Samsung | WA13J6730SW/ST | User manual | Samsung เครื่องซักผ้าฝาบน WA13J6730SW พร้อมด้วย Activ Dualwash™, 13 กก. คู่มือการใช้

Samsung เครื่องซักผ้าฝาบน WA13J6730SW พร้อมด้วย Activ Dualwash™, 13 กก. คู่มือการใช้
เครือ่ งซักผ้า
คูม่ อื ผูใ้ ช้
WA16J675***/WA15J675***/WA14J673***/WA13J673***
WA6700JS_DC68-03515A-07_TH.indd 1
2019-03-13
6:53:30
สารบัญ
สารบัญ
ข้อมูลเกีย่ วกับความปลอดภัย
3
สิง่ ทีค่ ณ
ุ ต้องทราบเกีย่ วกับค�ำแนะน�ำเพือ่ ความปลอดภัย
ข้อมูลส�ำคัญเพือ่ ความปลอดภัย
ข้อควรระวังเพือ่ ความปลอดภัยทีส่ ำ� คัญ
3
3
4
การติ ดตัง้
8
มีชน้ิ ส่วนใดบ้าง
ข้อก�ำหนดในการติดตัง้
การติดตัง้ แบบทีละขันตอน
้
8
10
11
ก่อนการเริ่มต้น
19
พืน้ ฐาน
ระบบตรวจสอบอัจฉริยะ
ค�ำแนะน�ำของผ้า
19
21
22
การท�ำงาน
25
แผงควบคุม
ขันตอนง่
้
ายๆ ในการเริม่ ต้น
โปรแกรมอัตโนมัติ
โปรแกรมทีก่ ำ� หนดเอง
25
27
28
29
การบ�ำรุงรักษา
30
การท�ำความสะอาด
30
การแก้ไขปัญหา
34
จุดตรวจสอบ
รหัสข้อมูล
34
37
ข้อมูลจ�ำเพาะ
39
ข้อมูลจ�ำเพาะ
39
2 ภาษาไทย
WA6700JS_DC68-03515A-07_TH.indd 2
2019-03-13
6:53:30
ข้อมูลเกีย่ วกับความปลอดภัย
ขอแสดงความยินดีกบั เครือ่ งซักผ้า Samsung เครือ่ งใหม่ของคุณ คูม่ อื นี้มขี อ้ มูลทีส่ ำ� คัญเกีย่ วกับการติดตัง้ การใช้งานและการบ�ำรุงรักษาเครือ่ งซักผ้า Samsung เครือ่ งใหม่
ของคุณ โปรดสละเวลาเพือ่ อ่านคูม่ อื นี้ เพือ่ ใช้ประโยชน์สงู สุดจากคุณสมบัตแิ ละคุณประโยชน์มากมายของเครือ่ งซักผ้า
ข้อมูลเกีย่ วกับความปลอดภัย
สิ่ งที่คณ
ุ ต้องทราบเกีย่ วกับค�ำแนะน�ำเพือ่ ความปลอดภัย
โปรดอ่านคูม่ อื ให้ละเอียดเพือ่ ให้ทราบถึงวิธใี ช้อปุ กรณ์อย่างปลอดภัยและสามารถใช้คณ
ุ ลักษณะและการท�ำงานขันสู
้ งต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โปรดเก็บคูม่ อื ไว้ในที่
ปลอดภัยใกล้กบั เครือ่ ง เพือ่ ใช้อา้ งอิงในอนาคต ใช้อปุ กรณ์น้เี พือ่ วัตถุประสงค์ทอ่ี ธิบายในคูม่ อื ค�ำแนะน�ำนี้เท่านัน้
ค�ำเตือนและค�ำแนะน�ำเพือ่ ความปลอดภัยในคูม่ อื นี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงสภาวะและสถานการณ์ทงั ้ หมดทีส่ ามารถเกิดขึน้ ได้ คุณมีหน้าทีจ่ ะต้องใช้สามัญส�ำนึก ความระมัดระวัง
และใส่ใจกับการติดตัง้ บ�ำรุงรักษา และใช้งานเครือ่ งซักผ้า
เนื่องจากค�ำแนะน�ำในการใช้งานต่อไปนี้ใช้สำ� หรับหลายรุน่ ลักษณะของเครือ่ งซักผ้าของคุณอาจแตกต่างจากทีอ่ ธิบายในคูม่ อื นี้ และสัญญาณค�ำเตือบางอย่างอาจไม่มผี ล
ถ้าคุณมีขอ้ ซักถามหรือข้อกังวลใด โปรดติดต่อศูนย์บริการทีใ่ กล้ทส่ี ดุ หรือหาความช่วยเหลือและข้อมูลออนไลน์ได้ท่ี www.samsung.com
ข้อมูลส�ำคัญเพือ่ ความปลอดภัย
ความหมายของสัญลักษณ์และเครือ่ งหมายในคูม่ อื ผูใ้ ช้นี้:
ค�ำเตือน
อันตรายหรือการกระท�ำทีไ่ ม่ปลอดภัยทีอ่ าจท�ำให้เกิด การบาดเจ็บร้ายแรง และ/หรือทรัพย์สินเสียหาย
ข้อควรระวัง
อันตรายหรือการกระท�ำทีไ่ ม่ปลอดภัยทีอ่ าจท�ำให้เกิด การบาดเจ็บหรือท�ำให้สิ่งของเสียหาย
หมายเหตุ
แสดงว่ามีความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดการบาดเจ็บหรือสิง่ ของเสียหาย
สัญลักษณ์คำ� เตือนเหล่านี้ มใี ห้เพือ่ ป้ องกันการบาดเจ็บของตัวคุณเองและบุคคลอืน่
โปรดปฏิ บตั ิ ตามอย่างเคร่งครัด
หลังจากอ่านคูม่ อื นี้ แล้ว โปรดเก็บไว้เพือ่ น�ำมาอ้างอิ งในภายหลัง
อ่านค�ำแนะน�ำทัง้ หมดก่อนทีจ่ ะใช้อปุ กรณ์
เช่นเดียวกับอุปกรณ์ทกุ ชนิดทีใ่ ช้ไฟฟ้าและมีชน้ิ ส่วนทีเ่ คลือ่ นไหว อุปกรณ์น้อี าจมีอนั ตรายได้ ในการใช้อปุ กรณ์น้อี ย่างปลอดภัย โปรดท�ำความเข้าใจกับการท�ำงาน
และใช้ความระมัดระวังขณะใช้งาน
ภาษาไทย 3
WA6700JS_DC68-03515A-07_TH.indd 3
2019-03-13
6:53:31
ข้อมูลเกีย่ วกับความปลอดภัย
ข้อมูลเกีย่ วกับความปลอดภัย
ข้อควรระวังเพือ่ ความปลอดภัยที่สำ� คัญ
ค�ำเตือน
ในการลดความเสี่ยงจากไฟ การระเบิด ไฟฟ้ าช็อต หรือการบาดเจ็บขณะใช้อปุ กรณ์ โปรดปฏิ บตั ิ ตามข้อควรระวัง
เพือ่ ความปลอดภัยต่อไปนี้ :
1. อุปกรณ์น้ไี ม่เหมาะส�ำหรับบุคคลทีม่ สี ภาพร่างกาย ประสาทสัมผัสหรือจิตทีไ่ ม่ปกติ รวมถึงเด็กหรือบุคคลทีข่ าดประสบการณ์
ความรู้ ยกเว้นจะได้รบั การดูแลหรือได้รบั ค�ำแนะน�ำในการใช้งานโดยบุคคลทีร่ บั หน้าทีด่ แู ล โปรดระวังมิให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์น้ี
2. ส�ำหรับใช้ในยุโรป: อุปกรณ์น้สี ามารถใช้งานโดยเด็กทีม่ อี ายุ 8 ปีขน้ึ ไปและบุคคลทีม่ สี มรรถภาพร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือ
สภาพจิตไม่เป็นปกติ หรือขาดประสบการณ์หรือความรู้ ถ้าได้รบั การดูแลหรือได้รบั ค�ำแนะน�ำในการใช้งานโดยบุคคลทีร่ บั หน้าที่
ดูแล ห้ามเด็กเล่นกับอุปกรณ์น้ี ห้ามเด็กท�ำความสะอาดหรือบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์โดยไม่มกี ารดูแล
3. โปรดดูแลไม่ให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์น้ี
4. กรณีทป่ี ลักไฟของเครื
๊
อ่ งใช้ไฟฟ้านี้เกิดเสียหาย ต้องให้ผผู้ ลิต ตัวแทนให้บริการ หรือผูท้ ม่ี คี วามช�ำนาญเป็นผูเ้ ปลีย่ นสายไฟ
เพือ่ ไม่ให้เกิดอันตราย
5. โปรดใช้ชดุ ท่อใหม่ทม่ี าพร้อมกับอุปกรณ์ และไม่ควรใช้ชดุ ท่อเดิม
6. ส�ำหรับเครือ่ งซักผ้าทีม่ ชี อ่ งเปิดระบายความร้อนทีฐ่ าน ค�ำแนะน�ำการติดตัง้ จะระบุให้ระวังอย่าให้พรมปิดกัน้ ช่องนี้
7. ส�ำหรับใช้ในยุโรป: ห้ามเด็กอายุต่ำ� กว่า 3 ขวบใช้อปุ กรณ์ ยกเว้นกรณีทม่ี ผี ดู้ แู ลอย่างต่อเนื่อง
8. ข้อควรระวัง: เพือ่ ป้องกันอันตรายจากการรีเซ็ตอุปกรณ์ตดั ความร้อนโดยไม่ตงั ้ ใจ ห้ามจ่ายไฟให้กบั อุปกรณ์น้ผี า่ นอุปกรณ์
สวิตช์ภายนอก เช่น เครือ่ งตัง้ เวลา หรือต่อกับวงจรทีม่ กี ารปิดเปิดสวิตช์เป็นประจ�ำโดยหน่วยงานผูจ้ า่ ยไฟ
9. อุปกรณ์น้อี อกแบบมาส�ำหรับใช้ภายในครัวเรือนเท่านัน้ และไม่ได้ออกแบบมาเพือ่ ใช้งานเช่น:
-
พืน้ ทีค่ รัวพนักงานในร้านค้า ส�ำนักงาน และสภาพแวดล้อมการท�ำงานแบบอืน่ ๆ
โรงเรือนเกษตร
การใช้งานโดยลูกค้าผูเ้ ข้าพักในโรงแรม โมเต็ล และสภาพแวดล้อมทีพ่ กั อาศัยอืน่ ๆ
สภาพแวดล้อมแบบเบดแอนด์เบรกฟาสต์
พืน้ ทีก่ ารใช้งานส่วนกลางในอพาร์ตเมนต์หรือห้องซักรีด
4 ภาษาไทย
WA6700JS_DC68-03515A-07_TH.indd 4
2019-03-13
6:53:31
ข้อมูลเกีย่ วกับความปลอดภัย
ค�ำเตือนที่สำ� คัญส�ำหรับการติ ดตัง้
ค�ำเตือน
การติดตัง้ อุปกรณ์น้ตี อ้ งกระท�ำโดยช่างเทคนิคทีไ่ ด้รบั การรับรอง หรือบริษทั ผูใ้ ห้บริการ
ั
• มิฉะนัน้ อาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้ การระเบิด ปญหากั
บผลิตภัณฑ์ หรือการบาดเจ็บ
ต่อสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าทีผ่ นังตามข้อก�ำหนดทางไฟฟ้าของพืน้ ที่ ใช้เต้ารับส�ำหรับอุปกรณ์น้เี ท่านัน้ และโปรดอย่าใช้สายไฟส�ำหรับต่อ
• การใช้เต้ารับไฟฟ้าทีผ่ นังร่วมกับอุปกรณ์อน่ื โดยผ่านสายไฟส�ำหรับต่อ หรือแถบปลักไฟ
๊ อาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้
้
้
• ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟา ความถี่ และกระแสไฟฟาตรงกับในข้อมูลจ�ำเพาะของผลิตภัณฑ์ มิฉะนัน้ อาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้ ต่อสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า
ทีผ่ นังอย่างแน่นหนา
น�ำสิง่ แปลกปลอมทัง้ หมด เช่น ฝุน่ ละอองหรือน�้ำออกจากขัวของปลั
้
กไฟและหน้
๊
าสัมผัสเป็นประจ�ำ โดยใช้ผา้ แห้ง
• ถอดปลักไฟและท�
๊
ำความสะอาดด้วยผ้าแห้ง
• มิฉะนัน้ อาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้
• ต่อปลักไฟเข้
๊
ากับเต้ารับโดยให้สายไฟพาดไปทางพืน้
ถ้าคุณต่อปลักไฟกั
๊ บเต้ารับในทางตรงกันข้าม ลวดน�ำไฟฟ้าภายในสายไฟอาจเสียหายและท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้
อุปกรณ์น้ตี อ้ งได้รบั การลงกราวด์อย่างเหมาะสม
ห้ามลงกราวด์อปุ กรณ์กบั ท่อก๊าซ ท่อน�้ำพลาสติก หรือสายโทรศัพท์
ั
• มิฉะนัน้ อาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้ การระเบิด หรือปญหากั
บผลิตภัณฑ์
• ห้ามต่อปลักไฟฟ
๊ ้ ากับเต้ารับไฟฟ้าทีไ่ ม่ได้ลงกราวด์อย่างถูกต้อง และโปรดตรวจสอบว่าเป็นไปตามข้อก�ำหนดของท้องถิน่ และของประเทศ
ห้ามติดตัง้ อุปกรณ์น้ใี กล้เครือ่ งท�ำความร้อน วัตถุไวไฟ
ห้ามติดตัง้ อุปกรณ์น้ใี นทีช่ น้ื มีน้�ำมัน หรือมีฝนุ่ มาก ในต�ำแหน่งทีไ่ ด้รบั แสงแดดหรือน�้ำ (น�้ำฝน) โดยตรง
ห้ามติดตัง้ อุปกรณ์น้ใี นต�ำแหน่งทีม่ อี ณ
ุ หภูมติ ่ำ�
• น�้ำทีแ่ ข็งตัวจะท�ำให้ทอ่ ต่างๆ ระเบิด
ห้ามใช้เครือ่ งแปลงไฟฟ้า
• การท�ำเช่นนี้อาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้
ห้ามใช้ปลักไฟที
๊ เ่ สียหาย สายไฟ หรือเต้ารับไฟฟ้าทีเ่ สียหาย หลวม
• การท�ำเช่นนี้อาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้
ห้ามดึงหรือหักงอสายไฟมากเกินไป
ห้ามบิดหรือผูกสายไฟเป็นปม
อย่าเกีย่ วสายไฟไว้กบั วัตถุทเ่ี ป็นโลหะ วางของหนักบนสายไฟ สอดสายไฟไว้ระหว่างสิง่ ของ หรือดันสายไฟไว้ในช่องด้านหลังของอุปกรณ์
• การท�ำเช่นนี้อาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้
ควรจัดวางอุปกรณ์น้เี พือ่ ให้สามารถเข้าถึงปลักไฟ
๊ ก๊อกน�้ำและท่อระบายน�้ำได้โดยง่าย
ภาษาไทย 5
WA6700JS_DC68-03515A-07_TH.indd 5
2019-03-13
6:53:31
ข้อมูลเกีย่ วกับความปลอดภัย
ข้อมูลเกีย่ วกับความปลอดภัย
ข้อควรระวังในการติ ดตัง้
ข้อควรระวัง
อุปกรณ์น้คี วรอยูใ่ นต�ำแหน่งทีส่ ามารถเอือ้ มถึงปลักไฟได้
๊
งา่ ย
้
• มิฉะนัน้ อาจท�ำให้เกิดไฟฟาช็อต เพลิงไหม้เนื่องจากไฟฟ้ารัว่
ค�ำเตือนที่สำ� คัญส�ำหรับการใช้งาน
ค�ำเตือน
ถ้าอุปกรณ์มนี ้�ำท่วม ให้ตดั ไฟฟ้าและการจ่ายน�้ำทันที และติดต่อศูนย์บริการใกล้บา้ น
• ห้ามสัมผัสปลักไฟด้
๊ วยมือทีเ่ ปียก
• มิฉะนัน้ อาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อต
ถ้าอุปกรณ์มเี สียงผิดปกติ มีควันหรือกลิน่ ไหม้ ให้ถอดปลักทั
๊ นที และติดต่อศูนย์บริการ Samsung ใกล้บา้ น
• มิฉะนัน้ อาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้
ถ้ามีกา๊ ซรัว่ (เช่น ก๊าซโพรเพน ก๊าซหุงต้ม ฯลฯ) ให้ระบายอากาศทันที โดยไม่สมั ผัสกับปลักไฟ
๊ ห้ามสัมผัสกับอุปกรณ์หรือสายไฟ
• ห้ามใช้พดั ลมไฟฟ้า
• อาจเกิดประกายไฟทีท่ ำ� ให้ระเบิดหรือเพลิงไหม้
อย่าให้เด็กเล่นบนเครือ่ งซักผ้าหรือในเครือ่ งซักผ้า นอกจากนี้ เมือ่ ทิง้ อุปกรณ์ ให้ถอดฝาปิดออก
• ถ้าติดอยูภ่ ายใน เด็กอาจอาจหายใจไม่ออกจนกระทังเสี
่ ยชีวติ
ห้ามซักผ้าทีเ่ ปื้อนน�้ำมันเชือ้ เพลิง น�้ำมันก๊าด เบนซิน ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ หรือสารไวไฟหรือสารระเหยชนิดต่างๆ
• อาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้หรือระเบิดได้
ห้ามสัมผัสปลักไฟด้
๊ วยมือทีเ่ ปียก
• อาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
โปรดอย่าสอดมือหรือโลหะเข้าใต้เครือ่ งซักผ้าขณะทีเ่ ครือ่ งก�ำลังท�ำงาน
• อาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บได้
โปรดอย่าซ่อมแซม ถอดประกอบ หรือดัดแปลงเครือ่ งด้วยตนเอง
• ห้ามใช้ฟิวส์ (เช่น สายทองแดง ลวดโลหะ ฯลฯ) นอกเหนือจากฟิวส์มาตรฐาน
• เมือ่ อุปกรณ์หรือสายไฟเสียหายและจ�ำเป็นต้องซ่อมหรือเปลีย่ นใหม่ โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บา้ นคุณ
ั
• มิฉะนัน้ อาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้ ปญหากั
บผลิตภัณฑ์ หรือการบาดเจ็บ
• ในกรณีน้ี ผลิตภัณฑ์จะไม่ได้รบั ความคุม้ ครองตามการรับประกันมาตรฐานทีม่ าจาก Samsung และ Samsung จะไม่มสี ว่ นรับผิดชอบต่อการท�ำงานผิดปกติหรือ
ความเสียหายทีเ่ กิดจากการด�ำเนินการดังกล่าว
ถอดปลักไฟเมื
๊
อ่ ไม่ได้ใช้อปุ กรณ์เป็นเวลานาน หรือระหว่างพายุฝนฟ้าคะนอง
• มิฉะนัน้ อาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้
6 ภาษาไทย
WA6700JS_DC68-03515A-07_TH.indd 6
2019-03-13
6:53:31
ข้อมูลเกีย่ วกับความปลอดภัย
ั่
อย่าใส่มอื ลงในถังทีก่ ำ� ลังหมุนระหว่างรอบการปนหมาด
• อาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บได้ ถ้าเครือ่ งซักผ้าไม่หยุดหมุนภายใน 15 วินาทีหลังจากทีค่ ณ
ุ เปิดฝา โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Samsung ทันที
อย่าให้เด็ก (หรือสัตว์เลีย้ ง) เล่นบนเครือ่ งซักผ้าหรือในเครือ่ งซักผ้า
ประตูเครือ่ งซักผ้านัน้ ไม่สามารถเปิดได้โดยง่ายจากภายใน และเด็กอาจได้รบั บาดเจ็บร้ายแรงถ้าติดอยูภ่ ายใน
เมือ่ ใช้น้�ำร้อนในการซัก โปรดใช้น้�ำร้อนทีม่ อี ณ
ุ หภูมไิ ม่เกิน 50°C ชิน้ ส่วนทีเ่ ป็นพลาสติกอาจบิดเบีย้ วหรือเสียหาย และอาจก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
ข้อควรระวังในการใช้งาน
ข้อควรระวัง
เมือ่ เครือ่ งซักผ้าเปื้อนสิง่ แปลกปลอมเช่น สารซักฟอก สิง่ สกปรก เศษอาหาร ฯลฯ ให้ถอดปลักไฟและท�
๊
ำความสะอาดเครือ่ งด้วยผ้านุ่มชุบน�้ำหมาดๆ
• มิฉะนัน้ อาจท�ำให้ผลิตภัณฑ์เปลีย่ นสี เปลีย่ นรูป เสียหาย หรือเกิดสนิม
ผลิตภัณฑ์ทค่ี ณ
ุ ซือ้ นี้ได้รบั การออกแบบมาส�ำหรับใช้ในครัวเรือนเท่านัน้
การใช้เพือ่ ธุรกิจจะถือเป็นการใช้ผดิ วัตถุประสงค์ ในกรณีน้ี ผลิตภัณฑ์จะไม่ได้รบั ความคุม้ ครองตามการรับประกันมาตรฐานทีม่ าจาก Samsung และ Samsung จะไม่มสี ว่ น
รับผิดชอบต่อการท�ำงานผิดปกติหรือความเสียหายทีเ่ กิดจากการใช้ผดิ วัตถุประสงค์ดงั กล่าว
อย่ายืนบนอุปกรณ์หรือวางสิง่ ของ (เช่น ผ้า เทียนทีจ่ ดุ ไฟแล้ว บุหรีท่ ต่ี ดิ ไฟ จาน สารเคมี วัตถุทเ่ี ป็นโลหะ ฯลฯ) บนอุปกรณ์
ั
• มิฉะนัน้ อาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้ หรือปญหากั
บผลิตภัณฑ์
อย่ากดปุม่ ต่างๆ ด้วยของแหลม เช่น หมุด มีด เล็บ ฯลฯ
• อาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือบาดเจ็บได้
ค�ำเตือนที่สำ� คัญส�ำหรับการท�ำความสะอาด
ค�ำเตือน
ห้ามท�ำความสะอาดอุปกรณ์ โดยฉีดน�้ำใส่ตวั เครือ่ งโดยตรง
ห้ามใช้สารท�ำความสะอาดทีเ่ ป็นกรดรุนแรง
ก่อนทีจ่ ะท�ำความสะอาดหรือดูแลรักษาเครือ่ ง โปรดถอดปลักของเครื
๊
อ่ งออกจากแหล่งจ่ายไฟ หรือปิดเครือ่ งทีป่ มุ่ เปิด/ปิด
้
• มิฉะนัน้ อาจท�ำให้เกิดไฟฟาช็อต เพลิงไหม้
ภาษาไทย 7
WA6700JS_DC68-03515A-07_TH.indd 7
2019-03-13
6:53:31
การติดตัง้
โปรดด�ำเนินการตามค�ำแนะน�ำเหล่านี้ดว้ ยความรอบคอบเพือ่ ให้แน่ใจว่าสามารถติดตัง้ เครือ่ งซักผ้าได้อย่างถูกต้องและเพือ่ ป้องกันอุบตั เิ หตุเมือ่ เริม่ ซักผ้า
มีชิ้นส่วนใดบ้าง
ั
โปรดตรวจสอบว่าชิน้ ส่วนทังหมดนี
้
้อยูใ่ นบรรจุภณ
ั ฑ์ของผลิตภัณฑ์ ถ้าคุณพบปญหากั
บเครือ่ งซักผ้าหรือชิน้ ส่วน โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ Samsung ในพืน้ ที่
หรือผูข้ ายปลีก
การติ ดตัง้
01
02
03
08 09
04
05
06
10
11
12
13
14
07
8 ภาษาไทย
WA6700JS_DC68-03515A-07_TH.indd 8
2019-03-13
6:53:31
01
ประตู
02
ซิงค์ในตัว
03
ตัวกรองเศษด้าย (ด้านหลัง)
04
ตัวกรองเศษด้าย (ด้านหน้า)
05
ถังซัก
06
Water Jet (ฉีดน�้ำ)
07
ขาตัง้ ปรับระดับ
08
ท่อจ่ายน�้ำ (เย็น)
09
ท่อจ่ายน�้ำ (ร้อน)*
10
แผงควบคุม
11
ช่องใส่ผงซักฟอก
12
มือจับด้านข้าง *
13
สายลงกราวด์ *
14
ท่อน�้ำทิง้
การติ ดตัง้
หมายเหตุ
•
•
•
•
•
ชิน้ ส่วนทีม่ เี ครือ่ งหมายดอกจัน (*) อาจมีหรือไม่มใี ห้ในบางรุน่
ประตู: โปรดปิดประตูไว้เสมอขณะทีเ่ ครือ่ งท�ำงาน
ตัวกรองเศษด้าย: ท�ำหน้าทีเ่ ก็บเศษด้ายทีส่ ะสมจากการซักผ้า
สายลงกราวด์: หุม้ สายนี้ไว้ถา้ มีการเดินสายกับชิน้ ส่วนโลหะเพือ่ ลงกราวด์
ขาตัง้ ปรับระดับ: ปรับขาเพือ่ ให้เครือ่ งซักผ้าได้ระดับบนพืน้ เรียบ
ภาษาไทย 9
WA6700JS_DC68-03515A-07_TH.indd 9
2019-03-13
6:53:31
การติดตัง้
ข้อก�ำหนดในการติ ดตัง้
ค�ำเตือนเกีย่ วกับไฟฟ้ าและการลงกราวด์
ค�ำเตือน
การติ ดตัง้
•
•
•
•
•
ต้องใช้ฟิวส์หรือเบรกเกอร์วงจร AC 220 V / 50 Hz
โปรดใช้วงจรสาขาแยกส�ำหรับเครือ่ งซักผ้าโดยเฉพาะ
ห้ามใช้สายไฟส�ำหรับต่อ
ใช้สายไฟทีม่ ากับเครือ่ งซักผ้าเท่านัน้
ห้ามต่อสายกราวด์เข้ากับท่อพลาสติก ท่อก๊าซ หรือท่อน�้ำร้อน
การระบายน�้ำ
•
•
ตรวจสอบว่าท่อระบายน�้ำทิง้ ไม่อดุ ตัน
เราขอแนะน�ำให้ใช้ทอ่ ตัง้ ทีม่ คี วามสูง 90-100 ซม. ท่อระบายน�้ำต้องเชือ่ ม
ต่อผ่านคลิปท่อไปยังท่อตัง้ ดังกล่าว และท่อตัง้ ต้องครอบท่อระบายน�้ำได้
ทัง้ หมด
ั ๊ านัน้
ข้อก�ำหนดส�ำหรับท่อตัง้ ทีร่ ะบุในทีน่ ้ใี ช้เฉพาะรุน่ ทีม่ ปี มเท่
การปรับระดับ
•
•
เพือ่ ป้องกันการสันหรื
่ อเสียงดัง โปรดติดตัง้ เครือ่ งซักผ้าบนพืน้ ทีแ่ น่นหนา
และเรียบ โดยไม่มแี ท่นรองหรืออิฐรอง
จัดวางเครือ่ งซักผ้าห่างจากผนังด้านต่างๆ 10 ซม.
การจ่ายน�้ำ
•
•
•
โปรดตรวจสอบว่าก๊อกน�้ำอยูใ่ นระยะทีเ่ อือ้ มถึงได้งา่ ย
ปิดก๊อกเมือ่ ไม่ได้ใช้งานเครือ่ งซักผ้า
ตรวจสอบรอยรัวที
่ ข่ อ้ ต่อของท่อจ่ายน�้ำเข้าเป็นประจ�ำ
10 ภาษาไทย
WA6700JS_DC68-03515A-07_TH.indd 10
2019-03-13
6:53:31
การติ ดตัง้ แบบทีละขันตอน
้
ขันตอนที
้
่ 1 เลือกต�ำแหน่ ง
การติ ดตัง้
ข้อก�ำหนดของต�ำแหน่ ง:
• มีพน้ื ผิวแข็ง ราบเรียบเสมอกัน โดยไม่มพี รมหรือวัสดุปพู น้ื ทีอ่ าจปิดกัน้ การระบายอากาศ
• พ้นจากแสงแดดโดยตรง
• มีพน้ื ทีว่ า่ งส�ำหรับการระบายอากาศและการเดินสายอย่างเพียงพอ
• อุณหภูมแิ วดล้อมต้องสูงกว่าจุดเยือกแข็ง (0 ˚C) อยูเ่ สมอ
• อยูห่ า่ งจากแหล่งก�ำเนิดความร้อนเสมอ
แผงกันหนู
เครือ่ งซักผ้านี้มาพร้อมแผงกันหนูทช่ี ว่ ยป้องกันสัตว์เล็ก เช่น หนู ไม่ให้เข้าสู่
ภายในตัวเครือ่ ง
ใส่แผงกันหนูทด่ี า้ นล่างของเครือ่ ง เพือ่ ให้ทำ� งานได้งา่ ยขึน้ โปรดยกด้านหน้าขึน้
เล็กน้อย
หมายเหตุ
•
•
บางรุน่ มีแผงกันหนูทต่ี อ้ งใส่จาก้ดานหลังของเครือ่ ง ส�ำหรับรุน่ นี้ โปรดใส่
แผงกันหนูกอ่ นทีจ่ ะปรับระดับเครือ่ ง เพือ่ ให้ทำ� งานได้งา่ ยขึน้ โปรดยกด้าน
หลังขึน้ เล็กน้อย
แผงกันหนูน้อี าจมีหรือไม่มใี ห้สำ� หรับบางรุน่
ภาษาไทย 11
WA6700JS_DC68-03515A-07_TH.indd 11
2019-03-13
6:53:31
การติดตัง้
ขันตอนที
้
่ 2 ปรับขาตัง้ ปรับระดับ
น�ำผลิตภัณฑ์ออกจากบรรจุภณ
ั ฑ์
1.
การติ ดตัง้
2.
ค่อยๆ เลือ่ นเครือ่ งซักผ้าเข้าสูต่ ำ� แหน่งทีต่ ดิ ตัง้ การใช้แรงมากเกินไปอาจ
ท�ำให้ ขาตัง้ ปรับระดับ เสียหาย
ปรับระดับเครือ่ งซักผ้าด้วยการปรับขาตัง้ ปรับระดับด้วยตนเอง
3.
เมือ่ ปรับระดับเสร็จแล้ว ขัน น็อต (B) ถ้ามีให้ (บางรุน่ อาจไม่มนี อ็ ตนี้)
A
B
ค�ำเตือน
วัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์อาจเป็นอันตรายกับเด็ก โปรดทิง้ วัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์ทงั ้ หมด (ถุงพลาสติก โฟม เป็นต้น) ให้พน้ มือเด็ก
12 ภาษาไทย
WA6700JS_DC68-03515A-07_TH.indd 12
2019-03-13
6:53:32
ขันตอนที
้
่ 3 เชื่อมต่อท่อน�้ำ
ต่อท่อจ่ายน�้ำเข้ากับก๊อกน�้ำ
1.
ถอด ข้อต่อตัวแปลง (A) ออกจาก ท่อน�้ำ (B)
2.
ใช้ไขควงฟิลลิปส์เพือ่ คลายสกรูสต่ี วั บนข้อต่อ
3.
จับข้อต่อไว้และหมุน ชิ้นส่วน (C) ไปตามทิศทางของลูกศรเพือ่ คลายออก
5 มม. (*)
4.
5.
ต่อข้อต่อเข้ากับก๊อกน�้ำ และขันสกรูให้แน่นพร้อมทัง้ ยกข้อต่อขึน้
หมุน ชิ้นส่วน (C) ไปตามทิศทางของลูกศรเพือ่ ขันให้แน่น
A
การติ ดตัง้
B

C
C
ภาษาไทย 13
WA6700JS_DC68-03515A-07_TH.indd 13
2019-03-13
6:53:32
การติดตัง้
6.
ในขณะจับด้านล่างของ ชิ้นส่วน ( D) ไว้ ให้เชือ่ มต่อท่อจ่ายน�้ำเข้ากับ
ข้อต่อ จากนัน้ ปลด ชิ้นส่วน ( D) ท่อจะต่อเข้ากับข้อต่อได้พอดีพร้อมกับ
มีเสียงคลิก
7.
ต่อปลายอีกด้านของท่อน�้ำเข้ากับวาล์วน�้ำเข้าทีด่ า้ นหลังของเครือ่ งซักผ้า
หมุนท่อตามเข็มนาฬิกาเพือ่ ขันให้แน่น
8.
เปิดก๊อกน�้ำและตรวจสอบว่ามีรอยรัวรอบบริ
่
เวณเชือ่ มต่อหรือไม่
• ถ้ามีน้�ำรัว่ ให้ทำ� ตามขันตอนข้
้
างต้นนี้ซำ้�
D
การติ ดตัง้
14 ภาษาไทย
WA6700JS_DC68-03515A-07_TH.indd 14
2019-03-13
6:53:32
•
หากก๊อกน�้ำประเภทเกลียว ให้ตอ่ ท่อน�้ำเข้ากับก๊อกน�้ำตามภาพ
การติ ดตัง้
ค�ำเตือน
หยุดการใช้เครือ่ งซักผ้าถ้ามีน้�ำรัว่ และติดต่อศูนย์บริการของ Samsung ในพืน้ ที่ มิฉะนัน้ อาจท�ำให้เกิดไฟช็อต
ข้อควรระวัง
โปรดอย่าดึงท่อจ่ายน�้ำจนตึงโดยใช้แรง หากท่อจ่ายน�้ำสันเกิ
้ นไป โปรดเปลีย่ นเป็นท่อแรงดันสูงทีย่ าวขึน้
หมายเหตุ
•
•
หลังจากต่อท่อน�้ำเข้ากับข้อต่อแล้ว ให้ตรวจสอบว่ามีการเชือ่ มต่ออย่างถูกต้องหรือไม่ โดยดึงท่อจ่ายน�้ำลง
โปรดใช้กอ๊ กน�้ำแบบมาตรฐาน หากก๊อกน�้ำเป็นแบบเหลีย่ มหรือใหญ่เกินไป ให้น�ำวงแหวนออกก่อนทีจ่ ะต่อก๊อกน�้ำเข้ากับข้อต่อ
ภาษาไทย 15
WA6700JS_DC68-03515A-07_TH.indd 15
2019-03-13
6:53:32
การติดตัง้
ขันตอนที
้
่ 4 วางท่อทิ้งน�้ำ
ประเภททัวไป
่
กดวงแหวนข้อต่อค้างไว้ และใส่เข้ากับท่อทิง้ น�้ำ
2.
เชือ่ มต่อท่อระบายน�้ำเข้ากับช่องระบายน�้ำ โปรดเชือ่ มต่อให้แน่นหนาโดย
ใช้วงแหวนข้อต่อ
ท่อระบายน�้ำนี้สามารถขยายได้ ปรับความยาวของท่อระบายน�้ำตาม
ต้องการ
การติ ดตัง้
1.
16 ภาษาไทย
WA6700JS_DC68-03515A-07_TH.indd 16
2019-03-13
6:53:33
ประเภทปัม๊
A
1.
เปิด ฝาปิ ดท่อ (A) และใส่ทอ่ ระบายน�้ำ ยึดท่อระบายน�้ำโดยใช้วงแหวน
ข้อต่อ
หมายเหตุ
ต�ำแหน่ง (ด้านข้างหรือด้านหลัง) ของช่องระบายน�้ำทิง้ ขึน้ อยูก่ บั แต่ละรุน่
ฝาปิดท่อระบายน�้ำนี้อาจมีหรือไม่มใี ห้สำ� หรับบางรุน่
2.
ต่อปลายของท่อระบายน�้ำเข้ากับท่อตัง้ หรืออ่างทีอ่ ยูใ่ นต�ำแหน่งสูง
90-100 ซม. (*) จากพืน้
การติ ดตัง้
•
•
ค�ำเตือน


ตรวจสอบว่าปลายท่อระบายน�้ำไม่จมอยูใ่ นน�้ำ มิฉะนัน้ เครือ่ งซักผ้าอาจเกิดความ
เสียหายร้ายแรง
ภาษาไทย 17
WA6700JS_DC68-03515A-07_TH.indd 17
2019-03-13
6:53:33
การติดตัง้
ข้อควรระวัง

•
•
อย่าต่อท่อให้มคี วามยาวเกิน 3 ม. (*) โดยรวม
อย่าให้ทอ่ ระบายน�้ำพาดผ่านกรอบประตูทส่ี งู 5 ซม. (**) ขึน้ ไปจากพืน้
•
อย่าพาดท่อระบายน�้ำผ่านด้านใต้ของเครือ่ งซักผ้า

การติ ดตัง้
ขันตอนที
้
่ 5 เปิ ดเครือ่ ง
ต่อสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าทีผ่ นัง ซึง่ มีเต้ารับไฟฟ้า AC 220 V / 50 Hz ทีผ่ า่ นการรับรองและมีการป้องกันด้วยฟิวส์หรือเบรกเกอร์วงจร จากนัน้ ให้กดปุม่
POWER (เปิด/ปิด) เพือ่ เปิดเครือ่ งซักผ้า
18 ภาษาไทย
WA6700JS_DC68-03515A-07_TH.indd 18
2019-03-13
6:53:33
ก่อนการเริ่มต้น
พืน้ ฐาน
ซักล่วงหน้ า (ฉี ดน�้ำและซิ งค์ในตัว)
ข้อควรระวัง
•
•
โปรดอย่าใช้การฉีดน�้ำผิดวัตถุประสงค์ การใช้คณ
ุ สมบัตกิ ารฉีดน�้ำมากเกินไปจะเพิม่ ปริมาณการใช้น้�ำ เมือ่ เปิดน�้ำเข้าสูถ่ งั ซัก โปรดเปิดน�้ำอ่อนๆ มิฉะนัน้ อาจท�ำให้น้�ำล้นออกจากถังซัก
คุณสมบัตฉิ ดี น�้ำและซิงค์ในตัวช่วยให้คณ
ุ ซักผ้าด้วยมือก่อนทีเ่ ครือ่ งซักผ้าจะเริม่
ต้นการท�ำงาน คุณสมบัตฉิ ดี น�้ำใช้ได้เฉพาะเมือ่ ประตูเปิดอยู่ และตัง้ ค่าระดับน�้ำไว้
ต�่ำกว่าระดับสูง ส�ำหรับการซักล่วงหน้า ให้ใช้ซงิ ค์ในตัวทีอ่ อกแบบมาเพือ่ ให้ความ
สะดวกในการซักมือ
ขณะทีป่ ระตูเปิดอยู่ ให้ลดซิงค์ในตัวลง และใส่ผา้ เพือ่ ใช้ซกั ล่วงหน้า
กด Water Jet (ฉีดน�้ำ) เพือ่ จ่ายน�้ำเข้าสูซ่ งิ ค์ในตัว และซักด้วยมือ
เมือ่ เสร็จแล้ว คุณสามารถน�ำน�้ำกลับมาใช้ซำ้� ในโปรแกรมหลัก หรือระบาย
น�้ำออกได้
• ในการใช้น้�ำซ�ำ ้ ให้เทน�้ำลงในถังซักด้วยตนเอง
• ในการระบายน�้ำทิง้ ให้กด Drain (ระบายน�้ำออก) ระบายน�้ำ
•
ส�ำหรับการใช้งานครัง้ แรก ปุม่ ฉีดน�้ำจะจ่ายน�้ำเข้าสูช่ อ่ งใส่ผงซักฟอก
เป็นเวลา 1 วินาที เพือ่ ไล่อากาศออกจากท่อน�้ำ หลังจากใช้งานครังแรก
้
การฉีดน�้ำจะหยุดโดยอัตโนมัตเิ มือ่ จ่ายน�้ำครบ 5 นาที
ห้ามใช้เพือ่ วัตถุประสงค์อน่ื นอกเหนือจากการซักล่วงหน้า เช่น
การซักรองเท้าหรืออาบน�้ำสัตว์
ก่อนการเริ่มต้น
1.
2.
3.
หมายเหตุ
•
•
ถ้าต้องการซักผ้าด้วยมือขณะทีเ่ ครือ่ งท�ำงาน ให้กด START/PAUSE
(เริม่ /พัก) เพือ่ หยุดการท�ำงาน และท�ำตามขันตอน
้
1- 3 ข้างต้น
ถ้าคุณเปิดทัง้ ประตูและซิงค์ในตัว ให้ลดระดับซิงค์ในตัวลงด้วยตนเอง
เพือ่ ซักล่วงหน้า
•
ภาษาไทย 19
WA6700JS_DC68-03515A-07_TH.indd 19
2019-03-13
6:53:33
ก่อนการเริ่มต้น
ช่องใส่ผงซักฟอก
ในการเติมผงซักฟอกเฉพาะส�ำหรับผ้าบางประเภท ให้ทำ� ตามขันตอนเหล่
้
านี้:
1.
2.
3.
4.
เปิดประตู จากนัน้ เปิดซิงค์ในตัวให้เห็นถังซัก
หาช่องใส่ผงซักฟอก จากนัน้ เลือ่ นเปิด
ใส่ผงซักฟอกตามทีผ่ ผู้ ลิตแนะน�ำ อย่าใส่เกินขีดสูงสุดตามเครือ่ งหมายทีต่ วั
จ่ายแบบปีก
ถ้าจ�ำเป็น ให้ใส่น้�ำยาปรับผ้านุ่มตามทีเ่ หมาะสม อย่าใส่เกินขีดสูงสุดตาม
เครือ่ งหมายทีต่ วั กัน้ น�้ำยาปรับผ้านุ่ม
ข้อควรระวัง
โปรดใช้ผงซักฟอกประเภททีเ่ หมาะสม การใช้ผงซักฟอกมากเกินไปอาจท�ำให้
ผงซักฟอกไม่ละลาย
ก่อนการเริ่มต้น
ล็อคป้ องกันเด็ก
การล็อคป้องกันเด็กจะป้องกันไม่ให้เกิดอุบตั เิ หตุตอ่ เด็กและทารก เช่น การจมน�้ำ
1.
2.
3.
กด POWER (เปิด/ปิด)
ั ชนั ล็อคป้องกันเด็ก ให้กดปุม่ Rinse (ล้างน�้ำ) และ Power Spin (ปนหมาด)
ั่
ในการเปิดใช้ฟงก์
ค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลา 3 วินาที สัญญาณจะกะพริบ
ั ชนั ล็อคป้องกันเด็ก ให้กดปุม่ Rinse (ล้างน�้ำ) และ Power Spin (ปนหมาด)
ั่
ในการปิดฟงก์
ค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลา 3 วินาที สัญญาณจะดับลง ถ้าถังซักมีน้�ำอยู่ ให้
เริม่ ต้นการท�ำงานของเครือ่ งอีกครัง้ และกดทัง้ สองปุม่ ค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลา 3 วินาทีเพือ่ ปิดล็อคป้องกันเด็ก
ขณะทีล่ อ็ คป้องกันเด็กท�ำงาน
•
•
•
•
คุณยังสามารถใช้งานแผงควบคุมขณะทีป่ ระตูปิด ถ้าคุณเปิดประตู รหัสข้อมูล (CL, dC) จะปรากฏพร้อมเสียงเตือน จากนัน้ เครือ่ งจะเริม่ การบังคับระบายน�้ำหลังจาก
30 วินาที เพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดอุบตั เิ หตุกบั เด็กหรือทารก เช่น การจมน�้ำ
เมือ่ การจ่ายน�้ำสมบูรณ์ ล็อคป้องกันเด็กจึงจะเริม่ ท�ำงาน
ถ้าเปิดประตูทง้ิ ไว้เป็นเวลา 30 วินาทีขณะทีถ่ งั ซักมีน้�ำ เครือ่ งจะระบายน�้ำโดยมีรหัส “CL” ซึง่ คุณไม่สามารถหยุดได้
หากต้องการเพิม่ ผงซักฟอกหรือผ้าลงในถังซัก หรือเปลีย่ นการตัง้ ค่าโปรแกรม คุณต้องหยุดหรือปลดล็อคป้องกันเด็กก่อน
ค�ำเตือน
ถ้าคุณเปิดประตูขณะทีล่ อ็ คป้องกันเด็กท�ำงาน เครือ่ งจะบังคับระบายน�้ำเพือ่ ป้องกันอุบตั เิ หตุ เช่น การจมน�้ำ
หมายเหตุ
ล็อคป้องกันเด็กจะคงสถานะท�ำงานหลังจากทีค่ ณ
ุ ปิดเครือ่ งแล้ว คุณไม่สามารถปิดล็อคป้องกันเด็ก ถ้ารหัส “CL” ยังปรากฏบนจอ แต่คณ
ุ สามารถปิดล็อคได้เมือ่ รหุสั dC
ปรากฏ โดยกดปุม่ ทัง้ สองค้างไว้พร้อมกัน
20 ภาษาไทย
WA6700JS_DC68-03515A-07_TH.indd 20
2019-03-13
6:53:33
ระบบตรวจสอบอัจฉริยะ
ั ชนั นี้ ขันแรก
หากต้องการเปิดใช้งานฟงก์
้
คุณต้องดาวน์โหลด Samsung Smart Washer ที่ Play Store หรือ Apple Store และติดตัง้ ในอุปกรณ์เคลือ่ นทีซ่ ง่ึ มีกล้อง
ั ชนั ่ Smart Check ได้รบั การปรับให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุดกับโทรศัพท์
ฟงก์
รุน่ Galaxy & iPhone (เฉพาะบางรุน่ )
1.
2.
3.
5.
•
•
•
ั ชนั Smart Check อาจแตกต่างกันไปในแต่ละภาษา
ชือ่ ฟงก์
ถ้าเครือ่ งซักผ้ามีไฟสะท้อนบนจอแสดงผล แอปพลิเคชันอาจไม่
่
สามารถ
รับรูร้ หัสข้อผิดพลาด
ถ้าแอปพลิเคชันไม่
่ รบั รูร้ หัสของ Smart Check ติดต่อกัน ให้ป้อน
รหัสข้อผิดพลาดด้วยตนเองลงในหน้าจอของแอปพลิเคชัน่
เรียกใช้แอปพลิเคชัน่ Samsung Smart Washer ในอุปกรณ์เคลือ่ นที่ และ
แตะ Smart Check
ถืออุปกรณ์เคลือ่ นทีใ่ กล้กบั แผงจอแสดงผลของเครือ่ งซักผ้า โดยหัน
ด้านหน้าของอุปกรณ์เคลือ่ นทีเ่ ข้าหาเครือ่ งซักผ้า จากนัน้ แอปพลิเคชัน่
จะรับรูร้ หัสข้อผิดพลาดโดยอัตโนมัติ
เมือ่ รับรูร้ หัสข้อผิดพลาดได้อย่างถูกต้อง แอปพลิเคชันจะแสดงข้
่
อมูล
โดยละเอียดส�ำหรับข้อผิดพลาด พร้อมกับวิธกี ารด�ำเนินการต่อไป
ก่อนการเริ่มต้น
4.
กดปุม่ Wash (ซัก) และ Rinse (ล้างน�้ำ) พร้อมกันเป็นเวลา 3 วินาทีเพือ่
เข้าสูโ่ หมด Smart Check
เครือ่ งซักผ้าจะเริม่ กระบวนการวินจิ ฉัยด้วยตนเอง และแสดงรหัส
ั
ข้อผิดพลาดถ้าพบปญหา
หมายเหตุ
ภาษาไทย 21
WA6700JS_DC68-03515A-07_TH.indd 21
2019-03-13
6:53:33
ก่อนการเริ่มต้น
ค�ำแนะน�ำของผ้า
จุดตรวจสอบ
•
•
•
ตรวจสอบรอยเปื้อนหรือสิง่ สกปรก ชุบผงซักฟอกเล็กน้อยกับผ้าขนหนูสขี าว ใช้ผา้ ขนหนูสขี าวขยีก้ บั ผ้าสกปรกเพือ่ ย้ายให้สงิ่ สกปรกหรือสีมาอยูท่ ผ่ี า้ ขนหนูสขี าว
ก่อนทีจ่ ะซัก ใช้น้�ำยาซักผ้าป้ายแขนเสือ้ คอปก สาบเสือ้ และกระเป๋า โดยใช้แปรงขัด
ผ้าทีม่ กี ารอัดจีบซึง่ ตัดเย็บจากผ้าขนสัตว์ตอ้ งได้รบั การดูและเป็นพิเศษด้วยการมัดไว้ดว้ ยกันก่อนซัก น�ำด้ายออกหลังจากทีก่ ารซักและการอบแห้งเสร็จสมบูรณ์
ข้อควรระวัง
•
•
•
ก่อนการเริ่มต้น
ห้ามวางหรือเก็บผ้าห่มไว้ในถัง
อย่าวางเทียนหรือแหล่งความร้อนไว้ภายในหรือบนเครือ่ งซักผ้า
ห้ามซักผ้าชนิดต่อไปนี้
• เนคไท เสือ้ ชัน้ ใน เสือ้ แจ็คเก็ต สูท และเสือ้ โค้ท อาจเสียรูปเนื่องจากการหดหรือสีตกบนพืน้ ผิว ผ้าเหล่านี้สว่ นใหญ่ทำ� จากไนลอน
โพลีโนสิก และ/หรือเส้นใยผสม
• ผ้าทีถ่ กั ทอให้มรี อยยับ รอยนูน หรือมีเรซิน จะเปลีย่ นรูปได้งา่ ยเมือ่ แช่น้�ำ
• ผ้าทีส่ ตี กง่าย ท�ำจากฝ้าย ขนสัตว์ ไหมย่น ชุดหนังและเครือ่ งตกแต่ง ตลอดจนเสือ้ ผ้าทีม่ กี ารตกแต่ง
• ผ้ากันน�้ำ ทีน่ อน หรือผ้าห่มขนสัตว์ ผ้าคลุมกันฝน เสือ้ แจ็คเก็ตและกางเกงตกปลา ชุดสกี ถุงนอน ผ้าคลุมผ้าอ้อม ชุดออกก�ำลังกาย ผ้าคลุมรถยนต์ จักรยาน
และจักรยานยนต์ ผ้าเช็ดเท้าในห้องอาบน�้ำ และผ้ากันน�้ำอืน่ ๆ
ขันตอนที
้
่ 1 - คัดแยก
แยกผ้าตามเกณฑ์ดงั นี้ :
•
•
•
•
ฉลากดูแลผ้า: แยกผ้าเป็น ผ้าฝ้าย ผ้าเนื้อผสม ผ้าใยสังเคราะห์ ผ้าไหม
ผ้าขนสัตว์ และเรยอน
สี: แยกผ้าขาวออกจากผ้าสี
ขนาด: การน�ำผ้าทีม่ ขี นาดแตกต่างมารวมเข้าไว้ดว้ ยกันในถังซักจะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการซัก
ความบอบบาง: ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำในการดูแลผ้าแต่ละชนิดในฉลากการดูแลผ้าส�ำหรับผ้าทีต่ อ้ งมีการถนอม เช่น ผ้าขนสัตว์ลว้ น ม่า่ น และผ้าไหม
หมายเหตุ
โปรดดูฉลากดูแลผ้าบนเสือ้ ผ้า และแยกเสือ้ ผ้าตามนัน้ ก่อนเริม่ ต้นซัก
ขันตอนที
้
่ 2 - น�ำสิ่ งของออกจากกระเป๋าให้หมด
น�ำสิ่ งของออกจากกระเป๋าของเสือ้ ผ้า และน�ำสิ่ งสกปรกออก
•
•
•
•
•
วัตถุทเ่ี ป็นโลหะ เช่น เหรียญ เข็มหมุด และหัวเข็มขัดบนเสือ้ ผ้าอาจท�ำให้ผา้ อืน่ ๆ และถังซักเสียหาย
ั
กลับผ้าทีม่ กี ระดุมและเสือ้ ผ้าทีม่ ลี ายปกเอาด้
านในออกมาด้านนอก
ถ้าไม่รดู ซิปกางเกงหรือแจ็คเก็ตปิดไว้ขณะซัก ถังซักอาจเสียหายได้
โปรดรูปซิปปิดไว้
เสือ้ ผ้าทีม่ เี ชือกยาวอาจพันกับผ้าชิน้ อืน่ โปรดมัดเชือกไว้กอ่ นทีจ่ ะซักผ้า
22 ภาษาไทย
WA6700JS_DC68-03515A-07_TH.indd 22
2019-03-13
6:53:34
ขันตอนที
้
่ 3 - โปรดใช้ตาข่ายส�ำหรับซักผ้าหรือซักแยกต่างหาก
•
•
•
ต้องใส่ชดุ ชัน้ ในสตรี (ซักน�้ำได้) ลงในถุงใส่ผา้ ส�ำหรับซัก ส่วนทีเ่ ป็นโลหะของชุดชัน้ ในสตรีอาจท�ำให้วสั ดุแตกหักและท�ำความเสียหายแก่เสือ้ ผ้าได้
ผ้าแคชเมียร์และผ้าทีม่ คี วามฟู และผ้าน�้ำหนักเบา (เช่น ผ้าประดับลูกไม้ ชุดชัน้ ใน ถุงน่องไนล่อน ผ้าใยสังเคราะห์ เป็นต้น) อาจลอยขึน้ และท�ำให้ผา้ ได้รบั
ั
ความเสียหาย และท�ำให้เครือ่ งซักผ้าเกิดปญหาขึ
น้ ได้ ใช้ตาข่ายส�ำหรับซักผ้าเพือ่ ซักแยกต่างหาก
อย่าซักถุงใส่ผา้ เพียงอย่างเดียวโดยไม่มผี า้ อืน่ เนื่องจากอาจท�ำให้เกิดการสันสะเทื
่
อนทีท่ ำ� ให้เครือ่ งซักผ้าเคลือ่ นทีแ่ ละอาจท�ำให้ได้รบั บาดเจ็บ
ข้อควรระวัง
โปรดแช่ผา้ ทีพ่ องตัวได้ (เช่น ผ้าห่มหรือผ้านวมยัดส�ำลีหรือไมโครไฟเบอร์) ในน�้ำก่อนทีจ่ ะเริม่ โปรแกรม
• ผ้าทีพ่ องตัวได้อาจท�ำให้เกิดความเสียหายต่อผ้าหรือเครือ่ งระหว่างการซักหรืออบแห้ง
• ไม่วา่ ขนาดเล็กหรือใหญ่ การซักผ้าห่มหรือผ้าคลุมจะปลอดภัยและสะอาดยิง่ ขึน้ ถ้าซักครังละชิ
้ น้ การใส่ผา้ ห่มขนาดต่างกันสองชิน้ ในครังเดี
้ ยวอาจท�ำให้ประสิทธิภาพ
การอบแห้งลดลงเนื่องจากผ้าไม่สมดุล
ก่อนการเริ่มต้น
ในการใส่ผา้ ห่ม
พับผ้าห่มตามทีแ่ สดง จากนัน้ ใส่ไม่ให้เกิน พืน้ ที่พลาสติ ก (A) ของถังซัก
A
ขันตอนที
้
่ 4 - แช่ผา้ ก่อนซัก (ถ้าจ�ำเป็ น)
•
•
•
ส�ำหรับรอยเปื้อนทีป่ กเสือ้ แขนเสือ้ สาบ และกระเป๋า ให้ทาน�้ำยาซักผ้าและใช้แปรงขัดเบาๆ ก่อนซัก
ใช้ผงซักฟอกและน�้ำยาซักผ้า ห้ามใช้สบู่ เนื่องจากอาจมีการตกค้างใน
ถังซักหลังจากซักเสร็จ
ซักถุงเท้าสีขาว แขนเสือ้ และคอปกเสือ้ ด้วยการแปรงด้วยผงซักฟอกเล็กน้อย
ข้อควรระวัง
โปรดใส่ผา้ ทัง้ หมดในถุง
• ถ้ามีผา้ ยืน่ ออกมาอาจท�ำให้เกิดความเสียหายกับเครือ่ งหรือกับผ้า หรืออาจท�ำให้น้�ำรัว่
• โปรดระวังอย่าให้ผา้ เกิน พืน้ ที่พลาสติ ก (A) ในภาพด้านบน
ภาษาไทย 23
WA6700JS_DC68-03515A-07_TH.indd 23
2019-03-13
6:53:34
ก่อนการเริ่มต้น
ขันตอนที
้
่ 5 - พิจารณาปริมาณผ้าที่จะซัก
โปรดระวังอย่าให้ผา้ เกินส่วนพลาสติ ก (A) ในภาพทีห่ น้า 23 มิฉะนัน้ อาจท�ำให้เครือ่ งซักผ้าไม่ทำ� งานอย่างถูกต้อง หรือท�ำให้เกิดความเสียหายกับเครือ่ งหรือกับผ้า หรืออาจ
ท�ำให้น้�ำรัว่
หมายเหตุ
ั่
เมือ่ ซักชุดเครือ่ งนอนหรือผ้านวม เวลาในการซักอาจนานขึน้ และประสิทธิภาพในการปนหมาดจะลดลง
ส�ำหรับชุดเครือ่ งนอนหรือผ้าคลุมเตียง น�้ำหนักทีแ่ นะน�ำคือ
ไม่เกิน 3.5 กิโลกรัม
ข้อควรระวัง
ั่
ถ้าผ้าไม่สมดุลและรหัสข้อมูล “Ub” ปรากฏขึน้ ให้กระจายชิน้ ผ้าให้เสมอกัน ผ้าทีไ่ ม่สมดุลอาจลดประสิทธิภาพของการปนหมาด
และท�ำให้เกิดความเสียหายกับเครือ่ งซักผ้า
หรือผ้าทีซ่ กั
ก่อนการเริ่มต้น
ขันตอนที
้
่ 6 - ใช้ประเภทผงซักฟอกที่เหมาะสม
ประเภทของผงซักฟอกขึน้ อยูก่ บั ประเภทเนื้อผ้า (ผ้าฝ้าย ผ้าใยสังเคราะห์ ผ้าบาง ขนสัตว์) สี อุณหภูมทิ ซ่ี กั และระดับความสกปรก โปรดใช้ผงซักฟอกชนิด “ฟองน้อย” ซึง่
ได้รบั การออกแบบส�ำหรับเครือ่ งซักผ้าอัตโนมัติ
ข้อควรระวัง
•
•
•
•
•
•
ใช้ผงซักฟอกในปริมาณทีพ่ อเหมาะ แม้วา่ จะใช้ผงซักฟอกปริมาณมาก ผลลัพธ์ของการซักจะไม่แตกต่างกันมากนัก แต่จะท�ำให้เสือ้ ผ้าเสียหายเนื่องจาก
ล้างไม่เพียงพอ
น�้ำยาฟอกขาวนัน้ มีฤทธิเป็์ นด่างอย่างแรง ท�ำให้เกิดความเสียหายหรือสีของผ้าเพีย้ นไป
ใช้รอบการล้างน�้ำทีย่ าวนานขึน้ หรือเพิม่ รอบการล้างน�้ำเมือ่ ใช้ผงซักฟอกทีม่ คี วามเป็นไปได้วา่ จะตกค้างบนผ้ามาก และท�ำให้เกิดกลิน่ เหม็นหลังจากซักเสร็จ
ถ้าใช้ผงซักฟอกมากเกินไป โดยเฉพาะเมือ่ ใช้น้�ำเย็น ผงซักฟอกจะละลายไม่หมดและค้างอยูบ่ นเสือ้ ผ้า ท่อ หรือถังปนั ่ ท�ำให้เสือ้ ผ้าสกปรก
ในกรณีทต่ี งั ้ เวลาซัก โปรดอย่าใส่ผงซักฟอกในถังหรือในผ้าโดยตรง ผ้าอาจสีตก โปรดใช้ชอ่ งใส่ผงซักฟอก
เมือ่ ซักผ้าขนสัตว์โดยใช้โปรแกรมผ้าขนสัตว์ ให้ใช้น้�ำยาซักผ้าทีม่ สี ภาวะเป็นกลางเท่านัน้ เพือ่ ป้องกันสีเพีย้ น
หมายเหตุ
•
•
ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำของผูผ้ ลิตผงซักฟอก ตามน�้ำหนักของผ้า ระดับความสกปรก และความกระด้างของน�้ำในพืน้ ทีข่ องคุณ ถ้าคุณไม่แน่ใจเกีย่ วกับความกระด้าง
ของน�้ำ โปรดติดต่อผูใ้ ห้บริการน�้ำประปาในพืน้ ที่
ห้ามใช้ผงซักฟอกทีท่ เ่ี กาะตัวหรือแข็ง ผงซักฟอกอาจค้างอยูใ่ นรอบการซัก ท�ำให้ชอ่ งระบายน�้ำอุดตัน
24 ภาษาไทย
WA6700JS_DC68-03515A-07_TH.indd 24
2019-03-13
6:53:34
การท�ำงาน
แผงควบคุม
01
08
10
12
02
03
04
05
06
07
11
09
��������
ั
แสดงเวลาทีเ่ หลือของโปรแกรม หรือรหัสข้อมูลเมือ่ เกิดปญหา
ล็อคป้ องกันเด็ก
ั ชนั นี้จะท�ำงานต่อไปหลังจากทีเ่ ครือ่ งเริม่ ต้นการ
ล็อคป้องกันเด็กใช้ป้องกันไม่ให้เกิดอุบตั เิ หตุกบั เด็ก เช่น จมน�้ำในถังซัก ฟงก์
ท�ำงานใหม่ ในการยกเลิกล็อคป้องกันเด็ก ให้ปิดการท�ำงาน
01
จอแสดงผล
Eco Tub Clean (ล้างถังซัก)
ใช้ในการรักษาความสะอาดของถังซัก สัญญาณนี้จะสว่างขึน้ โดยอัตโนมัตเิ ป็นประจ�ำ เมือ่ สัญญาณปรากฏ ให้เรียกใช้โปรแกรม
ล้างถังซัก
Delay End (ตัง้ เวลาสิ้นสุด)
คุณสามารถตัง้ เวลาเพือ่ สิน้ สุดโปรแกรมในเวลาทีก่ ำ� หนด สัญญาณนี้จะสว่างเมือ่ กด Delay End (ตัง้ เวลาสิ้นสุด) และดับลงเมือ่
โปรแกรมทีต่ งั ้ ไว้เริม่ ต้น
สถานะ
หลังจากเลือกโปรแกรม ให้กด Delay End (ตัง้ เวลาสิ้นสุด) หรือ Start/Pause (เริ่ม/พัก) สัญญาณนี้จะเปิดและแสดงเวลา
ั บนั
ทีเ่ หลือของโปรแกรมปจจุ
02
Delay End
(ตัง้ เวลาสิน้ สุด)
กดปุม่ นี้เพือ่ ให้การซักสิน้ สุดในเวลาทีร่ ะบุ
ในการยกเลิกการตัง้ เวลาซักล่วงหน้า ให้ปิดเครือ่ งซักผ้า
คุณสามารถก�ำหนดเวลาสิน้ สุดไว้ลว่ งหน้าได้สงู สุด 19 ชัวโมง
่
ภาษาไทย 25
WA6700JS_DC68-03515A-07_TH.indd 25
2019-03-13
6:53:35
��������
��������
03
Water Level (ระดับน�้ำ)
ระดับน�้ำจะถูกปรับให้เหมาะกับโปรแกรม แต่คณ
ุ สามารถเปลีย่ นระดับได้ดว้ ยตนเอง
04
Wash (ซัก)
กดเพือ่ เริม่ ต้นการซัก หรือปรับเวลาการซักระหว่าง 6 ถึง 30 นาที
05
Rinse (ล้างน�้ำ)
กดเพือ่ ใช้รอบการล้างน�้ำ หรือเปลีย่ นจ�ำนวนครังในการล้
้
างน�้ำได้ถงึ 5 รอบ
06
ั่
Power Spin (ปนหมาด)
ั่
ั่
กดเพือ่ ใช้รอบการปนหมาด
หรือเปลีย่ นเวลาปนหมาดตามล�
ำดับต่อไปนี้ 1-9 นาที (เพิม่ ครังละ
้ 1 นาที) > 15 นาที > 30 นาที
07
Activ Dual Wash
(ซักมือ+ซักเครือ่ ง)
ปุม่ นี้มสี องตัวเลือก และสามารถใช้ได้เฉพาะเมือ่ เครือ่ งหยุดท�ำงานหรืออยูใ่ นโหมดสแตนด์บาย
• Water Save (หยุดระบายน�้ำ-เพือ่ เก็บ): เลือกเพือ่ ใช้น้�ำในอ่างทีเ่ หลืออยูห่ ลังจากทีใ่ ช้การฉีดน�้ำ น�้ำจะถูกน�ำไปใช้สำ� หรับ
รอบการซักหลัก
• Drain (ระบายน�้ำออก): เลือกเพือ่ ระบายน�้ำในอ่างทีเ่ หลืออยูท่ ง้ิ หลังจากทีใ่ ช้การฉีดน�้ำ หลังจากระบายน�้ำเสร็จ เครือ่ งซักผ้าจะเปลีย่ นเป็นโหมดหยุดระบายน�้ำ เพือ่ เก็บโดยอัตโนมัติ หลังจากนัน้ คุณจะสามารถ
เลือกโปรแกรมได้
08
Power Wash
(ซักพาวเวอร์วอช)
Power Wash (ซักพาวเวอร์วอช) จะใช้มอเตอร์อนิ เวอร์เตอร์ดจิ ติ อลเพือ่ ปรับระดับการไหลเวียนของน�้ำอย่างละเอียดส�ำหรับการ
ั่
ซักและปนหมาด
09
Magic Wash
(ซักเมจิกวอช)
ั่
การปรับพลังน�้ำใช้ในการปรับระดับการไหลของน�้ำส�ำหรับการซักและการปนหมาด
มีตวั เลือกทัง้ หมดสามแบบ: LOW (ต�่ำ),
MIDDLE (ปานกลาง) และ HIGH (สูง)
10
Power (เปิด/ปิด)
กดปุม่ นี้หนึง่ ครังเพื
้ อ่ เปิดเครือ่ ง และกดอีกครังเพื
้ อ่ ปิดเครือ่ ง
11
Start/Pause (เริม่ /พัก)
กดเพือ่ หยุดการท�ำงานหรือเพือ่ ให้เครือ่ งท�ำงานต่อ ในการเปลีย่ นล�ำดับของโปรแกรม กดหนึง่ ครังเพื
้ อ่ หยุดการท�ำงาน จากนัน้
เปลีย่ นล�ำดับ ในการให้เครือ่ งท�ำงานต่อ ให้กดอีกครัง้
12
แผงโปรแกรม
เลือกโปแรกรมทีเ่ หมาะกับความต้องการ
26 ภาษาไทย
WA6700JS_DC68-03515A-07_TH.indd 26
2019-03-13
6:53:35
ขันตอนง่
้
ายๆ ในการเริ่มต้น
1
2
5
3
1.
2.
3.
4.
5.
4
กดปุม่ POWER (เปิด/ปิด) เพือ่ เปิดเครือ่ งซักผ้า
เลือกโปรแกรมในแผงโปรแกรม
ั่
เปลีย่ นการตัง้ ค่าโปรแกรม (เวลาซัก, จ�ำนวนรอบการล้างน�้ำ และ/หรือเวลาปนหมาด)
ตามต้องการ
ในการเพิม่ ตัวเลือก เช่น Power Wash (เพิม่ ประสิทธิภาพ), Magic Wash (ซักเมจิกวอช) และ Activ Dual Wash (ซักมือ+ซักเครือ่ ง) ให้กดปุม่ ทีต่ อ้ งการ
กด START/PAUSE (เริม่ /พัก)
1.
2.
3.
��������
ในการเปลีย่ นโปรแกรมระหว่างการท�ำงาน
กด START/PAUSE (เริม่ /พัก) เพือ่ หยุดการท�ำงาน
เลือกโปรแกรมอืน่ และท�ำตามขันตอนที
้
่ 2-3 ข้างต้นตามต้องการ
กด START/PAUSE (เริม่ /พัก) เพือ่ เริม่ ต้นรอบการซักใหม่
ภาษาไทย 27
WA6700JS_DC68-03515A-07_TH.indd 27
2019-03-13
6:53:35
��������
โปรแกรมอัตโนมัติ
โปรแกรม
ค�ำอธิ บาย
Fuzzy (อัตโนมัต)ิ
•
เลือกตัวเลือกนี้สำ� หรับผ้าส่วนใหญ่ รวมถึงผ้าฝ้าย ผ้าซับใน และผ้าทีส่ กปรกปานกลาง
Quick (ซักเร็ว)
•
เลือกตัวเลือกนี้สำ� หรับผ้าทีส่ กปรกน้อยและลดเวลาซัก
Super Clean (ซักสะอาดพิเศษ)
•
เลือกตัวเลือกนี้ถา้ ต้องการประสิทธิภาพการซักสูงพิเศษ
Blanket (ผ้าห่ม)
•
ใช้โปรแกรมนี้สำ� หรับผ้าชิน้ ใหญ่เช่นผ้าห่มและผ้าปูทน่ี อน
Jeans (ผ้ายีนส์)
•
เหมาะส�ำหรับผ้าทีต่ อ้ งมีการซักสะอาด
Delicates (ถนอมผ้า)
•
เลือกโปรแกรมนี้สำ� หรับผ้าทีต่ อ้ งถนอม เช่น สเว็ตเตอร์ เสือ้ ไหมพรม หรือผ้าขนสัตว์
Soak (แช่ผา้ )
•
เมือ่ เลือกตัวเลือกนี้ เครือ่ งจะเพิม่ กระบวนการแช่ผา้ ก่อนโปรแกรมหลัก
Aqua Preserve (เก็บน�้ำ)
•
ใช้ตวั เลือกนี้เมือ่ ต้องการเก็บน�้ำไว้ใช้ น�้ำทีใ่ ช้ในกระบวนการล้างน�้ำจะถูกใช้ซำ้� ในกระบวนการถัดไป
Eco Tub Clean (ล้างถังซัก)
•
•
ใช้โปรแกรมนี้เพือ่ ล้างถังซัก การหมุนทีท่ รงพลังจะขจัดความสกปรกและกลิน่ อับจากภายในถังซัก
ถ้าคุณเห็นสัญญาณ กะพริบ แสดงว่าเครือ่ งแนะน�ำให้ทำ� ความสะอาดถังซักด้วยโปรแกรมล้างถังซัก ส�ำหรับ
รายละเอียด โปรดอ่านหัวข้อการท�ำความสะอาดในคูม่ อื นี้
��������
28 ภาษาไทย
WA6700JS_DC68-03515A-07_TH.indd 28
2019-03-13
6:53:35
โปรแกรมที่กำ� หนดเอง
คุณสามารถใช้โปรแกรมเดีย่ วเพือ่ ซักผ้าทีม่ คี วามสกปรกไม่มาก ตัวอย่างเช่น คุณสามารถก�ำหนดโปรแกรมซักเพียงหนึง่ รอบส�ำหรับชุดนอน
1
4
2
1.
2.
4.
เวลาซัก
จ�ำนวนการล้างน�้ำ
เวลาปัน่ หมาด
6-30 นาที
1-5 ครัง้
1-9, 15, 30 นาที
Wash (ซัก) + Rinse (ล้างน�้ำ)
ั่
Rinse (ล้างน�้ำ) + Spin (ปนหมาด)
Wash (ซัก) + Rinse (ล้างน�้ำ) +
ั่
Power Spin (ปนหมาด)
การล้างน�้ำหลังจากซัก
ั่
การปนหมาดหลั
งจากล้างน�้ำ
ั่
การซัก ล้างน�้ำ และปนหมาดตามล�
ำดับ
��������
3.
กดปุม่ POWER (เปิด/ปิด) เพือ่ เปิดเครือ่ งซักผ้า
ั่
กดปุม่ Wash (ซัก)/Rinse (ล้างน�้ำ)/Power Spin (ปนหมาด)
เพือ่ ใช้แต่ละโปรแกรมตามต้องการ ระยะเวลาหรือจ�ำนวนรอบของแต่ละโปรแกรมนัน้ สามารถปรับได้
ด้วยการกดปุม่ ทีเ่ หมาะสมตามจ�ำนวนครังที
้ ต่ อ้ งการ
ถ้าต้องการใช้หลายโปรแกรมร่วมกัน ให้กดปุม่ โปรแกรมนัน้ ๆ ดังต่อไปนี้:
กด START/PAUSE (เริม่ /พัก)
ภาษาไทย 29
WA6700JS_DC68-03515A-07_TH.indd 29
2019-03-13
6:53:36
การบ�ำรุงรักษา
การท�ำความสะอาด
โปรดรักษาให้เครือ่ งซักผ้าสะอาดอยูเ่ สมอเพือ่ ป้องกันประสิทธิภาพลดลงและเพือ่ ให้มอี ายุการใช้งานทีย่ าวนาน
การเตือนของโปรแกรมล้างถังซัก
•
•
•
•
สัญญาณ จะเตือนให้ทราบว่าจ�ำเป็นต้องมีการล้างถังซักแล้ว ถ้าคุณเห็นสัญญาณนี้กะพริบหลังจากซักผ้าเสร็จ ให้น�ำผ้าออกและเรียกใช้โปรแกรมล้างถังซัก
คุณสามารถข้ามการเตือนนี้ และใช้โปรแกรมต่างๆ ต่อไปตามปกติ เนื่องจากกรณีน้ไี ม่ใช่การท�ำงานผิดปกติ แต่การเตือนจะยังคงอยูอ่ กี 6 รอบการท�ำงานติดต่อกัน
หลังจากทีจ่ บการท�ำงานแต่ละรอบ
การเตือนจะท�ำงานทุก 1-3 เดือน โดยขึน้ อยูก่ บั จ�ำนวนรอบการท�ำงาน
เพือ่ ให้ถงั ซักสะอาด ขอแนะน�ำให้ใช้โปรแกรมล้างถังซักเป็นประจ�ำ
ซิ งค์ในตัว
1.
2.
เปิดประตู และใช้ผา้ หรือฟองน�้ำท�ำความสะอาดซิงค์ในตัว
กด Water Jet (ฉีดน�้ำ) เพือ่ จ่ายน�้ำเข้าสูซ่ งิ ค์ในตัว ใช้น้�ำเพือ่ ล้างอ่างซัก
ตัวกรองเศษด้าย
�������������
1.
2.
กดบริเวณด้านบนของทีป่ ิดตัวกรองเพือ่ น�ำออก
ปลดล็อคทีฝ่ าปิด และท�ำความสะอาดตัวกรองด้วยน�้ำไหลและใช้แปรงถู
3.
เมือ่ ท�ำความสะอาดเสร็จ ให้ปิดฝาและใส่กรอบของตัวกรองเข้าทีเ่ ดิม คุณจะ
ได้ยนิ เสียงคลิกเมือ่ กรอบของตัวกรองเข้าที่
30 ภาษาไทย
WA6700JS_DC68-03515A-07_TH.indd 30
2019-03-13
6:53:36
ตัวกรองปัม๊ (เฉพาะรุน่ ที่ใช้ได้เท่านัน้ )
1.
วางพรมหรือผ้าขนหนูถพู น้ื ใต้ตวั กรองปมั ๊ หมุนปุม่ บิดของตัวกรอง
ทวนเข็มนาฬิกาเพือ่ ถอดออก
2.
ท�ำความสะอาดตัวกรองในน�้ำไหลและแปรงขนอ่อน
3.
ใส่ตวั กรองกลับเข้าที่ และหมุนตามเข็มนาฬิกาจนล็อคเข้าที่
�������������
ภาษาไทย 31
WA6700JS_DC68-03515A-07_TH.indd 31
2019-03-13
6:53:36
�������������
ตะแกรงตัวกรอง
1.
2.
ใช้คมี เพือ่ ดึงตะแกรงตัวกรองออกจากช่องน�้ำเข้าดังทีแ่ สดงในภาพ
ใช้แปรงขนนุ่มท�ำความสะอาดตัวกรองในน�้ำไหล
3.
ใส่ตวั กรองเข้าที่ โปรดขันให้แน่นเพือ่ ป้องกันน�้ำรัว่
�������������
32 ภาษาไทย
WA6700JS_DC68-03515A-07_TH.indd 32
2019-03-13
6:53:36
ช่องใส่ผงซักฟอก
A
1.
2.
3.
เปิดประตู จากนัน้ เปิดซิงค์ในตัวให้เห็นช่องใส่ผงซักฟอก
ยกขอบด้านหน้าของช่องใส่ขน้ึ เล็กน้อย จากนัน้ เลือ่ นเปิด
น�ำ ตัวจ่ายแบบปี ก (A) และ ที่กนั ้ น�้ำยาปรับผ้านุ่ม (B) ออกจากช่องใส่
4.
ท�ำความสะอาดช่องใส่ ตลอดจนตัวจ่ายและทีก่ นั ้ ด้วยน�้ำไหล และใช้
แปรงขนนุ่ม
5.
เมือ่ เสร็จแล้ว ให้ใส่ทก่ี นั ้ น�้ำยาปรับผ้านุ่มและใส่ตวั จ่าย จากนัน้ ใส่ชอ่ งใส่
ผงซักฟอกกลับเข้าที่
B
�������������
ภาษาไทย 33
WA6700JS_DC68-03515A-07_TH.indd 33
2019-03-13
6:53:36
การแก้ไขปัญหา
จุดตรวจสอบ
ั
ถ้าคุณพบว่าเกิดปญหากั
บเครือ่ งซักผ้า โปรดตรวจสอบทีต่ ารางด้านล่างนี้กอ่ นและลองด�ำเนินการตามค�ำแนะน�ำ
ปัญหา
การด�ำเนิ นการ
•
•
•
ตรวจสอบว่ามีการจ่ายพลังงานตามพิกดั ทีถ่ กู ต้องส�ำหรับผลิตภัณฑ์
ตรวจสอบว่าเสียบปลักเรี
๊ ยบร้อย
ตรวจสอบฟิวส์หรือเบรกเกอร์วงจร
•
•
•
•
•
•
•
•
ตรวจสอบว่าประตูปิดอยู่
ตรวจสอบว่าก๊อกน�้ำเปิดอยู่
โปรดกดหรือแตะ START/PAUSE (เริม่ /พัก) เพือ่ เริม่ การท�ำงานของเครือ่ ง
ตรวจสอบว่าไม่ได้เปิดใช้การล็อคป้องกันเด็กไว้
ก่อนทีเ่ ครือ่ งซักผ้าจะเริม่ เติมน�้ำ จะมีเสียงคลิกๆ ดังเพือ่ ตรวจสอบประตูและด�ำเนินการระบายน�้ำอย่างรวดเร็ว
ั่
ประตูเปิดอยูร่ ะหว่างรอบการปนหมาดหรื
อไม่ ปิดประตู จากนัน้ กดปุม่ START/PAUSE (เริม่ /พัก) เพือ่ ให้เครือ่ ง
ท�ำงานต่อ
เครือ่ งเข้าสูโ่ หมดสแตนด์บายหรืออยูใ่ นโปรแกรมแช่ผา้ โปรดรอสักครู่
ตรวจสอบฟิวส์หรือเบรกเกอร์วงจร
เครือ่ งไม่จา่ ยน�้ำ
•
•
•
•
•
•
•
•
โปรดกดหรือแตะ START/PAUSE (เริม่ /พัก) หลังจากเลือกการจ่ายน�้ำ
ตรวจสอบว่าก๊อกน�้ำเปิดอยู่
ั ด
ตะแกรงตัวกรองทีข่ อ้ ต่อท่อจ่ายน�้ำมีสงิ่ สกปรกอุดตันหรือไม่ ท�ำความสะอาดตัวกรอง โดยใช้แปรงสีฟนขั
น�้ำไม่ไหลหรือไม่ ถ้าน�้ำไม่ไหล ให้ปิดก๊อกน�้ำและปิดเครือ่ ง
จับให้ทอ่ จ่ายน�้ำตรง
เปิดและปิดประตู จากนัน้ กดปุม่ START/PAUSE (เริม่ /พัก)
หากแรงดันน�้ำต�่ำ เครือ่ งซักผ้าจะรอเป็นเวลานานขึน้ ก่อนทีจ่ ะเริม่ ท�ำงาน
ถ้าระดับน�้ำไม่สงู พอทีต่ อ้ งการ หรือต�่ำกว่าทีค่ าดหมาย ให้ใช้ตวั เลือกระดับน�้ำเพือ่ ปรับระดับน�้ำ
หลังจากจบรอบการท�ำงาน มีผงซักฟอก
หลงเหลือในช่องจ่าย
•
•
•
ตรวจสอบว่าเครือ่ งซักผ้าต่อกับแหล่งจ่ายน�้ำทีม่ แี รงดันเพียงพอ
ตรวจสอบว่าใส่ชอ่ งใส่ผงซักฟอกอย่างถูกต้องแล้ว
น�ำช่องใส่ผงซักฟอกออกมาท�ำความสะอาด จากนัน้ ลองอีกครัง้
มีการสันสะเทื
่
อนหรือเสียงมากผิดปกติ
•
•
•
•
•
•
•
ตรวจสอบว่าเครือ่ งตัง้ อยูบ่ นพืน้ ทีซ่ ง่ึ ราบเสมอกัน ถ้าพืน้ ทีไ่ ม่เรียบเสมอกัน ให้ใช้ขาตัง้ ปรับระดับเพือ่ ปรับระดับ
ตรวจสอบว่าเครือ่ งซักผ้าไม่ได้สมั ผัสกับวัตถุอน่ื
ตรวจสอบว่าปริมาณผ้าอยูใ่ นถังอย่างสมดุล
ตรวจสอบว่าผ้ากระจายอยูใ่ นถังอย่างสมดุล จัดให้ผา้ กระจายออก และเริม่ ต้นใหม่
ตรวจสอบว่าพืน้ ทีร่ อบๆ เครือ่ งซักผ้าไม่มสี งิ่ ของวางอยู่
ระหว่างการท�ำงานจะมีเสียงหึง่ เป็นปกติ
มีสงิ่ ของ เช่น เหรียญ ท�ำให้เกิดเสียง น�ำสิง่ ของออกจากเครือ่ งซักผ้าหลังจากการซักเสร็จสิน้
เครือ่ งไม่เปิดท�ำงาน
เครือ่ งไม่เริม่ ท�ำงาน
การแก้ไขปัญหา
34 ภาษาไทย
WA6700JS_DC68-03515A-07_TH.indd 34
2019-03-13
6:53:36
ปัญหา
การเตือน Eco Tub Clean (ล้างถังซัก)
ไม่ดบั ลง
หยุด
เติมน�้ำในอุณหภูมทิ ไ่ี ม่ถกู ต้อง
การด�ำเนิ นการ
•
เมือ่ เครือ่ งได้รบั การวินจิ ฉัยว่าจะต้องมีการท�ำความสะอาด สัญญาณ จะกะพริบเป็นเวลาหนึง่ ชัวโมง
่ และจะ
เกิดซ�ำ้ อีก 6 ครังติ
้ ดต่อกันจนกว่าคุณจะเรียกใช้โปรแกรมล้างถังซัก ซึง่ เป็นเรือ่ งปกติและไม่ใช่ขอ้ ผิดพลาดของ
ระบบ เพือ่ ให้ถงั ซักสะอาด ขอแนะน�ำให้ใช้โปรแกรมล้างถังซักเป็นประจ�ำทุก 1-3 เดือน
•
•
•
ตรวจสอบว่าสายไฟต่อเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าทีม่ ไี ฟฟ้า
ตรวจสอบฟิวส์หรือเบรกเกอร์วงจร
ปิดประตู และกดหรือแตะ START/PAUSE (เริม่ /พัก) เพือ่ เริม่ การท�ำงานของเครือ่ ง เพือ่ ความปลอดภัย เครือ่ งซัก
ั่
ผ้าจะไม่ปนหมาดถ้
าประตูไม่ปิดสนิท
ก่อนทีเ่ ครือ่ งซักผ้าจะเริม่ เติมน�้ำ จะมีเสียงคลิกๆ ดังเพือ่ ตรวจสอบประตูและด�ำเนินการระบายน�้ำอย่างรวดเร็ว
อาจมีการหยุดหรือแช่ผา้ ในโปรแกรม รอสักครูแ่ ละเครือ่ งอาจเริม่ ท�ำงานเอง
ตรวจสอบว่าตะแกรงตัวกรองของท่อน�้ำไม่อดุ ตัน ท�ำความสะอาดตะแกรงนี้เป็นประจ�ำ
ั
ปญหานี
้เกิดขึน้ ชัวคราวเนื
่
่องจากแรงดันไฟฟ้าต�่ำ และจะหายไปเมือ่ พลังงานไฟฟ้ากลับมาเป็นปกติ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ประตู (ฝาปิด) ล็อคและไม่สามารถเปิดได้
•
•
ขณะทีเ่ ครื่องก�
่ ำลังท�ำงาน ให้กดหรือแตะ START/PAUSE (เริม่ /พัก) เพือ่ หยุดการท�ำงานของเครือ่ ง
อาจใช้เวลาสักครูก่ อ่ นทีก่ ลไกประตูจะปลดล็อค
•
•
•
•
•
•
•
•
ตรวจสอบฟิวส์หรือเบรกเกอร์วงจร
ตรวจสอบว่าระดับแรงดันไฟฟ้าเป็นปกติ
ตรวจสอบว่าเสียบปลักเรี
๊ ยบร้อย
ตรวจสอบว่าท่อระบายน�้ำทิง้ ชีล้ ง (เฉพาะรุน่ ทีร่ ะบายน�้ำด้วยวิธปี กติ)
ตรวจสอบว่าท่อระบายน�้ำทิง้ ไม่อดุ ตัน
ตรวจสอบว่าท่อระบายน�้ำทิง้ ไม่หกั งอ
ท�ำให้ทอ่ น�้ำทิง้ ตรง ถ้าไม่สามารถระบายน�้ำตามปกติ โปรดติดต่อขอรับบริการ
ั่
ปิดประตู จากนัน้ กดปุม่ START/PAUSE (เริม่ /พัก) เพือ่ ความปลอดภัย เครือ่ งซักผ้าจะไม่ปนหมาดถ้
าประตูไม่ปิด
สนิท
การแก้ไขปัญหา
ั่
ไม่ระบายน�้ำและ/หรือปนหมาด
เปิดก๊อกน�้ำจนสุด
ตรวจสอบว่าการเลือกอุณหภูมถิ กู ต้อง
ตรวจสอบว่าท่อต่อกับก๊อกทีถ่ กู ต้อง ล้างท่อน�้ำ
ถอดสายและท�ำความสะอาดตัวกรอง ตัวกรองท่อน�้ำอาจอุดตัน
ขณะทีเ่ ครือ่ งซักผ้าเติมน�้ำ อุณหภูมขิ องน�้ำอาจเปลีย่ นแปลงขณะทีค่ ณ
ุ ลักษณะการควบคุมอุณหภูมอิ ตั โนมัติ
ตรวจสอบอุณหภูมขิ องน�้ำทีไ่ หลเข้า ซึง่ เป็นอาการปกติ
ขณะทีเ่ ครือ่ งซักผ้าเติมน�้ำ คุณอาจพบว่ามีเพียงน�้ำร้อนหรือน�้ำเย็นไหลผ่านช่องจ่ายผงซักฟอก เมือ่ เลือกอุณหภูม ิ
การซักแบบเย็นหรืออุน่
กรณีน้เี ป็นการท�ำงานปกติของคุณลักษณะการควบคุมอุณหภูมอิ ตั โนมัติ เนื่องจากเครือ่ งซักผ้าจะก�ำหนดอุณหภูม ิ
ของน�้ำ
ภาษาไทย 35
WA6700JS_DC68-03515A-07_TH.indd 35
2019-03-13
6:53:37
การแก้ไขปัญหา
ปัญหา
ผ้าเปียกเกินไปเมือ่ สิน้ สุดโปรแกรม
การด�ำเนิ นการ
•
•
•
ั่
ใช้ความเร็วการปนหมาดสู
งหรือสูงมาก (เฉพาะรุน่ ทีใ่ ช้ได้เท่านัน้ )
ใช้ผงซักฟอกประสิทธิภาพสูง (HE) เพือ่ ลดการเกิดฟองล้น
ั่
ผ้ามีปริมาณน้อยเกินไป ผ้าน้อยเกินไป (ชิน้ หรือสองชิน้ ) อาจท�ำให้เสียสมดุลและอาจไม่มกี ารปนหมาด
อย่างเหมาะสม
น�้ำรัว่
•
•
•
•
•
•
•
•
ตรวจสอบว่าท่อมีการต่อแน่นหนา
ตรวจสอบว่าวัสดุยางของท่อจ่ายน�้ำอยูใ่ นต�ำแหน่งทีถ่ กู ต้อง หมุนให้แน่นอีกครัง้
ตรวจสอบว่าปลายท่อระบายน�้ำมีการต่อไว้อย่างถูกต้องและแน่นหนากับระบบระบายน�้ำ
อย่าใส่ผา้ มากเกินไป
ใช้ผงซักฟอกประสิทธิภาพสูง (HE) เพือ่ ป้องกันการเกิดฟองล้น
ตรวจสอบว่าท่อจ่ายน�้ำไม่บดิ งอ
ถ้าแรงดันน�้ำมากเกินไป น�้ำอาจรัวได้
่ ปิดก๊อกน�้ำลงเล็กน้อย
ตรวจสอบว่าน�้ำไม่ได้รวไหลจากก๊
ั่
อกน�้ำ ถ้ามีการรัวไหล
่ ให้ซอ่ มก๊อกน�้ำ
มีฟองล้น
•
•
•
ใช้ผงซักฟอกประสิทธิภาพสูง (HE) เพือ่ ป้องกันการเกิดฟองล้น
ลดปริมาณผงซักฟอกส�ำหรับน�้ำอ่อน ผ้าปริมาณน้อยหรือผ้าทีไ่ ม่สกปรกมาก
ไม่แนะน�ำให้ใช้ผงซักฟอกทีไ่ ม่ใช่แบบ HE
ั่
ถังปนหมาดหรื
อท่อระบายน�้ำ/จ่ายน�้ำ
เกาะตัวเป็นน�้ำแข็ง
•
•
•
•
ใช้น้�ำอุน่ หรือถอดท่อจ่ายน�้ำและท่อระบายน�้ำออก น�ำไปแช่ในน�้ำอุน่
ั่
เติมน�้ำอุน่ ในถังปนหมาด
จากนัน้ รอประมาณ 10 นาที
วางผ้าชุบน�้ำร้อนบนข้อต่อของท่อระบายน�้ำทิง้
ต่อท่อจ่ายน�้ำและท่อระบายน�้ำกลับเข้าที่ จากนัน้ ตรวจสอบว่ามีการจ่ายน�้ำอย่างถูกต้องแล้วหรือไม่
•
ั่
ตรวจสอบว่าท่อระบายน�้ำไม่อดุ ตัน และแขวนไว้ดว้ ยตะขอเกีย่ วท่อระบายน�้ำ ใส่น้�ำในถังปนประมาณครึ
ง่ ถัง และ
ั ่ กครัง้
ลองปนอี
ั่
ั่
ยกปลายท่อน�้ำทิง้ ขึน้ เพือ่ ป้องกันไม่ให้น้�ำไหลออก เติมน�้ำในถังปนประมาณครึ
ง่ ถัง จากนัน้ เปิดใช้การปนหมาด
หลังจากปล่อยท่อระบายน�้ำกลับทีเ่ ดิม
ตรวจสอบว่าได้ตดิ ตัง้ ท่อระบายน�้ำทิง้ อย่างถูกต้อง ดูหวั ข้อการติดตัง้ ของคูม่ อื ผูใ้ ช้ฉบับนี้ และปรับต�ำแหน่งของ
ท่อระบายน�้ำตามค�ำแนะน�ำ
น�้ำไหลออกจากถังทันที
•
•
การแก้ไขปัญหา
มีรอยเปื้อนทีผ่ า้
•
ท�ำความสะอาดตัวกรองเมจิค
มีกลิน่ อับ
•
•
•
ตะกอนผงซักฟอกทีค่ า้ งอยูม่ ากเกินไปจะท�ำให้เกิดกลิน่ เหม็น
ใช้โปรแกรมท�ำความสะอาดเป็นประจ�ำ
ทิง้ ให้ภายในเครือ่ งซักผ้าแห้งหลังจากจบโปรแกรม
ั
ถ้าปญหาเหล่
านี้ยงั คงอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการของ Samsung ในพืน้ ที่
36 ภาษาไทย
WA6700JS_DC68-03515A-07_TH.indd 36
2019-03-13
6:53:37
รหัสข้อมูล
ถ้าเครือ่ งซักผ้าไม่ทำ� งาน คุณสามารถดูรหัสข้อมูลบนหน้าจอได้ โปรดตรวจสอบตารางด้านล่างและลองด�ำเนินการตามค�ำแนะน�ำ
รหัส
การด�ำเนิ นการ
1C
เซนเซอร์ระดับน�้ำไม่ทำ� งานอย่างถูกต้อง
• ตรวจสอบการยึดโยงสายของเซนเซอร์ระดับน�้ำ
• ถ้ายังคงมีรหัสข้อมูลปรากฏอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
3C
ปัญหาของมอเตอร์
• ลองเริม่ ต้นโปรแกรมใหม่
ั
• ถ้าปญหายั
งคงอยู่ โปรดติดต่อขอรับบริการ
4C
เครือ่ งไม่จา่ ยน�้ำ
• ตรวจสอบว่าก๊อกน�้ำเปิดอยู่
• ตรวจสอบว่าท่อน�้ำไม่อดุ ตัน
• ตรวจสอบว่าก๊อกน�้ำไม่เกาะตัวเป็นน�้ำแข็ง
• ตรวจสอบว่าเครือ่ งซักผ้าต่อกับแหล่งจ่ายน�้ำทีม่ แี รงดันเพียงพอ
• ตรวจสอบว่าก๊อกน�้ำเย็นและก๊อกน�้ำร้อนมีการต่ออย่างถูกต้อง
• ท�ำความสะอาดตะแกรงตัวกรองเมือ่ มีการอุดตัน
4C2
•
ตรวจสอบว่าท่อจ่ายน�้ำเย็นต่อกับก๊อกน�้ำเย็นอย่างแน่นหนา
ถ้าต่ออยูก่ บั ก๊อกน�้ำร้อน ผ้าอาจเสียหายในบางโปรแกรมซัก
9C1
ปัญหาการควบคุมอิ เล็กทรอนิ กส์ (ข้อผิดพลาดแรงดันไฟฟ้ าเกิน)
• ตรวจสอบ PCB และการยึดโยงสาย
• ตรวจสอบว่ามีการจ่ายไฟอย่างถูกต้อง
• ถ้ายังคงมีรหัสข้อมูลปรากฏอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
9C2
ตรวจพบแรงดันไฟฟ้ าต�ำ่
• ตรวจสอบว่าสายไฟเชือ่ มต่ออย่างเหมาะสม
• ถ้ายังคงมีรหัสข้อมูลปรากฏอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
AC6
ปัญหาการสือ่ สารของอิ นเวอร์เตอร์
• ตรวจสอบ PCB อินเวอร์เตอร์และการยึดโยงสาย
• ถ้ายังคงมีรหัสข้อมูลปรากฏอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
การแก้ไขปัญหา
5C
เครือ่ งไม่ระบายน�้ำทิ้ง
• ตรวจสอบว่าท่อระบายน�้ำทิง้ ไม่เกาะเป็นน�้ำแข็งหรืออุดตัน
• ตรวจสอบว่าท่อระบายน�้ำทิง้ อยูใ่ นต�ำแหน่งทีเ่ หมาะสม ตามประเภทการเชือ่ มต่อ
• ท�ำความสะอาดตัวกรองเมือ่ มีการอุดตัน
• ตรวจสอบว่าท่อทิง้ น�้ำเหยียดตรงตลอดเส้นทางไปยังระบบระบายน�้ำ
• ถ้ายังคงมีรหัสข้อมูลปรากฏอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
ภาษาไทย 37
WA6700JS_DC68-03515A-07_TH.indd 37
2019-03-13
6:53:37
การแก้ไขปัญหา
รหัส
การด�ำเนิ นการ
dC
มีการใช้เครือ่ งซักผ้าขณะที่ประตูเปิ ดอยู่
• ตรวจสอบว่าประตูปิดเหมาะสมแล้ว
• ตรวจสอบว่าผ้าไม่ได้ตดิ อยูท่ ป่ี ระตู
HC
มีปัญหาในการควบคุมอุณหภูมิน�้ำ (การควบคุมฮีทเตอร์)
• ถ้ายังคงมีรหัสข้อมูลปรากฏอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
LC
ตรวจสอบท่อระบายน�้ำ
• ตรวจสอบว่าปลายท่อน�้ำทิง้ วางอยูบ่ นพืน้ หรือไม่
• ตรวจสอบว่าท่อระบายน�้ำทิง้ ไม่อดุ ตัน
• ถ้ายังคงมีรหัสข้อมูลปรากฏอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
OC
น�้ำล้น
ั่
• เริม่ ต้นใหม่หลังจากปนหมาด
• ถ้ารหัสข้อมูลยังคงปรากฏบนหน้าจอ โปรดติดต่อศูนย์บริการของ Samsung ในพืน้ ที่
PC
เมือ่ ไม่สามารถตรวจหาต�ำแหน่ งของคลัตช์
• ถ้ายังคงมีรหัสข้อมูลปรากฏอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
PC1
หลังจากตรวจพบต�ำแหน่ งของคลัตช์ ถ้าสัญญาณของห้องคลัตช์ผิดพลาด
• ถ้ายังคงมีรหัสข้อมูลปรากฏอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
Ub
การปัน่ หมาดไม่ทำ� งาน
• ตรวจสอบว่าผ้ากระจายตัวสม�ำ่ เสมอ
• ตรวจสอบว่าเครือ่ งตัง้ อยูบ่ นพืน้ ทีเ่ รียบและมันคง
่
ั ่ งสุ
• ให้คลายผ้าทีพ่ นั กันออก หากมีการซักผ้าเพียงชิน้ เดียว เช่น เสือ้ คลุมอาบน�้ำหรือกางเกงยีนส์ การปนครั
้ ดท้าย
อาจไม่ได้ผลดีเท่าทีค่ วร และข้อความตรวจสอบ "Ub" จะปรากฏในจอแสดงผล
ถ้ารหัสข้อมูลยังคงปรากฏบนหน้าจอ โปรดติดต่อศูนย์บริการของ Samsung ในพืน้ ที่
การแก้ไขปัญหา
38 ภาษาไทย
WA6700JS_DC68-03515A-07_TH.indd 38
2019-03-13
6:53:37
ข้อมูลจ�ำเพาะ
ข้อมูลจ�ำเพาะ
เครือ่ งซักผ้าฝาบน
ประเภท
น�้ำหนักสูงสุด (กก.)
ก�ำลังซัก
การใช้พลังงาน (W)
WA16J675***
WA15J675***
WA14J673***
WA13J673***
16.0
15.0
14.0
13.0
ก�ำลังซัก
360 - 420
600
รอบปนั ่
300
350
ก 630 x ล 690 x ส 1100
ก 630 x ล 690 x ส 1080
ขนาด (มม.)
น�้ำหนักสุทธิ (กก.)
49.0
แรงดันน�้ำ (MPa (kg·f/cm ))
0.05 - 0.78 (0.5 - 8.0)
ประเภทการซัก
การหมุน
2
10
96
94
94.2
8
81
79
80.6
6
69
69
4
59
59
2
47
47
46.6
การใช้น้�ำ (L)
177
174
156
ั่
ความเร็วปนหมาด
(รอบต่อนาที)
720
ระดับน�้ำ (L)
700
หมายเหตุ
•
•
เครือ่ งหมายดอกจัน (*) หมายถึงหมายเลขรุน่ ย่อย และอาจแตกต่างกัน (0-9) หรือ (A-Z)
ลักษณะและข้อมูลจ�ำเพาะอาจมีการเปลีย่ นแปลงเพือ่ ปรับปรุงคุณภาพโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ
������������
ภาษาไทย 39
WA6700JS_DC68-03515A-07_TH.indd 39
2019-03-13
6:53:37
ถ้าคุณมีคำ� ถามหรือข้อคิดเห็น
ประเทศ
โทรศัพท์
หรือเยีย่ มชมเว็บไซต์ของเราที่
THAILAND
Hotline no : 1282 (for HHP)
0-2689-3233 (only for HHP)
0-2689-3232 (OTH products)
1800-29-3232 (Toll free)
www.samsung.com/th/support
MYANMAR
+95-1-2399-888
VIP HHP +95-1-2399-990
www.samsung.com/mm/support
CAMBODIA
+855-23-993232
1800-20-3232 (Toll free)
www.samsung.com/th/support
LAOS
+856-214-17333
www.samsung.com/th/support
DC68-03515A-07
WA6700JS_DC68-03515A-07_TH.indd 40
2019-03-13
6:53:37
ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး အခ်က္အလက္
ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး အခ်က္အလက္
အလြန္အေရးပါေသာ စက္တပ္ဆင္ေရးဆိုင္ရာ သတိေပးခ်က္မ်ား
သတိေပးခ်က္
ဤအဝတ္ေလွ်ာ္စက္ တပ္ဆင္မႈကို အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ တတ္ကၽြမ္းသူ (သို႔မဟုတ္) ဝန္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီက
ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
•
ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ပ်က္ကြက္ျခင္းက ဓာတ္လိုက္ျခင္း၊ မီးေလာင္ျခင္း၊ ေပါက္ကြဲျခင္း၊ စက္အတြင္း ျပႆနာမ်ား
(သို႔မဟုတ္) ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။
ေဒသတြင္းလွ်ပ္စစ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေသးစိတ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ အိမ္နံရံ ပလတ္ေပါက္အတြင္း
လွ်ပ္စစ္မီးႀကိဳးကို ပလတ္ထိုးပါ။ အဆိုပါပလတ္ေပါက္ကို ဤအဝတ္ေလွ်ာ္စက္အတြက္သာ အသံုးျပဳပါ။ လွ်ပ္စစ္ႀကိဳးေခြကို
အသံုးမျပဳပါႏွင့္။
•
လွ်ပ္စစ္ႀကိဳးေခြပလတ္ေပါက္ကို အသံုးျပဳၿပီး အျခားစက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္အတူ အိမ္နံရံပလတ္ေပါက္တစ္ခုကို
မွ်ေဝသံုးစြဲျခင္း (သို႔မဟုတ္) လွ်ပ္စစ္မီးႀကိဳး ဆက္ၿပီးအသံုးျပဳျခင္းက လွ်ပ္စစ္ေရွာ့ခ္႐ိုက္ျခင္း (သို႔မဟုတ္)
မီးေလာင္ျခင္းကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။
•
ပါဝါဗို႔အား၊ ႀကိမ္ႏႈန္းႏွင့္ လွ်ပ္စီးအခ်က္အလက္မ်ားမွာ အဆိုပါစက္ပစၥည္းထုတ္ကုန္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား၏
အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ပ်က္ကြက္ျခင္းက ဓာတ္လိုက္ျခင္း
(သို႔မဟုတ္) မီးေလာင္ျခင္းကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ လွ်ပ္စစ္မီးႀကိဳးကို အိမ္နံရံပလတ္ေပါက္အတြင္း ၿမဲၿမံစြာ
ပလတ္ထိုးပါ။
လွ်ပ္စစ္မီးႀကိဳးထိပ္ေခါင္းမွ ဖုန္ (သို႔မဟုတ္) ေရကဲ့သို႔ေသာ ျပင္ပပစၥည္းမ်ားအားလံုးကို ဖယ္ရွားၿပီး အဝတ္ေျခာက္ကို
ပံုမွန္အသံုးျပဳရင္း လွ်ပ္စီးေသာပိြဳင့္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ပါ။
•
ပါဝါပလတ္ကို ပလတ္ျဖဳတ္ၿပီး အဝတ္ေျခာက္ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေစပါ။
•
ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ပ်က္ကြက္ျခင္းက ဓာတ္လိုက္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) မီးေလာင္ျခင္းကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။
•
ပါဝါပလတ္ႀကိဳးကို အိမ္နံရံ ပလတ္ေပါက္အတြင္း ပလတ္ထိုးပါ။ သို႔မွသာ မီးႀကိဳးသည္ ၾကမ္းျပင္ေပၚတြင္
တြဲေလာင္းက်ေနမည္ျဖစ္သည္။
သင့္အေနျဖင့္ ပါဝါပလတ္ႀကိဳးကို ပလတ္ေပါက္အတြင္း ေျပာင္းျပန္ ပလတ္ထိုးမိပါက ေကဘယ္ႀကိဳးအတြင္းရွိ
လွ်ပ္စစ္ဝါယာႀကိဳးမ်ားမွာ ထိခိုက္ပ်က္စီးႏိုင္ၿပီး ၎က ဓာတ္လိုက္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) မီးေလာင္ျခင္းကို
ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။
ျမန္မာ 1
WA6700JS_DC68-03515A-07_MY.indd 1
2019-03-19
3:34:12
ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး အခ်က္အလက္
ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး အခ်က္အလက္
ဤအဝတ္ေလွ်ာ္စက္ကို ေသခ်ာစြာ ေနရာခ်ထားရပါမည္။
အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ကို ဂတ္စ္ပိုက္၊ ပလတ္စတစ္ ေရပိုက္ (သို႔မဟုတ္) တယ္လီဖုန္းလိုင္းအနီးတြင္ ေနရာမခ်ပါႏွင့္။
•
ထိုသို႔လုပ္ပါက ဓာတ္လိုက္ျခင္း၊ မီးေလာင္ျခင္း၊ ေပါက္ကြဲျခင္း (သို႔မဟုတ္) စက္အတြင္း ျပႆနာမ်ား
ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။
•
မွန္မွန္ကန္ကန္ ေနရာမခ်ထားေသာ လွ်ပ္စစ္မီးႀကိဳးကို ပလတ္ေပါက္အတြင္း ဘယ္ေတာ့မွ ပလတ္မထိုးပါႏွင့္။
ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတြင္း ျပ႒ာန္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ လိုက္နာေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။
ဤစက္ကို အပူေပးစက္ (သို႔မဟုတ္) မီးေလာင္လြယ္ေသာ ပစၥည္းတစ္ခုခုအနီးတြင္ မတပ္ဆင္ပါႏွင့္။
ဤစက္ကို စိုထိုင္းေသာ ေနရာ၊ ဆီေပက်ံေသာ ေနရာ (သို႔မဟုတ္) ဖုန္ထူေသာ ေနရာ (သို႔မဟုတ္) ေနေရာင္
တိုက္႐ိုက္က်ေသာ ေနရာ (သို႔မဟုတ္) ေရစိုေသာေနရာ (မိုးေရထဲ) တြင္ မတပ္ဆင္ပါႏွင့္။
ဤစက္ကို အပူခ်ိန္နိမ့္ေသာ ေနရာတြင္ မတပ္ဆင္ပါႏွင့္။
•
ႏွင္း႐ိုက္ျခင္းက ပိုက္မ်ားကို ေပါက္ကြဲေစႏိုင္ပါသည္။
လွ်ပ္စစ္ထရန္စေဖာ္မာကို အသံုးမျပဳပါႏွင့္။
•
၎က ဓာတ္လိုက္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) မီးေလာင္ျခင္းကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။
ပ်က္စီးေနေသာ ပါဝါမီးပလတ္၊ ပ်က္စီးေနေသာ ပါဝါမီးႀကိဳး (သို႔မဟုတ္) ေလ်ာ့ရဲရဲျဖစ္ေနေသာ အိမ္နံရံ ပလတ္ေပါက္ကို
အသံုးမျပဳပါႏွင့္။
•
၎က ဓာတ္လိုက္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) မီးေလာင္ျခင္းကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။
ပါဝါမီးႀကိဳးကို မဆြဲဆန္႔ပါႏွင့္ (သို႔မဟုတ္) အလြန္အကၽြံ မေကြးပါႏွင့္။
ပါဝါမီးႀကိဳးကို မလိမ္ပါႏွင့္ (သို႔မဟုတ္) မခ်ည္ပါႏွင့္။
ပါဝါမီးႀကိဳးကို သတၱဳပစၥည္းတစ္ခုအေပၚ မခ်ိတ္ထားပါႏွင့္၊ ပါဝါမီးႀကိဳးအေပၚ ေလးလံေသာ အရာဝတၳဳကို မတင္ပါႏွင့္၊
အရာဝတၳဳမ်ားအၾကား ပါဝါမီးႀကိဳးကို မထားပါႏွင့္ (သို႔မဟုတ္) အဝတ္ေလွ်ာ္စက္အေနာက္ဘက္ ေနရာလပ္အတြင္း
ပါဝါမီးႀကိဳးကို အတင္းထိုးထည့္ျခင္း မလုပ္ပါႏွင့္။
•
၎က ဓာတ္လိုက္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) မီးေလာင္ျခင္းကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။
ပါဝါမီးပလတ္၊ ေရပိုက္ေခါင္းမ်ားႏွင့္ ေရဆိုးထုတ္ပိုက္မ်ားကို အလြယ္တကူ လက္လွမ္းမီႏိုင္သည့္အေနအထားတြင္
ဤအဝတ္ေလွ်ာ္စက္ကို ေနရာခ်ထားသင့္ပါသည္။
2 ျမန္မာ
WA6700JS_DC68-03515A-07_MY.indd 2
2019-03-19
3:34:12
ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး အခ်က္အလက္
စက္တပ္ဆင္ျခင္း သတိေပးခ်က္မ်ား
သတိ
ပါဝါမီးပလတ္ကို အလြယ္တကူ လက္လွမ္းမီႏိုင္သည့္အေနအထားတြင္ ဤအဝတ္ေလွ်ာ္စက္ကို ေနရာခ်ထားသင့္ပါသည္။
•
ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ပ်က္ကြက္ျခင္းက လွ်ပ္စစ္ႀကိဳးေပါက္ျခင္းေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္ေရွာ့ခ္ျဖစ္ျခင္း (သို႔မဟုတ္)
မီးေလာင္ျခင္းကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။
အလြန္အေရးပါသည့္ သံုးစြဲမႈဆိုင္ရာ သတိေပးခ်က္မ်ား
သတိေပးခ်က္
အဝတ္ေလွ်ာ္စက္အတြင္း ေရလွ်ံေနပါက ေရႏွင့္ မီးကို ခ်က္ခ်င္းပိတ္ၿပီး သင္ႏွင့္အနီးဆံုး ဝန္ေဆာင္မႈစင္တာကို
ဆက္သြယ္ပါ။
•
ပါဝါမီးပလတ္ကို စိုေနေသာ လက္ျဖင့္ မထိပါႏွင့္။
•
ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ပ်က္ကြက္ျခင္းက ဓာတ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
အဝတ္ေလွ်ာ္စက္မွ ထူးဆန္းေသာ အသံ၊ မီးေလာင္သည့္အနံ႔ (သို႔မဟုတ္) မီးခိုးထြက္ပါက ပါဝါမီးပလတ္ကို
ခ်က္ခ်င္းျဖဳတ္ၿပီး သင္ႏွင့္အနီးဆံုး Samsung ေဈးဝယ္သူ ဝန္ေဆာင္မႈစင္တာကို ဆက္သြယ္ပါ။
•
ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ပ်က္ကြက္ျခင္းက ဓာတ္လိုက္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) မီးေလာင္ျခင္းကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။
(ပ႐ိုပိန္းဂတ္စ္၊ LP ဂတ္စ္စသျဖင့္) ဂတ္စ္ယိုစိမ့္ထြက္သည့္အေျခအေနတြင္ ပါဝါမီးပလတ္ကို မထိဘဲ ခ်က္ခ်င္း
ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းေအာင္လုပ္ပါ။ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ (သို႔မဟုတ္) ပါဝါမီးႀကိဳး မထိပါႏွင့္။
•
ေလဝင္ေလထြက္ ပန္ကာကို အသံုးမျပဳပါႏွင့္။
•
မီးပြားတစ္ခုမွအစျပဳၿပီး ေပါက္ကြဲမႈ (သို႔မဟုတ္) မီးေလာင္မႈကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။
အဝတ္ေလွ်ာ္စက္အတြင္း (သို႔မဟုတ္) အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ေပၚတြင္ ကေလးမ်ားကို ကစားခြင့္မျပဳရပါ။ ထို႔အျပင္
အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ကို စြန္႔ပစ္ေသာအခါ အဖံုးကို ဖယ္ရွားပါ။
•
အဆိုပါအဝတ္ေလွ်ာ္စက္အတြင္း ပိတ္မိေနပါက ကေလးမ်ားအေနျဖင့္ ေသဆံုးသည္အထိ အသက္႐ႈက်ပ္ႏိုင္ပါသည္။
ဓာတ္ဆီ၊ ေရနံဆီ၊ ဗင္ဇင္း၊ အိမ္သုတ္ေဆး အေရာင္က်ဲေဆး၊ အရက္ျပန္ (သို႔မဟုတ္) အျခားေသာ
မီးေလာင္လြယ္သည့္ပစၥည္းမ်ား (သို႔မဟုတ္) ေပါက္ကြဲတတ္သည့္ပစၥည္းမ်ား ေပက်ံေနသည့္ အဝတ္အစားမ်ားကို
မေလွ်ာ္ဖြပ္ရပါ။
•
၎က လွ်ပ္စစ္ေရွာ့ခ္႐ိုက္ျခင္း၊ မီးေလာင္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) ေပါက္ကြဲျခင္း ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။
ျမန္မာ 3
WA6700JS_DC68-03515A-07_MY.indd 3
2019-03-19
3:34:12
ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး အခ်က္အလက္
ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး အခ်က္အလက္
ပါဝါမီးပလတ္ကို စိုေနေသာ လက္ျဖင့္ မထိပါႏွင့္။
•
၎က ဓာတ္လိုက္ေစတတ္ပါသည္။
အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ကို အသံုးျပဳေနစဥ္ စက္ေအာက္ပိုင္းအတြင္း သင့္လက္ (သို႔မဟုတ္) သတၱဳအရာဝတၳဳ ထည့္ျခင္းမျပဳရပါ။
•
၎က ထိခိုက္ဒဏ္ရာရေစႏိုင္ပါသည္။
အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ကို သင္ကိုယ္တိုင္ ျပဳျပင္ျခင္း၊ အစိတ္အပိုင္းျဖဳတ္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္း ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔
မႀကိဳးစားရပါ။
•
ပံုမွန္ဖ်ဴးစ္မွလြဲ၍ (ေၾကးနီ၊ စတီးဝါယာစသည့္) ဖ်ဴးစ္ကို အသံုးမျပဳရပါ။
•
အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ကို ျပဳျပင္ဖို႔ (သို႔မဟုတ္) ျပန္လည္တပ္ဆင္ဖို႔ လိုအပ္ေသာအခါ သင္ႏွင့္အနီးဆံုး
ဝန္ေဆာင္မႈစင္တာကို ဆက္သြယ္ပါ။
•
ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ပ်က္ကြက္ျခင္းက လွ်ပ္စစ္ေရွာ့ခ္ျဖစ္ျခင္း၊ မီးေလာင္ျခင္း၊ စက္အတြင္းျပႆနာမ်ား (သို႔မဟုတ္)
ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။
•
ထိုအေျခအေနသည္ Samsung မွေပးသည့္ ပံုမွန္အာမခံအတြင္း အက်ံဳးဝင္မည္ မဟုတ္ကာ
ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္မိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ စက္ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈမ်ား (သို႔မဟုတ္) ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ားအတြက္
Samsung အေနျဖင့္ တာဝန္ယူမည္မဟုတ္ပါ။
အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ (သို႔မဟုတ္) မိုးၿခိမ္းသည့္အခ်ိန္အတြင္း (သို႔မဟုတ္) လွ်ပ္စီးလက္မုန္တိုင္းထန္သည့္အခ်ိန္အတြင္း
အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ကို အသံုးမျပဳဘဲထားပါက ပါဝါမီးပလတ္ကို ျဖဳတ္ပါ။
•
ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ပ်က္ကြက္ျခင္းက ဓာတ္လိုက္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) မီးေလာင္ျခင္းကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။
စက္၏ စည္ပိုင္းလည္သည့္အခ်ိန္အတြင္း လက္မထည့္ရပါ။
•
၎က ထိခိုက္ဒဏ္ရာရေစႏိုင္ပါသည္။ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္အဖံုး ဖြင့္ၿပီးေနာက္ 15စကၠန္႔အတြင္း စည္ပိုင္းလည္ျခင္း
ရပ္တန္႔မသြားပါက သင္ႏွင့္အနီးဆံုး Samsung ေဈးဝယ္သူ ဝန္ေဆာင္မႈစင္တာကို ဆက္သြယ္ပါ။
သင့္အဝတ္ေလွ်ာ္စက္အတြင္း (သို႔မဟုတ္) စက္အေပၚတြင္ ကေလးမ်ား (သို႔မဟုတ္ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ား) ကို
ေဆာ့ကစားခြင့္မျပဳပါႏွင့္။
အဝတ္ေလွ်ာ္စက္တံခါးအဖံုးသည္ အတြင္းဘက္မွ အလြယ္တကူ မပြင့္ကာ အတြင္းပိုင္းတြင္ ပိတ္မိေနပါက
ကေလးမ်ားအေနျဖင့္ အျပင္းအထန္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိႏိုင္ပါသည္။
သင့္အဝတ္ေလွ်ာ္စက္အတြင္း ေရပူကို အသံုးျပဳေသာအခါ 50 °C ထက္ ေက်ာ္လြန္ၿပီး အသံုးမျပဳရပါ။
ပလတ္စတစ္ႏွင့္လုပ္ထားသည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ပံုပ်က္ႏိုင္ပါသည္ (သို႔မဟုတ္) ပ်က္စီးႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ၎က
လွ်ပ္စစ္ေရွာ့ခ္ျဖစ္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) မီးေလာင္ျခင္းကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။
4 ျမန္မာ
WA6700JS_DC68-03515A-07_MY.indd 4
2019-03-19
3:34:13
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ကြန္ထ႐ုိးပန္နယ္
01
08
10
12
02
03
04
05
06
07
11
09
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ျမန္မာ 5
WA6700JS_DC68-03515A-07_MY.indd 5
2019-03-19
3:34:14
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ေလွ်ာ္ဖြပ္ေရးစက္ဝန္း က်န္ရွိသည့္အခ်ိန္ (သို႔မဟုတ္) ျပႆနာတစ္ခု ျဖစ္ပြားေသာအခါ
အခ်က္အလက္ကုဒ္ကို ျပသပါမည္။
ကေလးေလာ့ခ္
ကန္ထဲတြင္ ေရနစ္ေနျခင္းကဲ့သို႔ေသာ မေတာ္တဆမႈမ်ားမွ
ကေလးမ်ားကိုကာကြယ္ရန္ ကေလးေလာ့ခ္ ကို သံုးၿပီး စက္ျပန္လည္စတင္ၿပီးေနာက္
အသက္ဝင္လွ်က္က်န္ရွိေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ကေလးေလာ့ခ္ ကို ဖ်က္သိမ္းရန္ ၎ကို
ပိတ္ပါ။
Eco Tub Clean (အီကိုနည္းက် စည္ပိုင္းသန္႔ရွင္းေရး)
စည္ပိုင္းကို သန္႔ရွင္းေအာင္ထားဖို႔ အသံုးျပဳပါ။ ဤအခ်က္ျပမီးသည္ ပံုမွန္
အလိုအေလ်ာက္ လင္းပါသည္။ ညႊန္ျပသည့္အရာ ပြင့္လာသည့္အခါ
01 ျပသခ်က္
Eco Tub Clean (အီကိုနည္းက် စည္ပိုင္းသန္႔ရွင္းေရး) အစီအစဥ္ကို
လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ပါ။
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
Delay End (ေလွ်ာ္ဖြတ္မႈ အဆံုးသတ္ခ်ိန္ ေရႊ႕ဆိုင္းျခင္း)
သတ္မွတ္ အခ်ိန္တစ္ခုတြင္ ေလွ်ာ္ဖြပ္မႈစက္ဝန္းကို အဆံုးသတ္ရန္ သင္
အခ်ိန္ေရြးႏိုင္ပါသည္။ Delay End (ေလွ်ာ္ဖြတ္မႈ အဆံုးသတ္ခ်ိန္ ေရႊ႕ဆိုင္းျခင္း) ကို
ႏွိပ္သည့္အခါ ဤညႊန္ျပသည့္အရာ ေပၚလာၿပီး သတ္မွတ္အစီအစဥ္ စတင္သည့္အခါ
ပိတ္သြားပါသည္။
အေျခအေန
အစီအစဥ္ေရြးၿပီးေနာက္ Delay End (ေလွ်ာ္ဖြတ္မႈ အဆံုးသတ္ခ်ိန္ ေရႊ႕ဆိုင္းျခင္း)
သို႔မဟုတ္ START/PAUSE (စတင္ပါ/ေခတၱရပ္ပါ) ကို ႏွိပ္ပါ။ ဤအခ်က္ျပမီး
လင္းလာၿပီး လက္ရွိေလွ်ာ္ဖြပ္ေရး စက္ဝန္း၏ က်န္ရွိသည့္အခ်ိန္ကို ျပပါမည္။
ေရြးမွတ္ထားေသာ အခ်ိန္တြင္ ေလွ်ာ္ဖြပ္မႈ အဆံုးသတ္ရန္ ဤခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။
02 Delay End (ေလွ်ာ္ဖြတ္မႈ Delay End (ေလွ်ာ္ဖြတ္မႈ အဆံုးသတ္ခ်ိန္ ေရႊ႕ဆိုင္းျခင္း) ဆက္တင္ကို ပယ္ဖ်က္ရန္
အဆံုးသတ္ခ်ိန္
အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ကို ႐ိုးရွင္းစြာပင္ ပိတ္လိုက္ပါ။
ေရႊ႕ဆိုင္းျခင္း)
သင္သည္ Delay End (ေလွ်ာ္ဖြတ္မႈ အဆံုးသတ္ခ်ိန္ ေရႊ႕ဆိုင္းျခင္း) အခ်ိန္အား 19
နာရီအထိ သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။
6 ျမန္မာ
WA6700JS_DC68-03515A-07_MY.indd 6
2019-03-19
3:34:14
03 Water Level (ေရပမာဏ)
04 Wash (ေလွ်ာ္ဖြတ္ျခင္း)
05 Rinse (ေရေဆးခ်ပါ)
06 Power Spin
ေလွ်ာ္ဖြပ္ေရးစက္ဝန္းအရ Water Level (ေရပမာဏ)ကို ခ်ိန္ၫႇိပါ။ သို႔ေသာ္
သင့္အေနျဖင့္ အဆိုပါပမာဏကို လူကိုယ္တိုင္ ေျပာင္းႏိုင္ပါသည္။
ေလွ်ာ္ဖြပ္ျခင္း စတင္ရန္ ခလုတ္ႏွိပ္ပါ (သို႔မဟုတ္) ေလွ်ာ္ဖြပ္ရမည့္အခ်ိန္ကို 6 မိနစ္မွ
30 မိနစ္အၾကား ခ်ိန္ၫႇိထားပါ။
ေရေလွ်ာ္သည့္စက္ဝန္းကို လည္ပတ္ရန္ ခလုတ္ႏွိပ္ပါ (သို႔မဟုတ္) ေရေလွ်ာ္သည့္
အႀကိမ္အေရအတြက္ 5 ႀကိမ္အထိ ေျပာင္းပါ။
ေရညႇစ္သည့္စက္ဝန္းကို လည္ပတ္ရန္ ခလုတ္ႏွိပ္ပါ (သို႔မဟုတ္)
(ပါဝါအားျပင္းျပင္းျဖင့္
ေရညႇစ္ရမည့္အခ်ိန္ကို ဤအစဥ္အတိုင္း ေျပာင္းပါ - 1-9 မိနစ္ (1 မိနစ္ႏႈန္း တိုးသြားပါ)
စည္ပိုင္းလွည့္ျခင္း)
> 15 မိနစ္ > 30 မိနစ္။
ဤခလုတ္က ေရြးခ်ယ္စရာႏွစ္ခု ေပးထားၿပီး အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ ရပ္တန္႔ေသာအခါ
•
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
(သို႔မဟုတ္) အသင့္အေနအထားတြင္ ရွိေနေသာအခါတြင္သာ ရရွိႏိုင္ပါသည္။
Water Save (ေရေခၽြတာေရး) (မူလ)- ေရပိုက္ေခါင္း အသံုးျပဳၿပီးေနာက္
က်န္ရွိေနသည့္ စည္ပိုင္းအတြင္းရွိ ေရကို ျပန္လည္အသံုးျပဳရန္ ေရြးခ်ယ္ပါ။
07 Activ Dual
Wash (Activ
ႏွစ္ဆင့္ေလွ်ာ္ဖြတ္ျခင္း)
ပင္မေလွ်ာ္ဖြပ္ေရးစက္ဝန္းအတြက္ ေရကို အသံုးျပဳပါလိမ့္မည္။
•
Drain (ေရစြန္႔ထုတ္ျခင္း)- ေရပိုက္ေခါင္း အသံုးျပဳၿပီးေနာက္ က်န္ရွိေနသည့္ ေရကို
စြန္႔ထုတ္ရန္ ေရြးခ်ယ္ပါ။
ေရထုတ္ျခင္းၿပီးစီးသည့္အခါ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္သည္
Water Save (ေရေခၽြတာေရး) မုဒ္ထံ အလိုအေလ်ာက္
ေျပာင္းသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ သင့္အေနျဖင့္ အဝတ္ေလွ်ာ္ဖြပ္ေရး
စက္ဝန္းတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္။
08 Power Wash
Power Wash (ပါဝါအားျပင္းျပင္းျဖင့္ ေလွ်ာ္ဖြတ္ျခင္း) သည္ အဝတ္ေလွ်ာ္ျခင္းႏွင့္
(ပါဝါအားျပင္းျပင္းျဖင့္
ေရညႇစ္ျခင္းအတြက္ ေရစီးဆင္းသည့္အဆင့္ကို ေကာင္းမြန္ေစသည့္
ေလွ်ာ္ဖြတ္ျခင္း)
ဒစ္ဂ်စ္တယ္အင္ဗာတာကို မိတ္ဆက္ေပးပါသည္။
ျမန္မာ 7
WA6700JS_DC68-03515A-07_MY.indd 7
2019-03-19
3:34:14
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
09 Magic Wash
Magic Wash (ထူးျခားျပင္းအားျဖင့္ ေလွ်ာ္ဖြတ္ျခင္း) သည္ အဝတ္ေလွ်ာ္ျခင္းႏွင့္
(ထူးျခားျပင္းအားျဖင့္
ေရညႇစ္ျခင္းအတြက္ ေရစီးဆင္းမႈအဆင့္ကို ခ်ိန္ညႇိႏိုင္ေစပါသည္။ ေရြးခ်ယ္စရာသံုးခု
ေလွ်ာ္ဖြတ္ျခင္း)
ရရွိႏိုင္ပါသည္ - LOW (အနိမ့္)၊ MIDDLE (အလယ္အလတ္)၊ ႏွင့္ HIGH (အျမင့္).
10 POWER (ပါဝါ)
စက္ကို ဖြင့္ရန္ တစ္ခ်က္ႏွိပ္ပါ (သို႔မဟုတ္) ပိတ္ရန္ ႏွစ္ခ်က္ႏွိပ္ပါ။
စက္လည္ပတ္အသံုးျပဳမႈကို ရပ္တန္႔ရန္ (သို႔မဟုတ္) ျပန္စရန္ ႏွိပ္ပါ။
11 START/PAUSE
(စတင္ပါ/ေခတၱရပ္ပါ)
ေလွ်ာ္ဖြပ္ေရးစက္ဝန္း အစီအစဥ္ကို ေျပာင္းဖို႔ စက္လည္ပတ္အသံုးျပဳမႈကို ရပ္တန္႔ရန္
တစ္ခ်က္ႏွိပ္ၿပီးေနာက္ ထိုအစီအစဥ္ကို ေျပာင္းပါ။ စက္လည္ပတ္အသံုးျပဳမႈကို ျပန္စရန္
ထပ္မံႏွိပ္ပါ။
12 ေလွ်ာ္ဖြတ္ေရးစက္ဝန္း
ပန္နယ္
သင့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္မည့္အရာတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
DC68-03515A-07
8 ျမန္မာ
WA6700JS_DC68-03515A-07_MY.indd 8
2019-03-19
3:34:14
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising