Samsung | AC125JN4CEH/EU | User guide | Samsung CAC, 4-suuntainen Kasetti, Lämpöpumppu, 44K Btu Användarguide

Samsung CAC, 4-suuntainen Kasetti, Lämpöpumppu, 44K Btu Användarguide
4-vägs kassettyp
AC071JN4CEH
AC100JN4CEH
AC125JN4CEH
Luftkonditionering
bruksanvisning
imagine the possibilities
Tack för att du köpt denna Samsung-produkt.
Innehåll
Säkerhetsåtgärder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Kontrollera innan användning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Visa delarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Rengöring och underhåll av luftkonditioneringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Bilaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Korrekt avfallshantering av produkten
(elektriska och elektroniska produkter)
(Gäller i länder med separata insamlingssystem)
Denna symbol på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare,
headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Dessa föremål bör hanteras
separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna för att förhindra fara för hälsa och miljö.
Hushållsanvändare bör kontakta återförsäljaren som sålt produkten eller kommunen för vidare information om var och hur
produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de
elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.
Besök samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html om du vill veta mer om
Samsungs miljöengagemang och om produktspecifika lagenliga skyldigheter (t.ex. REACH, WEEE och batterier).
2
Säkerhetsåtgärder
VARNING
FÖRSIKTIGHET
SVENSKA
Innan du använder din nya luftkonditionering ska du läsa den här bruksanvisningen noggrant,
för att se till att du kan hantera de omfattande egenskaperna och funktionerna för din nya
apparat på ett säkert och effektivt sätt.
Eftersom följande användarinstruktioner täcker flera modeller, kan din luftkonditionerings
egenskaper skilja sig åt till en viss del från de som beskrivs i denna bruksanvisning. Om du har
några frågor ska du ringa ditt närmaste kontaktcenter eller leta efter hjälp och information
online på www.samsung.com.
De här varningssymbolerna är här för att förhindra skada på dig och andra. Följ dem noggrant.
Viktiga säkerhetssymboler och försiktighetsåtgärder:
Faror eller felaktiga åtgärder som kan leda till allvarliga
personskador eller dödsfall.
Faror eller felaktiga åtgärder som kan leda till mindre
personskador eller skador på egendom.
Följ anvisningarna.
Försök INTE.
Se till att maskinen är jordad för att förebygga elektriska stötar.
Koppla ur kontakten från vägguttaget.
Montera INTE isär.
FÖR INSTALLATION
VARNING
Använd elkabeln med produktens elektriska specifikationer eller högre och använd
elkabeln endast för denna apparat. Använd inte heller en förlängningskabel.
fAtt förlänga elkabeln kan leda till elektrisk stöt eller brand.
fAnvänd inte en elektrisk transformator. Detta kan leda till elektrisk stöt eller brand.
fOm spänningen/frekvensen/märkströmmen är annorlunda kan det orsaka brand.
Denna produkt måste installeras av en kvalificerad tekniker eller ett behörigt
serviceföretag.
f
Underlåtenhet att göra detta kan leda till elektrisk stöt, brand, felfunktion av
produkten eller personskada.
Installera en strömbrytare och en kretsbrytare endast för luftkonditioneringen.
f
Underlåtenhet att göra detta kan leda till elektrisk stöt eller brand.
Fäst utomhusenheten ordentligt så att den elektriska delen av
utomhusenheten inte exponeras.
f
Underlåtenhet att göra detta kan leda till elektrisk stöt eller brand.
3
Säkerhetsåtgärder
FÖR INSTALLATION
VARNING
Installera inte denna apparat nära ett element eller något brandfarligt material.
Installera inte denna produkt på en fuktig, oljig eller dammig plats, eller på en
plats där den exponeras för direkt solljus och vatten (regndroppar). Installera
inte denna produkt på en plats där det finns risk för gasläckor.
f
Detta kan leda till elektrisk stöt eller brand.
Installera aldrig utomhusenheten på en plats som en hög utvändig vägg där
den kan falla.
f
Om utomhusenheten faller, kan det resultera i skada, dödsfall eller skada på
egendomen.
Denna apparat måste anslutas ordentligt till jord. Anslut inte apparatens jord
till en gaslinje, en vattenlinje i plast eller en telefonlinje.
f
Om du inte gör det kan det resultera i elektrisk stöt, brand, explosion eller andra
problem med produkten.
f
Anslut aldrig elkabeln till ett uttag som inte är ordentligt jordad och se till att
det är jordat enligt lokala och nationella koder.
FÖR INSTALLATION
FÖRSIKTIGHET
Installera din apparat på ett jämnt och hårt golv som kan stöda dess vikt.
f
Om du gör det kan det leda till onormala vibrationer, ljud eller problem med
produkten.
Installera dräneringsslangen ordentligt så att vattnet dräneras korrekt.
f
Om du inte gör det kan det resultera i att vattnet svämmar över och skada på
egendom.
När du installerar utomhusenheten ska du se till att ansluta dräneringsslangen
ordentligt så att dräneringen utförs korrekt.
f
Vatten som genereras under uppvärmning med utomhusenheten kan svämma
över och resultera i skada på egendom. Särskilt på vintern kan ett isblock falla,
vilket kan resultera i skada, dödsfall eller egendomsskada.
4
FÖR STRÖMFÖRSÖRJNING
VARNING
Om kretsbrytaren skadas ska du kontakta ditt närmaste servicecenter.
FÖR STRÖMFÖRSÖRJNING
SVENSKA
Dra inte och böj inte elkabeln för mycket. Vrid inte på och slå inte knutar på
elkabeln. Häng inte elkabeln på ett metallföremål, placera inte ett tungt
föremål på elkabeln, infoga inte elkabeln mellan föremål och tryck inte in
elkabeln i utrymmet bakom apparaten.
fDetta kan leda till elektrisk stöt eller brand.
FÖRSIKTIGHET
När du inte använder luftkonditioneringen under en längre period eller under
en storm med åska/blixtar, ska du bryta strömmen vid kretsbrytaren.
f
Underlåtenhet att göra detta kan leda till elektrisk stöt eller brand.
FÖR ANVÄNDNING
VARNING
Om apparaten svämmar över ska du kontakta ditt närmaste servicecenter.
f
Underlåtenhet att göra detta kan leda till elektrisk stöt eller brand.
Om apparaten ger i från sig ett konstigt ljud eller rök eller det luktar bränt ska
du genast koppla bort kontakten och kontakta ditt närmaste servicecenter.
f
Underlåtenhet att göra detta kan leda till elektrisk stöt eller brand.
Om en gasläcka uppstår (t.ex. propangas, LP-gas etc.), ska du vädra omedelbart
utan att röra vid elkabeln. Rör inte vid apparaten eller elkabeln.
f
Använd inte en fläkt för att vädra.
f
En gnista kan resultera i en explosion eller brand.
För att installera om luftkonditioneringen ska du kontakta ditt närmaste
servicecenter.
f
Underlåtenhet att göra detta kan leda till felfunktion av produkten,
vattenläckage, elektrisk stöt eller brand.
f
Ingen leveranstjänst tillhandahålls för produkten. Om du installerar om
produkten på någon annan plats kommer ytterligare konstruktionsutgifter och
en installationsavgift att tas ut.
f
Särskilt när du vill installera produkten på en ovanlig plats som i ett
industriområde eller nära havet där den exponeras för salt i luften, ska du
kontakta ditt närmaste servicecenter.
5
Säkerhetsåtgärder
FÖR ANVÄNDNING
VARNING
Rör inte vid kretsbrytaren med våta händer.
f
Detta kan leda till elektrisk stöt.
Slå inte på och dra inte i luftkonditioneringen med för mycket kraft.
f
Detta kan resultera i brand, skada eller problem med produkten.
Placera inte ett föremål nära utomhusenheten som tillåter barn att klättra på
maskinen.
f
Detta kan resultera i att barn skadar sig allvarligt.
Slå inte av luftkonditioneringen med kretsbrytaren medan den fungerar.
f
Att slå av luftkonditioneringen och sedan på igen med kretsbrytaren kan orsaka
en gnista och resultera i stöt eller brand.
Efter att du har packat upp luftkonditioneringen ska du hålla allt
förpackningsmaterial utom räckhåll för barn, eftersom förpackningsmaterial
kan vara farligt för barn.
f
Om ett barn placerar en påse över huvudet, kan de kvävas.
För inte in fingrarna eller främmande föremål i uttaget medan
luftkonditioneringen är i drift eller när frontpanel stängs.
f
Var särskilt försiktig så att barn inte skadar sig genom att föra in fingrarna i
produkten.
Rör inte vid frontpanelen med dina händer eller fingrar under uppvärmning.
f
Detta kan leda till elektrisk stöt eller brännskador.
För inte in dina fingrar eller främmande föremål i luftkonditioneringens
luftintag/-utlopp.
f
Var särskilt försiktig så att barn inte skadar sig genom att föra in fingrarna i
produkten.
Använd inte luftkonditioneringen under en längre tid på dåligt vädrade platser
eller nära sjuka personer.
f
Eftersom detta kan vara farligt på grund av syrebrist, ska du öppna ett fönster
minst en gång per timme.
Om ett främmande föremål som vatten tränger in i apparaten, ska du bryta
strömmen genom att koppla bort kontakten och slå av kretsbrytaren och sedan
kontakta ditt närmsta servicecenter.
f
Underlåtenhet att göra detta kan leda till elektrisk stöt eller brand.
6
FÖR ANVÄNDNING
VARNING
FÖR ANVÄNDNING
SVENSKA
Försök inte reparera, montera isär eller modifiera apparaten.
f
Använd ingen säkring (t.ex. koppar, ståltråd etc.) annan än standardsäkringen.
f
Om du gör det kan det leda till elektrisk stöt, brand, felfunktion av produkten
eller personskada.
FÖRSIKTIGHET
Placera inte objekt eller enheter under inomhusenheten.
f
Vatten som droppar från inomhusenheten kan resultera i brand eller skada på
egendom.
Kontrollera att installationsramen på utomhusenheten inte är trasig minst en
gång per år.
f
Om du inte gör det kan det resultera i skada, dödsfall eller skada på egendom.
Maxström mäts enligt IEC säkerhetsstandard och ström mäts enligt ISOstandarden för energieffektivitet.
Stå inte ovanpå apparaten och placera inte föremål (t.ex. tvätt, tända ljus, tända
cigaretter, tallrikar, kemikalier, metallföremål etc.) på apparaten.
f
Detta kan resultera i elektrisk kortslutning, brand eller problem med produkten.
Använd inte apparaten med våta händer.
f
Detta kan leda till elektrisk stöt.
Spraya inte instabila medel såsom insektsmedel på produktens ytor.
f
Det är inte bara skadligt för människor utan kan även leda till elektrisk stöt,
brand eller problem med produkten.
Drick inte vattnet från luftkonditioneringen.
f
Vattnet kan vara skadligt för personer.
Se till att fjärrkontrollen inte utsätts för stötar och montera inte isär den.
Rör inte vid rören anslutna till produkten.
f
Detta kan leda till brännskada eller skada.
Använd inte luftkonditioneringen för att konservera precisionsutrustning, mat,
djur, växter eller smink eller för några andra ovanliga avsikter.
f
Detta kan leda till skada på egendom.
Undvik direkt exponering för personer, djur eller växter från luftflödet från
luftkonditioneringen under långa perioder.
f
Detta kan resultera i skada på människor, djur eller växter.
7
Säkerhetsåtgärder
FÖR ANVÄNDNING
FÖRSIKTIGHET
Den här enheten är inte avsedd att användas av några personer (inklusive barn)
med nedsatt fysisk, psykisk eller mental förmåga, eller avsaknad av erfarenhet
och kunskap, om personen eller personerna inte har någon som övervakar och
instruerar angående enhetsanvändningen av en person som ansvarar för deras
säkerhet. Barn ska övervakas av en vuxen så att de inte leker med apparaten.
För användning i Europa: Denna apparat kan användas av barn från 8 år
och äldre och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga
eller utan erfarenhet och kunskap om de har övervakats eller instruerats i
att använda apparaten på ett säkert sätt och förstår riskerna i samband med
att använda apparaten. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och
användarunderhåll skall inte utföras av barn utan övervakning.
FÖR RENGÖRING
VARNING
Rengör inte apparaten genom att spraya vatten på den. Använd inte bensen,
thinner, alkohol eller aceton för att rengöra produkten.
f
Detta kan leda till fläckar, deformeringar, skada, elektrisk stöt eller brand.
Innan rengöring eller underhåll ska du koppla bort luftkonditioneringen från
vägguttaget och vänta tills fläkten stannar.
f
Underlåtenhet att göra detta kan leda till elektrisk stöt eller brand.
FÖR RENGÖRING
FÖRSIKTIGHET
Var försiktig när du rengör ytan på värmeväxlaren på utomhusenheten
eftersom den har vassa kanter.
f
Använd tjocka bomullshandskar när du rengör enheten för att undvika att skära
fingrarna.
Gör inte rent luftkonditioneringens insida på egen hand.
f
Kontakta närmaste servicecenter om du vill göra rent apparaten invändigt.
f
När du gör rent det invändiga filtret ska du läsa beskrivningarna i avsnittet
”Göra rent och underhålla luftkonditioneringen”.
f
Att inte göra det kan leda till elektrisk stöt eller brand.
8
Kontrollera innan användning
Driftintervall
DRIFTSTEMPERATUR
INOMHUS
UTOMHUS
LUFTFUKTIGHET
INOMHUS
KYLA
18–32 ˚C
-20–50 ˚C
80 % eller mindre
TORKNING
18–32 ˚C
-20–50 ˚C
-
VÄRME
27 ˚C eller mindre
-25–24 ˚C
-
LÄGE
FÖRSIKTIGHET
OBS
SVENSKA
Tabellen nedan indikerar intervall för temperatur och luftfuktighet som
luftkonditioneringen fungerar inom. Hänvisa till tabellen för effektiv användning.
OM UTANFÖR FÖRHÅLLANDENA
Kondensation kan uppstå på inomhusenheten
med risk för att endera vatten blåser bort eller
droppar på golvet.
Interna skydd aktiveras och
luftkonditioneringen stannar.
Interna skydd aktiveras och
luftkonditioneringen stannar.
• Se till att enheten installeras under förhållanden inom de tillåtna
temperaturintervallen. (Utökat driftintervall ned till -25 °C i uppvärmning.)
• Standardtemperaturen för värme är 7 ˚C. Om utomhustemperaturen sjunker under 0 ˚C eller lägre, kan
värmekapaciteten minska beroende på temperaturförhållandena.
• Om kylfunktionen används vid över 32 ˚C (inomhustemperatur), kyler den inte med full kapacitet.
FÖRSIKTIGHET
• Användning av luftkonditioneringen vid en relativ luftfuktighet över den
förväntade (80 %) kan leda till att kondensation skapas och vattenläckage
droppar på golvet.
Underhålla din luftkonditionering
Interna skydd via enhetens styrsystem
fDetta interna skydd aktiveras om interna fel inträffar i luftkonditioneringen.
Typ
Mot kall luft
Den interna fläkten stängs av för att blockera kall luft när värmepumpen värmer.
Avisningsprogram
(Avfrostningsprogram)
Den interna fläkten stängs av för att blockera kall luft när värmepumpen värmer.
Frysskydd för inomhusenhetens
värmeväxlare
Skydda kompressorn
OBS
Beskrivning
Kompressorn slås av om temperaturen för inomhusenhetens värmeväxlare sjunker till 0 °C eller
lägre för att skydda mot is på värmeväxlaren.
Luftkonditioneringen börjar inte fungera omedelbart när den slås på för att skydda kompressorn
på utomhusenheten.
• Om värmepumpen används i värmeläget, används avfrostningsprogrammet för att ta bort frost som har uppstått från
låga temperaturer från en utomhusenhet. Den invändiga fläkten stängs av automatiskt och startas endast om efter att
avfrostningsprogrammet stängs av.
9
Kontrollera innan användning
Tips för att använda luftkonditioneringen
Här följer några tips som du kan följa när du använder luftkonditioneringen.
ÄMNE
Kyla
10
REKOMMENDATION
• Om aktuell utomhustemperatur är mycket högre än
vald inomhustemperatur, kan det ta ett tag att sänka
inomhustemperaturen till önskad temperatur.
• Undvik att sänka temperaturen drastiskt. Energi slösas och
rummet blir inte kallare snabbare.
Värme
• Eftersom luftkonditioneringen värmer rummet genom att ta
värmeenergi från utomhusluften, kan värmekapaciteten minska
när utomhustemperaturen är väldigt låg. Om du märker att
luftkonditioneringen inte värmer tillräckligt rekommenderar vi
att du använder ytterligare värmeapparater tillsammans med
luftkonditioneringen.
Frost och
avisning
• När luftkonditioneringen körs i värmeläget, skapas frost på grund
av temperaturskillnaden mellan enheten och luften utomhus.
Om detta händer:
- Slutar luftkonditioneringen att värma.
- Fungerar luftkonditioneringen i avfrostningsläget i 10 minuter.
- Ångan som produceras i utomhusenheten i avfrostningsläget är
säker.
Ingen åtgärd krävs och efter ca 10 minuter fungerar
luftkonditioneringen normalt igen.
❈ Enheten fungerar inte när den börjar avisning.
Fläkt
• Fläkten fungerar eventuellt inte under ca 3–5 minuter i början för
att undvika eventuella kalla vindar medan luftkonditioneringen
värms upp.
Höga
temperaturer
inomhus/
utomhus
• Om både temperaturen inomhus och utomhus är hög och
luftkonditioneringen körs i värmeläget, stannar eventuellt
utomhusenhetens fläkt och kompressor ibland. Detta är normalt.
Vänta tills luftkonditioneringen slås på igen.
ÄMNE
Elavbrott
REKOMMENDATION
• Om ett elavbrott inträffar medan luftkonditioneringen används,
stannar den omedelbart och enheten slås av. När elen kommer
tillbaka startar luftkonditioneringen automatiskt.
SVENSKA
• Om luftkonditioneringen precis har slagits på efter att driften
har stoppats eller kopplas in, kommer ingen sval/varm luft från
Skyddsmekanism
enheten under 3 minuter för att skydda utomhusenhetens
kompressor.
Automatisk
styrning av
bladen för
luftflödet
• Om luftkonditioneringen fungerar i onormala förhållanden
(t.ex. med fönstren öppna eller när en inomhusenhet med liten
kapacitet används i ett för stort rum) kan inomhusenheten
bli väldigt fuktig när vinkeln på luftflödets blad är liten och
produktens prestanda kan minska. När luftfuktigheten inomhus
sjunker, detekterar inomhusenheten automatiskt det och öppnar
luftflödets blad i en bredare vinkel för att se till att produktens
prestanda är stabil.
11
Visa delarna
Huvuddelar
Luftflödets blad
Luftinlopp
Luftfilter (under gallret)
Display
Indikator
Ta bort frostindikatorn
Indikator för på/av
Timerindikator
Indikator för filternollställning
Fjärrkontrollens sensor
OBS
• Din luftkonditionering och display kan se helt annorlunda ut än på bilden som visas ovan beroende på din modell.
Rengöring och underhåll av luftkonditioneringen
Göra rent enheten utvändigt
Torka av ytan på enheten med en något fuktig eller torr trasa vid behov. Torka
av smuts från konstigt formade områden med en mjuk borste.
FÖRSIKTIGHET
12
• Använd inte bensen eller thinner.
De kan skada ytan på luftkonditioneringen
och kan skapa en brandrisk.
Rengör luftfiltret och gallret
Rengör gallret och luftfiltret med en dammsugare eller
mjuk borste. Om damm är för tungt ska du skölja det med
rinnande vatten och torka det i ett ventilerat område.
fFör bästa förhållanden ska du upprepa det varannan
vecka.
fOm luftfiltret torkar på ett stängt (eller fuktigt) område,
kan odörer uppstå. Om det händer ska du rengöra igen
och torka det i ett väl ventilerat område.
Sätt i luftfiltret i dess ursprungliga läge.
fEtt klickande ljud hörs sedan när luftfiltret är korrekt
placerat.
OBS
Demontera frontgallret.
fTa bort säkerhetsklämmen först och sedan
gångjärnet. Dra den gröna brytaren på gångjärnet
nedåt och tryck och dra i gångjärnets del för att ta
bort gallret. (Det finns två gångjärn på gallret och
du måste göra detta på båda för att ta bort gallret.)
❋ Om du vill rengöra endast filtret, behöver du inte ta
bort gallret. Följ steg 4 och 5
SVENSKA
Öppna frontgallret.
fÖppna bladen på vänster och höger sida av Samsunglogotypen. Tryck på båda spakarna och dra gallret
nedåt. Två säkerhetsklämmor är monterade på
frontgallret för att undvika att det faller.
Dra ur luftfiltret.
ftfiltret.
Montera frontgallret.
fGör stegen ovan i omvänd ordning för att montera
frontgallret.
• Bilden som visas ovan kan skilja sig åt från din beroende på modellen.
• Efter att du gör rent filtret ska du trycka på knappen Filter Reset (Återställa filter) på fjärrkontrollen i 2 sekunder för att
återställa filterschemat. Indikatorn med filtersymbolen är på under rengöringstiden.
• Om vinkeln på luftflödets blad har ändrats av användaren för att öppna frontgallret för installation eller underhåll,
måste du slå av kretsbrytaren och slå på den igen innan du använder luftkonditioneringen.
Annars kan vinkeln för varje vinkel vara annorlunda eller så stängs vissa av bladen inte när produkten är av.
13
Rengöring och underhåll av luftkonditioneringen
Om luftkonditioneringen inte används under en längre period, ska du torka luftkonditioneringen för att hålla den i bästa möjliga
tillstånd.
1. Torka luftkonditioneringen ordentligt genom att köra fläktläget i 3–4 timmar och
koppla bort kontakten.
Invändig skada kan uppstå om fukt blir kvar i komponenterna.
2. Innan du använder luftkonditioneringen igen ska du torka av de invändiga
komponenterna på luftkonditioneringen igen genom att köra fläktläget i 3–4 timmar.
Detta hjälper till att avlägsna odörer från eventuell fuktighet.
Periodiska kontroller
Se följande diagram för att underhålla luftkonditioneringen på rätt sätt.
Typ
Beskrivning
Rengöra luftfiltret (1)
Inomhusenhet
Varje månad Var 4:e månad En gång per år
●
Rengöra kondensationens dräneringspanna (2)
●
Rengör värmeväxlaren noggrant (2)
●
Rengöra kondensationens dräneringsrör (2)
●
Byt ut fjärrkontrollens batterier (1)
Rengör värmeväxlaren på enhetens utsida (2)
●
●
Rengör värmeväxlaren på enhetens insida (2)
●
Rengör de elektriska komponenterna med luftstrålar (2)
●
Utomhusenhet Kontrollera att alla elektriska komponenter är ordentligt åtdragna (2)
●
Rengöra fläkten (2)
●
Kontrollera att fläktens komponenter är ordentligt åtdragna (2)
●
Rengöra kondensationens dräneringspanna (2)
●
●: Detta kontrollmärke krävs för att kontrollera inomhusenheten/utomhusenheten med jämna mellanrum, genom att följa
beskrivningen för att underhålla luftkonditioneringen på rätt sätt.
1) Den beskrivna användningen ska utföras oftare om installationsområdet är väldigt dammigt.
FÖRSIKTIGHET
14
2) Dessa funktioner måste alltid utföras av kvalificerad personal. Mer
detaljerad information finns i installationsavsnittet i bruksanvisningen.
Felsökning
Se följande diagram om luftkonditioneringen fungerar onormalt. Detta kan spara tid och
onödiga utgifter.
Temperaturen ändras
inte.
Det kommer
ingen kall luft från
luftkonditioneringen.
Fläkthastigheten
ändras inte.
LÖSNING
• På grund av skyddsmekanismen börjar inte apparaten
fungera omedelbart för att undvika överbelastning.
Luftkonditioneringen startar efter 3 minuter.
SVENSKA
PROBLEM
Luftkonditioneringen
börjar inte fungera
omedelbart efter att
den har startats om.
Luftkonditioneringen
fungerar inte alls.
• Kontrollera att kontakten är korrekt ansluten. Sätt i
kontakten i vägguttaget korrekt.
• Kontrollera om kretsbrytaren slås av.
• Kontrollera om det finns något fel på strömmen.
• Kontrollera säkringen. Se till att den inte är trasig.
• Kontrollera om du har valt läget Fan (Fläkt).
Tryck på knappen Mode (Läge) på fjärrkontrollen för att välja
ett annat läge.
• Kontrollera om temperaturen är högre (lägre) än aktuell
temperatur. Tryck på knappen Temperature (Temperatur)
på fjärrkontrollen för att ställa in temperaturen. Tryck på
knappen Temperature (Temperaturen) för att minska eller
sänka temperaturen.
• Kontrollera om luftfiltret blockeras av smuts. Rengör
luftfiltret varannan vecka.
• Kontrollera om luftkonditioneringen precis har slagits på.
Om det händer ska du vänta i 3 minuter. Det kommer ingen
kall luft för att skydda kompressorn på utomhusenheten.
• Kontrollera om luftkonditioneringen är installerad på en
plats med direkt exponering av solljus. Häng gardiner i
fönstret för att öka kyleffekten.
• Kontrollera om locket eller något hinder inte finns i närheten
av utomhusenheten.
• Kontrollera om kylröret är för långt.
• Kontrollera om luftkonditioneringen är tillgänglig i läget
Cool (Kyla).
• Kontrollera om fjärrkontrollen endast är tillgänglig för
kylmodeller.
• Kontrollera om du har valt läget Auto eller Dry (Torr).
Luftkonditioneringen ställer in fläkthastigheten automatiskt
på Auto i läget Auto/Dry (Torr).
15
Felsökning
PROBLEM
Timerfunktionen ställs
inte in.
Odör kommer in i
rummet under driften.
Ett bubblande
ljud kommer från
luftkonditioneringen.
Vatten droppar från
luftflödets blad.
Fjärrkontrollen
fungerar inte.
Luftkonditioneringen
slås inte på eller
av med den
kabelanslutna
fjärrkontrollen.
Den kabelanslutna
fjärrkontrollen
fungerar inte.
Indikatorns digitala
display blinkar.
16
LÖSNING
• Kontrollera om du trycker på På/av-knappen på
fjärrkontrollen efter att du har ställt in tiden.
• Kontrollera om apparaten körs i ett område med rök eller om
det kommer lukt från utsidan. Använd luftkonditioneringen i
fläktläget eller öppna fönstret för att vädra rummet.
• Ett bubblande ljud hörs eventuellt när kylmedlet cirkulerar
genom kompressorn. Låt luftkonditioneringen fungera i valt
läge.
• När du trycker på På/av-knappen på fjärrkontrollen hörs ljud
från dräneringspumpen inuti luftkonditioneringen.
• Kontrollera om luftkonditioneringen har kylt under en längre
tid med luftflödets blad nedåt. Kondensation kan genereras
på grund av skillnad i temperaturen.
• Kontrollera om batterierna är slut.
• Se till att batterierna är korrekt installerade.
• Se till att ingenting blockerar fjärrkontrollens sensor.
• Kontrollera om det finns en stark ljuskälla i närheten av
luftkonditioneringen. Starkt ljus från lysrör eller neonskyltar
kan störa elektriska vågor.
• Kontrollera om du ställde in den kabelanslutna
fjärrkontrollen för gruppstyrning.
• Kontrollera om TEST-indikatorn visas på den kabelanslutna
fjärrkontrollen. Om den visas ska du slå av enheten och slå
av kretsbrytaren. Ring ditt närmsta kontaktcenter.
• Tryck på På/av-knappen på fjärrkontrollen för att slå av
enheten och kretsbrytaren. Slå sedan på den igen.
Bilaga
Modellspecifikation (vikt och mått)
Typ
Nettovikt (kg)
Nettomått [B*D*H (mm)]
18
840*840*288
AC100JN4CEH
20
840*840*288
AC125JN4CEH
20
840*840*288
SVENSKA
Inomhusenhet
Modell
AC071JN4CEH
17
FRÅGOR ELLER KOMMENTARER?
LAND
RING
ELLER BESÖK OSS ONLINE PÅ
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
GERMANY
06196 77 555 77 *OTH
www.samsung.com/de/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
SPAIN
0034902172678
www.samsung.com/es/support
PORTUGAL
808 207 267
www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY
21629099
www.samsung.com/no/support
DENMARK
707 019 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
SWEDEN
0771 726 786
www.samsung.com/se/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych:
801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (opłata według taryfy operatora)
http://www.samsung.com/pl/support/
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for KNOX customers] 0800 400848
[Only for Premium HA] 0800-366661
[Only for Dealers] 0810-112233
[Only for E-Store] 0800 100 232
www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
ALBANIA
045 620 202
www.samsung.com/al/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31 , Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
107, Hanamsandan 6beon-ro, Gwangsan-gu, Gwangju-si, Korea 62218
Samsung Electronics
Service Department
PO Box 12987, Blackrock, Co. Dublin. Ireland
or
Blackbushe Business Park, Yateley, GU46 6GG. UK
www.samsung.com/gr/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising