Samsung | WA14N6780CS/ST | User manual | Samsung เครื่องซักผ้าฝาบน WA14N6780CS พร้อมด้วย Activ Dualwash™, 14 กก. คู่มือการใช้

Samsung เครื่องซักผ้าฝาบน WA14N6780CS พร้อมด้วย Activ Dualwash™, 14 กก. คู่มือการใช้
เครือ่ งซักผ้า
คูม่ อื ผูใ้ ช้
WA14N6780C*/WA15N6780C*/WA16N6780C*
WA6700N_DC68-03892A-01_TH.indd 1
2018-06-20
3:46:03
สารบัญ
สารบัญ
ข้อมูลเกีย่ วกับความปลอดภัย
3
สิง่ ทีค่ ณ
ุ ต้องทราบเกีย่ วกับค�ำแนะน�ำเพือ่ ความปลอดภัย
ข้อมูลส�ำคัญเพือ่ ความปลอดภัย
ข้อควรระวังเพือ่ ความปลอดภัยทีส่ ำ� คัญ
3
3
4
การติ ดตัง้
8
มีชน้ิ ส่วนใดบ้าง
ข้อก�ำหนดในการติดตัง้
การติดตัง้ แบบทีละขันตอน
้
8
10
11
ก่อนการเริ่มต้น
18
ซักล่วงหน้า (ฉีดน�้ำและซิงค์ในตัว)
ค�ำแนะน�ำส�ำหรับสารซักฟอก
Smart Check
ค�ำแนะน�ำของผ้า
18
19
20
21
การท�ำงาน
26
แผงควบคุม
ขันตอนง่
้
ายๆ ในการเริม่ ต้น
โปรแกรมอัตโนมัติ
คุณสมบัตพิ เิ ศษ
26
27
28
29
การบ�ำรุงรักษา
31
การท�ำความสะอาด
31
การแก้ไขปัญหา
36
จุดตรวจสอบ
รหัสข้อมูล
36
39
ข้อมูลจ�ำเพาะ
41
ข้อมูลจ�ำเพาะ
41
2 ไทย
WA6700N_DC68-03892A-01_TH.indd 2
2018-06-20
3:46:04
ข้อมูลเกีย่ วกับความปลอดภัย
ขอแสดงความยินดีกบั เครือ่ งซักผ้า Samsung เครือ่ งใหม่ของคุณ คูม่ อื นี้มขี อ้ มูลทีส่ ำ� คัญเกีย่ วกับการติดตัง้ การใช้งานและการบ�ำรุงรักษาเครือ่ งซักผ้า Samsung เครือ่ งใหม่
ของคุณ โปรดสละเวลาเพือ่ อ่านคูม่ อื นี้ เพือ่ ใช้ประโยชน์สงู สุดจากคุณสมบัตแิ ละคุณประโยชน์มากมายของเครือ่ งซักผ้า
ข้อมูลเกีย่ วกับความปลอดภัย
สิ่ งที่คณ
ุ ต้องทราบเกีย่ วกับค�ำแนะน�ำเพือ่ ความปลอดภัย
โปรดอ่านคูม่ อื ให้ละเอียดเพือ่ ให้ทราบถึงวิธใี ช้อปุ กรณ์อย่างปลอดภัยและสามารถใช้คณ
ุ ลักษณะและการท�ำงานขันสู
้ งต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โปรดเก็บคูม่ อื ไว้ในที่
ปลอดภัยใกล้กบั เครือ่ ง เพือ่ ใช้อา้ งอิงในอนาคต ใช้อปุ กรณ์น้เี พือ่ วัตถุประสงค์ทอ่ี ธิบายในคูม่ อื ค�ำแนะน�ำนี้เท่านัน้
ค�ำเตือนและค�ำแนะน�ำเพือ่ ความปลอดภัยในคูม่ อื นี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงสภาวะและสถานการณ์ทงั ้ หมดทีส่ ามารถเกิดขึน้ ได้ คุณมีหน้าทีจ่ ะต้องใช้สามัญส�ำนึก ความระมัดระวัง
และใส่ใจกับการติดตัง้ บ�ำรุงรักษา และใช้งานเครือ่ งซักผ้า
เนื่องจากค�ำแนะน�ำในการใช้งานต่อไปนี้ใช้สำ� หรับหลายรุน่ ลักษณะของเครือ่ งซักผ้าของคุณอาจแตกต่างจากทีอ่ ธิบายในคูม่ อื นี้ และสัญญาณค�ำเตือนบางอย่างอาจไม่มผี ล
ถ้าคุณมีขอ้ ซักถามหรือข้อกังวลใด โปรดติดต่อศูนย์บริการทีใ่ กล้ทส่ี ดุ หรือหาความช่วยเหลือและข้อมูลออนไลน์ได้ท่ี www.samsung.com
ข้อมูลส�ำคัญเพือ่ ความปลอดภัย
ความหมายของสัญลักษณ์และเครือ่ งหมายในคูม่ อื ผูใ้ ช้นี้:
ค�ำเตือน
อันตรายหรือการกระท�ำทีไ่ ม่ปลอดภัยทีอ่ าจท�ำให้เกิด การบาดเจ็บร้ายแรง และ/หรือทรัพย์สินเสียหาย
ข้อควรระวัง
อันตรายหรือการกระท�ำทีไ่ ม่ปลอดภัยทีอ่ าจท�ำให้เกิด การบาดเจ็บหรือท�ำให้สิ่งของเสียหาย
หมายเหตุ
แสดงว่ามีความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดการบาดเจ็บหรือสิง่ ของเสียหาย
สัญลักษณ์คำ� เตือนเหล่านี้ มใี ห้เพือ่ ป้ องกันการบาดเจ็บของตัวคุณเองและบุคคลอืน่
โปรดปฏิ บตั ิ ตามอย่างเคร่งครัด
หลังจากอ่านคูม่ อื นี้ แล้ว โปรดเก็บไว้เพือ่ น�ำมาอ้างอิ งในภายหลัง
อ่านค�ำแนะน�ำทัง้ หมดก่อนทีจ่ ะใช้อปุ กรณ์
เช่นเดียวกับอุปกรณ์ทกุ ชนิดทีใ่ ช้ไฟฟ้าและมีชน้ิ ส่วนทีเ่ คลือ่ นไหว อุปกรณ์น้อี าจมีอนั ตรายได้ ในการใช้อปุ กรณ์น้อี ย่างปลอดภัย โปรดท�ำความเข้าใจกับการท�ำงาน
และใช้ความระมัดระวังขณะใช้งาน
ไทย 3
WA6700N_DC68-03892A-01_TH.indd 3
2018-06-20
3:46:04
ข้อมูลเกีย่ วกับความปลอดภัย
ข้อมูลเกีย่ วกับความปลอดภัย
ข้อควรระวังเพือ่ ความปลอดภัยที่สำ� คัญ
ค�ำเตือน
ในการลดความเสี่ยงจากไฟ การระเบิด ไฟฟ้ าช็อต หรือการบาดเจ็บขณะใช้อปุ กรณ์ โปรดปฏิ บตั ิ ตามข้อควรระวังเพือ่
ความปลอดภัยต่อไปนี้ :
1. อุปกรณ์น้ไี ม่เหมาะส�ำหรับบุคคลทีม่ สี ภาพร่างกาย ประสาทสัมผัสหรือจิตทีไ่ ม่ปกติ รวมถึงเด็กหรือบุคคลทีข่ าดประสบการณ์
ความรู้ ยกเว้นจะได้รบั การดูแลหรือได้รบั ค�ำแนะน�ำในการใช้งานโดยบุคคลทีร่ บั หน้าทีด่ แู ล โปรดระวังมิให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์น้ี
2. ส�ำหรับใช้ในยุโรป: อุปกรณ์น้สี ามารถใช้งานโดยเด็กทีม่ อี ายุ 8 ปีขน้ึ ไปและบุคคลทีม่ สี มรรถภาพร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือ
สภาพจิตไม่เป็นปกติ หรือขาดประสบการณ์หรือความรู้ ถ้าได้รบั การดูแลหรือได้รบั ค�ำแนะน�ำในการใช้งานโดยบุคคลทีร่ บั หน้าที่
ดูแล ห้ามเด็กเล่นกับอุปกรณ์น้ี ห้ามเด็กท�ำความสะอาดหรือบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์โดยไม่มกี ารดูแล
3. โปรดดูแลมิให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์น้ี
4. กรณีทป่ี ลักไฟของเครื
๊
อ่ งใช้ไฟฟ้านี้เกิดเสียหาย ต้องให้ผผู้ ลิต ตัวแทนให้บริการ หรือผูท้ ม่ี คี วามช�ำนาญเป็นผูเ้ ปลีย่ นสายไฟ
เพือ่ ไม่ให้เกิดอันตราย
5. โปรดใช้ชดุ ท่อใหม่ทม่ี าพร้อมกับอุปกรณ์ และไม่ควรใช้ชดุ ท่อเดิม
6. ส�ำหรับเครือ่ งซักผ้าทีม่ ชี อ่ งเปิดระบายความร้อนทีฐ่ าน ค�ำแนะน�ำการติดตัง้ จะระบุให้ระวังอย่าให้พรมปิดกัน้ ช่องนี้
7. ส�ำหรับใช้ในยุโรป: ห้ามเด็กอายุต่ำ� กว่า 3 ขวบใช้อปุ กรณ์ ยกเว้นกรณีทม่ี ผี ดู้ แู ลอย่างต่อเนื่อง
8. ข้อควรระวัง: เพือ่ ป้องกันอันตรายจากการรีเซ็ตอุปกรณ์ตดั ความร้อนโดยไม่ตงั ้ ใจ ห้ามจ่ายไฟให้กบั อุปกรณ์น้ผี า่ นอุปกรณ์
สวิตช์ภายนอก เช่น เครือ่ งตัง้ เวลา หรือต่อกับวงจรทีม่ กี ารปิดเปิดสวิตช์เป็นประจ�ำโดยหน่วยงานผูจ้ า่ ยไฟ
9. อุปกรณ์น้อี อกแบบมาส�ำหรับใช้ภายในครัวเรือนเท่านัน้ และไม่ได้ออกแบบมาเพือ่ ใช้งานเช่น:
------
พืน้ ทีค่ รัวพนักงานในร้านค้า ส�ำนักงาน และสภาพแวดล้อมการท�ำงานแบบอืน่ ๆ
โรงเรือนเกษตร
การใช้งานโดยลูกค้าผูเ้ ข้าพักในโรงแรม โมเต็ล และสภาพแวดล้อมทีพ่ กั อาศัยอืน่ ๆ
สภาพแวดล้อมแบบเบดแอนด์เบรกฟาสต์
พืน้ ทีก่ ารใช้งานส่วนกลางในอพาร์ตเมนต์หรือห้องซักรีด
4 ไทย
WA6700N_DC68-03892A-01_TH.indd 4
2018-06-20
3:46:04
ข้อมูลเกีย่ วกับความปลอดภัย
ค�ำเตือนที่สำ� คัญส�ำหรับการติ ดตัง้
ค�ำเตือน
การติดตัง้ อุปกรณ์น้ตี อ้ งกระท�ำโดยช่างเทคนิคทีไ่ ด้รบั การรับรอง หรือบริษทั ผูใ้ ห้บริการ
ั
• มิฉะนัน้ อาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้ การระเบิด ปญหากั
บผลิตภัณฑ์ หรือการบาดเจ็บ
ต่อสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าทีผ่ นังตามข้อก�ำหนดทางไฟฟ้าของพืน้ ที่ ใช้เต้ารับส�ำหรับอุปกรณ์น้เี ท่านัน้ และโปรดอย่าใช้สายไฟส�ำหรับต่อ
• การใช้เต้ารับไฟฟ้าทีผ่ นังร่วมกับอุปกรณ์อน่ื โดยผ่านสายไฟส�ำหรับต่อ หรือแถบปลักไฟ
๊ อาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้
้
้
• ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟา ความถี่ และกระแสไฟฟาตรงกับในข้อมูลจ�ำเพาะของผลิตภัณฑ์ มิฉะนัน้ อาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้ ต่อสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า
ทีผ่ นังอย่างแน่นหนา
น�ำสิง่ แปลกปลอมทัง้ หมด เช่น ฝุน่ ละอองหรือน�้ำออกจากขัวของปลั
้
กไฟและหน้
๊
าสัมผัสเป็นประจ�ำ โดยใช้ผา้ แห้ง
• ถอดปลักไฟและท�
๊
ำความสะอาดด้วยผ้าแห้ง
• มิฉะนัน้ อาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้
• ต่อปลักไฟเข้
๊
ากับเต้ารับโดยให้สายไฟพาดไปทางพืน้
ถ้าคุณต่อปลักไฟกั
๊ บเต้ารับในทางตรงกันข้าม ลวดน�ำไฟฟ้าภายในสายไฟอาจเสียหายและท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้
อุปกรณ์น้ตี อ้ งได้รบั การลงกราวด์อย่างเหมาะสม
ห้ามลงกราวด์อปุ กรณ์กบั ท่อก๊าซ ท่อน�้ำพลาสติก หรือสายโทรศัพท์
ั
• มิฉะนัน้ อาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้ การระเบิด หรือปญหากั
บผลิตภัณฑ์
• ห้ามต่อปลักไฟฟ
๊ ้ ากับเต้ารับไฟฟ้าทีไ่ ม่ได้ลงกราวด์อย่างถูกต้อง และโปรดตรวจสอบว่าเป็นไปตามข้อก�ำหนดของท้องถิน่ และของประเทศ
ห้ามติดตัง้ อุปกรณ์น้ใี กล้เครือ่ งท�ำความร้อน วัตถุไวไฟ
ห้ามติดตัง้ อุปกรณ์น้ใี นทีช่ น้ื มีน้�ำมัน หรือมีฝนุ่ มาก ในต�ำแหน่งทีไ่ ด้รบั แสงแดดหรือน�้ำ (น�้ำฝน) โดยตรง
ห้ามติดตัง้ อุปกรณ์น้ใี นต�ำแหน่งทีม่ อี ณ
ุ หภูมติ ่ำ�
• น�้ำทีแ่ ข็งตัวจะท�ำให้ทอ่ ต่างๆ ระเบิด
ห้ามใช้เครือ่ งแปลงไฟฟ้า
• การท�ำเช่นนี้อาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้
ห้ามใช้ปลักไฟที
๊ เ่ สียหาย สายไฟ หรือเต้ารับไฟฟ้าทีเ่ สียหาย หลวม
• การท�ำเช่นนี้อาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้
ห้ามดึงหรือหักงอสายไฟมากเกินไป
ห้ามบิดหรือผูกสายไฟเป็นปม
อย่าเกีย่ วสายไฟไว้กบั วัตถุทเ่ี ป็นโลหะ วางของหนักบนสายไฟ สอดสายไฟไว้ระหว่างสิง่ ของ หรือดันสายไฟไว้ในช่องด้านหลังของอุปกรณ์
• การท�ำเช่นนี้อาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้
ควรจัดวางอุปกรณ์น้เี พือ่ ให้สามารถเข้าถึงปลักไฟ
๊ ก๊อกน�้ำและท่อระบายน�้ำได้โดยง่าย
ไทย 5
WA6700N_DC68-03892A-01_TH.indd 5
2018-06-20
3:46:04
ข้อมูลเกีย่ วกับความปลอดภัย
ข้อมูลเกีย่ วกับความปลอดภัย
ข้อควรระวังในการติ ดตัง้
ข้อควรระวัง
อุปกรณ์น้คี วรอยูใ่ นต�ำแหน่งทีส่ ามารถเอือ้ มถึงปลักไฟได้
๊
งา่ ย
้
• มิฉะนัน้ อาจท�ำให้เกิดไฟฟาช็อต เพลิงไหม้เนื่องจากไฟฟ้ารัว่
ค�ำเตือนที่สำ� คัญส�ำหรับการใช้งาน
ค�ำเตือน
ถ้าอุปกรณ์มนี ้�ำล้นท่วม ให้ตดั ไฟฟ้าและการจ่ายน�้ำทันที และติดต่อศูนย์บริการใกล้บา้ น
• ห้ามสัมผัสปลักไฟด้
๊ วยมือทีเ่ ปียก
• มิฉะนัน้ อาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อต
ถ้าอุปกรณ์มเี สียงผิดปกติ มีควันหรือกลิน่ ไหม้ ให้ถอดปลักทั
๊ นที และติดต่อศูนย์บริการ Samsung ใกล้บา้ น
• มิฉะนัน้ อาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้
ถ้ามีกา๊ ซรัว่ (เช่น ก๊าซโพรเพน ก๊าซหุงต้ม ฯลฯ) ให้ระบายอากาศทันที โดยไม่สมั ผัสกับปลักไฟ
๊ ห้ามสัมผัสกับอุปกรณ์หรือสายไฟ
• ห้ามใช้พดั ลมไฟฟ้า
• อาจเกิดประกายไฟทีท่ ำ� ให้ระเบิดหรือเพลิงไหม้
อย่าให้เด็กเล่นบนเครือ่ งซักผ้าหรือในเครือ่ งซักผ้า นอกจากนี้ เมือ่ ทิง้ อุปกรณ์ ให้ถอดฝาปิดออก
• ถ้าติดอยูภ่ ายใน เด็กอาจหายใจไม่ออกจนกระทังเสี
่ ยชีวติ
ห้ามซักผ้าทีเ่ ปื้อนน�้ำมันเชือ้ เพลิง น�้ำมันก๊าด เบนซีน ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ หรือสารไวไฟหรือสารระเหยชนิดต่างๆ
• อาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้หรือระเบิดได้
ห้ามสัมผัสปลักไฟด้
๊ วยมือทีเ่ ปียก
• อาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
โปรดอย่าสอดมือหรือโลหะเข้าใต้เครือ่ งซักผ้าขณะทีเ่ ครือ่ งก�ำลังท�ำงาน
• อาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บได้
โปรดอย่าซ่อมแซม ถอดประกอบ หรือดัดแปลงเครือ่ งด้วยตนเอง
• ห้ามใช้ฟิวส์ (เช่น สายทองแดง ลวดโลหะ ฯลฯ) นอกเหนือจากฟิวส์มาตรฐาน
• เมือ่ อุปกรณ์หรือสายไฟเสียหายและจ�ำเป็นต้องซ่อมหรือเปลีย่ นใหม่ โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บา้ นคุณ
ั
• มิฉะนัน้ อาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้ ปญหากั
บผลิตภัณฑ์ หรือการบาดเจ็บ
• ในกรณีน้ี ผลิตภัณฑ์จะไม่ได้รบั ความคุม้ ครองตามการรับประกันมาตรฐานทีม่ าจาก Samsung และ Samsung จะไม่มสี ว่ นรับผิดชอบต่อการท�ำงานผิดปกติหรือ
ความเสียหายทีเ่ กิดจากการด�ำเนินการดังกล่าว
6 ไทย
WA6700N_DC68-03892A-01_TH.indd 6
2018-06-20
3:46:04
ข้อมูลเกีย่ วกับความปลอดภัย
ถอดปลักไฟเมื
๊
อ่ ไม่ได้ใช้อปุ กรณ์เป็นเวลานาน หรือระหว่างพายุฝนฟ้าคะนอง
• มิฉะนัน้ อาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้
ั่
อย่าใส่มอื ลงในถังทีก่ ำ� ลังหมุนระหว่างรอบการปนหมาด
• อาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บได้ ถ้าเครือ่ งซักผ้าไม่หยุดหมุนภายใน 15 วินาทีหลังจากทีค่ ณ
ุ เปิดฝา โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Samsung ทันที
อย่าให้เด็ก (หรือสัตว์เลีย้ ง) เล่นบนเครือ่ งซักผ้าหรือในเครือ่ งซักผ้า
ประตูเครือ่ งซักผ้านัน้ ไม่สามารถเปิดได้โดยง่ายจากภายใน และเด็กอาจได้รบั บาดเจ็บร้ายแรงถ้าติดอยูภ่ ายใน
เมือ่ ใช้น้�ำร้อนในการซัก โปรดใช้น้�ำร้อนทีม่ อี ณ
ุ หภูมไิ ม่เกิน 50°C ชิน้ ส่วนทีเ่ ป็นพลาสติกอาจบิดเบีย้ วหรือเสียหาย และอาจก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
ข้อควรระวังในการใช้งาน
ข้อควรระวัง
เมือ่ เครือ่ งซักผ้าเปื้อนสิง่ แปลกปลอมเช่น สารซักฟอก สิง่ สกปรก เศษอาหาร ฯลฯ ให้ถอดปลักไฟและท�
๊
ำความสะอาดเครือ่ งด้วยผ้านุ่มชุบน�้ำหมาดๆ
• มิฉะนัน้ อาจท�ำให้ผลิตภัณฑ์เปลีย่ นสี เปลีย่ นรูป เสียหาย หรือเกิดสนิม
ผลิตภัณฑ์ทค่ี ณ
ุ ซือ้ นี้ได้รบั การออกแบบมาส�ำหรับใช้ในครัวเรือนเท่านัน้
การใช้เพือ่ ธุรกิจจะถือเป็นการใช้ผดิ วัตถุประสงค์ ในกรณีน้ี ผลิตภัณฑ์จะไม่ได้รบั ความคุม้ ครองตามการรับประกันมาตรฐานทีม่ าจาก Samsung และ Samsung จะไม่มสี ว่ น
รับผิดชอบต่อการท�ำงานผิดปกติหรือความเสียหายทีเ่ กิดจากการใช้ผดิ วัตถุประสงค์ดงั กล่าว
อย่ายืนบนอุปกรณ์หรือวางสิง่ ของ (เช่น ผ้า เทียนทีจ่ ดุ ไฟแล้ว บุหรีท่ ต่ี ดิ ไฟ จาน สารเคมี วัตถุทเ่ี ป็นโลหะ ฯลฯ) บนอุปกรณ์
ั
• มิฉะนัน้ อาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้ หรือปญหากั
บผลิตภัณฑ์
อย่ากดปุม่ ต่างๆ ด้วยของแหลม เช่น หมุด มีด เล็บ ฯลฯ
• อาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือบาดเจ็บได้
ค�ำเตือนที่สำ� คัญส�ำหรับการท�ำความสะอาด
ค�ำเตือน
ห้ามท�ำความสะอาดอุปกรณ์ โดยฉีดน�้ำใส่ตวั เครือ่ งโดยตรง
ห้ามใช้สารท�ำความสะอาดทีเ่ ป็นกรดรุนแรง
ก่อนทีจ่ ะท�ำความสะอาดหรือดูแลรักษาเครือ่ ง โปรดถอดปลักของเครื
๊
อ่ งออกจากแหล่งจ่ายไฟ หรือปิดเครือ่ งทีป่ มุ่ เปิด/ปิด
• มิฉะนัน้ อาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้
ไทย 7
WA6700N_DC68-03892A-01_TH.indd 7
2018-06-20
3:46:04
การติดตัง้
โปรดด�ำเนินการตามค�ำแนะน�ำเหล่านี้ดว้ ยความรอบคอบเพือ่ ให้แน่ใจว่าสามารถติดตัง้ เครือ่ งซักผ้าได้อย่างถูกต้องและเพือ่ ป้องกันอุบตั เิ หตุเมือ่ เริม่ ซักผ้า
มีชิ้นส่วนใดบ้าง
ั
โปรดตรวจสอบว่าชิน้ ส่วนทังหมดนี
้
้อยูใ่ นบรรจุภณ
ั ฑ์ของผลิตภัณฑ์ ถ้าคุณพบปญหากั
บเครือ่ งซักผ้าหรือชิน้ ส่วน โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ Samsung
หรือผูข้ ายปลีกในพืน้ ที่
01
การติ ดตัง้
06
02
07
03
08
09
04
10
11
05
01
ประตู
02
ซิงค์ในตัว
03
ช่องใส่ผงซักฟอก
04
Water Jet (ฉีดน�้ำ)
05
ขาตัง้ ปรับระดับ
06
แผงควบคุม
07
ท่อจ่ายน�้ำ (เย็น)
08
ตัวกรองเศษด้าย (ด้านหน้า)
09
ตัวกรองเศษด้าย (ด้านหลัง)
10
สายไฟ
11
ท่อน�้ำทิง้
8 ไทย
WA6700N_DC68-03892A-01_TH.indd 8
2018-06-20
3:46:04
หมายเหตุ
•
•
•
•
ชิน้ ส่วนทีม่ เี ครือ่ งหมายดอกจัน (*) อาจมีหรือไม่มใี ห้ในบางรุน่
ประตู: โปรดปิดประตูไว้เสมอขณะทีเ่ ครือ่ งท�ำงาน
ตัวกรองเศษด้าย: ท�ำหน้าทีเ่ ก็บเศษด้ายทีส่ ะสมจากการซักผ้า
ขาตัง้ ปรับระดับ: ปรับขาเพือ่ ให้เครือ่ งซักผ้าได้ระดับบนพืน้ เรียบ
การติ ดตัง้
ไทย 9
WA6700N_DC68-03892A-01_TH.indd 9
2018-06-20
3:46:05
การติดตัง้
ข้อก�ำหนดในการติ ดตัง้
ค�ำเตือนเกีย่ วกับไฟฟ้ าและการลงกราวด์
ค�ำเตือน
การติ ดตัง้
•
•
•
•
•
ต้องใช้ฟิวส์หรือเบรกเกอร์วงจร AC 220 V / 50 Hz
โปรดใช้วงจรสาขาแยกส�ำหรับเครือ่ งซักผ้าโดยเฉพาะ
ห้ามใช้สายไฟส�ำหรับต่อ
ใช้สายไฟทีม่ ากับเครือ่ งซักผ้าเท่านัน้
ห้ามต่อสายกราวด์เข้ากับท่อพลาสติก ท่อก๊าซ หรือท่อน�้ำร้อน
การระบายน�้ำ
•
•
ตรวจสอบว่าท่อระบายน�้ำทิง้ ไม่อดุ ตัน
เราขอแนะน�ำให้ใช้ทอ่ ตัง้ ทีม่ คี วามสูง 90-100 ซม. ท่อระบายน�้ำต้อง
เชือ่ มต่อผ่านคลิปท่อไปยังท่อตัง้ ดังกล่าว และท่อตัง้ ต้องครอบท่อ
ระบายน�้ำได้ทงั ้ หมด
ั ๊ านัน้
ข้อก�ำหนดส�ำหรับท่อตัง้ ทีร่ ะบุในทีน่ ้ใี ช้เฉพาะรุน่ ทีม่ ปี มเท่
การปรับระดับ
•
•
เพือ่ ป้องกันการสันหรื
่ อเสียงดัง โปรดติดตัง้ เครือ่ งซักผ้าบนพืน้ ทีแ่ น่นหนา
และเรียบ โดยไม่มแี ท่นรองหรืออิฐรอง
จัดวางเครือ่ งซักผ้าห่างจากผนังด้านต่างๆ 10 ซม.
การจ่ายน�้ำ
•
•
•
โปรดตรวจสอบว่าก๊อกน�้ำอยูใ่ นระยะทีเ่ อือ้ มถึงได้งา่ ย
ปิดก๊อกเมือ่ ไม่ได้ใช้งานเครือ่ งซักผ้า
ตรวจสอบรอยรัวที
่ ข่ อ้ ต่อของท่อจ่ายน�้ำเข้าเป็นประจ�ำ
10 ไทย
WA6700N_DC68-03892A-01_TH.indd 10
2018-06-20
3:46:05
การติ ดตัง้ แบบทีละขันตอน
้
ขันตอนที
้
่ 1 เลือกต�ำแหน่ ง
การติ ดตัง้
ข้อก�ำหนดของต�ำแหน่ ง:
• มีพน้ื ผิวแข็ง ราบเรียบเสมอกัน โดยไม่มพี รมหรือวัสดุปพู น้ื ทีอ่ าจปิดกัน้ การระบายอากาศ
• พ้นจากแสงแดดโดยตรง
• มีพน้ื ทีว่ า่ งส�ำหรับการระบายอากาศและการเดินสายอย่างเพียงพอ
• อุณหภูมแิ วดล้อมต้องสูงกว่าจุดเยือกแข็ง (0 ˚C) อยูเ่ สมอ
• อยูห่ า่ งจากแหล่งก�ำเนิดความร้อนเสมอ
ขันตอนที
้
่ 2 ปรับขาตัง้ ปรับระดับ
น�ำผลิตภัณฑ์ออกจากบรรจุภณ
ั ฑ์
1.
2.
ค่อยๆ เลือ่ นเครือ่ งซักผ้าเข้าสูต่ ำ� แหน่งทีต่ ดิ ตัง้ การใช้แรงมากเกินไปอาจ
ท�ำให้ ขาตัง้ ปรับระดับ (A) เสียหาย
ปรับระดับเครือ่ งซักผ้าด้วยการปรับขาตัง้ ปรับระดับด้วยตนเอง
3.
เมือ่ ปรับระดับเสร็จแล้ว ขัน น็อต (B) ถ้ามีให้ (บางรุน่ อาจไม่มนี อ็ ตนี้)
A
B
ค�ำเตือน
วัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์อาจเป็นอันตรายกับเด็ก โปรดทิง้ วัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์ทงั ้ หมด (ถุงพลาสติก โฟม เป็นต้น) ให้พน้ มือเด็ก
ไทย 11
WA6700N_DC68-03892A-01_TH.indd 11
2018-06-20
3:46:05
การติดตัง้
ขันตอนที
้
่ 3 เชื่อมต่อท่อน�้ำ
ต่อท่อจ่ายน�้ำเข้ากับก๊อกน�้ำ
1.
ถอด ข้อต่อตัวแปลง (A) ออกจาก ท่อน�้ำ (B)
2.
ใช้ไขควงฟิลลิปส์เพือ่ คลายสกรูสต่ี วั บนข้อต่อ
3.
จับข้อต่อไว้และหมุน ชิ้นส่วน (C) ไปตามทิศทางของลูกศรเพือ่ คลายออก
5 มม. (*)
4.
5.
ต่อข้อต่อเข้ากับก๊อกน�้ำ และขันสกรูให้แน่นพร้อมทัง้ ยกข้อต่อขึน้
หมุน ชิ้นส่วน (C) ไปตามทิศทางของลูกศรเพือ่ ขันให้แน่น
A
การติ ดตัง้
B

C
C
12 ไทย
WA6700N_DC68-03892A-01_TH.indd 12
2018-06-20
3:46:05
6.
ในขณะจับด้านล่างของ ชิ้นส่วน (D) ไว้ ให้เชือ่ มต่อท่อจ่ายน�้ำเข้ากับ
ข้อต่อ จากนัน้ ปลด ชิ้นส่วน (D) ท่อจะต่อเข้ากับข้อต่อได้พอดีพร้อมกับ
มีเสียงคลิก
7.
ต่อปลายอีกด้านของท่อน�้ำเข้ากับวาล์วน�้ำเข้าทีด่ า้ นหลังของเครือ่ งซักผ้า
หมุนท่อตามเข็มนาฬิกาเพือ่ ขันให้แน่น
8.
เปิดก๊อกน�้ำและตรวจสอบว่ามีรอยรัวรอบบริ
่
เวณเชือ่ มต่อหรือไม่
• ถ้ามีน้�ำรัว่ ให้ทำ� ตามขันตอนข้
้
างต้นนี้ซำ้�
D
การติ ดตัง้
ไทย 13
WA6700N_DC68-03892A-01_TH.indd 13
2018-06-20
3:46:06
การติดตัง้
•
หากก๊อกน�้ำประเภทเกลียว ให้ตอ่ ท่อน�้ำเข้ากับก๊อกน�้ำตามภาพ
การติ ดตัง้
ค�ำเตือน
หยุดการใช้เครือ่ งซักผ้าถ้ามีน้�ำรัว่ และติดต่อศูนย์บริการของ Samsung ในพืน้ ที่ มิฉะนัน้ อาจท�ำให้เกิดไฟช็อต
ข้อควรระวัง
โปรดอย่าดึงท่อจ่ายน�้ำจนตึงโดยใช้แรง หากท่อจ่ายน�้ำสันเกิ
้ นไป โปรดเปลีย่ นเป็นท่อแรงดันสูงทีย่ าวขึน้
หมายเหตุ
•
•
หลังจากต่อท่อน�้ำเข้ากับข้อต่อแล้ว ให้ตรวจสอบว่ามีการเชือ่ มต่ออย่างถูกต้องหรือไม่ โดยดึงท่อจ่ายน�้ำลง
โปรดใช้กอ๊ กน�้ำแบบมาตรฐาน หากก๊อกน�้ำเป็นแบบเหลีย่ มหรือใหญ่เกินไป ให้น�ำวงแหวนออกก่อนทีจ่ ะต่อก๊อกน�้ำเข้ากับข้อต่อ
14 ไทย
WA6700N_DC68-03892A-01_TH.indd 14
2018-06-20
3:46:06
ขันตอนที
้
่ 4 วางท่อทิ้งน�้ำ
ประเภททัวไป
่
กดวงแหวนข้อต่อค้างไว้ และใส่เข้ากับท่อทิง้ น�้ำ
2.
เชือ่ มต่อท่อระบายน�้ำเข้ากับช่องระบายน�้ำ โปรดเชือ่ มต่อให้แน่นหนาโดย
ใช้วงแหวนข้อต่อ
ท่อระบายน�้ำนี้สามารถขยายได้ ปรับความยาวของท่อระบายน�้ำ
ตามต้องการ
การติ ดตัง้
1.
ไทย 15
WA6700N_DC68-03892A-01_TH.indd 15
2018-06-20
3:46:06
การติดตัง้
ประเภทปัม๊ (เฉพาะรุน่ )
A
1.
เปิด ฝาปิ ดท่อ (A) และใส่ทอ่ ระบายน�้ำ ยึดท่อระบายน�้ำโดยใช้วงแหวน
ข้อต่อ
หมายเหตุ
ต�ำแหน่ง (ด้านข้างหรือด้านหลัง) ของช่องระบายน�้ำทิง้ ขึน้ อยูก่ บั แต่ละรุน่
ฝาปิดท่อระบายน�้ำนี้อาจมีหรือไม่มใี ห้สำ� หรับบางรุน่
2.
ต่อปลายของท่อระบายน�้ำเข้ากับท่อตัง้ หรืออ่างทีอ่ ยูใ่ นต�ำแหน่งสูง
90-100 ซม. (*) จากพืน้
การติ ดตัง้
•
•
ค�ำเตือน


ตรวจสอบว่าปลายท่อระบายน�้ำไม่จมอยูใ่ นน�้ำ มิฉะนัน้ เครือ่ งซักผ้าอาจเกิด
ความเสียหายร้ายแรง
16 ไทย
WA6700N_DC68-03892A-01_TH.indd 16
2018-06-20
3:46:06
ข้อควรระวัง

•
•
อย่าต่อท่อให้มคี วามยาวเกิน 3 ม. (*) โดยรวม
อย่าให้ทอ่ ระบายน�้ำพาดผ่านกรอบประตูทส่ี งู 5 ซม. (**) ขึน้ ไปจากพืน้
•
อย่าพาดท่อระบายน�้ำผ่านด้านใต้ของเครือ่ งซักผ้า

การติ ดตัง้
ขันตอนที
้
่ 5 เปิ ดเครือ่ ง
ต่อสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าทีผ่ นัง ซึง่ มีเต้ารับไฟฟ้า AC 220 V / 50 Hz ทีผ่ า่ นการรับรองและมีการป้องกันด้วยฟิวส์หรือเบรกเกอร์วงจร จากนัน้ ให้กดปุม่ เปิ ด/ปิ ด เพือ่
เปิดเครือ่ งซักผ้า
ไทย 17
WA6700N_DC68-03892A-01_TH.indd 17
2018-06-20
3:46:07
ก่อนการเริ่มต้น
ซักล่วงหน้ า (ฉี ดน�้ำและซิ งค์ในตัว)
ข้อควรระวัง
•
•
โปรดอย่าใช้การฉีดน�้ำผิดวัตถุประสงค์ การใช้คณ
ุ สมบัตกิ ารฉีดน�้ำมากเกินไปจะเพิม่ ปริมาณการใช้น้�ำ เมือ่ เปิดน�้ำเข้าสูถ่ งั ซัก โปรดเปิดน�้ำอ่อนๆ มิฉะนัน้ อาจท�ำให้น้�ำล้นออกจากถังซัก
คุณสมบัตฉิ ดี น�้ำและซิงค์ในตัวช่วยให้คณ
ุ ซักผ้าด้วยมือก่อนทีเ่ ครือ่ งซักผ้าจะ
เริม่ ต้นการท�ำงาน คุณสมบัตฉิ ดี น�้ำใช้ได้เฉพาะเมือ่ ประตูเปิดอยู่ และตัง้ ค่า
ระดับน�้ำไว้ต่ำ� กว่าระดับสูง ส�ำหรับการซักล่วงหน้า ให้ใช้ซงิ ค์ในตัวทีอ่ อกแบบมา
เพือ่ ให้ความสะดวกในการซักมือ
ก่อนการเริ่มต้น
1.
2.
3.
ขณะทีป่ ระตูเปิดอยู่ ให้ลดซิงค์ในตัวลง และใส่ผา้ เพือ่ ใช้ซกั ล่วงหน้า
กด Water Jet (ฉี ดน�้ำ) เพือ่ จ่ายน�้ำเข้าสูซ่ งิ ค์ในตัว และซักด้วยมือ
เมือ่ เสร็จแล้ว คุณสามารถน�ำน�้ำกลับมาใช้ซำ้� ในโปรแกรมหลัก หรือระบาย
น�้ำออกได้
• ในการใช้น้�ำซ�ำ ้ ให้เทน�้ำลงในถังซักด้วยตนเอง
• ในการระบายน�้ำ ให้กด แผงขยีผ้ า้ จากนัน้ เลือก ระบายน�้ำ
•
ส�ำหรับการใช้งานครังแรก
้ ปุม่ ฉีดน�้ำจะจ่ายน�้ำเข้าสูช่ อ่ งใส่ผงซักฟอกเป็น
เวลา 1 วินาที เพือ่ ไล่อากาศออกจากท่อน�้ำ หลังจากใช้งานครังแรก
้ การ
ฉีดน�้ำจะหยุดโดยอัตโนมัตเิ มือ่ จ่ายน�้ำครบ 5 นาที
ห้ามใช้เพือ่ วัตถุประสงค์อน่ื นอกเหนือจากการซักล่วงหน้า เช่น การซัก
รองเท้าหรืออาบน�้ำสัตว์
หมายเหตุ
•
•
ถ้าต้องการซักผ้าด้วยมือขณะทีเ่ ครือ่ งท�ำงาน ให้กด เริ่ม/พัก เพือ่ หยุดการ
ท�ำงาน และท�ำตามขันตอน
้
1-3 ข้างต้น
ถ้าคุณเปิดทัง้ ประตูและซิงค์ในตัว ให้ลดระดับซิงค์ในตัวลงด้วยตนเองเพือ่
ซักล่วงหน้า
•
18 ไทย
WA6700N_DC68-03892A-01_TH.indd 18
2018-06-20
3:46:07
ค�ำแนะน�ำส�ำหรับสารซักฟอก
ในการเติมผงซักฟอกเฉพาะส�ำหรับผ้าบางประเภท ให้ทำ� ตามขันตอนเหล่
้
านี้:
1.
2.
3.
4.
เปิดประตู จากนัน้ เปิดซิงค์ในตัวให้เห็นถังซัก
หาช่องใส่ผงซักฟอก จากนัน้ เลือ่ นเปิด
ใส่ผงซักฟอกตามทีผ่ ผู้ ลิตแนะน�ำ อย่าใส่เกินขีดสูงสุดตามเครือ่ งหมายทีต่ วั
จ่ายแบบปีก
ถ้าจ�ำเป็น ให้ใส่น้�ำยาปรับผ้านุ่มตามทีเ่ หมาะสม อย่าใส่เกินขีดสูงสุดตาม
เครือ่ งหมายทีต่ วั กัน้ น�้ำยาปรับผ้านุ่ม
ข้อควรระวัง
•
ก่อนการเริ่มต้น
โปรดใช้ผงซักฟอกประเภททีเ่ หมาะสม การใช้ผงซักฟอกมากเกินไปอาจ
ท�ำให้ผงซักฟอกไม่ละลาย
ไทย 19
WA6700N_DC68-03892A-01_TH.indd 19
2018-06-20
3:46:07
ก่อนการเริ่มต้น
Smart Check
ั ชนั นี้ ขันแรก
หากต้องการเปิดใช้งานฟงก์
้
คุณต้องดาวน์โหลด Samsung Washer ที่ Play Store หรือ Apple Store และติดตัง้ ในอุปกรณ์เคลือ่ นทีซ่ ง่ึ มีกล้อง
ั ชนั ่ Smart Check ได้รบั การปรับให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุดกับโทรศัพท์รนุ่
ฟงก์
Galaxy & iPhone (เฉพาะบางรุน่ )
1.
2.
3.
ก่อนการเริ่มต้น
4.
5.
กดปุม่ ล้างน�้ำ(ครัง)้ + เพิ่มเวลาปัน่ แห้ง ค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลา
3 วินาทีเพือ่ เข้าสูโ่ หมด Smart Check
เครือ่ งซักผ้าจะเริม่ กระบวนการวินจิ ฉัยด้วยตนเอง และแสดงรหัส
ั
ข้อผิดพลาดถ้าพบปญหา
หมายเหตุ
•
•
•
ั ชนั Smart Check อาจแตกต่างกันไปในแต่ละภาษา
ชือ่ ฟงก์
ถ้าเครือ่ งซักผ้ามีไฟสะท้อนบนจอแสดงผล แอปพลิเคชันอาจไม่
่
สามารถ
รับรูร้ หัสข้อผิดพลาด
ถ้าแอปพลิเคชันไม่รบั รูร้ หัสของ Smart Check ติดต่อกัน ให้ป้อนรหัส
ข้อผิดพลาดด้วยตนเองลงในหน้าจอของแอป
เรียกใช้แอป Samsung Washer บนอุปกรณ์เคลือ่ นที่ และแตะ Smart
Check
ถืออุปกรณ์เคลือ่ นทีใ่ กล้กบั แผงจอแสดงผลของเครือ่ งซักผ้า โดยหันด้าน
หน้าของอุปกรณ์เคลือ่ นทีเ่ ข้าหาเครือ่ งซักผ้า จากนัน้ แอปพลิเคชันจะรั
่ บรู้
รหัสข้อผิดพลาดโดยอัตโนมัติ
เมือ่ รับรูร้ หัสข้อผิดพลาดได้อย่างถูกต้อง แอปพลิเคชันจะแสดงข้
่
อมูลโดย
ละเอียดส�ำหรับข้อผิดพลาด พร้อมกับวิธกี ารด�ำเนินการต่อไป
20 ไทย
WA6700N_DC68-03892A-01_TH.indd 20
2018-06-20
3:46:07
ค�ำแนะน�ำของผ้า
จุดตรวจสอบ
•
•
•
ตรวจสอบรอยเปื้อนหรือสิง่ สกปรก ชุบผงซักฟอกเล็กน้อยกับผ้าขนหนูสขี าว ใช้ผา้ ขนหนูสขี าวขยีก้ บั ผ้าสกปรกเพือ่ ย้ายให้สงิ่ สกปรกหรือสีมาอยูท่ ผ่ี า้ ขนหนูสขี าว
ก่อนทีจ่ ะซัก ใช้น้�ำยาซักผ้าป้ายแขนเสือ้ คอปก สาบเสือ้ และกระเป๋า โดยใช้แปรงขัด
ผ้าทีม่ กี ารอัดจีบซึง่ ตัดเย็บจากผ้าขนสัตว์ตอ้ งได้รบั การดูและเป็นพิเศษด้วยการมัดไว้ดว้ ยกันก่อนซัก น�ำด้ายออกหลังจากทีก่ ารซักและการอบแห้งเสร็จสมบูรณ์
ข้อควรระวัง
•
•
•
ก่อนการเริ่มต้น
ห้ามวางหรือเก็บผ้าห่มไว้ในถัง
อย่าวางเทียนหรือแหล่งความร้อนไว้ภายในหรือบนเครือ่ งซักผ้า
ห้ามซักผ้าชนิดต่อไปนี้
• เนคไท เสือ้ ชัน้ ใน เสือ้ แจ็คเก็ต สูท และเสือ้ โค้ท อาจเสียรูปเนื่องจากการหดหรือสีตกบนพืน้ ผิว ผ้าเหล่านี้สว่ นใหญ่ทำ� จากไนลอน โพลีโนสิก และ/หรือเส้นใย
ผสม
• ผ้าทีถ่ กั ทอให้มรี อยยับ รอยนูน หรือมีเรซิน จะเปลีย่ นรูปได้งา่ ยเมือ่ แช่น้�ำ
• ผ้าทีส่ ตี กง่าย ท�ำจากฝ้าย ขนสัตว์ ไหมย่น ชุดหนังและเครือ่ งตกแต่ง ตลอดจนเสือ้ ผ้าทีม่ กี ารตกแต่ง
• ผ้ากันน�้ำ ทีน่ อน หรือผ้าห่มขนสัตว์ ผ้าคลุมกันฝน เสือ้ แจ็คเก็ตและกางเกงตกปลา ชุดสกี ถุงนอน ผ้าคลุมผ้าอ้อม ชุดออกก�ำลังกาย ผ้าคลุมรถยนต์ จักรยาน
และจักรยานยนต์ ผ้าเช็ดเท้าในห้องอาบน�้ำ และผ้ากันน�้ำอืน่ ๆ
ไทย 21
WA6700N_DC68-03892A-01_TH.indd 21
2018-06-20
3:46:07
ก่อนการเริ่มต้น
ขันตอนที
้
่ 1 คัดแยก
แยกผ้าตามเกณฑ์ดงั นี้ :
•
•
•
•
ฉลากดูแลผ้า: แยกผ้าเป็น ผ้าฝ้าย ผ้าเนื้อผสม ผ้าใยสังเคราะห์ ผ้าไหม ผ้าขนสัตว์ และเรยอน
สี: แยกผ้าขาวออกจากผ้าสี
ขนาด: การน�ำผ้าทีม่ ขี นาดแตกต่างมารวมเข้าไว้ดว้ ยกันในถังซักจะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการซัก
ความบอบบาง: ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำในการดูแลผ้าแต่ละชนิดในฉลากการดูแลผ้าส�ำหรับผ้าทีต่ อ้ งมีการถนอม เช่น ผ้าขนสัตว์ลว้ น ม่า่ น และผ้าไหม
หมายเหตุ
โปรดดูฉลากดูแลผ้าบนเสือ้ ผ้า และแยกเสือ้ ผ้าตามนัน้ ก่อนเริม่ ต้นซัก
ขันตอนที
้
่ 2 น�ำสิ่ งของออกจากกระเป๋าให้หมด
ก่อนการเริ่มต้น
น�ำสิ่ งของออกจากกระเป๋าของเสือ้ ผ้า และน�ำสิ่ งสกปรกออก
•
•
•
•
•
วัตถุทเ่ี ป็นโลหะ เช่น เหรียญ เข็มหมุด และหัวเข็มขัดบนเสือ้ ผ้าอาจท�ำให้ผา้ อืน่ ๆ และถังซักเสียหาย
ั
กลับผ้าทีม่ กี ระดุมและเสือ้ ผ้าทีม่ ลี ายปกเอาด้
านในออกมาด้านนอก
ถ้าไม่รดู ซิปกางเกงหรือแจ็คเก็ตปิดไว้ขณะซัก ถังซักอาจเสียหายได้
โปรดรูปซิปปิดไว้
เสือ้ ผ้าทีม่ เี ชือกยาวอาจพันกับผ้าชิน้ อืน่ โปรดมัดเชือกไว้กอ่ นทีจ่ ะซักผ้า
ขันตอนที
้
่ 3 ใช้ตาข่ายส�ำหรับซักผ้าหรือซักแยกต่างหาก
•
•
•
ต้องใส่ชดุ ชัน้ ในสตรี (ซักน�้ำได้) ลงในถุงใส่ผา้ ส�ำหรับซัก ส่วนทีเ่ ป็นโลหะของชุดชัน้ ในสตรีอาจท�ำให้วสั ดุแตกหักและท�ำความเสียหายแก่เสือ้ ผ้าได้
ผ้าแคชเมียร์และผ้าทีม่ คี วามฟู และผ้าน�้ำหนักเบา (เช่น ผ้าประดับลูกไม้ ชุดชัน้ ใน ถุงน่องไนล่อน ผ้าใยสังเคราะห์ เป็นต้น) อาจลอยขึน้ และท�ำให้ผา้ ได้รบั คามเสีย
ั
หาย และท�ำให้เครือ่ งซักผ้าเกิดปญหาขึ
น้ ได้ ใช้ตาข่ายส�ำหรับซักผ้าเพือ่ ซักแยกต่างหาก
อย่าซักถุงใส่ผา้ เพียงอย่างเดียวโดยไม่มผี า้ อืน่ เนื่องจากอาจท�ำให้เกิดการสันสะเทื
่
อนทีท่ ำ� ให้เครือ่ งซักผ้าเคลือ่ นทีแ่ ละอาจท�ำให้ได้รบั บาดเจ็บ
ข้อควรระวัง
โปรดแช่ผา้ ทีพ่ องตัวได้ (เช่น ผ้าห่มหรือผ้านวมยัดส�ำลีหรือไมโครไฟเบอร์) ในน�้ำก่อนทีจ่ ะเริม่ โปรแกรม
• ผ้าทีพ่ องตัวได้อาจท�ำให้เกิดความเสียหายต่อผ้าหรือเครือ่ งระหว่างการซักหรืออบแห้ง
• ไม่วา่ ขนาดเล็กหรือใหญ่ การซักผ้าห่มหรือผ้าคลุมจะปลอดภัยและสะอาดยิง่ ขึน้ ถ้าซักครังละชิ
้ น้ การใส่ผา้ ห่มขนาดต่างกันสองชิน้ ในครังเดี
้ ยวอาจท�ำให้ประสิทธิภาพ
การอบแห้งลดลงเนื่องจากผ้าไม่สมดุล
22 ไทย
WA6700N_DC68-03892A-01_TH.indd 22
2018-06-20
3:46:07
ในการใส่ผา้ ห่ม
พับผ้าห่มตามทีแ่ สดง จากนัน้ ใส่ไม่ให้เกิน พืน้ ที่พลาสติ ก (A) ของถังซัก ก่อนทีจ่ ะใส่ในถังซัก
A
ก่อนการเริ่มต้น
ไทย 23
WA6700N_DC68-03892A-01_TH.indd 23
2018-06-20
3:46:08
ก่อนการเริ่มต้น
ขันตอนที
้
่ 4 แช่ผา้ ก่อนซัก (ถ้าจ�ำเป็ น)
•
•
•
ส�ำหรับรอยเปื้อนทีป่ กเสือ้ แขนเสือ้ สาบ และกระเป๋า ให้ทาน�้ำยาซักผ้าและใช้แปรงขัดเบาๆ ก่อนซัก
ใช้ผงซักฟอกและน�้ำยาซักผ้า ห้ามใช้สบู่ เนื่องจากอาจมีการตกค้างในถังซักหลังจากซักเสร็จ
ซักถุงเท้าสีขาว แขนเสือ้ และคอปกเสือ้ ด้วยการแปรงด้วยผงซักฟอกเล็กน้อย
ข้อควรระวัง
โปรดใส่ผา้ ทัง้ หมดในถุง
• ถ้ามีผา้ ยืน่ ออกมาอาจท�ำให้เกิดความเสียหายกับเครือ่ งหรือกับผ้า หรืออาจท�ำให้น้�ำรัว่
• โปรดระวังอย่าให้ผา้ เกิน พืน้ ที่พลาสติ ก (A) ในภาพด้านบน
ขันตอนที
้
่ 5 พิจารณาปริมาณผ้าที่จะซัก
ก่อนการเริ่มต้น
โปรดระวังอย่าให้ผา้ เกิน พืน้ ที่พลาสติ ก (A) ในภาพทีห่ น้า 23 มิฉะนัน้ อาจท�ำให้เครือ่ งซักผ้าไม่ทำ� งานอย่างถูกต้อง หรือท�ำให้เกิดความเสียหายกับเครือ่ งหรือกับผ้า หรือ
อาจท�ำให้น้�ำรัว่
หมายเหตุ
ั่
เมือ่ ซักชุดเครือ่ งนอนหรือผ้านวม เวลาในการซักอาจนานขึน้ และประสิทธิภาพในการปนหมาดจะลดลง
ส�ำหรับชุดเครือ่ งนอนหรือผ้าคลุมเตียง น�้ำหนักทีแ่ นะน�ำคือไม่เกิน
3.5 กิโลกรัม
ข้อควรระวัง
ั่
ถ้าผ้าไม่สมดุลและรหัสข้อมูล “Ub” ปรากฏขึน้ ให้กระจายชิน้ ผ้าให้เสมอกัน ผ้าทีไ่ ม่สมดุลอาจลดประสิทธิภาพของการปนหมาด
และท�ำให้เกิดความเสียหายกับเครือ่ งซักผ้า
หรือผ้าทีซ่ กั
24 ไทย
WA6700N_DC68-03892A-01_TH.indd 24
2018-06-20
3:46:08
ขันตอนที
้
่ 6 ใช้ประเภทผงซักฟอกที่เหมาะสม
ประเภทของผงซักฟอกขึน้ อยูก่ บั ประเภทเนื้อผ้า (ผ้าฝ้าย ผ้าใยสังเคราะห์ ผ้าบาง ขนสัตว์) สี อุณหภูมทิ ซ่ี กั และระดับความสกปรก โปรดใช้ผงซักฟอกชนิด "ฟองน้อย" ซึง่
ได้รบั การออกแบบส�ำหรับเครือ่ งซักผ้าอัตโนมัติ
ข้อควรระวัง
•
•
•
•
•
•
ใช้ผงซักฟอกในปริมาณทีพ่ อเหมาะ แม้วา่ จะใช้ผงซักฟอกปริมาณมาก ผลลัพธ์ของการซักจะไม่แตกต่างกันมากนัก แต่จะท�ำให้เสือ้ ผ้าเสียหายเนื่องจาก
ล้างไม่เพียงพอ
น�้ำยาฟอกขาวนัน้ มีฤทธิเป็์ นด่างอย่างแรง ท�ำให้เกิดความเสียหายหรือสีของผ้าเพีย้ นไป
ใช้รอบการล้างน�้ำทีย่ าวนานขึน้ หรือเพิม่ รอบการล้างน�้ำเมือ่ ใช้ผงซักฟอกทีม่ คี วามเป็นไปได้วา่ จะตกค้างบนผ้ามาก และท�ำให้เกิดกลิน่ เหม็นหลังจากซักเสร็จ
ถ้าใช้ผงซักฟอกมากเกินไป โดยเฉพาะเมือ่ ใช้น้�ำเย็น ผงซักฟอกจะละลายไม่หมดและค้างอยูบ่ นเสือ้ ผ้า ท่อ หรือถังปนั ่ ท�ำให้เสือ้ ผ้าสกปรก
ในกรณีทต่ี งั ้ เวลาซัก โปรดอย่าใส่ผงซักฟอกในถังหรือในผ้าโดยตรง ผ้าอาจสีตก โปรดใช้ชอ่ งใส่ผงซักฟอก
เมือ่ ซักผ้าขนสัตว์โดยใช้โปรแกรมผ้าขนสัตว์ ให้ใช้น้�ำยาซักผ้าทีม่ สี ภาวะเป็นกลางเท่านัน้ เพือ่ ป้องกันสีเพีย้ น
ก่อนการเริ่มต้น
หมายเหตุ
•
•
ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำของผูผ้ ลิตผงซักฟอก ตามน�้ำหนักของผ้า ระดับความสกปรก และความกระด้างของน�้ำในพืน้ ทีข่ องคุณ ถ้าคุณไม่แน่ใจเกีย่ วกับความกระด้าง
ของน�้ำ โปรดติดต่อผูใ้ ห้บริการน�้ำประปาในพืน้ ที่
ห้ามใช้ผงซักฟอกทีท่ เ่ี กาะตัวหรือแข็ง ผงซักฟอกอาจค้างอยูใ่ นรอบการซัก ท�ำให้ชอ่ งระบายน�้ำอุดตัน
ไทย 25
WA6700N_DC68-03892A-01_TH.indd 25
2018-06-20
3:46:08
การท�ำงาน
แผงควบคุม
11
01
02
07
08
09
10
12
03
04
05
06
��������
01
แผงโปรแกรม
กดปุม่ ซ�ำ้ ๆ เพือ่ เลือกโปรแกรมทีต่ อ้ งการตามรายการทีร่ ะบุไว้เหนือแต่ละปุม่ ส�ำหรับข้อมูลเพิม่ เติม โปรดดูทห่ี วั ข้อภาพรวมของ
โปรแกรมในหน้า 28
• หมวด 1: ซักปกติ , ซักสะอาดพิเศษ, เก็บน�้ำ, ซักผ้าสี
• หมวด 2: ถนอมผ้า, ชุดเด็กอ่อน, ผ้าขนหนู, เครือ่ งนอน
• หมวด 3: ซักเร็ว, ล้าง และ ปัน่ หมาด, ปัน่ หมาด, ล้างถังซัก
02
จอแสดงผล
ั บนั และเวลาทีเ่ หลือโดยประมาณ หรือรหัสข้อมูลถ้าเครือ่ งซักผ้าจ�ำเป็นต้องมีการตรวจสอบ
แสดงข้อมูลโปรแกรมปจจุ
03
ระดับน�้ำ
กดเพือ่ เปลีย่ นระดับน�้ำด้วยตนเอง
04
เลือกเวลาซัก
กดเพือ่ ปรับเวลาการซักระหว่าง 3 ถึง 30 นาที
05
ล้างน�้ำ(ครัง)้
กดเพือ่ เปลีย่ นจ�ำนวนครังของการล้
้
างน�้ำ (สูงสุด 5 ครัง)้
06
ั่ ง
เพิม่ เวลาปนแห้
ั่
กดเพือ่ เลือกเวลาในการปนหมาด
07
ตัง้ เวลาเสร็จ
กดปุม่ นี้เพือ่ ให้การซักสิน้ สุดในเวลาทีร่ ะบุ ในการยกเลิกการตัง้ เวลาซักล่วงหน้า ให้ปิดเครือ่ งซักผ้า คุณสามารถก�ำหนดเวลาสิน้
สุดไว้ลว่ งหน้าได้สงู สุด 24 ชัวโมง
่
08
ั ก
ซักคราบฝงลึ
กดปุม่ นี้เมือ่ ผ้าเปื้อนมากและต้องการการซักล้างมากเป็นพิเศษ
ั ชนั การซักคราบฝงลึ
ั ก
เวลาของโปรแกรมจะเพิม่ ขึน้ เมือ่ ใช้ฟงก์
09
ปิดเสียงเตือน
คุณสามารถเปิดหรือปิดเสียงส�ำหรับโปรแกรมทัง้ หมด เมือ่ ปิดเสียง
10
แผงขยีผ้ า้
ปุม่ นี้มสี องตัวเลือก และสามารถใช้ได้เฉพาะเมือ่ เครือ่ งหยุดท�ำงานหรืออยูใ่ นโหมดสแตนด์บาย
• เก็บน�้ำ (ค่าเริม่ ต้น): เลือกเพือ่ ใช้น้�ำในอ่างทีเ่ หลืออยูห่ ลังจากทีใ่ ช้การฉีดน�้ำ น�้ำจะถูกน�ำไปใช้สำ� หรับรอบการซักหลัก
• ระบายน�้ำ: เลือกเพือ่ ระบายน�้ำในอ่างทีเ่ หลืออยูท่ ง้ิ หลังจากทีใ่ ช้การฉีดน�้ำ หลังจากระบายน�้ำเสร็จ เครือ่ งซักผ้าจะเปลีย่ น
เป็นโหมดหยุดระบายน�้ำ เพือ่ เก็บโดยอัตโนมัติ
11
เปิด/ปิด
กดเพือ่ เปิด/ปิดเครือ่ งซักผ้า
12
เริม่ /พัก
กดค้างไว้เพือ่ เริม่ ต้นการท�ำงาน หรือกดเพือ่ หยุดการท�ำงานไว้ชวคราว
ั่
จะเปิด
26 ไทย
WA6700N_DC68-03892A-01_TH.indd 26
2018-06-20
3:46:08
ขันตอนง่
้
ายๆ ในการเริ่มต้น
04
01
05
02
1.
2.
3.
4.
5.
03
กดปุม่ เปิ ด/ปิ ด เพือ่ เปิดเครือ่ งซักผ้า
เลือกโปรแกรมในแผงโปรแกรม
ั ่ ง) ตามต้องการ
เปลีย่ นการตัง้ ค่าโปรแกรม (ระดับน�้ำ เวลาซัก จ�ำนวนการล้างน�้ำ และ/หรือเวลาปนแห้
่
ในการเพิม่ ตัวเลือก เช่น ตัง้ เวลาเสร็จ และ ซักคราบฝังลึก ให้กดปุมทีต่ อ้ งการ
กดปุม่ เริ่ม/พัก ค้างไว้
��������
ในการเปลีย่ นโปรแกรมระหว่างการท�ำงาน
1.
2.
3.
กดปุม่ เริ่ม/พัก เพือ่ หยุดการท�ำงาน
เลือกโปรแกรมอืน่ และท�ำตามขันตอนที
้
่ 2-3 ข้างต้นตามต้องการ
กดปุม่ เริ่ม/พัก ค้างไว้อกี ครังเพื
้ อ่ เริม่ ต้นโปรแกรมใหม่
ไทย 27
WA6700N_DC68-03892A-01_TH.indd 27
2018-06-20
3:46:08
��������
โปรแกรมอัตโนมัติ
โปรแกรม
หมวด 1
ซักปกติ
•
ใช้สำ� หรับผ้าส่วนใหญ่ รวมถึงผ้าฝ้าย ผ้าซับใน และผ้าทีส่ กปรกปานกลาง
ซักสะอาดพิเศษ
•
เลือกตัวเลือกนี้ถา้ ต้องการประสิทธิภาพการซักสูงพิเศษ
เก็บน�้ำ
•
ใช้ตวั เลือกนี้เมือ่ ต้องการเก็บน�้ำไว้ใช้ น�้ำทีใ่ ช้ในกระบวนการล้างน�้ำจะถูกใช้ซำ้� ในกระบวนการถัดไป
ซักผ้าสี
•
ส�ำหรับผ้าทัวไปที
่ ส่ สี ดหรือสีเข้ม
•
ส�ำหรับผ้าเนื้อบาง เสือ้ ชัน้ ในสตรี ชุดชัน้ ใน ผ้าไหม และผ้าอืน่ ๆ ทีต่ อ้ งซักด้วยมือเท่านัน้ เพือ่ ให้ได้
ผลลัพธ์ทด่ี ยี งิ่ ขึน้ โปรดใช้ผงซักฟอกแบบน�้ำ
ชุดเด็กอ่อน
•
ใช้การซักอุณหภูมสิ งู และล้างน�้ำเพิม่ เติมเพือ่ ช่วยขจัดสารซักฟอกตกค้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผ้าขนหนู
•
ส�ำหรับผ้าขนหนู ผ้าเช็ดตัว และผ้ารองต่างๆ
เครือ่ งนอน
•
•
ใช้สำ� หรับผ้าชิน้ ใหญ่เช่นผ้าห่มและผ้าปูทน่ี อน
เพือ่ ให้ได้ผลดีทส่ี ดุ ให้ซกั ผ้าปูทน่ี อนประเภทเดียวกัน
ซักเร็ว
•
ส�ำหรับผ้าทีส่ กปรกน้อยและต้องการซักอย่างรวดเร็ว
ล้าง และ ปัน่ หมาด
•
ใช้สำ� หรับผ้าทีต่ อ้ งการล้างเท่านัน้ หรือเติมน�้ำยาปรับผ้านุ่มทีเ่ ติมระหว่างการล้างน�้ำ
ปัน่ หมาด
•
ั่
เป็นกระบวนการปนหมาดเพิ
ม่ เติมเพือ่ ขจัดความชืน้ จากผ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ล้างถังซัก
•
•
ใช้โปรแกรมนี้เพือ่ ล้างถังซัก การหมุนทีท่ รงพลังจะขจัดความสกปรกและกลิน่ อับจากภายในถังซัก
สัญลักษณ์
ทีก่ ะพริบจะเตือนคุณว่าได้เวลาท�ำความสะอาดถังซักโดยใช้โปรแกรมล้างถังซัก
ส�ำหรับรายละเอียด โปรดอ่านหัวข้อการท�ำความสะอาดในคูม่ อื นี้
ถนอมผ้า
หมวด 2
��������
หมวด 3
ค�ำอธิ บาย
28 ไทย
WA6700N_DC68-03892A-01_TH.indd 28
2018-06-20
3:46:09
คุณสมบัติพิเศษ
ล็อคป้ องกันเด็ก
การล็อคป้องกันเด็กจะป้องกันไม่ให้เกิดอุบตั เิ หตุตอ่ เด็กและทารก เช่น การจมน�้ำ
1.
2.
3.
กดปุม่ เปิ ด/ปิ ด
ั ชนั ล็อคป้องกันเด็ก ให้กดปุม่ เลือกเวลาซัก และ ล้างน�้ำ(ครัง)้ พร้อมกันเป็นเวลา 3 วินาที สัญญาณจะกะพริบ
ในการใช้ฟงก์
ในการปิดล็อคป้องกันเด็ก ให้กดปุม่ เลือกเวลาซัก และ ล้างน�้ำ(ครัง)้ ค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลา 3 วินาที สัญญาณจะดับลง ถ้าถังซักมีน้�ำอยู่ ให้เริม่ ต้นการท�ำงานของ
เครือ่ งอีกครัง้ และกดทัง้ สองปุม่ ค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลา 3 วินาทีเพือ่ ปิดล็อคป้องกันเด็ก
ขณะทีล่ อ็ คป้องกันเด็กท�ำงาน
•
•
•
•
คุณยังสามารถใช้งานแผงควบคุมขณะทีป่ ระตูปิด ถ้าคุณเปิดประตู รหัสข้อมูล (CL, dC) จะปรากฏพร้อมเสียงเตือน จากนัน้ เครือ่ งจะเริม่ การบังคับระบายน�้ำหลังจาก
30 วินาที เพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดอุบตั เิ หตุกบั เด็กหรือทารก เช่น การจมน�้ำ
เมือ่ การจ่ายน�้ำสมบูรณ์ ล็อคป้องกันเด็กจึงจะเริม่ ท�ำงาน
ถ้าเปิดประตูทง้ิ ไว้เป็นเวลา 30 วินาทีขณะทีถ่ งั ซักมีน้�ำ เครือ่ งจะระบายน�้ำโดยมีรหัส “CL” ซึง่ คุณไม่สามารถหยุดได้
หากต้องการเพิม่ ผงซักฟอกหรือผ้าลงในถังซัก หรือเปลีย่ นการตัง้ ค่าโปรแกรม คุณต้องหยุดหรือปลดล็อคป้องกันเด็กก่อน
ค�ำเตือน
ถ้าคุณเปิดประตูขณะทีล่ อ็ คป้องกันเด็กท�ำงาน เครือ่ งจะบังคับระบายน�้ำเพือ่ ป้องกันอุบตั เิ หตุ เช่น การจมน�้ำ
��������
หมายเหตุ
ล็อคป้องกันเด็กจะคงสถานะท�ำงานหลังจากทีค่ ณ
ุ ปิดเครือ่ งแล้ว คุณไม่สามารถปิดล็อคป้องกันเด็ก ถ้ารหัส “CL” ยังปรากฏบนจอ แต่คณ
ุ สามารถปิดล็อคได้เมือ่ รหัส “dC”
่
ปรากฏ โดยกดปุมทัง้ สองค้างไว้พร้อมกัน
ไทย 29
WA6700N_DC68-03892A-01_TH.indd 29
2018-06-20
3:46:09
��������
ตัง้ เวลาเสร็จ
คุณสามารถตัง้ ค่าให้เครือ่ งซักผ้าท�ำงานให้เสร็จสิน้ ในภายหลังตามเวลาทีก่ ำ� หนด จ�ำนวนชัวโมงที
่
แ่ สดงนัน้ เป็นเวลาทีร่ อบการซักจะสิน้ สุดลง
1.
2.
3.
4.
เลือกโปรแกรม จากนัน้ เปลีย่ นการตัง้ ค่าโปรแกรมตามต้องการ
กดปุม่ ตัง้ เวลาเสร็จ ซ�ำ้ ๆ เพือ่ ตัง้ เวลาสิน้ สุดตามต้องการ
กดปุม่ เริ่ม/พัก ค้างไว้ สัญญาณไฟถัดจากปุม่ ตัง้ เวลาเสร็จ จะสว่าง และเครือ่ งจะเริม่ จับเวลา
ในการยกเลิก ตัง้ เวลาเสร็จ ให้เริม่ ต้นเครือ่ งซักผ้าใหม่ดว้ ยการกดปุม่ เปิ ด/ปิ ด
กรณีการใช้งานจริง
ั บนั โดยตัง้ ค่า
คุณต้องการให้โปรแกรมซักทีใ่ ช้เวลาสองชัวโมงท�
่
ำงานเสร็จในอีก 3 ชัวโมงนั
่
บจากนี้ ในการด�ำเนินการนี้ ให้เพิม่ ตัวเลือก ตัง้ เวลาเสร็จ ในโปรแกรมปจจุ
3 ชัวโมง
่ จากนัน้ กดปุม่ เริ่ม/พัก ทีเ่ วลา 14:00 น. เครือ่ งซักผ้าจะเริม่ ต้นท�ำงานทีเ่ วลา 15:00 น. และสิน้ สุดในเวลา 17:00 น. ด้านล่างนี้เป็นเส้นแสดงเวลาส�ำหรับตัวอย่างนี้
14:00 น.
15:00 น.
ตัง้ ค่า ตัง้ เวลาเสร็จ เป็น 3 ชัวโมง
่
เริม่ ท�ำงาน
17:00 น.
สิน้ สุด
��������
30 ไทย
WA6700N_DC68-03892A-01_TH.indd 30
2018-06-20
3:46:09
การบ�ำรุงรักษา
การท�ำความสะอาด
โปรดรักษาให้เครือ่ งซักผ้าสะอาดอยูเ่ สมอเพือ่ ป้องกันประสิทธิภาพลดลงและเพือ่ ให้มอี ายุการใช้งานทีย่ าวนาน
ภายนอก
•
ท�ำความสะอาดแผงควบคุมด้วยผ้านุ่มและหมาด ห้ามใช้แผ่นขัดหรือฟองน�้ำทีม่ คี วามหยาบ อย่าใช้สเปรย์พน่ สารท�ำความสะอาดบนแผงควบคุมโดยตรง
ล้างถังซัก
โปรดใช้โปรแกรมนี้เป็นประจ�ำเพือ่ ล้างถังซักและก�ำจัดแบคทีเรียออก
1.
2.
3.
4.
ตรวจสอบว่าถังซักว่างเปล่า
กดปุม่ เปิ ด/ปิ ด เพือ่ เปิดเครือ่ งซักผ้า
กด หมวด 3 เพือ่ เลือก ล้างถังซัก คุณสามารถใช้ตวั เลือก ตัง้ เวลาเสร็จ ร่วมกับ ล้างถังซัก ได้
กดปุม่ เริ่ม/พัก ค้างไว้
ข้อควรระวัง
ั
เรียกใช้ ล้างถังซัก เฉพาะเมือ่ ถังซักว่างเปล่าเท่านัน้ อาจท�ำให้เนื้อผ้าเสียหาย หรือเกิดปญหากั
บเครือ่ งซักผ้า
การเตือนของโปรแกรมล้างถังซัก
•
•
•
•
สัญญาณ
จะเตือนให้ทราบว่าจ�ำเป็นต้องมีการล้างถังซักแล้ว ถ้าคุณเห็นสัญญาณนี้กะพริบหลังจากซักผ้าเสร็จ ให้น�ำผ้าออกและเรียกใช้โปรแกรมล้างถังซัก
คุณสามารถข้ามการเตือนนี้ และใช้โปรแกรมต่างๆ ต่อไปตามปกติ เนื่องจากกรณีน้ไี ม่ใช่การท�ำงานผิดปกติ แต่การเตือนจะยังคงอยูอ่ กี 6 รอบการท�ำงานติดต่อกัน
หลังจากทีจ่ บการท�ำงานแต่ละรอบ
การเตือนจะท�ำงานทุก 1-3 เดือน โดยขึน้ อยูก่ บั จ�ำนวนรอบการท�ำงาน
เพือ่ ให้ถงั ซักสะอาด ขอแนะน�ำให้ใช้โปรแกรมล้างถังซักเป็นประจ�ำ
1.
2.
�������������
ซิ งค์ในตัว
เปิดประตู และใช้ผา้ หรือฟองน�้ำท�ำความสะอาดซิงค์ในตัว
กด Water Jet (ฉี ดน�้ำ) เพือ่ จ่ายน�้ำเข้าสูซ่ งิ ค์ในตัว ใช้น้�ำเพือ่ ล้างอ่างซัก
ไทย 31
WA6700N_DC68-03892A-01_TH.indd 31
2018-06-20
3:46:09
�������������
ตัวกรองเศษด้าย
1.
2.
กดบริเวณด้านบนของทีป่ ิดตัวกรองเพือ่ น�ำออก
ปลดล็อคทีฝ่ าปิด และท�ำความสะอาดตัวกรองด้วยน�้ำไหลและใช้แปรงถู
3.
เมือ่ ท�ำความสะอาดเสร็จ ให้ปิดฝาและใส่กรอบของตัวกรองเข้าทีเ่ ดิม คุณจะ
ได้ยนิ เสียงคลิกเมือ่ กรอบของตัวกรองเข้าที่
�������������
32 ไทย
WA6700N_DC68-03892A-01_TH.indd 32
2018-06-20
3:46:09
ตัวกรองปัม๊ (เฉพาะรุน่ ที่ใช้ได้เท่านัน้ )
1.
วางพรมหรือผ้าขนหนูหพู น้ื ใต้ตวั กรองปมั ๊ หมุนปุม่ บิดของตัวกรองทวนเข็ม
นาฬิกาเพือ่ ถอดออก
2.
ท�ำความสะอาดตัวกรองในน�้ำไหลและแปรงขนอ่อน
3.
ใส่ตวั กรองกลับเข้าที่ และหมุนตามเข็มนาฬิกาจนล็อคเข้าที่
�������������
ไทย 33
WA6700N_DC68-03892A-01_TH.indd 33
2018-06-20
3:46:10
�������������
ตะแกรงตัวกรอง
1.
2.
ใช้คมี เพือ่ ดึงตะแกรงตัวกรองออกจากช่องน�้ำเข้าดังทีแ่ สดงในภาพ
ใช้แปรงขนนุ่มท�ำความสะอาดตัวกรองผ่านน�้ำไหล
3.
ใส่ตวั กรองเข้าที่ โปรดขันให้แน่นเพือ่ ป้องกันน�้ำรัว่
�������������
34 ไทย
WA6700N_DC68-03892A-01_TH.indd 34
2018-06-20
3:46:10
ช่องใส่ผงซักฟอก
A
1.
2.
3.
เปิดประตู จากนัน้ เปิดซิงค์ในตัวให้เห็นช่องใส่ผงซักฟอก
ยกขอบด้านหน้าของช่องใส่ขน้ึ เล็กน้อย จากนัน้ เลือ่ นเปิด
น�ำ ตัวจ่ายแบบปี ก (A) และ ที่กนั ้ น�้ำยาปรับผ้านุ่ม (B) ออกจากช่องใส่
4.
ท�ำความสะอาดช่องใส่ ตลอดจนตัวจ่ายและทีก่ นั ้ ด้วยน�้ำไหล และใช้แปรง
ขนนุ่ม
5.
เมือ่ เสร็จแล้ว ให้ใส่ทก่ี นั ้ น�้ำยาปรับผ้านุ่มและใส่ตวั จ่าย จากนัน้ ใส่ชอ่ งใส่
ผงซักฟอกกลับเข้าที่
B
�������������
ไทย 35
WA6700N_DC68-03892A-01_TH.indd 35
2018-06-20
3:46:10
การแก้ไขปัญหา
จุดตรวจสอบ
ั
ถ้าคุณพบว่าเกิดปญหากั
บเครือ่ งซักผ้า โปรดตรวจสอบทีต่ ารางด้านล่างนี้กอ่ นและลองด�ำเนินการตามค�ำแนะน�ำ
ปัญหา
การด�ำเนิ นการ
การแก้ไขปัญหา
เครือ่ งไม่เปิดท�ำงาน
•
•
•
ตรวจสอบว่ามีการจ่ายพลังงานตามพิกดั ทีถ่ กู ต้องส�ำหรับผลิตภัณฑ์
ตรวจสอบว่าเสียบปลักเรี
๊ ยบร้อย
ตรวจสอบฟิวส์หรือเบรกเกอร์วงจร
เครือ่ งไม่เริม่ ท�ำงาน
•
•
•
•
•
•
•
•
ตรวจสอบว่าประตูปิดอยู่
ตรวจสอบว่าก๊อกน�้ำเปิดอยู่
โปรดกดหรือแตะ เริ่ม/พัก เพือ่ เริม่ ต้นเครือ่ งซักผ้า
ตรวจสอบว่าไม่ได้เปิดใช้การล็อคป้องกันเด็กไว้
ก่อนทีเ่ ครือ่ งซักผ้าจะเริม่ เติมน�้ำ จะมีเสียงคลิกๆ ดังเพือ่ ตรวจสอบประตูและด�ำเนินการระบายน�้ำอย่างรวดเร็ว
ั่
ประตูเปิดอยูร่ ะหว่างรอบการปนหมาดหรื
อไม่ ปิดประตู และกดหรือแตะ เริ่ม/พัก เพือ่ ท�ำงานต่อ
เครือ่ งเข้าสูโ่ หมดสแตนด์บายหรืออยูใ่ นโปรแกรมแช่ผา้ โปรดรอสักครู่
ตรวจสอบฟิวส์หรือเบรกเกอร์วงจร
เครือ่ งไม่จา่ ยน�้ำ
•
•
•
•
•
•
•
•
โปรดกดหรือแตะ เริ่ม/พัก หลังจากเลือกการจ่ายน�้ำ
ตรวจสอบว่าก๊อกน�้ำเปิดอยู่
ั ด
ตะแกรงตัวกรองทีข่ อ้ ต่อท่อจ่ายน�้ำมีสงิ่ สกปรกอุดตันหรือไม่ ท�ำความสะอาดตัวกรอง โดยใช้แปรงสีฟนขั
น�้ำไม่ไหลหรือไม่ ถ้าน�้ำไม่ไหล ให้ปิดก๊อกน�้ำและปิดเครือ่ ง
จับให้ทอ่ จ่ายน�้ำตรง
เปิดและปิดประตู จากนัน้ กดหรือแตะ เริ่ม/พัก
หากแรงดันน�้ำต�่ำ เครือ่ งซักผ้าจะรอเป็นเวลานานขึน้ ก่อนทีจ่ ะเริม่ ท�ำงาน
ถ้าระดับน�้ำไม่สงู พอทีต่ อ้ งการ หรือต�่ำกว่าทีค่ าดหมาย ให้ใช้ตวั เลือกระดับน�้ำเพือ่ ปรับระดับน�้ำ
หลังจากจบรอบการท�ำงาน มีผงซักฟอก
หลงเหลือในช่องจ่าย
•
•
•
ตรวจสอบว่าเครือ่ งซักผ้าต่อกับแหล่งจ่ายน�้ำทีม่ แี รงดันเพียงพอ
ตรวจสอบว่าใส่ชอ่ งใส่ผงซักฟอกอย่างถูกต้องแล้ว
น�ำช่องใส่ผงซักฟอกออกมาท�ำความสะอาด จากนัน้ ลองอีกครัง้
มีการสันสะเทื
่
อนหรือเสียงมากผิดปกติ
•
•
•
•
•
•
•
ตรวจสอบว่าเครือ่ งตัง้ อยูบ่ นพืน้ ทีซ่ ง่ึ ราบเสมอกัน ถ้าพืน้ ทีไ่ ม่เรียบเสมอกัน ให้ใช้ขาตัง้ ปรับระดับเพือ่ ปรับระดับ
ตรวจสอบว่าเครือ่ งซักผ้าไม่ได้สมั ผัสกับวัตถุอน่ื
ตรวจสอบว่าปริมาณผ้าอยูใ่ นถังอย่างสมดุล
ตรวจสอบว่าผ้ากระจายอยูใ่ นถังอย่างสมดุล จัดให้ผา้ กระจายออก และเริม่ ต้นใหม่
ตรวจสอบว่าพืน้ ทีร่ อบๆ เครือ่ งซักผ้าไม่มสี งิ่ ของวางอยู่
ระหว่างการท�ำงานจะมีเสียงหึง่ เป็นปกติ
มีสงิ่ ของ เช่น เหรียญ ท�ำให้เกิดเสียง น�ำสิง่ ของออกจากเครือ่ งซักผ้าหลังจากการซักเสร็จสิน้
36 ไทย
WA6700N_DC68-03892A-01_TH.indd 36
2018-06-20
3:46:10
ปัญหา
การด�ำเนิ นการ
•
•
•
เครือ่ งหยุดท�ำงาน
การเตือนล้างถังซักไม่ดบั ลง
เติมน�้ำในอุณหภูมทิ ไ่ี ม่ถกู ต้อง
•
•
•
•
ตรวจสอบว่าสายไฟต่อเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าทีม่ ไี ฟฟ้า
ตรวจสอบฟิวส์หรือเบรกเกอร์วงจร
ปิดประตู และกดหรือแตะ เริ่ม/พัก เพือ่ เริม่ ต้นการท�ำงานของเครือ่ งซักผ้า เพือ่ ความปลอดภัย เครือ่ งซักผ้าจะไม่
ั่
ปนหมาดถ้
าประตูไม่ปิดสนิท
ก่อนทีเ่ ครือ่ งซักผ้าจะเริม่ เติมน�้ำ จะมีเสียงคลิกๆ ดังเพือ่ ตรวจสอบประตูและด�ำเนินการระบายน�้ำอย่างรวดเร็ว
อาจมีการหยุดหรือแช่ผา้ ในโปรแกรม รอสักครูแ่ ละเครือ่ งอาจเริม่ ท�ำงานเอง
ตรวจสอบว่าตะแกรงตัวกรองของท่อน�้ำไม่อดุ ตัน ท�ำความสะอาดตะแกรงนี้เป็นประจ�ำ
ั
ปญหานี
้เกิดขึน้ ชัวคราวเนื
่
่องจากแรงดันไฟฟ้าต�่ำ และจะหายไปเมือ่ พลังงานไฟฟ้ากลับมาเป็นปกติ
•
เมือ่ เครือ่ งได้รบั การวินจิ ฉัยว่าจะต้องมีการท�ำความสะอาด สัญญาณ
จะกะพริบเป็นเวลาหนึง่ ชัวโมง
่ และจะ
เกิดซ�ำ้ อีก 6 ครังติ
้ ดต่อกันจนกว่าคุณจะเรียกใช้โปรแกรมล้างถังซัก ซึง่ เป็นเรือ่ งปกติและไม่ใช่ขอ้ ผิดพลาดของ
ระบบ เพือ่ ให้ถงั ซักสะอาด ขอแนะน�ำให้ใช้โปรแกรมล้างถังซักเป็นประจ�ำทุก 1-3 เดือน
•
•
•
•
•
เปิดก๊อกน�้ำจนสุด
ตรวจสอบว่าการเลือกอุณหภูมถิ กู ต้อง
ตรวจสอบว่าท่อต่อกับก๊อกทีถ่ กู ต้อง ล้างท่อน�้ำ
ถอดสายและท�ำความสะอาดตัวกรอง ตัวกรองท่อน�้ำอาจอุดตัน
ขณะทีเ่ ครือ่ งซักผ้าเติมน�้ำ อุณหภูมขิ องน�้ำอาจเปลีย่ นแปลงขณะทีค่ ณ
ุ ลักษณะการควบคุมอุณหภูมอิ ตั โนมัติ
ตรวจสอบอุณหภูมขิ องน�้ำทีไ่ หลเข้า ซึง่ เป็นอาการปกติ
ขณะทีเ่ ครือ่ งซักผ้าเติมน�้ำ คุณอาจพบว่ามีเพียงน�้ำร้อนหรือน�้ำเย็นไหลผ่านช่องจ่ายผงซักฟอก เมือ่ เลือกอุณหภูม ิ
การซักแบบเย็นหรืออุน่
กรณีน้เี ป็นการท�ำงานปกติของคุณลักษณะการควบคุมอุณหภูมอิ ตั โนมัติ เนื่องจากเครือ่ งซักผ้าจะก�ำหนดอุณหภูม ิ
ของน�้ำ
•
•
•
ขณะทีเ่ ครือ่ งก�ำลังท�ำงาน ให้กดหรือแตะ เริ่ม/พัก เพือ่ หยุดเครือ่ งซักผ้า
อาจใช้เวลาสักครูก่ อ่ นทีก่ ลไกประตูจะปลดล็อค
ั่
ไม่ระบายน�้ำและ/หรือปนหมาด
•
•
•
•
•
•
•
•
ตรวจสอบฟิวส์หรือเบรกเกอร์วงจร
ตรวจสอบว่าระดับแรงดันไฟฟ้าเป็นปกติ
ตรวจสอบว่าเสียบปลักเรี
๊ ยบร้อย
ตรวจสอบว่าท่อระบายน�้ำทิง้ ชีล้ ง (เฉพาะรุน่ ทีร่ ะบายน�้ำด้วยวิธปี กติ)
ตรวจสอบว่าท่อระบายน�้ำทิง้ ไม่อดุ ตัน
ตรวจสอบว่าท่อระบายน�้ำทิง้ ไม่หกั งอ
ท�ำให้ทอ่ น�้ำทิง้ ตรง ถ้าการระบายน�้ำยังคงติดขัด โปรดติดต่อขอรับบริการ
ั่
ปิดประตู จากนัน้ กดหรือแตะ เริ่ม/พัก เพือ่ ความปลอดภัย เครือ่ งซักผ้าจะไม่ปนหมาดถ้
าประตูไม่ปิดสนิท
•
•
•
ั่
ใช้ความเร็วการปนหมาดสู
งหรือสูงมาก (เฉพาะรุน่ ทีใ่ ช้ได้เท่านัน้ )
ใช้ผงซักฟอกประสิทธิภาพสูง (HE) เพือ่ ลดการเกิดฟองล้น
ั่
ผ้ามีปริมาณน้อยเกินไป ผ้าน้อยเกินไป (ชิน้ หรือสองชิน้ ) อาจท�ำให้เสียสมดุลและอาจไม่มกี ารปนหมาดอย่
าง
เหมาะสม
ผ้าเปียกเกินไปเมือ่ สิน้ สุดโปรแกรม
การแก้ไขปัญหา
ประตู (ฝาปิด) ล็อคและไม่สามารถ
เปิดได้
ไทย 37
WA6700N_DC68-03892A-01_TH.indd 37
2018-06-20
3:46:11
การแก้ไขปัญหา
ปัญหา
การด�ำเนิ นการ
น�้ำรัว่
•
•
•
•
•
•
•
•
ตรวจสอบว่าท่อมีการต่อแน่นหนา
ตรวจสอบว่าวัสดุยางของท่อจ่ายน�้ำอยูใ่ นต�ำแหน่งทีถ่ กู ต้อง หมุนให้แน่นอีกครัง้
ตรวจสอบว่าปลายท่อระบายน�้ำมีการต่อไว้อย่างถูกต้องและแน่นหนากับระบบระบายน�้ำ
อย่าใส่ผา้ มากเกินไป
ใช้ผงซักฟอกประสิทธิภาพสูง (HE) เพือ่ ป้องกันการเกิดฟองล้น
ตรวจสอบว่าท่อจ่ายน�้ำไม่บดิ งอ
ถ้าแรงดันน�้ำมากเกินไป น�้ำอาจรัวได้
่ ปิดก๊อกน�้ำลงเล็กน้อย
ตรวจสอบว่าน�้ำไม่ได้รวไหลจากก๊
ั่
อกน�้ำ ถ้ามีการรัวไหล
่ ให้ซอ่ มก๊อกน�้ำ
มีฟองล้น
•
•
•
ใช้ผงซักฟอกประสิทธิภาพสูง (HE) เพือ่ ป้องกันการเกิดฟองล้น
ลดปริมาณผงซักฟอกส�ำหรับน�้ำอ่อน ผ้าปริมาณน้อยหรือผ้าทีไ่ ม่สกปรกมาก
ไม่แนะน�ำให้ใช้ผงซักฟอกทีไ่ ม่ใช่แบบ HE
ั่
ถังปนหมาดหรื
อท่อระบายน�้ำ/จ่ายน�้ำ
เกาะตัวเป็นน�้ำแข็ง
•
•
•
•
ใช้น้�ำอุน่ หรือถอดท่อจ่ายน�้ำและท่อระบายน�้ำออก น�ำไปแช่ในน�้ำอุน่
ั่
เติมน�้ำอุน่ ในถังปนหมาด
จากนัน้ รอประมาณ 10 นาที
วางผ้าชุบน�้ำร้อนบนข้อต่อของท่อระบายน�้ำทิง้
ต่อท่อจ่ายน�้ำและท่อระบายน�้ำกลับเข้าที่ จากนัน้ ตรวจสอบว่ามีการจ่ายน�้ำอย่างถูกต้องแล้วหรือไม่
•
ั่
ตรวจสอบว่าท่อระบายน�้ำไม่อดุ ตัน และแขวนไว้ดว้ ยตะขอเกีย่ วท่อระบายน�้ำ ใส่น้�ำในถังปนประมาณครึ
ง่ ถัง และ
ั ่ กครัง้
ลองปนอี
ั่
ั่
ยกปลายท่อน�้ำทิง้ ขึน้ เพือ่ ป้องกันไม่ให้น้�ำไหลออก เติมน�้ำในถังปนประมาณครึ
ง่ ถัง จากนัน้ เปิดใช้การปนหมาด
หลังจากปล่อยท่อระบายน�้ำกลับทีเ่ ดิม
ตรวจสอบว่าได้ตดิ ตัง้ ท่อระบายน�้ำทิง้ อย่างถูกต้อง ดูหวั ข้อการติดตัง้ ของคูม่ อื ผูใ้ ช้ฉบับนี้ และปรับต�ำแหน่งของท่อ
ระบายน�้ำตามค�ำแนะน�ำ
น�้ำไหลออกจากถังทันที
•
•
มีรอยเปื้อนทีผ่ า้
•
ท�ำความสะอาดตัวกรองเมจิค
มีกลิน่ อับ
•
•
•
ตะกอนผงซักฟอกทีค่ า้ งอยูม่ ากเกินไปจะท�ำให้เกิดกลิน่ เหม็น
ใช้โปรแกรมท�ำความสะอาดเป็นประจ�ำ
ทิง้ ให้ภายในเครือ่ งซักผ้าแห้งหลังจากจบโปรแกรม
การแก้ไขปัญหา
ั
ถ้าปญหายั
งคงอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการของ Samsung ในพืน้ ที่
38 ไทย
WA6700N_DC68-03892A-01_TH.indd 38
2018-06-20
3:46:11
รหัสข้อมูล
ถ้าเครือ่ งซักผ้าไม่ทำ� งาน คุณสามารถดูรหัสข้อมูลบนหน้าจอได้ โปรดตรวจสอบตารางด้านล่างและลองด�ำเนินการตามค�ำแนะน�ำ
รหัส
1C
การด�ำเนิ นการ
เซนเซอร์ระดับน�้ำไม่ทำ� งานอย่างถูกต้อง
• ตรวจสอบการยึดโยงสายของเซนเซอร์ระดับน�้ำ
• ถ้ายังคงมีรหัสข้อมูลปรากฏอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
หมายเหตุ
เมือ่ เครือ่ งแสดงสัญลักษณ์ “1C” เครือ่ งซักผ้าจะระบายน�้ำเป็นเวลา 3 นาที และปุม่ เปิ ด/ปิ ด จะใช้งานไม่ได้ในระหว่างนัน้
3C
4C
ตรวจสอบการท�ำงานของมอเตอร์
• ลองเริม่ ต้นโปรแกรมใหม่
ั
• ถ้าปญหายั
งคงอยู่ โปรดติดต่อขอรับบริการ
เครือ่ งไม่จา่ ยน�้ำ
• ตรวจสอบว่าก๊อกน�้ำเปิดอยู่
• ตรวจสอบว่าท่อน�้ำไม่อดุ ตัน
• ตรวจสอบว่าก๊อกน�้ำไม่เกาะตัวเป็นน�้ำแข็ง
• ตรวจสอบว่าเครือ่ งซักผ้าต่อกับแหล่งจ่ายน�้ำทีม่ แี รงดันเพียงพอ
• ตรวจสอบว่าก๊อกน�้ำเย็นและก๊อกน�้ำร้อนมีการต่ออย่างถูกต้อง
• ท�ำความสะอาดตะแกรงตัวกรองเมือ่ มีการอุดตัน
หมายเหตุ
เมือ่ เครือ่ งแสดงสัญลักษณ์ “4C” เครือ่ งซักผ้าจะระบายน�้ำเป็นเวลา 3 นาที และปุม่ เปิ ด/ปิ ด จะใช้ไม่ได้ในระหว่างนัน้
4C2
•
ตรวจสอบว่าท่อจ่ายน�้ำเย็นต่อกับก๊อกน�้ำเย็นอย่างแน่นหนา ถ้าต่ออยูก่ บั ก๊อกน�้ำร้อน ผ้าอาจเสียหายในบาง
โปรแกรมซัก
9C1
ต้องตรวจสอบการควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (ข้อผิดพลาดเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าเกิน)
• ตรวจสอบ PCB และการยึดโยงสาย
• ตรวจสอบว่ามีการจ่ายไฟอย่างถูกต้อง
• ถ้ายังคงมีรหัสข้อมูลปรากฏอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
9C2
ตรวจพบแรงดันไฟฟ้าต�่ำ
• ตรวจสอบว่าสายไฟเชือ่ มต่ออย่างเหมาะสม
• ถ้ายังคงมีรหัสข้อมูลปรากฏอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
การแก้ไขปัญหา
5C
เครือ่ งไม่ระบายน�้ำทิง้
• ตรวจสอบว่าท่อระบายน�้ำทิง้ ไม่เกาะเป็นน�้ำแข็งหรืออุดตัน
• ตรวจสอบว่าท่อระบายน�้ำทิง้ อยูใ่ นต�ำแหน่งทีเ่ หมาะสม ตามประเภทการเชือ่ มต่อ
• ท�ำความสะอาดตัวกรองเมือ่ มีการอุดตัน
• ตรวจสอบว่าท่อทิง้ น�้ำเหยียดตรงตลอดเส้นทางไปยังระบบระบายน�้ำ
• ถ้ายังคงมีรหัสข้อมูลปรากฏอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
ไทย 39
WA6700N_DC68-03892A-01_TH.indd 39
2018-06-20
3:46:11
การแก้ไขปัญหา
รหัส
การด�ำเนิ นการ
AC6
ั
ปญหาการสื
อ่ สารของอินเวอร์เตอร์
• ตรวจสอบ PCB อินเวอร์เตอร์และการยึดโยงสาย
• ถ้ายังคงมีรหัสข้อมูลปรากฏอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
dC
มีการใช้เครือ่ งซักผ้าขณะทีป่ ระตูเปิดอยู่
• ตรวจสอบว่าประตูปิดเหมาะสมแล้ว
• ตรวจสอบว่าผ้าไม่ได้ตดิ อยูท่ ป่ี ระตู
HC
ตรวจสอบการให้ความร้อนอุณหภูมสิ งู
• ถ้ายังคงมีรหัสข้อมูลปรากฏอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
LC
ตรวจสอบท่อระบายน�้ำ
• ตรวจสอบว่าปลายท่อน�้ำทิง้ วางอยูบ่ นพืน้ หรือไม่
• ตรวจสอบว่าท่อระบายน�้ำทิง้ ไม่อดุ ตัน
• ถ้ายังคงมีรหัสข้อมูลปรากฏอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
หมายเหตุ
เมือ่ เครือ่ งซักผ้าแสดงสัญลักษณ์ “LC” เครือ่ งซักผ้าจะระบายน�้ำเป็นเวลา 3 นาทีและปุม่ เปิ ด/ปิ ด จะใช้ไม่ได้ใน
ระหว่างนัน้
การแก้ไขปัญหา
OC
น�้ำล้น
ั่
• เริม่ ต้นใหม่หลังจากปนหมาด
• ถ้ารหัสข้อมูลยังคงปรากฏบนหน้าจอ โปรดติดต่อศูนย์บริการของ Samsung ในพืน้ ที่
PC
เมือ่ ไม่สามารถตรวจหาต�ำแหน่งของคลัตช์
• ถ้ายังคงมีรหัสข้อมูลปรากฏอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
PC1
หลังจากตรวจพบต�ำแหน่งของคลัตช์ ถ้าสัญญาณของห้องคลัตช์ผดิ พลาด
• ถ้ายังคงมีรหัสข้อมูลปรากฏอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
Ub
ั่
การปนหมาดไม่
ทำ� งาน
• ตรวจสอบว่าผ้ากระจายตัวสม�ำ่ เสมอ
• ตรวจสอบว่าเครือ่ งตัง้ อยูบ่ นพืน้ ทีเ่ รียบและมันคง
่
ั ่ งสุ
• ให้คลายผ้าทีพ่ นั กันออก หากมีการซักผ้าเพียงชิน้ เดียว เช่น เสือ้ คลุมอาบน�้ำหรือกางเกงยีนส์ การปนครั
้ ดท้าย
อาจไม่ได้ผลดีเท่าทีค่ วร และข้อความตรวจสอบ “Ub” จะปรากฏในจอแสดงผล
Ur
แสดงส�ำหรับการล้างน�้ำเพิม่ เติม
• แสดงว่าการล้างน�้ำเพิม่ เติมพบว่าผ้าไม่สมดุล
• วิธกี ารปิดการแสดงสัญลักษณ์
• กดปุม่ ใดก็ได้
ถ้ารหัสข้อมูลยังคงปรากฏบนหน้าจอ โปรดติดต่อศูนย์บริการของ Samsung ในพืน้ ที่
40 ไทย
WA6700N_DC68-03892A-01_TH.indd 40
2018-06-20
3:46:11
ข้อมูลจ�ำเพาะ
ข้อมูลจ�ำเพาะ
เครือ่ งซักผ้าฝาบน
ประเภท
น�้ำหนักสูงสุด (กก.)
WA14N6780C*
WA15N6780C*
WA16N6780C*
14.0
15.0
16.0
ก�ำลังซัก
การใช้พลังงาน (W)
ขนาด (มม.)
360 - 420
ก 637 x ล 701 x
ส 1075
ก 637 x ล 701 x ส 1095
น�้ำหนักสุทธิ (กก.)
47.0
แรงดันน�้ำ (MPa (kg·f/cm2))
0.05 - 0.78 (0.5 - 8.0)
ั่
ความเร็วปนหมาด
(รอบต่อนาที)
720
หมายเหตุ
•
•
เครือ่ งหมายดอกจัน (*) หมายถึงหมายเลขรุน่ ย่อย และอาจแตกต่างกัน (0-9) หรือ (A-Z)
ลักษณะและข้อมูลจ�ำเพาะอาจมีการเปลีย่ นแปลงเพือ่ ปรับปรุงคุณภาพโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ
������������
ไทย 41
WA6700N_DC68-03892A-01_TH.indd 41
2018-06-20
3:46:11
บันทึก
WA6700N_DC68-03892A-01_TH.indd 42
2018-06-20
3:46:11
บันทึก
WA6700N_DC68-03892A-01_TH.indd 43
2018-06-20
3:46:11
ถ้าคุณมีคำ� ถามหรือข้อคิดเห็น
ประเทศ
โทรศัพท์
หรือเยีย่ มชมเว็บไซต์ของเราที่
THAILAND
0-2689-3233 (only for HHP)
0-2689-3232 (OTH products)
1800-29-3232 (Toll free)
www.samsung.com/th/support
DC68-03892A-01
WA6700N_DC68-03892A-01_TH.indd 44
2018-06-20
3:46:11
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising