Samsung | SM-J610F/DS | User manual | Samsung Galaxy J6 User manual

Samsung Galaxy J6  User manual
ស�ៀវភ�ៅណែនាំ​
អ្នកប្រើប្រាស់
SM-J610F/DS
Khmer. 10/2018. Rev.1.0
www.samsung.com
តារាង​មាតិកា
មូលដ្ឋាន
កម្មវធ
ិ ី និង មុខងារ
4 អាន​ខជាមុ
ុំ​ញ្ ន​សិន
6ស្ថានភាព​ឧបករណ៍​ឡ�ើងកម្ដៅ និង
ដំណ�ោះស្រាយ
9ទ្រង់ទ្រាយ និង មុខងារ​នៃ​ឧបករណ៍
13 ថ្ម
15 កាត SIM ឬ USIM (កាត nano-SIM)
20 កាត​មេម៉រូ ី (កាត microSD)
24 ការបិទ​និង​ប�ើកឧ
​ បករណ៍
25 ការរ�ៀបចំ​ដប
ំ ង
ូ
27 Samsung Account
29 ការផ្ទេរ​ទិនន
្ន យ
័ ព
​ ​ឧ
ី បករណ៍​ពម
ី ន
ុ រ​បស់​អក
្ន
34 ការយល់ដង
ឹ អ
​ព
ំ ​អេក្រ
ី
ង់
44ផ្ទាំងជ
​ន
ូ ដំណង
ឹ
46 ការវាយបញ្ល
ចូ ​អត្ថបទ
49 ការដំឡ�ើងឬ
​ ​ការលុប​កម្មវធ
ិ ី
51ទូរសព្ទ
56ទំនាក់ទន
ំ ង
60សារ
62 អ៊ន
ី ធ�ើណត
ិ
ី ល
64 អ៊មែ
65 កាមេរ៉ា
80 វិចត្រស
ិ
ាល
86 ពហុវន
ី ដូវ
91 Samsung Members
92 Samsung Notes
93ប្រតិទន
ិ
94 Samsung Health
98 ថត​សំឡេង
99 ឯកសារ​ខុំញ្
99 នាឡិកា
101 គិត​លេខ
102 វិទ្យុ
103 Game Launcher
106 Bixby Home
108 ការរំឭក
112 ការចែករំលែក​ខម
លឹ្ ព័តម
៌ ាន
113 កម្មវធ
ិ ី Google
2
តារាងមាតិកា
ការកំណត់
155
156
157
158
159
159
115 ការណែនាំ
115 ការភ្ជាប់
116 Wi-Fi
119 Bluetooth
ិ ន
្ន យ
័
121 មុខងារ​សំចៃ​ទន
122 ហត់ស្ត
ប៉ ច
​់ ល័ត និង ចំណង
123 អភិបាល​កាត SIM
123 ការកំណត់​ការភ្ជាប​ច់ ្រើនទ�ៀត
126សំឡេង និង រំញរ័
ិ )
127 Dolby Atmos (សំឡេង​ជវំុ ញ
127 ការជូន​ដណ
ំ ង
ឹ
128អេក្រង់
129 ចម្រោះ​ពន្​ខ�
លឺ ៀវ
129 ធាតុរក្សាអេក្រង់
130 រូបផ្ទៃអេក្រង់ន
​ង
ិ ​រប
ូ រាង
130 មុខងារ​កម្រិត​ខស
្ព ់
132 Dual Messenger
133 ការថែទាំ​ឧបករណ៍
137 កម្មវធ
ិ ី
137អេក្រង់ជ
​ ាប់ស�ោ
138 Smart Lock
138 ជីវមាត្រ និង សន្តិសខ
ុ
140 ការស្គាល់​ផ្ម
ទៃ ខ
ុ
143 ការស្គាល់​ខ្ចៅដៃ
146 Samsung Pass
150សឺមី​សន្តិសខ
ុ
154ក្លោដ និង គណនី
155 ចម្លងទុក និង ស្ដារ
Google
លទ្ធភាព​ចល
ូ ​ប្រើ
ការគ្រប់គ្រង​ទូទ�ៅ
អាប់ដេត​នៃ​សុហវែ
្វ រ
ស�ៀវភ�ៅ​ណែនាំ​អក
្ន ប្រើប្រាស់
អំព​ទ
ី រូ សព្ទ
ឧបសម្ពន្ធ
160 ការដ�ោះស្រាយ​បញ្ហា
3
មូលដ្ឋាន
អាន​ខុំ​ជ
្ញ ាមុនស
​ ិន
សូមអ
​ ាន​ស�ៀវភ�ៅណែនាំ​នេះ មុនពេល​ប្រើ​ឧបករណ៍​នេះ ដ�ើម្បី​ធានា​ឲ្យ​បាន​នូវ​ការប្រើប្រាស់​ដែល​ត្រឹមត្រូវ​និង​
មាន​សុវត្ថិភាព។
• ការពណ៌នា​គឺ​ផ្អែក​ល�ើក
​ ារកំណត់​លំនាំដ�ើមរ​បស់​ឧបករណ៍។
• ខ្លឹមព័ត៌មាន​មួយ​ចំនួនអ
​ ាច​ខុស​ពី​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក អាស្រ័យ​ល�ើ​តំបន់ អ្នកផ្តល់ស​េវា លក្ខណៈពិសេស​
បច្ចេកទេស​នៃ​ម៉ូដែល ឬ​សុហ្វវែរ​របស់​ឧបករណ៍។
• ខ្លឹមព័ត៌មាន (ខ្លឹមព័ត៌មាន​គុណភាព​ខ្ពស់) ដែល​តម្រូវ​ឲ្យ​ប្រើ CPU និង RAM ខ្ពស់ នឹង​ប៉ះពាល់ដ
​ ល់​
្ធ​ ឹង​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ន�ោះ​អាច​មិន​ដណ�
ំ
ើរការ​
ប្រសិទ្ធផល​ទាំងមូលរ​បស់​ឧបករណ៍។ កម្មវិធី​ដែល​ពាក់ព័នន
ប្រក្រតី អាស្រ័យ​ល�ើ​លក្ខណៈពិសេស​បច្ចេកទេស​របស់​ឧបករណ៍​និង​បរិស្ថាន​ដែល​ប្រើ​វា​ក្នុង​ន�ោះ។
• Samsung មិន​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ល�ើ​បញ្ហា​ប្រសិទ្ធផល​ដែល​បង្ក​ឡ�ើង​ដ�ោយ​កម្មវិធី​ដែល​បាន​ផ្ដល់ជ
​ ូន​ដ�ោយ​
អ្នកផ្ដល់​ក្រៅ​ពី Samsung ឡ�ើយ។
• Samsung មិន​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ល�ើ​បញ្ហា​ប្រសិទ្ធផល​ឬ​ភាពមិនត្រូវគ្នា​ដែល​បង្ក​ឡ�ើង​ដ�ោយ​ការកែ​
ការកំណត់​នៃ​កំណត់ហេតុច
​ ុះបញ្ជី​ឬ​ការកែ​សុហ្វវែរ​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ​ឡ�ើយ។ ការប៉ុនប៉ង​ប្ដូរ​ប្រព័ន​្ធ
ប្រតិបត្តិការ​តាមបំណង​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ឬ​កម្មវិធដ
ី​ ំណ�ើរការ​មិន​ប្រក្រតី។
• សុហ្វវែរ ប្រភព​សំឡេង រូបផ្ទៃអេក្រង់ រូប និង​មេឌ�ៀ​ផ្សេងទ�ៀត​ដែល​បាន​ផ្ដល់ជ
​ ូន​ល�ើ​ឧបករណ៍​នេះ​ត្រូវ​
បាន​ទទួលអ
​ ាជ្ញាបណ្ណ​សម្រាបក
់​ ារប្រើប្រាស់​មាន​កម្រិត។ ការស្រង់ន
​ ិង​ការប្រើប្រាស់​ឯកសារ​ទាំងនេះ​
ក្នុង​គ�ោលបំណង​ពាណិជ្ជកម្មឬ
​ ​គ�ោលបំណង​ផ្សេងទ�ៀត​គឺ​ជា​ការបំពាន​ល�ើ​ច្បាប់​សិទ្ធិ​អ្នកនិពន្ធ។
អ្នកប្រើប្រាស់​ត្រូវ​ទទួលខ
​ សត្រូ
ុ
វ​ទាំងស្រុង​ល�ើ​ការប្រើប្រាស់​ខុសច្បាប់​ល�ើ​មេឌ�ៀ​ន�ោះ។
• អ្នក​អាច​បង់​ប្រាក់​បន្ថែម​សម្រាប់ស​េវា​ទិន្នន័យ ដូចជា​ការផ្ញើ​សារ ការបញ្ជូនន
​ ិង​ការទាញយក ស្វ័យ​
​ ារផ្ទេរ​ទិន្នន័យធ
​ំ
សមកាល ឬ​ការប្រើ​សេវា​ទីកន្លែង អាស្រ័យ​ល�ើ​គម្រោង​ទិន្នន័យរ​បស់​អ្នក។ សម្រាប់ក
យ�ើង​សូម​ណែនាំ​ឲ្យ​ប្រើ​មុខងារ Wi-Fi។
• កម្មវិធល
​ី ំនាំដ�ើម​ដែល​អម​មក​ជាមួយ​ឧបករណ៍​អាច​នឹង​ត្រូវ​បាន​អាប់ដេត ហ�ើយអ
​ ាច​នឹង​លែង​ប្រើ​បាន
ដ�ោយ​គ្មាន​ការជូនដំណឹងជ
​ ាមុន។ ប�ើអ
​ ្នក​មាន​សំណួរ​អំពី​កម្មវិធី​ដែល​បាន​ផ្ដល់ជ
​ ូន​ជាមួយ​ឧបករណ៍ សូម​
ទាក់ទង​មជ្ឈមណ្ឌលស​េវា Samsung។ សម្រាប់ក
​ ម្មវិធី​ដែល​ដំឡ�ើង​ដ�ោយ​អ្នកប្រើប្រាស់ សូម​ទាក់ទង​
អ្នកផ្ដល់ក
​ ម្មវិធី​ទាំងន�ោះ។
4
មូលដ្ឋា
• ការកែ​ប្រព័ន​ប្រ
្ធ តិបត្តិការ​របស់​ឧបករណ៍​ឬ​ការដំឡ�ើង​សុហវែ
្វ រ​ពី​ប្រភព​ក្រៅ​ផ្លូវការ​អាច​នាំ​ឲ្យ​ឧបករណ៍​
ធ្វើ​មុខងារ​ខស
ុ ព្រមទាំងខ
​ ូច​ឬ​បាត់​ទិន្នន័យ។ សកម្មភាព​ទាំងនេះ​គឺ​ជា​ការបំពាន​ល�ើ​កិច្ចព្រមព្រៀង​
អាជ្ញាបណ្ណ Samsung របស់​អ្នក ហ�ើយ​ធ្វើ​ឲ្យ​ការធានា​ជូន​អ្នក​ទុក​ជា​ម�ោឃៈ។
• អាស្រ័យ​ល�ើ​តំបន់ឬ
​ ​ម៉ូដែល ឧបករណ៍ខ
​ ្លះ​ត្រូវ​បាន​តម្រូវ​ឲ្យ​ទទួលក
​ ារយល់ព្រម​ពី​គណៈកម្មការ​
គមនាគមន៍​សហព័ន្ធ (FCC)។ ប�ើឧ
​ បករណ៍​របស់​អ្នក​ទទួល​ការយល់ព្រម​ពី FCC អ្នកអ
​ ាច​ឃ�ើញ FCC
ID នៃ​ឧបកណ៍​នេះ។ ដ�ើម្បី​បង្ហាញ FCC ID សូមច
​ ាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់ រួច​ប៉ះ អំពទ
ី​ ូរសព្ទ →
ស្ថានភាព។
អាយខុនណ​ែនាំ
ព្រមាន៖ ស្ថានភាព​ដែល​អាច​បង្ក​គ្រោះថ្នាកដ
​់ ល់ខ
​ ្លួន​អ្នក​ឬ​អ្នកដទៃ
ប្រុងប្រយ័ត៖្ន ស្ថានភាព​ដែល​អាច​បង្កក
​ ារខូចខាត​ដល់ឧ
​ បករណ៍​ឬ​គ្រឿងបរិក្ខារ​ផ្សេងទ�ៀត​របស់​អ្នក។
ចំណាំ៖ កំណត់សម្គាល់ បណ្ណែ​អំពី​ការប្រើប្រាស់ ឬ​ព័ត៌មាន​បន្ថែម។
5
មូលដ្ឋា
ស្ថានភាព​ឧបករណ៍​ឡ�ើងកម្ដៅ និង ដំណ�ោះស្រាយ
ន�ៅពេល​ឧបករណ៍​ឡ�ើង​កម្ដៅ ខណៈពេល​កំពុងស
​ ាក​ថ្ម
ខណៈពេល​កំពុង​សាក​ថ្ម ឧបករណ៍ន
​ ិង​គ្រឿងសាក​អាច​នឹង​ឡ�ើង​កម្ដៅ។ ក្នុងអ
​ ឡុ
ំ ងពេល​សាក​ថ​ឥ
្ម ត​ប្រើ​ខ្សែ
ឬ​សាក​ថ្ម​រហ័ស ឧបករណ៍អ
​ ាច​ក្ដៅ​ជាង​មុន ន�ៅពេល​ប៉ះ។ វា​មិន​ប៉ះពាល់​ដល់អ
​ ាយុកាល​ឬ​ប្រសិទ្ធផល​របស់​
ឧបករណ៍​ទេ ហ�ើយវ​ា​ជា​ស្ថានភាព​ធម្មតា​នៃ​ប្រតិបត្តិការ​របស់​ឧបករណ៍។ ប�ើថ
​ ្ម​ក្តៅ​ខ្លាំង​ពេក គ្រឿងសាក​អាច​
នឹង​ឈប់​សាក​ថ្ម។
សូមធ្
​ វើ​ដូចខ
​ ាងក្រោម ន�ៅពេល​ឧបករណ៍​ឡ�ើង​កម្ដៅ៖
• ផ្តាច់​គ្រឿងសាក​ចេញ​ពី​ឧបករណ៍ រួច​បិទ​កម្មវិធី​ដែល​កំពុងដ
​ ំណ�ើរការ។ រង់ចាំ​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ចុះ​
ត្រជាក់ សឹមច
​ ាប់ផ្ដើម​សាក​ថ្ម​ឧបករណ៍​ម្តងទ�ៀត។
• ប�ើ​ផ្នែក​ខាងក្រោម​នៃ​ឧបករណ៍​ក្ដៅ​ជ្រុល វា​អាច​បណ្ដាល​មក​ព​ខ្សែ
ី USB ដែល​បាន​ភ្ជាប់​ន�ោះ​ខូច។
ផ្លាស់​ខ្សែ USB ដែល​ខូច​ដ�ោយ​ខ្សែ​ថ្មី​មួយ​ដែល Samsung បាន​យល់ព្រម​ឲ្យ​ប្រើ។
• ន�ៅពេល​ប្រើ​គ្រឿងសាក​ឥតខ្សែ សូមក
​ ុំ​ដាក់​សម្ភារៈ​ផ្សេងទ�ៀត ដូចជា​វត្ថុល�ោហៈ មេដែក បណ្ណ​ដែល​
មាន​ចម្រៀក​ម៉ាញ៉េទិក ន�ៅ​ចន្លោះ​ឧបករណ៍​និង​គ្រឿងសាក​ឥតខ្សែ។
មុខងារ​សាក​ថ​ឥ
្ម តខ្សែ​ឬ​សាក​រហ័ស អាច​ប្រើ​បាន​តែ​ចំព�ោះ​ម៉ូដែល​ដែល​ទទួលក
​ ារគាំទ្រ​ប៉ុណ្ណោះ។
ន�ៅពេល​ឧបករណ៍​ឡ�ើង​កម្ដៅ​ក្នុងអ
​ ឡុ
ំ ងពេល​ប្រើ
ន�ៅពេល​អ្នក​ប្រើ​មុខងារ​ឬ​កម្មវិធី​ដែល​ត្រូវការ​ថាមពល​ច្រើន ឬ​ក៏​ប្រើ​វា​ក្នុង​រយៈពេល​យូរ ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​
អាច​នឹង​ឡ�ើង​កម្ដៅ​ជា​បណ្ដោះអាសន្ន ដ�ោយសារ​មាន​ការប្រើប្រាស់​ថ្ម​ច្រើន។ បិទ​កម្មវិធី​ដែល​កំពុងដ
​ ំណ�ើរការ
និង សូមក
​ ុំ​ប្រើ​ឧបករណ៍​ន�ោះ​មួយ​រយៈ។
​ ្យ​ឧបករណ៍​ឡ�ើងក
​ ម្ដៅ។ អាស្រ័យ​ល�ើ​មុខងារ​និង​កម្មវិធី​
ខាងក្រោម​គឺ​ជា​ឧទាហរណ៍​នៃ​ស្ថានការណ៍​ដែល​ធ្វើឲ
ដែល​អ្នក​ប្រើ ឧទាហរណ៍​ទាំងនេះ​អាច​នឹង​មិន​អនុវត្ត​ចំព�ោះ​ម៉ូដែល​របស់​អ្នក។
• អំឡុងពេល​រ�ៀបចំ​ដំបូង​បន្ទាប់​ព​ទ
ី ិញ ឬ​ក៏​ន�ៅពេល​ស្តារ​ទិន្នន័យ
• ន�ៅពេល​ទាញយក​ឯកសារ​ធំ
6
មូលដ្ឋា
• ន�ៅពេល​ប្រើ​កម្មវិធ​ដែ
ី ល​ត្រូវការ​ថាមពល​ច្រើន ឬក៏​ប្រើ​កម្មវិធក
ី​ ្នុង​រយៈពេល​យូរ
–– ន�ៅពេល​លេង​ហ្គេម​គុណភាព​ខ្ពសរ់​យៈពេល​យូរ
–– ន�ៅពេល​ថត​វីដេអូ​រយៈពេល​យូរ
–– ន�ៅពេល​ស្ទ្រីម​វីដេអូ ខណៈពេល​កំពុង​ប្រើ​ការកំណត់​ពន្លឺ​អតិបរមា
–– ន�ៅពេល​ភ្ជាប់​ទ�ៅ TV
• ខណៈពេល​កំពុង​ធ្វើ​ពហុកិច្ចការ (ឬ​ក៏​ន�ៅពេល​ដំណ�ើរការ​កម្មវិធ​ចី ្រើន​ន�ៅ​ផ្ទៃខាងក្រោយ)
–– ន�ៅពេល​ប្រើ​ពហុវីនដូវ
–– ន�ៅពេល​អាប់ដេត ឬ​ក៏​ដំឡ�ើងក
​ ម្មវិធី ខណៈពេល​កំពុងថ
​ ត​វីដេអូ
–– ន�ៅពេល​ទាញយក​ឯកសារ​ធំ ក្នុងអ
​ ឡុ
ំ ងពេល​ហ�ៅ​វីដេអូ
–– ន�ៅពេល​ថត​វីដេអូ ខណៈពេល​កំពុង​ប្រើ​កម្មវិធី​ប្រាប់​ទិសដ�ៅ
• ន�ៅពេល​ប្រើ​ទិន្នន័យ​ច្រើន​សម្រាប់ក
​ ារធ្វើ​សមកាល​ជាមួយ​ក្លោដ អ៊ីមែល ឬ​គណនី​ផ្សេង
• ន�ៅពេល​ប្រើ​កម្មវិធ​បី ្រាប់​ទិសដ�ៅ​ក្នុង​ឡាន ខណៈពេល​ឧបករណ៍​ត្រូវ​បាន​ដាក់​ក្រោម​កម្ដៅ​ថ្ងៃ​ផ្ទាល់
• ន�ៅពេល​ប្រើ​មុខងារ​ហត់ស្ប៉តច
់​ ល័ត និង ចំណង
• ន�ៅពេល​ប្រើ​ឧបករណ៍​ក្នុង​តប
ំ ន់​ដែល​មាន​រលកសញ្ញា​ខ្សោយ ឬ គ្មានស​េវា
• ន�ៅពេល​សាក​ថ្ម​ដ�ោយ​ប្រើ​ខ្សែ USB ខូច
• ន�ៅពេល​ស្នូក​ពហុបំណង​របស់​ឧបករណ៍​ខូច ឬ​ក៏​ប៉ះ​នឹង​របស់​ខាងក្រៅ ដូចជា​ទឹក ធូលី ម្សៅ​ល�ោហៈ និង​
បណ្ដូល​ខ្មៅដៃ
• ន�ៅពេល​អ្នក​កំពុង​ប្រើ​រ៉ូមីង
សូមធ្
​ វើ​ដូចខ
​ ាងក្រោម ន�ៅពេល​ឧបករណ៍​ឡ�ើង​កម្ដៅ៖
• រក្សា​បច្ចុប្បន្នភាព​ឧបករណ៍​ជាមួយ​សុហ្វវែរ​ថ្មីបំផុត។
• ភាពមិនស៊ីគ្នា​រវាង​កម្មវិធក
ី​ ំពុងដ
​ ំណ�ើរការ​អាច​បណ្ដាល​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ឡ�ើងក
​ ម្ដៅ។ សូមច
​ ាប់ផ្ដើម​
ឧបករណ៍​ឡ�ើងវិញ។
• បិទដំណ�ើរការ​មុខងារ Wi-Fi, GPS និង Bluetooth ន�ៅពេល​ឈប់​ប្រើ​ពួកវា។
• បិទ​កម្មវិធ​ដែ
ី ល​ស៊ី​ថ្ម​ច្រើន ឬ កម្មវិធី​ដែល​ដណ�
ំ
ើរការ​ន�ៅ​ផ្ទៃខាងក្រោយ ន�ៅពេល​ឈប់​ប្រើ។
• លុប​ឯកសារ​មិន​ចាំបាច់​ឬ​មិន​ប្រើ។
• បន្ថយ​ពន្លឺ​អេក្រង់។
• ប�ើ​ឧបករណ៍​ឡ�ើងក
​ ម្ដៅ​ជ្រុល ឬ​ក៏​ប៉ះ​ទ�ៅ​ក្តៅ​ក្នុង​រយៈពេល​យូរ ចូរ​ក​បុំ ្រើ​វា​មួយ​រយៈ។ ប�ើ​ឧបករណ៍​បន្ត​
ឡ�ើង​កម្ដៅ​ជ្រុល សូម​ទាក់ទង​មជ្ឈមណ្ឌលស​េវា Samsung។
7
មូលដ្ឋា
ដែនកំណត់ឧ
​ បករណ៍ ន�ៅពេល​ឧបករណ៍​ឡ�ើង​កម្ដៅជ្រុ
​ ល
ន�ៅពេល​ឧបករណ៍​ឡ�ើងក
​ ម្ដៅ មុខងារ​និង​ប្រសិទ្ធផល​អាច​ត្រូវ​បាន​កម្រិត ឬ​ឧបករណ៍​អាច​នឹង​បិទ​ដ�ើម្បី​ឲ្យ​វា​
ចុះ​ត្រជាក់។ មុខងារ​នេះ​មានតែ​ន�ៅល�ើ​ម៉ូដែល​ដែល​ទទួលក
​ ារគាំទ្រ​ប៉ុណ្ណោះ។
• ប�ើ​ឧបករណ៍​ឡ�ើង​ក្តៅ​ជាង​ធម្មតា សារ​អំព​ក
ី ារឡ�ើង​កម្ដៅ​នៃ​ឧបករណ៍​នឹង​លេចឡ�ើង។ ដ�ើម្បី​បន្ថយ​
សីតុណ្ហភាព​របស់​ឧបករណ៍ ពន្លឺ​អេក្រង់ន
​ ិង​ល្បឿន​ប្រសិទ្ធផល​នឹង​ត្រូវ​កម្រិត ហ�ើយក
​ ារសាក​ថ​ន
្ម ឹង​
ឈប់។ កម្មវិធី​ដែល​កំពុងដ
​ ំណ�ើរការ​នឹង​ត្រូវ​បាន​បិទ ហ�ើយអ
​ ្នក​នឹង​អាច​ធ្វើ​តែ​ការហ�ៅ​អាសន្ន​ប៉ុណ្ណោះ
រហូត​ទាល់តែ​ឧបករណ៍​ចុះ​ត្រជាក់វ​ិញ។
• ប�ើ​ឧបករណ៍​ឡ�ើងក
​ ម្ដៅ​ជ្រុល ឬ​ក៏​ប៉ះ​ទ�ៅ​ក្តៅ​ក្នុង​រយៈពេល​យូរ សារ​បិទ​ថាមពល​នឹង​លេចឡ�ើង។ សូម​បិទ​
ឧបករណ៍ និង រង់ចាំរ​ហូត​ទាល់តែ​វា​ចុះ​ត្រជាក់វ​ិញ។
ការប្រុងប្រយ័តច
្ន​ ំព�ោះ​បរិស្ថាន​ប្រតិបត្តិការ
ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​អាច​នឹង​ឡ�ើង​កម្ដៅ​ដ�ោយសារ​បរិស្ថាន ន�ៅក្នុង​ស្ថានភាព​ទាំងនេះ។ សូម​ប្រុងប្រយ័ត្ន​ដ�ើម្បី​
បញ្ជៀស​ការកាត់បន្ថយអ
​ ាយុ​ថ្ម ការធ្វើឲ
​ ្យ​ឧបករណ៍​ខូច ឬ​ការបង្ក​អគ្គិភ័យ។
• កុ​ទ
​ បករណ៍​របស់​អ្នក​ក្នុង​សីតុណ្ហភាព​ត្រជាក់​ខ្លាំង​ឬ​ក្តៅ​ខ្លាំង។
ំ ុកឧ
• កុំ​ដាក់​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ឲ្យ​ត្រូវ​កម្ដៅ​ថ្ងៃ​ផ្ទាល់ក
​ ្នុង​អឡុ
ំ ងពេល​យូរ។
• កុំ​ប្រើ​ឬ​ទុកឧ
​ បករណ៍​របស់​អ្នក​ន�ៅ​កន្លែង​ក្តៅ​ខ្លាំង​ក្នុង​រយៈពេល​យូរ ដូចជា​ន�ៅក្នុង​ឡាន​នា​រដូវ​ក្តៅ។
• កុំ​ដាក់​ឧបករណ៍​ន�ៅ​កន្លែង​ដែល​អាច​ឡ�ើងក
​ ម្ដៅ​ជ្រុល ដូចជា​កម្រាល​ស្អំ​អគ្គីសនី។
• កុ​ទ
​ បករណ៍​ក្បែរ​ឬ​ក្នុង​ម៉ាស៊ីនកម្ដៅ ម៉ាស៊ីនដុតនំ គ្រឿងបរិក្ខារច
​ ម្អិន​ដែល​ក្ដៅ ឬ​ប្រដាប់ដាក់​ដែល​មាន​
ំ ុកឧ
សម្ពាធខ
​ ្លាំង។
• មិន​ត្រូវ​ប្រើ​គ្រឿងសាក​ឬ​ថ្ម​ដែល​ខូច​ឡ�ើយ។
8
មូលដ្ឋា
ទ្រង់ទ្រាយ និង មុខងារ​នៃ​ឧបករណ៍
របស់​ក្នុងប្រ
​ អប់
សូម​ម�ើល មគ្គទេសក៍ច
​ ាប់ផ្ដើមរ​ហ័ស ដ�ើម្បី​ដឹង​ថា​មាន​របស់​អ្វី​ខ្លះ​ន�ៅក្នុង​ប្រអប់។
• របស់​ដែល​ផ្ដល់ម
​ ក​ជាមួយ​ឧបករណ៍​និង​គ្រឿងបន្សំ​ដែល​មាន អាច​ខុសគ្នា អាស្រ័យ​ល�ើ​តប
ំ ន់ឬ
​​
អ្នកផ្ដល់ស​េវា។
• របស់​ដែល​បាន​ផ្តល់ជ
​ ូន​ត្រូវ​បាន​រចនា​ឡ�ើង​សម្រាប់​តែ​ឧបករណ៍​នេះ​ប៉ុណ្ណោះ ហ�ើយ​អាច​មិន​ត្រូវគ្នា​
ជាមួយ​ឧបករណ៍​ផ្សេង។
• រូបរាង​និង​លក្ខណៈពិសេស​បច្ចេកទេស​អាច​ត្រូវ​បាន​កែប្រែ ដ�ោយ​គ្មាន​ការជូនដំណឹងជ
​ ាមុន។
• អ្នក​អាច​ទិញ​គ្រឿងបន្សំ​បន្ថែម​ពី​អ្នកលក់រ​ាយ​ផលិតផល Samsung ក្នុង​ស្រុក។ សូម​ប្រាកដ​ថា
ពួកវា​ត្រូវគ្នា​ជាមួយ​ឧបករណ៍ មុនពេល​ទិញ។
• សូម​ប្រើ​តែ​គ្រឿងបន្សំ​ដែល Samsung បាន​យល់ព្រម​ឲ្យ​ប្រើ​ប៉ុណ្ណោះ។ ការប្រើ​គ្រឿងបន្សំ​ដែល​
មិន​បាន​យល់ព្រម​ឲ្យ​ប្រើ អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​បញ្ហា​ប្រសិទ្ធផល​និង​ការធ្វើ​មុខងារ​ខុស ដែល​មិន​ត្រូវ​បាន​
រ៉ាប់រង​ក្រោម​ការធានា​ឡ�ើយ។
• ភាពមាន​នៃ​គ្រឿងបន្សំ​អាច​មាន​ការផ្លាស់ប្តូរ អាស្រ័យ​ទាំងស្រុង​ល�ើ​ក្រុមហ៊ុន​ផលិត។ សម្រាប់​
ព័ត៌មាន​បន្ថែម​អំពី​គ្រឿងបន្សំ​ដែល​មាន សូម​ម�ើល​វិបសៃ Samsung។
9
មូលដ្ឋា
ទ្រង់ទ្រាយ​ឧបករណ៍
សិនសឺទីជិតខាង/ពន�ឺ
កាេមរ�ាមុខ
ឧបល័រ
ភ�ាស
ឧបល័រ
�គាប់ចុចក�មិតសំេឡង
�គាប់ចុចថាមពល
(សិនសឺស�ាល់េខ�ៅៃដ)
ស�កកាត SIM
េអ�កង់ប៉ះ
ស�កកាត SIM /
ស�កកាតេមម៉ូរ�
ស��កពហុបំណង
អង់ែតន GPS
កាេមរ�ាេ�កោយ (េភ�ោះ)
ភ�ាស
អង់ែតនចម�ង
ស��កកាស
មី�កូហ�ន
10
មូលដ្ឋា
ឧបករណ៍​និង​គ្រឿងបន្សំ​ខ្លះ (លក់ដ
​ ាច់ដ�ោយឡែក) មាន​មេដែក។ ទាំង​សមាគម​បេះដូងអ
​ ាមេរិកាំង
(American Heart Association) (សហរដ្ឋ​អាមេរិក) និង​ទាំង​ទីភ្នាក់ងារ​បញ្ញតតិ​ល�
្ ឱ
ើ​ សថ​
និង​ផលិតផល​ថែទាំង​សុខភាព (Medicines and Healthcare Products Regulatory
Agency) (ចក្រភព​អង់គ្លេស)​បាន​ព្រមាន​ថា មេដែក​អាច​ប៉ះពាល់ដ
​ ល់​ប្រតិបត្តិការ​នៃ​ឧបករណ៍​
និយ័ត​បេះដូង​ដែល​បាន​បំពាក់ក
​ ្នុង​ខ្លួន​ដូចជា Pacemakers, Cardioverters, Defibrillators
ឬ​ក​ស
៏ ្នបអ
់​ ាំងសូលីនឬ
​ ​ឧបករណ៍​វេជ្ជសាស្ត្រ​អេឡិចត្រូនិច​ផ្សេងទ�ៀត (ជារួម​ហ�ៅ​ថា “ឧបករណ៍​
វេជ្ជសាស្ត្រ”) ន�ៅ​ក្នុង​វិសាលភាព​នៃ 15 cm (6 អ៊ិន្ឈ៍)។ ប�ើអ
​ ្នក​គឺ​ជា​អ្នកប្រើប្រាស់ឧ
​ បករណ៍​
វេជ្ជសាស្ត្រ​ទាំងនេះ ចូរក
​ ុំ​ប្រើ​ឧបករណ៍​នេះ​និង​គ្រឿងបន្សំ​ខ្លះ (លក់ដ
​ ាច់ដ�ោយឡែក) លុះត្រាតែ​អ្នក​
បាន​ពគិ ្រោះ​ជាមួយ​គ្រូពេទ្យ​រួច​ហ�ើយ។
• កុំ​រក្សាទុក​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ឬ​គ្រឿងបន្សំ​ខ្លះ (លក់ដ
​ ាច់ដ�ោយឡែក) ន�ៅ​ក្បែរ​ដែន​ម៉ាញ៉េទិក។
បណ្ណ​ដែល​មាន​ចម្រៀក​ម៉ាញ៉េទិក រួមទាំង​បណ្ណ​ឥណទាន បណ្ណ​ទូរសព្ទ ស�ៀវភ�ៅ​ធនាគារ និង​
សំបុត្រ​ឡ�ើង​យន្តហ�ោះ អាច​ខូច​ដ�ោយសារ​ដែន​ម៉ាញ៉េទិក។
• ត្រូវ​ប្រយ័ត្ន​កុំ​ឲ្យ​ប្រភព​ពន្​ខ
លឺ ្លាំង​ដូចជា​ពន្លឺ​ថ្ងៃ​ផ្ទាល់​ប៉ះ​ឡិនក
​ ាមេរ៉ា។ ប�ើ​ឡិនក
​ ាមេរ៉ា​ត្រូវ​ប្រភព​ពន្លឺ​
ខ្លាំង ដូចជា​ពន្លឺ​ថ្ងៃ​ផ្ទាល់ សិនសឺ​រូប​របស់​កាមេរ៉ា​អាច​ខូច។ សិនសឺ​រូប​ដែល​ខូច​មិន​អាច​ជស
ួ ជុល​
បាន​ឡ�ើយ ហ�ើយន
​ ឹង​បង្ក​ឲ្យ​មាន​ចំណុចៗ​ឬ​ស្នាម​ប្រតាកៗ​ក្នុង​រូបភាព។
• បញ្ហា​ល�ើ​ភាពភ្ជាបន
់​ ិង​ការស៊ី​ថ្ម​ច្រើន​អាច​ក�ើតឡ�ើងក
​ ្នុង​ស្ថានភាព​ខាងក្រោម៖
–– ប�ើ​អ្នក​បិទ​ស្ទីកឃ័រ​ដែល​មាន​ជាតិ​ល�ោហៈ​ល�ើត
​ ំបន់អ
​ ង់តែន​នៃ​ឧបករណ៍
–– ប�ើ​អ្នក​ដាក់​ស្រោម​ឧបករណ៍​ដែល​មាន​ជាតិ​ល�ោហៈ
–– ប�ើ​អ្នក​យក​ដៃ​ឬ​វត្ថុ​ផ្សេង​គ្រប​ល�ើត
​ ំបន់អ
​ ង់តែន​នៃ​ឧបករណ៍ ខណៈពេល​កំពុង​ប្រើ​មុខងារ​មួយ​
ចំនួន ដូចជា​ការហ�ៅ​ឬ​ការភ្ជាប់​ទិន្នន័យច
​ ល័ត
• សូម​ប្រើ​ស្គ្រីន​ការពារ​អេក្រង់​ដែល Samsung បាន​យល់ព្រម​ឲ្យ​ប្រើ។ ស្គ្រីនក
​ ារពារ​អេក្រង់​ដែល​
មិន​បាន​យល់ព្រម​ឲ្យ​ប្រើ អាច​បណ្ដាល​ឲ្យ​សិនសឺ​ធ្វើ​មុខងារ​ខុស។
• កុំ​គ្រប​ល�ើ​សិនសឺ​ទីជិតខាង/ពន្លឺ ដ�ោយ​គ្រឿងបន្សំ​ប្រើ​ល�ើ​អេក្រង់ ដូចជា​ស្គ្រីន​ការពារ​អេក្រង់ឬ
​​
ស្ទីកឃ័រ។ ការធ្វើ​បែប​ន�ោះ​អាច​បណ្ដាល​ឲ្យ​សិនសឺ​ធ្វើ​មុខងារ​ខុស។
• កុ​អ
ំ នុញ្ញាត​ឲ្យ​ទឹក​ប៉ះ​នឹង​អេក្រង់ប៉ះ។ អេក្រង់ប៉ះអ
​ ាច​ធ្វើ​មុខងារ​ខុសប្រក្រតីក
​ ្នុង​ស្ថានភាព​ស�ើម ឬ​ក៏​
ន�ៅពេល​ត្រូវ​ទឹក។
11
មូលដ្ឋា
គ្រាប់ចុចរ​ឹង
�គាប់ចុចក�មិតសំេឡង
គ្រាប់ចុច​
�គាប់ចុចថាមពល
មុខងារ
• ចុច​ឲ្យ​ជាប់ ដ�ើម្បី​ប�ើក​ឬ​បិទ​ឧបករណ៍។
ថាមពល
• ចុច ដ�ើម្បី​ប�ើក​ឬ​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់។
កម្រិតសំឡេង
• ចុច ដ�ើម្បី​លៃតម្រូវ​កម្រិត​សំឡេង​ឧបករណ៍។
ប៊ូតុងទ
​ ន់
បង�ាញនិងលាក់ប៊ូតុង
ប៊ូតុងថយ
ប៊ូតុងថ�ីៗ
េគហប៊ូតុង
ន�ៅពេល​អ្នក​ប�ើក​ឧបករណ៍ ប៊ូតុង​ទន់ន
​ ឹង​លេចឡ�ើង​ន�ៅ​ផ្នែក​ខាងក្រោម​អេក្រង់។ ប៊ូតុង​ទន់​ត្រូវ​បាន​កំណត់​
តាម​លំនាំដ�ើមជ
​ ា ប៊ូតុងថ
​ ្មីៗ គេហប៊ូតុង និង​ប៊ូតុងថ
​ យ។ សូម​ម�ើល របារ​រុករក (ប៊ូតុង​ទន់) សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​
បន្ថែម។
12
មូលដ្ឋា
ថ្ម
ការសាកថ្ម
សាក​ថ្ម មុនពេល​ប្រើ​វា​ជា​ល�ើកដំបូង ឬ​ក៏​ន�ៅពេល​ខាន​បាន​ប្រើវ​ា​ក្នុង​រយៈពេល​យូរ។
សូម​ប្រើ​តែ​គ្រឿងសាក ថ្ម និង​ខ្សែ​ដែល Samsung បាន​យល់ព្រម​ឲ្យ​ប្រើ​ប៉ុណ្ណោះ។ គ្រឿងសាក​ឬ​
ខ្សែ​ដែល​មិន​បាន​យល់ព្រម​ឲ្យ​ប្រើ អាច​បណ្ដាល​ឲ្យ​ថ្ម​ផ្ទុះ ឬ​ក៏​ខូច​ឧបករណ៍។
ការភ្ជាប់​គ្រឿងសាក​មិន​ត្រឹមត្រូវ​អាច​បណ្ដាល​ឲ្យ​មាន​ការខូចខាត​ធ្ងន់ធ្ងរដ
​ ល់ឧ
​ បករណ៍។ ការខូចខាត​
ដែល​ក�ើតឡ�ើង​ដ�ោយសារ​ការប្រើប្រាស់​មិន​ត្រឹមត្រូវ​នឹង​មិន​ស្ថិត​ក្រោម​ការធានា​ឡ�ើយ។
ដ�ើម្បី​សំចៃ​ថាមពល សូមដ
​ ក​គ្រឿងសាក​ចេញ​ន�ៅពេល​មិន​ប្រើ​វា។ គ្រឿងសាក​នេះ​មិនមាន​
កុងតាក់ថ
​ ាមពល​ទេ ដូច្នេះ​អ្នក​ត្រូវ​ដក​គ្រឿងសាក​ចេញ​ពី​ព្រី​អគ្គិសនី ន�ៅពេល​អ្នក​មិន​ប្រើ​វា ដ�ើម្បី​
បញ្ចៀស​ការខ្ជះខ្ជាយ​ថាមពល។ គ្រឿងសាក​គួរ​ស្ថិត​ន�ៅ​ជិត​ព្រី​អគ្គិសនីន
​ ិង​ងាយស្រួល​ឈ�ោង​ដល់
ខណៈពេល​កំពុង​សាក។
1
2
ភ្ជាប់​ខ្សែ USB ទ�ៅ​អាដាប់ទ័រ​ថាមពល USB។
ដ�ោតខ្សែ USB ទ�ៅក្នុង​ស្នូក​ពហុបំណង​របស់​ឧបករណ៍។
13
មូលដ្ឋា
3
4
ដ�ោត​អាដាប់ទ័រថ
​ ាមពល USB ទ�ៅក្នុង​ព្រី​អគ្គិសនី។
បន្ទាប់ព
​ ​ស
ី ាក​ថ្ម​ពេញ សូមដ
​ ក​គ្រឿងសាក​ចេញ​ពី​ឧបករណ៍។ បន្ទាប់ម
​ ក ដក​គ្រឿងសាក​ចេញ​ពី​ព្រី​
អគ្គិសនី។
ការកាត់​បន្ថយ​ការប្រើ​ថ្ម
ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ផ្ដល់​ជូន​ជម្រើស​ផ្សេងៗ ដែល​ជួយ​អ្នក​ក្នុង​ការ​សំចៃ​ថាមពល​ថ្ម។
• ធ្វើ​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ល្អប្រស�ើរ ដ�ោយ​ប្រើ​មុខងារ​ថែទាំ​ឧបករណ៍។
• ន�ៅពេល​អ្នក​មិន​ប្រើ​ឧបករណ៍ សូម​បិទ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ចុច​គ្រាប់ចុច​ថាមពល។
• ប�ើកដំណ�ើរការ​ទម្រង់​សំចៃ​ថាមពល។
• បិទ​កម្មវិធម
​ី ិន​ចាំបាច់។
• បិទដំណ�ើរការ​មុខងារ Bluetooth ន�ៅពេល​ឈប់​ប្រើ។
• បិទដំណ�ើរការ​មុខងារ Wi-Fi ន�ៅពេល​ឈប់​ប្រើ។
• បិទដំណ�ើរការ​ស្វ័យ​សមកាល​កម្មវិធី​ដែល​ត្រូវការ​ធ្វើ​សមកាល។
• បន្ថយ​រយៈពេល​បំភ្លឺ​អេក្រង់។
• បន្ថយ​ពន្​អេក្រ
លឺ
ង់។
បណ្ណែ​និង​ការប្រុងប្រយ័តអ
្ន​ ំពក
ី​ ារសាក​ថ្ម
• ន�ៅពេល​ថាមពល​ថ្ម​ខ្សោយ អាយខុនថ
​ ​លេ
្ម ចឡ�ើង​ទទេ។
• ប�ើ​ឧបករណ៍​អស់​បន្ទុក​ទាំងស្រុង ឧបករណ៍ម
​ ិន​អាច​ប�ើកវ​ិញ​បាន​ភ្លាមៗ​ទេ ន�ៅពេល​ភ្ជាប់​គ្រឿងសាក។
សូម​ទុក​ឲ្យ​ថ្ម​ដែល​អស់រ​លីង​សាក​រយៈពេល​ពីរបី​នាទី​សិន សឹម​ប�ើកឧ
​ បករណ៍។
• ប�ើ​អ្នក​ប្រើ​កម្មវិធី​ច្រើន​ក្នុង​ពេល​តែមួយ កម្មវិធី​បណ្ដាញ ឬ​កម្មវិធី​ដែល​ត្រូវការ​នូវ​ការភ្ជាប់​ទ�ៅ​ឧបករណ៍​
ផ្សេង ន�ោះ​ថ្ម​នឹង​អស់​ល�ឿន។ ដ�ើម្បី​ជ�ៀសវាង​ការបាត់បង់ថ
​ ាមពល​ក្នុង​អំឡុងពេល​ផ្ទេរ​ទិន្នន័យ
ជានិច្ចកាល សូម​ប្រើ​កម្មវិធី​ទាំងនេះ​បន្ទាប់ព
​ ​ស
ី ាក​ថ្ម​ពេញ។
• ការប្រើ​ប្រភព​ថាមពល​ផ្សេង​ក្រៅ​ព​គី ្រឿងសាក ដូចជា​កុំព្យូទ័រ អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​ការសាក​ថ្ម​យឺត ដ�ោយសារ​វា​មាន​
ចរន្ត​អគ្គិសនី​ទាប។
• ឧបករណ៍​អាច​ប្រើ​បាន ខណៈពេល​វា​កំពុង​សាក ប៉ុន្តែ​វា​អាច​នឹង​ត្រូវការ​ពេល​យូរ​ទម្រាំ​តែ​វា​សាក​ថ្ម​ពេញ។
14
មូលដ្ឋា
• ប�ើ​ឧបករណ៍​ទទួលក
​ ារផ្គត់ផ្គង់ថ
​ ាមពល​អស្ថិរភាព ខណៈពេល​កំពុង​សាក អេក្រង់ប៉ះអ
​ ាច​នឹង​មិន​ធ្វើ​
មុខងារ។ ប�ើម
​ ាន​ករណី​នេះ សូមដ
​ ក​គ្រឿងសាក​ចេញ​ពី​ឧបករណ៍។
• ខណៈពេល​កំពុង​សាក​ថ្ម ឧបករណ៍ន
​ ិង​គ្រឿងសាក​អាច​នឹង​ឡ�ើង​កម្ដៅ។ វា​ជា​រ�ឿង​ធម្មតា ហ�ើយន
​ ឹង​មិន​
​ ល់អ
​ ាយុកាល​ឬ​ប្រសិទ្ធផល​របស់​ឧបករណ៍​ទេ។ ប�ើថ
​ ​ក្ត
្ម ៅ​ជាង​ធម្មតា ន�ោះ​គ្រឿងសាក​អាច​នឹង​
ប៉ះពាល់ដ
ឈប់​សាក។
• ប�ើ​អ្នក​សាក​ឧបករណ៍ ខណៈពេល​ដែល​ស្នូក​ពហុបំណង​ស�ើម ន�ោះ​ឧបករណ៍​អាច​នឹង​ខូច។ សូម​សម្ងួត​
ស្នូក​ពហុបំណង​ឲ្យ​ស្ងួត​ទាំងស្រុង មុនពេល​សាក​ថ្ម​ឧបករណ៍។
• ប�ើ​ឧបករណ៍​មិន​សាក​ថ​ជ
្ម ា​ប្រក្រតី​ទេ សូម​នាំ​យក​ឧបករណ៍​និង​គ្រឿងសាក​ទ�ៅ​មជ្ឈមណ្ឌលស​េវា
Samsung។
កាត SIM ឬ USIM (កាត nano-SIM)
ការដំឡ�ើងក
​ ាត SIM ឬ USIM
បញ្ចូល​កាត SIM ឬ USIM ដែល​ផ្តល់​ដ�ោយ​អ្នកផ្ដល់​សេវា​ទូរសព្ទ​ចល័ត។
អ្នកអាចបញ្ចូលកាត SIM ឬ USIM ចំនួនពីរ ដូច្នេះអ្នកអាចមានលេខទូរសព្ទពីរខ្សែ ឬ អ្នកផ្ដល់សេវាពីរ
ន�ៅល�ើឧបករណ៍តែមួយ។ ក្នុងត
​ ំបន់ខ
​ ្លះ ប�ើ​បញ្ចូល​កាត SIM ពីរ ក្នុងឧ
​ បករណ៍ ល្បឿន​ផ្ទេរ​ទិន្នន័យ​អាច​យឺត​
ជាង​ការបញ្ចូល​កាត SIM មួយ។
សូម​ប្រុងប្រយ័ត្ន​ក​ឲ
ុំ ្យ​បាត់ ឬ​ក៏​ឲ្យ​អ្នកផ្សេង​ប្រើ​កាត SIM ឬ USIM។ Samsung មិន​ទទួល​ខស​ត្រូ
ុ
វ​
ល�ើ​ការខូចខាត​ឬ​ភាពមិនសុខស្រួល​ទាំងឡាយ​ណា​ដែល​ក�ើតឡ�ើង​ដ�ោយសារ​ការបាត់​កាត ឬ​ក៏​កាត​
ត្រូវ​បាន​គេ​លួច​ឡ�ើយ។
សេវា LTE មួយ​ចំនួន​ប្រហែល​ជា​មិន​អាច​ប្រើ​បាន​ឡ�ើយ អាស្រ័យ​ល�ើអ
​ ្នកផ្ដល់ស​េវា។ សម្រាប់​
ព័ត៌មាន​បន្ថែម​អំពី​ភាពមាន​នៃ​សេវា​នេះ សូម​ទាក់ទង​អ្នកផ្តល់ស​េវា​ឲ្យ​អ្នក។
15
មូលដ្ឋា
–– ស្ពកក
​ ាត SIM 1៖
16
មូលដ្ឋា
–– ស្ពកក
​ ាត SIM 2៖
1
ដ�ោត​ម្ជុល​បញ្ចេញ​ស្ពក​ទ�ៅ​ក្នុង​រន្ធ​ន�ៅល�ើ​ស្ពក ដ�ើម្បី​បញ្ចេញ​ស្ពក។
សូម​ប្រាកដ​ថា ម្ជុល​បញ្ចេញ​ស្ពក​ស្ថិត​ន�ៅ​កែង​នឹង​រន្ធ។ ពុំន�ោះទេ ឧបករណ៍អ
​ ាច​នឹង​ខូច។
2
ទាញ​ស្ពក​ចេញ​ថ្នមៗ​ពី​ប្រហ�ោង​ស្ពក។
17
មូលដ្ឋា
3
ដាក់​កាត SIM ឬ USIM ន�ៅ​ល�ើ​ស្ពក ដ�ោយ​ឲ្យ​កន្លែង​ប៉ះព
​ ណ៌​មាស​ផ្កាប់ច
​ ុះក្រោម។ ដាក់ក
​ ាត SIM ឬ
USIM បឋម​ន�ៅល�ើ ស្ពក 1 នៃ​កាត SIM រួច​កាត SIM ឬ USIM ទី​ពីរ​ន�ៅល�ើ ស្ពក 2 នៃ​កាត SIM។
4
សង្កតក
់​ ាត SIM ឬ USIM ថ្នមៗ ចូល​ទ�ៅ​ល�ើ​ស្ពក ដ�ើម្បី​ឲ្យ​វា​ជាប់​នឹង​កន្លែង។
ប�ើ​កាត SIM មិន​ស្ថិត​ណែន​ក្នុង​ស្ពក​ទេ កាត SIM ន�ោះ​អាច​របូត​ឬ​ធ្លាក់​ចេញ​ព​ស
ី ្ពក។
5
បញ្ចូល​ស្ពកច
​ ូល​ទ�ៅ​ក្នុង​ប្រហ�ោង​ស្ពក​វិញ។
• ប�ើ​អ្នក​បញ្ចូល​ស្ពក​ទ�ៅក្នុង​ឧបករណ៍ ខណៈពេល​ស្ពក​ស�ើម ឧបករណ៍រ​បស់​អ្នក​អាច​នឹង​ខូច។ ត្រូវ​
ប្រាកដ​ថា​ស្ពក​ស្ងួត​ជានិច្ច។
• បញ្ចូល​ស្ពក​ទ�ៅ​ក្នុង​ប្រហ�ោង​ស្ពក​ទាំងស្រុង ដ�ើម្បី​រារាំង​កុំ​ឲ្យ​ជ្រាប​ទឹកច
​ ូល​ទ�ៅ​ក្នុង​ឧបករណ៍​របស់​
អ្នក។
ការដំឡ�ើងក
​ ាត​ត្រឹមត្រូវ
កាត Nano-SIM
កាត Nano-SIM
កាត microSD
ប្រើ​តែ​កាត nano-SIM ប៉ុណ្ណោះ។
18
មូលដ្ឋា
ការដក​កាត SIM ឬ USIM ចេញ
1
2
3
4
ដ�ោត​ម្ជុល​បញ្ចេញ​ស្ពក​ទ�ៅ​ក្នុង​រន្ធ​ន�ៅល�ើ​ស្ពក ដ�ើម្បី​បញ្ចេញ​ស្ពក។
ទាញ​ស្ពក​ចេញ​ថ្នមៗ​ពី​ប្រហ�ោង​ស្ពក។
ដក​កាត SIM ឬ USIM ចេញ។
បញ្ចូល​ស្ពកច
​ ូល​ទ�ៅ​ក្នុង​ប្រហ�ោង​ស្ពក​វិញ។
ការប្រើកាត SIM ឬ USIM ពីរ
ប�ើ​អ្នក​បញ្ចូល​កាត SIM ឬ USIM ពីរ អ្នកអ
​ ាច​មាន​លេខ​ទូរសព្ទ​ពីរ​ខ្សែ ឬ អ្នកផ្ដល់ស​េវា​ពីរ ន�ៅល�ើឧ
​ បករណ៍​
តែមួយ។
ការប�ើកដំណ�ើរការ​កាត SIM ឬ USIM
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់ រួច​ប៉ះ ការភ្ជាប់ → អភិបាល​កាត SIM។ ជ្រើស​កាត SIM ឬ USIM ហ�ើយ​ប៉ះ​
កុងតាក់ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
ការប្ដូរ​កាត SIM ឬ USIM តាមបំណង
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់ រួច​ប៉ះ ការភ្ជាប់ → អភិបាល​កាត SIM រួច​ជ្រើស​កាត SIM ឬ USIM មួយ ដ�ើម្បី​
ចូលប្រើជ
​ ម្រើស​ខាងក្រោម៖
• អាយខុន៖ ប្ដូរ​អាយខុន​នៃ​កាត SIM ឬ USIM។
• ឈ្មោះ៖ ប្ដូរ​ឈ្មោះ​បង្ហាញ​នៃ​កាត SIM ឬ USIM។
• ទម្រង់ប
​ ណ្ដាញ៖ ជ្រើស​ប្រភេទ​បណ្ដាញ​ដែល​ត្រូវ​ប្រើ​ជាមួយ​កាត SIM ឬ USIM។
ការកំណត់​កាត SIM ឬ USIM ដែល​ចូលចិត្ត
ន�ៅពេល​កាត​ទាំងពីរ​ត្រូវ​បាន​ប�ើកដំណ�ើរការ​ហ�ើយ អ្នកអ
​ ាច​កំណត់​ការហ�ៅ​សំឡេង សារ និងស​េវា​ទិន្នន័យ​ឲ្យ​
កាត​ជាក់លាក់​ណា​មួយ។
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ ការភ្ជាប់ → អភិបាល​កាត SIM រួច​ហ�ើយ​កំណត់​ចំណូលចិតនៃ​
្ត​ មុខងារ​
សម្រាប់ក
​ ាត​របស់​អ្នក​ក្នុង កាត SIM ដែល​ចូលចិត។
្ត
19
មូលដ្ឋា
កាត​មេម៉ូរី (កាត microSD)
ការដំឡ�ើងក
​ ាត​មេម៉ូរី
ចំណុះ​នៃ​កាត​មេម៉ូរី​សម្រាបឧ
់​ បករណ៍​របស់​អ្នក​អាច​ខុសគ្នា​ទ�ៅ​តាម​មដែ
៉ូ ល ហ�ើយក
​ ាត​មេម៉ូរខ
ី​ ្លះ​អាច​មិន​
ត្រូវគ្នា​ជាមួយ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក អាស្រ័យ​ល�ើ​ឧស្សាហករ​និង​ប្រភេទ​នៃ​កាត​មេម៉ូរី​ន�ោះ។ ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​ចំណុះ​
អតិបរមា​នៃ​កាត​មេម៉ូរី​សម្រាបឧ
់​ បករណ៍​របស់​អ្នក សូម​ម�ើលវ​ិបសៃ Samsung។
• កាត​មេម៉ូរម
ី​ ួយ​ចំនួនអ
​ ាច​នឹង​មិន​ត្រូវគ្នា​ទាំង​ស្រុង​ជាមួយ​ឧបករណ៍​នេះ​ទេ។ ការប្រើក
​ ាត​ដែល​មិន​
ត្រូវគ្នា អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​ខូច​ឧបករណ៍​ឬ​កាត​មេម៉ូរី​ន�ោះ ឬ​ក៏​ធ្វើ​ឲ្យ​ខូច​ទិន្នន័យ​ដែល​រក្សា​ទុក​ន�ៅ​ក្នុង​ន�ោះ។
• សូម​ប្រុងប្រយ័ត្ន​ក្នុង​ការ​បញ្ចូល​កាត​មេម៉ូរ​ដ�
ី ោយ​ឲ្យ​ជ្រុង​ខាងស្តាំ​ន�ៅ​ខាងល�ើ។
• ឧបករណ៍​គាំទ្រ​ប្រព័នឯ
្ធ​ កសារ FAT និង exFAT សម្រាប់​កាត​មេម៉ូរី។ ន�ៅពេល​បញ្ចូលក
​ ាត​
​ ា​ប្រព័នឯ
្ធ​ កសារ​ផ្សេង ឧបករណ៍​នឹង​ស្នើ​ឲ្យ​សម្អាតក
​ ាត​ន�ោះ​ឡ�ើងវិញ ឬ​ក៏​នឹង​
ដែល​បាន​សម្អាតជ
មិន​ស្គាល់​កាត​ន�ោះ​ឡ�ើយ។ ដ�ើម្បី​ប្រើ​កាត​មេម៉ូរី អ្នក​ត្រូវតែ​សម្អាតវ​ា។ ប�ើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​មិន​
អាច​សម្អាត​បាន ឬ​ក៏​ស្គាល់ក
​ ាត​មេម៉ូរី សូម​ទាក់ទង​ឧស្សាហករ​កាត​មេម៉ូរី ឬ មជ្ឈមណ្ឌលស​េវា
Samsung។
• ការសរសេរ​និង​ការលុប​ទិន្នន័យ​ញឹកញាប់​នឹង​បន្ថយ​ជីវិត​កាត​មេម៉ូរី។
• ន�ៅពេល​បញ្ចូលក
​ ាត​មេម៉ូរច
ី​ ូល​ទ�ៅក្នុង​ឧបករណ៍ មែកធាង​ឯកសា​របស់​កាត​មេម៉ូរី​ន�ោះ​នឹង​
លេចឡ�ើងក
​ ្នុង ឯកសារ​ខុំ្ញ → សឺមី កាត SD។
20
មូលដ្ឋា
21
មូលដ្ឋា
1
ដ�ោត​ម្ជុល​បញ្ចេញ​ស្ពក​ទ�ៅ​ក្នុង​រន្ធ​ន�ៅល�ើ​ស្ពក ដ�ើម្បី​បញ្ចេញ​ស្ពក។
សូម​ប្រាកដ​ថា ម្ជុល​បញ្ចេញ​ស្ពក​ស្ថិត​ន�ៅ​កែង​នឹង​រន្ធ។ ពុំន�ោះទេ ឧបករណ៍អ
​ ាច​នឹង​ខូច។
2
ទាញ​ស្ពក​ចេញ​ថ្នមៗ​ពី​ប្រហ�ោង​ស្ពក។
ន�ៅពេល​អ្នក​ដក​ស្ពក​ចេញ​ពី​ឧបករណ៍ ការភ្ជាប់​ទិន្នន័យ​ចល័តន
​ ឹង​ត្រូវ​បាន​បិទ។
3
ដាក់​កាត​មេម៉ូរ​ន�
ី ៅល�ើ ស្ពក 2 ដ�ោយ​ឲ្យ​កន្លែងប៉ះព
​ ណ៌​មាស​ផ្កាប់ច
​ ុះក្រោម។
ស�ក 1
ស�ក 2
4
សង្កតក
់​ ាត​មេម៉ូរថ
​ី ្នមៗ​ទ�ៅ​ល�ើ​ស្ពក ឲ្យ​វា​ជាប់​នឹង​កន្លែង។
ប�ើ​កាត​មិន​ស្ថិត​ន�ៅ​ណែន​ល្អ​ល�ើ​ស្ពក​ទេ កាត​មេម៉ូរី​អាច​នឹង​របូត ឬ​ក៏​ធ្លាក់​ចេញ​ពី​ស្ពក។
5
បញ្ចូល​ស្ពកច
​ ូល​ទ�ៅ​ក្នុង​ប្រហ�ោង​ស្ពក​វិញ។
• ប�ើ​អ្នក​បញ្ចូល​ស្ពក​ទ�ៅក្នុង​ឧបករណ៍ ខណៈពេល​ស្ពក​ស�ើម ឧបករណ៍រ​បស់​អ្នក​អាច​នឹង​ខូច។ ត្រូវ​
ប្រាកដ​ថា​ស្ពក​ស្ងួត​ជានិច្ច។
• បញ្ចូល​ស្ពក​ទ�ៅ​ក្នុង​ប្រហ�ោង​ស្ពក​ទាំងស្រុង ដ�ើម្បី​រារាំង​កុំ​ឲ្យ​ជ្រាប​ទឹកច
​ ូល​ទ�ៅ​ក្នុង​ឧបករណ៍​របស់​
អ្នក។
22
មូលដ្ឋា
ការដក​កាត​មេម៉ូរី​ចេញ
មុនពេល​ដក​កាត​មេម៉ូរច
​ី ញ សូមដ
​ កផ្ដាច់ជ
​ ាមុន​សិន ដ�ើម្បី​ឲ្យ​ការដក​ចេញ​មាន​សុវត្ថិភាព។
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយ​ប៉ះ ការថែទាំឧ
​ បករណ៍ → ឃ្លាំង​ផ្ទុក → → ការកំណត់​ឃ្លាំង​ផ្ទុក →
កាត SD → ដកផ្ដាច។
់
1
2
3
4
ដ�ោត​ម្ជុល​បញ្ចេញ​ស្ពក​ទ�ៅ​ក្នុង​រន្ធ​ន�ៅល�ើ​ស្ពក ដ�ើម្បី​បញ្ចេញ​ស្ពក។
ទាញ​ស្ពក​ចេញ​ថ្នមៗ​ពី​ប្រហ�ោង​ស្ពក។
ដក​កាត​មេម៉ូរី​ចេញ។
បញ្ចូល​ស្ពកច
​ ូល​ទ�ៅ​ក្នុង​ប្រហ�ោង​ស្ពក​វិញ។
សូមក
​ ​ដ
ុំ ក​ឃ្លាំងផ្ទុក​ខាងក្រៅ ដូចជា​កាត​មេម៉ូរឬ
ី​ ​ឃ្លាំងផ្ទុក USB ខណៈពេល​ឧបករណ៍​កំពុង​ផ្ទេរ​ឬ​
ចូលប្រើព
​ ័ត៌មាន ឬ​ក៏​ភ្លាមៗ​បន្ទាប់​ពី​ផ្ទេរ​ទិន្នន័យ។ ការធ្វើដ
​ ូច្នោះ​អាច​បង្កឲ
​ ្យ​ខូច​ឬ​បាត់​ទិន្នន័យ ឬ​ក​៏
ខូច​ឃលា្ ំងផ្ទុក​ខាងក្រៅ​ឬ​ឧបករណ៍។ Samsung មិន​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ល�ើ​ការបាត់បង់​ទាំងន�ោះ​ឡ�ើយ
ី ារប្រើ​ខុស​ល�ើ​ឧបករណ៍​ឃ្លាំងផ្ទុក​ខាងក្រៅ។
រួមទាំង ការបាត់បង់​ទិន្នន័យ ដែល​ក�ើតឡ�ើង​ព​ក
ការសម្អាត​កាត​មេម៉ូរី
កាត​មេម៉ូរី​ដែល​បាន​សម្អាត​ល�ើក
​ ុំព្យូទ័រ​អាច​នឹង​មិន​ត្រូវគ្នា​ជាមួយ​ឧបករណ៍។ សូម​សម្អាតក
​ ាត​មេម៉ូរី​ល�ើ​
ឧបករណ៍។
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយ​ប៉ះ ការថែទាំឧ
​ បករណ៍ → ឃ្លាំង​ផ្ទុក → → ការកំណត់​ឃ្លាំង​ផ្ទុក →
កាត SD → សម្អាត។
មុនពេល​សម្អាត​កាត​មេម៉ូរី សូមច
​ ងចាំថ
​ ា​ត្រូវ​ចម្លងទុក​ទិន្នន័យ​សំខាន់ៗ​ដែល​រក្សាទុក​ល�ើក
​ ាត​មេម៉ូរី​
ន�ោះ។ ការធានា​របស់​ឧស្សាហករ​មិន​រ៉ាប់រង​ល�ើ​ការបាត់បង់​ទិន្នន័យ​ដែល​បណ្ដាល​មក​ពី​សកម្មភាព​
របស់​អ្នកប្រើប្រាស់​ឡ�ើយ។
23
មូលដ្ឋា
ការបិទន
​ ិង​ប�ើក​ឧបករណ៍
ចុច​ឲ្យ​ជាប់​ល�ើ​គ្រាប់ចុចថ
​ ាមពល​ក្នុង​រយៈពេល​ពីរបី​វិនាទី ដ�ើម្បី​ប�ើក​ឧបករណ៍។
ន�ៅពេល​អ្នក​ប�ើក​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ជា​ល�ើកដំបូង ឬ​ក៏​បន្ទាប់ព
​ ី​ធ្វើ​ការកំណត់​ទិន្នន័យ​ឡ�ើងវិញ សូម​ធ្វើ​តាម​
ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បី​រ�ៀបចំ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។
ដ�ើម្បី​បិទ​ឧបករណ៍ សូមច
​ ុច​ឲ្យ​ជាប់​ល�ើ​គ្រាប់ចុចថ
​ ាមពល រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ បិទថ
​ ាមពល។
សូម​គ�ោរព​តាម​ការព្រមាន​និង​ការបង្គាប់​ដែល​បាន​ប្រកាស​ទាំងអស់ព
​ ី​មន្ត្រី​មាន​សមត្ថកិចក្នុ
្ច​ ង​តំបន់​
ដែល​កំហិត​ល�ើ​ការប្រើ​ឧបករណ៍​ឥតខ្សែ ដូចជា​ន�ៅល�ើ​យន្តហ�ោះ ក្នុងម
​ ន្ទីរពេទ្យ ជាដ�ើម។
ការចាប់ផ្ដើមឧ
​ បករណ៍​ឡ�ើងវិញ
ដ�ើម្បី​ចាប់ផ្ដើមឧ
​ បករណ៍​ឡ�ើងវិញ សូមច
​ ុច​ឲ្យ​ជាប់​ល�ើ​គ្រាប់ចុចថ
​ ាមពល រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ ចាប់ផ្ដើមឡ​�ើងវិញ។
ប�ើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​គាំង​ឬ​មិន​តបត សូមច
​ ុច​ឲ្យ​ជាប់​ល�ើ​គ្រាប់ចុចថ
​ ាមពល​និង​គ្រាប់ចុច​បន្ថយ​សំឡេង​ក្នុង​
ពេល​ដំណាលគ្នា​ល�ើសពី 7 វិនាទី ដ�ើម្បី​ចាប់ផ្ដើមវ​ា​ឡ�ើងវិញ។
�គាប់ចុចបន�យ
ក�មិតសំេឡង
�គាប់ចុចថាមពល
ទម្រង់អ
​ ាសន្ន
អ្នក​អាច​ប្ដូរ​ឧបករណ៍​ទ�ៅ​ទម្រង់អ
​ ាសន្ន ដ�ើម្បី​បន្ថយ​ការប្រើ​ថ្ម។ កម្មវិធន
ី​ ិង​មុខងារ​ខលះ​
្ នឹង​មាន​កំហិត។ ក្នុង​
ទម្រង់អ
​ ាសន្ន អ្នកអ
​ ាច​ធ្វើ​ការហ�ៅ​អាសន្ន ផ្ញព
ើ​ ័ត៌មាន​ទីកន្លែង​បច្ចុប្បន្ន​របស់​អ្នក​ទ�ៅ​អ្នកដទៃ បន្លឺ​ស៊ីរ៉ែន​អាសន្ន
ជាដ�ើម។
ការប�ើកដំណ�ើរការ​ទម្រង់អ
​ ាសន្ន
ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​ទម្រង់អ
​ ាសន្ន សូមច
​ ុច​ឲ្យ​ជាប់​ល�ើ​គ្រាប់ចុចថ
​ ាមពល រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ ទម្រង់អ
​ ាសន្ន។
ពេល​ប្រើប្រាស់​ន�ៅសល់​បង្ហាញ​ពី​រយៈពេល​ដែល​ន�ៅសល់ មុនពេល​អស់ថ
​ ្ម។ ពេល​ប្រើប្រាស់​
ន�ៅសល់អ
​ ាច​ខុសគ្នា អាស្រ័យ​ល�ើ​ការកំណត់​នៃ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​និង​លក្ខខណ្ឌ​ប្រតិបត្តិការ។
ការបិទដំណ�ើរការ​ទម្រង់អ
​ ាសន្ន
ដ�ើម្បី​បិទដំណ�ើរការ​ទម្រង់អ
​ ាសន្ន សូម​ប៉ះ → បិទទ
​ ម្រង់​អាសន្ន។ ជម្រើស​ផ្សេង សូមច
​ ុច​ឲ្យ​ជាប់​ល�ើ​
គ្រាប់ចុចថ
​ ាមពល រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ ទម្រង់អ
​ ាសន្ន។
24
មូលដ្ឋា
ការរ�ៀបចំ​ដំបូង
ន�ៅពេល​អ្នក​ប�ើក​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ជា​ល�ើកដំបូង ឬ​ក៏​បន្ទាប់ព
​ ី​ធ្វើ​ការកំណត់​ទិន្នន័យ​ឡ�ើងវិញ សូម​ធ្វើ​តាម​
ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បី​រ�ៀបចំ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។
ទម្រង់ការ​នៃ​ការរ�ៀបចំ​ដំបូងអ
​ ាច​ខុសគ្នា អាស្រ័យ​ល�ើ​សុហវែ
្វ រ​របស់​ឧបករណ៍​និង​តំបន់រ​បស់​អ្នក។
1
2
ប�ើក​ឧបករណ៍។
ជ្រើស​ភាសា​ឧបករណ៍​ដែល​អ្នក​ចូលចិត្ត រួច​ជ្រើស
។
េ�ជើសភាសា
3
ជ្រើស​បណ្ដាញ Wi-Fi និង ភ្ជាប់​ទ�ៅ​វា។
ប�ើ​អ្នក​មិន​ភ្ជាប់​ទ�ៅ​បណ្ដាញ Wi-Fi ទេ អ្នក​ប្រហែល​ជា​មិន​អាច​រ�ៀបចំ​មុខងារ​ខ្លះ​របស់​ឧបករណ៍​
ឡ�ើយ ក្នុងអ
​ ំឡុងពេល​នៃ​ការរ�ៀបចំ​ដំបូង។
4
5
ធ្វើ​តាម​ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បី​បន្ត​ការរ�ៀបចំ​ដប
ំ ូង។
កំណត់​វិធ​ច
ី ាក់ស�ោ​អេក្រង់ ដ�ើម្បី​ការពារ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។ អ្នកអ
​ ាច​ការពារ​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួនរ​បស់​អ្នក​
ដ�ោយ​រារាំង​អ្នកដទៃ​មិន​ឲ្យ​ចូលប្រើឧ
​ បករណ៍​របស់​អ្នក។ ដ�ើម្បី​កំណត់​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់​ន�ៅពេល​ក្រោយ
សូម​ប៉ះ ទេ សូមអ
​ រគុណ។
25
មូលដ្ឋា
6
ចុះឈ្មោះចូល Samsung account របស់អ
​ ្នក។ អ្នកអ
​ ាច​រីករាយ​ជាមួយ​សេវា Samsung និងរ​ក្សា​
ទិន្នន័យរ​បស់​អ្នក​ឲ្យ​ទាន់សម័យន
​ ិង​មាន​សន្តិសុខ​ន�ៅល�ើឧ
​ បករណ៍​ទាំងអស់រ​បស់​អ្នក។ សូម​ម�ើល
Samsung Account សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
7
ជ្រើស​មុខងារ​ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រើ ហ�ើយ​បញ្ចប់​ការរ�ៀបចំ​ដំបូង។
គេហអេក្រង់ន
​ ឹង​លេចឡ�ើង។
26
មូលដ្ឋា
Samsung Account
ការណែនាំ
Samsung Account របស់អ
​ ្នក​គឺ​ជា​សេវា​គណនី​រួមគ្នា​ដែល​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​សេវា Samsung ជាច្រើន
ដែល​ផ្ដល់ជូន​ដ�ោយ​ឧបករណ៍​ចល័ត, TVs និង វិបសៃ Samsung។ បន្ទាប់ព
​ ី Samsung Account របស់​
អ្នក​ត្រូវ​បាន​ចុះបញ្ជី​រួច​ហ�ើយ អ្នកអ
​ ាច​រក្សា​ទិន្នន័យ​របស់​អ្នក​ឲ្យ​ទាន់សម័យន
​ ិង​មាន​សន្តិសុខ​ល�ើឧ
​ បករណ៍
Samsung របស់អ
​ ្នក​ទាំងអស់ ដ�ោយ​ប្រើ Samsung Cloud, តាមដាន​និង​គ្រប់គ្រង​ឧបករណ៍​ដែល​អ្នក​
បាត់​ឬ​ត្រូវ​បាន​គេ​លួច, ម�ើល​បណ្ណែ​និង​គន្លឹះ​ពី Samsung Members ជាដ�ើម។
បង្កើត Samsung Account របស់អ
​ ្នក ដ�ោយ​ប្រើ​អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក។
ដ�ើម្បី​ពិនិត្យ​បញ្ជី​នៃ​សេវា​ដែល​អាច​ប្រើ​ជាមួយ Samsung Account របស់អ
​ ្នក សូម​ម�ើល
account.samsung.com។ សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម​អំពី Samsung Account សូមច
​ ាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី
ការកំណត់ ហ�ើយ​ប៉ះ ក្លោដ និង គណនី → គណនី → Samsung Account → → ជំនួយ។
ការចុះបញ្ជី Samsung Account របស់អ
​ ្នក
ការចុះបញ្ជី Samsung Account ថ្មី
ប�ើ​អ្នក​មិនមាន Samsung Account ទេ អ្នកគ
​ ួរ​តែ​បង្កើតម
​ ួយ។
1
2
3
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយ​ប៉ះ ក្លោដ និង គណនី → គណនី → ថែម​គណនី។
ប៉ះ Samsung Account → បង្កើតគ
​ ណនី។
ធ្វើ​តាម​ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បី​បញ្ចប់​ការបង្កើតគ
​ ណនី​របស់​អ្នក។
27
មូលដ្ឋា
ការចុះបញ្ជី Samsung Account ដែល​មាន​ស្រាប់
ប�ើ​អ្នក​ធលាប
្ ់​មាន Samsung Account រួចហ�ើយ សូមច
​ ុះបញ្ជី​វា​ល�ើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។
1
2
3
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយ​ប៉ះ ក្លោដ និង គណនី → គណនី → ថែម​គណនី។
ប៉ះ Samsung Account → ចុះឈ្មោះចូល។
វាយបញ្ចូល​អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​និង​ពាក្យសម្ងាតរ់​បស់​អ្នក រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ ចុះឈ្មោះចូល។
ប�ើ​អ្នក​ភ្លេច​ព័ត៌មាន​គណនី​របស់​អ្នក សូម​ប៉ះ រក ID ឬ កំណត់​ពាក្យសម្ងាត់ឡ​�ើងវិញ។ អ្នកអ
​ ាច​រក​ឃ�ើញ​
ព័ត៌មាន​គណនី​របស់​អ្នក ន�ៅពេល​អ្នក​វាយបញ្ចូល​ព័ត៌មាន​ចាំបាច់។
ប�ើ​អ្នក​ចង់​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ពាក្យសម្ងាត់ Samsung Account តាម​ទិន្នន័យ​ជីវមាត្រ​របស់​អ្នក ដូចជា​ខ្ចៅដៃ
សូម​ប៉ះ ផ្ទៀងផ្ទាតអ
់​ ត្តសញ្ញាណ​ជាមួយ​ជីវមាត្រ ជំនួសឲ
​ ្យ​ពាក្យសម្ងាត់ដ�
​ ោយ​ប្រើ Samsung Pass។
សូម​ម�ើល Samsung Pass សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
4
5
អាន​និង​យល់ព្រម​តាម​លក្ខខណ្ឌ និង ពេលវេលា ហ�ើយ​ប៉ះ យល់ព្រម។
ប៉ះ រួចរាល់ ដ�ើម្បី​បញ្ចប់​ការចុះបញ្ជី Samsung Account របស់អ
​ ្នក។
ការលុប Samsung Account របស់អ
​ ្នក
ន�ៅពេល​អ្នក​លប
ុ Samsung Account ដែល​អ្នក​បាន​ចុះបញ្ជី​ចេញ​ពី​ឧបករណ៍ ទិន្នន័យដ
​ ូចជា ទំនាក់ទំនង
ឬ ព្រឹត្តិការណ៍ ក៏ន
​ ឹង​ត្រូវ​បាន​លុប​ផងដែរ។
1
2
3
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយ​ប៉ះ ក្លោដ និង គណនី → គណនី។
ប៉ះ Samsung Account → → លុបគ
​ ណនី។
ប៉ះ លុប, វាយបញ្ចូល​ពាក្យសម្ងាត់ Samsung Account របស់អ
​ ្នក រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ លុបគ
​ ណនី។
28
មូលដ្ឋា
ការផ្ទេរ​ទិន្នន័យព
​ ី​ឧបករណ៍​ពីមុនរ​បស់​អ្នក
អ្នក​អាច​ស្ដារ​ទិន្នន័យរ​បស់​អ្នក​ដូចជា រូប ទំនាក់ទំនង សារ និងក
​ ម្មវិធី ពី Samsung Cloud។ អ្នកក
​ ៏​អាច​
ចម្លងព
​ ួកវា​ព​ឧ
ី បករណ៍​ពីមុនរ​បស់​អ្នក​តាម Smart Switch ផងដែរ។
• មុខងារ​នេះ​ប្រហែល​ជា​មិន​ទទួល​ការគាំទ្រ​ឡ�ើយ​ល�ើ​ឧបករណ៍​ឬ​កុំព្យូទ័រ​ខ្លះ។
• អនុវត្ត​ដែនកំណត់។ ចូលម�ើល www.samsung.com/smartswitch សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​
លម្អិត។ Samsung គ�ោរព​សិទ្ធិ​អ្នកនិពន្ធយ
​ ៉ាង​មធ្យ័ត។ សូម​ផ្ទេរ​តែ​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ដែល​ជា​របស់​អ្នក
ឬ​ក​អ
៏ ្នក​មាន​សិទ្ធិ​ក្នុង​ការផ្ទេរ​ប៉ុណ្ណោះ។
Smart Switch
ផ្ទេរ​ទិន្នន័យរ​វាង​ឧបករណ៍​ចល័តត
​ ាម Smart Switch។ ដ�ើម្បី​ប្រើ Smart Switch សូមច
​ ាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី
ការកំណត់ ហ�ើយ​ប៉ះ ក្លោដ និង គណនី → Smart Switch។ ប�ើ​អ្នក​មិន​មាន​កម្មវិធី​ទេ សូម​ទាញយក​វា​ពី
Galaxy Apps ឬ Play Store។
ការផ្ទេរ​ទិន្នន័យព
​ ី​ឧបករណ៍​ចល័ត
ផ្ទេរ​ទិន្នន័យព
​ ​ឧ
ី បករណ៍​ពីមុនរ​បស់​អ្នក​មក​ដាក់​ក្នុង​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ដ�ោយ​ឥត​ប្រើ​ខ្សែ​តាម Wi-Fi ផ្ទាល់។
1
ល�ើ​ឧបករណ៍​ពីមុន សូមច
​ ាប់ផ្ដើម Smart Switch។
ប�ើ​អ្នក​មិន​មាន​កម្មវិធី​ទេ សូម​ទាញយក​វា​ពី Galaxy Apps ឬ Play Store។
2
ល�ើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក សូមច
​ ាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយ​ប៉ះ ក្លោដ និង គណនី → Smart
Switch។
3
ដាក់​ឧបករណ៍​ន�ៅ​ជិត​គ្នា។
29
មូលដ្ឋា
4
5
6
ល�ើ​ឧបករណ៍​ពីមុន សូម​ប៉ះ ឥតខ្សែ → ផ្ញើ។
ល�ើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក សូម​ប៉ះ ឥតខ្សែ → ទទួល រួច​ជ្រើស​ប្រភេទ​នៃ​ឧបករណ៍​ពីមុន។
ធ្វើ​តាម​ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បី​ផ្ទេរ​ទិន្នន័យ​ពី​ឧបករណ៍​ពីមុនរ​បស់​អ្នក។
ការផ្ទេរ​ទិន្នន័យដ�
​ ោយ​ប្រឃ
ើ​ ្លាំងផ្ទុកខ
​ ាងក្រៅ
ផ្ទេរ​ទិន្នន័យ​ដ�ោយ​ប្រើ​ឃ្លាំងផ្ទុក​ខាងក្រៅ ដូចជា​កាត microSD។
1
2
3
ផ្ទេរ​ទិន្នន័យព
​ ី​ឧបករណ៍​ពីមុន​ទ�ៅ​ឃ្លាំងផ្ទុក​ខាងក្រៅ។
4
ធ្វើ​តាម​ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បី​ផ្ទេរ​ទិន្នន័យ​ពី​ឃ្លាំងផ្ទុក​ខាងក្រៅ។
បញ្ចូល​ឬ​ភ្ជាបឧ
់​ បករណ៍​ឃលា្ ំងផ្ទុក​ខាងក្រៅ​ជាមួយ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។
ល�ើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក សូមច
​ ាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយ​ប៉ះ ក្លោដ និង គណនី → Smart
Switch → ឃ្លាំងផ្ទុកខ
​ ាងក្រៅ → ស្ដារ។
30
មូលដ្ឋា
ការផ្ទេរ​ទិន្នន័យច
​ ម្លងទុកព
​ ី​កុំព្យូទ័រ
ផ្ទេរ​ទិន្នន័យរ​វាង​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​និង​កុំព្យូទ័រ។ អ្នក​ត្រូវតែ​ទាញយក​កម្មវិធី Smart Switch សម្រាប់ក
​ ុំព្យូទ័រ​
ពី www.samsung.com/smartswitch។ ចម្លងទុក​ទិន្នន័យ​ពី​ឧបករណ៍​ពីមុន​ទ�ៅ​កុំព្យូទ័រ និង នាំចូល​
ទិន្នន័យដ
​ ាក់​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។
1
ន�ៅល�ើ​កុំព្យូទ័រ សូមច
​ ូលទ�ៅ www.samsung.com/smartswitch ដ�ើម្បី​ទាញយក Smart
Switch។
2
ន�ៅល�ើ​កុំព្យូទ័រ សូមច
​ ាប់ផ្ដើម Smart Switch។
ប�ើ​ឧបករណ៍​ពីមុនរ​បស់​អ្នក​មិនមែន​ជា​ឧបករណ៍ Samsung សូមច
​ ម្លងទុក​ទិន្នន័យ​ទ�ៅ​កុំព្យូទ័រ​
ី ល​ផ្ដល់​ជូន​ដ�ោយ​ឧស្សាហករ​នៃ​ឧបករណ៍​ន�ោះ។ បន្ទាប់ម
​ ក សូមរ​ំលង​ទ�ៅ​ជំហាន​
ដ�ោយ​ប្រើ​កម្មវិធ​ដែ
ទី​ប្រាំ។
3
4
ភ្ជាប់​ឧបករណ៍​ពីមុនរ​បស់​អ្នក​ទ�ៅ​កុំព្យូទ័រ ដ�ោយ​ប្រើ​ខ្សែ USB របស់ឧ
​ បករណ៍។
5
6
ភ្ជាប់​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ទ�ៅ​កុំព្យូទ័រ​ដ�ោយ​ប្រើ​ខ្សែ USB។
ន�ៅល�ើ​កុំព្យូទ័រ សូម​ធ្វើ​តាម​ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បី​ចម្លងទុក​ទិន្នន័យព
​ ី​ឧបករណ៍​ន�ោះ។ បន្ទាប់ម
​ក
សូម​ផ្តាច់​ឧបករណ៍​ពីមុន​ចេញ​ពី​កុំព្យូទ័រ។
ន�ៅល�ើ​កុំព្យូទ័រ សូម​ធ្វើ​តាម​ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បី​ផ្ទេរ​ទិន្នន័យ​ដាក់​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។
ការបង្ហាញ​ទិន្នន័យន
​ ាំចូល
អ្នក​អាច​បង្ហាញ​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​នាំចូល​ន�ៅល�ើ​កម្មវិធដ
ី​ ូចគ្នា​នឹង​កម្មវិធព
ី​ ​ឧ
ី បករណ៍​ពីមុនរ​បស់​អ្នក។
ប�ើ​ឧបករណ៍​ថ្មី​របស់​អ្នក​មិន​មាន​កម្មវិធដ
ី​ ូចគ្នា​ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​ឬ​ចាក់​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​នាំចូល​ទេ ទិន្នន័យ​ន�ោះ​
នឹង​ត្រូវ​បាន​រក្សាទុក​ក្នុង​កម្មវិធី​ស្រដ�ៀងគ្នា។ ឧទាហរណ៍ ប�ើអ
​ ្នក​នាំចូល​មេម៉ូ ប៉ុន្តែ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​មិនមាន​
កម្មវិធ​មេ
ី ម៉ូ អ្នកអ
​ ាច​បង្ហាញ​មេម៉ូ​ទាំងន�ោះ​ក្នុង​កម្មវិធី Samsung Notes។
31
មូលដ្ឋា
Samsung Cloud
ចម្លងទុក​ទិន្នន័យព
​ ី​ឧបករណ៍​ពីមុន​ទ�ៅ Samsung Cloud និង ស្តារ​ទិន្នន័យដ
​ ាក់​ឧបករណ៍​ថ្មី​របស់​អ្នក។
អ្នក​ត្រូវតែ​ចុះបញ្ជី​និង​ចុះឈ្មោះចូល Samsung account របស់អ
​ ្នក ដ�ើម្បី​ប្រើ Samsung Cloud។ សូម​
ម�ើល Samsung Account សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
ការចម្លងទុកទ
​ ិន្នន័យ
1
2
ន�ៅល�ើ​ឧបករណ៍​ពីមុន សូមច
​ ុះឈ្មោះចូល Samsung Account របស់អ
​ ្នក។
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់, ជ្រើស​ជម្រើស​ចម្លងទុក ហ�ើយច
​ ម្លងទុក​ទិន្នន័យរ​បស់​អ្នក។
• ប�ើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​គាំទ្រ Samsung Cloud សូម​ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ ក្លោដ
និង គណនី → Samsung Cloud, ជ្រើស​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ក្រោម ចម្លងទុក និង ស្ដារ, ប៉ះ
ចម្លងទុក រួច​ហ�ើយ​ចម្លងទុក​ទិន្នន័យរ​បស់​អ្នក។
• វិធ​ច
​ ាច​ខុសគ្នា អាស្រ័យ​ល�ើ​ម៉ូដែល​របស់​អ្នក។
ី ម្លងទុក​ទិន្នន័យអ
• ទិន្នន័យខ
​ ្លះ​នឹង​មិន​ត្រូវ​បាន​ចម្លងទុក​ឡ�ើយ។ ដ�ើម្បី​ពិនិត្យ​ម�ើល​ថា​ទិន្នន័យ​ណា​ដែល​នឹង​ត្រូវ​បាន​
ចម្លងទុក សូមច
​ ាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ ក្លោដ និង គណនី → Samsung Cloud,
ជ្រើស​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ក្រោម ចម្លងទុក និង ស្ដារ រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ ចម្លងទុក។
ការស្តារ​ទិន្នន័យ
1
ន�ៅ​ល�ើ​ឧបករណ៍​ថ្មី​របស់​អ្នក សូមច
​ ាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយ​ប៉ះ ក្លោដ និង គណនី →
Samsung Cloud។
2
3
ជ្រើស​ឧបករណ៍​ពីមុន​ក្រោម ចម្លងទុក និង ស្ដារ ហ�ើយ​ប៉ះ ស្ដារ​ទិន្នន័យ។
ធីក​ប្រភេទ​ទិន្នន័យ​ដែល​អ្នក​ចង់​ស្តារ ហ�ើយ​ប៉ះ ស្ដារ។
32
មូលដ្ឋា
ការធ្វើ​សមកាល​ទិន្នន័យ
អ្នក​អាច​ធ្វើ​សមកាល​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​រក្សាទុក​ក្នុង​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ជាមួយ Samsung Cloud និង
ចូលប្រើវ​ា​ព​ឧ
ី បករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត។
1
ន�ៅ​ល�ើ​ឧបករណ៍​ថ្មី​របស់​អ្នក សូមច
​ ាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយ​ប៉ះ ក្លោដ និង គណនី →
Samsung Cloud។
2
3
ប៉ះ → ការកំណត់ → ការកំណត់​សមកាល។
ប៉ះ​កុងតាក់ជ
​ ាប់​នឹង​ធាតុ​ដែល​អ្នក​ចង់​ធ្វើ​សមកាល​ជាមួយ។
ការពិនិត្យ​ទិន្នន័យ
អ្នក​អាច​ពិនិត្យ​ធាតុ​ដែល​បាន​រក្សាទុក​និង​មេម៉ូរី​ដែល​បាន​ប្រើ​នៃ Samsung Cloud របស់អ
​ ្នក។ ចាប់ផ្ដើម​
កម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយ​ប៉ះ ក្លោដ និង គណនី → Samsung Cloud។
• អ្នក​អាច​ពិនិត្យ​ម�ើល​ភ្លាមៗ​នូវ​មេម៉ូរី​ដែល​អ្នក​បាន​ប្រើ​និង​ធាតុ​ដែល​បាន​រក្សាទុក ដូចជា វិចត្រ
ិ សាល,
SAMSUNG NOTES និង SAMSUNG CLOUD DRIVE។ ប៉ះ​បណ្ណ​នីមួយៗ និង ចូលទ�ៅ​ទំព័រ​
បន្ទាប់។ អ្នកអ
​ ាច​ប្ដូរ​ការកំណត់ ឬ​ក៏​ពិនិត្យ​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​រក្សាទុក។
• អ្នក​អាច​ពិនិត្យ​ម�ើល​ទិន្នន័យច
​ ម្លងទុកក
​ ្នុង Samsung Account ដ�ោយ​ប្រើ​ជម្រើស ចម្លងទុក និង
ស្ដារ។ ជ្រើស​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក ហ�ើយ​ប៉ះ ស្ដារ​ទិន្នន័យ។
33
មូលដ្ឋា
ការយល់ដឹងអ
​ ំពី​អេក្រង់
ការត្រួតត្រា​អេក្រង់ប៉ះ
• ចូរ​កុំ​ឲ្យ​អេក្រង់ប៉ះ​ស្ថិត​ន�ៅ​ប៉ះ​ជាប់​នឹង​ឧបករណ៍​អគ្គិសនី​ផ្សេងទ�ៀត។ ការបង្អស់​បន្ទុក​
អេឡិចត្រូស្តាទិកអ
​ ាច​ធ្វើ​ឲ្យ​អេក្រង់ប៉ះ​ធ្វើ​មុខងារ​ខុស​ប្រក្រតី។
• ដ�ើម្បី​បញ្ចៀស​ការធ្វើ​ឲ្យ​ខូច​អេក្រង់ប៉ះ សូមក
​ ុំ​ឲ្យ​វត្ថុ​មុតស្រួច​ប៉ះ​វា ឬ​ក៏​ប្រើ​ចុង​ម្រាមដៃ​របស់​អ្នក​
សង្កតវ់​ា​ដ�ោយ​កម្លាំងធ
​ ្ងន់ៗ។
• ការទុក​ឲ្យ​អេក្រង់ប៉ះ​ន�ៅ​ស្ងៀម​ក្នុង​រយៈពេល​យូរ​អាច​បណ្តាល​ឲ្យ​មាន​សំណល់រ​ប
ូ (ឆេះ​អេក្រង់) ឬ
រូប​ស្រម�ោល​ខ្មៅ។ បិទ​អេក្រង់ប៉ះ ន�ៅពេល​អ្នក​មិន​ប្រើ​ឧបករណ៍។
• ឧបករណ៍​អាច​មិន​ស្គាល់​ការបញ្ចូល​ដ�ោយ​ការប៉ះ​ន�ៅ​ក្បែរ​គែម​នៃ​អេក្រង់ ដែល​វា​ស្ថិត​ន�ៅ​ក្រៅ​ផ្ទៃ​
បញ្ចូល​ការប៉ះ។
• យ�ើង​សូម​ណែនាំ​ឲ្យ​ប្រើ​ម្រាមដៃ​ន�ៅពេល​ប្រើ​អេក្រង់ប៉ះ។
ការប៉ះ
ប៉ះ​អេក្រង់។
ការប៉ះ​ជាប់
ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់​ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ្នុង​ពេល​ប្រមាណ 2 វិនាទី។
34
មូលដ្ឋា
ការចាប់អូស
ប៉ះ​ជាប់​ល�ធ
ើ​ ាតុ​មួយ ហ�ើយ​អូស​វា​ទ�ៅ​ទីតាំង​
គ�ោលដ�ៅ។
ការប៉ះ​ពីរដង
ប៉ះ​ពីរដង​ល�ើ​អេក្រង់។
ការអូស
អូស​ឡ�ើងល�ើ ចុះក្រោម មក​ឆ្វេង ឬ​ទ�ៅ​ស្តាំ។
ការញែក និង ការក�ៀប
ញែក​ម្រាមដៃ​ពីរ​ចេញ​ពី​គ្នា ឬ ក�ៀប​ល�ើ​អេក្រង់។
35
មូលដ្ឋា
របារ​រុករក (ប៊ូតុងទ
​ ន់)
ន�ៅពេល​អ្នក​ប�ើក​ឧបករណ៍ ប៊ូតុង​ទន់ន
​ ឹង​លេចឡ�ើងល�ើ​របារ​រុករក​ន�ៅ​ផ្នែកខ
​ ាងក្រោម​នៃ​អេក្រង់។ ប៊ូតុង​ទន់​
ត្រូវ​បាន​កំណត់​តាម​លំនាំដ�ើមជ
​ ា ប៊ូតុងថ
​ ្មីៗ គេហប៊ូតុង និង​ប៊ូតុងថ
​ យ។ មុខងារ​នៃ​ប៊ូតុងអ
​ ាច​ផ្លាស់ប្តូរ​ទ�ៅ​តាម​
កម្មវិធី​ដែល​កំពុង​ប្រើ​បច្ចុប្បន្ន ឬ បរិស្ថាន​នៃ​ការប្រើប្រាស់។
បង�ាញនិងលាក់ប៊ូតុង
ប៊ូតុងថយ
ប៊ូតុងថ�ីៗ
េគហប៊ូតុង
ប៊ូតុង
មុខងារ
បង្ហាញ ឬ លាក់
• ប៉ះ​ពីរដង ដ�ើម្បី​ខ្ទាស់​ឬ​លាក់​របារ​រុករក។
ថ្មីៗ
• ប៉ះ ដ�ើម្បី​ប�ើក​បញ្ជី​កម្មវិធថ
ី​ ្មីៗ។
គេហ
ថយ
• ប៉ះ ដ�ើម្បី​ត្រឡប់​មក​គេហអេក្រង់។
• ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់ ដ�ើម្បី​ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី Google។
• ប៉ះ ដ�ើម្បី​ត្រឡប់​ទ�ៅ​អេក្រង់​ពីមុន។
ការបង្ហាញ​ឬ​ការលាក់​របារ​រុករក
ដ�ោយ​ប្រើ​ប៊ូតុង​បង្ហាញ​និង​លាក់​ដែល​ស្ថិត​ន�ៅ​ជ្រុង​ខាងឆ្វេង​នៃ​របារ​រុករក អ្នកអ
​ ាច​កណ
ំ ត់​ឲ្យ​របារ​រុករក​លាក់ ឬ​
ក៏​ខ្ទាស់​ល�ើ​អេក្រង់ ន�ៅពេល​អ្នក​ប្រើ​កម្មវិធឬ
ី​ ​មុខងារ​នានា។ របារ​រុករក​ត្រូវ​បាន​ខ្ទាស់​តាម​លំនាំដ�ើម។
ប�ើ​អ្នក​ចង់​បង្ហាញ​ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​ពេញ​អេក្រង់ សូម​ប៉ះ​ពីរដង​ល�ើ​ប៊ូតុង​បង្ហាញ​និង​លាក់ ដ�ើម្បី​លាក់​របារ​រុករក។
ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​របារ​រុករក​ម្តងទ�ៀត សូមអ
​ ូស​ឡ�ើង​ពី​ផ្នែកខ
​ ាងក្រោម​នៃ​អេក្រង់។
• ល�ើ​អេក្រង់ម
​ ួយ​ចំនួន ដូចជា​គេហអេក្រង់ ជានិច្ចកាល របារ​រុករក​នឹង​បង្ហាញ​ឡ�ើយ ហ�ើយ​ប៊ូតុង​
បង្ហាញ​និង​លាក់​នឹង​បាត់។
• សូម្បី​បន្ទាប់ពអ
ី​ ្នក​ខ្ទាស់​របារ​រុករក​ក៏​ដ�ោយ ក៏វ​ា​អាច​ត្រូវ​បាន​លាក់​ដែរ ខណៈពេល​កំពុង​ប្រើ​កម្មវិធឬ
ី​ ​
មុខងារ​ខ្លះ ដូចជា​កម្មវិធច
ី​ ាក់​វដេ
ី អូ។
36
មូលដ្ឋា
ការកំណត់របាររុករក
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ អេក្រង់ → របារ​រុករក រួចហ�ើយជ្រើសជម្រើសមួយ។
• ប៊ូតុងរ​ុករក៖ កំណត់ឧបករណ៍ឲ្យប្រើប៊ូតុងរុករកល�ើរបាររុករកន�ៅផ្នែកខាងក្រោមនៃអេក្រង់។
ជ្រើសមុខងារ ប៊ូតុងរ​ុករក រួចហ�ើយប៉ះកុងតាក់ បង្ហាញ ឬ លាក់ប
​ ៊ូតុង ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។
អ្នកអាចថែមប៊ូតុងមួយដ�ើម្បីលាក់ឬខ្ទាស់របាររុករក។
• កាយវិការ​ពេញ​អេក្រង់៖ កំណត់ឧបករណ៍ឲ្យជ្រើសសកម្មភាពមួយន�ៅពេលអ្នកចាប់អូសឡ�ើងល�ើពីផ្នែក
ខាងក្រោមនៃអេក្រង់ ខណៈពេលរបាររុករកត្រូវបានលាក់។
ជ្រើសមុខងារ កាយវិការ​ពេញ​អេក្រង់ រួចហ�ើយប៉ះកុងតាក់ ពាក្យព្រលយ​នៃ​កាយវិការ
ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។ អ្នកអាចបង្ហាញសញ្ញាបង្ហាញសម្រាប់ប៊ូតុងដែលបានលាក់ ដូច្នេះអ្នក
អាចស្គាល់កន្លែងដ�ើម្បីអសឡ
ូ �ើងល�ើ។
• លំដាប់ប
​ ៊ូតុង៖ ផ្លាស់ប្ដូរលំដាប់នៃប៊ូតុងល�ើរបាររុករក។
គេហអេក្រង់ និង អេក្រង់ក
​ ម្មវិធី
គេហអេក្រង់គ
​ ឺ​ជា​ចំណុច​ចាប់ផ្ដើម​សម្រាប់​ចូលប្រើម
​ ុខងារ​ទាំងអស់​របស់​ឧបករណ៍។ វា​បង្ហាញ​វីដជីត ផ្លូវកាត់​
ទ�ៅ​កាន់​កម្មវិធី ជាដ�ើម។
អេក្រង់​កម្មវិធ​ប
ី ង្ហាញ​អាយខុន​សម្រាប់ក
​ ម្មវិធី​ទាំងអស់ រួមទាំងក
​ ម្មវិធី​ដែល​បាន​ដំឡ�ើងថ
​ ្មីៗ។
អេក្រង់​អាច​លេចឡ�ើងខ
​ ុសៗ​គ្នា អាស្រ័យ​ល�ើ​តប
ំ ន់ឬ
​ ​អ្នកផ្តល់ស​េវា។
វ�ដជីត
កម�វ�ធី
សឺមី
ស��ាបង�ាញ Bixby Home។
បង�ាញខ�ឹមព័ត៌មានតាម
បំណងរបស់អ�ក។
ស��ាបង�ាញេអ�កង់
កម�វ�ធសំ
ី ណព�
រ�ាររុករក (ប៊ូតុងទន់)
37
មូលដ្ឋា
ការប្ដូរ​រវាង​គេហអេក្រង់ន
​ ិង​អេក្រង់ក
​ ម្មវិធី
ន�ៅល�ើ​គេហអេក្រង់ សូមអ
​ ូស​ឡ�ើងល�ើ​ឬ​ចុះក្រោម ដ�ើម្បី​ប�ើក​អេក្រង់ក
​ ម្មវិធី។
ដ�ើម្បី​ត្រឡប់​ទ�ៅ​គេហអេក្រង់វ​ិញ សូម​អូស​ឡ�ើងល�ើ​ឬ​ចុះក្រោម​ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ម្មវិធី។ ជម្រើស​ផ្សេង សូម​ប៉ះ​
គេហប៊ូតុងឬ
​ ​ប៊ូតុងថ
​ យ។
េគហេអ�កង់
េអ�កង់កម�វ�ធី
ប�ើ​អ្នក​ថែម​ប៊ូតុងក
​ ម្មវិធី​ន�ៅល�ើ​គេហអេក្រង់ អ្នកអ
​ ាច​ប�ើក​អេក្រង់ក
​ ម្មវិធី ដ�ោយ​ប៉ះ​ប៊ូតុង​ន�ោះ។ ន�ៅល�ើ​
គេហអេក្រង់ សូម​ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់​ល�ើ​ផ្ទៃ​ទទេ ហ�ើយ​ប៉ះ ការកំណត់​គេហអេក្រង់ → ប៊ូតុងក
​ ម្មវិធី → បង្ហាញ​ប៊ូតុង​
កម្មវិធី → ប្រើ។ ប៊ូតុងក
​ ម្មវិធន
ី​ ឹង​ត្រូវ​បាន​ថែម​ន�ៅ​ផ្នែកខ
​ ាងក្រោម​នៃ​គេហអេក្រង់។
ប៊ូតុងកម�វ�ធី
38
មូលដ្ឋា
ការផ្លាស់ទធ
ី​ ាតុ
ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់​ល�ធ
ើ​ ាតុ​មួយ រួច​ហ�ើយ​អូស​វា​ទ�ៅ​ទីកន្លែង​ថ្មី។ ដ�ើម្បី​ផ្លាស់ទី​ធាតុ​ន�ោះ​ទ�ៅ​ផ្ទាំងម
​ ួយ​ទ�ៀត សូមអ
​ ូស​វា​
ទ�ៅ​ជ្រុង​នៃ​អេក្រង់។
ដ�ើម្បី​ថែម​ផ្លូវកាត់​ទ�ៅ​កាន់​កម្មវិធម
ី​ ួយ​ន�ៅល�ើ​គេហអេក្រង់ សូម​ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់​ល�ធ
ើ​ ាតុ​មួយ ល�ើ​អេក្រង់​កម្មវិធី
រួច​ហ�ើយ​អូស​វា​ទ�ៅ​ផ្នែក​ខាងល�ើឬ
​ ​ខាងក្រោម​នៃ​អេក្រង់។ ផ្លូវកាត់​ទ�ៅកាន់ក
​ ម្មវិធន
ី​ ឹង​ត្រូវ​បាន​ថែម​ល�ើ​
គេហអេក្រង់។
អ្នក​ក៏​អាច​ផ្លាស់ទក
ី​ ម្មវិធី​ដែល​ប្រើ​ញឹកញាប់​ទ�ៅ​តំបន់​ផ្លូវកាត់​ន�ៅ​ផ្នែក​ខាងក្រោម​នៃ​គេហអេក្រង់​ផងដែរ។
ការបង្កើតស
​ ឺមី
បង្កើត​សឺមី​និង​ប្រមូល​កម្មវិធី​ស្រដ�ៀងគ្នា​ដ�ើម្បី​ចូលប្រើន
​ ិង​ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី​ទាំងន�ោះ​យ៉ាង​រហ័ស។
1
ន�ៅ​ល�ើ​គេហអេក្រង់ឬ
​ ​អេក្រង់ក
​ ម្មវិធី សូម​ប៉ះឲ
​ ្យ​ជាប់​ល�ក
ើ​ ម្មវិធម
ី​ ួយ រួច​ហ�ើយ​អូស​វា​ដាក់​ល�ក
ើ​ ម្មវិធម
​ី ួយ​
ទ�ៀត។
2
ទម្លាក់ក
​ ម្មវិធ​ន�
ី ោះ​ន�ៅពេល​ស៊ុម​សឺមី​លេចឡ�ើង​ជុំវិញ​កម្មវិធី​ទាំងន�ោះ។
សឺមីថ
​ ្មី​ដែល​មាន​កម្មវិធី​ដែល​បាន​ជ្រើស​នឹង​ត្រូវ​បាន​បង្កើត។ ប៉ះ វាយបញ្ចូលឈ​្មោះ​សឺមី រួច​វាយបញ្ចូល​
ឈ្មោះ​សឺមី។
• ការថែម​កម្មវិធច្រ
ី​ ើនទ�ៀត
ប៉ះ ថែម​កម្មវិធី ល�ើ​សឺមី។ ធីកក
​ ម្មវិធី​ដែល​ត្រូវ​ថែម ហ�ើយ​ប៉ះ ថែម។ អ្នកក
​ ៏​អាច​ថែម​កម្មវិធម
ី​ ួយ​ដ�ោយ​អូស​
វា​ចូល​ទ�ៅក្នុង​សឺមី​ន�ោះ​ផងដែរ។
• ការផ្លាស់ទក
ី​ ម្មវិធី​ចេញ​ពី​សឺមី
ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់​ល�ក
ើ​ ម្មវិធម
ី​ ួយ ដ�ើម្បី​អូស​វា​ទ�ៅ​ទីកន្លែង​ថ្មី។
• ការលុបស
​ ឺមី
ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់​ល�ើ​សឺមីម
​ ួយ រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ លុបស
​ ឺមី។ មាន​តែ​សឺមី​ប៉ុណ្ណោះ​ដែល​នឹង​ត្រូវ​បាន​លប
ុ ។ កម្មវិធី​ន�ៅ​
ក្នុង​សឺមី​ន�ោះ​នឹង​ត្រូវ​បាន​ប្ដូរ​ទីកន្លែង​ត្រឡប់​ទ�ៅ​អេក្រង់​កម្មវិធវី​ិញ។
39
មូលដ្ឋា
ការកែ​គេហអេក្រង់
ន�ៅល�ើ​គេហអេក្រង់ សូម​ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់​ល�ើ​ផ្ទៃ​ទទេ ឬ​ក​ក�
៏ ៀប​ម្រាមដៃ​របស់​អ្នក​ចូលគ្នា ដ�ើម្បី​ចូលប្រើជ
​ ម្រើស​កែ។
អ្នក​អាច​កំណត់​របផ
ូ ្ទៃអេក្រង់ ថែម​វីដជីត ជាដ�ើម។ អ្នកក
​ ​អ
៏ ាច​ថែម លុប ឬ​រ�ៀប​ផ្ទាំង​គេហអេក្រង់​ឡ�ើងវិញ​
ផងដែរ។
• ការថែម​ផ្ទាំង៖ អូស​មក​ឆ្វេង រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ
។
• ការផ្លាស់ទី​ផ្ទាំង៖ ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់​ល�ក
ើ​ ារបង្ហាញ​ផ្ទាំង រួច​ហ�ើយ​អូស​វា​ទ�ៅ​ទីកន្លែង​ថ្មី។
• ការលុប​ផ្ទាំង៖ ប៉ះ
ន�ៅល�ើ​ផ្ទាំង។
• រូប​ផ្ទៃ​អេក្រង់៖ ប្ដូរ​ការកំណត់​រូបផ្ទៃអេក្រង់​សម្រាប់​គេហអេក្រង់​និង​អេក្រង់​ជាប់ស�ោ។
• រូបរាង៖ ប្ដូរ​រូបរាង​របស់​ឧបករណ៍។ សមាសធាតុ​ម�ើលឃ�ើញ​នៃ​អ៊ីនធ�ើហ្វេស ដូចជា​ពណ៌ អាយខុន និង​
រូបផ្ទៃអេក្រង់ នឹង​ផ្លាស់ប្តូរ​ទ�ៅ​តាម​រូបរាង​ដែល​បាន​ជ្រើស។
• វីដជីត៖ វីដជីតគ
​ ឺ​ជា​កម្មវិធត
ី​ ូចៗ​ដែល​ចាប់ផ្ដើមម
​ ុខងារ​កម្មវិធជ
ី​ ាក់លាក់ ដ�ើម្បី​ផ្ដល់ព
​ ័ត៌មាន​និង​ការចូលប្រើ​
ងាយស្រួល​ន�ៅល�ើ​គេហអេក្រង់រ​បស់​អ្នក។ ប៉ះឲ
​ ្យ​ជាប់​ល�វើ​ីដជីត រួច​ហ�ើយ​អូស​វា​ទ�ៅ​គេហអេក្រង់។
វីដជីតន
​ ឹង​ត្រូវ​បាន​ថែម​ល�ើ​គេហអេក្រង់។
• ការកំណត់គេ
​ ហអេក្រង់៖ ប្ដូរ​ទំហនំ​ៃ​ក្រឡា​ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​ធាតុ​ឲ្យ​បាន​ច្រើនឬ
​ ​តិច​ន�ៅល�ើ​គេហអេក្រង់
ជាដ�ើម។
40
មូលដ្ឋា
ការបង្ហាញ​កម្មវិធទ
ី​ ាំងអស់ល�
​ ើ​គេហអេក្រង់
ដ�ោយ​មិន​ប្រើ​អេក្រង់​កម្មវិធដ
ី​ ាច់ដ�ោយឡែក អ្នកអ
​ ាច​កណ
ំ ត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​បង្ហាញ​កម្មវិធ​ទ
ី ាំងអស់​ល�ើ​
គេហអេក្រង់។ ន�ៅល�ើ​គេហអេក្រង់ សូម​ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់​ល�ើ​ផ្ទៃ​ទទេ រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ ការកំណត់គេ
​ ហអេក្រង់ → ប្លង់​
គេហអេក្រង់ → គេហអេក្រង់ប
​ ៉ុណ្ណោះ → ប្រើ។
ឥឡូវ អ្នកអ
​ ាច​ចូលប្រើក
​ ម្មវិធី​ទាំងអស់​របស់​អ្នក​ដ�ោយ​អស​
ូ មក​ឆ្វេង​ន�ៅល�ើ​គេហអេក្រង់។
អាយខុនស
​ ញ្ញាបង្ហាញ
អាយខុន​សញ្ញាបង្ហាញ​លេចឡ�ើងល�ើរ​បារ​ស្ថានភាព​ន�ៅ​ផ្នែក​ខាងល�ើន​ៃ​អេក្រង់។ អាយខុន​ដែល​បាន​រាយ​ក្នុង​
តារាង​ខាងក្រោម​គឺ​ឃ�ើញ​ច្រើន​បំផុត។
របារ​ស្ថានភាព​ប្រហែល​ជា​មិន​លេចឡ�ើង​ន�ៅ​ផ្នែក​ខាងល�ើន​ៃ​អេក្រង់ក
​ ្នុង​កម្មវិធខ
ី​ ្លះ​ឡ�ើយ។ ដ�ើម្បី​
​ ូស​ផ្នែក​ខាងល�ើ​អេក្រង់​ចុះក្រោម។
បង្ហាញ​របារ​ស្ថានភាព សូមអ
អាយខុន
អត្ថន័យ
គ្មាន​រលកសញ្ញា
/
កម្លាំងរ​លកសញ្ញា
/
រ៉ូមីង (ន�ៅ​ក្រៅ​តំបន់ស​េវា​ធម្មតា)
/
កាត SIM ឬ USIM ដែលចូលចិត្តសម្រាប់ការហ�ៅ
បាន​ភ្ជាប់​បណ្ដាញ GPRS
បាន​ភ្ជាប់​បណ្ដាញ EDGE
បាន​ភ្ជាប់​បណ្ដាញ UMTS
បាន​ភ្ជាប់​បណ្ដាញ HSDPA
បាន​ភ្ជាប់​បណ្ដាញ HSPA+
/
បាន​ភ្ជាប់​បណ្ដាញ LTE
បាន​ភ្ជាប់ Wi-Fi
បាន​ប�ើកដំណ�ើរការ​មុខងារ Bluetooth
កំពុង​ប្រើ​សេវា​ទីកន្លែង
កំពុង​ហ�ៅ​ទូរសព្ទ
ខកខាន​ការហ�ៅ
សារ​អត្ថបទ​ឬ​ពហុព័ត៌មាន​ថ្មី
41
មូលដ្ឋា
អាយខុន
អត្ថន័យ
បាន​ប�ើកដំណ�ើរការ​ម�៉ោងរ�ោទ៍
បាន​ប�ើកដំណ�ើរការ​ទម្រង់​បិទសំឡេង
បាន​ប�ើកដំណ�ើរការ​ទម្រង់ញ
​ ័រ
បាន​ប�ើកដំណ�ើរការ​ទម្រង់យ
​ ន្តហ�ោះ
បញ្ហា​បាន​ក�ើតឡ�ើង ឬ ត្រូវការ​នូវ​ការប្រុងប្រយ័ត្ន
កំពុង​សាក​ថ្ម
កម្រិត​ថាមពល​ថ្ម
អេក្រង់ជ
​ ាប់ស�ោ
ការចុច​គ្រាប់ចុច​ថាមពល​នឹង​បិទ​អេក្រង់ ហ�ើយច
​ ាក់ស�ោ​វា។ ដូចគ្នា​នេះ​ដែរ អេក្រង់​នឹង​បិទ ហ�ើយ​ចាក់ស�ោ​
ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ ប�ើឧ
​ បករណ៍​មិន​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ក្នុង​រយៈពេល​ដែល​បាន​កំណត់។
ដ�ើម្បី​ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់ សូមអ
​ ូស​ទ�ៅ​ទិសដ�ៅ​ណា​មួយ ន�ៅពេល​អេក្រង់​ប�ើក។
ប�ើ​អេក្រង់រ​លត់ សូមច
​ ុច​គ្រាប់ចុច​ថាមពល​ដ�ើម្បី​ប�ើក​អេក្រង់។
េអ�កង់ជាប់េសោ
42
មូលដ្ឋា
ការប្ដូរ​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់
ដ�ើម្បី​ប្ដូរ​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់ សូមច
​ ាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ អេក្រង់ជ
​ ាប់ស�ោ → ប្រភេទ​ស�ោ​អេក្រង់ រួច​
ជ្រើស​វិធ​ម
ី ួយ។
ន�ៅពេល​អ្នក​កណ
ំ ត់​លំនាំ, PIN, ពាក្យសម្ងាត់, ផ្ទៃមុខ ឬ​ខ្ចៅដៃ​សម្រាប់វ​ិធ​ច
ី ាក់ស�ោ​អេក្រង់ អ្នកអ
​ ាច​ការពារ​
ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួនរ​បស់​អ្នក ដ�ោយ​រារាំង​អ្នកដទៃ​មិន​ឲ្យ​ចូលប្រើឧ
​ បករណ៍​របស់​អ្នក។ បន្ទាប់ព
​ ី​កណ
ំ ត់​វិធ​ី
ចាក់ស�ោ​អេក្រង់ ឧបករណ៍ន
​ ឹង​ត្រូវការ​កូដ​ដ�ោះស�ោ គ្រប់ពេល​ដ�ោះស�ោ​វា។
• អូស៖ អូស​ទ�ៅ​ទិសដ�ៅ​ណា​មួយ​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បី​ដ�ោះស�ោ​វា។
• លំនាំ៖ គូស​លំនាំ​ដ�ោយ​ប្រើ​ចណ
ំ ុច​បួនឬ
​ ​ច្រើន​ជាង​នេះ ដ�ើម្បី​ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់។
• PIN៖ វាយបញ្ចូល PIN ដែល​មាន​យ៉ាងតិច​បួន​លេខ ដ�ើម្បី​ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់។
• ពាក្យ​សម្ងាត់៖ វាយបញ្ចូល​ពាក្យសម្ងាត់​ដែល​មាន​តួអក្សរ លេខ ឬ​និមិត្តសញ្ញា​យ៉ាងតិច​បួន​តួ ដ�ើម្បី​
ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់។
• គ្មាន៖ មិនក
​ណ
ំ ត់​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់។
• ផ្ទៃមុខ៖ ចុះបញ្ជី​ផ្ទៃមុខ​របស់​អ្នក ដ�ើម្បី​ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់។ សូម​ម�ើល ការស្គាល់​ផ្ទៃមុខ សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​
បន្ថែម។
• ខ្ចៅដៃ៖ ចុះបញ្ជី​ខ្ចៅដៃ​របស់​អ្នក ដ�ើម្បី​ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់។ សូម​ម�ើល ការស្គាល់​ខ្ចៅដៃ សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​
បន្ថែម។
អ្នក​អាច​កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ធ្វើ​ការកំណត់​ទិន្នន័យព
​ ី​រ�ោងចក្រ​ឡ�ើងវិញ ប�ើអ
​ ្នក​វាយបញ្ចូល​កូដ​
​ ម្មវិធី
ដ�ោះស�ោ​មិន​ត្រឹមត្រូវ​ជាច្រើន​ដង​ជាប់ៗ​គ្នា​រហូត​ដល់​ដែនកំណត់​នៃ​ការប៉ុនប៉ង។ ចាប់ផ្ដើមក
ការកំណត់, ប៉ះ អេក្រង់ជ
​ ាប់ស�ោ → ការកំណត់​ស�ោ​សន្តិសុខ, ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើវ​ិធី​
ចាក់ស�ោ​អេក្រង់​ដែល​បាន​កំណត់​ពីមុន រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់ ស្វ័យក
​ ំណត់​ឡ�ើងវិញ​ពរ�
ី​ ោងចក្រ ដ�ើម្បី​
ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
ការថត​រូបអេក្រង់
ថត​របអេក្រ
ូ
ង់ ខណៈពេល​កំពុង​ប្រើ​ឧបករណ៍។
ំ ាល​គ្នា។ អ្នកអ
​ ាច​បង្ហាញ​រប​ដែ
ូ
ល​
ចុច​ឲ្យ​ជាប់​ល�ើ​គ្រាប់ចុច​បន្ថយ​សំឡេង​និង​គ្រាប់ចុច​ថាមពល​ក្នុង​ពេល​ដណ
បាន​ថត​ក្នុង វិចត្រ
ិ សាល។
អ្នក​មិន​អាច​ថត​របអេក្រ
ូ
ង់​ទេ ខណៈពេល​កំពុង​ប្រើ​កម្មវិធន
ី​ ិងមុខងារ​ខ្លះ។
43
មូលដ្ឋា
ផ្ទាំង​ជូនដំណឹង
ន�ៅពេល​អ្នក​ទទួល​ការជូនដំណឹងថ
​ ្មី ដូចជា​សារ​ឬ​ការហ�ៅ​ដែល​បាន​ខកខាន ន�ោះ​អាយខុន​សញ្ញាបង្ហាញ​
នឹង​លេចឡ�ើងល�ើ​របារ​ស្ថានភាព។ ដ�ើម្បី​ឃ�ើញ​ព័ត៌មាន​ច្រើនទ�ៀត​អំពី​អាយខុន​ទាំងន�ោះ សូម​ប�ើក​ផ្ទាំង​
ជូនដំណឹងន
​ ិង​បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​លម្អិត។
ដ�ើម្បី​ប�ើក​ផ្ទាំងជ
​ ូនដំណឹង សូមអ
​ ូស​របារ​ស្ថានភាព​ចុះក្រោម។ ដ�ើម្បី​បិទ​ផ្ទាំង​ជូនដំណឹង សូមអ
​ ូស​អេក្រង់​
ឡ�ើងល�ើ។
អ្នក​អាច​ប�ើក​ផ្ទាំងជ
​ ូនដំណឹង សូម្បី​ល�ើ​អេក្រង់ជ
​ ាប់ស�ោ​ក​ដ�
៏ ោយ។
អ្នក​អាច​ប្រើ​មុខងារ​ខាងក្រោម​ល�ើ​ផ្ទាំង​ជូនដំណឹង។
ចាប់េផ�ើម ការកំណត់។
ប៊ូតុងការកំណត់រហ័ស
កាត SIM ឬ USIM
ែដលចូលចិតស�មាប់
�
ជេ�មើសនីមួយៗ។
ប៉ះេដើម�ីចូលេ�បើអភិ�ាលកាត SIM។
បង�ាញព័ត៌មានលម�ិតៃនការជូនដំណឹង
រួចេធ�ើសកម�ភាពេផ�ងៗ
ជ�មះការជូនដំណឹងទាំងអស់
ចូលេ�បើការកំណត់ៃនការជូនដំណឹង
44
មូលដ្ឋា
ការប្រើ​ប៊ូតុងក
​ ារកំណត់​រហ័ស
ប៉ះ​ប៊ូតុងក
​ ារកំណត់​រហ័ស ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​មុខងារ​មួយ​ចំនួន។ អូស​ផ្ទាំង​ជូនដំណឹងច
​ ុះក្រោម ដ�ើម្បី​ឃ�ើញ​
ប៊ូតុង​ច្រើនទ�ៀត។
ដ�ើម្បី​ប្តូរ​ការកំណត់​មុខងារ​នានា សូម​ប៉ះ​អត្ថបទ​ក្រោម​ប៊ូតុងន
​ ីមួយៗ។ ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​ការកំណត់​លម្អិត​
​ ួយ។
ច្រើនទ�ៀត សូម​ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់​ល�ើ​ប៊ូតុងម
ដ�ើម្បី​រ�ៀបចំ​ប៊ូតុង​ឡ�ើងវិញ សូម​ប៉ះ → លំដាប់ប
​ ៊ូតុង, ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់​ល�ើ​ប៊ូតុងម
​ ួយ រួច​ហ�ើយ​អូស​វា​ទ�ៅ​ទីកន្លែង​
មួយ​ទ�ៀត។
45
មូលដ្ឋា
ការវាយបញ្ចូល​អត្ថបទ
ប្លងក
់​ ្ដារចុច
ក្ដារចុច​លេចឡ�ើង​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ ន�ៅពេល​អ្នក​វាយបញ្ចូល​អត្ថបទ​ដ�ើម្បី​ផ្ញើ​សារ បង្កើតក
​ ំណត់សម្គាល់
ជាដ�ើម។
• ន�ៅពេល​ក្ដាចុច​ប�ើក​ជា​ល�ើកដំបូង អេក្រង់​រ�ៀបចំ​ក្ដារចុច​នឹង​លេចឡ�ើង។ កំណត់​ភាសា​បញ្ចូល
ប្រភេទ​ក្តាចុច និងក
​ ារកំណត់​ក្ដារចុច រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ ចាប់ផ្ដើម។
• ការវាយបញ្ចូល​អត្ថបទ​ជា​ភាសា​ខ្លះ​មិន​ទទួល​ការគាំទ្រ​ទេ។ ដ�ើម្បី​វាយបញ្ចូល​អត្ថបទ អ្នក​ត្រូវ​ប្ដូរ​
ភាសា​បញ្ចូលជ
​ ា​ភាសា​ដែល​ទទួលក
​ ារគាំទ្រ។
មុខងារក�ារចុចបែន�ម
បង�ាញមុខងារក�ារចុចេ�ចើនេទៀត
វាយប���លអក�រធំ។
ស�មាប់អក�រធំទាំងអស់
សូមប៉ះវាពីរដង។
លុបតួពីមុខ។
វាយប���លនិមិត�ស��ា
កាត់េទៅជួរបន�ាប់
វាយប���លដំណកឃ�ា។
ការប្ដូរ​ភាសា​បញ្ចូល
→ ភាសា និង ប្រភេទ → គ្រប់គ្រង​ភាសា​បញ្ចូល រួច​ហ�ើយ​ជ្រើស​ភាសា​ដែល​ត្រូវ​ប្រើ។ ន�ៅពេល​អ្នក​
ប៉ះ
ជ្រើស​ភាសា​ចាប់ពព
ី​ ីរ​ឡ�ើង​ទ�ៅ អ្នកអ
​ ាច​ប្ដូរ​រវាង​ភាសា​បញ្ចូល ដ�ោយ​អូស​មក​ឆ្វេង​ឬ​ទ�ៅ​ស្តាំ​ន�ៅ​ល�ើ​គ្រាប់ចុច​
ដំណកឃ្លា។
46
មូលដ្ឋា
ការប្ដូរ​ក្ដារចុច
ប៉ះ
ដ�ើម្បី​ប្ដូរ​ក្តាចុច។
ដ�ើម្បី​ប្ដូរ​ប្រភេទ​ក្តាចុច សូម​ប៉ះ
ដែល​អ្នក​ចង់​បាន។
→ ភាសា និង ប្រភេទ, ជ្រើស​ភាសា​មួយ រួច​ហ�ើយ​ជ្រើស​ប្រភេទ​ក្ដារចុច​
• ប�ើ​ប៊ូតុងក
​ ្ដារចុច( ) មិន​លេចឡ�ើងល�ើរ​បារ​រុករក​ទេ សូមច
​ ាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ
ការគ្រប់គ្រង​ទូទ�ៅ → ភាសា និង ការបញ្ចូល រួច​ហ�ើយ​ប៉ះក
​ ្ដារចុច ដ�ើម្បី​
​ ុងតាក់ បង្ហាញ​ប៊ូតុងក
ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
• ល�ើ ក្ដារចុច 3x4 គ្រាប់ចុចម
​ ួយ​មាន​តួអក្សរ​បី​ឬ​បួន។ ដ�ើម្បី​វាយបញ្ចូល​តួអក្សរ​មួយ សូម​ប៉ះ​
គ្រាប់ចុច​ន�ោះ​ដដែលៗ ហ�ើយ​ជ្រើស​តួអក្សរ​ទាំងន�ោះ។
មុខងារ​ក្ដារចុចប
​ ន្ថែម
មុខងារ​ខលះ​ប្រហែ
្
ល​ជា​មិន​អាច​ប្រើ​បាន​ឡ�ើយ អាស្រ័យ​ល�ើត
​ ំបន់ឬ
​ ​អ្នកផ្ដល់ស​េវា។
•
៖ ទាយ​ពាក្យ​ផ្អែក​ល�ើ​ការបញ្ចូល​របស់​អ្នក​និង​បង្ហាញ​សំណ�ើ​ពាក្យ។ ដ�ើម្បី​ត្រឡប់​ទ�ៅ​បញ្ជី​មុខងារ​
ក្ដារចុច សូម​ប៉ះ ។
•
៖ បញ្ចូល​សញ្ញារម្មណ៍។
•
៖ បញ្ចូល​ស្ទីកឃ័រ
•
៖ ភ្ជាប់ GIF ជីវចល។
•
៖ បញ្ចូលអ
​ ត្ថបទ​ដ�ោយ​សំឡេង។
•
៖ ប្ដូរ​ការកំណត់​ក្ដារចុច។
•
→
៖ ថែម​ធាតុ​មួយ​ពី​ក្ដារ​តម្បៀតខ្ទាស់។
•
→
៖ ប្ដូរ​ក្ដារចុច​សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​ប្រើ​ដៃម្ខាង។
47
មូលដ្ឋា
ការចម្លង និង ការបិទភ្ជាប់
1
2
3
ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់​ល�អ
ើ​ ត្ថបទ។
អូស
ឬ
ដ�ើម្បី​ជ្រើស​អត្ថបទ​ដែល​ចង់​បាន ឬ​ក៏​ប៉ះ ជ្រើស​ទាំងអស់ ដ�ើម្បី​ជ្រើស​អត្ថបទ​ទាំងអស់។
ប៉ះ ចម្លង ឬ កាត់។
អត្ថបទ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ត្រូវ​បាន​ចម្លង​ទ�ៅ​ក្ដារ​តម្បៀតខ្ទាស់។
4
ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់​ត្រង់ក
​ ន្លែង​ដែល​ត្រូវ​បញ្ចូល​អត្ថបទ ហ�ើយ​ប៉ះ បិទភ្ជាប់។
ដ�ើម្បី​បិទភ្ជាបអ
់​ ត្ថបទ​ដែល​អ្នក​បាន​ចម្លងព
​ ីមុន សូម​ប៉ះ ក្ដារ​តម្បៀតខ្ទាស់ រួច​ជ្រើស​អត្ថបទ​ន�ោះ។
វចនានុក្រម
រក​ម�ើលន
​ ិយមន័យ​ពាក្យ ខណៈពេល​កំពុង​ប្រើ​មុខងារ​មួយ​ចំនួន ដូចជា​ន�ៅពេល​ប�ើកម�ើល​ទំព័រវិប។
1
ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់​ល�ព
ើ​ ាក្យ​ដែល​អ្នក​ចង់​រក។
ប�ើ​ពាក្យ​ដែល​អ្នក​ចង់​រក​មិន​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​ទេ សូមអ
​ ូស
2
ឬ
ដ�ើម្បី​ជ្រើស​អត្ថបទ​ដែល​ចង់​បាន។
ប៉ះ ច្រើនទ�
​ ៀត → វចនានុក្រម ល�ើ​បញ្ជី​ជម្រើស។
ប�ើ​វចនានុក្រម​មិន​ត្រូវ​បាន​ដឡំ �ើងជ
​ ាមុន​ល�ើឧបករណ៍​ទេ សូម​ប៉ះ ផ្លាស់ទី​ទ�ៅ ផ្លាស់ទីទ�ៅ
[គ្រប់គ្រងវចនានុក្រម] →
ជាប់ន
​ ឹង​វចនានុក្រម ដ�ើម្បី​ទាញយក​វា។
3
បង្ហាញ​និយមន័យ​ក្នុង​វីនដូវ​ផុស​នៃ​វចនានុក្រោម។
ដ�ើម្បី​ប្ដូរ​ទ�ៅ​ទិដ្ឋភាព​ពេញ​អេក្រង់ សូម​ប៉ះ ។ ប៉ះ​និយមន័យ​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​និយមន័យ​
ច្រើនទ�ៀត។ ក្នុង​ទិដ្ឋភាព​លម្អិត សូម​ប៉ះ
ដ�ើម្បី​ថែម​ពាក្យ​ទ�ៅ​បញ្ជី​ពាក្យ​សំណព្វ​របស់​អ្នក ឬ​ក​ប
៏ ៉ះ
ស្វែងរក​ល�ើអ៊ីនធឺណិត។ ដ�ើម្បី​ប្រើ​ពាក្យ​ន�ោះ​ជា​ពាក្យ​ស្វែងរក។
48
កម្មវិធី និង មុខងារ
ការដំឡ�ើងឬ
​ ​ការលុបក
​ ម្មវិធី
Galaxy Apps
ទិញ​និង​ទាញយក​កម្មវិធី។ អ្នកអ
​ ាច​ទាញយក​កម្មវិធី​ដែល​បង្កើត​ឡ�ើង​ជាពិសេស​សម្រាប់​ឧបករណ៍
Samsung Galaxy។
ប�ើក​សឺមី Samsung ហ�ើយ​ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី Galaxy Apps។
កម្មវិធី​នេះ​ប្រហែល​ជា​មិន​អាច​ប្រើ​បាន អាស្រ័យ​ល�ើ​តំបន់ឬ
​ ​អ្នកផ្តល់ស​េវា។
ការដំឡ�ើងក
​ ម្មវិធី
ប�ើករក​កម្មវិធត
ី​ ាម​ប្រភេទ ឬ​ក៏​ប៉ះ​វាល​ស្វែងរក ដ�ើម្បី​ស្វែងរក​ពាក្យគន្លឹះ។
ជ្រើស​កម្មវិធម
​ី ួយ ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​អំពី​វា។ ដ�ើម្បី​ទាញយក​កម្មវិធឥ
ី​ តគិតថ្លៃ សូម​ប៉ះ ដំឡ�ើង។ ដ�ើម្បី​ទិញ​
និង​ទាញយក​កម្មវិធគ
ី​ ិតថ្លៃ សូម​ប៉ះត
​ ម្លៃ និង ធ្វើត
​ ាម​ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់។
ដ�ើម្បី​ប្ដូរ​ការកំណត់​ស្វ័យ​អាប់ដេត សូម​ប៉ះ → ការកំណត់ → ស្វ័យ​អាប់ដេត​កម្មវិធី រួច​ជ្រើស​
ជម្រើស​មួយ។
Play Store
ទិញ​និង​ទាញយក​កម្មវិធី។
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី Play Store។
ការដំឡ�ើងក
​ ម្មវិធី
ប�ើករក​កម្មវិធត
ី​ ាម​ប្រភេទ ឬ​ក៏​ស្វែងរក​កម្មវិធី​ដ�ោយ​ប្រើ​ពាក្យគន្លឹះ។
ជ្រើស​កម្មវិធម
​ី ួយ ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​អំពី​វា។ ដ�ើម្បី​ទាញយក​កម្មវិធឥ
ី​ តគិតថ្លៃ សូម​ប៉ះ ដំឡ�ើង។ ដ�ើម្បី​ទិញ​
និង​ទាញយក​កម្មវិធគ
ី​ ិតថ្លៃ សូម​ប៉ះត
​ ម្លៃ និង ធ្វើត
​ ាម​ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់។
ដ�ើម្បី​ប្ដូរ​ការកំណត់​ស្វ័យ​អាប់ដេត សូម​ប៉ះ
→ ការកំណត់ → ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធី
ស្វ័យប្រវត្តិ រួច​ជ្រើស​ជម្រើស​មួយ។
49
កម្មវិធី និង មុខងា
ការគ្រប់គ្រង​កម្មវិធី
ការលុបឬ
​ ​ការបិទ​កម្មវិធី
ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់​ល�ក
ើ​ ម្មវិធម
ី​ ួយ រួច​ជ្រើស​ជម្រើស​មួយ។
• បិទ៖ បិទ​កម្មវិធល
ី​ ំនាំដ�ើម​ដែល​បាន​ជ្រើស ជា​កម្មវិធី​ដែល​មិន​អាច​លុប​ចេញ​ពី​ឧបករណ៍។
• លុប៖ លុប​កម្មវិធី​ដែល​បាន​ទាញយក។
ការប�ើកប្រើ​កម្មវិធី
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ កម្មវិធី →
→ បាន​បិទ, ជ្រើស​កម្មវិធម
​ី ួយ រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ ប�ើកប្រើ។
ការកំណត់​ការអនុញ្ញាត​កម្មវិធី
ដ�ើម្បី​ឲ្យ​កម្មវិធខ
ី​ ្លះ​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​ប្រក្រតី ពួកវា​អាច​ត្រូវការ​នូវ​ការអនុញ្ញាត​ដ�ើម្បី​ចូលប្រើឬ
​ ​ប្រើ​ព័ត៌មាន​ល�ើ​
ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។ ន�ៅពេល​អ្នក​ប�ើក​កម្មវិធម
ី​ ួយ វីនដូវ​ផុស​អាច​លេចឡ�ើង និង ស្នើក
​ ារចូលប្រើម
​ ុខងារ​ឬ​
ព័ត៌មាន​មួយ​ចំនួន។ ប៉ះ អនុញ្ញាត ល�ើ​វីនដូវ​ផុស ដ�ើម្បី​ផ្ដល់ក
​ ារអនុញ្ញាត​ដល់ក
​ ម្មវិធី។
ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​ការកំណត់​នៃ​ការអនុញ្ញាត​កម្មវិធរ​ី បស់​អ្នក សូមច
​ ាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយ​ប៉ះ កម្មវិធ។
ី
ជ្រើស​កម្មវិធម
​ី ួយ ហ�ើយ​ប៉ះ ការអនុញ្ញាត។ អ្នកអ
​ ាច​បង្ហាញ​បញ្ការអនុ
ជី​
ញ្ញាត​របស់​កម្មវិធី និង ប្ដូរ​ការអនុញ្ញាត​
របស់​វា។
ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​ឬ​ប្ដូរ​ការកំណត់​នៃ​ការអនុញ្ញាត​កម្មវិធី​ទ�ៅ​តាម​ប្រភេទ​នៃ​ការអនុញញា្ ត សូមច
​ ាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី
ការកំណត់ ហ�ើយ​ប៉ះ កម្មវិធី → → ការអនុញ្ញាត​កម្មវិធី។ ជ្រើស​ធាតុ​មួយ ហ�ើយ​ប៉ះក
​ ុងតាក់ជ
​ ាប់​នឹង​កម្មវិធី
ដ�ើម្បី​ផ្ដល់ក
​ ារអនុញ្ញាត។
ប�ើ​អ្នក​មិន​ផ្តល់​ការអនុញញា្ ត​ដល់ក
​ ម្មវិធី​ន�ោះ​ទេ មុខងារ​មូលដ្ឋាន​របស់​កម្មវិធអ
ី​ ាច​មិន​ធ្វើ​មុខងារ​
ប្រក្រតី។
50
កម្មវិធី និង មុខងា
ទូរសព្ទ
ការណែនាំ
ធ្វើ​ឬ​ឆ្លើយ​ការហ�ៅ​សំឡេង​និង​វីដេអូ។
ការធ្វើ​ការហ�ៅ
1
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ទូរសព្ទ រួច​ហ�ើយ​វាយបញ្ចូល​លេខ​ទូរសព្ទ។
ប�ើ​ផ្ទាំងគ្រាប់ចុចម
​ ិន​លេចឡ�ើងល�ើ​អេក្រង់​ទេ សូម​ប៉ះ
2
ប៉ះ
ឬ
ដ�ើម្បីធ្វើការហ�ៅសំឡេង ឬក៏ប៉ះ
ដ�ើម្បី​ប�ើក​ផ្ទាំងគ្រាប់ចុច។
ដ�ើម្បីធ្វើការហ�ៅវីដេអូ។
ចូលេ�បើជេ�មើសបែន�ម។
បេង�ើតទំនាក់ទំនងថ�ី។
ែថមេលខេទៅទំនាក់ទំនងមាន�សាប់
បង�ាញេលខទូរសព�
លុបតួពីមុខ។
លាក់ផ�ាំង�គាប់ចុច
51
កម្មវិធី និង មុខងា
ការធ្វើ​ការហ�ៅ​ពី​កំណត់ហេតុហ�
​ ៅ​ឬ​បញ្ជី​ទំនាក់ទំនង
ប៉ះ ថ្មីៗ ឬ ទំនាក់ទំនង រួច​ហ�ើយ​អូស​ទ�ៅ​ស្តាំ​ល�ើ​ទំនាក់ទំនង​ឬ​លេខ​ទូរសព្ទ​មួយ ដ�ើម្បី​ធ្វើ​ការហ�ៅ។
ប�ើ​មុខងារ​នេះ​ត្រូវ​បាន​បិទដំណ�ើរការ សូមច
​ ាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ មុខងារ​កម្រិត​ខ្ពស់ រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ​
កុងតាក់ អូសដ�
​ ើម្បី​ហ�ៅ ឬ ផ្ញើស
​ ារ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
មុខងារ​ខលះ​ប្រហែ
្
ល​ជា​មិន​អាច​ប្រើ​បាន​ឡ�ើយ អាស្រ័យ​ល�ើត
​ ំបន់ឬ
​ ​អ្នកផ្ដល់ស​េវា។
ការប្រើ​ការហ�ៅ​ល�ឿន
កំណត់​លេខ​ហ�ៅ​ល�ឿន ដ�ើម្បី​ធ្វើក
​ ារហ�ៅ​យ៉ាង​រហ័ស។
ដ�ើម្បី​កំណត់​លេខ​មួយ​ជា​លេខ​ហ�ៅ​ល�ឿន សូម​ប៉ះ ទំនាក់ទំនង → → លេខ​ហ�ៅ​ល�ឿន, ជ្រើស​លេខ​ហ�ៅ​
ល�ឿន​មួយ រួច​ហ�ើយ​ថែម​លេខ​ទូរសព្ទ​មួយ។
ដ�ើម្បី​ធ្វើ​ការហ�ៅ សូម​ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់​ល�ើ​លេខ​ហ�ៅ​ល�ឿន​ន�ៅល�ើ​ផ្ទាំងគ្រាប់ចុច។ សម្រាប់​លេខ​ហ�ៅ​ល�ឿន ពី​លេខ
10 ឡ�ើង​ទ�ៅ សូម​ប៉ះ​ខ្ទង​លេ
់ ខ​ដំបូងន​ៃ​លេខ​ន�ោះ រួច​ហ�ើយ​ប៉ះឲ
​ ្យ​ជាប់​ល�ខ
ើ​ ្ទង់​លេខ​ចុងក្រោយ។
ឧទាហរណ៍ ប�ើអ
​ ្នក​កំណត់​លេខ 123 ជា​លេខ​ហ�ៅ​ល�ឿន សូម​ប៉ះ 1, ប៉ះ 2 រួច​ប៉ះឲ
​ ្យ​ជាប់​ល�ើ​លេខ 3។
ការធ្វើ​ការហ�ៅ​ពី​អេក្រង់ជ
​ ាប់ស�ោ
ល�ើ​អេក្រង់ជ
​ ាប់ស�ោ សូមអ
​ ូស
ទ�ៅ​ក្រៅ​រង្វង់។
ការធ្វើ​ការហ�ៅ​ទ�ៅ​ក្រៅ​ប្រទេស
1
2
3
ប៉ះ
ដ�ើម្បី​ប�ើក​ផ្ទាំងគ្រាប់ចុច ប�ើ​ផ្ទាំងគ្រាប់ចុចម
​ ិន​លេចឡ�ើងល�ើ​អេក្រង់។
ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់​ល�ើ 0 ទាល់​តែ​សញ្ញា + លេចឡ�ើង។
វាយបញ្ចូលកូដប្រទេស កូដតំបន់ និងលេខទូរសព្ទ រួចហ�ើយប៉ះ
52
ឬ
។
កម្មវិធី និង មុខងា
ការទទួលក
​ ារហ�ៅ
ការឆ្លើយ​ការហ�ៅ
ន�ៅពេល​មាន​ការហ�ៅ​ចូលម
​ ក សូមអ
​ ូស
ទ�ៅ​ក្រៅ​រង្វង​ធ
់ ំ។
ការច្រានច�ោល​ការហ�ៅ
ន�ៅពេល​មាន​ការហ�ៅ​ចូលម
​ ក សូមអ
​ ូស
ទ�ៅ​ក្រៅ​រង្វង​ធ
់ ំ។
ដ�ើម្បី​ផ្ញើ​សារ​មួយ ន�ៅពេល​ច្រានច�ោល​ការហ�ៅ​ចូល សូមអ
​ ូស​របារ ផ្ញើ​សារ ទ�ៅ​ល�ើ។ អ្នកអ
​ ាច​ផ្ញើ​សារ​អត្ថបទ​ឬ​
ស្ទីកឃ័រ ដ�ើម្បី​ច្រានច�ោល​ការហ�ៅ​មួយ។ ប�ើ​បាន​ជ្រើស ថែម​ការរំឭក ការរំឭក​មួយ​នឹង​ត្រូវ​បាន​រក្សាទុក​ដ�ើម្បី​
ប្រាប់ដណ
ំ ឹង​អ្នក​អំពី​ការហ�ៅ​ដែល​បាន​ច្រានច�ោល​ក្នុង​ពេល​មួយ​ម�៉ោង​ក្រោយ។
ដ�ើម្បី​បង្កើត​សារ​ច្រានច�ោល​ផ្សេងៗ សូម​ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ទូរសព្ទ, ប៉ះ → ការកំណត់ → សារ​បដិសេធ​
រហ័ស, វាយបញ្ចូល​សារ រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ
។
ការហ�ៅ​ដែល​បាន​ខកខាន
ប�ើ​ខកខាន​ការហ�ៅ​មួយ អាយខុន
នឹង​លេចឡ�ើងល�ើរ​បារ​ស្ថានភាព។ ប�ើក​ផ្ទាំងជ
​ ូនដំណឹង ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​
បញ្ជី​នៃ​ការហ�ៅ​ដែល​បាន​ខកខាន។ ជម្រើស​ផ្សេង សូមច
​ ាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ទូរសព្ទ ហ�ើយ​ប៉ះ ថ្មីៗ ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​
ការហ�ៅ​ដែល​បាន​ខកខាន។
ការខ្ទប់​លេខ​ទូរសព្ទ
ខ្ទប់​ការហ�ៅ​ព​លេ
ី ខ​ជាក់លាក់​ដែល​បាន​ថែម​ទ�ៅ​បញ្ខ្ទប់
ជី​ ​របស់​អ្នក។
1
2
់​ ខ។
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ទូរសព្ទ ហ�ើយ​ប៉ះ → ការកំណត់ → ខ្ទបលេ
ប៉ះ
, ជ្រើស​ទំនាក់ទំនង រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ រួចរាល់។
ដ�ើម្បី​វាយបញ្ចូល​លេខ​ដ�ោយដៃ សូម​ប៉ះ វាយបញ្ចូលលេ
​ ខ​ទូរសព្ទ, វាយបញ្ចូល​លេខ​ទូរសព្ទ​មួយ រួច​
ហ�ើយ​ប៉ះ
។
ន�ៅពេល​លេខ​ដែល​បាន​ខ្ទប់​ព្យាយាម​ទាក់ទង​អ្នក អ្នកន
​ ឹង​មិន​ទទួល​ការជូនដំណឹង​ឡ�ើយ។ ការហ�ៅ​ទាំងន�ោះ​
នឹង​ត្រូវ​បាន​ចុះ​ក្នុង​កំណត់ហេតុន​ៃ​ការហ�ៅ។
អ្នក​ក៏​អាច​ខ្ទប់​ការហ�ៅ​ចូលព
​ ី​អ្នក​ដែល​មិន​បង្ហាញ ID អ្នកហ�ៅ​របស់​ពួកគេ​ផងដែរ។ ប៉ះក
​ ុងតាក់ ខ្ទប់​
អ្នកហ�ៅ​មិនស្គាល់ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​មុខងារ​នេះ។
53
កម្មវិធី និង មុខងា
ជម្រើសក
​ ្នុងអ
​ ំឡុងពេល​ហ�ៅ​ទូរសព្ទ
ប�ើ​តំបន់ជ
​ ុំវិញ​កាមេរ៉ា​ក្រោយ​ត្រូវ​បាន​គ្រប ន�ោះ​សំឡេង​រំខាន​មិន​ចង់​បាន​អាច​ក�ើតឡ�ើងក
​ ្នុង​
អំឡុងពេល​ហ�ៅ។ សូម​ដ�ោះ​គ្រឿងបន្សំ​ដូចជា​ស្គ្រីន​ការពារ​ឬ​ស្ទីកឃ័រ​ន�ៅ​ជុំវិញ​តំបន់ក
​ ាមេរ៉ា​ក្រោយ​
ចេញ។
ក្នុងអ
​ ំឡុងពេល​ហ�ៅ​សំឡេង
សកម្មភាព​ខាងក្រោម​អាច​ធ្វើ​បាន៖
•
៖ ចូលប្រើជ
​ ម្រើស​បន្ថែម។
• ថត៖ ថតសន្ទនានៃការហ�ៅ។
• សំឡេង​បន្ថែម៖ បង្កើនក
​ ម្រិត​សំឡេង។
• Bluetooth៖ ប្ដូរ​ទ�ៅ​កាស Bluetooth ប�ើ​បាន​ភ្ជាបវ់​ា​ជាមួយ​ឧបករណ៍។
• ឧបល័រ៖ ប�ើកដំណ�ើរការ​ឬ​បិទដំណ�ើរការ​ទូរសព្ទ​ឧបល័រ។ ន�ៅពេល​ប្រើ​ទូរសព្ទ​ឧបល័រ សូមដ
​ ាក់​
ឧបករណ៍​ឲ្យ​ឆ្ងាយ​ពី​ត្រច�ៀក​របស់​អ្នក។
• ស្ងាត់៖ បិទ​មីក្រូហ្វូន ដ�ើម្បី​កុំ​ឲ្យ​ភាគី​ម្ខាងទ�ៀត​ឮ​សំឡេង​របស់​អ្នក។
• ផ្ទាំងគ្រាប់ចុច / លាក់៖ ប�ើកឬ
​ ​បិទ​ផ្ទាំងគ្រាប់ចុច។
•
៖ បញ្ចប់ក
​ ារហ�ៅ​បច្ចុប្បន្ន។
ក្នុងអ
​ ំឡុងពេល​ហ�ៅ​វីដេអូ
ប៉ះ​អេក្រង់ ដ�ើម្បី​ប្រើ​ជម្រើស​ខាងក្រោម៖
•
៖ ចូលប្រើជ
​ ម្រើស​បន្ថែម។
• កាមេរ៉ា៖ បិទ​កាមេរ៉ា ដ�ើម្បី​កុំ​ឲ្យ​ភាគី​ម្ខាងទ�ៀត​ឃ�ើញ​អ្នក។
• ប្ដូរ៖ ប្តូរ​រវាង​កាមេរ៉ា​មុខ​និង​ក្រោយ។
•
៖ បញ្ចប់​ការហ�ៅ​បច្ចុប្បន្ន។
• ស្ងាត់៖ បិទ​មីក្រូហ្វូន ដ�ើម្បី​កុំ​ឲ្យ​ភាគី​ម្ខាងទ�ៀត​ឮ​សំឡេង​របស់​អ្នក។
• ឧបល័រ៖ ប�ើកដំណ�ើរការ​ឬ​បិទដំណ�ើរការ​ទូរសព្ទ​ឧបល័រ។ ន�ៅពេល​ប្រើ​ទូរសព្ទ​ឧបល័រ សូមដ
​ ាក់​
ឧបករណ៍​ឲ្យ​ឆ្ងាយ​ពី​ត្រច�ៀក​របស់​អ្នក។
54
កម្មវិធី និង មុខងា
ការថែម​លេខ​ទូរសព្ទម
​ ួយ​ទ�ៅ​ទំនាក់ទំនង
ការថែម​លេខ​ទូរសព្ទម
​ ួយ​ពី​ផ្ទាំងគ្រាប់ចុចទ�
​ ៅ​ទំនាក់ទំនង
1
2
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ទូរសព្ទ។
វាយបញ្ចូល​លេខ។
ប�ើ​ផ្ទាំងគ្រាប់ចុចម
​ ិន​លេចឡ�ើងល�ើ​អេក្រង់​ទេ សូម​ប៉ះ
3
ដ�ើម្បី​ប�ើក​ផ្ទាំងគ្រាប់ចុច។
ប៉ះ បង្កើតទ
​ ំនាក់ទំនង ដ�ើម្បី​បង្កើត​ទំនាក់ទំនង​ថ្មី​មួយ ឬ​ក៏​ប៉ះ អាប់ដេត​មាន​ស្រាប់ ដ�ើម្បី​ថែម​លេខ​ន�ោះ​
ទ�ៅ​ទំនាក់ទំនង​ដែល​មាន​ស្រាប់។
ការថែម​លេខ​ទូរសព្ទម
​ ួយ​ពី​បញ្ក
ជី​ ារហ�ៅ​ទ�ៅ​ទំនាក់ទំនង
1
2
3
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ទូរសព្ទ ហ�ើយ​ប៉ះ ថ្មីៗ។
ប៉ះ​រូប​អ្នកហ�ៅ ឬ​ក៏​ប៉ះ​លេខ​ទូរសព្ទ → ព័ត៌មាន​លម្អិត។
ប៉ះ បង្កើតទ
​ ំនាក់ទំនង​បង្កើត​ទំនាក់ទំនង​ថ្មី​មួយ ឬ​ក៏​ប៉ះ អាប់ដេត​មាន​ស្រាប់​ថែម​លេខ​ន�ោះ​ទ�ៅ​
ទំនាក់ទំនង​ដែល​មាន​ស្រាប់។
ការថែម​ស្លាក​ទ�ៅ​លេខ​ទូរសព្ទម
​ ួយ
អ្នក​អាច​ថែម​ស្លាក​ទ�ៅ​លេខ​ទូរសព្ទ​ដ�ោយ​មិន​រក្សាទុក​ពួកវា​ក្នុង ទំនាក់ទំនង។ វា​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​បង្ហាញ​
ព័ត៌មាន​អ្នកហ�ៅ ន�ៅពេល​ពួកគេ​ហ�ៅ ដ�ោយ​មិន​ចាំបាច់​ដាក់​ពួកគេ​ចូលក
​ ្នុង ទំនាក់ទំនង។
1
2
3
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ទូរសព្ទ ហ�ើយ​ប៉ះ ថ្មីៗ។
ប៉ះ​រូប​អ្នកហ�ៅ ឬ​ក៏​ប៉ះ​លេខ​ទូរសព្ទ → ព័ត៌មាន​លម្អិត។
ប៉ះ ថែម​ស្លាក, បញ្ចូល​ស្លាក រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ រួចរាល់។
ន�ៅពេល​មាន​ការហ�ៅ​ចូលព
​ ី​លេខ​ន�ោះ ស្លាក​នឹង​បង្ហាញ​ក្រោម​លេខ។
55
កម្មវិធី និង មុខងា
ទំនាក់ទំនង
ការណែនាំ
បង្កើត​ទំនាក់ទំនង​ថ្មី ឬ គ្រប់គ្រង​ទំនាក់ទំនង​ល�ើ​ឧបករណ៍។
ការថែម​ទំនាក់ទំនង
ការបង្កើតទ
​ ំនាក់ទំនង​ថ្មី
1
2
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ទំនាក់ទំនង, ប៉ះ
រួច​ហ�ើយ​ជ្រើស​ទីកន្លែង​ឃលា្ ំងផ្ទុក។
វាយបញ្ចូល​ព័ត៌មាន​ទំនាក់ទំនង។
េ�ជើសទីកែន�ងឃ�ាំងផ��ក
ែថមរូប
វាយប���លព័ត៌មានទំនាក់ទំនង។
េបើកវាលព័ត៌មានេ�ចើនេទៀត
អាស្រ័យ​ល�ើ​ទីកន្លែង​ឃ្លាំងផ្ទុក​ដែល​បាន​ជ្រើស ប្រភេទ​នៃ​ព័ត៌មាន​ដែល​អ្នក​អាច​រក្សាទុក​អាច​
ខុសគ្នា។
3
ប៉ះ រក្សា​ទុក។
56
កម្មវិធី និង មុខងា
ការនាំចូលទ
​ ំនាក់ទំនង
ថែម​ទំនាក់ទំនង​ដ�ោយ​នាំចូលព
​ ួកវា​ពី​ឃ្លាំងផ្ទុក​ផ្សេងទ�ៀត​ដាក់​ក្នុង​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។
1
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ទំនាក់ទំនង ហ�ើយ​ប៉ះ → គ្រប់គ្រ
​ ង​ទំនាក់ទ
​ ំនង → នាំ​ចូល/​នាំចេ
​ ញ​ទំនាក់ទ
​ ំនង →
នាំចូល។
2
3
4
ជ្រើស​ទីកន្លែង​ឃ្លាំងផ្ទុក​ដែល​ត្រូវ​នាំចូល​ទំនាក់ទំនង​ពី​ន�ោះ។
ធីក​ឯកសារ VCF ឬ​ទំនាក់ទំនង​ដែល​ត្រូវ​នាំចូល ហ�ើយ​ប៉ះ រួចរាល់។
ជ្រើស​ទីកន្លែង​ឃ្លាំងផ្ទុក​ដែល​ត្រូវ​រក្សាទុក​ទំនាក់ទំនង ហ�ើយ​ប៉ះ នាំចូល។
ការធ្វើ​សមកាល​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយគ
​ ណនីវ​ិប​របស់​អ្នក
ធ្វើ​សមកាល​ទំនាក់ទំនង​ក្នុង​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ជាមួយ​ទំនាក់ទំនង​ល�ើបណ្ដាញ​ដែល​បាន​រក្សាទុក​ក្នុង​គណនី​
វិប​របស់​អ្នក​ដូចជា Samsung Account។
1
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ ក្លោដ និង គណនី → គណនី រួច​ជ្រើស​គណនី​ដែល​ត្រូវ​ធ្វើ​សមកាល​
ជាមួយ។
2
ប៉ះ ធ្វើ​សមកាល​គណនី រួច​ប៉ះក
​ ុងតាក់ សមកាល ទំនាក់ទំនង ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
សម្រាប់ Samsung Account សូម​ប៉ះ → ការកំណត់​សមកាល ហ�ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់ ទំនាក់ទំនង
ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
57
កម្មវិធី និង មុខងា
ការស្វែងរក​ទំនាក់ទំនង
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ទំនាក់ទំនង។
ប្រើ​វិធ​ស្វែ
ី ងរក​ណាមួយ​ខាងក្រោម៖
• រំកិល​ទ�ៅល�ើឬ
​ ​ចុះក្រោម​ល�ើ​បញ្ជី​ទំនាក់ទំនង។
• អូស​ម្រាមដៃ​តាម​លប
ិ ិក្រម​ន�ៅ​ជ្រុង​ខាង​ស្តានំ​ៃ​បញ្ជី​ទំនាក់ទំនង ដ�ើម្បី​រំកិល​វា​យ៉ាង​រហ័ស។
• ប៉ះ​វាល​ស្វែងរក​ន�ៅ​ផ្នែក​ខាងល�ើន​ៃ​បញ្ជី​ទំនាក់ទំនង រួចវ​ាយបញ្ចូល​លក្ខណៈ​វិនិច្ឆយ​នៃ​ការស្វែងរក។
ប៉ះ​រប​ទ
ូ ំនាក់ទំនង ឬ​ក​ប
៏ ៉ះ​ឈ្មោះ​ទំនាក់ទំនង → ព័ត៌មាន​លម្អិត។ រួច​ធ្វើ​សកម្មភាព​ណាមួយ​ខាងក្រោម៖
•
៖ ថែម​ទ�ៅ​ទំនាក់ទំនង​សំណព្វ។
•
/
•
៖ តែង​សារ។
•
៖ តែង​អ៊ីមែល។
៖ ធ្វើក
​ ារហ�ៅ​សំឡេង​ឬ​វីដេអូ។
ការចែករំលែក​ទំនាក់ទំនង
អ្នក​អាច​ចែករំលែក​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​អ្នកដទៃ​ដ�ោយ​ប្រើ​ជម្រើស​ចែករំលែក​ផ្សេងៗ។
1
2
3
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ទំនាក់ទំនង ហ�ើយ​ប៉ះ → ចែករំលែក។
ជ្រើស​ទំនាក់ទំនង ហ�ើយ​ប៉ះ ចែករំលែក។
ជ្រើស​វិធ​ចែ
ី ករំលែក។
58
កម្មវិធី និង មុខងា
ការរក្សាទុក​និងក
​ ារចែករំលែក​ទម្រង់
រក្សាទុក​និង​ចែករំលែក​ព័ត៌មាន​ទម្រង់​របស់​អ្នក ដូចជា​រប
ូ ថត​និង​សារ​ស្ថានភាព ជាមួយអ
​ ្នកដទៃ ដ�ោយ​ប្រើ​
មុខងារ​ចែករំលែក​ទម្រង់។
• មុខងារ​ចែករំលែក​ទម្រង់​ប្រហែល​ជា​មិន​អាច​ប្រើ​បាន​ឡ�ើយ អាស្រ័យ​ល�ើត
​ ំបន់ឬ
​ ​អ្នកផ្ដល់ស​េវា។
• មុខងារ​ចែករំលែក​ទម្រង់​អាច​ប្រើ​បាន​តែ​ជាមួយ​ទំនាក់ទំនង​ដែល​បាន​ប�ើកដំណ�ើរការ​មុខងារ​
ចែករំលែក​ទម្រង់​ន�ៅ​ល�ើ​ឧបករណ៍​របស់​ពួកគេ​ប៉ុណ្ណោះ។
1
2
3
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ទំនាក់ទំនង រួច​ជ្រើស​ទម្រង់រ​បស់​អ្នក។
ប៉ះ កែ, កែ​ទម្រង់រ​បស់​អ្នក ហ�ើយ​ប៉ះ រក្សា​ទុក។
​ ុងតាក់ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
ប៉ះ → ការចែករំលែក​ទម្រង់ រួច​ហ�ើយ​ប៉ះក
ដ�ើម្បី​ប្រើ​មុខងារ​ចែករំលែក​ទម្រង់ លេខ​ទូរសព្ទ​របស់​អ្នក​ត្រូវតែ​បាន​ផ្ទៀងផ្ទាត់។ អ្នកអ
​ ាច​បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​
ទម្រង់​ដែល​បាន​អាប់ដេត​នៃ​ទំនាក់ទំនង​របស់​អ្នក​ក្នុង ទំនាក់ទំនង។
ដ�ើម្បី​ប្ដូរ​វិសាលភាព​នៃ​ទំនាក់ទំនង​ដែល​ត្រូវ​ចែករំលែក​ទម្រង់រ​បស់​អ្នក​ជាមួយ សូម​ប៉ះ ចែករំលែក​ជាមួយ
ជ្រើស​ធាតុ​មួយ​ដែល​ត្រូវ​ចែករំលែក រួច​ហ�ើយ​ជ្រើស​ជម្រើស​មួយ។
ការបញ្ចូល​ទំនាក់ទំនង​ស្ទួនច
​ ូលគ្នា
ន�ៅពេល​អ្នក​នាំចូល​ទំនាក់ទំនង​ពី​ឃ្លាំងផ្ទុក​ផ្សេងទ�ៀត ឬ​ក​ធ្វ
៏ ើ​សមកាលទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​គណនី​ផ្សេងទ�ៀត
បញ្ជី​ទំនាក់ទំនង​របស់​អ្នក​អាច​នឹង​រួមបញ្ចូល​ទំនាក់ទំនង​ស្ទួន។ សូម​បញ្ចូល​ទំនាក់ទំនង​ស្ទួន​ចូលគ្នា​ទ�ៅ​ជា​
ទំនាក់ទំនង​តែ​មួយ ដ�ើម្បី​ឲ្យ​បញ្ជី​ទំនាក់ទំនង​របស់​អ្នក​មាន​ភាពរលូន។
1
2
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ទំនាក់ទំនង ហ�ើយ​ប៉ះ → គ្រប់គ្រ
​ ង​ទំនាក់ទ
​ ំនង → បញ្ចូល​ទំនាក់ទំនង​ចូលគ្នា។
ធីក​ទំនាក់ទំនង​ទាំងន�ោះ ហ�ើយ​ប៉ះ បញ្ចូល។
ការលុបទ
​ ំនាក់ទំនង
1
2
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ទំនាក់ទំនង ហ�ើយ​ប៉ះ → លុប។
ជ្រើស​ទំនាក់ទំនង ហ�ើយ​ប៉ះ លុប។
ដ�ើម្បី​លុប​ទំនាក់ទំនង​ម្តង​មួយៗ សូម​ប�ើក​បញ្ជី​ទំនាក់ទំនង ហ�ើយ​ប៉ះ​រប​
ូ នៃ​ទំនាក់ទំនង​មួយ ឬ​ក៏​ប៉ះ​ឈ្មោះ​
របស់​ទំនាក់ទំនង​មួយ → ព័ត៌មាន​លម្អិត។ រួច​ប៉ះ → លុប។
59
កម្មវិធី និង មុខងា
សារ
ការណែនាំ
ផ្ញើ​និង​បង្ហាញ​សារ​តាម​សន្ទនា។
ការផ្ញើ​សារ
អ្នក​អាច​បង់​ប្រាក់​បន្ថែម​សម្រាប់ក
​ ារផ្ញើ​សារ ន�ៅពេល​អ្នក​កំពុងរ​៉ូមីង។
1
2
3
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី សារ ហ�ើយ​ប៉ះ
។
ថែម​អ្នកទទួល ហ�ើយ​ប៉ះ ចាប់ផ្ដើម។
វាយបញ្ចូល​សារ។
ដ�ើម្បី​ថត​និង​ផ្ញើ​សារ​សំឡេង សូម​ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់​ល�ើ
ឬ
, និយាយ​សារ​របស់​អ្នក រួច​ហ�ើយ​លែង​
ម្រាមដៃ​របស់​អ្នក។ អាយខុនក
​ ារថត​នឹង​លេចឡ�ើង​តែ​ខណៈពេល​ក្ដារចុច​ត្រូវ​បាន​លាក់​ប៉ុណ្ណោះ។
ចូលេ�បើជេ�មើសបែន�ម។
អ�កទទួល
េហៅទូរសព�េទៅអ�កទទួល
ភ�ាប់ឯកសារ
េផ�ើសារ
វាយប���លសារ។
4
ប៉ះ
ឬ
ប���លស�ីកឃ័រ
ដ�ើម្បីផ្ញើសារ។
60
កម្មវិធី និង មុខងា
ការបង្ហាញ​សារ
សារ​ត្រូវ​បាន​រ�ៀប​ជាក្រុម​ទ�ៅ​ជា​ខ្សែសន្ទនា​តាម​ទំនាក់ទំនង។
អ្នក​អាច​បង់​ប្រាក់​បន្ថែម​សម្រាប់ក
​ ារទទួល​សារ ន�ៅពេល​អ្នក​កំពុងរ​៉ូមីង។
1
2
3
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី សារ ហ�ើយ​ប៉ះ សន្ទនា។
ល�ើ​បញ្ជី​សារ សូម​ជ្រើស​ទំនាក់ទំនង​មួយ។
បង្ហាញ​សន្ទនា​របស់​អ្នក។
ដ�ើម្បីឆ្លើយតបនឹងសារន�ោះ សូមប៉ះ វាយបញ្ចូល​សារ, វាយបញ្ចូលសារ រួចហ�ើយប៉ះ
ឬ
។
ការខ្ទបស
់​ ារ​មិនច
​ ង់ប
​ ាន
ខ្ទប់​សារ​ព​លេ
ី ខ​ជាក់លាក់​ដែល​បាន​ថែម​ទ�ៅ​បញ្ខ្ទប់
ជី​ ​របស់​អ្នក។
1
2
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី សារ ហ�ើយ​ប៉ះ → ការកំណត់ → ខ្ទបលេ
់​ ខ​និងស
​ ារ → ខ្ទបលេ
់​ ខ។
ប៉ះ ប្រអប់ទ
​ ទួល ហ�ើយ​ជ្រើស​ទំនាក់ទំនង​មួយ។ ឬ​ក៏​ប៉ះ ទំនាក់ទំនង, ជ្រើស​ទំនាក់ទំនង រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ
រួចរាល់។
ដ�ើម្បី​វាយបញ្ចូល​លេខ​មួយ​ដ�ោយដៃ សូម​ប៉ះ វាយបញ្ចូល​លេខ, វាយបញ្ចូល​លេខ​ទូរសព្ទ រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ
។
ការកំណត់​ការជូនដំណឹងស
​ ារ
អ្នក​អាច​ប្ដូរ​សំឡេង​ជូនដំណឹង ជម្រើស​បង្ហាញ ជាដ�ើម។
1
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី សារ ប៉ះ → ការកំណត់ → ការជូនដ
​ ំណឹង រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​
វា។
2
ប្ដូរ​ការកំណត់​នៃ​ការជូនដំណឹង។
ការកំណត់​ការរំឭក​សារ
អ្នក​អាច​កំណត់​ការប្រាប់ដំណឹង​មួយ​ន�ៅ​ចន្លោះពេល​ណា​មួយ ដ�ើម្បី​ឲ្យ​អ្នក​ដឹង​ថា​អ្នក​មាន​ការជូនដំណឹង​ដែល​
មិន​ទាន់​បាន​ពិនិត្យ​ម�ើល។ ប�ើ​មុខងារ​នេះ​មិន​ត្រូវ​បាន​ប�ើកដំណ�ើការ​ទេ សូមច
​ ាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ
លទ្ធភាព​ចូល​ប្រើ → ការរំឭក​ពី​ការជូនដំណឹង រួច​ហ�ើយ​ប៉ះក
​ ុងតាក់ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។ រួច​ប៉ះ​កុងតាក់
សារ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
61
កម្មវិធី និង មុខងា
អ៊ីនធ�ើណិត
ការណែនាំ
ប�ើកម�ើល​ល�ើ​អ៊ីនធ�ើណិត​ដ�ើម្បី​ស្វែងរក​ព័ត៌មាន ព្រមទាំងច
​ណ
ំ ាំ​ទំព័រវិប​សំណព្វ​របស់​អ្នក​ដ�ើម្បី​ចូលម�ើលព
​ ួកវា​
យ៉ាង​ងាយស្រួល។
ការប�ើកម�ើលទ
​ ំព័រវិប
1
2
3
ប�ើក​សឺមី Samsung ហ�ើយ​ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី អ៊ីនធ�ើណិត។
ប៉ះ​វាល​អាសយដ្ឋាន។
វាយបញ្ចូល​អាសយដ្ឋាន​វប​
ិ ឬ​ពាក្យគន្លឹះ​មួយ រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ ទ�ៅ។
ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​របារឧបករណ៍ សូមអ
​ ូស​ម្រាមដៃ​របស់​អ្នក​ចុះក្រោម​បន្តិច​ល�ើ​អេក្រង់។
ដ�ើម្បី​ប្តូរ​រវាង​ថេប​យ៉ាង​រហ័ស សូមអ
​ ូស​មក​ឆ្វេង​ឬ​ទ�ៅ​ស្តាំ​ល�វើ​ាល​អាសយដ្ឋាន។
ចំណាំទំព័រវ�បបច��ប�ន�
ចូលេ�បើជេ�មើសបែន�ម។
េធ�ើឲ�ទំព័រវ�បបច��ប�ន��សស់
េបើកេគហទំព័រ
មុឺនុយរហ័ស
បង�ាញទំព័រចំណាំ
ទំព័រវ�បែដល�ានរក�ាទុក
និង�បវត�ិេបើកេមើលថ�ីៗរបស់អ�ក
ផ�ាស់ទរវាង
ី ទំព័រ
េបើកអភិ�ាលេថបរបស់េ��ោវសឺ
62
កម្មវិធី និង មុខងា
ការប្រើ​ទម្រង់ស
​ ម្ងាត់
ក្នុង​ទម្រង់​សម្ងាត់ អ្នក​អាច​គ្រប់គ្រង​ថេប​ដែល​បាន​ប�ើក ទំព័រចំណាំ និង​ទំព័រ​ដែល​បាន​រក្សាទុក​
ដាច់ដ�ោយឡែក​ពី​គ្នា។ អ្នកអ
​ ាច​ចាក់ស�ោ​ទម្រង់​សម្ងាត់ ដ�ោយ​ប្រើ​ពាក្យសម្ងាតន
់​ ិង​ខ្ចៅដៃ​របស់​អ្នក។
ការប�ើកដំណ�ើរការ​ទម្រង់ស
​ ម្ងាត់
ក្នុង​របារឧបករណ៍​ន�ៅ​ផ្នែកខ
​ ាងក្រោម​នៃ​អេក្រង់ សូម​ប៉ះ ថេប → ប�ើក​ទម្រង់ស
​ ម្ងាត់។ ប�ើ​អ្នក​កំពុង​ប្រើ​មុខងារ​
នេះ​ជា​ល�ើកដំបូង សូមក
​ ំណត់​ថា​ត�ើ​ត្រូវ​ប្រើ​ពាក្យសម្ងាតម
​់ ួយ​សម្រាប់​ទម្រង់​សម្ងាត់​ដែរ​ឬ​ទេ។
ក្នុង​ទម្រង់​សម្ងាត់ អ្នក​មិន​អាច​ប្រើ​មុខងារ​ខ្លះ​ដូចជា​ការថត​របអេក្រ
ូ
ង់​ឡ�ើយ។
ក្នុង​ទម្រង់​សម្ងាត់ ឧបករណ៍​នឹង​ប្ដូរ​ពណ៌​នៃ​របារឧបករណ៍។
ការប្ដូរ​ការកំណត់​សន្តិសុខ
អ្នក​អាច​ប្ដូរ​ពាក្យសម្ងាតឬ
់​ ​វិធ​ច
ី ាក់ស�ោ​របស់​អ្នក។
ប៉ះ → ការកំណត់ → ភាពឯកជន → សន្តិសុខទ
​ ម្រង់​សម្ងាត់ → ប្តូរ​ពាក្យ​សម្ងាត់។ ដ�ើម្បី​កំណត់​ខ្ចៅដៃ​
ដែល​អ្នក​បាន​ចុះបញ្ជី​ជា​វិធី​ចាក់ស�ោ​រួម​ជាមួយ​នឹង​ពាក្យសម្ងាត់ សូម​ប៉ះ​កុងតាក់ ខ្ចៅដៃ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​
វា។ សូម​ម�ើល ការស្គាល់​ខ្ចៅដៃ សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម​អំពី​ការប្រើ​ខ្ចៅដៃ​របស់​អ្នក។
ការបិទដំណ�ើរការ​ទម្រង់ស
​ ម្ងាត់
ក្នុង​របារឧបករណ៍​ន�ៅ​ផ្នែកខ
​ ាងក្រោម​នៃ​អេក្រង់ សូម​ប៉ះ ថេប → បិទ ទម្រង់ស
​ ម្ងាត់។
63
កម្មវិធី និង មុខងា
អ៊ីមែល
ការរ�ៀបចំ​គណនី​អ៊ីមែល
រ�ៀបចំ​គណនី​អមែ
៊ី ល ន�ៅពេល​ប�ើក អ៊ីមែល ជា​ល�ើកដំបូង។
1
2
ប�ើក​សឺមី Samsung ហ�ើយ​ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី អ៊ីមែល។
វាយបញ្ចូល​អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​និង​ពាក្យសម្ងាត់ រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ ចុះឈ្មោះចូល។
ដ�ើម្បី​ចុះបញ្ជី​គណនី​អ៊ីមែល​មួយ​ដ�ោយដៃ សូម​ប៉ះ ការរ�ៀបចំ​ដ�ោយ​ដៃ។
3
ធ្វើ​តាម​ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បី​បញ្ចប់​ការរ�ៀបចំ។
ដ�ើម្បី​រ�ៀបចំ​គណនី​អ៊ីមែល​មួយ​ទ�ៀត សូម​ប៉ះ
→ ថែម​គណនី។
→
ប�ើ​អ្នក​មាន​គណនី​អ៊ីមែល​ល�ើសពី​មួយ អ្នកអ
​ ាច​កំណត់​គណនី​មួយ​ជា​គណនី​លំនាំដ�ើម។ ប៉ះ
→ កំណត់គ
​ ណនី​លំនាំដ�ើម។
→
→
ការផ្ញើ​អ៊ីមែល
1
2
3
ប៉ះ
ដ�ើម្បី​តែង​អ៊ីមែល​មួយ។
ថែម​អ្នកទទួល រួចវ​ាយបញ្ចូល​អត្ថបទ​អ៊ីមែល។
ប៉ះ ផ្ញើ ដ�ើម្បី​ផ្ញើ​អមែ
៊ី ល​ន�ោះ។
ការអាន​អ៊ីមែល
ន�ៅពេល អ៊ីមែល ប�ើក ឧបករណ៍ន
​ ឹង​ទ�ៅយក​អ៊ីមែល​ថ្មី​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ។ ដ�ើម្បី​ទ�ៅយក​អមែ
៊ី ល​ដ�ោយដៃ សូម​
អូស​ចុះក្រោម​ល�ើ​អេក្រង់។
ប៉ះ​អមែ
៊ី ល​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បី​អាន​វា។
ប�ើ​ការធ្វើ​សមកាល​អ៊ីមែល​ត្រូវ​បាន​បិទ ន�ោះ​អ៊ីមែល​ថ្មី​នឹង​មិន​អាច​ទ�ៅយក​បាន​ទេ។ ដ�ើម្បី​ប�ើកប្រើ​
→ ឈ្មោះ​គណនី​របស់​អ្នក រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់ ធ្វើ​
ការធ្វើ​សមកាល​អ៊ីមែល សូម​ប៉ះ →
សមកាល​គណនី ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
64
កម្មវិធី និង មុខងា
កាមេរ៉ា
ការណែនាំ
ថត​រប​
ូ និង​ថត​វីដេអូ​ដ�ោយ​ប្រើ​ទម្រង់ន
​ ិង​ការកំណត់​ផ្សេងៗ។
ការប្រើ​កាមេរ៉ា​ឲ្យ​បាន​ត្រឹមត្រូវ
• កុ​ថ
ំ ត​រូប​ឬ​ថត​វីដេអូ​អ្នកដទៃ​ដ�ោយ​គ្មាន​ការអនុញញា្ ត​ពី​ពួកគេ។
• កុ​ថ
ំ ត​រូប​ឬ​ថត​វដេ
ី អូ​ន�ៅ​កន្លែង​ដែល​មាន​ការហាមប្រាម​តាម​ផ្លូវច្បាប់។
• កុំ​ថត​រូប​ឬ​ថត​វដេ
ី អូ​ក្នុង​កន្លែង​ដែល​អ្នក​អាច​បំពាន​ល�ើ​ភាពឯកជន​របស់​អ្នកដទៃ។
ការចាប់ផ្ដើមក
​ ាមេរ៉ា
ប្រើ​វិធ​ខ
ី ាងក្រោម ដ�ើម្បី​ចាប់ផ្ដើមក
​ ាមេរ៉ា៖
• ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី កាមេរ៉ា។
• ចុច​គ្រាប់ចុច​ថាមពល​ពីរដង​យ៉ាង​រហ័ស។
• ល�ើ​អេក្រង់ជ
​ ាប់ស�ោ សូមអ
​ ូស
ទ�ៅ​ក្រៅ​រង្វង់។
• វិធី​ខ្លះ​ប្រហែល​ជា​មិន​អាច​ប្រើ​បាន​ឡ�ើយ អាស្រ័យ​ល�ើត
​ ំបន់ឬ
​ ​អ្នកផ្តល់ស​េវា។
• មុខងារ​កាមេរ៉ា​ខលះ​
្ មិន​អាច​ប្រើ​បាន​ទេ ន�ៅពេល​ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី កាមេរ៉ា ពី​អេក្រង់​ជាប់ស�ោ ឬ​ក៏​
ន�ៅពេល​អេក្រង់រ​លត់ ខណៈពេល​បាន​កំណត់​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់។
• ប�ើ​រូបថត​ដែល​អ្នក​ថត​ម�ើល​ទ�ៅ​ព្រិល សូម​សម្អាត​ឡិន​កាមេរ៉ា ហ�ើយ​សាកល្បង​ម្តងទ�ៀត។
65
កម្មវិធី និង មុខងា
ការថត​មូលដ្ឋាន
ការថត​រូប ឬ ការថត​វដេ
ី អូ
1
2
ប៉ះ​រូប​ល�ើ​អេក្រង់​បង្ហាញ​ន�ៅ​កន្លែង​ដែល​កាមេរ៉ា​គួរ​ផ្តោត។
ប៉ះ
ដ�ើម្បី​ថត​រប
ូ ឬ​ក៏​ប៉ះ
ដ�ើម្បី​ថត​វីដេអូ។
ទ�មង់ថត
ប��រវាងកាេមរ�ាមុខ
និងេ�កោយ។
រូបតូចៗបង�ាញ
ទ�មង់បច��ប�ន�
ថតរូប
ថតវ�េដអូ
ការកំណត់កាេមរ�ា
ជេ�មើសស�មាប់ទ�មង់
ថតបច��ប�ន�
• ដ�ើម្បី​លៃតម្រូវ​ពន្លឺ​នៃ​រូបថត​ឬ​វដេ
ី អូ សូម​ប៉ះ​អេក្រង់។ ន�ៅពេល​របារ​លៃតម្រូវ​លេចឡ�ើង សូមអ
​ស
ូ
ល�ើ​របារ​លៃតម្រូវ​ទ�ៅ​កាន់
ឬ ។
• ដ�ើម្បី​ថត​រូប​មួយ​ពី​វីដេអូ ខណៈពេល​កំពុងថ
​ ត សូម​ប៉ះ
។
• ដ�ើម្បី​ប្តូរ​ការផ្ដោត ខណៈពេល​កំពុងថ
​ ត​វីដេអូ សូម​ប៉ះ​កន្លែង​ដែល​អ្នក​ចង់​ផ្ដោត។ ដ�ើម្បី​ប្រើ​ទម្រង់​ស្វ័យ​
ផ្ដោត សូម​ប៉ះ ។
• អេក្រង់​បង្ហាញ​អាច​ខស
ុ គ្នា អាស្រ័យ​ល�ើ​ទម្រង់ថ
​ ត​និង​កាមេរ៉ា​ណា​ដែល​ត្រូវ​បាន​ប្រើ។
• កាមេរ៉ា​នឹង​បិទ​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ ន�ៅពេល​ឈប់​ប្រើ។
• សូម​ប្រាកដ​ថា​ឡិនក
​ ាមេរ៉ា​មិន​ខូច​ឬ​កខ្វក់។ ប�ើពុំន�ោះ ឧបករណ៍អ
​ ាច​នឹង​ដំណ�ើរការ​មិន​ប្រក្រតី​ក្នុង​
ទម្រង់ខ
​ ្លះ​ដែល​ត្រូវការ​រស
ី ូលូសិនខ
​ ្ពស់។
• កាមេរ៉ា​នៃ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​មាន​ឡិនម
​ ​ទ
ុំ ូលាយ។ ភាពខុសភ្លាត់ត
​ ិចតួចអ
​ ាច​ក�ើតឡ�ើងក
​ ្នុង​រូបថត​
ឬ​វីដេអូ​ដែល​មាន​ម​ទ
ុំ ូលាយ ហ�ើយវ​ា​មិន​បង្ហាញ​ពី​បញ្ហា​នៃ​ប្រសិទ្ធផល​ឧបករណ៍​ឡ�ើយ។
66
កម្មវិធី និង មុខងា
ការថែម​ប៊ូតុងក
​ ាមេរ៉ា​មួយទ�
​ ៀត
ថែម​ប៊ូតុងក
​ ាមេរ៉ា​មួយ​ទ�ៀត​ទ�ៅ​ទីកន្លែង​ដែល​អ្នក​ចង់​បាន​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បី​ថត​រប​
ូ កាន់តែ​ងាយស្រួល។
អូស
ទ�ៅ​អេក្រង់​បង្ហាញ។
ប�ើ​ប៊ូតុងក
​ ាមេរ៉ា​មួយ​ទ�ៀត​មិន​ត្រូវ​បាន​ថែម​ទេ សូម​ប៉ះ
ប៊ូតុងក
​ ាមេរ៉ាអ
​ ណ្ដែត ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
ល�ើ​អេក្រង់​បង្ហាញ ហ�ើយ​ប៉ះក
​ ុងតាក់
ការពង្រីក និង ការបង្រួម
ប្រើ​វិធ​ផី ្សេងៗ​ក្នុង​ការ​ពង្រីក​ឬ​បង្រួម។
• ញែក​ម្រាមដៃ​ពីរ​ចេញ​ពី​គ្នា​ល�ើ​អេក្រង់​ដ�ើម្បី​ពង្រីក និង ក�ៀប​ដ�ើម្បី​បង្រួម។
• ត្រួតត្រា​ហ្ស៊ូម​ដ�ោយ​ម្រាមដៃ​មួយ។ អូស
ល�ើ​របារ​ហ្ស៊ូម​ទ�ៅ​រក
ឬ
។
មុខងារ​ហ្ស៊ូម​អាច​ប្រើ​បាន​តែ​ន�ៅពេល​ប្រើក
​ ាមេរ៉ា​ខាង​ក្រោយ​ប៉ុណ្ណោះ។
ការប្រើ​មុខងារ​ផ្ដោត​និង​ពន្លឺប៉ះ
អ្នក​អាច​ចាក់ស�ោ​ការផ្ដោត​ឬ​ពន្លឺប៉ះ​ល�ើ​ផ្ទៃ​ដែល​បាន​ជ្រើស ដ�ើម្បី​រារាំង​កាមេរ៉ា​កុំ​ឲ្យ​លៃតម្រូវ​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​
ផ្អែក​ល�ើក
​ ារផ្លាស់ប្ដូរ​ល�ើ​រប​
ូ ឬ​ប្រភព​ពន្លឺ។
ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់​ល�ើ​ផ្ទៃ​ដែល​ត្រូវ​ផ្ដោត ន�ោះ​ស៊ុម AF/AE នឹង​លេចឡ�ើងល�ើ​ផ្ទៃ​ន�ោះ ហ�ើយ​ការកំណត់​ការផ្ដោត​
និង​ពន្ប
លឺ ៉ះន
​ ឹង​ត្រូវ​បាន​ចាក់ស�ោ។ ការកំណត់​ន�ោះ​ន�ៅតែ​ជាប់ស�ោ​ដដែល ទ�ោះ​បី​ក្រោយ​ពី​អ្នក​ថត​រប​ហ�
ូ
ើយ​
ក៏ដ�ោយ។
មុខងារ​នេះ​អាច​ប្រើ​បាន​តែ​ក្នុង​ទម្រង់ ស្វ័យប្រវត្តិ និង PRO ប៉ុណ្ណោះ។
67
កម្មវិធី និង មុខងា
ផ្ដោត​ផ្ទាល់
កាមេរ៉ា​ភ្លោះ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ថត​រប​ផ
ូ ្ដោត​រាក់ៗ ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ផ្ទៃខាងក្រោយ​ព្រិល ហ�ើយរ​ូប​លេចធ្លោ​យ៉ាង​ច្បាស់។
ការថត​រូបមួយកំណាត់ខ្លួនឲ
​ ្យ​លេចធ្លោ ដ�ោយ​ប្រើ​មុខងារ​ផ្ដោត​ផ្ទាល់
លៃតម្រូវ​កម្រិត​ព្រិល​ន�ៅ​ផ្ទៃខាងក្រោយ​ល�ើ​អេក្រង់​បង្ហាញ រួច​ហ�ើយ​ថត​រប​
ូ មួយ​ដែល​រំលេច​រប​
ូ ក្នុង​ន�ោះ។
• ប្រើ​មុខងារ​នេះ​ន�ៅ​កន្លែង​ដែល​មាន​ពន្លឺ​គ្រប់គ្រាន់។
• ភាពព្រិល​ន�ៅ​ផ្ទៃខាងក្រោយ​អាច​នឹង​មិន​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ត្រឹមត្រូវ​ក្នុង​ស្ថានភាព​ខាងក្រោម៖
–– ឧបករណ៍​ឬ​រូប​កំពុង​ផ្លាស់ទី។
–– រូប​មាន​លក្ខណៈ​ស្ដើង​ឬ​ថលា្ ។
–– រូប​មាន​ពណ៌​ឬ​លំនាំ​ស្រដ�ៀងគ្នា​នឹង​ផ្ទៃខាងក្រោយ។
–– រូប​ឬ​ផ្ទៃខាងក្រោយ​មាន​ផ្ទៃ​លាត។
1
2
3
ល�ើ​បញ្ជី​នៃ​ទម្រង់ថ
​ ត សូម​ប៉ះ ផ្ដោត​ផ្ទាល់។
អូស​របារ​លៃតម្រូវ​ភាពព្រិល​ន�ៅ​ផ្ទៃខាងក្រោយ​មក​ឆ្វេង​ឬ​ទ�ៅ​ស្តាំ ដ�ើម្បី​លៃតម្រូវ​កម្រិត​ព្រិល។
ប៉ះ
ដ�ើម្បី​ថត​រប
ូ ។
ទ�មង់ថត
រ�ារៃលត�មូវភាព�ពិលៃនៃផ�ខាងេ�កោ
យ
68
កម្មវិធី និង មុខងា
ការកែ​ផ្ទៃខាងក្រោយ​នៃ​រូបថត​ផ្ដោត​ផ្ទាល់
អ្នក​ក​អ
៏ ាច​កែ​កម្រិត​ព្រិល​ន�ៅ​ផ្ទៃខាងក្រោយ​នៃ​រូបថត​ដែល​បាន​ថត​ដ�ោយ​ប្រើ​មុខងារ​ផ្ដោត​ផ្ទាល់​ផងដែរ។
ន�ៅពេល​ពន្​ផលឺ ្ទៃខាងក្រោយ​លេចឡ�ើង​ជា​ចំណុច​ព្រិល អ្នកអ
​ ាច​ប្ដូរ​សណ្ឋាន​នៃ​ភាពព្រិល​ន�ៅ​ផ្ទៃខាងក្រោយ​
ន�ោះ។ ជ្រើស​សណ្ឋាន​មួយ ដូចជា​រប​បេ
ូ
ះដូង ផ្កាយ ឬ​ផ្កា ជាដ�ើម ដ�ើម្បី​តុបតែង​រូបថត និង ធ្វើឲ
​ ្យ​វា​ម�ើល​ទ�ៅ​
ខុសប្លែក។
ការលៃតម្រូវ​កម្រិត​ព្រិល​ន�ៅ​ផ្ទៃខាងក្រោយ
ការប្តូរ​សណ្ឋាន​នៃ​ភាពព្រិល​ន�ៅ​ផ្ទៃខាងក្រោយ
69
កម្មវិធី និង មុខងា
1
2
ជ្រើស​រូប​ដែល​បាន​ថត​ដ�ោយ​ប្រើ​មុខងារ​ផ្ដោត​ផ្ទាល់ ហ�ើយ​ប៉ះ លៃតម្រូវ​ភាពព្រិល​ន�ៅ​ផ្ទៃខាងក្រោយ។
ដ�ើម្បី​លៃតម្រូវ​កម្រិត​ព្រិល​ន�ៅ​ផ្ទៃខាងក្រោយ សូមអ
​ ូស​របារ​លៃតម្រូវ​កម្រិត​ព្រិល​ន�ៅ​ផ្ទៃខាងក្រោយ​មក​
ឆ្វេង​ឬ​ទ�ៅ​ស្តាំ។
ដ�ើម្បី​ប្ដូរ​សណ្ឋាន​ព្រិល​ន�ៅ​ផ្ទៃខាងក្រោយ សូមអ
​ ូស​បញ្ជី​បែបផែន​មក​ឆ្វេង​ឬ​ទ�ៅ​ស្ដាំ ហ�ើយ​ជ្រើស​
បែបផែន​មួយ​ដែល​អ្នក​ចង់​បាន។ បញ្ជី​បែបផែន​នឹង​លេចឡ�ើង​តែ​ន�ៅពេល​រូបថត​មាន​សណ្ឋាន​ព្រិល​ន�ៅ​
ផ្ទៃខាងក្រោយ​ប៉ុណ្ណោះ។
ៃលត�មូវក�មិត�ពិល
ៃផ�ខាងេ�កោយ
ប��រសណ�ាន�ពិល
ៃផ�ខាងេ�កោយ
3
ប៉ះ
ដ�ើម្បី​រក្សាទុក​រប
ូ ថត។
70
កម្មវិធី និង មុខងា
ការប្រើ​ទម្រង់ថ
​ត
ដ�ើម្បី​ប្ដូរ​ទម្រង់ថ
​ ត សូមច
​ ាប់​អូស​បញ្ជី​នៃ​ទម្រង់ថ
​ ត​មក​ឆ្វេង​ឬ​ទ�ៅ​ស្ដាំ ឬ​ក៏​អូស​មក​ឆ្វេង​ឬ​ទ�ៅ​ស្ដាំ ល�ើ​អេក្រង់​
បង្ហាញ។
ជ្រើស​ទម្រង់ថ
​ ត​ដែល​អ្នក​ចង់​បាន។
អ្នក​អាច​កែ​បញ្ជី​ទម្រង់ថ
​ ត។ ល�ើ​អេក្រង់​បង្ហាញ សូម​ប៉ះ
សូម​ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់​ល�ើ​បញ្ជី​ទម្រង់ថ
​ ត​ល�ើ​អេក្រង់​បង្ហាញ។
→ កែ​ទម្រង់ក
​ ាមេរ៉ា។ ជម្រើស​ផ្សេង
ទម្រង់ស
​ ្វ័យប្រវត្តិ
ទម្រង់​ស្វ័យប្រវត្តិ​អនុញញា្ ត​ឲ្យ​កាមេរ៉ា​វាយតម្លៃ​បរិស្ថាន​ជុំវិញ​និង​កណ
ំ ត់​ទម្រង់ល
​ ្អប្រស�ើរ​សម្រាប់រ​ូបថត។
ល�ើ​បញ្ជី​ទម្រង់ថ
​ ត សូម​ប៉ះ ស្វ័យប្រវត្តិ។
ទម្រង់ស្រ
​ ស់ស្អាត
ថត​រប​
ូ ជាមួយ​សម្បុរ​ស្បែក​ភ្ន
លឺ​ ិង​មុខងារ​ផ្ទៃមុខ​ដែល​បាន​កែ។
ល�ើ​បញ្ជី​នៃ​ទម្រង់ថ
​ ត សូម​ប៉ះ ស្រស់ស្អាត។
ដ�ើម្បី​ប្រើ​បែបផែន​ស្រស់ស្អាត សូម​ប៉ះ
សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
និង​ជ្រើស​ជម្រើស។ សូម​ម�ើល ការប្រើ​បែបផែន​ស្រស់ស្អាត
ទម្រង់ Pro
ថត​រប​
ូ និង​វីដេអូ ខណៈពេល​លៃតម្រូវ​ទម្រង់ថ
​ ត​ផ្សេងៗ​ដ�ោយដៃ ដូចជា​តម្លៃ​ពន្លឺប៉ះ និង តម្លៃ ISO។
ល�ើ​បញ្ជី​ទម្រង់ថ
​ ត សូម​ប៉ះ PRO។ ជ្រើស​ជម្រើស ហ�ើយ​ប្ដូរ​ការកំណត់​តាមបំណង រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ
ថត​រប
ូ ឬ​ក​ប
៏ ៉ះ
ដ�ើម្បី​ថត​វីដេអូ។
71
ដ�ើម្បី​
កម្មវិធី និង មុខងា
ជម្រើសដែ
​ ល​មាន
•
៖ ប្ដូរ​តម្លៃ​ពន្លឺប៉ះ។ វា​កណ
ំ ត់​ថា​ត�ើ​សិនសឺ​កាមេរ៉ា​ត្រូវ​ទទួលព
​ ន្លឺ​ប៉ុន្មាន។ ក្នុង​ស្ថានភាព​ដែល​មាន​ពន្លឺ​
តិច សូម​ប្រើ​ពន្លឺប៉ះខ
​ ្ពស់។
•
៖ ជ្រើស​តម្លៃ ISO។ វា​គ្រប់គ្រង​ភាពចាប់បាន​នៃ​ពន្លឺ​កាមេរ៉ា។ តម្លៃ​ទាប​គឺ​សម្រាប់វ​ត្ថុ​ន�ៅ​ស្ងៀម​ឬ​មាន​
ពន្​ភ
លឺ ្លឺ។ តម្លៃ​ខ្ពសគ
់​ ឺ​សម្រាប់វ​ត្ថុ​ដែល​ផ្លាស់ទី​ល�ឿន​ឬ​មាន​ពន្​ត
លឺ ិច។ ប៉ុន្តែ ការកំណត់ ISO កាន់តែ​ខ្ពស់ នឹង​
អាច​នាំ​ឲ្យ​មាន​ភាពអ៊ូអែ​ក្នុង​រូបថត​កាន់តែ​ច្រើន។
•
៖ ជ្រើស​តុល្យភាព​ពណ៌​ស​សមស្រប ដ�ើម្បី​ឲ្យ​រូប​មាន​វស
ិ ាលភាព​ពណ៌​ដូច​នឹង​ការពិត។ អ្នកអ
​ ាច​
កំណត់​សីតណ
ុ ្ហភាព​ពណ៌។
ទម្រង់ស
​ ព្វទស្សន៍
ដ�ោយ​ប្រើ​ទម្រង់​សព្វទស្សន៍ សូមថ
​ ត​រូប​ជា​ស៊េរី រួច​ហ�ើយ​ភ្ជាបព
់​ ួកវា​ជាមួយ​គ្នា ដ�ើម្បី​បង្កើត​ទិដ្ឋភាព​ទូលាយ។
ដ�ើម្បី​ថត​រូប​ឲ្យ​បាន​ល្អ​បំផុត ដ�ោយ​ប្រើ​ទម្រង់​សព្វទស្សន៍ សូម​ធ្វើ​តាម​បណ្ណែ​ទាំងនេះ៖
• ផ្លាស់ទក
ី​ ាមេរ៉ា​យឺតៗ​ក្នុង​ទិសដ�ៅ​ណា​មួយ។
• រក្សា​រូប​ឲ្យ​ស្ថិត​ន�ៅ​ក្នុង​ស៊ុម​ល�ើ​អេក្រង់​បង្ហាញ​របស់​កាមេរ៉ា។ ប�ើ​រូប​បង្ហាញ​ន�ៅ​ក្រៅ​ស៊ុមម
​ គ្គទេសក៍
៏ ្នក​មិន​ផ្លាស់ទី​ឧបករណ៍ ន�ោះ​ឧបករណ៍​នឹង​ឈប់​ថត​រូប​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ។
ឬ​ក​អ
• ជ�ៀសវាង​ការថត​រប​ដែ
ូ
ល​មាន​ផ្ទៃខាងក្រោយ​មិន​ជាក់លាក់ ដូចជា​ផ្ទៃមេឃ​ទទេ​ឬ​ជញ្ជាំង​លាត។
1
2
3
ល�ើ​បញ្ជី​នៃ​ទម្រង់ថ
​ ត សូម​ប៉ះ សព្វទស្សន៍។
ប៉ះ
រួច​ផ្លាស់ទឧ
ី​ បករណ៍​យឺតៗ​ក្នុង​ទិសដ�ៅ​ណាមួយ។
ប៉ះ
ដ�ើម្បី​ឈប់​ថត​រប
ូ ។
72
កម្មវិធី និង មុខងា
ទម្រង់ស
​ ្ទីកឃ័រ
ថត​រប​
ូ និង​វីដេអូ​ជាមួយ​ស្ទីកឃ័រជ
​ ីវចល​ផ្សេងៗ។ ន�ៅពេល​ផ្លាស់ទី​ផ្ទៃមុខ​របស់​អ្នក ស្ទីកឃ័រន
​ ឹង​តាម​ចាប់​ចលនា​
របស់​អ្នក។
1
2
ល�ើ​បញ្ជី​នៃ​ទម្រង់ថ
​ ត សូម​ប៉ះ ស្ទីកឃ័រ។
ប៉ះ
រួច​ជ្រើស​ស្ទីកឃ័រម
​ ួយ។
3
ប៉ះ
ដ�ើម្បី​ថត​រប
ូ ។
ការប្រើ​ស្ទីកឃ័រដ�
​ ោយ​ចៃដន្យ
អ្នក​អាច​ប្រើ​ស្ទីកឃ័រ​ដ�ោយ​ចៃដន្យ ជំនួស​ឲ្យ​ការជ្រើស​វា​ពី​បញ្ជី​ស្ទីកឃ័រ។
ប៉ះ ចៃដន្យ ដដែលៗ រហូតដ
​ ល់​ស្ទីកឃ័រ​ដែល​អ្នក​ចង់​បាន​លេចឡ�ើង។
73
កម្មវិធី និង មុខងា
ទម្រង់ថ
​ ត​បន្តបន្ទាប់
ថត​រប​
ូ ជា​ស៊េរី​នៃ​រូប​កំពុង​ផ្លាស់ទី។
ល�ើ​បញ្ជី​នៃ​ទម្រង់ថ
​ ត សូម​ប៉ះ ការថត​បន្តប
​ ន្ទាប់។
ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់​ល�ើ
ដ�ើម្បី​ថត​រប​
ូ ជាច្រើន​បន្តបន្ទាប់គ
​ ្នា។
ទម្រង់ថ
​ តខ្លួនឯង
ថត​រប​
ូ ខ្លួនឯង​ដ�ោយ​ប្រើ​កាមេរ៉ា​មុខ។ អ្នកអ
​ ាច​បង្ហាញ​បែបផែន​ស្រស់ស្អាត​ផ្សេងៗ​ល�ើ​អេក្រង់។
1
ល�ើ​អេក្រង់​បង្ហាញ សូមអ
​ ូស​ឡ�ើងល�ើ​ឬ​ចុះក្រោម ឬ​ក៏​ប៉ះ
ខ្លួនឯង។
2
3
4
ល�ើ​បញ្ជី​នៃ​ទម្រង់ថ
​ ត សូម​ប៉ះ ថតខ្លួនឯង។
ដ�ើម្បី​ប្តូរ​ទ�ៅ​កាមេរ៉ា​មុខ​សម្រាប់​ការថត​រូប​
បែរ​ឲ្យ​ច​ឡ
ំ ិនក
​ ាមេរ៉ា​មុខ។
ប៉ះ
ដ�ើម្បី​ថត​រប
ូ ។
ជម្រើស​ផ្សេង សូម​បង្ហាញ​បាតដៃ​របស់​អ្នក​ដាក់​កាមេរ៉ា​មុខ។ បន្ទាប់ព
​ ី​ស្គាល់​បាតដៃ​របស់​អ្នក រង្វាស់ពេល​
រាប់ចុះ​នឹង​លេចឡ�ើង។ ន�ៅពេល​អស់​ពេល ឧបករណ៍​នឹង​ថត​រូប។
ដ�ើម្បី​ប្រើ​ជម្រើស​ថត​ផ្សេងៗ​សម្រាប់​កាមេរ៉ា​មុខ សូម​ប៉ះ
ប�ើកដំណ�ើរការ​ពួកវា។
→ វិធី​ថត រួច​ហ�ើយ​ប៉ះក
​ ុងតាក់ ដ�ើម្បី​
ការប្រើ​ភ្លាស​ថតខ្លួនឯង
ន�ៅពេល​ថត​រប​
ូ ខ្លួនឯង​ដ�ោយ​ប្រើ​កាមេរ៉ា​មុខ​ក្នុង​ស្ថានភាព​ពន្លឺ​តិច អេក្រង់ប៉ះអ
​ ាច​ប្រើ​ជា​ភ្លាស។
ល�ើ​អេក្រង់​បង្ហាញ សូម​ប៉ះ
បញ្ចេញ​ភ្លាស។
ដដែលៗ ទាល់តែ​អ្នក​ឈាន​ដល់ ។ ន�ៅពេល​អ្នក​ថត​រប
ូ អេក្រង់ប៉ះន
​ ឹង​
74
កម្មវិធី និង មុខងា
ការប្រើ​បែបផែន​ស្រស់ស្អាត
អ្នក​អាច​កែ​លក្ខណៈ​ផ្ទៃមុខ ដូចជា​ពណ៌​ស្បែក​ឬ​ទ្រង់ទ្រាយ​មុខ មុនពេល​ថត​រប​
ូ ខ្លួនឯង។
មុខងារ​នេះ​អាច​ប្រើ​បាន​តែ​ក្នុង​ទម្រង់ ថតខ្លួនឯង និង ស្រស់សអា្ ត ប៉ុណ្ណោះ។
1
2
ល�ើ​អេក្រង់​បង្ហាញ សូម​ប៉ះ
។
ជ្រើស​ជម្រើស​ខាងក្រោម ដ�ើម្បី​ប្រើ​បែបផែន​ស្រស់ស្អាត​សម្រាប់​មុខ​របស់​អ្នក​ល�ើ​អេក្រង់​បង្ហាញ រួច​ថត​
រូប​ខ្លួន​អ្នក។
• ស្បែក៖ ធ្វើឲ
​ ្យ​ស្បែក​របស់​អ្នក​ម�ើល​ទ�ៅ​កាន់តែ​ភ្លឺ​និង​ច្បាស់។
• ផ្ទៃមុខ៖ លៃតម្រូវ​ទ្រង់ទ្រាយ​មុខ ហ�ើយ​ធ្វើ​ឲ្យ​ផ្ទៃមុខរ​បស់​អ្នក​ម�ើល​ទ�ៅ​ស្គម។
• ភ្នែក៖ ធ្វើឲ
​ ្យ​ភ្នែក​របស់​អ្នក​ម�ើល​ទ�ៅ​ធំ។
ទម្រង់ផ្ត
​ ោត​ថតខ្លួនឯង
ថត​រប​
ូ ខ្លួនឯង​ដែល​ផ្ដោត​ល�ើ​ផ្ទៃមុខរ​បស់​អ្នក ដ�ោយ​ធ្វើ​ឲ្យ​ផ្ទៃខាងក្រោយ​ព្រិល។
1
ល�ើ​អេក្រង់​បង្ហាញ សូមអ
​ ូស​ឡ�ើងល�ើ​ឬ​ចុះក្រោម ឬ​ក៏​ប៉ះ
ខ្លួនឯង។
2
3
4
ល�ើ​បញ្ជី​នៃ​ទម្រង់ថ
​ ត សូម​ប៉ះ ផ្ដោត​ថតខ្លួនឯង។
ដ�ើម្បី​ប្តូរ​ទ�ៅ​កាមេរ៉ា​មុខ​សម្រាប់​ការថត​រូប​
បែរ​ឲ្យ​ច​ឡ
ំ ិនក
​ ាមេរ៉ា​មុខ។
ប៉ះ
ដ�ើម្បី​ថត​រប
ូ ។
ជម្រើស​ផ្សេង សូម​បង្ហាញ​បាតដៃ​របស់​អ្នក​ដាក់​កាមេរ៉ា​មុខ។ បន្ទាប់ព
​ ី​ស្គាល់​បាតដៃ​របស់​អ្នក រង្វាស់ពេល​
រាប់ចុះ​នឹង​លេចឡ�ើង។ ន�ៅពេល​អស់​ពេល ឧបករណ៍​នឹង​ថត​រូប។
ដ�ើម្បី​ប្រើ​ជម្រើស​ថត​ផ្សេងៗ​សម្រាប់​កាមេរ៉ា​មុខ សូម​ប៉ះ
ប�ើកដំណ�ើរការ​ពួកវា។
75
→ វិធី​ថត រួច​ហ�ើយ​ប៉ះក
​ ុងតាក់ ដ�ើម្បី​
កម្មវិធី និង មុខងា
ការប្រើ​បែបផែន​ស្រស់ស្អាត
អ្នក​អាច​លៃតម្រូវ​សម្បុរ​ស្បែក​មុនពេល​ថត​រប​
ូ ខ្លួនឯង។
1
2
ល�ើ​អេក្រង់​បង្ហាញ សូម​ប៉ះ
។
ជ្រើស​ជម្រើស​ដ�ើម្បី​ប្រើ​បែបផែន​ស្រស់ស្អាត​ល�ើ​ផ្ទៃមុខ​របស់​អ្នក រួចថ
​ ត​រូប​ខ្លួនឯង។
• ពណ៌៖ លៃតម្រូវ​ទឹកពណ៌​អេក្រង់។
• ស្បែក៖ ធ្វើឲ
​ ្យ​ស្បែក​របស់​អ្នក​ម�ើល​ទ�ៅ​កាន់តែ​ភ្លឺ​និង​ច្បាស់។
ទម្រង់ថ
​ តខ្លួនឯង​ទូលាយ
ថត​រប​
ូ ខ្លួនឯង​ទូលាយ​និង​បញ្ចូល​មនុស្ស​ឲ្យ​បាន​ច្រើន​ទ�ៅ​ក្នុង​រូបថត​តាម​ដែល​អាច​ធ្វើ​បាន ដ�ើម្បី​កុំ​ឲ្យ​បាត់​
នរណា​ម្នាក់​ពី​ក្នុង​រប​ន�
ូ
ោះ។
1
ល�ើ​អេក្រង់​បង្ហាញ សូមអ
​ ូស​ឡ�ើងល�ើ​ឬ​ចុះក្រោម ឬ​ក៏​ប៉ះ
ខ្លួនឯង។
2
3
4
ល�ើ​បញ្ជី​នៃ​ទម្រង់ថ
​ ត សូម​ប៉ះ ថតខ្លួនឯង​ទូលាយ។
ដ�ើម្បី​ប្តូរ​ទ�ៅ​កាមេរ៉ា​មុខ​សម្រាប់​ការថត​រូប​
បែរ​ឲ្យ​ច​ឡ
ំ ិនក
​ ាមេរ៉ា​មុខ។
ប៉ះ
ដ�ើម្បី​ថត​រប
ូ ។
ជម្រើស​ផ្សេង សូម​បង្ហាញ​បាតដៃ​របស់​អ្នក​ដាក់​កាមេរ៉ា​មុខ។ បន្ទាប់ព
​ ី​ស្គាល់​បាតដៃ​របស់​អ្នក រង្វាស់ពេល​
រាប់ចុះ​នឹង​លេចឡ�ើង។ ន�ៅពេល​អស់​ពេល ឧបករណ៍​នឹង​ថត​រូប។
ដ�ើម្បី​ប្រើ​ជម្រើស​ថត​ផ្សេងៗ​សម្រាប់​កាមេរ៉ា​មុខ សូម​ប៉ះ
ប�ើកដំណ�ើរការ​ពួកវា។
76
→ វិធី​ថត រួច​ហ�ើយ​ប៉ះក
​ ុងតាក់ ដ�ើម្បី​
កម្មវិធី និង មុខងា
5
បង្វិលឧ
​ បករណ៍​យឺតៗ​មក​ឆ្វេង រួច​ទ�ៅ​ស្ដាំ ឬ​ក៏​បញ្ច្រាស​មក​វិញ ដ�ើម្បី​ថត​រូប​ខ្លួនឯង​ទូលាយ។
ឧបករណ៍​នឹង​ថត​បន្ថែម ន�ៅពេល​ស៊ុម​ពណ៌​ស​ផ្លាស់ទី​ទ�ៅ​ចុង​នីមួយៗ​នៃ​វីនដូវ​អេក្រង់​បង្ហាញ។
• សូម​ប្រាកដ​ថា​រក្សា​ស៊ុម​ពណ៌​ស​ន�ៅ​ក្នុង​វីនដូវ​អេក្រង់​បង្ហាញ។
• រូប​គួរ​ស្ថិត​ន�ៅ​ស្ងៀម ខណៈពេល​កំពុងថ
​ ត​រូប​ខ្លួនឯង​ទូលាយ។
• ផ្នែក​ខាងល�ើន
​ ិង​ខាងក្រោម​នៃ​រូប​ដែល​បាន​បង្ហាញ​ល�ើ​អេក្រង់​បង្ហាញ អាច​ត្រូវ​បាន​កាត់​ចេញ​ពី​
រូបថត អាស្រ័យ​ល�ើ​ស្ថានភាព​នៃ​ការថត។
ការប្ដូរ​ការកំណត់​កាមេរ៉ា​តាមបំណង
ជម្រើសស
​ ម្រាប់ទ
​ ម្រង់ថ
​ ត​បច្ចុប្បន្ន
ល�ើ​អេក្រង់​បង្ហាញ សូម​ប្រើជ
​ ម្រើស​ខាងក្រោម។
ជម្រើស​ដែល​មាន​អាច​ខុសគ្នា អាស្រ័យ​ល�ើ​ទម្រង់ថ
​ ត និង កាមេរ៉ាក
​ ំពុង​ប្រើ។
•
៖ ប�ើកន
​ ិង​បិទ​អេក្រង់​បង្ហាញ​ពេញ។
•
៖ ប�ើកដំណ�ើរការ​ឬ​បិទដំណ�ើរការ​ភ្លាស។
កុ​បំ ្រើ​ភ្លាស​ជិត​ភ្នែក។ ការប្រើ​ភ្លាស​ជិត​ភ្នែក​អាច​បណ្ដាល​ឲ្យ​លែង​ម�ើលឃ�ើញម
​ ួយ​រយៈ ឬ ខូច​
ភ្នែក។
77
កម្មវិធី និង មុខងា
•
•
៖ ជ្រើស​បែបផែន​ចម្រោះ​ត្រូវ​ប្រើ ន�ៅពេល​ថត​រូប​ឬ​ថត​វីដេអូ។
៖ ជ្រើស​វិធី​វាស់។ វា​កំណត់​ព​រី ប�ៀប​គណនា​តម្លៃ​ពន្លឺ។
ផ្តោត​ចំ​កណ្តាល ប្រើព
​ ន្លឺ​ចំ​កណ្ដាល​នៃ​
រូបថត ដ�ើម្បី​គណនា​ពន្លឺប៉ះន​ៃ​រូបថត។
ចំណុច ប្រើព
​ ន្លឺ​ចំ​ផ្ទៃ​កណ្ដាល​ដែល​បាន​ផ្ដោត​នៃ​ចំណុច ដ�ើម្បី​
គណនា​ពន្ប
លឺ ៉ះន​ៃ​រូបថត។
ម៉ាទ្រិច រក​មធ្យមភាគ​នៃ​ទិដ្ឋភាព​ទាំងមូល។
ការកំណត់​កាមេរ៉ា
ល�ើ​អេក្រង់​បង្ហាញ សូម​ប៉ះ
។ ជម្រើស​ខ្លះ​ប្រហែល​ជា​មិន​អាច​ប្រើ​បាន​ទេ អាស្រ័យ​ល�ើ​ទម្រង់ថ
​ ត។
កាមេរ៉ា​ក្រោយ
• ទំហរំ​ូបភាព៖ ជ្រើស​រីសូលូសិន​សម្រាប់​រូបថត។ ការប្រើរ​ស
ី ូលូសិនក
​ ាន់តែ​ខ្ពសន
់​ ឹង​នាំ​ឲ្យ​របភ
ូ ាព​មាន​
គុណភាព​កាន់តែ​ខ្ពស់ ប៉ុន្តែ​ពួកវា​ត្រូវការ​ប្រើ​មេម៉ូរី​ច្រើន។
• ទំហវំ​ដេ
ី អូ៖ ជ្រើស​រីសូលូសិន​សម្រាប់​វីដេអូ។ ការប្រើរ​ស
ី ូលស
ូ ិនក
​ ាន់តែ​ខ្ពសន
់​ ឹង​នាំ​ឲ្យ​វដេ
ី អូ​មាន​គុណភាព​
កាន់តែ​ខ្ពស់ ប៉ុន្តែ​ពួកវា​ត្រូវការ​ប្រើ​មេម៉ូរី​ច្រើន។
• រង្វាស់ពេល៖ ជ្រើស​រយៈពេល​នៃ​ការពន្យារ មុនពេល​កាមេរ៉ា​ថត​រូប​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ។
• HDR (សម្បូរទ
​ ឹកពណ៌)៖ ថត​រប​
ូ ជាមួយ​ពណ៌​សម្បូរបែប និង បង្កើត​ភាពលម្អិត​ឡ�ើងវិញ សូម្បី​ក្នុង​តំបន់​
​ ៏​ដ�ោយ។
ភ្លឺ​និង​ងងឹតក
កាមេរ៉ា​មុខ
• ទំហរំ​ូបភាព៖ ជ្រើស​រីសូលូសិន​សម្រាប់​រូបថត។ ការប្រើរ​ស
ី ូលស
ូ ិនក
​ ាន់តែ​ខ្ពសន
់​ ឹង​នាំ​ឲ្យ​រូបភាព​មាន​
គុណភាព​កាន់តែ​ខ្ពស់ ប៉ុន្តែ​ពួកវា​ត្រូវការ​ប្រើ​មេម៉ូរី​ច្រើន។
• ទំហវំ​ីដេអូ៖ ជ្រើស​រីសូលូសិន​សម្រាប់​វដេ
ី អូ។ ការប្រើរ​ីសូលូសិនក
​ ាន់តែ​ខ្ពសន
់​ ឹង​នាំ​ឲ្យ​វីដេអូ​មាន​គុណភាព​
កាន់តែ​ខ្ពស់ ប៉ុន្តែ​ពួកវា​ត្រូវការ​ប្រើ​មេម៉ូរី​ច្រើន។
• រង្វាសពេ
់ ល៖ ជ្រើស​រយៈពេល​នៃ​ការពន្យារ មុនពេល​កាមេរ៉ា​ថត​រប​ដ�
ូ
ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ។
• HDR (សម្បូរទ
​ ឹកពណ៌)៖ ថត​រប​
ូ ជាមួយ​ពណ៌​សម្បូរបែប និង បង្កើត​ភាពលម្អិត​ឡ�ើងវិញ សូម្បី​ក្នុង​តំបន់​
ភ្លឺ​និង​ងងឹតក
​ ៏​ដ�ោយ។
• រក្សាទុករ​ូបភាព​ដូច​បាន​បង្ហាញ៖ ត្រឡប់រ​ូប ដ�ើម្បី​បង្កើត​រូប​ឆ្លុះ​នៃ​រូប​ដ�ើម ន�ៅពេល​ថត​រប​ដ�
ូ
ោយ​ប្រើ​កាមេរ៉ា​
មុខ។
• វិធី​ថត៖ ជ្រើស​ជម្រើស​ថត​ដែល​ត្រូវ​ប្រើ។
78
កម្មវិធី និង មុខងា
ទូទ�ៅ
• កែ​ទម្រង់ក
​ ាមេរ៉ា៖ បង្ហាញ​ទម្រង់ថ
​ ត​ដែល​មាន ឬ​ក៏​កែ​បញ្ជី​ទម្រង់ថ
​ ត។
• បន្ទាតក្រឡ
់​
ា៖ បង្ហាញ​មគ្គទេសក៍​ល�ើ​អេក្រង់​បង្ហាញ ដ�ើម្បី​ជួយ​ក្នុង​ការផ្សំ ន�ៅពេល​ជ្រើស​រូប​នានា។
• ស្លាក​ទីកន្លែង៖ ភ្ជាប់​ស្លាក​ទីកន្លែង GPS ល�ើ​រូបថត។
• កម្លាំងរ​លកសញ្ញា GPS អាច​នឹង​ថយចុះ​ក្នុង​កន្លែង​ដែល​រលកសញ្ញា​មាន​ឧបសគ្គ ដូចជា​ន�ៅ​
ចន្លោះ​អគារ​ឬ​កន្លែង​ទាប ឬ​ក​ក
៏ ្នុង​ស្ថានភាព​អាកាសធាតុម
​ ិន​ល្អ។
• ទីកន្លែង​របស់​អ្នក​អាច​លេចឡ�ើងល�ើរ​ប
ូ ថត​របស់​អ្នក ន�ៅពេល​អ្នក​បញ្ជូន​ពួកវា​ទ�ៅ​
អ៊ីនធ�ើណិត។ ដ�ើម្បី​ជ�ៀសវាង​ករណីនេះ សូម​បិទដំណ�ើរការ​ការកំណត់​ស្លាក​ទីកន្លែង។
• ពិនិត្យ​រូបភាព៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​បង្ហាញ​រប
ូ ថត បន្ទាប់ព
​ ី​ថត​ពួកវា​ហ�ើយ។
• ការចាប់​ផ្ដើម​រហ័ស៖ កំណត់ឲ
​ ្យ​ឧបករណ៍​ចាប់ផ្ដើមក
​ ាមេរ៉ា ដ�ោយ​ចុច​គ្រាប់ចុច​ថាមពល​ពីរដង​យ៉ាង​
រហ័ស។
មុខងារ​នេះ​ប្រហែល​ជា​មិន​អាច​ប្រើ​បាន​ទេ អាស្រ័យ​ល�ើ​តំបន់ឬ
​ ​អ្នកផ្តល់ស​េវា។
• ទីកន្លែង​ឃលា្ ំងផ្ទុក៖ ជ្រើស​ទីកន្លែង​នៃ​មេម៉ូរី​សម្រាប់​ធ្វើ​ជា​ឃលា្ ំងផ្ទុក។ មុខងារ​នេះ​នឹង​លេចឡ�ើង ន�ៅពេល​
អ្នក​បញ្ចូល​កាត​មេម៉ូរី។
• ប៊ូតុងក
​ ាមេរ៉ា​អណ្ដែត៖ ថែម​ប៊ូតុង​កាមេរ៉ា​ដែល​អ្នក​អាច​ដាក់​ន�ៅ​គ្រប់​ទីកន្លែង​ល�ើ​អេក្រង់។
• ចុច​គ្រាប់ចុចក
​ ម្រិត​សំឡេង​ដ�ើម្បី៖ កំណត់ឲ
​ ្យ​ឧបករណ៍​ប្រើ​គ្រាប់ចុចក
​ ម្រិតសំឡេង ដ�ើម្បី​ត្រួតត្រា​ការថត
ឬ​ក៏​ពង្រីក​ឬ​បង្រួម។
• កំណត់ក
​ ារកំណត់​ឡ�ើង​វិញ៖ ធ្វើក
​ ារកំណត់​កាមេរ៉ា​ឡ�ើងវិញ។
• ទាក់ទង​យ�ើង៖ សួរ​សំណួរ​ឬ​បង្ហាញ​សំណួរ​ដែល​សួរញ
​ ឹកញាប់។ សូម​ម�ើល Samsung Members
សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
79
កម្មវិធី និង មុខងា
វិចត្រ
ិ សាល
ការណែនាំ
បង្ហាញ​រូប​និង​វដេ
ី អូ​ដែល​បាន​រក្សាទុក​ក្នុង​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។ អ្នកក
​ ​អ
៏ ាច​គ្រប់គ្រង​រូប​និង​វីដេអូ​តាម​អាល់ប៊ុម
ឬ​ក៏​បង្កើត​រ�ឿង​ផងដែរ។
ការបង្ហាញ​រូប
1
2
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី វិចិត្រសាល ហ�ើយ​ប៉ះ រូបភាព។
ជ្រើស​រូប​មួយ។
ចូលេ�បើជេ�មើសបែន�ម។
ែថមរូបេទៅសំណព�
គូសេលើរូប
ែថមស�ីកឃ័រ
េ�បើចេ�មោះឬែបបែផន
ែចករ�ែលករូបជាមួយអ�កដៃទ
ែករូប
លុបរូប
80
កម្មវិធី និង មុខងា
អ្នក​អាច​បង្កើតជ
​ ីវចល GIF ឬ រូបផ្ដុំ ពីរ​ប​ច
ូ ្រើន។ ប៉ះ → បង្កើត GIF ឬ បង្កើតរ​ូបផ្ដុំ រួច​ហ�ើយ​ជ្រើស​
រូប។
ការស្វែងរក​រូប
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី វិចិត្រសាល ហ�ើយ​ប៉ះ
ទីកន្លែង ឬ​ឯកសារ។
ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​រប​ដែ
ូ
ល​បាន​តម្រៀប​តាម​ពពួក ដូចជា​ប្រភេទ
ដ�ើម្បី​ស្វែងរក​រូប​ដ�ោយ​វាយបញ្ចូល​ពាក្យគន្លឹះ សូម​ប៉ះវ​ាល​ស្វែងរក។
ការបង្ហាញ​វីដេអូ
1
2
3
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី វិចិត្រសាល ហ�ើយ​ប៉ះ រូបភាព។
ជ្រើស​វីដេអូ​ដែល​ត្រូវ​ចាក់។ ឯកសារ​វីដេអូ​បង្ហាញ​អាយខុន
ប៉ះ
ល�ើ​រូបតូចៗ។
ដ�ើម្បី​ចាក់​វីដេអូ។
រ�លងេទៅវ�េដអូពីមុន។
ប៉ះឲ�ជាប់
េដើម�ីខារថយេ�កោយ។
ចូលេ�បើជេ�មើសបែន�
ម។
រ�លងេទៅវ�េដអូបន�ាប់។
ប៉ះឲ�ជាប់
េដើម�ីខារេលឿនេទៅមុខ។
ថតេអ�កង់បច��ប�ន�
ផ�ាកនិងចាប់េផ�ើម
បន�ការចាក់។
ខារថយេ�កោយឬខារ
េលឿនេទៅមុខ
េដោយអូសរ�ារ
ប��រអនុ�ាតេអ�កង់
ចាក់េសោេអ�កង់ចាក់
ប��រេទៅកម�វ�ធីចាក់វ�េដអូ
ផុស
បេង�ើត GIF ជីវចល
អូស​ម្រាមដៃ​របស់​អ្នក​ឡ�ើងល�ើ​ឬ​ចុះក្រោម​ល�ើ​ជ្រុង​ខាងឆ្វេង​នៃ​អេក្រង់ច
​ ាក់ ដ�ើម្បី​លៃតម្រូវ​ពន្លឺ ឬ​ក៏​អូស​
ម្រាមដៃ​របស់​អ្នក​ឡ�ើងល�ើ​ឬ​ចុះក្រោម​ល�ើ​ជ្រុង​ខាងស្តានំ​ៃ​អេក្រង់ច
​ ាក់ ដ�ើម្បី​លៃតម្រូវ​កម្រិតសំឡេង។
ដ�ើម្បី​ខារថយក្រោយ​ឬ​ខារល�ឿនទ�ៅមុខ សូមអ
​ ស​
ូ មក​ឆ្វេង​ឬ​ទ�ៅ​ស្តាំ​ល�ើ​អេក្រង់ច
​ ាក់។
81
កម្មវិធី និង មុខងា
ការបង្ហាញ​ព័ត៌មាន​លម្អិតន​ៃ​រូប​និងវ​ដេ
ី អូ
អ្នក​អាច​បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​លម្អិតន​ៃ​ឯកសារ ដូចជា​មនុស្ស ទីកន្លែង និងព
​ ័ត៌មាន​មូលដ្ឋាន។ ប�ើម
​ ាន​ខលឹម
្ ព័ត៌មាន​
ស្វ័យ​បង្កើតដ
​ ូចជា​រ�ឿង ឬ GIF ខ្លឹមព័ត៌មាន​ន�ោះ​ក៏​នឹង​បង្ហាញ​ផងដែរ។
ខណៈពេល​កំពុង​បង្ហាញ​រូប ឬ ស្ថិត​ល�ើ​អេក្រង់​បង្ហាញ​វីដេអូ សូមអ
​ ូស​ឡ�ើងល�ើ​ល�ើ​អេក្រង់។ ព័ត៌មាន​លម្អិតន​ៃ​
ឯកសារ​នឹង​លេចឡ�ើង។
អ្នក​ក៏​អាច​បង្ហាញ​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ពាក់ព័ន្ធ​ផងដែរ ដ�ោយ​ប៉ះ​ព័ត៌មាន​ល�ើ​អេក្រង់។
ែកព័ត៌មាន
ព័ត៌មានលម�ិត
ៃនឯកសារ
ព័ត៌មានអំពមនុ
ី ស�
ព័ត៌មានទីកែន�ង
ខ�ឹមព័ត៌មាន
ស�័យបេង�ើត
ស�ាក
82
កម្មវិធី និង មុខងា
ការបង្ហាញ​អាល់ប៊ុម
អ្នក​អាច​បង្ហាញ​រូប​និង​វដេ
ី អូ​ដែល​បាន​តម្រៀប​តាម​សឺមីឬ
​ ​អាល់ប៊ុម។ ជីវចល ឬ រូបផ្ដុំ ដែល​អ្នក​បាន​បង្កើត​ក៏​
នឹង​ត្រូវ​បាន​តម្រៀប​ក្នុង​សឺមី​ល�ើ​បញ្ជី​អាល់ប៊ុម​ផងដែរ។
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី វិចិត្រសាល, ប៉ះ អាល់ប៊ុម រួច​ហ�ើយ​ជ្រើស​អាល់ប៊ុមម
​ ួយ។
ការលាក់​អាល់ប៊ុម
អ្នក​អាច​លាក់​អាល់ប៊ុម។
អ្នក​មិន​អាច​លាក់​អាល់ប៊ុម​ដែល​បាន​បង្កើតត
​ ាម​លំនាំដ�ើម ដូចជា​អាល់ប៊ុម កាមេរ៉ា និង រូបថត​
អេក្រង់ ឡ�ើយ។
1
2
3
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី វិចិត្រសាល ហ�ើយ​ប៉ះ អាល់ប៊ុម។
ប៉ះ → លាក់​ឬឈ
​ ប់​លាក់​អាល់ប៊ុម។
ជ្រើស​អាល់ប៊ុម​ដែល​ត្រូវ​លាក់ ហ�ើយ​ប៉ះ ប្រើ។
ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​អាល់ប៊ុម​ទាំងន�ោះ​ម្តងទ�ៀត សូម​ប៉ះ → លាក់​ឬឈ
​ ប់​លាក់​អាល់ប៊ុម, ឈប់ជ្រើស​អាល់ប៊ុម​
ដែល​ត្រូវ​បង្ហាញ រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ ប្រើ។
ការបង្ហាញ​រ�ឿង
ន�ៅពេល​អ្នក​ថត​ឬ​រក្សាទុក​រប​
ូ និង​វីដេអូ ឧបករណ៍ន
​ ឹង​អាន​កាលបរិច្ឆេទ​និង​ស្លាក​ទីកន្លែង​របស់​ពួកវា, តម្រៀប​
រូប​និង​វីដេអូ រួច​ហ�ើយ​បង្កើត​រ�ឿង។ ដ�ើម្បី​បង្កើត​រ�ឿង​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ អ្នក​ត្រូវ​ថត​ឬ​រក្សាទុក​រូប​និង​វីដេអូ​ច្រើន។
​ ម្មវិធី វិចិត្រសាល, ប៉ះ រ�ឿង រួច​ហ�ើយ​ជ្រើស​រ�ឿង​មួយ។
ចាប់ផ្ដើមក
ការបង្កើតរ�
​ ឿង
បង្កើត​រ�ឿង​ជាមួយ​រូបរាង​ផ្សេងៗ។
1
2
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី វិចិត្រសាល ហ�ើយ​ប៉ះ រ�ឿង។
ប៉ះ → បង្កើតរ�
​ ឿង។
83
កម្មវិធី និង មុខងា
3
4
វាយបញ្ចូល​ចំណងជ�ើងម
​ ួយ​សម្រាប់​រ�ឿង​ន�ោះ ហ�ើយ​ប៉ះ បង្កើត។
ធីក​រូប​ឬ​វីដេអូ ដ�ើម្បី​រួមបញ្ចូល​ក្នុង​រ�ឿង ហ�ើយ​ប៉ះ រួចរាល់។
ដ�ើម្បី​ថែម​រូប​ឬ​វដេ
ី អូ​ទ�ៅ​រ�ឿង​មួយ សូម​ជ្រើស​រ�ឿង​ន�ោះ ហ�ើយ​ប៉ះ ថែម។
ដ�ើម្បី​លុប​រូប​ឬ​វីដេអូ​ពី​រ�ឿង​មួយ សូម​ជ្រើស​រ�ឿង​ន�ោះ ហ�ើយ​ប៉ះ → កែ, ធីករ​ូប​ឬ​វីដេអូ​ដែល​ត្រូវ​លុប រួច​ហ�ើយ​
ប៉ះ → លុប​ពរ�
ី​ ឿង។
ការលុបរ�
​ ឿង
1
2
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី វិចិត្រសាល ហ�ើយ​ប៉ះ រ�ឿង។
ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់​ល�ើ​រ�ឿង​ដែល​ត្រូវ​លុប ហ�ើយ​ប៉ះ លុប។
ការចែករំលែក​អាល់ប៊ុម
បង្កើតអ
​ ាល់ប៊ុមន
​ ិង​ចែករំលែក​ពួកវា​ជាមួយ​គ្រួសារ​និង​មិត្តភក្ដិ​របស់​អ្នក​ដែល​បាន​រក្សាទុក​ក្នុង​ទំនាក់ទំនង​
របស់​អ្នក។ ពួកគេ​អាច​បង្ហាញ​អាល់ប៊ុម​ដែល​បាន​ចែករំលែក​ល�ើ​ឧបករណ៍​ដែល​បាន​ចុះឈ្មោះចូល​ជាមួយ
Samsung Account របស់ព
​ ួកគេ ដូចជា​ទូរសព្ទ​វៃឆ្លាត, TVs ឬ​ទូរទឹកកក។
• ដ�ើម្បី​ប្រើ​មុខងារ​នេះ លេខ​ទូរសព្ទ​របស់​អ្នក​ត្រូវតែ​បាន​ផ្ទៀងផ្ទាត់។
• ដ�ើម្បី​ប្រើ​មុខងារ​នេះ អ្នក​ត្រូវ​ចុះបញ្ជី​និង​ចុះឈ្មោះចូល Samsung account របស់អ
​ ្នក។
• អ្នក​អាច​បង់​ប្រាក់​បន្ថែម ន�ៅពេល​ចែករំលែក​ឯកសារ​តាម​បណ្តាញ​ចល័ត។
ការបង្កើតអ
​ ាល់ប៊ុម​ដ�ើម្បី​ចែករំលែក
1
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី វិចិត្រសាល ហ�ើយ​ប៉ះ បាន​ចែករំលែក។
ន�ៅពេល​អ្នក​ប្រើ​មុខងារ​នេះ​ជា​ល�ើកដំបូង សូម​ប៉ះ ចាប់ផ្ដើម និងយ
​ ល់ព្រម​តាម​ពេលវេលា​និង​លក្ខខណ្ឌ​
នៃ Samsung Social។
2
ប៉ះ
។
84
កម្មវិធី និង មុខងា
3
4
វាយបញ្ចូល​ចំណងជ�ើង​សម្រាប់​អាល់ប៊ុម​នេះ។
ជ្រើស​ក្រុម​មួយ​ដ�ើម្បី​ចែករំលែក​ជាមួយ។
ប�ើ​អ្នក​ចង់​បង្កើត​ក្រុម​មួយ សូម​ប៉ះ ថែម​ក្រុម, វាយបញ្ចូល​ឈ្មោះ​ក្រុម​ន�ោះ ហ�ើយ​ជ្រើស​ទំនាក់ទំនង​ដ�ើម្បី​
ថែម​ទ�ៅ​ក្រុម។
5
ប៉ះ រួចរាល់។
អ្នកទទួលន
​ ឹង​ទទួល​ការជូនដំណឹងម
​ ួយ។
ការថែម​រូប​ឬ​វីដេអូទ�
​ ៅ​អាល់ប៊ុមម
​ ួយ
1
2
3
4
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី វិចិត្រសាល ហ�ើយ​ប៉ះ បាន​ចែករំលែក។
ជ្រើស​អាល់ប៊ុមម
​ ួយ​ដ�ើម្បី​ថែម​រប​
ូ ឬ​វដេ
ី អូ​ទ�ៅ។
ប៉ះ ថែម រួចធ
​ ីក​រប​
ូ ឬ​វដេ
ី អូ​ត្រូវ​ថែម។
ប៉ះ រួចរាល់។
ការធ្វើ​សមកាល​រូប​និង​វីដេអូ​ជាមួយ Samsung Cloud
អ្នក​អាច​ធ្វើ​សមកាល​រូប​និង​វីដេអូ​ដែល​រក្សាទុក​ក្នុង វិចិត្រសាល ជាមួយ Samsung Cloud ហ�ើយ​ចូលប្រើ​
ពួកវា​ព​ឧ
ី បករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត។ អ្នក​ត្រូវតែ​ចុះបញ្ជី​និង​ចុះឈ្មោះចូល Samsung account របស់អ
​ ្នក ដ�ើម្បី​
ប្រើ Samsung Cloud។ សូម​ម�ើល Samsung Account សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី វិចិត្រសាល, ប៉ះ → ការកំណត់ រួច​ហ�ើយ​ប៉ះក
​ ុងតាក់ Samsung Cloud ដ�ើម្បី​
ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។ រូប​និង​វីដេអូ​ដែល​បាន​ថត​ល�ើ​ឧបករណ៍ នឹង​ត្រូវ​បាន​រក្សាទុក​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្ក្នុ
តិ​ ង
Samsung Cloud។
85
កម្មវិធី និង មុខងា
ការលុបរ​ូប​ឬ​វីដេអូ
ការលុបរ​ូប​មួយ​ឬ​វីដេអូ​មួយ
ជ្រើស​រូប​ឬ​វីដេអូ​មួយ ហ�ើយ​ប៉ះ
ន�ៅ​ផ្នែកខ
​ ាងក្រោម​នៃ​អេក្រង់។
ការលុបរ​ូប​និងវ​ីដេអូ​ច្រើន
1
2
3
ល�ើ​អេក្រង់វ​ិចិត្រសាល សូម​ប៉ះឲ
​ ្យ​ជាប់​ល�រើ​ូប​ឬ​វដេ
ី អូ​ដែល​ត្រូវ​លុប។
ធីក​រូប​ឬ​វីដេអូ​ដែល​ត្រូវ​លុប។
ប៉ះ លុប។
ពហុវីនដូវ
ការណែនាំ
ពហុវីនដូវអ
​ នុញញា្ ត​ឲ្យ​អ្នក​ដណ�
ំ
ើរការ​កម្មវិធព
ី​ ីរ​ក្នុង​ពេល​តែមួយ​ន�ៅក្នុង​ទិដ្ឋភាព​បំបែក​អេក្រង់។ អ្នក​ក៏​អាច​
ដំណ�ើរការ​កម្មវិធ​ចី ្រើន​ក្នុង​ពេល​តែមួយ​ន�ៅក្នុង​ទិដ្ឋភាព​ផុស​ផងដែរ។
កម្មវិធខ
ី​ លះ​ប្រហែ
្
ល​ជា​មិន​គាំទ្រ​មុខងារ​នេះ​ទេ។
ទិដ�ភាពបំែបកេអ�កង់
ទិដ�ភាពផុស
86
កម្មវិធី និង មុខងា
ទិដ្ឋភាព​បំបែក​អេក្រង់
1
2
ប៉ះ​ប៊ូតុងថ
​ ្មីៗ ដ�ើម្បី​ប�ើក​បញ្ជី​នៃ​កម្មវិធី​ទ�ើប​ប្រើ​ថ្មីៗ។
អូស​ឡ�ើងល�ើ​ឬ​ចុះក្រោម ហ�ើយ​ប៉ះ
ល�ើ​វីនដូវ​កម្មវិធថ
ី​ ្មីៗ។
កម្មវិធ​ដែ
ី ល​បាន​ជ្រើស​នឹង​ចាប់ផ្ដើមក
​ ្នុង​វីនដូវ​ខាងល�ើ។
3
ក្នុង​វីនដូវ​ខាងក្រោម សូមអ
​ ូស​ឡ�ើងល�ើ​ឬ​ចុះក្រោម ដ�ើម្បី​ជ្រើស​កម្មវិធម
ី​ ួយទ�ៀត​ដែល​ត្រូវ​ចាប់ផ្ដើម។
ដ�ើម្បី​ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី​ដែល​មិនមាន​ក្នុង​បញ្ជី​កម្មវិធី​ទ�ើប​ប្រើ​ថ្មីៗ សូម​ប៉ះ បញ្ជី​កម្មវិធី រួច​ជ្រើស​កម្មវិធម
ី​ ួយ។
87
កម្មវិធី និង មុខងា
ការប្រើ​ជម្រើសប
​ ន្ថែម
ប៉ះ​របារ​ន�ៅ​ចន្លោះ​វីនដូវ​កម្មវិធី ដ�ើម្បី​ចូលប្រើជ
​ ម្រើស​បន្ថែម។
ែថមគូកម�វ�ធីេនះេទៅ
េគហេអ�កង់
េ�បើមុខងារវ�នដូវខ�ាស់
បិទកម�វ�ធី
ប��រវ�នដូវែដល�ានេ�ជើសេទៅជា
ទិដ�ភាពផុស
ប��រទីកែន�ងរវាងវ�នដូវកម�វ�ធី
ការលៃតម្រូវ​ទំហវំ​ីនដូវ
អូស​របារ​ដែល​ន�ៅ​ចន្លោះ​វីនដូវ​កម្មវិធី​ឡ�ើងល�ើ​ឬ​ចុះក្រោម ដ�ើម្បី​លៃតម្រូវ​ទំហន​ំ ៃ​វីនដូវ​ទាំងន�ោះ។
ន�ៅពេល​អ្នក​អូស​របារ​ដែល​ន�ៅ​ចន្លោះ​វីនដូវ​កម្មវិធី​ទ�ៅ​រក​គែម​ខាងល�ើឬ
​ ​ខាងក្រោម​នៃ​អេក្រង់ វីនដូវ​ន�ោះ​នឹង​
ពង្រីក​អតិបរមា។
ការបង្រួម​ទិដ្ឋភាព​បំបែក​អេក្រង់
ចុច​គេហប៊ូតុង ដ�ើម្បី​បង្រួម​ទិដ្ឋភាព​បំបែក​អេក្រង់។ អាយខុន
នឹង​លេចឡ�ើង​ល�ើ​របារ​ស្ថានភាព។ កម្មវិធី​
ក្នុង​វីនដូវ​ខាងក្រោម​នឹង​បិទ ហ�ើយ​កម្មវិធក
ី​ ្នុង​វីនដូវ​ខាងល�ើន
​ ឹង​ន�ៅតែ​សកម្ម​ដដែល​ក្នុង​ទិដ្ឋភាព​បំបែក​អេក្រង់​
ដែល​បាន​បង្រួម។
េអ�កង់បំែបកែដល�ានប�ងួម
ដ�ើម្បី​បិទ​ទិដ្ឋភាព​បំបែក​អេក្រង់​ដែល​បាន​បង្រួម សូម​ប៉ះ
88
។
កម្មវិធី និង មុខងា
វីនដូវ​ខ្ទាស់
អ្នក​អាច​ជ្រើស​ផ្ទៃ​មួយ រួច​ខ្ទាស់​វា​ន�ៅ​ផ្នែក​ខាងល�ើន​ៃ​អេក្រង់ និង ប្រើក
​ ម្មវិធី​ផ្សេងទ�ៀត​ក្នុង​វីនដូវ​ខាងក្រោម។
1
2
ប៉ះ​ប៊ូតុងថ
​ ្មីៗ ដ�ើម្បី​ប�ើក​បញ្ជី​នៃ​កម្មវិធី​ទ�ើប​ប្រើ​ថ្មីៗ។
ប៉ះ
រួច​អស​ស
ូ
៊ុម​ទ�ៅ​ផ្ទៃ​ដែល​អ្នក​ចង់​ខ្ទាស់​វា។
ដ�ើម្បី​លៃតម្រូវ​ទំហរំ​បស់​ស៊ុម សូមអ
​ ូស
3
ឡ�ើងល�ើឬ
​ ​ចុះក្រោម។
ប៉ះ រួចរាល់។
កម្មវិធ​ដែ
ី ល​បាន​ជ្រើស​នឹង​ត្រូវ​បាន​ខ្ទាស់​ន�ៅ​ផ្នែកខ
​ ាងល�ើន​ៃ​អេក្រង់។ ដ�ើម្បី​ឈប់ខ្ទាស់វ​ីនដូវ​ន�ោះ សូម​
អូស​របារ​ន�ៅ​ចន្លោះ​វីនដូវ​កម្មវិធី។
4
ក្នុង​វីនដូវ​ខាងក្រោម សូមអ
​ ូស​ឡ�ើងល�ើ​ឬ​ចុះក្រោម ដ�ើម្បី​ជ្រើស​កម្មវិធម
ី​ ួយទ�ៀត​ដែល​ត្រូវ​ចាប់ផ្ដើម។
ការថែម​គូ​កម្មវិធទ�
ី​ ៅ​គេហអេក្រង់
ន�ៅពេល​អ្នក​ថែម​គូ​កម្មវិធី​ទ�ៅ​គេហអេក្រង់ អ្នកអ
​ ាច​ដំណ�ើរការ​កម្មវិធី​ទាំងពីរ​ក្នុង​ទិដ្ឋភាព​អេក្រង់​បំបែក ដ�ោយ​
ប៉ះ​ម្តង​ប៉ុណ្ណោះ។
ប៉ះ​របារ​ន�ៅ​ចន្លោះ​វីនដូវ​កម្មវិធី ហ�ើយ​ប៉ះ
។
គូ​កម្មវិធី​បច្ចុប្បន្ន​នឹង​ត្រូវ​បាន​ថែម​ទ�ៅ​គេហអេក្រង់។
គូកម�វ�ធី
89
កម្មវិធី និង មុខងា
ទិដ្ឋភាព​ផុស
1
2
ប៉ះ​ប៊ូតុងថ
​ ្មីៗ ដ�ើម្បី​ប�ើក​បញ្ជី​នៃ​កម្មវិធី​ទ�ើប​ប្រើ​ថ្មីៗ។
អូស​ឡ�ើងល�ើ​ឬ​ចុះក្រោម, ប៉ះឲ
​ ្យ​ជាប់​ល�វើ​ីនដូវ​កម្មវិធម
ី​ ួយ រួច​ហ�ើយ​អូស​វា​ដ�ើម្បី ទម្លាក់ទ
​ នេ
ី ះ​សម្រាប់​
ទិដ្ឋភាព​ផុស។
អេក្រង់​កម្មវិធន
ី​ ឹង​លេចឡ�ើង​ក្នុង​ទិដ្ឋភាព​ផុស។
ប�ងួមវ�នដូវ
បិទកម�វ�ធី
ព�ងីកវ�នដូវ
ការផ្លាស់ទវី​ីនដូវ​ផុស
ដ�ើម្បី​ផ្លាស់ទវី​ីនដូវ​ផុស សូម​ប៉ះរ​បារ​ឧបករណ៍​របស់​វីនដូវ​ន�ោះ រួចអ
​ ូស​វា​ទ�ៅ​ទីកន្លែង​ថ្មី​មួយ។
90
កម្មវិធី និង មុខងា
Samsung Members
Samsung Members ផ្តល់​សេវា​គាំទ្រ​ដល់អ
​ តិថិជន​ដូចជា កំហុស​វិនិច្ឆយ​នៃ​បញ្ហា​ឧបករណ៍ ព្រមទាំង​
អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នកប្រើប្រាស់​ប្រគល់​សំណួរ​និង​របាយការណ៍​កំហុស។ អ្នកក
​ ៏​អាច​ចែករំលែក​ព័ត៌មាន​ជាមួយ​
អ្នកដទៃ​ក្នុង​សហគមន៍អ
​ ្នកប្រើប្រាស់ Galaxy ឬ​ក​ប
៏ ង្ហាញ​ដំណឹង​និង​បណ្ណែ​ថ្មីៗ​ផងដែរ។ Samsung
Members អាច​ជួយ​អ្នក​ដ�ោះស្រាយ​បញ្ហា​នានា​ដែល​អ្នក​អាច​ជួបប្រទះ ខណៈពេល​កំពុង​ប្រើ​ឧបករណ៍​
របស់​អ្នក។
ជេ�មើសបែន�ម
េផ�ើមតិតប
• ភាពមាន​នៃ​កម្មវិធី​នេះ​និង​មុខងារ​ដែល​បាន​គាំទ្រ​អាច​ខុសគ្នា អាស្រ័យ​ល�ើ​តំបន់ឬ
​ ​អ្នកផ្តល់ស​េវា។
• ដ�ើម្បី​ប្រគល់ម
​ តិតប​របស់​អ្នក ឬ​ក​បង្ហ
៏
ោះ​មតិ​របស់​អ្នក អ្នក​ត្រូវតែ​ចុះបញ្ជី​និង​ចុះឈ្មោះចូល
Samsung Account របស់អ
​ ្នក។ សូម​ម�ើល Samsung Account សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
91
កម្មវិធី និង មុខងា
Samsung Notes
ការណែនាំ
បង្កើតក
​ណ
ំ ត់សម្គាល់​ដ�ោយ​វាយបញ្ចូល​អត្ថបទ​ពី​ក្ដារចុច ឬ​ក៏​តាមរយៈ​ការសរសេរ​ដ�ោយ​ដៃ​ឬ​គូស​ល�ើ​
អេក្រង់។ អ្នកក
​ ៏​អាច​បញ្ចូលរ​ប​
ូ ឬ​ការថត​សំឡេង​ទ�ៅ​ក្នុង​កំណត់សម្គាល់រ​បស់​អ្នក​ផងដែរ។
ការបង្កើតក
​ ំណត់សម្គាល់
1
2
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី Samsung Notes ហ�ើយ​ប៉ះ
។
ជ្រើស​វិធ​ប
ី ញ្ចូល​ពី​របារឧបករណ៍​ន�ៅ​ផ្នែកខ
​ ាងល�ើន​ៃ​អេក្រង់ រួច​តែង​កំណត់សម្គាល់ម
​ ួយ។
ប៉ះ
→ រូប ដ�ើម្បី​បញ្ចូល​រូប ដ�ោយ​ជ្រើស​ពី វិចិត្រសាល ឬ ដ�ោយ​ថត​រប​
ូ មួយ។
→ សំឡេង ដ�ើម្បី​ថត​សំឡេង រួច​បញ្ចូល​វា​ទ�ៅ​ក្នុង​កណ
ប៉ះ
ំ ត់សម្គាល់។ ការថត​សំឡេង​នឹង​ចាប់ផ្ដើម​
ភ្លាមៗ។
វាយប���លអត�បទេដោយេ�បើក�ារចុច
ប���លរូបឬការថតសំេឡង
សរេសរឬគូសជាមួយប៊�ច
គូរជាមួយជក់
3
ន�ៅពេល​អ្នក​បាន​បញ្ចប់​ការតែង​កំណត់សម្គាល់ សូម​ប៉ះ រក្សា​ទុក។
ការលុបក
​ ំណត់សម្គាល់
1
2
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី Samsung Notes។
ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់​ល�ក
ើ​ ណ
ំ ត់សម្គាល់​ដែល​ត្រូវ​លុប។
ដ�ើម្បី​លុប​កំណត់សម្គាល់​ច្រើន សូមធ
​ ីក​កំណត់សម្គាល់ជ
​ ាច្រើន​ដែល​ត្រូវ​លុប។
3
ប៉ះ
។
92
កម្មវិធី និង មុខងា
ប្រតិទិន
ការណែនាំ
គ្រប់គ្រង​កាលវិភាគ​របស់​អ្នក​ដ�ោយ​វាយបញ្ចូល​ព្រឹត្តិការណ៍​ឬ​កិច្ចការ​នឹង​មក​ដល់ក
​ ្នុង​កម្មវិធី​រ�ៀបចំ​គម្រោង​
របស់​អ្នក។
ការបង្កើតព​្រឹត្តិការណ៍
1
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ប្រតិទិន ហ�ើយ​ប៉ះ
ឬ​ប៉ះ​ពីរដង​ល�ើ​កាលបរិច្ឆេទ​មួយ។
ប�ើ​កាលបរិច្ឆេទ​ន�ោះ​មាន​ព្រឹត្តិការណ៍​ឬ​កិច្ចការ​ដែល​បាន​រក្សាទុក​ក្នុង​ន�ោះ​ហ�ើយ សូម​ប៉ះ​កាលបរិច្ឆេទ​ន�ោះ
ហ�ើយ​ប៉ះ ។
2
វាយបញ្ចូល​ព័ត៌មាន​លម្អិតអ
​ ំពី​ព្រឹត្តិការណ៍។
កំណត់អំឡ�ងេពល
េ�ជើសស�ីកឃ័រេដើម�ីបង�ាញ
ជាមួយ�ពឹត�ិការណ៍
វាយប���លចំណងេជើង
ប��រពណ៌ៃន�ពឹត�ិការណ៍
េ�ជើស�បតិទិន េដើម�ីរក�ាទុក�ពឹត�ិការណ៍
កំណត់េម៉ោងេរោទ៍
ប���លទីកែន�ង
ភ�ាប់ែផនទី
ែថមកំណត់សម�ាល់
ែថមព័ត៌មានលម�ិតេ�ចើនេទៀត
3
ប៉ះ រក្សា​ទុក ដ�ើម្បី​រក្សាទុក​ព្រឹត្តិការណ៍​ន�ោះ។
93
កម្មវិធី និង មុខងា
ការបង្កើតក
​ ិច្ចការ
1
2
3
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ប្រតិទិន ហ�ើយ​ប៉ះ បង្ហាញ → កិច្ចការ។
ប៉ះ
រួច​វាយបញ្ចូល​ព័ត៌មាន​លម្អិតអ
​ ំពី​កិច្ចការ។
ប៉ះ រក្សា​ទុក ដ�ើម្បី​រក្សាទុក​កិច្ចការ​ន�ោះ។
ការធ្វើ​សមកាល​ព្រឹត្តិការណ៍​និងក
​ ិច្ចការ​ជាមួយ​គណនី​របស់​អ្នក
1
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ ក្លោដ និង គណនី → គណនី រួច​ជ្រើស​គណនី​ដែល​ត្រូវ​ធ្វើ​សមកាល​
ជាមួយ។
2
ប៉ះ ធ្វើ​សមកាល​គណនី រួច​ប៉ះក
​ ុងតាក់ សមកាល ប្រតិទិន ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
សម្រាប់ Samsung Account សូម​ប៉ះ → ការកំណត់​សមកាល ហ�ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់ ប្រតិទិន ដ�ើម្បី​
ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
ដ�ើម្បី​ថែម​គណនី​ដែល​ត្រូវ​ធ្វើ​សមកាល​ជាមួយ សូមច
​ ាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ប្រតិទិន ហ�ើយ​ប៉ះ → គ្រប់គ្រង​
ប្រតិទិន → ថែម​គណនី។ រួច​ជ្រើស​គណនី​មួយ​ដែល​ត្រូវ​ធ្វើ​សមកាល​ជាមួយ និង ចុះឈ្មោះចូល។ ន�ៅពេល​
គណនី​មួយ​ត្រូវ​បាន​ថែម​ហ�ើយ វា​នឹង​លេចឡ�ើង​ល�ើ​បញ្ជី។
Samsung Health
ការណែនាំ
កម្មវិធី Samsung Health ជួយ​អ្នក​ឲ្យ​គ្រប់គ្រង​សុខុមាលភាព​និង​ភាពមាំទាំ​របស់​អ្នក។ កំណត់​គ�ោលដ�ៅ​នៃ​
ភាពមាំទាំ, ពិនិត្យ​វឌ្ឍនភាព​របស់​អ្នក ព្រមទាំងរ​ក្សា​ការតាមដាន​សុខុមាលភាព​និង​ភាពមាំទាំ​ទូទ�ៅ​របស់​អ្នក។
ការប្រើ Samsung Health
អ្នក​អាច​បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​សំខាន់ៗព
​ ី​ម៉ឺនុយ Samsung Health និង កម្មវិធត
ី​ ាមដាន ដ�ើម្បី​ត្រួតពិនិត្យ​
សុខុមាលភាព​និង​ភាពមាំទាំ​របស់​អ្នក។ អ្នកក
​ ៏​អាច​ប្រៀបធ�ៀប​កំណត់ត្រា​នៃ​ការរាប់​ជំហាន​របស់​អ្នក​ជាមួយ​
អ្នកប្រើប្រាស់ Samsung Health ដទៃ​ទ�ៀត, ប្រកួតជ
​ ាមួយ​មិត្តភក្របស់
តិ​
​អ្នក និង ម�ើល​បណ្ណែ​សុខភាព​
ផងដែរ។
94
កម្មវិធី និង មុខងា
ប�ើក​សឺមី Samsung រួច​ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី Samsung Health។ ន�ៅពេល​ដំណ�ើរការ​កម្មវិធី​នេះ​ជា​
ល�ើកដំបូង ឬ​ក​ច
៏ ាប់ផ្ដើមវ​ា​ឡ�ើងវិញ បន្ទាប់ព
​ ​ធ្វ
ី ើ​ការកំណត់​ទិន្នន័យ​ឡ�ើងវិញ សូម​ធ្វើ​តាម​ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់
ដ�ើម្បី​បញ្ចប់ក
​ ាររ�ៀបចំ។
មុខងារ​ខលះ​ប្រហែ
្
ល​ជា​មិន​អាច​ប្រើ​បាន​ទេ អាស្រ័យ​ល�ើ​តំបន់។
េ�បៀបេធៀបកំណត់�តារាប់ជំហានរបស់អ�
កជាមួយអ�កេ�បើ��ាស់ Samsung
Health ដៃទេទៀត ឬ
�បកួតជាមួយមិត�ភក�របស់
ិ
អ�ក
សួរអ�កជំនាញអំពីសំណួរពាក់ព័ន�
នឹងសុខភាពនានា
�តួតពិនិត�សុខភាពនិងភាពមាំទាំរបស់
អ�ក
បង�ាញបែណ�សុខភាព
កំណត់េគោលេដៅ�បចាំៃថ�របស់អ�ក និង
តាមដានវឌ�នភាពរបស់អ�ក
បង�ាញនិង�គប់�គងមុខងារតាមដាន
បង�ាញសារមគ�េទសក៍ឬការជូនដំណង
ឹ ពី
Samsung Health
ដ�ើម្បី​ថែម​ធាតុ​នានា​ទ�ៅ​អេក្រង់ Samsung Health សូម​ប៉ះ → គ្រប់គ្រង​ធាតុ រួច​ហ�ើយ​ជ្រើស​ធាតុ​
ទាំងន�ោះ។
• ទីគ�ោលដ�ៅ៖ កំណត់​គ�ោលដ�ៅ​នៃ​ភាពមាំទាំ​ប្រចាំថ្ងៃ​របស់​អ្នក និង បង្ហាញ​វឌ្ឍនភាព​របស់​អ្នក។
• កម្មវិធ៖ី ប្រើ​កម្មវិធហ
ី​ ាត់ប្រាណ​ដែល​អាច​ប្ដូរ​តាមបំណង។
• ឧបករណ៍​តាមដាន​ទូទ�ៅ៖ ត្រួតពិនិត្យ​សកម្មភាព​របស់​អ្នក ការទទួលទាន​អាហារ និងក
​ ារវាស់ស្ទង់​
រាងកាយ។
• ឧបករណ៍​តាមដាន​ការហាត់ប្រាណ៖ ថែម​កម្មវិធត
ី​ ាមដាន​ការហាត់ប្រាណ​ផ្សេងៗ និង ត្រួតពិនិត្យ​
សកម្មភាព​របស់​អ្នក។
95
កម្មវិធី និង មុខងា
គ�ោលដ�ៅ
អ្នក​អាច​កំណត់​គ�ោលដ�ៅ​របស់​អ្នក​សម្រាប់​ការគ្រប់គ្រង​ទម្ងន់ ឬ សម្រាប់ក
​ ាររស់ន�ៅ​ដែល​មាន​តុល្យភាព​
កាន់តែ​ប្រស�ើរ។ បន្ទាប់ព
​ ី​កណ
ំ ត់​គ�ោលដ�ៅ​របស់​អ្នក​រួច​ហ�ើយ អ្នកអ
​ ាច​តាមដាន​វឌ្ឍនភាព​របស់​អ្នក ឬ​ក៏​បង្ហាញ​
មគ្គទេសក៍​ល�ើ​អេក្រង់ Samsung Health។
ល�ើ​អេក្រង់ Samsung Health សូម​ប៉ះ កំណត់​គ�ោលបំណង។ ជម្រើស​ផ្សេង សូម​ប៉ះ → គ្រប់គ្រង​ធាតុ
រួច​ជ្រើស ការគ្រប់គ្រង​ទម្ងន់ ឬ ជីវិត​មាន​តុល្យភាព។
TOGETHER
Together អនុញញា្ ត​ឲ្យ​អ្នក​រ�ៀបចំ​គ�ោលដ�ៅ​នៃ​ការរាប់​ជំហាន និង ប្រកួតជ
​ ាមួយ​មិត្តភក្របស់
តិ​
​អ្នក។ អ្នក​អាច​
អញ្ជើញ​មិត្តភក្ឲ្យ​ដ�ើ
តិ​
រ​ជាមួយគ្នា, កំណត់​គ�ោលដ�ៅ​នៃ​ការរាប់​ជំហាន, ប្រកួតក
​ ្នុង​ការប្រជែង​នានា ព្រមទាំង​
បង្ហាញ​លំដាប់ថ្នាករ់​បស់​អ្នក​ល�ើ ក្ដារអ្នកនាំមុខជ
​ ំហាន។
ល�ើ​អេក្រង់ Samsung Health សូម​ប៉ះ TOGETHER។
ជំហាន
ឧបករណ៍​នឹង​រាប់​ចំនួនជ
​ ំហាន​ដែល​អ្នក​ដ�ើរ​និង​វាស់​ចម្ងាយ​ដែល​បាន​ធ្វើដ
​ ំណ�ើរ។
ល�ើ​អេក្រង់ Samsung Health សូម​ប៉ះ​កម្មវិធត
ី​ ាមដាន​ជំហាន។
សរុបជំហានបច��ប�ន�
េគោលេដៅ
• អ្នក​អាច​ជួបប្រទះ​ការពន្យារពេល​បន្តិច ខណៈពេល​កម្មវិធត
ី​ ាមដាន​ជំហាន​ត្រួតពិនិត្យ​ជំហាន​
របស់​អ្នក ទ�ើប​បង្ហាញ​ការរាប់​ជំហាន​របស់​អ្នក។ អ្នកក
​ ៏​អាច​ជបប្រទ
ួ
ះ​ការពន្យារពេល​បន្តិច​ផងដែរ
មុនពេល​វីនដូវ​ផុស​បង្ហាញ​ថា អ្នក​បាន​សម្រេច​គ�ោលដ�ៅ​របស់​អ្នក​ហ�ើយ។
• ប�ើ​អ្នក​ប្រើ​កម្មវិធត
​ី ាមដាន​ជំហាន ខណៈពេល​កំពុង​ធ្វើដំណ�ើរ​តាម​ឡាន​ឬ​រថភ្លើង រំញ័រ​អាច​
ប៉ះពាល់ដ
​ ល់ក
​ ាររាប់​ជំហាន​របស់​អ្នក។
96
កម្មវិធី និង មុខងា
ព័ត៌មាន​បន្ថែម
• Samsung Health មាន​បំណង​ផ្ដល់​ភាពមាំទាំ​និង​សុខុមាលភាព​ប៉ុណ្ណោះ ហ�ើយ​មិនមាន​បំណង​ឲ្យ​
ប្រើ​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​រ�ោគវិនិច្ឆយ​ល�ើ​ជំងឺ​ឬ​ស្ថានភាព​ជំងឺ​ផ្សេងៗ ព្យាបាល​ជំងឺ បន្ធូរជ
​ ំងឺ ការពារ​ជំងឺ ឬ​បង្ការ​ជំងឺ​
ឡ�ើយ។
• មុខងារ​ដែល​មាន លក្ខណៈពិសេស និងក
​ ម្មវិធី​ដែល​អាច​ថែម​បាន​សម្រាប់ Samsung Health អាច​
ខុសគ្នា​ពី​ប្រទេស​មួយ​ទ�ៅ​ប្រទេស​មួយ ដ�ោយសារ​ច្បាប់​និង​បទបញ្ញត្តិ​ក្នុង​ស្រុក​មាន​ភាពខុសគ្នា។ អ្នកគ
​ ួរ​
ពិនិត្យ​ម�ើល​មុខងារ​និង​កម្មវិធី​ដែល​មាន​ក្នុង​តំបន់ជ
​ ាក់លាក់រ​បស់​អ្នក មុនពេល​ប្រើ។
• កម្មវិធី Samsung Health និង សេវា​របស់​វា អាច​ត្រូវ​បាន​កែប្រែ​ឬ​បញ្ឈប់ ដ�ោយ​គ្មាន​ការជូនដំណឹង​
ជាមុន។
• គ�ោលបំណង​សម្រាប់​ការប្រមួល​ទិន្នន័យ​ត្រូវ​បាន​កម្រិត​ត្រឹម​ការផ្ដល់ស​េវា​ដែល​អ្នក​បាន​ស្នើ រួមទាំង​
ការផ្ដល់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម​ដ�ើម្បី​កែលម្អ​ភាពមាំទាំ​របស់​អ្នក, ធ្វើ​សមកាល​ទិន្នន័យ, វិភាគ​ទិន្នន័យ​និង​ស្ថិតិ ឬ​
ក៏​ដ�ើម្បី​អភិវឌ្ឍ​និង​ផ្ដល់​សេវា​កាន់​តែ​ប្រស�ើរ។ (ប៉ុន្តែ​ប�អ
ើ​ ្នក​ចុះឈ្មោះចូល Samsung Account របស់​
អ្នក​ពី Samsung Health ទិន្នន័យរ​បស់​អ្នក​ប្រហែល​ជា​ត្រូវ​បាន​រក្សាទុក​ល�ើ​សឺវ�ក
ើ​ ្នុង​គ�ោលបំណង​
នៃ​ការចម្លងទុក​ទិន្នន័យ។) ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួនអ
​ ាច​ត្រូវ​បាន​រក្សាទុក រហូត​ទាល់តែ​គ�ោលបំណង​ទាំងន�ោះ​
បាន​បញ្ចប់។ អ្នកអ
​ ាច​លុប​ទិន្នន័យ​ផ្ទាល់ខ្លួន​ដែល​រក្សាទុក​ដ�ោយ Samsung Health តាមរយៈ​ការប្រើ​
ជម្រើស កំណត់​ទិន្នន័យ​ឡ�ើងវិញ ក្នុង​ម៉ឺនុយ​ការកំណត់។ ដ�ើម្បី​លុប​ទិន្នន័យ​ដែល​អ្នក​បាន​ចែករំលែក​
ជាមួយ​បណ្តាញ​សង្គម ឬ​ក៏​បាន​ផ្ទេរ​ទ�ៅ​ឧបករណ៍​ឃ្លាំងផ្ទុក អ្នក​ត្រូវតែ​លុប​ពួកវា​ដាច់​ដ�ោយ​ឡែក​ព​គ
ី ្នា។
• អ្នក​អាច​ចែករំលែក និង/ឬ ធ្វើ​សមកាល​ទិន្នន័យរ​បស់​អ្នក​ជាមួយ​សេវា​បន្ថែម​របស់ Samsung ឬ​សេវា​
របស់​តតីយភាគី​ដែល​អ្នក​ជ្រើស ព្រមទាំងជ
​ ាមួយ​ឧបករណ៍​ដែល​អ្នក​បាន​ភ្ជាប់​ផ្សេងទ�ៀត។ ការចូលប្រើ​
ព័ត៌មាន Samsung Health តាម​សេវា​បន្ថែម​ទាំងន�ោះ ឬ​ក៏​ឧបករណ៍​របស់​តតីយភាគី នឹង​ទទួល​
ការអនុញញា្ ត​តែ​ន�ៅពេល​អ្នក​យល់ព្រម​ប៉ុណ្ណោះ។
• អ្នក​ត្រូវ​ទទួលខុសត្រូវ​ទាំងស្រុង​ចព�
ំ ោះ​ការប្រើប្រាស់​មិន​សមស្រប​ចំព�ោះ​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​ចែករំលែក​
ល�ើ​បណ្តាញ​សង្គម ឬ​ក៏​បញ្ជូន​ទ�ៅ​អ្នកដទៃ។ សូម​ប្រុងប្រយ័ត្ន ន�ៅពេល​ចែករំលែក​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួនរ​បស់​
អ្នក​ជាមួយ​អ្នកដទៃ។
• ប�ើ​ឧបករណ៍​នេះ​ត្រូវ​បាន​ភ្ជាបជ
់​ ាមួយ​ឧបករណ៍​វាស់ស្ទង់ សូម​ផ្ទៀងផ្ទាត់ព
​ ិធីការ​ទាក់ទង ដ�ើម្បី​បញ្ជាក់​អំព​ី
ប្រតិបត្តិការ​ត្រឹមត្រូវ។ ប�ើអ
​ ្នក​ប្រើ​ការភ្ជាប់​ឥតខ្សែ​ដូចជា Bluetooth ន�ោះ​ឧបករណ៍​នេះ​អាច​ទទួលរង​
ការបង្អាករ់​ំខាន​អេឡិចត្រូនិចព
​ ី​ឧបករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត។ សូម​ជ�ៀសវាង​ប្រើឧ
​ បករណ៍​ក្បែរ​ឧបករណ៍​
ផ្សេងទ�ៀត​ដែល​បញ្ជូន​រលក​វិទ្យុ។
• សូមអ
​ ាន​ពេលវេលា និង លក្ខខណ្ឌ ព្រមទាំង​គ�ោលការណ៍​ភាពឯកជន​នៃ Samsung Health ដ�ោយ​
យកចិត្តទុកដាក់ មុនពេល​ប្រើ​វា។
97
កម្មវិធី និង មុខងា
ថត​សំឡេង
ប្រើ​កម្មវិធី​នេះ ដ�ើម្បី​ថត​ឬ​ចាក់​មេម៉ូ​សំឡេង។
1
2
ប�ើក​សឺមី Samsung រួច​ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ថត​សំឡេង។
ប៉ះ
ដ�ើម្បី​ចាប់ផ្ដើម​ថត។ សូមន
​ ិយាយ​ដាក់​មីក្រូហ្វូន។
ប៉ះ
ដ�ើម្បី​ផ្អាក​ការថត។
ខណៈពេល​កំពុងថ
​ ត​សំឡេង សូម​ប៉ះ ទំព័រ​ចំណាំ ដ�ើម្បី​បញ្ចូល​ទំព័រច
​ ំណាំ។
ចាប់េផ�ើមថត
3
4
ប៉ះ
ដ�ើម្បី​បញ្ចប់ក
​ ារថត។
វាយបញ្ចូល​ឈ្មោះ​ឯកសារ ហ�ើយ​ប៉ះ រក្សា​ទុក។
98
កម្មវិធី និង មុខងា
ឯកសារ​ខ្ញុំ
ចូលប្រើន
​ ិង​គ្រប់គ្រង​ឯកសារ​ផ្សេងៗ​ដែល​បាន​រក្សាទុក​ក្នុង​ឧបករណ៍​ឬ​ក្នុង​ទីកន្លែង​ផ្សេងទ�ៀត ដូចជា​សេវា​
ឃ្លាំងផ្ទុក​ក្លោដ។
ប�ើក​សឺមី Samsung រួច​ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ឯកសារ​ខ្ញុំ។
បង្ហាញ​ឯកសារ​ដែល​បាន​រក្សាទុក​ក្នុង​ឃ្លាំងផ្ទុក​នីមួយៗ។
ដ�ើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​ឃលា្ ំងផ្ទុក​ក្នុង​ឧបករណ៍​ទំនេរ សូម​ប៉ះ → ទទួលល
​ ំហច្រ
​ ើនទ�ៀត។
ដ�ើម្បី​ស្វែងរក​ឯកសារ​ឬ​សឺមី សូម​ប៉ះ
។
នាឡិកា
ការណែនាំ
កំណត់​ម�៉ោងរ�ោទ៍, ពិនិត្យ​ម�៉ោង​បច្ចុប្បន្នក
​ ្នុង​ទីក្រុង​ជាច្រើន​ជុំវិញ​ពភ
ិ ពល�ោក, វាស់​ពេល​ព្រឹត្តិការណ៍ម
​ ួយ ឬ
កំណត់​រយៈពេល​ជាក់លាក់។
ម�៉ោងរ�ោទ៍
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី នាឡិកា ហ�ើយ​ប៉ះ ម�៉ោងរ�ោទ៍។
ការកំណត់​ម�៉ោងរ�ោទ៍
ប៉ះ
ក្នុង​បញ្ជី​ម�៉ោងរ�ោទ៍ សូមក
​ ំណត់​ពេលវេលា​នៃ​ម�៉ោងរ�ោទ៍, ជ្រើស​ថ្ងៃ​ដែល​ម�៉ោងរ�ោទ៍​ធ្វើឡ�ើងវិញ, កំណត់​
ជម្រើស​ម�៉ោងរ�ោទ៍​ដទៃ​ផ្សេងទ�ៀត រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ រក្សា​ទុក។
ដ�ើម្បី​ប�ើក​ផ្ទាំងគ្រាប់ចុចវ​ាយបញ្ចូល​ម�៉ោងរ�ោទ៍ សូម​ប៉ះ​វាល​បញ្ចូល​ពេលវេលា។
ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​ឬ​បិទដំណ�ើរការ​ម�៉ោងរ�ោទ៍ សូម​ប៉ះក
​ ុងតាក់ជ
​ ាប់​នឹង​ម�៉ោងរ�ោទ៍​ក្នុង​បញ្ជី​ម�៉ោងរ�ោទ៍។
ការបញ្ឈប់​ម�៉ោងរ�ោទ៍
ប៉ះ ច�ោល ដ�ើម្បី​បញ្ឈប់​ម�៉ោងរ�ោទ៍ម
​ ួយ។ ប�ើអ
​ ្នក​បាន​ប�ើកប្រើ​ជម្រើស​ស្ងប់​ពី​មុន សូម​ប៉ះ ស្ងប់ ដ�ើម្បី​ឲ្យ​
ម�៉ោងរ�ោទ៍​ធ្វើ​ការរ�ោទ៍​ឡ�ើងវិញ បន្ទាប់ព
​ ី​រយៈពេល​ដែល​បាន​បញ្ជាក់។
ការលុបម�
​ ៉ោងរ�ោទ៍
ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់​ល�ើ​ម�៉ោងរ�ោទ៍, ធីក​ម�៉ោងរ�ោទ៍​ដែល​ត្រូវ​លប
ុ រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ លុប។
99
កម្មវិធី និង មុខងា
នាឡិកា​ពិភពល�ោក
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី នាឡិកា ហ�ើយ​ប៉ះ នាឡិកា​ពិភពល�ោក។
ការបង្កើតន
​ ាឡិកា
ប៉ះ
, វាយបបញ្ចូល​ឈ្មោះ​ទីក្រុង ឬ​ក៏​ជ្រើស​ទីក្រុង​មួយ​ពី​ផែនដី រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ ថែម។
ការលុបន
​ ាឡិកា
ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់​ល�ន
ើ​ ាឡិកា​មួយ, ធីកន
​ ាឡិកា​ដែល​ត្រូវ​លុប រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ លុប។
នាឡិកា​វាស់ពេល
1
2
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី នាឡិកា ហ�ើយ​ប៉ះ នាឡិកា​វាស់ពេល។
ប៉ះ ចាប់ផ្ដើម ដ�ើម្បី​វាស់​ពេល​ព្រឹត្តិការណ៍ម
​ ួយ។
ដ�ើម្បី​កត់ត្រា​ចំនួនជ
​ ុំ ខណៈពេល​កំពុងវ​ាស់​ពេល​ព្រឹត្តិការណ៍ម
​ ួយ សូម​ប៉ះ ជុំ។
3
ប៉ះ ឈប់ ដ�ើម្បី​បញ្ឈប់​ការវាស់​ពេល។
ដ�ើម្បី​ចាប់ផ្ដើមក
​ ារវាស់​ពេល​ឡ�ើងវិញ សូម​ប៉ះ ចាប់ផ្ដើមប
​ ន្ត។
ដ�ើម្បី​ជម្រះ​ចំនួនជ
​ ុំ សូម​ប៉ះ កំណត់​ឡ�ើង​វិញ។
100
កម្មវិធី និង មុខងា
រង្វាស់ពេល
1
2
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី នាឡិកា ហ�ើយ​ប៉ះ រង្វាស់ពេល។
កំណត់​រយៈពេល រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ ចាប់ផ្ដើម។
ដ�ើម្បី​ប�ើក​ផ្ទាំង​គ្រាប់ចុចវ​ាយបញ្ចូល​រយៈពេល សូម​ប៉ះ​វាល​បញ្ចូល​រយៈពេល។
3
ប៉ះ ច�ោល ន�ៅពេល​រង្វាស់ពេល​អស់​ម�៉ោង។
គិតលេ
​ ខ
ធ្វើ​ការគណនា​ធម្មតា​ឬ​ស្មុគ្រស្មាញ។
​ ម្មវិធី គិត​លេខ។
ចាប់ផ្ដើមក
បង្វិលឧ
​ បករណ៍​ទ�ៅ​ទិសដ�ៅ​ផ្ដេក ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​កម្មវិធគ
​ី ិតលេខ​វទ
ិ ្យាសាស្ត្រ។ ប�ើ ស្វ័យ បង្វិល ត្រូវ​បាន​បិទ
សូម​ប៉ះ
ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​កម្មវិធគ
ី​ ិតលេខ​វទ
ិ ្យាសាស្ត្រ។
ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​ប្រវត្គណនា
តិ​
សូម​ប៉ះ ប្រវត្តិ។ ដ�ើម្បី​បិទ​ផ្ទាំង​ប្រវត្តិ​គណនា សូម​ប៉ះ ផ្ទាំងគ្រាប់ចុច។
ដ�ើម្បី​ជម្រះ​ប្រវត្តិ សូម​ប៉ះ ប្រវត្តិ → ជម្រះ​ប្រវត្តិ។
ដ�ើម្បី​ប្រើ​ឧបករណ៍​បំប្លែង​ឯកតា សូម​ប៉ះ
ទ�ៅ​ជា​ឯកតា​ផ្សេង។
។ អ្នកអ
​ ាច​បំប្លែង​តម្លៃ​ផ្សេងៗ​ដូចជា ផ្ទៃ ប្រវែង ឬ​សីតុណ្ហភាព
101
កម្មវិធី និង មុខងា
វិទ្យុ
ការស្ដាប់​វិទ្យុ FM
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី វិទ្យុ។
មុនពេល​អ្នក​ប្រើ​កម្មវិធី​នេះ អ្នក​ត្រូវតែ​ភ្ជាប់​កាស​ដែល​បម្រើការ​ជា​អង់តែន​វិទ្យុ។
វិទ្យុ FM ស្កេន​និង​រក្សាទុក​ស្ថានីយ​ដែល​មាន​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ ន�ៅពេល​ដំណ�ើរការ​វា​ជា​ល�ើកដំបូង។
ប៉ះ
ដ�ើម្បី​ប�ើក​វិទ្យុ FM។ ជ្រើស​ស្ថានីយ​វទ
ិ ្យុ​ដែល​អ្នក​ចង់​ស្ដាប់​ពី​បញ្ជី​ស្ថានីយ។
ថតចេ�មៀងពីវ�ទ�� FM
ែថមស�ានីយវ�ទ��បច��ប�ន�
េទៅប��ីសំណព�
េបើកឬបិទវ�ទ�� FM
ចូលេ�បើជេ�មើសបែន�ម។
វាយប���លេ�បកង់
ស�ានីយវ�ទ��េដោយៃដ
ែស�ងរកស�ានីយវ�ទ��ែដលមាន
រាវរកេ�បកង់
បង�ាញប��ីស�ានីយសំណព�
បង�ាញប��ីស�ានីយែដលមានទាំងអស់
េស�ននិងរក�ាទុកស�ានីយែដលមាន
េដោយស�័យ�បវ�ត�
ចាក់​តាម​ឧបល័រ
អ្នក​អាច​ស្ដាប់វ​ិទ្យុ​តាម​ឧបល័រ ជំនួស​ឲ្យ​កាស​ដែល​បាន​ភ្ជាប់។
ប៉ះ → ចាក់​តាម​ឧបល័រ។
102
កម្មវិធី និង មុខងា
ការស្កេន​រក​ស្ថានីយ​វិទ្យុ
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី វិទ្យុ។
ប៉ះ ស្ថានីយ → ស្កេន រួច​ហ�ើយ​ជ្រើស​ជម្រើស​ស្កេន។ វិទ្យុ FM ស្កេន​និង​រក្សាទុក​ស្ថានីយ​ដែល​មាន​ដ�ោយ​
ស្វ័យប្រវត្តិ។
ជ្រើស​ស្ថានីយវ​ិទ្យុ​ដែល​អ្នក​ចង់​ស្ដាប់​ពី​បញ្ជី​ស្ថានីយ។
Game Launcher
ការណែនាំ
Game Launcher ប្រមូល​ហ្គេម​ដែល​បាន​ទាញយក​ពី Play Store និង Galaxy Apps ទុកក
​ ្នុង​កន្លែង​
មួយ​សម្រាប់ក
​ ារចូល​លេង​យ៉ាង​ងាយស្រួល។ អ្នកអ
​ ាច​កំណត់​ឧបករណ៍​ជា​ទម្រង់​ហ្គេម ដ�ើម្បី​លេង​ហ្គេម​
កាន់តែ​ងាយស្រួល។
បង�ាញព័ត៌មានៃនការេលង
េហ�មរបស់អ�ក
កម�វ�ធែដល
ី
�ានទាញយក
ចូលេ�បើជេ�មើសបែន�ម។
េបើកេហ�មេដោយមានឬគ�ានសំេឡង
ប��រទ�មង់�បសិទ�ផល
បង�ាញេហ�មេ�ចើនេទៀត និង
ទាញយកពួកវា
103
កម្មវិធី និង មុខងា
ការប្រើ Game Launcher
1
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ មុខងារ​កម្រិត​ខ្ពស់ → ហ្គេម រួច​ហ�ើយ​ប៉ះក
​ ុងតាក់ Game Launcher
ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
Game Launcher នឹង​ត្រូវ​បាន​ថែម​ទ�ៅ​គេហអេក្រង់ឬ
​ ​អេក្រង់ក
​ ម្មវិធី។
ន�ៅពេល​អ្នក​បិទដំណ�ើរការ​មុខងារ​នេះ Game Launcher នឹង​ត្រូវ​បាន​លុប​ចេញ​ពី​គេហអេក្រង់​
និង​អេក្រង់​កម្មវិធី។
2
3
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី Game Launcher។
ប៉ះ​ហ្គេម​មួយ​ពី​បញ្ជី​ហ្គេម។
ដ�ើម្បី​ស្វែងរក​ហ្គេម​ច្រើនទ�ៀត សូមអ
​ ូស​អេក្រង់​ឡ�ើងល�ើ។
ហ្គេម​ដែល​បាន​ទាញយក​ពី Play Store និង Galaxy Apps នឹង​បង្ហាញ​ឡ�ើង​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​
ល�ើ​អេក្រង់ Game Launcher។ ប�ើ​អ្នក​មិន​អាច​ឃ�ើញ​ហ្គេម​របស់​អ្នក​ទេ សូម​ប៉ះ → ថែម​ហ្គេម​
មួយ។
ការលុបហ្គេ
​ ម​មួយ​ចេញ​ពី Game Launcher
ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់​ល�ើ​ហ្គេម​មួយ ហ�ើយ​ប៉ះ លុប។
ការប្ដូរ​ទម្រង់ប្រ
​ សិទ្ធផល
អ្នក​អាច​ប្ដូរ​ទម្រង់​ប្រសិទ្ធផល​ហ្គេម។
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី Game Launcher, ប៉ះ
រួច​ហ�ើយ​ចាប់​អូស​របារ​លៃតម្រូវ​តាម​ចំណូលចិតរបស់
្ត​
​អ្នក។
• ផ្ដោត​ល�ក
ើ​ ារសំចៃ​ថាមពល៖ វា​កាត់បន្ថយក
​ ារប្រើប្រាស់​ថាមពល​ថ្ម ប៉ុន្តែ​វា​នឹង​កាត់បន្ថយ​ប្រសិទ្ធផល​
ប្រព័ន្ធ។
• មាន​តុល្យភាព៖ ទម្រង់​សំចៃ​ថាមពល ឬ ទម្រង់​ប្រសិទ្ធផល​ខស
្ព ់ មិន​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ឡ�ើយ។
• ផ្ដោត​ល�ើ​ប្រសិទ្ធផល៖ វា​បង្កើន​ប្រសិទ្ធផល​ប្រព័ន្ធ ប៉ុន្តែ​វា​នឹង​បង្កើត​ការប្រើប្រាស់​ថ្ម។
ប្រសិទ្ធភាព​ថាមពល​ថ្ម​អាច​ខុសគ្នា​ទ�ៅ​តាម​ហ្គេម។
104
កម្មវិធី និង មុខងា
ការប្រើ Game Tools
អ្នក​អាច​ប្រើ​ជម្រើស​ផ្សេងៗ​ល�ើ​ផ្ទាំង Game Tools ខណៈពេល​កំពុង​លេង​ហ្គេម។ ដ�ើម្បី​ប�ើក​ផ្ទាំង Game
Tools សូម​ប៉ះ
ល�ើ​របារ​រុករក។ ប�ើរ​បារ​រុករក​ត្រូវ​បាន​លាក់ សូមអ
​ ូស​អេក្រង់​ពី​ក្រោម​ឡ�ើងល�ើ ដ�ើម្បី​
បង្ហាញ​វា។
ែកប��ីកម�វ�ធី។
ចាប់េផ�ើមកម�វ�ធក�
ី �ងវ�នដូវផុស។
ចូលេ�បើការកំណត់ Game Tools
េលងេហ�មេពញេអ�កង់
បិទសំេឡងជូនដំណឹងនិងបង�ាញ
ការជូនដំណឹងស�មាប់ែតការេហៅចូល
និងការ��ាប់ដំណឹងអាសន�ប៉ុេណ�ោះ
ចាក់េសោមុខងារខ�ះ
ក��ងអំឡ�ងេពលេលងេហ�ម។
កំណត់មុខងារបែន�ម។
លាក់ប៊ូតុងេលើរ�ាររុករក។
ថតេវលាេលងេហ�មរបស់អ�ក
ចាក់េសោេអ�កង់ប៉ះ
ខណៈេពលកំពុងេលងេហ�ម។
ថតរូបេអ�កង់
មុខងារ​ដែល​មាន​អាច​ខស
ុ គ្នា អាស្រ័យ​ល�ើ​ហ្គេម។
ការខ្ទបក
់​ ារជូនដំណឹង ក្នុងពេ
​ ល​លេង​ហ្គេម
ប៉ះ
ហ�ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់ គ្មាន​ការប្រាប់ដំណឹង​ក្នុងពេ
​ ល​លេង​ហ្គេម ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។ ឧបករណ៍​នឹង​
បិទ​សំឡេង​ការជូនដំណឹង ហ�ើយ​បង្ហាញ​តែ​ការជូនដំណឹង​សម្រាប់​ការហ�ៅចូលន
​ ិង​ការប្រាប់ដំណឹង​អាសន្ន​
ប៉ុណ្ណោះ ដ�ើម្បី​ឲ្យ​អ្នក​អាច​រីករាយ​ជាមួយ​ហ្គេម​របស់​អ្នក​ដ�ោយ​គ្មាន​ការរំខាន។ ប�ើអ
​ ្នក​ទទួល​ការហ�ៅ​ចូល
ការជូនដំណឹងត
​ ូច​មួយ​នឹង​លេចឡ�ើង​ន�ៅ​ផ្នែក​ខាងល�ើន​ៃ​អេក្រង់។
105
កម្មវិធី និង មុខងា
Bixby Home
ល�ើ​អេក្រង់ Bixby Home អ្នកអ
​ ាច​បង្ហាញ​សេវា​និង​ព័ត៌មាន​ដែល​បាន​ណែនាំ ដែល Bixby ផ្តល់ជ
​ ូន​
តាមរយៈ​ការវិភាគ​លំនាំ​នៃ​ការប្រើប្រាស់​និង​ទម្លាប់​របស់​អ្នក។
• ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ច្រើនទ�ៀត សូម​ភ្ជាប់​ទ�ៅ Wi-Fi ឬ​បណ្ដាញ​ចល័ត។
• ដ�ើម្បី​ប្រើ​មុខងារ​នេះ​ឲ្យ​បាន​ពេញលេញ អ្នក​ត្រូវតែ​ចុះបញ្ជី​និង​ចុះឈ្មោះចូល Samsung
Account របស់អ
​ ្នក។
ការប�ើក Bixby Home
1
ល�ើ​គេហអេក្រង់ សូមអ
​ ូស​ទ�ៅ​ស្ដាំ។
អេក្រង់ Bixby Home នឹង​លេចឡ�ើង។
ន�ៅពេល​ចាប់ផ្ដើមម
​ ុខងារ​នេះ​ជា​ល�ើកដំបូង ឬ​ក៏​បន្ទាប់ព
​ ី​ធ្វើ​ការកំណត់​ទិន្នន័យ​ឡ�ើងវិញ សូម​ធ្វើ​តាម​
ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បី​បញ្ចប់​ការរ�ៀបចំ។
2
អូស​ឡ�ើងល�ើ​ឬ​ចុះក្រោម ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ដែល​បាន​ឲ្យ​យ�ោបល់។
ចូលេ�បើជេ�មើសបែន�ម។
ខ�ឹមព័ត៌មានែដល�ានឲ�េយោបល់
ការរ�ឭកនឹងមកដល់
3
ដ�ើម្បី​បិទ Bixby Home សូមអ
​ ូស​មក​ឆ្វេង​ល�ើ​អេក្រង់ ឬ​ក​ប
៏ ៉ះ​ប៊ូតុងថ
​ យ។
106
កម្មវិធី និង មុខងា
ការប្រើ​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ដែល​បាន​ណែនាំល�
​ ើ Bixby Home
ន�ៅពេល​អ្នក​ប�ើក Bixby Home អ្នកអ
​ ាច​បង្ហាញ​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ដែល​បាន​អាប់ដេត​ញឹកញាប់​ជា​បណ្ណ។ អូស​
ឡ�ើងល�ើឬ
​ ​ចុះក្រោម ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​បណ្ណ។
ឧទាហរណ៍ ពេល​ន�ៅ​តាម​ផ្លូវ​ទ�ៅ​ការិយាល័យ​នា​ពេល​ព្រឹក អ្នកអ
​ ាច​បង្ហាញ​កាលវិភាគ​នៃ​ថ្ងៃ​របស់​អ្នក និង
ចាក់​តន្ត្រី​សំណព្វរ​បស់​អ្នក​ល�ើ​អេក្រង់ Bixby Home។ ន�ៅពេល​ល្ងាច អ្នកអ
​ ាច​បង្ហាញ​ម�៉ោងរ�ោទ៍ ពិនិត្យ​
តិ​ ក។
សកម្មភាព​ប្រចាំថ្ងៃ​របស់​អ្នក និង​បង្ហាញ​មតិព័ត៌មាន​របស់​មិត្តភក្អ្ន
ខ្លឹមព័ត៌មាន​និង​លំដាប់ន​ៃ​បណ្ណ​អាប់ដេត​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​ក្នុង​ចន្លោះពេល​ជាក់លាក់។ ដ�ើម្បី​អាប់ដេត​
បណ្ណ​ដ�ោយដៃ សូមអ
​ ូស​ចុះក្រោម​ល�ើ​អេក្រង់។
ការកែ​បញ្ជី​បណ្ណ
• ដ�ើម្បី​ខ្ទាស់​បណ្ណ​ន�ៅ​ផ្នែកខ
​ ាងល�ើន​ៃ​អេក្រង់ Bixby Home សូម​ប៉ះ → ខ្ទាសន�
់​ ៅ​ខាងល�ើ។ ដ�ើម្បី​
ឈប់ខ្ទាស់​បណ្ណ សូម​ប៉ះ → ឈប់ខ្ទាស។
់
• ដ�ើម្បី​លាក់​បណ្ណ​ពី​បញ្ជី សូម​ប៉ះ → លាក់​ឥឡូវ។ ជម្រើស​ផ្សេង សូមច
​ ាប់​អូស​បណ្ណ​ទ�ៅ​ស្ដាំ។
• ដ�ើម្បី​ឈប់​បង្ហាញ​បណ្ណ​ល�ើ​បញ្ជី សូម​ប៉ះ → កុំ​បង្ហាញ​ម្ដងទ�ៀត។
ការជ្រើស​កម្មវិធឲ
ី​ ្យ​បង្ហាញ​ជា​បណ្ណ
បន្ថែម​ឬ​លុប​កម្មវិធី​ដែល​ត្រូវ​បង្ហាញ​ជា​កាត​ល�ើ​អេក្រង់ Bixby Home។
ល�ើ​អេក្រង់ Bixby Home សូម​ប៉ះ → ការកំណត់ → បណ្ណ រួច​ប៉ះក
​ ុងតាក់ជ
​ ាប់​នឹង​ធាតុ ដ�ើម្បី​ថែម​ឬ​លុប​
ពួកវា។
ប�ើ​កម្មវិធម
​ី ួយ​មិន​ត្រូវ​បាន​ដំឡ�ើងល�ើឧ
​ បករណ៍​ទេ អ្នក​ត្រូវ​ដំឡ�ើងវ​ា​ដ�ើម្បី​ប្រើ។ ល�ើ​អេក្រង់ Bixby
Home សូម​ប៉ះ → ការកំណត់ → បណ្ណ រួច​ហ�ើយ​ទាញយក​កម្មវិធម
​ី ួយ។
ការប្ដូរ​ការកំណត់ Bixby Home តាមបំណង
ល�ើ​អេក្រង់ Bixby Home សូម​ប៉ះ → ការកំណត់។
• Samsung Account៖ បង្ហាញ​ព័ត៌មាន Samsung Account របស់អ
​ ្នក។
• បណ្ណ៖ ជ្រើស​កម្មវិធី​ដែល​ត្រូវ​បង្ហាញ​ជា​បណ្ណ​ល�ើ​អេក្រង់ Bixby Home។
• ការជូនដ
​ ារជូនដំណឹងអ
​ ំពី​បណ្ណ Bixby Home។
​ ំណឹង៖ កំណត់​ឲ្យ​ទទួលក
• ភាពឯកជន៖ កំណត់​ឲ្យ​ប្រើ​សេវា​អន្តរកម្មន
​ ិង​តាមបំណង​របស់ Bixby ដ�ើម្បី​បង្កើន​បទពិស�ោធន៍​របស់​
អ្នក។
• អំពី Bixby Home៖ បង្ហាញ​កំណែ Bixby និង ព័ត៌មាន​អំពី​ច្បាប់។
107
កម្មវិធី និង មុខងា
ការរំឭក
បង្កើតក
​ ាររំឭក​ដ�ើម្បី​រ�ៀប​កាលវិភាគ​កិច្ច​ត្រូវ​ធ្វើ ឬ​ក៏​បង្ហាញ​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ន�ៅ​ពេលក្រោយ។ អ្នកន
​ ឹង​ទទួល​
ការជូនដំណឹង​ន�ៅពេល​ដែល​បាន​កំណត់​ជាមុន ឬ​ទីកន្លែង​សម្រាប់​ការរំឭក​នីមួយៗ។
• ដ�ើម្បី​ទទួលក
​ ារជូនដំណឹងក
​ ាន់តែ​សុក្រឹត សូម​ភ្ជាប់​ទ�ៅ Wi-Fi ឬ​បណ្ដាញ​ចល័ត។
• ដ�ើម្បី​ប្រើ​មុខងារ​នេះ​ឲ្យ​បាន​ពេញលេញ អ្នក​ត្រូវតែ​ចុះបញ្ជី​និង​ចុះឈ្មោះចូល Samsung
Account របស់អ
​ ្នក។
• ដ�ើម្បី​ប្រើ​ការរំឭក​ទីកន្លែង មុខងារ GPS ត្រូវតែ​បាន​ប�ើកដំណ�ើរការ។
ការចាប់ផ្ដើមក
​ ាររំឭក
អ្នក​អាច​ចាប់ផ្ដើមក
​ ាររំឭក​ពី Bixby Home។
1
ល�ើ​គេហអេក្រង់ សូមអ
​ ូស​ទ�ៅ​ស្ដាំ។
អេក្រង់ Bixby Home នឹង​លេចឡ�ើង។
2
ប៉ះ ចាប់ផ្ដើម ល�ើ​បណ្ណ ការរំឭក​នឹង​មកដល់។
ទំព័រ​ណែនាំ​អំពី​ការរំឭក​នឹង​លេចឡ�ើង។
ែថមអាយខុនកម�វ�ធី
េទៅេគហេអ�កង់
108
កម្មវិធី និង មុខងា
3
ប៉ះ ចាប់ផ្ដើម។
ប�ើ​ជម្រើស ថែម​ការរំឭក​ល�ើ​គេហអេក្រង់ ត្រូវ​បាន​ធីក អ្នកអ
​ ាច​ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការរំឭក (
គេហអេក្រង់។
) ពី​
ការបង្កើតក
​ ាររំឭក
បង្កើតក
​ ាររំឭក​ដ�ោយ​ប្រើ​វិធ​ផី ្សេងៗ។ ការរំឭក​នឹង​ប្រាប់ដំណឹង​អ្នក ប�ើអ
​ ្នក​បង្កើត​ការរំឭក​មួយ​ដ�ោយ​មាន​
ការកំណត់​ម�៉ោង​ឬ​ទីកន្លែង​ជាក់លាក់។ អ្នកក
​ ​អ
៏ ាច​រក្សាទុក​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ផ្សេងៗ ដូចជា​មេម៉ូ​ទ�ោល​មួយ​ឬ​
អាសយដ្ឋាន​ទំព័រវិប ហ�ើយ​បង្ហាញ​វា​ពេល​ក្រោយ​ផងដែរ។
​ ាររំឭក​មួយ​ដ�ើម្បី​ប្រាប់ដណ
ំ ឹងអ
​ ្នក​ឲ្យ 'ស្រោចផ្កា ន�ៅពេល​ខ្ញុំ​ទ�ៅ​ដល់​ផ្ទះ'។
ឧទាហរណ៍ បង្កើ្តតក
1
2
3
4
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការរំឭក។
5
ប៉ះ រក្សា​ទុក ដ�ើម្បី​រក្សាទុក​ការរំឭក​ន�ោះ។
ប៉ះ សរសេរ​ការរំឭក រួចវ​ាយបញ្ចូល​ឃ្លា ‘ស្រោច​ផ្កា’។
ប៉ះ កំណត់​លក្ខខណ្ឌ → រ�ើស​កន្លែង​មួយ រួច​កំណត់​ទីកន្លែង​ជា ផ្ទះ។
ប៉ះ ន�ៅពេល​ខ្ញុំ​មកដល់ → រួចរាល់។
ន�ៅពេល​អ្នក​ទ�ៅ​ដល់​ផ្ទះ ការជូនដំណឹង ‘ស្រោចផ្កា’ នឹង​លេចឡ�ើង។
109
កម្មវិធី និង មុខងា
ការពិនិត្យ​ការជូនដំណឹងអ
​ ំពក
ី​ ាររំឭក
ន�ៅ​ម�៉ោង​ឬ​ទីកន្លែង​ដែល​បាន​កំណត់​ជាមុន វីនដូវ​ផុស​ជូនដំណឹងន
​ ឹង​លេចឡ�ើង។ ចុច បញ្ចប់ ឬ ស្ងប។
់
ការបង្ហាញ​បញ្ជី​នៃ​ការរំឭក
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការរំឭក ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​បញ្ជី​នៃ​ការរំឭក​របស់​អ្នក។ ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​លម្អិតន​ៃ​ការរំឭក សូម​
ជ្រើស​ការរំឭក​មួយ។
110
កម្មវិធី និង មុខងា
ការកែ​ព័ត៌មាន​លម្អិតអ
​ ំពក
ី​ ាររំឭក
ថែម​ឬ​កែ​ព័ត៌មាន​លម្អិតអ
​ ំពី​ការរំឭក ដូចជា​ភាពញឹកញាប់ កាលបរិច្ឆេទ​និង​ម�៉ោង ឬ​ទីកន្លែង។
1
ល�ើ​បញ្ជី​នៃ​ការរំឭក សូម​ជ្រើស​ការរំឭក​មួយ​ដ�ើម្បី​កែ ហ�ើយ​ប៉ះ កែ។ ជម្រើស​ផ្សេង សូមច
​ ាប់​អូស​ការរំឭក​
ទ�ៅ​ស្ដាំ ហ�ើយ​ប៉ះ កែ។
2
កែ​លក្ខខណ្ឌ ហ�ើយ​ប៉ះ រក្សា​ទុក។
ព័ត៌មានៃនការរ�ឭក
ប��ីពិនិត�
លក�ខណ�ៃនការរ�ឭក
ចេន�ោះេពលេធ�ើេឡើងវ�ញ
ែថមរូប
ការបញ្ចប់​ការរំឭក
សម្គាល់ក
​ ាររំឭក​ដែល​អ្នក​មិន​ត្រូវការ​ឲ្យ​រំឭក​ថា​បាន​បញ្ចប់។
ល�ើ​បញ្ជី​នៃ​ការរំឭក សូម​ជ្រើស​ការរំឭក​មួយ ហ�ើយ​ប៉ះ បញ្ចប់។ ជម្រើស​ផ្សេង សូមច
​ ាប់​អូស​ការរំឭក​មក​ឆ្វេង។
ការស្តារ​ការរំឭក
ស្តារ​ការរំឭក​ដែល​បាន​បញ្ចប់​ហ�ើយ។
1
2
ល�ើ​បញ្ជី​ការរំឭក សូម​ប៉ះ → បាន​បញ្ចប់ → កែ។
ធីក​ធាតុ​ដែល​ត្រូវ​ស្តារ ហ�ើយ​ប៉ះ ស្ដារ។
ការរំឭក​នឹង​ត្រូវ​បាន​ថែម​ទ�ៅ​បញ្ជី​ការរំឭក ហ�ើយអ
​ ្នក​នឹង​ត្រូវ​បាន​រំឭក​ន�ៅ​ពេល​ដែល​បាន​កំណត់​ជាមុន។
ការលុបក
​ ាររំឭក
ដ�ើម្បី​លុប​ការរំឭក សូមច
​ ាប់​អូស​ការរំឭក​ទ�ៅ​ស្ដាំ ហ�ើយ​ប៉ះ លុប។ ដ�ើម្បី​លុប​ការរំឭក​ច្រើន សូម​ប៉ះឲ
​ ្យ​ជាប់​ល�ើ​
ការរំឭក​មួយ, ធីកក
​ ាររំឭក​ដែល​ត្រូវ​លុប រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ លុប។
111
កម្មវិធី និង មុខងា
ការចែករំលែក​ខ្លឹមព័ត៌មាន
ចែករំលែក​ខលឹម
្ ព័ត៌មាន​ដ�ោយ​ប្រើ​ជម្រើស​ចែករំលែក​ផ្សេងៗ។ សកម្មភាព​ខាងក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​ឧទាហរណ៍​នៃ​
ការចែករំលែក​រូប។
អ្នក​អាច​បង់​ប្រាក់​បន្ថែម ន�ៅពេល​ចែករំលែក​ឯកសារ​តាម​បណ្តាញ​ចល័ត។
1
2
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី វិចិត្រសាល រួច​ហ�ើយ​ជ្រើស​រូប​មួយ។
ប៉ះ
រួច​ជ្រើស​វិធី​ចែករំលែក ដូចជា​សារ​និង​អ៊ីមែល។
ន�ៅពេល​អ្នក​មាន​ប្រវត្តិ​ប្រាស្រ័យ​ទាក់ទង​ឬ​ចែករំលែក បុគ្គល​ដែល​អ្នក​បាន​ទាក់ទង​នឹង​លេចឡ�ើង​
​ ម្រើស​ចែករំលែក។ ដ�ើម្បី​ចែករំលែក​ខលឹម
្ ព័ត៌មាន​ដ�ោយ​ផ្ទាល់ជ
​ ាមួយ​ពួកគេ​តាម​កម្មវិធី​ដែល​
ល�ើ​ផ្ទាំងជ
ត្រូវគ្នា សូម​ជ្រើស​អាយខុន​របស់​បុគ្គល​ន�ោះ។ ប�ើម
​ ុខងារ​នេះ​មិន​ត្រូវ​បាន​ប�ើកដំណ�ើរការ​ទេ សូម​
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ មុខងារ​កម្រិត​ខ្ពស់ រួច​ហ�ើយ​ប៉ះក
​ ុងតាក់ ចែករំលែក​ផ្ទាល់ ដ�ើម្បី​
ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
112
កម្មវិធី និង មុខងា
ការប្រើ​មុខងារ​បន្ថែម
• Link Sharing៖ ចែករំលែក​ឯកសារ​ធំ។ បញ្ជូន​ឯកសារ​ទ�ៅ​សឺវ�ើ​ឃ្លាំងផ្ទុក Samsung ហ�ើយ​
ចែករំលែក​ពួកវា​ជាមួយ​អ្នកដទៃ​តាម​តណ​
ំ វិប​ឬ​កូដ។ ដ�ើម្បី​ប្រើ​មុខងារ​នេះ លេខ​ទូរសព្ទ​របស់​អ្នក​ត្រូវតែ​
បាន​ផ្ទៀងផ្ទាត់។
ន�ៅពេល​រូប​ត្រូវ​បាន​ផ្ញើ​ទ�ៅ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នកទទួល ការជូនដំណឹងម
​ ួយ​នឹង​លេចឡ�ើង​ល�ើ​ឧបករណ៍​របស់​
ពួកគេ។ ប៉ះក
​ ារជូនដំណឹង​ន�ោះ ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​ឬ​ទាញយក​រប
ូ ។
កម្មវិធី Google
Google ផ្ដល់​ការកម្សាន្ត បណ្ដាញ​សង្គម និងក
​ ម្មវិធអ
ី​ ាជីវកម្មន
​ ានា។ អ្នក​ប្រហែល​ជា​ត្រូវការ​គណនី
Google ដ�ើម្បី​ចូលប្រើ​កម្មវិធខ
​ី ្លះ។
ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​កម្មវិធី​ច្រើនទ�ៀត សូមច
​ ូលប្រើម
​ ៉ឺនុយ​ជំនួយ​នៃ​កម្មវិធន
ី​ ីមួយៗ។
កម្មវិធខ
ី​ លះ​ប្រហែ
្
ល​ជា​មិន​អាច​ប្រើ​បាន​ទេ ឬ​ក៏​អាច​ត្រូវ​បាន​ដាក់​ស្លាក​ផ្សេង អាស្រ័យ​ល�ើត
​ប
ំ ន់ឬ
​​
អ្នកផ្ដល់ស​េវា។
Chrome
ស្វែងរក​ព័ត៌មាន​និង​ប�ើកម�ើល​ទំព័រវិប។
Gmail
ផ្ញើ​ឬ​ទទួលអ
​ មែ
៊ី ល​តាម​សេវា Google Mail។
ផែនទី
ស្វែងរក​ទីកន្លែង​របស់​អ្នក​ន�ៅល�ើ​ផែនទី ស្វែងរក​ផែនទីព
​ភ
ិ ពល�ោក និង​បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​ទីកន្លែង​សម្រាប់​កន្លែង​
ផ្សេងៗ​ន�ៅ​ជុំវិញ​អ្នក។
Play Music
រុករក ស្តាប់ និង​ចែករំលែក​តន្រ្តី​ល�ឧ
ើ​ បករណ៍​របស់​អ្នក។ អ្នកអ
​ ាច​បញ្ជូន​សមូហកម្មត
​ ន្រ្តី​ដែល​បាន​រក្សាទុក​ល�ើ​
ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ទ�ៅ​ក្លោដ និង ចូលប្រើព
​ ួកវា​ពេលក្រោយ។
113
កម្មវិធី និង មុខងា
Play Movies
ទិញ​ឬ​ជួលវ​ីដេអូ ដូចជា​ភាពយន្ត​និង​កម្មវិធី TV ពី Play Store។
ថាស
រក្សាទុក​ខ្លឹមព័ត៌មាន​របស់​អ្នក​ល�ើ​ក្លោដ, ចូលប្រើវ​ា​ពី​គ្រប់​ទីកន្លែង និង​ចែករំលែក​វា​ជាមួយ​អ្នកដទៃ។
YouTube
ទស្សនា​ឬ​បង្កើតវ​ដេ
ី អូ និង ចែករំលែក​ពួកវា​ជាមួយ​អ្នកដទៃ។
រូបថត
ស្វែងរក គ្រប់គ្រង និង​កែ​រប
ូ ថត​និង​វីដេអូ​របស់​អ្នក​ទាំងអស់​ពី​ប្រភព​ផ្សេងៗ​ក្នុង​កន្លែង​មួយ។
Google
ស្វែងរក​ធាតុ​នានា​ល�ើ​អ៊ីនធ�ើណិតឬ
​ ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​យ៉ាង​រហ័ស។
Duo
ធ្វើ​ការហ�ៅ​វីដេអូ​ធម្មតា។
114
ការកំណត់
ការណែនាំ
ប្ដូរ​ការកំណត់​ឧបករណ៍​តាមបំណង។ អ្នកអ
​ ាច​ធ្វើ​ឲ្យ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​កាន់តែ​មាន​លក្ខណៈ​ផ្ទាល់ខលូន
្ ​ដ�ោយ​
កំណត់​រចនាសម្ពនជ
្ធ​ ម្រើស​នៃ​ការកំណត់​ផ្សេងៗ។
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់។
ដ�ើម្បី​ស្វែងរក​ការកំណត់​ដ�ោយ​វាយបញ្ចូល​ពាក្យគន្លឹះ សូម​ប៉ះ ស្វែងរក ឬ
។
ការភ្ជាប់
ជម្រើស
ប្ដូរ​ការកំណត់​សម្រាបក
់​ ារភ្ជាប់​ផ្សេងៗ ដូចជា​មុខងារ Wi-Fi និង Bluetooth។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការភ្ជាប់។
• Wi-Fi៖ ប�ើកដំណ�ើរការ​មុខងារ Wi-Fi ដ�ើម្បី​ភ្ជាប់​ទ�ៅ​បណ្ដាញ Wi-Fi និងច
​ ូលប្រើអ
​ ៊ីនធ�ើណិតឬ
​​
ឧបករណ៍​បណ្ដាញ​ផ្សេងទ�ៀត។ សូម​ម�ើល Wi-Fi សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
• Bluetooth៖ ប្រើ Bluetooth ដ�ើម្បី​ដ�ោះដូរ​ទិន្នន័យ​ឬ​ឯកសារ​មេឌ�ៀ​ជាមួយ​ឧបករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត​
ដែល​បាន​ប�ើកប្រើ Bluetooth។ សូម​ម�ើល Bluetooth សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
• ការប្រើប្រាស់​ទិន្នន័យ៖ រក្សា​ការតាមដាន​បរិមាណ​នៃ​ការប្រើប្រាស់​ទិន្នន័យរ​បស់​អ្នក និង ប្ដូរ​ការកំណត់​
តាមបំណង​សម្រាប់​ដែនកំណត់។ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​បិទ​ការភ្ជាប់​ទិន្នន័យច
​ ល័ត​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ
ន�ៅពេល​បរិមាណ​ទិន្នន័យច
​ ល័ត​ដែល​អ្នក​បាន​ប្រើ​ឈាន​ដល់​ដែនកំណត់​ដែល​អ្នក​បាន​បញ្ជាក់។
អ្នក​ក៏​អាច​ប�ើកដំណ�ើរការ​មុខងារ​សំចៃ​ទិន្នន័យ​ផងដែរ ដ�ើម្បី​រារាំង​កម្មវិធខ
ី​ លះ​ដែ
្ ល​ដំណ�ើរការ​ន�ៅ​
ផ្ទៃខាងក្រោយ​មិន​ឲ្យ​ផ្ញើ​ឬ​ទទួល​ទិន្នន័យ។ សូម​ម�ើល មុខងារ​សំចៃ​ទិន្នន័យ សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
115
ការកំណត់
• ទម្រង់យ
​ ន្តហ�ោះ៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​បិទ​មុខងារ​ឥតខ្សែ​ទាំងអស់​ល�ើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។ អ្នកអ
​ ាច​ប្រើ​
សេវា​ដែល​មិន​ប្រើ​បណ្ដាញ​ប៉ុណ្ណោះ។
សូម​គ�ោរព​តាម​បទបញ្ជា​ដែល​ផ្ដល់​ដ�ោយ​ក្រុមហ៊ុនអ
​ ាកាសចរណ៍​និង​ការណែនាំ​របស់​បុគ្គលិក​
​ រណី​ដែល​មាន​ការអនុញ្ញាត​ឲ្យ​ប្រើ​ឧបករណ៍ សូម​ប្រើ​វា​ក្នុង​ទម្រង់​
បម្រើការ​ល�ើ​យន្តហ�ោះ។ ក្នុងក
យន្តហ�ោះ​ជានិច្ច។
• ហត់ស្ប៉តច
់​ ល័ត និង ចំណង៖ ប្រើ​ឧបករណ៍​ជា​ហត់ស្ប៉តច
់​ ល័ត ដ�ើម្បី​ចែករំលែក​ការភ្ជាប់​ទិន្នន័យច
​ ល័ត​
របស់​ឧបករណ៍​ជាមួយ​ឧបករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត ន�ៅពេល​មិនមាន​ការភ្ជាប់​បណ្ដាញ។ ការភ្ជាបអ
់​ ាច​ត្រូវ​បាន​
បង្កើតត
​ ាម Wi-Fi, USB ឬ Bluetooth។ សូម​ម�ើល ហត់ស្ប៉តច
់​ ល័ត និង ចំណង សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​
បន្ថែម។
• បណ្ដាញ​ចល័ត៖ ធ្វើ​ការកំណត់​រចនាសម្ពន្ធ​បណ្ដាញ​ចល័តរ​បស់​អ្នក។
• អភិបាល​កាត SIM៖ ប�ើកដំណ�ើរការ​កាត SIM ឬ USIM រួច​ប្ដូរ​ការកំណត់​កាត SIM តាមបំណង។
សូម​ម�ើល អភិបាល​កាត SIM សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
• ទីកន្លែង៖ ប្ដូរ​ការកំណត់​សម្រាបក
់​ ារអនុញ្ញាត​ព័ត៌មាន​ទីកន្លែង។
• ការកំណត់​ការភ្ជាប់ច្រ
​ ើនទ�ៀត៖ ប្ដូរ​ការកំណត់​តាមបំណង ដ�ើម្បី​ត្រួតត្រា​មុខងារ​ផ្សេងទ�ៀត។ សូម​ម�ើល
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
ការកំណត់​ការភ្ជាប់​ច្រើនទ�ៀត សម្រាប់ព
Wi-Fi
ប�ើកដំណ�ើរការ​មុខងារ Wi-Fi ដ�ើម្បី​ភ្ជាប់​ទ�ៅ​បណ្ដាញ Wi-Fi និងច
​ ូលប្រើអ
​ ៊ីនធ�ើណិតឬ
​ ​ឧបករណ៍​បណ្ដាញ​
ផ្សេងទ�ៀត។
បិទ Wi-Fi ដ�ើម្បី​សំចៃ​ថ្ម ន�ៅពេល​ឈប់​ប្រើ។
116
ការកំណត់
ការភ្ជាប់​ទ�ៅ​បណ្ដាញ Wi-Fi
1
2
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការភ្ជាប់ → Wi-Fi រួច​ហ�ើយ​ប៉ះក
​ ុងតាក់ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
ជ្រើស​បណ្តាញ​មួយ​ព​ប
ី ញ្ជី​បណ្តាញ Wi-Fi។
បណ្ដាញ​ដែល​ត្រូវការ​ពាក្យសម្ងាតន
់​ ឹង​លេចឡ�ើង​ជាមួយ​អាយខុន​ស�ោ។ វាយបញ្ចូល​ពាក្យសម្ងាត់ ហ�ើយ​
ប៉ះ ភ្ជាប់។
• ន�ៅពេល​ឧបករណ៍​ភ្ជាប់​ទ�ៅ​បណ្ដាញ Wi-Fi មួយ ឧបករណ៍​នឹង​ភ្ជាប់​ទ�ៅ​បណ្ដាញ​ន�ោះ​ឡ�ើងវិញ​
គ្រប់​ពេល​ដែល​អាច​ប្រើ​បាន ដ�ោយ​មិន​ត្រូវការ​ពាក្យសម្ងាត់​ទ�ៀត។ ដ�ើម្បី​រារាំង​ឧបករណ៍​មិន​ឲ្យ​
ភ្ជាប់​ទ�ៅ​បណ្ដាញ​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ សូម​ជ្រើស​វា​ពី​បញ្ជី​បណ្ដាញ ហ�ើយ​ប៉ះ បំភ្លេច។
• ប�ើ​អ្នក​មិន​អាច​ភ្ជាប់​ទ�ៅ​បណ្ដាញ Wi-Fi បាន​ត្រឹមត្រូវ​ទេ សូម​ចាប់ផ្ដើមម
​ ុខងារ Wi-Fi ឬ​រ�៉ៅទ័រ​
ឥតខ្សែ​ឡ�ើងវិញ។
Wi-Fi ផ្ទាល់
Wi-Fi ផ្ទាល់ ភ្ជាប់​ឧបករណ៍​ដ�ោយ​ផ្ទាល់​តាម​បណ្ដាញ Wi-Fi ដ�ោយ​មិន​ត្រូវការ​ចំណុច​ចូលប្រើ។
1
2
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការភ្ជាប់ → Wi-Fi រួច​ហ�ើយ​ប៉ះក
​ ុងតាក់ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
ប៉ះ Wi-Fi ផ្ទាល។
់
ឧបករណ៍​ដែល​រកឃ�ើញ​ត្រូវ​បាន​រាយ​ក្នុង​បញ្ជី។
ប�ើ​ឧបករណ៍​ដែល​អ្នក​ចង់​ភ្ជាប់​ទ�ៅ​មិន​ស្ថិត​ក្នុង​បញ្ជី សូម​ស្នើ​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ន�ោះ​ប�ើកម
​ ុខងារ Wi-Fi ផ្ទាល់។
3
ជ្រើស​ឧបករណ៍​មួយ​ដែល​ត្រូវ​ភ្ជាប់​ទ�ៅ។
ឧបករណ៍​នឹង​ត្រូវ​បាន​ភ្ជាប់ ន�ៅពេល​ឧបករណ៍​ផ្សេង​យល់ព្រម​ទទួល​សំណ�ើ​ការភ្ជាប់ Wi-Fi ផ្ទាល់។
117
ការកំណត់
ការផ្ញើ​និងក
​ ារទទួលទ
​ ិន្នន័យ
អ្នក​អាច​ចែករំលែក​ទិន្នន័យ ដូចជា​ទំនាក់ទំនង​ឬ​ឯកសារ​មេឌ�ៀ ជាមួយ​ឧបករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត។ សកម្មភាព​
ខាងក្រោម​គឺ​ជា​ឧទាហរណ៍​នៃ​ការផ្ញើ​រូប​ទ�ៅ​ឧបករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត។
1
2
3
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី វិចិត្រសាល រួច​ហ�ើយ​ជ្រើស​រូប​មួយ។
ប៉ះ
→ Wi-Fi ផ្ទាល់ រួច​ជ្រើស​ឧបករណ៍​មួយ​ដែល​ត្រូវ​ផ្ទេររ​ូប​ទ�ៅ។
ព្រមទទួល​សំណ�ើ​ភ្ជាប់ Wi-Fi ផ្ទាល់​ន�ៅល�ើ​ឧបករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត។
ប�ើ​ឧបករណ៍​ទាំងន�ោះ​ត្រូវ​បាន​ភ្ជាបគ
់​ ្នា​រួច​ហ�ើយ រូប​នឹង​ត្រូវ​បាន​ផ្ញើ​ទ�ៅ​ឧបករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត​ដ�ោយ​គ្មាន​
ទម្រង់ការ​ស្នើ​ការភ្ជាប់។
ការបញ្ចប់​ការភ្ជាប់​ឧបករណ៍
1
2
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការភ្ជាប់ → Wi-Fi។
ប៉ះ Wi-Fi ផ្ទាល។
់
ឧបករណ៍​បង្ហាញ​ឧបករណ៍​ដែល​បាន​ភ្ជាប់​ន�ៅ​ក្នុង​បញ្ជី។
3
ប៉ះ​ឈ្មោះ​ឧបករណ៍ ដ�ើម្បី​ផ្តាច់​ឧបករណ៍​ទាំងន�ោះ។
118
ការកំណត់
Bluetooth
ប្រើ Bluetooth ដ�ើម្បី​ដ�ោះដូរ​ទិន្នន័យ​ឬ​ឯកសារ​មេឌ�ៀ​ជាមួយ​ឧបករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត​ដែល​បាន​ប�ើកប្រើ
Bluetooth។
• Samsung មិន​ទទួល​ខុសត្រូវ​ល�ើ​ការ​បាត់បង់ ការរអាក់រអួល ឬ​ការប្រើ​មិន​ត្រឹមត្រូវ​ល�ើ​ទិន្នន័យ​
ដែល​បាន​ផ្ញឬ
ើ​ ​ទទួលត
​ ាម Bluetooth ឡ�ើយ។
• សូម​ប្រាកដ​ជានិចថា
្ច​ អ្នក​ចែករំលែក​និង​ទទួល​ទិន្នន័យ​ជាមួយ​ឧបករណ៍​ដែល​អាច​ជ�ឿទុកចិត្ត​បាន​
និង​មាន​សន្តិសុខ​ត្រឹមត្រូវ។ ប�ើម
​ ាន​ឧបសគ្គ​រវាង​ឧបកណ៍​ទាំងន�ោះ ចម្ងាយ​ប្រតិបត្តិការ​អាច​ត្រូវ​
បាន​កាត់បន្ថយ។
• ឧបករណ៍​ខ្លះ ជាពិសេស​ឧបករណ៍​ដែល​មិន​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​តេស្ត​ឬ​យល់ព្រម​ដ�ោយ Bluetooth SIG
ប្រហែល​ជា​មិន​ត្រូវគ្នា​ជាមួយ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ឡ�ើយ។
• កុំ​ប្រើ​មុខងារ Bluetooth ក្នុង​គ�ោលបំណង​ខុសច្បាប់ (ឧទាហរណ៍ក
​ ារលួចច
​ ម្លងឯ
​ កសារ​ឬ​
ការបន្លំ​ទាក់ទង​ខុសច្បាប់ក
​ ្នុង​គ�ោលបំណង​ពាណិជ្ជកម្ម)។
Samsung មិន​ទទួល​ខសត្រូ
ុ
វ​ល�ើ​ផលវិបាក​នៃ​ការប្រើប្រាស់​ខុស​ច្បាប់​ល�ើ​មុខងារ Bluetooth
ឡ�ើយ។
ការផ្គូ​ជាមួយ​ឧបករណ៍ Bluetooth ផ្សេងទ�ៀត
1
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការភ្ជាប់ → Bluetooth រួច​ហ�ើយ​ប៉ះក
​ ុងតាក់ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
ឧបករណ៍​ដែល​រក​ឃ�ើញ​នឹង​ត្រូវ​បាន​រាយ​ក្នុង​បញ្ជី។
2
ជ្រើស​ឧបករណ៍​មួយ​ដ�ើម្បី​ផ្ជាមួ
គូ​ យ។
ប�ើ​ឧបករណ៍​ដែល​អ្នក​ចង់​ផ្គូ​ជាមួយ​មិនមាន​ក្នុង​បញ្ជី​ទេ សូម​កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ន�ោះ​ចូល​ទម្រង់​ផ្គូ
Bluetooth។ សូម​ម�ើល​ស�ៀវភ�ៅណែនាំ​អ្នកប្រើប្រាស់​របស់​ឧបករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត។
ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​អាច​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត​ម�ើល​ឃ�ើញ ខណៈពេល​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់
Bluetooth បាន​ប�ើក។
3
ព្រមទទួល​សំណ�ើ​ភ្ជាប់ Bluetooth ល�ើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក ដ�ើម្បី​បញ្ជាក់។
ឧបករណ៍​នឹង​ត្រូវ​បាន​ភ្ជាប់ ន�ៅពេល​ឧបករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត​ព្រមទទួល​សំណ�ើ​ភ្ជាប់ Bluetooth។
119
ការកំណត់
ការផ្ញើ​និងក
​ ារទទួលទ
​ ិន្នន័យ
កម្មវិធជ
ី​ ាច្រើន​គាំទ្រ​ការផ្ទេរ​ទិន្នន័យត
​ ាម Bluetooth។ អ្នកអ
​ ាច​ចែករំលែក​ទិន្នន័យ ដូចជា​ទំនាក់ទំនង​ឬ​
ឯកសារ​មេឌ�ៀ​ជាមួយ​ឧបករណ៍ Bluetooth ផ្សេងទ�ៀត។ សកម្មភាព​ខាងក្រោម​គឺ​ជា​ឧទាហរណ៍​នៃ​ការផ្ញើ​រប​
ូ
ទ�ៅ​ឧបករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត។
1
2
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី វិចិត្រសាល រួច​ហ�ើយ​ជ្រើស​រូប​មួយ។
ប៉ះ
→ Bluetooth រួច​ហ�ើយ​ជ្រើស​ឧបករណ៍​មួយ​ដែល​ត្រូវ​ផ្ទេររ​ូប​ទ�ៅ។
ប�ើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​បាន​ផ្គូ​ជាមួយ​ឧបករណ៍​ន�ោះ​ពីមុន សូម​ប៉ះ​ឈ្មោះ​ឧបកណ៍​ដ�ោយ​មិន​ចាំបាច់​
បញ្ជាក់​ស�ោសម្ងាត់​ដែល​បាន​ស្វ័យ​បង្កើត។
ប�ើ​ឧបករណ៍​ដែល​អ្នក​ចង់​ផ្គូ​ជាមួយ​មិន​ស្ថិត​ក្នុង​បញ្ជី សូម​ស្នើ​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ន�ោះ​ប�ើកជ
​ ម្រើស​លទ្ធភាព​
ម�ើលឃ�ើញ​របស់​វា។
3
ព្រមទទួល​សំណ�ើ​ភ្ជាប់ Bluetooth ល�ើ​ឧបករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត។
ការឈប់​ផ្គូ​ឧបករណ៍ Bluetooth
1
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការភ្ជាប់ → Bluetooth។
ឧបករណ៍​នឹង​បង្ហាញ​ឧបករណ៍​ដែល​បាន​ផ្គូ​ន�ៅក្នុង​បញ្ជី។
2
3
ប៉ះ
ជាប់ន
​ ឹង​ឈ្មោះ​ឧបករណ៍ ដ�ើម្បី​ឈប់ផ្គូ។
ប៉ះ ឈប់ផ។
្គូ
120
ការកំណត់
មុខងារ​សំចៃ​ទិន្នន័យ
កាត់​បន្ថយក
​ ារប្រើប្រាស់​ទិន្នន័យរ​បស់​អ្នក​ដ�ោយ​រារាំង​កម្មវិធខ
ី​ ្លះ​ដែល​ដំណ�ើរការ​ន�ៅ​ផ្ទៃខាងក្រោយ មិនឲ
​ ្យ​ផ្ញើ​ឬ​
ទទួល​ទិន្នន័យ។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការភ្ជាប់ → ការប្រើប្រាស់​ទិន្នន័យ → មុខងារ​សំចៃ​ទិន្នន័យ ហ�ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់
ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
ន�ៅពេល​មុខងារ​សំចៃ​ទិន្នន័យ​ត្រូវ​បាន​ប�ើកដំណ�ើរការ អាយខុន
នឹង​លេចឡ�ើង​ល�ើ​របារ​ស្ថានភាព។
�ានេបើកដំេណើរការមុខងារសំៃចទិនន
� យ
័
ដ�ើម្បី​ជ្រើស​កម្មវិធី​ដែល​ត្រូវ​ប្រើ​ទិន្នន័យ​ដ�ោយ​គ្មាន​កំហិត សូម​ប៉ះ អនុញ្ញាត​កម្មវិធី ខណៈពេល​ប�ើក​
ធាតុសចៃ
ំ ទ
​ ិន្នន័យ រួច​ជ្រើស​កម្មវិធី។
121
ការកំណត់
ហត់ស្ប៉តច
់​ ល័ត និង ចំណង
ប្រើ​ឧបករណ៍​ជា​ហត់ស្ប៉តច
់​ ល័ត ដ�ើម្បី​ចែករំលែក​ការភ្ជាប់​ទិន្នន័យច
​ ល័តរ​បស់​ឧបករណ៍​ជាមួយ​ឧបករណ៍​
ផ្សេងទ�ៀត ន�ៅពេល​មិនមាន​ការភ្ជាប់​បណ្ដាញ។ ការភ្ជាបអ
់​ ាច​ត្រូវ​បាន​បង្កើតត
​ ាម Wi-Fi, USB ឬ
Bluetooth។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការភ្ជាប់ → ហត់ស្ប៉តច
់​ ល័ត និង ចំណង។
អ្នក​អាច​បង់ប្រាក់​បន្ថែម ន�ៅពេល​ប្រើ​មុខងារ​នេះ។
• ហត់ស្ប៉តច
់​ ល័ត៖ ប្រើ​ហត់ស្ប៉តច
​់ ល័ត ដ�ើម្បី​ចែករំលែក​ការភ្ជាប់​ទិន្នន័យច
​ ល័តរ​បស់​ឧបករណ៍​ជាមួយ​
កុំព្យូទ័រ​ឬ​ឧបករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត។
• ចំណង Bluetooth៖ ប្រើ​ចណ
ំ ង Bluetooth ដ�ើម្បី​ចែករំលែក​ការភ្ជាប់​ទិន្នន័យច
​ ល័តរ​បស់​ឧបករណ៍​
ជាមួយ​កុំព្យូទ័រ​ឬ​ឧបករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត​តាម Bluetooth។
• ចំណង USB៖ ប្រើ​ចំណង USB ដ�ើម្បី​ចែករំលែក​ការភ្ជាប់​ទិន្នន័យច
​ ល័តរ​បស់​ឧបករណ៍​ជាមួយ​កុំព្យូទ័រ​
តាម USB។ ន�ៅពេល​ភ្ជាប់​ជាមួយ​កុំព្យូទ័រ ឧបករណ៍​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ជា​ម៉ូដឹមឥ
​ តខ្សែ​សម្រាប់​កុំព្យូទ័រ។
ការប្រើ​ហត់ស្ប៉តច
់​ ល័ត
ប្រើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ជា​ហត់ស្ប៉តច
់​ ល័ត ដ�ើម្បី​ចែករំលែក​ការភ្ជាប់​ទិន្នន័យច
​ ល័តន​ៃ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​
ជាមួយ​ឧបករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត។
1
2
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការភ្ជាប់ → ហត់ស្ប៉តច
់​ ល័ត និង ចំណង → ហត់ស្ប៉តច
់​ ល័ត។
ប៉ះ​កុងតាក់ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
អាយខុន
Wi-Fi។
លេចឡ�ើង​ល�ើ​របារ​ស្ថានភាព។ ឧបករណ៍​ផ្សេង​អាច​រក​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ក្នុង​បញ្ជី​បណ្តាញ
ដ�ើម្បី​កំណត់​ពាក្យសម្ងាតម
​់ ួយ​សម្រាប់ហ
​ ត់ស្ប៉តច
់​ ល័ត សូម​ប៉ះ → កំណត់​រចនាសម្ពនហ
្ធ​ ត់ស្ប៉ត់​
ចល័ត រួច​ជ្រើស​កម្រិត​នៃ​សន្តិសុខ។ រួចវ​ាយបញ្ចូល​ពាក្យសម្ងាត់ ហ�ើយ​ប៉ះ រក្សា​ទុក។
3
4
ល�ើ​អេក្រង់ឧ
​ បករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត សូម​ស្វែងរក រួច​ជ្រើស​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ពី​បញ្ជី​បណ្តាញ Wi-Fi។
ល�ើ​ឧបករណ៍​ដែល​បាន​ភ្ជាប់ សូម​ប្រើក
​ ារភ្ជាប់​ទិន្នន័យច
​ ល័តរ​បស់​ឧបករណ៍ ដ�ើម្បី​ចូលប្រើអ
​ ៊ីនធ�ើណិត។
122
ការកំណត់
អភិបាល​កាត SIM
ប�ើកដំណ�ើរការ​កាត SIM ឬ USIM រួច​ប្ដូរ​ការកំណត់​កាត SIM តាមបំណង។ សូម​ម�ើល ការប្រើកាត SIM ឬ
USIM ពីរ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការភ្ជាប់ → អភិបាល​កាត SIM។
• ការហ�ៅ៖ ជ្រើស​កាត SIM ឬ USIM សម្រាប់ក
​ ារហ�ៅ​សំឡេង។
• សារ​អត្ថបទ៖ ជ្រើស​កាត SIM ឬ USIM សម្រាប់​សារ។
• ទិន្នន័យច
​ ល័ត៖ ជ្រើស​កាត SIM ឬ USIM សម្រាប់ស​េវា​ទិន្នន័យ។
• ប�ើក SIM ពីរ​ជានិច៖្ច កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​អនុញ្ញាត​ការហ�ៅ​ចូលព
​ ី​កាត SIM ឬ USIM ផ្សេង ក្នុង​
អំឡុងពេល​កំពុង​ហ�ៅ​ទូរសព្ទ។
ន�ៅពេល​មុខងារ​នេះ​ត្រូវ​បាន​ប�ើកប្រើ អ្នកអ
​ ាច​បង់ប្រាក់​បន្ថែម​សម្រាប់​ការបញ្ជូនបន្ត​ការហ�ៅ
​ ​អ្នកផ្តល់ស​េវា។
អាស្រ័យ​ល�ើ​តំបន់ឬ
• ការផ្គូផ្គងអ
​ ្នកផ្ដល់សេវា៖ កំណត់ឲ្យឧបករណ៍ផ្គូជាមួយអ្នកផ្ដល់សេវារបស់អ្នកទទួល
ន�ៅពេលធ្វើការហ�ៅ។
ការកំណត់​ការភ្ជាប់ច្រ
​ ើនទ�ៀត
ប្ដូរ​ការកំណត់​តាមបំណង ដ�ើម្បី​ត្រួតត្រា​មុខងារ​ផ្សេងទ�ៀត។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការភ្ជាប់ → ការកំណត់​ការភ្ជាប់ច្រ
​ ើនទ�ៀត។
• ការស្កេន​ឧបករណ៍ន�
​ ៅក្បែរ៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ស្កេន​រក​ឧបករណ៍​ន�ៅក្បែរ ដ�ើម្បី​ភ្ជាប់​ទ�ៅ។
• ការប�ោះពុម៖្ព ធ្វើ​ការកំណត់​រចនាសម្ពន្ធ​សម្រាបក
់​ ម្មវិធី​បន្ថែម​នៃ​ម៉ាស៊ីនប�ោះពុម្ព​ដែល​បាន​ដឡំ �ើង​ល�ើ​
ឧបករណ៍។ អ្នកអ
​ ាច​ស្វែងរក​ម៉ាស៊ីនប�ោះពុម​ដែ
្ព ល​អាច​ប្រើ​បាន ឬ​ក៏​ថែម​មួយ​ដ�ោយដៃ ដ�ើម្បី​ប�ោះពុម្ព​
ឯកសារ​នានា។ សូម​ម�ើល ការប�ោះពុម្ព សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
• MirrorLink៖ ប្រើ​មុខងារ MirrorLink ដ�ើម្បី​ត្រួតត្រា​កម្មវិធី MirrorLink នៃ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ល�ើ​
ម៉ូនទ
ី ័រន​ៃ​គ្រឿង​ន�ៅ​ក្បាល​យានជំនិះ។ សូម​ម�ើល MirrorLink សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
• VPN៖ កំណត់​បណ្តាញ​និម្មិត (VPN) ន�ៅល�ើឧ
​ បករណ៍​របស់​អ្នក ដ�ើម្បី​ភ្ជាប់ទ�ៅ​បណ្តាញ​ឯកជន​របស់​
សាលារ�ៀន ឬ​ក្រុមហ៊ុន។
123
ការកំណត់
ការប�ោះពុម្ព
ធ្វើ​ការកំណត់​រចនាសម្ពន្ធ​សម្រាបក
់​ ម្មវិធី​បន្ថែម​នៃ​ម៉ាស៊ីនប�ោះពុម្ព​ដែល​បាន​ដឡំ �ើង​ល�ើ​ឧបករណ៍។ អ្នកអ
​ ាច​
ភ្ជាប់​ឧបករណ៍​ទ�ៅ​ម៉ាស៊ីនប�ោះពុមត
្ព​ ាម Wi-Fi ឬ Wi-Fi ផ្ទាល់ ព្រមទាំង​ប�ោះពុម្ព​រូប​ឬ​ឯកសារ។
ម៉ាស៊ីនប�ោះពុមខ
្ព​ លះ​ប្រហែ
្
ល​ជា​មិន​អាច​ប្រើ​ឡ�ើយ​ជាមួយ​ឧបករណ៍​នេះ។
ការថែម​កម្មវិធប
ី​ ន្ថែម​នៃ​ម៉ាស៊ីនប�ោះពុម្ព
ថែម​កម្មវិធី​បន្ថែម​នៃ​ម៉ាស៊ីនប�ោះពុម្ព​សម្រាបម
់​ ៉ាស៊ីនប�ោះពុម្ព​ដែល​អ្នក​ចង់​ភ្ជាប់​ឧបករណ៍​ទ�ៅ។
1
2
3
4
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់, ប៉ះ ការភ្ជាប់ → ការកំណត់​ការភ្ជាប់ច្រ
​ ើនទ�ៀត → ការប�ោះពុម្ព → ថែម​សេវា។
ស្វែងរក​កម្មវិធី​បន្ថែម​នៃ​ម៉ាស៊ីនប�ោះពុមក
​្ព ្នុង Play Store។
ជ្រើស​កម្មវិធ​បន្ថែ
ី
ម​នៃ​ម៉ាស៊ីនប�ោះពុម្ព រួចដ
​ ំឡ�ើងវ​ា។
ជ្រើស​កម្មវិធ​បន្ថែ
ី
ម​នៃ​ម៉ាស៊ីនប�ោះពុម្ព រួច​ប៉ះក
​ ុងតាក់ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
ឧបករណ៍​នឹង​ស្វែងរក​ម៉ាស៊ីនប�ោះពុម្ព​ដែល​បាន​ភ្ជាប់​ទ�ៅ​បណ្តាញ Wi-Fi តែ​មួយ​ដូច​នឹង​ឧបករណ៍​របស់​
អ្នក។
5
ជ្រើស​ម៉ាស៊ីនប�ោះពុម្ព​ដែល​ត្រូវ​ថែម។
ដ�ើម្បី​ថែម​ម៉ាស៊ីនប�ោះពុម្ព​ដ�ោយដៃ សូម​ប៉ះ → ថែម​ម៉ាស៊ីនប�ោះពុម។
្ព
ការប�ោះពុមខ
្ព​ លឹម
្ ព័ត៌មាន
ខណៈពេល​កំពុង​បង្ហាញ​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ដូចជា​រប​
ូ ឬ​ឯកសារ សូមច
​ ូលប្រើ​បញ្ជី​ជម្រើស, ប៉ះ ប�ោះពុម្ព →
្ព​ ាំងអស់ ... រួច​ហ�ើយ​ជ្រើស​ម៉ាស៊ីនប�ោះពុមម
​្ព ួយ។
ម៉ាស៊ីនប�ោះពុមទ
វិធី​ប�ោះពុមអ
្ព​ ាច​ខុសគ្នា អាស្រ័យ​ល�ើ​ប្រភេទ​ខ្លឹមព័ត៌មាន។
124
→
ការកំណត់
MirrorLink
អ្នក​អាច​បង្ហាញ​អេក្រង់រ​បស់​ឧបករណ៍​អ្នក​ន�ៅល�ើ​ម៉ូនីទ័រន​ៃ​គ្រឿង​ន�ៅ​ក្បាល​យានជំនិះ។
ភ្ជាប់​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ជាមួយ​យានជំនិះ ដ�ើម្បី​ត្រួតត្រា​កម្មវិធី MirrorLink នៃ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ល�ើ​ម៉ូនីទ័រ​
នៃ​គ្រឿង​ន�ៅ​ក្បាល​យានជំនិះ។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការភ្ជាប់ → ការកំណត់​ការភ្ជាប់ច្រ
​ ើនទ�ៀត → MirrorLink។
ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ត្រូវគ្នា​ជាមួយ​យានជំនិះ​ដែល​គាំទ្រ MirrorLink កំណែ 1.1 ឬ​ខស
្ព ជ
់​ ាងនេះ។
ការភ្ជាប់​ឧបករណ៍​របស់​អ្នកជ
​ ាមួយ​យានជំនិះ​តាម MirrorLink
ដ�ើម្បី​ប្រើ​មុខងារ​នេះ​ជា​ល�ើកដំបូង សូម​ភ្ជាប់​ឧបករណ៍​ទ�ៅ Wi-Fi ឬ​បណ្តាញ​ចល័ត។
1
ផ្គូ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ជាមួយ​យានយន្ត​តាម Bluetooth។
សូម​ម�ើល ការផ្គូ​ជាមួយ​ឧបករណ៍ Bluetooth ផ្សេងទ�ៀត សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
2
ភ្ជាប់​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ជាមួយ​យានជំនិះ​ដ�ោយ​ប្រើ​ខ្សែ USB។
ន�ៅពេល​ពួកវា​បាន​ភ្ជាបគ
់​ ្នា សូមច
​ ូលប្រើក
​ ម្មវិធី MirrorLink ល�ើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ន�ៅ​ល�ើ​ម៉ូនីទ័រន​ៃ​
គ្រឿង​ន�ៅ​ក្បាល​យានជំនិះ។
ការបញ្ចប់​ការភ្ជាប់ MirrorLink
ដកឆ្នុក​ខ្សែ USB ពី​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​និង​យានជំនិះ។
125
ការកំណត់
សំឡេង និង រំញ័រ
ជម្រើស
ប្តូរ​ការកំណត់​សម្រាប់​សំឡេង​ផ្សេងៗ​ល�ើ​ឧបករណ៍។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ សំឡេង និង រំញ័រ។
• ទម្រង់ស
​ ំឡេង៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ប្រើ​ទម្រង់​សំឡេង ទម្រង់ញ
​ ័រ ឬ​ទម្រង់​ស្ងាត់ស្ងៀម។
• ញ័រ ខណៈពេល​រ�ោទ៍៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ញ័រ​និង​ចាក់​សំឡេងរ�ោទ៍​សម្រាប់​ការហ�ៅ​ចូល។
• ប្រើ​គ្រាប់ចុចក
​ ម្រិត​សំឡេង​សម្រាប់​មេឌ�ៀ៖ កំណត់ឲ
​ ្យ​ឧបករណ៍​លៃតម្រូវ​កម្រិតសំឡេង​មេឌ�ៀ ន�ៅពេល​
អ្នក​ចុច​គ្រាប់ចុច​កម្រិតសំឡេង។
• កម្រិត​សំឡេង៖ លៃតម្រូវ​កម្រិតសំឡេង​សម្រាប់​សំឡេងរ�ោទ៍​នៃ​ការហ�ៅ តន្រ្និ
តី​ ង​វីដេអូ សំឡេង​ប្រព័ន្ធ
និង​ការជូនដំណឹង។
• សំឡេង​រ�ោទ៍៖ ប្ដូរ​សំឡេងរ�ោទ៍ក
​ ារហ�ៅ។
• លំនាំរ​ំញ័រ៖ ជ្រើស​លំនាំ​នៃ​រំញ័រ។
• សំឡេង​ជូនដំណឹង៖ ប្តូរ​សំឡេង​នៃ​ការជូនដំណឹង។
• កុរំ​ំខាន៖ កំណត់ឲ
​ ្យ​ឧបករណ៍​បិទ​សំឡេង​ការហ�ៅ​ទូរសព្ទ​ចូល សំឡេង​ជូនដំណឹង និង​មេឌ�ៀ ល�ើកលែង​
តែ​ការល�ើកលែង​ដែល​បាន​អនុញ្ញាត​ប៉ុណ្ណោះ។
• សំឡេង​ប៉ះ៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​បន្លឺ​សំឡេង ន�ៅពេល​អ្នក​ជ្រើស​កម្មវិធឬ
ី​ ​ជម្រើស​មួយ​ល�ើ​អេក្រង់ប៉ះ។
• សំឡេង​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​បន្​ស
លឺ ំឡេង ន�ៅពេល​អ្នក​ចាក់ស�ោ​ឬ​ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់ប៉ះ។
• សំឡេង​សាក៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​បន្លឺ​សំឡេង ន�ៅពេល​ភ្ជាប់​វា​ទ�ៅ​គ្រឿងសាក។
• សំឡេង​ផ្ទាំងគ្រាប់ចុចហ�
​ ៅ៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​បន្លឺ​សំឡេង ន�ៅពេល​អ្នក​ប៉ះ​ប៊ូតុង​ល�ើ​ផ្ទាំងគ្រាប់ចុច។
• សំឡេង​ក្ដារចុច៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​បន្លឺ​សំឡេង ន�ៅពេល​ប៉ះ​គ្រាប់ចុច។
• គុណភាព និង បែបផែន​សំឡេង៖ ធ្វើ​ការកំណត់​រចនាសម្ពន​ស
្ធ ំឡេង​បន្ថែម​ទ�ៀត។
អ្នក​ក៏​អាច​ប�ើកដំណ�ើរការ​ទម្រង់​សំឡេង​ជុំវិញ​ផងដែរ។ សូម​ម�ើល Dolby Atmos (សំឡេង​ជុំវិញ)
សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
126
ការកំណត់
Dolby Atmos (សំឡេង​ជុំវិញ)
ជ្រើស​ទម្រង់​សំឡេង​ជុំវិញ​ដែល​បាន​កែលម្អ​សម្រាប់​ប្រភេទ​អូឌីយ​ផ៉ូ ្សេងៗ​ដូចជា ភាពយន្ត តន្រ្តី និង​សំឡេង។
ជាមួយ Dolby Atmos អ្នកអ
​ ាច​រីករាយ​នឹង​សំឡេង​ផ្លាស់ទី​ដែល​លាន់ឮជ
​ ុំវិញ​ខ្លួន​អ្នក។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ សំឡេង និង រំញ័រ → គុណភាព និង បែបផែន​សំឡេង → Dolby Atmos,
ប៉ះ​កុងតាក់ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា រួច​ហ�ើយ​ជ្រើស​ទម្រង់ម
​ ួយ។
មុនពេល​អ្នក​ប្រើ​មុខងារ​នេះ អ្នក​ត្រូវតែ​ភ្ជាប់​កាស​មួយ។
ការជូនដ
​ ំណឹង
ប្តូរ​ការកំណត់​ការជូនដំណឹង​សម្រាប់​កម្មវិធន
ី​ ីមួយៗ។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការជូនដ
​ ំណឹង។
ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​សញ្ញាលក្ខណ​អាយខុន សូម​ប៉ះ​កុងតាក់ សញ្ញាលក្ខណ​អាយខុន​កម្មវិធី ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
ដ�ើម្បី​ប្តូរ​ស្ទីល​សញ្ញាលក្ខណ សូម​ប៉ះ សញ្ញាលក្ខណ​អាយខុន​កម្មវិធ។
ី
មានេលខ
គ�ានេលខ
ដ�ើម្បី​ប្ដូរ​ការកំណត់​នៃ​ការជូនដំណឹងត
​ ាមបំណង​សម្រាប់​កម្មវិធី​ច្រើនទ�ៀត សូម​ប៉ះ កម្រិតខ្ពស់ រួច​ជ្រើស​
កម្មវិធម
ី​ ួយ។
127
ការកំណត់
អេក្រង់
ជម្រើស
ប្តូរ​ការកំណត់​នៃ​អេក្រង់ន
​ ិង​គេហអេក្រង់។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ អេក្រង់។
• ពន្លឺ៖ លៃតម្រូវ​ពន្លឺ​នៃ​អេក្រង់។
• ស្វ័យ​ពន្៖លឺ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​សំចៃ​ថាមពល ដ�ោយ​លៃតម្រូវ​ពន្​នលឺ ៃ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ។
• ចម្រោះ​ពន្ខ�
លឺ​ ៀវ៖ ប�ើកដំណ�ើរការ​ចម្រោះ​ពន្លឺ​ខ�ៀវ និង ប្តូរ​ការកំណត់​ចម្រោះ។ សូម​ម�ើល ចម្រោះ​ពន្លឺ​ខ�ៀវ
សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
• ពុម្ពអក្សរ និង ហ្ស៊ូមអេក្រ
​
ង់៖ ប្តូរ​ការកំណត់​ហ្ស៊ូម​អេក្រង់ ឬ ទំហន
ំ​ ិង​ស្ទីល​នៃ​ពុម្ពអក្សរ។
• គេហអេក្រង់៖ ប្ដូរ​ទំហន​ំ ៃ​ក្រឡា​ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​ធាតុ​ឲ្យ​បាន​ច្រើនឬ
​ ​តិច​ន�ៅល�ើ​គេហអេក្រង់ ជាដ�ើម។
• កម្មវិធពេ
ី​ ញអេក្រង់៖ ជ្រើស​កម្មវិធី​ដែល​ត្រូវ​ប្រើ​ជាមួយ​អនុបាត​ទិដ្ឋភាព​ពេញ​អេក្រង់។
• ទម្រង់ង
​ ាយស្រួល៖ ប្តូរ​ទ�ៅ​ទម្រង់ង
​ ាយស្រួល ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​អាយខុន​ធំៗ និង ប្រើ​ប្លង់​សាមញ្ញ​ចំព�ោះ​
គេហអេក្រង់។
• ស៊ុមអ
​ ្យ​អាយខុន​ន�ោះ​លេចធ្លោ​
​ ាយខុន៖ កំណត់​ថា​ត�ើ​ត្រូវ​បង្ហាញ​ស្រម�ោល​ផ្ទៃខាងក្រោយ ដ�ើម្បី​ធ្វើឲ
ដែរឬទេ។
• របារ​ស្ថានភាព៖ ប្ដូរ​ការកំណត់​តាមបំណង​សម្រាប់​ការបង្ហាញ​ការជូនដំណឹងឬ
​ ​សញ្ញាបង្ហាញ​ល�ើរ​បារ​
ស្ថានភាព។
• របារ​រុករក៖ ប្តូរ​ការកំណត់​នៃ​របារ​រុករក។ សូម​ម�ើល របារ​រុករក (ប៊ូតុង​ទន់) សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
• អេក្រង់​ត្រូវ​រលត់៖ កំណត់រ​យៈពេល​ដែល​ឧបករណ៍​រង់ចាំ មុនពេល​បិទ​ពន្លឺ​អេក្រង់។
• ខ្ទបក
់​ ារប៉ះ​ដ�ោយ​ចៃដន្យ៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​រារាំង​អេក្រង់​មិន​ឲ្យ​ស្គាល់ក
​ ារប៉ះ ន�ៅពេល​វា​ស្ថិត​ក្នុង​
ទីងងឹត ដូចជា​ក្នុង​ហ�ោប�៉ៅ​ឬ​កាបូប។
• ធាតុរក្សាអេក្រង់៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ចាប់ផ្ដើមធ
​ ាតុរក្សា​អេក្រង់ ន�ៅពេល​ឧបករណ៍​កំពុង​សាក​ថ្ម។ សូម​
ម�ើល ធាតុរក្សាអេក្រង់ សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
128
ការកំណត់
ចម្រោះ​ពន្ខ�
លឺ​ ៀវ
កាត់​បន្ថយក
​ ាររ�ោយ​ភ្នែក ដ�ោយ​កម្រិត​បរិមាណ​នៃ​ពន្លឺ​ខ�ៀវ​ដែល​បញ្ចេញ​ដ�ោយ​អេក្រង់។
ខណៈពេល​អ្នក​កំពុង​ម�ើល​វីដេអូ HDR ពី​សេវា​វីដេអូ​ដាច់មុខ HDR ន�ោះ​ចម្រោះ​ពន្លឺ​ខ�ៀវ​ប្រហែល​ជា​
មិន​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ឡ�ើយ។
1
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ អេក្រង់ → ចម្រោះ​ពន្ខ�
លឺ​ ៀវ រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់ ប�ើក​ឥឡូវ ដ�ើម្បី​
ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
2
3
អូស​របារ​លៃតម្រូវ ដ�ើម្បី​លៃតម្រូវ​ភាពស្រអាប់ន​ៃ​ចម្រោះ។
ដ�ើម្បី​រ�ៀប​កាលវិភាគ​សម្រាប់​ការប្រើ​ចម្រោះ​ពន្លឺ​ខ�ៀវ​ល�ើ​អេក្រង់ សូម​ប៉ះ​កុងតាក់ ប�ើក ដូចប
​ ាន​រ�ៀប​
កាលវិភាគ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា រួច​ជ្រើស​ជម្រើស​មួយ។
• ថ្ងៃលិចដ
​ ល់ថ្ងៃ
​ រះ៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ប្រើ​ចម្រោះ​ពន្លឺ​ខ�ៀវ​ន�ៅពេល​យប់ រួច​បិទ​វា​ន�ៅពេល​ព្រឹក ដ�ោយ​
ផ្អែក​ល�ើ​ទីកន្លែង​បច្ចុប្បន្នរ​បស់​អ្នក។
• រ�ៀបកាលវិភាគ​តាមបំណង៖ កំណត់​ម�៉ោង​ជាក់លាក់​ដែល​ត្រូវ​ប្រើ​ចម្រោះ​ពន្​ខ�
លឺ ៀវ។
ធាតុរក្សាអេក្រង់
អ្នក​អាច​កំណត់​ឲ្យ​បង្ហាញ​រូប​នានា​ជា​ធាតុរក្សា​អេក្រង់ ន�ៅពេល​អេក្រង់​បិទ​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ។ ធាតុរក្សា​អេក្រង់​
នឹង​បង្ហាញ​ឡ�ើង​ន�ៅពេល​ឧបករណ៍​កំពុង​សាក​ថ្ម។
1
2
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ អេក្រង់ → ធាតុរក្សាអេក្រង់ រួច​ប៉ះក
​ ុងតាក់ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
ជ្រើស​ជម្រើស​មួយ។
ប�ើ​អ្នក​ជ្រើស ស៊ុមរ​ូបថត ឬ រូបថត ការបញ្ចាំង​ស្លាយ៍​ជាមួយ​រូប​ដែល​បាន​ជ្រើស​នឹង​ចាប់ផ្ដើម។ ប�ើអ
​ ្នក​
ជ្រើស តុ​រូបថត រូប​ដែល​បាន​ជ្រើស​នឹង​លេចឡ�ើង​ជា​បណ្ណ​តូចៗ​និង​ជាន់​ល�គ
ើ​ ្នា។
3
4
ប៉ះ
ដ�ើម្បី​ជ្រើស​អាល់ប៊ុម​សម្រាប់ក
​ ារបង្ហាញ​រូប។
ន�ៅពេល​អ្នក​បាន​បញ្ចប់ សូម​ប៉ះ​ប៊ូតុងថ
​ យ។
ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​ជម្រើស​ដែល​បាន​ជ្រើស សូម​ប៉ះ ម�ើលសាក។
ន�ៅពេល​អ្នក​ប៉ះ​អេក្រង់ ខណៈពេល​ធាតុរក្សា​អេក្រង់រ​បស់​អ្នក​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ អេក្រង់ន
​ ឹង​ប�ើក។
129
ការកំណត់
រូបផ្ទៃអេក្រង់ន
​ ិងរ​ូបរាង
ប្តូរ​ការកំណត់​របផ
ូ ្ទៃអេក្រង់​សម្រាប់​គេហអេក្រង់​និង​អេក្រង់​ជាប់ស�ោ ឬ​ក​ប៏ ្រើ​រប
ូ រាង​ផ្សេងៗ​សម្រាប់ឧ
​ បករណ៍។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ រូបផ្ទៃអេក្រង់ន
​ ិងរ​ូបរាង។
• រូបផ្ទៃ
​ ​អេក្រង់៖ ប្ដូរ​ការកំណត់​រូបផ្ទៃអេក្រង់​សម្រាប់​គេហអេក្រង់​និង​អេក្រង់​ជាប់ស�ោ។
• រូបរាង៖ ប្ដូរ​រូបរាង​របស់​ឧបករណ៍។
• អាយខុន៖ ប្តូរ​ស្ទីល​អាយខុន។
មុខងារ​កម្រិត​ខ្ពស់
ជម្រើស
ប�ើកដំណ�ើរការ​មុខងារ​កម្រិតខ្ពសន
់​ ិង​ប្តូរ​ការកំណត់​ដែល​ត្រួតត្រា​ពួកវា។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ មុខងារ​កម្រិត​ខ្ពស់។
ការអង្រួន​ខ្លាំង​ឬ​ការប៉ះ​ទង្គិចឧ
​ បករណ៍ អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​ការបញ្ចូល​ដ�ោយ​អចេតនា​សម្រាប់​មុខងារ​ខ្លះ​
ដែល​ប្រើ​សិនសឺ។
• ហ្គេម៖ ប�ើកដំណ�ើរការ Game Launcher។ សូម​ម�ើល Game Launcher សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
• ទម្រង់ប្រ
​ ើ​ដៃម
​ ្ខាង៖ ប�ើកដំណ�ើរការ​ទម្រង់​ប្រតិបត្តិការ​ប្រើ​ដៃ​ម្ខាង ដ�ើម្បី​ឲ្យ​អ្នក​មាន​ភាពងាយស្រួល
ន�ៅពេល​ប្រើ​ឧបករណ៍​ជាមួយ​ដៃ​ម្ខាង។
• កាយវិការ​សិនសឺម្រា
​ មដៃ៖ កំណត់ឲ
​ ្យ​ឧបករណ៍​ប�ើកឬ
​ ​បិទ​ផ្ទាំង​ជូនដំណឹង ន�ៅពេល​អ្នក​អស​ស
ូ
ិនសឺ​
ស្គាល់​ខ្ចៅដៃ​ឡ�ើងល�ើឬ
​ ​ចុះក្រោម។ មុខងារ​នេះ​មិន​អាច​ប្រើ​បាន​ទេ ន�ៅពេល​សិនសឺ​កំពុង​សម្គាល់​ខ្ចៅដៃ​
របស់​អ្នក។
• ចាប់ផ្ដើមក
​ ាមេរ៉ារ​ហ័ស៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ចាប់ផ្ដើមក
​ ាមេរ៉ា ដ�ោយ​ចុច​គ្រាប់ចុច​ថាមពល​ពីរដង​យ៉ាង​
រហ័ស។
មុខងារ​នេះ​ប្រហែល​ជា​មិន​អាច​ប្រើ​បាន​ទេ អាស្រ័យ​ល�ើ​តំបន់ឬ
​ ​អ្នកផ្តល់ស​េវា។
130
ការកំណត់
• កម្មវិធជ
ី​ ំនួយឧ
​ បករណ៍៖ ជ្រើស​កម្មវិធជ
ី​ ំនួយ​ឧបករណ៍​ត្រូវ​ចាប់ផ្ដើម ន�ៅពេល​អ្នក​ចុច​ជាប់​ល�ើ​
គេហប៊ូតុង។ កម្មវិធជ
ី​ ំនួយ​ឧបករណ៍​នឹង​ប្រមូល​ព័ត៌មាន​ពី​អេក្រង់​បច្ចុប្បន្ន រួច​ផ្ដល់​ព័ត៌មាន កម្មវិធី និង​
មុខងារ​ពាក់​ព័ន្ធ។
• ពហុវីនដូវ៖ ជ្រើស​វិធី​ចាប់ផ្ដើមព
​ ហុវីនដូវ។
• ការហ�ៅផ្ទាល់៖ កំណត់ឲ
​ ្យ​ឧបករណ៍​ធ្វើ​ការហ�ៅ​សំឡេង ដ�ោយ​ល�ើក​ឧបករណ៍​ដាក់​ជិត​ត្រច�ៀក​របស់​អ្នក
ខណៈពេល​កំពុង​ម�ើល​សារ​ឬ​ព័ត៌មាន​លម្អិតន​ៃ​ទំនាក់ទំនង។
• ការប្រាប់វៃឆ្លាត៖ កំណត់ឲ
​ ្យ​ឧបករណ៍​ប្រាប់ដំណឹងអ
​ ្នក ប�ើអ
​ ្នក​បាន​ខកខាន​ការហ�ៅ​ឬ​បាន​ទទួល​សារ​ថ្មីៗ
ន�ៅពេល​អ្នក​ល�ើក​ឧបករណ៍។
មុខងារ​នេះ​ប្រហែល​ជា​មិន​ដំណ�ើរការ​ទេ ប�ើ​អេក្រង់​ប�ើក ឬ ឧបករណ៍ម
​ ិន​ស្ថិត​ល�ើ​ផ្ទៃ​រាបស្មើ។
• ងាយ​បិទ​សំឡេង៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​បិទ​សំឡេង​ការហ�ៅ​ចូលឬ
​ ​ម�៉ោងរ�ោទ៍ ដ�ោយ​ផ្កាប់​អេក្រង់​
ឧបករណ៍។
• អូសដ�
​ ើម្បី​ហ�ៅ ឬ ផ្ញើស
​ ារ៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ធ្វើ​ការហ�ៅ​ឬ​ផ្ញើ​សារ ន�ៅពេល​អ្នក​អស​
ូ មក​ឆ្វេង​ឬ​ទ�ៅ​ស្ដាំ​
ល�ើ​ទំនាក់ទំនង​ឬ​លេខ​ទូរសព្ទ​មួយ​ក្នុង​កម្មវិធី ទូរសព្ទ ឬ ទំនាក់ទំនង។
• Dual Messenger៖ ដំឡ�ើង​កម្មវិធី​ទីពីរ​និង​ប្រើ​គណនី​ដាក់ពីគ្នា​ពីរ​សម្រាប់ក
​ ម្មវិធី​ផ្ញើ​សារ​តែ​មួយ។
សូម​ម�ើល Dual Messenger សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
• ផ្ញើស
​ ារ SOS៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ផ្ញើ​សារ​ជំនួយ ដ�ោយ​ចុច​គ្រាប់ចុច​ថាមពល​បី​ដង។ អ្នកក
​ ៏​អាច​ផ្ញើ​
សំឡេងថត​ជាមួយ​នឹង​សារ​ន�ោះ​ឲ្យ​អ្នកទទួល​ផងដែរ។
• ចែករំលែក​ផ្ទាល់៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​បង្ហាញ​មនុស្ស​ដែល​អ្នក​បាន​ទាក់ទង​ល�ើ​ផ្ទាំង​ជម្រើស​ចែករំលែក
ដ�ើម្បី​អនុញញា្ ត​ឲ្យ​អ្នក​ចែករំលែក​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ដ�ោយ​ផ្ទាល់។
131
ការកំណត់
Dual Messenger
ដំឡ�ើងក
​ ម្មវិធី​ទីពីរ​និង​ប្រើ​គណនី​ដាក់ពីគ្នា​ពីរ​សម្រាប់ក
​ ម្មវិធី​ផ្ញើ​សារ​តែ​មួយ។
1
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ មុខងារ​កម្រិត​ខ្ពស់ → Dual Messenger។
កម្មវិធ​ដែ
ី ល​ទទួលក
​ ារគាំទ្រ​នឹង​លេចឡ�ើង។
2
ប៉ះ​កុងតាក់ន​ៃ​កម្មវិធម
ី​ ួយ ដ�ើម្បី​ដំឡ�ើងក
​ ម្មវិធី​ទី​ពីរ។
កម្មវិធី​ទីពីរ​នឹង​ត្រូវ​បាន​ដំឡ�ើង។ អាយខុនន​ៃ​កម្មវិធី​ទីពីរ​នឹង​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ជាមួយ ។ ន�ៅពេល​អ្នក​
ទទួលក
​ ារជូនដំណឹងព
​ ី​កម្មវិធី​ទី​ពីរ ការជូនដំណឹង​ន�ោះ​នឹង​បង្ហាញ​ឡ�ើង​ជាមួយ
ដ�ើម្បី​ញែក​ពួកវា​ពី​
ការជូនដំណឹងរ​បស់​កម្មវិធី​ទី​មួយ។
កម�វ�ធទី
ី ពីរ
• មុខងារ Dual Messenger ប្រហែល​ជា​មិន​អាច​ប្រើ​បាន​ទេ អាស្រ័យ​ល�ើ​កម្មវិធី។
• មុខងារ​ខ្លះ​នៃ​កម្មវិធី​នេះ​អាច​មាន​កម្រិត​សម្រាប់​កម្មវិធី​ទី​ពីរ។
ការលុបក
​ ម្មវិធទ
ី​ ី​ពីរ
1
2
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ មុខងារ​កម្រិត​ខ្ពស់ → Dual Messenger។
ប៉ះ​កុងតាក់ន​ៃ​កម្មវិធី​ដែល​អ្នក​ចង់​បិទ ហ�ើយ​ប៉ះ បិទ ឬ លុប។
ទិន្នន័យ​ទាំងអស់​ដែល​ទាក់ទង​នឹង​កម្មវិធី​ទីពីរ​នឹង​ត្រូវ​បាន​លុប។
ប�ើ​អ្នក​លុប​កម្មវិធី​ទី​មួយ កម្មវិធី​ទី​ពីរ​ក៏​នឹង​ត្រូវ​បាន​លុប​ផងដែរ។
132
ការកំណត់
ការថែទាំឧ
​ បករណ៍
មុខងារ​ថែទាំ​ឧបករណ៍​ផ្ដល់ន
​ ូវ​ទិដ្ឋភាព​ទូទ�ៅ​នៃ​ស្ថានភាព​ថ្ម ឃ្លាំងផ្ទុក មេម៉ូរី និង​សន្តិសុខ​ប្រព័ន្ធ​នៃ​ឧបករណ៍​
របស់​អ្នក។ អ្នកក៏អាចធ្វើឲ្យឧបករណ៍ល្អប្រស�ើរដ�ោយស្វ័យប្រវត្តិផងដែរដ�ោយគ្រាន់តែប្រើម្រាមដៃរបស់អ្នក
ប៉ះម្ដង ហ�ើយទម្រង់សំចៃទិន្នន័យបំផុតនឹងជួយអ្នកឲ្យគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យចល័តរបស់អ្នក។
ថ�
សំៃចទិន�ន័យបំផុត
ឃ�ាំងផ��ក
សន�ិសុខឧបករណ៍
េមម៉ូរ�
133
ការកំណត់
ការប្រើ​មុខងារ​ធ្ឲ
វើ​ ្យ​ល្អប្រស�ើររ​ហ័ស
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការថែទាំឧ
​ បករណ៍ → កែ​ឥឡូវ ឬ ធ្វើ​ឲ្យ​ល្អប្រស�ើរឥឡូវ។
មុខងារ​ធ្វើ​ឲ្យ​ល្អប្រស�ើរ​រហ័ស​នឹង​បង្កើន​ប្រសិទ្ធផល​នៃ​ឧបករណ៍​តាមរយៈ​សកម្មភាព​ខាងក្រោម។
• ការសម្អាត​មេម៉ូរ​ខ
ី ្លះ។
• ការលុប​ឯកសារ​មិន​ចាំបាច់ និង ការបិទ​កម្មវិធី​ដែល​ដំណ�ើរការ​ន�ៅ​ផ្ទៃខាងក្រោយ។
• ការគ្រប់គ្រង​ការប្រើប្រាស់​ថ​ម
្ម ិន​ប្រក្រតី។
• កំពុងស​្កេន​រក​សុហ្វវែរ​ព្យាបាទ។
• ការសំចៃការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យចល័ត ដ�ោយរារាំងកម្មវិធីន�ៅផ្ទៃខាងក្រោយមិនឲ្យប្រើទិន្នន័យចល័ត។
ថ្ម
ពិនិត្យ​ថាមពល​ថ្ម​ន�ៅសល់ន
​ ិង​រយៈពេល​ប្រើ​ឧបករណ៍។ ចំព�ោះ​ឧបករណ៍​ដែល​មាន​កម្រិត​ថ​ខ្ស
្ម ោយ នឹង​សំចៃ​
ថាមពល​ថ​ដ�
្ម ោយ​ការប�ើកដំណ�ើរការ​មុខងារ​សំចៃ​ថាមពល។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការថែទាំ​ឧបករណ៍ → ថ្ម។
• ពេល​ប្រើប្រាស់​ន�ៅសល់​បង្ហាញ​ពី​រយៈពេល​ដែល​ន�ៅសល់ មុនពេល​អស់ថ
​ ្ម។ ពេល​ប្រើប្រាស់​
ន�ៅសល់អ
​ ាច​ខុសគ្នា អាស្រ័យ​ល�ើ​ការកំណត់​នៃ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​និង​លក្ខខណ្ឌ​ប្រតិបត្តិការ។
• អ្នក​អាច​មិន​ទទួល​ការជូនដំណឹងព
​ ី​កម្មវិធខ
ី​ ្លះ​ដែល​ប្រើ​ទម្រង់​សំចៃ​ថាមពល។
ទម្រង់ស
​ ចៃ
ំ ​ថាមពល
• កណ្តាល៖ ប�ើកដំណ�ើរការ​ទម្រង់​សំចៃ​ថាមពល ដ�ើម្បី​ពន្យារ​ពេល​ប្រើប្រាស់ថ
​ ្ម។
• អតិបរមា៖ ក្នុង​ទម្រង់​សំចៃ​ថាមពល​អតិបរមា ឧបករណ៍​បន្ថយក
​ ារប្រើប្រាស់​ថ្ម ដ�ោយ​ប្រើ​រប
ូ រាង​ពណ៌​ខ្មៅ
ព្រមទាំងក
​ ម្រិត​កម្មវិធន
ី​ ិង​មុខងារ​ដែល​អាច​ប្រើ​បាន។ ការភ្ជាប់​បណ្ដាញ ល�ើកលែង​បណ្ដាញ​ចល័ត នឹង​
ត្រូវ​បាន​បិទដំណ�ើរការ។
ការគ្រប់គ្រង​ថ្ម
អ្នក​អាច​សំចៃ​ថាមពល​ថ្ម​ដ�ោយ​រារាំង​កម្មវិធី​ដែល​ដំណ�ើរការ​ន�ៅ​ផ្ទៃខាងក្រោយ​មិន​ឲ្យ​ប្រើ​ថាមពល​ថ្ម ន�ៅពេល​
មិន​ប្រើ​ពួកវា។ ធីកក
​ ម្មវិធព
ី​ ី​បញ្ជី​កម្មវិធី ហ�ើយ​ប៉ះ សំចៃ​ថាមពល។ ដូចគ្នា​នេះ​ដែរ សូម​ប៉ះ → ការកំណត់​
កម្រិតខ្ពស់ រួច​កណ
ំ ត់​ជម្រើស ឧបទស្សន៍ថ
​ ាមពល​កម្មវិធ។
ី
134
ការកំណត់
ឃ្លាំង​ផ្ទុក
ពិនិត្យ​ស្ថានភាព​នៃ​មេម៉ូរ​ដែ
ី ល​បាន​ប្រើន
​ ិង​ទំនេរ។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការថែទាំឧ
​ បករណ៍ → ឃ្លាំងផ
​ ្ទុក។
• ចំណុះ​មេម៉ូរ​ទ
ី ំនេរ​ជាក់ស្ដែង​នៃ​មេម៉ូរ​ខ
ី ាងក្នុងត
​ ិចជាង​ចំណុះ​ដែល​បាន​បញ្ជាក់ ដ�ោយសារ​ប្រព័ន​្ធ
ី​ ំនាំដ�ើម​ប្រើ​មេម៉ូរ​ន�
ី ោះ​អស់ម
​ ួយ​ផ្នែក។ ចំណុះ​មេម៉ូរី​ទំនេរ​អាច​ផ្លាស់ប្ដូរ
ប្រតិបត្តិការ​និង​កម្មវិធល
ន�ៅពេល​អ្នក​អាប់ដេត​ឧបករណ៍។
• អ្នក​អាច​បង្ហាញ​ចំណុះ​ទំនេរ​នៃ​មេម៉ូរ​ខ
ី ាងក្នុង ន�ៅក្នុង​ផ្នែក​លក្ខណៈពិសេស​បច្ចេកទេស សម្រាប់​
ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ល�ើ​វបសៃ
ិ
Samsung។
ការគ្រប់គ្រង​មេម៉ូរី
ដ�ើម្បី​លុប​ឯកសារ​សំណល់ ដូចជា​ឃ្លាំងសម្ងាត់ សូម​ប៉ះ សម្អាត​ឥឡូវ។ ដ�ើម្បី​លុប​ឯកសារ ឬ​ក៏​លុប​កម្មវិធី​
ដែល​អ្នក​លែង​ប្រើ​ទ�ៀត សូម​ជ្រើស​ប្រភេទ​ក្រោម ទិន្នន័យអ
​ ្នកប្រើប្រាស់។ រួច​ហ�ើយ​ធីក​ធាតុ​ដែល​ត្រូវ​ជ្រើស
ហ�ើយ​ប៉ះ លុប។
មេម៉ូរី
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការថែទាំឧ
​ បករណ៍ → មេម៉ូរ។
ី
ដ�ើម្បី​បង្កើន​ល្បឿន​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ដ�ោយ​បញ្ឈប់​កម្មវិធី​ដែល​ដំណ�ើរការ​ន�ៅ​ផ្ទៃខាងក្រោយ សូមធ
​ ីក​កម្មវិធី​
ទាំងន�ោះ​ព​ប
ី ញ្ជី​កម្មវិធី ហ�ើយ​ប៉ះ សម្អាត​ឥឡូវ។
សន្តិសុខឧ
​ បករណ៍
ពិនិត្យ​ស្ថានភាព​សន្តិសុខ​របស់​ឧបករណ៍។ មុខងារ​នេះ​ស្កេន​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​រក​មល�ើ​សុហវែ
្វ រ​ព្យាបាទ។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការថែទាំឧ
​ បករណ៍ → សន្តិសុខឧ
​ បករណ៍ → ស្កេន​ទូរសព្ទ។
135
ការកំណត់
សំចៃ​ទិន្នន័យប
​ ំផុត
ត្រួតពិនិត្យ​និង​កាត់​បន្ថយក
​ ារប្រើប្រាស់​ទិន្នន័យច
​ ល័តរ​បស់​អ្នក ដ�ោយ​រារាំង​កម្មវិធី​ន�ៅ​ផ្ទៃខាងក្រោយ​មិន​ឲ្យ​
ប្រើ​ការភ្ជាប់​ទិន្នន័យច
​ ល័ត។ អ្នកក
​ ៏​អាច​ប្រើ​មុខងារ​បង្ហាប់​ទិន្នន័យ​ផងដែរ ដ�ើម្បី​បង្ហាប់​ទិន្នន័យ​អ៊ីនធ�ើណិត
ដូចជា​រូប វីដេអូ និង​ទំព័រវិប ដែល​ចូលប្រើត
​ ាម​បណ្តាញ​ចល័ត។
• មុខងារ​នេះ​ប្រហែល​ជា​មិន​អាច​ប្រើ​បាន​ទេ អាស្រ័យ​ល�ើ​តំបន់ឬ
​ ​អ្នកផ្តល់ស​េវា។
• ទំព័រវិប​ឬ​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ខ្លះ​ប្រហែល​ជា​មិន​អាច​ប្រើ​បាន​ទេ ន�ៅពេល​ប�ើកដំណ�ើរការ​មុខងារ​នេះ
អាស្រ័យ​ល�ើ​អ្នកផ្ដល់ស​េវា​ឬ​ស្ថានភាព​នៃ​បណ្តាញ​ចល័ត។
ល�ើអេក្រង់ការកំណត់ សូមប៉ះ ការថែទាំឧ
​ បករណ៍ → សំចៃ​ទិន្នន័យប
​ ំផុត រួចហ�ើយប៉ះកុងតាក់
ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។
បង�ាញបរ�មាណទិន�ន័យែដល�ានេ�បើនិ
ងសំៃចក��ងអំឡ�ងេពល�តួតពិនិត�ែដល
�ានកំណត់
េបើកដំេណើរការមុខងារបង�ាប់ទិន�ន័យ
Opera Max
េដើម�ីបង�ាប់ទិន�ន័យអ៊�នេធើណិត
េនៅេពលេ�បើបណ�ាញចល័ត
េ�ជើសកម�វ�ធីែដលអនុ��ាតឲ�េ�បើការភ�ា
ប់ទិន�ន័យចល័តេនៅៃផ�ខាងេ�កោយ
អ្នកអាចប្ដូរអំឡុងពេលនៃការត្រួតពិនិត្យការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ។ ល�ើអេក្រង់ការកំណត់ សូមប៉ះ
ការភ្ជាប់ → ការប្រើប្រាស់​ទិន្នន័យ → វដ្ដ​ចេញ​វិក្កយបត្រ និង ការព្រមាន​អំពទ
ី​ ិន្នន័យ។
136
ការកំណត់
កម្មវិធី
គ្រប់គ្រង​កម្មវិធរី​បស់​ឧបករណ៍ និង ប្ដូរ​ការកំណត់​របស់​ពួកវា។ អ្នកអ
​ ាច​បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​នៃ​ការប្រើប្រាស់​របស់​
កម្មវិធី, ប្ដូរ​ការជូនដំណឹងរ​បស់​ពួកវា ឬ ការកំណត់ក
​ ារអនុញ្ញាត ឬ​ក៏​លប​
ុ ឬ​បិទ​កម្មវិធី​ដែល​មិន​ចាំបាច់។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ កម្មវិធ។
ី
អេក្រង់ជ
​ ាប់ស�ោ
ជម្រើស
ប្ដូរ​ការកំណត់​សម្រាប់​អេក្រង់​ជាប់ស�ោ។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ អេក្រង់ជ
​ ាប់ស�ោ។
ជម្រើស​ដែល​មាន​អាច​ខុសគ្នា​ទ�ៅ​តាម​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់​ដែល​បាន​ជ្រើស។
• ប្រភេទ​ស�ោ​អេក្រង់៖ ការប្ដូរ​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់។
• Smart Lock៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ដ�ោះស�ោ​ដ�ោយ​ខ្លួនឯង ន�ៅពេល​ចាប់​បាន​ទីកន្លែង​ឬ​ឧបករណ៍​
ដែល​ទុកច
​ ិត្ត។ សូម​ម�ើល Smart Lock សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
• ការកំណត់​ស�ោ​សន្តិសុខ៖ ប្ដូរ​ការកំណត់​ស�ោ​អេក្រង់ សម្រាប់វ​ិធី​ចាក់ស�ោ​ដែល​បាន​ជ្រើស។
• ស្ទីលន
​ ាឡិកា៖ ប្ដូរ​ប្រភេទ​និង​ពណ៌​នាឡិកា​ល�ើ​អេក្រង់​ជាប់ស�ោ។
• នាឡិកា​រ៉ូមីង៖ ប្ដូរ​ឲ្យ​នាឡិកា​បង្ហាញ​ទាំង​តំបន់​ម�៉ោង​ក្នុង​ស្រុក ទាំង​តំបន់​ម�៉ោង​ន�ៅ​គេហដ្ឋាន​ល�ើ​អេក្រង់​
ជាប់ស�ោ ន�ៅពេល​កំពុងរ​៉ូមីង។
• FaceWidgets៖ ប្ដូរ​ការកំណត់​សម្រាបធ
់​ ាតុ​ដែល​បង្ហាញ​ល�ើ​អេក្រង់ជ
​ ាប់ស�ោ។
• ព័ត៌មាន​ទំនាក់ទំនង៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​ទំនាក់ទំនង ដូចជា​អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​
អ្នក ល�ើ​អេក្រង់​ជាប់ស�ោ។
• ការជូនដ
​ ំណឹង៖ កំណត់​ថា​ត�ើ​ត្រូវ​បង្ហាញ​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ជូនដំណឹង​ទេ​ន�ៅ​ល�ើ​អេក្រង់​ជាប់ស�ោ រួច​ជ្រើស​
ការជូនដំណឹង​ណា​ដែល​ត្រូវ​បង្ហាញ។
• ផ្លូវកាត់ក
​ ម្មវិធី៖ ជ្រើស​កម្មវិធី​ដែល​ត្រូវ​បង្ហាញ​ផ្លូវកាត់​ទ�ៅកាន់​ពួកវា​ល�ើ​អេក្រង់ជ
​ ាប់ស�ោ។
• អំពអេក្រ
ី​
ង់ជ
​ ាប់ស�ោ៖ បង្ហាញ​កំណែ​អេក្រង់​ជាប់ស�ោ​នៃ​ឧបករណ៍។
137
ការកំណត់
Smart Lock
អ្នក​អាច​កំណត់​ឲ្យ​ដ�ោះស�ោ​ដ�ោយ​ខ្លួនឯង ហ�ើយ​ន�ៅតែ​ដ�ោះស�ោ ន�ៅពេល​ចាប់​បាន​ទីកន្លែង​ឬ​ឧបករណ៍​ដែល​
ទុក​ចិត្ត។
ឧទាហរណ៍ ប�ើអ
​ ្នក​បាន​កំណត់​ផ្ទះ​របស់​អ្នក​ជា​ទីកន្លែង​ដែល​ទុកច
​ ិត្ត ន�ៅពេល​អ្នក​មក​ដល់​ផ្ទះ ឧបករណ៍​របស់​
អ្នក​នឹង​ស្គាល់​ទីកន្លែង​នេះ រួច​ដ�ោះស�ោ​ខ្លួនឯង​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ។
• មុខងារ​នេះ​នឹង​អាច​ប្រើ​បាន បន្ទាប់ព
​ ី​អ្នក​បាន​កំណត់​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់ម
​ ួយ។
• ប�ើ​អ្នក​មិន​ប្រើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ក្នុង​ពេល​បួន​ម�៉ោង ឬ​ក៏​ន�ៅពេល​អ្នក​ប�ើក​ឧបករណ៍ អ្នក​ត្រូវតែ​
ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើ​លំនាំ, PIN ឬ ពាក្យសម្ងាត់ ដែល​អ្នក​បាន​កំណត់។
1
2
3
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ អេក្រង់ជ
​ ាប់ស�ោ → Smart Lock។
ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើ​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់​ដែល​បាន​កំណត់​ពីមុន។
ជ្រើស​ជម្រើស​មួយ និង ធ្វើត
​ ាម​ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បី​បញ្ចប់​ការរ�ៀបចំ។
ជីវមាត្រ និង សន្តិសុខ
ជម្រើស
ប្ដូរ​ការកំណត់​ដ�ើម្បី​រក្សា​សន្តិសុខឧ
​ បករណ៍។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ជីវមាត្រ និង សន្តិសុខ។
• ការស្គាល់​ផ្ទៃមុខ៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់ត
​ ាមរយៈ​ការស្គាល់​ផ្ទៃមុខរ​បស់​អ្នក។ សូម​ម�ើល
ការស្គាល់​ផ្ទៃមុខ សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
• ប្រដាប់ស្កេន​ខ្ចៅដៃ៖ ចុះបញ្ជី​ខ្ចៅដៃ​របស់​អ្នក ដ�ើម្បី​ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់។ សូម​ម�ើល ការស្គាល់​ខ្ចៅដៃ
សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
• បែបផែន​អន្តរកម្មអេក្រ
​
ង់៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​បង្ហាញ​បែបផែន​អន្តរកម្ម ន�ៅពេល​អ្នក​ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​
ដ�ោយ​ប្រើ​ទិន្នន័យ​ជីវមាត្រ​របស់​អ្នក។
138
ការកំណត់
• Google Play Protect៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ពិនិត្យ​រក​កម្មវិធន
ី​ ិង​អំព�ើ​បង្កអ
​ ន្តរាយ ហ�ើយ​ព្រមាន​អំពី​
អន្តរាយ​ដែល​អាច​ក�ើតម
​ ាន រួចល
​ ុប​ពួកវា។
• រក​ឧបករណ៍ច
​ ល័តរ​បស់​ខ្ញុំ៖ ប�ើកដំណ�ើរការ​ឬ​បិទដំណ�ើរការ​មុខងារ​រក​ឧបករណ៍​ចល័តរ​បស់​ខ្ញុំ។ ចូល​
ទ�ៅ​វិបសៃ រក​ឧបករណ៍​ចល័តរ​បស់​ខ្ញុំ (findmymobile.samsung.com) ដ�ើម្បី​តាមដាន​និង​បញ្ជា​
ឧបករណ៍​ដែល​អ្នក​បាត់​ឬ​ត្រូវ​បាន​គេ​លួច។
អ្នក​ក៏​អាច​អនុញញា្ ត​ឲ្យ​សេវា​ទីកន្លែង Google ផ្ដល់​ព័ត៌មាន​កាន់តែ​សុក្រឹត​អំពី​ទីកន្លែង​នៃ​ឧបករណ៍​របស់​
អ្នក​ផងដែរ។
• អាប់ដេត​នៃ​សន្តិសុខ៖ បង្ហាញ​កំណែ​នៃ​ប្រព័ន្ធ​សន្តិសុខឧ
​ បករណ៍ និង ពិនិត្យ​រក​អាប់ដេត។
• ដំឡ�ើងក
​ ម្មវិធម
​ ម្មវិធព
ី​ ី​ប្រភព​មិនស្គាល់។
ី​ ិនស្គាល់៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​អនុញ្ញាត​ការដំឡ�ើងក
• Samsung Pass៖ ផ្ទៀងផ្ទាត់​អត្តសញ្ញាណ​របស់​អ្នក​យ៉ាង​ងាយស្រួល​និង​មាន​សន្តិសុខត
​ ាម​ទិន្នន័យ​
ជីវមាត្រ​របស់​អ្នក។ សូម​ម�ើល Samsung Pass សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
• សឺមស
ី​ ន្តិសុខ៖ បង្កើត​សឺមី​សន្តិសុខ​មួយ ដ�ើម្បី​ការពារ​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ឯកជន​និង​កម្មវិធរី​បស់​អ្នក​ព​អ
ី ្នកដទៃ។
សូម​ម�ើល សឺមី​សន្តិសុខ សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
• ឧបទស្សន៍ក
​ ារអនុញ្ញាត​កម្មវិធ៖ី កំណត់​ឲ្យ​ទទួលក
​ ារជូនដំណឹង ន�ៅពេល​ការអនុញ្ញាត​ដែល​អ្នក​ជ្រើស​
ី​ ីមួយៗ ព្រមទាំង​
ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដ�ោយ​កម្មវិធី​ដែល​អ្នក​មិន​ប្រើ។ អ្នក​អាច​គ្រប់គ្រង​ការកំណត់​នៃ​កម្មវិធន
បង្ហាញ​ប្រវត្តិ​ប្រើប្រាស់ក
​ ារអនុញ្ញាត​របស់​ពួកវា។
• ការចាប់ផ្ដើមដ�
​ ោយ​សន្តិសុខ៖ ការពារ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ដ�ោយ​កណ
ំ ត់​ឲ្យ​វា​ទាមទារ​កូដ​ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់
ន�ៅពេល​ប�ើកឧ
​ បករណ៍។ អ្នក​ត្រូវតែ​វាយបញ្ចូល​កូដ​ដ�ោះស�ោ ដ�ើម្បី​ចាប់ផ្ដើមឧ
​ បករណ៍​និង​ទទួល​សារ​និង​
ការជូនដំណឹង។
• អ៊ិនគ្រីបក
​ ាត SD៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​អ៊ិនគ្រីប​ឯកសារ​ល�ើ​កាត​មេម៉ូរី។
ប�ើ​អ្នក​កំណត់​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ឡ�ើងវិញ​ទ�ៅ​លំនាំដ�ើមព
​ ី​រ�ោងចក្រ ដ�ោយ​បាន​ប�ើកប្រើ​
ការកំណត់​នេះ ឧបករណ៍ន
​ ឹង​មិន​អាច​អាន​ឯកសារ​ដែល​អ្នក​បាន​អ៊ិនគ្រីប​ឡ�ើយ។ បិទ​
ការកំណត់​នេះ មុនពេល​កណ
ំ ត់​ឧបករណ៍​ឡ�ើងវិញ។
• ការកំណត់​សន្តិសុខផ្សេ
​ ងទ�ៀត៖ ធ្វើ​ការកំណត់​រចនាសម្ពន្ធ​សន្តិសុខ​បន្ថែម។
139
ការកំណត់
ការស្គាល់ផ្ទៃ
​ មុខ
អ្នក​អាច​កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់ត
​ ាមរយៈ​ការស្គាល់​ផ្ទៃមុខរ​បស់​អ្នក។
• ប�ើ​អ្នក​ប្រើ​ផ្ទៃមុខ​របស់​អ្នក​ជា​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់ អ្នកន
​ ឹង​មិន​អាច​ប្រើ​ផ្ទៃមុខរ​បស់​អ្នក​ដ�ោះស�ោ​
អេក្រង់​ជា​ល�ើកដំបូង​ឡ�ើយ បន្ទាប់ព
​ ី​អ្នក​ប�ើក​ឧបករណ៍។ ដ�ើម្បី​ប្រើ​ឧបករណ៍ អ្នក​ត្រូវតែ​ដ�ោះស�ោ​
អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើ​លំនាំ, PIN ឬ ពាក្យសម្ងាត់ ដែល​អ្នក​បាន​កំណត់ ន�ៅពេល​ចុះបញ្ជី​ផ្ទៃមុខ។ សូម​
ប្រយ័ត្ន​កុំ​ភ្លេច​លំនាំ, PIN ឬ ពាក្យសម្ងាតរ​់ បស់​អ្នក​ឲ្យ​ស�ោះ។
• ប�ើ​អ្នក​ប្តូរ​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់​ទ�ៅ អូស ឬ គ្មាន ដែល​អសន្តិសុខ ទិន្នន័យជ
​ ីវមាត្រ​របស់​អ្នក​ទាំងអស់​
នឹង​ត្រូវ​បាន​លុប។ ប�ើអ
​ ្នក​ចង់​ប្រើ​ទិន្នន័យ​ជីវមាត្រ​របស់​អ្នក​ក្នុង​កម្មវិធឬ
ី​ ​មុខងារ​នានា អ្នក​ត្រូវតែ​
ចុះបញ្ជី​ទិន្នន័យជ
​ ីវមាត្រ​របស់​អ្នក​ម្តងទ�ៀត។
ប្រុងប្រយ័តច
្ន​ ំព�ោះ​ការប្រើ​ការស្គាល់​ផ្ទៃមុខ
មុនពេល​ប្រើ​ការស្គាល់​ផ្ទៃមុខ​ដ�ើម្បី​ដ�ោះស�ោ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក សូម​ប្រុងប្រយ័តដ
្ន​ ូច​ខាងក្រោម។
• ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​អាច​ត្រូវ​បាន​ដ�ោះស�ោ​ដ�ោយ​នរណា​ម្នាក​ឬ
់ ​អ្វី​មួយ​ដែល​ម�ើល​ទ�ៅ​ដូច​រប​
ូ របស់​អ្នក
• ការស្គាល់​ផ្ទៃមុខម
​ ិន​សូវ​មាន​សន្តិសុខដ
​ ូច​លំនាំ, PIN ឬ ពាក្យសម្ងាត់​ឡ�ើយ។
ដ�ើម្បី​ស្គាល់ផ្ទៃ
​ មុខក
​ ាន់តែ​ប្រស�ើរ
សូមព
​ ិចារណា​ខាងក្រោម ន�ៅពេល​ប្រើ​ការស្គាល់​ផ្ទៃមុខ៖
• គិត​អំពី​ស្ថានភាព​ន�ៅពេល​ចុះបញ្ជី ដូចជា​ការពាក់​វ៉ែនតា មួក របាំងមុខ ពុកមាត់ ឬ​ការផាត់មុខខ
​ ្លាំង
• ត្រូវ​ប្រាកដ​ថា អ្នក​ស្ថិត​ក្នុង​កន្លែង​ដែល​មាន​ពន្លឺ​ភ្លឺ​ល្អ ហ�ើយ​ឡិន​កាមេរ៉ា​ស្អាត​ល្អ ន�ៅពេល​ចុះបញ្ជី
• ត្រូវ​ប្រាកដ​ថា រូប​របស់​អ្នក​មិន​ព្រិល ដ�ើម្បី​ទទួល​លទ្ធផល​ផ្គូផ្គង​កាន់តែ​ប្រស�ើរ
140
ការកំណត់
ការចុះបញ្ជី​ផ្ទៃមុខរ​បស់​អ្នក
ដ�ើម្បី​ចុះបញ្ជី​ផ្ទៃមុខឲ
​ ្យ​បាន​ល្អប្រស�ើរ សូមច
​ ុះបញ្ជី​ផ្ទៃមុខរ​បស់​អ្នក​ន�ៅ​ក្នុង​អគារ​និង​មិន​ត្រូវ​ពន្លឺ​ថ្ងៃ​ផ្ទាល់។
1
2
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ជីវមាត្រ និង សន្តិសុខ → ការស្គាល់ផ្ទៃ
​ មុខ។
ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើ​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់​ដែល​បាន​កំណត់​ពីមុន។
ប�ើ​អ្នក​មិន​បាន​កំណត់​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់ម
​ ួយ​ទេ សូម​បង្កើតម
​ ួយ។
3
4
ជ្រើស​ថា​ត�ើ​អ្នក​កំពុងព
​ ាក់​វ៉ែនតា​ឬ​ទេ ហ�ើយ​ប៉ះ បន្ត។
5
កំណត់​ទីតាំង​ផ្ទៃមុខ​របស់​អ្នក​ឲ្យ​ន�ៅ​ក្នុង​រង្វង​ល�
់ ើ​អេក្រង់។
កាន់​ឧបករណ៍​ដ�ោយ​ឲ្យ​អេក្រង់​បែរ​មក​រក​អ្នក រួច​ម�ើល​អេក្រង់។
កាមេរ៉ា​នឹង​ស្កេន​ផ្ទៃមុខរ​បស់​អ្នក។
ន�ៅពេល​អេក្រង់ច
​ ាក់ស�ោ​ដ�ោយ​ប្រើ​ផ្ទៃមុខ​លេចឡ�ើង សូម​ប៉ះ ប�ើក ដ�ើម្បី​ប្រើ​ផ្ទៃមុខ​របស់​អ្នក​ដ�ោះស�ោ​
អេក្រង់។
ប�ើ​ការដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើ​ផ្ទៃមុខ​របស់​អ្នក​មិន​ដណ�
ំ
ើរការ​ត្រឹមត្រូវ​ទេ សូម​ប៉ះ លុបទ
​ ិន្នន័យ​
ផ្ទៃមុខ ដ�ើម្បី​លុប​ផ្ទៃមុខ​ដែល​អ្នក​បាន​ចុះបញ្ជី រួចច
​ ុះបញ្ជី​ផ្ទៃមុខរ​បស់​អ្នក​ម្តងទ�ៀត។
141
ការកំណត់
ការលុបទ
​ ិន្នន័យ​ផ្ទៃមុខដែ
​ ល​បាន​ចុះបញ្ជី
អ្នក​អាច​លុប​ទិន្នន័យ​ផ្ទៃមុខ​ដែល​អ្នក​បាន​ចុះបញ្ជី​ហ�ើយ។
1
2
3
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ជីវមាត្រ និង សន្តិសុខ → ការស្គាល់ផ្ទៃ
​ មុខ។
ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើ​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់​ដែល​បាន​កំណត់​ពីមុន។
ប៉ះ លុបទ
​ ិន្នន័យផ្ទៃ
​ មុខ។
ន�ៅពេល​ផ្ទៃមុខ​ដែល​បាន​ចុះបញ្ជី​ត្រូវ​បាន​លុប​ហ�ើយ មុខងារ​ពាក់ព័ន្ធ​ទាំងអស់ក
​ ៏​នឹង​ត្រូវ​បាន​
បិទដំណ�ើរការ​ផងដែរ។
ការដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើ​ផ្ទៃមុខរ​បស់​អ្នក
អ្នក​អាច​ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើ​ផ្ទៃមុខ​របស់​អ្នក​ជំនួស​ឲ្យ​ការប្រើ​លំនាំ, PIN ឬ ពាក្យសម្ងាត់។
1
2
3
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ជីវមាត្រ និង សន្តិសុខ → ការស្គាល់ផ្ទៃ
​ មុខ។
ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើ​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់​ដែល​បាន​កំណត់​ពីមុន។
ប៉ះ​កុងតាក់ ផ្ទៃមុខដ�
​ ោះស�ោ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
ប�ើ​អ្នក​ចង់​បន្ថយ​លទ្ធភាព​នៃ​ការស្គាល់​ផ្ទៃមុខក
​ ្នុង​រប
ូ ថត​ឬ​វីដេអូ សូម​ប៉ះ​កុងតាក់ ការស្គាល់​កាន់តែ​
ល�ឿន ដ�ើម្បី​បិទដំណ�ើរការ​វា។ វា​អាច​បន្ថយ​ល្បឿន​នៃ​ការស្គាល់​ផ្ទៃមុខ។
4
ល�ើ​អេក្រង់ជ
​ ាប់ស�ោ សូម​ម�ើល​អេក្រង់។
ន�ៅពេល​ផ្ទៃមុខរ​បស់​អ្នក​ត្រូវ​បាន​ស្គាល់ អ្នកអ
​ ាច​ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​ដ�ោយ​មិន​ចាំបាច់​ប្រើ​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់​
បន្ថែម​ទ�ៀត​ឡ�ើយ។ ប�ើ​ផ្ទៃមុខ​របស់​អ្នក​មិន​ត្រូវ​បាន​ស្គាល់​ទេ សូម​ប្រើ​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់​ដែល​បាន​
កំណត់​ពីមុន។
142
ការកំណត់
ការស្គាល់ខ្ច
​ ៅដៃ
ដ�ើម្បី​ឲ្យ​ការស្គាល់​ខ្ចៅដៃ​ធ្វើម
​ ុខងារ អ្នក​ត្រូវ​ចុះបញ្ជី​ព័ត៌មាន​ខ្ចៅដៃ​របស់​អ្នក​និង​រក្សាទុក​វា​ក្នុង​ឧបករណ៍​របស់​
អ្នក។ បន្ទាប់ព
​ ី​ចុះបញ្ជី អ្នកអ
​ ាច​កណ
ំ ត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ប្រើ​ខ្ចៅដៃ​របស់​អ្នក​សម្រាប់​មុខងារ​ខាងក្រោម៖
• Samsung Pass (ការផ្ទៀងផ្ទាត់ Samsung Account និង ការចុះឈ្មោះចូលវ​ប
ិ )
• ស�ោ​អេក្រង់
• សឺមី​សន្តិសុខ
• មុខងារ​នេះ​ប្រហែល​ជា​មិន​អាច​ប្រើ​បាន​ទេ អាស្រ័យ​ល�ើ​តំបន់ឬ
​ ​អ្នកផ្តល់ស​េវា។
• ការស្គាល់​ខ្ចៅដៃ​ប្រើឯ
​ កលក្ខណៈ​នៃ​ខ្ចៅដៃ​នីមួយៗ ដ�ើម្បី​ពង្រឹង​សន្តិសុខន​ៃ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។
លទ្ធភាព​ដែល​សិនសឺ​ខ្ចៅដៃ​ច្រឡំ​ខ្ចៅដៃ​ពីរ​ផ្សេងគ្នា​គឺ​ទាប​ណាស់។ ប៉ុន្ដែ ក្នុងក
​ រណី​កម្រ​ដែល​
ខ្ចៅដៃ​ពីរ​ផ្សេងគ្នា​មាន​លក្ខណៈ​ស្រដ�ៀងគ្នា​ខ្លាំង សិនសឺ​អាច​នឹង​សម្គាល់​ពួកវា​ថា​ដូចគ្នា។
• ប�ើ​អ្នក​ប្រើ​ខ្ចៅដៃ​របស់​អ្នក​ជា​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់ ន�ោះ​អ្នក​នឹង​មិន​អាច​ប្រើ​ខ្ចៅដៃ​របស់​អ្នក​ដ�ោះស�ោ​
អេក្រង់​ជា​ល�ើកដំបូង​ឡ�ើយ បន្ទាប់ព
​ ី​ប�ើកឧ
​ បករណ៍។ ដ�ើម្បី​ប្រើ​ឧបករណ៍ អ្នក​ត្រូវតែ​ដ�ោះស�ោ​
អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើ​លំនាំ, PIN ឬ ពាក្យសម្ងាត់​ដែល​អ្នក​បាន​កណ
ំ ត់​ន�ៅពេល​ចុះបញ្ជី​ខ្ចៅដៃ។ សូម​
ប្រយ័ត្ន​កុំ​ភ្លេច​លំនាំ, PIN ឬ ពាក្យសម្ងាតរ់​បស់​អ្នក​ឲ្យ​ស�ោះ។
• ប�ើ​ខ្ចៅដៃ​របស់​អ្នក​មិន​ត្រូវ​បាន​ស្គាល់​ទេ សូម​ដ�ោះស�ោ​ឧបករណ៍​ដ�ោយ​ប្រើ​លំនាំ, PIN ឬ
ពាក្យសម្ងាត់​ដែល​អ្នក​បាន​កំណត់​ន�ៅពេល​ចុះបញ្ជី​ខ្ចៅដៃ រួច​ហ�ើយ​សូម​ចុះបញ្ជី​ខ្ចៅដៃ​របស់​
អ្នក​ម្ដងទ�ៀត។ ប�ើអ
​ ្នក​ភ្លេច​លំនាំ, PIN ឬ ពាក្យសម្ងាតរ់​បស់​អ្នក អ្នកន
​ ឹង​មិន​អាច​ប្រើ​ឧបករណ៍​
ឡ�ើយ ប�ើ​អ្នក​មិន​កំណត់​វា​ឡ�ើងវិញ។ Samsung មិន​ទទួល​ខសត្រូ
ុ
វ​ល�ើ​ការបាត់បង់​ទិន្នន័យ ឬ​ក​៏
ភាពមិនសុខស្រួល​ដែល​ក�ើតឡ�ើង​ដ�ោយ​ការភ្លេច​កូដ​ដ�ោះស�ោ​ទេ។
• ប�ើ​អ្នក​ប្តូរ​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់​ទ�ៅ អូស ឬ គ្មាន ដែល​អសន្តិសុខ ទិន្នន័យជ
​ ីវមាត្រ​របស់​អ្នក​ទាំងអស់​
នឹង​ត្រូវ​បាន​លុប។ ប�ើអ
​ ្នក​ចង់​ប្រើ​ទិន្នន័យ​ជីវមាត្រ​របស់​អ្នក​ក្នុង​កម្មវិធឬ
ី​ ​មុខងារ​នានា អ្នក​ត្រូវតែ​
ចុះបញ្ជី​ទិន្នន័យជ
​ ីវមាត្រ​របស់​អ្នក​ម្តងទ�ៀត។
143
ការកំណត់
ដ�ើម្បី​ស្គាល់ខ្ច
​ ៅដៃ​កាន់តែប្រស�
​
ើរ
ន�ៅពេល​អ្នក​ស្កេន​ខ្ចៅដៃ​របស់​អ្នក​ល�ើ​ឧបករណ៍ សូមយ
​ កចិត្តទុកដាក់​ល�ើ​ស្ថានភាព​ខាងក្រោម​ដែល​អាច​
ប៉ះពាល់ដ
​ ល់​ប្រសិទ្ធផល​នៃ​មុខងារ​នេះ៖
• គ្រាប់ចុចថ
​ ាមពល​មាន​សិនសឺ​ស្គាល់​ខ្ចៅដៃ។ ត្រូវ​ប្រាកដ​ថា គ្រាប់ចុចថ
​ ាមពល​មិន​ឆ្កូត​ឬ​ខូច​ដ�ោយសារ​វត្ថុ​
ល�ោហៈ​ដូចជា​កាក់ ស�ោ និង​ខ្សែក។
• ការបិទ​គ្រប​សិនសឺ​ស្គាល់​ខ្ចៅដៃ​ដ�ោយ​ហ្វីលក
​ ារពារ ស្ទីកឃ័រ ឬ​គ្រឿងបន្សំ​ផ្សេងទ�ៀត អាច​បន្ថយ​អត្រា​
នៃ​ការស្គាល់​ខ្ចៅដៃ។ ប�ើ​សិនសឺ​ស្គាល់​ខ្ចៅដៃ​ត្រូវ​បាន​បិទ​គ្រប​ពី​មុន​ដ�ោយ​ហ្វីលក
​ ារពារ សូម​បក​វា​ចេញ​
មុនពេល​ប្រើ​សិនសឺ​ស្គាល់​ខ្ចៅដៃ។
• ត្រូវ​ប្រាកដ​ថា សិនសឺ​ស្គាល់​ខ្ចៅដៃ​និង​ខ្ចៅដៃ​របស់​អ្នក​ស្អាត​ល្អ​និង​ស្ងួត។
• ឧបករណ៍​អាច​មិន​ស្គាល់​ខ្ចៅដៃ​ដែល​មាន​ស្នាម​ជ្រួញ​ឬ​សម្លាក។
• ឧបករណ៍​អាច​មិន​ស្គាល់​ខ្ចៅដៃ​ពី​ម្រាមដៃ​ដែល​តូច​ឬ​ស្ដើង។
• ប�ើ​អ្នក​បត់​ម្រាមដៃ​របស់​អ្នក ឬ​ក៏​ប្រើ​ចុង​ម្រាមដៃ ឧបករណ៍​អាច​មិន​ស្គាល់​ខ្ចៅដៃ​របស់​អ្នក។ ត្រូវ​ប្រាកដ​ថា​
គ្រប​ល�ើ​គ្រាប់ចុចថ
​ ាមពល​ទាំងស្រុង​ជាមួយ​ខ្ចៅដៃ​របស់​អ្នក។
• ដ�ើម្បី​បង្កើន​ប្រសិទ្ធផល​នៃ​ការស្គាល់ សូមច
​ ុះបញ្ជី​ខ្ចៅដៃ​ពី​ដៃ​ដែល​អ្នក​ប្រើ​ញឹកញាប់​ដ�ើម្បី​ធ្វើ​កិច្ចការ​នានា​
ល�ើ​ឧបករណ៍។
• ក្នុង​បរិស្ថាន​ស្ងួត អគ្គិសនី​ស្តាទិក​អាច​ក�ើតឡ�ើងក
​ ្នុង​ឧបករណ៍។ សូម​ជ�ៀសវាង​ការប្រើ​មុខងារ​នេះ​ក្នុង​
បរិស្ថាន​ស្ងួត ឬ​ក៏​មុនពេល​ប្រើ​មុខងារ​នេះ សូម​បង្អស់​បន្ទុក​អគ្គិសនី​ស្តាទិក​ដ�ោយ​ប៉ះ​វត្ថុ​ល�ោហៈ​មួយ។
ការចុះបញ្ជី​ខ្ចៅដៃ
1
2
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ជីវមាត្រ និង សន្តិសុខ → ប្រដាប់ស្កេន​ខ្ចៅដៃ។
ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើ​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់​ដែល​បាន​កំណត់​ពីមុន។
ប�ើ​អ្នក​មិន​បាន​កំណត់​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់ម
​ ួយ​ទេ សូម​បង្កើតម
​ ួយ។
144
ការកំណត់
3
ដាក់​ម្រាមដៃ​របស់​អ្នក​ល�ើ​គ្រាប់ចុច​ថាមពល។
បន្ទាប់ព
​ ​ឧ
ី បករណ៍​ស្គាល់​ខ្ចៅដៃ សូម​ល�ើក​វា​ឡ�ើង រួចដ
​ ាក់​វា​ល�ើ​គ្រាប់ចុចថ
​ ាមពល​ម្ដងទ�ៀត។
សូម​ធ្វើ​សកម្មភាព​នេះ​ឡ�ើងវិញ រហូត​ទាល់តែ​ខ្ចៅដៃ​របស់​អ្នក​ត្រូវ​បាន​ចុះបញ្ជី។ ន�ៅពេល​អ្នក​បាន​បញ្ចប់​
ការចុះបញ្ជី​ខ្ចៅដៃ​របស់​អ្នក​ហ�ើយ សូម​ប៉ះ រួចរាល់។
ន�ៅពេល​អេក្រង់ច
​ ាក់ស�ោ​ដ�ោយ​ប្រើ​ខ្ចៅដៃ​លេចឡ�ើង សូម​ប៉ះ ប�ើក ដ�ើម្បី​ប្រើ​ខ្ចៅដៃ​របស់​អ្នក​ដ�ោះស�ោ​
អេក្រង់។
ការលុបខ្ច
​ ៅដៃ​ដែល​បាន​ចុះបញ្ជី
អ្នក​អាច​លុប​ខ្ចៅដៃ​ដែល​បាន​ចុះបញ្ជី។
1
2
3
4
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ជីវមាត្រ និង សន្តិសុខ → ប្រដាប់ស្កេន​ខ្ចៅដៃ។
ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើ​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់​ដែល​បាន​កំណត់​ពីមុន។
ប៉ះ កែ។
ធីក​ខ្ចៅដៃ​ដែល​ត្រូវ​លុប ហ�ើយ​ប៉ះ លុប។
ការប្រើ Samsung Pass
ន�ៅពេល​អ្នក​ចុះបញ្ជី​ខ្ចៅដៃ​របស់​អ្នក​ក្នុង Samsung Pass អ្នកន
​ ឹង​អាច​ប្រើ​ពួកវា​ដ�ើម្បី​ងាយស្រួល​ផ្ទៀងផ្ទាត់​
អត្តសញ្ញាណ​របស់​អ្នក​ឬ​ចុះឈ្មោះចូល​វិបសៃ។ សូម​ម�ើល Samsung Pass សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
145
ការកំណត់
ការដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើ​ខ្ចៅដៃ​របស់​អ្នក
អ្នក​អាច​ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើ​ខ្ចៅដៃ​របស់​អ្នក ជំនួស​ឲ្យ​ការប្រើ​លំនាំ, PIN ឬ ពាក្យសម្ងាត់។
1
2
3
4
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ជីវមាត្រ និង សន្តិសុខ → ប្រដាប់ស្កេន​ខ្ចៅដៃ។
ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើ​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់​ដែល​បាន​កំណត់​ពីមុន។
ប៉ះ​កុងតាក់ ខ្ចៅដៃ​ដ�ោះស�ោ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
ល�ើ​អេក្រង់ជ
​ ាប់ស�ោ សូមដ
​ ាក់​ម្រាមដៃ​របស់​អ្នក​ល�ើ​សិនសឺ​ស្គាល់​ខ្ចៅដៃ រួច​ស្កេន​ខ្ចៅដៃ​របស់​អ្នក។
Samsung Pass
Samsung Pass អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ចុះឈ្មោះចូល Samsung Account របស់អ
​ ្នក វិបសៃ ឬ​កម្មវិធន
ី​ ានា​
កាន់តែ​ងាយស្រួល​និង​មាន​សន្តិសុខត
​ ាម​ទិន្នន័យជ
​ ីវមាត្រ​របស់​អ្នក ជំនួស​ឲ្យ​ការវាយបញ្ចូល​ព័ត៌មាន​
ចុះឈ្មោះចូល​របស់​អ្នក។
ចុះបញ្ជី​ទិន្នន័យជ
​ ីវមាត្រ​របស់​អ្នក​ក្នុង Samsung Pass រួច​កំណត់​ឲ្យ​ចុះឈ្មោះចូល​វិបសៃ​ឬ​កម្មវិធី​ដែល​បាន​
គាំទ្រ​ដ�ោយ​ប្រើ​ទិន្នន័យត
​ ាម Samsung Pass។
• ដ�ើម្បី​ប្រើ​មុខងារ​នេះ ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ត្រូវតែ​បាន​ភ្ជាប់​ទ�ៅ Wi-Fi ឬ​បណ្តាញ​ចល័ត។
• ដ�ើម្បី​ប្រើ​មុខងារ​នេះ អ្នក​ត្រូវ​ចុះបញ្ជី​និង​ចុះឈ្មោះចូល Samsung account របស់អ
​ ្នក។
សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម សូម​ម�ើល Samsung Account។
• មុខងារ​ចុះឈ្មោះចូល​វិបសៃ​អាច​ប្រើ​បាន​តែ​ចព�
ំ ោះ​វិបសៃ​ដែល​អ្នក​ចូលប្រើត
​ ាម​កម្មវិធី អ៊ីនធ�ើណិត
ប៉ុណ្ណោះ។ វិបសៃ​ខ្លះ​អាច​មិន​គាំទ្រ​មុខងារ​នេះ។
146
ការកំណត់
ការចុះបញ្ជី Samsung Pass
មុនពេល​ប្រើ Samsung Pass សូមច
​ ុះបញ្ជី​ទិន្នន័យជ
​ ីវមាត្រ​របស់​អ្នក​ក្នុង Samsung Pass។
1
2
3
4
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ជីវមាត្រ និង សន្តិសុខ → Samsung Pass។
អាន​ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់ ហ�ើយ​ប៉ះ ចុះឈ្មោះចូល។
វាយបញ្ចូល Samsung Account ID និងព
​ ាក្យសម្ងាតរ់​បស់​អ្នក ហ�ើយ​ប៉ះ ចុះឈ្មោះចូល។
ប៉ះ ចុះបញ្ខ្ច
ជី​ ៅដៃ រួច​ចុះបញ្ជី​ខ្ចៅដៃ​របស់​អ្នក។
សូម​ម�ើល ការស្គាល់​ខ្ចៅដៃ សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
5
ស្កេន​ខ្ចៅដៃ​របស់​អ្នក ហ�ើយ​ប៉ះ បន្ទាប់ ដ�ើម្បី​បញ្ចប់​ការចុះបញ្ជី Samsung Pass។
ប�ើ​ជម្រើស ថែម​Samsung Pass ទ�ៅ​គេហអេក្រង់ ត្រូវ​បាន​ធីក ន�ោះ​អាយខុន Samsung Pass
នឹង​ត្រូវ​បាន​ថែម​ល�ើ​គេហអេក្រង់។
ការផ្ទៀងផ្ទាតព
់​ ាក្យសម្ងាត់ Samsung Account
អ្នក​អាច​ប្រើ Samsung Pass ដ�ើម្បី​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ពាក្យសម្ងាត់ Samsung Account របស់អ
​ ្នក។ អ្នកអ
​ ាច​
​ ីវមាត្រ​របស់​អ្នក ជំនួស​ឲ្យ​ការវាយបញ្ចូល​ពាក្យសម្ងាតរ​់ បស់​អ្នក ឧទាហរណ៍ ន�ៅពេល​អ្នក​ទិញ​
ប្រើ​ទិន្នន័យជ
ខ្លឹមព័ត៌មាន​ពី Galaxy Apps។
1
2
3
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ជីវមាត្រ និង សន្តិសុខ → Samsung Pass។
ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើ​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់​ដែល​បាន​កំណត់​ពីមុន។
ប៉ះ → ការកំណត់ → Samsung Account រួច​ហ�ើយ​ប៉ះក
​ ុងតាក់ ប្រើជាមួយ Samsung Pass
ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
147
ការកំណត់
ការប្រើ Samsung Pass ដ�ើម្បីច
​ ុះឈ្មោះចូល​វិបសៃ
អ្នក​អាច​ប្រើ Samsung Pass ដ�ើម្បី​ចុះឈ្មោះចូល​វិបសៃ​ដែល​គាំទ្រ​ស្វ័យ​បំពេញ ID និង ពាក្យសម្ងាតយ
់​ ៉ាង​
ងាយស្រួល។
1
2
ប�ើក​វិបសៃ​ដែល​អ្នក​ចង់​ចុះឈ្មោះចូល។
3
ន�ៅពេល​វីនដូវ​ផុស​សួរ​ថា​ត�ើ​អ្នក​ចង់​រក្សាទុក​ព័ត៌មាន​នៃ​ការចុះឈ្មោះចូល​ឬ​ទេ​លេចឡ�ើង សូមធ
​ ីក
ចុះឈ្មោះចូលដ�
​ ោយ​ប្រើ​ខ្ចៅដៃ​តាម Samsung Pass ហ�ើយ​ប៉ះចងចាំ។
វាយបញ្ចូល​ឈ្មោះ​អ្នកប្រើប្រាស់ន
​ ិង​ពាក្យសម្ងាតរ់​បស់​អ្នក រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ​ប៊ូតុងច
​ ុះឈ្មោះចូល​របស់​វិបសៃ​
ន�ោះ។
ឥឡូវ អ្នកអ
​ ាច​ប្រើ​ទិន្នន័យជ
​ ីវមាត្រ​ដែល​អ្នក​បាន​ចុះបញ្ជី​ក្នុង Samsung Pass ន�ៅពេល​ចុះឈ្មោះចូល​
វិបសៃ​ន�ោះ។
ការប្រើ Samsung Pass ដ�ើម្បីច
​ ុះឈ្មោះចូល​កម្មវិធន
ី​ ានា
អ្នក​អាច​ប្រើ Samsung Pass ដ�ើម្បី​ចុះឈ្មោះចូល​កម្មវិធី​ដែល​គាំទ្រ​ស្វ័យ​បំពេញ ID និង ពាក្យសម្ងាតយ
់​ ៉ាង​
ងាយស្រួល។
1
2
ប�ើក​កម្មវិធម
​ី ួយ​ដែល​អ្នក​ចង់​ចុះឈ្មោះចូល។
3
ន�ៅពេល​វីនដូវ​ផុស​សួរ​ថា​ត�ើ​អ្នក​ចង់​រក្សាទុក​ព័ត៌មាន​នៃ​ការចុះឈ្មោះចូល​ឬ​ទេ​លេចឡ�ើង សូម​ប៉ះ រក្សា​
ទុក។
វាយបញ្ចូល​ឈ្មោះ​អ្នកប្រើប្រាស់ន
​ ិង​ពាក្យសម្ងាតរ់​បស់​អ្នក រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ​ប៊ូតុងច
​ ុះឈ្មោះចូល​របស់​កម្មវិធី​
ន�ោះ។
ឥឡូវ អ្នកអ
​ ាច​ប្រើ​ទិន្នន័យជ
​ ីវមាត្រ​ដែល​អ្នក​បាន​ចុះបញ្ជី​ក្នុង Samsung Pass ន�ៅពេល​ចុះឈ្មោះចូល​
កម្មវិធ​ន�
ី ោះ។
ការគ្រប់គ្រង​ព័ត៌មាន​ចុះឈ្មោះចូល
បង្ហាញ​បញ្ជី​នៃ​វិបសៃ​និង​កម្មវិធី​ដែល​អ្នក​បាន​កំណត់​ឲ្យ​ប្រើ Samsung Pass និង គ្រប់គ្រង​ព័ត៌មាន​
ចុះឈ្មោះចូល​របស់​អ្នក។
1
2
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ជីវមាត្រ និង សន្តិសុខ → Samsung Pass។
ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើ​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់​ដែល​បាន​កំណត់​ពីមុន។
148
ការកំណត់
3
4
ជ្រើស​វិបសៃ​ឬ​កម្មវិធព
ី​ ី​បញ្ជី។
ប៉ះ → កែ រួច​កែ ID របស់អ
​ ្នក, ពាក្យសម្ងាត់ និង​ឈ្មោះ​របស់​វិបសៃ​ឬ​កម្មវិធី​ន�ោះ។
ដ�ើម្បី​លុប​វិបសៃ​ឬ​កម្មវិធី​ន�ោះ សូម​ប៉ះ → លុប។
ការប្រើ Samsung Pass ជាមួយវ​ិបសៃ​និងក
​ ម្មវិធី
ន�ៅពេល​ប្រើ​វិបសៃ​ឬ​កម្មវិធី​ដែល​គាំទ្រ Samsung Pass អ្នកអ
​ ាច​ចុះឈ្មោះចូល​យ៉ាង​ងាយស្រួល​ដ�ោយ​ប្រើ
Samsung Pass។
ដ�ើម្បី​ឃ�ើញ​បញ្ជី​នៃ​វិបសៃ​និង​កម្មវិធី​ដែល​គាំទ្រ Samsung Pass សូម​ប�ើក​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់, ប៉ះ ជីវមាត្រ និង សន្តិសុខ → Samsung Pass រួច​ហ�ើយ​ជ្រើស​ថេប​វិបសៃ​ឬ​កម្មវិធី។ ប�ើគ
​ ្មាន​វបសៃ​
ិ
ឬ​កម្មវិធី​ដែល​គាំទ្រ
Samsung Pass ទេ វិបសៃ​ឬ​ឬ​កម្មវិធី​ន�ោះ​នឹង​មិន​លេចឡ�ើង​ឡ�ើយ។
• វិបសៃ​និង​កម្មវិធី​ដែល​អាច​ប្រើ​បាន អាច​ខុសគ្នា អាស្រ័យ​ល�ើ​តំបន់ឬ
​ ​អ្នកផ្ដល់ស​េវា។
• Samsung មិន​ទទួល​ខុសត្រូវ​ល�ើ​ការបាត់បង់​ណា​មួយ ឬ​ក៏​ភាពមិនសុខស្រួល​ដែល​ក�ើតឡ�ើង​
ដ�ោយសារ​ការចុះឈ្មោះចូល​វបសៃ​
ិ
ឬ​កម្មវិធត
ី​ ាម Samsung Pass ឡ�ើយ។
ការលុបទ
​ ិន្នន័យ Samsung Pass
អ្នក​អាច​លុប​ទិន្នន័យ​ជីវមាត្រ​របស់​អ្នក ព័ត៌មាន​ចុះឈ្មោះចូល​វិប និង​ទិន្នន័យ​កម្មវិធី​ដែល​បាន​ចុះបញ្ជី​
ជាមួយ Samsung Pass ដ�ោយ​ប្រើ លុបទ
​ ិន្នន័យ។ ការយល់ព្រម​របស់​អ្នក​ចំព�ោះ​ពេលវេលា និង លក្ខខណ្ឌ
ព្រមទាំង Samsung Account របស់អ
​ ្នក​នឹង​ន�ៅតែ​សកម្ម​ដដែល។
1
2
3
4
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ជីវមាត្រ និង សន្តិសុខ → Samsung Pass។
ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើ​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់​ដែល​បាន​កំណត់​ពីមុន។
ប៉ះ → ការកំណត់ → លុប​ទិន្នន័យ។
វាយបញ្ចូល​ពាក្យសម្ងាត់ Samsung របស់អ
​ ្នក ហ�ើយ​ប៉ះ បញ្ជាក់។
ទិន្នន័យ Samsung Pass របស់អ
​ ្នក​នឹង​ត្រូវ​បាន​លប
ុ ។
149
ការកំណត់
សឺមស
ី​ ន្តិសុខ
សឺមី​សន្តិសុខក
​ ារពារ​ខ្លឹមព័ត៌មាន​និង​កម្មវិធឯ
ី​ កជន​របស់​អ្នក​ដូចជា​រូបថត​និង​ទំនាក់ទំនង មិនឲ
​ ្យ​អ្នកដទៃ​
ចូលប្រើព
​ ួកវា។ អ្នកអ
​ ាច​រក្សា​សន្តិសុខន​ៃ​ខ្លឹមព័ត៌មាន​និង​កម្មវិធឯ
ី​ កជន​របស់​អ្នក សូម្បី​ន�ៅពេល​ឧបករណ៍​ត្រូវ​
បាន​ដ�ោះស�ោ​ក៏​ដ�ោយ។
សឺមី​សន្តិសុខគ
​ ឺ​ជា​កន្លែង​ឃ្លាំងផ្ទុក​ដាច់ដ�ោយឡែក​និង​មាន​សន្តិសុខ។ ទិន្នន័យក
​ ្នុង​សឺមី​សន្តិសុខ​
មិន​អាច​ផ្ទេរ​ទ�ៅ​ឧបករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត​តាម​វិធី​ចែករំលែក​ដែល​មិន​ទទួល​ការយល់ព្រម ដូចជា USB
ឬ Wi-Fi ផ្ទាល់ ឡ�ើយ។ ការប៉ុនប៉ង​ប្ដូរ​ប្រព័ន​ប្រ
្ធ តិបត្តិការ​តាមបំណង ឬ​ក៏​ការកែ​សុហ្វវែរ​នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​
សឺមី​សន្តិសុខច
​ ាក់ស�ោ​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្និ
តិ​ ង​មិន​អាច​ចូលប្រើ​បាន​ឡ�ើយ។ មុនពេល​រក្សាទុក​ទិន្នន័យ​
ក្នុង​សឺមី​សន្តិសុខ ត្រូវ​ប្រាកដ​ថា អ្នក​បាន​ចម្លងទុក​ទិន្នន័យ​ន�ោះ​ក្នុង​ទីកន្លែង​ដែល​មាន​សន្តិសុខ​
ផ្សេងទ�ៀត។
ការរ�ៀបចំ​សឺមស
ី​ ន្តិសុខ
1
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី សឺមស
ី​ ន្តិសុខ។
ជម្រើស​ផ្សេង ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយ​ប៉ះ ជីវមាត្រ និង សន្តិសុខ → សឺមស
ី​ ន្តិសុខ។
2
ប៉ះ ចាប់ផ្ដើម។
150
ការកំណត់
3
4
ប៉ះ ចុះឈ្មោះចូល រួច​ចុះឈ្មោះចូល Samsung Account របស់អ
​ ្នក។
ជ្រើស​វិធ​ច
ី ាក់ស�ោ​ដែល​ត្រូវ​ប្រើ​សម្រាប់​សឺមី​សន្តិសុខ រួច​ធ្វើ​តាម​ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បី​បញ្ចប់​
ការរ�ៀបចំ។
ដ�ើម្បី​ប្ដូរ​ឈ្មោះ​ឬ​ពណ៌​អាយខុន​របស់​សឺមី​សន្តិសុខ សូម​ប៉ះ → ប្តូរអាយខុនតាមបំណង។
• ន�ៅពេល​អ្នក​ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី សឺមស
ី​ ន្តិសុខ អ្នក​ត្រូវតែ​ដ�ោះស�ោ​កម្មវិធី​ន�ោះ​ដ�ោយប្រើ​វិធី​ចាក់ស�ោ​
ដែល​អ្នក​បាន​កំណត់​ពីមុន។
• ប�ើ​អ្នក​ភ្លេច​កូដ​ដ�ោះស�ោ​សឺមី​សន្តិសុខ​របស់​អ្នក អ្នកអ
​ ាច​កំណត់​វា​ឡ�ើងវិញ​ដ�ោយ​ប្រើ Samsung
Account របស់អ
​ ្នក។ ប៉ះ​ប៊ូតុងក
​ ំណត់​ឡ�ើងវិញ​ន�ៅ​ផ្នែកខ
​ ាងក្រោម​នៃ​អេក្រង់ជ
​ ាប់ស�ោ រួច​
វាយបញ្ចូល​ពាក្យសម្ងាត់ Samsung Account របស់​អ្នក។
ការកំណត់​ស្វ័យ​ចាក់ស�ោ​សម្រាប់ស
​ ឺមស
ី​ ន្តិសុខ
កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ចាក់ស�ោ​សឺមី​សន្តិសុខ​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ ន�ៅពេល​មិន​ប្រើ​វា។
1
2
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី សឺមស
ី​ ន្តិសុខ ហ�ើយ​ប៉ះ → ការកំណត់ → ស្វ័យ​ចាក់ស�ោ​សឺមស
ី​ ន្តិសុខ។
ជ្រើស​ជម្រើស​ចាក់ស�ោ​មួយ។
ដ�ើម្បី​ចាក់ស�ោ​សឺមី​សន្តិសុខរ​បស់​អ្នក​ដ�ោយដៃ សូម​ប៉ះ ស�ោ។
ការផ្លាស់ទខ
ី​ ្លឹមព័ត៌មាន​ទ�ៅ​សឺមស
ី​ ន្តិសុខ
ផ្លាស់ទខ
ី​ ្លឹមព័ត៌មាន​ដូចជា​រូបថត​និង​ទំនាក់ទំនង​ទ�ៅ​សឺមី​សន្តិសុខ។ សកម្មភាព​ខាងក្រោម​គឺ​ជា​ឧទាហរណ៍​នៃ​
ការផ្លាស់ទរី​ូប​ពី​ឃ្លាំងផ្ទុក​លំនាំដ�ើម​ទ�ៅ​សឺមី​សន្តិសុខ។
1
2
3
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី សឺមស
ី​ ន្តិសុខ ហ�ើយ​ប៉ះ ថែម​ឯកសារ។
ប៉ះ រូប, ធីករ​ូប​ដែល​ត្រូវ​ផ្លាស់ទី រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ រួចរាល់។
ប៉ះ ផ្លាស់ទ។
ី
ធាតុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​នឹង​ត្រូវ​បាន​លុប​ពី​សឺមី​ដ�ើម ហ�ើយ​ផ្លាស់ទី​ទ�ៅ​សឺមី​សន្តិសុខ។ ដ�ើម្បី​ចម្លងធ
​ ាតុ​នានា
សូម​ប៉ះ ចម្លង។
វិធី​សម្រាបក
់​ ារផ្លាស់ទខ
ី​ ្លឹមព័ត៌មាន​អាច​ខុសគ្នា​ទ�ៅ​តាម​ប្រភេទ​ខ្លឹមព័ត៌មាន។
151
ការកំណត់
ការផ្លាស់ទខ
ី​ ្លឹមព័ត៌មាន​ពី​សឺមស
ី​ ន្តិសុខ
ផ្លាស់ទខ
ី​ ្លឹមព័ត៌មាន​ពី​សឺមី​សន្តិសុខ​ទ�ៅ​កម្មវិធ​ត្រូ
ី វគ្នា​ក្នុង​ឃលា្ ំងផ្ទុក​លំនាំដ�ើម។ សកម្មភាព​ខាងក្រោម​គឺ​ជា​
ឧទាហរណ៍​នៃ​ការផ្លាស់ទរី​ប​
ូ មួយ​ពី​សឺមី​សន្តិសុខ​ទ�ៅ​ឃលា្ ំងផ្ទុក​លំនាំដ�ើម។
1
2
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី សឺមស
ី​ ន្តិសុខ ហ�ើយ​ប៉ះ វិចិត្រសាល។
ជ្រើស​រូប​មួយ ហ�ើយ​ប៉ះ → ផ្លាស់ទីចេញពី សឺមីសន្តិសុខ។
ធាតុ​ដែលបាន​ជ្រើស​នឹង​ត្រូវ​បាន​ផ្លាស់ទី​ទ�ៅ វិចិត្រសាល ក្នុងឃ
​ លា្ ំងផ្ទុក​លំនាំដ�ើម។
ការថែម​កម្មវិធី
ថែម​កម្មវិធម
ី​ ួយ​ដែល​ត្រូវ​ប្រើក
​ ្នុង​សឺមី​សន្តិសុខ។
1
2
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី សឺមស
ី​ ន្តិសុខ ហ�ើយ​ប៉ះ ថែម​កម្មវិធ។
ី
ធីក​កម្មវិធម
ី​ ួយ​ឬ​ច្រើន​ដែល​បាន​ដឡំ �ើង​ល�ើ​ឧបករណ៍ ហ�ើយ​ប៉ះ ថែម។
ដ�ើម្បី​ដំឡ�ើងក
​ ម្មវិធព
ី​ ី Play Store ឬ Galaxy Apps សូម​ប៉ះ ទាញយក​ពី PLAY STORE​ឬ
ទាញយក​ពី GALAXY APPS។
ការលុបក
​ ម្មវិធព
ី​ ី​សឺមស
ី​ ន្តិសុខ
ប៉ះ កែ​កម្មវិធ,ី ធីកក
​ ម្មវិធី រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ បិទ ឬ លុប។
ការថែម​គណនី
ថែម​គណនី Samsung និង Google របស់អ
​ ្នក ឬ​ក៏​គណនី​ផ្សេងទ�ៀត ដ�ើម្បី​ធ្វើ​សមកាល​ជាមួយ​កម្មវិធក
ី​ ្នុង​
សឺមី​សន្តិសុខ។
1
2
3
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី សឺមស
ី​ ន្តិសុខ ហ�ើយ​ប៉ះ → ការកំណត់ → គណនី → ថែម​គណនី។
ជ្រើស​សេវា​គណនី​មួយ។
ធ្វើ​តាម​ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បី​បញ្ចប់​ការរ�ៀបចំ​គណនី។
152
ការកំណត់
ការលាក់​សឺមស
ី​ ន្តិសុខ
អ្នក​អាច​លាក់​ផ្លូវកាត់ន​ៃ​សឺមី​សន្តិសុខព
​ ​អេក្រ
ី
ង់ក
​ ម្មវិធី។
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី សឺមស
ី​ ន្តិសុខ, ប៉ះ → ការកំណត់ រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ បង្ហាញ​សឺមស
ី​ ន្តិសុខ ដ�ើម្បី​បិទដំណ�ើរការ​
វា។
ជម្រើស​ផ្សេង សូមអ
​ ូស​របារ​ស្ថានភាព​ចុះក្រោម ដ�ើម្បី​ប�ើក​ផ្ទាំងជ
​ ូនដំណឹង។ រួច​ហ�ើយ​អស​ផ្ទា
ូ
ំង​ជូនដំណឹង​
ចុះក្រោម ហ�ើយ​ប៉ះ សឺមស
ី​ ន្តិសុខ ដ�ើម្បី​បិទដំណ�ើរការ​មុខងារ​នេះ។
ការចម្លងទុកន
​ ិងក
​ ារស្ដារ​សឺមស
ី​ ន្តិសុខ
ចម្លងទុកខ
​ លឹម
្ ព័ត៌មាន​និង​កម្មវិធក
ី​ ្នុង​សឺមី​សន្តិសុខ​ទ�ៅ Samsung Cloud ដ�ោយ​ប្រើ Samsung Account
របស់​អ្នក រួច​ស្តារ​ពួកវា​ពេលក្រោយ។
ការចម្លងទុកទ
​ ិន្នន័យ
1
2
3
4
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី សឺមស
ី​ ន្តិសុខ ហ�ើយ​ប៉ះ → ការកំណត់ → ចម្លងទុក និង ស្ដារ។
ប៉ះ ថែម​គណនី រួចច
​ ុះបញ្ជី​និង​ចុះឈ្មោះចូល Samsung Account របស់អ
​ ្នក។
ប៉ះ ចម្លងទុកទិន្នន័យ សឺមីសន្តិសុខ។
ធីក​ធាតុ​ដែល​អ្នក​ចង់​ចម្លងទុក ហ�ើយ​ប៉ះ ចម្លងទុកឥ
​ ឡូវ។
ទិន្នន័យន
​ ឹង​ត្រូវ​បាន​ចម្លងទុកក
​ ្នុង Samsung Cloud។
ការស្តារ​ទិន្នន័យ
1
2
3
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី សឺមស
ី​ ន្តិសុខ ហ�ើយ​ប៉ះ → ការកំណត់ → ចម្លងទុក និង ស្ដារ។
ប៉ះ ស្ដារ។
ជ្រើស​ឧបករណ៍​មួយ​និង​ប្រភេទ​ទិន្នន័យ​ដែល​អ្នក​ចង់​ស្ដារ ហ�ើយ​ប៉ះ ស្ដារឥ
​ ឡូវ។
ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​ចម្លងទុកន
​ ឹង​ត្រូវ​បាន​ស្ដារ​ដាក់​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។
153
ការកំណត់
ការលុបស
​ ឺមស
ី​ ន្តិសុខ
អ្នក​អាច​លុប​សឺមី​សន្តិសុខ រួមទាំងខ
​ ្លឹមព័ត៌មាន​និង​កម្មវិធក
ី​ ្នុង​ន�ោះ។
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី សឺមស
ី​ ន្តិសុខ ហ�ើយ​ប៉ះ → ការកំណត់ → ការកំណត់​ច្រើនទ�ៀត → លុប។
ី​ ន្តិសុខ
ដ�ើម្បី​ចម្លងទុកខ
​ លឹម
្ ព័ត៌មាន មុនពេល​លុប​សឺមី​សន្តិសុខ សូមធ
​ ីក ផ្លាស់ទឯ
ី​ កសារ​មេឌ�ៀ​ចេញ​ពី​សឺមស
ហ�ើយ​ប៉ះ លុប។ ដ�ើម្បី​ចូលប្រើ​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​ចម្លងទុកព
​ ី​សឺមី​សន្តិសុខ សូម​ប�ើក​សឺមី Samsung,
​ ម្មវិធី ឯកសារ​ខ្ញុំ រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ ឃ្លាំងផ្ទុកខ
​ ាងក្នុង → Secure Folder។
ចាប់ផ្ដើមក
កំណត់សម្គាល់​ដែល​បាន​រក្សាទុក​ក្នុង Samsung Notes នឹងម
​ ិន​ត្រូវ​បាន​ចម្លងទុក​ឡ�ើយ។
ក្លោដ និង គណនី
ជម្រើស
ធ្វើ​សមកាល ចម្លងទុក ឬ​ស្ដារ​ទិន្នន័យ​នៃ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ដ�ោយ​ប្រើ Samsung Cloud។ អ្នកក
​ ​អ
៏ ាច​
ចុះបញ្ជី​និង​គ្រប់គ្រង​គណនី​ដូចជា Samsung Account និង គណនី Google របស់អ
​ ្នក ឬ​ក៏​ផ្ទេរ​ទិន្នន័យ​
ី បករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត​តាម Smart Switch ផងដែរ។
ទ�ៅ​ឬ​ព​ឧ
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ក្លោដ និង គណនី។
ចម្លងទុក​ទិន្នន័យរ​បស់​អ្នក​ជា​ប្រចាំ​ទ�ៅ​ទីកន្លែង​មាន​សុវត្ថិភាព ដូចជា Samsung Cloud ឬ​កុំព្យូទ័រ
ដ�ើម្បី​ឲ្យ​អ្នក​អាច​ស្ដារ​វា ប�ើ​ទិន្នន័យ​ន�ោះ​ខូច​ឬ​បាត់ ដ�ោយសារ​ការកំណត់​ទិន្នន័យព
​ ី​រ�ោងចក្រ​ឡ�ើងវិញ​
ដ�ោយ​អចេតនា។
• Samsung Cloud៖ គ្រប់គ្រង​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ដែល​អ្នក​ចង់​ស្ដារ​យ៉ាង​មាន​សន្តិសុខ​ក្នុង Samsung
Cloud។ ពិនិត្យ​ស្ថានភាព​នៃ​ការប្រើប្រាស់​ឃ្លាំងផ្ទុក Samsung Cloud របស់អ
​ ្នក ព្រមទាំង​ធ្វើ​
សមកាល ចម្លងទុក និង​ស្ដារ​ទិន្នន័យរ​បស់​អ្នក។ សូម​ម�ើល Samsung Cloud សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​
បន្ថែម។
• គណនី៖ ថែម Samsung Account និង គណនី Google របស់អ
​ ្នក ឬ​ក៏​គណនី​ផ្សេងទ�ៀត ដ�ើម្បី​ធ្វើ​
សមកាល​ជាមួយ។
• ចម្លងទុក និង ស្ដារ៖ រក្សា​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួន ទិន្នន័យក
​ ម្មវិធី និងក
​ ារកំណត់​របស់​អ្នក​ដ�ោយ​សុវត្ថិភាព​
ល�ើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។ អ្នកអ
​ ាច​ចម្លងទុកព
​ ័ត៌មាន​រស�ើប​របស់​អ្នក ហ�ើយច
​ ូលប្រើវ​ា​ន�ៅពេល​ក្រោយ។
អ្នក​ត្រូវតែ​ចុះឈ្មោះចូល​គណនី Google ឬ Samsung Account របស់អ
​ ្នក ដ�ើម្បី​ចម្លងទុកឬ
​ ​ស្ដារ​
ទិន្នន័យ។ សូម​ម�ើល ចម្លងទុក និង ស្ដារ សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
• Smart Switch៖ ចាប់ផ្ដើម Smart Switch រួច​ផ្ទេរ​ទិន្នន័យព
​ ​ឧ
ី បករណ៍​ពីមុនរ​បស់​អ្នក។ សូម​ម�ើល
Smart Switch សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
154
ការកំណត់
ចម្លងទុក និង ស្ដារ
រក្សា​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួន ទិន្នន័យក
​ ម្មវិធី និងក
​ ារកំណត់​របស់​អ្នក​ដ�ោយ​សុវត្ថិភាព​ល�ើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។ អ្នក​
អាច​ចម្លងទុកព
​ ័ត៌មាន​រស�ើប​របស់​អ្នក ហ�ើយច
​ ូលប្រើវ​ា​ន�ៅពេល​ក្រោយ។ អ្នក​ត្រូវតែ​ចុះឈ្មោះចូល​គណនី
Google ឬ Samsung Account របស់អ
​ ្នក ដ�ើម្បី​ចម្លងទុកឬ
​ ​ស្ដារ​ទិន្នន័យ។
ការប្រើ Samsung Account
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ក្លោដ និង គណនី → ចម្លងទុក និង ស្ដារ → ទិន្នន័យច
​ ម្លងទុក សម្រាប់
Samsung Account, ធីកធ
​ ាតុ​ដែល​អ្នក​ចង់​ចម្លងទុក រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ ចម្លងទុក។
ទិន្នន័យន
​ ឹង​ត្រូវ​បាន​ចម្លងទុកក
​ ្នុង Samsung Cloud។ សូម​ម�ើល Samsung Cloud សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​
បន្ថែម។
ដ�ើម្បី​ស្ដារ​ទិន្នន័យច
​ ម្លងទុកព
​ ី Samsung Cloud ដ�ោយ​ប្រើ Samsung Account សូម​ប៉ះ ស្ដារ​ទិន្នន័យ។
ជ្រើស​ឧបករណ៍​មួយ​និង​ប្រភេទ​ទិន្នន័យ​ដែល​អ្នក​ចង់​ស្ដារ ហ�ើយ​ប៉ះ ស្ដារ។ ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​ជ្រើស​នឹង​ត្រូវ​
បាន​ស្ដារ​ដាក់​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។
ការប្រើ​គណនី Google
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ក្លោដ និង គណនី → ចម្លងទុក និង ស្ដារ ហ�ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់ ចម្លងទ
​ ុកទ
​ ិន្នន័យ​
ខ្ញុំ សម្រាប់គ
​ ណនី Google ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។ ប៉ះ គណនី​ចម្លងទុក រួច​ជ្រើស​គណនី​មួយ​ជា​គណនី​
ចម្លងទុក។
ដ�ើម្បី​ស្ដារ​ទិន្នន័យ​ដ�ោយ​ប្រើ​គណនី Google សូម​ប៉ះ​កុងតាក់ ស្តារ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
ន�ៅពេល​អ្នក​ដឡំ �ើងក
​ ម្មវិធី​ឡ�ើងវិញ ការកំណត់​និង​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​ចម្លងទុកន
​ ឹង​ត្រូវ​បាន​ស្ដារ។
Google
ធ្វើ​ការកំណត់​រចនាសម្ពន្ធ​សម្រាបម
់​ ុខងារ​ខ្លះ​ដែល Google បាន​ផ្ដល់ជូន។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ Google។
155
ការកំណត់
លទ្ធភាព​ចូល​ប្រើ
ធ្វើ​ការកំណត់​រចនាសម្ពន្ធ​ផ្សេងៗ ដ�ើម្បី​កែលម្អ​លទ្ធភាព​ចូលប្រើឧ
​ បករណ៍។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ លទ្ធភាព​ចូលប្រ
​ ើ។
• ចក្ខុ៖ ប្ដូរ​ការកំណត់​តាមបំណង ដ�ើម្បី​កែលម្អ​លទ្ធភាព​ចូលប្រើ​សម្រាប់​អ្នកប្រើប្រាស់​ដែល​អន់​ភ្នែក។
• ការឮ៖ ប្ដូរ​ការកំណត់​តាមបំណង ដ�ើម្បី​កែលម្អ​លទ្ធភាព​ចូលប្រើ​សម្រាប់​អ្នកប្រើប្រាស់​ដែល​អន់​ត្រច�ៀក។
• ហត្ថក�ោសល្យ និង អន្តរកម្ម៖ ប្ដូរ​ការកំណត់​តាមបំណង ដ�ើម្បី​កែលម្អ​លទ្ធភាព​ចូលប្រើ​សម្រាប់​
អ្នកប្រើប្រាស់​ដែល​ខ្សោយ​ហត្ថក�ោសល្យ។
• អត្ថបទ-ទ�ៅ-សម្៖តី ប្ដូរ​ការកំណត់​សម្រាបម
់​ ុខងារ​អត្ថបទ-ទ�ៅ-សម្តី​ដែល​បាន​ប្រើ ន�ៅពេល​បាន​
ប�ើកដំណ�ើរការ​មុខងារ​សំឡេង​តប ដូចជា​ភាសា ល្បឿន ជាដ�ើម។
• ស�ោ​ទិសដ�ៅ៖ ប្ដូរ​ការកំណត់​នៃ​បន្សំ​ទិសដ�ៅ​សម្រាប់ក
​ ារដ�ោះស�ោ​អេក្រង់។
• ការចូលប្រើផ
​ ្ទាល់៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ចាប់ផ្ដើមម
​ ៉ឺនុយ​លទ្ធភាព​ចូលប្រើ​ដែល​បាន​ជ្រើស ន�ៅពេល​អ្នក​
ចុច​គ្រាប់ចុច​ថាមពល​និង​គ្រាប់ចុច​បង្កើន​កម្រិតសំឡេង​ក្នុង​ពេល​ដំណាលគ្នា។
• ផ្លូវកាត់ន​ៃ​លទ្ធភាព​ចូលប្រើ៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ប�ើកដំណ�ើរការ TalkBack, កុងតាក់​សាកល ឬ​
ក៏​ជ្រើស​ដ�ើម្បី​និយាយ ន�ៅពេល​អ្នក​ចុច​ជាប់​ល�ើ​គ្រាប់ចុច​បង្កើនក
​ ម្រិតសំឡេង​និង​គ្រាប់ចុច​បន្ថយ​
កម្រិតសំឡេង​ក្នុង​ពេល​ដំណាលគ្នា ល�ើស​ពី 3 វិនាទី។
• ការរំឭក​ពក
​ ្នក​អំពី​ការជូនដំណឹង​ដែល​អ្នក​មិន​ទាន់​បាន​
ី​ ារជូនដំណឹង៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ប្រាប់ដំណឹងអ
ពិនិត្យ​ន�ៅ​ចន្លោះពេល​មួយ។
• ការឆ្លើយ និង ការបញ្ចបក
់​ ារហ�ៅ៖ ប្ដូរ​វិធី​ឆ្លើយ​ឬ​បញ្ចប់ក
​ ារហ�ៅ។
• ទម្រង់ប
​ ៉ះ​ម្ដង៖ កំណត់ឲ
​ ្យ​ឧបករណ៍​ត្រួតត្រា​ការហ�ៅ​ចូលឬ
​ ​ការជូនដំណឹង​ដ�ោយ​ប៉ះ​ប៊ូតុង ជំនួស​ឲ្យ​
ការអូស​វា។
• សេវា៖ បង្ហាញ​សេវា​លទ្ធភាព​ចូលប្រើ​ដែល​បាន​ដំឡ�ើង​ល�ើ​ឧបករណ៍​នេះ។
156
ការកំណត់
ការគ្រប់គ្រង​ទូទ�ៅ
ប្ដូរ​ការកំណត់​ប្រព័នន្ធ​ៃ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​តាមបំណង ឬ​ក៏​កំណត់​ឧបករណ៍​ឡ�ើងវិញ។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការគ្រប់គ្រង​ទូទ�ៅ។
• ភាសា និង ការបញ្ចូល៖ ជ្រើស​ភាសា​ឧបករណ៍ និង ប្ដូរ​ការកំណត់​ដូចជា​ក្ដារចុច​និង​ប្រភេទ​នៃ​ការបញ្ចូល​
សំឡេង។ ជម្រើស​ខ្លះ​ប្រហែល​ជា​មិន​អាច​ប្រើ​បាន​ឡ�ើយ អាស្រ័យ​ល�ើ​ភាសា​ដែល​បាន​ជ្រើស។ សូម​ម�ើល
ការថែម​ភាសា​ឧបករណ៍ សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
• កាលបរិច្ឆេទ និង ម�៉ោង៖ ចូលប្រើន
​ ិង​កែ​ការកំណត់ ដ�ើម្បី​ត្រួតត្រា​រប�ៀប​ដែល​ឧបករណ៍​បង្ហាញ​ម�៉ោង​និង​
កាលបរិច្ឆេទ។
ប�ើ​ថ​ន�
្ម ៅតែ​អស់​បន្ទុក​ទាំងស្រុង ន�ោះ​ម�៉ោង​និង​កាលបរិច្ឆេទ​នឹង​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ឡ�ើងវិញ។
• ទាក់ទង​យ�ើង៖ សួរ​សំណួរ​ឬ​បង្ហាញ​សំណួរ​ដែល​សួរញ
​ ឹកញាប់។ សូម​ម�ើល Samsung Members
សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
• រាយការណ៍​ព័ត៌មាន​កំហុសវិនិច្ឆយ៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ផ្ញើ​ព័ត៌មាន​កំហុសវិនិច្ឆយន
​ ិង​ការប្រើប្រាស់​
របស់​ឧបករណ៍​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្ជូ
តិ​ ន Samsung។
• ព័ត៌មាន​ធ្វើ​ទីផ្សារ៖ កំណត់ថ
​ ា​ត�ើ​ត្រូវ​ទទួលព
​ ័ត៌មាន​ធ្វើ​ទីផ្សារ​របស់ Samsung ដូចជា​ការផ្ដល់ជូន​
ពិសេស ផលប្រយ�ោជន៍​សមាជិកភាព និងល
​ ិខិតដំណឹង ដែរ​ឬ​ទេ។
• កំណត់​ឡ�ើង​វិញ៖ ធ្វើក
​ ារកំណត់​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ឡ�ើងវិញ ឬ​ក​ធ្វ
៏ ើ​ការកំណត់​ទិន្នន័យព
​ ី​រ�ោងចក្រ​
ឡ�ើងវិញ។ អ្នកអ
​ ាច​កំណត់​ឡ�ើងវិញ​នូវ​ការកំណត់​របស់​អ្នក​ទាំងអស់​និង​ការកំណត់​បណ្ដាញ។ អ្នកក
​ ៏​
អាច​កណ
ំ ត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ចាប់ផ្ដើម​ឡ�ើងវិញ​ន�ៅពេល​ដែល​បាន​កំណត់​ជាមុន​ផងដែរ ដ�ើម្បី​ឲ្យ​ឧបករណ៍​
ដំណ�ើរការ​ល្អប្រស�ើរ។
ការថែម​ភាសា​ឧបករណ៍
អ្នក​អាច​ថែម​ភាសា​ដែល​ត្រូវ​ប្រើ​ល�ឧ
ើ​ បករណ៍​របស់​អ្នក។
1
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការគ្រប់គ្រង​ទទ�
ូ ៅ → ភាសា និង ការបញ្ចូល → ភាសា → ថែម​ភាសា។
ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​ភាសា​ទាំងអស់​ដែល​អាច​ថែម​បាន សូម​ប៉ះ → ភាសា​ទាំង​អស់។
2
ជ្រើស​ភាសា​មួយ​ដែល​ត្រូវ​ថែម។
157
ការកំណត់
3
ដ�ើម្បី​កំណត់​ភាសា​ដែល​បាន​ជ្រើស​ជា​ភាសា​លំនាំដ�ើម សូម​ប៉ះ កំណត់​ជា​លំនាំដ�ើម។ ដ�ើម្បី​រក្សា​
ការកំណត់​ភាសា​បច្ចុប្បន្ន សូម​ប៉ះ រក្សា​បច្ចុប្បន្ន។
ភាសា​ដែល​បាន​ជ្រើស​នឹង​ត្រូវ​បាន​ថែម​ទ�ៅ​បញ្ជី​ភាសា​របស់​អ្នក។ ប�ើអ
​ ្នក​បាន​ប្ដូរ​ភាសា​លំនាំដ�ើម ភាសា​
ដែល​បាន​ជ្រើស​នឹង​ត្រូវ​បាន​ថែម​ទ�ៅ​ផ្នែកខ
​ ាងល�ើន​ៃ​បញ្ជី។
ដ�ើម្បី​ប្ដូរ​ភាសា​លំនាំដ�ើមព
​ ី​បញ្ជី​ភាសា​របស់​អ្នក សូមអ
​ ូស ជាប់ន
​ ឹង​ភាសា​មួយ រួច​ផ្លាស់ទី​វា​ទ�ៅ​ខាងល�ើ​ផុត​
នៃ​បញ្ជី។ រួច​ប៉ះ រួចរាល់។ ប�ើក
​ ម្មវិធម
ី​ ួយ​មិន​គាំទ្រ​ភាសា​លំនាំដ�ើម​ទេ ភាសា​ដែល​បាន​គាំទ្រ​បន្ទាប់​ន�ៅក្នុង​បញ្ជី
នឹង​ត្រូវ​បាន​ប្រើ។
អាប់ដេត​នៃ​សុហ្វវែរ
អាប់ដេត​សុហវែ
្វ រ​នៃ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​តាម​សេវា​ហ្វឺមវែរ​ល�ើ​អាកាស (FOTA)។ អ្នកក
​ ​អ
៏ ាច​រ�ៀប​កាលវិភាគ​
អាប់ដេត​សុហ្វវែរ​ផងដែរ។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ អាប់ដេត​នៃ​សុហ្វវែរ។
ប�ើ​អាប់ដេត​នៃ​សុហវែ
្វ រ​អាសន្ន​ត្រូវ​បាន​បញ្ចេញ​ដ�ើម្បី​ការពារ​សន្តិសុខន​ៃ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក និង ដ�ើម្បី​
ខ្ទប់​ប្រភេទ​នៃ​ការគំរាមកំហែង​សន្តិសុខថ
​ ្មីៗ ពួកវា​នឹង​ត្រូវ​បាន​ដំឡ�ើង​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ ដ�ោយ​គ្មាន​
ការយល់ព្រម​ពី​អ្នក។
• ទាញយក​អាប់ដេត​ដ�ោយដៃ៖ ពិនិត្យ​រក​និង​ដំឡ�ើងអ
​ ាប់ដេត​ដ�ោយដៃ។
• ទាញយក​អាប់ដេត​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ៖ ទាញយក​អាប់ដេត​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​
ទាញយក​អាប់ដេត​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ ន�ៅពេល​បាន​ភ្ជាប់​ទ�ៅ​បណ្តាញ Wi-Fi។
• អាប់ដេត​នៃ​សុហ្វវែរ​ដែល​បាន​រ�ៀប​កាលវិភាគ៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ដំឡ�ើងអ
​ ាប់ដេត​ន�ៅ​ពេលវេលា​ដែល​
បាន​បញ្ជាក់។
• ព័ត៌មាន​អាប់ដេត​ចុងក្រោយ៖ បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​អំពី​អាប់ដេត​នៃ​សុហវែ
្វ រ​ចុងក្រោយ។
ព័ត៌មាន​អំពអ
ី​ ាប់ដេត​នៃ​សន្តិសុខ
អាប់ដេត​នៃ​សន្តិសុខ​ត្រូវ​បាន​ផ្ដល់ជ
​ ូន​ដ�ើម្បី​ពង្រឹង​សន្តិសុខន​ៃ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​និង​
ការពារ​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួនរ​បស់​អ្នក។ ចំព�ោះ​អាប់ដេត​នៃ​សន្តិសុខ​សម្រាប់ម
​ ដែ
៉ូ ល​របស់​អ្នក
សូមច
​ ូល​ទ�ៅ security.samsungmobile.com។
វិបសៃ​នេះ​គាំទ្រ​ជា​ភាសា​ខ្លះ​ប៉ុណ្ណោះ។
158
ការកំណត់
ស�ៀវភ�ៅ​ណែនាំ​អ្នកប្រើប្រាស់
បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​ជំនួយ ដ�ើម្បី​ស្វែងយល់​អំពី​រប�ៀប​ប្រើ​ឧបករណ៍​និង​កម្មវិធី ឬ​ក៏​ធ្វើ​ការកំណត់​រចនាសម្ពន្ធ​
សំខាន់ៗ។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ស�ៀវភ�ៅ​ណែនាំ​អ្នកប្រើប្រាស់។
អំពទ
ី​ ូរសព្ទ
ចូលម�ើលព
​ ័ត៌មាន​នៃ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ អំពទ
ី​ ូរសព្ទ។
ដ�ើម្បី​ប្ដូរ​ឈ្មោះ​នៃ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក សូម​ប៉ះ កែ។
• ស្ថានភាព៖ បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​ផ្សេងៗ​របស់​ឧបករណ៍ ដូចជា​ស្ថានភាព​កាត SIM, អាសយដ្ឋាន MAC នៃ
Wi-Fi និង លេខ​ស�ៀរ�ៀល ជាដ�ើម។
• ព័ត៌មាន​អំពច
ី​ ្បាប់៖ បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​ផ្លូវច្បាប់​ដែល​ពាក់ព័នន
​្ធ ឹង​ឧបករណ៍ ដូចជា​ព័ត៌មាន​សុវត្ថិភាព និង
អាជ្ញាបណ្ណ​ប្រភព​ប�ើកទូលាយ ជាដ�ើម។
• ព័ត៌មាន​សុហ្វវែរ៖ បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​សុហ្វវែរ​របស់​ឧបករណ៍ ដូចជា​កំណែ​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ​របស់​វា និង
កំណែ​ហ្វឺមវែរ ជាដ�ើម។
• ព័ត៌មាន​ថ្ម៖ បង្ហាញ​ស្ថានភាព​និង​ព័ត៌មាន​អំពី​ថ្ម​របស់​ឧបករណ៍។
159
ឧបសម្ពន្ធ
ការដ�ោះស្រាយ​បញ្ហា
មុនពេល​ទាក់ទង​មជ្ឈមណ្ឌលស​េវា Samsung សូមព
​ ្យាយាម​រក​ដំណ�ោះស្រាយ​ខាងក្រោម​ជាមុន​សិន។
ស្ថានការណ៍​ខ្លះ​អាច​នឹង​មិន​ត្រូវ​ចំព�ោះ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។
ន�ៅពេល​អក
្ន ប�
​ ក
ើ ​ឧបករណ៍ ឬ​ក​ខ
៏ ណៈពេល​អក
្ន ​កព
ំ ង
ុ ប្រ
​ ​ឧ
ើ បករណ៍ វា​ស​ឲ
ំុ ្យ​អក
្ន ​វាយបញ្ល
ចូ ​កដ
ូ ​ណា​
មួយ​ខាងក្រោម៖
• ពាក្យសម្ងាត់៖ ន�ៅពេល​មុខងារ​ចាក់ស�ោ​ឧបករណ៍​ត្រូវ​បាន​ប�ើកប្រើ អ្នក​ត្រូវតែ​វាយបញ្ចូល​ពាក្យសម្ងាត់​
ដែល​អ្នក​បាន​កំណត់​សម្រាបឧ
់​ បករណ៍។
• PIN៖ ន�ៅពេល​ប្រើឧ
​ បករណ៍​ជា​ល�ើកដំបូង ឬ​ក​ន�
៏ ៅពេល​តម្រូវការ PIN ត្រូវ​បាន​ប�ើកប្រើ អ្នក​ត្រូវតែ​
វាយបញ្ចូល PIN ដែល​ផ្ដល់​មក​ជាមួយ​កាត SIM ឬ USIM។ អ្នកអ
​ ាច​បិទ​មុខងារ​នេះ​ដ�ោយ​ប្រើ​ម៉ឺនុយ​
ចាក់ស�ោ​កាត SIM។
• PUK៖ កាត SIM ឬ USIM របស់អ
​ ្នក​ត្រូវ​បាន​ខ្ទប់ ជា​ធម្មតា ដ�ោយសារ​អ្នក​វាយបញ្ចូល PIN មិន​
ត្រឹមត្រូវ​ជាច្រើន​ដង។ អ្នក​ត្រូវតែ​វាយបញ្ចូល PUK ដែល​ផ្តល់​ឲ្យ​ដ�ោយ​អ្នកផ្ដល់ស​េវា​ឲ្យ​អ្នក។
• PIN2៖ ន�ៅពេល​អ្នក​ចូលប្រើម
​ ៉ឺនុយ​ដែល​ត្រូវការ PIN2 អ្នក​ត្រូវតែ​វាយបញ្ចូល PIN2 ដែល​ផ្ដល់​មក​
ជាមួយ​កាត SIM ឬ USIM។ សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម សូម​ទាក់ទង​អ្នកផ្តល់ស​េវា​ឲ្យ​អ្នក។
ឧបករណ៍​របស់​អក
្ន ​បង្ហាញ​សារ​កហ
ំ ស
ុ ​បណ្ដាញ​ឬសេ
​ វា
• ន�ៅពេល​អ្នក​ស្ថិត​ក្នុង​កន្លែង​ដែល​មាន​រលកសញ្ញា​ខ្សោយ​ឬ​ការទទួលស​េវា​ខ្សោយ អ្នក​អាច​បាត់បង់​
ការទទួល។ សូម​ផ្លាស់ទី​ទ�ៅ​កន្លែង​ផ្សេង រួច​សាកល្បង​ម្តងទ�ៀត។ ខណៈពេល​កំពុង​ផ្លាស់ទី សារ​កំហស​
ុ
អាច​លេចឡ�ើងដ
​ ដែលៗ។
• អ្នក​មិន​អាច​ចូលប្រើជ
​ ម្រើស​ខ្លះ​ឡ�ើយ ដ�ោយ​គ្មាន​ការចុះឈ្មោះជាវ។ សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម សូម​
ទាក់ទង​អ្នកផ្តល់ស​េវា​ឲ្យ​អ្នក។
ឧបករណ៍​របស់​អក
្ន ​មន
ិ ប�
​ ក
ើ
ន�ៅពេល​ថ្ម​អស់​បន្ទុក​ទាំងស្រុង ឧបករណ៍រ​បស់​អ្នក​នឹង​មិន​ប�ើក​ឡ�ើយ។ សូម​សាក​ថ្ម​ឲ្យ​ពេញ មុនពេល​ប�ើក​
ឧបករណ៍។
160
ឧបសម្ពន
អេក្រង់បះ៉ ​តបត​យត
ឺ ​ឬ​មន
ិ ត្
​ ម
រឹ ត្រូវ
• ប�ើ​អ្នក​បិទ​ស្គ្រីន​ការពារ​អេក្រង់ឬ
​ ​ភ្ជាប់​គ្រឿងបន្សំ​ស្រេចចិត្ត​ល�ើ​អេក្រង់ប៉ះ អេក្រង់ប៉ះអ
​ ាច​មិន​ធ្វើ​មុខងារ​
ត្រឹមត្រូវ។
• ប�ើ​អ្នក​កំពុងព
​ ាក់​ស្រោមដៃ, ប�ើ​ដៃ​របស់​អ្នក​កខ្វក់ ខណៈពេល​ប៉ះ​អេក្រង់ប៉ះ ឬ​ក៏​ប�ើ​អ្នក​ប៉ះ​អេក្រង់​ដ�ោយ​
ប្រើ​វត្ថុ​ស្រួច​ឬ​ចុង​ម្រាមដៃ​របស់​អ្នក អេក្រង់ប៉ះអ
​ ាច​ធ្វើ​មុខងារ​ខុសប្រក្រតី។
• អេក្រង់ប៉ះអ
​ ាច​ធ្វើ​មុខងារ​ខុសប្រក្រតីក
​ ្នុង​ស្ថានភាព​ស�ើម ឬ​ក៏​ន�ៅពេល​ត្រូវ​ទឹក។
• ចាប់ផ្ដើមឧ
​ បករណ៍​របស់​អ្នក​ឡ�ើងវិញ ដ�ើម្បី​ជម្រះ​កំហុស​សុហ្វវែរ​បណ្តោះអាសន្ន​នានា។
• ត្រូវ​ប្រាកដ​ថា សុហវែ
្វ រ​នៃ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ត្រូវ​បាន​អាប់ដេត​ទ�ៅ​កំណែ​ថ្មីបំផុត។
• ប�ើ​អេក្រង់ប៉ះ​ឆ្កូត​ឬ​ខូច សូម​ទ�ៅ​មជ្ឈមណ្ឌលស​េវា Samsung។
ឧបករណ៍​របស់​អក
្ន គ
​ ាំងឬ
​ ​ជប
ួ ​កហ
ំ ស
ុ ​ដ​អ
៏ ាក្រក់
សូម​សាកល្បង​ធ្វើ​តាម​ដំណ�ោះស្រាយ​ខាងក្រោម។ ប�ើ​បញ្ហា​ន�ោះ​ន�ៅតែ​មិន​អាច​ដ�ោះស្រាយ​បាន​ទេ សូម​
ទាក់ទង​មជ្ឈមណ្ឌលស​េវា Samsung។
ការចាប់ផ្ដើមឧ
​ បករណ៍​ឡ�ើងវិញ
ប�ើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​គាំង​ឬ​ជាប់ អ្នក​ប្រហែល​ជា​ត្រូវ​បិទ​កម្មវិធី ឬ​ក​ប
៏ ិទ​ឧបករណ៍ រួច​ប�ើក​វា​ឡ�ើងវិញ។
ការបង្ខំឲ
​ ្យ​ចាប់ផ្ដើមឡ​�ើងវិញ
ប�ើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​គាំង​ឬ​មិន​តបត សូមច
​ ុច​ឲ្យ​ជាប់​ល�ើ​គ្រាប់ចុចថ
​ ាមពល​និង​គ្រាប់ចុច​បន្ថយ​សំឡេង​ក្នុង​
ពេល​ដំណាលគ្នា​ល�ើសពី 7 វិនាទី ដ�ើម្បី​ចាប់ផ្ដើមវ​ា​ឡ�ើងវិញ។
ការកំណត់​ឧបករណ៍​ឡ�ើងវិញ
ប�ើ​វិធី​ខាងល�ើម
​ ិន​អាច​ដ�ោះស្រាយ​បញ្ហា​របស់​អ្នក​បាន​ទេ សូម​ធ្វើ​ការកំណត់​ទិន្នន័យព
​ ី​រ�ោងចក្រ​ឡ�ើងវិញ។
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយ​ប៉ះ ការគ្រប់គ្រង​ទទ�
ូ ៅ → កំណត់​ឡ�ើង​វិញ →
ការកំណត់ទិន្នន័យរ�ោងចក្រឡ�ើងវិញ → កំណត់​ឡ�ើង​វិញ → លុបទ
​ ាំង​អស់។ មុនពេល​ធ្វើ​ការកំណត់​
ទិន្នន័យព
​ ី​រ�ោងចក្រ​ឡ�ើងវិញ សូមច
​ ងចាំថ
​ ា​ត្រូវ​ចម្លងទុក​ទិន្នន័យ​សំខាន់ៗ​ទាំងអស់​ដែល​បាន​រក្សាទុក​ក្នុង​
ឧបករណ៍។
161
ឧបសម្ពន
ការហ�ៅ​មន
ិ ​បាន​ភជា្ ប់
• សូម​ប្រាកដ​ថា អ្នកអ
​ ាច​ប្រើ​បណ្ដាញ​ទូរសព្ទ​ចល័ត​ត្រឹមត្រូវ។
• សូម​ប្រាកដ​ថា អ្នកម
​ ិន​បាន​កំណត់​ការរារាំង​ការហ�ៅ​សម្រាប់​លេខ​ទូរសព្ទ​ដែល​អ្នក​កំពុង​ហ�ៅ។
• សូម​ប្រាកដ​ថា អ្នកម
​ ិន​បាន​កំណត់​ការរារាំង​ការហ�ៅ​សម្រាប់​លេខ​ទូរសព្ទ​ហ�ៅ​ចូល។
អ្នកដទៃ​មន
ិ ​អាច​ឮ​អក
្ន ​នយ
ិ ាយ​តាម​ការហ�ៅ
• សូម​ប្រាកដ​ថា អ្នកម
​ ិន​បាន​គ្រប​ល�ើ​មីក្រូហ្វូនជ
​ ាប់​មកជាមួយ។
• សូម​ប្រាកដ​ថា មីក្រូហ្វូន​ស្ថិត​ន�ៅ​ជិត​មាត់​របស់​អ្នក។
• ប�ើ​ប្រើ​កាស សូម​ប្រាកដ​ថា អ្នក​បាន​ភ្ជាបវ់​ា​ត្រឹមត្រូវ។
សំឡេង​ខរ្ទ កង
្នុ ​អឡុ
ំ ងពេល​ហ�ៅ
លៃតម្រូវ​កម្រិតសំឡេង​ដ�ោយ​ចុច​គ្រាប់ចុច​កម្រិតសំឡេង ឬ​ក៏​ផ្លាស់ទី​ទ�ៅ​កន្លែង​ផ្សេង។
បណ្តាញ​ចល័ត​ឬ​អន
ី៊ ធ�ើណត
ិ ​ដាច់​ញក
ឹ ញាប់ ឬ គុណភាព​អឌ
ូ យ
ី ​អ
ូ៉ ន់
• សូម​ប្រាកដ​ថា អ្នកម
​ ិន​កំពុងខ
​ ្ទប់​អង់តែន​ខាងក្នុងរ​បស់​ឧបករណ៍។
• ន�ៅពេល​អ្នក​ស្ថិត​ក្នុង​កន្លែង​ដែល​មាន​រលកសញ្ញា​ខ្សោយ​ឬ​ការទទួលស​េវា​ខ្សោយ អ្នក​អាច​បាត់បង់​
ការទទួល។ អ្នកអ
​ ាច​មាន​បញ្ហា​ក្នុង​ការ​ភ្ជាប់ ដ�ោយសារ​បញ្ហា​ជាមួយ​ស្ថានីយ​មូលដ្ឋាន​របស់​អ្នកផ្តល់​
សេវា។ សូម​ផ្លាស់ទី​ទ�ៅ​កន្លែង​ផ្សេង រួច​សាកល្បង​ម្តងទ�ៀត។
• ន�ៅពេល​ប្រើ​ឧបករណ៍ ខណៈពេល​កំពុង​ផ្លាស់ទី សេវា​បណ្តាញ​ឥតខ្សែ​អាច​ត្រូវ​បាន​បិទ ដ�ោយសារ​បញ្ហា​
ជាមួយ​បណ្តាញ​របស់​អ្នកផ្តល់ស​េវា។
អាយខុន​ថ​ទ
្ម ទេ
ថ្ម​របស់​អ្នក​ខ្សោយ។ សាក​ថ្ម។
162
ឧបសម្ពន
ថ្ម​មន
ិ ​សាក​ប្រក្រតី (សម្រាប់គ្រ
​ ឿងសាក​ដែល Samsung បាន​យល់ព្រម)
• សូម​ប្រាកដ​ថា គ្រឿងសាក​ត្រូវ​បាន​ភ្ជាប់​ត្រឹមត្រូវ។
• សូម​ទ�ៅ​មជ្ឈមណ្ឌលស​េវា Samsung ដ�ើម្បី​ផ្លាស់​ថ្ម។
ថ្ម​ឆាប់អ
​ ស់ល�
​ ឿន​ជាង​ពេល​ទ�ប
ើ ទ
​ញ
ិ ​ដប
ំ ង
ូ
• ន�ៅពេល​អ្នក​ដាក់​ឧបករណ៍​ឬ​ថ្ម​ក្នុង​កន្លែង​ដែល​មាន​សីតុណ្ហភាព​ត្រជាក់​ឬ​ក្តៅ​ខលា្ ំង បន្ទុក​ដែល​អាច​ប្រើ​
បាន​អាច​ធ្លាក់ចុះ។
• ការប្រើប្រាស់​ថ្ម​នឹង​ក�ើនឡ�ើង ន�ៅពេល​អ្នក​ប្រើ​មុខងារ​ឬ​កម្មវិធម
ី​ ួយ​ចំនួនដ
​ ូចជា GPS, ហ្គេម ឬ​
អ៊ីនធ�ើណិត។
• ថ្ម​មាន​អាយុកាល​កំណត់ ហ�ើយ​បន្ទុក​ដែល​អាច​ប្រើ​បាន​នឹង​ខ្លី​ជាងមុនត
​ ាម​ពេល។
សារ​កហ
ំ ស
ុ លេ
​ ចឡ�ើង ន�ៅពេល​ចាប់ផ្ម
ើដ ក
​ ាមេរ៉ា
ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ត្រូវ​មាន​មេម៉ូរី​ទំនេរ​និង​ថាមពល​ថ​គ្រប
្ម
់គ្រាន់ ដ�ើម្បី​ដំណ�ើរការ​កម្មវិធក
ី​ ាមេរ៉ា។ ប�ើ​អ្នក​ទទួល​
សារ​កំហុស ន�ៅពេល​ចាប់ផ្ដើមក
​ ាមេរ៉ា សូម​សាកល្បង​ខាងក្រោម៖
• សាក​ថ្ម។
• ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​មេម៉ូរី​ទំនេរ​ខ្លះ ដ�ោយ​ផ្ទេរ​ឯកសារ​ទ�ៅ​កុំព្យូទ័រ ឬ​ក៏​លុប​ឯកសារ​ចេញ​ពី​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។
• សូមច
​ ាប់ផ្ដើមឧ
​ បករណ៍​ឡ�ើងវិញ។ ប�ើអ
​ ្នក​ន�ៅតែ​មាន​បញ្ហា​ជាមួយ​កម្មវិធក
ី​ ាមេរ៉ា បន្ទាប់ព
​ ី​សាកល្បង​ធ្វើ​
តាម​បណ្ណែ​ទាំងនេះ​ហ�ើយ សូម​ទាក់ទង​មជ្ឈមណ្ឌលស​េវា Samsung។
គុណភាព​រប
ូ ថត​អន់​ជាង​ការបង្ហាញ
• គុណភាព​នៃ​រូបថត​របស់​អ្នក​អាច​ប្រែប្រួល អាស្រ័យ​ល�ើ​បរិស្ថាន​ជុំវិញ​និង​បច្ចេកទេស​ថត​ដែល​អ្នក​ប្រើ។
• ប�ើ​អ្នក​ថត​រូប​ក្នុង​ទី​ងងឹត ពេល​យប់ ឬ​ក៏​ក្នុង​អគារ ភាពអ៊ូអែ​នៃ​រូប​អាច​ក�ើតឡ�ើង ឬ​ក៏​រូប​អាច​មិន​ផ្តោត។
163
ឧបសម្ពន
សារ​កហ
ំ ស
ុ លេ
​ ចឡ�ើង ន�ៅពេល​ប�ក
ើ ឯ
​ កសារ​ពហុពត
័ ម
៌ ាន
ប�ើ​អ្នក​ទទួល​សារ​កំហុស ឬ ឯកសារ​ពហុព័ត៌មាន​មិន​ដំណ�ើរការ ន�ៅពេល​អ្នក​ប�ើក​ពួកវា​ល�ើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក
សូម​សាកល្បង​ខាងក្រោម៖
• ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​មេម៉ូរី​ទំនេរ​ខ្លះ ដ�ោយ​ផ្ទេរ​ឯកសារ​ទ�ៅ​កុំព្យូទ័រ ឬ​ក៏​លុប​ឯកសារ​ចេញ​ពី​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។
• សូម​ប្រាកដ​ថា ឯកសារ​តន្ត្រី​មិនមាន​ការការពារ​ដ�ោយ​បច្ចេកវិទ្យា​គ្រប់គ្រង​សិទ្ធិ​ឌីជីថល (DRM)។ ប�ើ​
ឯកសារ​ន�ោះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ដ�ោយ DRM សូម​ប្រាកដ​ថា អ្នកម
​ ាន​អាជ្ញាបណ្ណ​ឬ​ស�ោ​សមស្រប ដ�ើម្បី​ចាក់​
ឯកសារ​ន�ោះ។
• សូម​ប្រាកដ​ថា ឧបករណ៍គ
​ ាំទ្រ​ទ្រង់ទ្រាយ​ឯកសារ​ទាំងន�ោះ។ ប�ើ​ទ្រង់ទ្រាយ​ឯកសារ​មិន​ត្រូវ​បាន​គាំទ្រ
ដូចជា DivX ឬ AC3 សូមដ
​ ំឡ�ើងក
​ ម្មវិធម
ី​ ួយ​ដែល​គាំទ្រ​វា។ ដ�ើម្បី​បញ្ជាក់​ទ្រង់ទ្រាយ​ឯកសារ​ដែល​
ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​គាំទ្រ សូមច
​ ូលម�ើល www.samsung.com។
• ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​គាំទ្រ​រប
ូ ថត​និង​វីដេអូ​ដែល​ថត​ដ�ោយ​ឧបករណ៍។ រូប​និង​វីដេអូ​ដែល​ថត​ដ�ោយ​
ឧបករណ៍​ផ្សេង​អាច​មិន​ដំណ�ើរការ​ត្រឹមត្រូវ។
• ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​គាំទ្រ​ឯកសារ​ពហុព័ត៌មាន​ដែល​បាន​ទទួលអ
​ នុញ្ញាត​ពី​អ្នកផ្តល់ស​េវា​បណ្ដាញ​ឲ្យ​អ្នក
ឬ​ក៏​អ្នកផ្ដល់ស​េវា​បន្ថែម។ ខ្លឹមព័ត៌មាន​ខលះ​ដែ
្ ល​បាន​ចែកចាយ​ល�ើអ
​ ៊ីនធ�ើណិតដ
​ ូចជា​សំឡេងរ�ោទ៍ វីដេអូ ឬ​
រូបផ្ទៃអេក្រង់ អាច​មិន​ដំណ�ើរការ​ត្រឹមត្រូវ។
Bluetooth មិន​ដណ�
ំ រើ ការ​ល្អ
ប�ើ​ឧបករណ៍ Bluetooth មួយ​ទ�ៀត​មិន​ត្រូវ​បាន​រកឃ�ើញ ឬ​ក៏​មាន​បញ្ហា​ការភ្ជាប់​ឬ​ការធ្វើ​មុខងារ​ខុស​ប្រក្រតី
សូម​សាកល្បង​ខាងក្រោម៖
• សូម​ប្រាកដ​ថា ឧបករណ៍​ដែល​អ្នក​ចង់​ភ្ជាប់​ជាមួយ​បាន​ត្រៀម​រួចរាល់​សម្រាបក
់​ ារស្កេនរក​ឬ​ភ្ជាប់​ទ�ៅ។
• សូម​ប្រាកដ​ថា ឧបករណ៍រ​បស់​អ្នក និង ឧបករណ៍ Bluetooth ផ្សេងទ�ៀត ស្ថិតក្នុងវ​ស
ិ ាលភាព
Bluetooth អតិបរមា (10 m)។
• ល�ើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក សូមច
​ ាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ ការភ្ជាប់ រួច​ហ�ើយ​ប៉ះក
​ ុងតាក់ Bluetooth
ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា​ឡ�ើងវិញ។
• ល�ើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក សូមច
​ ាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ ការគ្រប់គ្រង​ទទ�
ូ ៅ → កំណត់​ឡ�ើង​វិញ →
ធ្វើ​ការកំណត់​បណ្ដាញ​ឡ�ើងវិញ → កំណត់​ការកំណត់​ឡ�ើង​វិញ ដ�ើម្បី​ធ្វើ​ការកំណត់​បណ្តាញ​ឡ�ើងវិញ។
អ្នក​អាច​បាត់បង់ព
​ ័ត៌មាន​ដែល​បាន​ចុះបញ្ជី ន�ៅពេល​ធ្វើ​ការកំណត់​ឡ�ើងវិញ។
ប�ើ​បណ្ណែ​ខាងល�ើម
​ ិន​អាច​ដ�ោះស្រាយ​បញ្ហា​បាន​ទេ សូម​ទាក់ទង​មជ្ឈមណ្ឌលស​េវា Samsung។
164
ឧបសម្ពន
ការភ្ជាប់​មន
ិ ត្រូ
​ វ​បាន​បង្កត
ើ ន�ៅពេល​អក
្ន ​ភជា្ ប់​ឧបករណ៍​ជាមួយ​កព
ំុ ្យូទរ័
• សូម​ប្រាកដ​ថា ខ្សែ USB ដែល​អ្នក​កំពុង​ប្រើ​ត្រូវគ្នា​ជាមួយ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។
• សូម​ប្រាកដ​ថា អ្នក​បាន​ដឡំ �ើង​ដ្រាយវ�ើ​និង​បាន​អាប់ដេត​វា​ត្រឹមត្រូវ​ល�ើ​កុំព្យូទ័រ​របស់​អ្នក។
• ប�ើ​អ្នក​ជា​អ្នកប្រើប្រាស់ Windows XP សូម​ប្រាកដ​ថា អ្នក​បាន​ដំឡ�ើង Windows XP Service Pack
3 ឬ​ខស
្ព ់ជាង​នេះ ល�ើ​កុំព្យូទ័រ​របស់​អ្នក។
ឧបករណ៍​រក​មន
ិ ឃ�
​ ញ
ើ ទ
​ក
ី ន្លែង​បច្ប
ចុ ្បន្ន​របស់​អក
្ន
រលកសញ្ញា GPS អាច​មាន​ឧបសគ្គ​ក្នុង​ទីកន្លែង​ខ្លះ​ដូចជា​ក្នុង​អគារ ជាដ�ើម។ កំណត់ឲ
​ ្យ​ឧបករណ៍​ប្រើ Wi-Fi
ឬ​បណ្តាញ​ចល័ត ដ�ើម្បី​ស្វែងរក​ទីកន្លែង​បច្ចុប្បន្ន​របស់​អ្នក​ក្នុង​ស្ថានភាព​ទាំងនេះ។
ទិនន
្ន យ
័ ដែ
​ ល​បាន​រក្សាទុក​កង
្នុ ​ឧបករណ៍​បាន​បាត់
ជានិច្ចកាល សូម​បង្កើត​ការចម្លងទុក​ទិន្នន័យ​សំខាន់ៗ​ទាំងអស់​ដែល​បាន​រក្សាទុក​ក្នុង​ឧបករណ៍។ ពុំ​ន�ោះ​ទេ
អ្នក​មិន​អាច​ស្ដារ​ទិន្នន័យ​ន�ោះ​ឡ�ើយ ប�ើ​វា​ខូច​ឬ​បាត់។ Samsung មិន​ទទួល​ខុសត្រូវ​ចព�
ំ ោះ​ការបាត់បង់​
ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​រក្សាទុក​ក្នុង​ឧបករណ៍​ឡ�ើយ។
មាន​ចន្លោះ​តច
ូ ​មយ
ួ លេ
​ ចឡ�ើង​ជវំុ ញ
ិ ផ្នែ
​ ក​ខាងក្រៅ​នៃ​សម្បក​ឧបករណ៍
• ចន្លោះ​នេះ​គឺ​ជា​លក្ខណៈពិសេស​នៃ​ផលិតកម្ម ហ�ើយក
​ ារយ�ោក​ឬ​រំញ័រ​តិចតួចខ
​ ្លះ​នៃ​គ្រឿង​នានា​អាច​
ក�ើតឡ�ើង។
• តាម​ពេល ការកកិតរ​វាង​គ្រឿង​នានា​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​ចន្លោះ​នេះ​រីក​បន្តិច។
លំហ​មន
ិ គ្រ
​ ប់គ្រាន់ក
​ង
្នុ ​ឃលា្ ង
ំ ផក
្ទុ រ​បស់​ឧបករណ៍
លុប​ទិន្នន័យ​មិន​ចាំបាច់​ចេញ ដូចជា​ឃ្លាំងសម្ងាត់ ដ�ោយ​ប្រើ​អភិបាល​វៃឆ្លាត ឬ​ក៏​លប​
ុ កម្មវិធឬ
​ី ​ឯកសារ​មិន​ប្រើ​
ដ�ោយដៃ ដ�ើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​លំហឃ
​ លា្ ំងផ្ទុក​ទំនេរ។
ប៊ត
ូ ង
ុ ​កម្មវធ
ិ ​ម
ី ន
ិ លេ
​ ចឡ�ើងល�
​ គេ
​ើ ហអេក្រង់
ដ�ោយ​មិន​ប្រើ​ប៊ូតុង​កម្មវិធី អ្នកអ
​ ាច​ប�ើក​អេក្រង់ក
​ ម្មវិធី​ដ�ោយ​អូស​ឡ�ើងល�ើ​ឬ​ចុះក្រោម​ល�ើ​គេហអេក្រង់។ ដ�ើម្បី​
​ ម្មវិធី​ន�ៅ​ផ្នែក​ខាងក្រោម​នៃ​គេហអេក្រង់ សូមច
​ ាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយ​ប៉ះ អេក្រង់ →
បង្ហាញ​ប៊ូតុងក
គេហអេក្រង់ → ប៊ូតុងក
​ ម្មវិធី → បង្ហាញ​ប៊ូតុងក
​ ម្មវិធី → ប្រើ។
165
ឧបសម្ពន
គេហប៊ត
ូ ង
ុ ​មន
ិ លេ
​ ចឡ�ើង
របារ​រុករក​ដែល​មាន​គេហប៊ូតុងអ
​ ាច​នឹង​បាត់ ខណៈពេល​កំពុង​ប្រើ​កម្មវិធឬ
​ី ​មុខងារ​មួយ​ចំនួន។ ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​
របារ​រុករក សូមអ
​ ស​ឡ
ូ �ើងល�ើ​ពី​ផ្នែកខ
​ ាងក្រោម​នៃ​អេក្រង់។
របារ​លៃតម្រូវ​ពន្អេក្រ
​លឺ
ង់​មន
ិ លេ
​ ចឡ�ើងល�
​ ​ផ
ើ ្ទាង
ំ ​ជន
ូ ដំណង
ឹ
ប�ើក​ផ្ទាំងជ
​ ូនដំណឹង​ដ�ោយ​អូស​របារ​ស្ថានភាព​ចុះក្រោម រួច​ហ�ើយ​អូស​ផ្ទាំង​ជូនដំណឹងច
​ ុះក្រោម។ ប៉ះ
ជាប់​នឹង​របារ​លៃតម្រូវ​ពន្លឺ រួច​ប៉ះ​កុងតាក់ បង្ហាញ​ការបញ្ជា​ន�ៅ​ខាងល�ើ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
Samsung Cloud មិន​ដណ�
ំ រើ ការ
• សូម​ប្រាកដ​ថា អ្នក​បាន​ភ្ជាប់​ទ�ៅ​បណ្តាញ​ត្រឹមត្រូវ។
• ក្នុង​អំឡុងពេល​ត្រួតពិនិត្យ​សេវា Samsung Cloud អ្នក​មិន​អាច​ប្រើ Samsung Cloud បាន​ទេ។
សូម​សាកល្បង​ម្តងទ�ៀត​ន�ៅពេល​ក្រោយ។
166
សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ
សិទ្ធិ​អ្នកនិពន្ធ © 2018 Samsung Electronics
ស�ៀវភ�ៅណែនាំ​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ដ�ោយ​ច្បាប់​សិទ្ធិ​អ្នកនិពន្ធអ
​ ន្តរជាតិ។
គ្មាន​ផ្នែក​ណា​មួយ​នៃ​ស�ៀវភ�ៅណែនាំ​នេះ​អាច​ត្រូវ​បាន​ផលិត​ឡ�ើងវិញ ចែកចាយ បកប្រែ ឬ​បញ្ជូនជ
​ ា​ទម្រង់​
៏ ាម​មធ្យោបាយ​ណា​មួយ​ឡ�ើយ មិនថ
​ ា​តាម​ប្រព័ន្ធ​អេឡិចត្រូនិចឬ
​ ​មេកានិច រួមទាំងក
​ ារថត​ចម្លង
ណា​មួយ ឬ​ក​ត
ការថតទុក ឬ​ការរក្សាទុក​ក្នុង​ឃ្លាំងផ្ទុក​ព័ត៌មាន​និង​ប្រព័ន្ធ​ទាញយក​ទិន្នន័យ​មក​វិញ ដ�ោយ​គ្មាន​ការអនុញ្ញាត​ជា​
លាយលក្ខណ៍​ជាមុនព
​ ី Samsung Electronics។
ពាណិជ្ជសញ្ញា
• SAMSUNG និង ឡូហ្គោ SAMSUNG គឺ​ជា​ពាណិជ្ជសញ្ញា​ដែល​បាន​ចុះបញ្ជី​របស់ Samsung
Electronics។
• Bluetooth® គឺ​ជា​ពាណិជ្ជសញ្ញា​ដែល​បាន​ចុះបញ្ជី​របស់ Bluetooth SIG, Inc. ទូទាំងព
​ភ
ិ ពល�ោក។
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ និង​ឡូហ្គោ Wi-Fi គឺ​ជា​
ពាណិជ្ជសញ្ញា​ដែល​បាន​ចុះបញ្ជី​របស់ Wi-Fi Alliance។
• ផលិត​ឡ�ើង​ក្រោម​អាជ្ញាបណ្ណ​ពី Dolby Laboratories។ Dolby, Dolby Atmos និងន
​ ិមិត្តសញ្ញា D
ភ្លោះ គឺ​ជា​ពាណិជ្ជសញ្ញា​របស់ Dolby Laboratories។
• ពាណិជ្ជសញ្ញា​និង​សិទ្ធិ​អ្នកនិពន្ធដ
​ ទៃ​ផ្សេងទ�ៀត​ទាំងអស់គ
​ ឺ​ជា​កម្មសិទ្ធិ​របស់​ម្ចាស់​ពួកវា​រ�ៀងៗ​ខ្លួន។
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising