Samsung | SM-T510 | User manual | Samsung SM-T515 คู่มือการใช้

Samsung SM-T515 คู่มือการใช้
คู่มือการใช้งาน
SM-T510
SM-T515
Thai. 05/2019. Rev.1.0
www.samsung.com
สารบัญ
เบื้องต้น
แอพและคุณสมบัติ
4
6
46
48
53
57
60
62
63
73
78
81
83
83
84
85
86
87
88
91
92
94
10
14
17
19
24
25
26
28
29
41
43
อ่านก่อนใช้งาน
สถานการณ์ที่ความร้อนของเครื่องสูงเกินไป
และการแก้ปัญหา
รูปแบบและฟังก์ชันของเครื่อง
แบตเตอรี่
SIM หรือ USIM การ์ด (การ์ด Nano-SIM)
(SM-T515)
การ์ดความจ�ำ (การ์ด microSD)
การเปิดและปิดเครื่อง
การตั้งค่าเริ่มต้น
Samsung account
การถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่องเดิมของคุณ
(Smart Switch)
การท�ำความเข้าใจหน้าจอ
แผงแจ้งเตือน
การป้อนข้อความ
2
การติดตั้งหรือการถอนการติดตั้งแอพ
โทรศัพท์ (SM-T515)
รายชื่อ
ข้อความ (SM-T515)
อินเทอร์เน็ต
อีเมล
กล้องถ่ายรูป
แกลเลอรี่
มัลติวินโดว์
Kids Home
Samsung Members
Samsung Notes
ปฏิทิน
ไฟล์ส่วนตัว
นาฬิกา
เครื่องคิดเลข
Reminder
การแชร์เนื้อหา
บอร์ดประจ�ำวัน
แอพ Google
สารบัญ
การ​ตั้ง​ค่า
126
126
127
128
128
129
96 บทน�ำ
96 การ​เชือ่ ม​ต่อ
97
99
101
101
Wi-Fi
Bluetooth
ตัวประหยัดข้อมูล (SM-T515)
ฮอตสปอ​ต​มือ​ถือและการแชร์อินเทอร์เน็ต
(SM-T515)
103 การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติม
ภาคผนวก
104 เสียง
130 การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
105 Dolby Atmos (เสียงรอบทิศทาง)
105 การแจ้งเตือน
106 จอภาพ
107 โหมดกลางคืน
107 ภาพพักหน้าจอ
108 วอลเปเปอร์
108 ล็อกหน้าจอ
109 Smart Lock
109 ระบบ​ป้องกัน
110 โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
115 บัญชีผู้ใช้และการแบ็คอัพ
116 ผู้​ใช้
118 Samsung Cloud
119 Google
119 คุณสมบัติขั้นสูง
120 การเคลื่อนไหวและท่าทาง
121 Digital Wellbeing
123 การดูแลอุปกรณ์
123
124
125
125
125
แอพ
การจัดการทัว่ ไป
การช่วยเหลือการเข้าถึง
อัพเดทซอฟท์​แว​ร์
คู่มือการใช้
เกี่ยวกับแท็บเล็ต
การเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง
แบตเตอรี่
ที่เก็บ
หน่วยความจ�ำ
ความปลอดภัย
3
เบือ้ งต้น
อ่านก่อนใช้งาน
โปรดอ่านคูม่ อื เล่มนีก้ อ่ นใช้งานเครือ่ งของคุณเพือ่ ให้แน่ใจว่ามีการใช้งานทีป่ ลอดภัยและถูกต้อง
• ค�ำอธิบายต่างๆ ขึน้ อยูก่ บั การตัง้ ค่าปกติของเครือ่ ง
• เนือ้ หาบางส่วนอาจแตกต่างจากเครือ่ งของคุณ ทัง้ นีข้ นึ้ กับภูมภิ าค ผูใ้ ห้บริการ รายละเอียดของรุน่ หรือซอฟต์แวร์ของเครือ่ ง
• เนือ้ หา (เนือ้ หาคุณภาพสูง) ทีจ่ ำ� เป็นต้องใช้งาน CPU และ RAM สูง จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท�ำงานโดยรวมของ
อุปกรณ์ แอพทีเ่ กีย่ วข้องกับเนือ้ หานัน้ อาจไม่สามารถท�ำงานเป็นปกติ ทัง้ นีข้ นึ้ กับข้อก�ำหนดของอุปกรณ์และสิง่ แวดล้อมที่ใช้งาน
อุปกรณ์นนั้
• ซัมซุงไม่รบั ผิดต่อปัญหาด้านประสิทธิภาพทีเ่ กิดจากแอพที่ให้มาโดยผูใ้ ห้บริการรายอืน่ นอกเหนือจากซัมซุง
• ซัมซุงไม่รบั ผิดต่อปัญหาประสิทธิภาพการท�ำงานหรือความเข้ากันไม่ได้ซงึ่ เกิดจากการตัง้ ค่าลงทะเบียน หรือการเปลีย่ นแปลง
ซอฟท์แวร์ระบบปฏิบตั กิ ารการแก้ไข การพยายามก�ำหนดค่าระบบปฏิบตั กิ ารอาจท�ำให้เครือ่ งหรือแอพท�ำงานผิดปกติ
• ซอฟต์แวร์ ข้อมูลเสียง วอลเปเปอร์ รูปภาพ และสือ่ อืน่ ๆ ที่ให้มาพร้อมเครือ่ งนี้ ได้รบั สิทธิ์ให้ใช้งานได้โดยจ�ำกัด การดึงเอาข้อมูล
และใช้สอื่ เหล่านีเ้ พือ่ การค้าหรือเพือ่ วัตถุประสงค์อนื่ เป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ผูใ้ ช้มคี วามรับผิดชอบทุกประการส�ำหรับกรณี
การใช้งานสือ่ ผิดกฎหมาย
• คุณอาจเสียค่าบริการเพิม่ เติมส�ำหรับบริการข้อมูล เช่น การส่งข้อความ การอัพโหลดและดาวน์โหลด การซิงค์อตั โนมัติ หรือ
การใช้งานบริการบอกต�ำแหน่ง โดยขึน้ อยูก่ บั แผนการใช้ขอ้ มูลของคุณ ส�ำหรับการโอนย้ายข้อมูลขนาดใหญ่ ขอแนะน�ำให้ใช้
คุณสมบัติ Wi-Fi (SM-T515)
• แอพพืน้ ฐานทีม่ ากับอุปกรณ์อาจมีการอัพเดทและอาจไม่รองรับการใช้งานอีกต่อไป โดยไม่มกี ารแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากคุณมี
ค�ำถามเกีย่ วกับแอพที่ให้มาพร้อมอุปกรณ์ ให้ตดิ ต่อศูนย์บริการซัมซุง ส�ำหรับแอพทีต่ ดิ ตัง้ โดยผูใ้ ช้ ให้ตดิ ต่อผูใ้ ห้บริการ
4
เบือ้ งต้น
• การดัดแปลงระบบปฏิบตั กิ ารหรือติดตัง้ ซอฟท์แวร์จากแหล่งที่ไม่เป็นทางการอาจส่งผลให้อปุ กรณ์ทำ� งานผิดปกติ ข้อมูลเสียหาย
หรือสูญหาย การกระท�ำเหล่านีเ้ ป็นการละเมิดข้อตกลงอนุญาตการใช้งานของซัมซุง และจะท�ำให้การรับประกันสิน้ สุดลง
• ขึน้ อยูก่ บั ภูมภิ าคหรือผูใ้ ห้บริการ อุปกรณ์ปอ้ งกันหน้าจอจะถูกแนบมาด้วยเพือ่ ป้องกันในระหว่างการผลิตและการจ�ำหน่าย ความ
เสียหายทีเ่ กิดขึน้ กับอุปกรณ์ปอ้ งกันหน้าจอทีแ่ นบมานัน้ จะไม่ได้รบั การประกันคุม้ ครอง
• คุณสามารถมองเห็นหน้าจอสัมผัสได้อย่างชัดเจนแม้ในแสงแดดจ้ากลางแจ้งโดยการปรับช่วงความคมชัดโดยอัตโนมัตติ ามสภาพ
แวดล้อมโดยรอบ อันเนือ่ งจากธรรมชาติของผลิตภัณฑ์นนั้ การแสดงกราฟิกคงทีเ่ ป็นระยะเวลานานอาจท�ำให้เกิดภาพฉายภาพ
(อาการจอเบิรน์ ) หรือภาพเงา
–– ไม่แนะน�ำให้ใช้กราฟิกคงที่ในบางส่วนหรือทัง้ หมดของหน้าจอสัมผัสเป็นระยะเวลานานและปิดหน้าจอสัมผัสเมือ่ ไม่ได้ใช้เครือ่ ง
–– คุณสามารถตัง้ ค่าหน้าจอสัมผัสให้ปดิ โดยอัตโนมัตเิ มือ่ คุณไม่ได้ใช้งาน เปิดใช้งานแอพ การ​ตงั้ ​คา่ สัมผัส จอภาพ → หมด​
เวลา​หน้า​จอ และจากนัน้ เลือกระยะเวลาทีค่ ณุ ต้องการให้เครือ่ งรอก่อนการปิดหน้าจอสัมผัส
• อุปกรณ์บางเครือ่ งจะต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการกลางก�ำกับดูแลกิจการสือ่ สาร (FCC) ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ภูมภิ าคและรุน่
หากเครือ่ งของคุณได้รบั การอนุมตั จิ าก FCC คุณจะสามารถดูรหัส FCC ของเครือ่ งดังกล่าวได้ เพือ่ ดูรหัส FCC เปิดใช้งานแอพ
การ​ตงั้ ​คา่ และสัมผัส เกีย่ วกับแท็บเล็ต → สถานะ
ไอคอนเพือ่ การแนะน�ำ
ค�ำเตือน: สถานการณ์ทอี่ าจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บต่อตัวคุณหรือผูอ้ นื่
ข้อควรระวัง: สถานการณ์ทอี่ าจท�ำให้เกิดความเสียหายต่อเครือ่ งหรืออุปกรณ์อนื่ ๆ ของคุณ
แจ้งให้ทราบ: ข้อควรรู้ ค�ำแนะน�ำ หรือข้อมูลเพิม่ เติม
5
เบือ้ งต้น
สถานการณ์ทคี่ วามร้อนของเครือ่ งสูงเกินไปและการแก้ปญั หา
เมือ่ เครือ่ งเกิดร้อนขึน้ ในขณะทีช่ าร์จแบตเตอรี่
ในขณะก�ำลังชาร์จ เครือ่ งและเครือ่ งชาร์จอาจจะร้อนขึน้ ระหว่างการชาร์จแบบไร้สายหรือการชาร์จอย่างรวดเร็ว เมือ่ แตะเครือ่ งอาจจะ
รูส้ กึ ร้อน ดังกล่าวนี้ไม่ได้สง่ ผลกระทบต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของเครือ่ งและอยู่ในช่วงปกติของการด�ำเนินงานของเครือ่ ง
หากแบตเตอรีม่ อี าการร้อนเกินไป เครือ่ งชาร์จอาจหยุดการชาร์จ
ให้ทำ� สิง่ ดังต่อไปนีเ้ มือ่ เครือ่ งเกิดร้อนขึน้ :
• ถอดเครือ่ งชาร์จจากเครือ่ งและปิดแอพใดๆทีก่ ำ� ลังเปิดใช้งานอยู่ รอให้เครือ่ งเย็นลงและจากนัน้ เริม่ ท�ำการชาร์จเครือ่ งอีก
ครัง้
• หากส่วนล่างของเครือ่ งมีอาการร้อนจัด อาจเป็นเพราะสาย USB ทีเ่ ชือ่ มต่อได้รบั ความเสียหาย แทนทีส่ าย USB ทีเ่ สีย
หายกับสายใหม่ที่ได้รบั การอนุมตั จิ ากซัมซุงแล้ว
• เมือ่ ใช้เครือ่ งชาร์จแบบไร้สาย อย่าวางวัตถุแปลกปลอม เช่นวัตถุทเี่ ป็นโลหะ แม่เหล็ก และบัตรแถบแม่เหล็กระหว่างเครือ่ ง
และเครือ่ งชาร์จแบบไร้สาย
คุณสมบัตกิ ารชาร์จแบบไร้สายหรือการชาร์จด่วนนัน้ มีให้ใช้งานได้ในรุน่ ทีร่ องรับเท่านัน้
6
เบือ้ งต้น
เมือ่ เครือ่ งเกิดร้อนขึน้ ระหว่างการใช้งาน
เมือ่ คุณใช้คณุ สมบัตหิ รือแอพทีต่ อ้ งใช้พลังงานมากขึน้ หรือใช้แอพเหล่านัน้ เป็นระยะเวลานาน เครือ่ งของคุณอาจร้อนขึน้ ชัว่ คราว
เนือ่ งจากการใช้พลังงานแบตเตอรีท่ เี่ พิม่ ขึน้ ปิดแอพใดๆทีเ่ ปิดใช้งานอยูแ่ ละโปรดพักการใช้งานเครือ่ งสักครู่
ดังต่อไปนีเ้ ป็นตัวอย่างของสถานการณ์ทเี่ ครือ่ งอาจมีอาการร้อนจัด ตัวอย่างต่อไปนีอ้ าจใช้ไม่ได้กบั รุน่ ของคุณ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ฟังก์ชนั่ และ
แอพทีค่ ณุ ใช้
• ในระหว่างการตัง้ ค่าเริม่ ต้นหลังจากทีซ่ อื้ หรือเมือ่ ท�ำการเรียกคืนข้อมูล
• เมือ่ มีการดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่
• เมือ่ ใช้แอพทีต่ อ้ งใช้พลังงานมากขึน้ หรือใช้แอพเป็นระยะเวลานาน
–– เมือ่ เล่นเกมทีม่ คี ณุ ภาพสูงเป็นระยะเวลานาน
–– เมือ่ บันทึกวิดโี อเป็นระยะเวลานาน
–– เมือ่ สตรีมมิง่ วิดโี อในขณะที่ใช้การตัง้ ค่าความสว่างสูงสุด
–– เมือ่ เชือ่ มต่อเข้ากับโทรทัศน์
• ในขณะที่ใช้งานแบบมัลติทาสกิง้ (หรือ เมือ่ เปิดใช้งานแอพจ�ำนวนมากในพืน้ หลัง)
–– เมือ่ ใช้งานมัลติวนิ โดว์
–– เมือ่ ท�ำการปรับปรุงหรือท�ำการติดตัง้ แอพในขณะทีท่ ำ� การบันทึกวิดโี อ
–– เมือ่ ท�ำการดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ในระหว่างการสนทนาทางวิดโี อ
–– เมือ่ ท�ำการบันทึกวิดโี อขณะที่ใช้แอพทิศทาง
• เมือ่ ใช้ขอ้ มูลจ�ำนวนมากส�ำหรับการซิงค์กบั คลาวด์ อีเมล์ หรือบัญชีอนื่ ๆ
• เมือ่ ใช้แอพทิศทางในรถยนต์ในขณะทีเ่ ครือ่ งถูกวางไว้ในทีท่ ี่โดนแสงแดดโดยตรง
• เมือ่ ใช้ฮอตสปอตมือถือและคุณสมบัตกิ ารเชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ต
• เมือ่ ใช้เครือ่ งในพืน้ ทีท่ มี่ สี ญั ญาณอ่อนหรือไม่สามารถรับสัญญาณได้
• เมือ่ ชาร์จแบตเตอรีด่ ว้ ยสาย USB ที่ได้รบั ความเสียหาย
• เมือ่ แจ็คอเนกประสงค์ของเครือ่ งได้รบั ความเสียหายหรือสัมผัสกับวัตถุแปลกปลอม เช่นของเหลว ฝุน่ ผงโลหะ และไส้ดนิ สอ
• เมือ่ คุณท�ำการโรมมิง่
7
เบือ้ งต้น
ให้ทำ� สิง่ ดังต่อไปนีเ้ มือ่ เครือ่ งเกิดร้อนขึน้ :
•
•
•
•
•
•
•
ท�ำการปรับปรุงเครือ่ งด้วยซอฟต์แวร์ใหม่ลา่ สุดเป็นประจ�ำ
การขัดกันระหว่างแอพทีเ่ ปิดใช้งานอยูอ่ าจท�ำให้เครือ่ งเกิดอาการร้อนขึน้ เริม่ การท�ำงานเครือ่ งใหม่
เลิกการใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi GPS และบลูทธู เมือ่ ไม่ได้ใช้งาน
ปิดแอพทีเ่ พิม่ การใช้พลังงานแบตเตอรีห่ รือทีเ่ ปิดใช้งานในพืน้ หลังเมือ่ ไม่ได้ใช้งาน
ลบไฟล์ที่ไม่จำ� เป็นหรือแอพที่ไม่ได้ใช้
ลดความสว่างของหน้าจอ
ถ้าอุปกรณ์รอ้ นเกินไปหรือคุณรูส้ กึ ว่าอุปกรณ์รอ้ นเป็นเวลานาน โปรดพักการใช้งานอุปกรณ์สกั ครู่ ถ้าอุปกรณ์ยงั ร้อนอยู่ ให้
ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง
อุปกรณ์จะถูกจ�ำกัดการใช้งานเมือ่ อุปกรณ์มคี วามร้อนสูงเกินไป
เมือ่ อุปกรณ์นเี้ กิดความร้อนขึน้ คุณสมบัตแิ ละประสิทธิภาพการท�ำงานอาจถูกจ�ำกัด หรืออุปกรณ์อาจปิดการท�ำงานลงเพือ่ ให้อปุ กรณ์
เย็นขึน้ คุณสมบัตดิ งั กล่าวใช้ได้ในรุน่ ทีร่ องรับเท่านัน้
• หากอุปกรณ์นรี้ อ้ นมากกว่าปกติ ข้อความแสดงว่าอุปกรณ์เกิดความร้อนจะปรากฎขึน้ เพือ่ ลดอุณหภูมขิ องอุปกรณ์ ความสว่าง
ของหน้าจอและความเร็วในการปฏิบตั งิ านจะถูกจ�ำกัด และการชาร์จแบตเตอรีจ่ ะหยุดลง แอพพลิเคชัน่ ทีท่ ำ� งานอยูจ่ ะถูกปิด และ
คุณจะสามารถท�ำโทรฉุกเฉินได้เท่านัน้ จนกว่าอุปกรณ์เย็นลง
• ถ้าอุปกรณ์รอ้ นเกินไปหรือคุณรูส้ กึ ว่าอุปกรณ์รอ้ นเป็นเวลานาน ข้อความแสดงให้ปดิ อุปกรณ์จะปรากฎขึน้ ปิดอุปกรณ์นแี้ ละรอ
จนกว่าจะเย็นลง
8
เบือ้ งต้น
ข้อควรระวังส�ำหรับสภาพแวดล้อมการท�ำงาน
เครือ่ งของคุณอาจร้อนขึน้ เนือ่ งจากสภาพแวดล้อมในเงือ่ นไขดังต่อไปนี้ ใช้ความระมัดระวังเพือ่ หลีกเลีย่ งอายุการใช้งานของแบตเตอรีท่ ี่
สัน้ ลง, ความเสียหายกับอุปกรณ์นหี้ รืออาจก่อให้เกิดไฟไหม้ได้
• อย่าจัดเก็บเครือ่ งของคุณไว้ในทีท่ รี่ อ้ นจัดหรือเย็นจัด
• อย่าให้เครือ่ งของคุณสัมผัสถูกแสงอาทิตย์โดยตรงเป็นระยะเวลานาน
• อย่าใช้หรือจัดเก็บเครือ่ งของคุณในบริเวณทีร่ อ้ นจัดเป็นระยะเวลานาน เช่นภายในรถยนต์ในฤดูรอ้ น
• อย่าวางเครือ่ งในพืน้ ที่ใดๆทีอ่ าจจะท�ำให้มอี าการร้อนจัด เช่นบนเสือ่ ร้อนไฟฟ้า
• อย่าเก็บอุปกรณ์นขี้ องคุณใกล้หรืออยู่ในเครือ่ งท�ำความร้อน, ไมโครเวฟ, อุปกรณ์ทำ� อาหาร หรือบรรจุภณั ฑ์แรงดันสูง
• ไม่ควรใช้แบตเตอรีแ่ ละเครือ่ งชาร์จที่ได้รบั ความเสียหาย
9
เบือ้ งต้น
รูปแบบและฟังก์ชนั ของเครือ่ ง
อุปกรณ์ในชุดผลิตภัณฑ์
โปรดดูคมู่ อื การเริม่ ต้นใช้งานแบบด่วนส�ำหรับเนือ้ หาแพคเกจ
•
•
•
•
รายการสิง่ ที่ให้มากับเครือ่ งนีแ้ ละอุปกรณ์เสริมทีม่ อี าจแตกต่างกันไป ทัง้ นีข้ นึ้ กับภูมภิ าคและผูใ้ ห้บริการ
รายการสิง่ ที่ให้มานี้ได้รบั การออกแบบมาโดยเฉพาะส�ำหรับเครือ่ งนีเ้ ท่านัน้ และอาจเข้ากันไม่ได้กบั เครือ่ งอืน่
ลักษณะภายนอกและข้อมูลจ�ำเพาะอาจมีการเปลีย่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
คุณสามารถซือ้ อุปกรณ์เสริมเพิม่ เติมได้จากตัวแทนจ�ำหน่ายของซัมซุงใกล้บา้ นคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์
เหล่านัน้ เข้ากันได้กบั เครือ่ งก่อนซือ้
• ให้ใช้อปุ กรณ์เสริมทีผ่ า่ นการรับรองจากซัมซุงเท่านัน้ การใช้งานอุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้รบั การรับรองอาจท�ำให้เกิดปัญหาใน
การใช้งานและท�ำงานผิดปกติ ซึง่ จะไม่อยู่ในการคุม้ ครองของประกัน
• อุปกรณ์เสริมทีม่ ที งั้ หมดอาจมีการเปลีย่ นแปลง ทัง้ นีข้ นึ้ กับบริษทั ผูผ้ ลิตทัง้ สิน้ ส�ำหรับข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับอุปกรณ์
เสริมทีม่ ี โปรดอ้างอิงเว็บไซต์ของซัมซุง
10
เบือ้ งต้น
ส่วนประกอบต่างๆ ของเครือ่ ง
ไมโครโฟน
แจ็คหูฟง
กลองหนา
ปุม เปด/ปด
ปุม ระดับเสียง
► SM-T515: ถาดใส SIM
การด / การดความจำ
► SM-T510: การดความจำ
หนาจอสัมผัส
แจ็คอเนกประสงค
(USB ประเภท-C)
11
เบือ้ งต้น
เสาอากาศ GPS
เสาอากาศหลัก
(SM-T515)
กลองหลัง
ลำโพง
ลำโพง
• เมือ่ ใช้ลำ� โพง เช่น เมือ่ เล่นไฟล์มเี ดียหรือใช้ลำ� โพงนอก อย่าวางเครือ่ งไว้ใกล้กบั หูของคุณ
• ระวังอย่าให้เลนส์กล้องถ่ายรูปสัมผัสแหล่งก�ำเนิดแสงทีร่ นุ แรงมาก เช่น กระทบกับแสงแดดโดยตรง หากเลนส์กล้องถ่าย
รูปสัมผัสกับแหล่งก�ำเนิดแสงทีร่ นุ แรงมาก เช่น กระทบกับแสงแดดโดยตรงนัน้ ตัวรับแสงของกล้องถ่ายรูปอาจช�ำรุดได้
ตัวรับแสงทีเ่ สียหายจะไม่สามารถซ่อมแซมได้และจะท�ำให้เกิดจุดหรือจุดด่างในรูปภาพ
• หากคุณใช้อปุ กรณ์ทแี่ ก้วหรือตัวอะคริลกิ แตก อาจเสีย่ งให้เกิดอาการบาดเจ็บได้ ใช้เครือ่ งนี้ได้หลังจากได้รบั การซ่อมที่
ศูนย์บริการของ Samsung แล้วเท่านัน้
12
เบือ้ งต้น
• ปัญหาการเชือ่ มต่อและแบตเตอรีห่ มดอาจเกิดขึน้ ในสถานการณ์ตอ่ ไปนี:้
–– ถ้าคุณติดสติก๊ เกอร์สเี มทัลลิกทีบ่ ริเวณเสาอากาศของอุปกรณ์
–– ถ้าคุณติดฝาครอบทีท่ ำ� จากวัสดุทเี่ ป็นโลหะลงบนอุปกรณ์
–– ถ้าคุณใช้มอื หรือวัตถุอนื่ ๆ ปิดบริเวณเสาอากาศของอุปกรณ์ขณะใช้คณุ สมบัตบิ างอย่าง เช่น การโทรหรือการ
เชือ่ มต่อข้อมูลมือถือ (SM-T515)
• แนะน�ำให้ใช้ฟลิ ม์ กันรอยที่ได้รบั การรับรองจากซัมซุง การใช้ฟลิ ม์ กันรอยที่ไม่ได้รบั การรับรองอาจท�ำให้เซ็นเซอร์ทำ� งาน
ผิดปกติได้
• ห้ามปล่อยให้หน้าจอสัมผัสถูกน�ำ ้ หน้าจอสัมผัสอาจท�ำงานผิดปกติในสภาพทีม่ คี วามชืน้ หรือเมือ่ ถูกน�ำ้
ปุม่ ฮาร์ดคีย์
ปุม เปด/ปด
ปุม ระดับเสียง
ปุม่
ปุม่ เปิด/ปิด
ระดับเสียง
ฟังก์ชนั่
• กดค้างไว้ทปี่ มุ่ นีเ้ พือ่ เปิดหรือปิดเครือ่ ง
• กดเพือ่ เปิดการท�ำงานหรือล็อกหน้าจอ
• กดเพือ่ ปรับระดับเสียงของเครือ่ ง
13
เบือ้ งต้น
ปุม่ ซอฟท์คยี ์
ปุม ลาสุด
ปุม ยอนกลับ
ปุม หนาหลัก
เมือ่ คุณเปิดหน้าจอแล้ว ปุม่ ซอฟท์คยี จ์ ะปรากฏทีด่ า้ นล่างของหน้าจอ ได้มกี ารก�ำหนดปุม่ ซอฟท์คยี เ์ ป็นปุม่ ล่าสุด ปุม่ หน้าหลัก และปุม่
ย้อนกลับโดยเป็นค่าเริม่ ต้น โปรดดูที่ แถบการน�ำทาง (ปุม่ ซอฟท์คยี )์ ส�ำหรับข้อมูลเพิม่ เติม
แบตเตอรี่
การชาร์จแบตเตอรี่
ชาร์จแบตเตอรีก่ อ่ นการใช้งานเป็นครัง้ แรก หรือเมือ่ ไม่นำ� มาใช้งานเป็นระยะเวลานาน
ใช้งานเฉพาะเครือ่ งชาร์จ แบตเตอรี่ และสายชาร์จทีผ่ า่ นการรับรองจากซัมซุงเท่านัน้ เครือ่ งชาร์จหรือสายที่ไม่ผา่ นการ
รับรองอาจท�ำให้แบตเตอรีร่ ะเบิดหรือท�ำให้เครือ่ งเสียหาย
• การเชือ่ มต่อเครือ่ งชาร์จอย่างไม่ถกู ต้องอาจท�ำให้เกิดความเสียหายรุนแรงต่อเครือ่ ง ความเสียหายใดๆ ทีเ่ กิดจากการใช้
งานไม่ถกู ต้องจะไม่ได้รบั การคุม้ ครองโดยการรับประกัน
• ใช้เฉพาะสาย USB ประเภท C ที่ให้มาพร้อมกับเครือ่ งเท่านัน้ เครือ่ งอาจเสียหายได้ถา้ คุณใช้สาย Micro USB
เพือ่ ประหยัดพลังงาน ให้ถอดเครือ่ งชาร์จออกเมือ่ ไม่ใช้ งาน เครือ่ งชาร์จไม่มปี เุ่ ปิด/ปิด ดังนัน้ คุณจะต้องถอดป ลัก๊ เครือ่ ง
ชาร์จออกจากช่องเสียบไฟเมือ่ ไม่ใช้งานเพือ่ ห ลีกเลีย่ งการสิน้ เปลืองพลังงาน ควรน�ำเครือ่ งชาร์จไว้ใกล้กบั ช่องเสียบไฟและ
ให้สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายขณะทีก่ ำ� ลังชาร์จ
14
เบือ้ งต้น
1
2
เชือ่ มต่อสาย USB เข้ากับตัวแปลงไฟผ่าน USB
3
4
เสียบตัวแปลงไฟผ่าน USB เข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า
เสียบสาย USB เข้ากับแจ็คอเนกประสงค์ของเครือ่ ง
หลังจากชาร์จจนเต็มแล้ว ให้ถอดเครือ่ งชาร์จออกจากเครือ่ ง จากนัน้ ให้ถอดปลัก๊ เครือ่ งชาร์จออกจากเต้ารับไฟฟ้า
วิธลี ดการใช้งานแบตเตอรี่
เครือ่ งของคุณมีทางเลือกมากมายทีช่ ว่ ยให้คณุ ประหยัดการใช้งานพลังงานแบตเตอรี่ได้
• เพิม่ ประสิทธิภาพเครือ่ งโดยใช้คณุ สมบัตกิ ารบ�ำรุงรักษาของเครือ่ ง
• เมือ่ คุณไม่ได้ใช้เครือ่ ง ให้ปดิ หน้าจอโดยการกดปุม่ เปิด/ปิดเครือ่ ง
• เปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงาน
• ปิดแอพที่ไม่จำ� เป็น
• ปิดใช้งานคุณสมบัตบิ ลูทธู เมือ่ ไม่ได้ใช้งาน
• ปิดใช้งานการซิงค์อตั โนมัตขิ องแอพทีจ่ ำ� เป็นต้องมีการซิงค์
• ลดเวลาเปิดไฟแบ็คไลท์
• ลดความสว่างของหน้าจอ
15
เบือ้ งต้น
เคล็ดลับและข้อควรระวังในการชาร์จแบตเตอรี่
• เมือ่ พลังงานแบตเตอรีต่ ำ �่ ไอคอนแบตเตอรีจ่ ะแสดงสัญลักษณ์วา่ งเปล่า
• หากแบตเตอรีถ่ กู ใช้งานจนประจุหมดเกลีย้ ง จะไม่สามารถเปิดเครือ่ งได้ทนั ทีทเี่ ชือ่ มต่อเครือ่ งชาร์จ ควรชาร์จแบตเตอรีท่ หี่ มด
ประจุประมาณสองถึงสามนาทีกอ่ นทีจ่ ะเปิดเครือ่ ง
• หากคุณใช้งานหลายแอพพร้อมกัน ใช้แอพเครือข่าย หรือแอพทีต่ อ้ งการเชือ่ มต่อไปยังอุปกรณ์อนื่ แบตเตอรีจ่ ะหมดลงอย่าง
รวดเร็ว การหลีกเลีย่ งเครือ่ งดับระหว่างการถ่ายโอนข้อมูล ให้ใช้งานแอพเหล่านีห้ ลังจากชาร์จแบตเตอรีจ่ นเต็มทุกครัง้
• การใช้แหล่งจ่ายไฟอืน่ ที่ไม่ใช่เครือ่ งชาร์จ เช่น คอมพิวเตอร์ อาจท�ำให้ความเร็วในการชาร์จช้าลงเนือ่ งจากมีกระแสไฟต�ำ่
• เครือ่ งสามารถใช้งานขณะชาร์จได้ แต่จะท�ำให้ใช้เวลานานขึน้ ในการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม
• หากเครือ่ งได้รบั กระแสไฟที่ไม่คงทีร่ ะหว่างการชาร์จ หน้าจอสัมผัสอาจไม่ทำ� งาน หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ให้ถอดเครือ่ งชาร์จ
ออกจากอุปกรณ์
• ในขณะชาร์จ อุปกรณ์และเครือ่ งชาร์จอาจจะร้อนขึน้ ซึง่ เป็นเรือ่ งปกติและไม่มผี ลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของเครือ่ ง
แต่อย่างใด หากแบตเตอรีเ่ กิดความร้อนสูงกว่าปกติ เครือ่ งชาร์จอาจหยุดท�ำงาน
• ถ้าคุณชาร์จอุปกรณ์ขณะทีแ่ จ็คอเนกประสงค์เปียก อุปกรณ์อาจเสียหายได้ โปรดท�ำให้แจ็คอเนกประสงค์แห้งจนหมดจดก่อน
ท�ำการชาร์จอุปกรณ์
• หากเครือ่ งของคุณไม่ชาร์จตามปกติ ให้นำ� เครือ่ งและเครือ่ งชาร์จไปทีศ่ นู ย์บริการซัมซุง
16
เบือ้ งต้น
SIM หรือ USIM การ์ด (การ์ด Nano-SIM) (SM-T515)
การติดตัง้ SIM หรือ USIM การ์ด
ใส่ SIM หรือ USIM การ์ด ทีผ่ ใู้ ห้บริการโทรศัพท์มอื ถือให้มา
ใช้ความระมัดระวังไม่ให้ SIM หรือ USIM การ์ด สูญหาย หรือให้ผอู้ นื่ ใช้งาน ซัมซุงไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหายหรือความ
ไม่สะดวกใดๆ ทีเ่ กิดจากการท�ำการ์ดสูญหายหรือถูกขโมย
ไม่สามารถใช้บริการ LTE บางอย่างได้ ทัง้ นีข้ นึ้ กับผูใ้ ห้บริการ โปรดติดต่อผูใ้ ห้บริการของคุณส�ำหรับข้อมูลเกีย่ วกับความ
พร้อมให้บริการ
17
เบือ้ งต้น
1
สอดสลักปลดลงในรูทถี่ าดเพือ่ ให้ถาดเลือ่ นออกมา
ตรวจให้แน่ใจว่าสลักปลดตัง้ ฉากกับรู มิฉะนัน้ เครือ่ งอาจเสียหายได้
2
3
ค่อยๆ ดึงถาดออกจากช่องถาด
วาง SIM หรือ USIM การ์ดบน ถาด 1 ทีม่ หี น้าสัมผัสสีทองลงด้านล่าง
ถาด 1
4
ถาด 2
ค่อยๆ กด SIM หรือ USIM การ์ดลงในถาดเพือ่ ให้เข้าที่
ถ้าไม่ใส่การ์ดลงในถาดให้แน่น SIM การ์ดอาจหลุดหรือร่วงออกจากถาดได้
5
ใส่ถาดกลับลงในช่องถาด
• ถ้าคุณเสียบถาดเข้าไปในอุปกรณ์ของคุณในขณะทีถ่ าดยังเปียกอยู่ เครือ่ งของคุณอาจได้รบั ความเสียหาย ดูให้แน่ใจเสมอ
ว่าถาดไม่เปียก
• เสียบถาดเข้าไปในช่องเสียบถาดให้เต็มช่องเพือ่ ป้องกันไม่ให้ของเหลวเข้าเครือ่ งของคุณ
วิธตี ดิ ตัง้ การ์ดทีถ่ กู ต้อง
การด microSD
การด Nano-SIM
ใช้แต่การ์ด Nano-SIM เท่านัน้
18
เบือ้ งต้น
การถอด SIM หรือ USIM การ์ด
1
2
3
4
สอดสลักปลดลงในรูทถี่ าดเพือ่ ให้ถาดเลือ่ นออกมา
ค่อยๆ ดึงถาดออกจากช่องถาด
ถอด SIM หรือ USIM การ์ด
ใส่ถาดกลับลงในช่องถาด
การ์ดความจ�ำ (การ์ด microSD)
การติดตัง้ การ์ดหน่วยความจ�ำ
ความจุของการ์ดความจ�ำของเครือ่ งของคุณอาจแตกต่างจากรุน่ อืน่ ๆและบางการ์ดความจ�ำอาจจะไม่สามารถเข้ากันได้กบั เครือ่ งของคุณ
ขึน้ อยูก่ บั ผูผ้ ลิตการ์ดความจ�ำและประเภท เพือ่ ดูความจุการ์ดความจ�ำสูงสุดของเครือ่ งของคุณ ให้ดทู เี่ ว็บไซต์ของซัมซุง
• การ์ดความจ�ำบางการ์ดอาจเข้ากันไม่ได้ทงั้ หมดกับเครือ่ งของคุณ การใช้การ์ดทีเ่ ข้ากันไม่ได้อาจท�ำให้เครือ่ งหรือการ์ด
ความจ�ำเสียหาย หรือท�ำให้ขอ้ มูลทีเ่ ก็บอยู่ในการ์ดเสียหาย
• ใช้ความระมัดระวังในการใส่การ์ดความจ�ำให้ถกู ด้าน
• อุปกรณ์นรี้ องรับเฉพาะระบบไฟล์ FAT และ exFAT ส�ำหรับการ์ดความจ�ำเท่านัน้ เมือ่ ใส่การ์ดทีฟ่ อร์แมตโดยใช้ระบบไฟล์
แบบอืน่ เครือ่ งจะขอให้ฟอร์แมตการ์ดใหม่หรือจะไม่สามารถมองเห็นการ์ดได้ เพือ่ ใช้การ์ดความจ�ำ คุณจะต้องฟอร์แม็
ตก่อน หากเครือ่ งของคุณไม่สามารถฟอร์แม็ตหรือรูจ้ กั การ์ดความจ�ำได้ ติดต่อผูผ้ ลิตการ์ดความจ�ำหรือศูนย์บริการซัม
ซุง
• การเขียนและลบข้อมูลบ่อยๆ จะท�ำให้การ์ดความจ�ำมีอายุการใช้งานสัน้ ลง
• เมือ่ ใส่การ์ดความจ�ำลงในเครือ่ ง ไดเร็กทอรี่ไฟล์ในการ์ดความจ�ำจะปรากฏในโฟลเดอร์ ไฟล์สว่ นตัว → SD ก​ าร์ด
19
เบือ้ งต้น
► SM-T515:
20
เบือ้ งต้น
► SM-T510:
21
เบือ้ งต้น
1
► SM-T515: สอดสลักปลดลงในรูทถี่ าดเพือ่ ให้ถาดเลือ่ นออกมา
► SM-T510: ใส่สลักช่วยถอดลงในรูทถี่ าดการ์ดความจ�ำ เพือ่ ให้ถาดเลือ่ นออกมา
ตรวจให้แน่ใจว่าสลักปลดตัง้ ฉากกับรู มิฉะนัน้ เครือ่ งอาจเสียหายได้
2
► SM-T515: ค่อยๆ ดึงถาดออกจากช่องถาด
► SM-T510: ค่อยๆ ดึงถาดการ์ดความจ�ำออกจากช่องใส่ถาดการ์ดความจ�ำ
เมือ่ คุณน�ำถาดออกจากอุปกรณ์ การเชือ่ มต่อข้อมูลมือถือจะไม่สามารถใช้งานได้ (SM-T515)
3
► SM-T515: วางการ์ดความจ�ำลงบน ถาด 2 โดยหันด้านทีม่ หี น้าสัมผัสสีทองลงด้านล่าง
ถาด 1
ถาด 2
► SM-T510: วางการ์ดความจ�ำลงบนถาดการ์ดความจ�ำ โดยหันด้านทีม่ หี น้าสัมผัสสีทองลงด้านล่าง
22
เบือ้ งต้น
4
ค่อยๆ กดการ์ดความจ�ำลงในถาดเพือ่ ให้เข้าที่
ถ้าไม่ใส่การ์ดลงในถาดให้แน่น การ์ดความจ�ำอาจหลุดหรือร่วงออกจากถาดได้
5
► SM-T515: ใส่ถาดกลับลงในช่องถาด
► SM-T510: ใส่ถาดการ์ดความจ�ำกลับลงในช่องใส่ถาดการ์ดความจ�ำ
• ถ้าคุณเสียบถาดเข้าไปในอุปกรณ์ของคุณในขณะทีถ่ าดยังเปียกอยู่ เครือ่ งของคุณอาจได้รบั ความเสียหาย ดูให้แน่ใจเสมอ
ว่าถาดไม่เปียก
• เสียบถาดเข้าไปในช่องเสียบถาดให้เต็มช่องเพือ่ ป้องกันไม่ให้ของเหลวเข้าเครือ่ งของคุณ
การถอดการ์ดความจ�ำ
ก่อนถอดการ์ดความจ�ำออก ให้ถอดการ์ดออกก่อนเพือ่ ถอดการ์ดได้อย่างปลอดภัย
เปิดใช้งานแอพ การ​ตงั้ ​คา่ และสัมผัส การดูแลอุปกรณ์ → ทีเ่ ก็บ → → การ​ตงั้ ​คา่ ​การ​จดั ​เก็บ → SD ก​ าร์ด → ถอด
1
► SM-T515: สอดสลักปลดลงในรูทถี่ าดเพือ่ ให้ถาดเลือ่ นออกมา
► SM-T510: ใส่สลักช่วยถอดลงในรูทถี่ าดการ์ดความจ�ำ เพือ่ ให้ถาดเลือ่ นออกมา
2
► SM-T515: ค่อยๆ ดึงถาดออกจากช่องถาด
► SM-T510: ค่อยๆ ดึงถาดการ์ดความจ�ำออกจากช่องใส่ถาดการ์ดความจ�ำ
3
4
ถอดการ์ดความจ�ำ
► SM-T515: ใส่ถาดกลับลงในช่องถาด
► SM-T510: ใส่ถาดการ์ดความจ�ำกลับลงในช่องใส่ถาดการ์ดความจ�ำ
อย่าลบพืน้ ทีจ่ ดั เก็บภายนอก เช่นการ์ดความจ�ำหรือพืน้ ทีจ่ ดั เก็บ USB ในขณะทีเ่ ครือ่ งก�ำลังโอนหรือก�ำลังเข้าถึงข้อมูล หรือ
ในทันทีหลังจากการถ่ายโอนข้อมูล การกระท�ำเช่นนัน้ อาจท�ำให้ขอ้ มูลเสียหายหรือสูญหาย หรือท�ำให้พนื้ ทีจ่ ดั เก็บภายนอก
หรือเครือ่ งเสียหาย ซัมซุงจะไม่รบั ผิดชอบต่อการสูญเสีย รวมถึงการสูญหายของข้อมูล ทีเ่ กิดจากการใช้ผดิ ประเภทของ
พืน้ ทีจ่ ดั เก็บภายนอกของเครือ่ ง
23
เบือ้ งต้น
การฟอร์แมตการ์ดความจ�ำ
การ์ดความจ�ำทีฟ่ อร์แมตโดยคอมพิวเตอร์อาจเข้ากันไม่ได้กบั เครือ่ ง ให้ฟอร์แมตการ์ดความจ�ำบนอุปกรณ์ของคุณ
เปิดใช้งานแอพ การ​ตงั้ ​คา่ และสัมผัส การดูแลอุปกรณ์ → ทีเ่ ก็บ → → การ​ตงั้ ​คา่ ​การ​จดั ​เก็บ → SD ก​ าร์ด → ฟอร์แมต
ก่อนทีจ่ ะฟอร์แมตการ์ดความจ�ำ อย่าลืมท�ำส�ำเนาเพือ่ ส�ำรองข้อมูลส�ำคัญๆ ทัง้ หมดทีเ่ ก็บไว้ในการ์ดความจ�ำ การรับประกัน
โดยบริษทั ผูผ้ ลิตจะไม่ครอบคลุมกรณีทขี่ อ้ มูลสูญหายจากการใช้งานของผูใ้ ช้
การเปิดและปิดเครือ่ ง
กดค้างไว้ทปี่ มุ่ เปิด/ปิดเครือ่ งสักสองสามวินาที เพือ่ เปิดเครือ่ ง
เมือ่ คุณเปิดเครือ่ งของคุณขึน้ เป็นครัง้ แรกหรือหลังจากรีเซ็ตข้อมูล ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำ ทีห่ น้าจอ เพือ่ ตัง้ ค่าเครือ่ งของคุณ
เมือ่ ต้องการปิดเครือ่ ง ให้กดค้างไว้ทปี่ มุ่ เปิด/ปิดเครือ่ ง แล้วสัมผัส ปิดเ​ครือ่ ง
ปฏิบตั ติ ามค�ำเตือนและแนวทางการใช้งานทัง้ หมดจากผูม้ อี ำ� นาจสัง่ การในพืน้ ทีห่ า้ มใช้อปุ กรณ์ไร้สาย เช่น บนเครือ่ งบินหรือ
ในโรงพยาบาล
การเริม่ การท�ำงานเครือ่ งใหม่
เพือ่ เริม่ ต้นการท�ำงานใหม่ กดค้างไว้ทปี่ มุ่ เปิด/ปิด และจากนัน้ สัมผัส ปิดและเปิด​เครือ่ งใหม่
ถ้าเครือ่ งของคุณค้างและไม่ตอบสนอง กดค้างไว้ทปี่ มุ่ เปิด/ปิดและปุม่ ระดับเสียงลงพร้อมกันเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วินาที เพือ่ เริม่ ต้นการ
ท�ำงานใหม่
ปุม เปด/ปด
ปุม ระดับเสียงลง
24
เบือ้ งต้น
การตัง้ ค่าเริม่ ต้น
เมือ่ คุณเปิดเครือ่ งของคุณขึน้ เป็นครัง้ แรกหรือหลังจากรีเซ็ตข้อมูล ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำ ทีห่ น้าจอ เพือ่ ตัง้ ค่าเครือ่ งของคุณ
ขัน้ ตอนการตัง้ ค่าเริม่ ต้นอาจแตกต่างกันไปขึน้ อยูก่ บั ซอฟต์แวร์ของเครือ่ งและภูมภิ าคของคุณ
1
2
เปิดเครือ่ ง
เลือกภาษาของเครือ่ งทีต่ อ้ งการและเลือก
เลือกภาษา
3
4
5
อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงือ่ นไขและสัมผัส ถัดไป
รับเนือ้ หาของคุณจากเครือ่ งก่อนหน้านี้
ให้เลือกเครือข่าย Wi-Fi และท�ำการเชือ่ มต่อเข้ากับเครือข่ายนัน้
หากคุณไม่ได้เชือ่ มต่อกับเครือข่าย Wi-Fi, คุณอาจจะไม่สามารถตัง้ ค่าคุณลักษณะบางอย่างของเครือ่ งในช่วงการตัง้ ค่าเริม่
ต้นได้
6
ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำ ทีห่ น้าจอ เพือ่ ด�ำเนินการตัง้ ค่าเริม่ ต้น
25
เบือ้ งต้น
7
ตัง้ ค่าวิธกี ารล็อกหน้าจอเพือ่ ป้องกันเครือ่ งของคุณ คุณสามารถปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้โดยการป้องกันไม่ให้บคุ คลอืน่
เข้าถึงเครือ่ งของคุณ เพือ่ ตัง้ ค่าวิธกี ารล็อกหน้าจอในภายหลัง สัมผัส ไม่ใช่ตอนนี้
8
9
หากหน้าจอแอพที่ได้รบั การแนะน�ำปรากฏขึน้ ให้เลือกแอพทีค่ ณุ ต้องการและดาวน์โหลด
ลงชือ่ เข้าใช้ Samsung account คุณสามารถเพลิดเพลินกับบริการของซัมซุงและเก็บข้อมูลของคุณให้เป็นปัจจุบนั และมีความ
ปลอดภัยในทุกเครือ่ งของคุณ อ้างอิง Samsung account เพือ่ ดูขอ้ มูลเพิม่ เติม
10 สัมผัส เสร็จ เพือ่ ด�ำเนินการตัง้ ค่าเริม่ ต้นให้เสร็จสมบูรณ์
หน้าจอหลักจะปรากฏขึน้
Samsung account
บทน�ำ
Samsung account ของคุณเป็นบริการบัญชีแบบครบวงจรทีช่ ว่ ยให้คณุ สามารถใช้บริการต่างๆ ของซัมซุงทีม่ ีให้ใช้ทงั้ บนอุปกรณ์
เคลือ่ นที่ ทีวี และเว็บไซต์ของซัมซุง
หากต้องการตรวจสอบรายการบริการทีส่ ามารถใช้ดว้ ย Samsung account ของคุณ โปรดดูที่ account.samsung.com ส�ำหรับข้อมูล
เพิม่ เติมเกีย่ วกับ Samsung account เปิดใช้งานแอพ การ​ตงั้ ​คา่ และสัมผัส บัญชีผใู้ ช้และการแบ็คอัพ → แอคเคาท์ → Samsung
account → → วิธใี ช้
การสร้าง Samsung account
ถ้าคุณไม่มี Samsung account คุณควรสร้างใหม่ คุณสามารถสร้าง Samsung account โดยใช้ทอี่ ยูอ่ เี มลของคุณได้
1
เปิดใช้งานแอพ การ​ตงั้ ​คา่ และสัมผัส บัญชีผใู้ ช้และการแบ็คอัพ → แอคเคาท์ → เพิม่ ​แอคเคาท์ → Samsung account
หรืออีกวิธหี นึง่ เปิดใช้งานแอพ การ​ตงั้ ​คา่ และสัมผัส
2
3
สัมผัส สร้าง​แอคเคาท์
ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำ ทีห่ น้าจอ เพือ่ สร้างบัญชีของคุณให้เสร็จสิน้
26
เบือ้ งต้น
การลงชือ่ เข้าใช้ Samsung account ของคุณ่
ถ้าคุณมี Samsung account อยูแ่ ล้ว ให้ลงชือ่ เข้าใช้ Samsung account ของคุณ
1
เปิดใช้งานแอพ การ​ตงั้ ​คา่ และสัมผัส บัญชีผใู้ ช้และการแบ็คอัพ → แอคเคาท์ → เพิม่ ​แอคเคาท์ → Samsung account
หรืออีกวิธหี นึง่ เปิดใช้งานแอพ การ​ตงั้ ​คา่ และสัมผัส
2
3
ป้อน ID Samsung account และรหัสผ่านของคุณและสัมผัส เข้าสูร่ ะบบ
อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงือ่ นไขและสัมผัส ถัดไป เพือ่ เสร็จสิน้ การลงชือ่ เข้าใช้ Samsung account ของคุณ
การค้นหา ID ของคุณและการรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ
หากคุณลืม ID Samsung account ของคุณหรือรหัสผ่านของคุณ สัมผัส ค้นหา ID หรือ รีเซ็ทรหัสผ่าน ทีห่ น้าจอลงชือ่ เข้าใช้
Samsung account คุณสามารถค้นหา ID ของคุณหรือรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณหลังจากทีค่ ณุ ป้อนข้อมูลทีจ่ ำ� เป็น
การลบ Samsung account ของคุณ
เมือ่ คุณลบ Samsung account ออกจากเครือ่ ง ข้อมูลของคุณ เช่น รายชือ่ หรือเหตุการณ์ จะถูกลบออกไปด้วย
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ การ​ตงั้ ​คา่ และสัมผัส บัญชีผใู้ ช้และการแบ็คอัพ → แอคเคาท์
สัมผัส Samsung account → → ลบ​แอคเคาท์
สัมผัส ลบออก ป้อนรหัสผ่าน Samsung account ของคุณ และจากนัน้ สัมผัส ตกลง
27
เบือ้ งต้น
การถ่ายโอนข้อมูลจากเครือ่ งเดิมของคุณ (Smart Switch)
เชือ่ มต่อเข้ากับเครือ่ งก่อนหน้าของคุณผ่าน Smart Switch เพือ่ ถ่ายโอนข้อมูล
เปิดใช้งานแอพ การ​ตงั้ ​คา่ และสัมผัส บัญชีผใู้ ช้และการแบ็คอัพ → Smart Switch
• คุณสมบัตนิ อี้ าจไม่รองรับในเครือ่ งบางเครือ่ งหรือคอมพิวเตอร์
• สร้างข้อจ�ำกัด ดูรายละเอียดที่ www.samsung.com/smartswitch ซัมซุงถือเรือ่ งลิขสิทธิเ์ ป็นเรือ่ งทีเ่ คร่งครัด ส่งเฉพาะ
เนือ้ หาทีค่ ณุ เป็นเจ้าของหรือมีสทิ ธิ์ในการส่ง
การถ่ายโอนข้อมูลแบบไร้สาย
ย้ายข้อมูลจากเครือ่ งก่อนหน้าไปยังเครือ่ งของคุณแบบไร้สายผ่าน Wi-Fi Direct
1
ให้เริม่ ต้น Smart Switch ทีเ่ ครือ่ งก่อนหน้า
ถ้าคุณไม่มแี อพ ให้ดาวน์โหลดจาก Galaxy Store หรือ Play Store
2
3
4
5
6
7
ทีเ่ ครือ่ งของคุณ เปิดใช้งานแอพ การ​ตงั้ ​คา่ และสัมผัส บัญชีผใู้ ช้และการแบ็คอัพ → Smart Switch
วางเครือ่ งใกล้กนั
ทีเ่ ครือ่ งก่อนหน้า สัมผัส ส่งข้อมูล → ไร้สาย
ทีเ่ ครือ่ งก่อนหน้า ให้เลือกรายการทีจ่ ะถ่ายโอนและสัมผัส ส่ง
ทีเ่ ครือ่ งของคุณ สัมผัส รับ
ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำ ทีห่ น้าจอ เพือ่ โอนข้อมูลจากเครือ่ งเก่าของคุณ
หลังจากการถ่ายโอนข้อมูลเสร็จแล้ว คุณสามารถดูรายการข้อมูลทีถ่ า่ ยโอนแล้วทีเ่ ครือ่ งของคุณได้
28
เบือ้ งต้น
การแบ็คอัพและการกูค้ นื ข้อมูลโดยการใช้พนื้ ทีจ่ ดั เก็บภายนอก
ถ่ายโอนข้อมูลโดยใช้พนื้ ทีจ่ ดั เก็บภายนอก เช่น การ์ด microSD
1
2
3
4
แบ็คอัพข้อมูลจากเครือ่ งเดิมของคุณไปยังพืน้ ทีจ่ ดั เก็บภายนอก
แทรกหรือเชือ่ มต่อเครือ่ งพืน้ ทีจ่ ดั เก็บภายนอกเข้ากับเครือ่ งของคุณ
ทีเ่ ครือ่ งของคุณ เปิดใช้งานแอพ การ​ตงั้ ​คา่ และสัมผัส บัญชีผใู้ ช้และการแบ็คอัพ → Smart Switch →
→ คืนค่า
ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำ ทีห่ น้าจอ เพือ่ ถ่ายโอนข้อมูลจากพืน้ ทีจ่ ดั เก็บภายนอก
การท�ำความเข้าใจหน้าจอ
การควบคุมหน้าจอสัมผัส
• ไม่ควรให้หน้าจอสัมผัสโดนกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอืน่ ไฟฟ้าสถิตอาจท�ำให้หน้าจอสัมผัสท�ำงานผิดปกติได้
• เพือ่ หลีกเลีย่ งการท�ำความเสียหายแก่หน้าจอสัมผัส อย่าสัมผัสหน้าจอด้วยวัตถุแหลมคมใดๆ หรือกดหน้าจอด้วยปลาย
นิว้ มือแรงเกินไป
• ขอแนะน�ำไม่ใช้กราฟิกคงที่ในหน้าจอสัมผัสบางส่วนหรือทัง้ หมดเป็นระยะเวลานาน การท�ำเช่นนีอ้ าจส่งผลให้เกิดภาพ
ฉายภาพ (อาการจอเบิรน์ ) หรือภาพเงา
• เครือ่ งอาจไม่รบั รูอ้ นิ พุตแบบสัมผัสทีอ่ ยู่ใกล้ขอบหน้าจอซึง่ อยูน่ อกบริเวณอินพุตแบบสัมผัส
• แนะน�ำให้ใช้นวิ้ มือเมือ่ คุณใช้งานหน้าจอสัมผัส
29
เบือ้ งต้น
การสัมผัส
สัมผัสหน้าจอ
การสัมผัสค้างไว้
สัมผัสค้างไว้ทหี่ น้าจอเป็นเวลาประมาณ 2 วินาที
การลาก
สัมผัสค้างไว้ทรี่ ายการและลากไปยังต�ำแหน่งเป้าหมาย
สัมผัสสองครัง้
สัมผัสสองครัง้ ทีห่ น้าจอ
30
เบือ้ งต้น
การปัด
ปัดขึน้ ปัดลง ไปทางซ้าย หรือไปทางขวา
การแยกนิว้ ออกจากกันและบีบนิว้ เข้าหากัน
แยกสองนิว้ ออกจากกันหรือบีบนิว้ เข้าหากันทีห่ น้าจอ
31
เบือ้ งต้น
แถบการน�ำทาง (ปุม่ ซอฟท์คยี )์
เมือ่ คุณเปิดหน้าจอแล้ว ปุม่ ซอฟท์คยี จ์ ะปรากฏทีแ่ ถบการน�ำทางทีด่ า้ นล่างของหน้าจอ ได้มกี ารก�ำหนดปุม่ ซอฟท์คยี เ์ ป็นปุม่ ล่าสุด ปุม่
หน้าหลัก และปุม่ ย้อนกลับโดยเป็นค่าเริม่ ต้น ฟังก์ชนั่ ของปุม่ สามารถเปลีย่ นไปตามแอพทีม่ กี ารใช้งานอยู่ในปัจจุบนั หรือสภาพแวดล้อม
การใช้งาน
ปุม ลาสุด
ปุม ยอนกลับ
ปุม หนาหลัก
ปุม่
ล่าสุด
หน้าหลัก
กลับ
ฟังก์ชนั่
• สัมผัสเพือ่ เปิดรายการแอพล่าสุด
• สัมผัสเพือ่ กลับสูห่ น้าจอหลัก
• สัมผัสค้างไว้เพือ่ เปิดใช้งานแอพ Google Assistant
• สัมผัสเพือ่ กลับสูห่ น้าก่อนหน้า
32
เบือ้ งต้น
การซ่อนแถบการน�ำทาง
ดูไฟล์หรือใช้แอพทีห่ น้าจอทีก่ ว้างขึน้ โดยการซ่อนแถบการน�ำทาง
เปิดใช้งานแอพ การ​ตงั้ ​คา่ สัมผัส จอภาพ → แถบการน�ำทาง และจากนัน้ สัมผัส ท่าทางเต็มหน้าจอ ภายใต้ ท่าทางเต็มหน้าจอ แถบ
การน�ำทางจะได้รบั การซ๋อมและค�ำแนะน�ำท่าทางจะปรากฏขึน้ ทีป่ มุ่ ซอฟท์คยี ต์ งั้ อยู่ หากต้องการใช้ปมุ่ ซอฟท์คยี ์ ลากค�ำแนะน�ำท่าทาง
ของปุม่ ทีต่ อ้ งการขึน้ ไปด้านบน
ถ้าคุณต้องการซ่อนค�ำแนะน�ำท่าทางทีด่ า้ นล่างของหน้าจอ สัมผัสสวิตช์ ค�ำแนะน�ำท่าทาง เพือ่ ปิดการใช้งาน
การตัง้ ค่าแถบการน�ำทาง
เปิดใช้งานแอพ การ​ตงั้ ​คา่ สัมผัส จอภาพ → แถบการน�ำทาง และจากนัน้ ให้เลือกตัวเลือก
• ประเภทการน�ำทาง: ตัง้ ค่าเครือ่ งให้ซอ่ นหรือแสดงแถบการน�ำทาง เพือ่ ซ่อนแถบการน�ำทาง สัมผัส ท่าทางเต็มหน้าจอ ขณะที่
แถบการน�ำทางถูกซ่อนอยู่ คุณสามารถใช้ปมุ่ ซอฟท์คยี ์ได้โดยการลากค�ำแนะน�ำท่าทางสัมผัสของปุม่ ทีต่ อ้ งการขึน้ ไปด้านบน
• ล�ำดับปุม่ : เปลีย่ นล�ำดับของปุม่ ต่างๆบนแถบการน�ำทาง
• ค�ำแนะน�ำท่าทาง: ตัง้ ค่าเครือ่ งให้แสดงตัวบ่งชีท้ ดี่ า้ นล่างของหน้าจอเพือ่ แสดงต�ำแหน่งทีต่ งั้ ของปุม่ ซอฟท์คยี ์ คุณสมบัตนิ จี้ ะ
ปรากฏเมือ่ คุณเลือก ท่าทางเต็มหน้าจอ
33
เบือ้ งต้น
หน้าจอหลักและหน้าจอแอพ
หน้าจอหลักเป็นจุดเริม่ ต้นส�ำหรับการเข้าถึงคุณสมบัตทิ งั้ หมดของเครือ่ ง ซึง่ แสดงวิดเจ็ต ทางลัดของแอพ ฯลฯ
หน้าจอแอพจะแสดงไอคอนส�ำหรับแอพทัง้ หมด รวมทัง้ แอพทีต่ ดิ ตัง้ ใหม่
หน้าจออาจแตกต่างกันทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ภูมภิ าคหรือผูใ้ ห้บริการ
วิดเจ็ต
แอพโปรด
แถบการนำทาง (ปุม ซอฟทคยี )
34
เบือ้ งต้น
การสลับกันระหว่างหน้าจอหลักและหน้าจอแอพ
ทีห่ น้าจอหลัก ปัดขึน้ หรือลงเพือ่ เปิดหน้าจอแอพ
เพือ่ กลับไปยังหน้าจอหลัก ปัดขึน้ หรือลงทีห่ น้าจอแอพ อีกทางเลือกหนึง่ สัมผัสปุม่ หน้าหลักหรือปุม่ ย้อนกลับ
หนาจอหลัก
หนาจอแอพ
หากคุณเพิม่ ปุม่ แอพทีห่ น้าจอหลัก คุณสามารถเปิดหน้าจอแอพได้โดยการสัมผัสทีป่ มุ่ ทีห่ น้าจอหลัก สัมผัสค้างไว้ทพี่ นื้ ทีว่ า่ ง สัมผัส
การตัง้ ค่าหน้าหลัก และจากนัน้ สัมผัสสวิตช์ ปุม่ แอพ เพือ่ เปิดใช้งาน ปุม่ แอพจะถูกเพิม่ ทีด่ า้ นล่างของหน้าจอหลัก
ปุม แอพ
35
เบือ้ งต้น
การย้ายรายการ
สัมผัสค้างไว้ทรี่ ายการหนึง่ และจากนัน้ ลากไปยังต�ำแหน่งใหม่ การย้ายรายการไปยังแผงอืน่ ให้ลากไปยังด้านข้างหน้าจอ
เพือ่ เพิม่ ทางลัดไปยังแอพทีห่ น้าจอหลัก สัมผัสรายการหนึง่ ค้างไว้ทหี่ น้าจอแอพ และจากนัน้ ลากไปยังด้านบนของหน้าจอ ทางลัดไปยัง
แอพจะถูกเพิม่ ทีห่ น้าจอหลัก
คุณยังสามารถย้ายแอพที่ใช้บอ่ ยไปยังบริเวณทางลัดทีด่ า้ นล่างสุดของหน้าจอหลัก
การสร้างโฟลเดอร์
สร้างโฟลเดอร์และรวบรวมแอพทีค่ ล้ายกันไว้เพือ่ ให้สามารถเข้าถึงและเปิดใช้งานแอพได้อย่างรวดเร็ว
ทีห่ น้าจอหลักหรือทีห่ น้าจอแอพ สัมผัสค้างไว้ทแี่ อพ และจากนัน้ ลากไปเหนือแอพอืน่
โฟลเดอร์ใหม่ทมี่ แี อพทีเ่ ลือกไว้จะถูกสร้างขึน้ สัมผัส ใส่ชอื่ โฟลเดอร์ แล้วป้อนชือ่ โฟลเดอร์
• เพิม่ แอพอืน่
สัมผัส เพิม่ แอพ ที่โฟลเดอร์ ท�ำเครือ่ งหมายทีแ่ อพเพือ่ เพิม่ และสัมผัส เพิม่ คุณยังสามารถเพิม่ แอพโดยการลากแอพดังกล่าวไป
ที่โฟลเดอร์
• การย้ายแอพจากโฟลเดอร์
สัมผัสค้างไว้ทแี่ อพหนึง่ เพือ่ ลากไปยังต�ำแหน่งใหม่
• การลบโฟลเดอร์
สัมผัสค้างไว้ที่โฟลเดอร์ และจากนัน้ สัมผัส ลบโฟลเดอร์ ระบบจะลบเฉพาะโฟลเดอร์ดงั กล่าวเท่านัน้ แอพต่างๆ ทีอ่ ยู่ในโฟลเดอร์
จะถูกย้ายไปอยูบ่ นหน้าจอแอพ
36
เบือ้ งต้น
การแก้ไขหน้าจอหลัก
ทีห่ น้าจอหลัก สัมผัสค้างไว้ทบี่ ริเวณทีว่ า่ งหรือบีบนิว้ มือของคุณเข้าหากันบนหน้าจอเพือ่ เข้าใช้งานตัวเลือกการแก้ไข คุณสามารถตัง้ ค่า
วอลล์เปเปอร์ เพิม่ วิดเจ็ตและอืน่ ๆ คุณยังสามารถเพิม่ ลบ หรือจัดเรียงแผงหน้าจอหลักใหม่
• การเพิม่ แผงหน้าจอ: ปัดไปทางซ้าย และจากนัน้ สัมผัส
• การย้ายแผงหน้าจอ: สัมผัสค้างไว้ทภี่ าพตัวอย่างแผงหน้าจอ และจากนัน้ ลากไปยังต�ำแหน่งใหม่
• การลบแผงหน้าจอ: สัมผัส ทีแ่ ผงหน้าจอดังกล่าว
• วอลเปเปอร์: เปลีย่ นการตัง้ ค่าวอลล์เปเปอร์สำ� หรับหน้าจอหลักและหน้าจอเมือ่ ล็อก
• วิดเจ็ด: วิดเจ็ดเป็นแอพขนาดเล็กทีเ่ ปิดใช้งานฟังก์ชนั ของแอพบางอย่างเพือ่ ให้ขอ้ มูลและการเข้าถึงทีส่ ะดวกทีห่ น้าจอหลักของ
คุณ สัมผัสค้างไว้ทวี่ ดิ เจ็ด และจากนัน้ ลากไปยังหน้าจอหลัก วิดเจ็ตจะถูกเพิม่ ไปทีห่ น้าจอหลัก
• การตัง้ ค่าหน้าหลัก: เปลีย่ นการตัง้ ค่าหน้าจอหลัก
37
เบือ้ งต้น
การแสดงแอพทัง้ หมดทีห่ น้าจอหลัก
โดยไม่ตอ้ งใช้หน้าจอแอพทีแ่ ยกต่างหาก คุณสามารถตัง้ ค่าเครือ่ งเพือ่ ให้แสดงแอพทัง้ หมดทีห่ น้าจอหลัก ทีห่ น้าจอหลัก สัมผัสค้างไว้ที่
พืน้ ทีว่ า่ ง และจากนัน้ สัมผัส การตัง้ ค่าหน้าหลัก → รูปแบบหน้าจอหลัก → หน้าจอหลักเท่านัน้ → ใช้
ตอนนีค้ ณุ สามารถเข้าถึงแอพทัง้ หมดของคุณโดยการปัดไปทางซ้ายทีห่ น้าจอหลัก
ไอคอนตัวบ่งชี้
ไอคอนตัวบ่งชีจ้ ะปรากฏทีแ่ ถบสถานะทีด่ า้ นบนของหน้าจอ ไอคอนทีแ่ สดงในตารางด้านล่างเป็นไอคอนทีพ่ บบ่อยทีส่ ดุ
• แถบสถานะอาจไม่ปรากฏทีด่ า้ นบนสุดของหน้าจอในบางแอพ การแสดงแถบสถานะ ให้ลากลงมาจากด้านบนสุดของ
หน้าจอ
• ไอคอนตัวบ่งชีบ้ างตัวจะปรากฏเฉพาะเมือ่ คุณเปิดแผงการแจ้งเตือนเท่านัน้
• คุณสมบัตทิ เี่ กีย่ วกับการโทรไม่รองรับในบางรุน่
ไอคอน
/
ความหมาย
ไม่มสี ญั ญาณ
ความแรงของสัญญาณ
โรมมิง่ (อยูน่ อกพืน้ ทีบ่ ริการปกติ)
เชือ่ มต่อกับเครือข่าย GPRS แล้ว
เชือ่ มต่อกับเครือข่าย EDGE แล้ว
เชือ่ มต่อกับเครือข่าย UMTS แล้ว
เชือ่ มต่อกับเครือข่าย HSDPA แล้ว
เชือ่ มต่อกับเครือข่าย HSPA+ แล้ว
เชือ่ มต่อกับเครือข่าย LTE แล้ว
Wi-Fi เชือ่ มต่อแล้ว
เปิดใช้งานคุณสมบัตบิ ลูทธู แล้ว
ได้มกี ารใช้งานการบริการตามสถานที่
ก�ำลังใช้สาย
สายที่ไม่ได้รบั
ข้อความหรือข้อความมัลติมเี ดียใหม่
ตัง้ เวลาเตือนแล้ว
เปิดใช้งานโหมดปิดเสียงแล้ว
เปิดใช้งานโหมดการบินแล้ว
เกิดข้อผิดพลาดหรือควรใช้งานด้วยความระมัดระวัง
38
เบือ้ งต้น
ไอคอน
ความหมาย
การชาร์จแบตเตอรี่
ระดับแบตเตอรี่
หน้าจอล็อก
การกดปุม่ เปิด/ปิดเครือ่ งจะปิดแล้วล็อกหน้าจอ นอกจากนี้ หน้าจอจะปิดและล็อกโดยอัตโนมัติ หากไม่ได้ใช้งานเครือ่ งตามเวลาทีก่ ำ� หนด
เพือ่ ปลดล็อกหน้าจอ ปัดไปในทิศทางใดก็ได้เมือ่ หน้าจอเปิดขึน้
ถ้าหน้าจอปิดอยู่ ให้กดปุม่ เปิดหรือแตะที่ใดก็ได้บนหน้าจอเพือ่ เปิดหน้าจอ
หนาจอเมือ่ ล็อก
39
เบือ้ งต้น
การเปลีย่ นวิธกี ารล็อกหน้าจอ
เพือ่ เปลีย่ นวิธกี ารล็อกหน้าจอ เปิดใช้งานแอพ การ​ตงั้ ​คา่ สัมผัส ล็อกหน้าจอ → ชนิดการล็อกหน้าจอ และจากนัน้ ให้เลือกวิธกี าร
เมือ่ คุณก�ำหนดรูปแบบ PIN หรือรหัสผ่าน เป็นวิธกี ารล็อกหน้าจอ คุณสามารถปกป้องข้อมูลส่วนตัวได้โดยการป้องกันไม่ให้บคุ คลอืน่
เข้าใช้งานอุปกรณ์ของคุณ หลังจากตัง้ ค่าวิธกี ารล็อกหน้าจอแล้ว อุปกรณ์จะร้องขอรหัสปลดล็อกเมือ่ ใดก็ตามทีม่ ผี ตู้ อ้ งการปลดล็อก
• ปัด: ปัดไปในทิศทางใดๆ บนหน้าจอเพือ่ ท�ำการปลดล็อก
• รูป​แบบ: วาดรูปแบบโดยใช้สจี่ ดุ ขึน้ ไปเพือ่ ปลดล็อกหน้าจอ
• PIN: ป้อน PIN ด้วยตัวเลขอย่างน้อยสีต่ วั เพือ่ ปลดล็อกหน้าจอ
• รหัสผ่าน: ป้อนรหัสผ่านด้วยตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ์อย่างน้อยสีต่ วั เพือ่ ปลดล็อกหน้าจอ
• ไม่​ม:ี ไม่ตงั้ ค่าวิธกี ารล็อกหน้าจอ
คุณสามารถตัง้ ค่าเครือ่ งของคุณให้คนื ค่าจากโรงงานได้ถา้ คุณป้อนรหัสปลดล็อกไม่ถกู ต้องติดต่อกันหลายครัง้ จนถึงขีดจ�ำกัด
ของการป้อนรหัส เปิดใช้งานแอพ การ​ตงั้ ​คา่ สัมผัส ล็อกหน้าจอ → การตัง้ ค่าการล็อกเพือ่ ความปลอดภัย ปลดล็อกหน้า
จอโดยใช้วธิ ลี อ็ กหน้าจอที่ได้กำ� หนดไว้แล้ว และจากนัน้ สัมผัสสวิตช์ รีเซ็ทเป็นค่าจากโรงงานอัตโนมัติ เพือ่ เปิดใช้งาน
บันทึกหน้าจอ
จับภาพหน้าจอขณะที่ใช้เครือ่ ง
กดค้างไว้ทปี่ มุ่ ระดับเสียงลงและปุม่ เปิด/ปิดเครือ่ งพร้อมกัน คุณสามารถดูรปู ภาพทีบ่ นั ทึกไว้ใน แกลเลอรี่
คุณยังสามารถจับภาพหน้าจอโดยการปัดมือของคุณไปทางซ้ายหรือขวาผ่านหน้าจอได้ หากฟีเจอร์นี้ไม่ทำ� งาน ให้เปิดแอพ การ​ตงั้ ​คา่
แตะที่ คุณสมบัตขิ นั้ สูง → การเคลือ่ นไหวและท่าทาง จากนัน้ แตะสวิตช์ ใช้ฝา่ มือปัดเพือ่ จับภาพ เพือ่ เปิดการใช้งาน
ขณะทีก่ ำ� ลังใช้งานแอพและคุณสมบัตบิ างอย่างอาจไม่สามารถบันทึกภาพหน้าจอได้
40
เบือ้ งต้น
แผงแจ้งเตือน
เมือ่ คุณได้รบั การแจ้งเตือนใหม่ ไอคอนตัวบ่งชีจ้ ะปรากฏบนแถบสถานะ การดูขอ้ มูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับไอคอนเหล่านี้ เปิดแผงการแจ้ง
เตือนและดูรายละเอียด
การเปิดแผงการแจ้งเตือน ให้ลากแถบสถานะลงมา การปิดแผงการแจ้งเตือน ให้ปดั ขึน้ บนหน้าจอ
คุณสามารถใช้ฟงั ก์ชนั ต่อไปนี้ได้ในแผงการแจ้งเตือน
คนหาเน�อ้ หาหรือแอพที่ไดจดั เก็บไวทเ่ี ครื่
องของคุณ
เริม� ตน การตัง้ คา
ปุม การตัง้ คาอยางเร็ว
ดูรายละเอียดการแจงเตือนและดำเนินกิจ
กรรมตางๆ
ลบการแจงเตือนทัง้ หมด
เขาถึงการตัง้ คาการแจงเตือน
41
เบือ้ งต้น
การใช้งานปุม่ การตัง้ ค่าด่วน
สัมผัสปุม่ การตัง้ ค่าด่วนเพือ่ เปิดใช้งานคุณสมบัตบิ างอย่าง ปัดลงบนแผงการแจ้งเตือนเพือ่ ดูปมุ่ เพิม่ เติม
เพือ่ เปลีย่ นการตัง้ ค่าคุณสมบัติ สัมผัสข้อความภายใต้แต่ละปุม่ การดูการตัง้ ค่าแบบละเอียดเพิม่ เติม สัมผัสค้างไว้ทปี่ มุ่
เพือ่ จัดเรียงปุม่ ใหม่ สัมผัส → ล�ำดับปุม่ สัมผัสปุม่ ค้างไว้ และจากนัน้ ลากไปยังต�ำแหน่งอืน่
42
เบือ้ งต้น
การป้อนข้อความ
รูปแบบแป้นพิมพ์
แป้นพิมพ์จะปรากฏโดยอัตโนมัตเิ มือ่ คุณป้อนข้อความเพือ่ ส่งอีเมล สร้างบันทึก และอืน่ ๆ
การกรอกข้อความอาจใช้ไม่ได้ในบางภาษา เมือ่ ต้องการใส่ขอ้ ความ คุณต้องเปลีย่ นภาษาที่ใช้เป็นภาษาใดภาษาหนึง่ ทีร่ องรับ
ดูฟง กชนั แปนพิมพเพิม� เติม
ฟงกชนั แปนพิมพเพิม� เติม
ลบตัวอักษรทีอ่ ยูข า งหนา
ปอนตัวพิมพใหญ
สำหรับการกรอกตัวพิมพใหญทง้ั หมด
ใหสมั ผัสสองครัง้
ตัดไปยังบรรทัดถัดไป
เลือ่ นเคอรเซอร
ปอนเวนวรรค
ใสสญั ลักษณ
การเปลีย่ นภาษาทีใ่ ช้
→ ภาษาและประเภท → จัดการภาษาทีป่ อ้ นข้อมูล และจาก
แตะปุม่ ภาษาที่ใช้ปอ้ นข้อมูลเพือ่ สลับเป็นภาษาทีต่ อ้ งการ สัมผัส
นัน้ เลือกภาษาทีจ่ ะใช้
43
เบือ้ งต้น
การเปลีย่ นแป้นพิมพ์
เพือ่ เปลีย่ นประเภทแป้นพิมพ์ สัมผัส
→ ภาษาและประเภท เลือกภาษา และจากนัน้ เลือกประเภทแป้นพิมพ์ทคี่ ณุ ต้องการ
คุณสมบัตนิ อี้ าจไม่สามารถใช้ได้ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ภูมภิ าคหรือผูใ้ ห้บริการของคุณ
ฟังก์ชนั แป้นพิมพ์เพิม่ เติม
บางคุณสมบัตอิ าจไม่สามารถใช้ได้ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ภูมภิ าคหรือผูใ้ ห้บริการของคุณ
•
•
•
•
: ป้อนไอคอนแสดงอารมณ์
: ป้อนสติก๊ เกอร์
: ติดภาพเคลือ่ นไหว GIF
: สลับเป็นโหมดเขียนด้วยมือ
สลับเปนแปนพิมพมาตรฐาน
•
•
•
•
•
ดูขอ มูลเกีย่ วกับการแกไขการเขียน
ดวยลายมือ
: เพิม่ รายการจากคลิปบอร์ด
: ป้อนข้อความด้วยเสียง
: เปลีย่ นการตัง้ ค่าแป้นพิมพ์
→ : เปลีย่ นโหมดแป้นพิมพ์หรือขนาด
→ : เปิดแผงการแก้ไขข้อความ
44
เบือ้ งต้น
การคัดลอกและวาง
1
2
3
4
สัมผัสค้างไว้เหนือข้อความ
ลาก
หรือ
เพือ่ เลือกข้อความทีต่ อ้ งการ หรือสัมผัส เลือกทัง้ หมด เพือ่ เลือกข้อความทัง้ หมด
สัมผัส คัด​ลอก หรือ ตัด
ข้อความทีเ่ ลือกจะถูกคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด
สัมผัสค้างไว้ทตี่ ำ� แหน่งทีจ่ ะแทรกข้อความ จากนัน้ สัมผัส วาง
เพือ่ วางข้อความทีค่ ณุ คัดลอกมา สัมผัส คลิ​ป​บอร์ด และเลือกข้อความ
พจนานุกรม
ดูความหมายของค�ำในขณะที่ใช้คณุ สมบัตบิ างอย่าง เช่น เมือ่ เรียกดูเว็บเพจ
1
2
3
สัมผัสเหนือค�ำทีค่ ณุ ต้องการหาความหมายค้างไว้
หากเลือกค�ำทีค่ ณุ ต้องการหาความหมายไม่ได้ ให้ลาก
หรือ
เพือ่ เลือกข้อความทีต่ อ้ งการ
สัมผัส พจนานุกรม บนรายการตัวเลือก
หากยังไม่ได้ตดิ ตัง้ พจนานุกรมไว้ในเครือ่ ง สัมผัส ย้ายไปที่ จัดการพจนานุกรม สัมผัส
สัมผัส ติดตัง้ เพือ่ ดาวน์โหลด
ถัดไปจากพจนานุกรม และจากนัน้
ดูความหมายในหากหน้าต่างป๊อปอัพพจนานุกรม
เปลีย่ นเป็นมุมมองเต็มหน้าจอ สัมผัส สัมผัสความหมายบนหน้าจอเพือ่ ดูความหมายเพิม่ เติม ในมุมมองแบบละเอียด ให้
สัมผัส เพือ่ เพิม่ ค�ำไปยังค�ำทีช่ อบของคุณหรือสัมผัส ค้นหาเว็บ เพือ่ ใช้เป็นค�ำทีค่ น้ หา
45
แอพและคุณสมบัติ
การติดตัง้ หรือการถอนการติดตัง้ แอพ
Galaxy Store
สัง่ ซือ้ และดาวน์โหลดแอพ คุณสามารถดาวน์โหลดแอพทีเ่ ฉพาะส�ำหรับเครือ่ ง Samsung Galaxy ได้
เปิดใช้งานแอพ Galaxy Store
แอพนีอ้ าจไม่สามารถใช้ได้ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ภูมภิ าคหรือผูใ้ ห้บริการของคุณ
การติดตัง้ แอพ
เลือกดูแอพตามประเภท หรือสัมผัส เพือ่ ค้นหาด้วยค�ำส�ำคัญ
เลือกแอพเพือ่ ดูขอ้ มูลเกีย่ วกับแอพนัน้ หากต้องการดาวน์โหลดแอพฟรี สัมผัส ติดตัง้ การสัง่ ซือ้ และดาวน์โหลดแอพทีม่ กี ารเรียกเก็บ
เงิน สัมผัสทีร่ าคา และท�ำตามค�ำแนะน�ำ ทีห่ น้าจอ
การเปลีย่ นการตัง้ ค่าอัพเดทอัตโนมัติ สัมผัส → การตัง้ ค่า → อัพเดทแอพอัตโนมัติ และจากนัน้ เลือกตัวเลือก
Play Store
สัง่ ซือ้ และดาวน์โหลดแอพ
เปิดใช้งานแอพ Play Store
การติดตัง้ แอพ
ค้นหาแอพตามประเภทหรือค้นหาแอพตามค�ำส�ำคัญ
เลือกแอพเพือ่ ดูขอ้ มูลเกีย่ วกับแอพนัน้ หากต้องการดาวน์โหลดแอพฟรี สัมผัส ติดตัง้ การสัง่ ซือ้ และดาวน์โหลดแอพทีม่ กี ารเรียกเก็บ
เงิน สัมผัสทีร่ าคา และท�ำตามค�ำแนะน�ำ ทีห่ น้าจอ
การเปลีย่ นการตัง้ ค่าอัพเดทอัตโนมัติ สัมผัส
เลือก
→ การ​ตงั้ ​คา่ → อัปเดตแอปพลิเคชันอัตโนมัติ และจากนัน้ เลือกตัว
46
แอพและคุณสมบัติ
การจัดการแอพ
การถอนการติดตัง้ หรือการปิดใช้งานแอพ
สัมผัสค้างไว้ทแี่ อพและเลือกทางเลือก
• ปิดใช้งาน: ปิดใช้งานแอพพืน้ ฐานทีเ่ ลือกที่ไม่สามารถลบการติดตัง้ จากเครือ่ งได้
• ถอนการติดตัง้ : ลบการติดตัง้ แอพทีด่ าวน์โหลดไว้
การเปิดใช้งานแอป
เปิดใช้งานแอพ การ​ตงั้ ​คา่ สัมผัส แอพ →
→ ปิดใช้งานแล้ว เลือกแอพ และจากนัน้ สัมผัส เปิดใช้งานเเลัว
การตัง้ ค่าการอนุญาตของแอพ
เพือ่ ให้บางแอพสามารถท�ำงานได้ตามปกติ พวกเขาอาจต้องได้รบั อนุญาตในการเข้าถึงหรือใช้ขอ้ มูลบนอุปกรณ์ของคุณ เมือ่ เปิด
แอพ หน้าต่างป๊อปอัพอาจปรากฏขึน้ และร้องขอการข้าถึงคุณสมบัตหิ รือข้อมูลบางอย่าง สัมผัส อนุญาต ทีห่ น้าต่างป๊อปอัพเพือ่ ให้การ
อนุญาตแอพ
เพือ่ ดูการตัง้ ค่าสิทธิก์ ารเข้าถึงแอพ เปิดใช้งานแอพ การ​ตงั้ ​คา่ และสัมผัส แอพ เลือกแอพแล้วสัมผัส การอ​น​ญุ าต คุณสามารถดู
รายการการอนุญาตของแอพและเปลีย่ นการอนุญาตได้
เพือ่ ดูหรือเปลีย่ นแปลงการตัง้ ค่าสิทธิก์ ารเข้าถึงแอพตามประเภทของการอนุญาต เปิดใช้งานแอพ การ​ตงั้ ​คา่ และสัมผัส แอพ →
→ การอนุญาตแอพ เลือกรายการและสัมผัสสวิตช์ทอี่ ยูถ่ ดั จากแอพต่างๆ เพือ่ ให้อนุญาต
ถ้าคุณไม่ให้อนุญาตแอพ คุณสมบัตพิ นื้ ฐานของแอพต่างๆ อาจไม่ทำ� งานตามปกติ
47
แอพและคุณสมบัติ
โทรศัพท์ (SM-T515)
บทน�ำ
โทรหรือรับการโทรปกติและการโทรวิดโี อ
การโทรออก
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ โทรศัพท์ และสัมผัส ปุม่ กด
ใส่หมายเลขโทรศัพท์
สัมผัส
เพือ่ โทรปกติ หรือสัมผัส
เพือ่ โทรวีดโี อ
เขาถึงทางเลือกเพิม� เติม
เพิม� หมายเลขไปยังรายชือ่ ผูต ดิ ตอ
ดูตวั อยางหมายเลขโทรศัพท
ลบตัวอักษรทีอ่ ยูข า งหนา
48
แอพและคุณสมบัติ
การโทรจากบันทึกการโทรหรือรายชือ่
สัมผัส ล่าสุด หรือ รายชือ่ และจากนัน้ ปัดไปทางขวาบนรายชือ่ หรือหมายเลขโทรศัพท์เพือ่ โทรออก
หากไม่ได้เปิดใช้งานคุณสมบัตนิ ี้ เปิดใช้งานแอพ การตัง้ ค่า สัมผัส คุณสมบัตขิ นั้ สูง → การเคลือ่ นไหวและท่าทาง และจากนัน้ สัมผัส
สวิตช์ ปัดเพือ่ โทรหรือส่งข้อความ เพือ่ เปิดใช้งาน
การใช้ระบบโทรออกด่วน
ตัง้ หมายเลขโทรออกด่วนเพือ่ โทรออกอย่างรวดเร็ว
เพือ่ ตัง้ ค่าหมายเลขโทรออกด่วน สัมผัส ปุม่ กด หรือ รายชือ่ → → เบอร์โทรด่วน เลือกหมายเลขโทรด่วน และจากนัน้ เพิม่
หมายเลขโทรศัพท์
หากต้องการโทร สัมผัสหมายเลขทีต่ อ้ งการโทรออกด่วนบนปุม่ กดค้างไว้ ส�ำหรับหมายเลขโทรออกด่วน 10 หมายเลขขึน้ ไป สัมผัส
ตัวเลขแรกของหมายเลข จากนัน้ สัมผัสตัวเลขสุดท้ายค้างไว้
ตัวอย่างเช่น หากคุณตัง้ หมายเลข 123 เป็นหมายเลขโทรออกด่วน สัมผัส 1 สัมผัส 2 จากนัน้ สัมผัส 3 ค้างไว้
การโทรจากหน้าจอล็อก
ทีห่ น้าจอล็อก ลาก
ไปด้านนอกวงกลม
การโทรระหว่างประเทศ
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ โทรศัพท์ และสัมผัส ปุม่ กด
สัมผัสค้างที่ 0 จนกว่าจะมีเครือ่ งหมาย + ปรากฏขึน้
ใส่รหัสประเทศ รหัสพืน้ ที่ และหมายเลขโทรศัพท์ จากนัน้ สัมผัส
49
แอพและคุณสมบัติ
การรับสายโทรเข้า
การรับสาย
เมือ่ มีการโทรเข้า ลาก
ออกด้านนอกวงกลมใหญ่
การปฏิเสธสาย
เมือ่ มีการโทรเข้า ลาก ออกด้านนอกวงกลมใหญ่
เพือ่ ส่งข้อความเมือ่ ปฏิเสธสายเรียกเข้านัน้ ลากแถบ ส่งข้อความ ขึน้ ไปด้านบน หากมีการเปิดใช้งานสวิตช์ เพิม่ ตัวแจ้งเตือน การแจ้ง
เตือนจะได้รบั การบันทึกเพือ่ แจ้งเตือนให้คณุ ทราบถึงสายที่ได้รบั การปฏิเสธหลังจากหนึง่ ชัว่ โมง
เพือ่ สร้างข้อความการปฏิเสธหลายข้อความ เปิดใช้งานแอพ โทรศัพท์ สัมผัส → การตัง้ ค่า → ข้อความปฏิเสธด่วน ป้อน
ข้อความ และจากนัน้ สัมผัส
เบอร์ทไี่ ม่ได้รบั สาย
หากมีสายที่ไม่ได้รบั จะมีไอคอน ปรากฏบนแถบสถานะ เปิดแผงการแจ้งเตือนเพือ่ ดูรายการสายที่ไม่ได้รบั หรืออีกวิธหี นึง่ เปิดใช้
งานแอพ โทรศัพท์ และสัมผัส ล่าสุด เพือ่ ดูสายที่ไม่ได้รบั
การบล็อกหมายเลขโทรศัพท์
บล็อกสายจากบางหมายเลขทีเ่ พิม่ ลงในรายการทีบ่ ล็อก
1
2
เปิดใช้งานแอพ โทรศัพท์ และสัมผัส → การตัง้ ค่า → บล็อกหมายเลข
สัมผัส ล่าสุด หรือ รายชือ่ เลือกรายชือ่ และจากนัน้ สัมผัส เรียบร้อย
เพือ่ ป้อนหมายเลขด้วยตัวเอง สัมผัส เพิม่ เบอร์โทรศัพท์ ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ และจากนัน้ สัมผัส
เมือ่ หมายเลขทีถ่ กู บล็อกพยายามจะติดต่อคุณ คุณจะไม่ได้รบั การแจ้งเตือน ระบบจะบันทึกการโทรเหล่านัน้ ลงในบันทึกการโทร
นอกจากนี้ คุณยังสามารถบล็อกสายที่โทรเข้าจากผูค้ นที่ไม่แสดง ID ผูโ้ ทร สัมผัสสวิตช์ บล็อกผูโ้ ทรทีไ่ ม่รจู้ กั เพือ่ เปิดใช้
คุณสมบัตดิ งั กล่าว
50
แอพและคุณสมบัติ
ทางเลือกระหว่างการโทร
หากพืน้ ทีร่ อบๆ บริเวณกล้องหลังถูกปกคลุมไว้ อาจเกิดเสียงรบกวนที่ไม่พงึ ประสงค์ในระหว่างการเรียกสายได้ ถอดอุปกรณ์
เสริม เช่น ตัวป้องกันหน้าจอหรือสติกเกอร์ รอบบริเวณกล้องหลัง
ระหว่างการโทรด้วยเสียง
สามารถท�ำสิง่ ต่อไปนี้ได้:
• : เข้าถึงทางเลือกเพิม่ เติม
• เพิม่ การโทร: โทรออกไปยังสายทีส่ อง สายแรกจะจะได้รบั การพักสายไว้ เมือ่ คุณเสร็จสิน้ สายทีส่ อง สายแรกจะได้รบั การต่อสาย
อีกครัง้
• Bluetooth: สลับไปยังเฮดเซ็ทบลูทธู หากมีการเชือ่ มต่ออยูก่ บั เครือ่ ง
• พักสาย: พักสาย สัมผัส กลับสูก่ ารโทร เพือ่ รับสายทีพ่ กั ไว้
• ปิด​เสียง: ปิดไมโครโฟนเพือ่ ไม่ให้อกี ฝ่ายหนึง่ ได้ยนิ เสียงของคุณ
• ปุม่ กด / ซ่อน: เปิดหรือปิดปุม่ กด
•
: จบการสนทนาสายปัจจุบนั
ระหว่างการโทรวิดโี อ
สัมผัสหน้าจอเพือ่ ใช้ทางเลือกต่อไปนี:้
• : เข้าถึงทางเลือกเพิม่ เติม
• กล้องถ่ายรูป: ปิดกล้องเพือ่ ไม่ให้อกี ฝ่ายหนึง่ ได้เห็นคุณ
• สวิตช์: สลับระหว่างกล้องถ่ายรูปด้านหน้าและกล้องหลัง
•
: จบการสนทนาสายปัจจุบนั
• ปิด​เสียง: ปิดไมโครโฟนเพือ่ ไม่ให้อกี ฝ่ายหนึง่ ได้ยนิ เสียงของคุณ
• Bluetooth: สลับไปยังเฮดเซ็ทบลูทธู หากมีการเชือ่ มต่ออยูก่ บั เครือ่ ง
51
แอพและคุณสมบัติ
การเพิม่ หมายเลขโทรศัพท์ไปยังรายชือ่
การเพิม่ หมายเลขโทรศัพท์ไปยังรายชือ่ จากปุม่ กด
1
2
3
4
เปิดใช้งานแอพ โทรศัพท์ และสัมผัส ปุม่ กด
ป้อนหมายเลข
สัมผัส เพิม่ ในรายชือ่
สัมผัส สร้างชือ่ เพือ่ สร้างรายชือ่ ใหม่ หรือ สัมผัส อัพ​เด​ททีม่ อี ​ยู่ เพือ่ เพิม่ หมายเลขไปยังรายชือ่ ทีม่ อี ยูแ่ ล้ว
การเพิม่ หมายเลขโทรศัพท์ไปยังรายชือ่ จากรายการโทร
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ โทรศัพท์ และสัมผัส ล่าสุด
แตะหมายเลขโทรศัพท์แล้วแตะ เพิม่
สัมผัส สร้างชือ่ เพือ่ สร้างรายชือ่ ใหม่ หรือ สัมผัส อัพ​เด​ททีม่ อี ​ยู่ เพือ่ เพิม่ หมายเลขไปยังรายชือ่ ทีม่ อี ยูแ่ ล้ว
การเพิม่ แท็กลงในหมายเลขโทรศัพท์
คุณสามารถเพิม่ แท็กลงในตัวเลขได้โดยไม่ตอ้ งบันทึกลงในรายชือ่ ดังกล่าวนีช้ ว่ ยให้คณุ สามารถดูขอ้ มูลของผูโ้ ทรเมือ่ พวกเขาโทรศัพท์
ติดต่อเข้ามาโดยไม่ตอ้ งระบุไว้ในรายชือ่
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ โทรศัพท์ และสัมผัส ล่าสุด
สัมผัสหมายเลขโทรศัพท์
สัมผัส เพิม่ แท็ก ป้อนแท็ก และจากนัน้ สัมผัส เพิม่
เมือ่ มีสายเข้ามาจากหมายเลขนัน้ แท็กจะแสดงขึน้ ตามหมายเลขดังกล่าว
52
แอพและคุณสมบัติ
รายชือ่
บทน�ำ
สร้างรายชือ่ ใหม่หรือจัดการรายชือ่ บนเครือ่ ง
การเพิม่ รายชือ่
การสร้างรายชือ่ ใหม่
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ รายชือ่ และสัมผัส
เลือกต�ำแหน่งพืน้ ทีจ่ ดั เก็บและสัมผัส เลือก
ใส่ขอ้ มูลรายชือ่
ใหเลือกตำแหน�งของพืน้ ทีจ่ ดั เก็บ
เพิม� รูปภาพ
ใสขอ มูลรายชือ่
เปดฟลด ขอมูลใหมากขึน้
ขึน้ อยูก่ บั ต�ำแหน่งจัดเก็บข้อมูลทีเ่ ลือกไว้ ประเภทของข้อมูลทีค่ ณุ สามารถบันทึกอาจแตกต่างกัน
4
สัมผัส บันทึก
53
แอพและคุณสมบัติ
การน�ำเข้ารายชือ่
เพิม่ รายชือ่ โดยการน�ำเข้ารายชือ่ เหล่านัน้ จากพืน้ ทีจ่ ดั เก็บอืน่ ไปยังเครือ่ งของคุณ
1
2
3
4
เปิดใช้งานแอพ รายชือ่ และสัมผัส
→ จัดการรายชือ่ → นเข้า/ส่งออกรายชือ่ → น�ำเข้า
ให้เลือกต�ำแหน่งของพืน้ ทีจ่ ดั เก็บเพือ่ น�ำเข้าจากรายชือ่
ท�ำเครือ่ งหมายที่ไฟล์ VCF หรือรายชือ่ เพือ่ น�ำเข้าและสัมผัส เรียบร้อย
เลือกต�ำแหน่งของพืน้ ทีจ่ ดั เก็บข้อมูลเพือ่ บันทึกรายชือ่ และสัมผัส น�ำเข้า
การซิงค์รายชือ่ กับบัญชีเว็บของคุณ
ซิงค์รายชือ่ ของเครือ่ งของคุณกับรายชือ่ ออนไลน์ที่ได้บนั ทึกไว้ในบัญชีเว็บของคุณ เช่น Samsung account ของคุณ
1
2
เปิดใช้งานแอพ การ​ตงั้ ​คา่ สัมผัส บัญชีผใู้ ช้และการแบ็คอัพ → แอคเคาท์ และเลือกบัญชีเพือ่ ซิงค์
สัมผัส ซิงค์​บญั ชี​ผ​ใู้ ช้ และสัมผัสสวิตซ์ รายชือ่ เพือ่ เปิดใช้งาน
ส�ำหรับ Samsung account สัมผัส → การตัง้ ค่าการซิงค์ และสัมผัสสวิตซ์ รายชือ่ เพือ่ เปิดใช้งาน
การค้นหารายชือ่
เปิดใช้งานแอพ รายชือ่
ใช้วธิ กี ารค้นหาวิธกี ารหนึง่ ดังต่อไปนี:้
• เลือ่ นขึน้ หรือลงบนรายชือ่ ผูต้ ดิ ต่อ
• ลากนิว้ ไปตามแถบตัวอักษรดัชนีทดี่ า้ นขวาของรายชือ่ ผูต้ ดิ ต่อเพือ่ เลือ่ นผ่านอย่างรวดเร็ว
• สัมผัส ทีด่ า้ นบนของรายชือ่ ผูต้ ดิ ต่อและป้อนเงือ่ นไขการค้นหา
54
แอพและคุณสมบัติ
สัมผัสรายชือ่ จากนัน้ ให้ดำ� เนินการหนึง่ ในข้อดังต่อไปนี:้
•
: เพิม่ ไปยังรายชือ่ ทีช่ อบ
•
/
: ท�ำการโทรออกหรือโทรวิดโี อ (SM-T515)
•
: เขียนข้อความ (SM-T515)
•
: เขียนอีเมล
การแบ่งปันรายชือ่
คุณสามารถแชร์รายชือ่ กับผูอ้ นื่ ได้โดยใช้ทางเลือกการแชร์ตา่ งๆ
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ รายชือ่ และสัมผัส → แชร์
เลือกรายชือ่ และสัมผัส แชร์
เลือกวิธกี ารแชร์
การบันทึกและการแบ่งปันรายละเอียด (SM-T515)
บันทึกและแบ่งปันข้อมูลรายละเอียดของคุณ เช่นรูปของคุณและข้อความแสดงสถานะ กับผูอ้ นื่ โดยใช้คณุ สมบัตกิ ารแบ่งปันข้อมูล
• เพือ่ ใช้งานคุณสมบัตนิ ี้ คุณจะต้องลงชือ่ เข้าใช้ Samsung account ของคุณ
• คุณสมบัตกิ ารแบ่งปันรายละเอียดอาจไม่สามารถใช้ได้ทงั้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ภูมภิ าคหรือผูใ้ ห้บริการ
• คุณสมบัตกิ ารแบ่งปันรายละเอียดจะใช้ได้สำ� หรับรายชือ่ ทีเ่ ปิดใช้งานคุณสมบัตกิ ารแบ่งปันรายละเอียดทีเ่ ครือ่ งของพวก
เขาแล้วเท่านัน้
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ รายชือ่ และให้เลือกโปรไฟล์ของคุณ
สัมผัส แก้ไข แก้ไขโปรไฟล์ของคุณ และสัมผัส บันทึก
สัมผัส แตะทีน่ เี่ พือ่ แชร์โปรไฟล์ และสัมผัสสวิตช์เพือ่ เปิดใช้งาน
เพือ่ ใช้งานคุณสมบัตกิ ารแบ่งปันรายละเอียด หมายเลขโทรศัพท์ของคุณจะต้องได้รบั การยืนยันก่อน คุณสามารถดูขอ้ มูลโพรไฟล์
ล่าสุดใน รายชือ่
เพือ่ เปลีย่ นขอบเขตของรายชือ่ เพือ่ แบ่งปันโปรไฟล์ของคุณ สัมผัส เลือกสิง่ ทีแ่ ชร์ เลือกรายการทีจ่ ะแบ่งปัน และจากนัน้ ให้เลือก
ทางเลือก
55
แอพและคุณสมบัติ
การสร้างกลุม่
คุณสามารถเพิม่ กลุม่ เช่น ครอบครัวหรือเพือ่ น และจัดการรายชือ่ ตามกลุม่ ได้
1
2
3
4
เปิดใช้งานแอพ รายชือ่ และสัมผัส
→ กลุม่ → สร้าง​กลุม่ ​ใหม่
ป้อนชือ่ กลุม่
เพือ่ ตัง้ ค่าเสียงเรียกเข้าของกลุม่ สัมผัส เสียงเรียกกลุม่ และเลือกเสียงเรียกเข้า (SM-T515)
สัมผัส เพิม่ ​สมาชิก เลือกรายชือ่ เพือ่ เพิม่ ไปยังกลุม่ และจากนัน้ สัมผัส เรียบร้อย
สัมผัส บันทึก
การส่งข้อความกลุม่ (SM-T515)
คุณสามารถส่งข้อความกลุม่ ไปยังสมาชิกกลุม่ ได้ในเวลาเดียวกัน
เปิดใช้งานแอพ รายชือ่ สัมผัส → กลุม่ เลือกกลุม่ และจากนัน้ สัมผัส → ส่งข้อความ
ผสานรายชือ่ ทีซ่ ำ�้ กัน
เมือ่ คุณน�ำเข้ารายชือ่ จากพืน้ ทีจ่ ดั เก็บอืน่ ๆ หรือ ซิงค์กบั บัญชีอนื่ ๆ รายการรายชือ่ ของคุณอาจรวมรายชือ่ ทีซ่ ำ�้ กันได้ ผสานรายชือ่ ทีซ่ ำ�้
กันเป็นหนึง่ เดียวเพือ่ ปรับปรุงรายการรายชือ่ ของคุณ
1
2
เปิดใช้งานแอพ รายชือ่ และสัมผัส
→ จัดการรายชือ่ → รวมรายชือ่
ท�ำเครือ่ งหมายทีร่ ายชือ่ และสัมผัส รวม
การลบรายชือ่
1
2
เปิดใช้งานแอพ รายชือ่ และสัมผัส → ลบ
เลือกรายชือ่ และสัมผัส ลบ
เพือ่ ลบแต่ละรายชือ่ เปิดรายการรายชือ่ สัมผัสรายชือ่ จากนัน้ สัมผัส → ลบ
56
แอพและคุณสมบัติ
ข้อความ (SM-T515)
บทน�ำ
ส่งและดูขอ้ ความผ่านการสนทนา
การส่งข้อความ
คุณอาจเสียค่าบริการเพิม่ เติมส�ำหรับการส่งข้อความขณะทีค่ ณุ ก�ำลังโรมมิง่
1
2
เปิดใช้งานแอพ ข้อความ และสัมผัส
เพิม่ ผูร้ บั และใส่ขอ้ ความ
เพือ่ บันทึกและส่งข้อความเสียง สัมผัสค้างไว้ที่ พูดข้อความของคุณ และจากนัน้ ปล่อยนิว้ ของคุณ ไอคอนการบันทึกจะ
ปรากฏขึน้ มาเฉพาะเมือ่ แป้นพิมพ์ถกู ซ่อนไว้เท่านัน้
ผูร บั
ปอนผูร บั
แนบไฟล
สงขอความ
ปอนขอความ
3
สัมผัส
ปอนสติก๊ เกอร
เพือ่ ส่งข้อความ
57
แอพและคุณสมบัติ
การดูขอ้ ความ
ข้อความจะถูกจัดกลุม่ เป็นเธรดข้อความตามรายชือ่
คุณอาจเสียค่าบริการเพิม่ เติมส�ำหรับการรับข้อความขณะทีค่ ณุ ก�ำลังโรมมิง่
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ ข้อความ และสัมผัส การสนทนา
ทีร่ ายการข้อความ เลือกรายชือ่ หรือหมายเลขโทรศัพท์
ดูการสนทนา
• เพือ่ ตอบกลับข้อความ สัมผัสป้อนข้อความ ใส่ขอ้ ความ และจากนัน้ สัมผัส
• เพือ่ ปรับขนาดตัวอักษร แยกสองนิว้ ออกจากกันหรือบีบนิว้ เข้าหากันทีห่ น้าจอ
• เพือ่ เพิม่ หมายเลขโทรศัพท์ไปยังรายชือ่ สัมผัส เพิม่ ในรายชือ่
การบล็อกข้อความทีไ่ ม่ตอ้ งการ
บล็อกข้อความจากหมายเลขทีก่ ำ� หนดทีเ่ พิม่ ลงในรายการทีบ่ ล็อก
1
2
เปิดใช้งานแอพ ข้อความ และสัมผัส → การตัง้ ค่า → บล็อกเบอร์และข้อความ → บล็อกหมายเลข
สัมผัส ข้อความเข้า และเลือกรายชือ่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ สัมผัส สมุด​โทรศัพท์ เลือกรายชือ่ และจากนัน้ สัมผัส เรียบร้อย
เพือ่ ป้อนหมายเลขด้วยตัวเอง ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ภายใต้ ใส่หมายเลข และสัมผัส
58
แอพและคุณสมบัติ
การตัง้ ค่าการแจ้งเตือนด้วยข้อความ
คุณสามารถเปลีย่ นเสียงการแจ้งเตือน แสดงทางเลือก และอีกมากมาย
1
2
เปิดใช้งานแอพ ข้อความ สัมผัส → การตัง้ ค่า → การแจ้งเตือน และจากนัน้ สัมผัสสวิตช์เพือ่ เปิดใช้งาน
เปลีย่ นการตัง้ ค่าการแจ้งเตือน
การตัง้ ค่าการแจ้งเตือนข้อความ
คุณสามารถตัง้ การแจ้งเตือนเป็นช่วงเวลาได้ เพือ่ ให้คณุ ทราบว่าคุณข้อความแจ้งเตือนทีย่ งั ไม่ได้ตรวจสอบ หากคุณสมบัตนิ ี้ไม่ทำ� งาน
เปิดใช้งานแอพ การตัง้ ค่า สัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → การตัง้ ค่าขัน้ สูง → การเตือนการแจ้งเตือน และจากนัน้ สัมผัสสวิตช์
เพือ่ เปิดใช้งาน
การลบข้อความ
1
2
3
4
เปิดใช้งานแอพ ข้อความ และสัมผัส การสนทนา
บนรายการข้อความ ให้เลือกรายชือ่
สัมผัสค้างไว้ทขี่ อ้ ความ สัมผัส ลบ
เพือ่ ลบข้อความหลายรายการ ให้ทำ� เครือ่ งหมายทีข่ อ้ ความทีค่ ณุ ต้องการลบ
สัมผัส ลบ
59
แอพและคุณสมบัติ
อินเทอร์เน็ต
บทน�ำ
ค้นหาบนอินเตอร์เน็ตเพือ่ ดูขอ้ มูลและบุก๊ มาร์คหน้าเว็บโปรดเพือ่ เข้าถึงได้สะดวก
การเรียกดูหน้าเว็บ
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ อินเทอร์เน็ต
สัมผัสช่องข้อมูลทีอ่ ยู่
ใส่ทอี่ ยูเ่ ว็บหรือค�ำส�ำคัญ จากนัน้ สัมผัส ไป
การดูแถบเครือ่ งมือ ลากนิว้ มือของคุณลงมาเล็กน้อยบนหน้าจอ
เขาถึงทางเลือกเพิม� เติม
ยายระหวางหนา
บุค มารกหนาเว็บปจจุบนั
ดูบคุ มารคของคุณ
ปดแท็บ
เปดหนัาหลัก
เปดแท็บใหม
รีเฟรชหนาเว็บปจจุบนั
60
แอพและคุณสมบัติ
การใช้โหมดลับ
ในโหมดลับ คุณจะสามารถจัดการแท็บทีเ่ ปิด บุค๊ มาร์ก และหน้าทีบ่ นั ทึกไว้แบบแยกจากกันได้ คุณสามารถล็อกโหมดลับได้โดยใช้รหัส
ผ่าน
การเปิดใช้งานโหมดลับ
สัมผัส → เปิดโหมดความลับ ถ้าคุณใช้งานคุณสมบัตนิ เี้ ป็นครัง้ แรก ให้ตงั้ ค่าว่าจะใช้รหัสผ่านส�ำหรับโหมดลับหรือไม่
ในโหมดลับ อุปกรณ์จะเปลีย่ นสีของแถบเครือ่ งมือ
ในโหมดลับ คุณจะไม่สามารถใช้คณุ สมบัตติ า่ งๆ เช่น การจับภาพหน้าจอได้
การเปลีย่ นการตัง้ ค่าความปลอดภัย
คุณสามารถเปลีย่ นรหัสผ่านของคุณได้
สัมผัส → ตัง้ ​คา่ → ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย → การตัง้ ค่าโหมดความลับ → เปลีย่ นรหัสผ่าน
การปิดใช้งานโหมดลับ
สัมผัส
→ ปิดโหมดความลับ
61
แอพและคุณสมบัติ
อีเมล
การตัง้ ค่าแอคเคาท์อเี มล
ตัง้ ค่าแอคเคาท์อเี มลเมือ่ เปิดใช้ อีเมล เป็นครัง้ แรก
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ อีเมล
ในรายการ เลือกบริการอีเมลหรือสัมผัส อืน่ ๆ
ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำ ทีห่ น้าจอ เพือ่ ท�ำการตัง้ ค่าให้เสร็จสมบูรณ์
เพือ่ ตัง้ ค่าบัญชีอเี มลเพิม่ เติม สัมผัส → → เพิม่ ​แอคเคาท์
หากคุณมีบญั ชีอเี มลมากกว่าหนึง่ บัญชี คุณสามารถตัง้ ค่าให้บญั ชีหนึง่ เป็นบัญชีคา่ เริม่ ต้น สัมผัส
บัญชีผใู้ ช้เริม่ ต้น
→
→ → ตัง้ ค่า
การส่งอีเมล
1
2
3
สัมผัส
เพือ่ เขียนอีเมล
เพิม่ ผูร้ บั และใส่บรรทัดหัวเรือ่ งและข้อความ
สัมผัส
เพือ่ ส่งเมล
การอ่านอีเมล
เมือ่ เปิด อีเมล เครือ่ งจะดึงอีเมลใหม่ๆ ขึน้ มาให้โดยอัตโนมัติ เพือ่ เรียกคืนอีเมลเหล่านัน้ ด้วยตนเอง ปัดหน้าจอลงทีด่ า้ นบนของรายการ
อีเมล
สัมผัสอีเมลทีอ่ ยูบ่ นหน้าจอเพือ่ อ่าน
หากปิดใช้การซิงค์อเี มล ระบบจะไม่สามารถดึงอีเมลใหม่ๆ ขึน้ มาได้ เพือ่ ต้องการเปิดการซิงค์อเี มล สัมผัส
→ ชือ่ บัญชีของคุณ และจากนัน้ สัมผัสสวิตช์ ซิงค์​บญั ชี​ผ​ใู้ ช้ เพือ่ เปิดใช้งาน
62
→
แอพและคุณสมบัติ
กล้องถ่ายรูป
บทน�ำ
ถ่ายภาพหรือบันทึกวิดโี อโดยใช้โหมดและการตัง้ ค่าต่างๆ
มารยาทในการใช้กล้อง
• อย่าถ่ายรูปหรือบันทึกวิดโี อของบุคคลอืน่ โดยไม่ได้รบั อนุญาต
• อย่าถ่ายรูปหรือบันทึกวิดโี อในสถานทีท่ มี่ กี ฎห้าม
• อย่าถ่ายรูปหรือบันทึกวิดโี อในสถานทีท่ คี่ ณุ อาจละเมิดสิทธิสว่ นบุคคลของผูอ้ นื่
การเริม่ ต้นกล้องถ่ายรูป
ใช้วธิ กี ารต่อไปนีเ้ พือ่ เปิดใช้งานกล้องถ่ายรูป:
• เปิดใช้งานแอพ กล้องถ่ายรูป
• ทีห่ น้าจอล็อก ลาก ไปด้านนอกวงกลม
• บางวิธกี ารอาจไม่สามารถใช้ได้ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ภูมภิ าคหรือผูใ้ ห้บริการ
• คุณสมบัตบิ างอย่างของกล้องไม่มีให้ใช้งานเมือ่ คุณเปิดใช้งานแอพ กล้องถ่ายรูป จากหน้าจอล็อกหรือเมือ่ หน้าจอดับอยู่
ขณะตัง้ ค่าวิธกี ารล็อกหน้าจอ
• หากรูปภาพทีค่ ณุ ถ่ายพร่ามัว ท�ำความสะอาดเลนส์กล้องถ่ายรูปและลองอีกครัง้
การถ่ายรูป
1
สัมผัสรูปภาพบนหน้าจอตัวอย่างเพือ่ ให้กล้องท�ำการโฟกัสทีจ่ ดุ นัน้
• แยกนิว้ สองนิว้ ออกจากกันบนหน้าจอเพือ่ ซูมเข้า และบีบนิว้ เพือ่ ซูมออก หรืออีกวิธหี นึง่ ลากไอคอนการเลือกเลนส์ไปทาง
ซ้ายหรือขวา คุณสมบัตนิ สี้ ามารถใช้ได้เมือ่ ใช้กบั กล้องหลังเท่านัน้
• เพือ่ ปรับความสว่างของภาพ สัมผัสหน้าจอ เมือ่ แถบการปรับปรากฏขึน้ ลาก ทีแ่ ถบการปรับผ่าน หรือ
63
แอพและคุณสมบัติ
2
สัมผัส
เพือ่ ถ่ายรูป
รายการสติก๊ เกอร
การตัง้ คากลองถายรูป
สลับระหวางกลองถายรูป
ดานหนาและกลองหลัง
ตัวเลือกสำหรับโหมดการ
ถายภาพปจจุบนั
ถายรูป
เลือกเลนส
ภาพตัวอยางขนาดยอ
ปุม เพิม� ประสิทธิภาพฉาก
โหมดถายภาพ
โหมดปจจุบนั
• หน้าจอแสดงตัวอย่างอาจแตกต่างกันไปขึน้ อยูก่ บั โหมดและกล้องที่ใช้งาน
• กล้องถ่ายรูปจะปิดโดยอัตโนมัตเิ มือ่ ไม่ได้ใช้งาน
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลนส์ไม่ได้รบั ความเสียหายหรือการปนเปือ้ น มิฉะนัน้ เครือ่ งอาจท�ำงานไม่เป็นปกติในบางโหมดที่
ต้องการความละเอียดสูง
64
แอพและคุณสมบัติ
การเลือกเลนส์สำ� หรับการถ่ายภาพ
ทีห่ น้าจอแสดงตัวอย่าง สัมผัส รูปถ่าย หรือ วิดโี อ เลือกเลนส์ทคี่ ณุ ต้องการ และจากนัน้ ถ่ายภาพหรือบันทึกวิดโี อ
•
: เลนส์มมุ กว้างช่วยให้คณุ ถ่ายภาพขัน้ พืน้ ฐานหรือบันทึกวิดโี อปกติิ
•
: เลนส์โทรภาพ (ซูมออปติคอล 2 เท่า) ช่วยให้คณุ ถ่ายภาพหรือบันทึกวิดโี อได้ชดั เจนยิง่ ขึน้ ด้วยการขยายวัตถุ
การถายภาพเบือ้ งตน
การถายภาพซูมออพติคอล 2 เทา
65
แอพและคุณสมบัติ
โหมดถ่ายภาพ
กล้องถ่ายรูปจะปรับตัวเลือกการถ่ายภาพโดยอัตโนมัตขิ นึ้ อยูก่ บั สภาพแวดล้อมเพือ่ จับภาพได้งา่ ย คุณสมบัตกิ ล้องถ่ายรูปอัจฉริยะจะ
จดจ�ำวัตถุโดยอัตโนมัตแิ ละปรับสีและเอฟเฟกต์ตา่ ง ๆ ให้เหมาะสม
ในรายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส รูปถ่าย และสัมผัส เพือ่ ถ่ายรูป
ตัวปรับสีภาพ
กล้องถ่ายรูปปรับการตัง้ ค่าสีและใช้เอฟเฟกต์ทปี่ รับให้เหมาะสมทีส่ ดุ โดยอัตโนมัตโิ ดยการจดจ�ำวัตถุ
ทีร่ ายการโหมดการถ่ายภาพ สัมผัส รูปถ่าย เมือ่ กล้องถ่ายรูปจดจ�ำวัตถุแล้ว ปุม่ เพิม่ ประสิทธิภาพฉากจะเปลีย่ นและจะใช้สแี ละ
เอฟเฟกต์ทเี่ หมาะสมทีส่ ดุ
• หากคุณสมบัตนิ ี้ไม่ทำ� งาน สัมผัส ทีห่ น้าจอแสดงตัวอย่างและสัมผัสสวิตช์ ตัวปรับสีภาพ เพือ่ เปิดใช้งาน
• หากคุณไม่ตอ้ งการใช้คณุ สมบัตนิ ี้ สัมผัสปุม่ เพิม่ ประสิทธิภาพฉากทีห่ น้าจอแสดงตัวอย่าง
66
แอพและคุณสมบัติ
การถ่ายภาพตัวเอง
คุณสามารถถ่ายภาพตัวเองด้วยกล้องหน้า
1
2
3
4
ทีร่ ายการโหมดการถ่ายภาพ สัมผัส ภาพถ่าย
ทีห่ น้าจอแสดงตัวอย่าง ปัดขึน้ หรือลง หรือสัมผัส
เพือ่ สลับเป็นกล้องหน้าส�ำหรับถ่ายภาพตัวเอง
หันหน้าเข้าหาเลนส์กล้องด้านหน้า
สัมผัส
เพือ่ ถ่ายรูป
การใช้ตวั กรองและเอ็ฟเฟกต์ภาพสวย
คุณสามารถเลือกเอ็ฟเฟกต์ตวั กรองและแก้ไขคุณสมบัตบิ นใบหน้า เช่น สีผวิ หรือรูปหน้า ก่อนการถ่ายภาพได้
1
2
บนหน้าจอตัวอย่าง ให้สมั ผัส
เลือกเอ็ฟเฟกต์ตวั กรองหรือเอ็ฟเฟกต์ภาพสวยและถ่ายรูป
การล็อกโฟกัส (AF) และการรับแสง (AE)
คุณสามารถล็อกโฟกัสหรือการรับแสงในพืน้ ทีท่ ี่ได้เลือกไว้เพือ่ ป้องกันกล้องจากการปรับโดยอัตโนมัตขิ นึ้ อยูก่ บั การเปลีย่ นแปลงของวัตถุ
หรือแหล่งทีม่ าของแสง
สัมผัสบริเวณทีจ่ ะโฟกัสค้างไว้ กรอบ AF/AE จะปรากฏในบริเวณนัน้ และจะล็อกการตัง้ ค่าโฟกัสและการรับแสง จะยังคงล็อกการตัง้ ค่า
แม้จะถ่ายรูปแล้ว
67
แอพและคุณสมบัติ
โหมดวิดโี อ
กล้องถ่ายรูปจะปรับตัวเลือกการถ่ายภาพโดยอัตโนมัตขิ นึ้ อยูก่ บั สภาพแวดล้อมเพือ่ บันทึกวิดโี อได้อย่างง่ายดาย
1
2
ทีร่ ายการโหมดการถ่ายภาพ สัมผัส วิดโี อ
สัมผัส เพือ่ บันทึกวีดโี อ
• การบันทึกภาพจากวิดโี อขณะทีก่ ำ� ลังบันทึกวิดโี อ สัมผัส
• การเปลีย่ นโฟกัสขณะทีบ่ นั ทึกวิดโี อ ให้สมั ผัสพืน้ ทีท่ คี่ ณุ ต้องการโฟกัส เพือ่ ใช้โหมดโฟกัสอัตโนมัติ สัมผัส
การปรับโฟกัสแบบด้วยตัวเอง
ระบบออปติคลั ซูม 2 เท่าอาจไม่ทำ� งานในสภาวะแวดล้อมทีม่ แี สงน้อย
3
สัมผัส
เพือ่ หยุดถ่ายวิดโี อ
การเปลีย่ นอัตราส่วนหน้าจอส�ำหรับวิดโี อ
คุณสามารถตัง้ ค่าสัดส่วนจอภาพส�ำหรับวิดโี อได้
ทีห่ น้าจอแสดงตัวอย่าง สัมผัส และเลือกสัดส่วนจอภาพ
68
เพือ่ ยกเลิก
แอพและคุณสมบัติ
การใช้โหมดการถ่ายภาพ
เพือ่ เปลีย่ นโหมดการถ่ายภาพ ลากรายการโหมดการถ่ายภาพไปทางซ้ายหรือทางขวา หรือปัดไปทางซ้ายหรือทางขวาทีห่ น้าจอแสดง
ตัวอย่าง
เลือกโหมดถ่ายภาพทีค่ ณุ ต้องการ
รายการโหมดถายภาพ
โหมดโปร
จับภาพขณะทีป่ รับตัวเลือกการถ่ายรูปต่าง ๆ ด้วยตนเอง เช่น ค่ารับแสงและค่า ISO
ทีร่ ายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส โปร เลือกตัวเลือกและก�ำหนดการตัง้ ค่า จากนัน้ สัมผัส
เพือ่ ถ่ายรูป
ทางเลือกทีม่ ี
•
: เลือกค่า ISO ส่วนนีจ้ ะควบคุมความไวแสงของกล้องถ่ายรูป ค่าทีต่ ำ�่ กว่าจะเหมาะกับวัตถุทอี่ ยูน่ งิ่ และมีแสงสว่างมาก ค่าที่
สูงขึน้ จะเหมาะสมกับวัตถุทเี่ คลือ่ นทีเ่ ร็วและมีแสงสว่างน้อย อย่างไรก็ตาม การตัง้ ค่าความไวแสง ISO สูงขึน้ อาจท�ำให้เกิด
สัญญาณรบกวนในรูปภาพ
•
: เลือกค่าสมดุลสีขาวทีเ่ หมาะสม เพือ่ ให้ภาพมีชว่ งสีทสี่ มจริงตามทีเ่ ห็น คุณสามารถตัง้ อุณหภูมสิ ไี ด้
•
: เปลีย่ นค่ารับแสง ก�ำหนดปริมาณแสงทีเ่ ซนเซอร์รบั ภาพของกล้องถ่ายรูปจะรับเข้ามา ส�ำหรับสภาวะทีม่ แี สงน้อย ให้ใช้คา่
ชดเชยแสงเพิม่ ขึน้
69
แอพและคุณสมบัติ
โหมดพานอราม่า
การใช้งานโหมดพานอราม่า ถ่ายภาพชุดและจากนัน้ ท�ำให้ภาพอยูร่ วมกันเพือ่ สร้างฉากกว้าง
เพือ่ ให้ได้ภาพถ่ายทีด่ ที สี่ ดุ โดยใช้โหมดพานอราม่า ให้ทำ� ตามค�ำแนะน�ำเหล่านี:้
• เคลือ่ นกล้องไปช้าๆ ในทิศทางเดียว
• รักษาให้ภาพอยูภ่ ายในกรอบในช่องมองภาพของกล้อง หากภาพตัวอย่างอยูน่ อกกรอบน�ำ หรือคุณไม่ได้ขยับอุปกรณ์เลย
อุปกรณ์จะหยุดถ่ายภาพโดยอัตโนมัติ
• หลีกเลีย่ งการถ่ายภาพทีม่ พี นื้ หลังพร่ามัว เช่น ท้องฟ้าโล่ง หรือผนังว่างเปล่า
1
2
3
ทีร่ ายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส พาโนรามา
สัมผัส
แล้วเคลือ่ นย้ายเครือ่ งอย่างช้าๆไปในทิศทางเดียวกัน
สัมผัส
เพือ่ หยุดการถ่ายภาพ
การก�ำหนดการตัง้ ค่ากล้อง
ตัวเลือกส�ำหรับโหมดการถ่ายภาพปัจจุบนั
ทีห่ น้าจอแสดงตัวอย่าง ใช้ตวั เลือกต่อไปนี้
ตัวเลือกทีส่ ามารถใช้ได้อาจแตกต่างกันไปขึน้ อยูก่ บั โหมดถ่ายรูปและกล้องที่ใช้งาน
•
: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานแฟลช
ห้ามใช้แฟลชใกล้กบั ดวงตาของคุณ การใช้แฟลชใช้กบั ดวงตาอาจท�ำให้สญู เสียการมองเห็นชัว่ คราวหรือดวงตาได้รบั
บาดเจ็บได้
•
•
•
: เลือกความยาวในการหน่วงก่อนกล้องถ่ายภาพโดยอัตโนมัติ
: เลือกสัดส่วนภาพส�ำหรับรูปภาพ
: ใช้เอ็ฟเฟกต์ภาพสวยหรือเอ็ฟเฟกต์ตวั กรอง
70
แอพและคุณสมบัติ
•
•
: เลือกสัดส่วนภาพส�ำหรับวิดโี อ
: เลือกวิธวี ดั แสง ซึง่ เป็นการก�ำหนดวิธกี ารค�ำนวณค่าแสง เฉลีย่ หนักกลาง ใช้แสงทีต่ รงกลางของภาพเพือ่ ค�ำนวณการ
รับแสงของภาพ เฉพาะ​จดุ ใช้แสงจากบริเวณตรงกลางของภาพเพือ่ ค�ำนวณการรับแสงของภาพ เมทริกซ์ เฉลีย่ ทัง้
ภาพ
การตัง้ ค่ากล้องถ่ายรูป
บนหน้าจอตัวอย่าง ให้สมั ผัส
ทางเลือกบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้ขนึ้ อยูก่ บั โหมดการถ่ายภาพ
คุณสมบัตอิ จั ฉริยะ
• ตัวปรับสีภาพ: ตัง้ ค่าเครือ่ งเพือ่ ปรับการตัง้ ค่าสีโดยอัตโนมัตทิ งั้ นีต้ ามหัวข้อหรือฉาก
รูปภาพ
• ตัวเลือกการบันทึก: เลือกวิธที คี่ ณุ ต้องการบันทึกภาพถ่าย
วิดโี อ
• ขนาดวิดโี อกล้องหลัง: เลือกความละเอียดส�ำหรับวิดโี อทีค่ ณุ ต้องการถ่ายด้วยกล้องหลัง การใช้ความละเอียดสูงขึน้ จะมีผลท�ำให้
วิดโี อมีคณุ ภาพสูงขึน้ แต่จะใช้ความจ�ำมากขึน้
• ขนาดวิดโี อกล้องหน้า: เลือกความละเอียดส�ำหรับวิดโี อทีค่ ณุ ต้องการถ่ายด้วยกล้องหน้า การใช้ความละเอียดสูงขึน้ จะมีผลท�ำให้
วิดโี อมีคณุ ภาพสูงขึน้ แต่จะใช้ความจ�ำมากขึน้
• วิดโี อประสิทธิภาพสูง: เปิดใช้งานคุณสมบัตวิ ดิ โี อทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง คุณสามารถบันทึกวิดโี อในรูปแบบตัวแปลงสัญญาณวิดโี อที่
มีประสิทธิภาพสูง (HEVC) วิดโี อ HEVC ของคุณจะได้รบั การบันทึกเป็นไฟล์บบี อัดเพือ่ รักษาความจ�ำของเครือ่ งไว้
คุณไม่สามารถเล่นวิดโี อ HEVC ทีเ่ ครือ่ งอืน่ ๆ หรือแบ่งปันวิดโี อออนไลน์ได้
71
แอพและคุณสมบัติ
คุณสมบัตทิ มี่ ปี ระโยชน์
• HDR (ริชโทน): ถ่ายรูปทีม่ สี สี นั สดใสและให้รายละเอียดแม้ในบริเวณทีแ่ สงจ้าและมืดสลัว
• จุดตัดเก้าช่อง: แสดงเส้นบอกแนวบนช่องมองภาพเพือ่ ช่วยการจัดองค์ประกอบเมือ่ เลือกเป้าหมาย
• แท็กสถานที:่ แนบต�ำแหน่ง GPS ไปยังภาพถ่าย
• ความแรงของสัญญาณ GPS อาจลดลงในต�ำแหน่งทีอ่ าจมีอปุ สรรคขัดขวางสัญญาณ เช่น ต�ำแหน่งระหว่างอาคาร
พืน้ ทีร่ ะดับต�ำ่ กว่าน�ำ้ ทะเล หรือสภาพภูมอิ ากาศทีเ่ ลวร้าย
• ต�ำแหน่งของคุณอาจปรากฏบนรูปถ่ายเมือ่ คุณอัพโหลดสูอ่ นิ เทอร์เน็ต เมือ่ ต้องการหลีกเลีย่ งปัญหานี้ ให้ปดิ ใช้
งานการตัง้ ค่าการแท็กต�ำแหน่ง
•
•
•
•
•
•
โหมดกล้องถ่ายรูป: ดูโหมดถ่ายภาพที่ใช้ได้หรือแก้ไขรายการโหมดถ่ายภาพ
วิธกี ารถ่าย: เลือกวิธกี ารถ่ายภาพส�ำหรับถ่ายภาพหรือบันทึกวิดโี อ
ต�ำแหน่ง​ท​จี่ ดั เก็บ: เลือกต�ำแหน่งหน่วยความจ�ำส�ำหรับจัดเก็บข้อมูล คุณสมบัตนิ จี้ ะปรากฏขึน้ เมือ่ คุณใส่การ์ดความจ�ำ
ตัง้ ค่าใหม่: ตัง้ ค่าใหม่สำ� หรับกล้องถ่ายรูป
ติดต่อเรา: ถามค�ำถามหรือดูคำ� ถามทีพ่ บบ่อย อ้างอิง Samsung Members เพือ่ ดูขอ้ มูลเพิม่ เติม
เกีย่ วกับกล้อง: ดูเวอร์ชนั่ ของแอพกล้องถ่ายรูปและข้อมูลทางกฎหมาย
72
แอพและคุณสมบัติ
แกลเลอรี่
บทน�ำ
ดูรปู ภาพหรือวิดโี อทีเ่ ก็บไว้ในเครือ่ งของคุณ คุณยังสามารถจัดการรูปภาพและวิดโี อโดยอัลบัม้ หรือสร้างเรือ่ งราวได้
การดูรปู ภาพ
1
2
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และสัมผัส รูป​ภาพ
เลือกรูปภาพ
เขาถึงทางเลือกเพิม� เติม
เพิม� รูปภาพไปยังรายการโปรด
แบงปนรูปภาพกับผูอ น่ื
แกไขรูปภาพ
ลบรูปภาพ
คุณสามารถสร้างภาพเคลือ่ นไหว GIF หรือภาพตัดปะจากภาพหลายๆ ภาพได้ ทีร่ ายการ ให้แตะ → สร้าง GIF หรือ
สร้างคอลลาจ จากนัน้ ให้เลือกรูปภาพ
การค้นหารูปภาพ
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และสัมผัส เพือ่ ดูรปู ภาพทีเ่ รียงตามหมวดหมู่ เช่น ประเภท สถานที่ หรือเอกสาร
เพือ่ ค้นหาภาพโดยการใส่คำ� ส�ำคัญ สัมผัสช่องการค้นหา
73
แอพและคุณสมบัติ
การดูวดิ โี อ
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และสัมผัส รูป​ภาพ
เลือกวีดโี อทีจ่ ะเล่น
สัมผัส เล่นวิดโี อ เพือ่ เล่นวิดโี อ
เลือ่ นไปขางหนาหรือถอ
ยหลังโดยการลากแถบ
เขาถึงทางเลือกเพิม� เติม
จับภาพหนาจอปจจุบนั
สรางภาพเคลือ่ นไหว
GIF
เปลีย่ นอัตราสวนหนาจอ
สลับไปยังเครือ่ งเลน
วิดโี อแบบปอปอัพ
ล็อกหนาจอการเลน
หมุนหนาจอ
ขามไปยังวิดโี อกอนหนา
สัมผัสคางไวเพือ่ กรอ
กลับขางหลัง
ขามไปยังวิดโี อถัดไป
สัมผัสคางไวเพือ่ กรอไป
ขางหนา
พักและเลนตอ
ลากนิว้ ของคุณขึน้ หรือลงทีข่ า้ งซ้ายของหน้าจอเล่นเพือ่ ปรับความสว่าง หรือลากนิว้ มือของคุณขึน้ หรือลงทีข่ า้ งขวาของหน้าจอเล่นเพือ่
ปรับระดับเสียง
เล่นถอยหลังหรือเล่นไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ปัดไปทางซ้ายหรือขวาบนหน้าจอเล่นเพลง
74
แอพและคุณสมบัติ
การดูภาพถ่ายหรือวิดโี อตามหมวดหมู่
คุณสามารถดูภาพถ่ายและวิดโี อตามหมวดหมูไ่ ด้
เปิดใช้แอพ แกลอรี่ สัมผัส รูปภาพ หรือ อัลบัม้ และจากนัน้ ลากรายการลงล่างเพือ่ เลือกหมวดหมู่
• วิดโี อ: ดูวดิ โี อที่ได้บนั ทึกไว้ในเครือ่ งของคุณ
• รายการทีช่ อบ: ดูรปู ภาพและวิดโี อโปรดของคุณ
• สถานที:่ ดูรปู ภาพและวิดโี อทีถ่ า่ ยในสถานทีเ่ ดียวกัน
• ทีแ่ นะน�ำ: ดูเนือ้ หาที่ได้รบั การแนะน�ำ
การดูอลั บัม้
คุณสามารถดูภาพถ่ายและวีดโี อของคุณเรียงตามโฟลเดอร์หรืออัลบัม้ ของคุณได้ ภาพเคลือ่ นไหว GIF หรือภาพตัดปะทีค่ ณุ ได้สร้างขึน้ ก็
จะถูกจัดเรียงในโฟลเดอร์ของคุณทีอ่ ยู่ในรายการอัลบัม้
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ สัมผัส อัลบัม้ และจากนัน้ ให้เลือกอัลบัม้
การซ่อนอัลบัม้
คุณสามารถซ่อนอัลบัม้ ได้
คุณไม่สามารถซ่อนอัลบัม้ ทีส่ ร้างไว้โดยค่าตัง้ ต้นได้ เช่น อัลบัม้ กล้องถ่ายรูป และ ภาพหน้าจอ
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และสัมผัส อัลบัม้
สัมผัส → ซ่อนหรือเลิกซ่อนอัลบัม้
สัมผัสสวิตช์อลั บัม้ เพือ่ ซ่อน
75
แอพและคุณสมบัติ
การแสดงเรือ่ งราว
เมือ่ คุณจับภาพหรือบันทึกรูปภาพและวิดโี อ เครือ่ งจะอ่านวันทีแ่ ละต�ำแหน่งแท็กของพวกเขา เรียงล�ำดับรูปภาพและวิดโี อ และจากนัน้
จะสร้างเรือ่ งราว เพือ่ สร้างเรือ่ งราวโดยอัตโนมัติ คุณต้องจับภาพหรือบันทึกหลากหลายรูปภาพและวิดโี อ
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ สัมผัส เรือ่ งราว และจากนัน้ เลือกเรือ่ งราว
การสร้างเรือ่ งราว
สร้างเรือ่ งราวด้วยธีมต่างๆ
1
2
3
4
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และสัมผัส เรือ่ งราว
สัมผัส → สร้างเรือ่ งราว
ป้อนชือ่ ส�ำหรับเรือ่ งราวและสัมผัส สร้าง
ท�ำเครือ่ งหมายทีร่ ปู ภาพหรือวิดโี อเพือ่ รวมเข้าอยู่ในเรือ่ งราวและสัมผัส เรียบร้อย
เพือ่ เพิม่ รูปภาพหรือวิดโี อไปยังเรือ่ งราว ให้เลือกเรือ่ งราวและสัมผัส → เพิม่
เพือ่ ลบรูปภาพหรือวิดโี อจากเรือ่ งราว ให้เลือกเรือ่ งราว สัมผัส → แก้ไข ท�ำเครือ่ งหมายทีร่ ปู ภาพหรือวีดโี อเพือ่ ลบ และจากนัน้
สัมผัส ลบออกจากเรือ่ งราว
การลบเรือ่ งราว
1
2
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และสัมผัส เรือ่ งราว
สัมผัสค้างไว้ทเี่ รือ่ งราวเพือ่ ลบ และสัมผัส ลบ
76
แอพและคุณสมบัติ
การซิงค์รปู ภาพและวิดโี อ
เมือ่ คุณซิงค์แอพ แกลเลอรี ของคุณกับ Samsung Cloud ภาพถ่ายและวิดโี อทีค่ ณุ ถ่ายก็จะได้รบั การบันทึกใน Samsung Cloud คุณ
สามารถดูรปู ภาพและวิดโี อที่ได้บนั ทึกไว้ใน Samsung Cloud ในแอพ แกลเลอรี ของคุณและจากเครือ่ งอืน่ ๆ
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ สัมผัส → การตัง้ ค่า และจากนัน้ สัมผัสสวิตช์ ซิงค์กบั Samsung Cloud เพือ่ เปิดใช้งาน แอพ แกลเลอรี
และ Samsung Cloud จะได้รบั การซิงค์
การลบรูปหรือวิดโี อ
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ แกลอรี่
เลือกรูปภาพหรือวิดโี อเพือ่ ลบ
หากต้องการลบหลายไฟล์ สัมผัสค้างไว้ทหี่ นึง่ ไฟล์ทจี่ ะลบทีร่ ายการและท�ำเครือ่ งหมายที่ไฟล์เพิม่ เติมเพือ่ ลบ
สัมผัส
หรือ ลบ
การใช้คณุ สมบัตถิ งั ขยะรีไซเคิล
คุณสามารถเก็บรูปภาพและวิดโี อทีถ่ กู ลบไปแล้วในถังขยะรีไซเคิลได้ ไฟล์จะถูกลบหลังจากบางช่วงเวลา
เปิดใช้แอพ แกลอรี่ สัมผัส → การตัง้ ค่า และจากนัน้ สัมผัสสวิตช์ ถังรีไซเคิล เพือ่ เปิดใช้งาน
เพือ่ ดูไฟล์ในถังขยะรีไซเคิล เปิดใช้แอพ แกลอรี่ และสัมผัส → ถังรีไซเคิล
77
แอพและคุณสมบัติ
มัลติวนิ โดว์
บทน�ำ
มัลติวนิ โดว์ให้คณุ ท�ำงานแอพสองตัวได้ในเวลาเดียวกันในมุมมองหน้าจอแบบแยก นอกจากนีค้ ณุ ยังสามารถใช้หลายแอพในมุมมองป๊อ
ปอัพได้ในเวลาเดียวกัน
แอพบางแอพอาจไม่รองรับคุณสมบัตนิ ี้
มุมมองหนาจอแบบแยก
มมมองปอปอัพ
มุมมองหน้าจอแบบแยก
1
2
สัมผัสปุม่ ล่าสุดเพือ่ เปิดรายการแอพที่ใช้ลา่ สุด
ปัดไปทางซ้ายหรือขวา สัมผัสไอคอนของแอพ และจากนัน้ สัมผัส เปิดในมุมมองแยกหน้าจอ
แอพทีเ่ ลือกจะเริม่ ต้นในหน้าต่างส่วนบน
78
แอพและคุณสมบัติ
3
ในหน้าต่างทีต่ ำ�่ กว่า ปัดไปทางซ้ายหรือทางขวาเพือ่ เลือกแอพอืน่ ในการเปิดใช้งาน
เพือ่ เปิดใช้งานแอพที่ไม่ได้อยู่ในรายชือ่ ของแอพที่ใช้งานล่าสุด สัมผัสปุม่ หน้าหลักหรือปุม่ ย้อนกลับและเลือกแอพ
การปรับขนาดหน้าต่าง
ลากแถบระหว่างหน้าต่างแอพขึน้ หรือลงเพือ่ ปรับขนาดหน้าต่าง
เมือ่ คุณลากแถบระหว่างหน้าต่างแอพไปทีข่ อบบนหรือด้านล่างของหน้าจอ หน้าต่างจะขยายได้ใหญ่สดุ
79
แอพและคุณสมบัติ
มมมองป๊อปอัพ
1
2
สัมผัสปุม่ ล่าสุดเพือ่ เปิดรายการแอพที่ใช้ลา่ สุด
ปัดไปทางซ้ายหรือขวา สัมผัสไอคอนของแอพ และจากนัน้ สัมผัส เปิดในมุมมองป๊อปอัพ
หน้าจอแอพจะปรากฏในมุมมองป๊อปอัพ
ยอหนาตาง
ขยายหนาตาง
ปดแอพ
ปรับระดับความโปรงใส
การย้ายหน้าต่างป๊อปอัพ
เพือ่ ย้ายหน้าต่างป๊อปอัพ สัมผัสแถบเครือ่ งมือหน้าต่างแล้วลากไปยังต�ำแหน่งอืน่
80
แอพและคุณสมบัติ
Kids Home
บทน�ำ
คุณสามารถจ�ำกัดการเข้าถึงแอพบางอย่างของเด็ก ก�ำหนดเวลาการใช้งานของพวกเขา และก�ำหนดการตัง้ ค่าเพือ่ สร้างสภาพแวดล้อมที่
สนุกสนานและปลอดภัยส�ำหรับเด็ก ๆ เมือ่ พวกเขาใช้เครือ่ ง
การเริม่ ต้นหน้าหลักส�ำหรับเด็ก
เมือ่ เปิดใช้งานหน้าหลักส�ำหรับเด็กนีเ้ ป็นครัง้ แรกหรือหลังจากการด�ำเนินการรีเซ็ตข้อมูลแล้ว ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำ ทีห่ น้าจอ เพือ่ ตัง้ ค่า
ให้เสร็จสิน้
1
2
3
เปิดแผงการแจ้งเตือน ปัดลงทีแ่ ผงการแจ้งเตือน และจากนัน้ สัมผัส
(KIDS HOME) เพือ่ เปิดใช้งาน
อ่านหน้าบทน�ำหน้าหลักส�ำหรับเด็กและสัมผัส ถัดไป
สร้าง PIN เพือ่ ใช้ขณะใช้งานหน้าหลักส�ำหรับเด็ก
หากคุณได้ตงั้ ค่าวิธลี อ็ กหน้าจอทีเ่ ครือ่ งของคุณแล้ว คุณสามารถใช้วธิ กี ารล็อกเดียวกันส�ำหรับหน้าหลักส�ำหรับเด็กด้วยโดยไม่ตอ้ ง
สร้าง PIN ใหม่
หน้าจอของหน้าหลักส�ำหรับเด็กจะปรากฏขึน้
จะใช้วธิ ลี อ็ กหน้าจอที่ได้กำ� หนดไว้ลว่ งหน้าของคุณหรือ PIN ที่ได้สร้างไว้ของคุณเมือ่ เปิดใช้งานคุณสมบัติ การควบคุมของผู้
ปกครอง หรือการปิดหน้าหลักส�ำหรับเด็ก
81
แอพและคุณสมบัติ
การใช้หน้าหลักส�ำหรับเด็ก
เปิดแผงการแจ้งเตือน ปัดลงทีแ่ ผงการแจ้งเตือน และจากนัน้ สัมผัส (หน้าหลักส�ำหรับเด็ก) เพือ่ เปิดใช้งาน หน้าจอของหน้าหลัก
ส�ำหรับเด็กจะปรากฏขึน้ หน้าจอของหน้าหลักส�ำหรับเด็กจะปรากฏขึน้
ทีห่ น้าจอหลักส�ำหรับเด็ก เลือกแอพทีค่ ณุ ต้องการใช้
เขาถึงทางเลือกเพิม� เติม
แอพทีส่ ามารถใชได
สตูดโิ อศิลปะสำหรับเด็ก
โทรศัพทสำหรับเด็ก
กลองสำหรับเด็ก
เบราวเซอรสำหรับเด็ก
แกลเลอรีส่ ำหรับเด็ก
การใช้คณุ สมบัตกิ ารควบคุมโดยผูป้ กครอง
คุณสามารถก�ำหนดการตัง้ ค่าหน้าหลักส�ำหรับเด็กและดูประวัตกิ ารใช้งานได้
ทีห่ น้าจอของหน้าหลักส�ำหรับเด็ก สัมผัส → การควบคุมของผูป้ กครอง และป้อนรหัสปลดล็อกของคุณ
• ชือ่ ของบุตรหลาน: จัดการโปรไฟล์บตุ รหลานของคุณ
• ตัง้ ค่าเวลาเล่นรายวัน: จ�ำกัดระยะเวลาใช้งานส�ำหรับหน้าหลักส�ำหรับเด็ก
• การใช้งานรายวัน: ดูระยะเวลาการใช้งานประจ�ำวันของหน้าหลักส�ำหรับเด็ก
• กิจกรรม: ดูประวัตกิ จิ กรรมของหน้าหลักส�ำหรับเด็ก
• รายชือ่ ทีต่ ดิ ต่อบ่อยครัง้ : ดูรายชือ่ ที่ใช้บอ่ ยในหน้าหลักส�ำหรับเด็ก
• ผลงานของบุตรหลาน: ดูงานต่าง ๆ ทีส่ ร้างจากแอพในหน้าหลักส�ำหรับเด็ก
• คอนเทนท์ทอี่ นุญาต: ตรวจสอบแอพหรือเนือ้ หาทีร่ บั รองโดยหน้าหลักส�ำหรับเด็กและเพิม่ เนือ้ หาเหล่านี้
การปิดหน้าหลักส�ำหรับเด็ก
เพือ่ ปิดหน้าหลักส�ำหรับเด็ก สัมผัสปุม่ ย้อนกลับหรือสัมผัส → ปิด Kids Home และจากนัน้ ป้อนรหัสปลดล็อกของคุณ
82
แอพและคุณสมบัติ
Samsung Members
Samsung Members บริการสนับสนุนให้กบั ลูกค้า เช่น การวินจิ ฉัยปัญหาของเครือ่ ง และช่วยให้ผใู้ ช้สง่ ค�ำถามและรายงานข้อผิดพลาด
ได้ คุณยังสามารถแชร์ขอ้ มูลร่วมกับคนอืน่ ๆในชุมชนผูใ้ ช้ Galaxy หรือดูขา่ วและเคล็ดลับล่าสุดของ Galaxy Samsung Members
สามารถช่วยคุณแก้ปญั หาใดๆทีค่ ณุ อาจพบในขณะทีเ่ ครือ่ งของคุณ
• ความพร้อมใช้งานของแอพนีแ้ ละคุณสมบัตทิ รี่ องรับอาจแตกต่างกัน ขึน้ อยูก่ บั ภูมภิ าคหรือผูใ้ ห้บริการ
• เพือ่ ส่งข้อเสนอแนะหรือโพสต์ความคิดเห็นของคุณ คุณต้องลงชือ่ เข้าใช้ Samsung account ของคุณ อ้างอิง Samsung
account เพือ่ ดูขอ้ มูลเพิม่ เติม
Samsung Notes
สร้างสมุดบันทึกโดยการป้อนข้อความจากแป้นพิมพ์ หรือ โดยการเขียน หรือวาดบนหน้าจอ คุณยังสามารถแทรกภาพหรือการบันทึก
เสียงลงในบันทึกของคุณ
การสร้างบันทึก
1
2
เปิดใช้งานแอพ Samsung Notes และสัมผัส
ให้เลือกวิธกี ารป้อนข้อมูลจากแถบเครือ่ งมือทีด่ า้ นบนของหน้าจอและเขียนบันทึก
ใสขอ ความโดยใชแปนพิมพ
แทรกภาพหรือการบันทึกเสียง
เขียนหรือวาดดวยปากกา
วาดดวยแปรง
3
เมือ่ คุณเขียนบันทึกเสร็จแล้ว สัมผัส บันทึก
83
แอพและคุณสมบัติ
การลบบันทึก
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ Samsung Notes
สัมผัสค้างไว้ทบี่ นั ทึกเพือ่ ลบ
เพือ่ ลบบันทึกหลายรายการ ให้ทำ� เครือ่ งหมายเพิม่ เติมทีบ่ นั ทึกเพือ่ ลบ
สัมผัส ลบ
ปฏิทนิ
จัดการก�ำหนดการของคุณโดยเข้าสูเ่ หตุการณ์ทกี่ ำ� ลังจะมาถึงหรือตัวแจ้งเตือนในแผนงานของคุณ
การสร้างเหตุการณ์
1
เปิดใช้งานแอพ ปฏิทนิ และสัมผัส หรือสัมผัสสองครัง้ ทีว่ นั ที่
ถ้าวันทีน่ นั้ มีเหตุการณ์หรือสิง่ ทีต่ อ้ งท�ำอยูแ่ ล้ว สัมผัสทีว่ นั ทีน่ นั้ และสัมผัส
2
ป้อนรายละเอียดเหตุการณ์
เลือกสติกเกอรเพือ่ แสดงพรอมกับ
เหตุการณ
ใสหวั ขอ
เปลีย่ นสีของเหตุการณ
ตัง้ คาระยะเวลา
เลือกปฏิทนิ เพือ่ บันทึกเหตุการณ
ตัง้ คาการเตือน
ปอนสถานที่
เพิม� บันทึก
3
เพิม� รายละเอียด
สัมผัส บันทึก เพือ่ บันทึกเหตุการณ์
84
แอพและคุณสมบัติ
การสร้างตัวแจ้งเตือน
คุณสามารถสร้างงานเป็นตัวแจ้งเตือนและจะได้รบั การแจ้งเตือนตามเวลาหรือสถานทีท่ ี่ได้ตงั้ ไว้สำ� หรับการเตือนแต่ละครัง้ เปิดแอพ
ปฏิทนิ และแตะ → Reminder แอพ Reminder จะได้รบั การเปิดใช้ ดูที่ Reminder เพือ่ ดูขอ้ มูลเพิม่ เติม
ซิงค์ขอ้ มูลเหตุการณ์ไปยังบัญชีของคุณ
1
2
เปิดใช้งานแอพ การ​ตงั้ ​คา่ สัมผัส บัญชีผใู้ ช้และการแบ็คอัพ → แอคเคาท์ และเลือกบัญชีเพือ่ ซิงค์
สัมผัส ซิงค์​บญั ชี​ผ​ใู้ ช้ และสัมผัสสวิตซ์ ปฏิทนิ เพือ่ เปิดใช้งาน
ส�ำหรับ Samsung account สัมผัส → การตัง้ ค่าการซิงค์ และสัมผัสสวิตซ์ ปฏิทนิ เพือ่ เปิดใช้งาน
เพือ่ เพิม่ บัญชีในการซิงค์ เปิดใช้งานแอพ ปฏิทนิ และสัมผัส → → เพิม่ บัญชีผใู้ ช้ใหม่ จากนัน้ เลือกบัญชีทจี่ ะซิงค์และ
ลงชือ่ เข้าใช้ เมือ่ เพิม่ บัญชีแล้วจะมีวงกลมสีเขียวแสดงอยูท่ ดี่ า้ นข้างชือ่ บัญชี
ไฟล์สว่ นตัว
เข้าใช้งานและจัดการไฟล์ตา่ งๆ ทีบ่ นั ทึกอยู่ในเครือ่ ง
เปิดใช้งานแอพ ไฟล์สว่ นตัว
ดูไฟล์ทจี่ ดั เก็บไว้ในแต่ละการจัดเก็บข้อมูล
เพือ่ ตรวจสอบข้อมูลที่ไม่จำ� เป็นและเพิม่ พืน้ ทีว่ า่ งของพืน้ ทีจ่ ดั เก็บในเครือ่ ง สัมผัส → การวิเคราะห์ทจี่ ดั เก็บ
เพือ่ ค้นหาไฟล์หรือโฟลเดอร์ สัมผัส
85
แอพและคุณสมบัติ
นาฬิกา
บทน�ำ
ตัง้ การเตือน ตรวจสอบเวลาปัจจุบนั ของหลายเมืองทัว่ โลก เวลาจัดงาน หรือตัง้ ระยะเวลาเฉพาะ
เตือน
เปิดใช้งานแอพ นาฬิกา และสัมผัส เตือน
การตัง้ ค่าการเตือน
สัมผัส ในรายการการเตือน เลือกเวลาทีจ่ ะให้มกี ารเตือนซ�ำ ้ ตัง้ ค่าทางเลือกการเตือนต่างๆ จากนัน้ สัมผัส บันทึก
ในการเปิดแผงแป้นเพือ่ ป้อนเวลาปลุก สัมผัส ช่องอินพุตเวลา
การเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการเตือน สัมผัสสวิตช์ถดั จากการเตือนในรายการการเตือน
การหยุดการเตือน
สัมผัส ปิด เพือ่ หยุดการเตือน หากคุณเปิดใช้ตวั เลือกข้ามมาก่อน สัมผัส ข้าม เพือ่ ปลุกซ�ำ้ หลังจากระยะเวลาทีก่ ำ� หนด
การลบการเตือน
สัมผัสค้างไว้ทปี่ ลุก ท�ำเครือ่ งหมายทีป่ ลุกเพือ่ ลบ และจากนัน้ สัมผัส ลบ
เวลาโลก
เปิดใช้งานแอพ นาฬิกา และสัมผัส เวลาโลก
การสร้างนาฬิกา
สัมผัส ป้อนชือ่ ของเมืองหรือให้เลือกเมืองหนึง่ จากแผนที่ และจากนัน้ สัมผัส เพิม่
เพือ่ ใช้ตวั แปลงโซนเวลา สัมผัส → ตัวแปลงโซนเวลา
การลบนาฬิกา
สัมผัสค้างไว้ทนี่ าฬิกา ท�ำเครือ่ งหมายทีน่ าฬิกาเพือ่ ลบ และจากนัน้ สัมผัส ลบ
86
แอพและคุณสมบัติ
ตัวจับเวลา
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ นาฬิกา และสัมผัส ตัวจับเวลา
สัมผัส เริม่ เพือ่ เริม่ จับเวลาเหตุการณ์
การบันทึกเวลาของรอบขณะทีจ่ บั เวลาเหตุการณ์ ให้สมั ผัส รอบ
สัมผัส หยุด เพือ่ หยุดการจับเวลา
• การเริม่ ต้นจับเวลาใหม่ ให้สมั ผัส กลับ
• การล้างรอบการจับเวลา สัมผัส รีเซ็ท
ตัวตัง้ เวลา
1
เปิดใช้งานแอพ นาฬิกา และสัมผัส ตัวตัง้ เวลา
เพือ่ เพิม่ ตัวจับเวลาทีม่ กี ารใช้งานบ่อย สัมผัส ตัง้ ค่าเวลาและชือ่ และจากนัน้ สัมผัส เพิม่
2
ตัง้ ระยะเวลา จากนัน้ สัมผัส เริม่
ในการเปิดแผงแป้นเพือ่ ป้อนระยะเวลา สัมผัส ช่องอินพุตระยะเวลา
3
สัมผัส ปิด เมือ่ ตัวตัง้ เวลาเสร็จสิน้ การนับ
เครือ่ งคิดเลข
ค�ำนวณแบบง่ายหรือซับซ้อน
เปิดใช้งานแอพ เครือ่ งคิดเลข
คุณสามารถดูประวัตกิ ารค�ำนวณทีส่ ว่ นบนของหน้าจอได้
หากต้องการล้างประวัติ สัมผัส ลบประวัติ
เพือ่ ใช้เครือ่ งมือในการแปลงหน่วย สัมผัส
คุณสามารถแปลงค่าต่างๆ เช่นพืน้ ที่ ความยาว หรืออุณหภูมไิ ปในหน่วยอืน่ ๆ ได้
87
แอพและคุณสมบัติ
Reminder
สร้างการเตือนเพือ่ ก�ำหนดรายการสิง่ ทีต่ อ้ งท�ำหรือเพือ่ ดูเนือ้ หาในภายหลัง คุณจะได้รบั การแจ้งเตือนตามเวลาหรือสถานทีท่ ตี่ งั้ ไว้สำ� หรับ
การเตือนแต่ละครัง้
• เพือ่ รับการแจ้งเตือนทีถ่ กู ต้องมากขึน้ เชือ่ มต่อไปยัง Wi-Fi หรือเครือข่ายโทรศัพท์มอื ถือ
• เพือ่ ใช้งานคุณสมบัตนิ แี้ บบเต็ม คุณจะต้องลงชือ่ เข้าใช้ Samsung account ของคุณ
• เพือ่ ใช้ตว้ แจ้งเตือนสถานทีน่ นั้ จะต้องเปิดใช้งานคุณสมบัติ GPS ก่อนเป็นอันดับแรก
การเริม่ ต้น Reminder
การเริม่ ตัวแจ้งเตือนจากปฏิทนิ
เปิดแอพ ปฏิทนิ และแตะ
หน้าจอแอพ
→ Reminder หน้าจอ Reminder จะปรากฏขึน้ และไอคอนแอพ Reminder ( ) จะถูกเพิม่ ลงไปยัง
การสร้างตัวแจ้งเตือน
สร้างการเตือนด้วยวิธตี า่ งๆ Reminder จะแจ้งเตือนคุณถ้าคุณสร้างตัวแจ้งเตือนทีม่ กี ารตัง้ ค่าเวลาหรือต�ำแหน่งที่ได้กำ� หนดไว้ คุณยัง
สามารถบันทึกเนือ้ หาต่างๆ เช่นบันทึกเดียวหรือทีอ่ ยูห่ น้าเว็บ และดูในภายหลังได้
ต้วอย่างเช่น สร้างการเตือนเพือ่ แจ้งเตือนคุณให้ ‘รดน�ำ้ ดอกไม้เมือ่ กลับถึงบ้าน’
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ Reminder
สัมผัส เขียนการเตือน หรือ
และป้อน ‘รดน�ำ้ ต้นไม้’
สัมผัส สถานที่ → ตัง้ ค่าเงือ่ นไข → เลือกสถานที่ และตัง้ ค่าสถานที่ไปทีบ่ า้ น
88
แอพและคุณสมบัติ
4
สัมผัส เมือ่ มาถึงที่ → เสร็จสิน้
5
สัมผัส บันทึก เพือ่ บันทึกตัวแจ้งเตือน
เมือ่ คุณมาถึงบ้าน การแจ้งเตือน “รดน�ำ้ ดอกไม้” จะปรากฏขึน้
การตรวจดูการแจ้งเตือนของตัวแจ้งเตือน
หน้าต่างป๊อปอัพตัวแจ้งเตือนจะปรากฏขึน้ ในเวลาหรือสถานทีท่ ี่ได้กำ� หนดไว้ลว่ งหน้า สัมผัส เสร็จสิน้ หรือ ข้าม
การดูรายการตัวแจ้งเตือน
เปิดใช้งานแอพ Reminder เพือ่ ดูรายการตัวแจ้งเตือนของคุณ เพือ่ ดูรายละเอียดตัวแจ้งเตือน ให้เลือกตัวแจ้งเตือน
89
แอพและคุณสมบัติ
การแก้ไขรายละเอียดตัวแจ้งเตือน
เพิม่ หรือแก้ไขรายละเอียดตัวแจ้งเตือน เช่นความถี่ วันทีแ่ ละเวลา หรือสถานที่
1
2
ทีร่ ายการ ตัวแจ้งเตือน ให้เลือกตัวแจ้งเตือนเพือ่ แก้ไขและสัมผัส แก้ไข
แก้ไขเงือ่ นไขและสัมผัส บันทึก
ขอมูลตัวแจงเตือน
เพิม� รายการตรวจสอบ
เปลีย่ นสีของการแจงเตือน
เพิม� รูปภาพ
เงือ่ นไขของตัวแจงเตือน
การเสร็จสิน้ ตัวแจ้งเตือน
ท�ำเครือ่ งหมายทีต่ วั แจ้งเตือนทีค่ ณุ ไม่ตอ้ งการได้รบั การแจ้งเตือนเป็นเสร็จสิน้
ทีร่ ายการตัวแจ้งเตือน ให้เลือกตัวแจ้งเตือนและสัมผัส เสร็จสิน้ หรืออีกวิธหี นึง่ ลากตัวแจ้งเตือนไปทางซ้าย
การกูค้ นื ตัวแจ้งเตือน
กูค้ นื ตัวแจ้งเตือนที่ได้ดำ� เนินการเสร็จสิน้ แล้ว
1
2
ทีร่ ายการตัวแจ้งเตือน สัมผัส → เสร็จสิน้ → แก้ไข
ท�ำเครือ่ งหมายทีร่ ายการเพือ่ กูค้ นื และสัมผัส คืนค่า
จะมีการเพิม่ ตัวแจ้งเตือนในรายการตัวแจ้งเตือนและคุณจะได้รบั การแจ้งเตือนในเวลาที่ได้กำ� หนดไว้ลว่ งหน้า
การลบตัวแจ้งเตือน
เพือ่ ลบตัวแจ้งเตือน ลากตัวแจ้งเตือนไปทางขวา เพือ่ ลบตัวแจ้งเตือนหลายรายการ สัมผัสตัวแจ้งเตือนค้างไว้ ท�ำเครือ่ งหมายทีต่ วั แจ้ง
เตือนเพือ่ ลบ และจากนัน้ สัมผัส ลบ
90
แอพและคุณสมบัติ
การแชร์เนือ้ หา
แชร์เนือ้ หาโดยการใช้ตวั เลือกการแชร์ตา่ งๆ การด�ำเนินการต่อไปนีเ้ ป็นตัวอย่างการแบ่งปันภาพ
คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิม่ เติมเมือ่ แบ่งปันไฟล์ผา่ นทางเครือข่ายมือถือ (SM-T515)
1
2
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และให้เลือกภาพ
แตะ
แล้วเลือกวิธกี ารแบ่งปัน เช่น อีเมล
เมือ่ คุณมีประวัตกิ ารติดต่อหรือการแชร์ บุคคลทีค่ ณุ ได้ตดิ ต่อจะปรากฏบนแผงตัวเลือกการแชร์ เพือ่ แชร์เนือ้ หาโดยตรงกับ
พวกเขาผ่านทางแอพทีส่ อดคล้องกัน ให้เลือกไอคอนบุคคล หากคุณสมบัตนิ ี้ไม่ทำ� งาน เปิดใช้งานแอพ การ​ตงั้ ​คา่ สัมผัส
คุณสมบัตขิ นั้ สูง และจากนัน้ สัมผัสสวิตช์ แชร์โดยตรง เพือ่ เปิดใช้งาน
91
แอพและคุณสมบัติ
การใช้งานคุณสมบัตเิ พิม่ เติม
• แชร์ไฟล์ขนาดใหญ่: แบ่งปันไฟล์ขนาดใหญ่ อัพโหลดไฟล์ไปยังเซิรฟ์ เวอร์จดั เก็บข้อมูลของซัมซุงและแบ่งปันให้กบั ผูอ้ นื่ ผ่านทาง
เว็บลิงค์หรือรหัส เพือ่ ใช้งานคุณสมบัตนิ ี้ จะต้องมีการตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ของคุณก่อน (SM-T515)
• Smart View: ดูเนือ้ หาทีแ่ สดงของอุปกรณ์บนหน้าจอขนาดใหญ่โดยเชือ่ มต่ออุปกรณ์ของคุณกับทีวหี รือจอภาพทีเ่ ปิดใช้งานการ
สะท้อนหน้าจออยู่
เมือ่ ส่งภาพไปยังเครือ่ งของผูร้ บั จะมีการแจ้งเตือนปรากฏขึน้ บนเครือ่ งของผูร้ บั สัมผัสการแจ้งเตือนเพือ่ ดูหรือดาวน์โหลดภาพ
บอร์ดประจ�ำวัน
บทน�ำ
เดลีบ่ อร์ดจะท�ำให้คณุ สามารถใช้แท็บเล็ตเป็นกรอบรูปภาพได้เมือ่ ก�ำลังชาร์จเครือ่ งอยู่ คุณสามารถชมสไลด์โชว์รปู ภาพทีค่ ณุ ชืน่ ชอบ
และดูขอ้ มูล เช่น เวลาหรือสภาพอากาศได้
92
แอพและคุณสมบัติ
การเปิดเดลีบ่ อร์ด
1
2
เมือ่ เครือ่ งก�ำลังชาร์จ ให้ลากแถบสถานะลงมาเพือ่ เปิดแผงการแจ้งเตือน
แตะ แตะทีน่ เี่ พือ่ เริม่ บอร์ดรายวัน เพือ่ เริม่ ใช้งานเดลีบ่ อร์ด
หากคุณใช้งานคุณสมบัตนิ เี้ ป็นครัง้ แรก ให้อา่ นและยอมรับข้อตกลงและเงือ่ นไข จากนัน้ ให้แตะ ยินยอม
การเพิม่ รูปภาพ
คุณสามารถเพิม่ รูปภาพทีค่ ณุ ชืน่ ชอบให้แสดงได้
1
2
เปิดใช้งานแอพ การ​ตงั้ ​คา่ แล้วแตะ คุณสมบัตขิ นั้ สูง → บอร์ดประจ�ำวัน
แตะ สไลด์โชว์ → เลือกอัลบัม้ แล้วเลือกอัลบัม้
ภาพทีเ่ ลือกไว้จะแสดงเมือ่ สไลด์โชว์เริม่ ขึน้
การปิดเดลีบ่ อร์ด
หากต้องการปิดเดลีบ่ อร์ด ให้แตะปุม่ กลับ
การปิดใช้งานเดลีบ่ อร์ด
คุณสามารถตัง้ ค่าเครือ่ งไม่ให้เดลีบ่ อร์ดเปิดขึน้ ได้แม้จะเชือ่ มต่อกับทีช่ าร์จอยู่
เปิดใช้งานแอพ การ​ตงั้ ​คา่ แล้วแตะ คุณสมบัตขิ นั้ สูง จากนัน้ แตะสวิตช์ บอร์ดประจ�ำวัน เพือ่ ปิดใช้งาน
93
แอพและคุณสมบัติ
แอพ Google
Google มีแอพความบันเทิง เครือข่ายสังคม และแอพธุรกิจ ซึง่ คุณสามารถขอเปิดบัญชี Google เพือ่ เรียกใช้แอพบางรายการได้
การดูขอ้ มูลแอพเพิม่ เติม เข้าถึงเมนูวธิ ีใช้ของแอพแต่ละแอพ
บางแอพอาจไม่สามารถใช้ได้ หรือมีขอ้ ก�ำหนดทีต่ า่ งกัน ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ภูมภิ าคหรือผูใ้ ห้บริการของคุณ
Chrome
ค้นหาข้อมูลและเรียกดูหน้าเว็บ
Gmail
ส่งหรือรับอีเมลผ่านทางบริการ Google Mail
แผนที่
หาต�ำแหน่งของคุณบนแผนที่ ค้นหาแผนที่โลก และดูขอ้ มูลต�ำแหน่งของสถานทีต่ า่ งๆรอบๆตัวคุณได้
Play Music
ค้นพบ ฟัง และแชร์เพลงบนเครือ่ งของคุณ คุณสามารถอัพโหลดคอลเล็กชัน่ เพลงทีจ่ ดั เก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณไปทีค่ ลาวด์แล้วเข้าถึง
คอลเล็กชัน่ เพลงนัน้ ในภายหลังได้
Play Movies
ซือ้ หรือเช่าวิดโี อ เช่นภาพยนตร์และรายการทีวี จาก Play Store
ไดรฟ์
จัดเก็บข้อมูลของคุณในคลาวด์ เข้าถึงจากทุกที่ และแชร์ให้กบั ผูอ้ นื่
94
แอพและคุณสมบัติ
YouTube
รับชมหรือสร้างวิดโี อและแชร์ให้กบั ผูอ้ นื่
Photos
ค้นหา จัดการ และแก้ไขภาพถ่ายและวิดโี อของคุณจากแหล่งต่าง ๆ ในทีแ่ ห่งเดียว
Google
ค้นหารายการต่างๆ ในอินเทอร์เน็ตหรือเครือ่ งของคุณอย่างรวดเร็ว
Duo
ท�ำการสนทนาผ่านวีดโี อแบบง่ายๆ
95
การ​ตงั้ ​คา่
บทน�ำ
การตัง้ ค่าอุปกรณ์แบบก�ำหนดเอง คุณสามารถใช้งานเครือ่ งของคุณให้มคี วามเป็นส่วนตัวมากขึน้ โดยการก�ำหนดตัวเลือกการตัง้ ค่าต่างๆ
เปิดใช้งานแอพ การ​ตงั้ ​คา่
การค้นหาการตัง้ ค่าโดยการใส่คำ� ส�ำคัญ สัมผัส
การ​เชือ่ ม​ตอ่
ทางเลือก
เปลีย่ นการตัง้ ค่าส�ำหรับการเชือ่ มต่อต่างๆ เช่นคุณสมบัติ Wi-Fi และบลูทธู
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส การ​เชือ่ ม​ตอ่
• Wi-Fi: เปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi เพือ่ เชือ่ มต่อกับเครือข่าย Wi-Fi และเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์เครือข่ายอืน่ ๆ อ้างอิง
Wi-Fi เพือ่ ดูขอ้ มูลเพิม่ เติม
• Bluetooth: ใช้งานบลูทธู เพือ่ แลกเปลีย่ นข้อมูลหรือไฟล์มเี ดียกับเครือ่ งอืน่ ๆ ทีเ่ ปิดใช้บลูทธู อ้างอิง Bluetooth เพือ่ ดูขอ้ มูลเพิม่
เติม
• โหมดการบิน: ตัง้ ค่าเครือ่ งเพือ่ ปิดใช้งานฟังก์ชนั่ ไร้สายทัง้ หมดทีเ่ ครือ่ งของคุณ คุณสามารถใช้ได้เฉพาะบริการ
ที่ไม่เชือ่ มต่อกับเครือข่ายเท่านัน้
ปฏิบตั ติ ามระเบียบข้อบังคับของสายการบินและค�ำแนะน�ำของเจ้าหน้าทีบ่ นเครือ่ งบิน ในกรณีที่ได้รบั อนุญาตให้ใช้
เครือ่ งดังกล่าว จะต้องใช้โหมดเครือ่ งบินเสมอ
96
การตัง้ ค่า
• เครือ​ขา่ ย​มอื ​ถอื : ก�ำหนดการตัง้ ค่าเครือข่ายมือถือของคุณ (SM-T515)
• การ​ใช้​ขอ้ มูล
► SM-T515: ติดตามบันทึกการใช้งานข้อมูลของคุณและก�ำหนดการตัง้ ค่าส�ำหรับขีดจ�ำกัด ตัง้ ค่าอุปกรณ์ให้ปดิ ใช้งานการ
เชือ่ มต่อข้อมูลมือถือโดยอัตโนมัติ เมือ่ ปริมาณข้อมูลมือถือทีค่ ณุ ใชัถงึ ขีดจ�ำกัดทีค่ ณุ ก�ำหนดไว้
คุณยังสามารถเปิดใช้งานคุณสมบัตติ วั รักษาข้อมูลเพือ่ ป้องกันไม่ให้แอพบางแอพท�ำงานในพืน้ หลังจากการส่งหรือรับข้อมูล ดูที่
ตัวประหยัดข้อมูล (SM-T515) ส�ำหรับข้อมูลเพิม่ เติม
► SM-T510: ติดตามปริมาณการใช้งานข้อมูลของคุณ
• ฮอตสปอ​ต​มอื ​ถอื และการแชร์อนิ เทอร์เน็ต: ใช้เครือ่ งเป็นฮอตสปอตมือถือเพือ่ แบ่งปันการเชือ่ มต่อข้อมูลมือถือของเครือ่ งให้กบั
เครือ่ งอืน่ ๆเมือ่ ไม่มกี ารเชือ่ มต่อเครือข่ายได้ การเชือ่ มต่อสามารถท�ำได้ผา่ น Wi-Fi USB หรือบลูทธู อ้างอิง ฮอตสปอ​ต​มอื ​ถอื และ
การแชร์อนิ เทอร์เน็ต (SM-T515) เพือ่ ดูขอ้ มูลเพิม่ เติม (SM-T515)
• การตัง้ ค่าการเชือ่ มต่อเพิม่ เติม: ก�ำหนดการตัง้ ค่าเพือ่ ควบคุมคุณสมบัตอิ นื่ ๆ ดูที่ การตัง้ ค่าการเชือ่ มต่อเพิม่ เติม ส�ำหรับข้อมูล
เพิม่ เติม
Wi-Fi
เปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi เพือ่ เชือ่ มต่อกับเครือข่าย Wi-Fi และเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์เครือข่ายอืน่ ๆ
การเชือ่ มต่อกับเครือข่าย Wi-Fi
1
2
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส การ​เชือ่ ม​ตอ่ → Wi-Fi และจากนัน้ สัมผัสสวิตซ์เพือ่ เปิดใช้งาน
เลือกเครือข่ายจากรายการเครือข่าย Wi-Fi
เครือข่ายทีต่ อ้ งการรหัสผ่านจะปรากฏโดยมีไอคอนแม่กญุ แจ ป้อนรหัสผ่านและสัมผัส เชือ่ ม​ตอ่
• เมือ่ เชือ่ มต่อเครือ่ งกับเครือข่าย Wi-Fi แล้ว เครือ่ งจะเชือ่ มต่อซ�ำ้ กับเครือข่ายเดิมในครัง้ ต่อๆ ไปที่ใช้งานได้ โดยไม่ขอ
รหัสผ่านอีก การป้องกันไม่ให้เครือ่ งเชือ่ มต่อกับเครือข่ายโดยอัตโนมัติ ให้เลือกจากรายการเครือข่าย แล้วสัมผัส ลืม
• หากคุณไม่สามารถเชือ่ มต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ได้ ให้เปิดคุณสมบัติ Wi-Fi หรือเราท์เตอร์ไร้สายของเครือ่ งใหม่อกี ครัง้
97
การตัง้ ค่า
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct ใช้เชือ่ มต่อเครือ่ งผ่านเครือข่าย Wi-Fi โดยไม่ตอ้ งใช้จดุ เชือ่ มต่อ
1
2
3
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส การ​เชือ่ ม​ตอ่ → Wi-Fi และจากนัน้ สัมผัสสวิตซ์เพือ่ เปิดใช้งาน
สัมผัส Wi-Fi Direct
จะปรากฏรายชือ่ ของเครือ่ งทีค่ น้ พบ
ถ้าเครือ่ งทีค่ ณุ ต้องการเชือ่ มต่อไม่อยู่ในรายชือ่ ให้ขอให้เครือ่ งนัน้ เปิดคุณสมบัติ Wi-Fi Direct
เลือกเครือ่ งทีจ่ ะเชือ่ มต่อ
อุปกรณ์จะถูกเชือ่ มต่อเมือ่ อีกเครือ่ งหนึง่ ยอมรับการร้องขอการเชือ่ มต่อ Wi-Fi Direct
การส่งและการรับข้อมูล
คุณสามารถแชร์ขอ้ มูล เช่น รายชือ่ ผูต้ ดิ ต่อ หรือไฟล์มเี ดียกับอุปกรณ์อนื่ ๆ ได้ การด�ำเนินการต่อไปนีเ้ ป็นตัวอย่างการส่งรูปภาพไปยัง
เครือ่ งอืน่
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และให้เลือกภาพ
สัมผัส
→ Wi-Fi ​Direct และเลือกเครือ่ งทีจ่ ะย้ายภาพไป
ยอมรับการร้องขอการเชือ่ มต่อ Wi-Fi Direct ทีเ่ ครือ่ งอืน่
หากเครือ่ งดังกล่าวเชือ่ มต่ออยูแ่ ล้ว รูปภาพจะถูกส่งไปยังอีกเครือ่ งหนึง่ โดยไม่ตอ้ งมีขนั้ ตอนขอการเชือ่ มต่ออีก
การสิน้ สุดการเชือ่ มต่อกับอุปกรณ์
1
2
3
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส การ​เชือ่ ม​ตอ่ → Wi-Fi
สัมผัส Wi-Fi Direct
เครือ่ งจะแสดงรายชือ่ อุปกรณ์ทเี่ ชือ่ มต่อกัน
สัมผัสชือ่ เครือ่ งเพือ่ ยกเลิกการเชือ่ มต่ออุปกรณ์
98
การตัง้ ค่า
Bluetooth
ใช้งานบลูทธู เพือ่ แลกเปลีย่ นข้อมูลหรือไฟล์มเี ดียกับเครือ่ งอืน่ ๆ ทีเ่ ปิดใช้บลูทธู
• ซัมซุงไม่รบั ผิดชอบต่อการสูญหาย การดักจับ หรือการใช้ในทางทีผ่ ดิ ของข้อมูลทีส่ ง่ หรือได้รบั ผ่านบลูทธู
• หมัน่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณแบ่งปันและรับข้อมูลด้วยอุปกรณ์ทเี่ ชือ่ ถือได้และมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสม
หากมีสงิ่ กีดขวางระหว่างอุปกรณ์ จะท�ำให้ระยะการส่งข้อมูลสัน้ ลง
• อุปกรณ์บางชนิด โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ไม่ได้รบั การทดสอบหรือผ่านการอนุมตั จิ าก Bluetooth SIG อาจใช้กบั เครือ่ งของ
คุณไม่ได้
• ห้ามใช้คณุ สมบัตบิ ลูทธู เพือ่ วัตถุประสงค์ทผี่ ดิ กฎหมาย (เช่น การคัดลอกไฟล์ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือดักฟังการสือ่ สารโดยผิด
กฎหมายเพือ่ วัตถุประสงค์ทางการค้า) ซัมซุงไม่รบั ผิดชอบต่อผลจากการใช้งานทีผ่ ดิ กฎหมายของคุณสมบัตบิ ลูทธู
การจับคูก่ บั อุปกรณ์บลูทธู อืน่
1
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส การ​เชือ่ ม​ตอ่ → Bluetooth จากนัน้ สัมผัสสวิตช์เพือ่ เปิดใช้งาน
จะปรากฏรายการของเครือ่ งที่ได้รบั การตรวจพบ
2
เลือกเครือ่ งทีจ่ ะจับคูก่ นั
ถ้าเครือ่ งทีค่ ณุ ต้องการจับคูไ่ ม่อยู่ในรายชือ่ ตัง้ ค่าเครือ่ งให้เข้าสูโ่ หมดการจับคูบ่ ลูทธู โปรดอ้างอิงคูม่ อื การใช้งานเครือ่ งอืน่
เครือ่ งของคุณจะมองเห็นได้จากเครือ่ งอืน่ ๆ ขณะทีห่ น้าจอการตัง้ ค่าบลูทธู เปิดอยู่
3
ยอมรับการเชือ่ มต่อบลูทธู ทีเ่ ครือ่ งของคุณเพือ่ ยืนยัน
อุปกรณ์จะถูกเชือ่ มต่อเมือ่ อีกเครือ่ งหนึง่ ยอมรับการร้องขอการเชือ่ มต่อบลูทธู
99
การตัง้ ค่า
การส่งและการรับข้อมูล
แอพจ�ำนวนมากรองรับการถ่ายโอนข้อมูลผ่านบลูทธู คุณสามารถแบ่งปันข้อมูล เช่น รายชือ่ ผูต้ ดิ ต่อ หรือไฟล์มเี ดียกับอุปกรณ์บลูทธู
เครือ่ งอืน่ ได้ การด�ำเนินการต่อไปนีเ้ ป็นตัวอย่างการส่งรูปภาพไปยังเครือ่ งอืน่
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และให้เลือกภาพ
สัมผัส → Bluetooth จากนัน้ เลือกเครือ่ งทีย่ า้ ยรูปภาพไป
ถ้าเครือ่ งของคุณมีการจับคูก่ บั อีกเครือ่ งหนึง่ มาแล้วก่อนหน้านี้ ให้สมั ผัสชือ่ เครือ่ งโดยไม่ตอ้ งใส่รหัสยืนยันทีส่ ร้างโดยอัตโนมัติ
ถ้าเครือ่ งทีค่ ณุ ต้องการจับคูไ่ ม่อยู่ในรายชือ่ ให้ขอให้เครือ่ งนัน้ เปิดตัวเลือกการมองเห็นได้
ยอมรับการร้องขอการเชือ่ มต่อบลูทธู ทีเ่ ครือ่ งอืน่
การยกเลิกการจับคูอ่ ปุ กรณ์บลูทธู
1
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส การ​เชือ่ ม​ตอ่ → Bluetooth
เครือ่ งจะแสดงรายชือ่ อุปกรณ์ทจี่ บั คูก่ นั
2
3
สัมผัส
ทีด่ า้ นข้างชือ่ เครือ่ งเพือ่ ยกเลิกการจับคู่
สัมผัส เลิก​จบั ​คู่
100
การตัง้ ค่า
ตัวประหยัดข้อมูล (SM-T515)
ลดการใช้งานข้อมูลของคุณโดยป้องกันไม่ให้แอพบางแอพท�ำงานในพืน้ หลังจากการส่งหรือรับข้อมูล
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส การ​เชือ่ ม​ตอ่ → การ​ใช้​ขอ้ มูล → ตัวประหยัดข้อมูล และสัมผัสสวิตช์เพือ่ เปิดใช้งาน
เมือ่ เปิดใช้งานคุณสมบัตติ วั รักษาข้อมูลแล้ว ไอคอนจะปรากฏบนแถบสถานะ
เปดใชงานคุณสมบัตติ วั รักษาขอมูลแลว
เพือ่ เลือกแอพเพือ่ ใช้ขอ้ มูลโดยไม่มขี อ้ จ�ำกัด สัมผัส อนุญาตแอพขณะเปิดการประหยัดข้อมูล และเลือกแอพ
ฮอตสปอ​ต​มอื ​ถอื และการแชร์อนิ เทอร์เน็ต (SM-T515)
ใช้เครือ่ งเป็นฮอตสปอตมือถือเพือ่ แบ่งปันการเชือ่ มต่อข้อมูลมือถือของเครือ่ งให้กบั เครือ่ งอืน่ ๆเมือ่ ไม่มกี ารเชือ่ มต่อเครือข่ายได้ การ
เชือ่ มต่อสามารถท�ำได้ผา่ น Wi-Fi USB หรือบลูทธู
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส การ​เชือ่ ม​ตอ่ → ฮอตสปอ​ต​มอื ​ถอื และการแชร์อนิ เทอร์เน็ต
คุณอาจต้องเสียค่าบริการเพิม่ เติมเมือ่ ใช้คณุ สมบัตนิ ี้
• ฮอตสปอ​ต​มอื ​ถอื : ใช้งานฮอตสปอตมือถือเพือ่ แบ่งปันการเชือ่ มต่อเครือข่ายมือถือของเครือ่ งให้กบั คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อนื่
• การเชือ่ มโยงเครือข่ายด้วยBluetooth: ใช้การเชือ่ มโยงเครือข่ายด้วยบลูทธู เพือ่ แบ่งปันการเชือ่ มต่อข้อมูลมือถือให้กบั คอมพิวเตอร์
หรืออุปกรณ์อนื่ ผ่านบลูทธู
• การเชือ่ มโยงเครือข่ายด้วย USB: ใช้การเชือ่ มโยงเครือข่ายด้วย USB เพือ่ แบ่งปันการเชือ่ มต่อข้อมูลมือถือของเครือ่ งให้กบั เครือ่ ง
คอมพิวเตอร์ผา่ นสาย USB เมือ่ เชือ่ มต่อกับคอมพิวเตอร์ เครือ่ งจะถูกใช้เป็นโมเด็มส�ำหรับคอมพิวเตอร์
101
การตัง้ ค่า
การใช้งานฮอตสปอตมือถือ
ใช้เครือ่ งของคุณเป็นฮอตสปอตมือถือเพือ่ แบ่งปันการเชือ่ มต่อข้อมูลมือถือของเครือ่ งให้กบั อุปกรณ์อนื่
1
2
3
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส การ​เชือ่ ม​ตอ่ → ฮอตสปอ​ต​มอื ​ถอื และการแชร์อนิ เทอร์เน็ต → ฮอตสปอ​ต​มอื ​ถอื
สัมผัสสวิตช์เพือ่ เปิดใช้งาน
ไอคอน จะปรากฏบนแถบสถานะ เครือ่ งอืน่ จะสามารถค้นพบเครือ่ งของคุณในรายชือ่ เครือข่าย Wi-Fi
เพือ่ ตัง้ ค่ารหัสผ่านส�ำหรับฮอตสปอตมือถือ สัมผัส → ก�ำหนดค่าฮอตสปอตมือถือ และให้เลือกระดับการรักษาความ
ปลอดภัย จากนัน้ ใส่รหัสผ่านและสัมผัส บันทึก
ทีห่ น้าจอของเครือ่ ง ค้นหาและเลือกเครือ่ งของคุณจากรายชือ่ เครือข่าย Wi-Fi
หากเครือ่ งอืน่ ไม่สามารถเชือ่ มต่อเข้ากับฮอตสปอตมือถือได้ ทีเ่ ครือ่ งของคุณ สัมผัส → อุปกรณ์ทอี่ นุญาต และสัมผัส
สวิตช์ เฉพาะอุปกรณ์ทอี่ นุญาตเท่านัน้ เพือ่ ปิดการใช้งาน
4
ทีเ่ ครือ่ งทีเ่ ชือ่ มต่ออยู่ ใช้การเชือ่ มต่อข้อมูลมือถือของเครือ่ งเพือ่ เข้าถึงอินเทอร์เน็ต
102
การตัง้ ค่า
การตัง้ ค่าการเชือ่ มต่อเพิม่ เติม
การตัง้ ค่าแบบก�ำหนดเองเพือ่ ควบคุมคุณสมบัตกิ ารเชือ่ มต่ออืน่ ๆ
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส การ​เชือ่ ม​ตอ่ → การตัง้ ค่าการเชือ่ มต่อเพิม่ เติม
• การค้นหาอุปกรณ์ใกล้เคียง: ตัง้ ค่าอุปกรณ์เพือ่ สแกนหาอุปกรณ์ทอี่ ยูบ่ ริเวณใกล้เคียงเพือ่ ท�ำการเชือ่ มต่อ
• พิมพ์: ก�ำหนดค่าส่วนเสริมส�ำหรับเครือ่ งพิมพ์ทตี่ ดิ ตัง้ ไว้ในเครือ่ ง คุณสามารถค้นหาเครือ่ งพิมพ์ทมี่ อี ยู่ หรือเพิม่ เครือ่ งพิมพ์เอง
เพือ่ พิมพ์ไฟล์ โปรดดูที่ พิมพ์ ส�ำหรับข้อมูลเพิม่ เติม
• VPN: ตัง้ ค่าเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN) บนอุปกรณ์ของคุณเพือ่ เชือ่ มต่อกับเครือข่ายส่วนตัวของโรงเรียนหรือบริษทั
• DNS ส่วนบุคคล: ใช้ระบบชือ่ โดเมนทีเ่ ชือ่ ถือได้ (DNS) ส�ำหรับเครือข่ายส่วนตัวภายในของโรงเรียนหรือบริษทั แทนทีจ่ ะใช้เครือ
ข่ายโฮสติง้ ภายนอก DNS จะถูกค้นหาและเชือ่ มต่อโดยอัตโนมัติ หรือคุณสามารถค้นหา DNS และเชือ่ มต่อด้วยตนเองได้
• Ethernet: เมือ่ คุณเชือ่ มต่ออะแดปเตอร์อเี ธอร์เน็ต คุณสามารถใช้เครือข่ายแบบใช้สายและปรับการตัง้ ค่าเครือข่าย
พิมพ์
ก�ำหนดค่าส่วนเสริมส�ำหรับเครือ่ งพิมพ์ทตี่ ดิ ตัง้ ไว้ในเครือ่ ง คุณสามารถเชือ่ มต่อเครือ่ งเข้ากับเครือ่ งพิมพ์ผา่ นทาง Wi-Fi หรือ Wi-Fi
Direct แล้วพิมพ์รปู ภาพหรือเอกสาร
เครือ่ งพิมพ์บางเครือ่ งอาจเข้ากันไม่ได้กบั เครือ่ งนี้
การเพิม่ ปลัก๊ อินเครือ่ งพิมพ์
เพิม่ ปลัก๊ อินเครือ่ งพิมพ์สำ� หรับเครือ่ งพิมพ์ทคี่ ณุ ต้องการเชือ่ มต่อเข้ากับเครือ่ ง
1
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส การ​เชือ่ ม​ตอ่ → การตัง้ ค่าการเชือ่ มต่อเพิม่ เติม → พิมพ์ → ดาวน์โหลดปลัก๊ อิน
103
การตัง้ ค่า
2
3
4
5
ค้นหาปลัก๊ อินเครือ่ งพิมพ์ใน Play Store สโตร์
เลือกปลัก๊ อินเครือ่ งพิมพ์แล้วติดตัง้
เลือกปลัก๊ อินเครือ่ งพิมพ์ทตี่ ดิ ตัง้ ไว้
เครือ่ งจะค้นหาเครือ่ งพิมพ์ที่ได้รบั การเชือ่ มต่อเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันกับเครือ่ งของคุณ
ให้เลือกเครือ่ งพิมพ์ทจี่ ะเพิม่
เพือ่ เพิม่ เครือ่ งพิมพ์ดว้ ยตนเอง สัมผัส → เพิม่ เครือ่ งพิมพ์
การพิมพ์เนือ้ หา
ขณะทีก่ ำ� ลังดูเนือ้ หา เช่น รูปภาพหรือเอกสาร เข้าถึงรายการทางเลือก สัมผัส พิมพ์ →
เลือกเครือ่ งพิมพ์
วิธกี ารพิมพ์อาจแตกต่างกันไป ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ชนิดของเนือ้ หา
เสียง
ทางเลือก
เปลีย่ นแปลงการตัง้ ค่าส�ำหรับเสียงต่างๆ ในเครือ่ ง
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส เสียง
• โหมดเสียง: ตัง้ ค่าให้เครือ่ งใช้งานโหมดเสียงหรือโหมดเงียบ
• เสียง​เรียก​เข้า: เปลีย่ นเสียงเรียกส�ำหรับการโทร (SM-T515)
• เสียงการแจ้งเตือน: เปลีย่ นเสียงการแจ้งเตือน
104
→ เครือ่ งพิมพ์ทงั้ หมด และจากนัน้
การตัง้ ค่า
• ระดับ​เสียง
► SM-T515: ปรับระดับเสียงส�ำหรับเสียงเรียกเข้า เพลงและวิดโี อ เสียงของระบบ และการแจ้งเตือน
► SM-T510: ปรับระดับเสียงส�ำหรับเพลงและวีดโี อ เสียงของระบบ และการแจ้งเตือน
• ใช้ปมุ่ ระดับเสียงส�ำหรับมีเดีย: ตัง้ ค่าเครือ่ งเพือ่ ปรับระดับเสียงมีเดียเมือ่ คุณกดปุม่ ระดับเสียง
• เสียงของระบบ: ตัง้ ค่าเครือ่ งให้ดงั ขึน้ เพือ่ ด�ำเนินการต่างๆ เช่น การเปิดหรือปิดหน้าจอหรือการควบคุมหน้าจอสัมผัส
• การตัง้ ค่าเสียงขัน้ สูง: เพิม่ ประสิทธิภาพการตัง้ ค่าเมือ่ ก�ำลังเล่นสือ่ ดูที่ Dolby Atmos (เสียงรอบทิศทาง) ส�ำหรับข้อมูลเพิม่ เติม
คุณสมบัตนิ อี้ าจไม่สามารถใช้ได้ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ภูมภิ าคหรือผูใ้ ห้บริการของคุณ
Dolby Atmos (เสียงรอบทิศทาง)
เลือกโหมดเสียงรอบทิศทางทีเ่ หมาะส�ำหรับเสียงประเภทต่างๆ เช่น ภาพยนต์ เพลง และเสียง ด้วย Dolby Atmos คุณจะได้สมั ผัสกับ
เสียงทีเ่ คลือ่ นที่ไปทัว่ ทุกแห่งรอบตัวคุณ
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส เสียง → การตัง้ ค่าเสียงขัน้ สูง → คุณภาพและเอฟเฟ็กต์เสียง → Dolby Atmos สัมผัสสวิตช์เพือ่ เปิด
ใช้งาน และจากนัน้ เลือกโหมด
การแจ้งเตือน
เปลีย่ นการตัง้ ค่าการแจ้งเตือน
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส การแจ้งเตือน
• สัญลักษณ์แอพ: เปลีย่ นการตัง้ ค่าส�ำหรับเครือ่ งหมายไอคอนแอพ
• ห้ามรบกวน: ตัง้ ค่าเครือ่ งให้ปดิ เสียงแจ้งเตือนและสือ่ โดยยกเว้นข้อยกเว้นทีอ่ นุญาต
• แถบสถานะ: ตัง้ ค่าเครือ่ งเพือ่ แสดงเฉพาะการแจ้งเตือนสามครัง้ ล่าสุดและจะแสดงระดับแบตเตอรีท่ เี่ หลืออยูเ่ ป็นเปอร์เซ็นต์ทแี่ ถบ
สถานะหรือไม
• ส่งล่าสุด: ดูแอพที่ได้รบั การแจ้งเตือนล่าสุดและเปลีย่ นการตัง้ ค่าการแจ้งเตือน เพือ่ ปรับแต่งการตัง้ ค่าการแจ้งเตือนส�ำหรับแอพอืน่
→ ทัง้ หมด แล้วเลือกแอพจากรายการแอพ
ๆ สัมผัส ดูทงั้ หมด →
105
การตัง้ ค่า
จอภาพ
ทางเลือก
เปลีย่ นการตัง้ ค่าหน้าจอและหน้าจอหลัก
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส จอภาพ
• ความ​สว่าง: ปรับค่าความสว่างของหน้าจอ
• โหมดกลางแจ้ง: เปิดใช้โหมดนอกสถานทีเ่ พือ่ ให้สามารถมองเห็นจอแสดงผลได้งา่ ยขึน้ ในสภาพแวดล้อมทีม่ แี สงสว่างมาก
• โหมดกลางคืน: ลดการใช้สายตาโดยใช้ธมี มืดเมือ่ ใช้เครือ่ งในเวลากลางคืนหรือในทีม่ ดื ไปที่ โหมดกลางคืน เพือ่ ดูขอ้ มูลเพิม่ เติม
• ขนาดและรูปแบบตัวอักษร: เปลีย่ นขนาดแบบอักษรและรูปแบบ
• การซูมหน้าจอ: เปลีย่ นการตัง้ ค่าการซูมหน้าจอ
• หมด​เวลา​หน้า​จอ: ตัง้ ค่าระยะเวลาทีเ่ ครือ่ งจะรอคอยก่อนทีจ่ ะดับแสงส่องหลังจอ
• หน้าจอหลัก: เปลีย่ นการตัง้ ค่าหน้าจอหลัก
• แถบการน�ำทาง: เปลีย่ นการตัง้ ค่าแถบทิศทาง โปรดดูที่ แถบการน�ำทาง (ปุม่ ซอฟท์คยี )์ ส�ำหรับข้อมูลเพิม่ เติม
• ภาพพักหน้าจอ: ตัง้ ค่าให้เครือ่ งเริม่ ต้นโปรแกรมรักษาหน้าจอเมือ่ เครือ่ งก�ำลังชาร์จ ดูที่ ภาพพักหน้าจอ ส�ำหรับข้อมูลเพิม่ เติม
106
การตัง้ ค่า
โหมดกลางคืน
ลดการใช้สายตาโดยใช้ธมี มืดเมือ่ ใช้เครือ่ งในเวลากลางคืนหรือในทีม่ ดื
• ธีมมืดอาจใช้ไม่ได้ในบางแอพ
• คุณสามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานโหมดกลางคืนได้อย่างรวดเร็วทีแ่ ผงการแจ้งเตือน เปิดแผงการแจ้งเตือน ปัดลงบน
แผงการแจ้งเตือน และจากนัน้ สัมผัส (โหมดกลางคืน)
1
2
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส จอภาพ → โหมดกลางคืน และสัมผัสสวิตช์ เปิดตอนนี้ เพือ่ เปิดใช้งาน
เพือ่ ตัง้ ค่าเวลาทีจ่ ะใช้โหมดกลางคืนทีห่ น้าจอ สัมผัสสวิตช์ เปิดตามทีก่ ำ� หนดไว้ เพือ่ เปิดใช้งานและให้เลือกทางเลือก
• พระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขนึ้ : ตัง้ ค่าเครือ่ งเพือ่ เปิดโหมดกลางคืนในเวลากลางคืนและปิดในตอนเช้าตามต�ำแหน่งปัจจุบนั
ของคุณ
• ก�ำหนดเวลาทีก่ ำ� หนดเอง: ตัง้ ค่าเวลาทีเ่ ฉพาะเจาะจงเพือ่ เปิดและปิดโหมดกลางคืน
ภาพพักหน้าจอ
คุณสามารถตัง้ ค่าให้แสดงรูปภาพเป็นสกรีนเซฟเวอร์ได้เมือ่ หน้าจอปิดลงโดยอัตโนมัติ สกรีนเซฟเวอร์จะปรากฏขึน้ เมือ่ เครือ่ งชาร์จ
1
2
3
4
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส จอภาพ → ภาพพักหน้าจอ และสัมผัสสวิตช์เพือ่ เปิดใช้งาน
เลือกทางเลือก
หากคุณเลือก กรอบรูป สไลด์โชว์รปู ภาพที่ได้เลือกไว้จะเริม่ ขึน้ หากคุณเลือก ตารางภาพถ่าย หรือ Photos รูปภาพที่ได้เลือกไว้
จะปรากฏเป็นบัตรขนาดเล็กและทับซ้อนกัน
สัมผัส
เพือ่ เลือกอัลบัม้ ส�ำหรับแสดงรูปภาพ
เมือ่ เสร็จแล้ว ให้สมั ผัสปุม่ ย้อนกลับ
เพือ่ ดูตวั อย่างตัวเลือกทีเ่ ลือก สัมผัส ตัวอย่าง
เมือ่ คุณสัมผัสหน้าจอในขณะทีส่ กรีนเซฟเวอร์ของคุณแสดงขึน้ หน้าจอจะเปิดขึน้
107
การตัง้ ค่า
วอลเปเปอร์
เปลีย่ นการตัง้ ค่าวอลล์เปเปอร์สำ� หรับหน้าจอหลักและหน้าจอเมือ่ ล็อก
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส วอลเปเปอร์
ล็อกหน้าจอ
ทางเลือก
เปลีย่ นการตัง้ ค่าส�ำหรับหน้าจอเมือ่ ล็อก
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส ล็อกหน้าจอ
ทางเลือกทีม่ ีให้อาจแตกต่างกัน ทัง้ นีข้ นึ้ กับวิธกี ารล็อกหน้าจอทีเ่ ลือก
• ชนิดการล็อกหน้าจอ: เปลีย่ นวิธลี อ็ กหน้าจอ
• Smart Lock: ตัง้ ค่าเครือ่ งเพือ่ ปลดล็อกตัวเองเมือ่ ตรวจพบต�ำแหน่งหรือเครือ่ งทีเ่ ชือ่ ถือได้ ดูที่ Smart Lock ส�ำหรับข้อมูลเพิม่
เติม
• การตัง้ ค่าการล็อกเพือ่ ความปลอดภัย: เปลีย่ นการตัง้ ค่าล็อกหน้าจอส�ำหรับวิธกี ารล็อกทีเ่ ลือก
• รูปแบบนาฬิกา: เปลีย่ นประเภทและสีของนาฬิกาบนหน้าจอทีล่ อ็ คอยู่
• นาฬิกาโรมมิง่ : เปลีย่ นนาฬิกาเพือ่ แสดงเขตเวลาในท้องถิน่ และในประเทศของตนเองบนหน้าจอทีล่ อ็ คอยูเ่ มือ่ ใช้งานข้ามเขต (SMT515)
• Facewidgets: เปลีย่ นการตัง้ ค่าของรายการทีแ่ สดงบนหน้าจอล็อก
• ข้อมูลติดต่อ: ตัง้ ค่าเครือ่ งให้แสดงข้อมูลการติดต่อ เช่น อีเมล หรือทีอ่ ยูข่ องคุณบนหน้าจอทีล่ อ็ คอยู่
• การแจ้งเตือน: ตัง้ ค่าวิธแี สดงการแจ้งเตือนทีห่ น้าจอล็อก
• ทางลัดแอพ: ให้เลือกแอพเพือ่ แสดงทางลัดทีห่ น้าจอล็อก
• เกีย่ วกับหน้าจอล็อก: ดูเวอร์ชนั่ ของหน้าจอล็อกและข้อมูลทางกฎหมาย
108
การตัง้ ค่า
Smart Lock
คุณสามารถตัง้ ค่าเครือ่ งเพือ่ ปลดล็อกตัวเองและยังคงปลดล็อกอยูเ่ มือ่ มีการตรวจจับต�ำแหน่งหรือเครือ่ งทีเ่ ชือ่ ถือได้
ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณตัง้ ค่าบ้านของคุณเป็นต�ำแหน่งทีเ่ ชือ่ ถือได้ เมือ่ คุณกลับบ้านเครือ่ งของคุณจะตรวจจับต�ำแหน่งและปลดล็อกตนเอง
โดยอัตโนมัติ
• คุณสมบัตนิ จี้ ะพร้อมใช้งานหลังจากทีค่ ณุ ตัง้ ค่าวิธลี อ็ กหน้าจอแล้ว
• หากคุณไม่ได้ใช้เครือ่ งเป็นเวลาสีช่ วั่ โมงหรือเมือ่ คุณเปิดเครือ่ ง คุณต้องปลดล็อกหน้าจอโดยใช้รปู แบบ PIN หรือรหัสผ่าน
ทีค่ ณุ ตัง้ ค่าไว้
1
2
3
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส ล็อก​หน้า​จอ → Smart Lock
ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วธิ กี ารล็อกหน้าจอทีต่ งั้ ค่าไว้
เลือกตัวเลือกและปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำ ทีห่ น้าจอ เพือ่ สิน้ สุดการตัง้ ค่า
ระบบ​ปอ้ งกัน
ทางเลือก
เปลีย่ นแปลงการตัง้ ค่าเพือ่ ป้องกันเครือ่ ง
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส ระบบ​ปอ้ งกัน
• Google Play Protect: ตัง้ ค่าเครือ่ งเพือ่ ตรวจสอบแอพและพฤติกรรมทีเ่ ป็นอันตราย และเตือนเกีย่ วกับอันตรายทีอ่ าจเกิดขึน้ และ
ลบออก
• ค้นหาโทรศัพท์สว่ นตัว: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัตคิ น้ หามือถือของฉัน เข้าสูเ่ ว็ปไซต์ ตามหาโทรศัพท์ของฉัน
(findmymobile.samsung.com) เพือ่ ตามหาและควบคุมอุปกรณ์ของคุณทีส่ ญู หายหรือถูกขโมย
คุณยังสามารถอนุญาตให้บริการต�ำแหน่งของ Google ในการระบุขอ้ มูลทีถ่ กู ต้องมากขึน้ เกีย่ วกับต�ำแหน่งของอุปกรณ์ของคุณได้
• การอัปเดตความปลอดภัย: ดูเวอร์ชนั ระบบซอฟต์แวร์ของเครือ่ งของคุณและตรวจสอบการปรับปรุง
• ติดตัง้ แอพทีไ่ ม่รจู้ กั : ตัง้ ค่าให้เครือ่ งอนุญาตการติดตัง้ แอพจากแหล่งทีม่ าที่ไม่รจู้ กั
• โฟลเดอร์ทปี่ ลอดภัย: สร้างโฟลเดอร์ทปี่ ลอดภัยขึน้ มาเพือ่ ป้องกันเนือ้ หาส่วนตัวของคุณและแอพจากผูอ้ นื่ อ้างอิง โฟลเดอร์ที่
ปลอดภัย เพือ่ ดูขอ้ มูลเพิม่ เติม
109
การตัง้ ค่า
• เข้ารหัส SD การ์ด: ตัง้ ค่าให้เครือ่ งเข้ารหัสไฟล์ในการ์ดความจ�ำ
หากคุณตัง้ ค่าเครือ่ งใหม่กลับสูค่ า่ เริม่ ต้นของโรงงานโดยทีเ่ ปิดใช้งานการตัง้ ค่านี้ เครือ่ งจะไม่สามารถอ่านไฟล์ทเี่ ข้า
รหัสของคุณได้ ปิดการตัง้ ค่านีก้ อ่ นท�ำการล้างการตัง้ ค่าเครือ่ ง
• การตัง้ ค่าความปลอดภัยอืน่ ๆ: ก�ำหนดการตัง้ ค่าความปลอดภัยเพิม่ เติม
• ต�ำแหน่ง: เปลีย่ นการตัง้ ค่าการอนุญาตข้อมูลต�ำแหน่ง
• การอนุญาตแอพ: ดูรายการคุณสมบัตแิ ละแอพต่างๆ ที่ได้รบั อนุญาตให้ใช้ได้ และคุณยังสามารถแก้ไขการตัง้ ค่าการอนุญาตเองได้
อีกด้วย
• การส่งข้อมูลวิเคราะห์: ตัง้ ค่าเครือ่ งให้สง่ ข้อมูลการวินจิ ฉัยและการใช้งานของเครือ่ งให้กบั ซัมซุงโดยอัตโนมัติ (SM-T515)
• Receiving marketing information: ตัง้ ค่าว่าจะรับข้อมูลการตลาดของซัมซุง เช่น ข้อเสนอพิเศษ ผลประโยชน์ของสมาชิกและ
จดหมายข่าวหรือไม่
โฟลเดอร์ทปี่ ลอดภัย
โฟลเดอร์ทปี่ ลอดภัยปกป้องเนือ้ หาส่วนตัวและแอพของคุณ เช่น รูปถ่ายและรายชือ่ จากการเข้าถึงโดยบุคคลอืน่ คุณสามารถเก็บ
เนือ้ หาส่วนตัวและแอพของคุณไว้อย่างปลอดภัยแม้ในขณะเครือ่ งปลดล็อก
110
การตัง้ ค่า
โฟลเดอร์ทปี่ ลอดภัยเป็นพืน้ ทีจ่ ดั เก็บข้อมูลทีป่ ลอดภัยและแยกออกไป ข้อมูลในโฟลเดอร์ทปี่ ลอดภัยไม่สามารถถ่ายโอนไป
ยังเครือ่ งอืน่ ๆ ผ่านทางวิธกี ารใช้งานร่วมกันที่ไม่ได้รบั การรับรอง เช่น USB หรือ Wi-Fi Direct ความพยายามทีจ่ ะปรับแต่ง
ระบบปฏิบตั กิ ารหรือการปรับเปลีย่ นซอฟต์แวร์จะท�ำให้โฟลเดอร์ทปี่ ลอดภัยถูกล็อกโดยอัตโนมัตแิ ละไม่สามารถเข้าถึงได้
ก่อนทีจ่ ะบันทึกข้อมูลในโฟลเดอร์ทปี่ ลอดภัยต้องให้แน่ใจว่าได้ทำ� การแบ็กอัพส�ำเนาข้อมูลในสถานทีอ่ นื่ ทีป่ ลอดภัย
เพือ่ ใช้งานโฟลเดอร์ทปี่ ลอดภัย คุณจะต้องลงชือ่ เข้าใช้ Samsung account ของคุณ
การตัง้ ค่าโฟลเดอร์ทปี่ ลอดภัย
1
2
3
4
เปิดใช้งานแอพ การ​ตงั้ ​คา่ และสัมผัส ความปลอดภัย → โฟลเดอร์ทปี่ ลอดภัย
สัมผัส ด�ำเนิน​การ
ป้อน ID Samsung account และรหัสผ่านของคุณและสัมผัส เข้าสูร่ ะบบ
เลือกวิธกี ารล็อกทีจ่ ะใช้สำ� หรับโฟลเดอร์ทปี่ ลอดภัยและปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำ ทีห่ น้าจอ เพือ่ ติดตัง้ ให้เสร็จสมบูรณ์
เพือ่ เปลีย่ นชือ่ หรือสีของไอคอนของโฟลเดอร์ทปี่ ลอดภัย สัมผัส → ก�ำหนดไอคอนเอง
• เมือ่ คุณเปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ทปี่ ลอดภัย คุณจะต้องปลดล็อกแอพโดยการใช้วธิ กี ารล็อกที่ได้กำ� หนดไว้ลว่ งหน้า
• หากคุณลืมรหัสปลดล็อกโฟลเดอร์ทปี่ ลอดภัยของคุณ คุณสามารถรีเซ็ตได้โดยใช้ Samsung account สัมผัสปุม่ รีเซ็ตที่
ด้านล่างของหน้าจอล็อก และป้อนรหัสผ่าน Samsung account ของคุณ
การตัง้ ค่าล็อกอัตโนมัตสิ ำ� หรับโฟลเดอร์ทปี่ ลอดภัย
ตัง้ ค่าให้เครือ่ งล็อกโฟลเดอร์ทปี่ ลอดภัยโดยอัตโนมัตเิ มือ่ ไม่ได้ใช้งาน
1
2
เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ทปี่ ลอดภัย และสัมผัส → การ​ตงั้ ​คา่ → ล็อกโฟลเดอร์ทปี่ ลอดภัยโดยอัตโนมัติ
ให้เลือกทางเลือกการล็อก
เพือ่ ล็อกโฟลเดอร์ทปี่ ลอดภัยของคุณด้วยตนเอง สัมผัส → ล็อก
111
การตัง้ ค่า
การย้ายเนือ้ หาไปยังโฟลเดอร์ทปี่ ลอดภัย
ย้ายเนือ้ หา เช่นรูปภาพและรายชือ่ ไปยังโฟลเดอร์ทปี่ ลอดภัย การด�ำเนินการดังต่อไปนีเ้ ป็นตัวอย่างของการย้ายภาพจากพืน้ ทีจ่ ดั เก็บค่า
เริม่ ต้นไปยังโฟลเดอร์ทปี่ ลอดภัย
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ทปี่ ลอดภัย และสัมผัส เพิม่ ไฟล์
สัมผัส รูปภาพ ท�ำเครือ่ งหมายทีภ่ าพเพือ่ เคลือ่ นย้าย และจากนัน้ สัมผัส เรียบร้อย
สัมผัส ย้าย
รายการที่ได้เลือกไว้จะถูกลบออกจากโฟลเดอร์เดิมและได้ยา้ ยไปยังโฟลเดอร์ทปี่ ลอดภัย เพือ่ คัดลอกรายการ สัมผัส คัดลอก
วิธกี ารเคลือ่ นย้ายเนือ้ หาอาจแตกต่างกันออกไป ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ชนิดของเนือ้ หา
การย้ายเนือ้ หาออกจากโฟลเดอร์ทปี่ ลอดภัย
ย้ายเนือ้ หาจากโฟลเดอร์ทปี่ ลอดภัยไปยังแอพทีส่ อดคล้องกันในพืน้ ทีจ่ ดั เก็บค่าเริม่ ต้น การด�ำเนินการดังต่อไปนีเ้ ป็นตัวอย่างของการ
ย้ายภาพจากโฟลเดอร์ทปี่ ลอดภัยไปยังพืน้ ทีจ่ ดั เก็บค่าเริม่ ต้น
1
2
เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ทปี่ ลอดภัย และสัมผัส แกลเลอรี่
เลือกรูปภาพและสัมผัส → น�ำออกจาก โฟลเดอร์ทปี่ ลอดภัย
รายการทีเ่ ลือกไว้จะถูกย้ายไปยัง แกลเลอรี่ ในพืน้ ทีจ่ ดั เก็บค่าเริม่ ต้น
112
การตัง้ ค่า
การเพิม่ แอพ
เพิม่ แอพเพือ่ การใช้งานในโฟลเดอร์ทปี่ ลอดภัย
1
2
เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ทปี่ ลอดภัย และสัมผัส เพิม่ แอพ
ท�ำเครือ่ งหมายทีห่ นึง่ ในจ�ำนวนแอพที่ได้ตดิ ตัง้ ไว้ในเครือ่ งและสัมผัส เพิม่
เพือ่ ติดตัง้ แอพจาก Play Store หรือ Galaxy Store สัมผัส ดาวน์โหลดจาก Play Store หรือ ดาวน์โหลดจาก Galaxy Store
การลบแอพจากโฟลเดอร์ทปี่ ลอดภัย
สัมผัสค้างไว้ทแี่ อพเพือ่ ลบ และสัมผัส ถอนการติดตัง้
การเพิม่ บัญชี
เพิม่ บัญชีซมั ซุงและบัญชี Google หรือบัญชีอนื่ ๆ เพือ่ ซิงค์กบั แอพในโฟลเดอร์ทปี่ ลอดภัย
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ทปี่ ลอดภัย และสัมผัส → การ​ตงั้ ​คา่ → แอคเคาท์ → เพิม่ บัญชีผใู้ ช้
เลือกบริการบัญชี
ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำ ทีห่ น้าจอ เพือ่ ท�ำการตัง้ ค่าบัญชีให้เสร็จสมบูรณ์
การซ่อนโฟลเดอร์ทปี่ ลอดภัย
คุณสามารถซ่อนทางลัดโฟลเดอร์ทปี่ ลอดภัยจากหน้าจอแอพ
เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ทปี่ ลอดภัย สัมผัส → การ​ตงั้ ​คา่ และจากนัน้ สัมผัสสวิตช์ แสดงโฟลเดอร์ทปี่ ลอดภัย เพือ่ ปิดใช้งาน
หรืออีกวิธหี นึง่ ลากแถบสถานะลงมาเพือ่ เปิดแผงการแจ้งเตือน จากนัน้ ปัดลงล่างทีแ่ ผงการแจ้งเตือนและสัมผัส โฟลเดอร์ทปี่ ลอดภัย
เพือ่ ปิดการใช้งานคุณสมบัติ
113
การตัง้ ค่า
การแบ็กอัพและการกูค้ นื โฟลเดอร์ทปี่ ลอดภัย
แบ็กอัพเนือ้ หาและแอพในโฟลเดอร์ทปี่ ลอดภัยไปยัง Samsung Cloud โดยใช้ Samsung account ของคุณและกูค้ นื ได้ในภายหลัง
การส�ำรองข้อมูล
1
2
3
4
เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ทปี่ ลอดภัย และสัมผัส → การ​ตงั้ ​คา่ → ส�ำรองข้อมูลและคืนค่า
สัมผัส เพิม่ บัญชีผใู้ ช้ และลงชือ่ เข้าใช้ Samsung account ของคุณ
สัมผัส แบ็คอัพข้อมูล โฟลเดอร์ทปี่ ลอดภัย
ท�ำเครือ่ งหมายทีร่ ายการทีค่ ณุ ต้องการแบ็กอัพและสัมผัส แบ็คอัพ
ข้อมูลจะได้รบั การแบ็กอัพไปยัง Samsung Cloud
การคืนค่าข้อมูล
1
2
3
4
เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ทปี่ ลอดภัย และสัมผัส → การ​ตงั้ ​คา่ → ส�ำรองข้อมูลและคืนค่า
สัมผัส คืน​คา่
สัมผัส
เพือ่ เลือกเครือ่ งทีจ่ ะกูค้ นื ข้อมูล
ให้เลือกประเภทของข้อมูลทีค่ ณุ ต้องการกูค้ นื และสัมผัส คืน​คา่
ข้อมูลที่ได้แบ็กอัพไว้จะถูกกูค้ นื ไปยังเครือ่ งของคุณ
ถอนการติดตัง้ โฟลเดอร์ทปี่ ลอดภัย
คุณสามารถถอนการติดตัง้ โฟลเดอร์ทปี่ ลอดภัยรวมถึงเนือ้ หาและแอพในนัน้ ด้วย
เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ทปี่ ลอดภัย และสัมผัส → การ​ตงั้ ​คา่ → การตัง้ ค่าเพิม่ เติม → ถอนการติดตัง้
เพือ่ แบ็กอัพเนือ้ หาก่อนการถอนการติดตัง้ โฟลเดอร์ทปี่ ลอดภัย ท�ำเครือ่ งหมายที่ ย้ายไฟล์มเี ดียไปยังโฟลเดอร์ทปี่ ลอดภัย และสัมผัส
ถอนการติดตัง้ ในการเข้าถึงข้อมูลทีแ่ บ๊คอัพจากโฟลเดอร์ความปลอดภัย ให้เปิดแอพ ไฟล์สว่ นตัว แล้วแตะ ทีจ่ ดั เก็บภายใน →
Secure Folder
บันทึกทีบ่ นั ทึกไว้ใน Samsung Notes จะไม่ได้รบั การแบ็กอัพ
114
การตัง้ ค่า
บัญชีผใู้ ช้และการแบ็คอัพ
ทางเลือก
ซิงค์ แบ็กอัพ หรือกูค้ นื ข้อมูลในเครือ่ งของคุณโดยใช้ Samsung Cloud คุณยังสามารถลงทะเบียนและจัดการบัญชี เช่น Samsung
account หรือ บัญชี Google ของคุณ หรือถ่ายโอนข้อมูลไปยังหรือมาจากเครือ่ งอืน่ ๆผ่านทาง Smart Switch ได้
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส บัญชีผใู้ ช้และการแบ็คอัพ
• แอคเคาท์: เพิม่ บัญชีซมั ซุง และบัญชี Google หรือบัญชีอนื่ ๆ เพือ่ ซิงค์
• ผู​ใ้ ช้: ตัง้ ค่าบัญชีผใู้ ช้เพิม่ เติมส�ำหรับผูใ้ ช้อนื่ ๆ เพือ่ ใช้เครือ่ งกับการตัง้ ค่าการปรับให้เป็นส่วนตัว เช่น บัญชีอเี มล วอลเปเปอร์ที่
ชอบ และอืน่ ๆ ดูทผี่ ​ใู้ ช้สำ� หรับข้อมูลเพิม่ เติม
• แบ็คอัพและคืนค่า: ช่วยให้ขอ้ มูลส่วนตัว ข้อมูลแอพ และการตัง้ ค่าในเครือ่ งของคุณมีความปลอดภัย คุณสามารถส�ำรองข้อมูลที่
ละเอียดอ่อนและเข้าถึงได้ในภายหลัง ต้องเข้าสูร่ ะบบในบัญชี Google หรือ Samsung account เพือ่ แบ็คอัพหรือกูข้ อ้ มูลคืน
• Samsung Cloud: จัดการเนือ้ หาทีค่ ณุ ต้องการจะจัดเก็บอย่างปลอดภัยในซัมซุงคลาวด์ ตรวจสอบสถานะการใช้งานของพืน้ ทีจ่ ดั
เก็บ Samsung Cloud ของคุณ และซิงค์ แบ็กอัพ และกูค้ นื ข้อมูลของคุณ อ้างอิง Samsung Cloud เพือ่ ดูขอ้ มูลเพิม่ เติม
• Smart Switch: เปิดใช้งาน Smart Switch และถ่ายโอนข้อมูลจากเครือ่ งก่อนหน้านีข้ องคุณ โปรดดูที่ การถ่ายโอนข้อมูลจาก
เครือ่ งเดิมของคุณ (Smart Switch) ส�ำหรับข้อมูลเพิม่ เติม
แบ็กอัพข้อมูลอย่างสม�ำ่ เสมอไปยังต�ำแหน่งทีป่ ลอดภัย เช่น Samsung Cloud หรือคอมพิวเตอร์ เพือ่ ให้คณุ สามารถกูค้ นื ได้
หากข้อมูลได้รบั ความเสียหายหรือสูญหายเนือ่ งจากการตัง้ ค่าโรงงานโดยไม่ได้ตงั้ ใจ
115
การตัง้ ค่า
ผู​ใ้ ช้
ตัง้ ค่าบัญชีผใู้ ช้เพิม่ เติมส�ำหรับผูใ้ ช้อนื่ ๆ เพือ่ ใช้เครือ่ งกับการตัง้ ค่าการปรับให้เป็นส่วนตัว เช่น บัญชีอเี มล วอลเปเปอร์ทชี่ อบ และอืน่ ๆ
สามารถใช้บญั ชีประเภทต่อไปนี:้
• ผูด้ แู ลระบบ: บัญชีผดู้ แู ลระบบจะสร้างขึน้ เฉพาะเมือ่ ตัง้ ค่าเครือ่ งครัง้ แรก และไม่สามารถสร้างได้มากกว่าหนึง่ ครัง้ บัญชีนมี้ สี ทิ ธิ
ควบคุมทัง้ หมดในเครือ่ ง รวมถึงการจัดการบัญชีผใู้ ช้ คุณสามารถเพิม่ หรือลดบัญชีผใู้ ช้ได้ตอนใช้บญั ชีนเี้ ท่านัน้
• ผูอ้ นื่ : บัญชีนที้ ำ� ให้ผอู้ นื่ สามารถเข้าใช้งานอุปกรณ์ได้ ข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ในช่วงทีผ่ อู้ นื่ ใช้งานจะถูกเก็บไว้ชวั่ คราว เมือ่ คุณเห็นบัญชี
นี้ คุณจะถูกถามว่าต้องการใช้งานต่อจากคราวทีแ่ ล้วหรือรีเซ็ต
• ผูใ้ ช้: บัญชีนชี้ ว่ ยให้ผใู้ ช้เข้าถึงแอพและเนือ้ หาของพวกเขา และปรับค่าเองไปยังการตัง้ ค่าเครือ่ งทีม่ ผี ลในบัญชีทงั้ หมด
• User (restricted profile): บัญชีทมี่ ขี อ้ จ�ำกัดสามารถเข้าถึงเฉพาะแอพและเนือ้ หาทีบ่ ญั ชีผดู้ แู ลอนุญาต และไม่สามารถใช้บริการที่
ต้องมีการเข้าสูร่ ะบบ (SM-T510)
การเพิม่ ผูใ้ ช้
1
2
3
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส บัญชีผใู้ ช้และการแบ็คอัพ → ผู​ใ้ ช้
► SM-T515: สัมผัส เพิม่ ผูใ้ ช้หรือโปรไฟล์ → ตกลง → ตัง้ ค่าตอนนี้
► SM-T510: สัมผัส เพิม่ ผูใ้ ช้หรือโปรไฟล์ → ผู้ ใช้ → ตกลง → ตัง้ ค่าตอนนี้
อุปกรณ์จะท�ำการเปลีย่ นเป็นบัญชีผใู้ ช้ใหม่ และหน้าจอล็อกเริม่ ต้นจะปรากฏขึน้
ปลดล็อกอุปกรณ์แล้วปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพือ่ ท�ำการตัง้ ค่าบัญชีให้เสร็จสมบูรณ์
116
การตัง้ ค่า
การเพิม่ โปรไฟล์แบบจ�ำกัด (SM-T510)
1
2
3
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส บัญชีผใู้ ช้และการแบ็คอัพ → ผู​ใ้ ช้
แตะ เพิม่ ผูใ้ ช้หรือโปรไฟล์ → ผูใ้ ช้ (โปรไฟล์ทจี่ ำ� กัด)
ถ้าคุณไม่ได้กำ� ลังใช้วธิ ลี อ็ กหน้าจอทีป่ ลอดภัยด้วยบัญชีผดู้ แู ล ให้ทำ� ตามขัน้ ตอนบนหน้าจอเพือ่ ตัง้ ค่าวิธหี นึง่ ขึน้
เลือกแอพและเนือ้ หาทีอ่ นุญาตให้ผใู้ ช้แบบจ�ำกัดเข้าถึงได้
การสลับผูใ้ ช้
แตะที่ไอคอนบัญชีผใู้ ช้ตรงด้านบนหน้าจอทีล่ อ็ คอยูแ่ ล้วเลือกบัญชีทตี่ อ้ งการเปลีย่ นไปใช้
หนาจอเมือ่ ล็อก
การจัดการผูใ้ ช้
► SM-T515: เมือ่ ใช้บญั ชีผดู้ แู ล คุณสามารถลบบัญชีหรือเปลีย่ นการตัง้ ค่าบัญชีได้
หากต้องการลบบัญชีผใู้ ช้ สัมผัส ด้านข้างบัญชี จากนัน้ สัมผัส ลบ​ผ​ใู้ ช้
หากต้องการเปลีย่ นการตัง้ ค่าบัญชี สัมผัส ด้านข้างบัญชี
► SM-T510: เมือ่ ใช้บญั ชีผดู้ แู ล คุณสามารถลบบัญชีหรือเปลีย่ นการตัง้ ค่าส�ำหรับบัญชีทคี่ วบคุมได้
หากต้องการลบบัญชีผใู้ ช้ สัมผัส ด้านข้างบัญชี จากนัน้ สัมผัส ลบ
หากต้องการเปลีย่ นการตัง้ ค่าส�ำหรับบัญชีทคี่ วบคุม ให้แตะ ถัดจากบัญชี คุณสามารถลบบัญชีได้โดยแตะที่
117
การตัง้ ค่า
Samsung Cloud
ซิงค์ขอ้ มูลที่ได้บนั ทึกไว้ในเครือ่ งของคุณ เช่น รูปภาพและวิดโี อ ด้วย Samsung Cloud และดูขอ้ มูลทีค่ ณุ ได้บนั ทึกไว้ใน Samsung
Cloud คุณยังสามารถแบ็คอัพข้อมูลเครือ่ งของคุณไปยัง Samsung Cloud และกูค้ นื ได้ในภายหลัง
เพือ่ ใช้งาน Samsung Cloud คุณจะต้องลงชือ่ เข้าใช้ Samsung account ของคุณ
การซิงค์ขอ้ มูล
คุณสามารถซิงค์ขอ้ มูลที่ได้บนั ทึกไว้ในเครือ่ งของคุณ เช่น รูปภาพ วิดโี อ และเหตุการณ์ตา่ งๆ ด้วย Samsung Cloud และเข้าถึงสิง่
เหล่านัน้ ได้จากเครือ่ งอืน่ ๆ
1
2
3
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส บัญชีผใู้ ช้และการแบ็คอัพ → Samsung Cloud
สัมผัส → การตัง้ ค่า → ตัง้ ค่าซิงค์และแบ็คอัพอัตโนมัติ → ซิงค์
สัมผัสปุม่ สวิตช์ถดั จากรายการทีค่ ณุ ต้องการซิงค์ดว้ ย
คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ได้บนั ทึกไว้หรือเปลีย่ นการตัง้ ค่าโดยการสัมผัส แกลอรี่ ข้อมูลทีซ่ งิ ค์อนื่ ๆ ๆ หรือ ไดรฟ์
Samsung Cloud Drive
การส�ำรองข้อมูล
คุณสามารถแบ็คอัพข้อมูลเครือ่ งของคุณไปยัง Samsung Cloud
1
2
3
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส บัญชีผใู้ ช้และการแบ็คอัพ → Samsung Cloud → แบ็คอัพแท็บเล็ตเครือ่ งนี้
ท�ำเครือ่ งหมายทีร่ ายการทีค่ ณุ ต้องการแบ็กอัพและสัมผัส แบ็คอัพ
สัมผัส เรียบร้อย
• ข้อมูลบางอย่างจะไม่ได้รบั การแบ็กอัพ เพือ่ ตรวจสอบข้อมูลใดจะได้รบั การแบ็คอัพ ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส บัญชีผใู้ ช้
และการแบ็คอัพ → Samsung Cloud → แบ็คอัพแท็บเล็ตเครือ่ งนี้
• เพือ่ ดูขอ้ มูลแบ็คอัพส�ำหรับแต่ละเครือ่ งใน Samsung Cloud ของคุณ ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส บัญชีผใู้ ช้และการแบ็
คอัพ → Samsung Cloud → คืนค่าข้อมูล →
และจากนัน้ เลือกเครือ่ งทีค่ ณุ ต้องการ
118
การตัง้ ค่า
การคืนค่าข้อมูล
คุณสามารถกูค้ นื ข้อมูลแบ็คอัพจาก Samsung Cloud ไปยังเครือ่ งของคุณได้
1
2
3
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส บัญชีผใู้ ช้และการแบ็คอัพ → Samsung Cloud
สัมผัส คืนค่าข้อมูล →
และเลือกเครือ่ งทีค่ ณุ ต้องการ
ท�ำเครือ่ งหมายทีป่ ระเภทข้อมูลทีค่ ณุ ต้องการกูค้ นื และสัมผัส คืนค่า
Google
ก�ำหนดการตัง้ ค่าส�ำหรับคุณสมบัตบิ างอย่างที่ให้มาโดย Google
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส Google
คุณสมบัตขิ นั้ สูง
ทางเลือก
เปิดใช้งานคุณสมบัตขิ นั้ สูงแล้วเปลีย่ นการตัง้ ค่าทีค่ วบคุมอยู่
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส คุณสมบัตขิ นั้ สูง
การเขย่าหรือแรงกระแทกทีม่ ากเกินไปต่อเครือ่ งอาจท�ำให้เกิดป้อนข้อมูลส�ำหรับบางคุณสมบัตโิ ดยไม่ได้ตงั้ ใจ
• บอร์ดประจ�ำวัน: ตัง้ ค่าเครือ่ งให้แสดงสไลด์โชว์รปู ภาพทีเ่ ลือกไว้ ดูที่ บอร์ดประจ�ำวัน ส�ำหรับข้อมูลเพิม่ เติม
• มุมมองป๊อปอัพอัจฉริยะ: เลือกแอพเพือ่ ดูการแจ้งเตือนผ่านทางหน้าต่างป็อบอัพ เมือ่ ใช้คณุ สมบัตนิ ี้ คุณสามารถดูเนือ้ หาได้อย่าง
รวดเร็วผ่านหน้าต่างป๊อปอัพโดยการสัมผัสที่ไอคอนทีห่ น้าจอ
คุณสมบัตนิ มี้ เี ฉพาะในแอพทีร่ องรับคุณสมบัตมิ ลั ติวนิ โดว์
119
การตัง้ ค่า
• แชร์โดยตรง: ตัง้ ค่าเครือ่ งเพือ่ แสดงไอคอนบุคคลทีค่ ณุ ได้ตดิ ต่อบนแผงตัวเลือกที่ใช้งานร่วมกันเพือ่ ให้คณุ สามารถแชร์เนือ้ หาได้
โดยตรง
• ลดภาพเคลือ่ นไหว: ตัง้ ค่าเครือ่ งให้ลดเอฟเฟ็กต์หน้าจอของการกระท�ำบางอย่าง เช่นการเปิดหรือการปิดเเอพ
• การเคลือ่ นไหวและท่าทาง: เปิดใช้งานคุณสมบัตกิ ารเคลือ่ นไหวและก�ำหนดการตัง้ ค่า อ้างอิง การเคลือ่ นไหวและท่าทาง เพือ่ ดู
ข้อมูลเพิม่ เติม
การเคลือ่ นไหวและท่าทาง
เปิดใช้งานคุณสมบัตกิ ารเคลือ่ นไหวและก�ำหนดการตัง้ ค่า
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส คุณสมบัตขิ นั้ สูง → การเคลือ่ นไหวและท่าทาง
• แตะสองครัง้ เพือ่ ปลุก: ตัง้ ค่าให้อปุ กรณ์เปิดหน้าจอโดยการแตะสองครัง้ ที่ใดก็ได้บนหน้าจอขณะทีห่ น้าจอดับอยู่
• การพักหน้าจออัจฉริยะ: ตัง้ ค่าเครือ่ งให้ปอ้ งกันหน้าจอไม่ให้ดบั ขณะทีค่ ณุ มองทีจ่ อ
• ปิดเสียงอย่างง่าย: ตัง้ ค่าให้อปุ กรณ์ปดิ เสียงเตือนโดยใช้การเคลือ่ นไหวของฝ่ามือ
• ใช้ฝา่ มือปัดเพือ่ จับภาพ: ตัง้ ค่าให้เครือ่ งบันทึกภาพหน้าจอเมือ่ คุณใช้มอื ปัดไปทางซ้ายหรือขวาผ่านหน้าจอ คุณสามารถดูรปู ภาพ
ทีบ่ นั ทึก แกลอรี่
ขณะทีก่ ำ� ลังใช้งานแอพและคุณสมบัตบิ างอย่างอาจไม่สามารถบันทึกภาพหน้าจอได้
• ปัดเพือ่ โทรหรือส่งข้อความ: ตัง้ ค่าให้เครือ่ งโทรหรือส่งข้อความเมือ่ คุณปัดไปทางขวาหรือซ้ายทีร่ ายชือ่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ใน
โทรศัพท์ หรือแอพ รายชือ่ (SM-T515)
120
การตัง้ ค่า
Digital Wellbeing
ดูประวัตกิ ารใช้งานประจ�ำวันของอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถดูขอ้ มูล เช่น ระยะเวลาทีห่ น้าจอเปิดอยู่ และจ�ำนวนครัง้ ทีค่ ณุ เปิดแอพ
หรือใช้คณุ สมบัติใดคุณสมบัตหิ นึง่ ได้ คุณยังสามารถจ�ำกัดเวลาการใช้งานหรือเปลีย่ นการตัง้ ค่าการแจ้งเตือนของแต่ละแอพได้
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส Digital Wellbeing
เวลาทีห่ นาจอเปด
จำนวนครัง้ ทีป่ ลดล็อก
จำนวนการแจงเตือน
แผงหนาปด
เปดใชงานโหมดกอนนอน
เปลีย่ นการตัง้ คาการแจงเตือน
การตัง้ ค่าการจับเวลาส�ำหรับแอพต่างๆ
คุณสามารถจ�ำกัดระยะเวลาการใช้งานประจ�ำวันของแต่ละแอพได้โดยการตัง้ ค่าการจับเวลา เมือ่ ถึงเวลาทีจ่ ำ� กัด แอพนัน้ ก็จะถูกปิดใช้
งาน โดยคุณก็จะไม่สามารถใช้งานได้
1
2
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส Digital Wellbeing → แดชบอร์ด
แตะ ไม่มตี วั ตัง้ เวลาS ถัดจากแอพทีค่ ณุ ต้องการ แล้วตัง้ เวลา
121
การตัง้ ค่า
การเปิดใช้งานโหมดก่อนนอน
คุณสามารถปิดใช้งานโหมดก่อนนอนเพือ่ ลดการใช้สายตาก่อนนอน และป้องกันไม่ให้ชว่ งเวลานอนของคุณถูกรบกวนได้
1
2
บนหน้าจอการตัง้ ค่า ให้แตะ Digital Wellbeing → ลดความสว่างลง แล้วแตะสวิตช์ เปิดตอนนี้ เพือ่ เปิดใช้งาน
3
หากต้องการก�ำหนดเวลาในการเปิดใช้งานโหมดก่อนนอน ให้แตะสวิตช์ เปิดตามทีก่ ำ� หนดไว้ เพือ่ เปิดใช้งาน จากนัน้ แตะ ตัง้
ก�ำหนดการ แล้วตัง้ เวลา
เปิดสวิตช์นนั้ เพือ่ เปิดใช้งานคุณสมบัตทิ คี่ ณุ ต้องการ
• สเกลสีเทา: แสดงสีบนหน้าจอเป็นโทนสีเทา
• ห้ามรบกวน: ตัง้ ค่าเครือ่ งให้ปดิ เสียงแจ้งเตือนและสือ่ โดยยกเว้นข้อยกเว้นทีอ่ นุญาต
122
การตัง้ ค่า
การดูแลอุปกรณ์
บทน�ำ
คุณสมบัตกิ ารบ�ำรุงรักษาเครือ่ งให้ภาพรวมของสถานะของแบตเตอรี่ พืน้ ทีจ่ ดั เก็บ หน่วยความจ�ำ และความปลอดภัยของระบบของ
เครือ่ งของคุณ คุณยังสามารถเพิม่ ประสิทธิภาพเครือ่ งโดยอัตโนมัตเิ พียงแค่สมั ผัสด้วยนิว้ เดียวของคุณ
แบตเตอรี่
ความปลอดภัย
ทีเ่ ก็บ
หน�วยความจำ
การเพิม่ ประสิทธิภาพของเครือ่ ง
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส การดูแลอุปกรณ์ → แก้ไขตอนนี้ หรือ ปรับตอนนี้
คุณสมบัตกิ ารเพิม่ ประสิทธิภาพด่วนจะปรับปรุงประสิทธิภาพการท�ำงานของเครือ่ งผ่านการกระท�ำต่อไปนี้
• การล้างหน่วยความจ�ำบางส่วน
• การลบไฟล์ที่ไม่จำ� เป็นและการปิดแอพทีท่ ำ� งานอยูเ่ บือ้ งหลัง
• การจัดการความผิดปกติของการใช้งานแบตเตอรี่
• การสแกนหาแอพทีเ่ สียหายและมัลแวร์
123
การตัง้ ค่า
การใช้งานคุณสมบัตกิ ารเพิม่ ประสิทธิภาพโดยอัตโนมัติ
คุณสามารถตัง้ ค่าเครือ่ งให้ดำ� เนินการเพิม่ ประสิทธิภาพโดยอัตโนมัตไิ ด้เมือ่ เครือ่ งของคุณไม่ได้ใช้งาน สัมผัส → การปรับปรุง
ประสิทธิภาพอัตโนมัติ และสัมผัสสวิตช์เพือ่ เปิดใช้งาน หากคุณต้องการตัง้ ค่าเวลาให้ดำ� เนินการเพิม่ ประสิทธิภาพโดยอัตโนมัติ สัมผัส
ช่วงเวลา
แบตเตอรี่
ตรวจสอบพลังงานแบตเตอรีท่ เี่ หลืออยูแ่ ละเวลาที่ใช้เครือ่ ง ส�ำหรับอุปกรณ์ทมี่ รี ะดับแบตเตอรีต่ ำ �่ ให้รกั ษาพลังงานแบตเตอรี่ไว้โดยการ
เปิดใช้งานคุณสมบัตปิ ระหยัดพลังงาน
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส การดูแลอุปกรณ์ → แบตเตอรี่
• เวลาการใช้งานทีเ่ หลือจะแสดงเวลาทีเ่ หลืออยูก่ อ่ นทีแ่ บตเตอรีจ่ ะหมด เวลาการใช้งานทีเ่ หลืออาจแตกต่างกันออกไป
โดยขึน้ กับการตัง้ ค่าเครือ่ งและสภาพแวดล้อมการท�ำงาน
• คุณอาจไม่ได้รบั การแจ้งเตือนจากแอพบางตัวที่ใช้โหมดประหยัดพลังงาน
โหมดพลังงาน
เลือกโหมดพลังงานทีเ่ หมาะสมกับวัตถุประสงค์ดา้ นการใช้งานของเครือ่ งของคุณ
สัมผัส โหมดพลังงาน และเลือกตัวเลือก
• ปรับแล้ว: เพิม่ ประสิทธิภาพส�ำหรับความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพของเครือ่ งและการใช้งานแบตเตอรี่
• ประหยัดพลังงานปานกลาง: เปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงานเพือ่ ขยายระยะเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่
• ประหยัดพลังงานสูงสุด
► SM-T515: ในโหมดประหยัดพลังงานสูงสุด เครือ่ งจะลดการใช้พลังงานแบตเตอรี่โดยเปิดใช้งานโหมดกลางคืนและจ�ำกัด
แอพและคุณสมบัตทิ มี่ อี ยู่
การเชือ่ มต่อเครือข่ายจะถูกปิดการใช้งาน ยกเว้นส�ำหรับเครือข่ายมือถือ
► SM-T510: ในโหมดประหยัดพลังงานสูงสุด เครือ่ งจะลดการใช้พลังงานแบตเตอรี่โดยเปิดใช้งานโหมดกลางคืนและจ�ำกัด
แอพและคุณสมบัตทิ มี่ อี ยู่ การเชือ่ มต่อเครือข่ายจะถูกปิดการใช้งาน
124
การตัง้ ค่า
การจัดการการใช้แบตเตอรีส่ ำ� หรับแต่ละแอพ
คุณสามารถประหยัดพลังงานแบตเตอรี่โดยการป้องกันแอพทีท่ ำ� งานในพืน้ หลังจากการใช้พลังงานแบตเตอรีเ่ มือ่ พวกเขาไม่ได้ใช้งานได้
เลือกแอพจากรายการแอพและสัมผัสสวิตช์ พักการใช้งานแอพ เพือ่ เปิดใช้งานคุณสมบัติ นอกจากนี้ สัมผัส → การตัง้ ค่า และตัง้
ค่าทางเลือกภายใต้ การจัดการพลังงานของแอพ
ทีเ่ ก็บ
ตรวจสอบสถานะของหน่วยความจ�ำที่ใช้ไปและทีเ่ หลืออยู่
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส การดูแลอุปกรณ์ → ทีเ่ ก็บ
• ความจุทมี่ อี ยูจ่ ริงของหน่วยความจ�ำภายในจะน้อยกว่าในข้อมูลจ�ำเพาะเนือ่ งจากระบบปฏิบตั กิ ารและแอพพืน้ ฐานจะใช้
งานหน่วยความจ�ำส่วนหนึง่ ความจุทพี่ ร้อมใช้งานอาจเปลีย่ นแปลงไปเมือ่ คุณอัพเดทอุปกรณ์
• คุณสามารถดูความจุทสี่ ามารถใช้ได้ของความจ�ำภายในในส่วนข้อมูลจ�ำเพาะส�ำหรับเครือ่ งของคุณได้ทเี่ ว็บไซต์ของซัม
ซุง
การจัดการหน่วยความจ�ำ
ส�ำหรับการลบไฟล์ทคี่ า้ งอยู่ เช่น แคช สัมผัส ล้างตอนนี้ เพือ่ ลบไฟล์หรือยกเลิกการติดตัง้ แอพต่างๆทีค่ ณุ ไม่ได้ใช้อกี ต่อไป ให้เลือก
หมวดหมูภ่ ายใต้ ข้อมูลผูใ้ ช้ จากนัน้ ท�ำเครือ่ งหมายทีร่ ายการเพือ่ เลือกและสัมผัส ลบ หรือ ลบการติดตัง้
หน่วยความจ�ำ
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส การดูแลอุปกรณ์ → หน่วยความจ�ำ
ในการเพิม่ ความเร็วให้แก่เครือ่ งของคุณโดยการลดจ�ำนวนหน่วยความจ�ำทีค่ ณุ ก�ำลังใช้งาน ให้ทำ� เครือ่ งหมายทีแ่ อพจากรายการแอพ
และสัมผัส ล้างตอนนี้
ความปลอดภัย
ตรวจสอบสถานะความปลอดภัยของเครือ่ ง คุณสมบัตนิ จี้ ะสแกนหามัลแวร์บนเครือ่ งของคุณ
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส การดูแลอุปกรณ์ → ความปลอดภัย → สแกนแท็บเล็ต
125
การตัง้ ค่า
แอพ
จัดการแอพของเครือ่ งและเปลีย่ นการตัง้ ค่าของแอพ คุณสามารถดูขอ้ มูลการใช้งานของแอพ เปลีย่ นการแจ้งเตือน หรือการตัง้ ค่าการ
อนุญาต หรือถอนการติดตัง้ หรือปิดการใช้งานแอพที่ไม่จำ� เป็น
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส แอพ
การจัดการทัว่ ไป
ปรับแต่งการตัง้ ค่าระบบของเครือ่ งของคุณหรือตัง้ ค่าเครือ่ งใหม่
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส การจัดการทัว่ ไป
• ภาษาและการใส่ขอ้ มูล: ให้เลือกภาษาของเครือ่ งและการเปลีย่ นแปลงการตัง้ ค่า เช่น แป้นพิมพ์และรูปแบบการเพิม่ เสียง ทาง
เลือกบางทางเลือกอาจไม่สามารถใช้ได้ ทัง้ นีข้ นึ้ กับภาษาทีเ่ ลือก ไปที่ การเพิม่ ภาษาของเครือ่ ง เพือ่ ดูขอ้ มูลเพิม่ เติม
• วัน​ท​แี่ ละ​เวลา: เข้าถึงและปรับเปลีย่ นการตัง้ ค่าเพือ่ ควบคุมวิธกี ารทีเ่ ครือ่ งแสดงเวลาและวันที่
หากแบตเตอรีห่ มดเกลีย้ ง เวลาและวันทีจ่ ะถูกตัง้ ค่าใหม่
• ติดต่อ​เรา: ถามค�ำถามหรือดูคำ� ถามทีพ่ บบ่อย อ้างอิง Samsung Members เพือ่ ดูขอ้ มูลเพิม่ เติม
• รีเซ็ท: การตัง้ ค่าเครือ่ งของคุณใหม่หรือด�ำเนินการตัง้ ค่าข้อมูลจากโรงงาน คุณสามารถรีเซ็ตการตัง้ ค่าทัง้ หมดของคุณ หรือเฉพาะ
การตัง้ ค่าเครือข่าย หรือการตัง้ ค่าการเข้าถึง นอกจากนีค้ ณุ ยังสามารถตัง้ ค่าเครือ่ งเพือ่ เริม่ ต้นท�ำงานใหม่ในเวลาที่ได้ตงั้ ไว้สำ� หรับ
การเพิม่ ประสิทธิภาพของเครือ่ ง
126
การตัง้ ค่า
การเพิม่ ภาษาของเครือ่ ง
คุณสามารถเพิม่ ภาษาทีจ่ ะใช้ในเครือ่ งของคุณ
1
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส การจัดการทัว่ ไป → ภาษาและการใส่ขอ้ มูล → ภาษา → เพิม่ ภาษา
เพือ่ ดูทกุ ภาษาทีส่ ามารถเพิม่ ได้ สัมผัส → ทุก​ภาษา
2
3
ให้เลือกภาษาทีจ่ ะเพิม่
เพือ่ ตัง้ ค่าภาษาที่ได้เลือกไว้เป็นภาษาเริม่ ต้น สัมผัส ตัง้ ค่าเริม่ ต้น เพือ่ เก็บการตัง้ ภาษาในปัจจุบนั สัมผัส ใช้คา่ ปัจจุบนั
ภาษาทีเ่ ลือกจะถูกเพิม่ เข้าไปในรายการภาษาของคุณ หากคุณเปลีย่ นภาษาเริม่ ต้น ภาษาทีเ่ ลือกจะถูกเพิม่ เข้าไปทีด่ า้ นบนสุดของ
รายการ
เพือ่ เปลีย่ นภาษาเริม่ ต้นจากรายการภาษาของคุณ ลาก ถัดไปจากภาษาและเลือ่ นไปยังด้านบนสุดของรายการ จากนัน้ สัมผัส ใช้
หากแอพไม่รองรับภาษาเริม่ ต้น จะมีการใช้ภาษาทีร่ องรับในล�ำดับถัดไปในรายการ
การช่วยเหลือการเข้าถึง
ก�ำหนดการตัง้ ค่าทีห่ ลากหลายเพือ่ ปรับปรุงการเข้าใช้งานเครือ่ ง
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง
• ตัวอ่านหน้าจอ: เปิดใช้งาน Voice Assistant ซึง่ จะให้การตอบสนองด้วยเสียง การดูขอ้ มูลช่วยเหลือเมือ่ ต้องการทราบวิธีใช้
คุณสมบัตนิ ี้ ให้สมั ผัส การฝึกใช้งาน
• การเสริมการมองเห็น: ก�ำหนดการตัง้ ค่าต่างๆ ด้วยตนเอง เพือ่ การเข้าใช้งานทีด่ ยี งิ่ ขึน้ ส�ำหรับผูใ้ ช้ทมี่ ขี อ้ จ�ำกัดด้านการมองเห็น
• ตัวช่วยส�ำหรับการได้ยนิ : ก�ำหนดการตัง้ ค่าต่างๆ ด้วยตนเอง เพือ่ การเข้าใช้งานทีด่ ยี งิ่ ขึน้ ส�ำหรับผูใ้ ช้ทมี่ ขี อ้ จ�ำกัดด้านการฟัง
• การโต้ตอบและความคล่องแคล่ว: ก�ำหนดการตัง้ ค่าต่างๆ ด้วยตนเอง เพือ่ การเข้าใช้งานทีด่ ยี งิ่ ขึน้ ส�ำหรับผูใ้ ช้ทมี่ ขี อ้ จ�ำกัดด้านการ
เคลือ่ นไหว
• การตัง้ ค่าขัน้ สูง: ก�ำหนดการตัง้ ค่าส�ำหรับคุณสมบัตกิ ารเข้าถึงโดยตรงและการแจ้งเตือน
• บริการทีต่ ดิ ตัง้ : การดูบริการการเข้าใช้งานทีต่ ดิ ตัง้ ในเครือ่ ง
127
การตัง้ ค่า
อัพเดทซอฟท์​แว​ร์
ปรับปรุงซอฟต์แวร์ของเครือ่ งของคุณผ่านทางบริการเฟิรม์ แวร์ผา่ นทางออนไลน์ (FOTA) นอกจากนีค้ ณุ ยังสามารถก�ำหนดเวลาการ
ปรับปรุงซอฟต์แวร์ได้อกี ด้วย
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส อัพเดทซอฟท์​แว​ร์
ถ้าการปรับปรุงซอฟแวร์ฉกุ เฉินถูกปล่อยออกมาเพือ่ ความปลอดภัยของเครือ่ งของคุณและเพือ่ บล็อกไวรัสชนิดใหม่ๆ จะได้
รับการติดตัง้ โดยอัตโนมัตโิ ดยไม่ตอ้ งมีการตกลงของคุณ
• ดาวน์โหลดและติดตัง้ : ตรวจสอบและติดตัง้ อัปเดตด้วยตนเอง
• ดาวน์โหลดอัตโนมัตผิ า่ น Wi-Fi: ตัง้ ค่าเครือ่ งเพือ่ ให้ดาวน์โหลดอัปเดตโดยอัตโนมัตเิ มือ่ เชือ่ มต่อกับเครือข่าย Wi-Fi
• อัพเดทล่าสุด: ดูขอ้ มูลเกีย่ วกับการปรับปรุงซอฟต์แวร์ครัง้ ล่าสุด
ข้อมูลการปรับปรุงความปลอดภัย
การปรับปรุงความปลอดภัยมีไว้เพือ่ เสริมสร้างความปลอดภัยของเครือ่ งของคุณและปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณ ส�ำหรับการปรับปรุง
ความปลอดภัยส�ำหรับรุน่ ของคุณ โปรดเยีย่ มขม security.samsungmobile.com
เว็บไซต์ดงั กล่าวรองรับเฉพาะบางภาษาเท่านัน้
คูม่ อื การใช้
ดูขอ้ มูลวิธีใช้เพือ่ เรียนรูว้ ธิ กี ารใช้งานเครือ่ งและแอพ หรือก�ำหนดการตัง้ ค่าทีส่ ำ� คัญ
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส คูม่ อื การใช้
128
การตัง้ ค่า
เกีย่ วกับแท็บเล็ต
การเข้าถึงข้อมูลเครือ่ งของคุณ
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า ให้แตะ เกีย่ วกับแท็บเล็ต
เพือ่ เปลีย่ นชือ่ เครือ่ งของคุณ สัมผัส แก้ไข
• สถานะ
► SM-T515: ดูขอ้ มูลเครือ่ งทีห่ ลากหลาย เช่น สถานะ SIM การ์ด Wi-Fi ทีอ่ ยู่ MAC และเลขหมายประจ�ำเครือ่ ง
► SM-T510: ดูขอ้ มูลต่างๆ ของอุปกรณ์ เช่น Wi-Fi, ทีอ่ ยู่ MAC และเลขหมายประจ�ำเครือ่ ง
• ข้อมูล​ทาง​กฎหมาย: ดูขอ้ มูลทางกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับเครือ่ ง เช่น ข้อมูลความปลอดภัยและใบอนุญาตโอเพนซอร์ส
• ข้อมูลซอฟต์แวร์: ดูขอ้ มูลซอฟแวร์ของเครือ่ ง เช่น รุน่ ของระบบปฏิบตั กิ ารและรุน่ ของเฟิรม์ แวร์
• ข้อมูลแบตเตอรี:่ ดูสถานะแบตเตอรีข่ องเครือ่ งและข้อมูล
129
ภาคผนวก
การแก้ไขปัญหาเบือ้ งต้น
ก่อนติดต่อศูนย์บริการซัมซุง กรุณาลองใช้วธิ แี ก้ปญั หาดังต่อไปนี้ สถานการณ์บางอย่างอาจไม่สามารถใช้กบั อุปกรณ์ของคุณได้
เมือ่ คุณเปิดเครือ่ งหรือใช้งานเครือ่ งของคุณ เครือ่ งสอบถามให้คณุ กรอกรหัสใดรหัสหนึง่ ดังต่อไปนี:้
• รหัสผ่าน: เมือ่ เปิดใช้งานคุณสมบัตกิ ารล็อกอุปกรณ์แล้ว คุณต้องใส่รหัสผ่านทีค่ ณุ ก�ำหนดไว้สำ� หรับเครือ่ ง
• PIN: เมือ่ ใช้อปุ กรณ์ครัง้ แรก หรือเมือ่ ตัง้ ค่าไว้วา่ จะ ต้องใส่รหัส PIN ก่อน คุณต้องใส่รหัส PIN ที่ให้มาพร้อมกับ SIM หรือ USIM
การ์ด คุณสามารถปิดใช้งานคุณสมบัตนิ ี้ได้โดยใช้เมนู ล็อก SIM การ์ด
• PUK: SIM หรือ USIM การ์ดของคุณถูกระงับการใช้งาน ซึง่ ตามปกติแล้วเป็นผลมาจากการทีค่ ณุ ใส่รหัส PIN ผิดติดต่อกันหลาย
ครัง้ คุณต้องใส่รหัส PUK ที่ได้รบั จากผูใ้ ห้บริการ
• PIN2: เมือ่ คุณเข้าสูเ่ มนูทตี่ อ้ งใช้รหัส PIN2 คุณต้องใส่รหัส PIN2 ที่ให้มากับ SIM การ์ดหรือ USIM การ์ด โปรดติดต่อผูใ้ ห้บริการ
ของคุณส�ำหรับข้อมูลเพิม่ เติม
อุปกรณ์แสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดของเครือข่ายหรือการบริการ
• เมือ่ คุณอยู่ในพืน้ ทีท่ มี่ สี ญั ญาณหรือการรับสัญญาณอ่อน คุณอาจสูญเสียการรับสัญญาณ เคลือ่ นที่ไปยังพืน้ ทีอ่ นื่ และลองอีกครัง้
ขณะทีเ่ คลือ่ นทีอ่ ยู่ อาจมีขอ้ ความแสดงข้อผิดพลาดซ�ำ้ ๆ
• คุณไม่สามารถเข้าถึงบางทางเลือกโดยปราศจากระบบเครือข่าย โปรดติดต่อผูใ้ ห้บริการของคุณส�ำหรับข้อมูลเพิม่ เติม
เครือ่ งของคุณไม่ได้เปิดอยู่
เมือ่ แบตเตอรีค่ ายประจุจนหมดเกลีย้ ง เครือ่ งของคุณจะเปิดไม่ตดิ ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนเปิดเครือ่ ง
130
ภาคผนวก
หน้าจอสัมผัสตอบสนองช้าหรือไม่ถกู ต้อง
• ถ้าคุณติดแผ่นกันรอยหน้าจอหรืออุปกรณ์เสริมพิเศษเข้ากับหน้าจอสัมผัส หน้าจอสัมผัสอาจไม่ทำ� งานเป็นปกติ
• ถ้าคุณสวมถุงมือ ถ้ามือของคุณไม่สะอาดขณะทีแ่ ตะหน้าจอสัมผัส หรือถ้าคุณสัมผัสหน้าจอด้วยวัตถุแหลมคมหรือปลายนิว้ หน้า
จอสัมผัสอาจท�ำงานไม่เป็นปกติ
• หน้าจอสัมผัสอาจท�ำงานผิดปกติในสภาพทีม่ คี วามชืน้ หรือเมือ่ ถูกน�ำ้
• เริม่ ต้นเครือ่ งของคุณใหม่เพือ่ ล้างความบกพร่องของซอฟต์แวร์แบบชัว่ คราว
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ของเครือ่ งคุณได้รบั การอัพเดทเป็นเวอร์ชนั่ ล่าสุด
• หากหน้าจอสัมผัสเป็นรอยหรือเสียหาย ให้ไปทีศ่ นู ย์บริการซัมซุง
เครือ่ งของคุณค้างหรือประสบความผิดพลาดร้ายแรง
ลองวิธแี ก้ปญั หาต่อไปนี้ ถ้าหากปัญหายังไม่ได้รบั การแก้ไข ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง
การเริม่ การท�ำงานเครือ่ งใหม่
หากเครือ่ งของคุณช้าหรือค้าง คุณอาจต้องปิดแอพ หรือปิดเครือ่ งแล้วเปิดใหม่อกี ครัง้
การบังคับให้เริม่ การท�ำงานใหม่
ถ้าเครือ่ งของคุณค้างและไม่ตอบสนอง กดค้างไว้ทปี่ มุ่ เปิด/ปิดและปุม่ ระดับเสียงลงพร้อมกันเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วินาที เพือ่ เริม่ ต้นการ
ท�ำงานใหม่
การรีเซ็ทเครือ่ ง
หากวิธกี ารข้างต้นไม่ชว่ ยแก้ไขปัญหาของคุณ ให้ดำ� เนินการตัง้ ค่าใหม่จากโรงงาน
เปิดใช้งานแอพ การ​ตงั้ ​คา่ สัมผัส การจัดการทัว่ ไป → รีเซ็ท → ตัง้ ค่าข้อมูล​จาก​โรง​งาน → รีเซ็ท → ลบทัง้ หมด ก่อนทีจ่ ะ
ด�ำเนินการคืนค่าจากโรงงาน อย่าลืมท�ำส�ำเนาเพือ่ ส�ำรองข้อมูลทีส่ ำ� คัญทัง้ หมดทีเ่ ก็บไว้ในเครือ่ ง
131
ภาคผนวก
การโทรไม่มกี ารเชือ่ มต่อ (SM-T515)
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เข้าถึงเครือข่ายมือถือทีถ่ กู ต้อง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตงั้ ค่าการระงับการโทรส�ำหรับหมายเลขที่โทรออก
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตงั้ ค่าการระงับการโทรส�ำหรับหมายเลขที่โทรเข้า
คูส่ นทนาไม่สามารถได้ยนิ ทีค่ ณุ พูดระหว่างการโทร (SM-T515)
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้บงั ช่องไมโครโฟนภายใน
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไมโครโฟนอยู่ใกล้ปากของคุณ
• ถ้าหากใช้งานหูฟงั ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มกี ารเชือ่ มต่อถูกต้อง
มีเสียงสะท้อนกลับระหว่างการโทร (SM-T515)
ปรับระดับเสียงโดยการกดปุม่ ระดับเสียง หรือเคลือ่ นย้ายไปยังบริเวณอืน่
► SM-T515: เครือข่ายมือถือหรืออินเทอร์เน็ตหลุดบ่อยครัง้ หรือคุณภาพเสียงไม่ดี
► SM-T510: อินเตอร์เน็ตมักยกเลิกการเชือ่ มต่อบ่อยๆ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้บงั เสาอากาศในตัวเครือ่ ง
• เมือ่ คุณอยู่ในพืน้ ทีท่ มี่ สี ญั ญาณหรือการรับสัญญาณอ่อน คุณอาจสูญเสียการรับสัญญาณ คุณอาจมีปญั หาการเชือ่ มต่อเนือ่ งจาก
ปัญหากับเสาสัญญาณของผูใ้ ห้บริการ เคลือ่ นที่ไปยังพืน้ ทีอ่ นื่ และลองอีกครัง้
• เมือ่ ใช้งานเครือ่ งขณะทีก่ ำ� ลังเคลือ่ นที่ บริการเครือข่ายไร้สายอาจปิดการท�ำงานเนือ่ งจากปัญหากับเครือข่ายของผูใ้ ห้บริการ
ไอคอนแบตเตอรีว่ า่ งเปล่า
แบตเตอรีต่ ำ �่ ชาร์จแบตเตอรี่
132
ภาคผนวก
แบตเตอรีไ่ ม่ได้รบั การชาร์จอย่างถูกต้อง (ส�ำหรับเครือ่ งชาร์จทีผ่ า่ นการรับรองโดยซัมซุง)
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครือ่ งชาร์จเชือ่ มต่ออย่างถูกต้องแล้ว
• ไปทีศ่ นู ย์บริการซัมซุง และเปลีย่ นแบตเตอรี่
แบตเตอรีห่ มดเร็วกว่าตอนทีซ่ อื้ มาครัง้ แรก
• เมือ่ คุณน�ำอุปกรณ์หรือแบตเตอรี่ไปสัมผัสถูกอุณหภูมทิ เี่ ย็นมากหรือร้อนมาก ประจุที่ใช้ได้อาจลดลง
• อัตราการใช้งานแบตเตอรีจ่ ะเพิม่ ขึน้ เมือ่ คุณใช้คณุ สมบัตหิ รือแอพบางอย่าง เช่น GPS เกม หรืออินเตอร์เน็ต
• แบตเตอรีเ่ ป็นอุปกรณ์สนิ้ เปลือง และประจุที่ใช้ได้จะน้อยลงเรือ่ ยๆ เมือ่ เวลาผ่านไป
ปรากฏข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมือ่ เริม่ ต้นกล้องถ่ายรูป
เครือ่ งของคุณจะต้องมีหน่วยความจ�ำและพลังงานแบตเตอรีเ่ พียงพอทีจ่ ะใช้งานแอพกล้องถ่ายรูป หากคุณได้รบั ข้อความแสดงข้อผิด
พลาดเมือ่ เริม่ ต้นกล้องถ่ายรูป ให้ทดลองดังนี:้
• ชาร์จแบตเตอรี่
• ล้างหน่วยความจ�ำบางส่วนโดยการถ่ายโอนไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์ หรือลบไฟล์ออกจากเครือ่ ง
• เริม่ การท�ำงานเครือ่ งใหม่ หากคุณยังมีปญั หากับแอพกล้องถ่ายรูปหลังจากลองท�ำตามค�ำแนะน�ำเหล่านี้ ให้ตดิ ต่อศูนย์บริการซัม
ซุง
คุณภาพภาพแย่กว่าภาพตัวอย่าง
• คุณภาพของภาพของคุณอาจแตกต่างกันไป ทัง้ นีข้ นึ้ กับสภาพแวดล้อมรอบข้าง และเทคนิคการถ่ายภาพทีค่ ณุ ใช้
• ถ้าคุณถ่ายภาพในทีม่ ดื หรือในอาคาร อาจปรากฏสัญญาณรบกวนในภาพ หรือภาพอาจหลุดโฟกัส
133
ภาคผนวก
ปรากฏข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมือ่ เปิดเล่นไฟล์มลั ติมเี ดีย
หากคุณได้รบั ข้อความแสดงข้อผิดพลาดหรือไม่สามารถเปิดเล่นไฟล์มลั ติมเี ดียได้ เมือ่ เปิดเล่นไฟล์มลั ติมเี ดียในเครือ่ งของคุณ ให้
ทดลองดังนี:้
• ล้างหน่วยความจ�ำบางส่วนโดยการถ่ายโอนไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์ หรือลบไฟล์ออกจากเครือ่ ง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์เพลงนัน้ ไม่ถกู ป้องกันด้วย Digital Rights Management (DRM) ถ้าหากไฟล์นนั้ ถูกป้องกันด้วย DRM
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีใบอนุญาตหรือปุม่ ส�ำหรับเล่นไฟล์
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครือ่ งรองรับรูปแบบไฟล์นนั้ ถ้าหากเป็นรูปแบบไฟล์ที่ไม่รองรับ เช่น DivX หรือ AC3 ให้ตดิ ตัง้ แอพทีร่ องรับ
รูปแบบไฟล์นนั้ ถ้าต้องการตรวจสอบรูปแบบไฟล์ทเี่ ครือ่ งรองรับ โปรดไปที่ www.samsung.com
• เครือ่ งของคุณรองรับรูปภาพและวิดโี อทีบ่ นั ทึกด้วยเครือ่ งนัน้ รูปภาพและวิดโี อทีบ่ นั ทึกโดยเครือ่ งอืน่ อาจไม่ทำ� งานเป็นปกติ
• เครือ่ งของคุณรองรับไฟล์มลั ติมเี ดียทีอ่ นุญาตโดยผูใ้ ห้บริการเครือข่ายของคุณ หรือผูใ้ ห้บริการในบริการเพิม่ เติม เนือ้ หาบางอย่าง
ทีเ่ ผยแพร่ในอินเทอร์เน็ต เช่น เสียงเรียกเข้า วิดโี อ หรือภาพพืน้ หลัง อาจไม่ทำ� งานเป็นปกติ
บลูทธู ท�ำงานได้ไม่คอ่ ยดี
หากไม่สามารถพบเครือ่ งบลูทธู อืน่ ๆ หรือมีปญั หาในการเชือ่ มต่อหรือเกิดการท�ำงานผิดพลาด ให้ลองท�ำตามขัน้ ตอนต่อไปนี:้
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครือ่ งทีค่ ณุ ต้องการเชือ่ มต่อนัน้ พร้อมทีจ่ ะได้รบั การสแกนหรือได้รบั การเชือ่ มต่อ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครือ่ งของคุณและอุปกรณ์บลูทธู อืน่ อยูภ่ ายในขอบเขตระยะสูงสุดของบลูทธู (10 ม)
• ทีเ่ ครือ่ งของคุณ เปิดใช้งานแอพ การ​ตงั้ ​คา่ สัมผัส การ​เชือ่ ม​ตอ่ และจากนัน้ สัมผัสสวิตช์ Bluetooth เพือ่ เปิดใช้งานอีกครัง้
• ทีเ่ ครือ่ งของคุณ เปิดใช้งานแอพ การ​ตงั้ ​คา่ สัมผัส การจัดการทัว่ ไป → รีเซ็ท → รีเซ็ทการตัง้ ค่าเครือข่าย → ตัง้ ค่าใหม่
เพือ่ รีเซ็ตการตัง้ ค่าเครือข่าย ข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วของคุณอาจเกิดการสูญหายได้เมือ่ ท�ำการรีเซ็ต
หากค�ำแนะน�ำเหล่านี้ไม่สามารถแก้ปญั หาได้ ให้ตดิ ต่อศูนย์บริการซัมซุง
134
ภาคผนวก
การเชือ่ มต่อไม่สำ� เร็จเมือ่ คุณเชือ่ มต่อเครือ่ งเข้ากับคอมพิวเตอร์
• ควรแน่ใจว่าสาย USB ทีค่ ณุ ใช้สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ของคุณได้
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตดิ ตัง้ ไดรเวอร์ทถี่ กู ต้องและอัพเดทเครือ่ งคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว
• หากคุณใช้ Windows XP ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตดิ ตัง้ Windows XP Service Pack 3 หรือสูงกว่าในคอมพิวเตอร์ของคุณ
เครือ่ งของคุณไม่พบต�ำแหน่งปัจจุบนั ของคุณ
สัญญาณ GPS อาจถูกบดบังในบางสถานที่ เช่น ภายในอาคาร ตัง้ ค่าให้เครือ่ งใช้งาน Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือเพือ่ ค้นหาต�ำแหน่ง
ปัจจุบนั ของคุณในสถานการณ์เหล่านี้
ข้อมูลทีจ่ ดั เก็บในเครือ่ งสูญหาย
ท�ำการส�ำรองข้อมูลทีส่ ำ� คัญทีเ่ ก็บในเครือ่ งเสมอ มิฉะนัน้ คุณอาจไม่สามารถกูค้ นื ข้อมูลได้ ในกรณีทขี่ อ้ มูลเสียหายหรือสูญหาย ซัมซุงไม่
รับผิดชอบต่อการสูญเสียข้อมูลทีจ่ ดั เก็บในเครือ่ ง
มีชอ่ งว่างขนาดเล็กปรากฏอยูร่ อบด้านนอกเคสของตัวเครือ่ ง
• ช่องว่างนีเ้ ป็นคุณสมบัตขิ องการผลิตทีจ่ ำ� เป็นและอาจมีการโยกหรือสัน่ คลอนของส่วนประกอบต่างๆ ได้
• เมือ่ เวลาผ่านไป แรงเสียดทานระหว่างส่วนประกอบต่างๆ อาจท�ำให้ชอ่ งว่างนีข้ ยายขึน้ เล็กน้อย
พืน้ ทีจ่ ดั เก็บในเครือ่ งไม่พอ
ลบข้อมูลที่ไม่จำ� เป็น เช่น แคช โดยใช้คณุ สมบัตกิ ารบ�ำรุงรักษาเครือ่ งหรือลบแอพหรือไฟล์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วด้วยตนเองเพือ่ เพิม่ พืน้ ที่
จัดเก็บ
135
ภาคผนวก
ปุม่ แอพไม่ปรากฏทีห่ น้าจอหลัก
โดยไม่ตอ้ งใช้ปมุ่ แอพ คุณสามารถเปิดหน้าจอแอพได้โดยการปัดขึน้ หรือลงทีห่ น้าจอหลัก เพือ่ แสดงปุม่ แอพทีด่ า้ นล่างของหน้าจอหลัก
เปิดใช้งานแอพ การ​ตงั้ ​คา่ สัมผัส จอภาพ → หน้าจอหลัก และจากนัน้ สัมผัสสวิตช์ ปุม่ แอพ เพือ่ เปิดใช้งาน
ปุม่ หน้าหลักไม่ปรากฏ
แถบการน�ำทางทีม่ ปี มุ่ หน้าหลักอาจจะหายไปในขณะที่ใช้แอพหรือคุณสมบัตบิ างอย่าง เพือ่ ดูแถบการน�ำทาง ลากขึน้ ด้านบนจากหน้า
จอล่าง
แถบปรับความสว่างหน้าจอไม่ปรากฏทีแ่ ผงการแจ้งเตือน
เปิดแผงการแจ้งเตือนโดยการลากแถบสถานะลง และจากนัน้ ลากแผงการแจ้งเตือนลง สัมผัส
สัมผัสสวิตช์ แสดงตัวควบคุมด้านบน เพือ่ เปิดใช้งาน
ถัดไปจากแถบปรับความสว่างและ
Samsung Cloud ไม่ทำ� งาน
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เชือ่ มต่อกับเครือข่ายอย่างถูกต้อง
• ระหว่างการตรวจสอบการให้บริการ Samsung Cloud คุณไม่สามารถใช้ซมั ซุงคลาวด์ได้ ลองอีกครัง้ ในภายหลัง
136
Copyright
Copyright © 2019 Samsung Electronics
คู่มือนี้ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์สากล
ส่วนใดๆ ของค�ำแนะน�ำนี้ไม่สามารถถูกท�ำซ�ำ ้ เผยแพร่ แปล หรือส่งต่อในรูปแบบหรือวิธีการใดๆ ทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ
เชิงกล รวมทั้งการถ่ายเอกสาร บันทึก หรือจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดเก็บและค้นคืนข้อมูลโดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลาย
ลักษณ์อักษรจาก Samsung Electronics
เครื่องหมายการค้า
• SAMSUNG และตราสัญลักษณ์ของ SAMSUNG เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Samsung Electronics
• Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. ทั่วโลก
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ และตราสัญลักษณ์ของ Wi-Fi เป็น
เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance
• ผลิตภายใต้การอนุญาตจาก Dolby Laboratories Dolby, Dolby Atmos และสัญลักษณ์รูปตัว D สองตัวเป็น
เครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories
• เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของรายนั้นๆ
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising