Samsung | AE140JXEDEH/EU | User manual | Samsung AE140JXEDEH/EU Brugermanual

Samsung AE140JXEDEH/EU Brugermanual
AE090JXEDEH
AE120JXEDEH
AE140JXEDEH
AE160JXEDEH
AE090JXEDGH
AE120JXEDGH
AE140JXEDGH
AE160JXEDGH
Luft-til-vand-varmepumpe –
udendørsenhed
installationsvejledning
imagine the possibilities
Tak, fordi du købte dette Samsung-produkt.
Indhold
KLARGØRING
Sikkerhedsforanstaltninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Produktspecifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
INSTALLATION
Specifikation for udendørsenhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Hovedkomponenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Installation af enheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Elektriske forbindelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Tilslutning af kablet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Rørarbejde – kølemiddel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Tjek efter korrekt jordforbindelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Indstilling af vippekontakten og tasternes funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Udpumpningsprocedure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Færdiggørelse af installationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Sidste tjek og prøvekørsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
ANDET
Problemløsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Fejlkoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Korrekt bortskaffelse af dette produkt
(elektrisk & elektronisk udstyr)
(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)
Denne mærkning på produktet, på tilbehør eller i manualen betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader,
headset og USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at forebygge
skadelige virkninger på menneskers helbred eller miljøet skal disse genstande bortskaffes adskilt fra andre typer af affald og
indleveres på en genbrugsplads med henblik på genindvinding.
Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for nærmere oplysning om, hvor og
hvordan de kan indlevere produkt og tilbehør med henblik på miljøvenlig genindvinding.
Virksomheder bedes kontakte leverandøren og følge anvisningerne i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil
må ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.
DANSK-2
Sikkerhedsforanstaltninger
Følg omhyggeligt de forholdsregler, der er nævnt herunder, da de er vigtige for at garantere for SAMSUNG-produktets sikkerhed.
fLæs omhyggeligt indholdet i denne vejledning, inden du installerer luft til vand-varmepumpen, og gem vejledningen et sikkert
sted, så den kan anvendes som reference efter installationen.
fFor at opnå maksimal sikkerhed bør installatører altid læse følgende advarsler omhyggeligt.
fGem betjenings- og installationsvejledningen et sikkert sted, og husk at give den videre til den ny ejer, hvis luft til vandvarmepumpen sælges eller flyttes.
fGem bruger- og installationsvejledningen et sikkert sted, og husk at give den videre til den ny ejer, hvis luft til vand-varmepumpen
sælges eller flyttes.
fDenne vejledning forklarer, hvordan du installerer luft til vand-varmepumpen. Brug af andre typer enheder med andre
kontrolsystemer kan beskadige enhederne og ugyldiggøre garantien. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der skyldes brug af
ikke-kompatible enheder.
fProducenten er ikke ansvarlig for skader, der stammer fra uautoriserede ændringer eller forkert tilslutning af elektriske og
hydrauliske ledninger. Manglende overholdelse af disse instruktioner eller manglende overholdelse af de krav, der er fastsat i
tabellen ”Driftsgrænser”, der findes i vejledningen, ugyldiggør straks garantien.
fManglende overholdelse af disse instruktioner eller manglende overholdelse af kravet om driftsområde (varme: -25-35 °C/kulde:
10-46 °C), som angivet i produktspecifikationer (s. 6), ugyldiggør straks garantien.
fEnhederne må ikke bruges, hvis du kan se skader på enhederne og observerer uhensigtsmæssige ting som støj eller brandlugte.
fFor at forhindre elektriske stød, brand eller kvæstelser skal du altid standse enheden, deaktivere beskyttelsesafbryderen og kontakte
SAMSUNGs tekniske support, hvis enheden udsender røg, hvis strømkablet er varmt eller beskadiget, eller hvis enheden støjer
meget.
fHusk altid at inspicere enheden, elektriske forbindelser, kølemiddelrør og sikringer regelmæssigt. Disse handlinger må kun udføres
af kvalificerede fagfolk.
fEnheden indeholder bevægelige dele og elektriske dele, der altid skal holdes uden for børns rækkevidde.
fUautoriseret fagfolk må ikke forsøge at reparere, flytte, ændre eller geninstallere enheden, da disse handlinger kan medføre
produktskade, elektrisk stød eller brand.
fAnbring ikke beholdere med væske eller andre genstande på enheden.
fAlle materialer, der er anvendt til produktion og emballering af luft til vand-varmepumpen, kan genbruges.
fEmballagematerialerne og brugte batterier til fjernbetjeningen (tilbehør) skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale
bestemmelser.
fLuft til vand-varmepumpen indeholder et kølemiddel, der skal bortskaffes som særligt affald. Ved slutningen af dets levetid skal
luft til vand-varmepumpen bortskaffes på et godkendt sted eller returneres til forhandleren, så den kan blive bortskaffet korrekt og
sikkert.
fBrug beskyttelseshandsker ved udpakning, flytning, installation og service af enheden for at undgå at beskadige hænderne på
delenes kanter.
fRør ikke ved de indvendige dele (vandrør, kølemiddelrør, varmevekslere mv.), når enhederne kører. Og hvis du er nødt til at justere
og røre ved enhederne, skal du sørge for at have tid nok til, at den kan nå at afkøle, og bruge sikkerhedshandsker.
fHvis der siver kølemiddel ud, skal du undgå at komme i kontakt med kølemidlet, da dette kan give alvorlige sår.
DANSK-3
KLARGØRING
Advarsel
01
ADVARSEL
• Du skal altid frakoble strømforsyningen til vand-luft-varmepumpen, inden du udfører
service på den eller rører ved komponenterne inde i enheden.
• Sørg for, at installationer og tests udføres af kvalificeret fagfolk.
• For at undgå alvorlig beskadigelse af systemet og personskade skal forholdsregler og andre
bemærkninger følges.
Sikkerhedsforanstaltninger
fHvis du installerer luft-til-vand-varmepumpen i et lille lokale, skal du sørge for tilstrækkelig ventilation for at forhindre et
lækageniveau over den maksimalt tilladte grænse.
- I så fald risikerer du at dø af kvælning.
fSørg for at bortskaffe emballagematerialerne på sikker vis. Emballagematerialer som f.eks. søm og andre metal- eller træpaller, kan
forårsage skader på børn.
fInspicer det leverede produkt, og kontrollér, om det er blevet beskadiget under transporten. Hvis produktet har skader, må du IKKE
INSTALLERE det, og du skal straks rapportere skaden til fragtmanden eller forhandleren (hvis installatøren eller den autoriserede
tekniker har hentet materialet hos forhandleren).
fVores enheder skal installeres i overensstemmelse med de pladskrav, der er beskrevet i installationsvejledningen, for at sikre
tilgængelighed fra begge sider og mulighed for at udføre reparationer eller vedligeholdelse. Hvis enhederne installeres uden at
være i overensstemmelse med procedurerne i denne vejledning, kan der påløbe yderligere omkostninger, fordi særlige ophæng,
stiger, stilladser eller andre hævningssystemer i forbindelse med reparationer IKKE betragtes som en del af garantien og påhviler
slutkunden.
fSørg altid for, at strømforsyningen er i overensstemmelse med lokale sikkerhedsstandarder.
fKontrollér, at strømforsyningens spænding og frekvens svarer til specifikationerne, og at indgangseffekten er tilstrækkelig til
at sikre driften af andre husholdningsapparater, der er sluttet til de samme elektriske kabler. Kontrollér altid, at afbrydere og
beskyttelseskredsløb er passende udvalgt.
fKontrollér altid, at de elektriske forbindelser (kabelindgang, ledere, beskyttelser…) er i overensstemmelse med de elektriske
specifikationer og med instruktionerne, der leveres med tilslutningsdiagrammet. Sørg altid for, at alle tilslutninger overholder
standarderne, der gælder for installationen af luft-til-vand-varmepumper. Enheder, der kobles fra strømforsyningen, bør frakobles
helt af hensyn til overspænding.
fSlut ikke jordledningen til gasrør, vandrør, lysmaster, lynafledere eller telefonledninger. Hvis der ikke er en komplet jordforbindelse,
kan der opstå elektrisk stød eller brand.
fSørg for at installere både en jordafledningsindikator og en afbryder med den angivne kapacitet i overensstemmelse med relevante
lokale og nationale bestemmelser.
- Hvis den ikke er installeret korrekt, kan den forårsage elektrisk stød og brand.
fSørg for, at kondensvandet løber korrekt ud af enheden ved lav omgivelsestemperatur. Drænrør og kondensvarmeren hindrer
dannelse af frost/is. Hvis drænsystemet ikke effektivt bortleder kondensvand, kan dette beskadige enhederne i form af store
mængder is. Det kan medføre, at systemet stopper og bliver dækket til af is.
fInstaller strømkablet og kommunikationskablet til indendørs- og udendørsenheden mindst 1 m fra det elektriske apparat.
fBeskyt enheden mod rotter og mindre dyr. Hvis et dyr kommer i kontakt med de elektriske dele, kan dette medføre fejlfunktion, røg
eller brand. Giv kunden besked på at holde området omkring enheden rent.
fDu må ikke selv adskille og ændre varmeenheden.
fDette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sanse- eller mentale færdigheder eller
manglende erfaring og viden, medmindre de har fået oplæring eller instruktion i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig
for deres sikkerhed. Børn bør instrueres for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
fVed brug i Europa: Apparatet kan anvendes af børn på 8 år og derover og personer med nedsatte fysiske, sanse- eller mentale
færdigheder eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået oplæring eller instruktion vedrørende sikker brug af apparatet og
forstår, hvilke farer det medfører. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse bør ikke udføres af børn
uden overvågning.
fUndlad at foretage ændringer af strømkabler eller forlængerkabling og at koble flere kabler sammen.
- Det kan forårsage elektrisk stød eller brand pga. ringe forbindelser, ringe isolering eller fordi den maksimale strømstyrke
overskrides.
- Når midterkabelføringen er påkrævet pga. skader på højspændingsledninger, skal du gå til ”Sådan tilsluttes
forlængerledningerne” i installationsvejledningen.
DANSK-4
Produktspecifikationer
Produktopstilling
Opstilling
Bemærkning
01
KLARGØRING
Kabinet
Varmepumpeenheder
-
Modelnavn
AE090JXEDEH
AE090JXEDGH
AE120JXEDEH
AE140JXEDEH
AE160JXEDEH
AE120JXEDGH
AE140JXEDGH
AE160JXEDGH
Tilbehør
fBehold det medfølgende tilbehør, indtil installationen er fuldført.
fGiv installationsvejledningen til kunden, når installationen er fuldført.
fMængderne er angivet i parenteser.
fBasisvarmelegemet inde i udendørsenheden kører efter vejret udenfor.
Installationsvejledning (1)
Afløbsstuds (1)
Gummiben (4)
DANSK-5
Afløbsdæksel (3)
Specifikation for udendørsenhed
Type
Enhed
AE090JXEDEH
AE120JXEDEH
AE140JXEDEH
Strømkilde
-
1P, 220-240 VAC 50 Hz
1P, 220-240 VAC 50 Hz
Vægt (netto/brutto)
kg
68,0/78,0
100,0/109,5
Størrelse (B x H x D,
netto)
mm
940 x 998 x 330
940 x 1.420 x 330
Støj
(varme/kulde, tryk)
dBA
49/50
Driftsområde (varme/
kulde)
°C
-25-35/10-46
Type
Enhed
AE090JXEDGH
50/50
50/52
AE160JXEDEH
52/54
-25-35/10-46
AE120JXEDGH
AE140JXEDGH
Strømkilde
-
3P, 380-415 VAC 50 Hz
3P, 380-415 VAC 50 Hz
Vægt (netto/brutto)
kg
76,0/84,5
101,5/111,0
Størrelse (B x H x D,
netto)
mm
940 x 998 x 330
940 x 1.420 x 330
Støj
(varme/kulde, tryk)
dBA
49/50
Driftsområde (varme/
kulde)
°C
-25-35/10-46
50/50
50/52
-25-35/10-46
❋ Ved en temperatur på mellem -25 °C og -20 °C er drift mulig, men kapaciteten kan ikke garanteres.
DANSK-6
AE160JXEDGH
52/54
Hovedkomponenter
Mål (overordnede)
Varmepumpe til R-410A.
02
Kabinet med 1 blæser
(Enhed: mm)
384
330
360
620
998
973
940
Kabinet med 2 blæsere
fAE120/140/160JXEDEH, AE120/140/160JXEDGH
(Enhed: mm)
360
384
330
620
1395
1420
940
DANSK-7
INSTALLATION
fAE090JXEDEH, AE090JXEDGH
Installation af enheden
Bestemme, hvor udendørsenheden skal installeres
Tag stilling til installationsplaceringen i forhold til følgende betingelser, og få godkendelse fra brugeren.
fUdendørsenheden må ikke placeres på siden eller på hovedet, da kompressorens smøreolie vil løbe ind i kølekredsløbet og
beskadige enheden alvorligt.
fVælg et sted, der er tørt og solrigt, men som ikke udsættes for direkte sollys eller stærk blæst.
fBloker ikke passager eller veje.
fVælg et sted, hvor naboerne ikke forstyrres af støjen fra luft til vand-varmepumpen under drift og luften, der blæses ud.
fVælg et sted, der gør det nemt at tilslutte rørene og kablerne til det andet hydrauliksystem.
fInstaller udendørsenheden på en flad, stabil overflade, der kan bære dens vægt, og som ikke skaber unødig støj og vibration.
fPlacér udendørsenheden, så luftstrømmen er rettet direkte mod den fri luft.
fPlacér udendørsenheden, hvor der ikke er nogen planter og dyr, da de kan forårsage defekter i udendørsenheden.
fBevar tilstrækkelig plads omkring udendørsenheden, og undgå specielt radioer, computere, stereosystemer mv.
fVed installation af udendørsenheden tæt på havet, så sørg for, at den ikke direkte udsættes for havluft. Hvis du ikke kan finde et
ordentligt sted uden direkte havluft, skal du sørge for at anvende rustbeskyttelse på varmeveksleren.
fInstaller udendørsenheden et sted (som f.eks. tæt på bygninger mv.), hvor den bliver beskyttet mod havluft, som kan
beskadige udendørsenheden.
Udendørsenhed
Udendørsenhed
Havluft
Havluft
Hav
Hav
fHvis du ikke kan undgå at installere udendørsenheden ved kysten, så konstruer en beskyttelsesmur omkring den for at blokere
for havluften.
Beskyttelsesmur
Havluft
Udendørsenhed
• Der bør opføres en beskyttelsesmur af et robust materiale, som f.eks.
cement, for at blokere havluften, og højden og bredden på muren
bør være 1,5 gange større end størrelsen på udendørsenheden. Sørg
også for, at der er mindst 700 mm mellem beskyttelsesmuren og
udendørsenheden til udblæsningsluft til ventilering.
Hav
fInstaller udendørsenheden et sted, hvor vandet let kan løbe væk.
❋ Hvis du ikke kan finde et sted, der overholder ovenstående betingelser, skal du kontakte producenten. Sørg for at rengøre
varmeveksleren på udendørsenheden for havvand og smuds, og anvend korrosionsbeskyttelse på varmeveksleren (mindst
én gang årligt).
FORSIGTIG
• Afhængigt af strømforsyningens tilstand kan ustabil strøm eller spænding føre til, at der opstår fejl i enkeltdele eller i
styringssystemet. (På skibe eller steder, hvor strømmen genereres via en elektrisk generator osv.).
DANSK-8
• Denne enhed skal installeres i overensstemmelse med nationale regler for elektricitet.
• Hvis udendørsenheden har en nettovægt på mere end 60 kg, anbefaler vi, at den ikke hænges op på en mur, men i stedet
placeres stående på jorden.
fHvis udendørsenheden ikke installeres på jorden, så sørg for, at dens sokkel er forsvarligt fastgjort.
fSørg for, at vand, der drypper fra afløbsslangen, løber korrekt og sikkert bort.
fNår du installerer udendørsenheden ved en vejkant, bør du installere den i en højde på mindst 2 m eller sørge for, at varmen fra
udendørsenheden ikke kommer i direkte kontakt med forbipasserende. (Grund til anvendelse: Ændring af bygningsbestemmelser
fra ministeriet for konstruktion og transport.
Flytning af udendørsenheden med reb
Fastgør udendørsenheden med to reb på mindst 8 m som vist i figuren. For at
forhindre skade eller ridser, så læg et stykke stof mellem udendørsenheden og
rebet, og flyt derefter enheden.
❋ Enheden kan se anderledes ud end den på billedet. Det afhænger af modellen.
Reb
Stof til
pladebeskyttelse
DANSK-9
INSTALLATION
FORSIGTIG
02
fDu må ikke installere luft til vand-varmepumpen på følgende steder:
• Steder, hvor der er mineralolie eller arsensyre. Hvor der er risiko for, at dele kan blive beskadiget som følge af brændt resin.
Varmevekslerens kapacitet kan blive reduceret, eller luft til vand-varmepumpen kan gå i stykker.
• Steder, hvor ætsende gas, som f.eks. svovlagtig syre, genereres fra luftudgangens ventilationsrør. Kobberrøret eller
tilslutningsrøret kan ætse, og kølemiddel kan lække.
• Steder, hvor der er fare for let antændelige gasarter, kulfiber- eller brændbart støv. Steder, hvor der anvendes fortynder eller
benzin.
Installation af enheden
Pladskrav til udendørsenhed
Ved installation af 1 udendørsenhed
1.500 eller mere
300 eller mere
(Enhed: mm)
2.000 eller mere
300 eller mere
600 eller mere
❋ Den øverste del af udendørsenheden og udluftningen er
mod muren
300 eller mere
❋ Når 3 sider af udendørsenheden er blokeret af muren
300 eller mere
1.500 eller mere
600 eller mere
1.500 eller mere
❋ Når udluftningen er mod muren
300 eller mere
❋ Når udluftningen er modsat muren
❋ Den øverste del af udendørsenheden og udluftningen er
modsat muren
❋ Når for- og bagsiden af udendørsenheden er mod muren
DANSK-10
Ved installation af mere end 1 udendørsenhed
02
1500 eller mere
(Enhed: mm)
INSTALLATION
300 eller mere
❋ Når udluftningen er mod muren
300 eller mere
600 eller mere
600 eller mere
600 eller mere
600 eller mere
600 eller mere
❋ Når for- og bagsiden af udendørsenheden er mod muren
1500 eller mere
600 eller mere
3000 eller mere
3000 eller mere
500 eller
mere
300 eller mere
500 eller
mere
1500 eller
mere
300 eller
mere
❋ Når 3 sider af udendørsenheden er blokeret af muren
300 eller mere
❋ Den øverste del af udendørsenheden og
udluftningen er modsat muren
300 eller mere
❋ Når for- og bagsiden af udendørsenheden er mod muren
FORSIGTIG
• Enhederne skal installeres i henhold til de angivne afstande for at være tilgængelige fra begge sider for at garantere
korrekt betjening ved vedligeholdelse eller reparation af produkter. Enhedens dele skal kunne nås og flyttes på en (for
mennesker eller ting) sikker måde.
DANSK-11
Installation af enheden
Installation af udendørsenhed
Udendørsenheden skal installeres på en stiv og stabil sokkel for at undgå enhver forøgelse i støjniveauet og vibrationer. Specielt hvis
udendørsenheden skal installeres et sted med stærke vinde eller i højden, skal enheden fastgøres til en passende støtte (mur eller jord).
fFastgør udendørsenheden med ankerbolte.
(Enhed: mm)
FORSIGTIG
344
620
940
Støtte til udendørsenhed
Udendørsenhed
NN
Ankerbolt
UDENDØRSENHED INSTALLERET PÅ MUR MED STATIV
fSørg for, at muren kan klare vægten af stativet og udendørsenheden.
fInstaller stativet så tæt på søjlen som muligt.
fInstaller korrekte øjer for at reducere støj og resterende vibrationer, som
udendørsenheden overfører til muren.
FORSIGTIG
Støtte til
udendørsenhed
Sokkeloverflade
Designet til at
fjerne resterende
vibrationer fra
udendørsenhed til
stativ. (leveres ikke
med produktet)
Ved installation af styr til luftindtag
• Tjek, og vær sikker på, at skruerne ikke beskadiger kobberrøret.
• Fastgør styr til luftindtag til støtteblæser.
Blødt gummi designet til at fjerne
vibrationer fra stativ til væg. (leveres
ikke med produktet)
DANSK-12
384
• Når du spænder ankerbolten, skal du spænde gummiskiven, så
bolt mv. på udendørsenheden ikke risikerer at ruste.
• Lav en drænudgang omkring soklen for dræn af
udendørsenheden.
• Hvis udendørsenheden installeres på taget, skal du tjekke tagets
styrke og sørge for, at enheden er vandtæt.
Hul til ankerbolt
328
BEMÆRK
• Ankerboltene skal være mindst 20 mm højere end soklens
overflade.
Etablering af vandafløb
• Generelt område
Når luft-til-vand varmepumpen kører i opvarmningstilstand, kan der dannes is på kondensatorens overflade.
For at forhindre isdannelse, går systemet i afrimningstilstand, og isen på overfladen smelter.
Afløbsvand fra kondensatoren skal bortledes gennem afløbshuller for at forhindre isdannelse ved lave temperaturer.
Afløbshuller Φ20 x 4 stk.
Afgangsside for luft
13mm
Afløbsstuds x 1 stk.
Afløbsdæksel x 3 stk.
1. Lav en afvandingskanal omkring fundamentet, så spildevand føres væk fra enheden.
2. Hvis det er vanskeligt at lede vand væk fra enheden, bør den placeres på et fundament af
betonblokke eller lignende (fundamentets højde skal være maks. 150 mm).
3. Hvis enheden installeres på en ramme, skal der monteres en vandtæt plade mindre end 150
mm fra undersiden af enheden for at forhindre indtrængen af vand nedefra.
4. Hvis enheden monteres et sted, hvor der ofte kommer sne, skal der være særlig
opmærksomhed på at fundamentet hæves så meget som muligt.
5. Hvis enheden installeres på en rammekonstruktion, skal der monteres en vandtæt plade
(ikke inkluderet) (mindre end 150 mm fra undersiden af enheden) for at forhindre dryp af
afløbsvand. (Se billede)
DANSK-13
≥100mm
INSTALLATION
• Hvis afløbsvand ikke bortledes effektivt, kan der opstå forringet ydeevne og skader på systemet.
ADVARSEL
02
fHvis der ikke er plads nok til bortledning fra enheden, er det nødvendigt at lave
vandafløb. Følg instruktionen nedenfor
- Sørg for, der er over 100 mm mellem bunden af den udendørs enhed og jorden til
installation af afløbsslangen.
- Monter afløbsstudsen i hullet i bunden af udendørs enheden.
- Forbind afløbsslangen til afløbsstudsen.
- Sørg for, at der ikke kan komme snavs eller smågrene i afløbsslangen.
Installation af enheden
• Zonă cu căderi mari de zăpadă (scurgere naturală)
fCând utilizați un aparat de aer condiționat în modul de încălzire, se poate acumula gheață. În timpul dezghețării (operația de
degivrare), apa condensată trebuie evacuată în siguranță. Pentru ca aparatul de aer condiționat să funcționeze corect, trebuie să
respectați instrucțiunile de mai jos.
- Pentru instalare, lăsați un spațiu de peste 80 mm între partea de jos a unității exterioare și sol.
80 mm
- Dacă produsul este instalat într-o regiune cu căderi mari de zăpadă, lăsați suficient spațiu între produs și sol.
- Când instalați produsul, asigurați-vă că nu plasați rack-ul sub orificiul de evacuare.
- Asigurați-vă că apa evacuată se scurge corect și în siguranță.
ATENȚIE
• În zonele cu căderi mari de zăpadă, grămezile de zăpadă pot bloca
orificiul de alimentare cu aer. Pentru a evita un astfel de incident,
instalați un cadru mai înalt decât înălțimea estimată a zăpezii. În plus,
instalați o husă rezistentă la zăpadă pentru a evita acumularea zăpezii
pe unitatea exterioară.
• Dacă la baza produsului se strânge gheață, aceasta poate provoca
deteriorări grave. (de ex., în cazul unui lac dintr-o zonă friguroasă, la
malul mării, într-o regiune alpină etc.)
• În zonele cu căderi mari de zăpadă,nu instalați bușonul de evacuareși
nicicapacul de scurgere în unitatea exterioară. Zăpada poate provoca
înghețarea solului, de asemenea. Prin urmare, luați măsurile necesare
pentru a preveni acest lucru.
DANSK-14
Husă
rezistentă la
zăpadă
Înălţimea
estimată a
zăpezii
Cadru
Sol
Valg af en placering i kolde klimaer
BEMÆRK
• Ved drift af enheden i et udendørsklima med lav omgivelsestemperatur skal du sørge for at følge nedenstående
instruktioner.
fBlæseren inde i udendørsenheden vil køre regelmæssigt (efter hensigten) med kontakten K6 på ”ON” (TIL) for at hindre sne i at
samle sig inde i udendørsenheden. (Se side 36)
fUdendørsenheden skal installeres under hensyntagen til stærke vindes retning. Vindstød kan få enheden til at vælte, så siden af
enheden – ikke forsiden af enheden – skal vende mod vinden.
Stærk vind
Stærk vind
Udblæst luft
DANSK-15
INSTALLATION
1. Byg et sideoverhæng.
2. Byg en sokkel.
- Installer enheden så tilstrækkeligt højt oppe fra jorden, at den ikke kan risikere at blive
begravet under sneen.
02
fFor ikke at blive udsat for vind skal enheden installeres med indsugningssiden vendt ind mod muren.
fInstaller aldrig enheden på et sted, hvor indsugningssiden kan blive udsat for direkte vind.
fFor ikke at blive udsat for vind skal ledepladen installeres på enhedens luftudledningsside.
fI områder med kraftigt snefald er det meget vigtigt, at der vælges et installationssted, hvor sneen ikke kommer til at påvirke
enheden. Hvis der er risiko for snefald fra siden, skal du sørge for, at varmevekslerspolen ikke påvirkes af sneen (byg om nødvendigt
et sideoverhæng)
Elektriske forbindelser
Overordnet systemkonfiguration
Tilslutning af strømkablet (1-faset, 2 ledninger)
Fordelingstavle
Udendørsenhed
1-faset, 2
ledninger
220240 V ~
Hydroenhed
1-faset, 2
ledninger
220240 V ~
ELCB
eller
MCCB+
ELB
1-faser, 2
ledninger
220240 V ~
DHW-beholder
Jord
Jord
Jord
Kommunikationskabel
FORSIGTIG
• Installer kabinetpanelet i nærheden af udendørsenheden, så det er nemmere at udføre service og komme til
nødstopsafbryderen.
• Sørg for at installere en afbryder, der beskytter mod overspænding og elektrisk lækage.
Tilslutning af strømkablet (3-faset, 4 ledninger)
Fordelingstavle
Udendørsenhed
3-faset, 4
ledn. 380415 V~
Hydroenhed
3-faset,
4 ledn.
380415 V~
ELCB
eller
MCCB+
ELB
3-faset, 4
ledn. 380415 V~
DHW-beholder
Jord
Jord
Jord
Kommunikationskabel
FORSIGTIG
• Installer kabinetpanelet i nærheden af udendørsenheden, så det er nemmere at udføre service og komme til
nødstopsafbryderen.
• Sørg for at installere en afbryder, der beskytter mod overspænding og elektrisk lækage.
DANSK-16
Tilslutning af kablet
Specifikationer for strømkablet
1-faset
02
Spændingsområde
MCA
MFA
Maks.
sikringsampere
27,5 A
Hz
Volt
Min.
Maks.
Min.
kredsløbsampere
AE090JXEDEH
50
220-240
198
264
22 A
AE120JXEDEH
50
220-240
198
264
28 A
35 A
AE140JXEDEH
50
220-240
198
264
30 A
37,5 A
AE160JXEDEH
50
220-240
198
264
32 A
40 A
fStrømkablet leveres ikke sammen med luft til vand-varmepumpen.
fStrømforsyningskabler til dele af apparater til udendørsbrug må ikke være lettere end kappebeklædte fleksible kabler af
polychloropren (kodeangivelse IEC:60245 IEC 57 / CENELEC:H05RN-F)
fDette udstyr overholder IEC 61000-3-12.
3-faset
Angivet
Udendørsenhed
Spændingsområde
MCA
MFA
Maks.
sikringsampere
Hz
Volt
Min.
Maks.
Min.
kredsløbsampere
AE090JXEDGH
50
380-415
342
457
10 A
16,1 A
AE120JXEDGH
50
380-415
342
457
10 A
16,1 A
AE140JXEDGH
50
380-415
342
457
11 A
16,1 A
AE160JXEDGH
50
380-415
342
457
12 A
16,1 A
fStrømkablet leveres ikke sammen med luft til vand-varmepumpen.
fStrømforsyningskabler til dele af apparater til udendørsbrug må ikke være lettere end kappebeklædte fleksible kabler af
polychloropren (kodeangivelse IEC:60245 IEC 66 / CENELEC:H07RN-F)
fDette udstyr overholder IEC 61000-3-12, hvis kortslutningsstrømmen Ssc er større end eller lig med 3,3 [MVA] på
grænsefladepunktet mellem brugerens forsyning og det offentlige system. Det er installatørens eller brugerens ansvar at sikre (om
nødvendigt ved hjælp af strømdistributøren), at udstyret kun er sluttet til en forsyning med en kortslutningsstrøm Ssc, der er større
end eller lig med 3,3 [MVA].
DANSK-17
INSTALLATION
Angivet
Udendørsenhed
Tilslutning af kablet
Specifikation for tilslutning af kabler (almindelig brug)
Strømforsyning
Maks./Min. (V)
Kommunikationskabel
±10 %
0,75-1,5 mm², 2 ledninger
1Φ, 220-240 V, 50 Hz
3Φ, 380-415 V, 50 Hz
fBrug strømkabler, der er klassificeret med H07RN-F eller H05RN-F.
Ved installation af indendørsenheden og udendørsenheden skal du bruge dobbeltskærmet
kabel (aluminiumtape/polyestersnore + kobber) af typen FROHH2R.
Specifikation for 1-faset klemrække
Vekselstrømforsyning: M5-skrue
1(L) 2(N)
L
15
12
Kommunikation: M4-skrue
N
6,7
9,7
Specifikation for 3-faset klemrække
Vekselstrømforsyning: M4-skrue
1(L)
2(N)
9,95
L1(R) L2(S) L3(T)
Kommunikation: M4-skrue
N
11,55
6,7
9,7
DANSK-18
Strømskema for strømkabel
Ved brug af ELB til 1 fase og 3 faser
f1-faset
02
L
N
INSTALLATION
1(L) 2(N)
ANVEND
IKKE
Kabelbånd
Strømforsyning
Boks til elektriske komponenter
MCCB
Kabelklemme
ELB
Hovedstrømkabel
MCCB
Kommunikationskabel
f3-faset
1(L)
Hydroenhed
2(N) L1(R) L2(S) L3(T)
N
ANVEND
IKKE
❋ Enheden kan se anderledes ud end den på
billedet. Det afhænger af modellen.
Kabelbånd
Kabelklemme
3-faset strømkabel med 4
ledninger (AC 380-415 V)
FORSIGTIG
Kommunikationskabel
• Du skal slutte strømkablet til strømkabelterminalen og fastgøre det med en klemme.
• Den ubalancerede strøm skal holdes inden for 2 % af den specificerede spænding.
- Hvis strømmen er i stor ubalance, kan det forkorte levetiden for kondensatoren. Hvis den ubalancerede strøm
overskrider den specificerede spænding med mere end 4 %, beskyttes indendørsenheden, den stoppes, og der
indikeres en fejltilstand.
• For at beskytte produktet mod vand og mulige stød bør du placere strømkablet og tilslutningskablerne til inden- og
udendørsenhederne i rør. (med relevant IP-klassificering og materialevalg passende til dit formål)
• Sørg for, at hovedstrømtilslutningen er udført gennem en omskifter, der frakobler alle poler, og som har et
kontaktmellemrum på mindst 3 mm.
• Enheder, der kobles fra strømforsyningen, bør frakobles helt af hensyn til overspænding.
• Hold en afstand på mindst 50 mm mellem strømkabel og kommunikationskabel.
DANSK-19
Tilslutning af kablet
1-faset, 2 ledninger
1-faset
Afbryder
1(L) 2(N)
Jordkabel
(vandlås)
ANVEND
IKKE
Strømkabel
Kommunikationskabel mellem hydroenhed
og udendørsenheder
Kommunikationskabel
Jord
Hydroenhed
N
L
N
L
N
L
1-faset
DHW-beholder
FORSIGTIG
• Brug passende værktøjer, når den ydre isolering af strømkablet skal fjernes, så den indre isolering ikke ødelægges.
• Sørg for at placere den ydre isolering på strømkablet og kommunikationskablet mindst 20 mm inde i de elektriske dele.
• Installation af kommunikationskablet skal udføres særskilt fra strømkablet og andre kommunikationskabler.
DANSK-20
3-faset, 4 ledninger
3-faset
Afbryder
1(L)
2(N) L1(R) L2(S) L3(T)
N
INSTALLATION
ANVEND
IKKE
Strømkabel
Kommunikationskabel mellem hydroenhed og
udendørsenheder
Kommunikationskabel
Jord
Hydroenhed
N
L
N
L
L1(R) L2(S) L3(T)
N
3-faset
FORSIGTIG
• Brug passende værktøjer, når den ydre isolering af strømkablet skal fjernes, så den indre isolering ikke ødelægges.
• Sørg for at placere den ydre isolering på strømkablet og kommunikationskablet mindst 20 mm inde i de elektriske dele.
• Installation af kommunikationskablet skal udføres særskilt fra strømkablet og andre kommunikationskabler.
DANSK-21
02
Jordkabel
(vandlås)
Tilslutning af kablet
Tilslutning af strømterminalen
fSlut kablerne til klemrækken vha. den komprimerede kabelsko.
fTilslut kun de angivne kabler.
fTilslut ved hjælp af en skruenøgle, der kan spænde skruerne til det angivne tilspændingsmoment.
fHvis terminalen er løs, kan der opstå brand pga. lysbuer. Hvis terminalen er strammet for meget, kan den blive beskadiget.
Tilspændingsmoment (kgf.cm)
M4
12-18
M5
20-30
Installation af jordledningen
fAf sikkerhedshensyn skal jordforbindelsen udføres af en kvalificeret installatør.
fDu kan se i specifikationen for elkablet til udendørsenheden, hvordan jordledningen skal bruges.
Udførelse af jordforbindelse på strømkablet
fStandarden for jordforbindelse kan variere afhængigt af den angivne spænding, og hvor luft til vand-varmepumpen skal installeres.
fDer skal udføres jordforbindelse på strømkablet i overensstemmelse med følgende.
Installationssted
Strømforhold
Høj
luftfugtighed
Elektrisk potentiale på mindre end 150 V
Elektrisk potentiale på mere end 150 V
Gennemsnitlig luftfugtighed
Lav luftfugtighed
Udfør jordforbindelsesarbejde 3. Note 1)
Udfør jordforbindelsesarbejde
3 om muligt af hensyn til din
sikkerhed. Note 1)
Du skal udføre jordforbindelsesarbejde 3. Note 1)
(hvis afbryder installeres)
❋ Note 1) Jordforbindelsesarbejde 3
- Jordforbindelse skal udføres af en kvalificeret installatør.
- Kontrollér, om modstanden i jorden er lavere end 100 Ω. Ved installation af en afbryder, der kan afbryde det elektriske kredsløb i
tilfælde af en kortslutning, er den tilladte modstand i jorden 30~500 Ω.
fVed brug af terminalen til jordforbindelse kun
fVed udførelse af jordforbindelse til strømtavlen
Fordelingstavle
Jordterminal
DANSK-22
Sådan tilsluttes forlængerledningerne
1. Klargør følgende redskaber.
Redskaber
Krympetang
Tilslutningsmuffe (mm)
Isoleringstape
Forsnævringsrør (mm)
Specifikationer
MH-14
20xØ6,5(HxOD)
Bredde 19 mm
70xØ8,0(LxOD)
02
Udformning
Strømkabel
20
20
20
60
FORSIGTIG
• For mere information om strømkablet specifikationer for indendørs og
udendørs enheder, bedes du se installationsmanualen.
• Når du har trukket kabelledningerne fra det forhåndsinstallerede rør, skal du
indføre et krymperør.
120
180
(Enhed: mm)
20
Forhåndsinstalleret rør til strømkablet
3. Indsæt begge ender af kernetråden på strømkablet i tilslutningsmuffen.
fMetode 1
Skub kernetråden ind i muffen fra begge ender.
Tilslutningsmuffe
fMetode 2
Drej trådkernerne sammen, og skub dem ind i muffen.
Tilslutningsmuffe
4. Med et krympeværktøj kan du sammenpresse de to ender og vende dem rundt for at sammenpresse to andre ender det samme
sted.
- Målene for sammenpresningen skal være 8,0.
- Når de er sammenpresset, skal du trække i begge kabelender, så de er presset godt sammen.
fMetode 1
fMetode 2
Sammenpres det 4 gange.
Sammenpres det 4 gange.
Sammenpresningsmål
5 mm
DANSK-23
5 mm
INSTALLATION
2. Som vist på billedet skal du trække afskærmningen af gummiet og kablet på
strømkablet.
- Træk 20 mm af kabelskærmene fra det forhåndsinstallerede rør.
Tilslutning af kablet
5. Pak det ind i isolerbånd to gange eller mere og placer din sammentrækningstube i midten af isolerbåndet.
Der kræves mindst tre lag isolering.
fMetode 2
fMetode 1
Isoleringstape
Isoleringstape
40 mm
35 mm
6. Påfør varme på forsnævringsrøret for at sammenpresse det.
Forsnævringsrør
7. Når forsnævringen af røret er fuldført, skal du pakke det ind i isoleringstape for at afslutte arbejdet.
FORSIGTIG
• Sørg for at de forbundne dele ikke udsættes for påvirkninger udefra.
• Sørg for at bruge isolerbånd og sammentrækningstube, der er lavet af godkendte forstærkede isoleringsmaterialer, som
har det samme niveau af holdespænding som strømkablet. (Overhold lokale forskrifter for udvidelser.)
Isoleringstape
ADVARSEL
• Ved forlængelse af det elektriske kabel, MÅ DU IKKE anvende en cirkelformet pressemuffe.
- Ufærdige kabelforbindelse kan forårsage elektrisk stød eller brand.
DANSK-24
Rørarbejde – kølemiddel
Vakuumpumpe
Flare-møtrik
• For at undgå indstrømning af fremmede genstande må der kun bruges manometer til R-410A.
• Brug en vakuumpumpe med kontraventil, så pumpeolie ikke kan flyde tilbage, når vakuumpumpen stoppes.
• Brug en vakuumpumpe, der har en vakuuminduktion på op til 5 torr. (-100,7 kPa)
• Brug kun den flare-møtrik, der leveres sammen med produktet.
Tilladt længde på kølemiddelrøret og eksempler på installation
fAE090JXEDEH, AE120JXEDEH, AE140JXEDEH, AE160JXEDEH, AE090JXEDGH, AE120JXEDGH, AE140JXEDGH, AE160JXEDGH
Udendørsenhed
Element
Maksimalt tilladte
rørlængde
Maksimalt tilladte
højde
Udendørsenhed ~
hydroenhed
Eksempel
Samlet længde
Udendørsenhed ~
hydroenhed
Beregning af yderligere kølemiddel
Mindre end 50 m
Mindre end 30 m
Bemærkninger
a ≤ 50 m
H1
Hvis
udendørsenheden
er placeret lavere
end position H1
≤15 m
R = basisgebyr + yderligere gebyr afhængigt af rørlængden
Kontakt producenten, hvis du har brug for mere rørlængde.
DANSK-25
INSTALLATION
Manometer
02
fEfter den første stikledning skal du installere kølemiddelrøret inden for den maksimalt tilladte længde, forskel i højde og længde.
fTrykket på R-410A er højt.
Brug kun det angivne kølemiddelrør, og følg installationsmetoden.
fBrug et rent kølemiddelrør, der er fri for skadelige ioner, oxider, smuds, jernindhold og fugt.
fBrug passende værktøj og tilbehør til R-410A.
Rørarbejde – kølemiddel
Valg af kølemiddelrøret
Kapacitet for
udendørsenhed (kW)
Væskeside (mm)
Ydre diameter
(mm)
Gasside (mm)
Minimumstykkelse
(mm)
AE090JXEDEH
ø6,35
ø15,88
ø6,35
0,7
AE120JXEDEH
ø9,52
ø15,88
ø9,52
0,7
AE140JXEDEH
ø9,52
ø15,88
ø12,70
0,8
1,0
AE160JXEDEH
ø9,52
ø15,88
ø15,88
AE090JXEDGH
ø6,35
ø15,88
ø15,88
0,8
AE120JXEDGH
ø9,52
ø15,88
ø19,05
0,9
AE140JXEDGH
ø9,52
ø15,88
AE160JXEDGH
ø9,52
ø15,88
ø22,23
0,9
fInstaller kølemiddelrøret i forhold til kapaciteten for
udendørsenheden.
fSørg for at bruge C1220T-1/2H-rør (halvhårdt), hvis
diameteren er større end 19,05 mm. Hvis du bruger C1220TO-rør (blødt) til en diameter på 19,05 mm, kan røret gå i
stykker og medføre personskade.
Hærdningsgrad
C1220T-0
C1220T-1/2H OR
C1220T-H
❋ Hærdningsgrad og minimumstykkelse for
kølemiddelrøret
Rent og tørt kølemiddelrør
fFor at hindre fremmede genstande eller vand i at komme ind i røret, skal rør forsegles med hætte.
Afskæring eller udfladning af rørene
1. Sørg for at have de nødvendige værktøjer klar ved hånden.
- Rørskærer, rømmejern, dorn og rørholder mv.
2. Hvis du vil afkorte røret, så skær det over med en rørskærer, og sørg for, at den afskårne kant bevarer en vinkel på 90° i forhold til
rørets side.
- Herunder vises nogle eksempler på korrekt og forkert afskårne kanter.
90 °
Hældende
DANSK-26
Groft
Med grater
3. For at forhindre gaslækage skal du ved hjælp af et rømmejern fjerne alle grater ved
rørets afskårne kant.
FORSIGTIG
Med grater
Rør
• Vend røret nedad, når du fjerner graterne, så du sikrer, at der ikke kommer
grater ind i røret.
90°± 2°
45°±2
°
Rør
Ydre diameter [D (mm)]
Dybde [A (mm)]
ø 6,35
1,3
8,7~9,1
ø 9,52
1,8
12,8~13,2
ø 12,70
2,0
16,2~16,6
ø 15,88
2,2
19,3~19,7
ø19,05
2,2
23,6~24,0
R 0.4
~0.8
Udfladning
Udfladningsstørrelse [B (mm)]
5. Tjek, at du har udfladet røret korrekt.
- Nedenstående figurer viser nogle eksempler på rør med forkert udfladning.
Korrekt
Beskadiget
overflade
Skråt
Revnet
Uens tykkelse
6. Juster rørene, så de nemt kan tilsluttes. Spænd først flare-møtrikken med hænderne og derefter med en momentnøgle, og anvend
følgende tilspændingsmoment:
Anvend frostolie
Indendørsudløbsrør
BEMÆRK
FORSIGTIG
Flare-møtrik
Ydre diameter [mm (”)]
Moment (N•m)
ø 6,35 (1/4”)
14-18
Forbindelsesrør
ø 9,52 (3/8”)
34-42
ø 12,70 (1/2”)
49-61
ø 15,88 (5/8”)
68-82
ø 19,05 (3/4”)
100-120
• Et for stort tilspændingsmoment kan medføre gaslækage.
• Du skal rense med iltfrit kvælstof under svejsning.
DANSK-27
INSTALLATION
4. Skub forsigtigt en flare-møtrik ind i røret, og tilpas udfladningen.
02
Rørskærer
Rørarbejde – kølemiddel
Valg af isoleringsmateriale til kølemiddelrøret
fIsoler rørene på gas- og væskesiden med en isolering, der passer til rørenes størrelse.
fStandardforhold svarer til en temperatur på under 30 °C og en luftfugtighed på 85 %. Hvis enhederne skal installeres under
ekstreme vejrforhold, skal du vælge isoleringsmaterialet i henhold til tabellen herunder.
Isoleringstykkelse
Rørtype
Rørdiameter (mm)
Normal
(Under 30 °C, 85 %)
Høj luftfugtighed
(Over 30 °C, 85 %)
ø6,35-ø19,05
9
9
ø12,70-ø19,05
13
13
ø6,35
13
19
19
25
Bemærkninger
EPDM, NBR
Væske
ø9,52
Gas
ø12,70
ø15,88
Materialet skal være
varmebestandigt op til
over 120 °C
ø19,05
FORSIGTIG
• Installer isoleringen, så den ikke bliver for bred, og brug klæbemiddel omkring forbindelsesdelen for at hindre fugt i at
trænge ind.
• Vikl isoleringstape om kølemiddelrøret, hvis det udsættes for sollys.
• Installer kølemiddelrøret under hensyntagen til, at isoleringen ikke bliver tyndere på den bøjede del eller rørholderen.
Isolering af kølemiddelrøret
fDu skal tjekke, om der er gaslækage, inden du fuldfører hele installationsprocessen.
fBrug EPDM-isolering, der opfylder følgende betingelser.
Element
Tæthed
Ændring i objekts længde ved varme
Vandabsorptionshastighed
Enhed
Standard
g/cm²
0,048-0,096
%
-5 eller mindre
Bemærkninger
KSM 3014-01
g/cm²
0,005 eller mindre
Varmeledningsevne
kcal/m·h·˚C
0,032 eller mindre
KSL 9016-95
Fugttranspirationsfaktor
ng/(m²·s·Pa)
15 eller mindre
KSM 3808-03
Fugttranspirationsgrad
{g/(m²·24 t)}
15 eller mindre
KSA 1013-01
Formaldehydspredning
mg/L
-
KSF 3200-02
%
25 eller mindre
ISO 4589-2-96
Iltprocent
DANSK-28
Isolering af kølemiddelrøret
fSørg for at isolere kølemiddelrøret, sammenføjninger og forbindelser med materiale i klasse ’o’.
fHvis du isolerer rørene, drypper der ikke kondensvand fra rørene, og luft til vand-varmepumpens kapacitet forbedres.
fTjek, om der er revner i isoleringen på det bøjede rør.
Isolering
Klemme
Overlapning
02
Isolering
Gassiderør
Væskesiderør
Installer isoleringen, så
den overlapper
Lodning af røret
fSørg for, at der ikke sidder fugt inde i røret.
fSørg for, at der ikke er fremmede genstande og urenheder i røret.
Udskiftning af kvælstofgas
1. Brug iltfri kvælstofgas ved lodning af rørene, som vist på billedet.
2. Hvis du ikke bruger kvælstofgas ved lodning af rørene, kan der opstå oxidering i røret. Det kan beskadige kompressoren og
ventilerne.
3. Juster gennemstrømningshastigheden efter udskiftning ved hjælp af en trykregulator, så der opretholdes 0,05 m3/t eller mere.
4. Lod serviceventilen efter sikring af ventilen.
Lodningsdel
1/4” kobberrør
Kvælstofgas
Trykregulator Ventilspindel
Bevikling
DANSK-29
INSTALLATION
Indendørsenhed
Indendørsenhed
Rørarbejde – kølemiddel
Udførelse af gaslækagetest på kølemiddel
fBrug et manometer til R-410A til at forhindre, at der kommer fremmede genstande ind og modvirker det indvendige tryk.
fUdfør kun tryktest med tørt, iltfrit kvælstof.
Anvend kvælstofgas med et tryk på 4,1 MPa (41,8 kgf/
cm²) på væskesiderøret og gassiderøret.
Hvis du anvender et højere tryk end 4,1 MPa, risikerer du at skade rørene.
Anvend tryk ved hjælp af en trykregulator.
Oprethold det i mindst 24 timer for at tjekke, om trykket
falder.
Efter anvendelse af kvælstofgas skal du ved hjælp af en trykregulator
tjekke, om trykket har ændret sig.
Hvis trykket falder, skal du tjekke, om der er en
gaslækage.
Hvis trykket har ændret sig, skal du bruge sæbevand til at tjekke lækagen.
Tjek trykket på kvælstofgassen igen.
Oprethold et tryk på 1,0 MPa, inden du udfører
vakuumtørring og tjekker efter yderligere gaslækage.
Når du har tjekket efter den første gaslækage, skal du opretholde et tryk
på 1,0 MPa for at tjekke efter yderligere gaslækage.
Manometer
Lavtryksside
Højtryksside
Serviceport
Gassiderør
Væskesiderør
Trykreguleringsventil
(obligatorisk)
Kvælstofgas
❋ Sørg for at bruge den anbefalede sæbebobletest, når du udfører gaslækagetest. Sæbevand kan forårsage revner i flare-møtrikkerne
eller medføre korrosion i udfladningssammenføjningerne.
FORSIGTIG
• Du kan komme til skade, hvis sammenføjningen på højttrykssiden løsner sig, og gassen kommer i kontakt med din krop.
Sørg for at spænde sammenføjningen godt, så der ikke opstår sådanne ulykker.
DANSK-30
Manometer
Vakuumtørring
Lavtryksside
Højtryksside
Serviceport
02
Gassiderør
Væskesiderør
Slut manometeret til væskerøret og gasrøret.
Vakuumpumpe
Udfør vakuumtørring på væskerøret og
gasrøret ved hjælp af vakuumpumpen.
Sørg for at installere serviceventil for at forhindre, at der flyder
pumpeolie ind i røret.
Udfør vakuumtørring på disse rør i mindst 2
timer og 30 minutter.
Hvor længe vakuumtørringen tager, afhænger af rørets længde
og udendørstemperaturen.
Udfør vakuumtørring i mindst 2 timer og 30 minutter.
Luk ventilen, når du har tjekket, om det
målte vakuumtryk har nået -100,7 kPa
(manometertryk).
Tjek vakuumtrykket ved hjælp af vakuummeteret.
Tjek, om trykket opretholdes på -100,7 kPa
(manometertryk), 5 torr. i en time.
Tjek gaslækagen.
Trykøgning
Ja
Vakuumdestruktion som følge af fugt inde
i røret
• Anvend kvælstofgas med et tryk på
0,05 MPa (manometertryk).
Nej
Påfyld yderligere kølemiddel afhængigt af
rørlængden
Udfør vakuumtørring igen på op til -100,7
kPa (manometertryk), 5 torr (i 2 timer eller
længere), og evaluer vakuumet.
Nej
Ja
Trykøgning
FORSIGTIG
• Hvis trykket stiger inden for en time, skyldes det enten, at vandet forbliver inde i røret, eller at der er en lækage.
DANSK-31
INSTALLATION
fBrug kun værktøjerne til R-410A for at forhindre, at der kommer fremmede genstande
ind og modvirker det indvendige tryk.
fBrug en vakuumpumpe med kontraventil for at forhindre, at pumpeolie flyder tilbage,
hvis vakuumpumpen pludselig stoppes.
fBrug en vakuumpumpe, der har en vakuumkapacitet på op til 666,6 Pa (5 mmHg).
fLuk serviceventilen på væskesiderøret og gassiderøret helt, når du skal udføre en
tilspændingstest for lufttæthed eller vakuumtørring.
Rørarbejde – kølemiddel
Valg af yderligere påfyldning af kølemiddel
❋ Standardpåfyldning
Standardmængden af påfyldt kølemiddel til udendørsenheden fra fabrikken er:
Udendørsenhed (serie)
Fabrikspåfyldning (kg)
AE090JXEDEH
1,7
AE120JXEDEH
2,98
AE140JXEDEH
2,98
AE160JXEDEH
2,98
AE090JXEDGH
1,9
AE120JXEDGH
2,98
AE140JXEDGH
2,98
AE160JXEDGH
2,98
❋ Påfyld yderligere kølemiddel efter den samlede længde på røret.
Den enkelte fabrikspåfyldningsværdi er bestemt ud fra en standardrørlængde på 15 m.
Hvis der kræves ekstra rørlængde, skal yderligere påfyldningsarbejde udføres som beskrevet herunder.
Påfyldning af kølemiddel
❋ Yderligere påfyldningsmængde bestemmes ud fra specifikationerne for væskerør.
Udendørsvæskeenhed
ø6,35
ø9,52
Yderligere påfyldning (g)
20 g/m
50 g/m
Yderligere påfyldning (g) = (L1-15)*20
Yderligere påfyldning (g) = (L2-15)*50
BEMÆRK
• L1: Samlet længde på væskerør Ø 6,35 (m)_model: ✴✴090✴✴
• L2: Samlet længde på væskerør Ø 9,52 (m)_model: ✴✴120/140/160✴✴
Eks.) Samlet længde på væskerør = 20 m
Φ 6.35 = (20m-15m) x 20g/m = 100 g (model: ✴✴090✴✴)
Φ 9.52 = (20m-15m) x 50g/m = 250 g (model: ✴✴120/140/160✴✴)
DANSK-32
Påfyldning af kølemiddel
fKølemidlet til R-410A er et blandingskølemiddel. Påfyld kun flydende kølemiddel.
fMål mængden af kølemiddel i forhold til længden på væskesiderøret. Påfyld mængden af kølemiddel ved at bruge en vægt.
Vigtig information: forordning om det anvendte kølemiddel
• Informer brugeren, hvis systemet indeholder 5 tCO2e fluorholdige drivhusgasser eller derover. I så fald skal systemet
kontrolleres for lækager mindst én gang hver 12. måned iht. forordning nr. 517/2014. Denne aktivitet skal altid udføres
af kvalificeret personale. I situationen herover skal installatøren (eller den autoriserede person, der har ansvaret for den
endelige kontrol) sørge for en vedligeholdelsesbog med alle informationer registreret i henhold til EU-FORORDNING nr.
517/2014 FRA EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET fra 16. april 2014 om fluorholdige drivhusgasser.
Udfyld følgende med permanent blæk på den etiket til påfyldning af kølemiddel,
der medfølger til dette produkt og er placeret på denne manual.
f① Fabrikspåfyldning af kølemiddel på produktet.
f② Yderligere mængde påfyldt kølemiddel på stedet.
f①+② Den samlede mængde kølemiddel.
BEMÆRK
a. Fabrikspåfyldning af kølemiddel på produktet: Se enheds
navneplade.
b. Yderligere mængde påfyldt kølemiddel på stedet
(se ovenstående oplysninger for mængden af
kølemiddelsupplering).
c. Samlet mængde påfyldt kølemiddel.
d. Kølemiddelcylinder og kanal til påfyldning.
Indendørsenhed
②
d
①
Udendørsenhed
Enhed
kg
tCO2e
①, a
②, b
① + ②, c
Kølemiddeltype
GWP-værdi
R-410A
2088
❋ GWP: Globalt opvarmningspotentiale
❋ Beregning af tCO2e: kg x GWP/1000
fInden påfyldning skal du tjekke, om der er monteret en sifon på kølemiddelcylinderen, og placere cylinderen i overensstemmelse
hermed.
Påfyldning ved hjælp af cylinder
med monteret sifon
Påfyld det flydende kølemiddel med
cylinderen i oprejst stilling.
Påfyldning ved hjælp af cylinder
uden monteret sifon
Påfyld det flydende kølemiddel med
cylinderen i omvendt stilling.
DANSK-33
INSTALLATION
FORSIGTIG
02
Dette produkt indeholder fluorholdige drivhusgasser. Dette produkt afgiver gasser i atmosfæren.
Rørarbejde – kølemiddel
Påfyldning af kølemiddel
fKølemidlet til R-410A er et blandingskølemiddel. Påfyld kun flydende kølemiddel.
fMål mængden af kølemiddel ud fra længden på væskesiderøret. Påfyld den angivne mængde kølemiddel ved at bruge en vægt.
❋ Påfyldning af kølemidler under kølingsforhold
Manometer
Udendørsenhed
Højtryksside
Påfyldningsindsugning
Lavtryksside
Gasside
Væskeside
Serviceventil
Vægt
❋ Påfyldning af kølemidler under opvarmningsforhold
Manometer
Udendørsenhed
Lavtryksside
Gasside
Vægt
Påfyldningsindsugning
Højtryksside
Væskeside
Serviceventil
fTilslut manometeret, og rens manometeret.
fÅbn manometerventilen på væskesidens serviceventil, og påfyld det flydende kølemiddel.
fHvis det ikke er muligt at påfylde hele mængden af yderligere kølemiddel, mens udendørsenheden er stoppet, skal du bruge tasten
på udendørsenhedens printplade til at påfylde det resterende kølemiddel.
fPåfyldning af kølemiddel til køling
1) Tryk på funktionstasten til påfyldning af kølemiddel i kølingstilstand.
2) Åbn ventilen på gassiden efter 20 minutters drift.
3) Åbn ventilen til lavtryksside på manometeret for at påfylde det resterende kølemiddel.
DANSK-34
fPåfyldning af varmemiddel til opvarmning
1) Ved påfyldning af yderligere varmemiddel skal du slutte lavtryksrøret fra manometeret til porten til påfyldningsindsugning.
2) Tryk på funktionstasten til påfyldning af kølemiddel i opvarmningstilstand.
3) Åbn ventilen på porten til påfyldningsindsugning efter 20 minutters drift.
4) Åbn ventilen til lavtrykssiden på manometeret for at påfylde det resterende kølemiddel.
• Åbn serviceventilen på gassiden og væskesiden helt, når du har påfyldt kølemidlet (hvis du lader luft til vandvarmepumpen køre, mens serviceventilerne er lukkede, risikerer du at beskadige vigtige dele).
INSTALLATION
Sådan lukkes ventilspindlen
1. Åbn dækslet, og drej ventilspindlen med uret ved hjælp af en sekskantnøgle.
Tilspændingsmoment
for enhedsdækslet (se
tabellen)
Tilspændingsmoment (N•m)
Betjeningsmoment (N•m)
Udvendig
diameter
Opladningsportens
Enhedsdæksel
Fod
(mm)
dæksel
Fod
Ladningskerne
ø6.35
Maks 5
ø9.52
Tilspændingsmoment
for opladningsportens
dæksel (se tabellen)
ø12.70
Tætningskant
Maks 5
20 ~ 25
10 ~ 12
Maks 5
ø15.88
Maks 5
ø19.05
Maks 12
❋ 1 N•m = 10 kgf•cm
2. Spænd ventilspindlen, indtil den når pakningskanten.
BEMÆRK
• Anvend ikke for stor kraft på ventilspindlen, og brug altid specialværktøjer. Ellers risikerer kontaktoverfladen mellem
ventilspindlen og pakningskanten at blive beskadiget, hvilket kan medføre lækage gennem denne beskadigede
overflade.
• Hvis der er kølemiddellækage, skal du dreje ventilspindlen halvt tilbage og spænde ventilspindlen igen og derefter tjekke
lækagen. Hvis der ikke længere er nogen lækage, så spænd ventilspindlen helt.
3. Stram dækslet godt.
Sådan åbnes ventilspindlen
1.
2.
3.
4.
Fjern dækslet.
Drej ventilspindlen mod uret ved hjælp af en sekskantnøgle.
Drej ventilspindlen, indtil den stopper.
Stram dækslet godt.
FORSIGTIG
• Når du bruger serviceporten, skal du også altid huske at bruge en påfyldningsslange.
• Tjek efter lækage af kølemiddelgas efter stramning af dækslet.
• Du skal bruge en topnøgle og en skruenøgle, når du åbner/lukker ventilspindlen.
DANSK-35
02
FORSIGTIG
Tjek efter korrekt jordforbindelse
Hvis strømfordelingskredsløbet ikke har en jordforbindelse, eller hvis jordforbindelsen ikke overholder specifikationerne, skal der
installeres en jordledningselektrode. Tilbehøret leveres ikke sammen med luft til vand-varmepumpen.
1. Vælg en jordledningselektrode, der overholder de specifikationer, der er angivet i illustrationen.
Kulstofplastic
50 cm
Stålkerne
Terminal M4
Til
PVC-isoleret grøn/
gul ledning jordledningsskrue
30 cm
2. Slut den bøjelige slange til den relevante port.
fI fugtig, hård jord snarere end i løst sand eller grus, der har en større jordforbindelsesmodstand.
fVæk fra strukturer i undergrunden eller elementer, som f.eks. gasrør, vandrør, telefonledninger og undergrundskabler.
fMindst to meter væk fra en lyskildes jordledningselektrode og dens kabel.
BEMÆRK
• Jordledning til telefonlinje kan ikke bruges til at udføre jordforbindelse til luft til vand-varmepumpen.
3. Slut af med at vikle isolerbånd omkring resten af rørene, der fører til udendørsenheden.
4. Installer en grøn/gul jordledning:
fHvis jordledningen er for kort, så tilslut en forlængerledning mekanisk, og pak den ind i isolertape (begrav ikke forbindelsen).
fFastgør jordledningen på stedet med klammer.
BEMÆRK
• Hvis jordledningselektroden installeres i et område med megen trafik, skal dens ledning tilsluttes sikkert.
5. Tjek installationen omhyggeligt ved at måle jordledningsmodstanden med en jordresistanstester. Hvis modstanden er over det
krævede niveau, så tryk elektroden længere ned i jorden, eller forøg antallet af jordelektroder.
6. Slut jordledningen til boksen med elektriske komponenter inde i udendørsenheden.
Indstilling af vippekontakten og tasternes funktion
Testkørsler
1. Tjek strømforsyningen mellem udendørsenheden og den ekstra afbryder.
• 1-faset strømforsyning: L, N
• 3-faset strømforsyning: R, S, T, N
2. Tjek, at du har tilsluttet strøm- og kommunikationskablerne korrekt (hvis strømkablet og kommunikationskablerne blandes
sammen eller tilsluttes forkert, kan det beskadige printpladen).
DANSK-36
3. Tryk på K1 eller K2 på udendørsenhedens printplade for at køre testtilstanden og stoppe.
TAST – handling
TAST
K1
7-segmentsdisplay
Tryk én gang: Kørsel af varmetest
” ” ” ” ”TOM” ”TOM”
Tryk to gange: Kørsel af optøningstest
” ” ” ” ”TOM” ”TOM”
Tryk én gang: Kørsel af kølingstest (kun
opvarmning: spring over)
” ” ” ” ”TOM” ”TOM”
Tryk to gange: Kørsel af
udgangssignaltest
” ” ” ” ”TOM” ”TOM”
INSTALLATION
K2
02
-
Tryk tre gange: Afslutter testtilstand
7-segmentsdisplay
-
Tryk tre gange: Afslutter testtilstand
TAST (K1-K4)
K3
Nulstil
-
K4
Visningstilstand
Se displays visningstilstand
ON
1 2 3 4
5 6
7 8
4. Visningstilstand: Når du trykker på kontakten K4, kan du se oplysninger om dit systems status, som vist herunder.
Antal tryk
Displays indhold
Display
Enheder
Segment 1
Segment 2
Segment 3
Segment 4
Tierciffer for Tx
Enerciffer for Tx
Tierciffer for Rx
Enerciffer for Rx
-
1
Hundredeciffer
Tierciffer
Enerciffer
Hz
Hz
0
Kommunikationstilstand
1
Rækkefølge
2
Aktuel frekvens
2
Hundredeciffer
Tierciffer
Enerciffer
3
Pumpeoutput
3
Hundredeciffer
Tierciffer
Enerciffer
%
4
Sensor til udendørsluft
4
+/-
Tierciffer
Enerciffer
°C
5
Udsugningssensor
5
Hundredeciffer
Tierciffer
Enerciffer
°C
6
Fordamper i sensor
6
+/-
Tierciffer
Enerciffer
°C
7
Sensor til indløbsvand
7
+/-
Tierciffer
Enerciffer
°C
8
Sensor til udløbsvand
8
+/-
Tierciffer
Enerciffer
°C
9
Kond.-sensor
9
+/-
Tierciffer
Enerciffer
°C
10
Strøm
A
Tierciffer
Enerciffer
Første decimal
A
11
Blæser o/min
B
Tusindciffer
Hundredeciffer
Tierciffer
o/min
12
Målafløbstemperatur
C
Hundredeciffer
Tierciffer
Enerciffer
°C
13
EEV
D
Tusindciffer
Hundredeciffer
Tierciffer
trin
DANSK-37
Indstilling af vippekontakten og tasternes funktion
Antal tryk
Display
Displays indhold
14
Forebyggende kontrol
15
IPM-temp.
Segment 1
E
Enheder
Segment 2
Segment 3
Segment 4
0: Køling
1: Opvarmning
Forebyggende
kontrol
0: Ingen
forebyggende
kontrol
1: Frysning
2: Optøning
3: Overbelastning
4: Udledning
5: Samlet strøm
Frekvensstatus
0: Normal
1: Hold
2: Ned
3: Op_grænse
4: Ned_grænse
-
°C
F
+/-
Tierciffer
Enerciffer
Versionen Main Micom
År (dec)
Måned (hex)
Dag (to cifre)
Dag (ét ciffer)
-
lang-1 og 1
Versionen Inverter Micom
År (hex)
Måned (hex)
Dag (to cifre)
Dag (ét ciffer)
-
lang-1 og 2
EEPROM-version
År (hex)
Måned (hex)
Dag (to cifre)
Dag (ét ciffer)
-
lang-1
5. DIP-kontaktindstilling
TAST
TIL (standard)
FRA
K5
Varmepumpe
Kun opvarmning
K6
Anti-sneophobningstilstand FRA
Anti-sneophobningstilstand TIL
K7
Bemærkning
Lydløs drift
K7
K8
K8
Tilstand
TIL
TIL
Lydløs tilstand Trin 1
TIL
FRA
Lydløs tilstand Trin 2
FRA
TIL
Lydløs tilstand Trin 3
FRA
FRA
Lydløs tilstand Trin 1
6. Indstilling af tastefunktion
ON
1 2 3 4
5 6
7 8
DANSK-38
Ingen garanti for kapacitet i
lydløs tilstand
Angivelse af indstillinger
1. Tryk og hold nede på K2 for at åbne indstilling af valg. (kun tilgængelig ved stoppet drift).
- Hvis du åbner indstilling af valg, viser displayet følgende.
02
Eksempel)
Z
3. Hvis du har valgt den ønskede indstilling, kan du trykke kort på K2-kontakten for at justere værdien i Seg3 og Seg4 og skifte
funktionen for den valgte indstilling.
Eksempel)
Z
4. Når du har valgt funktionen for indstillingerne, skal du trykke og holde nede på K2-kontakten i 2 sekunder. En redigeret værdi for en
indstilling gemmes, når alle segmenter blinker, og registreringstilstand begynder.
• En redigeret indstilling gemmes ikke, hvis ikke du afslutter indstilling af valg som forklaret ovenfor.
FORSIGTIG
❋ Når du er ved at indstille valg, kan du trykke og holde nede på K1-knappen for at nulstille værdien til den forrige indstilling.
❋ Hvis du ønsker at gendanne indstillingen til fabriksstandard, skal du holde K4-knappen nede, mens du er i indstilling af valg.
- Hvis du trykker og holder nede på K4-knappen, gendannes indstillingen til fabriksstandard, men det betyder ikke, at den
gendannede indstilling gemmes. Tryk og hold nede på K2-knappen. Når segmenterne viser, at registreringstilstand er i gang,
gemmes indstillingen.
Valgfrit element
Kanaladresse
Basisvarmelegeme
SEG1
0
SEG2
0
SEG3
A
SEG4
Funktion for indstillingen
Bemærkninger
U
Automatisk indstilling
(fabriksstandard)
Adresse til klassificering af produktet
fra controller i øverste niveau 0-15
(DMS, S-NET 3 mv.)
0
0
0
1
0
0-15
0
Brug (fabriksstandard)
Manuel adresse
-
0
1
0
1
Anvend ikke
-
DANSK-39
INSTALLATION
- Seg1 og Seg2 viser tallet for den valgte indstilling.
- Seg3 og Seg4 viser tallet for angivet værdi for den valgte indstilling.
2. Hvis du har åbnet indstilling af valg, kan du trykke kort på K1-kontakten for at justere værdien i Seg1 og Seg2 og vælge den ønskede
indstilling.
Udpumpningsprocedure
Formål med udpumpning
I forbindelse med reparationer og flytning af indendørsenheden skal der foretages udpumpning for at genvinde kølemidlet ind i
udendørsenheden.
Forholdsregler ved udpumpning
fSom følge af det slanke design på udendørsenheden kan produktet kun indeholde en begrænset mængde kølemiddel.
fOpsaml størstedelen af kølemidlet i systemet i en tom kølemiddelbeholder, og foretag udpumpning af den resterende mængde.
Mængden af kølemiddel kan maksimalt udgøre 5 kg.
fHvis mængden af kølemiddel overstiger den tilladte grænse, kan det øgede tryk medføre kompressornedbrud eller udbrænding.
Forholdsregler ved udpumpning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Luk manometeret.
Luk væskesidens serviceventil.
Indstil enheden til kølingstesttilstand ved at trykke på K2-knappen én gang.
Observer lavtrykssiden ved hjælp af manometeret, mens kompressoren kører.
Når trykmåleren viser ”0”, så drej ventilen i lavtrykssiden mod uret for at lukke.
Stop enheden ved at trykke på K3-knappen.
Luk hvert ventildæksel.
FORSIGTIG
BEMÆRK
• Brug en overførselscylinder, når kølemidlet skal genvindes for at blive brugt igen. Brug af en ændret kølemiddelbeholder
kan medføre eksplosion, produktskade eller personskade.
Flytning af luft til vand-varmepumpe
• Se denne fremgangsmåde, når enheden flyttes.
• Følg nedenstående udpumpningsprocedure (se nærmere oplysninger i ’pump ud’).
• Opsamling af kølemiddel kan være hårdt, da kombinationsprodukter overstiger den tilladte påfyldningsmængde for
kølemiddel i udendørsenheden for at kunne understøtte lange rør (se side 36).
• Fjern strømkablet.
• Kobl monteringskablerne fra indendørs- og udendørsenhederne.
• Fjern flare-møtrikken, der forbinder indendørsenheden og røret.
• På dette tidspunkt skal du dække røret til indendørsenheden og det andet rør med en hætte eller vinyludfyldning, så der
ikke kommer fremmede genstande ind.
• Frakobl røret, der er sluttet til udendørsenheden. På dette tidspunkt skal du dække ventilen til udendørsenheden og det
andet rør med en hætte eller vinyludfyldning, så der ikke kommer fremmede genstande ind.
• Pas på, du ikke bøjer forbindelsesrørene i midten, og opbevar dem sammen med kablerne.
• Flyt indendørs- og udendørsenhederne til en ny placering.
• Fjern indendørsenhedens monteringsplade, og flyt den til den nye placering.
DANSK-40
Opsamling af kølemiddel i kølemiddelbeholder forud for udpumpning
Væskeside
Gasside
R-410A
Ventil på
kølemiddelbeholder
Ventil ①
Ventil ②
Vægt
Manometer
Serviceventil
DANSK-41
INSTALLATION
Udendørsenhed
02
Hvis mængden af kølemiddel i systemet overstiger den tilladte grænse, kan du reducere mængden ved at følge nedenstående
instruktioner forud for udpumpning.
1. Hav følgende klar ved hånden: en særlig beholder til genpåfyldning af kølemiddel, vægt og manometer.
2. Tjek mængden af kølemiddel i hele systemet.
3. Slut en kølemiddelbeholder til en udendørsenhed, og før ca. 50 % af kølemidlet i udendørsenheden over i kølemiddelbeholderen i
kølingstilstand.
4. Efter 10 minutter i kølingsdrift skal du kontrollere trykket på højtrykssiden ved hjælp af manometeret. Hvis trykket på højtrykssiden
er over 3,0 MPa (30,59 kgf/cm²), skal du reducere antallet af indendørsenheder i drift for at sænke trykket til under 3,0 MPa (30,59
kgf/cm²).
5. Når trykket kommer under 3,0 MPa (30,59 kgf/cm²), skal du åbne manometerets ventil ②, som er forbundet med en væskeside.
Åbn derefter ventilen på kølemiddelbeholderen, så kølemidlet kan flyde fra væskesiderøret til en beholder.
6. Tjek efter vægtforskel med vægten. Når den ønskede mængde kølemiddel er opsamlet i beholderen, skal du lukke ventilen og
fjerne manometeret.
7. Sørg for, at mængden af kølemiddel i beholderen svarer til ca. 50 % af hele systemets mængde.
8. Sørg for at måle mængden af kølemiddel korrekt, så det ikke overstiger mængden af opsamlet kølemiddel.
Færdiggørelse af installationen
fKontroller følgende efter udført installation.
Udendørsenhed
•
•
•
•
Tjek den ydre overflade og indersiden på udendørsenheden.
Er der nogen risiko for kortslutning?
Er der godt med ventilation på stedet, og er der plads til at udføre service?
Er udendørsenheden fastgjort sikkert?
Indendørsenhed
• Tjek den ydre overflade og indersiden på indendørsenheden.
• Er der godt med ventilation på stedet, og er der plads til at udføre service?
• Tjek, om midten af indendørsenheden er sikret og installeret vandret.
Installation
Påfyldning af kølemiddel
• Er der længden og forskellen mellem kølemiddelrørene inden for det tilladte?
• Er røret tilstrækkeligt isoleret?
• Er mængden af yderligere kølemiddel korrekt indvejet?
Installation af afløbsrøret
• Tjek afløbsrøret på både udendørs- og indendørsenheden.
• Har du udført afløbstesten?
• Er afløbsrøret tilstrækkeligt isoleret?
Elinstallation
•
•
•
•
Har du udført jordforbindelsesarbejde 3 på udendørsenheden?
Bruges der kabel med 2 kerner?
Er længden på ledningen inden for det tilladte?
Er ledningens vej korrekt?
DANSK-42
Sidste tjek og prøvekørsel
Inspektion forud for testkørsel
DANSK-43
INSTALLATION
Testkørsel
1. Kør enheden ved hjælp af TASTTILSTAND eller controller.
- Kontroller kompressorlyden under opstarten. Hvis der lyder en brølende lyd, skal du standse driften.
2. Tjek kørselsstatus for indendørs- og udendørsenhederne.
- Unormal kørselsstøj ved indendørs- og udendørsenhed.
- Korrekt afledning fra indendørsenhed i kølingstilstand.
- Tjek detaljer for kørselsstatus ved hjælp af S-NET-program.
3. Afslut test.
4. Forklar kunden, hvordan man bruger luft til vand-varmepumpen ifølge brugervejledningen.
02
1. Tjek strømkablet og kommunikationskablet på både indendørs- og udendørsenheden.
2. Tjek strømkablet mellem udendørsenheden og kabinetpanelet.
- Tjek 220-240 V~ / 380-415 V~ med spændingsmåleren.
3. Når udendørsenheden bliver tændt, kører den registrering for at kontrollere den tilsluttede indendørsenhed og indstillingerne.
Problemløsning
ADVARSEL
• Forkert håndtering af termostat, sikkerhedsventil eller andre ventiler kan medføre brud på beholder. Når der udføres
service på enheden, skal instruktionerne følges grundigt:
• Slå altid hovedstrømmen fra, når der slukkes for vandforsyningen.
• Test regelmæssigt, at sikkerhedsventilen nemt kan betjenes ved at åbne ventilen og sikre, at vandet kan flyde frit.
• Elektriske forbindelser og al service på de elektriske komponenter bør kun udføres af en autoriseret elektriker.
• Vvs-arbejde og al service på vvs-delene bør kun udføres af en autoriseret installatør.
• Brug kun godkendte dele med samme specifikation, når du udskifter termostat, sikkerhedsventil eller andre ventiler eller
dele, der leveres sammen med denne enhed.
Fejlkoder
Hvis der er problemer med enheden, og den ikke fungerer normalt, vises en fejlkode på UDENDØRSENHEDENS hoved-PBA eller
på den kabelforbundne fjernbetjenings LCD.
Display
Forklaring
Fejlkilde
101
Kommunikationforbindelsesfejl i hydroenhed/udendørsenhed
Hydroenhed
122
Fordampers indløbstemperatursensor LUKKET eller ÅBEN
Hydroenhed
123
Fordampers udløbstemperatursensor LUKKET eller ÅBEN
Hydroenhed
162
EEPROM-fejl
Hydroenhed
198
Fejl i klemrækkes termosikring (åben)
Hydroenhed
201
Kommunikationsfejl ved hydroenhed/udendørsenhed (matchningsfejl)
Hydroenhed/
udendørsenhed
202
Kommunikationsfejl ved hydroenhed/udendørsenhed (3 min.)
Hydroenhed/
udendørsenhed
203
Kommunikationsfejl mellem INVERTER og MAIN MICOM (4 min.)
Udendørsenhed
221
Fejl ved udendørsenheds lufttemperatursensor
Udendørsenhed
231
Fejl ved kondenstemperatursensor
Udendørsenhed
251
Fejl ved udledningstemperatursensor
Udendørsenhed
320
OLP-sensorfejl
Udendørsenhed
403
Registrering af frost (under kølingsdrift)
Udendørsenhed
404
Beskyttelse af udendørsenhed, når der er overbelastning (under sikkerhedsstart,
normal driftsstilstand)
Udendørsenhed
407
Kompressor nede pga. højt tryk
Udendørsenhed
416
Afgang på kompressor er overophedet
Udendørsenhed
419
Driftsfejl ved UDENDØRSENHED EEV
Udendørsenhed
425
Fejl ved manglende strømkildekabel (kun 3-faset model)
Udendørsenhed
440
Opvarmningsdrift blokeret (udendørstemperatur over 35 °C)
Udendørsenhed
441
Kølingsdrift blokeret (udendørstemperatur under 9 °C)
Udendørsenhed
458
Fejl ved UDENDØRSENHED blæser 1
Udendørsenhed
DANSK-44
Display
Forklaring
Fejlkilde
Udendørsenhed
462
[Inverter] Fejl ved samlet strøm/PFC-overstrøm
Udendørsenhed
463
OLP er overophedet
Udendørsenhed
464
[Inverter] Fejl ved IPM-overstrøm
Udendørsenhed
465
Fejl ved overbelastning af kompressor
Udendørsenhed
466
Fejl ved DC LINK-overspænding/lav spænding
Udendørsenhed
467
[Inverter] Fejl med kompressorrotation
Udendørsenhed
468
[Inverter] Fejl ved strømsensor
Udendørsenhed
469
[Inverter] Fejl ved DC LINK-spændingssensor
Udendørsenhed
470
Læse/skrive-fejl ved udendørsenhed EEPROM
Udendørsenhed
471
Læse/skrive-fejl (OTP-fejl) ved udendørsenhed EEPROM
Udendørsenhed
474
Fejl ved IPM (IGBT-modul) eller PFCM-temperatursensor
Udendørsenhed
475
Fejl ved udendørsenhed blæser 2
Udendørsenhed
484
Fejl ved PFC-overbelastning
Udendørsenhed
485
Fejl ved indgangsstrømsensor
Udendørsenhed
500
IPM er overophedet
Udendørsenhed
554
Gaslækagefejl
Udendørsenhed
590
Fejl i kontrolsum i inverters EEPROM
Udendørsenhed
601
Kommunikationsfejl mellem hydroenhed og kabelforbundet fjernbetjening
Hydroenhed
604
Registreringsfejl ved kommunikation mellem hydroenhed og kabelforbundet
fjernbetjening
Hydroenhed
653
Kabelforbundet fjernbetjenings temperatursensor LUKKET eller ÅBEN
Hydroenhed,
kabelforbundet
fjernbetjening
654
Læse/skrive-fejl ved hukommelse (EEPROM) (datafejl ved kabelforbundet
fjernbetjening)
Hydroenhed,
kabelforbundet
fjernbetjening
901
Fejl ved temperatursensor til vandindløb (PHE) (åben/lukket)
Hydroenhed
902
Fejl ved temperatursensor til vandudløb (PHE) (åben/lukket)
Hydroenhed
903
Fejl ved temperatursensor til vandudløb (backupvarmeenhed)
Hydroenhed
904
Fejl ved temperatursensor til DHW-beholder
Hydroenhed
906
Temperatursensor til gasindløb for kølemiddel (PHE) (åben/lukket)
911
Fejl ved gennemstrømningskontakt og vandpumpe (F/S-signal er FRA i 15 sek., når
vandpumpesignalet er TIL)
Hydroenhed
912
Fejl ved gennemstrømningskontakt og vandpumpe (F/S-signal er TIL i 10 min., når
vandpumpesignalet er FRA)
Hydroenhed
916
Fejl ved sensor til blandeventil
Hydroenhed
DANSK-45
Udendørsenhed
ANDET
[Inverter] Fejl ved start af kompressor
03
461
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
107, Hanamsandan 6beon-ro, Gwangsan-gu, Gwangju-si, Korea 62218
Samsung Electronics
Service Department
PO Box 12987, Blackrock, Co. Dublin. Ireland
or
Blackbushe Business Park, Yateley, GU46 6GG. UK
DB68-05328A-08
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising