Samsung NV73N9770RM Owner's manual

Samsung NV73N9770RM Owner's manual
FRÅGOR ELLER KOMMENTARER?
LAND
RING
ELLER BESÖK OSS PÅ WEBBEN
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for KNOX customers] 0800 400848
[Only for Premium HA] 0800-366661
[Only for Dealers] 0810-112233
[Only for E-Store] 0800 100 232
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
DENMARK
707 019 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
06196 77 555 77
www.samsung.com/de/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com/gr/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
NORWAY
21629099
www.samsung.com/no/support
PORTUGAL
808 207 267
www.samsung.com/pt/support
SPAIN
0034902172678
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 786
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
DG68-00613L-00
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 2
9/4/2018 12:00:52 PM
Inbyggd ugn
Användar- och installationshandbok
NV73N9770RM
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 1
9/4/2018 12:00:52 PM
Innehåll
Innehåll
Använda denna bruksanvisning
3
Smart tillagning
28
Följande symboler används i denna bruksanvisning:
3
Säkerhetsinstruktioner
3
Viktiga säkerhetsföreskrifter
Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)
Autofunktion för energibesparing
3
6
6
Manuell tillagning
Automatiska tillagningsprogram
Specialfunktion
Testrätter
Samling med ofta använda recept för automatisk tillagning
28
34
42
44
45
Installation
6
Underhåll
48
Vad som medföljer
Strömanslutning
Montering i skåp
6
7
8
Rengöring
Byte
48
50
Felsökning
51
Innan du börjar
9
Kontrollpunkter
Informationskoder
51
53
Tekniska specifikationer
53
Bilaga
54
Produktdatablad
54
Första inställningarna
Lukt av ny ugn
Smart säkerhetsmekanism
Mjukt stängande lucka (mjuk, säker och tyst)
Tillbehör
Mekaniskt lås
Vattenlåda
9
10
10
10
11
12
13
Användning
13
Manöverpanel
Standardinställningar
Ugnsfunktion
Specialfunktion
Automatisk tillagning
Kockrecept
Favoriter
Timer
Rengöring
Inställningar
Hjälp
13
14
16
20
21
21
22
23
23
26
27
2
Svenska
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 2
9/4/2018 12:00:52 PM
Säkerhetsinstruktioner
Tack för att du valde en inbyggnadsugn från SAMSUNG.
Denna bruksanvisning innehåller viktig information om säkerhet och instruktioner avsedda att
vägleda dig vid användning och underhåll av apparaten.
Ta god tid på dig att läsa denna bruksanvisning innan du använder ugnen och behåll denna
bok för framtida referens.
Installationen av denna ugn måste utföras av en behörig elektriker. Installatören ansvarar
för anslutning av apparaten till strömförsörjningen med beaktande av tillämpliga
säkerhetsrekommendationer.
Följande symboler används i denna bruksanvisning:
VARNING!
Farlig eller osäker hantering kan resultera i allvarliga personskador, dödsfall och/eller skada
på egendom.
VAR FÖRSIKTIG!
Farliga eller osäkra åtgärder som kan leda till personskada och/eller skada på egendom.
OBS!
Användbara tips, rekommendationer eller information som hjälper användare att hantera
produkten.
Viktiga säkerhetsföreskrifter
VARNING!
Den här apparaten är inte avsedd att användas av några
personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, psykisk eller mental
förmåga, eller avsaknad av erfarenhet och kunskap, om personen
eller personerna inte har någon som övervakar och instruerar
angående enhetsanvändningen av en person som ansvarar för
deras säkerhet.
Barn ska övervakas av en vuxen så att de inte leker med
apparaten.
Åtgärden för bortkoppling måste integreras i det fasta kablaget i
enlighet med kablagereglerna.
Det ska gå att koppla bort enheten från strömförsörjningen efter
installationen. Urkoppling blir enkel genom att ha kontakten
åtkomlig eller genom att integrera en strömbrytare i det fasta
kablaget i enlighet med kablagereglerna.
Om strömkabeln skadas måste den bytas ut av tillverkaren, en
servicetekniker eller liknande kvalificerad person för att undvika
fara.
Svenska
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 3
3
9/4/2018 12:00:53 PM
Använda denna bruksanvisning / Säkerhetsinstruktioner
Använda denna bruksanvisning
Säkerhetsinstruktioner
Fästmetoden som anges ska inte vara lim då detta inte anses vara
en tillförlitlig fästmetod.
Säkerhetsinstruktioner
Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och
personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga
eller utan erfarenhet och kunskap om de har övervakats eller
instruerats i att använda apparaten på ett säkert sätt och förstår
riskerna i samband med att använda apparaten. Barn får inte leka
med apparaten. Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras
av barn utan övervakning. Förvara apparaten och dess sladd utom
räckhåll för barn som är yngre än 8 år.
Apparaten blir varm under användning. Omsorg bör vidtas för att
undvika att röra värmeelementen inuti ugnen.
VARNING: Delar som är lättåtkomliga kan bli heta under
användning. Små barn ska hållas på avstånd.
Använd inte slipmedel eller vassa metallskrapor för att rengöra
ugnens glas eftersom det kan repa ytorna, vilket kan leda till att
glaset spricker.
Om enheten har en rengöringsfunktion, måste spill avlägsnas före
rengöring och inga verktyg får lämnas i ugnen under ång- eller
självrengöring. Rengöringsfunktionen beror på modellen.
4
Om den här enheten har en rengöringsfunktion kan ytorna bli
hetare än vanligt under rengöringsprocessen och barn ska hållas
på avstånd. Rengöringsfunktionen beror på modellen.
Använd bara rekommenderad termometer för den här ugnen.
(Endast modeller med termometer)
Ångrengörare får inte användas.
VARNING: Utrustningen ska vara helt avstängd vid byte av lampa
för att undvika risk för elektriska stötar.
För att undvika överhettning får apparaten inte installeras bakom
en dekorativ lucka.
VARNING: Enheten och dess åtkomliga delar kan bli heta
under användning. Omsorg bör vidtas för att undvika att röra
värmeelementen. Barn under 8 år ska inte använda apparaten
utan ständig övervakning.
VAR FÖRSIKTIG: Tillagningsprocessen måste övervakas. En kort
tillagningsprocess måste övervakas kontinuerligt.
Luckan eller den yttre ytan kan bli varm när enheten används.
Temperaturen på åtkomliga ytor kan vara hög när enheten
används. Ytorna blir varma under användning.
Svenska
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 4
9/4/2018 12:00:53 PM
VAR FÖRSIKTIG!
Vid tillagning av rätter som innehåller alkohol kan alkoholen dunsta vid höga temperaturer
och ångan kan fatta eld om den kommer i kontakt med ugnens heta delar.
För din säkerhet ska du inte använda ång- eller högtrycksapparater för rengöring.
Barn ska hållas på säkert avstånd när ugnen används.
Frysta livsmedel, t.ex. pizza, ska tillagas på det stora gallret. Om bakplåten används kan den
deformeras på grund av de stora temperaturskillnaderna.
Häll inte vatten i ugnens botten när den är het. Detta kan orsaka skada på den emaljerade
ytan.
Ugnsluckan ska vara stängd under tillagning.
Denna apparat får endast anslutas till strömförsörjningen av en särskilt behörig elektriker.
Lägg inte aluminiumfolie i botten av ugnen och placera inte bakplåtar eller formar på den.
Aluminiumfolie blockerar värmen, vilket kan orsaka skador på den emaljerade ytan och
därmed leda till dåliga tillagningsresultat.
Vid problem med eller skada på apparaten ska du inte försöka använda den.
Fruktjuicer efterlämnar fläckar som kan bli permanenta på ugnens emaljerade ytor.
Reparationer får endast utföras av en behörig elektriker. En felaktigt utförd reparation kan leda
till allvarliga skador på dig själv och andra. Om din ugn behöver repareras ska du kontakta ett
SAMSUNG-servicecenter eller din återförsäljare.
Vid tillagning av mycket mjuka kakor ska ett djupt kärl användas.
Om ugnen har skadats under transport får den inte anslutas.
Elektriska ledningar och kablar får inte komma i kontakt med ugnen.
Ugnen ska anslutas till strömförsörjningen med en godkänd kretsbrytare eller säkring. Använd
aldrig grenuttag eller förlängningssladdar.
Apparatens strömförsörjning ska kopplas från vid reparation eller rengöring.
Var försiktig vid anslutning av elektrisk utrustning till uttag i närheten av ugnen.
Om apparaten har en ång- eller varmluftstillagningsfunktion ska du inte använda den när
vattentillförselenheten är skadad. (Endast för modeller med ång- eller varmluftsfunktion)
Säkerhetsinstruktioner
För in gallret på plats med de
utskjutande delarna (stoppar på
båda sidor) framåt så att gallret
stöder vilopositionen för stora
mängder.
Ställ inte eldfasta lergods på den öppna ugnsluckan.
Håll barn borta från luckan när du öppnar eller stänger den, eftersom de kan slå sig på luckan
eller fastna med fingrarna i den.
Du ska inte kliva på, sitta på eller placera tunga föremål på luckan.
Öppna inte luckan med onödigt mycket kraft.
VARNING: Koppla inte ur apparaten från strömmen efter att tillagningsprocessen är klar.
VARNING: Låt inte luckan stå öppen när ugnen är på.
Om enheten är skadad eller har sprickor ska du inte använda den utan kontakta närmaste
servicecenter. (Endast för modeller med ång- eller varmluftsfunktion)
Denna ugn är endast avsedd för tillagning av mat för hushållsanvändning.
Under användning blir ugnens inre ytor tillräckligt heta för att orsaka brännskador. Rör inte
vid värmeelementen eller ugnens inre ytor förrän de har svalnat.
Förvara aldrig antändbara material i ugnen.
Ugnens ytor blir heta när apparaten används vid hög temperatur under en längre tid.
Vid tillagning ska du vara försiktig då du öppnar ugnsluckan, eftersom het luft och ånga
snabbt strömmar ut.
Svenska
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 5
5
9/4/2018 12:00:53 PM
Säkerhetsinstruktioner
Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska
produkter)
(Gäller i länder med separata insamlingssystem)
Säkerhetsinstruktioner/Installation
Denna symbol på produkten, tillbehören och i manualen anger att
produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USBkabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när
de kasseras. Dessa föremål bör hanteras separat för ändamålsenlig
återvinning av beståndsdelarna för att förhindra fara för hälsa och
miljö.
Hushållsanvändare bör kontakta återförsäljaren som sålt produkten
eller kommunen för vidare information om var och hur produkten och
tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.
Installation
VARNING!
Den här ugnen får endast anslutas av en kvalificerad tekniker. Installatören ansvarar för att
ansluta ugnen till strömkällan och att följa de säkerhetsregler som gäller i ditt område.
Vad som medföljer
Kontrollera att alla delar och tillbehör medföljer i produktens förpackning. Om du har
problem med ugnen eller tillbehören ska du kontakta ett lokalt Samsung-kundcenter eller
återförsäljaren.
En överblick över ugnen
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna
villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör
inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.
01
02
Besök samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.
html om du vill veta mer om Samsungs miljöengagemang och om produktspecifika lagenliga
skyldigheter (t.ex. REACH).
03
Autofunktion för energibesparing
04
ꞏꞏ Om ingen användarinmatning görs under en viss tid medan apparaten är på slutar apparaten
att fungera och försätts i standby-läge.
ꞏꞏ Belysning: Vid matlagning kan du släcka lampan genom att trycka in knappen för belysning.
För att förbruka mindre energi stängs ugnens belysning av några minuter efter att
tillagningsprogrammet påbörjats.
01 Manöverpanel
02 Luckhandtag
03 Vattenlåda
04 Lucka
6
Svenska
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 6
9/4/2018 12:00:54 PM
Tillbehör
Strömanslutning
Med ugnen medföljer flera tillbehör som hjälper dig att förbereda olika typer av mat.
L
Galler
Gallerinlägg *
Bakplåt *
01
N
02 03
02 BLÅ eller VIT
03 GUL och GRÖN
Universalplåt *
Extra djup plåt *
Grillspett *
Grill- och shaslikspett *
Teleskopiska falsar *
Stektermometer *
Märkström (A)
Minsta tvärsnittsyta
10 < A ≤ 16
1,5 mm2
16 < A ≤ 25
2,5 mm2
Installation
01 BRUN eller SVART
Anslut ugnen till ett eluttag.
Om inget vägguttag är tillgängligt på grund av
gränser för tillåten spänning ska du använda
en flerpolig brytare (med minst 3 mm utrymme
mellan) för att uppfylla säkerhetskraven. Använd
en tillräckligt lång strömkabel som stöder
specifikationen H05 RR-F eller H05 VV-F,
min. 1,5–2,5 mm².
Kontrollera utgångsspecifikationerna på dekalen
som sitter på ugnen.
Öppna den bakre luckan på ugnen med en
skruvmejsel och skruva bort skruvarna på
slangklämman. Anslut sedan strömkablarna till rätt
anslutningspol.
( )-polen är avsedd för jord. Anslut först den
gulgröna kabeln (jord), som måste vara längre än
de andra. Om du använder en stickkontakt måste
stickkontakten vara åtkomlig efter att ugnen har
installerats.
Samsung är inte ansvarigt för olyckor på grund av
avsaknad av eller felaktig jord.
OBS!
Tillgänglighet för tillbehör markerade med en asterisk (*) beror på ugnsmodell.
VARNING!
Kliv inte på och vrid inte på kablarna under installation och håll dem borta från de
värmeavgivande delarna på ugnen.
Svenska
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 7
7
9/4/2018 12:00:55 PM
Installation
Montering i skåp
Om ugnen installeras inbyggd i ett skåp måste skåpets plastytor och adhesiva delar tåla
temperaturer i enlighet med EN 60335. Samsung är inte ansvarigt för skada på möbler på
grund av ugnens värmeavgivning.
Inbyggd i skåp (mm)
A
B
C
Ugnen måste vara ordentligt ventilerad. Utrymmet för ventilation bör vara 50 mm mellan det
nedre hyllplanet och bärande vägg. Om du installerar ugnen under en häll ska du följa hällens
installationsinstruktioner.
D
Måttkrav för installation
A
Minst 550
B
Minst 560
C
Minst 50
D
Minst 590 – Max. 600
E
Minst 460 x Minst 50
OBS!
Ugn (mm)
Installation
B
C
A
D
E
L
K
G
F
J
H
I
E
Det inbyggda skåpet måste ha ventiler (E) för
att ventilera värme och cirkulera luften.
A
560
G
Max. 506
B
175
H
Max. 494
C
370
I
21
D
Max. 50
J
549
E
595
K
572
A
Minst 550
F
595
L
550
B
Minst 560
C
Minst 600
D
Minst 460 x Minst 50
A
Under diskho (mm)
B
D
C
OBS!
Det inbyggda skåpet måste ha ventiler (D) för
att ventilera värme och cirkulera luften.
8
Svenska
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 8
9/4/2018 12:00:56 PM
Innan du börjar
Montering av ugnen
Första inställningarna
Se till att lämna ett utrymme (A) på åtminstone
5 mm mellan ugnen och varje sida av skåpet.
STEG 1. Språk
A
B
När du slår på ugnen för första gången visas välkomstskärmen med Samsung-logotypen. Följ
anvisningarna på skärmen för att slutföra de första inställningarna. Du kan ändra de första
inställningarna sedan via skärmen Inställningar.
Lämna minst 3 mm utrymme (B) så att luckan
öppnas och stängs lätt.
English (UK)
Välj önskad menyspråk.
Français
1. Välj ett språk.
Nederlands
2. Tryck på OK.
OK
Innan du börjar
STEG 2. Tid
Ange aktuell tid.
Ställ in tiden
12 : 00
För in ugnen helt och hållet i skåpet och fixera den
på båda sidorna med hjälp av de två skruvarna.
1. Tryck på ett tidsfält för att visa det numeriska
tangentbordet på skärmen.
OK
2. Använd det numeriska tangentbordet för att
ställa in varje tidsfält (timmar och minuter).
3. Tryck på OK.
För att gå tillbaka till föregående skärm trycker
du på ( ).
När installationen är klar ska du ta bort skyddsfilmen, tejpen och annat förpackningsmaterial
samt ta ut medföljande tillbehör ur ugnen. För att ta ur ugnen ur skåpet ska du först koppla
bort strömförsörjningen till ugnen och sedan skruva bort två skruvar på båda sidorna om
ugnen.
VARNING!
Ugnen måste ha ventilation för att fungera normalt. Blockera under inga omständigheter
ventilationen.
OBS!
Ugnens verkliga utseende kan variera mellan olika modeller.
Svenska
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 9
9
9/4/2018 12:00:57 PM
Innan du börjar
STEG 3. Automatisk uppdatering
Automatisk uppdatering
Autouppdateringsfunktionen uppdaterar programvaran automatiskt i syfte
att förbättra prestandan eller åtgärda fel via kommunikation med uppdateringsservern.
Om du accepterar denna inställning tolkas det som att du accepterar avtalet för att
köra funktionen för automatisk uppdatering. När programvaran uppdateras kan vissa
programvarufunktioner bli otillgängliga beroende på uppdateringen.
OK
ON
Smart säkerhetsmekanism
Aktivera automatisk uppdatering för att hålla
ugnen uppdaterad.
1. Tryck på ON för att aktivera eller OFF för att
inaktivera den automatisk uppdateringen.
2. Tryck på OK. För att gå tillbaka till föregående
skärm trycker du på ( ).
OBS!
När den är klar visas menyskärmen.
Innan du börjar
OBS!
AUTO
Ugnsfunktion
Specialfunktioner
Automatisk
tillagning
Kockrecept
Om du öppnar luckan när ugnen är igång tänds ugnens lyse och både fläkten och
värmeelementen slutar att fungera. Detta är för att undvika fysiska skador som brännskador
samt för att undvika onödig energiförlust. När detta inträffar ska du stänga luckan. Ugnen
fortsätter att fungera normalt eftersom detta inte är ett problem med systemet.
Mjukt stängande lucka (mjuk, säker och tyst)
Samsungs inbyggnadsugn har en mjukt stängande lucka som stängs mjukt, säkert och tyst. När
du stänger luckan tar de specialdesignade gångjärnen emot luckan några centimeter före den
slutliga positionen. Detta är den perfekta detaljen för extra komfort som gör att dörren kan
stängas tyst och mjukt. (Tillgängligheten för denna funktion beror på ugnens modell.)
Dörren börjar stängas mjukt vid cirka 15 grader
och stängs helt efter ca 5 sekunder.
Om menyskärmen visas första gången den
används, kan du göra de initiala inställningarna
(Språk/Tid/Automatisk uppdatering) med
informationen i avsnittet Inställningar.
Lukt av ny ugn
Innan ugnen används första gången ska den rengöras invändigt för att avlägsna lukten av ny
ugn.
1. Ta bort alla tillbehör ur ugnen.
2. Kör ugnen med varmluft på 200 °C eller traditionellt på 200 °C under en timmes tid. Det
förbränner eventuella rester från tillverkningen.
3. När du är klar ska du stänga av ugnen.
10
Svenska
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 10
9/4/2018 12:00:57 PM
Tillbehör
Grundläggande användning
Första gången du använder ugnen ska alla tillbehör rengöras med varmt vatten, diskmedel och
en mjuk, ren trasa.
För bättre matlagningsupplevelse bör du bekanta dig med hur varje tillbehör används.
05
Gallret är till för att grilla och steka. Sätt in gallret på plats med
de utskjutande delarna (stopp på båda sidor) framåt
Gallerinlägg *
Gallerinlägget används i kombination med plåten för att förhindra
att vätska droppar ned på ugnens botten.
Bakplåt *
Bakplåten (djup: 20 mm) används för att baka bakelser, kakor och
andra bakverk. Sätt in den med den lutande delen framåt.
Universalplåt *
Universalplåten (djup: 30 mm) används för tillagning och
stekning. Använd gallerinlägget för att undvika att vätska droppar
på ugnens botten. Sätt in den med den lutande delen framåt.
Extra djup plåt *
Extra djupa plåten (djup: 50 mm) används för att steka med eller
utan grillinlägget. Sätt in den med den lutande delen framåt.
Grillspett *
Det roterande grillspettet kan användas för att grilla mat som
exempelvis kyckling. Använd endast det roterande grillspettet i
enkelt läge på nivå 4 där grillspetsadaptern finns. Skruva bort
grillspettets handtag för att avlägsna under grillning.
04
03
02
01
01 Nivå 1
02 Nivå 2
04 Nivå 4
05 Nivå 5
03 Nivå 3
ꞏꞏ Sätt i tillbehören i rätt position inuti ugnen.
ꞏꞏ Tillåt minst 1 cm utrymme från tillbehöret och ugnens botten och från något annat tillbehör.
ꞏꞏ Var försiktig när du tar ut matkärl eller tillbehör ur ugnen. Varma maträtter kan orsaka
brännskador.
ꞏꞏ Tillbehören kan deformeras när de värms upp. När de har svalnat återfår de sin ursprungliga
form och sitt ursprungliga utseende och prestanda.
Svenska
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 11
Innan du börjar
Galler
11
9/4/2018 12:00:58 PM
Innan du börjar
Grill- och
shaslikspett *
Sätt plåten i gallerposition 1 för att samla in köttsaften, eller
längst ned i ugnen för en stor köttbit. Vi rekommenderar att
grillspettet används för köttstycken på mindre än 1,5 kg.
Mekaniskt lås
Installation
1. Sätt den tunna delen (A) av det mekaniska låset
i motsvarande plats på låsets handtag så som
visas på bilden.
1. Stick in grillspettet i köttet. Handtaget kan skruvas mot
den trubbiga änden för att göra det enklare att skjuta in
grillspettet.
2. Lägg förvälld potatis och grönsaker runt köttet.
Innan du börjar
3. Placera vaggan på mitthyllan med den ”V”-formade delen
riktad framåt. Vila spettet på vaggan med den spetsiga
änden riktad bakåt och skjut försiktigt in det tills spettets
ände förs in i vridmekanismen på ugnens baksida. Spettets
trubbiga ände måste vila på den ”V”-formade delen. (Det
finns två tungor på spettet som ska vara närmast ugnsluckan
så att spettet inte glider framåt. Tungorna håller även fast
handtaget.)
A
2. Dra åt skruven på låsets handtag.
Avinstallation
Lossa och ta bort skruven från låsets handtag.
4. Skruva loss handtaget före tillagning.
5. Skruva fast handtaget när tillagningen är klar för att hjälpa till
att avlägsna grillspettet från vaggan.
Teleskopiska falsar *
Använd brickan med teleskopiska falsar för att föra in plåten på
följande sätt:
1. Dra ut brickan med falsar ur ugnen.
2. Lägg plåten på brickan med falsar och skjut in brickan i ugnen.
3. Stäng ugnsluckan.
Stektermometer *
Stektermometern mäter temperaturen i köttstycket som ska
tillagas. Använd bara stektermometern som levereras med din
ugn.
Lås/lås upp
ꞏꞏ För att öppna dörren ska du försiktigt lyfta upp
låsets handtag för att låsa upp dörren. Öppna
sedan dörren.
ꞏꞏ För att låsa dörren är det bara att stänga den.
Det mekaniska låset låser dörren automatiskt.
OBS!
Tillgänglighet för tillbehör markerade med en asterisk (*) beror på ugnsmodell.
12
Svenska
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 12
9/4/2018 12:00:58 PM
Användning
Vattenlåda
Vattenfacket används för ångfunktionerna. Fyll det med vatten innan du använder
ångtillagning.
1. Leta rätt på vattenlådan i övre högra hörnet.
Tryck in vattenlådan för att öppna det och
avlägsna det.
Ugnen har menyer i översta nivån som täcker alla aspekter för användning och underhåll
av ugnen. Från de här menyerna kan du öppna tillagningslägen, alternativ eller avancerade
funktioner eller inställningar.
Manöverpanel
Frontpanelen går att få i flera olika material och färger. Ugnens verkliga utseende kan ändras
utan föregående meddelande för att förbättra ugnens kvalitet.
2. Öppna fackets lock och fyll lådan med 500 ml
dricksvatten.
01
02
03
04
05
01 Ström
02 Meny
OBS!
Fyll inte på över max-linjen.
03 Pekskärm
04 Ugnslampa
OBS!
A
Se till att versalen (A) för vattenfacket är
stängt innan du använder ugnen.
05 Barnlås
Tryck på den här knappen för att slå på ugnen. Håll knappen
intryckt i 1 sekund för att slå av. Om du upplever att pekskärmen
fungerar dåligt eller ser en vit skärm (systemet nere) ska du hålla
den intryckt i 7 sekunder för att starta om ugnen.
Tryck för att visa de 10 menyerna i övre nivån:
Ugnsfunktion, Specialfunktioner, Kockrecept, Automatisk tillagning,
Favoriter, Rengöring, Timer, Smart kontroll, Inställningar och Hjälp.
Svep för att navigera mellan menyerna och tryck för att välja
önskat alternativ.
Tryck på den här knappen för att slå på eller av den invändiga
lampan. Ugnens lampa slås på automatiskt när luckan öppnas eller
när ugnen börjar fungera. Efter en viss tids inaktivitet slocknar den
för att spara energi.
För att undvika olyckor inaktiverar barnlåset alla kontroller förutom
strömknappen.
Håll den intryckt i 3 sekunder för att aktivera och håll den intryckt
i 3 sekunder igen för inaktivera låset på kontrollpanelen.
Svenska
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 13
Användning
3. Stäng locket och sätt tillbaka facket.
13
9/4/2018 12:00:59 PM
Användning
Standardinställningar
OBS!
Om du trycker på displayen med plasthandskar eller grytlappar fungerar den eventuellt inte
korrekt.
Det är vanligt att ändra standardtemperaturen och/eller tillagningstiden för alla
tillagningslägen. Följ stegen nedan för att justera temperaturen och/eller tillagningstiden för
valt tillagningsläge.
Skärm
12:00AM
02
01
03
0:05 12:00AM
Start
För att baka på en eller flera nivåer samtidigt
Start
02 Kort beskrivning av aktuell eller vald meny.
12:00AM
Justera temp. 30 °C - 275 °C
04 Tryck för att öppna skärmen Ugnsfunktion.
150
175
°C
05
06
08
09
Användning
0:05 12:00AM
Start
06 Tryck för att ändra tillagningstiden.
07 Tryck för att ändra ångnivån.
Start
12:00AM
Justera temp. 30 °C - 275 °C
08 Tillgängliga alternativ beror på läget. Tryck för
att slå på eller av alternativet.
Ånga Varmluft
För att grädda eller steka med ånga
150
175
°C
Start
12:00AM
Justera temp. 30 °C - 275 °C
07
150
0:05 12:00AM
Varmluft
För att baka på en eller flera nivåer samtidigt
Start
Det mest använda tillagningsläget bland de
senaste 20 valen ställs in som Mest använt.
Nästa gång som du slår på ugnen visas angivet
tillagningsläge på huvudskärmen med symbolen
ovanpå lägesikonen. Observera att om två eller
fler tillagningslägen används lika många gånger
anges det senast använda läget som Mest använt.
Alternativt kan du också trycka på temperaturfältet
för att visa det numeriska tangentbordet.
200
09 Tryck för att starta tillagningen.
Mest använt
2. Dra åt vänster eller höger för att ändra
temperaturen med 5 °C.
200
05 Tryck för att ändra temperaturen.
04
) för att visa termometerskärmen.
Varmluft
01 Aktuell eller vald meny visas med en specifik
symbol.
03 Informationsfält: från vänster, Wi-Fi-anslutning,
Barnlås, Timer och aktuell tid.
Varmluft
För att baka på en eller flera nivåer samtidigt
1. Tryck på (
175
°C
200
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
OK
12:00AM
Justera temp. 30 °C - 275 °C
150
175
Använd det numeriska tangentbordet för att ange
temperaturen manuellt.
°C
3. Tryck på Start för att påbörja tillagningen eller
tryck på
för att återgå till huvudskärmen.
200
Start
OBS!
Den exakta temperaturen inuti ugnen kan mätas med en godkänd termometer och enligt en
auktoriserad institutions definition. Om du använder andra termometrar kan det leda till ett
mätfel.
14
Svenska
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 14
9/4/2018 12:01:01 PM
Tillagningstid
Senarelagt slut
12:00AM
Varmluft
1. Tryck på ( ) för att visa skärmen med den
digitala klockan.
För att baka på en eller flera nivåer samtidigt
Start
12:00AM
Ställ in tillagningstid
0 :00 h
Starta klockan
12:00 AM
Start
12:00AM
Ställ in sluttid
Tillagningstid
1 :00 h
13:00 AM
12:00AM
Ställ in tillagningstid
1 :00 h
Klart klockan
13:00 AM
3. Alternativt kan du även senarelägga sluttiden
för din tillagning till önskad tid. För att göra
det ska du trycka på någon av tidssymbolerna
på den övre högra panelen (Klart klockan).
Följ steg 2 ovan för att ändra sluttiden. Se
Senarelägga slut för mer information.
4. Tryck på (
) för att bekräfta dina ändringar.
5. Tryck på Start för att påbörja tillagningen eller
tryck på
för att återgå till huvudskärmen.
Exempel 1
Föreställ dig att du väljer ett recept som tar en timme klockan 14:00 och vill att ugnen ska
vara färdig med tillagningen klockan 18:00. Ställ in sluttiden genom att ändra Klart klockan till
18:00. Ugnen startar tillagningen klockan 17:00 och blir klar 18:00, så som du har angett.
Aktuell tid: 14:00
Ställ in tillagningstid: 1 timme
Ställ in Senarelagd sluttid: 18:00
Ugnen startar tillagningen klockan 17:00 och blir automatiskt klar klockan 18:00.
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
Exempel 2
Aktuell tid: 14:00
Ställ in tillagningstid: 2 timme
Ställ in Senarelagd sluttid: 17:00
Ugnen startar tillagningen klockan 15:00 och blir automatiskt klar klockan 17:00.
Start
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
VAR FÖRSIKTIG!
Förvara inte tillagad mat för länge i ugnen. Maten kan förstöras.
Svenska
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 15
15
9/4/2018 12:01:03 PM
Användning
Start
2. Tryck på ett tidsfält för att visa det numeriska
tangentbordet på skärmen. Använd det
numeriska tangentbordet för att ställa in varje
tidsfält (timmar och minuter) enligt önskan.
Senarelagt slut är utformat för att göra matlagningen bekvämare.
Användning
Ångnivå (endast för modeller med ånga)
Ugnsfunktion
Du kan ställa in ångnivån på lägena Ånga varmluft, Ånga övervärme + varmluft och Ånga
undervärme + varmluft.
12:00AM
Ånga Varmluft
1. Välj önskat läge för Ångtillagning.
12:00AM
Varmluft
För att baka på en eller flera nivåer samtidigt
2. Tryck på ( ) för att visa skärmen för
Ångtillagning.
För att grädda eller steka med ånga
Start
Start
12:00AM
Justera ångnivån
Låg
Medium
12:00AM
3. Tryck på önskad ångnivå.
12:00AM
Varmluft
4. Tryck på Start för att påbörja tillagningen eller
Användning
tryck på
Medium
Alternativt kan du trycka på ikonen Lista i
det nedre vänstra hörnet och välja önskat
tillagningsläge i listan som visas.
Start
Start
Låg
Varmluft
För att baka på en eller flera nivåer samtidigt
Hög
Justera ångnivån
1. På huvudskärmen drar du åt höger eller
vänster för att välja tillagningsläge.
för att återgå till huvudskärmen.
Ånga
Varmluft
Traditionell
Ånga
Övervärme +
Varmluft
Hög
Start
OBS!
ꞏꞏ Se till att du inte tömmer ut resten av
vattnet efter att ångtillagning har använts.
När ugnen börjar tömmas ska du vänta tills
tömningscykeln är klar.
ꞏꞏ När en ångfunktion är klar måste du tömma
vattenlådan eftersom det kvarvarande
vattnet kan påverka andra tillagningslägen.
12:00AM
Varmluft
För att baka på en eller flera nivåer samtidigt
2. Ändra standardtemperaturen och/eller
tillagningstiden, ångnivån (vid behov) eller välj
alternativ om du vill.
Start
12:00AM
3. Tryck på Start.
Varmluft
För att baka på en eller flera nivåer samtidigt
Start
OBS!
ꞏꞏ Tillgängliga inställningar och alternativ varierar med varje tillagningsläge.
ꞏꞏ Du kan ändra tillagningstiden när som helst under tillagningen.
ꞏꞏ När tillagningen är klar visas meddelandet ”Maten är klar” och en melodi hörs. Förläng
tillagningstiden med 5 minuter genom att trycka på ”+5min”.
ꞏꞏ Spara aktuellt recept genom att trycka på ( ) och lägga till det i favoritlistan.
16
Svenska
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 16
9/4/2018 12:01:06 PM
Tillagning med stektermometern
Stektermometern mäter den invändiga temperaturen i kött medan det tillagas. När
temperaturen når måltemperaturen, stannar ugnen och slutar tillaga maten.
ꞏꞏ Använd bara stektermometern som levereras med din ugn.
ꞏꞏ Du kan inte ställa in tillagningstiden om stektermometern är isatt.
1. Sätt i spetsen på stektermometern i mitten
av köttet som ska tillagas. Se till att
gummihandtaget inte sätts i köttet.
VARNING!
ꞏꞏ För att undvika skada ska du inte använda stektermometern med grillspettet.
ꞏꞏ När tillagningen är klar blir stektermometern väldigt varm. Använd grytlappar när du tar
ut maten för att undvika brännskador.
OBS!
Inte alla lägen har stöd för stektermometern. Om du använder stektermometern i lägen som
inte är avsedda för det visas meddelandet ”Ta ur stektermometern”. Om det händer ska du
ta ur stektermometern omedelbart.
2. Anslut sondens kontakt i uttaget på den vänstra
sidan. Om stektermometern är korrekt ansluten
visas meddelandet ”Stektermometer isatt” och
klockikonen förvandlas till ikonen ( ).
Användning
12:00AM
3. Ange tillagningstemperaturen eller välj
alternativ om du föredrar det.
4. Tryck på (
för köttet.
Varmluft
För att baka på en eller flera nivåer samtidigt
) och ange önskad innertemperatur
Start
12:00AM
Varmluft
För att baka på en eller flera nivåer samtidigt
5. Tryck på Start.
Ugnen spelar upp en melodi och avslutar
tillagningen när köttets invändiga temperatur
når angiven temperatur.
Start
Svenska
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 17
17
9/4/2018 12:01:08 PM
Användning
Tillagningslägen
Läge
Alternativ
Föreslagen
Temperaturintervall
temperatur
Snabb
Krispig Stektermometer
(°C)
(°C)
förvärmning yta
120-275
Ånga Varmluft
170
O
-
Användning
Ånga
Undervärme +
Varmluft
120-275
170
O
-
170
O
-
30-275
Varmluft
170
O
O
O
Det bakre värmesystemet genererar värme som fördelas jämnt med
fläkten för varmluft. Använd det här läget för att baka och steka på
flera nivåer samtidigt.
18
Övervärme +
Varmluft
Undervärme +
Varmluft
O
Värmen som genereras av det undre värmesystemet och
varmluftsvärmaren fördelas jämnt i ugnen med fläkten och den
varma ångan stöder värmesystemen. Detta läge är lämpligt för att
baka mat med krispig yta som pizza eller äppelpaj.
Alternativ
Föreslagen
Temperaturintervall
temperatur
Snabb
Krispig Stektermometer
(°C)
(°C)
förvärmning yta
30-275
200
O
-
O
Värmen kommer genom de övre och nedre värmesystemen. Den här
funktionen ska användas för vanlig bakning och stekning av nästan
alla typer av maträtter.
O
Värmen som genereras av den övre värmaren och
varmluftsvärmaren fördelas jämnt i ugnen med fläkten och den
varma ångan stöder värmesystemen. Detta läge passar för att steka
rätter som kött, fågel eller fisk med krispig yta.
120-275
Traditionell
O
Värmen som genereras av varmluftsvärmarna och fläktarna stöds
hela tiden av varm ånga. Varmluftens intensitet kan justeras
till låg, medium eller hög. Det här läget passar för bakning av
smördegskakor, jäsdeg, bröd och pizza samt stekt kött och fisk.
Ånga
övervärme +
Varmluft
Läge
Stor grill
40-275
190
O
O
O
Det övre värmesystemet genererar värme som fördelas jämnt med
fläkten för varmluft. Använd det här läget för stekning med en
krispig yta (t.ex. krispig yta eller lasagne).
40-275
190
O
O
O
Det nedre värmesystemet genererar värme som fördelas jämnt med
fläkten för varmluft. Använd det här läget för pizza, bröd eller kakor.
100-300
240
-
-
X
Den stora grillen genererar värme. Använd det här läget för att
bryna matens yta (t.ex. kött, lasagne eller gratänger).
Eko-grill
100-300
240
-
-
X
Den lilla grillen genererar värme. Använd det här läget för mat som
behöver mindre värme, t.ex. fiskfilé och fyllda baguetter.
Svenska
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 18
9/4/2018 12:01:09 PM
Läge
Alternativ
Föreslagen
Temperaturintervall
temperatur
Snabb
Krispig Stektermometer
(°C)
(°C)
förvärmning yta
100-275
Fläktgrill
240
-
-
X
Läge
Eko-varmluft
De två övre värmesystemet genererar värme som fördelas jämnt
med fläkten. Använd det här läget för att grilla kött eller fisk.
100-230
Undervärme
190
-
-
80-200
160
-
-
X
O
Intensiv
tillagning
40-275
170
-
O
O
Intensiv tillagning aktiverar alla värmesystem alternativt för att
fördela värmen jämnt i hela ugnen. Använd det här läget för stora
recept, t.ex. stora gratänger eller pajer.
170
-
O
O
OBS!
Eko-varmluftlägets uppvärmningssätt har använts för att fastställa
energiklassen i enlighet med EN60350-1
Alternativ
Snabb förvärmning
Aktivera det här läget för snabb förvärmning av ugnen till en
angiven temperatur.
Krispig yta
Aktivera det här alternativet om du vill ge maten en krispig yta.
Detta görs faktiskt genom att minska fukten från insidan av
maten och ger därmed bästa resultat för frysta pommes frites och
djupa frysta fyllda färska fruktkakor.
Svenska
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 19
Användning
Professionell förstekning kör en automatisk cykel med förvärmning
tills ugnens temperatur når 220 °C. Sedan börjar det övre
värmesystemet och varmluftsfläkten att fungera för att bryna mat,
t.ex. kött. Efter att det är brynt lagas det på låg temperatur. Använd
det här läget för nötkött, fågel eller fisk.
30-275
Eko-varmluft använder optimerade värmesystem för att spara energi
under tillagning. Tillagningstiderna blir lite längre, men resultatet
blir detsamma. Observera att det här läget inte stöder förvärmning.
Undervärmesystemet genererar värme. Använd det här läget i slutet
vid bakning eller tillagning för att bryna undersidan på pajer eller
pizza.
Förstekning
Alternativ
Föreslagen
Temperaturintervall
temperatur
Snabb
Krispig Stektermometer
(°C)
(°C)
förvärmning yta
19
9/4/2018 12:01:09 PM
Användning
Specialfunktioner
Specialfunktion
Lägg till specialfunktioner eller ytterligare funktioner för att förbättra din
matlagningsupplevelse.
1. Tryck på Meny och tryck sedan på
Specialfunktioner.
AUTO
Ugnsfunktion
Specialfunktioner
Automatisk
tillagning
Läge
Värmebevarande
Temperaturintervall
(°C)
Föreslagen
temperatur
(°C)
Instruktioner
40-100
80
Använd detta endast för att hålla
mat som precis har tillagats varm.
30-80
60
Använd detta för uppvärmning av
rätter eller ugnsformar.
30-60
30
Detta läge används för att tina
upp frysta produkter, bakverk,
frukt, bakelser, grädde och
choklad. Upptiningstiden beror på
typ av, storlek på och mängd mat.
30-50
35
Detta läge används för att jäsa
deg och göra hemgjord yoghurt.
220
Detta läge passar till pizza, och
tillagningstemperaturen och tiden
beror på pizzans storlek och
tjocklek.
100
Detta läge använder den låga
temperaturen för att få en mör
stek. Det passar för att steka
nötkött, fläsk, kalv eller lamm
när du vill ha mört kött. Vi
rekommenderar att du bryner
hela köttet på hög temperatur
på hällen innan du steker det i
ugnen.
70
Detta läge används för att
torka frukt, grönsaker och örter.
Torkningstiden beror på typ av,
storlek på och mängd mat.
Kockrecept
Porslinsvärmare
12:00AM
Specialfunktioner
Värmehållning
2. Dra uppåt eller nedåt för att välja önskad
funktion.
Upptining
Porslinsvärmare
Upptining
12:00AM
Användning
Värmehållning
För att hålla mat varm innan den serveras
3. Ändra standardtemperaturen och/eller
tillagningstiden om du vill.
4. Tryck på Start.
Start
Jäsa deg
Tillagning av
pizza
160-250
OBS!
ꞏꞏ Du kan ändra tillagningstiden när som helst
under tillagningen.
ꞏꞏ När tillagningen är klar visas meddelandet
”Maten är klar” och en melodi hörs. Förläng
tillagningstiden med 5 minuter genom att
trycka på ”+5min”.
Långsam
tillagning
70-120
Torkning
40-90
20
Svenska
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 20
9/4/2018 12:01:10 PM
Automatisk tillagning
Ställ in starttid
0 :47 h
För oerfarna kockar erbjuder ugnen sammanlagt 80 funktioner för automatisk tillagning i
10 kategorier. Utnyttja denna funktion för att spara tid eller lära dig snabbare. Tillagningstiden
och temperaturen justeras enligt valt recept.
Föregående
AUTO
Ugnsfunktion
Specialfunktioner
Automatisk
tillagning
12:00AM
Gratänger (10)
Pizza (3)
Start
Mer information finns i avsnittet med
program för automatisk tillagning i den här
bruksanvisningen.
2. Dra uppåt eller nedåt för att välja en kategori
och tryck sedan på valfritt recept i den
kategorin.
Kockrecept
När du har hämtat programmet SmartThings, kan du se recept från professionella kockar. Prova
fantastiska rätter med deras egna recept. Mer information finns i programmet SmartThings.
Paj/Tårta/Bakelser (8)
1,0kg-1,5kg
Potatisgratäng
Användning
12:00AM
För 1,0–1,5 kg, 22–24 cm ugnsform
3. Du informeras om rekommenderad
portionsstorlek för receptet.
Tryck på ”>” för att gå till nästa steg eller tryck
på ”<” för att gå tillbaka till föregående skärm.
Nästa
12:00AM
Justera bryningsnivån
Ljusare
Föregående
12:00 AM
6. Tryck på OK för att påbörja tillagningen.
Du kan ändra tiden för aktuellt recept om du
vill. Gör det genom att trycka på ett tidfält på
den högra panelen och ändra starttiden. Tryck
sedan på Start.
OBS!
Kockrecept
Automatisk tillagning
Föregående
Potatisgratäng | 1,0kg-1,5kg |
Nivå för bryning 3
1. Tryck på Meny och tryck sedan på Automatisk
tillagning.
12:00AM
Starta klockan
4. Tryck på en bryningsnivå för receptet.
Tryck på ”>” för att gå till nästa steg.
Mörkare
Potatisgratäng | 1,0kg-1,5kg
Nästa
12:00AM
Potatisgratäng
Använd gallret
på tredje nivån
3
5. Förbered mat och tillbehör enligt
instruktionerna och tryck sedan på OK.
OK
Svenska
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 21
21
9/4/2018 12:01:12 PM
Användning
Favoriter
Sätt 2 – Lägg till aktuellt recept i Favoriter
Lägg till ofta använda recept i Favoritlistan för framtida referens. Detta sparar tid eftersom du
inte behöver söka efter tidigare använda recept när du vill använda dem igen. Det finns två
sätt att göra detta på:
Du kan använda aktuellt recept för att lägg till det i favoriter som en ny post.
1. Tryck på Meny och tryck sedan på Favoriter.
12:00AM
Maten är klar
Tryck på "+5 min" för att förlänga tillagningen
OK
+5min
Favoriter
Rengöring
Smart
kontroll
Timer
2. Meddelandet ”Spara detta recept i favoriter?”
visas. Tryck på OK för att skapa ett nytt recept.
Varmluft | 170°C | 0:30h
12:00AM
Favoriter
Spara detta recept
i favoriter?
2. Meddelandet ”Skapa ditt eget recept” visas.
Tryck på Nästa.
OK
Skapa ditt eget recept
Avbryt
Nästa
12:00AM
Favorittillagning 1
Användning
12:00AM
Favorittillagning 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
q
w
e
r
t
y
u
i
o
p
a
s
d
f
g
h
j
k
z
x
c
v
b
n
m
l
OK
3. Följ anvisningarna på skärmen för att
manuellt ställa in ugnsläget, temperaturen,
tillagningstiden och/eller alternativen efter
önskan.
4. Använd knappsatsen på skärmen för att ändra
namn på receptet.
1. När tillagningen av det aktuella receptet är
klart trycker du på ( ).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
q
w
e
r
t
y
u
i
o
p
a
s
d
f
g
h
j
k
z
x
c
v
b
n
m
l
OK
3. Knappsatsen på skärmen visas. Använd
knappsatsen på skärmen för att ändra namn på
receptet.
4. Tryck på OK. Det aktuella receptet läggs till i
Favoriter.
Använd ett favoritrecept så här
1. Tryck på Meny och tryck sedan på Favoriter.
5. Tryck på OK. Inställningarna läggs till i
Favoriter.
Favoriter
Rengöring
Timer
Smart
kontroll
OBS!
Om du har lagt till favoritrecept visas de i
Favoriter i steg 2 ovan. Om så är fallet trycker
du på Lägg till i favoriter för att skapa ett nytt
recept.
22
Favoriter
Favorittillagning 1
12:00AM
2. Tryck på önskat recept i listan som visas.
Detaljerad information om valt recept visas.
+ Lägg till i favoriter
Svenska
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 22
9/4/2018 12:01:14 PM
12:00AM
Favorittillagning 1
3. Tryck på Start för att påbörja tillagningen.
OBS!
Varmluft | 170°C
Start
Du kan redigera eller flytta recept i Favoritlistan.
ꞏꞏ För att redigera ett recept väljer du receptet
och trycker på ( ).
ꞏꞏ För att ta bort ett recept ur listan väljer du
receptet och trycker på ikonen ( ).
Rengöring
Fyra rengöringslägen finns tillgängliga. Dessa funktioner sparar tid åt dig eftersom du inte
behöver göra rent ugnen manuellt.
Funktion
Instruktioner
Den pyrolytiska funktionen är en termisk rengöring med hög
temperatur. Den bränner bort feta matrester för att underlätta
manuell rengöring.
Timer
Ång-rengöring
Detta är användbart för rengöring av lätt smuts med ånga.
Med timern kan du kontrollera tiden eller tid kvar under tillagning.
Avkalkning
Rengör inuti ånggeneratorn för att förhindra att matens kvalitet
och smak påverkas.
Tömning
När en Ångfunktion är klar måste du tömma återstående vatten
eftersom det kan påverka andra tillagningslägen. Om du vill
tömma igen för rengöring ska du använda den här funktionen.
1. Tryck på Meny och tryck sedan på Timer.
Favoriter
Rengöring
Timer
Smart
kontroll
12:00AM
Timer
0 :00:00
Start
2. Tryck på ett tidsfält för att visa det numeriska
tangentbordet på skärmen.
3. Använd det numeriska tangentbordet för att
ställa in önskad tid.
Pyrolytisk
Den pyrolytiska funktionen är en termisk rengöring med hög temperatur. Den bränner bort
feta matrester för att underlätta manuell rengöring.
4. När du är klar ska du trycka på Start.
OBS!
När den inställda tiden har gått ut, visas
meddelandet Tiden har löpt ut och en melodi
hörs.
Favoriter
Rengöring
Timer
Smart
kontroll
1. Ta bort alla tillbehör inklusive sidovalsarna
och torka bort stora orenheter manuellt från
ugnens insida. Annars kan de ge upphov till
en låga under rengöringscykeln, vilket i sin tur
kan leda till brand.
2. Gå till Meny > Rengöring > Pyrolytisk och tryck
sedan på Nästa.
Svenska
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 23
Användning
Pyrolytisk
23
9/4/2018 12:01:15 PM
Användning
12:00AM
Justera nivån av smuts
Mindre
Föregående
Mycket
3. Välj en av nedsmutsningsnivåerna Mindre och
Mycket och tryck sedan på Start. Det finns
tre tillgängliga nivåer: 1 timme 50 minuter,
2 timmar 10 minuter och 2 timmar 30 minuter.
Ångrengöring
Detta är användbart för rengöring av lätt smuts med ånga.
1. Gå till Meny > Rengöring > Ångrengöring och
tryck sedan på Start.
| Start
Pyrolytisk
12:00AM
Pyrolytisk
Ta bort gallret och
tillbehör.
Stäng luckan
OK
4. Följ instruktionerna på skärmen och tryck
sedan på OK. Cykeltiden beror på hur smutsig
ugnen är och det kan ta upp till två och en halv
timme att slutföra cykeln.
Favoriter
Rengöring
Timer
Smart
kontroll
2. Avlägsna alla tillbehör och tryck sedan på OK.
3. Häll 400 ml (3/4 pint) vatten i botten på ugnen,
stäng ugnsluckan och tryck sedan på OK. Det
tar 26 minuter att slutföra cykeln.
5. Vänta tills ugnen har svalnat och torka sedan
luckan längs med kanterna med en fuktad
trasa.
VAR FÖRSIKTIG!
Användning
ꞏꞏ Rör inte vid ugnen eftersom den blir väldigt varm under cykeln.
ꞏꞏ Håll barn borta från ugnen för att undvika olyckor.
ꞏꞏ När cykeln är klar ska du inte slå av strömmen medan kylfläkten är igång för att kyla ner
ugnen.
4. Använd en torr trasa för att göra rent inuti
ugnen.
OBS!
ꞏꞏ När cykeln startar blir ugnen varm inuti. Av säkerhetsskäl låses luckan. När cykeln är klar
och ugnen har svalnat låses luckan upp.
ꞏꞏ Se till att du tömmer ugnen innan du gör rent den. Tillbehör kan deformeras på grund av
höga temperaturer inuti ugnen.
VARNING!
Öppna inte luckan förrän cykeln är klar. Vattnet inuti ugnen är mycket varmt och kan orsaka
brännskador.
OBS!
ꞏꞏ Vi rekommenderar att ta bort envis smuts manuellt med rengöringsmedel innan
ångrengöring aktiveras om ugnen är mycket nedsmutsad av fett, t.ex. efter ugnsstekning
eller grillning.
ꞏꞏ Lämna ugnsluckan på glänt när cykeln är klar. Detta för att låta den emaljerade ytan inuti
torka ordentligt.
ꞏꞏ Medan ugnen är varm invändigt aktiveras inte automatisk rengöring. Vänta tills ugnen
har svalnat och försök igen.
ꞏꞏ Häll inte vatten i botten med kraft. Gör det försiktigt. Annars svämmar vattnet över på
framsidan.
24
Svenska
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 24
9/4/2018 12:01:17 PM
Avkalkning
Rengör inuti ånggeneratorn för att förhindra att matens kvalitet och smak påverkas.
12:00AM
Avkalkning krävs
Nu
Senare
Ugnen räknar tiden för ångtillagningscykler
och ber dig köra avkalkning när det behövs. Du
kan fortfarande aktivera ångfunktioner under
de följande två timmarna utan att genomföra
avkalkning. Dock kommer inga ångfunktioner att
vara tillgängliga två timmar efteråt om du inte
aktiverar och slutför avkalkningscykeln.
1. Gå till Meny > Rengöring > Avkalkning och
tryck sedan på Start.
Favoriter
Rengöring
Häll 400 ml vatten
och 50 ml
avkalkningsmedel i vattenlådan
12:00AM
Avkalkning
Tömmer ...
12:00AM
Avkalkning
Häll i 500 ml rent
vatten i vattenlådan
för att skölja
OK
2. Följ instruktionerna på skärmen och tryck
sedan på OK. Det tar 3 timmar att slutföra
cykeln.
3. När avkalkningen är slutförd töms vattnet
automatiskt.
4. Använd grytlappar för att ta bort och tömma
vattenlådan och fyll sedan den med 500 ml
dricksvatten för sköljning.
OBS: hett vatten
Ta inte bort vattenlådan
ꞏꞏ Avbryt inte avkalkningsprocessen. Om du gör det måste du starta om avkalkningscykeln
och slutföra den inom de följande tre timmarna för att kunna använda ångfunktionerna.
ꞏꞏ Håll barn borta från ugnen för att undvika olyckor.
ꞏꞏ Följ instruktionerna från avkalkningsmedlets tillverkare för hur medlet ska spädas ut.
Tömning
1. Gå till Meny > Rengöring > Tömmer och tryck
sedan på Start.
ꞏꞏ Töm och rengör vattenlådan och fyll den
med 50 ml avkalkningsmedel och 400 ml
dricksvatten.
OK
VAR FÖRSIKTIG!
Favoriter
Rengöring
Timer
Smart
kontroll
12:00AM
Tömmer
Tömmer ...
OBS: hett vatten
Ta inte bort vattenlådan
2. Ugnen töms på vatten från ånggeneratorn till
vattenlådan.
3. När tömningen är klar använder du grytlappar
och tömmer vattenlådan.
OBS!
När ugnen börjar tömmas ska du vänta tills
tömningscykeln är klar.
5. Följ instruktionerna på skärmen och tryck
sedan på OK för att påbörja sköljningen.
6. När sköljningen är klar använder du grytlappar
och tömmer vattenlådan.
Svenska
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 25
Användning
12:00AM
Avkalkning
Använd endast avkalkningsmedel som är specifika för ångugnar eller kaffemaskiner.
Om du vill tömma igen för rengöring ska du använda Tömmer på följande sätt:
Smart
kontroll
Timer
VARNING!
25
9/4/2018 12:01:18 PM
Användning
Inställningar
OBS!
Du vill eventuellt ändra standardinställningarna efter önskan eller för att kontrollera
nätverksanslutningen för diagnos. Ugnen har 11 olika inställningsalternativ.
Härmed intygar Samsung Electronics att denna ugn uppfyller de viktigaste kraven och andra
relevanta normer i Direktiv 1999/5/EG.
Wi-Fi
Den officiella försäkran om överenskommelse finns på http://www.samsung.com, gå till
Support.
Slå på eller av en Wi-Fi-anslutning.
Utrustningen kan användas inom alla EU-länder.
Aktivera en Wi-Fi-anslutning
1. Gå till Meny > Inställningar > Wi-Fi och tryck sedan på On på den högra panelen.
2. Tryck på ett objekt i listan över tillgängliga Wi-Fi-nätverk som visas.
3. Du kommer att bli ombedd att ange ett lösenord för ett säkert nätverk.
Ange lösenordet.
Språk
Välj ett visningsspråk.
ꞏꞏ Gå till Meny > Inställningar och tryck sedan på önskat språk.
Volym
Ställ in volymen för pip och melodier.
OBS!
Användning
ꞏꞏ För att inaktivera en Wi-Fi-anslutning ska du gå till Meny > Inställningar > Wi-Fi och
sedan trycka på Off på den högra panelen.
ꞏꞏ Detaljerad information om Wi-Fi-anslutningen och att använda programmet finns i
programmets bruksanvisning.
ꞏꞏ Gå till Meny > Inställningar och använd sedan reglaget bredvid Volym för att justera
volymen.
Ljusstyrka
Ändra ljusstyrkan på bildskärmen.
Enkel anslutning
ꞏꞏ Gå till Meny > Inställningar och använd sedan reglaget bredvid Ljusstyrka för att justera
ljusstyrkan.
Med Enkel anslutning kan du enkelt konfigurera nätverksinställningarna, inklusive
autentiseringsproceduren.
Skärm
Smart kontroll
Ugnen försätts i Standby-läget efter en viss inaktiv tid. I Standby-läget visas aktuell tid. Du
kan aktivera eller inaktivera skärmen som visas i Standby-läget.
Med Smart kontroll aktiverat under tillagning kan du ändra tillagningstiden och/eller
temperaturen med programmet.
Mer information finns i handboken för programmet som levereras separat.
Öppna Meny > Smart kontroll och slå på eller av
den enkelt.
Favoriter
26
Rengöring
Timer
Smart
kontroll
ꞏꞏ Gå till Meny > Inställningar och tryck sedan på Skärm för att växla mellan On och Off.
ꞏꞏ För att spara energi försvinner även aktuell tid efter en viss inaktiv tid, även om du har
ställt in Skärm på On.
Klocktyp
Välj en klocktyp för aktuell tid som visas i Standby-läget. Det finns två typer, Analog och
Digital.
ꞏꞏ Gå till Meny > Inställningar och tryck sedan på Klocktyp för att växla mellan Analog och
Digital.
Svenska
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 26
9/4/2018 12:01:18 PM
Klockformat
Hjälp
Välj ett tidformat för aktuell tid som visas i Standby-läget. Det finns två format, 12 timmar och
24 timmar.
Användbara tips och förklaringar om ett särskilt alternativ som du har valt.
ꞏꞏ Gå till Meny > Inställningar och tryck sedan på Klockformat för att växla mellan 24h
(24-timmars) och AM/PM (12-timmars).
Felsökning
Ställa in tid
Guide för första användningstillfället
Ange aktuell tid.
Du kommer att få enkla anvisningar om ugnens grunder.
Tryck på en kontrollpunkt direkt på skärmen och testa förslagen.
1. Gå till Meny > Inställningar > Ställ in tiden.
2. Tryck på ett tidsfält för att visa det numeriska tangentbordet på skärmen.
3. Använd det numeriska tangentbordet för att ange varje fält (timmar och minuter).
4. Tryck för att växla mellan AM och PM (tillgängligt med 12-timmarsformatet).
5. Tryck på OK för att spara dina ändringar.
Användning
Uppdatera
Kontrollera aktuell version av den fasta programvaran och/eller uppdatera med den senaste
fasta programvaran.
Programvara
1. Gå till Meny > Inställningar > Uppdatera för att visa den aktuella versionen.
2. Tryck på Uppdatera på den högra panelen för kontroll av uppdateringar.
3. Om det finns tillgängliga uppdateringar ska du följa anvisningarna på skärmen för att
fortsätta med uppdateringen.
Automatisk uppdatering
Aktivera eller inaktivera Automatisk uppdatering.
Om Automatisk uppdatering är aktiverat med en uppdatering tillgänglig kommer ugnen att
fortsätta med uppdateringen utan föregående meddelande.
Licensinformation
Kontrollera den fasta programvarans licensinformation.
Svenska
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 27
27
9/4/2018 12:01:18 PM
Smart tillagning
Manuell tillagning
Bakning
Vi rekommenderar att du förvärmer ugnen för bästa resultat.
VARNING gällande akrylamid
Akrylamid produceras när mat med stärkelse tillagas, t.ex. chips, pommes frites och bröd och
kan orsaka hälsoproblem. Det rekommenderas att denna typ av mat tillagas i låg temperatur
för att undvika övertillagning, att de steks för mycket eller att de bränns.
OBS!
ꞏꞏ Förvärmning rekommenderas för alla tillagningslägen förutom om annat anges i
matlagningsguiden.
ꞏꞏ När du använder Eko-grill ska du placera maten i tillbehörsplåtens mitt.
Mat
Smart tillagning
ꞏꞏ Bakplåten och universalplåten är utbytbara.
ꞏꞏ Vid tillagning av fet mat rekommenderar vi att sätta en plåt under gallret för att samla
upp oljerester. Om gallerinsatsen följde med din ugn kan du använda den tillsammans med
plåten.
ꞏꞏ Om universalplåten eller den extra djupa plåten, eller båda, följde med din ugn är det bättre
att använda den som är djupast för tillagning av fet mat.
28
Nivå Uppvärmningstyp
Temp. (°C)
Tid (min.)
Galler,
Ø 25–26 cm
plåtform
2
160-170
35-40
Tigerkaka
Galler, Gugelhupfplåtform
3
175-185
50-60
Bakelse
Galler,
Ø 20 cm plåtform
för tårta
3
190-200
50-60
Universalplåt
2
160-180
40-50
Smulpaj
Galler, 22–24 cm
ugnsform
3
170-180
25-30
Scones
Universalplåt
3
180-190
30-35
Lasagne
Galler, 22–24 cm
ugnsform
3
190-200
25-30
Maränger
Universalplåt
3
80-100
100-150
Sufflé
Galler,
suffléformar
3
170-180
20-25
Äppelkaka
Universalplåt
3
150-170
60-70
Hembakad pizza,
1-1,2 kg
Universalplåt
2
190-210
10-15
Sockerkaka
Tillbehörsråd
Ugnen levereras med ett annat antal eller typ av tillbehör. Du kanske tycker att vissa tillbehör
saknas i tabellen nedan. Även om du inte har tillgång till de exakta tillbehören som anges i
denna matlagningsguide kan du dock följa receptet med vad du redan har och uppnå samma
resultat.
Tillbehör
Jäst kaka på plåt
med smulpaj
Svenska
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 28
9/4/2018 12:01:19 PM
Mat
Frysta, fyllda
snacks
Ostpaj
Äppelpaj
Kyld pizza
Tillbehör
Nivå Uppvärmningstyp
Temp. (°C)
Tid (min.)
Tillbehör
Nivå Uppvärmningstyp
Temp. (°C)
Tid (min.)
205
70–80 *
Universalplåt
2
180-200
20-25
Fågel (kyckling/anka/kalkon)
2
180-190
25-35
Hel kyckling,
1,2 kg *
Galler +
Universalplåt (för
att fånga upp fett)
3
Galler, 22–24 cm
ugnsform
Galler, Ø 20 cm
plåtform
2
160-170
65-75
Kycklingdelar
Gallerinlägg +
Universalplåt
3
200-220
25-35
Universalplåt
3
180-200
5-10
Ankbröst
Gallerinlägg +
Universalplåt
3
180-200
20-30
Liten kalkon, hel,
5 kg
Gallerinlägg +
Universalplåt
3
180-200
120-150
Grönsaker, 0,5 kg
Gallerinlägg +
Universalplåt
3
220-230
15-20
Bakade
potatishalvor,
0,5 kg
Gallerinlägg +
Universalplåt
3
200
45-50
Stekning
Mat
Mat
Tillbehör
Nivå Uppvärmningstyp
Temp. (°C)
Tid (min.)
Kött (nöt/gris/lamm)
Grönsaker
3
Benfri
kalvfransyska,
1,5 kg
Gallerinlägg +
Universalplåt
3
Fläskstek, 1 kg
Gallerinlägg +
Universalplåt
2
200-210
50-60
Fiskfilé, bakad
Gallerinlägg +
Universalplåt
3
200-230
10-15
Fläsklägg, 1 kg
Gallerinlägg +
Universalplåt
3
160-180
100-120
Ugnsstekt fisk
Gallerinlägg +
Universalplåt
3
180-200
30-40
Lammben med
benet kvar, 1 kg
Gallerinlägg +
Universalplåt
3
170-180
100-120
160-180
50-70
90-120
Smart tillagning
Gallerinlägg +
Universalplåt
Rostbiff, 1 kg
160-180
1
Fisk
* Vänd efter 2/3 av tillagningstiden.
Svenska
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 29
29
9/4/2018 12:01:20 PM
Smart tillagning
Grillning
Fryst färdig rätt
Vi rekommenderar att du förvärmer ugnen när du använder den stora grillen. Vänd efter halva
tiden.
Mat
Tillbehör
Nivå Uppvärmningstyp
Temp. (°C)
Tid (min.)
Bröd
Galler
Rostat bröd
Varma smörgåsar
Universalplåt
5
4
270-300
200
Mat
Tillbehör
Nivå Uppvärmningstyp
Temp. (°C)
Tid (min.)
Fryst pizza,
0,4–0,6 kg
Galler
3
200-220
15-25
Fryst lasagne
Galler
3
180-200
45-50
Frysta pommes
frites
Universalplåt
3
220-225
20-25
Frysta kroketter
Universalplåt
3
220-230
25-30
Galler
3
190-200
10-15
2-4
4-8
Nötkött
Smart tillagning
Stek *
Gallerinlägg +
Universalplåt
4
240-250
15-20
Fryst grillad
camembert
Burgare *
Gallerinlägg +
Universalplåt
4
250-270
13-18
Frysta baguetter
med garnering
Gallerinlägg +
Universalplåt
3
190-200
10-15
Frysta fiskpinnar
Gallerinlägg +
Universalplåt
3
190-200
15-25
Frysta fiskburgare
Galler
3
180-200
20-35
Griskött
Fläskkotletter
Gallerinlägg +
Universalplåt
4
250-270
15-20
Korv
Gallerinlägg +
Universalplåt
4
260-270
10-15
Kycklingbröst
Gallerinlägg +
Universalplåt
4
230-240
30-35
Kycklingklubbor
Gallerinlägg +
Universalplåt
4
230-240
25-30
Fågel
* Vänd efter 2/3 av tillagningstiden.
30
Svenska
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 30
9/4/2018 12:01:21 PM
Ångläge
Ånga Övervärme + Varmluft
Med Ånga aktiverad genererar ugnen ånga som distribueras jämnt inuti ugnsrummet och
täcker hela rummet, alla galler och alla hörn. Detta hjälper till att bryna mat, vilket ger en
krispig yta och mjuk, saftig insida.
Fyll vattentanken med drickbart vatten upp till markeringen för max. och välj en Ångnivå som
bäst passar ditt recept.
Vi rekommenderar att du justerar tillagningsläget efter halva tillagningstiden för att avlägsna
ångan för att få en krispig yta. Vi rekommenderar att du använder läget Övervärme + Varmluft
eller Varmluft för att hålla temperaturen.
Ånga Varmluft
Vi rekommenderar att du förvärmer ugnen med ångläget för bakning med krispig yta.
Mat
Tillbehör
Nivå
Ångnivå
Temp. (°C)
Tid (min.)
Fläskstek med svål,
1,2 kg
Gallerinlägg +
Universalplåt
3
Med
170-180
90-120
Nivå
Ångnivå
Temp. (°C)
Tid (min.)
Hel kyckling,
1,2 kg
Gallerinlägg +
Universalplåt
2
Med
190-200
55-65
Kylda frallor
Universalplåt
3
Låg
180-185
15-20
Kycklingdelar
3
Med
210-220
25-30
Kylda croissanter
Universalplåt
3
Låg
180-190
10-15
Gallerinlägg +
Universalplåt
Galler
2
Med
180-185
40-50
Stekt ankbröst
Gallerinlägg +
Universalplåt
3
Med
170-180
15-25
Universalplåt
3
Låg
175-185
15-20
Hel anka, 2,5 kg
Gallerinlägg +
Universalplåt
3
Med
170-180
120-150
Brylépudding/
grädde
Galler
3
Låg
120-130
25-30
Liten kalkon, hel
(4 kg)
Gallerinlägg +
Universalplåt
3
Med
180-200
110-140
Sufflé
Galler
3
Låg
170-180
15-20
Hel fisk * (0,5 kg)
Med
160-180
20-30
Galler
3
Med
190-210
15-20
Gallerinlägg +
Universalplåt
3
Fryst självjäsande
pizzadeg
Fiskfiléer *
Universalplåt
3
Låg
190-200
10-20
Universalplåt
3
Max.
180-200
25-30
Vit brödlimpa/
blandad limpa
Smördeg
Baguette *
* Baguetter behöver endast ånga i början av bakningen. Vi rekommenderar att läget Ånga
Varmluft används i 10 min. och att läget Varmluft används med samma temperatur under
återstående bakningstid.
* Vi rekommenderar att du använder Ånga Övervärme + Varmluft under tillagningstiden för att
få saftiga filéer.
Svenska
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 31
Smart tillagning
Tillbehör
Mat
31
9/4/2018 12:01:21 PM
Smart tillagning
Ånga Undervärme + Varmluft
Förstekning
Vi rekommenderar att du förvärmer ugnen i ångläget för bakning med krispig yta.
Det här läget inkluderar en automatisk uppvärmningscykel på upp till 220 °C. Övervärmaren
och varmluftsfläkten används då köttet bryns. Efter det här steget tillagas maten på låg effekt
genom förvalet av låg temperatur. Det sker genom att över- och undervärmen används. Det
här läget passar för köttstekar och kyckling.
Mat
Tillbehör
Nivå
Ångnivå
Temp. (°C)
Tid (min.)
Hembakad pizza
Universalplåt
2
Med
190-200
15-20
Självjäsande
pizzadeg
Universalplåt
2
Med
190-210
15-20
Quiche lorraine
Universalplåt
2
Låg
180-190
20-30
Frallor
Universalplåt
2
Låg
180-190
15-20
Focaccia
Universalplåt
2
Låg
200-210
15-20
Smart tillagning
32
Mat
Tillbehör
Nivå
Temp. (°C)
Tid (timmar)
Oxstek
Gallerinlägg +
Universalplåt
3
80-100
3-4
Rostbiff, 5–6 cm
tjock
Gallerinlägg +
Universalplåt
3
60-80
4-5
Fläskstek
Gallerinlägg +
Universalplåt
3
80-100
4-5
Lammstek
Gallerinlägg +
Universalplåt
3
80-100
3-4
Ankbröst
Gallerinlägg +
Universalplåt
3
70-90
2-3
Svenska
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 32
9/4/2018 12:01:21 PM
Eko-varmluft
Stektermometer
Det här läget använder det optimerade värmesystemet så att du sparar energi när du tillagar
dina rätter. Tiderna i denna kategori föreslås utan förvärmning före tillagning för att spara mer
energi.
Mat
Typ av livsmedel
Nötkött/lamm
Mittemperatur (°C)
Rare
45-50
Tillbehör
Nivå
Temp. (°C)
Tid (min.)
Medium
55-60
Maränger,
0,2–0,3 kg
Universalplåt
2
90-100
100-140
Genomstekt
65-70
Smulpaj,
0,8-1,2 kg
Galler
2
160-180
60-80
Universalplåt
2
190-200
70-80
Korvar, 0,3–0,5 kg
Gallerinlägg +
Universalplåt
3
160-180
20-30
Frysta pommes
frites, 0,3-0,5 kg
Universalplåt
3
180-200
25-35
Fryst klyftpotatis,
0,3–0,5 kg
Universalplåt
3
190-210
25-35
Fiskfilé,
0,4–0,8 kg
Gallerinlägg +
Universalplåt
3
200-220
30-40
Krispiga fiskfiléer,
panerade,
0,4–0,8 kg
Gallerinlägg +
Universalplåt
3
200-220
30-45
Rostbiff,
0,8–1,2 kg
Gallerinlägg +
Universalplåt
2
180-200
65-75
Rostade
grönsaker,
0,4–0,6 kg
Universalplåt
3
200-220
25-35
80-85
Fågel
85-90
Smart tillagning
Bakad potatis,
0,4–0,8 kg
Griskött
Svenska
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 33
33
9/4/2018 12:01:21 PM
Smart tillagning
Automatiska tillagningsprogram
Mat
I följande tabell presenteras 80 automatiska program för kokning, stekning och bakning. Den
innehåller kvantiteter, viktangivelser och olika rekommendationer. Tillagningslägen och -tider
har förprogrammerats för att göra det enkelt för dig. Du kan hitta receptet för automatiska
program i bruksanvisningen.
Moussaka
Tillbehör
Nivå
1,2-1,5
Galler
3
Förbered moussakan i en ugnssäker form.
Frittata
VARNING!
Vikt (kg)
1,2-1,5
Galler
3
Förbered frittatan i en ugnssäker form.
Använd alltid grytlappar när du ska ta ut maten.
Janssons frestelse
1. Baka och gratänger
1,2-1,5
Galler
3
Förbered din Janssons frestelse i en ugnssäker form.
Automatisk tillagning kommer med förvärmning under bakning och på skärmen visas
förvärmningsprocessen. Starta programmet och placera formen på gallrets mitt efter att
ljudsignalen för förvärmning hörs. Använd alltid grytlappar när du ska ta ut maten. Vi
rekommenderar en ugnssäker tallrik på 22–24 cm som tål värmen (upp till 300 °C) och är
tillverkad i glas eller keramik.
Smart tillagning
Mat
Potatisgratäng
Vikt (kg)
Tillbehör
Nivå
1,0-1,5
Galler
3
Shepherd's pie
1,2-1,5
Galler
3
Förbered din Shepherd's pie i en ugnssäker form.
Risotto
1,2-1,5
Galler
3
Förbered risotton i en ugnssäker form. Täck över under tillagning.
Förbered potatisgratängen i en ugnssäker form.
0,8-1,2
Grönsaksgratäng
Galler
3
Förbered grönsaksgratängen med färska grönsaker i en ugnssäker
form.
1,0-1,5
Lasagne
Galler
3
Förbered den färska lasagnen i en ugnssäker form.
1,2-1,5
Ratatouille
Galler
2
Förbered ratatouillen i en ugnssäker form.
1,2-1,5
Pastagratäng
Galler
3
Förbered pastagratängen i en ugnssäker form.
34
Svenska
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 34
9/4/2018 12:01:21 PM
2. Pizza
Mat
Automatisk tillagning kommer med förvärmning under bakning och på skärmen visas
förvärmningsprocessen. Starta programmet och sätt in maten efter att pipet för förvärmning
hörs. Använd alltid grytlappar när du ska ta ut maten.
Mat
Vikt (kg)
Tillbehör
Nivå
1,0-1,2
Universalplåt
2
Hembakad pizza
Gör hemgjord pizza på universalplåten. Vikten inkluderar massan
och garnering som sås, grönsaker, skinka och ost.
0,4-0,6
Fryst pizza
Galler
0,8-1,2
Universalplåt
Äppelkaka med
smördeg *
Madeleinekaka
3
Galler
2
0,3-0,4
Universalplåt
3
Fyll vattenfacket. Lägg fyra bitar bredvid varandra på bakplåten.
0,1-0,3
Galler
3
1,2-1,5
Universalplåt
2
Clafoutis
1,0-1,2
Galler
3
Vikt (kg)
Tillbehör
Nivå
0,3-0,4
Universalplåt
3
Botten till
frukttårta
0,4-0,5
Galler
Smart tillagning
Förbered clafoutisen i en ugnsform med en diameter på 22–24 cm.
De automatiska tillagningsprogrammen kommer med förvärmning under bakning och på
skärmen visas förvärmningsprocessen. Starta programmet och sätt in maten efter att pipet för
förvärmning hörs. Använd alltid grytlappar när du ska ta ut maten.
Croissant *
1,2-1,4
Förbered köttpajen i en ugnsform med en diameter på 22–24 cm.
3. Paj/mördegstårta/bakelser
Mat
Nivå
Lägg degen i en svartfärgad metallform för Madeleinekakor.
Köttpaj
Förbered 4 bitar färsk calzone och lägg dem på en bricka.
Tillbehör
Förbered äppelpajen i en rund metallform med en diameter på
20–24°cm.
3
Ställ den frysta pizzan i mitten på det stora gallret.
Calzone
Äppelpaj
Vikt (kg)
3
Lägg degen i en smord ugnsform med en diameter på 22–24 cm.
* Fyll lådan med 500 ml vatten för ångtillagning.
Fyll vattenfacket. Förbered 6 bitar med croissanter (fryst deg som är
redo att användas). Lägg i bakplåtspapper i långpannan.
1,2-1,5
Quiche lorraine
Galler
2
Förbered en snabb deg, lägg den i en rund pajform med en diameter
på 22–24 cm.
Svenska
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 35
35
9/4/2018 12:01:21 PM
Smart tillagning
4. Bröd
5. Tårtor/efterrätter
De automatiska tillagningsprogrammen kommer med förvärmning under bakning och på
skärmen visas förvärmningsprocessen. Placera maten i ugnen efter att ljudsignalen för
förvärmning hörs.
De automatiska tillagningsprogrammen kommer med förvärmning under bakning och på
skärmen visas förvärmningsprocessen. Placera maten i ugnen efter att ljudsignalen för
förvärmning hörs.
Mat
Vit brödlimpa *
Vikt (kg)
Tillbehör
Nivå
0,6-0,7
Galler
2
Mat
Vikt (kg)
Tillbehör
Nivå
Sockerkaka
0,5-0,6
Galler
2
Lägg degen i en rund bakform av svart metall med en diameter på
25–26 cm.
Fyll vattenfacket. Förbered degen och lägg den i den rektangulära
bakformen i svart metall (25–30 cm lång).
Brödlimpa med
blandade korn *
0,8-0,9
Galler
2
Tigerkaka
0,8-0,9
Galler
2
Mjuk kaka
Smart tillagning
0,6-0,7
Universalplåt
3
Cheesecake
1,0-1,1
Universalplåt
3
Fyll vattenfacket. Förbered degen i fyra delar och lägg delarna på
universalplåten.
0,3-0,5
Frallor *
Universalplåt
0,4-0,5
Pitabröd
Universalplåt
Streusel-kaka
3
Galler
2
0,8-0,9
Galler
2
1,5-1,8
Universalplåt
3
Förbered degen och lägg den på bakplåten.
Brownies
3
Fyll vattenfacket. Förbered degen i åtta delar och lägg delarna på
universalplåten.
0,7-0,8
Förbered degen och lägg den i en rund bakform i svart metall
(20–24 cm).
Fyll vattenfacket. Förbered degen i två delar och lägg delarna på
universalplåten.
Valnötsbröd *
2
Förbered degen och lägg den i den rektangulära bakformen i svart
metall (25-26 cm lång).
Förbered degen och lägg den i en rund bakform i svart metall med
en diameter på 20–24°cm.
Baguetter *
Galler
Lägg degen i en rund Gugelhupf-bakform av metall med en diameter
på 25–26 cm.
Fyll vattenfacket. Förbered degen och lägg den i den rektangulära
bakformen i svart metall (25–30 cm lång).
Focaccia
0,7-0,8
0,7-0,8
Galler
3
Förbered degen och lägg den i den 22–24 cm stora ugnsformen.
Brylépudding *
0,7-0,8
Galler
3
Fyll vattenfacket. Förbered degen i 6 suffléformar och fördela dem
jämnt på gallret.
Förbered degen i sex delar och lägg delarna på universalplåten.
* Fyll lådan med 500 ml vatten för ångtillagning.
36
Svenska
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 36
9/4/2018 12:01:21 PM
Mat
Smulpaj
Vikt (kg)
Tillbehör
Nivå
0,8-1,2
Galler
3
Lägg färsk frukt (jordgubbar, hallon, äppelskivor eller päronskivor)
på den 22-24 cm stora ugnsformen. Strö smulor ovanpå.
0,5-0,6
Scones
Universalplåt
0,4-0,5
Galler
Långsamt tillagad
nötstek *
2
Bourgui-gnon med
nötkött
Förbered 6 små suffléformar och fördela dem jämnt på gallret.
* Fyll lådan med 500 ml vatten för ångtillagning.
6. Kött
Mat
Vikt (kg)
Tillbehör
Tillbehör
Nivå
0,8-2,0
Gallerinlägg +
Universalplåt
3
Grillade revben,
nöt
1,5-2,0
Galler
2
Krydda nötköttet (1 kg) och stänk mjöl på. Steg i olja på medium
till hög värme på alla sidorna tills de är gyllenbruna. Lägg till
köttbuljong och vin (300 ml). Häll ner i kastrullen. Tillsätt grönsaker,
lök, bacon och kryddor. Täck över under tillagning.
0,8-1,6
Gallerinlägg +
Universalplåt
3
Krydda nötköttet och låt stå i en timme i kylen. För över nötköttet
till gallerinlägget och universalplåten.
Rullader, nöt
0,8-1,2
Galler
Smart tillagning
Vi rekommenderar färskt kylt kött för att få bättre smak. Vi rekommenderar att köttet
tinas ordentligt om du använder fryst kött. Det automatiska programmet inkluderar inte
förvärmning och vändning. Men om du vill kan du vända efter halva tiden för att få bättre
resultat. Vi rekommenderar att fettet skärs bort innan marineringen för att få bättre smak och
att köttet får stå minst 30 minuter eller över natten i en kyl efter kryddning. Efter tillagningen
tar du ut maten ur ugnen och täcker med folie. Låt stå i minst 10 minuter för att få en saftig
smak. Servera med garnering och sås.
Vikt (kg)
Krydda nötköttet och låt stå i kylen i 1 timme. Lägg på gallret och
universalplåten med fettsidan uppåt och stick in stektermometern
från den vänstra sidan av köttbiten.
3
Lägg sconesen (5–6 cm i diameter) på bakpapper på en bakplåt.
Sufflé
Mat
2
Stek nötrulladerna i olja på medium till hög värme tills de är
gyllenbruna. Lägg dem i en ugnsform och tillsätt vin och köttbuljong.
Täck över under tillagning.
Nivå
Lamm/gris
Nötkött
Rostbiff *
0,8-2,0
Gallerinlägg +
Universalplåt
3
Krydda nötköttet och låt stå i kylen i 1 timme. Lägg på gallret och
universalplåten med fettsidan uppåt och stick in stektermometern
från den vänstra sidan av köttbiten.
Örtstekta
lammkotletter *
0,6-1,2
Gallerinlägg +
Universalplåt
3
Marinera lammkotletterna och lägg dem på gallerinlägget och
universalplåten. Sätt i stektermometern i mitten av en lammkotlett
och tillaga.
Svenska
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 37
37
9/4/2018 12:01:21 PM
Smart tillagning
Mat
Lammben med
benet kvar *
Vikt (kg)
Tillbehör
Nivå
2,0-2,5
Gallerinlägg +
Universalplåt
3
Mat
Stekt fransyska,
unggris *
Marinera lammbenet och lägg det på gallerinlägget och
universalplåten. Sätt i stektermometern från vänster sida i mitten av
lammbenet och tillaga.
Fläskstek med
svål *
0,8-2,0
Gallerinlägg +
Universalplåt
3
Gör några snitt med en vass kniv i den feta sidan, marinera och
lägg dem på gallerinlägget med universalplåten med den feta sidan
uppåt. Sätt i stektermometern från vänster sida i mitten av köttet
och tillaga.
Revbensspjäll
0,8-1,6
Gallerinlägg +
Universalplåt
Vikt (kg)
Tillbehör
Nivå
1,0-2,0
Gallerinlägg +
Universalplåt
3
Marinera fransyskan och lägg den i ugnsformen. Lägg den på
gallerinlägget och universalplåten och tillaga. Sätt i stektermometern
från vänster sida i mitten av fransyskan på unggrisen och tillaga.
Viltben utan ben *
1,0-1,5
Gallerinlägg +
Universalplåt
3
Stick viltbenet genom nätet med en kniv. Marinera det och lägg det
på gallerinlägget och universalplåten. Sätt i stektermometern från
vänster sida i mitten av viltbenet.
* Använd stektermometern i mitten av köttet.
3
Smart tillagning
Krydda revbensspjällen med grillsås och låt stå i minst 30 minuter i
kylen. Lägg dem på gallerinlägget och tillaga.
Kalv/vilt
Benfri
kalvfransyska *
0,8-2,0
Gallerinlägg +
Universalplåt
3
Marinera kalvfransyskan och lägg den på gallerinlägget och
universalplåten. Sätt i stektermometern från vänster sida i mitten av
fransyskan och tillaga.
1,5-2,0
Ossobuco
Galler
2
Marinera fransyskan och stek den i en varm panna.
Lägg den i en ugnsform och tillsätt grönsaker, vin och buljong. När
det börjar koka flyttar du den till ugnen och tillagar övertäckt.
38
Svenska
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 38
9/4/2018 12:01:21 PM
7. Fågel
Mat
Vi rekommenderar färskt kyld fågel för att få bättre smak. När du använder fryst fågel
rekommenderar vi att du låter den tina ordentligt.
Efter tillagningen tar du ut maten ur ugnen och täcker med folie. Låt stå i minst 5–10 minuter
för att få en saftig smak.
Mat
Vikt (kg)
Tillbehör
Nivå
0,8-1,6
Gallerinlägg +
Universalplåt
2
Hel anka *
0,5-1,0
Gallerinlägg +
Universalplåt
Ankbröst *
Gallerinlägg +
Universalplåt
Hel gås *
3
Fjärilskyckling **
1,0-1,3
Gallerinlägg +
Universalplåt
Gåsbröst *
3
2
0,3-1,0
Gallerinlägg +
Universalplåt
3
2,5-3,5
Gallerinlägg +
Universalplåt
2
Fyll vattenfacket. Skölj och rensa gåsen. Gnid gåsen med kryddor.
Marinera med bröstsidan uppåt och lägg på gallerinlägget och
universalplåten. Sätt i stektermometern i den tjockaste delen av
bröstet.
3
Pensla klubborna med olja och krydda. Lägg dem på gallerinlägget
och universalplåten och tillaga.
Gallerinlägg +
Universalplåt
Smart tillagning
0,5-1,0
1,5-2,7
Marinera ankbrösten och lägg dem på gallerinlägget och
universalplåten. Sätt i stektermometern i mitten av ett ankbröst.
Marinera kycklingbrösten och lägg dem på gallerinlägget och
universalplåten och tillaga.
Kycklingklubbor
Nivå
Fyll vattenfacket. Skölj och rensa ankan. Gnid ankan med kryddor.
Marinera med bröstsidan uppåt och lägg på gallerinlägget och
universalplåten. Sätt i stektermometern i den tjockaste delen av
bröstet.
Skölj och rensa kycklingen. Pensla kycklingen med olja och kryddor.
Marinera med bröstsidan uppåt och lägg på gallerinlägget och
universalplåten. Sätt i stektermometern i den tjockaste delen av
bröstet.
Kycklingbröst
Tillbehör
Anka/gås
Kyckling
Hel kyckling *
Vikt (kg)
0,5-1,2
Gallerinlägg +
Universalplåt
3
Marinera gåsbrösten och lägg dem på gallerinlägget och
universalplåten. Sätt i stektermometern i mitten av ett gåsbröst.
Fyll vattenfacket. Skölj och rensa kycklingen. Gör snitt i baksidan av
kycklingen, pensla med olja och krydda. Lägg den på gallerinlägget
och universalplåten och tillaga.
Kycklingkebab
0,6-0,8
Gallerinlägg +
Universalplåt
3
Marinera kycklingbitarna med kryddor och andra ingredienser, trä
dem på grillspettet och pensla med olja. Lägg dem på gallerinlägget
och universalplåten och tillaga.
Svenska
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 39
39
9/4/2018 12:01:21 PM
Smart tillagning
Mat
Vikt (kg)
Tillbehör
Nivå
Vi rekommenderar färskt kyld fisk för att få bättre smak. När du använder fryst fisk
rekommenderar vi att du låter fisken tina ordentligt innan du använder den. Du kan använda
liknande fisksorter i stället för vår rekommendation.
Kalkon
Liten kalkon *
3,0-5,0
Gallerinlägg +
Universalplåt
2
Mat
Fyll vattenfacket. Skölj och rensa kalkonen. Pensla kalkonen med
olja och krydda. Marinera med bröstsidan uppåt och lägg på
gallerinlägget och universalplåten. Sätt i stektermometern i mitten
av kalkonen.
Kalkonbröst *
1,2-2,0
Gallerinlägg +
Universalplåt
8. Fisk
Ugnsstekt forellfilé
Nivå
0,5-1,0
Gallerinlägg +
Universalplåt
3
Rensa och skölj forellfilén, lägg den med skinnet uppåt på
gallerinlägget och universalplåten och tillaga.
Ugnsstekt
torskfilé *
* Använd stektermometern i mitten av köttet.
Smart tillagning
** Fyll lådan med 500 ml vatten för ångtillagning.
Tillbehör
Fiskfilé
3
Fyll vattenfacket. Marinera kalkonbrösten och lägg dem på
gallerinlägget och universalplåten. Sätt i stektermometern i mitten
av ett kalkonbröst.
Vikt (kg)
Krispig fiskfilé,
panerad
0,5-1,0
Universalplåt
3
Fyll vattenfacket. Rensa och skölj torskfilén, lägg den med skinnet
uppåt på universalplåten och tillaga.
0,5-1,0
Universalplåt
3
Rensa och skölj fiskfiléerna och panera med ströbröd. Lägg dem på
universalplåten och tillaga.
Hel fisk
Öring
0,3-0,8
Gallerinlägg +
Universalplåt
3
Rensa och skölj öringen, lägg dem jämte varandra på gallerinlägget
och universalplåten. Gör snitt i skinnytan med kniven och tillaga
sedan.
Sjötunga
0,3-0,8
Universalplåt
3
Rensa och skölj sjötungan och lägg bakplåtspapper på plåten. Gör
snitt i skinnytan med kniven och tillaga sedan.
40
Svenska
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 40
9/4/2018 12:01:22 PM
Mat
Vikt (kg)
Tillbehör
Nivå
9. Tillbehör
Det automatiska programmet inkluderar inte förvärmning. Använd färska grönsaker.
Lax
Laxfilé
0,4-0,8
Gallerinlägg +
Universalplåt
3
Mat
Vikt (kg)
Tillbehör
Nivå
Rostade grönsaker
0,4-0,8
Universalplåt
3
Rensa och skölj laxfiléerna, lägg dem med skinnet uppåt på
gallerinlägget och universalplåten.
Laxkotlett
0,4-0,8
Gallerinlägg +
Universalplåt
3
Skölj och förbered skivor av zucchini, aubergine, paprika, lök
och körsbärstomater. Pensla med olja, örter och kryddor. Fördela
grönsakerna jämnt i formen.
Fyllda tomater
Rensa och skölj laxkotletterna, lägg dem bredvid varandra på
gallerinlägget och universalplåten.
Laxrullad
0,8-1,2
Gallerinlägg +
Universalplåt
3
Universalplåt
3
Skölj och skär tomaterna i halvor, kärna dem. Fyll med blandningar
(t.ex. ris, köttfärs) och lägg dem på plåten.
Klyftpotatis
0,4-0,8
Universalplåt
3
Skölj och skär potatisen i klyftor. Pensla med olja, örter och kryddor.
Fördela dem jämnt på en plåt och tillaga.
Bakade
potatishalvor
0,4-0,8
Universalplåt
3
Skär stora potatisar (200 g/st.) i halvor på längden. Lägg dem med
snittytan uppåt på universalplåten, pensla med olivolja och krydda
med örter och kryddor.
Svenska
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 41
Smart tillagning
Lägg laxrulladerna på gallerinlägget och universalplåten. När de är
stekta låter du dem stå i 10 minuter och skär sedan upp dem.
* Fyll lådan med 500 ml vatten för ångtillagning.
0,4-0,8
41
9/4/2018 12:01:22 PM
Smart tillagning
10. Bekvämlighet
Specialfunktion
Det automatiska programmet inkluderar inte förvärmning. Använd bekvämligheten för
färdiglagad fryst mat.
Upptining
Mat
Frysta pommes
frites
Vikt (kg)
Tillbehör
Nivå
0,3-0,7
Universalplåt
3
Fördela de frysta pommes frites jämnt på universalplåten.
0,3-0,7
Fryst klyftpotatis
Universalplåt
3
Fördela fryst klyftpotatis jämnt på universalplåten.
0,3-0,7
Frysta kroketter
Universalplåt
3
Fördela frysta kroketter jämnt på universalplåten.
0,3-0,7
Fryst potatisrösti
Universalplåt
3
Smart tillagning
Fördela fryst potatisrösti jämnt på universalplåten.
0,4-0,8
Fryst lasagne
Galler
3
Lägg den frysta lasagnen i ugnsformen och ställ den på gallret.
Frysta
minivårrullar
42
0,3-0,7
Universalplåt
Detta läge används för att tina upp frysta produkter, bakverk, frukt, bakelser, grädde och
choklad. Upptiningstiden beror på typ av, storlek på och mängd mat.
Mat
Tillbehör
Nivå
Temp. (°C)
Tid (min.)
Gallerinlägg +
Universalplåt
3
50
-
Gallerinlägg +
Universalplåt
3
50
-
Frukt
Galler, ugnsform
3
30
-
Bakelse, grädde,
choklad
Galler, ugnsform
3
30
-
Frysta produkter
Kycklingnuggets,
korv, potatis
Bakat
Bröd och frallor
Torkning
Detta läge används för att torka frukt, grönsaker och örter. Torkningstiden beror på typ av,
storlek på och mängd mat.
3
Mat
Tillbehör
Nivå
Temp. (°C)
Tid (min.)
Frukt
Galler
3
70-80
300-420
Grönsaker
Galler
3
70-80
200-500
Örter
Galler
3
70-80
60-90
Fördela frysta minivårrullar jämnt på universalplåten.
Svenska
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 42
9/4/2018 12:01:22 PM
Jäsa deg
Långsam tillagning
Detta läge används för att jäsa deg och göra hemgjord yoghurt.
Detta läge använder den låga temperaturen för att få en mör stek. Det passar för att steka
nötkött, fläsk, kalv eller lamm när du vill ha mört kött. Vi rekommenderar att du bryner hela
köttet på hög temperatur på hällen innan du steker det i ugnen.
Mat
Tillbehör
Nivå
Temp. (°C)
Tid (min.)
Galler
2
30-40
30-40
Bröd-/kakdeg
Galler, ugnsform
2
30-40
40-50
Hemgjord yoghurt
Galler, ugnsform
2
40-50
6–7 (timmar)
Pizzadeg
Nivå
Temp. (°C)
Tid (timmar)
Oxstek
Gallerinlägg +
Universalplåt
3
80-100
3-4
Tillagning av pizza
Rostbiff, 5–6 cm
tjock
Gallerinlägg +
Universalplåt
3
70-80
4-5
Det här läget passar för pizza. Tillagningstemperaturen och tiden beror på pizzans storlek och
tjocklek.
Fläskstek
Gallerinlägg +
Universalplåt
3
80-100
4-5
Lammstek
Gallerinlägg +
Universalplåt
3
80-100
3-4
Ankbröst
Gallerinlägg +
Universalplåt
3
70-90
2-3
Tillbehör
Nivå
Temp. (°C)
Tid (min.)
Hembakad pizza
Universalplåt
2
190-210
15-25
Hembakad tunn
pizza
Universalplåt
2
210-230
10-15
Svenska
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 43
Smart tillagning
Tillbehör
Mat
Mat
43
9/4/2018 12:01:22 PM
Smart tillagning
Testrätter
2. Grillning
Enligt standard EN 60350-1
Förvärm den tomma ugnen i 5 minuter med hjälp av den stora grillfunktionen.
1. Bakning
Typ av livsmedel
Rekommendationerna för bakning gäller för en föruppvärmd ugn. Använd inte funktionen
Snabb förvärmning. Sätt in plåtarna med den lutande delen framåt.
Typ av livsmedel
Små mjuka
kakor
Mördegskakor
Smart tillagning
Fettfri
sockerkaka
Äppelpaj
Hamburgare *
(12 st)
Nivå
Galler
5
300
(max.)
1-2
Galler +
universalpanna
(djup) (för att
fånga upp fett)
4
300
(max.)
1:a
15–18
2:a
5–8
Tillbehör
Nivå
Universalplåt
3
165
25-30
3
165
25-30
* Vänd efter 2/3 av tillagningstiden.
Universalplåt +
djup plåt
1+4
155
35-40
3. Stekning
Universalplåt +
djup plåt
1+4
140
30-33
Galler + kakform
med löstagbar botten
2
160
35-40
2
160
35-40
(Mörk beläggning,
ø 26 cm)
Galler + 2 kakformar
med löstagbar botten
Uppvärmningstyp Temp. (°C) Tid (min.)
Varma smörgåsar
på vitt bröd
Tillbehör
Typ av livsmedel
Hel kyckling
Tillbehör
Nivå
Galler +
Universalplåt (för
att fånga upp fett)
3
Uppvärmningstyp Temp. (°C) Tid (min.)
Uppvärmningstyp Temp. (°C) Tid (min.)
205
70-80
1
* Vänd efter 2/3 av tillagningstiden.
1+4
155
45-50
1 placerad
diagonalt
160
70-80
1+3
160
80-90
* (Mörk beläggning,
ø 20 cm)
Universalplåt + galler
+ 2 kakformar med
löstagbar botten
** (Mörk beläggning,
ø 20 cm)
* Två kakor kan läggas på gallret längst bak till vänster och längst fram till höger.
** Två kakor kan läggas i mitten ovanpå varandra.
44
Svenska
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 44
9/4/2018 12:01:23 PM
Samling med ofta använda recept för automatisk tillagning
Potatisgratäng
Ingredienser
800 g potatis, 100 ml mjölk, 100 ml grädde, 50 g vispade ägg,
1 msk salt, peppar, muskot och 150 g riven ost, smör, timjan.
Anvisningar
Skala potatisen och dela dem i 3 mm tjocka skivor. Smörj en
ugnsform med smör (22–24 cm). Fördela skivorna på en ren
handduk och håll dem täckta med en handduk medan du förbereder
resten av ingredienserna.
Blanda resten av ingredienserna förutom riven ost i en stor skål
och blanda väl. Lägg potatisskivorna i något överlappande lager
i formen och häll blandningen över dem. Strö över osten till
gratinering och grädda. Servera med några färska timjansblad
ovanpå.
Lasagne
Ingredienser
2 msk olivolja, 500 g köttfärs, 500 ml tomatsås, 100 ml köttbuljong,
150 g torkade lasagneplattor, 1 lök (hackad), 200 g riven ost, 1 msk
torkad persilja, oregano, basilika
Anvisningar
Förbered tomatsåsen. Värm oljan i en stekpanna och stek sedan
köttfärsen med den hackade löken i ca 10 min tills den är
gyllenbrun. Häll i tomatsåsen och köttbuljongen och lägg i de
torkade örterna. Koka upp och låt sjuda i 30 minuter.
Koka lasagneplattorna enligt anvisningarna på paketet. Varva med
lasagneplattor, köttfärssåsen och osten. Strö sedan den återstående
osten jämnt ovanpå det sista lagret med lasagneplattor och grädda.
Äppelpaj
Ingredienser
Grönsaksgratäng
800 g grönsaker (zucchini, tomat, lök, morot, paprika, förkokt
potatis), 150 ml grädde, 50 g uppvispat helt ägg, 1 msk vardera
av salt, kryddor (peppar, persilja eller rosmarin), 150 g riven ost,
3 msk olivolja, några timjansblad
Anvisningar
Skölj grönsakerna och dela dem i 3–5 mm tjocka skivor. Lägg dem
i lager i en ugnsform (22–24 cm) och häll olja på grönsakerna.
Blanda resten av ingredienserna förutom den rivna osten och häll
den över grönsakerna. Strö över osten till gratinering och grädda.
Strö några färska timjansblad ovanpå.
Fyllning: 750 g fasta hela äpplen, 1 msk citronsaft, 40 g socker,
1
/2 msk kanel, 50 g kärnfria russin, 2 msk brödsmulor
Anvisningar
Sikta mjölet med saltet i en stor skål. Sikta i strösockret och
vaniljsockret. Använd 2 knivar och skär smöret genom mjölet
i små kuber. Tillsätt 3/4 av det uppvispade ägget. Knåda alla
ingredienserna i matberedaren tills en smulig deg formas. Forma
degen till en boll med händerna. Slå in den i plastfilm och kyl den i
ca 30 min.
Smart tillagning
Ingredienser
Pajdeg: 275 g mjöl, 1/2 msk salt, 125 g strösocker, 8 g vaniljsocker,
175 g kallt smör, 1 ägg (uppvispat)
Smörj bakformen av plåt med löstagbar botten (24–26 cm i
diameter) och bröa med mjöl. Kavla ut 3/4 av degen till 5 mm
tjocklek. Klä plåtformen med degen (botten och sidorna).
Skala och kärna ur äpplena. Skär dem i tärningar på cirka
3
/4 x 3/4 cm. Stänk ner äpplena med citronsaft och blanda väl. Skölj
och torka vinbär och russin. Tillsätt socker, kanel, russin och vinbär.
Blanda ordentligt och strö ströbröd på botten av smuldegen. Tryck
till lite.
Rulla ut resten av degen. Skär degen i små strängar och lägg dem i
kors över fyllningen. Pensla pajen jämnt med resten av de vispade
äggen.
Svenska
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 45
45
9/4/2018 12:01:23 PM
Smart tillagning
Quiche lorraine
Ingredienser
Rostbiff
Pajdeg: 200 g vetemjöl, 80 g smör, 1 ägg
Fyllning: 75 g bacontärningar utan fett, 125 ml grädde, 125 g
crème fraiche, 2 vispade ägg, 100 g Schweizisk riven ost, salt och
peppar
Anvisningar
Förbered pajdegen genom att hälla mjöl, smör och ägg i en skål
och blanda till en mjuk massa och sedan låta den stå i kylskåpet i
30 minuter. Rulla ut degen och lägg den i en smord keramikform
för pajer (25 cm i diameter). Nagga botten med en gaffel. Blanda
ägg, grädde, crème fraiche, ost, salt och peppar. Häll det i pajdegen
precis innan gräddning.
Ingredienser
1 kg ryggbiff, 5 g salt, 1 g peppar, 3 g vardera av rosmarin, timjan.
Anvisningar
Krydda nötköttet med salt, peppar och rosmarin och låt stå i kylen i
en timme. Lägg det på gallret. Sätt in i ugnen och tillaga.
Boeuf bourguignon
Ingredienser
1 kg högrev av nötkött (trimmad, skuren i bitar på 5 cm), 100 g
bacon (skuren i strimlor på 1 cm), 1 lök (hackad), 2 vitlöksklyftor
(hackade), 1 selleristjälk (hackad), 200 g tjocka champinjonskivor,
200 ml rödvin, 100 ml köttbuljong, 2 msk vegetabilisk olja, 1 msk
persilja, 1 msk salt och peppar, mjöl för panering
Anvisningar
Krydda köttet med salt och peppar och panera med mjöl.
Stek i olja i medium till hög värme på alla sidorna tills de är
gyllenbruna. Tillsätt vin och buljong och låt koka. Häll upp i en
ugnsform. Tillsätt alla ingredienserna. Rör om och täck med lock.
Smulpaj
Ingredienser
Fyllning: 200 g mjöl, 100 g smör, 100 g socker, 2 g salt, 2 g malen
kanel
Frukt: 600 g blandfrukt
Smart tillagning
Anvisningar
Blanda alla ingredienserna till en smuldeg som sedan läggs ovanpå.
Fördela blandfrukten i en ugnsform och strö smuldegen över den.
Hembakad pizza
Ingredienser
Pizzadeg: 300 g mjöl, 7 g torrjäst, 1 msk olivolja, 200 ml varmt
vatten, 1 msk socker och salt.
Fyllning: 400 g skivade grönsaker (aubergine, zucchini, lök, tomat),
100 g skinka eller bacon (hackad), 100 g riven ost.
Anvisningar
46
blanda mjöl, jäst, olja, salt, socker och varmt vatten i en skål tills
det är en fuktig deg. Knåda i en matberedare eller för hand i
5–10 min. Täck med ett lock och grädda i ugnen i 30 min i 35 °C för
att jäsa den. Baka ut degen på en mjölad yta till en rektangulär deg
och lägg den på en plåt eller pizzaform. Bred tomatpuré på degen
och sedan skinka, svamp, oliver och tomat. Strö osten jämt fördelat
över allt och grädda.
Örtstekta lammkotletter
Ingredienser
1 kg lammkotletter (6 bitar), 4 stora vitlöksklyftor (pressade),
1 msk färsk timjan (krossad), 1 msk färsk rosmarin (krossad),
2 msk salt, 2 msk olivolja.
Anvisningar
Blanda salt, vitlök, kryddor och olja och tillsätt lammbitarna. Vänd
på köttbitarna för att täcka delarna och låt stå i rumstemperatur i
minst 30 min. upp till en timme.
Svenska
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 46
9/4/2018 12:01:23 PM
Revbensspjäll
Krispig fiskfilé, panerad
Ingredienser
2 bitar revbensspjäll, 1 msk svartpepparkorn, 3 lagerblad, 1 lök
(hackad), 3 vitlöksklyftor (hackade), 85 g farinsocker, 3 msk
Worcestershire-sås, 2 msk tomatpuré, 2 msk olivolja
Anvisningar
Gör en grillsås. Värm olja i en såspanna och tillsätt löken. Låt koka
tills det mjuknar och tillsätt resten av ingredienserna. Koka upp,
minska värmen och låt sjuda i 30 minuter tills såsen tjocknar.
Marinera spjällen med grillsåsen i minst 30 min. upp till en timme.
Ingredienser
4 tjocka vita fiskfiléer (torsk, tunga, tilapia), 1/4 kopp mjöl, 1/3 kopp
mjölk, 2 koppar brödsmulor
Anvisningar
Rensa fisken och doppa filéerna i mjölk. Vänd dem i mjölet och
doppa i mjölken. Vänd dem i ströbrödet. Spreja bakplåten med
vegetabilisk olja, lägg fiskfiléerna på plåten och spreja olja på
dem.
Ossobuco
1,5 kg kalvlägg (4 st.), 1/2 kopp hackade morötter, 1/2 kopp hackad
selleri, 1 lök (hackad), 4 vitlöksklyftor (hackade), 1 msk torkad
timjan eller oregano, 3/4 kopp torrt vitt vin, 1 kopp kalvfond,
2 msk tomatpuré, salt och peppar, 3 msk olivolja, 2 msk mjöl, för
panering av gremolata: 2 msk persilja, 1 msk rivet citronskal,
2 vitlöksklyftor (krossade)
Anvisningar
Krydda köttbitarna med salt och peppar. Dra köttbitarna genom
lite mjöl och skaka av överblivet mjöl. Stek dem sedan i en varm
stekpanna med olivolja och låt steka på varje sida tills de är
gyllenbruna (ca 5 minuter på varje sida). Ta dem från stekpannan
och lägg på en tallrik och ställ åt sidan. Häll i den hackade löken,
morötterna och sellerin och stek i pannan samtidigt som du rör
om ordentligt i ca 5 minuter. Tillsätt vitlök och timjan och fortsätt
att steka tills grönsakerna börjar bli gyllenbruna (ca 10 min).
Tillsätt fransyskan i stekpannan och häll över vin och buljong. När
det börjar koka flyttar du det till ugnen och fortsätter att tillaga.
Smart tillagning
Ingredienser
Gör gremolatan genom att blanda alla ingredienserna. Servera
ossobucon med gremolatan ovanpå köttet.
Svenska
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 47
47
9/4/2018 12:01:23 PM
Underhåll
Rengöring
VARNING!
ꞏꞏ Kontrollera att ugnen och tillbehören är svala före rengöring.
ꞏꞏ Använd inte frätande rengöringsmedel, hårda borstar, kökssvampar eller trasor, stålull,
knivar eller andra frätande material.
Ugnens insida
ꞏꞏ Rengör ugnens insida med en trasa och ett milt rengöringsmedel eller varmt tvålvatten.
ꞏꞏ Rengör inte tätningslisterna för hand.
ꞏꞏ För att undvika skada på de emaljerade ugnsytorna ska du endast använda vanliga
ugnsrengöringsmedel.
ꞏꞏ För att avlägsna envis smuts ska du använda ett särskilt ugnsrengöringsmedel.
Lucka
Ta inte bort ugnsluckan om det inte är för rengöring. Om du vill ta bort luckan för rengöring
ska du följa de här instruktionerna.
VARNING!
Ugnsluckan är tung.
1. Öppna luckan och knäpp upp clipsen på de
båda gångjärnen.
Ugnens utsida
Rengör ugnens utsida, till exempel luckan, handtaget och skärmen med en trasa och ett milt
rengöringsmedel eller varmt tvålvatten. Torka med handduk eller hushållspapper.
Fett och smuts kan bli kvar, särskilt runt handtagen på grund av den varma luften från insidan.
Vi rekommenderar att handtaget görs rent efter varje användning.
Tillbehör
2. Stäng igen luckan till ca 70°. Håll luckan på
bida sidorna med båda händerna och lyft och
dra uppåt till gångjärnen lossnar.
3. Gör rent luckan med tvålvatten och en ren
trasa.
Underhåll
Tvätta tillbehören efter varje användning och torka med en kökshandduk. För att avlägsna
envis smuts kan du lägga tillbehöret i varmt tvålvatten i ca 30 minuter innan du tvättar det.
Katalytiska emaljytor (endast på tillämpliga modeller)
De borttagbara delarna är belagda med en mörkgrå katalytisk emalj. De kan vara fulla med
olja och fett från den cirkulerande luften under tillagning med varmluft. Denna smuts bränns
dock bort i ugnstemperaturer på 200 °C eller högre.
4. När du är klar ska du följa steg 1 till 2 ovan i
omvänd ordning för att montera luckan. Se till
att clipsen på båda sidorna sätts tillbaka.
1. Avlägsna alla tillbehör från ugnen.
2. Gör rent ugnens insida.
3. Välj läget Varmluft med högsta temperatur och kör cykeln i en timme.
48
Svenska
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 48
9/4/2018 12:01:23 PM
Glasruta
Beroende på modell har ugnsluckan 3-4 glasrutor som är placerade mot varandra. Ta inte bort
glasrutorna om det inte är för rengöring. Om du vill ta bort glasrutorna för rengöring ska du
följa de här instruktionerna.
02
1. Använd en skruvmejsel för att skruva bort
skruvarna på vänstra och högra sidorna.
01
01 Stödclip 1
02 Stödclip 2
03 Stödclip 3
03
7. När du är klar sätter du i rutorna på följande
sätt:
ꞏꞏ Se bilden och var gångjärnen sitter. Sätt
i ruta 3 under stödclip 1, ruta 2 mellan
stödclip 1 och 2 och ruta 1 i stödclip 3, i
denna ordning. Se till att den tryckta sidan
av rutan är vänd inåt.
VAR FÖRSIKTIG!
För att identifiera rätt sida av arket ska du leta
reda på märket ”PYRO” i hörnet på varje ark.
Korrekt riktning: PYRO-**-**
Fel riktning: **-**-ORYP
2. Koppla bort höljena i pilarnas riktningar.
3. Ta bort den första rutan från luckan.
8. När du har satt i ruta 2 ska du trycka ned
glasclipsen och kontrollera att de håller fast
glasrutan ordentligt.
01
9. Följ steg 1–2 ovan i omvänd ordning för att
montera höljena.
VARNING!
Underhåll
4. Ta bort den andra rutan från luckan i pilens
riktning.
För att förhindra läckage ska du se till att du
sätter i glasrutorna på rätt sätt.
02
Vattensamlare
Vattenuppsamlaren samlar inte bara in överbliven
fukt från tillagningen, utan även matrester. Töm
och rengör vattenuppsamlaren regelbundet.
5. Ta bort den tredje rutan från luckan i pilens
riktning.
03
6. Gör rent glasrutorna med tvålvatten och en ren
trasa.
VARNING!
01
Om du hittar en vattenläcka ska du kontakta oss
genom vårt lokala Samsung-servicecenter.
01 Vattensamlare
Svenska
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 49
49
9/4/2018 12:01:25 PM
Underhåll
Sidoskenor (endast på tillämpliga modeller)
Byte
1. Tryck på den övre raden på vänster sidas skena
och sänk ned den med ca 45°.
Glödlampor
1. Avlägsna glashöljet på baksidan genom att
vrida moturs.
2. Byt ut ugnslampan.
3. Gör rent glashöljet.
4. När du är klar ska du följa steg 1 ovan i
omvänd ordning för att montera glashöljet.
2. Dra och ta bort den nedre delen av den vänstra
sidans skena.
3. Ta bort den högra skenan på samma sätt.
4. Rengör båda skenorna.
5. När du är klar ska du följa steg 1 till 2 ovan i
omvänd ordning för att montera skenorna.
OBS!
Ugnen fungerar utan sidoskenorna och gallren
på plats.
Underhåll
50
VARNING!
ꞏꞏ Innan du byter en glödlampa ska du slå av ugnen och koppla bort strömkabeln.
ꞏꞏ Använd endast 25–40 W / 220–240 V, 300 °C värmetåliga glödlampor. Du kan köpa
godkända glödlampor på ett lokalt Samsung-servicecenter.
ꞏꞏ Använd alltid en torr trasa när du hanterar en hallogenlampa. Detta är för att undvika att
få fingeravtryck eller svett på glödlampan, vilket resulterar i en kortare livscykel.
Svenska
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 50
9/4/2018 12:01:25 PM
Felsökning
Kontrollpunkter
Problem
Om du stöter på ett problem med ugnen ska du först kontrollera tabellen nedan och prova
förslagen i den. Om problemet kvarstår ska du kontakta ett lokalt Samsung-servicecenter.
Problem
Åtgärd
ꞏꞏ Det finns främmande
material mellan knapparna.
ꞏꞏ Pekmodeller: det finns fukt
på utsidan.
ꞏꞏ Låsfunktionen är aktiverad.
ꞏꞏ Ta bort det främmande
materialet och försök igen.
ꞏꞏ Avlägsna fukten och försök
igen.
ꞏꞏ Kontrollera om
låsfunktionen är aktiverad.
Tiden visas inte.
ꞏꞏ Om det inte finns någon
strömförsörjning.
ꞏꞏ Kontrollera om det finns
någon strömförsörjning.
Ugnen fungerar inte.
ꞏꞏ Om det inte finns någon
strömförsörjning.
ꞏꞏ Kontrollera om det finns
någon strömförsörjning.
Ugnen stoppar medan
den används.
ꞏꞏ Om den är bortkopplad från
vägguttaget.
ꞏꞏ Återanslut strömmen.
Strömmen slås av
medan ugnen är på.
ꞏꞏ Om kontinuerlig tillagning
tar lång tid.
ꞏꞏ Om kylfläkten inte fungerar.
ꞏꞏ Om ugnen är installerad
på en plats utan bra
ventilation.
ꞏꞏ Om flera kontakter ansluts i
samma uttag.
ꞏꞏ Efter tillagning under lång
tid måste du låta ugnen
svalna.
ꞏꞏ Lyssna efter ljudet från
kylfläkten.
ꞏꞏ Håll mellanrummen
som anges i produktens
installationsmanual.
ꞏꞏ Använd en enda kontakt.
Det går inte att
trycka in knapparna
ordentligt.
Det finns ingen ström i
ugnen.
ꞏꞏ Om det inte finns någon
strömförsörjning.
ꞏꞏ Kontrollera om det finns
någon strömförsörjning.
Åtgärd
Ugnens exteriör är för
varm när den fungerar.
ꞏꞏ Om ugnen är installerad
på en plats utan bra
ventilation.
ꞏꞏ Håll mellanrummen
som anges i produktens
installationsmanual.
Det går inte att öppna
luckan på rätt sätt.
ꞏꞏ Om det finns matrester
mellan luckan och
produktens insida.
ꞏꞏ Gör rent ugnen ordentligt
och öppna sedan luckan
igen.
Lampan på insidan är
svag eller tänds inte.
ꞏꞏ Om lampan tänds och sedan
slocknar.
ꞏꞏ Om lampan täcks med
främmande material under
tillagning.
ꞏꞏ Lampan slås av automatiskt
efter en viss tid för att
spara energi. Du kan slå på
den igen genom att trycka
på knappen Ugnslampa.
ꞏꞏ Gör rent på ugnens insida
och kontrollera sedan.
Det kommer elektricitet
från maskinen.
ꞏꞏ Om strömförsörjningen inte
är ordentligt jordad.
ꞏꞏ Om du använder en kontakt
utan jord.
ꞏꞏ Kontrollera om
strömförsörjningen är
ordentligt jordad.
Det droppar vatten.
ꞏꞏ Det kan finnas vatten eller
ånga i vissa fall beroende
på typ av mat. Det är inte
ett problem med produkten.
ꞏꞏ Låt ugnen svalna och torka
sedan av den med en torr
kökshandduk.
ꞏꞏ Ljusstyrkan ändras med
effektvariationer.
ꞏꞏ Effektvariationer under
tillagning är inte ett
problem med produkten, så
det finns ingen anledning
att oroa sig.
Det kommer ånga
genom en spricka i
luckan.
Felsökning
Orsak
Orsak
Det finns vatten kvar i
ugnen.
Ljusstyrkan inuti ugnen
varierar.
Svenska
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 51
51
9/4/2018 12:01:26 PM
Felsökning
Problem
Felsökning
Åtgärd
Problem
Ugnen lagar inte maten
på rätt sätt.
ꞏꞏ Om luckan öppnas ofta
under tillagning.
ꞏꞏ Öppna inte luckan ofta
om du inte tillagar mat
som måste vändas. Om du
öppnar luckan ofta kan den
invändiga temperaturen
sjunka och det kan påverka
resultatet.
Jag kan höra
vatten koka under
ångtillagning.
ꞏꞏ Detta är på grund av
att vattnet värms när
ångvärmaren används.
ꞏꞏ Detta är inte ett problem
med produkten, så det finns
ingen anledning att oroa
sig.
Ångtillagningen
fungerar inte.
ꞏꞏ Om det inte finns vatten i
behållaren.
ꞏꞏ Fyll på vatten i behållaren.
Uppsättningen är varm
under pyro-rengöring.
ꞏꞏ Detta är på grund av att
pyro-rengöring använder
höga temperaturer.
ꞏꞏ Detta är inte ett problem
med produkten, så det finns
ingen anledning att oroa
sig.
Det luktar bränt under
pyro-rengöringen.
ꞏꞏ Pyro-rengöring använder
höga temperaturer, så det
kan lukta av matrester som
bränns.
ꞏꞏ Detta är inte ett problem
med produkten, så det finns
ingen anledning att oroa
sig.
Ångrengöring fungerar
inte.
ꞏꞏ Detta är på grund av att
temperaturen är för hög.
ꞏꞏ Låt ugnen svalna och
använd den sedan.
Tillagningen är klar,
men kylfläkten körs
fortfarande.
ꞏꞏ Fläkten körs automatiskt
under en viss tid för att
ventilera ugnen.
ꞏꞏ Detta är inte ett problem
med produkten, så det finns
ingen anledning att oroa
sig.
Ugnen blir inte varm.
ꞏꞏ Om luckan är öppen.
ꞏꞏ Om ugnens kontroller inte
är korrekt inställda.
ꞏꞏ Om en säkring har gått eller
om brytaren har aktiverats.
ꞏꞏ Stäng luckan och starta om.
ꞏꞏ Se kapitlet om ugnens
funktioner och återställ
ugnen.
ꞏꞏ Byt ut säkringarna eller
återställ kretsen. Om detta
inträffar flera gånger ska
en auktoriserad elektriker
tillkallas.
Rök kommer ur ugnen
när den används.
Det luktar bränt eller
av plast när ugnen
används.
52
Orsak
ꞏꞏ Under första användningen.
ꞏꞏ Om det finns mat på
värmesystemen.
ꞏꞏ Om du använder
plastbehållare eller andra
behållare som inte är
värmetåliga.
ꞏꞏ Rök kan komma från
värmesystemet när du
använder ugnen första
gången. Detta är inte ett
problem med produkten
och om du kör ugnen
2–3 gånger bör det sluta
hända.
ꞏꞏ Låt ugnen svalna tillräckligt
och ta bort maten från
värmesystemet.
Orsak
Åtgärd
ꞏꞏ Använd glasbehållare
lämpliga för varma
temperaturer.
Svenska
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 52
9/4/2018 12:01:26 PM
Tekniska specifikationer
Informationskoder
Om ugnen inte fungerar visas eventuellt en informationskod på skärmen. Kontrollera tabellen
nedan och prova med förslagen i den.
Kod
C-d1
Betydelse
Åtgärd
Lucklåset fungerar inte korrekt.
C-22
Sensorfel
C-23
C-F1
C-70
C-72
Inträffar endast under skrivning/
läsning av EEPROM.
Ångrelaterade problem
C-F0
Om det inte finns någon
kommunikation mellan huvud-PCB och
under-PCB.
C-F2
Inträffar när ett
kommunikationsproblem uppstår
mellan Touch IC <-> huvud- eller
under-micom.
Inträffar när en knapp hålls intryckt
under en tidsperiod.
Slå av ugnen och starta den igen. Om
problemet kvarstår ska du slå av all
ström under 30 sekunder eller mer och
sedan ansluta igen.
Om problemet inte åtgärdas ska du
kontakta ett servicecenter.
Utsida
595 x 595 x 570 mm
73 liter
Volym
Netto
46,1 kg
Spänning
230–240 V ~ 50 Hz
Maximalt ansluten strömbelastning
3500-3850 W
Slå av ugnen och starta den igen. Om
problemet kvarstår ska du slå av all
ström under 30 sekunder eller mer och
sedan ansluta igen.
Om problemet inte åtgärdas ska du
kontakta ett servicecenter.
Rengör knapparna och se till att det
inte finns något vatten på/runt dem.
Slå av ugnen och försök igen. Om
problemet kvarstår ska du kontakta ett
lokalt Samsung-servicecenter.
Tekniska specifikationer
Knapproblem
C-d0
Mått (B x H x D)
Vikt
C-20
C-21
SAMSUNG strävar alltid efter att förbättra sina produkter. Både specifikationerna och
bruksanvisningen kan ändras utan föregående meddelande.
Säkerhetsbrytare
S-01
Ugnen har varit i drift vid inställd
temperatur under en längre tid.
ꞏꞏ Under 105 °C – 16 timmar
ꞏꞏ Mellan 105 °C och 240 °C – 8 timmar
ꞏꞏ Från 245 °C till max. – 4 timmar
Det är inte ett systemfel. Slå av ugnen
och ta bort maten. Försök sedan igen
som vanligt.
Svenska
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 53
53
9/4/2018 12:01:26 PM
Bilaga
Anteckningar
Produktdatablad
SAMSUNG
Modellbeskrivning
Energieffektivitetsindex per kavitet (EEI kavitet)
Energieffektivitetsklass per utrymme
SAMSUNG
NV73N9770RM
81,4
A+
Energiförbrukning (elektricitet) krävs för att värma upp en
standardiserad last i en kavitet i en elektriskt uppvärmd ugn
under en cykel i konventionellt läge per kavitet
(elektrisk slutenergi) (EC elkavitet)
0,95 kWh/cykel
Energiförbrukning krävs för att värma upp en standardiserad
last i en kavitet i en elektriskt uppvärmd ugn under en cykel i
varmluftsläge per kavitet (elektrisk slutenergi) (EC elkavitet)
0,70 kWh/cykel
Antal kaviteter
Värmekälla per kavitet (elektricitet eller gas)
Volym per kavitet (V)
1
elektricitet
73 l
Typ av ugn
Inbyggd
Apparatens massa (M)
46,1 kg
Data har fastställts i enlighet med standard EN 60350-1, EN 50564 och Kommissionens
förordningar (EU) Nr 65/2014 och (EU) 66/2014.
Energispartips
Bilaga
ꞏꞏ Vid tillagning ska ugnsluckan vara stängd förutom när något behöver göras med maten.
Öppna inte luckan för ofta under tillagning. På så sätt bibehålls ugnstemperaturen och du
sparar energi.
ꞏꞏ Planera användningen av ugnen för att undvika att stänga av ugnen mellan tillagningen av
två rätter. Då sparar du energi och minskar tiden det tar att värma upp ugnen igen.
ꞏꞏ Om tillagningstiden är längre än 30 minuter kan du stänga av ugnen 5–10 minuter innan
slutet på tillagningstiden för att spara energi.
Den kvarvarande värmen slutför tillagningsprocessen.
ꞏꞏ När så är möjligt ska du tillaga mer än en rätt åt gången.
54
Svenska
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 54
9/4/2018 12:01:26 PM
Anteckningar
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 55
9/4/2018 12:01:26 PM
HAR DU SPØRSMÅL ELLER KOMMENTARER?
LAND
RING
ELLER BESØK OSS ONLINE PÅ
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for KNOX customers] 0800 400848
[Only for Premium HA] 0800-366661
[Only for Dealers] 0810-112233
[Only for E-Store] 0800 100 232
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
DENMARK
707 019 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
06196 77 555 77
www.samsung.com/de/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com/gr/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
NORWAY
21629099
www.samsung.com/no/support
PORTUGAL
808 207 267
www.samsung.com/pt/support
SPAIN
0034902172678
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 786
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
DG68-00613L-00
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 2
9/4/2018 12:01:26 PM
Innebygd ovn
Bruker- og installasjonshåndbok
NV73N9770RM
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 1
9/4/2018 12:01:27 PM
Innhold
Innhold
Bruke denne håndboken
3
Smart matlaging
28
Følgende symboler er brukt i denne brukerhåndboken:
3
Sikkerhetsinstruksjoner
3
Viktige sikkerhetsforholdsregler
Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)
Automatisk energisparingsfunksjon
3
6
6
Manuell matlaging
Programmer for automatisk tilberedning
Spesialfunksjon
Testretter
En samling av vanlige automatisk tilberedte oppskrifter
28
34
42
44
45
Installasjon
6
Vedlikehold
48
Pakkens innhold
Strømtilkobling
Kabinettmontering
6
7
8
Rengjøring
Utskiftning
48
50
Feilsøking
51
Før du begynner
9
Kontrollpunkter
Informasjonskoder
51
53
Tekniske spesifikasjoner
53
Vedlegg
54
Produktdataark
54
Innledende innstillinger
Lukt av ny ovn
Smart sikkerhetsmekanisme
Forsiktig, trygg og stille dørlukking
Tilbehør
Mekanisk lås
Vannskuff
9
10
10
10
11
12
13
Bruk
13
Kontrollpanel
Vanlige innstillinger
Ovnsfunksjon
Spesialfunksjon
Automatisk tilberedning
Kokkens oppskrift
Favoritter
Tidtaker
Rengjøring
Innstillinger
Hjelp
13
14
16
20
21
21
22
23
23
26
27
2
Norsk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 2
9/4/2018 12:01:27 PM
Sikkerhetsinstruksjoner
Vi setter pris på at du har valgt denne innbyggingsovnen fra SAMSUNG.
Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon om sikkerhet samt instruksjoner som
gjør det lettere å bruke og vedlikeholde apparatet.
Du bør ta deg tid til å lese denne brukerveiledningen før du tar stekeovnen i bruk, samt ta
vare på boken for referanseformål.
Denne stekeovnen må installeres av en autorisert elektriker. Montøren er ansvarlig for å koble
apparatet til strømnettet i henhold til relevante sikkerhetsretningslinjer.
Følgende symboler er brukt i denne brukerhåndboken:
ADVARSEL
Faremomenter eller farlige handlinger som kan føre til alvorlige personskader, dødsfall og/
eller skade på eiendom.
FORSIKTIG
Faremomenter eller farlige handlinger som kan føre til personskader og/eller skade på
eiendom.
MERK
Praktiske tips, anbefalinger eller informasjon som hjelper brukere med å betjene produktet.
Viktige sikkerhetsforholdsregler
ADVARSEL
Dette apparatet skal ikke brukes av personer (inkludert barn)
med svekkede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller av
personer som mangler relevant erfaring og kunnskap, med mindre
de er under oppsyn eller får instruksjoner av en person som er
ansvarlig for deres sikkerhet.
Barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
Innretningen for frakobling må være innlemmet i den faste
kablingen i henhold til kablingsregler.
Det må være mulig å koble apparatet fra strømforsyningen
etter installasjonen. Frakoblingen kan oppnås ved å ha støpselet
tilgjengelig eller ved å legge inn en bryter i kablingen i samsvar
med kablingsreglene.
Hvis strømledningen blir skadet, må den byttes ut av produsenten,
produsentens serviceagent eller en annen kvalifisert person for å
unngå farer.
Norsk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 3
3
9/4/2018 12:01:27 PM
Bruke denne håndboken /Sikkerhetsinstruksjoner
Bruke denne håndboken
Sikkerhetsinstruksjoner
Sikkerhetsinstruksjoner
Den angitte festemetoden må ikke være avhengig av bruk
av klebemidler, ettersom dette ikke regnes som en pålitelig
festemetode.
Hvis dette apparatet har rensingsfunksjoner, kan overflatene bli
varmere enn vanlig under selvrensingen, og barn bør holdes unna
mens dette utføres. Rengjøringsfunksjonen avhenger av modellen.
Dette apparatet kan brukes av barn fra åtte år og oppover og av
personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner,
eller som mangler erfaring og kunnskap, såfremt de holdes under
oppsyn eller er blitt instruert i trygg bruk av apparatet og forstår
farene som er involvert. Barn skal ikke leke med apparatet.
Rengjøring og vedlikehold som kan utføres av brukeren, må ikke
utføres av barn uten oppsyn. Hold apparatet og ledningen utenfor
rekkevidden til barn under 8 år.
Bruk bare det steketermometeret som er anbefalt for denne
ovnen. (Kun modeller med steketermometer)
Under bruk blir apparatet varmt. Unngå å berøre
varmeelementene inne i ovnen.
ADVARSEL: Tilgjengelige deler kan bli varme under bruk. Små
barn må holdes unna.
Ikke bruk sterke slipemidler eller metallskrape til å rengjøre
glasset i ovnsdøren. Dette kan føre til at overflaten blir skrapet
opp slik at glasset knuses.
Hvis dette apparatet har funksjon for rengjøring, må store
mengder søl fjernes før rengjøring, og ingen redskaper må
være igjen i ovnen under damprengjøring eller selvrensing.
Rengjøringsfunksjonen avhenger av modellen.
4
Det skal ikke brukes en damprenser.
ADVARSEL: Kontroller at apparatet er slått av før du skifter
lyspæren for å unngå muligheten for elektrisk støt.
For å unngå overoppvarming må apparatet ikke monteres bak en
dekorativ dør.
ADVARSEL: Dette apparatet og deler man kan komme borti, blir
varme under bruk. Unngå å berøre varmeelementene. Barn under
8 år må holdes unna med mindre de er under kontinuerlig oppsyn.
FORSIKTIG: Tilberedningsprosessen må overvåkes. En kort
tilberedningsprosess må overvåkes kontinuerlig.
Døren eller den ytre overflaten kan bli varm når apparatet er i
bruk.
Temperaturen til tilgjengelige overflater kan være høy når
apparatet er i bruk. Overflatene kan bli varme under bruk.
Norsk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 4
9/4/2018 12:01:27 PM
FORSIKTIG
Hvis stekeovnen har blitt skadet under transport, må den ikke kobles til.
Dette apparatet må kobles til strømnettet av en autorisert elektriker.
Hvis det oppstår feil eller skade på apparatet, må det ikke brukes.
Reparasjoner må utføres av en autorisert reparatør. Feilaktig reparasjon kan føre til stor fare
for deg selv og andre. Hvis stekeovnen må repareres, må du kontakte forhandleren eller et
SAMSUNG-servicesenter.
Elektriske ledninger og kabler må ikke berøre stekeovnen.
Stekeovnen må kobles til strømnettet via en godkjent kretsbryter eller sikring. Bruk aldri
grenuttak eller skjøteledninger.
Strømforsyningen til apparatet må slås av ved reparasjon eller rengjøring.
Vær forsiktig når elektriske apparater kobles til kontakter i nærheten av stekeovnen.
Hvis dette apparatet har en dampkokefunksjon, må du ikke bruke denne funksjonen når
vannforsyningspatronen er skadet. (Kun modeller med dampfunksjon)
Hvis patronen har sprekker eller er ødelagt, må du ikke bruke den, og du må kontakte
nærmeste servicesenter. (Kun modeller med dampfunksjon)
Denne stekeovnen er konstruert utelukkende for tilberedning av mat i husholdninger.
Ved bruk blir den innvendige overflaten i stekeovnen varm nok til å kunne forårsake
brannskader. Varmeelementene eller de innvendige overflatene må ikke berøres før de har fått
tid til å kjøle seg ned.
Stekeovnens overflater blir varme når apparatet brukes ved høy temperatur over lengre tid.
Vær forsiktig når du åpner ovnsdøren, ettersom varm luft og damp raskt kan strømme ut av
ovnen.
Ved tilberedning av retter som inneholder alkohol, kan alkoholen fordampe som følge av den
høye temperaturen, og dampen kan antennes hvis den kommer i kontakt med en varm del av
stekeovnen.
Sikkerhetsinstruksjoner
Sett inn risten på riktig sted med
de utstående delene (stoppere på
begge sider) ut mot forsiden slik
at risten støtter hvilestillingen for
store belastninger.
Av hensyn til din egen sikkerhet må du unngå bruk av spyleslanger med høyt trykk eller
dampstrålespylere.
Barn må holdes på sikker avstand mens stekeovnen er i bruk.
Frossen mat, for eksempel pizzaer, må tilberedes på den store risten. Hvis stekeplaten brukes,
kan de store variasjonene i temperaturen føre til at den endrer form.
Ikke hell vann på bunnen av ovnen når den er varm. Dette kan forårsake skade på den
emaljerte overflaten.
Ovnsdøren må være lukket under tilberedning.
Bunnen i stekeovnen må ikke dekkes med aluminiumsfolie, og stekeplater eller -former må
ikke settes på bunnen. Aluminiumsfolie blokkerer varmen, slik at det kan oppstå skade på de
emaljerte overflatene i tillegg til dårlige tilberedningsresultater.
Fruktjuice lager potensielt permanente flekker på de emaljerte overflatene i stekeovnen.
Bruk langpannen ved steking av kaker med mye fuktighet.
Bakevarer må ikke plasseres på ovnsdøren når den er åpen.
Hold barn borte fra døren når du åpner eller lukker den, da de kan skumpe borti døren eller
sette fast fingrene i døren.
Ikke tråkk på, len deg mot, sitt på eller plasser tunge gjenstander på døren.
Ikke åpne døren med unødvendig mye kraft.
ADVARSEL: Ikke koble apparatet fra strømnettet selv etter at tilberedningsprosessen er ferdig.
ADVARSEL: Ikke la døren være åpen mens ovnen er i bruk.
Brennbare materialer må aldri oppbevares i stekeovnen.
Norsk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 5
5
9/4/2018 12:01:27 PM
Sikkerhetsinstruksjoner
Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og
elektronisk utstyr)
(Gjelder i land med avfallssortering)
Sikkerhetsinstruksjoner / Installasjon
Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller
dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret
(for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen
med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre
potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert
avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre
typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig
gjenbruk av materielle ressurser.
Installasjon
ADVARSEL
Denne ovnen skal bare installeres av en kvalifisert tekniker. Installatøren er ansvarlig for å
koble ovnen til strømnettet samt for å følge sikkerhetsforskrifter som gjelder i ditt område.
Pakkens innhold
Kontroller at alle delene og alt tilbehøret følger med i produktpakken. Hvis du har et
problem med ovnen eller tilbehøret, bør du kontakte et lokalt kundesenter for Samsung eller
forhandleren du kjøpte ovnen av.
Et overblikk over ovnen
Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet
av, eller lokale myndigheter for detaljer om hvor og hvordan disse
artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.
01
Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene
i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal
ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.
02
Ønsker du informasjon om Samsungs miljøengasjement og produktspesifikke lovpålagte
forpliktelser, f.eks. REACH, kan du gå til: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
03
04
Automatisk energisparingsfunksjon
ꞏꞏ Hvis apparatet er i bruk og brukeren ikke betjener det, vil det etter en viss tidsperiode
stanse operasjonen og gå inn i ventemodus.
ꞏꞏ Lys: Under tilberedningsprosessen kan du slå av ovnslampen ved å trykke på
knappen for ovnslyset. For å spare strøm slås ovnslyset av noen minutter etter at
tilberedningsprogrammet har startet.
01 Kontrollpanel
02 Dørhåndtak
03 Vannskuff
04 Dør
6
Norsk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 6
9/4/2018 12:01:28 PM
Tilbehør
Strømtilkobling
Ovnen leveres med forskjellige typer tilbehør som hjelper deg til å tilberede ulike typer mat.
L
Rist
Ristinnsats *
Stekeplate *
01
N
02 03
02 BLÅ eller HVIT
03 GUL og GRØNN
Universalplate *
Ekstra dyp plate *
Stekespiddinnsats *
Stekespiddinnsats med
kebabspidd *
Teleskopskinne *
Steketermometer *
Merkestrøm (A)
Minste tverrsnittsflate
10 < A ≤ 16
1,5 mm2
16 < A ≤ 25
2,5 mm2
Installasjon
01 BRUN ELLER SVART
Koble ovnen til et strømuttak.
Hvis spenningsbegrensningene gjør at et
strømuttak av støpseltypen ikke kan brukes, må
du bruke en skillebryter med flere poler (med
minst 3 mm innbyrdes avstand) for å overholde
sikkerhetsforskriftene. Bruk en strømledning som
er lang nok og som støtter spesifikasjonen H05
RR-F eller H05 VV-F, min. 1,5~2,5 mm².
Sjekk effektspesifikasjonene på etiketten som er
festet på ovnen.
Bruk en skrutrekker til å åpne bakdekselet på
ovnen, og ta ut skruene på støpselklemmen.
Koble deretter strømledningene til de relevante
koblingspolene.
( )-terminalen er beregnet på jording. Koble først
til de gule og grønne ledningene (jord). Disse må
være lengre enn de andre ledningene. Hvis du
bruker en kontakt av støpseltypen, må støpselet
være tilgjengelig også etter at ovnen er installert.
Samsung kan ikke holdes ansvarlig for ulykker
som skyldes manglende eller feilaktig jording.
MERK
Tilbehør som er merket med en stjerne (*) følger ikke med til alle ovnsmodeller.
ADVARSEL
Du må ikke tråkke på eller vri ledningene når ovnen installeres, og du må holde dem borte
fra ovnsdeler som produserer varme.
Norsk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 7
7
9/4/2018 12:01:29 PM
Installasjon
Kabinettmontering
Hvis du skal installere ovnen i et innebygd kabinett, må plastoverflatene og klebedelene til
kabinettet være varmebestandige i henhold til EN 60335. Samsung kan ikke holdes ansvarlig
for møblement som skades av varme fra ovnen.
Innebygd kabinett (mm)
A
B
C
Ovnen må ventileres på ordentlig måte. Det må være en åpning på ca. 50 mm mellom nedre
hylle og støtteveggen for ventilasjonsformål. Hvis ovnen installeres under en kokeplate, må du
følge installasjonsanvisningene for kokeplaten.
D
Påkrevde installasjonsdimensjoner
A
Min. 550
B
Min. 560
C
Min. 50
D
Min. 590 - Maks. 600
E
Min. 460 x Min. 50
MERK
Ovn (mm)
Installasjon
B
C
A
D
E
L
K
G
F
J
H
I
E
Det innebygde kabinettet må ha ventiler (E) for
å ventilere varme og sirkulere luften.
A
560
G
Maks. 506
B
175
H
Maks. 494
C
370
I
21
D
Maks. 50
J
549
E
595
K
572
A
Min. 550
F
595
L
550
B
Min. 560
C
Min. 600
D
Min. 460 x Min. 50
A
Nedsenket kabinett (mm)
B
D
C
MERK
Det innebygde kabinettet må ha ventiler (D) for
å ventilere varme og sirkulere luften.
8
Norsk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 8
9/4/2018 12:01:29 PM
Før du begynner
Montere ovnen
Innledende innstillinger
Pass på at du lar det være en åpning (A) på minst
5 mm mellom ovnen og hver side av kabinettet.
TRINN 1. Språk
A
B
Velkomstskjermbildet vises med Samsung-logoen første gang du slår på ovnen. Følg
instruksjonene på skjermen for å konfigurere de innledende innstillingene. Du kan senere
endre de innledende innstillingene ved å gå til Innstillinger-skjermbildet.
Pass på at du har minst 3 mm avstand (B) slik at
døren kan åpnes og lukkes uten problemer.
English (UK)
Velg et språk for menyen.
Français
1. Velg et språk.
Nederlands
2. Trykk på OK.
OK
Før du begynner
TRINN 2. Klokkeslett
12:00AM
Angi klokkeslett
12 : 00
Plasser ovnen i kabinettet, og fest den godt på
begge sider ved hjelp av to skruer.
AM
OK
Angi gjeldende klokkeslett.
1. Trykk på et av tidselementene for å vise
talltastaturet på skjermen.
2. Bruk talltastaturet til å velge tidselementene
(timer og minutter).
3. Trykk på OK.
Trykk på ( ) for å gå tilbake til forrige
skjermbilde.
Når ovnen er ferdig installert, må du fjerne beskyttelsesfilmen, tape og annet
forpakningsmateriale. Ta også ut tilbehøret som følger med, fra ovnen. Hvis du ønsker å ta
ovnen ut av kabinettet, må du først koble den fra strømnettet og skru ut de to skruene på
begge sider av ovnen.
ADVARSEL
Ovnen må være ventilert for normal bruk. Ventilene må aldri dekkes til.
MERK
Det faktiske utseendet til ovnen avhenger av modellen.
Norsk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 9
9
9/4/2018 12:01:30 PM
Før du begynner
TRINN 3. Automatisk oppdatering
Automatisk oppdatering
Autooppdateringsfunksjonen oppdaterer automatisk programvaren for ytelsesforbedringshensikter eller for å fikse feil gjennom kommunikajon med oppdateringsserveren.
Hvis du godtar denne innstillingen, anses dette å være et samtykke i kjøringen av
den automatiske oppdateringsprosessen. Det kan hende at enkelte programvarefunksjoner
vil bli utilgjengelige etter at programvaren er oppdatert. Dette avhenger av oppdateringen.
OK
ON
Smart sikkerhetsmekanisme
Aktiver funksjonen for automatisk oppdatering for
å holde programvaren oppdatert.
1. Trykk på ON for å aktivere eller OFF for å
deaktivere automatisk oppdatering.
2. Trykk på OK. Trykk på (
forrige skjermbilde.
) for å gå tilbake til
MERK
Når du er ferdig, vises menyskjermbildet.
Før du begynner
MERK
AUTO
Ovnsfunksjon
Spesialfunksjoner
Automatisk
tilberedning
Kokkens
oppskrift
Hvis menyskjermen vises ved førstegangs
bruk, kan du gjøre de innledende innstillingene
(Språk/Klokkeslett/Automatisk oppdatering) ved
å se Innstillinger-delen.
Hvis du åpner døren mens ovnen er i bruk, tennes ovnslyset, og både viften og
varmeelementene slås av. Dette er for å hindre fysiske skader som brannsår, samt for å hindre
unødvendig energitap. Når dette skjer, kan du bare lukke døren, så fortsetter ovnen som før.
Dette er altså ikke en systemfeil.
Forsiktig, trygg og stille dørlukking
Samsung innebyggingsovn har en dør som lukkes forsiktig, trygt og stille. Når du lukker døren,
fanger de spesialdesignede hengslene opp døren noen få centimeter før den lukkes helt. Det
bidrar til ekstra komfort ved at du kan la døren lukkes stille og forsiktig.
(Tilgjengeligheten til denne funksjonen avhenger av ovnsmodellen.)
Lukkingen av døren starter forsiktig ved omtrent
15 grader, og den lukkes helt i løpet av ca.
5 sekunder.
Lukt av ny ovn
Før du bruker ovnen for første gang, må du vaske den innvendig for å fjerne lukten av ny ovn.
1. Ta ut alt tilbehør i ovnen.
2. Kjør ovnen med programmene Konveksjon eller Konvensjonell på 200 °C i en time. Dette
brenner bort eventuelle gjenværende produksjonsstoffer i ovnen.
3. Slå av ovnen når prosessen er ferdig.
10
Norsk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 10
9/4/2018 12:01:31 PM
Tilbehør
Grunnleggende bruk
Før du bruker tilbehøret for første gang, må du vaske det grundig med varmt vann,
vaskemiddel og en myk rengjøringsklut.
Du bør gjøre deg kjent med hvordan du kan bruke det ulike tilbehøret for å få en bedre
tilberedningsopplevelse.
Risten er beregnet på grilling og steking. Sett inn risten på riktig
sted med de utstående delene (stoppere på begge sider) ut mot
forsiden
Ristinnsats *
Ristinnsatsen kan brukes sammen med platen for å forhindre at
væske drypper ned i bunnen av ovnen.
Stekeplate *
Stekeplaten (dybde: 20 mm) brukes til å bake kaker, kjeks og
annet bakverk. Plasser den skrå siden foran.
Universalplate *
Universalplaten (dybde: 30 mm) brukes til tilberedning og steking.
Bruk ristinnsatsen for å forhindre at væske drypper ned i bunnen
av ovnen. Plasser den skrå siden foran.
Ekstra dyp plate *
Den ekstra dype platen (dybde: 50 mm) brukes til steking og kan
brukes med eller uten ristinnsatsen. Plasser den skrå siden foran.
Stekespiddinnsats *
Stekespiddinnsastsen kan brukes til grilling av for eksempel
kylling. Bruk stekespiddinnsatsen i enkeltmodus på fjerde rille,
der spiddadapteren kan plasseres. Skru av håndtaket på spiddet,
og ta det av ved grilling.
05
04
03
02
Før du begynner
Rist
01
01 Nivå 1
02 Nivå 2
04 Nivå 4
05 Nivå 5
03 Nivå 3
ꞏꞏ Sett inn tilbehøret på riktig sted i ovnen.
ꞏꞏ La det være en avstand på minst 1 cm mellom tilbehøret og bunnen i ovnen samt mellom
tilbehøret og annet tilbehør.
ꞏꞏ Vær forsiktig når du tar ut kokekar og/eller tilbehør fra ovnen. Varm mat eller varmt
tilbehør kan føre til brannskader.
ꞏꞏ Tilbehøret kan endre form etter hvert som det tiltar seg varme. Når det har kjølt seg ned,
får det den vanlige formen og de vanlige egenskapene igjen.
Norsk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 11
11
9/4/2018 12:01:31 PM
Før du begynner
Stekespiddinnsats
med kebabspidd *
Plasser platen på første rille, slik at den samler opp væske.
Eventuelt kan den plasseres på bunnen av ovnen hvis du skal
tilberede store mengder kjøtt. Du bør bruke spiddtilbehøret for
kjøtt som veier under 1,5 kg.
Mekanisk lås
Installasjon
1. Sett inn den tynne delen (A) av den mekaniske
låsen i det tilsvarende sporet på låshåndtaket
som vist.
1. Sett spiddet inn i kjøttet. Det blir lettere å sette inn spiddet
hvis du skrur håndtaket mot den butte enden.
2. Legg lett kokte poteter og grønnsaker rundt kjøttet.
Før du begynner
3. Sett holderen på den midtre rillen med “V”-formen vendt
mot døren. Legg spiddet på holderen med den spisse enden
vendt bakover, og skyv det forsiktig inntil tuppen av spiddet
kommer inn i roteringsmekanismen bak i ovnen. Den butte
enden på spiddet må ligge i “V”-formen. (Spiddet har to tapper
som skal være nærmest ovnsdøren for å hindre at spiddet glir
fremover. Tappene fungerer også som et feste for håndtaket.)
A
2. Stram til skruen på låshåndtaket.
Demontering
Løsne og ta ut skruen fra låshåndtaket.
4. Skru av håndtaket før bruk.
5. Når stekingen er ferdig, skrur du på håndtaket igjen for å
gjøre det lettere å ta ut spiddet fra holderen.
Teleskopskinner *
Bruk teleskopskinneplaten til å sette inn stekeplaten ved å gjøre
som følger:
1. Trekk skinneplaten ut fra ovnen.
2. Sett stekeplaten på skinneplaten, og skyv skinneplaten inn i
ovnen.
3. Lukk ovnsdøren.
Steketermometer *
Steketermomenteret måler den indre temperaturen i kjøttet som
tilberedes. Du må bare bruke det steketermometeret som fulgte
med ovnen.
Låse/låse opp
ꞏꞏ Løft låshåndtaket litt opp for å låse opp døren.
Deretter kan du åpne døren.
ꞏꞏ Døren låses automatisk når du lukker den. Den
mekaniske låsen låser døren automatisk.
MERK
Tilbehør som er merket med en stjerne (*) følger ikke med til alle ovnsmodeller.
12
Norsk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 12
9/4/2018 12:01:31 PM
Bruk
Vannskuff
Vannskuffen brukes for dampfunksjoner. Fyll den med vann før du bruker funksjonene for
damptilberedning.
1. Finn frem til vannskuffen i øvre, høyre
hjørne. Trykk skuffen inn for å åpne den, og
ta den ut.
Ovnen har menyer på øverste nivå. Disse menyene dekker alle aspektene av bruk og
vedlikehold av ovnen, og du har herfra tilgang til alle ovnens tilberedningsmoduser,
alternativer og avanserte funksjoner eller innstillinger.
Kontrollpanel
Frontpanelet kan leveres i en rekke forskjellige materialer og farger. For å bedre kvaliteten kan
det faktiske utseendet til ovnen endres uten forvarsel.
2. Åpne lokket på skuffen, og fyll den med
500 ml drikkevann.
01
02
03
04
05
3. Lukk lokket, og sett inn skuffen igjen.
02 Meny
MERK
Du må ikke fylle vann over maksimumslinjen.
03 Berøringsaktivert
skjerm
04 Ovnslys
MERK
A
Sørg for at den øvre beholderen (A) av
vannskuffen er stengt før du bruker ovnen.
05 Barnesikring
Trykk her for å slå på ovnen. Hold fingeren din her i ett sekund for
å slå av ovnen. Hvis ovnen har vanskeligheter med å registrere
berøringer, eller hvis skjermen er tom (systemet er slått av), kan du
holde en finger her i sju sekunder for å starte ovnen på nytt.
Trykk for å vise 10 toppmenyer:
Ovnsfunksjon, Spesialfunksjoner, Kokkens oppskrift, Automatisk
tilberedning, Favoritter, Rengjøring, Tidtaker, Smartkontroll,
Innstillinger og Hjelp.
Du kan sveipe en finger over skjermen for å bla gjennom menyene
og trykke for å velge elementer.
Trykk her for å slå lyset i ovnen på eller av. Ovnslyset slås på
automatisk når døren åpnes eller når ovnen aktiveres. Det slår seg
automatisk av etter en gitt tidsperiode uten aktivitet for å spare
strøm.
Barnesikringen deaktiverer alle kontrollene bortsett fra Av/påknappen, for å forhindre ulykker.
Du kan aktivere barnesikringen ved å trykke og holde her i tre
sekunder. Trykk og hold i tre nye sekunder for å deaktivere låsen
på kontrollpanelet.
Norsk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 13
Bruk
01 Av/på
13
9/4/2018 12:01:32 PM
Bruk
Vanlige innstillinger
MERK
Hvis du bruker plasthansker eller grytekluter mens du trykker på skjermen, fungerer det
kanskje ikke som det skal.
Det er vanlig å endre standardtemperaturen og/eller tilberedningstiden på tvers av
alle tilberedningsmodusene. Følg trinnene nedenfor for å justere temperaturen og/eller
tilberedningstiden for den valgte tilberedningsmodusen.
Skjerm
12:00AM
02
01
03
0:05 12:00AM
Varmluft
Til baking på én eller flere riller samtidig
Start
04
05
06
08
09
02 En kort beskrivelse av den gjeldende eller
valgte menyen.
Bruk
Varmluftsdamp
Til baking på én eller flere riller samtidig
Start
Start
07
175
150
Mest brukt
Til baking på én eller flere riller samtidig
Start
14
Den tilberedningsmodusen som er mest brukt
blant de siste 20 valgene, blir angitt som
oftest brukt. Neste gang du slår på ovnen,
vises den angitte tilberedningsmodusen på
hovedskjermbildet sammen med symbolet
over
modusikonet. Vær oppmerksom på at hvis to eller
flere tilberedningsmoduser er brukt like mange
ganger, blir den av dem som er brukt sist, angitt
som oftest brukt.
12:00AM
175
150
°C
Alternativt kan du trykke på temperaturelementet
for å vise talltastaturet på skjermen.
200
Start
12:00AM
Juster temperatur 30 °C - 275 °C
175
150
Varmluft
200
Juster temperatur 30 °C - 275 °C
06 Trykk for å endre tilberedningstid.
08 Hvilke alternativer som er tilgjengelige,
avhenger av modusen. Trykk for å slå
alternativene av eller på.
2. Sveip en finger mot høyre eller venstre for å
endre temperaturen med 5 °C.
Start
09 Trykk for å starte operasjonen.
0:05 12:00AM
°C
04 Trykk for å åpne skjermbildet Ovnsfunksjon.
07 Trykk for å endre dampnivå.
Til baking eller steking ved bruk av damp
12:00AM
Juster temperatur 30 °C - 275 °C
03 Indikasjonsfelt: fra venstre vises Wi-Fitilkobling, Barnesikring, Tidtaker og gjeldende
klokkeslett.
05 Trykk for å endre temperaturen.
0:05 12:00AM
Varmluft
01 Den gjeldende eller valgte menyen vises med
et spesifikt symbol.
1. Trykk på ( ) for å vise
termometerskjermbildet.
°C
200
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
OK
12:00AM
Juster temperatur 30 °C - 275 °C
150
175
Bruk talltastaturet til å legge inn temperaturen
manuelt.
°C
3. Trykk på Start for å starte tilberedningen, eller
på ( ) for å gå tilbake til hovedskjermen.
200
Start
MERK
Den nøyaktige temperaturen inne i ovnen kan måles med et autorisert termometer og
metode i samsvar med definisjonene fra en autorisert institusjon. Hvis det brukes andre
termometre, kan det oppstå målingsfeil.
Norsk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 14
9/4/2018 12:01:34 PM
Tilberedningstid
Utsatt slutt
12:00AM
Varmluft
1. Trykk på ( ) for å vise skjermbildet med den
digitale klokken.
Til baking på én eller flere riller samtidig
Start
12:00AM
Angi tilberedningstid
0 :00 h
Start ved
12:00 AM
Start
12:00AM
Angi avstengningstid
Tilberedningstid
1 :00 h
13:00 AM
12:00AM
Angi tilberedningstid
1 :00 h
Ferdig
13:00 AM
Start
3. Alternativt kan du utsette sluttiden for
tilberedningen til et ønsket tidspunkt. Dette
kan du gjøre ved å trykke på et hvilket som
helst av tidselementene i ruten øverst til høyre
(Ferdig). Følg trinn 2 over for å endre sluttiden.
Du finner mer informasjon under Utsatt slutt.
4. Når du er ferdig, trykker du på (
bekrefte endringene.
) OK for å
Eksempel 1
La oss anta at du kl. 14.00 velger en oppskrift det tar én time å tilberede, og som du ønsker at
ovnen skal ha ferdig kl. 18.00. Du kan angi sluttiden ved å endre Ferdig-tidspunktet til 18.00.
Ovnen begynner tilberedningen kl. 17.00 og avslutter kl. 18.00, i henhold til det du har angitt.
Gjeldende klokkeslett: 14.00
Angi tilberedningstid: 1 time
Angi avstengningstid: 18.00
Ovnen begynner automatisk tilberedningen kl. 17.00 og avslutter kl. 18.00.
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
Eksempel 2
Gjeldende klokkeslett: 14.00
Angi tilberedningstid: 2 time
Angi avstengningstid: 17.00
Ovnen begynner automatisk tilberedningen kl. 15.00 og avslutter kl. 17.00.
5. Trykk på Start for å starte tilberedningen, eller
på ( ) for å gå tilbake til hovedskjermen.
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
FORSIKTIG
Du må ikke oppbevare mat som er tilberedt, for lenge i ovnen. Dette vil kunne føre til at
maten blir ødelagt.
Norsk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 15
15
9/4/2018 12:01:36 PM
Bruk
Start
2. Trykk på et av tidselementene for å vise
talltastaturet på skjermen. Bruk talltastaturet til
å stille inn hvert av tidselementene (timer og
minutter) etter ønske.
En utsatt slutt kan angis for å gjøre tilberedningen mer praktisk.
Bruk
Dampnivå (bare for dampmoduser)
Ovnsfunksjon
Du kan stille inn dampnivået i modusene Varmluftsdamp, Damp overvarme + Varmluft og
Damp bunnvarme + Varmluft.
12:00AM
Varmluftsdamp
1. Velg en modus for tilberedning med damp.
12:00AM
Varmluft
Til baking på én eller flere riller samtidig
2. Trykk på ( ) for å vise skjermbildet for
dampnivå.
Til baking eller steking ved bruk av damp
Start
Start
12:00AM
Juster dampnivå
Lav
Middels
12:00AM
3. Trykk på ønsket dampeffekt.
12:00AM
4. Trykk på Start for å starte tilberedningen, eller
på (
Bruk
Middels
Alternativt kan du trykke på listeikonet nederst til
venstre og velge en tilberedningsmodus fra listen
som vises.
Start
Start
Lav
Varmluft
Til baking på én eller flere riller samtidig
Høy
Juster dampnivå
1. Sveip en finger mot høyre eller venstre
på hovedskjermbildet for å velge en
tilberedningsmodus.
) for å gå tilbake til hovedskjermen.
Varmluft
Standard
Varmluftsdamp
Damp
overvarme +
Varmluft
Høy
Start
MERK
ꞏꞏ Påse at gjenværende vann dreneres bort
etter damptilberedning. Når ovnen begynner
å drenere, venter du til dreneringen er
fullført.
ꞏꞏ Når en dampfunksjon er fullført, må du
tømme vannskuffen, fordi det gjenværende
vannet kan påvirke tilberedningen i andre
moduser.
12:00AM
Varmluft
Til baking på én eller flere riller samtidig
Start
12:00AM
2. Endre standardinnstillingen for temperatur
og/eller tilberedningsbehov og dampnivå
(ved behov), eller velg alternativer selv du
foretrekker dette.
3. Trykk på Start.
Varmluft
Til baking på én eller flere riller samtidig
Start
MERK
ꞏꞏ Hvilke innstillinger og alternativer som er tilgjengelige, avhenger av tilberedningsmodusen.
ꞏꞏ Du kan når som helst endre tilberedningstiden mens tilberedningen er i gang.
ꞏꞏ Når tilberedningen er ferdig, vises meldingen "Din kulinariske opplevelse er klar" og du
hører en liten melodi. Hvis du vil forlenge steketiden, trykker du på +5min for å forlenge
steketiden med 5 minutter.
ꞏꞏ Du kan lagre gjeldende oppskrift ved å trykke på ( ) for å legge den til i favorittlisten.
16
Norsk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 16
9/4/2018 12:01:38 PM
Tilberedning med steketermometer
Steketermometeret måler den indre temperaturen i kjøttet mens det tilberedes. Når
temperaturen når måltemperaturen, stopper ovnen og fullfører tilberedningen.
ꞏꞏ Du må bare bruke det steketermometeret som fulgte med ovnen.
ꞏꞏ Du kan ikke stille inn tilberedningstiden hvis steketermometeret er koblet til.
1. Sett inn spissen på steketermometeret i midten
av kjøttet som skal tilberedes. Pass på at du
ikke setter inn gummihåndtaket i ovnen.
ADVARSEL
ꞏꞏ For å unngå skade må du ikke bruke steketermometeret sammen med spiddet.
ꞏꞏ Steketermometeret er svært varmt når tilberedningen er ferdig. For å forhindre
brannskader bør du bruke grytekluter når du tar ut mat fra ovnen.
MERK
Steketermometeret støttes ikke i alle moduser. Hvis du bruker steketermometeret med
moduser der det ikke kan brukes, vises meldingen "Fjern steketermometer". Hvis dette skjer,
må du umiddelbart ta ut steketermometeret.
2. Sett termometerpluggen inn i kontakten på
venstre vegg. Hvis steketermometeret er riktig
koblet til, vises meldingen "Steketermometer
satt inn", og klokkeikonet blir et dedikert ikon
( ).
Bruk
12:00AM
3. Angi tilberedningstemperaturen, eller velg
alternativer hvis du foretrekker dette.
4. Trykk på ( ) og angi deretter ønsket indre
temperatur i kjøttet.
Varmluft
Til baking på én eller flere riller samtidig
Start
12:00AM
Varmluft
Til baking på én eller flere riller samtidig
5. Trykk på Start.
Ovnen avslutter tilberedningen og spiller av en
melodi når den indre temperaturen i kjøttet når
den angitte temperaturen.
Start
Norsk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 17
17
9/4/2018 12:01:39 PM
Bruk
Tilberedningsmoduser
Modus
Temperaturområde
(°C)
120–275
Varmluftsdamp
Alternativer
Anbefalt
temperatur
Rask
Sprø
(°C)
forvarming
170
O
-
Modus
Steketermometer
Konvensjonell
O
Varmen som genereres av konveksjonselementet og -viftene,
understøttes kontinuerlig av varm damp. Intensiteten til dampen
kan justeres til lav, middels eller høy. Denne modusen passer til å
bake butterdeig, gjærdeig, brød og pizza, samt til å steke kjøtt og
fisk.
Damp
overvarme
+ varmluft
Bruk
Damp
bunnvarme +
varmluft
120–275
170
O
-
120–275
170
O
-
O
Varmen som genereres av det nedre varmeelementet og
konveksjonselementet fordeles jevnt i ovnen ved hjelp av viften,
og den varme dampen støtter oppunder varmeelementene. Denne
modusen er egnet til steking av sprø bakevarer, for eksempel
pizzaer eller paier.
30–275
Konveksjon
170
O
O
O
30–275
Alternativer
Anbefalt
temperatur
Rask
Sprø
(°C)
forvarming
200
O
-
Steketermometer
O
Varmen genereres av de øvre og nedre varmeelementene. Denne
funksjonen bør brukes til generell baking og steking av de fleste
typer retter.
Overvarme +
konveksjon
O
Varmen som genereres av det øvre varmeelementet og
konveksjonselementet fordeles jevnt i ovnen ved hjelp av viften,
og den varme dampen støtter oppunder varmeelementene. Denne
modusen er egnet til steking av retter med skorpe, for eksempel
kjøtt, fjærkre eller fisk.
Temperaturområde
(°C)
Undervarme +
konveksjon
Stor grill
40–275
190
O
O
O
Det øvre varmeelementet genererer varme, og konveksjonsviften
fordeler varmen jevnt i ovnen. Bruk denne modusen til steking av
mat som bør ha en sprø topp (for eksempel kjøtt eller lasagne).
40–275
190
O
O
O
Det nedre varmeelementet genererer varme, og konveksjonsviften
fordeler varmen jevnt i ovnen. Bruk denne modusen til pizza, brød
eller kaker.
100-300
240
-
-
X
Den store grillen genererer varme. Bruk denne modusen til å brune
toppen av matretter (for eksempel kjøtt, lasagne eller gratenger).
Økogrill
100-300
240
-
-
X
Den lille grillen genererer varme. Bruk denne modusen til matvarer
som krever mindre varme, for eksempel fisk og fylte baguetter.
Det bakre varmeelementet genererer varme, og konveksjonsviften
fordeler varmen jevnt i ovnen. Bruk denne modusen til baking og
steking på flere riller samtidig.
18
Norsk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 18
9/4/2018 12:01:40 PM
Modus
Temperaturområde
(°C)
100–275
Viftegrill
Alternativer
Anbefalt
temperatur
Rask
Sprø
(°C)
forvarming
240
-
-
Steketermometer
Modus
X
Økokonveksjon
De to øvre varmeelementene produserer varme, og viften fordeler
varmen i ovnen. Bruk denne modusen til grilling av kjøtt eller fisk.
100-230
Undervarme
190
-
-
80-200
160
-
-
X
40–275
170
-
O
O
Intensiv tilberedning aktiverer vekselsvis alle varmeelementene for
å distribuere varmen jevnt i ovnen. Bruk denne modusen til større
oppskrifter, for eksempel store gratenger eller paier.
-
O
O
Oppvarmingsmodusen Økokonveksjon brukes til å fastslå
energieffektivitetsklassen i henhold til EN60350-1.
Alternativer
Rask forvarming
Aktiver dette alternativet for raskt å forvarme ovnen til en gitt
temperatur.
Sprø
Aktiver dette alternativet hvis du vil at maten skal ha en sprø
skorpe på toppen. Dette gjøres egentlig ved å redusere fukten
fra inni maten, og gir dermed best resultater for frosne pommes
frites og dype kaker fylt med frisk frukt.
Norsk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 19
Bruk
Intensiv
tilberedning
170
Steketermometer
MERK
O
Proffsteking kjører en automatisk forvarmingssyklus inntil
ovnstemperaturen når 220 °C. Når dette skjer, aktiveres det øvre
varmeelementet og konveksjonsviften for å brune matvarer som
for eksempel kjøtt. Etter bruningen stekes kjøttet med en lav
temperatur. Bruk denne modusen til storfe, fjærkre eller fisk.
30–275
Alternativer
Anbefalt
temperatur
Rask
Sprø
(°C)
forvarming
Økokonveksjon bruker det optimaliserte varmesystemet til å
spare strøm ved tilberedning. Tilberedningstiden øker noe, men
resultatene blir de samme. Vær oppmerksom på at denne modusen
ikke krever forvarming.
Det nedre varmeelementet genererer varme. Bruk denne modusen
ved slutten av en bake- eller tilberedningsprosess for å brune
undersiden av for eksempel en quiche eller en pizza.
Proffsteking
Temperaturområde
(°C)
19
9/4/2018 12:01:40 PM
Bruk
Spesialfunksjoner
Spesialfunksjon
Du kan få en bedre opplevelse av tilberedningen ved å legge til spesial- eller
tilleggsfunksjoner.
1. Trykk på Meny, og trykk deretter på
Spesialfunksjoner.
AUTO
Ovnsfunksjon
Spesialfunksjoner
Automatisk
tilberedning
Kokkens
oppskrift
12:00AM
Spesialfunksjoner
Hold varm
Modus
Hold varm
Tallerkenvarming
2. Sveip en finger oppover eller nedover for å
velge en funksjon.
Temperaturområde
(°C)
Anbefalt
temperatur
(°C)
40-100
80
Bruk denne bare til å holde mat
som allerede er tilberedt, varm.
30-80
60
Bruk denne til å varme opp
tallerkener eller serveringsfat.
30-60
30
Denne modusen brukes til å tine
frosne produkter, bakevarer,
frukt, kaker, krem og sjokolade.
Tinetiden avhenger av matvarenes
type, størrelse og mengde.
30-50
35
Denne modusen brukes til å heve
deig og lage hjemmelagd yoghurt.
220
Denne modusen passer
til å tilberede pizzaer.
Tilberedningstiden og
temperaturen avhenger av
størrelsen på pizzaen samt
tykkelsen på deigen.
100
Denne modusen bruker en lav
temperatur for å gi et mørt
resultat. Den passer godt til
steking av kjøtt fra storfe, svin,
kalv eller lam når du ønsker
en mør tekstur. Vi anbefaler at
du bruner kjøttet ved en høy
temperatur på kokeplaten før du
steker det.
70
Denne modusen kan brukes til
å tørke frukt, grønnsaker og
urter. Tørketiden avhenger av
matvarenes type, størrelse og
mengde.
Tining
Tallerkenvarming
Tining
12:00AM
Bruk
Hold varm
Til opprettholdelse av varm mat før servering
Start
3. Endre standard temperatur og/eller
tilberedningstid etter behov.
4. Trykk på Start.
Heving av deig
Pizzatilberedning
160-250
MERK
ꞏꞏ Du kan når som helst endre tilberedningstiden
mens tilberedningen er i gang.
ꞏꞏ Når tilberedningen er ferdig, vises meldingen
”Din kulinariske opplevelse er klar" og du
hører en liten melodi. Hvis du vil forlenge
steketiden, trykker du på +5min for å
forlenge steketiden med 5 minutter.
Langsom
tilberedning
70-120
Tørking
40-90
20
Instruksjoner
Norsk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 20
9/4/2018 12:01:41 PM
Automatisk tilberedning
Ovnen har totalt 80 programmer for automatisk tilberedning fordelt over 10 kategorier, noe
som passer perfekt for kokker uten mye erfaring. Du kan dra nytte av disse funksjonene for å
spare tid og forenkle læringsprosessen. Tilberedningstiden og temperaturen justeres etter den
valgte oppskriften.
Spesialfunksjoner
Automatisk
tilberedning
Ovnsretter og gratenger (10)
Pizza (3)
2. Sveip en finger oppover eller nedover for
å velge kategori, og trykk deretter på en
oppskrift i den valgte kategorien.
Pai/Terte/Bakverk (8)
1,0kg-1,5kg
Forrige
Potetgrateng
12:00 AM
Start
6. Trykk på Start for å starte tilberedningen.
Hvis du vil, kan du endre starttidspunktet for
den gjeldende oppskriften. Du kan gjøre dette
ved å trykke på et tidselement i høyre rute og
endre starttidspunktet. Trykk deretter på Start.
MERK
Se delen med automatiske
tilberedningsprogrammer i denne
håndboken.
Kokkens oppskrift
Når du har lastet ned SmartThings-appen, kan du se oppskrifter fra profesjonelle kokker.
Prøv den ønskede tilberedningen med deres egne oppskrifter. Se SmartThings-appen for mer
informasjon.
3. Du får da se anbefalt porsjonsstørrelse for
oppskriften du har valgt.
Trykk på ">" for å gå til neste trinn eller på "<"
for å gå tilbake til forrige skjermbilde
Neste
12:00AM
Juster bruningsnivå
Lysere
Forrige
Potetgrateng | 1,0kg-1,5kg |
Bruningsnivå 3
Start ved
Bruk
12:00AM
For 1,0-1,5 kg, 22-24 cm ildfast form
Forrige
Kokkens
oppskrift
12:00AM
Automatisk tilberedning
0 :47 h
1. Trykk på Meny, og trykk deretter på
Automatisk tilberedning.
AUTO
Ovnsfunksjon
12:00AM
Angi starttid
4. Trykk på et bruningsnivå for oppskriften.
Trykk på > for å gå til neste trinn.
Mørkere
Potetgrateng | 1,0kg-1,5kg
Neste
12:00AM
Potetgrateng
Bruk risten
på tredje rille
3
5. Gjør klar maten og tilbehøret som angitt, og
trykk deretter på OK.
OK
Norsk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 21
21
9/4/2018 12:01:43 PM
Bruk
Favoritter
Fremgangsmåte 2 – Legge til gjeldende oppskrift i Favoritter
Legg til en oppskrift du ofte bruker, i favorittlisten, så har du den lett tilgjengelig. Dermed
trenger du ikke å lete etter en oppskrift du har lagd tidligere, og som du nå vil bruke. Dette
kan gjøres på to måter:
Du kan legge til en oppskrift du har åpen, som et nytt element i Favoritter.
1. Trykk på Meny og deretter på Favoritter.
12:00AM
Din kulinariske opplevelse er klar
Trykk på «+5min» for å forlenge tilberedningen
OK
+5min
Favoritter
Rengjøring
Tidtaker
Smartkontroll
2. Meldingen "Lagre denne oppskriften til
Favoritter?” vises. Trykk på OK for å legge inn
en ny oppskrift.
Varmluft | 170°C | 0:30m
12:00AM
Favoritter
Lagre denne oppskriften til
Favoritter?
2. Meldingen "Lag din egen oppskrift” vises.
Trykk på Neste.
OK
Lag din egen oppskrift
Avbryt
Neste
12:00AM
Favorittilberedning 1
12:00AM
Bruk
Favorittilberedning 1
1
2
q
3
w
a
4
e
5
r
6
t
7
y
8
u
9
i
o
s
d
f
g
h
j
k
z
x
c
v
b
n
m
SYM
10
p
l
OK
3. Følg instruksjonene på skjermen for å angi
ovnsmodus, temperatur, tilberedningstid og/
eller alternativer manuelt.
4. Bruk tastaturet på skjermen til å gi oppskriften
et navn.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
q
w
e
r
t
y
u
i
o
a
s
d
f
g
h
j
k
z
x
c
v
b
n
m
SYM
10
p
l
Eventuelle favorittoppskrifter du har lagt inn,
vises i Favoritter i trinn 2 over. I dette tilfellet
kan du trykke på Legg til i favoritter for å
opprette en ny oppskrift.
22
3. Tastaturet vises på skjermen. Bruk tastaturet
på skjermen til å gi oppskriften et navn.
4. Trykk på OK. Den gjeldende oppskriften blir
lagt til i Favoritter.
OK
Slik bruker du en favorittoppskrift
5. Trykk på OK. Innstillingene dine blir lagt til i
Favoritter.
MERK
1. Når tilberedningen av en oppskrift er ferdig,
kan du trykke på ( ).
1. Trykk på Meny og deretter på Favoritter.
Favoritter
Rengjøring
Favoritter
Favorittilberedning 1
+ Legg til i Favoritter
Tidtaker
Smartkontroll
12:00AM
2. Trykk på en oppskrift i listen som vises. Det
vises detaljert informasjon om den valgte
oppskriften.
Norsk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 22
9/4/2018 12:01:44 PM
12:00AM
Favorittilberedning 1
3. Trykk på Start for å starte tilberedningen.
MERK
Varmluft | 170°C
Start
Du kan redigere eller fjerne oppskrifter i
favorittlisten.
ꞏꞏ Hvis du vil redigere en oppskrift, kan du
velge oppskriften og trykke på ( ).
ꞏꞏ Hvis du vil fjerne en oppskrift fra listen, kan
du velge oppskriften og trykke på ( )-ikonet.
Tidtaker
Tidtakeren hjelper deg til å holde orden på tiden og varigheten av tilberedningen mens du
lager mat.
Rengjøring
Du har fire tilgjengelige rengjøringsmoduser. Denne funksjonen sparer tid ved å fjerne behovet
for regelmessig manuell rengjøring.
Funksjon
Pyrolyse innebærer termisk rensing med høye temperaturer.
Denne funksjonen brenner bort fett og olje for å gjøre det lett å
utføre manuell rengjøring.
Damprengjøring
Dette er en praktisk metode for å vaske lett tilsmussing ved hjelp
av damp.
Avkalking
Rengjør dampgeneratoren innvendig for å unngå at kvaliteten og
smaken på maten påvirkes.
Tømming
Når en dampfunksjon er fullført, må du tømme den gjenværende
vannet for å unngå at det påvirker tilberedningen i andre
moduser. Hvis du tømme på nytt for å rengjøre, kan du bruke
denne funksjonen.
Rengjøring
Tidtaker
Smartkontroll
12:00AM
Tidtaker
0 :00:00
Start
2. Trykk på et av tidselementene for å vise
talltastaturet på skjermen.
3. Bruk talltastaturet til å angi en tid.
4. Når du er ferdig, trykker du på Start.
Pyrolytisk
Pyrolyse innebærer termisk rensing med høye temperaturer. Denne funksjonen brenner bort
fett og olje for å gjøre det lett å utføre manuell rengjøring.
MERK
Når tiden har gått frem til det angitte
tidspunktet, vises meldingen "Tiden er ferdig",
og du hører en liten melodi.
Bruk
Pyrolytisk
1. Trykk på Meny og deretter på Tidtaker.
Favoritter
Instruksjoner
Favoritter
Rengjøring
Tidtaker
Smartkontroll
1. Ta ut eventuelt tilbehør, deriblant sidestativene,
og tørk bort store urenheter inne i ovnen
manuelt. Hvis du ikke gjør det, kan de antennes
under rengjøringssyklusen, noe som kan føre
til brann.
2. Gå til Meny > Rengjøring > Pyrolytisk, og trykk
deretter på Neste.
Norsk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 23
23
9/4/2018 12:01:46 PM
Bruk
12:00AM
Juster tilsmussingsnivået
Lettere
Forrige
Kraftigere
3. Velg et tilsmussingsnivå mellom Lettere og
Kraftigere, og trykk deretter på Start. Det
finnes tre nivåer: 1 time og 50 min., 2 timer og
10 min. og 2 timer og 30 min.
Damprengjøring
Dette er en praktisk metode for å vaske lett tilsmussing ved hjelp av damp.
1. Gå til Meny > Rengjøring > Damprengjøring, og
trykk deretter på Start.
| Start
Pyrolytisk
12:00AM
Pyrolytisk
Ta ut stativ og tilbehør.
Lukk døren
OK
4. Følg instruksjonene på skjermen, og trykk
deretter på OK. Hvor lang tid syklusen tar,
avhenger av hvor skitten ovnen er. Det kan ta
opptil to og en halv time å utføre syklusen.
Favoritter
Rengjøring
Tidtaker
Smartkontroll
2. Ta ut alt tilbehør, og trykk deretter på OK.
3. Hell 400 ml vann ned i bunnen av ovnen,
lukk døren, og trykk deretter på OK. Det tar
26 minutter å gjennomføre hele syklusen.
5. Vent til ovnen har kjølt seg ned, og bruk
deretter en fuktig klut til å tørke langs kanten
på døren.
FORSIKTIG
Bruk
ꞏꞏ Du må ikke berøre ovnen, ettersom den blir svært varm mens denne syklusen pågår.
ꞏꞏ For å unngå ulykker må du holde barn borte fra ovnen.
ꞏꞏ Etter at syklusen er ferdig, må du ikke slå av mens kjøleviften står på for å kjøle ned
ovnen.
4. Bruk en tørr klut til å rengjøre inne i ovnen.
MERK
ꞏꞏ Når syklusen begynner, blir innsiden av ovnen varm. Av sikkerhetsmessige årsaker låses
derfor døren. Når syklusen er ferdig og ovnen har kjølt seg ned, låses døren opp igjen.
ꞏꞏ Pass på at du tømmer ovnen før du starter rengjøringen. Tilbehør kan få endret form som
følge av de høye temperaturene i ovnen.
ADVARSEL
Du må ikke åpne døren før syklusen er ferdig. Vannet inne i ovnen er svært varmt og kan
føre til brannskader.
MERK
ꞏꞏ Hvis ovnen er svært tilsmusset med fett, for eksempel etter steking eller grilling,
anbefaler vi å fjerne vanskelige flekker manuelt med et rengjøringsmiddel før du
aktiverer ovnens damprengjøringsfunksjon.
ꞏꞏ La døren stå på gløtt når syklusen er ferdig. Dette er for å tørke den indre emaljerte
overflaten fullstendig.
ꞏꞏ Automatisk rengjøring kan ikke aktiveres så lenge det er varmt inne i ovnen. Vent til
ovnen har kjølt seg ned, og prøv på nytt.
ꞏꞏ Ikke hell vann i bunnen så det spruter opp. Gjør det forsiktig. Ellers vil vannet gå over
kanten foran.
24
Norsk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 24
9/4/2018 12:01:47 PM
Avkalking
Rengjør dampgeneratoren innvendig for å unngå at kvaliteten og smaken på maten påvirkes.
12:00AM
Avskalling må utføres
Nå
Senere
Ovnen teller tiden for damprengjøringssyklusene
og ber deg om å kjøre avkalkingsfunksjonen når
det er nødvendig. Du kan aktivere dampfunksjoner
i løpet av de neste to timene uten å utføre
avkalkingsfunksjonen. Ingen dampfunksjoner vil
imidlertid aktiveres etter de to timene med mindre
du først aktiverer og utfører avkalkingssyklusen.
1. Gå til Meny > Rengjøring > Avkalking, og trykk
deretter på Start.
Favoritter
Rengjøring
Tidtaker
Smartkontroll
12:00AM
Avkalking
12:00AM
Avkalking
Tømmer...
12:00AM
Avkalking
Hell 500 ml rent vann i
vannskuffen for å skylle
OK
ꞏꞏ Du må ikke avbryte avkalkingsprosessen mens den er i gang. Hvis du gjør det, vil du
måtte starte avkalkingsfunksjonen på nytt og fullføre den i løpet av de neste tre timene
for å aktivere dampfunksjonene.
ꞏꞏ For å unngå ulykker må du holde barn borte fra ovnen.
ꞏꞏ Følg instruksjonene fra produsenten av avkalkingsmiddelet når det gjelder blandeforhold.
Tømming
1. Gå til Meny > Rengjøring > Tømmer, og trykk
deretter på Start.
2. Følg instruksjonene på skjermen, og trykk
deretter på OK. Det tar 3 timer å utføre
syklusen.
3. Når avkalkingssyklusen er gjennomført,
tømmes ovnen for vann automatisk.
4. Bruk grytekluter til å ta ut og tømme
vannskuffen, og fyll den deretter med 500 ml
drikkevann for å skylle ovnen.
Forsiktig: varmt vann
Ikke fjern vannskuffen under tømming
FORSIKTIG
Hvis du av rengjøringsformål vil utføre en ny tømming, kan du bruke tømmefunksjonen som
følger:
ꞏꞏ Tøm og rengjør vannskuffen, og fyll den
deretter med 50 ml avkalkingsmiddel og
400 ml drikkevann.
OK
Du må bare bruke avkalkingsmidler som er beregnet på dampovner eller kaffetraktere.
5. Følg instruksjonene på skjermen, og trykk
deretter på OK for å begynne skyllingen.
Favoritter
Rengjøring
Tidtaker
Smartkontroll
12:00AM
Tømmer
Tømmer...
Forsiktig: varmt vann
Ikke fjern vannskuffen under tømming
2. Ovnen begynner å tømme vann fra
dampgeneratoren til vannskuffen.
3. Bruk grytekluter til å tømme vannskuffen når
tømmeprosessen er ferdig.
MERK
Når ovnen begynner å drenere, venter du til
dreneringen er fullført.
6. Bruk grytekluter til å tømme og rense
vannskuffen når skyllingen er ferdig.
Norsk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 25
Bruk
Hell 400 ml vann med 50 ml
avkalkingsprodukt inn i
vannskuffen
ADVARSEL
25
9/4/2018 12:01:48 PM
Bruk
Innstillinger
MERK
Du kan endre standardinnstillingene til dine egne preferanser eller sjekke nettverkstilkoblingen
for diagnoseformål. Ovnen har 11 ulike innstillingselementer.
Samsung Electronics erklærer herved at denne ovnen overholder de grunnleggende kravene
og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.
Wi-Fi
Den offisielle samsvarserklæringen finner du på http://www.samsung.com. Gå til
Kundestøtte.
Slå Wi-Fi-tilkobling av eller på.
Gjør følgende for å aktivere Wi-Fi-tilkobling:
1. Gå til Meny > Innstillinger > Wi-Fi, og trykk deretter på On i ruten til høyre.
2. Trykk på et element i listen som vises over tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.
3. Hvis nettverket er sikret, blir du bedt om å legge inn et passord.
Legg inn passordet.
Utstyret kan brukes i alle EU-land.
Språk
Velg et språk for skjermen.
ꞏꞏ Gå til Meny > Innstillinger, og trykk deretter på ønsket språk.
Volum
Juster volumet for pip og melodier.
MERK
ꞏꞏ Gå til Meny > Innstillinger, og bruk deretter volumfeltet til å justere volumet.
Bruk
ꞏꞏ Hvis du vil koble fra Wi-Fi, går du til Meny > Innstillinger > Wi-Fi og trykker på Off i
ruten til høyre.
ꞏꞏ Du finner mer informasjon om Wi-Fi-tilkobling og hvordan du bruker appen i
brukerhåndboken til appen.
Lysstyrke
Endre lysstyrken på skjermen.
ꞏꞏ Gå til Meny > Innstillinger, og bruk deretter lysstyrkefeltet til å justere lysstyrken.
Enkel tilkobling
Skjerm
Enkel tilkobling gjør det mulig å konfigurere nettverksinnstillingene, deriblant
autentifiseringsprosedyren, på en enkel måte.
Ovnen aktiverer ventemodus etter en viss periode med inaktivitet. Når dette skjer, vises
det gjeldende klokkeslettet. Du kan aktivere eller deaktivere at klokkeslettet skal vises i
ventemodus.
Smartkontroll
Hvis Smartkontroll er aktivert når du tilbereder matvarer, kan du bruke appen til å endre
tilberedningstid og/eller temperatur.
ꞏꞏ Gå til Meny > Innstillinger, og trykk deretter på Skjerm for å veksle mellom On og Off.
ꞏꞏ For å spare strøm, forsvinner også gjeldende klokkeslett etter en viss tid uten aktivitet, selv
om du angir Skjerm til On.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se den separate programveiledningen som følger med.
Klokketype
Åpne Meny > Smartkontroll, og slå det på eller av
enkelt.
Favoritter
26
Rengjøring
Tidtaker
Smartkontroll
Velg en klokketype for gjeldende klokkeslett som vises i ventemodus. Du kan velge mellom to
typer: Analog og Digital.
ꞏꞏ Gå til Meny > Innstillinger, og trykk deretter på Klokketype for å veksle mellom Analog og
Digital.
Norsk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 26
9/4/2018 12:01:49 PM
Klokkeformat
Hjelp
Velg et tidsformat for gjeldende klokkeslett som vises i ventemodus. Du kan velge mellom to
formater: 12-timers og 24-timers.
Praktiske tips og forklaringer relatert til et spesifikt element du har valgt.
ꞏꞏ Gå til Meny > Innstillinger, og trykk deretter på Klokkeformat for å veksle mellom 24 t og
AM/PM (12 t).
Feilsøking
Angi klokkeslett
Førstegangsveiledning
Angi gjeldende klokkeslett.
Du blir vist enkle instruksjoner for grunnleggende bruk av ovnen.
Trykk på et kontrollpunkt på skjermen, og prøv å utføre forslagene.
1. Gå til Meny > Innstillinger > Angi klokkeslett.
2. Trykk på et av tidselementene for å vise talltastaturet på skjermen.
3. Bruk talltastaturet til å legge inn hvert av elementene (timer og minutter).
4. Trykk for å veksle mellom AM og PM (tilgjengelig med 12-timersformat).
5. Trykk på OK for å lagre endringene.
Oppdater
Bruk
Kontroller den gjeldende fastvareversjonen, og/eller oppdater til nyeste fastvareversjon.
Programvare
1. Gå til Meny > Innstillinger > Oppdater for å vise gjeldende versjon.
2. Trykk på Oppdater øverst i høyre rute for å se etter oppdateringer.
3. Hvis det finnes tilgjengelige oppdateringer, kan du følge instruksjonene på skjermen for å
installere oppdateringen.
Automatisk oppdatering
Aktiver eller deaktiver Automatisk oppdatering.
Hvis Automatisk oppdatering er aktivert og det finnes tilgjengelige oppdateringer, installerer
ovnen oppdateringen uten å varsle deg.
Lisensinformasjon
Se lisensinformasjonen til fastvaren.
Norsk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 27
27
9/4/2018 12:01:49 PM
Smart matlaging
Manuell matlaging
Baking
Vi anbefaler at ovnen forvarmes, da dette vil gi best resultater.
ADVARSEL om akrylamid
Akrylamid som dannes ved baking av matvarer med høyt innhold av stivelse, for eksempel
potetgull, pommes frites og brød, kan føre til helseproblemer. Disse matrettene bør
tilberedes ved lave temperaturer, og de bør ikke tilberedes for lenge, bli gjort svært sprø
eller brennes.
Mat
Tips om tilbehør
Smart matlaging
Ovnen leveres med en rekke ulike tilbehør. Det er mulig at enkelte tilbehør på listen nedenfor,
ikke ligger i pakken. Hvis du ikke har fått akkurat de tilbehørene som er angitt i denne
veiledningen, kan du følge oppskriftene med det du allerede har, og få de samme resultatene.
ꞏꞏ Bakeplate og universalplate er likeverdige.
ꞏꞏ Når du tilbereder mat med mye fett, anbefales det å sette inn en plate under risten for å
samle opp fettrester. Hvis du har en ristinnsats, kan du bruke den sammen med platen.
ꞏꞏ Hvis du har en universaplate eller en ekstra dyp plate eller begge deler, er det best å bruke
det dypeste du har til tilberedning av fettholdig mat.
Tid (min.)
2
160-170
35-40
Rist,
Gugelhopf-form
3
175-185
50-60
Rist,
Ø 20 cm terteform
3
190-200
50-60
Gjærkake på plate
med frukt og
skorpe
Universalplate
2
160-180
40-50
Fruktsmuldrekake
Rist, 22–24 cm
ildfast form
3
170-180
25-30
Scones
Universalplate
3
180-190
30-35
Lasagne
Rist, 22–24 cm
ildfast form
3
190-200
25-30
Marengs
Universalplate
3
80-100
100-150
Rist, suffléformer
3
170-180
20-25
Eplekake med
gjærdeig
Universalplate
3
150-170
60-70
Hjemmelaget
pizza, 1-1,2 kg
Universalplate
2
190-210
10-15
Marmorkake
Terte
Sufflé
28
Rille Oppvarmingstype Temp. (°C)
Rist, form,
Ø 25-26 cm
Sukkerbrødkake
MERK
ꞏꞏ Forvarming er anbefalt for alle tilberedningsmoduser med mindre noe annet er angitt i
denne tilberedningsveiledningen.
ꞏꞏ Når du bruker økogrillfunksjonen, må du legge maten midt i tilbehørsplaten.
Tilbehør
Norsk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 28
9/4/2018 12:01:50 PM
Mat
Tilbehør
Frossen butterdeig,
fylt
Universalplate
2
180-200
20-25
Fjærkre (kylling/and/kalkun)
Quiche
Rist, 22–24 cm
ildfast form
2
180-190
25-35
Kylling_hel,
1,2 kg *
Eplepai
Rist,
boks på Ø 20 cm
2
160-170
65-75
Universalplate
3
Kald pizza
Rille Oppvarmingstype Temp. (°C)
180-200
Tid (min.)
Tilbehør
Rille Oppvarmingstype Temp. (°C)
Tid (min.)
Tilbehør
Rille Oppvarmingstype Temp. (°C)
Rist +
Universalplate
(for å samle opp
væske)
3
Kyllingstykker
Ristinnsats +
Universalplate
Andebryst
Liten kalkun, hel,
5 kg
Tid (min.)
205
70–80 *
3
200-220
25-35
Ristinnsats +
Universalplate
3
180-200
20-30
Ristinnsats +
Universalplate
3
180-200
120-150
Grønnsaker, 0,5 kg
Ristinnsats +
Universalplate
3
220-230
15-20
Ristinnsats +
Universalplate
3
200
45-50
Fiskefilet, bakt
Ristinnsats +
Universalplate
3
200-230
10-15
Stekt fisk
Ristinnsats +
Universalplate
3
180-200
30-40
5-10
Steking
Mat
Mat
1
Grønnsaker
Kjøtt (storfe/svin/lam)
Ristinnsats +
Universalplate
3
160-180
50-70
Benfri kalvestek,
1,5 kg
Ristinnsats +
Universalplate
3
160-180
90-120
Bakte
potethalvdeler,
0,5 kg
Svinestek, 1 kg
Ristinnsats +
Universalplate
2
200-210
50-60
Fisk
Stort stykke svin,
1 kg
Ristinnsats +
Universalplate
3
160-180
100-120
Lammestek med
ben, 1 kg
Ristinnsats +
Universalplate
3
170-180
100-120
Smart matlaging
Kjøttfilet av okse,
1 kg
* Snu etter 2/3 av tilberedningstiden.
Norsk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 29
29
9/4/2018 12:01:51 PM
Smart matlaging
Grilling
Fryst ferdigmåltid
Vi anbefaler at ovnen forvarmes i stor grill-modus. Snu retten etter halve tilberedningstiden
Mat
Tilbehør
Rille Oppvarmingstype Temp. (°C)
Tid (min.)
Brød
Tilbehør
Rille Oppvarmingstype Temp. (°C)
Tid (min.)
Frossen pizza,
0,4–0,6 kg
Rist
3
200-220
15-25
Rist
5
270-300
2-4
Frossen lasagne
Rist
3
180-200
45-50
Universalplate
4
200
4-8
Frosne pommes
frites
Universalplate
3
220-225
20-25
Frosne kroketter
Universalplate
3
220-230
25-30
Frossen
ovnscamembert
Rist
3
190-200
10-15
Frosne baguetter
med fyll
Ristinnsats +
Universalplate
3
190-200
10-15
Frosne fiskepinner
Ristinnsats +
Universalplate
3
190-200
15-25
Rist
3
180-200
20-35
Toast
Toast med ost
Mat
Storfe
Smart matlaging
Biff *
Ristinnsats +
Universalplate
4
240-250
15-20
Hamburgere *
Ristinnsats +
Universalplate
4
250-270
13-18
Svinekoteletter
Ristinnsats +
Universalplate
4
250-270
15-20
Pølser
Ristinnsats +
Universalplate
4
260-270
10-15
Kyllingbryst
Ristinnsats +
Universalplate
4
230-240
30-35
Kyllinglår
Ristinnsats +
Universalplate
4
230-240
25-30
Svin
Frossen
fiskeburger
Fjærkre
* Vend etter 2/3 av steketiden.
30
Norsk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 30
9/4/2018 12:01:51 PM
Dampmodus
Damp overvarme + varmluft
Med dampfunksjonen aktivert genererer ovnen damp og fordeler den jevnt inne i ovnsrommet
slik at den dekker alle plater, rister og hjørner. Dette bidrar til å brune maten og gi den en sprø
skorpe med myk, saftig innside.
Full vanntanken med drikkevann opp til maksimumslinjen, og velg det dampnivået som passer
oppskriften din best.
Vi anbefaler at du justerer tilberedningsmodusen etter halve tilberedningstiden, slik at du kan
fjerne dampen og få en sprø overflate. Vi anbefaler at du bruker overvarme + varmluft-modus
eller konveksjonsmodus og holder samme temperatur.
Varmluftsdamp
Vi anbefaler at du forvarmer ovnen med dampmodus for teksturert baking.
Mat
Rille
Dampnivå
Temp. (°C)
Tid (min.)
Svinestek med
svor, 1,2 kg
Ristinnsats +
Universalplate
3
Middels
170-180
90-120
Kylling, hel, 1,2 kg
Ristinnsats +
Universalplate
2
Middels
190-200
55-65
Kyllingstykker
Ristinnsats +
Universalplate
3
Middels
210-220
25-30
Stekt andebryst
Ristinnsats +
Universalplate
3
Middels
170-180
15-25
And, hel, 2,5 kg
Ristinnsats +
Universalplate
3
Middels
170-180
120-150
Mat
Tilbehør
Rille
Dampnivå
Temp. (°C)
Tid (min.)
Kalde rundstykker
Universalplate
3
Lav
180-185
15-20
Kalde croissanter
Universalplate
3
Lav
180-190
10-15
Brød av hvitt eller
blandet mel
Rist
2
Middels
180-185
40-50
Butterdeig
Universalplate
3
Lav
175-185
15-20
Terte/krem
Rist
3
Lav
120-130
25-30
180-200
110-140
3
Lav
170-180
15-20
Ristinnsats +
Universalplate
Middels
Rist
Liten kalkun, hel
(4 kg)
3
Sufflé
Frossen
selvhevende pizza
Rist
3
Middels
190-210
15-20
Hel fisk * (0,5 kg)
Ristinnsats +
Universalplate
3
Middels
160-180
20-30
Universalplate
3
Maks.
180-200
25-30
Fiskefilét *
Universalplate
3
Lav
190-200
10-20
Baguetter *
* For baguetter er det bare nødvendig å bruke damp i begynnelsen av bakeprosessen. Vi
anbefaler at du bruker Varmluftsdamp-modusen i 10 minutter og deretter Konveksjonmodusen med samme temperatur i resten av baketiden.
* Vi anbefaler at du bruker Damp overvarme + varmluft under tilberedningstiden for å få en
saftig smak.
Norsk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 31
Smart matlaging
Tilbehør
31
9/4/2018 12:01:51 PM
Smart matlaging
Damp bunnvarme + varmluft
Proffsteking
Vi anbefaler at du forvarmer ovnen i dampmodus for å få en sprø baking.
Denne modusen bruker en syklus som automatisk varmer opp ovnen til 220 °C. Det øvre
varmeelementet og konveksjonsviften er i gang ved bruning av kjøttet. Etter dette trinnet
stekes maten jevnt ved den nedre forhåndsinnstilte temperaturen. Denne prosessen utføres
mens både de øvre og nedre varmeelementene er i gang. Denne modusen passer til kjøttsteker
og fjærkre.
Mat
Tilbehør
Rille
Dampnivå
Temp. (°C)
Tid (min.)
Hjemmelaget pizza
Universalplate
2
Middels
190-200
15-20
Selvhevende pizza
Universalplate
2
Middels
190-210
15-20
Quiche Lorraine
Universalplate
2
Lav
180-190
20-30
Rundstykker
Universalplate
2
Lav
180-190
15-20
Foccacia
Universalplate
2
Lav
200-210
15-20
Smart matlaging
32
Mat
Tilbehør
Rille
Temp. (°C)
Tid (timer)
Stekt kjøtt
Ristinnsats +
Universalplate
3
80-100
3-4
Mørbrad, 5–6 cm
tykk
Ristinnsats +
Universalplate
3
60-80
4-5
Svinestek
Ristinnsats +
Universalplate
3
80-100
4-5
Lammestek
Ristinnsats +
Universalplate
3
80-100
3-4
Andebryst
Ristinnsats +
Universalplate
3
70-90
2-3
Norsk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 32
9/4/2018 12:01:52 PM
ØKO-konveksjon
Steketermometer
Denne modusen bruker et optimalisert oppvarmingssystem som lar deg spare strøm under
tilberedning av mat. Vi foreslår at du ikke forvarmer ovnen før tilberedningstidene i denne
kategorien, noe som vil føre til at du sparer mer strøm.
Mat
Marengs,
0,2–0,3 kg
Matvaretype
Storfe/lam
Kjernetemperatur (°C)
Lite stekt
45-50
Tilbehør
Rille
Temp. (°C)
Tid (min.)
Middels
55-60
Universalplate
2
90-100
100-140
Godt stekt
65-70
Rist
2
160-180
60-80
Fruktsmuldrekake,
0,8-1,2 kg
Universalplate
2
190-200
70-80
Pølser, 0,3–0,5 kg
Ristinnsats +
Universalplate
3
160-180
20-30
Frosne pommes
frites, 0,3-0,5 kg
Universalplate
3
180-200
25-35
Frosne potetbåter,
0,3–0,5 kg
Universalplate
3
190-210
25-35
Bakte fiskefileter,
0,4–0,8 kg
Ristinnsats +
Universalplate
3
200-220
30-40
Sprø fiskefileter,
0,4–0,8 kg
Ristinnsats +
Universalplate
3
200-220
30-45
Stekt kjøttfilet av
okse, 0,8–1,2 kg
Ristinnsats +
Universalplate
2
180-200
65-75
Stekte grønnsaker,
0,4-0,6 kg
Universalplate
3
200-220
25-35
80-85
Fjærkre
85-90
Smart matlaging
Bakte poteter,
0,4–0,8 kg
Svin
Norsk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 33
33
9/4/2018 12:01:52 PM
Smart matlaging
Programmer for automatisk tilberedning
Mat
Følgende tabell viser 80 automatiske tilberedningsprogrammer for tilberedning, steking
og baking. Den viser mengde, vekt og anbefalinger. Tilberedningsmoduser og tider
er forhåndsprogrammert. Du finner oppskriftene til de automatiske programmene i
instruksjonsboken.
Moussaka
Tilbehør
Rille
1,2-1,5
Rist
3
Tilbered en moussaka i en ildfast form.
Frittata
ADVARSEL
Vekt (kg)
1,2-1,5
Rist
3
Tilbered en frittata i en ildfast form.
Bruk alltid grytekluter når du tar ut mat fra ovnen.
Janssons fristelse
1. Baking og gratenger
1,2-1,5
Rist
3
Tilbered en Janssons fristelse i en ildfast form.
Programmene for automatisk tilberedning utfører forvarming under baking og viser
forvarmingsfremdriften. Start programmet, og etter pipet for ferdig forvarming setter du inn
maten i midten. Bruk alltid grytekluter når du tar ut mat fra ovnen. Vi anbefaler at du bruker
en ildfast form på 22–24 cm som er varmebestandig (opptil 300 °C) og er laget av glass eller
glasskeramikk.
Smart matlaging
Mat
Potetgrateng
Vekt (kg)
Tilbehør
Rille
1,0-1,5
Rist
3
Kjøttpudding
1,2-1,5
Rist
3
Tilbered en Shepherd's pie i en ildfast form.
Risotto
1,2-1,5
Rist
3
Tilbered en risotto i en ildfast form. Dekk til under tilberedning.
Tilbered en grateng med ferske poteter i en ildfast form.
0,8-1,2
Grønnsaksgrateng
Rist
3
Tilbered en grateng med ferske grønnsaker i en ildfast form.
1,0-1,5
Lasagne
Rist
3
Tilbered en fersk lasagne i en ildfast form.
1,2-1,5
Ratatouille
Rist
2
Tilbered en ratatouille i en ildfast form.
1,2-1,5
Pastarett
Rist
3
Tilbered en pastarett i en ildfast form.
34
Norsk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 34
9/4/2018 12:01:52 PM
2. Pizza
Mat
Programmene for automatisk tilberedning utfører forvarming under baking og viser
forvarmingsfremdriften. Start programmet. Når du hører et pip som angir at forvarmingen er
ferdig, kan du sette inn maten. Bruk alltid grytekluter når du tar ut mat fra ovnen.
Mat
Vekt (kg)
Tilbehør
Rille
Hjemmelaget pizza
1,0-1,2
Universalplate
2
Tilbered hjemmelaget pizza på universalplaten. Vekten omfatter
deig og fyll som saus, grønnsaker, skinke og ost.
0,4-0,6
Frossen pizza
Rist
0,8-1,2
Universalplate
Eplebutterdeigkake *
Madeleinekake
Tilbehør
Rille
0,3-0,4
Universalplate
3
2
0,3-0,4
Universalplate
3
0,1-0,3
Rist
3
1,2-1,5
Universalplate
2
Clafoutis
1,0-1,2
Rist
3
Smart matlaging
Croissant *
Vekt (kg)
Rist
Tilbered biffstekpai ved å bruke en ildfast form med diameter på
22–24 cm.
Tilbered clafoutis ved å bruke en ildfast form med diameter på
22–24 cm.
3. Pai/Terte/Bakverk
Mat
1,2-1,4
Legg deig i svarte madeleineformer av metall.
3
Programmene for automatisk tilberedning utfører forvarming under baking og viser
forvarmingsfremdriften. Start programmet. Når du hører et pip som angir at forvarmingen er
ferdig, kan du sette inn maten. Bruk alltid grytekluter når du tar ut mat fra ovnen.
Rille
Fyll vannskuffen Legg 4 stykker kakedeig på bakeplaten.
Biffstekpai
Tilbered 4 stykker fersk calzone, og legg dem på en plate.
Tilbehør
Tilbered eplepai i en rund metallform med diameter på 20–24 cm.
3
Plasser den frosne pizzaen på midterste rille.
Calzone
Eplepai
Vekt (kg)
Frukttertebunn
0,4-0,5
Rist
3
Legg deigen på en smurt bakeplate for kakebunn med diameter på
22–24 cm.
* Fyll skuffen med 500 ml vann for damptilberedning.
Fyll vannskuffen Tilbered 6 croissanter (kald, klar deig).
Legg bakepapir på platen
1,2-1,5
Quiche Lorraine
Rist
2
Tilbered quichedeig, og legg den på en rund quicheform med en
diameter på 22–24 cm.
Norsk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 35
35
9/4/2018 12:01:52 PM
Smart matlaging
4. Brød
5. Kake/dessert
Programmene for automatisk tilberedning utfører forvarming under baking og viser
forvarmingsfremdriften. Plasser maten i ovnen etter at du har hørt et pip fra forvarmingen.
Programmene for automatisk tilberedning utfører forvarming under baking og viser
forvarmingsfremdriften. Plasser maten i ovnen etter at du har hørt et pip fra forvarmingen.
Mat
Loff *
Vekt (kg)
Tilbehør
Rille
0,6-0,7
Rist
2
Mat
Sukkerbrødkake
0,8-0,9
Rist
2
Marmorkake
0,8-0,9
Rist
2
Tilbered deig, og legg den i en svart, rund metallform med diameter
på 20–24 cm.
Smart matlaging
0,6-0,7
Baguetter *
Universalplate
3
Nederlandsk
formkake
Ostekake
1,0-1,1
Universalplate
3
Fyll vannskuffen Tilbered deig i fire stykker, og fordel stykkene på
universalplaten.
0,3-0,5
Rundstykker *
Universalplate
0,4-0,5
Pitabrød
Universalplate
Tekake
3
Rist
2
0,7-0,8
Rist
2
0,7-0,8
Rist
2
Tilbered deig, og legg den i en svart, rektangulær bakeform av
metall (lengde på 25-26 cm).
0,8-0,9
Rist
2
1,5-1,8
Universalplate
3
Tilbered deig, og legg den på universalplaten.
Brownies
3
Fyll vannskuffen Tilbered deig i åtte stykker, og fordel stykkene på
universalplaten.
0,5-0,6
Tilbered deig, og legg den i en svart, rund bakeform av metall
(20–24 cm).
Fyll vannskuffen Tilbered deig i to stykker, og legg stykkene på
universalplaten.
Valnøttbrød *
Rille
Legg deigen i en svart, rund gugelhupf-form eller bakeform av
metall med en diameter på 25–26 cm
Fyll vannskuffen Tilbered deig, og legg den i en svart, rektangulær
bakeform av metall (lengde på 25–30 cm).
Foccacia
Tilbehør
Legg deigen i en svart, rund bakeform av metall med en diameter
på 25–26 cm.
Fyll vannskuffen Tilbered deig, og legg den i en svart, rektangulær
bakeform av metall (lengde på 25–30 cm).
Brød med
kornblanding *
Vekt (kg)
0,7-0,8
Rist
3
Tilbered deig, og legg den på en ildfast form på 22–24 cm.
Karamellpudding *
0,7-0,8
Rist
3
Fyll vannskuffen Tilbered deig i seks små suffléformer, og fordel
dem jevnt på risten.
Tilbered deig i seks stykker, og fordel stykkene på universalplaten.
* Fyll skuffen med 500 ml vann for damptilberedning.
36
Norsk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 36
9/4/2018 12:01:52 PM
Mat
Vekt (kg)
Tilbehør
Rille
Fruktsmuldrekake
0,8-1,2
Rist
3
Legg fersk frukt (bringebær, bjørnebær, eplebiter eller pærebiter) i
den ildfaste formen på 22-24 cm. Fordel smulene på toppen.
0,5-0,6
Scones
Universalplate
0,4-0,5
Rist
Langstekt
oksestek *
Beef bourguignon
2
* Fyll skuffen med 500 ml vann for damptilberedning.
Mat
Vekt (kg)
Tilbehør
Stekt okseribbe
0,8-2,0
Ristinnsats +
Universalplate
3
1,5-2,0
Rist
2
0,8-1,6
Ristinnsats +
Universalplate
3
Krydre kjøttet, og la det ligge en time i kjøleskapet. Legg kjøttet
over på ristinnsatsen og universalplaten.
Biffrulade
0,8-1,2
Rist
2
Stek biffruladen i olje inntil den er brunet. Stek på middels høy
varme. Legg den i en ildfast form, og tilsett vin og buljong. Dekk til
under tilberedning.
Rille
Storfe
Rille
Smart matlaging
Vi anbefaler å bruke ferskt, kaldt kjøtt, da dette gir bedre smak. Vi anbefaler at du lar kjøttet
tine fullstendig hvis du bruker frossent kjøtt. De automatiske programmene inkluderer ikke
forvarming og vending. Hvis du vil, kan du imidlertid snu maten etter halve tiden for å oppnå
bedre resultater. Vi anbefaler at du skjærer av fettet før du marinerer kjøttet, og at du lar det
ligge i marinaden i minst 30 minutter eller natten over. Dette bedrer smaken. Når retten er
stekt, må du ta den ut av ovnen og dekke den til med aluminiumsfolie. La kjøttet hvile i minst
10 minutter. Dette gir det en saftig smak. Server det deretter med tilbehør og saus.
Tilbehør
Krydre kjøtterningene (1 kg), og strø mel over dem. Stek dem i
olje på alle sider inntil de er brunet over det hele. Stek på middels
høy varme. Tilsett buljong og vin (300 ml). Hell det hele i en
kasserolleform. Tilsett grønnsaker, løk, bacon og krydder. Dekk til
under tilberedning.
Tilbered seks små suffléformer, og fordel dem jevnt på risten.
6. Kjøtt
Vekt (kg)
Krydre kjøttet, og la det ligge en time i kjøleskapet. Legg det på
ristinnsatsen og universalplaten med fettsiden vendt opp. Stikk
deretter steketermometeret inn i midten av steken fra venstre side.
3
Legg sconesene (diameter på 5–6 cm) på bakepapir på bakeplaten.
Sufflé
Mat
Lam/svin
Stekt kjøttfilet av
okse *
0,8-2,0
Ristinnsats +
Universalplate
3
Krydre kjøttet, og la det ligge en time i kjøleskapet. Legg det på
ristinnsatsen og universalplaten med fettsiden vendt opp. Stikk
deretter steketermometeret inn i midten av steken fra venstre side.
Urtestekte
lammekoteletter *
0,6-1,2
Ristinnsats +
Universalplate
3
Mariner lammekotelettene og legg dem på ristinnsatsen
og universalplaten. Sett steketermometeret inn i midten av
lammekotelettene, og tilbered dem.
Norsk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 37
37
9/4/2018 12:01:52 PM
Smart matlaging
Mat
Lammestek med
ben *
Vekt (kg)
Tilbehør
Rille
2,0-2,5
Ristinnsats +
Universalplate
3
Mat
Stekt villsvinstek *
Mariner lammesteken, og legg den på ristinnsatsen og
universalplaten. Sett steketermometeret inn i midten av
lammesteken fra venstre side, og tilbered den.
Svinestek med
svor *
0,8-2,0
Ristinnsats +
Universalplate
0,8-1,6
Ristinnsats +
Universalplate
Tilbehør
Rille
1,0-2,0
Ristinnsats +
Universalplate
3
Mariner steken, og legg den i en ildfast form. Legg den
på ristinnsatsen og universalplaten og tilbered den. Sett
steketermometeret inn i midten av villsvinsteken fra venstre side,
og tilbered den.
3
Bruk en skarp kniv til å skjære noen snitt i fettsiden. Mariner steken,
og legg den deretter på ristinnsatsen og universalplaten med
fettsiden opp. Sett steketermometeret inn i midten av svinesteken
fra venstre side, og tilbered den.
Svinekam
Vekt (kg)
3
Utbenet lår av
hjortedyr *
1,0-1,5
Ristinnsats +
Universalplate
3
Bruk en kniv til å stikke hull på hjortelåret gjennom nettingen.
Mariner det, og legg det på ristinnsatsen og universalplaten. Sett
steketermometeret inn i midten av hjortelåret fra venstre side, og
tilbered den.
* Bruk steketermometeret i midten av kjøttet.
Smart matlaging
Krydre svinekammen med grillsaus, og la den hvile i kjøleskapet i
minst 30 minutter. Legg den på ristinnsatsen og universalplaten, og
tilbered den.
Kalv/vilt
Benfri kalvestek *
0,8-2,0
Ristinnsats +
Universalplate
3
Mariner kalvesteken, og legg den på ristinnsatsen og
universalplaten. Sett steketermometeret inn i midten av kalvesteken
fra venstre side, og tilbered den.
1,5-2,0
Osso buco
Rist
2
Mariner kalveskanken, og stek den i en varm stekepanne.
Legg den i en ildfast form, og tilsett grønnsaker, vin og buljong.
Når blandingen koker, dekker du den til og setter den i ovnen og
tilbereder den.
38
Norsk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 38
9/4/2018 12:01:52 PM
7. Fjærkre
Mat
Vi anbefaler å bruke ferskt, kaldt kjøtt fra fjærkre, da dette gir bedre smak. Hvis du bruker
frossent kjøtt fra fjærkre, bør du la det tine fullstendig.
Når retten er stekt, må du ta den ut av ovnen og dekke den til med aluminiumsfolie. La kjøttet
hvile i minst 5–10 minutter. Dette gir det en saftig smak.
Mat
Vekt (kg)
Tilbehør
Rille
0,8-1,6
Ristinnsats +
Universalplate
2
And_hel *
0,5-1,0
Ristinnsats +
Universalplate
Andebryst *
Ristinnsats +
Universalplate
Gås_hel *
3
3
Pensle lårene med olje og krydder. Legg dem på ristinnsatsen og
universalplaten, og tilbered dem.
Sommerfuglkylling **
1,0-1,3
Ristinnsats +
Universalplate
Ristinnsats +
Universalplate
2
0,3-1,0
Ristinnsats +
Universalplate
3
2,5-3,5
Ristinnsats +
Universalplate
2
Fyll vannskuffen Skyll og rens gåsen. Pensle gåsen med krydder.
Legg den på ristinnsatsen og universalplaten med brystsiden opp.
Sett steketermometeret inn i det tykkeste området av brystet.
Gåsebryst *
0,5-1,2
Ristinnsats +
Universalplate
Smart matlaging
0,5-1,0
1,5-2,7
Mariner andebrystet, og legg det på ristinnsatsen og universalplaten.
Sett steketermometeret inn i midten av andebrystet.
Mariner kyllingbrystet, legg det på ristinnsatsen og universalplaten
og tilbered det.
Kylling, lår
Rille
Fyll vannskuffen Skyll og rens anden. Pensle anden med krydder.
Legg den på ristinnsatsen og universalplaten med brystsiden opp.
Sett steketermometeret inn i det tykkeste området av brystet.
Skyll og rens kyllingen. Pensle kyllingen med olje og krydder. Legg
den på ristinnsatsen og universalplaten med brystsiden opp. Sett
steketermometeret inn i det tykkeste området av brystet.
Kyllingbryst
Tilbehør
And/gås
Kylling
Kylling_hel *
Vekt (kg)
3
Mariner gåsebrystet, og legg det på ristinnsatsen og universalplaten.
Sett steketermometeret inn i midten av gåsebrystet.
3
Fyll vannskuffen Skyll og rens kyllingen. Skjær av den bakre delen
av kyllingen, og pensle kyllingen med olje og krydder. Legg den på
ristinnsatsen og universalplaten, og tilbered den.
Kyllingkebab
0,6-0,8
Ristinnsats +
Universalplate
3
Mariner kyllingbiter og andre ingredienser, sett dem på et spidd og
pensle dem med olje. Legg dem på ristinnsatsen og universalplaten,
og tilbered dem.
Norsk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 39
39
9/4/2018 12:01:52 PM
Smart matlaging
Mat
Vekt (kg)
Tilbehør
Rille
Vi anbefaler å bruke fersk, kald fisk, da dette gir bedre smak. Hvis du bruker frossen fisk, bør
du tine fisken fullstendig før du tilbereder den. Du kan bruke andre lignende fisker i stedet for
fisketypene vi har anbefalt.
Kalkun
Liten kalkun *
3,0-5,0
Ristinnsats +
Universalplate
2
Mat
Fyll vannskuffen Skyll og rens kalkunen. Pensle kalkunen med
olje og krydder. Legg den på ristinnsatsen og universalplaten med
brystsiden opp. Sett steketermometeret inn i midten av kalkunen.
Kalkunbryst *
1,2-2,0
Ristinnsats +
Universalplate
8. Fisk
Vekt (kg)
Tilbehør
Rille
0,5-1,0
Ristinnsats +
Universalplate
3
Fiskefilét
Bakt ørretfilet
3
Fyll vannskuffen Mariner kalkunbrystet, og legg det på ristinnsatsen
og universalplaten. Sett steketermometeret inn i midten av
kalkunbrystet.
Skyll og rens ørretfiletene, legg dem med skinnet opp på
ristinnsatsen og universalplaten og tilbered dem.
Bakt torskefilet *
0,5-1,0
Universalplate
3
Fyll vannskuffen Skyll og rens torskefiletene, legg dem med skinnet
opp på ristinnsatsen og universalplaten og tilbered dem.
* Bruk steketermometeret i midten av kjøttet.
** Fyll skuffen med 500 ml vann for damptilberedning.
Smart matlaging
Sprø fiskefilét,
panert
0,5-1,0
Universalplate
3
Skyll og rens fiskefiletene, og dekk dem med tørre smuler. Legg dem
på universalplaten, og tilbered dem.
Hel fisk
Ørret
0,3-0,8
Ristinnsats +
Universalplate
3
Skyll og rens ørreten, legg hele siden fra hodet til halen på
ristinnsatsen og universalplaten. Lagg snitt i skinnet med en kniv,
og tilbered fisken.
Sole
0,3-0,8
Universalplate
3
Skyll og rens flyndren, og legg den på bakepapir på en plate. Lagg
snitt i skinnet med en kniv, og tilbered fisken.
40
Norsk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 40
9/4/2018 12:01:52 PM
Mat
Vekt (kg)
Tilbehør
Rille
9. Tilbehør
De automatiske programmene inkluderer ikke forvarming. Bruk ferske grønnsaker.
Laks
Laksefilét
0,4-0,8
Ristinnsats +
Universalplate
3
Mat
Vekt (kg)
Tilbehør
Rille
Stekte grønnsaker
0,4-0,8
Universalplate
3
Skyll og rens laksefiletene, legg dem med skinnet opp på
ristinnsatsen og universalplaten og tilbered dem.
Laksebiff
0,4-0,8
Ristinnsats +
Universalplate
Skyll og tilbered skiver av squash, aubergine, paprika, løk og
cherrytomater. Pensle med olivenolje, urter og krydder. Legg
skivene jevnt ut over universalplaten.
3
Fylte tomater
Skyll og rens laksebiffene, legg dem side om side på ristinnsatsen
og universalplaten og tilbered dem.
Lakserulade
0,8-1,2
Ristinnsats +
Universalplate
3
Universalplate
3
Skyll tomatene før du skjærer dem i to og fjerner kjernen. Fyll dem
med blandinger (f.eks. av ris og kjøttdeig), og legg dem på platen.
Potetbåter
0,4-0,8
Universalplate
3
Skyll og skjær potetene i båter. Pensle med olivenolje, urter og
krydder. Legg dem jevnt ut over platen, og tilbered dem.
Bakte
potethalvdeler
0,4-0,8
Universalplate
3
Skjær store poteter (på 200 g) i to på langs. Legg dem på
universalplaten med den skårne siden opp, og pensle dem med
olivenolje, urter og krydder.
Norsk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 41
Smart matlaging
Legg lakseruladene på ristinnsatsen og universalplaten. La ruladene
hvile i 10 minutter etter stekingen før du skjærer dem opp.
* Fyll skuffen med 500 ml vann for damptilberedning.
0,4-0,8
41
9/4/2018 12:01:52 PM
Smart matlaging
10. Lett og praktisk
Spesialfunksjon
De automatiske programmene inkluderer ikke forvarming. Bruk frosne, forhåndstilberedte
matvarer.
Tining
Mat
Frosne pommes
frites
Vekt (kg)
Tilbehør
Rille
0,3-0,7
Universalplate
3
Fordel frosne pommes frites jevnt over universalplaten.
0,3-0,7
Frosne potetbåter
Universalplate
0,3-0,7
Universalplate
0,3-0,7
Universalplate
Smart matlaging
0,4-0,8
Rist
0,3-0,7
Universalplate
Temp. (°C)
Tid (min.)
Ristinnsats +
Universalplate
3
50
-
Ristinnsats +
Universalplate
3
50
-
Frukt
Rist, ildfast form
3
30
-
Kake, krem,
sjokolade
Rist, ildfast form
3
30
-
3
Bakevarer
Brød og
rundstykker
3
3
Legg frossen lasagne i en ildfast form, og plaser den på risten.
Frosne minivårruller
Rille
3
Fordel frosne potetrøsti jevnt over universalplaten.
Frossen lasagne
Tilbehør
Frityrstekte
kyllingbiter, pølser,
poteter
Fordel frosne kroketter jevnt over universalplaten.
Frosne potetrøsti
Mat
Frosne produkter
Fordel frosne potetbåter jevnt over universalplaten.
Frosne kroketter
Denne modusen brukes til å tine frosne produkter, bakevarer, frukt, kaker, krem og sjokolade.
Tinetiden avhenger av matvarenes type, størrelse og mengde.
3
Tørking
Denne modusen brukes til å tørke frukt, grønnsaker og urter. Tørketiden avhenger av
matvarenes type, størrelse og mengde.
Fordel frosne mini-vårruller jevnt over universalplaten.
Mat
42
Tilbehør
Rille
Temp. (°C)
Tid (min.)
Frukt
Rist
3
70-80
300-420
Grønnsaker
Rist
3
70-80
200-500
Urter
Rist
3
70-80
60-90
Norsk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 42
9/4/2018 12:01:52 PM
Heving av deig
Langsom tilberedning
Denne modusen brukes til å heve deig og lage hjemmelagd yoghurt.
Denne modusen bruker en lav temperatur for å gi et mørt resultat. Den passer godt til steking
av kjøtt fra storfe, svin, kalv eller lam når du ønsker en mør tekstur. Vi anbefaler at du bruner
kjøttet ved en høy temperatur på kokeplaten før du steker det.
Mat
Tilbehør
Rille
Temp. (°C)
Tid (min.)
Rist
2
30-40
30-40
Kake/brøddeig
Rist, ildfast form
2
30-40
40-50
Hjemmelagd
yoghurt
Rist, ildfast form
2
40-50
6–7 (timer)
Pizzadeig
Pizzatilberedning
Denne modusen passer til pizza. Tilberedningstiden og temperaturen avhenger av størrelsen
på pizzaen samt tykkelsen på deigen.
Tilbehør
Rille
Temp. (°C)
Tid (min.)
Hjemmelaget pizza
Universalplate
2
190-210
15-25
Hjemmelaget tynn
pizza
Universalplate
2
210-230
10-15
Tilbehør
Rille
Temp. (°C)
Tid (timer)
Stekt kjøtt
Ristinnsats +
Universalplate
3
80-100
3-4
Mørbrad, 5–6 cm
tykk
Ristinnsats +
Universalplate
3
70-80
4-5
Svinestek
Ristinnsats +
Universalplate
3
80-100
4-5
Lammestek
Ristinnsats +
Universalplate
3
80-100
3-4
Andebryst
Ristinnsats +
Universalplate
3
70-90
2-3
Norsk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 43
Smart matlaging
Mat
Mat
43
9/4/2018 12:01:53 PM
Smart matlaging
Testretter
2. Grilling
I henhold til standard EN 60350-1
Forvarm ovnen i 5 minutter med funksjonen for stor grill.
1. Baking
Matvaretype
Anbefalingene for baking gjelder forvarmet ovn. Ikke bruk funksjonen for rask forvarming.
Plasser alltid den skrå siden mot forsiden av døren.
Matvaretype
Biffburgere *
(12 stk.)
Smart matlaging
1-2
Ristinnsats +
Universalplate
(dyp) (for å samle
opp væske)
4
300
(maks.)
1.
15–18
2.
5–8
Temp. (°C)
Tid (min.)
205
70-80
3
165
25-30
3
165
25-30
* Vend etter 2/3 av steketiden.
Universalplate +
dyp plate
1+4
155
35-40
3. Steking
Mørdeigkaker
Universalplate +
dyp plate
1+4
140
30-33
Sukkerbrød
uten fett
Rist +
springkakeform
2
160
35-40
2
160
35-40
1+4
155
45-50
1 plassert
diagonalt
160
70-80
1+3
160
80-90
Eplepai
Rist +
2 springkakeformer
Tid (min.)
300
(maks.)
Universalplate
(mørk, ø 26 cm)
Temp. (°C)
5
Rille
Matvaretype
Hel kylling
Rille Oppvarmingstype
Rist
Toast med hvitt
brød
Tilbehør
Småkaker
Oppvarmingstype Temp. (°C) Tid (min.)
Tilbehør
Tilbehør
Rist +
Universalplate
(for å samle opp
væske)
Rille Oppvarmingstype
3
1
* Vend etter 2/3 av steketiden.
* (mørk, ø 20 cm)
Universalplate
+ rist +
2 springkakeformer
** (mørk, ø 20 cm)
* To kaker settes på risten bak til venstre og foran til høyre.
** To kaker settes oppå hverandre i midten.
44
Norsk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 44
9/4/2018 12:01:53 PM
En samling av vanlige automatisk tilberedte oppskrifter
Potetgrateng
Ingredienser
Fremgangsmåte
800 g poteter, 100 ml melk, 100 ml fløte, 50 g pisket, helt egg,
1 spiseskje av hver av salt, pepper og muskat, 150 g revet ost,
smør, timian.
Lasagne
Ingredienser
2 spiseskjeer olivenolje, 500 g kjøttdeig, 500 ml tomatsaus, 100 ml
buljong, 150 g tørkede lasagneplater, 1 løk (hakket), 200 g revet
ost, 1 spiseskje av hver av tørket persille, oregano, basilikum.
Fremgangsmåte
Tilbered en tomatsaus med kjøtt. Varm olje i en stekepanne, og stek
kjøttdeigen og den hakkede løken i ca. 10 minutter inntil kjøttet er
brunet over det hele. Hell over tomatsausen og buljongen, og tilsett
de tørkede urtene. Kok opp sausen, og la den småkoke i 30 min.
Skrell potetene, og skjær dem i skiver på 3 mm. Gni smøret over
hele overflaten til gratengformen (22–24 cm). Legg skivene ut
over et rent håndkle, og hold den tildekket med håndkleet mens du
forbereder resten av ingrediensene.
Bland resten av ingrediensene, unntatt den revede osten, i en
stor bolle, og rør godt. Legg potetskivene lagvis i formen, og hell
blandingen over potetene. Potetskivene skal delvis overlappe
hverandre. Spre den revede osten på toppen, og stek gratengen.
Server gratengen med noen ferske timianblader når den er ferdig
tilberedt.
Tilbered lasagneplatene i henhold til instruksjonene på pakken.
Legg lasagneplater, kjøttsaus og ost i lag, og gjenta lagene.
Dryss deretter resten av osten jevnt over det øverste laget med
lasagneplater, og sett formen i ovnen.
Eplepai
Ingredienser
Fyll: 750 g faste, hele epler, 1 ss sitronsaft, 40 g sukker, 1/2 ss kanel,
50 g stenfrie rosiner, 2 ss brødsmuler
Ingredienser
800 g grønnsaker (squash, tomat, løk, gulrot, pepper, forhåndskokte
poteter), 150 ml fløte, 50 g pisket, helt egg, 1 spiseskje av hver
av salt og urter (pepper, persille eller rosmarin), 150 g revet ost,
3spiseskjeer olivenolje, noen timianblader
Fremgangsmåte
Vask grønnsakene, og skjær dem i skiver på 3–5 mm. Legg skivene
lagvis i en gratengform (22–24 cm), og hell oljen over grønnsakene.
Bland resten av ingrediensene, unntatt den revede osten, og hell
blandingen over grønnsakene. Spre den revede osten på toppen, og
stek gratengen. Server gratengen med noen ferske timianblader.
Fremgangsmåte
Sikt melet med saltet over en stor bolle. Sikt strøsukkeret og
vaniljesukkeret sammen med det. Bruk to kniver til å skjære smøret
i små terninger gjennom melet. Legg til 3/4 av det piskede egget.
Elt alle ingrediensene i en kjøkkenmaskin inntil du oppnår en
smuldrende masse. Bruk hendene til å forme deigen til en ball. Pakk
den inn i plastfolie, og la den ligge kjølig i cirka 30 min.
Smør springformen (24–26 cm diameter), og strø mel over
overflaten. Rull ut 3/4 av deigen til 5 mm tykkelse. Legg den i
formen (på bunn og på sidene).
Skrell eplene og ta ut kjernene i dem. Skjær dem i terninger på
cirka 3/4 x 3/4 cm. Skvett sitronsaft på eplene, og bland godt. Vask
og tørk korintene og rosinene. Tilsett sukker, kanel, rosiner og
korinter. Bland godt, og dryss brødsmuler over bunnen av deigen.
Trykk lett på den.
Rull ut resten av deigen. Skjær deigen i små striper, og legg dem
i kryss over fyllet. Pensle paien jevnt med resten av det piskede
egget.
Norsk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 45
45
9/4/2018 12:01:53 PM
Smart matlaging
Grønnsaksgrateng
Bakverk: 275 g mel, 1/2 spiseskje salt, 125 g hvitt fint sukker, 8 g
vaniljesukker, 175 g kaldt smør, 1 egg (pisket)
Smart matlaging
Quiche Lorraine
Ingredienser
Fremgangsmåte
Stekt kjøttfilet av okse
Bakverk: 200 g vanlig mel, 80 g smør, 1 egg
Ingredienser
Fyll: 75 g bacon i terninger uten fett, 125 ml fløte, 125 g crème
fraiche, 2 piskede egg, 100 g revet sveitserost, salt og pepper.
1 kg kjøttfilet av okse, 5 g salt, 1 g pepper, 3 g hver med rosmarin
og timian
Fremgangsmåte
Krydre kjøttet med salt, pepper og rosmarin, og la det ligge en time
i kjøleskapet. Legg det på risten. Sett det inn i ovnen, og tilbered
det.
Bunnen lages ved å legge mel, smør og egg i en bolle og
blande dem til du får en myk blanding. La den deretter hvile i
kjøleskap i 30 minutter. Rull ut bunnen, og plasser den i en smurt
keramikkform for quiche (25 cm diameter). Stikk bunnen med en
gaffel. Bland sammen egg, fløte, crème fraiche, ost, salt og pepper.
Hell blandingen over bunnen rett før du setter den i ovnen.
Biff bourguignon
Ingredienser
1 kg høyrygg av storfe (trimmet og skåret i stykker på
5 cm), 100 g bacon (skåret i strimler på 1 cm), 1 løk (hakket),
2 hvitløksfedd (hakket), 1 selerikvist (hakket), 200 g tykt skåret
sopp, 200 ml rødvin, 100 ml buljong, 2 spiseskjeer vegetabilsk
olje, 1 spiseskje persille, 1 spiseskje salt og pepper, mel for
strøing
Fremgangsmåte
Krydre kjøttet med salt og pepper, og strø det med mel. Stek
kjøttstykkene i olje på alle sider inntil de er brunet over det
hele. Stek på middels høy varme. Tilsett vin og buljong, og kok
opp. Hell kjøttet og kraften over i en ildfast form. Tilsett alle
ingrediensene. Rør om og dekk til med lokk.
Fruktsmuldrekaker
Ingredienser
Topping: 200 g mel, 100 g smør, 100 g sukker, 2 g salt, 2 g
kanelpulver
Frukt: 600 g blandet frukt
Fremgangsmåte
Smart matlaging
Bland alle ingrediensene til du får en smuldrende konsistens for
å lage toppingen. Spre fruktblandingen i en ildfast form, og dryss
smulderet over den.
Hjemmelaget pizza
Urtestekte lammekoteletter
Ingredienser
Pizzadeig: 300 g mel, 7 g tørrgjær, 1 teskje olivenolje, 200 ml
varmt vann, 1 teskje sukker og salt
Ingredienser
1 kg lammekoteletter (6 stykker), 4 store hvitløksfedd (pressede),
1 spiseskje fersk timian (presset), 1 spiseskje fersk rosmarin
(presset), 2 spiseskjeer salt, 2 spiseskjeer olivenolje.
Fremgangsmåte
Bland salt, hvitløk, urter og olje, og legg lammekotelettene i
blandingen. Vend kotelettene for å få blandingen over hele, og la
dem hvile i minst 30 min til 1 time i romtemperatur.
Topping: 400 g grønnsaker i skiver (aubergine, squash, løk, tomat),
100 g skinke eller bacon (hakket), 100 g revet ost
Fremgangsmåte
46
Hell mel, gjær, olje, salt, sukker og lunkent vann i en bolle, og bland
det til du får en bløt deig. Elt deigen i en mikser eller for hånd i ci.
5–10 min. Dekk til deigen med et lokk og sett den i ovnen i 30 min
ved 35 °C for å heve den. Rull ut deigen på en overflate som er
strødd med mel, til du får en rektangulær form, og plasser den på
platen eller i en pizzaform. Spre tomatpuré på deigen, og legg på
skinke, sopp, oliven og tomat. Dryss revet ost jevnt på toppen, og
stek pizzaen.
Norsk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 46
9/4/2018 12:01:53 PM
Svinekam
Ingredienser
Fremgangsmåte
Sprø fiskefiléter, panert
2 stykker svinekam, 1 spiseskje svarte pepperkorn, 3 laurbærblad,
1 løk (hakket), 3 hvitløksfedd (hakket), 85 g brunt sukker,
3 spiseskjeer Worcestershire-saus, 2 spiseskjeer tomatpuré,
2 spiseskjeer olivenolje
Lag en grillsaus. Varm opp olje i en kasserolle, og tilsett løken.
Stek løken inntil den er myk, og tilsett resten av ingrediensene.
Grill sausen, og la den småkoke i 30 min inntil den har tyknet.
Mariner svinekammen med grillsaus, og la den ligge i marinaden i
minst 30 min til 1 time.
Ingredienser
4 tykke, hvite fiskefileter (torsk, flyndre, tilapia), 1/4 kopp mel,
1
/3 kopp melk, 2 kopper brødsmuler
Fremgangsmåte
Skyll fisken, og dypp den i melk. Dekk filetene med mel, og dypp
dem i melk. Dekk dem med brødsmuler. Spray bakeplaten med
vegetabilsk olje. Legg deretter fiskefiletene på bakeplaten, og
spray dem med olje.
Osso buco
1,5 kg kalveskanker (4 stk.), 1/2 kopp hakkede gulrøtter, 1/2 kopp
hakket selleri, 1 løk (hakket), 4 fedd hvitløk (hakket), 1 ss tørket
timian eller oregano, 3/4 kopp tørr hvitvin, 1 kopp kalvekraft, 2 ss
tomatpure, salt og pepper, 3 ss olivenolje, 2 ss mel til sprinkling
for gremolata: 2 spiseskjeer persille, 1 spiseskje revet sitronskall,
2 hvitløksfedd (knust).
Fremgangsmåte
Krydre kalveskanken med salt og pepper. Trekk kalveskanken
gjennom litt mel, og rist av overflødig mel. Stek den deretter i en
varm panne med olivenolje. Stek stykkene på begge sider inntil
de er godt brunet (cirka 5 min på hver side). Legg dem på en
tallerken, og sett tallerkenen til side. Hell i den hakkede løken,
gulrøttene og selerien, og stek blandingen i pannen i 5 min mens
du regelmessig rører om. Tilsett deretter hvitløk og timian, og
fortsett stekingen inntil grønnsakene såvidt begynner å brukes
(cirka 10 min). Legg kalveskanken i pannen, og hell over vinen og
buljongen. Når blandingen koker, setter du den i ovnen.
Smart matlaging
Ingredienser
Gremolata: Bland alle ingrediensene. Server osso buco med
gremolata på toppen av kalveskanken.
Norsk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 47
47
9/4/2018 12:01:53 PM
Vedlikehold
Rengjøring
Dør
Ovnsdøren skal kun tas av for rengjøringsformål. Bruk følgende instruksjoner til å ta av døren.
ADVARSEL
ꞏꞏ Forsikre deg om at stekeovnen og tilbehøret er kalde før du rengjør dem.
ꞏꞏ Ikke bruk slipende rengjøringsmidler, harde børster, skuresvamper eller skurekluter,
stålull, kniver eller andre slipende materialer.
Stekeovnens innvendige flater
ꞏꞏ Bruk en ren klut og et mildt rengjøringsmiddel eller varmt såpevann til innvendig rengjøring
av stekeovnen.
ꞏꞏ Tetningslisten i døren må ikke rengjøres for hånd.
ꞏꞏ Bruk bare standard rengjøringsmidler for stekeovn for å unngå skade på emaljerte
overflater.
ꞏꞏ Bruk et spesielt rengjøringsmiddel for ovner til fjerning av vanskelige flekker.
Stekeovnens utvendige flater
Bruk en ren klut og et mildt rengjøringsmiddel eller varmt såpevann, og tørk med tørkepapir
eller et tørt håndkle ved utvendig rengjøring av stekeovnen på for eksempel ovnsdøren,
håndtaket og skjermen.
ADVARSEL
Ovnsdøren er tung.
1. Åpne døren og vipp opp klipsene på begge
hengslene.
2. Lukk døren omtrent 70°. Hold på sidene av
ovnsdøren med begge hender, og løft og trekk
den oppover inntil hengslene går fri fra ovnen.
3. Rengjør døren med såpevann og en ren klut.
Vedlikehold
Det kan ligge igjen fett og smuss, og spesielt rundt håndtaket, på grunn av den varme luften
som kommer fra ovnen. Håndtaket bør rengjøres etter hver bruk.
Tilbehør
Vask tilbehøret etter hver bruk, og tørk det av med et kjøkkenhåndkle. Du kan fjerne
vanskelige flekker ved å bløtlegge brukt tilbehør i varmt såpevann i cirka 30 minutter før du
vasker det.
Overflate med katalyttemalje (kun enkelte modeller)
4. Når du er ferdig, utfører du trinn 1 og 2 i
motsatt rekkefølge for å sette på plass døren
igjen. Kontroller at klipsene er koblet inn på
begge sider.
De avtakbare delene er belagt med mørk grå katalyttemalje. De kan bli tilsmusset av olje og
fett som følge av luften som sirkulerer i ovnen ved konveksjonsoppvarming. Dette smusset
brennes imidlertid bort ved ovnstemperaturer på over 200 °C.
1. Fjern alt tilbehør fra stekeovnen.
2. Rengjør innsiden av ovnen.
3. Velg konveksjonsmodus med maksimal temperatur, og kjør syklusen i en time.
48
Norsk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 48
9/4/2018 12:01:54 PM
Dørglass
Avhengig av modellen er ovnsdøren utstyrt med 3-4 glassplater som ligger mot hverandre.
Dørglasset skal kun tas av for rengjøringsformål. Bruk følgende instruksjoner til å ta av
dørglasset.
02
1. Bruk en skrutrekker til å skru ut skruene på
venstre og høyre side.
01
01 Støtteklips 1
02 Støtteklips 2
03 Støtteklips 3
03
7. Når du er ferdig, setter du inn glassplatene
igjen som følger:
ꞏꞏ Finn frem til hengslene (se bildet). Sett inn
glassplate 3 under støtteklips 1, glassplate
2 under støtteklips 1 og 2 og glassplate
1 i støtteklips 3. Dette må utføres i denne
rekkefølgen. Kontroller at den trykte siden
av glassplatene er vendt innover.
FORSIKTIG
For å identifisere riktig side av arket, finner du
"PYRO"-merket på hjørnet av hvert ark.
Riktig retning: PYRO-**-**
Feil retning: **-**-ORYP
2. Ta av dekslene i pilenes retning.
3. Ta ut den første glassplaten fra ovnen.
01
8. Når du har satt inn glassplate 2, må du trykke
glassklipsene nedover og kontrollere at de
sikrer glassplatene som de skal.
9. Utfør trinn 1–2 i motsatt rekkefølge for å sette
på plass dekslene igjen.
Vedlikehold
4. Ta ut den andre glassplaten fra døren i pilens
retning.
ADVARSEL
For å forhindre varmelekkasje må du passe på
at du setter på plass glassplatene på riktig måte.
02
Vannsamler
Vannsamleren samler ikke bare opp overflødig
fuktighet fra tilberedningsprosessen, men også
matrester. Du må regelmessig tømme og rengjøre
vannsamleren.
5. Ta ut den tredje glassplaten fra døren i pilens
retning.
6. Rengjør glasset med såpevann og en ren klut.
03
ADVARSEL
01
01 Vannsamler
Hvis du oppdager en vannlekkasje fra
vannsamleren, må du kontakte et lokalt
Samsung-servicesenter.
Norsk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 49
49
9/4/2018 12:01:55 PM
Vedlikehold
Sidestativ (kun enkelte modeller)
Utskiftning
1. Trykk på den øvre delen av venstre sidestativ,
og senk det med cirka 45°.
Lyspærer
1. Ta av glassdekselet ved å skru det mot klokken.
2. Bytt ut ovnslampen.
3. Rengjør glassdekselet.
4. Når du er ferdig, utfører du trinn 1 i motsatt
rekkefølge for å sette på plass glassdekselet
igjen.
2. Trekk og ta ut den nedre delen av venstre
sidestativ.
3. Ta ut høyre sidestativ på samme måte.
4. Rengjør begge sidestativene.
5. Når du er ferdig, utfører du trinn 1 og 2 i
motsatt rekkefølge for å sette på plass
sidestativene igjen.
MERK
Vedlikehold
Ovnen fungerer uten at sidestativene og ristene
er på plass.
50
ADVARSEL
ꞏꞏ Du må slå av ovnen og trekke ut støpselet før du bytter ut lyspæren.
ꞏꞏ Du må bare bruke lyspærer av typen 25–40 W / 220–240 V som er varmebestandige
opptil 300 °C. Du kan kjøpe godkjente lyspærer på et lokalt Samsung-servicesenter.
ꞏꞏ Du må alltid bruke en tørr klut når du håndterer halogenlyspærer. Dette er for å forhindre
at lyspæren blir tilsmusset av fingeravtrykk eller svette, noe som resulterer i en kortere
levetid for lyspæren.
Norsk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 50
9/4/2018 12:01:55 PM
Feilsøking
Kontrollpunkter
Hvis du opplever et problem med ovnen, bør du først gå gjennom tabellen nedenfor og prøve
å utføre forslagene. Hvis problemet vedvarer, bør du kontakte et lokalt Samsung-servicesenter.
Problem
Årsak
Det vises ikke noe
klokkeslett.
ꞏꞏ Ovnen er koblet fra
strømmen.
ꞏꞏ Kontroller om ovnen tilføres
strøm.
Ovnen virker ikke.
ꞏꞏ Ovnen er koblet fra
strømmen.
ꞏꞏ Kontroller om ovnen tilføres
strøm.
Ovnen stopper under
bruk.
ꞏꞏ Støpselet er trukket ut fra
kontakten.
ꞏꞏ Koble til strømmen igjen.
Ovnen slår seg av under
bruk.
ꞏꞏ Kontinuerlig tilberedning tar
lang tid.
ꞏꞏ Kjøleviften fungerer ikke.
ꞏꞏ Ovnen er installert på et sted
som mangler god ventilasjon.
ꞏꞏ Flere støpsler er koblet til
samme kontakt.
ꞏꞏ La ovnen kjøle seg ned når
den har vært i bruk over
lengre tid.
ꞏꞏ Hør etter om du kan høre
kjøleviften.
ꞏꞏ Overhold avstandene
som er beskrevet i
installasjonsveiledningen for
produktet.
ꞏꞏ Bruk kun ett støpsel.
ꞏꞏ Ovnen er koblet fra
strømmen.
Tiltak
Utsiden av ovnen blir for
varm under bruk.
ꞏꞏ Ovnen er installert på et sted
som mangler god ventilasjon.
ꞏꞏ Overhold avstandene
som er beskrevet i
installasjonsveiledningen for
produktet.
Døren kan ikke åpnes inn
skikkelig.
ꞏꞏ Det ligger matrester mellom
døren og innsiden av ovnen.
ꞏꞏ Rengjør ovnen godt, og åpne
deretter døren igjen.
Ovnslyset er svakt eller
slår seg ikke på.
ꞏꞏ Lampen slår seg på og av.
ꞏꞏ Lampen er dekket til av
fremmedlegemer som følge
av matlagingen.
ꞏꞏ Lampen slår seg av
automatisk etter en viss
tidsperiode for å spare strøm.
Du kan slå den på igjen ved å
trykke på Ovnslys.
ꞏꞏ Rengjør innsiden av ovnen,
og sjekk om problemet
vedvarer.
Det kommer elektrisitet
fra maskinen.
ꞏꞏ Strømforsyningen er ikke
tilstrekkelig jordet.
ꞏꞏ Du bruker en kontakt som
ikke er jordet.
ꞏꞏ Kontroller om
strømforsyningen er
tilstrekkelig jordet.
Det drypper vann.
ꞏꞏ Avhengig av maten som
tilberedes, kan det i enkelte
tilfeller være igjen vann eller
damp i ovnen. Dette er ikke
en produktfeil.
ꞏꞏ La ovnen kjøle seg ned,
og tørk den med et tørt
kjøkkenhåndkle.
ꞏꞏ Lysstyrken endres i henhold
til endringer i nytteeffekten.
ꞏꞏ Endringer i nytteeffekt under
tilberedning er ikke feil,
og det er ikke nødvendig å
bekymre seg for dette.
ꞏꞏ Kontroller om ovnen tilføres
strøm.
Det kommer damp fra en
sprekk i døren.
Det ligger igjen vann i
ovnen.
Styrken på lyset i ovnen
varierer.
Norsk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 51
Feilsøking
ꞏꞏ Fjern elementet som sitter
fast, og prøv igjen.
ꞏꞏ Fjern fuktigheten, og prøv
igjen.
ꞏꞏ Kontroller om låsefunksjonen
er aktivert.
Ovnen får ikke strøm.
Årsak
Tiltak
ꞏꞏ Det sitter fast noe mellom
knappene.
ꞏꞏ Berøringsmodell: Ovnen er
fuktig på utsiden.
ꞏꞏ Låsefunksjonen er aktivert.
Knappene kan ikke
trykkes inn skikkelig.
Problem
51
9/4/2018 12:01:55 PM
Feilsøking
Problem
Årsak
Tilberedningen er ferdig,
men kjøleviften går
fremdeles.
ꞏꞏ Viften fortsetter automatisk å
gå rundt i en viss tidsperiode
for å ventilere innsiden av
ovnen.
ꞏꞏ Dette er ikke en produktfeil,
og det er ikke nødvendig å
bekymre seg for dette.
Ovnen varmer ikke.
ꞏꞏ Døren er åpen.
ꞏꞏ Ovnskontrollene er feil angitt.
ꞏꞏ Sikringen i huset har gått.
ꞏꞏ Lukk døren, og start
operasjonen på nytt.
ꞏꞏ Se delen om betjening av
ovnen, og tilbakestill den.
ꞏꞏ Skift sikringen eller
tilbakestill kretsbryteren.
Kontakt en elektriker hvis
dette skjer gjentatte ganger.
Det kommer røyk fra
ovnen under bruk.
Feilsøking
Det lukter brent eller
plast når ovnen er i bruk.
52
ꞏꞏ Innledende bruk.
ꞏꞏ Det ligger matrester på
varmeelementet.
ꞏꞏ Du har brukt beholdere av
plast eller andre materialer
som ikke er varmebestandige.
Tiltak
ꞏꞏ Første gang du bruker ovnen,
kan det komme røyk fra
varmeelementet. Dette er
ikke en feil, og når du har
brukt ovnen 2–3 ganger, bør
det ikke lenger forekomme.
ꞏꞏ La ovnen kjøle seg ned,
og fjern matrestene fra
varmeelementet.
ꞏꞏ Bruk glassbeholdere som er
egnet for høye temperaturer.
Problem
Årsak
Tiltak
Ovnen tilbereder ikke
maten skikkelig.
ꞏꞏ Døren åpnes ofte under
tilberedningsprosessen.
ꞏꞏ Døren må ikke åpnes ofte,
med mindre du tilbereder
matvarer som må snus.
Hvis du åpner døren ofte,
reduseres temperaturen
i ovnen, noe som kan ha
innvirkning på resultatene.
Jeg hører vann
som koker, under
damptilberedning.
ꞏꞏ Dette skjer fordi
dampelementet varmer opp
vann.
ꞏꞏ Dette er ikke en produktfeil,
og det er ikke nødvendig å
bekymre seg for dette.
Funksjonen for
damptilberedning
fungerer ikke.
ꞏꞏ Vannforsyningstanken er tom
for vann.
ꞏꞏ Tilsett vann i tanken, og prøv
på nytt.
Ovnen blir varm under
forbrenningsrengjøring.
ꞏꞏ Dette skyldes at
forbrenningsrengjøring
utføres med høye
temperaturer.
ꞏꞏ Dette er ikke en produktfeil,
og det er ikke nødvendig å
bekymre seg for dette.
Det lukter brent under
forbrenningsrengjøring.
ꞏꞏ Forbrenningsrengjøring
utføres med høye
temperaturer, og du kan
derfor lukte matrester som
brennes opp.
ꞏꞏ Dette er ikke en produktfeil,
og det er ikke nødvendig å
bekymre seg for dette.
Damprengjøringen
fungerer ikke.
ꞏꞏ Dette skyldes at
temperaturen er for høy.
ꞏꞏ La ovnen kjøle seg ned før du
bruker den.
Norsk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 52
9/4/2018 12:01:55 PM
Tekniske spesifikasjoner
Informasjonskoder
Hvis ovnen ikke fungerer, kan det hende at det vises en informasjonskode på skjermen. Gå
gjennom tabellen nedenfor, og prøv å utføre forslagene.
Kode
C-d1
Betydning
Tiltak
Feil på dørlåsen.
C-22
Sensorsvikt
C-23
C-F1
C-70
C-72
Forekommer bare under lesing og
skriving av EEPROM
Damprelaterte problemer
C-F0
Det er ingen kommunikasjon mellom
hovedkretskortet og underkretskortet.
C-F2
Forekommer når et
kommunikasjonsproblem mellom den
integrerte kretsen for berøring og
hoved- eller under-micom vedvarer
Oppstår når knappen trykkes og
holdes inne en stund.
Slå av ovnen, og start den deretter
på nytt. Hvis problemet vedvarer, bør
du slå av all strøm i 30 sekunder eller
mer og deretter slå den på igjen.
Hvis problemet vedvarer, bør du
kontakte et servicesenter.
Utside
595 x 595 x 570 mm
73 liter
Volum
Netto
46,1 kg
Tilkoblingsspenning
230–240 V ~ 50 Hz
Maksimal tilkoblet strømbelastning
3500-3850 W
Slå av ovnen, og start den deretter
på nytt. Hvis problemet vedvarer, bør
du slå av all strøm i 30 sekunder eller
mer og deretter slå den på igjen.
Hvis problemet vedvarer, bør du
kontakte et servicesenter.
Rengjør knappene, og kontroller at
det ikke er vann på eller rundt dem.
Slå av ovnen, og prøv på nytt. Hvis
problemet vedvarer, bør du kontakte
et lokalt Samsung-servicesenter.
Tekniske spesifikasjoner
Knappeproblem
C-d0
Dimensjoner (B x H x D)
Vekt
C-20
C-21
SAMSUNG ønsker hele tiden å forbedre sine produkter. Både designspesifikasjoner og disse
brukerinstruksjonene kan derfor endres uten varsel.
Sikkerhetsutkobling
S-01
Ovnen har vært kontinuerlig i bruk
ved en gitt temperatur over lang tid.
ꞏꞏ Under 105 °C – 16 timer
ꞏꞏ Fra 105 °C til 240 °C – 8 timer
ꞏꞏ Fra 245 °C til maks – 4 timer
Dette er ikke en systemfeil. Slå av
ovnen, og ta ut maten. Prøv deretter
på nytt på vanlig måte.
Norsk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 53
53
9/4/2018 12:01:56 PM
Vedlegg
Notat
Produktdataark
SAMSUNG
Modellidentifikasjon
Energieffektivitetsindeks per stekerom (EEI-stekerom)
Energieffektivitetsklasse per hulrom
SAMSUNG
NV73N9770RM
81,4
A+
Energiforbruk (elektrisitet) som kreves for å varme opp en
standardisert ladning i hulrommet til en elektrisk oppvarmet
ovn, i konvensjonell modus per hulrom
(elektrisk sluttenergi) (EC elektrisk hulrom)
0,95 kWh/syklus
Energiforbruk som kreves for å varme opp en standardisert
ladning i hulrommet til en elektrisk oppvarmet ovn, i
viftemodus per hulrom (elektrisk sluttenergi) (EC elektrisk hulrom)
0,70 kWh/syklus
Antall hulrom.
Varmekilde per hulrom (elektrisitet eller gass)
Volum per hulrom (V)
Ovnstype
Enhetens masse (M)
1
elektrisitet
73 l
Innebygd
46,1 kg
Dataene er fastsatt i henhold til standard EN 60350-1, EN 50564, kommisjonsreguleringene
(EU) Nr. 65/2014 og (EU) Nr. 66/2014.
Tips til energisparing
Vedlegg
ꞏꞏ Ovnsdøren bør holdes lukket ved steking, med unntak av når maten snus. For å opprettholde
ovnstemperaturen og spare energi må ikke døren åpnes ofte under steking.
ꞏꞏ Planlegg ovnsbruken slik at du unngår å slå av ovnen mellom steking av ulike retter. På
denne måten kan du spare strøm og redusere tiden det tar å varme opp ovnen på nytt.
ꞏꞏ Hvis steketiden er på mer enn 30 minutter, kan ovnen slås av 5–10 minutter før endt
steketid for å spare strøm.
Restvarmen vil fullføre stekeprosessen.
ꞏꞏ Prøv å steke mer enn én rett om gangen når det er mulig.
54
Norsk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 54
9/4/2018 12:01:56 PM
Notat
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 55
9/4/2018 12:01:56 PM
KYSYMYKSET JA KOMMENTIT
MAA
SOITA
TAI KÄY OSOITTEESSA
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for KNOX customers] 0800 400848
[Only for Premium HA] 0800-366661
[Only for Dealers] 0810-112233
[Only for E-Store] 0800 100 232
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
DENMARK
707 019 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
06196 77 555 77
www.samsung.com/de/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com/gr/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
NORWAY
21629099
www.samsung.com/no/support
PORTUGAL
808 207 267
www.samsung.com/pt/support
SPAIN
0034902172678
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 786
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
DG68-00613L-00
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 2
9/4/2018 12:01:56 PM
Kalusteuuni
Käyttö- ja asennusopas
NV73N9770RM
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 1
9/4/2018 12:01:57 PM
Sisällysluettelo
Sisällysluettelo
Oppaan käyttäminen
3
Älykkäät valmistustoiminnot
28
Oppaassa käytetään seuraavia merkkejä:
3
Turvallisuusohjeet
3
Tärkeitä turvallisuusohjeita
Tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet)
Automaattinen virransäästötoiminto
3
6
6
Manuaalinen valmistus
Automaattiohjelmat
Erityistoiminto
Koekeittiössä testatut ruuat
Usein käytettyjen automaattiohjelmien reseptejä
28
34
42
44
45
Asentaminen
6
Huolto
48
Pakkauksen sisältö
Sähkökytkentä
Asentaminen kaapistoon
6
7
8
Puhdistaminen
Vaihtaminen
48
50
Vianmääritys
51
Ennen kuin aloitat
9
Tarkistettavat kohdat
Näyttökoodit
51
53
Tekniset tiedot
53
Liite
54
Laitteen tekniset tiedot
54
Alkuasetukset
Uuden uunin haju
Älykäs turvamekanismi
Äänettömästi sulkeutuva luukku (kevyt, turvallinen ja hiljainen)
Lisätarvikkeet
Mekaaninen lukko
Vesisäiliö
9
10
10
10
11
12
13
Toiminnot
13
Käyttöpaneeli
Yleiset asetukset
Uunin toiminto
Erityistoiminto
Automaattiohjelma
Kokin resepti
Suosikit
Ajastin
Puhdistaminen
Asetukset
Ohje
13
14
16
20
21
21
22
23
23
26
27
2
Suomi
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 2
9/4/2018 12:01:57 PM
Turvallisuusohjeet
Kiitos, että valitsit SAMSUNGin kalusteuunin.
Tässä käyttöoppaassa on tärkeitä turvallisuus- ja käyttöohjeita, jotka auttavat laitteen
käytössä ja hoidossa.
Lue käyttöopas huolellisesti ennen uunin käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten.
Tämän uunin saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Asentaja vastaa siitä, että
laite kytketään sähköverkkoon voimassa olevien turvallisuusmääräysten ja -suositusten
mukaisesti.
Oppaassa käytetään seuraavia merkkejä:
Tärkeitä turvallisuusohjeita
VAROITUS
VAROITUS
Vaarat ja vaaralliset toimenpiteet, jotka saattavat aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja,
kuoleman ja/tai omaisuusvahinkoja.
HUOMIO
Vaarat ja vaaralliset toimenpiteet, jotka saattavat aiheuttaa henkilö- ja/tai
omaisuusvahinkoja.
HUOM.
Hyödyllisiä vinkkejä, suosituksia ja muita tietoja, jotka helpottavat laitteen käyttöä.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu fyysisesti tai psyykkisesti
rajoittuneiden eikä kokemattomien henkilöiden (esim. lasten)
käytettäväksi, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole
läsnä tai opastanut heitä käyttämään laitetta oikein.
Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät leiki laitteella.
Kiinteään johdotukseen on lisättävä mahdollisuus irrottaa laite
sähköverkosta johdotusmääräysten mukaisesti.
Laite tulee voida irrottaa pistorasiasta asennuksen jälkeen.
Irrottaminen voidaan varmistaa huolehtimalla pistokkeen luokse
pääsystä tai liittämällä kiinteään johdotukseen kytkin määräysten
mukaisesti.
Jos laitteen virtajohto on vaurioitunut, se tulee vaihdattaa
valmistajalla, valtuutetussa huoltoliikkeessä tai ammattitaitoisella
asentajalla, jotta vaaratilanteilta voitaisiin välttyä.
Suomi
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 3
3
9/4/2018 12:01:57 PM
Oppaan käyttäminen / Turvallisuusohjeet
Oppaan käyttäminen
Turvallisuusohjeet
Johtoja ei saa kiinnittää liimalla, sillä liimaus ei ole luotettava
kiinnitystapa.
Turvallisuusohjeet
Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä fyysisesti
tai psyykkisesti rajoittuneet ja kokemattomat henkilöt, jos
käyttöä valvotaan tai jos heille on annettu ohjeet laitteen
turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.
Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai
ylläpitää laitetta ilman valvontaa. Pidä laite ja sen sähköjohto alle
8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
Laite kuumenee käytön aikana. Uunin sisällä oleviin vastuksiin ei
saa koskea.
VAROITUS: Laitteen näkyvillä olevat osat voivat kuumeta käytön
aikana. Pienet lapset on pidettävä turvallisella etäisyydellä
laitteesta.
Älä puhdista uunin luukun lasia hankausaineilla tai terävillä
metallilastoilla, sillä ne voivat naarmuttaa lasipintaa, mikä
puolestaan saattaa johtaa lasin rikkoutumiseen.
Jos laitteessa on puhdistustoiminto, irtoava lika ja kaikki astiat
on poistettava uunista ennen höyry- tai automaattipuhdistusta.
Puhdistustoiminto on mallikohtainen.
4
Jos laitteessa on puhdistustoiminto, laitteen pinnat saattavat
kuumentua puhdistamisen aikana tavallista enemmän. Lapset on
pidettävä turvallisella etäisyydellä laitteesta. Puhdistustoiminto
on mallikohtainen.
Käytä vain tälle uunille suositeltua lämpömittaria. (Vain
paistomittarilla varustetut mallit.)
Höyrypuhdistusta ei saa käyttää.
VAROITUS: Varmista, että laite on sammutettu, ennen kuin vaihdat
sen lampun, jotta et saisi sähköiskua.
Laitetta ei saa asentaa koristeoven taakse, ettei se ylikuumene.
VAROITUS: Laite ja sen näkyvillä olevat osat kuumenevat käytön
aikana. Laitteen lämpövastuksiin ei saa koskea. Alle 8-vuotiaat
lapset on pidettävä poissa laitteen lähettyviltä, jollei heitä valvota
jatkuvasti.
HUOMIO: Kuumennusprosessia on valvottava. Lyhytaikaista
kuumennusprosessia on valvottava jatkuvasti.
Laitteen luukku ja ulkopinta voivat kuumentua käytön aikana.
Laitteen ulkopinta voi kuumentua käytön aikana. Laitteen pinnat
todennäköisesti kuumenevat käytön aikana.
Suomi
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 4
9/4/2018 12:01:57 PM
Aseta ritilä paikoilleen ulkonevat
osat (pysäyttimet molemmilla
puolilla) eteenpäin, jotta ritilä tukisi
riittävästi suuria ruokamääriä.
Uunia ei saa asentaa, jos se on vaurioitunut kuljetuksen aikana.
Älä säilytä palavia materiaaleja uunissa.
Uunin pinnat kuumenevat, kun sitä käytetään korkeassa lämpötilassa pitkän aikaa.
Varo uunista purkautuvaa kuumaa ilmaa ja höyryä, kun avaat luukun.
Kun valmistat alkoholia sisältäviä ruokia, alkoholi saattaa höyrystyä korkeassa lämpötilassa
ja höyry voi syttyä palamaan päästessään kosketuksiin jonkin uunin kuuman osan kanssa.
Turvallisuussyistä laitetta ei saa milloinkaan puhdistaa höyry- tai painepesurilla.
Pidä lapset turvallisella etäisyydellä uunista sen ollessa käytössä.
Tämän laitteen saa kytkeä sähköverkkoon vain valtuutettu sähköasentaja.
Pakasteruoat, kuten pizzat, tulee paistaa grilliritilän päällä. Uunipelti voi vääntyä suurten
lämmönvaihtelujen vuoksi.
Älä yritä käynnistää tai käyttää viallista tai vaurioitunutta laitetta.
Älä kaada vettä kuuman uunin pohjalle. Tämä voi vaurioittaa emalipintaa.
Korjauksia laitteeseen saa tehdä vain valtuutettu asentaja. Vääränlainen korjaus voi
vaarantaa käyttäjän ja muiden turvallisuuden. Jos uuni kaipaa korjausta, ota yhteyttä
SAMSUNGin huoltoon tai jälleenmyyjään.
Luukun on oltava kiinni uunin käytön aikana.
Sähköjohdot tai -johtimet eivät saa olla kosketuksissa uuniin.
Älä vuoraa uunin pohjaa alumiinifoliolla äläkä peitä sitä uunipellillä, paistoalustalla tai
vuoalla. Alumiinifolio estää uunin lämpenemisen, mikä voi vaurioittaa emalipintoja ja
aiheuttaa sen, että ruoka ei kypsy kunnolla.
Uuni kytketään sähköverkkoon käyttäen hyväksyttyä suojakatkaisinta tai sulaketta. Älä
milloinkaan käytä jakopistorasioita tai jatkojohtoja.
Hedelmämehuista tulee tahroja, jotka voivat jäädä lähtemättömästi uunin emalipinnoille.
Laite on irrotettava sähköverkosta korjaamisen tai puhdistamisen ajaksi.
Älä laita astioita uunin luukun päälle.
Ole varovainen, kun käytät uunin lähellä olevia pistorasioita.
Älä päästä lapsia luukun lähelle, kun avaat tai suljet sen, sillä lapset voivat satuttaa itsensä
siihen tai heidän sormensa voivat jäädä sen väliin.
Jos laitteessa on vesihöyry- tai höyrytystoiminto, älä käytä laitetta, jos vesisäiliö on
vaurioitunut. (Vain mallit, joissa on vesihöyry- tai höyrytystoiminto.)
Kun paistat kosteita kakkuja, käytä uunipannua.
Älä nouse luukun päälle äläkä nojaa siihen tai aseta sen päälle mitään painavia esineitä.
Jos säiliö on murtunut tai rikki, älä käytä sitä, vaan ota yhteyttä lähimpään
huoltoliikkeeseen. (Vain mallit, joissa on vesihöyry- tai höyrytystoiminto.)
Älä käytä luukun avaamiseen liikaa voimaa.
Tämä uuni on tarkoitettu vain ruoanvalmistukseen kotitalouksissa.
VAROITUS: Älä jätä luukkua auki, kun käytät uunia.
VAROITUS: Älä irrota laitetta verkkovirrasta, vaikka ruoka olisi valmista.
Suomi
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 5
5
9/4/2018 12:01:57 PM
Turvallisuusohjeet
HUOMIO
Uunin sisäpinnat tulevat polttavan kuumiksi käytön aikana. Älä koske uunin sisäpintoihin tai
lämpövastuksiin, ennen kuin ne ovat jäähtyneet kunnolla.
Turvallisuusohjeet
Tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet)
(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)
Turvallisuusohjeet / Asentaminen
Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa
merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita
(esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää
kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä
jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen
välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja
kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.
Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden
turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen
jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.
Asentaminen
VAROITUS
Uunin saa asentaa vain ammattitaitoinen asentaja. Asentaja vastaa siitä, että uuni
kytketään sähköverkkoon paikallisten turvallisuusmääräysten mukaisesti.
Pakkauksen sisältö
Varmista, että kaikki osat ja lisätarvikkeet ovat tuotepakkauksessa. Jos sinulla on jokin
uuniin tai sen lisätarvikkeisiin liittyvä ongelma, ota yhteyttä paikalliseen Samsungin
asiakaspalveluun tai jälleenmyyjään.
Uunin esittely
Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää
hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa
hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.
01
02
Saat lisätietoja Samsungin ympäristösitoumuksista ja tuotekohtaisista lainsäädännöllisistä
velvollisuuksista, esim. REACHista, osoitteesta samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
03
Automaattinen virransäästötoiminto
04
ꞏꞏ Jos käyttäjä ei tee mitään toimenpiteitä tietyn ajan sisällä laitteen ollessa käytössä, laite
pysähtyy ja siirtyy valmiustilaan.
ꞏꞏ Valo: Voit sammuttaa uunin valon ruoanlaiton aikana painamalla uunin valopainiketta.
Uunin valo sammutetaan virransäästösyistä muutama minuutti valmistusohjelman
käynnistämisen jälkeen.
01 Käyttöpaneeli
02 Luukun kahva
03 Vesisäiliö
04 Luukku
6
Suomi
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 6
9/4/2018 12:01:58 PM
Lisätarvikkeet
Sähkökytkentä
Uunin mukana toimitetaan lisätarvikkeita, joiden avulla erilaisten ruokien valmistaminen on
helpompaa.
L
01
Ritilä
Ritiläohjain *
Uunipelti *
N
02 03
02 SININEN tai VALKOINEN
03 KELTAINEN ja VIHREÄ
Yleispelti *
Syvä pelti *
Paistinvarras *
Paistin- ja lihavarras *
Teleskooppiohjain *
Paistomittari *
Nimellisvirta (A)
Minimi
poikkileikkausalue
10 < A ≤ 16
1,5 mm2
16 < A ≤ 25
2,5 mm2
Asentaminen
01 RUSKEA tai MUSTA
Kytke uuni pistorasiaan.
Jos pistoketyyppistä pistorasiaa ei ole saatavilla
virtarajoitusten vuoksi, käytä moninapaista
irtikytkentälaitetta (välin tulee olla vähintään
3 mm) turvallisuusmääräysten noudattamiseksi.
Käytä riittävän pitkää virtajohtoa, joka tukee
ohjearvoa H05 RR-F tai H05 VV-F,
väh. 1,5–2,5 mm².
Tarkista tehotiedot uuniin kiinnitetystä merkistä.
Avaa uunin taustapaneeli ruuvimeisselillä ja
irrota johtopidikkeen ruuvit. Kytke tämän
jälkeen virtajohdot niille tarkoitettuihin
liitäntäterminaaleihin.
( )-liitäntä on tarkoitettu maadoitukselle. Kytke
ensin keltainen ja vihreä johto (maadoitus),
joiden tulee olla muita pitempiä. Jos käytät
pistoketyyppistä pistorasiaa, pistokkeen on oltava
käytettävissä myös uunin asennuksen jälkeen.
Samsung ei vastaa vääränlaisesta tai puuttuvasta
maadoituksesta johtuvista onnettomuuksista.
HUOM.
Tähdellä (*) merkityt lisätarvikkeet sisältyvät vain joihinkin malleihin.
VAROITUS
Älä tallaa johtoja äläkä taivuta niitä asennuksen aikana, ja pidä ne erillään uunin
kuumenevista osista.
Suomi
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 7
7
9/4/2018 12:01:59 PM
Asentaminen
Asentaminen kaapistoon
Jos uuni asennetaan kaapiston sisälle, kaapiston muovipintojen ja liimattujen osien tulee
kestää vähintään EN 60335 -standardin mukainen lämpötila. Samsung ei vastaa uunista
säteilevän kuumuuden kalusteille aiheuttamista vaurioista.
Kaapisto (mm)
A
B
C
Uunin asianmukaisesta ilmanvaihdosta on huolehdittava. Kaapin alahyllyn ja tukiseinän
väliin tulee jättää n. 50 mm:n kokoinen aukko ilmanvaihtoa varten. Jos asennat uunin
keittotason alle, noudata keittotason asennusohjeita.
D
A
Väh. 550
B
Väh. 560
C
Väh. 50
D
Väh. 590 – Enint. 600
E
Väh. 460 x Väh. 50
Asennuksen edellyttämät mitat
HUOM.
Asentaminen
Uuni (mm)
B
C
A
D
E
L
K
G
F
J
H
I
E
Sijoituskalusteessa on oltava ilmanvaihtoaukot
(E) kuuman ilman jäähdyttämistä ja
ilmankiertoa varten.
A
560
G
Enint. 506
B
175
H
Enint. 494
C
370
I
21
D
Enint. 50
J
549
E
595
K
572
A
Väh. 550
F
595
L
550
B
Väh. 560
C
Väh. 600
D
Väh. 460 x Väh. 50
A
Allaskaappi (mm)
B
D
C
HUOM.
Sijoituskalusteessa on oltava ilmanvaihtoaukot
(D) kuuman ilman jäähdyttämistä ja ilmankiertoa
varten.
8
Suomi
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 8
9/4/2018 12:01:59 PM
Ennen kuin aloitat
Uunin asentaminen
Alkuasetukset
Varmista, että uunin ja kaapiston väliin jää
molemmille puolille vähintään 5 mm:n rako (A).
Kun käynnistät uunin ensimmäistä kertaa, näyttöpaneelissa näytetään aloitusnäyttö ja
Samsungin logo. Tee alkuasetukset näyttöpaneelissa annettujen ohjeiden mukaisesti. Voit
muuttaa alkuasetuksia myöhemmin asetusnäytöstä.
VAIHE 1 Kieli
A
English (UK)
Valitse haluamasi valikkojen kieli.
Français
1. Valitse kieli.
2. Kosketa OK-painiketta.
Nederlands
B
Varmista, että luukun avaamista ja sulkemista
varten jää vähintään 3 mm:n rako (B).
OK
Aseta aika.
Aseta aika
12 : 00
Sovita uuni täysin kaapiston sisään ja kiinnitä
uuni tiiviisti paikoilleen molemmilta puolilta
kahden tähän tarkoitukseen varatun ruuvin
avulla.
1. Tuo numeronäppäimistö näkyviin
koskettamalla mitä tahansa ajan asetuskohtaa.
OK
2. Anna aika-asetukset (tunnit ja minuutit)
numeronäppäimistöllä.
3. Kosketa OK-painiketta.
Palataksesi edelliseen näyttöön, kosketa (
).
Kun asennus on valmis, irrota suojakalvo, teippi ja muut pakkausmateriaalit, ja ota uunin
mukana toimitetut lisätarvikkeet pois sen sisältä. Jos uuni täytyy poistaa kaapistosta,
katkaise ensin uunin virransyöttö ja irrota sen molemmilla puolilla olevat 2 ruuvia.
VAROITUS
Uuni tarvitsee ilmanvaihtoa, jotta se toimisi normaalisti. Älä missään olosuhteissa tuki
laitteen ilmanvaihtoaukkoja.
HUOM.
Eri mallit voivat olla erinäköisiä.
Suomi
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 9
9
9/4/2018 12:02:00 PM
Ennen kuin aloitat
VAIHE 2 Aika
Ennen kuin aloitat
VAIHE 3 Automaattinen päivitys
Automaattinen päivitys
Automaattinen päivitystoiminto päivittää ohjelmiston automaattisesti sen
toiminnan parantamiseksi tai virheiden korjaamiseksi päivityspalvelimen kautta.
Jos hyväksyt tämän asetuksen, hyväksyt samalla automaattisen päivitystoiminnon
käytön. Kun ohjelmisto päivitetään, jotkin sen ominaisuudet saatetaan poistaa käytöstä.
OK
ON
Älykäs turvamekanismi
Pidä laite ajan tasalla ottamalla automaattinen
päivitys käyttöön.
1. Ota automaattinen päivitys käyttöön
koskettamalla ON-painiketta, tai pois käytöstä
koskettamalla OFF-painiketta.
2. Kosketa OK-painiketta. Palataksesi edelliseen
näyttöön, kosketa ( ).
HUOM.
Ennen kuin aloitat
Kun asetukset on tehty, valikkonäyttö ilmestyy näkyviin.
HUOM.
AUTO
Uunin
toiminto
Erityistoiminnot
Automaattiohjelma
Keittiömestarin
resepti
Jos valikkonäyttö tulee näkyviin ensimmäisellä
käyttökerralla, voit tehdä alkuasetukset (Kieli
/ Aika / Automaattinen päivitys) katsomalla
ohjeet Asetukset-osasta.
Jos avaat luukun uunin ollessa käytössä, uunin valo syttyy ja sekä puhallin että
lämpövastukset sammutetaan. Tämän tarkoituksena on suojata käyttäjiä vahingoilta,
esimerkiksi palovammoilta, ja välttää turhaa energiahäviötä. Jos näin käy, sulje luukku. Uuni
jatkaa toimintaansa normaalisti, sillä kyseessä ei ole vika.
Äänettömästi sulkeutuva luukku (kevyt, turvallinen ja hiljainen)
Samsungin kalusteuunissa on äänettömästi sulkeutuva luukku, joka on kevyt, turvallinen
ja hiljainen. Kun suljet luukkua, uunin erityissaranat pysäyttävät luukun muutamaa senttiä
ennen sen sulkemista. Tämä lisää uunin käyttömukavuutta, sillä luukku sulkeutuu kevyesti ja
äänettömästi.
(Tämä toiminto on mallikohtainen.)
Luukku aloittaa sulkeutumisen noin 15 asteen
kulmassa ja sulkeutuu täysin noin 5 sekunnin
kuluessa.
Uuden uunin haju
Ennen kuin uunia käytetään ensimmäistä kertaa, sen sisätilat tulee puhdistaa, jotta uuden
uunin haju poistuisi.
1. Poista kaikki lisätarvikkeet uunista.
2. Lämmitä uuni ja käytä sitä kiertoilmalla 200 asteessa tai tavallisessa tilassa 200 asteessa
tunnin ajan. Näin uunista poltetaan pois sinne valmistuksen aikana mahdollisesti jääneet
aineet.
3. Kun tämä on tehty, sammuta uuni.
10
Suomi
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 10
9/4/2018 12:02:01 PM
Lisätarvikkeet
Peruskäyttö
Kun käytät lisätarvikkeita ensimmäistä kertaa, puhdista ne perusteellisesti lämpimällä
vedellä, pesuaineella ja pehmeällä, puhtaalla liinalla.
Opettele käyttämään lisätarvikkeita oikein, jotta ruoanlaitto olisi helpompaa.
05
Ritilä
Ritiläohjain *
04
Ritilä on tarkoitettu grillaamiseen ja paahtamiseen. Aseta ritilä
paikoilleen ulkonevat osat (pysäyttimet molemmilla puolilla)
eteenpäin.
Ritiläohjainta voidaan käyttää yhdessä pellin kanssa estämään
ruoista tippuvien nesteiden pääsy uunin pohjalle.
03
Uunipelti *
02
Yleispelti *
01 Taso 1
02 Taso 2
04 Taso 4
05 Taso 5
03 Taso 3
ꞏꞏ Aseta lisätarvike sille tarkoitettuun paikkaan uunin sisällä.
ꞏꞏ Jätä vähintään 1 cm tilaa lisätarvikkeen ja uunin pohjan tai muiden lisätarvikkeiden
väliin.
ꞏꞏ Ole varovainen, kun otat astiat ja/tai lisätarvikkeet uunista. Kuuma ruoka tai lisätarvikkeet
voivat aiheuttaa palovammoja.
ꞏꞏ Lisätarvikkeet saattavat kuumetessaan vääntyä. Kun ne jäähtyvät, ne palaavat takaisin
alkuperäiseen muotoonsa ja toimivat normaalisti.
Syvä pelti *
Paistinvarras *
Yleispeltiä (syvyys: 30 mm) käytetään paistamiseen ja
paahtamiseen. Käytä ritiläohjainta estämään nesteiden
tippuminen uunin pohjalle.
Aseta viisto reuna eteen.
Syvää peltiä (syvyys: 50 mm) käytetään paahtamiseen joko
yhdessä ritiläohjaimen kanssa tai ilman sitä. Aseta viisto reuna
eteen.
Paistinvarrasta käytetään esimerkiksi kanan grillaamiseen.
Käytä paistinvarrasta vain yksiosaisessa tilassa tasolla 4, jolla
vartaan sovitinta voidaan käyttää. Ruuvaa vartaan kahva irti
grillaamisen ajaksi.
Suomi
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 11
Ennen kuin aloitat
01
Uunipeltiä (syvyys: 20 mm) käytetään kakkujen, keksien ja
muiden taikinoiden paistamiseen. Aseta viisto reuna eteen.
11
9/4/2018 12:02:01 PM
Ennen kuin aloitat
Paistin- ja lihavarras *
Aseta pelti ritilätasolle 1 valmistuksen aikana muodostuvien
nesteiden keräämiseksi, tai uunin pohjalle, jos paistat suuren
määrän lihaa. Suosittelemme käyttämään varrastarvikkeita vain
alle 1,5 kg painavalle lihalle.
Mekaaninen lukko
Asentaminen
1. Aseta mekaanisen lukon ohut osa (A) kuvassa
näytetyllä tavalla sille varattuun aukkoon
lukon kahvassa.
1. Työnnä varras lihaan. Voit kiinnittää kahvan vartaan
tylppään päähän, jolloin se on helpompi työntää lihaan.
2. Asettele lihan ympärille esikypsennettyjä perunoita ja
vihanneksia.
Ennen kuin aloitat
3. Työnnä kehikko keskitasolle V-kulma edellä. Aseta varras
kehikolle terävä pää taaksepäin ja työnnä vartaan pää
varovasti uunin takaseinässä olevan kääntömekanismin
sisään. Vartaan tylpän pään tulee asettua kehikon V-kulmaan.
(Vartaassa on kaksi korvaketta, joiden tulee olla lähinnä
uunin luukkua estämässä vartaan liikkumista. Ne toimivat
samalla kahvan tukena.)
A
2. Kiristä lukon kahvan ruuvi.
Purkaminen
Löysää lukon kahvan ruuvi ja irrota se.
4. Irrota kahva ennen ruoanlaittoa.
5. Kiinnitä kahva takaisin paikoilleen paistamisen jälkeen, jotta
varras olisi helpompi poistaa kehikosta.
Teleskooppiohjaimet *
Käytä teleskooppiohjaimia pellin työntämiseen seuraavasti:
1. Vedä teleskooppiohjaimet ulos uunista.
2. Aseta pelti teleskooppiohjaimien päälle ja työnnä
teleskooppiohjaimet uuniin.
3. Sulje uunin luukku.
Paistomittari *
Paistomittarilla mitataan kypsennettävän lihan sisälämpötilaa.
Käytä vain uunin mukana toimitettua paistomittaria.
Lukitus ja vapautus
ꞏꞏ Avaa luukku nostamalla lukon kahvaa hieman
lukituksen vapauttamiseksi. Avaa luukku.
ꞏꞏ Lukitse luukku sulkemalla se. Mekaaninen
lukko lukitsee luukun automaattisesti.
HUOM.
Tähdellä (*) merkityt lisätarvikkeet sisältyvät vain joihinkin malleihin.
12
Suomi
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 12
9/4/2018 12:02:01 PM
Toiminnot
Vesisäiliö
Vesisäiliötä käytetään höyrytoimintoja varten. Täytä se vedellä ennen höyrytystä.
1. Paikanna laitteen oikeassa yläkulmassa
oleva vesisäiliö. Avaa säiliö työntämällä sitä
sisäänpäin ja irrota se.
Uunissa on päävalikkoja, jotka kattavat uunin kaikki käyttö- ja huoltotoimenpiteet ja joiden
kautta pääset käyttämään kaikkia valmistustiloja, valintoja tai edistyneitä toimintoja tai
asetuksia.
Käyttöpaneeli
Etupaneeleita on monenlaisia, ja niissä on käytetty erilaisia materiaaleja ja värejä. Uunien
ulkoasua voidaan tuotekehityssyistä muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
2. Avaa säiliön korkki ja kaada säiliöön 500 ml
juomakelpoista vettä.
3. Sulje korkki ja aseta säiliö takaisin
paikoilleen.
01
HUOM.
02 Valikko
Älä täytä yli enimmäisrajan.
03 Kosketusnäyttö
04 Uunin valo
HUOM.
A
Varmista ennen uunin käyttöä, että
vesisäiliön yläosa (A) on suljettu.
05 Lapsilukitus
03
04
05
Käynnistä uuni painamalla tätä painiketta. Sammuta uuni
painamalla painiketta sekunnin ajan. Jos kosketustoiminnot eivät
toimi kunnolla, tai jos näyttö on tyhjä (järjestelmäongelma),
käynnistä uuni uudelleen painamalla tätä painiketta 7 sekuntia.
Tuo seuraavat 10 päävalikkoa näkyviin painamalla tätä painiketta:
Uunitoiminto, Erityistoiminto, Keittiömestarin resepti,
Automaattiohjelma, Suosikit, Puhdistaminen, Ajastin, Älykäs
ohjaus, Asetukset ja Ohje.
Voit selata valikkoja pyyhkäisemällä ja valita haluamiasi kohteita
koskettamalla.
Sytytä tai sammuta uunin valo painamalla tätä painiketta. Uunin
valo syttyy automaattisesti, kun luukku avataan tai kun uuni
käynnistetään. Se sammuu virransäästösyistä automaattisesti, kun
uunia ei käytetä tietyllä aikavälillä.
Onnettomuuksien ehkäisemiseksi Lapsilukitus ottaa Virtapainiketta
lukuun ottamatta kaikki ohjaimet pois käytöstä.
Ota käyttöpaneelin lukitus käyttöön painamalla tätä painiketta
3 sekuntia, tai ota se pois käytöstä painamalla uudelleen
3 sekuntia.
Suomi
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 13
Toiminnot
01 Teho
02
13
9/4/2018 12:02:02 PM
Toiminnot
Yleiset asetukset
HUOM.
Näyttö ei välttämättä toimi asianmukaisesti, jos sitä kosketetaan talouskäsineillä tai
grillikintailla.
Usein tehty toimenpide on oletuslämpötilan ja/tai valmistusajan vaihtaminen kaikille valmistustiloille.
Säädä lämpötila ja/tai valmistusaika valitulle valmistustilalle alla olevien ohjeiden mukaisesti.
12:00AM
Näyttö
Kiertoilma
02
01
03
0:05 12:00AM
Paistamiseen yhdellä tai useammalla tasolla
04
05
06
04 Avaa Oven function (uunin toiminto) -näyttö
painamalla tätä painiketta.
09
05 Muuta lämpötilaa painamalla tätä painiketta.
08
Toiminnot
0:05 12:00AM
Höyrytys+ Kiertoilma
Leivontaan ja paistamiseen höyryllä
Käynnistä
07
Käynnistä
02 Nykyisen tai valitun valikon lyhyt kuvaus.
Käynnistä
150
175
°C
200
12:00AM
Säädä lämpötila 30 °C - 275 °C
150
175
°C
200
12:00AM
Säädä lämpötila 30 °C - 275 °C
150
175
°C
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Kiertoilma
Paistamiseen yhdellä tai useammalla tasolla
Käynnistä
14
150
OK
12:00AM
175
Anna lämpötila manuaalisesti
numeronäppäimistöllä.
200
1
Säädä lämpötila 30 °C - 275 °C
0:05 12:00AM
Voit vaihtoehtoisesti tuoda
numeronäppäimistön esiin koskettamalla
lämpötilalukemaa.
Käynnistä
Käytetyin
Käytetyimpänä tilana näytetään useimmin
käytetty valmistustila viimeisen 20 valinnan
joukosta. Kun seuraavan kerran käynnistät uunin,
asetettu valmistustila näytetään päänäytössä ja
tilakuvakkeen päällä näytetään merkki .
Huomaathan, että jos kahta tai useampaa
valmistustila on käytetty yhtä usein, niistä
viimeisin asetetaan käytetyimmäksi.
2. Vaihda lämpötilaa 5 asteen jaksoissa
pyyhkäisemällä näyttöä oikealle tai
vasemmalle.
Käynnistä
07 Muuta höyrytystasoa painamalla tätä
painiketta.
09 Käynnistä toiminta painamalla tätä.
12:00AM
Säädä lämpötila 30 °C - 275 °C
06 Muuta valmistusaikaa painamalla tätä
painiketta.
08 Eri tiloissa on saatavilla eri asetuksia.
Ota asetukset käyttöön tai pois käytöstä
painamalla tätä.
) tuodaksesi lämpömittarinäytön
Paistamiseen yhdellä tai useammalla tasolla
01 Nykyinen tai valittu valikko ja sen symboli
näytetään.
03 Ilmaisinpalkki vasemmalta oikealle: Wi-Fiyhteys, lapsilukitus, ajastin ja nykyinen aika.
Kiertoilma
1. Kosketa (
näkyviin.
°C
200
3. Aloita valmistus koskettamalla kohtaa
Käynnistä, tai palaa päänäyttöön painamalla
( )-painiketta.
Käynnistä
HUOM.
Uunin tarkka sisälämpötila voidaan mitata valtuutetun asiantuntijalaitoksen
määrittelemällä lämpömittarilla ja mittaustavalla. Muunlaisten lämpömittarien käyttö
saattaa aiheuttaa mittausvirheitä.
Suomi
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 14
9/4/2018 12:02:04 PM
Valmistusaika
Viivekäynnistys
12:00AM
Kiertoilma
1. Näytä digitaalinen kello koskettamalla kohtaa
( ).
Paistamiseen yhdellä tai useammalla tasolla
12:00AM
0 :00 h
Aloita klo
12:00 AM
Käynnistä
12:00AM
Aseta lopetusaika
Valmistusaika
1 :00 h
13:00 AM
12:00AM
Aseta toiminta-aika
1 :00 h
Valmiina
13:00 AM
Käynnistä
2. Tuo numeronäppäimistö näkyviin
koskettamalla mitä tahansa ajan asetuskohtaa.
Aseta haluamasi aika (tunnit ja minuutit)
numeronäppäimistöllä.
3. Voit vaihtoehtoisesti viivästyttää valmistuksen
päättymisaikaa haluamaasi ajankohtaan.
Jos haluat tehdä näin, kosketa mitä tahansa
oikealla ylhäällä näytetyn ajan osaa
(Valmiina). Vaihda lopetusaika noudattamalla
yllä olevassa vaiheessa 2 annettuja ohjeita.
Saat lisätietoja kohdasta Viivekäynnistys.
4. Kun olet valmis, vahvista muutokset
koskettamalla ( )-painiketta.
5. Aloita valmistus koskettamalla kohtaa
Käynnistä, tai palaa päänäyttöön painamalla
( )-painiketta.
Nykyinen aika: 14.00
Aseta valmistusaika: 1 tunti
Aseta viivekäynnistysaika:
18.00
Uuni aloittaa valmistuksen automaattisesti klo 17.00 ja päättää sen klo 18.00.
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
Toiminnot
Käynnistä
Esimerkki 1
Oletetaan, että valitset tunnin mittaisen valmistusohjelman klo 14.00 ja haluat valmistuksen
päättyvän klo 18.00. Aseta lopetusaika vaihtamalla Valmiina-kohdan ajaksi 18.00. Uuni
aloittaa valmistuksen klo 17.00 ja lopettaa sen asetustesi mukaisesti klo 18.00.
Käynnistä
Aseta toiminta-aika
Viivekäynnistys on tarkoitettu ruoanlaiton helpottamiseen.
Esimerkki 2
Nykyinen aika: 14.00
Aseta valmistusaika: 2 tunti
Aseta viivekäynnistysaika:
17.00
Uuni aloittaa valmistuksen automaattisesti klo 15.00 ja päättää sen klo 17.00.
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
HUOMIO
Älä pidä kypsää ruokaa uunissa liian kauan. Ruoka saattaa pilaantua.
Suomi
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 15
15
9/4/2018 12:02:06 PM
Toiminnot
Höyrytystaso (vain höyrytystiloissa)
Uunin toiminto
Voit asettaa höyrytystason tiloissa Höyrytys + Kiertoilma, Höyrytys + Ylälämpö + Kiertoilma
ja Höyrytys + Alalämpö + Kiertoilma.
12:00AM
1. Valitse haluamasi höyrytystila.
12:00AM
Kiertoilma
Paistamiseen yhdellä tai useammalla tasolla
2. Tuo höyrytystasonäyttö näkyviin
koskettamalla kohtaa ( ).
Höyrytys+ Kiertoilma
Leivontaan ja paistamiseen höyryllä
Käynnistä
Käynnistä
12:00AM
Säädä höyrytystasoa
Alhainen
Keskitaso
12:00AM
3. Kosketa haluamaasi höyrytystasoa.
1. Valitse valmistustila pyyhkäisemällä
päänäyttöä vasemmalle tai oikealle.
Kiertoilma
Paistamiseen yhdellä tai useammalla tasolla
Käynnistä
Korkea
Voit vaihtoehtoisesti koskettaa näytön
vasemmassa alanurkassa olevaa
luettelokuvaketta ja valita haluamasi
valmistustilan esiin tulevasta luettelosta.
Käynnistä
Kiertoilma
12:00AM
Säädä höyrytystasoa
Toiminnot
Alhainen
Keskitaso
Korkea
Käynnistä
4. Aloita valmistus koskettamalla kohtaa
Käynnistä, tai palaa päänäyttöön painamalla
( )-painiketta.
Höyrytys+
Kiertoilma
Tavallinen
Höyrytys +
Ylälämpö +
Kiertoilma
HUOM.
ꞏꞏ Varmista, että tyhjennät jäljellä olevan
veden käytettyäsi höyrystämistä. Kun
uuni alkaa tyhjentää vettä, odota, kunnes
tyhjennysjakso on suoritettu loppuun.
ꞏꞏ Kun höyrytystoiminto on päättynyt,
vesisäiliö on tyhjennettävä, sillä sinne jäävä
vesi voi haitata muita valmistustiloja.
12:00AM
Kiertoilma
Paistamiseen yhdellä tai useammalla tasolla
2. Muuta oletuslämpötilaa ja/tai valmistusaikaa
tai höyrytystasoa (tarvittaessa) tai valitse
haluamasi asetukset.
Käynnistä
12:00AM
3. Kosketa Käynnistä.
Kiertoilma
Paistamiseen yhdellä tai useammalla tasolla
Käynnistä
HUOM.
ꞏꞏ Asetukset ovat erilaisia eri valmistustiloissa.
ꞏꞏ Voit muuttaa valmistusaikaa milloin tahansa valmistuksen aikana.
ꞏꞏ Kun ruoka on valmista, näyttöön tulee viesti Ruoka on valmis ja kuulet äänimerkin. Voit
pidentää valmistusaikaa 5 minuutin jaksoissa koskettamalla kohtaa +5min.
ꞏꞏ Voit tallentaa nykyisen reseptin suosikkiluetteloon koskettamalla kohtaa ( ).
16
Suomi
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 16
9/4/2018 12:02:08 PM
Paistomittarin käyttäminen ruoanvalmistuksessa
Paistomittarilla mitataan kypsennettävän lihan sisälämpötilaa. Kun uuni saavuttaa
kohdelämpötilan, se sammuu ja kypsennys päättyy.
ꞏꞏ Käytä vain uunin mukana toimitettua paistomittaria.
ꞏꞏ Valmistusaikaa ei voi muuttaa, kun paistomittari on kytkettynä.
1. Työnnä paistomittarin kärki paistettavan
lihan keskelle. Varmista, että mittarissa ei ole
kumikahvaa.
VAROITUS
ꞏꞏ Vahinkojen välttämiseksi paistomittaria ei saa käyttää vartaan kanssa.
ꞏꞏ Kun ruoka on valmista, paistomittari on erittäin kuuma. Käytä grillikintaita, kun otat
sen uunista, jotta et saisi palovammoja.
HUOM.
Jotkin tilat eivät tue paistomittaria. Jos käytät paistomittaria tilassa, joka ei tue sitä, näet
viestin: ”Poista lihalämpömittari”. Jos näin käy, poista paistomittari välittömästi.
2. Kytke mittarin liitin vasemmassa seinämässä
olevaan liitäntään. Jos mittari on kytketty
oikein, näet viestin: ”Paistomittari asetettu” ja
kellokuvake muuttuu kuvakkeeksi ( ).
Toiminnot
12:00AM
3. Aseta valmistuslämpötila tai valitse haluamasi
asetukset.
4. Kosketa kohtaa (
sisälämpötila.
Kiertoilma
Paistamiseen yhdellä tai useammalla tasolla
) ja aseta haluamasi lihan
Käynnistä
12:00AM
Kiertoilma
Paistamiseen yhdellä tai useammalla tasolla
5. Kosketa Käynnistä.
Uuni antaa äänimerkin ja päättää
valmistuksen, kun lihan sisälämpötila kohoaa
asetettuun lukemaan.
Käynnistä
Suomi
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 17
17
9/4/2018 12:02:10 PM
Toiminnot
Valmistustilat
Tila
Höyrytys +
Kiertoilma
Höyrytys +
Ylälämpö +
Kiertoilma
Toiminnot
Höyrytys +
Alalämpö +
Kiertoilma
Tila
Vaihtoehdot
Lämpötilaalue (°C)
Suositeltu
lämpötila
(°C)
Nopea
esilämmitys
Rapea
120-275
170
O
–
Paistomittari
Tavallinen
O
Kuuma höyry pitää yllä kiertoilmavastuksen ja puhallinten
tuottamaa lämpöä. Höyryn voimakkuutta voi säätää
alhaiselle, keskitasolle tai korkealle. Tämä tila soveltuu
lehtitaikinapasteijoiden, kakkujen, leivän ja pizzan leipomiseen
sekä lihan ja kalan paistamiseen.
120-275
170
O
–
120-275
170
O
–
30-275
Kiertoilma
170
O
O
O
Takavastus tuottaa lämpöä ja kiertoilmapuhallin jakaa lämmön
tasaisesti uunin sisällä. Käytä tätä tilaa paistamiseen tai
paahtamiseen eri tasoilla samanaikaisesti.
18
Ylälämpö +
Kiertoilma
Alalämpö +
Kiertoilma
O
Puhallin jakaa alavastuksen ja kiertoilmavastuksen tuottaman
lämmön tasaisesti uunin eri osiin, ja kuuma höyry toimii
lämmityselementtien tukena. Tämä tila soveltuu rapeaksi
leivottavien ruokien, esimerkiksi pizzan tai omenapiirakan
paistamiseen.
Suositeltu
lämpötila
(°C)
Nopea
esilämmitys
Rapea
30-275
200
O
–
Paistomittari
O
Ylä- ja alavastukset tuottavat lämpöä. Tätä toimintoa
suositellaan useimpien ruokalajien paistamiseen ja
paahtamiseen.
O
Puhallin jakaa ylävastuksen ja kiertoilmavastuksen tuottaman
lämmön tasaisesti uunin eri osiin, ja kuuma höyry toimii
lämmityselementtien tukena. Tämä tila soveltuu kuorrutettujen
liha-, linnunliha- ja kalaruokien paistamiseen.
Vaihtoehdot
Lämpötilaalue (°C)
Iso grilli
40-275
190
O
O
O
Ylävastus tuottaa lämpöä ja kiertoilmapuhallin jakaa lämmön
tasaisesti uunin sisällä. Käytä tätä tilaa (esimerkiksi lihan tai
lasagnen) rapeuttamiseen.
40-275
190
O
O
O
Alavastus tuottaa lämpöä ja kiertoilmapuhallin jakaa lämmön
tasaisesti uunin sisällä. Käytä tätä tilaa pizzalle, leiville ja
kakuille.
100-300
240
–
–
X
Iso grilli tuottaa lämpöä. Käytä tätä tilaa ruoan (esimerkiksi
lihan, lasagnen tai gratiinin) ruskistamiseen.
Ekogrilli
100-300
240
–
–
X
Pieni grilli tuottaa lämpöä. Käytä tätä tilaa vähemmän
lämpöä tarvitseville ruoille, esimerkiksi kalalle tai täytetyille
patongeille.
Suomi
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 18
9/4/2018 12:02:10 PM
Tila
Vaihtoehdot
Lämpötilaalue (°C)
Suositeltu
lämpötila
(°C)
Nopea
esilämmitys
Rapea
100-275
240
–
–
Puhallingrilli
Tila
Paistomittari
X
Ekokiertoilma
100-230
190
–
–
X
80-200
160
–
–
170
–
O
30-275
170
–
O
Paistomittari
O
O
Vaihtoehdot
Nopea esilämmitys
Ota tämä asetus käyttöön, jos haluat esilämmittää uunin
nopeasti tiettyyn lämpötilaan.
Rapea
Ota tämä asetus käyttöön, jos haluat rapeuttaa ruoan pinnan.
Tämä tehdään poistamalla kosteutta ruoasta, joten tämä soveltuu
parhaiten pakasteranskalaisille ja täytetyille hedelmäkakuille.
Toiminnot
40-275
Rapea
Ekokiertoilmatilan energiatehokkuusluokka on määritelty
standardin EN 60350-1 mukaisesti.
Pro-Roasting-toiminnossa on automaattinen
esilämmitysohjelma, jota käytetään, kunnes uunin lämpötilana
on 220 °C. Tämän jälkeen ylävastus ja kiertoilmapuhallin
käynnistyvät ja auttavat ruskistamaan ruoan, esimerkiksi
lihan. Ruskistamisen jälkeen lihaa kypsennetään alhaisessa
lämpötilassa. Käytä tätä tilaa naudanlihalle, linnunlihalle ja
kalalle.
Tehovalmistus
Nopea
esilämmitys
HUOM.
Alavastus tuottaa lämpöä. Käytä tätä tilaa leipomisen tai
kypsennyksen lopussa piirakoiden ja pizzojen pohjan
ruskistamiseen.
Pro-Roasting
Suositeltu
lämpötila
(°C)
Ekokiertoilmatila hyödyntää optimoitua lämmitysjärjestelmää
ja säästää näin sähköä ruoanvalmistuksen aikana. Valmistusaika
pitenee hieman, mutta lopputulos on sama. Huomaathan, että
esilämmitystä ei tarvita tässä tilassa.
Uunin kaksi ylävastusta tuottavat lämpöä ja puhallin jakaa
sen tasaisesti uunin eri osiin. Käytä tätä tilaa lihan tai kalan
grillaamiseen.
Alalämpö
Vaihtoehdot
Lämpötilaalue (°C)
O
Tehovalmistuksessa kaikkia lämpövastuksia käytetään
vuorotellen, jotta lämpö jakautuisi tasaisesti uunin sisällä.
Käytä tätä tilaa suurten annosten, esimerkiksi suurikokoisten
gratiinien tai piirakoiden valmistukseen.
Suomi
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 19
19
9/4/2018 12:02:11 PM
Toiminnot
Erityistoiminnot
Erityistoiminto
Ruoanlaitto on tehokkaampaa, kun käytät erityis- tai lisätoimintoja.
1. Paina valikkoa ja kosketa kohtaa
Erityistoiminnot.
AUTO
Uunin
toiminto
Erityistoiminnot
Automaattiohjelma
Keittiömestarin
resepti
12:00AM
Erityistoiminnot
Lämpimänäpito
2. Valitse haluamasi toiminto pyyhkäisemällä
näyttöä ylös- tai alaspäin.
Lämpötilaalue (°C)
Suositeltu
lämpötila (°C)
Pidä
lämpimänä
40–100
80
Lautasten
lämmitys
30-80
60
Tila
Lämpimänäpito
Toiminnot
Ruoan pitämiseen lämpimänä ennen tarjoilua
Käynnistä
3. Voit halutessasi muuttaa oletuslämpötilaa ja/
tai valmistusaikaa.
4. Kosketa Käynnistä.
30
30-50
35
Tätä tilaa käytetään
taikinankohotukseen ja kotitekoisen
jogurtin valmistamiseen.
160-250
220
Tämä tila soveltuu
pizzanvalmistukseen. Paistolämpötila
ja -aika riippuvat pizzan koosta ja
pizzataikinan paksuudesta.
100
Tässä tilassa käytetään alhaista
lämpötilaa, jotta ruoka pysyisi
mureana. Tämä tila soveltuu
naudan-, porsaan-, vasikan- tai
karitsanlihan paistamiseen mureaksi.
Suosittelemme ruskistamaan lihan
liedellä korkeassa lämpötilassa ennen
paistamista uunissa.
70
Tätä tilaa käytetään hedelmien,
vihannesten ja yrttien kuivaamiseen.
Kuivausaika riippuu kuivattavan
ruoan tyypistä ja paksuudesta.
Taikinankohotus
Pizzanvalmistus
HUOM.
ꞏꞏ Voit muuttaa valmistusaikaa milloin tahansa
valmistuksen aikana.
ꞏꞏ Kun ruoka on valmista, näyttöön tulee
viesti Ruoka on valmis ja kuulet äänimerkin.
Voit pidentää valmistusaikaa 5 minuutin
jaksoissa koskettamalla kohtaa +5min.
Hidas
valmistus
70-120
Kuivaus
40-90
20
Käytä tätä astioiden lämmittämiseen.
30-60
Sulatus
12:00AM
Käytä tätä vain juuri valmistettujen
ruokien lämpimänä pitämiseen.
Tätä tilaa käytetään pakasteiden,
taikinoiden, hedelmien, kakkujen,
kreemien ja suklaan sulattamiseen.
Sulatusaika riippuu ruoan tyypistä,
koosta ja määrästä.
Sulatus
Lautasten lämmitys
Ohjeet
Suomi
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 20
9/4/2018 12:02:12 PM
Automaattiohjelma
0 :47 h
Uunissa on kokemattomia kokkeja varten yhteensä 80 automaattiohjelmaa 10:ssä eri
luokassa. Tämä säästää aikaa ja nopeuttaa oppimista. Valmistusaika ja -lämpötila säädetään
valitun ruokalajin mukaisesti.
1. Paina valikkoa ja kosketa kohtaa
Automaattiohjelma.
AUTO
Uunin
toiminto
Erityistoiminnot
Automaattiohjelma
Paistit ja gratiinit (10)
Pitsa (3)
Perunagratiini
Seuraava
12:00AM
Säädä ruskistustasoa
Vaaleampi
Edellinen
Tummempi
Perunagratiini | 1,0kg-1,5kg
Käynnistä
2. Valitse luokka pyyhkäisemällä näyttöä ylöstai alaspäin ja kosketa sen jälkeen haluamaasi
ruokalajia.
3. Sinulle näytetään kyseisen ruokalajin
suositeltu annoskoko.
Siirry seuraavaan vaiheeseen koskettamalla
kohtaa ”>” tai palaa edelliseen näyttöön
koskettamalla kohtaa ”<”.
Saat lisätietoja tämän oppaan
Automaattiohjelmat-osiosta.
Kokin resepti
Kun olet ladannut SmartThings -sovelluksen, voit tutustua mestarikokkien resepteihin.
Kokeile haluamiasi reseptejä. Saat lisätietoja SmartThings -sovelluksesta.
4. Kosketa ruokalajin ruskistustasoa.
Siirry seuraavaan vaiheeseen koskettamalla
kohtaa >.
Seuraava
12:00AM
Perunagratiini
Käytä ritilää
3. tasolla
3
12:00 AM
Aloita valmistus koskettamalla kohtaa
Käynnistä.
Voit halutessasi muuttaa valitun ruokalajin
aloitusaikaa. Jos haluat tehdä näin, kosketa
mitä tahansa oikealla ylhäällä näytetyn ajan
osaa ja muuta aloitusaikaa. Kosketa sen
jälkeen kohtaa Käynnistä.
Toiminnot
12:00AM
1,0kg-1,5kg
Edellinen
Perunagratiini | 1,0kg-1,5kg |
Ruskistustaso 3
Aloita klo
HUOM.
Piirakat/tortut/leivonnaiset (8)
1,0–1,5 kg, 22–24 cm:n uunivuoka
Edellinen
Keittiömestarin
resepti
12:00AM
Automaattiohjelma
12:00AM
Aseta aloitusaika
5. Valmistele ruoka ja lisätarvikkeet ohjeiden
mukaisesti ja kosketa OK-painiketta.
OK
Suomi
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 21
21
9/4/2018 12:02:13 PM
Toiminnot
Suosikit
Tapa 2: lisää nykyinen resepti Suosikit-valikkoon
Lisää usein käyttämäsi resepti suosikkiluetteloon tulevaa käyttöä varten. Tämä säästää
aikaa, sillä sinun ei tarvitse etsiä aiemmin käyttämääsi reseptiä. Tämän voi tehdä uunissa
kahdella eri tavalla:
Voit lisätä nykyisen reseptin Suosikit-valikkoon.
12:00AM
Ruoka on valmis
1. Paina valikkoa ja kosketa kohtaa Suosikit.
Pidennä valmistusta koskettamalla ’+5min’
OK
+5min
Suosikit
Puhdistaminen
Älykäs
ohjaus
Ajastin
2. Näyttöön ilmestyy viesti Tallennetaanko
tämä resepti suosikkeihin?. Luo uusi resepti
koskettamalla OK-painiketta.
Kiertoilma | 170°C | 0:30h
12:00AM
Suosikit
Tallennetaanko tämä
resepti suosikkeihin?
2. Näyttöön ilmestyy viesti Tee oma resepti.
Kosketa kohtaa Seuraava.
OK
Tee oma resepti
Peruuta
Seuraava
12:00AM
Suosikkiruoka 1
Toiminnot
12:00AM
Suosikkiruoka 1
1
2
q
3
w
a
4
e
5
r
6
t
7
y
8
u
9
i
0
o
s
d
f
g
h
j
k
z
x
c
v
b
n
m
p
l
OK
3. Aseta uunin tila, lämpötila, valmistusaika
ja/tai haluamasi asetukset manuaalisesti
noudattamalla näyttöpaneelissa annettuja
ohjeita.
4. Anna reseptille uusi nimi
näyttönäppäimistöllä.
5. Kosketa OK-painiketta. Asetukset tallennetaan
Suosikit-valikkoon.
1. Kun olet käyttänyt reseptiä, kosketa kohtaa
( ).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
q
w
e
r
t
y
u
i
o
p
a
s
d
f
g
h
j
k
z
x
c
v
b
n
m
l
3. Näyttönäppäimistö ilmestyy näkyviin. Anna
reseptille uusi nimi näyttönäppäimistöllä.
4. Kosketa OK-painiketta. Nykyinen resepti
lisätään Suosikit-valikkoon.
OK
Suosikkireseptin käyttäminen
1. Paina valikkoa ja kosketa kohtaa Suosikit.
Suosikit
Puhdistaminen
Ajastin
Älykäs
ohjaus
HUOM.
Jos olet lisännyt suosikkiruokia, niiden luettelo
näytetään yllä olevassa vaiheessa 2. Jos näin
on, lisää uusi resepti koskettamalla kohtaa
Lisää suosikkeihin.
22
Suosikit
Suosikkiruoka 1
+ Lisää suosikkeihin
12:00AM
2. Kosketa haluamaasi reseptiä esiin
ilmestyvässä luettelossa. Valitun reseptin
tarkemmat tiedot ilmestyvät näkyviin.
Suomi
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 22
9/4/2018 12:02:15 PM
12:00AM
Suosikkiruoka 1
3. Aloita valmistus koskettamalla kohtaa
Käynnistä.
Kiertoilma | 170°C
HUOM.
Käynnistä
Voit muokata tai poistaa suosikkiluettelossa
olevia reseptejä.
ꞏꞏ Muokkaa reseptiä valitsemalla se ja
koskettamalla sen jälkeen kohtaa ( ).
ꞏꞏ Poista resepti luettelosta valitsemalla se ja
koskettamalla sen jälkeen ( )-kuvaketta.
Ajastin
Ajastimen avulla voit tarkistaa ajan tai kestoajan valmistuksen aikana.
1. Paina valikkoa ja kosketa kohtaa Ajastin.
Puhdistaminen
Ajastin
0 :00:00
Käynnistä
Toiminto
2. Tuo numeronäppäimistö näkyviin
koskettamalla mitä tahansa ajan asetuskohtaa.
3. Aseta haluamasi aika numeronäppäimistöllä.
Ohjeet
Pyrolyyttinen
Pyrolyysipuhdistus tarkoittaa termistä puhdistamista
kuumassa lämpötilassa. Toiminto polttaa rasvatahrat pois, jotta
manuaalinen puhdistaminen olisi helpompaa.
Höyrypuhdistus
Tämä toiminto on tarkoitettu pienen lian poistamiseen
höyrytyksellä.
Kalkinpoisto
Puhdista höyrygeneraattorin sisäpuoli, jotta epäpuhtaudet eivät
vaikuta ruuan laatuun tai makuun.
Tyhjennys
Kun höyrytystoiminto on päättynyt, jäljellä oleva vesi
on tyhjennettävä, sillä sinne jäävä vesi voi haitata muita
valmistustiloja. Jos haluat huuhdella uunin uudelleen
puhtaussyistä, käytä tätä toimintoa.
Älykäs
ohjaus
12:00AM
Ajastin
Käytettävissä on neljä puhdistustilaa. Tämä toiminto säästää aikaa, sillä laitetta ei tarvitse
puhdistaa manuaalisesti säännöllisin väliajoin.
Pyrolyyttinen
Pyrolyysipuhdistus tarkoittaa termistä puhdistamista kuumassa lämpötilassa. Toiminto
polttaa rasvatahrat pois, jotta manuaalinen puhdistaminen olisi helpompaa.
4. Kun olet valmis, kosketa kohtaa Käynnistä.
HUOM.
Kun asetettu aika on kulunut umpeen, laite
antaa äänimerkin ja näyttää viestin ”Aika on
kulunut”.
Toiminnot
Suosikit
Puhdistaminen
Suosikit
Puhdistaminen
Ajastin
Älykäs
ohjaus
1. Poista uunista kaikki tarvikkeet, myös
sivuohjaimet, ja pyyhi suuret tahrat pois
manuaalisesti. Ne saattavat syttyä palamaan
puhdistusohjelman aikana ja aiheuttaa
tulipalon.
2. Siirry kohtaan valikko > Puhdistaminen >
Pyrolyyttinen ja kosketa kohtaa Seuraava.
Suomi
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 23
23
9/4/2018 12:02:16 PM
Toiminnot
12:00AM
Säädä likaisuustasoa.
Vähän
Edellinen
Erittäin
3. Valitse likaisuustaso väliltä Vähän ja Erittäin
ja kosketa kohtaa Käynnistä. Käytettävissä on
kolme tasoa: 1 h 50 min, 2 h 10 min ja
2 h 30 min.
Höyrypuhdistus
Tämä toiminto on tarkoitettu pienen lian poistamiseen höyrytyksellä.
1. Siirry kohtaan valikko > Puhdistaminen >
Hyörypuhdistus ja kosketa kohtaa Käynnistä.
| Käynnistä
Pyrolyyttinen
12:00AM
Pyrolyyttinen
Irrota ritilä ja muut
lisätarvikkeet.
Sulje luukku
OK
4. Noudata näyttöpaneelissa annettuja ohjeita ja
kosketa OK-painiketta. Ohjelma-aika riippuu
likaisuustasosta ja on enimmillään 2 h 30 min.
Suosikit
Puhdistaminen
Ajastin
Älykäs
ohjaus
2. Poista kaikki tarvikkeet uunista ja kosketa OKpainiketta.
3. Kaada uunin pohjalle 400 ml (3/4 pint) vettä,
sulje luukku ja kosketa OK-painiketta. Ohjelma
kestää 26 minuuttia.
5. Odota, kunnes uuni jäähtyy, ja pyyhi sen
jälkeen luukun reunat kostealla liinalla.
HUOMIO
Toiminnot
ꞏꞏ Älä koske uuniin, sillä se kuumenee erittäin paljon ohjelman aikana.
ꞏꞏ Pidä lapset etäällä uunista vahinkojen välttämiseksi.
ꞏꞏ Kun ohjelma on päättynyt, älä katkaise laitteen virtaa, kun puhallin jäähdyttää uunia.
4. Puhdista uunin sisätilat kuivalla liinalla.
HUOM.
ꞏꞏ Kun ohjelma käynnistyy, uunin sisäosat kuumenevat. Tällöin luukku lukitaan
turvallisuussyistä. Kun ohjelma on päättynyt ja uuni jäähtynyt, luukun lukitus avataan.
ꞏꞏ Muista tyhjentää uuni ennen puhdistamista. Uunin kuuma sisälämpötila voi aiheuttaa
epämuodostumia lisätarvikkeisiin.
VAROITUS
Älä avaa luukkua, ennen kuin ohjelma on päättynyt. Uunin sisällä oleva vesi on erittäin
kuumaa ja voi aiheuttaa palovammoja.
HUOM.
ꞏꞏ Jos uuni rasvoittuu pahoin esim. grillauksen tai paistamisen aikana, suosittelemme
poistamaan pinttyneen lian pesuaineella manuaalisesti ennen höyrypuhdistusta.
ꞏꞏ Jätä uunin luukku raolleen, kun ohjelma on päättynyt. Näin uunin sisäosien emalipinta
kuivuu tehokkaammin.
ꞏꞏ Jos uuni on kuuma, automaattista puhdistusta ei käynnistetä. Odota uunin jäähtymistä
ja yritä uudelleen.
ꞏꞏ Älä kaada vettä uunin pohjalle liian äkillisesti. Tee se varovasti. Muuten vesi voi vuotaa
yli uunin etuosasta.
24
Suomi
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 24
9/4/2018 12:02:17 PM
Kalkinpoisto
Puhdista höyrygeneraattorin sisäpuoli, jotta epäpuhtaudet eivät vaikuta ruuan laatuun tai
makuun.
12:00AM
Kalkinpoisto on välttämätöntä
Nyt
Myöhemmin
Uuni laskee höyrytystoiminnon käyttökerrat
ja kehottaa käynnistämään kalkinpoiston
tarvittaessa. Voit edelleen käyttää
höyrytystoimintoja ilman kalkinpoistoa
seuraavan kahden tunnin ajan. Kahden tunnin
kuluttua mitään höyrytystoimintoa ei oteta
käyttöön, jos et käynnistä ja suorita kalkinpoistoohjelmaa loppuun.
1. Siirry kohtaan valikko > Puhdistaminen >
Kalkinpoisto ja kosketa kohtaa Käynnistä.
Suosikit
Puhdistaminen
Ajastin
12:00AM
Kalkinpoisto
Tyhjennys…
12:00AM
Kaada vesisäiliöön 500 ml
puhdasta vettä
huuhtelua varten
OK
3. Kun kalkinpoisto on päättynyt, uuni huuhtelee
veden pois automaattisesti.
4. Irrota vesisäiliö grillikintaat kädessä
ja tyhjennä se. Kaada säiliöön 500 ml
juomakelpoista vettä huuhtelua varten.
Huomio: kuumaa vettä
Älä irrota vesisäiliötä
Kalkinpoisto
2. Noudata näyttöpaneelissa annettuja ohjeita
ja kosketa OK-painiketta. Ohjelma kestää
3 tuntia.
ꞏꞏ Tyhjennä vesisäiliö ja puhdista se. Kaada
säiliöön 50 ml kalkinpoistoainetta ja 400 ml
juomakelpoista vettä.
OK
HUOMIO
ꞏꞏ Älä peru kalkinpoistoa sen ollessa käynnissä. Muutoin kalkinpoisto-ohjelma on
käynnistettävä uudelleen ja suoritettava loppuun seuraavan 3 tunnin kuluessa, jotta
höyrytystoimintoja voitaisiin käyttää.
ꞏꞏ Pidä lapset etäällä uunista vahinkojen välttämiseksi.
ꞏꞏ Tarkista veden ja kalkinpoistoaineen sekoitussuhde aineen valmistajan antamista
ohjeista, sillä ne ovat etusijalla.
Tyhjennys
5. Noudata näyttöpaneelissa annettuja ohjeita ja
aloita huuhtelu koskettamalla OK-painiketta.
1. Siirry kohtaan valikko > Puhdistaminen >
Tyhjennys ja kosketa kohtaa Käynnistä.
Suosikit
Puhdistaminen
Ajastin
Älykäs
ohjaus
12:00AM
Tyhjennys
Tyhjennys…
Huomio: kuumaa vettä
Älä irrota vesisäiliötä
2. Uuni huuhtelee höyrygeneraattorin veden
vesisäiliöön.
3. Kun huuhtelu on päättynyt, irrota ja puhdista
vesisäiliö grillikintaat kädessä.
HUOM.
Kun uuni alkaa tyhjentää vettä, odota, kunnes
tyhjennysjakso on suoritettu loppuun.
6. Kun huuhtelu on päättynyt, tyhjennä ja
puhdista vesisäiliö grillikintaat kädessä.
Suomi
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 25
Toiminnot
Kaada vesisäiliöön 400 ml
vettä ja 50 ml
kalkinpoistoainetta
Käytä vain höyryuuneille tai kahvinkeittimille tarkoitettua kalkinpoistoainetta.
Jos haluat huuhdella uunin uudelleen puhtaussyistä, käytä huuhtelutoimintoa jäljempänä
kuvatulla tavalla.
Älykäs
ohjaus
12:00AM
Kalkinpoisto
VAROITUS
25
9/4/2018 12:02:19 PM
Toiminnot
Asetukset
HUOM.
Saatat haluta muuttaa oletusasetukset mieleisiksesi tai tarkistaa verkkoyhteyden tilan.
Uunissa on 11 asetusta.
Samsung Electronics vakuuttaa, että tämä uuni täyttää direktiivin 1999/5/EY keskeiset
vaatimukset ja määräykset.
Wi-Fi
Virallinen vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy osoitteesta http://www.samsung.com,
siirry kohtaan Support (Tuki).
Ota Wi-Fi-yhteys käyttöön tai pois käytöstä.
Wi-Fi-yhteyden ottaminen käyttöön
Laitetta saa käyttää kaikissa EU-maissa.
1. Siirry kohtaan valikko > Asetukset > Wi-Fi ja kosketa oikeanpuoleisessa paneelissa
olevaa kohtaa On.
Kieli
2. Valitse esiin ilmestyvästä Wi-Fi-verkkoluettelosta haluamasi kohde.
ꞏꞏ Siirry kohtaan valikko > Asetukset ja kosketa haluamaasi kieltä.
3. Sinua pyydetään antamaan suojatun verkon salasana.
Anna salasana.
HUOM.
Toiminnot
ꞏꞏ Katkaise Wi-Fi-yhteys siirtymällä kohtaan valikko > Asetukset > Wi-Fi ja kosketa
oikeanpuoleisessa paneelissa olevaa kohtaa Off.
ꞏꞏ Saat lisätietoja Wi-Fi-yhteydestä ja sovelluksen käyttämisestä sovelluksen
käyttöoppaasta.
Valitse näyttökieli.
Äänenvoimakkuus
Säädä äänimerkkien ja soittoäänten äänenvoimakkuutta.
ꞏꞏ Siirry kohtaan valikko > Asetukset ja säädä äänenvoimakkuutta Äänenvoimakkuuden
viereisestä palkista.
Kirkkaus
Säädä näytön kirkkautta.
Helppo yhteys
ꞏꞏ Siirry kohtaan valikko > Asetukset ja säädä näytön kirkkautta Kirkkauden viereisestä
palkista.
Helppo yhteys -toiminnolla voit tehdä verkkoasetukset ja todennuksen helposti.
Näyttö
Älykäs ohjaus
Uuni siirtyy valmiustilaan, jos sitä ei käytetä tietyn ajan sisällä. Tällöin näytössä näytetään
kellonaika. Voit ottaa valmiustilassa näytettävän kellon käyttöön tai pois käytöstä.
Kun Älykäs ohjaus on käytössä valmistuksen aikana, voit muuttaa valmistusaikaa ja/tai
lämpötilaa sovelluksen kautta.
Saat lisätietoja erikseen toimitetusta sovelluksen käyttöoppaasta.
Voit ottaa toiminnon helposti käyttöön tai pois
käytöstä kohdasta valikko > Älykäs ohjaus.
Suosikit
26
Puhdistaminen
Ajastin
Älykäs
ohjaus
ꞏꞏ Siirry kohtaan valikko > Asetukset, kosketa kohtaa Näyttö ja valitse On tai Off.
ꞏꞏ Virran säästämiseksi nykyinen aika poistuu näkyvistä määrätyn käyttämättömyysajan
jälkeen, vaikka asettaisit Näyttö tilaksi On.
Kellon tyyppi
Valitse valmiustilassa näytettävän kellon tyyppi. Voit valita joko analogisen tai digitaalisen
kellon.
ꞏꞏ Siirry kohtaan valikko > Asetukset, kosketa kohtaa Kellon tyyppi ja valitse Analoginen tai
Digitaalinen.
Suomi
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 26
9/4/2018 12:02:19 PM
Kellon muoto
Ohje
Valitse valmiustilassa näytettävän kellonajan muoto. Voit valita joko 12 tai 24 tunnin kellon.
Saat valitsemaasi kohdetta koskevia vinkkejä ja ohjeita.
ꞏꞏ Siirry kohtaan valikko > Asetukset, kosketa kohtaa Kellon muoto ja valitse 24h tai
AM/PM (12 h).
Vianmääritys
Aseta aika
Kosketa tarkistettavaa kohtaa suoraan näyttöpaneelissa ja kokeile annettuja ohjeita.
Aseta nykyinen kellonaika.
Käyttöönotto-opas
1. Siirry kohtaan valikko > Asetukset > Aseta aika.
Saat helppoja ohjeita uunin peruskäyttöön.
2. Tuo numeronäppäimistö näkyviin koskettamalla mitä tahansa ajan asetuskohtaa.
3. Anna asetukset (tunnit ja minuutit) numeronäppäimistöllä.
4. Valitse koskettamalla AM tai PM (käytettävissä 12 tunnin kellossa).
5. Tallenna muutokset koskettamalla OK-painiketta.
Päivitä
Toiminnot
Tarkista laiteohjelmiston nykyinen versio ja/tai päivitä se uusimpaan versioon.
Ohjelmisto
1. Näytä nykyisen version tiedot kohdasta valikko > Asetukset > Päivitä.
2. Tarkista päivitysten saatavuus koskettamalla oikeanpuoleisessa paneelissa olevaa kohtaa
Päivitä.
3. Jos päivityksiä on saatavilla, päivitä laite noudattamalla näyttöpaneelissa annettuja
ohjeita.
Automaattinen päivitys
Ota automaattinen päivitys käyttöön tai pois käytöstä.
Jos automaattinen päivitys on käytössä ja päivityksiä on saatavilla, uuni päivitetään ilman
erillistä ilmoitusta.
Käyttöoikeustiedot
Tarkista laiteohjelmiston käyttöoikeustiedot.
Suomi
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 27
27
9/4/2018 12:02:20 PM
Älykkäät valmistustoiminnot
Manuaalinen valmistus
Leipominen
Suosittelemme uunin esilämmittämistä, jotta tulokset olisivat mahdollisimman hyvät.
Akryyliamidia koskeva VAROITUS
Tärkkelyspitoista ruokaa, esimerkiksi uuniperunoita, ranskalaisia perunoita tai leipää
valmistettaessa muodostuu akryyliamidia, jolla voi olla haitallisia vaikutuksia terveyteen.
Tällaiset ruoat on suositeltavaa paistaa alhaisessa lämpötilassa ja niiden liiallista
kypsentämistä, rapeuttamista tai polttamista on syytä välttää.
HUOM.
ꞏꞏ Esilämmitystä suositellaan kaikille valmistustiloille, jollei valmistusoppaassa toisin
mainita.
ꞏꞏ Kun käytät ekogrillitoimintoa, aseta ruoka pellin keskelle.
Lisätarvikkeita koskevia vinkkejä
Älykkäät valmistustoiminnot
Eri uunimallien mukana toimitetaan eri määrä erilaisia lisätarvikkeita. Joitakin alla olevassa
taulukossa mainittuja lisätarvikkeita ei välttämättä ole toimitettu laitteen mukana. Vaikkei
sinulla olisikaan kaikkia tässä valmistusoppaassa mainittuja lisätarvikkeita, voit noudattaa
ohjeita ja käyttää omia tarvikkeitasi. Pääset niillä samoihin tuloksiin.
ꞏꞏ Uunipelti ja yleispelti ovat keskenään vaihdettavissa.
ꞏꞏ Kun valmistat sellaisia ruokia, joissa on runsaasti öljyä, suosittelemme käyttämään
ritilän alla peltiä ruoasta tihkuvan öljyn keräämiseen. Jos uunin mukana on toimitettu
ritiläohjain, voit käyttää sitä yhdessä pellin kanssa.
ꞏꞏ Jos uunin mukana on toimitettu yleispelti, syvä pelti tai molemmat, öljyisten ruokien
valmistukseen kannattaa käyttää niistä syvempää.
28
Ruoka
Lisätarvike
Taso Lämmitystapa Lämpöt. (°C)
Aika
(minuuteissa)
Sokerikakku
Ritilä, Ø 25–26
cm:n vuoka
2
160–170
35-40
Tiikerikakku
Ritilä,
kuivakakkuvuoka
3
175-185
50-60
Piirakka
Ritilä, Ø 20 cm:n
piirakkavuoka
3
190-200
50-60
Yleispelti
2
160-180
40–50
Ritilä, 22–24 cm:n
uunivuoka
3
170-180
25-30
Teeleivät
Yleispelti
3
180-190
30-35
Lasagne
Ritilä, 22–24 cm:n
uunivuoka
3
190-200
25-30
Marengit
Yleispelti
3
80–100
100-150
Kohokas
Ritilä,
kohokasvuoat
3
170-180
20-25
Hiivalla kohotettu
omenakakku
Yleispelti
3
150-170
60-70
Kotitekoinen
pizza 1–1,2 kg
Yleispelti
2
190-210
10-15
Hedelmä- ja
hilekoristeltu
kakku pellillä
Hedelmämurut
Suomi
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 28
9/4/2018 12:02:20 PM
Lisätarvike
Pakastetut
lehtitaikinapasteijat
Yleispelti
2
180-200
20-25
Linnunliha (Kana/Ankka/Kalkkuna)
Quiche-piirakka
Ritilä, 22–24 cm:n
uunivuoka
2
180-190
25-35
Kana, kokonainen,
1,2 kg *
Omenapiirakka
Ritilä, Ø 20 cm:n
vuoka
2
160–170
65-75
Yleispelti
3
180-200
5-10
Kylmä pizza
Taso Lämmitystapa Lämpöt. (°C)
Aika
(minuuteissa)
Ruoka
Paistaminen
Lisätarvike
Taso Lämmitystapa Lämpöt. (°C)
Lisätarvike
Taso Lämmitystapa Lämpöt. (°C)
Ritilä + yleispelti
(roiskeille)
3
Kananpalat
Ritiläohjain +
yleispelti
Ankanrinta
Pieni kalkkuna,
kokonainen, 5 kg
Aika
(minuuteissa)
205
70–80 *
3
200-220
25-35
Ritiläohjain +
yleispelti
3
180-200
20-30
Ritiläohjain +
yleispelti
3
180-200
120-150
1
Aika
(minuuteissa)
Vihannekset
Vihannekset,
0,5 kg
Ritiläohjain +
yleispelti
3
220-230
15-20
Halkaistut
uuniperunat,
0,5 kg
Ritiläohjain +
yleispelti
3
200
45-50
Paistettu kalafilee
Ritiläohjain +
yleispelti
3
200-230
10-15
Paistettu kala
Ritiläohjain +
yleispelti
3
180-200
30-40
Liha (Nauta/Sika/Lammas)
Naudan ulkofilee,
1 kg
Ritiläohjain +
yleispelti
3
160-180
50-70
Luuton
vasikankylki,
1,5 kg
Ritiläohjain +
yleispelti
3
160-180
90-120
Porsaan
paahtopaisti, 1 kg
Ritiläohjain +
yleispelti
2
200-210
50-60
Porsaanpaisti,
1 kg
Ritiläohjain +
yleispelti
3
160-180
100-120
Luullinen
karitsanreisi, 1 kg
Ritiläohjain +
yleispelti
3
170-180
100-120
Kala
* Käännä, kun valmistusajasta on kulunut 2/3.
Suomi
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 29
Älykkäät valmistustoiminnot
Ruoka
Ruoka
29
9/4/2018 12:02:21 PM
Älykkäät valmistustoiminnot
Grillaaminen
Pakastettu valmisateria
Suosittelemme uunin esilämmittämistä iso grilli -tilassa. Käännä valmistuksen puolivälissä.
Ruoka
Lisätarvike
Taso Lämmitystapa Lämpöt. (°C)
Aika
(minuuteissa)
Leipä
Lisätarvike
Taso Lämmitystapa Lämpöt. (°C)
Aika
(minuuteissa)
Pakastepizza
0,4–0,6 kg
Ritilä
3
200-220
15-25
Ritilä
3
180-200
45-50
Ritilä
5
270-300
2-4
Pakastelasagne
Yleispelti
4
200
4-8
Pakasteranskalaiset
Yleispelti
3
220-225
20-25
Pakastekroketit
Yleispelti
3
220-230
25-30
Pakastettu uunicamembert
Ritilä
3
190-200
10-15
Täytetyt
pakastepatongit
Ritiläohjain +
yleispelti
3
190-200
10-15
Pakastekalapuikot
Ritiläohjain +
yleispelti
3
190-200
15-25
Ritilä
3
180-200
20-35
Paahtoleipä
Juustopaahtoleipä
Ruoka
Naudanliha
Älykkäät valmistustoiminnot
Pihvi *
Ritiläohjain +
yleispelti
4
240-250
15-20
Hampurilaispihvit *
Ritiläohjain +
yleispelti
4
250-270
13-18
Sianliha
Porsaankyljykset
Ritiläohjain +
yleispelti
4
250-270
15-20
Makkarat
Ritiläohjain +
yleispelti
4
260-270
10-15
Kananrinta
Ritiläohjain +
yleispelti
4
230-240
30-35
Kanankoivet
Ritiläohjain +
yleispelti
4
230-240
25-30
Pakastettu
kalapurilainen
Linnunliha
* Käännä, kun valmistusajasta on kulunut 2/3.
30
Suomi
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 30
9/4/2018 12:02:22 PM
Höyrytystila
Höyrytys + Ylälämpö + Kiertoilma
Kun höyrytys on käytössä, uuni tuottaa höyryä ja jakaa sen tasaisesti kaikkialle
sisätiloihinsa. Tämä helpottaa ruoan ruskistamista – ruoan pinnasta tulee rapea, mutta se
pysyy sisältä pehmeänä ja mehukkaana.
Täytä vesisäiliö juomakelpoisella vedellä ylärajaan asti ja valitse valmistettavan ruoan
kannalta paras höyrytystaso.
Suosittelemme säätämään valmistustilaa ja poistamaan höyrytyksen kypsennyksen
puolivälin jälkeen, jotta lopputulos olisi rapea. Suosittelemme käyttämään ylälämpö +
kiertoilma -tilaa tai kiertoilmatilaa ja pitämään lämmön samana.
Taso
Höyrytystaso
Lämpöt. (°C)
Aika
(minuuteissa)
Nahallinen
porsaanpaisti,
1,2 kg
Ritiläohjain +
yleispelti
3
Kesk.
170-180
90-120
Kana, kokonainen,
1,2 kg
Ritiläohjain +
yleispelti
2
Kesk.
190-200
55-65
Kananpalat
Ritiläohjain +
yleispelti
3
Kesk.
210-220
25-30
Paahdettu
ankanrinta
Ritiläohjain +
yleispelti
3
Kesk.
170-180
15-25
Ankka,
kokonainen, 2,5 kg
Ritiläohjain +
yleispelti
3
Kesk.
170-180
120-150
Pieni kalkkuna,
kokonainen (4 kg)
Ritiläohjain +
yleispelti
3
Kesk.
180-200
110-140
Kokonainen kala *
(0,5 kg)
Ritiläohjain +
yleispelti
3
Kesk.
160-180
20-30
Yleispelti
3
Alh.
190-200
10-20
Höyrytys + Kiertoilma
Suosittelemme esilämmittämään uunin höyrytystilassa, jotta ruoka pysyisi kuohkeana.
Lisätarvike
Taso
Höyrytystaso
Lämpöt. (°C)
Aika
(minuuteissa)
Kylmät sämpylät
Yleispelti
3
Alh.
180-185
15-20
Kylmät voisarvet
Yleispelti
3
Alh.
180-190
10-15
Valkoinen leipä /
Sekaleipä
Ritilä
2
Kesk.
180-185
40-50
Yleispelti
3
Alh.
175-185
15-20
Vanukas/Kreemi
Ritilä
3
Alh.
120-130
25-30
Kohokas
Ritilä
3
Alh.
170-180
15-20
Kohoava
pakastepizza
Ritilä
3
Kesk.
190-210
15-20
Yleispelti
3
Enimm.
180-200
25-30
Ruoka
Lehtitaikinapiirakka
Patonki *
* Patonkeja tarvitsee höyryttää vain kypsennyksen alussa. Suosittelemme käyttämään
höyry-kiertoilmatilaa 10 minuuttia ja loppuajan kiertoilmatilaa samassa lämpötilassa.
Kalafileet *
*S
uosittelemme käyttämään Höyrytys + Ylälämpö + Kiertoilma -tilaa ruoan pitämiseksi
kosteana.
Suomi
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 31
Älykkäät valmistustoiminnot
Lisätarvike
Ruoka
31
9/4/2018 12:02:22 PM
Älykkäät valmistustoiminnot
Höyrytys + Alalämpö + Kiertoilma
Pro-Roasting
Suosittelemme esilämmittämään uunin höyrytystilassa ruoan rapeuttamiseksi.
Tähän tilaan kuuluu automaattinen lämmitys enintään 220 asteeseen. Ylävastusta ja
kiertoilmapuhallinta käytetään lihan ruskistamisen aikana. Tämän vaiheen jälkeen ruokaa
kypsennetään hiljalleen ennalta valitussa alhaisessa lämpötilassa. Uuni käyttää tässä
vaiheessa ylä- ja alavastuksia. Tämä tila soveltuu lihapaisteille ja linnunlihalle.
Lisätarvike
Taso
Höyrytystaso
Lämpöt. (°C)
Aika
(minuuteissa)
Kotitekoinen
pizza
Yleispelti
2
Kesk.
190-200
15-20
Kohoava pizza
Yleispelti
2
Kesk.
190-210
15-20
Quiche lorraine
-kinkkupiirakka
Yleispelti
2
Alh.
180-190
20-30
Sämpylät
Yleispelti
2
Alh.
180-190
15-20
Focaccia
Yleispelti
2
Alh.
200-210
15-20
Ruoka
Älykkäät valmistustoiminnot
32
Ruoka
Lisätarvike
Taso
Lämpöt. (°C)
Aika (tunneissa)
Paahtopaisti
Ritiläohjain + yleispelti
3
80–100
3-4
Ulkofilee, paksuus
5–6 cm
Ritiläohjain + yleispelti
3
60-80
4-5
Porsaanpaisti
Ritiläohjain + yleispelti
3
80–100
4-5
Karitsanpaisti
Ritiläohjain + yleispelti
3
80–100
3-4
Ankanrinta
Ritiläohjain + yleispelti
3
70-90
2-3
Suomi
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 32
9/4/2018 12:02:22 PM
Ekokiertoilma
Paistomittari
Tässä tilassa käytetään optimoitua lämmitysjärjestelmää, joka säästää sähköä ruokien
kypsennyksen aikana. Tässä ryhmässä mainitut ajat eivät virransäästösyistä edellytä
esilämmitystä.
Ruoka
Marengit,
0,2–0,3 kg
Hedelmämurut,
0,8–1,2 kg
Lisätarvike
Taso
Yleispelti
2
90–100
100-140
Ritilä
2
160-180
60-80
190-200
70-80
Ritiläohjain + yleispelti
3
160-180
20-30
Pakastetut
uuniranskalaiset,
0,3-0,5 kg
Yleispelti
3
180-200
25-35
Pakastetut
lohkoperunat,
0,3–0,5 kg
Yleispelti
3
190-210
25-35
Uunissa paistetut
kalafileet,
0,4–0,8 kg
Ritiläohjain + yleispelti
3
200-220
30-40
Rapeat, leivitetyt
kalafileet,
0,4–0,8 kg
Ritiläohjain + yleispelti
3
200-220
30-45
Paahdettu naudan
ulkofilee, 0,8–1,2 kg
Ritiläohjain + yleispelti
2
180-200
65-75
Yleispelti
3
200-220
25-35
Paahdetut
kasvikset,
0,4–0,6 kg
Peruslämpötila (°C)
Puoliraaka
45-50
Puolikypsä
55-60
Kypsä
65-70
Sianliha
80-85
Linnunliha
85-90
Älykkäät valmistustoiminnot
2
Makkarat,
0,3–0,5 kg
Naudanliha/Karitsa
Lämpöt. (°C) Aika (minuuteissa)
Yleispelti
Kuoriperunat,
0,4–0,8 kg
Ruokatyyppi
Suomi
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 33
33
9/4/2018 12:02:22 PM
Älykkäät valmistustoiminnot
Automaattiohjelmat
Ruoka
Seuraavassa taulukossa on kuvattu 80 paistamiseen, paahtamiseen ja leivontaan tarkoitettua
automaattiohjelmaa. Taulukossa on mainittu ruokien määrät, painorajat ja valmistukseen
liittyvät suositukset. Esiohjelmoidut valmistustilat ja -ajat lisäävät käyttömukavuutta.
Automaattiohjelmia koskevat valmistusohjeet ovat ohjekirjassa.
Musaka
Janssonin kiusaus
1. Paistokset ja gratiinit
Älykkäät valmistustoiminnot
Automaattiohjelmissa on esilämmitysvaihe, ja esilämmityksen eteneminen näytetään
näyttöpaneelissa. Käynnistä ohjelma ja aseta vuoka ritilän keskelle esilämmityksen
äänimerkin jälkeen. Käytä aina grillikintaita, kun otat ruokaa uunista. Suosittelemme
käyttämään 22-24 cm:n lasista tai lasikeraamista uunivuokaa, joka kestää kuumuutta
(300 °C -asteeseen).
Paino (kg)
Lisätarvike
Taso
1,0-1,5
Ritilä
3
Perunagratiini
Taso
1,2-1,5
Ritilä
3
Ritilä
3
Ritilä
3
1,2-1,5
Valmista frittata uunivuoassa.
Käytä aina grillikintaita, kun otat ruokaa uunista.
Ruoka
Lisätarvike
Valmista musaka uunivuoassa.
Frittata
VAROITUS
Paino (kg)
1,2-1,5
Valmista janssoninkiusaus uunivuoassa.
Perunasosejauhelihalaatikko
Risotto
1,2-1,5
Ritilä
3
Ritilä
3
Valmista piirakka uunivuoassa.
1,2-1,5
Valmista risotto uunivuoassa. Kypsennä kannen alla.
Valmista tuore perunagratiini uunivuoassa.
0,8-1,2
Vihannesgratiini
Ritilä
3
Valmista tuore vihannesgratiini uunivuoassa.
1,0-1,5
Lasagne
Ritilä
3
Valmista tuore lasagne uunivuoassa.
1,2-1,5
Ratatouille
Ritilä
2
Valmista ratatouille uunivuoassa.
1,2-1,5
Makaronilaatikko
Ritilä
3
Valmista makaronilaatikko uunivuoassa.
34
Suomi
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 34
9/4/2018 12:02:22 PM
2. Pitsa
Ruoka
Automaattiohjelmissa on esilämmitysvaihe, ja esilämmityksen eteneminen näytetään
näyttöpaneelissa. Käynnistä ohjelma ja laita ruoka uuniin esilämmityksen äänimerkin
jälkeen. Käytä aina grillikintaita, kun otat ruokaa uunista.
Ruoka
Paino (kg)
Lisätarvike
Taso
Kotitekoinen pizza
1,0-1,2
Yleispelti
2
Valmista kotitekoinen pizza yleispellillä. Painoissa on otettu
huomioon myös lisukkeet, esimerkiksi kastike, vihannekset, kinkku
ja juusto.
0,4-0,6
Pakastepizza
Ritilä
Yleispelti
Omenalehtitaikinakakku *
Madeleineleivokset
1,2-1,4
Ritilä
2
0,3-0,4
Yleispelti
3
Täytä vesisäiliö. Asettele 4 piirasta uunipellille.
0,1-0,3
Ritilä
3
Kaada taikina mustiin, metallisiin leivosvuokiin.
Nautapiiras
1,2-1,5
Yleispelti
2
Valmista nautapiiras 22–24 cm:n kokoisessa uunivuoassa.
3
Clafoutis
Valmista 4 kpl calzoneja ja laita ne pellille.
Taso
1,0-1,2
Ritilä
Älykkäät valmistustoiminnot
0,8-1,2
Lisätarvike
Valmista omenapiirakka pyöreässä, 20-24 cm:n kokoisessa
metallivuoassa.
3
Aseta pakastepizza ritilän keskelle.
Calzone
Omenapiirakka
Paino (kg)
3
Valmista clafoutis 22–24 cm:n kokoisessa uunivuoassa.
3. Piirakat/Tortut/Leivonnaiset
Automaattiohjelmissa on esilämmitysvaihe, ja esilämmityksen eteneminen näytetään
näyttöpaneelissa. Käynnistä ohjelma ja laita ruoka uuniin esilämmityksen äänimerkin
jälkeen. Käytä aina grillikintaita, kun otat ruokaa uunista.
Ruoka
Paino (kg)
Lisätarvike
Taso
0,3-0,4
Yleispelti
3
Voisarvet *
Hedelmäpiirakan
pohja
0,4-0,5
Ritilä
3
Kaada taikina voideltuun, 22–24 cm:n kokoiseen
kakkupohjavuokaan.
* Lisää lokeroon 500 ml vettä höyrytystä varten.
Täytä vesisäiliö. Valmista 6 kpl voisarvia (kylmästä
valmistaikinasta). Aseta ruoka leivinpaperilla suojatulle pellille.
Quiche lorraine
-kinkkupiirakka
1,2-1,5
Ritilä
2
Tee piirakkataikina ja kaada se pyöreään, 22–24 cm:n kokoiseen
piirakkavuokaan.
Suomi
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 35
35
9/4/2018 12:02:23 PM
Älykkäät valmistustoiminnot
4. Leipä
5. Kakku/Jälkiruoka
Automaattiohjelmissa on esilämmitysvaihe, ja esilämmityksen eteneminen näytetään
näyttöpaneelissa. Laita ruoka uuniin esilämmityksen äänimerkin jälkeen.
Automaattiohjelmissa on esilämmitysvaihe, ja esilämmityksen eteneminen näytetään
näyttöpaneelissa. Laita ruoka uuniin esilämmityksen äänimerkin jälkeen.
Ruoka
Paino (kg)
Lisätarvike
Taso
0,6-0,7
Ritilä
2
Valkoinen leipä *
Ruoka
Sokerikakku
0,8-0,9
Ritilä
2
Tiikerikakku
0,8-0,9
Ritilä
2
Kuivakakku
Älykkäät valmistustoiminnot
0,6-0,7
Yleispelti
3
Juustokakku
1,0-1,1
Yleispelti
3
Täytä vesisäiliö. Jaa taikina 4 osaan ja asettele osat yleispellille.
0,3-0,5
Sämpylät *
Yleispelti
3
Täytä vesisäiliö. Jaa taikina 8 osaan ja asettele osat yleispellille.
0,4-0,5
Pita-leipä
Yleispelti
Jaa taikina 6 osaan ja asettele osat yleispellille.
* Lisää lokeroon 500 ml vettä höyrytystä varten.
36
3
Ritilä
2
0,7-0,8
Ritilä
2
0,7-0,8
Ritilä
2
0,8-0,9
Ritilä
2
Tee taikina ja kaada se pyöreään, mustaan metallivuokaan
(20–24 cm).
Täytä vesisäiliö. Jaa taikina 2 osaan ja kaada se yleispellille.
Saksanpähkinäleivät *
0,5-0,6
Tee taikina ja kaada se mustaan suorakulmaiseen metallivuokaan
(pituus 25-26 cm).
Tee taikina ja kaada se pyöreään mustaan 20–24 cm:n kokoiseen
metallivuokaan.
Patongit *
Taso
Kaada taikina pyöreään, metalliseen, 25–26 cm:n kokoiseen
kuivakakku- tai uunivuokaan.
Täytä vesisäiliö. Tee taikina ja kaada se mustaan suorakulmaiseen
metallivuokaan (pituus 25–30 cm).
Focaccia
Lisätarvike
Kaada taikina pyöreään, mustaan, 25–26 cm:n kokoiseen
metallivuokaan.
Täytä vesisäiliö. Tee taikina ja kaada se mustaan suorakulmaiseen
metallivuokaan (pituus 25–30 cm).
Sekaleipä *
Paino (kg)
Murukakku
1,5-1,8
Yleispelti
3
Tee taikina ja kaada se uunipellille.
Brownies
0,7-0,8
Ritilä
3
Tee taikina ja kaada se 22–24 cm:n kokoiseen uunivuokaan.
Karamellivanukas *
0,7-0,8
Ritilä
3
Täytä vesisäiliö. Jaa taikina 6 pieneen kohokasvuokaan ja asettele
vuoat ritilälle tasaisesti.
Suomi
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 36
9/4/2018 12:02:23 PM
Ruoka
Paino (kg)
Lisätarvike
Taso
Ruoka
Paino (kg)
Lisätarvike
Taso
0,8-1,2
Ritilä
3
Hitaasti kypsytetty
naudanpaisti *
0,8-2,0
Ritiläohjain +
yleispelti
3
Hedelmämurut
Laita tuoreita marjoja ja hedelmiä (vadelmia, karhunvatukoita ja
omena- tai päärynäviipaleita) 22–24 cm:n kokoiseen uunivuokaan.
Kaada päälle muruja.
0,5-0,6
Teeleivät
Yleispelti
3
Aseta (5–6 cm:n kokoiset) teeleivät leivinpaperilla suojatulle
pellille.
0,4-0,5
Kohokas
Ritilä
Mausta liha ja laita se jääkaappiin tunniksi. Aseta liha
ritiläohjaimella olevalle yleispellille rasvapuoli ylöspäin ja työnnä
paistomittari vasemmalta lihan keskelle.
Pihvi bourguignon
2
Jaa 6 pieneen kohokasvuokaan ja asettele vuoat ritilälle tasaisesti.
* Lisää lokeroon 500 ml vettä höyrytystä varten.
Naudankylki
Suosittelemme käyttämään tuoretta, jääkaappikylmää lihaa, jotta maku olisi parempi.
Jos käytät pakastelihaa, suosittelemme sulattamaan sen täysin. Automaattiohjelmissa ei
ole esilämmitysvaihetta eikä kääntövaihetta. Voit kuitenkin halutessasi kääntää ruoan
kypsennyksen puolivälissä, jotta lopputulos olisi parempi. Suosittelemme poistamaan
rasvan ennen marinointia, jotta maku olisi parempi. Lihan tulisi antaa maustua jääkaapissa
vähintään 30 minuuttia tai yön yli. Ota ruoka paistamisen jälkeen uunista ja peitä se foliolla.
Anna hautua vähintään 10 minuuttia, jotta ruoasta tulisi mehukasta. Tarjoile lisukkeiden ja
kastikkeen kera.
Ruoka
Paino (kg)
Lisätarvike
Taso
Naudanliha
Paahdettu naudan
ulkofilee *
0,8-2,0
Ritiläohjain +
yleispelti
3
Ritilä
2
Mausta kuutioitu naudanliha (1 kg) ja ripottele päälle jauhoja.
Paista ruokaöljyssä keskilämmöllä, kunnes liha on täysin
ruskistunut. Lisää lihaliemi ja viini (300 ml). Kaada vuokaan. Lisää
joukkoon vihanneksia, sipulia, pekonia ja mausteita. Kypsennä
kannen alla.
0,8-1,6
Ritiläohjain +
yleispelti
3
Älykkäät valmistustoiminnot
6. Liha
1,5-2,0
Mausta liha ja laita se jääkaappiin tunniksi. Siirrä liha
ritiläohjaimella olevalle yleispellille.
Naudanlihakääryle
0,8-1,2
Ritilä
2
Paista naudanlihakääryleitä keskilämmöllä ruokaöljyssä, kunnes ne
ovat täysin ruskistuneet. Siirrä ne paistoastiaan ja kaada joukkoon
viiniä ja lihalientä. Kypsennä kannen alla.
Lammas/Porsas
Paahdetut
lampaankyljykset
yrteillä
höystettyinä *
0,6-1,2
Ritiläohjain +
yleispelti
3
Marinoi lampaankyljykset ja aseta ne ritiläohjaimella olevalle
yleispellille. Työnnä paistomittari lampaankyljysten keskelle ja
paista.
Mausta liha ja laita se jääkaappiin tunniksi. Aseta liha
ritiläohjaimella olevalle yleispellille rasvapuoli ylöspäin ja työnnä
paistomittari vasemmalta lihan keskelle.
Suomi
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 37
37
9/4/2018 12:02:23 PM
Älykkäät valmistustoiminnot
Ruoka
Paino (kg)
Lisätarvike
Taso
2,0-2,5
Ritiläohjain +
yleispelti
3
Luullinen
karitsanreisi *
Ruoka
Paahdettu
villisiankylki *
Marinoi karitsanreisi ja aseta se ritiläohjaimella olevalle
yleispellille. Työnnä paistomittari vasemmalta reiden keskelle ja
paista.
Nahallinen
porsaanpaisti *
0,8-2,0
Ritiläohjain +
yleispelti
3
Tee rasvapuolelle viiltoja terävällä veitsellä, marinoi liha ja aseta
se ritiläohjaimella olevalle yleispellille rasvapuoli ylöspäin. Työnnä
paistomittari sian lihan keskelle ja kypsennä.
Porsaan kylkirivi
0,8-1,6
Ritiläohjain +
yleispelti
3
Paino (kg)
Lisätarvike
Taso
1,0-2,0
Ritiläohjain +
yleispelti
3
Marinoi kylki ja laita se paistoastiaan. Aseta ritiläohjaimella
olevalle yleispellille ja paista. Työnnä paistomittari vasemmalta
kyljen keskelle ja paista.
Luuton hirvenjalka *
1,0-1,5
Ritiläohjain +
yleispelti
3
Viillä lihaa veitsellä paistoverkon läpi. Marinoi liha ja aseta
se ritiläohjaimella olevalle yleispellille. Työnnä paistomittari
vasemmalta hirven paistipalan keskelle.
* Käytä paistomittaria lihan keskellä.
Älykkäät valmistustoiminnot
Mausta porsaankyljet grillikastikkeella ja anna muhia jääkaapissa
vähintään 30 minuuttia. Aseta kylkipalat ritiläohjaimella olevalle
yleispellille ja paista.
Vasikka/Riista
Luuton
vasikankylki *
0,8-2,0
Ritiläohjain +
yleispelti
3
Marinoi vasikankylki ja aseta se ritiläohjaimella olevalle
yleispellille. Työnnä paistomittari vasemmalta kylkipalan keskelle
ja paista.
1,5-2,0
Osso buco
Ritilä
2
Marinoi vasikanleikkeet ja paista ne kuumalla pannulla.
Aseta ne paistoastiaan ja lisää joukkoon vihanneksia, viiniä ja
lihalientä. Kiehauta, siirrä uuniin ja kypsennä kannen alla.
38
Suomi
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 38
9/4/2018 12:02:23 PM
7. Linnunliha
Ruoka
Suosittelemme käyttämään tuoretta, jääkaappikylmää linnunlihaa, jotta maku olisi parempi.
Jos käytät pakastelihaa, suosittelemme, että sulatat sen täysin.
Ota ruoka paistamisen jälkeen uunista ja peitä se foliolla. Anna hautua vähintään
5–10 minuuttia, jotta ruoasta tulisi mehukasta.
Ruoka
Paino (kg)
Lisätarvike
Taso
0,8-1,6
Ritiläohjain +
yleispelti
2
Ankka, kokonainen *
Ritiläohjain +
yleispelti
Ankanrinta *
0,5-1,0
Ritiläohjain +
yleispelti
Hanhi, kokonainen *
3
Kanaperhoset **
1,0-1,3
Ritiläohjain +
yleispelti
Hanhenrinta *
3
2
0,3-1,0
Ritiläohjain +
yleispelti
3
2,5-3,5
Ritiläohjain +
yleispelti
2
Täytä vesisäiliö. Pese ja huuhtele hanhi. Hiero sen pintaan
mausteita. Aseta se rintapuoli ylöspäin ritiläohjaimella olevalle
yleispellille. Työnnä paistomittari rintapuolen paksuimpaan
kohtaan.
3
Sivele koipiin öljyä ja mausteita. Aseta ritiläohjaimella olevalle
yleispellille ja paista.
Ritiläohjain +
yleispelti
Marinoi ankanrinta ja aseta se ritiläohjaimella olevalle yleispellille.
Työnnä paistomittari keskelle ankan rintaa.
Marinoi kananrinta, laita se ritiläohjaimella olevalle yleispellille ja
paista.
Kanankoivet
1,5-2,7
Älykkäät valmistustoiminnot
0,5-1,0
Taso
Täytä vesisäiliö. Pese ja huuhtele ankka. Hiero pintaan mausteita.
Aseta se rintapuoli ylöspäin ritiläohjaimella olevalle yleispellille.
Työnnä paistomittari rintapuolen paksuimpaan kohtaan.
Pese ja huuhtele kana. Sivele kanan pinnalle öljyä ja mausteita.
Aseta se rintapuoli ylöspäin ritiläohjaimella olevalle yleispellille.
Työnnä paistomittari rintapuolen paksuimpaan kohtaan.
Kananrinta
Lisätarvike
Ankka/Hanhi
Kana
Kana, kokonainen *
Paino (kg)
0,5-1,2
Ritiläohjain +
yleispelti
3
Marinoi hanhenrinta ja aseta se ritiläohjaimella olevalle
yleispellille. Työnnä paistomittari keskelle hanhen rintaa.
Täytä vesisäiliö. Pese ja huuhtele kana. Viillä selkäpuolta ja sivele
päälle öljyä ja mausteita. Aseta ritiläohjaimella olevalle yleispellille
ja paista.
Kana-kebab
0,6-0,8
Ritiläohjain +
yleispelti
3
Marinoi kananpalat ja muut ainekset, työnnä ne vartaaseen ja sivele
pintaan öljyä. Aseta ritiläohjaimella olevalle yleispellille ja paista.
Suomi
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 39
39
9/4/2018 12:02:23 PM
Älykkäät valmistustoiminnot
Ruoka
Paino (kg)
Lisätarvike
Taso
Suosittelemme käyttämään tuoretta, jääkaappikylmää kalaa, jotta maku olisi parempi. Jos
käytät pakastekalaa, suosittelemme sulattamaan sen täysin. Voit käyttää myös jotakin muuta
samankaltaista kalaa suosittelemamme kalan sijaan.
Kalkkuna
Pieni kalkkuna *
3,0-5,0
Ritiläohjain +
yleispelti
2
Ruoka
Täytä vesisäiliö. Pese ja huuhtele kalkkuna. Sivele sen pintaan
öljyä ja mausteita. Aseta se rintapuoli ylöspäin ritiläohjaimella
olevalle yleispellille. Työnnä paistomittari kalkkunan keskelle.
Kalkkunanrinta *
1,2-2,0
Ritiläohjain +
yleispelti
8. Kala
3
Täytä vesisäiliö. Marinoi kalkkunanrinta ja aseta se ritiläohjaimella
olevalle yleispellille. Työnnä paistomittari keskelle kalkkunan
rintaa.
Paino (kg)
Lisätarvike
Taso
0,5-1,0
Ritiläohjain +
yleispelti
3
Kalafilee
Uunissa paistetut
taimenfileet
Pese ja huuhtele taimenfileet, laita ne nahkapuoli ylöspäin
ritiläohjaimella olevalle yleispellille ja paista.
Uunissa paistetut
turskafileet *
Älykkäät valmistustoiminnot
* Käytä paistomittaria lihan keskellä.
** Lisää säiliöön 500 ml vettä höyrytystä varten.
Rapeat, leivitetyt
kalafileet
0,5-1,0
Yleispelti
3
Täytä vesisäiliö. Pese ja huuhtele turskafileet, laita ne nahkapuoli
ylöspäin yleispellille ja paista.
0,5-1,0
Yleispelti
3
Pese ja huuhtele kalafileet ja leivitä ne korppujauhoissa. Aseta ne
yleispellille ja paista.
Kokonainen kala
Taimen
0,3-0,8
Ritiläohjain +
yleispelti
3
Pese ja huuhtele taimen ja laita se pää edellä ritiläohjaimella
olevalle yleispellille. Viillä nahkaa veitsellä ja paista.
Meriantura
0,3-0,8
Yleispelti
3
Pese ja huuhtele meriantura ja aseta se leivinpaperilla suojatulle
pellille. Viillä nahkaa veitsellä ja paista.
40
Suomi
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 40
9/4/2018 12:02:23 PM
Ruoka
Paino (kg)
Lisätarvike
Taso
9. Lisukkeet
Automaattiohjelmissa ei ole esilämmitysvaihetta. Käytä tuoreita vihanneksia.
Lohi
Lohifileet
0,4-0,8
Ritiläohjain +
yleispelti
Ruoka
3
Pese ja huuhtele lohifileet ja laita ne nahkapuoli ylöspäin
ritiläohjaimella olevalle yleispellille.
Lohimedaljonki
0,4-0,8
Ritiläohjain +
yleispelti
3
Paahdetut
kasvikset
Täytetyt tomaatit
Pese ja huuhtele lohimedaljongit ja asettele ne rinnakkain
ritiläohjaimella olevalle yleispellille.
Lohirulla
0,8-1,2
Ritiläohjain +
yleispelti
3
Lisätarvike
Taso
0,4-0,8
Yleispelti
3
Huuhtele ja valmistele siivutettu kesäkurpitsa, munakoiso, paprika
ja sipuli sekä kirsikkatomaatit. Sivele päälle oliiviöljyä, yrttejä ja
mausteita. Asettele vihannekset tasaisesti yleispellille.
0,4-0,8
Yleispelti
3
Huuhtele ja halkaise tomaatit ja poista niiden kannat. Täytä
seoksella (esim. riisillä ja jauhelihalla) ja aseta pellille.
Lohkoperunat
0,4-0,8
Yleispelti
3
Halkaistut
uuniperunat
0,4-0,8
Yleispelti
3
Halkaise suuret perunat (à 200 g) pituussuunnassa kahtia. Aseta
ne leikattu puoli ylöspäin yleispellille ja sivele pintaan oliiviöljyä,
yrttejä ja mausteita.
Suomi
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 41
Älykkäät valmistustoiminnot
Huuhtele perunat ja leikkaa ne lohkoiksi. Sivele päälle oliiviöljyä,
yrttejä ja mausteita. Asettele tasaisesti pellille ja paista.
Laita lohirullat ritiläohjaimella olevalle yleispellille. Anna rullien
vetäytyä 10 minuuttia paistamisen jälkeen ja siivuta ne.
* Lisää lokeroon 500 ml vettä höyrytystä varten.
Paino (kg)
41
9/4/2018 12:02:23 PM
Älykkäät valmistustoiminnot
10. Valmisruoka
Erityistoiminto
Automaattiohjelmissa ei ole esilämmitysvaihetta. Käytä pakastettuja valmisruokia.
Ruoka
Paino (kg)
Lisätarvike
Taso
Pakasteranskalaiset
0,3-0,7
Yleispelti
3
Sulatus
Tätä tilaa käytetään pakasteiden, taikinoiden, hedelmien, kakkujen, kreemien ja suklaan
sulattamiseen. Sulatusaika riippuu ruoan tyypistä, koosta ja määrästä.
Lisätarvike
Taso
Lämpöt. (°C)
Aika
(minuuteissa)
Ritiläohjain + yleispelti
3
50
–
Ritiläohjain + yleispelti
3
50
–
Hedelmät
Ritilä, uunivuoka
3
30
–
Kakku, kreemi,
suklaa
Ritilä, uunivuoka
3
30
–
Levitä pakastetut uuniranskalaiset tasaisesti yleispellille.
Pakastetut
lohkoperunat
0,3-0,7
Yleispelti
3
Levitä pakastetut lohkoperunat tasaisesti yleispellille.
0,3-0,7
Pakastekroketit
Yleispelti
3
0,3-0,7
Yleispelti
Älykkäät valmistustoiminnot
0,4-0,8
Ritilä
3
Laita pakastelasagne uunivuokaan ja aseta vuoka ritilälle.
Pakastetut
pienoiskevätrullat
0,3-0,7
Yleispelti
Kananuggetit,
makkara, perunat
Leipä ja sämpylät
3
Levitä pakastettu perunarösti tasaisesti yleispellille.
Pakastelasagne
Pakasteet
Paistetut ruoat
Levitä pakastetut kroketit tasaisesti yleispellille.
Pakastettu
perunarösti
Ruoka
3
Kuivaus
Tätä tilaa käytetään hedelmien, vihannesten ja yrttien kuivaamiseen. Kuivausaika riippuu
kuivattavan ruoan tyypistä ja paksuudesta.
Levitä pakastetut pienoiskevätrullat tasaisesti yleispellille.
Lisätarvike
Taso
Lämpöt. (°C)
Aika
(minuuteissa)
Hedelmät
Ritilä
3
70-80
300-420
Vihannekset
Ritilä
3
70-80
200-500
Yrtit
Ritilä
3
70-80
60-90
Ruoka
42
Suomi
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 42
9/4/2018 12:02:23 PM
Taikinankohotus
Hidas valmistus
Tätä tilaa käytetään taikinankohotukseen ja kotitekoisen jogurtin valmistamiseen.
Tässä tilassa käytetään alhaista lämpötilaa, jotta ruoka pysyisi mureana. Tämä tila soveltuu
naudan-, porsaan-, vasikan- tai karitsanlihan paistamiseen mureaksi. Suosittelemme
ruskistamaan lihan liedellä korkeassa lämpötilassa ennen paistamista uunissa.
Lisätarvike
Taso
Lämpöt. (°C)
Aika
(minuuteissa)
Pizzataikina
Ritilä
2
30-40
30-40
Ruoka
Kakku-/
leipätaikina
Ritilä, uunivuoka
2
30-40
40-50
Kotitekoinen
jogurtti
Ritilä, uunivuoka
2
40-50
6–7 (tuntia)
Ruoka
Pizzanvalmistus
Ruoka
Lisätarvike
Taso
Lämpöt. (°C)
Aika
(minuuteissa)
Kotitekoinen pizza
Yleispelti
2
190-210
15-25
Kotitekoinen ohut
pizza
Yleispelti
2
210-230
10-15
Taso
Lämpöt. (°C)
Aika
(tunneissa)
Paahtopaisti
Ritiläohjain + yleispelti
3
80–100
3-4
Ulkofilee, paksuus
5–6 cm
Ritiläohjain + yleispelti
3
70-80
4-5
Porsaanpaisti
Ritiläohjain + yleispelti
3
80–100
4-5
Karitsanpaisti
Ritiläohjain + yleispelti
3
80–100
3-4
Ankanrinta
Ritiläohjain + yleispelti
3
70-90
2-3
Suomi
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 43
Älykkäät valmistustoiminnot
Tämä tila soveltuu pizzalle. Paistolämpötila ja -aika riippuvat pizzan koosta ja pizzataikinan
paksuudesta.
Lisätarvike
43
9/4/2018 12:02:23 PM
Älykkäät valmistustoiminnot
Koekeittiössä testatut ruuat
2. Grillaaminen
Standardin EN 60350-1 mukaisesti.
Esilämmitä tyhjää uunia 5 minuuttia iso grilli -toiminnolla.
1. Leipominen
Suositukset perustuvat esilämmitetyn uunin käyttöön. Älä käytä nopeaa esilämmitystä.
Aseta aina peltien viisto reuna luukun puolelle.
Ruokatyyppi
Taso
Yleispelti
3
165
25-30
3
165
25-30
Yleispelti + Syvä
pelti
1+4
155
35-40
Murokakku
Yleispelti + Syvä
pelti
1+4
140
30-33
Rasvaton
sokerikakku
Ritilä +
Irtopohjavuoka
2
160
35-40
2
160
35-40
1+4
155
45-50
1,
diagonaalisesti
160
70-80
1+3
160
80-90
Pienet kakut
Lämmitystapa Lämpöt. (°C)
Aika
(minuuteissa)
Lisätarvike
Lämmitystapa
Lämpöt.
Aika
(°C)
(minuuteissa)
Ruokatyyppi
Lisätarvike
Taso
Vehnäpaahtoleipä
Ritilä
5
300
(enint.)
1-2
Hampurilaispihvit *
(12 kpl)
Ritiläohjain +
Yleispelti
(syvä; roiskeille)
4
300
(enint.)
1. 15–18
2. 5–8
* Käännä, kun valmistusajasta on kulunut 2/3.
3. Paistaminen
Älykkäät valmistustoiminnot
(Tumma, ø 26 cm)
Omenapiirakka
Ritilä +
2 Irtopohjavuokaa
Ruokatyyppi
Lisätarvike
Taso
Kana, kokonainen
Ritilä + Yleispelti
(roiskeille)
3
Lämmitystapa
Lämpöt.
Aika
(°C)
(minuuteissa)
205
70-80
1
2
* Käännä, kun valmistusajasta on kulunut /3.
* (Tumma, ø 20 cm)
Yleispelti + Ritilä +
2 Irtopohjavuokaa
** (Tumma, ø 20 cm)
* Kaksi kakkua asetetaan ritilälle toinen taakse vasemmalle ja toinen eteen oikealle.
** Kaksi kakkua asetetaan keskelle toinen toisen yläpuolelle.
44
Suomi
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 44
9/4/2018 12:02:24 PM
Usein käytettyjen automaattiohjelmien reseptejä
Perunagratiini
Ainekset
800 g perunoita, 100 ml maitoa, 100 ml kermaa, 50 g:n vatkattu
kananmuna, 1 rkl suolaa, pippuria ja muskottipähkinää, 150 g
juustoraastetta, voita, timjamia
Ohjeet
Kuori perunat ja siivuta ne 3 mm:n paksuisiksi viipaleiksi.
Voitele (22–24 cm:n kokoisen) uunivuoan sisäpinta kauttaaltaan.
Levitä viipaleet puhtaan pyyhkeen päälle ja pidä ne pyyhkeellä
peitettyinä, kun valmistelet muut ainekset.
Ohjeet
2 rkl oliiviöljyä, 500 g jauhettua naudanlihaa, 500 ml
tomaattikastiketta, 100 ml lihalientä, 150 g kuivaa lasagnelevyä,
1 sipuli (silputtuna), 200 g juustoraastetta, 1 rkl kuivattua
persiljaa, oreganoa ja basilikaa
Ohjeet
Valmista tomaatti-jauhelihakastike. Kuumenna öljy
paistinpannussa, kypsennä jauhettua naudanlihaa ja silputtua
sipulia n. 10 minuuttia, kunnes ne ovat ruskistuneet kunnolla.
Kaada päälle tomaattikastike ja lihaliemi ja lisää kuivatut yrtit.
Kiehauta ja keitä 30 minuuttia hämmentäen.
Kypsennä lasagne sen pakkauksen ohjeiden mukaisesti. Aseta
lasagnea, jauhelihakastiketta ja juustoa vuokaan kerroksittain ja
toista. Ripottele jäljelle jäävä juusto lasagnen pinnalle tasaisesti ja
paista.
Omenapiirakka
Ainekset
Vihannesgratiini
Ainekset
Ainekset
800 g vihanneksia (kesäkurpitsaa, tomaattia, sipulia, porkkanaa,
paprikaa, valmiiksi keitettyjä perunoita), 150 ml kermaa, 50 g:n
vatkattu kananmuna, 1 rkl suolaa ja yrttejä (pippuria, persiljaa tai
rosmariinia), 150 g juustoraastetta, 3 rkl oliiviöljyä, timjaminlehtiä
Pese vihannekset ja pilko ne 3–5 mm:n paksuisiksi viipaleiksi.
Asettele viipaleet kerroksittain (22–24 cm:n kokoiseen)
uunivuokaan ja kaada päälle oliiviöljy. Sekoita juustoraastetta
lukuun ottamatta muut ainekset keskenään ja kaada ne
vihannesten päälle. Levitä pinnalle juustoraaste ja paista. Tarjoile
muutamalla tuoreella timjaminlehdellä höystettynä.
Älykkäät valmistustoiminnot
Sekoita juustoraastetta lukuun ottamatta muut ainekset keskenään
isossa kulhossa ja hämmennä hyvin. Asettele perunaviipaleet
kerroksittain ja osittain päällekkäin uunivuokaan ja kaada seos
niiden päälle. Levitä pinnalle juustoraaste ja paista. Tarjoile
kypsennyksen jälkeen muutamalla tuoreella timjaminlehdellä
höystettynä.
Lasagne
Taikina: 275 g jauhoja, 1/2 rkl suolaa, 125 g valkoista hienoasokeria, 8 g
vaniljasokeria, 175 g kylmää voita, 1 kananmuna (vatkattu)
Täyte: 750 g kiinteitä, kokonaisia omenoita, 1 rkl sitruunamehua, 40 g
sokeria, 1/2 rkl kanelia, 50 g siemenettömiä rusinoita, 2 rkl korppujauhoja
Ohjeet
Siivilöi jauhot suolan kanssa suureen kulhoon. Siivilöi hienosokeri
vaniljasokerin kanssa. Leikkaa voi kahdella veitsellä kuutioiksi jauhojen
sekaan. Lisää 3/4 vatkatusta kananmunasta. Sekoita kaikkia aineksia
monitoimikoneessa, kunnes tuloksena on mureneva seos. Muotoile taikina
käsin palloksi. Kääri se muovikelmuun ja anna jäähtyä n. 30 minuuttia.
Rasvaa (24–26 cm:n kokoinen) irtopohjavuoka ja ripottele pinnalle
jauhoja. Kauli 3/4 taikinasta 5 mm:n paksuiseksi levyksi. Aseta se vuokaan
(pohjalle ja reunoille).
Kuori omenat ja poista niiden siemenkodat. Leikkaa ne noin 3/4 x 3/4 cm:n
kokoisiksi kuutioiksi. Pirskottele päälle sitruunamehua ja sekoita hyvin.
Pese ja kuivaa viinimarjat ja rusinat. Lisää sokeri, kaneli, rusinat ja
viinimarjat. Sekoita hyvin ja ripottele taikinan pohjalle korppujauhoja.
Paina kevyesti.
Kauli lopputaikina. Leikkaa taikina pieniksi liuskoiksi ja aseta ne ristikkäin
täytteen päälle. Sivele loput vatkatusta kananmunasta tasaisesti piirakan
päälle.
Suomi
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 45
45
9/4/2018 12:02:24 PM
Älykkäät valmistustoiminnot
Quiche lorraine -kinkkupiirakka
Ainekset
Ohjeet
Paahdettu naudan ulkofilee
Taikina: 200 g vehnäjauhoja, 80 g voita, 1 kananmuna
Ainekset
Täyte: 75 g kuutioitua, läskitöntä pekonia, 125 ml kermaa, 125 g
crème fraichea, 2 vatkattua kananmunaa, 100 g sveitsiläistä
juustoraastetta, suolaa ja pippuria
1 kg naudan ulkofileetä, 5 g suolaa, 1 g pippuria, 3 g rosmariinia
ja timjamia
Ohjeet
Mausta liha suolalla, pippurilla ja rosmariinilla ja laita se
jääkaappiin tunniksi. Aseta ritilälle. Työnnä uuniin ja paista.
Tee taikina sekoittamalla jauhot, voi ja kananmuna keskenään
kulhossa pehmeäksi massaksi ja anna taikinan jäähtyä jääkaapissa
30 minuuttia. Kauli taikina ja aseta se rasvattuun, piirakoille
tarkoitettuun keramiikkavuokaan (halkaisija 25 cm). Pistele pohjaa
haarukalla. Sekoita kananmuna, kerma, crème fraiche, juusto,
suola ja pippuri keskenään. Kaada seos taikinan päälle juuri ennen
paistamista.
Burgundinpata
Ainekset
1 kg painava naudan niskapala (käsiteltynä ja leikattuna
5 cm:n kokoisiksi paloiksi), 100 g pekonia (leikattuna 1 cm:n
levyisiksi nauhoiksi), 1 sipuli (silputtuna), 2 valkosipulinkynttä
(silputtuina), 1 lehtiselleri (pilkottuna), 200 g herkkusieniä
paksuina viipaleina, 200 ml punaviiniä, 100 ml lihalientä, 2 rkl
kasviöljyä, 1 rkl persiljaa, 1 rkl suolaa ja pippuria, jauhoja lihan
pinnalle ripotteluun
Ohjeet
Mausta liha suolalla ja pippurilla ja ripottele päälle jauhoja.
Ruskista ruokaöljyssä keskilämmöllä kauttaaltaan. Lisää
joukkoon viini ja lihaliemi ja keitä. Kaada uunivuokaan. Lisää
kaikki ainekset. Sekoita ja peitä kannella.
Hedelmämurut
Ainekset
Älykkäät valmistustoiminnot
Kuorrute: 200 g jauhoja, 100 g voita, 100 g sokeria, 2 g suolaa,
2 g jauhettua kanelia
Hedelmät: 600 g sekahedelmiä
Ohjeet
Sekoita kaikki ainekset keskenään helposti murenevaksi seokseksi.
Laita sekahedelmät uunivuokaan ja ripottele muruset niiden
päälle.
Kotitekoinen pizza
Ainekset
46
Ainekset
1 kg lampaankyljyksiä (6 kpl), 4 suurta valkosipulinkynttä
(murskattuina), 1 rkl tuoretta timjamia (murskattuna), 1 rkl
tuoretta rosmariinia (murskattuna), 2 rkl suolaa, 2 rkl oliiviöljyä
Ohjeet
Sekoita suola, valkosipuli, yrtit ja ruokaöljy keskenään ja lisää
joukkoon lampaanliha. Käännä lihaa ja jätä huoneenlämpöön
vähintään 30 minuutiksi tai tunniksi.
Pizzataikina: 300 g jauhoja, 7 g kuivahiivaa, 1 rkl oliiviöljyä,
200 ml lämmintä vettä, 1 rkl sokeria ja suolaa
Kuorrute: 400 g siivutettuja vihanneksia (munakoisoa,
kesäkurpitsaa, sipulia, tomaattia), 100 g kinkkua tai pekonia
(pilkottuna), 100 g juustoraastetta
Ohjeet
Paahdetut lampaankyljykset yrteillä höystettyinä
Kaada jauhot, hiiva, öljy, suola, sokeri ja lämmin vesi kulhoon
ja sekoita, kunnes tuloksena on kostea taikina. Vaivaa taikinaa
sekoittimessa tai käsin 5–10 minuuttia. Peitä kannella ja paista
uunissa 30 minuuttia 35 °C:n lämpötilassa taikinan kohottamiseksi.
Kauli taikina jauhoisella pinnalla suorakulmion muotoon ja aseta
pellille tai pizzapannuun. Levitä tomaattipyreetä taikinan päälle ja
asettele pyreen päälle kinkkua, herkkusieniä, oliiveja ja tomaattia.
Ripottele pinnalle tasaisesti juustoraastetta ja paista.
Suomi
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 46
9/4/2018 12:02:24 PM
Porsaan kylkirivi
Rapeat, leivitetyt kalafileet
Ainekset
2 porsaan kylkiluuriviä, 1 rkl mustaapippuria, 3 laakerinlehteä,
1 sipuli (silputtuna), 3 valkosipulinkynttä (silputtuina), 85 g
fariinisokeria, 3 rkl worcesterkastiketta, 2 rkl tomaattipyreetä,
2 rkl oliiviöljyä
Ohjeet
Tee grillikastike. Kuumenna öljy kasarissa ja lisää sipuli. Paista,
kunnes sipuli pehmenee, ja lisää muut ainekset. Pariloi, laske
lämpöä ja anna kiehua 30 minuuttia, kunnes seos saostuu.
Marinoi kylkiä grillikastikkeessa vähintään 30 minuuttia tai
tunti.
Ainekset
4 paksua valkolihaisen kalan fileetä (turskaa, merianturaa tai
tilapiaa), 1/4 kupillista jauhoja, 1/3 kupillista maitoa, 2 kupillista
korppujauhoja
Ohjeet
Huuhtele kala ja kasta se maitoon. Kierittele jauhoissa ja kasta
maitoon. Kierittele korppujauhoissa. Ruiskuta uunipellille
kasviöljyä, aseta kalat pellille ja ruiskuta niiden päälle öljyä.
Osso buco
1,5 kg vasikanleikettä (4 kpl), 1/2 kuppia pilkottuja
porkkanoita, 1/2 kuppia pilkottua selleriä, 1 sipuli (silputtuna),
4 valkosipulinkynttä (silputtuina), 1 rkl kuivattua timjamia tai
oreganoa, 3/4 kupillista kuivaa valkoviiniä, 1 kupillinen lihalientä,
2 rkl tomaattisosetta, suolaa ja pippuria, 3 rkl oliiviöljyä, 2 rkl
jauhoja ripotteluun, sekä gremolataa varten: 2 rkl persiljaa, 1 rkl
raastettua sitruunankuorta, 2 valkosipulinkynttä (murskattuina)
Ohjeet
Mausta vasikanleikkeet suolalla ja pippurilla. Kääntele
vasikanleikkeet jauhoissa ja ravista ylimääräiset jauhot pois.
Paista leikkeitä oliiviöljyssä kuumalla pannulla molemmilta
puolilta, kunnes ne ovat täysin ruskistuneet (noin 5 minuuttia
kummaltakin puolelta). Siirrä leikkeet lautaselle ja laittaa ne
syrjään. Kaada silputtu sipuli, porkkanat ja selleri paistinpannuun
ja kypsennä niitä 5 minuuttia säännöllisesti sekoittaen. Lisää
valkosipuli ja timjami ja jatka kypsennystä, kunnes vihannekset
alkavat ruskistua (noin 10 minuuttia). Lisää leikkeet pannulle
ja kaada sekaan viini ja lihaliemi. Siirrä kiehauttamisen jälkeen
uuniin kypsymään.
Älykkäät valmistustoiminnot
Ainekset
Sekoita kaikki gremolatan ainekset. Tarjoile osso buco
gremolatalla höystettynä.
Suomi
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 47
47
9/4/2018 12:02:24 PM
Huolto
Puhdistaminen
VAROITUS
ꞏꞏ Varmista ennen puhdistusta, että uuni ja lisätarvikkeet ovat jäähtyneet.
ꞏꞏ Älä käytä hankausaineita, kovia harjoja, hankaustyynyjä tai -liinoja, teräsvillaa, veistä
tai mitään muitakaan kuluttavia aineita.
Uunin sisäosat
ꞏꞏ Käytä puhdistusliinaa ja mietoa pesuainetta tai lämmintä saippuavettä uunin sisäpintojen
puhdistamiseen.
ꞏꞏ Älä pese luukun tiivistettä käsin.
ꞏꞏ Käytä tavallisia uuninpuhdistusaineita, jotta emalipinnat eivät vaurioituisi.
ꞏꞏ Käytä uunien erikoispuhdistusaineita pinttyneeseen likaan.
Luukku
Uunin luukkua ei saa irrottaa muutoin kuin sen puhdistamista varten. Irrota luukku
puhdistamista varten noudattamalla näitä ohjeita.
VAROITUS
Luukku on painava.
1. Avaa luukku ja käännä molempien saranoiden
vivut auki.
Ulkopinnat
Puhdista uunin ulkopinnat, esimerkiksi luukku, kahva ja näyttö, puhtaalla liinalla ja miedolla
pesuaineella tai lämpimällä saippuavedellä. Kuivaa pinnat talouspaperilla tai kuivalla
pyyhkeellä.
Laitteen ulkopinnoille ja erityisesti sen kahvan ympärille saattaa kertyä rasvaa ja likaa
laitteesta tulevan kuuman ilman vuoksi. Suosittelemme puhdistamaan kahvan jokaisen
käyttökerran jälkeen.
2. Sulje luukkua noin 70 astetta. Kannattele
luukkua molemmin käsin sen reunoilta ja
nosta ja vedä sitä ylöspäin, kunnes saranat
irtoavat paikoiltaan.
3. Puhdista luukku saippuavedellä ja puhtaalla
liinalla.
Huolto
Lisätarvikkeet
Pese lisätarvikkeet aina käytön jälkeen ja kuivaa ne pyyhkeellä. Poista pinttynyt lika
upottamalla lisätarvikkeet lämpimään saippuaveteen n. 30 minuutiksi ennen niiden
puhdistamista.
Katalyysiemaloitu pinta (vain soveltuvissa malleissa)
4. Kun olet valmis, aseta luukku takaisin
paikoilleen noudattamalla yllä olevien
ohjeiden vaiheita 1 ja 2 päinvastaisessa
järjestyksessä. Varmista, että molempien
puolien vivut ovat kiinni saranoissa.
Laitteen irrotettavat osat on päällystetty tummanharmaalla katalyysiemalilla. Ne voivat
likaantua kiertoilmatilassa ilman mukana liikkuvasta öljystä ja rasvasta. Tällainen lika
kuitenkin palaa pois 200 asteessa ja sitä korkeammissa lämpötiloissa.
1. Poista kaikki lisätarvikkeet uunista.
2. Puhdista uunin sisäosat.
3. Valitse kiertoilmatila enimmäislämpötilalla ja käytä ohjelmaa tunnin ajan.
48
Suomi
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 48
9/4/2018 12:02:25 PM
Luukun lasi
Uunin luukussa on mallista riippuen 3-4 päällekkäistä lasilevyä. Luukun lasia ei saa irrottaa muutoin
kuin sen puhdistamista varten. Irrota luukun lasi puhdistamista varten noudattamalla näitä ohjeita.
02
1. Poista vasemmalla ja oikealla olevat ruuvit
ruuvimeisselillä.
01
01 Kiinnike 1
02 Kiinnike 2
03 Kiinnike 3
2. Irrota suojukset nuolen osoittamassa
suunnassa.
01
03
7. Kun olet valmis, kiinnitä lasilevyt takaisin
paikoilleen seuraavasti:
ꞏꞏ Paikanna kuvassa näytetyt saranat. Aseta
lasilevy 3 kiinnikkeen 1 alle, lasilevy 2
kiinnikkeiden 1 ja 2 väliin, ja lasilevy 1
kiinnikkeeseen 3, tässä järjestyksessä.
Varmista, että lasilevyjen painettu pinta
osoittaa sisäänpäin.
HUOMIO
Käytä levyjen sitä puolta, jonka kulmassa on
”PYRO”-merkintä.
Oikea suunta: PYRO-**-**
**-**-ORYP
Väärä suunta:
3. Irrota ensimmäinen lasilevy luukusta.
8. Kun olet asettanut lasilevyn 2 paikoilleen,
paina lasin kiinnikkeet alas ja varmista, että
ne pitävät levyn kunnolla paikoillaan.
9. Aseta suojukset takaisin paikoilleen
noudattamalla ohjeiden vaiheita 1 ja 2
päinvastaisessa järjestyksessä.
Huolto
4. Irrota toinen lasilevy luukusta nuolen
osoittamassa suunnassa.
VAROITUS
02
Varmista, että lasilevyt asennetaan oikein,
jottei lämpö pääsisi pakenemaan uunista.
Vedenkeräin
Vedenkeräin kerää itseensä valmistuksen aikana
syntyneen ylimääräisen kosteuden ja ruoantähteet.
Tyhjennä ja puhdista vedenkeräin säännöllisesti.
5. Irrota kolmas lasilevy luukusta nuolen
osoittamassa suunnassa.
03
6. Puhdista lasit saippuavedellä ja puhtaalla
liinalla.
VAROITUS
01
Jos havaitset vuodon vedenkeräimessä, ota
yhteyttä lähimpään Samsungin huoltoon.
01 Vedenkeräin
Suomi
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 49
49
9/4/2018 12:02:25 PM
Huolto
Sivuohjaimet (vain soveltuvissa malleissa)
1. Paina vasemmanpuoleisen sivuohjaimen
ylärimaa ja alenna ohjainta n. 45 astetta.
Vaihtaminen
Lamput
1. Irrota lasikupu kääntämällä sitä vastapäivään.
2. Vaihda uunin valo.
3. Puhdista lasikupu.
4. Kun olet valmis, aseta lasikupu takaisin
paikoilleen toistamalla yllä olevien ohjeiden
vaihe 1 käänteisesti.
2. Vedä vasemmanpuoleisen sivuohjaimen
alarimaa ja irrota ohjain.
3. Irrota oikeanpuoleinen sivuohjain samalla
tavoin.
4. Puhdista molemmat sivuohjaimet.
5. Kun olet valmis, aseta sivuohjaimet takaisin
paikoilleen toistamalla yllä olevien ohjeiden
vaiheet 1 ja 2 päinvastaisessa järjestyksessä.
HUOM.
Huolto
Uuni toimii, vaikka sivuohjaimet ja ritilät eivät
ole paikoillaan.
50
VAROITUS
ꞏꞏ Sammuta uuni ja irrota sen virtajohto pistorasiasta, ennen kuin vaihdat lampun.
ꞏꞏ Käytä vain sellaisia 25–40 W:n / 220–240 V:n lamppuja, jotka kestävät 300 asteen
kuumuutta. Voit ostaa hyväksytyntyyppisiä lamppuja Samsungin huollosta.
ꞏꞏ Käsittele halogeenilamppua aina kuivalla liinalla. Näin lamppu ei likaannu sormenjälkien
tai hikoilun vuoksi. Likaantuminen lyhentää lampun käyttöikää.
Suomi
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 50
9/4/2018 12:02:26 PM
Vianmääritys
Tarkistettavat kohdat
Ongelma
Jos uunin käytössä on ongelmia, tarkista ensin alla olevan taulukon tiedot ja kokeile siinä
annettuja ratkaisuehdotuksia. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä lähimpään Samsungin
huoltoon.
Ongelma
Syy
Toimenpide
ꞏꞏ Painikkeiden välissä on
likaa.
ꞏꞏ Kosketusnäytöllinen malli:
laitteen ulkopinnalla on
kosteutta.
ꞏꞏ Lukitustoiminto on
käytössä.
ꞏꞏ Poista lika ja yritä
uudelleen.
ꞏꞏ Poista kosteus ja yritä
uudelleen.
ꞏꞏ Tarkista, onko
lukitustoiminto käytössä.
Aikaa ei näytetä.
ꞏꞏ Virransyöttö on katkaistu.
ꞏꞏ Tarkista, toimiiko
virransyöttö.
Uuni ei toimi.
ꞏꞏ Virransyöttö on katkaistu.
ꞏꞏ Tarkista, toimiiko
virransyöttö.
Uuni lakkaa
toimimasta kesken
käytön.
ꞏꞏ Virtajohto on irrotettu
pistorasiasta.
ꞏꞏ Ota virransyöttö takaisin
käyttöön.
Uuni sammuu käytön
aikana.
ꞏꞏ Valmistus on kestänyt
pitkään.
ꞏꞏ Puhallin ei toimi.
ꞏꞏ Uuni on asennettu
paikkaan, jonka
ilmanvaihto ei ole riittävä.
ꞏꞏ Samassa pistorasiassa on
useita pistokkeita.
ꞏꞏ Anna uunin jäähtyä, jos se
on ollut käytössä pitkään.
ꞏꞏ Kuuntele, onko puhallin
käynnissä.
ꞏꞏ Jätä laitteen ympärille
asennusoppaassa mainitut
ilmanvaihtoraot.
ꞏꞏ Käytä yhtä pistoketta.
ꞏꞏ Virransyöttö on katkaistu.
ꞏꞏ Tarkista, toimiiko
virransyöttö.
Uuniin ei tule virtaa.
Toimenpide
Uunin ulkopinta
kuumenee liikaa
käytön aikana.
ꞏꞏ Uuni on asennettu
paikkaan, jonka
ilmanvaihto ei ole riittävä.
ꞏꞏ Jätä laitteen ympärille
asennusoppaassa mainitut
ilmanvaihtoraot.
Luukku ei aukea
kunnolla.
ꞏꞏ Luukun ja laitteen
rungon väliin on päässyt
ruoantähteitä.
ꞏꞏ Puhdista uuni hyvin ja
avaa luukku uudelleen.
Sisävalo on himmeä tai
se ei pala lainkaan.
ꞏꞏ Lamppu syttyy ja sammuu.
ꞏꞏ Lampun pinnalle on
päässyt likaa valmistuksen
aikana.
ꞏꞏ Lamppu sammuu
virransäästösyistä
automaattisesti tietyn ajan
kuluttua. Voit sytyttää
sen uudelleen painamalla
Uunin valo -painiketta.
ꞏꞏ Puhdista uunin sisätilat ja
tarkista, ratkesiko ongelma.
Laitteesta vuotaa
sähköä.
ꞏꞏ Virransyöttöä ei ole
maadoitettu oikein.
ꞏꞏ Pistorasiaa ei ole
maadoitettu.
ꞏꞏ Varmista, että virransyöttö
on maadoitettu oikein.
Laitteesta tippuu vettä.
ꞏꞏ Laitteeseen saattaa
valmistettavasta ruoasta
riippuen kertyä nestettä
tai höyryä. Tämä ei ole
toimintahäiriö.
ꞏꞏ Anna uunin jäähtyä ja
pyyhi neste pois kuivalla
tiskipyyhkeellä.
ꞏꞏ Kirkkaus vaihtelee
tehonmuutosten
mukaisesti.
ꞏꞏ Tehonmuutokset
valmistuksen aikana eivät
ole vikoja, joten tästä ei
tarvitse huolestua.
Luukussa olevasta
murtumasta pääsee
höyryä.
Uuniin jää vettä.
Kirkkaus uunin sisällä
vaihtelee.
Suomi
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 51
Vianmääritys
Painikkeita ei voi
painaa kunnolla.
Syy
51
9/4/2018 12:02:26 PM
Vianmääritys
Ongelma
Syy
Valmistus on
päättynyt, mutta
puhallin toimii
edelleen.
ꞏꞏ Puhallin toimii
automaattisesti jonkin
aikaa uunin sisätilojen
tuulettamiseksi.
ꞏꞏ Tämä ei ole toimintahäiriö,
joten tästä ei tarvitse
huolestua.
Uuni ei kuumene.
ꞏꞏ Luukku on auki.
ꞏꞏ Uunin ohjausasetuksia ei
ole tehty oikein.
ꞏꞏ Sulake on palanut tai
suojakytkin lauennut.
ꞏꞏ Sulje luukku ja käynnistä
laite uudelleen.
ꞏꞏ Nollaa uunin asetukset
uunin toimintoja
kuvaavassa luvussa
kerrotulla tavalla.
ꞏꞏ Vaihda sulake tai vapauta
suojakytkin. Jos tämä
toistuu, ota yhteyttä
sähköasentajaan.
Uunista tulee savua
käytön aikana.
ꞏꞏ Kyseessä on ensimmäinen
käyttökerta.
ꞏꞏ Lämmittimessä on ruokaa.
Vianmääritys
Uunin käytön aikana
tuntuu palaneen
muovin hajua.
52
Toimenpide
ꞏꞏ Uunissa on muovinen tai
muu sellainen astia, joka ei
kestä kuumuutta.
ꞏꞏ Lämmittimestä
saattaa tulla savua
uunin ensimmäisellä
käyttökerralla. Tämä ei ole
vika, ja näin ei tulisi käydä
enää 2–3 käyttökerran
jälkeen.
ꞏꞏ Anna uunin jäähtyä
riittävästi ja poista
lämmittimeen tarttunut
ruoka.
ꞏꞏ Käytä korkeisiin
lämpötiloihin tarkoitettuja
lasiastioita.
Ongelma
Syy
Toimenpide
Uuni ei kypsennä
ruokaa kunnolla.
ꞏꞏ Luukkua on auottu usein
valmistuksen aikana.
ꞏꞏ Älä avaa luukkua liian
usein, paitsi jos valmistat
sellaista ruokaa, jota on
käännettävä. Jos availet
luukkua jatkuvasti, uunin
sisälämpötila laskee
ja tämä voi vaikuttaa
lopputulokseen.
Höyrytyksen aikana
kuuluu kiehuvan
veden poreilua.
ꞏꞏ Tämä johtuu siitä, että
höyrylämmitin lämmittää
vettä.
ꞏꞏ Tämä ei ole toimintahäiriö,
joten tästä ei tarvitse
huolestua.
Höyrytys ei toimi.
ꞏꞏ Vesisäiliössä ei ole vettä.
ꞏꞏ Lisää vettä vesisäiliöön ja
yritä uudelleen.
Laite kuumenee
pyrolyysipuhdistuksen
aikana.
ꞏꞏ Tämä johtuu siitä, että
pyrolyysipuhdistuksessa
käytetään korkeita
lämpötiloja.
ꞏꞏ Tämä ei ole toimintahäiriö,
joten tästä ei tarvitse
huolestua.
Pyrolyysipuhdistuksen
aikana tuntuu
palaneenhajua.
ꞏꞏ Pyrolyysipuhdistuksessa
käytetään korkeita
lämpötiloja, joten sen
aikana saattaa tuntua
palaneiden ruoantähteiden
hajua.
ꞏꞏ Tämä ei ole toimintahäiriö,
joten tästä ei tarvitse
huolestua.
Höyrypuhdistus ei
toimi.
ꞏꞏ Tämä johtuu siitä, että
lämpötila on liian korkea.
ꞏꞏ Anna uunin jäähtyä ja
käytä toimintoa sen
jälkeen.
Suomi
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 52
9/4/2018 12:02:26 PM
Tekniset tiedot
Näyttökoodit
Jos uuni ei toimi oikein, näyttöpaneelissa saatetaan näyttää jokin koodi. Tarkista alla olevan
taulukon tiedot ja kokeile siinä annettuja ratkaisuehdotuksia.
Koodi
C-d1
Merkitys
Toimenpide
Luukun lukituksessa on vikaa
C-22
Tunnistimessa on vikaa
C-23
C-F1
C-70
C-72
C-F0
C-F2
Tämä näytetään vain EEPROMin lukuja kirjoitustoimintojen aikana
Höyrytykseen liittyviä ongelmia
Sammuta uuni ja käynnistä se
uudelleen. Jos ongelma jatkuu,
katkaise virransyöttö täysin
vähintään 30 sekunniksi ja ota se
takaisin käyttöön.
Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä
huoltoliikkeeseen.
Ulkomitat
595 x 595 x 570 mm
73 litraa
Tilavuus
Netto
46,1 kg
Liitäntäjännite
230–240 V ~ 50 Hz
Suurin tehokuormitus
3500-3850 W
Piirilevyn ja alipiirilevyn välinen
tiedonsiirto ei onnistu
Tämä näytetään, kun kosketus-IC:n ja
pää- tai ali-MiCOM-releen välillä on
jatkuva tiedonsiirto-ongelma
Tämä näytetään, kun painiketta
pidetään painettuna jonkin aikaa.
Sammuta uuni ja käynnistä se
uudelleen. Jos ongelma jatkuu,
katkaise virransyöttö täysin
vähintään 30 sekunniksi ja ota se
takaisin käyttöön.
Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä
huoltoliikkeeseen.
Puhdista painikkeet ja varmista,
että niissä tai niiden lähettyvillä
ei ole vettä. Sammuta uuni ja yritä
uudelleen. Jos ongelma jatkuu, ota
yhteyttä lähimpään Samsungin
huoltoon.
Tekniset tiedot
Painikeongelma
C-d0
Mitat (L x K x S)
Paino
C-20
C-21
SAMSUNG pyrkii kehittämään tuotteitaan jatkuvasti. Siksi laitteen tekniset tiedot ja nämä
käyttöohjeet saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
Turvakatkaisu
S-01
Uuni on ollut pitkään käytössä tietyssä
Kyseessä ei ole vika. Sammuta ja
lämpötilassa.
tyhjennä uuni. Yritä sen jälkeen
ꞏꞏ Alle 105 °C: 16 tuntia
uudelleen tavalliseen tapaan.
ꞏꞏ 105–240 °C: 8 tuntia
ꞏꞏ 245 °C – enimmäislämpötila: 4 tuntia
Suomi
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 53
53
9/4/2018 12:02:26 PM
Liite
Muistiinpanoja
Laitteen tekniset tiedot
SAMSUNG
Mallitunniste
Kunkin pesän energiatehokkuusindeksi (EEI cavity)
Uunin osien energiatehokkuusluokat
SAMSUNG
NV73N9770RM
81,4
A+
Energiankulutus (sähkö), joka tarvitaan vakiokuorman
lämmittämiseen sähkölämmitteisen uunin pesässä
kypsennysjakson ajan ylä-/alalämpötoiminnolla kussakin
pesässä (lopullinen sähköenergia) (EC electric cavity)
0,95 kWh/ohjelma
Energiankulutus, joka tarvitaan vakiokuorman
lämmittämiseen sähkölämmitteisen uusin pesässä
kypsennysjakson ajan kiertoilmatoiminnolla kussakin pesässä
(lopullinen sähköenergia) (EC electric cavity)
0,70 kWh/ohjelma
Pesien lukumäärä
Kunkin pesän lämmönlähde (sähkö tai kaasu)
Kunkin pesän tilavuus (V)
Uunin tyyppi
Laitteen massa (M)
1
Sähkö
73 l
Kalusteuuni
46,1 kg
Tiedot on määritelty standardin EN 60350-1 EN 50564, komission asetusten (EU) nro
65/2014 ja (EU) nro 66/2014 mukaisesti.
Virransäästövinkit
Liite
ꞏꞏ Uunin luukku tulee pitää kiinni paistamisen aikana muutoin kuin ruokaa käännettäessä.
Älä avaa luukkua usein paistamisen aikana, jotta uunin lämpötila pysyisi tasaisena ja
sähköä säästyisi.
ꞏꞏ Suunnittele uunin käyttö etukäteen, jotta uunin virtaa ei tarvitsisi katkaista eri ruokien
paistamisen välillä, jotta sähköä säästyisi ja jotta uunin uudelleenlämmittämiseen ei
tarvitsisi käyttää aikaa.
ꞏꞏ Jos valmistusaika on yli 30 minuuttia, uunin virta voidaan sähkön säästämiseksi katkaista
5–10 minuuttia ennen valmistusajan päättymistä.
Jälkilämpö viimeistelee paiston.
ꞏꞏ Paista enemmän kuin yksi ruoka kerrallaan aina, kun mahdollista.
54
Suomi
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 54
9/4/2018 12:02:26 PM
Muistiinpanoja
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 55
9/4/2018 12:02:26 PM
SPØRGSMÅL ELLER KOMMENTARER?
LAND
RING
ELLER BESØG OS ONLINE PÅ
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for KNOX customers] 0800 400848
[Only for Premium HA] 0800-366661
[Only for Dealers] 0810-112233
[Only for E-Store] 0800 100 232
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
DENMARK
707 019 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
06196 77 555 77
www.samsung.com/de/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com/gr/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
NORWAY
21629099
www.samsung.com/no/support
PORTUGAL
808 207 267
www.samsung.com/pt/support
SPAIN
0034902172678
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 786
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
DG68-00613L-00
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 2
9/4/2018 12:02:27 PM
Indbygget ovn
Bruger- og installationsvejledning
NV73N9770RM
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 1
9/4/2018 12:02:27 PM
Indhold
Indhold
Brug af denne brugervejledning
3
Smart tilberedning
28
Følgende symboler anvendes i denne brugervejledning:
3
Sikkerhedsvejledning
3
Vigtige sikkerhedsforanstaltninger
Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)
Funktionen til automatisk energibesparelse
3
6
6
Manuel tilberedning
Programmer til automatisk tilberedning
Specialfunktion
Testmåltider
Samling af ofte anvendte opskrifter til automatisk tilberedning
28
34
42
44
45
Installation
6
Vedligeholdelse
48
Medfølgende dele
Strømtilslutning
Montering i skab
6
7
8
Rengøring
Udskiftning
48
50
Fejlfinding
51
Før du går i gang
9
Kontrolpunkter
Informationskoder
51
53
Tekniske specifikationer
53
Tillæg
54
Produktdataark
54
Startindstillinger
Luft fra ny ovn
Smart sikkerhedsmekanisme
Glat dørlukning (blid, sikker og stille)
Tilbehør
Mekanisk lås
Vandbakke
9
10
10
10
11
12
13
Brug
13
Betjeningspanel
Almindelige indstillinger
Ovnfunktion
Specialfunktion
Automatisk tilberedning
Køkkenchefens opskrift
Favoritter
Timer
Rengøring
Indstillinger
Hjælp
13
14
16
20
21
21
22
23
23
26
27
2
Dansk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 2
9/4/2018 12:02:27 PM
Sikkerhedsvejledning
Tak, fordi du valgte en indbygningsovn fra SAMSUNG.
Denne brugervejledning indeholder vigtige informationer om sikkerhed og instruktioner,
der hjælper dig med at bruge og vedligeholde dit apparat.
Inden du bruger din ovn, bør du bruge lidt tid på at læse denne brugervejledning og gemme
den til fremtidig brug.
Installationen af denne ovn skal udføres af en autoriseret elinstallatør. Installatøren er
ansvarlig for at tilslutte apparatet til strømforsyningen under hensyntagen til relevante
sikkerhedsforskrifter.
Følgende symboler anvendes i denne brugervejledning:
ADVARSEL
Farer eller usikre fremgangsmåder, som kan medføre alvorlig personskade, død og/eller
materiel skade.
FORSIGTIG
Farer eller usikre fremgangsmåder, som kan medføre personskade og/eller materiel
skade.
BEMÆRK
Nyttige tip, anbefalinger eller oplysninger til optimal brug af produktet.
Vigtige sikkerhedsforanstaltninger
ADVARSEL
Dette udstyr er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn)
med nedsatte fysiske-, sansemæssige eller mentale færdigheder
eller manglende erfaring og viden, medmindre de har fået
oplæring eller instruktion vedrørende brug af apparatet af en
person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med udstyret.
Frakoblingsanordningen skal monteres på det faste kabel i
overensstemmelse med installationsbestemmelserne.
Det skal være muligt at koble apparatet fra strømforsyningen
efter installationen. Strømmen kan tages fra ved, at der er
adgang til stikket eller ved at montere en afbryder på den faste
kabelføring i henhold til regler for kabelføring.
Hvis strømkablet beskadiges, skal det udskiftes af producenten,
et serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret person for at
undgå risici.
Dansk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 3
3
9/4/2018 12:02:28 PM
Brug af denne brugervejledning/Sikkerhedsvejledning
Brug af denne brugervejledning
Sikkerhedsvejledning
Sikkerhedsvejledning
Den angivne metode til fastgørelse må ikke afhænge af
brug af klæbemidler, da disse ikke betragtes som pålidelige
fastgørelsesmidler.
Hvis dette apparat har en rensefunktion, kan overflader under
rensning blive varmere end normalt, og børn skal holdes borte.
Rengøringsfunktionen afhænger af model.
Ovnen kan anvendes af børn på 8 år og derover og personer
med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale færdigheder
eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået oplæring
eller instruktion vedrørende sikker brug af apparatet og forstår,
hvilke farer det medfører. Børn må ikke lege med apparatet.
Rengøring og brugervedligeholdelse bør ikke udføres af børn
uden overvågning. Hold ovnen og dets kabel uden for rækkevidde
af børn under 8 år.
Brug kun den temperatursensor, der anbefales til denne ovn. (Kun
model med stegetermometer)
Under brug bliver apparatet varmt. Vær opmærksom på ikke at
berøre varmeelementerne inde i ovnen.
ADVARSEL: Tilgængelige dele kan blive varme under brugen.
Mindre børn bør holdes på afstand.
Brug ikke hårde, slibende rengøringsmidler eller metalskrabere til
rengøring af glasset i ovndøren, da disse kan ridse overfladen, og
det kan medføre, at glasset splintres.
Hvis dette apparat har en rensefunktion, skal overskydende
spild fjernes inden rengøring, og alle køkkenredskaber skal
fjernes fra ovnen under damprengøring eller selvrensning.
Rengøringsfunktionen afhænger af model.
4
En damprenser ikke må anvendes.
ADVARSEL: Sørg for, at apparatet er slukket, før du udskifter
pæren, for at undgå risikoen for elektrisk stød.
Apparatet må ikke installeres bag en pyntedør på grund af risiko
for overophedning.
ADVARSEL: Udstyret og dets tilgængelige dele bliver varme under
brug. Vær opmærksom på ikke at berøre varmeelementerne.
Børn på under 8 år skal holdes på afstand, hvis de ikke er under
konstant overvågning.
FORSIGTIG: Tilberedningsprocessen skal overvåges. En kortvarig
tilberedningsproces skal overvåges uafbrudt.
Døren eller den ydre overflade kan blive varm, når apparatet er i
brug.
På de overflader, der er tilgængelige, kan temperaturen være høj,
når apparatet er i brug. Overfladerne kan blive varme under brug.
Dansk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 4
9/4/2018 12:02:28 PM
FORSIGTIG
Under brug bliver ovnens indre overflader så varme, at de kan give forbrændinger. Rør ikke
ved ovnens varmeelementer eller indre overflader, før de har haft tid til at køle af.
Opbevar aldrig brændbare materialer i ovnen.
Ovnens overflader bliver varme, når apparatet er i brug ved en høj temperatur i meget lang
tid.
Ved madlavning skal du passe på, når du åbner ovnlågen, da varm luft og damp slipper
hurtigt ud.
Når du tilbereder retter, der indeholder alkohol, kan alkoholen fordampe pga. de høje
temperaturer, og der kan gå ild i dampen, hvis den kommer i kontakt med en varm del af
ovnen.
Hvis ovnen er blevet beskadiget under transporten, må du ikke tilslutte den.
Af hensyn til din sikkerhed må du ikke bruge højtryks- eller damprensere.
Dette udstyr må kun tilsluttes til strømforsyningen af en autoriseret elinstallatør.
Børn bør holdes på behørig afstand, når ovnen er i brug.
I tilfælde af fejl på eller beskadigelse af apparatet, må du ikke forsøge at anvende det.
Frosne madvarer, som f.eks. pizza, bør tilberedes på den store rist. Hvis der anvendes en
bageform, kan denne deformeres pga. store temperaturændringer.
Reparationer må kun udføres af en autoriseret elinstallatør. Forkert reparation kan medføre
alvorlige skader på dig og andre. Hvis din ovn skal repareres, skal du kontakte et Samsungservicecenter eller din forhandler.
Elektriske ledninger og kabler må ikke røre ovnen.
Hæld ikke vand i bunden af ovnen, når den er varm. Dette kan beskadige emaljeoverfladen.
Ovnlågen skal holdes lukket under tilberedningen.
Ovnen bør tilsluttes til strømforsyningen vha. en godkendt afbryder eller sikring. Brug
aldrig fordelerdåser eller forlængerledninger.
Beklæd ikke ovnbunden med aluminiumsfolie, og anbring ikke bageforme eller dåser
på den. Aluminiumsfolien blokerer for varmen, og det kan medføre beskadigelse af
emaljeoverfladen og give dårlige resultater med madlavningen.
Apparatets strømforsyning bør afbrydes ved reparation eller rengøring.
Frugtsaft efterlader pletter, der ikke kan fjernes fra ovnens emaljeoverflade.
Vær opmærksom, når du tilslutter elektriske apparater tæt ved ovnen.
Ved tilberedning af "fugtige" kager, bør du anvende en bradepande.
Hvis dette udstyr har en funktion til damptilberedning må ovnen ikke bruges, hvis
vandforsyningsbeholderen er beskadiget. (Kun model med dampfunktion)
Sæt ikke bageforme og andet tilbehør på ovnlågen.
Hvis beholderen er revnet eller ødelagt, må du ikke bruge den, og du skal kontakte det
nærmeste servicecenter. (Kun model med dampfunktion)
Denne ovn er udelukkende udviklet til tilberedning mad i husholdninger.
Sikkerhedsvejledning
Sæt risten på plads med de
udstikkende dele (stoppere på
begge sider) mod fronten, så risten
støtter hvilestillingen ved stor
belastning.
Hold børn væk fra døren, når den åbnes eller lukkes, da børnene kan støde ind i døren eller
få fingrene i klemme i den.
Du må ikke træde på, læne dig over, sidde på eller anbringe tunge genstande på lågen.
Brug ikke unødvendig kraft, når du åbner lågen.
ADVARSEL: Kobl ikke apparatet fra hovedstrømforsyningen, heller ikke selvom tilberedningen
er færdig.
ADVARSEL: Lad ikke lågen være åben, når ovnen er tændt.
Dansk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 5
5
9/4/2018 12:02:28 PM
Sikkerhedsvejledning
Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)
(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)
Sikkerhedsvejledning/Installation
Denne mærkning på produktet, på tilbehør eller i manualen betyder,
at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, headset
og USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald efter endt levetid. For at forebygge skadelige
virkninger på menneskers helbred eller miljøet skal disse genstande
bortskaffes adskilt fra andre typer af affald og indleveres på en
genbrugsplads med henblik på genindvinding.
Installation
ADVARSEL
Denne ovn skal tilsluttes af en kvalificeret elektriker. Installatøren er ansvarlig for at
slutte ovnen til strømforsyningen i overensstemmelse med relevante sikkerhedsforskrifter
i området.
Medfølgende dele
Sørg for, at alle dele og alt tilbehør er i produktemballagen. Hvis der opstår problemer med
ovnen eller tilbehør, skal du kontakte et lokalt Samsung-kundecenter eller forhandleren.
Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet,
eller kommunen for nærmere oplysning om, hvor og hvordan
de kan indlevere produkt og tilbehør med henblik på miljøvenlig
genindvinding.
Ovn – overblik
Virksomheder bedes kontakte leverandøren og følge anvisningerne i
købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil må ikke
bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.
01
02
Du kan finde informationer om Samsungs miljøforpligtelser og lovgivningsmæssige
forpligtelser, der er produktspecifikke, som f.eks. REACH, på samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
03
Funktionen til automatisk energibesparelse
04
ꞏꞏ Hvis brugeren ikke foretager sig noget i et vist tidsrum, mens ovnen kører, holder den op
med at køre og går i standbytilstand.
ꞏꞏ Lys: Under tilberedning kan du slukke for ovnlyset ved at trykke på knappen 'Ovnlys'.
For at spare strøm slukkes ovnlyset et par minutter, efter at tilberedningsprogrammet er
startet.
01 Betjeningspanel
02 Lågehåndtag
03 Vandbakke
04 Låge
6
Dansk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 6
9/4/2018 12:02:29 PM
Tilbehør
Strømtilslutning
Ovnen kan fås med forskelligt tilbehør til tilberedning af forskellige typer madvarer.
L
Rist
Ristindsats *
Bageplade *
01
N
02 03
02 BLÅ eller HVID
03 GUL og GRØN
Universalplade *
Ekstra dyb plade *
Grillspyd *
Grillspyd og kødholder *
Teleskopskinne *
Stegetermometer *
Mærkestrøm (A)
Mindste
tværsnitsareal
10 < A ≤ 16
1,5 mm2
16 < A ≤ 25
2,5 mm2
Installation
01 BRUN eller SORT
Slut ovnen til en stikkontakt.
Hvis der ikke er en tilgængelig stikkontakt pga.
strømbegrænsninger, kan du bruge en flerpolet
lastadskiller (med mindst 3 mm's mellemrum)
for at opfylde sikkerhedsforskrifterne. Brug en
tilstrækkelig lang strømledning, der understøtter
specifikationen H05 RR-F eller H05 VV-F, min.
1,5~2,5 mm².
Se specifikationer om udgangseffekten på
mærkaten på ovnen.
Åbn ovnens bagdæksel med en skruetrækker,
og fjern skruerne på ledningsklemmen. Slut
derefter strømledningerne til de relevante
ledningsforbindelser.
( )-terminalen er designet til jordforbindelse.
Tilslut først de gule og grønne ledninger (jording),
som skal være længere end de andre. Hvis du
bruger en almindelig stikkontakt, skal det være
muligt at komme til stikket, efter at ovnen er
installeret.
Samsung er ikke ansvarlig for uheld, der er
forårsaget af manglende eller fejlagtig jording.
BEMÆRK
Tilbehør markeret med en stjerne (*) kan kun fås med visse modeller.
ADVARSEL
Undgå at træde på eller sno ledningerne under monteringen, og sørg for, at de ikke er
nærheden af varmeudledende dele af ovnen.
Dansk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 7
7
9/4/2018 12:02:30 PM
Installation
Montering i skab
Hvis ovnen skal monteres i et indbygningsskab, skal skabets plastikoverflader og dele med
bindemiddel være varmeresistente for temperaturer i overensstemmelse med EN 60335.
Samsung er ikke ansvarlig for skader på møbler, der er opstået som følge af varmeudledning
fra ovnen.
Indbygningsskab (mm)
A
B
C
Ovnen skal være korrekt ventileret. Der skal være en ventilationsåbning på ca. 50 mm
mellem den nederste hylde i skabet og bagvæggen. Hvis du monterer ovnen under et
komfur, skal du følge monteringsvejledningen for komfuret.
D
A
Min. 550
B
Min. 560
C
Min. 50
D
Min. 590 - Maks. 600
E
Min. 460 x Min. 50
Nødvendige mål ved montering
BEMÆRK
Installation
Ovn (mm)
B
C
A
D
E
L
K
G
F
J
H
I
E
A
560
G
Maks. 506
B
175
H
Maks. 494
C
370
I
21
D
Maks. 50
J
549
E
595
K
572
F
595
L
550
A
Skab under vask (mm)
B
D
Det indbyggede skab skal have ventilatorer (E)
for at ventilere varme og cirkulere luften.
C
A
Min. 550
B
Min. 560
C
Min. 600
D
Min. 460 x Min. 50
BEMÆRK
Det indbyggede skab skal have ventilatorer (D)
for at ventilere varme og cirkulere luften.
8
Dansk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 8
9/4/2018 12:02:30 PM
Før du går i gang
Installation af ovnen
Startindstillinger
Sørg for, at der er et mellemrum (A) på mindst
5 mm mellem ovnen og skabets sider.
Første gang du tænder for ovnen, får du vist velkomstskærmen med Samsungs
logo. Følg vejledningen på skærmen for at udføre startindstillingerne. Du kan ændre
startindstillingerne senere fra skærmen Indstillinger.
TRIN 1. Sprog
A
English (UK)
Vælg et foretrukket menusprog.
Français
1. Vælg et sprog.
2. Tryk på OK.
Nederlands
B
Sørg for, der er et mellemrum (B) på mindst
3 mm, så lågen åbner og lukker uhindret.
OK
Før du går i gang
TRIN 2. Tid
Angiv det aktuelle klokkeslæt.
Indstil tid
12 : 00
Skub ovnen ind i skabet, og fastgør ovnen
ordentligt på begge sider med 2 skruer.
1. Tryk på et tidselement for at få vist det
numeriske tastatur på skærmen.
OK
2. Brug det numeriske tastatur til at angive
hvert tidselement (time og minut).
3. Tryk på OK.
Tryk på ( ) for at vende tilbage til den
forrige skærm.
Når monteringen er udført, skal du fjerne beskyttelsesfilmen, tape og andet emballage og
tage det medfølgende tilbehør ud af ovnen. Hvis ovnen skal fjernes fra skabet, skal du først
afbryde strømmen til ovnen og fjerne de 2 skruer på begge sider af ovnen.
ADVARSEL
Der skal være ventilation omkring ovnen for at sikre normal drift. Ventilationsåbninger
må aldrig blokeres.
BEMÆRK
Forskellige ovnmodeller ser forskellige ud.
Dansk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 9
9
9/4/2018 12:02:31 PM
Før du går i gang
TRIN 3. Automatisk opdatering
Automatisk opdatering
Funktionen Automatisk opdatering opdaterer automatisk softwaren for at
forbedre ydelsen eller for at rette fejl ved at kommunikere med opdateringsserveren.
Hvis du accepterer denne indstilling, anses det for en aftale om at køre funktionen
Automatisk opdatering. Når softwaren er opdateret, er nogle softwarefunktioner måske
ikke tilgængelige. Det afhænger af opdateringen.
OK
ON
Smart sikkerhedsmekanisme
Aktivér automatisk opdatering for altid at holde
ovnen opdateret.
1. Tryk på ON for at aktivere, eller på OFF for at
deaktivere automatisk opdatering.
2. Tryk på OK. Tryk på ( ) for at vende tilbage
til den forrige skærm.
BEMÆRK
Derefter vises menuskærmen.
Før du går i gang
BEMÆRK
AUTO
Ovnfunktion
Specialfunktioner
Automatisk
tilberedning
Køkkenchefens
opskrift
Hvis menuskærmen vises ved første brug, kan
du udføre de indledende indstillinger (Sprog/
Tid/Automatisk opdatering) ved at se i afsnittet
Indstillinger.
Hvis du åbner lågen, mens ovnen er i drift, tændes ovnlyset, og både blæseren og
varmeelementerne deaktiveres. Dette sker for at forhindre fysiske skader, som f.eks.
forbrændinger, og for at undgå unødvendigt energispild. Når dette sker, skal du blot lukke
lågen, hvorefter ovnen fortsætter som normalt, fordi dette ikke er et problem med systemet.
Glat dørlukning (blid, sikker og stille)
Samsungs indbygningsovn indeholder en glat dørlukning, der blidt, sikkert og stille lukker
døren. Ved lukning af døren fanger de specialdesignede hængsler døren et par centimeter
før den endelige position. Dette er det perfekte touch for forøget komfort, så døren kan
lukkes stille og blidt.
(Tilgængeligheden af denne funktion afhænger af ovnmodellen.)
Lågen lukker langsomt ved ca. 15 grader og er
fuldstændigt lukket i løbet af ca. 5 sekunder.
Luft fra ny ovn
Før du bruger ovnen første gang, skal den rengøres for at fjerne lugten af ny ovn.
1. Fjern alt tilbehøret fra ovnen.
2. Kør ovnen med varmluft ved 200 °C eller ved almindelig varme på 200 °C i en time. På
denne måde fjernes alle eventuelle produktionsrester i ovnen.
3. Sluk ovnen bagefter.
10
Dansk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 10
9/4/2018 12:02:32 PM
Tilbehør
Grundlæggende brug
Første gang du skal bruge tilbehøret, skal du rengøre det grundigt med varmt vand,
opvaskemiddel og en tør, ren klud.
For at opnå de bedste resultater, skal du sætte dig ind i, hvordan du bruger det forskellige
tilbehør.
Rist
05
Ristindsats *
04
Risten er beregnet til grill og stegning. Sæt risten på plads med
de udstikkende dele (stoppere på begge sider) mod fronten
Ristindsatsen kan anvendes sammen med pladen og forhindrer,
at der drypper væsker ned på ovnens bund.
03
Bageplade *
02
Universalplade *
01 Rille 1
02 Rille 2
04 Rille 4
05 Rille 5
03 Rille 3
ꞏꞏ Indsæt tilbehøret på den korrekte placering i ovnen.
ꞏꞏ Sørg for, at der er mindst 1 cm afstand mellem tilbehør og bunden af ovnen og mellem
tilbehøret og andet tilbehør.
ꞏꞏ Vær forsigtig, når du tager måltider og/eller tilbehør ud af ovnen. Varme måltider eller
tilbehør kan give forbrænding.
ꞏꞏ Tilbehør kan blive deformeret, når det udsættes for varme. Når det er afkølet, genvinder
det sin oprindelige form og sit oprindelige udseende.
Ekstra dyb plade *
Grillspyd *
Bageplade (dybde: 20 mm) bruges til at bage kager, småkager
og andet bagværk. Vend den skrå kant fremad.
Universalpladen (dybde: 30 mm) bruges til bagning og stegning.
Brug ristindsatsen til at forhindre, at der drypper væske ned på
ovnens bund.
Vend den skrå kant fremad.
Den ekstra dybe plade (dybde: 50 mm) bruges til stegning med
eller uden ristindsats. Vend den skrå kant fremad.
Grillspyddet anvendes til grilning af fødevarer, f.eks. kylling.
Brug grillspyddet i enkelttilstand i rille 4, hvor adapteren til
grillspyddet er tilgængelig. Skru håndtaget af for at fjerne det
under grilning.
Dansk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 11
Før du går i gang
01
11
9/4/2018 12:02:32 PM
Før du går i gang
Grillspyd og
kødholder *
Anbring pladen i risterille 1 for at opsamle stegesaft, eller i
bunden af ovnen, hvis du tilbereder store mængder kød. Det
anbefales at bruge grillspyd til kød, der vejer mindre end
1,5 kg.
Mekanisk lås
Installation
1. Sæt den tynde del (A) af den mekaniske lås
ind i den tilsvarende spalte på håndtagslåsen
som vist.
1. Sæt grillspyddet i kødet. Skru håndtaget mod den stumpe
ende for bedre at kunne indsætte grillspyddet.
2. Læg forkogte kartofler og grøntsager omkring kødet.
Før du går i gang
3. Anbring stativet i midterste position med “V”-formen fremad.
Placer spyddet i stativet med den spidse ende bagud, og
skub blidt, indtil spyddets spids går ind i drejemekanismen
bagest i ovnen. Spyddets stumpe ende skal hvile på “V”formen. (Spyddet har to små hanke, der skal være tættest på
ovnlågen for at forhindre, at spyddet går fremad. Hankene
fungerer også som greb på håndtaget).
A
2. Spænd skruen på håndtagslåsen.
Afmontering
Løsn og fjern skruen fra håndtagslåsen.
4. Skru håndtaget af før tilberedningen startes.
5. Efter tilberedningen, skal du skrue håndtaget på for lettere
at fjerne spyddet fra stativet.
Teleskopskinner *
Brug teleskopskinnepladen til at indsætte pladen på følgende
måde:
1. Træk skinnepladen ud af ovnen.
2. Anbring pladen på skinnepladen, og skub skinnepladen ind i
ovnen.
3. Luk ovnlågen.
Stegetermometer *
Stegetermometeret måler den indvendige temperatur i det kød,
der tilberedes. Anvend kun det stegetermometer, der følger med
ovnen.
Lås/lås op
ꞏꞏ Åbn lågen ved at løfte håndtagslåsen let, så
lågen låses op. Åbn derefter lågen.
ꞏꞏ Lås lågen ved blot at lukke lågen. Den
mekaniske lås låser automatisk lågen.
BEMÆRK
Tilbehør markeret med en stjerne (*) kan kun fås med visse modeller.
12
Dansk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 12
9/4/2018 12:02:32 PM
Brug
Vandbakke
Vandskuffen er beregnet til dampfunktioner. Fyld den med vand før damptilberedning.
1. Vandbakken er placeret i øverste højre
hjørne. Skub bakken ind for at åbne og
fjerne den.
Ovnen indeholder menuer på øverste niveau, der dækker alle aspekter af brug og
vedligeholdelse af ovnen. Herfra kan du åbne alle tilberedningstilstande, indstillinger og
avancerede funktioner eller indstillinger.
Betjeningspanel
Frontpanelet fås i en lang række forskellige materialer og farver. Af hensyn til forbedring af
kvaliteten kan ovnens faktiske udseende ændres uden varsel.
2. Åbn bakkens låg, og påfyld bakken med
500 ml postevand.
3. Luk låget, og skub bakken ind igen.
01
BEMÆRK
02 Menu
Undgå at overskride maks.-strengen.
03 B
erøringsaktiveret
display
04 Ovnlys
BEMÆRK
A
Sørg for at lukke det øverste rum (A) i
vandbakken, inden du bruger ovnen.
05 Børnesikring
03
04
05
Tryk for at tænde ovnen Hold inde i 1 sekund for at slukke den.
Hvis berøringsfunktionen ikke fungerer som den skal, eller hvis
der er tom skærm (systemet er nede), skal du holde nede i
7 sekunder for at genstarte ovnen.
Brug
01 Strøm
02
Tryk for at få vist 10 menuer på øverste niveau:
Ovnfunktion, Specialfunktioner, Køkkenchefens opskrift,
Automatisk tilberedning, Favoritter, Rengøring, Timer, Smart
kontrol, Indstillinger og Hjælp.
Du kan stryge for at navigere gennem menuerne og trykke for at
vælge et ønsket menupunkt.
Tryk for at slukke eller tænde det indvendige lys. Ovnlyset tændes
automatisk, når lågen åbnes, eller når ovnen startes. Det slukkes
automatisk efter en vis periode med inaktivitet for at spare på
strømmen.
For at forhindre uheld deaktiverer Børnesikring alle kontroller
med undtagelse af knappen Tænd/sluk.
Hold nede i 3 sekunder for at aktivere, eller hold nede i
3 sekunder igen for at deaktivere låsen på kontrolpanelet.
Dansk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 13
13
9/4/2018 12:02:33 PM
Brug
Almindelige indstillinger
BEMÆRK
Hvis du trykker på displayet med plastik- eller ovnhandsker på, fungerer det muligvis
ikke korrekt.
Normalt ændres standardtemperaturen og/eller tilberedningstiden for alle
tilberedningstilstande. Følg nedenstående trin for at justere temperaturen og/eller
tilberedningstiden for den valgte tilberedningstilstand.
Display
12:00AM
02
01
03
0:05 12:00AM
Varmluft
Til bagning på en eller flere riller på samme tid
Start
04
05
06
08
09
0:05 12:00AM
01 Den aktuelle eller valgte menu vises med et
bestemt symbol.
Start
150
Brug
Damp, Varmluft
Start
07
07 Tryk for at ændre dampniveau.
08 Adgangen til de forskellige indstillinger
afhænger af den valgte tilstand. Tryk for at
slå indstillingerne til eller fra.
150
Varmluft
Til bagning på en eller flere riller på samme tid
Start
14
Den mest anvendte tilberedningstilstand fra de
seneste 20 valg indstilles som den mest anvendte.
Næste gang, du tænder for ovnen, vises den
angivne tilberedningstilstand på hovedskærmen
med symbolet
over tilstandsikonet. Bemærk,
at hvis to eller flere tilberedningstilstande har
været i brug det samme antal gange, vil den
senest anvendte være indstillet som den mest
anvendte.
12:00AM
175
°C
Du kan også trykke på temperaturelementet
for at få vist det numeriske tastatur.
200
Start
12:00AM
Juster temp. 30 °C - 275 °C
150
Mest anvendt
2. Stryg mod venstre eller højre for at ændre
temperaturen med 5 °C.
200
Juster temp. 30 °C - 275 °C
09 Tryk for at starte tilberedningen.
0:05 12:00AM
175
°C
Start
06 Tryk for at ændre tilberedningstiden.
Til bagning eller stegning ved brug af damp
12:00AM
Juster temp. 30 °C - 275 °C
04 Tryk for at åbne skærmen Ovnfunktion.
05 Tryk for at ændre temperaturen.
) for at få vist termometerskærmen.
Til bagning på en eller flere riller på samme tid
02 Kort beskrivelse af den aktuelle eller valgte
menu.
03 Indikationssøjle: fra venstre, Wi-Fiforbindelse, Børnesikring, Timer og det
aktuelle klokkeslæt.
1. Tryk på (
Varmluft
175
°C
200
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
OK
12:00AM
Juster temp. 30 °C - 275 °C
150
175
Brug det numeriske tastatur til at angive
temperaturen manuelt.
°C
200
3. Tryk på Start for at starte tilberedning,
eller tryk på
for at vende tilbage til
hovedskærmen.
Start
BEMÆRK
Den præcise temperatur inde i ovnen kan måles ved hjælp af et godkendt termometer og ifølge
en autoriseret institutions anvisninger. Brug af andre termometre kan medføre en målefejl.
Dansk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 14
9/4/2018 12:02:35 PM
Tilberedningstid
Udsættelse af sluttidspunkt
12:00AM
Varmluft
1. Tryk på ( ) for at få vist skærmen med
digitaluret.
Til bagning på en eller flere riller på samme tid
12:00AM
0 :00 h
Start kl.
12:00 AM
Start
12:00AM
Indstil sluttid
Tilberedningstid
1 :00 h
13:00 AM
12:00AM
Indstilling af tilberedningstid
1 :00 h
Færdig om
13:00 AM
Start
2. Tryk på et tidselement for at få vist det
numeriske tastatur på skærmen. Brug det
numeriske tastatur til at indstille hvert enkelt
tidselement (timer og minut) efter ønske.
3. Du kan også udsætte sluttidspunktet for
tilberedningen til et ønsket tidspunkt. For
dette skal du trykke på et tidselement i den
øverste, højre rude (Færdig om). Følg trin
2 ovenfor for at ændre sluttidspunktet. Se
Udskudt sluttid for flere informationer.
4. Tryk på (
) for at bekræfte dine ændringer.
5. Tryk på Start for at starte tilberedning,
eller tryk på
for at vende tilbage til
hovedskærmen.
Aktuelt klokkeslæt: 14:00
Indstil tilberedningstiden:
1 time
Indstil Udsættelse af
sluttidspunkt: 18:00
Ovnen starter automatisk tilberedningen kl. 17 og slukker kl. 18.
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
Brug
Start
Eksempel 1
Forestil dig, at du kl. 14 vælger en opskrift, der tager en time, og du gerne vil have, at
retten er færdig kl. 18. For at indstille sluttidspunktet skal du ændre tidspunktet for Færdig
til kl. 18. Ovnen starter tilberedningen kl. 17 og slutter kl. 18, som du har angivet.
Start
Indstilling af tilberedningstid
Udsættelse af sluttidspunkt gør tilberedning meget nemt for dig.
Eksempel 2
Aktuelt klokkeslæt: 14:00
Indstil tilberedningstiden:
2 time
Indstil Udsættelse af
sluttidspunkt: 17:00
Ovnen starter automatisk tilberedningen kl. 15 og slukker kl. 17.
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
FORSIGTIG
Undgå at lade tilberedt mad stå i ovnen for længe. Maden kan blive fordærvet.
Dansk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 15
15
9/4/2018 12:02:37 PM
Brug
Dampniveau (kun i damptilstand)
Ovnfunktion
Du kan indstille dampmængden i tilstandene Damp, Varmluft, Damp, Overvarme + varmluft
og Damp, Undervarme + varmluft.
12:00AM
Damp, Varmluft
1. Vælg den ønskede damptilberedningstilstand.
12:00AM
Varmluft
Til bagning på en eller flere riller på samme tid
2. Tryk på ( ) for at få vist skærmen med
dampniveauer.
Til bagning eller stegning ved brug af damp
Start
Start
12:00AM
Juster dampmængde
Lav
Mellem
12:00AM
3. Tryk på det ønskede dampniveau.
1. Stryg mod venstre eller højre
på hovedskærmen for at vælge
tilberedningstilstand.
Varmluft
Til bagning på en eller flere riller på samme tid
Du kan også trykke på listeikonet i nederste
venstre hjørne og vælge en ønsket
tilberedningstilstand fra den viste liste.
Start
Høj
Start
Varmluft
12:00AM
Juster dampmængde
Brug
Lav
Mellem
Høj
Start
4. Tryk på Start for at starte tilberedning,
eller tryk på
for at vende tilbage til
hovedskærmen.
Damp,
Varmluft
Konventionel
Damp,
Overvarme +
varmluft
BEMÆRK
ꞏꞏ Sørg for at dræne resterende vand
efter damptilberedning. Når ovnen
begynder at dræne, skal du vente, indtil
dræningscyklussen er færdig.
ꞏꞏ Når en dampfunktion er færdig, skal
du dræne vandbakken, fordi det
resterende vand kan påvirke andre
tilberedningstilstande.
12:00AM
Varmluft
Til bagning på en eller flere riller på samme tid
2. Skift standardtemperatur og/eller
tilberedningstid, dampniveau (hvis aktuelt),
eller vælg indstillinger.
Start
12:00AM
3. Tryk på Tap Start.
Varmluft
Til bagning på en eller flere riller på samme tid
Start
BEMÆRK
ꞏꞏ Antallet af tilgængelige indstillinger afhænger af den valgte tilberedningstilstand.
ꞏꞏ Du kan ændre tilberedningstiden når som helst under tilberedningen.
ꞏꞏ Når tilberedningen er færdig, vises meddelelsen "Din mad er færdig" med en melodi. Tryk på "+5min" for
at forlænge tilberedningstiden med 5 minutter.
ꞏꞏ Hvis du vil gemme den aktuelle opskrift, skal du trykke på ( ) for at tilføje den til listen over favoritter.
16
Dansk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 16
9/4/2018 12:02:40 PM
Tilberedning med stegetermometer
Stegetermometeret måler kødets indvendige temperatur, mens det tilberedes. Når
temperaturen når måltemperaturen, stopper ovnen og afslutter tilberedningen.
ꞏꞏ Anvend kun det stegetermometer, der følger med ovnen.
ꞏꞏ Du kan ikke indstille tilberedningstiden, hvis stegetermometeret er sat i.
1. Indsæt spidsen af stegetermometeret i midten
af det kød, der skal tilberedes. Sørg for, at
gummihåndtaget ikke er indsat i kødet.
ADVARSEL
ꞏꞏ For at forhindre skader må stegetermometeret ikke bruges sammen med spydtilbehør.
ꞏꞏ Når tilberedningen er færdig, er stegetermometeret meget varmt. Brug ovnhandsker,
når du tager maden ud for at undgå forbrænding.
BEMÆRK
Stegetermometeret kan ikke bruges i alle tilstande. Hvis du bruger et stegetermometer
med forkerte tilstande, vises meddelelsen “Fjern stegetermometer”. Hvis det sker, skal du
straks fjerne stegetermometeret.
2. Stik sensorstikket i stikket til venstre. Hvis
stegetermometeret er tilsluttet korrekt, vises
meddelelsen “Stegetermometer isat”, og
urikonet ændres til et dedikeret ikon .
Brug
12:00AM
3. Angiv tilberedningstemperaturen, eller vælg
de foretrukne indstillinger.
4. Tryk på ( ), og angiv derefter en ønsket
indvendig temperatur i kødet.
Varmluft
Til bagning på en eller flere riller på samme tid
Start
12:00AM
Varmluft
Til bagning på en eller flere riller på samme tid
5. Tryk på Tap Start.
Ovnen afslutter tilberedningen med en
melodi, når kødets indvendige temperatur når
den angivne temperatur.
Start
Dansk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 17
17
9/4/2018 12:02:41 PM
Brug
Tilberedningstilstande
Tilstand
Damp,
varmluft
Damp,
overvarme +
varmluft
Brug
Damp,
undervarme
+ varmluft
Varmluft
Temperaturområde
(°C)
Anbefalet
temperatur (°C)
120-275
170
Tilstand
Indstillinger
Hurtig
forvarmning
Sprød
O
-
Stegetermometer
O
Den varme, der genereres af varmluftsfunktionen og blæserne
understøttes kontinuerligt af varm damp. Dampens intensitet kan
justeres til lav, mellem eller høj. Denne tilstand er velegnet til
bagning af butterdejstærter, gærdejskager, brød og pizza samt
stegning af kød og fisk.
120-275
170
O
-
170
O
-
O
Den varme, der genereres af det nederste varmeelement og
varmluftsfunktionen fordeles jævnt i ovnen af blæseren, og varm
damp understøtter varmeelementerne. Denne tilstand er velegnet
til tilberedning af retter, der skal være sprøde, f.eks. pizza eller
æbletærte.
30-275
170
O
O
Overvarme
+ varmluft
O
Den varme, der genereres af det øverste varmeelement og
varmluftsfunktionen, fordeles jævnt i ovnen af blæseren, og
varm damp understøtter varmeelementerne. Denne tilstand er
velegnet til stegning af retter, der skal være sprøde, f.eks. kød,
fjerkræ eller fisk.
120-275
Almindelig
varme
O
Undervarme
+ varmluft
Stor grill
Temperaturområde
(°C)
Anbefalet
temperatur (°C)
30-275
200
Indstillinger
Hurtig
forvarmning
Sprød
O
-
Stegetermometer
O
Varmen udsendes fra de øverste og nederste varmeelementer.
Denne funktion kan anvendes til almindelig bagning og stegning
af næsten alle typer retter.
40-275
190
O
O
O
Det øverste varmeelement genererer varme, som fordeles jævnt
af varmluftsblæseren. Brug denne tilstand til tilberedning af
retter, der skal have en sprød overflade (f.eks. kød eller lasagne).
40-275
190
O
O
O
Det nederste varmeelement genererer varme, som fordeles jævnt
af varmluftsblæseren. Brug denne tilstand til pizza, brød eller
kage.
100-300
240
-
-
X
Det store grillområde udsender varme. Brug denne tilstand til
bruning af overflader (f.eks. kød, lasagne eller gratin).
Øko-grill
100-300
240
-
-
X
Det lille grillområde udsender varme. Brug denne tilstand til
fødevarer, der ikke skal have så meget varme, f.eks. fisk og flutes.
Det bagerste varmeelement genererer varme, som fordeles
jævnt af varmluftsblæseren. Brug denne tilstand til bagning og
stegning i forskellige riller samtidig.
18
Dansk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 18
9/4/2018 12:02:42 PM
Tilstand
Blæser +
grill
Undervarme
Temperaturområde
(°C)
Anbefalet
temperatur (°C)
100-275
240
Indstillinger
Hurtig
forvarmning
Sprød
-
-
Tilstand
Stegetermometer
X
Økovarmluft
De to øverste varmeelementer genererer varme, som fordeles af
blæseren. Brug denne tilstand til grilning af kød eller fisk.
100-230
190
-
-
X
Det nederste varmeelement genererer varme. Brug denne tilstand
i slutningen af bagning eller tilberedning for at brune bunden af
en tærte eller en pizza.
Forstegning
80-200
160
-
-
40-275
170
-
O
O
Intensiv tilberedning aktiverer alle varmeelementer på skift
for at fordele varmen jævnt i ovnen. Brug denne tilstand ved
tilberedning af f.eks. store tærter og store gratiner.
30-275
170
Indstillinger
Hurtig
forvarmning
Sprød
-
O
Stegetermometer
O
Energibesparende varmluft bruger det optimerede varmesystem
til at spare energi under tilberedningen. Tilberedningstiderne er
en smule længere, men resultaterne er de samme. Bemærk, at
forvarmning ikke er nødvendig i denne tilstand.
Øko-varmluft sørger for, at energieffektivitetsklassen er i
overensstemmelse med EN60350-1
Indstillinger
Hurtig forvarmning
Aktivér denne indstilling for hurtigt at forvarme ovnen til en
angivet temperatur.
Sprød
Aktiver denne mulighed, hvis du vil give toppen på fødevarerne
en sprød overflade. Dette gøres rent faktisk ved at reducere
fugtighed fra madvarernes inderside, og derfor opnås de bedste
resultater med frosne chips og fyldte friske frugtkager.
Dansk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 19
Brug
Intensiv
tilberedning
Anbefalet
temperatur (°C)
BEMÆRK
O
Ved forstegning køres en automatisk forstegningscyklus, indtil
ovntemperaturen når op på 220 °C. Derefter starter det øverste
varmeelement og varmluftsblæseren for at brune fødevarer som
f.eks. kød. Efter bruning tilberedes kødet ved lav temperatur.
Brug denne tilstand til oksekød, fjerkræ eller fisk.
Temperaturområde
(°C)
19
9/4/2018 12:02:42 PM
Brug
Specialfunktioner
Specialfunktion
Tilføj specielle eller yderligere funktioner for at forbedre tilberedningen.
1. Tryk på Menu, og tryk derefter på
Specialfunktioner.
AUTO
Ovnfunktion
Specialfunktioner
Automatisk
tilberedning
Tilstand
Temperaturområde
Anbefalet
(°C)
temperatur (°C)
40-100
80
Brug kun denne funktion til at holde
mad, der lige er blevet tilberedt,
varmt.
30-80
60
Bruges til opvarmning af tallerkener
eller køkkentøj.
30-60
30
Denne tilstand bruges til optøning
af frosne produkter, bagværk,
frugt, kage, creme og chokolade.
Optøningstiden afhænger af
typen, størrelsen og mængden af
fødevarer.
30-50
35
Denne tilstand bruge til hævning
af dej og til fremstilling af
hjemmelavet yoghurt.
220
Denne tilstand er velegnet
til tilberedning af pizza,
og tilberedningstiden og
tilberedningstemperaturen
afhænger af pizzaens størrelse og
tykkelsen af pizzaens bund.
100
Denne tilstand anvender lav
temperatur til at opnå en mør
tekstur. Velegnet til stegning af
oksekød, svinekød, kalvekød eller
lammekød, hvis du vil have en mør
tekstur. Det anbefales, at kødet
brunes over en høj temperatur på
blusset før stegning.
70
Denne tilstand bruges til tørring af
frugt, grøntsager og urter. Tørretiden
afhænger af typen, tykkelsen og
mængden af fødevarer.
Varmholdning
Køkkenchefens
opskrift
Tallerkenopvarmning
12:00AM
Specialfunktioner
Hold varm
2. Stryg op eller ned for at vælge en ønsket
funktion.
Optøning
Tallerkenopvarmning
Optøning
12:00AM
Hold varm
Til at holde maden varm inden servering
3. Skift eventuelt standardtemperatur og/eller
tilberedningstid.
Dejhævning
Brug
4. Tryk på Start.
Start
BEMÆRK
ꞏꞏ Du kan ændre tilberedningstiden når som
helst under tilberedningen.
ꞏꞏ Når tilberedningen er færdig, vises
meddelelsen "Din mad er færdig" med en
melodi. Tryk på "+5min" for at forlænge
tilberedningstiden med 5 minutter.
Pizzatilberedning
160-250
Langsom
tilberedning
70-120
Tørring
40-90
20
Anvisninger
Dansk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 20
9/4/2018 12:02:43 PM
Automatisk tilberedning
0 :47 h
Til de knap så erfarne kokke indeholder ovnen i alt 80 funktioner til automatisk tilberedning,
som er opdelt i 10 kategorier. Udnyt denne funktion for at spare tid og hurtigere lære at
lave god mad. Tilberedningstiden og -temperaturen justeres efter den valgte opskrift.
1. Tryk på Menu, og tryk derefter på Automatisk
tilberedning.
AUTO
Ovnfunktion
Specialfunktioner
Automatisk
tilberedning
12:00AM
Bagværk og gratiner (10)
Pizza (3)
Kartoffelgratin | 1,0kg-1,5kg |
Bruningsniveau 3
12:00 AM
Start
12:00AM
Til 1,0-1,5 kg, 22-24 cm ovntallerken
BEMÆRK
2. Stryg op eller ned for at vælge en kategori,
og tryk derefter på en ønsket opskrift i den
valgte kategori.
Kartoffelgratin
3. Du får oplysninger om anbefalet
portionsstørrelse i opskriften.
Tryk på “>” for at gå til næste trin, eller tryk
på “<” for at gå tilbage til forrige skærm
Køkkenchefens opskrift
Når du har downloadet appen SmartThings, kan du se opskrifter fra professionelle
køkkenchefer. Prøv den ønskede tilberedning med deres egne opskrifter. For flere
oplysninger kan du se appen SmartThings.
Brug
1,0kg-1,5kg
6. Tryk på Start for at starte tilberedning.
Du kan ændre starttidspunktet for opskriften,
hvis du vil. Det kan du gøre ved at trykke
på et tidselement i højre rude og ændre
starttidspunktet. Tryk derefter på Start.
For flere informationer kan du se afsnittet
Automatiske tilberedningsprogrammer i
denne vejleding.
Pie/tærte/dej (8)
Næste
12:00AM
Juster bruningsgrad
Lysere
Forrige
Forrige
Start kl.
Køkkenchefens
opskrift
Automatisk tilberedning
Forrige
12:00AM
Indstil starttid
4. Tryk på et bruningsniveau til opskriften.
Tryk på “>” for at gå til næste trin.
Mørkere
Kartoffelgratin | 1,0kg-1,5kg
Næste
12:00AM
Kartoffelgratin
Brug trådnettet
i den 3. rille
3
5. Klargør madvarerne og tilbehøret i henhold til
instruktionerne, og tryk derefter på OK.
OK
Dansk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 21
21
9/4/2018 12:02:45 PM
Brug
Favoritter
Sådan gør du 2 – Føje den aktuelle opskrift til Favoritter
Tilføj en opskrift, du ofte bruger, på listen Favoritter, så du kan bruge den på et senere
tidspunkt. På denne måde sparer du den tid, du skal bruge på at lede efter den opskrift, du
skal bruge. Du kan gøre det på to måder:
Du kan tilføje den aktuelle opskrift som et nyt element under Favoritter.
12:00AM
Din mad er færdig
1. Tryk på Menu, og tryk derefter på Favoritter.
Tap '+5min' for at forlænge din tilberedning
OK
+5min
Favoritter
Rengøring
Smart
kontrol
Timer
2. Meddelelsen "Gem denne opskrift i
Favoritter?" vises. Tryk på OK for at lave en
ny opskrift.
Varmluft | 170°C | 0:30h
12:00AM
Favoritter
Gem denne opskrift
i Favoritter?
2. Meddelelsen "Lav din egen opskrift" vises.
Tryk på Næste.
OK
Lav din egen opskrift
Annuller
Næste
12:00AM
Favorittilberedning 1
12:00AM
Brug
Favorittilberedning 1
1
2
q
3
w
a
4
e
5
r
6
t
7
y
8
u
9
i
0
o
s
d
f
g
h
j
k
z
x
c
v
b
n
m
p
l
OK
3. Følg vejledningen på skærmen for manuelt
at indstille ovntilstand, temperatur,
tilberedningstid og/eller andre ønskede
indstillinger.
4. Brug tastaturet på skærmen til at give
opskriften et andet navn.
5. Tryk på OK. Din indstillinger tilføjes på listen
Favoritter.
1. Tryk på ( ), når du er færdig med at
tilberede den aktuelle opskrift.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
q
w
e
r
t
y
u
i
o
p
a
s
d
f
g
h
j
k
z
x
c
v
b
n
m
l
3. Skærmtastaturet vises. Brug tastaturet på
skærmen til at give opskriften et andet navn.
4. Tryk på OK. Den aktuelle opskrift føjes nu til
Favoritter.
OK
Sådan bruges en favoritopskrift
1. Tryk på Menu, og tryk derefter på Favoritter.
Favoritter
Rengøring
Timer
Smart
kontrol
BEMÆRK
De favoritopskrifter, du har tilføjet, vises under
Favoritter i trin 2 ovenfor. I dette tilfælde skal
du trykke på Føj til Favoritter for at oprette en
ny opskrift.
22
Favoritter
Favorittilberedning 1
+ Føj til Favoritter
12:00AM
2. Tryk på den ønskede opskrift på den viste
liste. Der vises detaljerede oplysninger om
den valgte opskrift.
Dansk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 22
9/4/2018 12:02:47 PM
12:00AM
Favorittilberedning 1
3. Tryk på Start for at starte tilberedningen.
BEMÆRK
Varmluft | 170°C
Start
Du kan redigere eller fjerne opskrifter på listen
Favoritter.
ꞏꞏ Hvis du vil redigere en opskrift, skal du
markere den og trykke på ( ).
ꞏꞏ Hvis du vil fjerne en opskrift fra listen, skal
du markere den og trykke på ikonet ( ).
Timer
Du kan bruge timeren til at holde styr på tiden eller forskellige tidsrum, mens du laver mad.
Rengøring
Der er fire rengøringsfunktioner til rådighed. Denne funktion sparer tid for dig ved at fjerne
behovet for regelmæssig manuel rengøring.
Funktion
Anvisninger
Pyrolyse
Pyrolysefunktioner med høj temperatur til termisk rengøring.
Den brænder fedtrester væk for at lette den manuelle
rengøring.
Damprengøring
Til rengøring af lettere snavs med damp.
Afkalkning
Rengør inde i dampgeneratoren for at forhindre, at madvarernes
kvalitet og smag påvirkes.
Vandaftapning
Når en dampfunktion er færdig, skal du dræne det
resterende vand for at forhindre, at det påvirker andre
tilberedningstilstande. Hvis du vil tømme igen af hensyn til
rengøring, skal du bruge denne funktion.
1. Tryk på Menu, og tryk derefter på Timer.
Rengøring
Timer
Smart
kontrol
12:00AM
Timer
0 :00:00
Start
2. Tryk på et tidselement for at få vist det
numeriske tastatur på skærmen.
3. Brug det numeriske tastatur til at indstille et
ønsket tidspunkt.
Pyrolyse
Pyrolysefunktioner med høj temperatur til termisk rengøring. Den brænder fedtrester væk
for at lette den manuelle rengøring.
4. Tryk på Start, når du er færdig.
BEMÆRK
Når tiden til et indstillet punkt er gået, vises
meddelelsen "Tiden er gået" med en melodi.
Favoritter
Rengøring
Timer
Smart
kontrol
1. Fjern alt tilbehør herunder sideskinnerne,
og fjern store stykker snavs og madrester
manuelt fra ovnen. Ellers kan de forårsage ild
i ovnen under rengøringen.
2. Gå til Menu > Rengøring > Pyrolyse, og tryk
derefter på Næste.
Dansk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 23
Brug
Favoritter
23
9/4/2018 12:02:48 PM
Brug
12:00AM
Juster tilsmudsningsniveau
Lettere
Forrige
Kraftigere
3. Vælg en tilsmudsningsgrad blandt Lettere og
Kraftigere, og tryk derefter på Start. Der er
tre niveauer til rådighed: 1 t. 50 min.,
2 t. 10 min. og 2 t. 30 min.
Damprengøring
Til rengøring af lettere snavs med damp.
1. Gå til Menu > Rengøring > Damprengøring, og
tryk derefter Start.
| Start
Pyrolyse
12:00AM
Pyrolyse
Fjern trådnet og tilbehør.
Luk lågen
OK
4. Følg instruktionerne på skærmen, og tryk
derefter på OK. Cyklustiden afhænger af
tilsmudsningsniveauet, og det kan tage op til
to en halv time, før en cyklus er gennemført.
Favoritter
Rengøring
Timer
Smart
kontrol
2. Fjern alt tilbehør, og tryk derefter på OK.
3. Hæld 400 ml (3/4 pint) vand i bunden af
ovnen, luk ovndøren, og tryk derefter på
OK. Det tager 26 minutter at gennemføre
programmet.
5. Vent, indtil ovnen er afkølet, og tør derefter
lågen af langs kanterne med en våd klud.
FORSIGTIG
Brug
ꞏꞏ Undgå at røre ved ovnen, da den bliver meget varm under processen.
ꞏꞏ For at undgå ulykker skal børn holdes væk fra ovnen.
ꞏꞏ Når programmet er færdigt, må du ikke slukke, hvis blæseren kører for at nedkøle
ovnen.
4. Brug en tør klud til at rengøre ovnen
indvendigt.
BEMÆRK
ꞏꞏ Når en cyklus starter, bliver ovnen meget varm indvendig. Derfor låses lågen
automatisk af sikkerhedsmæssige hensyn. Når processen er gennemført, og ovnen er
afkølet, låses lågen op.
ꞏꞏ Sørg for at tømme ovnen før rengøring. Tilbehør kan deformeres på grund af de høje
temperaturer i ovnen.
ADVARSEL
Undgå at åbne lågen, før processen er fuldført. Vandet i ovnen er meget varmt og kan
medføre forbrænding.
BEMÆRK
ꞏꞏ Hvis ovnen er alvorligt snavset med fedt, f.eks. efter stegning eller grilning, anbefales
det, at fjerne besværligt snavs manuelt med et rengøringsmiddel, inden du aktiverer
Damprengøring.
ꞏꞏ Lad lågen stå åben, når processen er fuldført. På denne måde kan den indvendige emalje
tørre ordentligt.
ꞏꞏ Selvom ovnen er varm indvendig, aktiveres automatisk rengøring ikke. Vent, indtil ovnen
er afkølet, og prøv igen.
ꞏꞏ Kom ikke vand i bunden med tvang. Gør det forsigtigt. Ellers løber vandet ud over fronten.
24
Dansk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 24
9/4/2018 12:02:49 PM
Afkalkning
Rengør inde i dampgeneratoren for at forhindre, at madvarernes kvalitet og smag påvirkes.
12:00AM
Afkalkning påkrævet
Nu
Senere
Ovnen registrerer antallet af udførte
damprengøringer og beder dig afkalke
efter behov. Du kan dog stadig aktivere
dampfunktioner i de næste to timer uden at
skulle udføre afkalkning. Der kan dog ikke
aktiveres dampfunktioner efter de to timer,
medmindre afkalkningsfunktionen aktiveres og
fuldføres.
1. Gå til Menu > Rengøring > Afkalkning, og tryk
derefter på Start.
Favoritter
Rengøring
Smart
kontrol
Timer
Kom 400 ml vand og 50 ml
afkalkningsprodukt i vandbakken
12:00AM
Afkalkning
Tømmer…
12:00AM
Afkalkning
Kom 500 ml rent vand i
vandbakken til skylning
OK
2. Følg instruktionerne på skærmen, og tryk
derefter på OK. Det tager 3 timer, før
processen er fuldført.
3. Når afkalkningen er udført, tømmes ovnen
automatisk for vand.
4. Brug ovnhandsker til at fjerne og tømme
vandbakken, og påfyld derefter 500 ml
postevand til skylning.
Forsigtig: varmt vand
Fjern ikke vandbakken
FORSIGTIG
ꞏꞏ Undgå at afbryde afkalkningen midt i processen. Hvis det sker, skal du genstarte
afkalkningen og fuldføre den inden for de næste tre timer for at kunne aktivere
dampfunktioner.
ꞏꞏ For at undgå ulykker skal børn holdes væk fra ovnen.
ꞏꞏ I forbindelse med blanding af vand og kalkfjerner skal du følge producentens
anvisninger.
Vandaftapning
Hvis du vil tømme igen af hensyn til rengøring, skal du bruge vandaftapning på følgende
måde:
ꞏꞏ Tøm og rengør vandbakken, og påfyld
derefter 50 ml kalkfjerner og 400 ml
postevand.
OK
Brug kun kalkfjerner, som er beregnet til dampovne eller kaffemaskiner.
5. Følg instruktionerne på skærmen, og tryk
derefter på OK for at starte rengøring.
6. Når skylningen er fuldført, skal du tømme
og rengøre vandbakken. Husk at bruge
ovnhandsker.
1. Gå til Menu > Rengøring > Tømmer, og tryk
derefter på Start.
Favoritter
Rengøring
Timer
Smart
kontrol
12:00AM
Tømmer
Tømmer…
Forsigtig: varmt vand
Fjern ikke vandbakken
2. Ovnen tømmer vand fra dampgeneratoren til
vandbakken.
3. Når tømningen er fuldført, skal du fjerne
og tømme vandbakken. Husk at bruge
ovnhandsker.
BEMÆRK
Når ovnen begynder at dræne, skal du vente,
indtil dræningscyklussen er færdig.
Dansk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 25
Brug
12:00AM
Afkalkning
ADVARSEL
25
9/4/2018 12:02:51 PM
Brug
Indstillinger
BEMÆRK
Du kan ændre standardindstillingerne efter behov, eller hvis du vil kontrollere
netværksforbindelsen i forbindelse med diagnosticering. Ovnen indeholder 11 forskellige
indstillinger.
Samsung Electronics erklærer hermed, at denne ovn overholder de essentielle krav og
andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EC.
Wi-Fi
Den officielle overensstemmelseserklæring kan findes på http://www.samsung.com, gå til
Support.
Slå Wi-Fi-forbindelse til eller fra.
Udstyret må anvendes i alle EU-lande.
Sådan aktiveres en Wi-Fi-forbindelse
Sprog
1. Gå til Menu > Indstillinger > Wi-Fi, og tryk på On i den højre rude.
2. Tryk på et element på den viste liste over tilgængelige Wi-Fi-netværk.
3. Du bliver bedt om at angive en adgangskode til et sikkert netværk.
Angiv adgangskoden.
BEMÆRK
Brug
ꞏꞏ For at deaktivere en Wi-Fi-forbindelse skal du gå til Menu > Indstillinger > Wi-Fi og
derefter trykke på Off i den højre rude.
ꞏꞏ Du finder flere oplysninger om Wi-Fi-forbindelsen og brug af appen i
brugervejledningen til appen.
Nem forbindelse
Med Nem forbindelse kan du nemt konfigurere netværksindstillingerne, herunder
godkendelsesproceduren.
Smart kontrol
Hvis du har aktiveret Smart kontrol, når du laver mad, kan du ændre tilberedningstiden og/
eller -temperaturen ved hjælp af appen.
For flere informationer kan du se vejledningen til applikationen, der medfølger separat.
Gå til Menu > Smart kontrol, og tænd eller sluk
let for den.
Favoritter
26
Rengøring
Timer
Smart
kontrol
Vælg et visningssprog.
ꞏꞏ Gå til Menu > Indstillinger, og tryk derefter på et foretrukket sprog.
Volumen
Tilpas lydstyrkeniveauet for bip og melodier.
ꞏꞏ Gå til Menu > Indstillinger, og brug derefter linjen ved siden af Lydstyrke til at justere
lydstyrken.
Lysstyrke
Skift lysstyrken på skærmen.
ꞏꞏ Gå til Menu > Indstillinger, og brug derefter linjen ved siden af Lysstyrke til at justere
lysstyrken.
Display
Ovnen går i standbytilstand efter en vis periode med inaktivitet. Her vises det aktuelle
klokkeslæt. Du kan aktivere eller deaktivere den urskærm, der vises i standbytilstand.
ꞏꞏ Gå til Menu > Indstillinger, og tryk derefter på Display for at skifte mellem On og Off.
ꞏꞏ For at spare strøm forsvinder det aktuelle klokkeslæt også efter en vis periode uden
aktivitet, også når du indstiller Display til On.
Urtype
Vælg en urtype for det aktuelle klokkeslæt, der vises i standbytilstand. Der findes to typer:
Analog og Digital.
ꞏꞏ Gå til Menu > Indstillinger, og tryk derefter på Urtype for at skifte mellem Analog og
Digital.
Dansk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 26
9/4/2018 12:02:51 PM
Urformat
Hjælp
Vælg et tidsformat for det aktuelle klokkeslæt, der vises i standbytilstand. Der findes to
formater: 12-timers format og 24-timers format.
Nyttige tips og forklaringer til et valgt element.
ꞏꞏ Gå til Menu > Indstillinger, og tryk derefter på Urformat for at skifte mellem 24h og
AM/PM (12 h).
Fejlfinding
Indstil tid
Guide til første brug
Indstil det aktuelle klokkeslæt.
Du får enkle instruktioner til grundlæggende brug af ovnen.
Tryk på et punkt direkte på skærmen, og prøv forslagene.
1. Gå til Menu > Indstillinger > Indstil tid.
2. Tryk på et tidselement for at få vist det numeriske tastatur på skærmen.
3. Brug det numeriske tastatur til at angive elementerne (time og minut).
4. Tryk for at skifte mellem AM og PM (tilgængelig med 12 timers-formatet).
5. Tryk på OK for at gemme dine ændringer.
Opdater
Brug
Kontrollér den nyeste version af firmwaren, og/eller opdater til den nyeste firmware.
Software
1. Gå til Menu > Indstillinger > Opdater for at vise den aktuelle version.
2. Tryk på Opdater i den højre rude for at tjekke for opdateringer.
3. Hvis der er tilgængelige opdateringer, skal du følge vejledningen på skærmen for at
fortsætte med opdateringen.
Automatisk opdatering
Aktivér eller deaktiver Automatisk opdatering.
Hvis Automatisk opdatering er aktiveret sammen med tilgængelige opdateringer, fortsætter
ovnen med opdateringen uden varsel.
Licensoplysninger
Kontrollér licensoplysningerne til firmwaren.
Dansk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 27
27
9/4/2018 12:02:51 PM
Smart tilberedning
Manuel tilberedning
Bagning
Vi anbefaler, at ovnen forvarmes. Dermed opnås de bedste resultater.
ADVARSEL om acrylamid
Akrylamid fremstilles ved bagning af stivelsesholdige fødevarer som f.eks. chips,
pomfritter og brød, og det kan give sundhedsmæssige problemer. Det anbefales at
tilberede disse fødevarer ved lave temperaturer og undgå overtilberedning, for meget
sprødhed eller forbrænding.
Mad
Udstyr
Trin
Opvarmningstype Temp. (°C) Tid (min.)
Sukkerbrødskage
Rist, diameter
25-26 cm form
2
160-170
35-40
Marmorkage
Rist, kageform
3
175-185
50-60
Rist, diameter
20 cm tærteform
3
190-200
50-60
Universalplade
2
160-180
40-50
Rist, ovnfast fad,
22-24 cm
3
170-180
25-30
Scones
Universalplade
3
180-190
30-35
Lasagne
Rist, ovnfast fad,
22-24 cm
3
190-200
25-30
Marengs
Universalplade
3
80-100
100150
Rist, souffléforme
3
170-180
20-25
Æblekage i fad
Universalplade
3
150-170
60-70
Hjemmelavet
pizza, 1-1,2 kg
Universalplade
2
190-210
10-15
BEMÆRK
ꞏꞏ Forvarmning anbefales i alle tilberedningstilstande, medmindre andet fremgår af
tilberedningsvejledningen.
ꞏꞏ Ved brug af Øko-grill skal du anbringe madvarerne i midten af tilbehørsbakken.
Tilbehørstips
Smart tilberedning
Ovnen leveres med forskelligt tilbehør. Du opdager måske, at der mangler noget tilbehør fra
tabellen herunder. Men selvom du ikke har fået det helt nøjagtige tilbehør, der er angivet
i denne tilberedningsvejledning, kan du gå videre med det, du allerede har, og opnå de
samme resultater.
ꞏꞏ Bagepladen og universalpladen kan byttes om.
ꞏꞏ Ved tilberedning af fedtede madvarer anbefales det at sætte en plade under risten for at
opsamle fedtresterne. Hvis du har fået leveret ristindsatsen, kan du bruge den sammen
med pladen.
ꞏꞏ Hvis du har fået leveret universalpladen eller en ekstra dyb plade, er det bedst at
anvende den dybeste af dem ved tilberedning af fedtede madvarer.
Tærte
Gærdejskage på
fad med frugt og
sprød top
Frugtdessert
Soufflé
28
Dansk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 28
9/4/2018 12:02:52 PM
Mad
Frossen, fyldt
butterdej
Quiche
Æbletærte
Kold pizza
Udstyr
Trin
Opvarmningstype Temp. (°C) Tid (min.)
Universalplade
2
180-200
20-25
Fjerkræ (Kylling/And/Kalkun)
Rist, ovnfast fad,
22-24 cm
2
180-190
25-35
Kylling, hel,
1,2 kg *
Rist, diameter
20 cm form
2
160-170
65-75
Universalplade
3
180-200
Udstyr
Trin
Opvarmningstype Temp. (°C) Tid (min.)
Udstyr
Trin
Trådnet +
universalplade
(til opsamling af
dryp)
3
Kyllingestykker
Ristindsats +
universalplade
Andebryst
Lille kalkun, hel,
5 kg
5-10
Stegning
Mad
Mad
Opvarmningstype Temp. (°C) Tid (min.)
205
70-80 *
3
200-220
25-35
Ristindsats +
universalplade
3
180-200
20-30
Ristindsats +
universalplade
3
180-200
120-150
1
Grøntsager
Kød (Oksekød/Svinekød/Lam)
Ristindsats +
universalplade
3
160-180
50-70
Grøntsager,
0,5 kg
Ristindsats +
universalplade
3
220-230
15-20
Benfri
kalvemørbrad,
1,5 kg
Ristindsats +
universalplade
3
160-180
90-120
Halve bagte
kartofler, 0,5 kg
Ristindsats +
universalplade
3
200
45-50
Flæskesteg, 1 kg
Ristindsats +
universalplade
2
200-210
50-60
Fiskefilet, bagt
Ristindsats +
universalplade
3
200-230
10-15
Svinekam, 1 kg
Ristindsats +
universalplade
3
160-180
100-120
Stegt fisk
Ristindsats +
universalplade
3
180-200
30-40
Lammekølle på
ben, 1 kg
Ristindsats +
universalplade
3
170-180
100-120
Smart tilberedning
Oksemørbrad,
1 kg
Fisk
* Vend efter 2/3 af tilberedningstiden.
Dansk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 29
29
9/4/2018 12:02:53 PM
Smart tilberedning
Grilning
Frossen færdigret
Vi anbefaler at forvarme ovnen i tilstanden Stor grill. Vend, når halvdelen af tiden er gået.
Mad
Opvarmningstype Temp. (°C) Tid (min.)
Udstyr
Trin
Opvarmningstype Temp. (°C) Tid (min.)
Frossen pizza,
0,4-0,6 kg
Rist
3
200-220
15-25
Rist
3
180-200
45-50
Udstyr
Trin
Rist
5
270-300
2-4
Frossen lasagne
Universalplade
4
200
4-8
Frosne
ovnpomfritter
Universalplade
3
220-225
20-25
Frosne kroketter
Universalplade
3
220-230
25-30
Rist
3
190-200
10-15
Frosne flutes
med topping
Ristindsats +
universalplade
3
190-200
10-15
Ristindsats +
universalplade
3
190-200
15-25
Rist
3
180-200
20-35
Brød
Toast
Ostetoasts
Mad
Oksekød
Smart tilberedning
Steak *
Ristindsats +
universalplade
4
240-250
15-20
Burgere *
Ristindsats +
universalplade
4
250-270
13-18
Koteletter
Ristindsats +
universalplade
4
250-270
15-20
Frosne
fiskepinde
Pølser
Ristindsats +
universalplade
4
260-270
10-15
Frosne
fiskeburgere
Kyllingebryst
Ristindsats +
universalplade
4
230-240
30-35
Kyllingelår
Ristindsats +
universalplade
4
230-240
25-30
Svinekød
Frossen
ovncamembert
Fjerkræ
* Vend efter 2/3 af tilberedningstiden.
30
Dansk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 30
9/4/2018 12:02:54 PM
Damptilstand
Damp, Overvarme + varmluft
Når Damp er aktiveret, genererer ovnen damp, der fordeles jævnt inde i ovnrummet og
dækker hele området og alle riste og hjørner. Dette hjælper til med at brune madvarer med
sprød top og blød og saftig indeni.
Fyld vandtanken med drikkevand op til maks.-linjen, og vælg den dampmængde, der bedst
passer til din opskrift.
Det anbefales at tilpasse tilberedningstilstanden, når halvdelen af tilberedningstiden er gået,
for at fjerne damp og opnå en sprød skorpe. Det anbefales at bruge tilstanden Overvarme +
varmluft og varmluft og fastholde temperaturen.
Damp, varmluft
Vi anbefaler, at du forvarmer ovnen ved damptilstand i forbindelse med teksturbagning.
Mad
Trin
Dampniveau
Temp. (°C)
Tid (min.)
Kolde boller/
rundstykker
Universalplade
3
Lav
180-185
15-20
Kolde
croissanter
Universalplade
3
Lav
180-190
10-15
Hvidt brød/
grovbrød
Rist
2
Med
180-185
40-50
Universalplade
3
Lav
175-185
15-20
Flan/creme
Rist
3
Lav
120-130
25-30
Soufflé
Rist
3
Lav
170-180
15-20
Frossen,
selvhævende
pizza
Rist
3
Med
190-210
15-20
Butterdej
Baguette *
Universalplade
3
Maks.
180-200
25-30
Udstyr
Trin
Dampniveau
Temp. (°C)
Tid (min.)
Flæskesteg med
svær, 1,2 kg
Ristindsats +
universalplade
3
Med
170-180
90-120
Hel kylling,
1,2 kg
Ristindsats +
universalplade
2
Med
190-200
55-65
Kyllingestykker
Ristindsats +
universalplade
3
Med
210-220
25-30
Stegt andebryst
Ristindsats +
universalplade
3
Med
170-180
15-25
Hel and, 2,5 kg
Ristindsats +
universalplade
3
Med
170-180
120-150
Lille hel kalkun
(4 kg)
Ristindsats +
universalplade
3
Med
180-200
110-140
Hel fisk * (0,5 kg)
Ristindsats +
universalplade
3
Med
160-180
20-30
Fiskefileter *
Universalplade
3
Lav
190-200
10-20
Smart tilberedning
Udstyr
Mad
*V
i anbefaler brug af Damp, Overvarme + varmluft i tilberedningstiden for at få en saftig
smag.
* Baguetter skal kun tilberedes med damp i starten af bagningen. Vi anbefaler at bruge
tilstanden Damp, varmluft i 10 min. og bruge varmlufttilstand med samme temperatur i
den resterende bagetid.
Dansk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 31
31
9/4/2018 12:02:54 PM
Smart tilberedning
Damp, undervarme + varmluft
Forstegning
Vi anbefaler forvarmning af ovnen i damptilstand for at opnå sprøde bageresultater.
Denne funktion omfatter en automatisk opvarmningscyklus op til 220 °C. Det øverste
varmeelement og varmluftsblæseren fungerer under bruning af kødet. Efter dette trin
tilberedes madvarerne forsigtigt med den forvalgte lave temperatur. Når dette udføres,
er det øverste og det nederste varmeelement tændt. Denne funktion er velegnet til
kødstegning og fjerkræ.
Mad
Udstyr
Trin
Dampniveau
Temp. (°C)
Tid (min.)
Hjemmelavet
pizza
Universalplade
2
Med
190-200
15-20
Selvhævende
pizza
Universalplade
2
Med
190-210
15-20
Quiche lorraine
Universalplade
2
Lav
180-190
20-30
Boller og
rundstykker
Universalplade
2
Lav
180-190
Foccacia
Universalplade
2
Lav
200-210
Smart tilberedning
32
Mad
Udstyr
Trin
Temp. (°C)
Tid (timer)
Roastbeef
Ristindsats +
universalplade
3
80-100
3-4
15-20
Mørbrad, 5-6 cm
tyk
Ristindsats +
universalplade
3
60-80
4-5
15-20
Flæskesteg
Ristindsats +
universalplade
3
80-100
4-5
Lammesteg
Ristindsats +
universalplade
3
80-100
3-4
Andebryst
Ristindsats +
universalplade
3
70-90
2-3
Dansk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 32
9/4/2018 12:02:54 PM
Øko-varmluft
Stegetermometer
Denne funktion bruger det optimerede opvarmningssystem, så du kan spare energi under
madlavning. Tiderne i denne kategori er anslået uden brug af forvarmning før tilberedning
for at spare mere energi.
Mad
Marengs,
0,2-0,3 kg
Type
Oksekød/Lammekød
Kernetemperatur (°C)
Rød
45-50
Udstyr
Trin
Temp. (°C)
Tid (min.)
Mellem
55-60
Universalplade
2
90-100
100-140
Gennemstegt
65-70
Rist
2
160-180
60-80
Frugtdessert,
0,8-1,2 kg
Universalplade
2
190-200
70-80
Pølser, 0,3-0,5 kg
Ristindsats +
universalplade
3
160-180
20-30
Frosne
ovnkartofler,
0,3-0,5 kg
Universalplade
3
180-200
25-35
Frosne
kartoffelbåde,
0,3-0,5 kg
Universalplade
3
190-210
25-35
Bagte
fiskefiletter,
0,4-0,8 kg
Ristindsats +
universalplade
3
200-220
30-40
Sprøde
fiskefiletter,
paneret, 0,4-0,8 kg
Ristindsats +
universalplade
3
200-220
30-45
Stegt
oksemørbrad,
0,8-1,2 kg
Ristindsats +
universalplade
2
180-200
65-75
Stegte grøntsager,
0,4-0,6 kg
Universalplade
3
200-220
25-35
80-85
Fjerkræ
85-90
Smart tilberedning
Bagte kartofler,
0,4-0,8 kg
Svinekød
Dansk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 33
33
9/4/2018 12:02:54 PM
Smart tilberedning
Programmer til automatisk tilberedning
Mad
Følgende tabel indeholder 80 programmer til automatisk madlavning til tilberedning,
stegning og bagning. Den indeholder mængder, vægt og relevante anbefalinger.
Tilberedningstilstande og -tider er forudprogrammeret for at gøre det let for dig. Du kan
finde opskriften til de automatiske programmer i instruktionsvejledningen.
Musaka
Janssons fristelse
1. Bagværk og gratiner
Programmerne til automatisk tilberedning omfatter forvarmning under bagning og visning
af forvarmningsprocessen. Start program. Når forvarmningsbip lyder, så sæt fadet på
midten af risten. Brug altid ovnhandsker, når du tager mad ud. Vi anbefaler brug af et
ovnfast fad på 22-24 cm, som kan klare varme (op til 300 °C), og som er fremstillet af glas
eller keramisk materiale.
Smart tilberedning
Kartoffelgratin
Trin
1,2-1,5
Rist
3
1,2-1,5
Rist
3
Klargør frittataen i et ovnfast fad.
Brug altid ovnhandsker, når du tager mad ud.
Mad
Udstyr
Klargør moussakaen i et ovnfast fad.
Frittata
ADVARSEL
Vægt (kg)
Vægt (kg)
Udstyr
Trin
1,0-1,5
Rist
3
1,2-1,5
Rist
3
Klargør Janssons fristelse i et ovnfast fad.
Shepherd’s pie
1,2-1,5
Rist
3
Klargør din shepherd's pie i et ovnfast fad.
Risotto
1,2-1,5
Rist
3
Klargør risottoen i et ovnfast fad. Tilbered med låg på.
Klargør kartoffelgratinen i et ovnfast fad.
0,8-1,2
Grøntsagsgratin
Rist
3
Klargør grøntsagsgratinen i et ovnfast fad.
1,0-1,5
Lasagne
Rist
3
Klargør den friske lasagne i et ovnfast fad.
1,2-1,5
Ratatouille
Rist
2
Klargør ratatouillen i et ovnfast fad.
1,2-1,5
Pastatilberedning
Rist
3
Klargør pastaen i et ovnfast fad.
34
Dansk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 34
9/4/2018 12:02:54 PM
2. Pizza
Mad
Programmerne til automatisk tilberedning omfatter forvarmning under bagning og visning
af forvarmningsprocessen. Start programmet, og sæt maden ind, når du hører biplyden for
forvarmning. Brug altid ovnhandsker, når du tager mad ud.
Mad
Hjemmelavet
pizza
Vægt (kg)
Udstyr
Trin
1,0-1,2
Universalplade
2
Klargør hjemmelavet pizza på universalpladen. Vægtindstillingerne
er inklusive dej og topping, som f.eks. sovs, grøntsager, skinke og
ost.
0,4-0,6
Frossen pizza
Rist
0,8-1,2
Universalplade
Butterdejstærte,
æble *
Madeleine
Trin
1,2-1,4
Rist
2
0,3-0,4
Universalplade
3
Fyld vandbakken. Læg 4 stykker dej på bagepladen.
0,1-0,3
Rist
3
Kom dej i madeleineforme i sort metal.
Oksesteakpie
1,2-1,5
Universalplade
2
Klargør oksesteakpie i et ovnfast fad på 22-24 cm.
3
Clafoutis
1,0-1,2
Rist
3
Smart tilberedning
Klargør 4 stykker frisk calzone, og læg dem på pladen.
Udstyr
Klargør æbletærten i en rund bageform med en diameter på
20-24 cm.
3
Sæt den frosne pizza på midten af risten.
Calzone
Æbletærte
Vægt (kg)
Klargør clafoutis i et ovnfast fad på 22-24 cm.
3. Pie/Tærte/Dej
Programmerne til automatisk tilberedning indeholder en forvarmning under bagning og
viser forvarmningsprocessen. Start programmet, sæt maden i ovnen, når du hører biplyden
for forvarmning. Brug altid ovnhandsker, når du tager mad ud.
Mad
Croissant *
Vægt (kg)
Udstyr
Trin
0,3-0,4
Universalplade
3
Frugttærtebund
0,4-0,5
Rist
3
Kom dejen i en smurt bageform til kagebund med en diameter på
22-24 cm.
* Fyld bakken med 500 ml vand til damptilberedning.
Fyld vandbakken. Klargør 6 croissanter (kold og bageklar dej).
Læg bagepapir på pladen
1,2-1,5
Quiche lorraine
Rist
2
Klargør quichedejen, og kom den i en rund form med en diameter
på 22-24 cm.
Dansk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 35
35
9/4/2018 12:02:54 PM
Smart tilberedning
4. Brød
5. Kage/Dessert
Programmerne til automatisk tilberedning indeholder en forvarmning under bagning og
viser forvarmningsprocessen. Sæt madvarerne i ovnen efter forvarmningsbippet.
Programmerne til automatisk tilberedning indeholder en forvarmning under bagning og
viser forvarmningsprocessen. Sæt madvarerne i ovnen efter forvarmningsbippet.
Mad
Hvidt brød *
Vægt (kg)
Udstyr
Trin
0,6-0,7
Rist
2
Fyld vandbakken. Klargør dejen, og kom den i en sort, firkantet
bageform (længde 25-30 cm).
0,8-0,9
Grovbrød *
Rist
0,8-0,9
Rist
Smart tilberedning
0,6-0,7
Universalplade
1,0-1,1
Valnøddebrød *
Universalplade
Marmorkage
3
Hollandsk
formkage
Ostekage
0,3-0,5
Universalplade
3
Fyld vandbakken. Klargør 8 stykker af dejen, og fordel dem på
universalpladen.
0,4-0,5
Pitabrød
Universalplade
Trin
0,5-0,6
Rist
2
0,7-0,8
Rist
2
0,7-0,8
Rist
2
Klargør dejen, og kom den i en sort, firkantet bageform (længde
25-26 cm).
0,8-0,9
Rist
2
Klargør dejen, og kom den i en sort metalbageform (20-24 cm).
Streusel-kage
1,5-1,8
Universalplade
3
Klargør dejen, og kom den på bagepladen.
Brownies
Fyld vandbakken. Klargør 4 stykker af dejen, og fordel dem på
universalpladen.
Boller/rundstykker *
Udstyr
Kom dej i en rund metalkageform med en diameter på 25-26 cm.
3
Fyld vandbakken. Klargør 2 stykker af dejen, og kom dem på
universalpladen.
Vægt (kg)
Kom dej i en sort, rund bageform med en diameter på 25-26 cm.
2
Klargør dejen, og kom den i en sort, firkantet bageform på
20-24 cm.
Baguetter *
Sukkerbrødskage
2
Fyld vandbakken. Klargør dejen, og kom den i en sort, firkantet
bageform (længde 25-30 cm).
Foccacia
Mad
0,7-0,8
Rist
3
Klargør dejen, og kom den i et ovnfast fad på 22-24 cm.
Karameltærte *
0,7-0,8
Rist
3
Fyld vandbakken. Klargør dejen i 6 små souffléskåle, og fordel
dem jævnt på risten.
3
Klargør 6 stykker af dejen, og fordel dem på universalpladen.
* Fyld bakken med 500 ml vand til damptilberedning.
36
Dansk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 36
9/4/2018 12:02:54 PM
Mad
Frugtdessert
Vægt (kg)
Udstyr
Trin
0,8-1,2
Rist
3
Kom frisk frugt (hindbær, solbær, æblestykker eller pærestykker) i
et ovnfast fad på 22-24 cm. Fordel smuldredejen ovenpå.
0,5-0,6
Scones
Universalplade
0,4-0,5
Rist
Langtidsstegt
roastbeef *
Bæf bourguignon
2
* Fyld bakken med 500 ml vand til damptilberedning.
Stegte ribben
Mad
Vægt (kg)
Udstyr
Trin
Stegt oksemørbrad *
0,8-2,0
Ristindsats +
universalplade
3
Krydr oksekødet, og opbevar det i køleskabet i 1 time. Anbring
det på ristindsatsen og universalpladen med fedtsiden opad, og
indsæt stegetermometeret fra venstre side midt i mørbraden.
0,8-2,0
Ristindsats +
universalplade
3
1,5-2,0
Rist
2
0,8-1,6
Ristindsats +
universalplade
3
Krydr oksekødet, og opbevar det i køleskabet i 1 time. Læg kødet
på ristindsatsen og universalpladen.
Kødroulader
0,8-1,2
Rist
2
Steg kødrouladerne i olie, indtil de er brunede, over mediumhøj varme. Læg dem i et ovnfast fad, og tilsæt vin og oksefond.
Tilbered med låg på.
Lam/Svin
Urtestegte
lammekoteletter *
Oksekød
Trin
0,6-1,2
Ristindsats +
universalplade
3
Marinér lammekoteletterne, og læg dem på ristindsatsen
og universalpladen. Anbring stegetermometeret i midten af
lammekoteletterne, og tilbered dem.
Dansk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 37
Smart tilberedning
Vi anbefaler, at du bruger frisk, koldt kød for at sikre en god smag. Vi anbefaler, at kødet
optøs ordentligt, hvis der bruges frosset kød. Programmerne til automatisk tilberedning
omfatter ikke forvarmning og vending. Du kan dog selv vende, efter halvdelen af
tilberedningstiden er gået, for at opnå et bedre resultat. Det anbefales, at fedtet skæres fra
før marinering for at sikre en bedre smag. Derefter skal kødet marinere mindst 30 minutter
eller natten over i køleskab. Efter stegning skal kødet tages ud af ovnen og pakkes ind i
folie. Lad kødet hvile i 10 minutter for at opnå en saftig smag. Servér med garnering og
sauce.
Udstyr
Krydr kød i tern (1 kg), og drys med mel. Steg i olie, indtil kødet
er brunet på alle sider, over medium-høj varme. Tilsæt oksefond
og vin (300 ml). Hæld over i et ildfast fad. Tilsæt grøntsager, løg,
bacon og krydderier. Tilbered med låg på.
Klargør 6 små souffléskåle, og fordel dem jævnt på risten.
6. Kød
Vægt (kg)
Krydr oksekødet, og opbevar det i køleskabet i 1 time. Anbring
det på ristindsatsen og universalpladen med fedtsiden opad, og
indsæt stegetermometeret fra venstre side midt i mørbraden.
3
Kom scones (5-6 cm diameter) på bagepapir på bagepladen.
Soufflé
Mad
37
9/4/2018 12:02:54 PM
Smart tilberedning
Mad
Lammekølle på
ben *
Vægt (kg)
Udstyr
Trin
2,0-2,5
Ristindsats +
universalplade
3
Mad
Stegt mørbrad af
ungsvin *
Marinér lammekøllen, og læg dem på ristindsatsen og
universalpladen. Indsæt stegetermometeret fra venstre side i
midten af kødet, og tilbered.
Flæskesteg med
svær *
0,8-2,0
Ristindsats +
universalplade
3
Brug en skarp kniv til at lave snit i fedtsiden, marinér kødet, og
læg det på ristindsatsen og universalpladen med fedtsiden opad.
Sæt stegetermometeret i fra venstre side midt i kødet, og start
tilberedningen.
Spareribs
0,8-1,6
Ristindsats +
universalplade
Vægt (kg)
Udstyr
Trin
1,0-2,0
Ristindsats +
universalplade
3
Marinér mørbraden, og læg den i et ovnfast fad. Stil det på
ristindsatsen og universalpladen, og start tilberedningen. Sæt
stegetermometeret i fra venstre side midt i mørbrad af ungsvin.
Udbenet ben af
dyrekød *
1,0-1,5
Ristindsats +
universalplade
3
Prik i kødet gennem nettet med en kniv. Marinér kødet, og læg det
på ristindsatsen og universalpladen. Sæt stegetermometeret i fra
venstre side midt i kødet.
* Brug stegetermometeret midt i kødet.
3
Smart tilberedning
Marinér spareribsene med barbecuesauce, og lad kødet
trække 30 minutter i køleskabet. Læg dem på ristindsatsen og
universalpladen, og start tilberedningen.
Kalv/Vildt
Benfri
kalvemørbrad *
0,8-2,0
Ristindsats +
universalplade
3
Marinér kalvemørbraden, og læg den på ristindsatsen og
universalpladen. Sæt stegetermometeret i fra venstre side midt i
kalvemørbraden, og start tilberedningen.
1,5-2,0
Ossobuco
Rist
2
Marinér kalveskanken, og steg dem på en varm pande.
Læg dem i køkkentøjet, og tilsæt grøntsager, vin og fond. Bring i
kog, og sæt fadet i ovnen, og fortsæt tilberedningen under låg.
38
Dansk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 38
9/4/2018 12:02:55 PM
7. Fjerkræ
Mad
Vi anbefaler, at du bruger frisk, afkølet fjerkræ for at opnå den bedste smag. Hvis du bruger
frosset fjerkræ, anbefaler vi, at den optøs ordentligt.
Efter stegning skal kødet tages ud af ovnen og pakkes ind i folie. Lad kødet hvile mindst
5-10 minutter for at få en saftig smag.
Mad
Vægt (kg)
Udstyr
Trin
0,8-1,6
Ristindsats +
universalplade
2
And, hel *
0,5-1,0
Ristindsats +
universalplade
Andebryst *
Ristindsats +
universalplade
Gås, hel *
3
3
Pensl kyllingelårene med olie og krydderier. Læg dem på
ristindsatsen og universalpladen, og start tilberedningen.
Sommerfuglekylling **
1,0-1,3
Ristindsats +
universalplade
Ristindsats +
universalplade
2
0,3-1,0
Ristindsats +
universalplade
3
2,5-3,5
Ristindsats +
universalplade
2
Fyld vandbakken. Skyl og rengør gåsen. Pensl gåsen med
krydderier. Læg den med brystsiden opad på ristindsatsen og
universalpladen. Sæt stegetermometeret i brystets tykkeste sted.
Gåsebryst *
0,5-1,2
Ristindsats +
universalplade
Smart tilberedning
0,5-1,0
1,5-2,7
Marinér andebrystet, og læg det på ristindsatsen og
universalpladen. Sæt stegetermometeret midt i andebrystet.
Marinér kyllingebrysterne, og læg dem på ristindsatsen og
universalpladen, og start tilberedningen.
Kyllingelår
Trin
Fyld vandbakken. Skyl og rengør anden. Pensl anden med
krydderier. Læg den med brystsiden opad på ristindsatsen og
universalpladen. Sæt stegetermometeret i brystets tykkeste sted.
Skyl, og rengør kyllingen. Pensl kyllingen med olie og krydderier.
Læg den med brystsiden opad på ristindsatsen og universalpladen.
Sæt stegetermometeret i brystets tykkeste sted.
Kyllingebryst
Udstyr
And/Gås
Kylling
Hel kylling *
Vægt (kg)
3
Marinér gåsebrystet, og læg det på ristindsatsen og
universalpladen. Sæt stegetermometeret midt i gåsebrystet.
3
Fyld vandbakken. Skyl, og rengør kyllingen. Skær ned bag på
kyllingen, og pensl kyllingen med olie og krydderier. Læg den på
ristindsatsen og universalpladen, og start tilberedningen.
Kyllingekebabs
0,6-0,8
Ristindsats +
universalplade
3
Marinér kyllingestykkerne, og tilsæt de andre ingredienser.
Spid dem, og pensl med olie. Læg dem på ristindsatsen og
universalpladen, og start tilberedningen.
Dansk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 39
39
9/4/2018 12:02:55 PM
Smart tilberedning
Mad
Vægt (kg)
Udstyr
Trin
Vi anbefaler, at du bruger frisk, afkølet fisk for at opnå den bedste smag. Hvis du bruger
frossen fisk, anbefaler vi, at fisken optøs ordentligt. Du kan bruge lignende andre fisk i
stedet for de anbefalede fisk.
Kalkun
Lille kalkun *
3,0-5,0
Ristindsats +
universalplade
2
Mad
Fyld vandbakken. Skyl og rengør kalkunen. Pensl kalkunen med
olie og krydderier. Læg den med brystsiden opad på ristindsatsen
og universalpladen. Sæt stegetermometeret midt i kalkunen.
Kalkun, bryst *
1,2-2,0
Ristindsats +
universalplade
8. Fisk
Vægt (kg)
Udstyr
Trin
0,5-1,0
Ristindsats +
universalplade
3
Fiskefilet
Bagt ørredfilet
3
Fyld vandbakken. Marinér kalkunbrystet, og læg det på
ristindsatsen og universalpladen. Sæt stegetermometeret midt i
kalkunbrystet.
Skyl og rengør ørredfiletterne, læg dem med skindet opad på
ristindsatsen og universalpladen. Start tilberedningen.
Bagt torskefilet *
0,5-1,0
Universalplade
3
Fyld vandbakken. Skyl og rengør torskefiletterne, læg dem med
skindet opad på universalpladen, og start tilberedningen.
* Brug stegetermometeret midt i kødet.
Smart tilberedning
** Fyld bakken med 500 ml vand til damptilberedning.
Sprød fiskefilet,
paneret
0,5-1,0
Universalplade
3
Skyl og rengør fiskefiletterne, og paner dem med rasp. Læg dem
på universalpladen, og start tilberedningen.
Hel fisk
Ørred
0,3-0,8
Ristindsats +
universalplade
3
Skyl og rengør ørreden, og læg den hele ørred på ristindsatsen
og universalpladen. Snit i overfladen med en kniv, og start
tilberedningen.
Søtunge
0,3-0,8
Universalplade
3
Skyl og rengør søtungen, og læg den på bagepapir på pladen. Snit
i overfladen med en kniv, og start tilberedningen.
40
Dansk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 40
9/4/2018 12:02:55 PM
Mad
Vægt (kg)
Udstyr
Trin
9. Tilbehør
Programmerne til automatisk tilberedning omfatter ikke forvarmning. Brug friske
grøntsager.
Laks
Laksefilet
0,4-0,8
Ristindsats +
universalplade
3
Skyl og rengør laksefiletterne, og læg dem med skindet opad på
ristindsatsen og universalpladen.
Laksesteak
0,4-0,8
Ristindsats +
universalplade
0,8-1,2
Ristindsats +
universalplade
Vægt (kg)
Udstyr
Trin
Stegte grøntsager
0,4-0,8
Universalplade
3
Skyl, og klargør skiver af courgette, aubergine, peberfrugt, løg og
cherrytomater. Pensl med olivenolie, urter og krydderier. Fordel
dem jævnt på universalpladen.
3
Skyl og rengør laksesteakene, og læg dem ved siden af hinanden
på ristindsatsen og universalpladen.
Lakseroulade
Mad
Fyldte tomater
0,4-0,8
Universalplade
3
Skyl tomaterne, og skær dem i halve. Fjern kernerne. Kom fyld i
(f.eks. ris, hakket kød), og stil dem på pladen.
3
Kartoffelbåde
Læg lakserouladerne på ristindsatsen og universalpladen. Efter
stegning skal rouladen hvile i 10 minutter, før den skæres ud.
0,4-0,8
Universalplade
3
* Fyld bakken med 500 ml vand ved damptilberedning.
Halve bagte
kartofler
0,4-0,8
Universalplade
3
Del store kartofler (hver 200 g) i halve, på langs. Læg dem med
den lige side opad på universalpladen, og pensl med olivenolie,
urter og krydderier.
Dansk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 41
Smart tilberedning
Rens kartoflerne, og skær dem i både. Pensl med olivenolie,
urter og krydderier. Fordel dem jævnt på pladen, og start
tilberedningen.
41
9/4/2018 12:02:55 PM
Smart tilberedning
10. Færdigretter
Specialfunktion
Programmerne til automatisk tilberedning omfatter ikke forvarmning. Brug funktionerne til
tilberedning af frosne færdigretter.
Optøning
Mad
Frosne
ovnpomfritter
Frosne
kartoffelbåde
Vægt (kg)
Udstyr
Trin
0,3-0,7
Universalplade
3
Fordel de frosne ovnpomfritter jævnt på universalpladen.
0,3-0,7
Universalplade
3
Fordel de frosne kartoffelbåde jævnt på universalpladen.
0,3-0,7
Frosne kroketter
Universalplade
3
Fordel de frosne kroketter jævnt på universalpladen.
Smart tilberedning
Frosne
kartoffelrøsti
0,3-0,7
Universalplade
3
Fordel de frosne kartoffelrøsti jævnt på universalpladen.
0,4-0,8
Frossen lasagne
Rist
3
Kom den frosne lasagne i et ovnfast fad, og anbring den på
ristindsatsen.
Frosne
miniforårsruller
42
0,3-0,7
Universalplade
Denne tilstand bruges til optøning af frosne produkter, bagværk, frugt, kager, creme og
chokolade. Optøningstiden afhænger af typen, størrelsen og mængden af fødevarer.
Mad
Udstyr
Trin
Temp. (°C)
Tid (min.)
Ristindsats +
universalplade
3
50
-
Ristindsats +
universalplade
3
50
-
Frugt
Rist, ovnfast fad
3
30
-
Kage, creme,
chokolade
Rist, ovnfast fad
3
30
-
Frosne produkter
Kyllingenuggets,
pølser, kartofler
Bagte varer
Brød og boller/
rundstykker
Tørring
Denne tilstand bruges til tørring af frugt, grøntsager og urter. Tørretiden afhænger af typen,
tykkelsen og mængden af fødevarer.
3
Mad
Udstyr
Trin
Temp. (°C)
Tid (min.)
Frugt
Rist
3
70-80
300-420
Grøntsager
Rist
3
70-80
200-500
Urter
Rist
3
70-80
60-90
Fordel de frosne miniforårsruller jævnt på universalpladen.
Dansk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 42
9/4/2018 12:02:55 PM
Dejhævning
Langsom tilberedning
Denne tilstand bruges til hævning af dej og fremstilling af hjemmelavet yoghurt.
Denne tilstand anvender lav temperatur til at opnå en mør tekstur. Velegnet til stegning af
oksekød, svinekød, kalvekød eller lammekød, hvis du vil have en mør tekstur. Det anbefales,
at kødet brunes over en høj temperatur på blusset før stegning.
Mad
Udstyr
Trin
Temp. (°C)
Tid (min.)
Rist
2
30-40
30-40
Kage/Brøddej
Rist, ovnfast fad
2
30-40
40-50
Hjemmelavet
yoghurt
Rist, ovnfast fad
2
40-50
6-7 (timer)
Pizzadej
Pizzatilberedning
Denne funktion er velegnet til pizzaer. Tilberedningstemperaturen og -tiden afhænger af
pizzaens størrelse og tykkelsen af pizzaens bund.
Mad
Trin
Temp. (°C)
Tid (min.)
Hjemmelavet
pizza
Universalplade
2
190-210
15-25
Hjemmelavet tynd
pizza
Universalplade
2
210-230
10-15
Udstyr
Trin
Temp. (°C)
Tid (timer)
Roastbeef
Ristindsats +
universalplade
3
80-100
3-4
Mørbrad, 5-6 cm
tyk
Ristindsats +
universalplade
3
70-80
4-5
Flæskesteg
Ristindsats +
universalplade
3
80-100
4-5
Lammesteg
Ristindsats +
universalplade
3
80-100
3-4
Andebryst
Ristindsats +
universalplade
3
70-90
2-3
Dansk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 43
Smart tilberedning
Udstyr
Mad
43
9/4/2018 12:02:55 PM
Smart tilberedning
Testmåltider
2. Grilning
I henhold til standard EN 60350-1
Forvarm den tomme ovn i 5 minutter vha. funktionen Stor grill.
1. Bagning
Type
Anbefalingerne for bagning gælder for en forvarmet ovn. Anvend ikke funktionen Hurtig
forvarme. Indsæt altid plader med den skrå kant fremad mod lågen.
Type
Burgere *
(12 stk.)
Trin
Rist
5
300
(maks.)
1-2
Ristindsats +
Universalplade (dyb)
(til opsamling af
væske)
4
300
(maks.)
1. 15-18
2. 5-8
Udstyr
Trin
Universalplade
3
165
25-30
3
165
25-30
* Vend efter 2/3 af tilberedningstiden.
Universalplade +
Dyb plade
1+4
155
35-40
3. Stegning
Finskbrød
Universalplade +
Dyb plade
1+4
140
30-33
Type
Fedtfattig
sukkerbrødskage
Rist +
Kagespringform
2
160
35-40
2
160
35-40
1+4
155
45-50
1 placeret
diagonalt
160
70-80
1+3
160
80-90
Små kager
Smart tilberedning
(Slip let, diameter
26 cm)
Æbletærte
Rist +
2 Kagespringforme
Opvarmningstype Temp. (°C) Tid (min.)
Toast af
franskbrød
Udstyr
Hel kylling
Udstyr
Trin
Trådnet +
Universalplade
(til opsamling af
dryp)
3
Opvarmningstype Temp. (°C) Tid (min.)
Opvarmningstype Temp. (°C) Tid (min.)
205
70-80
1
* Vend efter 2/3 af tilberedningstiden.
* (Slip-let,
diameter 20 cm)
Universalplade +
Rist +
2 Kagespringforme
** (Slip-let,
diameter 20 cm)
* To kager placeres på risten bagest til venstre og foran til højre.
** To kager placeres i midten oven på hinanden.
44
Dansk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 44
9/4/2018 12:02:56 PM
Samling af ofte anvendte opskrifter til automatisk tilberedning
Kartoffelgratin
Ingredienser
800 g kartofler, 100 ml mælk, 100 ml fløde, 50 g pisket æg,
1 spsk salt, 1 spsk peber, 1 spsk muskatnød, 150 g revet ost,
smør, timian
Vejledning
Skræl kartoflerne, og skær dem i 3 mm tykke skiver. Smør et
ildfast fad (22-24 cm) med smør. Spred kartoffelskiverne ud på
et rent viskestykke, og dæk dem til med viskestykket, mens du
forbereder resten af ingredienserne.
Bland resten af ingredienserne, undtagen revet ost, i en stor skål,
og rør godt. Læg lag af kartoffelskiver i fadet, så de overlapper
lidt, og hæld blandingen over kartoflerne. Drys den revne ost
over, og kom retten i ovnen. Servér retten med et par friske
timianblade.
2 spsk olivenolie, 500 g hakket oksekød, 500 ml tomatsauce,
100 ml oksebouillon, 150 g tørrede lasagneplader, 1 hakket løg,
200 g revet ost, 1 spsk tørret persille, 1 spsk oregano, 1 spsk
basilikum
Vejledning
Lav tomat/kødsaucen. Varm olien i en pande, og steg det hakkede
oksekød med hakket løg i ca. 10 minutter, indtil det er brunet
godt. Hæld tomatsaucen og bouillon over, og tilsæt også de
tørrede krydderier. Bringes i kog, og det skal derefter simre i
30 minutter.
Kog lasagnepladerne i henhold til vejledningen på pakken. Læg
lag af lasagneplader, kødsauce og ost, og gentag. Drys med den
resterende os, og kom retten i ovnen.
Æbletærte
800 g grøntsager (courgette, tomat, løg, gulerod, peberfrugt,
forkogte kartofler), 150 ml fløde, 50 g piskede hele æg,
1 spiseskefuld af hver af følgende: salt, krydderi (peber, persille
eller rosmarin), 150 g revet ost, 3 spiseskefulde olivenolie, nogle
timiankviste.
Vask grøntsagerne, og skær dem i 3-5 mm tykke skiver. Læg
skiverne i et ildfast fad (22-24 cm), og hæld olivenolien over
grøntsagerne. Bland resten af ingredienserne, undtagen revet
ost, og hæld blandingen over grøntsagerne. Drys den revne
ost over, og kom retten i ovnen. Servér retten med et par friske
timianblade.
Dej 275 g mel, 1/2 spsk salt, 125 g sukker, 8 g vaniljesukker, 175 g
koldt smør, 1 pisket æg
Fyld: 750 g faste, hele æbler, 1 spsk citronsaft, 40 g sukker,
1
/2 spsk kanel, 50 g kernefri rosiner, 2 spsk brødkrummer
Vejledning
Smart tilberedning
Vejledning
Ingredienser
Ingredienser
Grøntsagsgratin
Ingredienser
Lasagne
Sigt mel og salt i en stor skål. Sigt sukker og vaniljesukker ned
i melblandingen. Kom smørret ned i melblandingen, og skær
den i små stykker med 2 knive. Tilsæt 3/4 af det piskede æg.
Ælt alle ingredienserne i foodprocessoren, indtil dejen er let
smuldrende. Form dejen til en kugle med dine hænder. Pak den
ind i husholdningsfilm, og opbevar den køligt i ca. 30 minutter.
Smør springformen (24-26 cm), og kom lidt mel på bordet. Rul 3/4
af dejen ud til en tykkelse på 5 mm. Læg dejen i formen (bunden
og siderne).
Skræl og udkern æblerne. Skær dem i tern på cirka 3/4 x 3/4 cm.
Sprøjt æblerne med citronsaft, og bland godt. Vask og tør solbær
og rosiner. Tilsæt sukker, kanel, rosiner og solbær. Bland godt, og
kom brødkrummer på toppen. Tryk let ned.
Rul resten af dejen ud. Skær dejen i smalle striber, og læg
dem på tværs oven på fyldet. Pensl tærten med resten af det
sammenpiskede æg.
Dansk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 45
45
9/4/2018 12:02:56 PM
Smart tilberedning
Quiche lorraine
Ingredienser
Vejledning
Stegt oksemørbrad
Dej 200 g mel, 80 g smør, 1 æg
Ingredienser
1 kg oksemørbrad, 5 g salt, 1 g peber, 3 g rosmarin og 3 g timian
Fyld: 75 g fedtfri bacon i tern, 125 ml fløde, 125 g crème fraiche,
2 piskede æg, 100 g revet ost, salt og peber.
Vejledning
Krydr kødet med salt, peber og rosmarin, og lad det stå i
køleskabet i 1 time. Læg det på risten. Kom det i ovnen, og start
tilberedningen.
For at blande dejen skal du komme mel, smør og æg i en skål og
blande det til en blød dej, som skal hvile i køleskabet i 30 min.
Rul dejen ud, og kom den i et smurt, ildfast keramisk tærtefad
(25 cm). Prik huller i bunden med en gaffel. Bland æg, fløde,
crème fraiche, ost, salt og peber. Hæld det over dejen, lige inden
det skal i ovnen.
Bøf bourguignon
Ingredienser
1 kg oksesteak (skåret i stykker af 5 cm), 100 g bacon (skåret
i skiver af 1 cm), 1 hakket løg, 2 fed hakket hvidløg, 1 stang
hakket selleri, 200 g champignon i tykke skiver, 200 ml rødvin,
100 ml oksefond, 2 spsk madolie, 1 spsk persille, 1 spsk salt og
peber og lidt mel
Vejledning
Krydr kødet med salt og peber, og stænk mel over. Brun
kødet i olie på alle sider over mellem-høj varme. Tilsæt vin
og oksefond, og bring blandingen i kog. Hæld blandingen i et
ildfast fad. Tilsæt alle ingredienserne. Rør rundt, og læg låg på.
Frugtdessert
Ingredienser
Topping 200 g mel, 100 g smør, 100 g sukker, 2 g salt, 2 g kanel
Frugt 600 g blandet frugt
Vejledning
Smart tilberedning
Bland alle ingredienser til en letsmuldrende masse til topping.
Spred den blandede frugt ud i et ildfast fad, og kom massen
ovenpå.
Hjemmelavet pizza
Ingredienser
Pizzadej 300 g mel, 7 g tørgær, 1 spsk olivenolie, 200 ml varmt
vand, 1 spsk sukker og 1 spsk salt
Topping 400 g grøntsager i skiver (aubergine, courgette, løg,
tomat), 100 g hakket skinke eller bacon, 100 g revet os
Vejledning
46
Kom mel, gær, olie, salt, sukker og varmt vand i en skål, og bland
sammen til en fugtig dej. Ælt i en mixer eller i hånden i ca.
5-10 min. Kom låg på, og kom skålen i ovnen i 30 min ved 35 °C
for at efterhæve. Rul dejen ud til en firkant på en melet overflade,
og læg den på pladen eller pizzapladen. Kom tomatpuré på dejen
og derefter skinke, champignon, oliven og tomat. Drys med ost og
bag den.
Urtestegte lammekoteletter
Ingredienser
1 kg lammekoteletter (6 stk.), 4 store fed hvidløg (presset),
1 spsk frisk timian (knust), 1 spsk frisk rosmarin (knust), 2 spsk
salt, 2 spsk olivenolie
Vejledning
Bland salt, hvidløg, urter og olie, og hæld over lammekødet.
Vend dem, så blandingen kommer på begge sider, og lad dem
hvile ved stuetemperatur mellem 30 minutter og 1 time.
Dansk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 46
9/4/2018 12:02:56 PM
Spareribs
Sprød paneret fiskefilet
Ingredienser
2 rækker spareribs, 1 spsk sorte peberkorn, 3 laurbærblade,
1 løg (hakket), 3 fed hvidløg (hakket), 85 g brun farin, 3 spsk
Worcestershire-sauce, 2 spsk tomatpuré, 2 spsk olivenolie
Vejledning
Lav en barbecuesauce. Varm olien i en pande, og tilsæt løg.
Kog, indtil de er bløde, og tilsæt de andre ingredienser. Steg, og
sænk varmen, og lad simre i 30 minutter. Marinér kødet med
barbecuesaucen mellem 30 minutter og 1 time.
Ingredienser
4 tykke, hvide fiskefileter (torsk, søtunge, tilapia), 1/4 kop mel ,
1
/3 kop mælk, 2 kopper brødkrummer
Vejledning
Rens fisken, og dyp den i mælk. Vend dem i mel og derefter i
mælk. Vend dem i brødkrummer. Sprøjt madolie på bagepladen,
og kom fiskefiletterne på, og sprøjt også disse med olie.
Ossobuco
1,5 kg kalveskank (4 stykker), 1/2 kop hakkede gulerødder,
1
/2 kop hakket selleri, 1 løg (hakket), 4 fed hvidløg (knust),
1 spiseskefuld tørret timian eller oregano, 3/4 kop tør hvidvin,
1 kop kalvefond, 2 spiseskefulde tomatpasta, salt og peber,
3 spiseskefulde olivenolie, 2 spiseskefulde mel til drysning til
gremolata: 2 spsk persille, 1 spsk revet citronskræl, 2 fed knust
hvidløg
Vejledning
Krydr kalveskanken med salt og peber. Kom mel på
kalveskanken, og ryst overskydende mel af. Steg på en varm
pande med olivenolie, indtil de er brunede (ca. 5 minutter på
hver side). Læg kødet over på en tallerken, og stil det til side.
Hæld hakket løg, gulerødder og selleri i en gryde, og kog dem
i 5 minutter under omrøring. Tilsæt hvidløg og timian, og lad
grøntsagerne stå, indtil de begynder at blive brune (ca. 10
minutter). Tilsæt kødet, og hæld vin og fond over. Bring det hele
i kog, og kom det i ovnen.
Smart tilberedning
Ingredienser
Bland alle ingredienserne til gremolata. Servér ossobuco med
gremolata oven på kødet.
Dansk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 47
47
9/4/2018 12:02:56 PM
Vedligeholdelse
Rengøring
ADVARSEL
ꞏꞏ Sørg for, at ovnen og tilbehør er afkølet inden rengøring.
ꞏꞏ Brug ikke slibende rengøringsmidler, hårde børster, skuresvampe eller klude, ståluld,
knive eller andre slibende materialer.
Ovnens indre
ꞏꞏ Til rengøring af ovnens indre skal du bruge en ren klud og et mildt rengøringsmiddel eller
varmt sæbevand.
ꞏꞏ Rengør ikke lågens tætning manuelt.
ꞏꞏ Brug kun standardovnrengøringsmidler for at undgå at beskadige de emaljerede
ovnoverflader.
ꞏꞏ For at fjerne besværligt snavs skal du bruge et særligt ovnrensemiddel.
Ovnens ydre
Til rengøring af ovnens yderside, f.eks. låge, håndtag og display, skal du bruge en ren klud
og et mildt rengøringsmiddel eller varmt sæbevand. Aftør med køkkenrulle eller en tør klud.
Vedligeholdelse
Fedt og snavs kan sætte sig fast, særligt omkring håndtag, pga. den varme luft, der kommer
ud indefra. Det anbefales at rengøre håndtaget efter hver brug.
Dør
Fjern kun ovnens låge i forbindelse med rengøring. Følg disse instruktioner for at fjerne
lågen i forbindelse med rengøring.
ADVARSEL
Ovnlågen er tung.
1. Åbn lågen, og åbn clipsene på begge
hængsler.
2. Luk lågen ca. 70°. Tag med begge hænder fat
om siderne på ovnlågen, og løft og træk opad,
indtil hængslerne kan tages ud.
3. Rengør lågen med sæbevand og en ren klud.
Tilbehør
Rengør tilbehøret efter hver brug, og tør det af med et viskestykke. For at fjerne genstridigt
snavs kan tilbehøret lægges i blød i varmt sæbevand i ca. 30 minutter, før det vaskes på
normal vis.
Katalytisk emaljeoverflade (kun visse modeller)
4. Følg derefter trin 1 og 2 ovenfor i omvendt
rækkefølge for at sætte lågen på igen. Sørg
for, at clipsene sidder fast på begge sider.
De udtagelige dele er belagt med en mørkegrå katalytisk emalje. De kan blive snavsede
af olie og fedt, der skyldes den cirkulerende luft ved brug af varmluft. Disse aflejringer
brænder dog af ved en ovntemperatur på 200 °C og højere.
1. Fjern alt tilbehøret fra ovnen.
2. Rengør ovnen indvendigt.
3. Vælg Varmluft med maks.-temperatur, og kør processen i time.
48
Dansk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 48
9/4/2018 12:02:56 PM
Lågeglasset
Afhængigt af modellen er ovnlågen er udstyret med 3-4 lag glas, der er placeret mod
hinanden. Fjern kun lågeglasset i forbindelse med rengøring. Følg disse instruktioner for at
fjerne lågeglasset i forbindelse med rengøring.
02
1. Brug en skruetrækker til at fjerne skruerne i
højre og venstre side.
01
01 Supportclips 1
02 Supportclips 2
03 Supportclips 3
03
7. Monter derefter glassene igen på følgende
måde:
ꞏꞏ Se billedet, og find hængslerne. Indsæt
lag 3 under supportclips 1, lag 2 mellem
supportclips 1 og 2, og lag 1 i supportclips
3 i denne rækkefølge. Sørg for, at den
trykte side af glasset vender indad.
FORSIGTIG
For at identificere den rigtige side af arket
skal du se efter mærket "PYRO" i hjørnet af
hvert ark.
Korrekt retning: PYRO-**-**
**-**-ORYP
Forkert retning:
2. Fjern beklædningen i pilens retning.
3. Fjern det første lag glas fra lågen.
01
8. Når du har isat lag 2, skal du trykke ned på
glasclipsene og kontrollere, at glaslaget sidder
ordentligt fast.
4. Fjern det andet lag glas fra lågen i pilens
retning.
Vedligeholdelse
9. Følg trin 1-2 ovenfor i omvendt rækkefølge
for at montere beklædningen igen.
ADVARSEL
For at forhindre varmelækage skal glaslagene
monteres korrekt.
02
Vandopsamler
Vandopsamleren opsamler ikke kun
overskydende væske fra madlavning, men også
madrester. Tøm, og rengør vandopsamleren med
jævne mellemrum.
5. Fjern det tredje lag glas fra lågen i pilens
retning.
6. Rengør glasset med sæbevand og en ren klud.
03
ADVARSEL
01
01 Vandopsamler
Hvis der opstår vandlækage fra
vandopsamleren, skal du kontakte os eller et
lokalt Samsung-servicecenter.
Dansk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 49
49
9/4/2018 12:02:57 PM
Vedligeholdelse
Sideskinner (kun visse modeller)
Udskiftning
1. Tryk på toppen af den venstre sideskinne, og
sænk den ca. 45°.
Pærer
1. Fjern glasdækslet ved at dreje mod uret.
2. Udskift ovnpæren.
3. Rengør glasdækslet.
4. Følg derefter trin 1 ovenfor i omvendt
rækkefølge for at montere glasdækslet igen.
2. Træk i, og fjern bunden af venstre sideskinne.
3. Fjern den højre sideskinne på samme måde.
4. Rengør begge sideskinner.
5. Følg derefter trin 1 og 2 ovenfor i omvendt
rækkefølge for at montere sideskinnerne igen.
BEMÆRK
Ovnen virker, selvom sideskinnerne og ristene
ikke er på plads.
Vedligeholdelse
50
ADVARSEL
ꞏꞏ Før du udskifter en pære, skal du slukke ovnen og tage strømstikket ud.
ꞏꞏ Brug kun 25-40 W / 220-240 V pærer, som er varmeresistente op til 300 °C. Du kan
købe godkendte pærer hos det lokale Samsung-servicecenter.
ꞏꞏ Brug altid en tør klud ved håndtering af halogenpærer. Det skal du gøre for at undgå,
at der overføres fingeraftryk eller sved til pæren, da det kan forkorte pærens levetid.
Dansk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 50
9/4/2018 12:02:58 PM
Fejlfinding
Kontrolpunkter
Problem
Hvis der opstår et problem med ovnen, skal du starte med at kontrollere nedenstående
tabel og afprøve løsningsforslagene. Hvis problemet opstår igen, skal du kontakte et lokalt
Samsung-servicecenter.
Problem
Årsag
Handling
ꞏꞏ Der sidder noget fast
mellem knapperne
ꞏꞏ Berøringsfølsom model:
Der er fugt på ydersiden
ꞏꞏ Låsefunktionen er
aktiveret
ꞏꞏ Fjern det, der sidder fast,
og prøv igen.
ꞏꞏ Aftør fugten, og prøv igen.
ꞏꞏ Kontrollér, om
låsefunktionen er
aktiveret.
Tiden vises ikke.
ꞏꞏ Strømmen er ikke sat til
ꞏꞏ Kontrollér, om strømmen
er tilsluttet.
Ovnen fungerer ikke.
ꞏꞏ Strømmen er ikke sat til
ꞏꞏ Kontrollér, om strømmen
er tilsluttet.
Knapperne kan ikke
trykkes ordentligt ind.
ꞏꞏ Strømstikket er ikke sat i
ꞏꞏ Tilslut strømmen igen.
Strømmen slukkes,
mens ovnen er i brug.
ꞏꞏ Tilberedningen tager
meget lang tid
ꞏꞏ Blæseren fungerer ikke
ꞏꞏ Ovnen er monteret et sted
uden god ventilation
ꞏꞏ Der bruges flere strømstik
i samme stikkontakt
ꞏꞏ Lad ovnen nedkøle efter
langvarig tilberedning.
ꞏꞏ Lyt efter lyden fra
blæseren.
ꞏꞏ Overhold de afstande,
der er angivet i
monteringsvejledningen til
produktet.
ꞏꞏ Brug ét stik.
Der er ikke strøm til
ovnen.
ꞏꞏ Strømmen er ikke sat til
ꞏꞏ Kontrollér, om strømmen
er tilsluttet.
Handling
Ovnens yderside
er for varm under
tilberedning.
ꞏꞏ Ovnen er monteret et sted
uden god ventilation
ꞏꞏ Overhold de afstande,
der er angivet i
monteringsvejledningen til
produktet.
Lågen kan ikke åbnes
ordentligt.
ꞏꞏ Der sidder madrester fast
mellem lågen og ovnens
inderside
ꞏꞏ Rengør ovnen grundigt, og
åbn derefter lågen igen.
Det indvendige lys er
svagt eller kan ikke
tændes.
ꞏꞏ Lampen tænder og slukker
igen
ꞏꞏ Lampen er dækket af
fremmedlegemer under
madlavning.
ꞏꞏ Lampen slukker automatisk
efter en vis periode for at
spare strøm. Du kan tænde
det igen ved at trykke på
Ovnlys.
ꞏꞏ Rengør ovnen indvendigt,
og kontrollér derefter igen.
Der kommer
elektricitet fra
maskinen.
ꞏꞏ Strømforsyningen er ikke
jordet korrekt
ꞏꞏ Du bruger et stik uden
jording
ꞏꞏ Kontrollér, at
strømforsyningen er jordet
korrekt.
Der drypper vand.
ꞏꞏ Der kan være vand eller
damp til stede i visse
situationer alt afhængigt af
de anvendte madvarer. Det
er ikke en fejl i produktet.
ꞏꞏ Lad ovnen afkøle, og tør
den derefter af med et tørt
viskestykke.
ꞏꞏ Lysstyrken skifter
alt efter ændringer i
udgangseffekten.
ꞏꞏ Ændringer i
udgangseffekten under
madlavning er ikke fejl,
så du skal ikke være
bekymret.
Der kommer damp ud
en revne i lågen.
Der ligger vand tilbage
i ovnen.
Lysstyrken i ovnen
varierer.
Dansk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 51
Fejlfinding
Ovnen stopper, mens
den er i brug.
Årsag
51
9/4/2018 12:02:58 PM
Fejlfinding
Problem
Årsag
Tilberedningen er
færdig, men blæseren
kører stadig.
ꞏꞏ Blæseren kører automatisk
i et bestemt stykke tid
for at ventilere ovnens
inderside.
ꞏꞏ Dette er ikke fejl, så du
skal ikke være bekymret.
Ovnen tilbereder ikke
maden ordentligt.
ꞏꞏ Lågen åbnes ofte under
tilberedning
Ovnen bliver ikke
varm.
ꞏꞏ Lågen er åben
ꞏꞏ Ovnfunktionerne er ikke
indstillet korrekt
ꞏꞏ Der er gået en sikring, eller
der er blevet trykket på
afbryderen
ꞏꞏ Luk lågen, og genstart.
ꞏꞏ Se kapitlet om brug af
ovnen, og nulstil ovnen.
ꞏꞏ Udskift sikringen, eller
nulstil relæet. Tilkald en
elektriker, hvis dette sker
flere gange.
ꞏꞏ Undgå at åbne lågen
mange gange, medmindre
du tilbereder noget,
der skal vendes. Hvis
du ofte åbner lågen,
sænkes ovntemperaturen,
og det kan påvirke
tilberedningsresultatet.
Jeg kan høre
kogende vand under
damptilberedning.
ꞏꞏ Det skyldes, at der
opvarmes vand med
dampvarmeelementet
ꞏꞏ Dette er ikke fejl, så du
skal ikke være bekymret.
ꞏꞏ Under første brug
ꞏꞏ Der er madvarer i
varmeapparatet
ꞏꞏ Der kan komme røg fra
varmeapparatet, første
gang ovnen er i brug. Dette
er ikke fejl, og når du har
brugt ovnen 2-3 gange,
sker det ikke længere.
ꞏꞏ Lad ovnen køle
tilstrækkeligt af, og
fjern madvarerne fra
varmeapparatet.
Damptilberedning
fungerer ikke.
ꞏꞏ Der er ikke vand i
vandbeholderen
ꞏꞏ Fyld vand i beholderen, og
prøv igen.
Apparatet er varmt
under brug af
pyrolysefunktionen
ꞏꞏ Det skyldes, at der bruges
meget høje temperaturer
ved pyrolyserengøring
ꞏꞏ Dette er ikke fejl, så du
skal ikke være bekymret.
Der lugter brændt
under brug af
pyrolysefunktionen.
ꞏꞏ Der bruges meget
høje temperaturer ved
pyrolyserengøring, så
du kan måske lugte
brændende madrester.
ꞏꞏ Dette er ikke fejl, så du
skal ikke være bekymret.
Damprengøring
fungerer ikke.
ꞏꞏ Det skyldes, at
temperaturen er for høj.
ꞏꞏ Lad ovnen køle ned, og
prøv igen.
Der kommer røg ud
under brug.
Fejlfinding
Der lugter brændt eller
af plastik, når ovnen er
i brug.
52
ꞏꞏ Du bruger plastikbeholdere
eller andre ting, der ikke er
varmebestandige.
Handling
ꞏꞏ Brug glasbeholdere,
som kan tåle varme
temperaturer.
Problem
Årsag
Handling
Dansk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 52
9/4/2018 12:02:58 PM
Tekniske specifikationer
Informationskoder
Hvis ovnen ikke fungerer, får du muligvis vist en informationskode i displayet. Kontrollér
nedenstående tabel, og afprøv løsningsforslagene.
Kode
C-d1
Betydning
Handling
Fejl i lågelåsen
C -22
Sensorfejl
C -23
C-F1
C -70
C -72
C-F0
C-F2
Opstår kun under EEPROM Read/
Write
Problem ved damptilberedning
Sluk ovnen, og genstart den derefter.
Hvis problemet opstår igen, skal du
slukke for strømmen i mindst
30 sekunder, og derefter skal
strømmen tilsluttes igen.
Hvis problemet stadig opstår, skal du
kontakte et servicecenter.
Udvendig
595 x 595 x 570 mm
73 liter
Volumen
Netto
46,1 kg
Tilslutningsspænding
230-240 V ~ 50 Hz
Maksimalt strømforbrug
3500-3850 W
Opstår, hvis der ikke er
kommunikation mellem primær PCB
og sekundær PCB.
Opstår, hvis der er
kommunikationsproblemer mellem
Touch IC <-> Main eller Sub micom
Forekommer når en knap trykkes og
holdes nede i en vis tid.
Sluk ovnen, og genstart den derefter.
Hvis problemet opstår igen, skal du
slukke for strømmen i mindst
30 sekunder, og derefter skal
strømmen tilsluttes igen.
Hvis problemet stadig opstår, skal du
kontakte et servicecenter.
Rengør knapperne, og sørg for, at
der ikke er vand på eller omkring
dem. Sluk ovnen, og prøv igen.
Hvis problemet opstår igen, skal
du kontakte et lokalt Samsungservicecenter.
Tekniske specifikationer
Knapfejl
C-d0
Dimensioner (B x H x D)
Vægt
C -20
C -21
SAMSUNG stræber konstant mod at forbedre sine produkter. Designspecifikationer og denne
brugervejledning kan derfor ændres uden forudgående varsel.
Sikkerhedsafbryder
S-01
Ovnen har været i brug ved en
indstillet temperatur i lang tid.
ꞏꞏ Under 105 °C - 16 timer
ꞏꞏ Fra 105 °C til 240 °C - 8 timer
ꞏꞏ Fra 245 °C til Maks. 4 timer
Dette er ikke en systemfejl. Sluk
ovnen, og fjern fødevarerne. Prøv
derefter igen.
Dansk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 53
53
9/4/2018 12:02:58 PM
Tillæg
Notat
Produktdataark
SAMSUNG
Modelidentifikation
Energieffektivitetsindeks pr. ovnrum (EEI ovnrum)
Energieffektivitetsklasse pr. ovnrum
SAMSUNG
NV73N9770RM
81,4
A+
Krævet energiforbrug (el) til opvarmning af en standardiseret
last i et ovnrum i en elopvarmet ovn i en cyklus i traditionel
tilstand pr. ovnrum (endelig elenergi) (EC elovnrum)
0,95 kWh/program
Krævet energiforbrug til opvarmning af en standardiseret
last i et ovnrum i en el opvarmet ovn i en cyklus i
varmluftstilstand pr. ovnrum (endelig elenergi) (EC elovnrum)
0,70 kWh/program
Antal ovnrum
Varmekilde pr. ovnrum (el eller gas)
Volumen pr. ovnrum (V)
Ovntype
Apparatets masse (M)
1
elektricitet
73 l
Indbygget
46,1 kg
Data fastsat i henhold til standard EN 60350-1, EN 50564, Kommissionsbestemmelser (EU)
nr. 65/2014 og (EU) nr. 66/2014.
Tips til energibesparelse
Tillæg
ꞏꞏ Under tilberedning bør ovnlågen være lukket, dog ikke når du vender madvarer. Åbn ikke
lågen hyppigt under tilberedning for at bevare ovntemperaturen og spare energi.
ꞏꞏ Planlæg ovnbrug for at undgå at slukke for ovnen mellem tilberedning af de enkelte
elementer for at spare energi og spare tid til genopvarmning af ovnen.
ꞏꞏ Hvis tilberedningstiden er mere end 30 minutter, kan ovnen slukkes 5-10 minutter før
den indstillede tid for at spare energi.
Den resterende varme vil færdiggøre tilberedningen.
ꞏꞏ Tilbered, når det er muligt, mere end ét element ad gangen.
54
Dansk
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 54
9/4/2018 12:02:58 PM
Notat
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 55
9/4/2018 12:02:58 PM
QUESTIONS OR COMMENTS?
COUNTRY
CALL
OR VISIT US ONLINE AT
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for KNOX customers] 0800 400848
[Only for Premium HA] 0800-366661
[Only for Dealers] 0810-112233
[Only for E-Store] 0800 100 232
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
DENMARK
707 019 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
06196 77 555 77
www.samsung.com/de/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com/gr/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
NORWAY
21629099
www.samsung.com/no/support
PORTUGAL
808 207 267
www.samsung.com/pt/support
SPAIN
0034902172678
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 786
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
DG68-00613L-00
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 2
9/4/2018 12:02:59 PM
Built-in Oven
User & installation manual
NV73N9770RM
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 1
9/4/2018 12:02:59 PM
Contents
Contents
Using this manual
3
Cooking Smart
The following symbols are used in this User Manual:
3
Safety instructions
3
Important safety precautions
Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)
Auto energy saving function
3
6
6
Manual cooking
Auto cook programmes
Special function
Test Dishes
Collection of frequent Auto cook recipes
Installation
6
What’s included
Power connection
Cabinet mount
6
7
8
Before you start
9
Initial settings
New oven smell
Smart safety mechanism
Soft Closing Door (Gentle, Safe, and Silent)
Accessories
Mechanical lock
Water drawer
Operations
Control panel
Common settings
Oven function
Special function
Auto cook
Chef recipe
Favourites
Timer
Cleaning
Settings
Help
2
9
10
10
10
11
12
13
Maintenance
Cleaning
Replacement
Troubleshooting
Checkpoints
Information codes
28
28
34
42
44
45
48
48
50
51
51
53
Technical specifications
53
Appendix
54
Product data sheet
54
13
13
14
16
20
21
21
22
23
23
26
27
English
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 2
9/4/2018 12:02:59 PM
Safety instructions
Thank you for choosing SAMSUNG Built-In Oven.
This User Manual contains important information on safety and instructions
intended to assist you in the operation and maintenance of your appliance.
Please take the time to read this User Manual before using your oven and keep
this book for future reference.
Installation of this oven must be performed only by a licensed electrician. The
installer is responsible for connecting the appliance to the mains power supply in
observance of the relevant safety recommendations.
The following symbols are used in this User Manual:
WARNING
Hazards or unsafe practices that may result in severe personal injury, death and/
or property damage.
CAUTION
Hazards or unsafe practices that may result in personal injury and/or property
damage.
NOTE
Useful tips, recommendations, or information that helps users manipulate the
product.
Using this manual / Safety instructions
Using this manual
Important safety precautions
WARNING
This appliance is not intended for use by persons (including
children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or
lack of experience and knowledge, unless they have been given
supervision or instruction concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with
the appliance.
The means for disconnection must be incorporated in the fixed
wiring in accordance with the wiring rules.
This Appliance should be allowed to disconnection from the supply
after installation. The disconnection may be achieved by having the
plug accessible or by incorporating a switch in the fixed wiring in
accordance with the wiring rules.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
English
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 3
3
9/4/2018 12:03:00 PM
Safety instructions
Safety instructions
The method of fixing stated is not to depend on the use of
adhesives since they are not considered to be a reliable fixing
means.
If this appliance has cleaning function, during cleaning conditions
the surfaces may get hotter than usual and children should be kept
away. The cleaning function depends on the model.
This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliance in
a safe way and understand the hazards involved. Children shall not
play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be
made by children without supervision. Keep the appliance and its
cord out of reach of children less than 8 years.
Only use the temperature probe recommended for this oven. (Meat
probe model only)
During use the appliance becomes hot. Care should be taken to
avoid touching heating elements inside the oven.
WARNING: Accessible parts may become hot during use. Young
children should be kept away.
Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean
the oven door glass since they can scratch the surface, which may
result in shattering of the glass.
If this appliance has cleaning function, excess spillage must be
removed before cleaning and all utensils should not be left in the
oven during steam cleaning or self cleaning. The cleaning function
depends on the model.
4
A steam cleaner is not to be used.
WARNING: Ensure that the appliance is switched off before
replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.
The appliance must not be installed behind a decorative door in
order to avoid overheating.
WARNING: The appliance and its accessible parts become hot during
use. Care should be taken to avoid touching heating elements.
Children less than 8 years of age shall be kept away unless
continuously supervised.
CAUTION: The cooking process has to be supervised. A short term
cooking process has to be supervised continuously.
The door or the outer surface may get hot when the appliance is
operating.
The temperature of accessible surfaces may be high when the
appliance is operating. The surfaces are liable to get hot during use.
English
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 4
9/4/2018 12:03:00 PM
CAUTION
If the oven has been damaged in transport, do not connect it.
During use, the oven interior surfaces become hot enough to cause burns. Do not
touch heating elements or interior surfaces of the oven until they have had time to
cool.
Never store flammable materials in the oven.
The oven surfaces become hot when the appliance is operated at a high
temperature for an extended period of time.
When cooking, take care when opening the oven door as hot air and steam can
escape rapidly.
When cooking dishes that contain alcohol, the alcohol may evaporate due to the
high temperatures and the Vapour can catch fire if it comes into contact with a hot
part of the oven.
This appliance must be connected to the mains power supply only by a specially
licensed electrician.
For your safety, do not use high-pressure water cleaners or steam jet cleaners.
In the event of a fault or damage to the appliance, do not attempt to operate it.
Frozen foods such as pizzas should be cooked on the big grid. If the baking tray is
used, it may become deformed due to the great variation in temperatures.
Repairs should be performed by a licensed technician only. Improper repair may
result in considerable danger to you and others. If your oven needs repair, contact
a SAMSUNG Service center or your dealer.
Children should be kept at a safe distance when the oven is in use.
Do not pour water into the bottom of the oven when it is hot. This could cause
damage to the enamel surface.
Electrical leads and cables should not be allowed to touch the oven.
The oven door must be closed during cooking.
The oven should be connected to the mains power supply by means of an
approved circuit breaker or fuse. Never use multiple plug adapters or extension
leads.
Do not line the bottom of the oven with aluminum foil and do not place any baking
trays or tins on it. The aluminum foil blocks the heat, which may result in damage
to the enamel surfaces and cause poor cooking results.
The power supply of the appliance should be turned off when it is being repaired
or cleaned.
Fruit juices will leave stains, which can become permanent on the enamel surfaces
of the oven.
Take care when connecting electrical appliances to sockets near the oven.
When cooking very moist cakes, use the deep pan.
If this appliance has a vapour or steam cooking function, do not operate this
appliance when the water supply cartridge is damaged. (Vapour or steam function
model only)
Do not rest bakeware on the open oven door.
When the cartridge is cracked or broken, do not use it and contact your nearest
service center. (Vapour or steam function model only)
Do not step, lean, sit or place heavy items on the door.
This oven has been designed only for the cooking of household foods.
Keep children away from the door when opening or closing it as they may bump
themselves on the door or catch their fingers in the door.
Do not open the door with unnecessarily strong force.
WARNING: Do not disconnect the appliance from the main power supply even after
the cooking process is completed.
WARNING: Do not leave the door open while oven is cooking.
English
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 5
5
9/4/2018 12:03:00 PM
Safety instructions
Insert the wire rack into position
with the protruding parts (stoppers
on both sides) towards the front so
that the wire rack supports the rest
position for large loads.
Safety instructions
Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)
(Applicable in countries with separate collection systems)
Safety instructions / Installation
This marking on the product, accessories or literature indicates
that the product and its electronic accessories (e.g. charger,
headset, USB cable) should not be disposed of with other
household waste at the end of their working life. To prevent
possible harm to the environment or human health from
uncontrolled waste disposal, please separate these items from
other types of waste and recycle them responsibly to promote
the sustainable reuse of material resources.
Household users should contact either the retailer where
they purchased this product, or their local government office,
for details of where and how they can take these items for
environmentally safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the
terms and conditions of the purchase contract. This product
and its electronic accessories should not be mixed with other
commercial wastes for disposal.
Installation
WARNING
This oven must be installed by a qualified technician. The installer is responsible
for connecting the oven to the main power, while observing the relevant safety
regulations of your area.
What’s included
Make sure all parts and accessories are included in the product package. If you
have a problem with the oven or accessories, contact a local Samsung customer
center or the retailer.
Oven at a glance
01
02
For information on Samsung’s environmental commitments and product specific
regulatory obligations e.g. REACH visit: samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
03
04
Auto energy saving function
ꞏꞏ If no user input is made for a certain time while the appliance is operating,
the appliance stops operation and goes to Standby state.
ꞏꞏ Light : During cooking process, you can switch off Oven lamp by pressing ‘Oven
light’ button. For energy saving, the oven lighting is switched off a few minutes
after cooking program has started.
01 Control panel
02 Door handle
03 Water drawer
04 Door
6
English
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 6
9/4/2018 12:03:00 PM
Accessories
Power connection
The oven comes with different accessories that help you prepare different types of
food.
L
01
Wire rack
Wire rack insert *
Baking tray *
N
02 03
02 BLUE or WHITE
03 YELLOW and GREEN
Universal tray *
Extra-deep tray *
Rotisserie spit *
Rotisserie spit and
Shashlik *
Telescopic rail *
Meat probe *
Rated current(A)
Minimum
crosssectional area
10 < A ≤ 16
1.5 mm2
16 < A ≤ 25
2.5 mm2
Check the output specifications on the label
attached to the oven.
Open the rear cover of the oven using a
screwdriver, and remove the screws on the
cord clamp. Then, connect the power lines to
the relevant connection terminals.
The ( )-terminal is designed for
earthgrounding. First connect the yellow
and green lines (earthgrounding), which
must be longer than the others. If you use
a plug-type socket, the plug must remain
accessible after the oven is installed.
Samsung is not responsible for accidents
caused by missing or faulty earthgrounding.
NOTE
Availability of accessories with an asterisk (*) depends on the oven model.
WARNING
Do not step on or twist the wires during installation, and keep them away from
heatemitting parts of the oven.
English
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 7
7
9/4/2018 12:03:01 PM
Installation
01 BROWN or BLACK
Plug the oven into an electrical socket.
If a plug-type socket is not available due
to allowable current limitations, use a
multipole isolator switch (with at least 3 mm
spacing in-between) in order to meet safety
regulations. Use a power cord of sufficient
length that supports the specification H05
RR-F or H05 VV-F,
min. 1.5~2.5 mm².
Installation
Cabinet mount
If installing the oven in a built-in cabinet, the cabinet must have its plastic surfaces
and adhesive parts resistant to temperatures in accordance to EN 60335. Samsung
is not responsible for damage to furniture from the oven’s heat emission.
Built-in cabinet (mm)
A
B
C
The oven must be properly ventilated. For ventilation, leave a gap of about 50 mm
between the lower shelf of the cabinet and the supporting wall. If you install the
oven under a cooktop, follow the cooktop’s installation instructions.
D
A
Min. 550
B
Min. 560
C
Min. 50
D
Min. 590 - Max. 600
E
Min 460 x Min. 50
Required Dimensions for Installation
NOTE
Installation
Oven (mm)
B
C
A
D
E
L
K
G
F
J
H
I
A
560
G
Max. 506
B
175
H
Max. 494
C
370
I
21
D
Max. 50
J
549
E
595
K
572
F
595
L
550
E
A
Under-sink cabinet (mm)
B
D
The built-in cabinet must have vents (E) to
ventilate heat and circulate the air.
C
A
Min. 550
B
Min. 560
C
Min. 600
D
Min 460 x Min. 50
NOTE
The built-in cabinet must have vents (D) to
ventilate heat and circulate the air.
8
English
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 8
9/4/2018 12:03:02 PM
Before you start
Mounting the oven
Initial settings
Make sure to leave a gap (A) of at least
5 mm between the oven and each side of
the cabinet.
When you turn on the oven for the first time, the Welcome screen appears with the
Samsung logo. Follow the onscreen instructions to complete the initial settings. You
can change the initial settings later by accessing the Settings screen.
STEP 1. Language
A
English (UK)
Choose a preferred menu language.
Français
1. Select a language.
2. Tap OK.
Nederlands
B
Secure at least 3 mm of gap (B) so that the
door opens and closes smoothly.
OK
Before you start
STEP 2. Time
Specify the current time.
Set time
12 : 00
Fit the oven into the cabinet and fix the
oven firmly on both sides using 2 screws.
1. Tap any time element to display the
onscreen number pad.
OK
2. Use the number pad to input each time
element (hour and minute).
3. Tap OK.
To return to the previous screen,
tap(
).
After installation is complete, remove the protective film, tape, and other packing
material, and take out the provided accessories from inside the oven. To remove
the oven from the cabinet, first disconnect power to the oven and remove 2 screws
on both sides of the oven.
WARNING
The oven requires ventilation for normal operation. Do not block the vents under
any circumstance.
NOTE
The actual appearance of the oven may differ with the model.
English
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 9
9
9/4/2018 12:03:02 PM
Before you start
STEP 3. Auto Update
Smart safety mechanism
Enable the auto update to keep up-to-date.
Auto Update
The Auto Update function automatically updates the software for performance
improvement purposes or to fix bugs through communicating with the update
server. If you agree to this setting, it is regarded as an agreement to running
the auto update operation. When the software is updated, some software
features may become unavailable depending on the update.
OK
ON
1. Tap ON to enable, or OFF to disable the
auto update.
2. Tap OK. To return to the previous screen,
tap(
).
Soft Closing Door (Gentle, Safe, and Silent)
NOTE
When done, the menu screen appears.
Before you start
NOTE
AUTO
Oven
function
If you open the door while the oven is operating, the oven light turns on and both
the fan and the heating elements stop operation. This is to prevent physical injuries
such as burns as well as to prevent unnecessary energy loss. When this happens,
simply close the door and the oven continues to operate normally because this is
not a system failure.
Special
function
Auto
cook
Chef
recipe
If the menu screen appears at first-time
use, you can make the initial settings
(Language/ Time/Auto Update) by
referring to the Settings section.
The Samsung Built-in Oven features a soft closing door that gently, safely, and
silently closes. When closing the door, the specially designed hinges catch the door
a few centimetres before the final position. This is the perfect touch for added
comfort, allowing the door to be closed silently and gently.
(Availability of this feature depends on the oven model.)
The door starts to be closed softly at about
15 degrees and completely closed within
approx. 5 seconds.
New oven smell
Before using the oven for the first time, clean inside the oven to remove the new
oven smell.
1. Remove all accessories from inside the oven.
2. Run the oven with Convection 200 °C or Conventional 200 °C for an hour. This
will burn any remaining production substances in the oven.
3. When complete, turn off the oven.
10
English
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 10
9/4/2018 12:03:03 PM
Accessories
Basic use
For first time use, clean the accessories thoroughly with warm water, detergent
and a soft clean cloth.
For better cooking experience, familiarise yourself with how to use each accessory.
05
Wire rack
Wire rack insert *
04
The wire rack is designed for grilling and roasting.
Insert the wire rack into position with the protruding
parts (stoppers on both sides) towards the front
The wire rack insert is used with the tray, and prevents
liquid from dropping onto the bottom of the oven.
03
Baking tray *
02
Universal tray *
01 Level 1
02 Level 2
04 Level 4
05 Level 5
03 Level 3
ꞏꞏ Insert the accessory to the correct position inside of the oven.
ꞏꞏ Allow at least a 1 cm space from the accessory and the bottom of the oven, and
from any other accessory.
ꞏꞏ Take caution in removing cookware and/or accessories out of the oven. Hot
meals or accessories can cause burns.
ꞏꞏ The accessories may be deformed while they are gaining heat. Once they have
cooled down, they will recover their original appearance and performance.
Extra-deep tray *
Rotisserie spit *
The universal tray (depth : 30 mm) is used for cooking
and roasting. Use the wire-tray insert to prevent liquid
from dropping onto the bottom of the oven.
Put the slanted side to the front.
The extra-deep tray (depth: 50 mm) is used for roasting
with or without the wire-tray insert. Put the slanted
side to the front.
The rotisserie spit is used for grilling food such as
chicken. Use the rotisserie spit only in Single mode at
level 4 where the spit adapter is available. Unscrew the
spit handle to remove while grilling.
English
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 11
Before you start
01
The baking tray (depth: 20 mm) is used to bake cakes,
cookies, and other pastries. Put the slanted side to the
front.
11
9/4/2018 12:03:03 PM
Before you start
Rotisserie spit and
Shashlik *
Put the tray at rack position 1 to collect cooking juices,
or on the bottom of the oven for a large serving of meat.
It is recommended to use the spit accessories for meat
under 1.5 kg.
Mechanical lock
Installation
1. Insert the thin part (A) of the mechanical
lock into the corresponding slot of the
lock handle as shown.
1. Insert the spit into the meat. To help insert the spit,
screw the spit handle toward the blunt end.
2. Put parboiled potatoes and vegetables around the
meat.
Before you start
3. Put the cradle at the middle tray position with the “V”
shape to the front. Rest the spit onto the cradle with
the pointed end backward and gently push until the
tip of the spit enters the turning mechanism at the
back of the oven. The blunt end of the spit must rest
on the “V” shape. (The spit has two lugs which should
be nearest to the oven door so to stop the spit going
forward, the lugs also act as a grip for the handle.)
A
2. Tighten the screw on the lock handle.
Uninstallation
Loosen and remove the screw from the lock
handle.
4. Unscrew the handle before cooking.
5. After cooking, screw the handle back to help remove
the spit from the cradle.
Telescopic rails *
Use the telescopic rail plate to insert the tray as follows:
1. Stretch the rail plate out from the oven.
2. Put the tray on the rail plate and slide the rail plate
into the oven.
3. Close the oven door.
Meat probe *
The meat probe measures the internal temperature of
the meat to cook. Use only the meat probe that comes
with your oven.
Lock/unlock
ꞏꞏ To open the door, slightly lift up the lock
handle to unlock the door. Then, open the
door.
ꞏꞏ To lock the door, simply close the door.
The mechanical lock automatically locks
the door.
NOTE
Availability of accessories with an asterisk (*) depends on the oven model.
12
English
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 12
9/4/2018 12:03:04 PM
Operations
Water drawer
The water drawer is used for Vapour functions. Fill it with water in advance of
Vapour cooking.
1. Locate the water drawer in the topright corner. Push in the drawer to open
and remove.
The oven offers top-level menus that cover all aspects of using and maintaining
the oven, from which you can access any cooking modes, options, or advanced
functions or settings.
Control panel
The front panel comes in a wide range of materials and colours. For improved
quality, the actual appearance of the oven is subject to change without notice.
2. Open the drawer cap, and fill the
drawer with 500 ml of drinkable water.
01
02
03
04
05
01 Power
02 Menu
NOTE
Do not exceed the max line.
03 T
ouchenabled
display
04 Oven light
NOTE
A
Make sure the upper case (A) of the
water drawer is closed before using the
oven.
05 Child lock
Press to turn the oven on. To turn it off, hold down for
1 seconds. If you encounter poor touching experience, or
a blank screen (system down), hold down for 7 seconds to
restart the oven.
Press to display 10 top-level menus:
Oven function, Special function, Chef recipe, Auto cook,
Favourites, Cleaning, Timer, Smart control, Settings, and
Help.
You can swipe to navigate through the menus, and tap to
select a desired item.
Press to turn the internal light on or off. The oven light
turns on automatically when the door is open or when the
oven operation starts. And it turns off automatically after a
certain period of inactivity in order to save power.
To prevent accidents, Child Lock disables all controls
except for the Power button.
Hold down for 3 seconds to activate, or hold down for 3
seconds again to deactivate the lock on the control panel.
English
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 13
Operations
3. Close the cap, and reinsert the drawer.
13
9/4/2018 12:03:04 PM
Operations
Common settings
NOTE
Tapping on the display while wearing plastic or oven gloves may not operate
properly.
It is common to change the default temperature and/or cooking time across all
cooking modes. Follow the steps below to adjust the temperature and/or cooking
time for the selected cooking mode.
Display
12:00AM
02
01
03
0:05 12:00AM
Convection
For baking on one or more levels at the same time
Fast
preheat
04
05
06
Crispy
08
Start
09
Operations
0:05 12:00AM
Vapour convection
For baking on one or more level at the same time
02 Brief description of the current or
selected menu.
03 Indication bar: from the left, Wi-Fi
connection, Child Lock, Timer, and the
current time.
Fast
preheat
Start
07
150
06 Press to change the cooking time.
Fast
preheat
Fast
preheat
14
Crispy
Start
Start
Crispy
08 Availability of options depends on
the mode. Press to toggle on or off the
options.
The most frequent cooking mode from the
recent 20 selections will be set as Most
used. The next time you turn on the oven,
the set cooking mode will appear on the
main screen with the
symbol on top of
the mode icon. Note that if two or more
cooking modes are used the same number
of times, the recent one will be set as Most
used.
12:00AM
Adjust temp. 30 °C - 275 °C
175
°C
150
Fast
preheat
Start
Crispy
12:00AM
175
°C
Use the number pad to input the
temperature by manually.
200
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
OK
12:00AM
Adjust temp. 30 °C - 275 °C
175
°C
Fast
preheat
Alternatively, tap the temperature
element to display the number pad.
200
Adjust temp. 30 °C - 275 °C
150
2. Swipe to the left or right to change the
temperature by 5 °C.
200
05 Press to change the temperature.
Most used
For baking on one or more levels at the same time
175
04 Press to open the Oven function screen.
150
Convection
12:00AM
°C
09 Press to start operation.
0:05 12:00AM
Start
Crispy
Adjust temp. 30 °C - 275 °C
07 Press to change the Vapour level.
For baking or roasting using Vapour
Fast
preheat
Convection
01 The current or selected menu is
displayed with a specific symbol.
1. Tap( ) to display the thermometer
screen.
3. Tap Start to start cooking, or press(
to return to the main screen.
)
200
Crispy
Start
NOTE
The exact temperature inside the oven can be measured with authorized
thermometer and method defined by an authorized institution. Using other
thermometers may cause a measuring error.
English
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 14
9/4/2018 12:03:06 PM
Cooking time
Delay End
12:00AM
Convection
Delay End is designed to make cooking more convenient.
1. Tap(
) to display the digital clock
screen.
Case 1
For baking on one or more level at the same time
Fast
preheat
Crispy
Start
12:00AM
Set cooking time
0 :00 h
Fast
preheat
Start at
12:00 AM
Crispy
Start
12:00AM
Set end time
Cooking time
1 :00 h
Crispy
Start
12:00AM
Set cooking time
1 :00 h
Fast
preheat
Ready at
13:00 AM
Crispy
Start
2. Tap any time element to display the
onscreen number pad. Use the number
pad to set each time element (hour and
minute) to your preference.
3. Optionally, you can delay the end time
of your cooking to a desired point. For
this, tap any time element in the topright
pane (Ready at). Follow step 2 above to
change the end time. See Delay End for
more information.
4. When done, tap(
changes.
Set cooking time: 1 hour
Set Delay End time: 6 pm
The oven will start cooking at 5:00 PM and end at 6:00 PM automatically.
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
Case 2
Current time: 2 pm
) to confirm your
5. Tap Start to start cooking, or press(
to return to the main screen.
Current time: 2 pm
Set cooking time: 2 hour
Set Delay End time: 5 pm
The oven will start cooking at 3:00 PM and end at 5:00 PM automatically.
)
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
CAUTION
Do not keep cooked food in the oven too long. The food may spoil.
English
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 15
15
9/4/2018 12:03:07 PM
Operations
13:00 AM
Fast
preheat
Suppose you select a one-hour recipe at 2:00 PM and you want the oven to finish
cooking at 6:00 PM. To set the end time, change the Ready At time to 6:00 PM. The
oven will start cooking at 5:00 PM and end at 6:00 PM as you set.
Operations
Vapour level (only for Vapour modes)
Oven function
You can set the Vapour level in Vapour convection, Vapour top heat + Convection
and Vapour bottom heat + convection modes.
12:00AM
Fast
preheat
12:00AM
Adjust vapour level
Convection
3. Tap desired Vapour level.
For baking on one or more levels at the same time
Fast
preheat
Crispy
Start
Alternatively, you can tap the List icon
in the bottom-left corner, and select a
desired cooking mode from the list that
appears.
Start
Convection
12:00AM
Adjust vapour level
Operations
Medium
Start
12:00AM
High
Fast
preheat
Low
Crispy
Start
Fast
preheat
Medium
Convection
1. On the main screen, swipe to the left or
right to select a cooking mode.
For baking on one or more levels at the same time
2. Tap(
) to display the Vapour level
screen.
Vapour convection
For baking or roasting using Vapour
Low
1. Select a desired Vapour cooking mode.
12:00AM
High
Fast
preheat
Start
4. Tap Start to start cooking, or press(
to return to the main screen.
)
Conventional
Vapour top
heat +
convection
Vapour
convection
NOTE
ꞏꞏ Make sure to drain the remaining water
after using Vapour Cooking. Once the
oven starts draining, please wait until
the draining cycle is complete.
ꞏꞏ When a Vapour function is complete,
you must empty the water drawer
because the remaining water can affect
other cooking modes.
12:00AM
Convection
For baking on one or more levels at the same time
Fast
preheat
Crispy
2. Change the default temperature and/or
cooking time, vapour level (if necessary)
or select options if preferred.
Start
12:00AM
3. Tap Start.
Convection
For baking on one or more levels at the same time
Fast
preheat
Crispy
Start
NOTE
ꞏꞏ Availability of settings and options differ with the cooking mode.
ꞏꞏ You can change the cooking time at any time during cooking.
ꞏꞏ When cooking is complete, a message of “Your cuisine is ready” appears with
a melody. To extend the cooking time, tap “+5min” to extend the cooking time
by 5 minutes.
ꞏꞏ To save the current recipe, tap(
) to add it to the favourite list.
16
English
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 16
9/4/2018 12:03:08 PM
Cooking with the meat probe
The meat probe measures the internal temperature of meat while it’s cooking.
When the temperature reaches the target temperature, the oven stops and finishes
cooking.
ꞏꞏ Use only the meat probe that comes with your oven.
ꞏꞏ You cannot set the cooking time if the meat probe is plugged in.
1. Insert the tip of the meat probe into the
center of the meat to cook. Make sure the
rubber handle is not inserted.
WARNING
ꞏꞏ To prevent damage, do not use the meat probe with the spit accessory.
ꞏꞏ When cooking is complete, the meat probe becomes very hot. To prevent
burns, use oven gloves to take out the food.
NOTE
Not all modes support using the meat probe. If you use the meat probe with
inapplicable modes, you will see a message of “Remove meat probe”. When this
happens, remove the meat probe instantly.
12:00AM
Crispy
Start
12:00AM
Convection
For baking on one or more levels at the same time
Fast
preheat
Crispy
3. Specify the cooking temperature, or
select options if preferred.
4. Tap(
) and then specify a desired
internal temperature of the meat.
Convection
For baking on one or more levels at the same time
Fast
preheat
Operations
2. Plug the probe connector into the
socket on the leftsided wall. If the probe
is connected properly, you will see a
message of “Meat probe inserted”, and
the clock icon turns to a dedicated
icon(
).
5. Tap Start.
The oven completes cooking with a
melody when the internal temperature of
the meat reaches the set temperature.
Start
English
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 17
17
9/4/2018 12:03:09 PM
Operations
Cooking modes
Mode
Vapour
convection
Operations
Vapour top
heat
+ convection
Vapour
bottom heat +
convection
Convection
Options
Suggested
Temperature
temperature
Fast
range (°C)
Crispy
(°C)
preheat
120-275
170
O
-
Mode
Meat
probe
O
The heat generated by the convection heater and
fans is continuously supported by hot vapour air.
The intensity of the vapour air can be adjusted
to low, medium, or high. This mode is suitable for
baking puff pastries, yeast cake, bread, and pizza
and roasting meat and fish.
120-275
170
O
-
170
O
-
30-275
170
O
O
O
The rear heating element generates heat, which is
evenly distributed by the convection fan. Use this
mode for baking and roasting on different levels at
the same time.
18
Top heat +
convection
Bottom heat +
convection
O
The heat generated by the bottom heating element
and the convection heater is shared evenly in the
oven by the fan, and the hot vapour supports the
heating elements. This mode is suitable for crispy
baking foods like pizza or apple pie.
30-275
200
O
-
Meat
probe
O
The heat is generated from the top and bottom
heating elements. This function should be used for
standard baking and roasting for most types of
dishes.
O
The heat generated by the top heater and the
convection heater is shared evenly in the oven by
the fan, and the hot vapour supports the heating
elements. This mode is suitable for roasting crusty
dishes like meat, poultry, or fish.
120-275
Conventional
Options
Suggested
Temperature
temperature
Fast
range (°C)
Crispy
(°C)
preheat
Large grill
40-275
190
O
O
O
The top heating element generates heat, which is
evenly distributed by the convection fan. Use this
mode for roasting that requires a crispy top (for
example, meat or lasagne).
40-275
190
O
O
O
The bottom heating element generates heat, which
is evenly distributed by the convection fan. Use this
mode for pizza, bread, or cake.
100-300
240
-
-
X
The large-area grill emits heat. Use this mode for
browning the tops of food (for example, meat,
lasagne, or gratin).
Eco grill
100-300
240
-
-
X
The small-area grill emits heat. Use this mode for
food that requires less heat, such as fish and filled
baguettes.
English
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 18
9/4/2018 12:03:10 PM
Mode
Fan grill
Options
Suggested
Temperature
temperature
Fast
range (°C)
Crispy
(°C)
preheat
100-275
240
-
-
Meat
probe
Mode
X
Eco
convection
Two top heating elements generate heat, which is
distributed by the fan. Use this mode for grilling
meat or fish.
Bottom heat
100-230
190
-
-
X
The bottom heating element generates heat. Use this
mode at the end of baking or cooking to brown the
bottoms of a quiche or pizza.
Pro-Roasting
80-200
160
-
-
40-275
170
-
O
O
Intensive cook activates all heating elements
alternately to distribute heat evenly inside the oven.
Use this mode for large recipes, such as large gratins
or pies.
170
-
O
O
Eco Convection uses the optimized heating system
to save energy while cooking. The cooking times
slightly increases, but the cooking results remain
the same. Note that this mode does not require
preheating.
ECO Convection mode of heating used to determine
the energy efficiency class is in accordance with
EN60350-1
Options
Fast preheat
Enable this option to fast preheat the oven up to a set
temperature.
Crispy
Enable this option if you want to give the tops of food
a crispy texture. This is actually done by reducing
moisture from inside the food, and thus produces best
results for frozen chips and deep filled fresh fruit cakes.
English
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 19
Operations
Intensive cook
30-275
Meat
probe
NOTE
O
Pro-Roasting runs an automatic pre-heating cycle
until the oven temperature reaches 220 °C. Then, the
top heating element and the convection fan start
operating to sear food such as meat. After searing,
the meat will be cooked at low temperatures. Use
this mode for beef, poultry, or fish.
Options
Suggested
Temperature
temperature
Fast
range (°C)
Crispy
(°C)
preheat
19
9/4/2018 12:03:10 PM
Operations
Special functions
Special function
Add special or additional functions to improve your cooking experience.
1. Press Menu, and then tap Special
function.
AUTO
Oven
function
Special
function
Auto
cook
Chef
recipe
12:00AM
Special function
Keep warm
2. Swipe up or down to select a desired
function.
Temperature
range (°C)
Suggested
temperature
(°C)
Keep
warm
40-100
80
Use this only for keeping foods
warm that have just been cooked.
Plate
warm
30-80
60
Use this for warming dishes or
ovenware.
30-60
30
This mode uses for defrosting
frozen products, baking goods,
fruit, cake, cream and chocolate.
The defrosting time is depending
on the type, size and quantity of
the food.
30-50
35
This mode uses for proving the
dough and making the homemade
yogurt.
160-250
220
This mode is suitable the pizza and
the cooking temperature and time
will depend on the pizza size and
the thickness of pizza dough.
100
This mode use the low-temperature
for the tender texture. This is
suitable for roasting beef, pork,
veal or lamb when you want to
a tender texture. We recommend
to sear the meat all over at high
temperature on the hob before
roasting.
70
This mode uses for drying the
fruit, vegetable and herb. The
drying time is depending on the
type and thickness and quantity of
the food.
Mode
Defrost
Plate warm
Defrost
12:00AM
Operations
Keep warm
For keeping food warm before serving
3. Change the default temperature and/or
cooking time if preferred.
4. Tap Start.
Start
NOTE
ꞏꞏ You can change the cooking time at any
time during cooking.
ꞏꞏ When cooking is complete, a message
of “Your cuisine is ready” appears with
a melody. To extend the cooking time,
tap “+5min” to extend the cooking time
by 5 minutes.
Prove
dough
Pizza
cook
Slow
cook
70-120
Drying
40-90
20
Instructions
English
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 20
9/4/2018 12:03:11 PM
Auto cook
For inexperienced cooks, the oven offers a total of 80 auto cook features in 10
categories. Take advantage of this feature to save you time or shorten your
learning curve. The cooking time and temperature will be adjusted according to the
selected recipe.
0 :47 h
Previous
Potato gratin | 1.0kg-1.5kg |
Browning level 3
1. Press Menu, and then tap Auto cook.
Special
function
Auto
cook
Chef
recipe
Bake & gratins (10)
Pizza (3)
2. Swipe up or down to select a category,
and then tap a desired recipe in that
category.
12:00AM
1.0kg-1.5kg
Previous
Potato gratin
Chef recipe
Once you download the SmartThings app, you can see recipes from professional
chefs. Try the desired cooking with recipes of their own. For more information,
please refer to the SmartThings app.
3. You will be informed of a recommended
serving size for the recipe.
Tap “>” to go to the next step, or tap “<”
to return to the previous screen
Next
12:00AM
Adjust browning level
Lighter
Previous
Start
Operations
Pie/Tarte/Pastry (8)
For 1.0-1.5 kg. 22-24 cm oven dish
12:00 AM
6. Tap Start to start cooking.
You can change the start time of the
current recipe, if you want to. To do this,
tap any time element in the right pane
and change the start time. Then, tap Start.
For more information, see the Auto
cook programmes section in this
manual.
12:00AM
Auto cook
Start at
NOTE
AUTO
Oven
function
12:00AM
Set start time
4. Tap a browning level for the recipe.
Tap “>” to go to the next step.
Darker
Potato gratin | 1.0kg-1.5kg
Next
12:00AM
Potato gratin
Use the wire rack
on the 3rd level
3
5. Prepare food and accessories as
instructed, and then tap OK.
OK
English
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 21
21
9/4/2018 12:03:12 PM
Operations
Favourites
How To 2 – Add the current recipe to the Favourites
Add a frequent recipe to the Favourites list for future reference. This will save you
time for searching for a past recipe that you want to use. The oven provides two
ways to do this:
You can use the current recipe to add to the Favourites as a new item.
12:00AM
Your cuisine is ready
1. Press Menu, and then tap Favourites.
Tap ‘+5min’ to prolong your cook
OK
+5min
Favourites
Cleaning
Smart
Control
Timer
2. A message of “Save this recipe to
Favourites?” appears. Tap OK to create
a new recipe.
Convection | 170°C | 0:30h
12:00AM
Favourites
Save this recipe to
Favourites?
2. A message of “Create your own recipe”
appears. Tap Next.
OK
Create your own recipe
Cancel
Next
12:00AM
Favourite 1
Operations
12:00AM
Favourite 1
1
2
q
3
w
a
4
e
5
r
6
t
7
y
8
u
9
i
0
o
s
d
f
g
h
j
k
z
x
c
v
b
n
m
p
l
OK
3. Follow the onscreen instructions
to manually set the oven mode,
temperature, cooking time and/or options
to your preference.
4. Use the onscreen key pad to rename the
recipe.
5. Tap OK. Your settings will be added to
the Favourites.
1. When cooking the current recipe is
complete, tap(
).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
q
w
e
r
t
y
u
i
o
p
a
s
d
f
g
h
j
k
z
x
c
v
b
n
m
l
3. The onscreen key pad appears. Use the
onscreen key pad to rename the recipe.
4. Tap OK. The current recipe will be added
to the Favourites.
OK
To use a favourite recipe
1. Press Menu, and then tap Favourites.
Favourites
Cleaning
Timer
Smart
Control
NOTE
Favourite recipes, if you have added,
will be listed in the Favourites in Step
2 above. In this case, tap Add to favourites
to create a new recipe.
22
Favourites
Favourite 1
+ Add to Favourites
12:00AM
2. Tap a desired recipe in the list that
appears. Detailed information on the
selected recipe will be displayed.
English
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 22
9/4/2018 12:03:14 PM
12:00AM
Favourite 1
3. Tap Start to start cooking.
NOTE
Convection | 170°C
Start
You can edit or remove recipes in the
Favourites list.
ꞏꞏ To edit a recipe, select the recipe, and
then tap(
).
ꞏꞏ To remove a recipe from the list, select
the recipe, and then tap(
) icon.
Timer
Timer helps you check the time or operating duration while cooking.
Cleaning
Four cleaning modes are available for you. This function saves you time by
removing the need for regular manual cleaning.
Function
Instructions
Pyrolytic features high temperature thermal cleaning. It
burns off oily leftovers to facilitate manual cleaning.
Pyrolytic
Steam
cleaning
This is useful for cleaning light soiling with vapour.
Descale
Clean inside the steam generator to prevent affecting
the food quality and taste.
Draining
When a Vapour function is complete, you must drain
the remaining water to prevent affecting other cooking
modes. If you want to drain again for cleaning purposes,
use this function.
1. Press Menu, and then tap Timer.
Cleaning
Timer
Smart
Control
12:00AM
Timer
0 :00:00
Start
2. Tap any time element to display the
onscreen number pad.
Pyrolytic
3. Use the number pad to set a desired time.
Pyrolytic features high temperature thermal cleaning. It burns off oily leftovers to
facilitate manual cleaning.
4. When done, tap Start.
NOTE
When the time has elapsed to a set point,
a message of “Time is up” appears with a
melody.
Favourites
Cleaning
Timer
Smart
Control
Operations
Favourites
1. Remove all accessories including the
side runners, and wipe out large pieces
of impurities manually from inside the
oven. Otherwise, they may cause a flame
during the cleaning cycle, resulting in
fire.
2. Access Menu > Cleaning > Pyrolytic, and
then tap Next.
English
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 23
23
9/4/2018 12:03:14 PM
Operations
12:00AM
Adjust soiling level
Lighter
Previous
Heavier
3. Select a soiling level between Lighter and
Heavier, and then tap Start. Three levels
are available: 1 hr 50 min, 2 hr 10 min,
and 2 hr 30 min.
Steam cleaning
This is useful for cleaning light soiling with vapour.
1. Access Menu > Cleaning > Steam
cleaning, and then tap Start.
| Start
Pyrolytic
12:00AM
Pyrolytic
Remove wire rack and
accessories.
Close the door
OK
4. Follow the onscreen instructions, and
then tap OK. The cycle time depends on
the soiling level, and it takes up to two
and a half hours to complete the cycle.
Favourites
Cleaning
Timer
Smart
Control
2. Remove all accessories, and then tap OK.
3. Pour 400 ml (3/4 pint) of water onto
the bottom of the oven and close the
oven door, and then tap OK. It takes
26 minutes to complete the cycle.
5. Wait until the oven cools down, and then
wipe the door along its edges using a
wet cloth.
CAUTION
Operations
ꞏꞏ Do not touch the oven because the oven becomes very hot during the cycle.
ꞏꞏ To avoid accidents, keep children away from the oven.
ꞏꞏ After the cycle is complete, do not power off while the cooling fan is operating
to cool the oven down.
4. Use a dry cloth to clean inside the oven.
NOTE
ꞏꞏ Once the cycle starts, the oven becomes hot inside. Then, the door will be
locked for safety. When the cycle is complete, and the oven cools down, the
door will be unlocked.
ꞏꞏ Make sure you empty the oven before cleaning. Accessories can be deformed
due to high temperatures inside the oven.
WARNING
Do not open the door before the cycle is complete. The water inside the oven is
very hot, and it can cause a burn.
NOTE
ꞏꞏ If the oven is heavily soiled with grease, for example, after roasting or grilling,
it is recommended to remove stubborn soil manually using a cleaning agent
before activating Steam cleaning.
ꞏꞏ Leave the oven door ajar when the cycle is complete. This is to allow the
interior enamel surface to dry thoroughly.
ꞏꞏ While the oven is hot inside, auto cleaning is not activated. Wait until the oven
cools down, and try again.
ꞏꞏ Do not pour water onto the bottom by force. Do it gently. Otherwise, the water
overflows to the front.
24
English
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 24
9/4/2018 12:03:16 PM
Descale
Clean inside the steam generator to prevent affecting the food quality and taste.
12:00AM
Descaling required
Now
Later
The oven counts the time of vapour cooking
cycles, and asks you to run the descaling
when necessary. You can still enable vapour
functions for the next two hours without
going through the descaling. However, no
vapour function will be enabled after the
two hours unless activating and completing
the descaling cycle.
1. Access Menu > Cleaning > Descale, and
then tap Start.
Favourites
Cleaning
Smart
Control
Timer
Pour 400ml of water with
descaling product 50ml into
the water drawer
12:00AM
Descale
Draining...
12:00AM
Descale
Pour 500ml of clean water
into the water drawer
for rinse
OK
2. Follow the onscreen instructions, and
then tap OK. It takes 3 hours to complete
the cycle.
3. When descaling is complete, the oven
drains water automatically.
4. Use oven gloves to remove and empty
the water drawer, and then refill it with
500 ml of drinkable water for rinsing.
Caution: hot water
Do not remove the water drawer
CAUTION
ꞏꞏ Do not cancel descaling in the process. Otherwise, you must restart the
descaling cycle and complete within the next three hours in order to enable
vapour functions.
ꞏꞏ To avoid accidents, keep children away from the oven.
ꞏꞏ For the mixture ratio of water and the descaling agent, follow the agent
manufacturer’s instruction as it precedes.
Draining
If you want to drain again for cleaning purposes, use Draining as follows:
ꞏꞏ Empty and clean the water drawer,
and then fill it with 50 ml of descaling
agent, and 400 ml of drinkable water.
OK
Use only descaling agents that are specific to steam ovens or coffee machines.
5. Follow the onscreen instructions, and
then tap OK to start rinsing.
1. Access Menu > Cleaning > Draining, and
then tap Start.
Favourites
Cleaning
Timer
Smart
Control
12:00AM
Draning
Draining...
Caution: hot water
Do not remove the water drawer
2. The oven drains water from the steam
generator to the water drawer.
3. When draining is complete, use oven
gloves to remove and empty the water
drawer.
NOTE
Once the oven starts draining, please wait
until the draining cycle is complete.
6. When rinsing is complete, use oven
gloves to empty and clean the water
drawer.
English
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 25
Operations
12:00AM
Descale
WARNING
25
9/4/2018 12:03:17 PM
Operations
Settings
NOTE
You may want to change the default settings to your preference, or to check the
network connection for diagnosis. The oven offers you with 11 different setting
items.
Hereby, Samsung Electronics, declares that this oven is in compliance with the
essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Wi-Fi
The official Declaration of Conformity may be found at http://www.samsung.com,
go to Support.
Turn on or off a Wi-Fi connection.
The equipment may be operated in all EU countries.
To enable a Wi-Fi connection
Language
1. Access Menu > Settings > Wi-Fi, and then tap On in the right pane.
2. Tap an item in the list that appears, which lists available Wi-Fi networks.
3. You will be prompted to provide a password for a secure network.
Enter the password.
NOTE
Operations
ꞏꞏ To disable a Wi-Fi connection, access Menu > Settings > Wi-Fi, and then tap Off
in the right pane.
ꞏꞏ For details about the Wi-Fi connection and using the App, see the user manual
of the App.
Easy connection
Easy connection enables you to easily configure the network settings including the
authentication procedure.
Smart control
With Smart Control enabled during cooking, you can change the cooking time and/
or temperature using the App.
For more information, see the application manual that is provided separately.
Access Menu > Smart Control, and turn it on
or off with ease.
Favourites
26
Cleaning
Timer
Smart
Control
Choose a display language.
ꞏꞏ Access Menu > Settings, and then tap a preferred language.
Volume
Adjust the volume level for beeps and melodies.
ꞏꞏ Access Menu > Settings, and then use the bar next to Volume to adjust the
volume.
Brightness
Change the brightness of the display screen.
ꞏꞏ Access Menu > Settings, and then use the bar next to Brightness to adjust the
screen brightness.
Display
The oven enters Standby mode after a certain time of inactivity, which displays the
current time. You can enable or disable the clock screen that appears in Standby
mode.
ꞏꞏ Access Menu > Settings, and then tap Display to toggle between On and Off.
ꞏꞏ To save power, the current time also disappears after a certain time of inactivity
even if you set Display to On.
Clock type
Select a clock type of the current time that appears in Standby mode. Two types
are available, Analogue and Digital.
ꞏꞏ Access Menu > Settings, and then tap Clock type to toggle between Analog and
Digital.
English
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 26
9/4/2018 12:03:17 PM
Clock format
Help
Select a time format of the current time that appears in Standby mode. Two
formats are available, 12-hour and 24-hour.
Useful tips and explanations on a specific item that you select.
ꞏꞏ Access Menu > Settings, and then tap Clock format to toggle between 24h and
AM/PM (12h).
Troubleshooting
Set time
Guide for first use
Set the current time.
You will be provided with simple instructions on basic use of the oven.
Tap a checkpoint directly on the screen, and try the suggestions.
1. Access Menu > Settings > Set time.
2. Tap any time element to display the onscreen number pad.
3. Use the number pad to enter each element (hour and minute).
4. Tap to toggle between AM and PM (avaliable with the 12-hour format).
5. Tap OK to save your changes.
Operations
Update
Check the current version of the firmware, and/or update with the latest firmware.
Software
1. Access Menu > Settings > Update to display the current version.
2. Tap Update in the right pane to check for updates.
3. If updates are available, follow the onscreen instructions to proceed with the
update.
Auto update
Enable or disable Auto update.
If Auto update is enabled with any updates available, the oven will proceed with
the update without notice.
License information
Check the license information of the firmware.
English
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 27
27
9/4/2018 12:03:17 PM
Cooking Smart
Manual cooking
Baking
We recommend to preheat the oven for best results.
WARNING on acrylamide
Acrylamide produced while baking starchcontained food such as potato chips,
French fries, and bread may cause health problems. It is recommended to cook
these foods at low temperatures and avoid overcooking, heavy crisping, or
burning.
NOTE
ꞏꞏ Pre-heating is recommended for all cooking modes unless otherwise specified
in the cooking guide.
ꞏꞏ When using Eco Grill, put food in the centre of the accessory tray.
Accessory tips
Cooking Smart
Your oven comes with a different number or kind of accessories. You may find that
some accessories are missing from the table below. However, even if you are not
provided with the exact accessories specified in this cooking guide, you can follow
along with what you already have, and achieve the same results.
ꞏꞏ The Baking tray and the Universal tray are interchangeable.
ꞏꞏ When cooking oily foods, it is recommended to put a tray under the Wire rack to
collect oil residue. If you are provided with the Wire rack insert, you can use it
together with the tray.
ꞏꞏ If you are provided with the Universal tray or Extra deep tray, or both, it is
better to use whichever is deeper for cooking oily foods.
Food
Level
Sponge cake
Wire rack,Ø 2526 cm tin
2
160-170
35-40
Marble cake
Wire rack,
Gugelhopf tin
3
175-185
50-60
Wire rack,
Ø 20 cm tart tin
3
190-200
50-60
Yeast cake on
tray with fruits
and crumbles
Universal tray
2
160-180
40-50
Fruit crumble
Wire rack, 2224 cm oven
dish
3
170-180
25-30
Scones
Universal tray
3
180-190
30-35
Lasagne
Wire rack, 2224 cm oven
dish
3
190-200
25-30
Meringues
Universal tray
3
80-100
100-150
Wire rack,
soufflé cups
3
170-180
20-25
Apple yeast tray
cake
Universal tray
3
150-170
60-70
Homemade
pizza, 1-1.2 kg
Universal tray
2
190-210
10-15
Tart
Soufflé
28
Type of
heating
Accessory
Temp. (°C) Time (min.)
English
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 28
9/4/2018 12:03:18 PM
Food
Type of
heating
Accessory
Level
Frozen puff
pastry, filled
Universal tray
2
180-200
20-25
Poultry(Chicken/Duck/Turkey)
Wire rack, 2224 cm oven
dish
2
180-190
25-35
Chicken, whole,
1.2 kg *
Wire rack
+ Universal
tray (to catch
drippings)
3
Quiche
Wire rack,
Ø 20 cm tin
2
160-170
65-75
Chicken pieces
Wire rack insert
+ universal tray
Universal tray
3
180-200
5-10
Duck breast
Small turkey,
whole, 5 kg
Apple pie
Chilled pizza
Temp. (°C) Time (min.)
Roasting
Accessory
Level
Type of
heating
Temp. (°C) Time (min.)
Meat(Beef/Pork/Lamb)
Sirloin of beef,
1 kg
Wire rack insert
+ universal tray
3
160-180
50-70
Boned loin of
veal, 1.5 kg
Wire rack insert
+ universal tray
3
160-180
90-120
Pork roast, 1 kg
Wire rack insert
+ universal tray
2
200-210
50-60
Joint of pork,
1 kg
Wire rack insert
+ universal tray
3
160-180
100-120
Leg of lamb on
the bone, 1 kg
Wire rack insert
+ universal tray
3
170-180
100-120
Accessory
Level
Type of
heating
Temp. (°C) Time (min.)
205
70–80 *
3
200-220
25-35
Wire rack insert
+ universal tray
3
180-200
20-30
Wire rack insert
+ universal tray
3
180-200
120-150
Vegetables,
0.5 kg
Wire rack insert
+ universal tray
3
220-230
15-20
Baked potato
halves, 0.5 Kg
Wire rack insert
+ universal tray
3
200
45-50
Fish fillet, baked
Wire rack insert
+ universal tray
3
200-230
10-15
Roast fish
Wire rack insert
+ universal tray
3
180-200
30-40
1
Vegetables
Fish
* Turn over after 2/3 of the cooking time.
English
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 29
Cooking Smart
Food
Food
29
9/4/2018 12:03:19 PM
Cooking Smart
Grilling
Frozen ready-meal
We recommend preheat the oven using large grill mode. Turn over after half of
time.
Food
Accessory
Level
Type of
heating
Temp. (°C) Time (min.)
Bread
Toast
Cheese toast
Wire rack
Universal tray
5
4
270-300
200
Food
Type of
heating
Accessory
Level
Temp. (°C) Time (min.)
Frozen pizza,
0.4-0.6 kg
Wire rack
3
200-220
15-25
Frozen lasagne
Wire rack
3
180-200
45-50
Frozen oven
chips
Universal tray
3
220-225
20-25
Frozen
croquettes
Universal tray
3
220-230
25-30
Wire rack
3
190-200
10-15
2-4
4-8
Beef
Cooking Smart
Steak *
Wire rack insert
+ universal tray
4
240-250
15-20
Frozen oven
camembert
Burgers *
Wire rack insert
+ universal tray
4
250-270
13-18
Frozen
baguettes with
topping
Wire rack insert
+ universal tray
3
190-200
10-15
Wire rack insert
+ universal tray
3
190-200
15-25
Wire rack
3
180-200
20-35
Pork
Pork chops
Wire rack insert
+ universal tray
4
250-270
15-20
Frozen fish
fingers
Sausages
Wire rack insert
+ universal tray
4
260-270
10-15
Frozen fish
burger
Chicken, breast
Wire rack insert
+ universal tray
4
230-240
30-35
Chicken,
drumstick
Wire rack insert
+ universal tray
4
230-240
25-30
Poultry
* Turn over after 2/3 of the cooking time.
30
English
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 30
9/4/2018 12:03:20 PM
Vapour mode
Vapour top heat + convection
With Vapour enabled, the oven generates vapour and evenly distributes inside
the cooking chamber, covering the whole area every racks and corners. This helps
brown food, giving a crispy top and soft, juicy inside.
Fill the water tank with drinkable water up to the max line, and select a Vapour
level that best suits your recipe.
We recommend adjust the cooking mode after half of the cooking time, in order to
remove vapour for crispy texture. We recommend use the top heat + convection
mode or convection mode and keep the temperature.
Food
Accessory
Level
Vapour
level
Pork roast with
crackling, 1.2 kg
Wire rack insert
+ universal tray
3
Med
170-180
90-120
Chicken, whole,
1.2 kg
Wire rack insert
+ universal tray
2
Med
190-200
55-65
Chicken pieces
Wire rack insert
+ universal tray
3
Med
210-220
25-30
Roast duck
breast
Wire rack insert
+ universal tray
3
Med
170-180
15-25
Duck, whole,
2.5 kg
Wire rack insert
+ universal tray
3
Med
170-180
120-150
Small turkey,
whole (4 kg)
Wire rack insert
+ universal tray
3
Med
180-200
110-140
Vapour convection
We recommend preheat the oven with vapour mode for texture baking.
Temp. (°C) Time (min.)
Level
Vapour
level
Chilled bread
rolls
Universal tray
3
Low
180-185
15-20
Chilled
croissants
Universal tray
3
Low
180-190
10-15
Wire rack
2
Med
180-185
40-50
Puff pastry
Universal tray
3
Low
175-185
15-20
Flan/cream
Wire rack
3
Low
120-130
25-30
160-180
20-30
3
Low
170-180
15-20
Wire rack insert
+ universal tray
Med
Wire rack
Whole fish *
(0.5 kg)
3
Soufflé
Frozen selfrising pizza
Wire rack
3
Med
190-210
15-20
Fish fillets *
Universal tray
3
Low
190-200
10-20
White loaf
bread/Mixed
loaf bread
Baguette *
Universal tray
3
Max
Temp. (°C) Time (min.)
180-200
25-30
Cooking Smart
Accessory
Food
* We recommend use the Vapour top heat + convection during cooking time for
moist taste.
* Baguette is needed the vapour only in the beginning of baking. We recommend
use the Vapour convection mode for 10 min and use the convection mode with
same temperature during remained baking time.
English
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 31
31
9/4/2018 12:03:20 PM
Cooking Smart
Vapour bottom heat + convection
Pro-Roasting
We recommend preheat the oven in vapour mode for crispy baking.
This mode includes an automatic heating-up cycle up to 220 °C. The top heater
and the convection fan are operating during the process of searing the meat. After
this stage the food is cooked gently by the low temperature of pre-selection. This
process is done while the top and the bottom heaters are operating. This mode is
suitable for meat roasts and poultry.
Accessory
Level
Vapour
level
Homemade
pizza
Universal tray
2
Med
190-200
15-20
Self-rising pizza
Universal tray
2
Med
190-210
15-20
Quiche Lorraine
Universal tray
2
Low
180-190
20-30
Bread rolls
Universal tray
2
Low
180-190
15-20
Foccacia
Universal tray
2
Low
200-210
15-20
Food
Food
Cooking Smart
32
Temp. (°C) Time (min.)
Accessory
Level
Temp. (°C)
Time (hrs.)
Roast beef
Wire rack insert +
universal tray
3
80-100
3-4
Sirloin, 5-6 cm
thick
Wire rack insert +
universal tray
3
60-80
4-5
Pork roast
Wire rack insert +
universal tray
3
80-100
4-5
Lamb roast
Wire rack insert +
universal tray
3
80-100
3-4
Duck breast
Wire rack insert +
universal tray
3
70-90
2-3
English
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 32
9/4/2018 12:03:21 PM
ECO convection
Meat probe
This mode uses the optimized heating system so that you save the energy during
cooking your dishes. The times of this category are suggested to not be preheated
before cooking for saving more energy.
Type of food
Beef/Lamb
Core temperature (°C)
Rare
45-50
Food
Accessory
Level
Temp. (°C)
Time (min.)
Medium
55-60
Meringues, 0.20.3 kg
Universal tray
2
90-100
100-140
Well done
65-70
Fruit crumble,
0.8-1.2 kg
Wire rack
2
160-180
60-80
Jacket
potatoes, 0.40.8 kg
Universal tray
2
190-200
70-80
Sausages, 0.30.5 kg
Wire rack insert +
universal tray
3
160-180
20-30
Frozen oven
chips, 0.30.5 kg
Universal tray
3
180-200
25-35
Frozen potato
wedges, 0.30.5 kg
Universal tray
3
190-210
25-35
Fish fillets,
baked, 0.40.8 kg
Wire rack insert +
universal tray
3
200-220
30-40
Crispy fish
fillets, breaded,
0.4-0.8 kg
Wire rack insert +
universal tray
3
200-220
30-45
Roast sirloin of
beef, 0.8-1.2 kg
Wire rack insert +
universal tray
2
180-200
65-75
Roast
vegetables, 0.40.6 kg
Universal tray
3
200-220
25-35
Pork
80-85
Poultry
85-90
Cooking Smart
English
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 33
33
9/4/2018 12:03:21 PM
Cooking Smart
Auto cook programmes
Food
The following table presents 80 auto cooking programmes for cooking,
roasting, and baking. It contains its quantities, weight ranges, and appropriate
recommendations. Cooking modes and times have been preprogrammed for your
convenience. You can find the recipe for the auto programmes in instruction book.
Moussaka
Jansson's
temptation
1. Bake and Gratins
The auto cook programmes include preheating during baking and display the
preheating progress. Start programme, after preheating beep sounds, put dish in
the centre of rack. Always use oven gloves while taking out food. We recommend
the 22-24 cm ovenproof dish which can resist the heat(up to 300 °C) and made
from glass or glass ceramic.
Cooking Smart
Weight (kg)
Accessory
Level
1.0-1.5
Wire rack
3
Potato gratin
Level
1.2-1.5
Wire rack
3
1.2-1.5
Wire rack
3
Prepare frittata using an ovenproof dish.
Always use oven gloves while taking out food.
Food
Accessory
Prepare moussaka using an ovenproof dish.
Frittata
WARNING
Weight (kg)
Shepherd's pie
1.2-1.5
Wire rack
3
Prepare Jansson’s temptation using an ovenproof dish.
1.2-1.5
Wire rack
3
Prepare Shepherd’s pie using an ovenproof dish.
Risotto
1.2-1.5
Wire rack
3
Prepare risotto using an ovenproof dish. Cook covered.
Prepare fresh potato gratin using an ovenproof dish.
0.8-1.2
Vegetable gratin
Wire rack
3
Prepare fresh vegetable gratin using an ovenproof dish.
1.0-1.5
Lasagne
Wire rack
3
Prepare fresh lasagne using an ovenproof dish.
1.2-1.5
Ratatouille
Wire rack
2
Prepare ratatouille using an ovenproof dish.
1.2-1.5
Pasta bake
Wire rack
3
Prepare pasta bake using an ovenproof dish.
34
English
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 34
9/4/2018 12:03:21 PM
2. Pizza
The auto cook programmes include preheating during baking and display the
preheating progress. Start programme, after preheating beep sounds, insert food.
Always use oven gloves while taking out food.
Food
Homemade
pizza
Weight (kg)
Accessory
Level
1.0-1.2
Universal tray
2
Prepare homemade pizza on the universal tray. The
weight include dough and topping such as sauce,
vegetables, ham and cheese.
0.4-0.6
Frozen pizza
Wire rack
0.8-1.2
Universal tray
Apple pie
Apple puff
pastry *
Madeleine
Beef steak pie
Clafoutis
Weight (kg)
Accessory
Level
0.3-0.4
Universal tray
3
Croissant *
1.2-1.4
Wire rack
2
0.3-0.4
Universal tray
3
Fill water drawer. Put 4 pieces of pastry on the baking
tray.
0.1-0.3
Wire rack
3
1.2-1.5
Universal tray
2
1.0-1.2
Wire rack
Cooking Smart
Food
Level
Prepare beef steak pie using an oven dish with 22-24 cm
diameter.
Prepare 4 pieces of fresh calzone and put it on tray.
The auto cook programmes include a preheating during baking and display the
preheating progress. Start programme, insert food, after preheating beep sounds.
Always use oven gloves while taking out food.
Accessory
Put dough into black metal madeleine moulds.
3
3. Pie/Tarte/Pastry
Weight (kg)
Prepare apple pie using a 20-24 cm round metal baking
tin.
3
Put the frozen pizza in the middle of the wire rack.
Calzone
Food
3
Prepare clafoutis using an oven dish with 22-24 cm
diameter.
Fruit flan base
0.4-0.5
Wire rack
3
Put the dough into buttered baking dish for cake base
with 22-24 cm diameter.
* Fill the drawer with 500 ml water for Vapour cooking.
Fill water drawer. Prepare 6 pieces of croissants (chilled
ready dough). Put on baking paper on tray
1.2-1.5
Quiche Lorraine
Wire rack
2
Prepare quiche dough, put in a round quiche dish with 2224 cm diameter.
English
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 35
35
9/4/2018 12:03:21 PM
Cooking Smart
4. Bread
5. Cake/Dessert
The auto cook programmes include a preheating during baking and display the
preheating progress. Please put the food in the oven after preheating beep.
The auto cook programmes include a preheating during baking and display the
preheating progress. Please put the food in the oven after preheating beep.
Food
Weight (kg)
Accessory
Level
White loaf bread *
0.6-0.7
Wire rack
2
Food
Sponge cake
Fill water drawer. Prepare dough and put into a black
metal rectangular baking tin (length 25-30 cm).
Mixed grain loaf
bread *
0.8-0.9
Wire rack
2
0.8-0.9
Wire rack
Marble cake
Cooking Smart
0.6-0.7
Baguettes *
Universal tray
1.0-1.1
Walnut breads *
Universal tray
0.3-0.5
Universal tray
0.4-0.5
Pita bread
Universal tray
Cheese cake
Wire rack
2
0.7-0.8
Wire rack
2
0.7-0.8
Wire rack
2
0.8-0.9
Wire rack
2
Prepare dough and put into a black metal round baking
tin
(20-24 cm).
Streusel cake
1.5-1.8
Universal tray
3
Prepare dough and put on the baking tray.
3
Brownies
Fill water drawer. Prepare dough as 8 pieces and
distribute on the universal tray.
0.5-0.6
Prepare dough and put into a black metal rectangular
baking tin (length 25-26 cm).
3
Fill water drawer. Prepare dough as 4 pieces and
distribute on the universal tray.
Bread rolls *
Dutch loaf cake
3
Fill water drawer. Prepare dough as 2 pieces and put on
the universal tray.
Level
Put dough into a metal round gugelhupf or baking tin
with
25-26 cm diameter
2
Prepare dough and put into a 20-24 cm round black metal
baking tin.
Accessory
Put dough into a black metal round baking tin with 25-26
cm diameter.
Fill water drawer. Prepare dough and put into a black
metal rectangular baking tin (length 25-30 cm).
Foccacia
Weight (kg)
0.7-0.8
Wire rack
3
Prepare dough and put on the 22-24 cm oven dish.
3
Prepare dough as 6 pieces and distribute on the universal
tray.
Flan caramel *
0.7-0.8
Wire rack
3
Fill water drawer. Prepare dough using 6 small soufflé
dishes and distribute on the wire rack evenly.
* Fill the drawer with 500 ml water for Vapour cooking.
36
English
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 36
9/4/2018 12:03:21 PM
Food
Weight (kg)
Accessory
Level
0.8-1.2
Wire rack
3
Fruit crumble
Put fresh fruits (raspberries, blackberries, apple slices,
or pear slices) into the 22-24 cm oven dish. Distribute
crumbles on top.
0.5-0.6
Scones
Universal tray
0.4-0.5
Wire rack
Slow cooked
beef roast *
Beef bourguignon
2
Prepare 6 small soufflé dishes and distribute on the Wire
rack evenly.
Roast rib of beef
* Fill the drawer with 500 ml water for Vapour cooking.
Accessory
Level
0.8-2.0
Wire rack insert
+ universal tray
3
1.5-2.0
Wire rack
2
Season cubed beef (1 kg) and dust in flour. Fry with oil on
all sides until browned over with medium-high heat. Add
beef stock and wine (300 ml). Pour into casserole dish.
Add vegetables, onion, bacon and spices. Cook covered.
0.8-1.6
Wire rack insert
+ universal tray
3
Cooking Smart
6. Meat
We recommend fresh chilled meat for better taste. We recommend thawing the
meat thoroughly if you use the frozen meat. The auto programmes don’t include
the preheating and turning over. But you can turn over after half time for better
results if you want. We recommend trimming the fat before marinating for better
taste and season the meat at least 30 minutes or overnight in refrigerator. After
roasting, remove the food from the oven and cover with foil. Leave it at least 10
minutes for juicy taste. Then serve with garnish and sauce.
Weight (kg)
Season the beef and leave in refrigerator for 1 hour. Put
on the wire rack insert and universal tray with fat-sideup and insert the meat probe from the left side into the
centre of sirloin.
3
Put scones (5-6 cm diameter) on baking paper on baking
tray.
Soufflé
Food
Season the beef and leave for 1 hour in refrigerator.
Transfer the beef on wire rack insert and universal tray.
Beef roulades
0.8-1.2
Wire rack
2
Fry the beef roulades with oil until browned over
medium-high heat. Put them into the ovenware and add
wine and beef stock. Cook covered.
Lamb/Pork
Food
Weight (kg)
Accessory
Level
Beef
Roast sirloin of
beef *
0.8-2.0
Wire rack insert
+ universal tray
3
Herb roasted
lamb chops *
0.6-1.2
Wire rack insert
+ universal tray
3
Marinate the lamb chops and put them on wire rack insert
and universal tray. Put the meat probe into the centre of
lamb chops and cook.
Season the beef and leave in refrigerator for 1 hour. Put
on the wire rack insert and universal tray with fat-sideup and insert the meat probe from the left side into the
centre of sirloin.
English
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 37
37
9/4/2018 12:03:21 PM
Cooking Smart
Food
Weight (kg)
Accessory
Level
2.0-2.5
Wire rack insert
+ universal tray
3
Leg of lamb on
the bone *
Food
Roast loin of
young boar *
Marinate the leg of lamb and put them on wire rack insert
and universal tray. Put the meat probe from the left side
into the centre of leg of lamb and cook.
Pork roast with
crackling *
0.8-2.0
Wire rack insert
+ universal tray
3
Make some cuts with sharp knife to the fat side and
marinate it and put them on wire rack insert and universal
tray with fat-side up. Put the meat probe from the left
side into the centre of pork and cook.
Rack of pork rib
0.8-1.6
Wire rack insert
+ universal tray
3
Weight (kg)
Accessory
Level
1.0-2.0
Wire rack insert
+ universal tray
3
Marinate the loin and put it on the ovenware. Put it on
wire rack insert and universal tray and then cook. Put the
meat probe from the left side into the centre of loin of
young boar.
Boneless leg of
venison *
1.0-1.5
Wire rack insert
+ universal tray
3
Pierce the leg of venison through the netting with a knife.
Marinate it and put it on wire rack insert and universal
tray. Put the meat probe from the left side into the centre
of leg of venison.
* Use the meat probe into the center of meat.
Cooking Smart
Season the pork ribs with barbecue sauce and leave at
least 30 minutes in refrigerator. Put them on wire rack
insert and universal tray and cook.
Veal/Game
Boned loin of
veal *
0.8-2.0
Wire rack insert
+ universal tray
3
Marinate the loin of veal and put them on wire rack insert
and universal tray. Put the meat probe from the left side
into the centre of loin of veal and cook.
1.5-2.0
Osso buco
Wire rack
2
Marinate the veal shank and fry them in the hot pan.
Put them into the ovenware and add the vegetable, wine
and stock. After bring to boiling, transfer it into the oven
and then cook covered.
38
English
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 38
9/4/2018 12:03:22 PM
7. Poultry
We recommend fresh chilled poultry for better taste. When using frozen poultry
we recommend defrost thoroughly.
After roasting, remove the food from the oven and cover with foil. Leave it at least
5-10 minutes for juicy taste.
Food
Weight (kg)
Accessory
Level
0.8-1.6
Wire rack insert
+ universal tray
2
Food
Duck, whole *
0.5-1.0
Wire rack insert
+ universal tray
Duck, breast *
3
Goose, whole *
Butterfly
chicken **
1.0-1.3
Wire rack insert
+ universal tray
3
Fill water drawer. Rinse and clean chicken. Cut the back
of chicken and brush chicken with oil and spices. Put it on
wire rack insert and universal tray and then cook.
Chicken kebabs
0.6-0.8
Wire rack insert
+ universal tray
2
0.3-1.0
Wire rack insert
+ universal tray
3
2.5-3.5
Wire rack insert
+ universal tray
2
Fill water drawer. Rinse and clean goose. Brush goose
with spices. Put it breast side up on the wire rack insert
and universal tray. Put the meat probe into the thickest
area of breast.
3
Brush drumsticks with oil and spices. Put it on wire rack
insert and universal tray and then cook.
Wire rack insert
+ universal tray
Cooking Smart
0.5-1.0
Wire rack insert
+ universal tray
1.5-2.7
Marinate duck breast and put in on wire rack insert and
universal tray. Put the meat probe into the centre of
breast of duck.
Marinate chicken breast and put in on wire rack insert and
universal tray and then cook.
Chicken,
drumsticks
Level
Fill water drawer. Rinse and clean duck. Brush duck with
spices. Put it breast side up on the wire rack insert and
universal tray. Put the meat probe into the thickest area
of breast.
Rinse and clean chicken. Brush chicken with oil and spices.
Put it breast side up on the wire rack insert and universal
tray. Put the meat probe into the thickest area of breast.
Chicken, breast
Accessory
Duck/Goose
Chicken
Chicken, whole *
Weight (kg)
Goose, breast *
0.5-1.2
Wire rack insert
+ universal tray
3
Marinate goose breast and put in on wire rack insert
and universal tray. Put the meat probe into the centre of
breast of goose.
3
Marinate chicken pieces and other ingredients, then
skewer them and brush with oil. Put it on wire rack insert
and universal tray and then cook.
English
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 39
39
9/4/2018 12:03:22 PM
Cooking Smart
Food
Weight (kg)
Accessory
Level
3.0-5.0
Wire rack insert
+ universal tray
2
Turkey
Small turkey *
1.2-2.0
Wire rack insert
+ universal tray
We recommend fresh chilled fish for better taste. When using frozen fish, we
recommend thawing the fish thoroughly if you use the frozen fish. You can use
similar other fishes instead of our recommendation.
Food
Fill water drawer. Rinse and clean turkey. Brush turkey
with oil and spices. Put it breast side up on the wire rack
insert and universal tray. Put the meat probe into the
centre of turkey.
Turkey, breast *
8. Fish
Baked trout
fillet
Level
0.5-1.0
Wire rack insert
+ universal tray
3
Rinse and clean trout fillets, put it skin side up on the wire
rack insert and universal tray and then cook.
Baked cod fillet *
0.5-1.0
Universal tray
3
Fill water drawer. Rinse and clean cod fillets, put it skin
side up on the universal tray and then cook.
Cooking Smart
* Use the meat probe into the center of meat.
** Fill the drawer with 500 ml water for Vapour cooking.
Accessory
Fish fillet
3
Fill water drawer. Marinate turkey breast and put in on
wire rack insert and universal tray. Put the meat probe
into the centre of breast of turkey.
Weight (kg)
Crispy fish fillet,
breaded
0.5-1.0
Universal tray
3
Rinse and clean fish fillets, and breaded with dry crumbs.
Put it on the universal tray and then cook.
Whole fish
Trout
0.3-0.8
Wire rack insert
+ universal tray
3
Rinse and clean trout, and put it head to tail on the wire
rack insert and universal tray. Cut skin surface with knife
and then cook.
Sole
0.3-0.8
Universal tray
3
Rinse and clean sole, and put on baking paper on tray. Cut
skin surface with knife and then cook.
40
English
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 40
9/4/2018 12:03:22 PM
Food
Weight (kg)
Accessory
Level
0.4-0.8
Wire rack insert
+ universal tray
3
9. Side dishes
The auto programmes don’t include the preheating. Use the fresh vegetables.
Salmon
Salmon fillet
Food
Rinse and clean salmon fillets, put it skin side up on the
wire rack insert and universal tray.
Salmon steak
0.4-0.8
Wire rack insert
+ universal tray
3
Rinse and clean salmon steaks, put side by side on the
wire rack insert and universal tray.
Salmon roulade
0.8-1.2
Wire rack insert
+ universal tray
3
* Fill the drawer with 500 ml water for vapour cooking
Stuffed
tomatoes
Potato wedges
Accessory
Level
0.4-0.8
Universal tray
3
Rinse and prepare slices of courgette, egg plant, pepper,
onion and cherry tomatoes. Brush with olive oil, herbs
and spices. Distribute evenly on universal tray.
0.4-0.8
Universal tray
3
Rinse and cut the tomatoes into halves, core them. Stuff
with mixtures (e.g. rice, mince) and put it on tray.
0.4-0.8
Universal tray
3
Rinse and cut potatoes into wedges. Brush with olive oil,
herbs and spices. Distribute evenly on tray and cook.
Baked potato
halves
0.4-0.8
Universal tray
3
Cut large potatoes (each 200 g) into halves lengthways.
Put with cut side up on universal tray and brush with
olive oil, herbs and spices.
English
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 41
Cooking Smart
Put the salmon roulades on the wire rack insert and
universal tray. After roasting, rest the roulade for 10
minutes and slice it.
Roasted
vegetables
Weight (kg)
41
9/4/2018 12:03:22 PM
Cooking Smart
10. Convenience
Special function
The auto programmes don’t include the preheating. Use the frozen pre-cooked
conveniences.
Defrost
Food
Frozen oven
chips
Frozen potato
wedges
Frozen
croquettes
Cooking Smart
Frozen potato
roesti
Weight (kg)
Accessory
Level
0.3-0.7
Universal tray
3
0.3-0.7
Universal tray
3
Distribute frozen potato wedges evenly on universal tray.
0.3-0.7
Universal tray
Accessory
Level
Temp. (°C)
Time (min.)
Frozen products
Wire rack insert +
universal tray
3
50
-
Wire rack insert +
universal tray
3
50
-
Fruit
Wire rack, oven dish
3
30
-
Cake, cream,
chocolate
Wire rack, oven dish
3
30
-
Chicken nuggets,
Sausage,
potatoes
3
Baked goods
Distribute frozen croquettes evenly on universal tray.
0.3-0.7
Universal tray
3
Distribute frozen potato roesti evenly on universal tray.
0.4-0.8
Wire rack
3
Put the frozen lasagne in the oven dish and put on the
Wire rack.
42
Food
Distribute frozen oven chips evenly on universal tray.
Frozen lasagne
Frozen mini
spring rolls
This mode is used for defrosting frozen products, baking goods, fruit, cake, cream
and chocolate. The defrosting time is depending on the type, size and quantity of
the food.
0.3-0.7
Universal tray
3
Bread and bread
rolls
Drying
This mode is used for drying the fruit, vegetable and herb. The drying time is
depending on the type and thickness and quantity of the food.
Distribute frozen mini spring rolls evenly on universal
tray.
Food
Accessory
Level
Temp. (°C)
Time (min.)
Fruit
Wire rack
3
70-80
300-420
Vegetable
Wire rack
3
70-80
200-500
Herb
Wire rack
3
70-80
60-90
English
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 42
9/4/2018 12:03:22 PM
Prove Dough
Slow cook
This mode is used for proving the dough and making the homemade yogurt.
This mode uses the low-temperature for the tender texture. This mode is suitable
for roasting beef, pork, veal or lamb when you want to a tender texture. We
recommend sear the meat all over at high temperature on the hob before roasting.
Food
Accessory
Level
Temp. (°C)
Time (min.)
Pizza dough
Wire rack
2
30-40
30-40
Cake/Bread
dough
Wire rack, oven dish
2
30-40
40-50
Homemade
yogurt
Wire rack, oven dish
2
40-50
Temp. (°C)
Time
(hours)
Roast beef
Wire rack insert +
universal tray
3
80-100
3-4
Sirloin, 5-6 cm
thick
Wire rack insert +
universal tray
3
70-80
4-5
This mode is suitable for pizza. Cooking temperature and time will depend on the
pizza size and the thickness of pizza dough.
Pork roast
Wire rack insert +
universal tray
3
80-100
4-5
Accessory
Level
Temp. (°C)
Time (min.)
Lamb roast
Wire rack insert +
universal tray
3
80-100
3-4
Homemade
pizza
Universal tray
2
190-210
15-25
Duck breast
Wire rack insert +
universal tray
3
70-90
2-3
Homemade thin
pizza
Universal tray
2
210-230
10-15
English
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 43
Cooking Smart
Level
6-7(hours)
Pizza Cook
Food
Accessory
Food
43
9/4/2018 12:03:22 PM
Cooking Smart
Test Dishes
2. Grilling
According to standard EN 60350-1
Preheat the empty oven for 5 minutes using Large Grill function.
1. Baking
The recommendations for baking refer to a preheated oven. Do not use the fast
preheat function. Always put trays the slanted side to the door front.
Temp.
(°C)
Time
(min.)
3
165
25-30
3
165
25-30
Universal tray + Deep
tray
1+4
155
35-40
Shortbread
Universal tray + Deep
tray
1+4
140
30-33
Fatless
sponge cake
Wire rack + Spring
form cake tin
2
160
35-40
2
160
35-40
1+4
155
45-50
1 placed
diagonally
160
70-80
1+3
160
80-90
Type of food
Small cakes
Accessory
Level
Universal tray
Cooking Smart
(Dark coated, ø 26 cm)
Apple pie
Wire rack + 2 Spring
form cake tins
Type of
heating
Type of food
White bread
toast
Beef burgers *
(12 ea)
Type of
Temp. (°C)
heating
Time
(min.)
Accessory
Level
Wire rack
5
300
(max)
1-2
Wire rack insert
+ Universal
(Deep) tray (to
catch drippings)
4
300
(max)
1st
15-18
2nd
5-8
* Turn over after 2/3 of the cooking time.
3. Roasting
Type of food
Whole chicken
Accessory
Level
Wire rack
+ Universal
tray (to catch
drippings)
3
Type of
Temp. (°C)
heating
205
Time
(min.)
70-80
1
* Turn over after 2/3 of the cooking time.
* (Dark coated,
ø 20 cm)
Universal tray + Wire
rack + 2 Spring form
cake tins
** (Dark coated,
ø 20 cm)
* Two cakes are arranged on the grid at the back left and at the front right.
** Two cakes are arranged in the center on top of each other.
44
English
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 44
9/4/2018 12:03:23 PM
Collection of frequent Auto cook recipes
Potato gratin
Ingredients
Directions
800 g potatoes, 100 ml milk, 100 ml cream, 50 g beaten
whole egg, 1 tbsp each of salt, pepper, nutmeg, 150 g
grated cheese, butter, thyme
Lasagne
Ingredients
2 tbsp olive oil, 500 g minced beef, 500 ml tomato
sauce, 100 ml beef stock, 150 g dried lasagne sheets,
1 onion(chopped), 200 g grated cheese, 1 tbsp each of
dried parsley flakes, oregano, basil
Directions
Prepare tomato meat sauce. Heat the oil in a frying pan,
then cook the minced beef and chopped onion for about
10 min until browned all over. Pour over the tomato
sauce and beef stock, add the dried herbs. Bring up to the
boil, then simmer for 30 min.
Peel potatoes and slice them to 3 mm thickness. Rub the
butter all over the surface of a gratin dish
(22-24 cm). Spread the slices on a clean towel and keep
them covered with the towel while you prepare the rest
of the ingredients.
Mix the rest of the ingredients except for grated cheese
into a large bowl and stir well. Layer the potato slices in
the dish slightly overlapping and pour the mixture over
the potatoes. Spread the grated cheese over the top and
bake. After cooking, serve sprinkled with a few fresh
thyme leaves.
Cook lasagne noodles according to package directions.
Layer the lasagne noodle, meat sauce, and cheese then
repeat. Then sprinkle evenly with remaining cheese on
the top of layer of noodles and bake.
Apple pie
Ingredients
Ingredients
Directions
800 g vegetables(courgette, tomato, onion, carrot,
pepper, pre-cooked potatoes), 150 ml cream, 50 g beaten
whole egg, 1 tbsp each of salt, herb(pepper, parsley or
rosemary), 150 g grated cheese, 3 tbsp olive oil, Some
thyme leaves
Wash the vegetables and slice them to 3-5 mm thickness.
Layer the slices on a gratin dish (22-24 cm) and pour
the oil on the vegetables. Mix the rest of the ingredients
except for grated cheese and pour on the vegetables.
Spread the grated cheese over the top and bake. Then
serve sprinkled with a few fresh thyme leaves.
Filling: 750 g firm whole apples, 1 tbsp lemon juice, 40 g
sugar, 1/2 tbsp cinnamon, 50 g seedless raisins, 2 tbsp
bread crumbs
Directions
Sift the flour with the salt above a big bowl. Sift the castor sugar
and vanilla sugar with it. Cut with 2 knives the butter through
the flour in small cubes. Add 3/4 of the beaten egg. Knead all the
ingredients in the food processor until a crumbly mass appears.
Form the dough into a ball with your hands. Wrap it in plastic
foil and leave it chilled for about 30 min.
Grease the spring tin (24-26 cm diameter) and dust the surface
with flour. Roll out 3/4 of the dough till 5 mm thickness. Put it in
the tin (bottom and sides).
Peel and core the apples. Cut them in cubes of about 3/4 x 3/4 cm.
Sprinkle the apples with lemon juice and mix well. Wash and
dry the currants and raisins. Add sugar, cinnamon, raisins and
currants. Mix well and sprinkle the bottom of dough with bread
crumbs. Press slightly.
Roll out the rest of the dough. Cut the dough in small strips and
put them cross wise on the filling. Brush the pie evenly with the
rest of the beaten egg.
English 45
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 45
9/4/2018 12:03:23 PM
Cooking Smart
Vegetable gratin
Pastry: 275 g flour, 1/2 tbsp salt, 125 g white castor
sugar, 8 g vanilla sugar, 175 g cold butter, 1 egg(beaten)
Cooking Smart
Quiche Lorraine
Ingredients
Directions
Roast sirloin of beef
Pastry: 200 g plain flour, 80 g butter, 1 egg
Ingredients
Filling: 75 g cubed fatless bacon, 125 ml cream, 125 g
crème fraiche, 2 eggs, beaten, 100 g grated cheese from
Switzerland, salt and pepper
1 kg sirloin of beef joint, 5 g salt, 1 g pepper, 3 g each of
rosemary, thyme
Directions
Season the beef with salt, pepper and rosemary and
leave in refrigerator for 1 hour. Put on the Wire rack. Put
it in the oven and cook.
To make the pastry, put the flour, butter and egg in a
bowl and mix to a soften pastry and then rest it in the
refrigerator for 30 min. Roll out the pastry and placed
in the greased ceramic dish for quiche (25 cm diameter).
Prick the bottom with a fork. Mix the egg, cream, crème
fraiche, cheese, salt and pepper. Pour it on the pastry just
before baking.
Beef bourguignon
Ingredients
1 kg beef chuck steak(trimmed, cut into 5 cm pieces),
100 g bacon(cut into 1 cm strips), 1 onions(chopped),
2 garlic cloves(chopped), 1 stick celery(chopped), 200 g
thickly sliced mushrooms, 200 ml red wine, 100 ml beef
stock, 2 tbsp vegetable oil, 1 tbsp parsley, 1 tbsp salt
and pepper, flour for dusting
Directions
Season the beef with salt and pepper and dust them in
flour. Fry them with oil on all sides until browned over
medium-high heat. Add wine and beef stock and boil.
Pour them into an oven ware. Add all ingredients. Stir
and cover with lid.
Fruit crumbles
Ingredients
Topping: 200 g flour, 100 g butter, 100 g sugar, 2 g salt,
2 g cinnamon powder
Cooking Smart
Fruit: 600 g mixed fruits
Directions
Mix all ingredients until to be crumble for making
topping. Spread the mixed fruits into an oven dish and
sprinkle the crumble.
Herb roasted lamb chops
Homemade pizza
Ingredients
Pizza dough: 300 g flour, 7 g dried yeast, 1 tbsp olive oil,
200 ml warm water, 1 tbsp sugar and salt
Topping: 400 g sliced vegetable(aubergine, courgette,
onion, tomato), 100 g Ham or bacon(chopped), 100 g
grated cheese
Directions
46
Put the flour, yeast, oil, salt, sugar and warm water in a bowl
and mix to a wettish dough. Knead in a mixer or by hand
about 5-10 min. Cover with lid and place in oven for 30 min
at 35 °C to prove. Roll out the dough on a floured surface into
a rectangle shape and put on the tray or pizza pan. Spread the
tomato puree on the dough and place ham, mushroom, olive
and tomato. Sprinkle evenly with cheese on the top and bake.
Ingredients
1 kg lamb chops(6 pieces), 4 large garlic
cloves(pressed), 1 tbsp fresh thyme(crushed), 1 tbsp
fresh rosemary(crushed), 2 tbsp salt, 2 tbsp olive oil
Directions
Mix the salt, garlic, herbs and oil and add the lamb. Turn
to coat and leave at a room temperature at least 30 min
to 1 hour.
English
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 46
9/4/2018 12:03:23 PM
Rack of pork rib
Ingredients
Directions
Crispy fish fillets, breaded
2 racks pork spare ribs, 1 tbsp black peppercorns, 3 bay
leaves, 1 onion (chopped), 3 garlic cloves (chopped),
85 g brown sugar, 3 tbsp Worcestershire sauce, 2 tbsp
Tomato puree, 2 tbsp olive oil
Make a barbecue sauce. Heat oil in a sauce pan and
add the onion. Cook until softened and add remaining
ingredients. Broil and reduce heat and simmer for 30
min until thickened. Marinate the rib with the barbecue
sauce at least 30 min to 1 hour.
Ingredients
4 thick white fish fillets(cod, sole, tilapia), 1/4 cup flour,
1
/3 cup milk, 2 cups bread crumbs
Directions
Rinse the fish and dip fish into milk. Coat them with
flour and then dip in milk. Coat them with bread
crumbs. Spray the baking tray with vegetable oil and
put the fish fillets and spray the oil on them.
Osso buco
1.5 kg veal shanks (4 pieces), 1/2 Cup chopped carrots,
1
/2 Cup chopped celery, 1 onion(chopped), 4 garlic
cloves(chopped), 1 tbsp dried thyme or oregano, 3/4 Cup
dry white wine, 1 Cup veal stock, 2 tbsp tomato paste,
salt and pepper, 3 tbsp olive oil, 2 tbsp flour, for dusting
for gremolata: 2 tbsp parsley, 1 tbsp grated lemon zest,
2 garlic cloves(crushed)
Directions
Season the veal shank with salt and pepper. Dredge
the veal shanks through some flour and shake off any
excess. Then fry them in the hot pan with olive oil and
cook them on each side until well browned (about 5
mins per side). Remove them to a plate and set aside.
Pour the chopped onion, carrots and celery and cook
in the pan stirring frequently for 5 mins. And add
the garlic and thyme and continue cooking until the
vegetables just begin to brown (about 10 mins). Add the
shanks to the pan and pour wine and stock. After bring
to boiling, transfer it into the oven to cook.
Cooking Smart
Ingredients
For gremolata, mix all ingredients. Serve the Osso buco
with gremolata on the top of shanks.
English
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 47
47
9/4/2018 12:03:23 PM
Maintenance
Cleaning
WARNING
ꞏꞏ Make sure the oven and accessories are cool before cleaning.
ꞏꞏ Do not use abrasive cleaning agents, hard brushes, scouring pads or cloths,
steel wool, knives or any other abrasive materials.
Oven interior
ꞏꞏ For cleaning the interior of the oven, use a clean cloth and a mild cleaning agent
or warm soapy water.
ꞏꞏ Do not hand-clean the door seal.
ꞏꞏ To avoid damaging the enamelled oven surfaces, only use standard oven
cleaners.
ꞏꞏ To remove stubborn soils, use a special oven cleaner.
Oven exterior
Door
Do not remove the oven door unless for cleaning purposes. To remove the door for
cleaning, follow these instructions.
WARNING
The oven door is heavy.
1. Open the door and flip open the clips at
both hinges.
Maintenance
For cleaning the exterior of the oven such as the oven door, handle, and display,
use a clean cloth and a mild cleaning detergent or warm soapy water, and dry with
a kitchen roll or dry towel.
2. Close the door approximately 70°. Hold
the oven door by the sides using both
hands, and lift and pull upwards until the
hinges are removed.
Grease and dirt can remain, especially around the handle because of the hot air
coming from inside. It is recommended to clean the handle after each use.
3. Clean the door with soapy water and a
clean cloth.
Accessories
Wash the accessories after every use, and dry it with a tea towel. To remove
stubborn impurities, soak the used accessories in warm soapy water for about 30
minutes before washing.
Catalytic enamel surface (applicable models only)
4. When done, follow steps 1 to 2 above in
the reverse order to reinstall the door.
Make sure the clips are hinged on both
sides.
The removable parts are coated with dark grey catalytic enamel. They can be
soiled with oil and fat spattered by the circulating air during convection heating.
However, these impurities burn off at oven temperatures of 200 °C or above.
1. Remove all accessories from the oven.
2. Clean the interior of the oven.
3. Select Convection mode with max temperature, and run the cycle for an hour.
48
English
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 48
9/4/2018 12:03:24 PM
Door glass
Depending on the model, the oven door is equipped with 3-4 sheets of glass placed
against each other. Do not remove the door glass unless for cleaning purposes. To
remove the door glass for cleaning, follow these instructions.
02
1. Use a screwdriver to remove the screws
on the left and right sides.
01
01 Support clip 1
02 Support clip 2
03 Support clip 3
2. Detach the coverings in the arrow
directions
01
03
7. When done, reinsert the sheets as
follows:
ꞏꞏ See the picture and locate the hinges.
Insert sheet 3 below support clip 1,
sheet 2 between support clip 1 and 2,
and sheet 1 into support clip 3 in this
order. Make sure the printed side of
sheets is inserted inward.
CAUTION
To identify the correct side of the sheet,
locate the “PYRO” mark on the corner of
every sheet.
Correct direction: PYRO-**-**
Wrong direction: **-**-ORYP
3. Remove the first sheet from the door.
8. After insert the sheet 2, press down the
glass clips and check if they secure the
glass sheet properly.
4. Remove the second sheet from the door
in the arrow direction.
Maintenance
9. Follow steps 1-2 above in the reverse
order to reinstall the coverings.
WARNING
To prevent heat leaks, make sure you
propery reinsert the glass sheets.
02
Water collector
The water collector collects not only excess
moisture from cooking but also food residue.
Regularly empty and clean the water
collector.
5. Remove the third sheet from the door in
the arrow direction.
03
6. Clean the glass with soapy water and a
clean cloth.
WARNING
01
01 Water collector
If you encounter a water leak from the
water collector, contact us at a local
Samsung service center.
English
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 49
49
9/4/2018 12:03:25 PM
Maintenance
Side runners (applicable models only)
Replacement
1. Press the top line of the left side runner,
and lower by approximately 45°.
Bulbs
1. Remove the glass cap by turning
anticlockwise.
2. Replace the oven light.
3. Clean the glass cap.
4. When done, follow step 1 above in the
reverse order to reinsert the glass cap.
2. Pull and remove the bottom line of the
left side runner.
3. Remove the right side runner in the same
way.
4. Clean both side runners.
5. When done, follow steps 1 to 2 above
in the reverse order to reinsert the side
runners.
Maintenance
NOTE
The oven operates without the side
runners and racks in position.
50
WARNING
ꞏꞏ Before replacing a bulb, turn off the oven and unplug the power cord.
ꞏꞏ Use only 25-40 W / 220-240 V, 300 °C heat-resistant bulbs. You can purchase
approved bulbs at a local Samsung service center.
ꞏꞏ Always use a dry cloth when handling a halogen bulb. This is to prevent the
bulb from being tampered with fingerprints or sweat, resulting in a shortened
lifecycle.
English
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 50
9/4/2018 12:03:25 PM
Troubleshooting
Checkpoints
Problem
If you encounter a problem with the oven, first check the table below and try the
suggestions. If the problem continues, contact a local Samsung service centre.
Problem
Action
ꞏꞏ If there is foreign matter
caught between the
buttons
ꞏꞏ Touch model: if there is
moisture on the exterior
ꞏꞏ If the lock function is
set
ꞏꞏ Remove the foreign
matter and try again.
ꞏꞏ Remove the moisture
and try again.
ꞏꞏ Check whether the lock
function is set.
The time is not
displayed.
ꞏꞏ If there is no power
supplied
ꞏꞏ Check whether there is
power supplied.
The oven does not
work.
ꞏꞏ If there is no power
supplied
ꞏꞏ Check whether there is
power supplied.
The oven stops
while in operation.
ꞏꞏ If it is unplugged from
the power socket
ꞏꞏ Reconnect the power.
The power turns off
during operation.
ꞏꞏ If continuous cooking
takes a long time
ꞏꞏ If the cooling fan does
not work
ꞏꞏ If the oven is installed
in a place without good
ventilation
ꞏꞏ When using several
power plugs in the same
socket
ꞏꞏ After cooking for a long
time, let the oven cool.
ꞏꞏ Listen for the sound of
the cooling fan.
ꞏꞏ Keep the gaps
specified in the product
installation guide.
ꞏꞏ Use a single plug.
ꞏꞏ If there is no power
supplied
ꞏꞏ Check whether there is
power supplied.
The buttons
cannot be pressed
properly.
There is no power
to the oven.
Action
The oven exterior
is too hot during
operation.
ꞏꞏ If the oven is installed
in a place without good
ventilation
ꞏꞏ Keep the gaps
specified in the product
installation guide.
The door cannot be
opened properly.
ꞏꞏ If there is food residue
stuck between the door
and product interior
ꞏꞏ Clean the oven well
and then open the door
again.
The interior light
is dim or does not
turn on.
ꞏꞏ If the lamp turns on and
then off
ꞏꞏ If the lamp is covered
by foreign matter
during cooking
ꞏꞏ The lamp automatically
turns off after a certain
amount of time to save
power. You can turn it
on again by pressing
Oven light.
ꞏꞏ Clean the inside of the
oven and then check.
There is electricity
coming from the
machine.
ꞏꞏ If the power supply is
not properly grounded
ꞏꞏ If you are using a socket
without grounding
ꞏꞏ Check whether the
power supply is
properly grounded.
There is water
dripping.
ꞏꞏ There may be water or
steam in some cases
depending on the food.
This is not a product
malfunction.
ꞏꞏ Let the oven cool and
then wipe with a dry
dish towel.
ꞏꞏ The brightness changes
depending on power
output changes.
ꞏꞏ Power output changes
during cooking are not
malfunctions, so there is
no need to worry.
There is steam
through a crack in
the door.
There is water
remaining in the
oven.
The brightness
inside the oven
varies.
English
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 51
Troubleshooting
Cause
Cause
51
9/4/2018 12:03:25 PM
Troubleshooting
Problem
Action
Cooking is finished,
but the cooling fan
is still running.
ꞏꞏ The fan automatically
runs for a certain
amount of time to
ventilate inside the
oven.
ꞏꞏ This is not a product
malfunction, so there is
no need to worry.
The oven does not
heat.
ꞏꞏ If the door is open
ꞏꞏ If oven controls are not
correctly set
ꞏꞏ If the household fuse
has been blown or the
circuit breaker has
operated
ꞏꞏ Close the door and
restart.
ꞏꞏ Refer to the chapter
on oven operation and
reset the oven.
ꞏꞏ Replace the fuse or
reset the circuit. If it
happens repeatedly, call
an electrician.
ꞏꞏ During initial operation
ꞏꞏ If there is food on the
heater
ꞏꞏ Smoke may come from
the heater when you
first use the oven. This
is not a malfunction,
and if you run the oven
2-3 times, it should stop
happening.
ꞏꞏ Let the oven cool
sufficiently and remove
the food from the
heater.
Smoke comes out
during operation.
Troubleshooting
There is a burning
or plastic smell
when using the
oven.
52
Cause
ꞏꞏ If using plastic or other
containers that are not
heat-resistant
Problem
Cause
Action
The oven does not
cook properly.
ꞏꞏ If the door is often
opened during cooking
ꞏꞏ Do not frequently open
the door unless you
are cooking things that
need to be turned. If
you frequently open
the door, the interior
temperature will be
lower and this may
affect the results of
your cooking.
I can hear water
boiling during
vapour cooking.
ꞏꞏ This is because water is
heated using the steam
heater
ꞏꞏ This is not a product
malfunction, so there is
no need to worry.
Vapour cooking
does not work.
ꞏꞏ If there is no water in
the water supply tank
ꞏꞏ Add water to the tank
and try again.
The set is warm
during pyro
cleaning
ꞏꞏ This is because pyro
cleaning uses high
temperatures
ꞏꞏ This is not a product
malfunction, so there is
no need to worry.
There is a burning
smell during pyro
cleaning.
ꞏꞏ Pyro cleaning uses high
temperatures, so you
may smell food residue
burning.
ꞏꞏ This is not a product
malfunction, so there is
no need to worry.
Steam cleaning
does not work.
ꞏꞏ This is because the
temperature is too high
ꞏꞏ Let the oven cool and
then use.
ꞏꞏ Use glass containers
suitable for hot
temperatures.
English
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 52
9/4/2018 12:03:25 PM
Technical specifications
Information codes
If the oven fails to operate, you may see an information code on the display. Check
the table below and try the suggestions.
Code
C-d1
Meaning
Action
Door lock malfunctions
C-22
Sensor malfunctions
C-23
C-F1
C-70
C-72
Only occurs during EEPROM
Read/Write
Vapour-related problems
C-F0
If there is no communication
between the main PCB and sub
PCB
C-F2
Occurs when a communication
problem is maintained between
the Touch IC <-> Main or Sub
micom
Occurs when a button is pressed
and held for a period of time.
Turn off the oven and then
restart. If the problem continues,
turn off all power for 30 seconds
or more and then reconnect.
If the problem is not fixed,
please contact a service centre.
Outside
595 x 595 x 570 mm
73 liter
Volume
Net
46.1 kg
Connection voltage
230–240 V ~ 50 Hz
Maximum connected load power
3500-3850 W
Turn off the oven and then
restart. If the problem continues,
turn off all power for 30 seconds
or more and then reconnect.
If the problem is not fixed,
please contact a service centre.
Technical specifications
Button problem
C-d0
Dimensions (W x H x D)
Weight
C-20
C-21
SAMSUNG strives to improve its products at all times. Both the design
specifications and these user instructions are thus subject to change without notice.
Clean the buttons and make sure
there is no water on/around
them. Turn off the oven and try
again. If the problem continues,
contact a local Samsung service
centre.
Safety shutoff
S-01
Oven has continued operating at
a set temperature for an extended This is not a system failure. Turn
time.
off the oven and remove food.
Then, try again normally.
ꞏꞏ Under 105 °C - 16 hours
ꞏꞏ From 105 °C to 240 °C - 8 hours
ꞏꞏ From 245 °C to Max - 4 hours
English
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 53
53
9/4/2018 12:03:26 PM
Appendix
Memo
Product data sheet
SAMSUNG
Model identification
Energy Efficiency Index per cavity (EEI cavity)
Energy Efficiency Class per cavity
SAMSUNG
NV73N9770RM
81.4
A+
Energy consumption (electricity) required to heat a
standardised load in a cavity of an electric heated
oven during a cycle in conventional mode per cavity
(electric final energy) (EC electric cavity)
0.95 kWh/cycle
Energy consumption required to heat a standardised
load in a cavity of an electric heated oven during a
cycle in fan-forced mode per cavity (electric final
energy) (EC electric cavity)
0.70 kWh/cycle
Number of cavities
Heat source per cavity (electricity or gas)
Volume per cavity (V)
1
electricity
73 l
Type of oven
Built-in
Mass of the appliance (M)
46.1 kg
Data determined according to standard EN 60350-1, EN 50564, Commission
Regulations (EU) No 65/2014 and (EU) No 66/2014.
Energy saving tips
Appendix
ꞏꞏ During cooking, the oven door should remain closed except for turning food
over. Do not open the door frequently during cooking to maintain the oven
temperature and to save energy.
ꞏꞏ Plan oven use to avoid turning the oven off between cooking one item and the
next to save energy and reduce the time for re-heating the oven.
ꞏꞏ If cooking time is more than 30 minutes, the oven may be switched off
5-10 minutes before the end of the cooking time to save energy.
The residual heat will complete the cooking process.
ꞏꞏ Wherever possible cook more than one item at a time.
54
English
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 54
9/4/2018 12:03:26 PM
Memo
NV73N9770RM_EE_DG68-00613L-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 55
9/4/2018 12:03:26 PM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement