Samsung | AC125JN4CEH/EU | User guide | Samsung CAC, 4-suuntainen Kasetti, Lämpöpumppu, 44K Btu Brugervejledning

Samsung CAC, 4-suuntainen Kasetti, Lämpöpumppu, 44K Btu Brugervejledning
4-vejs kassettetype
AC071JN4CEH
AC100JN4CEH
AC125JN4CEH
Airconditionanlæg
brugervejledning
imagine the possibilities
Tak, fordi du købte dette Samsung-produkt.
Indhold
Sikkerhedsforanstaltninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Tjek før brug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Se nærmere på delene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Rengøring og vedligeholdelse af airconditionanlægget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Fejlfinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Appendiks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Korrekt bortskaffelse af dette produkt
(elektrisk & elektronisk udstyr)
(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)
Denne mærkning på produktet, på tilbehør eller i manualen betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil
(f.eks. oplader, headset og USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter
endt levetid. For at forebygge skadelige virkninger på menneskers helbred eller miljøet skal disse genstande
bortskaffes adskilt fra andre typer af affald og indleveres på en genbrugsplads med henblik på genindvinding.
Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for nærmere oplysning
om, hvor og hvordan de kan indlevere produkt og tilbehør med henblik på miljøvenlig genindvinding.
Virksomheder bedes kontakte leverandøren og følge anvisningerne i købekontrakten. Dette produkt og
elektronisk tilbehør hertil må ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.
Du kan finde informationer om Samsungs miljøforpligtelser og lovgivningsmæssige produktspecifikke
forpligtelser, som f.eks. REACH, WEEE, batterier på samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
2
Sikkerhedsforanstaltninger
ADVARSEL
FORSIGTIG
DANSK
Inden du bruger dit nye airconditionanlæg, skal du læse denne vejledning omhyggeligt for
at sikre dig, at du ved, hvordan du sikkert og effektivt betjener de omfattende funktioner og
mulighed, der findes i dit nye apparat.
Da følgende brugsinstruktioner omfatter forskellige modeller, kan egenskaberne for dit
airconditionanlæg være en smule anderledes end dem, der er beskrevet i denne vejledning.
Hvis du har spørgsmål eller problemer, kan du kontakte det nærmeste servicecenter, eller du
kan finde hjælp og informationer online på www.samsung.com.
Disse advarselstegn er vist for at forhindre, at du og andre kommer til skade. Læs dem
omhyggeligt.
Vigtige sikkerhedssymboler og sikkerhedsforanstaltninger:
Farer eller usikre fremgangsmåder, som kan medføre alvorlig
personskade eller død.
Farer eller usikre fremgangsmåder, som kan medføre mindre
personskade eller tingsskade.
Følg anvisningerne.
Forsøg IKKE.
Sørg for, at maskinen er jordet med henblik på at forebygge
elektrisk stød.
Fjern strømstikket fra stikkontakten.
Adskil IKKE.
VEDR. INSTALLATION
ADVARSEL
Brug et strømkabel med strømspecifikationer mindst som produktets, og brug
kun strømkablet til dette apparat. Endvidere må du ikke bruge et forlængerkabel.
f
Forlængelse af strømkablet kan medføre elektrisk stød eller brand.
f
Brug ikke en elektrisk transformator. Det kan medføre brand eller elektrisk stød.
f
Hvis spænding/frekvens/angivet strøm er anderledes, kan det medføre brand.
Installationen af dette apparat skal udføres af en kvalificeret tekniker eller
servicevirksomhed.
f
Overholdes dette ikke, kan det medføre elektrisk stød, brand, eksplosion,
produktfejl eller kvæstelse.
Installer en afbryder og en hovedafbryder dedikeret til airconditionanlægget.
f
Overholdes dette ikke, kan det medføre elektrisk stød eller brand.
Fastgør udendørsenheden omhyggeligt, så udendørsenhedens elektriske del
ikke er fritlagt.
f
Overholdes dette ikke, kan det medføre elektrisk stød eller brand.
3
Sikkerhedsforanstaltninger
VEDR. INSTALLATION
ADVARSEL
Undgå at installere dette apparat i nærheden af et varmeapparat eller
letantændeligt materiale. Undgå at installere dette apparat på et fugtigt,
olieholdigt eller støvet sted, i direkte sollys eller under tilstedeværelse af vand
(regndråber). Undgå at installere dette apparat på et sted, hvor der er risiko for
gaslækage.
f
Dette kan medføre elektrisk stød eller brand.
Installer aldrig udendørsenheden et sted, som f.eks. på en høj ekstern væg, den
kan falde ned fra.
f
Hvis udendørsenheden falder, kan det medføre kvæstelse, død eller tingsskade.
Dette apparat skal jordforbindes korrekt. Jordforbind ikke apparatet til en
gasledning, en vandledning af plastik eller en telefonledning.
f
Overholdes dette ikke, kan det medføre elektrisk stød, brand, eksplosion eller
andre problemer med produktet.
f
Sæt aldrig strømkablet i en stikkontakt, der ikke er jordforbundet korrekt, og
sørg for, at den er i overensstemmelse med de lokale bestemmelser.
VEDR. INSTALLATION
FORSIGTIG
Installer apparatet på et jævnt og hårdt gulv, der kan bære dets vægt.
f
Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre unormale vibrationer, støj eller
problemer med produktet.
Installer afløbsslangen korrekt, så vand kan afledes korrekt.
f
Overholdes dette ikke, kan det medføre oversvømmelse og tingsskade.
Ved installation af udendørsenheden skal du huske at tilslutte afløbsslangen, så
vandafledningen udføres korrekt.
f
Det vand, der under opvarmningen genereres af udendørsenheden, kan løbe
over og medføre tingsskade. Ikke mindst om vinteren, hvor en blok is kan falde
ned og medføre kvæstelse, død eller tingsskade.
4
VEDR. STRØMFORSYNING
ADVARSEL
Hvis hovedafbryderen er beskadiget, skal du kontakte dit nærmeste servicecenter.
VEDR. STRØMFORSYNING
FORSIGTIG
Når du ikke bruger airconditionanlægget i længere tid eller under tordenvejr,
skal du slukke for strømmen på hovedafbryderen.
f
Overholdes dette ikke, kan det medføre elektrisk stød eller brand.
VED BRUG
ADVARSEL
Hvis apparatet bliver oversvømmet, skal du kontakte det nærmeste
servicecenter.
f
Overholdes dette ikke, kan det medføre elektrisk stød eller brand.
Hvis apparatet udsender en underlig lyd, en brændt lugt eller røg, skal du straks
tage strømstikket ud og kontakte det nærmeste servicecenter.
f
Overholdes dette ikke, kan det medføre elektrisk stød eller brand.
I tilfælde af gasudsivning (f.eks. propangas, LP-gas osv.) skal der straks
ventileres, uden at strømkablet berøres. Undlad at røre ved apparatet eller
strømkablet.
f
Brug ikke en ventilator.
f
En gnist kan medføre eksplosion eller brand.
Ved geninstallation af airconditionanlægget skal det nærmeste servicecenter
kontaktes.
f
Overholdes dette ikke, kan det medføre produktfejl, vandlækage, elektrisk stød
eller brand.
f
Der er ingen leveringsservice for produktet. Hvis produktet skal geninstalleres
et andet sted, vil du blive opkrævet yderligere konstruktions- og
installationsomkostninger.
f
Specielt hvis du ønsker at installere produktet et usædvanligt sted, som f.eks. i
et industriområde eller tæt på havet, hvor det udsættes for saltholdig luft, skal
du kontakte dit nærmeste servicecenter.
5
DANSK
Træk ikke i og bøj ikke strømkablet for meget. Undgå at bøje eller fiksere
strømkablet til noget. Undlad at hægte strømkablet rundt om en metalgenstand,
at anbringe en tung genstand oven på strømkablet , at sætte strømkablet ind
mellem genstande eller at skubbe strømkablet ind i området bag ved apparatet.
f
Dette kan medføre elektrisk stød eller brand.
Sikkerhedsforanstaltninger
VED BRUG
ADVARSEL
Rør ikke ved hovedafbryderen med våde hænder.
f
Dette kan medføre elektrisk stød.
Udsæt ikke airconditionanlægget for kraftige slag eller ryk.
f
Dette kan medføre brand, kvæstelse eller problemer med produktet.
Anbring ikke en genstand tæt på udendørsenheden, som børn kan anvende til
at kravle op på apparatet.
f
Dette kan medføre, at børn kommer alvorligt til skade.
Sluk ikke for airconditionanlægget med hovedafbryderen, når det er i drift.
f
Slukning af airconditionanlægget og efterfølgende tænding med
hovedafbryderen kan skabe en gnist og medføre elektrisk stød eller brand.
Efter udpakning af airconditionanlægget skal du holde alle
emballagematerialer uden for børns rækkevidde, da emballagematerialer kan
være farlige for børn.
f
Hvis et barn tager en pose over hovedet, kan det forårsage kvælning.
Stik ikke dine fingre eller fremmede genstande ind i udgangen, når
airconditionanlægget kører, eller når frontpanelet lukker.
f
Vær specielt opmærksom op, at børn ikke kommer til skade ved at stikke deres
fingre ind i produktet.
Rør ikke ved frontpanelet med dine hænder eller fingre under opvarmning.
f
Dette kan medføre elektrisk stød eller forbrændinger.
Stik ikke dine fingre eller fremmede genstande ind i airconditionanlæggets
luftindtag/udluftning.
f
Vær specielt opmærksom op, at børn ikke kommer til skade ved at stikke deres
fingre ind i produktet.
Brug ikke dette airconditionanlæg i lange perioder på dårligt ventilerede steder
eller tæt på svagelige personer.
f
Da dette kan være farligt på grund af iltmangel, skal du åbne et vindue mindst
én gang i timen.
Hvis der er kommet fremmede genstande, som f.eks. vand, ind i apparatet, skal
du slukke for strømmen ved at tage strømstikket ud og kontakte dit nærmeste
servicecenter.
f
Overholdes dette ikke, kan det medføre elektrisk stød eller brand.
6
VED BRUG
ADVARSEL
VED BRUG
DANSK
Forsøg ikke selv at reparere, adskille eller modificere produktet.
f
Brug ikke nogen anden sikring (som f.eks. kobber/ståltråd mv.) end
standardsikringen.
f
Overholdes dette ikke, kan det medføre elektrisk stød, brand, produktfejl eller
kvæstelse.
FORSIGTIG
Anbring ikke genstande eller enheder under indendørsenheden.
f
Vand, der drypper fra indendørsenheden, kan medføre brand eller tingsskade.
Tjek mindst en gang om året, at udendørsenhedens installationsramme ikke er
gået i stykker.
f
Overholdes dette ikke, kan det medføre kvæstelse, død eller tingsskade.
Maksimal strøm er målt i henhold til IEC-standarden for sikkerhed og strøm er
målt i henhold til ISO-standarder for energieffektivitet.
Stå ikke oven på apparatet, og anbring ikke genstande (som f.eks. vasketøj,
tændte stearinlys, tændte cigaretter, opvask, kemikalier, metalgenstande osv.)
oven på apparatet.
f
Dette kan medføre elektrisk stød, brand, produktfejl eller kvæstelse.
Betjen ikke produktet med våde hænder.
f
Dette kan medføre elektrisk stød.
Undgå at sprøjte flygtige materialer, som f.eks. insektspray, på apparatets
overflade.
f
Foruden at være skadeligt for mennesker kan det også medføre elektrisk stød,
brand eller problemer med produktet.
Drik ikke vand fra airconditionanlægget.
f
Vandet kan være skadeligt for mennesker.
Undgå at udsætte fjernbetjeningen for hårde stød, og adskil den ikke.
Rør ikke ved de rør, der er sluttet til produktet.
f
Dette kan medføre forbrændinger eller eksplosion.
Brug ikke dette airconditionanlæg til at beskytte præcisionsudstyr, fødevarer,
dyr, planter eller kosmetik eller til andre usædvanlige formål.
f
Dette kan medføre tingsskade.
Undgå, at mennesker, dyr eller planter udsættes direkte for
airconditionanlæggets luftstrøm i længere tid.
f
Dette kan være skadeligt for mennesker, dyr eller planter.
7
Sikkerhedsforanstaltninger
VED BRUG
FORSIGTIG
Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med
nedsatte fysiske, sanse- eller mentale færdigheder eller manglende erfaring
og viden, med mindre de har fået oplæring eller instruktion vedr. brug af
apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn bør instrueres
for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
Ved brug i Europa: Apparatet kan anvendes af børn på 8 år og derover
og personer med nedsatte fysiske, sanse- eller mentale færdigheder eller
manglende erfaring og viden, hvis de har fået oplæring eller instruktion
vedrørende sikker brug af apparatet og forstår, hvilke farer det medfører. Børn
må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse bør ikke
udføres af børn uden overvågning.
RENGØRING
ADVARSEL
Rengør ikke apparatet ved at sprøjte vand direkte på det. Brug ikke benzol,
fortynder, alkohol eller acetone til at rengøre apparatet.
f
Dette kan medføre misfarvning, deformation, skade, elektrisk stød eller brand.
Inden rengøring eller udførelse af vedligeholdelse skal du fjerne
airconditionanlæggets strømstik fra stikkontakten og vente, indtil blæseren
stopper.
f
Overholdes dette ikke, kan det medføre elektrisk stød eller brand.
RENGØRING
FORSIGTIG
Pas på, når du rengør udendørsenhedens varmevekslers overflade, da enheden
har skarpe kanter.
f
For ikke at skære dine fingre bør du bære tykke bomuldshandsker ved
rengøringen.
Rengør ikke selv airconditionanlæggets indre.
f
For rengøring inde i apparatet kan du kontakte dit nærmeste servicecenter.
f
Ved rengøring af det interne filter skal du se beskrivelsen i afsnittet ‘Rengøring
og vedligeholdelse af airconditionanlægget’.
f
Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød eller brand.
8
Tjek før brug
Driftsområder
DRIFTSTEMPERATUR
INDENDØRS
UDENDØRS
INDENDØRS
LUFTFUGTIGHED
KØLING
18 ˚C til 32 ˚C
-20 ˚C til 50 ˚C
80% eller mindre
TØRRING
18 ˚C til 32 ˚C
-20 ˚C til 50 ˚C
-
OPVARMNING
27 ˚C eller mindre
-25 ˚C til 24 ˚C
-
TILSTAND
FORSIGTIG
BEMÆRK
DANSK
Tabellen herunder viser de temperatur- og luftfugtighedsområder, som
airconditionanlægget kan anvendes i. Se tabellen for effektiv anvendelse.
HVIS UDEN FOR OMRÅDERNE
Der kan forekomme kondens på
indendørsenheden med risiko for, at vand
blæser af eller drypper på gulvet.
Intern beskyttelse aktiveres, og
airconditionanlægget stopper.
Intern beskyttelse aktiveres, og
airconditionanlægget stopper.
• Sørg for at installere enheden under de tilladte temperaturforhold. (Udvidet
driftsområde ned til -25 °C ved opvarmning).
• Den standardiserede temperatur for opvarmning er 7 ˚C. Hvis udendørstemperaturen falder til 0 ˚C eller
derunder, kan opvarmningskapaciteten – afhængigt af temperaturforholdene – blive reduceret.
• Hvis køling anvendes ved over 32 ˚C (indendørstemperatur), køler det ikke med den fulde kapacitet.
FORSIGTIG
• Brug af airconditionanlægget ved en relativ luftfugtighed over den
forventede (80%) kan medføre dannelse af kondens, og der drypper vand på
gulvet.
Vedligeholdelse af dit airconditionanlæg
Interne beskyttelser via enhedens kontrolsystem
fDenne interne beskyttelse aktiveres, hvis der opstår en intern fejl i airconditionanlægget.
Type
Beskrivelse
Mod kold luft
Den interne blæser vil være slukket for at blokere for kold luft, når varmepumpen
opvarmer.
Programmet De-ice (Afisning)
(Defrostprogram)
Den interne blæser vil være slukket for at blokere for kold luft, når varmepumpen
opvarmer.
Frostbeskyttelse af indendørs
varmeveksler
Kompressoren vil være slukket, hvis indendørsenhedens varmevekslers temperatur
falder til 0 °C eller mere for at beskytte isen på varmeveksleren.
Beskyt kompressor
BEMÆRK
For at beskytte udendørsenhedens kompressor starter airconditionanlægget ikke
funktionen straks, når anlægget er blevet startet.
• Hvis varmepumpen kører i tilstanden Heat (Varme), starter programmet De-ice (Afisning) for at fjerne
frost – der kan være afsat ved lave temperaturer – fra en udendørsenhed. Den interne blæser slukkes
automatisk og genstartes først, når afisningsprogrammet er udført.
9
Tjek før brug
Tips om brug af airconditionanlægget
Her er nogle tips, som du kan følge, når du bruger dit airconditionanlæg.
10
EMNE
ANBEFALING
Køling
• Hvis de aktuelle udendørstemperaturer er meget højere
end den valgte indendørstemperatur, kan det tage noget
tid at bringe indendørstemperaturen til den ønskede
kølighed.
• Undgå at sænke temperaturen drastisk. Der mistes energi,
og rummet afkøles ikke hurtigere.
Opvarmning
• Da airconditionanlægget opvarmer værelset
ved at tage varmeenergi fra udendørsluften, kan
opvarmningskapaciteten falde, når udendørstemperaturer
er ekstremt lave. Hvis du mener, at airconditionanlægget
ikke varmer tilstrækkeligt, så anbefales det at bruge et
ekstra varmeapparat sammen med airconditionanlægget.
Frost og afisning
• Når airconditionanlægget kører i tilstanden Heat (Varme),
dannes der rim på grund af temperaturforskellen mellem
enheden og udendørsluften.
Hvis dette sker:
- Airconditionanlægget ophører med at varme.
- Airconditionanlægget kører automatisk i tilstanden Deice (Afisning) i 10 minutter.
- Den damp, der produceres i udendørsenheden i
tilstanden De-ice (Afisning), er i ufarlig.
Det er ikke nødvendigt at gøre noget. Efter cirka 10
minutter fungerer airconditionanlægget normalt igen.
❈ Enheden kører ikke, når den begynder at afise.
Blæser
• Blæseren fungerer ikke i cirka 3~5 minutter i starten for at
forhindre kolde vinde, mens airconditionanlægget varmer
op.
EMNE
ANBEFALING
Strømfejl
• Hvis der opstår strømfejl under brug af
airconditionanlægget, stopper funktionen straks, og
enheden slukkes. Når strømmen kommer tilbage, kører
airconditionanlægget automatisk.
• Hvis airconditionanlægget netop er blevet tændt, efter
det er stoppet eller tilsluttet, kommer der – for at beskytte
Beskyttelsesmekanisme
udendørsenhedens kompressor – ikke kold/varm luft ud i
3 minutter.
Automatisk styring af
blade til luftstrøm
• Hvis airconditionanlægget kører under unormale
forhold (som f.eks. brug af airconditionanlægget med
åbne vinduer, eller når en indendørsenhed med lille
kapacitet installeres og bruges i et rum, der er for stort),
kan indendørsluften blive meget fugtig, når vinklen på
bladene til luftstrømmen er lille, og produktets ydelse
kan blive forringet. Hvis luftfugtigheden indendørs stiger,
registrerer indendørsenheden automatisk dette og åbner
bladene til luftstrømmen til en bredere vinkel for at sikre,
at produktets ydelse er stabil.
11
DANSK
• Hvis både indendørs- og udendørstemperaturerne er høje,
og airconditionanlægget kører i tilstanden Heat (Varme),
Høje indendørs/
stopper udendørsenhedens blæser og kompressor
udendørstemperaturer
muligvis nogle gange. Dette er normalt, vent indtil
airconditionanlægget tænder igen.
Se nærmere på delene
Hoveddele
Blad til luftstrøm
Luftindtag
Luftfilter (under gitteret)
Display
Indikator
Indikator for fjernelse af frost
Tænd/sluk-indikator
Timerindikator
Indikator for filternulstilling
Fjernbetjeningssensor
BEMÆRK
• Dit airconditionanlæg og display kan – afhængigt af din model – se lidt anderledes ud end i illustrationen,
der er vist herover.
Rengøring og vedligeholdelse af airconditionanlægget
Rengøring af udvendige dele
Aftør enhedens overflade med en fugtig eller tør klud efter behov.
Aftør snavs fra det ulige formede område med en blød børste.
FORSIGTIG
12
• Brug ikke benzol eller fortynder.
Disse kan beskadige overfladen på dit
airconditionanlæg og medføre brandfare.
Rengøring af luftfilter og gitter
Rengør gitteret og luftfilteret med en støvsuger eller en
blød børste. Hvis der er for meget støv, så rengør det med
rindende vand, og tør det et sted med god ventilation.
fFor den bedste funktion, så gentag dette hver anden uge.
fHvis luftfilteret tørres et snævert (eller fugtigt) sted, kan
der dannes lugt. Hvis det sker, skal du rengøre det igen
og tørre det et sted med god ventilation.
Sæt luftfilteret tilbage på dets oprindelige placering.
fDu hører en klikkende lyd, når luftfilteret sidder
korrekt.
BEMÆRK
Afmonter frontgitteret.
fFjern først sikkerhedsclipsen, og fjern derefter
hængslet. Træk den grønne kontakt på
hængseldelen ned, og tryk og træk derefter
hængseldelen for at fjerne gitteret. (Der er to
hængsler på gitteret, og du skal udføre disse
trin på begge for at fjerne gitteret.)
❋ Hvis du kun vil rengøre filteret, er det ikke
nødvendigt at fjerne gitteret. Følg trin 4 og 5
DANSK
Åbn frontgitteret.
fÅbn bladene på venstre og højre side af Samsunglogoet. Tryk på begge knapper, og træk gitteret
nedad. Der er monteret to sikkerhedsclips på
frontgitteret for at forhindre, at det drypper.
Træk luftfilteret
ftfilteret ud.
Monter frontgitteret.
fGentag ovenstående trin i omvendt rækkefølge
for at montere frontgitteret.
• Apparatet på illustrationen herover kan – afhængigt af din model – være anderledes end dit.
• Efter rengøring af filteret skal du trykke på knappen Filter Reset (Filternulstilling) på fjernbetjeningen i 2
sekunder for at nulstille filterplanen. Filter-indikatoren tændes, når det er tid til rengøring.
• Hvis vinklen på bladene til luftstrømmen er blevet ændret af brugeren ved åbning af frontgitteret ved
installation eller vedligeholdelse, skal du slukke for hovedafbryderen og tænde for den igen, inden du
bruger airconditionanlægget.
Ellers kan vinklen for hvert blad være forskellig, eller nogle af bladene lukker ikke, når produktet slukkes.
13
Rengøring og vedligeholdelse af airconditionanlægget
Hvis airconditionanlægget ikke skal anvendes i en længere periode, bør du tørre airconditionanlægget for at bevare
det i den bedste tilstand.
1. Tør airconditionanlægget grundigt ved at køre tilstanden Fan (Blæser) i 3 til 4 timer, og
frakobl strømstikket.
Der kan ske intern skade, hvis der efterlades fugt i komponenterne.
2. Inden du bruger airconditionanlægget igen, skal du tørre airconditionanlæggets indre
komponenter ved at køre tilstanden Fan (Blæser) i 3 til 4 timer. Dette hjælper med at
fjerne lugt, der kan være forårsaget af fugtighed.
Periodiske kontroller
Se følgende tabel om at vedligeholde airconditionanlægget korrekt.
Type
Beskrivelse
Rengør luftfilteret (1)
Indendørsenhed
Månedligt
Hver 4.
måned
En gang om
året
●
Rengør kondensatorens afløbsbakke (2)
●
Rengør varmeveksleren omhyggeligt (2)
●
Rengør kondensatorens afløbsrør (2)
●
Udskift fjernbetjeningens batterier (1)
Rengør varmeveksleren på enhedens yderside (2)
Udendørsenhed
●
●
Rengør varmeveksleren på enhedens inderside (2)
●
Rengør de elektriske komponenter med trykluft (2)
●
Kontroller, at alle elektriske komponenter sidder forsvarligt fast
(2)
●
Rengør blæseren (2)
●
Kontroller, at blæseren sidder forsvarligt fast (2)
●
Rengør kondensatorens afløbsbakke (2)
●
●: Dette tjekmærke kræver regelmæssigt tjek af inden/udendørsenheden, følg beskrivelsen for at bevare
airconditionanlægget i god stand.
1) De beskrevne handlinger bør udføres oftere, hvis installationsstedet er meget støvet.
FORSIGTIG
14
2) Disse handlinger skal altid udføres af kvalificerede fagfolk. For flere
detaljerede informationer kan du se installationsdelen i vejledningen.
Fejlfinding
Se følgende skema, hvis airconditionanlægget fungerer unormalt. Dette kan spare tid og
unødvendige udgifter.
Temperaturen ændres
ikke.
Der kommer ikke
kold luft ud af
airconditionanlægget.
Blæserhastigheden
ændres ikke.
LØSNING
• På grund af beskyttelsesmekanismen starter apparatet – for
at forhindre at enheden overbelastes – ikke straks med at
køre.
Airconditionanlægget starter i løbet af 3 minutter.
• Tjek, at strømstikket er tilsluttet korrekt. Sæt strømstikket
korrekt i stikkontakten.
• Tjek, om hovedafbryderen er afbrudt.
• Tjek, om der er strømafbrydelse.
• Tjek sikringen. Sørg for, den ikke er sprunget.
• Tjek, om du valgte tilstanden Fan (Blæser).
Tryk på knappen Mode (Tilstand) på fjernbetjeningen for at
vælge en anden tilstand.
• Tjek, om den indstillede temperatur er højere (lavere) end
den aktuelle temperatur. Tryk på knappen Temperature
(Temperatur) på fjernbetjeningen for at ændre den
indstillede temperatur. Tryk på Temperature (Temperatur)
for at sænke eller hæve temperaturen.
• Tjek, om luftfilteret er blokeret af snavs. Rengør luftfilteret
hver anden uge.
• Tjek, om airconditionanlægget netop er blevet slukket.
Hvis ja, så vent 3 minutter. Der kommer ikke kold luft ud til
beskyttelse af udendørsenhedens kompressor.
• Tjek, om airconditionanlægget er installeret et sted med
direkte sollys. Træk gardiner for vinduer for at forøge
kølingseffektiviteten.
• Tjek, om dækslet eller nogen forhindring er tæt på
udendørsenheden.
• Tjek, om kølemiddelrøret er for langt.
• Tjek, om airconditionanlægget kun kan køre i tilstanden
Cool (Kølig).
• Tjek, om fjernbetjeningen kun kan anvendes til modellen
med køling.
• Tjek, om du har valgt tilstanden Auto (Auto) eller Dry (Tør).
Airconditionanlægget justerer automatisk blæserhastigheden
til Auto (Auto) i tilstanden Auto (Auto)/Dry (Tør).
15
DANSK
PROBLEM
Airconditionanlægget
kører ikke straks
efter, det er blevet
genstartet.
Airconditionanlægget
fungerer slet ikke.
Fejlfinding
PROBLEM
LØSNING
Timerfunktionen kan
• Tjek, om du trykker på knappen Power (Tænd/sluk) på
ikke indstilles.
fjernbetjeningen, når du har indstillet timeren.
Lugte gennemtrænger • Tjek, om apparatet kører i et røgfyldt område, eller om
rummet under brug.
der kommer lugt ind udefra. Brug airconditionanlægget
i tilstanden Fan (Blæser), eller åbn vinduerne for at lufte
rummet ud.
Airconditionanlægget • Der kan høres en boblende lyd, når kølemidlet cirkulerer
laver en boblende lyd.
gennem kompressoren. Lad airconditionanlægget køre i en
valgt tilstand.
• Når du trykker på knappen Power (Tænd/sluk) på
fjernbetjeningen, kan der komme støj fra afløbspumpen
inde i airconditionanlægget.
Der drypper vand
• Tjek, om airconditionanlægget har kølet i lang tid, hvor
fra bladene til
bladene til luftstrømmen pegede nedad. Der kan dannes
luftstrømmen.
kondens på grund af temperaturforskellen.
Fjernbetjeningen
• Tjek, om batterierne er løbet ud.
virker ikke.
• Sørg for, at batterierne er installeret korrekt.
• Sørg for, der ikke er noget, der blokerer
fjernbetjeningssensoren.
• Tjek, at der ikke er noget stærkt lys tæt på
airconditionanlægget. Stærkt lys, der kommer fra
fluorescerende pærer eller neonskilte, kan forstyrre de
elektriske bølger.
Airconditionanlægget • Tjek, om du har indstillet den kablede fjernbetjening til
tænder eller slukker
gruppestyring.
ikke med den kablede
fjernbetjening.
Den kablede
• Tjek, om indikatoren TEST vises på den kablede
fjernbetjening
fjernbetjening. Hvis ja, så sluk for enheden, og sluk for
fungerer ikke.
hovedafbryderen. Ring til dit nærmeste servicecenter.
Indikatorerne på det
• Tryk på knappen Power (Tænd/sluk) på fjernbetjeningen
digitale display blinker. for at slukke for enheden, og sluk derefter for
hovedafbryderen. Tænd den derefter igen.
16
Appendiks
Modelspecifikation (vægt og dimension)
Type
Nettovægt (kg)
Nettodimension
[B*D*H (mm)]
AC071JN4CEH
18
840*840*288
AC100JN4CEH
20
840*840*288
AC125JN4CEH
20
840*840*288
DANSK
Indendørsenhed
Model
17
SPØRGSMÅL ELLER KOMMENTARER?
LAND
RING TIL
ELLER BESØG OS ONLINE PÅ
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
GERMANY
06196 77 555 77 *OTH
www.samsung.com/de/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
SPAIN
0034902172678
www.samsung.com/es/support
PORTUGAL
808 207 267
www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY
21629099
www.samsung.com/no/support
DENMARK
707 019 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
SWEDEN
0771 726 786
www.samsung.com/se/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych:
801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (opłata według taryfy operatora)
http://www.samsung.com/pl/support/
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for KNOX customers] 0800 400848
[Only for Premium HA] 0800-366661
[Only for Dealers] 0810-112233
[Only for E-Store] 0800 100 232
www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
ALBANIA
045 620 202
www.samsung.com/al/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31 , Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
107, Hanamsandan 6beon-ro, Gwangsan-gu, Gwangju-si, Korea 62218
Samsung Electronics
Service Department
PO Box 12987, Blackrock, Co. Dublin. Ireland
or
Blackbushe Business Park, Yateley, GU46 6GG. UK
www.samsung.com/gr/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising