Samsung | AC071JXSCEH/EU | User manual | Samsung CAC, Low Ambient, Lämpöpumppu, Outdoor Brugermanual

Samsung CAC, Low Ambient, Lämpöpumppu, Outdoor Brugermanual
AC071JXSCEH
AC100JXSCEH
AC100JXSCGH
AC125JXSCGH
Airconditionanlæg
installationsvejledning
imagine the possibilities
Tak, fordi du købte dette Samsung-produkt.
Indhold
Sikkerhedsforanstaltninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Forberedelser for installation af udendørsenhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Bestemme hvor udendørsenheden skal installeres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Installation af udendørsenhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Tilslutning af kablet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Tilslutning af kølemiddelrøret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Påfyldning af kølemiddel (R-410A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Tilslutning af og fjernelse af luft i kredsløbet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Afskæring/udfladning af rørene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Udførelse af lækagetest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Arbejde - kølemiddelrør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Brug af stopventil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Udpumpningsprocedure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Tjek for korrekt jordforbindelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Afprøv funktionen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Installation af vindskærmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Fejlfinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Appendiks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Korrekt bortskaffelse af dette produkt
(elektrisk & elektronisk udstyr)
(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)
Denne mærkning på produktet, på tilbehør eller i manualen betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks.
oplader, headset og USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid.
For at forebygge skadelige virkninger på menneskers helbred eller miljøet skal disse genstande bortskaffes adskilt fra
andre typer af affald og indleveres på en genbrugsplads med henblik på genindvinding.
Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for nærmere oplysning om,
hvor og hvordan de kan indlevere produkt og tilbehør med henblik på miljøvenlig genindvinding.
Virksomheder bedes kontakte leverandøren og følge anvisningerne i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk
tilbehør hertil må ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.
Du kan finde informationer om Samsungs miljøforpligtelser og lovgivningsmæssige produktspecifikke forpligtelser, som f.eks.
REACH, WEEE, batterier på samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
2
Sikkerhedsforanstaltninger
Følg omhyggeligt de foranstaltninger, der er nævnt herunder, da de er vigtige for at garantere for udstyrets sikkerhed.
DANSK
ADVARSEL
t Kobl altid airconditionanlægget fra strømforsyningen, inden det serviceres, eller der
åbnes for dets interne komponenter.
t Sørg for, at installations- og testningshandlinger udføres af kvalificeret personale.
t Sørg for, at airconditionanlægget ikke er installeret i let tilgængeligt område.
Generelle informationer
fLæs omhyggeligt indholdet i denne vejledning inden installation af airconditionanlægget, og gem vejledningen et
sikkert sted, så den kan anvendes som reference efter installationen.
fFor den maksimale sikkerhed bør installatører altid omhyggeligt læse følgende advarsler.
fGem drifts- og installationsvejledningen et sikkert sted, og husk at give den videre til den ny ejer, hvis
airconditionanlægget sælges eller flyttes.
fDenne vejledning forklarer, hvorledes et indendørssystem med et delt system med to SAMSUNG-enheder
installeres. Brug af andre typer enheder med anderledes kontrolsystemer kan beskadige enhederne og
ugyldiggøre garantien. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der skyldes brug af ikke-kompatible enheder.
fProducenten er ikke ansvarlig for skader, der stammer fra uautoriserede ændringer eller forkert tilslutning af
elektriske ledninger, og ikke overholder de krav, der er fastsat i tabellen “Driftsgrænser”, der findes i vejledningen,
og ugyldiggør straks garantien.
fAirconditionanlægget bør kun anvendes til de formål, det er beregnet til: Indendørsenheden er ikke velegnet til at
blive installeret i områder, der anvendes til vask.
fBrug ikke enhederne, hvis de er beskadigede. Opstår der problemer, så sluk for enheden, og kobl den fra
strømforsyningen.
fFor at forhindre elektriske stød, brand eller kvæstelser skal du altid standse enheden, deaktivere
beskyttelsesafbryderen og kontakte SAMSUNG's tekniske support, hvis enheden udsender røg, hvis strømkablet er
varmt eller beskadiget, eller hvis enheden støjer meget.
fHusk altid regelmæssigt at inspicere enheden, elektriske tilslutninger, kølemiddelrør og sikringer. Disse handlinger
må kun udføres af kvalificerede fagfolk.
fEnheden indeholder bevægelige dele, der altid skal holdes uden for børns rækkevidde.
fForsøg ikke at reparere, flytte, ændre eller geninstallere enheden. Hvis dette udføres af uautoriserede personer, kan
disse handlinger medføre elektriske stød eller brand.
fDu må ikke selv adskille og ændre varmeenheden.
fAnbring ikke beholdere med vand eller andre genstande på enheden.
fAlle materialer, der er anvendt til produktion og emballering af airconditionanlægget, kan genbruges.
fEmballagematerialerne og brugte batterier til fjernbetjeningen (tilbehør) skal bortskaffes i overensstemmelse med
gældende bestemmelser.
fAirconditionanlægget indeholder et kølemiddel, der skal bortskaffes som særligt affald. Ved slutningen af dets
levetid skal airconditionanlægget bortskaffes på et godkendt sted eller returneres til forhandleren, så det kan blive
bortskaffet korrekt og sikkert.
fDette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sanse- eller mentale
færdigheder eller manglende erfaring og viden, med mindre de har fået oplæring eller instruktion vedr. brug af
apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn bør instrueres for at sikre, at de ikke leger med
apparatet.
fVed brug i Europa: Apparatet kan anvendes af børn på 8 år og derover og personer med nedsatte fysiske,
sanse- eller mentale færdigheder eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået oplæring eller instruktion
vedrørende sikker brug af apparatet og forstår, hvilke farer det medfører. Børn må ikke lege med apparatet.
Rengøring og brugervedligeholdelse bør ikke udføres af børn uden overvågning.
3
Sikkerhedsforanstaltninger
Installation af enheden
fVIGTIGT: Ved installation af enheden skal du huske altid først at tilslutte kølemiddelrørene og derefter de elektriske
ledninger. Afmonter altid de elektriske ledninger før kølemiddelrørene.
fInspicer ved modtagelsen produktet for at kontrollere, at det ikke er blevet beskadiget under transporten. Hvis
produktet virker beskadiget, må du IKKE INSTALLERE det, og du skal straks rapportere skaden til fragtmanden eller
forhandleren (hvis installatøren eller den autoriserede tekniker har hentet materialet hos forhandleren).
fEfter udførelse af installationen skal der altid udføres en funktionstest, og brugeren skal instrueres i, hvorledes
airconditionanlægget betjenes.
fBrug ikke airconditionanlægget i omgivelser med skadelige substanser eller tæt på udstyr, der har frie flammer, for
at undgå, at der opstår brand, eksplosioner eller kvæstelser.
fVores enheder skal installeres i overensstemmelse med de pladskrav, der er angivet i installationsvejledningen for
at sikre tilgængelighed fra begge sider og mulighed for at udføre reparationer eller vedligeholdelse. Enhedens
komponenter skal være tilgængelige og nemme at adskille uden at bringe personer eller genstande i fare.
fNår bestemmelserne i installationsvejledningen af denne årsag ikke er overholdt, vil de omkostninger, der kræves
for at få adgang til og reparere enhederne (i SIKKERHEDSBESTEMMELSER som angivet i gældende bestemmelser)
med ledningsnet, stiger, stillads eller andet elevationssystem, IKKE blive anset for at være en del af garantien og vil
blive debiteret slutkunden.
Strømforsyningslinje, sikring eller afbryder
fSørg altid for, at strømforsyningen er i overensstemmelse med gældende sikkerhedsstandarder. Installer altid
airconditionanlægget i overensstemmelse med gældende, lokale sikkerhedsstandarder.
fKontroller altid, at der findes en velegnet jordforbindelsesmulighed.
fKontroller, at strømforsyningens spænding og frekvens svarer til specifikationerne, og at den installerede effekt er
tilstrækkelig til at sikre driften af andre husholdningsapparater, der er sluttet til de samme elektriske linjer.
fKontroller altid, at afbrydere og beskyttelseskredsløb er passende dimensioneret.
fKontroller, at airconditionanlægget er sluttet til strømforsyningen i overensstemmelse med de instruktioner, der
findes i tilslutningsdiagrammet, der findes i denne vejledning.
fKontroller altid, at de elektriske forbindelser (kabelindgang, ledere, beskyttelser…) er i overensstemmelse med de
elektriske specifikationer og med instruktionerne, der leveres med tilslutningsdiagrammet. Sørg altid for, at alle
tilslutninger overholder standarderne, der gælder for installationen af airconditionanlæg.
fEnheder, der kobles fra strømforsyningen, bør frakobles helt af hensyn til overspænding.
fUndlad at foretage ændringer af strømkabler eller forlængerkabling og at koble flere kabler sammen.
- Det kan forårsage elektrisk stød eller brand pga. ringe forbindelser, ringe isolering eller fordi den maksimale
strømstyrke overskrides.
- Når forlængerkabling er påkrævet pga. skader på strømkablet, skal du gå til "Sådan tilsluttes
forlængerledningerne" i installationsvejledningen.
4
Forberedelser for installation af udendørsenhed
Airconditionanlægget bruger R-410A-kølemiddel.
Dimensioner, udendørsenhed
360
384
330
558
567
1095
1420
1395
940
Flytning af udendørsenheden med reb
Fastgør udendørsenheden med to reb på mindst 8 m som vist i
figuren. For at forhindre skade eller ridser, så læg et stykke stof mellem
udendørsenheden og rebet, og flyt derefter enheden.
❋ Enhedens udseende kan være anderledes end billedet. Det afhænger
af modellen.
Reb
Stof til
pladebeskyttelse
Ved flytning af en udendørsenhed med hænderne
fFlyt udendørsenheden ved at løfte den op, og bær den, hvis afstanden er kort.
- To personer bør kunne bære udendørsenheden ved at holde i transporthåndtagene.
- Pas på ikke at beskadige varmeveksleren på bagsiden af udendørsenheden under transport.
- Pas på ikke at blive skadet af varmevekslerens skarpe overflade.
5
DANSK
(Enhed: mm)
620
Bestemme hvor udendørsenheden skal installeres
Udendørsenhed
fUdendørsenheden må ikke placeres på siden eller på hovedet, da kompressorens smøreolie vil løbe ind i
kølekredsløbet og beskadige enheden alvorligt.
fVælg et sted, der er tørt og solrigt, men som ikke udsættes for direkte sollys eller stærk blæst.
fBloker ikke passager eller veje.
fVælg en placering, hvor støjen fra airconditionanlægget, når det kører, og luften, der blæses ud, ikke forstyrrer
naboerne.
fVælg et sted, der gør det nemt at slutte rørene og kablerne til indendørsenheden.
fInstaller udendørsenheden på en flad, stabil overflade, der kan bære dens vægt, og som ikke skaber unødig støj og
vibration.
fPlacér udendørsenheden, så luftstrømmen er rettet opad i den fri luft.
fBevar tilstrækkelig plads omkring udendørsenheden, og undgå specielt radioer, computere, stereosystemer mv.
Styreenhed
Indendørsenhed
r mere
Udendørsenhed
1 m elle
1 m eller mere
1,5 m elle
Sikring
r mere
Sikring
Dobbelt
ere
r m re
elle r me
m le
1,5 m el
1,5
ere
eller m
1,5 m
300 mm
200 mm
Styr til luftindtag
(dette produkt leveres
ikke af Samsung)
fHvis udendørsenheden installeres i højden, så sørg for, at dens sokkel er forsvarligt fastgjort på plads.
fNår du installerer udendørsenheden ved vejkanten, bør du installere den i en højde på mindst 2 m eller sørge for, at
varmen fra udendørsenheden ikke kommer i direkte kontakt med forbipasserende. (Årsag til anvendelse: Ændring
af bygningsbestemmelser fra ministeriet for konstruktion og transport.
FORSIGTIG
t Du har netop købt et systemairconditionanlæg, og det er blevet installeret af din installationsekspert.
t Denne enhed skal installeres i overensstemmelse med nationale regler for elektricitet.
t Med en udendørsenhed, der har en vægt på mere end 60 kg, foreslår vi, at du ikke installerer den ophængt
på muren, men snarere overvejer en placering på jorden.
fVed installation af udendørsenheden tæt på havet, så sørg for, at den ikke direkte udsættes for havluft. Hvis du ikke
kan finde et velegnet sted uden havluft, bør der konstrueres en beskyttelsesmur.
- Installer udendørsenheden et sted (som f.eks. tæt på bygninger mv.), hvor den bliver beskyttet mod havluft,
som kan beskadige udendørsenheden.
Udendørsenhed
Udendørsenhed
Havluft
Hav
6
Havluft
Hav
- Hvis du ikke kan undgå at installere udendørsenheden ved havet, så konstruer en beskyttelsesmur omkring den
for at blokere for havluften.
Udendørsenhed
Beskyttelsesmur
Havluft
DANSK
Der bør opføres en beskyttelsesmur af et
robust materiale, som f.eks. cement, for at
blokere havluften, og højden og bredden
på muren bør være 1,5 gange større end
størrelsen på udendørsenheden. Sørg
også for, at der er mindst 700 mm mellem
beskyttelsesmuren og udendørsenheden til
udblæsningsluft til ventilering.
Hav
- Installer udendørsenheden et sted, hvor vandet let kan løbe væk.
t Hvis du ikke kan finde et sted, der opfylder disse betingelser, så kontakt producenten. Sørg for at fjerne havvand og
støv på udendørsenhedens varmeveksler, og kom rustbeskyttelsesmiddel på varmeveksleren. (Mindst en gang om
året.)
FORSIGTIG
Afhængigt af strømforsyningens tilstand kan ustabil strøm eller spænding føre til, at der opstår fejl i
enkeltdele eller i styringssystemet. (På skibe eller steder, hvor strømmen genereres via en elektrisk generator
osv.).
fNår du bruger airconditionanlægget i tilstanden Heating (Opvarmning), kan der opsamles is. Under afisning
(defrosthandling) kan kondensvandet aftappes sikkert. For at airconditionanlægget skal fungere korrekt, skal du
følge instruktionerne herunder.
- Sørg for en mellemrum på mindst 80 mm mellem bunden af udendørsenheden og installationsoverfladen.
80 mm
- Hvis produktet installeres i et område med kraftigt sne, skal du sørge for tilstrækkelig afstand mellem produktet
og jorden.
- Når produktet installeres, skal du sørge for, at stativet ikke placeres under et afløbshul.
- Sørg for, at afløbsvandet løber ud korrekt og sikkert.
FORSIGTIG
t I områder med kraftigt sne kan sne, der ophobes, blokere
luftindtaget. For at undgå dette uheld kan du installere en
ramme, der er højere end det forventede snefald. Installer
endvidere et snesikkert tag for at undgå, at der opsamles sne
på udendørsenheden.
Snesikkert tag
Estimeret
snefald
Ramme
Jord
7
Bestemme hvor udendørsenheden skal installeres
Pladskrav til udendørsenhed
Ved installation af 1 udendørsenhed
2000 eller mere
300 eller mere
1500 eller mere
❋ Når udluftningen er mod muren
300 eller mere
❋ Når udluftningen er modsat muren
1500 eller mere
300 eller
mere
(Enhed: mm)
600 eller mere
300 eller
mere
300 eller mere
1500 eller
mere
600 eller mere
❋ Når 3 sider af udendørsenheden er blokeret af muren ❋ Den øverste del af udendørsenheden og udluftningen
er mod muren
❋ Den øverste del af udendørsenheden og udluftningen ❋ Når for- og bagsiden af udendørsenheden er mod
er modsat muren
muren
Ved installation af 1 udendørsenhed (med vindskærm)
❋ Når udluftningen er modsat muren
8
1500 eller mere
300 eller
mere
(Enhed: mm)
❋ Når udluftningen er mod muren
1500 eller mere
300 eller mere
2000 eller mere
DANSK
300 eller mere
600 eller mere
300 eller
mere
300 eller mere
1500 eller
mere
600 eller mere
❋ Når 3 sider af udendørsenheden er blokeret af muren ❋ Den øverste del af udendørsenheden og udluftningen
er mod muren
❋ Den øverste del af udendørsenheden og udluftningen ❋ Når for- og bagsiden af udendørsenheden er mod
er modsat muren
muren
Ved installation af mere end 1 udendørsenhed
1500 eller mere
(Enhed: mm)
300 eller
mere
❋ Når udluftningen er mod muren
300 eller mere
600 eller mere
600 eller
mere
600 eller mere
❋ Når 3 sider af udendørsenheden er blokeret af muren
9
1500 eller mere
600 eller mere
600 eller mere
500 eller mere
300 eller
mere
500 eller
mere
Bestemme hvor udendørsenheden skal installeres
❋ Når for- og bagsiden af udendørsenheden er mod muren
1500 eller mere 600 eller mere
3000 eller mere
3000 eller mere
300 eller
mere
300 eller mere
❋ Den øverste del af udendørsenheden
og udluftningen er mod muren
300 eller mere
❋ Når 3 sider af udendørsenheden er blokeret af muren
Ved installation af mere end 1 udendørsenhed (med vindskærm)
1500 eller mere
(Enhed: mm)
300 eller
mere
❋ Når udluftningen er mod muren
300 eller mere
600 eller mere
600 eller
mere
600 eller mere
❋ Når 3 sider af udendørsenheden er blokeret af muren
10
300 eller
mere
1500 eller mere
DANSK
600 eller
mere
600 eller mere
❋ Når for- og bagsiden af udendørsenheden er mod muren
1500 eller
mere
600 eller
mere
3000 eller mere
3000 eller mere
300 eller
mere
❋ Når 3 sider af udendørsenheden er blokeret af muren
FORSIGTIG
t Enhederne skal installeres i henhold til de angivne afstande for at være tilgængelige fra begge sider for at
garantere korrekt betjening ved vedligeholdelse eller reparation af produkter. Enhedens dele skal kunne
nås og flyttes på en (for mennesker eller ting) sikker måde.
t Anvend ventil med faste lameller. Anvend ikke en ventil, der beskytter mod regn.
ADVARSEL
[Ventil med faste lameller]
[Ventil, der beskytter mod regn]
t Ventilspecifikationer
- Vinkelkrav: mindre end 20˚
- Krav til åbningsforhold: større end 80 %
11
Installation af udendørsenhed
Udendørsenheden skal installeres på en stiv og stabil sokkel for at undgå enhver forøgelse i støjniveauet og vibrationer. Specielt hvis
udendørsenheden skal installeres et sted med stærke vinde eller i højden, skal enheden fastgøres til en passende støtte (mur eller jord).
Fastgør udendørsenheden med ankerbolte.
t Ankerboltene skal være mindst 20 mm højere end soklens overflade.
(Enhed: mm)
360
330
Hul til ankerbolt
384
BEMÆRK
620
940
FORSIGTIG
t Lav en drænudgang omkring soklen for dræn af udendørsenheden.
t Hvis udendørsenheden installeres på taget, skal du tjekke tagets styrke og sørge for, at enheden er
vandtæt.
Støtte af udendørsenhed
Udendørsenhed
NN
Ankerbolt
UDENDØRSENHED INSTALLERET PÅ MUR MED STATIV
fSørg for, at muren kan klare vægten af stativet og udendørsenheden.
fInstaller stativet så tæt på søjlen som muligt.
fInstaller korrekte øjer for at reducere støj og resterende vibrationer,
som udendørsenheden overfører til muren.
FORSIGTIG
12
Ved installation af styr til luftindtag
t Tjek, og vær sikker på, at skruerne ikke beskadiger
kobberrøret.
t Fastgør styr til luftindtag til støtteblæser.
Installer ikke afløbsproppen og afløbsslangen.
t Der kan medføre frossen jord, så tag de fornødne
forholdsregler for at undgå dette.
Støtte af
udendørsenhed
Sokkeloverflade
Designet til af
fjerne resterende
vibrationer fra
udendørsenhed
til stativ.
(leveres ikke med
produktet)
Blødt gummi designet til at fjerne
vibrationer fra stativ til væg.
(leveres ikke med produktet)
Tilslutning af kablet
FORSIGTIG
DANSK
Der skal sluttes to elektriske kabler til udendørsenheden.
fTilslutningskablet mellem indendørsenhed og udendørsenhed.
fStrømkablet mellem udendørsenhed og ekstra afbryder.
fSpecielt for det russiske og europæiske marked: Inden installation skal myndighederne konsulteres for at
bestemme forsyningssystemets impedans for at sikre overholdelse.
t Ved installationen af enheden skal du starte med at udføre køleforbindelserne og derefter udføre de
elektriske forbindelser. Hvis enheden er afinstalleret, så start med at frakoble de elektriske kabler og
derefter køleforbindelserne.
t Slut airconditionanlægget til jordledningssystemet inden udførelse af de elektriske forbindelser.
t Ved installation af enheden bør du ikke anvende sammenkoblingsledning.
Eksempel på airconditionsystem
Ved brug af HPFI til 1 fase
Strømkabel
Kommunikationskabel
Kommunikationskabel
Udendørsenhed
ELLER
Indendørsenhed
Jordledning
Strømkabel
Ved brug af HPFI til 3 faser, 4 ledninger
Udendørsenhed
Kommunikationskabel
Strømkabel
Kommunikationskabel
ELLER
Indendørsenhed
Jordledning
Strømkabel
❋ Der skal installeres HPFI, da dette produkt er udstyret med en grundopvarmeenhed.
13
Tilslutning af kablet
Specifikationer for strømkabler
fStrømkablet følger ikke med airconditionanlægget.
- Vælg strømkablet i overensstemmelse med relevante nationale bestemmelser.
- Ledningsstørrelse skal overholde relevante lokale bestemmelser.
- Specifikationer for strømkabel og kabelføring skal være i overensstemmelse med lokale regler.
Enkelt fase
Model
Udendørsenheder
Angivet
Udendørsenhed Indendørsenhed
Hz
AC071JN4CEH
AC071JXSCEH AC071JNMCEH
AC071KNADEH
AC100JN4CEH
AC100JXSCEH AC100JNMCEH
AC100MNTCEH
50
Volt
220 ~ 240
Spændingsområde
Min.
198
Maks.
264
Indgangsstrøm [A]
Udendørs
(Down_Amp)
Indendørs
Køling Opvarmning
24
24
1
24
24
2,7
24
24
0,61
32
32
1
32
32
2,7
32
32
1,1
Strømforsyning
I alt
MCA
MFA
25
26,7
24,61
33
34,7
33,1
25
26,7
25
33
34,7
33,1
30,0
30,0
30,0
40,0
40,0
40,0
3-faset
Model
Udendørsenheder
Angivet
Udendørsenhed Indendørsenhed
Hz
AC100JN4CEH
AC100JXSCGH AC100JNMCEH
AC100MNTCEH
AC125JN4CEH
AC125JXSCGH
AC125JNMCEH
14
50
Volt
380~415
Spændingsområde
Min.
342
Maks.
456,5
Indgangsstrøm [A]
Udendørs
(Down_Amp)
Indendørs I alt
Køling Opvarmning
12
12
1
13
12
12
2,7
14,7
12
12
1,1
13,1
12
12
1
13
12
12
2,7
14,7
Strømforsyning
MCA
MFA
13
14,7
13,1
13
14,7
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
BEMÆRK
Model
Ssc[MVA]
AC071JXSCEH/EU
1,96
AC100JXSCEH/EU
0,46
AC100JXSCGH/EU
2,98
AC125JXSCGH/EU
2,98
DANSK
1. Spændingsområde
fEnheder er velegnede til brug på elektriske systemer, hvor den spænding, der leveres til enhedens
terminal, ikke er under eller over de angivne grænser
2. Den maksimalt tilladte spændingsvariation mellem faser er 2%.
3. Ledningsstørrelse og -type skal overholde relevante lokale bestemmelser.
fLedningsstørrelse: Baseret på værdien for MCA (maksimal indgangsstrøm).
fLedningstype: Klasserne 60245 IEC57(IEC) eller H05RN-F(CENELEC) eller bedre.
4. MFA (maksimal sikringsværdi) anvendes til at vælge kredsløbsafbryderen og jordfejlstrømsafbryderen
(kredsløbsafbryder ved afledning til jord).
5. MCA repræsenterer den maksimale indgangsstrøm.
MFA repræsenterer kapaciteten, der kan acceptere MCA
❋ Forkortelser
fMCA: Min. Circuit Amps. (mindste strøm i kredsløb) (A)
fMFA: Max. Fuse Amps. (maksimal sikringsstørrelse) (A)
6. Dette udstyr overholder IEC 61000-3-12, hvis kortslutningsstrømmen Ssc er større end eller lig med Ssc(*2)
på grænsefladepunktet mellem brugerens forsyning og det offentlige system. Det er installatørens eller
brugeren af udstyrets ansvar, om nødvendigt ved undersøgelse hos strømdistributøren, at sikre, at udstyret
kun er sluttet til en forsyning med en kortslutningsstrøm Ssc større end eller lig med Ssc(*2). [Ssc (*2)]
15
Tilslutning af kablet
Mellem indendørsenhed og udendørsenhed Specifikationer for tilslutningskabel (generel anvendelse)
Strømforsyning
Kommunikationskabel
Strømforsyning
Maks./Min. (V)
Indendørs strømkabel
1Φ, 220-240 V, 50 Hz
±10%
1,5 mm² , 3 ledninger
0,75~1,5 mm², 2 ledninger
fStrømforsyningskabler som dele af apparater til udendørs anvendelse må ikke være lettere end kappebeklædte
fleksible kabler af polychloropren. (Kodebetegnelse IEC:60245 IEC 57 / CENELEC: H05RN-F eller IEC:60245 IEC 66 /
CENELEC: H07RN-F)
Ved installation af indendørsenheden i et computer- eller netværksrum, skal
du bruge dobbeltskærmet kabel (aluminiumtape / polyestersnore + kobber)
af typen FROHH2R.
Specifikation for 1-faset klemrække
Vekselstrømforsyning: M5skrue
1(L) 2(N)
L
15
12
Kommunikation: M4-skrue
Kommunikation: M3-skrue
N
6,7
10,1
9,7
11,4
Specifikation for 3-faset klemrække
Vekselstrømforsyning: M4-skrue
1(L) 2(N) L1(R) L2(S) L3(T)
9,95
Kommunikation: M4-skrue Kommunikation: M3-skrue
N
11,55
16
6,7
10,1
11,4
9,7
Strømskema for strømkabel
Ved brug af HPFI til 1 fase og 3 faser
1-faset
L
DANSK
1(L) 2(N)
N
Kabelbånd
Strømforsyning
Boks til elektriske
komponenter
Indendørs
strøm
MCCB
ELB
Hovedstrømkabel
MCCB
Kommunikationskabel
3-faset
1(L) 2(N) L1(R) L2(S) L3(T)
Indendørsenhed
Kabelbånd
❋ Enhedens udseende kan være
anderledes end billedet. Det
afhænger af modellen.
Kommunikationskabel
Tilslutningskabel
FORSIGTIG
N
3-faset 4-ledningers strømkabel
(380 V vekselstrøm)
t Du skal slutte strømkablet til strømkabelterminalen og fastgøre det med en klamme.
t Den ubalancerede strøm skal holdes inden for 2% af den specificerede spænding.
- Hvis strømmen er i stor ubalance, kan det forkorte levetiden for kondensatoren. Hvis den ubalancerede
strøm overskrider den specificerede spænding med mere end 4%, beskyttes indendørsenheden, den
stoppes, og der indikeres en fejltilstand.
t For at beskytte produktet mod vand og mulige stød bør du placere strømkablet og tilslutningskablerne til
inden- og udendørsenhederne i rør. (med relevant IP-klassificering og materialevalg passende til dit formål)
t Sørg for, at hovedstrømtilslutningen er udført gennem en omskifter, der frakobler alle poler, og som har et
kontaktmellemrum på mindst 3 mm.
t Enheder, der kobles fra strømforsyningen, bør frakobles helt af hensyn til overspænding.
t Hold en afstand på mindst 50 mm mellem strømkabel og kommunikationskabel.
17
Tilslutning af kablet
Strømskema til controller til Stille-tilstand
Styring ud
Udendørsenhed
Controller til Stille-tilstand
Strømskema for jordkabel
1(L) 2(N)
L
1(L) 2(N)
1(L) 2(N)
Indendørsenhed
Indendørsenhed
N
1(L) 2(N) L1(R) L2(S) L3(T)
Indendørs
strøm
Hovedstrømkabel
F1 F2 V1 V2 F3 F4
3 faser (4-vejstype)
F1 F2 V1 V2 F3 F4
1 fase (4-vejstype)
N
F1
F2
Kabelbånd
Kabelbånd
Kommunikationskabel
Indendørs strøm 3-faset 4-ledningers Kommunikationskabel
strømkabel (380 V
vekselstrøm)
18
1 fase (rørtype)
3 faser (rørtype)
Indendørsenhed
F1
F2
V1
V2
F3
1(L) 2(N)
F4
Udendørsenhed
1
Indendørsenhed
F1
2
1(L) 2(N)
L
F2
V1
V2
F3
1(L) 2(N)
F4
Udendørsenhed
1
2
N
1(L) 2(N) L1(R) L2(S) L3(T)
DANSK
Kabelbånd
N
Kabelbånd
Indendørs
strøm
Indendørs
strøm
Hovedstrømkabel
Kommunikationskabel
3-faset 4-ledningers strømkabel
(380 V vekselstrøm)
Kommunikationskabel
1 fase (Væghængt type)
Indendørsenhed
1(L) 2(N)
F1
F2
3 faser (Væghængt type)
Udendørsenhed
Indendørsenhed
1(L) 2(N)
1(L) 2(N)
L
N
F1
F2
Udendørsenhed
1(L) 2(N) L1(R) L2(S) L3(T)
Kabelbånd
Kabelbånd
Indendørs
strøm
Hovedstrømkabel
Kommunikationskabel
BEMÆRK
N
Indendørs
strøm
Hovedstrømkabel
Kommunikationskabel
t Lav den elektriske kabling, så frontdækslet ikke hæver sig ved udførelse af kablingsarbejde, og
monter frontdækslet forsvarligt.
t Jordkabel til indendørsenhedens og udendørsenhedens tilslutningskabel skal fastgøres til en blød
kobber/tin-plateret sikringsring med M4-skruehul (MEDFØLGER IKKE SOM TILBEHØR TIL ENHEDEN).
19
Tilslutning af kablet
Tilslutning af strømterminal
fSlut kablerne til terminalkortet vha. den komprimerede kabelsko.
fMonter en loddefri kabelsko og en tilslutningsdel fra strømkablet, og tilslut det derefter.
Sølvlodning
B
D
d1
E
F
L
d2
t
Nominelle
Nominelle
kabeldimensioner skruedimensioner Standarddimension Tolerance [mm Standarddimension Tolerance [mm Standarddimension Tolerance [mm Min. [mm Min. [mm Maks. [mm Standarddimension Tolerance [mm Min. [mm
[mm2 (tomme2)] [mm (tomme)] [mm (tommer)] (tommer)] [mm (tommer)]
(tommer)]
[mm (tommer)] (tommer)] (tommer)] (tommer)] (tommer)] [mm (tommer)]
(tommer)] (tommer)]
4 (3/8)
9,5 (3/8)
8 (3/16)
15 (9/16)
10 (0,01)
8 (3/16)
16 (0,02)
4/6
(0,006/0,009)
5
+0,2 (+0,007)
20 (3/4) 4,3 (3/16)
(3/16)
0 (0)
±0,2
0,9
6 (1/4)
(±0,007)
28,5
+0,4 (+0,015) (0,03)
9 (3/8)
8,4 (1-3/16)
(1-1/8)
0 (0)
±0,2
(±0,007)
+0,3 (+0,011)
5,6 (1/4)
3,4 (1/8)
-0,2 (-0,007)
15 (9/16)
±0,2
(±0,007)
7,1 (1/4)
30
+0,3 (+0,011)
±0,2
7,9
+0,4 (+0,015) 1,15
4,5 (3/16)
9 (3/8) (1- 8,4 (1-3/16)
-0,2 (-0,007)
(±0,007) (5/16)
0 (0)
(0,04)
3/16)
8 (3/16) 16 (10/16)
±0,2
(±0,007)
9 (3/8)
+0,3 (+0,011)
5,8 (1/4)
-0,2 (-0,007)
8 (3/16)
12 (1/2)
8 (3/16)
16,5
(10/16)
25 (0,03)
8 (3/16) 16 (10/16)
35 (0,05)
8 (3/16)
22 (7/8)
50 (0,07)
8 (3/16)
22 (7/8)
70 (0,10)
8 (3/16)
24 (1)
±0,2
9,5 13
(±0,007) (5/16) (1/2)
15
8,4 (1-3/16)
±0,3
+0,5 (+0,019)
±0,2
11 (5/8) 34 (1+0,4 (+0,015) 1,7
11,5 (7/16)
7,7 (5/16)
(±0,011)
-0,2 (-0,007)
(±0,007) (3/8) 13 3/8)
0 (0)
(0,06)
8,4 (1-3/16)
(1/2)
+0,5 (+0,019)
±0,3
9,4 (3/8)
13,3 (1/2)
-0,2 (-0,007)
(±0,011)
13 38 (18,4 (1-3/16)
±0,2
12,5 (1/2) 1/2)
+0,4 (+0,015) 1,8
(±0,007) (1/2) 13 43 (10 (0)
(0,07)
8,4 (1-3/16)
(1/2) 11/16)
+ 0,4
±0,3
+0,5 (+0,019)
±0,3
17,5 14
13,5 (1/2)
11,4 (7/16)
50 (2) 8,4 (1-3/16) (+0,015)
(±0,011)
-0,2 (-0,007)
(±0,011) (11/16) (9/16)
0 (0)
1,8
(0,07)
+ 0,4
2,0
±0,4
+0,5 (+0,019)
±0,4
18,5 20
17,5 (11/16)
13,3 (1/2)
51 (2) 8,4 (1-3/16) (+0,015)
(±0,015)
-0,4 (-0,015)
(±0,015) (3/4) (3/4)
(0,078)
0 (0)
fTilslut kun de angivne kabler.
fTilslut med et værktøj, der kan anvende det angivne moment på skruerne.
20
33
+0,4
1,45
(1- 8,4 (1-3/16)
(+0,015) 0 (0) (0,05)
5/16)
fHvis terminalen er løs, kan der opstå brand pga. lysbuer. Hvis terminalen er strammet for meget, kan den blive
beskadiget.
5JMTQOEJOHTNPNFOU LHGtDN
FORSIGTIG
5,0~7,5
Kommunikation: F1, F2
12,0~18,0
3-faset vekselstrøm: 1(L), 2(N), L1(R), L2(S), L3(T), N
20,0~30,0
1-faset vekselstrøm: 1(L), 2(N), L, N
DANSK
M3
M4
M5
❋ 1N · m = 10 kgf · cm
t Ved tilslutning af kabler kan du slutte kablerne til de elektriske dele eller tilslutte dem gennem hullerne
derunder, det afhænger af stedet.
t Kør transmissionskabling mellem indendørs- og udendørsenhederne gennem et rør for at beskytte
mod eksterne kræfter, og før røret gennem muren sammen med kølemiddelrørene.
t Fjern alle grater ved kanten af det lavede hul, og fastgør kablet til det udendørs hul med beklædning og
bøsning med en elektrisk isolering, som f.eks. gummi eller lignende.
t Kablerne skal være i en beskyttet rør.
t Hold en afstand på mindst 50 mm mellem strømkabel og kommunikationskabel.
t Når kablerne er tilsluttet gennem hullet, skal du fjerne pladebunden.
Sådan tilsluttes forlængerledningerne
1. Klargør følgende redskaber.
Redskaber
Krympetang
Tilslutningsmuffe (mm)
Isoleringstape
Forsnævringsrør (mm)
Specifikationer
MH-14
20xØ6.5(HxOD)
Bredde 19 mm
70xØ8.0(LxOD)
Udformning
2. Som vist på billedet skal du trække afskærmningen af gummiet og kablet
Strømkabel
på strømkablet.
- Træk 20 mm af kabelskærmene fra det forhåndsinstallerede rør.
20
FORSIGTIG
t For mere information om strømkablet specifikationer for indendørs
og udendørs enheder, bedes du se installationsmanualen.
t Når du har trukket kabelledningerne fra det forhåndsinstallerede
rør, skal du indføre et krymperør.
20
20
60
120
180
(Enhed: mm)
20
Forhåndsinstalleret rør til strømkablet
3. Indsæt begge ender af kernetråden på strømkablet i tilslutningsmuffen.
fMetode 1
Skub kernetråden ind i muffen fra begge ender.
Tilslutningsmuffe
fMetode 2
Drej trådkernerne sammen, og skub dem ind i muffen.
Tilslutningsmuffe
21
Tilslutning af kablet
4. Med et krympeværktøj kan du sammenpresse de to ender og vende dem rundt for at sammenpresse to andre
ender det samme sted.
- Målene for sammenpresningen skal være 8,0.
- Når de er sammenpresset, skal du trække i begge kabelender, så de er presset godt sammen.
fMetode 1
Sammenpresningsmål
fMetode 2
Sammenpres det 4 gange.
5 mm
Sammenpres det 4 gange.
5 mm
5. Pak det ind i isolerbånd to gange eller mere og placer din sammentrækningstube i midten af isolerbåndet.
Der kræves mindst tre lag isolering.
fMetode 1
fMetode 2
Isoleringstape
40 mm
Isoleringstape
35 mm
6. Påfør varme på forsnævringsrøret for at sammenpresse det.
Forsnævringsrør
7. Når forsnævringen af røret er fuldført, skal du pakke det ind i isoleringstape for at afslutte arbejdet.
Isoleringstape
FORSIGTIG
ADVARSEL
22
t Sørg for at de forbundne dele ikke udsættes for påvirkninger udefra.
t Sørg for at bruge isolerbånd og sammentrækningstube, der er lavet af godkendte forstærkede
isoleringsmaterialer, som har det samme niveau af holdespænding som strømkablet. (Overhold lokale
forskrifter for udvidelser.)
t Ved forlængelse af det elektriske kabel, MÅ DU IKKE anvende en cirkelformet pressemuffe.
- Ufærdige kabelforbindelse kan forårsage elektrisk stød eller brand.
Tilslutning af kølemiddelrøret
Rørsystem - kølemiddel
Maksimal tilladt længde
DANSK
Elementer
Enkelt installation
Relevante udendørsmodeller
AC✴✴✴JXSC✴H
Hovedrør (L1)
75 m
Maks. højdeforskel mellem udendørs. og indendørsenheder
(h1)
30 m
L1
indendørs
h1
udendørs
fHærdningsgrad og minimumstykkelse for kølemiddelrøret
FORSIGTIG
Ydre diameter [mm]
Minimumstykkelse [mm]
ø6,35
0,7
ø9,52
0,7
ø12,70
0,8
ø15,88
1,0
ø15,88
0,8
ø19,05
0,9
ø22,23
0,9
Hærdningsgrad
C1220T-O
C1220T-1/2H ELLER C1220T-H
t Sørg for at bruge C1220T-1/2H-rør (halvhårdt) til en diameter større end 19,05 mm. I tilfælde af brug af
C1220T-O-rør (blødt) til en diameter på 19,05 mm, kan røret gå i stykker og medføre personskade.
Lav mindst én omgang:
Det reducerer støj og vibrationer
❋ Enhedens udseende kan være anderledes end tegningen. Det afhænger af
modellen.
FORSIGTIG
t Efter tilslutning af rør med knock-out-behandling, så udfyld mellemrummet.
t Følg rørtilslutningen, sørg for at fortsætte nøjagtigt for at forebygge konflikter med de interne dele.
23
Påfyldning af kølemiddel (R-410A)
På udendørsenheden er påfyldt tilstrækkeligt kølemiddel til standardrørføring. Derfor skal der påfyldes kølemiddel,
hvis rørene forlænges. Denne handling må kun udføres af en kvalificeret kølespecialist. For den mængde kølemiddel
der skal påfyldes, kan du se afsnittet "Sådan beregnes den mængde kølemiddel, der skal påfyldes".
1. Tjek, at stopventilen er helt lukket.
2. Påfyld kølemidlet gennem serviceporten på væskestopventilen.
BEMÆRK
t Påfyld ikke kølemiddel gennem gassidens serviceport.
3. Hvis du ikke kan påfylde kølemidlet i henhold til ovenstående trin, så følg disse:
1) Åbn både væskestopventilen og gasstopventilen.
2) Brug airconditionanlægget ved at trykke på tasten K2 på udendørsenhedens printkort.
3) Påfyld cirka 30 minutter senere kølemidlet gennem gasstopventilens serviceport.
BEMÆRK
t Se om nødvendigt tryktabellen klassificeret efter udendørstemperatur.
Udendørsenhed
Gassides stopventil (serviceport)
Væskesides stopventil (serviceport)
Ref.
Indendørsenhed
Balance
1
Vakuumpumpe
Sådan beregnes den mængde kølemiddel, der skal påfyldes
Den mængde ekstra kølemiddel, der skal påfyldes, afhænger af installationsomstændighederne. Derfor skal du være
klar over forholdene for udendørsenheden, inden du påfylder kølemiddel. Denne handling må kun udføres af en
kvalificeret kølespecialist.
Enkelt installation, udendørs enhed
Model
AC✴✴✴JXSC✴H
24
Rørlængde, mellemforbindelse (m)
0~30
30~40
40~50
50~60
+25 g/m over 5 m
60~70
70~75
Vigtige regulatoriske informationer om brug af kølemiddel
Dette produkt indeholder fluorerede drivhusgasser, der er omfattet af Kyoto-protokollen. Hermetisk forseglet system.
Slip ikke gasser ud i atmosfæren.
FORSIGTIG
Udfyld følgende med permanent blæk på den etiket til påfyldning af
kølemiddel, der medfølger til dette produkt og er placeret på denne
manual.
f①: Fabrikspåfyldning af kølemiddel på produktet.
f②: Yderligere mængde påfyldt kølemiddel på stedet.
f①+② Den samlede mængde kølemiddel.
BEMÆRK
Unit
kg
tCO2e
①, a
②, b
①+②, c
a. Fabrikspåfyldning af kølemiddel på produktet: Se enheds
navneplade
b. Yderligere påfyldt kølemiddelmængde på stedet
(Se ovenstående informationer for mængden af
kølemiddelpåfyldning.)
c. Samlet kølemiddelpåfyldning
d. Kølemiddelcylinder og manifold til påfyldning
Kølemiddeltype
GWP-værdi
R-410A
2088
❋ GWP=Global Warming Potential
(Globalt opvarmningspotentiale)
❋ Beregning af tCO2e : kg x GWP / 1000
Indendørsenhed
❋ Den udfyldte etiket skal opsættes i nærheden af produktets
påfyldningsport (f.eks. på indersiden af stopventildækslet).
②
d
①
Udendørsenhed
Tryktabel for temperaturer
Hvis du har brug for ekstra påfyldning af kølemiddel pga. lækage eller flytning af produktet, skal du se nedenstående
tabel inden påfyldning af kølemiddel.
fAC071JXSCEH/EU
❋ Køling
Enhed: [kPa, G]
Indendørstemp. (°C)
(lufttermometer/væsketermometer)
32/23
27/19
21/15
1134
1040
999
1020
1008
1020
944
896
912
874
916
777
802
808
766
Udendørstemp. (°C)
50
35
21
7
-18
25
DANSK
t Informer brugeren, hvis systemet indeholder mindst 5 tCO2e fluorholdige drivhusgasser. Er det tilfældet,
skal det i henhold til bestemmelse nr. 517/2014 tjekkes for lækage mindst hver 12. måned, Denne aktivitet
må udelukkende udføres af kvalificeret personale.
t I situationen herover (mindst 5 tCO2e R-410A), skal installatøren (eller den dedikerede person der har
ansvaret for den endelige kontrol) sørge for en vedligeholdelsesbog med alle informationer registreret i
henhold til BESTEMMELSE (EU) nr. 517/2014 FRA EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET fra 16. april 2014 om
visse fluorholdige drivhusgasser.
Påfyldning af kølemiddel (R-410A)
❋ Opvarmning
Enhed: [kPa, G]
Indendørstemp. (°C)
(lufttermometer/væsketermometer)
27/15
20/15
13/10
3048
2924
2636
2430
2042
3030
2580
2316
2127
1784
2811
2248
2007
1835
1794
Udendørstemp. (°C)
24
7
0
-5
-25
fAC100JXSCEH/EU, AC100JXSCGH/EU
❋ Køling
Enhed: [kPa, G]
Indendørstemp. (°C)
(lufttermometer/væsketermometer)
32/23
27/19
21/15
1280
1006
931
941
1002
1181
905
831
838
928
1054
812
749
738
789
Udendørstemp. (°C)
50
35
21
7
-18
❋ Opvarmning
Enhed: [kPa, G]
Indendørstemp. (°C)
(lufttermometer/væsketermometer)
27/15
20/15
13/10
3375
2796
2548
2370
1821
2941
2402
2175
2012
1517
2571
2024
1831
1694
1463
Udendørstemp. (°C)
24
7
0
-5
-25
fAC125JXSCGH/EU
❋ Køling
Enhed: [kPa, G]
Indendørstemp. (°C)
(lufttermometer/væsketermometer)
32/23
27/19
21/15
1172
972
912
924
967
1060
876
816
812
884
947
777
727
721
757
Udendørstemp. (°C)
50
35
21
7
-18
❋ Opvarmning
Enhed: [kPa, G]
Indendørstemp. (°C)
(lufttermometer/væsketermometer)
27/15
20/15
13/10
3140
2941
2626
2402
2001
3080
2611
2315
2104
1614
2651
2225
1987
1817
1631
Udendørstemp. (°C)
24
7
0
-5
-25
26
Tilslutning af og fjernelse af luft i kredsløbet
FORSIGTIG
t Ved installationen skal du sørge for, der ikke er nogen lækager. Ved genvinding af kølemidlet skal
kompressoren først jordforbindes inden fjernelse af tilslutningsrøret. Hvis kølemiddelrøret ikke er tilsluttet
korrekt, og kompressoren arbejder med åben serviceventil, indtager røret luft og gør trykket inde i
kølemiddelsystemet unormalt høj. Det kan medføre eksplosion og personskade.
DANSK
Luften i indendørsenheden og i røret skal fjernes. Hvis der er luft tilbage i kølemiddelrørene, vil det påvirke
kompressoren og enten reducere afkølings/opvarmningskapaciteten eller føre til en fejlfunktion. Der er ikke påfyldt
kølemiddel til luftfjernelse i udendørsenheden. Brug en vakuumpumpe som vist på figuren til højre.
1. Forbind hvert rør til den relevante ventil på udendørsenheden, og stram flare-møtrikken.
2. Se modstående illustration, stram først flare-møtrikken på sektion
B manuelt og derefter med en momentnøgle, og anvend følgende
moment.
Ydre diameter (D)
.PNFOU /tN
ø6,35 mm (1/4")
14~18
ø9,52 mm (3/8")
34~42
ø12,70 mm (1/2")
49~61
ø15,88 mm (5/8")
68~82
ø19,05 mm (3/4")
100~120
Udendørsenhed
A (gas)
B (væske)
C
D
❋ 1N · m = 10 kgf · cm
3. Forbind påfyldningsslangen på manifoldmålerens lavtryksside til
kompaktventilen, der har en serviceport som vist i figuren.
FORSIGTIG
t Udfør den elektriske tilslutning, og efterlad systemet i
“standbytilstand”. Tænd ikke for systemet.
t Det er nødvendigt at sætte fart på vakuumhandlingen (fuld
ÅBEN position for den elektroniske ekspansionsventil).
4. Åbn ventilen på manifoldmålerens lavtryksside (A) ved at dreje mod uret.
Vakuumpumpe
5. Udtøm luften fra systemet med en vakuumpumpe i ca. 10 minutter.
fLuk ventilen på manifoldmålerens lavtryksside ved at dreje med uret.
❋ Design og faconer kan ændres i
fSørg for, at trykmåleren viser -0,1 MPa (-76 cm Hg) efter ca. 10 minutter.
forhold til modellen.
Denne procedure er meget vigtig for at undgå en gaslækage.
fSluk for vakuumpumpen.
fFjern slangen på manifoldmålerens lavtryksside.
27
Tilslutning af og fjernelse af luft i kredsløbet
6. Sæt ventilproppen både på væskesiden og gassiden af kompaktventilen
i åben stilling.
7. Monter ventilstyrets møtrikker og serviceportdækslet på ventilen, og
TUSBNEFNNFEFUNPNFOUQÌLHGtDN¤NFEFONPNFOUO“HMF
8. Kontroller for gaslækage.
B (væske)
fPå dette tidspunkt skal du særligt kontrollere for gaslækage fra
3-vejsventilstyrets møtrikker (port A) og fra serviceportdækslet.
FORSIGTIG
28
A (gas)
t Forbind indendørs- og udendørsenheden ved hjælp af slanger med flare-samlinger (medfølger ikke).
Til slangerne skal der bruges isolerede, usvejsede, affedtede og deoxiderede kobberrør, (Cu DHP-type
i henhold til ISO 1337 eller UNI EN 12735-1), velegnet til driftstryk på mindst 4200 kPa og en øvre
trykgrænse på mindst 20700 kPa. Kobberrør er slet ikke egnet til hydro-sanitære formål.
t For størrelser og grænser (højdeforskel, linjelængde, maksimal bøjning, kølemiddelpåfyldning mv.) kan du
se afsnittet “Tilslutning af kølemiddelrøret”.
Afskæring/udfladning af rørene
1. Sørg for, du har de nødvendige værktøjer ved hånden. (rørskærer, rømmejern, dorn og rørholder).
2. Hvis du vil afkorte rørene, så skær dem med en rørskærer, og vær omhyggelig med, at den afskårne kant bevarer en
vinkel på 90° i forhold til rørets side. Se illustrationerne herunder for kanter, der er afskåret korrekt og forkert.
Groft
Med grater
DANSK
Hældende
3. For at forhindre at gas lækker, skal du med et rømmejern fjerne alle grater ved rørets afskæring.
4. Skub en flare-møtrik på røret, og tilpas den.
Ydre diameter (D)
Dybde (A)
ø6,35 mm (1/4")
1,3 mm
ø9,52 mm (3/8")
1,8 mm
ø12,70 mm (1/2")
2,0 mm
ø15,88 mm (5/8")
2,2 mm
ø19,05 mm (3/4")
2,2 mm
5. Tjek, at udfladningen er korrekt ved at se på illustrationerne herunder for eksempler på forkert udfladning.
Korrekt
Skråt
Beskadiget
overflade
Revnet
Uens
tykkelse
6. Juster rørene, og stram først flare-møtrikkerne manuelt og derefter med en momentnøgle med følgende moment.
Flare-møtrik
Ventil
Skruenøgle
(mm)
1/4"
Ventildæksel
Dæksel til
afgangsåbning
Skruenøgle
/tN
(mm)
/tN
Skruenøgle
(mm)
/tN
17
18
23
20
18
16~18
3/8"
22
42
23
20
18
16~18
1/2"
26
55
29
40
18
16~18
5/8"
29
65
29
40
18
16~18
3/4"
36
100
38
40
18
16~18
Nåleventil
Skruenøgle
(mm)
Unbrakonøgle
(hex.) 5
Unbrakonøgle
(hex.) 5
Unbrakonøgle
(hex.) 5
Unbrakonøgle
(hex.) 5
Unbrakonøgle
(hex.) 5
Afgangsåbning
/tN
Skruenøgle
(mm)
/tN
9
-
0,34
9
-
0,34
13
-
0,34
13
-
0,34
13
-
0,34
❋ 1 N · m = 10 kgf · cm
FORSIGTIG
t Hvis rørene kræver slaglodning, så sørg for, at der flyder oxygenfrit nitrogen gennem systemet.
t Udblæsningstrykket for nitrogen er i området 0,02~0,05 MPa.
29
Udførelse af lækagetest
TEST FOR LÆKAGER MED KVÆLSTOF (inden ventiler åbnes)
For at detektere grundlæggende kølemiddellækager før gendannelse
af vakuummet og recirkulation af R-410A er det installatørens ansvar
at sætte hele systemet under tryk med kvælstof (med en cylinder med
trykformindsker) med et tryk på over 40 bar (målt).
TEST FOR LÆKAGER MED R-410A (efter ventiler er åbnet)
Inden ventiler åbnes, skal al kvælstoffet udledes af systemet, og der skal
skabes et vakuum. Tjek efter åbning af ventiler for lækager af kølemiddel
R-410A med en lækagedetektor.
Når du har udført alle tilslutninger, så tjek for mulige lækager med en
lækagedetektor specielt designet til HFC-kølemidler.
For at tjekke for gaslækager i udendørsenheden
Brug derefter en lækagedetektor til at tjekke ventilerne i sektion A og B.
30
B (væske)
A (gas)
❋ Design og faconer kan ændres i
forhold til modellen.
Arbejde - kølemiddelrør
Isolering af rørene
Når du har kontrolleret, at der ikke er lækager i systemet, kan du isolere slanger og rør.
BEMÆRK
FORSIGTIG
DANSK
1. For at undgå problemer med kondens skal der anbringes en isolering
omkring hvert kølemiddelrør.
t Ved isolering af røret skal du huske, at isoleringen skal
overlappe.
t Isoleringen skal være produceret i fuld overensstemmelse med
den europæiske bestemmelse EØF/EU 2037/ 2000, der kræver
brug af isolering i kappeform uden brug af CFC- og HCFCgasser af hensyn til helbred og miljø.
NBR
t Ved isolering af røret, så brug isolering uden revner.
2. Vælg isoleringen til kølemiddelrøret.
fIsoler gasside- og væskesiderøret, og bestem tykkelsen i forhold til rørstørrelsen.
fStandardforholdene er en indendørstemperatur på mindre end 30 °C og en luftfugtighed på 85%. Ved installation
i miljøer med høj luftfugtighed, så brug isolering et trin højere ved at se i tabellen herunder. Ved installation under
ugunstige forhold, så brug en tykkere isolering.
fIsoleringens skal have en modstandsdygtighed for temperaturer på mere end 120 °C.
Rør
Væskerør
Gasrør
Rørstørrelse
Isoleringstype (opvarmning/afkøling)
Standard
Høj luftfugtighed
[Mindre end 30 °C, 85%]
[over 30 °C, 85%]
EPDM, NBR
ø6,35~ø9,52
9t
9t
ø12,7~ø19,05
13 t
13 t
ø6,35
13 t
19 t
ø9,52~ø19,05
19 t
25 t
Bemærkninger
Intern temperatur er
højere end 120 °C
31
Arbejde - kølemiddelrør
fVed installation af isolering på steder og under forhold som herunder, så brug den samme isolering, som anvendes
til steder med høj luftfugtighed.
<Geologiske forhold>
- Steder med høj luftfugtighed, som f.eks. kystområder, varme kilder, tæt på søer eller floder og højdedrag, (når
bygningsdelen er dækket af jord og sand.)
<Driftsbetingede forhold>
- Restauranttag, sauna, swimmingpool mv.
<Bygningsmæssige forhold>
- Loftet udsættes ofte for fugt og dækkes f.eks. ikke af køling. Rør installeret i en kollegiegang og studie eller tæt på
en udgang, der hyppigt åbnes og lukkes.
- Stedet, hvor røret er installeret, er meget fugtigt på grund af manglende ventilationssystem.
Installation af en oliefælde
Tjek følgende liste, og installer en oliefælde.
fInstaller kun en oliefælde, når udendørsenheden er installeret højere end indendørsenheden.
fBaseret på køling, så installer den kun på gasrørsiden.
fInstaller kun oliefælden mellem udendørsenheden og den første afgrening, og den bør installeres for hver 10 m.
fKrumningsradiussen (R) på oliefælden er følgende,
Rørdiameter (D)
Krumningsradius (R)
12,70
25 og
derover
15,88
32 og
derover
19,05
38 og
derover
22,23
41 og
derover
25,40
51 og
derover
28,60
57 og
derover
31,75
60 og
derover
f
Højde på oliefælden (H): 4R ≤ H ≤ 6R
❋ Når indendørsenheden er installeret et
højere sted end udendørsenheden
❋ Når udendørsenheden er installeret et
højere sted end indendørsenheden
Udendørsenhed
Indendørsenhed
Oliefælde
(installeres for
hver 10 m)
Udendørsenhed
Oliefælde
(installeres for hver 10 m)
Afskær isolering
FORSIGTIG
32
Isolering
Indendørsenhed
Oliefælde (rør i gasside)
t Hvis kompressoren kører under forhold, hvor kølemiddelrøret ikke er installeret korrekt, og serviceventilen
er åben, kan kølemiddelrøret indtage luft, så trykket inde i kølekredsløbet vil stige, og det kan medføre
eksplosion og personskade.
t Lav et hul (10 mm i diameter) på isoleringen, så regnvand kan drænes i tilfælde af, at det kommer ind i
isoleringen. Men pas på ikke at beskadige røret.
Brug af stopventil
Sådan åbnes stopventilen
Dæksel
DANSK
1. Åbn dækslet, og drej stopventilen mod uret ved at bruge en
sekskantnøgle.
2. Drej den, indtil aksen er stoppet.
Serviceport
BEMÆRK
t Brug ikke omfattende kraft på stopventilen, og brug altid
specialværktøjer. Ellers kan stopboksen blive beskadiget, og
der kan gå hul i bagvæggen.
t Hvis der går hul i den vandtætte plade, så drej aksen halvt
tilbage, stram stopboksen, og tjek lækagen igen. Hvis der ikke
længere er nogen lækage, så stram akses helt.
Akse
Forseglingspunkt
3. Stram dækslet forsvarligt.
Sådan lukkes stopventilen
1.
2.
3.
4.
Fjern dækslet.
Drej stopventilen med uret med en sekskantnøgle.
Stram aksen, indtil ventilen når sit forseglingspunkt.
Stram dækslet forsvarligt.
FORSIGTIG
t Når du bruger serviceporten, skal du altid huske også at anvende en påfyldningsslange.
t Tjek for lækage af kølegas efter stramning af dækslet.
t Du skal bruge en topnøgle og en skruenøgle, når du åbner/lukker stopventilen.
33
Udpumpningsprocedure
Udpumpning udføres, når en fordamper udskiftes, eller hvis enheden flyttes til et andet område.
1. Fjern dækslet fra lavtrykssiden.
2. Drej ventilen i lavtrykssiden med uret for at lukke, og slut en trykmåler
(lavtryksside) til serviceventilen, og åbn ventilen igen.
3. Indstil enheden til kølingstesttilstand ved at trykke på knappen K2 (tjek,
om kompressoren kører).
4. Drej ventilen i højtrykssiden med uret for at lukke.
5. Når trykmåleren viser “0”, så drej ventilen i lavtrykssiden med uret for at
lukke.
6. Stop airconditionanlæggets drift ved at trykke på knappen K3.
7. Luk hvert dæksel på ventilen.
BEMÆRK
34
B (væske)
A (gas)
Flytning af airconditionanlægget
t Se denne fremgangsmåde, når enheden flyttes.
t Udfør udpumpningsproceduren (se detaljerne vedr. ‘udpumpning’).
t Fjern strømkablet.
t Kobl monteringskablerne fra indendørs- og udendørsenhederne.
t Fjern flare-møtrikken, der forbinder indendørsenheden og røret.
t På dette tidspunkt skal du dække røret til indendørsenheden og det andet rør med en hætte eller
vinyludfyldning, så der ikke kommer fremmede genstande ind.
t Frakobl røret, der er sluttet til udendørsenheden. På dette tidspunkt skal du dække ventilen til
udendørsenheden og det andet rør med en hætte eller vinyludfyldning, så der ikke kommer fremmede
genstande ind.
t Pas på, du ikke bøjer tilslutningsrørene i midten, og opbevar dem sammen med kablerne.
t Flyt indendørs- og udendørsenhederne til en ny placering.
t Fjern indendørsenhedens monteringsplade, og flyt den til den nye placering.
Tjek for korrekt jordforbindelse
Hvis strømfordelingskredsløbet ikke har en jordledning, eller hvis jordledningen ikke overholder specifikationerne, skal
der installeres en jordledningselektrode. Det tilhørende tilbehør leveres ikke med airconditionanlægget.
BEMÆRK
t Jordledningen til telefonlinjen kan ikke anvendes som
jordforbindelse af airconditionanlægget.
Kulstofplastic
DANSK
1. Vælg en jordledningselektrode, der overholder de specifikationer, der er
angivet i illustrationen.
2. Tilslut den bøjelige slange i den relevante port.
fI fugtig, hård jord snarere end i løst sand eller grus der har en større
jordledningsmodstand.
fVæk fra strukturer i undergrunden eller elementer, som f.eks. gasrør,
vandrør, telefonledninger og undergrundskabler.
fMindst to meter væk fra en lyskildes jordledningselektrode og dens
kabel.
Stålkerne
Terminal M4
PVC-isoleret grøn/gul Til
ledning jordledningsskrue
50 cm
30 cm
3. Slut af med at vikle isoleringsbånd omkring resten af rørene, der fører til
udendørsenheden.
4. Installer en grøn/gul jordledning:
fHvis jordledningen er for kort, så tilslut en forlængerledning mekanisk, og pak den ind i isolertape (begrav ikke
forbindelsen.)
fFastgør jordledningen på stedet med klammer.
BEMÆRK
t Hvis jordledningselektroden installeres i et område med megen trafik, skal dens ledning tilsluttes sikkert.
5. Tjek installationen omhyggeligt ved at måle jordledningsmodstanden med en jordresistanstester. Hvis
modstanden er over det krævede niveau, så tryk elektroden længere ned i jorden, eller forøg antallet af
jordelektroder.
6. Slut jordledningen til boksen med elektriske komponenter inde i udendørsenheden.
35
Afprøv funktionen
1. Tjek strømkablet mellem udendørsenhed og den ekstra afbryder.
f1-faset strømforsyning: L, N
f3-faset strømforsyning: R, S, T, N
2. Tjek indendørsenheden.
1) Tjek, at du har tilsluttet strøm- og kommunikationskablerne korrekt. (Hvis strømkablet og
kommunikationskablet er rodet sammen eller tilsluttet forkert, bliver printkortet beskadiget.)
2) Tjek, at termistorsensoren, afløbspumpen/slangen og displayet er tilsluttet korrekt.
3. Tryk på K1 eller K2 på udendørsenhedens printkort for at køre testtilstanden og stoppe.
fTryk på knappen K1 Start testtilstanden Opvarmning Tryk på knappen K1 Stop Testtilstanden
Opvarmning, 7-seg.-display:
fTryk på knappen K2 Start testtilstanden Køling Tryk på knappen K2 Stop Testtilstanden Køling, 7-seg.display:
fTryk to gange på knappen K1 Start testtilstanden Afisning Tryk på knappen K1 Stop Testtilstanden
Afisning, 7-seg.-display:
fTryk to gange på knappen K2 Start tilstanden Invertertjek Tryk på knappen K2 Stop Tilstanden
Invertertjek, 7-seg.-display:
(Kun til service)
Betingelse 1: Udendørstemperaturen er under 10 °C
Betingelse 2: Alle temperaturbetingelserne skal overholde afisningsbetingelserne
Udendørsenhed
ON
ON
1 2 3 4
1 2 3 4
4. Efter 12 minutters stillestående tilstand skal du tjekke hver indendørsenheds behandling af luften:
fTilstanden Køling (tjek af indendørsenhed) Temp. på indsugningsluft - Temp. på udblæsningsluft : Fra 10 °C til
12 °C
fTilstanden Opvarmning (tjek af indendørsenhed) Temp. på udblæsningsluft. - Temp. på indsugningsluft : Fra
11 °C til 14 °C
fI tilstanden Opvarmning kan motoren på indendørsblæseren forblive slukket for at undgå, at der blæses kold luft i
det behandlede område.
5. Sådan nulstiller du udendørsenhedens strømforsyning og deaktiverer tilstanden Øko (standbytilstand):
fTryk på knappen [K3] i mere end 1 sekund for at nulstille udendørsenhedens strømforsyning og deaktivere
tilstanden Øko (standbytilstand).
36
6. Vis tilstand: Når du trykker på kontakten K4, kan du se informationer om dit systems status, som vist herunder.
Kort tryk
Displays indhold
SEG1
5
Udsugningssensor
6
For-mid-sensor
6
Ciffer for tiere
Ciffer for enere
°C
7
Kond.-sensor
7
+/-
Ciffer for tiere
°C
8
Strøm
8
Ciffer for tiere
Ciffer for enere
Ciffer for enere
Decimalers første
placering
Rækkefølge
1
2
Aktuel frekvens
2
3
3
4
5
9
Blæser omdrejninger/minut
9
10
Målafløbstemperatur
A
11
Elektronisk ekspansionsventil
B
12
Samlet kapacitet for
indendørsenheder
C
13
Forebyggende kontrol
D
14
15
Temperaturen for
varmeemissionsplade
Softwaretjek
E
F
Ciffer for
tusinder
Ciffer for
hundreder
Ciffer for
hundreder
SEG3
SEG4
Enhed
Ciffer for tiere
Ciffer for enere
Hz
Ciffer for tiere
Ciffer for enere
Hz
Ciffer for tiere
Ciffer for enere
Stk.
Ciffer for tiere
Ciffer for enere
°C
Ciffer for tiere
Ciffer for enere
°C
A
Ciffer for hundreder
Ciffer for tiere
omdr./
min.
Ciffer for tiere
Ciffer for enere
°C
Ciffer for tiere
Ciffer for enere
trin
Decimalers første
Ciffer for tiere Ciffer for enere
placering
Forebyggende kontrol Frekvensstatus
0: Normal
0: Ingen
forebyggende kontrol 1: Hold
2: Ned
1: Frysning
0: Køling
3: Up_limit
1: Opvarmning 2: Non-stop-afisning
4: Down_limit
3: Overbelastning
4: Afløb
5: Samlet elektrisk
strøm
Ciffer for
Ciffer for tiere
Ciffer for enere
hundreder
-
Langt tryk 1
Micom-hovedversion
År (hex)
Måned (hex)
Efter kort tryk 1
Micom-inverterversion
År (hex)
Måned (hex)
Efter kort tryk 1
E2P-version
År (hex)
Måned (hex)
Dato (ciffer for
tiere)
Dato (ciffer for
tiere)
Dato (ciffer for
tiere)
kW
-
-
Dato (ciffer for
enere)
Dato (ciffer for
enere)
Dato (ciffer for
enere)
❋ Langt tryk K4 (Micom-hovedversion) kort tryk 1 mere (Micom-inverterversion) kort tryk 1 mere (E2P-version)
37
DANSK
4
Antal nuværende
indendørsenheder
Sensoren for udendørs luftindtag
SEG2
Ciffer for
hundreder
Ciffer for
hundreder
Ciffer for
hundreder
+/Ciffer for
hundreder
+/-
1
Afprøv funktionen
7. DIP-omskifter
ON
1
ON
2
3
4
1
SW507
2
3
4
SW508
fSW507 indstilling
On (default)
Off
Omskifter 1
-
-
Omskifter 2
Disable snow prevention control
Enable snow prevention control
Omskifter 3
Silence mode option
Omskifter 4
Omskifter 3
Omskifter 4
Drift
On (Til)
On (Til)
Deaktiver Stille-tilstand
On (Til)
Off (Fra)
Støjsvag tilstand, trin 1
Off (Fra)
On (Til)
Støjsvag tilstand, trin 2
Off (Fra)
Off (Fra)
Støjsvag tilstand, trin 3
❋ Når tilstanden til sneforebyggelse bruges, virker energisparetilstand (standbytilstand) ikke.
fSW508 indstilling
On (Til) (standard)
Off (Fra)
Omskifter 1
Stille-tilstand (automatisk)
Stille-tilstand (manuel)
Omskifter 2
-
-
Omskifter 3
-
-
Omskifter 4
-
-
8. Manuel indstilling af adressen (avanceret controller)
fSluk for klimaanlægget, og hold K2-kontakten inde i et stykke tid for at angive indstillingstilstanden. (Startværdi: 00AU)
- Du kan ikke angive indstillingstilstanden, når klimaanlægget kører.
fIndstil adressen i SEG3 og SEG4 ved at trykke kortvarigt på K2-kontakten.
Indstilling
SEG1
SEG2
SEG3
SEG4
Funktion
Kanaladresse
0
0
A
U
Adressen indstilles automatisk.
00 til 15
Adressen indstilles manuelt. Du kan indstille
en værdi fra 0 til 15.
fHold K2-kontakten inde i et stykke tid for at gemme adressen og forlade indstillingstilstanden. Hvert segment
flimrer i 3 sekunder i den nuværende visningstilstand. Hvis du har brug for at ændre adressen, skal du genstarte
systemet og derefter gentage alle trin igen. Hold K1-kontakten inde for at afslutte uden at gemme.
❋ Hvis du vil gendanne indstillingen til fabriksstandard, skal du holde K4-knappen inde, mens du er i
indstillingstilstand.
- Hvis du holder K4-knappen inde, gendannes indstillingen til fabriksstandard, men det betyder ikke, at den
gendannede indstilling er gemt.Hold K2-knappen inde. Når segmenterne viser, at sporingstilstanden er i gang,
gemmes indstillingen.
38
Installation af vindskærmen
Hvis du bruger airconditionanlæggets køling under forhold, hvor den omgivende temperatur er lavere end -5 °C DB
(tørt termometer), eller hvis udendørsenheden er udsat for direkte stærk blæst, bør vindskærmen installeres for at
forhindre, at blæseren i udendørsenheden kører den modsatte vej.
DANSK
Lav huller på begge sider, og fastgør
vindskærmen med skruer.
Opdeling
<Set forfra>
625,7 mm
16,0 mm
"A"
<Set oppefra og ned>
“A” – skal være 200 mm eller længere
t Ved montering af vindskærmen med skruer skal du passe på, at skruerne ikke beskadiger opdelingen.
FORSIGTIG
BEMÆRK
t Installer udendørsenheder med bagsiden vendende mod muren for at eliminere påvirkning fra ekstern
vind.
39
Fejlfinding
Tabellen herunder indeholder oplysninger om selvdiagnoserutinen. Nogle fejlkoder kræver aktiviteter, der
udelukkende må udføres af autoriserede servicecentre.
Udendørsenhed
Hvis der opstår en fejl under drift, vises det på LED'en på udendørsenhedens printkort, begge hovedprintkort og
inverterprintkortet.
Nr.
40
Fejlkode
Betydning
Bemærkninger
1
E108
Fejl på grund af gentaget kommunikationsadresse
Tjek gentaget hovedadresse på
indendørsenhed
2
E121
Fejl på rumtemperatursensor i indendørsenhed (Kortsluttet
eller Åben)
Indendørs rumtermistor Åben/
Kortsluttet
3
E122
Fejl på EVA IN-sensor i indendørsenhed (Kortsluttet eller Åben)
Indendørsenheds EVA_
IN-termistor Åben/Kortsluttet
4
E123
Fejl på EVA OUT-sensor i indendørsenhed (Kortsluttet eller
Åben)
Indendørsenheds EVA_OUTtermistor Åben/Kortsluttet
5
E153
Fejl på flydekontakt (2. registrering)
"Indendørsenheds flydekontakt
Åben/Kortsluttet,
Tjek af drænpumpefunktion"
6
E154
Indendørs vent.fejl
Tjek indendørsenheds indendørsblæserfunktion
7
E198
Fejl i termosikring i indendørsenhed (Åben)
Tjek for åben termosikring på
indendørsenheds klemrække
8
E201
Kommunikationsfejl mellem indendørsenhed og
udendørsenhed (Førsporingsfejl eller når det reelle antal
indendørsenheder er anderledes end indstillingen af antallet
af indendørsenheder på udendørsenheden) Fejl på grund af
kommunikationssporing efter strøm først er tilført. (Fejlen
forekommer uanset antallet af enheder.)
Tjek indstillingen af indendørs i
udendørs
9
E202
Kommunikationsfejl mellem indendørs- eller udendørsenhed
(Når der ikke er svar fra indendørsenheder efter sporing er
udført)
Tjek elektrisk forbindelse og
indstilling mellem indendørsog udendørsenhed
10
E203
"Kommunikationsfejl mellem udendørsinverter - hovedmicom
(For PF #4~#6-controller fastsættes fejl fra tiden, hvor kompressoren tændes)"
Tjek elektrisk forbindelse og
indstilling mellem indendørsenhedens HOVED-PBA INVERTER-PBA
11
E221
Fejl på udendørstemperatursensor (Kortsluttet eller Åben)
Tjek udendørssensor Åben/
Kortsluttet
12
E231
Fejl på udendørs COND OUT-sensor (Kortsluttet eller Åben)
Tjek Cond-Out -sensor Åben/
Kortsluttet
13
E251
Fejl på afløbstemperatursensor i kompressor 1 (Kortsluttet
eller Åben)
Tjek afløbssensor Åben/
Kortsluttet
14
E320
Fejl på OLP-sensor (Kortsluttet eller Åben)
Tjek OLP-sensor Åben/
Kortsluttet
15
E403
Kompressor nede på grund af frysningsbeskyttelseskontrol
Tjek udendørskondensator
16
E404
Systemstop på grund af overbelastningsbeskyttelseskontrol
Tjek kompressor, når den starter
17
E416
Systemstop på grund af afløbstemperatur
-
Nr.
Fejlkode
Betydning
Bemærkninger
E422
Blokering registreret på højtryksrør
19
E425
Vendt fase, eller åben fase
Tjek, om 3 faser er vendt eller
åbnet.
20
E440
Opvarmning begrænset af udendørstemperatur over værdi
for Theat_high (standard: 30 °C)
OPVARMNING
21
E441
Køling begrænset af udendørstemperatur under værdi for
Tcool_low (standard: 0 °C)
KØLING
22
E458
Fejl ved blæserhastighed
BLÆSER1-FEJL
23
E461
Fejl på grund af driftsfejl i inverterkompressor
-
24
E462
Systemstop på grund af fuld spændingskontrol
-
25
E463
Overspænding / PFC-overspændingsfejl
Tjek OLP-sensor
26
E464
IPM-overspænding (O.C)
IPM
27
E465
Kompressor, overbelastningsfejl
-
28
E466
DC-Link under/overspændingsfejl
Tjek vekselstrøm og DC Linkspænding
29
E467
Fejl på grund af unormal rotation af kompressor eller ikketilsluttet ledning i kompressor
Tjek kompressorledning
30
E468
Fejl på strømsensor (Kortsluttet eller Åben)
Tjek udendørsinverters PBA.
31
E469
Fejl på DC-Link-spændingssensor (Kortsluttet eller Åben)
-
32
E470
Udendørsenhed, EEPROM-læse/skrive-fejl (tilbehør)
Tjek udendørs EEPROM-data
33
E471
Udendørsenhed, EEPROM-læse/skrive-fejl (hardware)
Tjek udendørs EEPROM-PBA
34
E472
AC Line, nulgennemgangssignal ud
-
35
E473
Kompressorlåsefejl
-
36
E474
Fejl på IPM-kølepladesensor i inverter 1 (Kortsluttet eller Åben)
Tjek udendørsinverters PBA.
37
E475
Fejl på inverterblæser 2
BLÆSER2-FEJL
41
DANSK
18
1. Tjek, om serviceventilen er
åben
2. Tjek for kølemiddellækage
(rørforbindelser, varmevekslere), og påfyld om nødvendigt kølemiddel
3. Tjek, om der er nogen blokade i kølesystemet (indendørsenhed/udendørsenhed)
4. Tjek, om der er påfyldt ekstra kølemiddel, efter rør er
forlænget
Fejlfinding
Nr.
Fejlkode
Betydning
Bemærkninger
38
E484
PFC-overbelastningsfejl (overstrøm)
39
E485
Fejl på indgangsstrømsensor i inverter 1 (Kortsluttet eller
Åben)
40
E500
IPM-overophedningsfejl på inverter 1
Tjek udendørsinverters PBA.
41
E508
Smart install er ikke installeret
-
42
E554
Gaslækage detekteret
Tjek kølemidlet
43
E556
Fejl på grund af kapacitetsforskel mellem indendørs- og udendørsenhed
Tjek kapaciteten for indendørsog udendørsenheden
44
E557
Fejl ved DPM-fjernstyringstilbehør
Tjek koden for det indendørs
tilbehør
45
E590
Fejl i kontrolsum i inverters EEPROM
-
46
E660
Fejl i inverters startkode
-
Tjek udendørsinverters PBA.
Appendiks
Type
Model
Nettovægt
Nettostørrelse (B*D*H)
96,0 kg
940*330*1420 mm
AC071JXSCEH
Udendørsenhed
AC100JXSCEH
AC100JXSCGH
AC125JXSCGH
42
Memo
DANSK
43
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
107, Hanamsandan 6beon-ro, Gwangsan-gu, Gwangju-si, Korea 62218
501# Suhong East Road, Industrial Park, Suzhou, Jiagsu, China
Samsung Electronics
Service Department
PO Box 12987, Blackrock, Co. Dublin. Ireland
or
Blackbushe Business Park, Yateley, GU46 6GG. UK
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising