Samsung | DW60M9970BB | User guide | Samsung DW9000M WaterWall™ -astianpesukone Benutzerhandbuch

Samsung DW9000M WaterWall™ -astianpesukone Benutzerhandbuch
Diskmaskin
Bruksanvisning
DW60M9970**/DW60M9550**/DW60M9530**
DW9000M_DD68-00191L-00_SV.indd 1
2019-02-28
4:54:33
Innehåll
Säkerhetsinformation
4
Innehåll
Det du behöver veta om säkerhetsinstruktionerna
Viktiga säkerhetssymboler
Instruktioner gällande WEEE
Viktiga säkerhetsföreskrifter
Instruktioner vid användning av diskmaskinen
Instruktioner för hur du skyddar barnen
Instruktioner för installation av diskmaskinen
4
4
5
6
8
10
11
Innan du börjar
14
Översikt av diskmaskinen
Föremål som är olämpliga att placera i diskmaskinen.
Vattenavledare
Grundläggande användning av hyllor
Riktlinjer om diskmedel
Saltbehållare
Pekplattans responskänslighet
14
15
15
16
20
23
24
Drift
25
Kontrollpanel
Programöversikt
Enkel startmetod
Inställningar
SmartThings (Endast på tillämpliga modeller)
Särskilda funktioner
25
28
29
30
33
37
Underhåll
38
Rengöring
Långsiktigt underhåll
38
41
Felsökning
42
Kontrollpunkter
Informationskoder
42
45
2 Svenska
DW9000M_DD68-00191L-00_SV.indd 2
2019-02-28
4:54:33
46
Bilaga
47
Transport/flytt
Skydd mot frost
Kassera diskmaskinen och skona miljön
Specifikationer
47
47
47
48
För standardtest
49
14 platsinställningar
49
Produktinformation
50
Innehåll
Programtabell
Svenska 3
DW9000M_DD68-00191L-00_SV.indd 3
2019-02-28
4:54:33
Säkerhetsinformation
Grattis till din nya diskmaskin från Samsung. I den här bruksanvisningen finns viktig
information om installation, användning och skötsel av din maskin. Ta dig tid att läsa igenom
den här bruksanviningen för att fullt ut utnyttja diskmaskinens många egenskaper och
funktioner.
Säkerhetsinformation
Det du behöver veta om säkerhetsinstruktionerna
Läs den här bruksanvisningen noggrant för att säkerställa att du känner till hur du använder
de utökade egenskaperna och funktionerna på maskinen på ett säkert sätt och spara den
på en säker plats för framtida referens. Använd bara den här maskinen för det syfte som
beskrivs i den här bruksanvisningen.
Varningar och viktiga säkerhetsinstruktioner i den här bruksanvisningen täcker inte alla
möjliga förhållanden och situationer som kan inträffa. Det är ditt ansvar att använda sunt
förnuft och vara försiktig vid installation, skötsel och användning av diskmaskinen.
Eftersom följande användningsinstruktioner gäller för flera olika modeller kan utseendet hos
din diskmaskin variera något från det som beskrivs i den här bruksanvisningen och det är
inte säkert att alla varningssymboler är tillämpliga. Om du har frågor eller synpunkter kan
du kontakta närmaste servicecenter eller gå till hjälp- och informationsavsnittet online på
adressen www.samsung.com.
Viktiga säkerhetssymboler
Vad ikonerna och symbolerna i denna bruksanvisning betyder:
VARNING
Farliga eller osäkra åtgärder som kan leda till allvarlig personskada och/eller skada på
egendom.
FÖRSIKTIGHET
Farliga eller osäkra åtgärder som kan leda till personskada och/eller skada på egendom.
OBS!
Indikerar att det finns en risk för personskador eller skador på egendom.
De här varningssymbolerna är till för att förhindra skada på dig och andra. Följ dem exakt.
Förvara de här instruktionerna på en säker plats och se till att nya användare får kännedom
om innehållet. Lämna dem vidare till eventuella framtida ägare.
4 Svenska
DW9000M_DD68-00191L-00_SV.indd 4
2019-02-28
4:54:33
Instruktioner gällande WEEE
Korrekt avfallshantering av produkten
(elektriska och elektroniska produkter)
Säkerhetsinformation
(Gäller i länder med separata insamlingssystem)
Denna symbol på produkten, tillbehören och i manualen anger
att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare,
headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat
hushållsavfall när de kasseras. Dessa föremål bör hanteras separat
för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna för att förhindra
fara för hälsa och miljö.
Hushållsanvändare bör kontakta återförsäljaren som sålt produkten
eller kommunen för vidare information om var och hur produkten
och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera
angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska
tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt
avfall.
Besök samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.
html om du vill veta mer om Samsungs miljöengagemang och om produktspecifika lagenliga
skyldigheter (t.ex. REACH).
Svenska 5
DW9000M_DD68-00191L-00_SV.indd 5
2019-02-28
4:54:34
Säkerhetsinformation
Viktiga säkerhetsföreskrifter
Säkerhetsinformation
För att minska riskerna för brand, elektriska stötar eller skador på
personer under användning av enheten ska du bland annat följa
följande säkerhetsåtgärder.
1. Den här enheten ska inte användas av personer (inklusive barn)
med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller som saknar
erfarenhet och kunskap, förutom om de övervakas och instrueras i
hur enheten används av en person som ansvarar för deras säkerhet.
2. För användning i Europa: Denna enhet kan användas av barn från 8
år och äldre och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental
förmåga eller utan erfarenhet och kunskap om de har övervakats
eller instruerats i att använda enheten på ett säkert sätt och förstår
riskerna i samband med att använda enheten. Barn får inte leka
med enheten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan
övervakning.
3. Barn ska övervakas av en vuxen så att de inte leker med enheten.
4. Om strömkabeln skadas måste den bytas ut av tillverkaren, en
servicetekniker eller liknande kvalificerad person för att undvika
fara.
5. De nya slangarna som levereras med enheten ska användas och de
gamla slangarna får inte återanvändas.
6. För enheter som har en ventilationsöppning vid basen ska du
säkerställa att en matta inte täpper för öppningarna.
6 Svenska
DW9000M_DD68-00191L-00_SV.indd 6
2019-02-28
4:54:34
7. För användning i Europa: Barn under 3 år måste hållas borta såvida
dem inte kontinuerligt övervakas.
Säkerhetsinformation
8. FÖRSIKTIGHET: För att undvika risker på grund av vårdslös
montering av värmepropparna får inte den här enheten drivas via
en extern växelenhet, t. ex. en timer, och får inte anslutas till en
krets som regelbundet aktiveras och inaktiveras av fastigheten.
9. VARNING: Knivar och andra vassa verktyg måste läggas i korgarna
med den vassa sidan nedåt eller läggas vågrätt.
Den här enheten är avsedd att användas i hushåll eller liknande
tillämpningar som t.ex.:
•
•
•
•
personalkök i affärer, kontor och andra arbetsplatser;
villor,
av kunder på hotell, motell och andra bostadsplatser,
vandrarhem etc.
Svenska 7
DW9000M_DD68-00191L-00_SV.indd 7
2019-02-28
4:54:34
Säkerhetsinformation
Instruktioner vid användning av diskmaskinen
Säkerhetsinformation
Den här diskmaskinen är inte utformad för kommersiell användning. Den är avsedd att
användas i privata hushåll och liknande arbetsmiljöer och andra miljöer, såsom:
• Butiker
• Kontor och demonstrationslokaler
och av personer inom exempelvis följande områden:
• Vandrarhem.
Den får endast användas för hemmabruk enligt vad som anges i den här bruksanvisningen
för rengöring av porslin och bestick. All annan användning är inte tillåten av tillverkaren och
kan vara farlig.
Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för skada till följd av felaktig eller olämplig användning
eller drift.
Använd inte lösningsmedel i diskmaskinen. Risk för explosion.
Andas inte in och drick inte maskindiskmedlet. Maskindiskmedel innehåller irriterande
eller korroderande beståndsdelar, som kan orsaka brännskador i näsa, mun och hals om det
sväljs, eller hindra andningen. Kontakta en läkare omedelbart om diskmedlet har svalts eller
andats in.
Lämna inte luckan öppen i onödan, eftersom du kan snubbla över den.
Sitt inte och luta dig inte mot den öppnade luckan. Det kan göra att diskmaskinen välter och
skadas samt du kan bli skadad.
8 Svenska
DW9000M_DD68-00191L-00_SV.indd 8
2019-02-28
4:54:34
Använd bara diskmedel och sköljglans som är avsett för diskmaskiner för privat bruk.
Använd inte flytande diskmedel.
Använd inte rengöringsmedel som är sura.
Säkerhetsinformation
Fyll inte på sköljglansbehållaren med flytande diskmedel eller pulverdiskmedel. Detta
orsakar allvarlig skada på behållaren.
Oavsiktlig påfyllning av saltbehållaren med pulverdiskmedel eller flytande diskmedel skadar
mjukgöraren. Se till att du har valt rätt paket med disksalt innan du fyller på saltbehållaren.
Använd bara speciellt, grovt disksalt för omaktivering, eftersom andra salter kan innehålla
olösliga tillsatser som kan göra att mjukgöraren inte fungerar korrekt.
I en maskin med bestickskorg (beroende på modell) diskas besticken effektivare och torkar
bättre om de placeras med handtagen nedåt i korgen. För att undvika risk för skada ska
dock knivar och gafflar etc. placeras med handtagen uppåt.
Plastobjekt som inte tål att diskas i hett vatten såsom engångsbehållare, -bestick och
-porslin bör inte diskas i diskmaskinen. Den höga temperaturen i diskmaskinen kan göra så
att de smälter eller deformeras.
På modeller med funktionen Senarelägg start ska du kontrollera att behållaren är torr innan
du lägger i diskmedel. Torka torrt vid behov. Diskmedlet klumpar sig om behållaren är fuktig
och kan då inte spridas ordentligt.
Knivar och andra vassa verktyg måste läggas i korgarna med den vassa sidan nedåt eller
läggas vågrätt.
Svenska 9
DW9000M_DD68-00191L-00_SV.indd 9
2019-02-28
4:54:34
Säkerhetsinformation
Instruktioner för hur du skyddar barnen
Säkerhetsinformation
Den här enheten är ingen leksak! För att undvika risk för skador ska barn hållas på avstånd
och de får inte leka i eller runt diskmaskinen eller använda kontrollerna. De förstår inte de
risker detta medför. De ska övervakas när du arbetar i köket. Det finns också en fara för att
barn som leker kan stänga in sig själva i diskmaskinen.
Denna enhet kan användas av barn från 8 år och äldre och personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga eller utan erfarenhet och kunskap om de har övervakats eller
instruerats i att använda enheten på ett säkert sätt och förstår riskerna i samband med att
använda enheten. Barn får inte leka med enheten. Rengöring och underhåll får inte utföras
av barn utan övervakning.
Äldre barn får bara använda diskmaskinen när funktionen har förklarats ordentligt för dem
och de kan använda den på ett säkert sätt, med uppmärksamhet på riskerna med felaktig
användning.
HÅLL BARNEN BORTA FRÅN DISKMEDEL!
Maskindiskmedel innehåller irriterande och korroderande beståndsdelar, som kan orsaka
brännskador i näsa, mun och hals om det sväljs, eller hindra andningen.
Håll barnen borta från diskmaskinen när dörren är öppen. Det kan fortfarande finnas rester
av diskmedel i utrymmet.
Kontakta en läkare omedelbart om ditt barn har svalt eller andats in diskmedel.
10 Svenska
DW9000M_DD68-00191L-00_SV.indd 10
2019-02-28
4:54:34
Instruktioner för installation av diskmaskinen
Säkerhetsinformation
Innan du installerar enheten ska du kontrollera att den inte har synliga skador. Du får under
inga omständigheter använda en skadad enhet. En skadad enhet kan vara farlig.
Diskmaskinen får bara kopplas in till strömkällan med en kontakt av rätt jordningstyp.
Eluttaget måste vara lätt att komma åt efter att diskmaskinen har installerats så den går att
koppla från strömkällan när som helst. (Se avsnittet ”Översikt av diskmaskinen” på sida 14.)
Det får inte finnas några eluttag bakom diskmaskinen. Det finns risk för överhettning och
brand om diskmaskinen skulle komma emot en kontakt.
Diskmaskinen får inte installeras under en häll. De höga utstrålande temperaturerna som
ibland kommer från hällen kan skada diskmaskinen. Av samma orsak ska den inte installeras
intill öppen eld eller andra enheter som avger hetta, såsom värmeaggregat etc.
Koppla inte ur diskmaskinen från strömkällan förrän den har installerats helt och alla
justeringar har gjorts av luckans fjädrar.
Innan du kopplar in enheten ska du kontrollera att anslutningsdata på märkplåten (spänning
och anslutningens effekt) matchar strömkällan. Kontakta en elektriker om du har frågot.
Elsäkerheten för den här enheten kan bara garanteras när det finns kontinuitet mellan
den och ett effektivt jordningssystem. Det är väldigt viktigt att detta grundläggande
säkerhetskrav är närvarande och testas regelbundet och om det finns något problem med
det elektriska systemet i huset ska det kontrolleras av en kvalificerad elektriker.
Tillverkaren är inte ansvarig för konsekvenserna av ett felaktigt jordningssystem (t.ex.
elektrisk stöt).
Svenska 11
DW9000M_DD68-00191L-00_SV.indd 11
2019-02-28
4:54:34
Säkerhetsinformation
Anslut inte enheten till strömkällan via en förgrenare eller förlängningssladd. Dessa
garanterar inte säkerheten för enheten (t.ex. fara vid överhettning).
Säkerhetsinformation
Den här enheten får bara installeras mobilt, exempelvis på båtar, om en riskbedömning för
installationen har gjorts av en behörig tekniker.
Plastkåpan för vattenanslutningen innehåller en elkomponent. Kåpan får inte nedsänkas i
vatten.
Det finns elektriska kablar i Aqua-Stop-slangen. Skär aldrig i vatteninloppsslangen, även om
den är för lång.
Installation, underhåll och reparationer får bara utföras av en behörig och kompetent
person i strikt enlighet med aktuella regler på nationell och lokal nivå. Reparationer och
annat arbete som utförs av obehöriga personer kan vara farligt. Tillverkaren kan inte hållas
ansvarig för obehörigt arbete.
Det integrerade vattensäkerhetssystemet erbjuder skydd mot vattenskador, under
förutsättning att följande villkor uppfylls:
• Diskmaskinen är korrekt installerad och inkopplad.
• Diskmaskinen är väl skött och delarna utbytta där det kan verka nödvändigt.
• Stoppkranen har stängts av när enheten inte används under en längre tid (exempelvis
under semestern).
• Vattensäkerhetssystemet fungerar även om enheten är frånslagen. Däremot måste
enheten fortsätta vara inkopplad till en strömkälla.
En skadad enhet kan vara farlig. Om diskmaskinen blir skadad ska du slå av huvudströmmen
och kontakta återförsäljaren eller serviceavdelningen.
Obehöriga reparationer kan resultera i oförutsedda skador för användaren, för vilka
tillverkaren inte kan ta ansvar. Reparationer ska bara genomföras av en godkänd
servicetekniker.
Felaktiga komponenter får bara ersättas av originalreservdelar. Bara när dessa delar är
monterade kan säkerheten garanteras för enheten.
12 Svenska
DW9000M_DD68-00191L-00_SV.indd 12
2019-02-28
4:54:34
Koppla alltid ur diskmaskinen från strömkällan vid underhållsarbete (slå av brytaren och dra
ut kontakten).
Säkerhetsinformation
Om anslutningskabeln är skadad måste den bytas mot en specialkabel, som finns att köpa
hos tillverkaren. Av säkerhetsskäl får denna bara monteras av serviceavdelningen eller en
behörig servicetekniker.
I länder där det finns områden som kan vara utsatta för angrepp av kackerlackor eller
andra skadedjur är det viktigt att lägga extra vikt vid att hela tiden hålla enheten och dess
omgivningar rena. Skador orsakade av kackerlackor eller andra skadedjur täcks inte av
garantin.
Om det förekommer fel eller i rengöringssyfte ska enheten vara helt strömisolerad i följande
fall:
• den är urdragen ur väggutaget och avstängd, eller
• den är frånslagen från strömkällan, eller
• huvudsäkringen är frånkopplad, eller
• den urskruvade säkringen är borttagen (i länder där detta är tillämpligt).
Gör inga modifieringar av enheten om det inte uttryckligen tillåts av tillverkaren.
Öppna aldrig enhetens kåpa. Det är mycket farligt att modifiera de elektriska anslutningarna
eller komponenterna och mekaniska delarna och detta kan även orsaka felaktigheter i
driften eller elektrisk kortslutning.
När enheten omfattas av garantin ska reparationer bara genomföras av en servicetekniker
som är auktoriserad av tillverkaren. Annars blir garantin ogiltig.
Vid installation av produkten ska du se till att det finns plats över, på vänster och höger sida
och på baksidan av produkten för att säkerställa riktig ventilation. Om det finns otillräckligt
med utrymme mellan produkten och vasken kan det skada vasken eller mögel kan uppstå.
Se till att diskmaskinens inställning för kalkhalt är rätt för ditt område. (Se avsnittet
”Vattenavkalkning” på sida 31.)
Svenska 13
DW9000M_DD68-00191L-00_SV.indd 13
2019-02-28
4:54:34
Innan du börjar
Följ dessa instruktioner noggrant för att säkerställa att diskmaskinen installeras ordentligt
och för att undvika olyckor vid disktvätt.
Översikt av diskmaskinen
01
Innan du börjar
02
03
04
05
06
07
08
01 Översta stril
02 Nedre stril
03 Saltbehållare
04 Vattenavledare
05 Fack
06 Kontrollpanel
07 Lucka
08 Botten
Övre korgen
Nedre korgen
Bestickskorg
14 Svenska
DW9000M_DD68-00191L-00_SV.indd 14
2019-02-28
4:54:34
FÖRSIKTIGHET
•
•
Tvätta inte föremål som är täckta med aska, sand, vax, smörjmedel eller målarfärg. Dessa
material skadar diskmaskinen. Ask löses inte upp och sprids inuti diskmaskinen.
Avlägsna matrester, såsom ben, kärnor etc. och avfall, såsom tandpetare,
pappersnäsdukar etc. från tallrikarna. Matrester och avfall kan leda till buller, fel på
diskmaskinen och skador på din disk och diskmaskinen.
Innan du börjar
Föremål som är olämpliga att placera i diskmaskinen.
VARNING
Tvätta endast föremål som glas, porslin och bestick, där tillverkaren har angett att de tål
maskindisk. Tvätta inte aluminium (t.ex. fettfilter). Diskmaskinen kan skada aluminium, eller i
extrema fall, orsaka en allvarlig kemisk reaktion.
Tvätta inte följande föremål i diskmaskinen.
• Föremål i koppar, mässing, tenn, elfenben och aluminium, eller föremål med vidhäftning
• Icke värmeresistent plast
• Handgjorda föremål, antika föremål, värdefulla vaser och konstglas
• Keramik eller glaserade föremål
• Träföremål och fint porslin, samt föremål med delar i trä
• Fint glas, eller glas som innehåller kristall. Det kan bildas en grå ton på glas efter många
diskningar.
OBS!
Silver som har varit i kontakt med mat som innehåller svavel kan bli missfärgat. Mat som
innehåller svavel inkluderar äggula, lök, majonnäs, senap, fisk, fisk i saltlake och marinader.
Vattenavledare
Vattenavledaren avkänner automatiskt blockeringar i diskmaskinen som kan störa
avledarens signal. Om en blockering avkänns, blinkar "0" och diskmaskinen piper i flera
minuter. Avlägsna blockeringen om detta inträffar.
Svenska 15
DW9000M_DD68-00191L-00_SV.indd 15
2019-02-28
4:54:35
Innan du börjar
Grundläggande användning av hyllor
Höjdjustering
Du kan justera den övre korgens höjd så att den nedre korgen kan rymma större föremål.
Beroende på den övre korgens höjd kan den nedre korgen rymma tallrikar med en diameter
på upp till 31 cm, och den övre korgen kan rymma tallrikar med upp till 19 cm i diameter.
Höj den övre korgen
Innan du börjar
Dra den övre korgen bakåt.
Justeringshandtaget klickar på plats, och
den övre korgen höjs.
Sänk den nedre korgen
Håll båda justeringshandtag på vänster och
höger sida av den övre korgen och tryck
ned med jämnt tryck.
FÖRSIKTIGHET
•
•
Justera höjden på den övre korgen innan
du sätter in disk på korgen. Justering av
korgen när du har satt in disk kan skada
disken.
Kontrollera att du håller i båda
handtagen vid justering, annars kanske
diskmaskinens lucka inte kan stängas
ordentligt.
16 Svenska
DW9000M_DD68-00191L-00_SV.indd 16
2019-02-28
4:54:35
Ta bort den övre korgen
Innan du börjar
Ta bort den övre korgen genom att dra fram den övre korgen tills den är helt utdragen och
sedan lyfta den något för att ta ut den. Se bilderna ovan för illustrerade vägledningar.
FÖRSIKTIGHET
•
•
Använd inte diskmaskinen utan den övre korgen. Annars kan det förekomma buller och
diskmaskinen fungerar inte ordentligt.
Eftersom den övre korgen kan tas bort ska den föras in ordentligt för att säkerställa att
diskmaskinen fungerar normalt.
Sätta in disk
På nedre korgen
Sätt in matlagningsartiklar (t. ex. kastruller
och pannor) med upp till 31 cm i diameter
på den nedre korgen. Den nedre korgen
är särskilt utformad för fat, soppskålar,
tallrikar, kokkärl, lock och grytor.
Sätt in tallrikarna i korgens mittkolumn
så att översidan av en tallrik är riktad
mot undersidan av nästa tallrik. Sätt in
stora föremål som grytor och stekpannor i
diskmaskinen så att insidan är riktad nedåt.
Vi rekommenderar att du sätter in koppar,
glas och små tallrikar på den övre korgen.
Svenska 17
DW9000M_DD68-00191L-00_SV.indd 17
2019-02-28
4:54:35
Innan du börjar
Områdena med Zonförstärkare+
Innan du börjar
För mer effektiv rengöring kan du sätta
in stora föremål på vänster sida av nedre
korgen, området med Zone Booster+ .
Funktionen Zonförstärkare+ tillhandahåller
kraftigare vattenstrålar till områdena med
Zonförstärkare+. Se till att kastrullhandtag
och andra föremål inte kommer i vägen för
strilarnas rotation och vattenavledaren.
På den övre korgen
Den övre korgen är avsedd för små tallrikar,
koppar, glas och plastföremål. Kontrollera
att tallrikarna inte kommer i vägen för
rotationen av strilen längst ned på den övre
korgen. (Kontrollera genom att rotera strilen
för hand.)
När du sätter in disk ska du dra ut den övre
korgen tillräckligt, så att du kan sätta in
disken utan att slå i bänken ovanför.
18 Svenska
DW9000M_DD68-00191L-00_SV.indd 18
2019-02-28
4:54:36
Användning av glasstöd
Glasstödet är särskilt utformat för vinglas.
Häng vinglasen på glasstödets piggar. Vik
tillbaka glasstödet när det inte används.
FÖRSIKTIGHET
Innan du börjar
Justera inte nivån för övre korgen med
glasstöden uppfällda. Detta gör det omöjligt
att justera den övre korgen.
Bestickskorg
•
•
Bestickskorgen är lämpligast för bestick
och matlagnings-/serveringsredskap.
Använd bestickskorgen för att organisera
bestick eller redskap.
För bästa resultat ska mycket smutsiga
föremål placeras i den vanliga
bestickskorgen.
OBS!
Hela bestickskorgen kan tas bort om du
behöver mer utrymme på den övre korgen
för att diska större föremål.
Organisera föremålen efter behov
Svenska 19
DW9000M_DD68-00191L-00_SV.indd 19
2019-02-28
4:54:36
Innan du börjar
Riktlinjer om diskmedel
Alla diskprogram i diskmaskinen kräver diskmedel i diskmedelsfacket. Använd ett lämpligt
diskmedel för det valda programmet för att få bästa resultat.
VARNING
•
Innan du börjar
•
Svälj inte maskindiskmedel. Undvik att andas in diskmedelsångor. Maskindiskmedel
innehåller irriterande och kaustiska kemikalier som kan påverka andningsförhållandena.
Om du har svalt maskindiskmedel eller andats in ångorna ska du omedelbart uppsöka
läkarvård.
Förvara alla diskmedel utom räckhåll för barn
FÖRSIKTIGHET
Använd bara maskindiskmedel. Andra typer av diskmedel ger för mycket skumbildning,
vilket kan minska diskmaskinens prestanda eller göra att den inte fungerar som den ska.
Fylla på diskmedelsbehållaren
1. Tryck lätt på behållarens lucka för att
låsa upp det och skjut det åt sidan.
Observera att behållarens lucka öppnas
vid slutet av varje program.
20 Svenska
DW9000M_DD68-00191L-00_SV.indd 20
2019-02-28
4:54:36
2. Tillsätt rekommenderad mängd
diskmedel i huvudfacket.
3. Stäng luckan och tryck ned för att låsa
den.
OBS!
Diskmaskinen har inget separat fack för
diskmedelstabletter.
Innan du börjar
4. För bästa resultat ska du placera en liten
mängd (cirka 8g) tvättmedel på luckan.
Detta extra tvättmedel aktiveras under
förtvätten.
Svenska 21
DW9000M_DD68-00191L-00_SV.indd 21
2019-02-28
4:54:36
Innan du börjar
Sköljglans
Sköljglansen förbättrar torkprestandan för diskmaskinen. När indikatorn Sköljglanspåfyllning
tänds på kontrollpanelen ska du fylla på sköljglans. Använd endast flytande sköljglans.
Sköljglans i pulverform täpper till behållarens öppning och orsakar fel på diskmaskinen.
FÖRSIKTIGHET
•
•
Tillsätt inte någon form av diskmedel till sköljglansbehållaren.
Fyll inte behållaren för mycket. För mycket sköljglans kan flöda över under ett program.
Innan du börjar
1. Vrid locket motsols för att ta bort det.
2. Fyll behållaren med sköljglans enligt
tillverkarens instruktioner.
3. Vrid sköljglansreglaget och välj en
sköljglansnivå mellan 1 och 6.
• Ju högre nummer, desto mer sköljglans
kommer diskmaskinen att använda.
• Ställ in på en högre nivå för att förbättra
torkförmågan.
• Ställ in en lägre nivå om disken
missfärgas.
4. Vrid locket medsols för att stänga det.
22 Svenska
DW9000M_DD68-00191L-00_SV.indd 22
2019-02-28
4:54:37
Saltbehållare
FÖRSIKTIGHET
•
•
Använd endast diskmaskinsalt. Använd inte någon annan typ av salt eller lösningsmedel.
Detta kan skada saltbehållaren och vattenavkalkningssystemet.
Förhindra korrosion p.g.a. för mycket salt eller saltvatten genom att alltid fylla
saltbehållaren omedelbart innan ett tvättprogram inleds.
Innan du börjar
1. Öppna luckan.
2. Vrid locket motsols för att öppna det.
3. Fyll på saltbehållaren med vatten
(behövs bara när enheten slås på för
första gången)
4. Använda disksalt.
FÖRSIKTIGHET
•
•
Högsta kapaciteten är cirka 1 kg.
Överskrid inte denna kapacitet.
Diskmaskinens prestanda påverkas om
kapaciteten överskrids.
5. Vrid locket medsols för att stänga det.
OBS!
•
•
Rensa salt eller saltvatten från
diskmaskinen genom att köra
programmet Snabb.
Beroende på saltkornens storlek kan
det ta ett tag innan saltet löses upp och
indikatorn (
) släcks.
Saltpåfyllningsindikator
Indikatorn (
) lyser om det inte finns tillräckligt med salt för ett antal följande program.
Svenska 23
DW9000M_DD68-00191L-00_SV.indd 23
2019-02-28
4:54:37
Innan du börjar
Pekplattans responskänslighet
Förhindra att pekkontrollerna förlorar sin responskänslighet genom att följa dessa
instruktioner.
•
•
Innan du börjar
•
Peka i mitten på varje knapp med ett
finger.
Peka inte på mer än en knapp åt gången,
förutom då det uppmanas.
Rengör regelbundet pekpanelens yta
med en mjuk, fuktig trasa.
24 Svenska
DW9000M_DD68-00191L-00_SV.indd 24
2019-02-28
4:54:37
Drift
Kontrollpanel
DW60M9970**
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
DW60M9550**
Drift
DW60M9530**
01 POWER (STRÖM)
Tryck för att aktivera/avaktivera diskmaskinen. När ett program
är klart släcks alla andra indikatorer och ”0” visas på skärmen.
Diskmaskinen stängs sedan av automatiskt.
02 Programlist
Tryck för att välja ett program baserat på hur smutsig disken är.
Motsvarande programindikator tänds. Standardprogrammet är EKO.
03 Självrengöring
(endast vissa
modeller)
Välj detta program för att rengöra insidan av diskmaskinen. Kontrollera
att diskmaskinen är tom.
Svenska 25
DW9000M_DD68-00191L-00_SV.indd 25
2019-02-28
4:54:38
Drift
04 Nedre korg (med
Zone Booster+
(Zonförstärkare+))
Om denna inställning väljs aktiveras endast strilen för den nedre
korgen för att minska både programtid och strömförbrukning. Använd
detta program om du vill diska små omgångar eller glas som placerats
på nedre korgen. Välj alternativet Zonförstärkare+ om du vill diska
mycket smutsiga föremål.
Zone Booster+ (Zonförstärkare+): Använd Zonförstärkare+ för att
förbättra rengöringsprestandan. En kraftig stråle aktiveras och riktas
mot föremål på vänster sida av den nedre korgen. Detta alternativ kan
öka strömförbrukningen något.
FÖRSIKTIGHET
Drift
Se till att kastrullhandtag och andra föremål inte kommer i vägen för
strilarnas rotation och vattenavledaren.
05 Hastighetsökning
(endast vissa
modeller)
Välj det här alternativet för att minska programtiden. Alternativet är
endast tillgängligt med programmen Auto, EKO, Intensiv och Skonsam.
06 Högtemp. disk
Välj detta alternativ för att öka huvudtvättens temperatur för att
förbättra rengöringsprestanda för laster som innehåller svårdiskad,
intorkad mat. Alternativet är endast tillgängligt med programmen Auto,
EKO och Intensiv.
07 Desinficering
(Kontrollås)
Om detta alternativ väljs ökar vattentemperaturen till 73 °C för den
slutliga sköljningen för att utföra desinificering vid hög temperatur.
• Tillgängligt med programmen Auto, EKO, Intensiv och
Självrengöring.
• Inte tillgängligt med programmen Skonsam, Daglig55' och Snabb.
Kontrollås: Med Kontrollås kan du låsa knapparna på kontrollpanelen
med undantag av knappen POWER (STRÖM). Mer information finns i
avsnittet Kontrollås på sida 37.
08 Smart Control
(endast vissa
modeller)
Du kan fjärrövervaka och fjärrstyra diskmaskinen med hjälp av en
Wi-Fi-anslutning. Anslut diskmaskinen till din smarttelefon för första
gången genom att trycka och hålla ned Smart Control. Mer information
finns i avsnittet SmartThings på sida 33.
09 Display
Visar information om det aktuella programmet inklusive programtid,
återstående tid, inställningar för Senarelägg start och annan
programspecifik information.
10 Senarelägg start
Du kan senarelägga programmets starttid med upp till 24 timmar. Mer
information finns i avsnittet Senarelägg start på sida 37.
26 Svenska
DW9000M_DD68-00191L-00_SV.indd 26
2019-02-28
4:54:38
Tryck på START för att starta handlingen. Kontrollera att luckan är
stängd.
11 START
(Cancel & Drain
Cancel & Drain (Avbryt & dränera): Avbryt det aktiva diskprogrammet
(Avbryt & dränera)) och töm allt vatten från diskmaskinen genom att trycka och hålla ned
knappen i 3 sekunder.
Indikatorer
Självrengöring-indikator
(endast vissa modeller)
Drift
Kontrollås-indikator
Lyser om Control Lock har aktiverats och blinkar om
någon annan knapp än POWER (STRÖM) trycks.
Lyser om Self Clean har aktiverats, och blinkar i
5 sekunder varje 20-22 cykler. Programräknaren
försvinner när Self Clean-programmet är klart, eller
när diskmaskinen når den 23:e cykeln.
Sköljglanspåfyllningsindikator
Lyser om diskmaskinen får slut på sköljglans.
Salt saknas, indikator
(endast vissa modeller)
Lyser när vattanavkalkningen får slut på salt.
Svenska 27
DW9000M_DD68-00191L-00_SV.indd 27
2019-02-28
4:54:38
Drift
Programöversikt
01
02
03
04
05
06
07
Drift
01 Auto
Detta program avkänner hur smutsig disken är och påbörjar
automatiskt det optimala programmet för alla olika smutsnivåer.
02 EKO
Detta program minskar ström- och vattenförbrukning, vilket
är lämpligt för föremål med en normal mängd smuts. Minska
programtiden genom att välja alternativet Hastighetsökning.
03 Intensiv
Välj detta program för mycket smutsig disk.
04 Skonsam
Välj detta program för ömtålig disk med lite smuts, t.ex. glas. När
detta program har valts är alternativen Zonförstärkare+, Högtemp.
disk och Desinficering avaktiverade.
05 Daglig55'
Detta program slutför diskning och torkning inom 55 minuter och är
lämpligt för disk med en normal mängd smuts. När detta program
har valts är alternativen Hastighetsökning, Zonförstärkare+,
Högtemp. disk och Desinficering avaktiverade.
06 Snabb
Välj detta program för att diska lätt smutsade föremål på en kort
tid. När detta program har valts är alternativen Hastighetsökning,
Zonförstärkare+, Högtemp. disk och Desinficering avaktiverade.
07 Självrengöring
(endast vissa
modeller)
Använd detta program för att rengöra insidan av diskmaskinen med
diskmedel. Kontrollera att diskmaskinen är tom. Om diskmaskinen
behöver självrengöring, blinkar Självrengöring-indikatorn i
5 sekunder efter diskmaskinen aktiveras. Indikatorn släcks
automatiskt om du startar diskmaskinen när indikatorn blinkar.
FÖRSIKTIGHET
Använd inte detta program för att diska.
28 Svenska
DW9000M_DD68-00191L-00_SV.indd 28
2019-02-28
4:54:38
Enkel startmetod
1. Öppna luckan och fyll diskmaskinen med disk. Kontrollera att skålar och tallrikar är
tomma.
2. Placera disken i nedre korgen vid behov. Placera disken på vänster sida i den nedre
korgen om du använder funktionen Zonförstärkare+.
3. Tillsätt diskmedel i diskmedelsbehållaren. Tillsätt sköljglans för bättre resultat.
4. Tryck på POWER (STRÖM) och välj ett program med önskade alternativ (Nedre korg,
Zonförstärkare+, Hastighetsökning, Högtemp. disk, Desinficering). Olika modeller har olika
tillgängliga program.
5. Tryck på START och stäng luckan. Diskmaskinen startar programmet efter dränering i
några sekunder.
•
•
•
Drift
OBS!
Ändra programmet efter att det har påbörjats genom att trycka och hålla ned START i
3 sekunder för att avbryta programmet. Välj sedan ett nytt program.
Standardprogrammet är EKO.
Återuppta diskning efter du har öppnat luckan för att stoppa diskmaskinen under drift,
genom att helt enkelt stänga luckan.
Svenska 29
DW9000M_DD68-00191L-00_SV.indd 29
2019-02-28
4:54:38
Drift
Inställningar
Du kan välja inställningar för ljud eller skärmens ljusstyrka. Ändra inställningarna genom
att trycka på knapparna Desinficering och Senarelägg start samtidigt i 3 sekunder. Tryck på
Desinficering för att navigera genom undermenyerna och tryck på Senarelägg start för att
bekräfta dina ändringar.
Ljud
U1/U0
Ljusstyrka*
b0-b5
Vattenavkalkning
L0-L5
Autolucka
A1/A0
* endast vissa modeller
Ljud
Drift
Tryck på Desinficering tills ‘U1’ eller ‘U0’ visas. Stäng av diskmaskinens ljud genom att välja
‘U0’, och sedan trycka på Senarelägg start. Aktivera diskmaskinens ljud genom att välja ‘U1’,
och sedan trycka på Senarelägg start.
Skärmens ljusstyrka
Tryck på Desinficering tills ‘b0 - b5’ visas. Ju högre siffra, desto ljusare skärm. Välj ett
nummer och tryck på Senarelägg start.
30 Svenska
DW9000M_DD68-00191L-00_SV.indd 30
2019-02-28
4:54:38
Vattenavkalkning
Tryck på Desinficering tills ‘L0 - L5’ visas. Välj en nivå för kalkhalten i vattnet mellan Nivå 0
och Nivå 5 (standard: L3), och tryck sedan på Senarelägg start.
OBS!
Om vattnets kalkhalt i ditt område är mycket lågt behöver du inte använda disksalt. Du
måste dock ställa in vattnets kalkhalt på 0 för diskmaskinen.
Tabell över vattnets kalkhalt
Vattnets kalkhalt
Nivå
Sköljglans-/
diskprogram
(EKO-program)
Saltinjektion
°TH
mmol/L
Område
0
<6
<10
<1,0
Ingen
repris
Nej
Nej
1
6-14
10-25
1-2,5
1/8
Ja
Ja
2
14-23
25-40
2,5-4,0
1/5
Ja
Ja
3
23-31
40-55
4,0-5,5
1/3
Ja
Ja
4
31-40
55-70
5,5-7,0
1/2
Ja
Ja
5
>40
>70
>7,0
1/1
Ja
Ja
Drift
°dH
Vi rekommenderar användning av vatten med låg kalkhalt för bättre resultat. Vatten med
hög kalkhalt innehåller föroreningar som kan försämra diskprestandan. Du behöver avkalka
vattnet om det inloppsvattnet har en högre kalkhalt än 1,0 mmol/L (6 °d – tysk skala).
• För att avkalka vattnet behöver du använda disksalt och konfigurera vattnets kalkhalt för
ditt område. För mer information om vattnets kalkhalt i ditt område, ska du kontakta ditt
lokala vattenverk.
• Om inloppsvattnets kalkhalt är ojämn ska du ställa in diskmaskinen på det högsta måttet.
Om exempelvis vattnets kalkhalt ligger i området 6,7 mmol/L till 9,0 mmol/L, ska du
ställa in diskmaskinen på 9,0 mmol/L.
• Diskmaskinens standardinställning för vattnets kalkhalt är 3 (4,0-5,5 mmol/L). Om den
här inställningen matchar vattnets kalkhalt i ditt område finns det inget behov av att
ändra den.
Avbryt dina ändringar
Avbryt ändringar under processen genom att trycka på POWER (STRÖM) för att stänga av
diskmaskinen. Försök sedan igen.
Svenska 31
DW9000M_DD68-00191L-00_SV.indd 31
2019-02-28
4:54:38
Drift
Autolucka
Förbättrar torkningsprestandan genom att
automatiskt öppna luckan under torkning.
‘0’ visas när det aktuella programmet är
klart.
Tryck på Desinficering tills ‘A1’ eller ‘A0’
visas för att öppna läget Autolucka. Tryck
sedan på Senarelägg start för att aktivera
(A1) eller avaktivera (A0) läget Autolucka.
OBS!
Drift
•
•
•
När luckan öppnas i läget Autolucka kan luckan inte stängas manuellt under de följande
2 minuterna.
Avaktivering av läget Autolucka kan påverka torkningsresultaten. Aktivera Autolucka för
bättre resultat.
Autolucka avaktiveras för programtypen Snabb.
32 Svenska
DW9000M_DD68-00191L-00_SV.indd 32
2019-02-28
4:54:38
SmartThings (Endast på tillämpliga modeller)
Wi-Fi-anslutning
Gå till Settings (Inställningar) på din smarttelefon och anslut till hemmets Wi-Fi-nätverk.
Hämta
Leta upp SmartThings-appen i en appbutik (Google Play Butik, Apple App Store, Samsung
Galaxy Apps) med hjälp av söktermen SmartThings. Hämta och installera appen på enheten.
Logga in
Du måste först logga in på SmartThings med ditt Samsung-konto. Om du behöver skapa ett
nytt Samsung-konto följer du anvisningarna i appen. Du behöver ingen separat app för att
skapa ett konto.
Drift
OBS!
Om du har ett Samsung-konto ska du använda det kontot för att logga in. En registrerad
Samsung-smarttelefonanvändare loggas in automatiskt.
Registrera enheten till SmartThings
1. Se till att smarttelefonen är ansluten till ett trådlöst nätverk.
2. Välj att köra SmartThings på smarttelefonen.
3. När meddelandet En ny enhet har hittats visas väljer du Add (Lägg till).
4. Om ingen meddelande visas väljer du + och väljer din diskmaskin i listan över
tillgängliga enheter. Om din diskmaskin inte finns med på listan väljer du Device Type
(Enhetstyp) > Specific Device Model (Specifik enhetsmodell) och lägger sedan till din
diskmaskin manuellt.
5. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra anslutningsprocessen för din diskmaskin.
6. När processen är slutförd visas diskmaskinen i listan över enheter i SmartThings-appen.
Diskmaskinsapp
Integrerad kontroll: Du kan övervaka och styra din diskmaskin både när du är hemma och på
språng.
•
•
Välj diskmaskinsikonen i SmartThings. Då visas diskmaskinssidan.
Kontrollera driftstatus eller meddelanden relaterade till diskmaskinen och ändra
alternativ eller inställningar om det behövs.
OBS!
•
•
Den här enheten är endast avsedd för hushållsbruk (klass B) och kan användas i alla
boendemiljöer.
Den här enheten kan leda till trådlösa avbrott och varken tillverkaren eller installatören
av enheten kan tillhandahålla något säkerhetsmått av något slag.
Svenska 33
DW9000M_DD68-00191L-00_SV.indd 33
2019-02-28
4:54:39
Drift
•
•
•
•
•
•
Drift
•
•
•
•
•
•
Rekommenderade krypteringsmetoder är WPA/TKIP och WPA2/AES. Nyligen utvecklade
Wi-Fi-protokoll eller ej godkända Wi-Fi-protokoll stöds inte.
Ett trådlöst nätverks mottagningskänslighet kan påverkas av omgivande trådlösa miljöer.
Om internetleverantören har registrerat datorns MAC-adress eller modemmodulen för
permanent användning, kan inte din Samsung-diskmaskin ansluta till internet. I så fall ska
du kontakta din internetleverantör.
Internetbrandväggen kan ge upphov till avbrott i internetanslutningen. Om detta inträffar
ska du kontakta din internetleverantör.
Om problemet med att ansluta till internet kvarstår efter att du har följt anvisningarna
från din internetleverantör ska du kontakta en lokal Samsung-återförsäljare eller ett
lokalt Samsung-servicecenter.
Se bruksanvisningen för den router du använder för installation av trådburna och
trådlösa routrar.
Samsung-diskmaskinen har stöd för Wi-Fi 2,4 GHz-protokoll.
Samsung-diskmaskinen har stöd för protokollen IEEE802.11 b/g/n (2,4 GHz), Soft-AP.
(IEEE802.11n rekommenderas)
En ej godkänd trådburen/trådlös router kan eventuellt inte ansluta till Samsungdiskmaskinen.
SmartThings-appen är tillgänglig på enheter från tredje part med operativsystemet
Android 6.0 (Marshmallow) eller högre, Samsung-enheter med operativsystemet Android
5.0 (Lollipop) eller senare, och iOS-enheter med iOS 10.0 eller senare (för iPhones måste
det vara iPhone 6 eller senare). Appen är optimerad för Samsung-smarttelefoner (Galaxy
S- och Note-serierna).
Vissa av appens funktioner kan fungera annorlunda på enheter från tredje part.
Appen kan komma att ändras utan föregående meddelande för förbättrade prestanda.
34 Svenska
DW9000M_DD68-00191L-00_SV.indd 34
2019-02-28
4:54:39
SmartThings
Kategori
Övervakning
Kontrollpunkt
Beskrivning
Smart Control (Smart kontroll)
Smart Control (Smart kontroll)statusen visas för diskmaskinen.
Självtest
Använd detta för att kontrollera att
diskmaskinen fungerar normalt.
Energiövervakning
Använd detta för att övervaka
energiförbrukningsstatusen.
Starta/pausa/avbryta
Välj ett program och nödvändiga
alternativ och välj sedan Starta/
pausa/avbryta för att påbörja en
åtgärd, för att stoppa tillfälligt eller
för att avbryta aktuell åtgärd.
Min favorit
Lägg till ofta använda program och
alternativ i Min favorit för senare
användning.
Senarelägg start
Ställ in Senarelägg start för att starta
programmet vid en schemalagd tid
(upp till 24 timmar).
Program slutfört
Aviserar dig att det aktuella
programmet har slutförts.
Tvättmedel
Aviserar dig om diskmaskinen får
slut på salt eller sköljglans.
Kontroll
Meddelande
Drift
Diskstatus
Du kan kontrollera aktuellt program
och dess alternativ samt återstående
programtid.
Svenska 35
DW9000M_DD68-00191L-00_SV.indd 35
2019-02-28
4:54:39
Drift
Meddelande om öppen källa
Programvaran som medföljer denna produkt innehåller programvara från öppen källa.
Du kan få tillgång till hela motsvarande källkod under en period på tre år efter du senast
mottog denna produkt genom att skicka e-post till mailto:oss.request@samsung.com.
Det är även möjligt att få tillgång till hela motsvarande källkoden i ett fysiskt format som en
CD-ROM-skiva mot en liten kostnad.
Följande URL-adress http://opensource.samsung.com/opensource/SimpleConnectTP/seq/0 går
till nedladdningssidan för källkoden som har gjorts tillgänglig och information om licensen
för programvara med öppen källa vad gäller denna produkt. Detta erbjudande är giltigt för
alla som mottar denna information.
Drift
OBS!
Samsung Electronics uppger härmed att radioutrustningen i denna maskin uppfyller kraven
i Direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten i EU-försäkran om överensstämmelse är
tillgänglig från följande webbadress: Den officiella försäkran om överensstämmelse finns på
http://www.samsung.com, gå till Support > Search Product Support (Sök produktsupport) och
ange modellens namn.
Wi-Fi max sändareffekt: 20 dBm vid 2,412 GHz – 2,472 GHz
36 Svenska
DW9000M_DD68-00191L-00_SV.indd 36
2019-02-28
4:54:39
Särskilda funktioner
Senarelägg start
Du kan senarelägga programmets starttid med upp till 24 timmar i steg om 1 timme.
Öka fördröjningstiden genom att trycka på Senarelägg start. Tiden som visas är tiden då
programmet kommer att börja.
1. Öppna luckan och fyll diskmaskinen med disk.
2. Tryck på Senarelägg start och tryck eller håll ned Senarelägg start för att ändra
fördröjningstiden i steg om 1 timme.
3. Stäng luckan och tryck på START.
OBS!
Drift
Ändra fördröjningstiden när diskmaskinen har startat genom att trycka på POWER (STRÖM)
och starta om diskmaskinen.
Kontrollås
Förhindra att barn leker med diskmaskinen genom att använda Kontrollås för att låsa alla
knappkontroller förutom POWER (STRÖM).
• Aktivera Kontrollås genom att trycka och hålla ned Desinficering i 3 sekunder. När
Kontrollås har aktiverats kan du inte välja ett program eller alternativ, eller starta drift.
• Avaktivera Kontrollås genom att åter trycka och hålla ned Desinficering i 3 sekunder.
• Kontrollås förblir aktivt efter att diskmaskinen startar om. Avbryt Kontrollås genom att
först avaktivera funktionen.
Svenska 37
DW9000M_DD68-00191L-00_SV.indd 37
2019-02-28
4:54:39
Underhåll
Rengöring
Håll diskmaskinen ren för att förbättra prestandan, minska antalet onödiga reparationer och
förlänga livslängden.
Utsida
Torka av spill på diskmaskinens yta när de inträffar. Använd en mjuk, fuktig trasa för att
torka bort spill och damm på kontrollpanelen.
FÖRSIKTIGHET
•
•
•
Använd inte bensen, vax, thinner, blekmedel med klor, alkohol eller andra kemiska
substanser. Dessa material kan missfärga diskmaskinens yta och orsaka fläckar.
Diskmaskinen innehåller elektriska delar. Spruta inte vatten direkt på diskmaskinen.
Förhindra att elektriska komponenter kommer i kontakt med vatten.
För luckor av rostfritt stål ska du använda ett rengöringsmedel för hushållsmaskiner av
rostfritt stål och en ren, mjuk trasa.
Underhåll
Insida
Rengör diskmaskinens insida regelbundet för att avlägsna all smuts och matrester. Torka av
insidan av diskmaskinen och insidan av luckan med en fuktad disktrasa. Vi rekommenderar
att du fyller diskmedelsbehållaren med diskmaskintvål och kör programmet Självrengöring
med en tom diskmaskin.
Håll bestickinlägget rent genom att vända på det efter det har använts. Avlägsna vita
fläckar och lukt från bestickinlägget genom att köra programmet Självrengöring med en
tom diskmaskin och utan diskmedel tills bestickinlägget spolas. Stoppa sedan programmet
och tillsätt en kopp (225 ml) vit vinäger i den nedre korgen. Stäng luckan och återuppta
programmet.
FÖRSIKTIGHET
Avlägsna inte den främre förseglingen (den långa gummiförseglingen som försluter
diskmaskinens öppning). Denna tätning håller insidan av diskmaskinen förseglad.
Använd en fuktig trasa för att avlägsna
pannsten eller fettavlagringar inuti
diskmaskinen. Alternativt kan du tillsätta
diskmedel och sedan köra ett tomt program
med den högsta sköljtemperaturen.
FÖRSIKTIGHET
Undvik att skada motorn genom att vara
försiktig när du flyttar vattenavledaren
manuellt.
38 Svenska
DW9000M_DD68-00191L-00_SV.indd 38
2019-02-28
4:54:39
Strilar
Förhindra att strilar blir tilltäppta eller avlägsna och rengör varje stril om de blir tilltäppta.
Var försiktig när du avlägsnar strilar eftersom de kan gå sönder.
Övre stril
1. Öppna luckan och dra sedan ut den övre
korgen så att den övre strilen syns.
2. Lossa och ta bort muttern och ta sedan
bort strilen.
3. Rensa och rengör strilen.
4. Sätt tillbaka strilen och dra åt muttern
för hand.
5. Rotera strilen för hand för att säkerställa
att den är ordentligt monterad
Underhåll
Översta stril
1. Öppna luckan och dra sedan ut den övre
korgen. Den översta strilen syns längst
upp.
2. Vrid den motsols och avlägsna strilens
lock (A) och avlägsna sedan själva
strilen.
3. Rensa och rengör strilen.
4. Sätt tillbaka strilen och dra åt locket för
hand i medsols riktning.
5. Rotera strilen för hand för att säkerställa
att den är ordentligt monterad.
Svenska 39
DW9000M_DD68-00191L-00_SV.indd 39
2019-02-28
4:54:39
Underhåll
Filter
Vi rekommenderar att filtret rengörs varje månad.
1. Öppna luckan och ta ut den nedre
korgen först.
2. Vrid filterhandtaget motsols för att lossa
filterskyddet.
3. Avlägsna filterskyddet och sedan det
cylindriska mikrofiltret under skyddet.
Underhåll
40 Svenska
DW9000M_DD68-00191L-00_SV.indd 40
2019-02-28
4:54:40
4. Avlägsna smuts och föroreningar från
mikrofiltret och filterskyddet.
5. Skölj dem i rinnande vatten och torka
ordentligt.
Underhåll
6. Sätt tillbaka filtret och sedan
filterskyddet.
7. Vrid filtret medsols för att montera låsa
det på plats.
FÖRSIKTIGHET
Kontrollera att filterskyddet är ordentligt stängt. Ett löst skydd kan försämra
filterprestandan.
Långsiktigt underhåll
Om du inte ska använda diskmaskinen under en längre tid ska den först dräneras helt
och hållet innan vattenslangen kopplas från. Stäng av vattentillförseln och kretsbrytaren.
Återstående vatten i slangarna eller de interna komponenterna kan skada diskmaskinen.
Svenska 41
DW9000M_DD68-00191L-00_SV.indd 41
2019-02-28
4:54:40
Felsökning
Kontrollpunkter
Om du upplever ett problem som måste kontrolleras på diskmaskinen ska du först läsa
tabellen nedan och prova lösningarna.
Symtom
Möjlig orsak
•
•
Luckan är inte helt stängd.
•
Diskmaskinen startar
inte.
Knappen START har inte tryckts.
Strömsladden är inte ansluten.
•
Felsökning
•
Anslut strömsladden.
•
Kontrollera att
vatteninloppsventilen är
öppen.
Lås upp Kontrollås.
När diskmaskinen är tom ska
du tillsätta diskmedel och
köra Self Clean-programmet
(Självrengöring). Funktionen
är endast tillgänglig med
vissa modeller.
Inget vatten tillförs.
Kontrollpanelen är låst.
Diskmaskinen luktar
illa.
Vatten finns kvar från det
tidigare programmet.
Vatten finns kvar i
diskmaskinen efter
att ett program har
avslutats.
Utloppsslangen är vikt eller
igensatt.
Åtgärd
Kontrollera att luckan är låst
och helt stängd.
Kontrollera att den övre
korgen är ordentligt ansluten
med kanalstrilen.
Kontrollera att den övre
korgen är ordentligt
monterad.
Se informationskoden på
skärmen.
•
•
•
Räta ut och avlägsna stopp i
slangen.
42 Svenska
DW9000M_DD68-00191L-00_SV.indd 42
2019-02-28
4:54:40
Symtom
Möjlig orsak
•
Ett felaktigt program har valts.
Filtren är tilltäppta eller sitter
inte fast ordentligt.
En otillräcklig mängd diskmedel
användes.
•
•
•
•
Matrester finns kvar
på disken.
Vattentrycket är lågt.
•
Sprejmunstyckena är tilltäppta.
•
•
Vattnet är för hårt.
Det finns ingen sköljglans i
behållaren eller så har inte
tillräckligt med sköljglans
använts.
•
•
Tillsätt sköljglans
Kontrollera inställningarna
för sköljglans.
•
Överlast kan försämra
torkfunktionen. Ladda disk
enligt rekommendationen.
Töm först den undre korgen
och sedan den övre. Detta
förhindrar att vatten droppar
från den övre korgen på
disken i den nedre.
För mycket disk har laddats.
Disken har inte torkat
ordentligt.
•
Glas och koppar spiller vatten
på annan disk när de tas ut.
Flera diskmedelstabletter
användes utan att välja
alternativet Desinficering.
Kontrollera att filtren är
ordentligt monterade.
Använd rätt mängd
diskmedel för varje omgång.
Kontrollera att vattentrycket
ligger mellan 0,05 MPa och
0,8 MPa.
Rengör och ta bort
blockeringar från
sprejmunstyckena.
Ordna disken så att den
inte kommer i vägen för
sprejmunstycket och/eller
diskmedelsbehållaren.
Kontrollera
saltpåfyllningsindikatorn och
fyll på disksalt.
•
Felsökning
Disken har placerats felaktigt
eller för mycket disk har
laddats.
Åtgärd
Välj ett program anpassat
efter smutsgraden för disken
enligt anvisningarna i den
här bruksanvisningen.
Rengör filtren
Välj funktionen Desinficering
eller använd sköljglans.
Svenska 43
DW9000M_DD68-00191L-00_SV.indd 43
2019-02-28
4:54:40
Felsökning
Symtom
Diskmaskinen avger
för mycket buller.
Gul eller brun film
finns kvar på disken.
Indikatorerna lyser
inte.
Armarna roterar inte
jämnt.
Felsökning
Ett vitt lager finns
kvar på disken.
Möjlig orsak
Diskmaskinen avger ett ljud när
behållarens lucka är öppen och
dräneringspumpen är igång.
Diskmaskinen står inte
balanserat.
Strilen slår mot disken och
avger ett hackande ljud.
Åtgärd
•
Det är normalt.
•
Se till att diskmaskinen står
balanserat.
•
Ordna om disken.
•
Använd ett program med en
högre temperatur.
Strömsladden är inte ansluten.
•
Anslut strömsladden.
Armarna är igensatta med
matrester.
•
Rengör armarna.
•
Se till att inställningarna för
saltpåfyllningsindikatorn
och sköljglans är anpassade
efter vattnets kalkhalt i ditt
område.
Se till att saltfackets lock
sitter fast ordentligt.
Smuts från kaffe och te.
Vattnet är för hårt.
•
Luftbubblor och
repmärken på
kontrollpanelen.
Luft kommer in under
skyddsfilmen och gör att EPSmärken blir kvar.
•
Avlägsna skyddsfilmen från
kontrollpanelen.
44 Svenska
DW9000M_DD68-00191L-00_SV.indd 44
2019-02-28
4:54:40
Informationskoder
Om diskmaskinen inte fungerar kanske en informationskod visas på skärmen. Se tabellen
nedan och prova lösningarna.
Kod
LC
Åtgärd
Läckagekontroll
• Stäng vatteninloppet. Gå till strömbrytarpanelen i din bostad och stäng
av strömbrytaren till diskmaskinens krets. Kontakta sedan installatören
och be om reparation. Om problemet kvarstår ska du kontakta ett lokalt
Samsung-servicecenter.
Vatteninloppskontroll
•
4C
Kontrollera om ventilen för vattentillförsel är stängd, om vattentillförseln
är indragen eller om ventilen eller ledningen för vatteninlopp har fryst
igen eller täppts till av obehöriga partiklar. Om problemet kvarstår ska du
kontakta ett lokalt Samsung-servicecenter.
Dräneringskontroll
•
Stäng vatteninloppet. Kontrollera om dräneringsslangen är tilltäppt
eller vikt. Kontrollera om dräneringshålet inuti pumpen är tilltäppt. Om
problemet kvarstår ska du kontakta ett lokalt Samsung-servicecenter.
Felsökning
5C
Kontroll av hög temperatur
•
HC
3C
Funktionskontroll När diskmaskinen är tom ska du tillsätta diskmedel
och köra ett diskprogram. Om problemet kvarstår ska du gå till
strömbrytarpanelen i din bostad och stänger av strömbrytaren till
diskmaskinens krets. Kontakta sedan ett Samsung-servicecenter.
Kontroll av pumpens funktion
• Funktionskontroll Stäng av diskmaskinen och starta om den. Om problemet
kvarstår ska du kontakta ett Samsung-servicecenter.
Om en informationskod fortsätter att visas på skärmen ska du kontakta ett lokalt Samsungservicecenter.
Svenska 45
DW9000M_DD68-00191L-00_SV.indd 45
2019-02-28
4:54:40
Programtabell
Smutsgrad
Auto
EKO
Intensiv
Mycket lätt till kraftigt
Mängden matrester
Normal
Kraftigt smutsad
smutsad
Förtvätt 
Förtvätt 
Förtvätt 
Huvudtvätt 
Huvudtvätt 
Huvudtvätt 
Sköljning 
Sköljning 
Sköljning 
Programsekvens
Varmvattensköljning  Varmvattensköljning  Varmvattensköljning 
Torkning 
Torkning 
Torkning 
Slut
Slut
Slut
Vattenförbrukning (L)
9,3-16,0
9,7
20,0
0,833
(DW60M9970**,
Energiförbrukning
1,0-1,5
1,65
DW60M9550**)
(kWh)
Programtid (min)
Smutsgrad
Mängden matrester
108-176
0,935 (DW60M9530**)
237
Programtabell
Skonsam
Daglig55'
Lätt
Normal
Förtvätt 
Huvudtvätt 
Huvudtvätt 
Sköljning 
Sköljning 
Programsekvens
Varmvattensköljning 
Varmvattensköljning 
Torkning 
Torkning 
Slut
Slut
Vattenförbrukning (L)
9,2
11,9
Energiförbrukning
0,84
1,25
(kWh)
Programtid (min)
109
55
•
•
182
Snabb
Lätt
Huvudtvätt 
Sköljning 
Varmvattensköljning
 Slut
11,5
0,9
37
Daglig55': Detta program aktiverar funktionen Autolucka några minuter efter cykeln har
avslutats.
Snabb: Detta program aktiverar varken funktionen Autolucka eller torkningsprocessen.
OBS!
•
•
•
•
Disktiden varierar beroende på alternativen du lägger till och på det använda vattnets
tryck och temperatur.
Diskmaskinen dränerar återstående vatten automatiskt om den inte har använts på de
senaste 5 dagarna.
Strömförbrukning varierar beroende på vattentemperatur och/eller last. Tid och
temperatur kan öka lite när Sköljglansbehållaren är tom.
Programtid och temperatur kan öka något om ingen sköljglans används.
46 Svenska
DW9000M_DD68-00191L-00_SV.indd 46
2019-02-28
4:54:40
Bilaga
Transport/flytt
Kontrollera att diskmaskinen är tom och att inga delar är lösa. Dränera först diskmaskinen
enligt följande.
1. Öppna luckan och aktivera diskmaskinen.
2. Välj och kör programmet EKO.
3. Tryck på START och stäng luckan.
4. När programmet har slutförts ska du öppna luckan efter 5 sekunder.
5. Tryck och håll ned knappen START i 3 sekunder för att dränera vattnet.
6. Stäng luckan.
7. Öppna luckan igen när dräneringen är klar.
8. Stäng av diskmaskinen och stäng sedan av vatteninloppet.
9. Koppla från både vattenslangen och dräneringsslangen.
FÖRSIKTIGHET
Diskmaskinen får inte skakas eller vingla när den flyttas. Kvarvarande vatten kan droppa
från diskmaskinen.
Skydd mot frost
Om du lämnar diskmaskinen på en plats där det finns risk för frost under en längre tid ska
du kontrollera att diskmaskinen har tömts. Information finns i avsnittet Transport/flytt ovan.
Bilaga
Kassera diskmaskinen och skona miljön
Diskmaskinen är tillverkad av återvinningsbara material. Om du bestämmer dig för
att kassera den ska du göra det i enlighet med lokala regler för avfallshantering. Kapa
strömsladden så att enheten inte kan anslutas till en strömkälla.
Avlägsna luckan så att barn och djur inte kan fastna i maskinen.
Överskrid inte diskmedelsvolymerna som rekommenderas i instruktionerna från
diskmedelstillverkaren.
Svenska 47
DW9000M_DD68-00191L-00_SV.indd 47
2019-02-28
4:54:40
Bilaga
Specifikationer
MODELL
Strömförsörjning
Vattentryck
Diskkapacitet
Märkeffekt
Mått
(bredd x djup x höjd)
Vikt (utan emballage)
•
•
•
•
•
•
•
BU
(Byggd under)
DW60M9970U*
DW60M9550U*
DW60M9530U*
SBI
(Halvt inbyggd)
DW60M9970S*
DW60M9550S*
DW60M9530S*
220-240 V~, 50 Hz
0,05 - 0,8 Mpa
14 platsinställningar
2000-2300 W
598 X 575 X 817 (mm)
46,0 kg
45,0 kg
FBI
(Helt inbyggd)
DW60M9970B*
DW60M9550B*
DW60M9530B*
598 X 555 X 817 (mm)
45,0 kg
Bilaga
Dimensioner på utrymmet för enheten.
Dimensioner och plats för utrustning som bär och fäster enheten på den ytan.
Minimiavstånd mellan de olika enhetens olika delar och den omgivande strukturen.
Minimidimensioner på ventilationsöppningar och deras korrekta uppsättning.
Anslutning av enheten till strömkällor och sammankoppling med andra eventuella
komponenter.
Behov av frånkoppling av enheten från strömkällan efter installation, såvida enheten
inte har en strömknapp som uppfyller 24.3. Maskinen kan kopplas från genom att ha
kontakten tillgänglig eller genom att ha en strömknapp i det fasta kablaget i enlighet
med reglerna för kabeldragning.
Instruktionerna för fasta enheter ska ange hur enheten ska fästas till sitt stödFästmetoden som anges ska inte bero på häftande medel, eftersom de inte anses vara
tillförlitliga fästmedel.
48 Svenska
DW9000M_DD68-00191L-00_SV.indd 48
2019-02-28
4:54:40
För standardtest
OBS!
I diagrammen nedan visas rätt påfyllningssätt för korgarna baserat på europeiska
standarder (EN50242: 2016).
•
•
•
•
•
•
Diskkapacitet: 14 platsinställningar
Placering av övre korgen: Låg
Program: EKO
Sköljglansinställning: 6
Dosering av standarddiskmedel
- 14 PS : 7 g + 28 g
För sortering av föremålen, se bild A, B, C.
14 platsinställningar
1
1
11
3
2
3
2
4
4
6
6
6
6
6
5
5
4
6
3
2
5
6
1
4
5
4
5
6
6
9
4
4
5
6
6
5
9
8
8
8
8
8
7
17
12
13
8
8
8
17
8
7
15
16
8
10
6
17
6
15
17
Övre korgen
Nedre korgen
14
8
8
8
8
14
6
15
Bestickskorg
Sopptallrik:
Havregryn
6
Kopp: Te
12
Soppsked: Havregryn
2
Middagstallrik: Ägg
7
Tefat: Te
13
Gaffel: Ägg
3
Middagstallrik: Kött
8
Glas: Mjölk
14
Kniv
4
Desserttallrik:
Spenat
9
15
Dessertsked
5
Desserttallrik: Ägg
Dessertskål:
Medelstor skål: Spenat
10
Stor skål: Kött
16
Tesked
11
Ovala uppläggningsfat:
Margarin
17
Serveringsbestick
För standardtest
1
Svenska 49
DW9000M_DD68-00191L-00_SV.indd 49
2019-02-28
4:54:41
Produktinformation
FÖRORDNING (EU) Nr 1059/2010
OBS!
” * ” Asterisk(er) innebär en variant av en modell och kan vara olika (0–9) eller (A–Z).
Leverantör
Modellnamn
Märkkapacitet (platsinställningar)
Energiklass
Miljömärkning
Årlig energiförbrukning, (AEc)
(kWh/år) 1)
Standardenergiförbrukning per
program, (Et) (Kwh)
Strömförbrukning i avstängt läge,
Po (W)
Strömförbrukning i aktivt läge,
Pl (W)
Årlig vattenförbrukning (AWc), (L) 2)
Standardvattenförbrukning per
program (L)
Torkeffektklass
Standardprogram 3)
Programtid för standardprogram
Längd för påslaget läge, (Tl) (min)
Luftburna bullerutsläpp (dBA re
1pW)
Tillgänglig som
Installation 4)
inbyggd
SAMSUNG
DW60M9970S*
DW60M9970B*
14
DW60M9970U* DW60M9550** DW60M9530**
14
14
14
A+++
A+++
A+++
A++
Nej
Nej
Nej
Nej
237
237
237
266
0,833
0,833
0,833
0,935
0,48
0,48
0,48
0,48
5
5
5
5
2716
2716
2716
2716
9,7
9,7
9,7
9,7
A
EKO
237
2
A
EKO
237
2
A
EKO
237
2
A
EKO
237
2
41
42
42
44
O
O
O
O
Produktinformation
1)Baserat på 280 standardprogram med kallt vatten och lägen för förbrukning med låga
effekter. Aktuell energiförbrukning beror på hur enheten används.
2)Baserat på 280 standardprogram för rengöring. Aktuell vattenförbrukning beror på hur
enheten används.
3)’Standard program’ är standardrengöringsprogrammet, som informationen i etiketten och
informationsbladet hänvisar till, och detta är ett program som är lämpligt för att göra rent
normalsmutsigt porslin och som är det mest effektiva programmet gällande kombination av
energi- och vattenförbrukning.
4)Om diskmaskinen har en borttagbar bänkskiva ska den placeras i en testinfattning.
50 Svenska
DW9000M_DD68-00191L-00_SV.indd 50
2019-02-28
4:54:41
Anteckningar
Svenska 51
DW9000M_DD68-00191L-00_SV.indd 51
2019-02-28
4:54:41
FRÅGOR ELLER KOMMENTARER?
LAND
RING
ELLER BESÖK OSS ONLINE PÅ
DENMARK
707 019 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
NORWAY
21629099
www.samsung.com/no/support
SWEDEN
0771 726 786
www.samsung.com/se/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Specjalistyczna infolinia do obsługi
zapytań dotyczących telefonów
komórkowych:
801-672-678*
* (opłata według taryfy operatora)
http://www.samsung.com/pl/support/
GERMANY
06196 77 555 66 *HHP
06196 77 555 77 *OTH
www.samsung.com/de/support
DD68-00191L-00
DW9000M_DD68-00191L-00_SV.indd 52
2019-02-28
4:54:41
Oppvaskmaskin
Brukerhåndbok
DW60M9970**/DW60M9550**/DW60M9530**
DW9000M_DD68-00191L-00_NO.indd 1
2019-02-28
4:54:56
Innhold
Sikkerhetsinformasjon
4
Innhold
Det du trenger å vite om sikkerhetsinstruksjoner
Viktige sikkerhetssymboler
Instruksjoner om WEEE
Viktige sikkerhetsforholdsregler
Instruksjoner når du bruker oppvaskmaskinen
Instruksjoner for å beskytte barn
Instruksjoner for å installere oppvaskmaskinen
4
4
5
6
8
10
11
Før du starter
14
Overblikk over oppvaskmaskinen
Gjenstander som ikke egner seg i oppvaskmaskinen
Vannavviser
Grunnleggende bruk av skuffene
Retningslinjer for oppvaskmiddel
Saltbeholder
Berøringsflatens følsomhet
14
15
15
16
20
23
24
Funksjoner
25
Kontrollpanel
Syklusoversikt
Enkle trinn for oppstart
Innstillinger
SmartThings (Bare gjeldende modeller)
Spesielle funksjoner
25
28
29
30
33
37
Vedlikehold
38
Rengjøring
Langtidsvedlikehold
38
41
Feilsøking
42
Kontrollpunkter
Informasjonskoder
42
45
2 Norsk
DW9000M_DD68-00191L-00_NO.indd 2
2019-02-28
4:54:56
46
Vedlegg
47
Transportering/flytting
Beskyttelse mot frost
Avhending av oppvaskmaskinen og støtting av miljøet
Spesifikasjoner
47
47
47
48
For standardtest
49
14 plassinnstillinger
49
Produktkort
50
Innhold
Syklustabell
Norsk 3
DW9000M_DD68-00191L-00_NO.indd 3
2019-02-28
4:54:56
Sikkerhetsinformasjon
Gratulerer med din nye oppvaskmaskin fra Samsung. Denne brukerhåndboken
inneholder viktig informasjon om installasjon, bruk og vedlikehold av apparatet. Ta deg
tid til å lese denne brukerhåndboken for å få fullt utbytte av oppvaskmaskinens mange
fordeler og funksjoner.
Sikkerhetsinformasjon
Det du trenger å vite om sikkerhetsinstruksjoner
Les denne håndboken nøye for å sikre at du vet hvordan du trygt og effektivt skal
bruke de omfattende funksjonene til det nye apparatet, og ta vare på håndboken på et
trygt sted i nærheten av apparatet til fremtidig referanse. Bruk dette apparatet kun til
sitt tiltenkte formål som beskrevet i denne brukerhåndboken.
Advarsler og viktige sikkerhetsinstruksjoner i denne brukerhåndboken dekker ikke
alle mulige omstendigheter og situasjoner som kan oppstå. Det er ditt ansvar å bruke
sunn fornuft og være varsom og nøyaktig når du installerer, vedlikeholder og bruker
oppvaskmaskinen.
Siden disse følgende bruksinstruksjonene dekker forskjellige modeller, kan
kjennetegnene til din oppvaskmaskin variere noe fra de som beskrives i denne
håndboken, og det er ikke sikkert at alle varseltegnene gjelder. Hvis du har spørsmål
eller bekymringer, kontakter du ditt nærmeste servicesenter eller finner hjelp og
informasjon online på www.samsung.com.
Viktige sikkerhetssymboler
Betydningen av ikonene og tegnene i denne bruksanvisningen:
ADVARSEL
Farer eller utrygge vaner som kan føre til alvorlig personskade, død og/eller skade på
eiendom.
FORSIKTIG
Farer eller utrygge vaner som kan føre til personskade og/eller skade på eiendom.
MERK
Indikerer at det er fare for personskade eller materiell skade.
Disse varselssymbolene er her for å hindre at du eller andre blir skadet. Følg dem
eksplisitt.
Ta vare på disse instruksjonene på et trygt sted og sørg for at nye brukere er kjent med
innholdet. Gi dem videre til en eventuell ny eier.
4 Norsk
DW9000M_DD68-00191L-00_NO.indd 4
2019-02-28
4:54:57
Instruksjoner om WEEE
Sikkerhetsinformasjon
Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og
elektronisk utstyr)
(Gjelder i land med avfallssortering)
Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller
dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske
tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal
kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten
av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller
helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi
om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og
resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig
gjenbruk av materielle ressurser.
Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte
produktet av, eller lokale myndigheter for detaljer om hvor
og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig
måte.
Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke
vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske
tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som
skal kastes.
Ønsker du informasjon om Samsungs miljøengasjement og produktspesifikke
lovpålagte forpliktelser, f.eks. REACH, kan du gå til: samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Norsk 5
DW9000M_DD68-00191L-00_NO.indd 5
2019-02-28
4:54:57
Sikkerhetsinformasjon
Viktige sikkerhetsforholdsregler
Sikkerhetsinformasjon
For å redusere risiko for brann, elektrisk støt eller personskade ved
bruk av apparatet bør det ta visse grunnleggende forholdsregler,
inkludert følgende:
1. Dette apparatet skal ikke håndteres av personer (barn
innbefattet) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale
evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, med mindre de
har fått veiledning og opplæring av den som er ansvarlig for
deres sikkerhet.
2. For bruk i Europa: Dette apparatet kan håndteres av barn over
8 år og av personer med reduserte fysiske, sanselige eller
mentale evner eller som mangler erfaring og kunnskap, hvis de
har fått opplæring i hvordan apparatet skal brukes på en trygg
måte og er innforstått med de farene bruken kan medføre. Barn
skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal
ikke utføres av barn uten tilsyn.
3. Barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
4. For å unngå ulykker må en eventuell skadet strømledning skiftes
ut av produsenten eller dennes servicerepresentant, eller en
annen autorisert person.
5. De nye slangesettene som leveres med apparatet, skal alltid
benyttes. Gamle slangesett må ikke gjenbrukes.
6. Hvis vaskemaskinen har ventilasjonsåpninger i sokkelen, er det
viktig at ikke tepper blokkerer åpningene.
6 Norsk
DW9000M_DD68-00191L-00_NO.indd 6
2019-02-28
4:54:57
7. For bruk i Europa: Barn under 3 år må holdes unna med mindre
de det føres tilsyn med dem til enhver tid.
Sikkerhetsinformasjon
8. FORSIKTIG: For å unngå farlige situasjoner som følge av utilsiktet
tilbakestilling av sikringen for overoppvarming, må apparatet
ikke kobles til en ekstern forsyningsenhet f.eks. en timer eller til
en krets som regelmessig slås på og av automatisk.
9. ADVARSEL: Kniver og annet skarpt kjøkkenutstyr skal plasseres
i oppvaskmaskinen med spissen ned eller legges i horisontal
posisjon.
Dette apparatet er beregnet for bruk i husholdninger og lignende
brukssteder som:
• Ansattes kjøkkenområder i butikker, kontorer og andre
arbeidsmiljøer;
• våningshus,
• og på hoteller, moteller og andre bomiljøer;
• f.eks. av typen bed and breakfast.
Norsk 7
DW9000M_DD68-00191L-00_NO.indd 7
2019-02-28
4:54:57
Sikkerhetsinformasjon
Instruksjoner når du bruker oppvaskmaskinen
Sikkerhetsinformasjon
Denne oppvaskmaskinen er ikke laget for kommersiell bruk. Den er ment for bruk i
private husholdninger og i lignende arbeids- og bomiljøer, som:
• Butikker
• Kontorer og visningsrom
og av beboere i virksomheter som:
• Hosteller og gjestehus.
Oppvaskmaskinen skal kun benyttes som et husholdningsapparat til rengjøring av
alminnelig steintøy og bestikk, som spesifisert i denne brukerhåndboken. Enhver annen
bruk er ikke støttet av produsenten og kan være farlig.
Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for skader som oppstår som en følge av feil
bruk.
Ikke bruk løsemidler i oppvaskmaskinen. Fare for eksplosjon.
Oppvaskmiddel må ikke inhaleres eller svelges. Oppvaskmiddel inneholder irriterende
eller etsende ingredienser som kan føre til brenning i nese, munn og hals hvis det
svelges, eller hindre åndedrettet. Oppsøk en lege øyeblikkelig dersom du svelger eller
inhalerer oppvaskmiddel.
Unngå å la døren stå unødvendig åpen, da den kan utgjøre en snublefare.
Ikke sitt på eller len deg mot en åpen dør. Dette kan føre til at oppvaskmaskinen tipper
og blir skadet, og du kan bli skadet.
8 Norsk
DW9000M_DD68-00191L-00_NO.indd 8
2019-02-28
4:54:57
Bruk kun oppvaskmiddel og glansemiddel som er beregnet for oppvaskmaskiner til
husholdningsbruk. Ikke bruk håndoppvaskmiddel.
Sikkerhetsinformasjon
Ikke bruk rengjøringsmiddel med sterke syrer.
Ikke fyll glansemiddelbeholderen med pulver eller flytende oppvaskmiddel. Dette vil
føre til alvorlig skade på beholderen.
Hvis du utilsiktet fyller saltbeholderen med pulver eller flytende oppvaskmiddel, vil det
skade vannmykneren. Kontroller at du har valgt riktig pakke med oppvaskmaskinsalt
før du fyller saltbeholderen.
Benytt kun grovkornet spesialsalt beregnet for oppvaskmaskiner, da andre salter kan
inneholde uoppløselige tilsetningsstoffer som kan svekke mykningsmiddelets effekt.
I apparater med bestikkbeholder (avhengig av modellen) rengjøres og tørkes bestikket
bedre hvis det plasseres i beholderen med håndtakene ned. For å unngå risiko for
skader bør imidlertid kniver, gafler o.l. plasseres med håndtakene oppover.
Plastgjenstander som ikke tåler vask i varmt vann, for eksempel plastbeholdere
til engangsbruk eller plastbestikk og plasttallerkener, må ikke rengjøres i
oppvaskmaskinen. Den høye temperaturen i oppvaskmaskinen kan føre til at slike
gjenstander smelter eller blir deformerte.
For modeller med funksjonen Utsatt start er det viktig at du passer på at dispenseren er
tørr før du har i oppvaskmiddel. Tørk den om nødvendig. Oppvaskmiddel klumper seg
hvis det helles i en fuktig dispenser og blir kanskje ikke skikkelig spredd ut.
Kniver og annet skarpt kjøkkenutstyr skal plasseres i oppvaskmaskinen med spissen
ned eller legges i horisontal posisjon.
Norsk 9
DW9000M_DD68-00191L-00_NO.indd 9
2019-02-28
4:54:57
Sikkerhetsinformasjon
Instruksjoner for å beskytte barn
Sikkerhetsinformasjon
Dette apparatet er ikke et leketøy! For å unngå risiko for skader må barn ikke oppholde
seg i nærheten av apparatet; de må ikke leke i eller rundt oppvaskmaskinen eller berøre
kontrollene. Barn vil ikke forstå de potensielle farene den utgjør. De må være under
tilsyn når du jobber på kjøkkenet. Det er også en fare for at barn som leker, kan stenge
seg selv inne i vaskemaskinen.
Dette apparatet kan håndteres av barn over 8 år og av personer med reduserte fysiske,
sanselige eller mentale evner eller som mangler erfaring og kunnskap, hvis de har
fått opplæring i hvordan apparatet skal brukes på en trygg måte og er innforstått
med de farene bruken kan medføre. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og
vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
Eldre barn kan bruke oppvaskmaskinen dersom de har blitt grundig forklart hvordan
den skal håndteres og dersom de er i stand til å håndtere den på en trygg måte og er
innforstått med farene ved feil bruk.
HOLD BARN UNNA OPPVASKMIDLER!
Oppvaskmiddel inneholder irriterende og etsende ingredienser som kan føre til
brenning i munn, nese og hals hvis det svelges, eller hindre åndedrettet.
Hold barn unna vaskemaskinen når døren er åpen. Det kan fortsatt være rester av
vaskemidler i kabinettet.
Oppsøk en lege øyeblikkelig dersom et barn svelger eller inhalerer oppvaskmiddel.
10 Norsk
DW9000M_DD68-00191L-00_NO.indd 10
2019-02-28
4:54:57
Instruksjoner for å installere oppvaskmaskinen
Sikkerhetsinformasjon
Før du konfigurerer apparatet sjekk at det ikke har synlige utvendige skader. Du må
ikke under noen omstendigheter bruke et skadet apparat. Et skadet apparat kan være
farlig.
Oppvaskmaskinen må kun kobles til strømforsyningen via en egnet stikkontakt.
Stikkontakten må være lett tilgjengelig etter at oppvaskmaskinen er installert slik at
den kan kobles fra strømforsyningen når som helst. (Les avsnittet «Overblikk over
oppvaskmaskinen» på side 14.)
Det må ikke være stikkontakter bak oppvaskmaskinen. Det er fare for overoppheting og
brann hvis oppvaskmaskinen blir dyttet mot en kontakt.
Oppvaskmaskinen må ikke installeres under en komfyr/kokeplate. De høye
temperaturene som noen ganger genereres av en komfyr/kokeplate, kan skade
oppvaskmaskinen. Av samme grunn skal den ikke installeres ved siden av åpne flammer
eller andre apparater som gir fra seg varme, som varmeovner osv.
Ikke koble oppvaskmaskinen til strømnettet før den er fullstendig installert og
eventuelle justeringer av dørhengslene er gjort.
Før apparatet kobles til strømnettet må du kontrollere at tilkoblingsdataplaten
(spenning og belastning) samsvarer med hovedstrømforsyningen. Ved tvil, kontakt en
kvalifisert tekniker.
Den elektriske sikkerheten til apparatet kan kun garanteres når alle koblingene er
knyttet til et effektivt jordingssystem. Det er meget viktig at dette grunnleggende
sikkerhetskravet oppfylles og blir jevnlig testet, og ved tvil bør det elektriske systemet
i boligen kontrolleres av en kvalifisert elektriker.
Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for konsekvensene av et utilstrekkelig
jordingssystem (f.eks. elektrisk støt).
Norsk 11
DW9000M_DD68-00191L-00_NO.indd 11
2019-02-28
4:54:57
Sikkerhetsinformasjon
Apparatet må ikke kobles til hovedstrømforsyningen via en stikkontakt med flere uttak
eller en skjøteledning. Disse garanterer ikke tilstrekkelig sikkerhet for apparatet (f.eks.
er det fare for overoppheting).
Sikkerhetsinformasjon
Apparatet kan kun installeres i bevegelige installasjoner som f.eks. skip, dersom en
risikovurdering av installasjonen har blitt gjennomført av en kvalifisert tekniker.
Plastrøret til vanntilkoblingen inneholder en elektrisk komponent. Røret må ikke senkes
i vann.
Det finnes elektriske ledninger i slangen til vannstopperen. Aldri forkort
vanninntaksslangen, selv om den er for lang.
Installasjon, vedlikehold og reparasjoner skal kun utføres av kvalifiserte og kompetente
personer i samsvar med gjeldende nasjonale og lokale sikkerhetsforskrifter.
Reparasjoner og annet arbeid utført av ukvalifiserte personer kan være farlig.
Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for uautorisert arbeid.
Det integrerte vanntette systemet beskytter mot vannskader forutsatt at følgende
vilkårene overholdes:
• Oppvaskmaskinen er riktig installert og plombert.
• Oppvaskmaskinen er riktig vedlikeholdt og deler er skiftet ut når det er nødvendig.
• Stoppekranen har blitt slått av når apparatet ikke er i bruk over lengre perioder
(f.eks. i ferier).
• Det vannsikre systemet vil fungere selv om apparatet er slått av. Apparatet må
imidlertid være koblet til strømforsyningen.
Et skadet apparat kan være farlig. Hvis oppvaskmaskinen blir skadet, slår du den av på
hovedsikringen og ringer forhandleren eller serviceavdelingen.
Uautoriserte reparasjoner kan føre til uforutsette farer for brukeren som produsenten
ikke kan holdes ansvarlig for. Reparasjoner skal kun utføres av en godkjent
servicetekniker.
Ødelagte komponenter må kun skiftes ut med originale reservedeler. Bare når disse
delene er montert, kan sikkerheten til apparatet garanteres.
12 Norsk
DW9000M_DD68-00191L-00_NO.indd 12
2019-02-28
4:54:57
Oppvaskmaskinen må alltid kobles fra strømforsyningen når vedlikeholdsarbeid skal
utføres (slå den av ved stikkontakten og trekk ut støpselet).
Sikkerhetsinformasjon
Hvis tilkoblingskabelen er skadet må den skiftes ut med en spesialkabel som kan
fås fra produsenten. Av sikkerhetsmessige årsaker må denne kun monteres av
serviceavdelingen eller av en autorisert servicetekniker.
I land med områder hvor det kan finnes kakerlakker eller andre skadedyr, må man være
spesielt oppmerksom på å holde apparatet og området rundt det rent til enhver tid.
Skader som er påført av kakerlakker eller andre skadedyr vil ikke dekkes av garantien.
Ved feilsøking eller rengjøring vær klar over at apparatet kun er fullstendig isolert fra
strømforsyningen når:
• Det er slått av ved stikkontakten og støpselet er tatt ut, eller
• strømnettet er slått av, eller
• hovedsikringen er koblet fra, eller
• sikringen som kan skrus ut er fjernet (i land hvor dette gjelder).
Ikke gjør endringer i apparatet med mindre du er autorisert av produsenten til dette.
Aldri åpne kabinettet/huset rundt apparatet. Det kan være meget farlig å tukle med
elektriske koblinger eller komponenter og mekaniske deler da det kan føre til driftsfeil
eller gi elektrisk støt.
Mens apparatet er underlagt garantien skal reparasjoner kun utføres av en
servicetekniker som er autorisert av produsenten. Ellers vil garantien ugyldiggjøres.
Når du installerer produktet, må du sørge for at det er plass på toppen, til venstre, til
høyre og på baksiden av produktet for å sikre skikkelig ventilasjon. Hvis det ikke er
tilstrekkelig plass mellom produktet og vasken, kan det skade vasken eller gjøre at det
vokser mugg.
Påse at oppvaskmaskinens innstilling for vannhardhet er riktig for ditt område. (Les
avsnittet «Vannmykner» på side 31.)
Norsk 13
DW9000M_DD68-00191L-00_NO.indd 13
2019-02-28
4:54:57
Før du starter
Følg disse instruksjonene nøye for å sikre riktig installasjon av oppvaskmaskinen og for
å unngå ulykker når du vasker opp.
Overblikk over oppvaskmaskinen
01
Før du starter
02
03
04
05
06
07
08
01 Øverste dyse
02 Nedre dyse
03 Saltbeholder
04 Vannavviser
05 Dispenser
06 Kontrollpanel
07 Dør
08 Base
Øvre skuff
Nedre skuff
Bestikkskuff
14 Norsk
DW9000M_DD68-00191L-00_NO.indd 14
2019-02-28
4:54:58
FORSIKTIG
•
•
Ikke vask gjenstander som er dekket av aske, sand, voks, smørefett eller maling.
Disse materialene vil skade oppvaskmaskinen. Aske løser seg ikke opp og vil spre
seg i hele maskinen.
Fjern matrester som bein, fruktfrø osv. og avfall som tannpirkere, papirservietter
osv. fra tallerkenene. Matrester og avfall kan lage lyd, føre til funksjonsfeil i
oppvaskmaskinen og skade serviset og oppvaskmaskinen.
Før du starter
Gjenstander som ikke egner seg i oppvaskmaskinen
ADVARSEL
Vask kun gjenstander som f.eks. glass, porselen og bestikk, og som produsenten har
erklært egnet for vask i oppvaskmaskin. Aluminium (f.eks. fettfiltre) må ikke vaskes.
Oppvaskmaskinen kan skade aluminiumen eller i ekstreme tilfeller føre til en alvorlig
kjemisk reaksjon.
Ikke vask følgende gjenstander i oppvaskmaskinen:
• kobber, messing, tinn, elfenben og aluminium eller gjenstander med lim,
• plast som ikke tåler varme,
• håndlagde gjenstander, antikke gjenstander, dyre vaser og glasspynt,
• keramikk eller keramiske artikler,
• trebestikk og kjøkkenutstyr eller gjenstander med tredeler,
• fint glass eller glass som inneholder blykrystall. Glass kan bli uklare når de vaskes
ofte.
MERK
Sølvtøy som har vært i kontakt med matvarer som inneholder svovel, kan bli misfarget.
Mat som inneholder svovel, inkluderer eggeplommer, løk, majones, sennep, fisk,
fiskelake og marinader.
Vannavviser
Vannavviseren oppdater automatisk hindringer i oppvaskmaskinen som kan påvirke
avviserens signal. Hvis den oppdager en hindring, blinker «0», og vaskemaskinen piper
i flere minutter. Hvis dette skjer, må du fjerne hindringen.
Norsk 15
DW9000M_DD68-00191L-00_NO.indd 15
2019-02-28
4:54:58
Før du starter
Grunnleggende bruk av skuffene
Høydejustering
Før du starter
Høyden på den øvre skuffen, kan justeres slik at det blir plass til større tallerkener i den
nedre skuffen. Den nederste skuffen kan romme tallerkener på opp til 31 cm i diameter,
avhengig av hvilken høyde som velges for den øvre skuffen, og den øvre skuffen vil
kunne romme tallerkener som er opp til 19 cm i diameter, avhengig av hvilken høyde
som velges for den nedre skuffen.
Heve den øvre skuffen
Trekk den øvre skuffen oppover.
Det justerbare håndtaket vil låse seg og
den øvre skuffen vil bli hevet.
Senke den øvre skuffen
Hold begge de justerbare håndtakene
på venstre og høyre side av den øvre
skuffen, og trykk de nedover samtidig.
FORSIKTIG
•
•
Juster høyden til den øvre skuffen før
man plasserer serviset. Hvis stativet
justeres etter at serviset er satt inn
kan oppvasken bli skadet.
Sørg for å holde begge håndtakene
når du justerer, ellers kan det være
at døren til oppvaskmaskinen ikke vil
lukkes ordentlig.
16 Norsk
DW9000M_DD68-00191L-00_NO.indd 16
2019-02-28
4:54:59
Fjerning av den øvre skuffen
Før du starter
For å fjerne den øvre skuffen trekker du den øvre skuffen helt ut, og løfter den forsiktig
for å fjerne den. Se figurene ovenfor for å se illustrerte trinn.
FORSIKTIG
•
•
Oppvaskmaskinen må ikke brukes uten den øvre skuffen. Ellers kan det oppstå støy,
og oppvaskmaskinen vil ikke fungere som den skal.
Fordi det er mulig å fjerne den øvre skuffen, må den settes inn på riktig måte for å
sikre at oppvaskmaskinen fungerer som den skal.
Plassere oppvask
I den nedre skuffen
Plasser kokekar (gryter, panner, osv.)
på opp til 31 cm i diameter i den nedre
skuffen. Den nedre skuffen er spesielt
beregnet for serveringsfat, suppeskåler,
middagstallerkener, gryter, lokk, og
stekeformer.
Plasser tallerkenene på den midterste
raden i skuffen slik at forsiden på
tallerkenen står mot baksiden på den
neste tallerkenen. Plasser store ting,
som panner og gryter, på en slik måte
at innsiden går nedover. Vi anbefaler å
plassere kopper, glass og små tallerkener
i den øvre skuffen.
Norsk 17
DW9000M_DD68-00191L-00_NO.indd 17
2019-02-28
4:54:59
Før du starter
I området med Zone Booster+ (Ekstra intensiv vask)
Før du starter
Store gjenstander plasseres på venstre
side i den nedre skuffen for å oppnå
en mer effektiv rengjøring – områdene
med Zone Booster+ (Ekstra intensiv
vask). Funksjonen Zone Booster+ (Ekstra
intensiv vask) avgir ekstra kraftige
vannstråler i områdene med Zone
Booster+ (Ekstra intensiv vask). Pass på
at grytehåndtak og lignende ikke kommer
i konflikt med rotasjonen av dysene og
vannaviseren.
I den øvre skuffen
Den øvre skuffen er beregnet for
små tallerkener, krus, glass og
plastgjenstander. Kontroller at oppvasken
ikke forstyrrer rotasjonen av dysen som
er plassert ved bunnen av den øvre
skuffen. (Kontroller dette ved å dreie
dysen for hånd.)
Når du plasserer oppvasken, trekk den
øvre skuffen så langt ut at du kan sette
inn oppvask uten å slå borti taket.
18 Norsk
DW9000M_DD68-00191L-00_NO.indd 18
2019-02-28
4:54:59
Bruk av støtte til glass
Glasstøtten er spesielt beregnet på
vinglass. Heng vinglassene på tappene
i glasstøtten. Vipp glasstøtten opp igjen
når den ikke er i bruk.
FORSIKTIG
Før du starter
Ikke juster nivået til den øvre skuffen når
glasstøtten er vippet opp. Dette vil gjøre
det umulig å justere den øvre skuffen.
Bestikkskuff
•
•
Bestikkskuffen er best egnet for
spisebestikk, kjøkkenredskaper og
serveringsbestikk. Bruk bestikkskuffen
til å organisere spisebestikk eller
kjøkkenredskaper.
Legg veldig skitne gjenstander i
standard bestikkbeholder for å oppnå
best mulig resultat.
MERK
Organiser bestikket som du ønsker.
Bestikkskuffen kan fjernes hvis det er
behov for mer plass til store gjenstander i
den øvre skuffen.
Norsk 19
DW9000M_DD68-00191L-00_NO.indd 19
2019-02-28
4:55:00
Før du starter
Retningslinjer for oppvaskmiddel
Alle syklusene til oppvaskmaskinen krever vaskemiddel i vaskemiddelbeholderen.
Ha i oppvaskmiddel etter behov for valgt syklus for å sikre best mulig ytelse.
ADVARSEL
•
Før du starter
•
Ikke konsumer oppvaskmiddelet. Unngå å puste inn oppvaskmiddelet. Oppvaskmidler
inneholder irriterende og etsende kjemikalier som kan fremkalle luftveisproblemer.
Hvis du har konsumert oppvaskmiddel eller inhalert oppvaskmiddel, kontakt lege
umiddelbart.
Hold oppvaskmaskinmidler utenfor barns rekkevidde.
FORSIKTIG
Bruk kun oppvaskmiddel for oppvaskmaskin. Andre typer oppvaskmidler produserer
mye skum, noe som kan svekke oppvaskmaskinens ytelse eller forårsake funksjonsfeil.
Slik fyller du oppvaskmiddeldispenseren
1. Trykk forsiktig på klaffen på
dispenseren for å låse opp, og trekk
lokket til side. Merk at klaffen på
dispenseren åpnes på slutten av hver
syklus.
20 Norsk
DW9000M_DD68-00191L-00_NO.indd 20
2019-02-28
4:55:00
2. Tilsett anbefalt mengde
oppvaskmiddel i hovedbeholderen.
3. Lukk lokket og trykk det ned for å låse
det.
MERK
Denne oppvaskmaskinen har ikke en egen
beholder for oppvaskmiddel i tablettform.
Før du starter
4. For best mulig resultat kan du
tilsette en liten mengde (omtrent 8 g)
oppvaskmiddel på døren. Det ekstra
oppvaskmiddelet aktiveres under
forvasken.
Norsk 21
DW9000M_DD68-00191L-00_NO.indd 21
2019-02-28
4:55:00
Før du starter
Glansemiddel
Glansemiddelet forbedrer tørkeytelsen til oppvaskmaskinen. Når indikatoren Rinse Refill
(glansemiddelpåfylling) tennes på kontrollpanelet, må du fylle på med glansemiddel.
Det må kun brukes flytende glansemiddel. Glansemiddel i pulverform, kommer til å
tilstoppe beholderåpningen og fører til funksjonsfeil i oppvaskmaskinen.
FORSIKTIG
Før du starter
•
•
Ikke fyll noe slags oppvaskmiddel i glansemiddelbeholderen.
Ikke overfyll beholderen. Hvis det er for mye glansemiddel, kan det renne over
kanten under en syklus.
1. Vri det runde lokket mot klokkens
retning for å ta det av.
2. Fyll beholderen med glansemiddel
som angitt av produsenten av
glansemiddelet.
3. Roter indikatorhjulet for
glansemiddelnivå fra 1–6.
• Jo høyere tall som er satt, desto
mer glansemiddel kommer
oppvaskmaskinen til å bruke.
• For å forbedre tørkeytelsen, velger du
et høyere nivå.
• Hvis det oppstår misfarging på
oppvasken, bytter du til et lavere nivå.
4. Vri det runde lokket med klokkens
retning for å lukke det.
22 Norsk
DW9000M_DD68-00191L-00_NO.indd 22
2019-02-28
4:55:00
Saltbeholder
FORSIKTIG
•
•
Bruk kun oppvaskmaskinsalt. Ikke bruk andre typer salt eller løsemidler. Dette kan
skade saltbeholderen og vannmykningssystemet.
For å hindre korrosjon på grunn av overflødig salt eller saltvann, skal saltbeholderen
alltid fylles rett før du starter en vaskesyklus.
Før du starter
1. Åpne døren.
2. Vri det runde lokket mot klokkens
retning for å åpne.
3. Fyll saltbeholderen med vann (kun
nødvendig når apparatet brukes for
første gang).
4. Tilsett oppvaskmaskinsalt.
FORSIKTIG
•
•
Maksimal kapasitet er omtrent 1 kg.
Ikke fyll mer enn det er plass til.
Hvis du overfyller, kan det påvirke
oppvaskmaskinens ytelse.
5. Vri det runde lokket med klokkens
retning for å lukke det.
MERK
•
•
Hvis du vil rense oppvaskmaskinen for
salt eller saltvann, kjører du syklusen
Hurtigvask.
Avhengig av størrelsen på saltkornene
kan det ta en stund før saltet løser seg
opp og indikatoren (
) blir slått av.
Saltindikator
Indikatoren (
) slår seg på hvis det ikke er nok salt for de neste syklusene.
Norsk 23
DW9000M_DD68-00191L-00_NO.indd 23
2019-02-28
4:55:01
Før du starter
Berøringsflatens følsomhet
For å hindre at berøringskontrollene mister følsomhet, følger du disse instruksjonene.
•
•
•
Før du starter
Trykk på midten av hver knapp med
én finger.
Ikke trykk på mer enn én knapp om
gangen, bortsett fra når anvist.
Rengjør overflaten på kontrollpanelet
regelmessig med en myk, fuktig klut.
24 Norsk
DW9000M_DD68-00191L-00_NO.indd 24
2019-02-28
4:55:01
Funksjoner
Kontrollpanel
DW60M9970**
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
DW60M9550**
Funksjoner
DW60M9530**
01 POWER (AV/PÅ)
Trykk på denne for å slå oppvaskmaskinen på eller av. Når en syklus
er fullført, slår alle andre indikatorer seg av og viser «0» på displayet.
Deretter slår oppvaskmaskinen seg av automatisk.
02 Syklusalternativer
Trykk på denne for å velge en syklus som passer til hvor skitten oppvasken
er. Korresponderende syklusindikator slår seg på. Standardsyklus er ØKO.
03 Selvrensing (kun
relevante modeller)
Velg denne syklusen for å rengjøre oppvaskmaskinens innside. Sørg for at
oppvaskmaskinen er tom.
Norsk 25
DW9000M_DD68-00191L-00_NO.indd 25
2019-02-28
4:55:01
Funksjoner
04 Nedre skuff
(med Zone Booster+
(Ekstra intensiv
vask))
Hvis denne velges, aktiveres bare dysen i den nedre skuffen for å redusere
syklustiden og strømforbruk. Bruk denne syklusen til å vaske kun noen få
tallerkener eller glass i den nedre skuffen. Hvis du vil vaske veldig skitne
gjenstander, velger du alternativet Zone Booster+ (Ekstra intensiv vask).
Zone Booster+ (Ekstra intensiv vask): Bruk Zone Booster+ (Ekstra intensiv
vask) for å forbedre rengjøringsytelsen. En kraftig stråle aktiveres og rettes
mot gjenstandene på venstre side i den nedre skuffen. Dette alternativet
kan øke strømforbruket noe.
FORSIKTIG
Funksjoner
Pass på at grytehåndtak og lignende ikke kommer i konflikt med rotasjonen
av dysene og vannaviseren.
05 Økt hastighet (kun
relevante modeller)
Velg dette alternativet for å redusere syklustiden. Dette er kun mulig når
syklusene Automatisk, ØKO, Intensiv og Finvask brukes.
06 Vask med høy
temperatur
Velg dette alternativet for å øker hovedvaskens temperatur for å forbedre
rengjøringsytelsen for oppvask som har vanskelige matrester som sitter
fast. Dette er kun mulig når syklusene Automatisk, ØKO og Intensiv brukes.
07 Rens
Kontrollås
Hvis dette velges, vil vanntemperaturen øke til 73 °C for
høytemperatursrensing.
• Tilgjengelig når Automatisk, ØKO, Intensiv og Selvrensing brukes.
• Er ikke tilgjengelig når syklusene Finvask, Daglig 55 og Hurtigvask
brukes.
Kontrollås: Kontrollås lar deg låse knappene på kontrollpanelet, med
unntak av knappen POWER (AV/PÅ). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du
se avsnittet Kontrollås på side 37.
08 Smart Control (kun
relevante modeller)
Du kan overvåke og kontrollere oppvaskmaskinen eksternt ved hjelp
av Wi-Fi-tilkobling. For å koble oppvaskmaskinen til smarttelefonen for
første gang, trykker du og holder inne Smart Control. Hvis du vil ha mer
informasjon, kan du se avsnittet SmartThings på side 33.
09 Display
Viser informasjon om gjeldende syklus, inkludert syklustid, gjenværende
tid, innstillinger for Utsatt start og annen syklusspesifikk informasjon.
10 Utsatt start
Du kan utsette sylkusstart i opptil 24 timer. Hvis du vil ha mer informasjon,
kan du se avsnittet Utsatt start på side 37.
11 START
(Cancel & Drain
(avbryt og tøm))
Trykk på START for å starte vasken. Pass på at døren er lukket.
Cancel & Drain (avbryt og tøm): Trykk og hold nede START-knappen
i 3 sekunder for å avbryte gjeldende syklus og tømme vannet i
vaskemaskinen.
26 Norsk
DW9000M_DD68-00191L-00_NO.indd 26
2019-02-28
4:55:02
Indikatorer
Indikatoren Kontrollås
(kun relevante modeller)
Lyser hvis Selvrensing er aktivert, og blinker i
5 sekunder for hver 20–22 syklus. Syklustelleren
forsvinner når syklusen Selvrensing er fullført,
eller oppvaskmaskinen når 23. syklus er nådd.
Indikatoren
Glansemiddelpåfylling)
Lyser hvis oppvaskmaskinen går tom for
glansemiddel.
Indikatoren Tom for salt
(kun relevante modeller)
Lyser når vannmykneren går tom for salt.
Funksjoner
Indikatoren for
Selvrensing
Lyser hvis Kontrollås er aktivert, og blinker hvis en
knapp, foruten knappen POWER (AV/PÅ), trykkes
på.
Norsk 27
DW9000M_DD68-00191L-00_NO.indd 27
2019-02-28
4:55:02
Funksjoner
Syklusoversikt
01
02
03
04
05
06
07
Funksjoner
01 Automatisk
Denne syklusen oppdager hvor skitten oppvasken er og starter
automatisk den optimale syklusen som egner seg best for
oppvasken.
02 ØKO
Denne syklusen reduserer strøm- og vannforbruket, noe som
egner seg for normalt skitten oppvask. Velg alternativet Økt
hastighet for å redusere syklustiden.
03 Intensiv
Velg denne syklusen for veldig skitten oppvask.
04 Finvask
Velg denne syklusen for oppvask som er skjør og ikke veldig
skitten, som for eksempel glass. Når denne syklusen er valgt,
deaktiveres alternativene Zone Booster+ (Ekstra intensiv vask),
Vask med høy temperatur og Rens.
05 Daglig 55
Denne syklusen rengjør og tørker alt i løpet av 55 minutter, og
egner seg for normalt skitten dagligdags oppvask. Når denne
syklusen er valgt, deaktiveres alternativene Økt hastighet, Zone
Booster+ (Ekstra intensiv vask), Vask med høy temperatur og
Rens.
06 Hurtigvask
Velg denne syklusen for å rengjøre mindre skitten oppvask på
kort tid. Når denne syklusen er valgt, deaktiveres alternativene
Økt hastighet, Zone Booster+ (Ekstra intensiv vask), Vask med
høy temperatur og Rens.
07 Selvrensing
(kun relevant
modell)
Bruk denne syklusen for å rengjøre oppvaskmaskinens innside
med oppvaskmiddel. Sørg for at oppvaskmaskinen er tom.
Hvis oppvaskmaskinen trenger selvrensing, blinker indikatoren
Selvrensing i 5 sekunder etter at oppvaskmaskinen slår seg på.
Hvis du starter oppvaskmaskinen når indikatoren blinker, slår
den seg av automatisk.
FORSIKTIG
Denne syklusen må ikke brukes til å rengjøre oppvask.
28 Norsk
DW9000M_DD68-00191L-00_NO.indd 28
2019-02-28
4:55:02
Enkle trinn for oppstart
1. Åpne døren og fyll oppvaskmaskinen. Sørg for at det ikke er noe i det som skal
vaskes.
2. Sett oppvasken i den nedre skuffen hvis det egner seg. Hvis du legger til alternativet
Bruk Zone Booster+ (Ekstra intensiv vask), setter du oppvasken på venstre side i den
nedre skuffen.
3. Ha oppvaskmiddel i oppvaskmiddelbeholderen. Bruk glansemiddel for et bedre
resultat.
Funksjoner
4. Trykk på POWER (AV/PÅ) og velg en syklus med nødvendige alternativer (Nedre
skuff, Zone Booster+ (Ekstra intensiv vask), Økt hastighet, Vask med høy temperatur,
Rens). Syklustilgjengelighet avhenger av modellen.
5. Trykk på START, og lukk deretter døren. Oppvaskmaskinen starter syklusen etter at
den har tømt seg i noen få sekunder.
MERK
•
•
•
Hvis du vil endre syklusen etter at den har startet, trykker du og holder inne START i
3 sekunder for å avbryte syklusen. Velg deretter en ny syklus.
Standardsyklus er ØKO.
Hvis du har åpnet døren for å stoppe oppvaskmaskinen mens den kjører, lukker du
den bare igjen så vil den fortsette.
Norsk 29
DW9000M_DD68-00191L-00_NO.indd 29
2019-02-28
4:55:02
Funksjoner
Innstillinger
Du kan endre lydinnstillingene eller lysstyrken på displayet etter ditt behov. Hvis du vil
endre innstillingene, trykker du på knappen Rens og Utsatt start samtidig i 3 sekunder.
Trykk på Rens for å navigere gjennom undermenyen, og trykk på Utsatt start for å
bekrefte endringene.
Lyd
U1/U0
Lysstyrke*
b0-b5
Vannmykner
L0-L5
Automatisk dør
A1/A0
* kun relevante modeller
Lyd
Funksjoner
Trykk på Rens til «U1» eller «U0» vises. Velg «U0» og trykk deretter på Utsatt start
for å dempe oppvaskmaskinen. Velg «U1» og trykk deretter på Utsatt start for å slå på
lyden på oppvaskmaskinen.
Lysstyrke på display
Trykk på Rens til «b0 - b5» vises. Jo høyere nummer du velger, jo lysere blir displayet.
Velg et nummer og trykk deretter på Utsatt start.
30 Norsk
DW9000M_DD68-00191L-00_NO.indd 30
2019-02-28
4:55:02
Vannmykner
Trykk på Rens til «L0 - L5» vises. Velg vannets hardhetsgrad fra 0–5 (standard: L3), og
trykk deretter på Utsatt start.
MERK
Dersom hardhetsgraden til vannet i området ditt er 0, behøver du ikke å bruke
oppvaskmaskinsalt. Men du må angi oppvaskmaskinens innstilling for vannets
hardhetsgrad til 0.
Vannets hardhetsgrad
Vannets hardhet
Saltinjeksjon
°dH
°TH
mmol/l
Område
0
<6
<10
<1,0
Ingen
resirkulering
Nei
Nei
1
6–14
10–25
1–2,5
1/8
Ja
Ja
2
14–23
25–40
2,5–4,0
1/5
Ja
Ja
3
23–31
40–55
4,0–5,5
1/3
Ja
Ja
4
31–40
55–70
5,5–7,0
1/2
Ja
Ja
5
>40
>70
>7,0
1/1
Ja
Ja
Funksjoner
Nivå
Regenerering
av mykner-/
vaskesyklus
(programmet ØKO)
Vi anbefaler å bruke mykt vann for å oppnå bedre resultater. Hardt vann
inneholder urenheter som kan hindre vaskeytelsen. Du vil måtte mykne vannet hvis
vannforsyningen har en hardhet på mer enn 1,0 mmol/l (6 °d – tysk skala).
• Du trenger oppvaskmaskinsalt og konfigurasjon av vannets hardhetsgrad i henhold
til ditt område for å mykne vannet. For mer informasjon om vannets hardhetsgrad i
området ditt, kan du ta kontakt med det lokale vannverket.
• Hvis hardhetsgraden til vannforsyningen er ustabil bør du velge det høyeste nivået
når du stiller inn oppvaskmaskinen. Hvis for eksempel vannets hardhetsgrad varierer
fra 6,7 mmol/l til 9,0 mmol/l, bør du stille inn oppvaskmaskinen på 9,0 mmol/l.
• Oppvaskmaskinens standardinnstilling for vannets hardhetsgrad er 3 (4,0–
5,5 mmol/l). Hvis denne innstillingen samsvarer med vannets hardhetsgrad i ditt
område, trenger du ikke å endre den.
Slik avbryter du endringene
Hvis du vil avbryte en av innstillingene under prosessen, trykker du på POWER (AV/PÅ)
for å slå av oppvaskmaskinen. Prøv deretter på nytt.
Norsk 31
DW9000M_DD68-00191L-00_NO.indd 31
2019-02-28
4:55:02
Funksjoner
Automatisk dør
Døren åpnes automatisk under
tørkeprosessen for å forbedre
tørkeytelsen. «0» vises når gjeldende
syklus er fullført.
Trykk på Rens til «A1» eller «A0» vises
for å gå inn på modusen Automatisk dør.
Trykk deretter på Delay Start utsatt start
for å aktivere (A1) eller deaktivere (A0)
funksjonen Automatisk dør.
Funksjoner
MERK
•
•
•
Når døren åpnes i modusen Automatisk dør, kan ikke døren lukkes manuelt før det
har gått 2 minutter.
Hvis du deaktiverer modusen Automatisk dør, kan det påvirke tørkeresultatene.
Aktiver Automatisk dør for bedre resultater.
Automatisk dør er deaktivert under Hurtigvask.
32 Norsk
DW9000M_DD68-00191L-00_NO.indd 32
2019-02-28
4:55:02
SmartThings (Bare gjeldende modeller)
Wi-Fi-tilkobling
På smarttelefonen går du til Settings (Innstillinger) og kobler til Wi-Fi-nettverket i
hjemmet ditt.
Last ned
På et appmarked (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps), finner du
SmartThings-appen med søkebegrepet "SmartThings". Last ned og installer appen på
enheten.
Logg deg på
Funksjoner
Du må først logge deg på SmartThings med Samsung-kontoen din. For å opprette en ny
Samsung-konto, følger du instruksjonene i appen. Du behøver ikke en separat app for å
opprette kontoen.
MERK
Hvis du har en Samsung-konto, kan du bruke kontoen til å logge deg på. En registrert
Samsung-smarttelefon logger brukeren på automatisk.
Registrere enheten på SmartThings
1. Kontroller at smarttelefonen er koblet til et trådløst nettverk.
2. Velg å kjøre SmartThings på smarttelefonen.
3. Når meldingen " A new device is found. (En ny enhet funnet.)" vises, velger du Add
(Legg til).
4. Hvis det ikke vises noen melding, velger du + og velger oppvaskmaskinen din
fra en liste over tilgjengelige enheter. Hvis du ikke finner oppvaskmaskinen din
på listen, velger du Device Type (Enhetstype) > Specific Device Model (Spesifikk
enhetsmodell), og deretter legger du til oppvaskmaskinen din manuelt.
5. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre tilkoblingen for oppvaskmaskinen.
6. Når prosessen er fullført, vises oppvaskmaskinen i listen over enheter på
SmartThings-appen.
Oppvaskmaskin-app
Integrert kontroll: Du kan overvåke og kontrollere oppvaskmaskin din både hjemme og
på farten.
•
•
Velg oppvaskmaskin-ikonet på SmartThings. Oppvaskmaskinsiden vises.
Sjekk driftsstatusen eller varslene som er knyttet til oppvaskmaskinen, og endre
alternativer eller innstillinger om nødvendig.
Norsk 33
DW9000M_DD68-00191L-00_NO.indd 33
2019-02-28
4:55:03
Funksjoner
MERK
•
•
•
•
•
Funksjoner
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Denne enheten er bare utformet for husholdningsbruk (Klasse B), og kan brukes i alle
boligområder.
Denne enheten kan forårsake trådløs interferens og hverken produsenten eller
installatøren av denne enheten kan tilby sikkerhetstiltak av noe slag.
Anbefalte krypteringsmetoder er WPA/TKIP og WPA2/AES. Nylig utviklede Wi-Fiprotokoller eller ikke godkjente Wi-Fi-protokoller støttes ikke.
Mottaksfølsomheten til et trådløst nettverk kan påvirkes av omkringliggende
trådløse miljøer.
Hvis Internett-leverandøren din har registrert MAC-adressen på PC-en
eller modemmodulen din til permanent bruk, kan du ikke koble Samsungoppvaskmaskinen din til Internett. I et slikt tilfelle kan du ta kontakt med Internettleverandøren din.
Internett-brannmuren kan avbryte Internettilkoblingen. Hvis dette skjer kan du ta
kontakt med Internett-leverandøren din.
Hvis Internettavbrudd vedvarer etter at du har fulgt instruksjonene til Internettleverandøren, kan du ta kontakt med en lokal Samsung-forhandler eller et
servicesenter.
For installasjon av kablet eller trådløs ruter, kan du se brukerveiledningen for
ruteren du bruker.
Samsung-oppvaskmaskin støtter Wi-Fi 2,4 GHz-protokollene.
Samsung-oppvaskmaskin støtter IEEE802.11 b/g/n (2,4 GHz), protokollene for myke
tilgangspunkter. (IEEE802.11n anbefales ikke)
En kablet/trådløs ruter som ikke er godkjent, kan kanskje ikke kobles til Samsungoppvaskmaskinen.
SmartThings-appen er tilgjengelig på tredjeparts enheter med Android OS 6.0
(Marshmallow) eller høyere, Samsung-enheter med Android OS 5.0 (Lollipop) eller
høyere og iOS-enheter med iOS 10.0 eller høyere (For iPhone, må det være iPhone 6
eller høyere. Appen er optimalisert for Samsung-smarttelefoner (Galaxy S- og Noteserien).
Det kan hende at enkelte app-funksjoner fungerer annerledes på tredjepartsenheter.
Appen kan endres uten forvarsel for forbedret ytelse.
34 Norsk
DW9000M_DD68-00191L-00_NO.indd 34
2019-02-28
4:55:03
SmartThings
Kategori
Kontrollpunkt
Beskrivelse
Smart Control
Smart Control-statusen vises for
oppvaskmaskin.
Selvsjekk
Bruk denne til å sjekke om
oppvaskmaskin fungerer som
normalt.
Energiovervåkning
Bruk denne for å overvåke statusen
til energiforbruket.
Start/Pause/Avbryt
Velg en syklus og nødvendige
alternativer og velg deretter
Start/Pause/Avbryt for å starte
en operasjon, stoppe midlertidig
eller avbryte den nåværende
operasjonen.
Min favoritt
Legg til hyppig brukte sykluser
og alternativer til Min favoritt for
senere bruk.
Utsatt start
Angi Utsatt start for å starte
syklusen ved en planlagt tid (opptil
24 timer).
Syklus fullført
Varsler deg når den nåværende
syklusen er fullført.
Vaskemiddel
Varsler deg hvis oppvaskmaskinen
går tom for salt eller glansemiddel.
Overvåkning
Kontroll
Melding
Funksjoner
Vaskestatus
Du kan kontrollere den aktive
syklusen og dens alternativer samt
den gjenstående syklustiden.
Norsk 35
DW9000M_DD68-00191L-00_NO.indd 35
2019-02-28
4:55:03
Funksjoner
Varsel om åpen kilde
Programvaren som følger med i dette produktet, inneholder åpen kildeprogramvare.
Du kan få den komplette korresponderende kildekoden i en periode på tre år, etter siste
forsendelse av dette produktet, ved å sende en e-post til: mailto:oss.request@samsung.
com.
Det er også mulig å få den komplette korresponderende kildekoden fra et fysisk
medium, som for eksempel en CD-ROM. En minimal kostnad vil være nødvendig.
Følgende URL fører til nedlastingssiden for kildekoden som er tilgjengelig, og
informasjon om åpen kildekodelisens som er relatert til dette produktet: http://
opensource.samsung.com/opensource/SimpleConnectTP/seq/0. Dette tilbudet gjelder for
alle som mottar denne informasjonen.
Funksjoner
MERK
Herved erklærer Samsung Electronics at radioutstyrstypen er i overensstemmelse
med direktiv 2014/53/EØF. Hele EØF-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende
nettadresse: Den offisielle samsvarserklæringen finner du på http://www.samsung.
com. Gå til Support (Støtte) > Search Product Support (Søk etter produktstøtte), og angi
modellens navn.
Maksimal sendereffekt for Wi-Fi: 20 dBm ved 2,412 GHz – 2,472 GHz
36 Norsk
DW9000M_DD68-00191L-00_NO.indd 36
2019-02-28
4:55:03
Spesielle funksjoner
Utsatt start
Du kan utsette sylkusstart i opptil 24 timer i intervaller på 1 time. Trykk på Utsatt start
for å øke tiden for utsatt start. Tiden som vises angir tidspunktet for når syklusen vil
starte.
1. Åpne døren og fyll oppvaskmaskinen.
2. Trykk på Utsatt start, og trykk deretter på eller hold inne Utsatt start for å endre
tiden i intervaller på 1 time.
3. Lukk døren, og trykk på START.
Funksjoner
MERK
Hvis du vil endre utsatt tid når oppvaskmaskinen har startet, trykker du på POWER (AV/
PÅ) og starter oppvaskmaskinen på nytt.
Kontrollås
Hvis du vil hindre at barn leker med oppvaskmaskinen, låser Kontrollås alle
knappekontroller med unntak av POWER (AV/PÅ).
• Hvis du vil aktivere Kontrollås, trykker du på og holder inne Rens i 3 sekunder.
Når Kontrollås er aktivert, kan du ikke velge en syklus eller et alternativ eller starte
en vask.
• Hvis du vil deaktivere Kontrollås, trykker du på og holder inne Rens igjen i
3 sekunder.
• Kontrollås forblir aktiv når oppvaskmaskinen starter igjen. Hvis du vil avbryte
Kontrollås, må du deaktivere den først.
Norsk 37
DW9000M_DD68-00191L-00_NO.indd 37
2019-02-28
4:55:03
Vedlikehold
Rengjøring
Hold oppvaskmaskinen ren for å forbedre ytelsen, redusere unødvendige reparasjoner
og forlenge levetiden.
Utvendig
Rengjør oppvaskmaskinens overflate når den blir sølt på. Bruk en myk, fuktig klut på
kontrollpanelet for å forsiktig tørke vekk søl og støv.
FORSIKTIG
•
•
Vedlikehold
•
Ikke bruk benzen, voks, tynner, klorblekemidler, alkohol eller andre kjemiske
substanser. Disse materialene kan misfarge oppvaskmaskinens overflate og føre til
flekker.
Oppvaskmaskinen har elektriske deler på innsiden. Du må ikke søle vann direkte på
oppvaskmaskinen. Beskytt de elektriske komponentene fra å komme i kontakt med
vann.
Hvis du har et dørpanel i rustfritt stål, bruker du et rengjøringsmiddel for rustfritt
stål og en ren, myk klut.
Innsiden
Rengjør oppvaskmaskinens innside regelmessig for å fjerne smuss eller matpartikler.
Tørk oppvaskmaskinens innside og på innsiden av døren med en våt oppvaskklut.
Vi anbefaler å fylle oppvaskmiddelbeholderen med oppvaskmiddelsåpe, og deretter
kjøre syklusen Selvrensing mens oppvaskmaskinen er tom.
Snu bestikkholderen etter å ha brukt den for å holde den ren. For å fjerne hvite flekker
og lukt fra bestikkbeholderen, kjører du syklusen Selvrensing når oppvaskmaskinen
er tom og uten oppvaskmiddel, til bestikkbeholderen er spylt. Stopp deretter syklusen
og tilsett et glass med en kvart liter eddik i den nedre beholderen. Lukk døren, og
gjenoppta syklusen.
FORSIKTIG
Ikke ta av frontforseglingen (den lange gummiforseglingen som går langs med
oppvaskmaskinens åpning). Forseglingen gjør at oppvaskmaskinens innside er forseglet.
Bruk en fuktig klut for å fjerne kalkstein
eller fett inni oppvaskmaskinen. Du kan
også tilsette oppvaskmiddel og deretter
kjøre en tom syklus på den høyeste
temperaturskyllingen.
FORSIKTIG
Vær forsiktig når du fjerner
vannavviseren manuelt så ikke du skader
motoren.
38 Norsk
DW9000M_DD68-00191L-00_NO.indd 38
2019-02-28
4:55:03
Dyser
Ta ut og rengjør hver dyse for å hindre at den blir skitten eller for å fjerne smuss.
Vær forsiktig når du tar ut dysene. De kan brekke.
Øvre dyse
1. Åpne døren og trekk deretter ut den
øvre skuffen for å få fri tilgang til den
øvre dysen.
2. Løsne først mutteren og ta den ut, og
fjern deretter dysen.
3. Rens og rengjør dysen.
4. Sett dysen inn igjen, og stram deretter
mutteren for hånd.
Vedlikehold
5. Roter dysen for hånd for å kontrollere
at den er festet på riktig måte.
Øverste dyse
1. Åpne døren og trekk deretter ut den
øvre skuffen. Den øverste dysen er
festet helt øverst.
2. Vri mutterhetten (A) mot klokkens
retning, og ta den av. Fjern deretter
dysen.
3. Rens og rengjør dysen.
4. Sett dysen inn igjen, og stram deretter
mutteren med klokkens retning.
5. Roter dysen for hånd for å kontrollere
at den er festet på riktig måte.
Norsk 39
DW9000M_DD68-00191L-00_NO.indd 39
2019-02-28
4:55:04
Vedlikehold
Filter
Vi anbefaler å rengjøre filteret hver måned.
1. Åpne døren og ta ut den nedre skuffen
først.
2. Vri filterhåndtaket mot klokkens
retning for å låse opp filterdekselet.
3. Ta ut filterdekselet og deretter det
sylinderformede mikrofilteret under.
Vedlikehold
40 Norsk
DW9000M_DD68-00191L-00_NO.indd 40
2019-02-28
4:55:04
4. Fjern smuss og urenheter fra
mikrofilteret og filterdekselet.
5. Skyll dem grundig i rennende vann, og
tørk dem godt.
Vedlikehold
6. Sett filteret inn igjen og deretter
filterdekselet.
7. Vri filterhåndtaket med klokkens
retning for å låse.
FORSIKTIG
Sørg for at filterdekselet er lukket ordentlig. Et løst deksel kan redusere
filtreringsytelsen.
Langtidsvedlikehold
Hvis du ikke skal bruke oppvaskmaskinen i løpet av en lengre tidsperiode, må du først
tømme den helt, og deretter koble fra vannslangen. Slå av vanninntaksventilen og
kretsbryteren. Vann som blir værende i slangene eller de indre komponentene, kan
skade oppvaskmaskinen.
Norsk 41
DW9000M_DD68-00191L-00_NO.indd 41
2019-02-28
4:55:04
Feilsøking
Kontrollpunkter
Hvis du får problemer med oppvaskmaskinen, sjekker du først tabellen under, og prøver
forslagene.
Symptom
Mulig årsak
•
•
Døren er ikke helt lukket.
•
Oppvaskmaskinen
starter ikke.
START -knappen er ikke valgt.
Strømledningen er ikke koblet til.
Det tilføres ikke vann.
Feilsøking
Kontrollpanelet er låst.
Oppvaskmaskinen lukter
vondt.
•
•
Koble til strømledningen.
•
Kontroller at
vannforsyningsventilen er åpen.
Lås opp Kontrollås.
Tilsett oppvaskmiddel og kjør
syklusen Selvrensing med tom
oppvaskmaskin. Dette er kun
mulig på relevante modeller.
•
•
Det ligger igjen vann fra en
tidligere syklus.
Det ligger igjen vann i
Avløpsslangen er brettet eller
oppvaskmaskinen når en
tilstoppet.
syklus er ferdig.
Handling
Kontroller at døren er skikkelig
låst og lukket.
Kontroller at den øvre skuffen
er korrekt innrettet med
kanaldysen.
Kontroller at det øvre stativet er
korrekt satt sammen.
Se en informasjonskode på
displayet.
•
Rett ut og rens slangen.
42 Norsk
DW9000M_DD68-00191L-00_NO.indd 42
2019-02-28
4:55:04
Symptom
Mulig årsak
•
Feil syklus ble valgt.
Filtrene er skitne eller ikke riktig
festet.
Ikke nok oppvaskmiddel ble brukt.
Det ligger igjen mat på
tallerkener.
•
•
•
•
Vanntrykket er lavt.
Spraystrålene er tilstoppede.
Oppvasken er satt inn feil eller det
er satt inn for mye oppvask.
•
•
Vannet er for hardt.
Det er ikke glansemiddel i
dispenseren eller det ble ikke brukt
nok glansemiddel.
•
•
•
Det er for mye oppvask i maskinen.
Oppvasken er ikke tørr
nok.
•
Glass og kopper har sølt vann på
annen oppvask når de ble tatt ut.
Det ble brukt flere tabletter med
oppvaskmiddel uten å velge
alternativet Rens.
•
Sørg for at filtrene er festet
skikkelig.
Bruk nok oppvaskmiddel for
hver oppvask.
Kontroller at
vannforsyningstrykket er
mellom 0,05 MPa og 0,8 MPa.
Rengjør og fjern det som
tilstopper spraystrålene.
Plasser oppvasken så ikke de
forstyrrer spraystrålene og/eller
oppvaskmiddelbeholderen.
Kontroller
saltpåfyllingsindikatoren, og fyll
på oppvaskmaskinsalt.
Tilsett glansemiddel.
Kontroller innstillingene for
glansemiddel.
For mye oppvask i maskinen
kan redusere tørkeytelsen.
Sett inn oppvask i henhold til
anbefalingene.
Tøm den nedre skuffen først og
deretter den øvre skuffen. På
den måten unngår du at vann
drypper fra den øvre skuffen, på
serviset i den nedre skuffen.
Feilsøking
•
Handling
Velg en syklus som er egnet
for tilsmussingsgraden på
oppvasken, i henhold til denne
håndboken.
Rengjør filtrene.
Velg alternativet Rens eller bruk
glansemiddel.
Norsk 43
DW9000M_DD68-00191L-00_NO.indd 43
2019-02-28
4:55:04
Feilsøking
Symptom
Oppvaskmaskinen
bråker for mye.
Mulig årsak
Oppvaskmaskinen lager lyd når
dispenserdekselet er åpent og
avløpspumpen kjører.
Oppvaskmaskinen er ikke i vater.
Dysen støter borti oppvasken, noe
som lager en dunkelyd.
Gule eller brune merker
blir igjen på oppvasken.
Indikatorene lyser ikke.
Armene roterer ikke
jevnt.
Kaffe- og terester.
Strømledningen er ikke koblet til.
Handling
•
Dette er normalt.
•
Sørg for at oppvaskmaskinen er
i vater.
•
Omordne tallerkenene.
•
Bruk en syklus med høyere
temperatur.
Koble til strømledningen.
•
Armene er tilstoppet med matrester. •
•
Det blir igjen et hvitt
belegg på oppvasken.
Vannet er for hardt.
Feilsøking
•
Det er luftbobler og
riper på kontrollpanelet.
Det kommer luft inn i den
beskyttende filmen, noe som lager
EPS-merker.
•
Rengjør armene.
Påse at saltpåfyllingsindikatoren
og mykningsinnstillingene er
korrekt i henhold til vannets
hardhetsgrad der du bruker
maskinen.
Kontroller at saltbeholderhetten
er godt festet.
Ta den beskyttende filmen av
kontrollpanelet.
44 Norsk
DW9000M_DD68-00191L-00_NO.indd 44
2019-02-28
4:55:04
Informasjonskoder
Hvis oppvaskmaskinen ikke vil kjøre, kan du se en informasjonskode på displayet. Sjekk
tabellen under og prøv forslagene.
Kode
LC
Handling
Lekkasjesjekk
• Steng vanninntaksventilen. Gå til sikringsskapet i huset og slå av
kretsbryteren til oppvaskmaskinen. Kontakt deretter en montør for
å reparere den. Hvis problemet vedvarer, må du kontakte et lokalt
Samsung-servicesenter.
Kontroller vannforsyning
•
4C
Sjekk om vanntilførselsventilen er lukket, vanntilførselen er stoppet,
eller vanninntaksventilen eller -slangen er frosset eller tilstoppet av
fremmedpartikler. Hvis problemet vedvarer, må du kontakte et lokalt
Samsung-servicesenter.
Avløpssjekk
•
Steng vanninntaksventilen. Kontroller om avløpsslangen er tilstoppet
eller brettet. Sjekk om avløpsåpningen i pumpen er tettet igjen. Hvis
problemet vedvarer, må du kontakte et lokalt Samsung-servicesenter.
Feilsøking
5C
Sjekk av oppvarming med høy temperatur
•
HC
3C
Funksjonell sjekk. Tilsett oppvaskmiddel og kjør en syklus med tom
oppvaskmaskin. Hvis problemet fortsetter, går du til sikringsskapet i
huset og slår av kretsbryteren til oppvaskmaskinen. Kontakt deretter
et Samsung-servicesenter.
Sjekk av pumpefunksjon
• Funksjonell sjekk. Slå av oppvaskmaskinen og start den på nytt.
Hvis problemet vedvarer, må du kontakte et Samsung-servicesenter.
Hvis en informasjonskode fortsetter å dukke opp på skjermen, kontakter du et lokalt
Samsung-servicesenter.
Norsk 45
DW9000M_DD68-00191L-00_NO.indd 45
2019-02-28
4:55:04
Syklustabell
Tilsmussingsnivå
Automatisk
ØKO
Intensiv
Mengde matrester
Veldig lite til mye
Normalt
Mye
Syklussekvens
Forvask 
Hovedvask 
Skylling 
Varm skylling 
Tørke  Ferdig
Forvask 
Hovedvask 
Skylling 
Varm skylling 
Tørke  Ferdig
Forvask 
Hovedvask 
Skylling 
Varm skylling 
Tørke  Ferdig
Vannforbruk (L)
9,3–16,0
9,7
20,0
1,0–1,5
0,833
(DW60M9970**,
DW60M9550**)
1,65
Strømforbruk (kWt)
0,935
(DW60M9530**)
108–176
237
182
Tilsmussingsnivå
Finvask
Daglig 55
Hurtigvask
Mengde matrester
Lite
Normalt
Lite
Syklussekvens
Forvask 
Hovedvask 
Skylling 
Varm skylling 
Tørke  Ferdig
Hovedvask 
Skylling 
Varm skylling 
Tørke  Ferdig
Hovedvask 
Skylling 
Varm skylling 
Ferdig
Vannforbruk (L)
9,2
11,9
11,5
Strømforbruk (kWt)
0,84
1,25
0,9
Tid for vaskesyklus (min.)
109
55
37
Syklustabell
Tid for vaskesyklus (min.)
•
•
Daglig 55: Denne syklusen aktiverer funksjonen Automatisk dør noen få minutter
etter at syklusen er ferdig.
Hurtigvask: Denne syklusen aktiverer hverken funksjonen Automatisk dør eller
tørkeprosessen.
MERK
•
•
•
•
Vasketiden avhenger av hvilke alternativer du har lagt til, samt hvilket trykk og
hvilken temperatur vannet har.
Oppvaskmaskinen tømmer det gjenværende vannet ut automatisk hvis den ikke er
blitt brukt de siste 5 dagene.
Strømforbruket avhenger av vanntemperatur og/eller mengde oppvask.
Når glansemiddelet er tomt, kan tid og temperatur øke litt.
Hvis det ikke brukes glansemiddel, kan syklustid og temperatur øke litt.
46 Norsk
DW9000M_DD68-00191L-00_NO.indd 46
2019-02-28
4:55:05
Vedlegg
Transportering/flytting
Kontroller at oppvaskmaskinen er tom og ikke har noen løse deler. Tøm
oppvaskmaskinen først som følger:
1. Åpne døren og slå på oppvaskmaskinen.
2. Veg og kjør syklusen ØKO.
3. Trykk på START, og lukk deretter døren.
4. Når syklusen er ferdig, åpner du døren etter 5 sekunder.
5. Trykk på og hold inne START i 3 sekunder for å tømme oppvaskmaskinen for vann.
6. Lukk døren.
7. Når den er ferdig tømt, åpner du døren.
8. Slå av oppvaskmaskinen og slå av vannventilen.
9. Koble fra både vannslangen og avløpsslangen.
FORSIKTIG
Ikke rist eller gyng oppvaskmaskinen mens du flytter den. Overskytende vann kan
dryppe fra oppvaskmaskinen.
Beskyttelse mot frost
Hvis du setter oppvaskmaskinen et sted der det er risiko for frost over en lengre
tidsperiode, sørg for å tømme oppvaskmaskinen. Se avsnittet Transportering/flytting
over for mer informasjon.
Vedlegg
Avhending av oppvaskmaskinen og støtting av miljøet
Denne oppvaskmaskinen er produsert av resirkulerbare materialer. Hvis du skal kaste
den, må du følge de lokale forskriftene for avfallshåndtering. Skjær av strømledningen
slik at maskinen ikke kan kobles til en strømkilde.
Fjern døren slik at dyr og barn ikke kan bli innestengt i apparatet.
Ikke bruk mer vaskemidler enn det som anbefales i vaskemiddelprodusentens
instruksjoner.
Norsk 47
DW9000M_DD68-00191L-00_NO.indd 47
2019-02-28
4:55:05
Vedlegg
Spesifikasjoner
MODELL
Effekt
Vanntrykk
Vaskekapasitet
Nominell effekt
Dimensjon
(Bredde x Dybde x Høyde)
Vekt (uåpnet)
•
•
•
•
•
•
Vedlegg
•
BU
(Bygd under)
DW60M9970U*
DW60M9550U*
DW60M9530U*
SBI
(Delvis integrert)
DW60M9970S*
DW60M9550S*
DW60M9530S*
220–240 V~, 50 Hz
0,05–0,8 Mpa
14 plassinnstillinger
2000–2300 W
598 X 575 X 817 (mm)
46,0 kg
45,0 kg
FBI
(Helintegrert)
DW60M9970B*
DW60M9550B*
DW60M9530B*
598 X 555 X 817 (mm)
45,0 kg
Plasskrav for plassering av apparatet.
Dimensjoner og plassering for støtteanordningene og festene til apparatet innenfor
dette området.
Minimumsavstander mellom de ulike delene av apparatet og den omkringliggende
strukturen.
Minimumsdimensjoner for ventilasjonsåpningene og korrekt plassering av disse.
Tilkobling av apparatet til strømnettet og sammenkobling av eventuelle separate
komponenter.
Apparatet må kunne kobles fra strømnettet etter installasjon, med mindre det har en
bryter som er i samsvar med 24.3. Slik frakobling kan muliggjøres ved å ha støpselet
lett tilgjengelig, eller ved at det blir satt inn en bryter i den faste ledningen, i
overensstemmelse med kablingsregler.
Instruksjonene for faste apparater skal angi hvordan apparatet skal festes til
støtteanordningen. Lim må ikke benyttes til festing da dette ikke anses å være et
pålitelig festemiddel.
48 Norsk
DW9000M_DD68-00191L-00_NO.indd 48
2019-02-28
4:55:05
For standardtest
MERK
Diagrammene nedenfor viser hvordan oppvasken skal settes inn i skuffene i henhold til
europeisk standard (EN50242: 2016).
•
•
•
•
•
•
Vaskekapasitet: 14 plassinnstillinger
Posisjonen til øvre skuff: Lav
Program: ØKO
Glansemiddelinnstilling: 6
Dosering av standard oppvaskmiddel
- 14 PS: 7 g + 28 g
Se figur A, B, C for å plassere gjenstandene.
14 plassinnstillinger
1
1
11
3
2
3
2
4
4
6
6
6
6
6
5
5
4
6
3
2
5
6
1
4
5
4
5
6
9
4
4
5
8
8
8
14
6
7
17
12
13
8
8
8
17
8
7
15
16
8
10
6
17
6
15
17
Øvre skuff
Nedre skuff
14
8
8
8
6
6
5
8
8
6
9
8
15
Bestikkskuff
Suppetallerken:
frokostblanding
6
Kopp: te
12
Suppeskje:
frokostblanding
2
Middagstallerken:
egg
7
Skål: te
13
Gaffel: egg
3
Middagstallerken:
kjøtt
8
Glass: melk
14
Kniv
4
Desserttallerken:
spinat
9
15
Dessertskje
5
Desserttallerken:
egg
Dessertskål,
middels stor: spinat
10
Stor skål: kjøtt
16
Teskje
11
Ovalt fat: margarin
17
Serveringsbestikk
For standardtest
1
Norsk 49
DW9000M_DD68-00191L-00_NO.indd 49
2019-02-28
4:55:05
Produktkort
FORSKRIFT (EU) nr. 1059/2010
MERK
«*» Stjerne(r) betyr variantmodell og kan variere (0–9) eller (A–Z).
Leverandør
Modellnavn
Nominell kapasitet
(plassinnstilling)
Energibesparelsesklasse
Økomerket
Årlig energiforbruk, (AEc) (kWt/
år) 1)
Energiforbruk standardsyklus, (Et)
(kWt)
Strømforbruk i avslått modus, Po
(W)
Strømforbruk i påslått modus,
Pl (W)
Årlig vannforbruk (AWc), (L) 2)
Vannforbruk for standardprogram,
(l)
Tørkeeffektivitetsklasse
Standardprogram 3)
Programtid for standardprogram
Varighet for påslått modus, (Tl)
(min)
Luftbårne utslipp av akustisk støy
(dBA re 1pW)
Tilgjengelig
Installasjon 4)
som bygd inn
SAMSUNG
DW60M9970S*
DW60M9970B*
DW60M9970U* DW60M9550**
DW60M9530**
14
14
14
14
A+++
A+++
A+++
A++
Nei
Nei
Nei
Nei
237
237
237
266
0,833
0,833
0,833
0,935
0,48
0,48
0,48
0,48
5
5
5
5
2716
2716
2716
2716
9,7
9,7
9,7
9,7
A
Øko
237
A
Øko
237
A
Øko
237
A
Øko
237
2
2
2
2
41
42
42
44
O
O
O
O
Produktkort
1)Basert på 280 standard vaskesykluser med kaldt vann i modus med lavt energiforbruk.
Faktisk energiforbruk avhenger av hvordan apparatet brukes.
2)Basert på 280 standard vaskesykluser. Faktisk vannforbruk avhenger av hvordan apparatet
brukes.
3)«Standardprogram» er standardvaskesyklusen som informasjonen på etiketten og
produktbladet forholder seg til, at dette programmet er egnet til å vaske normalt tilsmusset
bordservise, og at det er det mest effektive programmet med tanke på kombinert energi og
vannforbruk.
4)Hvis oppvaskmaskinen har en topp som kan tas av, skal den plasseres i en teståpning.
50 Norsk
DW9000M_DD68-00191L-00_NO.indd 50
2019-02-28
4:55:05
Notater
Norsk 51
DW9000M_DD68-00191L-00_NO.indd 51
2019-02-28
4:55:05
SPØRSMÅL ELLER KOMMENTARER?
LAND
RING
ELLER BESØK NETTSIDEN VÅR PÅ
DENMARK
707 019 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
NORWAY
21629099
www.samsung.com/no/support
SWEDEN
0771 726 786
www.samsung.com/se/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Specjalistyczna infolinia do obsługi
zapytań dotyczących telefonów
komórkowych:
801-672-678*
* (opłata według taryfy operatora)
http://www.samsung.com/pl/support/
GERMANY
06196 77 555 66 *HHP
06196 77 555 77 *OTH
www.samsung.com/de/support
DD68-00191L-00
DW9000M_DD68-00191L-00_NO.indd 52
2019-02-28
4:55:06
Astianpesukone
Käyttöopas
DW60M9970**/DW60M9550**/DW60M9530**
DW9000M_DD68-00191L-00_FI.indd 1
2019-02-28
4:53:47
Sisällysluettelo
Turvallisuusohjeet
4
Sisällysluettelo
Turvallisuusohjeisiin liittyviä tärkeitä huomautuksia
Tärkeitä turvamerkintöjä
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevat ohjeet
Tärkeitä varotoimenpiteitä
Astianpesukoneen käyttöä koskevia ohjeita
Lapsia koskevia turvallisuusohjeita
Astianpesukoneen asennusta koskevia ohjeita
4
4
5
6
8
10
11
Ennen kuin aloitat
14
Astianpesukoneen kuvaus
Astianpesukoneeseen sopimattomat astiat
Veden ohjain
Telineiden peruskäyttö
Pesuaineiden käyttöohjeet
Suolasäiliö
Kosketuslevyn reagointiherkkyys
14
15
15
16
20
23
24
Toiminnot
25
Käyttöpaneeli
Ohjelmien yleiskuvaus
Helppo aloitus
Asetukset
SmartThings (Vain soveltuvissa malleissa)
Erikoisominaisuudet
25
28
29
30
33
37
Ylläpito
38
Puhdistaminen
Pitkäaikainen hoito
38
41
Vianetsintä
42
Tarkistettavat kohdat
Näyttökoodi
42
45
2 Suomi
DW9000M_DD68-00191L-00_FI.indd 2
2019-02-28
4:53:47
46
Liite
47
Kuljetus/siirtäminen
Pakkassuojaus
Astianpesukoneen hävittäminen ja ympäristönsuojelu
Tekniset tiedot
47
47
47
48
Perustestaus
49
14 vakioasetusta
49
Tuoteseloste
50
Sisällysluettelo
Ohjelmakaavio
Suomi 3
DW9000M_DD68-00191L-00_FI.indd 3
2019-02-28
4:53:47
Turvallisuusohjeet
Onnittelut Samsungin astianpesukoneen hankinnasta. Tässä käyttöoppaassa on tärkeitä laitteen
asennusta, käyttöä ja ylläpitoa koskevia ohjeita. Lue tämä opas huolellisesti, jotta voisit hyödyntää
astianpesukoneen kaikki edut ja ominaisuudet.
Turvallisuusohjeisiin liittyviä tärkeitä huomautuksia
Turvallisuusohjeet
Lue tämä käyttöopas kokonaan, jotta voisit käyttää laitteen ominaisuuksia ja toimintoja turvallisesti
ja tehokkaasti. Pidä opas tallessa laitteen lähellä tulevaa käyttöä varten. Käytä laitetta vain tässä
käyttöoppaassa kuvatulla tavalla ja ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
Tämän oppaan varoitukset ja turvaohjeet eivät kata kaikkia mahdollisia olosuhteita ja tilanteita. On
omalla vastuullasi käyttää tervettä järkeä ja olla huolellinen ja varovainen, kun asennat, ylläpidät ja
käytät tätä astianpesukonetta.
Koska seuraavat käyttöohjeet koskevat useita eri malleja, oman astianpesukoneesi ominaisuudet
saattavat poiketa ohjeessa kuvatuista, ja jotkin varoitusmerkit eivät välttämättä koske käyttämääsi
laitetta. Jos sinulla on jotakin kysyttävää, ota yhteyttä lähimpään huoltopalveluun tai etsi ohjeita ja
muita tietoja osoitteesta www.samsung.com.
Tärkeitä turvamerkintöjä
Oppaan kuvakkeiden ja merkkien merkitykset:
VAROITUS
Vaarat ja vaaralliset toimenpiteet, jotka voivat aiheuttaa vakavia henkilö- ja/tai omaisuusvahinkoja tai
kuoleman.
HUOMIO
Vaarat ja vaaralliset toimenpiteet, jotka voivat aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahinkoja.
HUOMAUTUS
Viittaa henkilö- tai omaisuusvahinkojen vaaraan.
Nämä varoitusmerkit auttavat estämään sinua ja muita loukkaantumasta. Noudata merkintöjä tarkasti.
Pidä nämä ohjeet tallessa ja varmista, että uudet käyttäjät tutustuvat niihin. Anna ohjeet laitteen
mukana mahdollisille uusille omistajille.
4 Suomi
DW9000M_DD68-00191L-00_FI.indd 4
2019-02-28
4:53:48
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevat ohjeet
Tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet)
(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)
Turvallisuusohjeet
Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee,
että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia,
kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana
niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle
ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on
eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista
uusiokäyttöä varten.
Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta
kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai
paikalliseen ympäristöviranomaiseen.
Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää
hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää
muun kaupallisen jätteen seassa.
Lisätietoja Samsungin ympäristösitoumuksista ja tuotekohtaisista lainsäädännöllisistä velvollisuuksista
(esim. REACH), löydät osoitteesta
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Suomi 5
DW9000M_DD68-00191L-00_FI.indd 5
2019-02-28
4:53:48
Turvallisuusohjeet
Tärkeitä varotoimenpiteitä
Voit vähentää tulipalon, sähköiskun ja henkilövahinkojen vaaraa laitteen
käytön aikana noudattamalla yleisiä turvaohjeita, esimerkiksi seuraavia:
Turvallisuusohjeet
1. Laitetta ei ole tarkoitettu fyysisesti tai psyykkisesti rajoittuneiden eikä
kokemattomien henkilöiden (esim. lasten) käytettäväksi, ellei heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö ole läsnä tai opastanut heitä
käyttämään laitetta oikein.
2. Euroopassa: Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä fyysisesti
tai psyykkisesti rajoittuneet ja kokemattomat henkilöt, jos käyttöä
valvotaan tai jos heille on annettu ohjeet laitteen turvalliseen käyttöön ja he
ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
Lapset eivät saa puhdistaa tai ylläpitää laitetta ilman valvontaa.
3. Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät pääsisi leikkimään laitteella.
4. Jos sähköjohto on vaurioitunut, se tulee vaihdattaa valmistajalla,
valtuutetussa huoltoliikkeessä tai ammattitaitoisella asentajalla, jotta
vaaratilanteilta voitaisiin välttyä.
5. Käytä laitteen mukana toimitettuja uusia letkuja. Vanhoja letkuja ei saa
käyttää uudelleen.
6. Varmista, ettei matto peitä laitteen pohjassa olevia ilmanvaihtoaukkoja
niissä malleissa, joissa ilmanvaihtoaukot ovat laitteen pohjassa.
6 Suomi
DW9000M_DD68-00191L-00_FI.indd 6
2019-02-28
4:53:48
7. Euroopassa: Alle 3-vuotiaat lapset on pidettävä etäällä laitteesta, jollei heitä
valvota jatkuvasti.
Turvallisuusohjeet
8. HUOMIO: Jotta vältyttäisiin tahattomalta lämpökatkaisun nollaukselta,
laitetta ei saa asentaa käyttämään ulkoista kytkinlaitetta, kuten ajastinta,
eikä kytkeä sellaiseen virtapiiriin, jossa tapahtuu säännöllisiä katkoksia.
9. VAROITUS: Veitset ja muut teräväkärkiset välineet on asetettava koriin joko
vaakasuorassa tai niin, että niiden terävä osa osoittaa alaspäin.
Tämä laite on tarkoitettu kotitalous- ja muuhun vastaavanlaiseen käyttöön,
esimerkiksi seuraaviin käyttöympäristöihin:
• kauppojen, toimistojen ja muiden työpaikkojen henkilökunnan keittiötilat
• maatilat
• hotellien ja motellien asiakkaiden käyttämät tilat ja muut kotikäytön kaltaiset
tilanteet
• majatalot ja niiden tyyppiset käyttötilat.
Suomi 7
DW9000M_DD68-00191L-00_FI.indd 7
2019-02-28
4:53:48
Turvallisuusohjeet
Astianpesukoneen käyttöä koskevia ohjeita
Turvallisuusohjeet
Tätä astianpesukonetta ei ole tarkoitettu yrityskäyttöön. Se on tarkoitettu kotitalouskäyttöön ja
kotitalouskäyttöä vastaaviin olosuhteisiin seuraavissa käyttöympäristöissä:
• Kaupat
• Toimistot ja näyttelytilat.
Laitetta voivat käyttää myös seuraavanlaisten majoitusliikkeiden asukkaat:
• Hotellit ja majatalot.
Laitetta saa käyttää vain kodinkoneena astioiden ja ruokailuvälineiden pesemiseen tämän
käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti. Valmistaja ei tarjoa tukea muunlaiselle käytölle. Lisäksi muunlainen
käyttö voi olla vaarallista.
Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka aiheutuvat vääränlaisesta tai
ohjeidenvastaisesta käytöstä.
Älä käytä liuottimia astianpesukoneessa. Räjähdysvaara.
Älä hengitä äläkä niele astianpesukoneen pesuaineita. Astianpesuaineissa on ärsytystä ja korroosiota
aiheuttavia aineita, jotka voivat nieltäessä pysäyttää hengityksen tai aiheuttaa palovammoja nenään,
suuhun tai kurkkuun. Jos olet niellyt tai hengittänyt pesuainetta, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.
Älä jätä laitteen luukkua auki turhaan, sillä saatat kompastua siihen.
Jos laitteen luukku on auki, älä istu sen päällä äläkä nojaa siihen. Laite voi kaatua ja vaurioitua ja saatat
saada vammoja.
8 Suomi
DW9000M_DD68-00191L-00_FI.indd 8
2019-02-28
4:53:48
Käytä vain kotikäyttöön suunnitelluille astianpesukoneille tarkoitettuja pesu- ja huuhteluaineita.
Älä käytä tiskiainetta.
Älä käytä happamia pesuaineita.
Turvallisuusohjeet
Älä täytä huuhteluainelokeroa pesupulverilla tai nestemäisellä pesuaineella. Lokero voi vaurioitua
pahoin.
Jos täytät suolalokeron pesujauheella tai astianpesuaineella, vedenpehmennin vaurioituu. Varmista
ennen suolalokeron täyttämistä, että olet ottanut oikean pakkauksen astianpesukonesuolaa.
Käytä vain karkeaksi jauhettua astianpesukonesuolaa, sillä muissa suoloissa voi olla liukenemattomia
lisäaineita, jotka saattavat haitata pehmentimen toimintaa.
Jos laitteessa on ruokailuvälinekori (tämä riippuu mallista), ruokailuvälineet pestään ja kuivataan
paremmin, jos ne asetetaan koriin oikein, kahvapuoli alaspäin. Aseta kuitenkin turvallisuussyistä terävät
veitset ja haarukat kahvapuoli ylöspäin.
Astianpesukoneessa ei saa pestä sellaisia muoviastioita tai -välineitä, jotka eivät kestä pesua kuumassa
vedessä. Tällaisia ovat esimerkiksi muoviset kertakäyttölautaset, ruokailuvälineet ja kertakäyttöastiat.
Astianpesukoneen korkea lämpötila voi saada tällaiset esineet sulamaan tai menettämään muotonsa.
Jos käyttämässäsi mallissa on Viivekäynnistys -toiminto, varmista, että annostelija on kuiva, ennen
kuin laitat sinne pesuainetta. Pyyhi annostelija tarvittaessa kuivaksi. Pesuaine paakkuuntuu, jos sitä
kaadetaan kosteaan annostelijaan. Tällöin aine ei leviä laitteeseen kunnolla.
Veitset ja muut teräväkärkiset välineet on asetettava koriin joko vaakasuorassa tai niin, että niiden
terävä osa osoittaa alaspäin.
Suomi 9
DW9000M_DD68-00191L-00_FI.indd 9
2019-02-28
4:53:48
Turvallisuusohjeet
Lapsia koskevia turvallisuusohjeita
Turvallisuusohjeet
Tämä laite ei ole lelu! Jotta henkilövahingoilta voitaisiin välttyä, pidä lapset etäällä laitteesta äläkä
anna heidän käyttää laitteen ohjaimia tai leikkiä laitteen sisällä tai läheisyydessä. Lapset eivät ymmärrä
laitteeseen liittyviä vaaroja. Valvo lapsia aina, kun työskentelet keittiössä. Lapset saattavat leikkiessään
sulkea itsensä astianpesukoneen sisään.
Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä fyysisesti tai psyykkisesti rajoittuneet ja
kokemattomat henkilöt, jos käyttöä valvotaan tai jos heille on annettu ohjeet laitteen turvalliseen
käyttöön ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella. Lapset eivät
saa puhdistaa tai ylläpitää laitetta ilman valvontaa.
Isommat lapset voivat käyttää astianpesukonetta vain, jos heille on kerrottu tarkkaan, kuinka laite
toimii, ja jos he osaavat käyttää laitetta turvallisella tavalla ja ymmärtävät vääränlaiseen käyttöön
liittyvät vaarat.
PIDÄ PESUAINEET POISSA LASTEN ULOTTUVILTA!
Astianpesukoneen pesuaineissa on ärsytystä ja korroosiota aiheuttavia aineita, jotka voivat nieltäessä
pysäyttää hengityksen tai aiheuttaa palovammoja suuhun, nenään tai kurkkuun.
Pidä lapset etäällä astianpesukoneesta sen luukun ollessa auki. Laitteen sisällä saattaa olla
pesuainejäämiä.
Jos lapsi on niellyt tai hengittänyt pesuainetta, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.
10 Suomi
DW9000M_DD68-00191L-00_FI.indd 10
2019-02-28
4:53:48
Astianpesukoneen asennusta koskevia ohjeita
Tarkista, ettei laitteessa ole mitään näkyviä vaurioita, ennen kuin otat sen käyttöön. Jos laite on jollakin
tapaa vaurioitunut, älä käytä sitä missään olosuhteissa. Vaurioitunut laite voi olla vaarallinen.
Turvallisuusohjeet
Astianpesukoneen johdon saa kytkeä vain soveltuvanlaiseen, katkaisimelliseen pistorasiaan.
Pistorasiaan tulee voida päästä käsiksi myös asennuksen jälkeen, jotta laitteen johdon voi tarvittaessa
kytkeä helposti irti. (Lisätietoja on sivulla 14 olevassa osiossa ”Astianpesukoneen kuvaus”.)
Astianpesukoneen takana ei saa olla pistorasioita. Laite voi ylikuumentua tai aiheuttaa tulipalon, jos se
on pistokkeen kanssa kosketuksissa.
Astianpesukonetta ei saa asentaa lieden alle. Liedestä säteilevä lämpö voi vaurioittaa
astianpesukonetta. Laitetta ei saa samasta syystä asentaa avotulen tai sellaisten laitteiden läheisyyteen,
joista säteilee lämpöä. Tällaisia ovat esimerkiksi lämpöpatterit.
Älä kytke laitteen virtajohtoa pistorasiaan, ennen kuin laite on asennettu täysin paikalleen ja luukun
jouset on säädetty.
Ennen kuin kytket laitteeseen virran, varmista, että tyyppikilvessä olevat virtatiedot (jännite ja
liitäntäteho) vastaavat käytettävän sähköverkon ominaisuuksia. Jos et ole varma asiasta, kysy neuvoa
valtuutetulta sähköasentajalta.
Laitteen sähköturvallisuus voidaan taata ainoastaan silloin, kun laite on kytketty pysyvästi
tehokkaaseen maadoitusjärjestelmään. On erittäin tärkeää, että tätä perusvaatimusta noudatetaan
ja että maadoitus tarkastetaan säännöllisesti. Jos talon sähköjärjestelmissä on jotakin epäselvää, ota
yhteyttä valtuutettuun sähköasentajaan.
Valmistaja ei ole vastuussa riittämättömän maadoituksen seurauksista (esim. sähköiskuista).
Suomi 11
DW9000M_DD68-00191L-00_FI.indd 11
2019-02-28
4:53:48
Turvallisuusohjeet
Älä kytke laitetta monipistorasiaan tai jatkojohtoon. Ne eivät täytä laitteen turvalliseen käyttöön
liittyviä vaatimuksia (eli aiheuttavat ylikuumenemisen vaaran).
Laitteen saa asentaa liikkuviin tiloihin, esim. laivaan, ainoastaan siinä tapauksessa, että pätevä insinööri
arvioi asennetun laitteen ja siihen liittyvät riskit.
Turvallisuusohjeet
Vesiliitännän muovikuoren sisällä on elektronisia osia. Sitä ei saa upottaa veteen.
Vesistopperissa on sähköjohtimia. Älä milloinkaan katkaise vedenottoletkua, vaikka se olisi liian pitkä.
Laitteen saa asentaa, huoltaa ja korjata ainoastaan pätevä henkilö. Kansallisia ja paikallisia
turvallisuusmääräyksiä on aina noudatettava. On vaarallista antaa pätemättömän henkilön korjata tai
huoltaa laitetta. Valmistaja ei ole vastuussa valtuuttamattomista toimista.
Laitteen sisäinen vesitiiviysjärjestelmä suojaa vesivahingoilta, kunhan seuraavat ehdot täyttyvät:
• Astianpesukone ja sen vesiliitäntä on asennettava oikein.
• Astianpesukonetta tulee ylläpitää oikein ja sen osia tulee tarpeen vaatiessa vaihtaa.
• Sulkuhana on suljettava, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan (esim. lomalla).
• Vesitiiviysjärjestelmä on käytössä myös silloin, kun laitteen virta ei ole päällä. Laitteen tulee
kuitenkin tällöin olla kytkettynä sähköverkkoon.
Vaurioitunut laite voi olla vaarallinen. Jos astianpesukone vaurioituu, kytke se irti sähköverkosta ja ota
yhteyttä jälleenmyyjään tai huoltoon.
Valtuuttamattomien henkilöiden tekemät korjaukset voivat aiheuttaa käyttäjälle ennalta-arvaamattomia
vaaroja, joista valmistaja ei ole vastuussa. Laitetta saa korjata vain valtuutettu teknikko.
Mahdolliset vialliset osat saa korvata vain alkuperäisvaraosilla. Laitteen turvallisuuden voi taata vain
alkuperäisvaraosia käyttämällä.
12 Suomi
DW9000M_DD68-00191L-00_FI.indd 12
2019-02-28
4:53:48
Irrota astianpesukone aina huollon ajaksi sähköverkosta (katkaise pistorasian virta sen katkaisijasta ja
irrota pistoke rasiasta).
Jos sähköjohto vaurioituu, se täytyy vaihtaa valmistajan toimittamaan erikoisjohtoon. Johdon saa
turvallisuussyistä vaihtaa ainoastaan valtuutettu huoltoliike tai asentaja.
Turvallisuusohjeet
Laite ja sen ympäristö on syytä pitää erityisen puhtaina sellaisissa maissa, joissa esiintyy torakoita tai
muita tuhoeläimiä. Takuu ei korvaa torakoiden tai muiden tuhoeläinten aiheuttamia vaurioita.
Jos laitteessa on vikaa tai se täytyy puhdistaa, se on irrotettava täysin sähköverkosta, ja laite on täysin
irti sähköverkosta vain seuraavissa tapauksissa:
• kun laitteen johto ja pistoke on irrotettu pistorasiasta tai
• sähkönsyöttö katkaistaan kokonaan tai
• sulakekytkin on käännetty pois päältä tai
• irrotettava sulake on irrotettu (niissä maissa, joissa tällaisia sulakkeita käytetään).
Älä tee laitteeseen minkäänlaisia muutoksia, jollei valmistaja ole antanut niihin erillistä lupaa.
Älä milloinkaan avaa laitteen kuorta. Laitteen sähkökytkentöjen ja sähköisten tai mekaanisten osien
muuntelu on erittäin vaarallista ja voi aiheuttaa toimintavirheitä tai sähköiskun.
Kun laitteen takuu on voimassa, korjauksia saa tehdä vain valmistajan valtuuttama teknikko. Muutoin
takuu on mitätön.
Kun laitetta asennetaan, varmista, että sen yläpuolelle, vasemmalle ja oikealle puolelle ja taakse jää
riittävästi tilaa ilmanvaihtoa varten. Jos laitteen ja pesualtaan välillä ei ole riittävästi vapaata tilaa,
pesuallas voi vaurioitua tai pinnoille voi muodostua hometta.
Varmista, että astianpesukoneen vedenkovuusasetus on asuinalueellesi sopiva. (Lisätietoja on sivulla 31
olevassa osiossa ”Vedenpehmennin”.)
Suomi 13
DW9000M_DD68-00191L-00_FI.indd 13
2019-02-28
4:53:48
Ennen kuin aloitat
Näitä ohjeita on noudatettava tarkasti, jotta astianpesukone asennettaisiin oikein ja jotta astioita
pestäessä ei sattuisi vahinkoja.
Astianpesukoneen kuvaus
01
Ennen kuin aloitat
02
03
04
05
06
07
08
01 Yläsuutin
02 Alasuutin
03 Suolasäiliö
04 Veden ohjain
05 Annostelija
06 Käyttöpaneeli
07 Luukku
08 Pohja
Yläteline
Alateline
Ruokailuvälineteline
14 Suomi
DW9000M_DD68-00191L-00_FI.indd 14
2019-02-28
4:53:49
HUOMIO
•
•
Älä pese astioita, joissa on tuhkaa, hiekkaa, vahaa, voiteluainetta tai maalitahroja. Tällaiset aineet
vaurioittavat astianpesukonetta. Tuhka ei liukene, vaan leviää astianpesukoneen sisälle.
Poista astioista kaikki ruoantähteet, esim. luut ja siemenet, sekä kaikki muu ylimääräinen, esim.
hammastikut ja lautasliinat. Ruoantähteet ja roskat voivat aiheuttaa ylimääräistä ääntä, haitata
astianpesukoneen toimintaa ja vaurioittaa sekä astioita että astianpesukonetta.
Ennen kuin aloitat
Astianpesukoneeseen sopimattomat astiat
VAROITUS
Pese astianpesukoneessa vain sellaisia astioita, esim. laseja, posliiniastioita ja ruokailuvälineitä,
joiden valmistaja on ilmoittanut niiden kestävän konepesun. Älä pese koneessa alumiiniastioita (esim.
rasvasuodattimia). Alumiini saattaa vaurioitua astianpesukoneessa ja voi ääritapauksissa jopa aiheuttaa
vaarallisen kemiallisen reaktion.
Älä pese astianpesukoneessa seuraavanlaisia astioita:
• Kupari-, messinki-, tina-, norsunluu- ja alumiiniastiat sekä astiat, joissa on tarroja.
• Kuumuutta kestämättömästä muovista valmistetut astiat.
• Käsityönä tehdyt esineet, antiikki, arvokkaat maljakot ja lasiset koriste-esineet.
• Saviastiat ja lasitettu keramiikka.
• Puiset ruokailu- ja ruoanlaittovälineet sekä astiat, joissa on puisia osia.
• Herkästi särkyvät tai lyijykristallia sisältävät lasiesineet. Kun lasiesineitä pestään usein, ne saattavat
himmentyä.
HUOMAUTUS
Rikkipitoisten ruoka-aineiden kanssa kosketuksissa olleet hopeaesineet voivat haalistua. Rikkipitoisia
ruoka-aineita ovat mm. munankeltuaiset, sipuli, majoneesi, sinappi, kala, suolakala ja marinadit.
Veden ohjain
Veden ohjain havaitsee automaattisesti astianpesukoneen sisällä olevat esteet, jotka voivat häiritä
ohjaimen signaalin toimintaa. Jos este havaitaan, ”0” vilkkuu näytössä ja astianpesukone antaa
äänimerkin, joka kestää useita minuutteja. Jos näin käy, poista este.
Suomi 15
DW9000M_DD68-00191L-00_FI.indd 15
2019-02-28
4:53:49
Ennen kuin aloitat
Telineiden peruskäyttö
Korkeudensäätö
Ylätelineen korkeutta voidaan säätää, jotta alatelineeseen mahtuisi suurempia astioita. Ylätelineen
korkeudesta riippuen alatelineeseen voi mahtua halkaisijaltaan jopa 31 cm:n kokoisia lautasia ja
ylätelineeseen 19 cm:n kokoisia lautasia.
Ylätelineen nostaminen
Ennen kuin aloitat
Vedä ylätelinettä ylöspäin. Vivulla varustettu
säätökahva ja yläteline nousevat.
Ylätelineen laskeminen
Tartu ylätelineen vasemmalla ja oikealla
puolella oleviin säätökahvoihin ja paina telinettä
tasaisesti alaspäin.
HUOMIO
•
•
Säädä ylätelineen taso ennen astioiden
lisäämistä telineeseen. Jos telinettä säädetään
vasta sitten, kun siinä on jo astioita, astiat
voivat vaurioitua.
Käytä säätämisen aikana molempia kahvoja,
sillä muuten astianpesukoneen luukku ei
saata sulkeutua kunnolla.
16 Suomi
DW9000M_DD68-00191L-00_FI.indd 16
2019-02-28
4:53:49
Ylätelineen poistaminen
Ennen kuin aloitat
Poista yläteline vetämällä sitä eteenpäin, kunnes se on täysin esillä, ja poista se sitten nostamalla sitä
hieman. Katso ohjeet yllä olevista kuvista.
HUOMIO
•
•
Älä käytä astianpesukonetta ilman ylätelinettä. Muutoin laite aiheuttaa melua ja toimii väärin.
Koska yläteline on irrotettavissa, varmista, että se on kunnolla paikallaan, jotta astianpesukone
toimisi oikein.
Astianpesukoneen täyttäminen
Alatelineen täyttäminen
Aseta halkaisijaltaan enintään 31 cm:n kokoiset
ruoanlaittovälineet (kattilat, pannut yms.)
alatelineeseen. Alateline on suunniteltu ruoka- ja
keittolautasille, vadeille, kattiloille, kansille ja
vuoka-astioille.
Aseta lautaset telineen keskiosaan siten, että
kunkin lautasen etuosa on seuraavan lautasen
takaosaa vasten. Laita suuret astiat, kuten
pannut ja kattilat, astianpesukoneeseen alassuin.
Suosittelemme asettamaan kupit, jalalliset lasit ja
pikkulautaset ylätelineeseen.
Suomi 17
DW9000M_DD68-00191L-00_FI.indd 17
2019-02-28
4:53:50
Ennen kuin aloitat
Aluetehostin + -alueiden täyttäminen
Ennen kuin aloitat
Aseta suuret astiat alatelineen vasemmalle
puolelle eli Aluetehostin+ -alueille, jotta
astiat voitaisiin puhdistaa tehokkaammin.
Aluetehostin+ -toiminnossa Aluetehostin+
-alueilla käytetään tehokkaampaa ruiskutusta.
Varmista, että kattiloiden kahvat tai muut
osat eivät estä suuttimien ja veden ohjaimen
pyörimistä.
Ylätelineen täyttäminen
Yläteline on tarkoitettu pikkulautasille, mukeille,
laseille ja muoviastioille. Varmista, etteivät
astiat estä ylätelineen pohjassa olevaa suutinta
pyörimästä. (Varmista tämä pyörittämällä
suutinta kädellä.)
Kun täytät konetta, vedä ylätelinettä ulospäin
sen verran, että pystyt täyttämään sen ilman,
että astiat osuisivat koneen päällä olevaan
tiskipöytään.
18 Suomi
DW9000M_DD68-00191L-00_FI.indd 18
2019-02-28
4:53:50
Lasituen käyttäminen
Lasituki soveltuu erityisesti viinilaseille. Aseta
viinilasit lasituen tappeihin. Taita lasituki takaisin
paikalleen, kun sitä ei käytetä.
HUOMIO
Älä säädä ylätelineen korkeutta, kun lasituki on
pystyssä. Tällöin ylätelinettä ei voida säätää.
Ennen kuin aloitat
Ruokailuvälineteline
•
•
Ruokailuvälineteline soveltuu parhaiten
ruokailu-, ruoanlaitto- ja tarjoiluvälineille.
Käytä ruokailuvälinetelinettä ruokailu- ja
ruoanlaittovälineiden järjestämiseen.
Pääset parhaisiin tuloksiin asettamalla erittäin
likaiset astiat tavalliseen ruokailuvälinekoriin.
HUOMAUTUS
Ruokailuvälineteline voidaan poistaa, jos
ylätelineeseen tarvitaan enemmän tilaa
suuremmille astioille.
Järjestä astiat haluamallasi tavalla
Suomi 19
DW9000M_DD68-00191L-00_FI.indd 19
2019-02-28
4:53:50
Ennen kuin aloitat
Pesuaineiden käyttöohjeet
Pesuainetta tulee olla pesuaineen annostelijassa kaikissa astianpesukoneen ohjelmissa.
Käytä pesuainetta valitun ohjelman edellyttämä määrä, jotta pääsisit parhaisiin tuloksiin.
VAROITUS
•
Ennen kuin aloitat
•
Pesuaineita ei saa laittaa suuhun. Vältä aineista nousevien höyryjen hengittämistä.
Astianpesukoneen pesuaineissa on ärsytystä aiheuttavia ja syövyttäviä kemikaaleja, jotka voivat
vaikeuttaa hengittämistä. Jos suuhusi on päässyt astianpesuainetta tai olet hengittänyt aineista
nousevia höyryjä, hakeudu viipymättä lääkäriin.
Pidä astianpesuaineet poissa lasten ulottuvilta.
HUOMIO
Käytä vain astianpesukoneille tarkoitettua pesuainetta. Muut pesuaineet vaahtoavat liikaa, mikä voi
heikentää astianpesukoneen suorituskykyä tai aiheuttaa toimintahäiriöitä.
Pesuaineen annostelijan täyttäminen
1. Vapauta lukitus painamalla pesuaineen
annostelijan läppää kevyesti, ja liu'uta
annostelija auki. Huomaathan, että
pesuaineen annostelijan läppä avautuu aina
ohjelman päätyttyä.
20 Suomi
DW9000M_DD68-00191L-00_FI.indd 20
2019-02-28
4:53:50
2. Lisää päälokeroon suositeltu määrä
pesuainetta.
3. Sulje läppä ja lukitse se paikalleen painamalla
sitä alaspäin.
HUOMAUTUS
Tässä astianpesukoneessa ei ole erillistä lokeroa
pesutableteille.
Ennen kuin aloitat
4. Pääset parhaisiin tuloksiin lisäämällä vähän
(n. 8 g) pesuainetta koneen luukkuun. Tämä
ylimääräinen pesuaine käytetään esipesun
aikana.
Suomi 21
DW9000M_DD68-00191L-00_FI.indd 21
2019-02-28
4:53:51
Ennen kuin aloitat
Huuhteluaine
Huuhteluaine tehostaa astianpesukoneen kuivaustoimintoa. Lisää laitteeseen huuhteluainetta, kun
käyttöpaneelissa oleva Rinse Refill indicator (Huuhteluaineen täytön ilmaisin) syttyy. Käytä vain
nestemäistä huuhteluainetta. Huuhtelujauhe tukkii lokeron aukon, jolloin astianpesukone ei toimi oikein.
HUOMIO
•
•
Älä käytä huuhteluainelokerossa mitään pesuaineita.
Älä täytä lokeroa liian täyteen. Jos huuhteluainetta on liikaa, se saattaa vuotaa yli pesun aikana.
Ennen kuin aloitat
1. Irrota suojus kääntämällä sitä vastapäivään.
2. Lisää lokeroon huuhteluaineen valmistajan
määrittelemä määrä ainetta.
3. Valitse huuhteluaineen taso väliltä
1–6 kääntämällä huuhteluaineen valitsinta.
• Mitä suurempi numero, sitä enemmän
astianpesukone käyttää huuhteluainetta.
• Korkeampi taso parantaa kuivaustehoa.
• Jos astiat ovat haalistuneita, käytä alempaa
tasoa.
4. Sulje suojus kääntämällä sitä myötäpäivään.
22 Suomi
DW9000M_DD68-00191L-00_FI.indd 22
2019-02-28
4:53:51
Suolasäiliö
HUOMIO
•
•
Käytä vain astianpesukonesuolaa. Älä käytä muita suoloja tai liuottimia. Muutoin suolasäiliö ja
vedenpehmennysjärjestelmä saattavat vaurioitua.
Jotta laite ei ruostuisi liiallisen suolamäärän tai suolapitoisen veden vuoksi, täytä suolasäiliö vasta
juuri ennen pesuohjelman käynnistämistä.
Ennen kuin aloitat
1. Avaa luukku.
2. Avaa suojus kääntämällä sitä vastapäivään.
3. Täytä suolasäiliö vedellä (tämä täytyy tehdä
vain ensimmäisellä käyttökerralla).
4. Lisää säiliöön astianpesukonesuolaa.
HUOMIO
•
•
Enimmäiskapasiteetti on noin 1 kg. Älä ylitä
enimmäiskapasiteettia.
Enimmäiskapasiteetin ylittäminen voi
vaikuttaa haitallisesti astianpesukoneen
suoritustehoon.
5. Sulje suojus kääntämällä sitä myötäpäivään.
HUOMAUTUS
•
•
Puhdista suola tai suolavesi
astianpesukoneesta Pikapesu -ohjelmalla.
Suolarakeiden koko vaikuttaa siihen, kuinka
nopeasti suola liukenee ja kuinka pian
ilmaisin (
) sammuu.
Suolan ilmaisin
Ilmaisin (
) syttyy, jos suolaa ei ole riittävästi seuraavia ohjelmia varten.
Suomi 23
DW9000M_DD68-00191L-00_FI.indd 23
2019-02-28
4:53:51
Ennen kuin aloitat
Kosketuslevyn reagointiherkkyys
Noudata seuraavia ohjeita, jotta kosketusohjainten reagointiherkkyys pysyisi muuttumattomana.
•
•
Ennen kuin aloitat
•
Kosketa painikkeita aina keskeltä yhdellä
sormella.
Älä kosketa useita painikkeita kerrallaan,
paitsi jos ohjeissa näin erikseen kehotetaan.
Puhdista käyttöpaneelin pinta säännöllisesti
pehmeällä, kostealla liinalla.
24 Suomi
DW9000M_DD68-00191L-00_FI.indd 24
2019-02-28
4:53:51
Toiminnot
Käyttöpaneeli
DW60M9970**
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
DW60M9550**
Toiminnot
DW60M9530**
01 POWER (VIRTA)
02 Ohjelmapalkki
Käynnistä tai sammuta astianpesukone painamalla tätä painiketta. Kun
pesuohjelma on päättynyt, kaikki muut ilmaisimet sammuvat ja näytössä
näytetään ”0”. Tämän jälkeen astianpesukone sammutetaan automaattisesti.
Valitse pesuohjelma astioiden likaisuuden mukaisesti painamalla ohjelman
painiketta. Ohjelman ilmaisin syttyy. Oletusohjelma on EKO.
03 Automaattipuhdistus
Puhdista astianpesukoneen sisätilat valitsemalla tämä ohjelma. Varmista, että
(vain soveltuvissa
astianpesukone on tyhjä.
malleissa)
Kun tämä valitaan, vain alatelineen suutinta käytetään ohjelma-ajan
lyhentämiseksi ja virrankulutuksen pienentämiseksi. Käytä tätä ohjelmaa
pienen astiamäärän tai alatelineessä olevien lasien pesemiseen. Valitse
Aluetehostin+ erittäin likaisille astioille.
04 Alateline (ja
Zone Booster+
(Aluetehostin+))
Zone Booster+ (Aluetehostin+): Voit parantaa pesutehoa käyttämällä
Aluetehostin+ -toimintoa. Tehokas ruisku aktivoidaan ja suunnataan kohti
alatelineen vasemmalla puolella olevia astioita. Toiminnon käyttö voi lisätä
hieman sähkönkulutusta.
HUOMIO
Varmista, että kattiloiden kahvat tai muut osat eivät estä suuttimien ja veden
ohjaimen pyörimistä.
Suomi 25
DW9000M_DD68-00191L-00_FI.indd 25
2019-02-28
4:53:52
Toiminnot
05 Nopeustehostin
(vain soveltuvissa
malleissa)
Valitse tämä toiminto, jos haluat lyhentää ohjelma-aikaa. Toiminto on
käytettävissä vain Automaattinen-, EKO-, Tehopesu- ja Helposti särkyvät
-pesuohjelmissa.
06 Kuumapesu
Valitse tämä toiminto, jos haluat nostaa pääpesun lämpötilaa pesutehon
parantamiseksi astioille, joihin on tarttunut vaikeasti irtoavia ruoantähteitä.
Toiminto on käytettävissä vain Automaattinen-, EKO- ja Tehopesu
-pesuohjelmissa.
Toiminnot
07 Puhdistus (Lukitus)
08
09
10
11
Kun tämä toiminto valitaan, veden lämpötila kohoaa loppuhuuhtelun aikana
73 °C:seen kuumapesua varten.
• Toiminto on käytettävissä Automaattinen-, EKO-, Tehopesu- ja
Automaattipuhdistus -pesuohjelmissa.
• Sitä ei voi käyttää Helposti särkyvät-, Päivittäinen 55’- ja Pikapesu
-ohjelmissa.
Lukitus: Lukitus -toiminnon avulla voit lukita kaikki muut käyttöpaneelin
painikkeet paitsi POWER (VIRTA) -painikkeen. Saat lisätietoja sivulla 37
olevasta osiosta Lukitus.
Voit valvoa ja hallita astianpesukonetta etäältä käsin Wi-Fi-yhteydellä.
Smart Control
Yhdistä astianpesukone älypuhelimeen ensimmäistä kertaa pitämällä
(vain soveltuvissa
Smart Control -painiketta painettuna. Saat lisätietoja sivulla 33 olevasta
malleissa)
SmartThings -osiosta.
Näyttää parhaillaan käytössä olevan pesuohjelman tiedot, kuten ohjelmaNäyttö
ajan, jäljellä olevan ajan, Viivekäynnistys -asetukset ja muut ohjelmakohtaiset
tiedot.
Pesuohjelman aloitusaikaa voidaan lykätä jopa 24 tuntia. Saat lisätietoja
Viivekäynnistys
sivulla 37 olevasta osiosta Viivekäynnistys.
Käynnistä ohjelma painamalla START (KÄYNNISTYS) -painiketta. Varmista,
START (KÄYNNISTYS) että luukku on kiinni.
(Cancel & Drain
Cancel & Drain (Peruuta ja tyhjennä): Peru käynnissä oleva ohjelma ja
(Peruuta ja tyhjennä)) poista vesi astianpesukoneesta pitämällä START (KÄYNNISTYS) -painiketta
painettuna 3 sekuntia.
26 Suomi
DW9000M_DD68-00191L-00_FI.indd 26
2019-02-28
4:53:52
Ilmaisimet
Lukitus -ilmaisin
Automaattipuhdistus -ilmaisin
Tämä valo syttyy, kun Automaattipuhdistus otetaan
käyttöön, ja vilkkuu 5 sekuntia 20–22 ohjelman välein.
Ohjelmalaskuri häviää, kun Automaattipuhdistus -ohjelma
on valmis, tai kun astianpesukone siirtyy 23. ohjelmaan.
Huuhteluaineen täytön
ilmaisin
Tämä valo syttyy, jos astianpesukoneesta loppuu
huuhteluaine.
Suolan loppumisen ilmaisin
(vain soveltuvissa malleissa)
Tämä valo syttyy, jos vedenpehmentimestä loppuu suola.
Toiminnot
(vain soveltuvissa malleissa)
Tämä valo syttyy, kun Lukitus otetaan käyttöön, ja vilkkuu,
jos mitä tahansa muuta paitsi POWER (VIRTA) -painiketta
painetaan.
Suomi 27
DW9000M_DD68-00191L-00_FI.indd 27
2019-02-28
4:53:52
Toiminnot
Ohjelmien yleiskuvaus
01
02
03
04
05
06
07
Toiminnot
01 Automaattinen
Tämä ohjelma havaitsee astioissa olevan lian määrän ja käynnistää
automaattisesti astioille parhaiten soveltuvan ohjelman. Ohjelmaa voi
käyttää astioissa olevan lian määrästä riippumatta.
02 EKO
Tämä ohjelma vähentää virran- ja vedenkulutusta ja soveltuu
normaalilikaisille astioille. Voit lyhentää ohjelma-aikaa valitsemalla
Nopeustehostin-toiminnon.
03 Tehopesu
Valitse tämä ohjelma, jos astiat ovat erittäin likaisia.
04 Helposti särkyvät
Valitse tämä ohjelma hieman likaisille ja helposti särkyville astioille,
kuten laseille. Kun tämä toiminto valitaan, Aluetehostin+-, Kuumapesu- ja
Puhdistus -toiminnot otetaan pois käytöstä.
05 Päivittäinen 55’
Tämä ohjelma pesee ja kuivaa astiat 55 minuutissa ja soveltuu
normaalilikaisille astioille. Kun tämä toiminto valitaan, Nopeustehostin-,
Aluetehostin+-, Kuumapesu- ja Puhdistus -toiminnot otetaan pois käytöstä.
06 Pikapesu
Valitse tämä ohjelma, jos haluat pestä hieman likaiset astiat nopeasti.
Kun tämä toiminto valitaan, Nopeustehostin-, Aluetehostin+-, Kuumapesuja Puhdistus -toiminnot otetaan pois käytöstä.
07 Automaattipuhdistus
(vain soveltuvassa
mallissa)
Voit puhdistaa astianpesukoneen sisätilat käyttämällä tätä ohjelmaa ja
pesuainetta. Varmista, että astianpesukone on tyhjä.
Jos astianpesukoneelle on tehtävä automaattipuhdistus,
Automaattipuhdistus -ilmaisin vilkkuu 5 sekuntia astianpesukoneen
käynnistämisen jälkeen. Jos käynnistät astianpesukoneen tämän
ilmaisimen vilkkuessa, ilmaisin sammuu automaattisesti.
HUOMIO
Älä käytä tätä ohjelmaa astioiden pesemiseen.
28 Suomi
DW9000M_DD68-00191L-00_FI.indd 28
2019-02-28
4:53:52
Helppo aloitus
1. Avaa luukku ja täytä astianpesukone. Varmista, että astiat ovat tyhjiä.
2. Aseta astiat tarvittaessa alatelineeseen. Jos käytät Aluetehostin+ -toimintoa, aseta astiat alatelineen
vasemmalle puolelle.
3. Lisää pesuainetta pesuaineen annostelijaan. Pääset parempiin pesutuloksiin, jos käytät myös
huuhteluainetta.
4. Paina POWER (VIRTA) -painiketta ja valitse ohjelma sekä tarvittavat toiminnot (Alateline,
Aluetehostin+, Nopeustehostin, Kuumapesu, Puhdistus). Pesuohjelmat ovat erilaisia eri malleissa.
5. Paina START (KÄYNNISTYS) -painiketta ja sulje luukku. Astianpesukone käynnistää ohjelman pari
sekuntia kestävän vedenpoiston jälkeen.
•
•
•
Toiminnot
HUOMAUTUS
Jos haluat vaihtaa jo käynnistettyä ohjelmaa, peru ohjelma pitämällä START (KÄYNNISTYS)
-painiketta painettuna 3 sekuntia. Valitse sen jälkeen uusi ohjelma.
Oletusohjelma on EKO.
Jos olet pysäyttänyt astianpesukoneen avaamalla luukun, voit jatkaa käyttöä sulkemalla luukun.
Suomi 29
DW9000M_DD68-00191L-00_FI.indd 29
2019-02-28
4:53:52
Toiminnot
Asetukset
Voit muuttaa ääniasetuksia ja säätää näytön kirkkauden haluamallesi tasolle. Muuta asetuksia
painamalla Puhdistus- ja Viivekäynnistys -painikkeita samanaikaisesti 3 sekuntia. Siirry alivalikosta
toiseen painamalla Puhdistus -painiketta, ja vahvista muutokset painamalla Viivekäynnistys -painiketta.
Ääni
U1/U0
Kirkkaus*
b0–b5
Vedenpehmennin
L0–L5
Automaattiluukku
A1/A0
* Vain soveltuvissa malleissa.
Ääni
Toiminnot
Paina Puhdistus -painiketta, kunnes näytössä näytetään ”U1” tai ”U0”. Mykistä astianpesukoneen
äänet valitsemalla ”U0” ja painamalla Viivekäynnistys -painiketta. Poista mykistys valitsemalla ”U1” ja
painamalla Viivekäynnistys -painiketta.
Näytön kirkkaus
Paina Puhdistus -painiketta, kunnes näytössä näytetään ”b0–b5”. Mitä suurempi numero, sitä
kirkkaampi näyttö. Valitse numero ja paina Viivekäynnistys -painiketta.
30 Suomi
DW9000M_DD68-00191L-00_FI.indd 30
2019-02-28
4:53:52
Vedenpehmennin
Paina Puhdistus -painiketta, kunnes näytössä näytetään ”L0–L5”. Valitse veden kovuustaso väliltä
0–5 (oletusasetus: L3) ja paina Viivekäynnistys -painiketta.
HUOMAUTUS
Jos alueesi veden kovuus on 0, astianpesukonesuolaa ei tarvitse käyttää. Astianpesukoneen veden
kovuusasetukseksi on kuitenkin asetettava 0.
Veden kovuustaso
Veden kovuus
Taso
Virvoituspehmennys/
pesuohjelma (EKOohjelma)
Suolansyöttö
°TH
mmol/L
Väli
0
<6
< 10
< 1,0
Ei
kierrätystä
Ei
Ei
1
6–14
10–25
1–2,5
1/8
Kyllä
Kyllä
2
14–23
25–40
2,5–4,0
1/5
Kyllä
Kyllä
3
23–31
40–55
4,0–5,5
1/3
Kyllä
Kyllä
4
31–40
55–70
5,5–7,0
1/2
Kyllä
Kyllä
5
> 40
> 70
> 7,0
1/1
Kyllä
Kyllä
Toiminnot
°dH
Suosittelemme käyttämään pehmeää vettä, jotta tulokset olisivat mahdollisimman hyvät. Kovassa
vedessä on epäpuhtauksia, jotka voivat heikentää pesutehoa. Vettä täytyy pehmentää, jos käytettävä
vesi on kovempaa kuin 1,0 mmol/L (6 °d saksalaisella asteikolla).
• Veden pehmentämiseen tarvitaan astianpesukonesuolaa, ja veden kovuustaso on asetettava
asuinalueen mukaisesti. Saat lisätietoja alueesi veden kovuudesta paikalliselta vesilaitokselta.
• Jos veden kovuus vaihtelee, aseta astianpesukone suurimpaan kovuuteen. Jos veden kovuuslukemat
vaihtelevat esimerkiksi välillä 6,7–9,0 mmol/L, aseta astianpesukone arvoon 9,0 mmol/L.
• Astianpesukoneen veden kovuuden oletusasetus on 3 (4,0–5,5 mmol/L). Jos asetus vastaa
asuinalueesi veden kovuutta, sitä ei tarvitse muuttaa.
Muutosten peruminen
Voit perua mitkä tahansa asetukset niitä säätäessäsi sammuttamalla astianpesukoneen POWER (VIRTA)
-painikkeesta. Yritä sen jälkeen uudelleen.
Suomi 31
DW9000M_DD68-00191L-00_FI.indd 31
2019-02-28
4:53:53
Toiminnot
Automaattiluukku
Luukku avataan automaattisesti kuivauksen
aikana kuivaustehon parantamiseksi. Kun
ohjelma on päättynyt, näytössä näytetään ”0”.
Siirry automaattiluukkutilaan painamalla
Puhdistus -painiketta, kunnes näytössä
näytetään ”A1” tai ”A0”. Ota sen jälkeen
automaattiluukkutoiminto käyttöön (A1) tai
pois käytöstä (A0) painamalla Viivekäynnistys
-painiketta.
Toiminnot
HUOMAUTUS
•
•
•
Kun luukku avautuu automaattiluukkutilassa, sitä ei voi sulkea manuaalisesti 2 minuuttiin.
Automaattiluukkutilan poistaminen käytöstä voi vaikuttaa kuivaustuloksiin. Pääset parempiin
tuloksiin käyttämällä automaattiluukkutilaa.
Automaattiluukku otetaan pois käytöstä Pikapesu -ohjelmassa.
32 Suomi
DW9000M_DD68-00191L-00_FI.indd 32
2019-02-28
4:53:53
SmartThings (Vain soveltuvissa malleissa)
Wi-Fi-yhteys
Siirry älypuhelimessa kohtaan Settings (Asetukset) ja muodosta yhteys kotisi Wi-Fi-verkkoon.
Lataa
Etsi sovelluskaupasta (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) SmartThings-sovellus
hakusanalla ”SmartThings”. Lataa ja asenna sovellus laitteeseesi.
Kirjaudu sisään
Sinun on ensiksi kirjauduttava sisään SmartThings-sovellukseen Samsung-tilillä. Luodaksesi uuden
Samsung-tilin, toimi sovelluksen ohjeiden mukaisesti. Et tarvitse erillistä sovellusta tilin luomiseen.
Toiminnot
HUOMAUTUS
Jos sinulla on Samsung-tili, käytä tiliä sisään kirjautumiseen. Rekisteröitynyt Samsung-älypuhelimen
käyttäjä kirjautuu automaattisesti sisään.
Laitteen rekisteröinti SmartThings-sovellukseen
1. Varmista, että älypuhelin on liitetty langattomaan verkkoon.
2. Valitse käyttääksesi SmartThings-sovellusta älypuhelimessa.
3. Kun viesti ” A new device is found. (Uusi laite löytyi.)”, valitse Add (Lisää).
4. Jos viestiä ei tule näkyviin, valitse + ja valitse astianpesukoneesi käytettävissä olevien laitteiden
luettelosta. Jos astianpesukoneesi ei ole luettelossa, valitse Device Type (Laitetyyppi) > Specific
Device Model (Määrätty laitemalli) ja lisää sitten astianpesukoneesi manuaalisesti.
5. Suorita astianpesukoneen yhteydenmuodostusprosessi loppuun näytön ohjeiden mukaisesti.
6. Kun prosessi on valmis, astianpesukoneesi näkyy SmartThings-sovelluksen laiteluettelossa.
Astianpesukonesovellus
Integroitu ohjaus: Voit valvoa ja ohjata astianpesukonetta niin kotona kuin liikkeellä ollessasi.
•
•
Valitse astianpesukonekuvake SmartThings-sovelluksessa. Astianpesukonesivu tulee näkyviin.
Tarkista toimintatila tai astianpesukoneeseen liittyvät ilmoitukset ja muuta valintoja tai asetuksia,
jos on välttämätöntä.
HUOMAUTUS
•
•
•
•
Tämä laite on suunniteltu ainoastaan kotitalouskäyttöön (Luokka B) ja sitä voidaan käyttää kaikissa
asuintiloissa.
Tämä laite voi aiheuttaa langatonta häirintää, eikä tämän laitteen valmistaja tai asentaja voi
toimittaa sille minkäänlaista suojausta.
Suositeltavat salausmenetelmät ovat WPA/TKIP ja WPA2/AES. Äskettäin kehitetyt Wi-Fi-protokollat
tai hyväksymättömät Wi-Fi-protokollat eivät ole tuettuja.
Ympäristön langattomat verkkoympäristöt voivat vaikuttaa langattoman verkon
vastaanottoherkkyyteen.
Suomi 33
DW9000M_DD68-00191L-00_FI.indd 33
2019-02-28
4:53:53
Toiminnot
•
•
•
•
•
•
Toiminnot
•
•
•
•
Jos internet-palveluntarjoajasi on rekisteröinyt PC-tietokoneesi MAC-osoitteen tai modeemimoduulin
pysyvään käyttöön, Samsung-astianpesukone ei pysty muodostamaan internet-yhteyttä. Ota tässä
tapauksessa yhteyttä internet-palveluntarjoajaasi.
Internet-palomuuri voi katkaista internet-yhteyden. Jos näin käy, ota yhteyttä internetpalveluntarjoajaasi.
Jos internet-yhteyden toimimattomuus jatkuu internet-palveluntarjoajan toimenpiteiden
noudattamisen jälkeen, ota yhteyttä Samsungin paikalliseen jälleenmyyjään tai huoltokeskukseen.
Katso langallisen ja langattoman reitittimen asennusohjeet käyttämäsi reitittimen käyttöoppaasta.
Samsung-astianpesukone tukee Wi-Fi 2,4 GHz:in protokollia.
Samsung-astianpesukone tukee IEEE802.11 b/g/n (2,4 GHz), Soft-AP-protokollia. (IEEE802.11n on
suositeltava)
Samsung-astianpesukoneen yhdistäminen ei-hyväksytyllä langallisella/langattomalla reitittimellä
voi epäonnistua.
SmartThings-sovellus on käytettävissä kolmannen osapuolen laitteilla Android OS 6.0 (Marshmallow)
-käyttöjärjestelmällä tai uudemmalla, Samsung-laitteissa, joissa on Android OS 5.0 (Lollipop) tai
uudempi ja iOS-laitteissa, joissa on iOS 10.0 tai uudempi (iPhone-puhelimilla sen on oltava iPhone 6
tai uudempi). Sovellus on optimoitu Samsung-älypuhelimille (Galaxy S - ja Note-sarjat).
Jotkut sovelluksen toiminnot voivat toimia eri tavoin kolmannen osapuolen laitteissa.
Sovellusta voidaan muuttaa ilman ilmoitusta suorituskyvyn parannusten vuoksi.
34 Suomi
DW9000M_DD68-00191L-00_FI.indd 34
2019-02-28
4:53:53
SmartThings
Luokka
Valvonta
Tarkistettava kohta
Kuvaus
Smart Control (Älykäs ohjaus)
Smart Control (Älykäs ohjaus) -tila näkyy
astianpesukoneessa.
Itsetarkistus
Käytä tätä tarkistaaksesi, että
astianpesukone toimii normaalisti.
Energian valvonta
Käytä tätä energian kulutuksen tilan
valvontaan.
Käynnistä/Keskeytä/Peruuta
Valitse ohjelma ja välttämättömät
valinnat ja valitse sitten Käynnistä/
Keskeytä/Peruuta käynnistääksesi
toiminnan, pysäyttääksesi tilapäisesti tai
peruuttaaksesi nykyisen toiminnan.
Oma suosikki
Lisää usein käytetyt ohjelmat ja valinnat
Omat suosikit -kohtaan myöhempää
käyttöä varten.
Viivekäynnistys
Aseta Viivekäynnistys aloittaaksesi
ohjelman aikataulunmukaisena aikana
(enintään 24 tuntia).
Ohjelma valmis
Ilmoittaa, kun nykyinen ohjelma on
lopussa.
Pesuaine
Ilmoittaa, jos astianpesukoneesta loppuu
veden pehmennyssuola tai huuhteluaine.
Ohjaus
Ilmoitus
Toiminnot
Pesun tila
Voit tarkistaa nykyisen ohjelman ja sen
valinnat sekä vaiheen jäljellä olevan
vaiheen.
Suomi 35
DW9000M_DD68-00191L-00_FI.indd 35
2019-02-28
4:53:53
Toiminnot
Avointa lähdekoodia koskeva ilmoitus
Tähän tuotteeseen sisältyvä ohjelmisto sisältää avoimen lähdekoodin ohjelmistoa. Lähdekoodi on
saatavilla kolmen vuoden ajan tuotteen viimeisestä toimituksesta lähettämällä sähköpostiviesti
osoitteeseen mailto:oss.request@samsung.com.
Lähdekoodin voi pyytää toimittamaan myös fyysisellä tietovälineellä, kuten CD-ROM-levyllä. Tästä
veloitetaan pieni maksu.
Verkko-osoite http://opensource.samsung.com/opensource/SimpleConnectTP/seq/0 johtaa
saatavilla olevan lähdekoodin lataussivulle sekä tähän tuotteeseen liittyvän avoimen lähdekoodin
käyttöoikeustietoihin. Tämä tarjous on voimassa kaikille tämän tiedon vastaanottajille.
Toiminnot
HUOMAUTUS
Samsung Electronics vakuuttaa täten, että tämä radiolaite noudattaa direktiiviä 2014/53/EU.
EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa kokonaisuudessaan seuraavassa osoitteessa:
Virallinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa http://www.samsung.com. Kirjoita laitteen
mallin nimi kohtaan Tuki > Hae tukea.
Wi-Fi-lähettimen enimmäisteho: 20 dBm / 2,412–2,472 GHz
36 Suomi
DW9000M_DD68-00191L-00_FI.indd 36
2019-02-28
4:53:53
Erikoisominaisuudet
Viivekäynnistys
Pesuohjelman aloitusaikaa voidaan lykätä jopa 24 tuntia tunnin jaksoissa. Lisää viiveaikaa painamalla
Viivekäynnistys -painiketta. Näytettävä aika on ohjelman käynnistysaika.
1. Avaa luukku ja täytä astianpesukone.
2. Voit muuttaa aikaa tunnin jaksoissa painamalla Viivekäynnistys -painiketta ja pitämällä
Viivekäynnistys -painiketta painettuna.
3. Sulje luukku ja paina START (KÄYNNISTYS) -painiketta.
HUOMAUTUS
Toiminnot
Jos haluat muuttaa viiveaikaa astianpesukoneen ollessa käytössä, käynnistä kone uudelleen painamalla
POWER (VIRTA) -painiketta.
Lukitus
Lukitus lukitsee kaikki muut astianpesukoneen painikkeet paitsi POWER (VIRTA) -painikkeen, jotta
lapset eivät pääsisi leikkimään koneella.
• Ota Lukitus käyttöön pitämällä Puhdistus -painiketta painettuna 3 sekuntia. Kun Lukitus on
käytössä, ohjelmia ja asetuksia ei voi valita eikä toimintoja käynnistää.
• Ota Lukitus pois käytöstä pitämällä Puhdistus -painiketta uudelleen painettuna 3 sekuntia.
• Lukitus pysyy käytössä myös astianpesukoneen uudelleenkäynnistämisen jälkeen. Lukitus perutaan
poistamalla se käytöstä.
Suomi 37
DW9000M_DD68-00191L-00_FI.indd 37
2019-02-28
4:53:53
Ylläpito
Puhdistaminen
Pidä astianpesukone puhtaana, jotta se toimisi tehokkaammin, kestäisi pitempään eikä sitä tarvitsisi
korjata turhaan.
Ulkopinnat
Puhdista kaikki roiskeet astianpesukoneen pinnalta välittömästi. Pyyhi roiskeet ja pöly pois laitteen
käyttöpaneelista pehmeällä, kostealla liinalla.
HUOMIO
•
•
•
Älä käytä bentseeniä, vahaa, ohentimia, kloorivalkaisuainetta, alkoholia tai mitään muitakaan
kemikaaleja. Aineet voivat haalistaa laitteen pintaa ja aiheuttaa tahroja.
Astianpesukoneen sisällä on sähköosia. Älä ruiskuta vettä suoraan astianpesukoneeseen. Suojaa
elektroniset osat kosketukselta veden kanssa.
Jos luukun paneeli on ruostumatonta terästä, puhdista se pehmeällä liinalla ja ruostumattomasta
teräksestä valmistetuille kodinkoneidelle tarkoitetulla puhdistusaineella.
Ylläpito
Sisäpinnat
Puhdista astianpesukoneen sisäpinnat säännöllisesti liasta ja ruoantähteistä. Pyyhi astianpesukoneen
sisäpinnat ja luukun sisäpinta kostealla tiskirätillä. Suosittelemme täyttämään pesuaineen annostelijan
astianpesukoneen puhdistusaineella ja käynnistämään sen jälkeen Automaattipuhdistus -ohjelman
koneen ollessa tyhjä.
Pidä ruokailuvälinealusta puhtaana kääntämällä se ympäri käytön jälkeen. Voit poistaa
ruokailuvälinealustasta tahrat ja hajut käyttämällä Automaattipuhdistus -ohjelmaa tyhjällä koneella ja
ilman pesuainetta niin kauan, kunnes alusta on huuhdottu. Pysäytä sen jälkeen ohjelma ja lisää noin
2,4 dl valkoviinietikkaa alakoriin. Sulje luukku ja jatka ohjelmaa.
HUOMIO
Älä irrota astianpesukoneen etuosassa olevaa tiivistettä (pitkä kumitiiviste, joka ympäröi koneen
suuaukkoa). Tiiviste pitää astianpesukoneen sisäosat sinetöityinä.
Poista kalkki- ja rasvakerrostumat
astianpesukoneen sisätiloista kostealla liinalla.
Voit halutessasi käyttää hieman pesuainetta ja
käynnistää sen jälkeen tyhjän koneen suurinta
huuhtelulämpötilaa käyttävällä ohjelmalla.
HUOMIO
Ole varovainen veden ohjainta siirtäessäsi, jottei
laitteen moottori vaurioituisi.
38 Suomi
DW9000M_DD68-00191L-00_FI.indd 38
2019-02-28
4:53:53
Suuttimet
Voit estää suuttimia tukkeutumasta tai puhdistaa tukkeutuneet suuttimet irrottamalla ne ja
puhdistamalla en erikseen. Ole varovainen suuttimia poistaessasi, jotteivät ne menisi rikki.
Ylempi suutin
1. Avaa luukku ja paljasta ylempi suutin
vetämällä yläteline auki.
2. Löysää ja irrota mutteri ja irrota suutin.
3. Poista tukos ja puhdista suutin.
4. Aseta suutin takaisin paikalleen ja kiristä
mutteri käsin.
5. Käännä suutinta käsin ja varmista, että se
loksahtaa kunnolla paikalleen.
Ylläpito
Yläsuutin
1. Avaa luukku ja vedä yläteline auki. Yläsuutin
näkyy ylhäällä.
2. Irrota suuttimen suojus (A) kääntämällä sitä
vastapäivään ja irrota suutin.
3. Poista tukos ja puhdista suutin.
4. Aseta suutin takaisin paikalleen ja kiristä
suojus kääntämällä sitä myötäpäivään.
5. Käännä suutinta käsin ja varmista, että se
loksahtaa kunnolla paikalleen.
Suomi 39
DW9000M_DD68-00191L-00_FI.indd 39
2019-02-28
4:53:54
Ylläpito
Suodatin
Suosittelemme puhdistamaan suodattimen kerran kuussa.
1. Avaa luukku ja poista alateline.
2. Vapauta suodattimen suojuksen lukitus
kääntämällä suodattimen kahvaa
vastapäivään.
3. Irrota suodattimen suojus ja sen alla oleva
lieriömäinen mikrosuodatin.
Ylläpito
40 Suomi
DW9000M_DD68-00191L-00_FI.indd 40
2019-02-28
4:53:54
4. Puhdista mikrosuodattimesta ja suodattimen
suojuksesta kaikki lika.
5. Huuhtele ne juoksevan veden alla ja kuivaa
ne hyvin.
Ylläpito
6. Aseta ensin suodatin ja sen jälkeen sen suojus
takaisin paikoilleen.
7. Lukitse suodatin kääntämällä sen kahvaa
myötäpäivään.
HUOMIO
Varmista, että suodattimen suojus on kunnolla kiinni. Löysä suojus voi heikentää laitteen
suodatuskykyä.
Pitkäaikainen hoito
Jos et aio käyttää astianpesukonetta pitkään aikaan, huuhtele laite ensin huolellisesti ja irrota sen
jälkeen vesiletku. Sulje vesiventtiili ja suojakytkin. Jos astianpesukoneen sisäisiin letkuihin jää vettä,
laite saattaa vaurioitua.
Suomi 41
DW9000M_DD68-00191L-00_FI.indd 41
2019-02-28
4:53:54
Vianetsintä
Tarkistettavat kohdat
Jos astianpesukoneen käytössä esiintyy ongelmia, tutustu ensin alla olevaan taulukkoon ja kokeile siinä
ehdotettuja ratkaisuja.
Ongelma
Mahdollinen syy
•
•
Luukku ei ole täysin kiinni.
•
Astianpesukone ei
käynnisty.
Toimenpide
Varmista, että luukku on suljettu
tiiviisti.
Varmista, että yläteline on
kiinnitetty kunnolla kanavan
suuttimeen.
Varmista myös, että yläteline on
asennettu oikein.
START (KÄYNNISTYS) -painiketta ei
ole painettu.
•
Tarkista näyttökoodi.
Virtajohtoa ei ole kytketty
pistorasiaan.
•
Kytke virtajohto pistorasiaan.
•
Varmista, että vesiventtiili on
auki.
Avaa käyttöpaneelin lukitus.
Lisää tyhjään
astianpesukoneeseen
pesuainetta ja käynnistä
Automaattipuhdistus. Tämä
toiminto on käytettävissä vain
tietyissä malleissa.
Laitteeseen ei tule vettä.
Vianetsintä
Käyttöpaneeli on lukittu.
Astianpesukone haisee
pahalta.
Laitteeseen on jäänyt vettä
viimeisimmän ohjelman jälkeen.
Astianpesukoneeseen
jää vettä ohjelman
jälkeen.
Poistoletku on taittunut tai tukossa.
•
•
•
Suorista letku tai poista tukos.
42 Suomi
DW9000M_DD68-00191L-00_FI.indd 42
2019-02-28
4:53:54
Ongelma
Mahdollinen syy
•
Väärä ohjelma on valittu.
•
Suodattimet ovat tukossa tai niitä ei
•
ole kiristetty kunnolla.
Pesuainetta ei ole lisätty riittävästi.
Astioihin jää
ruoantähteitä.
Vedenpaine on alhainen.
Ruiskut ovat tukossa.
•
•
•
•
Astiat on aseteltu väärin tai laite on
liian täynnä.
Annostelijassa ei ole lainkaan
huuhteluainetta tai sitä ei ole
riittävästi.
•
•
•
Laitteessa on liikaa astioita.
Astiat eivät kuivu
kunnolla.
•
Laseista ja kupeista roiskuu
vettä muille astioille konetta
tyhjennettäessä.
Useita pesutabletteja on käytetty
valitsematta Puhdistus -toimintoa.
•
Varmista, että suodattimet on
kiristetty kunnolla.
Käytä aina oikea määrä
pesuainetta.
Vedenpaineen on oltava välillä
0,05–0,8 MPa.
Puhdista ruiskut ja poista niiden
tukokset.
Järjestä astiat niin, että ne
eivät häiritse ruiskun ja/
tai pesuaineen annostelijan
toimintaa.
Tarkista suolan täytön
ilmaisin ja lisää tarvittaessa
astianpesukonesuolaa.
Lisää huuhteluainetta
annostelijaan.
Tarkista huuhteluaineen
asetukset.
Ylitäyttö voi heikentää
kuivaustehoa. Asettele astiat
suositellulla tavalla.
Tyhjennä ensin ala- ja sitten
yläteline. Näin vettä ei pääse
tippumaan ylätelineestä
alatelineessä olevien astioiden
päälle.
Vianetsintä
•
Vesi on liian kovaa.
Toimenpide
Valitse pesuohjelma astioiden
likaisuuden mukaisesti tässä
oppaassa kuvatulla tavalla.
Puhdista suodattimet.
Valitse Puhdistus -toiminto tai
käytä huuhteluainetta.
Suomi 43
DW9000M_DD68-00191L-00_FI.indd 43
2019-02-28
4:53:54
Vianetsintä
Ongelma
Astianpesukone toimii
liian äänekkäästi.
Mahdollinen syy
Astianpesukoneesta kuuluu ääntä,
kun annostelijan suojus avautuu ja
tyhjennyspumppu toimii.
Laite ei ole täysin suorassa.
Suutin osuu astioihin ja aiheuttaa
kilinää.
Toimenpide
•
Tämä on normaalia.
•
Varmista, että laite on suorassa.
•
Järjestä astiat uudelleen.
•
Käytä kuumempaa lämpötilaa
käyttävää ohjelmaa.
Astioihin jää keltainen
tai ruskea kalvo.
Syynä ovat kahvin tai teen jäämät.
Ilmaisimet eivät syty.
Virtajohtoa ei ole kytketty
pistorasiaan.
•
Kytke virtajohto pistorasiaan.
Tangot eivät pyöri
tasaisesti.
Ruoantähteet ovat tukkineet tangot.
•
Puhdista tangot.
•
Varmista, että suolan
täytön ilmaisimen ja
vedenpehmentimen
asetukset ovat asuinalueesi
vedenkovuuden mukaiset.
Varmista, että suolasäiliön kansi
on kiristetty kunnolla.
Astioiden pintaan jää
valkoista.
Vesi on liian kovaa.
Vianetsintä
•
Käyttöpaneelissa on
ilmakuplia ja naarmuja.
Suojakalvon alle on päässyt ilmaa,
ja tästä on jäänyt jälkiä.
•
Irrota käyttöpaneelin suojakalvo.
44 Suomi
DW9000M_DD68-00191L-00_FI.indd 44
2019-02-28
4:53:54
Näyttökoodi
Jos astianpesukone ei toimi, näytössä saatetaan näyttää jokin koodi. Tutustu alla olevaan taulukkoon ja
kokeile siinä ehdotettuja ratkaisuja.
Koodi
LC
Toimenpide
Vuototarkistus
• Sulje vesiventtiili. Käännä kotisi suojakytkinpaneelista astianpesukoneen
suojakytkin off-asentoon. Ota sen jälkeen yhteyttä korjaajaan. Jos ongelma jatkuu,
ota yhteyttä lähimpään Samsungin huoltoon.
Vedensyötön tarkistus
4C
•
Tarkista, onko vesiventtiili suljettu, vedensyöttö katkaistu tai vesiventtiili tai
-putki jäätynyt tai tukossa. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä lähimpään Samsungin
huoltoon.
Tyhjennystarkistus
5C
•
Sulje vesiventtiili. Tarkista, onko poistoletku tukossa tai taittunut. Tarkista, onko
pumpun sisällä oleva tyhjennysaukko tukossa. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä
lähimpään Samsungin huoltoon.
•
HC
3C
Vianetsintä
Korkean lämmityslämpötilan tarkistus
Toiminnallinen tarkistus. Lisää tyhjään astianpesukoneeseen pesuainetta ja
käynnistä jokin ohjelma. Jos ongelma jatkuu, käännä kotisi suojakytkinpaneelista
astianpesukoneen suojakytkin off-asentoon. Ota sen jälkeen yhteyttä Samsungin
huoltoon.
Pumpun toiminnan tarkistus
• Toiminnallinen tarkistus. Sammuta astianpesukone ja käynnistä se uudelleen. Jos
ongelma jatkuu, ota yhteyttä Samsungin huoltoon.
Jos jokin näyttökoodi ilmestyy näyttöön toistuvasti, ota yhteyttä lähimpään Samsungin huoltoon.
Suomi 45
DW9000M_DD68-00191L-00_FI.indd 45
2019-02-28
4:53:54
Ohjelmakaavio
Likaisuus
Ruoantähteiden määrä
Vedenkulutus (l)
Automaattinen
Hyvin vähän tai paljon
Esipesu 
Pääpesu 
Huuhtelu 
Kuumahuuhtelu 
Kuivaus 
Lopetus
9,3–16,0
Energiankulutus (kWh)
1,0–1,5
Eko
Normaali
Esipesu 
Pääpesu 
Huuhtelu 
Kuumahuuhtelu 
Kuivaus 
Lopetus
9,7
0,833 (DW60M9970**,
DW60M9550**)
Ohjelma-aika (min)
108–176
0,935 (DW60M9530**)
237
182
Likaisuus
Ruoantähteiden määrä
Helposti särkyvät
Vähän
Esipesu 
Pääpesu 
Huuhtelu 
Kuumahuuhtelu 
Kuivaus 
Lopetus
9,2
0,84
109
Päivittäinen 55’
Normaali
Pikapesu
Vähän
Pääpesu 
Huuhtelu 
Kuumahuuhtelu 
Kuivaus 
Lopetus
Pääpesu 
Huuhtelu 
Kuumahuuhtelu 
Lopetus
11,9
1,25
55
11,5
0,9
37
Ohjelmajärjestys
Ohjelmajärjestys
Ohjelmakaavio
Vedenkulutus (l)
Energiankulutus (kWh)
Ohjelma-aika (min)
•
•
Tehopesu
Paljon
Esipesu 
Pääpesu 
Huuhtelu 
Kuumahuuhtelu 
Kuivaus 
Lopetus
20,0
1,65
Päivittäinen 55’: Tässä ohjelmassa käytetään automaattiluukkutoimintoa muutaman minuutin ajan
ohjelman päättymisen jälkeen.
Pikapesu: Tässä ohjelmassa ei käytetä automaattiluukkutoimintoa eikä kuivausta.
HUOMAUTUS
•
•
•
•
Pesuaika riippuu valituista asetuksista sekä veden paineesta ja lämpötilasta.
Astianpesukone poistaa laitteen sisälle jääneen veden automaattisesti, jos laitetta ei ole käytetty
viiteen päivään.
Virrankulutus riippuu veden lämpötilasta ja/tai pestävien astioiden määrästä. Kun huuhteluaine
loppuu, pesuaika voi pidentyä ja lämpötila nousta hieman.
Jos huuhteluainetta ei käytetä, ohjelma-aika voi pidentyä ja lämpötila nousta hieman.
46 Suomi
DW9000M_DD68-00191L-00_FI.indd 46
2019-02-28
4:53:54
Liite
Kuljetus/siirtäminen
Varmista, että astianpesukone on tyhjä eivätkä sen osat ole löysällä. Tyhjennä ensin astianpesukone
seuraavien ohjeiden mukaisesti.
1. Avaa luukku ja käynnistä astianpesukone.
2. Valitse ja käynnistä EKO -ohjelma.
3. Paina START (KÄYNNISTYS) -painiketta ja sulje luukku.
4. Avaa luukku 5 sekuntia ohjelman päättymisen jälkeen.
5. Poista vesi pitämällä START (KÄYNNISTYS) -painiketta painettuna 3 sekuntia.
6. Sulje luukku.
7. Kun tyhjennys on tehty, avaa luukku.
8. Sammuta astianpesukone ja sulje vesiventtiili.
9. Irrota sekä vesiletku että poistoletku.
HUOMIO
Älä heiluta tai keinuta astianpesukonetta siirtäessäsi sitä. Astianpesukoneesta saattaa valua vettä.
Pakkassuojaus
Tyhjennä astianpesukone, jos aiot jättää sen pakkaselle alttiiseen paikkaan pitkäksi aikaa. Saat
lisätietoja edellä olevasta osiosta Kuljetus/siirtäminen.
Astianpesukoneen hävittäminen ja ympäristönsuojelu
Liite
Astianpesukone on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista. Kun haluat hävittää sen, tutustu
paikallisiin jätehuoltomääräyksiin. Katkaise virtajohto, jottei laitetta voi enää kytkeä sähköverkkoon.
Irrota luukku, jotta lapset tai eläimet eivät voisi jäädä laitteen sisälle loukkuun.
Älä käytä pesuainetta enempää kuin aineen valmistajan antamissa ohjeissa neuvotaan.
Suomi 47
DW9000M_DD68-00191L-00_FI.indd 47
2019-02-28
4:53:55
Liite
Tekniset tiedot
MALLI
Virta
Vedenpaine
Pesukapasiteetti
Nimellisteho
Mitat
(Leveys x Syvyys x Korkeus)
Paino (avattuna)
•
•
•
•
•
•
•
BU
(alleasennettava)
DW60M9970U*
DW60M9550U*
DW60M9530U*
SBI
(osittain upotettava)
DW60M9970S*
DW60M9550S*
DW60M9530S*
220–240 V~, 50 Hz
0,05–0,8 MPa
14 vakioasetusta
2000–2300 W
598 x 575 x 817 (mm)
46,0 kg
45,0 kg
FBI
(täysin upotettava)
DW60M9970B*
DW60M9550B*
DW60M9530B*
598 x 555 x 817 (mm)
45,0 kg
Laitteelle varattavan tilan mitat.
Laitteen tukemiseen ja kiinnittämiseen tarvittavat mitat sen sijoituspaikassa.
Laitteen eri osien ja sitä ympäröivän kalusteen väliset vähimmäisetäisyydet.
Ilmanvaihtoaukkojen vähimmäismitat ja niiden oikeat paikat.
Laitteen kytkentä sähköverkkoon ja mahdollisten erillisten osien väliset kytkennät.
Laite on voitava kytkeä irti sähköverkosta asennuksen jälkeen, paitsi jos laitteessa on
2-yhteensopiva kytkin. Irrottaminen voidaan varmistaa huolehtimalla pistokkeen luokse pääsystä tai
liittämällä kiinteään johdotukseen kytkin määräysten mukaisesti.
Kiinteästi asennettavia laitteita koskevissa ohjeissa kerrotaan, kuinka laite kiinnitetään tukeensa.
Johtoja ei saa kiinnittää liimalla, sillä liimaus ei ole luotettava kiinnitystapa.
Liite
48 Suomi
DW9000M_DD68-00191L-00_FI.indd 48
2019-02-28
4:53:55
Perustestaus
HUOMAUTUS
Alla olevissa kuvissa näytetään oikea, eurooppalaisiin standardeihin (EN50242: 2016) perustuva tapa
täyttää korit.
•
•
•
•
•
•
Pesukapasiteetti: 14 vakioasetusta
Yläkorin paikka: Alhaalla
Ohjelma: EKO
Huuhteluaineen asetus: 6
Tavallisen pesuaineen annostus
- 14 PS: 7 g + 28 g
Tarkista astioiden asettelu kuvista A, B ja C.
14 vakioasetusta
1
1
11
3
2
3
2
4
4
6
6
6
6
6
5
5
4
6
3
2
5
6
1
4
5
4
5
6
6
9
4
4
5
6
6
5
9
8
8
8
8
8
7
17
12
13
8
8
8
17
8
7
15
16
8
10
6
17
6
15
17
Yläteline
Alateline
14
8
8
8
8
14
6
15
Ruokailuvälineteline
Keittolautanen:
kaurahiutaleita
6
Kuppi: teetä
12
Keittolusikka:
kaurahiutaleita
2
Ruokalautanen:
kananmunaa
7
Pikkulautanen: teetä
13
Haarukka: kananmunaa
3
Ruokalautanen: lihaa
8
Lasi: maitoa
14
Veitsi
4
Jälkiruokalautanen:
pinaattia
9
15
Jälkiruokalusikka
5
Jälkiruokalautanen:
kananmunaa
Jälkiruokakulho,
keskikokoinen: pinaattia
10
Suuri kulho: lihaa
16
Teelusikka
11
Soikea vati: margariinia
17
Tarjoiluvälineet
Perustestaus
1
Suomi 49
DW9000M_DD68-00191L-00_FI.indd 49
2019-02-28
4:53:55
Tuoteseloste
ASETUS (EU) nro 1059/2010
HUOMAUTUS
”*”-merkit viittaavat eri malleihin välillä (0–9) tai (A–Z).
Toimittaja
Mallin nimi
Nimellisteho (vakioasetuksilla)
Energiatehokkuusluokka
Ympäristömerkki
Vuotuinen energiankulutus, (AEc)
(kWh/vuodessa) 1)
Perusohjelman energiankulutus,
(Et) (kWh)
Sähkönkulutus off-tilassa, Po (W)
Sähkönkulutus päälle jätettynä,
Pl (W)
Vuosittainen vedenkulutus (AWc),
(l) 2)
Perusohjelman vedenkulutus (l)
Kuivausteholuokka
Perusohjelma 3)
Perusohjelman kestoaika
Päällejättötilan kestoaika, (Tl) (min)
Ilmateitse siirtyvät melupäästöt
(dBA re 1 pW)
Saatavilla
Asennus 4)
upotettavana
SAMSUNG
DW60M9970S*
DW60M9970B*
14
DW60M9970U* DW60M9550**
DW60M9530**
14
14
14
A+++
A+++
A+++
A++
Ei
Ei
Ei
Ei
237
237
237
266
0,833
0,833
0,833
0,935
0,48
0,48
0,48
0,48
5
5
5
5
2716
2716
2716
2716
9,7
A
Eko
237
2
9,7
A
Eko
237
2
9,7
A
Eko
237
2
9,7
A
Eko
237
2
41
42
42
44
O
O
O
O
1)Perustuu 280 tavalliseen, kylmää vettä käyttävään pesuohjelmaan ja virransäästötilan
energiankulutukseen. Todellinen energiankulutus riippuu siitä, miten laitetta käytetään.
Tuoteseloste
2)Perustuu 280 tavalliseen pesuohjelmaan. Todellinen vedenkulutus riippuu siitä, miten laitetta
käytetään.
3)”Tavallisella pesuohjelmalla” tarkoitetaan sitä tavanomaista pesuohjelmaa, joka soveltuu
normaalilikaisten astioiden pesemiseen ja joka on energian- ja vedenkulutuksen kannalta
tehokkain.
4)Jos astianpesukoneessa on irrotettava työtaso, se asetetaan testikaapistoon.
50 Suomi
DW9000M_DD68-00191L-00_FI.indd 50
2019-02-28
4:53:55
Muistiinpanoja
Suomi 51
DW9000M_DD68-00191L-00_FI.indd 51
2019-02-28
4:53:55
KYSYMYKSET JA KOMMENTIT
MAA
SOITA
TAI VIERAILE VERKKOSIVUILLAMME
DENMARK
707 019 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
NORWAY
21629099
www.samsung.com/no/support
SWEDEN
0771 726 786
www.samsung.com/se/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Specjalistyczna infolinia do obsługi zapytań
dotyczących telefonów komórkowych:
801-672-678*
* (opłata według taryfy operatora)
http://www.samsung.com/pl/
support/
GERMANY
06196 77 555 66 *HHP
06196 77 555 77 *OTH
www.samsung.com/de/support
DD68-00191L-00
DW9000M_DD68-00191L-00_FI.indd 52
2019-02-28
4:53:56
Opvaskemaskine
Brugervejledning
DW60M9970**/DW60M9550**/DW60M9530**
DW9000M_DD68-00191L-00_DA.indd 1
2019-02-28
4:52:47
Indhold
Sikkerhedsoplysninger
4
Indhold
Det skal du vide om sikkerhedsinstruktioner
Vigtige sikkerhedssymboler
Instruktioner om WEEE
Vigtige sikkerhedsforanstaltninger
Instruktioner når du bruger opvaskemaskinen
Instruktioner om beskyttelse af dine børn
Instruktioner om installation af opvaskemaskinen
4
4
5
6
8
10
11
Før du starter
14
Opvaskemaskinen i korte træk
Genstande, der ikke er egnede til at komme i opvaskemaskinen
Vandreflektor
Grundlæggende brug af kurve
Vejledning vedrørende opvaskemiddel
Saltbeholder
Touchpad’ens reaktionsevne
14
15
15
16
20
23
24
Handlinger
25
Betjeningspanel
Programoversigt
Enkle trin til at komme i gang
Indstillinger
SmartThings (Kun relevante modeller)
Specialfunktioner
25
28
29
30
33
37
Vedligeholdelse
38
Rengøring
Langsigtet pleje
38
41
Problemløsning
42
Kontrolpunkter
Informationskoder
42
45
2 Dansk
DW9000M_DD68-00191L-00_DA.indd 2
2019-02-28
4:52:47
46
Tillæg
47
Transport/omplacering
Beskyt imod frost
Bortskaffelse af opvaskemaskinen og hjælp til miljøet
Specifikationer
47
47
47
48
Til standardtest
49
14 kuverter
49
Produktoversigt
50
Indhold
Programoversigt
Dansk 3
DW9000M_DD68-00191L-00_DA.indd 3
2019-02-28
4:52:47
Sikkerhedsoplysninger
Til lykke med din nye Samsung opvaskemaskine. Denne vejledning indeholder vigtige
informationer om installation, brug og vedligeholdelse af apparatet. Tag dig tid til at
læse vejledningen for at få fuldt udbytte af din opvaskemaskines mange fordele og
funktioner.
Sikkerhedsoplysninger
Det skal du vide om sikkerhedsinstruktioner
Læs denne vejledning omhyggeligt for at sikre, at du er klar over, hvordan du sikkert
og effektivt betjener de omfattende muligheder og funktioner i dit nye apparat, og gem
den et sikkert sted i nærheden af apparatet til fremtidig brug. Brug kun dette apparat
til det beregnede formål som beskrevet i denne brugervejledning.
Advarsler og vigtige sikkerhedsanvisninger i denne brugervejledning omfatter ikke
alle mulige forhold og situationer, som kan forekomme. Det er dit ansvar at bruge sund
fornuft, forsigtighed og omhyggelighed, når du installerer, vedligeholder og betjener
opvaskemaskinen.
Da følgende betjeningsinstruktioner omfatter forskellige modeller, kan de egenskaber,
din opvaskemaskine har, være lidt anderledes end dem, der er beskrevet i denne
brugervejledning, og alle advarselstegn er muligvis ikke relevante. Hvis du har
spørgsmål, bedes du kontakte dit nærmeste servicecenter eller finde hjælp og
informationer online på www.samsung.com.
Vigtige sikkerhedssymboler
Det betyder ikonerne og skiltene i denne brugervejledning:
ADVARSEL
Farer eller usikre fremgangsmåder, som kan medføre alvorlig personskade og/eller
materiel skade.
FORSIGTIG
Farer eller usikre fremgangsmåder, som kan medføre personskade og/eller materiel
skade.
BEMÆRK
Indikerer, at der er risiko for personskade eller materiel skade.
Disse advarselssymboler er angivet for at forhindre, at du eller andre kommer til skade.
Følg dem nøje.
Gem disse instruktioner et sikkert sted, og sørg for, at alle nye brugere er fortrolige
med indholdet. Giv dem videre til den næste ejer.
4 Dansk
DW9000M_DD68-00191L-00_DA.indd 4
2019-02-28
4:52:48
Instruktioner om WEEE
Sikkerhedsoplysninger
Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk
udstyr)
(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)
Denne mærkning på produktet, på tilbehør eller i manualen
betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks.
oplader, headset og USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen
med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For
at forebygge skadelige virkninger på menneskers helbred
eller miljøet skal disse genstande bortskaffes adskilt fra
andre typer af affald og indleveres på en genbrugsplads
med henblik på genindvinding. Husholdninger bør kontakte
enten den forhandler, hvor produktet blev købt eller de lokale
myndigheder for detaljer om, hvor og hvordan disse genstande
kan genbruges miljømæssigt sikkert.
Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt
produktet, eller kommunen for nærmere oplysning om, hvor og
hvordan de kan indlevere produkt og tilbehør med henblik på
miljøvenlig genindvinding.
Professionelle brugere bør kontakte deres leverandør og
undersøge vilkårene og betingelserne i indkøbsaftalen. Dette
produkt og dets elektroniske tilbehør bør ikke blandes med
andet kommercielt affald til bortskaffelse.
Du kan finde informationer om Samsungs miljøforpligtelser og lovgivningsmæssige
forpligtelser, der er produktspecifikke, som f.eks. REACH, på samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Dansk 5
DW9000M_DD68-00191L-00_DA.indd 5
2019-02-28
4:52:48
Sikkerhedsoplysninger
Vigtige sikkerhedsforanstaltninger
Sikkerhedsoplysninger
For at mindske risikoen for brand, elektrisk stød eller personskade
når du bruger dit apparat, skal du følge grundlæggende
sikkerhedsforanstaltninger, inklusive følgende:
1. Dette apparat må ikke anvendes af personer (inklusive børn) med
nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale færdigheder eller
manglende erfaring og viden, hvis de ikke har fået oplæring
eller instruktion vedr. brug af apparatet af en person, der er
ansvarlig for deres sikkerhed.
2. Ved brug i Europa: Apparatet kan anvendes af børn på 8 år og
derover og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller
mentale færdigheder eller manglende erfaring og viden, hvis de
har fået oplæring eller instruktioner om sikker brug af apparatet
og forstår, hvilke farer det medfører. Børn bør ikke lege med
apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse bør ikke udføres
af børn uden overvågning.
3. Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
4. Hvis strømstikket bliver beskadiget, skal det skiftes ud af
fabrikanten, dets servicetekniker eller en lignende kvalificeret
person for at undgå uheld.
5. De nye slangesæt, der leveres med apparatet, skal anvendes, og
de gamle slangesæt bør ikke genanvendes.
6. For apparater med ventilationsåbninger i kabinettet må
åbningerne ikke spærres af et tæppe.
6 Dansk
DW9000M_DD68-00191L-00_DA.indd 6
2019-02-28
4:52:48
7. Ved brug i Europa: Børn på under 3 år bør holdes væk, hvis de
ikke hele tiden er under opsyn.
Sikkerhedsoplysninger
8. FORSIGTIG: For at forhindre en fare på grund af utilsigtet
nulstilling af termosikringen må dette apparat ikke
strømforsynes gennem en ekstern enhed, som f.eks. en timer,
eller sluttes til et kredsløb, der regelmæssigt tændes og slukkes
af elforsyningsvirksomheden.
9. ADVARSEL: Knive og andre spidse genstande skal lægges i
kurven med spidserne vendende nedad eller anbringes vandret.
Dette apparat er beregnet til anvendelse i husholdninger og
lignende anvendelsesområder, som f.eks.:
• medarbejderkøkkener i butikker, kontorer og andre
arbejdsområder,
• stuehuse,
• af gæster på hoteller, moteller og andre private beboelsesmiljøer,
• miljøer af bed and breakfast-typen.
Dansk 7
DW9000M_DD68-00191L-00_DA.indd 7
2019-02-28
4:52:48
Sikkerhedsoplysninger
Instruktioner når du bruger opvaskemaskinen
Sikkerhedsoplysninger
Denne opvaskemaskine er ikke designet til kommerciel brug. Den er beregnet til brug i
private husholdninger og i tilsvarende arbejds- og beboelsesmiljøer, som f.eks.:
• Butikker
• Kontorer og udstillinger
og af beboere på etablissementer som f.eks.:
• Kollegier og gæstehytter.
Den må kun bruges i private husholdninger som specificeret i denne brugervejledning
til rengøring af service og bestik i hjemmet. Al anden brug understøttes ikke af
producenten og kan være skadelig.
Producenten kan ikke holdes ansvarlig for skader forårsaget af forkert eller ukorrekt
brug eller betjening.
Brug ikke opløsningsmidler i opvaskemaskinen. Eksplosionsfare.
Indånd eller indtag ikke opvaskemiddel til opvaskemaskinen. Maskinopvaskemidler
indeholder irriterende og ætsende ingredienser, der kan medføre forbrænding i næsen,
mund og svælg, hvis det indtages, eller det kan forhindre vejrtrækning. Kontakt straks
en læge, hvis opvaskemiddel er indtaget eller inhaleret.
Undgå at lade lågen stå åben, hvis det ikke er nødvendigt, da du kan falde over den.
Sid ikke på eller læn dig op af den åbne låge. Dette kan få opvaskemaskinen til at tippe
og blive beskadiget, og du kan komme til skade.
8 Dansk
DW9000M_DD68-00191L-00_DA.indd 8
2019-02-28
4:52:48
Brug kun opvaskemiddel og afspændingsmiddel beregnet til opvaskemaskiner i private
husholdninger. Brug ikke opvaskemiddel til håndopvask.
Sikkerhedsoplysninger
Brug ikke stærke, syreholdige rengøringsmidler.
Fyld ikke pulver eller flydende opvaskemiddel i beholderen til afspændingsmiddel.
Dette kan medføre alvorlig skade på beholderen.
Hvis der ved en fejl fyldes pulver eller flydende opvaskemiddel i saltbeholderen, kan
det medføre skade på enheden til blødgøring af vand. Sørg for, at du har taget den
rigtige pakke med opvaskesalt, inden du fylder saltbeholderen.
Brug kun specielt groft, kornet opvaskesalt til reaktivering, da andre salttyper kan
indeholde uopløselige tilsætningsstoffer, der kan påvirke blødgøringsenhedens
funktion.
I et apparat med en bestikkurv (afhænger af modellen), vaskes og tørres bestik bedre,
hvis det placeres effektivt i kurven med håndtagene nedad. Men for at undgå at komme
til skade skal du anbringe knive og gafler mv. med håndtagene opad.
Plastgenstande, der ikke kan tåle at blive vasket i varmt vand, som f.eks.
engangsbeholdere af plastic eller plastbestik og -service, bør ikke kommes i
opvaskemaskinen. De høje temperaturer i opvaskemaskinen kan få dem til at smelte
eller miste faconen.
På modeller med funktionen Udskudt start skal man sørge for, at sæbeskuffen er tør, før
der tilsættes opvaskemiddel. Aftør om nødvendigt. Opvaskemidlet vil klumpe, hvis det
kommer i en dampfyldt sæbeskuffe og ikke kan opløses fuldstændigt.
Knive og andre spidse genstande skal lægges i kurven med spidserne vendende nedad
eller anbringes vandret.
Dansk 9
DW9000M_DD68-00191L-00_DA.indd 9
2019-02-28
4:52:48
Sikkerhedsoplysninger
Instruktioner om beskyttelse af dine børn
Sikkerhedsoplysninger
Dette apparat er ikke legetøj! For at undgå risiko for personskade skal du holde børn
forsvarligt borte og ikke tillade, at de leger i eller omkring opvaskemaskinen eller at
bruge kontrollerne. De forstår ikke de potentielle farer, de udsættes for. De skal altid
være under opsyn, når du arbejder i køkkenet. Der er også fare for, at legende børn kan
lukke sig selv inde i opvaskemaskinen.
Apparatet kan anvendes af børn på 8 år og derover og personer med nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale færdigheder eller manglende erfaring og viden, hvis de har
fået oplæring eller instruktioner om sikker brug af apparatet og forstår, hvilke farer det
medfører. Børn bør ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse bør
ikke udføres af børn uden overvågning.
Større børn må kun anvende opvaskemaskinen, når dens betjening er forklaret tydeligt
for dem, og når de er i stand til sikkert at genkende farerne ved forkert brug.
OPBEVAR OPVASKEMIDLER UTILGÆNGELIGT FOR BØRN!
Maskinopvaskemidler indeholder irriterende og ætsende ingredienser, der kan medføre
forbrænding i munden, næsen og svælget, hvis det indtages, eller det kan forhindre
vejrtrækning.
Hold børn borte fra opvaskemaskinen, når lågen er åben. Der kan stadig være rester af
opvaskemiddel i kammeret.
Kontakt straks en læge, hvis dit barn indtager eller inhalerer opvaskemiddel.
10 Dansk
DW9000M_DD68-00191L-00_DA.indd 10
2019-02-28
4:52:48
Instruktioner om installation af opvaskemaskinen
Sikkerhedsoplysninger
Før apparatet stilles op, skal du tjekke, om der er tegn på udvendige, synlige skader. Du
må under ingen omstændigheder bruge et beskadiget apparat. Et beskadiget apparat
kan være farligt.
Opvaskemaskinen må kun sluttes til elforsyningen via et passende stik med afbryder.
Der skal være nem adgang til det elektriske skik, når opvaskemaskinen er monteret,
så den når som helst nemt kan kobles fra el-forsyningen. (Se Opvaskemaskinen i korte
træk afsnittet på side 14.)
Der må ikke være nogen elektriske stik bag opvaskemaskinen. Der er fare for
overophedning og brandrisiko, hvis opvaskemaskinen bliver skubbet op mod et stik.
Opvaskemaskinen må ikke installeres under en komfurplade. De høje, strålende
temperaturer, der nogle gange genereres af en komfurplade, kan beskadige
opvaskemaskinen. Af samme årsag må den ikke installeres ved siden af åben ild eller
andre apparater, der afgiver varme, som f.eks. varmeapparater o.l.
Slut ikke opvaskemaskinen til elforsyningen, før den er fuldt installeret og alle
justeringer af lågens fjedre er foretaget.
Inden apparatet tilsluttes: Kontrollér, at tilslutningsdataene på typeskiltet (spænding
og strømforbrug) svarer til elforsyningens data. Er du i tvivl, skal du kontakte en
autoriseret el-installatør.
Dette apparats elektriske sikkerhed kan kun garanteres, når der er sammenhæng
mellem det og en effektiv jordforbindelse. Det er vigtigst, at de grundlæggende
sikkerhedskrav er opfyldt og regelmæssigt afprøves, og er der tvivl, skal det elektriske
system i huset kontrolleres af en autoriseret el-installatør.
Producenten kan ikke gøres ansvarlig for konsekvenserne af et utilstrækkeligt
jordforbindelsessystem (f.eks. elektrisk stød).
Dansk 11
DW9000M_DD68-00191L-00_DA.indd 11
2019-02-28
4:52:48
Sikkerhedsoplysninger
Slut ikke apparatet til elforsyningen med en fordelerdåse eller et forlængerkabel. Disse
garanterer ikke apparatets nødvendige sikkerhed (f.eks. fare for overophedning).
Sikkerhedsoplysninger
Apparatet må kun installeres i mobile installationer, som f.eks. skibe, hvis en autoriseret
el-installatør har foretaget en risikovurdering af installationen.
Vandtilslutningens plastindkapsling indeholder en elektrisk komponent. Indkapslingen
må ikke nedsænkes i vand.
Slangen til Aqua-stop indeholder elektriske ledninger. Afkort aldrig
vandtilførselsslangen, heller ikke hvis den er for lang.
Installation, vedligeholdelse og reparationer må kun udføres en passende
kvalificeret og kompetent person i nøje overensstemmelse med nationale og lokale
sikkerhedsbestemmelser. Reparationer og andet arbejde, der udføres af ikkekvalificerede personer, kan være farlige. Producenten kan ikke gøres ansvarlig for ikkeautoriseret arbejde.
Det integrerede vandtætningssystem beskytter mod vandskade, hvis følgende
betingelser er overholdt:
• Opvaskemaskinen er installeret korrekt og er i lod.
• Opvaskemaskinen er vedligeholdt korrekt og dele bliver udskiftes, når det kan ses, at
dette er nødvendigt.
• Stophanen bliver lukket, når apparatet ikke anvendes i en længere periode (f.eks. i
ferier).
• Vandtætningssystem fungerer også, selvom apparatet er slukket. Men apparatet skal
være sluttet til el-forsyningen.
Et beskadiget apparat kan være farligt. Hvis opvaskemaskinen bliver beskadiget, så
sluk for den ved kontakten, og kontakt din forhandler eller serviceafdelingen.
Uautoriserede reparationer kan medføre uforudsete farer for brugeren. Dette kan
producenten ikke holdes ansvarlig for. Reparationer må kun udføres af en godkendt
servicetekniker.
Defekte komponenter må kun udskiftes med originale reservedele. Apparatets sikkerhed
kan kun garanteres, når sådanne dele monteres.
12 Dansk
DW9000M_DD68-00191L-00_DA.indd 12
2019-02-28
4:52:48
Kobl altid opvaskemaskinen fra elforsyningen ved vedligeholdelsesarbejde (sluk på
stikkontakten, og tag stikket ud).
Sikkerhedsoplysninger
Hvis tilslutningskablet er beskadiget, skal det udskiftes med et specialkabel, der kan
leveres fra producenten. Af sikkerhedsmæssige årsager må dette kun monteres af
serviceafdelingen eller af en autoriseret servicetekniker.
I lande med områder, der hjemsøges af kakerlakker eller andre skadedyr, skal du være
særlig opmærksom på hele tiden at holde apparatet og omgivelserne helt rene. Enhver
skade, der skyldes kakerlakker eller andre skadedyr, er ikke dækket af garantien.
I tilfælde af fejl eller under rengøring er apparatet kun fuldstændigt isoleret fra
elforsyningen, når:
• det slukkes på stikkontakten, og stikket tages ud, eller
• der slukkes for det på hovedafbryderen, eller
• hovedsikringen er frakoblet, eller
• den udtagelige sikring er fjernet (i lande hvor dette er muligt).
Forsøg ikke at foretage nogen ændringer af apparatet, medmindre dette er godkendt af
producenten.
Åbn aldrig apparatets kabinet. At arbejde med elektriske forbindelser eller komponenter
og mekaniske dele er særdeles farligt og kan medføre driftsfejl eller elektrisk stød.
Så længe apparatet er dækket af garantien, må reparationer kun udføres af en
servicetekniker, der er godkendt af producenten. Ellers gælder garantien ikke.
Ved installation af produktet skal du sørge for, at der er plads øverst, til venstre for,
til højre for og bagved produktet for at sikre korrekt ventilation. Hvis der ikke er
tilstrækkelig plads mellem produktet og afløbet, kan det beskadige afløbet, eller der kan
gro skimmel.
Sørg for, at opvaskemaskinens indstilling for hårdhedsgrad er korrekt i forhold til dit
område. (Se Blødgøringsmiddel afsnittet på side 31.)
Dansk 13
DW9000M_DD68-00191L-00_DA.indd 13
2019-02-28
4:52:48
Før du starter
Følg disse instruktioner nøje for at sikre korrekt installation af opvaskemaskinen og for
at forhindre ulykker under opvask.
Opvaskemaskinen i korte træk
01
Før du starter
02
03
04
05
06
07
08
01 Øverste dyse
02 Underste dyse
03 Saltbeholder
04 Vandreflektor
05 Dispenser
06 Betjeningspanel
07 Låge
08 Sokkel
Øverste kurv
Nederste kurv
Bestikbakke
14 Dansk
DW9000M_DD68-00191L-00_DA.indd 14
2019-02-28
4:52:49
FORSIGTIG
•
•
Vask ikke genstande, der er dækket med aske, sand, voks, smørefedt eller maling.
Disse materialer beskadiger opvaskemaskinen. Aske opløses ikke og vil spredes inde
i opvaskemaskinen.
Fjern madrester, som f.eks. ben, frugtkerner mv., og affald, som f.eks. tandstikker,
papirservietter m.v., fra dit service. Madrester og affald kan støje, medføre
funktionsfejl i opvaskemaskinen og beskadige din opvaske og opvaskemaskinen.
Før du starter
Genstande, der ikke er egnede til at komme i opvaskemaskinen
ADVARSEL
Vask kun genstande, såsom glas, porcelæn og bestik, som producenten angiver, kan tåle
maskinopvask. Vask ikke aluminium (f.eks. fedtfiltre). Aluminium kan blive beskadiget af
opvaskemaskinen, eller i ekstreme tilfælde kan der opstå en alvorlig kemisk reaktion.
Vask ikke følgende genstande i opvaskemaskinen.
• Genstande af kobber, messing, tin, elfenben og aluminium eller genstande med
klæbestof
• Genstande af ikke-varmebestandigt plast
• Kunsthåndværker, antikviteter, værdifulde vaser og dekorative glasvarer
• Lertøj eller glaseret keramik
• Bestik og service af træ eller genstande med trædele
• Skrøbelige glasvarer eller glasvarer indeholdende blykrystal Der kan forekomme
pletter på glas, der vaskes ofte.
BEMÆRK
Sølvtøj, som har været i kontakt med mad, der indeholder svovl, kan blive misfarvede.
Mad, der indeholder svovl, inkluderer æggeblommer, løg, mayonnaise, sennep, fisk, fisk
i saltlage og marinader.
Vandreflektor
Vandreflektoren registrerer automatisk hindringer inde i opvaskemaskinen, som kan
interferere med reflektorens signal. Hvis der registreres en hindring, blinker "0", og
opvaskemaskinen bipper i adskillige minutter. Fjern hindringen, hvis det sker.
Dansk 15
DW9000M_DD68-00191L-00_DA.indd 15
2019-02-28
4:52:49
Før du starter
Grundlæggende brug af kurve
Justering af højde
Du kan justere højden på den øverste kurv, så den nederste kurv kan rumme større
service. Afhængigt af højden på den øverste kurv, kan den nederste kurv rumme
tallerkener på op til 31 cm i diameter, og den øverste kurv kan rumme tallerkener på op
til 19 cm i diameter.
Før du starter
Sådan hæves den øverste kurv
Træk den øverste kurv opad.
Justeringshåndtaget klikker, og den
øverste kurv kan hæves.
Sådan sænkes den øverste kurv
Tag fat om begge justeringshåndtag i
både venstre og højre side på den øverste
kurv, og tryk jævnt nedad.
FORSIGTIG
•
•
Justér højden på den øverste kurv,
før du sætter opvask i maskinen. Hvis
du justerer kurven, efter du har sat
opvask i maskinen, kan opvasken blive
beskadiget.
Sørg for at tage fat om begge håndtag
under justering, da opvaskemaskinens
dør muligvis ellers ikke lukker korrekt.
16 Dansk
DW9000M_DD68-00191L-00_DA.indd 16
2019-02-28
4:52:49
Sådan fjernes den øverste kurv
Før du starter
Du kan fjerne den øverste kurv ved at trække den helt ud og derefter løfte den let for
at fjerne den. Se de illustrerede trin i figurerne ovenfor.
FORSIGTIG
•
•
Opvaskemaskinen må ikke betjenes uden den øverste kurv. Hvis det sker,
forekommer der støj, og opvaskemaskinen fungerer muligvis ikke korrekt.
Da den øverste kurv kan fjernes, skal den indsættes korrekt for at sikre, at
opvaskemaskinen fungerer på normal vis.
Ifyldning af opvask
I den nederste kurv
Fyld køkkentøj (gryder, pander mv.) med
en diameter op til 31 cm i den nederste
kurv. Den nederste kurv er specielt
designet til fade, suppeskåle, tallerkener,
gryder, låg og kasseroller.
Sæt tallerkener i den midterste række,
således at forsiden af en tallerken vender
mod bunden af den næste tallerken.
Sæt store genstande, såsom pander og
gryder, i opvaskemaskinen med bunden
opad. Vi anbefaler, at kopper, glas og små
tallerkener anbringes i den øverste kurv.
Dansk 17
DW9000M_DD68-00191L-00_DA.indd 17
2019-02-28
4:52:50
Før du starter
I Zone Booster+-områderne
Før du starter
For mere effektiv rengøring anbringes
store genstande i venstre side i
den underste kurv — Zone Booster+
-områderne. Funktionen Zone Booster+
leverer kraftigere vandstråler til Zone
Booster+ -områderne. Sørg for, at
grydehåndtag og andre genstande
ikke påvirker dysernes rotation og
vandreflektoren.
I den øverste kurv
Den øverste kurv er til små tallerkener,
kaffekrus, glas og plasticgenstande. Sørg
for, at opvasken ikke påvirker dysens
rotation. Dysen er anbragt i bunden af
den øverste kurv. (Kontrollér dette ved at
dreje dysen med hånden.)
Når du fylder opvask i maskinen, så træk
den øverste kurv tilstrækkelig langt
ud, så du kan fylde den uden at ramme
bordpladen ovenover.
18 Dansk
DW9000M_DD68-00191L-00_DA.indd 18
2019-02-28
4:52:50
Brug af glasstøtten
Glasstøtten er særlig velegnet til vinglas.
Hæng vinglassene på tapperne på
glasstøtten. Fold glasstøtten tilbage, når
den ikke er i brug.
FORSIGTIG
Før du starter
Justér ikke niveauet for den øverste kurv,
når glasstøtten er slået op. Dette gør det
umuligt at justere den øverste kurv.
Bestikbakke
•
•
Bestikbakken er mest velegnet til
spisebestik og tilberednings- eller
serveringsredskaber. Placér spisebestik
eller redskaber i bestikbakken.
For at opnå de beste resultater skal
meget snavsede genstande anbringes i
standard-bestikkurven.
BEMÆRK
Bestikbakken kan fjernes, hvis der er
brug for mere plads til større genstande i
den øverste kurv.
Placér genstande som ønsket
Dansk 19
DW9000M_DD68-00191L-00_DA.indd 19
2019-02-28
4:52:50
Før du starter
Vejledning vedrørende opvaskemiddel
Alle opvaskecyklusser kræver opvaskemiddel i rummet til opvaskemiddel. Anvend
en passende mængde opvaskemiddel til det valgte program for at sikre den bedste
ydeevne.
ADVARSEL
•
Før du starter
•
Opvaskemiddel må ikke indtages. Undgå at indånde dampene fra opvaskemidlet.
Opvaskemiddel indeholder irriterende og ætsende ingredienser, der kan give
vejrtrækningsbesvær. Hvis du har indtaget opvaskemiddel eller indåndet dampene
fra opvaskemidlet, skal du straks kontakte en læge.
Opbevar opvaskemiddel utilgængeligt for børn.
FORSIGTIG
Brug kun maskinopvaskemiddel. Andre typer opvaskemiddel producerer for meget
skum, og det kan forringe opvaskemaskinens ydeevne eller medføre funktionsfejl.
Sådan fyldes sæbeskuffen
1. Tryk forsigtigt på flappen til
sæbeskuffen for at låse den op, og
skub for at åbne den. Bemærk, at
flappen til sæbeskuffen åbner ved
afslutningen af hvert program.
20 Dansk
DW9000M_DD68-00191L-00_DA.indd 20
2019-02-28
4:52:50
2. Kom den anbefalede mængde
opvaskemiddel i hovedsæberummet.
3. Luk flappen, og tryk ned for at låse
den.
BEMÆRK
Denne opvaskemaskine har ikke et
separat rum til opvasketabs.
Før du starter
4. For de bedste resultater påføres en
lille mængde (ca. 8 g) opvaskemiddel
på døren. Det yderligere
opvaskemiddel aktiveres under
processen med forvask.
Dansk 21
DW9000M_DD68-00191L-00_DA.indd 21
2019-02-28
4:52:51
Før du starter
Afspændingsmiddel
Afspændingsmiddel forbedrer opvaskemaskinens tørreevne. Når indikatoren for
afspændingsmiddel lyser på betjeningspanelet, skal du påfylde afspændingsmiddel.
Brug kun flydende afspændingsmiddel. Afspændingsmiddel i pulverform vil klumpe i
beholderens åbning og medføre, at opvaskemaskinen ikke fungerer korrekt.
FORSIGTIG
Før du starter
•
•
Påfyld ikke nogen form for opvaskemiddel i beholderen til afspændingsmiddel.
Overfyld ikke beholderen. For meget afspændingsmiddel kan løbe over under et
program.
1. Drej hætten mod uret for at fjerne
den.
2. Fyld beholderen med
afspændingsmiddel som angivet af
producenten af afspændingsmidlet.
3. Drej indstillingen for
afspændingsmiddel til en værdi
mellem 1 og 6.
• Jo højere tal, jo mere
afspændingsmiddel bruger
opvaskemaskinen.
• Vælg et højere niveau for forbedret
tørreevne.
• Skift til et lavere niveau, hvis der
forekommer misfarvninger på
opvasken.
4. Drej hætten med uret for at lukke.
22 Dansk
DW9000M_DD68-00191L-00_DA.indd 22
2019-02-28
4:52:51
Saltbeholder
FORSIGTIG
•
•
Brug kun salt specifikt beregnet til opvaskemaskine. Brug ikke andre typer af
salt eller opløsningsmiddel. Dette kan beskadige saltbeholderen og systemet til
blødgøring af vandet.
For at forhindre rust på grund af en for stor mængde af salt eller saltholdigt vand,
skal du altid fylde saltbeholderen lige før et vaskeprogram startes.
Før du starter
1. Åbn lågen.
2. Drej hætten mod uret for at åbne den.
3. Fyld saltbeholderen med vand
(kun nødvendigt, når du tænder for
apparatet første gang)
4. Fyld opvaskesalt i
FORSIGTIG
•
•
Den maksimale kapacitet er ca. 1 kg.
Overskrid ikke kapaciteten.
Hvis kapaciteten overskrides, kan det
påvirke opvaskemaskinens ydeevne.
5. Drej hætten med uret for at lukke.
BEMÆRK
•
•
Kør programmet Hurtig for at
fjerne salt eller saltholdigt vand fra
opvaskemaskinen.
Afhængigt af saltkornenes størrelse
kan det tage noget tid, før saltet
opløses og indikatoren (
) slukker.
Saltindikator
Indikatoren (
) tænder, hvis der ikke er nok salt til de næste mange programmer.
Dansk 23
DW9000M_DD68-00191L-00_DA.indd 23
2019-02-28
4:52:51
Før du starter
Touchpad’ens reaktionsevne
For at forhindre, at kontrolknapperne på touchpad'en deres reaktionsevne, skal du følge
disse instruktioner:
•
•
Før du starter
•
Berør midten af hver tast med én
finger.
Berør ikke mere end én tast ad
gangen, medmindre du får besked om
det.
Rengør regelmæssigt
betjeningspanelets overflade med en
blød, fugtig klud.
24 Dansk
DW9000M_DD68-00191L-00_DA.indd 24
2019-02-28
4:52:51
Handlinger
Betjeningspanel
DW60M9970**
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
DW60M9550**
Handlinger
DW60M9530**
01 POWER (TÆND/
SLUK)
Tryk for at tænde eller slukke for opvaskemaskinen. Når et program er slut,
slukker alle indikatorer med “0” på displayet. Herefter slukker opvaskemaskinen
automatisk.
02 Programlinje
Tryk for at vælge et program i forhold til, hvor snavset din opvask er.
Den tilsvarende programindikator tænder. Standardprogrammet er ØKO.
03 Selvrens (kun
udvalgte modeller)
Vælg dette program for at rengøre den indvendige del af opvaskemaskinen.
Sørg for, at opvaskemaskinen er tom.
Hvis dette vælges, aktiveres kun dyserne for den nederste kurv for at reducere
både den tid, programmet tager, og strømforbruget. Brug denne funktion til at
vaske små mængder opvask eller glas, der anbragt i den nederste kurv. Vælg
indstillingen Zone Booster+ for at vaske meget snavsede genstande.
04 Nederste kurv (med
Zone Booster+)
Zone Booster+: Brug Zone Booster+ til at forbedre rengøringsevnen. En kraftig
stråle aktiveres og rettes mod genstande i venstre side af den nederste kurv.
Denne indstilling kan øge strømforbruget lettere.
FORSIGTIG
Sørg for, at grydehåndtag og andre genstande ikke påvirker dysernes rotation
og vandreflektoren.
Dansk 25
DW9000M_DD68-00191L-00_DA.indd 25
2019-02-28
4:52:52
Handlinger
05 Hastighedsbooster
(kun udvalgte
modeller)
Vælg denne indstilling for at reducere den tid, et program tager. Dette er kun
muligt for programmerne Auto, ØKO, Intensiv og Fint.
06 Vask ved høj
temperatur
Vælg denne indstilling for at øge temperaturen ved hovedvask for at forbedre
rengøringsevnen for opvask med genstridigt, fastbrændt mad. Dette er kun
muligt for programmerne Auto, ØKO og Intensiv.
Handlinger
07 Hygiejne
(Børnesikring)
Når dette er valgt, øges temperaturen i den sidste skylning til 73 °C for
hygiejne med høj temperatur.
• Tilgængelig med Auto, ØKO, Intensiv og Selvrens.
• Ikke muligt for programmerne Fint, Daglig55’ og Hurtig.
Børnesikring: Med Børnesikring har du mulighed for at låse tasterne på
betjeningspanelet med undtagelse af knappen POWER (TÆND/SLUK).
Se afsnittet Børnesikring på side 37 for at få mere at vide.
08 Smart Control (kun
udvalgte modeller)
Du kan overvåge og styre opvaskemaskinen eksternt via en Wi-Fi-forbindelse.
For at forbinde opvaskemaskinen med din smartphone første gang skal du
trykke på Smart Control og holde den nede. Se afsnittet SmartThings på side 33
for at få mere at vide.
09 Display
Viser oplysninger om det aktuelle program, herunder programtiden, resterende
tid, indstillinger for Udskudt start og andre programspecifikke oplysninger.
10 Udskudt start
Du kan udskyde starten af et program op til 24 timer. Se afsnittet Udskudt start
på side 37 for at få mere at vide.
11 START (Cancel &
Drain (Annullér og
tøm))
Tryk på START for at begynde at betjene maskinen. Sørg for, at lågen er lukket.
Cancel & Drain (Annullér og tøm): Tryk på knappen START, og hold den inde i 3
sekunder, for at annullere det aktuelle program og tømme opvaskemaskinen.
26 Dansk
DW9000M_DD68-00191L-00_DA.indd 26
2019-02-28
4:52:52
Indikatorer
Indikatoren Børnesikring
(kun udvalgte modeller)
Lyser, hvis Selvrens er aktiveret og bliver
i 5 sekunder efter hvert 20.-22. program.
Programtælleren forsvinder, når programmet
Selvrens er slut eller når opvaskemaskinen når det
23. program.
Indikatoren Påfyld
afspændingsmiddel
Lyser, hvis opvaskemaskinen løber tør for
afspændingsmiddel.
Indikatoren Mangler salt
(kun udvalgte modeller)
Lyser, når systemet til blødgøring af vand løber tør
for salt.
Handlinger
Indikatoren Selvrens
Lyser, hvis Børnesikring er aktiveret og blinker,
hvis der trykke på enhver anden knap end
knappen POWER (TÆND/SLUK).
Dansk 27
DW9000M_DD68-00191L-00_DA.indd 27
2019-02-28
4:52:52
Handlinger
Programoversigt
01
02
03
04
05
06
07
Handlinger
01 Auto
Dette program registrerer niveauet af snavs og starter
automatisk det optimale program, som er passende til alle
niveauer af snavsede genstande.
02 ØKO
Dette program reducerer strøm- og vandforbrug, som er
passende til normalt snavsede genstande. Vælg indstilling
Hastighedsbooster for at reducere programtiden.
03 Intensiv
Vælg dette program til meget snavsede genstande.
04 Fint
Vælg dette program til let snavsede, skrøbelige genstande, f.eks.
glas. Når dette er valgt, er indstillingerne Zone Booster+, Vask
ved høj temperatur og Hygiejne deaktiveret.
05 Daglig55’
Dette program afslutter rengøring og tørring inden for
55 minutter og er relevant til dagligt snavsede genstande.
Når dette er valgt, er indstillingerne Hastighedsbooster, Zone
Booster+, Vask ved høj temperatur og Hygiejne deaktiveret.
06 Hurtig
Vælg dette program for at rengøre let snavsede genstande på
kort tid. Når dette er valgt, er indstillingerne Hastighedsbooster,
Zone Booster+, Vask ved høj temperatur og Hygiejne
deaktiveret.
07 Selvrens (kun
udvalgt model)
Brug dette program til at rengøre den indvendige del af
opvaskemaskinen ved hjælp af opvaskemiddel. Sørg for, at
opvaskemaskinen er tom. Hvis opvaskemaskinen har brug
for selvens, blinker indikatoren Selvrens i 5 sekunder, efter
opvaskemaskinen tænder. Hvis du starter opvaskemaskinen,
mens indikatoren blinker, slukker indikatoren automatisk.
FORSIGTIG
Brug ikke dette program som et opvaskeprogram.
28 Dansk
DW9000M_DD68-00191L-00_DA.indd 28
2019-02-28
4:52:52
Enkle trin til at komme i gang
1. Åbn døren, og fyld opvaskemaskinen. Sørg for, at tallerkernerne er tomme.
2. Anbring tallerkenerne i den nederste kurv, hvis det er relevant. Hvis indstillingen
Zone Booster+ aktiveres, skal tallerkenerne anbringes i venstre side af den nederste
kurv.
3. Kom opvaskemiddel i sæbebeholderen. Tilføj afspændingsmiddel for bedre
resultater.
4. Tryk på knappen POWER (TÆND/SLUK), og vælg derefter et program med
nødvendige indstillinger (Nederste kurv, Zone Booster+, Hastighedsbooster, Vask ved
høj temperatur, Hygiejne. Tilgængeligheden af programmer afhænger af modellen.
Handlinger
5. Tryk på START, og luk derefter lågen. Opvaskemaskinen starter programmet efter
dræning i nogle få sekunder.
BEMÆRK
•
•
•
Hvis du vil ændre programmet, efter det er startet, skal du trykke på START og holde
den inden i 3 sekunder for at annullere programmet. Vælg herefter et nyt program.
Standardprogrammet er ØKO.
For at starte igen, efter du har åbnet døren for at stoppe opvaskemaskinen, mens
den kører, skal du blot lukke lågen.
Dansk 29
DW9000M_DD68-00191L-00_DA.indd 29
2019-02-28
4:52:52
Handlinger
Indstillinger
Du kan ændre indstillingerne for lyd eller displayets lysstyrke efter behov. For at
ændre indstillingerne skal du trykke på knapperne Hygiejne og Udskudt start samtidig
i 3 sekunder. Tryk på Hygiejne for at navigere gennem undermenuerne, og tryk på
Udskudt start for at bekræfte ændringerne.
Lyd
U1/U0
Lysstyrke*
b0-b5
Blødgøringsmiddel
L0-L5
Auto-låge
A1/A0
* kun udvalgte modeller
Lyd
Handlinger
Tryk på Hygiejne, indtil ‘U1’ eller ‘U0’ vises. Hvis du vil slå lyden fra på
opvaskemaskinen, skal du vælge ‘U0’ og derefter trykke på Udskudt start. Hvis du vil
slå lyden til på opvaskemaskinen, skal du vælge ‘U1’ og derefter trykke på Udskudt
start.
Displayets lysstyrke
Tryk på Hygiejne, indtil ‘b0-b5’ vises. Jo højere tal, jo lyser display. Vælg et tal, og tryk
derefter på Udskudt start.
30 Dansk
DW9000M_DD68-00191L-00_DA.indd 30
2019-02-28
4:52:52
Blødgøringsmiddel
Tryk på Hygiejne, indtil ‘L0-L5’ vises. Vælg vandets hårdhedsgrad fra niveau 0 til
niveau 5 (standard: L3), og tryk derefter på Udskudt start.
BEMÆRK
Hvis vandets hårdhedsgrad i dit område er 0, behøver du ikke bruge salt specifikt
beregnet til opvaskemaskine. Men du skal indstille vandets hårdhedsgrad til 0 på
opvaskemaskinen.
Vands hårdhedsgrad
Vandets hårdhed
Salttilførsel
°dH
°TH
mmol/l
Område
0
<6
<10
<1,0
Intet
genbrug
Nej
Nej
1
6-14
10-25
1-2,5
1/8
Ja
Ja
2
14-23
25-40
2,5-4,0
1/5
Ja
Ja
3
23-31
40-55
4,0-5,5
1/3
Ja
Ja
4
31-40
55-70
5,5-7,0
1/2
Ja
Ja
5
>40
<70
>7,0
1/1
Ja
Ja
Handlinger
Niveau
Regenererende
blødgørings-/
vaskeprogram
(ØKO-program)
Vi anbefaler brug af blødt vand for bedre resultater. Hårdt vand indeholder urenheder,
der kan reducerer vaskeevnen. Du skal blødgøre vandet, hvis det tilførte vand er
hårdere end 1,0 mmol/l (6°d – tysk skala).
• For at blødgøre vandet skal du bruge salt, der er beregnet til opvaskemaskine,
og konfigurere vandets hårdhedsgrad i henhold til dit område. Kontakt dit lokale
vandværk for at få mere at vide om vandets hårdhedsgrad i dit område.
• Hvis hårdhedsgraden i den tilførte vandforsyning er ustabil, skal du indstille
opvaskemaskinen til den højeste måling. Hvis vandets hårdhedsgrad f.eks. varierer
mellem 6,7 mmol/l og 9,0 mmol/l, skal du indstille opvaskemaskinen til 9,0 mmol/l.
• Opvaskemaskinens standardindstilling for vandets hårdhedsgrad er 3 (4,05,5 mmol/l). Hvis denne indstilling svarer til vandets hårdhedsgrad i dit område, skal
du ikke ændre indstillingen.
Sådan annullerer du dine ændringer
For at annuller en hvilken som helst af indstillingerne under processen skal du trykke
på POWER (TÆND/SLUK) for at slukke opvaskemaskinen. Prøv herefter igen.
Dansk 31
DW9000M_DD68-00191L-00_DA.indd 31
2019-02-28
4:52:52
Handlinger
Auto-låge
For at forbedre tørreevnen åbner lågen
automatisk under tørreprocessen. ‘0’
vises, når det aktuelle program er slut.
Tryk på Hygiejne, indtil ‘A1’ eller ‘A0’
vises for at åbne tilstanden Auto-låge.
Tryk derefter på Udskudt start for
at aktivere (A1) eller deaktivere (A0)
funktionen Auto-låge.
Handlinger
BEMÆRK
•
•
•
Når lågen åbnes i tilstanden Auto-låge, kan lågen ikke lukkes manuelt de næste
2 minutter.
Deaktivering af tilstanden Auto-låge kan påvirke tørreresultaterne. Aktivér Auto-låge
for bedre resultater.
Auto-låge er deaktiveret i programmet Hurtig.
32 Dansk
DW9000M_DD68-00191L-00_DA.indd 32
2019-02-28
4:52:53
SmartThings (Kun relevante modeller)
Wi-Fi-forbindelse
På din smartphone skal du gå til Settings (Indstillinger) og oprette forbindelse til dit
private Wi-Fi-netværk.
Download
På et app-marked (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) skal du
finde appen SmartThings ved hjælpe af sørgeordet “SmartThings”. Download appen, og
installer den på din enhed.
Log på
Handlinger
Du skal først logge på SmartThings med din Samsung-konto. Følg instruktionerne i
appen for at oprette en ny Samsung-konto. Du har ikke brug for en separat app for at
oprette din konto.
BEMÆRK
Hvis du har en Samsung-konto, skal du bruge kontoen til at logge på. En registreret
bruger af en Samsung-smartphone logger automatisk ind.
For at tilmelde din enhed til SmartThings
1. Sørg for, at din smartphone har forbindelse til et trådløst netværk.
2. Vælg at køre SmartThings på din smartphone.
3. Når meddelelsen “A new device is found. (Ny enhed fundet.)”, skal du vælge Add
(Tilføj).
4. Hvis der ikke vises en meddelelse, skal du vælge + og vælge din opvaskemaskine
på listen over tilgængelige enheder. Hvis din opvaskemaskine ikke er anført på
listen, skal du vælge Device Type (Enhedstype) > Specific Device Model (Specifik
enhedsmodel) og derefter tilføje din opvaskemaskine manuelt.
5. Følg instruktionerne på skærmen for at oprette forbindelse til din opvaskemaskine.
6. Når processen er afsluttet, vises din opvaskemaskine på listen over enheder i appen
SmartThings.
App til opvaskemaskine
Integreret styring: Du kan overvåge og styre din opvaskemaskine både hjemme og på
farten.
•
•
Vælg opvaskemaskine-ikonet i SmartThings. Siden opvaskemaskine vises.
Tjek driftsstatus eller meddelelser relateret til din opvaskemaskine, eller rediger
valgte muligheder eller indstillinger, hvis det er nødvendigt.
Dansk 33
DW9000M_DD68-00191L-00_DA.indd 33
2019-02-28
4:52:53
Handlinger
BEMÆRK
•
•
•
•
•
Handlinger
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Enheden er udelukkende designet til brug i husholdninger (klasse B), og kan
anvendes i alle boligområder.
Enheden kan forårsage trådløs interferens, og hverken producenten eller
installatøren kan give en sikkerhedsforanstaltning af nogen art.
Anbefalede krypteringsmetoder er WPA/TKIP og WPA2/AES. Nyligt udviklede Wi-Fiprotokoller eller ikke-godkendt Wi-Fi-protokoller understøttes ikke.
Modtagefølsomhed for et trådløst netværk kan blive påvirket af omgivende, trådløse
miljøer.
Hvis din internetudbyder har registreret en MAC-adresse på din pc eller
modemmodulet til permanent brug, kan din Samsung-opvaskemaskine ikke oprette
forbindelse til internettet. Hvis det er tilfældet, skal du kontakte din internetudbyder.
Internet-firewallen kan afbryde din internetforbindelse. Hvis det sker, skal du
kontakte din internetudbyder.
Hvis internetfejlen fortsætter, efter du har fulgt målingerne fra din internetudbyder,
skal du kontakte en lokalt Samsung-forhandler eller et lokalt Samsung-servicecenter.
Se brugervejledingen til den router, du bruger, for installation af kablede eller
trådløse routere.
Samsung-opvaskemaskinen understøtter Wi-Fi 2,4 GHz-protokollerne.
Samsung-opvaskemaskinen understøtter IEEE802.11 b/g/n (2,4 GHz), Soft-APprotokollerne. (IEEE802.11n anbefales)
En ikke-godkendt kablet/trådløs router kan muligvis ikke oprette forbindelse til
Samsung-opvaskemaskinen.
Appen SmartThings er tilgængelige på enheder fra tredjepart med Android OS 6.0
(Marshmallow) eller nyere, Samsung-enheder med Android OS 5.0 (Lollipop) eller
nyere og iOS-enheder med iOS 10.0 eller nyere (til iPhones skal det være iPhone
6 eller nyere). Appen er optimeret til Samsung-smartphones (Galaxy S- og Noteserierne).
Visse funktioner i appen kan fungere anderledes på enheder fra tredjepart.
Appen kan ændres uden varsel for forbedret ydeevne.
34 Dansk
DW9000M_DD68-00191L-00_DA.indd 34
2019-02-28
4:52:53
SmartThings
Kategori
Overvågning
Kontrolpunkt
Beskrivelse
Smart Control (Smartkontrol)
Statussen Smart Control (Smartkontrol) vises for opvaskemaskinen.
Selvtjek
Brug dette til at tjekke, at
opvaskemaskinen fungerer
normalt.
Energiovervågning
Brug dette til at overvåge status
for energiforbrug.
Start/Pause/Annuller
Vælg et program og nødvendige
valgmuligheder, og vælg derefter
Start/Pause/Annuller for at starte
en handling, stoppe midlertidigt
eller annullere den aktuelle
handling.
Min favorit
Tilføj ofte anvendte programmer
og valgmuligheder til Min favorit
til senere brug.
Udskudt start
Angiv Udskudt start for at starte
programmet på et planlagt
tidspunkt (op til 24 timer).
Program afsluttet
Underretter dig om, at det aktuelle
program er afsluttet.
Opvaskemiddel
Underretter dig, hvis
opvaskemaskinen løber tør for
afspændingsmiddel.
Kontrol
Meddelelse
Handlinger
Vaskestatus
Du kan tjekke det aktuelle program
og dets valgmuligheder samt
resterende programtid.
Dansk 35
DW9000M_DD68-00191L-00_DA.indd 35
2019-02-28
4:52:53
Handlinger
Meddelelse om open source
Softwaren i dette produkt indeholder open source-software software. Du kan få den
fuldstændige tilsvarende kildekode for en periode på tre år efter sidste forsendelse af
produkt ved at sende en mail til oss.request@samsung.com.
Mod et mindre beløb er det også muligt at få den fuldstændige tilsvarende kildekode på
et fysisk medie, såsom en cd-rom.
Følgende URL-adresse http://opensource.samsung.com/opensource/SimpleConnectTP/
seq/0 fører til downloadsiden for den tilgængelige kildekode og oplysninger om open
source-licens relateret til dette produkt. Tilbuddet gælder for alle, der modtager disse
oplysninger.
Handlinger
BEMÆRK
Samsung Electronics erklærer hermed, at dette apparat med radioudstyr overholder
direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen kan hentes
fra følgende internetadresse: Den officielle overensstemmelseserkæring kan ses på
http://www.samsung.com, gå til Support > Søg produktsupport, og indtast modelnavn.
Maksimal Wi-Fi-sendestyrke: 20 dBm ved 2,412 GHz – 2,472 GHz
36 Dansk
DW9000M_DD68-00191L-00_DA.indd 36
2019-02-28
4:52:53
Specialfunktioner
Udskudt start
Du kan udskyde starten af et program op til 24 timer med intervaller på 1 time. For at
øge tidspunktet for start skal du trykke på Udskudt start. Den time, der vises, indikerer
det tidspunkt, som programmer starter på.
1. Åbn døren, og fyld opvaskemaskinen.
2. Tryk på Udskudt start, og tryk derefter på Udskudt start, og hold den nede, for at
ændre tidspunktet i intervaller på 1 time.
3. Luk lågen, og tryk derefter på START.
Handlinger
BEMÆRK
For at ændre den udskudte tid, når opvaskemaskinen er startet, skal du trykke på
POWER (TÆND/SLUK) og start opvaskemaskinen igen.
Børnesikring
For at forhindre, at børn leger med opvaskemaskinen, låser Børnesikring alle taster
undtagen POWER (TÆND/SLUK).
• For at aktivere Børnesikring skal du trykke på Hygiejne og holde den nede i
3 sekunder. Når Børnesikring er aktiveret, kan du ikke vælge et program eller starte
en betjening.
• For deat aktivere Børnesikring skal du trykke på Hygiejne igen og holde den nede i
3 sekunder.
• Børnesikring forbliver aktiv efter opvaskemaskinen starter igen. For at annullere
Børnesikring skal du først deaktivere det.
Dansk 37
DW9000M_DD68-00191L-00_DA.indd 37
2019-02-28
4:52:53
Vedligeholdelse
Rengøring
Hold opvaskemaskinen ren for at forbedre ydeevnen, reducere unødvendige
reparationer og forlænge levetiden.
Udvendigt
Fjern spild på opvaskemaskinens overflade, når det sker. Brug en blød, fugtig klud til
forsigtigt at tørre spild og støv væk fra betjeningspanelet.
FORSIGTIG
•
•
•
Vedligeholdelse
Brug ikke benzen, voks, fortynder, klorin, alkohol eller andre kemiske stoffer.
Disse materialer kan misfarve opvaskemaskinens overflade og medføre pletter.
Der er elektriske dele inde i opvaskemaskinen. Sprøjt ikke vand direkte på
opvaskemaskinen. Beskyt de elektriske komponenter mod at komme i kontakt med vand.
Ved en luge med et panel i rustfrit stål skal du bruge rustfri stålrens til
husholdningsapparater og en ren, blød klud.
Indvendigt
Rengør regelmæssigt opvaskemaskinen indvendigt for at fjerne eventuel snavs eller
eventuelle madrester. Tør det indvendige af opvaskemaskinen og indersiden af lågen af
med en våd karklud. Vi anbefaler at fylde sæbeskuffen med maskinopvaskemiddel og
derefter køre programmet Selvrens med en tom opvaskemaskine.
For at holde bestikskuffen ren skal du vende den om efter brug. For at fjerne
hvide pletter og lugt fra bestikskuffen skal du programmet Selvrens med en tom
opvaskemaskine og uden opvaskemiddel, indtil bestikskuffen er bruset herover.
Herefter skal du stoppe programmet og placere en kop med 2 dl eddike i den nederste
kurv. Luk lågen, og fortsæt programmet.
FORSIGTIG
Fjern ikke den forreste forsegling (den lange gummiforsegling, der omslutter
opvaskemaskinens åbning). Forseglingen holder den indvendige side af
opvaskemaskinen forseglet.
Brug en fugtig klud til at fjerne kalk eller
fedtaflejringer inde i opvaskemaskinen.
Alternativt kan du påføre noget
opvaskemiddel og derefter køre
et tomt program med den højeste
skylletemperatur.
FORSIGTIG
For at undgå skade på motoren skal
du være forsigtig, når du fjerner
vandreflektoren manuelt.
38 Dansk
DW9000M_DD68-00191L-00_DA.indd 38
2019-02-28
4:52:53
Dyser
For at forhindre at dyserne stopper til, eller hvis de er stoppet til, skal du fjerne og
rengøre hver enkelt dyse. Vær forsigtig, når du fjerner dyserne, da de kan knække.
Øverste dyse
1. Åbn lågen, og træk derefter den
øverste kurv ud, så den øverste dyse
bliver synlig.
2. Løsn og fjern møtrikken, og fjern
derefter dysen.
3. Fjern tilstopningen fra dysen, og
rengør den.
Vedligeholdelse
4. Sæt dysen i igen, og stram derefter
møtrikken med hånden.
5. Drej dysen med hånden for at sikre, at
dysen er sat korrekt i
Øverste dyse
1. Åbn lågen, og træk derefter den
øverste kurv ud. Den øverste dyse er
synlig i toppen.
2. Drej mod uret, fjern dysehætten (A),
og fjern derefter dysen.
3. Fjern tilstopningen fra dysen, og
rengør den.
4. Sæt dysen i igen, og stram derefter
hætten i urets retning.
5. Drej dysen med hånden for at sikre, at
dysen er sat korrekt i.
Dansk 39
DW9000M_DD68-00191L-00_DA.indd 39
2019-02-28
4:52:54
Vedligeholdelse
Filter
Vi anbefaler, at filteret rengøres hver måned.
1. Åbn lågen, og fjern den nederste kurv
først.
2. Drej filterets håndtag mod uret for at
låse filterdækslet op.
Vedligeholdelse
3. Fjern filterdækslet og derefter
det cylinderformede mikrofilter
underneden.
40 Dansk
DW9000M_DD68-00191L-00_DA.indd 40
2019-02-28
4:52:54
4. Fjern eventuel snavs og urenheder fra
mikrofilteret og filterdækslet.
5. Skyl dem under rindende vand, og tør
dem godt.
Vedligeholdelse
6. Sæt filteret i igen og derefter
filterdækslet.
7. Drej filterhåndtaget med uret for at
låse det.
FORSIGTIG
Sørg for, at filterdækslet er lukket korrekt. Et løst dæksel kan reducere filtreringsevnen.
Langsigtet pleje
Hvis du ikke skal bruge opvaskemaskinen i en længere periode, skal du først tømme
den helt og derefter afmontere vandslangen. Luk for vandforsyningsventilen, og slå
afbryderen fra. Vand, der bliver tilbage i slangerne eller de interne komponenter, kan
beskadige opvaskemaskinen.
Dansk 41
DW9000M_DD68-00191L-00_DA.indd 41
2019-02-28
4:52:54
Problemløsning
Kontrolpunkter
Hvis du støder på et problem med opvaskemaskinen, der skal kontrolleres, tjek da først
tabellen herunder og prøv forslagene.
Symptom
Mulig årsag
•
•
Lågen er ikke helt lukket.
•
Opvaskemaskinen
starter ikke.
Knappen START er ikke valgt.
Strømkablet er ikke tilsluttet.
Der tilføres ikke vand.
Problemløsning
Betjeningspanelet er låst.
Der er dårligt lugt i
opvaskemaskinen.
Der ligger stadig vand efter det
forrige program.
Der ligger stadig vand i
opvaskemaskinen efter
et afsluttet program.
Afløbsslangen er foldet eller
stoppet.
•
Handling
Sørg for, at lågen er helt lukket.
Sørg for, at den øverste
kurv sidder korrekt fast i
dysekanalen.
Sørg for, at den øverste kurv er
monteret korrekt.
Se en informationskode på
displayet.
•
Tilslut strømkablet.
•
Sørg for, at
vandforsyningsventilen er åben.
Lås Børnesikring op.
Kom opvaskemiddel i, når
opvaskemaskinen er tom, og kør
programmet Selvrens. Dette er
kun tilgængeligt på udvalgte
modeller.
•
•
•
Ret slangen ud, og fjern
tilstopningen.
42 Dansk
DW9000M_DD68-00191L-00_DA.indd 42
2019-02-28
4:52:54
Symptom
Mulig årsag
•
Der er valgt et forkert program.
Filteret er tilstoppet eller ikke
fastgjort korrekt.
Der blev brugt en utilstrækkelig
mængde opvaskemiddel.
Der er stadig madrester
på servicet.
Vandtrykket er lavt.
Sprøjtedyserne er tilstoppede.
Servicet er isat forkert, eller der er
sat for meget i.
•
•
•
•
•
•
Vandet er for hårdt.
Der er ikke afspændingsmiddel
i beholderen, eller der blev
ikke brugt tilstrækkeligt
afspændingsmiddel.
•
•
Tilsæt afspændingsmiddel.
Kontrollér indstillingerne for
afspændingsmiddel.
•
Overfyldning kan reducere
tørreevnen. Fyld service i som
anbefalet.
Tøm først den nederste kurv
og derefter den øverste kurv.
Dette forhindrer, at vand fra den
øverste kurv drypper på servicet
i den nederste kurv.
Der er fyldt for meget service i.
Servicet er ikke
ordentlig tørt.
•
Der spildes vand fra glas og kopper
på andet service, mens maskinen
tømmes.
Der blev brugt flere opvasketabs,
uden at indstillingen Hygiejne blev
valgt.
Sørg for, at filtrene er fastgjort
korrekt.
Brug den korrekte mængde
opvaskemiddel til hver maskine.
Sørg for, at trykket er mellem
0,05 MPa og 0,8 MPa.
Rengør sprøjtedyserne, og fjern
tilstopningen.
Arrangér servicet således, at det
ikke generer sprøjtedyserne og/
eller sæbeskuffen.
Kontrollér indikatoren for
påfyldning af salt, og påfyld
opvaskesalt.
•
Problemløsning
•
Handling
Vælg et program, der passer til
graden af snavs på servicet, som
angivet i denne vejledning.
Rengør filtrene.
Vælg indstillingen Hygiejne,
eller brug afspændingsmiddel.
Dansk 43
DW9000M_DD68-00191L-00_DA.indd 43
2019-02-28
4:52:54
Problemløsning
Symptom
Opvaskemaskinen støjer
for meget.
Mulig årsag
Der kommer lyde fra
opvaskemaskinen, når låget
til sæbeskuffen er åben og
dræningssslangen kører.
Opvaskemaskinen står ikke lige.
Dyserne bumper imod servicet,
hvilket giver en hakkende lyd.
Gul eller brun belægning
på servicet.
Indikatorerne lyser ikke.
Armene roterer ikke
jævnt rundt.
Problemløsning
Hvid belægning på
servicet.
Kaffe- eller terester.
Strømkablet er ikke tilsluttet.
Armene er tilstoppede med
madrester.
Handling
•
Dette er normalt.
•
Sørg for, at opvaskemaskinen
står lige.
•
Flyt rundt på servicet.
•
•
Brug et program med en højere
temperatur.
Tilslut strømkablet.
•
Rengør armene.
•
Sørg for, at indikatoren
for påfyldning af salt
og indstillingerne for
blødgøringsmiddel er korrekt i
forhold til vandets hårdhed i dit
område.
Sørg for, at låget på
saltbeholderen er sat rigtigt på.
Vandet er for hårdt.
•
Luftbobler og ridser på
betjeningspanelet.
Der kommer luft ind i den
beskyttende film, hvilket forårsager
EPS-mærker.
•
Fjern den beskyttende film fra
betjeningspanelet.
44 Dansk
DW9000M_DD68-00191L-00_DA.indd 44
2019-02-28
4:52:54
Informationskoder
Hvis opvaskemaskinen ikke vil køre, får du muligvis vist en informationskode på
betjeningspanelet. Tjek tabellen herunder, og prøv forslagene.
Kode
LC
Handling
Lækagetjek
• Luk vandforsyningsventilen. Gå ud til dit relæ, og slå afbryderen til
opvaskemaskinen fra. Kontakt herefter installatøren for reparation.
Kontakt et lokalt Samsung-servicecenter, hvis problemet fortsætter.
Tjek vandtilførsel
•
4C
Tjek, om vandforsyningsventilen er lukket, om vandforsyningen er
afbrudt, eller om vandtilførselsventilen eller -forsyningen er frosset
eller tilstoppet af fremmedlegemer. Kontakt et lokalt Samsungservicecenter, hvis problemet fortsætter.
Kontrol af afløb
•
Luk vandforsyningsventilen. Kontrollér, om afløbsslangen er stoppet
eller foldet. Kontroller, om afløbshullet inde i pumpen er tilstoppet.
Kontakt et lokalt Samsung-servicecenter, hvis problemet fortsætter.
Problemløsning
5C
Opvarmningskontrol, høj temperatur
•
HC
3C
Funktionskontrol. Kom opvaskemiddel i, når opvaskemaskinen er tom,
og kør derefter et program. Hvis problemet fortsætter, skal du gå ud til
dit relæ og slå afbryderen til opvaskemaskinen fra. Kontakt derefter et
Samsung-servicecenter.
Kontrol af pumpedrift
• Funktionskontrol. Sluk for opvaskemaskinen, og start den igen. Kontakt
et Samsung-servicecenter, hvis problemet fortsætter.
Kontakt et lokalt Samsung-servicecenter, hvis en informationskode bliver ved at dukke
op på displayet.
Dansk 45
DW9000M_DD68-00191L-00_DA.indd 45
2019-02-28
4:52:54
Programoversigt
Grad af snavs
Resterende
mængde
madvarer
Programoversigt
•
•
Auto
Øko
Intensiv
Fint
Daglig55’
Hurtig
Meget lille til
stor
Normal
Stor
Lille
Normal
Lille
Programsekvens
Forvask 
Hovedvask 
Skylning 
Varm skylning
 Tørring
 Slut
Forvask 
Hovedvask 
Skylning 
Varm skylning
 Tørring
 Slut
Hovedvask
 Skylning
 Varm
skylning 
Slut
9,3-16,0
11,9
11,5
Energiforbrug
(kWh)
1,0-1,5
9,7
0,833
(DW60M9970**,
DW60M9550**)
Forvask 
Hovedvask
 Skylning
 Varm
skylning 
Tørring 
Slut
9,2
Hovedvask
 Skylning
 Varm
skylning 
Tørring 
Slut
Vandforbrug (L)
Forvask 
Hovedvask
 Skylning
 Varm
skylning 
Tørring 
Slut
20,0
1,65
0,84
1,25
0,9
Programtid (min.)
108-176
0,935
(DW60M9530**)
237
182
109
55
37
Daglig55’ Dette program aktiverer funktionen Auto-låge nogle få minutter efter,
programmet er slut.
Hurtig: Dette program aktiverer hverken funktionen Auto-låge eller tørreprocessen.
BEMÆRK
•
•
•
•
Opvasketiden afhænger af de indstillinger, du har valgt, samt af trykket og
temperaturen på det tilførte vand.
Opvaskemaskinen dræner automatisk det vand, der er tilbage inde i maskinen, hvis
den ikke har været i brug de seneste 5 dage.
Strømforbruget afhænger af vandtemperaturen og/eller indhold. Når der ikke er
mere afspændingsmiddel, forøges tiden og temperaturen muligvis en anelse.
Hvis der ikke anvendes afspændingsmiddel, kan programtiden og temperaturen øges
lidt.
46 Dansk
DW9000M_DD68-00191L-00_DA.indd 46
2019-02-28
4:52:55
Tillæg
Transport/omplacering
Sørg for, at opvaskemaskinen er tom uden løse dele. Dræn først opvaskemaskinen som
følger.
1. Åbn lågen, og tænd for opvaskemaskinen.
2. Vælg og kør programmet ØKO.
3. Tryk på START, og luk derefter lågen.
4. Åbn lågen efter 5 sekunder, når programmet er slut.
5. Tryk på START, og hold den inde i 3 sekunder, for at dræne vand.
6. Luk lågen.
7. Åbn lågen, når dræningsprocessen er fuldendt.
8. Sluk for opvaskemaskinen, og luk derefter for vandventilen.
9. Frakobl både vandslangen og afløbsslangen.
FORSIGTIG
Opvaskemaskinen må ikke rystes eller vippes, når den flyttes. Resterende vand kan
dryppe fra opvaskemaskinen.
Beskyt imod frost
Hvis du efterlader opvaskemaskinen på et sted,hvor der er risiko for frost i længere
tid, skal du sørge for at tømme opvaskemaskinen. Se afsnittet Transport/omplacering
ovenfor for at få mere at vide.
Tillæg
Bortskaffelse af opvaskemaskinen og hjælp til miljøet
Din opvaskemaskine er fremstillet af materialer, der kan genbruges. Hvis den
skal bortskaffes, skal de lokale regler for bortskaffelse af affald overholdes. Skær
strømkablet af, så apparatet ikke kan sluttes til strømmen.
Tag lågen af, så dyr og børn ikke kan blive fanget inde i apparatet.
Overskrid ikke de sæbemængder, der anbefales i sæbeproducentens anvisninger.
Dansk 47
DW9000M_DD68-00191L-00_DA.indd 47
2019-02-28
4:52:55
Tillæg
Specifikationer
MODEL
Strøm
Vandtryk
Opvaskekapacitet
Nominel effekt
Dimension
(Bredde x Dybde x Højde)
Vægt (pakket ud)
•
•
•
•
•
•
Tillæg
•
BU
(Bygget under)
DW60M9970U*
DW60M9550U*
DW60M9530U*
SBI
(Halvt indbygget)
DW60M9970S*
DW60M9550S*
DW60M9530S*
220-240 V~, 50 Hz
0,05-0,8 Mpa
14 kuverter
2000-2300 W
598 x 575 x 817 (mm)
46,0 kg
45,0 kg
FBI
(Fuldt indbygget)
DW60M9970B*
DW60M9550B*
DW60M9530B*
598 x 555 x 817 (mm)
45,0 kg
Størrelser på den plads, der skal være til apparatet,
Dimensioner og placering af hjælpemidlerne til støtte og fastgøring af apparatet på
denne plads,
Minimumsafstande mellem apparatets forskellige dele og den omgivende struktur,
Minimumsdimensioner for ventilationsåbninger og deres korrekt anbringelse,
Tilslutning af apparatet til hovedforsyningen og forbindelsen af separate
komponenter,
Nødvendighed for at muliggøre frakobling af apparatet fra forsyningen efter
installationen, medmindre apparatet har en afbryder i overensstemmelse med 24,3.
Frakoblingen kan opnås ved at stikket er tilgængeligt eller ved at indarbejde en
afbryder i den faste kabling i overensstemmelse med kablingsreglerne.
Instruktionerne for faste apparater skal angive, hvorledes apparatet skal fastgøres til
dets støtte. Den angivne metode til fastgøring må ikke afhænge af klæbemidler, da
disse ikke anses som pålidelige fastgøringsmidler.
48 Dansk
DW9000M_DD68-00191L-00_DA.indd 48
2019-02-28
4:52:55
Til standardtest
BEMÆRK
Diagrammerne nedenfor viser den korrekte måde at fylde kurvene op på baseret på de
europæiske standarder (EN50242: 2016).
•
•
•
•
•
•
Opvaskekapacitet: 14 kuverter
Placering af overkurven: Lav
Program: ØKO
Indstilling for afspænding: 6
Dosering af standardopvaskemiddel
- 14 kuverter: 7 g + 28 g
For placering af genstandene: se figur A, B, C.
14 kuverter
1
1
11
3
2
3
2
4
4
6
6
6
6
6
5
5
4
6
3
2
5
6
1
4
5
4
5
6
6
9
4
4
5
6
6
5
9
8
8
8
8
8
7
17
12
13
8
8
8
17
8
7
15
16
8
10
6
17
6
15
17
Øverste kurv
Nederste kurv
14
8
8
8
8
14
6
15
Bestikbakke
Suppetallerken:
Havregryn
6
Kop: Te
12
Suppeske: Havregryn
2
Middagstallerken:
Æg
7
Underkop: Te
13
Gaffel: Æg
3
Middagstallerken:
Kød
8
Glas: Mælk
14
Kniv
4
Desserttallerken:
Spinat
9
15
Dessertske
5
Desserttallerken:
Æg
Dessertskål,
Mellemstor skål: Spinat
10
Stor skål: Kød
16
Teske
11
Ovale fade: Margarine
17
Serveringsbestik
Til standardtest
1
Dansk 49
DW9000M_DD68-00191L-00_DA.indd 49
2019-02-28
4:52:55
Produktoversigt
REGULERING (EU) Nr. 1059/2010
BEMÆRK
" * " Stjerne(r) henviser til variantmodeller og kan skiftes (0-9) eller (A-Z).
Leverandør
Modelnavn
Angivet kapacitet (kuverter)
SAMSUNG
DW60M9970S*
DW60M9970B*
14
DW60M9970U* DW60M9550**
DW60M9530**
14
14
14
A+++
A+++
A+++
A++
Øko-mærket
Nej
Nej
Nej
Nej
Årligt energiforbrug, (AEc) (kWt/år) 1)
237
237
237
266
0,833
0,833
0,833
0,935
0,48
0,48
0,48
0,48
5
5
5
5
2716
9,7
A
Øko
237
2716
9,7
A
Øko
237
2716
9,7
A
Øko
237
2716
9,7
A
Øko
237
2
2
2
2
41
42
42
44
O
O
O
O
Energieffektivitetsklasse
Energiforbrug ved standardprogram,
(Et) (Kwt)
Strømforbrug i slukket tilstand, Po (W)
Strømforbrug i tilstanden efterladt
tænd, Pl (W)
Årligt vandforbrug (AWc), (L) 2)
Vandforbrug ved standardprogram, (l)
Effektivitetsklasse - tørring
Standardprogram 3)
Programtid for standardcyklus
Varighed af tilstanden efterladt
tændt, (Tl) (min)
Luftbåren akustisk støjudsendelse
(dBA re 1 pW)
Fås indbygget
Installation 4)
1)Baseret på 280 almindelige opvaske med koldtvandstilførsel og brug af tilstande med lavt
strømforbrug. Det virkelige energiforbrug afhænger af, hvorledes apparatet anvendes.
Produktoversigt
2)Baseret på 280 almindelige opvaske. Det virkelige vandforbrug afhænger af, hvorledes
apparatet anvendes.
3)‘Standardprogram’ er en standardopvask, til hvilken informationerne på mærkatet og
oversigten er relateret, da dette program er velegnet til rengøring af normalt snavset
service, og det er det mest energieffektive program med hensyn til kombineret energi- og
vandforbrug.
4)Hvis opvaskemaskinen har en bordplade, der kan tages af, skal den placeres i et afgrænset
område.
50 Dansk
DW9000M_DD68-00191L-00_DA.indd 50
2019-02-28
4:52:55
Notat
Dansk 51
DW9000M_DD68-00191L-00_DA.indd 51
2019-02-28
4:52:55
SPØRGSMÅL ELLER KOMMENTARER?
LAND
RING
ELLER BESØG OS ONLINE PÅ
DENMARK
707 019 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
NORWAY
21629099
www.samsung.com/no/support
SWEDEN
0771 726 786
www.samsung.com/se/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Specjalistyczna infolinia do obsługi
zapytań dotyczących telefonów
komórkowych:
801-672-678*
* (opłata według taryfy operatora)
http://www.samsung.com/pl/support/
GERMANY
06196 77 555 66 *HHP
06196 77 555 77 *OTH
www.samsung.com/de/support
DD68-00191L-00
DW9000M_DD68-00191L-00_DA.indd 52
2019-02-28
4:52:55
Dishwasher
User manual
DW60M9970**/DW60M9550**/DW60M9530**
DW9000M_DD68-00191L-00_EN.indd 1
2019-02-28
4:53:25
Contents
Safety information
4
Contents
What you need to know about safety instructions
Important safety symbols
Instructions about the WEEE
Important safety precautions
Instructions when using your dishwasher
Instructions for protecting your children
Instructions for installing your dishwasher
4
4
5
6
8
10
11
Before you start
14
Dishwasher at a glance
Unsuitable items for the dishwasher
Water reflector
Basic use of racks
Detergent guidelines
Salt storage
Touchpad responsiveness
14
15
15
16
20
23
24
Operations
25
Control panel
Cycle overview
Simple steps to start
Settings
SmartThings (Applicable models only)
Special features
25
28
29
30
33
37
Maintenance
38
Cleaning
Long-term care
38
41
Troubleshooting
42
Checkpoints
Information codes
42
45
2 English
DW9000M_DD68-00191L-00_EN.indd 2
2019-02-28
4:53:25
46
Appendix
47
Transportation/relocation
Protection against frost
Disposing the dishwasher and helping the environment
Specifications
47
47
47
48
For standard test
49
14 place settings
49
Product fiche
50
Contents
Cycle chart
English 3
DW9000M_DD68-00191L-00_EN.indd 3
2019-02-28
4:53:25
Safety information
Congratulations on your new Samsung dishwasher. This manual contains important
information on the installation, use and care of your appliance. Please take time to read
this manual to take full advantage of your dishwasher’s many benefits and features.
Safety information
What you need to know about safety instructions
Please read this manual thoroughly to ensure that you know how to safely and efficiently
operate the extensive features and functions of your new appliance and retain it at a safe
place near the appliance for your future reference. Use this appliance only for its intended
purpose as described in this user manual.
Warning and important safety instructions in this manual do not cover all possible
conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use common sense,
caution, and care when installing, maintaining, and operating your dishwasher.
Because the following operating instructions cover various models, the characteristics
of your dishwasher may differ slightly from those described in this manual and not all
warning signs may be applicable. If you have any questions or concerns, contact your
nearest service center or find help and information online at www.samsung.com.
Important safety symbols
What the icons and signs in this user manual mean:
WARNING
Hazards or unsafe practices that may result in severe personal injury, death and/or
property damage.
CAUTION
Hazards or unsafe practices that may result in personal injury and/or property damage.
NOTE
Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.
These warning symbols are here to prevent injury to you and others. Please follow them
explicitly.
Keep these instructions in a safe place and ensure that new users are familiar with the
content. Pass them on to any future owner.
4 English
DW9000M_DD68-00191L-00_EN.indd 4
2019-02-28
4:53:26
Instructions about the WEEE
Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic
Equipment)
Safety information
(Applicable in countries with separate collection systems)
This marking on the product, accessories or literature indicates
that the product and its electronic accessories (e.g. charger,
headset, USB cable) should not be disposed of with other
household waste at the end of their working life. To prevent
possible harm to the environment or human health from
uncontrolled waste disposal, please separate these items from
other types of waste and recycle them responsibly to promote the
sustainable reuse of material resources.
Household users should contact either the retailer where
they purchased this product, or their local government office,
for details of where and how they can take these items for
environmentally safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the terms
and conditions of the purchase contract. This product and its
electronic accessories should not be mixed with other commercial
wastes for disposal.
For information on Samsung’s environmental commitments and product specific
regulatory obligations e.g. REACH visit: samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
English 5
DW9000M_DD68-00191L-00_EN.indd 5
2019-02-28
4:53:26
Safety information
Important safety precautions
Safety information
To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons
when using your appliance, follow basic precautions, including the
following:
1. This appliance is not to be used by persons (including children)
with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack
of experience and knowledge, unless they have been given
supervision or instruction concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety.
2. For use in Europe: This appliance can be used by children aged
from 8 years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given supervision or instruction
concerning use of the appliance in a safe way and understand
the hazards involved. Children shall not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not be made by children
without supervision.
3. Children should be supervised to ensure that they do not play with
the appliance.
4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
5. The new hose-sets supplied with the appliance are to be used and
old hose-sets should not be reused.
6. For appliances with ventilation openings in the base, a carpet must
not obstruct the openings.
6 English
DW9000M_DD68-00191L-00_EN.indd 6
2019-02-28
4:53:26
7. For use in Europe: Children of less than 3 years should be kept
away unless continuously supervised.
Safety information
8. CAUTION: In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting
of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through
an external switching device, such as a timer, or connected to a
circuit that is regularly switched on and off by the utility.
9. WARNING: Knives and other utensils with sharp points must
be loaded in the basket with their points down or placed in a
horizontal position.
This appliance is intended to be used in household and similar
applications such as:
• staff kitchen areas in shops, offices and other working
environments;
• farm houses;
• by clients in hotels, motels and other residential type
environments;
• bed and breakfast type environments.
English 7
DW9000M_DD68-00191L-00_EN.indd 7
2019-02-28
4:53:26
Safety information
Instructions when using your dishwasher
Safety information
This dishwasher is not designed for commercial use. It is intended for use in domestic
households and in similar working and residential environments such as:
• Shops
• Offices and showrooms
and by residents in establishments such as:
• Hostels and guest houses.
It must only be used as a domestic appliance as specified in these user manual, for
cleaning domestic crockery and cutlery. Any other usage is not supported by the
manufacturer and could be dangerous.
The manufacturer cannot be held liable for damage resulting from incorrect or improper
use or operation.
Do not use solvents in the dishwasher. Danger of explosion.
Do not inhale or ingest dishwasher detergent. Dishwasher detergents contain irritant or
corrosive ingredients which can cause burning in the nose, mouth and throat if swallowed,
or inhibit breathing. Consult a doctor immediately if detergent has been swallowed or
inhaled.
Avoid leaving the door open unnecessarily, as you could trip over it.
Do not sit or lean on the opened door. This could cause the dishwasher to tip and be
damaged, and you could get injured.
8 English
DW9000M_DD68-00191L-00_EN.indd 8
2019-02-28
4:53:26
Only use detergent and rinse aid formulated for domestic dishwashers. Do not use
washing-up liquid.
Do not use the strong acid cleaning agent.
Safety information
Do not fill the rinse aid reservoir with powder or liquid detergent. This will cause serious
damage to the reservoir.
Inadvertently filling the salt reservoir with powder or liquid dishwasher detergent
will damage the water softener. Make sure you have picked up the correct packet of
dishwasher salt before filling the salt reservoir.
Please only use special coarse grained dishwasher salt for reactivation, as other salts may
contain insoluble additives which can impair the functioning of the softener.
In an appliance with a cutlery basket (depending on model), cutlery is cleaned and dried
more if placed in efficiently the basket with the handles downwards. However, to avoid
the risk of injury, place knives and forks etc. with the handles upwards.
Plastic items which cannot withstand being washed in hot water, such as disposable
plastic containers, or plastic cutlery and crockery should not be cleaned in the dishwasher.
The high temperatures in the dishwasher may cause them to melt or lose shape.
On models with Delay Start function, make sure that the dispenser is dry before adding
detergent. Wipe dry if necessary. Detergent will clog if poured into a damp dispenser and
may not be thoroughly dispersed.
Knives and other utensils with sharp points must be loaded in the basket with their points
down or placed in a horizontal position.
English 9
DW9000M_DD68-00191L-00_EN.indd 9
2019-02-28
4:53:26
Safety information
Instructions for protecting your children
Safety information
This appliance is not a toy! To avoid the risk of injury, keep children well away and do
not allow them to play in or around the dishwasher or to use the controls. They will
not understand the potential dangers posed by it. They should be supervised whenever
you are working in the kitchen. There is also a danger that children playing might shut
themselves in the dishwasher.
This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with
reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if
they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe
way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
Older children may only use the dishwasher when its operation has been clearly explained
to them and they are able to use it safely, recognising the dangers of misuse.
KEEP CHILDREN AWAY FROM DETERGENTS!
Dishwasher detergents contain irritant and corrosive ingredients which can cause burning
in the mouth, nose and throat if swallowed, or inhibit breathing.
Keep children away from the dishwasher when the door is open. There could still be
detergent residues in the cabinet.
Consult a doctor immediately if your child has swallowed or inhaled detergent.
10 English
DW9000M_DD68-00191L-00_EN.indd 10
2019-02-28
4:53:26
Instructions for installing your dishwasher
Safety information
Before setting up the appliance, check it for any externally visible damage. Under no
circumstances should you use a damaged appliance. A damaged appliance could be
dangerous.
The dishwasher must only be plugged into the electricity supply via a suitable switched
socket. The electrical socket must be easily accessible after the dishwasher is installed
so that it can be disconnected from the electricity supply at any time. (Refer to the
“Dishwasher at a glance” section on page 14.)
There must be no electrical sockets behind the dishwasher. Danger of overheating and fire
risk if the dishwasher were to be pushed up against a plug.
The dishwasher must not be installed under a hob. The high radiant temperatures which
are sometimes generated by a hob could damage the dishwasher. For the same reason it
should not be installed next to open fires or other appliances which give off heat, such as
heaters etc.
Do not connect the dishwasher to the mains supply until it has been fully installed and
any adjustment has been made to the door springs.
Before connecting the appliance, check that the connection data on the data plate (voltage
and connected load) match the mains electricity supply. If in any doubt, consult a qualified
electrician.
The electrical safety of this appliance can only be guaranteed when continuity is complete
between it and an effective grounding system. It is most important that this basic safety
requirement is present and regularly tested and where there is any doubt the electrical
system in the house should be checked by a qualified electrician.
The manufacturer cannot be held liable for the consequences of an inadequate grounding
system (e.g. electric shock).
English 11
DW9000M_DD68-00191L-00_EN.indd 11
2019-02-28
4:53:26
Safety information
Do not connect the appliance to the mains electricity supply by a multi-socket unit or an
extension lead. These do not guarantee the required safety of the appliance (e.g. danger of
overheating).
Safety information
This appliance may only be installed in mobile installations such as ships if a risk
assessment of the installation has been carried out by a suitably qualified engineer.
The plastic housing of the water connection contains an electrical component. The housing
must not be submerged in water.
There are electrical wires in the hose of Aqua-Stop. Never cut the water inlet hose, even if
it is too long.
Installation, maintenance and repairs may only be carried out by a suitably qualified and
competent person in strict accordance with current national and local safety regulations.
Repairs and other work by unqualified persons can be dangerous. The manufacturer
cannot be held liable for unauthorised work.
The integrated waterproof system offers protection from water damage, provided the
following conditions are met:
• The dishwasher is correctly installed and plumbed in.
• The dishwasher is properly maintained and parts are replaced where it can be seen
that this is necessary.
• The stopcock has been turned off when the appliance is not used for a longer period of
time (e.g. during holidays).
• The waterproof system will work even if the appliance is switched off. However, the
appliance must remain connected to the electricity supply.
A damaged appliance can be dangerous. If the dishwasher gets damaged, switch it off at
the mains and call your dealer or the service department.
Unauthorised repairs could result in unforeseen dangers for the user, for which the
manufacturer cannot accept liability. Repairs should only be undertaken by an approved
service technician.
Faulty components must only be replaced by original spare parts. Only when these parts
are fitted can the safety of the appliance can be guaranteed.
12 English
DW9000M_DD68-00191L-00_EN.indd 12
2019-02-28
4:53:26
Always disconnect the dishwasher from the electrical supply for maintenance work
(switch off at the wall socket and remove the plug).
Safety information
If the connection cable is damaged it must be replaced with a special cable, available from
the manufacturer. For safety reasons, this must only be fitted by the service department
or an authorised service technician.
In countries where there are areas which may be subject to infestation by cockroaches or
other vermin, pay particular attention to keeping the appliance and its surroundings in a
clean condition at all times. Any damage which may be caused by cockroaches or other
vermin will not be covered by the guarantee.
In the event of a fault or for cleaning purposes, the appliance is only completely isolated
from the electiricity supply when:
• it is switched off at the wall socket and the plug is withdrawn, or
• it is switched off at the mains, or
• the mains fuse is disconnected, or
• the screw-out fuse is removed (in countries where this is applicable).
Do not make any alterations to the appliance, unless authorised to do so by the
manufacturer.
Never open the casing/housing of the appliance. Tempering with electrical connections or
components and mechanical parts is highly dangerous and can cause operational faults or
electric shock.
While the appliance is under guarantee, repairs should only be undertaken by a service
technician authorised by the manufacturer. Otherwise the guarantee will be invalidated.
When installing the product, make sure there is space at the top, left, right and back of the
product to ensure proper ventilation. If there is insufficient space between the product
and the sink, it may damage the sink or allow mold to grow.
Make sure that your dishwasher’s hardness level setting is correct as your area. (Refer to
the “Water softener” section on page 31.)
English 13
DW9000M_DD68-00191L-00_EN.indd 13
2019-02-28
4:53:26
Before you start
Follow these instructions carefully to ensure proper installation of the dishwasher and to
prevent accidents when washing dishes.
Dishwasher at a glance
01
Before you start
02
03
04
05
06
07
08
01 Top nozzle
02 Lower nozzle
03 Salt storage
04 Water reflector
05 Dispenser
06 Control panel
07 Door
08 Base
Upper rack
Lower rack
Cutlery rack
14 English
DW9000M_DD68-00191L-00_EN.indd 14
2019-02-28
4:53:27
CAUTION
•
•
Do not wash items that are covered with ash, sand, wax, lubricating grease, or paint.
These materials will damage the dishwasher. Ash does not dissolve and will spread
inside the dishwasher.
Remove food remains such as bones, fruit seeds, etc. and waste such as toothpicks,
paper napkins, etc. from your dishes. Food remains and waste can make noise, cause
the dishwasher to malfunction, and damage your dishes and dishwasher.
Before you start
Unsuitable items for the dishwasher
WARNING
Wash only items such as glass, porcelain, and cutlery which the manufacturer declares as
dishwasher safe. Do not wash aluminium (e.g. grease filters). The dishwasher may damage
aluminium, or in extreme cases, cause a severe chemical reaction.
Do not wash the following items in the dishwasher.
• Copper, brass, tin, ivory, and aluminium items or items with adhesive
• Non-heat resistant plastics
• Craft items, antiques, valuable vases, and decorative glassware
• Pottery or glazed-ceramic items
• Wooden cutlery and crockery or items with wooden parts
• Delicate glassware or glassware containing lead crystal. Clouding may occur on the
glassware after frequent washing.
NOTE
Silverware that has contacted foods containing sulphur may become discoloured. Food
with sulphuric content include egg yolks, onions, mayonnaise, mustard, fish, fish brine,
and marinades.
Water reflector
The water reflector automatically detects obstacles inside the dishwasher that can
interfere with the reflector’s signal. If an obstacle is detected, "0" blinks and the
dishwasher chimes for several minutes. If this happens, remove the obstacle.
English 15
DW9000M_DD68-00191L-00_EN.indd 15
2019-02-28
4:53:27
Before you start
Basic use of racks
Height adjustment
You can adjust the height of the upper rack so that the lower rack can accommodate
larger sized dishes. Depending on the height of the upper rack, the lower rack can
accommodate plates up to 31 cm in diameter, and the upper rack can accommodate plates
up to 19 cm in diameter.
Before you start
To raise the upper rack
Pull the upper rack upwards. The
adjustable handle will latch, and the upper
rack will raise.
To lower the upper rack
Hold both the adjustable handles located
at the left and right sides of the upper
rack, and then evenly press down.
CAUTION
•
•
Adjust the height of the upper rack
before loading dishes into the rack.
Adjusting the rack after loading the
dishes may damage the dishes.
Make sure to hold both handles when
adjusting, or the dishwasher door may
not close properly.
16 English
DW9000M_DD68-00191L-00_EN.indd 16
2019-02-28
4:53:28
To remove the upper rack
Before you start
To remove the upper rack, pull the upper rack to the front until it is fully extended, and
then lift it slightly to remove. See the figures above for the illustrated steps.
CAUTION
•
•
Do not operate the dishwasher without the upper rack. Otherwise, noises occur and the
dishwasher does not operate properly.
Because the upper rack is removable, insert the upper rack properly to ensure the
dishwasher operates normally.
Loading dishes
Into the lower rack
Load cookware (pots, pans, etc.) up to
31 cm in diameter into the lower rack. The
lower rack is specially designed for dinner
dishes, soup bowls, plates, pots, lids, and
casserole dishes.
Load plates into the centre column of the
rack so that the top of a plate faces the
bottom of the next plate. Load large items
such as pans and pots into the dishwasher
so their inner cavities face downwards. We
recommend loading cups, stemware, and
small plates into the upper rack.
English 17
DW9000M_DD68-00191L-00_EN.indd 17
2019-02-28
4:53:28
Before you start
Into the Zone Booster+ areas
Before you start
For more effective cleaning, load large
items into the left side of the lower
rack— the Zone Booster+ areas. The Zone
Booster+ function supplies more powerful
water jets to the Zone Booster+ areas.
Make sure pot handles and other items
do not interfere with the rotation of the
nozzles and the water reflector.
Into the upper rack
The upper rack is for small plates, mugs,
glasses, and plastic items. Make sure the
loaded dishes do not interfere with the
rotation of the nozzle which is located at
the bottom of the upper rack. (Check this
by rotating the nozzle by hand.)
When loading dishes, pull the upper rack
out so you can load it without striking the
counter above.
18 English
DW9000M_DD68-00191L-00_EN.indd 18
2019-02-28
4:53:28
Using the glass support
The glass support is especially suited for
wine glasses. Hang wine glasses onto the
pegs of the glass support. Fold the glass
support back when it is not being used.
CAUTION
Before you start
Do not adjust the level of the upper rack
with the glass support propped up. This
will make it impossible to adjust the upper
rack.
Cutlery rack
•
•
The cutlery rack is best for flatware
and cooking or serving utensils. Use
the cutlery rack to organize flatware or
utensils.
For best results, place heavily soiled
items in the standard cutlery basket.
NOTE
The cutlery rack can be removed if you
need more space on the upper rack to
clean larger items.
Organize items as desired
English 19
DW9000M_DD68-00191L-00_EN.indd 19
2019-02-28
4:53:28
Before you start
Detergent guidelines
All dishwasher cycles require detergent in the detergent compartment. Apply detergent as
appropriate for the selected cycle to ensure best performance.
WARNING
•
Before you start
•
Do not consume dishwasher detergent. Avoid breathing in detergent fumes.
Dishwasher detergent contains irritants and caustic chemicals that can induce
respiratory conditions. If you have consumed dishwasher detergent or inhaled
detergent fumes, seek medical attention immediately.
Keep dishwasher detergent out of children’s reach.
CAUTION
Use dishwasher detergent only. Other types of detergent produce excessive foam, which
may decrease the dishwasher’s performance or cause it to malfunction.
To fill the detergent dispenser
1. Gently press the dispenser flap to
unlock, and then slide it open. Note that
the dispenser flap opens at the end of
each cycle.
20 English
DW9000M_DD68-00191L-00_EN.indd 20
2019-02-28
4:53:29
2. Apply the recommended amount of
detergent to the main compartment.
3. Close the flap, and then press down to
lock.
NOTE
Before you start
This dishwasher has no separate
compartment for tablet detergent.
4. For best results, apply a small amount
(about 8 g) of detergent onto the door.
The additional detergent will activate
during the pre-wash process.
English 21
DW9000M_DD68-00191L-00_EN.indd 21
2019-02-28
4:53:29
Before you start
Rinse aid
Rinse aid improves the drying performance of the dishwasher. When the Rinse Refill
indicator lights up on the control panel, refill with rinse aid. Only use liquid rinse aid.
Powdered rinse aid will clog the compartment opening and cause the dishwasher to
malfunction.
CAUTION
Before you start
•
•
Do not apply any type of detergent to the rinse aid compartment.
Do not excessively fill the compartment. Excessive rinse aid may overflow during a
cycle.
1. Turn the cap counter clockwise to
remove.
2. Fill the compartment with rinse aid as
specified by the rinse aid manufacturer.
3. Turn the rinse aid dial to select a rinse
aid level between 1 and 6.
• The higher the number, the more rinse
aid the dishwasher uses.
• To improve the drying performance,
select a higher level.
• If there is discoloring on the dishes,
switch to a lower level.
4. Turn the cap clockwise to close.
22 English
DW9000M_DD68-00191L-00_EN.indd 22
2019-02-28
4:53:29
Salt storage
CAUTION
•
•
Use dishwasher-specific salt only. Do not use any other type of salt or solvent. This
may damage the salt storage and the water softening system.
To prevent corrosion due to an excessive amount of salt or salty water, always fill the
salt storage immediately before a washing cycle gets started.
Before you start
1. Open the door.
2. Turn the cap counter clockwise to open.
3. Fill the salt storage with water (only
required when using the dishwasher for
the first time).
4. Apply dishwasher salt.
CAUTION
•
•
The maximum capacity is about 1 kg.
Do not exceed the capacity.
Exceeding the capacity may affect the
dishwasher performance.
5. Turn the cap clockwise to close.
NOTE
•
•
To clean salt or salt water from
dishwasher, run the Quick cycle.
Depending on the size of the salt grains,
it may take a while for the salt to
dissolve and the indicator ( ) to turn
off.
Salt indicator
The indicator (
) turns on if there is not enough salt for the next several cycles.
English 23
DW9000M_DD68-00191L-00_EN.indd 23
2019-02-28
4:53:29
Before you start
Touchpad responsiveness
To prevent the touch-enabled controls from losing responsiveness, follow these
instructions.
•
•
Before you start
•
Touch the centre of each button with
one finger.
Do not touch more than one button at a
time, except as directed.
Clean the surface of the control panel
regularly with a soft, damp cloth.
24 English
DW9000M_DD68-00191L-00_EN.indd 24
2019-02-28
4:53:30
Operations
Control panel
DW60M9970**
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
DW60M9550**
Operations
DW60M9530**
01 POWER
Press to turn the dishwasher on or off. When a cycle is complete,
all other indicators turn off with “0” on the display. Then, the
dishwasher turns off automatically.
02 Cycle bar
Press to select a cycle according to the soil level of your dishes.
The corresponding cycle indicator turns on. The default cycle is
ECO.
03 Self Clean
(applicable
models only)
Select this cycle to clean the inside of the dishwasher. Make sure
the dishwasher is empty.
English 25
DW9000M_DD68-00191L-00_EN.indd 25
2019-02-28
4:53:30
Operations
If selected, only the lower rack nozzle is activated to reduce both
the cycle time and power consumption. Use this cycle to wash a
small load of dishes or glasses in the lower rack. To wash heavily
soiled items, select the Zone Booster+ option.
04 Lower Rack
(with Zone
Booster+)
Zone Booster+: Use Zone Booster+ to improve the cleaning
performance. A powerful jet is activated and directed at items
in the left side of the lower rack. This option can increase power
consumption slightly.
CAUTION
Operations
Make sure pot handles and other items do not interfere with the
rotation of the nozzles and the water reflector.
05 Speed Booster
(applicable
models only)
Select this option to reduce the cycle time. This is available only
with the Auto, ECO, Intensive, and Delicate cycles.
06 Hi-Temp Wash
Select this option to increase the main-wash temperature to
improve the cleaning performance for loads containing stubborn,
baked-on food. This is available only with the Auto, ECO, and
Intensive cycles.
07 Sanitize
(Control Lock)
With this selected, the water temperature increases to 73 °C in the
final rinse for high temperature sanitization.
• Available with the Auto, ECO, Intensive, and Self Clean.
• Unavailable with the Delicate, Daily55', and Quick cycles.
Control Lock: Control Lock allows you to lock the buttons on the
control panel except for the POWER button. For more information,
see the Control Lock section on page 37.
08 Smart Control
(applicable
models only)
You can monitor and control the dishwasher remotely through
a Wi-Fi connection. To connect the dishwasher to your smart
phone for the first time, press and hold Smart Control. For more
information, see the SmartThings section on page 33.
09 Display
Displays information of the current cycle including the cycle time,
remaining time, Delay Start settings, and other cycle-specific
information.
10 Delay Start
You can delay the cycle starting time up to 24 hours. For more
information, see the Delay Start section on page 37.
11 START
(Cancel & Drain)
Press START to start operation. Make sure the door is closed.
Cancel & Drain: To cancel the current cycle and drain the
dishwasher, press and hold START for 3 seconds.
26 English
DW9000M_DD68-00191L-00_EN.indd 26
2019-02-28
4:53:30
Indicators
Control Lock indicator
Self Clean indicator
Lights up if Self Clean is activated, and blinks for
5 seconds every 20-22 cycles. The cycle counter
disappears when the Self Clean cycle is complete, or
the dishwasher reaches the 23rd cycle.
Rinse Refill indicator
Lights up if the dishwasher runs out of rinse aid.
No Salt indicator
(applicable models only)
Lights up when the water softener runs out of salt.
Operations
(applicable models only)
Lights up if Control Lock is activated, and blinks if
any button except for the POWER button is pressed.
English 27
DW9000M_DD68-00191L-00_EN.indd 27
2019-02-28
4:53:30
Operations
Cycle overview
01
02
03
04
05
06
07
Operations
01 Auto
This cycle detects the level of soil and automatically initiates the
optimal cycle, which is appropriate for all levels of soiled items.
02 ECO
This cycle reduces power and water consumption, which is
appropriate for normally soiled items. To reduce the cycle time,
select the Speed Booster option.
03 Intensive
Select this cycle for heavily soiled items.
04 Delicate
Select this cycle for lightly soiled, fragile items such as glasses.
With this selected, the Zone Booster+, Hi-Temp Wash, and Sanitize
options will be disabled.
05 Daily55’
This cycle finishes cleaning and drying within 55 minutes and is
appropriate for daily soiled items. With this selected, the Speed
Booster, Zone Booster+, Hi-Temp Wash, and Sanitize options will
be disabled.
06 Quick
Select this cycle to clean lightly soiled items in a short time. With
this selected, the Speed Booster, Zone Booster+, Hi-Temp Wash,
and Sanitize options will be disabled.
07 Self Clean
(applicable
model only)
Use this cycle to clean the inside of the dishwasher using
detergent. Make sure the dishwasher is empty. If the dishwasher
needs self cleaning, the Self Clean indicator blinks for 5 seconds
after the dishwasher turns on. If you start the dishwasher when
the indicator is blinking, the indicator will turn off automatically.
CAUTION
Do not use this cycle to clean dishes.
28 English
DW9000M_DD68-00191L-00_EN.indd 28
2019-02-28
4:53:31
Simple steps to start
1. Open the door, and then load the dishwasher. Make sure dishes are empty.
2. If applicable, put the dishes in the lower rack. If adding the Zone Booster+ option, put
the dishes in the left side of the lower rack.
3. Apply detergent to the detergent dispenser. For better results, add rinse aids.
4. Press POWER, and then select a cycle with necessary options (Lower Rack, Zone
Booster+, Speed Booster, Hi-Temp Wash, Sanitize). Availability of cycles depends on the
model.
5. Press START, and then close the door. The dishwasher starts the cycle after draining for
a few seconds.
•
•
•
Operations
NOTE
To change the cycle after it has started, press and hold START for 3 seconds to cancel
the cycle. Then, select a new cycle.
The default cycle is ECO.
To resume after you have opened the door to stop the dishwasher while operating,
simply close the door.
English 29
DW9000M_DD68-00191L-00_EN.indd 29
2019-02-28
4:53:31
Operations
Settings
You can change the sound settings or display brightness to your preference. To change
the settings, press the Sanitize and Delay Start buttons simultaneously for 3 seconds.
Press Sanitize to navigate through sub menus, and press Delay Start to confirm your
changes.
Sound
U1/U0
Brightness*
b0-b5
Water softener
L0-L5
Auto Door
A1/A0
* applicable models only
Sound
Operations
Press Sanitize until ‘U1’ or ‘U0’ is displayed. To mute the dishwasher, select ‘U0’, and then
press Delay Start. To unmute, select ‘U1’, and then press Delay Start.
Display brightness
Press Sanitize until ‘b0 - b5’ is displayed. The higher the number, the brighter the display.
Select a number, and then press Delay Start.
30 English
DW9000M_DD68-00191L-00_EN.indd 30
2019-02-28
4:53:31
Water softener
Press Sanitize until 'L0 - L5' is displayed. Select a water hardness level from Level 0 to
Level 5 (default: L3), and then press Delay Start.
NOTE
If the water hardness level in your area is 0, you do not need to use dishwasher-specific
salt. However, you must set the water hardness setting for the dishwasher to 0.
Water hardness level
Water hardness
Level
Regeneration
softening/washing
cycle (ECO program)
Salt
injection
°TH
mmol/L
Range
0
<6
<10
<1.0
No
recycle
No
No
1
6-14
10-25
1-2.5
1/8
Yes
Yes
2
14-23
25-40
2.5-4.0
1/5
Yes
Yes
3
23-31
40-55
4.0-5.5
1/3
Yes
Yes
4
31-40
55-70
5.5-7.0
1/2
Yes
Yes
5
>40
>70
>7.0
1/1
Yes
Yes
Operations
°dH
We recommend using soft water for better results. Hard water contains impurities that can
reduce the washing performance. You will need to soften the water if the supplied water
is harder than 1.0 mmol/L (6 °d – German scale).
• To soften the water, you need dishwasher-specific salt and configuration of the water
hardness level according to your area. For more information about the water hardness
level in your area, contact your local water department.
• If the hardness level of the supplied water supply is unsteady, set the dishwasher to
the highest measurement. For example, if the water hardness reading ranges from
6.7 mmol/L to 9.0 mmol/L, set the dishwasher to 9.0 mmol/L.
• The dishwasher’s default water hardness level is 3 (4.0-5.5 mmol/L). If this setting
matches the water hardness level in your area, you do not need to change it.
To cancel your changes
To cancel any of the settings during the process, press POWER to turn the dishwasher off.
Then, try again.
English 31
DW9000M_DD68-00191L-00_EN.indd 31
2019-02-28
4:53:31
Operations
Auto Door
To improve drying performance, the door
opens automatically in the drying process.
‘0’ will be displayed when the current cycle
is complete.
Press Sanitize until ‘A1’ or ‘A0’ is displayed
to enter Auto Door mode. Then, press
Delay Start to enable (A1) or disable (A0)
the Auto Door function.
Operations
NOTE
•
•
•
Once the door opens in Auto Door mode, the door cannot be closed manually for the
next 2 minutes.
Disabling Auto Door mode can affect the drying results. Enable Auto Door for better
results.
Auto Door will be disabled in the Quick cycle.
32 English
DW9000M_DD68-00191L-00_EN.indd 32
2019-02-28
4:53:31
SmartThings (Applicable models only)
Wi-Fi connection
On your smartphone, go to Settings and connect to your home Wi-Fi network.
Download
On an app market (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps), find the
SmartThings app with a search term of “SmartThings”. Download and install the app on
your device.
Log in
Operations
You must first log into SmartThings with your Samsung account. To create a new Samsung
account, follow the instructions on the app. You don’t need a separate app to create your
account.
NOTE
If you have a Samsung account, use the account to log in. A registered Samsung
smartphone user automatically logs in.
To register your device to SmartThings
1. Make sure your smartphone is connected to a wireless network.
2. Select to run SmartThings on your smartphone.
3. When a message of “A new device is found.”, select Add.
4. If no message appears, select + and select your dishwasher in a list of devices
available. If your dishwasher is not listed, select Device Type > Specific Device Model,
and then add your dishwasher manually.
5. Follow the onscreen instructions to complete the connection process for your
dishwasher.
6. When the process is complete, your dishwasher will appear in the list of devices on
your SmartThings App.
Dishwasher app
Integrated control: You can monitor and control your dishwasher both at home and on the
go.
•
•
Select the dishwasher icon on SmartThings. The dishwasher page appears.
Check the operation status or notifications related to your dishwasher, and change
options or settings if necessary.
English 33
DW9000M_DD68-00191L-00_EN.indd 33
2019-02-28
4:53:31
Operations
NOTE
•
•
•
•
•
Operations
•
•
•
•
•
•
•
•
•
This device is designed for household use only (Class B), and can be used in all
residential areas.
This device may cause wireless interference, and neither the manufacturer or the
installer of this device can provide a safety measure of any kind.
Recommended encryption methods are WPA/TKIP and WPA2/AES. Newly developed
Wi-Fi protocols or unapproved Wi-Fi protocols are not supported.
The reception sensitivity of a wireless network may be affected by surrounding
wireless environments.
If your Internet provider has registered the MAC address of your PC or the modem
module for permanent use, your Samsung dishwasher fails to connect to the Internet. If
this is the case, contact your Internet provider.
The Internet firewall may interrupt your Internet connection. If this happens, contact
your Internet provider.
If Internet failure continues after following the measurement of your Internet provider,
contact a local Samsung retailer or service centre.
For installing wired and wireless routers, refer to the user manual of the router you
use.
Samsung dishwasher supports the Wi-Fi 2.4 GHz protocols.
Samsung dishwasher supports the IEEE802.11 b/g/n (2.4 GHz), Soft-AP protocols.
(IEEE802.11n is recommended)
An unapproved wired/wireless router may fail to connect to Samsung dishwasher.
The SmartThings app is available on third-party devices with Android OS 6.0
(Marshmallow) or higher, Samsung devices with Android OS 5.0 (Lollipop) or higher,
and iOS devices with iOS 10.0 or higher (For iPhones, it must be iPhone 6 or higher).
The app is optimised for Samsung smartphones (Galaxy S and Note series).
Some functions of the app may operate differently on third-party devices.
The app is subject to change without notice for improved performance.
34 English
DW9000M_DD68-00191L-00_EN.indd 34
2019-02-28
4:53:31
SmartThings
Category
Monitoring
Checkpoint
Description
You can check the current cycle and
its options, and the remaining cycle
time.
Smart Control
The Smart Control status is shown
for the dishwasher.
Self Check
Use this to check if the dishwasher
operates normally.
Energy monitoring
Use this to monitor the energy
consumption status.
Start/Pause/Cancel
Select a cycle and necessary
options, and then select Start/Pause/
Cancel to start an operation, to stop
temporarily, or to cancel the current
operation.
My Favorite
Add frequently used cycles and
options to My Favorite for later use.
Delay Start
Set Delay Start to start the cycle at a
scheduled time (up to 24 hours).
Cycle completed
Notifies you the current cycle is
complete.
Detergent
Notifies you if the dishwasher is out
of salt or rinse aid.
Control
Notification
Operations
Washing status
English 35
DW9000M_DD68-00191L-00_EN.indd 35
2019-02-28
4:53:31
Operations
Open Source Announcement
The software included in this product contains open source software. You may obtain the
complete corresponding source code for a period of three years after the last shipment of
this product by sending an email to mailto:oss.request@samsung.com.
It is also possible to obtain the complete corresponding source code in a physical medium
such as a CD-ROM; a minimal charge will be required.
The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SimpleConnectTP/seq/0
leads to the download page of the source code made available and open source license
information as related to this product. This offer is valid to anyone in receipt of this
information.
Operations
NOTE
Hereby, Samsung Electronics, declares that the radio equipment type appliance is in
compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is
available at the following internet address: The official Declaration of conformity may be
found at http://www.samsung.com, go to Support > Search Product Support and enter the
model name.
Wi-Fi max transmitter power : 20 dBm at 2.412 GHz – 2.472 GHz
36 English
DW9000M_DD68-00191L-00_EN.indd 36
2019-02-28
4:53:31
Special features
Delay Start
You can delay the cycle starting time up to 24 hours in 1-hour increments. To increase the
delay time, press Delay Start. The hour displayed indicates the time at which the cycle will
start.
1. Open the door, and then load the dishwasher.
2. Press Delay Start, and then press or hold Delay Start to change the time in 1-hour
increments.
3. Close the door, and then press START.
Operations
NOTE
To change the delay time once the dishwasher has started, press POWER and restart the
dishwasher.
Control Lock
To prevent children from playing with the dishwasher, Control Lock locks all button
controls except for POWER.
• To activate Control Lock, press and hold Sanitize for 3 seconds. With Control Lock
activated, you cannot select a cycle or option, or start an operation.
• To deactivate Control Lock, press and hold Sanitize again for 3 seconds
• Control Lock remains active after the dishwasher restarts. To cancel Control Lock, you
must deactivate it first.
English 37
DW9000M_DD68-00191L-00_EN.indd 37
2019-02-28
4:53:31
Maintenance
Cleaning
Keep the dishwasher clean to improve performance, reduce unnecessary repairs, and
lengthen the lifecycle.
Exterior
Clean spills on the surface of the dishwasher as they occur. Use a soft, damp cloth on the
control panel to gently wipe away spills and dust.
CAUTION
•
•
Maintenance
•
Do not use benzene, wax, thinner, chlorine bleach, alcohol, or other chemical
substances. These materials may discolour the surface of the dishwasher and cause
stains.
The dishwasher has electric parts inside. Do not sprinkle water directly onto the
dishwasher. Protect electrical components from coming in contact with water.
For a stainless-steel door panel, use a stainless steel cleaner for home appliances and a
clean, soft cloth.
Interior
Clean the interior of the dishwasher on a regular basis to remove any dirt or food
particles. Wipe inside the dishwasher and inside the door with a wet dishcloth. We
recommend filling the detergent dispenser with dishwasher soap, and then running the
Self Clean cycle with an empty dishwasher.
To keep the cutlery pad clean, turn it over after using it. To remove white spots and
odours from the cutlery pad, run the Self Clean cycle with an empty dishwasher and no
detergent until the cutlery pad flushes. Then, stop the cycle and apply an 8-ounce cup of
white vinegar into the lower basket. Close the door and resume the cycle.
CAUTION
Do not remove the front seal (the long rubber seal enclosing the opening of the
dishwasher). The seal keeps the inner side of the dishwasher sealed.
Use a damp cloth to remove lime scale
or grease deposits inside the dishwasher.
Alternatively, apply some detergent, and
then run an empty cycle using the highest
rinse temperature.
CAUTION
To avoid damaging the motor, use caution
when manually moving the water reflector.
38 English
DW9000M_DD68-00191L-00_EN.indd 38
2019-02-28
4:53:32
Nozzles
To prevent the nozzles from being clogged or if the nozzles are clogged, remove and
clean each nozzle. Use caution when removing the nozzles as they may break.
Upper nozzle
1. Open the door, and then pull out the
upper rack to reveal the upper nozzle.
2. Loosen and remove the nut, and then
remove the nozzle.
3. Unclog and clean the nozzle.
4. Reinsert the nozzle, and then tighten
the nut by hand.
5. Rotate the nozzle by hand to make sure
the nozzle is engaged correctly
Maintenance
Top nozzle
1. Open the door, and then pull out the
upper rack. The top nozzle is visible on
the top.
2. Turn counter clockwise and remove the
nozzle cap (A), and then remove the
nozzle.
3. Unclog and clean the nozzle.
4. Reinsert the nozzle, and then tighten
the cap clockwise.
5. Rotate the nozzle by hand to make sure
the nozzle is engaged correctly.
English 39
DW9000M_DD68-00191L-00_EN.indd 39
2019-02-28
4:53:32
Maintenance
Filter
We recommend cleaning the filter every month.
1. Open the door, and then remove the
lower rack first.
2. Turn the filter handle counter clockwise
to unlock the filter cover.
3. Remove the filter cover, and then the
cylindrical micro filter underneath.
Maintenance
40 English
DW9000M_DD68-00191L-00_EN.indd 40
2019-02-28
4:53:32
4. Remove any dirt and impurities from
the micro filter and the filter cover.
5. Rinse them with running water, and
then dry well.
Maintenance
6. Reinsert the filter, and then the filter
cover.
7. Turn the filter handle clockwise to lock.
CAUTION
Make sure the filter cover is closed properly. A loose cover can reduce the filtering
performance.
Long-term care
If you will not use the dishwasher for an extended period of time, first drain the unit
completely, and then disconnect the water hose. Shut off the water supply valve and the
circuit breaker. Water remaining in the hoses or the internal components can damage the
dishwasher.
English 41
DW9000M_DD68-00191L-00_EN.indd 41
2019-02-28
4:53:32
Troubleshooting
Checkpoints
If you encounter an issue to check with the dishwasher, first check the table below and try
the suggestions.
Symptom
Possible Cause
•
The door is not completely
closed.
The dishwasher does
not start.
•
•
The START button is not
selected.
Troubleshooting
The power cord is not
connected.
Water is not being supplied.
The control panel is locked.
The dishwasher has
bad odours.
Water remains from the
previous cycle.
Water remains in the
dishwasher after a
cycle has finished.
The drain hose is folded or
clogged.
•
Action
Make sure the door is
latched and completely
closed.
Make sure the upper rack
is properly joined with the
duct nozzle.
Make sure the upper rack is
properly assembled.
See an information code on
the display.
•
Connect the power cord.
•
Make sure the water supply
valve is open.
Unlock the Control Lock.
With the dishwasher empty,
add detergent, and then run
the Self Clean cycle. This is
available only on applicable
models.
•
•
•
Straighten and unclog the
hose.
42 English
DW9000M_DD68-00191L-00_EN.indd 42
2019-02-28
4:53:33
Symptom
Possible Cause
•
An incorrect cycle was selected.
The filters are clogged or not
correctly fastened.
An insufficient amount of
detergent was used.
•
•
•
•
Food remains on
dishes
The water pressure is low.
The spray jets are clogged.
•
•
•
The water is too hard.
There is no rinse aid in the
dispenser, or not enough rinse
aid was used.
•
•
Add rinse aid.
Check the rinse aid settings.
•
Overloading may reduce
the drying performance.
Load your dishes as
recommended.
Empty the lower rack
first, and then the upper
rack. This will avoid water
dripping from the upper
rack onto the dishes in the
lower rack.
Too many dishes are loaded.
Dishes are not dried
well.
Make sure the filters are
correctly fastened.
Use the correct amount of
detergent for each load.
Make sure the pressure
is between 0.05 MPa and
0.8 MPa.
Clean and unclog the spray
jets.
Arrange the dishes so
they do not interfere with
the spray jest and/or the
detergent dispenser.
Check the salt refill
indicator, and refill with
dishwasher salt.
•
Glasses and cups spilled water
onto other dishes while being
unloaded.
Multiple detergent tablets were
•
used without selecting the
Sanitize option.
Troubleshooting
Dishes improperly loaded or
overloaded.
Action
Select a cycle according to
the soil level of the dishes
as instructed in this manual.
Clean the filters.
Select the Sanitize option or
use rinse aid.
English 43
DW9000M_DD68-00191L-00_EN.indd 43
2019-02-28
4:53:33
Troubleshooting
Symptom
Possible Cause
The dishwasher makes a sound
when the dispenser cover is
open and the drain pump is
operating.
The dishwasher is too
noisy.
The dishwasher is not level.
The nozzle bumps against the
dishes, creating a chopping
sound.
Yellow or brown film
remains on dishes.
Indicators do not
light up.
The arms do not
rotate smoothly.
Troubleshooting
A white coating
remains on dishes.
Coffee and tea soils.
The power cord is not
connected.
The arms are clogged with
food particles.
Action
•
This is normal.
•
Make sure the dishwasher is
level.
•
Rearrange the dishes.
•
Use a cycle with a higher
temperature.
•
Connect the power cord.
•
Clean the arms.
•
Make sure the salt fill
indicator and softener
settings are correct
according to the water
hardness of your area.
Make sure the salt storage
cap is correctly fastened.
The water is too hard.
•
Air bubbles and
scratch marks are on
the control panel.
Air gets into the protective
film, causing EPS marks to
remain.
•
Remove the protective film
from the control panel.
44 English
DW9000M_DD68-00191L-00_EN.indd 44
2019-02-28
4:53:33
Information codes
If the dishwasher fails to operate, you may see an information code on the display. Check
the table below and try the suggestions.
Code
Action
LC
Leakage check
• Close the water supply valve. Go to your home’s circuit breaker panel,
and set the dishwasher’s circuit breaker switch to off. Then, contact the
installer to repair. If the issue continues, contact a local Samsung service
centre.
Water supply check
•
4C
Check if the water supply valve is closed, if the water supply is
suspended, or if the water inlet valve or line is frozen or clogged by
foreign particles. If the issue continues, contact a local Samsung service
centre.
Drain check
•
Troubleshooting
5C
Close the water supply valve. Check if the drain hose is clogged or
folded. Check if the drain hole inside the pump is clogged. If the issue
continues, contact a local Samsung service centre.
High temperature heating check
•
HC
3C
Functional check. With the dishwasher empty, add detergent, and then
run a cycle. If the issue continues, go to your home’s circuit breaker
panel, and set the dishwasher’s circuit breaker switch to off. Then,
contact a Samsung service centre.
Pump operation check
• Functional check. Turn off the dishwasher and restart. If the issue
continues, contact a Samsung service centre.
If any information code keeps appearing on the screen, contact a local Samsung service
centre.
English 45
DW9000M_DD68-00191L-00_EN.indd 45
2019-02-28
4:53:33
Cycle chart
Cycle chart
•
•
Soil Level
Auto
Eco
Intensive
Delicate
Daily55'
Quick
Amount of
food remains
Very light to
Heavy
Normal
Heavy
Light
Normal
Light
Cycle
sequence
Prewash 
Mainwash 
Rinse  Hot
rinse  Dry
 End
Prewash 
Mainwash 
Rinse  Hot
rinse  Dry 
End
Prewash 
Mainwash
 Rinse 
Hot rinse 
Dry  End
Prewash 
Mainwash
 Rinse 
Hot rinse 
Dry  End
Water
consumption
(L)
9.3-16.0
9.7
20.0
9.2
11.9
11.5
Energy
consumption
(kWh)
1.0-1.5
0.833
(DW60M9970**,
DW60M9550**)
1.65
0.84
1.25
0.9
Cycle time
(min)
108-176
182
109
55
37
Mainwash Mainwash
 Rinse   Rinse 
Hot rinse  Hot rinse
Dry  End
 End
0.935
(DW60M9530**)
237
Daily55': This cycle will activate the Auto Door function a few minutes after the cycle
has finished.
Quick: This cycle activates neither the Auto Door function nor the drying process.
NOTE
•
•
•
•
The washing time depends on the options you have added, and the pressure and
temperature of the supplied water.
The dishwasher drains the remaining water inside automatically if it has not been used
for the last 5 days.
The power consumption depends on the water temperature and/or load. When the
Rinse Aid is empty, time and temperature can increase a little.
If no rinse aid is used, the cycle time and temperature may increase slightly.
46 English
DW9000M_DD68-00191L-00_EN.indd 46
2019-02-28
4:53:33
Appendix
Transportation/relocation
Make sure the dishwasher is empty with no loose parts. First, drain the dishwasher as
follows.
1. Open the door, and then turn the dishwasher on.
2. Select and run the ECO cycle.
3. Press START, and then close the door.
4. When the cycle is finished, open the door after 5 seconds.
5. Press and hold START for 3 seconds to drain water.
6. Close the door.
7. When the draining process is complete, open the door.
8. Turn the dishwasher off, and then shut the water valve off.
9. Disconnect the both the water hose and the drain hose.
CAUTION
Do not shake or sway the dishwasher while moving it. Residual water may drip from the
dishwasher.
Protection against frost
If you leave the dishwasher in a place with a risk of frost for an extended time, make sure
to empty the dishwasher. For details, see the Transportation/relocation section above.
Appendix
Disposing the dishwasher and helping the environment
Your dishwasher is manufactured from recyclable materials. If you decide to dispose of it,
please observe your local waste disposal regulations. Cut off the power cord so that the
appliance cannot be connected to a power source.
Remove the door so that animals and children cannot get trapped inside the appliance.
Do not exceed the detergent quantities recommended in the detergent manufacturers’
instructions.
English 47
DW9000M_DD68-00191L-00_EN.indd 47
2019-02-28
4:53:33
Appendix
Specifications
MODEL
Power
Water pressure
Wash capacity
Rated power
Dimension
(Width x Depth x Height)
Weight (Unpacked)
•
•
•
•
•
•
Appendix
•
BU
(Built Under)
DW60M9970U*
DW60M9550U*
DW60M9530U*
SBI
(Semi Built In)
DW60M9970S*
DW60M9550S*
DW60M9530S*
220-240 V~, 50 Hz
0.05-0.8 Mpa
14 place settings
2000-2300 W
598 X 575 X 817 (mm)
46.0 kg
45.0 kg
FBI
(Fully Built In)
DW60M9970B*
DW60M9550B*
DW60M9530B*
598 X 555 X 817 (mm)
45.0 kg
Dimensions of the space to be provided for the appliance;
Dimensions and position of the means for supporting and fixing the appliance within
this space;
Minimum distances between the various parts of the appliance and the surrounding
structure;
Minimum dimensions of ventilating openings and their correct arrangement;
Connection of the appliance to the supply mains and the interconnection of any
separate components;
Necessity to allow disconnection of the appliance from the supply after installation,
unless the appliance incorporates a switch complying with 24.3. The disconnection may
be achieved by having the plug accessible or by incorporating a switch in the fixed
wiring in accordance with the wiring rules.
The instructions for fixed appliances shall state how the appliance is to be fixed to its
support. The method of fixing stated is not to depend on the use of adhesives since
they are not considered to be a reliable fixing means.
48 English
DW9000M_DD68-00191L-00_EN.indd 48
2019-02-28
4:53:33
For standard test
NOTE
The diagrams below show the proper way to load the baskets based on the European
Standards (EN50242: 2016).
•
•
•
•
•
•
Washing capacity: 14 place settings
Position of upper basket: Low
Programme: ECO
Rinse aid setting: 6
Dosage of the standard detergent
- 14 PS : 7 g + 28 g
For the arrangement of the items, refer Figure A, B, C.
14 place settings
1
1
11
3
2
3
2
4
4
6
6
6
6
6
5
5
4
6
3
2
5
6
1
4
5
4
5
6
6
9
4
4
5
6
6
5
9
8
8
8
8
8
7
17
12
13
8
8
8
17
8
7
15
16
8
10
6
17
6
15
17
Upper rack
Lower rack
14
8
8
8
8
14
6
15
Cutlery rack
Soup plate: Oat
flake
6
Cup: Tea
12
Soup spoon: Oat flake
2
Dinner plate: Egg
7
Saucer: Tea
13
Fork: Egg
3
Dinner plate: Meat
8
Glass: Milk
14
Knife
4
Dessert dish:
Spinach
9
15
Dessert spoon
5
Dessert dish: Egg
Dessert bowl,
Medium bowl: Spinash
10
Large bowl: Meat
16
Tea spoon
11
Oval platter: Margarine
17
Serving cutlery
For standard test
1
English 49
DW9000M_DD68-00191L-00_EN.indd 49
2019-02-28
4:53:33
Product fiche
REGULATION (EU) No 1059/2010
NOTE
“ * ” Asterisk(s) means variant model and can be varied (0-9) or (A-Z).
Supplier
Model name
Rated Capacity (place setting)
Energy efficiency class
Eco label
Product fich
Annual energy consumption, (AEc)
(kWh/year) 1)
Standard cycle energy
consumption, (Et) (Kwh)
Power consumption off mode, Po
(W)
Power consumption left-on mode,
Pl (W)
Annual water consumption (AWc),
(L) 2)
Standard programme water
consumption, (L)
Drying efficiency class
Standard programme 3)
Programme time for the standard
cycle
Duration of the left-on mode, (Tl)
(min)
Airborne acoustical noise emissions
(dBA re 1pW)
Available
Installation 4)
Built-in
SAMSUNG
DW60M9970S*
DW60M9970B*
14
DW60M9970U* DW60M9550**
DW60M9530**
14
14
14
A+++
A+++
A+++
A++
No
No
No
No
237
237
237
266
0.833
0.833
0.833
0.935
0.48
0.48
0.48
0.48
5
5
5
5
2716
2716
2716
2716
9.7
9.7
9.7
9.7
A
Eco
A
Eco
A
Eco
A
Eco
237
237
237
237
2
2
2
2
41
42
42
44
O
O
O
O
1)Based on 280 standard cleaning cycles using cold water fill and the consumption of the low
power modes. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.
2)Based on 280 standard cleaning cycles. Actual water consumption will depend on how the
appliance is used.
3)‘Standard programme’ is the standard cleaning cycle to which the information in the label and
the fiche relates, that this programme is suitable to clean normally soiled tableware, and that it
is the most efficient programme in terms of combined energy and water consumption.
4)If dishwasher have an removable worktop, it shall be placed into a test enclosure.
50 English
DW9000M_DD68-00191L-00_EN.indd 50
2019-02-28
4:53:33
Memo
English 51
DW9000M_DD68-00191L-00_EN.indd 51
2019-02-28
4:53:34
QUESTIONS OR COMMENTS?
COUNTRY
CALL
OR VISIT US ONLINE AT
DENMARK
707 019 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
NORWAY
21629099
www.samsung.com/no/support
SWEDEN
0771 726 786
www.samsung.com/se/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Specjalistyczna infolinia do obsługi
zapytań dotyczących telefonów
komórkowych:
801-672-678*
* (opłata według taryfy operatora)
http://www.samsung.com/pl/support/
GERMANY
06196 77 555 66 *HHP
06196 77 555 77 *OTH
www.samsung.com/de/support
DD68-00191L-00
DW9000M_DD68-00191L-00_EN.indd 52
2019-02-28
4:53:34
Lavastoviglie
Manuale dell'utente
DW60M9970**/DW60M9550**/DW60M9530**
DW9000M_DD68-00191L-00_IT.indd 1
2019-02-28
4:54:10
Sommario
Informazioni sulla sicurezza
4
Sommario
Istruzioni di sicurezza - Cosa sapere.
Simboli di sicurezza importanti
Informazioni sul simbolo WEEE (RAEE)
Importanti precauzioni di sicurezza
Istruzioni per l'uso della lavastoviglie
Protezione dei bambini
Istruzioni per l'installazione della lavastoviglie
4
4
5
6
8
10
11
Prima di iniziare
14
Panoramica della lavastoviglie
Stoviglie non idonee ad essere lavate nella lavastoviglie
Riflettore dell'acqua
Uso base dei cestelli
Linee guida per il detersivo
Serbatoio sale
Sensibilità della tastiera
14
15
15
16
20
23
24
Operazioni
25
Pannello di controllo
Panoramica programmi
Passaggi semplici per avviare la lavastoviglie
Impostazioni
SmartThings (Solo modelli che lo prevedono)
Funzioni speciali
25
28
29
30
33
37
Manutenzione
38
Pulizia
Manutenzione a lungo termine
38
41
Risoluzione dei problemi
42
Checkpoint
Codici informativi
42
45
2 Italiano
DW9000M_DD68-00191L-00_IT.indd 2
2019-02-28
4:54:10
46
Appendice
47
Trasporto/spostamento
Protezione anti gelo
Smaltimento della lavastoviglie e salvaguardia dell'ambiente
Specifiche
47
47
47
48
Per un test standard
49
Servizio da 14 coperti
49
Scheda del prodotto
50
Sommario
Diagramma dei cicli di lavaggio
Italiano 3
DW9000M_DD68-00191L-00_IT.indd 3
2019-02-28
4:54:10
Informazioni sulla sicurezza
Congratulazioni per l'acquisto della tua nuova lavastoviglie Samsung. Questo manuale
contiene importanti informazioni riguardanti l'installazione, l'uso e la manutenzione
del tuo nuovo apparecchio. Ti consigliamo di leggere le informazioni qui fornite per
conoscere i vantaggi offerti dalle funzioni della tua nuova lavastoviglie.
Informazioni sulla sicurezza
Istruzioni di sicurezza - Cosa sapere.
Leggi attentamente questo manuale per apprendere l'uso sicuro ed efficiente delle
varie funzioni e caratteristiche offerte da questa lavastoviglie, e tieni il manuale in un
luogo sicuro vicino all'apparecchio per poterlo consultare ogniqualvolta se ne presenti
la necessità. Questo apparecchio deve essere utilizzato solo per lo scopo per il quale è
stato progettato, come qui descritto.
Le avvertenze e le importanti istruzioni di sicurezza riportate in questo manuale non
coprono tutte le possibili condizioni e situazioni che possono verificarsi.
E' responsabilità dell'utente utilizzare l'apparecchio con buonsenso, prestando la
massima attenzione e cura in fase di installazione, manutenzione e funzionamento.
Poiché le istruzioni operative qui descritte coprono i vari modelli disponibili, le
caratteristiche della lavastoviglie acquistata possono differire leggermente da quelle
descritte in questo manuale e non tutti i simboli di avvertenza possono essere
applicabili. In caso di domande o dubbi, rivolgiti al Centro assistenza autorizzato di zona
o visita il sito www.samsung.com per trovare le informazioni necessarie.
Simboli di sicurezza importanti
Significato delle icone e dei simboli riportati in questo manuale dell'utente:
AVVERTENZA
Pericoli o pratiche non sicure che possono causare lesioni personali gravi, la morte e/o
danni materiali.
ATTENZIONE
Pericoli o pratiche non sicure che possono causare lesioni personali e/o danni materiali.
NOTA
Indica che sussiste il rischio di lesioni personali o danni materiali.
La simbologia di avvertenza ha lo scopo di prevenire eventuali lesioni personali.
Seguire le istruzioni scrupolosamente.
Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro e accertarsi che eventuali nuovi utenti
familiarizzino con il loro contenuto. In caso di cessione dell'apparecchio, consegnare le
informazioni al nuovo acquirente.
4 Italiano
DW9000M_DD68-00191L-00_IT.indd 4
2019-02-28
4:54:11
Informazioni sul simbolo WEEE (RAEE)
Informazioni sulla sicurezza
Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)
(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)
Il simbolo riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla
documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori
elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono
essere smaltiti con altri rifiuti al termine del ciclo di vita.
Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati
dallo smaltimento dei rifiuti non corretto, si invita l'utente a
separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti,
conferendoli ai soggetti autorizzati secondo le normative locali.
Gli utenti domestici, in alternativa alla gestione autonoma di cui
sopra, potranno consegnare l’apparecchiatura che si desidera
smaltire al rivenditore, al momento dell’acquisto di una nuova
apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di
prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m2
è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo
di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni
inferiori a 25 cm.
Gli utenti professionali (imprese e professionisti) sono invitati
a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le
condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi
accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad
altri rifiuti commerciali.
Per informazioni sull'impegno di Samsung ai fini della salvaguardia ambientale e
sugli obblighi normativi relativi a ciascun prodotto, come per esempio il REACH,
vogliate visitare il sito samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
Italiano 5
DW9000M_DD68-00191L-00_IT.indd 5
2019-02-28
4:54:11
Informazioni sulla sicurezza
Importanti precauzioni di sicurezza
Informazioni sulla sicurezza
Per evitare rischi di incendio, scariche elettriche o lesioni
personali durante l'uso dell'apparecchio, seguire queste importanti
precauzioni:
1. Questo prodotto non deve essere utilizzato da bambini e adulti
che abbiano ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o siano
prive di esperienza o conoscenza, a meno che siano state fornite
loro istruzioni per l’uso da parte di una persona responsabile
della loro sicurezza o che sovrintenda all'uso dell'apparecchio.
2. Per l'uso in Europa: Questo apparecchio può essere utilizzato
da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone che
abbiano ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o siano
prive di esperienza o conoscenza, sotto la supervisione di
una persona responsabile o nel caso in cui siano state fornite
loro istruzioni per un uso sicuro dell'apparecchio e dei pericoli
che esso comporta. Non consentire ai bambini di giocare con
l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non
devono essere svolte da bambini senza la supervisione di un
adulto.
3. Controllare che i bambini non giochino con questo apparecchio.
4. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, richiederne la
sostituzione al costruttore, a un tecnico dell’assistenza o a
personale qualificato.
5. Utilizzare il nuovo set di tubi in dotazione all’apparecchio senza
riutilizzare i tubi vecchi.
6. Verificare che tappeti o altri oggetti non ostruiscano le aperture
di ventilazione dell’apparecchio se queste sono poste alla base
del prodotto.
6 Italiano
DW9000M_DD68-00191L-00_IT.indd 6
2019-02-28
4:54:11
Informazioni sulla sicurezza
7. Per l'uso in Europa: Senza una costante supervisione da parte
di un adulto, i bambini di età inferiore ai 3 anni devono essere
tenuti lontani dall'apparecchio.
8. ATTENZIONE: Per evitare i rischi connessi a un ripristino
involontario del fusibile termico, non alimentare l’apparecchio
attraverso un commutatore esterno, come ad esempio un timer,
né collegarlo a un circuito regolarmente attivato/disattivato dalla
utility.
9. AVVERTENZA: Coltelli e altri utensili appuntiti devono essere
posizionati nel cestello con le punte rivolte verso il basso o in
posizione orizzontale.
Questo apparecchio è destinato a un uso domestico o applicazioni
similari, ad esempio:
• aree adibite a cucina per il personale di negozi, uffici e altri
ambienti lavorativi;
• aziende agricole
• uso da parte del cliente in hotel, motel e altri ambienti
residenziali;
• bed and breakfast.
Italiano 7
DW9000M_DD68-00191L-00_IT.indd 7
2019-02-28
4:54:11
Informazioni sulla sicurezza
Istruzioni per l'uso della lavastoviglie
Informazioni sulla sicurezza
Questa lavastoviglie non è progettata per un uso commerciale. E' intesa per un uso
domestico o in ambienti simili lavorativi e residenziali, quali:
• Negozi
• Uffici e showroom
e dai residenti di:
• Ostelli e guest house.
L'apparecchio deve essere usato come elettrodomestico domestico per la pulizia di
piatti e stoviglie, così come specificato nel manuale dell'utente. Qualsiasi altro uso non è
supportato dal costruttore e potrebbe risultare pericoloso.
Il produttore non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da un
uso o un funzionamento improprio o scorretto dell'apparecchio.
Non utilizzare solventi nella lavastoviglie. Pericolo di esplosione.
Non inalare o ingerire il detersivo per lavastoviglie. I detersivi per lavastoviglie
contengono sostanze irritanti o corrosive e, se ingeriti, possono causare ustioni a naso,
bocca e gola; possono inoltre bloccare la respirazione. Consultare immediatamente un
medico in caso di ingestione o inalazione del detersivo.
Non lasciare lo sportello aperto se non strettamente necessario poiché può
rappresentare un ostacolo sul quale inciampare.
Non appoggiarsi o sedersi sullo sportello aperto. In caso contrario la lavastoviglie
potrebbe inclinarsi e danneggiarsi, e provocare lesioni personali.
8 Italiano
DW9000M_DD68-00191L-00_IT.indd 8
2019-02-28
4:54:11
Usare solo detersivo e brillantante per lavastoviglie per uso un domestico. Non usare
detersivo liquido.
Informazioni sulla sicurezza
Non usare detergenti fortemente acidi
Non rabboccare il serbatoio del brillantante con detersivo liquido o in polvere.
La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe danneggiare gravemente il
serbatoio.
Un accidentale riempimento del serbatoio del sale con detersivo liquido o in polvere
potrebbe danneggiare l'addolcitore. Verificare di disporre del tipo corretto di sale per
lavastoviglie prima di riempire il serbatoio del sale.
Usare solo sale per lavastoviglie dal momento che altri tipi di sale possono contenere
additivi insolubili che possono danneggiare il funzionamento dell'addolcitore.
In un apparecchio dotato di cestello per le posate (incluso a seconda del modello),
il processo di lavaggio e asciugatura delle posate è più efficace se queste vengono
collocate nel cestello in modo ottimale, con i manici rivolti verso il basso. Tuttavia, per
evitare il rischio di lesioni, è possibile collocare coltelli e forchette con i manici rivolti
verso l'alto.
Il vasellame e gli elementi in plastica non resistenti all'acqua bollente, quali ad esempio
contenitori o posate in plastica, non possono essere lavati in lavastoviglie.
Le elevate temperature sviluppate all'interno della lavastoviglie possono provocarne la
deformazione o lo scioglimento.
Nei modelli dotati della funzione Avvio ritardato, verificare che il dispenser sia
asciutto prima di aggiungere il detersivo. Se necessario, asciugarlo. Se viene versato
in un dispenser umido, il detersivo può raggrumarsi e non essere quindi sparso
uniformemente.
Coltelli e altri utensili appuntiti devono essere posizionati nel cestello con le punte
rivolte verso il basso o in posizione orizzontale.
Italiano 9
DW9000M_DD68-00191L-00_IT.indd 9
2019-02-28
4:54:11
Informazioni sulla sicurezza
Protezione dei bambini
Informazioni sulla sicurezza
Questo apparecchio non è un giocattolo! Per evitare il rischio di lesioni, tenere i
bambini lontano dall'apparecchio e non permettere loro di giocare vicino o all'interno
dell'apparecchio o di azionarne i comandi. I bambini non sono in grado di comprenderne
i potenziali pericoli. Pertanto devono essere controllati ogniqualvolta si lavori in cucina.
Un bambino che gioca con la lavastoviglie potrebbe rimanervi chiuso dentro.
Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e
da persone che abbiano ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o siano prive di
esperienza o conoscenza, sotto la supervisione di una persona responsabile o nel caso
in cui siano state fornite loro istruzioni per un uso sicuro dell'apparecchio e dei pericoli
che esso comporta. Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchio. La pulizia
e la manutenzione dell'apparecchio non devono essere svolte da bambini senza la
supervisione di un adulto.
I bambini più grandi possono utilizzare l'apparecchio solo se sono state fornite loro
chiare istruzioni per l'uso e siano in grado di utilizzarlo in sicurezza, riconoscendo i
potenziali rischi derivanti da un uso improprio dell'apparecchio.
TENERE I BAMBINI LONTANI DAI DETERSIVI!
I detersivi per lavastoviglie contengono sostanze irritanti e corrosive e, se ingeriti,
possono causare ustioni a naso, bocca e gola; possono inoltre bloccare la respirazione.
Tenere i bambini lontano dalla lavastoviglie quando lo sportello dell'apparecchio è
aperto. All'interno potrebbero esservi residui di detersivo.
Consultare immediatamente un medico se un bambino inala o ingerisce del detersivo.
10 Italiano
DW9000M_DD68-00191L-00_IT.indd 10
2019-02-28
4:54:11
Istruzioni per l'installazione della lavastoviglie
Informazioni sulla sicurezza
Prima di impostare l'apparecchio, controllare che non vi sia alcun danno visibile. Non
utilizzare mai un apparecchio danneggiato. Un apparecchio danneggiato potrebbe
rappresentare un pericolo.
La lavastoviglie deve essere collegata a una presa di corrente dotata di apposito
interruttore. La presa elettrica deve essere facilmente raggiungibile dopo l'installazione
della lavastoviglie in modo che sia possibile scollegare l'apparecchio rapidamente e in
qualsiasi momento (vedere la sezione “Panoramica della lavastoviglie” a pagina 14).
Dietro la lavastoviglie non devono essere presenti prese elettriche. Se il retro della
lavastoviglie preme contro una presa elettrica, questa potrebbe surriscaldarsi con il
conseguente rischio di incendio.
La lavastoviglie non deve essere installata sotto un piano cottura. Le elevate
temperature talvolta generate da un piano cottura potrebbero danneggiare la
lavastoviglie. Per la stessa ragione, non installarla vicina a fiamme libere o altri
apparecchi che possono irradiare calore, quali caloriferi ecc..
Collegare la lavastoviglie alla corrente elettrica solo una volta completata l'installazione
e la regolazione dello sportello.
Prima di collegare l'apparecchio, verificare che i dati elettrici riportati sulla targhetta
(tensione e carico collegato) corrispondano alla corrente erogata. In caso di dubbi,
consultare un elettricista qualificato.
La sicurezza elettrica di questo apparecchio può essere garantita solo quando vi sia
continuità tra l'apparecchio e il sistema di messa a terra. E' della massima importanza
che i requisiti base di sicurezza siano presenti e regolarmente testati e in caso di dubbi
sullo stato dell'impianto elettrico domestico questo deve essere controllato da un
elettricista qualificato.
Il costruttore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali conseguenze
derivanti da un sistema di messa a terra inappropriato (per es. scariche elettriche).
Italiano 11
DW9000M_DD68-00191L-00_IT.indd 11
2019-02-28
4:54:11
Informazioni sulla sicurezza
Informazioni sulla sicurezza
Non collegare l'apparecchio alla presa di corrente mediante una multipresa o una
prolunga. Queste infatti non garantiscono la sicurezza dell'apparecchio (per es. pericolo
di surriscaldamento).
Questo apparecchio può essere installato in postazioni mobili, ad esempio su una nave,
solo se è stata eseguita da un tecnico qualificato una valutazione dei rischi associata a
questo tipo di installazione.
L'alloggiamento in plastica del connettore alla presa dell'acqua contiene un componente
elettrico. Non immergere l'alloggiamento nell'acqua.
Nel tubo del sistema Aqua-Stop sono presenti fili elettrici. Non tagliare mai il tubo di
carico dell'acqua, anche se troppo lungo.
L'installazione, la manutenzione ed eventuali riparazioni devono essere eseguite solo
da personale qualificato e competente in stretta osservanza delle normative locali e
nazionali. Le riparazioni eseguite da personale non qualificato possono rappresentare
un pericolo. Il costruttore non potrà essere ritenuto responsabile del lavoro eseguito da
personale non autorizzato.
Il sistema impermeabile integrato offre protezione contro i danni provocati dall'acqua, a
patto che siano rispettate le seguenti condizioni:
• La lavastoviglie sia correttamente installata e collegata.
• Sia stata eseguita una corretta manutenzione e siano state sostituite le parti usurate
laddove necessario.
• Il rubinetto sia stato chiuso in caso di inutilizzo dell'apparecchio per un lungo
periodo di tempo (per es. durante le vacanze).
• Il sistema impermeabile entra in funzione anche se l'apparecchio è spento. Tuttavia,
l'apparecchio deve essere collegato alla corrente elettrica.
Un apparecchio danneggiato può rappresentare un pericolo. Se la lavastoviglie si
danneggia, scollegarla dalla corrente elettrica e rivolgersi al rivenditore o ad un Centro
di assistenza autorizzato.
Riparazioni non autorizzate possono causare pericoli imprevedibili per l'utente, per i
quali il costruttore non potrà essere ritenuto responsabile. Le riparazioni devono essere
eseguite solo da un tecnico dell'assistenza qualificato.
I componenti difettosi devono essere sostituiti solo con ricambi originali. La sicurezza
dell'apparecchio può essere garantita solo utilizzando ricambi originali.
12 Italiano
DW9000M_DD68-00191L-00_IT.indd 12
2019-02-28
4:54:11
Scollegare sempre la lavastoviglie dalla corrente elettrica per eseguirne la
manutenzione (disattivare l'interruttore della presa a parete ed estrarre le spina).
Informazioni sulla sicurezza
Se il cavo di collegamento è danneggiato, sostituirlo con uno idoneo disponibile presso
il costruttore. Per ragioni di sicurezza, il cavo può essere sostituito solo da un Centro di
assistenza autorizzato o da un tecnico qualificato.
In luoghi soggetti a infestazioni da scarafaggi o altri insetti, prestare particolare
attenzione a mantenere la lavastoviglie e l'ambiente circostante sempre puliti. Eventuali
danni provocati da scarafaggi o altri insetti non sono coperti da garanzia.
In caso di guasto o ai fini della pulizia, l'apparecchio risulta totalmente isolato dalla
corrente elettrica quando:
• l'interruttore della presa a parete è disattivato e la spina è estratta, oppure
• l'interruttore generale è disattivato, oppure
• il fusibile principale è disattivato, oppure
• Il fusibile a vite è stato rimosso (in paesi dove tale operazione è prevista).
Non modificare l'apparecchio, salvo previa autorizzazione del costruttore.
Non aprire mai il telaio/l'alloggiamento dell'apparecchio. Manomettere i collegamenti
elettrici o i componenti e le parti meccaniche è molto pericoloso e può causare
malfunzionamenti o scariche elettriche.
Durante il periodo di garanzia dell'apparecchio, le riparazioni devono essere effettuate
solo da un tecnico dell'assistenza autorizzato dal costruttore. In caso contrario la
garanzia sarà invalidata.
Durante l'installazione del prodotto, verificare che vi sia spazio sufficiente sopra, ai
lati e sul retro dell'apparecchio per garantire una corretta ventilazione. Se lo spazio tra
l'apparecchio e il lavello è insufficiente, quest'ultimo potrebbe subire danni o potrebbe
presentarsi un problema di muffa.
Verificare che il livello di durezza dell'acqua impostato sulla lavastoviglie sia idoneo a
quello della propria zona (vedere la sezione “Addolcitore” a pagina 31).
Italiano 13
DW9000M_DD68-00191L-00_IT.indd 13
2019-02-28
4:54:11
Prima di iniziare
Seguire queste istruzioni attentamente per effettuare una appropriata installazione
della lavastoviglie e prevenire eventuali incidenti durante il lavaggio delle stoviglie.
Panoramica della lavastoviglie
01
Prima di iniziare
02
03
04
05
06
07
08
01 Ugello primario
02 Ugello inferiore
03 Serbatoio sale
04 Riflettore dell'acqua
05 Dispenser
06 Pannello di controllo
07 Sportello
08 Base
Cestello superiore
Cestello inferiore
Griglia posate
14 Italiano
DW9000M_DD68-00191L-00_IT.indd 14
2019-02-28
4:54:12
ATTENZIONE
•
•
Non lavare stoviglie coperte di cenere, sabbia, cera, grasso lubrificante o vernice.
Tali materiali possono danneggiare la lavastoviglie. La cenere non si scioglie e verrà
sparsa all'interno di tutta la lavastoviglie.
Rimuovere dai piatti i residui di cibo quali ossa, semi di frutta e altro come
stuzzicadenti, tovaglioli di carta, ecc. I residui di cibo possono provocare rumorosità,
malfunzionamento della lavastoviglie e danneggiare i piatti e la lavastoviglie stessa.
Prima di iniziare
Stoviglie non idonee ad essere lavate nella lavastoviglie
AVVERTENZA
Lavare solo stoviglie quali bicchieri, porcellana e posate dichiarati dal produttore come
lavabili in lavastoviglie. Non lavare alluminio (es. filtri anti grasso). Questa lavastoviglie
può danneggiare l'alluminio o, in casi estremi, provocare una grave reazione chimica.
Non lavare i seguenti articoli:
• Oggetti in rame, ottone, stagno, avorio e alluminio o con adesivi
• Plastiche non resistenti al calore
• Oggetti fatti a mano, antiquariato, vasi preziosi e bicchieri decorativi
• Oggetti in porcellana o ceramica smaltata
• Vasellame, stoviglie in legno od oggetti con parti in legno
• Bicchieri delicati o in cristallo piombato. Dopo frequenti lavaggi i bicchieri possono
apparire opacizzati.
NOTA
Le stoviglie in argento entrate in contatto con cibi contenenti zolfo possono scolorire.
Tra questi rosso d'uovo, cipolle, maionese, senape, pesce, pesce in salamoia e marinato.
Riflettore dell'acqua
Il riflettore dell'acqua rileva automaticamente eventuali ostacoli all'interno della
lavastoviglie in grado di interferire con il segnale del riflettore. Al rilevamento di un
ostacolo, sul pannello lampeggerà la lettera "0" e la lavastoviglie emetterà un suono per
diversi minuti. Qualora ciò accada, rimuovere l'ostacolo.
Italiano 15
DW9000M_DD68-00191L-00_IT.indd 15
2019-02-28
4:54:12
Prima di iniziare
Uso base dei cestelli
Regolazione dell'altezza
È possibile regolare l'altezza del cestello superiore in modo che il cestello inferiore
possa accogliere stoviglie di altezza maggiore. In base alla posizione impostata del
cestello superiore, il cestello inferiore può accogliere stoviglie con un diametro massimo
di 31 cm, mentre il cestello superiore fino a un diametro di 19 cm.
Prima di iniziare
Per sollevare il cestello superiore
Tirare verso l'alto il cestello superiore.
La leva di regolazione scatterà portando
il cestello nella posizione desiderata.
Per abbassare il cestello superiore
Afferrare entrambe le leve poste sulla
sinistra e destra del cestello superiore e
premere verso il basso entrambi i lati del
cestello.
ATTENZIONE
•
•
Si consiglia di regolare l'altezza del
cestello superiore prima di caricare i
piatti in lavastoviglie. La regolazione
del cestello dopo il carico dei piatti
potrebbe danneggiare i piatti.
Durante la regolazione afferrare
entrambe le maniglie, in caso contrario
lo sportello della lavastoviglie non si
chiuderà correttamente.
16 Italiano
DW9000M_DD68-00191L-00_IT.indd 16
2019-02-28
4:54:13
Per rimuovere il cestello superiore
Prima di iniziare
Per rimuovere il cestello superiore, tirare il cestello verso avanti fino alla completa
estensione, quindi sollevarlo leggermente per rimuoverlo. Per le illustrazione dei
passaggi necessari vedere le immagini sotto.
ATTENZIONE
•
•
Non azionare la lavastoviglie senza il cestello superiore in posizione. In caso
contrario, potrebbero avvertirsi rumori e la lavastoviglie potrebbe non funzionare
correttamente.
Dal momento che il cestello superiore è removibile, inserirlo correttamente in modo
da garantire il regolare funzionamento della lavastoviglie.
Caricamento dei piatti
Nel cestello inferiore
Caricare le stoviglie (pentole, tegami, ecc.)
fino a un diametro di 31 cm nel cestello
inferiore. Il cestello inferiore è stato
appositamente progettato per piatti da
portata, fondi, piani, pentole, coperchi e
casseruole.
Caricare i piatti nella colonna centrale del
cestello in modo che la parte superiore
del piatto sia rivolta verso il fondo del
piatto successivo. Caricare le stoviglie di
grandi dimensioni come le pentole e le
padelle nella lavastoviglie in modo che
siano rivolte verso il basso. Si consiglia
di caricare tazzine, bicchieri a calice e
piattini nel cestello superiore.
Italiano 17
DW9000M_DD68-00191L-00_IT.indd 17
2019-02-28
4:54:13
Prima di iniziare
Nelle zone Zone Booster+ (Zona lavaggio intensivo)
Prima di iniziare
Per una maggiore pulizia, caricare le
stoviglie di grandi dimensioni sul lato
sinistro del cestello inferiore — nelle zone
Zone Booster+ (Zona lavaggio intensivo).
La funzione Zone Booster+ (Zona lavaggio
intensivo) eroga maggiore potenza
ai getti di acqua presenti in tali zone.
Verificare che i manici delle pentole e
le altre stoviglie non interferiscano con
la rotazione degli ugelli e il riflettore
dell'acqua.
Nel cestello superiore
Il cestello superiore è stato progettato
per alloggiare piattini, tazze, bicchieri
e stoviglie in plastica. Assicurarsi che i
piatti caricati non interferiscano con la
rotazione dell'ugello situato sul fondo
del cestello superiore (controllare
facendo ruotare manualmente il braccio
dell'irrigatore).
Nel caricare i piatti, estrarre il cestello
superiore in modo da poterli caricare
senza urtare il piano della cucina.
18 Italiano
DW9000M_DD68-00191L-00_IT.indd 18
2019-02-28
4:54:13
Uso del supporto per bicchieri
Il supporto per bicchieri è stato
progettato per i bicchieri da vino. Inserire
i bicchieri a stelo nei supporti previsti.
Se il supporto non viene utilizzato, è
possibile ripiegarlo.
ATTENZIONE
Prima di iniziare
Non regolare il livello del cestello
superiore quando il supporto per i
bicchieri è alzato. In caso contrario, ciò
impedirà di regolare il cestello superiore.
Griglia posate
•
•
La griglia per posate è idonea ad
accogliere posate e utensili di cucina
piatti. Usare la griglia per le posate
per organizzare le posate o gli utensili
piatti.
Per ottenere risultati ottimali,
posizionare le stoviglie più sporche nel
cestello delle posate standard.
NOTA
Organizzare le posate a piacere
È possibile rimuovere la griglia per le
posate qualora sia necessario disporre di
maggiore spazio nel cestello superiore.
Italiano 19
DW9000M_DD68-00191L-00_IT.indd 19
2019-02-28
4:54:14
Prima di iniziare
Linee guida per il detersivo
Tutti i programmi di lavaggio della lavastoviglie richiedono l'inserimento di detersivo
nell'apposita vaschetta. Versare la giusta quantità di detersivo per il programma di
lavaggio selezionato in modo da ottenere prestazioni ottimali.
AVVERTENZA
•
Prima di iniziare
•
Non ingerire il detersivo per lavastoviglie. Non inalare i fumi del detersivo per
lavastoviglie. Il detersivo per lavastoviglie contiene sostanze chimiche irritanti e
caustiche che possono compromettere la capacità respiratoria dell'uomo. In caso
di ingestione di detersivo per lavastoviglie o di inalazione dei fumi, rivolgersi
immediatamente a un medico per ricevere assistenza.
Tenere il detersivo per la lavastoviglie fuori dalla portata dei bambini.
ATTENZIONE
Usare solo detersivo per lavastoviglie. Il normale detersivo produce una quantità di
schiuma eccessiva che potrebbe ridurre l'efficacia della lavastoviglie o provocarne il
malfunzionamento.
Riempimento del dispenser del detersivo
1. Premere delicatamente la linguetta
del dispenser per sbloccarlo e farla
scorrere per aprirlo. Notare che il
dispenser resta aperto al termine di
ogni ciclo di lavaggio.
20 Italiano
DW9000M_DD68-00191L-00_IT.indd 20
2019-02-28
4:54:14
2. Aggiungere nell'apposito scomparto la
quantità di detersivo consigliata.
3. Chiudere lo sportellino e premerlo
verso il basso per bloccarlo.
NOTA
Prima di iniziare
Questa lavastoviglie non è dotata di un
comparto separato per il detersivo in
pastiglie.
4. Per ottenere risultati ottimali, applicare
una piccola quantità di detersivo (circa
8 g) sullo sportellino. Il detersivo
aggiuntivo verrà attivato durante la
fase del prelavaggio.
Italiano 21
DW9000M_DD68-00191L-00_IT.indd 21
2019-02-28
4:54:14
Prima di iniziare
Serbatoio brillantante
Il brillantante migliora le prestazioni di asciugatura della lavastoviglie. Quando la
spia Aggiungi brillantante si accende sul pannello di controllo, riempire il serbatoio
del brillantante. Usare solo brillantante liquido. L'uso di un brillantante in polvere
provocherà l'ostruzione del serbatoio e il malfunzionamento della lavastoviglie.
ATTENZIONE
Prima di iniziare
•
•
Non versare alcun altro tipo di detersivo nel comparto del brillantante.
Non riempire eccessivamente il comparto del brillantante. Durante un ciclo di
lavaggio, il brillantante in eccesso potrebbe fuoriuscire dal suo serbatoio.
1. Ruotare il tappo in senso antiorario per
estrarlo.
2. Riempire il comparto con brillantante
idoneo come indicato dal costruttore.
3. Ruotare il selettore di regolazione
del dispenser del brillantante per
regolarne la quantità erogata da un
livello 1 a un livello 6.
• A numero maggiore corrisponde una
quantità superiore di brillantante usato
dalla lavastoviglie.
• Per avere una maggiore asciugatura,
selezionare un livello maggiore.
• Qualora si riscontri uno scolorimento
dei piatti, selezionare un livello
inferiore.
4. Ruotare il tappo in senso orario per
chiuderlo.
22 Italiano
DW9000M_DD68-00191L-00_IT.indd 22
2019-02-28
4:54:14
Serbatoio sale
ATTENZIONE
•
•
Usare solo sale per lavastoviglie. Non utilizzare altri tipi di sale o solvente. In caso
contrario, il serbatoio del sale e l'addolcitore dell'acqua potrebbero subire danni.
Per prevenire una corrosione dovuta da una quantità eccessiva di sale o di acqua
salata, riempire il serbatoio del sale poco prima dell'inizio del ciclo di lavaggio.
Prima di iniziare
1. Aprire lo sportello.
2. Ruotare il tappo in senso antiorario per
aprirlo.
3. Riempire il serbatoio del sale con acqua
(operazione necessaria solo al primo
utilizzo della lavastoviglie).
4. Inserire il sale per lavastoviglie
ATTENZIONE
•
•
La capacità massima del serbatoio è di circa
1 kg. Non inserire una quantità eccessiva.
Eccedendo la quantità di sale prevista, le
prestazioni della lavastoviglie potrebbero
risultare influenzate.
5. Ruotare il tappo in senso orario per
chiuderlo.
NOTA
•
•
Per rimuovere il sale o l'acqua salata dalla
lavastoviglie, attivare un programma di
lavaggio Rapido.
In base alla dimensione dei grani di sale,
il completo scioglimento del sale e lo
spegnimento della spia (
) potrebbe
richiedere del tempo.
Spia del sale
La spia (
) si accende quando nel serbatoio non è rimasta una quantità sufficiente di
sale per i cicli di lavaggio successivi.
Italiano 23
DW9000M_DD68-00191L-00_IT.indd 23
2019-02-28
4:54:15
Prima di iniziare
Sensibilità della tastiera
Al fine di impedire che il pannello di controllo delle funzioni perda sensibilità, seguire
queste istruzioni.
•
•
Prima di iniziare
•
Toccare il centro di ogni tasto con un
dito.
Prestare attenzione a non toccare più
di un tasto per volta, tranne quando
indicato.
Pulire la superficie di contatto
regolarmente con un panno morbido
inumidito.
24 Italiano
DW9000M_DD68-00191L-00_IT.indd 24
2019-02-28
4:54:15
Operazioni
Pannello di controllo
DW60M9970**
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
DW60M9550**
Operazioni
DW60M9530**
01 POWER
02 Pannello dei
programmi
03 Pulizia automatica
(solo alcuni
modelli)
Premere per accendere e spegnere la lavastoviglie. Al termine del programma
di lavaggio, tutte le spie si spengono e sul display compare “0". Quindi la
lavastoviglie si spegne automaticamente.
Premere uno dei selettori di programma per selezionarne uno in base al
grado di sporco dei piatti. La spia corrispondente al programma selezionato si
accenderà. Il programma predefinito è ECO.
Selezionare questo programma per pulire l'interno della lavastoviglie.
Verificare che la lavastoviglie sia vuota.
Italiano 25
DW9000M_DD68-00191L-00_IT.indd 25
2019-02-28
4:54:15
Operazioni
Se selezionato, viene attivato solo l'ugello del cestello inferiore così da ridurre
sia il tempo di lavaggio sia il consumo elettrico. Usare questo programma
per effettuare il lavaggio di un piccolo carico di piatti o bicchieri riposti nel
cestello inferiore. Per lavare piatti molto sporchi, selezionare l'opzione Zone
Booster+ (Zona lavaggio intensivo).
04 Cestello inferiore
Zone Booster+ (Zona lavaggio intensivo): Usare l'opzione Zone Booster+ (Zona
(con Zone Booster+
lavaggio intensivo) per migliorare le prestazioni di lavaggio. Viene attivato un
(Zona lavaggio
potente getto e viene indirizzato verso le stoviglie poste sul lato sinistro del
intensivo))
cestello inferiore. Questa opzione può incrementare leggermente il consumo
elettrico.
ATTENZIONE
Operazioni
Verificare che i manici delle pentole e le altre stoviglie non interferiscano con
la rotazione degli ugelli e il riflettore dell'acqua.
05 Velocità extra (solo Selezionare questa opzione per ridurre il tempo del programma. Tale opzione
alcuni modelli)
è disponibile con i programmi Auto, ECO, Intensivo e Delicato.
Selezionare questa opzione per incrementare la temperatura dell'acqua nel
lavaggio principale al fine di migliorare le prestazioni di pulizia per i carichi
06 Lavaggio alta temp
di stoviglie particolarmente sporche e incrostate. Tale opzione è disponibile
con i programmi Auto, ECO e Intensivo.
07 Sanitizzazione
(Blocco controlli)
Selezionando questa opzione la temperatura dell'acqua viene incrementata a
73 °C nel risciacquo finale per una sanitizzazione ad alta temperatura.
• Disponibile con i programmi Auto, ECO, Intensivo e Pulizia automatica.
• Non disponibile con i programmi Delicato, Daily55' e Rapido.
Blocco controlli: Blocco controlli permette di bloccare i tasti del pannello di
controllo tranne il tasto POWER. Per maggiori informazioni vedere la sezione
Blocco controlli a pagina37.
La lavatrice può essere monitorata e controllata da remoto mediante una
08 Smart Control (solo connessione Wi-Fi. Per collegare la lavatrice al proprio smart phone la prima
alcuni modelli)
volta, tenere premuto Smart Control. Per maggiori informazioni vedere la
sezione SmartThings a pagina 33.
Visualizza le informazioni sul programma in corso compreso il timer di
09 Display
esecuzione, il tempo rimanente, le impostazioni di Avvio ritardato ed altre
informazioni specifiche del programma.
È possibile ritardare l'orario di inizio di una programma fino a 24 ore.
10 Avvio ritardato
Per maggiori informazioni vedere la sezione Avvio ritardato a pagina 37.
Premere START (AVVIO) per attivare la lavastoviglie. Verificare che lo
11 START (AVVIO)
sportello sia ben chiuso.
(Cancel & Drain
Cancel & Drain (Annulla e scarica): Per annullare un programma in corso e
(Annulla e scarica))
scaricare la lavastoviglie, tenere premuto il tasto START (AVVIO) per 3 secondi.
26 Italiano
DW9000M_DD68-00191L-00_IT.indd 26
2019-02-28
4:54:15
Spie
Spia Blocco controlli
(solo alcuni modelli)
Si accende se viene attivata la funzione Pulizia
automatica, e lampeggia per 5 secondi ogni
20-22 lavaggi. Il contatore dei lavaggi scompare
una volta terminato il programma Pulizia
automatica o la lavastoviglie raggiunge il 23mo
lavaggio.
Spia Aggiungi
brillantante
Si accende se nella lavastoviglie è terminato il
brillantante.
Spia Niente sale
(solo alcuni modelli)
Si accende quando nel serbatoio del sale
dell'addolcitore dell'acqua è terminato il sale.
Operazioni
Pulizia automatica
Si accende se la funzione Blocco controlli è stata
attivata e lampeggia se viene premuto qualsiasi
tasto tranne il tasto POWER.
Italiano 27
DW9000M_DD68-00191L-00_IT.indd 27
2019-02-28
4:54:16
Operazioni
Panoramica programmi
01
02
03
04
05
06
07
Operazioni
01 Auto
Questo programma rileva il livello di sporco ed avvia
automaticamente il programma più idoneo al livello di sporco di
tutte le stoviglie inserite nella lavastoviglie.
02 ECO
Questo programma riduce il consumo di elettricità ed acqua in
base ad un livello normale di sporco della stoviglie. Per ridurre il
tempo del lavaggio, selezionare l'opzione Velocità extra.
03 Intensivo
Selezionare questo programma per stoviglie molto sporche.
04 Delicato
Usare questo programma per piatti poco sporchi od oggetti
fragili come i bicchieri. Avendo selezionato questa opzione, le
opzioni Zone Booster+ (Zona lavaggio intensivo), Lavaggio alta
temp e Sanitizzazione sono disabilitate.
05 Daily55'
Questo programma termina il lavaggio e la asciugatura in
55 minuti ed è il programma ideale per stoviglie con uno sporco
normale. Avendo selezionato questa opzione, le opzioni Velocità
extra, Zone Booster+ (Zona lavaggio intensivo), Lavaggio alta
temp e Sanitizzazione sono disabilitate.
06 Rapido
Selezionare questo programma per stoviglie normalmente
sporche in breve tempo. Avendo selezionato questa opzione,
le opzioni Velocità extra, Zone Booster+ (Zona lavaggio
intensivo), Lavaggio alta temp e Sanitizzazione sono disabilitate.
07 Pulizia
automatica
(solo alcuni
modelli)
Selezionare questo programma per pulire l'interno della
lavastoviglie con detersivo. Verificare che la lavastoviglie sia
vuota. Se la lavastoviglie necessita di una pulizia automatica,
la spia Pulizia automatica lampeggia per 5 secondi dopo
l'accensione. Avviando la lavastoviglie quando la spia lampeggia,
la spia si spegne automaticamente.
ATTENZIONE
Non usare questo programma per effettuare la pulizia delle
stoviglie.
28 Italiano
DW9000M_DD68-00191L-00_IT.indd 28
2019-02-28
4:54:16
Passaggi semplici per avviare la lavastoviglie
1. Aprire lo sportello e caricare la lavastoviglie. Assicurarsi che i piatti siano vuoti.
2. Se possibile, inserire i piatti nel cestello inferiore. Qualora si decida di attivare
l'opzione Zone Booster+ (Zona lavaggio intensivo), inserire i piatti sul lato sinistro del
cestello inferiore.
3. Aggiungere il detersivo nell'apposita vaschetta. Per ottenere migliori risultati,
aggiungere il brillantante.
Operazioni
4. Premere POWER, ed impostare un programma unitamente alle opzioni desiderate
(Cestello inferiore, Zone Booster+ (Zona lavaggio intensivo), Velocità extra, Lavaggio
alta temp, Sanitizzazione). La disponibilità dei programmi dipende dal modello di
lavastoviglie.
5. Premere il tasto START (AVVIO) e chiudere lo sportello. La lavastoviglie inizia il
programma di lavaggio dopo aver effettuato un breve scarico.
NOTA
•
•
•
Per cambiare programma una volta avviato, tenere premuto il tasto START (AVVIO)
per 3 secondi per annullare il programma in corso. Selezionare quindi un nuovo
programma
Il programma predefinito è ECO.
Per riprendere il programma in corso, una volta aperto lo sportello per arrestare la
lavastoviglie durante lo svolgimento di un programma, chiudere semplicemente lo
sportello.
Italiano 29
DW9000M_DD68-00191L-00_IT.indd 29
2019-02-28
4:54:16
Operazioni
Impostazioni
È possibile modificare a piacere le impostazioni degli avvisi acustici o la luminosità del
display. Per cambiare le impostazioni, premere i tasti Sanitizzazione e Avvio ritardato
simultaneamente per 3 secondi. Premere Sanitizzazione per scorrere i menu quindi
premere Avvio ritardato per confermare le modifiche.
Audio
U1/U0
Luminosità *
b0-b5
Addolcitore
L0-L5
Apertura
automatica
A1/A0
* solo alcuni modelli
Operazioni
Audio
Premere Sanitizzazione fino a visualizzare ‘U1’ o ‘U0’. Per escludere gli avvisi acustici,
selezionare ‘U0’, e premere Avvio ritardato. Per ripristinare gli avvisi acustici,
selezionare ‘U1’, e premere Avvio ritardato.
Luminosità display
Premere Sanitizzazione fino a visualizzare ‘b0 - b5’. Maggiore il numero, più luminoso
sarà il display. Selezionare un numero e premere Avvio ritardato.
30 Italiano
DW9000M_DD68-00191L-00_IT.indd 30
2019-02-28
4:54:16
Addolcitore
Premere Sanitizzazione fino a visualizzare ‘L0 - L5’. Selezionare un livello di durezza
dell'acqua da 0 a 5 (predefinito: L3) e premere Avvio ritardato.
NOTA
Se il livello di durezza dell'acqua nella propria zona è 0 non è necessario usare sale per
lavastoviglie. Tuttavia, impostare la durezza dell'acqua al livello 0.
Livelli di durezza dell'acqua
Durezza dell'acqua
Livello
mmol/L Intervallo
Aggiunta di
sale
°dH
°TH
0
<6
<10
<1,0
Nessun
riciclo
No
No
1
6-14
10-25
1-2,5
1/8
Sì
Sì
2
14-23
25-40
2,5-4,0
1/5
Sì
Sì
3
23-31
40-55
4,0-5,5
1/3
Sì
Sì
4
31-40
55-70
5,5-7,0
1/2
Sì
Sì
5
>40
>70
>7,0
1/1
Sì
Sì
Operazioni
Rigenerazione
programma di
lavaggio/addolcitore
(programma ECO)
Al fine di ottenere risultati ottimali si consiglia di usare acqua dolce. La durezza
dell'acqua è dovuta a impurità che influenzano le prestazioni di lavaggio. Se la durezza
dell'acqua è maggiore di 1,0 mmol/L (6°d – secondo la scala tedesca) sarà necessario
usare un addolcitore.
• Per addolcire l'acqua è necessario inserire del sale per lavastoviglie e regolare il
livello dell'addolcitore in base alle condizioni dell'acqua della propria zona. Per
maggiori informazioni sulla durezza dell'acqua nella propria zona contattare l'ente
locale preposto.
• Se il livello di durezza dell'acqua è irregolare, impostare la lavastoviglie al livello
massimo. Ad esempio, se la durezza dell'acqua varia tra 6,7 mmol/L e 9,0 mmol/L,
impostare la lavastoviglie sul valore 9,0 mmol/L.
• L'impostazione predefinita del livello di durezza dell'acqua è 3 (4,0-5,5 mmol/L).
Se questa impostazione corrisponde alla durezza dell'acqua della propria zona, non è
necessario variarla.
Per annullare le modifiche
Per annullare una delle impostazioni durante un ciclo di lavaggio, premere il tasto
POWER per spegnere la lavastoviglie. Quindi riprovare.
Italiano 31
DW9000M_DD68-00191L-00_IT.indd 31
2019-02-28
4:54:16
Operazioni
Apertura automatica
Per migliorare le prestazioni di
asciugatura, lo sportello si apre
automaticamente durante il processo di
asciugatura. Al termine del programma di
lavaggio sul display verrà visualizzato ‘0’.
Operazioni
Premere Sanitizzazione fino alla
comparsa di ‘A1’ o ‘A0’ per accedere alla
modalità Apertura automatica. Quindi
premere Avvio ritardato per attivare (A1)
o disattivare (A0) la funzione Apertura
automatica.
NOTA
•
•
•
Una volta che lo sportello si apre in modalità Apertura automatica, non può essere
richiuso manualmente per i successivi 2 minuti.
La disattivazione della modalità Apertura automatica può influenzare i risultati della
asciugatura. Per ottenere risultati ottimali attivare la funzione Apertura automatica.
La modalità Apertura automatica si disattiva impostando il programma Rapido.
32 Italiano
DW9000M_DD68-00191L-00_IT.indd 32
2019-02-28
4:54:16
SmartThings (Solo modelli che lo prevedono)
Connessione Wi-Fi
Sul proprio smartphone, accedere a Settings (Impostazioni) e collegarsi alla propria rete
Wi-Fi domestica.
Scarica
Nel app market (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps), cercare la
app SmartThings ricercando la parola “SmartThings”. Scaricare ed installare la app sul
proprio dispositivo.
Accesso
Operazioni
È necessario eseguire l'accesso a SmartThings mediante il proprio account Samsung.
Per creare un nuovo account Samsung, seguire le istruzioni fornite nella app. Non è
necessario usare una app separata per creare un account.
NOTA
Qualora si disponga già di un account Samsung, usare le sue credenziali per effettuare
l'accesso. Uno smartphone Samsung registrato potrà effettuare l'accesso automatico.
Per registrare il proprio dispositivo in SmartThings
1. Accertarsi che lo smartphone sia collegato ad una rete wireless.
2. Eseguire la app SmartThings sul proprio smartphone.
3. Alla comparsa del messaggio “A new device is found. (È stato trovato un nuovo
dispositivo.)”, selezionare Add (Aggiungi).
4. Qualora non venga visualizzato alcun messaggio, premere + e selezionare la propria
lavastoviglie tra quelle indicate nell'elenco delle lavastoviglie disponibili. Se la
lavastoviglie non è riportata in elenco, selezionare Device Type (Tipo dispositivo)
> Specific Device Model (Specifico modello di dispositivo), ed aggiungerla
manualmente.
5. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare l processo di
connessione della lavastoviglie.
6. Una volta completato il processo, la lavastoviglie comparirà nell'elenco dei dispositivi
della app SmartThings.
App Lavastoviglie
Controllo integrato: È possibile monitorare e controllare la propria lavastoviglie sia a
casa sia da remoto.
•
Selezionare l'icona della lavastoviglie in SmartThings. Si aprirà la pagina della
lavastoviglie.
Italiano 33
DW9000M_DD68-00191L-00_IT.indd 33
2019-02-28
4:54:16
Operazioni
•
Verificare lo stato operativo o le notifiche relative alla propria lavastoviglie, e
modificare, se necessario le opzione e le impostazioni.
NOTA
•
•
•
•
Operazioni
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Questo dispositivo è stato progettato esclusivamente per un uso domestico (Classe
B), e può essere utilizzato in tutte le aree residenziali.
Questo dispositivo può causare interferenze wireless, e né il produttore né
l'installatore di questo dispositivo sono in grado di mettere in opera misure di
sicurezza di alcun tipo.
I metodi di crittografia consigliati sono WPA/TKIP e WPA2/AES. I protocolli Wi-Fi di
nuovo sviluppo o non approvati non sono supportati.
La sensibilità di ricezione di una rete wireless può essere influenzata dalle condizioni
wireless ambientali.
Qualora il proprio provider di servizi Internet abbia registrato l'indirizzo MAC del
PC o del modulo modem per un uso permanente, la lavastoviglie Samsung non sarà
in grado di connettersi ad Internet. In questo caso contattare il proprio provider
Internet.
Un firewall Internet può provocare l'interruzione della connessione Internet. In
questo caso contattare il proprio provider Internet.
Qualora l'interruzione della connessione Internet persista anche dopo la messa in
atto delle misure indicate dal proprio provider Internet, contattare un rivenditore o
un Centro di assistenza autorizzato Samsung.
Per l'installazione di router con cavo o wireless, consultare il manuale dell'utente del
router utilizzato.
La lavastoviglie Samsung supporta i protocolli Wi-Fi 2.4 GHz.
La lavastoviglie Samsung supporta i protocolli IEEE802.11 b/g/n (2.4 GHz) e Soft-AP.
(è consigliato IEEE802.11n)
Un router con cavo/wireless non approvato potrebbe rendere impossibile la
connessione alla lavastoviglie Samsung.
La app SmartThings è disponibile su dispositivi di terze parti che eseguono Android
OS 6.0 (Marshmallow) o successivi, dispositivi Samsung che eseguono Android OS 5.0
(Lollipop) o successivi, e dispositivi iOS che eseguono iOS 10.0 o successivi (iPhone 6
o successivi). La app è ottimizzata per smartphone Samsung (serie Galaxy S e Note).
Alcune funzioni della app possono operare in modo diverso su dispositivi di terze
parti.
La app è soggetta a modifiche senza preavviso al fine di migliorarne le prestazioni.
34 Italiano
DW9000M_DD68-00191L-00_IT.indd 34
2019-02-28
4:54:16
SmartThings
Categoria
Checkpoint
Descrizione
Smart Control (Controllo
Smart)
Viene visualizzato lo stato dello
Smart Control (Controllo Smart)
della lavastoviglie.
Self Check
Usare questa opzione per verificare
il normale funzionamento della
lavastoviglie.
Monitoraggio energetico
Usare questa opzione per
monitorare lo stato del consumo
energetico.
Avvio/Pausa/Annulla
Selezionare un ciclo e le necessarie
opzioni quindi selezionare Avvio/
Pausa/Annulla per avviare
una operazione, per arrestarla
temporaneamente o annullarla.
Preferiti
Per memorizzare cicli di lavaggio
ed opzioni usati frequentemente in
Preferiti in modo da utilizzarli in
seguito comodamente.
Avvio ritardato
Impostare Avvio ritardato per
avviare un ciclo di lavaggio
all'orario impostato (fino a 24 ore).
Ciclo completato
Notifica che il ciclo di lavaggio
impostato è terminato.
Detersivo
Notifica che la lavastoviglie ha un
livello basso di sale o brillantante.
Monitoraggio
Controllo
Notifica
Operazioni
Stato lavaggio
È possibile verificare il ciclo
corrente e le sue opzioni ed il
tempo di lavaggio rimanente.
Italiano 35
DW9000M_DD68-00191L-00_IT.indd 35
2019-02-28
4:54:16
Operazioni
Dicharazione Open Source
Il software inserito in queto prodotto contiene codice open source. È possibile ottenere
il codice sorgente completo corrispondente per un periodo di tre anni dopo l'ultima
spedizione di questo prodotto inviando una email a: oss.request@samsung.com.
È anche possibile ottenere il codice sorgente completo corripondente su un supporto
fisico come un CD-ROM; alla richiesta verrà addebitato un costo minimo.
Al seguente URL http://opensource.samsung.com/opensource/SimpleConnectTP/seq/0
è possibile effettuare il download del codice sorgente e delle informazioni relative alla
licenza d'uso open source relativa a questo prodotto. Tale offerta è valida per chiunque
riceva questa informazione.
Operazioni
NOTA
Con la presente, Samsung Electronics, dichiara che questo dispositivo radio è conforme
ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/UE. Il
testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo
internet: La Dichiarazione di conformità ufficiale è reperibile all'indirizzo http://www.
samsung.com, accedendo alla pagina Support > Search Product Support e digitando il
nome del modello.
Potenza di trasmissione max Wi-Fi: 20 dBm a 2,412 GHz – 2,472 GHz
36 Italiano
DW9000M_DD68-00191L-00_IT.indd 36
2019-02-28
4:54:17
Funzioni speciali
Avvio ritardato
È possibile ritardare l'orario di inizio di un programma fino a 24 ore con incrementi di
1 ora. Per incrementare il ritardo, premere Avvio ritardato. L'orario visualizzato indica
l'orario nel quale la lavastoviglie si attiverà.
1. Aprire lo sportello e caricare la lavastoviglie.
2. Premere Avvio ritardato, quindi tenere premuto Avvio ritardato per cambiare l'ora
con incrementi di 1 ora.
3. Chiudere lo sportello e premere il tasto START (AVVIO).
Operazioni
NOTA
Per cambiare l'orario dell'avvio ritardato una volta avviata la lavastoviglie, premere il
tasto POWER e riavviare la lavastoviglie.
Blocco controlli
Per impedire che i bambini possano giocare con la lavastoviglie, il tasto Blocco controlli
blocca tutti i tasti ad eccezione del tasto POWER.
• Per attivare la funzione Blocco controlli, tenere premuto Sanitizzazione per
3 secondi. Con la funzione Blocco controlli attiva, non è possibile impostare alcun
programma di lavaggio o opzione o avviare la lavastoviglie.
• Per disattivare la funzione Blocco controlli, tenere premuto Sanitizzazione
nuovamente per 3 secondi.
• La funzione Blocco controlli rimane attiva dopo il riavvio della lavastoviglie.
Per annullare la funzione Blocco controlli, è necessario prima disattivarla.
Italiano 37
DW9000M_DD68-00191L-00_IT.indd 37
2019-02-28
4:54:17
Manutenzione
Pulizia
Mantenere la lavastoviglie pulita migliora le prestazioni, evita inutili riparazioni e ne prolunga la
durata.
Esterno
Pulire eventuali fuoriuscite sulla carrozzeria esterna della lavastoviglie. Usare un panno morbido e
umido per pulire eventuale polvere e fuoriuscite sul pannello di controllo.
ATTENZIONE
•
•
•
Manutenzione
Non usare benzina, cera, diluenti, candeggina, alcol o altre sostanze chimiche. Tali sostanze chimiche
possono scolorire le superfici della lavastoviglie e provocare macchie.
La lavastoviglie al suo interno è dotata di componenti elettriche. Non versare acqua direttamente
sulla lavastoviglie. In particolare, evitare che i componenti elettrici entrino a contatto con l'acqua.
Qualora la propria lavastoviglie sia dotata di un pannello dello sportello in acciaio, usare un
prodotto per acciaio ed un panno morbido.
Interno
Pulire l'interno della lavastoviglie regolarmente al fine di rimuovere eventuali residui di cibo.
Pulire l'interno della lavastoviglie e la parete interna dello sportello con un panno per piatti umido.
Si consiglia di riempire il dispenser del detersivo con detersivo per lavastoviglie ed eseguire un
programma Pulizia automatica a lavastoviglie vuota.
Per mantenere il cestello delle posate pulito, capovolgerlo dopo l'uso. Per rimuovere macchie biancastre
ed odori dalla griglia per le posate, eseguire un programma Pulizia automatica a lavastoviglie vuota
e senza inserire detersivo fino ad avvenuta pulizia della griglia. Quindi interrompere il programma
ed inserire una tazza piena di aceto di vino nel cestello inferiore. Chiudere lo sportello e riprendere il
programma.
ATTENZIONE
Non rimuovere la guarnizione anteriore (la lunga guarnizione di gomma montata intorno all'apertura
della lavastoviglie). La guarnizione mantiene l'interno della lavastoviglie sigillato.
Usare un panno umido per rimuovere eventuale
sporco o grasso depositato all'interno della
lavastoviglie. In alternativa, applicare del
detersivo ed eseguire un programma a vuoto
usando la massima temperatura di risciacquo.
ATTENZIONE
Per evitare di danneggiare il motore, prestare
attenzione nel muovere manualmente il riflettore
dell'acqua.
38 Italiano
DW9000M_DD68-00191L-00_IT.indd 38
2019-02-28
4:54:17
Ugelli
Al fine di prevenire l'otturazione degli ugelli o qualora siano già ostruiti, rimuovere
e pulire tutti gli ugelli. Prestare attenzione nel rimuovere gli ugelli in quanto è facile
romperli.
Ugello superiore
1. Aprire lo sportello ed estrarre il
cestello superiore per scoprire l'ugello
superiore.
2. Per rimuovere l'ugello è necessario
prima svitare e rimuovere il dado.
3. Liberare l'ostruzione e pulire l'ugello.
4. Rimontare l'ugello e avvitare il dado a
mano.
Manutenzione
5. Ruotare l'ugello a mano per assicurarsi
che sia correttamente montato.
Ugello primario
1. Aprire lo sportello ed estrarre il
cestello superiore. In alto è visibile
l'ugello primario.
2. Ruotarlo in senso antiorario rimuovere
il tappo dell'ugello (A), quindi
rimuovere l'ugello.
3. Liberare l'ostruzione e pulire l'ugello.
4. Rimontare l'ugello e avvitare il tappo
in senso orario.
5. Ruotare l'ugello a mano per assicurarsi
che sia correttamente montato.
Italiano 39
DW9000M_DD68-00191L-00_IT.indd 39
2019-02-28
4:54:17
Manutenzione
Filtro
Consigliamo di effettuare la pulizia del filtro una volta al mese.
1. Aprire lo sportello e rimuovere prima il
cestello inferiore.
2. Ruotare il manico del filtro in senso
anti orario per sbloccare il coperchio.
3. Rimuovere il tappo del filtro ed
estrarre il micro filtro cilindrico posto
al di sotto.
Manutenzione
40 Italiano
DW9000M_DD68-00191L-00_IT.indd 40
2019-02-28
4:54:17
4. Rimuovere eventuale sporco dal micro
filtro e dal tappo del filtro.
5. Sciacquarli in acqua corrente e lasciarli
asciugare completamente.
Manutenzione
6. Rimontare il filtro ed il tappo del filtro
7. Ruotare il manico del filtro in senso
orario per bloccarlo.
ATTENZIONE
Assicurarsi che il tappo del filtro sia chiuso correttamente. Un tappo allentato può
compromettere le prestazioni di filtraggio.
Manutenzione a lungo termine
Se è necessario conservare la lavastoviglie per un lungo periodo di tempo, scaricare
completamente l'acqua residua e scollegare il tubo dell'acqua. Chiudere il rubinetto
dell'acqua in ingresso e scollegare l'interruttore. L'acqua residua nei tubi o nei
componenti interni può danneggiare la lavastoviglie.
Italiano 41
DW9000M_DD68-00191L-00_IT.indd 41
2019-02-28
4:54:18
Risoluzione dei problemi
Checkpoint
Qualora si riscontri un problema con la lavastoviglie, controllare prima la tabella
riportata sotto e seguire le azioni correttive suggerite.
Sintomo
Possibile causa
•
Lo sportello non è chiuso bene.
•
•
La lavastoviglie non si
avvia.
Azione
Verificare che lo sportello
sia ben accostato e chiuso
completamente.
Controllare che il cestello
superiore combaci con gli ugelli.
Controllare che il cestello
superiore sia correttamente
inserito.
Vedere il codice informativo sul
display.
Risoluzione dei problemi
Il tasto START (AVVIO) non è stato
premuto.
•
Il cavo di alimentazione non è
collegato.
•
Collegare il cavo di
alimentazione.
•
Verificare che il rubinetto di
mandata dell'acqua sia aperto.
Sbloccare il pannello di controllo.
A lavastoviglie vuota,
aggiungere detersivo e
impostare il programma Pulizia
automatica. Questa funzione
è disponibile solo in alcuni
modelli.
L'acqua non viene erogata.
Il pannello di controllo è bloccato.
La lavastoviglie emette
cattivi odori.
Nella lavastoviglie è rimasta
acqua residua da un programma
precedente.
Al termine del
programma di lavaggio
rimane acqua residua.
Il tubo di scarico è piegato o
otturato.
•
•
•
Raddrizzare e liberare il tubo.
42 Italiano
DW9000M_DD68-00191L-00_IT.indd 42
2019-02-28
4:54:18
Sintomo
Possibile causa
•
È stato selezionato un programma
di lavaggio non idoneo.
I filtri sono otturati o non montati
correttamente.
È stato usato un quantitativo di
detersivo insufficiente.
•
•
•
•
Sui piatti rimangono
residui di cibo.
La pressione dell'acqua è bassa.
I piatti sono stati caricati in modo
improprio o la lavastoviglie è stata
caricata eccessivamente.
•
•
•
L'acqua è troppo dura.
Non c'è brillantante nel dispenser
o non ne è stato utilizzato
abbastanza.
•
•
•
Sono stati inseriti troppi piatti.
I piatti non sono ben
asciutti.
•
I bicchieri e le tazze hanno versato
acqua sugli altri piatti durante
l'estrazione dalla lavastoviglie.
Sono state usate più pastiglie di
detersivo senza aver selezionato
l'opzione Sanitizzazione.
•
Assicurarsi che i filtri siano
correttamente montati.
Usare la giusta quantità di
detersivo per ogni carico.
Accertarsi che la pressione
dell'acqua in entrata sia
compresa tra 0,05 MPa e
0,8 MPa.
Pulire e disotturare gli ugelli
irrogatori.
Riposizionare i piatti in modo
che non interferiscano con
i bracci di irrigazione e il
dispenser del detersivo.
Controllare la spia di aggiunta
del sale e riempire il serbatoio
se necessario.
Aggiungere il brillantante.
Controllare le impostazioni del
dispenser del brillantante.
Il sovraccarico può ridurre
le prestazioni di asciugatura.
Inserire i piatti come indicato.
Vuotare prima il cestello
inferiore, quindi vuotare
quello superiore. Ciò impedirà
il gocciolamento di acqua dal
cestello superiore sui piatti del
cestello inferiore.
Selezionare la funzione
Sanitizzazione o usare il
brillantante.
Risoluzione dei problemi
Gli ugelli del braccio irrigatore sono
otturati.
Azione
Selezionare un programma in
base al livello di sporco dei
piatti, come descritto in questo
manuale.
Pulire i filtri
Italiano 43
DW9000M_DD68-00191L-00_IT.indd 43
2019-02-28
4:54:18
Risoluzione dei problemi
Sintomo
Possibile causa
La lavastoviglie emette un rumore
quando il coperchio del dispenser
è aperto e la pompa di scarico è in
funzione.
La lavastoviglie è troppo
rumorosa.
La lavastoviglie non è livellata.
Risoluzione dei problemi
Sui piatti rimane un velo
giallo o marrone.
Le spie non si
accendono.
I bracci non ruotano
regolarmente.
Sui piatti rimane un velo
biancastro.
I bracci irrigatori urtano contro
i piatti, generando un rumore
alternato sordo.
Il velo è causato dai residui di caffè
e té.
Il cavo di alimentazione non è
collegato.
I bracci sono bloccati da particelle
di cibo residuo.
Azione
•
Ciò è normale.
•
Verificare il livellamento della
lavastoviglie.
•
Risistemare le stoviglie.
•
Usare un programma di lavaggio
a maggiore temperatura.
Collegare il cavo di
alimentazione.
•
•
Pulire i bracci irrigatori.
•
Controllare la spia di aggiunta
del sale e verificare che
l'impostazione dell'addolcitore
sia corretta in base alla durezza
dell'acqua nella propria zona.
Controllare che il tappo del
serbatoio del sale sia montato
correttamente.
L'acqua è troppo dura.
•
Sul pannello di controllo
si notano bolle d'aria e
graffi.
All'interno della pellicola protettiva
è rimasta dell'aria.
•
Rimuovere la pellicola protettiva
dal pannello di controllo.
44 Italiano
DW9000M_DD68-00191L-00_IT.indd 44
2019-02-28
4:54:18
Codici informativi
Se la lavastoviglie non funziona regolarmente, sul display verranno visualizzati dei
codici informativi. Controllare nella tabella sotto il significato e intraprendere le azioni
correttive suggerite.
Codice
LC
Azione
Controllo perdite
• Chiudere il rubinetto di mandata dell'acqua. Recarsi al quadro elettrico
della casa e disattivare l'interruttore della lavastoviglie. Quindi
contattare un installatore o un riparatore. Se il problema persiste,
rivolgersi ad un Centro di assistenza autorizzato Samsung.
Controllo ingresso acqua
•
4C
Risoluzione dei problemi
Controllare se il rubinetto di carico dell'acqua è chiuso, è sospesa
l'erogazione dell'acqua o la valvola/la tubazione dell'acqua è congelata
od ostruita da corpi estranei. Se il problema persiste, rivolgersi ad un
Centro di assistenza autorizzato Samsung.
Controllo scarico
•
5C
Chiudere il rubinetto di mandata dell'acqua. Controllare che il tubo di
scarico non sia ostruito o piegato. Controllare che il il tubo di scarico
della pompa non sia ostruito. Se il problema persiste, rivolgersi ad un
Centro di assistenza autorizzato Samsung.
Controllo eccessiva temperatura di riscaldamento
•
HC
3C
Controllo funzionale. A lavastoviglie vuota, aggiungere detersivo e
impostare un programma. Se il problema persiste, recarsi al quadro
elettrico della casa e disattivare l'interruttore della lavastoviglie. Quindi
contattare un Centro di assistenza autorizzato Samsung.
Controllo funzionamento pompa
• Controllo funzionale. Spegnere la lavastoviglie e riaccenderla. Se il
problema persiste, rivolgersi ad un Centro di assistenza autorizzato
Samsung.
Qualora un codice informativo persista ad essere visualizzato, contattare un Centro di
assistenza autorizzato Samsung.
Italiano 45
DW9000M_DD68-00191L-00_IT.indd 45
2019-02-28
4:54:18
Diagramma dei cicli di lavaggio
Livello di
sporco
Quantità
di cibo
residua
Auto
Eco
Intensivo
Delicato
Daily55'
Rapido
Da minima a
elevata
Normale
Elevato
Leggero
Normale
Leggero
Prelavaggio 
Lavaggio 
Risciacquo 
Risciacquo a
caldo 
Asciugatura 
Fine
Prelavaggio 
Lavaggio 
Risciacquo 
Risciacquo a
caldo 
Asciugatura 
Fine
9,7
20,0
9,2
11,9
11,5
0.833
(DW60M9970**,
DW60M9550**)
1,65
0,84
1,25
0,9
182
109
55
37
Prelavaggio 
Lavaggio 
Risciacquo 
Sequenza
Risciacquo a
dei cicli
caldo 
Asciugatura 
Fine
Consumo
di acqua
9,3-16,0
(L)
Diagramma dei cicli di lavaggio
•
•
Consumo
energetico
(kWh)
1,0-1,5
Durata
(min)
108-176
Prelavaggio 
Lavaggio 
Lavaggio 
Lavaggio 
Risciacquo 
Risciacquo 
Risciacquo 
Risciacquo a
Risciacquo a
Risciacquo a
caldo 
caldo 
caldo 
Asciugatura 
Asciugatura 
Fine
Fine
Fine
0,935
(DW60M9530**)
237
Daily55': Questo programma attiva la funzione Apertura automatica pochi minuti
prima del termine del programma.
Rapido: Questo programma non attiva né la funzione Apertura automatica né il
programma di asciugatura.
NOTA
•
•
•
•
Il tempo di lavaggio varia in base alle opzioni aggiunte, della pressione e della
temperatura dell’acqua erogata.
La lavastoviglie scarica automaticamente l'acqua residua al suo interno qualora non
venga utilizzata per 5 giorni.
Il consumo energetico dipende dalla temperatura dell'acqua e/o dal carico. Quando
il serbatoio del brillantante è vuoto, il tempo e la temperatura possono leggermente
aumentare.
Se non viene usato alcun brillantante, il tempo del programma e la temperatura
possono aumentare leggermente.
46 Italiano
DW9000M_DD68-00191L-00_IT.indd 46
2019-02-28
4:54:18
Appendice
Trasporto/spostamento
Accertarsi che la lavastoviglie sia vuota senza parti allentate. Per primo, scaricare la
lavastoviglie come indicato di seguito.
1. Aprire lo sportello ed attivare la lavastoviglie.
2. Selezionare ed eseguire il programma ECO.
3. Premere il tasto START (AVVIO) e chiudere lo sportello.
4. Al termine del programma, aprire lo sportello dopo 5 secondi.
5. Tenere premuto START (AVVIO) per 3 secondi per scaricare l'acqua residua.
6. Chiudere lo sportello.
7. Al termine della fase di scarico, aprire lo sportello.
8. Spegnere la lavastoviglie e chiudere il rubinetto dell'acqua.
9. Scollegare sia il tubo dell'acqua di carico sia quello di scarico.
ATTENZIONE
Non dare forti scossoni o fare dondolare la lavastoviglie durante lo spostamento.
L'acqua residua potrebbe fuoriuscire.
Protezione anti gelo
Qualora si lasci la lavastoviglie in un luogo esposto al rischio di congelamento per un
lungo periodo di tempo, accertarsi di vuotarla completamente. Per maggiori particolari,
vedere la sezione Trasporto/spostamento sopra.
Appendice
Smaltimento della lavastoviglie e salvaguardia dell'ambiente
Questa apparecchiatura è stata costruita con materiali riciclabili. Per smaltire
l'apparecchiatura, osservare le normative locali relative allo smaltimento dei rifiuti.
Tagliare il cavo di alimentazione, dopo averlo scollegato dalla presa, in modo che
l'apparecchio non possa più essere collegato a una fonte di alimentazione.
Rimuovere lo sportello in modo che animali e bambini non possano rimanere
intrappolati all'interno dell'apparecchio.
Non superare la quantità di detersivo indicata nelle istruzioni per l’uso fornite dal
produttore del detersivo.
Italiano 47
DW9000M_DD68-00191L-00_IT.indd 47
2019-02-28
4:54:18
Appendice
Specifiche
MODELLO
Alimentazione
Pressione dell'acqua
Capacità di lavaggio
Potenza nominale
Dimensioni (Larghezza
x Profondità x Altezza)
Peso (Senza imballo)
•
•
•
•
•
•
Appendice
•
BU (Built Under,
Modello da
sottopiano)
DW60M9970U*
DW60M9550U*
DW60M9530U*
SBI (Semi Built In,
FBI (Fully Built In,
Modello da semiModello da incasso)
incasso)
DW60M9970S*
DW60M9970B*
DW60M9550S*
DW60M9550B*
DW60M9530S*
DW60M9530B*
220-240 V~, 50 Hz
0,05 ~ 0,8 Mpa
Servizio da 14 coperti
2000-2300 W
598 X 555 X 817
598 X 575 X 817 (mm)
(mm)
46,0 kg
45,0 kg
45,0 kg
Dimensioni dello spazio per l'alloggiamento della lavastoviglie:
Dimensioni e posizione della ferramenta necessaria per sostenere e fissare
l'apparecchio nello spazio previsto:
Distanza minima tra le varie parti dell'apparecchio e la struttura circostante:
Dimensioni minime delle aperture di ventilazione e loro corretta disposizione:
Collegamento dell'apparecchiatura alle condotte di carico e ai singoli componenti:
È necessario prevedere lo scollegamento dell'apparecchio dall'alimentazione al
termine dell'installazione a meno che l'apparecchio preveda un interruttore conforme
a 24.3. Lo scollegamento può essere effettuato lasciando la spina accessibile o
prevedendo un interruttore nel cablaggio seguendo le regole di cablaggio.
Le istruzioni per apparecchi fissi devono contenere le indicazioni sul loro ancoraggio
al supporto. I metodi di ancoraggio non prevedono l'uso di adesivo dal momento che
non è considerato un metodo affidabile.
48 Italiano
DW9000M_DD68-00191L-00_IT.indd 48
2019-02-28
4:54:18
Per un test standard
NOTA
Le immagini sottostanti mostrano il metodo corretto per caricare i cestelli secondo gli
Standard europei (EN50242: 2016).
•
•
•
•
•
•
Capacità di lavaggio: Servizio da 14 coperti
Posizione del cestello superiore: Bassa
Programma: ECO
Impostazione brillantante: 6
Dose di detersivo standard
- 14 coperti: 7 g + 28 g
Per la disposizione degli elementi vedere le Figure A, B, C.
Servizio da 14 coperti
1
1
11
3
2
3
2
4
4
6
6
6
6
6
5
5
4
6
3
2
5
6
1
4
5
4
5
6
6
9
4
4
5
6
6
5
9
8
8
8
8
8
7
17
12
13
8
8
8
17
8
7
15
16
8
10
6
17
6
17
Cestello superiore
Cestello inferiore
14
8
8
8
8
14
6
15
15
Griglia posate
Fondine da
minestra: Fiocchi
d'avena
6
Tazze: Tè
12
Cucchiai da minestra:
Fiocchi d'avena
2
Piatti da portata:
Uova
7
Piattini: Tè
13
Forchette: Uova
3
Piatti da portata:
Carne
8
Bicchieri: Latte
14
Coltelli
4
Piatti da dessert:
Spinaci
9
15
Cucchiai da dessert
5
Piatti da dessert:
Uova
Ciotola per dessert,
Ciotola media: Spinaci
10
Ciotola grande: Carne
16
Cucchiaini da tè
11
Piatti ovali: Margarina
17
Posate da portata
Per un test standard
1
Italiano 49
DW9000M_DD68-00191L-00_IT.indd 49
2019-02-28
4:54:18
Scheda del prodotto
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1059/2010 DELLA COMMISSIONE
NOTA
“ * ” Gli asterischi indicano modelli di varianti che possono cambiare (0-9) o (A-Z).
Fornitore
Nome modello
Capacità di carico (coperti)
Classe di efficienza energetica
Etichetta ecologica
Consumo di energia annuo, (AEc), (kWh/
anno)1)
Consumo di energia con ciclo di lavaggio
standard, (Et) (kWh)
Consumo di energia in modalità spento,
Po (W)
Consumo di energia in modalità left-on,
PI (W)
Consumo di acqua annuo (AWc), (L) 2)
Consumo di acqua programma standard,
(L)
Efficienza di asciugatura
Programma standard 3)
Durata del programma per il ciclo di
lavaggio standard
Durata della modalità left-on, (Tl) (min)
Emissioni di rumore aereo (dBA re 1pW)
Incasso disponibile
Installazione 4)
SAMSUNG
DW60M9970S*
DW60M9970B*
14
DW60M9970U* DW60M9550** DW60M9530**
14
14
14
A+++
A+++
A+++
A++
No
No
No
No
237
237
237
266
0,833
0,833
0,833
0,935
0,48
0,48
0,48
0,48
5
5
5
5
2716
2716
2716
2716
9,7
9,7
9,7
9,7
A
Eco
A
Eco
A
Eco
A
Eco
237
237
237
237
2
41
O
2
42
O
2
42
O
2
44
O
Scheda del prodotto
1)Dati basati su 280 cicli di lavaggio standard utilizzando acqua fredda e le modalità a minore
consumo di energia. Il consumo di energia effettivo dipenderà dalla modalità di utilizzo
dell'apparecchiatura.
2)Dati basati su 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo di acqua effettivo dipenderà dalla
modalità di utilizzo dell'apparecchiatura.
3)‘Programma standard’ è il programma di lavaggio standard al quale si riferiscono le
informazioni sull'etichetta e sulla scheda. È adatto al lavaggio di stoviglie con un grado di
sporco normale ed è il programma più efficiente in termini di consumo combinato di energia
e acqua.
4)Se la lavastoviglie è dotata di un piano removibile, può essere posizionata in una armadiatura
da test.
50 Italiano
DW9000M_DD68-00191L-00_IT.indd 50
2019-02-28
4:54:19
Memo
Italiano 51
DW9000M_DD68-00191L-00_IT.indd 51
2019-02-28
4:54:19
DOMANDE O COMMENTI?
NAZIONE
CHIAMARE IL NUMERO
O VISITARE IL SITO WEB
DENMARK
707 019 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
NORWAY
21629099
www.samsung.com/no/support
SWEDEN
0771 726 786
www.samsung.com/se/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Specjalistyczna infolinia do obsługi
zapytań dotyczących telefonów
komórkowych:
801-672-678*
* (opłata według taryfy operatora)
http://www.samsung.com/pl/support/
GERMANY
06196 77 555 66 *HHP
06196 77 555 77 *OTH
www.samsung.com/de/support
DD68-00191L-00
DW9000M_DD68-00191L-00_IT.indd 52
2019-02-28
4:54:19
Zmywarka do naczyń
Instrukcja obsługi
DW60M9970**/DW60M9550**/DW60M9530**
DW9000M_DD68-00191L-00_PL.indd 1
2019-02-28
4:53:06
Spis treści
Zasady bezpieczeństwa
4
Spis treści
Co trzeba wiedzieć o zasadach bezpieczeństwa
Ważne symbole dotyczące bezpieczeństwa
Instrukcje dotyczące oznaczenia WEEE
Ważne zasady dotyczące bezpieczeństwa
Instrukcje dotyczące obsługi zmywarki do naczyń
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa dzieci
Instrukcje dotyczące montażu zmywarki
4
4
5
6
8
10
11
Przed rozpoczęciem
14
Przegląd zmywarki
Przedmioty, których nie można myć w zmywarce
Odbijacz wody
Podstawowe użycie koszy
Wskazówki dotyczące detergentu
Zbiornik soli
Czułość płytki dotykowej
14
15
15
16
20
23
24
Obsługa
25
Panel sterowania
Przegląd programów
Prosta procedura rozpoczęcia
Ustawienia
SmartThings (Tylko w określonych modelach)
Funkcje specjalne
25
28
29
30
33
37
Konserwacja
38
Czyszczenie
Długoterminowa obsługa
38
41
Rozwiązywanie problemów
42
Punkty kontrolne
Kody komunikatów
42
45
2 Polski
DW9000M_DD68-00191L-00_PL.indd 2
2019-02-28
4:53:06
46
Dodatek
47
Transport/przemieszczanie
Ochrona przed mrozem
Utylizacja zmywarki i ochrona środowiska
Dane techniczne
47
47
47
48
Zgodność ze standardami
49
Zastawa 14-osobowa
49
Karta produktu
50
Spis treści
Tabela programów
Polski 3
DW9000M_DD68-00191L-00_PL.indd 3
2019-02-28
4:53:06
Zasady bezpieczeństwa
Gratulujemy zakupu nowej zmywarki do naczyń firmy Samsung. Niniejsza instrukcja zawiera ważne
informacje dotyczące montażu, użytkowania i konserwacji urządzenia. Prosimy o poświęcenie czasu
na przeczytanie niniejszej instrukcji. Zawarte w niej informacje pozwalają optymalnie wykorzystać
bogactwo zalet i funkcji zmywarki do naczyń.
Zasady bezpieczeństwa
Co trzeba wiedzieć o zasadach bezpieczeństwa
Prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji w celu uzyskania wiedzy na temat bezpiecznego
i efektywnego korzystania z rozlicznych zalet i funkcji nowego urządzenia. Instrukcję należy zachować
do wglądu i przechowywać w bezpiecznym miejscu w pobliżu urządzenia. Urządzenia należy używać
wyłącznie w celu, do którego zostało ono wyprodukowane, w sposób zgodny z niniejszą instrukcją
obsługi.
Ostrzeżenia i zasady bezpieczeństwa zawarte w niniejszej instrukcji nie wyczerpują wszystkich
możliwych warunków i sytuacji. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie zdrowego rozsądku i
ostrożności podczas montażu, konserwacji i obsługi zmywarki do naczyń.
Ponieważ zawarte poniżej informacje dotyczące obsługi odnoszą się do różnych modeli,
charakterystyka zakupionej zmywarki do naczyń może nieznacznie odbiegać od opisu zawartego
w instrukcji. Część ostrzeżeń może nie mieć zastosowania. W razie pytań lub wątpliwości należy
skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym lub poszukać pomocy i informacji w witrynie
www.samsung.com.
Ważne symbole dotyczące bezpieczeństwa
Znaczenie ikon i oznaczeń w tej instrukcji obsługi:
OSTRZEŻENIE
Zagrożenia lub niebezpieczne praktyki, które mogą spowodować poważne obrażenia ciała, śmierć i/lub
zniszczenie mienia.
PRZESTROGA
Zagrożenia lub niebezpieczne praktyki, które mogą spowodować obrażenia ciała i/lub zniszczenie
mienia.
UWAGA
Wskazuje ryzyko obrażeń ciała lub zniszczenia mienia.
Powyższe symbole ostrzegawcze zostały zastosowane dla bezpieczeństwa użytkownika i innych osób.
Należy ich ściśle przestrzegać.
Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu i upewnić się, że kolejni użytkownicy
urządzenia zapoznali się z jej treścią. W razie sprzedaży urządzenia należy przekazać instrukcję
kolejnemu właścicielowi.
4 Polski
DW9000M_DD68-00191L-00_PL.indd 4
2019-02-28
4:53:07
Instrukcje dotyczące oznaczenia WEEE
Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
Zasady bezpieczeństwa
(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji
oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani
jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB)
wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby
uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi
wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych
przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i
praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla
środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach
domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w
którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i
sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy
usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.
Więcej informacji na temat zobowiązań środowiskowych firmy Samsung i szczególnych obowiązków
regulacyjnych dotyczących produktów, np. rozporządzenie REACH, znajduje się na stronie: samsung.
com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Polski 5
DW9000M_DD68-00191L-00_PL.indd 5
2019-02-28
4:53:07
Zasady bezpieczeństwa
Ważne zasady dotyczące bezpieczeństwa
Zasady bezpieczeństwa
W celu ograniczenia ryzyka pożaru, porażenia prądem lub obrażeń ciała
podczas korzystania z tego urządzenia należy przestrzegać podstawowych
zasad bezpieczeństwa:
1. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o
ograniczonej sprawności fizycznej, zmysłowej lub umysłowej, a także osoby
nieposiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia bez zapewnienia
nadzoru lub udzielenia instrukcji dotyczących obsługi urządzenia przez
osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
2. Do użytku w Europie: Dzieci w wieku od 8 lat, osoby o ograniczonej
sprawności fizycznej, zmysłowej lub umysłowej, a także osoby
nieposiadające wiedzy i doświadczenia mogą używać urządzenia wyłącznie
pod nadzorem lub jeżeli otrzymały informacje dotyczące bezpiecznej
obsługi urządzenia i rozumieją związane z nim zagrożenia. Dzieciom nie
wolno bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być
wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
3. Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
4. Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód zasilający musi zostać
wymieniony przez producenta, w autoryzowanym serwisie lub przez
wykwalifikowaną osobę.
5. Do urządzenia dołączono nowe przyłącza, których należy użyć do
podłączenia go. Nie należy używać starych przyłączy.
6. Jeżeli urządzenie ma otwory wentylacyjne w podstawie, nie mogą one być
zasłonięte przez dywan.
6 Polski
DW9000M_DD68-00191L-00_PL.indd 6
2019-02-28
4:53:07
Zasady bezpieczeństwa
7. Do użytku w Europie: Urządzenie należy przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci do 3-go roku życia, o ile nie są one pod stałym
nadzorem.
8. PRZESTROGA: Aby uniknąć zagrożenia związanego z nieumyślnym
zresetowaniem bezpiecznika termicznego, nie należy podłączać urządzenia
za pośrednictwem zewnętrznego wyłącznika, takiego jak wyłącznik
czasowy, lub do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez
dostawcę energii.
9. OSTRZEŻENIE: Noże i inne ostro zakończone sztućce należy wkładać do
kosza ostrzem w dół lub kłaść je poziomo.
Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych i
podobnych miejscach, takich jak:
•
•
•
•
kuchnie dla pracowników w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
gospodarstwa rolne;
hotele, motele i inne środowiska mieszkalne (do użytku przez klientów);
placówki oferujące nocleg i śniadanie.
Polski 7
DW9000M_DD68-00191L-00_PL.indd 7
2019-02-28
4:53:07
Zasady bezpieczeństwa
Instrukcje dotyczące obsługi zmywarki do naczyń
Zasady bezpieczeństwa
Niniejsza zmywarka nie jest przeznaczona do użytku komercyjnego. Zmywarka została
wyprodukowana z myślą o użytku domowym i w podobnych miejscach pracy i zamieszkania, takich jak:
• sklepy,
• biura i salony,
oraz przez klientów takich placówek, jak:
• hostele i domy dla gości.
Urządzenie może być używane wyłącznie jako sprzęt gospodarstwa domowego, zgodnie z niniejszą
instrukcją obsługi, do czyszczenia naczyń i sztućców. Żadne inne zastosowanie nie jest zalecane przez
producenta i może być niebezpieczne.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z błędnego lub niewłaściwego
zastosowania lub obsługi.
W zmywarce do naczyń nie należy używać rozpuszczalników. Może to spowodować eksplozję.
Detergentu do zmywarek nie wolno wdychać ani spożywać. Detergenty do zmywarek zawierają
składniki drażniące lub powodujące korozję, które mogą spowodować poparzenie nosa, jamy ustnej lub
gardła w przypadku połknięcia, a także uniemożliwić oddychanie. W przypadku spożycia lub dostania
się detergentu do układu oddechowego należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy unikać pozostawiania niepotrzebnie otwartych drzwi, ponieważ można się o nie potknąć.
Na otwartych drzwiach nie wolno siadać ani opierać się o nie. Może to spowodować przewrócenie i
uszkodzenie zmywarki do naczyń oraz obrażenia ciała użytkownika.
8 Polski
DW9000M_DD68-00191L-00_PL.indd 8
2019-02-28
4:53:07
Należy używać wyłącznie detergentów i nabłyszczaczy przeznaczonych do zastosowania w
zmywarkach do naczyń. Nie należy używać płynu do mycia naczyń.
Zasady bezpieczeństwa
Nie należy używać środków do czyszczenia o wysokiej kwasowości.
Zbiornika na nabłyszczacz nie należy napełniać detergentem w proszku lub w płynie. Może to
spowodować poważne uszkodzenie zbiornika.
Nieumyślne napełnienie zbiornika soli detergentem do zmywarek w proszku lub w płynie grozi
uszkodzeniem układu zmiękczania wody. Przed napełnieniem zbiornika soli należy upewnić się, że
wybrano właściwe opakowanie soli do zmywarek.
Należy używać wyłącznie specjalnej, gruboziarnistej soli do zmywarek, ponieważ inne typy soli mogą
zawierać nierozpuszczalne dodatki, które utrudnią funkcjonowanie układu zmiękczania wody.
W przypadku urządzenia z koszem na sztućce (niektóre modele), umieszczenie sztućców w koszu
rączkami do dołu zwiększa efektywność czyszczenia i suszenia. Noże, widelce itp. należy jednak
ustawiać rączkami do góry, ponieważ zmniejsza to ryzyko urazu.
W zmywarce nie należy umieszczać plastikowych przedmiotów nienadających się do mycia w gorącej
wodzie, takich jak plastikowe opakowania, plastikowe sztućce lub naczynia. Wysoka temperatura
wewnątrz zmywarki może spowodować ich roztopienie lub zniekształcenie.
W przypadku modeli z funkcją Opóźniony start przed dodaniem detergentu sprawdź, czy dozownik
jest suchy. W razie potrzeby należy wytrzeć go do sucha. Detergent wlany do wilgotnego dozownika
spowoduje jego zatkanie i może nie zostać dokładnie rozproszony.
Noże i inne ostro zakończone sztućce należy wkładać do kosza ostrzem w dół lub kłaść je poziomo.
Polski 9
DW9000M_DD68-00191L-00_PL.indd 9
2019-02-28
4:53:07
Zasady bezpieczeństwa
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa dzieci
Zasady bezpieczeństwa
To urządzenie nie jest zabawką! Aby ograniczyć ryzyko odniesienia obrażeń, dzieci powinny być
trzymane z dala od urządzenia. Nie wolno pozwalać im na zabawę wewnątrz lub w pobliżu zmywarki
do naczyń, a także na obsługiwanie jej. Dzieci nie rozumieją związanych z tym zagrożeń. Należy ich
pilnować za każdym razem, gdy pracujesz w kuchni. Istnieje niebezpieczeństwo, że dzieci zamkną się w
zmywarce podczas zabawy.
Dzieci w wieku od 8 lat, osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, zmysłowej lub umysłowej, a także
osoby nieposiadające wiedzy i doświadczenia mogą używać urządzenia wyłącznie pod nadzorem
lub jeżeli otrzymały informacje dotyczące bezpiecznej obsługi urządzenia i rozumieją związane z
nim zagrożenia. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być
wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
Starsze dzieci mogą korzystać ze zmywarki do naczyń wyłącznie jeśli otrzymały dokładne wyjaśnienia
dotyczące jej obsługi i są w stanie obsługiwać urządzenie w bezpieczny sposób, ze świadomością
wszystkich zagrożeń wynikających z nieprawidłowego użytkowania go.
DETERGENTY NALEŻY TRZYMAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI!
Detergenty do zmywarek zawierają składniki drażniące i żrące, które w przypadku połknięcia mogą
spowodować poparzenie jamy ustnej, nosa lub gardła, a także uniemożliwić oddychanie.
Dzieciom nie wolno przebywać w pobliżu otwartej zmywarki do naczyń, gdyż na obudowie mogą
znajdować się pozostałości detergentu.
Jeśli dziecko połknie detergent lub dostania się on do jego układu oddechowego, należy natychmiast
skontaktować się z lekarzem.
10 Polski
DW9000M_DD68-00191L-00_PL.indd 10
2019-02-28
4:53:07
Instrukcje dotyczące montażu zmywarki
Zasady bezpieczeństwa
Przed montażem urządzenia należy sprawdzić, czy są jakiekolwiek uszkodzenia widoczne z zewnątrz.
W żadnym wypadku nie wolno korzystać z uszkodzonego urządzenia. Uszkodzone urządzenie stanowi
zagrożenie.
Zmywarka do naczyń musi być podłączona do źródła zasilania przy użyciu odpowiedniego gniazdka
z przełącznikiem. Gniazdo musi być łatwo dostępne dla zamontowanej zmywarki do naczyń tak, aby
można było odłączyć ją od źródła zasilania w dowolnym momencie. (Więcej informacji dostępnych jest
w części „Przegląd zmywarki” na stronie 14).
Za zmywarką do naczyń nie może znajdować się żadne gniazdko. Dosunięcie zmywarki do naczyń do
gniazdka może spowodować ryzyko przegrzania i pożaru.
Zmywarka do naczyń nie może być zamontowana pod płytą grzejną. Wysokie temperatury wytwarzane
przez płytę grzejną mogą spowodować uszkodzenie zmywarki do naczyń. Z tego samego powodu
urządzenie nie powinno być montowane w pobliżu otwartego okna lub sprzętu oddającego ciepło,
takiego jak grzałki itp.
Zmywarki do naczyń nie należy podłączać do źródła zasilania do czasu zakończenia montażu i
wyregulowania sprężyn drzwi.
Przed podłączeniem urządzenia należy upewnić się, że dane na tabliczce znamionowej (napięcie i pobór
prądu) odpowiadają sieci elektrycznej. W razie wątpliwości należy skontaktować się z elektrykiem.
Bezpieczeństwo korzystania z tego urządzenia elektrycznego może zagwarantować wyłącznie stałe
połączenie z odpowiednim systemem uziemienia. Kluczowe jest spełnienie podstawowych norm
dotyczących bezpieczeństwa i regularna ich kontrola. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy
skontaktować się z elektrykiem.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje niewłaściwego uziemienia (np. porażenie
prądem).
Polski 11
DW9000M_DD68-00191L-00_PL.indd 11
2019-02-28
4:53:07
Zasady bezpieczeństwa
Urządzenia nie należy podłączać do źródła zasilania za pośrednictwem listwy ani przedłużacza.
Nie gwarantują one właściwego zabezpieczenia urządzenia (np. przed przegrzaniem).
Zasady bezpieczeństwa
Urządzenie może być montowane w środowiskach mobilnych (np. na okrętach) wyłącznie pod
warunkiem przeprowadzenia oceny ryzyka przez odpowiednio wykwalifikowanego specjalistę.
Plastikowa obudowa przyłącza wody zawiera element elektryczny. Nie wolno zanurzać jej w wodzie.
W wężu z zabezpieczeniem przed niekontrolowanym wypływem wody znajdują się przewody
elektryczne. Węża doprowadzającego wodę nie wolno przecinać, nawet jeżeli jest zbyt długi.
Montaż, konserwacja i naprawy mogą być wykonywane jedynie przez wykwalifikowaną i kompetentną
osobę, w całkowitej zgodzie z krajowymi i lokalnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa.
Wykonywanie napraw i innych prac przez osoby niewykwalifikowane może stwarzać zagrożenie.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane prace.
Wbudowany układ uszczelniający stanowi zabezpieczenie przed uszkodzeniami spowodowanymi przez
wodę, jeżeli spełnione są następujące warunki:
• Zmywarka do naczyń jest poprawnie zamontowana i podłączona.
• Zmywarka do naczyń jest właściwie konserwowana, a części wymieniane są gdy jest to potrzebne.
• Zawór odcinający jest zakręcony na czas dłuższej przerwy w eksploatacji urządzenia (np. podczas
urlopu).
• Układ uszczelniający działa nawet wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone. Musi ono jednak
pozostawać podłączone do źródła zasilania.
Uszkodzone urządzenie stanowi zagrożenie. W przypadku uszkodzenia urządzenia należy odłączyć je
od źródła zasilania i skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem.
Nieautoryzowane naprawy grożą nieprzewidywalnymi zagrożeniami dla użytkownika, za które
producent nie ponosi odpowiedzialności. Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez
autoryzowanego pracownika serwisu.
Wadliwe elementy należy zastępować wyłącznie oryginalnymi częściami zamiennymi. Montaż
wyłącznie takich części stanowi gwarancję bezpiecznej eksploatacji urządzenia.
12 Polski
DW9000M_DD68-00191L-00_PL.indd 12
2019-02-28
4:53:07
Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych należy zawsze odłączać urządzenie od źródła zasilania
(poprzez wyłączenie gniazda i wyjęcie wtyczki).
Zasady bezpieczeństwa
Jeżeli kabel podłączeniowy jest uszkodzony, musi zostać zastąpiony specjalnym kablem dostarczonym
przez producenta. Ze względów bezpieczeństwa, jego montaż może zostać przeprowadzony wyłącznie
w serwisie lub przez autoryzowanego pracownika serwisu.
W krajach narażonych na plagi karaluchów lub innych szkodników należy zwracać szczególną uwagę
na utrzymywanie urządzenia i jego otoczenia w czystości przez cały czas. Gwarancja nie obejmuje
żadnych uszkodzeń spowodowanych przez karaluchy lub inne szkodniki.
W przypadku awarii lub podczas czyszczenia urządzenia, izolacja elektryczna jest całkowita tylko gdy:
• urządzenie jest odłączone od gniazda, a wtyczka jest wyciągnięta,
• urządzenie jest wyłączone z sieci,
• bezpiecznik sieciowy jest wyłączony,
• bezpiecznik gwintowy jest zdemontowany (kraje, w których jest stosowany).
W urządzeniu nie wolno wprowadzać żadnych modyfikacji bez zgody producenta.
Nie wolno otwierać obudowy urządzenia. Ingerencja w połączenia i części elektryczne oraz części
mechaniczne jest bardzo niebezpieczna i grozi nieprawidłowościami w działaniu oraz porażeniem
prądem.
Naprawy urządzenia podczas okresu gwarancji mogą być wykonywane wyłącznie przez pracownika
serwisu autoryzowanego przez producenta. W przeciwnym razie gwarancja straci ważność.
Podczas montażu produktu upewnij się, że dostępna jest odpowiednia ilość miejsca ze wszystkich
stron, umożliwiająca poprawną wentylację. Jeśli przestrzeń między urządzeniem a zlewem nie jest
wystarczająca, może to spowodować uszkodzenie zlewu lub pojawienie się pleśni.
Ustawienie poziomu twardości wody wybrane w zmywarce musi być odpowiednie dla miejsca
zamieszkania. (Więcej informacji dostępnych jest w części „Układ zmiękczania wody” na stronie 31).
Polski 13
DW9000M_DD68-00191L-00_PL.indd 13
2019-02-28
4:53:07
Przed rozpoczęciem
Wykonaj dokładnie te instrukcje, aby zapewnić poprawną instalację zmywarki i zapobiec wypadkom
podczas zmywania naczyń.
Przegląd zmywarki
01
Przed rozpoczęciem
02
03
04
05
06
07
08
01 Dysza na górze zmywarki
02 Dolna dysza
03 Zbiornik soli
04 Odbijacz wody
05 Dozownik
06 Panel sterowania
07 Drzwi
08 Podstawa
Górny kosz
Dolny kosz
Kosz na sztućce
14 Polski
DW9000M_DD68-00191L-00_PL.indd 14
2019-02-28
4:53:08
PRZESTROGA
•
•
Przed rozpoczęciem
Nie należy zmywać przedmiotów zabrudzonych popiołem, piaskiem, woskiem, smarem lub farbą.
Substancje te mogą spowodować uszkodzenie zmywarki. Popiół nie rozpuszcza się i rozprzestrzeni
się po całym wnętrzu urządzenia.
Usuń z naczyń pozostałości jedzenia, takie jak kości i pestki oraz śmieci, takie jak wykałaczki
i papierowe serwetki. Pozostałości jedzenia i odpadki mogą powodować hałas, spowodować
nieprawidłowe działanie zmywarki, a także uszkodzić naczynia i zmywarkę.
Przedmioty, których nie można myć w zmywarce
OSTRZEŻENIE
Można myć wyłącznie przedmioty (np. szklanki, naczynia porcelanowe i przybory), które według
producenta nadają się do zmywania w zmywarce. Nie należy myć przedmiotów aluminiowych
(np. filtrów przeciwtłuszczowych). Zmywarka może uszkodzić aluminium, a w skrajnych przypadkach
może dojść do silnej reakcji chemicznej.
W zmywarce nie należy myć następujących przedmiotów.
• Przedmioty wykonane z miedzi, mosiądzu, cyny, kości słoniowej i aluminium, oraz zawierające klej
• Przedmioty plastikowe, które nie są termoodporne
• Przedmioty wykonane ręcznie, antyki, cenne wazony i ozdobne wyroby szklane
• Przedmioty gliniane lub z glazurą ceramiczną
• Drewniane przybory i naczynia oraz przedmioty posiadające drewniane części
• Delikatne wyroby szklane lub wyroby zawierające szkło ołowiowe. Często zmywane wyroby
szklane mogą ulec zmatowieniu.
UWAGA
Srebro stołowe może odbarwić się pod wpływem potraw zawierających siarkę. Do potraw
zawierających siarkę należą żółtka jajek, cebula, majonez, musztarda, ryby, ryby w solance i marynaty.
Odbijacz wody
Odbijacz wody automatycznie wykrywa przeszkody w zmywarce, które mogą zakłócać sygnał
odbijacza. W przypadku wykrycia przeszkody miga wskaźnik „0”, a zmywarka emituje sygnał
dźwiękowy przez kilka minut. W takim przypadku należy usunąć przeszkodę.
Polski 15
DW9000M_DD68-00191L-00_PL.indd 15
2019-02-28
4:53:08
Przed rozpoczęciem
Podstawowe użycie koszy
Regulacja wysokości
W zmywarce można wyregulować wysokość górnego kosza, aby móc zmieścić większe naczynia w
dolnym koszu. W zależności od wysokości górnego kosza dolny kosz może pomieścić talerze o średnicy
do 31 cm, a górny kosz talerze o średnicy do 19 cm.
Przed rozpoczęciem
Aby podnieść górny kosz
Pociągnij górny kosz w górę. Uchwyt regulacyjny
zaskoczy i górny kosz się podniesie.
Aby obniżyć górny kosz
Przytrzymaj uchwyty regulacyjne po obu
stronach górnego kosza, a następnie naciśnij
równomiernie w dół.
PRZESTROGA
•
•
Wysokość górnego kosza należy dostosować
przed załadowaniem naczyń do kosza.
Regulacja położenia kosza po załadowaniu
naczyń może spowodować ich uszkodzenie.
Podczas regulacji należy przytrzymać oba
uchwyty, gdyż w przeciwnym razie drzwiczki
zmywarki mogą nie zamknąć się prawidłowo.
16 Polski
DW9000M_DD68-00191L-00_PL.indd 16
2019-02-28
4:53:08
Aby wyjąć górny kosz
Przed rozpoczęciem
Aby wyjąć górny kosz, pociągnij go do przodu aż do całkowitego wysunięcia, a następnie podnieś lekko
w celu wyjęcia. Ilustrowane instrukcje są przedstawione na powyższych rysunkach.
PRZESTROGA
•
•
Nie należy korzystać ze zmywarki bez górnego kosza. W przeciwnym razie wystąpi hałas,
a zmywarka nie będzie działać prawidłowo.
Ponieważ górny kosz jest wyjmowany, należy włożyć go prawidłowo, aby zapewnić prawidłowe
działanie zmywarki.
Ładowanie naczyń
Do dolnego kosza
Umieść naczynia (garnki, patelnie itp.) o średnicy
do 31 cm w dolnym koszu. Dolny kosz został
specjalnie zaprojektowany z myślą o naczyniach
obiadowych, miskach do zupy, talerzach,
garnkach, pokrywkach i naczyniach do pieczenia.
Załaduj talerze do środkowej kolumny kosza, tak
aby górna powierzchnia talerza była skierowana
w kierunku dna następnego talerza. Duże
przedmioty, takie jak patelnie i garnki, załaduj
do zmywarki w taki sposób, aby ich wnętrze
było skierowane w dół. Zaleca się umieszczanie
kubków, kieliszków i małych talerzy w górnym
koszu.
Polski 17
DW9000M_DD68-00191L-00_PL.indd 17
2019-02-28
4:53:08
Przed rozpoczęciem
Do obszarów Zone Booster+ (Wzmocnienie strefowe+)
Przed rozpoczęciem
W celu zwiększenia skuteczności zmywania
można umieszczać duże przedmioty po lewej
stronie dolnego kosza w obszarach Zone
Booster+ (Wzmocnienie strefowe+). Funkcja Zone
Booster+ (Wzmocnienie strefowe+) zapewnia
silniejsze strumienie wody w tych obszarach.
Należy upewnić się, że uchwyty garnków i inne
przedmioty nie utrudniają obracania się dysz i
odbijacza wody.
Do górnego kosza
Górny kosz jest przeznaczony na małe talerze,
kubki, szklanki i plastikowe przedmioty. Należy
upewnić się, że włożone naczynia nie utrudniają
obracania się dysz znajdujących się w dolnej
części górnego kosza. (Można to sprawdzić,
obracając dyszę ręcznie).
Podczas ładowania naczyń należy wysunąć
górny kosz, aby móc ładować je, nie uderzając o
blat.
18 Polski
DW9000M_DD68-00191L-00_PL.indd 18
2019-02-28
4:53:09
Używanie podpór naczyń
Podpory naczyń są szczególnie przydatne w
przypadku kieliszków do wina. Kieliszki do wina
można zawiesić na kołkach podpór naczyń.
Nieużywane podpory naczyń należy złożyć.
PRZESTROGA
Przed rozpoczęciem
Poziomu górnego kosza nie należy regulować,
gdy podpory naczyń są rozłożone. Uniemożliwi
to regulację górnego kosza.
Kosz na sztućce
•
•
Kosz na sztućce najlepiej nadaje się do mycia
sztućców oraz przyborów do gotowania
i podawania dań. Można go używać do
umieszczania sztućców lub przyborów.
Aby uzyskać maksymalną skuteczność, mocno
zabrudzone przedmioty należy umieścić w
standardowym koszu na sztućce.
UWAGA
Można wyjąć kosz na sztućce, aby uzyskać więcej
miejsca na większe przedmioty w górnym koszu.
Przedmioty można rozmieścić zgodnie z
potrzebami
Polski 19
DW9000M_DD68-00191L-00_PL.indd 19
2019-02-28
4:53:09
Przed rozpoczęciem
Wskazówki dotyczące detergentu
Wszystkie programy zmywania wymagają umieszczenia detergentu w zbiorniku. Aby uzyskać
maksymalną skuteczność, należy dodać ilość detergentu odpowiednią dla wybranego programu.
OSTRZEŻENIE
•
Przed rozpoczęciem
•
Nie wolno spożywać detergentu do zmywarek. Należy unikać wdychania oparów detergentu.
Detergent do zmywarek zawiera drażniące i żrące substancje chemiczne, które są zagrożeniem dla
układu oddechowego. Jeżeli detergent do zmywarek został spożyty lub jego opary dostały się do
układu oddechowego, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Detergent do zmywarek należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
PRZESTROGA
Należy korzystać wyłącznie z detergentów do zmywarek. Inne typy detergentów wytwarzają zbyt dużo
piany, co może prowadzić do obniżenia efektywności lub nieprawidłowego działania zmywarki.
Aby napełnić dozownik detergentu
1. Delikatnie naciśnij klapkę dozownika, aby ją
odblokować, a następnie przesuń ją i otwórz.
Należy zauważyć, że klapka dozownika
otwiera się po zakończeniu każdego
programu.
20 Polski
DW9000M_DD68-00191L-00_PL.indd 20
2019-02-28
4:53:09
2. Dodaj do głównego zbiornika zalecaną ilość
detergentu.
3. Zamknij klapkę i naciśnij, aby zablokować.
UWAGA
Ta zmywarka nie ma oddzielnego pojemnika na
detergent w tabletkach.
Przed rozpoczęciem
4. Aby uzyskać najlepsze wyniki, umieść
niewielką ilość detergentu (ok. 8 g) na
drzwiczkach. Dodatkowy detergent zostanie
aktywowany podczas procesu zmywania
wstępnego.
Polski 21
DW9000M_DD68-00191L-00_PL.indd 21
2019-02-28
4:53:09
Przed rozpoczęciem
Nabłyszczacz
Nabłyszczacz poprawia efektywność suszenia zmywarki. Gdy na panelu sterowania zaświeci się
wskaźnik Uzupełnianie nabłyszczacza, należy uzupełnić nabłyszczacz. Należy stosować wyłącznie
nabłyszczacz w płynie. Użycie nabłyszczacza w proszku grozi zablokowaniem otworu zbiornika i
awarią zmywarki.
PRZESTROGA
Przed rozpoczęciem
•
•
Nie należy dodawać żadnych detergentów do zbiornika nabłyszczacza.
Nie należy przepełniać zbiornika. Nadmierna ilość nabłyszczacza może wypłynąć podczas
wykonywania programu.
1. Obróć korek w lewo, aby go zdjąć.
2. Napełnij zbiornik nabłyszczaczem zgodnie z
instrukcjami producenta nabłyszczacza.
3. Obróć pokrętło nabłyszczacza, aby ustawić
poziom nabłyszczacza od 1 do 6.
• Im wyższa liczba, tym więcej nabłyszczacza
zużywa zmywarka.
• Aby zwiększyć skuteczność suszenia, wybierz
wyższy poziom.
• Jeśli na naczyniach występują odbarwienia,
ustaw niższy poziom.
4. Obróć korek w prawo, aby go zablokować.
22 Polski
DW9000M_DD68-00191L-00_PL.indd 22
2019-02-28
4:53:10
Zbiornik soli
PRZESTROGA
•
•
Należy używać wyłącznie soli do zmywarek. Nie wolno używać innych typów soli ani
rozpuszczalników. Grozi to uszkodzeniem zbiornika soli oraz układu zmiękczania wody.
Aby zapobiec korozji w wyniku nadmiernej ilości soli lub słonej wody, zawsze należy napełniać
zbiornik soli bezpośrednio przed rozpoczęciem programu zmywania.
Przed rozpoczęciem
1. Otwórz drzwiczki.
2. Obróć korek w lewo, aby go otworzyć.
3. Napełnij zbiornik soli wodą (wymagane tylko
podczas korzystania ze zmywarki po raz
pierwszy)
4. Nasyp soli do zmywarki.
PRZESTROGA
•
•
Maksymalna pojemność wynosi około 1 kg.
Nie należy przekraczać tej pojemności.
Przekroczenie pojemności może wpłynąć na
działanie zmywarki.
5. Obróć korek w prawo, aby go zablokować.
UWAGA
•
•
Aby usunąć sól lub słoną wodę ze zmywarki,
należy uruchomić program Szybki.
Czas potrzebny do rozpuszczenia soli i
zgaśnięcia wskaźnika (
) jest zależny od
grubości ziaren soli.
Wskaźnik soli
Wskaźnik (
) włącza się, gdy w zmywarce jest zbyt mało soli dla kilku następnych programów.
Polski 23
DW9000M_DD68-00191L-00_PL.indd 23
2019-02-28
4:53:10
Przed rozpoczęciem
Czułość płytki dotykowej
Aby zapobiec utracie czułości płytki dotykowej, postępuj zgodnie z następującymi wskazówkami.
•
•
Przed rozpoczęciem
•
Dotykaj jednym palcem środka każdego
przycisku.
Nie dotykaj więcej niż jednego przycisku
dotykowego na raz, chyba że wymaga tego
instrukcja.
Regularnie czyść powierzchnię panelu
sterowania miękką, wilgotną szmatką.
24 Polski
DW9000M_DD68-00191L-00_PL.indd 24
2019-02-28
4:53:10
Obsługa
Panel sterowania
DW60M9970**
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
DW60M9550**
Obsługa
DW60M9530**
01 POWER
(ZASILANIE)
Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć zmywarkę. Po zakończeniu programu
wszystkie inne wskaźniki zgasną, a na wyświetlaczu pozostanie tylko
wartość „0”. Następnie zmywarka wyłączy się automatycznie.
02 Pasek programu
Naciśnij, aby wybrać program dopasowany do poziomu zabrudzenia
naczyń. Włączy się odpowiedni wskaźnik programu. Domyślny program to
EKOLOGICZNY.
03 Samoczynne
czyszczenie
(dotyczy tylko
niektórych modeli)
Wybierz ten program, aby wyczyścić wnętrze zmywarki. Upewnij się, że
zmywarka jest pusta.
Polski 25
DW9000M_DD68-00191L-00_PL.indd 25
2019-02-28
4:53:10
Obsługa
04 Dolny kosz
(z funkcją
Zone Booster+
(Wzmocnienie
strefowe+))
Po wybraniu tego programu zostanie aktywowana tylko dysza dolnego
kosza, aby skrócić czas programu i zredukować zużycie energii. Ten program
służy do zmywania mniejszej ilości naczyń lub szklanek umieszczonych w
dolnym koszu. Aby zmywać mocno zabrudzone przedmioty, wybierz opcję
Zone Booster+ (Wzmocnienie strefowe+).
Zone Booster+ (Wzmocnienie strefowe+): Użyj funkcji Zone Booster+
(Wzmocnienie strefowe+), aby zwiększyć skuteczność zmywania. Zostanie
aktywowany potężny strumień, który jest skierowany na przedmioty po
lewej stronie dolnego kosza. Ta opcja może minimalnie zwiększyć zużycie
energii.
PRZESTROGA
Obsługa
Należy upewnić się, że uchwyty garnków i inne przedmioty nie utrudniają
obracania się dysz i odbijacza wody.
05 Zwiększenie
prędkości (dotyczy
tylko niektórych
modeli)
Wybierz tę opcję, aby skrócić czas trwania programu zmywania. Ta opcja
jest dostępna tylko w przypadku programów Automatyczny, EKOLOGICZNY,
Intensywny i Delikatny.
06 Zmywanie
w wysokiej
temperaturze
Wybierz tę opcję, aby zwiększyć temperaturę głównego cyklu zmywania
w celu zwiększenia skuteczności czyszczenia naczyń z zapieczonymi
resztkami jedzenia. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku programów
Automatyczny, EKOLOGICZNY i Intensywny.
07 Dezynfekcja
(Blokada
sterowania)
Po wybraniu tej opcji temperatura wody zwiększa się do 73°C podczas
końcowego płukania w celu dezynfekcji naczyń w wysokiej temperaturze.
• Ta opcja jest dostępna w przypadku programów Automatyczny,
EKOLOGICZNY, Intensywny i Samoczynne czyszczenie.
• Opcja jest niedostępna w przypadku programów Delikatny, Codzienny55’
i Szybki.
Blokada sterowania: funkcja Blokada sterowania umożliwia zablokowanie
przycisków na panelu sterowania z wyjątkiem przycisku POWER
(ZASILANIE). Więcej informacji zawiera sekcja Blokada sterowania na stronie
37.
08 Smart Control
(dotyczy tylko
niektórych modeli)
Istnieje możliwość monitorowania zmywarki i zdalnego sterowania nią przez
połączenie Wi-Fi. Aby po raz pierwszy połączyć zmywarkę ze smartfonem,
naciśnij i przytrzymaj przycisk Smart Control. Więcej informacji zawiera
sekcja SmartThings na stronie 33.
09 Wyświetlacz
Wyświetlacz przedstawia informacje o bieżącym programie, takie jak czas
programu, pozostały czas, ustawienia Opóźniony start i inne informacje
specyficzne dla programu.
26 Polski
DW9000M_DD68-00191L-00_PL.indd 26
2019-02-28
4:53:11
10 Opóźniony start
11 START
(Cancel & Drain
(Anuluj i
wypompuj))
Rozpoczęcie programu zmywania można opóźnić o maksymalnie
24 godziny. Więcej informacji zawiera sekcja Opóźniony start na stronie 37.
Naciśnij przycisk START, aby rozpocząć pracę zmywarki. Upewnij się,
że drzwiczki są zamknięte.
Cancel & Drain (Anuluj i wypompuj): Aby anulować aktualnie uruchomiony
program i wypompować wodę ze zmywarki, naciśnij i przytrzymaj przycisk
START przez 3 sekundy.
Wskaźniki
Obsługa
Wskaźnik Blokada sterowania
Wskaźnik Samoczynne
czyszczenie
Zaczyna świecić po włączeniu funkcji Blokada sterowania
i miga po naciśnięciu dowolnego przycisku innego niż
przycisk POWER (ZASILANIE).
(dotyczy tylko niektórych
modeli)
Zaczyna świecić po włączeniu funkcji Samoczynne
czyszczenie i miga przez 5 sekund co 20-22 programy.
Licznik programów znika po wykonaniu programu lub gdy
zmywarka dochodzi do 23. programu.
Wskaźnik Uzupełnianie
nabłyszczacza
Zaczyna świecić po wyczerpaniu nabłyszczacza w
zmywarce.
Wskaźnik Brak soli
(dotyczy tylko niektórych
modeli)
Zaczyna świecić, gdy skończy się sól w układzie
zmiękczania wody.
Polski 27
DW9000M_DD68-00191L-00_PL.indd 27
2019-02-28
4:53:11
Obsługa
Przegląd programów
01
02
03
04
05
06
07
Obsługa
01 Automatyczny
Ten program wykrywa poziom zabrudzenia i automatycznie rozpoczyna
optymalny program, który jest odpowiedni dla wszystkich poziomów
zabrudzonych przedmiotów.
02 EKOLOGICZNY
Ten program redukuje zużycie energii i wody, przez co jest odpowiedni dla
normalnie zabrudzonych przedmiotów. Aby skrócić czas programu, wybierz
opcję Zwiększenie prędkości.
03 Intensywny
Wybierz ten program w przypadku bardzo zabrudzonych przedmiotów.
04 Delikatny
Wybierz ten program w przypadku lekko zabrudzonych, delikatnych
przedmiotów, takich jak szklanki. Po wybraniu tego programu zostaną
wyłączone funkcje Zone Booster+ (Wzmocnienie strefowe+), Zmywanie w
wysokiej temperaturze i Dezynfekcja.
05 Codzienny55’
Ten program wykonuje zmywanie i suszenie w ciągu 55 minut, przez co
jest odpowiedni dla średnio zabrudzonych przedmiotów codziennego
użytku. Po wybraniu tego programu zostaną wyłączone funkcje Zwiększenie
prędkości, Zone Booster+ (Wzmocnienie strefowe+), Zmywanie w wysokiej
temperaturze i Dezynfekcja.
06 Szybki
Wybierz ten program, aby szybko umyć lekko zabrudzone przedmioty.
Po wybraniu tego programu zostaną wyłączone funkcje Zwiększenie
prędkości, Zone Booster+ (Wzmocnienie strefowe+), Zmywanie w wysokiej
temperaturze i Dezynfekcja.
07 Samoczynne
czyszczenie
(dotyczy tylko
niektórych modeli)
Użyj tego programu, aby wyczyścić wnętrze zmywarki przy użyciu
detergentu. Upewnij się, że zmywarka jest pusta. Jeśli zmywarka wymaga
samoczynnego czyszczenia, wskaźnik Samoczynne czyszczenie będzie
migać przez 5 sekund po włączeniu zmywarki. Jeśli zmywarka zostanie
uruchomiona, gdy wskaźnik miga, wskaźnik zgaśnie automatycznie.
PRZESTROGA
Nie należy używać tego programu do zmywania naczyń.
28 Polski
DW9000M_DD68-00191L-00_PL.indd 28
2019-02-28
4:53:11
Prosta procedura rozpoczęcia
1. Otwórz drzwiczki i załaduj zmywarkę. Upewnij się, że naczynia są puste.
2. W razie potrzeby umieść naczynia w dolnym koszu. Jeśli chcesz wybrać opcję Zone Booster+
(Wzmocnienie strefowe+), umieść naczynia po lewej stronie dolnego kosza.
3. Napełnij dozownik detergentu. Aby uzyskać lepsze wyniki, dodaj nabłyszczacz.
4. Naciśnij przycisk POWER (ZASILANIE), a następnie wybierz program z wymaganymi opcjami:
Dolny kosz, Zone Booster+ (Wzmocnienie strefowe+), Zwiększenie prędkości, Zmywanie w wysokiej
temperaturze i Dezynfekcja. Dostępność programów różnie się w zależności od modelu.
5. Naciśnij przycisk START i zamknij drzwiczki. Zmywarka rozpocznie program po odsączeniu wody
przez kilka sekund.
•
•
•
Obsługa
UWAGA
Aby zmienić rozpoczęty program, naciśnij i przytrzymaj przycisk START przez 3 sekundy w celu
anulowania programu. Następnie wybierz nowy program.
Domyślny program to EKOLOGICZNY.
Aby wznowić pracę po otwarciu drzwiczek w celu zatrzymania zmywarki, po prostu zamknij
drzwiczki.
Polski 29
DW9000M_DD68-00191L-00_PL.indd 29
2019-02-28
4:53:11
Obsługa
Ustawienia
Ustawienia dźwięku lub jasności wyświetlacza można dostosować zgodnie ze swoimi preferencjami.
Aby zmienić ustawienia, naciśnij jednocześnie przyciski Dezynfekcja i Opóźniony start i przytrzymaj
je przez 3 sekundy. Naciśnij przycisk Dezynfekcja, aby poruszać się po podmenu. Naciśnij przycisk
Opóźniony start, aby potwierdzić zmiany.
Dźwięk
U1/U0
Jasność*
b0-b5
Układ zmiękczania
wody
L0-L5
Automatyczne
drzwiczki
A1/A0
* Dotyczy tylko niektórych modeli
Dźwięk
Obsługa
Naciskaj przycisk Dezynfekcja do momentu wyświetlenia „U1” lub „U0”. Aby wyciszyć zmywarkę,
wybierz „U0”, a następnie naciśnij przycisk Opóźniony start. Aby anulować wyciszenie, wybierz „U1”,
a następnie naciśnij przycisk Opóźniony start.
Jasność wyświetlacza
Naciskaj przycisk Dezynfekcja do momentu wyświetlenia „b0 - b5”. Im wyższa liczba, tym jaśniejszy
wyświetlacz. Wybierz liczbę, a następnie naciśnij przycisk Opóźniony start.
30 Polski
DW9000M_DD68-00191L-00_PL.indd 30
2019-02-28
4:53:11
Układ zmiękczania wody
Naciskaj przycisk Dezynfekcja do momentu wyświetlenia „L0 - L5”. Wybierz poziom twardości wody z
zakresu od 0 do 5 (wartość domyślna: L3), a następnie naciśnij przycisk Opóźniony start.
UWAGA
Jeżeli poziom twardości doprowadzanej wody wynosi 0, używanie soli do zmywarek nie jest konieczne.
Wtedy należy jednak ustawić w zmywarce twardości wody na 0.
Poziom twardości wody
Twardość wody
Poziom
°dH
°TH
mmol/l
Zakres
0
<6
<10
<1,0
Bez
przetwarzania
Nie
Nie
1
6-14
10-25
1-2,5
1/8
Tak
Tak
2
14-23
25-40
2,5-4,0
1/5
Tak
Tak
3
23-31
40-55
4,0-5,5
1/3
Tak
Tak
4
31-40
55-70
5,5-7,0
1/2
Tak
Tak
5
>40
>70
>7,0
1/1
Tak
Tak
Obsługa
Zmiękczanie
regeneracyjne/program Wstrzykiwanie
zmywania (program
soli
EKOLOGICZNY)
Zalecane jest użycie miękkiej wody w celu uzyskania lepszych wyników. Twarda woda zawiera
nieczystości, które mogą źle wpływać na skuteczność zmywania. Zmiękczanie wody jest niezbędne,
jeżeli twardość doprowadzanej wody przekracza 1,0 mmol/l (6°d – skala niemiecka).
• Aby zmiękczyć wodę, konieczne będzie użycie soli do zmywarek i ustawienie poziomu twardości
doprowadzanej wody. Aby uzyskać więcej informacji na temat poziomu twardości wody w miejscu
użytkowania, należy skontaktować się z lokalnym zakładem wodociągów.
• Jeżeli poziom twardości doprowadzanej wody jest niestabilny, w zmywarce należy ustawić
najwyższą wartość. Na przykład jeśli twardość wody wynosi od 6,7 mmol/l do 9,0 mmol/l, należy
ustawić w zmywarce wartość 9,0 mmol/l.
• Domyślne ustawienie poziomu twardości wody w zmywarce to 3 (4,0-5,5 mmol/l). Jeżeli odpowiada
ono poziomowi twardości wody w miejscu użytkowania, nie ma potrzeby wprowadzania zmian.
Aby anulować zmiany
Aby anulować dowolne wprowadzone ustawienia, naciśnij przycisk POWER (ZASILANIE) w celu
wyłączenia zmywarki. Następnie spróbuj ponownie.
Polski 31
DW9000M_DD68-00191L-00_PL.indd 31
2019-02-28
4:53:11
Obsługa
Automatyczne drzwiczki
Aby zwiększyć skuteczność suszenia, podczas
tego procesu otwierają się automatycznie
drzwiczki. Po zakończeniu bieżącego programu
będzie wyświetlany wskaźnik „0”.
Aby przejść do trybu Automatyczne drzwiczki,
naciskaj przycisk Dezynfekcja do momentu
wyświetlenia „A1” lub „A0”. Następnie naciśnij
przycisk Opóźniony start, aby włączyć (A1) lub
wyłączyć (A0) funkcję Automatyczne drzwiczki.
Obsługa
UWAGA
•
•
•
Po otwarciu drzwiczek w trybie Automatyczne drzwiczki nie można ich zamknąć ręcznie przez
kolejne 2 minuty.
Wyłączenie trybu Automatyczne drzwiczki może wpływać na skuteczność suszenia. Włącz tryb
Automatyczne drzwiczki, aby uzyskać lepsze wyniki.
Tryb Automatyczne drzwiczki będzie wyłączony w programie Szybki.
32 Polski
DW9000M_DD68-00191L-00_PL.indd 32
2019-02-28
4:53:11
SmartThings (Tylko w określonych modelach)
Połączenie Wi-Fi
W smartfonie przejdź do opcji Settings (Ustawienia) i połącz się z domową siecią Wi-Fi.
Pobieranie
W sklepie z aplikacjami (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) znajdź aplikację
SmartThings, wyszukując frazę „SmartThings”. Pobierz i zainstaluj aplikację w urządzeniu.
Logowanie
Obsługa
Trzeba się najpierw zalogować w aplikacji SmartThings za pomocą konta Samsung. Aby utworzyć nowe
konto Samsung, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji. Do utworzenia konta nie
jest potrzebna oddzielna aplikacja.
UWAGA
Jeśli masz konto Samsung, użyj go do zalogowania się. W przypadku zarejestrowanych użytkowników
smartfonów Samsung logowanie następuje automatycznie.
Rejestracja urządzenia w aplikacji SmartThings
1. Upewnij się, że smartfon jest połączony z siecią bezprzewodową.
2. Wybierz opcję uruchomienia aplikacji SmartThings na smartfonie.
3. Gdy zostanie wyświetlony komunikat „A new device is found. (Znaleziono nowe urządzenie)”,
wybierz opcję Add (Dodaj).
4. Jeśli nie pojawi się żaden komunikat, dotknij znaku + i wybierz zmywarkę na liście dostępnych
urządzeń. Jeśli zmywarka nie jest widoczna na liście, wybierz opcję Device Type (Typ urządzenia) >
Specific Device Model (Konkretny model urządzenia), a następnie dodaj go ręcznie.
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces łączenia ze
zmywarką.
6. Po zakończeniu procesu zmywarka będzie widoczna na liście urządzeń w aplikacji SmartThings.
Aplikacja zmywarki
Zintegrowane sterowanie: Umożliwia sterowanie zmywarką i monitorowanie jej działania, kiedy jesteś
w domu lub poza domem.
•
•
Wybierz ikonę zmywarki w aplikacji SmartThings. Zostanie wyświetlona strona zmywarki.
Sprawdź stan działania lub powiadomienia dotyczące zmywarki oraz zmień opcje lub ustawienia,
jeśli to konieczne.
UWAGA
•
•
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego (klasa B) i może być używane we
wszystkich obszarach mieszkalnych.
Urządzenie może powodować zakłócenia w działaniu sieci bezprzewodowej. Producent lub
instalator tego urządzenia nie mogą zapewnić żadnych środków bezpieczeństwa.
Polski 33
DW9000M_DD68-00191L-00_PL.indd 33
2019-02-28
4:53:12
Obsługa
•
•
•
•
•
•
Obsługa
•
•
•
•
•
•
Zalecane metody szyfrowania to WPA/TKIP oraz WPA2/AES. Nowo opracowane protokoły Wi-Fi lub
niezatwierdzone protokoły Wi-Fi nie są obsługiwane.
Na czułości odbioru sieci bezprzewodowej mogą mieć wpływ środowiska sieci bezprzewodowej
znajdujące się w pobliżu.
Jeśli dostawca Internetu zarejestrował adres MAC komputera lub moduł modemu, zmywarka firmy
Samsung nie będzie mogła połączyć się z Internetem. W takim przypadku należy skontaktować się z
dostawcą Internetu.
Zapora sieciowa może przerwać połączenie z Internetem. W takim przypadku należy skontaktować
się z dostawcą Internetu.
Jeśli po wykonaniu pomiaru przez dostawcę Internetu błąd nadal występuje, skontaktuj się z
lokalnym sprzedawcą produktów firmy Samsung lub centrum serwisowym.
Aby zainstalować router przewodowy lub bezprzewodowy, wykonaj czynności opisane w instrukcji
obsługi posiadanego routera.
Zmywarka firmy Samsung obsługuje protokoły Wi-Fi 2,4 GHz.
Zmywarka firmy Samsung obsługuje protokoły Soft-AP, IEEE802.11 b/g/n (2,4 GHz). (zalecany
protokół to IEEE802.11n)
Niezatwierdzony bezprzewodowy/przewodowy router może mieć problem z nawiązaniem
połączenia ze zmywarką.
Aplikacja SmartThings jest dostępna dla innych urządzeń z systemem operacyjnym Android w
wersji 6.0 (Marshmallow) lub nowszej, urządzeń Samsung z systemem operacyjnym Android OS
w wersji 5.0 (Lollipop) lub nowszej oraz urządzeń z systemem operacyjnym iOS w wersji 10.0 lub
nowszej (w przypadku urządzeń iPhone wymagany jest model iPhone 6 lub nowszy). Aplikacja jest
zoptymalizowana pod kątem obsługi przez smartfony firmy Samsung (z serii Galaxy S i Note).
Niektóre funkcje aplikacji mogą działać inaczej w przypadku urządzeń innych producentów.
Aplikacja może zostać zmodyfikowana bez powiadomienia, aby zapewnić lepszą wydajność.
34 Polski
DW9000M_DD68-00191L-00_PL.indd 34
2019-02-28
4:53:12
SmartThings
Kategoria
Monitorowanie
Punkt kontrolny
Opis
Można sprawdzić bieżący cykl i jego
opcje oraz czas pozostały do końca cyklu.
Smart Control (Inteligentne
sterowanie)
Wyświetlony jest stan funkcji Smart
Control dla zmywarki.
Autosprawdzanie
Za pomocą tej funkcji można sprawdzić,
czy zmywarka działa normalnie.
Monitorowanie zużycia energii
Służy do monitorowania stanu zużycia
energii.
Start/Pauza/Anulowanie
Możesz wybrać cykl i niezbędne opcje,
a następnie wybrać opcję Start/Pauza/
Anuluj, aby odpowiednio rozpocząć
operację, chwilo ją zatrzymać lub
anulować.
Ulubione
Możesz dodać często używane cykle i
opcje do ulubionych, aby później z nich
skorzystać.
Opóźniony start
Możesz ustawić opóźnienie startu, aby
rozpocząć cykl w zaplanowanym czasie
(do 24 godzin).
Cykl zakończony
Powiadamia o zakończeniu bieżącego
cyklu.
Detergent
Informuje o tym, czy w zmywarce
znajduje się sól lub nabłyszczacz.
Sterowanie
Powiadomienie
Obsługa
Stan mycia
Polski 35
DW9000M_DD68-00191L-00_PL.indd 35
2019-02-28
4:53:12
Obsługa
Powiadomienie open source
Oprogramowanie zawarte w tym produkcie zawiera oprogramowanie open source. Odpowiedni
kod źródłowy można uzyskać przez okres trzech lat od momentu ostatniej dostawy tego produktu,
wysyłając wiadomość e-mail na adres mailto:oss.request@samsung.com.
Odpowiedni kod źródłowy można także uzyskać na nośniku fizycznym, takim jak płyta CD-ROM.
Wymagana będzie minimalna opłata.
Następujący adres URL http://opensource.samsung.com/opensource/SimpleConnectTP/seq/0 prowadzi
do strony pobierania kodu źródłowego oraz informacji o licencji open source w odniesieniu do tego
produktu. Ta oferta dotyczy każdej osoby, która otrzyma te informacje.
Obsługa
UWAGA
Niniejszym firma Samsung Electronics deklaruje, że to urządzenie radiowe jest zgodne z Dyrektywą
2014/53/UE. Pełna treść deklaracji zgodności UE jest dostępna pod następującym adresem
internetowym: Oficjalną Deklarację zgodności można znaleźć na stronie http://www.samsung.com;
należy wybrać kolejno opcje Support (Wsparcie) > Search Product Support (Szukaj) i wprowadzić nazwę
modelu.
Maks. moc nadajnika Wi-Fi: 20 dBm przy 2,412 GHz – 2,472 GHz
36 Polski
DW9000M_DD68-00191L-00_PL.indd 36
2019-02-28
4:53:12
Funkcje specjalne
Opóźniony start
Rozpoczęcie programu zmywania można opóźnić o maksymalnie 24 godziny w odstępie wynoszącym
1 godzinę. Aby wydłużyć czas opóźnienia, naciśnij przycisk Opóźniony start. Wyświetlana godzina
oznacza czas rozpoczęcia programu.
1. Otwórz drzwiczki i załaduj zmywarkę.
2. Naciśnij przycisk Opóźniony start, a następnie naciśnij lub przytrzymaj przycisk Opóźniony start,
aby zmieniać czas w odstępie co 1 godzinę.
3. Zamknij drzwiczki i naciśnij przycisk START.
UWAGA
Obsługa
Aby zmienić czas opóźnienia po uruchomieniu zmywarki, naciśnij przycisk POWER (ZASILANIE) i
uruchom ponownie zmywarkę.
Blokada sterowania
Aby uniemożliwić dzieciom zabawę zmywarką, funkcja Blokada sterowania blokuje wszystkie przyciski
sterowania z wyjątkiem przycisku POWER (ZASILANIE).
• Aby włączyć funkcję Blokada sterowania, naciśnij i przytrzymaj przycisk Dezynfekcja przez
3 sekundy. Po włączeniu funkcji Blokada sterowania nie można wybrać programu lub opcji ani
uruchomić zmywarki.
• Aby wyłączyć funkcję Blokada sterowania, naciśnij i przytrzymaj ponownie przycisk Dezynfekcja
przez 3 sekundy.
• Funkcja Blokada sterowania pozostaje aktywna po ponownym uruchomieniu zmywarki.
Aby anulować funkcję Blokada sterowania, należy najpierw ją wyłączyć.
Polski 37
DW9000M_DD68-00191L-00_PL.indd 37
2019-02-28
4:53:12
Konserwacja
Czyszczenie
Utrzymywanie zmywarki w czystości poprawia jej efektywność, ogranicza niepotrzebne naprawy oraz
zwiększa jej trwałość.
Powierzchnie zewnętrzne
Plamy na powierzchni zmywarki do naczyń najlepiej jest czyścić na bieżąco. Weź miękką, wilgotną
szmatkę i delikatnie oczyść panel sterowania z plam i kurzu.
PRZESTROGA
•
•
Konserwacja
•
Nie używaj benzyny, wosku, rozpuszczalników, chlorowych wybielaczy, alkoholu ani innych
substancji chemicznych. Substancje te mogą odbarwić powierzchnię zmywarki i doprowadzić o
powstania plam.
Zmywarka zawiera części elektryczne. Nie należy pryskać wodą bezpośrednio na zmywarkę. Należy
chronić części elektryczne przed kontaktem z wodą.
W przypadku panelu drzwiczek ze stali nierdzewnej należy użyć środka do czyszczenia stali
nierdzewnej do sprzętu AGD i czystej, miękkiej szmatki.
Powierzchnie wewnętrzne
Wnętrze zmywarki należy czyścić regularnie w celu usunięcia brudu lub resztek jedzenia. Wnętrze
zmywarki i wewnętrzną część drzwiczek należy przetrzeć wilgotną szmatką do naczyń. Zalecane
jest napełnienie dozownika detergentu mydłem do zmywarek, a następnie uruchomienie programu
Samoczynne czyszczenie z pustą zmywarką.
Aby zachować czystość wkładki na sztućce, należy ją odwrócić po użyciu. Aby usunąć białe plamy i
brzydkie zapachy z wkładki na sztućce, należy uruchomić program Samoczynne czyszczenie z pustą
zmywarką i bez użycia detergentu aż do momentu przepłukania wkładki. Następnie należy zatrzymać
program i wlać 0,2 l białego octu do dolnego koszyka. Zamknąć drzwiczki i wznowić program.
PRZESTROGA
Nie należy zdejmować przedniej uszczelki (długiej gumowej uszczelki otaczającej otwór zmywarki).
Uszczelka zapewnia uszczelnienie wnętrza zmywarki.
Do usunięcia kamienia lub osadów tłuszczu
z wnętrza zmywarki należy użyć wilgotnej
szmatki. Alternatywnie można dodać detergentu,
a następnie uruchomić pusty program z
najwyższą temperaturą płukania.
PRZESTROGA
Aby zapobiec uszkodzeniu silnika, należy
zachować ostrożność podczas ręcznego
poruszania odbijaczem wody.
38 Polski
DW9000M_DD68-00191L-00_PL.indd 38
2019-02-28
4:53:12
Dysze
Aby zapobiec zatkaniu dyszy lub jeśli dysze zostały zatkane, należy wyjąć i wyczyścić każdą dyszę.
Podczas demontażu dysz należy zachować ostrożność, aby ich nie uszkodzić.
Górna dysza
1. Otwórz drzwiczki, a następnie wysuń górny
kosz, aby odsłonić górną dyszę.
2. Odkręć i wyjmij nakrętkę, a następnie wyjmij
dyszę.
3. Odetkaj i wyczyść dyszę.
4. Włóż ponownie dyszę, a następnie dokręć
ręką nakrętkę.
5. Obróć ręką dyszę, aby sprawdzić, czy jest
prawidłowo zamocowana.
Konserwacja
Dysza na górze zmywarki
1. Otwórz drzwiczki, a następnie wysuń górny
kosz. Dysza będzie widoczna na górze
zmywarki.
2. Obróć w lewo i wyjmij korek dyszy (A),
a następnie wyjmij dyszę.
3. Odetkaj i wyczyść dyszę.
4. Włóż ponownie dyszę, a następnie dokręć
korek w prawo.
5. Obróć ręką dyszę, aby sprawdzić, czy jest
prawidłowo zamocowana.
Polski 39
DW9000M_DD68-00191L-00_PL.indd 39
2019-02-28
4:53:12
Konserwacja
Filtr
Czyszczenie filtra najlepiej wykonywać co miesiąc.
1. Otwórz drzwiczki i wyjmij najpierw dolny
kosz.
2. Obróć uchwyt filtra w lewo, aby odblokować
pokrywę filtra.
3. Zdejmij pokrywę filtra, a następnie wyjmij
znajdujący się pod spodem cylindryczny
mikrofiltr.
Konserwacja
40 Polski
DW9000M_DD68-00191L-00_PL.indd 40
2019-02-28
4:53:13
4. Usuń brud i nieczystości z mikrofiltra i
pokrywy filtra.
5. Spłucz je pod bieżącą wodą, a następnie
wysusz.
Konserwacja
6. Włóż ponownie filtr i załóż pokrywę filtra.
7. Obróć uchwyt filtra w prawo, aby zablokować.
PRZESTROGA
Należy upewnić się, że pokrywa filtra jest prawidłowo zamknięta. Luźna pokrywa może zredukować
skuteczność filtra.
Długoterminowa obsługa
Jeśli zmywarka nie będzie używana przez dłuższy czas, najpierw opróżnij ją całkowicie, a następnie
odłącz wąż doprowadzający wodę. Zamknij zawór dopływu wody i wyłącz odpowiadający bezpiecznik.
Woda pozostała w wężach lub wewnętrznych elementach zmywarki może spowodować jej uszkodzenie.
Polski 41
DW9000M_DD68-00191L-00_PL.indd 41
2019-02-28
4:53:13
Rozwiązywanie problemów
Punkty kontrolne
W przypadku wystąpienia problemu ze zmywarką należy najpierw sprawdzić poniższą tabelę i
spróbować wykonać sugerowane czynności.
Objaw
Możliwa przyczyna
•
Drzwiczki nie są całkowicie
zamknięte.
•
•
Zmywarka nie
rozpoczyna pracy.
Przycisk START nie został
naciśnięty.
Rozwiązywanie problemów
Przewód zasilający nie jest
podłączony.
Woda nie jest doprowadzana.
Panel sterowania jest zablokowany.
Zmywarka wydziela
brzydki zapach.
Pozostała woda z poprzedniego
programu.
Woda pozostała
w zmywarce po
zakończeniu programu.
Wąż odpływowy jest zgięty lub
zatkany.
•
Czynność
Sprawdź, czy drzwiczki są
zablokowane i całkowicie
zamknięte.
Sprawdź, czy górny kosz jest
prawidłowo podłączony do
dyszy przewodu.
Sprawdź, czy górny kosz został
prawidłowo złożony.
Sprawdź kod informacyjny na
wyświetlaczu.
•
Podłącz przewód zasilający.
•
•
Upewnij się, że zawór dopływu
wody jest otwarty.
Odblokuj funkcję Blokada
sterowania.
Opróżnij zmywarkę, dodaj
detergent i uruchom program
Samoczynne czyszczenie.
Dotyczy to tylko niektórych
modeli.
•
Wyprostuj i udrożnij wąż.
•
42 Polski
DW9000M_DD68-00191L-00_PL.indd 42
2019-02-28
4:53:13
Objaw
Możliwa przyczyna
•
Wybrano nieprawidłowy program.
Filtry są zapchane lub nie są
prawidłowo dokręcone.
Na naczyniach są resztki
jedzenia.
Użyto niewystarczającej ilości
detergentu.
Ciśnienie wody jest zbyt niskie.
Naczynia zostały nieprawidłowo
załadowane lub załadowano zbyt
dużo naczyń.
Woda jest zbyt twarda.
W dozowniku nie ma nabłyszczacza
lub użyto go zbyt mało.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Załadowano zbyt wiele naczyń.
Naczynia nie są
wystarczająco suche.
•
Podczas rozładowywania szklanek
i kubków woda wylewa się na inne
naczynia.
Użyto wielu tabletek z detergentem
bez wybierania opcji Dezynfekcja.
•
Upewnij się, że filtry są
prawidłowo dokręcone.
Użyj prawidłowej ilości
detergentu dla danego
załadunku.
Upewnij się, że ciśnienie wynosi
od 0,05 MPa do 0,8 MPa.
Wyczyść i odetkaj dysze
natryskowe.
Rozmieść naczynia tak, aby nie
zakłócały działania strumienia i/
lub dozownika detergentu.
Sprawdź wskaźnik uzupełniania
soli do zmywarek i uzupełnij ją.
Dodaj nabłyszczacz.
Sprawdź ustawienia
nabłyszczacza.
Przeładowanie może obniżyć
skuteczność suszenia. Załaduj
naczynia w zalecany sposób.
Opróżnij najpierw dolny, a
następnie górny kosz. Pozwoli
to uniknąć skapywania wody z
górnego kosza na naczynia w
dolnym koszu.
Rozwiązywanie problemów
Dysze natryskowe są zatkane.
•
Czynność
Wybierz program dopasowany
do poziomu zabrudzenia
naczyń, zgodnie z wytycznymi
zawartymi w niniejszej
instrukcji.
Wyczyść filtry.
Wybierz opcję Dezynfekcja lub
użyj nabłyszczacza.
Polski 43
DW9000M_DD68-00191L-00_PL.indd 43
2019-02-28
4:53:13
Rozwiązywanie problemów
Objaw
Rozwiązywanie problemów
Możliwa przyczyna
Zmywarka generuje dźwięk po
otwarciu pokrywy dozownika i
podczas pracy pompy odpływowej.
Zmywarka jest zbyt
Zmywarka do naczyń jest ustawiona
hałaśliwa.
nierówno.
Dysze uderzają w naczynia, przez
co słychać stuknięcia.
Na naczyniach pozostaje Kawa i herbata powoduje
żółty lub brązowy nalot. zabrudzenia.
Wskaźniki nie zaczynają Przewód zasilający nie jest
świecić.
podłączony.
Ramiona natryskowe są
Ramiona nie obracają się
zablokowane pozostałościami
swobodnie.
jedzenia.
Na naczyniach pozostaje
biała powłoka.
Czynność
•
Jest to zjawisko normalne.
•
Wypoziomuj zmywarkę.
•
Uporządkuj naczynia.
•
Użyj programu z wyższą
temperaturą.
•
Podłącz przewód zasilający.
•
Wyczyść ramiona natryskowe.
•
Sprawdź wskaźnik uzupełniania
soli oraz czy ustawienia układu
zmiękczania odpowiadają
twardości wody w miejscu
użytkowania.
Upewnij się, że korek zbiornika
soli jest prawidłowo dokręcony.
Woda jest zbyt twarda.
•
Na panelu sterowania
widoczne są pęcherzyki
powietrza i rysy.
Powietrze dostaje się pod folię
ochronną, powodując powstawanie
tych efektów.
•
Usuń folię ochronną z panelu
sterowania.
44 Polski
DW9000M_DD68-00191L-00_PL.indd 44
2019-02-28
4:53:13
Kody komunikatów
Jeśli zmywarka nie działa, na wyświetlaczu może być widoczny kod informacyjny. Należy sprawdzić
poniższą tabelę i spróbować wykonać sugerowane czynności.
Kod
LC
Czynność
Kontrola wycieku
• Zamknij zawór dopływu wody. Otwórz domową skrzynkę bezpieczników i
wyłącz bezpiecznik zmywarki. Następnie skontaktuj się z monterem w sprawie
naprawy. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z autoryzowanym centrum
serwisowym firmy Samsung.
Kontrola dopływu wody
•
4C
Rozwiązywanie problemów
Sprawdź, czy zawór dopływu wody nie jest zamknięty, dopływ wody nie jest
zablokowany, albo czy zawór lub przewód doprowadzający wodę nie jest
zamarznięty lub zatkany przez ciała obce. Jeśli problem nadal występuje,
skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym firmy Samsung.
Kontrola odpływu
•
5C
Zamknij zawór dopływu wody. Sprawdź, czy wąż odpływowy nie jest zatkany lub
zgięty. Sprawdź, czy otwór odpływowy wewnątrz pompy nie jest zatkany. Jeśli
problem nadal występuje, skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym
firmy Samsung.
Kontrola wysokiej temperatury grzania
•
HC
3C
Kontrola funkcji. Opróżnij zmywarkę, dodaj detergent i uruchom program. Jeśli
problem nadal występuje, otwórz domową skrzynkę bezpieczników i wyłącz
bezpiecznik zmywarki. Następnie skontaktuj się z centrum serwisowym firmy
Samsung.
Kontrola działania pompy
• Kontrola funkcji. Wyłącz zmywarkę i uruchom ją ponownie. Jeśli problem nadal
występuje, skontaktuj się z lokalnym centrum serwisowym firmy Samsung.
Jeśli dowolny kod informacyjny ciągle się pojawia na ekranie, skontaktuj się z lokalnym centrum
serwisowym firmy Samsung.
Polski 45
DW9000M_DD68-00191L-00_PL.indd 45
2019-02-28
4:53:13
Tabela programów
Tabela programów
Poziom
Automatyczny
EKOLOGICZNY
zabrudzenia
Ilość resztek
Od bardzo
Zwykła
jedzenia
małej do dużej
Zmywanie
wstępne 
Zmywanie
Główne
wstępne 
zmywanie  Główne zmywanie
Kolejność
Płukanie 
 Płukanie 
programu
Gorące
Gorące płukanie 
płukanie 
Suszenie 
Suszenie 
Zakończenie
Zakończenie
Zużycie
9,3-16,0
9,7
wody (l)
0,833
(DW60M9970**,
Zużycie
DW60M9550**)
energii
1,0-1,5
(kWh)
0,935
(DW60M9530**)
Czas
programu
108-176
237
(min)
•
•
Intensywny
Delikatny
Codzienny55’
Szybki
Duża
Mała
Zwykła
Mała
Główne
zmywanie 
Płukanie 
Gorące
płukanie 
Suszenie 
Zakończenie
Główne
zmywanie 
Płukanie 
Gorące
płukanie 
Zakończenie
Zmywanie
Zmywanie
wstępne  wstępne 
Główne
Główne
zmywanie  zmywanie 
Płukanie  Płukanie 
Gorące
Gorące
płukanie  płukanie 
Suszenie  Suszenie 
Zakończenie Zakończenie
20,0
9,2
11,9
11,5
1,65
0,84
1,25
0,9
182
109
55
37
Codzienny55’: Ten program aktywuje funkcję Automatyczne drzwiczki po kilku minutach od
zakończenia programu.
Szybki: Ten program nie aktywuje funkcji Automatyczne drzwiczki ani procesu suszenia.
UWAGA
•
•
•
•
Czas zmywania różni się w zależności od wybranych opcji oraz ciśnienia i temperatury
doprowadzanej wody.
Zmywarka opróżnia automatycznie pozostałą wodę, jeśli nie była używana przez ostatnie 5 dni.
Zużycie prądu zależy od temperatury wody i/lub załadunku. Jeśli zbiornik nabłyszczacza jest pusty,
czas i temperatura mogą się nieznacznie zwiększyć.
Jeśli nabłyszczacz nie jest używany, czas programu i temperatura mogą się nieznacznie zwiększyć.
46 Polski
DW9000M_DD68-00191L-00_PL.indd 46
2019-02-28
4:53:13
Dodatek
Transport/przemieszczanie
Upewnij się, że zmywarka jest pusta i nie ma żadnych luźnych części. Najpierw opróżnij zmywarkę w
następujący sposób.
1. Otwórz drzwiczki i włącz zmywarkę.
2. Wybierz i uruchom program EKOLOGICZNY.
3. Naciśnij przycisk START i zamknij drzwiczki.
4. Po zakończeniu programu odczekaj 5 sekund i otwórz drzwiczki.
5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk START przez 3 sekundy, aby opróżnić wodę.
6. Zamknij drzwiczki.
7. Po zakończeniu opróżniania wody otwórz drzwiczki.
8. Wyłącz zmywarkę i odłącz zawór wody.
9. Odłącz wąż doprowadzający wodę i wąż odpływowy.
PRZESTROGA
Podczas przenoszenia zmywarki nie należy nią potrząsać ani kiwać. Pozostała woda może kapać ze
zmywarki.
Ochrona przed mrozem
Jeśli zmywarka będzie przez dłuższy czas przechowywana w miejscu, w którym może wystąpić mróz,
należy ją opróżnić. Szczegółowe instrukcje zawiera powyższa sekcja Transport/przemieszczanie.
Dodatek
Utylizacja zmywarki i ochrona środowiska
Zmywarka do naczyń została wyprodukowana z materiałów, które można przetwarzać. Utylizacja
zmywarki do naczyń musi odbywać się w zgodzie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji
odpadów. Odetnij przewód zasilający, aby urządzenie nie zostało podłączone do źródła zasilania.
Zdemontuj drzwi, aby uchronić dzieci i zwierzęta przed zamknięciem w urządzeniu.
Nie przekraczaj ilości detergentu, zalecanych w instrukcjach obsługi wydanych przez producentów.
Polski 47
DW9000M_DD68-00191L-00_PL.indd 47
2019-02-28
4:53:13
Dodatek
Dane techniczne
MODEL
Zasilanie
Ciśnienie wody
Pojemność zmywarki
Moc znamionowa
Wymiary
(Szerokość x Głębokość
x Wysokość)
Masa (bez opakowania)
•
•
•
•
•
•
Dodatek
•
BU
(ang. Built Under)
(do zabudowy pod
blatem)
DW60M9970U*
DW60M9550U*
DW60M9530U*
SBI
(ang. Semi Built In)
(do częściowej
zabudowy)
DW60M9970S*
DW60M9550S*
DW60M9530S*
220–240 V~, 50 Hz
0,05-0,8 MPa
Zastawa 14-osobowa
2000-2300 W
598 x 575 x 817 (mm)
46,0 kg
45,0 kg
FBI
(ang. Fully Built In)
(do całkowitej
zabudowy)
DW60M9970B*
DW60M9550B*
DW60M9530B*
598 x 555 x 817 (mm)
45,0 kg
Wymiary wnęki na urządzenie.
Wymiary i umiejscowienie podpór i mocowań urządzenia we wskazanym miejscu.
Minimalne odległości pomiędzy różnymi elementami urządzenia a otoczeniem.
Minimalne wymiary otworów wentylacyjnych i ich prawidłowe rozmieszczenie.
Podłączenie urządzenia do sieci elektrycznej i połączenie oddzielnych elementów.
Umożliwienie odłączenia urządzenia od zasilania po zainstalowaniu jest konieczne, jeśli urządzenie
nie jest wyposażone w przełącznik zgodny z normą 24.3. Możliwość odłączenia można uzyskać
poprzez umiejscowienie wtyczki w dostępnym miejscu lub poprzez umieszczenie w sposób zgodny
z normami przełącznika w stałej instalacji.
Instrukcja dla urządzeń montowanych na stałe określa sposób przymocowania urządzenia do
podpory. Wskazany sposób mocowania nie przewiduje użycia klejów, ponieważ nie są one
uznawane za niezawodny sposób mocowania.
48 Polski
DW9000M_DD68-00191L-00_PL.indd 48
2019-02-28
4:53:13
Zgodność ze standardami
UWAGA
Poniższe schematy przedstawiają poprawny załadunek koszyków według europejskich standardów
(EN50242: 2016).
•
•
•
•
•
•
Pojemność zmywarki: Zastawa 14-osobowa
Ustawienie kosza górnego: Niskie
Program: EKOLOGICZNY
Ustawienia nabłyszczacza: 6
Dawka standardowego detergentu
- Zastawa 14-os.: 7 g + 28 g
Ustawienie przedmiotów przedstawiono na rysunkach A, B, C.
Zastawa 14-osobowa
1
1
11
3
2
3
2
4
4
6
6
6
6
6
5
5
4
6
3
2
5
6
1
4
5
4
5
6
6
9
4
4
5
6
6
5
9
8
8
8
8
8
7
17
12
13
8
8
8
17
8
7
15
16
8
10
6
17
6
15
17
Górny kosz
Dolny kosz
14
8
8
8
8
14
6
15
Kosz na sztućce
Głęboki talerz: płatki
owsiane
6
Filiżanka: herbata
12
Łyżki stołowe: płatki
owsiane
2
Talerz obiadowy:
jajecznica
7
Spodek: herbata
13
Widelec: jajecznica
3
Talerz obiadowy:
Mięso
8
Szklanka: Mleko
14
Noże
4
Talerz deserowy:
Szpinak
9
15
Łyżeczki deserowe
5
Talerz deserowy:
jajecznica
Miska do deserów,
średnia miska: Szpinak
10
Duża miska: Mięso
16
Łyżeczki do herbaty
11
Taca owalna: Margaryna
17
Sztućce do nakładania
Zgodność ze standardami
1
Polski 49
DW9000M_DD68-00191L-00_PL.indd 49
2019-02-28
4:53:14
Karta produktu
ROZPORZĄDZENIE (UE) Nr 1059/2010
UWAGA
Znak gwiazdki „*” oznacza wersję modelu. Zamiast gwiazdki mogą występować również cyfry (0–9) i
litery (A–Z).
Dostawca
Nazwa modelu
Pojemność nominalna (zastawa na ilość
osób)
Klasa wydajności energetycznej
SAMSUNG
DW60M9970S*
DW60M9970B*
DW60M9970U* DW60M9550** DW60M9530**
14
14
14
14
A+++
A+++
A+++
A++
Karta produktu
Oznaczenie ekologiczny
Nie
Nie
Nie
Nie
Roczne zużycie prądu, (AEc) (kWh/rok) 1)
Standardowe zużycie prądu podczas
programu, (Et) (Kwh)
Zużycie prądu w trybie wyłączenia, Po
(W)
Zużycie prądu w trybie pozostawienia,
Pl (W)
Roczne zużycie wody (AWc), (L) 2)
Zużycie wody standardowego programu,
(L)
Klasa wydajności suszenia
Program standardowy 3)
Czas trwania standardowego cyklu
Czas trwania trybu pozostawienia, (Tl)
(min)
Poziom emitowanego hałasu (dBA re
1pW)
Dostępna opcja
Montaż 4)
zabudowy
237
237
237
266
0,833
0,833
0,833
0,935
0,48
0,48
0,48
0,48
5
5
5
5
2716
2716
2716
2716
9,7
9,7
9,7
9,7
A
Ekologiczny
237
A
Ekologiczny
237
A
Ekologiczny
237
A
Ekologiczny
237
2
2
2
2
41
42
42
44
O
O
O
O
1)W oparciu o 280 standardowych cykli zmywania z wykorzystaniem zimnej wody i zużyciem
energii w trybach o niskim poborze. Rzeczywiste zużycie energii będzie zależeć od sposobu
użytkowania urządzenia.
2)W oparciu o 280 standardowych cykli zmywania. Rzeczywiste zużycie wody będzie zależeć
od sposobu użytkowania urządzenia.
3)„Program standardowy” jest standardowym cyklem zmywania. Odnoszą się do niego
informacje znajdujące się na etykiecie i karcie produktu. Cykl ten jest odpowiedni do
czyszczenia normalnie zabrudzonej zastawy stołowej. Program ten jest najbardziej efektywny
w kwestii łącznego zużycia energii i wody.
4)Jeśli zmywarka ma zdejmowany blat, należy go umieścić w obudowie testowej.
50 Polski
DW9000M_DD68-00191L-00_PL.indd 50
2019-02-28
4:53:14
Notatka
Polski 51
DW9000M_DD68-00191L-00_PL.indd 51
2019-02-28
4:53:14
MASZ PYTANIA LUB UWAGI?
KRAJ
TELEFON
STRONA INTERNETOWA
DENMARK
707 019 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
NORWAY
21629099
www.samsung.com/no/support
SWEDEN
0771 726 786
www.samsung.com/se/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Specjalistyczna infolinia do obsługi zapytań
dotyczących telefonów komórkowych:
801-672-678*
* (opłata według taryfy operatora)
http://www.samsung.com/pl/
support/
GERMANY
06196 77 555 66 *HHP
06196 77 555 77 *OTH
www.samsung.com/de/support
DD68-00191L-00
DW9000M_DD68-00191L-00_PL.indd 52
2019-02-28
4:53:14
Spülmaschine
Benutzerhandbuch
DW60M9970**/DW60M9550**/DW60M9530**
DW9000M_DD68-00191L-00_DE.indd 1
2019-02-28
4:52:26
Inhalt
Sicherheitsinformationen
4
Inhalt
Wichtige Informationen zu den Sicherheitshinweisen
Wichtige Symbole für Sicherheitshinweise
Hinweise zur WEEE-Kennzeichnung
Wichtige Hinweise zur Sicherheit
Anweisungen zur Bedienung der Spülmaschine
Hinweise zum Schutz Ihrer Kinder
Anweisungen zur Installation der Spülmaschine
4
4
5
6
8
10
11
Vor der ersten Verwendung
14
Die Spülmaschine auf einen Blick
Für die Spülmaschine ungeeignete Gegenstände
Wasserreflektor
Umgang mit den Körben
Hinweise zum Spülmittel
Salzbehälter
Empfindlichkeit des Touchpads
14
15
15
16
20
23
24
Bedienung
25
Bedienfeld
Programmübersicht
Mit wenigen einfachen Schritten zu Ergebnissen
Einstellung
SmartThings (Nur bestimmte Modelle)
Spezialfunktionen
25
28
29
30
33
37
Wartung und Pflege
38
Reinigung
Langzeitpflege
38
41
Fehlerbehebung
42
Prüfpunkte
Informationscodes
42
45
2 Deutsch
DW9000M_DD68-00191L-00_DE.indd 2
2019-02-28
4:52:26
46
Anhang
47
Transport/Umzug
Schutz vor Frost
Entsorgung der Spülmaschine und Umweltschutz
Technische Daten
47
47
47
48
Für Standardtest
49
14 Normgedecke
49
Technische Daten
50
Inhalt
Programmübersicht
Deutsch 3
DW9000M_DD68-00191L-00_DE.indd 3
2019-02-28
4:52:26
Sicherheitsinformationen
Sicherheitsinformationen
Wir freuen uns, dass Sie sich für eine neue Spülmaschine von Samsung entschieden
haben. Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen bezüglich des Anschlusses, der
Verwendung und der Pflege Ihres neuen Geräts. Nehmen Sie sich bitte etwas Zeit, um
dieses Handbuch zu lesen, denn nur so können Sie die vielen Vorteile und Funktionen Ihrer
Spülmaschine voll nutzen.
Wichtige Informationen zu den Sicherheitshinweisen
Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, damit sichergestellt ist, dass Sie die
umfangreichen Produktmerkmale und Funktionen Ihres neuen Geräts sicher und effizient
einsetzen können. Bewahren Sie das Handbuch an einem sicheren Platz in der Nähe des
Geräts auf, damit Sie auch in Zukunft schnell darauf zurückgreifen können. Verwenden Sie
das Gerät nur zu den in diesem Benutzerhandbuch beschriebenen Zwecken.
Die Warnungen und wichtigen Sicherheitshinweise dieses Handbuchs decken nicht alle
denkbaren Umstände und Situationen ab. Lassen Sie den gesunden Menschenverstand,
Vorsicht und die notwendige Sorgfalt nicht außer Acht, wenn Sie Ihre Spülmaschine
installieren, warten und einsetzen.
Da die folgenden Hinweise zum Betrieb für verschiedene Modelle gelten, können die
Eigenschaften Ihrer Spülmaschine sich leicht von den in diesem Handbuch beschriebenen
unterscheiden, und es kann sein, dass nicht alle Warnhinweise zutreffen. Bei Fragen oder
Problemen wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum, oder holen Sie
sich Hilfe und Informationen online unter „www.samsung.com“.
Wichtige Symbole für Sicherheitshinweise
Bedeutung der Symbole und Zeichen in diesem Benutzerhandbuch:
WARNUNG
Gefährliche bzw. unsichere Praktiken, die zu schweren Verletzungen, Tod und/oder
Sachschäden führen können.
VORSICHT
Gefährliche bzw. unsichere Praktiken, die zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen
können.
HINWEIS
Dieses Symbol weist darauf hin, dass die Gefahr von Personen- oder Sachschäden besteht.
Die folgenden Warnhinweise sollen Sie und andere vor Verletzungen schützen. Befolgen Sie
die Hinweise genau.
Bewahren Sie diese Anweisungen an einem sicheren Ort auf und stellen Sie sicher, dass neue
Benutzer mit dem Inhalt vertraut sind. Geben Sie sie an zukünftige Besitzer weiter.
4 Deutsch
DW9000M_DD68-00191L-00_DE.indd 4
2019-02-28
4:52:26
Hinweise zur WEEE-Kennzeichnung
Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)
Sicherheitsinformationen
(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)
Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der
dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und
Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer
Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll
entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und
Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt
bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte
Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und
Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige
Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.
Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt
gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um
in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für
eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.
Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen
nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt
und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit
anderem Gewerbemüll entsorgt werden.
Weitere Informationen zum Engagement von Samsung für die Umwelt und zu
produkspezifischen Auflagen wie z. B. REACH finden Sie unter: samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Deutsch 5
DW9000M_DD68-00191L-00_DE.indd 5
2019-02-28
4:52:26
Sicherheitsinformationen
Wichtige Hinweise zur Sicherheit
Sicherheitsinformationen
Beachten Sie bei Verwendung des Geräts die folgenden grundlegenden
Sicherheitshinweise, um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder
Verletzungen zu verringern:
1. Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen
(einschließlich Kindern) mit verringerten körperlichen, sensorischen
oder mentalen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und
Wissen bestimmt, sofern sie nicht von einer für ihre Sicherheit
verantwortliche Person im Umgang mit dem Gerät unterwiesen
wurden und von dieser beaufsichtigt werden.
2. Bei Verwendung in Europa: Dieses Gerät darf von Kindern ab
8 Jahren und Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen
oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und
Wissen nur bedient werden, wenn sie unter Aufsicht stehen oder
eine Unterweisung zum sicheren Umgang mit dem Gerät erhalten
haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder
dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen bei Reinigung und
Wartung nur dann helfen, wenn sie dabei beaufsichtigt werden.
3. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um zu verhindern, dass sie mit
dem Gerät spielen.
4. Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder vom
Kundendienst bzw. von einer entsprechend qualifizierten Fachkraft
ausgetauscht werden, um Gefährdungen auszuschließen.
5. Es sind die neuen mit dem Gerät gelieferten Schlauchsets zu
verwenden und die alten dürfen nicht wiederverwendet werden.
6. Wenn das Gerät am Boden Belüftungsöffnungen besitzt, müssen
Sie darauf achten, dass diese nicht durch einen Teppich verdeckt
werden.
6 Deutsch
DW9000M_DD68-00191L-00_DE.indd 6
2019-02-28
4:52:26
Sicherheitsinformationen
7. Bei Verwendung in Europa: Kinder unter 3 Jahren müssen von dem
Gerät ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ununterbrochen
beaufsichtigt.
8. VORSICHT: Um die Gefahr eines unbeabsichtigten Zurücksetzens
der thermischen Abschaltung zu verhindern, darf das Gerät nicht
mit einem externen Schalter, wie z. B. einem Timer, ausgestattet
oder an einen Schaltkreis angeschlossen werden, der von den
Versorgungsunternehmen regelmäßig ein- bzw. ausgeschaltet wird.
9. WARNUNG: Messer und andere Utensilien mit scharfen Spitzen
müssen entweder flach liegend eingeräumt oder so in den
Besteckkorb gestellt werden, dass ihre Spitze nach unten weist.
Dieses Gerät ist zur Verwendung im Haushalt und ähnlichen
Umgebungen bestimmt, wie z. B.:
• in Küchen oder Kantinen in Geschäften, Büros und anderen
Arbeitsumgebungen;
• auf Bauernhöfen;
• in Gasthäusern, Hotels, Herbergen und anderen Wohnumgebungen;
• in Frühstückspensionen und ähnlichen Umgebungen.
Deutsch 7
DW9000M_DD68-00191L-00_DE.indd 7
2019-02-28
4:52:26
Sicherheitsinformationen
Anweisungen zur Bedienung der Spülmaschine
Sicherheitsinformationen
Diese Spülmaschine ist nicht für den Einsatz im gewerblichen Umfeld geeignet. Sie ist für
den Einsatz in Privathaushalten und in ähnlichen Arbeits- und Wohnumgebungen bestimmt:
• Geschäfte
• Büros und Ausstellungsräume
und von Bewohnern in Einrichtungen wie:
• Jugendherbergen und Pensionen.
Sie darf in Übereinstimmung mit den Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch
ausschließlich als Haushaltsgerät für die Reinigung von haushaltsüblichem Geschirr und
Besteck verwendet werden. Jede andere Verwendung wird vom Hersteller nicht unterstützt
und kann potenziell gefährlich sein.
Der Hersteller haftet für keinerlei Schäden, die durch unsachgemäße oder falsche Nutzung
bzw. Bedienung des Geräts entstehen.
Verwenden Sie keine Lösungsmittel im Gerät. Es besteht Explosionsgefahr.
Spülmittel dürfen weder eingeatmet noch verschluckt werden. Spülmittel enthalten reizende
oder ätzende Inhaltsstoffe, die beim Verschlucken oder Einatmen ein Brennen in der Nase,
im Mund und im Rachen verursachen und die Atmung behindern können. Konsultieren Sie
sofort einen Arzt, wenn Reinigungsmittel verschluckt oder inhaliert wurde.
Lassen Sie die Gerätetür nicht unnötig offen stehen, denn Sie könnten darüber stolpern.
Setzen und lehnen Sie sich nicht auf die geöffnete Gerätetür. Dies könnte dazu führen, dass
die Spülmaschine umkippt und Verletzungen und Schäden am Gerät auftreten.
8 Deutsch
DW9000M_DD68-00191L-00_DE.indd 8
2019-02-28
4:52:26
Verwenden Sie nur Spülmittel und Klarspüler für Haushaltsspülmaschinen. Verwenden Sie
kein Flüssigspülmittel.
Sicherheitsinformationen
Verwenden Sie kein stark säurehaltiges Spülmittel.
Füllen Sie den Klarspülerbehälter nicht mit Pulver- oder Flüssigspülmittel. Dadurch würde
der Behälter schwer beschädigt.
Das versehentliche Befüllen des Salzbehälters mit Pulver- oder Flüssigspülmittel führt zu
Schäden an der Wasserenthärtungsanlage. Vergewissern Sie sich daher vor Befüllen des
Salzbehälters, dass Sie wirklich die Packung mit Spülmaschinensalz in der Hand halten.
Verwenden Sie für die Regenerierung nur grobkörniges Spezialsalz für Spülmaschinen,
da andere Salze unlösliche Zusätze enthalten können, die die Funktion der
Wasserenthärtungsanlage beeinträchtigen.
In einem Gerät mit Besteckkorb (je nach Modell) wird Besteck besser gereinigt und
getrocknet, wenn es im Korb mit den Griffen nach unten einsortiert wird. Um jedoch das
Risiko von Verletzungen auszuschließen, ordnen Sie Messer und Gabeln usw. mit dem Griff
nach oben an.
Kunststoffteile, die beim Spülen in heißem Wasser möglicherweise beschädigt werden (z. B.
Einweg-Kunststoffbehälter oder Besteck und Geschirr aus Kunststoff) dürfen nicht in der
Spülmaschine gereinigt werden. Der Kunststoff könnte aufgrund der hohen Temperaturen in
der Spülmaschine schmelzen und seine Form verlieren.
Stellen Sie bei Modellen mit Startzeitvorwahl sicher, dass das Spülmittelfach trocken ist,
ehe Sie Spülmittel hineingeben. Wischen Sie es nötigenfalls trocken. In einem feuchten
Spülmittelfach verklumpt das Spülmittel und kann dann nicht mehr vollständig aufgelöst
werden.
Messer und andere Utensilien mit scharfen Spitzen müssen entweder flach liegend
eingeräumt oder so in den Besteckkorb gestellt werden, dass ihre Spitze nach unten weist.
Deutsch 9
DW9000M_DD68-00191L-00_DE.indd 9
2019-02-28
4:52:26
Sicherheitsinformationen
Hinweise zum Schutz Ihrer Kinder
Sicherheitsinformationen
Dieses Gerät ist kein Spielzeug! Um jegliches Risiko von Verletzungen auszuschließen, halten
Sie Kinder fern und gestatten Sie ihnen nicht, in oder an der Spülmaschine zu spielen oder
die Bedienelemente zu verwenden. Sie können die damit möglicherweise verbundenen
Gefahren nicht verstehen. Beaufsichtigen Sie Kinder, wenn Sie in der Küche arbeiten. Es
besteht die Gefahr, dass spielende Kinder sich in der Spülmaschine einschließen.
Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verminderten körperlichen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen nur
bedient werden, wenn sie unter Aufsicht stehen oder eine Unterweisung zum sicheren
Umgang mit dem Gerät erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen bei Reinigung und Wartung nur
dann helfen, wenn sie dabei beaufsichtigt werden.
Ältere Kinder dürfen die Spülmaschine nur verwenden, wenn ihnen die Funktionsweise
umfassend erklärt wurde und sie in der Lage sind, das Gerät sicher zu bedienen und die mit
einer missbräuchlichen Verwendung verbundenen Gefahren zu erkennen.
HALTEN SIE KINDER FERN VON SPÜLMITTELN!
Spülmittel enthalten reizende oder ätzende Inhaltsstoffe, die beim Verschlucken oder
Einatmen ein Brennen im Mund, in der Nase und im Rachen verursachen und die Atmung
beeinträchtigen können.
Halten Sie Kinder von der Spülmaschine fern, wenn die Gerätetür geöffnet ist. Es könnten
sich noch Spülmittelreste im Gerät befinden.
Suchen Sie sofort den Arzt auf, wenn Ihr Kind Spülmittel verschluckt oder eingeatmet hat.
10 Deutsch
DW9000M_DD68-00191L-00_DE.indd 10
2019-02-28
4:52:26
Anweisungen zur Installation der Spülmaschine
Sicherheitsinformationen
Überprüfen Sie das Gerät vor dem Aufstellen auf äußerlich sichtbare Schäden. Unter keinen
Umständen sollten Sie ein beschädigtes Gerät verwenden. Ein beschädigtes Gerät kann
gefährlich sein.
Die Spülmaschine darf nur über eine geeignete fest installierte Steckdose an die
Stromversorgung angeschlossen werden. Nachdem die Spülmaschine installiert wurde, muss
die Steckdose weiterhin leicht zugänglich sein, damit das Gerät jederzeit einfach von der
Stromversorgung getrennt werden kann. (Einzelheiten hierzu finden Sie im Abschnitt „Die
Spülmaschine auf einen Blick“ auf Seite 14.)
Hinter der Spülmaschine dürfen sich keine Steckdosen befinden. Es besteht Überhitzungsund Brandgefahr, wenn die Spülmaschine gegen einen Stecker gedrückt wird.
Die Spülmaschine darf nicht unter einem Kochfeld eingebaut werden. Die von Kochfeldern
manchmal erzeugten hohen Strahlungstemperaturen könnten die Spülmaschine beschädigen.
Aus dem gleichen Grund darf die Spülmaschine nicht in der Nähe von Feuerstellen oder
anderen Geräten aufgestellt werden, die Wärme abgeben (wie z. B. Heizungen usw.).
Schließen Sie die Spülmaschine erst dann an das Stromnetz an, nachdem sie vollständig
installiert wurde und alle Einstellungen an den Federn der Gerätetüren durchgeführt wurden.
Prüfen Sie vor dem Anschließen des Geräts, ob die Anschlussdaten auf dem Typenschild
(Spannung und Anschlussleistung) mit denen des verwendeten Stromnetzes übereinstimmen.
Wenn Sie Zweifel haben, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker.
Die elektrische Sicherheit dieses Gerätes ist nur gewährleistet, wenn es unterbrechungsfrei
an eine wirksame Erdung angeschlossen ist. Es ist sehr wichtig, dass diese grundlegende
Sicherheitsanforderung erfüllt und regelmäßig überprüft wird. Wenn Sie hinsichtlich der
elektrischen Anlage im Haus unsicher sind, lassen Sie sie von einem qualifizierten Elektriker
überprüfen.
Der Hersteller haftet nicht für die Folgen einer unzureichenden Erdung (z. B. Stromschlag).
Deutsch 11
DW9000M_DD68-00191L-00_DE.indd 11
2019-02-28
4:52:26
Sicherheitsinformationen
Sicherheitsinformationen
Schließen Sie das Gerät nicht über eine Mehrfachsteckdosenleiste oder ein
Verlängerungskabel an das Stromnetz an. Mit solchen Vorrichtungen kann die gewünschte
Sicherheit des Gerätes (z. B. wegen der Gefahr von Überhitzung) nicht garantiert werden.
Dieses Gerät darf nur dann in mobilen Einrichtungen wie Schiffen installiert werden,
nachdem von einem ausreichend qualifizierten Techniker eine Risikobeurteilung der
Einrichtung durchgeführt wurde.
Das Kunststoffgehäuse des Wasseranschlusses enthält ein elektrisches Bauteil. Das Gehäuse
darf nicht in Wasser getaucht werden.
Der AquaStopp-Schlauch enthält elektrische Leitungen. Schneiden Sie deshalb niemals den
Zulaufschlauch ab, auch wenn er zu lang ist.
Installations-, Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur unter strikter Einhaltung
der geltenden nationalen und lokalen Sicherheitsvorschriften und durch eine fachlich
qualifizierte und kompetente Person durchgeführt werden. Reparaturen und andere Arbeiten
von unqualifizierten Personen können gefährlich sein. Der Hersteller haftet nicht für
unbefugte Arbeiten.
Das integrierte Leckschutzsystem bietet Schutz vor Wasserschäden, solange folgende
Voraussetzungen erfüllt sind:
• Die Spülmaschine ist korrekt installiert und an die Wasserleitungen angeschlossen.
• Die Spülmaschine ist ordnungsgemäß gewartet und Teile werden ersetzt, sobald es
ersichtlich wird, dass dies notwendig ist.
• Das Absperrventil wurde geschlossen, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum (z. B.
während der Urlaubszeit) nicht verwendet wurde.
• Das Leckschutzsystem funktioniert sogar dann, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
Allerdings muss das Gerät dafür an die Stromversorgung angeschlossen sein.
Ein beschädigtes Gerät birgt Gefahren. Wenn die Spülmaschine beschädigt wird, trennen Sie
sie vom Netz und rufen Sie Ihren Händler oder den Kundendienst an.
Unsachgemäße Reparaturen können zu unvorhergesehenen Gefahren für den Benutzer
führen, für die der Hersteller keine Haftung übernehmen kann. Reparaturen dürfen nur von
einem dafür zugelassenen Servicetechniker durchgeführt werden.
Defekte Bauteile dürfen nur gegen Originalersatzteile ausgetauscht werden. Nur durch den
Einbau von Originalteilen kann die Sicherheit des Gerätes gewährleistet werden.
12 Deutsch
DW9000M_DD68-00191L-00_DE.indd 12
2019-02-28
4:52:26
Trennen Sie die Spülmaschine bei Wartungsarbeiten immer vom Netz, indem Sie die
Steckdose über die Sicherung abschalten oder den Stecker abziehen.
Sicherheitsinformationen
Wenn das Anschlusskabel beschädigt ist, muss es durch ein beim Hersteller erhältliches
Spezialkabel ersetzt werden. Aus Sicherheitsgründen darf das Kabel nur durch den
Kundendienst oder einen zugelassenen Servicetechniker eingebaut werden.
In Ländern mit Gegenden, in denen es zu einem Befall mit Kakerlaken oder anderem
Ungeziefer kommen kann, ist insbesondere darauf zu achten, dass sich das Gerät und seine
Umgebung jederzeit in einem sauberen Zustand befinden. Schäden, die durch Kakerlaken
oder anderes Ungeziefer verursacht werden, sind durch die Garantie nicht abgedeckt.
Im Falle einer Störung oder zum Zwecke der Reinigung muss das Gerät komplett vom
Stromnetz getrennt werden, indem:
• der Stecker abgezogen wird, oder
• es am Netz abgeschaltet wird, oder
• die Hauptsicherung getrennt wird, oder
• die Schraubsicherung entfernt wird (in Ländern, in denen dies zutrifft).
Änderungen am Gerät dürfen nur mit vorheriger Genehmigung durch den Hersteller
durchgeführt werden.
Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Geräts. Manipulationen an den elektrischen
Verbindungen und Komponenten oder an mechanischen Teilen sind sehr gefährlich und
können Betriebsstörungen oder Stromschläge verursachen.
Während der Garantiezeit des Geräts dürfen Reparaturen nur von einem durch den Hersteller
zugelassenen Servicetechniker durchgeführt werden. Anderenfalls erlischt die Garantie.
Stellen Sie bei der Installation des Geräts sicher, dass oberhalb, zu beiden Seiten und auf
der Rückseite des Geräts ausreichend Freiraum für die ordnungsgemäße Belüftung bleibt.
Wenn zwischen dem Gerät und dem Waschbecken nicht genügend Platz frei ist, wird
möglicherweise das Waschbecken beschädigt oder Schimmel entstehen.
Stellen Sie sicher, dass die Einstellung für die Wasserhärte Ihrer Spülmaschine den Werten in
Ihrer Region entspricht. (Einzelheiten hierzu finden Sie im Abschnitt „Wasserenthärter“ auf
Seite 31.)
Deutsch 13
DW9000M_DD68-00191L-00_DE.indd 13
2019-02-28
4:52:26
Vor der ersten Verwendung
Befolgen Sie gewissenhaft die nachstehenden Hinweise, um die ordnungsgemäße
Aufstellung und Installation Ihrer Spülmaschine zu gewährleisten und Unfälle oder
Verletzungen beim Spülen zu vermeiden.
Die Spülmaschine auf einen Blick
Vor der ersten Verwendung
01
02
03
04
05
06
07
08
01 Oberer Sprüharm
02 Unterer Sprüharm
03 Salzbehälter
04 Wasserreflektor
05 Spülmittelfach
06 Bedienfeld
07 Gerätetür
08 Gehäuse
Oberkorb
Unterkorb
Besteckkorb
14 Deutsch
DW9000M_DD68-00191L-00_DE.indd 14
2019-02-28
4:52:27
VORSICHT
•
•
Vor der ersten Verwendung
Spülen Sie keine Gegenstände, die mit Asche, Sand, Wachs, Schmierfett oder Farbe
verschmutzt sind. Solche Stoffe beschädigen die Spülmaschine. Asche wird nicht aufgelöst
und verteilt sich im Inneren der Spülmaschine.
Entfernen Sie Speisereste wie Knochen, Obstsamen usw. sowie Abfälle wie Zahnstocher,
Servietten usw. von Ihrem Geschirr. Speisereste und Abfälle können Geräusche und
Störungen der Spülmaschine verursachen und Ihr Geschirr sowie die Spülmaschine
beschädigen.
Für die Spülmaschine ungeeignete Gegenstände
WARNUNG
Spülen Sie nur Gläser, Porzellan, Besteck usw., die der Hersteller als spülmaschinenfest
deklariert hat. Spülen Sie keine Aluminiumgegenstände (z. B. Fettfilter). Die Spülmaschine
kann Aluminium beschädigen und in Extremfällen zu einer heftigen chemischen Reaktion
führen.
Spülen Sie die folgenden Gegenstände nicht in der Spülmaschine.
• Gegenstände aus Kupfer, Messing, Zinn, Elfenbein und Aluminium oder Gegenstände, die
mit Klebstoff verunreinigt sind
• Nicht hitzebeständige Kunststoffe
• Kunsthandwerk, Antiquitäten, wertvolle Vasen und Dekorglas
• Keramik oder glasierte Keramik
• Geschirr und Besteck aus Holz oder Gegenstände mit Holzelementen
• Empfindliches Glas oder Bleikristall. Nach häufigem Spülen kann Glas stumpf anlaufen.
HINWEIS
Silber, das in Kontakt mit schwefelhaltigen Lebensmitteln gekommen ist, kann sich
verfärben. Schwefelhaltig sind Eigelb, Zwiebeln, Mayonnaise, Senf, Fisch, Salzlake für Fisch
und Marinaden.
Wasserreflektor
Der Wasserreflektor erkennt in der Spülmaschine automatisch Hindernisse, die das
Reflektorsignal unterbrechen. Wenn ein Hindernis erkannt wird, blinkt in der Anzeige die „0“
und die Spülmaschine erzeugt einige Minuten lang ein Tonsignal. Entfernen Sie in diesem
Fall das Hindernis.
Deutsch 15
DW9000M_DD68-00191L-00_DE.indd 15
2019-02-28
4:52:28
Vor der ersten Verwendung
Umgang mit den Körben
Höhenverstellung
Vor der ersten Verwendung
Sie können die Höhe des Oberkorbs bei Bedarf anpassen, damit im Unterkorb größere
Gegenstände untergebracht werden können. Je nach Höhe des Oberkorbs kann der
Unterkorb Gedecke bis zu einem Durchmesser von 31 cm und der Oberkorb Gedecke mit
einem Durchmesser von maximal 19 cm aufnehmen.
So stellen Sie den Oberkorb weiter nach
oben.
Ziehen Sie den Oberkorb nach oben. Der
verstellbare Hebel verriegelt, und der
Oberkorb rastet in der höheren Position ein.
So stellen Sie den Oberkorb weiter nach
unten.
Greifen Sie die verstellbaren Griffe auf der
linken und rechten Seite des Oberkorbs
und drücken Sie sie dann gleichmäßig nach
unten.
VORSICHT
•
•
Wir empfehlen, die Höhe des Oberkorbs
anzupassen, bevor Sie Geschirr
einräumen. Wenn Sie den Korb
einstellen, nachdem Sie das Geschirr
hineingestellt haben, beschädigen Sie
möglicherweise das Geschirr.
Achten Sie darauf, beim Einstellen
beide Griffe zu fassen, denn andernfalls
schließt die Tür der Spülmaschine
möglicherweise nicht mehr richtig.
16 Deutsch
DW9000M_DD68-00191L-00_DE.indd 16
2019-02-28
4:52:28
So nehmen Sie den Oberkorb heraus
Vor der ersten Verwendung
Um den Oberkorb zu entfernen, ziehen Sie den Oberkorb ganz heraus und heben Sie sie
dann nach oben heraus. Die einzelnen Schritte werden in den Abbildungen oben dargestellt.
VORSICHT
•
•
Starten Sie die Spülmaschine nicht ohne den Oberkorb. Andernfalls treten Geräusche auf
und die Spülmaschine funktioniert richtig nicht.
Wenn Sie den Oberkorb herausgenommen haben, müssen Sie ihn wieder richtig die
Spülmaschine einsetzen, damit sie normal funktioniert.
Einräumen der Spülmaschine
Unterkorb
In den Unterkorb können Sie Geschirr
(Töpfe, Pfannen usw.) mit einem
Durchmesser von bis zu 31 cm einräumen.
Der Unterkorb ist speziell für Servierteller,
Suppenteller, Teller, Töpfe, Deckel und
Auflaufformen bestimmt.
Räumen Sie Teller in die Tellerhalter-Reihen
des Korbs, sodass die Oberseite der Teller
jeweils auf die Unterseite des nächsten
weist. Räumen Sie große Gegenstände wie
Töpfe und Pfannen so in die Spülmaschine,
dass ihre Öffnung nach unten zeigt. Wir
empfehlen, Tassen, Gläser und kleine Teller
in den oberen Korb einzuräumen.
Deutsch 17
DW9000M_DD68-00191L-00_DE.indd 17
2019-02-28
4:52:28
Vor der ersten Verwendung
Intensivzonen
Vor der ersten Verwendung
Für eine wirkungsvollere Reinigung
stellen Sie große Gegenstände links in
den Unterkorb. Dort befinden sich die
Intensivzonen. In den Intensivzonen wird
das Wasser mit höherem Druck auf das
Geschirr gespritzt. Vergewissern Sie sich,
dass Topfgriffe oder andere Gegenstände
nicht den Wasserreflektor oder die Drehung
der Sprüharme behindern.
Oberkorb
Der Oberkorb ist für kleine Teller, Tassen,
Becher, Gläser und Kunststoffteile
gedacht. Vergewissern Sie sich, dass das
eingeräumte Geschirr nicht die Drehung des
Sprüharms unter dem Oberkorb behindern.
(Kontrollieren Sie dies, indem Sie den
Sprüharm mit der Hand drehen.)
Ziehen Sie den Oberkorb zum Beladen
so weit heraus, dass Sie beim Einräumen
von Geschirr nicht gegen die Arbeitsplatte
darüber stoßen.
18 Deutsch
DW9000M_DD68-00191L-00_DE.indd 18
2019-02-28
4:52:28
Verwenden des Glasfachs
Vor der ersten Verwendung
Die Glashalter sind besonders geeignet für
Weingläser. Stellen Sie Weingläser einfach
über die Zapfen der Glashalter. Klappen Sie
den Glashalter wieder ein, wenn er nicht
benutzt wird.
VORSICHT
Verstellen Sie die Höhe des Oberkorbs nicht,
solange die Glashalter nach oben geklappt
sind. Dadurch wird es unmöglich, den
Oberkorb auszurichten.
Besteckkorb
•
•
Der Besteckkorb ist am besten
geeignet für Besteck, Kochutensilien
und Vorlegebesteck. Verwenden Sie
den Besteckkorb, um Besteck und
Kochutensilien einzuräumen.
Um beste Ergebnisse zu erzielen, räumen
Sie stark verschmutzte Teile in den
Standard-Besteckkorb.
HINWEIS
Ordnen Sie das Besteck nach Ihren
Wünschen
Das Besteckfach kann vollständig
herausgenommen werden, wenn im
Oberkorb Platz für größere Gegenstände
benötigt wird.
Deutsch 19
DW9000M_DD68-00191L-00_DE.indd 19
2019-02-28
4:52:29
Vor der ersten Verwendung
Hinweise zum Spülmittel
Sie müssen für alle Programme Spülmittel in den Spülmittelbehälter füllen. Um eine optimale
Spülleistung zu gewährleisten, bestimmen Sie die Spülmittelmenge entsprechend dem
gewählten Programm.
WARNUNG
Vor der ersten Verwendung
•
•
Sie dürfen das Spülmittel niemals verschlucken. Vermeiden Sie es, die Spülmitteldämpfe
einzuatmen. Geschirrspülmittel enthält Reizstoffe und ätzende Chemikalien, die
Atemwegserkrankungen auslösen können. Suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf, wenn
Geschirrspülmittel dennoch verschluckt oder eingeatmet wurde.
Bewahren Sie das Spülmittel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
VORSICHT
Verwenden Sie nur Spülmaschinenmittel. Normale Spülmittel produzieren zu viel Schaum.
Dies kann die Leistungsfähigkeit der Spülmaschine beeinträchtigen oder eine Fehlfunktion
verursachen.
So füllen Sie das Spülmittelfach
1. Drücken Sie zum Entriegeln vorsichtig
auf die Klappe des Spenders und
schieben Sie sie dann auf. Beachten Sie,
dass sich die Klappe des Spenders am
Ende jedes Programms öffnet.
20 Deutsch
DW9000M_DD68-00191L-00_DE.indd 20
2019-02-28
4:52:29
2. Geben Sie die empfohlene
Spülmittelmenge direkt in das
Spülmittelfach.
Vor der ersten Verwendung
3. Drücken Sie die Klappe zum
Verschließen so nach unten, dass sie
hörbar einrastet.
HINWEIS
Diese Spülmaschine besitzt kein separates
Fach für Spülmaschinentabs.
Tabs können direkt ins Spülmittelfach
gegeben werden.
4. Für beste Ergebnisse geben Sie eine
kleine Menge (ca. 8 g) des Spülmittels
auf die Tür. Dieses zusätzliche Spülmittel
tritt beim Vorspülen in Aktion.
Deutsch 21
DW9000M_DD68-00191L-00_DE.indd 21
2019-02-28
4:52:29
Vor der ersten Verwendung
Klarspüler
Klarspüler verbessert die Trocknungsleistung der Spülmaschine. Füllen Sie Klarspüler nach,
wenn die Nachfüllanzeige für den Klarspüler auf dem Bedienfeld aufleuchtet. Verwenden Sie
nur flüssige Klarspüler. Pulver als Klarspüler verstopft die Öffnung des Fachs und verursacht
Fehlfunktionen der Spülmaschine.
Vor der ersten Verwendung
VORSICHT
•
•
Füllen Sie keinerlei Reinigungsmittel in den Klarspülerbehälter ein.
Überfüllen Sie den Behälter nicht. Überschüssiger Klarspüler kann während des
Programms austreten.
1. Drehen Sie den Deckel gegen den
Uhrzeigersinn auf.
2. Füllen Sie den Behälter mit Klarspüler
und beachten Sie dabei die Angaben des
jeweiligen Herstellers.
3. Stellen Sie den Einstellknopf für die
Klarspülmittelmenge auf einen Wert
zwischen 1 und 6.
• Je höher die Zahl, desto mehr Klarspüler
wird verwendet.
• Wählen Sie eine höhere Stufe, um die
Trocknungsleistung zu verbessern.
• Stellen Sie eine niedrigere Stufe ein,
wenn sich das Geschirr verfärbt.
4. Drehen Sie das Anschlussstück zum
Schließen im Uhrzeigersinn.
22 Deutsch
DW9000M_DD68-00191L-00_DE.indd 22
2019-02-28
4:52:29
Salzbehälter
VORSICHT
•
Vor der ersten Verwendung
•
Verwenden Sie nur Spülmaschinensalz. Verwenden Sie keine andere Art von Salz
oder Lösungsmittel. Andere Mittel können Schäden am Salzbehälter und an der
Enthärtungsanlage verursachen.
Um Korrosion durch eine übermäßige Menge an Salz oder Salzwasser zu verhindern,
füllen Sie den Salzbehälter nur unmittelbar vor dem Start eines Spülprogramms.
1. Öffnen Sie die Gerätetür.
2. Drehen Sie den Deckel zum Öffnen
gegen den Uhrzeigersinn.
3. Füllen Sie den Salzbehälter mit Wasser
(nur beim erstmaligen Einschalten des
Gerätes erforderlich).
4. Füllen Sie das Spülmaschinensalz ein.
VORSICHT
•
•
Die maximale Füllmenge beträgt ca. 1 kg.
Überschreiten Sie nicht die Kapazität.
Durch Überschreiten der Kapazität
kann die Leistung der Spülmaschine
beeinträchtigt werden.
5. Drehen Sie das Anschlussstück zum
Schließen im Uhrzeigersinn.
HINWEIS
•
•
Lassen Sie das Kurzprogramm laufen,
um Salz oder Salzwasser aus der
Spülmaschine zu beseitigen.
Je nach Größe der Salzkörner kann
es einige Zeit dauern, bis das Salz
vollständig aufgelöst ist und die Anzeige
(
) in der Anzeige erlischt.
Salzanzeige
Die Anzeige (
) leuchtet auf, wenn für die nächsten Zyklen nicht genug Salz in der Maschine ist.
Deutsch 23
DW9000M_DD68-00191L-00_DE.indd 23
2019-02-28
4:52:29
Vor der ersten Verwendung
Empfindlichkeit des Touchpads
Beachten Sie die folgenden Hinweise, damit Bedieneinheiten mit Touchpad nicht ihre
Empfindlichkeit verlieren.
•
Vor der ersten Verwendung
•
•
Berühren Sie die Tasten auf dem
Tastenfeld mit einem Finger und in der
Mitte.
Achten Sie darauf, jeweils immer
nur eine Taste zu drücken (außer bei
angegebenen Tastenkombinationen).
Reinigen Sie die Oberfläche des
Bedienfelds regelmäßig mit einem
feuchten weichen Tuch.
24 Deutsch
DW9000M_DD68-00191L-00_DE.indd 24
2019-02-28
4:52:30
Bedienung
Bedienfeld
DW60M9970**
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
DW60M9550**
Bedienung
DW60M9530**
01 POWER (EIN/AUS)
02 Programmleiste
03 Selbstreinigung (nur
bestimmte Modelle)
Durch Drücken dieser Taste wird die Spülmaschine einbzw. ausgeschaltet. Wenn ein Programm abgeschlossen ist,
werden alle anderen Anzeigen ausgeschalten und in der
Anzeige erscheint „0“. Danach schaltet sich die Spülmaschine
automatisch aus.
Drücken Sie hierauf, um ein Programm entsprechend
dem Verschmutzungsgrad Ihres Geschirrs zu wählen.
Die entsprechende Programmanzeige leuchtet auf. Das
Standardprogramm ist ECO.
Wählen Sie dieses Programm, um die Spülmaschine im Inneren
zu reinigen. Stellen Sie sicher, dass die Spülmaschine leer ist.
Deutsch 25
DW9000M_DD68-00191L-00_DE.indd 25
2019-02-28
4:52:30
Bedienung
04 Unterkorb
- Nur Unterkorb
- Mit Zone Booster+
(Intensivzone)
Wenn diese Option aktiviert ist, wird nur der untere
Sprüharm aktiviert. So werden die Programmdauer und der
Energieverbrauch reduziert. Diese Funktion eignet sich zum
Spülen kleiner Mengen an Gläsern oder Geschirr im unteren
Korb. Um stark verschmutzte Gegenstände zu spülen, wählen
Sie die Option „Intensivzone“.
Zone Booster+ (Intensivzone): Verwenden Sie die Intensivzone,
um die Reinigungsleistung zu erhöhen und selbst starke
Verschmutzungen zu entfernen. Es wird ein höherer Spüldruck
erzeugt, der auf der Gegenstände links im Unterkorb gerichtet
ist. Mit dieser Option erhöht sich der Stromverbrauch leicht.
Bedienung
VORSICHT
Vergewissern Sie sich, dass Topfgriffe oder andere
Gegenstände nicht den Wasserreflektor oder die Drehung der
Sprüharme behindern.
05 Programmverkürzung Mit dieser Option wird die Programmdauer verkürzt. Sie ist nur
(nur bestimmte
in Verbindung mit den Programmen AUTO, ECO, Intensiv und im
Modelle)
Glasprogramm verfügbar.
Wählen Sie diese Option, um die Temperatur im Hauptspülgang
zu steigern. Damit verbessern Sie die Spülleistung bei
06 Spülen bei hohen
Geschirr mit hartnäckigem Schmutz und angebrannten
Temperaturen
Lebensmittelrückständen. Sie ist nur in Verbindung mit den
Programmen AUTO, ECO, Intensiv und im Glasprogramm
verfügbar.
Wenn Sie diese Option auswählen, wird die Wassertemperatur
im letzten Spülgang auf 73 °C gesteigert, um das Geschirr zu
desinfizieren.
• Verfügbar in Verbindung mit den Programmen Auto, ECO,
Intensiv und Selbstreinigung.
07 Hygiene-Funktion
• Sie ist nicht verfügbar im Glasprogramm, im Täglich
(Bediensperre)
55 Minuten - Programm und im Kurzprogramm.
Bediensperre: Mit der Bediensperre können Sie die Tasten auf
dem Bedienfeld mit Ausnahme von POWER (EIN/AUS) sperren.
(Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Bediensperre“
auf Seite 37.)
26 Deutsch
DW9000M_DD68-00191L-00_DE.indd 26
2019-02-28
4:52:30
08 Smart Control
(nur bestimmte
Modelle)
09 Anzeige
10 Startzeitvorwahl
Bedienung
11 START
(Cancel & Drain)
Sie können die Spülmaschine über eine Wi-Fi-Verbindung aus
der Ferne überwachen und bedienen. Um die Spülmaschine
erstmals mit Ihrem Smartphone zu verbinden, halten Sie die
Taste Smart Control gedrückt. Weitere Informationen erhalten
Sie im Abschnitt SmartThings auf Seite 33.
Hier werden Informationen zum laufenden Programm
angezeigt: Programmdauer, Restzeit, Startzeitvorwahl und
andere Programminformationen.
Sie können den Beginn des Spülprogramms um bis zu
24 Stunden verzögern. (Weitere Informationen finden Sie im
Abschnitt „Startzeitvorwahl“ auf Seite 37.)
Wählen Sie START, um das Programm zu starten. Stellen Sie
sicher, dass die Gerätetür geschlossen ist.
Cancel & Drain (Abbrechen und Abpumpen): Wenn Sie das
laufende Programm abbrechen und die Spülmaschine leer
pumpen möchten, halten Sie die Taste START 3 Sekunden lang
gedrückt.
Anzeigen
Anzeige für die
Bediensperre
Diese Anzeige leuchtet, wenn Bediensperre aktiviert
ist, und sie blinkt, wenn irgendeine Taste außer
POWER (EIN/AUS) gedrückt wird.
Anzeige für die
Selbstreinigung
(nur bestimmte Modelle)
Wenn die Selbstreinigung aktiviert ist, leuchtet
sie auf, und sie blinkt nach 20 bis 22 Spülgängen
5 Sekunden lang. Der Programmzähler wird gelöscht,
wenn die Selbstreinigung abgeschlossen ist oder
wenn die Spülmaschine das 23. Mal läuft.
Nachfüllanzeige für
Klarspüler
Sie leuchtet auf, wenn der Klarspüler in der
Spülmaschine zur Neige geht.
Nachfüllanzeige für Salz
(nur bestimmte Modelle)
Sie leuchtet auf, wenn das Salz zur Neige geht und
nachgefüllt werden muss.
Deutsch 27
DW9000M_DD68-00191L-00_DE.indd 27
2019-02-28
4:52:30
Bedienung
Programmübersicht
01
02
03
04
05
06
07
Bedienung
01 AUTO
In diesem Programm wird der Verschmutzungsgrad erkannt und
automatisch das dafür optimale Programm gestartet.
02 ECO
In diesem Programm werden Strom- und Wasserverbrauch
reduziert. Es ist für normal verschmutztes Geschirr geeignet.
Um die Programmzeit zu verkürzen, wählen Sie die Option zur
Programmverkürzung.
03 Intensivprogramm
Wählen Sie diesen Programm für stark verschmutzte Gegenstände.
04 Glasprogramm
Wählen Sie diesen Programm für leicht verschmutzte, zerbrechliche
Gegenstände wie Gläser. Mit dieser Auswahl wird die Möglichkeit
zum Aktivieren der Intensivzone, zum Spülen bei hohen
Temperaturen Funktion sowie der Hygiene-Funktion ausgeschaltet.
05 Täglich
55 MinutenProgramm
Dieser Programm läuft mit Trocknung insgesamt nur 55 Minuten,
und ist für normal verschmutztes Geschirr geeignet. Mit
dieser Auswahl wird die Möglichkeit zum Aktivieren der
Programmverkürzung, der Intensivzone, zum Spülen bei hohen
Temperaturen Funktion sowie der Hygiene-Funktion ausgeschaltet.
06 Kurzprogramm
Wählen Sie dieses Programm, um leicht verschmutzte Teile in
kurzer Zeit zu spülen. Mit dieser Auswahl wird die Möglichkeit zum
Aktivieren der Programmverkürzung, der Intensivzone, zum Spülen
bei hohen Temperaturen Funktion sowie der Hygiene-Funktion
ausgeschaltet.
07 Selbstreinigung
(nur bestimmte
Modelle)
Mit diesem Programm können Sie die Spülmaschine im Inneren
reinigen. Stellen Sie sicher, dass die Spülmaschine leer ist. Wenn die
Spülmaschine eine Selbstreinigung benötigt, blinkt die Anzeige für
die Selbstreinigung 5 Sekunden lang, nachdem Sie die Spülmaschine
einschaltet haben. Wenn Sie die Spülmaschine starten, solange die
Anzeige blinkt, wird die Anzeige automatisch ausgeschaltet.
VORSICHT
Verwenden Sie dieses Programm nicht zum Spülen.
28 Deutsch
DW9000M_DD68-00191L-00_DE.indd 28
2019-02-28
4:52:31
Mit wenigen einfachen Schritten zu Ergebnissen
1. Öffnen Sie die Gerätetür, und räumen Sie die Spülmaschine ein. Stellen Sie sicher, dass
keine Rückstände auf dem Geschirr sind.
2. Räumen Sie das Geschirr wenn möglich in den Unterkorb. Wenn Sie die Intensivzone
aktivieren, räumen Sie das Geschirr links in den Unterkorb.
3. Füllen Sie Spülmittel in den Spülmittelbehälter. Sie erzielen ein besseres Spülergebnis,
wenn Sie Klarspüler einfüllen.
Bedienung
4. Drücken Sie zuerst auf POWER (EIN/AUS) und wählen Sie dann ein Programm und die
gewünschten Optionen (Unterkorb, Intensivzone, Programmverkürzung, Spülen bei
hohen Temperaturen, Hygiene). Welche Programme verfügbar sind, richtet sich nach dem
jeweiligen Modell.
5. Drücken Sie die Taste START und schließen Sie danach die Gerätetür. Der Spülmaschine
startet das Programm, nachdem sie einige Sekunden lang abgepumpt hat.
HINWEIS
•
•
•
Um das Programm nach dem Start zu wechseln, halten Sie die Taste START 3 Sekunden
lang gedrückt, damit das Programm anbgebrochen wird. Wählen Sie dann ein neues
Programm.
Das Standardprogramm ist ECO.
Um das Spülprogramm fortzusetzen, nachdem Sie die Tür geöffnet haben, um die
Spülmaschine im Betrieb anzuhalten, müssen Sie einfach nur die Tür schließen.
Deutsch 29
DW9000M_DD68-00191L-00_DE.indd 29
2019-02-28
4:52:31
Bedienung
Einstellung
Sie können die Einstellungen für die Tonsignal oder die Helligkeit der Anzeige nach Belieben
ändern. Um die Einstellungen zu ändern, drücken Sie 3 Sekunden lang gleichzeitig auf die
Tasten Hygiene-Funktion und Startzeitvorwahl. Drücken Sie auf die Taste Hygiene-Funktion,
um in den Untermenüs zu navigieren und auf Startzeitvorwahl, um die vorgenommenen
Änderungen zu bestätigen.
Ton
U1/U0
Helligkeit*
b0-b5
Wasserenthärter
L0-L5
Automatischer
Türöffner
A1/A0
* nur bestimmte Modelle
Bedienung
Ton
Drücken Sie solange auf die Taste Hygiene-Funktion bis „U1“ oder „U0“ angezeigt wird. Um
die Tonsignale der Spülmaschine zu deaktivieren, wählen Sie „U0“ und drücken Sie dann auf
Startzeitvorwahl. Um die Tonsignale wieder zu aktivieren, wählen Sie „U1“ und drücken Sie
dann auf Startzeitvorwahl.
Anzeigehelligkeit
Drücken Sie so oft auf die Taste Hygiene-Funktion, bis im Display „b0 - b5“ angezeigt wird.
Je höher die Zahl, desto heller ist das Display. Wählen Sie eine Zahl und drücken Sie dann
auf Startzeitvorwahl.
30 Deutsch
DW9000M_DD68-00191L-00_DE.indd 30
2019-02-28
4:52:31
Wasserenthärter
Drücken Sie so oft auf die Taste Hygiene-Funktion, bis im Display „L0 - L5“ angezeigt wird.
Wählen Sie eine Wasserhärte von Stufe 0 bis Stufe 5 (Standard: Stufe 3) und drücken Sie
dann auf Startzeitvorwahl.
HINWEIS
Wenn die Wasserhärte in Ihrer Gegend 0 beträgt, brauchen Sie kein Spülmaschinensalz zu
verwenden. Allerdings müssen Sie in den Einstellungen der Spülmaschine als Härtegrad den
Wert „0“ einstellen.
Tabelle für den Wasserhärtegrad
Wasserhärte
Regeneration der Wasserenthärtungsanlage /
Salzzugabe
Spülprogramm (ECO-Programm)
°dH
mmol/L
0
<6
<1,0
Nein
Nein
1
6-14
1-2,5
Ja
Ja
2
14-23
2,5-4,0
Ja
Ja
3
23-31
4,0-5,5
Ja
Ja
4
31-40
5,5-7,0
Ja
Ja
5
>40
>7,0
Ja
Ja
Bedienung
Wasserhärte-Stufe
Für bessere Ergebnisse empfehlen wir weiches Wasser. Hartes Wasser enthält
Verunreinigungen, die die Reinigungsleistung reduzieren können. Wenn das Frischwasser
einen Härtegrad von mehr als 1,0 mmol/L (6 °dH auf der deutschen Skala) aufweist, müssen
Sie das Wasser enthärten.
• Um das Wasser weicher zu machen, müssen Sie ein für die Spülmaschine geeignetes Salz
verwenden und die Enthärtungsanlage passend zum Wasser in Ihrer Region einstellen.
Weitere Informationen über die Wasserhärte in Ihrer Region erhalten Sie bei Ihrem örtlichen
Wasserwerk.
• Wenn der Härtegrad des Frischwassers nicht sicher bestimmbar ist, wählen Sie in den
Einstellungen der Spülmaschine den höchsten Härtegrad aus. Wenn die Wasserhärte z. B. im
Bereich von 6,7 mmol/L bis 9,0 mmol/L liegt, stellen Sie die Spülmaschine auf 9,0 mmol/L ein.
• Die Standardeinstellung für die Wasserhärte der Spülmaschine beträgt 3 (4,0-5,5 mmol/L).
Wenn diese Einstellung der Wasserhärte in Ihrer Gegend entspricht, gibt es keine
Notwendigkeit, sie zu ändern.
So verwerfen Sie Ihre Änderungen
Um eine der im Verlauf vorgenommenen Einstellungen zu verwerfen, schalten Sie die
Spülmaschine mit der Taste POWER (EIN/AUS) aus. Versuchen Sie es dann erneut.
Deutsch 31
DW9000M_DD68-00191L-00_DE.indd 31
2019-02-28
4:52:31
Bedienung
Automatischer Türöffner
Um die Trocknungsleistung zu steigern,
öffnet sich die Tür beim Trocknungsprozess
automatisch. „0“ wird angezeigt, wenn das
aktuelle Programm abgeschlossen ist.
Um die Türautomatik zu aktivieren, drücken
Sie Taste Hygiene-Funktion so oft, bis „A1“
oder „A0“ angezeigt wird. Drücken Sie dann
auf Startzeitvorwahl, um die Türautomatik
zu aktivieren (A1) oder zu deaktivieren (A0).
Bedienung
HINWEIS
•
•
•
Wenn die Gerätetür mit der Türautomatik geöffnet wurde, kann sie 2 Minuten lang nicht
mehr manuell geschlossen werden.
Durch Deaktivieren der Türautomatik beeinträchtigen Sie möglicherweise die
Trocknungsergebnisse. Aktivieren Sie die Türautomatik, um bessere Ergebnisse zu
erzielen.
Der automatische Türöffner wird im Kurzprogramm deaktiviert.
32 Deutsch
DW9000M_DD68-00191L-00_DE.indd 32
2019-02-28
4:52:31
SmartThings (Nur bestimmte Modelle)
WiFi-Verbindung
Wechseln Sie auf Ihrem Smartphone zu Settings (Einstellungen) und stellen Sie die
Verbindung mit Ihrem privaten Wi-Fi-Netzwerk her.
Herunterladen
Machen Sie auf einem App-Markt (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy
Apps) die SmartThings-App mit dem Suchbegriff „SmartThings“ ausfindig. Laden Sie die App
auf Ihr Gerät herunter und installieren Sie sie.
Anmeldung
Bedienung
Sie müssen sich zuerst mit Ihrem Samsung-Konto bei SmartThings anmelden. Um ein neues
Samsung-Konto zu erstellen befolgen Sie den Anweisungen in der App. Sie brauchen keine
separate App, um Ihr Konto zu erstellen.
HINWEIS
Wenn Sie über ein Samsung-Konto verfügen, verwenden Sie dieses Konto, um sich
anzumelden. Registrierte Benutzer von Samsung-Smartphones werden automatisch
angemeldet.
Registrieren Ihres Geräts bei SmartThings
1. Vergewissern Sie sich, ob Ihr Smartphone mit einem drahtlosen Netzwerk verbunden ist.
2. Wählen Sie die Option, um SmartThings auf Ihrem Smartphone auszuführen.
3. Wird die Meldung von „A new device is found. (Ein neues Gerät wurde gefunden.)“
angezeigt, so wählen Sie Add (Hinzufügen).
4. Wenn keine Meldung angezeigt wird, wählen Sie zuerst „+" und anschließend in der Liste
der verfügbaren Geräte Ihre Spülmaschine aus. Wenn Ihr Spülmaschine nicht aufgeführt
ist, wählen Sie Device Type (Gerätetyp) > Specific Device Model (Genaues Gerätemodell)
und fügen Sie dann Ihre Spülmaschine manuell hinzu.
5. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Anschlussvorgang für Ihre
Spülmaschine abzuschließen.
6. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, erscheint Ihre Spülmaschine in der Liste der Geräte
in Ihrer SmartThings App.
Spülmaschinen-App
Integrierte Steuerung: Sie können Ihre Spülmaschine zu Hause wie auch unterwegs
überwachen und steuern.
•
Wählen Sie in SmartThings das Spülmaschinen-Symbol aus. Die Spülmaschinenseite wird
geöffnet.
Deutsch 33
DW9000M_DD68-00191L-00_DE.indd 33
2019-02-28
4:52:31
Bedienung
•
Überprüfen Sie den Betriebszustand Ihrer Spülmaschine, prüfen Sie, ob
Benachrichtigungen zu Ihrer Spülmaschine vorliegen und ändern Sie bei Bedarf die
Optionen oder Einstellungen.
HINWEIS
•
•
•
Bedienung
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch (Klasse B) ausgelegt und kann in allen
Wohngebieten eingesetzt werden.
Dieses Gerät kann Funkstörungen verursachen, und weder der Hersteller noch der
Installateur dieses Gerätes können diesbezügliche Sicherheitsmaßnahmen ergreifen.
Die empfohlenen Verschlüsselungsmethoden sind WPA/TKIP und WPA2/AES. Neu
entwickelte Wi-Fi-Protokolle und nicht zugelassene Wi-Fi-Protokolle werden nicht
unterstützt.
Die Empfangsempfindlichkeit evon Drahtlosnetzwerken kann durch die drahtlose
Umgebung beeinflusst werden.
Wenn Ihr Internetanbieter die MAC-Adresse Ihres PC oder das Modemmodul zur
permanenten Verwendung registriert hat, kann Ihre Samsung-Spülmaschine keine
Verbindung zum Internet herstellen. Wenn das der Fall ist, wenden Sie sich an Ihren
Internetanbieter.
Die Internet-Firewall kann Ihre Internetverbindung unterbrechen. Wenn dies geschieht,
wenden Sie sich an Ihren Internetanbieter.
Wenn der Internetfehler nach den Messungen Ihres Internetanbieters weiter fortbesteht,
wenden Sie sich an einen Händler für Samsung-Produkte oder ein SamsungKundendienstzentrum vot Ort.
Informationen zur Installation von Kabel- und WLAN-Routern finden Sie in der
Bedienungsanleitung des von Ihnen verwendeten Routers.
Die Samsung-Spülmaschine unterstützt Wi-Fi-Protokolle im 2,4-GHz-Band.
Die Samsung-Spülmaschine unterstützt die Soft-AP-Protokolle gemäß IEEE802.11 b/g/n
(2,4 GHz). (IEEE802.11n wird empfohlen)
Nicht zugelassene Kabel-/WLAN-Router können unter Umständen keine Verbindung zur
Samsung-Spülmaschine herstellen.
Die SmartThings-App ist auf Drittanbietergeräten mit Android ab OS 6.0 (Marshmallow),
auf Samsung-Geräten mit Android ab OS 5.0 (Lollipop) und auf iOS-Geräten ab iOS
10.0 verfügbar (nur iPhones ab dem iPhone 6) verfügbar. Die App ist für SamsungSmartphones (Serien Galaxy S und Note) optimiert.
Manche Funktionen der App werden auf Drittanbieter Geräten möglicherweise anders
ausgeführt.
Zur Verbesserung der Leistung können ohne vorherige Ankündigung Änderungen an der
App vorgenommen werden.
34 Deutsch
DW9000M_DD68-00191L-00_DE.indd 34
2019-02-28
4:52:31
SmartThings
Kategorie
Prüfpunkt
Beschreibung
Smart Control
Der Smart Control-Status der
Spülmaschine wird angezeigt.
Selbstdiagnose
Verwenden Sie diese Option, um zu
überprüfen, ob die Spülmaschine
normal arbeitet.
Energieüberwachung
Verwenden Sie diese Option, um den
Energieverbrauch zu überwachen.
Start/Pause/Abbrechen
Wählen Sie ein Programm samt
den gewünschten Optionen aus
und wählen Sie anschließend Start/
Pause/Abbrechen, um einen Vorgang
zu starten, ihn vorübergehend zu
stoppen oder den aktuellen Vorgang
abzubrechen.
My Favorite
Fügen Sie unter „My Favorite“
häufig verwendete Programme und
Optionen zur späteren Verwendung
hinzu.
Startverzögerung
Stellen Sie die Startzeitvorwahl
ein, damit das Spülprogramm zu
einer vorbestimmten Zeit (bis zu 24
Stunden) startet.
Programm beendet
Benachrichtigt Sie darüber, dass das
aktuelle Programm beendet ist.
Waschmittel
Sie werden benachrichtigt, wenn
das Salz oder der Klarspüler in der
Spülmaschine zur Neige geht.
Überwachung
Steuerung
Benachrichtigung
Bedienung
Waschstatus
Sie können das aktuelle Programm,
seine Optionen und die verbleibende
Programmdauer überprüfen.
Deutsch 35
DW9000M_DD68-00191L-00_DE.indd 35
2019-02-28
4:52:31
Bedienung
Open Source-Ankündigung
Die in diesem Produkt verwendete Software enthält Open Source-Code. Für einen
Zeitraum von drei Jahren nach der letzten Auslieferung dieses Produkts können Sie den
entsprechenden Quellcode vollständig erhalten, indem Sie eine E-Mail an mailto:oss.
request@samsung.com senden.
Sie können sich den entsprechenden Quellcode aber auch vollständig auf einem
Speichermedium wie einer CD-ROM zusenden lassen. Hierfür wird allerdings eine
geringfügige Gebühr erhoben.
Bedienung
Die URL http://opensource.samsung.com/opensource/SimpleConnectTP/seq/0 führt
zur Downloadseite des zur Verfügung gestellten Quellcodes. Dort werden auch die
entsprechenden Informationen zur Open Source-Lizenz für dieses Produkt bereitgestellt.
Dieses Angebot gilt für jeden, der diese Informationen erhält.
HINWEIS
Hiermit erklärt Samsung Electronics, dass die Funkausrüstung der Richtlinie 2014/53/EU
entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden
Internetadresse verfügbar: Die offizielle Konformitätserklärung finden Sie unter http://www.
samsung.com. Wechseln Sie zu Support > Produktsuche, und geben Sie den Modellnamen ein.
Maximale Leistung des Wi-Fi-Senders: 20 dBm bei 2,412 GHz – 2,472 GHz
36 Deutsch
DW9000M_DD68-00191L-00_DE.indd 36
2019-02-28
4:52:31
Spezialfunktionen
Startzeitvorwahl
Sie können den Beginn des Spülprogramms in Schritten von einer Stunde um bis
zu 24 Stunden verzögern. Um die Verzögerungszeit zu erhöhen, drücken Sie auf
Startzeitvorwahl. Die angezeigte Stunde gibt an, wann das Programm gestartet wird.
1. Öffnen Sie die Gerätetür, und räumen Sie die Spülmaschine ein.
2. Drücken Sie einmal auf Startzeitvorwahl, um die Startzeitvorwahl zu aktivieren, und
verwenden Sie dann die Taste Startzeitvorwahl, um die Zeit in Schritten von je einer
Stunde einzustellen.
3. Schließen Sie die Gerätetür, und drücken Sie auf START.
Bedienung
HINWEIS
Um die Verzögerungszeit zu ändern, nachdem die Spülmaschine gestartet ist, drücken Sie
Taste POWER (EIN/AUS) und starten Sie die Spülmaschine erneut.
Bediensperre
Um zu verhindern, dass Kinder mit der Spülmaschine spielen, können Sie mit der
Bediensperre alle Tasten außer POWER (EIN/AUS) sperren.
• Um die Bediensperre zu aktivieren, halten Sie die Taste Hygiene-Funktion 3 Sekunden
lang gedrückt. Bei aktivierte Bediensperre können weder Programme noch Optionen
auswählen und die Maschine auch nicht in Betrieb nehmen.
• Um die Bediensperre zu deaktivieren, halten Sie die Taste Hygiene-Funktion noch einmal
3 Sekunden lang gedrückt.
• Die Bediensperre bleibt auch nach einem Neustart der Spülmaschine aktiv. Zum Beenden
der Bediensperre müssen Sie sie zuerst deaktivieren.
Deutsch 37
DW9000M_DD68-00191L-00_DE.indd 37
2019-02-28
4:52:31
Wartung und Pflege
Reinigung
Durch gute Pflege Ihrer Spülmaschine verbessern Sie ihre Leistung, vermeiden unnötige
Reparaturen und verlängern ihre Lebensdauer.
Außenflächen
Wischen Sie Tropfen von den Oberflächen der Spülmaschine, sobald sie auftreten. Verwenden Sie
dafür ein weiches, feuchtes Tuch, um Tropfen und Staub vorsichtig vom Bedienfeld abzuwischen.
VORSICHT
•
•
Wartung und Pfleg
•
Verwenden Sie keinesfalls Benzol, Wachs, Verdünner, Chlorbleiche, Alkohol oder andere Chemikalien.
Solche Stoffe können die Innenwände der Spülmaschine verfärben und Flecken verursachen.
Im Innern der Spülmaschine befinden sich elektrische Teile. Sprühen Sie kein Wasser direkt auf
die Spülmaschine. Schützen Sie die elektrischen Komponenten vor Kontakt mit Wasser.
Verwenden Sie für eine Türverkleidung aus Edelstahl einen Edelstahlreiniger für
Haushaltsgeräte und ein sauberes, weiches Tuch.
Innenseiten des Geräts
Reinigen Sie regelmäßig das Innere der Spülmaschine, um Schmutz oder Nahrungsmittelrückstände
zu entfernen. Wischen Sie die Innenseiten der Spülmaschine und der Tür mit einem feuchten
Geschirrtuch ab. Wir empfehlen, den Spülmittelbehälter mit Spülmaschinenreiniger zu füllen und
dann mit leerer Spülmaschine das Selbstreinigungsprogramm zu starten.
Um die Besteckauflage sauber zu halten, drehen Sie sie nach Benutzung um. Um weiße Flecken
und Gerüche von der Besteckauflage zu entfernen, führen Sie mit leerer Spülmaschine und ohne
Spülmittel eine Selbstreinigung durch, bis die Besteckauflage durchnässt ist. Unterbrechen Sie
dann das Programm und gießen Sie 1/4-Liter weißen Essig in den Unterkorb. Schließen Sie die
Gerätetür, und setzen Sie das Programm fort.
VORSICHT
Entfernen Sie keinesfalls die vordere Dichtung (die lange Gummilippe, die um die Öffnung der
Spülmaschine geführt ist). Die Dichtung isoliert das Innere der Spülmaschine nach außen.
Verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um Kalk
oder Fettablagerungen im Inneren der
Geschirrspülmaschine zu beseitigen. Alternativ
können Sie etwas Reinigungsmittel auftragen
und dann bei höchster Spültemperatur einen
Leerprogramm durchlaufen lassen.
VORSICHT
Um Beschädigungen des Motors zu
vermeiden, müssen Sie beim Bewegen des
Wasserreflektors vorsichtig sein.
38 Deutsch
DW9000M_DD68-00191L-00_DE.indd 38
2019-02-28
4:52:31
Düsen
Um zu verhindern, dass die Düsen verstopfen, oder um verstopfte Düsen zu reinigen,
müssen Sie die einzelnen Düsen entfernen und reinigen. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die
Düsen entfernen, denn sie können brechen.
Sprüharm am Oberkorb
1. Öffnen Sie die Tür, und ziehen Sie dann
den Oberkorb heraus, um an die obere
Düse zu gelangen.
2. Lösen und entfernen Sie die
Befestigungsmutter, und nehmen Sie
dann den Sprüharm aus dem Gerät.
Wartung und Pfleg
3. Beseitigen Sie Verstopfungen und
reinigen Sie die Düse.
4. Setzen Sie die Düse wieder ein, und
ziehen Sie anschließend die Mutter von
Hand fest.
5. Drehen Sie die Düse mit der Hand,
um sicherzustellen, dass sie richtig
eingesetzt ist
Oberer Sprüharm
1. Öffnen Sie die Tür, und ziehen Sie dann
den Oberkorb heraus. Die obere Düse
sehen Sie ganz oben.
2. Drehen Sie die Düsenkappe (A) gegen
den Uhrzeigersinn, um zuerst die Kappe
und dann die Düse zu entfernen.
3. Beseitigen Sie Verstopfungen und
reinigen Sie die Düse.
4. Setzen Sie die Düse wieder ein, und
ziehen Sie anschließend die Kappe im
Uhrzeigersinn fest.
5. Drehen Sie die Düse mit der Hand,
um sicherzustellen, dass sie richtig
eingesetzt ist
Deutsch 39
DW9000M_DD68-00191L-00_DE.indd 39
2019-02-28
4:52:32
Wartung und Pfleg
Filter
Wir empfehlen eine monatliche Reinigung des Filters.
1. Öffnen Sie die Gerätetür, und entfernen
Sie zuerst den Unterkorb.
2. Drehen Sie den Filtergriff gegen den
Uhrzeigersinn, um die Filterabdeckung
zu lösen.
Wartung und Pfleg
3. Entfernen Sie zuerst die Filterabdeckung
und dann den zylindrischen Mikrofilter
darunter.
40 Deutsch
DW9000M_DD68-00191L-00_DE.indd 40
2019-02-28
4:52:32
4. Entfernen Sie Schmutz und
Verunreinigungen aus dem Mikrofilter
und der Filterabdeckung.
5. Spülen Sie sie unter fließendem Wasser
und lassen Sie sie dann gut trocknen.
Wartung und Pfleg
6. Setzen Sie zuerst den Filter und dann die
Filterabdeckung wieder ein.
7. Drehen Sie den Filtergriff im
Uhrzeigersinn, um ihn zu verriegeln.
VORSICHT
Stellen Sie sicher, dass die Filterabdeckung richtig geschlossen ist. Eine lose Abdeckung kann
die Filterleistung reduzieren.
Langzeitpflege
Wenn Sie die Spülmaschine für längere Zeit nicht benutzen, pumpen Sie zuerst das
gesamte Wasser aus dem Gerät und trennen Sie dann den Wasserschlauch. Schließen Sie
das Frischwasserventil und öffnen Sie den Schalter am Sicherungsautomaten, oder ziehen
Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Restwasser in den Schläuchen oder den internen
Komponenten kann die Spülmaschine beschädigen.
Deutsch 41
DW9000M_DD68-00191L-00_DE.indd 41
2019-02-28
4:52:32
Fehlerbehebung
Prüfpunkte
Schlagen Sie bei Problemen mit diesem Gerät zuerst in der folgenden Tabelle nach und
probieren Sie die dort beschriebenen Abhilfemaßnahmen aus.
Symptom
Mögliche Ursachen
•
Die Gerätetür ist nicht
vollständig geschlossen.
Die Spülmaschine
startet nicht.
•
•
Die Taste START wurde nicht
gedrückt.
Fehlerbehebung
Das Netzkabel ist nicht
angeschlossen.
Kein Wasser vorhanden.
Das Bedienfeld ist gesperrt.
•
•
Schließen Sie das Netzkabel an.
•
Stellen Sie sicher, dass das
Frischwasserventil geöffnet ist.
Deaktivieren Sie die
Bediensperre.
Füllen Sie bei leerer
Spülmaschine Spülmittel
ein und starten Sie das
Selbstreinigungsprogramm.
Diese Funktion ist nur bei
entsprechend ausgestatteten
Geräten verfügbar.
•
•
Die Spülmaschine riecht Aus dem vorherigen Programm
unangenehm.
steht noch Wasser im Gerät.
Nach einem Programm
steht noch Wasser im
Gerät.
Der Abwasserschlauch ist
geknickt oder verstopft.
Abhilfemaßnahme
Stellen Sie sicher, dass die
Gerätetür vollständig geschlossen
und verriegelt ist.
Stellen Sie außerdem sicher, dass
der obere Korb korrekt mit der
Düse für den Sprüharm verbunden
ist.
Stellen Sie sicher, dass der
Oberkorb richtig eingesetzt wurde.
Auf dem Display wird ein
Informationscode angezeigt.
•
Strecken Sie den Schlauch, und
beheben Sie die Verstopfung.
42 Deutsch
DW9000M_DD68-00191L-00_DE.indd 42
2019-02-28
4:52:32
Symptom
Mögliche Ursachen
•
Es wurde ein falsches
Programm ausgewählt.
•
Der Filter ist verschmutzt oder
•
nicht richtig befestigt.
Auf dem Geschirr
bleiben Speisereste
zurück.
Es wurde eine nicht
ausreichende Menge an
Spülmittel verwendet.
•
•
Der Wasserdruck ist zu gering.
Die Sprühdüsen sind verstopft.
•
•
Das Wasser ist zu hart.
Es ist kein oder nicht
genug Klarspüler im
Klarspülmittelbehälter.
•
•
•
Es wurde zu viel Geschirr
eingeräumt.
Das Geschirr wird nicht
gut getrocknet.
•
Wasser von Gläsern und
Tassen ist beim Ausräumen der
Maschine verschüttet worden.
Es wurden mehrere
Spülmitteltabs verwendet,
ohne die Hygiene- Funktion
auszuwählen.
•
Stellen Sie sicher, dass die Filter
richtig befestigt sind.
Verwenden Sie für jede
Maschinenfüllung die richtige
Menge an Spülmittel.
Der Wasserdruck muss zwischen
0,05 MPa und 0,8 MPa (0,5 bar
und 8 bar) liegen.
Reinigen Sie die Sprühdüsen und
beseitigen Sie die Verstopfung.
Ordnen Sie das Geschirr so an, dass
es weder den Sprüharm noch das
Spülmittelfach behindert.
Überprüfen Sie die Nachfüllanzeige
für Salz und füllen Sie ggf.
Spülmaschinensalz nach.
Füllen Sie Klarspüler nach.
Überprüfen Sie die Einstellung für
die Dosierung des Klarspülers.
Wenn die Maschine überfüllt
wird, kann die Trocknungsleistung
sinken. Berücksichtigen Sie die
Empfehlungen zum Einräumen des
Geschirrs.
Räumen Sie zuerst den Unterkorb
und dann den Oberkorb aus.
Dadurch wird vermieden, dass
Wasser aus dem Oberkorb auf das
Geschirr im Unterkorb tropft.
Fehlerbehebung
Das Geschirr ist nicht richtig
eingeräumt oder die Maschine
wurde überladen.
•
Abhilfemaßnahme
Wählen Sie gemäß den Hinweisen
in diesem Handbuch ein für den
Verschmutzungsgrad des Geschirrs
geeignetes Programm.
Reinigen Sie die Filter.
Verwenden Sie Klarspüler oder die
Hygiene-Funktion.
Deutsch 43
DW9000M_DD68-00191L-00_DE.indd 43
2019-02-28
4:52:32
Fehlerbehebung
Symptom
Fehlerbehebung
Mögliche Ursachen
Die Spülmaschine macht
Geräusche, wenn der Deckel
des Spülmittelfachs geöffnet
•
ist und die Abwasserpumpe
Die Spülmaschine ist zu arbeitet.
laut.
Die Spülmaschine steht nicht
•
waagerecht.
Die Düse stößt gegen das
Geschirr, wodurch ein
•
schlagendes Geräusch entsteht.
Auf Tassen und Tellern
Rückstände von Kaffee oder
•
bleibt ein gelber oder
Tee.
brauner Film zurück.
Die Anzeigen leuchten Das Netzkabel ist nicht
•
nicht auf.
angeschlossen.
Die Sprüharme drehen Die Sprüharme sind mit
•
sich nicht gleichmäßig. Speiseresten verstopft.
•
Eine weiße Schicht
bleibt auf dem Geschirr Das Wasser ist zu hart.
zurück.
•
Auf dem Bedienfeld
sind Luftblasen und
Kratzer zu sehen.
Luft gelangt unter die
Schutzfolie, wodurch Spuren
im EPS zurückbleiben.
•
Abhilfemaßnahme
Dies ist normal.
Stellen Sie sicher, dass die
Spülmaschine waagerecht steht.
Verteilen Sie das Geschirr neu.
Lassen Sie ein Programm mit einer
höheren Temperatur laufen.
Schließen Sie das Netzkabel an.
Reinigen Sie die Sprüharme.
Stellen Sie sicher, dass die
Nachfüllanzeige für Salz
und die Einstellung der
Wasserenthärtungsanlage für
die Wasserhärte in Ihrer Gegend
geeignet ist.
Stellen Sie sicher, dass der
Deckel des Salzbehälters richtig
verschlossen ist.
Entfernen Sie die Schutzfolie vom
Bedienfeld.
44 Deutsch
DW9000M_DD68-00191L-00_DE.indd 44
2019-02-28
4:52:32
Informationscodes
Bei Störungen Ihrer Spülmaschine wird im Display ein Informationscode angezeigt. Schlagen
Sie in der folgenden Tabelle nach, und probieren Sie die beschriebenen Abhilfemaßnahmen
aus.
Code
Abhilfemaßnahme
LC
Meldung: Leck
• Schließen Sie das Frischwasserventil. Öffnen Sie in Ihrem Sicherungskasten
den Schalter des Sicherungsautomaten für die Spülmaschine oder
ziehen Sie den Netzstecker. Wenden Sie sich für die Reparatur an Ihren
Installateur. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an ein
autorisiertes Samsung-Kundendienstzentrum.
Fehler der Frischwasserversorgung
•
4C
Fehlerbehebung
Überprüfen Sie, ob das Ventil der Wasserversorgung geschlossen, die
Wasserversorgung in sonstiger Weise unterbrochen oder das Ventil oder
die Leitung eingefroren oder mit Fremdpartikeln verstopft ist. Wenn das
Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an ein autorisiertes SamsungKundendienstzentrum.
Abpumpkontrolle
•
5C
Schließen Sie das Frischwasserventil. Prüfen Sie, ob der Abwasserschlauch
verstopft oder geknickt ist. Kontrollieren Sie, ob die Abwasseröffnung in
der Pumpe verstopft ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie
sich an ein autorisiertes Samsung-Kundendienstzentrum.
Übertemperaturkontrolle
•
HC
3C
Funktionskontrolle. Füllen Sie Spülmittel ein, und starten Sie ohne
Geschirr ein Programm. Wenn das Problem weiterhin besteht, öffnen Sie
in Ihrem Sicherungskasten den Schalter des Sicherungsautomaten für die
Spülmaschine oder ziehen Sie den Netzstecker. Setzen Sie sich dann mit
einem Samsung-Kundendienstzentrum in Verbindung.
Problem mit Pumpe
• Funktionskontrolle. Schalten Sie die Spülmaschine aus und wieder ein.
Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an ein SamsungKundendienstzentrum.
Sollte einer der Informationscodes auch weiterhin angezeigt werden, nachdem Sie die
oben beschriebenen Abhilfemaßnahmen ausprobiert haben, wenden Sie sich an das
nächstgelegene Samsung-Kundendienstzentrum.
Deutsch 45
DW9000M_DD68-00191L-00_DE.indd 45
2019-02-28
4:52:32
Programmübersicht
Verschmutzungsgrad
Auto
Eco
Intensiv
Glasprogramm
Menge an
Speiseresten
Gering bis hoch
Normal
Stark
Gering
Programmablauf
Vorspülen 
Vorspülen  Vorspülen 
Vorspülen 
Abspülen 
Abspülen 
Abspülen 
Abspülen 
Klarspülen  Klarspülen  Klarspülen  Klarspülen 
Warmspülen  Warmspülen  Warmspülen  Warmspülen 
Trocknen 
Trocknen 
Trocknen 
Trocknen 
Ende
Ende
Ende
Ende
Täglich 55 Min. Kurzprogramm
Normal
Gering
Abspülen 
Klarspülen 
Warmspülen 
Trocknen 
Ende
Abspülen 
Klarspülen 
Warmspülen 
Ende
9,3-16,0
9,7
20,0
9,2
11,9
11,5
Energieverbrauch
(kWh)
1,0-1,5
0,833
(DW60M9970**,
DW60M9550**)
1,65
0,84
1,25
0,9
Spülzeit (in Minuten)
108-176
182
109
55
37
Wasserverbrauch (L)
•
Programmübersicht
•
0,935
(DW60M9530**)
237
Normalprogramm: In diesem Programm wird die Türautomatik einige Minuten nach dem
Programmende aktiviert.
Kurzprogramm: In diesem Programm werden weder die Türautomatik noch der
Trocknungsgang aktiviert.
HINWEIS
•
•
•
•
Die Dauer der Programme unterscheidet sich je nach den von Ihnen gewählten Optionen
sowie dem Druck und der Temperatur des Frischwassers.
Die Spülmaschine pumpt das restliche Wasser im Inneren automatisch ab, wenn sie seit
5 Tagen nicht benutzt wurde.
Die Leistungsaufnahme hängt von der Wassertemperatur und/oder der Füllung ab. Wenn
der Klarspüler leer ist, können Programmdauer und Temperatur ein wenig zunehmen.
Wenn kein Klarspüler verwendet wird, können Dauer und Temperatur des Programms ein
wenig zunehmen.
46 Deutsch
DW9000M_DD68-00191L-00_DE.indd 46
2019-02-28
4:52:32
Anhang
Transport/Umzug
Stellen Sie sicher, dass die Spülmaschine leer ist und dass sich keine losen Teile darin
befinden. Pumpen Sie zuerst etwaiges Restwasser folgendermaßen aus der Spülmaschine ab.
1. Öffnen Sie die Gerätetür und schalten Sie die Spülmaschine ein.
2. Wählen Sie das ECO-Programm und starten Sie es.
3. Drücken Sie die Taste START, bevor Sie die Gerätetür schließen.
4. Öffnen Sie die Tür 5 Sekunden nachdem das Programm abgeschlossen ist.
5. Halten Sie die START-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Wasser abzupumpen.
6. Schließen Sie die Gerätetür.
7. Öffnen Sie die Tür, wenn das Abpumpen beendet ist.
8. Schalten Sie die Spülmaschine aus und schließen Sie dann das Wasserventil.
9. Trennen Sie den Wasserschlauch und den Abwasserschlauch.
VORSICHT
Sie dürfen die Spülmaschine beim Transport weder schütteln noch hin- und herwiegen.
Andernfalls kann Restwasser aus der Spülmaschine tropfen.
Schutz vor Frost
Wenn Sie die Spülmaschine längere Zeit an einer Stelle mit Frostgefahr abstellen, müssen Sie
unbedingt sicherstellen, dass sich keinerlei Wasser mehr darin befindet. Weitere Einzelheiten
finden Sie in Abschnitt Transport/Umzug oben.
Anhang
Entsorgung der Spülmaschine und Umweltschutz
Diese Spülmaschine ist aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt. Beachten Sie bei der
Entsorgung von Altgeräten die vor Ort geltenden Vorschriften und Gesetze. Schneiden Sie
das Netzkabel durch, damit das Gerät nicht mehr an eine Stromquelle angeschlossen werden
kann.
Entfernen Sie die Gerätetür, um zu verhindern, dass Kinder und Tiere versehentlich im Gerät
eingeschlossen werden.
Überschreiten Sie nicht die auf den Spülmittelpackungen angegebene empfohlene
Spülmittelmenge.
Deutsch 47
DW9000M_DD68-00191L-00_DE.indd 47
2019-02-28
4:52:32
Anhang
Technische Daten
MODELL
Stromversorgung
Wasserdruck
Spülkapazität
Nennleistung
Abmessungen
(Breite × Tiefe × Höhe)
Gewicht (ausgepackt)
•
BU
(Unterbaugerät)
DW60M9970U*
DW60M9550U*
DW60M9530U*
SBI
(Teileinbau)
DW60M9970S*
DW60M9550S*
DW60M9530S*
220 bis 240 V~ bei 50 Hz
0,05 bis 0,8 MPa
14 Normgedecke
2000-2300 W
598 x 575 x 817 (mm)
46,0 kg
45,0 kg
FBI
(Volleinbau)
DW60M9970B*
DW60M9550B*
DW60M9530B*
598 x 555 x 817 (mm)
45,0 kg
Das Gerät muss so aufgestellt werden, dass es auch nach der Installation problemlos
von der Stromversorgung getrennt werden kann. Diese Anforderung entfällt, wenn das
Gerät mit einem allpolig trennenden Schalter ausgestattet ist. Dies kann erreicht werden,
indem der Stecker stets zugänglich bleibt oder in die fest verlegte Leitung ein Schalter
entsprechend den Anschlussvorschriften integriert wird.
Anhang
48 Deutsch
DW9000M_DD68-00191L-00_DE.indd 48
2019-02-28
4:52:32
Für Standardtest
HINWEIS
Die folgenden Abbildungen zeigen die richtige Beladung der Körbe gemäß den europäischen
Normen (EN50242: 2016).
•
•
•
•
•
•
Spülkapazität: 14 Normgedecke
Position des Oberkorbs: Niedrig
Programm: ECO
Dosiereinstellung für den Klarspüler: 6
Dosierung des Standardspülmittels
- 14 Normgedecke: 7 g + 28 g
Zur Anordnung der Gedecke siehe Abbildungen A, B und C.
14 Normgedecke
1
1
11
3
2
3
2
4
4
6
6
6
6
6
5
5
4
6
3
2
5
6
1
4
5
4
5
6
6
9
4
4
5
6
6
5
9
8
8
8
8
8
7
17
12
13
8
8
8
17
8
7
15
16
8
10
6
17
6
15
17
Oberkorb
Unterkorb
14
8
8
8
8
14
6
15
Besteckkorb
Suppenteller:
Haferflocken
6
Tasse: Tee
12
Suppenlöffel:
Haferflocken
2
Speiseteller: Ei
7
Untertasse: Tee
13
Gabel: Ei
3
Speiseteller: Fleisch
8
Glas: Milch
14
Messer
4
Dessertschale:
Spinat
9
mittelgroße Schüssel:
Spinat
15
Dessertlöffel
5
Dessertschale: Ei
10
Große Schüssel: Fleisch
16
Teelöffel
11
Ovale Platte: Margarine
17
Servierbesteck
Für Standardtest
1
Dessertschale,
Deutsch 49
DW9000M_DD68-00191L-00_DE.indd 49
2019-02-28
4:52:33
Technische Daten
VERORDNUNG (EU) Nr. 1059/2010
HINWEIS
Die Sternchen „*“ kennzeichnen Modellvarianten und können für Ziffern (0–9) oder
Buchstaben (A–Z) stehen.
Hersteller
Modellbezeichnung
Nennleistung (Anzahl der
Normgedecke)
SAMSUNG
DW60M9970S*
DW60M9970B*
DW60M9970U* DW60M9550** DW60M9530**
14
14
14
14
Energieeffizienzklasse
A+++
A+++
A+++
A++
EU-Umweltaufkleber
Nein
Nein
Nein
Nein
237
237
237
266
0,833
0,833
0,833
0,935
0,48
5
2716
0,48
5
2716
0,48
5
2716
0,48
5
2716
9,7
9,7
9,7
9,7
A
A
A
A
Eco
237
2
Eco
237
2
Eco
237
2
Eco
237
2
41
42
42
44
O
O
O
O
Technische Daten
Jährlicher Energieverbrauch,
AEc (kWh/Jahr) 1)
Energieverbrauch im
Standardprogramm, Et (kWh)
Stromverbrauch im Standby, Po (W)
Stromverbrauch im Ruhezustand, Pl (W)
Jährlicher Wasserverbrauch, AWc, (L) 2)
Wasserverbrauch (L)
[Standardprogramm]
Trocknungseffizienzklasse, A (am
effizientesten) bis G (geringste
Effizienz)
Standardprogramm 3)
Programmdauer im Standardprogramm
Dauer des Ruhezustands, Tl (min)
Luftschallemissionen
(dBA bezogen auf 1 pW)
Als Einbaugerät
Aufstellen des
verfügbar
Geräts 4)
1)Ausgehend von 280 Standardspülgängen mit kaltem Frischwasser und dem Stromverbrauch der
Stromsparmodi. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.
2)Ausgehend von 280 Standardspülgängen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der
jeweiligen Nutzung des Geräts ab.
3)Beim „Standardprogramm“ handelt es sich um den Standardspülgang, auf den sich die Angaben auf
dem Etikett und in den technischen Daten beziehen, und der zum Spülen von normal verschmutztem
Geschirr geeignet ist. Es ist das effizienteste Programm im Hinblick auf den kombinierten Energie- und
Wasserverbrauch.
4)Die Spülmaschine muss in einem Prüfschrank aufgestellt werden, sofern sie über eine abnehmbare
Deckplatte verfügt.
50 Deutsch
DW9000M_DD68-00191L-00_DE.indd 50
2019-02-28
4:52:33
Notizen
Deutsch 51
DW9000M_DD68-00191L-00_DE.indd 51
2019-02-28
4:52:33
FRAGEN ODER HINWEISE?
LAND
RUFEN SIE UNS AN
ODER BESUCHEN SIE UNS ONLINE
UNTER
DENMARK
707 019 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
NORWAY
21629099
www.samsung.com/no/support
SWEDEN
0771 726 786
www.samsung.com/se/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Specjalistyczna infolinia do obsługi
zapytań dotyczących telefonów
komórkowych:
801-672-678*
* (opłata według taryfy operatora)
http://www.samsung.com/pl/support/
GERMANY
06196 77 555 66 *HHP
06196 77 555 77 *OTH
www.samsung.com/de/support
DD68-00191L-00
DW9000M_DD68-00191L-00_DE.indd 52
2019-02-28
4:52:33
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising