Samsung | WA80M5110ST/ST | User manual | Samsung เครื่องซักผ้าฝาบน WA80M5110ST พร้อมด้วย Diamond Drum, 8 กก. คู่มือการใช้

Samsung เครื่องซักผ้าฝาบน WA80M5110ST พร้อมด้วย Diamond Drum, 8 กก. คู่มือการใช้
เครื่องซักผ้า
คู่มือผูใ้ ช้
WA90M511***/WA80M511***
WA5100M_DC68-03777C-03_TH.indd 1
3/21/2019 6:47:25 PM
สารบัญ
สารบัญ
ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย
3
สิง่ ทีค่ ณ
ุ ต้องทราบเกีย่ วกับคําแนะนําเพือ่ ความปลอดภัย
ข้อมูลสําคัญเพือ่ ความปลอดภัย
ข้อควรระวังเพือ่ ความปลอดภัยทีส่ าํ คัญ
3
3
4
การติ ดตัง้
10
มีชน้ิ ส่วนใดบ้าง
ข้อกําหนดในการติดตัง้
การติดตัง้ แบบทีละขัน้ ตอน
10
12
13
ก่อนการเริ่ มต้น
20
พืน้ ฐาน
คําแนะนําของผ้า
20
22
การทํางาน
27
แผงควบคุม
ขัน้ ตอนง่ายๆ ในการเริม่ ต้น
โปรแกรมอัตโนมัติ
โปรแกรมทีก่ าํ หนดเอง
27
28
29
30
การบํารุงรักษา
31
การทําความสะอาด
31
การแก้ไขปัญหา
35
จุดตรวจสอบ
35
ข้อมูลจําเพาะ
41
ข้อมูลจําเพาะ
41
2 ไทย
WA5100M_DC68-03777C-03_TH.indd 2
3/21/2019 6:47:37 PM
ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย
ขอแสดงความยินดีกบั เครือ่ งซักผ้า Samsung เครือ่ งใหม่ของคุณ คูม่ อื นี้มขี อ้ มูลทีส่ าํ คัญเกีย่ วกับการติดตัง้ การใช้งานและการบํารุงรักษาเครือ่ งซักผ้า Samsung
เครือ่ งใหม่ของคุณ โปรดสละเวลาเพือ่ อ่านคูม่ อื นี้ เพือ่ ใช้ประโยชน์สงู สุดจากคุณสมบัตแิ ละคุณประโยชน์มากมายของเครือ่ งซักผ้า
โปรดอ่านคูม่ อื ให้ละเอียดเพือ่ ให้ทราบถึงวิธใี ช้อุปกรณ์อย่างปลอดภัยและสามารถใช้คณ
ุ ลักษณะและการทํางานขัน้ สูงต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โปรดเก็บคูม่ อื ไว้ใน
ทีป่ ลอดภัยใกล้กบั เครือ่ ง เพือ่ ใช้อา้ งอิงในอนาคต ใช้อุปกรณ์น้ีเพือ่ วัตถุประสงค์ทอ่ี ธิบายในคูม่ อื คําแนะนํานี้เท่านัน้
คําเตือนและคําแนะนําเพือ่ ความปลอดภัยในคูม่ อื นี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงสภาวะและสถานการณ์ทงั ้ หมดทีส่ ามารถเกิดขึน้ ได้ คุณมีหน้าทีจ่ ะต้องใช้สามัญสํานึก
ความระมัดระวัง และใส่ใจกับการติดตัง้ บํารุงรักษา และใช้งานเครือ่ งซักผ้า
เนื่องจากคําแนะนําในการใช้งานต่อไปนี้ใช้สาํ หรับหลายรุน่ ลักษณะของเครือ่ งซักผ้าของคุณอาจแตกต่างจากทีอ่ ธิบายในคูม่ อื นี้ และสัญญาณคําเตือนบางอาจไม่มผี ล
ถ้าคุณมีขอ้ ซักถามหรือข้อกังวลใด โปรดติดต่อศูนย์บริการทีใ่ กล้ทส่ี ดุ หรือหาความช่วยเหลือและข้อมูลออนไลน์ได้ท่ี www.samsung.com
ข้อมูลสําคัญเพื่อความปลอดภัย
ความหมายของสัญลักษณ์และเครื่องหมายในคู่มือผูใ้ ช้นี้:
คําเตือน
อันตรายหรือการกระทําทีไ่ ม่ปลอดภัยทีอ่ าจทําให้เกิด การบาดเจ็บร้ายแรง และ/หรือทรัพย์สินเสียหาย
ข้อควรระวัง
อันตรายหรือการกระทําทีไ่ ม่ปลอดภัยทีอ่ าจทําให้เกิด การบาดเจ็บหรือทําให้สิ่งของเสียหาย
หมายเหตุ
แสดงว่ามีความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดการบาดเจ็บหรือสิง่ ของเสียหาย
ไทย 3
WA5100M_DC68-03777C-03_TH.indd 3
3/21/2019 6:47:38 PM
ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย
สิ่ งที่คณ
ุ ต้องทราบเกี่ยวกับคําแนะนําเพื่อความปลอดภัย
ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย
ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย
สัญลักษณ์คาํ เตือนเหล่านี้ มีให้เพื่อป้ องกันการบาดเจ็บของตัวคุณเองและบุคคลอื่น
โปรดปฏิ บตั ิ ตามอย่างเคร่งครัด
หลังจากอ่านคู่มือนี้ แล้ว โปรดเก็บไว้เพื่อนํามาอ้างอิ งในภายหลัง
อ่านคําแนะนําทัง้ หมดก่อนทีจ่ ะใช้อุปกรณ์
เช่นเดียวกับอุปกรณ์ทกุ ชนิดทีใ่ ช้ไฟฟ้าและมีชน้ิ ส่วนทีเ่ คลือ่ นไหว อุปกรณ์น้ีอาจมีอนั ตรายได้ ในการใช้อุปกรณ์น้ีอย่างปลอดภัย โปรดทําความเข้าใจกับการทํางาน
และใช้ความระมัดระวังขณะใช้งาน
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยที่สาํ คัญ
คําเตือน
ในการลดความเสี่ยงจากไฟ การระเบิด ไฟฟ้ าช็อต หรือการบาดเจ็บขณะใช้อปุ กรณ์ โปรดปฏิ บตั ิ ตาม
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้ :
1. อุปกรณ์น้ีไม่เหมาะสําหรับบุคคลทีม่ สี ภาพร่างกาย ประสาทสัมผัสหรือจิตทีไ่ ม่ปกติ รวมถึงเด็กหรือบุคคล
ทีข่ าดประสบการณ์ ความรู้ ยกเว้นจะได้รบั การดูแลหรือได้รบั คําแนะนําในการใช้งานโดยบุคคลทีร่ บั หน้าที่
ดูแล โปรดระวังมิให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์น้ี
2. สําหรับใช้ในยุโรป: อุปกรณ์น้ีสามารถใช้งานโดยเด็กทีม่ อี ายุ 8 ปีขน้ึ ไปและบุคคลทีม่ สี มรรถภาพร่างกาย
ประสาทสัมผัส หรือสภาพจิตไม่เป็ นปกติ หรือขาดประสบการณ์หรือความรู้ ถ้าได้รบั การดูแลหรือได้รบั
คําแนะนําในการใช้งานโดยบุคคลทีร่ บั หน้าทีด่ แู ล ห้ามเด็กเล่นกับอุปกรณ์น้ี ห้ามเด็กทําความสะอาดหรือ
บํารุงรักษาอุปกรณ์โดยไม่มกี ารดูแล
4 ไทย
WA5100M_DC68-03777C-03_TH.indd 4
3/21/2019 6:47:38 PM
ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย
3. โปรดดูแลมิให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์น้ี
4. กรณีทป่ี ลักไฟของเครื
๊
อ่ งใช้ไฟฟ้านี้เกิดเสียหาย ต้องให้ผผู้ ลิต ตัวแทนให้บริการ หรือผูท้ ม่ี คี วามชํานาญ
เป็ นผูเ้ ปลีย่ นสายไฟ เพือ่ ไม่ให้เกิดอันตราย
5. โปรดใช้ชดุ ท่อใหม่ทม่ี าพร้อมกับอุปกรณ์ และไม่ควรใช้ชดุ ท่อเดิม
6. สําหรับเครือ่ งซักผ้าทีม่ ชี อ่ งเปิดระบายความร้อนทีฐ่ าน คําแนะนําการติดตัง้ จะระบุให้ระวังอย่าให้พรมปิด
กัน้ ช่องนี้
7. สําหรับใช้ในยุโรป: ห้ามเด็กอายุต่าํ กว่า 3 ขวบใช้อุปกรณ์ ยกเว้นกรณีทม่ี ผี ดู้ แู ลอย่างต่อเนื่อง
8. ข้อควรระวัง: เพือ่ ป้องกันอันตรายจากการรีเซ็ตอุปกรณ์ตดั ความร้อนโดยไม่ตงั ้ ใจ ห้ามจ่ายไฟให้กบั
อุปกรณ์น้ีผา่ นอุปกรณ์สวิตช์ภายนอก เช่น เครือ่ งตัง้ เวลา หรือต่อกับวงจรทีม่ กี ารปิดเปิดสวิตช์เป็ นประจํา
โดยหน่วยงานผูจ้ า่ ยไฟ
9. อุปกรณ์น้ีออกแบบมาสําหรับใช้ภายในครัวเรือนเท่านัน้ และไม่ได้ออกแบบมาเพือ่ ใช้งานเช่น:
-
พืน้ ทีค่ รัวพนักงานในร้านค้า สํานักงาน และสภาพแวดล้อมการทํางานแบบอืน่ ๆ
โรงเรือนเกษตร
การใช้งานโดยลูกค้าผูเ้ ข้าพักในโรงแรม โมเต็ล และสภาพแวดล้อมทีพ่ กั อาศัยอืน่ ๆ
สภาพแวดล้อมแบบเบดแอนด์เบรกฟาสต์
พืน้ ทีก่ ารใช้งานส่วนกลางในอพาร์ตเมนต์หรือห้องซักรีด
ไทย 5
WA5100M_DC68-03777C-03_TH.indd 5
3/21/2019 6:47:38 PM
ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย
ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย
คําเตือนที่สาํ คัญสําหรับการติ ดตัง้
คําเตือน
การติดตัง้ อุปกรณ์น้ีตอ้ งกระทําโดยช่างเทคนิคทีไ่ ด้รบั การรับรอง หรือบริษทั ผูใ้ ห้บริการ
• มิฉะนัน้ อาจทําให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้ การระเบิด ปญั หากับผลิตภัณฑ์ หรือการบาดเจ็บ
ต่อสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าทีผ่ นังตามข้อกําหนดทางไฟฟ้าของพืน้ ที่ ใช้เต้ารับสําหรับอุปกรณ์น้ีเท่านัน้ และโปรดอย่าใช้สายไฟสําหรับต่อ
• การใช้เต้ารับไฟฟ้าทีผ่ นังร่วมกับอุปกรณ์อน่ื โดยผ่านสายไฟสําหรับต่อ หรือแถบปลักไฟ
๊ อาจทําให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้
• ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้า ความถี่ และกระแสไฟฟ้าตรงกับในข้อมูลจําเพาะของผลิตภัณฑ์ มิฉะนัน้ อาจทําให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้ ต่อสายไฟเข้ากับ
เต้ารับไฟฟ้าทีผ่ นังอย่างแน่นหนา
๊
าสัมผัสเป็ นประจํา โดยใช้ผา้ แห้ง
นําสิง่ แปลกปลอมทัง้ หมด เช่น ฝุน่ ละอองหรือนํ้าออกจากขัว้ ของปลักไฟและหน้
• ถอดปลักไฟและทํ
๊
าความสะอาดด้วยผ้าแห้ง
• มิฉะนัน้ อาจทําให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้
• ต่อปลักไฟเข้
๊
ากับเต้ารับโดยให้สายไฟพาดไปทางพืน้
ถ้าคุณต่อปลักไฟกั
๊ บเต้ารับในทางตรงกันข้าม ลวดนําไฟฟ้าภายในสายไฟอาจเสียหายและทําให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้
อุปกรณ์น้ีตอ้ งได้รบั การลงกราวด์อย่างเหมาะสม
ห้ามลงกราวด์อุปกรณ์กบั ท่อก๊าซ ท่อนํ้าพลาสติก หรือสายโทรศัพท์
• มิฉะนัน้ อาจทําให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้ การระเบิด หรือปญั หากับผลิตภัณฑ์
• ห้ามต่อปลักไฟฟ
๊ ้ ากับเต้ารับไฟฟ้าทีไ่ ม่ได้ลงกราวด์อย่างถูกต้อง และโปรดตรวจสอบว่าเป็ นไปตามข้อกําหนดของท้องถิน่ และของประเทศ
ห้ามติดตัง้ อุปกรณ์น้ีใกล้เครือ่ งทําความร้อน วัตถุไวไฟ
ห้ามติดตัง้ อุปกรณ์น้ีในทีช่ น้ื มีน้ํามัน หรือมีฝนุ่ มาก ในตําแหน่งทีไ่ ด้รบั แสงแดดหรือนํ้า (นํ้าฝน) โดยตรง
ห้ามติดตัง้ อุปกรณ์น้ีในตําแหน่งทีม่ อี ุณหภูมติ ่าํ
• นํ้าทีแ่ ข็งตัวจะทําให้ทอ่ ต่างๆ ระเบิด
ห้ามใช้เครือ่ งแปลงไฟฟ้า
• การทําเช่นนี้อาจทําให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้
ห้ามใช้ปลักไฟที
๊ เ่ สียหาย สายไฟ หรือเต้ารับไฟฟ้าทีเ่ สียหาย หลวม
• การทําเช่นนี้อาจทําให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้
ห้ามดึงหรือหักงอสายไฟมากเกินไป
ห้ามบิดหรือผูกสายไฟเป็ นปม
อย่าเกีย่ วสายไฟไว้กบั วัตถุทเ่ี ป็ นโลหะ วางของหนักบนสายไฟ สอดสายไฟไว้ระหว่างสิง่ ของ หรือดันสายไฟไว้ในช่องด้านหลังของอุปกรณ์
• การทําเช่นนี้อาจทําให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้
ควรจัดวางอุปกรณ์น้ีเพือ่ ให้สามารถเข้าถึงปลักไฟ
๊ ก๊อกนํ้าและท่อระบายนํ้าได้โดยง่าย
6 ไทย
WA5100M_DC68-03777C-03_TH.indd 6
3/21/2019 6:47:38 PM
ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย
ข้อควรระวังในการติ ดตัง้
ข้อควรระวัง
อุปกรณ์น้ีควรอยูใ่ นตําแหน่งทีส่ ามารถเอือ้ มถึงปลักไฟได้
๊
งา่ ย
• มิฉะนัน้ อาจทําให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้เนื่องจากไฟฟ้ารัว่
คําเตือนที่สาํ คัญสําหรับการใช้งาน
คําเตือน
ถ้าอุปกรณ์มนี ้ําท่วม ให้ตดั ไฟฟ้าและการจ่ายนํ้าทันที และติดต่อศูนย์บริการใกล้บา้ น
• ห้ามสัมผัสปลักไฟด้
๊ วยมือทีเ่ ปียก
• มิฉะนัน้ อาจทําให้เกิดไฟฟ้าช็อต
๊ นที และติดต่อศูนย์บริการ Samsung ใกล้บา้ น
ถ้าอุปกรณ์มเี สียงผิดปกติ มีควันหรือกลิน่ ไหม้ ให้ถอดปลักทั
• มิฉะนัน้ อาจทําให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้
ถ้ามีก๊าซรัว่ (เช่น ก๊าซโพรเพน ก๊าซหุงต้ม ฯลฯ) ให้ระบายอากาศทันที โดยไม่สมั ผัสกับปลักไฟ
๊ ห้ามสัมผัสกับอุปกรณ์หรือสายไฟ
• ห้ามใช้พดั ลมไฟฟ้า
• อาจเกิดประกายไฟทีท่ าํ ให้ระเบิดหรือเพลิงไหม้
อย่าให้เด็กเล่นบนเครือ่ งซักผ้าหรือในเครือ่ งซักผ้า นอกจากนี้ เมือ่ ทิง้ อุปกรณ์ ให้ถอดฝาปิดออก
• ถ้าติดอยูภ่ ายใน เด็กอาจอาจหายใจไม่ออกจนกระทังเสี
่ ยชีวติ
ห้ามซักผ้าทีเ่ ปื้อนนํ้ามันเชือ้ เพลิง นํ้ามันก๊าด เบนซีน ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ หรือสารไวไฟหรือสารระเหยชนิดต่างๆ
• อาจทําให้เกิดไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้หรือระเบิดได้
ห้ามสัมผัสปลักไฟด้
๊ วยมือทีเ่ ปียก
• อาจทําให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
โปรดอย่าสอดมือหรือโลหะเข้าใต้เครือ่ งซักผ้าขณะทีเ่ ครือ่ งกําลังทํางาน
• อาจทําให้เกิดการบาดเจ็บได้
ไทย 7
WA5100M_DC68-03777C-03_TH.indd 7
3/21/2019 6:47:38 PM
ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย
ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย
โปรดอย่าซ่อมแซม ถอดประกอบ หรือดัดแปลงเครือ่ งด้วยตนเอง
• ห้ามใช้ฟิวส์ (เช่น สายทองแดง ลวดโลหะ ฯลฯ) นอกเหนือจากฟิวส์มาตรฐาน
• เมือ่ อุปกรณ์หรือสายไฟเสียหายและจําเป็ นต้องซ่อมหรือเปลีย่ นใหม่ โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บา้ นคุณ
• มิฉะนัน้ อาจทําให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้ ปญั หากับผลิตภัณฑ์ หรือการบาดเจ็บ
• ในกรณีน้ี ผลิตภัณฑ์จะไม่ได้รบั ความคุม้ ครองตามการรับประกันมาตรฐานทีม่ าจาก Samsung และ Samsung จะไม่มสี ว่ นรับผิดชอบต่อการทํางานผิดปกติ
หรือความเสียหายทีเ่ กิดจากการดําเนินการดังกล่าว
ถอดปลักไฟเมื
๊
อ่ ไม่ได้ใช้อุปกรณ์เป็ นเวลานาน หรือระหว่างพายุฝนฟ้าคะนอง
• มิฉะนัน้ อาจทําให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้
ั่
อย่าใส่มอื ลงในถังทีก่ าํ ลังหมุนระหว่างรอบการปนหมาด
ุ เปิดฝา โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Samsung ทันที
• อาจทําให้เกิดการบาดเจ็บได้ ถ้าเครือ่ งซักผ้าไม่หยุดหมุนภายใน 15 วินาทีหลังจากทีค่ ณ
อย่าให้เด็ก (หรือสัตว์เลีย้ ง) เล่นบนเครือ่ งซักผ้าหรือในเครือ่ งซักผ้า
ประตูเครือ่ งซักผ้านัน้ ไม่สามารถเปิดได้โดยง่ายจากภายใน และเด็กอาจได้รบั บาดเจ็บร้ายแรงถ้าติดอยูภ่ ายใน
เมือ่ ใช้น้ําร้อนในการซัก โปรดใช้น้ําร้อนทีม่ อี ุณหภูมไิ ม่เกิน 50°C ชิน้ ส่วนทีเ่ ป็ นพลาสติกอาจบิดเบีย้ วหรือเสียหาย และอาจก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
8 ไทย
WA5100M_DC68-03777C-03_TH.indd 8
3/21/2019 6:47:38 PM
ข้อควรระวัง
เมือ่ เครือ่ งซักผ้าเปื้อนสิง่ แปลกปลอมเช่น สารซักฟอก สิง่ สกปรก เศษอาหาร ฯลฯ ให้ถอดปลักไฟและทํ
๊
าความสะอาดเครือ่ งด้วยผ้านุ่มชุบนํ้าหมาดๆ
• มิฉะนัน้ อาจทําให้ผลิตภัณฑ์เปลีย่ นสี เปลีย่ นรูป เสียหาย หรือเกิดสนิม
ผลิตภัณฑ์ทค่ี ณ
ุ ซือ้ นี้ได้รบั การออกแบบมาสําหรับใช้ในครัวเรือนเท่านัน้
การใช้เพือ่ ธุรกิจจะถือเป็ นการใช้ผดิ วัตถุประสงค์ ในกรณีน้ี ผลิตภัณฑ์จะไม่ได้รบั ความคุม้ ครองตามการรับประกันมาตรฐานทีม่ าจาก Samsung และ Samsung จะ
ไม่มสี ว่ นรับผิดชอบต่อการทํางานผิดปกติหรือความเสียหายทีเ่ กิดจากการใช้ผดิ วัตถุประสงค์ดงั กล่าว
อย่ายืนบนอุปกรณ์หรือวางสิง่ ของ (เช่น ผ้า เทียนทีจ่ ดุ ไฟแล้ว บุหรีท่ ต่ี ดิ ไฟ จาน สารเคมี วัตถุทเ่ี ป็ นโลหะ ฯลฯ) บนอุปกรณ์
• มิฉะนัน้ อาจทําให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้ หรือปญั หากับผลิตภัณฑ์
อย่ากดปุม่ ต่างๆ ด้วยของแหลม เช่น หมุด มีด เล็บ ฯลฯ
• อาจทําให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือบาดเจ็บได้
คําเตือนที่สาํ คัญสําหรับการทําความสะอาด
คําเตือน
ห้ามทําความสะอาดอุปกรณ์ โดยฉีดนํ้าใส่ตวั เครือ่ งโดยตรง
ห้ามใช้สารทําความสะอาดทีเ่ ป็ นกรดรุนแรง
ก่อนทีจ่ ะทําความสะอาดหรือดูแลรักษาเครือ่ ง โปรดถอดปลักของเครื
๊
อ่ งออกจากแหล่งจ่ายไฟ หรือปิดเครือ่ งทีป่ มุ่ เปิด/ปิด
• มิฉะนัน้ อาจทําให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้
ไทย 9
WA5100M_DC68-03777C-03_TH.indd 9
3/21/2019 6:47:38 PM
ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย
ข้อควรระวังในการใช้งาน
การติดตัง้
โปรดดําเนินการตามคําแนะนําเหล่านี้ดว้ ยความรอบคอบเพือ่ ให้แน่ใจว่าสามารถติดตัง้ เครือ่ งซักผ้าได้อย่างถูกต้องและเพือ่ ป้องกันอุบตั เิ หตุเมือ่ เริม่ ซักผ้า
มีชิ้นส่วนใดบ้าง
โปรดตรวจสอบว่าชิน้ ส่วนทัง้ หมดนี้อยูใ่ นบรรจุภณ
ั ฑ์ของผลิตภัณฑ์ ถ้าคุณพบปญั หากับเครือ่ งซักผ้าหรือชิน้ ส่วน โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ Samsung ใน
พืน้ ทีห่ รือผูข้ ายปลีก
การติ ดตัง้
01
02
03
07 08
04
09
05
10
11
06
10 ไทย
WA5100M_DC68-03777C-03_TH.indd 10
3/21/2019 6:47:38 PM
01 ประตู
02 ตัวกรองเมจิค (ด้านหลัง)
03 ตัวกรองเมจิค (ด้านหน้า)
04 แผงควบคุม
05 ถังซัก
06 ขาตัง้ ปรับระดับ
07 ท่อจ่ายนํ้า (เย็น)
08 ท่อจ่ายนํ้า (ร้อน) *
09 ช่องใส่ผงซักฟอก
10 มือจับด้านข้าง *
11 ท่อนํ้าทิง้
การติ ดตัง้
หมายเหตุ
•
•
•
•
•
ชิน้ ส่วนทีม่ เี ครือ่ งหมายดอกจัน (*) อาจมีหรือไม่มใี ห้ในบางรุน่
ประตู: โปรดปิดประตูไว้เสมอขณะทีเ่ ครือ่ งทํางาน
ตัวกรองเมจิค: ทําหน้าทีเ่ ก็บเศษด้ายทีส่ ะสมจากการซักผ้า
สายลงกราวด์: หุม้ สายนี้ไว้ถา้ มีการเดินสายกับชิน้ ส่วนโลหะเพือ่ ลงกราวด์
ขาตัง้ ปรับระดับ: ปรับขาเพือ่ ให้เครือ่ งซักผ้าได้ระดับบนพืน้ เรียบ
ไทย 11
WA5100M_DC68-03777C-03_TH.indd 11
3/21/2019 6:47:39 PM
การติดตัง้
ข้อกําหนดในการติ ดตัง้
คําเตือนเกี่ยวกับไฟฟ้ าและการลงกราวด์
คําเตือน
การติ ดตัง้
•
•
•
•
•
ต้องใช้ฟิวส์หรือเบรกเกอร์วงจร AC 220 V / 50 Hz
โปรดใช้วงจรสาขาแยกสําหรับเครือ่ งซักผ้าโดยเฉพาะ
ห้ามใช้สายไฟสําหรับต่อ
ใช้สายไฟทีม่ ากับเครือ่ งซักผ้าเท่านัน้
ห้ามต่อสายกราวด์เข้ากับท่อพลาสติก ท่อก๊าซ หรือท่อนํ้าร้อน
การระบายนํ้า
•
•
ตรวจสอบว่าท่อระบายนํ้าทิง้ ไม่อุดตัน
เราขอแนะนําให้ใช้ทอ่ ตัง้ ทีม่ คี วามสูง 90-100 ซม. ท่อระบายนํ้าต้อง
เชือ่ มต่อผ่านคลิปท่อไปยังท่อตัง้ ดังกล่าว และท่อตัง้ ต้องครอบ
ท่อระบายนํ้าได้ทงั ้ หมด
ั ๊ านัน้
ข้อกําหนดสําหรับท่อตัง้ ทีร่ ะบุในทีน่ ้ีใช้เฉพาะรุน่ ทีม่ ปี มเท่
การปรับระดับ
•
•
่ อเสียงดัง โปรดติดตัง้ เครือ่ งซักผ้าบนพืน้ ทีแ่ น่น
เพือ่ ป้องกันการสันหรื
หนาและเรียบ โดยไม่มแี ท่นรองหรืออิฐรอง
จัดวางเครือ่ งซักผ้าห่างจากผนังด้านต่างๆ 10 ซม.
การจ่ายนํ้า
•
•
•
โปรดตรวจสอบว่าก๊อกนํ้าอยูใ่ นระยะทีเ่ อือ้ มถึงได้งา่ ย
ปิดก๊อกเมือ่ ไม่ได้ใช้งานเครือ่ งซักผ้า
ตรวจสอบรอยรัวที
่ ข่ อ้ ต่อของท่อจ่ายนํ้าเข้าเป็ นประจํา
12 ไทย
WA5100M_DC68-03777C-03_TH.indd 12
3/21/2019 6:47:39 PM
การติ ดตัง้ แบบทีละขัน้ ตอน
ขัน้ ตอนที่ 1 เลือกตําแหน่ ง
การติ ดตัง้
ข้อกําหนดของตําแหน่ ง:
• มีพน้ื ผิวแข็ง ราบเรียบเสมอกัน โดยไม่มพี รมหรือวัสดุปพู น้ื ทีอ่ าจปิดกัน้ การระบายอากาศ
• พ้นจากแสงแดดโดยตรง
• มีพน้ื ทีว่ า่ งสําหรับการระบายอากาศและการเดินสายอย่างเพียงพอ
• อุณหภูมแิ วดล้อมต้องสูงกว่าจุดเยือกแข็ง (0 ˚C) อยูเ่ สมอ
• อยูห่ า่ งจากแหล่งกําเนิดความร้อนเสมอ
แผงกันหนู
เครือ่ งซักผ้านี้มาพร้อมแผงกันหนูทช่ี ว่ ยป้องกันสัตว์เล็ก เช่น หนู ไม่ให้เข้าสู่
ภายในตัวเครือ่ ง
ใส่แผงกันหนูทด่ี า้ นล่างของเครือ่ ง เพือ่ ให้ทาํ งานได้งา่ ยขึน้ โปรดยกด้านหน้า
ขึน้ เล็กน้อย
หมายเหตุ
•
•
บางรุน่ มีแผงกันหนูทต่ี อ้ งใส่จาก้ดานหลังของเครือ่ ง สําหรับรุน่ นี้ โปรดใส่
แผงกันหนูก่อนทีจ่ ะปรับระดับเครือ่ ง เพือ่ ให้ทาํ งานได้งา่ ยขึน้ โปรด
ยกด้านหลังขึน้ เล็กน้อย
แผงกันหนูน้ีอาจมีหรือไม่มใี ห้สาํ หรับบางรุน่
ไทย 13
WA5100M_DC68-03777C-03_TH.indd 13
3/21/2019 6:47:39 PM
การติดตัง้
ขัน้ ตอนที่ 2 ปรับขาตัง้ ปรับระดับ
นําผลิ ตภัณฑ์ออกจากบรรจุภณ
ั ฑ์
1.
การติ ดตัง้
2.
ค่อยๆ เลือ่ นเครือ่ งซักผ้าเข้าสูต่ าํ แหน่งทีต่ ดิ ตัง้ การใช้แรงมากเกินไป
อาจทําให้ ขาตัง้ ปรับระดับ (A) เสียหาย
ปรับระดับเครือ่ งซักผ้าด้วยการปรับขาตัง้ ปรับระดับด้วยตนเอง
3.
เมือ่ ปรับระดับเสร็จแล้ว ขัน น็อต (B) ถ้ามีให้ (บางรุน่ อาจไม่มนี ็อตนี้)
A
B
คําเตือน
วัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์อาจเป็ นอันตรายกับเด็ก โปรดทิง้ วัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์ทงั ้ หมด (ถุงพลาสติก โฟม เป็ นต้น) ให้พน้ มือเด็ก
14 ไทย
WA5100M_DC68-03777C-03_TH.indd 14
3/21/2019 6:47:39 PM
ขัน้ ตอนที่ 3 เชื่อมต่อท่อนํ้า
ต่อท่อจ่ายนํ้าเข้ากับก๊อกนํ้า
1.
ถอด ข้อต่อตัวแปลง (A) ออกจาก ท่อนํ้า (B)
2.
ใช้ไขควงฟิลลิปส์เพือ่ คลายสกรูสต่ี วั บนข้อต่อ
3.
จับข้อต่อไว้และหมุน ชิ้ นส่วน (C) ไปตามทิศทางของลูกศรเพือ่ คลาย
ออก 5 มม. (*)
4.
5.
ต่อข้อต่อเข้ากับก๊อกนํ้า และขันสกรูให้แน่นพร้อมทัง้ ยกข้อต่อขึน้
หมุน ชิ้ นส่วน (C) ไปตามทิศทางของลูกศรเพือ่ ขันให้แน่น
A
การติ ดตัง้
B
¹
C
C
ไทย 15
WA5100M_DC68-03777C-03_TH.indd 15
3/21/2019 6:47:39 PM
การติดตัง้
6.
ในขณะจับด้านล่างของ ชิ้ นส่วน (D) ไว้ ให้เชือ่ มต่อท่อจ่ายนํ้าเข้ากับ
ข้อต่อ จากนัน้ ปลด ชิ้ นส่วน (D) ท่อจะต่อเข้ากับข้อต่อได้พอดีพร้อม
กับมีเสียงคลิก
7.
ต่อปลายอีกด้านของท่อนํ้าเข้ากับวาล์วนํ้าเข้าทีด่ า้ นหลังของเครือ่ งซักผ้า
หมุนท่อตามเข็มนาฬิกาเพือ่ ขันให้แน่น
8.
เปิดก๊อกนํ้าและตรวจสอบว่ามีรอยรัวรอบบริ
่
เวณเชือ่ มต่อหรือไม่
• ถ้ามีน้ํารัว่ ให้ทาํ ตามขัน้ ตอนข้างต้นนี้ซ้าํ
D
การติ ดตัง้
16 ไทย
WA5100M_DC68-03777C-03_TH.indd 16
3/21/2019 6:47:40 PM
•
หากก๊อกนํ้าประเภทเกลียว ให้ต่อท่อนํ้าเข้ากับก๊อกนํ้าตามภาพ
การติ ดตัง้
คําเตือน
หยุดการใช้เครือ่ งซักผ้าถ้ามีน้ํารัว่ และติดต่อศูนย์บริการของ Samsung ในพืน้ ที่ มิฉะนัน้ อาจทําให้เกิดไฟช็อต
ข้อควรระวัง
โปรดอย่าดึงท่อจ่ายนํ้าจนตึงโดยใช้แรง หากท่อจ่ายนํ้าสัน้ เกินไป โปรดเปลีย่ นเป็ นท่อแรงดันสูงทีย่ าวขึน้
หมายเหตุ
•
•
หลังจากต่อท่อนํ้าเข้ากับข้อต่อแล้ว ให้ตรวจสอบว่ามีการเชือ่ มต่ออย่างถูกต้องหรือไม่ โดยดึงท่อจ่ายนํ้าลง
โปรดใช้ก๊อกนํ้าแบบมาตรฐาน หากก๊อกนํ้าเป็ นแบบเหลีย่ มหรือใหญ่เกินไป ให้นําวงแหวนออกก่อนทีจ่ ะต่อก๊อกนํ้าเข้ากับข้อต่อ
ไทย 17
WA5100M_DC68-03777C-03_TH.indd 17
3/21/2019 6:47:40 PM
การติดตัง้
ขัน้ ตอนที่ 4 วางท่อทิ้ งนํ้า
ประเภททัวไป
่
กดวงแหวนข้อต่อค้างไว้ และใส่เข้ากับท่อทิง้ นํ้า
2.
เชือ่ มต่อท่อระบายนํ้าเข้ากับช่องระบายนํ้า โปรดเชือ่ มต่อให้แน่นหนา
โดยใช้วงแหวนข้อต่อ
ท่อระบายนํ้านี้สามารถขยายได้ ปรับความยาวของท่อระบายนํ้า
ตามต้องการ
การติ ดตัง้
1.
18 ไทย
WA5100M_DC68-03777C-03_TH.indd 18
3/21/2019 6:47:41 PM
ข้อควรระวัง
¹
•
•
อย่าต่อท่อให้มคี วามยาวเกิน 3 ม. (*) โดยรวม
อย่าให้ทอ่ ระบายนํ้าพาดผ่านกรอบประตูทส่ี งู 5 ซม. (**) ขึน้ ไปจากพืน้
•
อย่าพาดท่อระบายนํ้าผ่านด้านใต้ของเครือ่ งซักผ้า
¹¹
การติ ดตัง้
ขัน้ ตอนที่ 5 เปิ ดเครื่อง
ต่อสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าทีผ่ นัง ซึง่ มีเต้ารับไฟฟ้า AC 220 V / 50 Hz ทีผ่ า่ นการรับรองและมีการป้องกันด้วยฟิวส์หรือเบรกเกอร์วงจร จากนัน้ ให้กดปุม่ เปิ ด/ปิ ด
เพือ่ เปิดเครือ่ งซักผ้า
ไทย 19
WA5100M_DC68-03777C-03_TH.indd 19
3/21/2019 6:47:41 PM
ก่อนการเริ่มต้น
พืน้ ฐาน
ช่องใส่ผงซักฟอก
ในการเติมผงซักฟอกเฉพาะสําหรับผ้าบางประเภท ให้ทาํ ตามขัน้ ตอนเหล่านี้:
1.
2.
3.
4.
เปิดประตู
หาช่องใส่ผงซักฟอก จากนัน้ เลือ่ นเปิด
ใส่ผงซักฟอกตามทีผ่ ผู้ ลิตแนะนํา
เลือ่ นเปิดฝาของช่องนํ้ายาปรับผ้านุ่มตามทิศทางของลูกศร เติมนํ้ายา
ปรับผ้านุ่มตามคําแนะนําของผูผ้ ลิต จากนัน้ ปิดฝา
ข้อควรระวัง
ก่อนการเริ่ มต้น
โปรดใช้ผงซักฟอกประเภททีเ่ หมาะสม การใช้ผงซักฟอกมากเกินไปอาจทําให้
ผงซักฟอกไม่ละลาย
• โปรดอย่าเติมนํ้ายาปรับผ้านุ่มมากเกินไป อาจทําให้ประสิทธิภาพของ
การซักลดลง
• อย่าทิง้ นํ้ายาปรับผ้านุ่มไว้ในช่องใส่น้ํายาปรับผ้านุ่มเป็ นเวลานานๆ
นํ้ายาปรับผ้านุ่มอาจแข็งและไม่ละลาย
ล็อคป้ องกันเด็ก
การล็อคป้องกันเด็กจะป้องกันไม่ให้เกิดอุบตั เิ หตุต่อเด็กและทารก เช่น การจมนํ้า
1.
2.
3.
กด เปิ ด/ปิ ด
ในการเปิดใช้ลอ็ คป้องกันเด็ก ให้กดปุม่ ฟังก์ชนั และ ปัน่ หมาดทรงพลัง พร้อมกันเป็ นเวลา 3 วินาที สัญญาณจะกะพริบ
ในการปิดล็อคป้องกันเด็ก ให้กดปุม่ ฟังก์ชนั และ ปัน่ หมาดทรงพลัง พร้อมกันเป็ นเวลา 3 วินาที สัญญาณจะดับลง ถ้าถังซักมีน้ําอยู่ ให้เริม่ ต้นการทํางาน
ของเครือ่ งอีกครัง้ และกดทัง้ สองปุม่ ค้างไว้พร้อมกันเป็ นเวลา 3 วินาทีเพือ่ ปิดล็อคป้องกันเด็ก
20 ไทย
WA5100M_DC68-03777C-03_TH.indd 20
3/21/2019 6:47:41 PM
ขณะทีล่ อ็ คป้องกันเด็กทํางาน
•
•
•
•
คุณยังสามารถใช้งานแผงควบคุมขณะทีป่ ระตูปิด ถ้าคุณเปิดประตู รหัสข้อมูล (CL, dC) จะปรากฏพร้อมเสียงเตือน จากนัน้ เครือ่ งจะเริม่ การบังคับระบายนํ้า
หลังจาก 30 วินาที เพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดอุบตั เิ หตุกบั เด็กหรือทารก เช่น การจมนํ้า
เมือ่ การจ่ายนํ้าสมบูรณ์ ล็อคป้องกันเด็กจึงจะเริม่ ทํางาน
ถ้าเปิดประตูทง้ิ ไว้เป็ นเวลา 30 วินาทีขณะทีถ่ งั ซักมีน้ํา เครือ่ งจะระบายนํ้าโดยมีรหัส “CL” ซึง่ คุณไม่สามารถหยุดได้
หากต้องการเพิม่ ผงซักฟอกหรือผ้าลงในถังซัก หรือเปลีย่ นการตัง้ ค่าโปรแกรม คุณต้องหยุดหรือปลดล็อคป้องกันเด็กก่อน
คําเตือน
ถ้าคุณเปิดประตูขณะทีล่ อ็ คป้องกันเด็กทํางาน เครือ่ งจะบังคับระบายนํ้าเพือ่ ป้องกันอุบตั เิ หตุ เช่น การจมนํ้า
หมายเหตุ
ุ ปิดเครือ่ งแล้ว คุณไม่สามารถปิดล็อคป้องกันเด็ก ถ้ารหัส “CL” ยังปรากฏบนจอ แต่คณ
ุ สามารถปิดล็อคได้เมือ่ รหัส
ล็อคป้องกันเด็กจะคงสถานะทํางานหลังจากทีค่ ณ
dC ปรากฏ โดยกดปุม่ ทัง้ สองค้างไว้พร้อมกัน
ก่อนการเริ่ มต้น
ไทย 21
WA5100M_DC68-03777C-03_TH.indd 21
3/21/2019 6:47:42 PM
ก่อนการเริ่มต้น
คําแนะนําของผ้า
จุดตรวจสอบ
•
•
•
ตรวจสอบรอยเปื้อนหรือสิง่ สกปรก ชุบผงซักฟอกเล็กน้อยกับผ้าขนหนูสขี าว ใช้ผา้ ขนหนูสขี าวขยีก้ บั ผ้าสกปรกเพือ่ ย้ายให้สงิ่ สกปรกหรือสีมาอยูท่ ผ่ี า้ ขนหนู
สีขาว
ก่อนทีจ่ ะซัก ใช้น้ํายาซักผ้าป้ายแขนเสือ้ คอปก สาบเสือ้ และกระเป๋า โดยใช้แปรงขัด
ผ้าทีม่ กี ารอัดจีบซึง่ ตัดเย็บจากผ้าขนสัตว์ตอ้ งได้รบั การดูและเป็ นพิเศษด้วยการมัดไว้ดว้ ยกันก่อนซัก นําด้ายออกหลังจากทีก่ ารซักและการอบแห้งเสร็จสมบูรณ์
ข้อควรระวัง
ก่อนการเริ่ มต้น
•
•
•
ห้ามวางหรือเก็บผ้าห่มไว้ในถัง
อย่าวางเทียนหรือแหล่งความร้อนไว้ภายในหรือบนเครือ่ งซักผ้า
ห้ามซักผ้าชนิดต่อไปนี้
• เนคไท เสือ้ ชัน้ ใน เสือ้ แจ็คเก็ต สูท และเสือ้ โค้ท อาจเสียรูปเนื่องจากการหดหรือสีตกบนพืน้ ผิว ผ้าเหล่านี้สว่ นใหญ่ทาํ จากไนลอน โพลีโนสิก และ/หรือ
เส้นใยผสม
• ผ้าทีถ่ กั ทอให้มรี อยยับ รอยนูน หรือมีเรซิน จะเปลีย่ นรูปได้งา่ ยเมือ่ แช่น้ํา
• ผ้าทีส่ ตี กง่าย ทําจากฝ้าย ขนสัตว์ ไหมย่น ชุดหนังและเครือ่ งตกแต่ง ตลอดจนเสือ้ ผ้าทีม่ กี ารตกแต่ง
• ผ้ากันนํ้า ทีน่ อน หรือผ้าห่มขนสัตว์ ผ้าคลุมกันฝน เสือ้ แจ็คเก็ตและกางเกงตกปลา ชุดสกี ถุงนอน ผ้าคลุมผ้าอ้อม ชุดออกกําลังกาย ผ้าคลุมรถยนต์
จักรยาน และจักรยานยนต์ ผ้าเช็ดเท้าในห้องอาบนํ้า และผ้ากันนํ้าอืน่ ๆ
22 ไทย
WA5100M_DC68-03777C-03_TH.indd 22
3/21/2019 6:47:42 PM
ขัน้ ตอนที่ 1 - คัดแยก
แยกผ้าตามเกณฑ์ดงั นี้ :
•
•
•
•
ฉลากดูแลผ้า: แยกผ้าเป็ น ผ้าฝ้าย ผ้าเนื้อผสม ผ้าใยสังเคราะห์ ผ้าไหม ผ้าขนสัตว์ และเรยอน
สี: แยกผ้าขาวออกจากผ้าสี
ขนาด: การนําผ้าทีม่ ขี นาดแตกต่างมารวมเข้าไว้ดว้ ยกันในถังซักจะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการซัก
ความบอบบาง: ปฏิบตั ติ ามคําแนะนําในการดูแลผ้าแต่ละชนิดในฉลากการดูแลผ้าสําหรับผ้าทีต่ อ้ งมีการถนอม เช่น ผ้าขนสัตว์ลว้ น ม่่าน และผ้าไหม
หมายเหตุ
โปรดดูฉลากดูแลผ้าบนเสือ้ ผ้า และแยกเสือ้ ผ้าตามนัน้ ก่อนเริม่ ต้นซัก
ขัน้ ตอนที่ 2 - นําสิ่ งของออกจากกระเป๋าให้หมด
ก่อนการเริ่ มต้น
นําสิ่ งของออกจากกระเป๋าของเสื้อผ้า และนําสิ่ งสกปรกออก
•
•
•
•
•
วัตถุทเ่ี ป็ นโลหะ เช่น เหรียญ เข็มหมุด และหัวเข็มขัดบนเสือ้ ผ้าอาจทําให้ผา้ อืน่ ๆ และถังซักเสียหาย
กลับผ้าทีม่ กี ระดุมและเสือ้ ผ้าทีม่ ลี ายปกั เอาด้านในออกมาด้านนอก
ถ้าไม่รดู ซิปกางเกงหรือแจ็คเก็ตปิดไว้ขณะซัก ถังซักอาจเสียหายได้
โปรดรูปซิปปิดไว้
เสือ้ ผ้าทีม่ เี ชือกยาวอาจพันกับผ้าชิน้ อืน่ โปรดมัดเชือกไว้ก่อนทีจ่ ะซักผ้า
ขัน้ ตอนที่ 3 ใช้ตาข่ายสําหรับซักผ้าหรือซักแยกต่างหาก
•
•
•
ต้องใส่ชดุ ชัน้ ในสตรี (ซักนํ้าได้) ลงในถุงใส่ผา้ สําหรับซัก ส่วนทีเ่ ป็ นโลหะของชุดชัน้ ในสตรีอาจทําให้วสั ดุแตกหักและทําความเสียหายแก่เสือ้ ผ้าได้
ผ้าแคชเมียร์และผ้าทีม่ คี วามฟู และผ้านํ้าหนักเบา (เช่น ผ้าประดับลูกไม้ ชุดชัน้ ใน ถุงน่องไนล่อน ผ้าใยสังเคราะห์ เป็ นต้น) อาจลอยขึน้ และทําให้ผา้ ได้รบั
ความเสียหาย และทําให้เครือ่ งซักผ้าเกิดปญั หาขึน้ ได้ ใช้ตาข่ายสําหรับซักผ้าเพือ่ ซักแยกต่างหาก
อย่าซักถุงใส่ผา้ เพียงอย่างเดียวโดยไม่มผี า้ อืน่ เนื่องจากอาจทําให้เกิดการสันสะเทื
่
อนทีท่ าํ ให้เครือ่ งซักผ้าเคลือ่ นทีแ่ ละอาจทําให้ได้รบั บาดเจ็บ
ข้อควรระวัง
โปรดแช่ผา้ ทีพ่ องตัวได้ (เช่น ผ้าห่มหรือผ้านวมยัดสําลีหรือไมโครไฟเบอร์) ในนํ้าก่อนทีจ่ ะเริม่ โปรแกรม
• ผ้าทีพ่ องตัวได้อาจทําให้เกิดความเสียหายต่อผ้าหรือเครือ่ งระหว่างการซักหรืออบแห้ง
• ไม่วา่ ขนาดเล็กหรือใหญ่ การซักผ้าห่มหรือผ้าคลุมจะปลอดภัยและสะอาดยิง่ ขึน้ ถ้าซักครัง้ ละชิน้ การใส่ผา้ ห่มขนาดต่างกันสองชิน้ ในครัง้ เดียวอาจทําให้
ประสิทธิภาพการอบแห้งลดลงเนื่องจากผ้าไม่สมดุล
ไทย 23
WA5100M_DC68-03777C-03_TH.indd 23
3/21/2019 6:47:42 PM
ก่อนการเริ่มต้น
ในการใส่ผา้ ห่ม
พับผ้าห่มตามทีแ่ สดง จากนัน้ ใส่ไม่ให้เกิน ส่วนพลาสติ ก (A) ของถังซัก ก่อนทีจ่ ะใส่ในถังซัก
A
ก่อนการเริ่ มต้น
24 ไทย
WA5100M_DC68-03777C-03_TH.indd 24
3/21/2019 6:47:42 PM
ขัน้ ตอนที่ 4 - แช่ผา้ ก่อนซัก (ถ้าจําเป็ น)
•
•
•
สําหรับรอยเปื้อนทีป่ กเสือ้ แขนเสือ้ สาบ และกระเป๋า ให้ทานํ้ายาซักผ้าและใช้แปรงขัดเบาๆ ก่อนซัก
ใช้ผงซักฟอกและนํ้ายาซักผ้า ห้ามใช้สบู่ เนื่องจากอาจมีการตกค้างในถังซักหลังจากซักเสร็จ
ซักถุงเท้าสีขาว แขนเสือ้ และคอปกเสือ้ ด้วยการแปรงด้วยผงซักฟอกเล็กน้อย
ข้อควรระวัง
โปรดใส่ผา้ ทัง้ หมดในถุง
• ถ้ามีผา้ ยืน่ ออกมาอาจทําให้เกิดความเสียหายกับเครือ่ งหรือกับผ้า หรืออาจทําให้น้ํารัว่
• โปรดระวังอย่าให้ผา้ เกิน ส่วนพลาสติ ก (A) ในภาพด้านบน
ขัน้ ตอนที่ 5 - พิ จารณาปริ มาณผ้าที่จะซัก
หมายเหตุ
ั่
เมือ่ ซักชุดเครือ่ งนอนหรือผ้านวม เวลาในการซักอาจนานขึน้ และประสิทธิภาพในการปนหมาดจะลดลง
สําหรับชุดเครือ่ งนอนหรือผ้าคลุมเตียง นํ้าหนักทีแ่ นะนําคือ
ไม่เกิน 3.5 กิโลกรัม
ข้อควรระวัง
ั่
ถ้าผ้าไม่สมดุลและรหัสข้อมูล “Ub” ปรากฏขึน้ ให้กระจายชิน้ ผ้าให้เสมอกัน ผ้าทีไ่ ม่สมดุลอาจลดประสิทธิภาพของการปนหมาด
และทําให้เกิดความเสียหายกับเครือ่ ง
ซักผ้าหรือผ้าทีซ่ กั
ไทย 25
WA5100M_DC68-03777C-03_TH.indd 25
3/21/2019 6:47:42 PM
ก่อนการเริ่ มต้น
โปรดระวังอย่าให้ผา้ เกิน ส่วนพลาสติ ก (A) ในภาพทีห่ น้า 24 มิฉะนัน้ อาจทําให้เครือ่ งซักผ้าไม่ทาํ งานอย่างถูกต้อง หรือทําให้เกิดความเสียหายกับเครือ่ งหรือกับผ้า
หรืออาจทําให้น้ํารัว่
ก่อนการเริ่มต้น
ขัน้ ตอนที่ 6 - ใช้ประเภทผงซักฟอกที่เหมาะสม
ประเภทของผงซักฟอกขึน้ อยูก่ บั ประเภทเนื้อผ้า (ผ้าฝ้าย ผ้าใยสังเคราะห์ ผ้าบาง ขนสัตว์) สี อุณหภูมทิ ซ่ี กั และระดับความสกปรก โปรดใช้ผงซักฟอกชนิด "ฟอง
น้อย" ซึง่ ได้รบั การออกแบบสําหรับเครือ่ งซักผ้าอัตโนมัติ
ข้อควรระวัง
•
•
•
•
•
•
ใช้ผงซักฟอกในปริมาณทีพ่ อเหมาะ แม้วา่ จะใช้ผงซักฟอกปริมาณมาก ผลลัพธ์ของการซักจะไม่แตกต่างกันมากนัก แต่จะทําให้เสือ้ ผ้าเสียหายเนื่องจาก
ล้างไม่เพียงพอ
นํ้ายาฟอกขาวนัน้ มีฤทธิเป็์ นด่างอย่างแรง ทําให้เกิดความเสียหายหรือสีของผ้าเพีย้ นไป
ใช้รอบการล้างนํ้าทีย่ าวนานขึน้ หรือเพิม่ รอบการล้างนํ้าเมือ่ ใช้ผงซักฟอกทีม่ คี วามเป็ นไปได้วา่ จะตกค้างบนผ้ามาก และทําให้เกิดกลิน่ เหม็นหลังจากซักเสร็จ
ถ้าใช้ผงซักฟอกมากเกินไป โดยเฉพาะเมือ่ ใช้น้ําเย็น ผงซักฟอกจะละลายไม่หมดและค้างอยูบ่ นเสือ้ ผ้า ท่อ หรือถังปนั ่ ทําให้เสือ้ ผ้าสกปรก
ในกรณีทต่ี งั ้ เวลาซัก โปรดอย่าใส่ผงซักฟอกในถังหรือในผ้าโดยตรง ผ้าอาจสีตก โปรดใช้ชอ่ งใส่ผงซักฟอก
เมือ่ ซักผ้าขนสัตว์โดยใช้โปรแกรมผ้าขนสัตว์ ให้ใช้น้ํายาซักผ้าทีม่ สี ภาวะเป็ นกลางเท่านัน้ เพือ่ ป้องกันสีเพีย้ น
ก่อนการเริ่ มต้น
หมายเหตุ
•
•
ปฏิบตั ติ ามคําแนะนําของผูผ้ ลิตผงซักฟอก ตามนํ้าหนักของผ้า ระดับความสกปรก และความกระด้างของนํ้าในพืน้ ทีข่ องคุณ ถ้าคุณไม่แน่ใจเกีย่ วกับ
ความกระด้างของนํ้า โปรดติดต่อผูใ้ ห้บริการนํ้าประปาในพืน้ ที่
ห้ามใช้ผงซักฟอกทีท่ เ่ี กาะตัวหรือแข็ง ผงซักฟอกอาจค้างอยูใ่ นรอบการซัก ทําให้ชอ่ งระบายนํ้าอุดตัน
26 ไทย
WA5100M_DC68-03777C-03_TH.indd 26
3/21/2019 6:47:42 PM
การทํางาน
แผงควบคุม
01
02
03
07
04
08
05
06
แสดงเวลาทีเ่ หลือของโปรแกรม หรือรหัสข้อมูลเมือ่ เกิดปญั หา
01 จอแสดงผล
ล็อคป้ องกันเด็ก
ล็อคป้องกันเด็กใช้ป้องกันไม่ให้เกิดอุบตั เิ หตุกบั เด็ก เช่น จมนํ้าในถังซัก ฟงั ก์ชนั นี้จะทํางานต่อไปหลังจากทีเ่ ครือ่ งเริม่ ต้นการ
ทํางานใหม่ ในการยกเลิกล็อคป้องกันเด็ก ให้ปิดการทํางาน
02 ฟงั ก์ชนั
ั่
03 ปนหมาดทรงพลั
ง
การทํางาน
ล้างถังซัก
ใช้รกั ษาความสะอาดถังซัก สัญญาณนี้จะสว่างขึน้ โดยอัตโนมัตเิ ป็ นประจํา เมือ่ สัญญาณปรากฏ ให้เรียกใช้โปรแกรม
ล้างถังซัก
ั่
กดซํ้าๆ เพือ่ หมุนเวียนไปตามกระบวนการต่างๆ ตามลําดับนี้: ซักเท่านัน้ > ล้างนํ้าเท่านัน้ > ปนหมาดเท่
านัน้ >
ั่
ั่
ซัก + ล้างนํ้า > ล้างนํ้า + ปนหมาด
> ซัก + ล้างนํ้า + ปนหมาด
> ซักเท่านัน้
ั ่ าให้แห้งอย่างรวดเร็ว
กดปุม่ นี้เพือ่ ปนผ้
ั่
การกดปุม่ แต่ละครัง้ จะสลับจํานวนนาทีของฟงั ก์ชนั การปนหมาดทรงพลั
ง
15 นาที > 30 นาที
ั่
ั่
ฟงั ก์ชนั ปนหมาดทรงพลั
งจะสามารถเลือกได้เฉพาะกรณีทต่ี งั ้ ค่ารอบการปนหมาดไว้
04 ระดับนํ้า
ระดับนํ้าจะถูกปรับให้เหมาะกับโปรแกรม แต่คณ
ุ สามารถเปลีย่ นระดับได้ดว้ ยตนเอง
05 รอบปนั ่
เลือกโปแรกรมทีเ่ หมาะกับความต้องการ
06 ตัง้ เวลาสิน้ สุด
กดปุม่ นี้เพือ่ ให้การซักสิน้ สุดในเวลาทีร่ ะบุ
ในการยกเลิกการตัง้ เวลาซักล่วงหน้า ให้ปิดเครือ่ งซักผ้า
คุณสามารถกําหนดเวลาสิน้ สุดไว้ลว่ งหน้าได้สงู สุด 24 ชัวโมง
่
07 เปิด/ปิด
ใช้ในการเปิดและปิดเครือ่ ง
08 เริม่ /พัก
กดเพือ่ หยุดการทํางานหรือเพือ่ ให้เครือ่ งทํางานต่อ ในการเปลีย่ นลําดับของโปรแกรม กดหนึ่งครัง้ เพือ่ หยุดการทํางาน จาก
นัน้ เปลีย่ นลําดับ ในการให้เครือ่ งทํางานต่อ ให้กดอีกครัง้
ไทย 27
WA5100M_DC68-03777C-03_TH.indd 27
3/21/2019 6:47:43 PM
การทํางาน
ขัน้ ตอนง่ายๆ ในการเริ่ มต้น
1
3
1.
2.
3.
4.
5.
4
5
2
กดปุม่ เปิ ด/ปิ ด เพือ่ เปิดเครือ่ งซักผ้า
เลือกโปรแกรมในแผงโปรแกรม
ั่
เปลีย่ นการตัง้ ค่าโปรแกรม (เวลาซัก, จํานวนรอบการล้างนํ้า และ/หรือเวลาปนหมาด)
ตามต้องการ
ในการเพิม่ ตัวเลือก เช่น ปัน่ หมาดทรงพลัง ให้กดปุม่ ทีต่ อ้ งการ
กด เริ่ ม/พัก
การทํางาน
ในการเปลี่ยนโปรแกรมระหว่างการทํางาน
1.
2.
3.
กด เริ่ ม/พัก เพือ่ หยุดการทํางาน
เลือกโปรแกรมอืน่ และทําตามขัน้ ตอนที่ 2-3 ข้างต้นตามต้องการ
กด เริ่ ม/พัก เพือ่ เริม่ ต้นรอบการซักใหม่
28 ไทย
WA5100M_DC68-03777C-03_TH.indd 28
3/21/2019 6:47:43 PM
โปรแกรมอัตโนมัติ
ั ่ ้าๆ เพือ่ เลือ่ นไปตามรอบการทํางานต่างๆ ตามเข็มนาฬิกา: ซักปกติ > ซักเร็ว > ผ้าห่ม > ถนอมผ้า > ผ้ายีนส์ > ล้างถังซัก
กดรอบปนซํ
คําอธิ บาย
โปรแกรม
ซักปกติ
•
เลือกตัวเลือกนี้สาํ หรับผ้าส่วนใหญ่ รวมถึงผ้าฝ้าย ผ้าซับใน และผ้าทีส่ กปรกปานกลาง
ซักเร็ว
•
เลือกตัวเลือกนี้สาํ หรับผ้าทีส่ กปรกน้อยและลดเวลาซัก
ผ้าห่ม
•
ใช้โปรแกรมนี้สาํ หรับผ้าชิน้ ใหญ่เช่นผ้าห่มและผ้าปูทน่ี อน
ถนอมผ้า
•
เสือ้ กันหนาว เสือ้ ไหมพรม ผ้าบาง ฯลฯ ทีส่ ามารถซักได้
ผ้ายีนส์
•
สําหรับการซักอย่างสะอาดหมดจด
ล้างถังซัก
•
•
ใช้โปรแกรมนี้เพือ่ ล้างถังซัก การหมุนทีท่ รงพลังจะขจัดความสกปรกและกลิน่ อับจากภายในถังซัก
ถ้าคุณเห็นสัญญาณ กะพริบ แสดงว่าเครือ่ งแนะนําให้ทาํ ความสะอาดถังซักด้วยโปรแกรมล้างถังซัก
สําหรับรายละเอียด โปรดอ่านหัวข้อการทําความสะอาดในคูม่ อื นี้
การทํางาน
ไทย 29
WA5100M_DC68-03777C-03_TH.indd 29
3/21/2019 6:47:44 PM
การทํางาน
โปรแกรมที่กาํ หนดเอง
ั ่ างใดอย่างหนึ่งเพียงลําพังเพือ่ ซักผ้าทีม่ คี วามสกปรกไม่มาก ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกําหนดโปรแกรมซักเพียงหนึ่งรอบสําหรับ
นอกจากนี้ คุณสามารถใช้รอบปนอย่
ชุดนอน
1
2
1.
2.
3.
3
กดปุม่ เปิ ด/ปิ ด เพือ่ เปิดเครือ่ งซักผ้า
ั่
กดปุม่ ฟังก์ชนั ซํ้าๆ เพือ่ เลือกโปรแกรมทีต่ อ้ งการ (ซัก, ล้างนํ้า หรือปนหมาด)
กด เริ่ ม/พัก
การทํางาน
30 ไทย
WA5100M_DC68-03777C-03_TH.indd 30
3/21/2019 6:47:44 PM
การบํารุงรักษา
การทําความสะอาด
โปรดรักษาให้เครือ่ งซักผ้าสะอาดอยูเ่ สมอเพือ่ ป้องกันประสิทธิภาพลดลงและเพือ่ ให้มอี ายุการใช้งานทีย่ าวนาน
การเตือนของโปรแกรมล้างถังซัก
•
•
•
•
สัญญาณ จะเตือนให้ทราบว่าจําเป็ นต้องมีการล้างถังซักแล้ว ถ้าคุณเห็นสัญญาณนี้กะพริบหลังจากซักผ้าเสร็จ ให้นําผ้าออกและเรียกใช้โปรแกรมล้างถังซัก
คุณสามารถข้ามการเตือนนี้ และใช้โปรแกรมต่างๆ ต่อไปตามปกติ เนื่องจากกรณีน้ีไม่ใช่การทํางานผิดปกติ แต่การเตือนจะยังคงอยูอ่ กี 6 รอบการทํางาน
ติดต่อกันหลังจากทีจ่ บการทํางานแต่ละรอบ
การเตือนจะทํางานทุก 1-3 เดือน โดยขึน้ อยูก่ บั จํานวนรอบการทํางาน
เพือ่ ให้ถงั ซักสะอาด ขอแนะนําให้ใช้โปรแกรมล้างถังซักเป็ นประจํา
ตัวกรองเมจิ ค
กดบริเวณด้านบนของทีป่ ิดตัวกรองเพือ่ นําออก
ปลดล็อคทีฝ่ าปิด และทําความสะอาดตัวกรองด้วยนํ้าไหลและใช้แปรงถู
3.
เมือ่ ทําความสะอาดเสร็จ ให้ปิดฝาและใส่กรอบของตัวกรองเข้าทีเ่ ดิม
คุณจะได้ยนิ เสียงคลิกเมือ่ กรอบของตัวกรองเข้าที่
ไทย 31
WA5100M_DC68-03777C-03_TH.indd 31
3/21/2019 6:47:44 PM
การบํารุงรักษา
1.
2.
การบํารุงรักษา
ตัวกรองปัม๊ (เฉพาะรุ่นที่ใช้ได้เท่านัน้ )
1.
วางพรมหรือผ้าขนหนูหพู น้ื ใต้ตวั กรองปมั ๊ หมุนปุม่ บิดของตัวกรอง
ทวนเข็มนาฬิกาเพือ่ ถอดออก
2.
ทําความสะอาดตัวกรองในนํ้าไหลและแปรงขนอ่อน
3.
ใส่ตวั กรองกลับเข้าที่ และหมุนตามเข็มนาฬิกาจนล็อคเข้าที่
การบํารุงรักษา
32 ไทย
WA5100M_DC68-03777C-03_TH.indd 32
3/21/2019 6:47:45 PM
ตะแกรงตัวกรอง
1.
2.
ใช้คมี เพือ่ ดึงตะแกรงตัวกรองออกจากช่องนํ้าเข้าดังทีแ่ สดงในภาพ
ใช้แปรงขนนุ่มทําความสะอาดตัวกรองในนํ้าไหล
3.
ใส่ตวั กรองเข้าที่ โปรดขันให้แน่นเพือ่ ป้องกันนํ้ารัว่
การบํารุงรักษา
ไทย 33
WA5100M_DC68-03777C-03_TH.indd 33
3/21/2019 6:47:45 PM
การบํารุงรักษา
ช่องใส่ผงซักฟอก
การบํารุงรักษา
1.
2.
เปิดประตูและหาตําแหน่งของช่องใส่ผงซักฟอก
ยกขอบด้านหน้าของช่องใส่ขน้ึ เล็กน้อย จากนัน้ เลือ่ นเปิด
3.
ทําความสะอาดช่องใส่ดว้ ยนํ้าไหลและใช้แปรงขนอ่อน
4.
เมือ่ เสร็จแล้ว ให้ใส่ชอ่ งใส่ผงซักฟอกกลับเข้าที่
34 ไทย
WA5100M_DC68-03777C-03_TH.indd 34
3/21/2019 6:47:45 PM
การแก้ไขปัญหา
จุดตรวจสอบ
ถ้าคุณพบว่าเกิดปญั หากับเครือ่ งซักผ้า โปรดตรวจสอบทีต่ ารางด้านล่างนี้ก่อนและลองดําเนินการตามคําแนะนํา
ปัญหา
เครือ่ งไม่เปิดทํางาน
เครือ่ งไม่เริม่ ทํางาน
เครือ่ งไม่จา่ ยนํ้า
การดําเนิ นการ
•
•
•
ตรวจสอบว่ามีการจ่ายพลังงานตามพิกดั ทีถ่ กู ต้องสําหรับผลิตภัณฑ์
ตรวจสอบว่าเสียบปลักเรี
๊ ยบร้อย
ตรวจสอบฟิวส์หรือเบรกเกอร์วงจร
•
•
•
•
•
•
•
•
ตรวจสอบว่าประตูปิดอยู่
ตรวจสอบว่าก๊อกนํ้าเปิดอยู่
โปรดกดหรือแตะ เริ่ ม/พัก เพือ่ เริม่ ต้นการทํางานของเครือ่ งซักผ้า
ตรวจสอบว่าไม่ได้เปิดใช้การล็อคป้องกันเด็กไว้
ก่อนทีเ่ ครือ่ งซักผ้าจะเริม่ เติมนํ้า จะมีเสียงคลิกๆ ดังเพือ่ ตรวจสอบประตูวา่ เปิดอยูห่ รือไม่ และดําเนินการ
ระบายนํ้าอย่างรวดเร็ว
ั่
ประตูเปิดอยูร่ ะหว่างรอบการปนหมาดหรื
อไม่ ปิดประตู และกดหรือแตะ เริ่ ม/พัก เพือ่ กลับมาทํางานต่อ
เครือ่ งเข้าสูโ่ หมดสแตนด์บายหรืออยูใ่ นโปรแกรมแช่ผา้ โปรดรอสักครู่
ตรวจสอบฟิวส์หรือเบรกเกอร์วงจร
•
•
•
•
•
•
•
•
โปรดกดหรือแตะ เริ่ ม/พัก หลังจากเลือกการจ่ายนํ้า
ตรวจสอบว่าก๊อกนํ้าเปิดอยู่
ตะแกรงตัวกรองทีข่ อ้ ต่อท่อจ่ายนํ้ามีสงิ่ สกปรกอุดตันหรือไม่ ทําความสะอาดตัวกรอง โดยใช้แปรงสีฟนั ขัด
นํ้าไม่ไหลหรือไม่ ถ้านํ้าไม่ไหล ให้ปิดก๊อกนํ้าและปิดเครือ่ ง
จับให้ทอ่ จ่ายนํ้าตรง
เปิดและปิดประตู จากนัน้ กดปุม่ เริ่ ม/พัก
หากแรงดันนํ้าตํ่า เครือ่ งซักผ้าจะรอเป็ นเวลานานขึน้ ก่อนทีจ่ ะเริม่ ทํางาน
ถ้าระดับนํ้าไม่สงู พอทีต่ อ้ งการ หรือตํ่ากว่าทีค่ าดหมาย ให้ใช้ตวั เลือกระดับนํ้าเพือ่ ปรับระดับนํ้า
การแก้ไขปัญหา
ไทย 35
WA5100M_DC68-03777C-03_TH.indd 35
3/21/2019 6:47:46 PM
การแก้ไขปัญหา
ปัญหา
การดําเนิ นการ
หลังจากจบรอบการทํางาน มีผง
ซักฟอกหลงเหลือในช่องจ่าย
•
•
•
ตรวจสอบว่าเครือ่ งซักผ้าต่อกับแหล่งจ่ายนํ้าทีม่ แี รงดันเพียงพอ
ตรวจสอบว่าใส่ชอ่ งใส่ผงซักฟอกอย่างถูกต้องแล้ว
นําช่องใส่ผงซักฟอกออกมาทําความสะอาด จากนัน้ ลองอีกครัง้
มีการสันสะเทื
่
อนหรือเสียงมากผิดปกติ
•
•
•
•
•
•
•
ตรวจสอบว่าเครือ่ งตัง้ อยูบ่ นพืน้ ทีซ่ ง่ึ ราบเสมอกัน ถ้าพืน้ ทีไ่ ม่เรียบเสมอกัน ให้ใช้ขาตัง้ ปรับระดับเพือ่ ปรับระดับ
ตรวจสอบว่าเครือ่ งซักผ้าไม่ได้สมั ผัสกับวัตถุอน่ื
ตรวจสอบว่าปริมาณผ้าอยูใ่ นถังอย่างสมดุล
ตรวจสอบว่าผ้ากระจายอยูใ่ นถังอย่างสมดุล จัดให้ผา้ กระจายออก และเริม่ ต้นใหม่
ตรวจสอบว่าพืน้ ทีร่ อบๆ เครือ่ งซักผ้าไม่มสี งิ่ ของวางอยู่
ระหว่างการทํางานจะมีเสียงหึง่ เป็ นปกติ
มีสงิ่ ของ เช่น เหรียญ ทําให้เกิดเสียง นําสิง่ ของออกจากเครือ่ งซักผ้าหลังจากการซักเสร็จสิน้
•
•
•
ตรวจสอบว่าสายไฟต่อเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าทีม่ ไี ฟฟ้า
ตรวจสอบฟิวส์หรือเบรกเกอร์วงจร
ปิดประตู และกดหรือแตะ เริ่ ม/พัก เพือ่ เริม่ ต้นการทํางานของเครือ่ งซักผ้า เพือ่ ความปลอดภัย เครือ่ งซักผ้า
ั่
จะไม่ปนหมาดถ้
าประตูไม่ปิดสนิท
ก่อนทีเ่ ครือ่ งซักผ้าจะเริม่ เติมนํ้า จะมีเสียงคลิกๆ ดังเพือ่ ตรวจสอบประตูวา่ เปิดอยูห่ รือไม่ และดําเนินการ
ระบายนํ้าอย่างรวดเร็ว
อาจมีการหยุดหรือแช่ผา้ ในโปรแกรม รอสักครูแ่ ละเครือ่ งอาจเริม่ ทํางานเอง
ตรวจสอบว่าตะแกรงตัวกรองของท่อนํ้าไม่อุดตัน ทําความสะอาดตะแกรงนี้เป็ นประจํา
ปญั หานี้เกิดขึน้ ชัวคราวเนื
่
่องจากแรงดันไฟฟ้าตํ่า และจะหายไปเมือ่ พลังงานไฟฟ้ากลับมาเป็ นปกติ
หยุด
•
•
•
•
•
การเตือนล้างถังซักไม่ดบั ลง
่ และ
เมือ่ เครือ่ งได้รบั การวินิจฉัยว่าจะต้องมีการทําความสะอาด สัญญาณ จะกะพริบเป็ นเวลาหนึ่งชัวโมง
จะเกิดซํ้าอีก 6 ครัง้ ติดต่อกันจนกว่าคุณจะเรียกใช้โปรแกรมล้างถังซัก ซึง่ เป็ นเรือ่ งปกติและไม่ใช่ขอ้ ผิดพลาด
ของระบบ เพือ่ ให้ถงั ซักสะอาด ขอแนะนําให้ใช้โปรแกรมล้างถังซักเป็ นประจําทุก 1-3 เดือน
การแก้ไขปัญหา
36 ไทย
WA5100M_DC68-03777C-03_TH.indd 36
3/21/2019 6:47:46 PM
ปัญหา
เติมนํ้าในอุณหภูมทิ ไ่ี ม่ถกู ต้อง
การดําเนิ นการ
•
•
•
•
•
•
ั่
ไม่ระบายนํ้าและ/หรือปนหมาด
ผ้าเปียกเกินไปเมือ่ สิน้ สุดโปรแกรม
เปิดก๊อกนํ้าจนสุด
ตรวจสอบว่าการเลือกอุณหภูมถิ กู ต้อง
ตรวจสอบว่าท่อต่อกับก๊อกทีถ่ กู ต้อง ล้างท่อนํ้า
ถอดสายและทําความสะอาดตัวกรอง ตัวกรองท่อนํ้าอาจอุดตัน
ขณะทีเ่ ครือ่ งซักผ้าเติมนํ้า อุณหภูมขิ องนํ้าอาจเปลีย่ นแปลงขณะทีค่ ณ
ุ ลักษณะการควบคุมอุณหภูมอิ ตั โนมัติ
ตรวจสอบอุณหภูมขิ องนํ้าทีไ่ หลเข้า ซึง่ เป็ นอาการปกติ
ขณะทีเ่ ครือ่ งซักผ้าเติมนํ้า คุณอาจพบว่ามีเพียงนํ้าร้อนหรือนํ้าเย็นไหลผ่านช่องจ่ายผงซักฟอก เมือ่ เลือก
อุณหภูมกิ ารซักแบบเย็นหรืออุน่
กรณีน้ีเป็ นการทํางานปกติของคุณลักษณะการควบคุมอุณหภูมอิ ตั โนมัติ เนื่องจากเครือ่ งซักผ้าจะกําหนด
อุณหภูมขิ องนํ้า
•
•
•
•
•
•
•
•
ตรวจสอบฟิวส์หรือเบรกเกอร์วงจร
ตรวจสอบว่าระดับแรงดันไฟฟ้าเป็ นปกติ
ตรวจสอบว่าเสียบปลักเรี
๊ ยบร้อย
ตรวจสอบว่าท่อระบายนํ้าทิง้ ชีล้ ง (เฉพาะรุน่ ทีร่ ะบายนํ้าด้วยวิธปี กติ)
ตรวจสอบว่าท่อระบายนํ้าทิง้ ไม่อุดตัน
ตรวจสอบว่าท่อระบายนํ้าทิง้ ไม่หกั งอ
ทําให้ทอ่ นํ้าทิง้ ตรง ถ้าปญั หายังคงอยู่ โปรดติดต่อขอรับบริการ
ั่
าประตูไม่ปิดสนิท
ปิดประตู จากนัน้ กดปุม่ เริ่ ม/พัก เพือ่ ความปลอดภัย เครือ่ งซักผ้าจะไม่ปนหมาดถ้
•
•
•
ั่
ใช้ความเร็วการปนหมาดสู
งหรือสูงมาก (เฉพาะรุน่ ทีใ่ ช้ได้เท่านัน้ )
ใช้ผงซักฟอกประสิทธิภาพสูง (HE) เพือ่ ลดการเกิดฟองล้น
ั่
ผ้ามีปริมาณน้อยเกินไป ผ้าน้อยเกินไป (ชิน้ หรือสองชิน้ ) อาจทําให้เสียสมดุลและอาจไม่มกี ารปนหมาด
อย่างเหมาะสม
การแก้ไขปัญหา
ไทย 37
WA5100M_DC68-03777C-03_TH.indd 37
3/21/2019 6:47:46 PM
การแก้ไขปัญหา
ปัญหา
การดําเนิ นการ
นํ้ารัว่
•
•
•
•
•
•
•
•
ตรวจสอบว่าท่อมีการต่อแน่นหนา
ตรวจสอบว่าวัสดุยางของท่อจ่ายนํ้าอยูใ่ นตําแหน่งทีถ่ กู ต้อง หมุนให้แน่นอีกครัง้
ตรวจสอบว่าปลายท่อระบายนํ้ามีการต่อไว้อย่างถูกต้องและแน่นหนากับระบบระบายนํ้า
อย่าใส่ผา้ มากเกินไป
ใช้ผงซักฟอกประสิทธิภาพสูง (HE) เพือ่ ป้องกันการเกิดฟองล้น
ตรวจสอบว่าท่อจ่ายนํ้าไม่บดิ งอ
ถ้าแรงดันนํ้ามากเกินไป นํ้าอาจรัวได้
่ ปิดก๊อกนํ้าลงเล็กน้อย
ตรวจสอบว่านํ้าไม่ได้รวไหลจากก๊
ั่
อกนํ้า ถ้ามีการรัวไหล
่
ให้ซ่อมก๊อกนํ้า
มีฟองล้น
•
•
•
ใช้ผงซักฟอกประสิทธิภาพสูง (HE) เพือ่ ป้องกันการเกิดฟองล้น
ลดปริมาณผงซักฟอกสําหรับนํ้าอ่อน ผ้าปริมาณน้อยหรือผ้าทีไ่ ม่สกปรกมาก
ไม่แนะนําให้ใช้ผงซักฟอกทีไ่ ม่ใช่แบบ HE
ั่
ถังปนหมาดหรื
อท่อระบายนํ้า/จ่ายนํ้า
เกาะตัวเป็ นนํ้าแข็ง
•
•
•
•
ใช้น้ําอุน่ หรือถอดท่อจ่ายนํ้าและท่อระบายนํ้าออก นําไปแช่ในนํ้าอุน่
ั่
เติมนํ้าอุน่ ในถังปนหมาด
จากนัน้ รอประมาณ 10 นาที
วางผ้าชุบนํ้าร้อนบนข้อต่อของท่อระบายนํ้าทิง้
ต่อท่อจ่ายนํ้าและท่อระบายนํ้ากลับเข้าที่ จากนัน้ ตรวจสอบว่ามีการจ่ายนํ้าอย่างถูกต้องแล้วหรือไม่
•
ั่
ตรวจสอบว่าท่อระบายนํ้าไม่อุดตัน และแขวนไว้ดว้ ยตะขอเกีย่ วท่อระบายนํ้า ใส่น้ําในถังปนประมาณครึ
ง่ ถัง
ั ่ กครัง้
และลองปนอี
ั่
ยกปลายท่อนํ้าทิง้ ขึน้ เพือ่ ป้องกันไม่ให้น้ําไหลออก เติมนํ้าในถังปนประมาณครึ
ง่ ถัง จากนัน้ เปิดใช้การปนั ่
หมาดหลังจากปล่อยท่อระบายนํ้ากลับทีเ่ ดิม
ตรวจสอบว่าได้ตดิ ตัง้ ท่อระบายนํ้าทิง้ อย่างถูกต้อง ดูหวั ข้อการติดตัง้ ของคูม่ อื ผูใ้ ช้ฉบับนี้ และปรับตําแหน่ง
ของท่อระบายนํ้าตามคําแนะนํา
นํ้าไหลออกจากถังทันที
•
•
มีรอยเปื้อนทีผ่ า้
•
ทําความสะอาดตัวกรองเมจิค
มีกลิน่ อับ
•
•
•
ตะกอนผงซักฟอกทีค่ า้ งอยูม่ ากเกินไปจะทําให้เกิดกลิน่ เหม็น
ใช้โปรแกรมทําความสะอาดเป็ นประจํา
ทิง้ ให้ภายในเครือ่ งซักผ้าแห้งหลังจากจบโปรแกรม
การแก้ไขปัญหา
ถ้าปญั หาเหล่านี้ยงั คงอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการของ Samsung ในพืน้ ที่
38 ไทย
WA5100M_DC68-03777C-03_TH.indd 38
3/21/2019 6:47:46 PM
รหัสข้อมูล
ถ้าเครือ่ งซักผ้าไม่ทาํ งาน คุณสามารถดูรหัสข้อมูลบนหน้าจอได้ โปรดตรวจสอบตารางด้านล่างและลองดําเนินการตามคําแนะนํา
การดําเนิ นการ
1C
เซนเซอร์ระดับนํ้าไม่ทาํ งานอย่างถูกต้อง
• ตรวจสอบการยึดโยงสายของเซนเซอร์ระดับนํ้า
• ถ้ายังคงมีรหัสข้อมูลปรากฏอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
3C
ปัญหาของมอเตอร์
• ลองเริม่ ต้นโปรแกรมใหม่
• ถ้าปญั หายังคงอยู่ โปรดติดต่อขอรับบริการ
4C
เครื่องไม่จ่ายนํ้า
• ตรวจสอบว่าก๊อกนํ้าเปิดอยู่
• ตรวจสอบว่าท่อนํ้าไม่อุดตัน
• ตรวจสอบว่าก๊อกนํ้าไม่เกาะตัวเป็ นนํ้าแข็ง
• ตรวจสอบว่าเครือ่ งซักผ้าต่อกับแหล่งจ่ายนํ้าทีม่ แี รงดันเพียงพอ
• ตรวจสอบว่าก๊อกนํ้าเย็นและก๊อกนํ้าร้อนมีการต่ออย่างถูกต้อง
• ทําความสะอาดตะแกรงตัวกรองเมือ่ มีการอุดตัน
5C
เครื่องไม่ระบายนํ้าทิ้ ง
• ตรวจสอบว่าท่อระบายนํ้าทิง้ ไม่เกาะเป็ นนํ้าแข็งหรืออุดตัน
• ตรวจสอบว่าท่อระบายนํ้าทิง้ อยูใ่ นตําแหน่งทีเ่ หมาะสม ตามประเภทการเชือ่ มต่อ
• ทําความสะอาดตัวกรองเมือ่ มีการอุดตัน
• ตรวจสอบว่าท่อทิง้ นํ้าเหยียดตรงตลอดเส้นทางไปยังระบบระบายนํ้า
• ถ้ายังคงมีรหัสข้อมูลปรากฏอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
dC
มีการใช้เครื่องซักผ้าขณะที่ประตูเปิ ดอยู่
• ตรวจสอบว่าประตูปิดเหมาะสมแล้ว
• ตรวจสอบว่าผ้าไม่ได้ตดิ อยูท่ ป่ี ระตู
LC
ตรวจสอบท่อระบายนํ้า
• ตรวจสอบว่าปลายท่อนํ้าทิง้ วางอยูบ่ นพืน้ หรือไม่
• ตรวจสอบว่าท่อระบายนํ้าทิง้ ไม่อุดตัน
• ถ้ายังคงมีรหัสข้อมูลปรากฏอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
การแก้ไขปัญหา
รหัส
ไทย 39
WA5100M_DC68-03777C-03_TH.indd 39
3/21/2019 6:47:46 PM
การแก้ไขปัญหา
รหัส
การดําเนิ นการ
OC
นํ้าล้น
ั่
• เริม่ ต้นใหม่หลังจากปนหมาด
• ถ้ารหัสข้อมูลยังคงปรากฏบนหน้าจอ โปรดติดต่อศูนย์บริการของ Samsung ในพืน้ ที่
Ub
การปัน่ หมาดไม่ทาํ งาน
• ตรวจสอบว่าผ้ากระจายตัวสมํ่าเสมอ
• ตรวจสอบว่าเครือ่ งตัง้ อยูบ่ นพืน้ ทีเ่ รียบและมันคง
่
ั ่ ง้
• ให้คลายผ้าทีพ่ นั กันออก หากมีการซักผ้าเพียงชิน้ เดียว เช่น เสือ้ คลุมอาบนํ้าหรือกางเกงยีนส์ การปนครั
สุดท้ายอาจไม่ได้ผลดีเท่าทีค่ วร และข้อความตรวจสอบ "Ub" จะปรากฏในจอแสดงผล
ถ้ารหัสข้อมูลยังคงปรากฏบนหน้าจอ โปรดติดต่อศูนย์บริการของ Samsung ในพืน้ ที่
การแก้ไขปัญหา
40 ไทย
WA5100M_DC68-03777C-03_TH.indd 40
3/21/2019 6:47:46 PM
ข้อมูลจําเพาะ
ข้อมูลจําเพาะ
เครื่องซักผ้าฝาบน
ประเภท
นํ้าหนักสูงสุด (กก.)
การใช้พลังงาน (วัตต์)
WA90M511***
WA80M511***
9.0
8.0
กําลังซัก
480
ั่
ปนหมาด
240
ขนาด (มม.)
กว้าง 610 x ลึก 654 x สูง 968
นํ้าหนักสุทธิ (กก.)
40.0
แรงดันนํ้า (MPa (kg·f/cm2))
0.05-0.78
(0.5-8.0)
ประเภทการซัก
การหมุน
ระดับนํ้า (ลิตร)
5
77
4
68
3
56
2
47
1
39
การใช้น้ํา (ลิตร)
152
ั่
ความเร็วปนหมาด
(รอบต่อนาที)
700
หมายเหตุ
•
•
เครือ่ งหมายดอกจัน (*) หมายถึงหมายเลขรุน่ ย่อย และอาจแตกต่างกัน (0-9) หรือ (A-Z)
ลักษณะและข้อมูลจําเพาะอาจมีการเปลีย่ นแปลงเพือ่ ปรับปรุงคุณภาพโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ
ข้อมูลจําเพาะ
ไทย 41
WA5100M_DC68-03777C-03_TH.indd 41
3/21/2019 6:47:46 PM
ถ้าคุณมีคาํ ถามหรือข้อคิ ดเห็น
ประเทศ
โทรศัพท์
หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่
THAILAND
Hotline no : 1282 (for HHP)
0-2689-3233 (only for HHP)
0-2689-3232 (OTH products)
1800-29-3232 (Toll free)
www.samsung.com/th/support
MYANMAR
+95-1-2399-888
VIP HHP +95-1-2399-990
www.samsung.com/mm/support
CAMBODIA
+855-23-993232
1800-20-3232 (Toll free)
www.samsung.com/th/support
LAOS
+856-214-17333
www.samsung.com/th/support
DC68-03777C-03
WA5100M_DC68-03777C-03_TH.indd 44
3/21/2019 6:47:46 PM
ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး အခ်က္အလက္
သတိေပးခ်က္
ဤအဝတ္ေလွ်ာ္စက္ တပ္ဆင္မႈကို အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ တတ္ကၽြမ္းသူ (သို႔မဟုတ္) ဝန္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီက ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
•
ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ပ်က္ကြက္ျခင္းက ဓာတ္လိုက္ျခင္း၊ မီးေလာင္ျခင္း၊ ေပါက္ကြဲျခင္း၊ စက္အတြင္း ျပႆနာမ်ား (သို႔မဟုတ္) ထိခိုက္ဒဏ္ရာ
ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။
ေဒသတြင္းလွ်ပ္စစ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေသးစိတ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ အိမ္နံရံ ပလတ္ေပါက္အတြင္း လွ်ပ္စစ္မီးႀကိဳးကို ပလတ္ထိုးပါ။
အဆိုပါပလတ္ေပါက္ကို ဤအဝတ္ေလွ်ာ္စက္အတြက္သာ အသံုးျပဳပါ။ လွ်ပ္စစ္ႀကိဳးေခြကို အသံုးမျပဳပါႏွင့္။
•
လွ်ပ္စစ္ႀကိဳးေခြပလတ္ေပါက္ကို အသံုးျပဳၿပီး အျခားစက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္အတူ အိမ္နံရံပလတ္ေပါက္တစ္ခုကို မွ်ေဝသံုးစြဲျခင္း (သို႔မဟုတ္)
လွ်ပ္စစ္မီးႀကိဳး ဆက္ၿပီးအသံုးျပဳျခင္းက လွ်ပ္စစ္ေရွာ့ခ္႐ိုက္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) မီးေလာင္ျခင္းကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။
•
ပါဝါဗို႔အား၊ ႀကိမ္ႏႈန္းႏွင့္ လွ်ပ္စီးအခ်က္အလက္မ်ားမွာ အဆိုပါစက္ပစၥည္းထုတ္ကုန္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္
အတူတူပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ပ်က္ကြက္ျခင္းက ဓာတ္လိုက္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) မီးေလာင္ျခင္းကို
ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ လွ်ပ္စစ္မီးႀကိဳးကို အိမ္နံရံပလတ္ေပါက္အတြင္း ၿမဲၿမံစြာ ပလတ္ထိုးပါ။
လွ်ပ္စစ္မီးႀကိဳးထိပ္ေခါင္းမွ ဖုန္ (သို႔မဟုတ္) ေရကဲ့သို႔ေသာ ျပင္ပပစၥည္းမ်ားအားလံုးကို ဖယ္ရွားၿပီး အဝတ္ေျခာက္ကို ပံုမွန္အသံုးျပဳရင္း
လွ်ပ္စီးေသာပိြဳင့္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ပါ။
•
ပါဝါပလတ္ကို ပလတ္ျဖဳတ္ၿပီး အဝတ္ေျခာက္ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေစပါ။
•
ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ပ်က္ကြက္ျခင္းက ဓာတ္လိုက္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) မီးေလာင္ျခင္းကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။
•
ပါဝါပလတ္ႀကိဳးကို အိမ္နံရံ ပလတ္ေပါက္အတြင္း ပလတ္ထိုးပါ။ သို႔မွသာ မီးႀကိဳးသည္ ၾကမ္းျပင္ေပၚတြင္ တြဲေလာင္းက်ေနမည္ျဖစ္သည္။
သင့္အေနျဖင့္ ပါဝါပလတ္ႀကိဳးကို ပလတ္ေပါက္အတြင္း ေျပာင္းျပန္ ပလတ္ထိုးမိပါက ေကဘယ္ႀကိဳးအတြင္းရွိ လွ်ပ္စစ္ဝါယာႀကိဳးမ်ားမွာ
ထိခိုက္ပ်က္စီးႏိုင္ၿပီး ၎က ဓာတ္လိုက္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) မီးေလာင္ျခင္းကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။
ဤအဝတ္ေလွ်ာ္စက္ကို ေသခ်ာစြာ ေနရာခ်ထားရပါမည္။
အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ကို ဂတ္စ္ပိုက္၊ ပလတ္စတစ္ ေရပိုက္ (သို႔မဟုတ္) တယ္လီဖုန္းလိုင္းအနီးတြင္ ေနရာမခ်ပါႏွင့္။
•
•
ထိုသို႔လုပ္ပါက ဓာတ္လိုက္ျခင္း၊ မီးေလာင္ျခင္း၊ ေပါက္ကြဲျခင္း (သို႔မဟုတ္) စက္အတြင္း ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။
မွန္မွန္ကန္ကန္ ေနရာမခ်ထားေသာ လွ်ပ္စစ္မီးႀကိဳးကို ပလတ္ေပါက္အတြင္း ဘယ္ေတာ့မွ ပလတ္မထိုးပါႏွင့္။ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတြင္း
ျပ႒ာန္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ လိုက္နာေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။
ျမန္မာ 1
WA5100M_DC68-03777C-03_MY.indd 1
3/22/2019 2:14:02 PM
ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး အခ်က္အလက္
အလြန္အေရးပါေသာ စက္တပ္ဆင္ေရးဆိုင္ရာ သတိေပးခ်က္မ်ား
ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး အခ်က္အလက္
ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး အခ်က္အလက္
ဤစက္ကို အပူေပးစက္ (သို႔မဟုတ္) မီးေလာင္လြယ္ေသာ ပစၥည္းတစ္ခုခုအနီးတြင္ မတပ္ဆင္ပါႏွင့္။
ဤစက္ကို စိုထိုင္းေသာ ေနရာ၊ ဆီေပက်ံေသာ ေနရာ (သို႔မဟုတ္) ဖုန္ထူေသာ ေနရာ (သို႔မဟုတ္) ေနေရာင္ တိုက္႐ိုက္က်ေသာ ေနရာ
(သို႔မဟုတ္) ေရစိုေသာေနရာ (မိုးေရထဲ) တြင္ မတပ္ဆင္ပါႏွင့္။
ဤစက္ကို အပူခ်ိန္နိမ့္ေသာ ေနရာတြင္ မတပ္ဆင္ပါႏွင့္။
•
ႏွင္း႐ိုက္ျခင္းက ပိုက္မ်ားကို ေပါက္ကြဲေစႏိုင္ပါသည္။
လွ်ပ္စစ္ထရန္စေဖာ္မာကို အသံုးမျပဳပါႏွင့္။
•
၎က ဓာတ္လိုက္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) မီးေလာင္ျခင္းကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။
ပ်က္စီးေနေသာ ပါဝါမီးပလတ္၊ ပ်က္စီးေနေသာ ပါဝါမီးႀကိဳး (သို႔မဟုတ္) ေလ်ာ့ရဲရဲျဖစ္ေနေသာ အိမ္နံရံ ပလတ္ေပါက္ကို အသံုးမျပဳပါႏွင့္။
•
၎က ဓာတ္လိုက္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) မီးေလာင္ျခင္းကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။
ပါဝါမီးႀကိဳးကို မဆြဲဆန္႔ပါႏွင့္ (သို႔မဟုတ္) အလြန္အကၽြံ မေကြးပါႏွင့္။
ပါဝါမီးႀကိဳးကို မလိမ္ပါႏွင့္ (သို႔မဟုတ္) မခ်ည္ပါႏွင့္။
ပါဝါမီးႀကိဳးကို သတၱဳပစၥည္းတစ္ခုအေပၚ မခ်ိတ္ထားပါႏွင့္၊ ပါဝါမီးႀကိဳးအေပၚ ေလးလံေသာ အရာဝတၳဳကို မတင္ပါႏွင့္၊ အရာဝတၳဳမ်ားအၾကား
ပါဝါမီးႀကိဳးကို မထားပါႏွင့္ (သို႔မဟုတ္) အဝတ္ေလွ်ာ္စက္အေနာက္ဘက္ ေနရာလပ္အတြင္း ပါဝါမီးႀကိဳးကို အတင္းထိုးထည့္ျခင္း မလုပ္ပါႏွင့္။
•
၎က ဓာတ္လိုက္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) မီးေလာင္ျခင္းကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။
ပါဝါမီးပလတ္၊ ေရပိုက္ေခါင္းမ်ားႏွင့္ ေရဆိုးထုတ္ပိုက္မ်ားကို အလြယ္တကူ လက္လွမ္းမီႏိုင္သည့္အေနအထားတြင္ ဤအဝတ္ေလွ်ာ္စက္ကို
ေနရာခ်ထားသင့္ပါသည္။
စက္တပ္ဆင္ျခင္း သတိေပးခ်က္မ်ား
သတိ
ပါဝါမီးပလတ္ကို အလြယ္တကူ လက္လွမ္းမီႏိုင္သည့္အေနအထားတြင္ ဤအဝတ္ေလွ်ာ္စက္ကို ေနရာခ်ထားသင့္ပါသည္။
•
ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ပ်က္ကြက္ျခင္းက လွ်ပ္စစ္ႀကိဳးေပါက္ျခင္းေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္ေရွာ့ခ္ျဖစ္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) မီးေလာင္ျခင္းကို
ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။
2 ျမန္မာ
WA5100M_DC68-03777C-03_MY.indd 2
3/22/2019 2:14:19 PM
ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး အခ်က္အလက္
အလြန္အေရးပါသည့္ သံုးစြဲမႈဆိုင္ရာ သတိေပးခ်က္မ်ား
သတိေပးခ်က္
အဝတ္ေလွ်ာ္စက္အတြင္း ေရလွ်ံေနပါက ေရႏွင့္ မီးကို ခ်က္ခ်င္းပိတ္ၿပီး သင္ႏွင့္အနီးဆံုး ဝန္ေဆာင္မႈစင္တာကို ဆက္သြယ္ပါ။
•
ပါဝါမီးပလတ္ကို စိုေနေသာ လက္ျဖင့္ မထိပါႏွင့္။
•
ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ပ်က္ကြက္ျခင္းက ဓာတ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
အဝတ္ေလွ်ာ္စက္မွ ထူးဆန္းေသာ အသံ၊ မီးေလာင္သည့္အနံ႔ (သို႔မဟုတ္) မီးခိုးထြက္ပါက ပါဝါမီးပလတ္ကို ခ်က္ခ်င္းျဖဳတ္ၿပီး သင္ႏွင့္အနီးဆံုး
Samsung ေဈးဝယ္သူ ဝန္ေဆာင္မႈစင္တာကို ဆက္သြယ္ပါ။
•
ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ပ်က္ကြက္ျခင္းက ဓာတ္လိုက္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) မီးေလာင္ျခင္းကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။
(ပ႐ိုပိန္းဂတ္စ္၊ LP ဂတ္စ္စသျဖင့္) ဂတ္စ္ယိုစိမ့္ထြက္သည့္အေျခအေနတြင္ ပါဝါမီးပလတ္ကို မထိဘဲ ခ်က္ခ်င္း
ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းေအာင္လုပ္ပါ။ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ (သို႔မဟုတ္) ပါဝါမီးႀကိဳး မထိပါႏွင့္။
•
ေလဝင္ေလထြက္ ပန္ကာကို အသံုးမျပဳပါႏွင့္။
•
မီးပြားတစ္ခုမွအစျပဳၿပီး ေပါက္ကြဲမႈ (သို႔မဟုတ္) မီးေလာင္မႈကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။
အဝတ္ေလွ်ာ္စက္အတြင္း (သို႔မဟုတ္) အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ေပၚတြင္ ကေလးမ်ားကို ကစားခြင့္မျပဳရပါ။ ထို႔အျပင္ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ကို
စြန္႔ပစ္ေသာအခါ အဖံုးကို ဖယ္ရွားပါ။
•
အဆိုပါအဝတ္ေလွ်ာ္စက္အတြင္း ပိတ္မိေနပါက ကေလးမ်ားအေနျဖင့္ ေသဆံုးသည္အထိ အသက္႐ႈက်ပ္ႏိုင္ပါသည္။
ဓာတ္ဆီ၊ ေရနံဆီ၊ ဗင္ဇင္း၊ အိမ္သုတ္ေဆး အေရာင္က်ဲေဆး၊ အရက္ျပန္ (သို႔မဟုတ္) အျခားေသာ မီးေလာင္လြယ္သည့္ပစၥည္းမ်ား (သို႔မဟုတ္)
ေပါက္ကြဲတတ္သည့္ပစၥည္းမ်ား ေပက်ံေနသည့္ အဝတ္အစားမ်ားကို မေလွ်ာ္ဖြပ္ရပါ။
•
၎က လွ်ပ္စစ္ေရွာ့ခ္႐ိုက္ျခင္း၊ မီးေလာင္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) ေပါက္ကြဲျခင္း ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။
ပါဝါမီးပလတ္ကို စိုေနေသာ လက္ျဖင့္ မထိပါႏွင့္။
•
၎က ဓာတ္လိုက္ေစတတ္ပါသည္။
အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ကို အသံုးျပဳေနစဥ္ စက္ေအာက္ပိုင္းအတြင္း သင့္လက္ (သို႔မဟုတ္) သတၱဳအရာဝတၳဳ ထည့္ျခင္းမျပဳရပါ။
•
၎က ထိခိုက္ဒဏ္ရာရေစႏိုင္ပါသည္။
ျမန္မာ 3
WA5100M_DC68-03777C-03_MY.indd 3
3/22/2019 2:14:19 PM
ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး အခ်က္အလက္
ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး အခ်က္အလက္
အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ကို သင္ကိုယ္တိုင္ ျပဳျပင္ျခင္း၊ အစိတ္အပိုင္းျဖဳတ္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္း ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ မႀကိဳးစားရပါ။
•
ပံုမွန္ဖ်ဴးစ္မွလြဲ၍ (ေၾကးနီ၊ စတီးဝါယာစသည့္) ဖ်ဴးစ္ကို အသံုးမျပဳရပါ။
•
အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ကို ျပဳျပင္ဖို႔ (သို႔မဟုတ္) ျပန္လည္တပ္ဆင္ဖို႔ လိုအပ္ေသာအခါ သင္ႏွင့္အနီးဆံုး ဝန္ေဆာင္မႈစင္တာကို ဆက္သြယ္ပါ။
•
ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ပ်က္ကြက္ျခင္းက လွ်ပ္စစ္ေရွာ့ခ္ျဖစ္ျခင္း၊ မီးေလာင္ျခင္း၊ စက္အတြင္းျပႆနာမ်ား (သို႔မဟုတ္) ထိခိုက္ဒဏ္ရာ
ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။
•
ထိုအေျခအေနသည္ Samsung မွေပးသည့္ ပံုမွန္အာမခံအတြင္း အက်ံဳးဝင္မည္ မဟုတ္ကာ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္မိျခင္းေၾကာင့္
ျဖစ္ေပၚလာသည့္ စက္ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈမ်ား (သို႔မဟုတ္) ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ားအတြက္ Samsung အေနျဖင့္ တာဝန္ယူမည္မဟုတ္ပါ။
အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ (သို႔မဟုတ္) မိုးၿခိမ္းသည့္အခ်ိန္အတြင္း (သို႔မဟုတ္) လွ်ပ္စီးလက္မုန္တိုင္းထန္သည့္အခ်ိန္အတြင္း အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ကို
အသံုးမျပဳဘဲထားပါက ပါဝါမီးပလတ္ကို ျဖဳတ္ပါ။
•
ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ပ်က္ကြက္ျခင္းက ဓာတ္လိုက္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) မီးေလာင္ျခင္းကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။
စက္၏ စည္ပိုင္းလည္သည့္အခ်ိန္အတြင္း လက္မထည့္ရပါ။
•
၎က ထိခိုက္ဒဏ္ရာရေစႏိုင္ပါသည္။ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္အဖံုး ဖြင့္ၿပီးေနာက္ 15စကၠန္႔အတြင္း စည္ပိုင္းလည္ျခင္း ရပ္တန္႔မသြားပါက
သင္ႏွင့္အနီးဆံုး Samsung ေဈးဝယ္သူ ဝန္ေဆာင္မႈစင္တာကို ဆက္သြယ္ပါ။
သင့္အဝတ္ေလွ်ာ္စက္အတြင္း (သို႔မဟုတ္) စက္အေပၚတြင္ ကေလးမ်ား (သို႔မဟုတ္ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ား) ကို ေဆာ့ကစားခြင့္မျပဳပါႏွင့္။
အဝတ္ေလွ်ာ္စက္တံခါးအဖံုးသည္ အတြင္းဘက္မွ အလြယ္တကူ မပြင့္ကာ အတြင္းပိုင္းတြင္ ပိတ္မိေနပါက ကေလးမ်ားအေနျဖင့္ အျပင္းအထန္
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိႏိုင္ပါသည္။
သင့္အဝတ္ေလွ်ာ္စက္အတြင္း ေရပူကို အသံုးျပဳေသာအခါ 50 °C ထက္ ေက်ာ္လြန္ၿပီး အသံုးမျပဳရပါ။ ပလတ္စတစ္ႏွင့္လုပ္ထားသည့္
အစိတ္အပိုင္းမ်ား ပံုပ်က္ႏိုင္ပါသည္ (သို႔မဟုတ္) ပ်က္စီးႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ၎က လွ်ပ္စစ္ေရွာ့ခ္ျဖစ္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) မီးေလာင္ျခင္းကို
ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။
4 ျမန္မာ
WA5100M_DC68-03777C-03_MY.indd 4
3/22/2019 2:14:19 PM
လုပ္ေဆာင္လည္ပတ္ေရး
ထိန္းခ်ဳပ္ခလုတ္စုံ
01
02
03
07
04
08
05
06
ေလွ်ာ္ဖြပ္ေရးစက္ဝန္း က်န္ရွိသည့္အခ်ိန္ (သို႔မဟုတ္) ျပႆနာတစ္ခု ျဖစ္ပြားေသာအခါ
အခ်က္အလက္ကုဒ္ကို ျပသပါမည္။
ကေလးေလာ့ခ္
ကေလးေလာ့ခ္ စက္ျပန္လည္စတင္ျပီးေနာက္ ဆက္လက္လႈပ္ရွားမႈရွိေနေစရန္နွင့္ ကေလးငယ္မ်ား
01
ျပသခ်က္
စည္ပိုင္းထဲတြင္ ေရနစ္ျခင္းစသည့္ မေတာ္တဆျဖစ္မႈမ်ားမျဖစ္ေစရန္ ကို အသံုးျပဳသည္။ ကေလးေလာ့ခ္, ကို
ပယ္ဖ်က္ရန္အတြက္ ၄င္းကို ပိတ္လိုက္ပါ။
အီကိုနည္းက် စည္ပိုင္းသန့္ရွင္းေရး
စည္ပိုင္းကို သန္႔ရွင္းေအာင္ထားဖို႔ အသံုးျပဳပါ။ ဤအခ်က္ျပမီးသည္ ပံုမွန္ အလိုအေလ်ာက္ လင္းပါသည္။
အခ်က္ျပမီးပြင့္လာသည့္အခါ အီကိုနည္းက် စည္ပိုင္းသန့္ရွင္းေရး ေလွ်ာ္ဖြပ္ေရးစက္ဝန္းကို လည္ပတ္ပါ
ဤအစဥ္အတြင္းရွိ ေပါင္းစပ္ထားသည့္လုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္း ေလွ်ာ္ဖြပ္ေရးစက္ဝန္းလည္ပတ္ရန္
02
Function
အၾကိမ္ၾကိမ္နွိပ္ပါ။ Wash (ေလွ်ာ္ဖြပ္ျခင္း) သာ > Rinse (ေရေလွ်ာ္မည္) သာ > Spin (ေရညႇစ္မည္) သာ
(လုပ္ေဆာင္ခ်က္)
> Wash (ေလွ်ာ္ဖြပ္ျခင္း)+Rinse (ေရေလွ်ာ္မည္) > Rinse (ေရေလွ်ာ္မည္)+Spin (ေရညႇစ္မည္) > Wash
(ေလွ်ာ္ဖြပ္ျခင္း)+Rinse (ေရေလွ်ာ္မည္)+Spin (ေရညႇစ္မည္) > Wash (ေလွ်ာ္ဖြပ္ျခင္း) သာ
သင့္အဝတ္မ်ား အျမန္ေျခာက္သြားေစရန္ ဤခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။
03
Air Turbo
Air Turbo (ေလတာဗို) လုပ္ေဆာင္ခ်က္အားSpin (ေရညႇစ္မည္) ေလွ်ာ္ဖြပ္ေရးစက္ဝန္းကို
သတ္မွတ္ထားမွသာ ေရြးခ်ယ္နုိင္မည္ျဖစ္သည္။
04
05
Water Level
ေလွ်ာ္ဖြပ္ေရးစက္ဝန္းအရ Water Level (ေရပမာဏ)ကို ခ်ိန္ၫႇိပါ။ သို႔ေသာ္ သင့္အေနျဖင့္ အဆိုပါပမာဏကို
(ေရပမာဏ)
လူကိုယ္တိုင္ ေျပာင္းႏိုင္ပါသည္။
Cycle
(ေလွ်ာ္ဖြပ္ေရးစက္ဝန္း)
သင့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္မည့္အရာတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
ျမန္မာ 5
WA5100M_DC68-03777C-03_MY.indd 5
3/22/2019 2:14:20 PM
လုပ္ေဆာင္လည္ပတ္ေရး
(ေလတာဗို)
ခလုတ္တစ္ခါနွိပ္လိုက္တိုင္း Air Turbo (ေလတာဗို) လုပ္ေဆာင္ခ်က္၏ မိနစ္မ်ားကို လည္ပတ္မည္ျဖစ္သည္။
15 မိနစ္> 30 မိနစ္
လုပ္ေဆာင္လည္ပတ္ေရး
Delay End
ေရြးမွတ္ထားေသာ အခ်ိန္တြင္ ေလွ်ာ္ဖြပ္မႈ အဆံုးသတ္ရန္ ဤခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။
(ေလွ်ာ္ဖြပ္မႈ
Delay End (ေလွ်ာ္ဖြပ္မႈ အဆံုးသတ္ခ်ိန္ ေရႊ႕ဆိုင္းျခင္း) သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္ရန္အတြက္၊
အဆံုးသတ္ခ်ိန္
အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ကို ပိတ္လိုက္ပါ။
ေရႊ႕ဆိုင္းျခင္း)
Delay End (ေလွ်ာ္ဖြပ္မႈ အဆံုးသတ္ခ်ိန္ ေရႊ႕ဆိုင္းျခင္း) ကို 24 နာရီအထိ သတ္မွတ္နုိင္ပါသည္။
07
POWER (ပါဝါ)
အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ကို အဖြင့္ အပိတ္ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ နွိပ္ပါ။
08
START/PAUSE
06
(စတင္/ခဏရပ္)
စက္လည္ပတ္အသံုးျပဳမႈကို ရပ္တန္႔ရန္ (သို႔မဟုတ္) ျပန္စရန္ ႏွိပ္ပါ။ ေလွ်ာ္ဖြပ္ေရးစက္ဝန္း အစီအစဥ္ကို
ေျပာင္းဖို႔ စက္လည္ပတ္အသံုးျပဳမႈကို ရပ္တန္႔ရန္ တစ္ခ်က္ႏွိပ္ၿပီးေနာက္ ထိုအစီအစဥ္ကို ေျပာင္းပါ။
စက္လည္ပတ္အသံုးျပဳမႈကို ျပန္စရန္ ထပ္မံႏွိပ္ပါ။
လုပ္ေဆာင္လည္ပတ္ေရး
DC68-03777C-03
6 ျမန္မာ
WA5100M_DC68-03777C-03_MY.indd 6
3/22/2019 2:14:20 PM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising