arba prikaistuvių
dangčių ant kaitviečių. Jie gali įkaisti.
• Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų
rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi prie
vandens.
• Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio
arba vietos daiktams laikyti.
• Kai dedate maistą į karštą aliejų, aliejus
gali ištikšti.
ĮSPĖJIMAS! Gaisro ir
sprogimo pavojus
• Kaitinant riebalus arba aliejų, gali kilti
lengvai užsiliepsnojančių garų.
Kaitindami riebalus ir aliejų, būkite
atsargūs, kad liepsna arba įkaitę daiktai
jų neuždegtų.
• Įkaitusio aliejaus garai gali savaime
užsiliepsnoti.
• Naudotas aliejus, kuriame yra maisto
likučių, gali užsiliepsnoti esant
žemesnei temperatūrai nei aliejus, kuris
yra naudojamas pirmą kartą.
• Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
ĮSPĖJIMAS! Pavojus sugadinti
prietaisą.
• Nestatykite įkaitusių prikaistuvių ant
valdymo skydelio.
• Nestatykite ant karštų kaitviečių tuščių
prikaistuvių.
• Būkite atsargūs, kad ant prietaiso
nenukristų daiktai arba prikaistuviai. Jie
gali pažeisti paviršių.
• Nejunkite kaitviečių, nepastatę ant jų
prikaistuvių arba ant jų pastatę tuščius
prikaistuvius.
• Nedėkite ant prietaiso aliuminio folijos.
• Nenaudokite vientisos kaitinimo
plokštės tiesioginiam maisto gaminimui.
Ji turi būti naudojama su tinkamais
prikaistuviais.
• Šis prietaisas yra skirtas tik maistui
gaminti. Jį draudžiama naudoti kitais
tikslais, pavyzdžiui, patalpai šildyti.
• Saugokite kaitlentę nuo rūgščių
skysčių, pavyzdžiui, acto, citrinos sulčių
arba kalkių nuosėdų šalinimo
priemonių. Ant paviršiaus gali likti
matinių dėmių.
Valymas ir priežiūra
• Reguliariai valykite prietaisą, kad
apsaugotumėte paviršių nuo
nusidėvėjimo.
• Prieš valydami prietaisą, išjunkite jį ir
palaukite, kol jis atvės.
• Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo,
prieš atlikdami techninės priežiūros
darbus.
• Prietaisui valyti nenaudokite garų ir
nepurkškite vandeniu.
• Valykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste. Naudokite tik neutralius
ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių
arba metalinių daiktų.
Šalinimas
ĮSPĖJIMAS! Pavojus susižeisti
arba uždusti.
• Norėdami sužinoti, kaip tinkamai
pašalinti seną prietaisą, susisiekite su
atitinkama savivaldybės įstaiga.
• Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
• Nupjaukite maitinimo laidą arti prietaiso
ir pašalinkite jį.
Techninė priežiūra
• Dėl prietaiso remonto kreipkitės į
įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
• Naudokite tik originalias atsargines
dalis.
Leonard 33
ĮRENGIMAS
plokštelės. Techninių duomenų plokštelę
rasite kaitlentės apačioje.
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos
skyrius.
Kaitlentės ir orkaitės prijungimo
tipas
Šis prietaisas turi oranžinio 1 x 14 poliaus
jungtį ir gali būti prijungtas prie orkaitės su
oranžinio 1 x 14 poliaus jungtimi.
Prieš įrengiant
Prieš įrengdami kaitlentę, užrašykite
žemiau informaciją iš techninių duomenų
Modelis ........................................
PNC .........................................
Serijos numeris.........................
Įmontuojamos kaitlentės
Į baldus įmontuojamos kaitlentės gali būti
naudojamos tik po to, kai jos bus įrengtos
tinkamame standartus atitinkančiame
paviršiuje.
Įrengimas balduose
Ø10
4x
min.
500mm
min.
50mm
min.
55mm
490+1mm
min.
25 mm
560+1mm
34 Leonard
GAMINIO APRAŠYMAS
Maisto gaminimo paviršių išdėstymas
1
1
145 mm
180 mm
180 mm
145 mm
1
1
1 Kaitvietė
ĮSPĖJIMAS! Pavojus
nusideginti dėl likusio karščio.
KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos
skyrius.
Kaitlentės naudojimas
Kaitlentė valdoma sukant orkaitės
rankenėles. Kaitlentės valdymas
aprašomas kasdienio naudojimo skyriuje.
Prieš naudojantis pirmąkart
Ant kiekvienos kaitvietės uždėkite
prikaistuvius su vandeniu, nustatykite
didžiausią temperatūrą ir palikite kaitlentę
įjungtą 10 minučių. Taip išdeginsite
prietaise esančius likučius. Po to palikite
kaitlentę įjungtą mažiausia temperatūra 20
minučių. Šiuo laikotarpiu gali atsirasti
kvapas ir dūmų. Tai normalu. Būtinai
užtikrinkite tinkamą vėdinimą.
Greitai kaistančios kaitvietės
naudojimas
Kaitvietės viduryje esantis raudonas
taškas reiškia, kad tai greitai kaistanti
kaitvietė. Greitai kaistanti kaitvietė įkaista
greičiau nei įprastos kaitvietės. Ant
kaitviečių nupiešti raudoni taškai.
Naudojant prietaisą, laikui bėgant, jie gali
išblukti ir netgi visai dingti. Tai neturi
nepageidaujamo poveikio kaitlentės
veikimui.
PATARIMAI
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos
skyrius.
Prikaistuviai
Prikaistuvio dugnas turi būti
kuo storesnis ir lygesnis.
Leonard 35
DĖMESIO Nenaudokite ketaus
prikaistuvių, steatito, molinių
indų, kepimo grotelių arba
skrudinimo plokščių.
Nerūdijantysis plienas gali
patamsėti, jei jis perdaug
kaitinamas.
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
• Nerūdijančiojo plieno dalis nuplaukite
vandeniu ir nusausinkite minkštu
audiniu.
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos
skyrius.
Bendra informacija
• Valykite kaitlentę po kiekvieno
panaudojimo.
• Visada naudokite prikaistuvius, kurių
dugnas švarus.
• Įbrėžimai ar tamsios dėmės ant
paviršiaus neturi įtakos kaitlentės
veikimui.
Nerūdijantysis plienas
• Kaitlentės nerūdijančiojo plieno kraštus
valykite specialiais nerūdijančiajam
plienui skirtais valikliais.
• Kaitvietės nerūdijančiojo plieno kraštų
spalva dėl aukštos temperatūros gali
pakisti.
Elektrinės kaitlentės valymas
1. Naudokite šveitimo miltelius arba
valymo kempinę.
2. Kaitlentę valykite drėgnu skudurėliu ir
nedideliu valymo priemonės kiekiu.
3. Įkaitinkite kaitvietę iki neaukštos
temperatūros ir palaukite, kol ji išdžius.
4. Norėdami, kad kaitlentės būtų geros
būklės, reguliariai tepkite jas siuvimo
mašinoms skirta alyva. Nušluostykite
alyvą sugeriamuoju popieriumi.
TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos
skyrius.
Ką daryti, jeigu...
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Kaitlentės nepavyksta įjungti
arba valdyti.
Perdegė saugiklis.
Patikrinkite, ar veikimas su‐
triko dėl saugiklio. Jeigu
saugiklis pakartotinai perde‐
ga, kreipkitės į kvalifikuotą
elektriką.
Jeigu negalite rasti sprendimo...
Jeigu patys negalite rasti problemos
sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą
arba įgaliotąjį techninio aptarnavimo
centrą. Pateikite duomenis iš techninių
duomenų lentelės. Patikrinkite, ar tinkamai
naudojatės kaitlente. Jeigu ne,
aptarnavimo centro ar atstovo
36 Leonard
apsilankymas bus apmokestintas,
nepaisant garantinio laikotarpio.
Nurodymai apie aptarnavimo centrą ir
garantijos sąlygos pateiktos garantijos
brošiūroje.
A
Priedų maišelyje pristatytos
etiketės
Priklijuokite lipnias etiketes kaip parodyta
toliau:
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Priklijuokite ją ant garantijos kortelės ir
šią dalį atsiųskite (jeigu taikytina).
B. Priklijuokite ją ant garantijos kortelės ir
šią dalį išsaugokite (jeigu taikytina).
C. Priklijuokite ją ant instrukcijos
brošiūros.
TECHNINIAI DUOMENYS
Kaitviečių techniniai duomenys
Kaitvietė
Vardinė galia (didžiausias kaiti‐
nimo lygis) (W)
Kaitvietės skersmuo (mm)
Kairioji priekinė
2 000
180
Kairioji galinė
1 500
145
Dešinioji prieki‐
nė
1 500
145
Dešinioji galinė
2 000
180
Norėdami pasiekti optimalių maisto
gaminimo rezultatų, naudokite
prikaistuvius, kurių skersmuo ne didesnis
nei kaitvietės skersmuo.
Leonard 37
ENERGIJOS EFEKTYVUMAS
Informacija apie gaminį pagal direktyvą EU 66/2014
Modelio žymuo
LEM6001E
Kaitlentės tipas
Įmontuojama
kaitlentė
Kaitviečių skaičius
4
Kaitinimo technologija
Vientisa kaitinimo
plokštė
Apvalių kaitviečių skers‐
muo (Ø)
Kairioji priekinė
Kairioji galinė
Dešinioji priekinė
Dešinioji galinė
18,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
18,0 cm
Kaitvietės energijos sąnau‐
dos (EC electric cooking)
Kairioji priekinė
Kairioji galinė
Dešinioji priekinė
Dešinioji galinė
194,9 Wh/kg
194,9 Wh/kg
194,9 Wh/kg
186,9 Wh/kg
Kaitlentės energijos sąnau‐
dos (EC electric hob)
192,9 Wh/kg
EN 60350-2 - Buitiniai elektriniai virimo ir
kepimo prietaisai. 2 dalis. Kaitvietės.
Eksploatacinių charakteristikų matavimo
metodai
• Jeigu įmanoma, prikaistuvius uždenkite
dangčiais.
• Uždėkite prikaistuvį, prieš įjungdami
kaitvietę.
• Prikaistuvio dugnas turi būti tokio paties
skersmens kaip ir kaitvietė.
• Mažesnius prikaistuvius dėkite ant
mažesnių kaitviečių.
• Uždėkite prikaistuvį tiesiai ant kaitvietės
vidurio.
• Maistui pašildyti arba išlydyti naudokite
likusį karštį.
Energijos taupymas
Jeigu laikysitės toliau pateiktų patarimų,
kasdien gamindami galėsite sutaupyti
energijos.
• Kai šildote vandenį, naudokite jo tik
tiek, kiek reikia.
APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas
pažymėtų prietaisų kartu su kitomis
buitinėmis atliekomis. Atiduokite šį gaminį į
vietos atliekų surinkimo punktą arba
susisiekite su vietnos savivaldybe dėl
papildomos informacijos.
šiuo ženklu . Išmeskite pakuotę į
atitinkamą atliekų surinkimo konteinerį,
kad ji būtų perdirbta. Padėkite saugoti
aplinką bei žmonių sveikatą ir surinkti bei
perdirbti elektros ir elektronikos prietaisų
atliekas. Neišmeskite šiuo ženklu
*
38 Leonard
Leonard 39
867332867-C-072019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising