Samsung | AC060MNNDKH/EU | User guide | Samsung AC060MNNDKH/EU Kasutusjuhend

Samsung AC060MNNDKH/EU Kasutusjuhend
Ilmastointilaite
Käyttöopas
ACMNNDKH
•• Kiitos, että hankit Samsung-ilmastointilaitteen.
•• Lue tämä käyttöopas ennen laitteen käyttämistä ja säilytä se tulevia tarpeita varten.
Sisältö
Turvallisuustiedot
3
Turvallisuustiedot
3
Lyhyesti
10
Sisäyksikön yleiskatsaus
10
Puhdistaminen ja huolto
11
Ilmastointilaitteen puhdistaminen
11
Ilmansuodattimen puhdistaminen
Ilmastointilaitteen kunnossapito
12
Säännölliset tarkastukset
Liite
14
Vianmääritys
14
Käyttöominaisuudet
18
Tekniset tiedot
19
Tuotteen turvallinen hävittäminen
(elektroniikka ja sähkölaitteet)
(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)
Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina
toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana
niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen
välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista
uusiokäyttöä varten.
Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen
myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.
Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen
lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.
Lisätietoja Samsungin ympäristösitoumuksista ja tuotekohtaisista lainsäädännöllisistä velvollisuuksista (esim.
REACH), löydät osoitteesta
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
2 Suomi
Turvallisuustiedot
VAROITUS
Vaaroja tai vaarallisia käytäntöjä, jotka voivat johtaa vakaviin
henkilövahinkoihin tai kuolemaan.
HUOMIO
Vaaroja tai vaarallisia käytäntöjä, jotka voivat johtaa lieviin
henkilövahinkoihin tai omaisuuvahinkoihin.
Noudata ohjeita.
ÄLÄ toimi näin.
Varmista, että laite on maadoitettu sähköiskujen estämiseksi.
Katkaise virransyöttö.
ÄLÄ pura.
ASENNUS
VAROITUS
Käytä virtajohtoa, jonka virtamääritykset vastaavat laitteen
määrityksiä tai ylittävät ne, ja käytä virtajohtoa vain tähän laitteeseen.
Älä käytä jatkojohtoa.
• Virtajohdon pidentäminen voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
• Älä käytä sähkömuuntajaa. Se saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
• Jos jännite/taajuus/nimellisvirta on erilainen, se saattaa aiheuttaa
tulipalon.
Suomi 3
Turvallisuustiedot
Lue tämä käyttöopas huolellisesti, ennen kuin käytät uutta
ilmastointilaitettasi, jotta osaisit käyttää uuden laitteesi ominaisuuksia ja
toimintoja turvallisesti ja tehokkaasti.
Seuraavat käyttöohjeet kattavat useita malleja, joten oman
ilmastointilaitteesi ominaisuudet voivat erota hieman tässä oppaassa
kuvatuista ominaisuuksista. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä
lähimpään asiakastukeen tai etsi tietoja sivustolta www.samsung.com.
Turvallisuustiedot
Turvallisuustiedot
Tämän laitteen asennuksen saa tehdä vain pätevä asentaja tai
huoltoliike.
• Muutoin seurauksena saattaa olla sähköisku, tulipalo, räjähdys,
laiteongelmat tai henkilövahinko.
Asenna ilmastointilaitteeseen tarkoitettu kytkin ja suojakatkaisija.
• Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Asenna ulkoyksikkö siten, etteivät yksikön sähköiset osat ole paljaana.
• Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Älä asenna tätä laitetta lämmittimen tai helposti syttyvien materiaalien
lähelle. Älä asenna tätä laitetta kosteaan, öljyiseen tai pölyiseen
paikkaan tai paikkaan, jossa se altistuu suoralle auringonvalolle tai
vedelle (sadepisarat). Älä asenna tätä laitetta paikkaan, jossa saattaa
esiintyä kaasuvuotoja.
• Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Älä koskaan asenna ulkoyksikköä paikkaan, josta se voi pudota,
esimerkiksi korkealle ulkoseinään.
• Jos ulkoyksikkö putoaa, seurauksena voi olla henkilövahinko, kuolema tai
omaisuusvahinko.
Laitteen täytyy olla kunnolla maadoitettu. Älä maadoita laitetta
kaasuputkeen, muoviseen vesiputkeen tai puhelinlinjaan.
• Muutoin seurauksena saattaa olla sähköisku, tulipalo, räjähdys tai muut
laiteongelmat.
• Älä yhdistä virtajohtoa pistorasiaan, joka ei ole oikein maadoitettu, ja
varmista, että se vastaa paikallisia ja kansallisia määräyksiä.
4 Suomi
HUOMIO
Asenna poistoletku oikein, jotta vesi valuu pois oikealla tavalla.
• Muutoin seurauksena voi olla veden ylivuotaminen ja omaisuusvahingot.
Vältä poiston lisäämistä viemäriputkiin, sillä se saattaa aiheuttaa hajuja.
Kun asennat ulkoyksikköä, liitä poistoletku siten, että vesi poistuu
oikein.
• Ulkoyksikön lämmitystoiminnon aikana tuottama vesi saattaa vuotaa yli ja
johtaa omaisuusvahinkoihin.
Erityisesti talvella putoavat jääkimpaleet saattavat aiheuttaa
henkilövahinkoja, kuolemia tai omaisuusvahinkoja.
VIRTALÄHDE
VAROITUS
Jos suojakatkaisin on vahingoittunut, ota yhteyttä lähimpään
huoltoliikkeeseen.
Älä vedä virtajohtoa tai taivuta sitä liiallisesti. Älä väännä tai sido
virtajohtoa. Älä vedä virtajohtoa metalliesineiden yli, älä aseta painavia
esineitä johdon päälle, älä työnnä johtoa esineiden väliin, äläkä työnnä
johtoa laitteen takana olevaan tilaan.
• Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
HUOMIO
Katkaise virta suojakatkaisijalla, jos et käytä ilmastointilaitetta pitkään
aikaan sekä myös ukkosen tai salamoinnin aikana.
• Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Suomi 5
Turvallisuustiedot
Asenna laite tasaiselle ja kovalle pinnalle, joka kantaa sen painon.
• Muutoin seurauksena voi olla epänormaalia tärinää, melua tai
laiteongelmia.
Turvallisuustiedot
KÄYTTÖ
Turvallisuustiedot
VAROITUS
Jos laitteesta vuotaa vettä, ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.
• Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Jos laitteesta kuuluu outoa ääntä tai siitä tulee palaneen hajua tai
savua, katkaise virransyöttö välittömästi ja ota yhteyttä lähimpään
huoltoliikkeeseen.
• Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Kaasuvuodon sattuessa (propaanikaasu, nestemäinen petroli jne.)
tuuleta tila välittömästi koskematta virtajohtoon. Älä koske laitteeseen
tai virtajohtoon.
• Älä käytä tuuletinta.
• Kipinä voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon.
Ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen, jos ilmastointilaite vaatii
uudelleen asennuksen.
• Muutoin seurauksena voi olla laiteongelmat, vesivuoto, sähköisku tai
tulipalo.
• Laitteelle ei tarjota toimituspalvelua. Laitteen sijoittamisesta toiseen
paikkaan veloitetaan lisämaksu ja asennusmaksu.
• Jos haluat asentaa laitteen epätavalliseen paikkaan, kuten
teollisuusalueelle tai lähelle meren rantaa, jossa se joutuu alttiiksi ilman
suolalle, ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.
Älä koske suojakatkaisimeen märin käsin.
• Seurauksena voi olla sähköisku.
Älä sammuta ilmastointilaitetta suojakatkaisimesta laitteen ollessa
käynnissä.
• Ilmastointilaitteen sammuttaminen ja käynnistäminen suojakatkaisimesta
saattaa aiheuttaa kipinöintiä ja johtaa sähköiskuun tai tulipaloon.
Pidä kaikki pakkausmateriaali laitteen purkamisen jälkeen poissa lasten
ulottuvilta, sillä pakkausmateriaali saattaa olla vaarallista lapsille.
• Jos lapsi laittaa pussin päähänsä, hän voi tukehtua.
Älä koske laitteen etupaneeliin käsilläsi tai sormillasi
lämmitystoiminnon aikana.
• Seurauksena voi olla sähköisku tai palovamma.
6 Suomi
Älä työnnä sormiasi tai vieraita esineitä ilmastointilaitteen tulo- tai
poistoilmakanaviin.
• Huolehdi, etteivät lapset työnnä sormiaan laitteeseen vammojen
välttämiseksi.
Älä kolhi tai vedä ilmastointilaitetta kovalla voimalla.
• Seurauksena voi olla tulipalo, henkilövahinko tai laiteongelmat.
Älä aseta ulkoyksikön lähelle sellaisia esineitä, jotka mahdollistavat
lasten kiipeämisen laitteen päälle.
• Tämä voi johtaa lasten vakavaan loukkaantumiseen.
Älä käytä tätä ilmastointilaitetta pitkiä ajanjaksoja huonosti
ilmastoiduissa tiloissa tai sairaalloisten ihmisten lähellä.
• Tämä saattaa olla vaarallista hapen puutteen vuoksi, joten avaa ikkuna
ainakin kerran tunnissa.
Jos jotakin vierasta ainetta, kuten vettä, on päässyt laitteen sisään,
katkaise virta irrottamalla pistoke pistorasiasta ja kääntämällä
suojakatkaisinta. Ota sitten yhteys lähimpään huoltoliikkeeseen.
• Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Älä yritä korjata, purkaa tai muunnella laitetta itse.
• Älä käytä muita sulakkeita (esimerkiksi kupari, teräslanka, jne) kuin
vakiosulakkeita.
• Muutoin seurauksena saattaa olla sähköisku, tulipalo, laiteongelmat tai
henkilövahinko.
HUOMIO
Älä aseta sisäyksikön alle minkäänlaisia esineitä tai laitteita.
• Sisäyksiköstä tippuva vesi saattaa aiheuttaa tulipalon tai
omaisuusvahinkoja.
Tarkista ainakin kerran vuodessa, ettei ulkoyksikön asennuskehys ole
rikkoutunut.
• Muutoin seurauksena voi olla henkilövahinko, kuolema tai
omaisuusvahingot.
Suomi 7
Turvallisuustiedot
Älä työnnä sormiasi tai vieraita esineitä ilman ulostuloaukkoon laitteen
ollessa käynnissä tai etupaneelin ollessa sulkeutumassa.
• Huolehdi, etteivät lapset työnnä sormiaan laitteeseen vammojen
välttämiseksi.
Turvallisuustiedot
Suurin mahdollinen virta mitataan IEC-turvallisuusstandardin
mukaisesti ja energiatehokkuus mitataan ISO-standardin mukaisesti.
Turvallisuustiedot
Älä seiso laitteen päällä tai aseta sen päälle minkäänlaisia esineitä
(kuten pyykkiä, palavia kynttilöitä, sytytettyjä tupakoita, astioita,
kemikaaleja, metalliesineitä, jne.).
• Seurauksena voi olla sähköisku, tulipalo, laitteen käyttöhäiriöt tai
henkilövahingot.
Älä käytä laitetta märin käsin.
• Seurauksena voi olla sähköisku.
Älä suihkuta laitteen pinnalle herkästi syttyviä aineita, kuten
hyönteismyrkkyä.
• Se voi olla haitallista ihmisille, ja siitä voi seurata sähköisku, tulipalo tai
laitteen toimintahäiriö.
Älä juo ilmastointilaitteesta tulevaa vettä.
• Vesi voi olla haitallista ihmisille.
Älä kohdista kaukosäätimeen voimakkaita iskuja, äläkä pura
kaukosäädintä osiin.
Älä koske laitteeseen liitettyihin putkiin.
• Seurauksena voi olla palovammoja tai henkilövahinko.
Älä käytä ilmastointilaitetta tarkkuusmittarien, ruokatarvikkeiden,
eläinten tai kosmetiikan viilentämiseen, tai muihin epätavallisiin
tarkoituksiin.
• Seurauksena voivat olla omaisuusvahingot.
Älä altista ihmisiä, kasveja tai eläimiä ilmastointilaitteen suoralle
ilmavirralle pitkiksi ajanjaksoiksi.
• Tämä saattaa vahingoittaa ihmisiä, eläimiä tai kasveja.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (lapset mukaan
lukien) käytettäväksi, joilla on alentuneet fyysiset, aistinvaraiset
tai henkiset kyvyt, tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa, ellei heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo ja ohjeista heitä laitteen
käyttöön. Lapsia on valvottava, jotta he eivät pääse leikkimään
laitteella.
äyttö Euroopassa: Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat
K
lapset ja henkilöt, joilla on alentuneet fyysiset, aistinvaraiset tai
8 Suomi
PUHDISTAMINEN
VAROITUS
Älä puhdista laitetta suihkuttamalla siihen vettä. Älä käytä bentseeniä,
liuotinaineita tai alkoholia laitteen puhdistamiseen.
• Seurauksena voi olla värien haalistuminen, osien vääntyminen,
vaurioituminen, sähköisku tai tulipalo.
Irrota ilmastointilaite seinäpistorasiasta ja odota puhaltimen
pysähtymistä ennen puhdistamista tai huoltotoimenpiteitä.
• Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
HUOMIO
Ole varovainen, kun puhdistat ulkoyksikön lämmönvaihtimen pintoja,
sillä sen reunat ovat teräviä.
• Käytä paksuja puuvillakäsineitä puhdistuksen aikana sormivammojen
välttämiseksi.
• Tämän saa tehdä vain ammattihenkilö, ota yhteys asennusliikkeeseen tai
huoltokeskukseen.
Älä puhdista laitteen sisäosia itse.
• Ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen laitteen sisäosien
puhdistamiseksi.
• Lue osio 'Puhdistaminen ja huolto' ennen kuin puhdistat sisäisen
suodattimen.
• Muutoin seurauksena voi olla vamma, sähköisku tai tulipalo.
Suomi 9
Turvallisuustiedot
henkiset kyvyt, tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa, jos heitä valvotaan
ja ohjeistetaan laitteen turvallisessa käytössä, ja he ymmärtävät
käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät
saa puhdistaa laitetta tai tehdä huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
Sisäyksikön yleiskatsaus
Onnittelut ilmastointilaitteen hankinnasta. Toivomme sinun nauttivan ilmastointilaitteesi
ominaisuuksista ja sen optimaalisesta viilennys- ja lämmitysominaisuudesta.
Lue tämä käyttöopas ennen laitteen käyttämistä, jotta saat kaiken hyödyn ilmastointilaitteesta.
Tärkeimmät osat
Ilmankiertoläppä
Ilmanotto
Lyhyesti
Ilmansuodatin (säleikön alla)
Näyttö
Näyttö
On/off-ilmaisin
Huurteenpoiston ilmaisin
Ajastimen ilmaisin
Suodattimen nollauksen ilmaisin
Kaukosäätimen tunnistin
HUOMAUTUS
• Ilmastointilaitteesi ja sen näyttö saattavat näyttää erilaisilta kuin kuvassa esitetty johtuen eri
malleista.
10 Suomi
Ilmastointilaitteen puhdistaminen
Ilmansuodattimen puhdistaminen
Avaa etusäleikkö.
Irrota etusäleikkö.
 Vedä kumpaakin koukkua ja poista säleikkö alaspäin.
Etusäleikössä on kaksi turvakiinnitintä, jotka estävät sen
putoamisen.
 Irrota turvakiinnitin paneelin edestä. (Säleikön ja
paneelin jalustan välissä on kaksi turvakiinnitintä.)
PULL
 Jos haluat vain puhdistaa suodattimen, sinun ei
tarvitse irrottaa säleikköä. Noudata kohtia 4 ja 5.
PULL
Puhdistaminen ja huolto Puhdistaminen ja huolto
Puhdista säleikkö ja ilmansuodatin imurin tai pehmeän harjan
avulla. Jos pölyä on paljon, voit huuhdella suodattimen
juoksevan veden alla ja kuivattaa ilmastoidussa tilassa.
Vedä ilmansuodatin ulos.
 Parhaan tuloksen saat, kun toistat puhdistuksen kahden
viikon välein.
 Jos ilmansuodatin kuivuu suljetulla (tai kostealla) alueella,
hajuja saattaa syntyä. Jos näin käy, puhdista se uudelleen
ja kuivaa hyvin ilmastoidussa tilassa.
Aseta ilmansuodatin takaisin alkuperäiseen paikkaan.
Etusäleikön kiinnittäminen.
 Kuulet napsahduksen, kun ilmansuodatin on oikein
paikoillaan.
 Kiinnitä etusäleikkö tekemällä edellä mainitut
toimenpiteet päinvastoin.
HUOMAUTUS
• Ilmastointilaitteesi ja sen näyttö saattavat näyttää erilaisilta kuin kuvassa esitetty johtuen eri
malleista.
• Kun olet puhdistanut ilmansuodattimen, paina kaukosäätimen Filter Reset -painiketta 2
sekunnin ajan, jolloin suodatinaikataulu nollautuu. Suodattimen ilmaisin palaa puhdistuksen
aikana.
Suomi 11
Ilmastointilaitteen kunnossapito
Jos ilmastointilaitetta ei käytetä pitkään aikaan, kuivaa ilmastointilaite, jotta se säilyy hyvässä
kunnossa.
1. Kuivaa ilmastointilaite läpikotaisin käyttämällä Fan-tilaa 3 - 4 tunnin ajan ja katkaise sitten
virransyöttö. Kosteuden jättäminen komponentteihin saattaa aiheuttaa sisäisiä vaurioita.
2. Ennen kuin käytät ilmastointilaitetta uudelleen, kuivaa laitteen sisäiset komponentit
uudelleen käyttämällä Fan-tilaa 3 - 4 tunnin ajan. Tämä helpottaa kosteudesta mahdollisesti
syntyneiden hajujen poistamista.
Säännölliset tarkastukset
Lue alla oleva taulukko pitääksesi ilmastointilaitteen kunnossa.
Tyyppi
Kuvaus
Puhdistaminen ja huolto Puhdistaminen ja huolto
Puhdista ilmansuodatin (1).
Puhdista kondenssivesiastia (2).
Sisäyksikkö Puhdista lämmönvaihdin läpikotaisin (2).
Puhdista kondenssivesiputki (2).
Vaihda kaukosäätimen paristot (1).
Puhdista yksikön ulkopuolella oleva
lämmönvaihdin (2).
Puhdista yksikön sisäpuolella oleva
lämmönvaihdin (2).
Puhdista sähkökomponentit
ilmasuihkulla (2).
Ulkoyksikkö
Varmista, että kaikki sähkökomponentit
on kiristetty kunnolla (2).
Puhdista tuuletin (2).
Varmista, että kaikki tuulettimen osat on
kiristetty kunnolla (2).
Puhdista kondenssivesiastia (2).
Kuukausittain
Joka 4.
kuukausi
Kerran
vuodessa
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
HUOMAUTUS
• Edellä kuvatut tarkastukset ja huoltotoimenpiteet ovat välttämättömiä ilmastointilaitteen
tehokkuuden takaamiseksi. Näiden toimenpiteiden suoritusvälit saattavat vaihdella
käyttöalueen olosuhteiden mukaan, pölyn määrä jne.
a. Edellä mainitut toimenpiteet tulee suorittaa useammin, jos asennusalue on hyvin
pölyinen.
b. Vain ammattitaitoinen henkilö saa suorittaa nämä toimenpiteet. Saat lisätietoa lukemalla
asennusoppaan.
12 Suomi
Sisäiset suojaukset yksikön ohjausjärjestelmän kautta
Tämä sisäinen suojaus käynnistyy, jos ilmastointilaitteeseen tulee sisäinen vika.
Tyyppi
Kuvaus
Kylmän ilman estäminen
Sisäinen tuuletin sammuu estäen kylmän ilman, kun lämpöpumppu
lämmittää.
Jäänsulatussykli
Sisäinen tuuletin sammuu estäen kylmän ilman, kun lämpöpumppu
lämmittää.
Sisäisen akun
antisuojaus
Ilmastointilaite ei ala toimia heti käynnistyksen jälkeen ulkoyksikön
kompressorin suojaamiseksi.
HUOMAUTUS
•
Jos lämmityspumppu toimii Heat-tilassa, jäänpoistosykli käynnistyy poistaakseen
ulkoyksiköstä siihen alhaisissa lämpötiloissa mahdollisesti kerääntyneen huurteen.
•
Sisäinen tuuletin sammuu automaattisesti ja käynnistyy vasta sitten, kun jäänpoistosykli on
valmis.
•
Jäänpoistosykli voi tuottaa erikoisia ääniä, kun se on käynnissä. Se on normaali toiminto
tuotteen turvallisuuden takaamiseksi.
Suomi 13
Puhdistaminen ja huolto Puhdistaminen ja huolto
Kompressorin suojaus
Kompressori sammuu sisäisen akun suojaamiseksi, kun
ilmastointilaite toimii viilennystilassa.
Vianmääritys
Lue seuraava taulukko, jos ilmastointilaite toimii epänormaalisti. Tämä voi säästää aikaa ja
tarpeettomia kustannuksia.
Ongelma
Ilmastointilaite ei
toimi lainkaan.
Ratkaisu
• Tarkasta, onko virtapistoke kunnolla yhdistetty.
• Tarkasta, onko lisävirtakytkin (MCCB, ELB) kytketty päälle.
• Jos lisävirtakytkin (MCCB, ELB) on kytketty pois päältä,
-painiketta.
ilmastointilaite ei toimi, vaikka painaisit
• Kytke lisävirtakytkin (MCCB, ELB) pois päältä, kun puhdistat
ilmastointilaitetta tai et käytä sitä pitkään aikaan.
• Jos ilmastointilaitetta ei ole käytetty pitkään aikaan, muista
kytkeä lisävirtakytkin (MCCB, ELB) päälle 6 tuntia ennen uudelleen
käynnistämistä.
Liite
HUOMAUTUS
• Lisävirtakytkin (MCCB, ELB) myydään erikseen.
• Varmista, että lisävirtakytkin (MCCB, ELB) on asennettu
rakennuksen sisällä olevaan jakorasiaan.
• Jos ilmastointilaite on kytketty pois päältä sammutusajastimella,
kytke ilmastointilaite uudelleen päälle painamalla
-painiketta.
Liite
Lämpötila ei
muutu.
• Tarkasta, onko Fan-tila käynnissä. Fan-tilassa ilmastointilaite säätää
lämpötilan automaattisesti, etkä voi muuttaa asetettua lämpötilaa.
Ilmastointilaitteesta
ei tule lämmintä
ilmaa.
• Tarkasta, onko ulkoyksikkö suunniteltu vain viilentämiseen. Jos näin
on, lämmintä ilmaa ei tule, vaikka valitset Heat-tilan.
• Tarkasta, onko kaukosäädin suunniteltu vain viilentämiseen. Käytä
kaukosäädintä joka tukee sekä viilentämistä että lämmitystä.
Tuulettimen
nopeus ei muutu.
• Tarkasta, onko Auto- tai Dry-tila käynnissä. Näissä tiloissa
ilmastointilaite säätää tuulettimen nopeuden automaattisesti, etkä
voi muuttaa tuulettimen nopeutta.
Langaton
kaukosäädin ei
toimi.
• Tarkasta, ovatko paristot tyhjät. Vaihda paristot uusiin.
• Varmista, ettei mikään estä kaukosäätimen tunnistinta.
• Tarkista, onko ilmastointilaitteen lähellä mitään voimakkaita
valonlähteitä. Loisteputkien tai neonvalojen voimakas valo saattaa
häiritä kaukosäädintä.
Langallinen
kaukosäädin ei
toimi.
-ilmaisin.
• Tarkasta näkyykö kaukosäätimen näytössä alaoikealla
Jos näin on, kytke sekä ilmastointilaite että lisävirtakytkin pois
päältä ja ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.
14 Suomi
Ilmastointilaite
ei kytkeydy heti
päälle tai pois
päältä langallisella
kaukosäätimellä.
• Tarkasta, onko langallinen kaukosäädin asetettu ryhmäohjaukseen.
Jos näin on, langalliseen kaukosäätimeen yhdistetyt
ilmastointilaitteet kytkeytyvät päälle ja pois päältä peräkkäin. Tämä
voi kestää jopa 32 sekuntia.
Ajastettu
käynnistys/
sammutus ei toimi.
(ASETA) -painiketta
• Tarkasta, painoitko kaukosäätimen
käynnistys-/sammutusajan asettamisen jälkeen. Aseta käynnistys-/
sammutusaika.
Sisäyksikön näyttö
vilkkuu jatkuvasti.
• Kytke ilmastointilaite uudelleen päälle painamalla
(Virta)
-painiketta.
• Kytke lisävirtakytkin pois päältä ja sitten päälle, käynnistä sitten
ilmastointilaite.
• Jos sisäyksikön näyttö vilkkuu edelleen, ota yhteyttä
huoltoliikkeeseen.
Haluaisin
viileämpää ilmaa.
• Voit parantaa viilentämisteho käyttämällä ilmastointilaitetta
sähkötuulettimen kanssa energian säästämiseksi.
Ilma ei ole
riittävän viileää tai
lämmintä.
• Cool-tilassa viileää ilmaa ei tule, jos asetettu lämpötila on korkeampi
kuin nykyinen lämpötila.
–– MR-EH00-kaukosäädin: Paina lämpötilapainiketta toistuvasti,
kunnes asetettu lämpötila (vähintään: 18 °C) on alhaisempi kuin
nykyinen lämpötila.
–– AR-KH00E-kaukosäädin: Paina kaukosäätimen
lämpötilapainiketta. Käännä sitten pyörää, kunnes asetettu
lämpötila (vähintään: 18 °C) on alhaisempi kuin nykyinen
lämpötila.
• Heat-tilassa lämmintä ilmaa ei tule, jos asetettu lämpötila on
alhaisempi kuin nykyinen lämpötila.
–– MR-EH00-kaukosäädin: Paina lämpötilapainiketta toistuvasti,
kunnes asetettu lämpötila (enintään: 30 °C) on korkeampi kuin
nykyinen lämpötila.
–– AR-KH00E-kaukosäädin: Paina kaukosäätimen
lämpötilapainiketta. Käännä sitten pyörää, kunnes asetettu
lämpötila (enintään: 30 °C) on korkeampi kuin nykyinen
lämpötila.
Suomi 15
Liite
Ratkaisu
Liite
Ongelma
Vianmääritys
Ratkaisu
Ilma ei ole
riittävän viileää tai
lämmintä.
• Viilennys ja lämmitys eivät toimi Fan-tilassa. Valitse tilaksi Cool,
Heat, Auto tai Dry.
• Tarkasta onko lika tukkinut ilmansuodattimen. Pölyinen suodatin
voi heikentää viilennys- tai lämmitystehoa. Puhdista ilmansuodatin
säännöllisesti.
• Jos ulkoyksikön päällä on peitto tai ulkoyksikön lähellä on muita
esteitä, poista ne.
• Asenna ulkoyksikkö paikkaan, jossa on hyvä ilmankierto. Vältä
paikkoja, joissa se altistuu suoralle auringonpaisteelle tai se on
lähellä lämmityslaitteita.
• Aseta ulkoyksikön päälle aurinkosuoja suojaamaan suoralta
auringonvalolta.
• Jos sisäyksikkö on asennettu paikkaan, jossa se altistuu suoralle
auringonpaisteelle, vedä verhot ikkunoiden eteen.
• Sulje ikkunat ja ovet viilennys- ja lämmitystehon parantamiseksi.
• Jos Cool-tila pysäytetään ja käynnistetään sitten heti uudelleen,
viileää ilmaa tulee noin 3 minuutin kuluttua. Tällä suojataan
ulkoyksikön kompressoria.
• Kun Heat-tila on päällä, lämmintä ilmaa ei tule heti. Tällä estetään
viileän ilman tuleminen alussa.
• Jos kylmäaineputki on liian pitkä, viilennys- ja lämmitysteho voivat
huonontua. Vältä ylittämästä putken enimmäispituutta.
Liite
Ongelma
Ilmastointilaitteesta
kuuluu outoja ääniä.
• Tietyissä olosuhteissa (erityisesti, jos ulkolämpötila on alle 20 °C) voi
kuulua sihiseviä, lorisevia tai roiskuvia ääniä, kun kylmäaine kiertää
ilmastointilaitteen läpi. Tämä on normaalia toimintaa.
-painiketta, ilmastointilaitteen
• Kun painat kaukosäätimen
sisällä olevasta poistopumpusta saattaa kuulua ääntä. Tämä ääni on
normaali.
Liite
Huoneeseen tulee
epämiellyttäviä
hajuja.
• Jos ilmastointilaite toimii savuisessa tilassa tai savua tulee
ulkopuolelta, tuuleta huone kunnolla.
• Jos sekä sisätilan lämpötila että sisätilan kosteus ovat korkeat, käytä
ilmastointilaitetta Clean (Puhdistus) tai Fan (Tuuletin) -tilassa 1–2
tuntia.
• Jos ilmastointilaitetta ei ole käytetty pitkään aikaan, puhdista
sisäyksikkö ja käytä sitten ilmastointilaitetta Fan -tilassa 3–4 tuntia
sisäyksikön sisäpuolen kuivattamiseksi ja epämiellyttävien hajujen
poistamiseksi.
• Jos ilmansuodatin on tukossa, puhdista ilmansuodatin.
Sisäyksiköstä tulee
höyryä.
• Talvisin, jos sisätilan kosteus on korkea, höyryä saattaa muodostua
ilmanpoiston ympärille sulatustoiminnon ollessa käynnissä. Tämä on
normaalia toimintaa.
16 Suomi
Ongelma
Ratkaisu
Ulkoyksikön
tuuletin jatkaa
toimintaa, kun
ilmastointilaite on
sammutettuna.
• Kun ilmastointilaite on sammutettuna, ulkoyksikön tuuletin voi
jatkaa toimintaa vaimentaakseen kylmäainekaasun ääntä. Tämä on
normaalia toimintaa.
Vettä tippuu
ulkoyksikön
putkistoliitoksista.
• Kondensaatio saattaa kehittyä lämpötilaerosta. Tämä on normaalia
toimintaa.
Ulkoyksiköstä
tulee höyryä.
• Talvisin, kun ilmastointilaite käy Lämmitys-tilassa, lämmönvaihtimen
huurre sulaa ja voi tuottaa höyryä. Tämä on normaalia toimintaa,
eikä toimintahäiriö tai tulipalo.
Liite
Liite
Suomi 17
Käyttöominaisuudet
Käyttölämpötila ja kosteus
Tila
Ulkolämpötila
Sisälämpötila
Sisäilman kosteus
Cool
(Viilennys)
-tila
-15–50 °C
18–32 °C
80% tai alle
Heat
(Lämmitys)
-tila
-20–24 °C
enintään 30°C
-
Dry
(Kuivaus)
-tila
-15–50 °C
18–32 °C
80% tai alle
Liite
HUOMIO
• Jos käytät ilmastointilaitetta yli 80 %:n suhteellisessa kosteudessa, se saattaa aiheuttaa
kondensaatiota ja veden tippumista lattialle.
Liite
18 Suomi
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Tyyppi
Sisäyksikkö
Malli
Nettopaino
(kg)
Nettomitat (L x S x K)
(mm)
AC026MNNDKH/EU
11,4
575 x 575 x 250
AC035MNNDKH/EU
11,4
575 x 575 x 250
AC052MNNDKH/EU
11,6
575 x 575 x 250
AC060MNNDKH/EU
11,6
575 x 575 x 250
AC071MNNDKH/EU
11,8
575 x 575 x 250
Liite
Liite
Suomi 19
KYSYMYKSIÄ TAI PALAUTETTA?
MAA
SOITA
TAI VIERAILE
VERKKOSIVUILLAMME
MAA
SOITA
TAI VIERAILE
VERKKOSIVUILLAMME
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
EIRE
0818 717100
www.samsung.com/ie/
support
HUNGARY
"0680SAMSUNG (0680726-786)
0680PREMIUM (0680773-648)"
www.samsung.com/hu/
support
GERMANY
"0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem
dt. Festnetz, aus dem
Mobilfunk max. 0,60 €/
Anruf)
[HHP] 0180 6 M
SAMSUNG bzw.
0180 6 67267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem
dt. Festnetz, aus dem
Mobilfunk max. 0,60 €/
Anruf)"
AUSTRIA
"0800-SAMSUNG (08007267864)
[Only for Premium HA]
0800-366661
[Only for Dealers] 0810112233"
www.samsung.com/at/
support
www.samsung.com/de/
support
SWITZERLAND
0800 726 78 64
(0800-SAMSUNG)
"www.samsung.com/ch/
support (German)
www.samsung.com/ch_fr/
support (French)"
CZECH
"800 - SAMSUNG
(800-726786)"
www.samsung.com/cz/
support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/
support
SLOVAKIA
"0800 - SAMSUNG
(0800-726 786)"
www.samsung.com/sk/
support
ITALIA
800-SAMSUNG
(800.7267864)
www.samsung.com/it/
support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/
support
SPAIN
"0034902172678
[HHP] 0034902167267"
www.samsung.com/es/
support
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/
support
PORTUGAL
808 20 7267
www.samsung.com/pt/
support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/
support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/
support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna
številka)
www.samsung.com/si
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
www.samsung.com/nl/
support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/
support
BELGIUM
02-201-24-18
"www.samsung.com/be/
support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/
support (French)"
BULGARIA
0800 111 31 , Безплатна
телефонна линия
NORWAY
815 56480
www.samsung.com/no/
support
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com/dk/
support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/
support
SWEDEN
0771 726 7864
(0771-SAMSUNG)
www.samsung.com/se/
support
POLAND
"801-172-678* lub +48
22 607-93-33*
Dedykowana infolinia
do obsługi zapytań
dotyczących telefonów
komórkowych: 801-672678* lub +48 22 60793-33*
* (koszt połączenia według
taryfy operatora)"
www.samsung.com/pl/
support
*3000 Цена в мрежата
www.samsung.com/bg/
support
ROMANIA
"*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64
(08008-SAMSUNG) Apel
GRATUIT"
www.samsung.com/ro/
support
CYPRUS
8009 4000 only from
landline, toll free
www.samsung.com/gr/
support
GREECE
"80111-SAMSUNG (80111
726 7864) only from
land line
(+30) 210 6897691 from
mobile and land line"
www.samsung.com/gr/
support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/
support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/
support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/
support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising