Samsung NV68N1310BS, NV68N3372BM/EE Owner's manual

Samsung NV68N1310BS, NV68N3372BM/EE Owner's manual
Inbyggd ugn
Användar- och installationsmanual
NV68N3372BM/EE
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 1
2018-12-04 PM 3:45:19
Innehåll
Innehåll
Använda denna manual
3
Smart tillagning
Följande symboler används i denna bruksanvisning:
3
Säkerhetsinstruktioner
3
Manuell tillagning
Automatiska tillagningsprogram
Testrätter
Viktiga säkerhetsföreskrifter
Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)
Autofunktion för energibesparing
3
6
6
Installation
6
Vad som medföljer
Strömanslutning
Montering i skåp
6
7
8
Innan du börjar
9
Första inställningarna
Lukt av ny ugn
Smart säkerhetsmekanism
Tillbehör
Användning
Manöverpanel
Standardinställningar
Tillagningsläge
Automatisk tillagning
Rengöring
Timer
Ljud på/av
9
9
9
10
Underhåll
Rengöring
Byte
Felsökning
Kontrollpunkter
Informationskoder
19
19
23
25
26
26
28
29
29
31
Tekniska specifikationer
31
Bilaga
32
Produktdatablad
32
11
11
11
14
16
17
18
18
2 Svenska
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 2
2018-12-04 PM 3:45:19
Säkerhetsinstruktioner
Tack för att du valde en inbyggnadsugn från SAMSUNG.
Denna bruksanvisning innehåller viktig information om säkerhet och instruktioner
avsedda att vägleda dig vid användning och underhåll av apparaten.
yhnn Ta god tid på dig att läsa denna bruksanvisning innan du använder ugnen och
behåll denna bok för framtida referens.
Installationen av denna ugn måste utföras av en behörig elektriker. Installatören ansvarar
för anslutning av apparaten till strömförsörjningen med beaktande av tillämpliga
säkerhetsrekommendationer.
Följande symboler används i denna bruksanvisning:
VARNING!
Farlig och osäker hantering kan resultera i allvarliga personskador, dödsfall och/eller
skada på egendom.
VAR FÖRSIKTIG!
Farliga eller osäkra åtgärder som kan leda till personskada och/eller skada på egendom.
OBS!
Användbara tips, rekommendationer eller information som hjälper användare att hantera
produkten.
Viktiga säkerhetsföreskrifter
VARNING!
Den här enheten är inte avsedd att användas av några
personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, psykisk eller
mental förmåga, eller avsaknad av erfarenhet och kunskap,
om personen eller personerna inte har någon som övervakar
och instruerar angående enhetsanvändningen av en person
som ansvarar för deras säkerhet.
Barn ska övervakas av en vuxen så att de inte leker med
apparaten.
Åtgärden för bortkoppling måste integreras i det fasta
kablaget i enlighet med kablagereglerna.
Det ska gå att koppla bort enheten från strömförsörjningen
efter installationen. Urkoppling blir enkel genom att ha
kontakten åtkomlig eller genom att integrera en strömbrytare
i det fasta kablaget i enlighet med kablagereglerna.
Om strömkabeln skadas måste den bytas ut av tillverkaren,
en servicetekniker eller liknande kvalificerad person för att
undvika fara.
Använda denna manual
Använda denna manual
Svenska 3
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 3
2018-12-04 PM 3:45:19
Säkerhetsinstruktioner
Säkerhetsinstruktioner
Fästmetoden som anges ska inte vara lim då detta inte anses
vara en tillförlitlig fästmetod.
Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre
och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental
förmåga eller utan erfarenhet och kunskap om de har
övervakats eller instruerats i att använda apparaten på ett
säkert sätt och förstår riskerna i samband med att använda
apparaten. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och
användarunderhåll ska inte utföras av barn utan övervakning.
Förvara apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn som
är yngre än 8 år.
Apparaten blir varm under användning. Omsorg bör vidtas
för att undvika att röra värmeelementen inuti ugnen.
VARNING: Delar som är lättåtkomliga kan bli heta under
användning. Små barn ska hållas på avstånd.
Använd inte slipmedel eller vassa metallskrapor för att
rengöra ugnens glas eftersom det kan repa ytorna, vilket kan
leda till att glaset spricker.
Om enheten har en rengöringsfunktion, måste spill avlägsnas
före rengöring och inga verktyg får lämnas i ugnen under
ång- eller självrengöring. Rengöringsfunktionen beror på
modellen.
Om den här enheten har en rengöringsfunktion kan ytorna
bli hetare än vanligt under rengöringsprocessen och barn ska
hållas på avstånd. Rengöringsfunktionen beror på modellen.
Använd bara rekommenderad termometer för den här ugnen.
(Endast modeller med termometer)
Ångrengörare får inte användas.
VARNING: Utrustningen ska vara helt avstängd vid byte av
lampa för att undvika risk för elektriska stötar.
För att undvika överhettning får apparaten inte installeras
bakom en dekorativ lucka.
VARNING: Enheten och dess åtkomliga delar kan bli heta
under användning. Omsorg bör vidtas för att undvika att röra
värmeelementen. Barn under 8 år ska inte använda apparaten
utan ständig övervakning.
VAR FÖRSIKTIG: Tillagningsprocessen måste övervakas. En
kort tillagningsprocess måste övervakas kontinuerligt.
Luckan eller den yttre ytan kan bli varm när enheten
används.
Temperaturen på åtkomliga ytor kan vara hög när enheten
används. Ytorna blir varma under användning.
4 Svenska
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 4
2018-12-04 PM 3:45:19
VAR FÖRSIKTIG!
Om ugnen har skadats under transport får den inte anslutas.
Denna apparat får endast anslutas till strömförsörjningen av en särskilt behörig
elektriker.
Vid problem med eller skada på apparaten ska du inte försöka använda den.
Reparationer får endast utföras av en behörig elektriker. En felaktigt utförd reparation
kan leda till allvarliga skador på dig själv och andra. Om din ugn behöver repareras ska
du kontakta ett SAMSUNG-servicecenter eller din återförsäljare.
Vid tillagning ska du vara försiktig då du öppnar ugnsluckan, eftersom het luft och ånga
snabbt strömmar ut.
Vid tillagning av rätter som innehåller alkohol kan alkoholen dunsta vid höga
temperaturer och ångan kan fatta eld om den kommer i kontakt med ugnens heta delar.
För din säkerhet ska du inte använda ång- eller högtrycksapparater för rengöring.
Barn ska hållas på säkert avstånd när ugnen används.
Frysta livsmedel, t.ex. pizza, ska tillagas på det stora gallret. Om bakplåten används kan
den deformeras på grund av de stora temperaturskillnaderna.
Häll inte vatten i ugnens botten när den är het. Detta kan orsaka skada på den
emaljerade ytan.
Ugnsluckan ska vara stängd under tillagning.
Lägg inte aluminiumfolie i botten av ugnen och placera inte bakplåtar eller formar på
den. Aluminiumfolie blockerar värmen, vilket kan orsaka skador på den emaljerade ytan
och därmed leda till dåliga tillagningsresultat.
Säkerhetsinstruktioner
För in gallret på plats med de
utskjutande delarna (stoppar på
båda sidor) framåt så att gallret
stöder vilopositionen för stora
mängder.
Fruktjuicer efterlämnar fläckar som kan bli permanenta på ugnens emaljerade ytor.
Vid tillagning av mycket mjuka kakor ska ett djupt kärl användas.
Elektriska ledningar och kablar får inte komma i kontakt med ugnen.
Ställ inte eldfasta lergods på den öppna ugnsluckan.
Ugnen ska anslutas till strömförsörjningen med en godkänd kretsbrytare eller säkring.
Använd aldrig grenuttag eller förlängningssladdar.
Håll barn borta från luckan när du öppnar eller stänger den, eftersom de kan slå sig på
luckan eller fastna med fingrarna i den.
Apparatens strömförsörjning ska kopplas från vid reparation eller rengöring.
Du ska inte kliva på, sitta på eller placera tunga föremål på luckan.
Var försiktig vid anslutning av elektrisk utrustning till uttag i närheten av ugnen.
Öppna inte luckan med onödigt mycket kraft.
Om apparaten har en ång- eller varmluftstillagningsfunktion ska du inte använda den när
vattentillförselenheten är skadad. (Endast för modeller med ång- eller varmluftsfunktion)
VARNING! Koppla inte ur apparaten från strömmen efter att tillagningsprocessen är klar.
VARNING! Låt inte luckan stå öppen när ugnen är på.
Om enheten är skadad eller har sprickor ska du inte använda den utan kontakta närmaste
servicecenter. (Endast för modeller med ång- eller varmluftsfunktion)
Denna ugn är endast avsedd för tillagning av mat för hushållsanvändning.
Under användning blir ugnens inre ytor tillräckligt heta för att orsaka brännskador. Rör
inte vid värmeelementen eller ugnens inre ytor förrän de har svalnat.
Förvara aldrig antändbara material i ugnen.
Ugnens ytor blir heta när apparaten används vid hög temperatur under en längre tid.
Svenska 5
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 5
2018-12-04 PM 3:45:19
Säkerhetsinstruktioner
Installation
Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska
produkter)
(Gäller i länder med separata insamlingssystem)
Installation
Denna symbol på produkten, tillbehören och i manualen anger att
produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset,
USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall
när de kasseras. Dessa föremål bör hanteras separat för
ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna för att förhindra fara
för hälsa och miljö.
Hushållsanvändare bör kontakta återförsäljaren som sålt produkten
eller kommunen för vidare information om var och hur produkten
och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna
villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören
bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.
Besök samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_
corner.html om du vill veta mer om Samsungs miljöengagemang och om produktspecifika
lagenliga skyldigheter (t.ex. REACH).
Installation
VARNING!
Den här ugnen får endast anslutas av en kvalificerad tekniker. Installatören ansvarar
för att ansluta ugnen till strömkällan och att följa de säkerhetsregler som gäller i ditt
område.
Vad som medföljer
Kontrollera att alla delar och tillbehör medföljer i produktens förpackning. Om du har
problem med ugnen eller tillbehören ska du kontakta ett lokalt Samsung-kundcenter eller
återförsäljaren.
En överblick över ugnen
01
02
Autofunktion för energibesparing
• Om ingen användarinmatning görs under en viss tid medan apparaten är på slutar
apparaten att fungera och försätts i standby-läge.
• Belysning: Vid matlagning kan du släcka lampan genom att trycka in knappen för
belysning. För att förbruka mindre energi stängs ugnens belysning av några minuter
efter att tillagningsprogrammet påbörjats.
03
01 Manöverpanel
02 Luckhandtag
03 Lucka
6 Svenska
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 6
2018-12-04 PM 3:45:19
Strömanslutning
Tillbehör
Med ugnen medföljer flera tillbehör som hjälper dig att förbereda olika typer av mat.
L
Galler
Gallerinlägg*
Bakplåt*
N
01 02 03
Universalplåt*
Grill- och shaslikspett*
Extra djup plåt*
Teleskopiska falsar*
Grillspett*
Märkström (A)
Minsta tvärsnittsyta
10 < A ≤ 16
1,5 mm2
16 < A ≤ 25
2,5 mm2
Installation
01 BRUN eller SVART
02 BLÅ eller VIT
03 GUL och GRÖN
Anslut ugnen till ett eluttag. Om inget
vägguttag är tillgängligt på grund av gränser
för tillåten spänning ska du använda en
flerpolig brytare (med minst 3 mm utrymme
mellan) för att uppfylla säkerhetskraven.
Använd en tillräckligt lång strömkabel som
stöder specifikationen H05 RR-F eller H05 VV-F,
min. 1,5–2,5 mm².
Kontrollera utgångsspecifikationerna på
dekalen som sitter på ugnen.
Öppna den bakre luckan på ugnen med en
skruvmejsel och skruva bort skruvarna på
slangklämman. Anslut sedan strömkablarna till
rätt anslutningspol.
( )-polen är avsedd för jord. Anslut först den
gulgröna kabeln (jord), som måste vara längre
än de andra. Om du använder en stickkontakt
måste stickkontakten vara åtkomlig efter
att ugnen har installerats. Samsung är inte
ansvarigt för olyckor på grund av avsaknad av
eller felaktig jord.
Stektermometer*
OBS!
Tillgänglighet för tillbehör markerade med en asterisk (*) beror på ugnsmodell.
VARNING!
Kliv inte på och vrid inte på kablarna under installation och håll dem borta från de
värmeavgivande delarna på ugnen.
Svenska 7
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 7
2018-12-04 PM 3:45:20
Installation
Montering i skåp
Om ugnen installeras inbyggd i ett skåp måste skåpets plastytor och adhesiva delar tåla
temperaturer i enlighet med EN 60335. Samsung är inte ansvarigt för skada på möbler
på grund av ugnens värmeavgivning.
Ugnen måste vara ordentligt ventilerad. Utrymmet för ventilation bör vara 50 mm mellan
det nedre hyllplanet och bärande vägg. Om du installerar ugnen under en häll ska du
följa hällens installationsinstruktioner.
A
Inbyggd i skåp (mm)
B
C
D
A
Minst 550
B
Minst 560
C
Minst 50
D
Min. 590 – Max. 600
E
Minst 460 x Minst 50
Måttkrav för installation
OBS!
Installation
Ugn (mm)
B
C
A
D
E
L
K
G
F
J
Det inbyggda skåpet måste ha ventiler (E) för
att ventilera värme och cirkulera luften.
E
A
560
G
Max. 506
B
175
H
Max. 494
C
370
I
21
D
Max. 50
J
549
E
595
K
572
F
595
L
550
Under diskho (mm)
A
B
H
I
D
A
Minst 550
B
Minst 560
C
Minst 600
D
Minst 460 x Minst 50
C
OBS!
Det inbyggda skåpet måste ha ventiler (D) för
att ventilera värme och cirkulera luften.
8 Svenska
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 8
2018-12-04 PM 3:45:21
Innan du börjar
Första inställningarna
Montering av ugnen
Se till att lämna ett utrymme (A) på minst 5 mm
mellan ugnen och varje sida av skåpet.
När du slår på ugnen för första gången visas standardtiden ”12:00” på skärmen och
timsymbolen (”12”) blinkar. Gör följande för att ställa in aktuell tid.
1. Med timsymbolen blinkandes ska du vrida
på inställningsratten (ratten på höger sida)
för att ställa in timmen och sedan trycka på
OK för att flytta till minutsymbolen.
A
För in ugnen helt och hållet i skåpet och fixera
den på båda sidorna med hjälp av de två
skruvarna.
För att ändra aktuell tid efter denna första
inställning ska du hålla ner knappen
i
3 sekunder och följa stegen ovan.
Innan du börjar
2. Med minutsymbolen blinkandes ska du vrida
på inställningsratten för att ställa in minuten
och sedan trycka på OK.
Lukt av ny ugn
När installationen är klar ska du ta bort skyddsfilmen, tejpen och annat
förpackningsmaterial samt ta ut medföljande tillbehör ur ugnen. För att ta ur ugnen ur
skåpet ska du först koppla bort strömförsörjningen till ugnen och sedan skruva bort två
skruvar på båda sidorna om ugnen.
VARNING!
Ugnen måste ha ventilation för att fungera normalt. Blockera under inga omständigheter
ventilationen.
OBS!
Ugnens verkliga utseende kan variera mellan olika modeller.
Innan ugnen används första gången ska den rengöras invändigt för att avlägsna lukten
av ny ugn.
1. Ta bort alla tillbehör ur ugnen.
2. Kör ugnen med varmluft på 200 °C eller traditionellt på 200 °C under en timmes tid.
Det förbränner eventuella rester från tillverkningen.
3. När du är klar ska du stänga av ugnen.
Smart säkerhetsmekanism
Om du öppnar dörren när ugnen är igång tänds ugnens lyse och både fläkten och
värmeelementen slutar att fungera. Detta är för att undvika fysiska skador som
brännskador samt för att undvika onödig energiförlust. När detta inträffar ska du stänga
luckan. Ugnen fortsätter att fungera normalt eftersom detta inte är ett problem med
systemet.
Svenska 9
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 9
2018-12-04 PM 3:45:21
Innan du börjar
Tillbehör
Grillspett*
Det roterande grillspettet kan användas för att grilla mat som
exempelvis kyckling. Använd endast det roterande grillspettet
i enkelt läge på nivå 3 där grillspetsadaptern finns. Skruva bort
grillspettets handtag för att avlägsna under grillning.
Grill- och
shaslikspett*
Sätt plåten i gallerposition 1 för att samla in köttsaften, eller längst
ned i ugnen för en stor köttbit. Vi rekommenderar att grillspettet
används för köttstycken på mindre än 1,5 kg.
1. Stick in grillspettet i köttet. Handtaget kan skruvas mot den
trubbiga änden för att göra det enklare att skjuta in grillspettet.
2. Lägg förvälld potatis och grönsaker runt köttet.
3. Placera vaggan på mitthyllan med den ”V”-formade delen riktad
framåt. Vila spettet på vaggan med den spetsiga änden riktad
bakåt och skjut försiktigt in det tills spettets ände förs in i
vridmekanismen på ugnens baksida. Spettets trubbiga ände
måste vila på den ”V”-formade delen. (Det finns två tungor på
spettet som ska vara närmast ugnsluckan så att spettet inte
glider framåt. Tungorna håller även fast handtaget.)
4. Skruva loss handtaget före tillagning.
5. Skruva fast handtaget när tillagningen är klar för att hjälpa till
att avlägsna grillspettet från vaggan.
Första gången du använder ugnen ska alla tillbehör rengöras med varmt vatten,
diskmedel och en mjuk, ren trasa.
05
04
03
02
01
Innan du börjar
01 Nivå 1
03 Nivå 3
05 Nivå 5
02 Nivå 2
04 Nivå 4
• Sätt i tillbehören i rätt position inuti ugnen.
• Tillåt minst 1 cm utrymme från tillbehöret och
ugnens botten och från något annat tillbehör.
• Var försiktig när du tar ut matkärl eller
tillbehör ur ugnen. Varma maträtter kan
orsaka brännskador.
• Tillbehören kan deformeras när de värms upp.
När de har svalnat återfår de sin ursprungliga
form och sitt ursprungliga utseende och
prestanda.
Grundläggande användning
För bättre matlagningsupplevelse bör du bekanta dig med hur varje tillbehör används.
Galler
Gallret är till för att grilla och steka. Sätt in gallret på plats med de
utskjutande delarna (stopp på båda sidor) framåt
Gallerinlägg*
Gallerinlägget används i kombination med plåten för att förhindra
att vätska droppar ned på ugnens botten.
Bakplåt*
Bakplåten (djup: 20 mm) används för att baka bakelser, kakor och
andra bakverk. Sätt in den med den lutande delen framåt.
Universalplåt*
Universalplåten (djup: 30 mm) används för tillagning och stekning.
Använd gallerinlägget för att undvika att vätska droppar på ugnens
botten.
Sätt in den med den lutande delen framåt.
Extra djup plåt*
Extra djupa plåten (djup: 50 mm) används för att steka med eller
utan grillinlägget. Sätt in den med den lutande delen framåt.
Stektermometer*
Stektermometern mäter temperaturen i köttstycket som ska tillagas.
Använd bara stektermometern som levereras med din ugn.
VARNING!
Se till att grillspettets handtag sitter ordentligt.
Var försiktig när du använder grillspettet. Gafflarna och nålarna är
spetsiga och vassa vilket kan orsaka fysiska skador!
För att undvika brännskador ska du använda skyddshandskar för
att ta bort grillspetten eftersom de är mycket heta.
Teleskopiska
falsar*
Använd brickan med teleskopiska falsar för att föra in plåten på
följande sätt:
1. Dra ut brickan med falsar ur ugnen.
2. Lägg plåten på brickan med falsar och skjut in brickan i ugnen.
3. Stäng ugnsluckan.
OBS!
Tillgänglighet för tillbehör markerade med en asterisk (*) beror på ugnsmodell.
10 Svenska
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 10
2018-12-04 PM 3:45:22
Användning
Manöverpanel
Standardinställningar
Frontpanelen går att få i flera olika material och färger. Ugnens verkliga utseende kan
ändras utan föregående meddelande för att förbättra ugnens kvalitet.
Det är vanligt att ändra standardtemperaturen och/eller tillagningstiden för alla
tillagningslägen. Följ stegen nedan för att justera temperaturen och/eller tillagningstiden
för valt tillagningsläge.
Temperatur
01
02 03 04 05 06 07
08
09
Vrid för att välja ett tillagningsläge eller en funktion.
02 Temperatur
Används för att ställa in temperaturen.
03 Tillagningstid
Tryck för att ställa in tillagningstiden.
04 Timer
Med timern kan du kontrollera tiden eller tid kvar under tillagning.
05 OK
Tryck för att bekräfta dina inställningar.
06 Tillbaka
Avbryt aktuella inställningar och återgå till huvudskärmen.
07 Ugnslampa
Tryck på den här knappen för att slå på eller av den invändiga
lampan.
Ugnslampan tänds automatiskt när ugnen startas. Efter en viss tids
inaktivitet slocknar den för att spara energi.
Barnlås: Barnlås inaktiverar alla kontroller för att undvika olyckor.
Men du kan slå av genom att vrida lägesväljaren till av. Håll
den intryckt i 3 sekunder för att aktivera och håll den intryckt i
3 sekunder igen för att inaktivera låset på kontrollpanelen.
barnlås)
08 Skärm
Visar nödvändig information om valda lägen och inställningar.
09 Inställningsratt Använd inställningsratten för att:
• Ställa in tillagningstiden eller temperaturen.
• Välja ett underobjekt från menyerna på översta nivån: Rengöring,
Automatisk tillagning, Specialfunktion eller Grill.
• Välja en portionsstorleken för program med Automatisk
tillagning.
2. Vrid inställningsratten för att ställa in önskad
temperatur.
3. Tryck på OK för att bekräfta dina ändringar.
Användning
01 Lägesväljaren
(
1. Vrid på lägesväljaren för att välja ett läge
eller en funktion. Standardtemperaturen för
varje val visas.
OBS!
Om du inte gör några ytterligare inställningar inom några sekunder börjar ugnen
tillagning automatiskt med standardinställningarna.
För att ändra den inställda temperaturen ska du trycka på knappen
och följa stegen
ovan.
Svenska 11
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 11
2018-12-04 PM 3:45:22
Användning
Tillagningstid
Sluttid
Användning
1. Vrid på lägesväljaren för att välja ett läge
eller en funktion.
1. Vrid på lägesväljaren för att välja ett läge
eller en funktion.
2. Tryck på knappen
och vrid sedan
inställningsratten för att ställa in en önskad
tid.
Du kan ställa in tiden till max 23 timmar och
59 minuter.
2. Tryck två gånger på knappen
och vrid
sedan på inställningsratten för att ställa in
en önskad sluttid.
3. Alternativt kan du även senarelägga
sluttiden för din tillagning till önskad
tid. Tryck på knappen
och använd
inställningsratten för att ställa in en
slutpunkt. Se Senarelägga slut för mer
information.
3. Tryck på OK för att bekräfta dina ändringar.
4. Tryck på OK för att bekräfta dina ändringar.
OBS!
• Om du vill kan du tillaga utan att ställa in sluttiden. I detta fall börjar ugnen att tillaga
på inställda temperaturer utan tidsinformation och du måste stoppa ugnen manuellt när
tillagningen är klar.
• För att ändra den inställda sluttiden ska du trycka två gånger på knappen
och följa
stegen ovan.
OBS!
• Om du vill kan du tillaga utan att ställa in tillagningstiden. I detta fall börjar ugnen
att tillaga på inställda temperaturer utan tidsinformation och du måste stoppa ugnen
manuellt när tillagningen är klar.
• För att ändra den inställda tillagningstiden ska du trycka på knappen
och följa
stegen ovan.
12 Svenska
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 12
2018-12-04 PM 3:45:22
Senarelagt slut
Rensa tillagningstiden
Senarelagt slut är utformat för att göra matlagningen bekvämare.
Du kan rensa tillagningstiden. Detta är användbart om du vill stoppa ugnen manuellt när
som helst under processen.
Exempel 1
Föreställ dig att du väljer ett recept som tar en timme klockan 14:00 och vill att ugnen
ska vara färdig med tillagningen klockan 18:00. Ställ in sluttiden genom att ändra Klart
klockan till 18:00. Ugnen startar tillagningen klockan 17:00 och blir klar 18:00, så som
du har angett.
Aktuell tid: 14:00
Ställ in tillagningstid: 1 timme
1. Tryck på knappen
medan ugnen används
för tillagning för att visa återstående
tillagningstid.
Ställ in Senarelagd sluttid:
18:00
2. Vrid inställningsratten för att ställa in
tillagningstiden till ”00:00”. Alternativt kan
du trycka på .
Ugnen startar tillagningen klockan 17:00 och blir automatiskt klar klockan 18:00.
15:00
16:00
17:00
3. Tryck på OK. Ugnen fortsätter att tillaga på
inställda temperaturer utan tidsinformation.
18:00
Exempel 2
Aktuell tid: 14:00
Ställ in tillagningstid: 2 timme
Ställ in Senarelagd sluttid:
17:00
Ugnen startar tillagningen klockan 15:00 och blir automatiskt klar klockan 17:00.
14:00
15:00
16:00
17:00
Användning
14:00
OBS!
Om du har avbrutit tillagningstiden måste du stoppa ugnen manuellt när tillagningen är
klar.
18:00
VAR FÖRSIKTIG!
Förvara inte tillagad mat för länge i ugnen. Maten kan förstöras.
Svenska 13
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 13
2018-12-04 PM 3:45:23
Användning
Rensa sluttiden
3. Alternativt kan du vrida lägesväljaren till ”
”.
Du kan rensa sluttiden. Detta är användbart om du vill stoppa ugnen manuellt när som
helst under processen.
1. Tryck två gånger på knappen
ugnen används för tillagning.
medan
Tillagningsläge
1. Vrid på lägesväljaren för att välja ett läge
eller en funktion.
2. Vrid på inställningsratten för att ställa in
sluttiden till aktuell tid. Alternativt kan du
trycka på .
2. Ställ in tillagningstiden och/eller
temperaturen vid behov.
Mer information finns i Vanliga inställningar.
Användning
3. Tryck på OK. Ugnen fortsätter att tillaga på
inställda temperaturer utan tidsinformation.
Ugnen börjar att förvärmas med ikonen
tills innertemperaturen når den önskade
temperaturen.
Förvärmning rekommenderas för alla
tillagningslägen förutom om annat anges i
matlagningsguiden.
OBS!
Om du har avbrutit sluttiden måste du stoppa ugnen manuellt när tillagningen är klar.
Avbryta tillagningen
1. Medan tillagning pågår ska du trycka på
.
OBS!
Du kan ändra tillagningstiden och/eller temperatur under tillagningen.
2. Tryck på OK för att avbryta tillagningen.
14 Svenska
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 14
2018-12-04 PM 3:45:23
Tillagning med stektermometern
VARNING!
Stektermometern mäter temperaturen i köttstycket som ska tillagas. När temperaturen
når måltemperaturen, stannar ugnen och slutar tillaga maten.
• Använd bara stektermometern som levereras med din ugn.
• Du kan inte ställa in tillagningstiden om stektermometern är isatt.
1. Sätt i spetsen på stektermometern i mitten
av köttet som ska tillagas. Se till att
gummihandtaget inte sätts i köttet.
• För att undvika skada ska du inte använda stektermometern med grillspettet.
• När tillagningen är klar blir stektermometern väldigt varm. Använd grytlappar när du
tar ut maten för att undvika brännskador.
OBS!
Inte alla lägen stöder stektermometern. Om du använder stektermometern i lägen som
inte är avsedda för det, blinkar indikatorn för aktuellt läge. Om det händer ska du ta ur
stektermometern omedelbart.
Tillagningslägen
2. Anslut sondens kontakt i uttaget på
den vänstra sidan. Se till att du ser
Varmluft
Temperaturintervall (°C)
Föreslagen temperatur (°C)
30-250
170
Det bakre värmesystemet genererar värme som fördelas
jämnt med fläkten för varmluft. Använd det här läget för att
baka och steka på flera nivåer samtidigt.
30-250
3. Välj tillagningsläge och temperatur.
4. Tryck på knappen
igen och vrid
sedan inställningsratten för att ställa in
termometertemperaturen (30-99 °C).
• Tillagningen stoppas när köttemperaturen
når inställd temperatur.
5. Tryck på OK för att starta tillagningen.
Ugnen spelar upp en melodi och avslutar
tillagningen när köttets invändiga
temperatur når angiven temperatur.
Eko-varmluft
170
Användning
stektermometerns indikator ( ) med den
aktuella temperaturen i köttets mitt på
skärmen.
Läge
Eko-varmluft använder optimerade värmesystem för att spara
energi under tillagning. Tillagningstiderna blir lite längre,
men resultatet blir detsamma. Observera att det här läget inte
stöder förvärmning.
OBS!
Eko-varmluftlägets uppvärmningssätt har använts för att
fastställa energiklassen i enlighet med EN60350-1
40-250
Övervärme +
Varmluft
190
Det övre värmesystemet genererar värme som fördelas jämnt
med fläkten för varmluft. Använd det här läget för stekning
med en krispig yta (t.ex. krispig yta eller lasagne).
Svenska 15
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 15
2018-12-04 PM 3:45:24
Användning
Läge
Undervärme +
Varmluft
Temperaturintervall (°C)
Föreslagen temperatur (°C)
40–250
190
Det nedre värmesystemet genererar värme som fördelas
jämnt med fläkten för varmluft. Använd det här läget för
pizza, bröd eller kakor.
80–200
Förstekning
160
2. Vrid inställningsratten för att välja ett
program och tryck sedan på OK. Det
tillgängliga viktintervallet (portionsstorlek)
visas för dig.
200
Användning
3. Vrid inställningsratten för att ställa in
portionsstorleken och tryck sedan på OK för
att påbörja tillagningen.
190
240
Den stora grillen genererar värme. Använd det här läget för
att bryna matens yta (t.ex. kött, lasagne eller gratänger).
100-250
Eko-grill
.
Undervärmesystemet genererar värme. Använd det här läget i
slutet vid bakning eller tillagning för att bryna undersidan på
pajer eller pizza.
100-250
Stor grill
1. Vrid på lägesväljaren för att välja
Värmen kommer genom de övre och nedre värmesystemen.
Den här funktionen ska användas för vanlig bakning och
stekning av nästan alla typer av maträtter.
100–230
Undervärme
För oerfarna kockar erbjuder ugnen totalt 20 automatiska tillagningsrecept. Utnyttja
denna funktion för att spara tid eller lära dig snabbare. Tillagningstiden och
temperaturen justeras enligt det valda programmet och portionsstorleken.
Professionell förstekning kör en automatisk cykel med
förvärmning tills ugnens temperatur når 220 °C. Sedan börjar
det övre värmesystemet och varmluftsfläkten att fungera för
att bryna mat, t.ex. kött. Efter att det är brynt lagas det på låg
temperatur. Använd det här läget för nötkött, fågel eller fisk.
30-250
Traditionell
Automatisk tillagning
240
Värme alstras från det lilla grillområdet. Den här funktionen
ska användas för mindre rätter som kräver mindre värme,
exempelvis fisk och fyllda baguetter.
OBS!
• Vissa av alternativen i programmen för automatisk tillagning inkluderar förvärmning.
För de alternativen visas förvärmningens förlopp. Placera maten i ugnen efter att
ljudsignalen för förvärmning hörs. Tryck sedan på Tillagningstid när du vill starta
automatisk tillagning.
• Mer information finns i avsnittet med program för automatisk tillagning i den här
bruksanvisningen.
16 Svenska
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 16
2018-12-04 PM 3:45:25
Rengöring
4. Använd en torr trasa för att göra rent inuti
ugnen.
Två rengöringslägen finns tillgängliga. Dessa funktioner sparar tid åt dig eftersom du inte
behöver göra rent ugnen manuellt. Den återstående tiden visas på skärmen under denna
process.
Funktion
C1
C2
Ångrengöring
Pyro-rengöring
Instruktioner
Detta är användbart för att rengöra lättare nedsmutsning
med ånga.
Den pyrolytiska funktionen är en termisk rengöring med hög
temperatur.
Den bränner bort feta matrester för att underlätta manuell
rengöring.
Ångrengöring
1. Häll 400 ml vatten i botten på ugnen och
stäng ugnsluckan.
2. Vrid på lägesväljaren för att välja
.
3. Vrid på inställningsratten för att välja C 1
(Ångrengöring) och tryck sedan på OK för att
starta rengöringen.
Ångrengöring körs i 26 minuter.
Öppna inte luckan förrän cykeln är klar. Vattnet inuti ugnen är mycket varmt och kan
orsaka brännskador.
OBS!
• Vi rekommenderar att ta bort envist smuts manuellt med rengöringsmedel innan
ångrengöring aktiveras om ugnen är mycket nedsmutsad av fett, t.ex. efter ugnstekning
eller grillning.
• Lämna ugnsluckan på glänt när cykeln är klar. Detta för att låta den emaljerade ytan
inuti torka ordentligt.
• Medan ugnen är varm invändigt aktiveras inte automatisk rengöring. Vänta tills ugnen
har svalnat och försök igen.
• Häll inte vatten i botten med kraft. Gör det försiktigt. Annars svämmar vattnet över på
framsidan.
Användning
Detta är användbart för att rengöra lättare nedsmutsning med ånga.
VARNING!
Pyro-rengöring
Den pyrolytiska funktionen är en termisk rengöring med hög temperatur. Den bränner
bort feta matrester för att underlätta manuell rengöring.
1. Ta bort alla tillbehör inklusive sidogallren
och torka bort stora orenheter manuellt från
ugnens insida. Annars kan de ge upphov till
lågor under rengöringscykeln, vilket i sin tur
kan leda till brand.
2. Vrid på lägesväljaren för att välja
.
Svenska 17
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 17
2018-12-04 PM 3:45:26
Användning
3. Vrid på inställningsratten för att välja Pyrorengöring (C 2) och tryck sedan på OK.
Timer
Med timern kan du kontrollera tiden eller tid kvar under tillagning.
1. Tryck på
4. Använd inställningsratten för att välja en
rengöringstid bland 3 nivåer: 1 timme 50
minuter, 2 timmar 10 minuter och 2 timmar
30 minuter.
5. Tryck på OK för att starta rengöringen.
.
2. Vrid inställningsratten för att ställa in önskad
tid och tryck sedan på OK.
Du kan ställa in tiden till max 23 timmar och
59 minuter.
6. När den är klar ska du vänta tills att ugnen
har svalnat och sedan torka av luckan längs
med kanterna med en fuktig trasa.
Användning
Ljud på/av
VAR FÖRSIKTIG!
• Rör inte vid ugnen eftersom den blir väldigt varm under cykeln.
• Håll barn borta från ugnen för att undvika olyckor.
• När cykeln är klar ska du inte slå av strömmen medan kylfläkten är igång för att kyla
ner ugnen.
• Om du vill stänga av ljudet håller du
intryckt i 3 sekunder.
• Om du vill slå på ljudet ska du hålla den
intryckt igen i 3 sekunder.
OBS!
• När cykeln startar blir ugnen varm inuti. Av säkerhetsskäl låses luckan. Luckan låses
upp när cykeln är klar och ugnen har svalnat.
• Se till att du tömmer ugnen innan du gör rent den. Tillbehör kan deformeras på grund
av höga temperaturer inuti ugnen.
18 Svenska
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 18
2018-12-04 PM 3:45:26
Smart tillagning
Manuell tillagning
Bakning
Vi rekommenderar att du förvärmer ugnen för bästa resultat.
VARNING gällande akrylamid
Akrylamid produceras när mat med stärkelse tillagas, t.ex. chips, pommes frites och bröd
och kan orsaka hälsoproblem. Det rekommenderas att denna typ av mat tillagas i låg
temperatur för att undvika övertillagning, att de steks för mycket eller att de bränns.
OBS!
• Förvärmning rekommenderas för alla tillagningslägen förutom om annat anges i
matlagningsguiden.
• När du använder Eko-grill ska du placera maten i tillbehörsplåtens mitt.
Tillbehörsråd
Tillbehör
Nivå
Sockerkaka
Galler,
Ø 25–26 cm form
Tigerkaka
Bakelse
Temp. (°C)
Tid (min.)
2
160–170
35–40
Galler, Gugelhupfplåtform
3
175–185
50–60
Galler,
Ø 20 cm tårtform
3
190–200
50–60
Universalplåt
2
160–180
40–50
Smulpaj
Galler, 22–24 cm
ugnsform
3
170–180
25–30
Scones
Universalplåt
3
180–190
30–35
Lasagne
Galler, 22–24 cm
ugnsform
3
190–200
25–30
Maränger
Universalplåt
3
80–100
100–150
Sufflé
Galler,
suffléformar
3
170–180
20–25
Äppelkaka
Universalplåt
3
150–170
60–70
Hembakad pizza,
1–1,2 kg
Universalplåt
2
190–210
10–15
Frysta, fyllda
snacks
Universalplåt
2
180–200
20–25
Galler, 22–24 cm
ugnsform
2
180–190
25–35
Jäst kaka på plåt
med smulpaj
Ostpaj
Uppvärmningstyp
Smart tillagning
Ugnen levereras med ett annat antal eller typ av tillbehör. Du kanske tycker att vissa
tillbehör saknas i tabellen nedan. Även om du inte har tillgång till de exakta tillbehören
som anges i denna matlagningsguide kan du dock följa receptet med vad du redan har
och uppnå samma resultat.
• Bakplåten och universalplåten är utbytbara.
• Vid tillagning av fet mat rekommenderar vi att sätta en plåt under gallret för att samla
upp oljerester. Om gallerinsatsen följde med din ugn kan du använda den tillsammans
med plåten.
• Om universalplåten eller den extra djupa plåten, eller båda, följde med din ugn är det
bättre att använda den som är djupast för tillagning av fet mat.
Mat
Svenska 19
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 19
2018-12-04 PM 3:45:26
Smart tillagning
Mat
Äppelpaj
Kyld pizza
Tillbehör
Nivå
Galler,
Ø 20 cm form
2
Universalplåt
3
Uppvärmningstyp
Temp. (°C)
Tid (min.)
160–170
65–75
180–200
5–10
Stekning
Mat
Tillbehör
Nivå
Uppvärmningstyp
Temp. (°C)
Tid (min.)
Kött (nöt/gris/lamm)
Smart tillagning
Ryggbiff,
1 kg
Galler +
universalplåt
3
1
160–180
50–70
Benfri
kalvfransyska,
1,5 kg
Galler +
universalplåt
3
1
160–180
90–120
Fläskstek, 1 kg
Galler +
universalplåt
3
1
200–210
50–60
Fläsklägg, 1 kg
Galler +
universalplåt
3
1
160–180
100–120
Lammben med
benet kvar, 1 kg
Galler +
universalplåt
3
1
170–180
100–120
Mat
Tillbehör
Nivå
Grönsaker, 0,5 kg
Galler +
universalplåt
Bakade
potatishalvor,
0,5 kg
Uppvärmningstyp
Temp. (°C)
Tid (min.)
3
1
220–230
15–20
Galler +
universalplåt
3
1
200
45–50
Fiskfilé, bakad
Galler +
universalplåt
3
1
200–230
10–15
Ugnsstekt fisk
Galler +
universalplåt
3
1
180–200
30–40
Grönsaker
Fisk
* Vänd efter halva tiden.
Fågel (kyckling/anka/kalkon)
Hel kyckling,
1,2 kg*
Galler +
universalplåt
3
1
205
80-100
Kycklingdelar
Galler +
universalplåt
3
1
200–220
25–35
Ankbröst
Galler +
universalplåt
3
1
180–200
20–30
Liten kalkon, hel,
5 kg
Galler +
universalplåt
3
1
180–200
120–150
20 Svenska
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 20
2018-12-04 PM 3:45:26
Grillning
Fryst färdig rätt
Vi rekommenderar att du förvärmer ugnen när du använder den stora grillen. Vänd efter
halva tiden.
Mat
Tillbehör
Nivå
Uppvärmningstyp
Temp. (°C)
Tid (min.)
Bröd
Rostat bröd
Varma smörgåsar
Galler
Universalplåt
5
4
240–250
200
2–4
4–8
Nötkött
Mat
Tillbehör
Nivå
Fryst pizza
Galler
Fryst lasagne
Uppvärmningstyp
Temp. (°C)
Tid (min.)
3
200–220
15–25
Galler
3
180–200
45–50
Frysta pommes
frites
Universalplåt
3
220–225
20–25
Frysta kroketter
Universalplåt
3
220–230
25–30
Galler
3
190–200
10–15
Galler +
universalplåt
4
1
230-250
15–20
Fryst grillad
camembert
Burgare*
Galler +
universalplåt
4
1
230-250
15-20
Frysta baguetter
med garnering
Galler +
universalplåt
3
1
190–200
10–15
Frysta fiskpinnar
Galler +
universalplåt
3
1
190–200
15–25
Frysta fiskburgare
Galler
3
180–200
20–35
Griskött
Fläskkotletter
Galler +
universalplåt
4
1
230-250
20-25
Korv
Galler +
universalplåt
4
1
230-250
10–15
Kycklingbröst
Galler +
universalplåt
4
1
230–240
30–35
Kycklingklubbor
Galler +
universalplåt
4
1
230–240
25–30
Smart tillagning
Stek*
Fågel
* Vänd efter 2/3 av tillagningstiden.
Svenska 21
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 21
2018-12-04 PM 3:45:26
Smart tillagning
Förstekning
Det här läget inkluderar en automatisk uppvärmningscykel på upp till 220 °C.
Övervärmaren och varmluftsfläkten används då köttet bryns. Efter det här steget tillagas
maten på låg effekt genom förvalet av låg temperatur. Det sker genom att över- och
undervärmen används. Det här läget passar för köttstekar och kyckling.
Mat
Tillbehör
Nivå
Temp. (°C)
Tid (timmar)
Oxstek
Galler +
universalplåt
3
1
80–100
3–4
Fläskstek
Galler +
universalplåt
3
1
80–100
4–5
Galler +
universalplåt
3
1
80–100
Galler +
universalplåt
3
1
80-100
Lammstek
Ankbröst
3–4
Mat
Tillbehör
Nivå
Temp. (°C)
Tid (min.)
Fryst klyftpotatis,
0,3–0,5 kg
Universalplåt
3
190–210
20-30
Fiskfilé, ugnsstekt,
0,4–0,8 kg
Galler +
universalplåt
3
1
200–220
20-30
Krispiga fiskfiléer,
panerade,
0,4-0,8 kg
Galler +
universalplåt
3
1
200–220
20-30
Rostbiff,
0,8–1,2 kg
Galler +
universalplåt
2
1
180–200
50-70
Rostade grönsaker,
0,4–0,6 kg
Universalplåt
3
200–220
20-30
2–3
Smart tillagning
Eko-varmluft
Det här läget använder det optimerade värmesystemet så att du sparar energi när du
tillagar dina rätter. Tiderna i denna kategori föreslås utan förvärmning före tillagning för
att spara mer energi.
Du kan öka eller minska tillagningstiden och/eller temperaturen efter dina önskemål.
Mat
Tillbehör
Nivå
Temp. (°C)
Tid (min.)
Galler
2
160–180
40-60
Bakad potatis,
0,4–0,8 kg
Universalplåt
2
190–200
50-70
Korvar,
0,3–0,5 kg
Galler +
universalplåt
3
1
160–180
15-25
Frysta pommes
frites, 0,3–0,5 kg
Universalplåt
3
180–200
20–30
Smulpaj,
0,8–1,2 kg
22 Svenska
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 22
2018-12-04 PM 3:45:26
Automatiska tillagningsprogram
Nr
I följande tabell presenteras 20 automatiska program för kokning, stekning och bakning.
Den innehåller kvantiteter, viktangivelser och olika rekommendationer. Tillagningslägen
och -tider har förprogrammerats för att göra det enkelt för dig. Du kommer att hitta
några recept för automatiska program i din instruktionsbok.
Automatiska tillagningsprogram 1 till 8, 18 och 19 inkluderar förvärmning och visar
förvärmningens framsteg. Placera maten i ugnen efter att ljudsignalen för förvärmning
hörs. Tryck sedan på Tillagningstid när du vill starta automatisk tillagning.
VARNING!
A5
Mat
Quiche lorraine
A6
A1
Mat
Potatisgratäng
Vikt (kg)
Tillbehör
Nivå
1,0–1,5
Galler
3
0,8–1,2
A2
Grönsaksgratäng
Sockerkaka
Lasagne
Äppelpaj
Galler
A7
Tigerkaka
A8
Mjuk kaka
2
A9
Rostbiff
Örtstekta
lammkotletter
3
Galler
2
Förbered degen och placera den i en rund gugelhopf- eller
bundtform av metall. Starta programmet och placera formen på
gallrets mitt efter att ljudsignalen för förvärmning hörs.
Galler
2
Förbered degen och placera den i en svart rektangulär
metallform (längd 25 cm). Starta programmet och placera
formen på gallrets mitt efter att ljudsignalen för förvärmning
hörs.
1,1-1,3
Galler +
universalplåt
2
1
Krydda biffen och låt stå i kylskåp i 1 timme.
Placera på gallret med feta sidan uppåt.
0,4-0,6
A 10
Galler
Förbered degen och placera den i en svart rektangulär plåtform
med en diameter på 26 cm. Starta programmet och placera
formen på gallrets mitt efter att ljudsignalen för förvärmning
hörs.
0,9–1,1
2
Tillaga äppelpaj i en 24–26 cm rund bakform av plåt. Starta
programmet och placera formen på gallrets mitt efter att
ljudsignalen för förvärmning hörs.
Galler
0,7–0,8
3
Tillaga hemlagad lasagne med hjälp av en ugnssäker form,
22–24 cm. Starta programmet och placera formen på gallrets
mitt efter att ljudsignalen för förvärmning hörs.
1,2–1,4
A4
Galler
1,2–1,5
Förbered pajdegen och lägg den i en rund pajform med en
diameter på 25 cm. Starta programmet, tillsätt fyllning och
placera formen på gallrets mitt efter att ljudsignalen för
förvärmning hörs.
0,7–0,8
3
Tillaga färsk grönsaksgratäng med hjälp av en ugnssäker form,
22–24 cm. Starta programmet och placera tallriken på gallrets
mitt efter att ljudsignalen för förvärmning hörs.
1,0–1,5
A3
Galler
Nivå
Smart tillagning
Tillaga färsk potatisgratäng med hjälp av en ugnssäker form,
22–24 cm. Starta programmet och placera formen på gallrets
mitt efter att ljudsignalen för förvärmning hörs.
Tillbehör
0,5–0,6
Använd alltid grytlappar när du ska ta ut maten.
Nr
Vikt (kg)
0,6-0,8
Galler +
universalplåt
4
1
Marinera lammkotletter med örter och kryddor och lägg dem
på galler.
Svenska 23
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 23
2018-12-04 PM 3:45:27
Smart tillagning
Nr
Mat
Vikt (kg)
Tillbehör
Nivå
0,9–1,1
Galler +
universalplåt
2
1
1,1-1,3
A 11
Kyckling, hel
Kycklingbröst
Mat
A 17
Frysta pommes
frites
0,6-0,8
Galler +
universalplåt
4
1
0,5-0,7
A 13
Öring
0,3–0,6
0,6–0,9
A 18
Fryst pizza
Smart tillagning
Laxfilé
0,6-0,8
A 15
0,6–0,8
A 16
1,0–1,2
A 19
Hembakad pizza
4
1
Universalplåt
4
0,8–1,0
Universalplåt
Universalplåt
3
0,5–0,6
A 20
Jäsdeg
Galler
3
Universalplåt
2
Förbered hemlagad pizza med jäst deg och lägg den på en plåt.
Vikten inkluderar massan och garnering som sås, grönsaker,
skinka och ost. Starta programmet och för in plåten efter att
ljudsignalen för förvärmning hörs.
0,7–0,8
Skölj och skiva zucchini, aubergine, paprika, lök och
körsbärstomater. Pensla med olja, örter och kryddor. Fördela
jämnt på plåten.
0,6–0,8
Bakade
potatishalvor
Galler +
universalplåt
Nivå
Ställ den frysta pizzan i mitten på det stora gallret. Starta
programmet och för in gallret efter att ljudsignalen för
förvärmning hörs. Den första inställningen är för tunn italiensk
pizza och den andra för tjock pan pizza.
0,8–1,0
Rensa och skölj filéerna eller kotletterna. Placera filéernas
skinnsida uppåt på gallret.
0,4-0,6
Rostade
grönsaker
4
1
Rensa och skölj fisken och placera fiskarna jämte varandra
på gallret. Tillsätt citronsaft, salt och örter inuti fisken. Skär
skinnytan med kniv. Pensla på olja och salt.
0,4–0,6
A 14
Galler +
universalplåt
0,5–0,7
Tillbehör
Fördela pommes frites jämnt på plåten.
Marinera brösten och lägg på gallret.
0,3–0,5
Vikt (kg)
0,3–0,5
Skölj och rensa kycklingen. Pensla kycklingen med olja och
kryddor. Lägg den med bröstsidan nedåt på gallret och vänd
när ett pip hörs från ugnen.
0,4–0,6
A 12
Nr
Galler
2
Förbered degen i en skål och täck med film. Placera på gallrets
mitt. Den första inställningen är för pizza och kakdeg och den
andra för bröddeg.
3
Skär stora potatisar (200 g/st.) i halvor på längden. Placera
med skurna sidan uppåt på plåten och pensla med olivolja,
örter och kryddor.
24 Svenska
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 24
2018-12-04 PM 3:45:27
Testrätter
2. Grillning
Förvärm den tomma ugnen i 5 minuter med hjälp av den stora grillfunktionen.
Enligt standard EN 60350-1
1. Bakning
Rekommendationerna för bakning gäller för en föruppvärmd ugn. Sätt in plåtarna med
den lutande delen framåt.
Typ av
livsmedel
Små mjuka
kakor
Mördegskakor
Äppelpaj
Universalplåt
Universalplåt
Galler +
kakform med löstagbar botten
(mörk beläggning, ø 26 cm)
Tillbehör
Nivå
Varma
smörgåsar på
vitt bröd
Galler
Hamburgare*
(12 st.)
Galler +
universalplåt
(för uppsamling av dropp)
Temp.
(°C)
Tid
(min.)
3
165
25–30
2
160
28-33
* Vänd efter 2/3 av tillagningstiden.
1+4
155
35–40
3. Stekning
1+4
140
35-40
2
160
35–40
Nivå
Uppvärmningstyp
2
160
35–40
1+4
155
45–50
Galler +
2 kakformar med löstagbar
botten* (mörk beläggning,
ø 20 cm)
1 placerad
diagonalt
160
70–80
Universalplåt + galler +
2 kakformar med löstagbar
botten** (mörk beläggning,
ø 20 cm)
1+3
160
80–90
Temp.
(°C)
Tid (min.)
5
250
(max.)
1–2
4
1
250
(max.)
1:a 18-22
2:a 7-10
Temp.
(°C)
Tid (min.)
205
80-100
Typ av
livsmedel
Tillbehör
Nivå
Hel kyckling*
Galler +
universalplåt
(för att fånga upp fett)
3
1
Uppvärmningstyp
Uppvärmningstyp
* Vänd efter halva tiden.
Smart tillagning
Fettfri
sockerkaka
Tillbehör
Typ av
livsmedel
* Två kakor kan läggas på gallret längst bak till vänster och längst fram till höger.
** Två kakor kan läggas i mitten ovanpå varandra.
Svenska 25
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 25
2018-12-04 PM 3:45:27
Underhåll
Rengöring
VARNING!
Kontrollera att ugnen och tillbehören är svala före rengöring.
Använd inte frätande rengöringsmedel, hårda borstar, kökssvampar eller trasor, stålull,
knivar eller andra frätande material.
Borttagning av lucka
Ugnsluckan bör inte avlägsnas vid normal användning, men om den måste tas bort för
t.ex. rengöring, skall dessa instruktioner följas.
VAR FÖRSIKTIG!
Ugnsluckan är tung.
1. Öppna luckan och vrid upp clipsen på de
båda gångjärnen helt.
Ugnens insida
• Rengör ugnens insida med en trasa och ett milt rengöringsmedel eller varmt tvålvatten.
• Rengör inte tätningslisterna för hand.
• För att undvika skada på de emaljerade ugnsytorna ska du endast använda vanliga
ugnsrengöringsmedel.
• För att avlägsna envis smuts ska du använda ett särskilt ugnsrengöringsmedel.
Ugnens utsida
Rengör ugnens utsida, till exempel luckan, handtaget och skärmen med en trasa och ett
milt rengöringsmedel eller varmt tvålvatten. Torka med handduk eller hushållspapper.
Fett och smuts kan bli kvar, särskilt runt handtagen på grund av den varma luften från
insidan. Vi rekommenderar att handtaget görs rent efter varje användning.
2. Stäng igen luckan till en vinkel på
omkring 70°. Greppa i båda handtagen av
ugnsluckan i mitten och dra tills gångjärnen
kan tas ut.
70°
Underhåll
Tillbehör
Tvätta tillbehören efter varje användning och torka med en kökshandduk. För att
avlägsna envis smuts kan du lägga tillbehöret i varmt tvålvatten i ca 30 minuter innan du
tvättar det.
Katalytiska emaljytor (endast på tillämpliga modeller)
De borttagbara delarna är belagda med en mörkgrå katalytisk emalj. De kan vara fulla
med olja och fett från den cirkulerande luften under tillagning med varmluft. Denna
smuts bränns dock bort i ugnstemperaturer på 200 °C eller högre.
1. Avlägsna alla tillbehör från ugnen.
2. Gör rent ugnens insida.
3. Välj läget Varmluft med högsta temperatur och kör cykeln i en timme.
3. För att sätta tillbaka luckan efter
rengöringen upprepar du steg 1 och 2 i
omvänd ordning. Clipset på gångjärnet ska
vara stängt på båda sidor.
OBS!
De katalytiska delarna är belagda på antingen en eller tre sidor, beroende på modell.
26 Svenska
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 26
2018-12-04 PM 3:45:27
Avlägsnande av rutan
01
Ugnsluckan är försedd med 3 glasrutor som är placerade mot varandra.
Dessa rutor kan avlägsnas för rengöring.
02
VARNING!
Ugnsluckan måste tas bort från ugnen innan rutorna kan rengöras.
1. Avlägsna de två skruvarna på vänster och
höger sida om luckan.
03
3. Efter att du har rengjort glasrutorna
upprepar du steg 1 och 2 i omvänd ordning
för att sätta ihop luckan. Kontrollera rätt
plats för glasrutorna med bilden ovan.
04
01
02
03
04
Skydd
Gummiskydd (höger och vänster)
Glasruta 2
Glasruta 1
OBS!
01
2. Ta bort omslaget och ta bort glasruta 1, 2
och 2 gummiskydd från luckan.
När du sätter tillbaka den inre glasrutan 1 ska du se till att du inte använder glasruta 2,
och se till att sidan med text är riktad nedåt.
Vattensamlare
02
01 Glasruta 1
02 2 gummiskydd
Underhåll
Vattenuppsamlaren samlar inte bara in
överbliven fukt från tillagningen, utan även
matrester. Töm och rengör vattenuppsamlaren
regelbundet.
VARNING!
01
01 Vattensamlare
Om du hittar en vattenläcka ska du kontakta
oss genom vårt lokala Samsung-servicecenter.
Svenska 27
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 27
2018-12-04 PM 3:45:28
Underhåll
Ta loss skenorna sidogallren (beroende på modell)
1. Tryck på mittdelen på sidogallrets övre del.
Byte
Glödlampor
1. Avlägsna glashöljet på baksidan genom att
vrida moturs.
2. Byt ut ugnslampan.
3. Gör rent glashöljet.
4. När du är klar ska du följa steg 1 ovan i
omvänd ordning för att montera glashöljet.
2. Vrid sidogallret ca 45°.
VARNING!
Underhåll
• Innan du byter en glödlampa ska du slå av ugnen och koppla bort strömkabeln.
• Använd endast 25–40 W / 220–240 V, 300 °C värmetåliga glödlampor. Du kan köpa
godkända glödlampor på ett lokalt Samsung-servicecenter.
• Använd alltid en torr trasa när du hanterar en hallogenlampa. Detta är för att undvika
att få fingeravtryck eller svett på glödlampan, vilket resulterar i en kortare livscykel.
3. Dra i och ta bort sidogallret från de båda
nedre hålen.
28 Svenska
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 28
2018-12-04 PM 3:45:28
Felsökning
Kontrollpunkter
Problem
Om du stöter på ett problem med ugnen ska du först kontrollera tabellen nedan och
prova förslagen i den. Om problemet kvarstår ska du kontakta ett lokalt Samsungservicecenter.
Problem
Åtgärd
• Det finns främmande
material mellan knapparna.
• Ta bort det främmande
materialet och försök igen.
• Pekmodeller: det finns fukt
på utsidan.
• Avlägsna fukten och försök
igen.
• Låsfunktionen är aktiverad.
• Kontrollera om
låsfunktionen är aktiverad.
Tiden visas inte.
• Om det inte finns någon
strömförsörjning.
• Kontrollera om det finns
någon strömförsörjning.
Ugnen fungerar inte.
• Om det inte finns någon
strömförsörjning.
• Kontrollera om det finns
någon strömförsörjning.
Ugnen stoppar medan
den används.
• Om den är bortkopplad från
vägguttaget.
• Återanslut strömmen.
Strömmen slås av
medan ugnen är på.
• Om kontinuerlig tillagning
tar lång tid.
• Efter tillagning under lång
tid måste du låta ugnen
svalna.
Det går inte att
trycka in knapparna
ordentligt.
Det finns ingen ström
i ugnen.
• Om kylfläkten inte fungerar.
• Lyssna efter ljudet från
kylfläkten.
• Om ugnen är installerad
på en plats utan bra
ventilation.
• Håll mellanrummen
som anges i produktens
installationsmanual.
• Om flera kontakter ansluts i
samma uttag.
• Använd en enda kontakt.
• Om det inte finns någon
strömförsörjning.
• Kontrollera om det finns
någon strömförsörjning.
Åtgärd
Ugnens exteriör är för
varm när den fungerar.
• Om ugnen är installerad
på en plats utan bra
ventilation.
• Håll mellanrummen
som anges i produktens
installationsmanual.
Det går inte att öppna
luckan på rätt sätt.
• Om det finns matrester
mellan luckan och
produktens insida.
• Gör rent ugnen ordentligt
och öppna sedan luckan
igen.
Lampan på insidan är
svag eller tänds inte.
• Om lampan tänds och sedan
slocknar.
• Lampan slås av automatiskt
efter en viss tid för att
spara energi. Du kan slå
på den igen genom att
trycka på knappen för
ugnslampan.
• Om lampan täcks med
främmande material under
tillagning.
• Gör rent på ugnens insida
och kontrollera sedan.
• Om strömmen inte är
ordentligt jordad
• Kontrollera om
strömförsörjningen är
ordentligt jordad.
Elektrisk stöt uppstår
på ugnen.
• Om du använder en kontakt
utan jord.
Det droppar vatten.
Det kommer ånga
genom en spricka i
luckan.
Det finns vatten kvar
i ugnen.
Ljusstyrkan inuti
ugnen varierar.
• Det kan finnas vatten eller
ånga i vissa fall beroende
på typ av mat.
Det är inte ett problem med
produkten.
• Låt ugnen svalna och torka
sedan av den med en torr
kökshandduk.
• Ljusstyrkan ändras med
effektvariationer.
• Effektvariationer under
tillagning är inte ett
problem med produkten, så
det finns ingen anledning
att oroa sig.
Felsökning
Orsak
Orsak
Svenska 29
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 29
2018-12-04 PM 3:45:28
Felsökning
Problem
Orsak
Åtgärd
Tillagningen är klar,
men kylfläkten körs
fortfarande.
• Fläkten körs automatiskt
under en viss tid för att
ventilera ugnen.
• Detta är inte ett problem
med produkten, så det finns
ingen anledning att oroa
sig.
Ugnen blir inte varm.
• Om luckan är öppen.
• Stäng luckan och starta om.
• Om ugnens kontroller inte
är korrekt inställda.
• Se kapitlet om ugnens
funktioner och återställ
ugnen.
• Om en säkring har gått
eller om brytaren har
aktiverats.
• Byt ut säkringarna eller
återställ kretsen. Om detta
inträffar flera gånger ska
en auktoriserad elektriker
tillkallas.
• Under första användningen.
• Rök kan komma från
värmesystemet när du
använder ugnen första
gången. Detta är inte en
felfunktion och om du kör
ugnen 2–3 gånger bör det
sluta hända.
Rök kommer ur ugnen
när den används.
Felsökning
Det luktar bränt eller
av plast när ugnen
används.
• Om det finns mat på
värmesystemen.
• Låt ugnen svalna tillräckligt
och ta bort maten från
värmesystemet.
• Om du använder
plastbehållare eller andra
behållare som inte är
värmetåliga.
• Använd glasbehållare
lämpliga för varma
temperaturer.
Problem
Orsak
Åtgärd
Ugnen lagar inte
maten på rätt sätt.
• Om luckan öppnas ofta
under tillagning.
• Öppna inte luckan ofta
om du inte tillagar mat
som måste vändas. Om du
öppnar luckan ofta kan den
invändiga temperaturen
sjunka och det kan påverka
resultatet.
Apparaten är varm
under pyro-rengöring.
• Detta beror på att pyrorengöring använder höga
temperaturer.
• Detta är inte ett problem
med produkten, så det finns
ingen anledning att oroa
sig.
Det luktar bränt under
pyro-rengöringen.
• Pyro-rengöring använder
höga temperaturer, så det
kan lukta av matrester som
bränns.
• Detta är inte ett problem
med produkten, så det finns
ingen anledning att oroa
sig.
Ångrengöring fungerar
inte.
• Detta beror på att
temperaturen är för hög.
• Kyl ugnen och använd
sedan
30 Svenska
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 30
2018-12-04 PM 3:45:28
Tekniska specifikationer
SAMSUNG strävar alltid efter att förbättra sina produkter. Både specifikationerna och
bruksanvisningen kan ändras utan föregående meddelande.
Informationskoder
Om ugnen inte fungerar visas eventuellt en informationskod på skärmen. Kontrollera
tabellen nedan och prova med förslagen i den.
Kod
C-d1
Betydelse
Åtgärd
C-22
Sensorfel
C-23
Slå av ugnen och starta den igen.
Om problemet kvarstår ska du slå
av all ström under 30 sekunder
eller mer och sedan ansluta igen.
Om problemet inte åtgärdas ska du
kontakta ett servicecenter.
Inträffar endast under skrivning/
läsning av EEPROM.
C-F0
Om det inte finns någon
kommunikation mellan huvud-PCB
och under-PCB.
C-F2
Inträffar när ett
kommunikationsproblem uppstår
mellan Touch IC <-> huvud- eller
under-micom.
Slå av ugnen och starta den igen.
Om problemet kvarstår ska du slå
av all ström under 30 sekunder
eller mer och sedan ansluta igen.
Om problemet inte åtgärdas ska du
kontakta ett servicecenter.
C-d0
Knapproblem
Inträffar när en knapp hålls intryckt
under en tidsperiod.
Rengör knapparna och se till att det
inte finns något vatten på/runt dem.
Slå av ugnen och försök igen. Om
problemet kvarstår ska du kontakta
ett lokalt Samsung-servicecenter.
S-01
Säkerhetsbrytare
Ugnen har varit i drift vid inställd
temperatur under en längre tid.
• Under 105 °C – 16 timmar
• Mellan 105 °C och 240 °C – 8 timmar
• Från 245 °C till max. – 4 timmar
Detta är inte ett systemfel. Slå av
ugnen och ta bort maten. Försök
sedan normalt igen.
595 x 595 x 570 mm
68 liter
Netto
40,1 kg
Spänning
230–240 V ~ 50 Hz
Maximalt ansluten strömbelastning
3400-3600 W
Tekniska specifikatione
C-F1
Utsida
Volym
Vikt
Lucklåset fungerar inte korrekt.
C-20
C-21
Mått (B x H x D)
Svenska 31
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 31
2018-12-04 PM 3:45:29
Bilaga
Produktdatablad
SAMSUNG
Modellbeskrivning
Energieffektivitetsindex per kavitet (EEI kavitet)
Energieffektivitetsklass per utrymme
Energiförbrukning (elektricitet) krävs för att värma
upp en standardiserad last i en kavitet i en elektriskt
uppvärmd ugn under en cykel i konventionellt läge
per kavitet (elektrisk slutenergi) (EC elkavitet)
Energiförbrukning krävs för att värma upp en
standardiserad last i en kavitet i en elektriskt
uppvärmd ugn under en cykel i varmluftsläge per
kavitet (elektrisk slutenergi) (EC elkavitet)
Antal kaviteter
Värmekälla per kavitet (elektricitet eller gas)
Volym per kavitet (V)
Typ av ugn
Apparatens massa (M)
Energispartips
SAMSUNG
NV68N3372BM/EE
95,2
A
0,99 kWh/cykel
• Vid tillagning ska ugnsluckan vara stängd förutom när något behöver göras med maten.
Öppna inte luckan för ofta under tillagning. På så sätt bibehålls ugnstemperaturen och
du sparar energi.
• Planera användningen av ugnen för att undvika att stänga av ugnen mellan tillagningen
av två rätter. Då sparar du energi och minskar tiden det tar att värma upp ugnen igen.
• Om tillagningstiden är längre än 30 minuter kan du stänga av ugnen 5–10 minuter
innan slutet på tillagningstiden för att spara energi. Den kvarvarande värmen slutför
tillagningsprocessen.
• När så är möjligt ska du tillaga mer än en rätt åt gången.
0,80 kWh/cykel
1
elektricitet
68 L
Inbyggd
40,1 kg
Data har fastställts i enlighet med standard EN 60350-1 och Kommissionens förordningar
(EU) Nr 65/2014 och (EU) 66/2014.
Bilaga
32 Svenska
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 32
2018-12-04 PM 3:45:29
PM
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 33
PM
2018-12-04 PM 3:45:29
PM
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 34
PM
2018-12-04 PM 3:45:29
PM
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 35
PM
2018-12-04 PM 3:45:29
FRÅGOR ELLER KOMMENTARER?
LAND
RING
ELLER BESÖK OSS PÅ WEBBEN
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for KNOX customers] 0800 400848
[Only for Premium HA] 0800-366661
[Only for Dealers] 0810-112233
[Only for E-Store] 0800 100 232
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
DENMARK
707 019 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
06196 77 555 77
www.samsung.com/de/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com/gr/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/no/support
NORWAY
21629099
PORTUGAL
808 207 267
www.samsung.com/pt/support
SPAIN
0034902172678
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 786
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
DG68-00754F-01
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 36
2018-12-04 PM 3:45:29
Innebygd ovn
Bruker- og installasjonshåndbok
NV68N3372BM/EE
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 1
2018-12-04 PM 3:45:30
Innhold
Innhold
Bruke denne håndboken
3
Smart matlaging
Følgende symboler er brukt i denne brukerhåndboken:
3
Sikkerhetsinstruksjoner
3
Manuell matlaging
Programmer for automatisk tilberedning
Testretter
Viktige sikkerhetsforholdsregler
Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)
Automatisk energisparingsfunksjon
3
6
6
Installasjon
6
Pakkens innhold
Strømtilkobling
Kabinettmontering
6
7
8
Før du begynner
9
Innledende innstillinger
Lukt av ny ovn
Smart sikkerhetsmekanisme
Tilbehør
Bruk
Kontrollpanel
Vanlige innstillinger
Tilberedningsmodus
Automatisk tilberedning
Rengjøring
Tidtaker
Lyd på/av
9
9
9
10
Vedlikehold
Rengjøring
Utskiftning
Feilsøking
Kontrollpunkter
Informasjonskoder
19
19
23
25
26
26
28
29
29
31
Tekniske spesifikasjoner
31
Vedlegg
32
Produktdataark
32
11
11
11
14
16
17
18
18
2 Norsk
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 2
2018-12-04 PM 3:45:30
Sikkerhetsinstruksjoner
Vi setter pris på at du har valgt denne innbyggingsovnen fra SAMSUNG.
Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon om sikkerhet samt instruksjoner
som gjør det lettere å bruke og vedlikeholde apparatet.
Du bør ta deg tid til å lese denne brukerveiledningen før du tar stekeovnen i bruk, samt
ta vare på boken for referanseformål.
Denne stekeovnen må installeres av en autorisert elektriker. Montøren er ansvarlig for å
koble apparatet til strømnettet i henhold til relevante sikkerhetsretningslinjer.
Følgende symboler er brukt i denne brukerhåndboken:
ADVARSEL
Faremomenter eller farlige handlinger som kan føre til alvorlige personskader, dødsfall
og/eller skade på eiendom.
FORSIKTIG
Faremomenter eller farlige handlinger som kan føre til personskader og/eller skade på
eiendom.
MERK
Praktiske tips, anbefalinger eller informasjon som hjelper brukere med å betjene
produktet.
Viktige sikkerhetsforholdsregler
ADVARSEL
Dette apparatet skal ikke brukes av personer (inkludert barn) med
svekkede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller av personer
som mangler relevant erfaring og kunnskap, med mindre de
er under oppsyn eller får instruksjoner av en person som er
ansvarlig for deres sikkerhet.
Barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
Innretningen for frakobling må være innlemmet i den faste
kablingen i henhold til kablingsregler.
Det må være mulig å koble apparatet fra strømforsyningen
etter installasjonen. Frakoblingen kan oppnås ved å ha støpselet
tilgjengelig eller ved å legge inn en bryter i kablingen i samsvar
med kablingsreglene.
Hvis strømledningen blir skadet, må den byttes ut av
produsenten, produsentens serviceagent eller en annen kvalifisert
person for å unngå farer.
Den angitte festemetoden må ikke være avhengig av bruk
av klebemidler, ettersom dette ikke regnes som en pålitelig
festemetode.
Bruke denne håndboken
Bruke denne håndboken
Norsk 3
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 3
2018-12-04 PM 3:45:30
Sikkerhetsinstruksjoner
Sikkerhetsinstruksjoner
Dette apparatet kan brukes av barn fra åtte år og oppover og av
personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner,
eller som mangler erfaring og kunnskap, såfremt de holdes under
oppsyn eller er blitt instruert i trygg bruk av apparatet og forstår
farene som er involvert. Barn skal ikke leke med apparatet.
Rengjøring og vedlikehold som kan utføres av brukeren, må ikke
utføres av barn uten oppsyn. Hold apparatet og ledningen utenfor
rekkevidden til barn under 8 år.
Under bruk blir apparatet varmt. Unngå å berøre
varmeelementene inne i ovnen.
ADVARSEL: Tilgjengelige deler kan bli varme under bruk. Små
barn må holdes unna.
Ikke bruk sterke slipemidler eller metallskrape til å rengjøre
glasset i ovnsdøren. Dette kan føre til at overflaten blir skrapet
opp slik at glasset knuses.
Hvis dette apparatet har funksjon for rengjøring, må store
mengder søl fjernes før rengjøring, og ingen redskaper må
være igjen i ovnen under damprengjøring eller selvrensing.
Rengjøringsfunksjonen avhenger av modellen.
Hvis dette apparatet har rensingsfunksjoner, kan overflatene bli
varmere enn vanlig under selvrensingen, og barn bør holdes unna
mens dette utføres. Rengjøringsfunksjonen avhenger av modellen.
Bruk bare det steketermometeret som er anbefalt for denne
ovnen. (Kun modeller med steketermometer)
Det skal ikke brukes en damprenser.
ADVARSEL: Kontroller at apparatet er slått av før du skifter
lyspæren for å unngå muligheten for elektrisk støt.
For å unngå overoppvarming må apparatet ikke monteres bak en
dekorativ dør.
ADVARSEL: Dette apparatet og deler man kan komme borti,
blir varme under bruk. Unngå å berøre varmeelementene. Barn
under 8 år må holdes unna med mindre de er under kontinuerlig
oppsyn.
FORSIKTIG: Tilberedningsprosessen må overvåkes. En kort
tilberedningsprosess må overvåkes kontinuerlig.
Døren eller den ytre overflaten kan bli varm når apparatet er i
bruk.
Temperaturen til tilgjengelige overflater kan være høy når
apparatet er i bruk. Overflatene kan bli varme under bruk.
4 Norsk
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 4
2018-12-04 PM 3:45:30
FORSIKTIG
Hvis stekeovnen har blitt skadet under transport, må den ikke kobles til.
Dette apparatet må kobles til strømnettet av en autorisert elektriker.
Hvis det oppstår feil eller skade på apparatet, må det ikke brukes.
Reparasjoner må utføres av en autorisert reparatør. Feilaktig reparasjon kan føre til stor
fare for deg selv og andre. Hvis stekeovnen må repareres, må du kontakte forhandleren
eller et SAMSUNG-servicesenter.
Elektriske ledninger og kabler må ikke berøre stekeovnen.
Stekeovnen må kobles til strømnettet via en godkjent kretsbryter eller sikring. Bruk aldri
grenuttak eller skjøteledninger.
Strømforsyningen til apparatet må slås av ved reparasjon eller rengjøring.
Vær forsiktig når elektriske apparater kobles til kontakter i nærheten av stekeovnen.
Hvis dette apparatet har en dampkokefunksjon, må du ikke bruke denne funksjonen når
vannforsyningspatronen er skadet. (Kun modeller med dampfunksjon)
Hvis patronen har sprekker eller er ødelagt, må du ikke bruke den, og du må kontakte
nærmeste servicesenter. (Kun modeller med dampfunksjon)
Denne stekeovnen er konstruert utelukkende for tilberedning av mat i husholdninger.
Ved bruk blir den innvendige overflaten i stekeovnen varm nok til å kunne forårsake
brannskader. Varmeelementene eller de innvendige overflatene må ikke berøres før de
har fått tid til å kjøle seg ned.
Vær forsiktig når du åpner ovnsdøren, ettersom varm luft og damp raskt kan strømme ut
av ovnen.
Ved tilberedning av retter som inneholder alkohol, kan alkoholen fordampe som følge
av den høye temperaturen, og dampen kan antennes hvis den kommer i kontakt med en
varm del av stekeovnen.
Av hensyn til din egen sikkerhet må du unngå bruk av spyleslanger med høyt trykk eller
dampstrålespylere.
Barn må holdes på sikker avstand mens stekeovnen er i bruk.
Frossen mat, for eksempel pizzaer, må tilberedes på den store risten. Hvis stekeplaten
brukes, kan de store variasjonene i temperaturen føre til at den endrer form.
Ikke hell vann på bunnen av ovnen når den er varm. Dette kan forårsake skade på den
emaljerte overflaten.
Sikkerhetsinstruksjoner
Sett inn risten på riktig sted med
de utstående delene (stoppere på
begge sider) ut mot forsiden slik
at risten støtter hvilestillingen for
store belastninger.
Ovnsdøren må være lukket under tilberedning.
Bunnen i stekeovnen må ikke dekkes med aluminiumsfolie, og stekeplater eller -former
må ikke settes på bunnen. Aluminiumsfolie blokkerer varmen, slik at det kan oppstå
skade på de emaljerte overflatene i tillegg til dårlige tilberedningsresultater.
Fruktjuice lager potensielt permanente flekker på de emaljerte overflatene i stekeovnen.
Bruk langpannen ved steking av kaker med mye fuktighet.
Bakevarer må ikke plasseres på ovnsdøren når den er åpen.
Hold barn borte fra døren når du åpner eller lukker den, da de kan skumpe borti døren
eller sette fast fingrene i døren.
Ikke tråkk på, len deg mot, sitt på eller plasser tunge gjenstander på døren.
Ikke åpne døren med unødvendig mye kraft.
ADVARSEL: Ikke koble apparatet fra strømnettet selv etter at tilberedningsprosessen er
ferdig.
ADVARSEL: Ikke la døren være åpen mens ovnen er i bruk.
Brennbare materialer må aldri oppbevares i stekeovnen.
Stekeovnens overflater blir varme når apparatet brukes ved høy temperatur over lengre
tid.
Norsk 5
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 5
2018-12-04 PM 3:45:30
Sikkerhetsinstruksjoner
Installasjon
Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og
elektronisk utstyr)
(Gjelder i land med avfallssortering)
Installasjon
Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller
dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske
tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes
sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden.
For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet
ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes
adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å
fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.
Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte
produktet av, eller lokale myndigheter for detaljer om hvor og
hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.
Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke
vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske
tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal
kastes.
Ønsker du informasjon om Samsungs miljøengasjement og produktspesifikke
lovpålagte forpliktelser, f.eks. REACH, kan du gå til: samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Installasjon
ADVARSEL
Denne ovnen skal bare installeres av en kvalifisert tekniker. Installatøren er ansvarlig
for å koble ovnen til strømnettet samt for å følge sikkerhetsforskrifter som gjelder i ditt
område.
Pakkens innhold
Kontroller at alle delene og alt tilbehøret følger med i produktpakken. Hvis du har et
problem med ovnen eller tilbehøret, bør du kontakte et lokalt kundesenter for Samsung
eller forhandleren du kjøpte ovnen av.
Et overblikk over ovnen
01
02
03
Automatisk energisparingsfunksjon
• Hvis apparatet er i bruk og brukeren ikke betjener det, vil det etter en viss tidsperiode
stanse operasjonen og gå inn i ventemodus.
• Lys: Under tilberedningsprosessen kan du slå av ovnslampen ved å trykke på
knappen for ovnslyset. For å spare strøm slås ovnslyset av noen minutter etter at
tilberedningsprogrammet har startet.
01 Kontrollpanel
02 Dørhåndtak
03 Dør
6 Norsk
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 6
2018-12-04 PM 3:45:30
Strømtilkobling
Tilbehør
Ovnen leveres med forskjellige typer tilbehør som hjelper deg til å tilberede ulike typer
mat.
L
Rist
Ristinnsats *
Stekeplate *
N
01 02 03
Universalplate *
Stekespiddinnsats med
kebabspidd *
Ekstra dyp plate *
Teleskopskinne *
Stekespiddinnsats *
Merkestrøm (A)
Minste
tverrsnittsflate
10 < A ≤ 16
1,5 mm2
16 < A ≤ 25
2,5 mm2
Installasjon
01 BRUN eller SVART
02 BLÅ eller HVIT
03 GUL og GRØNN
Koble ovnen til et strømuttak. Hvis
spenningsbegrensningene gjør at et strømuttak
av støpseltypen ikke kan brukes, må du bruke
en skillebryter med flere poler (med minst
3 mm innbyrdes avstand) for å overholde
sikkerhetsforskriftene. Bruk en strømledning
som er lang nok og som støtter spesifikasjonen
H05 RR-F eller H05 VV-F, min. 1,5~2,5 mm².
Sjekk effektspesifikasjonene på etiketten som
er festet på ovnen.
Bruk en skrutrekker til å åpne bakdekselet på
ovnen, og ta ut skruene på støpselklemmen.
Koble deretter strømledningene til de relevante
koblingspolene.
( )-terminalen er beregnet på jording. Koble
først til de gule og grønne ledningene (jord).
Disse må være lengre enn de andre ledningene.
Hvis du bruker en kontakt av støpseltypen, må
støpselet være tilgjengelig også etter at ovnen
er installert. Samsung kan ikke holdes ansvarlig
for ulykker som skyldes manglende eller
feilaktig jording.
Steketermometer *
MERK
Tilbehør som er merket med en stjerne (*) følger ikke med til alle ovnsmodeller.
ADVARSEL
Du må ikke tråkke på eller vri ledningene når ovnen installeres, og du må holde dem
borte fra ovnsdeler som produserer varme.
Norsk 7
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 7
2018-12-04 PM 3:45:31
Installasjon
Kabinettmontering
Hvis du skal installere ovnen i et innebygd kabinett, må plastoverflatene og klebedelene
til kabinettet være varmebestandige i henhold til EN 60335. Samsung kan ikke holdes
ansvarlig for møblement som skades av varme fra ovnen.
Ovnen må ventileres på ordentlig måte. Det må være en åpning på ca. 50 mm mellom
nedre hylle og støtteveggen for ventilasjonsformål. Hvis ovnen installeres under en
kokeplate, må du følge installasjonsanvisningene for kokeplaten.
A
Innebygd kabinett (mm)
B
C
D
A
Min. 550
B
Min. 560
C
Min. 50
D
Min. 590 - Maks. 600
E
Min. 460 x Min. 50
Påkrevde installasjonsdimensjoner
Installasjon
B
C
MERK
Ovn (mm)
A
D
E
L
K
G
F
J
Det innebygde skapet må ha ventiler (E) for å
ventilere varme og sirkulere luften.
E
A
560
G
Maks. 506
B
175
H
Maks. 494
C
370
I
21
D
Maks. 50
J
549
E
595
K
572
F
595
L
550
Nedsenket kabinett (mm)
A
B
H
I
D
A
Min. 550
B
Min. 560
C
Min. 600
D
Min. 460 x Min. 50
C
MERK
Det innebygde skapet må ha ventiler (D) for å
ventilere varme og sirkulere luften.
8 Norsk
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 8
2018-12-04 PM 3:45:32
Før du begynner
Innledende innstillinger
Montere ovnen
Pass på at du lar det være en åpning (A) på
minst 5 mm mellom ovnen og hver side av
skapet.
Når du slår på ovnen for første gang, vises standardklokkeslettet "12:00" på skjermen, og
timetallet ("12") blinker. Følg trinnene nedenfor for å stille inn riktig tid.
1. Mens timetallet blinker, vrir du på
verdivelgeren (velgeren til høyre) for å stille
inn riktig time, og deretter trykker du på OK
for å gå videre til minutter.
A
Plasser ovnen i kabinettet, og fest den godt på
begge sider ved hjelp av to skruer.
Hvis du vil endre det gjeldende klokkeslettet
etter den første innstillingen, holder du inne
knappen
i 3 sekunder og følger trinnene
ovenfor.
Før du begynner
2. Mens minuttallet blinker, vrir du på
verdivelgeren for å stille inn minutter, og
deretter trykker du på OK.
Lukt av ny ovn
Når ovnen er ferdig installert, må du fjerne beskyttelsesfilmen, tape og annet
forpakningsmateriale. Ta også ut tilbehøret som følger med, fra ovnen. Hvis du ønsker å
ta ovnen ut av kabinettet, må du først koble den fra strømnettet og skru ut de to skruene
på begge sider av ovnen.
ADVARSEL
Ovnen må være ventilert for normal bruk. Ventilene må aldri dekkes til.
MERK
Det faktiske utseendet til ovnen avhenger av modellen.
Før du bruker ovnen for første gang, må du vaske den innvendig for å fjerne lukten av
ny ovn.
1. Ta ut alt tilbehør i ovnen.
2. Kjør ovnen med programmene Konveksjon eller Konvensjonell på 200 °C i en time.
Dette brenner bort eventuelle gjenværende produksjonsstoffer i ovnen.
3. Slå av ovnen når prosessen er ferdig.
Smart sikkerhetsmekanisme
Hvis du åpner døren mens ovnen er i bruk, tennes ovnslyset, og både viften og
varmeelementene slås av. Dette er for å hindre fysiske skader som brannsår, samt for
å hindre unødvendig energitap. Når dette skjer, kan du bare lukke døren, så fortsetter
ovnen som før. Dette er altså ikke en systemfeil.
Norsk 9
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 9
2018-12-04 PM 3:45:32
Før du begynner
Tilbehør
Stekespiddinnsats *
Stekespiddinnsastsen kan brukes til grilling av for eksempel kylling. Bruk
stekespiddinnsatsen i enkeltmodus på rille 3, der spiddadapteren kan
plasseres. Skru av håndtaket på spiddet, og ta det av ved grilling.
Stekespiddinnsats
med kebabspidd *
Plasser platen på første rille, slik at den samler opp væske. Eventuelt kan
den plasseres på bunnen av ovnen hvis du skal tilberede store mengder
kjøtt. Du bør bruke spiddtilbehøret for kjøtt som veier under 1,5 kg.
1. Sett spiddet inn i kjøttet. Det blir lettere å sette inn spiddet hvis du
skrur håndtaket mot den butte enden.
2. Legg lett kokte poteter og grønnsaker rundt kjøttet.
3. Sett holderen på den midtre rillen med “V”-formen vendt mot
døren. Legg spiddet på holderen med den spisse enden vendt
bakover, og skyv det forsiktig inntil tuppen av spiddet kommer inn
i roteringsmekanismen bak i ovnen. Den butte enden på spiddet må
ligge i “V”-formen. (Spiddet har to tapper som skal være nærmest
ovnsdøren for å hindre at spiddet glir fremover. Tappene fungerer også
som et feste for håndtaket.)
4. Skru av håndtaket før bruk.
5. Når stekingen er ferdig, skrur du på håndtaket igjen for å gjøre det
lettere å ta ut spiddet fra holderen.
Før du bruker tilbehøret for første gang, må du vaske det grundig med varmt vann,
vaskemiddel og en myk rengjøringsklut.
05
04
03
02
01
Før du begynner
01 Første rille
03 Tredje rille
05 Femte rille
02 Andre rille
04 Fjerde rille
• Sett inn tilbehøret på riktig sted i ovnen.
• La det være en avstand på minst 1 cm mellom
tilbehøret og bunnen i ovnen samt mellom
tilbehøret og annet tilbehør.
• Vær forsiktig når du tar ut kokekar og/eller
tilbehør fra ovnen. Varm mat eller varmt
tilbehør kan føre til brannskader.
• Tilbehøret kan endre form etter hvert som
det tiltar seg varme. Når det har kjølt seg
ned, får det den vanlige formen og de vanlige
egenskapene igjen.
Grunnleggende bruk
Du bør gjøre deg kjent med hvordan du kan bruke det ulike tilbehøret for å få en bedre
tilberedningsopplevelse.
Rist
Risten er beregnet på grilling og steking. Sett inn risten på riktig sted med
de utstående delene (stoppere på begge sider) ut mot forsiden
Ristinnsats *
Ristinnsatsen kan brukes sammen med platen for å forhindre at væske
drypper ned i bunnen av ovnen.
Stekeplate *
Stekeplaten (dybde: 20 mm) brukes til å bake kaker, kjeks og annet
bakverk. Plasser den skrå siden foran.
Universalplate *
Universalplaten (dybde: 30 mm) brukes til tilberedning og steking. Bruk
ristinnsatsen for å forhindre at væske drypper ned i bunnen av ovnen.
Plasser den skrå siden foran.
Ekstra dyp plate *
Den ekstra dype platen (dybde: 50 mm) brukes til steking og kan brukes
med eller uten ristinnsatsen. Plasser den skrå siden foran.
Steketermometer *
Steketermomenteret måler den indre temperaturen i kjøttet som
tilberedes. Du må bare bruke det steketermometeret som fulgte med
ovnen.
ADVARSEL
Sjekk at stekespiddhåndtaket er plassert skikkelig.
Vær forsiktig når du bruker stekespiddet. Gaflene og spissene er spisse og
skarpe, og kan føre til fysiske skader!
Unngå brannsår ved å bruke grytekluter når du tar ut stekespiddet, siden
det er veldig varmt.
Teleskopskinner *
Bruk teleskopskinneplaten til å sette inn stekeplaten ved å gjøre som
følger:
1. Trekk skinneplaten ut fra ovnen.
2. Sett stekeplaten på skinneplaten, og skyv skinneplaten inn i ovnen.
3. Lukk ovnsdøren.
MERK
Tilbehør som er merket med en stjerne (*) følger ikke med til alle ovnsmodeller.
10 Norsk
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 10
2018-12-04 PM 3:45:33
Bruk
Kontrollpanel
Vanlige innstillinger
Frontpanelet kan leveres i en rekke forskjellige materialer og farger. For å bedre
kvaliteten kan det faktiske utseendet til ovnen endres uten forvarsel.
Det er vanlig å endre standardtemperaturen og/eller tilberedningstiden på tvers av
alle tilberedningsmodusene. Følg trinnene nedenfor for å justere temperaturen og/eller
tilberedningstiden for den valgte tilberedningsmodusen.
Temperatur
01
02 03 04 05 06 07
08
09
Vri for å velge en tilberedningsmodus eller -funksjon.
02 Temperatur
Bruk til å angi temperatur.
03 Tilberedningstid
Trykk for å angi tilberedningstid.
04 Tidtaker
Tidtakeren hjelper deg til å holde orden på tiden og varigheten av
tilberedningen mens du lager mat.
05 OK
Trykk for å bekrefte innstillingene.
06 Bakside
Avbryt gjeldende innstillinger, og gå tilbake til hovedskjermen.
07 Ovnslys
Trykk her for å slå lyset i ovnen på eller av.
Ovnslampen slås automatisk på når ovnen starter operasjonen. Det
slår seg automatisk av etter en gitt tidsperiode uten aktivitet for å
spare strøm.
Barnesikring: Barnesikringen deaktiverer alle kontrollene
for å forhindre ulykker. Men du kan slå den av ved å skru av
modusvelgeren. Du kan aktivere barnesikringen ved å trykke
og holde inne i 3 sekunder. Trykk og hold i 3 nye sekunder for å
deaktivere låsen på kontrollpanelet.
Barnesikring)
08 Skjerm
Viser nødvendig informasjon om de valgte modusene eller
innstillingene.
09 Verdivelger
Bruk verdivelgeren til å gjøre følgende:
• Angi tilberedningstid eller temperatur.
• Velge en underkategori for toppnivåmenyene: rengjøring,
automatisk tilberedning, spesialfunksjon eller grill.
• Velg en porsjonsstørrelse for de automatiske stekeprogrammene.
2. Vri på verdivelgeren for å angi ønsket
temperatur.
Bruk
01 Modusvelger
(
1. Vri på modusvelgeren for å velge en modus
eller funksjon. Standardtemperaturen for
hvert valg vises.
3. Trykk på OK for å bekrefte endringene.
MERK
Hvis du i løpet av de neste sekundene ikke foretar flere innstillinger, starter ovnen
automatisk med standardinnstillingene.
Hvis du vil endre den angitte temperaturen, trykker du på
-knappen og følger
fremgangsmåten ovenfor.
Norsk 11
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 11
2018-12-04 PM 3:45:33
Bruk
Tilberedningstid
Sluttid
Bruk
1. Vri på modusvelgeren for å velge en modus
eller funksjon.
1. Vri på modusvelgeren for å velge en modus
eller funksjon.
2. Trykk på
-knappen, og drei deretter
verdihjulet til ønsket tid.
Du kan angi tiden til maksimalt 23 timer og
59 minutter.
2. Trykk to ganger på
, og drei verdihjulet
for å angi ønsket sluttid.
3. Alternativt kan du utsette sluttiden for
tilberedningen til et ønsket tidspunkt. Trykk
på knappen
, og bruk verdivelgeren for å
angi et tidspunkt. Du finner mer informasjon
under Utsatt slutt.
3. Trykk på OK for å bekrefte endringene.
4. Trykk på OK for å bekrefte endringene.
MERK
MERK
• Hvis du vil, kan du tilberede uten å angi sluttiden. I så fall starter ovnen med de
angitte temperaturene uten tidsinformasjon, og du må stoppe ovnen manuelt når
tilberedningen er ferdig.
• Hvis du vil endre sluttiden, trykker du to ganger på -knappen og følger
fremgangsmåten ovenfor.
• Hvis du vil, kan du sette på ovnen uten å angi tid. I så fall starter ovnen med de
angitte temperaturene uten tidsinformasjon, og du må stoppe ovnen manuelt når
tilberedningen er ferdig.
• Hvis du vil endre den angitte tilberedningstiden, trykker du på -knappen og følger
fremgangsmåten ovenfor.
12 Norsk
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 12
2018-12-04 PM 3:45:33
Utsatt slutt
Tømme tilberedningstiden
En utsatt slutt kan angis for å gjøre tilberedningen mer praktisk.
Du kan velge å tømme tilberedningstiden. Dette er praktisk hvis du ønsker å stoppe
ovnen manuelt når som helst.
Eksempel 1
La oss anta at du kl. 14.00 velger en oppskrift det tar én time å tilberede, og som du
ønsker at ovnen skal ha ferdig kl. 18:00. Du kan angi sluttiden ved å endre Ferdigtidspunktet til 18:00. Ovnen begynner tilberedningen kl. 17:00 og avslutter kl. 18:00, i
henhold til det du har angitt.
Gjeldende klokkeslett:
14.00
Angi tilberedningstid: 1 time
1. Trykk på
mens ovnen står på for å se
hvor lang tid som er igjen.
Angi avstengningstid:
18.00
2. Vri verdivelgeren for å angi
tilberedningstiden til "00:00". Du kan
eventuelt bare trykke på .
Ovnen begynner automatisk tilberedningen kl. 17:00 og avslutter kl. 18:00.
14.00
15:00
16:00
17:00
Eksempel 2
Gjeldende klokkeslett:
14.00
Angi tilberedningstid: 2 time
Angi avstengningstid:
17.00
Ovnen begynner automatisk tilberedningen kl. 15:00 og avslutter kl. 17:00.
14.00
15:00
16:00
17:00
Bruk
3. Trykk på OK. Ovnen fortsetter tilberedningen
ved de angitte temperaturene uten
tidsinformasjon.
18:00
MERK
Hvis du har avbrutt tidsfunksjonen, må du slå av ovnen manuelt når maten er ferdig.
18:00
FORSIKTIG
Du må ikke oppbevare mat som er tilberedt, for lenge i ovnen. Dette vil kunne føre til at
maten blir ødelagt.
Norsk 13
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 13
2018-12-04 PM 3:45:34
Bruk
Slik tømmer du sluttiden
3. Du kan også ganske enkelt dreie
modusvelgeren til " ".
Du kan tømme sluttiden. Dette er praktisk hvis du ønsker å stoppe ovnen manuelt når
som helst.
1. Trykk to ganger på
mens ovnen står på.
Tilberedningsmodus
1. Vri på modusvelgeren for å velge en modus
eller funksjon.
2. Vri verdivelgeren for å angi sluttiden til
gjeldende klokkeslett. Du kan eventuelt bare
trykke på .
2. Angi tilberedningstid og/eller temperatur.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se
under Vanlige innstillinger.
Bruk
3. Trykk på OK. Ovnen fortsetter tilberedningen
ved de angitte temperaturene uten
tidsinformasjon.
Ovnen starter forvarmingen med symbolet
helt til den interne temperaturen når ønsket
temperatur.
Forvarming er anbefalt for alle
tilberedningsmoduser med mindre noe annet er
angitt i denne tilberedningsveiledningen.
MERK
Hvis du har avbrutt sluttiden, må du slå av ovnen manuelt når maten er ferdig.
Stoppe tilberedningen
1. Trykk på
mens tilberedningen pågår.
MERK
Du kan endre tilberedningstiden og/eller temperaturen under tilberedningen.
2. Trykk på OK for å avbryte tilberedningen.
14 Norsk
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 14
2018-12-04 PM 3:45:34
Tilberedning med steketermometer
ADVARSEL
Steketermomenteret måler den indre temperaturen i kjøttet som tilberedes. Når
temperaturen når ønsket temperatur, stopper ovnen og avsluttes tilberedningen.
• Du må bare bruke det steketermometeret som fulgte med ovnen.
• Du kan ikke stille inn tilberedningstiden hvis steketermometeret er koblet til.
1. Sett inn spissen på steketermometeret i
midten av kjøttet som skal tilberedes. Pass
på at du ikke setter inn gummihåndtaket i
ovnen.
• For å unngå skade må du ikke bruke steketermometeret sammen med spiddet.
• Steketermometeret er svært varmt når tilberedningen er ferdig. For å forhindre
brannskader bør du bruke grytekluter når du tar ut mat fra ovnen.
MERK
Steketermometeret støttes ikke i alle moduser. Hvis du bruker steketermometeret med
moduser der det ikke kan brukes, blinker indikatoren for gjeldende modus. Hvis dette
skjer, må du umiddelbart ta ut steketermometeret.
Tilberedningsmoduser
2. Sett termometerpluggen inn i kontakten
på venstre vegg. Kontroller at du kan se
steketermometeret ( ) med gjeldende
kjernetemperatur på skjermen.
Modus
Konveksjon
Temperaturområde (°C)
Anbefalt temperatur (°C)
30-250
170
30-250
3. Velg tilberedningsmodus og temperatur.
4. Trykk på
-knappen på nytt, og vri
deretter verdivelgeren for å stille inn
steketermometertemperaturen (30-99 °C).
• Tilberedningen stopper når
kjøttemperaturen når angitt temperatur.
5. Trykk på OK for å starte tilberedningen.
Ovnen avslutter tilberedningen og spiller
av en melodi når den indre temperaturen i
kjøttet når den angitte temperaturen.
Økokonveksjon
Bruk
Det bakre varmeelementet genererer varme, og
konveksjonsviften fordeler varmen jevnt i ovnen. Bruk denne
modusen til baking og steking på flere riller samtidig.
170
Økokonveksjon bruker det optimaliserte varmesystemet
til å spare strøm ved tilberedning. Tilberedningstiden øker
noe, men resultatene blir de samme. Vær oppmerksom på at
denne modusen ikke krever forvarming.
MERK
Oppvarmingsmodusen Økokonveksjon brukes til å fastslå
energieffektivitetsklassen i henhold til EN60350-1.
40-250
Overvarme +
konveksjon
190
Det øvre varmeelementet genererer varme, og
konveksjonsviften fordeler varmen jevnt i ovnen. Bruk denne
modusen til steking av mat som bør ha en sprø topp (for
eksempel kjøtt eller lasagne).
Norsk 15
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 15
2018-12-04 PM 3:45:35
Bruk
Modus
Undervarme +
konveksjon
Temperaturområde (°C)
Anbefalt temperatur (°C)
40-250
190
Det nedre varmeelementet genererer varme, og
konveksjonsviften fordeler varmen jevnt i ovnen. Bruk denne
modusen til pizza, brød eller kaker.
80-200
Proffsteking
Bruk
Økogrill
2. Bruk verdivelgeren for å velge et program,
og trykk deretter på OK. Tilgjengelig
vektintervall (porsjonsstørrelse) vises.
200
3. Drei verdihjulet for å stille inn
porsjonsstørrelsen, og trykk deretter på OK.
190
240
Den store grillen genererer varme. Bruk denne modusen til å
brune toppen av matretter (for eksempel kjøtt, lasagne eller
gratenger).
100-250
.
160
Det nedre varmeelementet genererer varme. Bruk denne
modusen ved slutten av en bake- eller tilberedningsprosess
for å brune undersiden av for eksempel en quiche eller en
pizza.
100-250
Stor grill
1. Vri modusvelgeren for å velge
Varmen genereres av de øvre og nedre varmeelementene.
Denne funksjonen bør brukes til generell baking og steking
av de fleste typer retter.
100-230
Undervarme
For uerfarne kokker tilbyr ovnen hele 20 autotilberedingsoppskrifter. Du kan dra nytte
av disse funksjonene for å spare tid og forenkle læringsprosessen. Tilberedningstiden og
-temperaturen vil bli justert i henhold til valgt program og porsjonsstørrelse.
Proffsteking kjører en automatisk forvarmingssyklus inntil
ovnstemperaturen når 220 °C. Når dette skjer, aktiveres
det øvre varmeelementet og konveksjonsviften for å brune
matvarer som for eksempel kjøtt. Etter bruningen stekes
kjøttet med en lav temperatur. Bruk denne modusen til storfe,
fjærkre eller fisk.
30-250
Konvensjonell
Automatisk tilberedning
240
MERK
• Noen av elementene i de automatiske tilberedningsprogrammene inkluderer
forvarming. For disse elementene vises forvarmingsfremgangen. Plasser maten i ovnen
etter at du har hørt et pip fra forvarmingen. Trykk deretter på Tilberedningstid for å
starte automatisk tilberedning.
• Du finner mer informasjon i delen om automatiske tilberedningsprogrammer i denne
håndboken.
Varme stråles ut fra den lille grillen. Denne funksjonen bør
brukes til småretter som trenger mindre varme, f.eks. fisk og
fylte baguetter.
16 Norsk
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 16
2018-12-04 PM 3:45:36
Rengjøring
4. Bruk en tørr klut til å rengjøre inne i ovnen.
Du har to tilgjengelige rengjøringsmoduser. Denne funksjonen sparer tid ved å fjerne
behovet for regelmessig manuell rengjøring. Den gjenværende tiden vises på displayet
underveis i prosessen.
Funksjon
C1
C2
Damprengjøring
Forbrenningsrengjøring
Instruksjoner
Dette er praktisk for å rengjøre lett tilsmussing ved
hjelp av damp.
Pyrolyse innebærer termisk rensing med høye
temperaturer.
Denne funksjonen brenner bort fett og olje for å gjøre
det lett å utføre manuell rengjøring.
Damprengjøring
1. Hell 400 ml vann ned i bunnen av ovnen, og
lukk døren.
2. Vri modusvelgeren for å velge
.
3. Drei verdihjulet for å velge C 1
(damprengjøring), og trykk deretter på OK
for å starte rengjøringen.
Damprengjøringen foregår i 26 minutter.
Du må ikke åpne døren før syklusen er ferdig. Vannet inne i ovnen er svært varmt og kan
føre til brannskader.
MERK
• Hvis ovnen er svært tilsmusset med fett, for eksempel etter steking eller grilling,
anbefaler vi at du gnir med oppvaskmiddel på de vanskelige flekkene før du aktiverer
damprengjøringen.
• La døren stå på gløtt når syklusen er ferdig. Dette er for å tørke den indre emaljerte
overflaten fullstendig.
• Automatisk rengjøring kan ikke aktiveres så lenge det er varmt inne i ovnen. Vent til
ovnen har kjølt seg ned, og prøv på nytt.
• Ikke hell vann i bunnen så det spruter opp. Gjør det forsiktig. Ellers vil vannet gå over
kanten foran.
Bruk
Dette er praktisk for å rengjøre lett tilsmussing ved hjelp av damp.
ADVARSEL
Forbrenningsrengjøring
Pyrolyse innebærer termisk rensing med høye temperaturer. Denne funksjonen brenner
bort fett og olje for å gjøre det lett å utføre manuell rengjøring.
1. Ta ut eventuelt tilbehør, deriblant rister,
og tørk bort store urenheter inne i ovnen
manuelt. Hvis du ikke gjør det, kan de
antennes under rengjøringssyklusen, noe
som kan føre til brann.
2. Vri modusvelgeren for å velge
.
Norsk 17
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 17
2018-12-04 PM 3:45:37
Bruk
3. Drei verdihjulet for å velge
Forbrenningsrengjøring (C 2), og trykk
deretter på OK.
Tidtaker
Tidtakeren hjelper deg til å holde orden på tiden og varigheten av tilberedningen mens
du lager mat.
1. Trykk på
4. Drei verdihjulet for å velge en
rengjøringstid. Du kan velge mellom 3
nivåer: 1 time og 50 min., 2 timer og 10 min.
og 2 timer og 30 min.
5. Trykk på OK for å sette i gang rengjøringen.
.
2. Drei verdihjulet for å stille inn ønsket
varighet, og trykk deretter på OK.
Du kan angi tiden til maksimalt 23 timer og
59 minutter.
6. Når rengjøringen er ferdig, må du vente til
ovnen kjøles ned, og så tørke rundt kantene
av døren med en våt klut.
Bruk
Lyd på/av
FORSIKTIG
• Du må ikke berøre ovnen, ettersom den blir svært varm mens denne syklusen pågår.
• For å unngå ulykker må du holde barn borte fra ovnen.
• Etter at syklusen er ferdig, må du ikke slå av mens kjøleviften står på for å kjøle ned
ovnen.
• Hvis du vil dempe lyden, trykker du på og
holder
inne i 3 sekunder.
• Hvis du vil slå på lyden igjen, trykker du på
og holder inne igjen i 3 sekunder.
MERK
• Når syklusen begynner, blir innsiden av ovnen varm. Av sikkerhetsmessige årsaker
låses derfor døren. Når syklusen er ferdig og ovnen har kjølt seg ned, låses døren opp
igjen.
• Pass på at du tømmer ovnen før du starter rengjøringen. Tilbehør kan få endret form
som følge av de høye temperaturene i ovnen.
18 Norsk
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 18
2018-12-04 PM 3:45:37
Smart matlaging
Manuell matlaging
Baking
Vi anbefaler at ovnen forvarmes, da dette vil gi best resultater.
ADVARSEL om akrylamid
Akrylamid som dannes ved baking av matvarer med høyt innhold av stivelse, for
eksempel potetgull, pommes frites og brød, kan føre til helseproblemer. Disse matrettene
bør tilberedes ved lave temperaturer, og de bør ikke tilberedes for lenge, bli gjort svært
sprø eller brennes.
Mat
Tilbehør
Rille
Sukkerbrødkake
Rist,
form Ø 25-26 cm
Marmorkake
Tid (min.)
2
160-170
35-40
Rist, Gugelhopfform
3
175-185
50-60
• Forvarming er anbefalt for alle tilberedningsmoduser med mindre noe annet er angitt i
denne tilberedningsveiledningen.
• Når du bruker økogrillfunksjonen, må du legge maten midt i tilbehørsplaten.
Terte
Rist, terteform
Ø 20 cm
3
190-200
50-60
Gjærkake på plate
med frukt og
skorpe
Tips om tilbehør
Universalplate
2
160-180
40-50
Ovnen leveres med en rekke ulike tilbehør. Det er mulig at enkelte tilbehør på listen
nedenfor, ikke ligger i pakken. Hvis du ikke har fått akkurat de tilbehørene som er angitt
i denne veiledningen, kan du følge oppskriftene med det du allerede har, og få de samme
resultatene.
• Bakeplate og universalplate er likeverdige.
• Når du tilbereder mat med mye fett, anbefales det å sette inn en plate under risten for å
samle opp fettrester. Hvis du har en ristinnsats, kan du bruke den sammen med platen.
• Hvis du har en universaplate eller en ekstra dyp plate eller begge deler, er det best å
bruke det dypeste du har til tilberedning av fettholdig mat.
Fruktsmuldrekake
Rist, 22–24 cm
ildfast form
3
170-180
25-30
Scones
Universalplate
3
180-190
30-35
Lasagne
Rist, 22–24 cm
ildfast form
3
190-200
25-30
Marengs
Universalplate
3
80-100
100-150
Rist,
suffléformer
3
170-180
20-25
Eplekake med
gjærdeig
Universalplate
3
150-170
60-70
Hjemmelaget
pizza, 1-1,2 kg
Universalplate
2
190-210
10-15
Frossen
butterdeig, fylt
Universalplate
2
180-200
20-25
Quiche
Rist, 22–24 cm
ildfast form
2
180-190
25-35
Sufflé
Smart matlaging
Temp. (°C)
MERK
Oppvarmingstype
Norsk 19
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 19
2018-12-04 PM 3:45:37
Smart matlaging
Mat
Eplepai
Tilbehør
Rille
Rist,
boks på Ø 20 cm
2
Universalplate
3
Kald pizza
Oppvarmingstype
Temp. (°C)
Tid (min.)
160-170
65-75
180-200
5-10
Steking
Mat
Tilbehør
Rille
Grønnsaker, 0,5 kg
Rist +
universalplate
Bakte potet, halve,
0,5 kg
Oppvarmingstype
Temp. (°C)
Tid (min.)
3
1
220-230
15-20
Rist +
universalplate
3
1
200
45-50
Fiskefilet, bakt
Rist +
universalplate
3
1
200-230
10-15
Stekt fisk
Rist +
universalplate
3
1
180-200
30-40
Grønnsaker
Fisk
Mat
Tilbehør
Rille
Kjøttfilet av okse,
1 kg
Rist +
universalplate
Benfri kalvestek,
1,5 kg
Oppvarmingstype
Temp. (°C)
Tid (min.)
3
1
160-180
50-70
Rist +
universalplate
3
1
160-180
90-120
Svinestek, 1 kg
Rist +
universalplate
3
1
200-210
50-60
Stort stykke svin,
1 kg
Rist +
universalplate
3
1
160-180
100-120
Lammestek med
ben, 1 kg
Rist +
universalplate
3
1
170-180
100-120
Kjøtt (storfe/svin/lam)
* Snu etter halve tiden
Smart matlaging
Fjærkre (kylling/and/kalkun)
Kylling, hel,
1,2 kg*
Rist +
universalplate
3
1
205
80-100
Kyllingstykker
Rist +
universalplate
3
1
200-220
25-35
Andebryst
Rist +
universalplate
3
1
180-200
20-30
Liten kalkun, hel,
5 kg
Rist +
universalplate
3
1
180-200
120-150
20 Norsk
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 20
2018-12-04 PM 3:45:37
Grilling
Fryst ferdigmåltid
Vi anbefaler at ovnen forvarmes i Stor grill-modus. Snu retten etter halve
tilberedningstiden
Mat
Tilbehør
Rille
Mat
Oppvarmingstype Temp. (°C) Tid (min.)
Brød
Toast
Toast med ost
Rist
Universalplate
5
4
240-250
200
2-4
4-8
Storfe
Tilbehør
Rille
Oppvarmingstype Temp. (°C) Tid (min.)
Frossen pizza
Rist
3
200-220
15-25
Frossen lasagne
Rist
3
180-200
45-50
Frosne pommes
frites
Universalplate
3
220-225
20-25
Frosne kroketter
Universalplate
3
220-230
25-30
Rist +
universalplate
4
1
230-250
15-20
Frossen
ovnscamembert
Rist
3
190-200
10-15
Hamburgere*
Rist +
universalplate
4
1
230-250
15-20
Frosne baguetter
med fyll
Rist +
universalplate
3
1
190-200
10-15
Frosne fiskepinner
Rist +
universalplate
3
1
190-200
15-25
Frossen fiskeburger
Rist
3
180-200
20-35
Svin
Svinekoteletter
Rist +
universalplate
4
1
230-250
20-25
Pølser
Rist +
universalplate
4
1
230-250
10-15
Kyllingbryst
Rist +
universalplate
4
1
230-240
30-35
Kyllinglår
Rist +
universalplate
4
1
230-240
25-30
Smart matlaging
Biff*
Fjærkre
* Snu etter 2/3 av tilberedningstiden.
Norsk 21
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 21
2018-12-04 PM 3:45:37
Smart matlaging
Proffsteking
Denne modusen bruker en syklus som automatisk varmer opp ovnen til 220 °C. Det
øvre varmeelementet og konveksjonsviften er i gang ved bruning av kjøttet. Etter
dette trinnet stekes maten jevnt ved den nedre forhåndsinnstilte temperaturen. Denne
prosessen utføres mens både de øvre og nedre varmeelementene er i gang. Denne
modusen passer til kjøttsteker og fjærkre.
Mat
Mat
Tilbehør
Rille
Temp. (°C)
Tid (min.)
Frosne pommes
frites,
0,3-0,5 kg
Universalplate
3
190-210
20-30
Fiskefileter,
0,4-0,8 kg
Rist +
universalplate
3
1
200-220
20-30
Smart matlaging
Tilbehør
Rille
Temp. (°C)
Tid (timer)
Stekt kjøtt
Rist +
universalplate
3
1
80-100
3-4
Sprø fiskefileter
(0,4-0,8 kg)
Rist +
universalplate
3
1
200-220
20-30
Svinestek
Rist +
universalplate
3
1
80-100
4-5
Stekt kjøttfilet av
okse, 0,8–1,2 kg
Rist +
universalplate
2
1
180-200
50-70
Lammestek
Rist +
universalplate
3
1
80-100
3-4
Stekte grønnsaker
0,4-0,6 kg
Universalplate
3
200-220
20-30
Andebryst
Rist +
universalplate
3
1
80-100
2-3
ØKO-konveksjon
Denne modusen bruker et optimalisert oppvarmingssystem som lar deg spare strøm
under tilberedning av mat. Vi foreslår at du ikke forvarmer ovnen før tilberedningstidene
i denne kategorien, noe som vil føre til at du sparer mer strøm.
Du kan øke eller senke tilberedningstiden og/eller -temperaturen etter ønske.
Mat
Tilbehør
Rille
Temp. (°C)
Tid (min.)
Fruktsmuldrekake,
0,8–1,2 kg
Rist
2
160-180
40-60
Bakte poteter,
0,4–0,8 kg
Universalplate
2
190-200
50-70
Pølser,
0,3-0,5 kg
Rist +
universalplate
3
1
160-180
15-25
Frosne pommes
frites, 0,3-0,5 kg
Universalplate
3
180-200
20-30
22 Norsk
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 22
2018-12-04 PM 3:45:37
Programmer for automatisk tilberedning
Nr.
I tabellen nedenfor finner du 20 automatiske programmer for steking og baking.
Den viser mengde, vekt og anbefalinger. Tilberedningsmoduser og tider er
forhåndsprogrammert. Du finner noen av oppskriftene for de automatiske programmene
i veiledningen.
De automatiske tilberedningsprogrammene 1 til 8 samt 18 og 19 er inkludert forvarming
og viser forvarmingsprosessen. Plasser maten i ovnen etter at du har hørt et pip fra
forvarmingen. Trykk deretter på Tilberedningstid for å starte automatisk tilberedning.
A5
Quiche Lorraine
Sukkerbrødkake
Bruk alltid grytekluter når du tar ut mat fra ovnen.
Nr.
A1
Mat
Potetgrateng
Vekt (kg)
Tilbehør
Rille
1,0-1,5
Rist
3
Grønnsaksgrateng
Lasagne
Eplepai
Rist
3
Lag hjemmelaget lasagne i et ovnssikkert fat på
22–24 cm. Start programmet, og etter pipet for ferdig
forvarming setter du inn maten i midten.
1,2-1,4
A4
A7
Rist
2
Tilbered eplepai i en rund metallform med diameter på
24-26 cm. Start programmet, og etter pipet for ferdig
forvarming setter du inn formen i midten.
1,2-1,5
Rist
2
Lag quiche-deig og legg den i en rund quiche-form med
en diameter på 25 cm. Start programmet, og etter pipet
for ferdig forvarming legger du til fyll og setter inn maten
i midten.
Marmorkake
A8
Nederlandsk
formkake
A9
A 10
Rist
2
Rist
2
Lag deigen og legg i en rektangulær bakeform av metall
(lengde: 25 cm). Start programmet, og etter pipet for
ferdig forvarming setter du inn formen i midten.
1,1-1,3
Rist +
universalplate
2
1
Krydre kjøttet og la det ligge i kjøleskapet i 1 time.
Legg det på risten med fettsiden opp.
0,4-0,6
Urtestekte
lammekoteletter
3
Lag deigen, og fyll den i en rund metallform. Start
programmet, og etter pipet for ferdig forvarming setter
du inn formen i midten.
0,9-1,1
Stekt kjøttfilet av
okse
Rist
Lag deigen og legg i en rund svart bakeform av metall
med diameter på 26 cm. Start programmet, og etter pipet
for ferdig forvarming setter du inn formen i midten.
0,7-0,8
Lag ferske gratinerte grønnsaker i en ovnssikker form,
22–24 cm. Start programmet, og etter pipet for ferdig
forvarming setter du inn maten i midten.
1,0-1,5
A3
3
Rille
Smart matlaging
A2
Rist
Tilbehør
0,7-0,8
Lag ferske gratinerte poteter i en ovnssikker form,
22–24 cm. Start programmet, og etter pipet for ferdig
forvarming setter du inn maten i midten.
0,8-1,2
Vekt (kg)
0,5-0,6
A6
ADVARSEL
Mat
0,6-0,8
Rist +
universalplate
4
1
Mariner lammekotelettene med urter og krydder, og legg
dem på risten.
Norsk 23
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 23
2018-12-04 PM 3:45:38
Smart matlaging
Nr.
Mat
Vekt (kg)
Tilbehør
Rille
0,9-1,1
Rist +
universalplate
2
1
1,1-1,3
A 11
Kylling, hel
Kyllingbryst
Mat
A 17
Frosne pommes
frites
0,6-0,8
Rist +
universalplate
4
1
0,5-0,7
A 13
Ørret
0,3-0,6
0,6-0,9
A 18
Frossen pizza
Smart matlaging
Laksefilét
0,6-0,8
0,6-0,8
Stekte grønnsaker
A 16
1,0-1,2
A 19
Hjemmelaget
pizza
4
1
Universalplate
4
0,8-1,0
Universalplate
Universalplate
3
0,5-0,6
A 20
Hevende gjærdeig
Rist
3
Universalplate
2
Lag hjemmelaget pizza med gjærdeig, og legg den på
platen. Vekten omfatter deig og fyll som saus, grønnsaker,
skinke og ost. Start programmet, og etter pipet for ferdig
forvarming setter du inn platen.
0,7-0,8
Skyll og tilbered skiver av squash, aubergine, paprika, løk
og cherrytomater. Pensle med olivenolje, urter og krydder.
Fordel jevnt på brettet.
0,6-0,8
Bakte
potethalvdeler
Rist +
universalplate
Rille
Plasser den frosne pizzaen på midterste rille. Start
programmet, og etter pipet for ferdig forvarming setter
du inn risten. Den første innstillingen er for tynn, italiensk
pizza, den andre for tykk pannepizza.
0,8-1,0
Skyll og rens filetene eller stekene. Legg filetene på risten
med skinnsiden opp.
0,4-0,6
A 15
4
1
Rensk og rengjør fisken og legg den hel på risten. Tilsett
sitronsaft, salt og urter i fisken. Skjær i skinnet med kniv.
Børst inn olje og salt.
0,4-0,6
A 14
Rist +
universalplate
0,5-0,7
Tilbehør
Fordel de frosne pommes fritesene jevnt utover platen.
Mariner brystene, og plasser dem på risten.
0,3-0,5
Vekt (kg)
0,3-0,5
Skyll og rens kyllingen. Pensle kyllingen med olje og
krydder. Legg den på risten med brystsiden ned, og snu
den så snart ovnen piper.
0,4-0,6
A 12
Nr.
Rist
2
Bland deigen i en bolle, og dekk til med plastfolie. Sett
midt på risten. Den første innstillingen er for pizza- og
kakedeig, den andre for brøddeig.
3
Skjær store poteter (på 200 g) i to på langs. Legg på
brettet med siden opp, og børst med olivenolje, urter og
krydder.
24 Norsk
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 24
2018-12-04 PM 3:45:38
Testretter
2. Grilling
Forvarm ovnen i 5 minutter med funksjonen for stor grill.
I henhold til standard EN 60350-1
1. Baking
Anbefalingene for baking gjelder forvarmet ovn. Plasser alltid den skrå siden mot
forsiden av døren.
Matvaretype
Småkaker
Tilbehør
Rille
Toast med
hvitt brød
Rist
5
250
(maks.)
1-2
Biffburgere*
(12 stk.)
Rist +
universalplate
(for å samle opp væske)
4
1
250
(maks.)
1. 18-22
2. 7-10
Tid
(min.)
3
165
25-30
* Vend etter 2/3 av steketiden.
2
160
28-33
3. Steking
1+4
155
35-40
Matvaretype
Tilbehør
Rille
1+4
140
35-40
Hel kylling*
Rist +
universalplate
(for å samle opp væske)
3
1
2
160
35-40
2
160
35-40
1+4
155
45-50
Rist +
2 runde kakeformer*
(mørke, ø 20 cm)
1 plassert
diagonalt
160
70-80
Universalplate + rist +
2 runde kakeformer*
(mørke, ø 20 cm)
1+3
160
80-90
Tilbehør
Rille
Universalplate
Universalplate
Sukkerbrød
uten fett
Rist +
rund kakeform
(mørk, ø 26 cm)
Oppvarmingstype
Oppvarmingstype Temp. (°C) Tid (min.)
Oppvarmingstype Temp. (°C) Tid (min.)
205
80-100
Smart matlaging
Temp.
(°C)
Mørdeigkaker
Eplepai
Matvaretype
* Snu etter halve tiden
* To kaker settes på risten bak til venstre og foran til høyre.
** To kaker settes oppå hverandre i midten.
Norsk 25
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 25
2018-12-04 PM 3:45:38
Vedlikehold
Rengjøring
ADVARSEL
Forsikre deg om at stekeovnen og tilbehøret er kalde før du rengjør dem.
Ikke bruk slipende rengjøringsmidler, harde børster, skuresvamper eller skurekluter,
stålull, kniver eller andre slipende materialer.
Stekeovnens innvendige flater
• Bruk en ren klut og et mildt rengjøringsmiddel eller varmt såpevann til innvendig
rengjøring av stekeovnen.
• Tetningslisten i døren må ikke rengjøres for hånd.
• Bruk bare standard rengjøringsmidler for stekeovn for å unngå skade på emaljerte
overflater.
• Bruk et spesielt rengjøringsmiddel for ovner til fjerning av vanskelige flekker.
MERK
Katalyttdelene er belagt på enten én side eller tre sider avhengig av modellen.
Fjerning av døren
Ved normal bruk skal stekeovndøren ikke demonteres. Hvis det imidlertid er nødvendig å
demontere døren, for eksempel ved rengjøring, følger du disse instruksjonene.
FORSIKTIG
Ovnsdøren er tung.
1. Åpne døren og vend klipsene på begge
hengsler slik at det er helt åpne.
Stekeovnens utvendige flater
Vedlikehold
Bruk en ren klut og et mildt rengjøringsmiddel eller varmt såpevann, og tørk med
tørkepapir eller et tørt håndkle ved utvendig rengjøring av stekeovnen på for eksempel
ovnsdøren, håndtaket og skjermen.
Det kan ligge igjen fett og smuss, og spesielt rundt håndtaket, på grunn av den varme
luften som kommer fra ovnen. Håndtaket bør rengjøres etter hver bruk.
Tilbehør
2. Lukk døren med omtrent 70°. Grip med
begge hender midt på sidene av ovnsdøren,
og trekk og løft den ut inntil hengslene kan
tas ut.
70°
Vask tilbehøret etter hver bruk, og tørk det av med et kjøkkenhåndkle. Du kan fjerne
vanskelige flekker ved å bløtlegge brukt tilbehør i varmt såpevann i cirka 30 minutter før
du vasker det.
Overflate med katalyttemalje (kun enkelte modeller)
De avtakbare delene er belagt med mørk grå katalyttemalje. De kan bli tilsmusset av olje
og fett som følge av luften som sirkulerer i ovnen ved konveksjonsoppvarming. Dette
smusset brennes imidlertid bort ved ovnstemperaturer på over 200 °C.
1. Fjern alt tilbehør fra stekeovnen.
2. Rengjør innsiden av ovnen.
3. Velg konveksjonsmodus med maksimal temperatur, og kjør syklusen i en time.
3. For å feste døren etter rengjøring må du
gjenta trinn 1 og 2 i omvendt rekkefølge.
Klipset på hengslen skal lukkes på begge
sider.
26 Norsk
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 26
2018-12-04 PM 3:45:38
Fjerning av dørglass
01
Stekeovndøren er utstyrt med 3 glassplater som ligger mot hverandre.
Disse platene kan fjernes for rengjøring.
02
ADVARSEL
Stekeovndøren må fjernes fra ovnen ved rengjøring av dørglassene.
1. Fjern de to skruene på venstre og høyre side
av døren.
03
3. Når du har rengjort dørglassene gjentar
du trinn 1 og 2 i omvendt rekkefølge for
montering. Se bildet over for å finne riktig
plassering av glassene.
04
01
02
03
04
Deksel
Gummiskinner (Høyre og venstre)
Glass 2
Glass 1
MERK
01
2. Løsne dekselet og fjern glass 1, 2 og
2 gummiskinner fra døren.
Ved montering av innerglass 1, må du ikke bruke glass 2 og det trykte elementet må
følge retningen nedenfor.
Vannsamler
02
01 Glass 1
02 2 Gummiskinner
ADVARSEL
01
01 Vannsamler
Vedlikehold
Vannsamleren samler ikke bare opp overflødig
fuktighet fra tilberedningsprosessen, men
også matrester. Du må regelmessig tømme og
rengjøre vannsamleren.
Hvis du oppdager en vannlekkasje fra
vannsamleren, må du kontakte et lokalt
Samsung-servicesenter.
Norsk 27
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 27
2018-12-04 PM 3:45:39
Vedlikehold
Utskiftning
Fjerne sideristene (avhenger av modell)
1. Trykk på den midtre delen av sideristens
øvre del.
Lyspærer
1. Ta av glassdekselet ved å skru det mot
klokken.
2. Bytt ut ovnslampen.
3. Rengjør glassdekselet.
4. Når du er ferdig, utfører du trinn 1 i motsatt
rekkefølge for å sette på plass glassdekselet
igjen.
2. Roter sideristen omtrent 45°.
ADVARSEL
Vedlikehold
3. Dra og fjern sideristen fra de nederste to
hullene.
• Du må slå av ovnen og trekke ut støpselet før du bytter ut lyspæren.
• Du må bare bruke lyspærer av typen 25–40 W / 220–240 V som er varmebestandige
opptil 300 °C. Du kan kjøpe godkjente lyspærer på et lokalt Samsung-servicesenter.
• Du må alltid bruke en tørr klut når du håndterer halogenlyspærer. Dette er for å
forhindre at lyspæren blir tilsmusset av fingeravtrykk eller svette, noe som resulterer i
en kortere levetid for lyspæren.
28 Norsk
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 28
2018-12-04 PM 3:45:39
Feilsøking
Kontrollpunkter
Problem
Hvis du opplever et problem med ovnen, bør du først gå gjennom tabellen nedenfor og
prøve å utføre forslagene. Hvis problemet vedvarer, bør du kontakte et lokalt Samsungservicesenter.
Problem
Årsak
Tiltak
Årsak
Tiltak
Utsiden av ovnen blir
for varm under bruk.
• Ovnen er installert på et sted
som mangler god ventilasjon.
• Overhold avstandene
som er beskrevet i
installasjonsveiledningen for
produktet.
Døren kan ikke åpnes
inn skikkelig.
• Det ligger matrester mellom
døren og innsiden av ovnen.
• Rengjør ovnen godt, og åpne
deretter døren igjen.
Ovnslyset er svakt eller
slår seg ikke på.
• Lampen slår seg på og av.
• Lampen slår seg av
automatisk etter en viss
tidsperiode for å spare
strøm. Du kan slå den
på igjen ved å trykke på
ovnslampeknappen.
• Lampen er dekket til av
fremmedlegemer som følge
av matlagingen.
• Rengjør innsiden av ovnen,
og sjekk om problemet
vedvarer.
• Strømmen er ikke riktig
jordet
• Kontroller om
strømforsyningen er
tilstrekkelig jordet.
• Fjern elementet som sitter
fast, og prøv igjen.
• Berøringsmodell: Ovnen er
fuktig på utsiden.
• Fjern fuktigheten, og prøv
igjen.
• Låsefunksjonen er aktivert.
• Kontroller om låsefunksjonen
er aktivert.
Det vises ikke noe
klokkeslett.
• Ovnen er koblet fra
strømmen.
• Kontroller om ovnen tilføres
strøm.
Ovnen virker ikke.
• Ovnen er koblet fra
strømmen.
• Kontroller om ovnen tilføres
strøm.
Ovnen stopper under
bruk.
• Støpselet er trukket ut fra
kontakten.
• Koble til strømmen igjen.
Ovnen slår seg av under
bruk.
• Kontinuerlig tilberedning tar
lang tid.
• La ovnen kjøle seg ned når
den har vært i bruk over
lengre tid.
Det drypper vann.
• Kjøleviften fungerer ikke.
• Hør etter om du kan høre
kjøleviften.
Det kommer damp fra
en sprekk i døren.
• Ovnen er installert på et sted
som mangler god ventilasjon.
• Overhold avstandene
som er beskrevet i
installasjonsveiledningen for
produktet.
Det ligger igjen vann i
ovnen.
Ovnen får ikke strøm.
• Flere støpsler er koblet til
samme kontakt.
• Bruk kun ett støpsel.
• Ovnen er koblet fra
strømmen.
• Kontroller om ovnen tilføres
strøm.
Det oppstår elektrisk
støt fra ovnen.
• Du bruker en kontakt som
ikke er jordet.
Styrken på lyset i ovnen
varierer.
• Avhengig av maten som
tilberedes, kan det i enkelte
tilfeller være igjen vann eller
damp i ovnen.
Dette er ikke en produktfeil.
• La ovnen kjøle seg ned,
og tørk den med et tørt
kjøkkenhåndkle.
• Lysstyrken endres i henhold
til endringer i nytteeffekten.
• Endringer i nytteeffekt under
tilberedning er ikke feil,
og det er ikke nødvendig å
bekymre seg for dette.
Feilsøking
• Det sitter fast noe mellom
knappene.
Knappene kan ikke
trykkes inn skikkelig.
Norsk 29
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 29
2018-12-04 PM 3:45:39
Feilsøking
Problem
Årsak
Tiltak
Tilberedningen er
ferdig, men kjøleviften
går fremdeles.
• Viften fortsetter automatisk å
gå rundt i en viss tidsperiode
for å ventilere innsiden av
ovnen.
• Dette er ikke en produktfeil,
og det er ikke nødvendig å
bekymre seg for dette.
Ovnen varmer ikke.
• Døren er åpen.
• Lukk døren, og start
operasjonen på nytt.
• Ovnskontrollene er feil
angitt.
• Se delen om betjening av
ovnen, og tilbakestill den.
• Sikringen i huset har gått.
• Skift sikringen eller
tilbakestill kretsbryteren.
Kontakt en elektriker hvis
dette skjer gjentatte ganger.
Det kommer røyk fra
ovnen under bruk.
Feilsøking
Det lukter brent eller
plast når ovnen er i
bruk.
• Innledende bruk.
• Første gang du bruker ovnen,
kan det komme røyk fra
varmeelementet. Dette er
ikke en feil, og når du har
brukt ovnen 2–3 ganger, bør
det ikke lenger forekomme.
• Det ligger matrester på
varmeelementet.
• La ovnen kjøle seg ned,
og fjern matrestene fra
varmeelementet.
• Du har brukt beholdere
av plast eller andre
materialer som ikke er
varmebestandige.
• Bruk glassbeholdere som er
egnet for høye temperaturer.
Problem
Årsak
Tiltak
Ovnen tilbereder ikke
maten skikkelig.
• Døren åpnes ofte under
tilberedningsprosessen.
• Døren må ikke åpnes ofte,
med mindre du tilbereder
matvarer som må snus.
Hvis du åpner døren ofte,
reduseres temperaturen
i ovnen, noe som kan ha
innvirkning på resultatene.
Ovnen er varm
på grunn av
forbrenningsrengjøring.
• Dette er fordi
forbrenningsrengjøringen
bruker høye temperaturer.
• Dette er ikke en produktfeil,
og det er ikke nødvendig å
bekymre seg for dette.
Det lukter brent under
forbrenningsrengjøring.
• Forbrenningsrengjøring
utføres med høye
temperaturer, og du kan
derfor lukte matrester som
brennes opp.
• Dette er ikke en produktfeil,
og det er ikke nødvendig å
bekymre seg for dette.
Damprengjøringen
fungerer ikke.
• Dette er fordi temperaturen
er for høy.
• Kjøl ned ovnen før bruk.
30 Norsk
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 30
2018-12-04 PM 3:45:40
Tekniske spesifikasjoner
SAMSUNG ønsker hele tiden å forbedre sine produkter. Både designspesifikasjoner og
disse brukerinstruksjonene kan derfor endres uten varsel.
Informasjonskoder
Hvis ovnen ikke fungerer, kan det hende at det vises en informasjonskode på skjermen.
Gå gjennom tabellen nedenfor, og prøv å utføre forslagene.
Kode
C-d1
Betydning
Tiltak
C-22
Sensorsvikt
C-23
Slå av ovnen, og start den deretter
på nytt. Hvis problemet vedvarer,
bør du slå av all strøm i 30 sekunder
eller mer og deretter slå den på
igjen. Hvis problemet vedvarer, bør
du kontakte et servicesenter.
Forekommer bare under lesing og
skriving av EEPROM
C-F0
Det er ingen kommunikasjon
mellom hovedkretskortet og
underkretskortet.
C-F2
Forekommer når et
kommunikasjonsproblem mellom den
integrerte kretsen for berøring og
hoved- eller under-micom vedvarer.
Slå av ovnen, og start den deretter
på nytt. Hvis problemet vedvarer,
bør du slå av all strøm i 30 sekunder
eller mer og deretter slå den på
igjen. Hvis problemet vedvarer, bør
du kontakte et servicesenter.
C-d0
Knappeproblem
Oppstår når knappen trykkes og
holdes inne en stund.
Rengjør knappene, og kontroller at
det ikke er vann på eller rundt dem.
Slå av ovnen, og prøv på nytt. Hvis
problemet vedvarer, bør du kontakte
et lokalt Samsung-servicesenter.
S-01
Sikkerhetsutkobling
Ovnen har vært kontinuerlig i bruk
ved en gitt temperatur over lang tid.
• Under 105 °C – 16 timer
• Fra 105 °C til 240 °C – 8 timer
• Fra 245 °C til maks – 4 timer
Dette er ikke en systemfeil. Slå av
ovnen, og ta ut maten. Deretter kan
du prøve på nytt på vanlig måte.
595 x 595 x 570 mm
68 liter
Netto
40,1 kg
Tilkoblingsspenning
230–240 V ~ 50 Hz
Maksimal tilkoblet strømbelastning
3400-3600 W
Tekniske spesifikasjone
C-F1
Utside
Volum
Vekt
Feil på dørlåsen.
C-20
C-21
Dimensjoner (B x H x D)
Norsk 31
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 31
2018-12-04 PM 3:45:40
Vedlegg
Produktdataark
SAMSUNG
Modellidentifikasjon
Energieffektivitetsindeks per stekerom (EEI-stekerom)
Energieffektivitetsklasse per hulrom
Energiforbruk som kreves for å varme opp en
standardisert ladning i hulrommet til en elektrisk
oppvarmet ovn, i konvensjonell modus per hulrom
(elektrisk sluttenergi) (EC elektrisk hulrom)
Energiforbruk som kreves for å varme opp en
standardisert ladning i hulrommet til en elektrisk
oppvarmet ovn, i viftedrevet modus per hulrom
(elektrisk sluttenergi) (EC elektrisk hulrom)
Antall hulrom.
Varmekilde per hulrom (elektrisitet eller gass)
Volum per hulrom (V)
Ovnstype
Enhetens masse (M)
Tips til energisparing
SAMSUNG
NV68N3372BM/EE
95,2
A
0,99 kWh/syklus
• Ovnsdøren bør holdes lukket ved steking, med unntak av når maten snus. For å
opprettholde ovnstemperaturen og spare energi må ikke døren åpnes ofte under
steking.
• Planlegg ovnsbruken slik at du unngår å slå av ovnen mellom steking av ulike retter. På
denne måten kan du spare strøm og redusere tiden det tar å varme opp ovnen på nytt.
• Hvis steketiden er på mer enn 30 minutter, kan ovnen slås av 5–10 minutter før endt
steketid for å spare strøm. Restvarmen vil fullføre stekeprosessen.
• Prøv å steke mer enn én rett om gangen når det er mulig.
0,80 kWh/syklus
1
elektrisitet
68 L
Innebygd
40,1 kg
Dataene er fastsatt i henhold til standard EN 60350-1 og kommisjonsreguleringene (EU)
Nr. 65/2014 og (EU) Nr. 66/2014.
Vedlegg
32 Norsk
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 32
2018-12-04 PM 3:45:40
Notat
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 33
Notat
2018-12-04 PM 3:45:40
Notat
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 34
Notat
2018-12-04 PM 3:45:40
Notat
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 35
Notat
2018-12-04 PM 3:45:40
HAR DU SPØRSMÅL ELLER KOMMENTARER?
LAND
RING
ELLER BESØK OSS ONLINE PÅ
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for KNOX customers] 0800 400848
[Only for Premium HA] 0800-366661
[Only for Dealers] 0810-112233
[Only for E-Store] 0800 100 232
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
DENMARK
707 019 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
06196 77 555 77
www.samsung.com/de/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com/gr/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/no/support
NORWAY
21629099
PORTUGAL
808 207 267
www.samsung.com/pt/support
SPAIN
0034902172678
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 786
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
DG68-00754F-01
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 36
2018-12-04 PM 3:45:40
Kalusteuuni
Käyttö- ja asennusopas
NV68N3372BM/EE
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 1
2018-12-04 PM 3:45:41
Sisällysluettelo
Sisällysluettelo
Oppaan käyttäminen
3
Älykkäät valmistustoiminnot
Oppaassa käytetään seuraavia merkkejä:
3
Turvallisuusohjeet
3
Manuaalinen valmistus
Automaattiohjelmat
Koekeittiössä testatut ruoat
Tärkeitä turvallisuusohjeita
Tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet)
Automaattinen virransäästötoiminto
3
6
6
Asentaminen
6
Pakkauksen sisältö
Sähkökytkentä
Asentaminen kaapistoon
6
7
8
Ennen kuin aloitat
9
Alkuasetukset
Uuden uunin haju
Älykäs turvamekanismi
Lisätarvikkeet
9
9
9
10
Toiminnot
Käyttöpaneeli
Yleiset asetukset
Valmistustila
Automaattiohjelma
Puhdistaminen
Ajastin
Ääni käyttöön / pois käytöstä
Huolto
Puhdistaminen
Vaihtaminen
Vianmääritys
Tarkistettavat kohdat
Näyttökoodit
19
19
23
25
26
26
28
29
29
31
Tekniset tiedot
31
Liite
32
Laitteen tekniset tiedot
32
11
11
11
14
16
17
18
18
2 Suomi
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 2
2018-12-04 PM 3:45:41
Turvallisuusohjeet
Kiitos, että valitsit SAMSUNGin kalusteuunin.
Tässä käyttöoppaassa on tärkeitä turvallisuus- ja käyttöohjeita, jotka auttavat laitteen
käytössä ja hoidossa.
Lue käyttöopas huolellisesti ennen uunin käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta
varten.
Tämän uunin saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Asentaja vastaa siitä, että
laite kytketään sähköverkkoon voimassa olevien turvallisuusmääräysten ja -suositusten
mukaisesti.
Oppaassa käytetään seuraavia merkkejä:
VAROITUS
Vaarat ja vaaralliset toimenpiteet, jotka saattavat aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja,
kuoleman ja/tai omaisuusvahinkoja.
HUOMIO
Vaarat ja vaaralliset toimenpiteet, jotka saattavat aiheuttaa henkilö- ja/tai
omaisuusvahinkoja.
HUOM.
Hyödyllisiä vinkkejä, suosituksia ja muita tietoja, jotka helpottavat laitteen käyttöä.
Tärkeitä turvallisuusohjeita
VAROITUS
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu fyysisesti tai psyykkisesti
rajoittuneiden eikä kokemattomien henkilöiden (esim. lasten)
käytettäväksi, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava
henkilö ole läsnä tai opastanut heitä käyttämään laitetta
oikein.
Oppaan käyttäminen
Oppaan käyttäminen
Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät leiki laitteella.
Kiinteään johdotukseen on lisättävä mahdollisuus irrottaa
laite sähköverkosta johdotusmääräysten mukaisesti.
Laite tulee voida irrottaa pistorasiasta asennuksen jälkeen.
Irrottaminen voidaan varmistaa huolehtimalla pistokkeen
luokse pääsystä tai liittämällä kiinteään johdotukseen kytkin
määräysten mukaisesti.
Jos laitteen virtajohto on vaurioitunut, se tulee
vaihdattaa valmistajalla, valtuutetussa huoltoliikkeessä tai
ammattitaitoisella asentajalla, jotta vaaratilanteilta voitaisiin
välttyä.
Suomi 3
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 3
2018-12-04 PM 3:45:41
Turvallisuusohjeet
Johtoja ei saa kiinnittää liimalla, sillä liimaus ei ole luotettava
kiinnitystapa.
Turvallisuusohjeet
Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä
fyysisesti tai psyykkisesti rajoittuneet ja kokemattomat
henkilöt, jos käyttöä valvotaan tai jos heille on annettu ohjeet
laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät käyttöön
liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät
saa puhdistaa tai ylläpitää laitetta ilman valvontaa. Pidä laite
ja sen sähköjohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
Jos laitteessa on puhdistustoiminto, laitteen pinnat saattavat
kuumentua puhdistamisen aikana tavallista enemmän.
Lapset on pidettävä turvallisella etäisyydellä laitteesta.
Puhdistustoiminto on mallikohtainen.
Käytä vain tälle uunille suositeltua lämpömittaria. (Vain
paistomittarilla varustetut mallit.)
Höyrypuhdistusta ei saa käyttää.
VAROITUS: Varmista, että laite on sammutettu, ennen kuin
vaihdat sen lampun, jotta et saisi sähköiskua.
Laite kuumenee käytön aikana. Uunin sisällä oleviin
vastuksiin ei saa koskea.
Laitetta ei saa asentaa koristeoven taakse, ettei se
ylikuumene.
VAROITUS: Laitteen näkyvillä olevat osat voivat kuumeta
käytön aikana. Pienet lapset on pidettävä turvallisella
etäisyydellä laitteesta.
VAROITUS: Laite ja sen näkyvillä olevat osat kuumenevat
käytön aikana. Laitteen lämpövastuksiin ei saa koskea. Alle
8-vuotiaat lapset on pidettävä poissa laitteen lähettyviltä,
jollei heitä valvota jatkuvasti.
Älä puhdista uunin luukun lasia hankausaineilla tai terävillä
metallilastoilla, sillä ne voivat naarmuttaa lasipintaa, mikä
puolestaan saattaa johtaa lasin rikkoutumiseen.
Jos laitteessa on puhdistustoiminto, irtoava lika ja
kaikki astiat on poistettava uunista ennen höyry- tai
automaattipuhdistusta. Puhdistustoiminto on mallikohtainen.
HUOMIO: Kuumennusprosessia on valvottava. Lyhytaikaista
kuumennusprosessia on valvottava jatkuvasti.
Laitteen luukku ja ulkopinta voivat kuumentua käytön aikana.
Laitteen ulkopinta voi kuumentua käytön aikana. Laitteen
pinnat todennäköisesti kuumenevat käytön aikana.
4 Suomi
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 4
2018-12-04 PM 3:45:41
HUOMIO
Uunia ei saa asentaa, jos se on vaurioitunut kuljetuksen aikana.
Tämän laitteen saa kytkeä sähköverkkoon vain valtuutettu sähköasentaja.
Älä yritä käynnistää tai käyttää viallista tai vaurioitunutta laitetta.
Korjauksia laitteeseen saa tehdä vain valtuutettu asentaja. Vääränlainen korjaus voi
vaarantaa käyttäjän ja muiden turvallisuuden. Jos uuni kaipaa korjausta, ota yhteyttä
SAMSUNGin huoltoon tai jälleenmyyjään.
Sähköjohdot tai -johtimet eivät saa olla kosketuksissa uuniin.
Uuni kytketään sähköverkkoon käyttäen hyväksyttyä suojakatkaisinta tai sulaketta. Älä
milloinkaan käytä jakopistorasioita tai jatkojohtoja.
Kun valmistat alkoholia sisältäviä ruokia, alkoholi saattaa höyrystyä korkeassa
lämpötilassa ja höyry voi syttyä palamaan päästessään kosketuksiin jonkin uunin kuuman
osan kanssa.
Turvallisuussyistä laitetta ei saa milloinkaan puhdistaa höyry- tai painepesurilla.
Pidä lapset turvallisella etäisyydellä uunista sen ollessa käytössä.
Pakasteruoat, kuten pizzat, tulee paistaa grilliritilän päällä. Uunipelti voi vääntyä suurten
lämmönvaihtelujen vuoksi.
Älä kaada vettä kuuman uunin pohjalle. Tämä voi vaurioittaa emalipintaa.
Luukun on oltava kiinni uunin käytön aikana.
Älä vuoraa uunin pohjaa alumiinifoliolla äläkä peitä sitä uunipellillä, paistoalustalla tai
vuoalla. Alumiinifolio estää uunin lämpenemisen, mikä voi vaurioittaa emalipintoja ja
aiheuttaa sen, että ruoka ei kypsy kunnolla.
Turvallisuusohjeet
Aseta ritilä paikoilleen ulkonevat
osat (pysäyttimet molemmilla
puolilla) eteenpäin, jotta
ritilä tukisi riittävästi suuria
ruokamääriä.
Hedelmämehuista tulee tahroja, jotka voivat jäädä lähtemättömästi uunin emalipinnoille.
Kun paistat kosteita kakkuja, käytä uunipannua.
Älä laita astioita uunin luukun päälle.
Älä päästä lapsia luukun lähelle, kun avaat tai suljet sen, sillä lapset voivat satuttaa
itsensä siihen tai heidän sormensa voivat jäädä sen väliin.
Älä nouse luukun päälle äläkä nojaa siihen tai aseta sen päälle mitään painavia esineitä.
Laite on irrotettava sähköverkosta korjaamisen tai puhdistamisen ajaksi.
Älä käytä luukun avaamiseen liikaa voimaa.
Ole varovainen, kun käytät uunin lähellä olevia pistorasioita.
VAROITUS: Älä irrota laitetta verkkovirrasta, vaikka ruoka olisi valmista.
Jos laitteessa on vesihöyry- tai höyrytystoiminto, älä käytä laitetta, jos vesisäiliö on
vaurioitunut. (Vain mallit, joissa on vesihöyry- tai höyrytystoiminto.)
VAROITUS: Älä jätä luukkua auki, kun käytät uunia.
Jos säiliö on murtunut tai rikki, älä käytä sitä, vaan ota yhteyttä lähimpään
huoltoliikkeeseen. (Vain mallit, joissa on vesihöyry- tai höyrytystoiminto.)
Tämä uuni on tarkoitettu vain ruoanvalmistukseen kotitalouksissa.
Uunin sisäpinnat tulevat polttavan kuumiksi käytön aikana. Älä koske uunin sisäpintoihin
tai lämpövastuksiin, ennen kuin ne ovat jäähtyneet kunnolla.
Älä säilytä palavia materiaaleja uunissa.
Uunin pinnat kuumenevat, kun sitä käytetään korkeassa lämpötilassa pitkän aikaa.
Varo uunista purkautuvaa kuumaa ilmaa ja höyryä, kun avaat luukun.
Suomi 5
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 5
2018-12-04 PM 3:45:41
Turvallisuusohjeet
Asentaminen
Tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet)
(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)
Asentaminen
Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa
merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita
(esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää
kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä
jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen
välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja
kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.
Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden
turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen
jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.
Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää
hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa
hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.
Asentaminen
VAROITUS
Uunin saa asentaa vain ammattitaitoinen asentaja. Asentaja vastaa siitä, että uuni
kytketään sähköverkkoon paikallisten turvallisuusmääräysten mukaisesti.
Pakkauksen sisältö
Varmista, että kaikki osat ja lisätarvikkeet ovat tuotepakkauksessa. Jos sinulla on jokin
uuniin tai sen lisätarvikkeisiin liittyvä ongelma, ota yhteyttä paikalliseen Samsungin
asiakaspalveluun tai jälleenmyyjään.
Uunin esittely
01
02
Saat lisätietoja Samsungin ympäristösitoumuksista ja tuotekohtaisista lainsäädännöllisistä
velvollisuuksista, esim. REACHista, osoitteesta samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Automaattinen virransäästötoiminto
• Jos käyttäjä ei tee mitään toimenpiteitä tietyn ajan sisällä laitteen ollessa käytössä,
laite pysähtyy ja siirtyy valmiustilaan.
• Valo: Voit sammuttaa uunin valon ruoanlaiton aikana painamalla uunin valopainiketta.
Uunin valo sammutetaan virransäästösyistä muutama minuutti valmistusohjelman
käynnistämisen jälkeen.
03
01 Käyttöpaneeli
02 Luukun kahva
03 Luukku
6 Suomi
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 6
2018-12-04 PM 3:45:41
Sähkökytkentä
Lisätarvikkeet
Uunin mukana toimitetaan lisätarvikkeita, joiden avulla erilaisten ruokien valmistaminen
on helpompaa.
L
Ritilä
Ritiläohjain *
N
01 02 03
Uunipelti *
Yleispelti *
Syvä pelti *
Paistinvarras *
Paistin- ja lihavarras *
Teleskooppiohjain *
Paistomittari *
Nimellisvirta (A) Vähimmäispoikkileikkauspinta
10 < A ≤ 16
1,5 mm2
16 < A ≤ 25
2,5 mm2
Asentaminen
01 RUSKEA tai MUSTA
02 SININEN tai VALKOINEN
03 KELTAINEN ja VIHREÄ
Kytke uuni pistorasiaan. Jos pistoketyyppistä
pistorasiaa ei ole saatavilla virtarajoitusten
vuoksi, käytä moninapaista irtikytkentälaitetta
(välin tulee olla vähintään 3 mm)
turvallisuusmääräysten noudattamiseksi.
Käytä riittävän pitkää virtajohtoa, joka tukee
ohjearvoa H05 RR-F tai H05 VV-F, väh.
1,5–2,5 mm².
Tarkista tehotiedot uuniin kiinnitetystä
merkistä.
Avaa uunin taustapaneeli ruuvimeisselillä ja
irrota johtopidikkeen ruuvit. Kytke tämän
jälkeen virtajohdot niille tarkoitettuihin
liitäntäterminaaleihin.
( )-liitäntä on tarkoitettu maadoitukselle.
Kytke ensin keltainen ja vihreä johto
(maadoitus), joiden tulee olla muita pitempiä.
Jos käytät pistoketyyppistä pistorasiaa,
pistokkeen on oltava käytettävissä myös
uunin asennuksen jälkeen. Samsung ei vastaa
vääränlaisesta tai puuttuvasta maadoituksesta
johtuvista onnettomuuksista.
HUOM.
Tähdellä (*) merkityt lisätarvikkeet sisältyvät vain joihinkin malleihin.
VAROITUS
Älä tallaa johtoja äläkä taivuta niitä asennuksen aikana, ja pidä ne erillään uunin
kuumenevista osista.
Suomi 7
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 7
2018-12-04 PM 3:45:42
Asentaminen
Asentaminen kaapistoon
Jos uuni asennetaan kaapiston sisälle, kaapiston muovipintojen ja liimattujen osien tulee
kestää vähintään EN 60335 -standardin mukainen lämpötila. Samsung ei vastaa uunista
säteilevän kuumuuden kalusteille aiheuttamista vaurioista.
Uunin asianmukaisesta ilmanvaihdosta on huolehdittava. Kaapin alahyllyn ja tukiseinän
väliin tulee jättää n. 50 mm:n kokoinen aukko ilmanvaihtoa varten. Jos asennat uunin
keittotason alle, noudata keittotason asennusohjeita.
A
Kaapisto (mm)
B
C
D
A
Väh. 550
B
Väh. 560
C
Väh. 50
D
Väh. 590 – Enint. 600
E
Väh. 460 x Väh. 50
Asennuksen edellyttämät mitat
HUOM.
Asentaminen
Uuni (mm)
B
C
A
D
E
L
K
G
F
J
Sijoituskalusteessa on oltava ilmanvaihtoaukot
(E) kuuman ilman jäähdyttämistä ja
ilmankiertoa varten.
E
A
560
G
Enint. 506
B
175
H
Enint. 494
C
370
I
21
D
Enint. 50
J
549
E
595
K
572
F
595
L
550
Allaskaappi (mm)
A
B
H
I
D
A
Väh. 550
B
Väh. 560
C
Väh. 600
D
Väh. 460 x Väh. 50
C
HUOM.
Sijoituskalusteessa on oltava ilmanvaihtoaukot
(D) kuuman ilman jäähdyttämistä ja
ilmankiertoa varten.
8 Suomi
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 8
2018-12-04 PM 3:45:43
Ennen kuin aloitat
Alkuasetukset
Uunin asentaminen
Varmista, että uunin ja kaapiston väliin jää
molemmille puolille vähintään 5 mm:n rako (A).
Kun kytket uunin virran päälle ensimmäistä kertaa, oletusaika ”12:00” näytetään
näyttöpaneelissa ja tunnit (”12”) vilkkuvat. Aseta kello aikaan noudattamalla alla olevia
ohjeita.
1. Kun tunnit vilkkuvat, aseta ne kääntämällä
(oikeanpuoleista) arvojenvalitsinta ja siirry
minuutteihin painamalla OK-painiketta.
A
Jos haluat muuttaa aikaa näiden alkuasetusten
-painiketta painettuna
jälkeen, pidä
3 sekuntia ja noudata yllä olevia ohjeita.
Kun asennus on valmis, irrota suojakalvo, teippi ja muut pakkausmateriaalit, ja ota uunin
mukana toimitetut lisätarvikkeet pois sen sisältä. Jos uuni täytyy poistaa kaapistosta,
katkaise ensin uunin virransyöttö ja irrota sen molemmilla puolilla olevat 2 ruuvia.
VAROITUS
Uuni tarvitsee ilmanvaihtoa, jotta se toimisi normaalisti. Älä missään olosuhteissa tuki
laitteen ilmanvaihtoaukkoja.
HUOM.
Eri mallit voivat olla erinäköisiä.
Ennen kuin aloitat
2. Kun minuutit vilkkuvat, aseta ne kääntämällä
arvojenvalitsinta ja paina sen jälkeen OKpainiketta.
Sovita uuni täysin kaapiston sisään ja kiinnitä
uuni tiiviisti paikoilleen molemmilta puolilta
kahden tähän tarkoitukseen varatun ruuvin
avulla.
Uuden uunin haju
Ennen kuin uunia käytetään ensimmäistä kertaa, sen sisätilat tulee puhdistaa, jotta uuden
uunin haju poistuisi.
1. Poista kaikki lisätarvikkeet uunista.
2. Lämmitä uuni ja käytä sitä kiertoilmalla 200 asteessa tai tavallisessa tilassa
200 asteessa tunnin ajan. Näin uunista poltetaan pois sinne valmistuksen aikana
mahdollisesti jääneet aineet.
3. Kun tämä on tehty, sammuta uuni.
Älykäs turvamekanismi
Jos avaat luukun uunin ollessa käytössä, uunin valo syttyy ja sekä puhallin että
lämpövastukset sammutetaan. Tämän tarkoituksena on suojata käyttäjiä vahingoilta,
esimerkiksi palovammoilta, ja välttää turhaa energiahäviötä. Jos näin käy, sulje luukku.
Uuni jatkaa toimintaansa normaalisti, sillä kyseessä ei ole vika.
Suomi 9
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 9
2018-12-04 PM 3:45:44
Ennen kuin aloitat
Lisätarvikkeet
Paistinvarras *
Kun käytät lisätarvikkeita ensimmäistä kertaa, puhdista ne perusteellisesti lämpimällä
vedellä, pesuaineella ja pehmeällä, puhtaalla liinalla.
05
04
03
02
01
Ennen kuin aloitat
01 Taso 1
03 Taso 3
05 Taso 5
02 Taso 2
04 Taso 4
• Aseta lisätarvike sille tarkoitettuun paikkaan
uunin sisällä.
• Jätä vähintään 1 cm tilaa lisätarvikkeen ja
uunin pohjan tai muiden lisätarvikkeiden
väliin.
• Ole varovainen, kun otat astiat ja/tai
lisätarvikkeet uunista. Kuuma ruoka tai
lisätarvikkeet voivat aiheuttaa palovammoja.
• Lisätarvikkeet saattavat kuumetessaan
vääntyä. Kun ne jäähtyvät, ne palaavat
takaisin alkuperäiseen muotoonsa ja toimivat
normaalisti.
Peruskäyttö
Opettele käyttämään lisätarvikkeita oikein, jotta ruoanlaitto olisi helpompaa.
Ritilä
Ritilä on tarkoitettu grillaamiseen ja paahtamiseen. Aseta ritilä
paikoilleen ulkonevat osat (pysäyttimet molemmilla puolilla)
eteenpäin.
Ritiläohjain *
Ritiläohjainta voidaan käyttää yhdessä pellin kanssa estämään
ruoista tippuvien nesteiden pääsy uunin pohjalle.
Uunipelti *
Uunipeltiä (syvyys: 20 mm) käytetään kakkujen, keksien ja muiden
taikinoiden paistamiseen. Aseta viisto reuna eteen.
Yleispelti *
Yleispeltiä (syvyys: 30 mm) käytetään paistamiseen ja paahtamiseen.
Käytä ritiläohjainta estämään nesteiden tippuminen uunin pohjalle.
Aseta viisto reuna eteen.
Syvä pelti *
Syvää peltiä (syvyys: 50 mm) käytetään paahtamiseen joko yhdessä
ritiläohjaimen kanssa tai ilman sitä. Aseta viisto reuna eteen.
Paistomittari *
Paistomittarilla mitataan kypsennettävän lihan sisälämpötilaa.
Käytä vain uunin mukana toimitettua paistomittaria.
Paistinvarrasta käytetään esimerkiksi kanan grillaamiseen. Käytä
paistinvarrasta vain yksiosaisessa tilassa tasolla 3, jolla vartaan
sovitinta voidaan käyttää. Ruuvaa vartaan kahva irti grillaamisen
ajaksi.
Paistin- ja lihavarras * Aseta pelti ritilätasolle 1 valmistuksen aikana muodostuvien
nesteiden keräämiseksi, tai uunin pohjalle, jos paistat suuren määrän
lihaa. Suosittelemme käyttämään varrastarvikkeita vain alle 1,5 kg
painavalle lihalle.
1. Työnnä varras lihaan. Voit kiinnittää kahvan vartaan tylppään
päähän, jolloin se on helpompi työntää lihaan.
2. Asettele lihan ympärille esikypsennettyjä perunoita ja
vihanneksia.
3. Työnnä kehikko keskitasolle V-kulma edellä. Aseta varras kehikolle
terävä pää taaksepäin ja työnnä vartaan pää varovasti uunin
takaseinässä olevan kääntömekanismin sisään. Vartaan tylpän
pään tulee asettua kehikon V-kulmaan. (Vartaassa on kaksi
korvaketta, joiden tulee olla lähinnä uunin luukkua estämässä
vartaan liikkumista. Ne toimivat samalla kahvan tukena.)
4. Irrota kahva ennen ruoanlaittoa.
5. Kiinnitä kahva takaisin paikoilleen paistamisen jälkeen, jotta
varras olisi helpompi poistaa kehikosta.
VAROITUS
Varmista, että paistinvartaan kahva on kiinnitetty oikein.
Käsittele paistinvarrasta varovasti. Haarukat ja piikit ovat teräviä ja
voivat aiheuttaa henkilövahinkoja!
Paistinvarras on erittäin kuuma, joten käytä grillikintaita, kun poistat
sen.
Teleskooppiohjaimet * Käytä teleskooppiohjaimia pellin työntämiseen seuraavasti:
1. Vedä teleskooppiohjaimet ulos uunista.
2. Aseta pelti teleskooppiohjaimien päälle ja työnnä
teleskooppiohjaimet uuniin.
3. Sulje uunin luukku.
HUOM.
Tähdellä (*) merkityt lisätarvikkeet sisältyvät vain joihinkin malleihin.
10 Suomi
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 10
2018-12-04 PM 3:45:44
Toiminnot
Käyttöpaneeli
Yleiset asetukset
Etupaneeleita on monenlaisia, ja niissä on käytetty erilaisia materiaaleja ja värejä. Uunien
ulkoasua voidaan tuotekehityssyistä muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
Usein tehty toimenpide on oletuslämpötilan ja/tai valmistusajan vaihtaminen kaikille
valmistustiloille. Säädä lämpötila ja/tai valmistusaika valitulle valmistustilalle alla olevien
ohjeiden mukaisesti.
Lämpötila
01
02 03 04 05 06 07
08
09
Valitse valmistustila tai toiminto kääntämällä tätä.
02 Lämpötila
Aseta lämpötila painamalla tätä.
03 Valmistusaika
Aseta valmistusaika painamalla tätä.
04 Ajastin
Ajastimen avulla voit tarkistaa ajan tai kestoajan valmistuksen
aikana.
05 OK
Vahvista asetukset painamalla tätä.
06 Takaisin
Peru nykyiset asetukset ja palaa päänäyttöön.
07 Uunin valo
Sytytä tai sammuta uunin valo painamalla tätä painiketta.
Uunin valo syttyy automaattisesti, kun uuni käynnistetään. Se
sammuu virransäästösyistä automaattisesti, kun uunia ei käytetä
tietyllä aikavälillä.
Lapsilukitus: Lapsilukitus ottaa vahinkojen välttämiseksi kaikki
toiminnot pois käytöstä. Laite voidaan kuitenkin sammuttaa
kääntämällä tilanvalitsin sammutustilaan. Ota käyttöpaneelin
lukitus käyttöön painamalla tätä painiketta 3 sekuntia, tai ota se
pois käytöstä painamalla uudelleen 3 sekuntia.
lapsilukitus)
08 Näyttö
Näytössä näytetään valittuja tiloja tai asetuksia koskevat tiedot.
09 Arvojenvalitsin
Käytä arvojenvalitsinta
• valmistusajan tai lämpötilan asettamiseen
• päävalikon alakohtien valitsemiseen puhdistustoiminnon,
automaattiohjelman, erityistoiminnon tai grillin valitsemiseen
• annoskoon valitsemiseen automaattiohjelmissa.
2. Aseta haluamasi lämpötila
arvojenvalitsimella.
Toiminnot
01 Tilanvalitsin
(
1. Valitse tila tai toiminto kääntämällä
tilanvalitsinta. Valinnan oletuslämpötila
ilmestyy näkyviin.
3. Vahvista muutokset painamalla OKpainiketta.
HUOM.
Jos et tee mitään muita asetuksia pariin sekuntiin, uuni aloittaa valmistuksen
automaattisesti oletusasetuksilla.
Jos haluat muuttaa asetettua lämpötilaa, paina
-painiketta ja noudata yllä olevia
ohjeita.
Suomi 11
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 11
2018-12-04 PM 3:45:44
Toiminnot
Valmistusaika
Lopetusaika
Toiminnot
1. Valitse tila tai toiminto kääntämällä
tilanvalitsinta.
1. Valitse tila tai toiminto kääntämällä
tilanvalitsinta.
2. Paina
-painiketta ja aseta haluamasi aika
arvojenvalitsimella.
Voit asettaa ajaksi enintään 23 h 59 min.
2. Paina
-painiketta kahdesti ja aseta
haluamasi lopetusaika arvojenvalitsimella.
3. Voit vaihtoehtoisesti viivästyttää
valmistuksen päättymisaikaa haluamaasi
ajankohtaan. Paina
-painiketta ja aseta
päättymisajankohta arvojenvalitsimella. Saat
lisätietoja kohdasta Viivekäynnistys.
3. Vahvista muutokset painamalla OKpainiketta.
4. Vahvista muutokset painamalla OKpainiketta.
HUOM.
HUOM.
• Voit halutessasi valmistaa ruokaa myös asettamatta lopetusaikaa. Tällöin uuni aloittaa
valmistuksen asettamassasi lämpötilassa ilman aikatietoja, ja sinun on sammutettava
uuni itse, kun ruoka on valmista.
• Jos haluat muuttaa asetettua lopetusaikaa, paina -painiketta kahdesti ja noudata yllä
olevia ohjeita.
• Voit halutessasi valmistaa ruokaa myös asettamatta valmistusaikaa. Tällöin uuni aloittaa
valmistuksen asettamassasi lämpötilassa ilman aikatietoja, ja sinun on sammutettava
uuni itse, kun ruoka on valmista.
• Jos haluat muuttaa asetettua valmistusaikaa, paina -painiketta ja noudata yllä olevia
ohjeita.
12 Suomi
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 12
2018-12-04 PM 3:45:45
Viivekäynnistys
Valmistusajan nollaaminen
Viivekäynnistys on tarkoitettu ruoanlaiton helpottamiseen.
Voit nollata valmistusajan. Tästä on hyötyä, jos haluat sammuttaa uunin manuaalisesti
kesken valmistuksen.
Esimerkki 1
Oletetaan, että valitset tunnin mittaisen valmistusohjelman klo 14.00 ja haluat
valmistuksen päättyvän klo 18.00. Aseta lopetusaika vaihtamalla Valmiina-kohdan ajaksi
18.00. Uuni aloittaa valmistuksen klo 17.00 ja lopettaa sen asetustesi mukaisesti klo
18.00.
Nykyinen aika: 14.00
Aseta valmistusaika: 1 tunti
1. Näytä jäljellä oleva valmistusaika uunin
käytön aikana painamalla -painiketta.
Aseta viivekäynnistysaika:
18.00
2. Aseta valmistusajaksi ”00:00” kääntämällä
arvojenvalitsinta. Vaihtoehtoisesti voit
painaa -painiketta.
Uuni aloittaa valmistuksen automaattisesti klo 17.00 ja päättää sen klo 18.00.
15.00
16.00
17.00
3. Paina OK-painiketta. Uuni jatkaa valmistusta
asetetussa lämpötilassa ilman aikatietoja.
18.00
Esimerkki 2
Nykyinen aika: 14.00
Aseta valmistusaika: 2 tuntia
Aseta viivekäynnistysaika:
17.00
Uuni aloittaa valmistuksen automaattisesti klo 15.00 ja päättää sen klo 17.00.
14.00
15.00
16.00
17.00
Toiminnot
14.00
HUOM.
Jos nollaat valmistusajan, uuni on sammutettava manuaalisesti valmistuksen päätyttyä.
18.00
HUOMIO
Älä pidä kypsää ruokaa uunissa liian kauan. Ruoka saattaa pilaantua.
Suomi 13
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 13
2018-12-04 PM 3:45:45
Toiminnot
Lopetusajan nollaaminen
3. Voit vaihtoehtoisesti kääntää tilanvalitsimen
kohtaan ” ”.
Voit nollata lopetusajan. Tästä on hyötyä, jos haluat sammuttaa uunin manuaalisesti
kesken valmistuksen.
1. Paina -painiketta kahdesti uunin käytön
aikana.
Valmistustila
1. Valitse tila tai toiminto kääntämällä
tilanvalitsinta.
2. Aseta lopetusajaksi nykyinen aika
kääntämällä arvojenvalitsinta.
Vaihtoehtoisesti voit painaa -painiketta.
2. Aseta valmistusaika ja/tai lämpötila
tarvittaessa.
Saat lisätietoja osiosta Yleiset asetukset.
Toiminnot
3. Paina OK-painiketta. Uuni jatkaa valmistusta
asetetussa lämpötilassa ilman aikatietoja.
Uunin sisätilat lämmitetään asetettuun
kohdelämpötilaan ja näytössä näytetään
esilämmityksen aikana -kuvake.
Esilämmitystä suositellaan kaikille
valmistustiloille, jollei valmistusoppaassa toisin
mainita.
HUOM.
Jos nollaat lopetusajan, uuni on sammutettava manuaalisesti valmistuksen päätyttyä.
Valmistuksen päättäminen
1. Paina valmistuksen aikana
-painiketta.
HUOM.
Voit muuttaa valmistusaikaa ja/tai lämpötilaa valmistuksen aikana.
2. Peru valmistus painamalla OK-painiketta.
14 Suomi
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 14
2018-12-04 PM 3:45:45
Paistomittarin käyttäminen ruoanvalmistuksessa
VAROITUS
Paistomittarilla mitataan kypsennettävän lihan sisälämpötilaa. Kun tavoitelämpötila
saavutetaan, uuni pysähtyy ja kypsennys päättyy.
• Käytä vain uunin mukana toimitettua paistomittaria.
• Valmistusaikaa ei voi muuttaa, kun paistomittari on kytkettynä.
1. Työnnä paistomittarin kärki paistettavan
lihan keskelle. Varmista, että mittarissa ei
ole kumikahvaa.
• Vahinkojen välttämiseksi paistomittaria ei saa käyttää vartaan kanssa.
• Kun ruoka on valmista, paistomittari on erittäin kuuma. Käytä grillikintaita, kun otat sen
uunista, jotta et saisi palovammoja.
HUOM.
Jotkin tilat eivät tue paistomittaria. Jos käytät paistomittaria tilassa, joka ei tue sitä,
kyseisen tilan ilmaisin vilkkuu. Jos näin käy, poista paistomittari välittömästi.
Valmistustilat
Tila
2. Kytke mittarin liitin vasemmassa
seinämässä olevaan liitäntään. Varmista, että
näyttöpaneelissa näytetään paistomittarin
) ja uunin nykyinen lämpötila.
Suositeltu lämpötila (°C)
30–250
170
Takavastus tuottaa lämpöä ja kiertoilmapuhallin jakaa lämmön
tasaisesti uunin sisällä. Käytä tätä tilaa paistamiseen tai
paahtamiseen eri tasoilla samanaikaisesti.
30–250
3. Valitse ruoanvalmistustila ja lämpötila.
4. Paina
-painiketta uudelleen ja kierrä
sitten arvovalitsinta asettaaksesi anturin
lämpötilaksi (30-99 °C).
• Kypsennys pysähtyy, kun lihan lämpötila
saavuttaa asetetun lämpötilan.
5. Aloita valmistus painamalla OK-painiketta.
Uuni antaa äänimerkin ja päättää
valmistuksen, kun lihan sisälämpötila
kohoaa asetettuun lukemaan.
Ekokiertoilma
170
Ekokiertoilmatila hyödyntää optimoitua lämmitysjärjestelmää
ja säästää näin sähköä ruoanvalmistuksen aikana.
Valmistusaika pitenee hieman, mutta lopputulos on sama.
Huomaathan, että esilämmitystä ei tarvita tässä tilassa.
Toiminnot
ilmaisin (
Kiertoilma
Lämpötila-alue (°C)
HUOM.
Ekokiertoilmatilan energiatehokkuusluokka on määritelty
standardin EN 60350-1 mukaisesti.
40–250
190
Ylälämpö +
kiertoilma
Ylävastus tuottaa lämpöä ja kiertoilmapuhallin jakaa lämmön
tasaisesti uunin sisällä. Käytä tätä tilaa (esimerkiksi lihan tai
lasagnen) rapeuttamiseen.
Alalämpö +
kiertoilma
Alavastus tuottaa lämpöä ja kiertoilmapuhallin jakaa lämmön
tasaisesti uunin sisällä. Käytä tätä tilaa pizzalle, leiville ja
kakuille.
40–250
190
Suomi 15
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 15
2018-12-04 PM 3:45:47
Toiminnot
Tila
Pro-Roasting
Lämpötila-alue (°C)
Suositeltu lämpötila (°C)
80–200
160
Pro-Roasting-toiminnossa on automaattinen
esilämmitysohjelma, jota käytetään, kunnes uunin lämpötilana
on 220 °C. Tämän jälkeen ylävastus ja kiertoilmapuhallin
käynnistyvät ja auttavat ruskistamaan ruoan, esimerkiksi
lihan. Ruskistamisen jälkeen lihaa kypsennetään alhaisessa
lämpötilassa. Käytä tätä tilaa naudanlihalle, linnunlihalle ja
kalalle.
30–250
Tavallinen
200
.
2. Valitse ohjelma arvojenvalitsimella ja
paina OK-painiketta. Käytettävissä olevat
painorajat (annoskoko) näytetään.
Toiminnot
190
3. Aseta annoskoko arvojenvalitsimella ja aloita
valmistus painamalla OK-painiketta.
240
Iso grilli tuottaa lämpöä. Käytä tätä tilaa ruoan (esimerkiksi
lihan, lasagnen tai gratiinin) ruskistamiseen.
100–250
Ekogrilli
1. Valitse tilanvalitsimella
Alavastus tuottaa lämpöä. Käytä tätä tilaa leipomisen tai
kypsennyksen lopussa piirakoiden ja pizzojen pohjan
ruskistamiseen.
100–250
Iso grilli
Uunissa on kokemattomia kokkeja varten yhteensä 20 automaattiohjelmaa. Tämä säästää
aikaa ja nopeuttaa oppimista. Valmistusaika ja -lämpötila säädetään valitun ohjelman ja
annoskoon mukaisesti.
Ylä- ja alavastukset tuottavat lämpöä. Tätä toimintoa
suositellaan useimpien ruokalajien paistamiseen ja
paahtamiseen.
100–230
Alalämpö
Automaattiohjelma
240
Lämpö säteilee grillistä pienellä alueella. Tätä toimintoa
suositellaan pienille ruokamäärille, jotka tarvitsevat vähän
lämpöä, kuten kala ja täytetyt patongit.
HUOM.
• Automaattiohjelmassa on esilämmitysvaihe tietyille valmistustiloille. Niiden
esilämmityksen eteneminen näytetään näyttöpaneelissa. Laita ruoka uuniin
esilämmityksen äänimerkin jälkeen. Käynnistä sen jälkeen automaattiohjelma
painamalla Valmistusaika -painikkeen.
• Saat lisätietoja tämän oppaan Automaattiohjelmat-osiosta.
16 Suomi
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 16
2018-12-04 PM 3:45:47
Puhdistaminen
4. Puhdista uunin sisätilat kuivalla liinalla.
Käytettävissä on 2 puhdistustilaa. Tämä toiminto säästää aikaa, sillä laitetta ei tarvitse
puhdistaa manuaalisesti säännöllisin väliajoin. Jäljellä oleva aika näytetään näytössä
prosessin aikana.
Toiminto
C1
C2
Höyrypuhdistus
Pyrolyysipuhdistus
Ohjeet
Tämä toiminto on tarkoitettu pienen likamäärän
puhdistamiseen höyryllä.
Pyrolyysipuhdistus tarkoittaa termistä puhdistamista
kuumassa lämpötilassa.
Toiminto polttaa rasvatahrat pois, jotta manuaalinen
puhdistaminen olisi helpompaa.
Höyrypuhdistus
1. Kaada uunin pohjalle noin 400 ml (3/4 pint)
vettä ja sulje luukku.
Älä avaa luukkua, ennen kuin ohjelma on päättynyt. Uunin sisällä oleva vesi on erittäin
kuumaa ja voi aiheuttaa palovammoja.
HUOM.
• Jos uuni rasvoittuu pahoin esim. grillauksen tai paistamisen aikana, suosittelemme
poistamaan pinttyneen lian pesuaineella manuaalisesti ennen höyryllä puhdistamista.
• Jätä uunin luukku raolleen, kun ohjelma on päättynyt. Näin uunin sisäosien emalipinta
kuivuu tehokkaammin.
• Jos uuni on kuuma, automaattista puhdistusta ei käynnistetä. Odota uunin jäähtymistä
ja yritä uudelleen.
• Älä kaada vettä uunin pohjalle liian äkillisesti. Tee se varovasti. Muuten vesi voi vuotaa
yli uunin etuosasta.
Toiminnot
Tämä toiminto on tarkoitettu pienen likamäärän puhdistamiseen höyryllä.
VAROITUS
Pyrolyysipuhdistus
2. Valitse tilanvalitsimella
.
3. Valitse arvojenvalitsimella C 1
(höyrypuhdistus) ja käynnistä
puhdistustoiminto painamalla OK-painiketta.
Höyrypuhdistus toimii 26 minuuttia.
Pyrolyysipuhdistus tarkoittaa termistä puhdistamista kuumassa lämpötilassa. Toiminto
polttaa rasvatahrat pois, jotta manuaalinen puhdistaminen olisi helpompaa.
1. Poista uunista kaikki lisätarvikkeet, myös
sivutelineet, ja pyyhi suuret tahrat pois
manuaalisesti. Ne saattavat syttyä palamaan
puhdistusohjelman aikana ja voivat aiheuttaa
tulipalon.
2. Valitse tilanvalitsimella
.
Suomi 17
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 17
2018-12-04 PM 3:45:48
Toiminnot
3. Valitse arvojenvalitsimella
pyrolyysipuhdistus (C 2) ja paina OKpainiketta.
Ajastin
Ajastimen avulla voit tarkistaa ajan tai kestoajan valmistuksen aikana.
1. Paina
4. Valitse arvojenvalitsimella jokin kolmesta
puhdistusajasta: 1 h 50 min, 2 h 10 min ja
2 h 30 min.
5. Aloita puhdistaminen painamalla OKpainiketta.
-painiketta.
2. Aseta haluamasi kestoaika
arvojenvalitsimella ja paina OK-painiketta.
Voit asettaa ajaksi enintään 23 h 59 min.
6. Kun toiminto on valmis, odota uunin
jäähtymistä ja pyyhi sen jälkeen luukun
reunat kostealla liinalla.
Toiminnot
Ääni käyttöön / pois käytöstä
HUOMIO
• Älä koske uuniin, sillä se kuumenee erittäin paljon ohjelman aikana.
• Pidä lapset etäällä uunista vahinkojen välttämiseksi.
• Kun ohjelma on päättynyt, älä katkaise laitteen virtaa, kun puhallin jäähdyttää uunia.
• Mykistä ääni pitämällä -painiketta
painettuna 3 sekuntia.
• Palauta ääni pitämällä painiketta uudelleen
painettuna 3 sekuntia.
HUOM.
• Kun ohjelma käynnistyy, uunin sisäosat kuumenevat. Tällöin luukku lukitaan
turvallisuussyistä. Kun ohjelma on päättynyt ja uuni jäähtynyt, luukun lukitus avataan.
• Muista tyhjentää uuni ennen puhdistamista. Uunin kuuma sisälämpötila voi aiheuttaa
epämuodostumia lisätarvikkeisiin.
18 Suomi
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 18
2018-12-04 PM 3:45:48
Älykkäät valmistustoiminnot
Manuaalinen valmistus
Leipominen
Suosittelemme uunin esilämmittämistä, jotta tulokset olisivat mahdollisimman hyvät.
Akryyliamidia koskeva VAROITUS
Tärkkelyspitoista ruokaa, esimerkiksi uuniperunoita, ranskalaisia perunoita tai leipää
valmistettaessa muodostuu akryyliamidia, jolla voi olla haitallisia vaikutuksia terveyteen.
Tällaiset ruoat on suositeltavaa paistaa alhaisessa lämpötilassa ja niiden liiallista
kypsentämistä, rapeuttamista tai polttamista on syytä välttää.
Aika
(minuuteissa)
2
160–170
35–40
Ritilä,
kuivakakkuvuoka
3
175–185
50–60
Ritilä,
Ø 20 cm:n
piirakkavuoka
3
190–200
50–60
Yleispelti
2
160–180
40–50
Ritilä, 22–24 cm:n
uunivuoka
3
170–180
25–30
Teeleivät
Yleispelti
3
180–190
30–35
Lasagne
Ritilä, 22–24 cm:n
uunivuoka
3
190–200
25–30
Marengit
Yleispelti
3
80–100
100–150
Kohokas
Ritilä,
kohokasvuoat
3
170–180
20–25
Hiivalla kohotettu
omenakakku
Yleispelti
3
150–170
60–70
Kotitekoinen pizza
1–1,2 kg
Yleispelti
2
190–210
10–15
Pakastetut
lehtitaikinapiirakat
Yleispelti
2
180–200
20–25
Lisätarvike
Taso
Sokerikakku
Ritilä,
Ø 25–26 cm:n
vuoka
Tiikerikakku
HUOM.
• Esilämmitystä suositellaan kaikille valmistustiloille, jollei valmistusoppaassa toisin
mainita.
• Kun käytät ekogrillitoimintoa, aseta ruoka pellin keskelle.
Piirakka
Lisätarvikkeita koskevia vinkkejä
Eri uunimallien mukana toimitetaan eri määrä erilaisia lisätarvikkeita. Joitakin alla
olevassa taulukossa mainittuja lisätarvikkeita ei välttämättä ole toimitettu laitteen
mukana. Vaikkei sinulla olisikaan kaikkia tässä valmistusoppaassa mainittuja
lisätarvikkeita, voit noudattaa ohjeita ja käyttää omia tarvikkeitasi. Pääset niillä samoihin
tuloksiin.
• Uunipelti ja yleispelti ovat keskenään vaihdettavissa.
• Kun valmistat sellaisia ruokia, joissa on runsaasti öljyä, suosittelemme käyttämään
ritilän alla peltiä ruoasta tihkuvan öljyn keräämiseen. Jos uunin mukana on toimitettu
ritiläohjain, voit käyttää sitä yhdessä pellin kanssa.
• Jos uunin mukana on toimitettu yleispelti, syvä pelti tai molemmat, öljyisten ruokien
valmistukseen kannattaa käyttää niistä syvempää.
Hedelmä- ja
hilekoristeltu kakku
pellillä
Hedelmämurut
Lämmitystapa
Älykkäät valmistustoiminnot
Lämpöt.
(°C)
Ruoka
Suomi 19
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 19
2018-12-04 PM 3:45:49
Älykkäät valmistustoiminnot
Ruoka
Aika
(minuuteissa)
180–190
25–35
Taso
Piirakka
Ritilä, 22–24 cm:n
uunivuoka
2
Omenapiirakka
Ritilä,
Ø 20 cm:n vuoka
2
160–170
65–75
Yleispelti
3
180–200
5–10
Kylmä pizza
Lämmitystapa
Lämpöt.
(°C)
Lisätarvike
Paistaminen
Ruoka
Lisätarvike
Taso
Lämmitystapa
Lämpöt.
(°C)
Aika
(minuuteissa)
Älykkäät valmistustoiminnot
Liha (nauta/sika/lammas)
3
1
160–180
Ritilä + yleispelti
3
1
160–180
90–120
Porsaan
paahtopaisti, 1 kg
Ritilä + yleispelti
3
1
200–210
50–60
Porsaanpaisti, 1 kg
Ritilä + yleispelti
3
1
160–180
100–120
Luullinen
karitsanreisi, 1 kg
Ritilä + yleispelti
3
1
170–180
100–120
Naudan ulkofilee,
1 kg
Ritilä + yleispelti
Luuton
vasikankylki, 1,5 kg
50–70
Ruoka
Lisätarvike
Taso
Lämmitystapa
Lämpöt.
(°C)
Aika
(minuuteissa)
Linnunliha (kana/ankka/kalkkuna)
Kana, kokonainen,
1,2 kg*
Ritilä + yleispelti
3
1
205
80–100
Kananpalat
Ritilä + yleispelti
3
1
200–220
25–35
Ankanrinta
Ritilä + yleispelti
3
1
180–200
20–30
Pieni kalkkuna,
kokonainen, 5 kg
Ritilä + yleispelti
3
1
180–200
120–150
Vihannekset, 0,5 kg
Ritilä + yleispelti
3
1
220–230
15–20
Halkaistut
uuniperunat, 0,5 kg
Ritilä + yleispelti
3
1
200
45–50
Paistettu kalafilee
Ritilä + yleispelti
3
1
200–230
10–15
Paistettu kala
Ritilä + yleispelti
3
1
180–200
30–40
Vihannekset
Kala
* Käännä valmistuksen puolivälissä.
20 Suomi
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 20
2018-12-04 PM 3:45:49
Grillaaminen
Pakastettu valmisateria
Suosittelemme uunin esilämmittämistä iso grilli -tilassa. Käännä valmistuksen
puolivälissä.
Ruoka
Lisätarvike
Taso
Lämmitystapa
Lämpöt.
(°C)
Lämpöt.
(°C)
Aika
(minuuteissa)
3
200–220
15–25
Ritilä
3
180–200
45–50
Pakasteranskalaiset
Yleispelti
3
220–225
20–25
Pakastetut kroketit
Yleispelti
3
220–230
25–30
Ruoka
Aika
(minuuteissa)
Leipä
Lisätarvike
Taso
Pakastepizza
Ritilä
Pakastelasagne
Lämmitystapa
5
240–250
2–4
Yleispelti
4
200
4–8
Pihvi*
Ritilä + yleispelti
4
1
230–250
15–20
Pakastettu uunicamembert
Ritilä
3
190–200
10–15
Hampurilaispihvit*
Ritilä + yleispelti
4
1
230–250
15–20
Täytetyt
pakastepatongit
Ritilä + yleispelti
3
1
190–200
10–15
Pakastekalapuikot
Ritilä + yleispelti
3
1
190–200
15–25
Ritilä
3
180–200
20–35
Juustopaahtoleipä
Naudanliha
Sianliha
Porsaankyljykset
Ritilä + yleispelti
4
1
230–250
20–25
Makkarat
Ritilä + yleispelti
4
1
230–250
10–15
Kananrinta
Ritilä + yleispelti
4
1
230–240
30–35
Kanankoivet
Ritilä + yleispelti
4
1
230–240
25–30
Pakastettu
kalapurilainen
Linnunliha
Älykkäät valmistustoiminnot
Ritilä
Paahtoleipä
* Käännä, kun valmistusajasta on kulunut 2/3.
Suomi 21
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 21
2018-12-04 PM 3:45:49
Älykkäät valmistustoiminnot
Pro-Roasting
Tähän tilaan kuuluu automaattinen lämmitys enintään 220 asteeseen. Ylävastusta ja
kiertoilmapuhallinta käytetään lihan ruskistamisen aikana. Tämän vaiheen jälkeen ruokaa
kypsennetään hiljalleen ennalta valitussa alhaisessa lämpötilassa. Uuni käyttää tässä
vaiheessa ylä- ja alavastuksia. Tämä tila soveltuu lihapaisteille ja linnunlihalle.
Lisätarvike
Taso
Lämpöt. (°C)
Aika
(minuuteissa)
Pakastetut
uuniranskalaiset,
0,3–0,5 kg
Yleispelti
3
180–200
20–30
Pakastetut
lohkoperunat,
0,3–0,5 kg
Yleispelti
3
190–210
20–30
Uunissa paistetut
kalafileet,
0,4–0,8 kg
Ritilä +
yleispelti
3
1
200–220
20–30
Ruoka
Lisätarvike
Taso
Lämpöt. (°C)
Aika
(tunneissa)
Paahtopaisti
Ritilä +
yleispelti
3
1
80–100
3–4
Porsaanpaisti
Ritilä +
yleispelti
3
1
80–100
4–5
Karitsanpaisti
Ritilä +
yleispelti
3
1
80–100
3–4
Rapeat, leivitetyt
kalafileet, 0,4–0,8 kg
Ritilä +
yleispelti
3
1
200–220
20–30
Ankanrinta
Ritilä +
yleispelti
3
1
80-100
2–3
Paahdettu naudan
ulkofilee, 0,8–1,2 kg
Ritilä +
yleispelti
2
1
180–200
50–70
Paahdetut kasvikset,
0,4–0,6 kg
Yleispelti
3
200–220
20–30
Ruoka
Älykkäät valmistustoiminnot
Ekokiertoilma
Tässä tilassa käytetään optimoitua lämmitysjärjestelmää, joka säästää sähköä ruokien
kypsennyksen aikana. Tässä ryhmässä mainitut ajat eivät virransäästösyistä edellytä
esilämmitystä.
Voit pidentää tai lyhentää valmistusaikaa ja/tai nostaa tai laskea lämpötilaa valmistuksen
aikana.
Lisätarvike
Taso
Lämpöt. (°C)
Aika
(minuuteissa)
Ritilä
2
160–180
40–60
Kuoriperunat,
0,4–0,8 kg
Yleispelti
2
190–200
50–70
Makkarat,
0,3–0,5 kg
Ritilä +
yleispelti
3
1
160–180
15–25
Ruoka
Hedelmämurut,
0,8–1,2 kg
22 Suomi
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 22
2018-12-04 PM 3:45:49
Automaattiohjelmat
Seuraavassa taulukossa on kuvattu 20 paistamiseen, paahtamiseen ja leivontaan
tarkoitettua automaattiohjelmaa.
Taulukossa on mainittu ruokien määrät, painorajat ja valmistukseen liittyvät suositukset.
Esiohjelmoidut valmistustilat ja -ajat lisäävät käyttömukavuutta. Ohjekirjassa on
automaattiohjelmia koskevia valmistusohjeita.
Automaattiohjelmissa 1–8 ja 18–19 on esilämmitysvaihe, jonka eteneminen näytetään
näyttöpaneelissa. Laita ruoka uuniin esilämmityksen äänimerkin jälkeen. Käynnistä sen
jälkeen automaattiohjelma painamalla Valmistusaika -painikkeen.
Nro
Ruoka
A5
Quiche lorraine
-kinkkupiirakka
Tee piirakkataikina ja kaada se pyöreään, 25 cm:n kokoiseen
piirakkavuokaan. Käynnistä ohjelma. Lisää täyte ja aseta
vuoka ritilän keskelle esilämmityksen äänimerkin jälkeen.
Sokerikakku
Tee taikina ja kaada se pyöreään, mustaan metallivuokaan,
jonka halkaisija on 26 cm. Käynnistä ohjelma ja aseta vuoka
ritilän keskelle esilämmityksen äänimerkin jälkeen.
Tiikerikakku
Tee taikina ja kaada se pyöreään, metalliseen
kuivakakkuvuokaan. Käynnistä ohjelma ja aseta vuoka ritilän
keskelle esilämmityksen äänimerkin jälkeen.
A8
Vuokakakku
Tee taikina ja kaada se mustaan, suorakulmaiseen
metallivuokaan (pituus 25 cm). Käynnistä ohjelma ja aseta
vuoka ritilän keskelle esilämmityksen äänimerkin jälkeen.
A9
Paahdettu naudan
ulkofilee
A6
Perunagratiini
Paino (kg)
Lisätarvike
Taso
1,0–1,5
Ritilä
3
Valmista perunagratiini 22–24 cm:n kokoisessa uunivuoassa.
Käynnistä ohjelma ja aseta vuoka ritilän keskelle
esilämmityksen äänimerkin jälkeen.
0,8–1,2
A2
Vihannesgratiini
A3
Lasagne
Omenapiirakka
Ritilä
Ritilä
A7
Ritilä
2
0,7–0,8
3
0,9–1,1
3
Valmista kotitekoinen lasagne 22–24 cm:n kokoisessa
uunivuoassa. Käynnistä ohjelma ja aseta vuoka ritilän keskelle
esilämmityksen äänimerkin jälkeen.
1,2–1,4
A4
Ritilä
Valmista vihannesgratiini 22–24 cm:n kokoisessa
uunivuoassa. Käynnistä ohjelma ja aseta vuoka ritilän keskelle
esilämmityksen äänimerkin jälkeen.
1,0–1,5
1,2–1,5
A 10
2
Valmista omenapiirakka pyöreässä, 24–26 cm:n kokoisessa
metallivuoassa. Käynnistä ohjelma ja aseta vuoka ritilän
keskelle esilämmityksen äänimerkin jälkeen.
1,1–1,3
Ritilä
Ritilä
Ritilä + yleispelti
3
2
2
2
1
Mausta liha ja laita se jääkaappiin tunniksi.
Aseta ritilälle rasvapuoli ylöspäin.
0,4–0,6
4
Paahdetut
Ritilä + yleispelti
1
0,6–0,8
lampaankyljykset
yrteillä höystettyinä Marinoi lampaankyljykset yrteillä ja aseta ne ritilälle.
0,9–1,1
1,1–1,3
A 11
Ritilä
Älykkäät valmistustoiminnot
A1
Taso
0,7–0,8
Käytä aina grillikintaita, kun otat ruokaa uunista.
Ruoka
Lisätarvike
0,5–0,6
VAROITUS
Nro
Paino (kg)
Kana, kokonainen
Ritilä + yleispelti
2
1
Pese ja huuhtele kana. Sivele kanan pinnalle öljyä ja mausteita.
Aseta kana rintapuoli alaspäin ritilälle ja käännä se, kun uuni
antaa äänimerkin.
Suomi 23
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 23
2018-12-04 PM 3:45:49
Älykkäät valmistustoiminnot
Nro
Ruoka
A 12
Kananrinta
Paino (kg)
0,4–0,6
0,6–0,8
Lisätarvike
Taso
Ritilä + yleispelti
4
1
Marinoi rintapalat ja aseta ne ritilälle.
0,3–0,5
0,5–0,7
A 13
Taimen
Lohifileet
0,6–0,8
Älykkäät valmistustoiminnot
0,6–0,8
Paahdetut kasvikset
Halkaistut
uuniperunat
0,8–1,0
Pakasteranskalaiset
A 18
Pakastepizza
4
1
1,0–1,2
Kotitekoinen pizza
4
Yleispelti
A 20
Kohoava
hiivataikina
Ritilä
3
Yleispelti
2
Valmista kotitekoinen pizza hiivataikinasta ja levitä se pellille.
Painoissa on otettu huomioon myös lisukkeet, esimerkiksi
kastike, vihannekset, kinkku ja juusto. Käynnistä ohjelma ja
laita pelti uuniin esilämmityksen äänimerkin jälkeen.
0,5–0,6
Yleispelti
Taso
Aseta pakastepizza ritilän keskelle. Käynnistä ohjelma ja laita
ritilä uuniin esilämmityksen äänimerkin jälkeen. Ensimmäinen
asetus on ohuelle, italialaiselle pizzalle, toinen paksulle
pannupizzalle.
0,8–1,0
A 19
Lisätarvike
0,7–0,8
Ritilä
2
Valmista taikina kulhossa ja peitä se muovikelmulla.
Aseta se ritilän keskelle. Ensimmäinen asetus on pizza- ja
kakkutaikinalle ja toinen leipätaikinalle.
3
Halkaise suuret perunat (à 200 g) pituussuunnassa kahtia.
Aseta ne leikattu puoli ylöspäin pellille ja sivele pinnalle
oliiviöljyä, yrttejä ja mausteita.
0,3–0,5
A 17
0,6–0,9
4
1
Huuhtele ja valmistele siivutettu kesäkurpitsa, munakoiso,
paprika ja sipuli sekä kirsikkatomaatit. Sivele päälle oliiviöljyä,
yrttejä ja mausteita. Asettele tasaisesti pellille.
0,6–0,8
A 16
Ritilä + yleispelti
Paino (kg)
0,3–0,6
Pese ja huuhtele fileet tai medaljongit. Aseta fileet ritilälle
nahkapuoli ylöspäin.
0,4–0,6
A 15
Ruoka
Pese ja huuhtele kala ja aseta se ritilälle pää edellä. Täytä kala
sitruunamehulla, suolalla ja yrteillä. Leikkaa nahkaa veitsellä.
Hiero pintaan öljyä ja suolaa.
0,4–0,6
A 14
Ritilä + yleispelti
Nro
0,5–0,7
Yleispelti
3
Levitä pakastetut uuniranskalaiset tasaisesti pellille.
24 Suomi
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 24
2018-12-04 PM 3:45:49
Koekeittiössä testatut ruoat
2. Grillaaminen
Esilämmitä tyhjää uunia 5 minuuttia iso grilli -toiminnolla.
Standardin EN 60350-1 mukaisesti.
1. Leipominen
Suositukset perustuvat esilämmitetyn uunin käyttöön. Aseta aina peltien viisto reuna
luukun puolelle.
Ruokatyyppi
Pienet kakut
Rasvaton
sokerikakku
Omenapiirakka
Lämpöt.
(°C)
Aika
(minuuteissa)
3
165
25–30
2
160
28–33
1+4
155
35–40
1+4
140
35-40
Taso
Yleispelti
Yleispelti
Lämmitystapa
2
160
35–40
2
160
35–40
1+4
155
45–50
Ritilä +
2 irtopohjavuokaa*
(tummia, ø 20 cm)
1,
diagonaalisesti
160
70–80
Yleispelti + ritilä +
2 irtopohjavuokaa**
(tummia, ø 20 cm)
1+3
160
80–90
Ritilä +
irtopohjavuoka
(tummia, ø 26 cm)
Aika
(minuuteissa)
5
250
(enint.)
1–2
4
1
250
(enint.)
1. 18–22
2. 7–10
Lämpöt.
(°C)
Aika
(minuuteissa)
205
80–100
Lisätarvike
Taso
Vehnäpaahtoleipä
Ritilä
Hampurilaispihvit*
(12 kpl)
Ritilä +
yleispelti
(nesteen keräämiseen)
Lämmitystapa
* Käännä, kun valmistusajasta on kulunut 2/3. 3. Paistaminen
Ruokatyyppi
Lisätarvike
Taso
Kana, kokonainen*
Ritilä +
yleispelti
(roiskeille)
3
1
Lämmitystapa
* Käännä valmistuksen puolivälissä.
Älykkäät valmistustoiminnot
Murokakku
Lisätarvike
Lämpöt.
(°C)
Ruokatyyppi
* Kaksi kakkua asetetaan ritilälle toinen taakse vasemmalle ja toinen eteen oikealle.
** Kaksi kakkua asetetaan keskelle allekkain.
Suomi 25
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 25
2018-12-04 PM 3:45:49
Huolto
Puhdistaminen
VAROITUS
Varmista ennen puhdistusta, että uuni ja lisätarvikkeet ovat jäähtyneet.
Älä käytä hankausaineita, kovia harjoja, hankaustyynyjä tai -liinoja, teräsvillaa, veistä tai
mitään muitakaan kuluttavia aineita.
Uunin sisäosat
• Käytä puhdistusliinaa ja mietoa pesuainetta tai lämmintä saippuavettä uunin
sisäpintojen puhdistamiseen.
• Älä pese luukun tiivistettä käsin.
• Käytä tavallisia uuninpuhdistusaineita, jotta emalipinnat eivät vaurioituisi.
• Käytä uunien erikoispuhdistusaineita pinttyneeseen likaan.
HUOM.
Katalyysiemalia voi olla mallista riippuen joko yhdellä tai kolmella sisäseinällä.
Luukun irrottaminen
Luukkua ei tule irrottaa normaalikäytössä, mutta jos tämä on välttämätöntä esim.
puhdistamisen vuoksi, noudata näitä ohjeita.
HUOMIO
Luukku on painava.
1. Avaa luukku ja käännä kokonaan auki
molempien saranoiden vivut.
Ulkopinnat
Huolto
Puhdista uunin ulkopinnat, esimerkiksi luukku, kahva ja näyttö, puhtaalla liinalla ja
miedolla pesuaineella tai lämpimällä saippuavedellä. Kuivaa pinnat talouspaperilla tai
kuivalla pyyhkeellä.
Laitteen ulkopinnoille ja erityisesti sen kahvan ympärille saattaa kertyä rasvaa ja likaa
laitteesta tulevan kuuman ilman vuoksi. Suosittelemme puhdistamaan kahvan jokaisen
käyttökerran jälkeen.
Lisätarvikkeet
2. Sulje luukkua noin 70 astetta. Ota tukeva
ote luukun reunojen keskikohdilta molemmin
käsin ja vedä ylöspäin, kunnes saranat
voidaan irrottaa.
70°
Pese lisätarvikkeet aina käytön jälkeen ja kuivaa ne pyyhkeellä. Poista pinttynyt lika
upottamalla lisätarvikkeet lämpimään saippuaveteen n. 30 minuutiksi ennen niiden
puhdistamista.
Katalyysiemaloitu pinta (vain soveltuvissa malleissa)
Laitteen irrotettavat osat on päällystetty tummanharmaalla katalyysiemalilla. Ne voivat
likaantua kiertoilmatilassa ilman mukana liikkuvasta öljystä ja rasvasta. Tällainen lika
kuitenkin palaa pois 200 asteessa ja sitä korkeammissa lämpötiloissa.
1. Poista kaikki lisätarvikkeet uunista.
2. Puhdista uunin sisäosat.
3. Valitse kiertoilmatila enimmäislämpötilalla ja käytä ohjelmaa tunnin ajan.
3. Puhdistuksen jälkeen kiinnitä luukku
toistamalla vaiheet 1 ja 2 käänteisessä
järjestyksessä. Saranavipu on suljettava
molemmilta sivuilta.
26 Suomi
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 26
2018-12-04 PM 3:45:50
Luukun lasien irrottaminen
01
Uunin luukussa on 3 päällekkäistä lasilevyä.
Nämä lasit voidaan irrottaa puhdistusta varten.
02
VAROITUS
Luukku on irrotettava uunista luukun laseja puhdistettaessa.
1. Avaa luukun vasemmalla ja oikealla puolella
olevat 2 ruuvia.
03
3. Kun olet puhdistanut lasit, kokoa luukku
toistamalla vaiheet 1 ja 2 käänteisessä
järjestyksessä. Tarkista lasien oikea paikka
yllä olevasta kuvasta.
04
01
02
03
04
Suojus
Ohjainkumit (oikea ja vasen)
Lasi 2
Lasi 1
HUOM.
Kun asennat sisempää lasia 1, varmista, ettet käytä lasia 2. Aseta kirjoitus alareunaan.
01
2. Irrota suojus, lasit 1 ja 2 sekä luukun
2 ohjainkumia.
Vedenkeräin
02
VAROITUS
01 Lasi 1
02 2 Ohjainkumit
01
01 Vedenkeräin
Huolto
Vedenkeräin kerää itseensä valmistuksen
aikana syntyneen ylimääräisen kosteuden ja
ruoantähteet. Tyhjennä ja puhdista vedenkeräin
säännöllisesti.
Jos havaitset vuodon vedenkeräimessä, ota
yhteyttä lähimpään Samsungin huoltoon.
Suomi 27
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 27
2018-12-04 PM 3:45:50
Huolto
Sivutelineiden irrottaminen (vaihtelee mallin mukaisesti)
1. Paina sivutelineen yläreunaa keskeltä.
Vaihtaminen
Lamput
1. Irrota lasikupu kääntämällä sitä
vastapäivään.
2. Vaihda uunin valo.
3. Puhdista lasikupu.
4. Kun olet valmis, aseta lasikupu takaisin
paikoilleen toistamalla yllä olevien ohjeiden
vaihe 1 käänteisesti.
2. Käännä sivutelinettä noin 45 astetta.
VAROITUS
• Sammuta uuni ja irrota sen virtajohto pistorasiasta, ennen kuin vaihdat lampun.
• Käytä vain sellaisia 25–40 W:n / 220–240 V:n lamppuja, jotka kestävät 300 asteen
kuumuutta. Voit ostaa hyväksytyntyyppisiä lamppuja Samsungin huollosta.
• Käsittele halogeenilamppua aina kuivalla liinalla. Näin lamppu ei likaannu sormenjälkien
tai hikoilun vuoksi. Likaantuminen lyhentää lampun käyttöikää.
Huolto
3. Vedä sivutelinettä ja irrota se kummastakin
alareiästä.
28 Suomi
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 28
2018-12-04 PM 3:45:51
Vianmääritys
Tarkistettavat kohdat
Ongelma
Jos uunin käytössä on ongelmia, tarkista ensin alla olevan taulukon tiedot ja kokeile siinä
annettuja ratkaisuehdotuksia. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä lähimpään Samsungin
huoltoon.
Ongelma
Syy
Toimenpide
• Poista lika ja yritä
uudelleen.
• Kosketusnäytöllinen malli:
laitteen ulkopinnalla on
kosteutta.
• Poista kosteus ja yritä
uudelleen.
• Lukitustoiminto on
käytössä.
• Tarkista, onko
lukitustoiminto käytössä.
Aikaa ei näytetä.
• Virransyöttö on katkaistu.
• Tarkista, toimiiko
virransyöttö.
Uuni ei toimi.
• Virransyöttö on katkaistu.
• Tarkista, toimiiko
virransyöttö.
Uuni lakkaa
toimimasta kesken
käytön.
• Virtajohto on irrotettu
pistorasiasta.
• Ota virransyöttö takaisin
käyttöön.
Uuni sammuu käytön
aikana.
• Valmistus on kestänyt
pitkään.
• Anna uunin jäähtyä, jos se
on ollut käytössä pitkään.
• Puhallin ei toimi.
• Kuuntele, onko puhallin
käynnissä.
• Uuni on asennettu
paikkaan, jonka ilmanvaihto
ei ole riittävä.
• Jätä laitteen ympärille
asennusoppaassa mainitut
ilmanvaihtoraot.
• Samassa pistorasiassa on
useita pistokkeita.
• Käytä yhtä pistoketta.
• Virransyöttö on katkaistu.
• Tarkista, toimiiko
virransyöttö.
Uuniin ei tule virtaa.
Toimenpide
Uunin ulkopinta
kuumenee liikaa
käytön aikana.
• Uuni on asennettu
paikkaan, jonka ilmanvaihto
ei ole riittävä.
• Jätä laitteen ympärille
asennusoppaassa
mainitut ilmanvaihtoraot.
Luukku ei aukea
kunnolla.
• Luukun ja laitteen
rungon väliin on päässyt
ruoantähteitä.
• Puhdista uuni hyvin ja avaa
luukku uudelleen.
Sisävalo on himmeä tai
se ei pala lainkaan.
• Lamppu syttyy ja sammuu.
• Lamppu sammuu
virransäästösyistä
automaattisesti tietyn ajan
kuluttua. Voit sytyttää sen
uudelleen painamalla uunin
valopainiketta.
• Lampun pinnalle on päässyt
likaa valmistuksen aikana.
• Puhdista uunin sisätilat ja
tarkista, ratkesiko ongelma.
• Maadoitusta ei ole tehty
oikein.
• Varmista, että virransyöttö
on maadoitettu oikein.
Uuni aiheuttaa
sähköiskuja.
• Pistorasiaa ei ole
maadoitettu.
Laitteesta tippuu vettä.
Luukussa olevasta
murtumasta pääsee
höyryä.
Uuniin jää vettä.
Kirkkaus uunin sisällä
vaihtelee.
• Laitteeseen saattaa
valmistettavasta ruoasta
riippuen kertyä nestettä tai
höyryä.
Tämä ei ole toimintahäiriö.
• Anna uunin jäähtyä ja
pyyhi neste pois kuivalla
tiskipyyhkeellä.
• Kirkkaus vaihtelee
tehonmuutosten mukaisesti.
• Tehonmuutokset
valmistuksen aikana eivät
ole vikoja, joten tästä ei
tarvitse huolestua.
Vianmääritys
• Painikkeiden välissä on
likaa.
Painikkeita ei voi
painaa kunnolla.
Syy
Suomi 29
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 29
2018-12-04 PM 3:45:51
Vianmääritys
Ongelma
Syy
Toimenpide
Valmistus on
päättynyt, mutta
puhallin toimii
edelleen.
• Puhallin toimii
automaattisesti jonkin
aikaa uunin sisätilojen
tuulettamiseksi.
• Tämä ei ole toimintahäiriö,
joten tästä ei tarvitse
huolestua.
Uuni ei kuumene.
• Luukku on auki.
• Sulje luukku ja käynnistä
laite uudelleen.
• Uunin ohjausasetuksia ei
ole tehty oikein.
• Nollaa uunin asetukset
uunin toimintoja
kuvaavassa luvussa
kerrotulla tavalla.
• Sulake on palanut tai
suojakytkin lauennut.
• Vaihda sulake tai vapauta
suojakytkin. Jos tämä
toistuu, ota yhteyttä
sähköasentajaan.
• Kyseessä on ensimmäinen
käyttökerta.
• Lämmittimestä saattaa tulla
savua uunin ensimmäisellä
käyttökerralla. Tämä ei ole
vika, ja näin ei tulisi käydä
enää 2–3 käyttökerran
jälkeen.
• Lämmittimessä on ruokaa.
• Anna uunin jäähtyä
riittävästi ja poista
lämmittimeen tarttunut
ruoka.
• Uunissa on muovinen tai
muu sellainen astia, joka ei
kestä kuumuutta.
• Käytä korkeisiin
lämpötiloihin tarkoitettuja
lasiastioita.
Uunista tulee savua
käytön aikana.
Vianmääritys
Uunin käytön aikana
tuntuu palaneen
muovin hajua.
Ongelma
Syy
Toimenpide
Uuni ei kypsennä
ruokaa kunnolla.
• Luukkua on auottu usein
valmistuksen aikana.
• Älä avaa luukkua liian
usein, paitsi jos valmistat
sellaista ruokaa, jota on
käännettävä. Jos availet
luukkua jatkuvasti, uunin
sisälämpötila laskee
ja tämä voi vaikuttaa
lopputulokseen.
Laite kuumenee
pyrolyysipuhdistuksen
aikana.
• Tämä johtuu siitä, että
pyrolyysipuhdistuksessa
käytetään korkeita
lämpötiloja.
• Tämä ei ole toimintahäiriö,
joten tästä ei tarvitse
huolestua.
Pyrolyysipuhdistuksen
aikana tuntuu
palaneenhajua.
• Pyrolyysipuhdistuksessa
käytetään korkeita
lämpötiloja, joten sen
aikana saattaa tuntua
palaneiden ruoantähteiden
hajua.
• Tämä ei ole toimintahäiriö,
joten tästä ei tarvitse
huolestua.
Höyrypuhdistus ei
toimi.
• Tämä johtuu siitä, että
lämpötila on liian korkea.
• Jäähdytä uuni ja käytä
toimintoa sen jälkeen.
30 Suomi
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 30
2018-12-04 PM 3:45:51
Tekniset tiedot
SAMSUNG pyrkii kehittämään tuotteitaan jatkuvasti. Siksi laitteen tekniset tiedot ja nämä
käyttöohjeet saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
Näyttökoodit
Jos uuni ei toimi oikein, näyttöpaneelissa saatetaan näyttää jokin koodi. Tarkista alla
olevan taulukon tiedot ja kokeile siinä annettuja ratkaisuehdotuksia.
Koodi
C-d1
Merkitys
C-22
Tunnistimessa on vikaa
C-23
C-F1
Tämä näytetään vain EEPROMin lukuja kirjoitustoimintojen aikana
C-F0
Piirilevyn ja alipiirilevyn välinen
tiedonsiirto ei onnistu
Sammuta uuni ja käynnistä se
uudelleen. Jos ongelma jatkuu,
katkaise virransyöttö täysin
vähintään 30 sekunniksi ja
ota se takaisin käyttöön. Jos
ongelma ei ratkea, ota yhteyttä
huoltoliikkeeseen.
C-d0
Painikeongelma
Tämä näytetään, kun painiketta
pidetään painettuna jonkin aikaa.
Puhdista painikkeet ja varmista,
että niissä tai niiden lähettyvillä
ei ole vettä. Sammuta uuni ja yritä
uudelleen. Jos ongelma jatkuu, ota
yhteyttä lähimpään Samsungin
huoltoon.
S-01
Turvakatkaisu
Uuni on ollut pitkään käytössä
tietyssä lämpötilassa.
• Alle 105 °C: 16 tuntia
• 105–240 °C: 8 tuntia
• 245 °C – enimmäislämpötila: 4 tuntia
Kyseessä ei ole vika. Sammuta ja
tyhjennä uuni. Yritä sen jälkeen
uudelleen tavalliseen tapaan.
C-F2
595 x 595 x 570 mm
68 litraa
Netto
40,1 kg
Liitäntäjännite
230–240 V ~ 50 Hz
Suurin tehokuormitus
3400-3600 W
Tekniset tiedot
Tämä näytetään, kun kosketus-IC:n ja
pää- tai ali-MiCOM-releen välillä on
jatkuva tiedonsiirto-ongelma
Sammuta uuni ja käynnistä se
uudelleen. Jos ongelma jatkuu,
katkaise virransyöttö täysin
vähintään 30 sekunniksi ja
ota se takaisin käyttöön. Jos
ongelma ei ratkea, ota yhteyttä
huoltoliikkeeseen.
Ulkomitat
Tilavuus
Paino
Luukun lukituksessa on vikaa
C-20
C-21
Toimenpide
Mitat (L x K x S)
Suomi 31
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 31
2018-12-04 PM 3:45:51
Liite
Laitteen tekniset tiedot
SAMSUNG
Mallitunniste
Kunkin pesän energiatehokkuusindeksi (EEI cavity)
Uunin sisätilan energiatehokkuusluokka
Energiankulutus (sähkö), joka tarvitaan vakiokuorman
lämmittämiseen sähkölämmitteisen uunin pesässä
kypsennysjakson ajan ylä-/alalämpötoiminnolla
kussakin pesässä (lopullinen sähköenergia) (EC electric cavity)
Energiankulutus, joka tarvitaan vakiokuorman
lämmittämiseen sähkölämmitteisen uusin pesässä
kypsennysjakson ajan kiertoilmatoiminnolla kussakin
pesässä (lopullinen sähköenergia) (EC electric cavity)
Pesien lukumäärä
Kunkin pesän lämmönlähde (sähkö tai kaasu)
Kunkin pesän tilavuus (V)
Uunin tyyppi
Laitteen massa (M)
Virransäästövinkit
SAMSUNG
NV68N3372BM/EE
95,2
A
0,99 kWh/ohjelma
• Uunin luukku tulee pitää kiinni paistamisen aikana muutoin kuin ruokaa käännettäessä.
Älä avaa luukkua usein paistamisen aikana, jotta uunin lämpötila pysyisi tasaisena ja
sähköä säästyisi.
• Suunnittele uunin käyttö etukäteen, jotta uunin virtaa ei tarvitsisi katkaista eri ruokien
paistamisen välillä, jotta sähköä säästyisi ja jotta uunin uudelleenlämmittämiseen ei
tarvitsisi käyttää aikaa.
• Jos valmistusaika on yli 30 minuuttia, uunin virta voidaan sähkön säästämiseksi
katkaista 5–10 minuuttia ennen valmistusajan päättymistä. Jälkilämpö viimeistelee
paiston.
• Paista enemmän kuin yksi ruoka kerrallaan aina, kun mahdollista.
0,80 kWh/ohjelma
1
Sähkö
68 l
Kalusteuuni
40,1 kg
Tiedot on määritelty standardin EN 60350-1 ja komission asetusten (EU) nro 65/2014 ja
(EU) nro 66/2014 mukaisesti.
Liite
32 Suomi
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 32
2018-12-04 PM 3:45:51
Muistiinpanoja
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 33
Muistiinpanoja
2018-12-04 PM 3:45:51
Muistiinpanoja
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 34
Muistiinpanoja
2018-12-04 PM 3:45:51
Muistiinpanoja
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 35
Muistiinpanoja
2018-12-04 PM 3:45:51
KYSYMYKSET JA KOMMENTIT
MAA
SOITA
TAI KÄY OSOITTEESSA
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for KNOX customers] 0800 400848
[Only for Premium HA] 0800-366661
[Only for Dealers] 0810-112233
[Only for E-Store] 0800 100 232
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
DENMARK
707 019 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
06196 77 555 77
www.samsung.com/de/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com/gr/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/no/support
NORWAY
21629099
PORTUGAL
808 207 267
www.samsung.com/pt/support
SPAIN
0034902172678
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 786
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
DG68-00754F-01
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 36
2018-12-04 PM 3:45:51
Indbygget ovn
Bruger- og installationsvejledning
NV68N3372BM/EE
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 1
2018-12-04 PM 3:45:52
Indhold
Indhold
Brug af denne brugervejledning
3
Smart tilberedning
Følgende symboler anvendes i denne brugervejledning:
3
Sikkerhedsvejledning
3
Manuel tilberedning
Programmer til automatisk tilberedning
Testmåltider
Vigtige sikkerhedsforanstaltninger
Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)
Funktionen til automatisk energibesparelse
3
6
6
Installation
6
Medfølgende dele
Strømtilslutning
Montering i skab
6
7
8
Før du går i gang
9
Startindstillinger
Luft fra ny ovn
Smart sikkerhedsmekanisme
Tilbehør
Brug
Betjeningspanel
Almindelige indstillinger
Tilstand
Automatisk tilberedning
Rengøring
Timer
Lyd Til/Fra
9
9
9
10
Vedligeholdelse
Rengøring
Udskiftning
Fejlfinding
Kontrolpunkter
Informationskoder
19
19
23
25
26
26
28
29
29
31
Tekniske specifikationer
31
Tillæg
32
Produktdataark
32
11
11
11
14
16
17
18
18
2 Dansk
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 2
2018-12-04 PM 3:45:52
Sikkerhedsvejledning
Tak, fordi du valgte en indbygningsovn fra SAMSUNG.
Denne brugervejledning indeholder vigtige informationer om sikkerhed og instruktioner,
der hjælper dig med at bruge og vedligeholde udstyret.
Inden du bruger ovnen, bør du bruge lidt tid på at læse denne brugervejledning og
gemme den til fremtidig brug.
Installationen af denne ovn skal udføres af en autoriseret elinstallatør. Installatøren
er ansvarlig for at slutte apparatet til strømforsyningen i overensstemmelse med de
relevante sikkerhedsforskrifter.
Følgende symboler anvendes i denne brugervejledning:
ADVARSEL
Farer eller usikre fremgangsmåder, som kan medføre alvorlig personskade, død og/eller
tingsskade.
FORSIGTIG
Farer eller usikre fremgangsmåder, som kan medføre personskade og/eller tingsskade.
BEMÆRK
Nyttige tip, anbefalinger eller oplysninger til optimal brug af produktet.
Vigtige sikkerhedsforanstaltninger
ADVARSEL
Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer
(herunder børn) med nedsatte fysiske-, sanse- eller mentale
færdigheder eller manglende erfaring og viden, medmindre
de har fået oplæring eller instruktion vedrørende brug af
apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med
udstyret.
Frakoblingsanordningen skal monteres på det faste kabel i
overensstemmelse med installationsbestemmelserne.
Det skal være muligt at koble apparatet fra strømforsyningen
efter installationen. Strømmen kan tages fra ved, at der er
adgang til stikket eller ved at montere en afbryder på den
faste kabelføring i henhold til regler for kabelføring.
Hvis strømkablet beskadiges, skal det udskiftes af
producenten, et serviceværksted eller en tilsvarende
kvalificeret person for at undgå risici.
Brug af denne brugervejledning
Brug af denne brugervejledning
Dansk 3
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 3
2018-12-04 PM 3:45:53
Sikkerhedsvejledning
Sikkerhedsvejledning
Den angivne metode til fastgørelse må ikke afhænge af
brug af klæbemidler, da disse ikke betragtes som pålidelige
fastgørelsesmidler.
Ovnen kan anvendes af børn på 8 år og derover og
personer med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale
færdigheder eller manglende erfaring og viden, hvis de har
fået oplæring eller instruktion vedrørende sikker brug af
apparatet og forstår, hvilke farer det medfører. Børn må ikke
lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse bør
ikke udføres af børn uden overvågning. Hold ovnen og dets
kabel uden for rækkevidde af børn under 8 år.
Under brug bliver apparatet varmt. Vær opmærksom på ikke
at berøre varmeelementerne inde i ovnen.
ADVARSEL: Tilgængelige dele kan blive varme under brugen.
Mindre børn bør holdes på afstand.
Brug ikke hårde, slibende rengøringsmidler eller
metalskrabere til rengøring af glasset i ovndøren, da disse
kan ridse overfladen, og det kan medføre, at glasset splintres.
Hvis dette apparat har en rensefunktion, skal overskydende
spild fjernes inden rengøring, og alle køkkenredskaber skal
fjernes fra ovnen under damprengøring eller selvrensning.
Rengøringsfunktionen afhænger af model.
Hvis dette apparat har en rensefunktion, kan overflader under
rensning blive varmere end normalt, og børn skal holdes
borte. Rengøringsfunktionen afhænger af model.
Brug kun den temperatursensor, der anbefales til denne ovn.
(Kun model med stegetermometer)
En damprenser ikke må anvendes.
ADVARSEL: Sørg for, at apparatet er slukket, før du udskifter
pæren, for at undgå risikoen for elektrisk stød.
Apparatet må ikke installeres bag en pyntedør på grund af
risiko for overophedning.
ADVARSEL: Udstyret og dets tilgængelige dele bliver
varme under brug. Vær opmærksom på ikke at berøre
varmeelementerne. Børn på under 8 år skal holdes på
afstand, hvis de ikke er under konstant overvågning.
FORSIGTIG: Tilberedningsprocessen skal overvåges. En
kortvarig tilberedningsproces skal overvåges uafbrudt.
Døren eller den ydre overflade kan blive varm, når apparatet
er i brug.
På de overflader, der er tilgængelige, kan temperaturen være
høj, når apparatet er i brug. Overfladerne kan blive varme
under brug.
4 Dansk
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 4
2018-12-04 PM 3:45:53
FORSIGTIG
Hvis ovnen er blevet beskadiget under transporten, må du ikke tilslutte den.
Dette udstyr må kun tilsluttes til strømforsyningen af en autoriseret elinstallatør.
I tilfælde af fejl på eller beskadigelse af apparatet, må du ikke forsøge at anvende det.
Reparationer må kun udføres af en autoriseret elinstallatør. Forkert reparation kan
medføre alvorlige skader på dig og andre. Hvis din ovn skal repareres, skal du kontakte
et Samsung-servicecenter eller din forhandler.
Elektriske ledninger og kabler må ikke røre ovnen.
Ovnen bør tilsluttes til strømforsyningen vha. en godkendt afbryder eller sikring. Brug
aldrig fordelerdåser eller forlængerledninger.
Apparatets strømforsyning bør afbrydes ved reparation eller rengøring.
Vær opmærksom, når du tilslutter elektriske apparater tæt ved ovnen.
Hvis dette udstyr har en funktion til damptilberedning må ovnen ikke bruges, hvis
vandforsyningsbeholderen er beskadiget. (Kun model med dampfunktion)
Ved madlavning skal du passe på, når du åbner ovnlågen, da varm luft og damp slipper
hurtigt ud.
Når du tilbereder retter, der indeholder alkohol, kan alkoholen fordampe pga. de høje
temperaturer, og der kan gå ild i dampen, hvis den kommer i kontakt med en varm del af
ovnen.
Af hensyn til din sikkerhed må du ikke bruge højtryks- eller damprensere.
Børn bør holdes på behørig afstand, når ovnen er i brug.
Frosne madvarer, som f.eks. pizza, bør tilberedes på den store rist. Hvis der anvendes en
bageform, kan denne deformeres pga. store temperaturændringer.
Hæld ikke vand i bunden af ovnen, når den er varm. Dette kan beskadige
emaljeoverfladen.
Ovnlågen skal holdes lukket under tilberedningen.
Sikkerhedsvejledning
Sæt risten på plads med de
udstikkende dele (stoppere på
begge sider) mod fronten, så
risten støtter hvilestillingen ved
stor belastning.
Beklæd ikke ovnbunden med aluminiumsfolie, og anbring ikke bageforme eller dåser
på den. Aluminiumsfolien blokerer for varmen, og det kan medføre beskadigelse af
emaljeoverfladen og give dårlige resultater med madlavningen.
Frugtsaft efterlader pletter, der ikke kan fjernes fra ovnens emaljeoverflade.
Ved tilberedning af ”fugtige” kager, bør du anvende en bradepande.
Sæt ikke bageforme og andet tilbehør på ovnlågen.
Hold børn væk fra døren, når den åbnes eller lukkes, da børnene kan støde ind i døren
eller få fingrene i klemme i den.
Du må ikke træde på, læne dig over, sidde på eller anbringe tunge genstande på lågen.
Brug ikke unødvendig kraft, når du åbner lågen.
Hvis beholderen er revnet eller ødelagt, må du ikke bruge den, og du skal kontakte det
nærmeste servicecenter. (Kun model med dampfunktion)
ADVARSEL: Kobl ikke apparatet fra hovedstrømforsyningen, heller ikke selvom
tilberedningen er færdig.
Denne ovn er udelukkende udviklet til tilberedning mad i husholdninger.
ADVARSEL: Lad ikke lågen være åben, når ovnen er tændt.
Under brug bliver ovnens indre overflader så varme, at de kan give forbrændinger. Rør
ikke ved ovnens varmeelementer eller indre overflader, før de har haft tid til at køle af.
Opbevar aldrig brændbare materialer i ovnen.
Ovnens overflader bliver varme, når apparatet er i brug ved en høj temperatur i meget
lang tid.
Dansk 5
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 5
2018-12-04 PM 3:45:53
Sikkerhedsvejledning
Installation
Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)
(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)
Installation
Denne mærkning på produktet, på tilbehør eller i manualen betyder,
at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, headset
og USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald efter endt levetid. For at forebygge skadelige
virkninger på menneskers helbred eller miljøet skal disse genstande
bortskaffes adskilt fra andre typer af affald og indleveres på en
genbrugsplads med henblik på genindvinding.
Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet,
eller kommunen for nærmere oplysning om, hvor og hvordan de
kan indlevere produkt og tilbehør med henblik på miljøvenlig
genindvinding.
Virksomheder bedes kontakte leverandøren og følge anvisningerne i
købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil må ikke
bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.
Installation
ADVARSEL
Denne ovn skal tilsluttes af en kvalificeret elektriker. Installatøren er ansvarlig
for at slutte ovnen til strømforsyningen i overensstemmelse med relevante
sikkerhedsforskrifter i området.
Medfølgende dele
Sørg for, at alle dele og alt tilbehør er i produktemballagen. Hvis der opstår problemer
med ovnen eller tilbehør, skal du kontakte et lokalt Samsung-kundecenter eller
forhandleren.
Ovn – overblik
01
02
Du kan finde informationer om Samsungs miljøforpligtelser og lovgivningsmæssige
forpligtelser, der er produktspecifikke, som f.eks. REACH, på samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Funktionen til automatisk energibesparelse
• Hvis brugeren ikke foretager sig noget i et vist tidsrum, mens ovnen kører, holder den
op med at køre og går i standbytilstand.
• Lys: Under tilberedning kan du slukke for ovnlyset ved at trykke på knappen 'Ovnlys'.
For at spare strøm slukkes ovnlyset et par minutter, efter at tilberedningsprogrammet
er startet.
03
01 Betjeningspanel
02 Lågehåndtag
03 Dør
6 Dansk
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 6
2018-12-04 PM 3:45:53
Strømtilslutning
Tilbehør
Ovnen kan fås med forskelligt tilbehør til tilberedning af forskellige typer madvarer.
L
Rist
Ristindsats *
Bageplade *
N
01 02 03
Universalplade *
Grillspyd og kødholder *
Ekstra dyb plade *
Teleskopskinne *
Grillspyd *
Mærkestrøm (A)
Minimum
tværsnitsareal
10 < A ≤ 16
1,5 mm2
16 < A ≤ 25
2,5 mm2
Installation
01 BRUN eller SORT
02 BLÅ eller HVID
03 GUL og GRØN
Slut ovnen til en stikkontakt. Hvis der
ikke er en tilgængelig stikkontakt pga.
strømbegrænsninger, kan du bruge en flerpolet
lastadskiller (med mindst 3 mm's mellemrum)
for at opfylde sikkerhedsforskrifterne. Brug
en tilstrækkelig lang strømledning, der
understøtter specifikationen H05 RR-F eller
H05 VV-F, min. 1,5~2,5 mm².
Se specifikationer om udgangseffekten på
mærkaten på ovnen.
Åbn ovnens bagdæksel med en skruetrækker,
og fjern skruerne på ledningsklemmen. Slut
derefter strømledningerne til de relevante
ledningsforbindelser.
( )-terminalen er designet til jordforbindelse.
Tilslut først de gule og grønne ledninger
(jording), som skal være længere end de andre.
Hvis du bruger en almindelig stikkontakt, skal
der være adgang til stikket, efter at ovnen er
installeret. Samsung er ikke ansvarlig for uheld,
der er forårsaget af manglende eller fejlagtig
jording.
Stegetermometer *
BEMÆRK
Tilbehør markeret med en stjerne (*) kan kun fås med visse modeller.
ADVARSEL
Undgå at træde på eller sno ledningerne under monteringen, og sørg for, at de ikke er
nærheden af varmeudledende dele af ovnen.
Dansk 7
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 7
2018-12-04 PM 3:45:54
Installation
Montering i skab
Hvis ovnen skal monteres i et indbygningsskab, skal skabets plastikoverflader og dele
med bindemiddel være varmeresistente for temperaturer i overensstemmelse med
EN 60335. Samsung er ikke ansvarlig for skader på møbler, der er opstået som følge af
varmeudledning fra ovnen.
Ovnen skal være korrekt ventileret. Der skal være en ventilationsåbning på ca. 50 mm
mellem den nederste hylde i skabet og bagvæggen. Hvis du monterer ovnen under et
komfur, skal du følge monteringsvejledningen for komfuret.
A
Indbygningsskab (mm)
B
C
D
Installation
D
L
G
F
C
Min. 50
D
Min. 590 - Maks. 600
E
Min. 460 x Min. 50
560
G
Maks. 506
B
175
H
Maks. 494
C
370
I
21
D
Maks. 50
J
549
A
Min. 550
E
595
K
572
B
Min. 560
F
595
L
550
A
A
K
Min. 560
J
Skab under vask (mm)
A
B
H
I
Det indbyggede skab skal have ventilatorer (E)
for at ventilere varme og cirkulere luften.
E
Ovn (mm)
B
E
Min. 550
B
BEMÆRK
Nødvendige mål ved montering
C
A
D
C
Min. 600
D
Min. 460 x Min. 50
C
BEMÆRK
Det indbyggede skab skal have ventilatorer (D)
for at ventilere varme og cirkulere luften.
8 Dansk
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 8
2018-12-04 PM 3:45:54
Før du går i gang
Startindstillinger
Installation af ovnen
Sørg for, at der er et mellemrum (A) på mindst
5 mm mellem ovnen og skabets sider.
Når du tænder for ovnen første gang, vises standardtiden som “12:00” på displayet, og
timeelementet (“12”) blinker. Følg trinnene herunder for at indstille aktuel tid.
1. Når timeelementet blinker, skal du dreje
værdiknappen (knappen i højre side) for at
indstille timer og derefter trykke på OK for
at flytte til minutter.
A
Skub ovnen ind i skabet, og fastgør ovnen
ordentligt på begge sider med 2 skruer.
For at ændre den aktuelle tid efter denne første
indstilling skal du holde knappen
nede i
3 sekunder og følge ovenstående trin.
Før du går i gang
2. Når minutelementet blinker, skal du dreje
værdiknappen for at indstille minutterne og
derefter trykke på OK.
Luft fra ny ovn
Når monteringen er udført, skal du fjerne beskyttelsesfilmen, tape og andet emballage
og tage det medfølgende tilbehør ud af ovnen. Hvis ovnen skal fjernes fra skabet, skal du
først afbryde strømmen til ovnen og fjerne de 2 skruer på begge sider af ovnen.
ADVARSEL
Der skal være ventilation omkring ovnen for at sikre normal drift. Ventilationsåbninger
må aldrig blokeres.
BEMÆRK
Forskellige ovnmodeller ser forskellige ud.
Før du bruger ovnen første gang, skal den rengøres for at fjerne lugten af ny ovn.
1. Fjern alt tilbehøret fra ovnen.
2. Kør ovnen med varmluft ved 200 °C eller ved almindelig varme på 200 °C i en time. På
denne måde fjernes alle eventuelle produktionsrester i ovnen.
3. Sluk ovnen bagefter.
Smart sikkerhedsmekanisme
Hvis du åbner lågen, mens ovnen er i drift, tændes ovnlyset, og både blæseren og
varmeelementerne deaktiveres. Dette sker for at forhindre fysiske skader, som f.eks.
forbrændinger, og for at undgå unødvendigt energispild. Når dette sker, skal du blot
lukke lågen, hvorefter ovnen fortsætter som normalt, fordi dette ikke er et problem med
systemet.
Dansk 9
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 9
2018-12-04 PM 3:45:55
Før du går i gang
Tilbehør
Grillspyd *
Grillspyddet anvendes til grilning af fødevarer, f.eks. kylling. Brug
grillspyddet i enkelttilstand i rille 3, hvor adapteren til grillspyddet er
tilgængelig. Skru håndtaget af for at fjerne det under grilning.
Grillspyd og
kødholder *
Anbring pladen i risterille 1 for at opsamle stegesaft, eller i bunden af
ovnen, hvis du tilbereder store mængder kød. Det anbefales at bruge
grillspyd til kød, der vejer mindre end 1,5 kg.
1. Sæt grillspyddet i kødet. Skru håndtaget mod den stumpe ende for
bedre at kunne indsætte grillspyddet.
2. Læg forkogte kartofler og grøntsager omkring kødet.
3. Anbring stativet i midterste position med “V”-formen fremad.
Placer spyddet i stativet med den spidse ende bagud, og skub blidt,
indtil spyddets spids går ind i drejemekanismen bagerst i ovnen.
Spyddets stumpe ende skal hvile på “V”-formen. (Spyddet har to
små hanke, der skal være tættest på ovnlågen for at forhindre,
at spyddet går fremad. Hankene fungerer også som greb på
håndtaget).
4. Skru håndtaget af før tilberedningen startes.
5. Efter tilberedningen, skal du skrue håndtaget på for lettere at
fjerne spyddet fra stativet.
Første gang du skal bruge tilbehøret, skal du rengøre det grundigt med varmt vand,
opvaskemiddel og en tør, ren klud.
05
04
03
02
01
Før du går i gang
01 Rille 1
03 Rille 3
05 Rille 5
02 Rille 2
04 Rille 4
• Indsæt tilbehøret på den korrekte placering i
ovnen.
• Sørg for, at der er mindst 1 cm afstand mellem
tilbehør og bunden af ovnen og mellem
tilbehøret og andet tilbehør.
• Vær forsigtig, når du tager måltider og/eller
tilbehør ud af ovnen. Varme måltider eller
tilbehør kan give forbrænding.
• Tilbehør kan blive deformeret, når det udsættes
for varme. Når det er afkølet, genvinder det sin
oprindelige form og sit oprindelige udseende.
Grundlæggende brug
For at opnå de bedste resultater, skal du sætte dig ind i, hvordan du bruger det
forskellige tilbehør.
Rist
Risten er beregnet til grill og stegning. Sæt risten på plads med de
udstikkende dele (stoppere på begge sider) mod fronten.
Ristindsats *
Ristindsatsen kan anvendes sammen med pladen og forhindrer, at der
drypper væsker ned på ovnens bund.
Bageplade *
Bageplade (dybde: 20 mm) bruges til at bage kager, småkager og
andet bagværk. Vend den skrå kant fremad.
Universalplade *
Universalpladen (dybde: 30 mm) bruges til bagning og stegning. Brug
risten til at forhindre, at der drypper væske ned på ovnens bund.
Vend den skrå kant fremad.
Ekstra dyb plade *
Den ekstra dybe plade (dybde: 50 mm) bruges til stegning med eller
uden ristindsats. Vend den skrå kant fremad.
Stegetermometer *
Stegetermometeret måler den indvendige temperatur i det kød, der
tilberedes. Anvend kun det stegetermometer, der følger med ovnen.
ADVARSEL
Sørg for, at håndtaget på grillspydet sidder korrekt.
Vær forsigtig, når du bruger grillspydet. Gaflerne og stifterne er
spidse og skarpe, og de kan medføre personskade!
For at undgå forbrændinger, skal du bruge handsker til at fjerne
grillspydet, fordi det er meget varmt.
Teleskopskinner *
Brug teleskopskinnepladen til at indsætte pladen på følgende måde:
1. Træk skinnepladen ud af ovnen.
2. Anbring pladen på skinnepladen, og skub skinnepladen ind i ovnen.
3. Luk ovnlågen.
BEMÆRK
Tilbehør markeret med en stjerne (*) kan kun fås med visse modeller.
10 Dansk
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 10
2018-12-04 PM 3:45:55
Brug
Betjeningspanel
Almindelige indstillinger
Frontpanelet fås i en lang række forskellige materialer og farver. Af hensyn til forbedring
af kvaliteten kan ovnens faktiske udseende ændres uden varsel.
Normalt ændres standardtemperaturen og/eller tilberedningstiden for alle
tilberedningstilstande. Følg nedenstående trin for at justere temperaturen og/eller
tilberedningstiden for den valgte tilberedningstilstand.
Temperatur
01
01 Tilstandsvælger
02 03 04 05 06 07
08
09
Tænd for at vælge en tilberedningstilstand eller -funktion.
Brug den til at indstille temperaturen.
03 Tilberedningstid
Tryk for at indstille tilberedningstiden.
04 Timer
Du kan bruge timeren til at holde styr på tiden eller forskellige
tidsrum, mens du laver mad.
05 OK
Tryk for at bekræfte indstillingerne.
2. Drej værdiknappen for at indstille en ønsket
temperatur.
Brug
02 Temperatur
06 Tilbage
1. Drej funktionsvælgeren for at vælge en
tilstand eller funktion. Standardtemperaturen
for hvert valg vises.
Annullerer aktuelle indstillinger og går tilbage til hovedskærmen.
Tryk for at slukke eller tænde det indvendige lys.
Børnesikring) Ovnlyset tændes automatisk, når ovnoperationen går i gang. Det
slukkes automatisk efter en vis periode med inaktivitet for at spare
på strømmen.
Børnesikring: For at forhindre ulykker deaktiverer Børnesikring
alle kontrolelementer. Men du kan slukke ved at indstille
funktionsvælgeren til Fra. Hold nede i 3 sekunder for at aktivere,
eller hold nede i 3 sekunder igen for at deaktivere låsen på
kontrolpanelet.
3. Tryk på OK for at bekræfte ændringerne.
07 Ovnlys
(
08 Display
Viser nødvendige informationer for de valgte tilstande eller
indstillinger.
09 Værdiknap
Brug værdiknappen til at:
• Indstille tilberedningstiden eller temperaturen.
• Vælge et underelement på de øverste menuer: Rengøring,
Automatisk tilberedning, Specialfunktion eller Grill.
• Vælge en portionsstørrelse til Automatisk tilberedning-programmer.
BEMÆRK
Hvis du ikke foretager flere indstillinger i løbet af et par sekunder, starter oven
automatisk tilberedning med standardindstillingerne.
For at ændre den angivne temperatur skal du trykke på knappen
og følge
ovenstående trin.
Dansk 11
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 11
2018-12-04 PM 3:45:56
Brug
Tilberedningstid
Sluttid
Brug
1. Drej funktionsvælgeren for at vælge en
tilstand eller funktion.
1. Drej funktionsvælgeren for at vælge en
tilstand eller funktion.
2. Tryk på knappen
, og drej på
værdiknappen for at indstille et ønsket
klokkeslæt.
Du kan maksimalt indstille tiden til 23 timer
og 59 minutter.
2. Tryk på
to gange, og drej på
værdiknappen for at indstille et ønsket
sluttidspunkt.
3. Du kan også udsætte sluttidspunktet for
tilberedningen til et ønsket tidspunkt. Tryk
på knappen
, og brug værdiknappen til at
indstille et sluttidspunkt. Se Udskudt sluttid
for flere informationer.
3. Tryk på OK for at bekræfte ændringerne.
4. Tryk på OK for at bekræfte ændringerne.
BEMÆRK
• Du kan tilberede uden at indstille sluttidspunktet, hvis du ønsker det. I denne situation
starter ovnen tilberedning med indstillede temperaturer uden tidsinformationer, og du
skal manuelt stoppe ovnen, når tilberedningen er færdig.
• For at ændre sluttidspunktet skal du trykke på
to gange og følge ovenstående trin.
BEMÆRK
• Du kan tilberede uden at indstille tilberedningstiden, hvis du ønsker det. I
denne situation starter ovnen tilberedning med indstillede temperaturer uden
tidsinformationer, og du skal manuelt stoppe ovnen, når tilberedningen er færdig.
• For at ændre den angivne tilberedningstid skal du trykke på knappen
og følge
ovenstående trin.
12 Dansk
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 12
2018-12-04 PM 3:45:56
Udsættelse af sluttidspunkt
Sådan slettes tilberedningstiden
Udsættelse af sluttidspunkt gør tilberedning meget nemt for dig.
Du kan slette tilberedningstiden. Dette er praktisk, hvis du vil stoppe ovnen manuelt, når
som helst under processen.
Eksempel 1
Forestil dig, at du kl. 14:00 vælger en opskrift, der tager en time, og du gerne vil have,
at retten er færdig kl. 18:00. For at indstille sluttidspunktet skal du ændre tidspunktet for
Færdig til kl. 18:00. Ovnen starter tilberedningen kl. 17:00 og slutter kl. 18:00, som du
har angivet.
Aktuelt klokkeslæt:
14:00
Indstil tilberedningstiden:
1 time
1. Tryk på
for at få vist den resterende
tilberedningstid, mens ovnen tilbereder.
Indstil Udsættelse af
sluttidspunkt: 18:00
2. Drej værdiknappen for at indstille
tilberedningstiden til “00:00”. Du kan også
blot trykke på .
Ovnen starter automatisk tilberedningen kl. 17:00 og slukker kl. 18:00.
14:00
15:00
16:00
17:00
Eksempel 2
Aktuelt klokkeslæt:
14:00
Indstil tilberedningstiden:
2 time
Indstil Udsættelse af
sluttidspunkt: 17:00
Ovnen starter automatisk tilberedningen kl. 15:00 og slukker kl. 17:00.
14:00
15:00
16:00
17:00
Brug
3. Tryk på OK. Ovnen fortsætter tilberedningen
med den angivne temperatur uden at oplyse
om klokkeslæt.
18:00
BEMÆRK
Hvis du har annulleret tilberedningstiden, skal du slukke ovnen manuelt, når
tilberedningen er færdig.
18:00
FORSIGTIG
Undgå at lade tilberedt mad stå i ovnen for længe. Maden kan blive fordærvet.
Dansk 13
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 13
2018-12-04 PM 3:45:56
Brug
Sådan slettes sluttidspunktet
2. Tryk på OK for at annullere tilberedningen.
Du kan slette sluttidspunktet. Dette er praktisk, hvis du vil stoppe ovnen manuelt, når
som helst under processen.
1. Tryk på
to gange, mens ovnen tilbereder.
3. Du kan også blot dreje funktionsvælgeren
hen til " ".
2. Drej værdiknappen for at indstille
sluttidspunktet til det aktuelle tidspunkt.
Du kan også blot trykke på .
Tilstand
1. Drej funktionsvælgeren for at vælge en
tilstand eller funktion.
Brug
3. Tryk på OK. Ovnen fortsætter tilberedningen
med den angivne temperatur uden at oplyse
om klokkeslæt.
2. Indstil efter behov tilberedningstiden og/
eller temperaturen.
For flere oplysninger kan du se Almindelige
indstillinger.
BEMÆRK
Hvis du har annulleret sluttidspunktet, skal du slukke ovnen manuelt, når tilberedningen
er færdig.
Sådan stoppes tilberedningen
1. Tryk på
Ovnen starter forvarmning med -symbolet,
indtil den interne temperatur når
måltemperaturen.
Forvarmning anbefales i alle
tilberedningstilstande, medmindre andet
fremgår af tilberedningsvejledningen.
, mens tilberedningen er i gang.
BEMÆRK
Du kan ændre tilberedningstiden og/eller temperaturen under tilberedning.
14 Dansk
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 14
2018-12-04 PM 3:45:57
Tilberedning med stegetermometer
ADVARSEL
Stegetermometeret måler den indvendige temperatur i det kød, der tilberedes. Når
temperaturen når måltemperaturen, stopper ovnen og afslutter tilberedningen.
• Anvend kun det stegetermometer, der følger med ovnen.
• Du kan ikke indstille tilberedningstiden, hvis stegetermometeret er sat i.
1. Sæt spidsen af stegetermometeret i midten
af det kød, der skal tilberedes. Sørg for, at
gummihåndtaget ikke er indsat i kødet.
• For at forhindre skader må stegetermometeret ikke bruges sammen med spydtilbehør.
• Når tilberedningen er færdig, er stegetermometeret meget varmt. Brug ovnhandsker,
når du tager maden ud for at undgå forbrænding.
BEMÆRK
Stegetermometeret kan ikke bruges i alle tilstande. Hvis du indsætter stegetermometeret
i forkerte tilstande, blinker indikatoren for aktuel tilstand. Hvis det sker, skal du straks
fjerne stegetermometeret.
Tilberedningstilstande
2. Stik sensorstikket i stikket til venstre. Sørg
for, at du ser stegetermometerindikatoren
( ) med kødets aktuelle kernetemperatur
på displayet.
Tilstand
Varmluft
Temperaturområde (°C)
Anbefalet temperatur (°C)
30-250
170
30-250
3. Vælg tilberedningstilstand og temperatur.
4. Tryk på knappen
igen, og drej
derefter værdiknappen for at indstille
termometertemperaturen (30-99 °C).
• Tilberedningen stopper når kødets
temperatur når den indstillede temperatur.
5. Tryk på OK for at starte tilberedning. Ovnen
afslutter tilberedningen med en melodi,
når kødets indvendige temperatur når den
angivne temperatur.
Øko-varmluft
Brug
Det bagerste varmeelement genererer varme, som fordeles
jævnt af varmluftsblæseren. Brug denne tilstand til bagning
og stegning i forskellige riller samtidig.
170
Øko-varmluft bruger det optimerede varmesystem til at
spare energi under tilberedningen. Tilberedningstiderne er en
smule længere, men resultaterne er de samme. Bemærk, at
forvarmning ikke er nødvendig i denne tilstand.
BEMÆRK
Øko-varmluft sørger for, at energieffektivitetsklassen er i
overensstemmelse med EN60350-1
40-250
Overvarme +
varmluft
190
Det øverste varmeelement genererer varme, som fordeles
jævnt af varmluftsblæseren. Brug denne tilstand til
tilberedning af retter, der skal have en sprød overflade (f.eks.
kød eller lasagne).
Dansk 15
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 15
2018-12-04 PM 3:45:58
Brug
Tilstand
Undervarme +
varmluft
Temperaturområde (°C)
Anbefalet temperatur (°C)
40-250
190
Det nederste varmeelement genererer varme, som fordeles
jævnt af varmluftsblæseren. Brug denne tilstand til pizza,
brød eller kage.
80-200
Forstegning
Brug
Øko-grill
2. Drej værdiknappen for at vælge et program,
og tryk derefter på OK. Du får vist den
mulige vægtindstilling (portionens størrelse).
200
3. Drej på værdiknappen for at indstille
portionens størrelse, og tryk derefter på OK
for at starte tilberedningen.
190
240
Det store grillområde udsender varme. Brug denne tilstand til
bruning af overflader (f.eks. kød, lasagne eller gratin).
100-250
.
160
Det nederste varmeelement genererer varme. Brug denne
tilstand i slutningen af bagning eller tilberedning for at brune
bunden af en tærte eller en pizza.
100-250
Stor grill
1. Drej funktionsvælgeren for at vælge
Varmen udsendes fra de øverste og nederste varmeelementer.
Denne funktion kan anvendes til almindelig bagning og
stegning af næsten alle typer retter.
100-230
Undervarme
Til uerfarne kokke tilbyder ovnen i alt 20 autotilberedningsopskrifter. Udnyt denne
funktion for at spare tid og til hurtigere at lære at lave god mad. Tilberedningstiden og
temperaturen justeres efter det valgte program og portionens størrelse.
Ved forstegning køres en automatisk forstegningscyklus,
indtil ovntemperaturen når op på 220 °C. Derefter starter det
øverste varmeelement og varmluftsblæseren for at brune
fødevarer som f.eks. kød. Efter bruning tilberedes kødet ved
lav temperatur. Brug denne tilstand til oksekød, fjerkræ eller
fisk.
30-250
Konventionel
Automatisk tilberedning
240
Varme udsendes fra det lille grillområde. Denne funktion bør
anvendes til mindre retter, der kræver mindre varme, som
f.eks. fisk og fyldte baguetter.
BEMÆRK
• Nogle af punkterne i programmerne for automatisk tilberedning inkluderer
forvarmning. For disse punkter vises statussen for forvarmningen. Sæt madvarerne
i ovnen efter forvarmningsbippet. Tryk derefter på Tilberedningstid for at starte
automatisk tilberedning.
• Se afsnittet med programmer til automatisk tilberedning i denne brugervejledning for
yderligere oplysninger.
16 Dansk
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 16
2018-12-04 PM 3:45:59
Rengøring
4. Brug en tør klud til at rengøre ovnen
indvendigt.
Der er to rengøringsfunktioner til rådighed. Denne funktion sparer tid for dig ved at
fjerne behovet for regelmæssig manuel rengøring. Den resterende tid vises i displayet
under denne proces.
Funktion
Anvisninger
C1
Damprengøring
Dette er praktisk til rengøring af snavs ved hjælp af damp.
C2
Pyro-rengøring
Pyrolysefunktioner med høj temperatur til termisk rengøring.
Den brænder fedtrester væk for at lette den manuelle
rengøring.
Damprengøring
ADVARSEL
Undgå at åbne lågen, før processen er fuldført. Vandet i ovnen er meget varmt og kan
medføre forbrænding.
BEMÆRK
Dette er praktisk til rengøring af snavs ved hjælp af damp.
2. Drej funktionsvælgeren for at vælge
.
Brug
1. Kom 400 ml (3/4 pint) vand i bunden af
ovnen, og luk ovnlågen.
• Hvis ovnen er alvorligt snavset med fedt, f.eks. efter stegning eller grilning, anbefales
det, at fjerne besværligt snavs manuelt med et rengøringsmiddel, inden du aktiverer
Damprengøring.
• Lad lågen stå åben, når processen er fuldført. På denne måde kan den indvendige
emalje tørre ordentligt.
• Selvom ovnen er varm indvendig, aktiveres automatisk rengøring ikke. Vent, indtil
ovnen er afkølet, og prøv igen.
• Kom ikke vand i bunden med tvang. Gør det forsigtigt. Ellers løber vandet ud over
fronten.
Pyro-rengøring
Pyrolysefunktioner med høj temperatur til termisk rengøring. Den brænder fedtrester
væk for at lette den manuelle rengøring.
3. Drej på værdiknappen for at vælge C 1
(Damprengøring), og tryk derefter på OK for
at starte rengøringen.
Damprengøring kører 26 minutter.
1. Fjern alt tilbehør, herunder sideracks, og
fjern store stykker snavs og madrester
manuelt fra ovnen. Ellers kan der opstå
flammer under rengøringscyklussen, der kan
medføre ildebrand.
2. Drej funktionsvælgeren for at vælge
.
Dansk 17
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 17
2018-12-04 PM 3:45:59
Brug
3. Drej på værdiknappen for at vælge Pyrorengøring (C 2), og tryk derefter på OK.
Timer
Du kan bruge timeren til at holde styr på tiden eller forskellige tidsrum, mens du laver
mad.
1. Tryk på
4. Drej værdiknappen for at vælge imellem 3
niveauer for rengøringstid: 1 t. 50 min., 2 t.
10 min. og 2 t. 30 min.
5. Tryk på OK for at starte rengøring.
.
2. Drej på værdiknappen for at indstille den
ønskede tid, og tryk derefter på OK.
Du kan maksimalt indstille tiden til 23 timer
og 59 minutter.
6. Når rengøringen er færdig, skal du lade
ovnen køle af og derefter tørre lågens kanter
af med en våd klud.
Brug
Lyd Til/Fra
FORSIGTIG
• Undgå at røre ved ovnen, da den bliver meget varm under processen.
• For at undgå ulykker skal børn holdes væk fra ovnen.
• Når programmet er færdigt, må du ikke slukke, hvis blæseren kører for at nedkøle
ovnen.
• For at slukke for lyden skal du trykke på og
holde
inde i 3 sekunder.
• For at tænde for lyden skal du trykke på og
holde 3 sekunder igen.
BEMÆRK
• Når en cyklus starter, bliver ovnen meget varm indvendig. Derfor låses lågen
automatisk af sikkerhedsmæssige hensyn. Når cyklussen er fuldført, og ovnen er kølet
af, låses lågen op.
• Sørg for at tømme ovnen før rengøring. Tilbehør kan deformeres på grund af de høje
temperaturer i ovnen.
18 Dansk
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 18
2018-12-04 PM 3:46:00
Smart tilberedning
Manuel tilberedning
Bagning
Vi anbefaler, at ovnen forvarmes. Dermed opnås de bedste resultater.
ADVARSEL om acrylamid
Akrylamid fremstilles ved bagning af stivelsesholdige fødevarer som f.eks. chips,
pomfritter og brød, og det kan give sundhedsmæssige problemer. Det anbefales at
tilberede disse fødevarer ved lave temperaturer og undgå overtilberedning, for meget
sprødhed eller forbrænding.
BEMÆRK
• Forvarmning anbefales i alle tilberedningstilstande, medmindre andet fremgår af
tilberedningsvejledningen.
• Ved brug af Øko-grill skal du anbringe madvarerne i midten af tilbehørsbakken.
Tilbehørstips
Tilbehør
Trin
Sandkage
Rist,
form, diameter
25-26 cm
Marmorkage
Temp. (°C)
Tid (min.)
2
160-170
35-40
Rist, kageform
3
175-185
50-60
Tærte
Rist,
tærteform,
diameter 20 cm
3
190-200
50-60
Gærdejskage på fad
med frugt og sprød
top
Universalplade
2
160-180
40-50
Rist, ovnfast fad,
22-24 cm
3
170-180
25-30
Scones
Universalplade
3
180-190
30-35
Lasagne
Rist, ovnfast fad,
22-24 cm
3
190-200
25-30
Marengs
Universalplade
3
80-100
100-150
Rist,
souffléforme
3
170-180
20-25
Æblekage i fad
Universalplade
3
150-170
60-70
Hjemmelavet pizza,
1-1,2 kg
Universalplade
2
190-210
10-15
Frossen, fyldt
butterdej
Universalplade
2
180-200
20-25
Rist, ovnfast fad,
22-24 cm
2
180-190
25-35
Frugtdessert
Soufflé
Quiche
Opvarmningstype
Smart tilberedning
Ovnen leveres med forskelligt tilbehør. Du opdager måske, at der mangler noget tilbehør
fra tabellen herunder. Men selvom du ikke har fået det helt nøjagtige tilbehør, der er
angivet i denne tilberedningsvejledning, kan du gå videre med det, du allerede har, og
opnå de samme resultater.
• Bagepladen og universalpladen kan byttes om.
• Ved tilberedning af fedtede madvarer anbefales det at sætte en plade under risten
for at opsamle fedtresterne. Hvis du har fået leveret ristindsatsen, kan du bruge den
sammen med pladen.
• Hvis du har fået leveret universalpladen eller en ekstra dyb plade, er det bedst at
anvende den dybeste af dem ved tilberedning af fedtede madvarer.
Mad
Dansk 19
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 19
2018-12-04 PM 3:46:00
Smart tilberedning
Mad
Tilbehør
Trin
Æbletærte
Rist,
form, diameter
20 cm
Kold pizza
Universalplade
Opvarmningstype
Temp. (°C)
Tid (min.)
2
160-170
65-75
3
180-200
5-10
Tilbehør
Trin
Grøntsager, 0,5 kg
Rist +
universalplade
Halve bagte
kartofler, 0,5 kg
Opvarmningstype
Temp. (°C)
Tid (min.)
3
1
220-230
15-20
Rist +
universalplade
3
1
200
45-50
Fiskefilet, bagt
Rist +
universalplade
3
1
200-230
10-15
Stegt fisk
Rist +
universalplade
3
1
180-200
30-40
Grøntsager
Fisk
Stegning
Mad
Mad
Tilbehør
Trin
Opvarmningstype
Temp. (°C)
Tid (min.)
Kød (oksekød/svinekød/lam)
Smart tilberedning
Oksemørbrad,
1 kg
Rist +
universalplade
3
1
160-180
50-70
Benfri
kalvemørbrad,
1,5 kg
Rist +
universalplade
3
1
160-180
90-120
Flæskesteg, 1 kg
Rist +
universalplade
3
1
200-210
50-60
Svinekam, 1 kg
Rist +
universalplade
3
1
160-180
100-120
Lammekølle på ben,
1 kg
Rist +
universalplade
3
1
170-180
100-120
* Vend, når halvdelen af tiden er gået.
Fjerkræ (kylling/and/kalkun)
Kylling, hel 1,2 kg*
Rist +
universalplade
3
1
205
80-100
Kyllingestykker
Rist +
universalplade
3
1
200-220
25-35
Andebryst
Rist +
universalplade
3
1
180-200
20-30
Lille kalkun, hel,
5 kg
Rist +
universalplade
3
1
180-200
120-150
20 Dansk
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 20
2018-12-04 PM 3:46:00
Grilning
Frossen færdigret
Vi anbefaler at forvarme ovnen i tilstanden Stor grill. Vend, når halvdelen af tiden er
gået.
Mad
Tilbehør
Trin
Opvarmningstype
Temp. (°C)
Tid (min.)
Brød
Toast
Ostetoasts
Rist
Universalplade
5
4
240-250
200
2-4
4-8
Oksekød
Mad
Tilbehør
Trin
Frossen pizza
Rist
Frossen lasagne
Opvarmningstype
Temp. (°C)
Tid (min.)
3
200-220
15-25
Rist
3
180-200
45-50
Frosne
ovnpomfritter
Universalplade
3
220-225
20-25
Frosne kroketter
Universalplade
3
220-230
25-30
Rist
3
190-200
10-15
Rist +
universalplade
4
1
230-250
15-20
Frossen
ovncamembert
Burgere*
Rist +
universalplade
4
1
230-250
15-20
Frosne flutes med
topping
Rist +
universalplade
3
1
190-200
10-15
Frosne fiskepinde
Rist +
universalplade
3
1
190-200
15-25
Rist
3
180-200
20-35
Svinekød
Koteletter
Rist +
universalplade
4
1
230-250
20-25
Pølser
Rist +
universalplade
4
1
230-250
10-15
Kyllingebryst
Rist +
universalplade
4
1
230-240
30-35
Kyllingelår
Rist +
universalplade
4
1
230-240
25-30
Frosne fiskeburgere
Fjerkræ
Smart tilberedning
Steak*
* Vend efter 2/3 af tilberedningstiden.
Dansk 21
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 21
2018-12-04 PM 3:46:00
Smart tilberedning
Forstegning
Denne funktion omfatter en automatisk opvarmningscyklus op til 220 °C. Det øverste
varmeelement og varmluftsblæseren fungerer under bruning af kødet. Efter dette trin
tilberedes madvarerne forsigtigt med den forvalgte lave temperatur. Når dette udføres,
er det øverste og det nederste varmeelement tændt. Denne funktion er velegnet til
kødstegning og fjerkræ.
Mad
Smart tilberedning
Tilbehør
Trin
Temp. (°C)
Tid (timer)
Roastbeef
Rist +
universalplade
3
1
80-100
3-4
Flæskesteg
Rist +
universalplade
3
1
80-100
4-5
Lammesteg
Rist +
universalplade
3
1
80-100
3-4
Andebryst
Rist +
universalplade
3
1
80-100
2-3
Mad
Tilbehør
Trin
Temp. (°C)
Tid (min.)
Frosne kartoffelbåde,
0,3-0,5 kg
Universalplade
3
190-210
20-30
Fiskefiletter, bagte,
0,4-0,8 kg
Rist +
universalplade
3
1
200-220
20-30
Sprøde fiskefiletter,
paneret, 0,4-0,8 kg
Rist +
universalplade
3
1
200-220
20-30
Stegt oksemørbrad,
0,8-1,2 kg
Rist +
universalplade
2
1
180-200
50-70
Stegte grøntsager,
0,4-0,6 kg
Universalplade
3
200-220
20-30
Øko-varmluft
Denne funktion bruger det optimerede opvarmningssystem, så du kan spare energi
under madlavning. Tiderne i denne kategori er anslået uden brug af forvarmning før
tilberedning for at spare mere energi.
Du kan sætte tilberedningstiden op eller ned og/eller indstille temperaturen under
tilberedning.
Mad
Tilbehør
Trin
Temp. (°C)
Tid (min.)
Rist
2
160-180
40-60
Bagte kartofler,
0,4-0,8 kg
Universalplade
2
190-200
50-70
Pølser,
0,3-0,5 kg
Rist +
universalplade
3
1
160-180
15-25
Frosne ovnkartofler,
0,3-0,5 kg
Universalplade
3
180-200
20-30
Frugtdessert,
0,8-1,2 kg
22 Dansk
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 22
2018-12-04 PM 3:46:00
Programmer til automatisk tilberedning
Nr.
Følgende tabel indeholder 20 autoprogrammer til tilberedning, stegning og bagning.
Den indeholder mængder, vægtområder og relevante anbefalinger. Tilberedningstilstande
og -tider er forudprogrammeret for at gøre det let for dig. Du finder nogle opskrifter til
autoprogrammerne i instruktionsbogen.
Autotilberedningsprogrammer 1 til 8, 18 og 19 inkluderer forvarmning og visning af
forvarmningsstatussen. Sæt madvarerne i ovnen efter forvarmningsbippet. Tryk derefter
på Tilberedningstid for at starte automatisk tilberedning.
Mad
A1
Kartoffelgratin
Grøntsagsgratin
Tilbehør
Trin
1,0-1,5
Rist
3
Forbered en frisk kartoffelgratin ved brug af et ovnfast fad,
22-24 cm. Start program. Når forvarmningsbip lyder, så sæt
fadet på midten af risten.
A3
Lasagne
Æbletærte
2
Sandkage
Klargør dejen, og kom den i en sort, rektangulær bageform,
26 cm i diameter. Start program. Når forvarmningsbip lyder,
så sæt formen på midten af risten.
A7
Marmorkage
Forbered dej, og kom den i en rund metal-gugelhupf eller
bageform. Start program. Når forvarmningsbip lyder, så sæt
formen på midten af risten.
A8
Hollandsk
formkage
Klargør dej, og kom den i en sort, rektangulær bageform
(længde 25 cm). Start program. Når forvarmningsbip lyder,
så sæt formen på midten af risten.
A9
Stegt
oksemørbrad
A 10
Urtestegte
lammekoteletter
0,5-0,6
A6
3
Rist
3
0,7-0,8
0,9-1,1
Forbered hjemmelavet lasagne ved brug af et ovnfast fad,
22-24 cm. Start programmet, og sæt maden midt på risten,
når du hører biplyden for forvarmning.
1,2-1,4
A4
Rist
Forbered en frisk grøntsagsgratin ved brug af et ovnfast
fad, 22-24 cm. Start program. Når forvarmningsbip lyder, så
sæt fadet på midten af risten.
1,0-1,5
Rist
Rist
2
Klargør æbletærten i en rund bageform med en diameter
på 24-26 cm. Start program. Når forvarmningsbip lyder, så
sæt formen på midten af risten.
1,1-1,3
Rist
Rist
Rist
Rist +
universalplade
3
2
2
2
1
Smart tilberedning
A2
1,2-1,5
0,7-0,8
Vægt (kg)
0,8-1,2
Trin
Quiche lorraine
A5
Brug altid ovnhandsker, når du tager mad ud.
Mad
Tilbehør
Forbered quiche-dejen, kom den i en rund quiche-form,
diameter 25 cm. Start program. Når forvarmningsbip lyder,
så tilsæt fyld, og sæt formen på midten af risten.
ADVARSEL
Nr.
Vægt (kg)
Marinér kødet, og lad det stå i køleskabet i 1 time.
Placer det på risten med fedtsiden op.
0,4-0,6
0,6-0,8
Rist +
universalplade
4
1
Mariner lammekoteletterne med krydderier, og placer dem
på risten.
Dansk 23
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 23
2018-12-04 PM 3:46:00
Smart tilberedning
Nr.
Mad
Vægt (kg)
Tilbehør
Trin
0,9-1,1
Rist +
universalplade
2
1
1,1-1,3
A 11
Kylling, hel
Kyllingebryst
Mad
A 17
Frosne
ovnpomfritter
0,6-0,8
Rist +
universalplade
4
1
0,5-0,7
A 13
Ørred
0,3-0,6
0,6-0,9
A 18
Frossen pizza
Smart tilberedning
Laksefilet
0,6-0,8
A 15
0,6-0,8
A 16
1,0-1,2
A 19
Hjemmelavet
pizza
4
1
Universalplade
4
Skyl, og klargør skiver af courgette, aubergine, peberfrugt,
løg og cherrytomater. Pensl med olivenolie, urter og
krydderier. Fordel dem jævnt på pladen.
0,6-0,8
Halve bagte
kartofler
Rist +
universalplade
0,8-1,0
Universalplade
Trin
Universalplade
3
A 20
3
Universalplade
2
Forbered den hjemmelavede pizza med gærdej, og sæt den
på pladen. Vægtindstillingerne er inklusive dej og topping,
som f.eks. sovs, grøntsager, skinke og ost. Start program.
Sæt pladen ind, når forvarmningsbippet lyder.
0,5-0,6
Gærdej, der
hæver
Rist
Sæt den frosne pizza på midten af risten. Start program.
Sæt risten ind, når forvermningsbip lyder. Den første
indstilling er til tynd italiensk pizza, den anden indstilling
er til tykke pan-pizzaer.
0,8-1,0
Skyl, og rengør fileter eller steaks. Anbring filetterne på
risten med skindsiden opad.
0,4-0,6
Stegte
grøntsager
4
1
Skyl og rens fisken, og anbring den hoved-til-hale på
risten. Kom citronsaft, salt og krydderier ind i fisken. Skær
skindets overflade med en kniv. Pensl med olie og salt.
0,4-0,6
A 14
Rist +
universalplade
0,5-0,7
Tilbehør
Fordel de frosne ovnpomfritter jævnt på pladen.
Marinér brysterne, og anbring dem på risten.
0,3-0,5
Vægt (kg)
0,3-0,5
Skyl, og rengør kyllingen. Pensl kyllingen med olie og
krydderier. Anbring den med brystsiden nedad på risten, og
vend, når ovnen bipper.
0,4-0,6
A 12
Nr.
0,7-0,8
Rist
2
Forbered dejen i en skål, tildæk med madfilm. Placer den
på midten af risten. Den første indstilling er til pizza og
kagedej, den anden indstilling er til brøddej.
3
Del store kartofler (hver 200 g) i halve, på langs. Anbring
dem med den skårne side opad på plade, og pensl med
olivenolie og krydderier.
24 Dansk
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 24
2018-12-04 PM 3:46:00
Testmåltider
2. Grilning
Forvarm den tomme ovn i 5 minutter vha. funktionen Stor grill.
I henhold til standard EN 60350-1
1. Bagning
Anbefalingerne for bagning gælder for en forvarmet ovn. Indsæt altid plader med den
skrå kant fremad mod lågen.
Type
Tilbehør
Trin
Opvarmningstype Temp. (°C) Tid (min.)
3
165
25-30
2
160
28-33
1+4
155
35-40
1+4
140
35-40
Type
Tilbehør
Trin
Opvarmningstype Temp. (°C) Tid (min.)
Toast af
franskbrød
Rist
5
250
(maks.)
1-2
Burgere*
(12 stk.)
Rist +
universalplade
(til opsamling af dryp)
4
1
250
(maks.)
1. 18-22
2. 7-10
* Vend efter 2/3 af tilberedningstiden.
Små kager
Finskbrød
Æbletærte
Universalplade
2
160
35-40
2
160
35-40
1+4
155
45-50
Rist +
2 slip let-springforme*
(diameter 20 cm)
1 placeret
diagonalt
160
70-80
Universalplade + rist +
2 slip let-springforme**
(diameter 20 cm)
1+3
160
80-90
Rist +
Slip let-springform
(diameter 26 cm)
3. Stegning
Type
Tilbehør
Trin
Hel kylling*
Rist +
universalplade
(til opsamling af dryp)
3
1
Opvarmningstype Temp. (°C) Tid (min.)
205
80-100
* Vend, når halvdelen af tiden er gået.
Smart tilberedning
Fedtfattig
sandkage
Universalplade
* To kager placeres på risten bagerst til venstre og foran til højre.
** To kager placeres i midten oven på hinanden.
Dansk 25
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 25
2018-12-04 PM 3:46:01
Vedligeholdelse
Rengøring
ADVARSEL
Sørg for, at ovnen og tilbehør er afkølet inden rengøring.
Brug ikke slibende rengøringsmidler, hårde børster, skuresvampe eller klude, ståluld,
knive eller andre slibende materialer.
Ovnens indre
• Til rengøring af ovnens indre skal du bruge en ren klud og et mildt rengøringsmiddel
eller varmt sæbevand.
• Rengør ikke lågens tætning manuelt.
• Brug kun standardovnrengøringsmidler for at undgå at beskadige de emaljerede
ovnoverflader.
• For at fjerne besværligt snavs skal du bruge et særligt ovnrensemiddel.
BEMÆRK
De katalytiske dele er belagt på 1 side eller 3 sider, afhængigt af model.
Fjernelse af lågen.
Ved normalt brug bør ovnlågen ikke fjernes, men hvis det er nødvendigt at fjerne den,
f.eks. ved rengøring, skal du følge disse instruktioner.
FORSIGTIG
Ovnlågen er tung.
1. Åbn låget, og åbn clipsene på begge
hængsler helt.
Ovnens ydre
Vedligeholdelse
Til rengøring af ovnens yderside, f.eks. låge, håndtag og display, skal du bruge en ren
klud og et mildt rengøringsmiddel eller varmt sæbevand. Aftør med køkkenrulle eller en
tør klud.
Fedt og snavs kan sætte sig fast, særligt omkring håndtag, pga. den varme luft, der
kommer ud indefra. Det anbefales at rengøre håndtaget efter hver brug.
Tilbehør
2. Luk lågen ca. 70°. Tag med begge hænder
fat om midten af siderne på ovnlågen, og
træk/løft, indtil hængslerne kan tages ud.
70°
Rengør tilbehøret efter hver brug, og tør det af med et viskestykke. For at fjerne
genstridigt snavs kan tilbehøret lægges i blød i varmt sæbevand i ca. 30 minutter, før det
vaskes på normal vis.
Katalytisk emaljeoverflade (kun visse modeller)
De udtagelige dele er belagt med en mørkegrå katalytisk emalje. De kan blive snavsede
af olie og fedt, der skyldes den cirkulerende luft ved brug af varmluft. Disse aflejringer
brænder dog af ved en ovntemperatur på 200 °C og højere.
1. Fjern alt tilbehøret fra ovnen.
2. Rengør ovnen indvendigt.
3. Vælg Varmluft med maks.-temperatur, og kør processen i time.
3. Efter rengøring skal du gentage trin 1 og 2
i omvendt rækkefølge for at montere lågen.
Clipsen på hængslet skal lukkes i begge
sider.
26 Dansk
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 26
2018-12-04 PM 3:46:01
Fjernelse af lågeglasset
01
Ovnlågen er udstyret med 3 lag glas, der er placeret mod hinanden.
Disse lag kan fjernes til rengøring.
02
ADVARSEL
Ovnlågen skal fjernes fra ovnen ved rengøring af lågens glas.
03
3. Efter rengøring af dørglassene skal du
gentage trin 1 og 2 i omvendt rækkefølge
for samling. Tjek den korrekte placering af
glassene på ovenstående billede.
04
1. Fjern 2 skruer i lågens venstre og højre side.
01
02
03
04
Tildæk
Gummistyr (højre og venstre)
Glas 2
Glas 1
BEMÆRK
01
2. Fjern dækslet, og fjern glas 1, 2 og
2 gummistyr fra lågen.
Ved samling af inderglas 1, skal du huske ikke at bruge glas 2 og anbringe printet i
retningen herunder.
Vandopsamler
02
01 Glas 1
02 2 Gummistyr
ADVARSEL
01
01 Vandopsamler
Vedligeholdelse
Vandopsamleren opsamler ikke kun
overskydende væske fra madlavning, men også
madrester. Tøm, og rengør vandopsamleren
med jævne mellemrum.
Hvis der opstår vandlækage fra
vandopsamleren, skal du kontakte os eller et
lokalt Samsung-servicecenter.
Dansk 27
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 27
2018-12-04 PM 3:46:02
Vedligeholdelse
Afmontering af sideracks (afhænger af model)
1. Tryk på den midterste del af siderackens
øverste del.
Udskiftning
Pærer
1.
2.
3.
4.
Fjern glasdækslet ved at dreje det mod uret.
Udskift ovnpæren.
Rengør glasdækslet.
Følg derefter trin 1 ovenfor i omvendt
rækkefølge for at montere glasdækslet igen.
2. Drej sideracken ca. 45°.
ADVARSEL
Vedligeholdelse
• Før du udskifter en pære, skal du slukke ovnen og tage strømstikket ud.
• Brug kun 25-40 W / 220-240 V pærer, som er varmeresistente op til 300 °C. Du kan
købe godkendte pærer hos det lokale Samsung-servicecenter.
• Brug altid en tør klud ved håndtering af halogenpærer. Det skal du gøre for at undgå, at
der overføres fingeraftryk eller sved til pæren, da det kan forkorte pærens levetid.
3. Træk, og fjern sideracken fra de to huller i
bunden.
28 Dansk
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 28
2018-12-04 PM 3:46:02
Fejlfinding
Kontrolpunkter
Problem
Hvis der opstår et problem med ovnen, skal du starte med at kontrollere nedenstående
tabel og afprøve løsningsforslagene. Hvis problemet opstår igen, skal du kontakte et
lokalt Samsung-servicecenter.
Problem
Årsag
Handling
• Fjern det, der sidder fast,
og prøv igen.
• Berøringsfølsom model: Der
er fugt på ydersiden
• Aftør fugten, og prøv igen.
• Låsefunktionen er aktiveret
• Kontrollér, om
låsefunktionen er aktiveret.
Tiden vises ikke.
• Strømmen er ikke sat til
• Kontrollér, om strømmen er
tilsluttet.
Ovnen fungerer ikke.
• Strømmen er ikke sat til
• Kontrollér, om strømmen er
tilsluttet.
Ovnen stopper, mens
den er i brug.
• Strømstikket er ikke sat i
• Tilslut strømmen igen.
Strømmen slukkes,
mens ovnen er i brug.
• Tilberedningen tager meget
lang tid
• Lad ovnen nedkøle efter
langvarig tilberedning.
• Blæseren fungerer ikke
• Lyt efter lyden fra
blæseren.
• Ovnen er monteret et sted
uden god ventilation
• Overhold de afstande,
der er angivet i
monteringsvejledningen til
produktet.
• Der bruges flere strømstik i
samme stikkontakt
• Brug ét stik.
• Strømmen er ikke sat til
• Kontrollér, om strømmen er
tilsluttet.
Der er ikke strøm til
ovnen.
Handling
Ovnens yderside
er for varm under
tilberedning.
• Ovnen er monteret et sted
uden god ventilation
• Overhold de afstande,
der er angivet i
monteringsvejledningen
til produktet.
Lågen kan ikke åbnes
ordentligt.
• Der sidder madrester fast
mellem lågen og ovnens
inderside
• Rengør ovnen grundigt, og
åbn derefter lågen igen.
Det indvendige lys er
svagt eller kan ikke
tændes.
• Lampen tænder og slukker
igen
• Lampen slukker automatisk
efter en vis periode for at
spare strøm. Du kan tænde
den igen ved at trykke på
ovnlysknappen.
• Lampen er dækket af
fremmedlegemer under
madlavning.
• Rengør ovnen indvendigt,
og kontrollér derefter igen.
Der kan forekomme
elektriske stød på
ovnen.
• Hvis elektriciteten ikke er
jordforbundet korrekt
• Kontrollér, at
strømforsyningen er jordet
korrekt.
Der drypper vand.
• Der kan være vand eller
damp til stede i visse
situationer alt afhængigt af
de anvendte madvarer.
Det er ikke en fejl i
produktet.
• Lad ovnen afkøle, og tør
den derefter af med et tørt
viskestykke.
• Lysstyrken skifter
alt efter ændringer i
udgangseffekten.
• Ændringer i
udgangseffekten under
madlavning er ikke fejl,
så du skal ikke være
bekymret.
Der kommer damp
ud en revne i lågen.
Der ligger vand
tilbage i ovnen.
Lysstyrken i ovnen
varierer.
• Du bruger et stik uden
jording
Fejlfindin
• Der sidder noget fast
mellem knapperne
Knapperne kan ikke
trykkes ordentligt ind.
Årsag
Dansk 29
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 29
2018-12-04 PM 3:46:02
Fejlfindin
Problem
Årsag
Handling
Tilberedningen er
færdig, men blæseren
kører stadig.
• Blæseren kører automatisk
i et bestemt stykke tid
for at ventilere ovnens
inderside.
• Dette er ikke fejl, så du skal
ikke være bekymret.
Ovnen bliver ikke
varm.
• Lågen er åben
• Luk lågen, og genstart.
• Ovnfunktionerne er ikke
indstillet korrekt
• Se kapitlet om brug af
ovnen, og nulstil ovnen.
• Der er gået en sikring, eller
der er blevet trykket på
afbryderen
• Udskift sikringen, eller
nulstil relæet. Tilkald en
elektriker, hvis dette sker
flere gange.
• Under første brug
• Der kan komme røg fra
varmeapparatet, første
gang ovnen er i brug. Dette
er ikke fejl, og når du har
brugt ovnen 2-3 gange,
sker det ikke længere.
Der kommer røg ud
under brug.
Fejlfindin
Der lugter brændt eller
af plastik, når ovnen er
i brug.
• Der er madvarer i
varmeapparatet
• Lad ovnen køle
tilstrækkeligt af, og
fjern madvarerne fra
varmeapparatet.
• Du bruger plastikbeholdere
eller andre ting, der ikke er
varmebestandige.
• Brug glasbeholdere,
som kan tåle varme
temperaturer.
Problem
Årsag
Handling
Ovnen tilbereder ikke
maden ordentligt.
• Lågen åbnes ofte under
tilberedning
• Undgå at åbne lågen
mange gange, medmindre
du tilbereder noget,
der skal vendes. Hvis
du ofte åbner lågen,
sænkes ovntemperaturen,
og det kan påvirke
tilberedningsresultatet.
Sættet er varmt under
pyro-rengøring.
• Det er fordi, pyrorengøring anvender høje
temperaturer.
• Dette er ikke fejl, så du skal
ikke være bekymret.
Der lugter brændt
under brug af
pyrolysefunktionen.
• Der bruges meget
høje temperaturer ved
pyrolyserengøring, så
du kan måske lugte
brændende madrester.
• Dette er ikke fejl, så du skal
ikke være bekymret.
Damprengøring
fungerer ikke.
• Det er fordi, temperaturen
er for høj.
• Lad ovnen køle af, og prøv
igen
30 Dansk
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 30
2018-12-04 PM 3:46:02
Tekniske specifikationer
SAMSUNG stræber konstant mod at forbedre sine produkter. Designspecifikationer og
denne brugervejledning kan derfor ændres uden forudgående varsel.
Informationskoder
Hvis ovnen ikke fungerer, får du muligvis vist en informationskode i displayet. Kontrollér
nedenstående tabel, og afprøv løsningsforslagene.
Kode
C-d1
Betydning
Handling
Fejl i lågelåsen
C-22
Sensorfejl
C-23
C-F1
Opstår kun under EEPROM Read/
Write
C-F0
Opstår, hvis der ikke er
kommunikation mellem primær
PCB og sekundær PCB.
Sluk ovnen, og genstart den
derefter. Hvis problemet opstår
igen, skal du slukke for strømmen
i mindst 30 sekunder, og derefter
skal strømmen tilsluttes igen. Hvis
problemet stadig opstår, skal du
kontakte et servicecenter.
C-d0
Knapfejl
Forekommer når en knap trykkes
og holdes nede i en vis tid.
Rengør knapperne, og sørg for, at
der ikke er vand på eller omkring
dem. Sluk ovnen, og prøv igen.
Hvis problemet opstår igen, skal
du kontakte et lokalt Samsungservicecenter.
S-01
Sikkerhedsafbryder
Ovnen har været i brug ved en
indstillet temperatur i lang tid.
• Under 105 °C - 16 timer
• Fra 105 °C til 240 °C - 8 timer
• Fra 245 °C til maks. - 4 timer
Dette er ikke et systemproblem.
Sluk ovnen, og fjern fødevarerne.
Prøv derefter igen normalt.
C-F2
595 x 595 x 570 mm
68 liter
Netto
40,1 kg
Tilslutningsspænding
230-240 V ~ 50 Hz
Maksimalt strømforbrug
3400-3600 W
Tekniske specifikatione
Opstår, hvis der er
kommunikationsproblemer mellem
Touch IC <-> Main eller Sub micom
Sluk ovnen, og genstart den
derefter. Hvis problemet opstår
igen, skal du slukke for strømmen
i mindst 30 sekunder, og derefter
skal strømmen tilsluttes igen. Hvis
problemet stadig opstår, skal du
kontakte et servicecenter.
Udvendig
Volumen
Vægt
C-20
C-21
Dimensioner (B x H x D)
Dansk 31
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 31
2018-12-04 PM 3:46:02
Tillæg
Produktdataark
SAMSUNG
Modelidentifikation
Energieffektivitetsindeks pr. ovnrum (EEI ovnrum)
Energieffektivitetsklasse pr. ovnrum
Krævet energiforbrug (el) til opvarmning af en
standardiseret last i et ovnrum i en elopvarmet
ovn i en cyklus i traditionel tilstand pr. ovnrum
(endelig elenergi) (EC elovnrum)
Krævet energiforbrug til opvarmning af en
standardiseret last i et ovnrum i en el opvarmet
ovn i en cyklus i varmluftstilstand pr. ovnrum
(endelig elenergi) (EC elovnrum)
Antal ovnrum
Varmekilde pr. ovnrum (el eller gas)
Volumen pr. ovnrum (V)
Ovntype
Apparatets masse (M)
Tips til energibesparelse
SAMSUNG
NV68N3372BM/EE
95,2
A
0,99 kWh/program
• Under tilberedning bør ovnlågen være lukket, dog ikke når du vender madvarer. Åbn
ikke lågen hyppigt under tilberedning for at bevare ovntemperaturen og spare energi.
• Planlæg ovnbrug for at undgå at slukke for ovnen mellem tilberedning af de enkelte
elementer for at spare energi og spare tid til genopvarmning af ovnen.
• Hvis tilberedningstiden er mere end 30 minutter, kan ovnen slukkes 5-10 minutter
før den indstillede tid for at spare energi. Den resterende varme vil færdiggøre
tilberedningen.
• Tilbered, når det er muligt, mere end ét element ad gangen.
0,80 kWh/program
1
elektricitet
68 L
Indbygget
40,1 kg
Data fastsat i henhold til standard EN 60350-1 og Kommissionsbestemmelser (EU) nr.
65/2014 og (EU) nr. 66/2014.
Tillæg
32 Dansk
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 32
2018-12-04 PM 3:46:02
Memo
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 33
Memo
2018-12-04 PM 3:46:02
Memo
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 34
Memo
2018-12-04 PM 3:46:02
Memo
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 35
Memo
2018-12-04 PM 3:46:02
SPØRGSMÅL ELLER KOMMENTARER?
LAND
RING
ELLER BESØG OS ONLINE PÅ
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for KNOX customers] 0800 400848
[Only for Premium HA] 0800-366661
[Only for Dealers] 0810-112233
[Only for E-Store] 0800 100 232
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
DENMARK
707 019 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
06196 77 555 77
www.samsung.com/de/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com/gr/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/no/support
NORWAY
21629099
PORTUGAL
808 207 267
www.samsung.com/pt/support
SPAIN
0034902172678
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 786
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
DG68-00754F-01
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 36
2018-12-04 PM 3:46:02
Built-in Oven
User & installation manual
NV68N3372BM/EE
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 1
2018-12-04 PM 3:46:04
Contents
Contents
Using this manual
3
Cooking smart
The following symbols are used in this User Manual:
3
Safety instructions
3
Manual cooking
Auto cook programmes
Test Dishes
Important safety precautions
Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)
Auto energy saving function
3
6
6
Installation
6
What’s included
Power connection
Cabinet mount
6
7
8
Before you start
9
Initial settings
New oven smell
Smart safety mechanism
Accessories
Operations
Control panel
Common settings
Cooking mode
Auto cook
Cleaning
Timer
Sound On/Off
9
9
9
10
Maintenance
Cleaning
Replacement
Troubleshooting
Checkpoints
Information codes
19
19
23
25
26
26
28
29
29
31
Technical specifications
31
Appendix
32
Product data sheet
32
11
11
11
14
16
17
18
18
2 English
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 2
2018-12-04 PM 3:46:04
Safety instructions
Thank you for choosing SAMSUNG Built-In Oven.
This User Manual contains important information on safety and instructions
intended to assist you in the operation and maintenance of your appliance.
Please take the time to read this User Manual before using your oven and keep
this book for future reference.
Installation of this oven must be performed only by a licensed electrician. The
installer is responsible for connecting the appliance to the mains power supply in
observance of the relevant safety recommendations.
The following symbols are used in this User Manual:
WARNING
Hazards or unsafe practices that may result in severe personal injury, death and/
or property damage.
CAUTION
Hazards or unsafe practices that may result in personal injury and/or property
damage.
NOTE
Useful tips, recommendations, or information that helps users manipulate the
product.
Important safety precautions
WARNING
This appliance is not intended for use by persons (including
children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or
lack of experience and knowledge, unless they have been given
supervision or instruction concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with
the appliance.
The means for disconnection must be incorporated in the fixed
wiring in accordance with the wiring rules.
This Appliance should be allowed to disconnection from the supply
after installation. The disconnection may be achieved by having the
plug accessible or by incorporating a switch in the fixed wiring in
accordance with the wiring rules.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
Using this manual
Using this manual
English 3
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 3
2018-12-04 PM 3:46:04
Safety instructions
Safety instructions
The method of fixing stated is not to depend on the use of
adhesives since they are not considered to be a reliable fixing
means.
This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliance in
a safe way and understand the hazards involved. Children shall not
play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be
made by children without supervision. Keep the appliance and its
cord out of reach of children less than 8 years.
During use the appliance becomes hot. Care should be taken to
avoid touching heating elements inside the oven.
WARNING: Accessible parts may become hot during use. Young
children should be kept away.
Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean
the oven door glass since they can scratch the surface, which may
result in shattering of the glass.
If this appliance has cleaning function, excess spillage must be
removed before cleaning and all utensils should not be left in the
oven during steam cleaning or self cleaning. The cleaning function
depends on the model.
If this appliance has cleaning function, during cleaning conditions
the surfaces may get hotter than usual and children should be kept
away. The cleaning function depends on the model.
Only use the temperature probe recommended for this oven. (Meat
probe model only)
A steam cleaner is not to be used.
WARNING: Ensure that the appliance is switched off before
replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.
The appliance must not be installed behind a decorative door in
order to avoid overheating.
WARNING: The appliance and its accessible parts become hot during
use. Care should be taken to avoid touching heating elements.
Children less than 8 years of age shall be kept away unless
continuously supervised.
CAUTION: The cooking process has to be supervised. A short term
cooking process has to be supervised continuously.
The door or the outer surface may get hot when the appliance is
operating.
The temperature of accessible surfaces may be high when the
appliance is operating. The surfaces are liable to get hot during use.
4 English
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 4
2018-12-04 PM 3:46:04
CAUTION
Never store flammable materials in the oven.
The oven surfaces become hot when the appliance is operated at a high
temperature for an extended period of time.
When cooking, take care when opening the oven door as hot air and steam can
escape rapidly.
When cooking dishes that contain alcohol, the alcohol may evaporate due to the
high temperatures and the Vapour can catch fire if it comes into contact with a hot
part of the oven.
For your safety, do not use high-pressure water cleaners or steam jet cleaners.
If the oven has been damaged in transport, do not connect it.
Children should be kept at a safe distance when the oven is in use.
This appliance must be connected to the mains power supply only by a specially
licensed electrician.
Frozen foods such as pizzas should be cooked on the big grid. If the baking tray is
used, it may become deformed due to the great variation in temperatures.
In the event of a fault or damage to the appliance, do not attempt to operate it.
Do not pour water into the bottom of the oven when it is hot. This could cause
damage to the enamel surface.
Repairs should be performed by a licensed technician only. Improper repair may
result in considerable danger to you and others. If your oven needs repair, contact
a SAMSUNG Service center or your dealer.
Electrical leads and cables should not be allowed to touch the oven.
The oven should be connected to the mains power supply by means of an
approved circuit breaker or fuse. Never use multiple plug adapters or extension
leads.
The oven door must be closed during cooking.
Do not line the bottom of the oven with aluminum foil and do not place any baking
trays or tins on it. The aluminum foil blocks the heat, which may result in damage
to the enamel surfaces and cause poor cooking results.
Fruit juices will leave stains, which can become permanent on the enamel surfaces
of the oven.
The power supply of the appliance should be turned off when it is being repaired
or cleaned.
When cooking very moist cakes, use the deep pan.
Take care when connecting electrical appliances to sockets near the oven.
Keep children away from the door when opening or closing it as they may bump
themselves on the door or catch their fingers in the door.
If this appliance has a vapour or steam cooking function, do not operate this
appliance when the water supply cartridge is damaged. (Vapour or steam function
model only)
Safety instructions
Insert the wire rack into position
with the protruding parts (stoppers
on both sides) towards the front so
that the wire rack supports the rest
position for large loads.
Do not rest bakeware on the open oven door.
Do not step, lean, sit or place heavy items on the door.
Do not open the door with unnecessarily strong force.
When the cartridge is cracked or broken, do not use it and contact your nearest
service center. (Vapour or steam function model only)
WARNING: Do not disconnect the appliance from the main power supply even after
the cooking process is completed.
This oven has been designed only for the cooking of household foods.
WARNING: Do not leave the door open while oven is cooking.
During use, the oven interior surfaces become hot enough to cause burns. Do not
touch heating elements or interior surfaces of the oven until they have had time to
cool.
English 5
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 5
2018-12-04 PM 3:46:04
Safety instructions
Installation
Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic
Equipment)
(Applicable in countries with separate collection systems)
Installation
This marking on the product, accessories or literature indicates
that the product and its electronic accessories (e.g. charger,
headset, USB cable) should not be disposed of with other
household waste at the end of their working life. To prevent
possible harm to the environment or human health from
uncontrolled waste disposal, please separate these items from
other types of waste and recycle them responsibly to promote
the sustainable reuse of material resources.
Household users should contact either the retailer where
they purchased this product, or their local government office,
for details of where and how they can take these items for
environmentally safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the
terms and conditions of the purchase contract. This product
and its electronic accessories should not be mixed with other
commercial wastes for disposal.
For information on Samsung’s environmental commitments and product specific
regulatory obligations e.g. REACH visit: samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Installation
WARNING
This oven must be installed by a qualified technician. The installer is responsible
for connecting the oven to the main power, while observing the relevant safety
regulations of your area.
What’s included
Make sure all parts and accessories are included in the product package. If you
have a problem with the oven or accessories, contact a local Samsung customer
center or the retailer.
Oven at a glance
01
02
03
Auto energy saving function
• If no user input is made for a certain time while the appliance is operating, the
appliance stops operation and goes to Standby state.
• Light : During cooking process, you can switch off Oven lamp by pressing ‘Oven
light’ button. For energy saving, the oven lighting is switched off a few minutes
after cooking program has started.
01 Control panel
02 Door handle
03 Door
6 English
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 6
2018-12-04 PM 3:46:04
Power connection
Accessories
The oven comes with different accessories that help you prepare different types of
food.
L
Wire rack
Wire rack insert *
Baking tray *
N
01 02 03
Universal tray *
Rotisserie spit and
Shashlik *
Extra-deep tray *
Telescopic rail *
Rotisserie spit *
Rated current(A)
Minimum crosssectional area
10 < A ≤ 16
1.5 mm2
16 < A ≤ 25
2.5 mm2
Installation
01 BROWN or BLACK
02 BLUE or WHITE
03 YELLOW and GREEN
Plug the oven into an electrical socket. If
a plug-type socket is not available due to
allowable current limitations, use a multipole isolator switch (with at least 3 mm
spacing in-between) in order to meet safety
regulations. Use a power cord of sufficient
length that supports the specification H05
RR-F or H05 VV-F, min. 1.5~2.5 mm².
Check the output specifications on the label
attached to the oven.
Open the rear cover of the oven using a
screwdriver, and remove the screws on the
cord clamp. Then, connect the power lines to
the relevant connection terminals.
The ( )-terminal is designed for
earthgrounding. First connect the yellow
and green lines (earthgrounding), which
must be longer than the others. If you use
a plug-type socket, the plug must remain
accessible after the oven is installed.
Samsung is not responsible for accidents
caused by missing or faulty earthgrounding.
Meat probe *
NOTE
Availability of accessories with an asterisk (*) depends on the oven model.
WARNING
Do not step on or twist the wires during installation, and keep them away from
heat-emitting parts of the oven.
English 7
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 7
2018-12-04 PM 3:46:05
Installation
Cabinet mount
If installing the oven in a built-in cabinet, the cabinet must have its plastic surfaces
and adhesive parts resistant to temperatures in accordance to EN 60335. Samsung
is not responsible for damage to furniture from the oven’s heat emission.
The oven must be properly ventilated. For ventilation, leave a gap of about 50 mm
between the lower shelf of the cabinet and the supporting wall. If you install the
oven under a cooktop, follow the cooktop’s installation instructions.
A
Built-in cabinet (mm)
B
C
D
A
Min. 550
B
Min. 560
C
Min. 50
D
Min. 590 - Max. 600
E
Min. 460 x Min. 50
Required Dimensions for Installation
Installation
B
C
NOTE
Oven (mm)
A
D
E
L
K
G
F
J
The built-in cabinet must have vents (E) to
ventilate heat and circulate the air.
E
A
560
G
Max. 506
B
175
H
Max. 494
C
370
I
21
D
Max. 50
J
549
E
595
K
572
F
595
L
550
Under-sink cabinet (mm)
A
B
H
I
D
A
Min. 550
B
Min. 560
C
Min. 600
D
Min. 460 x Min. 50
C
NOTE
The built-in cabinet must have vents (D) to
ventilate heat and circulate the air.
8 English
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 8
2018-12-04 PM 3:46:06
Before you start
Initial settings
Mounting the oven
Make sure to leave a gap (A) of at least
5 mm between the oven and each side of
the cabinet.
When you power on the oven for the first time, the default time of “12:00” appears
on the display where the hour element (“12”) blinks. Follow the steps below to set
the current time.
1. With the hour element blinking, turn the
value dial (right-sided dial) to set the
hour, and then press OK to move to the
minute element.
A
To change the current time after this
button for
initial setting, hold down the
3 seconds and follow the above steps.
After installation is complete, remove the protective film, tape, and other packing
material, and take out the provided accessories from inside the oven. To remove
the oven from the cabinet, first disconnect power to the oven and remove 2
screws on both sides of the oven.
WARNING
The oven requires ventilation for normal operation. Do not block the vents under
any circumstance.
NOTE
The actual appearance of the oven may differ with the model.
Before you start
2. With the minute element blinking, turn
the value dial to set the minute, and then
press OK.
Fit the oven into the cabinet and fix the
oven firmly on both sides using 2 screws.
New oven smell
Before using the oven for the first time, clean inside the oven to remove the new
oven smell.
1. Remove all accessories from inside the oven.
2. Run the oven with Convection 200 °C or Conventional 200 °C for an hour. This
will burn any remaining production substances in the oven.
3. When complete, turn off the oven.
Smart safety mechanism
If you open the door while the oven is operating, the oven light turns on and
both the fan and the heating elements stop operation. This is to prevent physical
injuries such as burns as well as to prevent unnecessary energy loss. When this
happens, simply close the door and the oven continues to operate normally
because this is not a system failure.
English 9
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 9
2018-12-04 PM 3:46:06
Before you start
Accessories
Rotisserie spit *
The rotisserie spit is used for grilling food such as chicken. Use the
rotisserie spit only in Single mode at level 3 where the spit adapter
is available. Unscrew the spit handle to remove while grilling.
Rotisserie spit and
Shashlik *
Put the tray at rack position 1 to collect cooking juices, or on the
bottom of the oven for a large serving of meat. It is recommended
to use the spit accessories for meat under 1.5 kg.
1. Insert the spit into the meat. To help insert the spit, screw the
spit handle toward the blunt end.
2. Put parboiled potatoes and vegetables around the meat.
3. Put the cradle at the middle tray position with the “V” shape
to the front. Rest the spit onto the cradle with the pointed end
backward and gently push until the tip of the spit enters the
turning mechanism at the back of the oven. The blunt end of
the spit must rest on the “V” shape. (The spit has two lugs which
should be nearest to the oven door so to stop the spit going
forward, the lugs also act as a grip for the handle.)
4. Unscrew the handle before cooking.
5. After cooking, screw the handle back to help remove the spit
from the cradle.
For first time use, clean the accessories thoroughly with warm water, detergent
and a soft clean cloth.
05
04
03
02
01
Before you start
01 Level 1
03 Level 3
05 Level 5
02 Level 2
04 Level 4
• Insert the accessory to the correct position
inside of the oven.
• Allow at least a 1 cm space from the
accessory and the bottom of the oven, and
from any other accessory.
• Take caution in removing cookware and/or
accessories out of the oven. Hot meals or
accessories can cause burns.
• The accessories may be deformed while
they are gaining heat. Once they have
cooled down, they will recover their
original appearance and performance.
Basic use
For better cooking experience, familiarise yourself with how to use each accessory.
Wire rack
WARNING
The wire rack is designed for grilling and roasting. Insert the wire
rack into position with the protruding parts (stoppers on both
sides) towards the front
Wire rack insert *
The wire rack insert is used with the tray, and prevents liquid from
dropping onto the bottom of the oven.
Baking tray *
The baking tray (depth: 20 mm) is used to bake cakes, cookies, and
other pastries. Put the slanted side to the front.
Universal tray *
The universal tray (depth : 30 mm) is used for cooking and
roasting. Use the wire-tray insert to prevent liquid from dropping
onto the bottom of the oven.
Put the slanted side to the front.
Extra-deep tray *
The extra-deep tray (depth: 50 mm) is used for roasting with or
without the wire-tray insert. Put the slanted side to the front.
Meat probe *
The meat probe measures the internal temperature of the meat to
cook. Use only the meat probe that comes with your oven.
Make sure that the rotisserie handle is seated properly.
Be careful when using the rotisserie. The forks and pins are pointed
and sharp, which can cause physical injury!
To prevent burns, use gloves to remove the rotisserie because it is
very hot.
Telescopic rails *
Use the telescopic rail plate to insert the tray as follows:
1. Stretch the rail plate out from the oven.
2. Put the tray on the rail plate and slide the rail plate into the
oven.
3. Close the oven door.
NOTE
Availability of accessories with an asterisk (*) depends on the oven model.
10 English
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 10
2018-12-04 PM 3:46:07
Operations
Control panel
Common settings
The front panel comes in a wide range of materials and colours. For improved
quality, the actual appearance of the oven is subject to change without notice.
It is common to change the default temperature and/or cooking time across all
cooking modes. Follow the steps below to adjust the temperature and/or cooking
time for the selected cooking mode.
Temperature
01
02 03 04 05 06 07
08
09
Turn to select a cooking mode or function.
02 Temperature
Use to set the temperature.
03 Cooking time
Press to set the cooking time.
04 Timer
Timer helps you check the time or operating duration while
cooking.
05 OK
Press to confirm your settings.
06 Back
Cancel current settings, and return to the main screen.
07 Oven light
Press to turn the internal light on or off.
The oven light turns on automatically when the oven operation
starts. And it turns off automatically after a certain period of
inactivity in order to save power.
Child lock)
Child lock : To prevent accidents, Child lock disables all
controls. But you can switch off by turning the mode selector
to off. Hold down for 3 seconds to activate, or hold down for
3 seconds again to deactivate the lock on the control panel.
08 Display
Shows necessary information of selected modes or settings.
09 Value dial
Use the value dial to:
• Set the cooking time or temperature.
• Choose a sub item of top-level menus: Cleaning, Auto cook,
Special function, or Grill.
• Choose a serving size for Auto Cook programmes.
2. Turn the value dial to set a desired
temperature.
3. Press OK to confirm your changes.
Operations
01 Mode selector
(
1. Turn the mode selector to choose a mode
or function. The default temperature of
each selection appears.
NOTE
If you do not make any further settings within a few seconds, the oven starts
cooking automatically with the default settings.
To change the set temperature, press
button and follow the above steps.
English 11
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 11
2018-12-04 PM 3:46:07
Operations
Cooking time
End time
Operations
1. Turn the mode selector to choose a mode
or function.
1. Turn the mode selector to choose a mode
or function.
2. Press the
button, and then turn the
value dial to set a desired time.
You can set the time to a max of 23 hours
and 59 minutes.
2. Press
twice, and turn the value dial to
set a desired end time.
3. Optionally, you can delay the end time
of your cooking to a desired point. Press
button, and use the value dial to
the
set an end point. See Delay End for more
information.
3. Press OK to confirm your changes.
4. Press OK to confirm your changes.
NOTE
• You can cook without setting the end time if you want to. In this case, the oven
starts cooking at set temperatures without time information, and you must stop
the oven manually when cooking is complete.
• To change the end time, press
twice, and follow the above steps.
NOTE
• You can cook without setting the cooking time if you want to. In this case, the
oven starts cooking at set temperatures without time information, and you must
stop the oven manually when cooking is complete.
• To change the set cooking time, press
button and follow the above steps.
12 English
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 12
2018-12-04 PM 3:46:08
Delay End
To clear the cooking time
Delay End is designed to make cooking more convenient.
You can clear the cooking time. This is useful if you want to stop the oven
manually at any time during the process.
Case 1
Suppose you select a one-hour recipe at 2:00 PM and you want the oven to finish
cooking at 6:00 PM. To set the end time, change the Ready At time to 6:00 PM. The
oven will start cooking at 5:00 PM and end at 6:00 PM as you set.
Current time: 2 pm
Set cooking time: 1 hour
1. While the oven is cooking, press
to
display the remaining cooking time.
Set Delay End time: 6 pm
2. Turn the value dial to set the cooking
time to “00:00”. Alternatively, simply
press .
The oven will start cooking at 5:00 PM and end at 6:00 PM automatically.
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
Current time: 2 pm
Set cooking time: 2 hour
Set Delay End time: 5 pm
The oven will start cooking at 3:00 PM and end at 5:00 PM automatically.
Operations
3. Press OK. The oven continues to cook
at set temperatures without time
information.
Case 2
NOTE
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
If you have cancelled the cooking time, you must stop the oven manually when
cooking is complete.
CAUTION
Do not keep cooked food in the oven too long. The food may spoil.
English 13
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 13
2018-12-04 PM 3:46:08
Operations
To clear the end time
2. Press OK to cancel cooking.
You can clear the end time. This is useful if you want to stop the oven manually at
any time during the process.
1. While the oven is cooking, press
twice.
3. Alternatively, simply turn the mode
selector to “ ”.
2. Turn the value dial to set the end time
to the current time. Alternatively, simply
press .
Cooking mode
1. Turn the mode selector to choose a mode
or function.
Operations
3. Press OK. The oven continues to cook
at set temperatures without time
information.
2. Set the cooking time and/or temperature
if necessary.
For more information, see Common
Settings.
NOTE
If you have cancelled the end time, you must stop the oven manually when
cooking is complete.
To stop cooking
1. While cooking is in process, press
The oven starts preheating with
icon
until the internal temperature reaches the
target temperature.
Pre-heating is recommended for all cooking
modes unless otherwise specified in the
cooking guide.
.
NOTE
You can change the cooking time and/or temperature during cooking.
14 English
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 14
2018-12-04 PM 3:46:08
Cooking with the meat probe
WARNING
The meat probe measures the internal temperature of meat while it’s cooking.
When the temperature reaches the target temperature, the oven stops and finishes
cooking.
• Use only the meat probe that comes with your oven.
• You cannot set the cooking time if the meat probe is plugged in.
1. Insert the tip of the meat probe into the
centre of the meat to cook. Make sure the
rubber handle is not inserted.
• To prevent damage, do not use the meat probe with the spit accessory.
• When cooking is complete, the meat probe becomes very hot. To prevent burns,
use oven gloves to take out the food.
NOTE
Not all modes support using the meat probe. If you use the meat probe with
inapplicable modes, the current mode indicator blinks. When this happens, remove
the meat probe instantly.
Cooking modes
Mode
Convection
Temperature range (°C)
Suggested temperature (°C)
30-250
170
The rear heating element generates heat, which is evenly
distributed by the convection fan. Use this mode for
baking and roasting on different levels at the same time.
30-250
3. Select the cooking mode and the
temperature.
button again, and then
4. Press the
turn the value dial to set the probe
temperature (30-99 °C).
• Cooking will stop when the meat
temperature reaches the set
temperature.
5. Press OK to start cooking. The oven
completes cooking with a melody when
the internal temperature of the meat
reaches the set temperature.
Eco
convection
170
Operations
2. Plug the probe connector into the socket
on the leftsided wall. Make sure you see
the Meat Probe indicator ( ) with the
current temperature of the meat’s core
on the display.
Eco Convection uses the optimized heating system to
save energy while cooking. The cooking times slightly
increases, but the cooking results remain the same. Note
that this mode does not require preheating.
NOTE
ECO Convection mode of heating used to determine the
energy efficiency class is in accordance with EN60350-1
40-250
Top heat +
convection
190
The top heating element generates heat, which is evenly
distributed by the convection fan. Use this mode for
roasting that requires a crispy top (for example, meat or
lasagne).
English 15
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 15
2018-12-04 PM 3:46:09
Operations
Mode
Bottom heat
+ convection
Temperature range (°C)
Suggested temperature (°C)
40-250
190
The bottom heating element generates heat, which is
evenly distributed by the convection fan. Use this mode
for pizza, bread, or cake.
80-200
Pro-Roasting
Operations
2. Turn the value dial to select a
programme, and then press OK. The
available weight range (serving size) is
presented for you.
200
3. Turn the value dial to set the serving size,
and then press OK to start cooking.
190
240
The large-area grill emits heat. Use this mode for
browning the tops of food (for example, meat, lasagne, or
gratin).
100-250
Eco grill
.
The bottom heating element generates heat. Use this
mode at the end of baking or cooking to brown the
bottoms of a quiche or pizza.
100-250
Large grill
1. Turn the mode selector to select
160
The heat is generated from the top and bottom heating
elements. This function should be used for standard
baking and roasting for most types of dishes.
100-230
Bottom heat
For inexperienced cooks, the oven offers a total of 20 auto cooking recipes.
Take advantage of this feature to save you time or shorten your learning curve.
The cooking time and temperature will be adjusted according to the selected
programme and serving size.
Pro-Roasting runs an automatic pre-heating cycle until
the oven temperature reaches 220 °C. Then, the top
heating element and the convection fan start operating
to sear food such as meat. After searing, the meat will
be cooked at low temperatures. Use this mode for beef,
poultry, or fish.
30-250
Conventional
Auto cook
240
NOTE
• Some of the items in the Auto cook programmes include preheating. For those
items the preheating progress is displayed. Please put the food in the oven after
preheating beep. Then, press Cooking time to start Auto Cook.
• For more information, see the Auto cook programmes section in this manual.
Heat is emitted from the small area grill. This function
should be used for smaller dishes that need less heat, like
fish and filled baguettes.
16 English
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 16
2018-12-04 PM 3:46:10
Cleaning
4. Use a dry cloth to clean inside the oven.
Two cleaning modes are available for you. This function saves you time by
removing the need for regular manual cleaning. The remaining time appears on
the display during this process.
Function
Instructions
C1
Steam cleaning
This is useful for cleaning light soiling with steaming.
C2
Pyro cleaning
Pyrolytic features high temperature thermal cleaning.
It burns off oily leftovers to facilitate manual cleaning.
WARNING
Do not open the door before the cycle is complete. The water inside the oven is
very hot, and it can cause a burn.
Steam cleaning
NOTE
This is useful for cleaning light soiling with steaming.
2. Turn the mode selector to select
.
Operations
1. Pour 400 ml (3/4 pint) of water onto the
bottom of the oven and close the oven
door.
• If the oven is heavily soiled with grease, for example, after roasting or grilling,
it is recommended to remove stubborn soils manually using a cleaning agent
before activating Steam cleaning.
• Leave the oven door ajar when the cycle is complete. This is to allow the interior
enamel surface to dry thoroughly.
• While the oven is hot inside, auto cleaning is not activated. Wait until the oven
cools down, and try again.
• Do not pour water onto the bottom by force. Do it gently. Otherwise, the water
overflows to the front.
Pyro cleaning
3. Turn the value dial to select C 1 (Steam
cleaning), and then press OK to start
cleaning.
Steam cleaning runs for 26 minutes.
Pyrolytic features high temperature thermal cleaning. It burns off oily leftovers to
facilitate manual cleaning.
1. Remove all accessories including the
side racks, and wipe out large pieces of
impurities manually from inside the oven.
Otherwise, they may cause flames during
the cleaning cycle, resulting in fire.
2. Turn the mode selector to select
.
English 17
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 17
2018-12-04 PM 3:46:11
Operations
3. Turn the value dial to select Pyro
cleaning (C 2), and then press OK.
Timer
Timer helps you check the time or operating duration while cooking.
1. Press
4. Turn the value dial to select a cleaning
time from 3 levels: 1 hr 50 min, 2 hr
10 min, and 2 hr 30 min.
5. Press OK to start cleaning.
.
2. Turn the value dial to set the desired
duration, and then press OK.
You can set the time to a max of 23 hours
and 59 minutes.
6. When complete, wait until the oven cools
down, and then wipe the door along its
edges using a wet cloth.
Operations
Sound On/Off
CAUTION
• Do not touch the oven because the oven becomes very hot during the cycle.
• To avoid accidents, keep children away from the oven.
• After the cycle is complete, do not power off while the cooling fan is operating to
cool the oven down.
• To mute the sound, press and hold down
for 3 seconds.
• To unmute the sound, press and hold down
again for 3 seconds.
NOTE
• Once the cycle starts, the oven becomes hot inside. Then, the door will be locked
for safety. When the cycle is complete and the oven cools down, the door will be
unlocked.
• Make sure you empty the oven before cleaning. Accessories can be deformed due
to high temperatures inside the oven.
18 English
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 18
2018-12-04 PM 3:46:11
Cooking smart
Manual cooking
Baking
We recommend to preheat the oven for best results.
WARNING on acrylamide
Acrylamide produced while baking starch-contained food such as potato chips,
French fries, and bread may cause health problems. It is recommended to cook
these foods at low temperatures and avoid overcooking, heavy crisping, or
burning.
NOTE
Time
(min.)
2
160-170
35-40
Wire rack,
Gugelhopf tin
3
175-185
50-60
Wire rack,
Ø 20 cm tart tin
3
190-200
50-60
Universal tray
2
160-180
40-50
Wire rack, 2224 cm oven dish
3
170-180
25-30
Universal tray
3
180-190
30-35
Wire rack, 2224 cm oven dish
3
190-200
25-30
Universal tray
3
80-100
100-150
Wire rack,
soufflé cups
3
170-180
20-25
Apple yeast tray
cake
Universal tray
3
150-170
60-70
Homemade pizza,
1-1.2 kg
Universal tray
2
190-210
10-15
Frozen puff
pastry, filled
Universal tray
2
180-200
20-25
Wire rack, 2224 cm oven dish
2
180-190
25-35
Accessory
Level
Sponge cake
Wire rack,
Ø 25-26 cm tin
Marble cake
• Pre-heating is recommended for all cooking modes unless otherwise specified in
the cooking guide.
• When using Eco Grill, put food in the centre of the accessory tray.
Tart
Accessory tips
Yeast cake on
tray with fruits
and crumbles
Your oven comes with a different number or kind of accessories. You may find that
some accessories are missing from the table below. However, even if you are not
provided with the exact accessories specified in this cooking guide, you can follow
along with what you already have, and achieve the same results.
• The Baking tray and the Universal tray are interchangeable.
• When cooking oily foods, it is recommended to put a tray under the Wire rack to
collect oil residue. If you are provided with the Wire rack insert, you can use it
together with the tray.
• If you are provided with the Universal tray or Extra deep tray, or both, it is
better to use whichever is deeper for cooking oily foods.
Fruit crumble
Scones
Lasagne
Meringues
Soufflé
Quiche
Type of
heating
Cooking smart
Temp. (°C)
Food
English 19
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 19
2018-12-04 PM 3:46:11
Cooking smart
Food
Apple pie
Chilled pizza
Temp. (°C)
Time
(min.)
2
160-170
65-75
3
180-200
5-10
Accessory
Level
Wire rack,
Ø 20 cm tin
Universal tray
Type of
heating
Roasting
Temp. (°C)
Time
(min.)
3
1
220-230
15-20
Wire rack +
Universal tray
3
1
200
45-50
Fish fillet, baked
Wire rack +
Universal tray
3
1
200-230
10-15
Roast fish
Wire rack+
Universal tray
3
1
180-200
30-40
Food
Accessory
Level
Vegetables,
0.5 kg
Wire rack +
Universal tray
Baked potato
halves, 0.5 kg
Type of
heating
Vegetables
Fish
Food
Accessory
Level
Type of
heating
Temp. (°C)
Time
(min.)
Meat(Beef/Pork/Lamb)
Cooking smart
Sirloin of beef,
1 kg
Wire rack +
Universal tray
3
1
160-180
50-70
Boned loin of
veal, 1.5 kg
Wire rack +
Universal tray
3
1
160-180
90-120
Pork roast, 1 kg
Wire rack +
Universal tray
3
1
200-210
50-60
Joint of pork,
1 kg
Wire rack +
Universal tray
3
1
160-180
100-120
Leg of lamb on
the bone, 1 kg
Wire rack +
Universal tray
3
1
170-180
100-120
* Turnover after half of time.
Poultry(Chicken/Duck/Turkey)
Chicken, Whole,
1.2 kg*
Wire rack +
Universal tray
3
1
205
80-100
Chicken pieces
Wire rack +
Universal tray
3
1
200-220
25-35
Duck breast
Wire rack +
Universal tray
3
1
180-200
20-30
Small turkey,
Whole, 5 kg
Wire rack +
Universal tray
3
1
180-200
120-150
20 English
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 20
2018-12-04 PM 3:46:12
Grilling
Frozen ready-meal
We recommend preheat the oven using large grill mode. Turn over after half of
time.
Food
Accessory
Level
Type of
heating
Temp. (°C)
Time
(min.)
Bread
Toast
Cheese toast
Wire rack
5
240-250
2-4
Universal tray
4
200
4-8
Beef
Temp. (°C)
Time
(min.)
3
200-220
15-25
Wire rack
3
180-200
45-50
Frozen oven
chips
Universal tray
3
220-225
20-25
Frozen
croquettes
Universal tray
3
220-230
25-30
Wire rack
3
190-200
10-15
Food
Accessory
Level
Frozen pizza
Wire rack
Frozen lasagne
Type of
heating
Wire rack +
Universal tray
4
1
230-250
15-20
Frozen oven
camembert
Burgers*
Wire rack +
Universal tray
4
1
230-250
15-20
Frozen baguettes
with topping
Wire rack +
Universal tray
3
1
190-200
10-15
Frozen fish
fingers
Wire rack +
Universal tray
3
1
190-200
15-25
Frozen fish
burger
Wire rack
3
180-200
20-35
Pork
Pork chops
Wire rack +
Universal tray
4
1
230-250
20-25
Sausages
Wire rack +
Universal tray
4
1
230-250
10-15
Chicken, breast
Wire rack +
Universal tray
4
1
230-240
30-35
Chicken,
drumstick
Wire rack +
Universal tray
4
1
230-240
25-30
Cooking smart
Steak*
Poultry
* Turnover after 2/3 of the cooking time.
English 21
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 21
2018-12-04 PM 3:46:12
Cooking smart
Pro-Roasting
This mode includes an automatic heating-up cycle up to 220 °C. The top heater
and the convection fan are operating during the process of searing the meat. After
this stage the food is cooked gently by the low temperature of pre-selection. This
process is done while the top and the bottom heaters are operating. This mode is
suitable for meat roasts and poultry.
Food
Accessory
Level
Temp. (°C)
Time (hrs.)
Roast beef
Wire rack +
Universal tray
3
1
80-100
3-4
Pork roast
Wire rack +
Universal tray
3
1
80-100
4-5
Wire rack +
Universal tray
3
1
80-100
Wire rack +
Universal tray
3
1
80-100
Lamb roast
Duck breast
3-4
Food
Accessory
Level
Temp. (°C)
Time (min.)
Frozen potato
wedges,
0.3-0.5 kg
Universal tray
3
190-210
20-30
Fish fillets, baked,
0.4-0.8 kg
Wire rack +
universal tray
3
1
200-220
20-30
Crispy fish fillets,
breaded, 0.40.8 kg
Wire rack +
universal tray
3
1
200-220
20-30
Roast sirloin of
beef, 0.8-1.2 kg
Wire rack +
universal tray
2
1
180-200
50-70
Roast vegetables,
0.4-0.6 kg
Universal tray
3
200-220
20-30
2-3
Cooking smart
ECO convection
This mode uses the optimized heating system so that you save the energy during
cooking your dishes. The times of this category are suggested to not be preheated
before cooking for saving more energy.
You can increase or decrease the cooking time and/or temperature to your
preference.
Food
Accessory
Level
Temp. (°C)
Time (min.)
Wire rack
2
160-180
40-60
Jacket potatoes,
0.4-0.8 kg
Universal tray
2
190-200
50-70
Sausages,
0.3-0.5 kg
Wire rack +
Universal tray
3
1
160-180
15-25
Frozen oven
chips, 0.3-0.5 kg
Universal tray
3
180-200
20-30
Fruit crumble,
0.8-1.2 kg
22 English
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 22
2018-12-04 PM 3:46:12
Auto cook programmes
No.
The following table presents 20 auto programmes for cooking, roasting and
baking.
It contains its quantities, weight ranges and appropriate recommendations.
Cooking modes and times have been pre-programmed for your convenience. You
will find some recipes for the auto programmes in your instruction book.
Auto cook programmes 1 to 8, 18 and 19 include preheating and display the
preheating progress. Please put the food in the oven after preheating beep.
Then, press Cooking time to start Auto Cook.
A5
Food
Quiche
Lorraine
A6
Sponge cake
Always use oven gloves while taking out food.
A1
Food
Potato gratin
Vegetable
gratin
Accessory
Level
1.0-1.5
Wire rack
3
Prepare fresh potato gratin using an ovenproof dish,
22-24 cm. Start programme, after preheating beep
sounds, put dish in the centre of rack.
A3
Lasagne
Apple pie
3
Wire rack
3
A7
Wire rack
2
Wire rack
2
Prepare apple pie using a 24-26 cm round metal
baking tin. Start programme, after preheating beep
sounds, put tin in the centre of rack.
Marble cake
A8
Dutch loaf cake
A9
A 10
Wire rack
2
Wire rack
2
Prepare dough and put into a black metal rectangular
baking dish (length 25 cm). Start programme, after
preheating beep sounds, put tin in the centre of rack.
1.1-1.3
Wire rack +
Universal tray
2
1
Season the beef and leave in refrigerator for 1 hour.
Put on the wire rack with fat-side-up.
0.4-0.6
Herb roasted
lamb chops
3
Prepare dough and put into a metal round gugelhopf
or bundt tin. Start programme, after preheating beep
sounds, put tin in the centre of rack.
0.9-1.1
Roast sirloin of
beef
Wire rack
Prepare dough and put into a black metal round baking
tin with 26 cm diameter. Start programme, after
preheating beep sounds, put tin in the centre of rack.
0.7-0.8
Prepare homemade lasagne using a 22-24 cm
ovenproof dish. Start programme, after preheating
beep sounds, put dish in the centre of rack.
1.2-1.4
A4
Wire rack
Prepare fresh vegetable gratin using an ovenproof
dish, 22-24 cm. Start programme, after preheating
beep sounds, put dish in the centre of rack.
1.0-1.5
1.2-1.5
Prepare quiche dough, put in a round quiche dish with
25 cm diameter. Start programme, after preheating
beep sounds add filling and put dish in the centre of
rack.
Cooking smart
A2
Level
0.7-0.8
Weight (kg)
0.8-1.2
Accessory
0.5-0.6
WARNING
No.
Weight (kg)
0.6-0.8
Wire rack +
Universal tray
4
1
Marinate the lamb chops with herbs and spices and put
them on wire rack.
English 23
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 23
2018-12-04 PM 3:46:12
Cooking smart
No.
Food
Weight (kg)
Accessory
Level
0.9-1.1
Wire rack +
Universal tray
2
1
1.1-1.3
A 11
Chicken, whole
Chicken, breast
Food
A 17
Frozen oven
chips
0.6-0.8
Wire rack +
Universal tray
4
1
0.5-0.7
A 13
Trout
0.3-0.6
0.6-0.9
A 18
Frozen pizza
Cooking smart
Salmon fillet
0.6-0.8
A 15
0.6-0.8
A 16
1.0-1.2
A 19
Homemade
pizza
4
1
Universal tray
4
Rinse and prepare slices of courgette, eggplant, pepper,
onion and cherry tomatoes. Brush with olive oil, herbs
and spices. Distribute evenly on tray.
0.6-0.8
Baked potato
halves
Wire rack +
Universal tray
0.8-1.0
Universal tray
Level
Universal tray
3
A 20
3
Universal tray
2
Prepare homemade pizza with the yeast dough and put
it on the tray. The weight include dough and topping
such as sauce, vegetables, ham and cheese. Start
programme, after preheating beep sounds, insert tray.
0.5-0.6
Fermentation
yeast dough
Wire rack
Put the frozen pizza in the middle of the wire rack.
Start programme, after preheating beep sounds, insert
rack. The first setting is for thin Italian pizza, the
second setting for thick pan pizza.
0.8-1.0
Rinse and clean fillets of steaks. Put fillets skin side up
on wire rack.
0.4-0.6
Roasted
vegetables
4
1
Rinse and clean the fish and put head to tail on the
wire rack. Add lemon juice, salt and herbs inside fish.
Cut skin surface with knife. Brush oil and salt.
0.4-0.6
A 14
Wire rack +
Universal tray
0.5-0.7
Accessory
Distribute frozen oven chips evenly on tray.
Marinate breasts and put on the wire rack.
0.3-0.5
Weight (kg)
0.3-0.5
Rinse and clean chicken. Brush chicken with oil and
spices. Put it breast side down on the wire rack and
turn over, as soon as the oven beeps.
0.4-0.6
A 12
No.
0.7-0.8
Wire rack
2
Prepare dough in bowl, cover with cling film. Put in
centre of rack. The first setting is for pizza and cake
dough, the second setting for bread dough.
3
Cut large potatoes (each 200 g) into halves lengthways.
Put with cut side up on tray and brush with olive oil,
herbs and spices.
24 English
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 24
2018-12-04 PM 3:46:12
Test Dishes
2. Grilling
Preheat the empty oven for 5 minutes using Large Grill function.
According to standard EN 60350-1
1. Baking
The recommendations for baking refer to a preheated oven. Always put trays the
slanted side to the door front.
Type of
food
Accessory
Level
3
Type of
heating
Temp.
(°C)
Time
(min.)
165
25-30
Type of
food
Accessory
Level
White
bread toast
Wire rack
Beef
burgers*
(12 ea)
Wire rack +
Universal tray
(to catch drippings)
Type of
heating
Temp.
(°C)
Time
(min.)
5
250
(max)
1-2
4
1
250
(max)
1st 18-22
2nd 7-10
Temp.
(°C)
Time
(min.)
205
80-100
* Turn over after 2/3 of the cooking time.
Small cakes
Shortbread
Apple pie
2
160
28-33
1+4
155
35-40
1+4
140
35-40
2
160
35-40
2
160
35-40
1+4
155
45-50
Wire rack + 2 Spring
form cake tins * (Dark
coated, ø 20 cm)
1 placed
diagonally
160
70-80
Universal tray + Wire
rack + 2 Spring form
cake tins ** (Dark
coated, ø 20 cm)
1+3
160
80-90
Universal tray
Wire rack + Spring
form cake tin
(Dark coated,
ø 26 cm)
3. Roasting
Type of
food
Accessory
Level
Whole
chicken*
Wire rack +
Universal tray
(to catch drippings)
3
1
Type of
heating
* Turnover after half of time.
Cooking smart
Fatless
sponge
cake
Universal tray
* Two cakes are arranged on the grid at the back left and at the front right.
** Two cakes are arranged in the centre on top of each other.
English 25
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 25
2018-12-04 PM 3:46:12
Maintenance
Cleaning
WARNING
Make sure the oven and accessories are cool before cleaning.
Do not use abrasive cleaning agents, hard brushes, scouring pads or cloths, steel
wool, knives or any other abrasive materials.
Oven interior
• For cleaning the interior of the oven, use a clean cloth and a mild cleaning agent
or warm soapy water.
• Do not hand-clean the door seal.
• To avoid damaging the enamelled oven surfaces, only use standard oven
cleaners.
• To remove stubborn soils, use a special oven cleaner.
NOTE
The catalytic parts are coated on either a single side or 3 sides, depending on the
model.
Door removal
For normal use, the oven door must not be removed but if removal is necessary,
for example, for cleaning purposes, follow these instructions.
CAUTION
The oven door is heavy.
1. Open the door and flip open the clips at
both hinges completely.
Oven exterior
Maintenance
For cleaning the exterior of the oven such as the oven door, handle, and display,
use a clean cloth and a mild cleaning detergent or warm soapy water, and dry with
a kitchen roll or dry towel.
Grease and dirt can remain, especially around the handle because of the hot air
coming from inside. It is recommended to clean the handle after each use.
Accessories
Wash the accessories after every use, and dry it with a tea towel. To remove
stubborn impurities, soak the used accessories in warm soapy water for about 30
minutes before washing.
Catalytic enamel surface (applicable models only)
The removable parts are coated with dark grey catalytic enamel. They can be
soiled with oil and fat spattered by the circulating air during convection heating.
However, these impurities burn off at oven temperatures of 200 °C or above.
1. Remove all accessories from the oven.
2. Clean the interior of the oven.
3. Select Convection mode with max temperature, and run the cycle for an hour.
2. Close the door by approximately 70 °.
With both hands, grasp the sides of the
oven door at its middle and pull-lift until
the hinges can be taken out.
70 °
3. After cleaning, for attaching the door
repeat the 1 and 2 steps in revers order.
The clip on the hinge should be closed on
both side.
26 English
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 26
2018-12-04 PM 3:46:12
Door glass removal
01
The oven door is equipped with 3 sheets of glass placed against each other.
These sheets can be removed for cleaning.
02
WARNING
The oven door must be removed from the oven for cleaning the door glasses.
1. Remove 2 screws on the left and right
sides of the door.
03
3. After cleaning the door glasses, for
assembly repeat 1, 2 steps in revers
order. Check the right locations of glasses
with above picture.
04
01
02
03
04
Cover
Guide rubbers (Right and Left)
Glass 2
Glass 1
NOTE
01
2. Detach the cover and remove glass 1, 2
and 2 guide rubbers from the door.
When assembly the inner glass 1, make sure not to use glass 2 and put printing to
direction below.
Water collector
02
01 Glass 1
02 2 Guide rubbers
WARNING
01
01 Water collector
Maintenance
The water collector collects not only excess
moisture from cooking but also food
residue. Regularly empty and clean the
water collector.
If you encounter a water leak from the
water collector, contact us at a local
Samsung service center.
English 27
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 27
2018-12-04 PM 3:46:13
Maintenance
Detaching the side racks (depending on model)
1. Press central part of the side rack top
portion.
Replacement
Bulbs
1. Remove the glass cap by turning anticlockwise.
2. Replace the oven light.
3. Clean the glass cap.
4. When done, follow step 1 above in the
reverse order to reinsert the glass cap.
2. Rotate the side rack by approximately
45°.
WARNING
Maintenance
3. Pull and remove the side rack from
bottom two holes.
• Before replacing a bulb, turn off the oven and unplug the power cord.
• Use only 25-40 W / 220-240 V, 300 °C heat-resistant bulbs. You can purchase
approved bulbs at a local Samsung service center.
• Always use a dry cloth when handling a halogen bulb. This is to prevent the
bulb from being tampered with fingerprints or sweat, resulting in a shortened
lifecycle.
28 English
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 28
2018-12-04 PM 3:46:14
Troubleshooting
Checkpoints
Problem
If you encounter a problem with the oven, first check the table below and try the
suggestions. If the problem continues, contact a local Samsung service centre.
Action
The oven exterior
is too hot during
operation.
• If the oven is installed
in a place without good
ventilation
• Keep the gaps specified
in the product installation
guide.
The door cannot be
opened properly.
• If there is food residue
stuck between the door
and product interior
• Clean the oven well and
then open the door again.
The interior light is
dim or does not turn
on.
• If the lamp turns on and
then off
• The lamp automatically
turns off after a certain
amount of time to save
power. You can turn it
on again by pressing the
oven light button.
• If the lamp is covered
by foreign matter during
cooking
• Clean the inside of the
oven and then check.
• If the power is not
properly grounded
• Check whether the
power supply is properly
grounded.
Cause
• If there is foreign matter
caught between the
buttons
• Remove the foreign
matter and try again.
• Touch model: if there is
moisture on the exterior
• Remove the moisture and
try again.
• If the lock function is set
• Check whether the lock
function is set.
The time is not
displayed.
• If there is no power
supplied
• Check whether there is
power supplied.
The oven does not
work.
• If there is no power
supplied
• Check whether there is
power supplied.
The oven stops while
in operation.
• If it is unplugged from
the power socket
• Reconnect the power.
The power turns off
during operation.
• If continuous cooking
takes a long time
• After cooking for a long
time, let the oven cool.
• If the cooling fan does
not work
• Listen for the sound of
the cooling fan.
There is water
dripping.
• If the oven is installed
in a place without good
ventilation
• Keep the gaps specified
in the product installation
guide.
There is steam
through a crack in
the door.
• When using several
power plugs in the same
socket
• Use a single plug.
There is water
remaining in the oven.
• If there is no power
supplied
• Check whether there is
power supplied.
Electric shock occurs
on the oven.
• If you are using a socket
without grounding
The brightness inside
the oven varies.
• There may be water or
steam in some cases
depending on the food.
This is not a product
malfunction.
• Let the oven cool and
then wipe with a dry dish
towel.
• The brightness changes
depending on power
output changes.
• Power output changes
during cooking are not
malfunctions, so there is
no need to worry.
Troubleshooting
Problem
The buttons cannot
be pressed properly.
There is no power to
the oven.
Action
Cause
English 29
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 29
2018-12-04 PM 3:46:14
Troubleshooting
Problem
Cause
Cooking is finished,
but the cooling fan is
still running.
• The fan automatically
runs for a certain amount
of time to ventilate inside
the oven.
• This is not a product
malfunction, so there is
no need to worry.
The oven does not
heat.
• If the door is open
• Close the door and
restart.
• If oven controls are not
correctly set
• Refer to the chapter on
oven operation and reset
the oven.
• If the household fuse has
been blown or the circuit
breaker has operated
• Replace the fuse or reset
the circuit. If it happens
repeatedly, call an
electrician.
• During initial operation
• Smoke may come from
the heater when you first
use the oven. This is not
a malfunction, and if you
run the oven 2-3 times, it
should stop happening.
Smoke comes out
during operation.
Troubleshooting
There is a burning or
plastic smell when
using the oven.
Action
• If there is food on the
heater
• Let the oven cool
sufficiently and remove
the food from the heater.
• If using plastic or other
containers that are not
heat-resistant
• Use glass containers
suitable for hot
temperatures.
Problem
Cause
Action
The oven does not
cook properly.
• If the door is often
opened during cooking
• Do not frequently open
the door unless you
are cooking things that
need to be turned. If you
frequently open the door,
the interior temperature
will be lower and this
may affect the results of
your cooking.
The set is warm
during pyro cleaning.
• This is because pyro
cleaning uses high
temperatures.
• This is not a product
malfunction, so there is
no need to worry.
There is a burning
smell during pyro
cleaning.
• Pyro cleaning uses high
temperatures, so you
may smell food residue
burning.
• This is not a product
malfunction, so there is
no need to worry.
Steam cleaning does
not work.
• This is because the
temperature is too high.
• Cool the oven and then
use
30 English
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 30
2018-12-04 PM 3:46:14
Technical specifications
SAMSUNG strives to improve its products at all times. Both the design specifications
and these user instructions are thus subject to change without notice.
Information codes
If the oven fails to operate, you may see an information code on the display. Check
the table below and try the suggestions.
Code
C-d1
Meaning
Action
C-22
Sensor malfunctions
C-23
C-F1
Only occurs during EEPROM Read/
Write
C-F0
If there is no communication
between the main PCB and sub PCB
Turn off the oven and then restart.
If the problem continues, turn off
all power for 30 seconds or more
and then reconnect. If the problem
is not fixed, please contact a
service centre.
Occurs when a communication
problem is maintained between the
Touch IC <-> Main or Sub micom
C-d0
Button problem
Occurs when a button is pressed
and held for a period of time.
Clean the buttons and make sure
there is no water on/around them.
Turn off the oven and try again. If
the problem continues, contact a
local Samsung service centre.
S-01
Safety shutoff
Oven has continued operating at
a set temperature for an extended
time.
• Under 105 °C - 16 hours
• From 105 °C to 240 °C - 8 hours
• From 245 °C to Max - 4 hours
This is not system failure. Turn off
the oven and remove food. Thenm
try again normally.
595 x 595 x 570 mm
68 liter
Net
40.1 kg
Connection voltage
230-240 V ~ 50 Hz
Maximum connected load power
3400-3600 W
Technical specification
C-F2
Turn off the oven and then restart.
If the problem continues, turn off
all power for 30 seconds or more
and then reconnect. If the problem
is not fixed, please contact a
service centre.
Outside
Volume
Weight
Door lock malfunctions
C-20
C-21
Dimensions (W x H x D)
English 31
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 31
2018-12-04 PM 3:46:14
Appendix
Product data sheet
SAMSUNG
Model identification
Energy Efficiency Index per cavity (EEI cavity)
Energy Efficiency Class per cavity
Energy saving tips
SAMSUNG
NV68N3372BM/EE
95.2
A
Energy consumption (electricity) required
to heat a standardised load in a cavity
of an electric heated oven during a
cycle in conventional mode per cavity
(electric final energy) (EC electric cavity)
0.99 kWh/cycle
Energy consumption required to heat a
standardised load in a cavity of an electric
heated oven during a cycle in fan-forced
mode per cavity (electric final energy)
(EC electric cavity)
0.80 kWh/cycle
Number of cavities
Heat source per cavity (electricity or gas)
Volume per cavity (V)
• During cooking, the oven door should remain closed except for turning food
over. Do not open the door frequently during cooking to maintain the oven
temperature and to save energy.
• Plan oven use to avoid turning the oven off between cooking one item and the
next to save energy and reduce the time for re-heating the oven.
• If cooking time is more than 30 minutes, the oven may be switched off
5-10 minutes before the end of the cooking time to save energy. The residual
heat will complete the cooking process.
• Wherever possible cook more than one item at a time.
1
electricity
68 L
Type of oven
Built-in
Mass of the appliance (M)
40.1 kg
Data determined according to standard EN 60350-1 and Commission Regulations
(EU) No 65/2014 and (EU) No 66/2014.
Appendix
32 English
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 32
2018-12-04 PM 3:46:14
Memo
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 33
Memo
2018-12-04 PM 3:46:14
Memo
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 34
Memo
2018-12-04 PM 3:46:14
Memo
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 35
Memo
2018-12-04 PM 3:46:14
QUESTIONS OR COMMENTS?
COUNTRY
CALL
OR VISIT US ONLINE AT
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for KNOX customers] 0800 400848
[Only for Premium HA] 0800-366661
[Only for Dealers] 0810-112233
[Only for E-Store] 0800 100 232
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
DENMARK
707 019 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
06196 77 555 77
www.samsung.com/de/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com/gr/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/no/support
NORWAY
21629099
PORTUGAL
808 207 267
www.samsung.com/pt/support
SPAIN
0034902172678
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 786
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
DG68-00754F-01
NV68N3372BM_EE_DG68-00754F_SV+NO+FI+DA+EN.indb 36
2018-12-04 PM 3:46:14
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement