Samsung | SM-A920F/DS | User manual | Samsung Galaxy A9 User manual

Samsung Galaxy A9 User manual
ស�ៀវភ�ៅណែនាំ​
អ្នកប្រើប្រាស់
SM-A920F/DS
Khmer. 12/2018. Rev.1.0
www.samsung.com
តារាងមាតិកា
មូលដ្ឋាន
កម្មវធ
ិ ី និង មុខងារ
4 អាន​ខ​ជ
ុំញ្ ាមុនស
​ ន
ិ
6ស្ថានភាព​ឧបករណ៍ឡ​�ើងកម្ដៅ និង
ដំណ�ោះស្រាយ
10ទ្រង់ទ្រាយ និង មុខងារ​នៃ​ឧបករណ៍
14 ថ្ម
17 កាត SIM ឬ USIM (កាត nano-SIM)
21 កាត​មេម៉រូ ី (កាត microSD)
25 ការបិទ​នង
ើ ឧ
​ បករណ៍
ិ ប�
​ ក
26 ការរ�ៀបចំ​ដប
ូ
ំ ង
29 Samsung Account
31 ការផ្ទេរទ
​ន
ិ ន
្ន យ
័ ព
​ ​ឧ
ី បករណ៍​ពម
ី ន
ុ ​របស់​អក
្ន
ឹ ​អព
ំ អេក្រ
​ី
ង់
35 ការយល់ដង
48ផ្ទាំងជ
​ន
ឹ
ូ ដំណង
50 ការវាយបញ្ល
ចូ ​អត្ថបទ
53 ការដំឡ�ើងឬ
​ ​ការលុប​កម្មវធ
ិ ី
55 Bixby
72ទូរសព្ទ
77ទំនាក់ទន
ំ ង
81សារ
ី ធ�ើណត
ិ
85 អ៊ន
87 អ៊មែ
ី ល
88 កាមេរ៉ា
113 វិចត្រស
ិ
ាល
121 Always On Display
123 ពហុវន
ី ដូវ
128 Samsung Pay
132 Samsung Members
133 Samsung Notes
134ប្រតិទន
ិ
135 Samsung Health
139 វិទ្យុ
140 ថត​សឡេ
ំ ង
141 ឯកសារ​ខុំញ្
141 នាឡិកា
143 គិតលេ
​ ខ
144 Game Launcher
147 SmartThings
152 ការចែករំលែក​ខម
លឹ្ ព័តម
៌ ាន
153 កម្មវធ
ិ ី Google
2
តារាងមាតិកា
ការកំណត់
200
201
202
203
204
204
155 ការណែនាំ
155 ការភ្ជាប់
156 Wi-Fi
159 Bluetooth
ំ ​ទន
ិ ន
្ន យ
័
161 មុខងារ​សចៃ
161 NFC និង ការបង់ប្រាក់
ប៉ ​ច
់ ល័ត និង ចំណង
164 ហត់ស្ត
165 អភិបាល​កាត SIM
166 ការកំណត់​ការភ្ជាបច​់ ្រើនទ�ៀត
168សំឡេង និង រំញរ័
169 Dolby Atmos (សំឡេង​ជវំុ ញ
ិ )
ំ ង
ឹ
170 ការជូន​ដណ
170អេក្រង់
171 ចម្រោះ​ពន្ខ�
​លឺ ៀវ
172 ការប្រតូ ​ទម្រង់អេក្រ
​ ង់ ឬ ការលៃតម្រូវ​
ពណ៌​អេក្រង់
174 ធាតុរក្សាអេក្រង់
174 រូបផ្ទៃអេក្រង់​នង
ិ ​រប
ូ រាង
175 មុខងារ​កម្រិត​ខស
្ព ់
177 Dual Messenger
178 ការថែទាំ​ឧបករណ៍
182 កម្មវធ
ិ ី
182អេក្រង់​ជាប់ស�ោ
183 Smart Lock
183 ជីវមាត្រ និង សន្តិសខ
ុ
185 ការស្គាល់​ផ្ម
ទៃ ខ
ុ
188 ការស្គាល់​ខ្ចៅដៃ
191 Samsung Pass
195សឺមីស
​ ន្តិសខ
ុ
199ក្លោដ និង គណនី
200 ចម្លងទុក និង ស្ដារ
Google
លទ្ធភាព​ចល
ូ ប​្រើ
ការគ្រប់គ្រង​ទទ�
ូ ៅ
អាប់ដេត​នៃ​សហ
ុ វែ
្វ រ
ស�ៀវភ�ៅ​ណែនាំ​អក
្ន ប្រើប្រាស់
អំពទ
​ី រូ សព្ទ
ឧបសម្ពន្ធ
205 ការដ�ោះស្រាយ​បញ្ហា
3
មូលដ្ឋាន
អាន​ខ្ញុំ​ជាមុនស
​ ិន
សូមអ
​ ាន​ស�ៀវភ�ៅណែនាំ​នេះ មុនពេល​ប្រើឧ
​ បករណ៍​នេះ ដ�ើម្បីធ
​ ានា​ឲ្យ​បាន​នូវ​ការប្រើប្រាស់ដែ
​ ល​ត្រឹមត្រូវ​និង​
មាន​សុវត្ថិភាព។
• ការពណ៌នា​គឺ​ផ្អែក​ល�ក
ើ​ ារកំណត់​លំនាំដ�ើមរ​បស់​ឧបករណ៍។
• ខ្លឹមព័ត៌មាន​មួយ​ចំនួនអ
​ ាច​ខុសព
​ ី​ឧបករណ៍រ​បស់អ
​ ្នក អាស្រ័យ​ល�ើ​តប
ំ ន់ អ្នកផ្តល់ស​េវា លក្ខណៈពិសេស​
បច្ចេកទេស​នៃ​ម៉ូដែល ឬ​សុហ្វវែរ​របស់​ឧបករណ៍។
• ខ្លឹមព័ត៌មាន (ខ្លឹមព័ត៌មាន​គុណភាព​ខ្ពស់) ដែល​តម្រូវ​ឲ្យ​ប្រើ CPU និង RAM ខ្ពស់ នឹងប
​ ៉ះពាល់ដ
​ ល់​
ប្រសិទ្ធផល​ទាំងមូលរ​បស់ឧ
​ បករណ៍។ កម្មវិធដែ
ី​ ល​ពាក់ព័នន
្ធ​ ឹងខ
​ ្លឹមព័ត៌មាន​ន�ោះ​អាច​មិនដ
​ ំណ�ើរការ​
​ រិស្ថាន​ដែល​ប្រើវ​ា​ក្នុង​ន�ោះ។
ប្រក្រតី អាស្រ័យ​ល�ើ​លក្ខណៈពិសេស​បច្ចេកទេស​របស់ឧ
​ បករណ៍ន
​ ិងប
• Samsung មិនទទ
​ ួលខ
​ ុស​ត្រូវ​ល�ើ​បញ្ហា​ប្រសិទ្ធផល​ដែល​បង្កឡ​�ើងដ�
​ ោយ​កម្មវិធី​ដែល​បាន​ផ្ដល់ជ
​ ូន​ដ�ោយ​
អ្នកផ្ដល់ក​្រៅ​ពី Samsung ឡ�ើយ។
• Samsung មិនទទ
​ ួលខ
​ ុស​ត្រូវ​ល�ើ​បញ្ហា​ប្រសិទ្ធផល​ឬ​ភាពមិនត្រូវគ្នាដែ
​ ល​បង្កឡ​�ើងដ�
​ ោយ​ការកែ​
ការកំណត់​នៃ​កំណត់ហេតុច
​ ុះបញ្ជី​ឬ​ការកែ​សុហ្វវែរ​ប្រព័នប្រ
្ធ​ តិបត្តិការ​ឡ�ើយ។ ការប៉ុនប៉ងប្ដូ
​ រ​ប្រព័ន្ធ​
ី​ ំណ�ើរការ​មិនប្រក្រ
​
ប្រតិបត្តិការ​តាមបំណង​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ឬ​កម្មវិធដ
តី។
• សុហ្វវែរ ប្រភព​សំឡេង រូបផ្ទៃអេក្រង់ រូប និងមេឌ
​ �ៀ​ផ្សេងទ�ៀត​ដែល​បាន​ផ្ដល់ជ
​ ូន​ល�ើ​ឧបករណ៍​នេះ​ត្រូវ​
បាន​ទទួលអ
​ ាជ្ញាបណ្ណ​សម្រាបក
់​ ារប្រើប្រាស់ម
​ ាន​កម្រិត។ ការស្រង់ន
​ ិងក
​ ារប្រើប្រាស់​ឯកសារ​ទាំងនេះ​
ក្នុង​គ�ោលបំណង​ពាណិជ្ជកម្មឬ
​ ​គ�ោលបំណង​ផ្សេងទ�ៀត​គឺ​ជា​ការបំពាន​ល�ើ​ច្បាប់​សិទ្ធិអ
​ ្នកនិពន្ធ។
អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូ
​ វ​ទទួលខ
​ ុសត្រូវ​ទាំងស្រុង​ល�ើ​ការប្រើប្រាស់​ខុសច្បាប់ល�
​ ើ​មេឌ�ៀ​ន�ោះ។
• អ្នកអ
​ ារទាញយក ស្វ័យ​
​ ាច​បង់​ប្រាក់​បន្ថែម​សម្រាបស់​េវា​ទិន្នន័យ ដូចជា​ការផ្ញស
ើ​ ារ ការបញ្ជូនន
​ ិងក
សមកាល ឬ​ការប្រើ​សេវា​ទីកន្លែង អាស្រ័យ​ល�ើ​គម្រោង​ទិន្នន័យរ​បស់​អ្នក។ សម្រាប់ក
​ ារផ្ទេរទ
​ ិន្នន័យធ
​ំ
យ�ើង​សូមណ​ែនាំ​ឲ្យ​ប្រើ​មុខងារ Wi-Fi។
• កម្មវិធល
ី​ ំនាំដ�ើម​ដែល​អម​មក​ជាមួយ​ឧបករណ៍អ
​ ាច​នឹងត្រូ
​ វ​បាន​អាប់ដេត ហ�ើយអ
​ ាច​នឹងលែ
​ ង​ប្រើ​បាន
ដ�ោយ​គ្មាន​ការជូនដំណឹងជ
​ ាមុន។ ប�ើអ
​ ្នកម
​ ាន​សំណួរ​អំពក
ី​ ម្មវិធដែ
ី​ ល​បាន​ផ្ដល់ជ
​ ូនជ
​ ាមួយ​ឧបករណ៍ សូម​
ទាក់ទង​មជ្ឈមណ្ឌលស​េវា Samsung។ សម្រាប់ក
​ ម្មវិធី​ដែល​ដំឡ�ើងដ�
​ ោយ​អ្នកប្រើប្រាស់ សូមទ
​ ាក់ទង​
អ្នកផ្ដល់ក
​ ម្មវិធទ
ី​ ាំងន�ោះ។
4
មូលដ្ឋា
• ការកែ​ប្រព័នប្រ
្ធ​ តិបត្តិការ​របស់ឧ
​ បករណ៍ឬ
​ ​ការដំឡ�ើងស
​ ុហវែ
្វ រ​ពប្រភ
ី​ ព​ក្រៅ​ផ្លូវការ​អាច​នាំ​ឲ្យ​ឧបករណ៍​
ធ្វើម
​ ុខងារ​ខស ព្រ
ុ
មទាំងខ
​ ូច​ឬ​បាត់​ទិន្នន័យ។ សកម្មភាព​ទាំងនេះ​គឺ​ជា​ការបំពាន​ល�ើ​កិច្ចព្រមព្រៀង​
អាជ្ញាបណ្ណ Samsung របស់​អ្នក ហ�ើយធ្វ
​ ឲ
ើ​ ្យ​ការធានា​ជូនអ
​ ្នក​ទុកជ
​ ា​ម�ោឃៈ។
• អាស្រ័យ​ល�ើ​តំបន់ឬ
​ ​អ្នកផ្ដល់ស​េវា ស្គ្រីនក
​ ារពារ​អេក្រង់​ត្រូវ​បាន​ភ្ជាប់​សម្រាបក
់​ ារការពារ​ក្នុង​អំឡុងពេល​
ផលិតកម្មន
​ ិងក
​ ារចែកចាយ។ ការខូចខាត​ដល់ស្គ
​ ្រីន​ការពារ​អេក្រង់​ដែល​បាន​ភ្ជាបម
់​ ិនត្រូ
​ វ​បាន​រ៉ាប់រង​
ក្រោម​ការធានា​ឡ�ើយ។
• អ្នកអ
​ ាច​ឃ�ើញ​អេក្រង់ប៉ះយ
​ ៉ាង​ច្បាស់​សូម្បី​ក្រោម​ពន្ថ្
លឺ​ ងៃ​ក្រៅ​អគារ​ចាំង​ខ្លាំងក
​ ដ�
៏​ ោយ តាមរយៈ​ការលៃតម្រូវ​
វិសាលភាព​ពន្លឺកុងដ�
​ ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​ផ្អែក​ល�ើ​បរិស្ថាន​ជុំវិញ។ ដ�ោយសារ​សភាព​នៃ​ផលិតផល ការបង្ហាញ​
ក្រាហ្វិកន
​ ឹងក
​ ្នុងរ​យៈពេល​យូរ​អាច​បណ្តាល​ឲ្យ​មាន​សំណល់​រូប (ឆេះ​អេក្រង់) ឬ​រប
ូ ​ស្រម�ោល​ខ្មៅ។
–– វា​ជា​យ�ោបល់​ដែល​មិនត្រូ
​ វ​ប្រើ​ក្រាហ្វិកន
​ ឹង​ល�ើ​ផ្នែក​ណា​មួយ​ឬ​ទាំងអស់ន​ៃ​អេក្រង់​ប៉ះ​ក្នុងអ
​ ំឡុងពេល​
យូរឡ​�ើយ ហ�ើយ​ត្រូវ​បិទ​អេក្រង់ប៉ះ ន�ៅពេល​មិនប​្រើ​ឧបករណ៍។
–– អ្នកអ
​ ាច​កំណត់​ឲ្យ​អេក្រង់ប៉ះប
​ ិទ​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ ន�ៅពេល​អ្នកម
​ ិនក
​ ំពុង​ប្រើ​វា។ ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី
​ ង់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​រង់ចាំ
ការកំណត់, ប៉ះ អេក្រង់ → អេក្រង់​ត្រូវ​រលត់ រួចហ�
​ ើយ​ជ្រើស​រយៈពេល​ដែល​អ្នកច
មុនពេល​បិទ​អេក្រង់ប៉ះ។
–– ដ�ើម្បី​កំណត់​ឲ្យ​អេក្រង់ប៉ះលៃ
​ តម្រូវ​ពន្រលឺ​បស់​វា​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​ផ្អែក​ល�ើ​បរិស្ថាន​ជុំវិញ សូមច
​ ាប់ផ្ដើម​
កម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយប
​ ៉ះ អេក្រង់ → ស្វ័យ​ពន្លឺ។
• អាស្រ័យ​ល�ើ​តំបន់ឬ
​ ​ម៉ូដែល ឧបករណ៍ខ
​ ្លះ​ត្រូវ​បាន​តម្រូវ​ឲ្យ​ទទួលក
​ ារយល់ព្រម​ពី​គណៈកម្មការ​
គមនាគមន៍ស
​ ហព័ន្ធ (FCC)។ ប�ើឧ
​ បករណ៍​របស់​អ្នកទទ
​ ួលក
​ ារយល់ព្រម​ពី FCC អ្នកអ
​ ាច​ឃ�ើញ FCC
ID នៃ​ឧបកណ៍នេ
​ ះ។ ដ�ើម្បី​បង្ហាញ FCC ID សូមច
​ ាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ការកំណត់ រួចប
​ ៉ះ អំពទ
ី​ ូរសព្ទ →
ស្ថានភាព។
អាយខុន​ណែនាំ
ព្រមាន៖ ស្ថានភាព​ដែល​អាច​បង្ក​គ្រោះថ្នាក់​ដល់ខ
​ ្លួនអ
​ ្នកឬ
​ ​អ្នកដទៃ
ប្រុងប្រយ័ត៖្ន ស្ថានភាព​ដែល​អាច​បង្កក
​ ារខូចខាត​ដល់ឧ
​ បករណ៍​ឬ​គ្រឿងបរិក្ខារផ​្សេងទ�ៀត​របស់អ
​ ្នក។
ចំណាំ៖ កំណត់សម្គាល់ បណ្ណែ​អំពក
ី​ ារប្រើប្រាស់ ឬ​ព័ត៌មាន​បន្ថែម។
5
មូលដ្ឋា
ស្ថានភាព​ឧបករណ៍​ឡ�ើងកម្ដៅ និង ដំណ�ោះស្រាយ
ន�ៅពេល​ឧបករណ៍​ឡ�ើងក
​ ម្ដៅ ខណៈពេល​កំពុងស
​ ាក​ថ្ម
ខណៈពេល​កំពុងស
​ ាក​ថ្ម ឧបករណ៍ន
​ ិងគ​្រឿងសាក​អាច​នឹង​ឡ�ើង​កម្ដៅ។ ក្នុងអ
​ ឡុ
ំ ងពេល​សាក​ថ្ម​ឥត​ប្រើ​ខ្សែ ឬ​សាក​ថ្ម​រហ័ស ឧបករណ៍អ
​ ាច​ក្ដៅជ
​ ាង​មុន ន�ៅពេល​ប៉ះ។ វា​មិនប
​ ៉ះពាល់ដ
​ ល់អ
​ ាយុកាល​ឬ​ប្រសិទ្ធផល​របស់​
ឧបករណ៍​ទេ ហ�ើយ​វា​ជា​ស្ថានភាព​ធម្មតា​នៃ​ប្រតិបត្តិការ​របស់​ឧបករណ៍។ ប�ើថ
​ ក្ត
្ម​ ៅ​ខ្លាំង​ពេក គ្រឿងសាក​អាច​
នឹងឈ
​ ប់​សាក​ថ្ម។
សូម​ធ្វើ​ដូច​ខាងក្រោម ន�ៅពេល​ឧបករណ៍​ឡ�ើងក
​ ម្ដៅ៖
• ផ្តាច់​គ្រឿងសាក​ចេញ​ពី​ឧបករណ៍ រួចប
​ ិទក
​ ម្មវិធី​ដែល​កំពុងដ
​ ំណ�ើរការ។ រង់ចាំ​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ចុះ​
ត្រជាក់ សឹមច
​ ាប់ផ្ដើមស
​ ាក​ថ្ម​ឧបករណ៍​ម្តងទ�ៀត។
• ប�ើ​ផ្នែក​ខាងក្រោម​នៃ​ឧបករណ៍​ក្ដៅ​ជ្រុល វា​អាច​បណ្ដាល​មក​ពី​ខ្សែ USB ដែល​បាន​ភ្ជាប់​ន�ោះ​ខូច។
ផ្លាស់​ខ្សែ USB ដែល​ខូច​ដ�ោយ​ខ្សែថ
​ម
្មី​ ួយ​ដែល Samsung បាន​យល់ព្រម​ឲ្យ​ប្រើ។
• ន�ៅពេល​ប្រើ​គ្រឿងសាក​ឥតខ្សែ សូមក
​ ុំ​ដាក់​សម្ភារៈ​ផ្សេងទ�ៀត ដូចជា​វត្ថុល�ោហៈ មេដែក បណ្ណដែ
​ ល​
មាន​ចម្រៀក​ម៉ាញ៉េទិក ន�ៅ​ចន្លោះ​ឧបករណ៍ន
​ ិងគ​្រឿងសាក​ឥតខ្សែ។
មុខងារ​សាក​ថ្ម​ឥតខ្សែ​ឬស
​ ាក​រហ័ស អាច​ប្រើ​បាន​តែ​ចព�
ំ ោះ​ម៉ូដែល​ដែល​ទទួលក
​ ារគាំទ្រ​ប៉ុណ្ណោះ។
6
មូលដ្ឋា
ន�ៅពេល​ឧបករណ៍​ឡ�ើងក
​ ម្ដៅ​ក្នុង​អំឡុងពេល​ប្រើ
ន�ៅពេល​អ្នកប​្រើ​មុខងារ​ឬ​កម្មវិធី​ដែល​ត្រូវការ​ថាមពល​ច្រើន ឬ​ក៏​ប្រើ​វា​ក្នុងរ​យៈពេល​យូរ ឧបករណ៍រ​បស់អ
​ ្នក​
អាច​នឹងឡ​�ើង​កម្ដៅ​ជា​បណ្ដោះអាសន្ន ដ�ោយសារ​មាន​ការប្រើប្រាស់ថ
​ ្ម​ច្រើន។ បិទក
​ ម្មវិធដែ
ី​ ល​កំពុងដ
​ ំណ�ើរការ
និង សូមក
​ ុំ​ប្រើ​ឧបករណ៍​ន�ោះ​មួយ​រយៈ។
ខាងក្រោម​គជ
ឺ​ ា​ឧទាហរណ៍ន​ៃ​ស្ថានការណ៍​ដែល​ធ្វឲ
ើ​ ្យ​ឧបករណ៍ឡ​�ើង​កម្ដៅ។ អាស្រ័យ​ល�ម
ើ​ ុខងារ​និងក
​ ម្មវិធី​
ដែល​អ្នកប​្រើ ឧទាហរណ៍ទ
​ ាំងនេះ​អាច​នឹងម
​ ិន​អនុវត្តច
​ ំព�ោះ​មដែ
៉ូ ល​របស់​អ្នក។
• អំឡុងពេល​រ�ៀបចំ​ដំបូងប
​ ន្ទាប់ព
​ ី​ទិញ ឬ​ក៏​ន�ៅពេល​ស្តារ​ទិន្នន័យ
• ន�ៅពេល​ទាញយក​ឯកសារ​ធំ
• ន�ៅពេល​ប្រើ​កម្មវិធដែ
ី​ ល​ត្រូវការ​ថាមពល​ច្រើន ឬក៏ប​្រើ​កម្មវិធក
ី​ ្នុងរ​យៈពេល​យូរ
–– ន�ៅពេល​លេង​ហ្គេម​គុណភាព​ខ្ពសរ់​យៈពេល​យូរ
–– ន�ៅពេល​ថត​វីដេអូ​រយៈពេល​យូរ
–– ន�ៅពេល​ស្ទ្រីម​វីដេអូ ខណៈពេល​កំពុងប​្រើ​ការកំណត់​ពន្អ
លឺ​ តិបរមា
–– ន�ៅពេល​ភ្ជាប់​ទ�ៅ TV
• ខណៈពេល​កំពុងធ្វ
​ ើ​ពហុកិច្ចការ (ឬ​ក៏​ន�ៅពេល​ដណ�
ំ
ើរការ​កម្មវិធចី​្រើន​ន�ៅ​ផ្ទៃខាងក្រោយ)
–– ន�ៅពេល​ប្រើ​ពហុវីនដូវ
–– ន�ៅពេល​អាប់ដេត ឬ​ក៏​ដំឡ�ើងក
​ ម្មវិធី ខណៈពេល​កំពុងថ
​ ត​វីដេអូ
–– ន�ៅពេល​ទាញយក​ឯកសារ​ធំ ក្នុងអ
​ ឡុ
ំ ងពេល​ហ�ៅ​វដេ
ី អូ
–– ន�ៅពេល​ថត​វីដេអូ ខណៈពេល​កំពុង​ប្រើ​កម្មវិធបី​្រាប់​ទិសដ�ៅ
• ន�ៅពេល​ប្រើ​ទិន្នន័យច​្រើន​សម្រាបក
់​ ារធ្វើ​សមកាល​ជាមួយ​ក្លោដ អ៊ីមែល ឬ​គណនីផ​្សេង
• ន�ៅពេល​ប្រើ​កម្មវិធបី​្រាប់​ទិសដ�ៅ​ក្នុងឡ
​ ាន ខណៈពេល​ឧបករណ៍​ត្រូវ​បាន​ដាក់ក​្រោម​កម្ដៅ​ថ្ងៃ​ផ្ទាល់
• ន�ៅពេល​ប្រើម
​ ុខងារ​ហត់ស្ប៉តច
់​ ល័ត និង ចំណង
• ន�ៅពេល​ប្រើ​ឧបករណ៍​ក្នុង​តប
ំ ន់ដែ
​ ល​មាន​រលកសញ្ញាខ្ស
​ ោយ ឬ គ្មានស​េវា
• ន�ៅពេល​សាក​ថដ�
្ម​ ោយ​ប្រើ​ខ្សែ USB ខូច
• ន�ៅពេល​ស្នូក​ពហុបំណង​របស់​ឧបករណ៍​ខូច ឬ​ក៏​ប៉ះ​នឹងរ​បស់​ខាងក្រៅ ដូចជា​ទឹក ធូល ម្ស
ី ៅ​ល�ោហៈ និង​
បណ្ដូលខ្ម
​ ៅដៃ
• ន�ៅពេល​អ្នកក
​ ំពុងប​្រើរ​៉ូមីង
7
មូលដ្ឋា
សូម​ធ្វើ​ដូច​ខាងក្រោម ន�ៅពេល​ឧបករណ៍​ឡ�ើងក
​ ម្ដៅ៖
• រក្សា​បច្ចុប្បន្នភាព​ឧបករណ៍​ជាមួយស
​ ុហវែ
្វ រ​ថ្មីបំផុត។
• ភាពមិនស៊ីគ្នារ​វាង​កម្មវិធក
ី​ ំពុងដ
​ ំណ�ើរការ​អាច​បណ្ដាល​ឲ្យ​ឧបករណ៍ឡ​�ើង​កម្ដៅ។ សូមច
​ ាប់ផ្ដើម​
ឧបករណ៍​ឡ�ើងវិញ។
• បិទដំណ�ើរការ​មុខងារ Wi-Fi, GPS និង Bluetooth ន�ៅពេល​ឈប់​ប្រើព
​ ួកវា។
• បិទក
​ ម្មវិធី​ដែល​ស៊ថ
ី​ ច្ម​្រើន ឬ កម្មវិធដែ
ី​ ល​ដំណ�ើរការ​ន�ៅ​ផ្ទៃខាងក្រោយ ន�ៅពេល​ឈប់​ប្រើ។
• លុបឯ
​ កសារ​មិនច
​ ាំបាច់ឬ
​ ​មិន​ប្រើ។
• បន្ថយព
លឺ​
​ ន្អេក្រ
ង់។
• ប�ើឧ
​ បករណ៍​ឡ�ើងក
​ ម្ដៅជ្រុ
​ ល ឬ​ក៏​ប៉ះទ�
​ ៅ​ក្តៅ​ក្នុងរ​យៈពេល​យូរ ចូរក
​ ុំ​ប្រើវ​ា​មួយ​រយៈ។ ប�ើ​ឧបករណ៍​បន្ត​
ឡ�ើងក
​ ម្ដៅជ្រុ
​ ល សូមទ
​ ាក់ទង​មជ្ឈមណ្ឌលស​េវា Samsung។
ដែនកំណត់ឧ
​ បករណ៍ ន�ៅពេល​ឧបករណ៍​ឡ�ើងក
​ ម្ដៅ​ជ្រុល
ន�ៅពេល​ឧបករណ៍ឡ​�ើង​កម្ដៅ មុខងារ​និងប្រស
​
ិទ្ធផល​អាច​ត្រូវ​បាន​កម្រិត ឬ​ឧបករណ៍​អាច​នឹងប
​ ិទ​ដ�ើម្បីឲ
​ ្យ​វា​
​ ារគាំទ្រ​ប៉ុណ្ណោះ។
ចុះ​ត្រជាក់។ មុខងារ​នេះ​មានតែ​ន�ៅល�ើ​ម៉ូដែល​ដែល​ទទួលក
• ប�ើឧ
​ បករណ៍​ឡ�ើង​ក្តៅ​ជាង​ធម្មតា សារ​អំពក
​ ន្ថយ​
ី​ ារឡ�ើង​កម្ដៅ​នៃ​ឧបករណ៍​នឹងលេ
​ ចឡ�ើង។ ដ�ើម្បីប
សីតុណ្ហភាព​របស់ឧ
​ បករណ៍ ពន្អេក្រ
លឺ​
ង់ន
​ ិង​ល្បឿន​ប្រសិទ្ធផល​នឹងត្រូ
​ ារសាក​ថ្ម​នឹង​
​ វ​កម្រិត ហ�ើយក
ឈប់។ កម្មវិធដែ
ី​ ល​កំពុងដ
​ ំណ�ើរការ​នឹង​ត្រូវ​បាន​បិទ ហ�ើយអ
​ ្នកន
​ ឹង​អាច​ធ្វើ​តែក
​ ារហ�ៅ​អាសន្នប
​ ៉ុណ្ណោះ
រហូតទ
​ ាល់តែឧ
​ បករណ៍ច
​ ុះ​ត្រជាក់វ​ិញ។
• ប�ើឧ
​ បករណ៍​ឡ�ើង​កម្ដៅជ្រុ
​ ល ឬ​ក៏​ប៉ះ​ទ�ៅ​ក្តៅ​ក្នុងរ​យៈពេល​យូរ សារ​បិទថ
​ ាមពល​នឹង​លេចឡ�ើង។ សូមប
​ ិទ​
ឧបករណ៍ និង រង់ចាំរ​ហូត​ទាល់តែវ​ា​ចុះត្រ
​ ជាក់វ​ិញ។
8
មូលដ្ឋា
ការប្រុងប្រយ័តច
្ន​ ំព�ោះ​បរិសថា្ ន​ប្រតិបត្តិការ
ឧបករណ៍​របស់​អ្នកអ
​ ាច​នឹងឡ​�ើង​កម្ដៅដ�
​ ោយសារ​បរិស្ថាន ន�ៅក្នុងស
​ ្ថានភាព​ទាំងនេះ។ សូមប្រុ
​ ងប្រយ័តដ�
្ន​ ើម្បី​
បញ្ជៀស​ការកាត់បន្ថយអ
​ ាយុ​ថ្ម ការធ្វើឲ
​ ្យ​ឧបករណ៍​ខូច ឬ​ការបង្កអ
​ គ្គិភ័យ។
• កុទ
ំ​ ុកឧ
​ បករណ៍​របស់​អ្នកក
​ ្នុងស
​ ីតុណ្ហភាព​ត្រជាក់ខ
​ ្លាំងឬ
​ ​ក្តៅ​ខ្លាំង។
• កុំ​ដាក់​ឧបករណ៍រ​បស់​អ្នកឲ
​ ្យ​ត្រូវ​កម្ដៅថ្
​ ងៃ​ផ្ទាល់ក
​ ្នុងអ
​ ំឡុងពេល​យូរ។
• កុំ​ប្រើឬ
​ ៅ​កន្លែង​ក្តៅ​ខ្លាំង​ក្នុង​រយៈពេល​យូរ ដូចជា​ន�ៅក្នុងឡ
​ ៅ។
​ ​ទុកឧ
​ បករណ៍រ​បស់អ
​ ្នកន�
​ ាន​នា​រដូវក្ត
• កុំ​ដាក់​ឧបករណ៍ន�
​ ៅ​កន្លែង​ដែល​អាច​ឡ�ើង​កម្ដៅជ្រុ
​ ល ដូចជា​កម្រាល​ស្អំ​អគ្គីសនី។
• កុំ​ទុកឧ
​ បករណ៍​ក្បែរ​ឬ​ក្នុងម
​ ៉ាស៊ីនកម្ដៅ ម៉ាស៊ីនដុតនំ គ្រឿងបរិក្ខារច
​ ម្អិន​ដែល​ក្ដៅ ឬ​ប្រដាប់ដាក់ដែ
​ ល​មាន​
សម្ពាធខ
​ ្លាំង។
• មិនត្រូ
​ វ​ប្រើគ​្រឿងសាក​ឬ​ថ្ម​ដែល​ខូចឡ​�ើយ។
9
មូលដ្ឋា
ទ្រង់ទ្រាយ និង មុខងារ​នៃ​ឧបករណ៍
របស់​ក្នុង​ប្រអប់
សូមម�
​ ើល មគ្គទេសក៍ច
​ ាប់ផ្ដើមរ​ហ័ស ដ�ើម្បីដ
​ ឹងថ
​ ា​មាន​របស់​អ្វី​ខ្លះ​ន�ៅក្នុងប្រ
​ អប់។
• របស់​ដែល​ផ្ដល់ម
​ ក​ជាមួយ​ឧបករណ៍​និង​គ្រឿងបន្សំ​ដែល​មាន អាច​ខុសគ្នា អាស្រ័យ​ល�ត
ើ​ ប
​​
ំ ន់ឬ
អ្នកផ្ដល់ស​េវា។
• របស់​ដែល​បាន​ផ្តល់ជ
​ ូន​ត្រូវ​បាន​រចនា​ឡ�ើង​សម្រាបតែ
់​ ​ឧបករណ៍​នេះ​ប៉ុណ្ណោះ ហ�ើយ​អាច​មិនត្រូ
​ វគ្នា​
ជាមួយ​ឧបករណ៍ផ​្សេង។
• រូបរាង​និងល
​ ក្ខណៈពិសេស​បច្ចេកទេស​អាច​ត្រូវ​បាន​កែប្រែ ដ�ោយ​គ្មាន​ការជូនដំណឹងជ
​ ាមុន។
• អ្នកអ
​ ាច​ទិញគ​្រឿងបន្សំ​បន្ថែម​ពី​អ្នកលក់រ​ាយ​ផលិតផល Samsung ក្នុងស្រុ
​ ក។ សូមប​្រាកដ​ថា
ពួកវា​ត្រូវគ្នាជ
​ ាមួយ​ឧបករណ៍ មុនពេល​ទិញ។
• សូមប​្រើតែ
​ ​គ្រឿងបន្សំ​ដែល Samsung បាន​យល់ព្រម​ឲ្យ​ប្រើ​ប៉ុណ្ណោះ។ ការប្រើ​គ្រឿងបន្សំ​ដែល​
មិនប
​ ាន​យល់ព្រម​ឲ្យ​ប្រើ អាច​ធ្វឲ
ើ​ ្យ​មាន​បញ្ហា​ប្រសិទ្ធផល​និងក
​ ារធ្វើ​មុខងារ​ខុស ដែល​មិន​ត្រូវ​បាន​
រ៉ាប់រង​ក្រោម​ការធានា​ឡ�ើយ។
• ភាពមាន​នៃ​គ្រឿងបន្សំអ
​ ាច​មាន​ការផ្លាស់ប្តូរ អាស្រ័យ​ទាំងស្រុង​ល�ើ​ក្រុមហ៊ុនផ
​ លិត។ សម្រាប់​
ព័ត៌មាន​បន្ថែម​អំពី​គ្រឿងបន្សំ​ដែល​មាន សូមម�
​ ើល​វិបសៃ Samsung។
10
មូលដ្ឋា
ទ្រង់ទ្រាយ​ឧបករណ៍
ឧបល័រ
សិនសឺទីជិតខាង/
ពន�ឺ
កាេមរ�ាមុខ
�គាប់ចុចក�មិតសំេឡង
�គាប់ចុច Bixby
�គាប់ចុចថាមពល
េអ�កង់ប៉ះ
ស��កពហុបំណង
(USB Type-C)
11
មូលដ្ឋា
ស�កកាត SIM /
ស�កកាតេមម៉ូរ�
មី�កូហ�ន
អង់ែតន GPS
សិនសឺស�ាល់េខ�ៅៃដ
កាេមរ�ាេ�កោយ (បួន)
ភ�ាស
អង់ែតន NFC
អង់ែតនចម�ង
ឧបល័រ
ស��កកាស
មី�កូហ�ន
ត្រូវ​ប្រយ័ត្ន​កុំ​ឲ្យ​ប្រភព​ពន្ខ
លឺ​ ្លាំង​ដូចជា​ពន្លឺ​ថ្ងៃ​ផ្ទាល់​ប៉ះឡ
​ ិនក
​ ាមេរ៉ា។ ប�ើ​ឡិនក
​ ាមេរ៉ា​ត្រូវ​ប្រភព​ពន្ខ
លឺ​ ្លាំង
ដូចជា​ពន្ថ្
លឺ​ ងៃ​ផ្ទាល់ សិនសឺ​រប
ូ ​របស់​កាមេរ៉ា​អាច​ខូច។ សិនសឺ​រប
ូ ដែ
​ ល​ខូចម
​ ិន​អាច​ជួសជុលប
​ ាន​ឡ�ើយ
​ ង្កឲ
​ ្យ​មាន​ចំណុចៗ​ឬ​ស្នាម​ប្រតាកៗ​ក្នុងរ​បភ
ូ ាព។
ហ�ើយ​នឹងប
12
មូលដ្ឋា
• បញ្ហា​ល�ើ​ភាពភ្ជាបន
់​ ិងក
​ ារស៊ីថ
​ ្ម​ច្រើន​អាច​ក�ើតឡ�ើងក
​ ្នុង​ស្ថានភាព​ខាងក្រោម៖
–– ប�ើ​អ្នកប
​ ិទ​ស្ទីកឃ័រដែ
​ ល​មាន​ជាតិល�
​ ោហៈ​ល�ើ​តំបន់អ
​ ង់តែន​នៃ​ឧបករណ៍
–– ប�ើ​អ្នកដ
​ ាក់​ស្រោម​ឧបករណ៍​ដែល​មាន​ជាតិល�
​ ោហៈ
–– ប�ើ​អ្នកយ
​ ក​ដៃ​ឬ​វត្ថុ​ផ្សេង​គ្រប​ល�ើ​តំបន់អ
​ ង់តែន​នៃ​ឧបករណ៍ ខណៈពេល​កំពុង​ប្រើ​មុខងារ​មួយ​
ចំនួន ដូចជា​ការហ�ៅ​ឬ​ការភ្ជាប់​ទិន្នន័យច
​ ល័ត
• សូមប​្រើ​ស្គ្រីន​ការពារ​អេក្រង់ដែ
​ ល Samsung បាន​យល់ព្រម​ឲ្យ​ប្រើ។ ស្គ្រីនក
​ ារពារ​អេក្រង់ដែ
​ ល​
មិន​បាន​យល់ព្រម​ឲ្យ​ប្រើ អាច​បណ្ដាល​ឲ្យ​សិនសឺ​ធ្វើ​មុខងារ​ខុស។
• កុំ​គ្រប​ល�ើ​សិនសឺ​ទីជិតខាង/ពន្លឺ ដ�ោយ​គ្រឿងបន្សំ​ប្រើ​ល�ើ​អេក្រង់ ដូចជា​ស្គ្រីនក
​ ារពារ​អេក្រង់ឬ
​​
ស្ទីកឃ័រ។ ការធ្វើបែប
​ ​ន�ោះ​អាច​បណ្ដាល​ឲ្យ​សិនសឺ​ធ្វម
ើ​ ុខងារ​ខុស។
• កុអ
ំ​ នុញ្ញាត​ឲ្យ​ទឹក​ប៉ះន
​ ឹងអេក្រ
ង់ប៉ះ។ អេក្រង់ប៉ះអ
​ ាច​ធ្វើ​មុខងារ​ខុសប្រក្រតីក
​ ្នុងស
​ ្ថានភាព​ស�ើម ឬ​ក៏​
​
ន�ៅពេល​ត្រូវ​ទឹក។
គ្រាប់ចុចរ​ឹង
�គាប់ចុច Bixby
�គាប់ចុចក�មិតសំេឡង
�គាប់ចុចថាមពល
គ្រាប់ចុច​
ថាមពល
មុខងារ
• ចុចឲ
​ ្យ​ជាប់ ដ�ើម្បី​ប�ើក​ឬប
​ ិទឧ
​ បករណ៍។
• ចុច ដ�ើម្បីប�
​ ើក​ឬ​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់។
• ចុចដ�ើម្បីប�ើក Bixby Home។ សូមម�
​ ើល Bixby សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
Bixby
• ចុចឲ្យជាប់ ដ�ើម្បីចាប់ផ្ដើម Bixby Voice។ សូម​ម�ើល Bixby Voice សម្រាប់​
ព័ត៌មាន​បន្ថែម។
កម្រិតសំឡេង
• ចុច ដ�ើម្បីលៃ
​ តម្រូវ​កម្រិត​សំឡេង​ឧបករណ៍។
13
មូលដ្ឋា
ប៊ូតុងទ
​ ន់
បង�ាញនិងលាក់ប៊ូតុង
ប៊ូតុងថយ
ប៊ូតុងថ�ីៗ
េគហប៊ូតុង
ន�ៅពេល​អ្នកប�
​ ើកឧ
​ បករណ៍ ប៊ូតុងទ
​ ន់ន
​ ឹង​លេចឡ�ើងន�
​ ៅ​ផ្នែកខ
​ ាងក្រោម​អេក្រង់។ ប៊ូតុងទ
​ ន់​ត្រូវ​បាន​កណ
ំ ត់​
តាម​លំនាំដ�ើមជ
​ ា ប៊ូតុងថ
​ ្មីៗ គេហប៊ូតុង និងប
​ ៊ូតុងថ
​ យ។ សូមម�
​ ើល របារ​រុករក (ប៊ូតុងទ
​ ន់) សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​
បន្ថែម។
ថ្ម
ការសាកថ្ម
សាក​ថ្ម មុនពេល​ប្រើ​វា​ជា​ល�ើកដំបូង ឬ​ក៏​ន�ៅពេល​ខាន​បាន​ប្រើ​វា​ក្នុងរ​យៈពេល​យូរ។
សូមប​្រើ​តែ​គ្រឿងសាក ថ្ម និងខ្សែ
​ ​ដែល Samsung បាន​យល់ព្រម​ឲ្យ​ប្រើប
​ ៉ុណ្ណោះ។ គ្រឿងសាក​ឬ​
ខ្សែ​ដែល​មិនប
​ ាន​យល់ព្រម​ឲ្យ​ប្រើ អាច​បណ្ដាល​ឲ្យ​ថផ្ទុះ ្ម​ ឬ​ក៏​ខូចឧ
​ បករណ៍។
• ការភ្ជាប់​គ្រឿងសាក​មិន​ត្រឹមត្រូវ​អាច​បណ្ដាល​ឲ្យ​មាន​ការខូចខាត​ធ្ងន់ធ្ងរដ
​ ល់ឧ
​ បករណ៍។
ការខូចខាត​ដែល​ក�ើតឡ�ើងដ�
​ ោយសារ​ការប្រើប្រាស់​មិនត្រឹ
​ មត្រូវ​នឹងម
​ ិន​ស្ថិតក​្រោម​ការធានា​
ឡ�ើយ។
• សូមប​្រើ​តែ​ខ្សែ USB ប្រភេទ-C ដែល​អម​មក​ជាមួយ​ឧបករណ៍​ប៉ុណ្ណោះ។ ឧបករណ៍​អាច​ខូច ប�ើ​
អ្នក​ប្រើខ្សែ ​ Micro USB។
ដ�ើម្បី​សំចៃ​ថាមពល សូមដ
​ ក​គ្រឿងសាក​ចេញ​ន�ៅពេល​មិនប​្រើ​វា។ គ្រឿងសាក​នេះ​មិនមាន​
កុងតាក់ថ
​ ាមពល​ទេ ដូច្នេះអ
​ ្នក​ត្រូវ​ដក​គ្រឿងសាក​ចេញ​ពី​ព្រីអ
​ គ្គិសនី ន�ៅពេល​អ្នកម
​ ិន​ប្រើ​វា ដ�ើម្បី​
បញ្ចៀស​ការខ្ជះខ្ជាយ​ថាមពល។ គ្រឿងសាក​គួរស
​ ្ថិតន�
​ ៅ​ជិត​ព្រី​អគ្គិសនីន
​ ិងង
​ ាយស្រួល​ឈ�ោង​ដល់
ខណៈពេល​កំពុងស
​ ាក។
14
មូលដ្ឋា
1
2
ភ្ជាប់​ខ្សែ USB ទ�ៅ​អាដាប់ទ័រ​ថាមពល USB។
3
4
ដ�ោត​អាដាប់ទ័រថ
​ ាមពល USB ទ�ៅក្នុងព្រី
​ ​អគ្គិសនី។
ដ�ោតខ្សែ USB ទ�ៅក្នុងស្នូ
​ ក​ពហុបំណង​របស់​ឧបករណ៍។
បន្ទាប់ព
​ស
ី​ ាក​ថពេ
្ម​ ញ សូមដ
​ ក​គ្រឿងសាក​ចេញ​ពី​ឧបករណ៍។ បន្ទាប់ម
​ ក ដក​គ្រឿងសាក​ចេញ​ពី​ព្រី​
អគ្គិសនី។
ការកាត់​បន្ថយ​ការប្រើ​ថ្ម
ឧបករណ៍​របស់​អ្នកផ្ដ
​ ល់ជ
​ ូនជ
​ ម្រើស​ផ្សេងៗ ដែល​ជួយ​អ្នកក
​ ្នុងក
​ ារ​សំចៃ​ថាមពល​ថ្ម។
• ធ្វើឲ
​ ្យ​ឧបករណ៍​ល្អប្រស�ើរ ដ�ោយ​ប្រើម
​ ុខងារ​ថែទាំ​ឧបករណ៍។
• ន�ៅពេល​អ្នកម
​ ិន​ប្រើឧ
​ បករណ៍ សូមប
​ ិទ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ចុចគ្រាប
​
់ចុចថ
​ ាមពល។
• ប�ើកដំណ�ើរការ​ទម្រង់ស
​ ំចៃថ
​ ាមពល។
• បិទក
​ ម្មវិធម
ី​ ិន​ចាំបាច់។
• បិទដំណ�ើរការ​មុខងារ Bluetooth ន�ៅពេល​ឈប់​ប្រើ។
• បិទដំណ�ើរការ​មុខងារ Wi-Fi ន�ៅពេល​ឈប់​ប្រើ។
• បិទដំណ�ើរការ​ស្វ័យ​សមកាល​កម្មវិធី​ដែល​ត្រូវការ​ធ្វើ​សមកាល។
• បន្ថយ​រយៈពេល​បំភ្លឺ​អេក្រង់។
• បន្ថយ​ពន្អេក្រ
លឺ​
ង់។
15
មូលដ្ឋា
បណ្ណែ​និង​ការប្រុងប្រយ័តអ
្ន​ ំពី​ការសាក​ថ្ម
• ន�ៅពេល​ថាមពល​ថខ្ស
្ម​ ោយ អាយខុនថ
​ លេ
្ម​ ចឡ�ើងទទេ
​ ។
• ប�ើ​ឧបករណ៍​អស់ប
​ ាច​ប�ើក​វិញ​បាន​ភ្លាមៗ​ទេ ន�ៅពេល​ភ្ជាប់​គ្រឿងសាក។
​ ន្ទុកទ
​ ាំងស្រុង ឧបករណ៍ម
​ ិនអ
សូមទ
​ ុកឲ
​ ្យ​ថ្ម​ដែល​អស់រ​លីង​សាក​រយៈពេល​ពីរបី​នាទីស
​ ិន សឹមប�
​ ើក​ឧបករណ៍។
• ប�ើអ
ី​ ល​ត្រូវការ​នូវ​ការភ្ជាបទ�
​ ្នកប​្រើក
​ ម្មវិធចី​្រើន​ក្នុងពេ
​ ល​តែមួយ កម្មវិធបណ
ី​
្ដាញ ឬ​កម្មវិធដែ
់​ ៅ​ឧបករណ៍​
​ ស់​ល�ឿន។ ដ�ើម្បីជ�
ផ្សេង ន�ោះ​ថ្ម​នឹងអ
​ ៀសវាង​ការបាត់បង់ថ
​ ាមពល​ក្នុងអ
​ ំឡុងពេល​ផ្ទេរ​ទិន្នន័យ
ី​ ាំងនេះ​បន្ទាប់ព
ី​ ាក​ថពេ
្ម​ ញ។
ជានិច្ចកាល សូមប​្រើក
​ ម្មវិធទ
​ស
• ការប្រើ​ប្រភព​ថាមពល​ផ្សេង​ក្រៅ​ពី​គ្រឿងសាក ដូចជា​កុំព្យូទ័រ អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​ការសាក​ថ្ម​យឺត ដ�ោយសារ​វា​មាន​
ចរន្ត​អគ្គិសនីទ
​ ាប។
• ឧបករណ៍​អាច​ប្រើ​បាន ខណៈពេល​វា​កំពុង​សាក ប៉ុន្តែវ​ា​អាច​នឹងត្រូ
​ វការ​ពេល​យូរ​ទម្រាំ​តែ​វា​សាក​ថពេ
្ម​ ញ។
• ប�ើឧ
​ បករណ៍​ទទួលក
​ ារផ្គត់ផ្គង់ថ
​ ាមពល​អស្ថិរភាព ខណៈពេល​កំពុងស
​ ាក អេក្រង់ប៉ះអ
​ ាច​នឹង​មិនធ្វ
​ ើ​
មុខងារ។ ប�ើម
​ ាន​ករណី​នេះ សូមដ
​ ក​គ្រឿងសាក​ចេញ​ពី​ឧបករណ៍។
• ខណៈពេល​កំពុងស
​ ាក​ថ្ម ឧបករណ៍ន
​ ិងគ​្រឿងសាក​អាច​នឹង​ឡ�ើង​កម្ដៅ។ វា​ជា​រ�ឿង​ធម្មតា ហ�ើយន
​ ឹងម
​ ិន​
​ ាយុកាល​ឬ​ប្រសិទ្ធផល​របស់​ឧបករណ៍ទេ
ប៉ះពាល់ដ
​ ល់អ
​ ។ ប�ើថ
​ ្ម​ក្តៅ​ជាង​ធម្មតា ន�ោះ​គ្រឿងសាក​អាច​នឹង​
ឈប់​សាក។
• ប�ើអ
​ ្នកស
​ ាក​ឧបករណ៍ ខណៈពេល​ដែល​ស្នូក​ពហុបំណង​ស�ើម ន�ោះ​ឧបករណ៍​អាច​នឹងខ
​ ូច។ សូមស
​ ម្ងួត​
ស្នូក​ពហុបំណង​ឲ្យ​ស្ងួត​ទាំងស្រុង មុនពេល​សាក​ថ្ម​ឧបករណ៍។
• ប�ើឧ
​ ាក​ថ្ម​ជា​ប្រក្រតី​ទេ សូមន
​ បករណ៍​មិនស
​ ាំ​យក​ឧបករណ៍​និងគ​្រឿងសាក​ទ�ៅ​មជ្ឈមណ្ឌលស​េវា
Samsung។
16
មូលដ្ឋា
ការសាក​ល�ឿន
ឧបករណ៍​មាន​មុខងារ​សាក​ល�ឿន​ជាប់ម
​ ក​ជាមួយ។ អ្នកអ
​ ាច​សាក​ថ្ម​កាន់តែរ​ហ័ស ខណៈពេល​ឧបករណ៍​ឬ​
អេក្រង់រ​បស់វ​ា​ត្រូវ​បាន​បិទ។
ការបង្កើន​ល្បឿន​សាក
ដ�ើម្បី​បង្កើនល្ប
​ ឿន​សាក សូមប
​ ិទ​អេក្រង់ឬ
​ អេក្រ
​
ង់រ​បស់​វា ន�ៅពេល​អ្នកស
​ ាក​ថ្ម។ ខណៈពេល​កំពុងស
​ ាក​ថ្ម
ន�ៅពេល​ឧបករណ៍ត្រូ
​ វ​បាន​បិទ អាយខុន លេចឡ�ើងល�
​ ើ​អេក្រង់។
ប�ើម
​ ុខងារ​សាក​ល�ឿន​មិនត្រូ
​ វ​បាន​ប�ើកដំណ�ើរការ​ទេ សូមច
​ ាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ ការថែទាំ​ឧបករណ៍
→ ថ្ម → → ការកំណត់​កម្រិតខ្ពស់ រួចហ�
​ ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់ ការសាក​ល�ឿន​តាម​ខ្សែ ដ�ើម្បីប�
​ ើកដំណ�ើរការ​វា។
• អ្នកម
​ ិន​អាច​ប្រើ​មុខងារ​សាក​ល�ឿន​ជាប់ម
​ ក​ជាមួយ​ឡ�ើយ ន�ៅពេល​អ្នក​សាក​ថដ�
្ម​ ោយ​ប្រើ​
គ្រឿងសាក​ថ្ម​ស្តង់ដា។
• ប�ើ​ឧបករណ៍​ឡ�ើង​កម្ដៅ ឬ​ក៏​សីតុណ្ហភាព​ខ្យល់​ជុំវិញ​ក�ើនឡ�ើង ល្បឿន​សាក​អាច​ថយ​ចុះដ�
​ ោយ​
ស្វ័យប្រវត្តិ។ ការណ៍​នេះ​ជា​ស្ថានភាព​ប្រតិបត្តិការ​ធម្មតា ដ�ើម្បីប
​ ង្ការ​ការខូច​ដល់ឧ
​ បករណ៍។
កាត SIM ឬ USIM (កាត nano-SIM)
ការដំឡ�ើងក
​ ាត SIM ឬ USIM
បញ្ចូល​កាត SIM ឬ USIM ដែល​ផ្តល់ដ�
​ ោយ​អ្នកផ្ដល់​សេវា​ទូរសព្ទច
​ ល័ត។
អ្នកអាចបញ្ចូលកាត SIM ឬ USIM ចំនួនពីរ ដូច្នេះអ្នកអាចមានលេខទូរសព្ទពីរខ្សែ ឬ អ្នកផ្ដល់សេវាពីរ
ន�ៅល�ើឧបករណ៍តែមួយ។ ក្នុងត
​ ំបន់ខ
​ ្លះ ប�ើ​បញ្ចូល​កាត SIM ពីរ ក្នុងឧ
​ បករណ៍ ល្បឿន​ផ្ទេរទ
​ ិន្នន័យអ
​ ាច​យឺត​
ជាង​ការបញ្ចូលក
​ ាត SIM មួយ។
សូមប្រុ
​ ងប្រយ័តក
្ន​ ុំ​ឲ្យ​បាត់ ឬ​ក៏​ឲ្យ​អ្នកផ្សេង​ប្រើ​កាត SIM ឬ USIM។ Samsung មិនទទ
​ ួលខ
​ ុស​ត្រូវ​
ល�ើក
​ ារខូចខាត​ឬ​ភាពមិនសុខស្រួល​ទាំងឡាយ​ណា​ដែល​ក�ើតឡ�ើងដ�
​ ោយសារ​ការបាត់ក
​ ាត ឬ​ក៏​កាត​
ត្រូវ​បាន​គេ​លួចឡ​�ើយ។
សេវា LTE មួយ​ចំនួនប្រហែ
​
ល​ជា​មិន​អាច​ប្រើ​បាន​ឡ�ើយ អាស្រ័យ​ល�ើ​អ្នកផ្ដល់ស​េវា។ សម្រាប់​
ព័ត៌មាន​បន្ថែម​អំពី​ភាពមាន​នៃ​សេវា​នេះ សូមទ
​ ាក់ទង​អ្នកផ្តល់ស​េវា​ឲ្យ​អ្នក។
17
មូលដ្ឋា
1
បញ្ចូល​មជុល
្ ច
​ ុចបញ្ចេ
​
ញ​ទ�ៅ​ក្នុងរ​ន្ធ​ជាប់​នឹងស
​ ្ពក ដ�ើម្បីបញ្ចេ
​
ញ​ស្ពក។
សូមប​្រាកដ​ថា ម្ជុល​បញ្ចេញ​ស្ពកស
​ ្ថិតន�
​ ៅ​កែង​នឹង​រន្ធ។ ពុន�
ំ ោះទេ ឧបករណ៍អ
​ ាច​នឹងខ
​ ូច។
2
ទាញ​ស្ពកចេ
​ ញ​ថ្នមៗ​ពី​ប្រហ�ោង​ស្ពក។
18
មូលដ្ឋា
3
ដាក់​កាត SIM ឬ USIM ន�ៅ​ល�ើ​ស្ពក ដ�ោយ​ឲ្យ​កន្លែង​ប៉ះ​ពណ៌​មាស​ផ្កាប់​ចុះក្រោម។ ដាក់ក
​ ាត SIM ឬ
USIM បឋម​ន�ៅល�ើ ស្ពកទ
​ ី 1 ( 1 ) និង កាត SIM ឬ USIM បន្ទាប់បន្សំន�
​ ៅល�ើ ស្ពកទ
​ ី 2 ( 2 )។
2
ស�ក 2
4
1
ស�ក 1
សង្កតក
់​ ាត SIM ឬ USIM ថ្នមៗ ចូលទ�
​ ៅ​ល�ើ​ស្ពក ដ�ើម្បី​ឲ្យ​វា​ជាប់ន
​ ឹងក
​ ន្លែង។
ប�ើ​កាត SIM មិន​ស្ថិតណ​ែន​ក្នុង​ស្ពកទេ ​ កាត SIM ន�ោះ​អាច​របូត​ឬ​ធ្លាក់ចេ
​ ញ​ពី​ស្ពក។
5
បញ្ចូល​ស្ពកច
​ ូល​ទ�ៅ​ក្នុង​ប្រហ�ោង​ស្ពកវ​ិញ។
• ប�ើ​អ្នកប
​ ញ្ចូលស
​ ្ពកទ�
​ ៅក្នុងឧ
​ បករណ៍ ខណៈពេល​ស្ពកស​�ើម ឧបករណ៍រ​បស់​អ្នក​អាច​នឹង​ខូច។ ត្រូវ​
ប្រាកដ​ថា​ស្ពកស្ងួ
​ ត​ជានិច្ច។
• បញ្ចូល​ស្ពកទ�
​ ៅ​ក្នុង​ប្រហ�ោង​ស្ពកទ
​ ាំងស្រុង ដ�ើម្បីរ​ារាំង​កុំ​ឲ្យ​ជ្រាប​ទឹកច
​ ូលទ�
​ ៅ​ក្នុងឧ
​ បករណ៍​របស់​
អ្នក។
ការដំឡ�ើងក
​ ាត​ត្រឹមត្រូវ
កាត Nano-SIM 2
កាត Nano-SIM 1
កាត microSD
ប្រើតែ
​ ​កាត nano-SIM ប៉ុណ្ណោះ។
19
មូលដ្ឋា
ការដក​កាត SIM ឬ USIM ចេញ
1
2
3
4
បញ្ចូល​មជុល
្ ច
​ ុចបញ្ចេ
​
ញ​ទ�ៅ​ក្នុងរ​ន្ធ​ជាប់​នឹងស
​ ្ពក ដ�ើម្បីបញ្ចេ
​
ញ​ស្ពក។
ទាញ​ស្ពកចេ
​ ញ​ថ្នមៗ​ពី​ប្រហ�ោង​ស្ពក។
ដក​កាត SIM ឬ USIM ចេញ។
បញ្ចូល​ស្ពកច
​ ូល​ទ�ៅ​ក្នុង​ប្រហ�ោង​ស្ពកវ​ិញ។
ការប្រើកាត SIM ឬ USIM ពីរ
ប�ើ​អ្នកប
​ ញ្ចូល​កាត SIM ឬ USIM ពីរ អ្នកអ
​ ាច​មាន​លេខ​ទូរសព្ទព
​ ីរ​ខ្សែ ឬ អ្នកផ្ដល់ស​េវា​ពីរ ន�ៅល�ើឧ
​ បករណ៍​
តែមួយ។
ការប�ើកដំណ�ើរការ​កាត SIM ឬ USIM
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់ រួចប
​ ៉ះ ការភ្ជាប់ → អភិបាល​កាត SIM។ ជ្រើសក
​ ាត SIM ឬ USIM ហ�ើយ​ប៉ះ​
​ ើកដំណ�ើរការ​វា។
កុងតាក់ ដ�ើម្បីប�
ការប្ដូរ​កាត SIM ឬ USIM តាមបំណង
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់ រួចប
​ ៉ះ ការភ្ជាប់ → អភិបាល​កាត SIM រួច​ជ្រើស​កាត SIM ឬ USIM មួយ ដ�ើម្បី​
ចូលប្រើជ
​ ម្រើសខ
​ ាងក្រោម៖
• អាយខុន៖ ប្ដូរ​អាយខុន​នៃ​កាត SIM ឬ USIM។
• ឈ្មោះ៖ ប្ដូរ​ឈ្មោះ​បង្ហាញ​នៃ​កាត SIM ឬ USIM។
• ទម្រង់ប
​ ណ្ដាញ៖ ជ្រើស​ប្រភេទ​បណ្ដាញ​ដែល​ត្រូវ​ប្រើ​ជាមួយ​កាត SIM ឬ USIM។
ការកំណត់​កាត SIM ឬ USIM ដែល​ចូលចិត្ត
ន�ៅពេល​កាត​ទាំងពីរ​ត្រូវ​បាន​ប�ើកដំណ�ើរការ​ហ�ើយ អ្នកអ
​ ាច​កំណត់​ការហ�ៅ​សំឡេង សារ និងស​េវា​ទិន្នន័យឲ
​ ្យ​
កាត​ជាក់លាក់ណ
​ ា​មួយ។
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ ការភ្ជាប់ → អភិបាល​កាត SIM រួច​ហ�ើយ​កណ
ំ ត់​ចណ
ំ ូលចិតន្ត​ៃ​មុខងារ​
សម្រាប់ក
​ ាត​របស់​អ្នក​ក្នុង កាត SIM ដែល​ចូលចិត។
្ត
20
មូលដ្ឋា
កាត​មេម៉ូរី (កាត microSD)
ការដំឡ�ើងក
​ ាត​មេម៉ូរី
ចំណុះ​នៃ​កាត​មេម៉ូរី​សម្រាបឧ
់​ បករណ៍​របស់អ
​ ្នកអ
​ ាច​ខុសគ្នាទ�
​ ៅ​តាម​ម៉ូដែល ហ�ើយក
​ ាត​មេម៉ូរី​ខលះ្ ​អាច​មិន​
ត្រូវគ្នា​ជាមួយ​ឧបករណ៍រ​បស់អ
​ ្នក អាស្រ័យ​ល�ើ​ឧស្សាហករ​និង​ប្រភេទន​ៃ​កាត​មេម៉ូរន�
ី​ ោះ។ ដ�ើម្បីប
​ ង្ហាញ​ចំណុះ​
អតិបរមា​នៃ​កាត​មេម៉ូរី​សម្រាបឧ
់​ បករណ៍រ​បស់អ
​ ្នក សូម​ម�ើល​វបសៃ ិ
Samsung។
• កាត​មេម៉ូរី​មួយ​ចំនួនអ
​ ះ​ទេ។ ការប្រើក
​ ាត​ដែល​មិន​
​ ាច​នឹងម
​ ិន​ត្រូវគ្នា​ទាំង​ស្រុង​ជាមួយ​ឧបករណ៍នេ
ត្រូវគ្នា អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​ខូចឧ
​ ​កាត​មេម៉ូរី​ន�ោះ ឬ​កធ្វ
ើ​ ្យ​ខូចទ
​ ល​រក្សា​ទុកន�
​ ៅ​ក្នុង​ន�ោះ។
​ បករណ៍ឬ
៏​ ឲ
​ ិន្នន័យដែ
• សូមប្រុ
​ ងប្រយ័តក
្ន​ ្នុង​ការ​បញ្ចូល​កាត​មេម៉ូរដ�
ី​ ោយ​ឲ្យ​ជ្រុង​ខាងស្តាន�
ំ​ ៅ​ខាងល�ើ។
• ឧបករណ៍​គាំទ្រ​ប្រព័នឯ
្ធ​ កសារ FAT និង exFAT សម្រាប់​កាត​មេម៉ូរី។ ន�ៅពេល​បញ្ចូល​កាត​
ដែល​បាន​សម្អាតជ
​ ា​ប្រព័នឯ
្ធ​ កសារ​ផ្សេង ឧបករណ៍ន
​ ឹងស​្នើ​ឲ្យ​សម្អាតក
​ ាត​ន�ោះ​ឡ�ើងវិញ ឬ​ក៏​នឹង​
​ ាត​ន�ោះ​ឡ�ើយ។ ដ�ើម្បីប​្រើក
​ ាត​មេម៉ូរី អ្នកត្រូ
​ វតែ​សម្អាតវ​ា។ ប�ើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នកម
មិនស
​ ្គាល់ក
​ ិន​
​ ាន ឬ​ក៏​ស្គាល់ក
​ ាត​មេម៉ូរី សូមទ
​ ាក់ទង​ឧស្សាហករ​កាត​មេម៉ូរី ឬ មជ្ឈមណ្ឌលស​េវា
អាច​សម្អាតប
Samsung។
• ការសរសេរ​និងក
​ ឹកញាប់​នឹង​បន្ថយ​ជីវិត​កាត​មេម៉ូរី។
​ ារលុប​ទិន្នន័យញ
• ន�ៅពេល​បញ្ចូល​កាត​មេម៉ូរី​ចូលទ�
​ ៅក្នុងឧ
​ បករណ៍ មែកធាង​ឯកសា​របស់​កាត​មេម៉ូរី​ន�ោះ​នឹង​
លេចឡ�ើងក
​ ្នុង ឯកសារ​ខ្ញុំ → សឺមី កាត SD។
21
មូលដ្ឋា
1
បញ្ចូល​មជុល
្ ច
​ ុចបញ្ចេ
​
ញ​ទ�ៅ​ក្នុងរ​ន្ធ​ជាប់​នឹងស
​ ្ពក ដ�ើម្បីបញ្ចេ
​
ញ​ស្ពក។
សូមប​្រាកដ​ថា ម្ជុល​បញ្ចេញ​ស្ពកស
​ ្ថិតន�
​ ៅ​កែង​នឹង​រន្ធ។ ពុន�
ំ ោះទេ ឧបករណ៍អ
​ ាច​នឹងខ
​ ូច។
2
ទាញ​ស្ពកចេ
​ ញ​ថ្នមៗ​ពី​ប្រហ�ោង​ស្ពក។
ន�ៅពេល​អ្នកដ
​ ក​ស្ពកចេ
​ ញ​ពី​ឧបករណ៍ ការភ្ជាបទ
់​ ិន្នន័យច
​ ល័តន
​ ឹង​ត្រូវ​បាន​បិទ។
22
មូលដ្ឋា
3
ដាក់​កាត​មេម៉ូរី​ល�ើ​ស្ពកក
​ ាត​មេម៉ូរី​ដ�ោយ​ឲ្យ​កន្លែងប៉ះព
​ ណ៌​មាស​ផ្កាប់​ចុះក្រោម។
ស�កកាតេមម៉ូរ�
4
សង្កតក
់​ ាត​មេម៉ូរី​ថ្នមៗ​ទ�ៅ​ល�ើ​ស្ពក ឲ្យ​វា​ជាប់​នឹងក
​ ន្លែង។
ប�ើ​កាត​មិនស
​ ្ថិតន�
​ ៅ​ណែន​ល្អ​ល�ើ​ស្ពកទេ ​ កាត​មេម៉ូរី​អាច​នឹងរ​បូត ឬ​ក៏​ធ្លាក់​ចេញ​ពស
ី​ ្ពក។
5
បញ្ចូល​ស្ពកច
​ ូល​ទ�ៅ​ក្នុង​ប្រហ�ោង​ស្ពកវ​ិញ។
• ប�ើ​អ្នកប
​ ញ្ចូលស
​ ្ពកទ�
​ ៅក្នុងឧ
​ បករណ៍ ខណៈពេល​ស្ពកស​�ើម ឧបករណ៍រ​បស់​អ្នក​អាច​នឹង​ខូច។ ត្រូវ​
ប្រាកដ​ថា​ស្ពកស្ងួ
​ ត​ជានិច្ច។
• បញ្ចូល​ស្ពកទ�
​ ៅ​ក្នុងឧ
​ ៅ​ក្នុង​ប្រហ�ោង​ស្ពកទ
​ ាំងស្រុង ដ�ើម្បីរ​ារាំង​កុំ​ឲ្យ​ជ្រាប​ទឹកច
​ ូលទ�
​ បករណ៍​របស់​
អ្នក។
ការដក​កាត​មេម៉ូរ​ចេ
ី ញ
មុនពេល​ដក​កាត​មេម៉ូរី​ចញ សូមដ
​ កផ្ដាច់ជ
​ ាមុន​សិន ដ�ើម្បីឲ
​ ្យ​ការដក​ចេញ​មាន​សុវត្ថិភាព។
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយ​ប៉ះ ការថែទាំឧ
​ បករណ៍ → ឃ្លាំងផ
​ ្ទុក → → ការកំណត់​ឃ្លាំង​ផ្ទុក →
កាត SD → ដកផ្ដាច។
់
1
2
បញ្ចូល​មជុល
្ ច
​ ុចបញ្ចេ
​
ញ​ទ�ៅ​ក្នុងរ​ន្ធ​ជាប់​នឹងស
​ ្ពក ដ�ើម្បីបញ្ចេ
​
ញ​ស្ពក។
ទាញ​ស្ពកចេ
​ ញ​ថ្នមៗ​ពី​ប្រហ�ោង​ស្ពក។
23
មូលដ្ឋា
3
4
ដក​កាត​មេម៉ូរចេ
ី​ ញ។
បញ្ចូល​ស្ពកច
​ ូល​ទ�ៅ​ក្នុង​ប្រហ�ោង​ស្ពកវ​ិញ។
សូមក
​ ុំ​ដក​ឃ្លាំងផ្ទុក​ខាងក្រៅ ដូចជា​កាត​មេម៉ូរី​ឬ​ឃលា្ ំងផ្ទុក USB ខណៈពេល​ឧបករណ៍​កំពុងផ​្ទេរ​ឬ​
​ ័ត៌មាន ឬ​ក៏​ភ្លាមៗ​បន្ទាប់ព
​ ី​ផ្ទេរទ
​ ិន្នន័យ។ ការធ្វើដ
​ ូច្នោះ​អាច​បង្កឲ
​ ្យ​ខូចឬ
​ ិន្នន័យ ឬ​ក៏​
ចូលប្រើព
​ ​បាត់ទ
ខូចឃ
​ លា្ ំងផ្ទុក​ខាងក្រៅ​ឬ​ឧបករណ៍។ Samsung មិនទទ
​ ួលខ
​ ុស​ត្រូវ​ល�ក
ើ​ ារបាត់បង់ទ
​ ាំងន�ោះ​ឡ�ើយ
រួមទាំង ការបាត់បង់ទ
​ ិន្នន័យ ដែល​ក�ើតឡ�ើងព
​ ី​ការប្រើខ
​ ុសល�
​ ើ​ឧបករណ៍ឃ
​ ្លាំងផ្ទុក​ខាងក្រៅ។
ការសម្អាត​កាត​មេម៉ូរី
កាត​មេម៉ូរី​ដែល​បាន​សម្អាតល�
​ ក
ើ​ ុំព្យូទ័រ​អាច​នឹងម
​ ិនត្រូ
​ វគ្នា​ជាមួយ​ឧបករណ៍។ សូមស
​ ម្អាតក
​ ាត​មេម៉ូរី​ល�ើ​
ឧបករណ៍។
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយ​ប៉ះ ការថែទាំឧ
​ បករណ៍ → ឃ្លាំងផ
​ ្ទុក → → ការកំណត់​ឃ្លាំង​ផ្ទុក →
កាត SD → សម្អាត។
មុនពេល​សម្អាតក
​ ាត​មេម៉ូរី សូមច
​ ងចាំថ
​ ា​ត្រូវ​ចម្លងទុកទ
​ ិន្នន័យស
​ ំខាន់ៗដែ
​ ល​រក្សាទុកល�
​ ើ​កាត​មេម៉ូរី​
ន�ោះ។ ការធានា​របស់​ឧស្សាហករ​មិនរ​៉ាប់រង​ល�ើ​ការបាត់បង់ទ
​ ិន្នន័យដែ
​ ល​បណ្ដាល​មក​ពី​សកម្មភាព​
របស់​អ្នកប្រើប្រាស់ឡ​�ើយ។
24
មូលដ្ឋា
ការបិទ​និង​ប�ើក​ឧបករណ៍
ចុចឲ
​ ្យ​ជាប់​ល�ើ​គ្រាប់ចុចថ
​ ាមពល​ក្នុងរ​យៈពេល​ពីរបីវ​ិនាទី ដ�ើម្បី​ប�ើក​ឧបករណ៍។
ន�ៅពេល​អ្នកប�
​ បករណ៍រ​បស់​អ្នកជ
​ ី​ធ្វើ​ការកំណត់​ទិន្នន័យឡ​�ើងវិញ សូមធ្វ
​ ត
ើ​ ាម​
​ ើកឧ
​ ា​ល�ើកដំបូង ឬ​កប
៏​ ន្ទាប់ព
​ ៀបចំ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។
ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បីរ�
ដ�ើម្បី​បិទឧ
​ បករណ៍ សូមច
​ ុចឲ
​ ាមពល រួចហ�
​ ើយ​ប៉ះ បិទថ
​ ាមពល។
​ ្យ​ជាប់​ល�ើ​គ្រាប់ចុចថ
សូមគ�
​ ោរព​តាម​ការព្រមាន​និងក
​ ារបង្គាប់​ដែល​បាន​ប្រកាស​ទាំងអស់ព
​ ី​មន្ត្ម
រី​ ាន​សមត្ថកិចក
្ច​ ្នុងត
​ ំបន់​
​ ើ​ការប្រើឧ
ដែល​កំហិតល�
​ បករណ៍ឥ
​ តខ្សែ ដូចជា​ន�ៅល�ើ​យន្តហ�ោះ ក្នុងម
​ ន្ទីរពេទ្យ ជាដ�ើម។
ការចាប់ផ្ដើមឧ
​ បករណ៍​ឡ�ើងវិញ
ដ�ើម្បី​ចាប់ផ្ដើមឧ
​ បករណ៍​ឡ�ើងវិញ សូមច
​ ុច​ឲ្យ​ជាប់ល�
​ ើ​គ្រាប់ចុចថ
​ ាមពល រួចហ�
​ ើយ​ប៉ះ ចាប់ផ្ដើម​ឡ�ើងវិញ។
ប�ើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​គាំង​ឬ​មិនត
​ បត សូមច
​ ុចឲ
​ ្យ​ជាប់ល�
​ ើ​គ្រាប់ចុចថ
​ ាមពល​និង​គ្រាប់ចុចប
​ ន្ថយ​សំឡេង​ក្នុង​
ពេល​ដំណាលគ្នាល�
​ ើសពី 7 វិនាទី ដ�ើម្បីច
​ ាប់ផ្ដើមវ​ា​ឡ�ើងវិញ។
�គាប់ចុចបន�យក�មិត
សំេឡង
�គាប់ចុចថាមពល
25
មូលដ្ឋា
ទម្រង់អ
​ ាសន្ន
អ្នកអ
​ ាច​ប្ដូរ​ឧបករណ៍​ទ�ៅ​ទម្រង់អ
​ ាសន្ន ដ�ើម្បីប
​ ន្ថយ​ការប្រើ​ថ្ម។ កម្មវិធន
ី​ ិង​មុខងារ​ខ្លះ​នឹងម
​ ាន​កំហិត។ ក្នុង​
ទម្រង់អ
​ ាសន្ន អ្នកអ
​ ាច​ធ្វក
ើ​ ារហ�ៅ​អាសន្ន ផ្ញព
ើ​ ័ត៌មាន​ទីកន្លែង​បច្ចុប្បន្នរ​បស់អ
​ ្នកទ�
​ ៅ​អ្នកដទៃ បន្ស៊
លឺ​ ីរ៉ែន​អាសន្ន
ជាដ�ើម។
ការប�ើកដំណ�ើរការ​ទម្រង់អ
​ ាសន្ន
ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​ទម្រង់អ
​ ាសន្ន សូមច
​ ុច​ឲ្យ​ជាប់ល�
​ ើ​គ្រាប់ចុចថ
​ ាមពល រួចហ�
​ ើយ​ប៉ះ ទម្រង់អ
​ ាសន្ន។
ពេល​ប្រើប្រាស់​ន�ៅសល់ប
​ ង្ហាញ​ពី​រយៈពេល​ដែល​ន�ៅសល់ មុនពេល​អស់ថ
​ ្ម។ ពេល​ប្រើប្រាស់​
ន�ៅសល់អ
​ ាច​ខុសគ្នា អាស្រ័យ​ល�ើ​ការកំណត់​នៃ​ឧបករណ៍រ​បស់អ
​ ្នកន
​ ិងល
​ ក្ខខណ្ឌប្រ
​ តិបត្តិការ។
ការបិទដំណ�ើរការ​ទម្រង់អ
​ ាសន្ន
ដ�ើម្បី​បិទដំណ�ើរការ​ទម្រង់អ
​ ាសន្ន សូមប
​ ៉ះ → បិទទ
​ ម្រង់អ
​ ាសន្ន។ ជម្រើសផ​្សេង សូមច
​ ុច​ឲ្យ​ជាប់ល�
​ ើ​
គ្រាប់ចុចថ
​ ាមពល រួចហ�
​ ើយ​ប៉ះ ទម្រង់អ
​ ាសន្ន។
ការរ�ៀបចំ​ដំបូង
ន�ៅពេល​អ្នកប�
​ ើកឧ
​ បករណ៍រ​បស់​អ្នកជ
​ ា​ល�ើកដំបូង ឬ​កប
៏​ ន្ទាប់ព
​ ី​ធ្វើ​ការកំណត់​ទិន្នន័យឡ​�ើងវិញ សូមធ្វ
​ ត
ើ​ ាម​
ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បីរ�
​ ៀបចំ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។
• ទម្រង់ការ​នៃ​ការរ�ៀបចំ​ដប
ំ ូងអ
​ ាច​ខុសគ្នា អាស្រ័យ​ល�ើ​សុហវែ
្វ រ​របស់​ឧបករណ៍​និងត
​ ំបន់រ​បស់​អ្នក។
• អ្នកអាចរ�ៀបចំឧបករណ៍របស់អ្នកជាមួយ Bixby Voice
អាស្រ័យល�ើភាសាឧបករណ៍ដែលបានជ្រើស។
1
ប�ើក​ឧបករណ៍។
26
មូលដ្ឋា
2
ជ្រើស​ភាសា​ឧបករណ៍ដែ
​ ល​អ្នកច
​ ូលចិត្ត រួចជ​្រើស ។
េ�ជើសភាសា
3
ជ្រើស​បណ្ដាញ Wi-Fi និង ភ្ជាបទ�
់​ ៅ​វា។
ប�ើ​អ្នកម
​ ិនភ
​ ្ជាប់​ទ�ៅ​បណ្ដាញ Wi-Fi ទេ អ្នកប្រហែ
​
ល​ជា​មិន​អាច​រ�ៀបចំ​មុខងារ​ខ្លះ​របស់​ឧបករណ៍​
ឡ�ើយ ក្នុងអ
​ ំឡុងពេល​នៃ​ការរ�ៀបចំដ
​ ំបូង។
4
5
ធ្វើ​តាម​ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បីប
​ ន្តក
​ ាររ�ៀបចំ​ដប
ំ ូង។
កំណត់​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់ ដ�ើម្បីក
​ ារពារ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។ អ្នកអ
​ ាច​ការពារ​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួនរ​បស់​អ្នក​
ដ�ោយ​រារាំង​អ្នកដទៃ​មិនឲ
​ ្យ​ចូលប្រើឧ
​ បករណ៍​របស់​អ្នក។ ដ�ើម្បីក
​ ំណត់​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់ន�
​ ៅពេល​ក្រោយ
សូមប
​ ៉ះ ទេ សូមអ
​ រគុណ។
27
មូលដ្ឋា
6
ចុះឈ្មោះចូល Samsung account របស់អ
​ ្នក។ អ្នកអ
​ ាច​រីករាយ​ជាមួយ​សេវា Samsung និងរ​ក្សា​
ទិន្នន័យរ​បស់អ
​ ្នកឲ
​ ្យ​ទាន់សម័យន
​ ិងម
​ ាន​សន្តិសុខន�
​ ៅល�ើឧ
​ បករណ៍ទ
​ ាំងអស់រ​បស់អ
​ ្នក។ សូមម�
​ ើល
Samsung Account សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
7
ជ្រើស​មុខងារ​ដែល​អ្នកច
​ ង់​ប្រើ ហ�ើយ​បញ្ចប់​ការរ�ៀបចំ​ដំបូង។
គេហអេក្រង់ន
​ ឹង​លេចឡ�ើង។
28
មូលដ្ឋា
Samsung Account
ការណែនាំ
Samsung Account របស់អ
​ ្នកគ
​ ឺ​ជា​សេវា​គណនី​រួមគ្នា​ដែល​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នកប​្រើស​េវា Samsung ជាច្រើន
ដែល​ផ្ដល់ជូនដ�
​ ោយ​ឧបករណ៍​ចល័ត, TVs និង វិបសៃ Samsung។ បន្ទាប់ព
​ ី Samsung Account របស់​
អ្នកត្រូ
​ វ​បាន​ចុះបញ្ជី​រួចហ�
​ ើយ អ្នកអ
​ ាច​រក្សា​ទិន្នន័យរ​បស់​អ្នកឲ
​ ្យ​ទាន់សម័យន
​ ិងម
​ ាន​សន្តិសុខល�
​ ើ​ឧបករណ៍
Samsung របស់អ
​ ្នក​ទាំងអស់ ដ�ោយ​ប្រើ Samsung Cloud, តាមដាន​និង​គ្រប់គ្រង​ឧបករណ៍​ដែល​អ្នក​
បាត់​ឬត្រូ
​ វ​បាន​គេល
​ ួច, ម�ើលប
​ ណ្ណែ​និង​គន្លឹះព
​ ី Samsung Members ជាដ�ើម។
បង្កើត Samsung Account របស់អ
​ ្នក ដ�ោយ​ប្រើ​អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក។
ដ�ើម្បី​ពិនិត្យ​បញ្ជី​នៃ​សេវា​ដែល​អាច​ប្រើ​ជាមួយ Samsung Account របស់អ
​ ្នក សូមម�
​ ើល
account.samsung.com។ សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម​អំពី Samsung Account សូមច
​ ាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី
ការកំណត់ ហ�ើយប
​ ៉ះ ក្លោដ និង គណនី → គណនី → Samsung Account → → ជំនួយ។
ការចុះបញ្ជី Samsung Account របស់អ
​ ្នក
ការចុះបញ្ជី Samsung Account ថ្មី
ប�ើ​អ្នកម
​ ិនមាន Samsung Account ទេ អ្នកគ
​ ួរ​តែ​បង្កើតម
​ ួយ។
1
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយប
​ ៉ះ ក្លោដ និង គណនី → គណនី → ថែម​គណនី → Samsung
Account។
ជម្រើសផ​្សេង សូមច
​ ាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយប
​ ៉ះ
2
3
។
ប៉ះ បង្កើត​គណនី។
ធ្វើ​តាម​ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បីប
​ ញ្ចប់​ការបង្កើតគ
​ ណនី​របស់​អ្នក។
29
មូលដ្ឋា
ការចុះបញ្ជី Samsung Account ដែល​មាន​ស្រាប់
ប�ើ​អ្នកធ
​ លាប
្ ់​មាន Samsung Account រួចហ�ើយ សូមច
​ ុះបញ្ជី​វា​ល�ើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។
1
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយប
​ ៉ះ ក្លោដ និង គណនី → គណនី → ថែម​គណនី → Samsung
Account។
ជម្រើសផ​្សេង សូមច
​ ាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយប
​ ៉ះ
2
3
។
ប៉ះ ចុះឈ្មោះចូល។
វាយបញ្ចូល Samsung Account ID និងព
​ ាក្យសម្ងាតរ់​បស់​អ្នក ហ�ើយប
​ ៉ះ ចុះឈ្មោះចូល។
​ ច​ព័ត៌មាន​គណនី​របស់អ
ប�ើ​អ្នកភ្លេ
​ ្នក សូមប
​ ៉ះ រក ID ឬ កំណត់​ពាក្យសម្ងាត់​ឡ�ើងវិញ។ អ្នកអ
​ ាច​រក​ឃ�ើញ​
ព័ត៌មាន​គណនីរ​បស់អ
​ ្នក ន�ៅពេល​អ្នកវ​ាយបញ្ចូលព
​ ័ត៌មាន​ចាំបាច់។
ប�ើអ
​ ្នកច
​ ាក្យសម្ងាត់ Samsung Account របស់អ
​ ង់​ផ្ទៀងផ្ទាត់ព
​ ្នកត
​ ាម​ទិន្នន័យជ
​ ីវមាត្រ​របស់​អ្នក ដូចជា​
ខ្ចៅដៃ សូមប
​ ៉ះ ផ្ទៀងផ្ទាតអ
់​ ត្តសញ្ញាណ​ជាមួយ​ជីវមាត្រ ជំនួសឲ
​ ្យ​ពាក្យសម្ងាត់​ដ�ោយ​ប្រើ Samsung
Pass។ សូម​ម�ើល Samsung Pass សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
4
5
អាន​និង​យល់ព្រម​តាម​លក្ខខណ្ឌ និង ពេលវេលា ហ�ើយប
​ ៉ះ បន្ទាប។
់
ប៉ះ រួចរាល់ ដ�ើម្បីប
​ ញ្ចប់ក
​ ារចុះបញ្ជី Samsung Account របស់អ
​ ្នក។
ការលុប Samsung Account របស់អ
​ ្នក
ន�ៅពេល​អ្នកល
​ ប ុ Samsung Account ដែល​អ្នក​បាន​ចុះបញ្ចេ
ជី​ ញ​ពី​ឧបករណ៍ ទិន្នន័យដ
​ ូចជា ទំនាក់ទំនង
ឬ ព្រឹត្តិការណ៍ ក៏ន
​ ឹងត្រូ
​ វ​បាន​លប
ុ ផ
​ ងដែរ។
1
2
3
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយប
​ ៉ះ ក្លោដ និង គណនី → គណនី។
ប៉ះ Samsung Account → → លុប​គណនី។
ប៉ះ លុប, វាយបញ្ចូល​ពាក្យសម្ងាត់ Samsung Account របស់អ
​ ្នក រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ លុប​គណនី។
30
មូលដ្ឋា
ការផ្ទេរ​ទិន្នន័យព
​ ី​ឧបករណ៍​ពីមុនរ​បស់​អ្នក
អ្នកអ
​ ាច​ស្ដារ​ទិន្នន័យរ​បស់អ
​ ្នកដ
​ ូចជា រូប ទំនាក់ទំនង សារ និងក
​ ម្មវិធី ពី Samsung Cloud។ អ្នកក
​ ៏​អាច​
ចម្លងព
​ ួកវា​ពី​ឧបករណ៍​ពីមុនរ​បស់អ
​ ្នកត
​ ាម Smart Switch ផងដែរ។
• មុខងារ​នេះ​ប្រហែល​ជា​មិន​ទទួលក
​ ារគាំទ្រ​ឡ�ើយ​ល�ើ​ឧបករណ៍​ឬ​កុំព្យូទ័រខ
​ ្លះ។
• អនុវត្តដែ
​ នកំណត់។ ចូលម�ើល www.samsung.com/smartswitch សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​
លម្អិត។ Samsung គ�ោរព​សិទ្ធិអ
​ ្នកនិពន្ធយ
​ ៉ាង​មធ្យ័ត។ សូមផ​្ទេរ​តែ​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ដែល​ជា​របស់អ
​ ្នក
ឬ​ក៏​អ្នក​មាន​សិទ្ធិក
​ ្នុងក
​ ារផ្ទេរ​ប៉ុណ្ណោះ។
Smart Switch
ផ្ទេរ​ទិន្នន័យរ​វាង​ឧបករណ៍​ចល័តត
​ ាម Smart Switch។ ដ�ើម្បីប​្រើ Smart Switch សូមច
​ ាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី
ការកំណត់ ហ�ើយ​ប៉ះ ក្លោដ និង គណនី → Smart Switch។ ប�ើ​អ្នកម
​ ិនម
​ ាន​កម្មវិធី​ទេ សូមទ
​ ាញយក​វា​ពី
Galaxy Apps ឬ Play Store។
ការផ្ទេរ​ទិន្នន័យព
​ ី​ឧបករណ៍​ចល័ត
ផ្ទេរ​ទិន្នន័យព
​ ី​ឧបករណ៍ព
​ ីមុនរ​បស់​អ្នកម
​ ក​ដាក់​ក្នុងឧ
​ បករណ៍​របស់​អ្នក​ដ�ោយ​ឥត​ប្រើខ្សែ
​ ​តាម Wi-Fi Direct។
1
ល�ើ​ឧបករណ៍​ពីមុន សូមច
​ ាប់ផ្ដើម Smart Switch។
ប�ើ​អ្នកម
​ ិនម
​ ាន​កម្មវិធី​ទេ សូមទ
​ ាញយក​វា​ពី Galaxy Apps ឬ Play Store។
2
ល�ើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក សូមច
​ ាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយ​ប៉ះ ក្លោដ និង គណនី → Smart
Switch។
3
ដាក់​ឧបករណ៍ន�
​ ៅ​ជិតគ
​ ្នា។
31
មូលដ្ឋា
4
5
6
ល�ើ​ឧបករណ៍​ពីមុន សូមប
​ ៉ះ ឥតខ្សែ → ផ្ញើ។
ល�ើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក សូមប
​ ៉ះ ឥតខ្សែ → ទទួល រួច​ជ្រើស​ប្រភេទន​ៃ​ឧបករណ៍​ពីមុន។
ធ្វើ​តាម​ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បីផ​្ទេរ​ទិន្នន័យព
​ ី​ឧបករណ៍​ពីមុនរ​បស់​អ្នក។
ការផ្ទេរ​ទិន្នន័យ​ដ�ោយ​ប្រើ​ឃ្លាំងផ្ទុកខ
​ ាងក្រៅ
ផ្ទេរ​ទិន្នន័យដ�
​ ោយ​ប្រើ​ឃ្លាំងផ្ទុក​ខាងក្រៅ ដូចជា​កាត microSD។
1
2
3
ផ្ទេរទ
​ ិន្នន័យព
​ ី​ឧបករណ៍ព
​ ីមុនទ�
​ ៅ​ឃ្លាំងផ្ទុក​ខាងក្រៅ។
4
ធ្វើ​តាម​ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បីផ​្ទេរ​ទិន្នន័យព
​ ី​ឃ្លាំងផ្ទុក​ខាងក្រៅ។
បញ្ចូល​ឬភ
​ ្ជាប់​ឧបករណ៍ឃ
​ ្លាំងផ្ទុក​ខាងក្រៅ​ជាមួយ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។
ល�ើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក សូមច
​ ាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយ​ប៉ះ ក្លោដ និង គណនី → Smart
Switch → ឃ្លាំងផ្ទុកខ
​ ាងក្រៅ → ស្ដារ។
ការផ្ទេរ​ទិន្នន័យច
​ ម្លងទុកព
​ ី​កុំព្យូទ័រ
ផ្ទេរ​ទិន្នន័យរ​វាង​ឧបករណ៍​របស់​អ្នកន
​ ិង​កុំព្យូទ័រ។ អ្នកត្រូ
​ វតែ​ទាញយក​កម្មវិធី Smart Switch សម្រាប់ក
​ ុំព្យូទ័រ​
ពី www.samsung.com/smartswitch។ ចម្លងទុកទ
​ ិន្នន័យព
​ ី​ឧបករណ៍​ពីមុនទ�
​ ៅ​កុំព្យូទ័រ និង នាំចូល​
ទិន្នន័យដ
​ ាក់​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។
1
ន�ៅល�ើ​កុំព្យូទ័រ សូមច
​ ូលទ�ៅ www.samsung.com/smartswitch ដ�ើម្បី​ទាញយក Smart
Switch។
2
ន�ៅល�ើ​កុំព្យូទ័រ សូមច
​ ាប់ផ្ដើម Smart Switch។
ប�ើ​ឧបករណ៍​ពីមុនរ​បស់​អ្នកម
​ ិនមែន​ជា​ឧបករណ៍ Samsung សូមច
​ ម្លងទុកទ
​ ិន្នន័យទ�
​ ៅ​កុំព្យូទ័រ​
ដ�ោយ​ប្រើក
​ ម្មវិធដែ
ី​ ល​ផ្ដល់ជ
​ ូន​ដ�ោយ​ឧស្សាហករ​នៃ​ឧបករណ៍​ន�ោះ។ បន្ទាប់ម
​ ក សូមរ​ំលង​ទ�ៅ​ជំហាន​
ទី​ប្រាំ។
32
មូលដ្ឋា
3
4
ភ្ជាប់​ឧបករណ៍​ពីមុនរ​បស់​អ្នកទ�
​ ៅ​កុំព្យូទ័រ ដ�ោយ​ប្រើ​ខ្សែ USB របស់ឧ
​ បករណ៍។
5
6
ភ្ជាប់​ឧបករណ៍​របស់​អ្នកទ�
​ ៅ​កុំព្យូទ័រដ�
​ ោយ​ប្រើ​ខ្សែ USB។
ន�ៅល�ើ​កុំព្យូទ័រ សូមធ្វ
​ ើ​តាម​ការណែនាំល�
​ ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បីច
​ ម្លងទុកទ
​ ិន្នន័យព
​ ី​ឧបករណ៍​ន�ោះ។ បន្ទាប់ម
​ក
​ ្តាច់​ឧបករណ៍​ពីមុនចេ
សូមផ
​ ញ​ពី​កុំព្យូទ័រ។
ន�ៅល�ើ​កុំព្យូទ័រ សូមធ្វ
​ ើ​តាម​ការណែនាំល�
​ ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បីផ​្ទេរទ
​ ិន្នន័យដ
​ ាក់​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។
ការបង្ហាញ​ទិន្នន័យន
​ ាំចូល
អ្នកអ
​ ាច​បង្ហាញ​ទិន្នន័យដែ
​ ល​បាន​នាំចូលន�
​ ៅល�ើ​កម្មវិធដ
ី​ ូចគ្នាន
​ ឹង​កម្មវិធព
ី​ ី​ឧបករណ៍ព
​ ីមុនរ​បស់​អ្នក។
​ ាន​កម្មវិធដ
ី​ ូចគ្នាដ�
​ ិន្នន័យដែ
​
ប�ើ​ឧបករណ៍​ថ្មី​របស់​អ្នក​មិនម
​ ើម្បី​បង្ហាញ​ឬ​ចាក់ទ
​ ល​បាន​នាំចូលទេ ទ
ិន្នន័យន�
​ ោះ​
ី​
​ ាំចូលមេ
​ ម៉ូ ប៉ុន្តែឧ
នឹងត្រូ
​ វ​បាន​រក្សាទុក​ក្នុងក
​ ម្មវិធស្រដ�
ៀងគ្នា។ ឧទាហរណ៍ ប�អ
ើ​ ្នកន
​ បករណ៍​របស់អ
​ ្នក​មិនមាន​
កម្មវិធមេ
ី​ ម៉ូ អ្នកអ
​ ាច​បង្ហាញ​មេម៉ូ​ទាំងន�ោះ​ក្នុងក
​ ម្មវិធី Samsung Notes។
Samsung Cloud
ចម្លងទុកទ
​ ិន្នន័យព
​ ី​ឧបករណ៍ព
​ ីមុនទ�
​ ៅ Samsung Cloud និង ស្តារ​ទិន្នន័យដ
​ ាក់​ឧបករណ៍ថ
​ រ្មី​បស់អ
​ ្នក។
អ្នកក
​អ
៏​ ាច​ធ្វើ​សមកាល​ទិន្នន័យដែ
​ ល​បាន​រក្សាទុក​ក្នុងឧ
​ បករណ៍​របស់​អ្នកជ
​ ាមួយ Samsung Cloud
និង​បង្ហាញ​ទិន្នន័យដែ
​ ល​បាន​រក្សាទុកល�
​ ើ Samsung Cloud។ អ្នកត្រូ
​ វតែ​ចុះបញ្ជី​និងច
​ ុះឈ្មោះចូល
Samsung account របស់អ
​ ្នក ដ�ើម្បីប​្រើ Samsung Cloud។ សូមម�
​ ើល Samsung Account
សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
ការចម្លងទុកទ
​ ិន្នន័យ
1
2
ន�ៅល�ើ​ឧបករណ៍​ពីមុន សូមច
​ ុះឈ្មោះចូល Samsung Account របស់អ
​ ្នក។
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់, ជ្រើសជ
​ ម្រើសច
​ ម្លងទុក ហ�ើយច
​ ម្លងទុកទ
​ ិន្នន័យរ​បស់​អ្នក។
33
មូលដ្ឋា
• ប�ើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​គាំទ្រ Samsung Cloud សូម​ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ ក្លោដ
និង គណនី → Samsung Cloud, ជ្រើសឧ
​ បករណ៍​របស់​អ្នកក​្រោម ចម្លងទុក និង ស្ដារ, ប៉ះ
ចម្លងទុក រួច​ហ�ើយ​ចម្លងទុកទ
​ ិន្នន័យរ​បស់អ
​ ្នក។
• វិធី​ចម្លងទុកទ
​ ិន្នន័យអ
​ ាច​ខុសគ្នា អាស្រ័យ​ល�ើ​ម៉ូដែល​របស់​អ្នក។
• ទិន្នន័យខ
​ ្លះន
​ ឹង​មិនត្រូ
​ វ​បាន​ចម្លងទុកឡ​�ើយ។ ដ�ើម្បីព
​ ិនិត្យ​ម�ើល​ថា​ទិន្នន័យណ
​ ា​ដែល​នឹងត្រូ
​ វ​បាន​
ចម្លងទុក សូមច
​ ាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ ក្លោដ និង គណនី → Samsung Cloud,
ជ្រើស​ឧបករណ៍​របស់​អ្នកក​្រោម ចម្លងទុក និង ស្ដារ រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ ចម្លងទុក។
• ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​ទិន្នន័យច
​ ម្លងទុកក
​ ្នុង Samsung Account របស់អ
​ ្នក សូមច
​ ាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី
ការកំណត់, ប៉ះ ក្លោដ និង គណនី → Samsung Cloud, ជ្រើសឧ
​ បករណ៍​របស់​អ្នកក​្រោម
ចម្លងទុក និង ស្ដារ រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ ស្ដារ​ទិន្នន័យ។
ការស្តារ​ទិន្នន័យ
1
ន�ៅ​ល�ើ​ឧបករណ៍​ថ្មី​របស់អ
​ ្នក សូមច
​ ាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយប
​ ៉ះ ក្លោដ និង គណនី →
Samsung Cloud។
2
3
ជ្រើស​ឧបករណ៍​ពីមុនក​្រោម ចម្លងទុក និង ស្ដារ ហ�ើយ​ប៉ះ ស្ដារ​ទិន្នន័យ។
ធីកប្រភេទ
​
​ទិន្នន័យដែ
​ ល​អ្នកច
​ ង់​ស្តារ ហ�ើយប
​ ៉ះ ស្ដារ។
ការធ្វើ​សមកាល​ទិន្នន័យ
អ្នកអ
​ ាច​ធ្វើ​សមកាល​ទិន្នន័យដែ
​ ល​បាន​រក្សាទុក​ក្នុងឧ
​ បករណ៍រ​បស់អ
​ ្នក ដូចជា​រប ូ វីដេអូ និងព្រឹ
​ ត្តិការណ៍​
ជាមួយ Samsung Cloud និង ចូលប្រើវ​ា​ពី​ឧបករណ៍ផ​្សេងទ�ៀត។
1
ន�ៅ​ល�ើ​ឧបករណ៍​ថ្មី​របស់អ
​ ្នក សូមច
​ ាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយប
​ ៉ះ ក្លោដ និង គណនី →
Samsung Cloud។
2
3
ប៉ះ → ការកំណត់ → ការកំណត់​សមកាល។
ប៉ះ​កុងតាក់ជ
​ ាប់​នឹងធ
​ ាតុ​ដែល​អ្នកច
​ ង់​ធ្វើ​សមកាល​ជាមួយ។
អ្នកអ
​ ាច​ពិនិត្យ​ទិន្នន័យដែ
​ ល​បាន​រក្សាទុក ឬ​ក៏​ប្ដូរ​ការកំណត់​ដ�ោយ​ប៉ះ​បណ្ណ វិចិត្រសាល,
SAMSUNG NOTES ឬ SAMSUNG CLOUD DRIVE។
34
មូលដ្ឋា
ការយល់ដឹងអ
​ ំពី​អេក្រង់
ការត្រួតត្រា​អេក្រង់ប៉ះ
• ចូរ​កុំ​ឲ្យ​អេក្រង់ប៉ះស
​ ្ថិតន�
​ ៅ​ប៉ះ​ជាប់​នឹង​ឧបករណ៍​អគ្គិសនីផ​្សេងទ�ៀត។ ការបង្អស់ប
​ ន្ទុក​
អេឡិចត្រូស្តាទិកអ
​ ាច​ធ្វើ​ឲ្យ​អេក្រង់ប៉ះធ្វ
​ ើ​មុខងារ​ខុស​ប្រក្រតី។
• ដ�ើម្បី​បញ្ចៀស​ការធ្វើឲ
​ ្យ​ខូចអេក្រ
​
ង់ប៉ះ សូមក
​ ុំ​ឲ្យ​វត្ថុ​មុតស្រួច​ប៉ះ​វា ឬ​កប៏​្រើ​ចុងម្រា
​ មដៃ​របស់​អ្នក​
សង្កតវ់​ា​ដ�ោយ​កម្លាំងធ
​ ្ងន់ៗ។
• វា​ជា​យ�ោបល់​ដែល​មិនត្រូ
​ ឹង​ល�ើ​ផ្នែកណ
​ ា​មួយ​ឬ​ទាំងអស់ន​ៃ​អេក្រង់​ប៉ះ​ក្នុង​
​ វ​ប្រើ​ក្រាហ្វិកន
អំឡុងពេល​យូរ​ឡ�ើយ។ ការធ្វើដ
​ ូច្នេះអ
​ ាច​នាំ​ឲ្យ​មាន​សំណល់រ​ូប (ឆេះ​អេក្រង់) ឬ​រប
ូ ​ស្រម�ោល​ខ្មៅ។
• ឧបករណ៍​អាច​មិនស
​ ្គាល់ក
​ ារបញ្ចូលដ�
​ ោយ​ការប៉ះ​ន�ៅ​ក្បែរ​គែម​នៃ​អេក្រង់ ដែល​វា​ស្ថិតន�
​ ៅ​ក្រៅ​ផ្ទៃ​
បញ្ចូលក
​ ារប៉ះ។
• យ�ើងស
​ ូមណ​ែនាំ​ឲ្យ​ប្រើ​ម្រាមដៃ​ន�ៅពេល​ប្រើ​អេក្រង់ប៉ះ។
ការប៉ះ
ប៉ះ​អេក្រង់។
ការប៉ះ​ជាប់
ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់ល�
​ ើ​អេក្រង់ក
​ ្នុង​ពេល​ប្រមាណ 2 វិនាទី។
35
មូលដ្ឋា
ការចាប់អូស
ប៉ះ​ជាប់ល�
​ ធ
ើ​ ាតុ​មួយ ហ�ើយ​អូសវ​ា​ទ�ៅ​ទីតាំង​
គ�ោលដ�ៅ។
ការប៉ះ​ពីរដង
ប៉ះ​ពីរដង​ល�ើ​អេក្រង់។
ការអូស
អូសឡ​�ើងល�ើ ចុះក្រោម មក​ឆ្វេង ឬ​ទ�ៅ​ស្តាំ។
ការញែក និង ការក�ៀប
ញែក​ម្រាមដៃ​ពីរ​ចេញ​ពី​គ្នា ឬ ក�ៀប​ល�ើ​អេក្រង់។
36
មូលដ្ឋា
របារ​រុករក (ប៊ូតុងទ
​ ន់)
ន�ៅពេល​អ្នកប�
​ ើកឧ
​ បករណ៍ ប៊ូតុងទ
​ ន់ន
​ ឹង​លេចឡ�ើងល�ើរ​បារ​រុករក​ន�ៅ​ផ្នែក​ខាងក្រោម​នៃ​អេក្រង់។ ប៊ូតុងទ
​ ន់​
ត្រូវ​បាន​កំណត់ត
​ ាម​លំនាំដ�ើមជ
​ ា ប៊ូតុងថ
​ ្មីៗ គេហប៊ូតុង និងប
​ ៊ូតុងថ
​ យ។ មុខងារ​នៃ​ប៊ូតុងអ
​ ាច​ផ្លាស់ប្តូរទ�
​ ៅ​តាម​
កម្មវិធដែ
ី​ ល​កំពុងប​្រើប
​ ច្ចុប្បន្ន ឬ បរិស្ថាន​នៃ​ការប្រើប្រាស់។
បង�ាញនិងលាក់ប៊ូតុង
ប៊ូតុងថយ
ប៊ូតុងថ�ីៗ
េគហប៊ូតុង
ប៊ូតុង
មុខងារ
បង្ហាញ ឬ លាក់
• ប៉ះ​ពីរដង ដ�ើម្បីខ
​ ្ទាស់​ឬ​លាក់​របារ​រុករក។
ថ្មីៗ
• ប៉ះ ដ�ើម្បីប�
​ ើក​បញ្ជី​កម្មវិធថ
ី​ ្មីៗ។
គេហ
ថយ
• ប៉ះ ដ�ើម្បីត្រឡប
​
ម
់​ ក​គេហអេក្រង់។
• ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់ ដ�ើម្បីច
​ ាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី Google។
• ប៉ះ ដ�ើម្បីត្រឡប
​
ទ�
់​ ៅ​អេក្រង់ព
​ ីមុន។
ការបង្ហាញ​ឬ​ការលាក់​របារ​រុករក
ដ�ោយ​ប្រើ​ប៊ូតុងប
​ ង្ហាញ​និងល
​ ាក់​ដែល​ស្ថិតន�
​ ៅ​ជ្រុង​ខាងឆ្វេង​នៃ​របារ​រុករក អ្នកអ
​ ាច​កំណត់​ឲ្យ​របារ​រុករក​លាក់ ឬ​
ក៏​ខ្ទាស់ល�
ី​ ​មុខងារ​នានា។ របារ​រុករក​ត្រូវ​បាន​ខ្ទាស់​តាម​លំនាំដ�ើម។
​ ើ​អេក្រង់ ន�ៅពេល​អ្នកប​្រើក
​ ម្មវិធឬ
ប�ើ​អ្នកច
​ ង់ប
​ ង្ហាញ​ឬ​ប្រើក
​ ម្មវិធពេ
ី​ ញ​អេក្រង់ សូមប
​ ៉ះព
​ ីរដង​ល�ើ​ប៊ូតុងប
​ ង្ហាញ​និងល
​ ាក់ ដ�ើម្បីល
​ ាក់​របារ​រុករក។
ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​របារ​រុករក​ម្តងទ�ៀត សូមអ
​ ូសឡ​�ើង​ពផី​្នែក​ខាងក្រោម​នៃ​អេក្រង់។
• ល�ើ​អេក្រង់ម
​ ួយ​ចំនួន ដូចជា​គេហអេក្រង់ ជានិច្ចកាល របារ​រុករក​នឹងប
​ ង្ហាញ​ឡ�ើយ ហ�ើយ​ប៊ូតុង​
​ ាក់​នឹងប
​ ាត់។
បង្ហាញ​និងល
• សូម្បី​បន្ទាប់ពអ
ី​ ្នកខ
​ ្ទាស់រ​បារ​រុករក​ក៏​ដ�ោយ ក៏​វា​អាច​ត្រូវ​បាន​លាក់ដែ
​ រ ខណៈពេល​កំពុងប​្រើក
​ ម្មវិធឬ
ី​ ​
មុខងារ​ខ្លះ ដូចជា​កម្មវិធច
ី​ ាក់​វីដេអូ។
37
មូលដ្ឋា
ការប�ើក​អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើ​គេហប៊ូតុង
ល�ើ Always On Display អ្នកអ
​ ាច​ប�ើកអេក្រ
​
ង់​ដ�ោយ​ប៉ះ​ពីរដង​ល�ើ​គេហប៊ូតុង។
ការកំណត់​របារ​រុករក
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ អេក្រង់ → របារ​រុករក រួចហ�
​ ើយជ​្រើសជ
​ ម្រើសម
​ ួយ។
• ប៊ូតុងរ​ុករក៖ កំណត់ឧ
​ បករណ៍ឲ
​ ្យ​ប្រើ​ប៊ូតុងរ​ុករក​ល�ើ​របារ​រុករក​ន�ៅ​ផ្នែកខ
​ ាងក្រោម​នៃ​អេក្រង់។
ជ្រើស​មុខងារ ប៊ូតុងរ​ុករក រួចហ�
​ ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់ បង្ហាញ ឬ លាក់ប
​ ៊ូតុង ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
អ្នកអ
​ ាច​ថែម​ប៊ូតុងម
​ ួយ​ដ�ើម្បី​លាក់​ឬ​ខ្ទាស់​របារ​រុករក។
• កាយវិការ​ពេញ​អេក្រង់៖ កំណត់​ឧបករណ៍​ឲ្យ​ជ្រើស​សកម្មភាព​មួយ​ន�ៅពេល​អ្នកច
​ ផី​្នែក​
​ ាប់​អូសឡ​�ើងល�ើព
ខាងក្រោម​នៃ​អេក្រង់ ខណៈពេល​របារ​រុករក​ត្រូវ​បាន​លាក់។
ជ្រើស​មុខងារ កាយវិការ​ពេញ​អេក្រង់ រួចហ�
​ ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់ ពាក្យព្រលយ​នៃ​កាយវិការ ដ�ើម្បី​
ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។ អ្នកអ
​ ាច​បង្ហាញ​សញ្ញាបង្ហាញ​សម្រាបប
់​ ៊ូតុងដែ
​ ល​បាន​លាក់ ដូច្នេះអ
​ ្នកអ
​ ាច​
ស្គាល់​កន្លែង​ដ�ើម្បីអ
​ ូសឡ​�ើងល�ើ។
• លំដាប់ប
​ ៊ូតុង៖ ផ្លាស់ប្ដូរ​លំដាប់ន​ៃ​ប៊ូតុងល�
​ ើ​របារ​រុករក។
38
មូលដ្ឋា
គេហអេក្រង់ និង អេក្រង់ក
​ ម្មវិធី
គេហអេក្រង់គ
​ ឺ​ជា​ចំណុច​ចាប់ផ្ដើមសម្រាប
​
ច
់​ ូលប្រើម
​ ុខងារ​ទាំងអស់រ​បស់​ឧបករណ៍។ វា​បង្ហាញ​វីដជីត ផ្លូវកាត់​
ទ�ៅ​កាន់​កម្មវិធី ជាដ�ើម។
អេក្រង់ក
​ ម្មវិធប
ី​ ង្ហាញ​អាយខុនសម្រាប
​
ក
់​ ម្មវិធី​ទាំងអស់ រួមទាំងក
​ ម្មវិធី​ដែល​បាន​ដំឡ�ើងថ
​ ្មីៗ។
អេក្រង់អ
​ ាច​លេចឡ�ើងខ
​ ុសៗ​គ្នា អាស្រ័យ​ល�ត
ើ​ ំបន់ឬ
​ ​អ្នកផ្តល់ស​េវា។
វ�ដជីត
កម�វ�ធី
សឺមី
ស��ាបង�ាញ Bixby Home។
បង�ាញខ�ឹមព័ត៌មាន
តាមបំណងរបស់អ�ក។
ស��ាបង�ាញេអ�កង់
កម�វ�ធសំ
ី ណព�
រ�ាររុករក (ប៊ូតុងទន់)
39
មូលដ្ឋា
ការប្ដូរ​រវាង​គេហអេក្រង់ន
​ ិង​អេក្រង់​កម្មវិធី
ន�ៅល�ើ​គេហអេក្រង់ សូមអ
​ ូស​ឡ�ើងល�ើឬ
​ ​ចុះក្រោម ដ�ើម្បីប�
​ ើក​អេក្រង់ក
​ ម្មវិធី។
ដ�ើម្បី​ត្រឡបទ�
់​ ៅ​គេហអេក្រង់វ​ិញ សូមអ
​ ូស​ឡ�ើងល�ើឬ
​ ​ចុះក្រោម​ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ម្មវិធី។ ជម្រើសផ​្សេង សូមប
​ ៉ះ​
គេហប៊ូតុងឬ
​ប
​ ៊ូតុងថ
​ យ។
េគហេអ�កង់
េអ�កង់កម�វ�ធី
ប�ើ​អ្នកថែ
​ ម​ប៊ូតុងក
​ ម្មវិធី​ន�ៅល�ើ​គេហអេក្រង់ អ្នកអ
​ ាច​ប�ើក​អេក្រង់ក
​ ម្មវិធី ដ�ោយ​ប៉ះប
​ ៊ូតុងន�
​ ោះ។ ន�ៅល�ើ​
គេហអេក្រង់ សូមប
​ ៉ះ​ឲ្យ​ជាប់ល�
​ ើ​ផ្ទៃ​ទទេ ហ�ើយប
​ ៉ះ ការកំណត់​គេហអេក្រង់ → ប៊ូតុងក
​ ម្មវិធី → បង្ហាញ​ប៊ូតុង​
កម្មវិធី → ប្រើ។ ប៊ូតុងក
​ ម្មវិធន
ី​ ឹង​ត្រូវ​បាន​ថែម​ន�ៅ​ផ្នែក​ខាងក្រោម​នៃ​គេហអេក្រង់។
ប៊ូតុងកម�វ�ធី
40
មូលដ្ឋា
បង្ហាញ​អេក្រង់​ក្នុង​ទម្រង់​ផ្ដេក
ន�ៅល�ើ​គេហអេក្រង់ សូមប
​ ៉ះ​ឲ្យ​ជាប់ល�
​ ើ​ផ្ទៃ​ទទេ, ប៉ះ ការកំណត់​គេហអេក្រង់ ហ�ើយ​ប៉ះល�
​ ើ​កុងតាក់ ទម្រង់​
បញ្ឈរ​បណ្ណ
៉ុ
ោះ ដ�ើម្បី​បិទដំណ�ើរការ​វា។
បង្វិលឧ
​ បករណ៍ឲ
​ ្យ​វា​ផ្ដេក ដ�ើម្បីប
​ ង្ហាញ​អេក្រង់ក
​ ្នុងទម្រ
​ ង់ផ​្ដេក។
ការផ្លាស់ទធ
ី​ ាតុ
ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់ល�
​ ើ​ធាតុ​មួយ រួចហ�
​ ើយ​អូសវ​ា​ទ�ៅ​ទីកន្លែង​ថ្មី។ ដ�ើម្បីផ
​ ្លាស់ទធ
ី​ ាតុន�
​ ោះ​ទ�ៅ​ផ្ទាំង​មួយ​ទ�ៀត សូមអ
​ ូសវ​ា​
ទ�ៅ​ជ្រុង​នៃ​អេក្រង់។
ដ�ើម្បី​ថែម​ផ្លូវកាត់ម
​ ួយ​ទ�ៅ​កម្មវិធម
​ ៉ះ​ឲ្យ​ជាប់ល�
​ ធ
ើ​ ាតុ​មួយន�
​ ម្មវិធី រួច​
ី​ ួយ​ន�ៅល�ើ​គេហអេក្រង់ សូមប
​ ៅ​ល�ើ​អេក្រង់ក
ូ វ​ា​ទ�ៅ​ផ្នែក​ខាងល�ើន​ៃ​អេក្រង់។ ផ្លូវកាត់ទ�
ី​ ឹង​ត្រូវ​បាន​ថែម​ល�ើ​គេហអេក្រង់។
ហ�ើយច
​ ាប់​អស
​ ៅកាន់​កម្មវិធន
ី​ ម្មវិធដែ
ី​ ល​ប្រើញ
​ ឹកញាប់​ទ�ៅ​តំបន់ផ
​ ្លូវកាត់​ន�ៅ​ផ្នែក​ខាងក្រោម​នៃ​គេហអេក្រង់ផ
​ ងដែរ។
អ្នកក
​ ៏​អាច​ផ្លាស់ទក
41
មូលដ្ឋា
ការបង្កើតស
​ ឺមី
បង្កើតសឺ
​ មីន
​ ិងប្រ
​ មូលក
​ ម្មវិធី​ស្រដ�ៀងគ្នាដ�
​ ើម្បី​ចូលប្រើន
​ ិង​ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធទ
ី​ ាំងន�ោះ​យ៉ាង​រហ័ស។
1
ន�ៅ​ល�ើ​គេហអេក្រង់ឬ
​ ​អេក្រង់ក
​ ម្មវិធ ស
ី ូមប
​ ៉ះ​ឲ្យ​ជាប់ល�
​ ើ​កម្មវិធម
ី​ ួយ រួច​ហ�ើយ​អូសវ​ា​ដាក់ល�
​ ើ​កម្មវិធម
ី​ ួយ​
ទ�ៀត។
2
ទម្លាក់ក
​ ម្មវិធន�
ី​ ោះ​ន�ៅពេល​ស៊ុមសឺ
​ មីលេ
​ ចឡ�ើងជ
​ ុំវិញ​កម្មវិធី​ទាំងន�ោះ។
ី​ ល​បាន​ជ្រើស​នឹងត្រូ
​ វ​បាន​បង្កើត។ ប៉ះ វាយបញ្ចូល​ឈ្មោះ​សឺមី រួចវ​ាយបញ្ចូល​
សឺមីថ
​ ្មី​ដែល​មាន​កម្មវិធដែ
ឈ្មោះ​សឺមី។
• ការថែម​កម្មវិធី​ច្រើនទ�ៀត
ប៉ះ ថែម​កម្មវិធ ល�
ី ើ​សឺមី។ ធីកក
​ ម្មវិធដែ
ី​ ល​ត្រូវ​ថែម ហ�ើយប
​ ៉ះ ថែម។ អ្នកក
​ ៏​អាច​ថែម​កម្មវិធម
ី​ ួយ​ដ�ោយ​អស
ូ ​
​ ោះ​ផងដែរ។
វា​ចូលទ�
​ ៅក្នុង​សឺមីន�
• ការផ្លាស់ទក
​ី ម្មវិធី​ចេញ​ពី​សឺមី
ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់ល�
​ ក
ើ​ ម្មវិធម
ី​ ួយ ដ�ើម្បីអ
​ ូសវ​ា​ទ�ៅ​ទីកន្លែង​ថ្មី។
• ការលុបស
​ ឺមី
ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់ល�
​ ើ​សឺមីម
​ ួយ រួចហ�
​ ើយប
​ ៉ះ លុបស
​ ឺម។
ី មាន​តែ​សឺមីប
​ ៉ុណ្ណោះ​ដែល​នឹងត្រូ
​ វ​បាន​លប
ុ ។ កម្មវិធន�
ី​ ៅ​
ក្នុងសឺ
​ មីន�
​ ោះ​នឹង​ត្រូវ​បាន​ប្ដូរ​ទីកន្លែង​ត្រឡបទ�
់​ ៅ​អេក្រង់ក
​ ម្មវិធវី​ិញ។
42
មូលដ្ឋា
ការកែ​គេហអេក្រង់
ន�ៅល�ើ​គេហអេក្រង់ សូមប
​ ៉ះ​ឲ្យ​ជាប់ល�
​ ើ​ផ្ទៃ​ទទេ ឬ​ក៏​ក�ៀប​ម្រាមដៃ​របស់អ
​ ្នក​ចូលគ្នា ដ�ើម្បីច
​ ូលប្រើជ
​ ម្រើសកែ
​ ។
អ្នកអ
​ ាច​កំណត់រ​ូបផ្ទៃអេក្រង់ ថែម​វីដជីត ជាដ�ើម។ អ្នកក
​ ៏​អាច​ថែម លុប ឬ​រ�ៀប​ផ្ទាំង​គេហអេក្រង់ឡ​�ើងវិញ​
ផងដែរ។
• ការថែម​ផ្ទាំង៖ អូសម
​ ក​ឆ្វេង រួចហ�
​ ើយប
​ ៉ះ
។
• ការផ្លាស់ទផ្ទា
ី​ ំង៖ ប៉ះឲ
​ ្យ​ជាប់​ល�ក
ើ​ ារបង្ហាញ​ផ្ទាំង រួចហ�
​ ើយអ
​ ូសវ​ា​ទ�ៅ​ទីកន្លែង​ថ្មី។
• ការលុបផ្ទា
​ ំង៖ ប៉ះ
ន�ៅល�ើ​ផ្ទាំង។
• រូប​ផ្ទៃ​អេក្រង់៖ ប្ដូរ​ការកំណត់​រូបផ្ទៃអេក្រង់សម្រាប
​
គេ
់​ ហអេក្រង់ន
​ ិង​អេក្រង់ជ
​ ាប់ស�ោ។
• រូបរាង៖ ប្ដូរ​រូបរាង​របស់ឧ
​ បករណ៍។ សមាសធាតុម�
​ ើលឃ�ើញ​នៃ​អ៊ីនធ�ើហ្វេស ដូចជា​ពណ៌ អាយខុន និង​
​ ្លាស់ប្តូរទ�
​ ៅ​តាម​រូបរាង​ដែល​បាន​ជ្រើស។
រូបផ្ទៃអេក្រង់ នឹងផ
• វីដជីត៖ វីដជីតគ
​ជ
ឺ​ ា​កម្មវិធត
ី​ ូចៗ​ដែល​ចាប់ផ្ដើមម
​ ុខងារ​កម្មវិធជ
ី​ ាក់លាក់ ដ�ើម្បី​ផ្ដល់ព
​ ័ត៌មាន​និងក
​ ារចូលប្រើ​
ងាយស្រួល​ន�ៅល�ើ​គេហអេក្រង់រ​បស់​អ្នក។ ប៉ះឲ
​ ្យ​ជាប់ល�
​ ើ​វីដជីត រួចហ�
​ ើយ​អូសវ​ា​ទ�ៅ​គេហអេក្រង់។
វីដជីតន
​ ឹងត្រូ
​ វ​បាន​ថែម​ល�ើ​គេហអេក្រង់។
• ការកំណត់​គេហអេក្រង់៖ ប្ដូរ​ទំហនំ​ៃ​ក្រឡា​ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​ធាតុ​ឲ្យ​បាន​ច្រើន​ឬ​តិចន�
​ ៅល�ើ​គេហអេក្រង់
ជាដ�ើម។
43
មូលដ្ឋា
ការបង្ហាញ​កម្មវិធទ
ី​ ាំងអស់​ល�ើ​គេហអេក្រង់
ដ�ោយ​មិនប​្រើ​អេក្រង់ក
​ ម្មវិធដ
ី​ ាច់ដ�ោយឡែក អ្នកអ
​ ាច​កំណត់ឲ
​ ្យ​ឧបករណ៍​បង្ហាញ​កម្មវិធទ
ី​ ាំងអស់ល�
​ ើ​
គេហអេក្រង់។ ន�ៅល�ើគេ
​ ហអេក្រង់ សូមប
​ ៉ះឲ
​ ្យ​ជាប់ល�
​ ើ​ផ្ទៃ​ទទេ រួចហ�
​ ើយ​ប៉ះ ការកំណត់​គេហអេក្រង់ → ប្លង់​
គេហអេក្រង់ → គេហអេក្រង់ប
​ ៉ុណ្ណោះ → ប្រើ។
ឥឡូវ អ្នកអ
​ ាច​ចូលប្រើក
​ ម្មវិធទ
ី​ ាំងអស់រ​បស់​អ្នកដ�
​ ោយ​អូសម
​ ក​ឆ្វេង​ន�ៅល�ើ​គេហអេក្រង់។
អាយខុន​សញ្ញាបង្ហាញ
អាយខុន​សញ្ញាបង្ហាញ​លេចឡ�ើងល�ើរ​បារ​ស្ថានភាព​ន�ៅ​ផ្នែក​ខាងល�ើន​ៃ​អេក្រង់។ អាយខុនដែ
​ ល​បាន​រាយ​ក្នុង​
តារាង​ខាងក្រោម​គឺ​ឃ�ើញច​្រើន​បំផុត។
របារ​ស្ថានភាព​ប្រហែល​ជា​មិន​លេចឡ�ើងន�
​ ៅ​ផ្នែក​ខាងល�ើន​ៃ​អេក្រង់ក
​ ្នុងក
​ ម្មវិធខ
ី​ ្លះ​ឡ�ើយ។ ដ�ើម្បី​
បង្ហាញ​របារ​ស្ថានភាព សូមអ
​ ូស​ផ្នែក​ខាងល�ើអេក្រ
​
ង់ច
​ ុះក្រោម។
អាយខុន
អត្ថន័យ
គ្មាន​រលកសញ្ញា
កម្លាំងរ​លកសញ្ញា
រ៉ូមីង (ន�ៅ​ក្រៅ​តំបន់ស​េវា​ធម្មតា)
/
កាត SIM ឬ USIM ដែលចូលចិត្តសម្រាប់ការហ�ៅ
បាន​ភ្ជាប់​បណ្ដាញ GPRS
បាន​ភ្ជាប់​បណ្ដាញ EDGE
បាន​ភ្ជាប់​បណ្ដាញ UMTS
បាន​ភ្ជាប់​បណ្ដាញ HSDPA
បាន​ភ្ជាប់​បណ្ដាញ HSPA+
/
បាន​ភ្ជាប់​បណ្ដាញ LTE
បាន​ភ្ជាប់ Wi-Fi
បាន​ប�ើកដំណ�ើរការ​មុខងារ Bluetooth
កំពុងប​្រើ​សេវា​ទីកន្លែង
កំពុងហ�
​ ៅ​ទូរសព្ទ
ខកខាន​ការហ�ៅ
សារ​អត្ថបទ​ឬ​ពហុព័ត៌មាន​ថ្មី
បាន​ប�ើកដំណ�ើរការ​ម�៉ោងរ�ោទ៍
បាន​ប�ើកដំណ�ើរការ​ទម្រង់ប
​ ិទសំឡេង
44
មូលដ្ឋា
អាយខុន
អត្ថន័យ
បាន​ប�ើកដំណ�ើរការ​ទម្រង់ញ
​ ័រ
បាន​ប�ើកដំណ�ើរការ​ទម្រង់យ
​ ន្តហ�ោះ
បញ្ហា​បាន​ក�ើតឡ�ើង ឬ ត្រូវការ​នូវ​ការប្រុងប្រយ័ត្ន
កំពុងស
​ ាក​ថ្ម
កម្រិត​ថាមពល​ថ្ម
អេក្រង់​ជាប់ស�ោ
ការចុច​គ្រាប់ចុចថ
​ ាមពល​នឹង​បិទ​អេក្រង់ ហ�ើយច
​ ាក់ស�ោ​វា។ ដូចគ្នានេ
​ ះ​ដែរ អេក្រង់ន
​ ឹង​បិទ ហ�ើយច
​ ាក់ស�ោ​
ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ ប�ឧ
ើ​ បករណ៍ម
​ ិនត្រូ
​ វ​បាន​ប្រើ​ក្នុងរ​យៈពេល​ដែល​បាន​កំណត់។
ដ�ើម្បី​ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់ សូមអ
​ ូសទ�
​ ៅ​ទិសដ�ៅ​ណា​មួយ ន�ៅពេល​អេក្រង់​ប�ើក។
៏​ ៅល�ើ Always On Display សូមប
ប�ើ​អេក្រង់រ​លត់ សូមច
​ ុច​គ្រាប់ចុចថ
​ ាមពល ឬ​កន�
​ ៉ះព
​ ីរដង​ល�ើ​គេហប៊ូតុង
ដ�ើម្បី​ប�ើក​អេក្រង់។
េអ�កង់ជាប់េសោ
45
មូលដ្ឋា
ការប្ដូរ​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់
ដ�ើម្បី​ប្ដូរ​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់ សូមច
​ ាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ អេក្រង់​ជាប់ស�ោ → ប្រភេទ​ស�ោ​អេក្រង់ រួច​
ជ្រើស​វិធី​មួយ។
ន�ៅពេល​អ្នកក
​ណ
ំ ត់ល
​ ំនាំ, PIN, ពាក្យសម្ងាត់ ឬ​ទិន្នន័យជ
​ ីវមាត្រ​របស់​អ្នកសម្រាប
​
វ់​ិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់ អ្នក​
​ បករណ៍​របស់​អ្នក។ បន្ទាប់ព
​ ី​
អាច​ការពារ​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួនរ​បស់​អ្នក ដ�ោយ​រារាំង​អ្នកដទៃ​មិន​ឲ្យ​ចូលប្រើឧ
កំណត់វ​ិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់ ឧបករណ៍ន
​ ឹងត្រូ
​ វការ​កូដ​ដ�ោះស�ោ គ្រប់ពេល​ដ�ោះស�ោ​វា។
• អូស៖ អូសទ�
​ ៅ​ទិសដ�ៅ​ណា​មួយ​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បីដ�
​ ោះស�ោ​វា។
• លំនាំ៖ គូសល
​ ំនាំដ�
​ ោយ​ប្រើ​ចណ
ំ ុច​បួនឬ
​ ​ច្រើន​ជាង​នេះ ដ�ើម្បីដ�
​ ោះស�ោ​អេក្រង់។
• PIN៖ វាយបញ្ចូល PIN ដែល​មាន​យ៉ាងតិចប
​ ួន​លេខ ដ�ើម្បីដ�
​ ោះស�ោ​អេក្រង់។
• ពាក្យ​សម្ងាត់៖ វាយបញ្ចូល​ពាក្យសម្ងាតដែ
់​ ល​មាន​តួអក្សរ លេខ ឬ​និមិត្តសញ្ញាយ
​ ៉ាងតិច​បួនត
​ ួ ដ�ើម្បី​
ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់។
• គ្មាន៖ មិនក
​ណ
ំ ត់​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់។
• ផ្ទៃមុខ៖ ចុះបញ្ជី​ផ្ទៃមុខរ​បស់​អ្នក ដ�ើម្បីដ�
​ ោះស�ោ​អេក្រង់។ សូមម�
​ ើល ការស្គាល់​ផ្ទៃមុខ សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​
បន្ថែម។
• ខ្ចៅដៃ៖ ចុះបញ្ខ្ច
ជី​ ៅដៃ​របស់​អ្នក ដ�ើម្បីដ�
​ ោះស�ោ​អេក្រង់។ សូមម�
​ ើល ការស្គាល់​ខ្ចៅដៃ សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​
បន្ថែម។
អ្នកអ
​ ាច​កណ
ំ ត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ធ្វើ​ការកំណត់​ទិន្នន័យព
​ រ�
ី​ ោងចក្រ​ឡ�ើងវិញ ប�ើអ
​ ្នកវ​ាយបញ្ចូល​កូដ​
ដ�ោះស�ោ​មិនត្រឹ
​ ម្មវិធី
​ មត្រូវ​ជាច្រើន​ដង​ជាប់ៗ​គ្នា​រហូត​ដល់ដែ
​ នកំណត់ន​ៃ​ការប៉ុនប៉ង។ ចាប់ផ្ដើមក
ការកំណត់, ប៉ះ អេក្រង់​ជាប់ស�ោ → ការកំណត់​ស�ោ​សន្តិសុខ, ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើវ​ិធី​
​ ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់ ស្វ័យ​កំណត់​ឡ�ើងវិញ​ពី​រ�ោងចក្រ ដ�ើម្បី​
ចាក់ស�ោ​អេក្រង់​ដែល​បាន​កំណត់​ពីមុន រួចហ�
ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
46
មូលដ្ឋា
ការថត​រូបអេក្រង់
ថត​រូបអេក្រង់ ខណៈពេល​កំពុង​ប្រើឧ
​ បករណ៍ រួចហ�
​ ើយ​សរសេរ​ល�ើ គូសល�
​ ើ ច្រឹប ឬ​កចែ
៏​ ករំលែក​អេក្រង់​ដែល​
បាន​ថត។ អ្នកអ
​ ាច​ថត​អេក្រង់​បច្ចុប្បន្នន
​ ិងត
​ ំបន់ដែ
​ ល​អាច​រំកិលប
​ ាន។
ការថត​រូបអេក្រង់
ប្រើ​វិធី​ខាងក្រោម ដ�ើម្បីថ
​ ត​រូបអេក្រង់។ រូបថត​អេក្រង់​ដែល​បាន​ថត​នឹងត្រូ
​ វ​បាន​រក្សាទុក​ក្នុង វិចិត្រសាល។
• គ្រាប់ចុចថ
​ ត៖ ចុចឲ
​ ្យ​ជាប់​ល�ើ​គ្រាប់ចុចប
​ ន្ថយ​សំឡេង​និងគ្រាប
​
់ចុចថ
​ ាមពល​ក្នុងពេ
​ ល​ដំណាល​គ្នា។
• អូសថ
​ ត៖ អូសដៃ
​ ​របស់​អ្នកម
​ ក​ឆ្វេង​ឬទ�
​ ៅ​ស្តាំ​ល�ើ​អេក្រង់។
• អ្នកម
​ ិន​អាច​ថត​រូបអេក្រង់​ទេ ខណៈពេល​កំពុង​ប្រើក
​ ម្មវិធន
ី​ ិងមុខងារ​ខ្លះ។
• ប�ើ​ថត​រូបអេក្រង់ដ�
​ ោយ​ការអូសម
​ ិនត្រូ
​ វ​បាន​ប�ើកដំណ�ើរការ​ទេ សូមច
​ ាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ
មុខងារ​កម្រិត​ខ្ពស់ រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់ អូសប
​ ាត​ដៃ​ដ�ើម្បី​ថត​អេក្រង់ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
បន្ទាប់ព
​ ី​ថត​រូបអេក្រង់ សូមប​្រើជ
​ ម្រើសខ
​ ាងក្រោម​ល�ើ​របារឧបករណ៍​ន�ៅ​ផ្នែក​ខាងក្រោម​នៃ​អេក្រង់៖
• Bixby Vision៖ ស្គាល់ខ
​ ្លឹមព័ត៌មាន​ដ�ោយ​ប្រើ Bixby Vision ព្រមទាំងស្វែ
​ ងរក​ព័ត៌មាន​ពាក់ព័ន្ធ។
• ថត​រំកិល៖ ថត​ខ្លឹមព័ត៌មាន​បច្ចុប្បន្នន
​ ិងខ
​ ្លឹមព័ត៌មាន​ដែល​បាន​លាក់ល�
​ ើ​ទំព័រ​វែង​អន្លាយ ដូចជា​ទំព័រ​វប
ិ ។
ន�ៅពេល​អ្នកប
​ ៉ះ ថត​រំកិល ន�ោះ​អេក្រង់ន
​ ឹង​រំកិល​ចុះដ�
​ ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ ហ�ើយខ
​ លឹម
្ ព័ត៌មាន​ច្រើនទ�ៀត​នឹង​
ត្រូវ​បាន​ថត។
• គូស៖ សរសេរ​ឬ​គូសល�
​ ើ​រូបថត​អេក្រង់។
• ច្រឹប៖ ច្រឹប​បំណែក​មួយ​ពី​រប
​ ល​បាន​ច្រឹប​នឹងត្រូ
ូ ថត​អេក្រង់។ ផ្ទៃដែ
​ វ​បាន​រក្សាទុក​ក្នុង វិចិត្រសាល។
• ចែករំលែក៖ ចែករំលែក​រប
ូ ថត​អេក្រង់ជ
​ ាមួយ​អ្នកដទៃ។
ប�ើ​ជម្រើសនេ
​ ះ​មិនឃ�
​ ើញ​ល�ើ​អេក្រង់​ដែល​បាន​ថត​ទេ សូមច
​ ាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ មុខងារ​
កម្រិត​ខ្ពស់ រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់ ថត​វៃឆ្លាត ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
47
មូលដ្ឋា
ផ្ទាំង​ជូនដំណឹង
ន�ៅពេល​អ្នកទទ
​ ួលក
​ ារជូនដំណឹងថ
​ ្មី ដូចជា​សារ​ឬ​ការហ�ៅ​ដែល​បាន​ខកខាន ន�ោះ​អាយខុនស
​ ញ្ញាបង្ហាញ​
នឹងលេ
​ ចឡ�ើងល�ើរ​បារ​ស្ថានភាព។ ដ�ើម្បីឃ�
​ ើញ​ព័ត៌មាន​ច្រើនទ�ៀត​អំពអ
ី​ ាយខុន​ទាំងន�ោះ សូមប�
​ ើក​ផ្ទាំង​
​ ិងប
ជូនដំណឹងន
​ ង្ហាញ​ព័ត៌មាន​លម្អិត។
ដ�ើម្បី​ប�ើក​ផ្ទាំងជ
​ ូនដំណឹង សូមអ
​ ូសរ​បារ​ស្ថានភាព​ចុះក្រោម។ ដ�ើម្បីប
​ ិទ​ផ្ទាំងជ
​ ូនដំណឹង សូមអ
​ ូសអេក្រ
​
ង់​
ឡ�ើងល�ើ។
អ្នកអ
​ ាច​ប�ើកផ្ទា
​ ំង​ជូនដំណឹង សូម្បីល�
​ ើ​អេក្រង់ជ
​ ាប់ស�ោ​កដ�
៏​ ោយ។
អ្នកអ
​ ាច​ប្រើ​មុខងារ​ខាងក្រោម​ល�ើ​ផ្ទាំង​ជូនដំណឹង។
ចាប់េផ�ើម ការកំណត់។
ប៊ូតុងការកំណត់រហ័ស
កាត SIM ឬ USIM
ែដលចូលចិតស�មាប់
�
ជេ�មើសនីមួយៗ។
ប៉ះេដើម�ីចូលេ�បើអភិ�ាលកាត SIM។
បង�ាញព័ត៌មានលម�ិតៃនការជូនដំណឹង
រួចេធ�ើសកម�ភាពេផ�ងៗ
ជ�មះការជូនដំណឹងទាំងអស់
ចូលេ�បើការកំណត់ៃនការជូនដំណឹង
48
មូលដ្ឋា
ការប្រើ​ប៊ូតុងក
​ ារកំណត់​រហ័ស
ប៉ះ​ប៊ូតុងក
​ ារកំណត់​រហ័ស ដ�ើម្បីប�
​ ើកដំណ�ើរការ​មុខងារ​មួយ​ចំនួន។ អូសផ្ទា
​ ំង​ជូនដំណឹងច
​ ុះក្រោម ដ�ើម្បីឃ�
​ ើញ​
ប៊ូតុងច​្រើនទ�ៀត។
ដ�ើម្បី​ប្តូរ​ការកំណត់​មុខងារ​នានា សូមប
​ ៉ះ​អត្ថបទ​ក្រោម​ប៊ូតុងន
​ ីមួយៗ។ ដ�ើម្បីប
​ ង្ហាញ​ការកំណត់​លម្អិត​
ច្រើនទ�ៀត សូមប
​ ៉ះឲ
​ ្យ​ជាប់ល�
​ ើ​ប៊ូតុងម
​ ួយ។
ដ�ើម្បី​រ�ៀបចំប
​ ៊ូតុងឡ​�ើងវិញ សូមប
​ ៉ះ → លំដាប់ប
​ ៊ូតុង, ប៉ះឲ
​ ្យ​ជាប់ល�
​ ើ​ប៊ូតុងម
​ ួយ រួច​ហ�ើយ​អូសវ​ា​ទ�ៅ​ទីកន្លែង​
មួយ​ទ�ៀត។
49
មូលដ្ឋា
ការវាយបញ្ចូល​អត្ថបទ
ប្លង់​ក្ដារចុច
ក្ដារចុចលេ
​ ចឡ�ើងដ�
​ ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ ន�ៅពេល​អ្នកវ​ាយបញ្ចូល​អត្ថបទ​ដ�ើម្បី​ផ្ញើ​សារ បង្កើតក
​ ំណត់សម្គាល់
ជាដ�ើម។
• ន�ៅពេល​ក្ដាចុចប�
​ ើក​ជា​ល�ើកដំបូង អេក្រង់រ�
​ ៀបចំ​ក្ដារចុចន
​ ឹង​លេចឡ�ើង។ កំណត់ភ
​ ាសា​បញ្ចូល
ប្រភេទ​ក្តាចុច និងក
​ ារកំណត់​ក្ដារចុច រួចហ�
​ ើយ​ប៉ះ ចាប់ផ្ដើម។
• ការវាយបញ្ចូល​អត្ថបទ​ជា​ភាសា​ខ្លះ​មិនទទ
​ ួលក
​ ារគាំទ្រ​ទេ។ ដ�ើម្បីវ​ាយបញ្ចូល​អត្ថបទ អ្នកត្រូ
​ វ​ប្ដូរ​
ភាសា​បញ្ចូល​ជា​ភាសា​ដែល​ទទួលក
​ ារគាំទ្រ។
មុខងារក�ារចុចបែន�ម
បង�ាញមុខងារក�ារចុចេ�ចើនេទៀត
វាយប���លអក�រធំ។
ស�មាប់អក�រធំទាំងអស់
សូមប៉ះវាពីរដង។
លុបតួពីមុខ។
វាយប���លនិមិត�ស��ា
ចុះបន�ាត់
វាយប���លដំណកឃ�ា។
ការប្ដូរ​ភាសា​បញ្ចូល
→ ភាសា និង ប្រភេទ → គ្រប់គ្រង​ភាសា​បញ្ចូល រួចហ�
ប៉ះ
​ ើយ​ជ្រើស​ភាសា​ដែល​ត្រូវ​ប្រើ។ ន�ៅពេល​អ្នក​
ជ្រើស​ភាសា​ចាប់ពព
ី​ ីរ​ឡ�ើង​ទ�ៅ អ្នកអ
​ ាច​ប្ដូរ​រវាង​ភាសា​បញ្ចូល ដ�ោយ​អស
ូ ម
​ ក​ឆ្វេង​ឬទ�
​ ៅ​ស្តាំ​ន�ៅ​ល�ើ​គ្រាប់ចុច​
ដំណកឃ្លា។
50
មូលដ្ឋា
ការប្ដូរ​ក្ដារចុច
ប៉ះ
ដ�ើម្បី​ប្ដូរ​ក្តាចុច។
ដ�ើម្បី​ប្ដូរ​ប្រភេទក
​ ្តាចុច សូមប
​ ៉ះ
ដែល​អ្នកច
​ ង់ប
​ ាន។
→ ភាសា និង ប្រភេទ, ជ្រើសភ
​ ាសា​មួយ រួចហ�
​ ើយ​ជ្រើស​ប្រភេទក
​ ្ដារចុច​
• ប�ើ​ប៊ូតុងក
​ ្ដារចុច( ) មិនលេ
​ ចឡ�ើងល�ើរ​បារ​រុករក​ទេ សូមច
​ ាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ
ការគ្រប់គ្រង​ទូទ�ៅ → ភាសា និង ការបញ្ចូល រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់ បង្ហាញ​ប៊ូតុងក
​ ្ដារចុច ដ�ើម្បី​
ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
• ល�ើ ក្ដារចុច 3x4 គ្រាប់ចុចម
​ ួយ​មាន​តួអក្សរ​បី​ឬ​បួន។ ដ�ើម្បីវ​ាយបញ្ចូលត
​ ួអក្សរ​មួយ សូម​ប៉ះ​
គ្រាប់ចុចន�
​ ោះ​ដដែលៗ​ទាល់តែត
​ ួអក្សរ​ដែល​ចង់ប
​ ាន​លេចឡ�ើង។
មុខងារ​ក្ដារចុច​បន្ថែម
មុខងារ​ខលះ្ ​ប្រហែល​ជា​មិន​អាច​ប្រើប
​ ាន​ឡ�ើយ អាស្រ័យ​ល�ើ​តំបន់ឬ
​ ​អ្នកផ្ដល់ស​េវា។
•
•
៖ បញ្ចូលស
​ ញ្ញារម្មណ៍។
៖ បញ្ចូលស្ទី
​ កឃ័រ អ្នកក
​ ៏​អាច​វាយបញ្ចូលស្ទី
​ កឃ័រ My Emoji ដែល​ម�ើល​ទ�ៅ​ដូចអ
​ ្នក​ផងដែរ។ សូម​
ម�ើល ការរីករាយ​នឹងស្ទី
​ កឃ័រ My Emoji ខណៈពេល​កំពុងឆ
​ ាត សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
•
៖ ភ្ជាប់ GIF ជីវចល។
•
៖ បញ្ចូលអ
​ ត្ថបទ​ដ�ោយ​សំឡេង។
•
៖ ប្ដូរ​ការកំណត់​ក្ដារចុច។
•
→
៖ ថែម​ធាតុ​មួយ​ពី​ក្ដារ​តម្បៀតខ្ទាស់។
•
→
៖ ប្ដូរ​ក្ដារចុចសម្រាប
​
ប្រ
់​ តិបត្តិការ​ប្រើ​ដៃម្ខាង។
51
មូលដ្ឋា
ការចម្លង និង ការបិទភ្ជាប់
1
2
3
ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់ល�
​ ើ​អត្ថបទ។
អូស ឬ
ដ�ើម្បី​ជ្រើស​អត្ថបទ​ដែល​ចង់​បាន ឬ​ក៏​ប៉ះ ជ្រើសទ
​ ាំងអស់ ដ�ើម្បី​ជ្រើសអ
​ ត្ថបទ​ទាំងអស់។
ប៉ះ ចម្លង ឬ កាត់។
អត្ថបទ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ត្រូវ​បាន​ចម្លងទ�
​ ៅ​ក្ដារ​តម្បៀតខ្ទាស់។
4
ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់ត្រ
​ ង់​កន្លែង​ដែល​ត្រូវ​បញ្ចូល​អត្ថបទ ហ�ើយប
​ ៉ះ បិទភ្ជាប់។
​ ាន​ចម្លងព
ដ�ើម្បី​បិទភ្ជាបអ
់​ ត្ថបទ​ដែល​អ្នកប
​ ីមុន សូមប
​ ៉ះ ក្ដារ​តម្បៀតខ្ទាស់ រួច​ជ្រើសអ
​ ត្ថបទ​ន�ោះ។
វចនានុក្រម
រក​ម�ើលន
​ ិយមន័យ​ពាក្យ ខណៈពេល​កំពុងប​្រើ​មុខងារ​មួយ​ចំនួន ដូចជា​ន�ៅពេល​ប�ើកម�ើលទ
​ ំព័រវិប។
1
ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់ល�
​ ើ​ពាក្យ​ដែល​អ្នកច
​ ង់​រក។
ប�ើ​ពាក្យ​ដែល​អ្នកច
​ ូស ​ ង់​រក​មិនត្រូ
​ វ​បាន​ជ្រើស​ទេ សូមអ
2
ឬ
ដ�ើម្បី​ជ្រើស​អត្ថបទ​ដែល​ចង់ប
​ ាន។
ប៉ះ វចនានុក្រម ល�ើ​បញ្ជី​ជម្រើស។
​ វ​បាន​ដំឡ�ើងជ
​ ើឧបករណ៍​ទេ សូមប
ប�ើ​វចនានុក្រម​មិនត្រូ
​ ាមុនល�
​ ៉ះ ផ្លាស់ទទ�
ី​ ៅ ផ្លាស់ទទ�
ី ៅ
[គ្រប់គ្រងវចនានុក្រម] →
ជាប់ន
​ ឹងវ​ចនានុក្រម ដ�ើម្បី​ទាញយក​វា។
3
បង្ហាញ​និយមន័យ​ក្នុងវ​ីនដូវ​ផុសន​ៃ​វចនានុក្រោម។
ដ�ើម្បី​ប្ដូរ​ទ�ៅ​ទិដ្ឋភាព​ពេញ​អេក្រង់ សូមប
​ ៉ះ ។ ប៉ះន
​ ិយមន័យ​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បីប
​ ង្ហាញ​និយមន័យ​
ច្រើនទ�ៀត។ ក្នុងទ
​ ិដ្ឋភាព​លម្អិត សូមប
​ ៉ះ ដ�ើម្បី​ថែម​ពាក្យ​ទ�ៅ​បញ្ជី​ពាក្យ​សំណព្វ​របស់​អ្នក ឬ​កប
៏​ ៉ះ
ស្វែងរក​ល�ើអ៊ីនធឺណិត។ ដ�ើម្បី​ប្រើ​ពាក្យ​ន�ោះ​ជា​ពាក្យ​ស្វែងរក។
52
កម្មវិធី និង មុខងារ
ការដំឡ�ើងឬ
​ ​ការលុបក
​ ម្មវិធី
Galaxy Apps
ទិញ​និងទ
​ ាញយក​កម្មវិធី។ អ្នកអ
​ ាច​ទាញយក​កម្មវិធដែ
ី​ ល​បង្កើតឡ​�ើងជ
​ ាពិសេស​សម្រាបឧ
់​ បករណ៍
Samsung Galaxy។
​ ម្មវិធី Galaxy Apps។
ចាប់ផ្ដើមក
កម្មវិធនេ
ី​ ះ​ប្រហែល​ជា​មិន​អាច​ប្រើប
​ ាន អាស្រ័យ​ល�ើ​តំបន់ឬ
​ ​អ្នកផ្តល់ស​េវា។
ការដំឡ�ើងក
​ ម្មវិធី
ប�ើករក​កម្មវិធត
ី​ ាម​ប្រភេទ ឬ​ក៏​ប៉ះ​វាល​ស្វែងរក ដ�ើម្បីស្វែ
​ ងរក​ពាក្យគន្លឹះ។
ជ្រើសក
​ ម្មវិធម
​ ៉ះ ដំឡ�ើង។ ដ�ើម្បីទ
​ ិញ​
ី​ ួយ ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​អំពវី​ា។ ដ�ើម្បី​ទាញយក​កម្មវិធឥ
ី​ តគិតថ្លៃ សូមប
និងទ
​ ាញយក​កម្មវិធគ
ី​ ិតថ្លៃ សូមប
​ ើ​អេក្រង់។
​ ៉ះ​តម្លៃ និង ធ្វើត
​ ាម​ការណែនាំល�
ដ�ើម្បី​ប្ដូរ​ការកំណត់​ស្វ័យ​អាប់ដេត សូមប
​ ៉ះ → ការកំណត់ → ស្វ័យ​អាប់ដេត​កម្មវិធី រួច​ជ្រើស​
ជម្រើសម
​ ួយ។
53
កម្មវិធី និង មុខងា
Play Store
ទិញ​និងទ
​ ាញយក​កម្មវិធី។
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី Play Store។
ការដំឡ�ើងក
​ ម្មវិធី
ប�ើករក​កម្មវិធត
ី​ ាម​ប្រភេទ ឬ​ក៏​ស្វែងរក​កម្មវិធី​ដ�ោយ​ប្រើ​ពាក្យគន្លឹះ។
ី​ ួយ ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​អំពវី​ា។ ដ�ើម្បី​ទាញយក​កម្មវិធឥ
ី​ តគិតថ្លៃ សូមប
ជ្រើសក
​ ម្មវិធម
​ ៉ះ ដំឡ�ើង។ ដ�ើម្បីទ
​ ិញ​
ី​ ិតថ្លៃ សូមប
​ ើ​អេក្រង់។
និងទ
​ ាញយក​កម្មវិធគ
​ ៉ះ​តម្លៃ និង ធ្វើត
​ ាម​ការណែនាំល�
ដ�ើម្បី​ប្ដូរ​ការកំណត់​ស្វ័យ​អាប់ដេត សូមប
​ ៉ះ
​ ួយ។
តិ រួចជ​្រើស​ជម្រើសម
→ ការកំណត់ → ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីស្វ័យប្រវត្
ការគ្រប់គ្រង​កម្មវិធី
ការលុបឬ
​ ​ការបិទ​កម្មវិធី
ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់ល�
​ ើ​កម្មវិធម
ី​ ួយ រួចជ​្រើស​ជម្រើសម
​ ួយ។
• បិទ៖ បិទក
ី​ ំនាំដ�ើម​ដែល​បាន​ជ្រើស ជា​កម្មវិធី​ដែល​មិនអ
​ ាច​លុបចេ
​ ម្មវិធល
​ ញ​ពី​ឧបករណ៍។
• លុប៖ លុបក
​ ម្មវិធី​ដែល​បាន​ទាញយក។
ការប�ើកប្រើ​កម្មវិធី
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ កម្មវិធី →
→ បាន​បិទ, ជ្រើសក
​ ម្មវិធម
ី​ ួយ រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ ប�ើកប្រើ។
54
កម្មវិធី និង មុខងា
ការកំណត់​ការអនុញ្ញាត​កម្មវិធី
ដ�ើម្បី​ឲ្យ​កម្មវិធខ
ី​ លះ្ ​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​ប្រក្រតី ពួកវា​អាច​ត្រូវការ​នូវ​ការអនុញ្ញាត​ដ�ើម្បី​ចូលប្រើឬ
​ ប​្រើ​ព័ត៌មាន​ល�ើ​
ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។ ន�ៅពេល​អ្នកប�
​ ើក​កម្មវិធម
ី​ ួយ វីនដូវផ
​ ុសអ
​ ាច​លេចឡ�ើង និង ស្នើក
​ ារចូលប្រើម
​ ុខងារ​ឬ​
ព័ត៌មាន​មួយ​ចំនួន។ ប៉ះ អនុញ្ញាត ល�ើ​វីនដូវផ
​ ុស ដ�ើម្បីផ្ដ
​ ល់ក
​ ារអនុញ្ញាត​ដល់ក
​ ម្មវិធី។
ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​ការកំណត់​នៃ​ការអនុញ្ញាត​កម្មវិធរី​បស់​អ្នក សូមច
​ ាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយ​ប៉ះ កម្មវិធ។
ី
ជ្រើស​កម្មវិធម
ី​ ួយ ហ�ើយ​ប៉ះ ការអនុញញា្ ត។ អ្នកអ
​ ាច​បង្ហាញ​បញ្ជី​ការអនុញ្ញាត​របស់​កម្មវិធី និង ប្ដូរ​ការអនុញ្ញាត​
របស់​វា។
ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​ឬប្ដូ
​ រ​ការកំណត់​នៃ​ការអនុញ្ញាត​កម្មវិធទ�
ី​ ៅ​តាម​ប្រភេទន​ៃ​ការអនុញ្ញាត សូមច
​ ាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី
ការកំណត់ ហ�ើយ​ប៉ះ កម្មវិធី → → ការអនុញ្ញាត​កម្មវិធី។ ជ្រើសធ
​ ាតុ​មួយ ហ�ើយប
​ ៉ះ​កុងតាក់ជ
​ ាប់​នឹងក
​ ម្មវិធី
​ ារអនុញ្ញាត។
ដ�ើម្បី​ផ្ដល់ក
ប�ើ​អ្នកម
​ ិនផ្ត
​ ល់ក
​ ារអនុញ្ញាត​ដល់ក
​ ម្មវិធី​ន�ោះ​ទេ មុខងារ​មូលដ្ឋាន​របស់ក
​ ម្មវិធអ
ី​ ាច​មិនធ្វ
​ ើ​មុខងារ​
ប្រក្រតី។
Bixby
ការណែនាំ
Bixby គឺជ
​ ា​អ៊ីនធ�ើហ្វេស​ថ្មី​ដែល​អាច​ប្រាស្រ័យ​ទាក់ទង​ជាមួយ​អ្នក ហ�ើយវ​ា​ផ្ដល់ស​េវា​ដែល​ជួយ​ឲ្យ​អ្នកប​្រើ​
​ ាន​កាន់តែង
ទូរសព្ទវៃឆ
​ ្លាត​របស់​អ្នកប
​ ាយស្រួល។
• Bixby Home៖ អ្នកអ
​ ាច​បង្ហាញ​សេវា​និងព
​ ័ត៌មាន​ដែល​បាន​ណែនាំ ដែល Bixby ផ្តល់ជ
​ ូន តាមរយៈ​
ការវិភាគ​លំនាំ​នៃ​ការប្រើប្រាស់ន
​ ិងទ
​ ម្លាបរ់​បស់​អ្នក។
• Bixby Voice៖ អ្នកអ
​ ាច​ប្រើ​សំឡេង​បញ្ជា ដ�ើម្បីស​្នើ​អ្វី​ដែល​អ្នកច
​ ង់​បាន​ជាមួយ Bixby Voice។
• Bixby Vision៖ អ្នកអ
​ ាច​ស្វែងរក​ព័ត៌មាន​ពាក់ព័នន
្ធ​ ឹង​វត្ឬ
ថុ​ ​ទីកន្លែង​យ៉ាង​ងាយស្រួល​ដ�ោយ​ប្រើម
​ ុខងារ
Bixby Vision។
• ការរំឭក៖ អ្នកអ
​ ាច​បង្កើតក
​ ាររំឭក​ដ�ើម្បី​រ�ៀប​កាលវិភាគ​កិច្ច​ដែល​ត្រូវ​ធ្វើ ឬ​ក៏​ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ន�ៅ​
ពេលក្រោយ។
• ដ�ើម្បី​ប្រើ​មុខងារ Bixby ឧបករណ៍រ​បស់​អ្នក​ត្រូវតែ​ភ្ជាប់​ទ�ៅ Wi-Fi ឬ​បណ្ដាញ​ចល័ត។
• ដ�ើម្បី​ប្រើម
​ ុខងារ Bixby អ្នកត្រូ
​ វតែ​ចុះបញ្ជី​និងច
​ ុះឈ្មោះចូល Samsung Account របស់អ
​ ្នក។
55
កម្មវិធី និង មុខងា
ចុច​គ្រាប់ចុច Bixby ដ�ើម្បី​ប�ើក Bixby Home។ ដ�ើម្បី​បិទ Bixby Home សូមច
​ ុច​គ្រាប់ចុចនេ
​ ះ​ម្ដងទ�ៀត។
ចុចឲ
​ ្យ​ជាប់​ល�ើ​គ្រាប់ចុច Bixby ដ�ើម្បីច
​ ាប់ផ្ដើម Bixby Voice ភ្លាមៗ។ ខណៈពេល​ចុចជ
​ ាប់​ល�ើ​គ្រាប់ចុច
Bixby សូមន
​ ិយាយ​អ្វី​ដែល​អ្នកច
​ ង់​ទ�ៅ​កាន់ Bixby Voice រួច​ហ�ើយ​លែង​ម្រាមដៃ​របស់​អ្នក​ពគ្រាប
ី​
់ចុចន�
​ ោះ។
Bixby Voice នឹងធ្វ
​ ើ​អ្វី​ដែល​អ្នកស​្នើ។
ចុច�គាប់ចុច
Bixby។
ចុចឲ�ជាប់េលើ
�គាប់ចុច
Bixby។
ការរ�ឭកនឹងមក
ដល់
អាយខុន
Bixby Voice
Bixby Home
Bixby Voice
សេវា Bixby ដែល​មាន អាច​ខុសគ
​ ្នា​អាស្រ័យ​ល�ើ​តំបន់ឬ
​ ​អ្នកផ្តល់ស​េវា។
56
កម្មវិធី និង មុខងា
ការចាប់ផ្ដើម Bixby
ន�ៅពេល​អ្នកច
​ ាប់ផ្ដើម Bixby ជា​ល�ើកដំបូង ទំព័រណ​ែនាំ​អំពី Bixby នឹងលេ
​ ចឡ�ើង។ អ្នកត្រូ
​ វតែ​ចុះបញ្ជី​
និងច
​ ុះឈ្មោះចូល Samsung Account របស់អ
​ ្នកទ�
​ ៅ​តាម​ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់ ព្រមទាំងយ
​ ល់ព្រម​តាម​
ពេលវេលា​និងល
​ ក្ខខណ្ឌ។
1
ចុចគ្រាប
​
់ចុច Bixby។
�គាប់ចុច Bixby
2
3
4
ពិនិត្យ​ទំព័រ​ណែនាំ​អំពី Bixby ហ�ើយ​ប៉ះ បន្ទាប។
់
ជ្រើស​ភាសា​ដែល​ត្រូវ​ប្រាស្រ័យ​ទាក់ទង​ជាមួយ Bixby Voice ហ�ើយ​ប៉ះ បញ្ជាក់។
ប៉ះ ចុះឈ្មោះចូល រួចធ្វ
​ ើ​តាម​ការណែនាំល�
​ ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បីច
​ ុះឈ្មោះចូល Samsung Account របស់​
អ្នក។
ប�ើ​អ្នកប
​ ាន​ចុះឈ្មោះចូល​រួចហ�
​ ើយ ជំហាន​នេះ​នឹងប
​ ាត់។
5
6
7
ប៉ះ រួចរាល់ ដ�ើម្បីប
​ ញ្ចប់​ការចុះបញ្ជី Samsung Account របស់អ
​ ្នក។
អាន​និង​យល់ព្រម​តាម​ពេលវេលា​និងល
​ ក្ខខណ្ឌ ហ�ើយប
​ ៉ះ បន្ទាប។
់
ធ្វើ​តាម​ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បីប
​ ញ្ចប់​ការរ�ៀបចំ Bixby Voice។
57
កម្មវិធី និង មុខងា
Bixby Home
ល�ើ​អេក្រង់ Bixby Home អ្នកអ
​ ាច​បង្ហាញ​សេវា​និងព
​ ័ត៌មាន​ដែល​បាន​ណែនាំ ដែល Bixby ផ្តល់ជ
​ ូន​
តាមរយៈ​ការវិភាគ​លំនាំ​នៃ​ការប្រើប្រាស់​និងទ
​ ម្លាបរ់​បស់​អ្នក។
ការប�ើក Bixby Home
1
ចុចគ្រាប
​
់ចុច Bixby។ ជម្រើសផ​្សេង សូមអ
​ ូស​ទ�ៅ​ស្តាំ​ល�ើ​គេហអេក្រង់។
អេក្រង់ Bixby Home នឹងលេ
​ ចឡ�ើង។
2
អូសឡ​�ើងល�ើឬ
​ ​ចុះក្រោម ដ�ើម្បីប
​ ង្ហាញ​ខលឹម
្ ព័ត៌មាន​ដែល​បាន​ឲ្យ​យ�ោបល់។
ប��រការកំណត់�គាប់ចុច Bixby។
ចូលេ�បើជេ�មើសបែន�ម។
ការរ�ឭកនឹងមកដល់
ខ�ឹមព័ត៌មានែដល�ានឲ�េយោបល់
3
ដ�ើម្បី​បិទ Bixby Home សូមច
​ ុច​គ្រាប់ចុច Bixby ម្ដងទ�ៀត។ ជម្រើសផ​្សេង សូមអ
​ ូសម
​ ក​ឆ្វេង​ល�ើ​
អេក្រង់។
58
កម្មវិធី និង មុខងា
ការប្រើ​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ដែល​បាន​ណែនាំ​ល�ើ Bixby Home
ន�ៅពេល​អ្នកប�
​ ើក Bixby Home អ្នកអ
​ ាច​បង្ហាញ​ខលឹម
្ ព័ត៌មាន​ដែល​ត្រូវ​បាន​អាប់ដេត​ជា​ញឹកញាប់​ជា​បណ្ណ
Bixby។ អូស​ឡ�ើងល�ើ​ឬ​ចុះក្រោម ដ�ើម្បីប
​ ង្ហាញ​បណ្ណ Bixby។
ឧទាហរណ៍ ពេល​ន�ៅ​តាម​ផ្លូវទ�
​ ៅ​ការិយាល័យ​នា​ពេល​ព្រឹក អ្នកអ
​ ាច​បង្ហាញ​កាលវិភាគ​នៃ​ថ្ងៃ​របស់អ
​ ្នក និង
ចាក់​តន្ត្ស
រី​ ំណព្វរ​បស់អ
​ ្នកល�
​ ើ​អេក្រង់ Bixby Home។ ន�ៅពេល​ល្ងាច អ្នកអ
​ ាច​បង្ហាញ​ម�៉ោងរ�ោទ៍ ពិនិត្យ​
សកម្មភាព​ប្រចាំថ្រងៃ​បស់អ
​ ្នក និងប
​ ង្ហាញ​មតិព័ត៌មាន​របស់ម
​ ិត្តភក្អ
តិ​ ្នក។
ខ្លឹមព័ត៌មាន​និងល
​ ំដាប់ន​ៃ​បណអ
្ណ​ ាប់ដេត​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្ក
តិ​ ្នុងច
​ ន្លោះពេល​ជាក់លាក់។ ដ�ើម្បី​អាប់ដេត​
បណ្ណ​ដ�ោយដៃ សូមអ
​ស
ូ ច
​ ុះក្រោម​ល�ើ​អេក្រង់។
ការកែ​បញ្ជី​បណ្ណ Bixby
• ដ�ើម្បី​ខ្ទាស់បណ
​
្ណ​ន�ៅ​ផ្នែក​ខាងល�ើន​ៃ​អេក្រង់ Bixby Home សូមប
​ ៉ះ → ខ្ទាស់​ន�ៅ​ខាងល�ើ។ ដ�ើម្បី​
ឈប់ខ្ទាស់បណ
​
្ណ សូមប
​ ៉ះ → ឈប់ខ្ទាស។
់
• ដ�ើម្បីល
​ ាក់បណ
​
ព
្ណ​ ី​បញ្ជី សូមប
​ ៉ះ → លាក់ឥ
​ ឡូវ។ ជម្រើស​ផ្សេង សូមច
​ ាប់​អូសបណ
​
្ណ​ទ�ៅ​ស្ដាំ។
• ដ�ើម្បី​ឈប់ប
​ ង្ហាញ​បណ្ណ​ល�ើ​បញ្ជី សូមប
​ ៉ះ → កុំ​បង្ហាញ​ម្ដងទ�ៀត។
ការជ្រើស​កម្មវិធី ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​ជា​បណ្ណ Bixby
បន្ថែម​ឬ​លប
ុ ក
​ ម្មវិធី​ដែល​ត្រូវ​បង្ហាញ​ជា​កាត​ល�ើ​អេក្រង់ Bixby Home។
ល�ើ​អេក្រង់ Bixby Home សូមប
​ ៉ះ → ការកំណត់ → បណ្ណ រួចប
​ ៉ះ​កុងតាក់ជ
​ ាប់​នឹងធ
​ ាតុ ដ�ើម្បីថែ
​ ម​ឬ​លុប​
ពួកវា។
ប�ើ​កម្មវិធម
ី​ ួយ​មិន​ត្រូវ​បាន​ដំឡ�ើងល�ើឧ
​ បករណ៍​ទេ អ្នកត្រូ
​ វ​ដំឡ�ើងវ​ា​ដ�ើម្បី​ប្រើ។ ល�ើ​អេក្រង់ Bixby
Home សូមប
​ ៉ះ → ការកំណត់ → បណ្ណ រួចហ�
​ ើយ​ទាញយក​កម្មវិធម
ី​ ួយ។
59
កម្មវិធី និង មុខងា
Bixby Voice
Bixby Voice គឺជ
​ ា​សេវា​សំឡេង​ដែល​ជួយ​ឲ្យ​អ្នកប​្រើ​ឧបករណ៍​កាន់តែ​ងាយស្រួល។
អ្នកអ
​ ាច​និយាយ​ទ�ៅ​កាន់ Bixby Voice ឬ​ក៏​វាយ​អត្ថបទ។ Bixby Voice នឹងច
​ ាប់ផ្ដើមម
​ ុខងារ​មួយ​ដែល​អ្នក​
ស្នើ ឬ​ក៏​បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​ដែល​អ្នកច
​ ង់​បាន។
• ដ�ើម្បី​ប្រើ Bixby Voice ឧបករណ៍​របស់​អ្នកត្រូ
​ វតែ​បាន​ភ្ជាប់​ទ�ៅ Wi-Fi ឬ​បណ្តាញ​ចល័ត។
• ដ�ើម្បី​ប្រើ Bixby Voice អ្នក​ត្រូវតែ​ចុះបញ្ជី​និងច
​ ុះឈ្មោះចូល Samsung Account របស់អ
​ ្នក។
ការចាប់ផ្ដើម Bixby Voice
ការចាប់ផ្ដើម Bixby Voice ជាមួយ​គ្រាប់ចុច Bixby
ន�ៅពេល​អ្នកច
​ ុច​ជាប់ល�
​ ើ​គ្រាប់ចុច Bixby ន�ោះ Bixby Voice នឹងច
​ ាប់ផ្ដើម រួចច
​ ាប់ផ្ដើម​ស្ដាប់។
ខណៈពេល​ចុច​ជាប់ល�
​ ើ​គ្រាប់ចុច Bixby សូមន
​ ិយាយ​អ្វី​ដែល​អ្នកច
​ ង់​ទ�ៅ​កាន់ Bixby Voice រួច​ហ�ើយ​លែង​
ម្រាមដៃ​របស់​អ្នកព
់ចុចន�
​ ោះ។
​ គ្រាប
ី​
អាយខុន Bixby
Voice (ស�ានភាព៖
កំពុងស�ាប់)
េបើក Bixby Voice
េអ�កង់េពញ។
60
កម្មវិធី និង មុខងា
ន�ៅពេល​អ្នកប
​ ៉ះ ពេញ​អេក្រង់ អេក្រង់ពេ
​ ញ Bixby Voice នឹងលេ
​ ចឡ�ើង។ ល�ើអេក្រ
​
ង់ពេ
​ ញ Bixby Voice
អ្នកអ
​ ាច​ប្រើ​មុខងារ​ខាងក្រោម។
ែចករ�ែលកេអ�កង់បច��ប�ន�។
បង�ាញ�បវត�ិៃនសន�នារបស់អ�ក។
ៃលត�មូវក�មិតសំេឡងៃនសំេឡងមគ�
េទសក៍។
Bixby របស់ខ��ំ
ការកំណត់ Bixby Voice
ែស�ងរកការប��ា។
ការប��ាែដល�ានេស�ើ
អាយខុន Bixby Voice
61
កម្មវិធី និង មុខងា
ការប្រើ Bixby Voice
ន�ៅពេល​អ្នកន
​ ិយាយ​អ្វី​ដែល​អ្នកច
​ ង់​ទ�ៅ​កាន់ Bixby Voice ន�ោះ Bixby Voice នឹងច
​ ាប់ផ្ដើម​បង្ហាញ​សម្ដី​
របស់អ
​ ្នកជ
​ ា​អត្ថបទ​ល�ើ​អេក្រង់ ព្រមទាំងច
​ ាប់ផ្ដើមម
​ ុខងារ​ត្រូវគ្នា ឬ​កប
៏​ ង្ហាញ​ព័ត៌មាន​ដែល​អ្នកប
​ ាន​ស្នើ។
ស�ានភាព៖ ការស�ាប់
ស�ានភាព៖ កំពុងដំេណើរការ
�ានចាប់េផ�ើមមុខងារ�តូវគ�ា
ប�ើ Bixby Voice ស្ថិតក
​ ្នុង​ទម្រង់រ​ង់ចាំប​្រើ ( ) វា​មិនអ
​ ាច​ស្ដាប់​សំឡេង​របស់អ
​ ្នកឡ​�ើយ។ ប៉ះ​
អាយខុនស
​ ្ថានភាព​រង់ចាំប្រើ ( ) រួចន
​ ិយាយ​សំណ�ើ​របស់អ
​ ្នកម
​ ្ដងទ�ៀត ន�ៅពេល​អាយខុនន�
​ ោះ​
ផ្លាស់ប្ដូរ​ទ�ៅ​ជា​អាយខុនស
​ ្ថានភាព​កំពុង​ស្ដាប់ ( )។
62
កម្មវិធី និង មុខងា
ការបង្ហាញ​កម្មវិធន
ី​ ិង​ការបញ្ជា​ដែល​បាន​គាំទ្រ
ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​កម្មវិធដែ
ី​ ល Bixby Voice គាំទ្រ និងវ​ិធី​ផ្សេងៗ​ដ�ើម្បី​ប្រើ Bixby Voice សូមប�
​ ើក Bixby
Home ហ�ើយប
​ ៉ះ → កម្មវិធី​និង​សេវា​សំឡេង។ អ្នក​អាច​បង្ហាញ​ការបញ្ជា​ដែល​បាន​ស្នើ​អំពរី​ប�ៀប​ប្រើក
​ ម្មវិធី​
នីមួយៗ។ ដ�ើម្បីប​្រើ​កម្មវិធម
ី​ ួយ សូមន
​ ិយាយ​ការបញ្ជា​ដែល​បាន​ស្នើទ�
​ ៅ​កាន់ Bixby Voice។
ការបិទដំណ�ើរការ Bixby Voice
អ្នកអ
​ ាច​បិទដំណ�ើរការ Bixby Voice កុឲ
ំ​ ្យ​ចាប់ផ្ដើម សូម្បីន�
​ ៅពេល​អ្នកច
​ ុច​ជាប់ល�
​ ើ​គ្រាប់ចុច Bixby ក៏​
ដ�ោយ.
ល�ើ​អេក្រង់ Bixby Home សូមប
​ ៉ះ → ការកំណត់ ហ�ើយប
​ ៉ះក
​ ុងតាក់ Bixby Voice ​ដ�ើម្បី​បិទដំណ�ើរការ​
វា។
63
កម្មវិធី និង មុខងា
Bixby Vision
Bixby Vision គឺ​ជា​សេវា​ដែល​ផ្ដល់ព
​ ័ត៌មាន​ដូចជា​រូប​ស្រដ�ៀង ទីកន្លែង អត្ថបទ​បកប្រែ និងក
​ ូដ QR។ Bixby
Vision ស្គាល់វ​ត្យ
ថុ​ ៉ាង​រហ័ស​និង​វាងវៃ សូម្បីន�
​ ៅពេល​អ្នកម
​ ិន​ស្គាល់ឈ្ម
​ ោះ​របស់​វា​កដ�
៏​ ោយ។
ប្រើ​មុខងារ Bixby Vision ខាងក្រោម។
អត�បទ
កែន�ង
កូដ QR
�សាទំពាំង�ាយជូរ
រូប
• ដ�ើម្បី​ប្រើ​មុខងារ​នេះ ឧបករណ៍ត្រូ
​ វតែ​ភ្ជាប់​ទ�ៅ Wi-Fi ឬ​បណ្តាញ​ចល័ត។
• ដ�ើម្បី​ប្រើម
​ ុខងារ​នេះ អ្នកត្រូ
​ វ​ចុះបញ្ន
ជី​ ិងច
​ ុះឈ្មោះចូល Samsung account របស់អ
​ ្នក។
• មុខងារ​ដែល​អាច​ប្រើ​បាន​និង​លទ្ធផល​ស្វែងរក​អាច​ខុសគ្នា អាស្រ័យ​ល�ើ​តំបន់ឬ
​ ​អ្នកផ្តល់ស​េវា។
• មុខងារ​នេះ​ប្រហែល​ជា​មិន​អាច​ប្រើប
​ ាន​ទេ ឬ​ក៏​អ្នក​ប្រហែល​ជា​មិន​ទទួលល
​ ទ្ធផល​ស្វែងរក​ត្រឹមត្រូវ​
ឡ�ើយ អាស្រ័យ​ល�ើ​ទំហរំ​ប ទ
ូ ្រង់ទ្រាយ ឬ​រស
ី ូលូសិន។
• Samsung មិនទទ
​ ួលខ
​ស
ុ ​ត្រូវ​ចព�
ំ ោះ​ព័ត៌មាន​ផលិតផល​ដែល​ផ្ដល់ដ�
​ ោយ Bixby Vision
ឡ�ើយ។
64
កម្មវិធី និង មុខងា
ការចាប់ផ្ដើម Bixby Vision
1
ចាប់ផ្ដើម Bixby Vision ដ�ោយ​ប្រើវ​ិធី​មួយ​ក្នុងច
​ ំណ�ោម​វិធី​ទាំងនេះ។
• ក្នុងក
​ ម្មវិធី កាមេរ៉ា សូមជ​្រើស​ទម្រង់ ស្វ័យប្រវត្តិ ហ�ើយប
​ ៉ះ
• ក្នុងក
ូ
​ ម្មវិធី វិចិត្រសាល សូមជ​្រើស​រប ហ�
ើយប
​ ៉ះ
។
។
• ក្នុងក
​ ម្មវិធី អ៊ីនធ�ើណិត សូមប
​ ៉ះ​ឲ្យ​ជាប់ល�
​ ើ​រូប​មួយ ហ�ើយប
​ ៉ះ Bixby Vision។
• ថត​អេក្រង់ម
​ ួយ ហ�ើយ​ជ្រើស Bixby Vision ល�ើ​របារ​ឧបករណ៍។
• ប�ើ​អ្នកប
​ ាន​ថែម​អាយខុន​កម្មវិធី Bixby Vision ទ�ៅ​គេហអេក្រង់ន
​ ិង​អេក្រង់ក
​ ម្មវិធី សូមច
​ ាប់ផ្ដើម​
កម្មវិធី Bixby Vision។
2
3
ជ្រើស​មុខងារ​ដែល​អ្នកច
​ ង់​បាន។
ដាក់​វត្ថុ​ន�ៅក្នុង​អេក្រង់ ដ�ើម្បីឲ
​ ្យ​ស្គាល់​វា។
ន�ៅពេល​វត្ត្រូ
ថុ​ វ​បាន​ស្គាល់​ហ�ើយ លទ្ធផល​ស្វែងរក​នឹង​លេចឡ�ើងល�
​ ើ​អេក្រង់។
ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​ច្រើនទ�ៀត សូមប
​ ៉ះ​អាយខុន​មុខងារ ឬ​កជ៏​្រើស​លទ្ធផល​ស្វែងរក។
ការបកប្រែ​ឬ​ការស្រង់​អត្ថបទ
ទទួលស្គាល់ន
​ ិងប
​ ង្ហាញ​អត្ថបទ​ដែល​បាន​បកប្រែ​ល�ើ​អេក្រង់។ អ្នកក៏អាចស្រង់អត្ថបទពីឯកសារឬអត្ថបទមួយ
ផងដែរ។
ឧទាហរណ៍ ប�អ
​ ង់ដ
​ ឹង​ថា​ត�ើ​ស្លាកសញ្ញា​មួយ​មាន​ន័យ​ដូចម្តេច ខណៈពេល​កំពុងធ្វ
​ ើ​ដំណ�ើរ​ន�ៅ​បរទេស ើ​ ្នកច
សូមប​្រើ​មុខងារ Bixby Vision។ ឧបករណ៍ន
​ ឹង​បកប្រែ​អត្ថបទ​ន�ៅល�ើ​ស្លាកសញ្ញា​ន�ោះ​ទ�ៅ​ជា​ភាសា​ដែល​អ្នក​
ជ្រើស។
1
2
ន�ៅពេល​អ្នកម
​ ាន​រប
ូ ​ឬ​វត្ពេ
ថុ​ ញចិត្ត សូមច
​ ាប់ផ្ដើម Bixby Vision។
ជ្រើស និង ដាក់អ
​ ត្ថបទ​ក្នុង​អេក្រង់ ដ�ើម្បីឲ
​ ្យ​ស្គាល់​វា។
អត្ថបទ​ដែល​បាន​បកប្រែ​នឹង​លេចឡ�ើងល�
​ ើ​អេក្រង់។
• ដ�ើម្បី​ស្រង់​អត្ថបទ សូមប
​ ៉ះ
។ អ្នកអ
​ ាច​ចែករំលែក​ឬ​រក្សាទុក​អត្ថបទ​ដកស្រង់ន�
​ ោះ។
• ដ�ើម្បី​ប្តូរ​ភាសា​ប្រភព​និង​ភាសា​គ�ោលដ�ៅ សូមប
​ ៉ះ​ផ្ទាំងក
​ ារកំណត់ភ
​ ាសា​ន�ៅ​ផ្នែក​ខាងល�ើន​ៃ​អេក្រង់។
65
កម្មវិធី និង មុខងា
ការស្វែងរក​រូប​ស្រដ�ៀងគ្នា
ស្វែងរក​រប
ូ ​ដែល​ស្រដ�ៀង​នឹងវ​ត្ថុ​ដែល​បាន​ស្គាល់​ល�ើបណ្ដាញ។ អ្នកអ
​ ាច​បង្ហាញ​រប
ូ ​ផ្សេងៗ​ដែល​មាន​
លក្ខណៈសម្បត្ស្រដ�
តិ​
ៀង​នឹងវ​ត្ថុ​ន�ោះ ដូចជា​ពណ៌ន
​ ិង​សណ្ឋាន។
ឧទាហរណ៍ ប�អ
ើ​ ្នកច
​ ង់ដ
​ ឹង​ពី​ចំណងជ�ើងន​ៃ​រូបថត​ឬ​រូប​មួយ សូមប​្រើ​មុខងារ Bixby Vision។ ឧបករណ៍ន
​ ឹង​
ស្វែងរក ព្រមទាំងប
​ ង្ហាញ​ជូនអ
​ ល​មាន​លក្ខណៈ​ស្រដ�ៀងគ្នា។
​ ្នក​នូវ​ព័ត៌មាន​ពាក់ព័ន្ធ ឬ​ក៏​រូបដែ
1
2
3
ន�ៅពេល​អ្នកម
​ ាន​រប
ូ ​ឬ​វត្ពេ
ថុ​ ញចិត្ត សូមច
​ ាប់ផ្ដើម Bixby Vision។
ជ្រើស ប៉ះ
ដាក់វ​ត្ថុ​ន�ោះ​ក្នុង​អេក្រង់ ដ�ើម្បីឲ
​ ្យ​ស្គាល់វ​ា។
ឬ​កជ៏​្រើសល
​ ទ្ធផល​ស្វែងរក​ល�ើ​អេក្រង់។
​ ឹង​លេចឡ�ើង។
រូប​ស្រដ�ៀងគ្នាន
ការស្វែងរក​កន្លែង​ន�ៅក្បែរ
ស្វែងរក​កន្លែង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ឬ​ព័ត៌មាន​អំពក
ី​ ន្លែង​ន�ៅក្បែរ ដ�ោយ​ការឲ្យ​ស្គាល់ទ
​ ីកន្លែង​បច្ចុប្បន្នរ​បស់​អ្នក។
ើ​ ្នកច
ឧទាហរណ៍ ប�អ
​ ង់​ស្វែងរក​ហាង​កាហ្វេ​ន�ៅក្បែរ​កន្លែង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ សូមប​្រើ​មុខងារ Bixby Vision។
ឧបករណ៍​នឹងស្វែ
​ ងរក ព្រមទាំងប
​ ង្ហាញ​ជូនអ
​ ្នក​នូវ​ហាង​កាហ្វេ​ន�ៅក្បែរ។
1
2
ន�ៅពេល​អ្នកម
​ ាន​កន្លែង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ឬ​កន្លែង​ដែល​ចង់ប
​ ាន សូមច
​ ាប់ផ្ដើម Bixby Vision។
ជ្រើស និងរ​ក្សា​កន្លែង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ឬ​កន្លែង​ន�ោះ​ន�ៅក្នុង​អេក្រង់ ដ�ើម្បី​ឲ្យ​ស្គាល់​វា។
អ្នកអ
​ ាច​បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​មូលដ្ឋាន​អំពក
ី​ ន្លែង​ន�ៅក្បែរ។
ន�ៅពេល​អ្នកផ
​ ្លាស់ទឧ
ី​ បករណ៍រ​បស់​អ្នក ទីកន្លែង​ន�ៅក្បែរ​ក្នុង​ទិសដ�ៅ​ដែល​កាមេរ៉ា​បែរ​ទ�ៅ នឹង​
លេចឡ�ើងល�ើអេក្រ
​
ង់។
ប�ើ​អ្នកក
​ ំពុងប​្រើ Bixby Vision ជាមួយក
​ ាមេរ៉ា ន�ោះ​អ្នកអ
​ ាច​បង្ហាញ​ទីកន្លែង​បច្ចុប្បន្នរ​បស់​អ្នកន
​ ិង​
ព័ត៌មាន​អាកាសធាតុ។ ដ�ើម្បីប
​ ង្ហាញ​ទីកន្លែង​បច្ចុប្បន្នរ​បស់​អ្នកល�
​ ើ​ផែនទី សូមត
​ ម្រង់ក
​ ាមេរ៉ា​ទ�ៅ​ដី។
ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​អាកាសធាតុប
​ ច្ចុប្បន្ន សូមត
​ ម្រង់ក
​ ាមេរ៉ា​ទ�ៅ​រក​មេឃ។
3
ប៉ះ
ឬ​កជ៏​្រើសល
​ ទ្ធផល​ស្វែងរក​ល�ើ​អេក្រង់។
ឧបករណ៍​នឹងប
​ ង្ហាញ​ព័ត៌មាន​នៃ​ទីកន្លែង​ន�ៅក្បែរ។
66
កម្មវិធី និង មុខងា
ការស្វែងរក​ព័ត៌មាន​ស្រា
ចាប់​ព័ត៌មាន​ពស
ី​ ា្លក​ស្រា​និងស្វែ
​ ងរក​ព័ត៌មាន​អំពី​ស្រា​ន�ោះ។
ឧទាហរណ៍ ប�អ
ើ​ ្នករ​ក​ឃ�ើញ​ស្រា​សំណព្វ​របស់​អ្នក ឬ​ក៏​ចង់ដ
​ ឹងច​្រើនទ�ៀត​អំពី​ស្រាម
​ ួយ សូមប​្រើម
​ ុខងារ Bixby
Vision។
1
2
3
ន�ៅពេល​អ្នកម
​ ាន​រប
ូ ​ឬ​វត្ពេ
ថុ​ ញចិត្ត សូមច
​ ាប់ផ្ដើម Bixby Vision។
ជ្រើស ប៉ះ
និង ដាក់ឲ
​ ្យ​ស្លាក​ស្រា​ន�ៅក្នុង​អេក្រង់ ដ�ើម្បីឲ
​ ្យ​ស្គាល់​វា។
ឬ​កជ៏​្រើសល
​ ទ្ធផល​ស្វែងរក​ល�ើ​អេក្រង់។
ព័ត៌មាន​អំពី​ស្លាក​ស្រា​នឹងលេ
​ ចឡ�ើង។
ការអាន​កូដ QR
សម្គាល់ក
​ ូដ QR និង បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​ផ្សេងៗ ដូចជា​វបសៃ ិ
រូបថត វីដេអូ ផែនទី និងន
​ ាមបណ្ណ។
1
2
ន�ៅពេល​អ្នកម
​ ាន​រប
ូ ​ឬ​វត្ពេ
ថុ​ ញចិត្ត សូមច
​ ាប់ផ្ដើម Bixby Vision។
ជ្រើស និងដ
​ ាក់​កូដ QR ក្នុងអេក្រ
​
ង់ ដ�ើម្បីឲ
​ ្យ​ស្គាល់វ​ា។
ព័ត៌មាន​ដែល​បាន​ភ្ជាបជ
់​ ាមួយ​កូដ QR ន�ោះ នឹងលេ
​ ចឡ�ើង។
ការទាញយក​មុខងារ​បន្ថែម
អ្នកអ
​ ាច​ទាញយក​មុខងារ Bixby Vision ផ្សេងៗ។
ល�ើ​អេក្រង់ Bixby Vision សូមប
​ ៉ះ
→ ថែម ហ�ើយទ
​ ាញយក​កម្មវិធឬ
ី​ ​មុខងារ​នានា។
67
កម្មវិធី និង មុខងា
ការរំឭក
បង្កើតក
​ ាររំឭក​ដ�ើម្បី​រ�ៀប​កាលវិភាគ​កិច្ច​ត្រូវ​ធ្វើ ឬ​ក៏​បង្ហាញ​ខលឹម
្ ព័ត៌មាន​ន�ៅ​ពេលក្រោយ។ អ្នកន
​ ឹង​ទទួល​
ការជូនដំណឹងន�
​ ៅពេល​ដែល​បាន​កំណត់​ជាមុន ឬ​ទីកន្លែង​សម្រាបក
់​ ាររំឭក​នីមួយៗ។
• ដ�ើម្បី​ទទួលក
​ ារជូនដំណឹងក
​ ាន់តែ​សុក្រឹត សូមភ
​ ្ជាប់​ទ�ៅ Wi-Fi ឬ​បណ្ដាញ​ចល័ត។
• ដ�ើម្បី​ប្រើ​មុខងារ​នេះ​ឲ្យ​បាន​ពេញលេញ អ្នកត្រូ
​ វតែ​ចុះបញ្ជី​និងច
​ ុះឈ្មោះចូល Samsung
Account របស់អ
​ ្នក។
• ដ�ើម្បី​ប្រើ​ការរំឭក​ទីកន្លែង មុខងារ GPS ត្រូវតែ​បាន​ប�ើកដំណ�ើរការ។
ការចាប់ផ្ដើមក
​ ាររំឭក
អ្នកអ
​ ាច​ចាប់ផ្ដើមក
​ ាររំឭក​ពី Bixby Home។
1
ចុចគ្រាប់ចុច Bixby។ ជម្រើសផ្សេង សូមអូសទ�ៅស្តាំល�ើគេហអេក្រង់។
អេក្រង់ Bixby Home នឹងលេ
​ ចឡ�ើង។
2
ប៉ះ ចាប់ផ្ដើម ល�ើ​បណ្ណ ការរំឭក​នឹង​មកដល់។
ទំព័រ​ណែនាំ​អំពក
ី​ ាររំឭក​នឹង​លេចឡ�ើង។
ែថមអាយខុនកម�វ�ធី
េទៅេគហេអ�កង់
68
កម្មវិធី និង មុខងា
3
ប៉ះ ចាប់ផ្ដើម។
ប�ើ​ជម្រើស ថែម​ការរំឭក​ល�ើ​គេហអេក្រង់ ត្រូវ​បាន​ធីក អ្នកអ
​ ាច​ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការរំឭក (
គេហអេក្រង់។
) ពី​
ការបង្កើតក
​ ាររំឭក
បង្កើតក
​ ាររំឭក​ដ�ោយ​ប្រើវ​ិធផី​្សេងៗ។ ការរំឭក​នឹង​ប្រាប់ដំណឹងអ
​ ្នក ប�ើអ
​ ្នក​បង្កើតក
​ ាររំឭក​មួយ​ដ�ោយ​មាន​
ការកំណត់​ម�៉ោង​ឬ​ទីកន្លែង​ជាក់លាក់។ អ្នកក
​ ៏​អាច​រក្សាទុក​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ផ្សេងៗ ដូចជា​មេម៉ូ​ទ�ោល​មួយ​ឬ​
អាសយដ្ឋាន​ទំព័រវិប ហ�ើយប
​ ង្ហាញ​វា​ពេល​ក្រោយ​ផងដែរ។
​ ាររំឭក​មួយដ�
ំ ឹងអ
​ ្នក​ឲ្យ 'ស្រោចផ្កា ន�ៅពេល​ខ្ញុំ​ទ�ៅ​ដល់ផ្ទះ
ឧទាហរណ៍ បង្កើ្តតក
​ ើម្បី​ប្រាប់ដណ
​ '។
1
2
3
4
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការរំឭក។
5
ប៉ះ រក្សា​ទុក ដ�ើម្បីរ​ក្សាទុក​ការរំឭក​ន�ោះ។
ប៉ះ សរសេរ​ការរំឭក រួច​វាយបញ្ចូល​ឃលា ្ ‘ស្រោច​ផ្កា’។
ប៉ះ កំណត់ល
​ ក្ខខណ្ឌ → រ�ើស​កន្លែង​មួយ រួច​កំណត់ទ
​ ីកន្លែង​ជា ផ្ទះ។
ប៉ះ ន�ៅពេល​ខ្ញុំ​មកដល់ → រួចរាល់។
ន�ៅពេល​អ្នកទ�
​ ៅ​ដល់ផ្ទះ ​ ការជូនដំណឹង ‘ស្រោចផ្កា’ នឹង​លេចឡ�ើង។
69
កម្មវិធី និង មុខងា
ការពិនិត្យ​ការជូនដំណឹងអ
​ ំពី​ការរំឭក
ន�ៅ​ម�៉ោង​ឬ​ទីកន្លែង​ដែល​បាន​កំណត់​ជាមុន វីនដូវផ
​ ុសជ
​ ូនដំណឹងន
​ ឹង​លេចឡ�ើង។ ចុច បញ្ចប់ ឬ ស្ងប។
់
ការបង្ហាញ​បញ្ជី​នៃ​ការរំឭក
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការរំឭក ដ�ើម្បីប
​ ង្ហាញ​បញ្ជី​នៃ​ការរំឭក​របស់អ
​ ្នក។ ដ�ើម្បីប
​ ង្ហាញ​ព័ត៌មាន​លម្អិតន​ៃ​ការរំឭក សូម​
ជ្រើស​ការរំឭក​មួយ។
70
កម្មវិធី និង មុខងា
ការកំណត់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីការរំឭក
ថែម​ឬកែ
​ ​ព័ត៌មាន​លម្អិតអ
​ ំពក
ី​ ាររំឭក ដូចជា​ភាពញឹកញាប់ កាលបរិច្ឆេទន
​ ិង​ម�៉ោង ឬ​ទីកន្លែង។
1
ជ្រើសការរំឭកមួយ ដ�ើម្បីកែ ហ�ើយប៉ះ កែ។ ជម្រើសផ្សេង សូមអូសទ�ៅស្តាំល�ើការរំឭកមួយ ហ�ើយប៉ះ
កែ។
2
កែ​លក្ខខណ្ឌ ហ�ើយប
​ ៉ះ រក្សា​ទុក។
ព័ត៌មានៃនការរ�ឭក
ប��ីពិនិត�
លក�ខណ�ៃនការរ�ឭក
ចេន�ោះេពលេធ�ើេឡើងវ�ញ
ែថមរូប
ការបញ្ចប់​ការរំឭក
សម្គាល់ក
​ ាររំឭក​ដែល​អ្នកម
​ ិន​ត្រូវការ​ឲ្យ​រំឭក​ថា​បាន​បញ្ចប់។
ល�ើ​បញ្ជី​នៃ​ការរំឭក សូមជ​្រើស​ការរំឭក​មួយ ហ�ើយប
​ ៉ះ បញ្ចប។
់ ជម្រើសផ្សេង សូមអូសមកឆ្វេងល�ើការរំឭក។
ការស្តារ​ការរំឭក
ស្តារ​ការរំឭក​ដែល​បាន​បញ្ចប់​ហ�ើយ។
1
2
ល�ើ​បញ្ជី​ការរំឭក សូមប
​ ៉ះ → បាន​បញ្ចប់ → កែ។
ធីកធ
​ ាតុដែ
​ ល​ត្រូវ​ស្តារ ហ�ើយ​ប៉ះ ស្ដារ។
ការរំឭក​នឹងត្រូ
​ វ​បាន​ថែម​ទ�ៅ​បញ្ជី​ការរំឭក ហ�ើយអ
​ ្នកន
​ ឹង​ត្រូវ​បាន​រំឭក​ន�ៅ​ពេល​ដែល​បាន​កណ
ំ ត់​ជាមុន។
ការលុបក
​ ាររំឭក
ដ�ើម្បីលប
ុ ការរំឭកមួយ សូមអូសការរំឭកន�ោះទ�ៅស្តាំ ហ�ើយប៉ះ លុប។ ដ�ើម្បីលុបការរំឭកច្រើន
សូមប៉ះឲ្យជាប់ល�ើការរំឭកមួយ, ធីកការរំឭកដែលត្រូវលុប រួចហ�ើយប៉ះ លុប។
71
កម្មវិធី និង មុខងា
ទូរសព្ទ
ការណែនាំ
ធ្វើ​ឬឆ្ល
​ ើយ​ការហ�ៅ​សំឡេង​និងវ​ីដេអូ។
ការធ្វើ​ការហ�ៅ
1
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ទូរសព្ទ រួច​ហ�ើយ​វាយបញ្ចូល​លេខ​ទូរសព្ទ។
​ ចឡ�ើងល�ើអេក្រ
ប�ើ​ផ្ទាំងគ្រាប់ចុចម
​ ិនលេ
​
ង់ទេ ស
​
ូមប
​ ៉ះ
2
ប៉ះ
ឬ
ដ�ើម្បីធ្វើការហ�ៅសំឡេង ឬក៏ប៉ះ
ដ�ើម្បី​ប�ើក​ផ្ទាំងគ្រាប់ចុច។
ដ�ើម្បីធ្វើការហ�ៅវីដេអូ។
ចូលេ�បើជេ�មើសបែន�ម។
បេង�ើតទំនាក់ទំនងថ�ី។
ែថមេលខេទៅទំនាក់ទំនងមាន�សាប់
បង�ាញេលខទូរសព�
លុបតួពីមុខ។
លាក់ផ�ាំង�គាប់ចុច
72
កម្មវិធី និង មុខងា
ការធ្វើ​ការហ�ៅ​ពី​កំណត់ហេតុ​ហ�ៅ​ឬ​បញ្ជី​ទំនាក់ទំនង
ប៉ះ ថ្មីៗ ឬ ទំនាក់ទំនង រួច​ហ�ើយអ
​ ូសទ�
​ ៅ​ស្តាំ​ល�ើ​ទំនាក់ទំនង​ឬលេ
​ ខ​ទូរសព្ទម
​ ួយ ដ�ើម្បី​ធ្វើ​ការហ�ៅ។
ប�ើ​មុខងារ​នេះ​ត្រូវ​បាន​បិទដំណ�ើរការ សូមច
​ ាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ មុខងារ​កម្រិត​ខ្ពស់ រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ​
កុងតាក់ អូស​ដ�ើម្បី​ហ�ៅ ឬ ផ្ញើស
​ ារ ដ�ើម្បីប�
​ ើកដំណ�ើរការ​វា។
មុខងារ​ខលះ្ ​ប្រហែល​ជា​មិន​អាច​ប្រើប
​ ាន​ឡ�ើយ អាស្រ័យ​ល�ើ​តំបន់ឬ
​ ​អ្នកផ្ដល់ស​េវា។
ការប្រើ​ការហ�ៅ​ល�ឿន
កំណត់​លេខ​ហ�ៅ​ល�ឿន ដ�ើម្បីធ្វ
​ ើ​ការហ�ៅ​យ៉ាង​រហ័ស។
ំ ត់លេ
ដ�ើម្បី​កណ
​ ខ​មួយ​ជា​លេខ​ហ�ៅ​ល�ឿន សូមប
​ ៉ះ ទំនាក់ទំនង → → លេខ​ហ�ៅ​ល�ឿន, ជ្រើសលេ
​ ខ​ហ�ៅ​
ល�ឿន​មួយ រួចហ�
​ ើយ​ថែម​លេខ​ទូរសព្ទម
​ ួយ។
ដ�ើម្បី​ធ្វក
ើ​ ារហ�ៅ សូមប
​ ៉ះឲ
​ ្យ​ជាប់ល�
​ ើ​លេខ​ហ�ៅ​ល�ឿន​ន�ៅល�ើ​ផ្ទាំងគ្រាប់ចុច។ សម្រាប់លេ
​ ខ​ហ�ៅ​ល�ឿន ពីលេ
​ ខ
10 ឡ�ើងទ�
​ ៅ សូម​ប៉ះខ
​ ្ទងលេ
់​ ខ​ដំបូងន​ៃ​លេខ​ន�ោះ រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់ល�
​ ើ​ខ្ទងលេ
់​ ខ​ចុងក្រោយ។
ឧទាហរណ៍ ប�អ
ើ​ ្នកក
​ ំណត់​លេខ 123 ជា​លេខ​ហ�ៅ​ល�ឿន សូមប
​ ៉ះ 1, ប៉ះ 2 រួច​ប៉ះឲ
​ ្យ​ជាប់ល�
​ ើ​លេខ 3។
ការធ្វើ​ការហ�ៅ​ពី​អេក្រង់​ជាប់ស�ោ
ល�ើ​អេក្រង់ជ
​ ាប់ស�ោ សូមអ
​ ូស ទ�ៅ​ក្រៅ​រង្វង់។
ការធ្វើ​ការហ�ៅ​ទ�ៅ​ក្រៅ​ប្រទេស
1
2
3
ប៉ះ
ដ�ើម្បី​ប�ើក​ផ្ទាំងគ្រាប់ចុច ប�ើ​ផ្ទាំងគ្រាប់ចុចម
​ ិនលេ
​ ចឡ�ើងល�ើ​អេក្រង់។
ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់ល�
​ ើ 0 ទាល់តែ
​ ​សញ្ញា + លេចឡ�ើង។
វាយបញ្ចូលកូដប្រទេស កូដតំបន់ និងលេខទូរសព្ទ រួចហ�ើយប៉ះ
73
ឬ
។
កម្មវិធី និង មុខងា
ការទទួលក
​ ារហ�ៅ
ការឆ្លើយ​ការហ�ៅ
ន�ៅពេល​មាន​ការហ�ៅ​ចូលម
​ ក សូមអ
​ ូស ទ�ៅ​ក្រៅ​រង្វង់​ធំ។
ការច្រានច�ោល​ការហ�ៅ
ន�ៅពេល​មាន​ការហ�ៅ​ចូលម
​ ក សូមអ
​ ូស ទ�ៅ​ក្រៅ​រង្វង់​ធំ។
ូ រ​បារ ផ្ញើ​សារ ទ�ៅ​ល�ើ។ អ្នកអ
ដ�ើម្បី​ផ្ញើ​សារ​មួយ ន�ៅពេល​ច្រានច�ោល​ការហ�ៅ​ចូល សូមអ
​ស
​ ាច​ផ្ញើ​សារ​អត្ថបទ​ឬ​
​ វ​បាន​រក្សាទុកដ�
ស្ទីកឃ័រ ដ�ើម្បីច្រា
​ នច�ោល​ការហ�ៅ​មួយ។ ប�ើ​បាន​ជ្រើស ថែម​ការរំឭក ការរំឭក​មួយ​នឹងត្រូ
​ ើម្បី​
ី​ ារហ�ៅ​ដែល​បាន​ច្រានច�ោល​ក្នុង​ពេល​មួយ​ម�៉ោង​ក្រោយ។
ប្រាប់ដំណឹងអ
​ ្នក​អំពក
ដ�ើម្បី​បង្កើតស
​ ារ​ច្រានច�ោល​ផ្សេងៗ សូមច
​ ាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ទូរសព្ទ, ប៉ះ → ការកំណត់ → សារ​បដិសេធ​
រហ័ស, វាយបញ្ចូលស
​ ារ រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ ។
ការហ�ៅ​ដែល​បាន​ខកខាន
ប�ើ​ខកខាន​ការហ�ៅ​មួយ អាយខុន
នឹងលេ
​ ចឡ�ើងល�ើ​របារ​ស្ថានភាព។ ប�ើកផ្ទា
​ ំង​ជូនដំណឹង ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​
បញ្ជី​នៃ​ការហ�ៅ​ដែល​បាន​ខកខាន។ ជម្រើសផ​្សេង សូមច
​ ាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ទូរសព្ទ ហ�ើយប
​ ៉ះ ថ្មីៗ ដ�ើម្បីប
​ ង្ហាញ​
ការហ�ៅ​ដែល​បាន​ខកខាន។
ការខ្ទប់​លេខ​ទូរសព្ទ
ខ្ទប់ក
​ ារហ�ៅ​ពលេ
ី​ ខ​ជាក់លាក់ដែ
​ ល​បាន​ថែម​ទ�ៅ​បញ្ជី​ខ្ទប់រ​បស់​អ្នក។
1
2
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ទូរសព្ទ ហ�ើយប
​ ៉ះ → ការកំណត់ → ខ្ទប់​លេខ។
ប៉ះ
, ជ្រើសទ
​ ំនាក់ទំនង រួចហ�
​ ើយប
​ ៉ះ រួចរាល់។
ដ�ើម្បី​វាយបញ្ចូល​លេខ​ដ�ោយដៃ សូមប
​ ៉ះ វាយបញ្ចូល​លេខ​ទូរសព្ទ, វាយបញ្ចូល​លេខ​ទូរសព្ទម
​ ួយ រួច​
ហ�ើយប
​ ៉ះ ។
ន�ៅពេល​លេខ​ដែល​បាន​ខ្ទប់​ព្យាយាម​ទាក់ទង​អ្នក អ្នកន
​ ឹងម
​ ិន​ទទួលក
​ ារជូនដំណឹងឡ​�ើយ។ ការហ�ៅ​ទាំងន�ោះ​
នឹង​ត្រូវ​បាន​ចុះ​ក្នុងក
​ ំណត់ហេតុន​ៃ​ការហ�ៅ។
អ្នកក
​ ៏​អាច​ខ្ទប់​ការហ�ៅ​ចូលព
​ ី​អ្នកដែ
​ ល​មិនប
​ ង្ហាញ ID អ្នកហ�ៅ​របស់​ពួកគេ​ផងដែរ។ ប៉ះក
​ ុងតាក់ ខ្ទប់​
អ្នកហ�ៅ​មិនស្គាល់ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​មុខងារ​នេះ។
74
កម្មវិធី និង មុខងា
ជម្រើសក
​ ្នុង​អំឡុងពេល​ហ�ៅ​ទូរសព្ទ
ប�ើ​តំបន់ជ
​ ុំវិញ​កាមេរ៉ា​ក្រោយ​និង​សិនសឺ​ស្គាល់ខ្ច
​ ៅដៃ​ត្រូវ​បាន​គ្រប ន�ោះ​សំឡេង​រំខាន​មិនច
​ ង់​បាន​អាច​
​ កឃ័រន�
ក�ើតឡ�ើងក
​ ្នុងអ
​ ំឡុងពេល​ហ�ៅ។ សូមដ�
​ ោះ​គ្រឿងបន្សំដ
​ ូចជា​ស្គ្រីនក
​ ារពារ​ឬស្ទី
​ ៅ​ជុំវិញ​តំបន់​
កាមេរ៉ា​ក្រោយ​ចេញ។
ក្នុង​អំឡុងពេល​ហ�ៅ​សឡេ
ំ ង
សកម្មភាព​ខាងក្រោម​អាច​ធ្វើ​បាន៖
•
៖ ចូលប្រើជ
​ ម្រើស​បន្ថែម។
• ថត៖ ថតសន្ទនានៃការហ�ៅ។
• សំឡេង​បន្ថែម៖ បង្កើនក
​ ម្រិត​សំឡេង។
• Bluetooth៖ ប្ដូរ​ទ�ៅ​កាស Bluetooth ប�ើ​បាន​ភ្ជាប់​វា​ជាមួយ​ឧបករណ៍។
• ឧបល័រ៖ ប�ើកដំណ�ើរការ​ឬប
​ បល័រ។ ន�ៅពេល​ប្រើទ
​ ូរសព្ទប
​ ំពង​សំឡេង សូម​
​ ិទដំណ�ើរការ​ទូរសព្ទឧ
និយាយ​ដាក់​មក្រូ
ី ហ្វូនន�
​ ៅ​ផ្នែក​ខាងល�ើន​ៃ​ឧបករណ៍ រួចដ
​ ាក់​ឧបករណ៍​ឲ្យ​ឆ្ងាយ​ពត្រច�
ី​
ៀក​របស់​អ្នក។
• ស្ងាត់៖ បិទម
​ ក្រូ
ី ហ្វូន ដ�ើម្បីក
​ ុំ​ឲ្យ​ភាគី​ម្ខាងទ�ៀត​ឮ​សំឡេង​របស់​អ្នក។
• ផ្ទាំងគ្រាប់ចុច / លាក់៖ ប�ើកឬ
​ប
​ ិទ​ផ្ទាំងគ្រាប់ចុច។
•
៖ បញ្ចប់ក
​ ារហ�ៅ​បច្ចុប្បន្ន។
ក្នុង​អំឡុងពេល​ហ�ៅ​វដេ
ី អូ
ប៉ះ​អេក្រង់ ដ�ើម្បីប​្រើ​ជម្រើសខ
​ ាងក្រោម៖
•
៖ ចូលប្រើ​ជម្រើសបន្ថែ
​ ម។
• កាមេរ៉ា៖ បិទក
​ ាមេរ៉ា ដ�ើម្បីក
​ ុំ​ឲ្យ​ភាគី​ម្ខាងទ�ៀត​ឃ�ើញ​អ្នក។
• ប្ដូរ៖ ប្តូរ​រវាង​កាមេរ៉ាម
​ ុខន
​ ិង​ក្រោយ។
•
៖ បញ្ចប់​ការហ�ៅ​បច្ចុប្បន្ន។
• ស្ងាត់៖ បិទម
​ ក្រូ
ី ហ្វូន ដ�ើម្បីក
​ ុំ​ឲ្យ​ភាគី​ម្ខាងទ�ៀត​ឮ​សំឡេង​របស់​អ្នក។
• ឧបល័រ៖ ប�ើកដំណ�ើរការ​ឬប
​ ិទដំណ�ើរការ​ទូរសព្ទឧ
​ បល័រ។ ន�ៅពេល​ប្រើ​ទូរសព្ទប
​ ំពង​សំឡេង សូម​
និយាយ​ដាក់​មក្រូ
ី ហ្វូនន�
​ ៅ​ផ្នែក​ខាងល�ើន​ៃ​ឧបករណ៍ រួចដ
​ ាក់​ឧបករណ៍​ឲ្យ​ឆ្ងាយ​ពត្រច�
ី​
ៀក​របស់​អ្នក។
75
កម្មវិធី និង មុខងា
ការថែម​លេខ​ទូរសព្ទម
​ ួយ​ទ�ៅ​ទំនាក់ទំនង
ការថែម​លេខ​ទូរសព្ទម
​ ួយ​ពី​ផ្ទាំងគ្រាប់ចុច​ទ�ៅ​ទំនាក់ទំនង
1
2
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ទូរសព្ទ។
វាយបញ្ចូលលេ
​ ខ។
​ ចឡ�ើងល�ើអេក្រ
ប�ើ​ផ្ទាំងគ្រាប់ចុចម
​ ិនលេ
​
ង់ទេ ស
​
ូមប
​ ៉ះ
3
ដ�ើម្បី​ប�ើក​ផ្ទាំងគ្រាប់ចុច។
ប៉ះ បង្កើតទ
​ ំនាក់ទំនង ដ�ើម្បី​បង្កើតទ
​ ំនាក់ទំនង​ថ្មី​មួយ ឬ​កប
៏​ ៉ះ អាប់ដេត​មាន​ស្រាប់ ដ�ើម្បីថែ
​ ម​លេខ​ន�ោះ​
ទ�ៅ​ទំនាក់ទំនង​ដែល​មាន​ស្រាប់។
ការថែម​លេខ​ទូរសព្ទម
​ ួយ​ពី​បញ្ជី​ការហ�ៅ​ទ�ៅ​ទំនាក់ទំនង
1
2
3
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ទូរសព្ទ ហ�ើយប
​ ៉ះ ថ្មីៗ។
ប៉ះ​រូប​អ្នកហ�ៅ ឬ​កប
៏​ ៉ះ​លេខ​ទូរសព្ទ → ព័ត៌មាន​លម្អិត។
ប៉ះ បង្កើតទ
​ ំនាក់ទំនង​បង្កើតទ
​ ំនាក់ទំនង​ថ្មី​មួយ ឬ​ក៏​ប៉ះ អាប់ដេត​មាន​ស្រាប់ថែ
​ ម​លេខ​ន�ោះ​ទ�ៅ​
ទំនាក់ទំនង​ដែល​មាន​ស្រាប់។
ការថែម​ស្លាក​ទ�ៅ​លេខ​ទូរសព្ទម
​ ួយ
អ្នកអ
​ ាច​ថែម​ស្លាក​ទ�ៅ​លេខ​ទូរសព្ទដ�
​ ោយ​មិន​រក្សាទុក​ពួកវា​ក្នុង ទំនាក់ទំនង។ វា​អនុញញា្ ត​ឲ្យ​អ្នកប
​ ង្ហាញ​
ព័ត៌មាន​អ្នកហ�ៅ ន�ៅពេល​ពួកគេ​ហ�ៅ ដ�ោយ​មិនច
​ ាំបាច់ដ
​ ាក់​ពួកគេ​ចូល​ក្នុង ទំនាក់ទំនង។
1
2
3
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ទូរសព្ទ ហ�ើយប
​ ៉ះ ថ្មីៗ។
ប៉ះ​រូប​អ្នកហ�ៅ ឬ​កប
៏​ ៉ះ​លេខ​ទូរសព្ទ → ព័ត៌មាន​លម្អិត។
ប៉ះ ថែម​ស្លាក, បញ្ចូលស
​ ្លាក រួចហ�
​ ើយប
​ ៉ះ រួចរាល់។
ន�ៅពេល​មាន​ការហ�ៅ​ចូលព
​ លេ
ី​ ខ​ន�ោះ ស្លាក​នឹង​បង្ហាញ​ក្រោម​លេខ។
76
កម្មវិធី និង មុខងា
ទំនាក់ទំនង
ការណែនាំ
បង្កើតទ
​ ំនាក់ទំនង​ថ្មី ឬ គ្រប់គ្រង​ទំនាក់ទំនង​ល�ឧ
ើ​ បករណ៍។
ការថែម​ទំនាក់ទំនង
ការបង្កើតទ
​ ំនាក់ទំនង​ថ្មី
1
2
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ទំនាក់ទំនង, ប៉ះ
រួច​ហ�ើយ​ជ្រើស​ទីកន្លែង​ឃលា្ ំងផ្ទុក។
វាយបញ្ចូល​ព័ត៌មាន​ទំនាក់ទំនង។
េ�ជើសទីកែន�ងឃ�ាំងផ��ក
ែថមរូប
វាយប���លព័ត៌មានទំនាក់ទំនង។
េបើកវាលព័ត៌មានេ�ចើនេទៀត
អាស្រ័យ​ល�ើ​ទីកន្លែង​ឃ្លាំងផ្ទុក​ដែល​បាន​ជ្រើស ប្រភេទន​ៃ​ព័ត៌មាន​ដែល​អ្នកអ
​ ាច​រក្សាទុក​អាច​
ខុសគ្នា។
3
ប៉ះ រក្សា​ទុក។
77
កម្មវិធី និង មុខងា
ការនាំចូលទ
​ ំនាក់ទំនង
ថែម​ទំនាក់ទំនង​ដ�ោយ​នាំចូលព
​ ួកវា​ពី​ឃ្លាំងផ្ទុក​ផ្សេងទ�ៀត​ដាក់​ក្នុង​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។
1
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ទំនាក់ទំនង ហ�ើយប
​ ៉ះ → គ្រប់​គ្រង​ទំនាក់ទ
​ ំនង → នាំ​ចូល/​នាំ​ចេញ​ទំនាក់ទ
​ ំនង →
នាំចូល។
2
3
4
ជ្រើស​ទីកន្លែង​ឃ្លាំងផ្ទុក​ដែល​ត្រូវ​នាំចូលទ
​ ំនាក់ទំនង​ពន�
ី​ ោះ។
ធីកឯ
​ កសារ VCF ឬ​ទំនាក់ទំនង​ដែល​ត្រូវ​នាំចូល ហ�ើយប
​ ៉ះ រួចរាល់។
ជ្រើស​ទីកន្លែង​ឃ្លាំងផ្ទុក​ដែល​ត្រូវ​រក្សាទុក​ទំនាក់ទំនង ហ�ើយប
​ ៉ះ នាំចូល។
ការធ្វើ​សមកាល​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​គណនី​វិប​របស់​អ្នក
ធ្វើ​សមកាល​ទំនាក់ទំនង​ក្នុងឧ
​ បករណ៍​របស់​អ្នកជ
​ ាមួយ​ទំនាក់ទំនង​ល�ើបណ្ដាញ​ដែល​បាន​រក្សាទុក​ក្នុងគ
​ ណនី​
វិប​របស់​អ្នកដ
​ ូចជា Samsung Account។
1
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ ក្លោដ និង គណនី → គណនី រួចជ​្រើស​គណនី​ដែល​ត្រូវ​ធ្វើ​សមកាល​
ជាមួយ។
2
ប៉ះ ធ្វើស
​ មកាល​គណនី រួច​ប៉ះ​កុងតាក់ សមកាល ទំនាក់ទំនង ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
សម្រាប់ Samsung Account សូមប
​ ៉ះ → ការកំណត់​សមកាល ហ�ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់ ទំនាក់ទំនង
ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
ការស្វែងរក​ទំនាក់ទំនង
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ទំនាក់ទំនង។
ប្រើវ​ិធី​ស្វែងរក​ណាមួយ​ខាងក្រោម៖
• រំកិលទ�
​ ៅល�ើឬ
​ ​ចុះក្រោម​ល�ើ​បញ្ជី​ទំនាក់ទំនង។
• អូសម្រា
​ មដៃ​តាម​លិបិក្រម​ន�ៅ​ជ្រុង​ខាង​ស្តានំ​ៃ​បញ្ជី​ទំនាក់ទំនង ដ�ើម្បីរ​ំកិល​វា​យ៉ាង​រហ័ស។
• ប៉ះវ​ាល​ស្វែងរក​ន�ៅ​ផ្នែក​ខាងល�ើន​ៃ​បញ្ជី​ទំនាក់ទំនង រួចវ​ាយបញ្ចូល​លក្ខណៈ​វិនិច្ឆយ​នៃ​ការស្វែងរក។
78
កម្មវិធី និង មុខងា
ប៉ះ​រូប​ទំនាក់ទំនង ឬ​ក៏​ប៉ះ​ឈ្មោះ​ទំនាក់ទំនង → ព័ត៌មាន​លម្អិត។ រួច​ធ្វើ​សកម្មភាព​ណាមួយខ
​ ាងក្រោម៖
•
៖ ថែម​ទ�ៅ​ទំនាក់ទំនង​សំណព្វ។
•
/
•
៖ តែង​សារ។
•
៖ តែង​អមែ
៊ី ល។
៖ ធ្វើក
​ ារហ�ៅ​សំឡេង​ឬ​វីដេអូ។
ការចែករំលែក​ទំនាក់ទំនង
អ្នកអ
​ ាច​ចែករំលែក​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​អ្នកដទៃ​ដ�ោយ​ប្រើ​ជម្រើសចែ
​ ករំលែក​ផ្សេងៗ។
1
2
3
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ទំនាក់ទំនង ហ�ើយប
​ ៉ះ → ចែករំលែក។
ជ្រើស​ទំនាក់ទំនង ហ�ើយប
​ ៉ះ ចែករំលែក។
ជ្រើស​វិធចែ
ី​ ករំលែក។
ការរក្សាទុក​និង​ការចែករំលែក​ទម្រង់
រក្សាទុក​និងចែ
​ ករំលែក​ព័ត៌មាន​ទម្រង់រ​បស់អ
​ ្នក ដូចជា​រប
ូ ថត​និង​សារ​ស្ថានភាព ជាមួយអ
​ ្នកដទៃ ដ�ោយ​ប្រើ​
មុខងារ​ចែករំលែក​ទម្រង់។
• មុខងារ​ចែករំលែក​ទម្រង់ប្រហែ
​
ល​ជា​មិន​អាច​ប្រើ​បាន​ឡ�ើយ អាស្រ័យ​ល�ើ​តប
​ ​អ្នកផ្ដល់ស​េវា។
ំ ន់ឬ
• មុខងារ​ចែករំលែក​ទម្រង់អ
​ ាច​ប្រើ​បាន​តែ​ជាមួយ​ទំនាក់ទំនង​ដែល​បាន​ប�ើកដំណ�ើរការ​មុខងារ​
ចែករំលែក​ទម្រង់ន�
​ ៅ​ល�ើ​ឧបករណ៍​របស់​ពួកគេ​ប៉ុណ្ណោះ។
1
2
3
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ទំនាក់ទំនង រួច​ជ្រើស​ទម្រង់រ​បស់​អ្នក។
ប៉ះ កែ, កែ​ទម្រង់រ​បស់​អ្នក ហ�ើយប
​ ៉ះ រក្សា​ទុក។
ប៉ះ → ការចែករំលែក​ទម្រង់ រួចហ�
​ ើយប
​ ៉ះ​កុងតាក់ ដ�ើម្បីប�
​ ើកដំណ�ើរការ​វា។
ដ�ើម្បី​ប្រើ​មុខងារ​ចែករំលែក​ទម្រង់ លេខ​ទូរសព្ទរ​បស់​អ្នកត្រូ
​ វតែ​បាន​ផ្ទៀងផ្ទាត់។ អ្នកអ
​ ាច​បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​
ទម្រង់ដែ
​ ល​បាន​អាប់ដេត​នៃ​ទំនាក់ទំនង​របស់​អ្នកក
​ ្នុង ទំនាក់ទំនង។
ដ�ើម្បី​ប្ដូរ​វិសាលភាព​នៃ​ទំនាក់ទំនង​ដែល​ត្រូវ​ចែករំលែក​ទម្រង់រ​បស់អ
​ ្នកជ
​ ាមួយ សូម​ប៉ះ ចែករំលែក​ជាមួយ
ជ្រើសធ
​ ាតុ​មួយដែ
​ ល​ត្រូវ​ចែករំលែក រួចហ�
​ ើយ​ជ្រើស​ជម្រើសម
​ ួយ។
79
កម្មវិធី និង មុខងា
ការបង្កើតក​្រុម
ឥឡូវ អ្នកអ
​ ាច​ថែម​ក្រុម​ដូចជា​គ្រួសារ​ឬ​មិត្តភក្ដិ ព្រមទាំងគ្រប
​ ់គ្រង​ទំនាក់ទំនង​តាម​ក្រុម។
1
2
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ទំនាក់ទំនង ហ�ើយប
​ ៉ះ ក្រុម → បង្កើត។
វាយបញ្ចូលឈ្ម
​ ោះ​ក្រុម។
ដ�ើម្បី​កណ
ំ ត់​សំឡេងរ�ោទ៍រ​បស់​ក្រុម សូមប
​ ៉ះ ដាក់សឡេ
ំ ងរ�ោទ៍ជាក្រុម​ហ�ើយ​ជ្រើស​សំឡេងរ�ោទ៍ម
​ ួយ។
3
4
ប៉ះ ថែមសមាជិក, ជ្រើសទ
​ ំនាក់ទំនង​ត្រូវ​ថែម​ទ�ៅ​ក្រុម រួចហ�
​ ើយប
​ ៉ះ រួចរាល់។
ប៉ះ រក្សា​ទុក។
ផ្ញើ​សារ​ជា​ក្រុម
អ្នកអ
​ ាច​ផ្ញើ​សារ​ជា​ក្រុម​ទ�ៅ​សមាជិករ​បស់​ក្រុម​ក្នុងពេ
​ ល​តែម
​ ួយ។
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ទំនាក់ទំនង, ប៉ះ ក្រុម, ជ្រើសក្រុ
​ ម​មួយ រួចហ�
​ ើយប
​ ៉ះ → ផ្ញើ​សារ។
ការបញ្ចូល​ទំនាក់ទំនង​ស្ទួនច
​ ូលគ្នា
ន�ៅពេល​អ្នកន
​ ាំចូលទ
​ ំនាក់ទំនង​ពី​ឃ្លាំងផ្ទុក​ផ្សេងទ�ៀត ឬ​ក៏​ធ្វើ​សមកាលទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​គណនីផ​្សេងទ�ៀត
បញ្ជី​ទំនាក់ទំនង​របស់​អ្នក​អាច​នឹងរ​ួមបញ្ចូលទ
​ ំនាក់ទំនង​ស្ទួន។ សូមប
​ ញ្ចូល​ទំនាក់ទំនង​ស្ទួន​ចូលគ្នា​ទ�ៅ​ជា​
ទំនាក់ទំនង​តែ​មួយ ដ�ើម្បីឲ
​ ្យ​បញ្ជី​ទំនាក់ទំនង​របស់​អ្នកម
​ ាន​ភាពរលូន។
1
2
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ទំនាក់ទំនង ហ�ើយប
​ ៉ះ → គ្រប់​គ្រង​ទំនាក់ទ
​ ំនង → បញ្ចូលទ
​ ំនាក់ទំនង​ចូលគ្នា។
ធីកទ
​ ំនាក់ទំនង​ទាំងន�ោះ ហ�ើយប
​ ៉ះ បញ្ចូល។
ការលុបទ
​ ំនាក់ទំនង
1
2
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ទំនាក់ទំនង ហ�ើយប
​ ៉ះ → លុប។
ជ្រើស​ទំនាក់ទំនង ហ�ើយប
​ ៉ះ លុប។
ដ�ើម្បី​លប
ុ ទ
​ ំនាក់ទំនង​ម្តងម
​ ួយៗ សូមប�
​ ើក​បញ្ជី​ទំនាក់ទំនង ហ�ើយប
​ ៉ះ​រប
ូ ​នៃ​ទំនាក់ទំនង​មួយ ឬ​ក៏​ប៉ះឈ្ម
​ ោះ​
របស់​ទំនាក់ទំនង​មួយ → ព័ត៌មាន​លម្អិត។ រួចប
​ ៉ះ → លុប។
80
កម្មវិធី និង មុខងា
សារ
ការណែនាំ
ផ្ញើ​និងប
​ ង្ហាញ​សារ​តាម​សន្ទនា។
ការផ្ញើ​សារ
អ្នកអ
​ ាច​បង់​ប្រាក់​បន្ថែម​សម្រាបក
់​ ារផ្ញើ​សារ ន�ៅពេល​អ្នក​កំពុងរ​៉ូមីង។
1
2
3
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី សារ ហ�ើយ​ប៉ះ
។
ថែម​អ្នកទទួល ហ�ើយប
​ ៉ះ ចាប់ផ្ដើម។
វាយបញ្ចូលស
​ ារ។
ដ�ើម្បី​ថត​និងផ​្ញើ​សារ​សំឡេង សូមប
​ ៉ះ​ឲ្យ​ជាប់ល�
​ ើ
ឬ
, និយាយ​សារ​របស់​អ្នក រួចហ�
​ ើយ​លែង​
ម្រាមដៃ​របស់អ
​ ្នក។ អាយខុនក
​ ារថត​នឹងលេ
​ ចឡ�ើងតែ
​ ​ខណៈពេល​ក្ដារចុចត្រូ
​ វ​បាន​លាក់ប
​ ៉ុណ្ណោះ។
ចូលេ�បើជេ�មើសបែន�ម។
អ�កទទួល
េហៅទូរសព�េទៅអ�កទទួល
ភ�ាប់ឯកសារ
េផ�ើសារ
វាយប���លសារ។
4
ប៉ះ
ឬ
ប���លស�ីកឃ័រ
ដ�ើម្បីផ្ញើសារ។
81
កម្មវិធី និង មុខងា
ការផ្ញើ​ស្ទីកឃ័រ My Emoji
អ្នកអ
​ ាច​ផ្ញើ​ស្ទីកឃ័រ My Emoji ដែល​ម�ើល​ទ�ៅ​ដូចអ
​ ្នក​តាមរយៈ​សារ។
ខណៈពេល​កំពុងតែ
​ ង​សារ សូមប
​ ៉ះ
ឬ ល�ើ​ក្ដារចុច Samsung ហ�ើយ​ប៉ះ​អាយខុន My Emoji។
ស្ទីកឃ័រ My Emoji នឹងលេ
​ ចឡ�ើង។ ជ្រើសស្ទី
​ កឃ័រដែ
​ ល​អ្នកច
​ ង់​ចែករំលែក។
ស្ទីកឃ័រ My Emoji នឹងលេ
​ ចឡ�ើងប
​ ន្ទាប់ព
​ ី​អ្នកបង្ក
​ ើត My Emoji ក្នុងក
​ ម្មវិធី កាមេរ៉ា។ សូមម�
​ ើល
ការបង្កើត My Emoji សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
82
កម្មវិធី និង មុខងា
ការបង្ហាញ​សារ
សារ​ត្រូវ​បាន​រ�ៀប​ជាក្រុម​ទ�ៅ​ជា​ខ្សែសន្ទនា​តាម​ទំនាក់ទំនង។
អ្នកអ
​ ាច​បង់​ប្រាក់​បន្ថែម​សម្រាបក
់​ ារទទួល​សារ ន�ៅពេល​អ្នក​កំពុងរ​៉ូមីង។
1
2
3
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី សារ ហ�ើយ​ប៉ះ សន្ទនា។
ល�ើ​បញ្ជី​សារ សូមជ​្រើស​ទំនាក់ទំនង​មួយ។
បង្ហាញ​សន្ទនា​របស់​អ្នក។
ដ�ើម្បីឆ្លើយតបនឹងសារន�ោះ សូមប៉ះ វាយបញ្ចូល​សារ, វាយបញ្ចូលសារ រួចហ�ើយប៉ះ
ឬ
។
ដ�ើម្បី​លៃតម្រូវ​ទំហព
ំ​ ុម្ពអក្សរ សូមញែ
​ ក​ម្រាមដៃ​ពីរចេ
​ ញ​ពី​គ្នា​ឬក�
​ ៀប​ល�ើ​អេក្រង់។
ការខ្ទប់​សារ​មិន​ចង់​បាន
ខ្ទប់​សារ​ពី​លេខ​ជាក់លាក់ដែ
​ ល​បាន​ថែម​ទ�ៅ​បញ្ខ
ជី​ ្ទប់រ​បស់អ
​ ្នក។
1
2
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី សារ ហ�ើយ​ប៉ះ → ការកំណត់ → ខ្ទប់​លេខ​និង​សារ → ខ្ទប់​លេខ។
ប៉ះ ប្រអប់ទ
​ ទួល ហ�ើយជ​្រើស​ទំនាក់ទំនង​មួយ។ ឬ​ក៏​ប៉ះ ទំនាក់ទំនង, ជ្រើសទ
​ ំនាក់ទំនង រួចហ�
​ ើយ​ប៉ះ
រួចរាល់។
ដ�ើម្បី​វាយបញ្ចូល​លេខ​មួយ​ដ�ោយដៃ សូមប
​ ៉ះ វាយបញ្ចូល​លេខ, វាយបញ្ចូលលេ
​ ខ​ទូរសព្ទ រួចហ�
​ ើយប
​ ៉ះ
។
83
កម្មវិធី និង មុខងា
ការកំណត់​ការជូនដំណឹងស
​ ារ
អ្នកអ
​ ាច​ប្ដូរ​សំឡេង​ជូនដំណឹង ជម្រើសប
​ ង្ហាញ ជាដ�ើម។
1
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី សារ ប៉ះ → ការកំណត់ → ការជូនដ
​ ំណឹង រួចហ�
​ ើយ​ប៉ះក
​ ុងតាក់ ដ�ើម្បីប�
​ ើកដំណ�ើរការ​
វា។
2
ប្ដូរ​ការកំណត់​នៃ​ការជូនដំណឹង។
ការកំណត់​ការរំឭក​សារ
អ្នកអ
​ ាច​កណ
ំ ត់​ការប្រាប់ដណ
ំ ឹងម
​ ួយ​ន�ៅ​ចន្លោះពេល​ណា​មួយ ដ�ើម្បីឲ
​ ្យ​អ្នកដ
​ ឹងថ
​ ា​អ្នកម
​ ាន​ការជូនដំណឹង​ដែល​
មិនទ
​ ាន់​បាន​ពិនិត្យ​ម�ើល។ ប�ើម
​ ុខងារ​នេះ​មិនត្រូ
​ វ​បាន​ប�ើកដំណ�ើការ​ទេ សូមច
​ ាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ
លទ្ធភាព​ចូល​ប្រើ → ការរំឭក​ពី​ការជូនដំណឹង រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់ ដ�ើម្បីប�
​ ើកដំណ�ើរការ​វា។ រួចប
​ ៉ះ​កុងតាក់
សារ ដ�ើម្បីប�
​ ើកដំណ�ើរការ​វា។
លុបស
​ ារ
1
2
3
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី សារ ហ�ើយ​ប៉ះ សន្ទនា។
ល�ើ​បញ្ជី​សារ សូមជ​្រើស​ទំនាក់ទំនង​មួយ។
ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់ល�
​ ើ​សារ, ប៉ះ លុប។
​ ង់​លុប។
ដ�ើម្បី​លុបស
​ ារ​ច្រើន សូមធ
​ ីក​សារ​ដែល​អ្នកច
4
ប៉ះ លុប។
84
កម្មវិធី និង មុខងា
អ៊ីនធ�ើណិត
ការណែនាំ
ប�ើកម�ើលល�
​ អ
ើ​ ៊ីនធ�ើណិតដ�
​ ើម្បី​ស្វែងរក​ព័ត៌មាន ព្រមទាំងច
​ ំណាំ​ទំព័រវិប​សំណព្វ​របស់អ
​ ្នកដ�
​ ើម្បី​ចូលម�ើលព
​ ួកវា​
យ៉ាង​ងាយស្រួល។
ការប�ើកម�ើលទ
​ ំព័រវិប
1
2
3
ប�ើក​សឺមី Samsung ហ�ើយ​ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី អ៊ីនធ�ើណិត។
ប៉ះ​វាល​អាសយដ្ឋាន។
វាយបញ្ចូល​អាសយដ្ឋាន​វិប​ឬ​ពាក្យគន្លឹះម
​ ួយ រួច​ហ�ើយប
​ ៉ះ ទ�ៅ។
ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​របារឧបករណ៍ សូមអ
​ ូសម្រា
​ មដៃ​របស់​អ្នក​ចុះក្រោម​បន្តិចល�
​ ើ​អេក្រង់។
ដ�ើម្បី​ប្តូរ​រវាង​ថេប​យ៉ាង​រហ័ស សូមអ
​ស
ូ ម
​ ក​ឆ្វេង​ឬទ�
​ ៅ​ស្តាំ​ល�ើ​វាល​អាសយដ្ឋាន។
ចំណាំទំព័រវ�បបច��ប�ន�
ចូលេ�បើជេ�មើសបែន�ម។
េធ�ើឲ�ទំព័រវ�បបច��ប�ន��សស់
េបើកេគហទំព័រ
មុឺនុយរហ័ស
បង�ាញទំព័រចំណាំ
ទំព័រវ�បែដល�ានរក�ាទុក
និង�បវត�ិេបើកេមើលថ�ីៗរបស់អ�ក
ផ�ាស់ទរវាង
ី ទំព័រ
េបើកអភិ�ាលេថបរបស់េ��ោវសឺ
85
កម្មវិធី និង មុខងា
ការប្រើ​ទម្រង់ស
​ ម្ងាត់
ក្នុង​ទម្រង់ស
​ ម្ងាត់ អ្នកអ
​ ាច​គ្រប់គ្រង​ថេប​ដែល​បាន​ប�ើក ទំព័រចំណាំ និងទ
​ ំព័រ​ដែល​បាន​រក្សាទុក​
ដាច់ដ�ោយឡែក​ពី​គ្នា។ អ្នកអ
​ ាច​ចាក់ស�ោ​ទម្រង់ស
​ ម្ងាត់ ដ�ោយ​ប្រើ​ពាក្យសម្ងាតន
់​ ិង​ខ្ចៅដៃ​របស់អ
​ ្នក។
ការប�ើកដំណ�ើរការ​ទម្រង់ស
​ ម្ងាត់
ក្នុងរ​បារឧបករណ៍​ន�ៅ​ផ្នែក​ខាងក្រោម​នៃ​អេក្រង់ សូមប
​ ៉ះ ថេប → ប�ើក​ទម្រង់​សម្ងាត់។ ប�ើ​អ្នកក
​ ំពុង​ប្រើ​មុខងារ​
នេះ​ជា​ល�ើកដំបូង សូមក
​ ំណត់​ថា​ត�ើ​ត្រូវ​ប្រើព
​ ាក្យសម្ងាតម
់​ ួយ​សម្រាបទម្រ
់​ ង់ស
​ ម្ងាតដែ
់​ រ​ឬ​ទេ។
ក្នុង​ទម្រង់ស
​ ម្ងាត់ ឧបករណ៍ន
​ ឹងប្ដូ
​ រ​ពណ៌ន​ៃ​របារឧបករណ៍។
ក្នុងទម្រ
​ ង់ស
​ ម្ងាត់ អ្នកម
​ ិនអ
​ ាច​ប្រើម
​ ុខងារ​ខ្លះដ
​ ូចជា​ការថត​រូបអេក្រង់​ឡ�ើយ។
ការប្ដូរ​ការកំណត់​សន្តិសុខ
អ្នកអ
​ ាច​ប្ដូរ​ពាក្យសម្ងាតឬ
់​ ​វិធី​ចាក់ស�ោ​របស់​អ្នក។
ប៉ះ → ការកំណត់ → ភាពឯកជន → សន្តិសុខទ
​ ម្រង់​សម្ងាត់ → ប្តូរ​ពាក្យ​សម្ងាត់។ ដ�ើម្បីក
​ណ
ំ ត់ខ្ច
​ ៅដៃ​
ដែល​អ្នកប
​ ាន​ចុះបញ្ជី​ជា​វិធី​ចាក់ស�ោ​រួម​ជាមួយ​នឹងព
​ ាក្យសម្ងាត់ សូមប
​ ៉ះ​កុងតាក់ ខ្ចៅដៃ ដ�ើម្បីប�
​ ើកដំណ�ើរការ​
​ ើល ការស្គាល់​ខ្ចៅដៃ សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម​អំពក
ី​ ារប្រើ​ខ្ចៅដៃ​របស់​អ្នក។
វា។ សូមម�
ការបិទដំណ�ើរការ​ទម្រង់ស
​ ម្ងាត់
ក្នុងរ​បារឧបករណ៍​ន�ៅ​ផ្នែក​ខាងក្រោម​នៃ​អេក្រង់ សូមប
​ ៉ះ ថេប → បិទ ទម្រង់ស
​ ម្ងាត់។
86
កម្មវិធី និង មុខងា
អ៊ីមែល
ការរ�ៀបចំ​គណនី​អ៊ីមែល
រ�ៀបចំ​គណនី​អមែ
៊ី ល ន�ៅពេល​ប�ើក អ៊មែ
ី ល ជា​ល�ើកដំបូង។
1
2
ប�ើក​សឺមី Samsung ហ�ើយ​ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី អ៊ីមែល។
វាយបញ្ចូល​អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​និងព
​ ាក្យសម្ងាត់ រួច​ហ�ើយប
​ ៉ះ ចុះឈ្មោះចូល។
ដ�ើម្បី​ចុះបញ្ជី​គណនី​អ៊ីមែល​មួយ​ដ�ោយដៃ សូមប
​ ៉ះ ការរ�ៀបចំ​ដ�ោយ​ដៃ។
3
ធ្វើ​តាម​ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បីប
​ ញ្ចប់​ការរ�ៀបចំ។
ដ�ើម្បី​រ�ៀបចំ​គណនី​អ៊ីមែល​មួយ​ទ�ៀត សូមប
​ ៉ះ
→ ថែម​គណនី។
→
ប�ើអ
​ ្នកម
​ ួយ អ្នកអ
​ ាច​កំណត់​គណនីម
​ ួយ​ជា​គណនីល
​ ំនាំដ�ើម។ ប៉ះ
​ ាន​គណនី​អ៊ីមែល​ល�ើសពីម
→ កំណត់​គណនីល
​ ំនាំដ�ើម។
→
→
ការផ្ញើ​អ៊ីមែល
1
2
3
ប៉ះ
ដ�ើម្បី​តែង​អ៊ីមែល​មួយ។
ថែម​អ្នកទទួល រួចវ​ាយបញ្ចូល​ប្រធានបទ​និង​អត្ថបទ។
ប៉ះ ផ្ញើ ដ�ើម្បីផ​្ញើ​អមែ
៊ី ល​ន�ោះ។
ការអាន​អ៊ីមែល
ន�ៅពេល អ៊ីមែល ប�ើក ឧបករណ៍ន
​ ឹងទ�
​ ៅយក​អ៊ីមែល​ថ្មី​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ។ ដ�ើម្បីទ�
​ ៅយក​អ៊ីមែល​ដ�ោយដៃ សូម​
​ ុះក្រោម​ល�ើ​ផ្នែក​ខាងល�ើន​ៃ​បញ្ជី​អ៊ីមែល។
អូសច
ប៉ះអ
​ ៊ីមែល​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បីអ
​ ាន​វា។
ប�ើ​ការធ្វើ​សមកាល​អ៊ីមែល​ត្រូវ​បាន​បិទ ន�ោះ​អ៊ីមែល​ថ្មី​នឹងម
​ ិនអ
​ ាច​ទ�ៅយក​បាន​ទេ។ ដ�ើម្បីប�
​ ើកប្រើ​
→ ឈ្មោះ​គណនី​របស់អ
ការធ្វើ​សមកាល​អ៊ីមែល សូមប
​ ៉ះ →
​ ្នក រួចហ�
​ ើយ​ប៉ះក
​ ុងតាក់ ធ្វើ​
សមកាល​គណនី ដ�ើម្បីប�
​ ើកដំណ�ើរការ​វា។
87
កម្មវិធី និង មុខងា
កាមេរ៉ា
ការណែនាំ
ថត​រូប​និងថ
​ ត​វដេ
ី អូ​ដ�ោយ​ប្រើ​ទម្រង់ន
​ ិងក
​ ារកំណត់​ផ្សេងៗ។
ការប្រើ​កាមេរ៉ា​ឲ្យ​បាន​ត្រឹមត្រូវ
• កុថ
ំ​ ត​រប
ូ ​ឬ​ថត​វដេ
ី អូ​អ្នកដទៃ​ដ�ោយ​គ្មានក
​ ារអនុញ្ញាត​ពី​ពួកគេ។
• កុថ
ំ​ ត​រប
ូ ​ឬ​ថត​វដេ
ី អូន�
​ ៅ​កន្លែង​ដែល​មាន​ការហាមប្រាម​តាម​ផ្លូវច្បាប់។
• កុំ​ថត​រូប​ឬ​ថត​វដេ
ី អូ​ក្នុងក
​ ន្លែង​ដែល​អ្នកអ
​ ាច​បំពាន​ល�ើ​ភាពឯកជន​របស់អ
​ ្នកដទៃ។
ការចាប់ផ្ដើមក
​ ាមេរ៉ា
ប្រើ​វិធី​ខាងក្រោម ដ�ើម្បីច
​ ាប់ផ្ដើមក
​ ាមេរ៉ា៖
• ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី កាមេរ៉ា។
• ចុចគ្រាប
​
់ចុចថ
​ ាមពល​ពីរដង​យ៉ាង​រហ័ស។
• ល�ើ​អេក្រង់ជ
​ ាប់ស�ោ សូមអ
​ ូស ទ�ៅ​ក្រៅ​រង្វង់។
• វិធី​ខ្លះ​ប្រហែល​ជា​មិន​អាច​ប្រើប
​ ាន​ឡ�ើយ អាស្រ័យ​ល�ើ​តប
ំ ន់ឬ
​ ​អ្នកផ្តល់ស​េវា។
• មុខងារ​កាមេរ៉ា​ខ្លះម
​ ាច​ប្រើ​បាន​ទេ ន�ៅពេល​ចាប់ផ្ដើមក
​ ិនអ
​ ម្មវិធី កាមេរ៉ា ពី​អេក្រង់ជ
​ ាប់ស�ោ ឬ​ក៏​
ន�ៅពេល​អេក្រង់រ​លត់ ខណៈពេល​បាន​កំណត់​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់។
• ប�ើរ​ូបថត​ដែល​អ្នកថ
​ ត​ម�ើល​ទ�ៅ​ព្រិល សូមស
​ ម្អាតឡ
​ ិនក
​ ាមេរ៉ា ហ�ើយ​សាកល្បង​ម្តងទ�ៀត។
88
កម្មវិធី និង មុខងា
ការថត​មូលដ្ឋាន
ការថត​រូប ឬ ការថត​វដេ
ី អូ
1
2
ប៉ះ​រូប​ល�ើ​អេក្រង់​បង្ហាញ​ន�ៅ​កន្លែង​ដែល​កាមេរ៉ា​គួរផ​្តោត។
ប៉ះ
ដ�ើម្បីថ
​ ត​រូប ឬ​ក៏​ប៉ះ
ដ�ើម្បីថ
​ ត​វីដេអូ។
េបើកដំេណើរការឬបិទដំ
េណើរការឡិនទូលាយ
បំផុត។
2x ហ�៊ូមអុបទិក
ទ�មង់ថត
ប��ររវាងកាេមរ�ាមុខនិង
េ�កោយ។
រូបតូចៗបង�ាញ
ទ�មង់បច��ប�ន�
ថតរូប
ថតវ�េដអូ
ការកំណត់កាេមរ�ា
Bixby Vision
ជេ�មើសស�មាប់ទ�មង់
ថតបច��ប�ន�
• ដ�ើម្បី​លៃតម្រូវ​ពន្នលឺ​ៃ​រូបថត​ឬ​វីដេអូ សូមប
​ ៉ះអេក្រ
​
ង់។ ន�ៅពេល​របារ​លៃតម្រូវ​លេចឡ�ើង សូមអ
​ ស ូ
ល�ើរ​បារ​លៃតម្រូវ​ទ�ៅ​កាន់
ឬ ។
• ដ�ើម្បីថ
​ ត​រូប​មួយ​ពី​វីដេអូ ខណៈពេល​កំពុងថ
​ ត សូមប
​ ៉ះ
។
• ដ�ើម្បី​ប្តូរក
​ ារផ្ដោត ខណៈពេល​កំពុងថ
​ ន្លែង​ដែល​អ្នកច
​ យ​
​ ត​វីដេអូ សូម​ប៉ះក
​ ង់​ផ្ដោត។ ដ�ើម្បីប​្រើ​ទម្រង់ស្វ័
ផ្ដោត សូមប
​ ៉ះ ។
89
កម្មវិធី និង មុខងា
• អេក្រង់​បង្ហាញ​អាច​ខុសគ្នា អាស្រ័យ​ល�ើ​ទម្រង់ថ
​ ត​និង​កាមេរ៉ា​ណា​ដែល​ត្រូវ​បាន​ប្រើ។
• កាមេរ៉ា​នឹង​បិទ​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ ន�ៅពេល​ឈប់​ប្រើ។
• សូមប​្រាកដ​ថា​ឡិនក
​ ូចឬ
​ ​កខ្វក់។ ប�ើពន�
​ ាមេរ៉ាម
​ ិនខ
ុំ ោះ ឧបករណ៍អ
​ ាច​នឹង​ដំណ�ើរការ​មិន​ប្រក្រតីក
​ ្នុង​
ទម្រង់ខ
​ ្លះ​ដែល​ត្រូវការ​រីសូលស
ូ ិនខ
​ ្ពស់។
• ឡិនធ
​ ម្មតា​នៃ​កាមេរ៉ា​របស់​ឧបករណ៍​អ្នកគ
​ ឺ​ជា​ឡិនម
​ ុំ​ទូលាយ។ ភាពខុសភ្លាត់ត
​ ិចតួចអ
​ ាច​ក�ើតឡ�ើង​
ុំ​ ូលាយ ហ�ើយវ​ា​មិន​បង្ហាញ​ពី​បញ្ហាន​ៃ​ប្រសិទ្ធផល​ឧបករណ៍​ឡ�ើយ។
ក្នុងរ​ូបថត​ឬ​វីដេអូ​ដែល​មាន​មទ
• ពេល​ថត​អតិបរមា​អាច​ថយ​ចុះ ន�ៅពេល​អ្នក​ថត​វីដេអូ​ក្នុង​រីសូលូសិនខ
​ ្ពស់។
ការពង្រីក និង ការបង្រួម
ប្រើ​វិធផី​្សេងៗ​ក្នុងក
​ ារ​ពង្រីក​ឬ​បង្រួម។
• ញែក​ម្រាមដៃ​ពីរ​ចេញ​ពី​គ្នា​ល�ើ​អេក្រង់​ដ�ើម្បី​ពង្រីក និង ក�ៀប​ដ�ើម្បី​បង្រួម។
• ប្រើហ
​ ្ស៊ូម​អុបទិក 2x ដ�ើម្បី​ទទួលរ​ប
ូ ច
​ ្បាស់ សូម្បីន�
​ ៅពេល​អ្នកព
​ ង្រីក​ល�ើ​រូប​ន�ៅ​ឆ្ងាយ​ក៏​ដ�ោយ។ ល�ើ​អេក្រង់​
បង្ហាញ សូមប
​ ៉ះ ។
• មុខងារ​ហ្ស៊ូម​អាច​ប្រើ​បាន​តែ​ន�ៅពេល​ប្រើ​កាមេរ៉ា​ខាង​ក្រោយ​ប៉ុណ្ណោះ។
• ហ្ស៊ូមអ
​ ុបទិក 2x អាច​មិនដ
​ ំណ�ើរការ​ក្នុង​បរិស្ថាន​ដែល​មាន​ពន្ទ
លឺ​ ាប។
ការប្រើ​ឡិនទ
​ ូលាយ​បំផុត
ឡិនទ
​ ូលាយ​បំផុតអ
​ នុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ថត​រូបម
​ ួយ​កាន់តែទ
​ ូលាយ​និងក
​ ាន់តែច
​ ្បាស់​ជាង​ឡិនធ
​ ម្មតា។ ប្រើម
​ ុខងារ​
នេះ​ដ�ើម្បី​ថត​រប
​
ាព។
ូ ទេសភ
• ល�ើ​អេក្រង់ប
​ ង្ហាញ សូមប
​ ៉ះ​
ដ�ើម្បី​ប្រើ​មុខងារ​ឡិនទ
​ ូលាយ​បំផុត។
• ប�ើ​អ្នកម
​ ិនច
​ ង់ប​្រើ​មុខងារ​នេះ​ទេ សូមប
​ ៉ះ
ល�ើ​អេក្រង់​បង្ហាញ។
មុខងារ​នេះ​អាច​ប្រើ​បាន​តែ​ក្នុងទម្រ
​ ង់ ស្វ័យប្រវត្តិ និង មុខងារធ្វើឲ្យទិដ្ឋភាពល្អប្រស�ើរ ប៉ុណ្ណោះ។
90
កម្មវិធី និង មុខងា
ការកែ​បញ្ជី​ទម្រង់ថ
​ត
អ្នកអ
​ ាច​កែ​បញ្ជី​ទម្រង់ថ
​ ត​ល�ើ​អេក្រង់​បង្ហាញ។
1
ល�ើ​អេក្រង់​បង្ហាញ សូមប
​ ៉ះ
→ កែ​ទម្រង់ក
​ ាមេរ៉ា → កាមេរ៉ា​ក្រោយ ឬ កាមេរ៉ា​មុខ។
ជម្រើសផ​្សេង សូមប
​ ៉ះ​ឲ្យ​ជាប់ល�
​ ើ​បញ្ជី​ទម្រង់ថ
​ ត​ល�ើ​អេក្រង់​បង្ហាញ។
2
ធីកទម្រ
​ ង់ត្រូ
​ វ​ប្រើ។
ូ
ដ�ើម្បី​ប្ដូរ​លំដាប់ន​ៃ​ទម្រង់ថ
​ ត សូមច
​ ាប់​អស ទ�ៅ​ទីកន្លែង​មួយ​ទ�ៀត។
ប��ីទ�មង់ថត
កាេមរ�ាេ�កោយ
91
កាេមរ�ាមុខ
កម្មវិធី និង មុខងា
ការថែម​ប៊ូតុងក
​ ាមេរ៉ា​មួយ​ទ�ៀត
ថែម​ប៊ូតុងក
​ ាមេរ៉ា​មួយ​ទ�ៀត​ទ�ៅ​ទីកន្លែង​ដែល​អ្នកច
​ ង់​បាន​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បីថ
​ ត​រូបក
​ ាន់តែ​ងាយស្រួល។
អូស ទ�ៅ​អេក្រង់​បង្ហាញ។
ប�ើ​ប៊ូតុងក
​ ាមេរ៉ា​មួយ​ទ�ៀត​មិនត្រូ
​ វ​បាន​ថែម​ទេ សូមប
​ ៉ះ
ប៊ូតុងក
​ ាមេរ៉ា​អណ្ដែត ដ�ើម្បីប�
​ ើកដំណ�ើរការ​វា។
ល�ើ​អេក្រង់​បង្ហាញ ហ�ើយប
​ ៉ះ​កុងតាក់
ការកំណត់​សកម្មភាព​ប៊ូតុងក
​ ាមេរ៉ា
អ្នកអ
​ ាច​បង្កើតរ​ូបថត​មួយ​ស៊េរី ឬ​ក៏​បង្កើត GIF ជីវចល ដ�ោយ​ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់ល�
​ ើ​ប៊ូតុងក
​ ាមេរ៉ា។
ល�ើ​អេក្រង់ប
​ ង្ហាញ សូមប
​ ៉ះ
ប្រើ។
→ ចុចប
​ ៊ូតុងក
​ ាមេរ៉ា​ឲ្យ​ជាប់​ដ�ើម្បី ហ�ើយជ​្រើស​សកម្មភាព​មួយ​ដែល​អ្នកច
​ ង់​
• ថត​រូបភាព៖ ថត​រប
ូ
• ថត​រូប​ល�ឿន​ជាប់ៗ​គ្នា៖ ថត​រប
ូ ជ
​ ា​ស៊េរី។
• បង្កើត GIF៖ បង្កើត GIF ជីវចល​ជាមួយ​រប
ូ ​បន្តបន្ទាប់​ដែល​អ្នកប
​ ាន​ថត។
មុខងារ ថត​រូប​ល�ឿន​ជាប់ៗ​គ្នា និង បង្កើត GIF អាច​ប្រើ​បាន​តែក
​ ្នុងទម្រ
​ ង់ថ
​ ត​ខ្លះ​ប៉ុណ្ណោះ។
92
កម្មវិធី និង មុខងា
ការប្រើ​មុខងារ​ផ្ដោត​និង​ពន្លឺប៉ះ
ការចាក់ស�ោ​ការផ្ដោត (AF) និងព
​ ន្លឺ​ប៉ះ (AE)
អ្នកអ
​ ាច​ចាក់ស�ោ​ការផ្ដោត​ឬ​ពន្លឺប៉ះល�
​ ើ​ផ្ទៃ​ដែល​បាន​ជ្រើស ដ�ើម្បីរ​ារាំង​កាមេរ៉ាក
​ ុំ​ឲ្យ​លៃតម្រូវ​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​
ផ្អែក​ល�ើ​ការផ្លាស់ប្ដូរ​ល�ើ​រូបឬ
​ ប្រភ
​ ព​ពន្លឺ។
ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់ល�
​ ើ​ផ្ទៃ​ដែល​ត្រូវ​ផ្ដោត ន�ោះ​ស៊ុម AF/AE នឹងលេ
​ ចឡ�ើងល�ើផ​្ទៃ​ន�ោះ ហ�ើយ​ការកំណត់ក
​ ារផ្ដោត​
និងព
​ ន្ប
លឺ ៉ះន
​ ត​រូប​ហ�ើយ​
​ ឹង​ត្រូវ​បាន​ចាក់ស�ោ។ ការកំណត់ន�
​ ោះ​ន�ៅតែ​ជាប់ស�ោ​ដដែល ទ�ោះ​បី​ក្រោយ​ពី​អ្នកថ
ក៏ដ�ោយ។
មុខងារ​នេះ​អាច​ប្រើ​បាន​តែ​ក្នុងទម្រ
​ ង់ ស្វ័យប្រវត្តិ និង PRO ប៉ុណ្ណោះ។
ចលនា​យឺត​បំផុត
ចលនា​យឺតប
​ ំផុតគ
​ជ
ឺ​ ា​មុខងារ​មួយ​ដែល​ថត​ព្រឹត្តិការណ៍​កន្លងផ
​ ុតដ
​ ៏​រហ័ស​យឺតៗ ដូច្នេះអ
​ ្នកអ
​ ាច​សរស�ើរវ​ា​
ពេលក្រោយ។ បន្ទាប់ព
​ ី​វីដេអូត្រូ
​ វ​បាន​ថត តន្ដ្រី​ន�ៅ​ផ្ទៃខាងក្រោយ​នឹងត្រូ
​ វ​បាន​ថែម​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ។
រប�ៀប​ថត​ចលនា​យឺត​បំផុត
អ្នកអ
​ ាច​ថត​វដេ
ី អូច
​ លនា​យឺត​បំផុតក
​ ្នុង​ទម្រង់ច
​ លនា​យឺត​បំផុត។
ល�ើ​បញ្នជី​ៃ​ទម្រង់ថ
​ ត សូមប
​ ៉ះ ចលនា​យឺត​បំផុត។
បង�ាញព័ត៌មាន។
ចលនាយឺតបំផុត
ការកំណត់កាេមរ�ា
ចាប់េផ�ើមការថតវ�េដអូមួយ។
93
កម្មវិធី និង មុខងា
• ប្រើ​មុខងារ​នេះ​ន�ៅ​កន្លែង​ដែល​មាន​ពន្គ្រប
លឺ​ ់គ្រាន់។ ន�ៅពេល​ថត​វីដេអូ​មួយ​ក្នុងអ
​ គារ​ដែល​គ្មាន​ពន្លឺ​
គ្រប់គ្រាន់ឬ
​ ​អន់ ស្ថានភាព​ខាងក្រោម​អាច​ក�ើតឡ�ើង៖
–– អេក្រង់អ
​ ាច​លេចឡ�ើងង
​ ងឹត ដ�ោយសារ​បរិមាណ​ពន្ត
លឺ​ ិច។
–– អេក្រង់អ
​ ាច​ល�ោត​ភ្លឹបភ្លែត​ក្នុង​ស្ថានភាព​ពន្ម
លឺ​ ួយ​ចំនួន ដូចជា​ពន្អ
លឺ​ ំពូលម៉ែត្រ។
• ការថត​ចលនា​យឺត​បំផុតអ
​ ាច​ចាប់ផ្ដើមន�
​ ៅ​ពេល​មិនច
​ ង់​បាន ប�ើម
​ ាន​លក្ខខណ្ឌដ
​ ូច​ខាងក្រោម៖
–– ន�ៅពេល​ឧបករណ៍​រញ្ជួយ។
–– ន�ៅពេល​វត្ថុ​មួយទ�
​ ៀត​កំពុងផ
​ ្លាស់ទក្បែ
ី​ រ​រូបក
​ ្នុងត
​ ំបន់​ស្គាល់​ចលនា។
–– ន�ៅពេល​ថត​ក្រោម​ពន្ភ
លឺ​ ្លឹបភ្លែត ដូចជា​ពន្លឺ​អំពូលម៉ែត្រ។
–– ន�ៅពេល​ថត​ក្នុង​តំបន់ង
​ ងឹតដែ
​ ល​មាន​ភាពអ៊ូអែ។
ការថត​វីដេអូ​ក្នុង​ចលនា​យឺត​បំផុត
ថត​វីដេអូ​ខលី​ម
្ ួយដ�
​ ោយ​ចាប់​យក​ព្រឹត្តិការណ៍ម
​ ួយដែ
​ ល​រូប​កំពុងផ
​ ្លាស់ទី។
1
2
ល�ើ​បញ្ជី​នៃ​ទម្រង់ថ
​ ត សូមប
​ ៉ះ ចលនា​យឺត​បំផុត។
ប៉ះ
។
ឧបករណ៍​នឹងថ
​ ត​ព្រឹត្តិការណ៍​ក្នុងច
​ លនា​យឺត​បំផុត ហ�ើយរ​ក្សាទុក​វា​ជា​វីដេអូខ
​ ្លី។
94
កម្មវិធី និង មុខងា
ការចាក់​វីដេអូ​ចលនា​យឺត​បំផុត
ជ្រើស​វដេ
ី អូ​ចលនា​យឺត​បំផុត ហ�ើយប
​ ៉ះ
។
តន្ដ្រី​ន�ៅ​ផ្ទៃខាងក្រោយ​នឹង​អម​ជាមួយ​វីដេអូដ�
​ ោយ​ស្វ័យប្រវត្ក
តិ​ ្នុងអ
​ ំឡុងពេល​ចាក់។
ការកែ​វីដេអូ​ចលនា​យឺត​បំផុត
ល�ើ​អេក្រង់ច
​ ាក់ អ្នកអ
​ ាច​កែវ​ីដេអូ ហ�ើយរ​ក្សាទុក​វា​ជា​ឯកសារ​ផ្សេង ឬ​កចែ
៏​ ករំលែក​វា។
េបើកឬបិទែបបែផន
ចលនាយឺតបំផុត។
បង�ាញែផ�កចលនាយឺតបំផុត។
ប��រត�ន�ីៃផ�ខាងេ�កោយ។
�ចឹបែផ�កមួយ។
•
៖ ជ្រើសន
​ ិង​បង្ហាញ​ផ្នែក​ចលនា​យឺត​បំផុតន​ៃ​វដេ
ី អូ។ ប�ើអ
​ ្នកច
​ ង់​បិទ​បែបផែន​ចលនា​យឺត​បំផុត
សូមប
​ ៉ះ ។ ន�ៅពេល​អ្នក​ប៉ះ​ជាប់ល�
​ ើ​ផ្នែកម
​ ួយ អ្នកអ
​ ាច​រក្សាទុក​វា​ជា​ឯកសារ​ដាច់ដ�ោយឡែក ឬ​ក៏​
ចែករំលែក​វា។
•
៖ ច្រឹប​ផ្នែកដែ
​ ល​ចង់ប
​ ាន។ ចាប់អ
​ ូសវ​ង់ក្រចក​ចាប់ផ្ដើមន
​ ិង​វង់ក្រចក​បញ្ចប់​ទ�ៅ​ចំណុច​ដែល​ចង់ប
​ ាន
ដ�ើម្បី​ជ្រើស​ផ្នែក​ត្រូវ​រក្សា។
តេង��បចាប់េផ�ើម
•
តេង��បប��ប់
៖ ប្ដូរ​តន្ដ្រី​ផ្ទៃខាងក្រោយ។
95
កម្មវិធី និង មុខងា
ការចែករំលែក​ឈុត​ចលនា​យឺត​បំផុត
1
ជ្រើស​វីដេអូ​ចលនា​យឺតប
​ ំផុត ហ�ើយច
​ ាប់​អូសឡ​�ើងល�ើន�
​ ៅល�ើ​អេក្រង់​បង្ហាញ​វីដេអូ។
ឈុត​ខលី​ជ
្ ាមួយបែបផែ
​
ន​ផ្សេង​នឹងលេ
​ ចឡ�ើង។
2
3
ជ្រើស​ឈុត​មួយដែ
​ ល​អ្នកច
​ ង់ ហ�ើយប
​ ៉ះ ចែករំលែក។
ជ្រើស​ទ្រង់ទ្រាយ​ឯកសារ​មួយ និងវ​ិធី​ចែករំលែក។
• សេវា​បណ្ដាញ​សង្គមខ
​ ្លះ​និងក
​ ម្មវិធី Messenger ប្រហែល​ជា​មិនគ
​ ាំទ្រ​មុខងារ​ចែករំលែក​នេះ​ទេ។
• មុខងារ​នេះ​អាច​ប្រើ​បាន​សម្រាបតែ
់​ ​វីដេអូ​ដ�ើម​ដែល​មិនប
​ ាន​កែ​និងថ
​ ត​ក្នុង​ចលនា​យឺត​បំផុត​
ប៉ុណ្ណោះ។
96
កម្មវិធី និង មុខងា
ផ្ដោត​ផ្ទាល់
កាមេរ៉ា​បួនអ
​ នុញញា្ ត​ឲ្យ​អ្នកថ
​ ត​រូប​ផ្ដោត​រាក់ៗ ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ផ្ទៃខាងក្រោយ​ព្រិល ហ�ើយរ​ប
ូ ​លេចធ្លោ​យ៉ាង​ច្បាស់។
ការថត​រូបមួយកំណាត់ខ្លួនឲ
​ ្យ​លេចធ្លោ ដ�ោយ​ប្រើ​មុខងារ​ផ្ដោត​ផ្ទាល់
លៃតម្រូវ​កម្រិត​ព្រិល​ន�ៅ​ផ្ទៃខាងក្រោយ​ល�ើ​អេក្រង់​បង្ហាញ រួចហ�
​ ើយ​ថត​រូបម
​ ួយ​ដែល​រំលេច​រូប​ក្នុងន�
​ ោះ។
• ប្រើ​មុខងារ​នេះ​ន�ៅ​កន្លែង​ដែល​មាន​ពន្គ្រប
លឺ​ ់គ្រាន់។
• ភាពព្រិល​ន�ៅ​ផ្ទៃខាងក្រោយ​អាច​នឹងម
​ ិនត្រូ
​ វ​បាន​ប្រើត្រឹ
​ មត្រូវ​ក្នុងស
​ ្ថានភាព​ខាងក្រោម៖
–– ឧបករណ៍​ឬ​រូប​កំពុងផ
​ ្លាស់ទី។
–– រូប​មាន​លក្ខណៈ​ស្ដើង​ឬ​ថ្លា។
–– រូប​មាន​ពណ៌​ឬ​លំនាំស្រដ�
​
ៀងគ្នាន
​ ឹង​ផ្ទៃខាងក្រោយ។
–– រូប​ឬ​ផ្ទៃខាងក្រោយ​មាន​ផ្ទៃ​លាត។
1
2
ល�ើ​បញ្ជី​នៃ​ទម្រង់ថ
​ ត សូមប
​ ៉ះ ផ្ដោត​ផ្ទាល់។
អូសរ​បារ​លៃតម្រូវ​ភាពព្រិល​ន�ៅ​ផ្ទៃខាងក្រោយ​មក​ឆ្វេង​ឬទ�
​ ៅ​ស្តាំ ដ�ើម្បីលៃ
​ តម្រូវ​កម្រិត​ព្រិល។
97
កម្មវិធី និង មុខងា
3
ន�ៅពេល​ផ្ដោត​ផ្ទាល់​រួចរាល់។​លេចឡ�ើងល�
​ ើ​អេក្រង់​បង្ហាញ សូមប
​ ៉ះ
ដ�ើម្បីថ
​ ត​រូប។
េផ�ោតផ�ាល់
រ�ារៃលត�មូវភាព�ពិលៃនៃផ�ខាងេ�កោយ
ការកែ​ផ្ទៃខាងក្រោយ​នៃ​រូបថត​ផ្ដោត​ផ្ទាល់
អ្នកក
​ ៏​អាច​កែ​កម្រិត​ព្រិល​ន�ៅ​ផ្ទៃខាងក្រោយ​នៃ​រូបថត​ដែល​បាន​ថត​ដ�ោយ​ប្រើម
​ ុខងារ​ផ្ដោត​ផ្ទាល់ផ
​ ងដែរ។
ន�ៅពេល​ពន្ផលឺ​្ទៃខាងក្រោយ​លេចឡ�ើងជ
​ ា​ចំណុច​ព្រិល អ្នកអ
​ ាច​ប្ដូរ​សណ្ឋាន​នៃ​ភាពព្រិល​ន�ៅ​ផ្ទៃខាងក្រោយ​
ន�ោះ។ ជ្រើសសណ
​
្ឋាន​មួយ ដូចជា​រូប​បេះដូង ផ្កាយ ឬ​ផ្កា ជាដ�ើម ដ�ើម្បីត
​ ុបតែង​រូបថត និង ធ្វើឲ
​ ្យ​វា​ម�ើល​ទ�ៅ​
ខុសប្លែក។
1
2
ជ្រើស​រូប​ដែល​បាន​ថត​ដ�ោយ​ប្រើ​មុខងារ​ផ្ដោត​ផ្ទាល់ ហ�ើយប
​ ៉ះ លៃតម្រូវ​ភាពព្រិល​ន�ៅ​ផ្ទៃខាងក្រោយ។
ដ�ើម្បី​លៃតម្រូវ​កម្រិត​ព្រិល​ន�ៅ​ផ្ទៃខាងក្រោយ សូមអ
​ ូសរ​បារ​លៃតម្រូវ​កម្រិត​ព្រិល​ន�ៅ​ផ្ទៃខាងក្រោយ​មក​
ឆ្វេង​ឬទ�
​ ៅ​ស្តាំ។
ដ�ើម្បី​ប្ដូរ​សណ្ឋាន​ព្រិល​ន�ៅ​ផ្ទៃខាងក្រោយ សូមអ
​ ូស​បញ្ជី​បែបផែន​មក​ឆ្វេង​ឬទ�
​ ៅ​ស្ដាំ ហ�ើយ​ជ្រើស​
បែបផែន​មួយ​ដែល​អ្នកច
ជី​
ន​នឹងលេ
​ ​ន�ៅពេល​រូបថត​មាន​សណ្ឋាន​ព្រិល​ន�ៅ​
​ ង់​បាន។ បញ្បែបផែ
​ ចឡ�ើងតែ
ផ្ទៃខាងក្រោយ​ប៉ុណ្ណោះ។
98
កម្មវិធី និង មុខងា
ៃលត�មូវក�មិត�ពិល
ៃផ�ខាងេ�កោយ
ប��រសណ�ាន�ពិលៃផ�
ខាងេ�កោយ
3
ប៉ះ
ដ�ើម្បីរ​ក្សាទុក​រូបថត។
AR EMOJI
បង្កើត My Emoji ដែល​ម�ើល​ទ�ៅ​ដូចអ
​ ្នក។ ឥឡូវ អ្នកអ
​ ាច​ផ្ញើ​ស្ទីកឃ័រដែ
​ ល​បាន​បង្កើតជ
​ ាមួយ My Emoji
ដ�ើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​សន្ទនា​របស់​អ្នករ​ស់រវ�ើក។
អ្នកអ
​ ាច​ថត​រប
ូ ​និងថ
​ ត​វដេ
ី អូ​ដ�ោយ​ប្រើ AR EMOJI ដូចជា My Emoji ឬ​ស្ទីកឃ័រជ
​ ីវចល ដែល​ត្រាប់​តាម​
ការសម្ដែង​របស់​អ្នក។
ការបង្កើត My Emoji
បង្កើត My Emoji ដែល​ម�ើល​ទ�ៅ​ដូចអ
​ ្នក។ ស្ទីកឃ័រ My Emoji ជាមួយក
​ ារសម្ដែង​ផ្សេងៗ​នឹងត្រូ
​ វ​បាន​បង្កើត​
ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ។
1
2
ល�ើ​បញ្ជី​នៃ​ទម្រង់ថ
​ ត សូមប
​ ៉ះ AR EMOJI → បង្កើត My Emoji។
តម្រង់ផ​្ទៃមុខរ​បស់​អ្នក​ល�ើ​អេក្រង់ ហ�ើយប
​ ៉ះ
ដ�ើម្បីថ
​ ត​រូប។
99
កម្មវិធី និង មុខងា
3
4
ជ្រើស​ភេទ​របស់ My Emoji ហ�ើយប
​ ៉ះ បន្ទាប។
់
តុបតែង My Emoji។
ដ�ើម្បី​កែ​ព័ត៌មាន​លម្អិតដ
​ ូចជា​ពណ៌​ភ្នែក​ឬសណ
្ឋាន​ផ្ទៃមុខ សូមប
​ ៉ះ
​
5
។
ប៉ះ រក្សា​ទុក។
​ ុសលេ
ន�ៅពេល​វីនដូវផ
​ ចឡ�ើង សូមធ
​ ីក រក្សាទុក​ស្ទីកឃ័រ My Emoji ក្នុងវ​ិចិត្រសាល ហ�ើយ​ប៉ះ ព្រម។
AR EMOJI
ែកការកំណត់
លម�ិត។
បេង�ើត
My Emoji។
ែកការកំណត់
មូលដ�ាន។
អ្នកអ
​ ាច​ប្រើ​មុខងារ AR EMOJI ទាំងត
​ ាម​កាមេរ៉ា​មុខ ទាំងត
​ ាម​កាមេរ៉ាក​្រោយ។ ប�ើ​អ្នក​កំពុងប​្រើ​
កាមេរ៉ា​ក្រោយ វា​នឹង​ប្ដូរ​ទ�ៅ​កាមេរ៉ា​មុខដ�
​ ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ។ ដ�ើម្បីប្ដូ
​ រ​រវាង​កាមេរ៉ា សូមអ
​ស
ូ ​ឡ�ើងល�ើឬ
​​
ចុះក្រោម ឬ​កប
៏​ ៉ះ
។
ការលុប My Emoji
ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់ល�
​ ើ My Emoji ដែល​អ្នកច
​ ង់ល
​ ុប ហ�ើយ​ប៉ះ
100
។
កម្មវិធី និង មុខងា
ស្ទីកឃ័រជ
​ ីវចល
ថត​រូប​និងវ​ដេ
ី អូ​ជាមួយ​ស្ទីកឃ័រជ
​ ីវចល​ផ្សេងៗ។ ន�ៅពេល​ផ្លាស់ទផី​្ទៃមុខរ​បស់​អ្នក ស្ទីកឃ័រន
​ ឹងត
​ ាម​ចាប់ច
​ លនា​
របស់​អ្នក។ អ្នកក
​អ
៏​ ាច​ថត​ស្ទីកឃ័រគ
​ ួរ​ឲ្យ​ស្រលាញ់​និងសប
​ ្បាយៗ ដែល​បន្តម
​ ាន​ចលនា​ន�ៅ​ក្នុងវ​ដេ
ី អូ​ផងដែរ។
1
2
ល�ើ​បញ្ជី​នៃ​ទម្រង់ថ
​ ត សូមប
​ ៉ះ AR EMOJI។
3
ប៉ះ
ប៉ះ
ឬ
ឬ​ក៏​ជ្រើស​ស្ទីកឃ័រដែ
​ ល​អ្នក​ចង់​បាន។
ដ�ើម្បីថ
​ ត​រូប ឬ​ក៏​ប៉ះ
ដ�ើម្បីថ
​ ត​វីដេអូ។
ការប្រើ​ស្ទីកឃ័រ​ដ�ោយ​ចៃដន្យ
អ្នកអ
​ ាច​ប្រើ​ស្ទីកឃ័រដ�
​ ោយ​ចៃដន្យ ជំនួសឲ
​ ្យ​ការជ្រើស​វា​ពប
ី​ ញ្ជី​ស្ទីកឃ័រ។
​ ង់​បាន​លេចឡ�ើង។
ប៉ះ ចៃដន្យ ដដែលៗ រហូតដ
​ ល់​ស្ទីកឃ័រដែ
​ ល​អ្នកច
101
កម្មវិធី និង មុខងា
ការរីករាយ​នឹង​ស្ទីកឃ័រ My Emoji ខណៈពេល​កំពុងឆ
​ ាត
អ្នកអ
​ ាច​ប្រើ​ស្ទីកឃ័រ My Emoji ក្នុងអ
​ ំឡុង​សន្ទនា​តាម​សារ ឬ​ក៏​តាម​បណ្ដាញ​សង្គម។
1
2
3
ល�ើ​ក្ដារចុច Samsung សូម​ប៉ះ
។
ប៉ះ​អាយខុន My Emoji។
ជ្រើស​ស្ទីកឃ័រ My Emoji មួយ។
ស្ទីកឃ័រ My Emoji នឹងត្រូ
​ វ​បាន​បញ្ចូល។
អាយខុន My Emoji
ការលុបស
​ ្ទីកឃ័រ My Emoji
ល�ើ​ក្ដារចុច Samsung សូម​ប៉ះ ហ�ើយប
​ ៉ះ
ដែល​អ្នកច
​ ង់​លប ហ�
ុ
ើយប
​ ៉ះ លុប។
ន�ៅ​ផ្នែក​ខាងក្រោម​នៃ​ក្ដារចុច។ ប៉ះឲ
​ ្យ​ជាប់​ល�ើ My Emoji
102
កម្មវិធី និង មុខងា
មុខងារ​ធ្វើ​ឲ្យ​ទិដ្ឋភាព​ល្អប្រស�ើរ
ឧបករណ៍​របស់​អ្នកន
​ ឹងលៃ
​ តម្រូវ​ការកំណត់ព
​ ណ៌ដ�
​ ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​បន្ទាប់ព
​ ី​ស្គាល់រ​ូបឬ
​ទ
​ ិដ្ឋភាព ដូចជា​មនុស្ស អាហារ ឬ​ទិដ្ឋភាព​ពេល​រាត្រី។
ន�ៅពេល​កាមេរ៉ា​ស្គាល់​រូប​ឬទ
​ ិដ្ឋភាព អាយខុនម
​ ួយ​នឹង​លេចឡ�ើងល�
​ ើ​អេក្រង់ ហ�ើយន
​ ឹង​ប្រើ​ពណ៌​ដែល​បាន​ធ្វើ​
ឲ្យ​ល្អប្រស�ើរ។
ល�ើ​បញ្ជី​នៃ​ទម្រង់ថ
​ ត សូមប
​ ៉ះ មុខងារធ្វើឲ្យទិដ្ឋភាពល្អប្រស�ើរ។
បង�ាញព័ត៌មាន។
ការចាប់​ភាពខ្ចោះ
ប�ើ​រូប​ត្រូវ​បាន​ថត​យ៉ាង​អន់ ឧបករណ៍ន
​ ឹងជ
​ ូនដ
​ ំណឹង​អ្នកឲ
​ ្យ​ថត​រូប​ន�ោះ​ម្ដងទ�ៀត។
ន�ៅពេល​នរណា​ម្នាក់​មិចភ្នែ
​ ក​ឬព្រិ
​ ល​ក្នុងរ​ូបថត ឬ​ក៏​ប�ើ​មាន​ស្នាមប្រឡាក់ល�
​ ើ​ឡិន ការជូនដំណឹងន
​ ឹង​
លេចឡ�ើង បន្ទាប់ព
​ ី​អ្នកថ
​ ត​រូប។
ប�ើ​អ្នកម
​ ិនច
​ ង់​ប្រើ​មុខងារ​នេះ​ទេ សូមប
​ ៉ះ
ដ�ើម្បី​បិទដំណ�ើរការ​វា។
ល�ើ​អេក្រង់​បង្ហាញ ហ�ើយប
​ ៉ះ​កុងតាក់ ការចាប់​ភាពខ្ចោះ
103
កម្មវិធី និង មុខងា
ការប្រើ​ទម្រង់ថ
​ត
ដ�ើម្បី​ប្ដូរ​ទម្រង់ថ
​ ត សូមច
​ ាប់​អូសប
​ ញ្ជី​នៃ​ទម្រង់ថ
​ ត​មក​ឆ្វេង​ឬទ�
​ ៅ​ស្ដាំ ឬ​ក៏​អូសម
​ ក​ឆ្វេង​ឬទ�
​ ៅ​ស្ដាំ ល�អេក្រ
ើ​
ង់​
បង្ហាញ។
ជ្រើស​ទម្រង់ថ
​ ត​ដែល​អ្នកច
​ ង់​បាន។
ទម្រង់ស
​ ្វ័យប្រវត្តិ
ទម្រង់ស្វ័
​ យប្រវត្តិ​អនុញញា្ ត​ឲ្យ​កាមេរ៉ាវ​ាយតម្លៃ​បរិស្ថាន​ជុំវិញ​និងក
​ ំណត់​ទម្រង់ល
​ ្អប្រស�ើរសម្រាប
​
រ់​ូបថត។
ល�ើ​បញ្ជី​ទម្រង់ថ
​ ត សូមប
​ ៉ះ ស្វ័យប្រវត្តិ។
ទម្រង់​ស្រស់ស្អាត
ថត​រូប​ជាមួយស
​ ម្បុរ​ស្បែក​ភ្លឺ​និងម
​ ុខងារ​ផ្ទៃមុខដែ
​ ល​បាន​កែ។
ល�ើ​បញ្នជី​ៃ​ទម្រង់ថ
​ ត សូមប
​ ៉ះ ស្រស់ស្អាត។
ដ�ើម្បី​ប្រើ​បែបផែន​ស្រស់ស្អាត សូមប
​ ៉ះ
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
សម្រាប់ព
និងជ​្រើស​ជម្រើស។ សូមម�
​ ើល ការប្រើបែបផែ
​
ន​ស្រស់ស្អាត
ទម្រង់ Pro
ថត​រូប​និងវ​ដេ
ី អូ ខណៈពេល​លៃតម្រូវ​ទម្រង់ថ
​ ត​ផ្សេងៗ​ដ�ោយដៃ ដូចជា​តម្លៃ​ពន្ប
លឺ ៉ះ និង តម្លៃ ISO។
ល�ើ​បញ្ជី​ទម្រង់ថ
​ ត សូមប
​ ៉ះ PRO។ ជ្រើសជ
​ ម្រើស ហ�ើយ​ប្ដូរ​ការកំណត់​តាមបំណង រួចហ�
​ ើយ​ប៉ះ
ថត​រូប ឬ​ក៏​ប៉ះ
ដ�ើម្បីថ
​ ត​វីដេអូ។
ដ�ើម្បី​
ជម្រើស​ដែល​មាន
•
៖ ប្ដូរ​តម្លៃ​ពន្លឺប៉ះ។ វា​កណ
ំ ត់​ថា​ត�ើ​សិនសឺ​កាមេរ៉ា​ត្រូវ​ទទួលព
​ ន្លឺ​ប៉ុន្មាន។ ក្នុងស
​ ្ថានភាព​ដែល​មាន​ពន្លឺ​
តិច សូមប​្រើ​ពន្លឺប៉ះខ
​ ្ពស់។
•
៖ ជ្រើសត
​ ម្លៃ ISO។ វា​គ្រប់គ្រង​ភាពចាប់បាន​នៃ​ពន្ក
លឺ​ ាមេរ៉ា។ តម្លៃ​ទាប​គសម្រាប
ឺ​
វ់​ត្ថុ​ន�ៅ​ស្ងៀម​ឬ​មាន​
ពន្លឺ​ភ្លឺ។ តម្លៃ​ខស
្ព គ
់​ ឺ​សម្រាបវ់​ត្ថុ​ដែល​ផ្លាស់ទល�
ី​ ឿន​ឬ​មាន​ពន្លឺ​តិច។ ប៉ុន្តែ ការកំណត់ ISO កាន់តែខ
​ ្ពស់ នឹង​
អាច​នាំ​ឲ្យ​មាន​ភាពអ៊អែ
ូ ក
​ ្នុងរ​ូបថត​កាន់តែ​ច្រើន។
•
៖ ជ្រើសត
​ ុល្យភាព​ពណ៌​ស​សមស្រប ដ�ើម្បីឲ
​ ្យ​រូប​មាន​វស
ិ ាលភាព​ពណ៌​ដូចន
​ ឹងក
​ ារពិត។ អ្នកអ
​ ាច​
កំណត់​សីតណ
ុ ្ហភាព​ពណ៌។
104
កម្មវិធី និង មុខងា
ទម្រង់ស
​ ព្វទស្សន៍
ដ�ោយ​ប្រើ​ទម្រង់ស
​ ព្វទស្សន៍ សូមថ
​ ត​រូបជ
​ ា​ស៊េរី រួចហ�
​ ើយ​ភ្ជាប់​ពួកវា​ជាមួយ​គ្នា ដ�ើម្បីបង្ក
​ ើតទ
​ ិដ្ឋភាព​ទូលាយ។
ដ�ើម្បី​ថត​រប
ូ ​ឲ្យ​បាន​លប
្អ​ ំផុត ដ�ោយ​ប្រើទម្រ
​ ង់ស
​ ព្វទស្សន៍ សូមធ្វ
​ ើ​តាម​បណ្ណែ​ទាំងនេះ៖
• ផ្លាស់ទក
ី​ ាមេរ៉ាយ
​ ឺតៗ​ក្នុង​ទិសដ�ៅ​ណា​មួយ។
• រក្សា​រូប​ឲ្យ​ស្ថិតន�
​ ៅ​ក្នុង​ស៊ុមល�
​ ើ​អេក្រង់​បង្ហាញ​របស់​កាមេរ៉ា។ ប�ើ​រប
ូ ប
​ ង្ហាញ​ន�ៅ​ក្រៅ​ស៊ុមម
​ គ្គទេសក៍
ឬ​កអ
៏​ ្នក​មិនផ
​ ្លាស់ទឧ
ី​ បករណ៍ ន�ោះ​ឧបករណ៍​នឹងឈ
​ ប់​ថត​រប
ូ ​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ។
• ជ�ៀសវាង​ការថត​រូប​ដែល​មាន​ផ្ទៃខាងក្រោយ​មិនជ
​ ាក់លាក់ ដូចជា​ផ្ទៃមេឃ​ទទេ​ឬ​ជញ្ជាំង​លាត។
1
2
3
ល�ើ​បញ្ជី​នៃ​ទម្រង់ថ
​ ត សូមប
​ ៉ះ សព្វទស្សន៍។
ប៉ះ
រួច​ផ្លាស់ទឧ
ី​ បករណ៍​យឺតៗ​ក្នុងទ
​ ិសដ�ៅ​ណាមួយ។
ប៉ះ
ដ�ើម្បីឈ
​ ប់​ថត​រូប។
ទម្រង់អ
​ ាហារ
ថត​រូប​អាហារ​ដែល​មាន​ពណ៌រ​ស់រវ�ើក។
ដំបូង អ្នកត្រូ
​ វតែ​ថែម​ទម្រង់នេ
​ ះ​ទ�ៅ​បញ្ជី​ទម្រង់ថ
​ ត មុនពេល​អ្នក​ប្រើ​វា។ ល�ើ​អេក្រង់ប
​ ង្ហាញ សូមប
​ ៉ះ
→ កែ​ទម្រង់ក
​ ាមេរ៉ា → កាមេរ៉ា​ក្រោយ រួច​ហ�ើយ​ធីក អាហារ។
1
2
ល�ើ​បញ្ជី​នៃ​ទម្រង់ថ
​ ត សូមប
​ ៉ះ អាហារ។
ប៉ះ​អេក្រង់ឬ
​ ​ចាប់​អូសស
​ ៊ុមរ​ង្វង់​ល�ើ​ផ្ទៃ​ដ�ើម្បី​រលេ
ំ ច។
ផ្ទៃ​ខាងក្រៅ​ស៊ុមរ​ង្វង់​នឹង​ព្រិល។
ដ�ើម្បី​ប្ដូរទំហស
ំ​ ៊ុមរ​ង្វង ស
់ ូមច
​ ាប់​អស
ូ ​ជ្រុង​នៃ​ស៊ុម។
105
កម្មវិធី និង មុខងា
3
4
ប៉ះ
ហ�ើយ​ចាប់​អស
ូ ​របារ​លៃតម្រូវ ដ�ើម្បីលៃ
​ តម្រូវ​ទឹកព
​ ណ៌។
ប៉ះ
ដ�ើម្បីថ
​ ត​រូប។
ទម្រង់ខ
​ ារ​ល�ឿន
ថត​ទិដ្ឋភាព​ដូចជា​មនុស្សឬ
​ ​ឡាន​ឆ្លងកាត់ ហ�ើយប
​ ង្ហាញ​ពួកវា​ជា​វដេ
ី អូដែ
​ ល​មាន​ចលនា​ល�ឿន។
1
2
ល�ើ​បញ្ជី​នៃ​ទម្រង់ថ
​ ត សូមប
​ ៉ះ ខារ​ល�ឿន។
ប៉ះ
និងជ​្រើសជ
​ ម្រើសអ
​ ត្រា​ហ្វ្រេម។
ប�ើ​អ្នកក
​ ឹងលៃ
​ណ
ំ ត់​អត្រា​ហ្វ្រេម​ជា ស្វ័យប្រវត្តិ ឧបករណ៍ន
​ តម្រូវ​អត្រា​ហ្វ្រេម​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​យ�ោង​តាម​
អត្រា​ផ្លាស់ប្ដូរ​នៃ​ទិដ្ឋភាព។
3
4
5
ប៉ះ
ដ�ើម្បីច
​ ាប់ផ្ដើមថ
​ ត។
ប៉ះ
ដ�ើម្បី​បញ្ចប់​ការថត។
ល�ើ​អេក្រង់​បង្ហាញ សូមប
​ ៉ះ​រប
ូ តូចៗ​បង្ហាញ ហ�ើយ​ប៉ះ
106
ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​វដេ
ី អូ​ន�ោះ។
កម្មវិធី និង មុខងា
ទម្រង់ច
​ លនា​យឺតៗ
ថត​វីដេអូសម្រាប
​
ក
់​ ារបង្ហាញ​វា​ក្នុងច
​ លនា​យឺតៗ។ អ្នកអ
​ ាច​បញ្ជាក់ផ​្នែក​នៃ​វដេ
ី អូ​របស់​អ្នកដែ
​ ល​ត្រូវ​ចាក់​ក្នុង​
ចលនា​យឺតៗ។
1
2
3
4
5
ល�ើ​បញ្ជី​នៃ​ទម្រង់ថ
​ ត សូមប
​ ៉ះ ចលនា​យឺតៗ។
ប៉ះ
ដ�ើម្បីច
​ ាប់ផ្ដើមថ
​ ត។
ន�ៅពេល​អ្នកប
​ ាន​បញ្ចប់​ការថត សូមប
​ ៉ះ
ដ�ើម្បី​បញ្ឈប់។
ល�ើ​អេក្រង់​បង្ហាញ សូមប
​ ៉ះ​រប
ូ តូចៗ​បង្ហាញ។
ប៉ះ
។
​ វ​បាន​កណ
ំ ត់​ជា​ផ្នែក​ចលនា​យឺត ហ�ើយ​វីដេអូ​នឹង​ចាប់ផ្ដើមច
ផ្នែកល�
​ ឿន​បំផុតន​ៃ​វីដេអូ​នឹងត្រូ
​ ាក់។ ផ្នែក​
​ វ​បាន​បង្កើតដ�
ី អូ។
​ ោយ​ផ្អែក​ល�ើ​វដេ
ចលនា​យឺតៗ​ដល់​ទ�ៅ​ពីរ​នឹងត្រូ
ដ�ើម្បី​កែ​ផ្នែក​ចលនា​យឺត សូមច
​ ាប់​អូស មក​ឆ្វេង​ឬទ�
​ ៅ​ស្ដាំ។
តេង��បចាប់េផ�ើម
តេង��បប��ប់
ែផ�កចលនាយឺតៗ
107
កម្មវិធី និង មុខងា
ទម្រង់ថ
​ តខ្លួនឯង
ថត​រូប​ខ្លួនឯង​ដ�ោយ​ប្រើក
​ ាមេរ៉ាម
​ ុខ។ អ្នកអ
​ ាច​បង្ហាញ​បែបផែន​ស្រស់ស្អាត​ផ្សេងៗ​ល�ើ​អេក្រង់។
1
ល�ើ​អេក្រង់​បង្ហាញ សូមអ
​ស
ូ ​ឡ�ើងល�ើឬ
​ ​ចុះក្រោម ឬ​កប
៏​ ៉ះ
ខ្លួនឯង។
2
3
4
ល�ើ​បញ្ជី​នៃ​ទម្រង់ថ
​ ត សូមប
​ ៉ះ ថតខ្លួនឯង។
ដ�ើម្បី​ប្តូរទ�
​ ៅ​កាមេរ៉ាម
​ ុខសម្រាប
​
ក
់​ ារថត​រប
ូ ​
បែរ​ឲ្យ​ចឡ
ំ​ ិនក
​ ាមេរ៉ា​មុខ។
ប៉ះ
ដ�ើម្បីថ
​ ត​រូប។
ជម្រើសផ​្សេង សូមប
​ ាក់​កាមេរ៉ា​មុខ។ បន្ទាប់ព
​ ង្ហាញ​បាតដៃ​របស់អ
​ ្នកដ
​ ី​ស្គាល់ប
​ ាតដៃ​របស់អ
​ ្នក រង្វាស់ពេល​
​ ចឡ�ើង។ ន�ៅពេល​អស់​ពេល ឧបករណ៍ន
រាប់ចុះន
​ ឹងលេ
​ ឹង​ថត​រូប។
ការប្រើ​បែបផែន​ស្រស់ស្អាត
អ្នកអ
​ ាច​កែ​លក្ខណៈ​ផ្ទៃមុខ ដូចជា​ពណ៌​ស្បែក​ឬទ​្រង់ទ្រាយ​មុខ មុនពេល​ថត​រូប​ខ្លួនឯង។
1
2
ល�ើ​អេក្រង់​បង្ហាញ សូមប
​ ៉ះ
។
ជ្រើស​ជម្រើសដ�
​ ើម្បី​ប្រើបែបផែ
​
ន​ស្រស់ស្អាត​ល�ើ​ផ្ទៃមុខរ​បស់​អ្នក រួចថ
​ ត​រូប​ខ្លួនឯង។
108
កម្មវិធី និង មុខងា
ទម្រង់​ផ្តោត​ថតខ្លួនឯង
ថត​រូប​ខ្លួនឯង​ដែល​ផ្ដោត​ល�ើ​ផ្ទៃមុខរ​បស់​អ្នក ដ�ោយ​ធ្វើ​ឲ្យ​ផ្ទៃខាងក្រោយ​ព្រិល។
1
ល�ើ​អេក្រង់​បង្ហាញ សូមអ
​ស
ូ ​ឡ�ើងល�ើឬ
​ ​ចុះក្រោម ឬ​កប
៏​ ៉ះ
ខ្លួនឯង។
2
3
4
ល�ើ​បញ្ជី​នៃ​ទម្រង់ថ
​ ត សូមប
​ ៉ះ ផ្ដោត​ថតខ្លួនឯង។
ដ�ើម្បី​ប្តូរទ�
​ ៅ​កាមេរ៉ាម
​ ុខសម្រាប
​
ក
់​ ារថត​រប
ូ ​
បែរ​ឲ្យ​ចឡ
ំ​ ិនក
​ ាមេរ៉ា​មុខ។
ប៉ះ
ដ�ើម្បីថ
​ ត​រូប។
ជម្រើសផ​្សេង សូមប
​ ាក់​កាមេរ៉ា​មុខ។ បន្ទាប់ព
​ ង្ហាញ​បាតដៃ​របស់អ
​ ្នកដ
​ ី​ស្គាល់ប
​ ាតដៃ​របស់អ
​ ្នក រង្វាស់ពេល​
​ ចឡ�ើង។ ន�ៅពេល​អស់​ពេល ឧបករណ៍ន
រាប់ចុះន
​ ឹងលេ
​ ឹង​ថត​រូប។
ការប្រើ​បែបផែន​ស្រស់ស្អាត
អ្នកអ
​ ាច​លៃតម្រូវ​សម្បុរ​ស្បែក​មុនពេល​ថត​រូប​ខ្លួនឯង។
1
2
ល�ើ​អេក្រង់​បង្ហាញ សូមប
​ ៉ះ
។
ជ្រើស​ជម្រើសដ�
​ ើម្បី​ប្រើបែបផែ
​
ន​ស្រស់ស្អាត​ល�ើ​ផ្ទៃមុខរ​បស់​អ្នក រួចថ
​ ត​រូប​ខ្លួនឯង។
• ពណ៌៖ លៃតម្រូវ​ទឹកពណ៌​អេក្រង់។
• ស្បែក៖ ធ្វើ​ឲ្យ​ស្បែក​របស់​អ្នកម�
​ ើល​ទ�ៅ​កាន់តែ​ភ្លឺ​និងច
​ ្បាស់។
109
កម្មវិធី និង មុខងា
ទម្រង់ថ
​ តខ្លួនឯង​ទូលាយ
ថត​រូប​ខ្លួនឯង​ទូលាយ​និងប
​ ញ្ចូល​មនុស្សឲ
​ ្យ​បាន​ច្រើន​ទ�ៅ​ក្នុងរ​ូបថត​តាម​ដែល​អាច​ធ្វើ​បាន ដ�ើម្បីក
​ ុំ​ឲ្យ​បាត់​
នរណា​ម្នាកព
់​ ី​ក្នុងរ​ប
ូ ន�
​ ោះ។
1
ល�ើ​អេក្រង់​បង្ហាញ សូមអ
​ស
ូ ​ឡ�ើងល�ើឬ
​ ​ចុះក្រោម ឬ​កប
៏​ ៉ះ
ខ្លួនឯង។
2
3
4
ល�ើ​បញ្ជី​នៃ​ទម្រង់ថ
​ ត សូមប
​ ៉ះ ថតខ្លួនឯង​ទូលាយ។
ដ�ើម្បី​ប្តូរទ�
​ ៅ​កាមេរ៉ាម
​ ុខសម្រាប
​
ក
់​ ារថត​រប
ូ ​
បែរ​ឲ្យ​ចឡ
ំ​ ិនក
​ ាមេរ៉ា​មុខ។
ប៉ះ
ដ�ើម្បីថ
​ ត​រូប។
ជម្រើសផ​្សេង សូមប
​ ាក់​កាមេរ៉ា​មុខ។ បន្ទាប់ព
​ ង្ហាញ​បាតដៃ​របស់អ
​ ្នកដ
​ ី​ស្គាល់ប
​ ាតដៃ​របស់អ
​ ្នក រង្វាស់ពេល​
​ ចឡ�ើង។ ន�ៅពេល​អស់​ពេល ឧបករណ៍ន
រាប់ចុះន
​ ឹងលេ
​ ឹង​ថត​រូប។
5
បង្វិលឧ
​ បករណ៍​យឺតៗ​មក​ឆ្វេង រួចទ�
​ ៅ​ស្ដាំ ឬ​ក៏​បញ្ច្រាស​មក​វិញ ដ�ើម្បី​ថត​រូប​ខ្លួនឯង​ទូលាយ។
​ ណ៌​ស​ផ្លាស់ទទ�
ី​ ៅ​ចុងន
ឧបករណ៍​នឹងថ
​ ត​បន្ថែម ន�ៅពេល​ស៊ុមព
​ ីមួយៗ​នៃ​វីនដូវ​អេក្រង់​បង្ហាញ។
• សូមប​្រាកដ​ថា​រក្សា​ស៊ុមព
​ ណ៌​ស​ន�ៅ​ក្នុងវ​ីនដូវ​អេក្រង់​បង្ហាញ។
• រូប​គួរស
​ ្ថិតន�
​ ៅ​ស្ងៀម ខណៈពេល​កំពុងថ
​ ត​រូប​ខ្លួនឯង​ទូលាយ។
• ផ្នែកខ
​ ាងល�ើន
​ ិងខ
​ ាងក្រោម​នៃ​រូប​ដែល​បាន​បង្ហាញ​ល�ើ​អេក្រង់​បង្ហាញ អាច​ត្រូវ​បាន​កាត់ចេ
​ ញ​ពី​
រូបថត អាស្រ័យ​ល�ើ​ស្ថានភាព​នៃ​ការថត។
110
កម្មវិធី និង មុខងា
ការប្ដូរ​ការកំណត់​កាមេរ៉ា​តាមបំណង
ជម្រើសស
​ ម្រាប់ទ
​ ម្រង់ថ
​ ត​បច្ចុប្បន្ន
ល�ើ​អេក្រង់​បង្ហាញ សូមប​្រើជ
​ ម្រើសខ
​ ាងក្រោម។
ជម្រើសដែ
​ ល​មាន​អាច​ខុសគ្នា អាស្រ័យ​ល�ើ​ទម្រង់ថ
​ ត និង កាមេរ៉ាក
​ ំពុងប​្រើ។
•
៖ ប�ើកន
​ ិងប
​ ិទ​អេក្រង់​បង្ហាញ​ពេញ។
•
៖ ជ្រើស​អត្រា​ហ្វ្រេម។
•
៖ ប�ើកដំណ�ើរការ​ឬ​បិទដំណ�ើរការ​ភ្លាស។
•
៖ ជ្រើសបែបផែ
​
ន​ចម្រោះ​ត្រូវ​ប្រើ ន�ៅពេល​ថត​រប
ូ ​ឬ​ថត​វីដេអូ។
•
•
៖ ជ្រើស​វិធី​វាស់។ វា​កណ
ំ ត់​ពី​រប�ៀប​គណនា​តម្លៃ​ពន្លឺ។
ផ្តោត​ចំ​កណ្តាល ប្រើ​ពន្ច
លឺ​ ំ​កណ្ដាល​នៃ​
​ ណនា​ពន្លឺប៉ះន​ៃ​រូបថត។
រូបថត ដ�ើម្បីគ
ចំណុច ប្រើ​ពន្ច
លឺ​ ំ​ផ្ទៃ​កណ្ដាល​ដែល​បាន​ផ្ដោត​នៃ​ចំណុច ដ�ើម្បី​
គណនា​ពន្ប
លឺ ៉ះន​ៃ​រប
ូ ថត។
ម៉ាទ្រិច រក​មធ្យមភាគ​នៃ​ទិដ្ឋភាព​ទាំងមូល។
៖ ក្នុង​ទម្រង់ អាហារ នឹងផ​្ដោត​ល�រើ​ប
ូ ខ
​ ាងក្នុងស
​ ៊ុមរ​ង្វង់​ហ�ើយ​ធ្វើ​ឲ្យ​រូប​ព្រិល​ន�ៅ​ខាងក្រៅ​ស៊ុម។
ការកំណត់​កាមេរ៉ា
ល�ើ​អេក្រង់​បង្ហាញ សូមប
​ ៉ះ
។ ជម្រើសខ
​ ្លះ​ប្រហែល​ជា​មិន​អាច​ប្រើ​បាន​ទេ អាស្រ័យ​ល�ើ​ទម្រង់ថ
​ ត។
កាមេរ៉ា​ក្រោយ
• ទំហរ​ំ ូបភាព៖ ជ្រើសរ​ស
ី ូលូសិន​សម្រាបរ់​ូបថត។ ការប្រើរ​ីសូលូសិនក
​ ាន់តែខ
​ ្ពសន
់​ ឹង​នាំ​ឲ្យ​រូបភាព​មាន​
គុណភាព​កាន់តែខ
​ ្ពស់ ប៉ុន្តែព
​ ួកវា​ត្រូវការ​ប្រើ​មេម៉ូរី​ច្រើន។
• ទំហវំ​ីដេអូ៖ ជ្រើសរ​ស
ី ូលូសិនសម្រាប
​
វ់​ដេ
ី អូ។ ការប្រើរ​ស
ី ូលស
ូ ិនក
​ ាន់តែខ
​ ្ពសន
់​ ឹងន
​ ាំ​ឲ្យ​វីដេអូ​មាន​គុណភាព​
្ព ់ ប៉ុន្តែព
កាន់តែខ
​ស
​ ួកវា​ត្រូវការ​ប្រើ​មេម៉ូរី​ច្រើន។
• រង្វាស់ពេល៖ ជ្រើសរ​យៈពេល​នៃ​ការពន្យារ មុនពេល​កាមេរ៉ា​ថត​រូប​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ។
• HDR (សម្បូរទ
​ ឹកពណ៌)៖ ថត​រូប​ជាមួយ​ពណ៌​សម្បូរបែប និង បង្កើតភ
​ ាពលម្អិតឡ​�ើងវិញ សូម្បីក
​ ្នុង​តំបន់​
ភ្លឺ​និងង
​ ងឹតក
​ ដ�
៏​ ោយ។
• ដាមទឹក៖ ថែម​ដាមទឹក​ទ�ៅ​ជ្រុង​ឆ្វេង​ខាងក្រោម​នៃ​របភ
ូ ាព​របស់​អ្នក។
111
កម្មវិធី និង មុខងា
កាមេរ៉ា​មុខ
• ទំហរ​ំ ូបភាព៖ ជ្រើសរ​ីសូលូសិន​សម្រាបរ់​ូបថត។ ការប្រើរ​ីសូលូសិនក
​ ាន់តែខ
​ ្ពសន
់​ ឹង​នាំ​ឲ្យ​រូបភាព​មាន​
គុណភាព​កាន់តែខ
​ ្ពស់ ប៉ុន្តែព
​ ួកវា​ត្រូវការ​ប្រើ​មេម៉ូរី​ច្រើន។
• ទំហវំ​ីដេអូ៖ ជ្រើសរ​ីសូលូសិនសម្រាប
​
វ់​ដេ
ី អូ។ ការប្រើរ​ស
ី ូលស
ូ ិនក
​ ាន់តែខ
​ ្ពសន
់​ ឹងន
​ ាំ​ឲ្យ​វីដេអូ​មាន​គុណភាព​
​ ្ពស់ ប៉ុន្តែព
​ ួកវា​ត្រូវការ​ប្រើ​មេម៉ូរី​ច្រើន។
កាន់តែខ
• រង្វាស់ពេល៖ ជ្រើសរ​យៈពេល​នៃ​ការពន្យារ មុនពេល​កាមេរ៉ា​ថត​រូប​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ។
• HDR (សម្បូរទ
​ ឹកពណ៌)៖ ថត​រូប​ជាមួយ​ពណ៌​សម្បូរបែប និង បង្កើតភ
​ ាពលម្អិតឡ​�ើងវិញ សូម្បីក
​ ្នុង​តំបន់​
ភ្លឺ​និងង
​ ងឹតក
​ ដ�
៏​ ោយ។
• រក្សាទុក​រូបភាព​ដូច​បាន​បង្ហាញ៖ ត្រឡប់រ​ូប ដ�ើម្បីបង្ក
​ ើតរ​ូប​ឆ្លុះន​ៃ​រូប​ដ�ើម ន�ៅពេល​ថត​រូប​ដ�ោយ​ប្រើ​កាមេរ៉ា​
មុខ។
• វិធ​ថ
ី ត៖ ជ្រើសជ
​ ម្រើសថ
​ ត​ដែល​ត្រូវ​ប្រើ។
ទូទ�ៅ
• កែ​ទម្រង់ក
​ ាមេរ៉ា៖ បង្ហាញ​ទម្រង់ថ
​ ត​ដែល​មាន ឬ​ក៏​កែ​បញ្ជី​ទម្រង់ថ
​ ត។
• ការចាប់​ភាពខ្ចោះ៖ កំណត់​ឲ្យ​ទទួលក
​ ារជូនដំណឹង ន�ៅពេល​នរណា​ម្នាក់​មិចភ្នែ
​ ក​ឬព្រិ
​ ល​ក្នុងរ​ូបថត ឬ​ក៏​
ប�ើ​មាន​ស្នាមប្រឡាក់ល�
​ ើ​ឡិន។
• លំនឹងវ​ដេ
ី អូ៖ ប�ើកដំណ�ើរការ​មុខងារ​ប្រឆាំងក
​ ាររញ្ជួយ​ដ�ើម្បី​បន្ថយ​ឬប
​ ំបាត់រ​ូប​ព្រិល​ដែល​ក�ើតឡ�ើងព
​ ី​
រញ្ជួយ​នៃ​កាមេរ៉ា ខណៈពេល​កំពុងថ
​ ត​វីដេអូ។
• បន្ទាតក​់ ្រឡា៖ បង្ហាញ​មគ្គទេសក៍ល�
​ ើ​អេក្រង់ប
​ ង្ហាញ ដ�ើម្បីជ
​ ួយ​ក្នុង​ការផ្សំ ន�ៅពេល​ជ្រើសរ​ូប​នានា។
• ស្លាក​ទីកន្លែង៖ ភ្ជាបស
់​ ្លាក​ទីកន្លែង GPS ល�ើ​រូបថត។
• កម្លាំងរ​លកសញ្ញា GPS អាច​នឹងថ
​ យចុះ​ក្នុងក
​ ន្លែង​ដែល​រលកសញ្ញា​មាន​ឧបសគ្គ ដូចជា​ន�ៅ​
​ ្ថានភាព​អាកាសធាតុម
​ ិនល
ចន្លោះ​អគារ​ឬ​កន្លែង​ទាប ឬ​ក៏​ក្នុងស
​ ្អ។
• ទីកន្លែង​របស់​អ្នកអ
​ ាច​លេចឡ�ើងល�ើរ​ប
ូ ថត​របស់​អ្នក ន�ៅពេល​អ្នក​បញ្ជូន​ពួកវា​ទ�ៅ​
អ៊ីនធ�ើណិត។ ដ�ើម្បីជ�
​ ៀសវាង​ករណីនេះ សូមប
​ ិទដំណ�ើរការ​ការកំណត់​ស្លាក​ទីកន្លែង។
• ពិនិត្យ​រូបភាព៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍ប
​ ង្ហាញ​រូបថត បន្ទាប់ព
​ ី​ថត​ពួកវា​ហ�ើយ។
• ការចាប់​ផ្ដើមរ​ហ័ស៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ចាប់ផ្ដើមក
​ ាមេរ៉ា ដ�ោយ​ចុចគ្រាប
​
់ចុចថ
​ ាមពល​ពីរដង​យ៉ាង​
រហ័ស។
មុខងារ​នេះ​ប្រហែល​ជា​មិន​អាច​ប្រើ​បាន​ទេ អាស្រ័យ​ល�ើ​តំបន់ឬ
​ ​អ្នកផ្តល់ស​េវា។
112
កម្មវិធី និង មុខងា
• ទីកន្លែង​ឃ្លាំងផ្ទុក៖ ជ្រើស​ទីកន្លែង​នៃ​មេម៉ូរី​សម្រាបធ្វ
់​ ជ
ើ​ ា​ឃ្លាំងផ្ទុក។ មុខងារ​នេះ​នឹងលេ
​ ចឡ�ើង ន�ៅពេល​
អ្នក​បញ្ចូលក
​ ាត​មេម៉ូរី។
• សំឡេង​បញ្ជា៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍ថ
​ ត​រូប​ឬ​ថត​វីដេអូដ�
​ ោយ​ប្រើ​សំឡេង​បញ្ជា។ អ្នកអ
​ ាច​និយាយ
“Smile”, “Cheese” ឬ “Shoot” ដ�ើម្បី​ថត​រូប។ ដ�ើម្បី​ថត​វីដេអូ សូមន
​ ិយាយ “Record video”។
• ប៊ូតុងក
​ ាច​ដាក់ន�
​ ៅ​គ្រប់​ទីកន្លែង​ល�ើ​អេក្រង់។
​ ាមេរ៉ា​អណ្ដែត៖ ថែម​ប៊ូតុងក
​ ាមេរ៉ាដែ
​ ល​អ្នកអ
• ចុច​ប៊ូតុងក
​ ាមេរ៉ា​ឲ្យ​ជាប់​ដ�ើម្បី៖ ជ្រើសស
​ កម្មភាព​មួយត្រូ
​ ើ​ប៊ូតុងក
​ ាមេរ៉ា។
​ វ​ធ្វើ ន�ៅពេល​អ្នក​ប៉ះ​ជាប់ល�
• ចុច​គ្រាប់ចុច​កម្រិត​សំឡេង​ដ�ើម្បី៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍ប​្រើ​គ្រាប់ចុចក
​ ម្រិតសំឡេង ដ�ើម្បីត្រួ
​ តត្រា​ការថត
ឬ​កព
៏​ ង្រីក​ឬ​បង្រួម។
• កំណត់​ការកំណត់​ឡ�ើងវ​ិញ៖ ធ្វើ​ការកំណត់​កាមេរ៉ា​ឡ�ើងវិញ។
• ទាក់ទង​យ�ើង៖ សួរ​សំណួរ​ឬ​បង្ហាញ​សំណួរដែ
​ ល​សួរ​ញឹកញាប់។ សូមម�
​ ើល Samsung Members
សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
វិចត្រ
ិ សាល
ការណែនាំ
បង្ហាញ​រូប​និងវ​ដេ
ី អូ​ដែល​បាន​រក្សាទុកក
​ ្នុងឧ
​ បករណ៍​របស់​អ្នក។ អ្នកក
​ ៏​អាច​គ្រប់គ្រង​រប
ូ ​និង​វដេ
ី អូ​តាម​អាល់ប៊ុម
ឬ​ក៏​បង្កើតរ�
​ ឿង​ផងដែរ ដ�ើម្បីចែ
​ ករំលែក​ជាមួយ​អ្នកដទៃ។
113
កម្មវិធី និង មុខងា
ការបង្ហាញ​រូប
1
2
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី វិចិត្រសាល ហ�ើយ​ប៉ះ រូបភាព។
ជ្រើស​រូប​មួយ។
ចូលេ�បើជេ�មើសបែន�ម។
ែថមរូបេទៅសំណព�
Bixby Vision
ែថមស�ីកឃ័រ
គូសេលើរូប
េ�បើចេ�មោះឬែបបែផន
ែចករ�ែលករូបជាមួយអ�កដៃទ
ែករូប
លុបរូប
អ្នកអ
​ ាច​បង្កើតជ
​ ីវចល GIF ឬ រូបផ្ដុំ ពីរ​ប
ូ ​ច្រើន។ ប៉ះ → បង្កើត GIF ឬ បង្កើតរ​ូបផ្ដុំ រួចហ�
​ ើយ​ជ្រើស​
រូប។
ការស្វែងរក​រូប
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី វិចិត្រសាល ហ�ើយប
​ ៉ះ
ទីកន្លែង ឬ​ឯកសារ។
ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​រប
ូ ​ដែល​បាន​តម្រៀប​តាម​ពពួក ដូចជា​ប្រភេទ ដ�ើម្បី​ស្វែងរក​រប
​ ៉ះវ​ាល​ស្វែងរក។
ូ ​ដ�ោយ​វាយបញ្ចូល​ពាក្យគន្លឹះ សូមប
114
កម្មវិធី និង មុខងា
ការកែ​ផ្ទៃខាងក្រោយ​នៃ​រូបថត​ផ្ដោត​ផ្ទាល់
អ្នកអ
​ ាច​កែ​កម្រិត​ព្រិល​ន�ៅ​ផ្ទៃខាងក្រោយ​នៃ​រូបដែ
​ ល​បាន​ថត​ដ�ោយ​ប្រើ​មុខងារ​ផ្ដោត​ផ្ទាល់។ ប�ើព
​ ន្លឺ​
ន�ៅ​ផ្ទៃខាងក្រោយ​នៃ​រូបថត​ផ្ដោត​ផ្ទាល់​លេចឡ�ើងក
​ ្នុង​ចំណុច​ព្រិល អ្នកអ
​ ាច​ប្ដូរ​សណ្ឋាន​នៃ​ភាពព្រិល​ន�ៅ​
ផ្ទៃខាងក្រោយ​ន�ោះ។
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី វិចិត្រសាល, ជ្រើសរ​ូបថត​ដែល​បាន​ថត​ដ�ោយ​ប្រើ​មុខងារ​ផ្ដោត​ផ្ទាល់ រួចប
​ ៉ះ លៃតម្រូវ​
ភាពព្រិល​ន�ៅ​ផ្ទៃខាងក្រោយ ដ�ើម្បី​កែ​កម្រិត​ព្រិល ឬ​ក៏​ប្ដូរ​សណ្ឋាន​នៃ​ភាពព្រិល​ន�ៅ​ផ្ទៃខាងក្រោយ។
ការបង្ហាញ​វីដេអូ
1
2
3
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី វិចិត្រសាល ហ�ើយ​ប៉ះ រូបភាព។
ជ្រើស​វីដេអូដែ
​ ល​ត្រូវ​ចាក់។ ឯកសារ​វីដេអូ​បង្ហាញ​អាយខុន
ប៉ះ
ល�ើ​រូបតូចៗ។
ដ�ើម្បីច
​ ាក់​វីដេអូ។
រ�លងេទៅវ�េដអូពីមុន។
ប៉ះឲ�ជាប់
េដើម�ីខារថយេ�កោយ។
ចូលេ�បើជេ�មើស
បែន�ម។
រ�លងេទៅវ�េដអូបន�ាប់។
ប៉ះឲ�ជាប់េដើម�ីខារ
េលឿនេទៅមុខ។
ថតេអ�កង់បច��ប�ន�
ផ�ាកនិងចាប់េផ�ើម
បន�ការចាក់។
ខារថយេ�កោយឬខារ
េលឿនេទៅមុខ
េដោយអូសរ�ារ
ចាក់េសោេអ�កង់ចាក់
ប��រអនុ�ាតេអ�កង់
ប��រេទៅកម�វ�ធីចាក់វ�េដអូ
ផុស
បេង�ើត GIF ជីវចល
អូសម្រា
​ មដៃ​របស់អ
​ ្នកឡ​�ើងល�ើឬ
​ ​ចុះក្រោម​ល�ើ​ជ្រុង​ខាងឆ្វេង​នៃ​អេក្រង់ច
​ ាក់ ដ�ើម្បី​លៃតម្រូវ​ពន្លឺ ឬ​ក៏​អូស​
ម្រាមដៃ​របស់​អ្នកឡ​�ើងល�ើឬ
​ ​ចុះក្រោម​ល�ើ​ជ្រុង​ខាងស្តានំ​ៃ​អេក្រង់ច
​ ាក់ ដ�ើម្បី​លៃតម្រូវ​កម្រិតសំឡេង។
ដ�ើម្បី​ខារថយក្រោយ​ឬ​ខារល�ឿនទ�ៅមុខ សូមអ
​ស
​ ក​ឆ្វេង​ឬទ�
​ ាក់។
ូ ម
​ ៅ​ស្តាំ​ល�ើ​អេក្រង់ច
115
កម្មវិធី និង មុខងា
ការបង្ហាញ​ព័ត៌មាន​លម្អិតន​ៃ​រូប​និង​វីដេអូ
អ្នកអ
​ ាច​បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​លម្អិតន​ៃ​ឯកសារ ដូចជា​មនុស្ស ទីកន្លែង និងព
​ ័ត៌មាន​មូលដ្ឋាន។ ប�ើម
​ ាន​ខលឹម
្ ព័ត៌មាន​
ស្វ័យ​បង្កើតដ
​ ូចជា​រ�ឿង ឬ GIF ខ្លឹមព័ត៌មាន​ន�ោះ​ក៏​នឹងប
​ ង្ហាញ​ផងដែរ។
ខណៈពេល​កំពុងប
​ ង្ហាញ​រូប ឬ ស្ថិតល�
​ ើ​អេក្រង់​បង្ហាញ​វីដេអូ សូមអ
​ ូសឡ​�ើងល�ើល�
​ ើ​អេក្រង់។ ព័ត៌មាន​លម្អិតន​ៃ​
ឯកសារ​នឹងលេ
​ ចឡ�ើង។
អ្នកក
​ ៏​អាច​បង្ហាញ​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ពាក់ព័នផ
្ធ​ ងដែរ ដ�ោយ​ប៉ះ​ព័ត៌មាន​ល�ើ​អេក្រង់។
ែកព័ត៌មាន
ព័ត៌មានលម�ិត
ៃនឯកសារ
ព័ត៌មានអំពមនុ
ី ស�
ព័ត៌មានទីកែន�ង
ខ�ឹមព័ត៌មាន
ស�័យបេង�ើត
ស�ាក
116
កម្មវិធី និង មុខងា
ការបង្ហាញ​អាល់ប៊ុម
អ្នកអ
​ ាច​បង្ហាញ​រូប​និងវ​ីដេអូ​ដែល​បាន​តម្រៀប​តាម​សឺមីឬ
​ ​អាល់ប៊ុម។ ជីវចល ឬ រូបផ្ដុំ ដែល​អ្នក​បាន​បង្កើតក
​ ៏​
នឹង​ត្រូវ​បាន​តម្រៀប​ក្នុងសឺ
​ មីល�
​ ើ​បញ្ជី​អាល់ប៊ុមផ
​ ងដែរ។
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី វិចិត្រសាល, ប៉ះ អាល់ប៊ុម រួចហ�
​ ើយ​ជ្រើស​អាល់ប៊ុមម
​ ួយ។
ការលាក់​អាល់ប៊ុម
អ្នកអ
​ ាច​លាក់​អាល់ប៊ុម។
អ្នកម
​ ិន​អាច​លាក់​អាល់ប៊ុមដែ
​ ល​បាន​បង្កើតត
​ ាម​លំនាំដ�ើម ដូចជា​អាល់ប៊ុម កាមេរ៉ា និង រូបថត​
អេក្រង់ ឡ�ើយ។
1
2
3
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី វិចិត្រសាល ហ�ើយ​ប៉ះ អាល់ប៊ុម។
ប៉ះ → លាក់ឬ
​ ​ឈប់​លាក់​អាល់ប៊ុម។
ជ្រើស​អាល់ប៊ុមដែ
​ ល​ត្រូវ​លាក់ ហ�ើយប
​ ៉ះ ប្រើ។
ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​អាល់ប៊ុមទ
​ ាំងន�ោះ​ម្តងទ�ៀត សូមប
​ ៉ះ → លាក់ឬ
​ ​ឈប់​លាក់​អាល់ប៊ុម, ឈប់ជ្រើសអ
​ ាល់ប៊ុម​
ដែល​ត្រូវ​បង្ហាញ រួចហ�
​ ើយ​ប៉ះ ប្រើ។
ការបង្ហាញ​រ�ឿង
ន�ៅពេល​អ្នកថ
​ ត​ឬ​រក្សាទុក​រប
ូ ​និង​វីដេអូ ឧបករណ៍ន
​ ឹង​អាន​កាលបរិច្ឆេទន
​ ិងស
​ ្លាក​ទីកន្លែង​របស់​ពួកវា, តម្រៀប​
រូប​និងវ​ដេ
ី អូ រួច​ហ�ើយ​បង្កើតរ�
​ ឿង។ ដ�ើម្បី​បង្កើតរ�
​ ឿង​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ អ្នកត្រូ
​ វ​ថត​ឬ​រក្សាទុក​រប
ូ ន
​ ិងវ​ីដេអូច​្រើន។
​ ម្មវិធី វិចិត្រសាល, ប៉ះ រ�ឿង រួច​ហ�ើយជ​្រើស​រ�ឿង​មួយ។
ចាប់ផ្ដើមក
ការបង្កើត​រ�ឿង
បង្កើតរ�
​ ឿង​ជាមួយ​រប
ូ រាង​ផ្សេងៗ។
1
2
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី វិចិត្រសាល ហ�ើយ​ប៉ះ រ�ឿង។
ប៉ះ → បង្កើត​រ�ឿង។
117
កម្មវិធី និង មុខងា
3
4
វាយបញ្ចូល​ចំណងជ�ើងម
​ ួយ​សម្រាបរ�
់​ ឿង​ន�ោះ ហ�ើយ​ប៉ះ បង្កើត។
ធីករ​ប
ូ ​ឬ​វីដេអូ ដ�ើម្បីរ​ួមបញ្ចូល​ក្នុងរ�
​ ឿង ហ�ើយ​ប៉ះ រួចរាល់។
ដ�ើម្បី​ថែម​រប
ូ ​ឬ​វដេ
ី អូទ�
​ ៅ​រ�ឿង​មួយ សូមជ​្រើស​រ�ឿង​ន�ោះ ហ�ើយ​ប៉ះ ថែម។
ដ�ើម្បី​លប
ុ រ​ូប​ឬ​វដេ
ី អូ​ពរ�
ី​ ឿង​មួយ សូមជ​្រើស​រ�ឿង​ន�ោះ ហ�ើយ​ប៉ះ → កែ, ធីករ​ូប​ឬ​វីដេអូដែ
​ ល​ត្រូវ​លុប រួចហ�
​ ើយ​
ប៉ះ → លុប​ពី​រ�ឿង។
ការលុប​រ�ឿង
1
2
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី វិចិត្រសាល ហ�ើយ​ប៉ះ រ�ឿង។
ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់ល�
​ ើ​រ�ឿង​ដែល​ត្រូវ​លុប ហ�ើយប
​ ៉ះ លុប។
ការចែករំលែក​អាល់ប៊ុម
បង្កើតអ
​ ាល់ប៊ុមន
​ ិង​ចែករំលែក​ពួកវា​ជាមួយ​គ្រួសារ​និងម
​ ិត្តភក្ដិរ​បស់​អ្នក​ដែល​បាន​រក្សាទុក​ក្នុងទ
​ ំនាក់ទំនង​
របស់​អ្នក។ ពួកគេ​អាច​បង្ហាញ​អាល់ប៊ុមដែ
​ ល​បាន​ចែករំលែក​ល�ើ​ឧបករណ៍​ដែល​បាន​ចុះឈ្មោះចូលជ
​ ាមួយ
Samsung Account របស់ព
​ ួកគេ ដូចជា​ទូរសព្ទវៃឆ
​ ្លាត, TVs ឬ​ទូរទឹកកក។
• ដ�ើម្បី​ប្រើ​មុខងារ​នេះ លេខ​ទូរសព្ទរ​បស់​អ្នកត្រូ
​ វតែ​បាន​ផ្ទៀងផ្ទាត់។
• ដ�ើម្បី​ប្រើ​មុខងារ​នេះ អ្នកត្រូ
​ វ​ចុះបញ្ជី​និងច
​ ុះឈ្មោះចូល Samsung account របស់អ
​ ្នក។
• អ្នកអ
​ ាច​បង់ប​្រាក់​បន្ថែម ន�ៅពេល​ចែករំលែក​ឯកសារ​តាម​បណ្តាញ​ចល័ត។
ការបង្កើតអ
​ ាល់ប៊ុម​ដ�ើម្បី​ចែករំលែក
1
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី វិចិត្រសាល ហ�ើយ​ប៉ះ បាន​ចែករំលែក។
ន�ៅពេល​អ្នកប​្រើ​មុខងារ​នេះ​ជា​ល�ើកដំបូង សូមប
​ ៉ះ ចាប់ផ្ដើម និងយ
​ ល់ព្រម​តាម​ពេលវេលា​និងល
​ ក្ខខណ្ឌ​
នៃ Samsung Social។
2
ប៉ះ
។
118
កម្មវិធី និង មុខងា
3
4
វាយបញ្ចូល​ចំណងជ�ើងសម្រាប
​
អ
់​ ាល់ប៊ុមនេ
​ ះ។
ជ្រើស​ក្រុម​មួយ​ដ�ើម្បី​ចែករំលែក​ជាមួយ។
ប�ើ​អ្នកច
​ ម​មួយ សូមប
​ ៉ះ ថែម​ក្រុម, វាយបញ្ចូលឈ្ម
​ ោះ​ក្រុម​ន�ោះ ហ�ើយជ​្រើស​ទំនាក់ទំនង​ដ�ើម្បី​
​ ង់បង្ក
​ ើតក្រុ
ថែម​ទ�ៅ​ក្រុម។
5
ប៉ះ រួចរាល់។
អ្នកទទួលន
​ ួលក
​ ឹងទទ
​ ារជូនដំណឹងម
​ ួយ។
ការថែម​រូប​ឬ​វីដេអូ​ទ�ៅ​អាល់ប៊ុមម
​ ួយ
1
2
3
4
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី វិចិត្រសាល ហ�ើយ​ប៉ះ បាន​ចែករំលែក។
ជ្រើស​អាល់ប៊ុមម
​ ួយ​ដ�ើម្បី​ថែម​រូប​ឬ​វដេ
ី អូទ�
​ ៅ។
ប៉ះ ថែម រួច​ធីករ​ូប​ឬ​វីដេអូត្រូ
​ វ​ថែម។
ប៉ះ រួចរាល់។
ការធ្វើ​សមកាល​រូប​និង​វីដេអូ​ជាមួយ Samsung Cloud
ន�ៅពេល​អ្នកធ្វ
​ ើ​សមកាល​កម្មវិធី វិចិត្រសាល ជាមួយ Samsung Cloud ន�ោះ​រប
ូ ថត​និងវ​ីដេអូ​ដែល​អ្នក​
​ ឹងត្រូ
ថត ក៏ន
​ វ​បាន​រក្សាទុក​ក្នុង Samsung Cloud ផងដែរ។ អ្នកអ
​ ាច​បង្ហាញ​រប
ូ ​និងវ​ដេ
ី អូ​ដែល​រក្សាទុក​ក្នុង
Samsung Cloud ក្នុងក
​ ម្មវិធី វិចិត្រសាល របស់អ
​ ្នកន
​ ិង​ពី​ឧបករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត។
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី វិចិត្រសាល, ប៉ះ → ការកំណត់ រួចហ�
​ ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់ Samsung Cloud ដ�ើម្បី​
ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។ កម្មវិធី វិចត្រ
ិ សាល និង Samsung Cloud នឹងត្រូ
​ វ​បាន​ធ្វើ​សមកាល។
119
កម្មវិធី និង មុខងា
ការលុបរ​ូប​ឬ​វីដេអូ
ការលុបរ​ូប​មួយ​ឬ​វីដេអូ​មួយ
ជ្រើស​រប
ូ ​ឬ​វីដេអូ​មួយ ហ�ើយប
​ ៉ះ
ន�ៅ​ផ្នែក​ខាងក្រោម​នៃ​អេក្រង់។
ការលុបរ​ូប​និង​វីដេអូ​ច្រើន
1
2
3
ល�ើ​អេក្រង់វ​ិចិត្រសាល សូមប
​ ៉ះ​ឲ្យ​ជាប់ល�
​ ើ​រប
ូ ​ឬ​វដេ
ី អូដែ
​ ល​ត្រូវ​លប
ុ ។
ធីករ​ប
ូ ​ឬ​វីដេអូដែ
​ ល​ត្រូវ​លុប។
ប៉ះ លុប។
120
កម្មវិធី និង មុខងា
Always On Display
អ្នកអ
​ ាច​ម�ើល​ព័ត៌មាន​ដូចជា​ម�៉ោង​ឬ​ប្រតិទិន ឬ​កប
៏​ ញ្ជាក
​ ារចាក់​តន្រ្ល�
តី​ ើ​អេក្រង់ជ
​ ានិច្ច ន�ៅពេល​វា​រលត់។
​
ស
់​ ារ​ថ្មីៗ ឬ ការហ�ៅ​ដែល​បាន​ខកខាន​ផងដែរ។
អ្នកក
​ ៏​អាច​ពិនិត្យ​ម�ើល​ការជូនដំណឹងសម្រាប
• ពន្នលឺ​ៃ Always On Display អាច​ផ្លាស់ប្ដូរ​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​ទ�ៅ​តាម​ស្ថានភាព​ពន្លឺ។
• ប�ើ​សិនសឺ​ន�ៅ​ផ្នែក​ខាងល�ើន​ៃ​ឧបករណ៍​ត្រូវ​បាន​គ្របក
​ ្នុង​អំឡុងពេល​មួយ Always On Display
នឹងប
​ ិទ។
ការប�ើក​ការជូនដំណឹង​ល�ើ Always On Display
ន�ៅពេល​អ្នកទទ
​ ួលស
​ ារ ការហ�ៅ​ដែល​បាន​ខកខាន ឬ​ការជូនដំណឹងន​ៃ​កម្មវិធី អាយខុនក
​ ារជូនដំណឹងន
​ ឹង​
លេចឡ�ើងល�ើ Always On Display។ ប៉ះព
​ ីរដង​ល�ើ​អាយខុន​ការជូនដំណឹង ដ�ើម្បីប
​ ង្ហាញ​ការជូនដំណឹង​
របស់​វា។
ប�ើ​អេក្រង់ជ
​ ាប់ស�ោ អ្នកត្រូ
​ វតែ​ដ�ោះស�ោ​វា ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​ការជូនដំណឹង។
121
កម្មវិធី និង មុខងា
ការបញ្ជា​ការចាក់​តន្រ្តី​ល�ើ Always On Display
អ្នកអ
​ ាច​បញ្ជា​ការចាក់​តន្រ្ល�
តី​ ើ Always On Display ដ�ោយ​មិនប�
​ ើក​អេក្រង់។
1
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ អេក្រង់​ជាប់ស�ោ → FaceWidgets រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់ ប្រដាប់​
បញ្ជា​តន្ដ្រី ដ�ើម្បីប�
​ ើកដំណ�ើរការ​វា។
2
3
4
ដ�ើម្បី​បញ្ជា​ការចាក់​តន្រ្ល�
តី​ ើ Always On Display សូម​ប៉ះ​ពីរដង​ល�ើ​នាឡិកា។
អូសម
​ ក​ឆ្វេង​ឬទ�
​ ៅ​ស្តាំ​ល�ើ​នាឡិកា ដ�ើម្បីផ
​ ្លាស់ទទ�
ី​ ៅ​ប្រដាប់បញ្ជាត
​ ន្រ្តី។
ប៉ះ​អាយខុន ដ�ើម្បីប
​ ញ្ជា​ការចាក់។
ការប្ដូរ​កាលវិភាគ​សម្រាប់ម
​ ុខងារ Always On Display
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ អេក្រង់​ជាប់ស�ោ → Always On Display → កំណត់​កាលវិភាគ រួច​
កំណត់ម�
​ ៉ោង​ចាប់ផ្ដើមន
​ ិង​ម�៉ោង​បញ្ចប់។
ដ�ើម្បី​បង្ហាញ Always On Display ជានិច្ច សូមប
​ ៉ះ​កុងតាក់ បង្ហាញ​ជានិច ដ�
្ច ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
ការបិទដំណ�ើរការ​មុខងារ Always On Display
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ អេក្រង់​ជាប់ស�ោ រួចហ�
​ ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់ Always On Display ដ�ើម្បី​
បិទដំណ�ើរការ​វា។
122
កម្មវិធី និង មុខងា
ពហុវីនដូវ
ការណែនាំ
ពហុវីនដូវអ
​ នុញញា្ ត​ឲ្យ​អ្នកដ
​ ំណ�ើរការ​កម្មវិធព
ី​ ីរ​ក្នុង​ពេល​តែមួយ​ន�ៅក្នុង​ទិដ្ឋភាព​បំបែក​អេក្រង់។ អ្នកក
​ ៏​អាច​
ដំណ�ើរការ​កម្មវិធចី​្រើនក
​ ្នុងពេ
​ ល​តែមួយ​ន�ៅក្នុង​ទិដ្ឋភាព​ផុសផ
​ ងដែរ។
កម្មវិធខ
ី​ លះ្ ​ប្រហែល​ជា​មិន​គាំទ្រ​មុខងារ​នេះ​ទេ។
ទិដ�ភាពបំែបកេអ�កង់
ទិដ�ភាពផុស
123
កម្មវិធី និង មុខងា
ទិដ្ឋភាព​បំបែក​អេក្រង់
1
2
ប៉ះ​ប៊ូតុងថ
​ ្មីៗ ដ�ើម្បី​ប�ើក​បញ្ជី​នៃ​កម្មវិធទ�
ី​ ើប​ប្រើ​ថ្មីៗ។
អូសឡ​�ើងល�ើឬ
​ ​ចុះក្រោម ហ�ើយប
​ ៉ះ
ល�ើ​វីនដូវ​កម្មវិធថ
ី​ ្មីៗ។
កម្មវិធដែ
ី​ ល​បាន​ជ្រើសន
​ ឹងច
​ ាប់ផ្ដើមក
​ ្នុង​វីនដូវ​ខាងល�ើ។
3
ក្នុងវ​ីនដូវ​ខាងក្រោម សូមអ
​ ូស​ឡ�ើងល�ើឬ
​ ​ចុះក្រោម ដ�ើម្បីជ​្រើស​កម្មវិធម
ី​ ួយទ�ៀត​ដែល​ត្រូវ​ចាប់ផ្ដើម។
ដ�ើម្បី​ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធដែ
ី​ ល​មិនមាន​ក្នុងប
​ ញ្ជី​កម្មវិធទ�
ី​ ើប​ប្រើ​ថ្មីៗ សូមប
​ ៉ះ បញ្កម្ម
ជី​ វិធី រួច​ជ្រើស​កម្មវិធម
ី​ ួយ។
124
កម្មវិធី និង មុខងា
ការប្រើ​ជម្រើសប
​ ន្ថែម
ប៉ះ​របារ​ន�ៅ​ចន្លោះ​វីនដូវ​កម្មវិធី ដ�ើម្បីច
​ ូលប្រើជ
​ ម្រើសបន្ថែ
​ ម។
ែថមគូកម�វ�ធីេនះ
េនៅេគហេអ�កង់
េ�បើមុខងារវ�នដូវខ�ាស់
បិទកម�វ�ធី
ប��រវ�នដូវែដល�ានេ�ជើសេទៅជា
ទិដ�ភាពផុស
ប��រទីកែន�ងរវាងវ�នដូវកម�វ�ធី
ការលៃតម្រូវ​ទំហវំ​ីនដូវ
អូសរ​បារ​ដែល​ន�ៅ​ចន្លោះ​វីនដូវ​កម្មវិធឡី​�ើងល�ើឬ
​ ​ចុះក្រោម ដ�ើម្បីលៃ
​ តម្រូវ​ទំហនំ​ៃ​វីនដូវទ
​ ាំងន�ោះ។
ន�ៅពេល​អ្នកអ
​ស
ូ រ​បារ​ដែល​ន�ៅ​ចន្លោះ​វីនដូវ​កម្មវិធទ�
ី​ ៅ​រក​គែម​ខាងល�ើឬ
​ ​ខាងក្រោម​នៃ​អេក្រង់ វីនដូវន�
​ ោះ​នឹង​
ពង្រីក​អតិបរមា។
ការបង្រួម​ទិដ្ឋភាព​បំបែក​អេក្រង់
ប៉ះ​គេហប៊ូតុង ដ�ើម្បីបង្រួ
​ ម​ទិដ្ឋភាព​បំបែក​អេក្រង់។ អាយខុន
នឹងលេ
​ ចឡ�ើងល�
​ រើ​បារ​ស្ថានភាព។ កម្មវិធី​
ក្នុងវ​ីនដូវ​ខាងក្រោម​នឹង​បិទ ហ�ើយក
​ ម្មវិធក
ី​ ្នុងវ​ីនដូវ​ខាងល�ើន
​ ឹង​ន�ៅតែ​សកម្មដ
​ ដែល​ក្នុង​ទិដ្ឋភាព​បំបែក​អេក្រង់​
ដែល​បាន​បង្រួម។
េអ�កង់បំែបកែដល�ានប�ងួម
ដ�ើម្បី​បិទ​ទិដ្ឋភាព​បំបែក​អេក្រង់​ដែល​បាន​បង្រួម សូមប
​ ៉ះ
125
។
កម្មវិធី និង មុខងា
វីនដូវ​ខ្ទាស់
អ្នកអ
​ ាច​ជ្រើស​ផ្ទៃម
​ ួយ រួចខ
​ ្ទាស់​វា​ន�ៅ​ផ្នែក​ខាងល�ើន​ៃ​អេក្រង់ និង ប្រើក
​ ម្មវិធផី​្សេងទ�ៀត​ក្នុងវ​ីនដូវ​ខាងក្រោម។
1
2
ប៉ះ​ប៊ូតុងថ
​ ្មីៗ ដ�ើម្បី​ប�ើក​បញ្ជី​នៃ​កម្មវិធទ�
ី​ ើប​ប្រើ​ថ្មីៗ។
ប៉ះ
រួច​អស
ូ ស
​ ៊ុមទ�
​ ៅ​ផ្ទៃ​ដែល​អ្នកច
​ ង់​ខ្ទាស់​វា។
ដ�ើម្បី​លៃតម្រូវ​ទំហរំ​បស់​ស៊ុម សូមអ
​ ូស 3
ឡ�ើងល�ើឬ
​ ​ចុះក្រោម។
ប៉ះ រួចរាល់។
កម្មវិធដែ
ី​ ល​បាន​ជ្រើស​នឹងត្រូ
​ វ​បាន​ខ្ទាស់ន�
​ ៅ​ផ្នែក​ខាងល�ើន​ៃ​អេក្រង់។ ដ�ើម្បីឈ
​ ប់ខ្ទាស់វ​ីនដូវ​ន�ោះ សូម​
អូសរ​បារ​ន�ៅ​ចន្លោះ​វីនដូវ​កម្មវិធី។
4
ក្នុងវ​ីនដូវ​ខាងក្រោម សូមអ
​ ូស​ឡ�ើងល�ើឬ
​ ​ចុះក្រោម ដ�ើម្បីជ​្រើស​កម្មវិធម
ី​ ួយទ�ៀត​ដែល​ត្រូវ​ចាប់ផ្ដើម។
ការថែម​គូក
​ ម្មវិធី​ទ�ៅ​គេហអេក្រង់
ន�ៅពេល​អ្នកថែ
​ ម​គូ​កម្មវិធទ�
ី​ ៅ​គេហអេក្រង់ អ្នកអ
​ ាច​ដំណ�ើរការ​កម្មវិធី​ទាំងពីរក
​ ្នុង​ទិដ្ឋភាព​អេក្រង់​បំបែក ដ�ោយ​
ប៉ះម
​ ្តងប
​ ៉ុណ្ណោះ។
ប៉ះរ​បារ​ន�ៅ​ចន្លោះ​វីនដូវ​កម្មវិធី ហ�ើយប
​ ៉ះ
។
គូ​កម្មវិធប
ី​ ច្ចុប្បន្នន
​ ឹង​ត្រូវ​បាន​ថែម​ទ�ៅ​គេហអេក្រង់។
គូកម�វ�ធី
126
កម្មវិធី និង មុខងា
ទិដ្ឋភាព​ផុស
1
2
ប៉ះ​ប៊ូតុងថ
​ ្មីៗ ដ�ើម្បី​ប�ើក​បញ្ជី​នៃ​កម្មវិធទ�
ី​ ើប​ប្រើ​ថ្មីៗ។
អូសឡ​�ើងល�ើឬ
​ ​ចុះក្រោម, ប៉ះឲ
​ ្យ​ជាប់​ល�ើ​វីនដូវ​កម្មវិធម
ី​ ួយ រួច​ហ�ើយ​អូសវ​ា​ដ�ើម្បី ទម្លាក់ទ
​ នេ
ី ះ​សម្រាប់​
ទិដ្ឋភាព​ផុស។
អេក្រង់ក
​ ម្មវិធន
ី​ ឹង​លេចឡ�ើងក
​ ្នុង​ទិដ្ឋភាព​ផុស។
ប�ងួមវ�នដូវ
បិទកម�វ�ធី
ព�ងីកវ�នដូវ
ការផ្លាស់ទវី​ីនដូវ​ផុស
ដ�ើម្បី​ផ្លាស់ទវី​ីនដូវ​ផុស សូមប
​ ៉ះ​របារ​ឧបករណ៍រ​បស់​វីនដូវន�
​ ោះ រួចអ
​ ូសវ​ា​ទ�ៅ​ទីកន្លែង​ថម
្មី​ ួយ។
127
កម្មវិធី និង មុខងា
Samsung Pay
ការណែនាំ
ចុះបញ្ជី​បណ្ណ​ដែល​បាន​ប្រើញ
​ ឹកញាប់ជ
​ ាមួយ Samsung Pay ដែល​ជា​សេវា​បង់ប្រាក់ច
​ ល័ត ដ�ើម្បីធ្វ
​ ើ​
ការបង់ប្រាក់យ
​ ៉ាង​រហ័សន
​ ិងម
​ ាន​សន្តិសុខ។ Samsung Pay គាំទ្រ​គមនាគមន៍ក
​ ្នុង​ដែន​ជិតៗ (NFC) ដ�ើម្បី​
អនុញញា្ ត​ការបង់ប្រាក់ត
​ ាម​ឧបករណ៍អាន​បណ្ណ​ឥណទាន​ស្តង់ដា។
អ្នកអ
​ ាច​បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​ជាច្រើន​ដូចជា​បណ្ណ​ដែល​គាំទ្រ​មុខងារ​នេះ​តាម
www.samsung.com/samsungpay។
• ដ�ើម្បី​ប្រើ​មុខងារ​នេះ អ្នកត្រូ
​ វតែ​ចុះឈ្មោះចូល Samsung Account របស់អ
​ ្នក ហ�ើយច
​ ុះបញ្ជី​
ទិន្នន័យជ
​ ីវមាត្រ​របស់អ
​ ្នក។ សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម សូមម�
​ ើល Samsung Account និង
ការស្គាល់​ខ្ចៅដៃ។
• ដ�ើម្បី​ធ្វើ​ការបង់ប្រាក់ជ
​ ាមួយ Samsung Pay ឧបករណ៍នេ
​ ះ​អាច​ត្រូវការ​នូវ​ការភ្ជាបទ�
់​ ៅ Wi-Fi ឬ​
បណ្តាញ​ចល័ត អាស្រ័យ​ល�ត
ើ​ ំបន់។
• ភាពមាន​នៃ​កម្មវិធី​នេះ​និង​មុខងារ​ដែល​បាន​គាំទ្រ​អាច​ខុសគ្នា អាស្រ័យ​ល�ត
ើ​ ំបន់ឬ
​ ​អ្នកផ្តល់ស​េវា។
• ទម្រង់ការ​សម្រាបក
់​ ាររ�ៀបចំដ
​ ំបូងន
​ ិងក
្ណ​ ាច​ខុសគ្នា អាស្រ័យ​ល�ត
ើ​ ំបន់ឬ
​ ​អ្នកផ្ដល់​
​ ារចុះបញ្ជី​បណអ
សេវា។
128
កម្មវិធី និង មុខងា
ការរ�ៀបចំ Samsung Pay
ន�ៅពេល​ដំណ�ើរការ​កម្មវិធនេ
ី​ ះ​ជា​ល�ើកដំបូង ឬ​ក៏​ចាប់ផ្ដើមវ​ា​ឡ�ើងវិញ បន្ទាប់ព
​ ធ្វ
ី​ ើ​ការកំណត់ទ
​ ិន្នន័យឡ​�ើងវិញ
សូមធ្វ
​ ើ​តាម​ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បីប
​ ញ្ចប់​ការរ�ៀបចំ​ដប
ំ ូង។
1
2
3
4
5
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី Samsung Pay។
ចុះឈ្មោះចូល Samsung account របស់អ
​ ្នក។
អាន​និង​យល់ព្រម​តាម​ពេលវេលា​និងល
​ ក្ខខណ្ឌ។
ចុះបញ្ជី​ខ្ចៅដៃ​របស់​អ្នកដែ
​ ល​ត្រូវ​ប្រើ​ន�ៅពេល​ធ្វើ​ការបង់ប្រាក់។
បង្កើត PIN ត្រូវ​ប្រើ ន�ៅពេល​ធ្វើ​ការបង់ប្រាក់។
PIN នេះ​នឹង​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដ�ើម្បី​ផ្ទៀងផ្ទាត់ស
​ កម្មភាព​ផ្សេងៗ​ក្នុង Samsung Pay ដូចជា​ការធ្វើ​
​ ិងក
ការបង់ប្រាក់ន
​ ារដ�ោះស�ោ​កម្មវិធី។
ការចុះបញ្ជី​បណ្ណ
អ្នកអ
​ ាច​ចុះបញ្ជី​បណ្ណ​យ៉ាង​ងាយស្រួល​ដ�ោយ​ថត​រប
ូ ​របស់​ពួកវា​ជាមួយ​កាមេរ៉ា។
អ្នកអ
​ ាច​ពិនិត្យ​បណ្ណ​ដែល​គាំទ្រ​មុខងារ​នេះ​ពី​វបសៃ ិ
Samsung Pay
(www.samsung.com/samsungpay)។
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី Samsung Pay, ប៉ះ ថែម រួចហ�
​ ើយ​ធ្វើ​តាម​ការណែនាំល�
​ ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បីប
​ ញ្ចប់​ការចុះបញ្ជី​
បណ្ណ​របស់​អ្នក។
129
កម្មវិធី និង មុខងា
ការធ្វើ​ការបង់ប្រាក់
1
ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់ល�
​ ើ​រប
ូ ​បណ្ណ​ន�ៅ​ផ្នែក​ខាងក្រោម​នៃ​អេក្រង់ ហ�ើយច
​ ាប់​អូសវ​ា​ឡ�ើងល�ើ។
ជម្រើសផ​្សេង សូមច
​ ាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី Samsung Pay។
2
ល�ើ​បញ្ជី​បណ្ណ សូមអ
​ ូសម
​ ក​ឆ្វេង​ឬទ�
​ ៅ​ស្ដាំ ហ�ើយ​ជ្រើស​បណ្ណ​ត្រូវ​ប្រើ។
130
កម្មវិធី និង មុខងា
3
ស្កេន​ខ្ចៅដៃ​របស់​អ្នក។
ជម្រើសផ​្សេង សូមវ​ាយបញ្ចូល PIN បង់ប្រាក់ ដែល​អ្នកប
​ ាន​កណ
ំ ត់ ន�ៅពេល​រ�ៀបចំ Samsung Pay។
4
ប៉ះ​ខ្នងន​ៃ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នកដ
​ ាក់​ក្បែរ​ប្រដាប់អាន​បណ្ណ។
ន�ៅពេល​ឧបករណ៍អាន​បណ្ណ​ស្គាល់​ព័ត៌មាន​បណ្ណ ការបង់ប្រាក់ន
​ ឹង​ត្រូវ​បាន​ដំណ�ើរការ។
• ការបង់ប្រាក់អ
​ ាច​មិនដ
​ ំណ�ើរការ អាស្រ័យ​ល�ើ​ការភ្ជាបបណ
់​
្ដាញ​របស់​អ្នក។
• វិធផី​្ទៀងផ្ទាត់សម្រាប
ក
ុ គ្នា​ទ�ៅ​តាម​ឧបករណ៍អាន​បណ្ណ។
​
់​ ារបង់ប្រាក់អ
​ ាច​ខស
ការប�ោះបង់​ការបង់ប្រាក់
អ្នកអ
​ ាច​ប�ោះបង់ក
​ ារបង់ប្រាក់ដ�
​ ោយ​ទ�ៅ​កន្លែង​ដែល​អ្នកប
​ ាន​ធ្វើ​ពួកវា។
​ ៅ​ស្ដាំ ដ�ើម្បីជ​្រើស​បណ្ណ​ដែល​អ្នកប
​ ាន​ប្រើ។ ធ្វើ​តាម​ការណែនាំល�
​ ើ​អេក្រង់
ល�ើ​បញ្ជី​បណ្ណ សូមអ
​ ូសម
​ ក​ឆ្វេង​ឬទ�
ដ�ើម្បី​បញ្ចប់ក
​ ារប�ោះបង់ក
​ ារបង់ប្រាក់។
131
កម្មវិធី និង មុខងា
Samsung Members
Samsung Members ផ្តល់​សេវា​គាំទ្រ​ដល់អ
​ តិថិជន​ដូចជា កំហុសវ​ិនិច្ឆយ​នៃ​បញ្ហាឧ
​ បករណ៍ ព្រមទាំង​
អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នកប្រើប្រាស់ប្រ
​ គល់ស
​ ំណួរន
​ ិងរ​បាយការណ៍ក
​ ំហុស។ អ្នកក
​ ៏​អាច​ចែករំលែក​ព័ត៌មាន​ជាមួយ​
​ ្នកប្រើប្រាស់ Galaxy ឬ​ក៏​បង្ហាញ​ដំណឹង​និងប
អ្នកដទៃ​ក្នុង​សហគមន៍អ
​ ណ្ណែ​ថ្មីៗ​ផងដែរ។ Samsung
Members អាច​ជួយ​អ្នក​ដ�ោះស្រាយ​បញ្ហា​នានា​ដែល​អ្នកអ
​ ាច​ជួបប្រទះ ខណៈពេល​កំពុងប​្រើ​ឧបករណ៍​
របស់​អ្នក។
ជេ�មើសបែន�ម
េផ�ើមតិតប
• ភាពមាន​នៃ​កម្មវិធី​នេះ​និងម
​ ុខងារ​ដែល​បាន​គាំទ្រ​អាច​ខុសគ្នា អាស្រ័យ​ល�ើ​តប
ំ ន់ឬ
​ ​អ្នកផ្តល់ស​េវា។
• ដ�ើម្បី​ប្រគល់ម
​ តិតប​របស់អ
​ ្នក ឬ​ក៏​បង្ហោះ​មតិរ​បស់​អ្នក អ្នកត្រូ
​ វតែ​ចុះបញ្ជី​និងច
​ ុះឈ្មោះចូល
Samsung Account របស់អ
​ ្នក។ សូមម�
​ ើល Samsung Account សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
132
កម្មវិធី និង មុខងា
Samsung Notes
បង្កើតក
​ណ
ំ ត់សម្គាល់​ដ�ោយ​វាយបញ្ចូល​អត្ថបទ​ពី​ក្ដារចុច ឬ​ក៏​តាមរយៈ​ការសរសេរ​ដ�ោយ​ដៃ​ឬ​គូសល�
​ ើ​
អេក្រង់។ អ្នកក
​ ៏​អាច​បញ្ចូល​រូបឬ
​ ​ការថត​សំឡេង​ទ�ៅ​ក្នុងក
​ណ
ំ ត់សម្គាល់រ​បស់​អ្នក​ផងដែរ។
ការបង្កើតក
​ ំណត់សម្គាល់
1
2
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី Samsung Notes ហ�ើយ​ប៉ះ ទាំងអស់ →
។
ជ្រើស​វិធប
ី​ ញ្ចូល​ពី​របារឧបករណ៍ន�
​ ៅ​ផ្នែក​ខាងល�ើន​ៃ​អេក្រង់ រួចតែ
​ ង​កំណត់សម្គាល់ម
​ ួយ។
វាយប���លអត�បទេដោយេ�បើក�ារចុច
ប���លរូបឬការថតសំេឡង
សរេសរឬគូសជាមួយប៊�ច
គូរជាមួយជក់
3
ន�ៅពេល​អ្នកប
​ ាន​បញ្ចប់​ការតែង​កំណត់សម្គាល់ សូមប
​ ៉ះ រក្សា​ទុក។
ការលុបក
​ ំណត់សម្គាល់
1
2
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី Samsung Notes, ប៉ះ ទាំងអស់ ឬ សមូហកម្ម រួច​ហ�ើ​ជ្រើស​ប្រភេទម
​ ួយ។
ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់ល�
​ ើ​កណ
ំ ត់សម្គាល់ដែ
​ ល​ត្រូវ​លុប។
ដ�ើម្បី​លប
ុ ក
​ណ
ំ ត់សម្គាល់ច​្រើន សូមធ
​ ីក​កំណត់សម្គាល់ជ
​ ាច្រើនដែ
​ ល​ត្រូវ​លុប។
3
ប៉ះ
។
133
កម្មវិធី និង មុខងា
ប្រតិទិន
គ្រប់គ្រង​កាលវិភាគ​របស់​អ្នក​ដ�ោយ​វាយបញ្ចូលព្រឹ
​ ត្តិការណ៍ឬ
​ ​កិច្ចការ​នឹងម
​ ក​ដល់ក
​ ្នុង​កម្មវិធី​រ�ៀបចំគ
​ ម្រោង​
របស់​អ្នក។
ការបង្កើត​ព្រឹត្តិការណ៍
1
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ប្រតិទិន ហ�ើយ​ប៉ះ
ឬ​ប៉ះ​ពីរដង​ល�ើ​កាលបរិច្ឆេទម
​ ួយ។
ប�ើ​កាលបរិច្ឆេទន�
​ ោះ​មាន​ព្រឹត្តិការណ៍​ឬ​កិច្ចការ​ដែល​បាន​រក្សាទុក​ក្នុងន�
​ ោះ​ហ�ើយ សូមប
​ ៉ះ​កាលបរិច្ឆេទន�
​ ោះ
ហ�ើយប
​ ៉ះ ។
2
វាយបញ្ចូល​ព័ត៌មាន​លម្អិតអ
​ ំពី​ព្រឹត្តិការណ៍។
កំណត់អំឡ�ងេពល
េ�ជើសស�ីកឃ័រេដើម�ីបង�ាញ
ជាមួយ�ពឹត�ិការណ៍
វាយប���លចំណងេជើង
ប��រពណ៌ៃន�ពឹត�ិការណ៍
េ�ជើស�បតិទិន
េដើម�ីរក�ាទុក�ពឹត�ិការណ៍
កំណត់េម៉ោងេរោទ៍
ប���លទីកែន�ង
ភ�ាប់ែផនទី
ែថមកំណត់សម�ាល់
ែថមព័ត៌មានលម�ិតេ�ចើនេទៀត
3
ប៉ះ រក្សា​ទុក ដ�ើម្បីរ​ក្សាទុក​ព្រឹត្តិការណ៍​ន�ោះ។
134
កម្មវិធី និង មុខងា
ការបង្កើតក
​ ិច្ចការ
1
2
3
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ប្រតិទិន ហ�ើយ​ប៉ះ បង្ហាញ → កិច្ចការ។
ប៉ះ
រួច​វាយបញ្ចូល​ព័ត៌មាន​លម្អិតអ
​ ំពក
ី​ ិច្ចការ។
ប៉ះ រក្សា​ទុក ដ�ើម្បីរ​ក្សាទុក​កិច្ចការ​ន�ោះ។
ការធ្វើ​សមកាល​ព្រឹត្តិការណ៍​និង​កិច្ចការ​ជាមួយ​គណនី​របស់​អ្នក
1
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ ក្លោដ និង គណនី → គណនី រួចជ​្រើស​គណនី​ដែល​ត្រូវ​ធ្វើ​សមកាល​
ជាមួយ។
2
ប៉ះ ធ្វើស
​ មកាល​គណនី រួច​ប៉ះ​កុងតាក់ សមកាល ប្រតិទិន ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
សម្រាប់ Samsung Account សូមប
​ ៉ះ → ការកំណត់​សមកាល ហ�ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់ ប្រតិទិន ដ�ើម្បី​
ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
ដ�ើម្បី​ថែម​គណនីដែ
​ ល​ត្រូវ​ធ្វើ​សមកាល​ជាមួយ សូមច
​ ាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ប្រតិទិន ហ�ើយ​ប៉ះ → គ្រប់គ្រង​
​ ណនី​មួយដែ
ប្រតិទិន → ថែម​គណនី។ រួចជ​្រើសគ
​ ល​ត្រូវ​ធ្វើ​សមកាល​ជាមួយ និង ចុះឈ្មោះចូល។ ន�ៅពេល​
គណនីម
​ ួយ​ត្រូវ​បាន​ថែម​ហ�ើយ វា​នឹង​លេចឡ�ើងល�
​ ើ​បញ្ជី។
Samsung Health
ការណែនាំ
កម្មវិធី Samsung Health ជួយ​អ្នកឲ
​ ្យ​គ្រប់គ្រង​សុខុមាលភាព​និងភ
​ ាពមាំទាំរ​បស់​អ្នក។ កំណត់គ�
​ ោលដ�ៅ​នៃ​
ភាពមាំទាំ, ពិនិត្យ​វឌ្ឍនភាព​របស់​អ្នក ព្រមទាំងរ​ក្សា​ការតាមដាន​សុខុមាលភាព​និងភ
​ ាពមាំទាំទ
​ ូទ�ៅ​របស់​អ្នក។
អ្នកក
​ ៏​អាច​ប្រៀបធ�ៀប​កណ
ំ ត់ត្រា​នៃ​ការរាប់​ជំហាន​របស់​អ្នកជ
​ ាមួយ​អ្នកប្រើប្រាស់ Samsung Health ដទៃ​
ទ�ៀត, ប្រកួតជ
​ ាមួយ​មិត្តភក្រតិ​បស់​អ្នក និង ម�ើលប
​ ណ្ណែ​សុខភាព​ផងដែរ។
135
កម្មវិធី និង មុខងា
ការប្រើ Samsung Health
ប�ើកសឺ
​ មី Samsung រួច​ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី Samsung Health។ ន�ៅពេល​ដំណ�ើរការ​កម្មវិធី​នេះ​ជា​
ល�ើកដំបូង ឬ​កច
៏​ ាប់ផ្ដើមវ​ា​ឡ�ើងវិញ បន្ទាប់ព
​ ី​ធ្វើ​ការកំណត់ទ
​ ិន្នន័យឡ​�ើងវិញ សូម​ធ្វត
ើ​ ាម​ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់
ដ�ើម្បី​បញ្ចប់ក
​ ាររ�ៀបចំ។
មុខងារ​ខលះ្ ​ប្រហែល​ជា​មិន​អាច​ប្រើប
​ ាន​ទេ អាស្រ័យ​ល�ើ​តប
ំ ន់។
បង�ាញនិង�គប់�គងមុខងារតាមដាន
បង�ាញបែណ�សុខភាព
�តួតពិនិត�សុខភាពនិង
ភាពមាំទាំរបស់អ�ក
សួរអ�កជំនាញអំពសំ
ី ណួរពាក់ព័ននឹ
� ង
សុខភាពនានា។
េ�បៀបេធៀបកំណត់�តារាប់ជំហានរប
ស់អ�កជាមួយអ�កេ�បើ��ាស់
Samsung Health ដៃទេទៀត ឬ
�បកួតជាមួយមិត�ភក�របស់
ិ
អ�ក
ដ�ើម្បី​ថែម​ធាតុ​នានា​ទ�ៅ​អេក្រង់ Samsung Health សូមប
​ ៉ះ → គ្រប់គ្រង​ធាតុ រួចហ�
​ ើយ​ជ្រើស​ធាតុ​
ទាំងន�ោះ។
• សេវា៖ កំណត់គ�
​ ោលដ�ៅ​នៃ​ភាពមាំទាំប្រ
​ ចាំថ្ងៃ​របស់​អ្នក​និងត្រួ
​ តពិនិត្យ​សុខភាព​និង​សកម្មភាព​នៃ​
ភាពមាំទាំរ​បស់​អ្នក។
• កម្មវិធ៖ី ប្រើ​កម្មវិធហ
ី​ ាត់ប្រាណ​ដែល​អាច​ប្ដូរ​តាមបំណង។
136
កម្មវិធី និង មុខងា
Together
Together អនុញញា្ ត​ឲ្យ​អ្នក​រ�ៀបចំ​គ�ោលដ�ៅ​នៃ​ការរាប់​ជំហាន និង ប្រកួតជ
​ ាមួយ​មិត្តភក្រតិ​បស់​អ្នក។ អ្នក​អាច​
អញ្ជើញ​មិត្តភក្ឲ
តិ​ ្យ​ដ�ើរ​ជាមួយគ្នា, កំណត់គ�
​ ោលដ�ៅ​នៃ​ការរាប់​ជំហាន, ប្រកួតក
​ ្នុងក
​ ារប្រជែង​នានា ព្រមទាំង​
បង្ហាញ​លំដាប់ថ្នាករ់​បស់​អ្នក។
ល�ើ​អេក្រង់ Samsung Health សូមប
​ ៉ះ Together។
ជំហាន
ឧបករណ៍​នឹងរ​ាប់​ចំនួនជ
​ ំហាន​ដែល​អ្នកដ�
​ ើរន
​ ិងវ​ាស់​ចម្ងាយ​ដែល​បាន​ធ្វើ​ដំណ�ើរ។
ល�ើ​អេក្រង់ Samsung Health សូមប
​ ៉ះ​កម្មវិធត
ី​ ាមដាន​ជំហាន។
សរុបជំហានបច��ប�ន�
េគោលេដៅ
• អ្នកអ
​ ាច​ជួបប្រទះ​ការពន្យារពេល​បន្តិច ខណៈពេល​កម្មវិធត
ី​ ាមដាន​ជំហាន​ត្រួតពិនិត្យ​ជំហាន​
​ ង្ហាញ​ការរាប់​ជំហាន​របស់​អ្នក។ អ្នកក
​ ៏​អាច​ជួបប្រទះ​ការពន្យារពេល​បន្តិចផ
​ ងដែរ
របស់​អ្នក ទ�ើបប
មុនពេល​វីនដូវ​ផុសប
​ ង្ហាញ​ថា អ្នកប
​ ាន​សម្រេច​គ�ោលដ�ៅ​របស់​អ្នកហ�
​ ើយ។
• ប�ើ​អ្នកប​្រើ​កម្មវិធត
ី​ ាមដាន​ជំហាន ខណៈពេល​កំពុង​ធ្វើដំណ�ើរ​តាម​ឡាន​ឬ​រថភ្លើង រំញ័រ​អាច​
ប៉ះពាល់ដ
​ ល់ក
​ ាររាប់​ជំហាន​របស់​អ្នក។
137
កម្មវិធី និង មុខងា
ព័ត៌មាន​បន្ថែម
• Samsung Health មាន​បំណង​ផ្ដល់ភ
​ ាពមាំទាំន
​ ិង​សុខុមាលភាព​ប៉ុណ្ណោះ ហ�ើយ​មិនមាន​បំណង​ឲ្យ​
ប្រើ​ក្នុងក
​ ារ​ធ្វើ​រ�ោគវិនិច្ឆយ​ល�ើ​ជំងឺ​ឬស
​ ្ថានភាព​ជំងឺ​ផ្សេងៗ ព្យាបាល​ជំងឺ បន្ធូរជ
​ ំងឺ ការពារ​ជំងឺ ឬ​បង្ការ​ជំងឺ​
ឡ�ើយ។
• មុខងារ​ដែល​មាន លក្ខណៈពិសេស និងក
ី​ ល​អាច​ថែម​បាន​សម្រាប់ Samsung Health អាច​
​ ម្មវិធដែ
​ ី​ប្រទេសម
​ ួយ​ទ�ៅ​ប្រទេសម
​ ួយ ដ�ោយសារ​ច្បាប់​និង​បទបញ្ញតក
្តិ​ ្នុង​ស្រុក​មាន​ភាពខុសគ្នា។ អ្នកគ
​ ួរ​
ខុសគ្នាព
​ ំបន់ជ
​ ាក់លាក់រ​បស់​អ្នក មុនពេល​ប្រើ។
ពិនិត្យ​ម�ើល​មុខងារ​និង​កម្មវិធដែ
ី​ ល​មាន​ក្នុងត
• កម្មវិធី Samsung Health និង សេវា​របស់​វា អាច​ត្រូវ​បាន​កែប្រែ​ឬប
​ ញ្ឈប់ ដ�ោយ​គ្មាន​ការជូនដំណឹង​
ជាមុន។
• គ�ោលបំណង​សម្រាបក
់​ ារប្រមួល​ទិន្នន័យត្រូ
​ វ​បាន​កម្រិត​ត្រឹម​ការផ្ដល់ស​េវា​ដែល​អ្នកប
​ ាន​ស្នើ រួមទាំង​
ការផ្ដល់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម​ដ�ើម្បី​កែលម្អភ
​ ាពមាំទាំរ​បស់​អ្នក, ធ្វើស
​ មកាល​ទិន្នន័យ, វិភាគ​ទិន្នន័យន
​ ិង​ស្ថិតិ ឬ​
ក៏​ដ�ើម្បី​អភិវឌ្ឍ​និងផ្ដ
​ ល់ស​េវា​កាន់​តែ​ប្រស�ើរ។ (ប៉ុន្តែប�
​ ើ​អ្នកច
​ ុះឈ្មោះចូល Samsung Account របស់​
អ្នកព
​ ី Samsung Health ទិន្នន័យរ​បស់​អ្នកប្រហែ
​
ល​ជា​ត្រូវ​បាន​រក្សាទុកល�
​ ើ​សឺវ�ើ​ក្នុងគ�
​ ោលបំណង​
នៃ​ការចម្លងទុកទ
​ ិន្នន័យ។) ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួនអ
​ ាច​ត្រូវ​បាន​រក្សាទុក រហូតទ
​ ាល់តែគ�
​ ោលបំណង​ទាំងន�ោះ​
បាន​បញ្ចប់។ អ្នកអ
​ ាច​លុបទ
​ ិន្នន័យផ្ទា
​ ល់ខ្លួនដែ
​ ល​រក្សាទុកដ�
​ ោយ Samsung Health តាមរយៈ​ការប្រើ​
ជម្រើសល
​ ុប​ទិន្នន័យផ្ទា
​ ល់ខ្លួនក
​ ្នុងម
​ ៉ឺនុយ​ការកំណត់។ ដ�ើម្បីល
​ ុបទ
​ ិន្នន័យដែ
​ ល​អ្នកប
​ ាន​ចែករំលែក​ជាមួយ​
បណ្តាញ​សង្គម ឬ​ក៏​បាន​ផ្ទេរ​ទ�ៅ​ឧបករណ៍​ឃលា្ ំងផ្ទុក អ្នកត្រូ
​ វតែ​លុបព
​ ួកវា​ដាច់​ដ�ោយ​ឡែក​ពី​គ្នា។
• អ្នកអ
​ ាមួយ​សេវា​បន្ថែម​របស់ Samsung ឬ​សេវា​
​ ាច​ចែករំលែក និង/ឬ ធ្វើស
​ មកាល​ទិន្នន័យរ​បស់​អ្នកជ
របស់ត
​ តីយភាគីដែ
​ ល​អ្នកជ​្រើស ព្រមទាំងជ
​ ាមួយ​ឧបករណ៍ដែ
​ ល​អ្នកប
​ ាន​ភ្ជាប់​ផ្សេងទ�ៀត។ ការចូលប្រើ​
ព័ត៌មាន Samsung Health តាម​សេវា​បន្ថែម​ទាំងន�ោះ ឬ​ក៏​ឧបករណ៍​របស់​តតីយភាគី នឹងទទ
​ ួល​
ការអនុញញា្ ត​តែ​ន�ៅពេល​អ្នកយ
​ ល់ព្រម​ប៉ុណ្ណោះ។
• អ្នក​ត្រូវ​ទទួលខុសត្រូវ​ទាំងស្រុង​ចំព�ោះ​ការប្រើប្រាស់​មិនស
​ មស្រប​ចំព�ោះ​ទិន្នន័យដែ
​ ល​បាន​ចែករំលែក​
ល�ើ​បណ្តាញ​សង្គម ឬ​ក៏​បញ្ជូន​ទ�ៅ​អ្នកដទៃ។ សូមប្រុ
​ ងប្រយ័ត្ន ន�ៅពេល​ចែករំលែក​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួនរ​បស់​
អ្នកជ
​ ាមួយ​អ្នកដទៃ។
• ប�ើ​ឧបករណ៍​នេះ​ត្រូវ​បាន​ភ្ជាប់​ជាមួយ​ឧបករណ៍​វាស់ស្ទង់ សូមផ​្ទៀងផ្ទាត់ព
​ ិធីការ​ទាក់ទង ដ�ើម្បីប
​ ញ្ជាក់​អំពី​
ប្រតិបត្តិការ​ត្រឹមត្រូវ។ ប�ើអ
​ ្នក​ប្រើ​ការភ្ជាប់​ឥតខ្សែ​ដូចជា Bluetooth ន�ោះ​ឧបករណ៍នេ
​ ះ​អាច​ទទួលរង​
ការបង្អាករ់​ំខាន​អេឡិចត្រូនិចព
​ ី​ឧបករណ៍ផ​្សេងទ�ៀត។ សូមជ�
​ ៀសវាង​ប្រើ​ឧបករណ៍​ក្បែរ​ឧបករណ៍​
ផ្សេងទ�ៀត​ដែល​បញ្ជូន​រលក​វិទ្យុ។
• សូមអ
​ ាន​ពេលវេលា និង លក្ខខណ្ឌ ព្រមទាំងគ�
​ ោលការណ៍​ភាពឯកជន​នៃ Samsung Health ដ�ោយ​
យកចិត្តទុកដាក់ មុនពេល​ប្រើ​វា។
138
កម្មវិធី និង មុខងា
វិទ្យុ
ការស្ដាប​វ់ ិទ្យុ FM
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី វិទ្យុ។
មុនពេល​អ្នកប​្រើក
​ ម្មវិធនេ
ី​ ះ អ្នកត្រូ
​ វតែ​ភ្ជាប់​កាស​ដែល​បម្រើការ​ជា​អង់តែន​វិទ្យុ។
វិទ្យុ FM ស្កេន​និងរ​ក្សាទុក​ស្ថានីយដែ
​ ល​មាន​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ ន�ៅពេល​ដណ�
ំ
ើរការ​វា​ជា​ល�ើកដំបូង។
ប៉ះ
ដ�ើម្បី​ប�ើក​វិទ្យុ FM។ ជ្រើសស
​ ្ថានីយ​វទ
ិ ្យុ​ដែល​អ្នកច
​ ង់​ស្ដាប់​ពប
ី​ ញ្ជី​ស្ថានីយ។
ថតចេ�មៀងពីវ�ទ�� FM
ែថមស�ានីយវ�ទ��បច��ប�ន�េទៅប��ី
សំណព�
េបើកឬបិទវ�ទ�� FM
ចូលេ�បើជេ�មើសបែន�ម។
វាយប���លេ�បកង់ស�ានីយវ�ទ��េដោយៃដ
ែស�ងរកស�ានីយវ�ទ��ែដលមាន
រាវរកេ�បកង់
បង�ាញប��ីស�ានីយសំណព�
បង�ាញប��ីស�ានីយែដលមានទាំងអស់
េស�ននិងរក�ាទុកស�ានីយែដលមានេដោ
យស�័យ�បវត�ិ
ចាក់​តាម​ឧបល័រ
អ្នកអ
​ ាច​ស្ដាប់​វិទ្យុត
​ ាម​ឧបល័រ ជំនួសឲ
​ ្យ​កាស​ដែល​បាន​ភ្ជាប់។
ប៉ះ → ចាក់ត
​ ាម​ឧបល័រ។
139
កម្មវិធី និង មុខងា
ការស្កេន​រក​ស្ថានីយ​វិទ្យុ
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី វិទ្យុ។
ប៉ះ ស្ថានីយ → ស្កេន រួចហ�
​ ើយ​ជ្រើស​ជម្រើសស​្កេន។ វិទ្យុ FM ស្កេន​និងរ​ក្សាទុក​ស្ថានីយ​ដែល​មាន​ដ�ោយ​
ស្វ័យប្រវត្តិ។
​ ង់​ស្ដាបព
ី​ ញ្ជី​ស្ថានីយ។
ជ្រើស​ស្ថានីយវ​ិទ្យុ​ដែល​អ្នកច
់​ ប
ថត​សំឡេង
ការណែនាំ
ប្រើ​វិធី​ថត​ផ្សេងគ្នា​សម្រាបស
់​ ្ថានភាព​ផ្សេងៗ។ ឧបករណ៍នេ
​ ះ​អាច​បំលែង​សំឡេង​របស់​អ្នកជ
​ ា​អត្ថបទ។
ការធ្វើ​ការថត​សំឡេង
1
2
ប�ើក​សឺមី Samsung រួច​ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ថត​សំឡេង។
ប៉ះ
ដ�ើម្បីច
​ ាប់ផ្ដើមថ
​ ត។ សូមន
​ ិយាយ​ដាក់​មីក្រូហ្វូន។
ប៉ះ
ដ�ើម្បី​ផ្អាក​ការថត។
ខណៈពេល​កំពុងថ
​ ត​សំឡេង សូមប
​ ៉ះ ទំព័រច
​ ំណាំ ដ�ើម្បី​បញ្ចូល​ទំព័រ​ចំណាំ។
ប��រទ�មង់ថត។
ចាប់េផ�ើមថត
140
កម្មវិធី និង មុខងា
3
4
ប៉ះ
ដ�ើម្បី​បញ្ចប់​ការថត។
វាយបញ្ចូលឈ្ម
​ ោះ​ឯកសារ ហ�ើយប
​ ៉ះ រក្សា​ទុក។
ការប្ដូរ​ទម្រង់ថ
​ត
ប�ើកសឺ
​ មី Samsung រួច​ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ថត​សំឡេង។
​ ី​ផ្នែក​ខាងល�ើន​ៃ​អេក្រង់ក
ី​ ត​សំឡេង។
ជ្រើស​ទម្រង់ម
​ ួយព
​ ម្មវិធថ
• ស្តង់ដា៖ នេះ​ជា​ទម្រង់ថ
​ ត​ធម្មតា។
• សម្ដី​ទ�ៅ​អត្ថបទ៖ ឧបករណ៍ន
​ ឹងថ
​ ត​សំឡេង​របស់​អ្នក ហ�ើយប
​ ំលែង​វា​ក្នុងពេ
​ ល​ដំណាលគ្នាទ�
​ ៅ​ជា​អត្ថបទ​
ល�ើ​អេក្រង់។ ដ�ើម្បីទទ
​ ួលល
​ ទ្ធផល​ល្អ​បំផុត សូមដ
​ ាក់​ឧបករណ៍ក្បែ
​ រ​មាត់​របស់អ
​ ្នក ហ�ើយន
​ ិយាយ​ឲ្យ​ឮៗ​
និងច
​ ្បាស់ៗក
​ ្នុងក
​ ន្លែង​ស្ងាត់។
ប�ើ​ភាសា​ប្រព័នន្ធ​ៃ​មេម៉ូ​សំឡេង​មិន​ត្រូវគ្នា​នឹងភ
​ ាសា​ដែល​អ្នកក
​ ំពុងន
​ ិយាយ ឧបករណ៍​នឹង​មិន​
ស្គាល់​សំឡេង​របស់​អ្នកឡ​�ើយ។ មុនពេល​ប្រើ​មុខងារ​នេះ សូមប
​ ៉ះភ
​ ាសា​បច្ចុប្បន្ន ដ�ើម្បីក
​ ំណត់​
ជា​ភាសា​ប្រព័នន្ធ​ៃ​មេម៉ស
ូ​ ំឡេង។
ឯកសារ​ខ្ញុំ
ចូលប្រើន
​ ិង​គ្រប់គ្រង​ឯកសារ​ផ្សេងៗ​ដែល​បាន​រក្សាទុក​ក្នុងឧ
​ បករណ៍ឬ
​ ​ក្នុងទ
​ ីកន្លែង​ផ្សេងទ�ៀត ដូចជា​សេវា​
ឃ្លាំងផ្ទុក​ក្លោដ។
ប�ើក​សឺមី Samsung រួច​ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ឯកសារ​ខ្ញុំ។
បង្ហាញ​ឯកសារ​ដែល​បាន​រក្សាទុកក
​ ្នុងឃ
​ ្លាំងផ្ទុក​នីមួយៗ។
ដ�ើម្បី​ធ្វឲ
ើ​ ្យ​ឃ្លាំងផ្ទុក​ក្នុងឧ
​ បករណ៍​ទំនេរ សូមប
​ ៉ះ → ទទួលល
​ ំហ​ច្រើនទ�ៀត។
ដ�ើម្បី​ស្វែងរក​ឯកសារ​ឬ​សឺមី សូមប
​ ៉ះ
។
នាឡិកា
ការណែនាំ
កំណត់​ម�៉ោងរ�ោទ៍, ពិនិត្យ​ម�៉ោង​បច្ចុប្បន្នក
​ ្នុង​ទីក្រុង​ជាច្រើន​ជុំវិញ​ពិភពល�ោក, វាស់ពេ
​ ល​ព្រឹត្តិការណ៍​មួយ ឬ
កំណត់រ​យៈពេល​ជាក់លាក់។
141
កម្មវិធី និង មុខងា
ម�៉ោងរ�ោទ៍
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី នាឡិកា ហ�ើយ​ប៉ះ ម�៉ោងរ�ោទ៍។
ការកំណត់​ម�៉ោងរ�ោទ៍
ប៉ះ
ក្នុងប
​ ញ្ជី​ម�៉ោងរ�ោទ៍ សូមក
​ ំណត់​ពេលវេលា​នៃ​ម�៉ោងរ�ោទ៍, ជ្រើសថ្
​ ងៃ​ដែល​ម�៉ោងរ�ោទ៍​ធ្វើឡ�ើងវិញ, កំណត់​
ជម្រើសម�
​ ៉ោងរ�ោទ៍ដ
​ ទៃ​ផ្សេងទ�ៀត រួចហ�
​ ើយ​ប៉ះ រក្សា​ទុក។
ដ�ើម្បី​ប�ើក​ផ្ទាំងគ្រាប់ចុចវ​ាយបញ្ចូល​ម�៉ោងរ�ោទ៍ សូមប
​ ៉ះវ​ាល​បញ្ចូល​ពេលវេលា។
ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​ឬ​បិទដំណ�ើរការ​ម�៉ោងរ�ោទ៍ សូមប
​ ៉ះ​កុងតាក់ជ
​ ញ្ជី​ម�៉ោងរ�ោទ៍។
​ ាប់​នឹងម�
​ ៉ោងរ�ោទ៍​ក្នុងប
ការបញ្ឈប់​ម�៉ោងរ�ោទ៍
ប៉ះ ច�ោល ដ�ើម្បីប
​ ញ្ឈប់​ម�៉ោងរ�ោទ៍​មួយ។ ប�ើអ
​ ្នក​បាន​ប�ើកប្រើ​ជម្រើសស្ងប
​ ព
់​ ី​មុន សូមប
​ ៉ះ ស្ងប ដ�
់ ើម្បីឲ
​ ្យ​
ម�៉ោងរ�ោទ៍​ធ្វក
ើ​ ាររ�ោទ៍​ឡ�ើងវិញ បន្ទាប់ព
​ ី​រយៈពេល​ដែល​បាន​បញ្ជាក់។
ការលុប​ម�៉ោងរ�ោទ៍
ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់ល�
​ ើ​ម�៉ោងរ�ោទ៍, ធីកម�
​ ៉ោងរ�ោទ៍​ដែល​ត្រូវ​លុប រួចហ�
​ ើយ​ប៉ះ លុប។
នាឡិកា​ពិភពល�ោក
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី នាឡិកា ហ�ើយ​ប៉ះ នាឡិកា​ពិភពល�ោក។
ការបង្កើតន
​ ាឡិកា
ប៉ះ
, វាយបបញ្ចូល​ឈ្មោះ​ទីក្រុង ឬ​ក៏​ជ្រើស​ទីក្រុង​មួយ​ពី​ផែនដី រួចហ�
​ ើយ​ប៉ះ ថែម។
ដ�ើម្បី​ប្រើម
​ ុខងារ​បំលែង​តំបន់​ម�៉ោង សូមប
​ ៉ះ
។
ការលុបន
​ ាឡិកា
ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់ល�
​ ើ​នាឡិកា​មួយ, ធីកន
​ ាឡិកា​ដែល​ត្រូវ​លប ុ រួចហ�
​ ើយ​ប៉ះ លុប។
142
កម្មវិធី និង មុខងា
នាឡិកា​វាស់ពេល
1
2
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី នាឡិកា ហ�ើយ​ប៉ះ នាឡិកា​វាស់ពេល។
ប៉ះ ចាប់ផ្ដើម ដ�ើម្បីវ​ាស់​ពេល​ព្រឹត្តិការណ៍ម
​ ួយ។
ដ�ើម្បី​កត់ត្រា​ចំនួនជ
​ ុំ ខណៈពេល​កំពុងវ​ាស់​ពេល​ព្រឹត្តិការណ៍​មួយ សូមប
​ ៉ះ ជុំ។
3
ប៉ះ ឈប់ ដ�ើម្បីប
​ ញ្ឈប់​ការវាស់​ពេល។
ដ�ើម្បី​ចាប់ផ្ដើមក
​ ារវាស់​ពេល​ឡ�ើងវិញ សូមប
​ ៉ះ ចាប់ផ្ដើមប
​ ន្ត។
ដ�ើម្បី​ជម្រះ​ចំនួនជ
​ ុំ សូមប
​ ៉ះ កំណត់​ឡ�ើងវ​ិញ។
រង្វាស់ពេល
1
2
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី នាឡិកា ហ�ើយ​ប៉ះ រង្វាស់ពេល។
កំណត់​រយៈពេល រួចហ�
​ ើយ​ប៉ះ ចាប់ផ្ដើម។
ដ�ើម្បី​ប�ើក​ផ្ទាំង​គ្រាប់ចុចវ​ាយបញ្ចូល​រយៈពេល សូម​ប៉ះ​វាល​បញ្ចូល​រយៈពេល។
3
ប៉ះ ច�ោល ន�ៅពេល​រង្វាស់ពេល​អស់ម�
​ ៉ោង។
គិត​លេខ
ធ្វើ​ការគណនា​ធម្មតា​ឬ​ស្មុគ្រស្មាញ។
​ ម្មវិធី គិត​លេខ។
ចាប់ផ្ដើមក
បង្វិលឧ
​ បករណ៍​ទ�ៅ​ទិសដ�ៅ​ផ្ដេក ដ�ើម្បីប
​ ង្ហាញ​កម្មវិធគ
ី​ ិតលេខ​វទ
ិ ្យាសាស្ត្រ។ ប�ើ ស្វ័យ បង្វិល ត្រូវ​បាន​បិទ ​ ៉ះ ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​កម្មវិធគ
សូមប
ី​ ិតលេខ​វទ
ិ ្យាសាស្ត្រ។
ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​ប្រវត្គ
តិ​ ណនា សូមប
​ ៉ះ ប្រវត្តិ។ ដ�ើម្បីប
​ ិទ​ផ្ទាំង​ប្រវត្តិ​គណនា សូមប
​ ៉ះ ផ្ទាំងគ្រាប់ចុច។
ដ�ើម្បី​ជម្រះ​ប្រវត្តិ សូមប
​ ៉ះ ប្រវត្តិ → ជម្រះ​ប្រវត្តិ។
ដ�ើម្បី​ប្រើ​ឧបករណ៍​បំប្លែង​ឯកតា សូមប
​ ៉ះ
ទ�ៅ​ជា​ឯកតា​ផ្សេង។
។ អ្នកអ
​ ាច​បំប្លែង​តម្លៃ​ផ្សេងៗ​ដូចជា ផ្ទៃ ប្រវែង ឬ​សីតុណ្ហភាព
143
កម្មវិធី និង មុខងា
Game Launcher
ការណែនាំ
Game Launcher ប្រមូល​ហ្គេម​ដែល​បាន​ទាញយក​ពី Play Store និង Galaxy Apps ទុកក
​ ្នុងក
​ ន្លែង​
មួយ​សម្រាបក
់​ ារចូលលេ
​ ង​យ៉ាង​ងាយស្រួល។ អ្នកអ
​ ាច​កំណត់​ឧបករណ៍​ជា​ទម្រង់ហ្គេ
​ ម ដ�ើម្បីលេ
​ ង​ហ្គេម​
កាន់តែង
​ ាយស្រួល។
ចូលេ�បើជេ�មើសបែន�ម។
កម�វ�ធែដល
ី
�ានទាញយក
បង�ាញព័ត៌មានៃនការេលង
េហ�មរបស់អ�ក
េបើកេហ�មេដោយមានឬគ�ានសំេឡង
ប��រទ�មង់�បសិទ�ផល
បង�ាញេហ�មេ�ចើនេទៀត និង
ទាញយកពួកវា
144
កម្មវិធី និង មុខងា
ការប្រើ Game Launcher
1
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី Game Launcher។
ប�ើ Game Launcher មិន​លេចឡ�ើងទេ ស
​
ូមច
​ ាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ មុខងារ​កម្រិត​ខ្ពស់
→ ហ្គេម រួចហ�
​ ើយប
​ ៉ះ​កុងតាក់ Game Launcher ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
2
ប៉ះ​ហ្គេម​មួយ​ពប
ី​ ញ្ជី​ហ្គេម។
ូ អេក្រ
ដ�ើម្បី​ស្វែងរក​ហ្គេម​ច្រើនទ�ៀត សូមអ
​ស
​
ង់​ឡ�ើងល�ើ។
ហ្គេម​ដែល​បាន​ទាញយក​ពី Play Store និង Galaxy Apps នឹងប
​ ង្ហាញ​ឡ�ើង​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​
ល�ើ​អេក្រង់ Game Launcher។ ប�ើ​អ្នកម
​ ិនអ
​ ាច​ឃ�ើញ​ហ្គេម​របស់​អ្នកទេ ស
​
ូមប
​ ៉ះ → ថែម​ហ្គេម​
មួយ។
ការលុប​ហ្គេម​មួយ​ចេញ​ពី Game Launcher
ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់ល�
​ ើ​ហ្គេម​មួយ ហ�ើយប
​ ៉ះ លុប។
ការប្ដូរ​ទម្រង់​ប្រសិទ្ធផល
អ្នកអ
​ ាច​ប្ដូរ​ទម្រង់ប្រស
​
ិទ្ធផល​ហ្គេម។
​ ម្មវិធី Game Launcher, ប៉ះ ប្រសិទ្ធផល​ហ្គេម រួចហ�
ចាប់ផ្ដើមក
​ ើយ​ចាប់អ
​ ូសរ​បារ​ដ�ើម្បី​ជ្រើស​ទម្រង់ដែ
​ ល​
អ្នកច
​ ង់ប​្រើ។
• ផ្ដោត​ល�ើ​ការសំចៃ​ថាមពល៖ នេះ​សំចៃ​ថាមពល​ថ្ម ខណៈពេល​កំពុងលេ
​ ង​ហ្គេម។
• មាន​តុល្យភាព៖ នេះ​នឹងរ​ក្សា​តុល្យភាព​រវាង​ប្រសិទ្ធផល​និងពេ
​ ល​ប្រើប្រាស់​ថ្ម។
• ផ្ដោត​ល�ើ​ប្រសិទ្ធផល៖ នេះ​ផ្ដោត​ល�ើ​ការផ្ដល់ជ
​ ូន​អ្នកន
​ ូវ​ប្រសិទ្ធផល​អាច​មាន​ល្អបំផុត ន�ៅពេល​អ្នកលេ
​ ង​
ហ្គេម។
ដ�ើម្បី​ប្ដូរ​ការកំណត់​សម្រាបហ្គេ
់​ ម​នីមួយៗ សូមប
​ ៉ះក
​ ុងតាក់ ការកំណត់​សម្រាប់​ហ្គេម​នីមួយៗ ដ�ើម្បី​
ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
ប្រសិទ្ធភាព​ថាមពល​ថ្ម​អាច​ខុសគ្នាទ�
​ ៅ​តាម​ហ្គេម។
145
កម្មវិធី និង មុខងា
ការប្រើ Game Tools
អ្នកអ
​ ាច​ប្រើ​ជម្រើសផ​្សេងៗ​ល�ើ​ផ្ទាំង Game Tools ខណៈពេល​កំពុងលេ
​ ង​ហ្គេម។ ដ�ើម្បីប�
​ ើកផ្ទា
​ ំង Game
Tools សូមប
​ ៉ះ
ល�ើ​របារ​រុករក។ ប�ើរ​បារ​រុករក​ត្រូវ​បាន​លាក់ សូមអ
​ ូសអេក្រ
​
ង់ព
​ ី​ក្រោម​ឡ�ើងល�ើ ដ�ើម្បី​
បង្ហាញ​វា។
ចាប់េផ�ើមកម�វ�ធក�
ី �ងវ�នដូវផុស។
បិទសំេឡងជូនដំណឹងនិងបង�ាញ
ការជូនដំណឹងស�មាប់ែតការេហៅចូល
និងការ��ាប់ដំណឹងអាសន�ប៉ុេណ�ោះ
ែកប��ីកម�វ�ធី។
ចូលេ�បើការកំណត់ Game Tools
ចាក់េសោមុខងារខ�ះ
ក��ងអំឡ�ងេពលេលងេហ�ម។
កំណត់មុខងារបែន�ម។
ថតេវលាេលងេហ�មរបស់អ�ក
ថតរូបេអ�កង់
លាក់ប៊ូតុងេលើរ�ាររុករក។
ចាក់េសោេអ�កង់ប៉ះ
ខណៈេពលកំពុងេលងេហ�ម។
មុខងារ​ដែល​មាន​អាច​ខុសគ្នា អាស្រ័យ​ល�ើ​ហ្គេម។
ការខ្ទប់​ការជូនដំណឹង ក្នុង​ពេល​លេង​ហ្គេម
ប៉ះ
ហ�ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់ គ្មាន​ការប្រាប់ដំណឹង​ក្នុង​ពេល​លេង​ហ្គេម ដ�ើម្បីប�
​ ើកដំណ�ើរការ​វា។ ឧបករណ៍​នឹង​
បិទ​សំឡេង​ការជូនដំណឹង ហ�ើយប
​ ង្ហាញ​តែ​ការជូនដំណឹងសម្រាប
​
ក
់​ ារហ�ៅចូលន
​ ិង​ការប្រាប់ដំណឹងអ
​ ាសន្ន​
​ ាច​រីករាយ​ជាមួយ​ហ្គេម​របស់​អ្នកដ�
​ ោយ​គ្មាន​ការរំខាន។ ប�ើអ
​ ួលក
ប៉ុណ្ណោះ ដ�ើម្បីឲ
​ ្យ​អ្នកអ
​ ្នកទទ
​ ារហ�ៅ​ចូល
ការជូនដំណឹងត
​ ូចម
​ ួយ​នឹង​លេចឡ�ើងន�
​ ៅ​ផ្នែក​ខាងល�ើន​ៃ​អេក្រង់។
146
កម្មវិធី និង មុខងា
SmartThings
ការណែនាំ
ភ្ជាប់​ទ�ៅ​ឧបករណ៍​ន�ៅក្បែរ ដូចជា​កាស Bluetooth ឬ​ទូរសព្ទវៃឆ
​ ្លាត​ផ្សេងទ�ៀត​យ៉ាង​ងាយស្រួល​និងរ​ហ័ស។
អ្នកក
​អ
៏​ ាច​បញ្ជា​និងគ្រប
​ ់គ្រង TVs, ឧបករណ៍ប​្រើប្រាស់​ក្នុងផ្ទះ ​ និងផ
​ លិតផល​ឧបករណ៍​អ៊ីនធ�ើណិត (IoT)
ដ�ោយ​ប្រើ​ទូរសព្ទវៃឆ
​ ្លាត​របស់​អ្នកផ
​ ងដែរ។
• ការភ្ជាប់​ទ�ៅ​ឧបករណ៍​ន�ៅក្បែរ៖ ភ្ជាបទ�
់​ ៅ​ឧបករណ៍​ន�ៅក្បែរ ដូចជា​កាស Bluetooth ឬ​ឧបករណ៍​ពាក់​
បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល​និងរ​ហ័ស។
• ការចុះបញ្ជី​និង​ការបញ្ជា​ឧបករណ៍​ប្រើប្រាស់ក
​ ្នុង​ផ្ទះ, TVs និងផ
​ លិតផល IoT៖ ចុះបញ្ជី​ទូទឹកកក
ម៉ាស៊ីនប�
​ ោកគក់ ម៉ាស៊ីនត្រ
​ ជាក់ ម៉ាស៊ីនប
​ ន្សុទ្ធខ
​ ្យល់ TVs និងផ
​ លិតផល​ឧបករណ៍អ
​ ៊ីនធ�ើណិត (IoT)
ន�ៅល�ើ​ទូរសព្ទវៃឆ
​ ្លាត​របស់អ
​ ្នក ព្រមទាំងប
​ ង្ហាញ​ស្ថានភាព​របស់ព
​ ួកវា ឬ​ក៏​បញ្ជាព
​ ួកវា​ពី​អេក្រង់ទ
​ ូរសព្ទ​
វៃឆ្លាត​របស់អ
​ ្នក។
• ការទទួលក
​ ារជូនដំណឹង៖ ​ទទួលក
​ ារជូនដំណឹងព
​ ី​ឧបករណ៍​ដែល​បាន​ភ្ជាប់​ល�ើ​ទូរសព្ទវៃឆ
​ ្លាត​របស់​អ្នក។
ឧទាហរណ៍ ន�ៅពេល​ការប�ោកគក់ប
​ ាន​បញ្ចប់ អ្នកអ
​ ាច​ទទួលក
​ ារជូនដំណឹង​ល�ើ​ទូរសព្ទវៃឆ
​ ្លាត​របស់អ
​ ្នក។
ប�ើក​សឺមី Samsung រួច​ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី SmartThings។ ក្ដារប៉ាណូ​នឹងលេ
​ ចឡ�ើង។
ចូលេ�បើជេ�មើសបែន�ម។
បែណ� SmartThings
ែស�ងរកនិងចុះប��ីឧបករណ៍េនៅែក�រ
ឧបករណ៍ែដលទទួលការគាំ�ទ
បង�ាញក�ារ�៉ាណូ
�គប់�គងស�័យ�បវត�ិកម�
�គប់�គងទីកែន�ងនិងឧបករណ៍
147
កម្មវិធី និង មុខងា
• ដ�ើម្បី​ប្រើ SmartThings ទូរសព្ទវៃឆ
​ ្លាត​និងឧ
​ បករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត​របស់​អ្នក​ត្រូវតែ​បាន​ភ្ជាប់​ទ�ៅ
Wi-Fi ឬ បណ្ដាញ​ចល័ត។
• ដ�ើម្បី​ប្រើ SmartThings ឲ្យ​បាន​ពេញលេញ អ្នកត្រូ
​ វតែ​ចុះបញ្ជី​និងច
​ ុះឈ្មោះចូល Samsung
Account របស់អ
​ ្នក។
• ឧបករណ៍​ដែល​អ្នកអ
​ ាច​ភ្ជាប់ អាច​ខុសគ្នា អាស្រ័យ​ល�ត
ើ​ ំបន់ឬ
​ ​អ្នកផ្ដល់ស​េវា។ ដ�ើម្បីឃ�
​ ើញ​បញ្នជី​ៃ​
ឧបករណ៍​ដែល​អាច​ភ្ជាប់​បាន សូមប�
​ ើក​សឺមី Samsung, ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី SmartThings រួច​
ហ�ើយ​ប៉ះ ឧបករណ៍​ដែល​ទទួលក
​ ារគាំទ្រ។
• មុខងារ​ដែល​មាន​អាច​ខស
ុ គ្នាទ�
​ ៅ​តាម​ឧបករណ៍ដែ
​ ល​បាន​ភ្ជាប់។
• កំហស
ុ ឬ
​ ​វិការៈ​ផ្ទាល់ខ្លួនន​ៃ​ឧបករណ៍​ដែល​ភ្ជាប់ មិនត្រូ
​ វ​បាន​រ៉ាប់រង​ក្រោម​ការធានា​ពី Samsung
ឡ�ើយ។ ន�ៅពេល​កំហស
ុ ឬ
​ ​វិការៈ​ក�ើតឡ�ើងល�
​ ើ​ឧបករណ៍​ដែល​ភ្ជាប់ សូមទ
​ ាក់ទង​ឧស្សាហករ​នៃ​
ឧបករណ៍​ន�ោះ។
ការភ្ជាប់​ទ�ៅ​ឧបករណ៍​ន�ៅក្បែរ
ភ្ជាប់​ជាមួយ​ឧបករណ៍ន�
​ ៅក្បែរ​ដូចជា​កាស Bluetooth យ៉ាង​ងាយស្រួល​និងរ​ហ័ស។
វិធី​ភ្ជាបអ
់​ ាច​ខុសគ្នាទ�
​ ៅ​តាម​ប្រភេទន​ៃ​ឧបករណ៍​ដែល​បាន​ភ្ជាប់​ឬ​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ដែល​បាន​ចែករំលែក។
1
2
3
ប�ើក​សឺមី Samsung រួច​ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី SmartThings។
ល�ើ​ក្ដារប៉ាណូ សូមប
​ ៉ះ ថែម​ឧបករណ៍។
ជ្រើស​ឧបករណ៍​មួយ​ពប
ី​ ញ្ជី រួច​ភ្ជាប់​ជាមួយ​វា ដ�ោយ​ធ្វើ​តាម​ការណែនាំល�
​ ើ​អេក្រង់ខ
​ ាងក្រោម។
148
កម្មវិធី និង មុខងា
ការប្រើ​ឧបករណ៍​ប្រើប្រាស់ក
​ ្នុង​ផ្ទះ, TVs និងផ
​ លិតផល IoT
បង្ហាញ​ស្ថានភាព​នៃ​ឧបករណ៍​ប្រើប្រាស់​វៃឆ្លាត, TVs វៃឆ្លាត និងផ
​ លិតផល IoT របស់អ
​ ្នកព
​ ី​អេក្រង់​ទូរសព្ទ​
វៃឆ្លាត​របស់អ
​ ្នក។ អ្នកអ
​ ាច​ដាក់​ឧបករណ៍ទ
​ ាំងន�ោះ​ជា​ក្រុម​តាម​ទីកន្លែង រួចថែ
​ ម​វិធាន ដ�ើម្បីត្រួ
​ តត្រា​ឧបករណ៍​
ទាំងន�ោះ​យ៉ាង​ងាយស្រួល។
ការភ្ជាប់​ឧបករណ៍​នានា
1
2
3
ប�ើក​សឺមី Samsung រួច​ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី SmartThings។
ល�ើ​ក្ដារប៉ាណូ សូមប
​ ៉ះ ថែម​ឧបករណ៍។
ជ្រើស​ឧបករណ៍​មួយ​ពប
ី​ ញ្ជី។
ប�ើ​មិនមាន​ឧបករណ៍​ណា​មួយល�
​ ើ​បញ្ជី​ទេ សូមប
​ ៉ះ
ក្រោម ថែម​ឧបករណ៍​ដ�ោយដៃ រួចជ​្រើស​ប្រភេទ​
ឧបករណ៍។ ឬ​ក៏​ប៉ះ ស្វែងរក និងវ​ាយបញ្ចូល​ឧបករណ៍​ន�ោះ​ឬ​ឈ្មោះ​មដែ
៉ូ ល។
4
ធ្វើ​តាម​ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បីច
​ ុះបញ្ជី​ឧបករណ៍។
ការបង្ហាញ​និង​ការបញ្ជា​ឧបករណ៍​ដែល​បាន​ភ្ជាប់
អ្នកអ
​ ាច​បង្ហាញ​និងប
​ ញ្ជាឧ
​ បករណ៍​នានា។ ឧទាហរណ៍ អ្នកអ
​ ាច​ពិនិត្យ​ម�ើលគ​្រឿង​ធ្វើមហូប
្ ក
​ ្នុងទ
​ ូទឹកកក​របស់​
អ្នក ឬ​ក៏​លៃតម្រូវ​កម្រិតសំឡេង TV។
1
ប�ើក​សឺមី Samsung, ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី SmartThings រួច​ហ�ើយប
​ ៉ះ ឧបករណ៍។
បញ្នជី​ៃ​ឧបករណ៍ដែ
​ ល​ភ្ជាប់​នឹងលេ
​ ចឡ�ើង។
2
បង្ហាញ​ស្ថានភាព​របស់​ឧបករណ៍​ន�ៅ​ល�ើ​បញ្ជី។
ដ�ើម្បី​បញ្ជា​ឧបករណ៍ សូមប
​ ៉ះ​ឧបករណ៍​មួយ។ ន�ៅពេល​បាន​ទាញយក​ប្រដាប់បញ្ជាឧ
​ បករណ៍​ដែល​បាន​
ផ្ដល់ឲ
​ ្យ​ជាមួយ​ឧបករណ៍​ដែល​បាន​ជ្រើស​ហ�ើយ អ្នកន
​ ឹងអ
​ ាច​បញ្ជា​ឧបករណ៍​ន�ោះ​បាន។
149
កម្មវិធី និង មុខងា
ការថែម​ឧបករណ៍​និង​ទិដ្ឋភាព​តាម​ទីកន្លែង
ថែម​ឧបករណ៍​នានា​តាម​ទីកន្លែង, បង្ហាញ​បញ្ជី​នៃ​ឧបករណ៍ក
​ ្នុងទ
​ ីកន្លែង​តែ​មួយ និង បញ្ជាព
​ ួកវា។ អ្នកក
​ ៏​អាច​
ថែម​ទិដ្ឋភាព​មួយ​ទ�ៅ​ទីកន្លែង​មួយ ដ�ើម្បី​បញ្ជា​ឧបករណ៍​ច្រើន​ក្នុងពេ
​ ល​តែ​មួយ​ផងដែរ។
ការថែម​ទីកន្លែង
1
ប�ើក​សឺមី Samsung, ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី SmartThings រួច​ហ�ើយប
​ ៉ះ ឧបករណ៍ → ឧបករណ៍​
ទាំងអស់ → ថែម​ទី​កន្លែង។
2
វាយបញ្ចូលឈ្ម
​ ោះ​ទីកន្លែង។
ដ�ើម្បី​កណ
​ ៉ះ ទីកន្លែង​ភូមិសាស្ត្រ ដ�ើម្បី​ជ្រើស​ទីកន្លែង​មួយ​ន�ៅ​ល�ើ​ផែនទី ហ�ើយប
​ ៉ះ
ំ ត់​ទីកន្លែង​មួយ សូមប
រួចរាល់។
3
ប៉ះ រក្សា​ទុក។
ទីកន្លែង​របស់​អ្នកន
​ ឹង​ត្រូវ​បាន​ថែម។
ដ�ើម្បី​ថែម​ឧបករណ៍ទ�
​ ៅ​ទីកន្លែង​ន�ោះ សូមប
​ ៉ះ ថែម​ឧបករណ៍ រួចធ្វ
​ ើ​តាម​ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បី​
ចុះបញ្ជី​ឧបករណ៍។
ឧបករណ៍​នឹងត្រូ
​ វ​បាន​ថែម​ទ�ៅ​ទីកន្លែង​ន�ោះ។
ការថែម​ទិដ្ឋភាព
ថែម​ទិដ្ឋភាព​មួយ រួចច
​ ុះបញ្ឧ
ជី​ បករណ៍​ក្នុង​ន�ោះ ដ�ើម្បី​បញ្ជា​ឧបករណ៍​ច្រើន​ក្នុងពេ
​ ល​តែម
​ ួយ ដ�ោយ​ប៉ះ​ម្ដងល�
​ ើ​
ប៊ូតុងម
​ ួយ ឬ​ក៏​ប្រើ​សំឡេង​បញ្ជា។
ប�ើក​សឺមី Samsung, ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី SmartThings, ជ្រើសទ
​ ីកន្លែង​មួយ, ប៉ះ → ថែម​ទិដ្ឋភាព រួច​
ហ�ើយ​កណ
ំ ត់​ជម្រើសទ
​ ិដ្ឋភាព។ អ្នកអ
​ ាច​កំណត់​ឈ្មោះ​ទិដ្ឋភាព អាយខុន និងឧ
​ បករណ៍។
150
កម្មវិធី និង មុខងា
ការថែម​ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម
អ្នកក
​ ៏​អាច​កណ
ំ ត់​ស្វ័យប្រវត្តិកម្មម
​ ួយផ
​ ងដែរ ដ�ើម្បីធ្វ
​ ើ​ប្រតិបត្តិការ​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​ផ្អែក​ល�ើ​រយៈពេល​ដែល​
បាន​កំណត់ជ
​ ាមុន ស្ថានភាព​នៃ​ឧបករណ៍ ជាដ�ើម។
ឧទាហរណ៍ ថែម​ស្វ័យប្រវត្តិកម្មម
​ ួយ​ឲ្យ​ប�ើក​អូឌីយដ�
៉ូ​ ោយ​ស្វ័យប្រវត្ជ
តិ​ ា​រ�ៀងរាល់​ថ្ងៃ​ន�ៅ​ម�៉ោង 7:00 AM។
1
ប�ើក​សឺមី Samsung, ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី SmartThings រួច​ហ�ើយប
​ ៉ះ ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម → ថែម​
ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម។
2
3
4
ជ្រើស​ទីកន្លែង​ដ�ើម្បីដ
​ ំណ�ើរការ​ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម។
កំណត់​លក្ខខណ្ឌន​ៃ​ការប�ើកដំណ�ើរការ​សម្រាបស្វ័
់​ យប្រវត្តិកម្មនេ
​ ះ។
ប៉ះ ថែម ជាប់ន
​ ឹង ន�ោះ រួចក
​ ំណត់ស
​ កម្មភាព​ត្រូវ​ធ្វើ។
ដ�ើម្បី​ទទួលក
​ ារជូនដំណឹង ន�ៅពេល​ស្វ័យប្រវត្តិកម្មម
​ ួយ​ដំណ�ើរការ សូម​ប៉ះ ជូនដំណឹងស
​ មាជិក រួច​
​ ារ។
វាយបញ្ចូលស
5
ប៉ះ រក្សា​ទុក។
ការទទួលក
​ ារជូនដំណឹង
អ្នកអ
​ ាច​ទទួលក
​ ារជូនដំណឹងព
​ ី​ឧបករណ៍​ដែល​បាន​ភ្ជាប់​ល�ើ​ទូរសព្ទវៃឆ
​ ្លាត​របស់​អ្នក។ ឧទាហរណ៍ ន�ៅពេល​
ការប�ោកគក់ប
​ ាន​បញ្ចប់ អ្នកអ
​ ាច​ទទួលក
​ ារជូនដំណឹង​ល�ើ​ទូរសព្ទវៃឆ
​ ្លាត​របស់អ
​ ្នក។
ដ�ើម្បី​កំណត់ឲ
​ ្យ​ឧបករណ៍ទទ
​ ួលក
​ ារជូនដំណឹង សូមប�
​ ើក​សឺមី Samsung, ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី
​ ំណឹង → អនុញ្ញាត​ការជូនដំណឹង រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់​
SmartThings, ប៉ះ → ការកំណត់ → ការជូនដ
ជាប់​នឹង​ឧបករណ៍ដែ
​ ល​អ្នកច
​ ង់​ប្រើ។
151
កម្មវិធី និង មុខងា
ការចែករំលែក​ខ្លឹមព័ត៌មាន
ចែករំលែក​ខលឹម
្ ព័ត៌មាន​ដ�ោយ​ប្រើ​ជម្រើសចែ
​ ករំលែក​ផ្សេងៗ។ សកម្មភាព​ខាងក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​ឧទាហរណ៍​នៃ​
ការចែករំលែក​រប
ូ ។
អ្នកអ
​ ាច​បង់​ប្រាក់​បន្ថែម ន�ៅពេល​ចែករំលែក​ឯកសារ​តាម​បណ្តាញ​ចល័ត។
1
2
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី វិចិត្រសាល រួចហ�
​ ើយ​ជ្រើស​រូប​មួយ។
ប៉ះ
រួច​ជ្រើសវ​ិធី​ចែករំលែក ដូចជា​សារ​និង​អ៊ីមែល។
ន�ៅពេល​អ្នកម
​ ាន​ប្រវត្តិ​ប្រាស្រ័យ​ទាក់ទង​ឬ​ចែករំលែក បុគ្គលដែ
​ ល​អ្នកប
​ ាន​ទាក់ទង​នឹង​លេចឡ�ើង​
ល�ើ​ផ្ទាំងជ
​ ម្រើសចែ
​ ករំលែក។ ដ�ើម្បីចែ
​ ករំលែក​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ដ�ោយ​ផ្ទាល់ជ
​ ាមួយ​ពួកគេ​តាម​កម្មវិធដែ
ី​ ល​
​ វ​បាន​ប�ើកដំណ�ើរការ​ទេ សូម​
ត្រូវគ្នា សូមជ​្រើស​អាយខុន​របស់ប
​ ុគ្គលន�
​ ោះ។ ប�ើ​មុខងារ​នេះ​មិនត្រូ
​ ម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ មុខងារ​កម្រិត​ខ្ពស់ រួច​ហ�ើយ​ប៉ះក
​ ុងតាក់ ចែករំលែក​ផ្ទាល់ ដ�ើម្បី​
ចាប់ផ្ដើមក
ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
ការប្រើ​មុខងារ​បន្ថែម
• Link Sharing៖ ចែករំលែក​ឯកសារ​ធំ។ បញ្ជូន​ឯកសារ​ទ�ៅ​សឺវ�ើ​ឃលា្ ំងផ្ទុក Samsung ហ�ើយ​
ចែករំលែក​ពួកវា​ជាមួយ​អ្នកដទៃ​តាម​តំណ​វប
ិ ​ឬ​កូដ។ ដ�ើម្បីប​្រើ​មុខងារ​នេះ លេខ​ទូរសព្ទរ​បស់​អ្នក​ត្រូវតែ​
បាន​ផ្ទៀងផ្ទាត់។
• ចែករំលែក​ទ�ៅ​ឧបករណ៍៖ ចែករំលែក​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ជាមួយ​ឧបរកណ៍ន�
​ ៅក្បែរ​តាម Wi-Fi Direct ឬ
Bluetooth ឬ​ក៏​ជាមួយ​ឧបករណ៍​ដែល​គាំទ្រ SmartThings។ អ្នកក
​ ៏​អាច​បង្ហាញ​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ដែល​
បាន​បង្ហាញ​ល�ឧ
ើ​ បករណ៍​របស់​អ្នកន�
​ ៅ​ល�ើ​អេក្រង់ធ
​ផ
ំ​ ងដែរ ដ�ោយ​ភ្ជាប់​ឧបករណ៍​របស់​អ្នកទ�
​ ៅ TV ឬ​
ម៉ូនទ
ី ័រដែ
​ ល​បាន​ប�ើកប្រើ Screen Mirroring។
ន�ៅពេល​រប
ូ ត្រូ
​ វ​បាន​ផ្ញើ​ទ�ៅ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នកទទួល ការជូនដំណឹងម
​ ួយ​នឹងលេ
​ ចឡ�ើងល�
​ ើ​ឧបករណ៍​របស់​
ពួកគេ។ ប៉ះក
​ ារជូនដំណឹងន�
​ ោះ ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​ឬ​ទាញយក​រូប។
152
កម្មវិធី និង មុខងា
កម្មវិធី Google
Google ផ្ដល់​ការកម្សាន្ត បណ្ដាញ​សង្គម និងក
​ ម្មវិធអ
ី​ ាជីវកម្ម​នានា។ អ្នកប្រហែ
​
ល​ជា​ត្រូវការ​គណនី
Google ដ�ើម្បី​ចូលប្រើ​កម្មវិធខ
ី​ ្លះ។
ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​កម្មវិធចី​្រើនទ�ៀត សូមច
​ ូលប្រើម
​ ៉ឺនុយ​ជំនួយ​នៃ​កម្មវិធន
ី​ ីមួយៗ។
កម្មវិធខ
ី​ លះ្ ​ប្រហែល​ជា​មិន​អាច​ប្រើ​បាន​ទេ ឬ​ក៏​អាច​ត្រូវ​បាន​ដាក់ស
​ ្លាក​ផ្សេង អាស្រ័យ​ល�ើ​តប
ំ ន់ឬ
​​
អ្នកផ្ដល់ស​េវា។
Chrome
ស្វែងរក​ព័ត៌មាន​និង​ប�ើកម�ើលទ
​ ំព័រវិប។
Gmail
ផ្ញើ​ឬទទ
​ ួលអ
​ មែ
៊ី ល​តាម​សេវា Google Mail។
ផែនទី
ស្វែងរក​ទីកន្លែង​របស់អ
​ ្នកន�
​ ៅល�ើ​ផែនទី ស្វែងរក​ផែនទីព
​ ិភពល�ោក និងប
​ ង្ហាញ​ព័ត៌មាន​ទីកន្លែង​សម្រាបក
់​ ន្លែង​
ផ្សេងៗ​ន�ៅ​ជុំវិញ​អ្នក។
Play Music
រុករក ស្តាប់ និងចែ
​ ករំលែក​តន្រ្តី​ល�ឧ
ើ​ បករណ៍រ​បស់​អ្នក។ អ្នកអ
​ ាច​បញ្ជូន​សមូហកម្មត
​ ន្រ្ដែ
តី​ ល​បាន​រក្សាទុកល�
​ ើ​
ឧបករណ៍​របស់​អ្នកទ�
​ ៅ​ក្លោដ និង ចូលប្រើព
​ ួកវា​ពេលក្រោយ។
Play Movies
ទិញ​ឬ​ជួលវ​ដេ
ី អូ ដូចជា​ភាពយន្តន
​ ិងក
​ ម្មវិធី TV ពី Play Store។
ថាស
រក្សាទុក​ខ្លឹមព័ត៌មាន​របស់​អ្នកល�
​ ើ​ក្លោដ, ចូលប្រើវ​ា​ពគ្រប
ី​ ់​ទីកន្លែង និងចែ
​ ករំលែក​វា​ជាមួយ​អ្នកដទៃ។
153
កម្មវិធី និង មុខងា
YouTube
ទស្សនា​ឬបង្ក
​ ើតវ​ីដេអូ និង ចែករំលែក​ពួកវា​ជាមួយ​អ្នកដទៃ។
រូបថត
ស្វែងរក គ្រប់គ្រង និងកែ
​ ​រប
ូ ថត​និងវ​ីដេអូ​របស់​អ្នក​ទាំងអស់ព
​ ប្រភ
ី​ ព​ផ្សេងៗ​ក្នុងក
​ ន្លែង​មួយ។
Google
ស្វែងរក​ធាតុ​នានា​ល�ើ​អ៊ីនធ�ើណិតឬ
​ ​ឧបករណ៍រ​បស់​អ្នកយ
​ ៉ាង​រហ័ស។
Duo
ធ្វើ​ការហ�ៅ​វីដេអូ​ធម្មតា។
154
ការកំណត់
ការណែនាំ
ប្ដូរ​ការកំណត់​ឧបករណ៍​តាមបំណង។ អ្នកអ
​ ាច​ធ្វើ​ឲ្យ​ឧបករណ៍រ​បស់អ
​ ្នកក
​ ាន់តែ​មាន​លក្ខណៈ​ផ្ទាល់ខ្លូនដ�
​ ោយ​
កំណត់រ​ចនាសម្ពនជ
្ធ​ ម្រើសន​ៃ​ការកំណត់​ផ្សេងៗ។
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់។
ដ�ើម្បី​ស្វែងរក​ការកំណត់​ដ�ោយ​វាយបញ្ចូល​ពាក្យគន្លឹះ សូមប
​ ៉ះ ស្វែងរក។
ការភ្ជាប់
ជម្រើស
ប្ដូរ​ការកំណត់​សម្រាបក
់​ ារភ្ជាប់​ផ្សេងៗ ដូចជា​មុខងារ Wi-Fi និង Bluetooth។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការភ្ជាប់។
• Wi-Fi៖ ប�ើកដំណ�ើរការ​មុខងារ Wi-Fi ដ�ើម្បី​ភ្ជាប់​ទ�ៅ​បណ្ដាញ Wi-Fi និងច
​ ូលប្រើអ
​ ៊ីនធ�ើណិតឬ
​​
ឧបករណ៍​បណ្ដាញ​ផ្សេងទ�ៀត។ សូមម�
​ ើល Wi-Fi សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម។
• Bluetooth៖ ប្រើ Bluetooth ដ�ើម្បី​ដ�ោះដូរទ
​ ិន្នន័យឬ
​ ​ឯកសារ​មេឌ�ៀ​ជាមួយ​ឧបករណ៍ផ​្សេងទ�ៀត​
ដែល​បាន​ប�ើកប្រើ Bluetooth។ សូមម�
​ ើល Bluetooth សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
• ភាពម�ើលឃ�ើញទ
​ ូរសព្ទ៖ អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត​រកឃ�ើញ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នកដ�
​ ើម្បី​ចែករំលែក​
ខ្លឹមព័ត៌មាន​ជាមួយ​អ្នក។ ន�ៅពេល​មុខងារ​នេះ​ត្រូវ​បាន​ប�ើកដំណ�ើរការ ឧបករណ៍រ​បស់​អ្នកន
​ ឹង​អាច​ឲ្យ​
ឧបករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត​ម�ើល​ឃ�ើញ ន�ៅពេល​ពួកវា​ស្វែងរក​ឧបករណ៍​ដែល​មាន ដ�ោយ​ប្រើ​ជម្រើស ផ្ទេរ​
ឯកសារ​ទ�ៅ​ឧបករណ៍ របស់ព
​ ួកវា។
• ការប្រើប្រាស់​ទិន្នន័យ៖ រក្សា​ការតាមដាន​បរិមាណ​នៃ​ការប្រើប្រាស់​ទិន្នន័យរ​បស់​អ្នក និង ប្ដូរ​ការកំណត់​
តាមបំណង​សម្រាបដែ
់​ នកំណត់។ កំណត់ឲ
​ ្យ​ឧបករណ៍ប
​ ិទក
​ ារភ្ជាប់​ទិន្នន័យច
​ ល័ត​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ ន�ៅពេល​បរិមាណ​ទិន្នន័យច
​ ល័ត​ដែល​អ្នកប
​ ល​អ្នកប
​ ាន​ប្រើ​ឈាន​ដល់ដែ
​ នកំណត់ដែ
​ ាន​បញ្ជាក់។
អ្នកក
​ ៏​អាច​ប�ើកដំណ�ើរការ​មុខងារ​សំចៃ​ទិន្នន័យផ
​ ងដែរ ដ�ើម្បីរ​ារាំង​កម្មវិធខ
ី​ ្លះ​ដែល​ដំណ�ើរការ​ន�ៅ​
ផ្ទៃខាងក្រោយ​មិនឲ
​ ្យ​ផ្ញើ​ឬ​ទទួលទ
​ ិន្នន័យ។ សូមម�
​ ើល មុខងារ​សំចៃ​ទិន្នន័យ សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
155
ការកំណត់
• ទម្រង់យ
​ ន្តហ�ោះ៖ កំណត់ឲ
​ ្យ​ឧបករណ៍ប
​ ិទម
​ ុខងារ​ឥតខ្សែ​ទាំងអស់ល�
​ ើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។ អ្នកអ
​ ាច​ប្រើ​
សេវា​ដែល​មិនប​្រើ​បណ្ដាញ​ប៉ុណ្ណោះ។
សូមគ�
​ ោរព​តាម​បទបញ្ជា​ដែល​ផ្ដល់ដ�
​ ោយ​ក្រុមហ៊ុនអ
​ ាកាសចរណ៍​និងក
​ ារណែនាំ​របស់​បុគ្គលិក​
បម្រើការ​ល�ើ​យន្តហ�ោះ។ ក្នុងក
​ រណី​ដែល​មាន​ការអនុញ្ញាត​ឲ្យ​ប្រើ​ឧបករណ៍ សូមប​្រើវ​ា​ក្នុងទម្រ
​ ង់​
យន្តហ�ោះ​ជានិច្ច។
• NFC និង ការបង់ប្រាក់: កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នកអ
​ ាន​ស្លាក​គមនាគមន៍ក
​ ្នុងដែ
​ ន​ជិតៗ (NFC)
ដែល​មាន​ព័ត៌មាន​អំពផ
ី​ លិតផល។ អ្នកក
​ ៏​អាច​ប្រើម
​ ុខងារ​នេះ​ផងដែរ ដ�ើម្បីធ្វ
​ ើ​ការបង់ប្រាក់ន
​ ិង​ទិញ​
សំបុត្រសម្រាប
​
់​ ារដឹកជញ្ជូនឬ
​ ​ព្រឹត្តិការណ៍ន
​ ានា បន្ទាប់ព
​ ី​ការទាញយក​កម្មវិធដែ
​ ើល
ក
ី​ ល​ត្រូវការ។ សូមម�
NFC និង ការបង់ប្រាក់ សម្រាបព
់​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
• ហត់ស្ប៉តច
់​ ល័ត និង ចំណង៖ ប្រើ​ឧបករណ៍​ជា​ហត់ស្ប៉តច
់​ ល័ត ដ�ើម្បីចែ
​ ករំលែក​ការភ្ជាប់​ទិន្នន័យច
​ ល័ត​
របស់ឧ
​ បករណ៍​ជាមួយ​ឧបករណ៍ផ​្សេងទ�ៀត ន�ៅពេល​មិនមាន​ការភ្ជាប់​បណ្ដាញ។ ការភ្ជាប់​អាច​ត្រូវ​បាន​
បង្កើតត
​ ាម Wi-Fi, USB ឬ Bluetooth។ សូមម�
​ ើល ហត់ស្ប៉តច
់​ ល័ត និង ចំណង សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​
បន្ថែម។
• បណ្ដាញ​ចល័ត៖ ធ្វើក
​ ារកំណត់រ​ចនាសម្ពនបណ
្ធ​
្ដាញ​ចល័តរ​បស់អ
​ ្នក។
• អភិបាល​កាត SIM៖ ប�ើកដំណ�ើរការ​កាត SIM ឬ USIM រួចប្ដូ
​ រ​ការកំណត់ក
​ ាត SIM តាមបំណង។
សូមម�
​ ើល អភិបាល​កាត SIM សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
• ទីកន្លែង៖ ប្ដូរ​ការកំណត់សម្រាប
​
ក
់​ ារអនុញ្ញាត​ព័ត៌មាន​ទីកន្លែង។
• ការកំណត់​ការភ្ជាប់​ច្រើនទ�ៀត៖ ប្ដូរ​ការកំណត់​តាមបំណង ដ�ើម្បីត្រួ
​ តត្រា​មុខងារ​ផ្សេងទ�ៀត។ សូមម�
​ ើល
ការកំណត់ក
​ ារភ្ជាបច់​្រើនទ�ៀត សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
Wi-Fi
ប�ើកដំណ�ើរការ​មុខងារ Wi-Fi ដ�ើម្បី​ភ្ជាប់​ទ�ៅ​បណ្ដាញ Wi-Fi និងច
​ ូលប្រើអ
​ ៊ីនធ�ើណិតឬ
​ ​ឧបករណ៍​បណ្ដាញ​
ផ្សេងទ�ៀត។
បិទ Wi-Fi ដ�ើម្បី​សំចៃ​ថ ន�
្ម ៅពេល​ឈប់ប​្រើ។
156
ការកំណត់
ការភ្ជាប់​ទ�ៅ​បណ្ដាញ Wi-Fi
1
2
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការភ្ជាប់ → Wi-Fi រួច​ហ�ើយ​ប៉ះក
​ ុងតាក់ ដ�ើម្បីប�
​ ើកដំណ�ើរការ​វា។
ជ្រើស​បណ្តាញ​មួយ​ពី​បញ្ជី​បណ្តាញ Wi-Fi។
បណ្ដាញ​ដែល​ត្រូវការ​ពាក្យសម្ងាតន
់​ ឹង​លេចឡ�ើងជ
​ ាមួយ​អាយខុន​ស�ោ។ វាយបញ្ចូលព
​ ាក្យសម្ងាត់ ហ�ើយ​
ប៉ះ ភ្ជាប់។
• ន�ៅពេល​ឧបករណ៍ភ
​ ្ជាប់​ទ�ៅ​បណ្ដាញ Wi-Fi មួយ ឧបករណ៍​នឹង​ភ្ជាប់​ទ�ៅ​បណ្ដាញ​ន�ោះ​ឡ�ើងវិញ​
គ្រប់​ពេល​ដែល​អាច​ប្រើប
​ ាន ដ�ោយ​មិន​ត្រូវការ​ពាក្យសម្ងាតទ�
់​ ៀត។ ដ�ើម្បីរ​ារាំង​ឧបករណ៍ម
​ ិនឲ
​ ្យ​
ភ្ជាប់​ទ�ៅ​បណ្ដាញ​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ សូមជ​្រើស​វា​ពប
ី​ ញ្ជី​បណ្ដាញ ហ�ើយ​ប៉ះ បំភ្លេច។
• ប�ើ​អ្នកម
​ ិនអ
​ ាច​ភ្ជាប់​ទ�ៅ​បណ្ដាញ Wi-Fi បាន​ត្រឹមត្រូវ​ទេ សូមច
​ ាប់ផ្ដើមម
​ ុខងារ Wi-Fi ឬ​រ�៉ៅទ័រ​
ឥតខ្សែ​ឡ�ើងវិញ។
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct ភ្ជាបឧ
់​ បករណ៍​ដ�ោយ​ផ្ទាល់​តាម​បណ្ដាញ Wi-Fi ដ�ោយ​មិនត្រូ
​ វការ​ចំណុច​ចូលប្រើ។
1
2
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការភ្ជាប់ → Wi-Fi រួច​ហ�ើយ​ប៉ះក
​ ុងតាក់ ដ�ើម្បីប�
​ ើកដំណ�ើរការ​វា។
ប៉ះ Wi-Fi Direct។
ឧបករណ៍​ដែល​រកឃ�ើញត្រូ
​ វ​បាន​រាយ​ក្នុង​បញ្ជី។
ប�ើឧ
​ បករណ៍​ដែល​អ្នកច
​ ង់​ភ្ជាប់​ទ�ៅ​មិន​ស្ថិតក
​ ្នុង​បញ្ជី សូមស​្នើឲ
​ ្យ​ឧបករណ៍​ន�ោះ​ប�ើកម
​ ុខងារ Wi-Fi
Direct។
3
ជ្រើស​ឧបករណ៍​មួយដែ
​ ល​ត្រូវ​ភ្ជាប់​ទ�ៅ។
ឧបករណ៍​នឹងត្រូ
​ វ​បាន​ភ្ជាប់ ន�ៅពេល​ឧបករណ៍​ផ្សេង​យល់ព្រម​ទទួលស
​ ំណ�ើ​ការភ្ជាប់ Wi-Fi Direct។
157
ការកំណត់
ការផ្ញើ​និង​ការទទួលទ
​ ិន្នន័យ
អ្នកអ
​ ាច​ចែករំលែក​ទិន្នន័យ ដូចជា​ទំនាក់ទំនង​ឬ​ឯកសារ​មេឌ�ៀ ជាមួយឧ
​ បករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត។ សកម្មភាព​
ខាងក្រោម​គជ
ឺ​ ា​ឧទាហរណ៍​នៃ​ការផ្ញរើ​ូបទ�
​ ៅ​ឧបករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត។
1
2
3
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី វិចិត្រសាល រួចហ�
​ ើយ​ជ្រើស​រូប​មួយ។
ប៉ះ
→ Wi-Fi Direct រួច​ជ្រើស​ឧបករណ៍​មួយដែ
​ ល​ត្រូវ​ផ្ទេរ​រប
ូ ​ទ�ៅ។
ព្រមទទួលស
​ ំណ�ើ​ភ្ជាប់ Wi-Fi Direct ​ន�ៅល�ើ​ឧបករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត។
ប�ើ​ឧបករណ៍​ទាំងន�ោះ​ត្រូវ​បាន​ភ្ជាប់​គ្នា​រួចហ�
​ ើយ រូប​នឹងត្រូ
​ វ​បាន​ផ្ញើ​ទ�ៅ​ឧបករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត​ដ�ោយ​គ្មាន​
ទម្រង់ការ​ស្នើក
​ ារភ្ជាប់។
ការបញ្ចប​ក
់ ារភ្ជាប់​ឧបករណ៍
1
2
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការភ្ជាប់ → Wi-Fi។
ប៉ះ Wi-Fi Direct។
ឧបករណ៍​បង្ហាញ​ឧបករណ៍ដែ
​ ល​បាន​ភ្ជាប់​ន�ៅ​ក្នុង​បញ្ជី។
3
ប៉ះ​ឈ្មោះ​ឧបករណ៍ ដ�ើម្បីផ
​ ្តាច់​ឧបករណ៍ទ
​ ាំងន�ោះ។
158
ការកំណត់
Bluetooth
ប្រើ Bluetooth ដ�ើម្បី​ដ�ោះដូរ​ទិន្នន័យឬ
​ ​ឯកសារ​មេឌ�ៀ​ជាមួយ​ឧបករណ៍ផ​្សេងទ�ៀត​ដែល​បាន​ប�ើកប្រើ
Bluetooth។
• Samsung មិនទទ
​ ួលខ
​ សត្រូ
ុ
វ​ល�ើ​ការ​បាត់បង់ ការរអាក់រអួល ឬ​ការប្រើ​មិនត្រឹ
​ មត្រូវ​ល�ើ​ទិន្នន័យ​
ដែល​បាន​ផ្ញើ​ឬទទ
​ ួលត
​ ាម Bluetooth ឡ�ើយ។
• សូមប​្រាកដ​ជានិចថ
្ច​ ា អ្នក​ចែករំលែក​និងទទ
​ ិន្នន័យជ
​ ាមួយ​ឧបករណ៍​ដែល​អាច​ជ�ឿទុកចិតប
្ត​ ាន​
​ ួលទ
និងម
​ ាន​សន្តិសុខត្រឹ
​ មត្រូវ។ ប�ើម
​ ាន​ឧបសគ្គរ​វាង​ឧបកណ៍​ទាំងន�ោះ ចម្ងាយប្រ
​ តិបត្តិការ​អាច​ត្រូវ​
បាន​កាត់បន្ថយ។
• ឧបករណ៍ខ
​ ្លះ ជាពិសេស​ឧបករណ៍ដែ
​ ល​មិនត្រូ
​ វ​បាន​ធ្វើ​តេស្ត​ឬ​យល់ព្រម​ដ�ោយ Bluetooth SIG
ប្រហែល​ជា​មិន​ត្រូវគ្នា​ជាមួយ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នកឡ​�ើយ។
• កុំ​ប្រើម
​ ុខងារ Bluetooth ក្នុងគ�
​ ោលបំណង​ខុសច្បាប់ (ឧទាហរណ៍ក
​ ារលួចច
​ ម្លងឯ
​ កសារ​ឬ​
ការបន្លំ​ទាក់ទង​ខុសច្បាប់ក
​ ្នុង​គ�ោលបំណង​ពាណិជ្ជកម្ម)។
Samsung មិនទទ
​ ួលខ
​ ុសត្រូវ​ល�ើ​ផលវិបាក​នៃ​ការប្រើប្រាស់​ខុសច
​ ្បាប់ល�
​ ើ​មុខងារ Bluetooth
ឡ�ើយ។
ការផ្គូ​ជាមួយ​ឧបករណ៍ Bluetooth ផ្សេងទ�ៀត
1
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការភ្ជាប់ → Bluetooth រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់ ដ�ើម្បីប�
​ ើកដំណ�ើរការ​វា។
ឧបករណ៍​ដែល​រក​ឃ�ើញ​នឹង​ត្រូវ​បាន​រាយ​ក្នុង​បញ្ជី។
2
ជ្រើស​ឧបករណ៍​មួយដ�
​ ើម្បី​ផ្គូ​ជាមួយ។
ប�ើ​ឧបករណ៍​ដែល​អ្នកច
​ ង់​ផ្គូ​ជាមួយ​មិនមាន​ក្នុងប
​ ញ្ជី​ទេ សូមក
​ ំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍ន�
​ ោះ​ចូលទម្រ
​ ង់ផ
​ ្គូ Bluetooth។ សូមម�
​ ើល​ស�ៀវភ�ៅណែនាំ​អ្នកប្រើប្រាស់​របស់​ឧបករណ៍ផ​្សេងទ�ៀត។
ឧបករណ៍​របស់​អ្នកអ
​ ាច​ឲ្យ​ឧបករណ៍ផ​្សេងទ�ៀត​ម�ើលឃ�
​ ើញ ខណៈពេល​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់
Bluetooth បាន​ប�ើក។
3
ព្រមទទួលស
​ ំណ�ើ​ភ្ជាប់ Bluetooth ល�ើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក ដ�ើម្បីប
​ ញ្ជាក់។
ឧបករណ៍​នឹងត្រូ
​ វ​បាន​ភ្ជាប់ ន�ៅពេល​ឧបករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត​ព្រមទទួលស
​ ំណ�ើ​ភ្ជាប់ Bluetooth។
159
ការកំណត់
ការផ្ញើ​និង​ការទទួលទ
​ ិន្នន័យ
កម្មវិធជ
ី​ ាច្រើន​គាំទ្រ​ការផ្ទេរ​ទិន្នន័យត
​ ាម Bluetooth។ អ្នកអ
​ ាច​ចែករំលែក​ទិន្នន័យ ដូចជា​ទំនាក់ទំនង​ឬ​
ឯកសារ​មេឌ�ៀ​ជាមួយ​ឧបករណ៍ Bluetooth ផ្សេងទ�ៀត។ សកម្មភាព​ខាងក្រោម​គឺ​ជា​ឧទាហរណ៍​នៃ​ការផ្ញើ​រប
ូ ​
ទ�ៅ​ឧបករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត។
1
2
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី វិចិត្រសាល រួចហ�
​ ើយ​ជ្រើស​រូប​មួយ។
ប៉ះ
→ Bluetooth រួច​ហ�ើយ​ជ្រើស​ឧបករណ៍​មួយដែ
​ ល​ត្រូវ​ផ្ទេរ​រូប​ទ�ៅ។
ប�ើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នកប
​ ាន​ផ្គូ​ជាមួយ​ឧបករណ៍ន�
​ ោះ​ពីមុន សូមប
​ ៉ះ​ឈ្មោះ​ឧបកណ៍​ដ�ោយ​មិន​ចាំបាច់​
បញ្ជាក់​ស�ោសម្ងាតដែ
់​ ល​បាន​ស្វ័យ​បង្កើត។
​ ង់​ផ្គូ​ជាមួយ​មិនស
​ ្ថិតក
ប�ើ​ឧបករណ៍​ដែល​អ្នកច
​ ្នុង​បញ្ជី សូមស​្នើ​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ន�ោះ​ប�ើក​ជម្រើសល
​ ទ្ធភាព​
ម�ើលឃ�ើញ​របស់​វា។
3
ព្រមទទួលស
​ ំណ�ើ​ភ្ជាប់ Bluetooth ល�ើ​ឧបករណ៍ផ​្សេងទ�ៀត។
ការឈប់​ផ្គូ​ឧបករណ៍ Bluetooth
1
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការភ្ជាប់ → Bluetooth។
ឧបករណ៍ន
​ ឹងប
​ ង្ហាញ​ឧបករណ៍ដែ
​ ល​បាន​ផ្គូ​ន�ៅក្នុង​បញ្ជី។
2
3
ប៉ះ
ជាប់ន
​ ឹង​ឈ្មោះ​ឧបករណ៍ ដ�ើម្បីឈ
​ ប់ផ្គូ។
ប៉ះ ឈប់ផ។
្គូ
160
ការកំណត់
មុខងារ​សំចៃ​ទិន្នន័យ
កាត់​បន្ថយ​ការប្រើប្រាស់ទ
​ ិន្នន័យរ​បស់អ
​ ្នក​ដ�ោយ​រារាំង​កម្មវិធខ
ី​ ្លះ​ដែល​ដំណ�ើរការ​ន�ៅ​ផ្ទៃខាងក្រោយ មិនឲ
​ ្យ​ផ្ញើ​ឬ​
ទទួលទ
​ ិន្នន័យ។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការភ្ជាប់ → ការប្រើប្រាស់ទ
​ ិន្នន័យ → មុខងារ​សចៃ​
ំ ទិន្នន័យ ហ�ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់
ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
ន�ៅពេល​មុខងារ​សំចៃ​ទិន្នន័យត្រូ
​ វ​បាន​ប�ើកដំណ�ើរការ អាយខុន
នឹងលេ
​ ចឡ�ើងល�
​ ើ​របារ​ស្ថានភាព។
�ានេបើកដំេណើរការ
មុខងារសំៃចទិន�ន័យ
ដ�ើម្បី​ជ្រើស​កម្មវិធដែ
ី​ ល​ត្រូវ​ប្រើទ
​ ិន្នន័យដ�
​ ោយ​គ្មាន​កំហិត សូមប
​ ៉ះ អនុញ្ញាត​កម្មវិធី ខណៈពេល​ប�ើក​
ធាតុសំចៃ​ទិន្នន័យ រួច​ជ្រើស​កម្មវិធី។
NFC និង ការបង់ប្រាក់
ឧបករណ៍​របស់​អ្នកអ
​ នុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​អាន​ស្លាក​គមនាគមន៍ក
​ ្នុងដែ
​ ន​ជិតៗ (NFC) ដែល​មាន​ព័ត៌មាន​អំពី​
ក
ផលិតផល។ អ្នកក
​ ៏​អាច​ប្រើ​មុខងារ​នេះ​ផងដែរ ដ�ើម្បីធ្វ
​ ើ​ការបង់ប្រាក់ន
​ ិង​ទិញ​សំបុត្រសម្រាប
​
់​ ារដឹកជញ្ជូនឬ
​​
ី​ ល​ត្រូវការ។
ព្រឹត្តិការណ៍​នានា បន្ទាប់ព
​ ី​ការទាញយក​កម្មវិធដែ
ឧបករណ៍​មាន​អង់តែន NFC ជាប់ម
​ ក​ជាមួយ។ សូមក
​ ាន់​ឧបករណ៍​ដ�ោយ​យកចិត្ត​ទុកដាក់ ដ�ើម្បី​
បញ្ចៀស​ការខូចអ
​ ង់តែន NFC។
ការអាន​ព័ត៌មាន​ពី​សលា្ ក NFC
ប្រើ​មុខងារ NFC ដ�ើម្បី​ផ្ញរើ​ូប​ឬ​ទំនាក់ទំនង​ទ�ៅ​ឧបករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត ព្រមទាំង​អាន​ព័ត៌មាន​ផលិតផល​ពី​ស្លាក
NFC។
1
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការភ្ជាប់ រួចប
​ ៉ះ​កុងតាក់ NFC និង ការបង់ប្រាក់ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
161
ការកំណត់
2
ដាក់​តប
ំ ន់អ
​ ង់តែន NFC ន�ៅ​ខាង​ខ្នងន​ៃ​ឧបករណ៍​របស់អ
​ ្នកជ
​ ិត​ស្លាក NFC។
ព័ត៌មាន​ពី​ស្លាក​នឹងលេ
​ ចឡ�ើង។
ត្រូវ​ប្រាកដ​ថា​អេក្រង់រ​បស់​ឧបករណ៍​ត្រូវ​បាន​ប�ើក​និងប
​ ាន​ដ�ោះស�ោ។ ប�ើ​ពន�
ុំ​ ោះ ឧបករណ៍ន
​ ឹង​មិន​
អាន​ស្លាក NFC ឬ​ក៏​ទទួលទ
​ ិន្នន័យឡ​�ើយ។
ការធ្វើ​ការបង់ប្រាក់​ដ�ោយ​ប្រើ​មុខងារ NFC
មុនពេល​អ្នក​អាច​ប្រើម
​ ុខងារ NFC ដ�ើម្បី​ធ្វើ​ការបង់ប្រាក់ អ្នកត្រូ
​ វតែ​ចុះបញ្ជី​សម្រាបស់​េវា​បង់ប្រាក់​ចល័ត។
ដ�ើម្បី​ចុះបញ្ជី​ឬទទ
​ ួលព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម​អំពសី​េវា​នេះ សូមទ
​ ាក់ទង​អ្នកផ្តល់ស​េវា​ឲ្យ​អ្នក។
1
2
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការភ្ជាប់ រួចប
​ ៉ះ​កុងតាក់ NFC និង ការបង់ប្រាក់ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
ប៉ះ​តប
ំ ន់អ
​ ង់តែន NFC ន�ៅ​ខាង​ខ្នងន​ៃ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នកជ
​ ាមួយប្រ
​ ដាប់អាន​បណ្ណ NFC។
ដ�ើម្បី​កណ
ំ ត់​កម្មវិធប
ី​ ង់ប្រាក់ល
​ ំនាំដ�ើម សូមប�
​ ើក​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ ហ�ើយ​ប៉ះ ការភ្ជាប់ → NFC និង
ការបង់ប្រាក់ → ប៉ះ និង បង់ប្រាក់ → ការបង់ប្រាក់ រួច​ហ�ើយ​ជ្រើសក
​ ម្មវិធម
ី​ ួយ។
បញ្ជី​នៃ​សេវា​បង់ប្រាក់អ
​ ាច​មិនរ​ួមបញ្ចូលក
​ ម្មវិធប
ី​ ង់ប្រាក់ដែ
​ ល​មាន​ទាំងអស់។
162
ការកំណត់
ការផ្ញើ​ទិន្នន័យ​ដ�ោយ​ប្រើ​មុខងារ NFC
អនុញ្ញាត​ការដ�ោះដូរ​ទិន្នន័យ ន�ៅពេល​អង់តែន NFC របស់​ឧបករណ៍​អ្នកប
​ ៉ះន
​ ឹងអ
​ ង់តែន NFC របស់​
ឧបករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត។
1
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការភ្ជាប់ → NFC និង ការបង់ប្រាក់ រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់ ដ�ើម្បី​
ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
2
3
ប៉ះ​កុងតាក់ Android Beam ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
4
ជ្រើស​ធាតុ​មួយ ហ�ើយប
​ ៉ះ​អង់តែន NFC របស់ឧ
​ បករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត​ជាមួយ​នឹងអ
​ ង់តែន NFC របស់​
ឧបករណ៍អ
​ ្នក។
ន�ៅពេល ប៉ះ​ដ�ើម្បី​ប៊ីម។ លេចឡ�ើងល�
​ ើ​អេក្រង់ សូមប
​ ៉ះ​អេក្រង់រ​បស់​ឧបករណ៍​អ្នក ដ�ើម្បីផ​្ញើ​ធាតុ​ន�ោះ។
ប�ើ​ឧបករណ៍​ទាំងពីរព
​ ្យាយាម​ផ្ញើ​ទិន្នន័យក
​ ្នុង​ពេល​ដណ
ំ ាលគ្នា ការផ្ទេរឯ
​ កសារ​អាច​បរាជ័យ។
163
ការកំណត់
ហត់ស្ប៉តច
់​ ល័ត និង ចំណង
ប្រើ​ឧបករណ៍​ជា​ហត់ស្ប៉តច
់​ ល័ត ដ�ើម្បីចែ
​ ករំលែក​ការភ្ជាប់​ទិន្នន័យច
​ ល័តរ​បស់​ឧបករណ៍ជ
​ ាមួយ​ឧបករណ៍​
ផ្សេងទ�ៀត ន�ៅពេល​មិនមាន​ការភ្ជាប់​បណ្ដាញ។ ការភ្ជាបអ
់​ ាច​ត្រូវ​បាន​បង្កើតត
​ ាម Wi-Fi, USB ឬ
Bluetooth។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការភ្ជាប់ → ហត់ស្ប៉តច
់​ ល័ត និង ចំណង។
អ្នកអ
​ ាច​បង់ប្រាក់បន្ថែ
​ ម ន�ៅពេល​ប្រើម
​ ុខងារ​នេះ។
• ហត់ស្ប៉តច
​់ ល័ត៖ ប្រើហ
​ ត់ស្ប៉តច
់​ ល័ត ដ�ើម្បីចែ
​ ករំលែក​ការភ្ជាប់​ទិន្នន័យច
​ ល័តរ​បស់​ឧបករណ៍​ជាមួយ​
​ ​ឧបករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត។
កុំព្យូទ័រឬ
• ចំណង Bluetooth៖ ប្រើ​ចំណង Bluetooth ដ�ើម្បី​ចែករំលែក​ការភ្ជាប់​ទិន្នន័យច
​ ល័តរ​បស់​ឧបករណ៍​
​ ​ឧបករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត​តាម Bluetooth។
ជាមួយ​កុំព្យូទ័រឬ
• ចំណង USB៖ ប្រើ​ចំណង USB ដ�ើម្បី​ចែករំលែក​ការភ្ជាប់​ទិន្នន័យច
​ ល័តរ​បស់​ឧបករណ៍​ជាមួយ​កុំព្យូទ័រ​
តាម USB។ ន�ៅពេល​ភ្ជាប់​ជាមួយ​កុំព្យូទ័រ ឧបករណ៍ត្រូ
​ វ​បាន​ប្រើ​ជា​ម៉ូដឹមឥ
​ តខ្សែ​សម្រាបក
់​ ុំព្យូទ័រ។
ការប្រើ​ហត់ស្ប៉តច
់​ ល័ត
ប្រើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នកជ
​ ា​ហត់ស្ប៉តច
់​ ល័ត ដ�ើម្បីចែ
​ ករំលែក​ការភ្ជាប់​ទិន្នន័យច
​ ល័តន​ៃ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​
ជាមួយ​ឧបករណ៍ផ​្សេងទ�ៀត។
1
2
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការភ្ជាប់ → ហត់ស្ប៉តច
់​ ល័ត និង ចំណង → ហត់ស្ប៉តច
់​ ល័ត។
ប៉ះ​កុងតាក់ ដ�ើម្បីប�
​ ើកដំណ�ើរការ​វា។
អាយខុន
Wi-Fi។
លេចឡ�ើងល�
​ ើ​របារ​ស្ថានភាព។ ឧបករណ៍ផ​្សេង​អាច​រក​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ក្នុងប
​ ញ្ជី​បណ្តាញ
ដ�ើម្បីក
​ ំណត់ព
​ ាក្យសម្ងាតម
់​ ួយ​សម្រាបហ
់​ ត់ស្ប៉តច
់​ ល័ត សូមប
​ ៉ះ → កំណត់​រចនាសម្ពនហ
្ធ​ ត់ស្ប៉ត់​
ចល័ត រួចជ​្រើសក
​ ម្រិត​នៃ​សន្តិសុខ។ រួចវ​ាយបញ្ចូល​ពាក្យសម្ងាត់ ហ�ើយប
​ ៉ះ រក្សា​ទុក។
164
ការកំណត់
3
ល�ើ​អេក្រង់ឧ
​ បករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត សូមស្វែ
​ ងរក រួចជ​្រើស​ឧបករណ៍​របស់​អ្នកព
​ប
ី​ ញ្ជី​បណ្តាញ Wi-Fi។
ប�ើ​ឧបករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត​មិនអ
​ ាច​ភ្ជាប់​ទ�ៅ​ហត់ស្ប៉តច
់​ ល័តទេ ល�
​
ឧ
ើ​ បករណ៍រ​បស់​អ្នក សូមប
​ ៉ះ →
ឧបករណ៍​អនុញ្ញាត ហ�ើយប
​ ៉ះក
​ ុងតាក់ ឧបករណ៍​ដែល​បាន​អនុញ្ញាត​ប៉ុណ្ណោះ ដ�ើម្បី​បិទដំណ�ើរការ​វា។
4
ល�ើ​ឧបករណ៍​ដែល​បាន​ភ្ជាប់ សូមប​្រើក
​ ារភ្ជាប់​ទិន្នន័យច
​ ល័តរ​បស់​ឧបករណ៍ ដ�ើម្បីច
​ ូលប្រើអ
​ ៊ីនធ�ើណិត។
អភិបាល​កាត SIM
ប�ើកដំណ�ើរការ​កាត SIM ឬ USIM រួច​ប្ដូរ​ការកំណត់​កាត SIM តាមបំណង។ សូមម�
​ ើល ការប្រើកាត SIM ឬ
USIM ពីរ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការភ្ជាប់ → អភិបាល​កាត SIM។
• ការហ�ៅ៖ ជ្រើស​កាត SIM ឬ USIM សម្រាប់ក
​ ារហ�ៅ​សំឡេង។
• សារ​អត្ថបទ៖ ជ្រើសក
​ ាត SIM ឬ USIM សម្រាប់ស
​ ារ។
• ទិន្នន័យច
​ ល័ត៖ ជ្រើសក
​ ាត SIM ឬ USIM សម្រាប់ស​េវា​ទិន្នន័យ។
• ប�ើក SIM ពីរ​ជានិច៖្ច កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​អនុញ្ញាត​ការហ�ៅ​ចូលព
​ ី​កាត SIM ឬ USIM ផ្សេង ក្នុង​
អំឡុងពេល​កំពុងហ�
​ ៅ​ទូរសព្ទ។
ន�ៅពេល​មុខងារ​នេះ​ត្រូវ​បាន​ប�ើកប្រើ អ្នកអ
​ ាច​បង់ប្រាក់បន្ថែ
​ ម​សម្រាបក
់​ ារបញ្ជូនបន្តក
​ ារហ�ៅ
អាស្រ័យ​ល�ើ​តំបន់ឬ
​ ​អ្នកផ្តល់ស​េវា។
• ការផ្គូផ្គងអ
​ ្នកផ្ដល់សេវា៖ កំណត់ឲ្យឧបករណ៍ផ្គូជាមួយអ្នកផ្ដល់សេវារបស់អ្នកទទួល
ន�ៅពេលធ្វើការហ�ៅ។
165
ការកំណត់
ការកំណត់​ការភ្ជាប់​ច្រើនទ�ៀត
ប្ដូរ​ការកំណត់​តាមបំណង ដ�ើម្បីត្រួ
​ តត្រា​មុខងារ​ការភ្ជាប់​ផ្សេងទ�ៀត។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការភ្ជាប់ → ការកំណត់​ការភ្ជាប់​ច្រើនទ�ៀត។
• ការស្កេន​ឧបករណ៍​ន�ៅក្បែរ៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ស្កេន​រក​ឧបករណ៍ន�
​ ៅក្បែរ ដ�ើម្បី​ភ្ជាប់​ទ�ៅ។
• ការប�ោះពុម៖្ព ធ្វើ​ការកំណត់​រចនាសម្ពនសម្រាប
ក
្ធ​
់​ ម្មវិធី​បន្ថែម​នៃ​ម៉ាស៊ីនប�ោះពុមដែ
្ព​ ល​បាន​ដំឡ�ើងល�
​ ើ​
​ ាច​ស្វែងរក​ម៉ាស៊ីនប�ោះពុមដែ
្ព​ ល​អាច​ប្រើ​បាន ឬ​ក៏​ថែម​មួយ​ដ�ោយដៃ ដ�ើម្បី​ប�ោះពុម្ព​
ឧបករណ៍។ អ្នកអ
​ ើល ការប�ោះពុម្ព សម្រាបព
់​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
ឯកសារ​នានា។ សូមម�
• MirrorLink៖ ប្រើ​មុខងារ MirrorLink ដ�ើម្បី​ត្រួតត្រា​កម្មវិធី MirrorLink នៃ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នកល�
​ ើ​
ម៉ូនីទ័រន​ៃ​គ្រឿង​ន�ៅ​ក្បាល​យានជំនិះ។ សូមម�
​ ើល MirrorLink សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
• ប៊ូស្ទ័រ​ទាញយក៖ កំណត់ឲ
​ ្យ​ឧបករណ៍ទ
​ ាញយក​ឯកសារ​ធំ​ជាង 30 MB កាន់តែល�
​ ឿន​តាម Wi-Fi និង​
បណ្ដាញ​ចល័តក
​ ្នុង​ពេល​ដណ
ំ ាលគ្នា។ សូមម�
​ ើល ប៊ូស្ទ័រ​ទាញយក សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
• VPN៖ កំណត់​បណ្តាញ​និម្មិត (VPN) ន�ៅល�ើឧ
​ បករណ៍​របស់​អ្នក ដ�ើម្បីភ
​ ្ជាប់ទ�ៅ​បណ្តាញ​ឯកជន​របស់​
សាលារ�ៀន ឬ​ក្រុមហ៊ុន។
• អ៊ីសឺរណិត: ន�ៅពេល​អ្នកភ
​ ្ជាប់​អាប់ដាប់ទ័រអ
​ សឺ
៊ី រណិត អ្នកអ
​ ាច​ប្រើ​បណ្ដាញ​មាន​ខ្សែ​និងធ្វ
​ ើ​ការកំណត់​
រចនាសម្ពនបណ
្ធ​
្ដាញ។
ការប�ោះពុម្ព
ធ្វើ​ការកំណត់​រចនាសម្ពនសម្រាប
្ធ​
ក
់​ ម្មវិធី​បន្ថែម​នៃ​ម៉ាស៊ីនប�ោះពុមដែ
្ព​ ល​បាន​ដំឡ�ើងល�
​ ឧ
ើ​ បករណ៍។ អ្នកអ
​ ាច​
ភ្ជាបឧ
់​ បករណ៍ទ�
​ ៅ​ម៉ាស៊ីនប�ោះពុមត
្ព​ ាម Wi-Fi ឬ Wi-Fi Direct ព្រមទាំងប�
​ ោះពុមរ្ព​ប
ូ ​ឬ​ឯកសារ។
ម៉ាស៊ីនប�ោះពុមខ
្ព​ ្លះ​ប្រហែល​ជា​មិន​អាច​ប្រើ​ឡ�ើយ​ជាមួយ​ឧបករណ៍នេ
​ ះ។
ការថែម​កម្មវិធប
​ី ន្ថែម​នៃ​ម៉ាស៊ីនប�ោះពុម្ព
ថែម​កម្មវិធបន្ថែ
ី​ ម​នៃ​ម៉ាស៊ីនប�ោះពុមសម្រាប
្ព​
ម
់​ ៉ាស៊ីនប�ោះពុមដែ
្ព​ ល​អ្នកច
​ ង់​ភ្ជាប់​ឧបករណ៍ទ�
​ ៅ។
1
2
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់, ប៉ះ ការភ្ជាប់ → ការកំណត់​ការភ្ជាប់​ច្រើនទ�ៀត → ការប�ោះពុម្ព → ថែម​សេវា។
ស្វែងរក​កម្មវិធបន្ថែ
ី​ ម​នៃ​ម៉ាស៊ីនប�ោះពុមក
្ព​ ្នុង Play Store។
166
ការកំណត់
3
4
ជ្រើស​កម្មវិធបន្ថែ
ី​ ម​នៃ​ម៉ាស៊ីនប�ោះពុម្ព រួចដ
​ ំឡ�ើងវ​ា។
ជ្រើស​កម្មវិធបន្ថែ
ី​ ម​នៃ​ម៉ាស៊ីនប�ោះពុម្ព រួចប
​ ៉ះ​កុងតាក់ ដ�ើម្បីប�
​ ើកដំណ�ើរការ​វា។
្ព​ ល​បាន​ភ្ជាប់​ទ�ៅ​បណ្តាញ Wi-Fi តែ​មួយ​ដូច​នឹងឧ
ឧបករណ៍​នឹងស្វែ
​ ងរក​ម៉ាស៊ីនប�ោះពុមដែ
​ បករណ៍​របស់​
អ្នក​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ។
5
ជ្រើស​ម៉ាស៊ីនប�ោះពុមដែ
្ព​ ល​ត្រូវ​ថែម។
ដ�ើម្បី​ថែម​ម៉ាស៊ីនប�ោះពុមដ�
្ព​ ោយដៃ សូមប
​ ៉ះ → ថែម​ម៉ាស៊ីនប�ោះពុម។
្ព
ការប�ោះពុម​ខ
្ព ្លឹមព័ត៌មាន
ខណៈពេល​កំពុងប
​ ង្ហាញ​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ដូចជា​រូបឬ
​ ​ឯកសារ សូមច
​ ូលប្រើប
​ ញ្ជី​ជម្រើស, ប៉ះ ប�ោះពុម្ព →
ម៉ាស៊ីនប�ោះពុមទ
​្ព ាំងអស់ ... រួច​ហ�ើយ​ជ្រើស​ម៉ាស៊ីនប�ោះពុមម
្ព​ ួយ។
→
វិធី​ប�ោះពុមអ
្ព​ ាច​ខុសគ្នា អាស្រ័យ​ល�ើ​ប្រភេទខ
​ ្លឹមព័ត៌មាន។
MirrorLink
អ្នកអ
​ ាច​បង្ហាញ​អេក្រង់រ​បស់​ឧបករណ៍​អ្នកន�
​ ៅល�ើ​ម៉ូនីទ័រន​ៃ​គ្រឿង​ន�ៅ​ក្បាល​យានជំនិះ។
ភ្ជាប់​ឧបករណ៍​របស់អ
​ ្នក​ជាមួយ​យានជំនិះ ដ�ើម្បីត្រួ
​ តត្រា​កម្មវិធី MirrorLink នៃ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នកល�
​ ើ​ម៉ូនីទ័រ​
នៃ​គ្រឿង​ន�ៅ​ក្បាល​យានជំនិះ។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូមប
​ ៉ះ ការភ្ជាប់ → ការកំណត់​ការភ្ជាប់​ច្រើនទ�ៀត → MirrorLink។
ឧបករណ៍​របស់​អ្នកត្រូ
​ វគ្នាជ
​ ាមួយ​យានជំនិះដែ
​ ល​គាំទ្រ MirrorLink កំណែ 1.1 ឬ​ខ្ពសជ
់​ ាងនេះ។
ការភ្ជាប់​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ជាមួយ​យានជំនិះ​តាម MirrorLink
ដ�ើម្បី​ប្រើ​មុខងារ​នេះ​ជា​ល�ើកដំបូង សូមភ
​ ្ជាបឧ
់​ បករណ៍ទ�
​ ៅ Wi-Fi ឬ​បណ្តាញ​ចល័ត។
1
ផ្គូ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ជាមួយ​យានយន្ត​តាម Bluetooth។
សូមម�
​ ើល ការផ្ជ
គូ​ ាមួយ​ឧបករណ៍ Bluetooth ផ្សេងទ�ៀត សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
2
ភ្ជាប់​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ជាមួយ​យានជំនិះដ�
​ ោយ​ប្រើ​ខ្សែ USB។
ន�ៅពេល​ពួកវា​បាន​ភ្ជាបគ
់​ ្នា សូមច
​ ូលប្រើក
​ ម្មវិធី MirrorLink ល�ើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នកន�
​ ៅ​ល�ើ​ម៉ូនីទ័រន​ៃ​
គ្រឿង​ន�ៅ​ក្បាល​យានជំនិះ។
167
ការកំណត់
ការបញ្ចប​ក
់ ារភ្ជាប់ MirrorLink
ដកឆ្នុក​ខ្សែ USB ពីឧ
​ បករណ៍​របស់​អ្នកន
​ ិង​យានជំនិះ។
ប៊ូស្ទ័រ​ទាញយក
កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍ទ
​ ាញយក​ឯកសារ​ធំ​ជាង 30 MB កាន់តែល�
​ ឿន​តាម Wi-Fi និងបណ
​
្ដាញ​ចល័តក
​ ្នុង​ពេល​
ដំណាលគ្នា។ រលកសញ្ញា Wi-Fi ខ្លាំងន
​ ឹង​ផ្ដល់ន
​ ូវ​ល្បឿន​ទាញយក​កាន់តែល�
​ ឿន។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការភ្ជាប់ → ការកំណត់​ការភ្ជាប់​ច្រើនទ�ៀត → ប៊ូស្ទ័រទ
​ ាញយក។
• មុខងារ​នេះ​ប្រហែល​ជា​មិន​ទទួលក
​ ារគាំទ្រ​ឡ�ើយ​ល�ើ​ឧបករណ៍​ខ្លះ។
• អ្នកអ
​ ាច​បង់ប​្រាក់​បន្ថែម ន�ៅពេល​ទាញយក​ឯកសារ​តាម​បណ្តាញ​ចល័ត។
• ន�ៅពេល​អ្នកទ
​ ាញយក​ឯកសារ​ធំ ឧបករណ៍អ
​ ាច​ឡ�ើង​កម្ដៅ។ ប�ើឧ
​ បករណ៍​ឡ�ើង​កម្ដៅល�
​ ើស​
​ ិទ។
សីតុណ្ហភាព​ដែល​បាន​កំណត់ មុខងារ​នេះ​នឹងប
• ប�ើ​រលកសញ្ញាបណ
​
្ដាញ​អស្ថិរភាព ល្បឿន​និង​ប្រសិទ្ធផល​នៃ​មុខងារ​នេះ​អាច​ទទួលរ​ង​
ផលប៉ះពាល់។
• ប�ើ Wi-Fi និង​ការភ្ជាប់​បណ្ដាញ​ចល័តម
​ ាន​ល្បឿន​ផ្ទេរ​ទិន្នន័យខ
​ ុសគ្នាខ
​ ្លះ ឧបករណ៍អ
​ ាច​ប្រើ​
ការភ្ជាប់​ល�ឿនបំផុតប
​ ៉ុណ្ណោះ។
• មុខងារ​នេះ​គាំទ្រ Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 និង Hypertext
Transmission Protocol Secure (HTTPS)។ មុខងារ​នេះ​មិន​អាច​ប្រើ​ជាមួយ​ប្រូតូកូល​
ផ្សេងទ�ៀត​ដូចជា FTP ឡ�ើយ។
សំឡេង និង រំញ័រ
ជម្រើស
ប្តូរ​ការកំណត់​សម្រាបស
់​ ំឡេង​ផ្សេងៗ​ល�ើ​ឧបករណ៍។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ សំឡេង និង រំញ័រ។
• ទម្រង់ស
​ ំឡេង៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍ប​្រើ​ទម្រង់ស
​ ំឡេង ទម្រង់ញ
​ ័រ ឬ​ទម្រង់ស្ងា
​ ត់ស្ងៀម។
• ញ័រ ខណៈពេល​រ�ោទ៍៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ញ័រ​និង​ចាក់ស
​ ំឡេងរ�ោទ៍សម្រាប
​
ក
់​ ារហ�ៅ​ចូល។
• ប្រើ​គ្រាប់ចុចក
​ ម្រិត​សំឡេង​សម្រាប់​មេឌ�ៀ៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍លៃ
​ តម្រូវ​កម្រិតសំឡេង​មេឌ�ៀ ន�ៅពេល​
អ្នកច
​ ុច​គ្រាប់ចុចក
​ ម្រិតសំឡេង។
• កម្រិត​សំឡេង៖ លៃតម្រូវ​កម្រិតសំឡេង​សម្រាបស
់​ ំឡេងរ�ោទ៍ន​ៃ​ការហ�ៅ តន្រ្ន
តី​ ិងវ​ីដេអូ សំឡេង​ប្រព័ន្ធ
និងក
​ ារជូនដំណឹង។
168
ការកំណត់
• សំឡេង​រ�ោទ៍៖ ប្តូរ​សំឡេងរ�ោទ៍សម្រាប
​
ក
់​ ារហ�ៅ​ឬ​ការជូនដំណឹង។
• លំនាំ​រំញ័រ៖ ជ្រើសល
​ ំនាំ​នៃ​រំញ័រ។
• សំឡេង​ជូនដំណឹង៖ ប្តូរ​សំឡេង​នៃ​ការជូនដំណឹង។
• កុំ​រំខាន៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍ប
​ ិទ​សំឡេង​ការហ�ៅ​ទូរសព្ទច
​ ូល សំឡេង​ជូនដំណឹង និងមេឌ
​ �ៀ ល�ើកលែង​
តែ​ការល�ើកលែង​ដែល​បាន​អនុញ្ញាត​ប៉ុណ្ណោះ។
• សំឡេង​ប៉ះ៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍ប
​ ន្លឺ​សំឡេង ន�ៅពេល​អ្នកជ​្រើស​កម្មវិធឬ
​ ួយ​ល�ើ​អេក្រង់ប៉ះ។
ី​ ​ជម្រើសម
• សំឡេង​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍ប
​ ន្លឺ​សំឡេង ន�ៅពេល​អ្នកច
​ ាក់ស�ោ​ឬ​ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់ប៉ះ។
• សំឡេង​សាក៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍ប
​ ន្លឺ​សំឡេង ន�ៅពេល​ភ្ជាប់​វា​ទ�ៅ​គ្រឿងសាក។
• សំឡេង​ផ្ទាំងគ្រាប់ចុច​ហ�ៅ៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍ប
​ ន្លឺ​សំឡេង ន�ៅពេល​អ្នកប
​ ើ​ផ្ទាំងគ្រាប់ចុច។
​ ៉ះ​ប៊ូតុងល�
• សំឡេង​ក្ដារចុច៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍ប
​ ន្ស
លឺ​ ំឡេង ន�ៅពេល​ប៉ះ​គ្រាប់ចុច។
• គុណភាព និង បែបផែន​សំឡេង៖ ធ្វើ​ការកំណត់​រចនាសម្ពនស
្ធ​ ំឡេង​បន្ថែម​ទ�ៀត។
​ ំឡេង​ជុំវិញ​ផងដែរ។ សូមម�
​ ើល Dolby Atmos (សំឡេង​ជុំវិញ)
អ្នកក
​ ៏​អាច​ប�ើកដំណ�ើរការ​ទម្រង់ស
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
សម្រាប់ព
• សំឡេង​កម្មវិធដ
​ី ាច់ដ�ោយឡែក៖ កំណត់ឲ
​ ្យ​ឧបករណ៍ច
​ ាក់ស
​ ំឡេង​មេឌ�ៀ​ពី​កម្មវិធជ
ី​ ាក់លាក់ម
​ ួយ​ល�ើ​
ឧបល័រឬ
​ ​កាស Bluetooth ដែល​បាន​ភ្ជាប់ ដាច់ព
​ ី​សំឡេង​នៃ​កម្មវិធី​ផ្សេងទ�ៀត។
ឧទាហរណ៍ អ្នកអ
​ ាច​ស្តាប់​កម្មវិធបី​្រាប់​ទិសដ�ៅ​តាម​ឧបល័ររ​បស់​ឧបករណ៍​អ្នក ខណៈពេល​កំពុងស
​ ្តាប់​
ី​ ន្រ្តី​តាម​ឧបល័រ Bluetooth របស់យ
ការចាក់​តន្រ្តី​ពី​កម្មវិធត
​ ានយន្ត។
Dolby Atmos (សំឡេង​ជុំវិញ)
ជ្រើស​ទម្រង់ស
​ ំឡេង​ជុំវិញ​ដែល​បាន​កែលម្អសម្រាប
​
ប្រភេទ
់​
អ
​ឌ
ូ ីយ៉ូ​ផ្សេងៗ​ដូចជា ភាពយន្ត តន្រ្តី និងស
​ ំឡេង។
ជាមួយ Dolby Atmos អ្នកអ
​ ាច​រីករាយ​នឹង​សំឡេង​ផ្លាស់ទដែ
ី​ ល​លាន់ឮជ
​ ុំវិញ​ខ្លួន​អ្នក។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូមប
​ ៉ះ សំឡេង និង រំញ័រ → គុណភាព និង បែបផែន​សំឡេង → Dolby Atmos,
ប៉ះក
​ ុងតាក់ ដ�ើម្បីប�
​ ើកដំណ�ើរការ​វា រួច​ហ�ើយ​ជ្រើស​ទម្រង់ម
​ ួយ។
មុនពេល​អ្នក​ប្រើម
​ ុខងារ​នេះ អ្នកត្រូ
​ វតែ​ភ្ជាប់​កាស​មួយ។
169
ការកំណត់
ការជូន​ដំណឹង
ប្តូរ​ការកំណត់​ការជូនដំណឹងសម្រាប
​
ក
់​ ម្មវិធន
ី​ ីមួយៗ។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការជូនដ
​ ំណឹង។
ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​សញ្ញាលក្ខណ​អាយខុន សូមប
​ ៉ះក
​ ុងតាក់ សញ្ញាលក្ខណ​អាយខុន​កម្មវិធ ដ�
ី ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
ដ�ើម្បី​ប្តូរ​ស្ទីល​សញ្ញាលក្ខណ សូមប
​ ៉ះ សញ្ញាលក្ខណអ
​ ាយខុន​កម្មវិធ។
ី
មានេលខ
គ�ានេលខ
ដ�ើម្បី​ប្ដូរ​ការកំណត់​នៃ​ការជូនដំណឹងត
​ ាមបំណង​សម្រាបក
់​ ម្មវិធី​ច្រើនទ�ៀត សូមប
​ ៉ះ កម្រិតខ្ពស់ រួច​ជ្រើស​
កម្មវិធម
ី​ ួយ។
អេក្រង់
ជម្រើស
ប្តូរ​ការកំណត់​នៃ​អេក្រង់ន
​ ិង​គេហអេក្រង់។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ អេក្រង់។
• ពន្៖លឺ លៃតម្រូវ​ពន្នលឺ​ៃ​អេក្រង់។
• ស្វ័យ​ពន្លឺ៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍ត
​ ាមដាន​ការលៃតម្រូវ​ពន្រលឺ​បស់អ
​ ្នក និង ប្រើព
​ ួកវា​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្ក
តិ​ ្នុង​
ស្ថានភាព​ពន្ស្រដ�
លឺ​
ៀង​គ្នា។
• ចម្រោះ​ពន្​ខ�
លឺ ៀវ៖ ប�ើកដំណ�ើរការ​ចម្រោះ​ពន្លឺ​ខ�ៀវ និង ប្តូរក
​ ារកំណត់​ចម្រោះ។ សូមម�
​ ើល ចម្រោះ​ពន្ខ�
លឺ​ ៀវ
សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
• ពុម្ពអក្សរ និង ហ្ស៊ូមអ​េក្រង់៖ ប្តូរក
​ ារកំណត់​ហ្ស៊ូមអេក្រ
​
ង់ ឬ ទំហន
ំ​ ិង​ស្ទីល​នៃ​ពុម្ពអក្សរ។
• ទម្រង់អ​េក្រង់៖ ប្ដូរ​ទម្រង់អេក្រ
​
ង់ ដ�ើម្បីលៃ
​ តម្រូវ​ពណ៌​និងព
​ ន្លឺកុងរ​បស់​អេក្រង់។ សូមម�
​ ើល ការប្តូរទម្រ
​ ង់​
អេក្រង់ ឬ ការលៃតម្រូវ​ពណ៌​អេក្រង់ សម្រាបព
់​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
170
ការកំណត់
• គេហអេក្រង់៖ ប្ដូរ​ទំហនំ​ៃ​ក្រឡា​ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​ធាតុ​ឲ្យ​បាន​ច្រើន​ឬ​តិចន�
​ ៅល�ើ​គេហអេក្រង់ ជាដ�ើម។
• កម្មវិធ​ពេ
ី ញអេក្រង់៖ ជ្រើសក
​ ម្មវិធី​ដែល​ត្រូវ​ប្រើជ
​ ាមួយ​អនុបាត​ទិដ្ឋភាព​ពេញ​អេក្រង់។
• ទម្រង់ង
​ ាយស្រួល៖ ប្តូរទ�
​ ៅ​ទម្រង់ង
​ ាយស្រួល ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​អាយខុនធ
​ ំៗ និង ប្រើប្ល
​ ង់​សាមញ្ញ​ចំព�ោះ​
គេហអេក្រង់។
• ស៊ុមអ
​ ាយខុន៖ កំណត់​ថា​ត�ើ​ត្រូវ​បង្ហាញ​ស្រម�ោល​ផ្ទៃខាងក្រោយ ដ�ើម្បីធ្វ
​ ើ​ឲ្យ​អាយខុនន�
​ ោះ​លេចធ្លោ​
ដែរឬទេ។
• របារ​ស្ថានភាព៖ ប្ដូរ​ការកំណត់ត
​ ាមបំណង​សម្រាបក
់​ ារបង្ហាញ​ការជូនដំណឹងឬ
​ស
​ ញ្ញាបង្ហាញ​ល�ើ​របារ​
ស្ថានភាព។
• របារ​រុករក៖ ប្តូរក
​ ារកំណត់ន​ៃ​របារ​រុករក។ សូមម�
​ ើល របារ​រុករក (ប៊ូតុងទ
​ ន់) សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
• អេក្រង់​ត្រូវ​រលត់៖ កំណត់​រយៈពេល​ដែល​ឧបករណ៍​រង់ចាំ មុនពេល​បិទព
​ ន្លឺ​អេក្រង់។
• ខ្ទប់​ការប៉ះ​ដ�ោយ​ចៃដន្យ៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​រារាំងអេក្រ
ង់ម
​ ិន​ឲ្យ​ស្គាល់​ការប៉ះ ន�ៅពេល​វា​ស្ថិតក
​ ្នុង​
​
ទីងងឹត ដូចជា​ក្នុង​ហ�ោប�៉ៅឬ
​ ​កាបូប។
• ធាតុរក្សាអេក្រង់៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ចាប់ផ្ដើមធ
​ ាតុរក្សា​អេក្រង់ ន�ៅពេល​ឧបករណ៍​កំពុងស
​ ាក​ថ្ម។ សូម​
ម�ើល ធាតុរក្សាអេក្រង់ សម្រាបព
់​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
ចម្រោះ​ពន្លឺ​ខ�ៀវ
កាត់​បន្ថយ​ការរ�ោយ​ភ្នែក ដ�ោយ​កម្រិត​បរិមាណ​នៃ​ពន្ខ�
លឺ​ ៀវ​ដែល​បញ្ចេញ​ដ�ោយ​អេក្រង់។
ខណៈពេល​អ្នក​កំពុងម�
​ ើល​វីដេអូ HDR ពីស​េវា​វីដេអូ​ដាច់មុខ HDR ន�ោះ​ចម្រោះ​ពន្ខ�
លឺ​ ៀវ​ប្រហែល​ជា​
មិនត្រូ
​ វ​បាន​ប្រើ​ឡ�ើយ។
1
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ អេក្រង់ → ចម្រោះ​ពន្លឺ​ខ�ៀវ រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់ ប�ើក​ឥឡូវ ដ�ើម្បី​
ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
2
អូសរ​បារ​លៃតម្រូវ ដ�ើម្បីលៃ
​ តម្រូវ​ភាពស្រអាប់ន​ៃ​ចម្រោះ។
171
ការកំណត់
3
ដ�ើម្បី​រ�ៀប​កាលវិភាគ​សម្រាបក
់​ ារប្រើ​ចម្រោះ​ពន្លឺ​ខ�ៀវ​ល�ើ​អេក្រង់ សូមប
​ ៉ះ​កុងតាក់ ប�ើក ដូចប
​ ាន​រ�ៀប​
កាលវិភាគ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា រួចជ​្រើស​ជម្រើសម
​ ួយ។
• ថ្ងៃលិចដ
​ ល់​ថ្ងៃរះ៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ប្រើ​ចម្រោះ​ពន្ខ�
​ ិទវ​ា​ន�ៅពេល​ព្រឹក ដ�ោយ​
លឺ​ ៀវ​ន�ៅពេល​យប់ រួចប
ផ្អែកល�
​ ើ​ទីកន្លែង​បច្ចុប្បន្នរ​បស់​អ្នក។
• រ�ៀបកាលវិភាគ​តាមបំណង៖ កំណត់​ម�៉ោង​ជាក់លាក់ដែ
​ ល​ត្រូវ​ប្រើ​ចម្រោះ​ពន្ខ�
លឺ​ ៀវ។
ការប្តូរ​ទម្រង់អ​េក្រង់ ឬ ការលៃតម្រូវ​ពណ៌​អេក្រង់
ជ្រើស​ទម្រង់អេក្រ
​
ង់​ដែល​សម​នឹងក
​ ារម�ើល​ភាពយន្តឬ
​ ​រូប ឬ​ក៏​លៃតម្រូវ​ពណ៌​អេក្រង់​ទ�ៅ​តាម​ចំណូលចិតរ្ត​បស់​
អ្នក។ ប�ើអ
​ ្នកជ​្រើស​ទម្រង់ អេក្រង់​ត្រាប់ អ្នកន
​ ឹងអ
​ ាច​លៃតម្រូវ​តុល្យភាព​ពណ៌​អេក្រង់ត
​ ាម​តម្លៃ​ពណ៌។
ការប្តូរ​ទម្រង់អ​េក្រង់
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ អេក្រង់ → ទម្រង់អ​េក្រង់ រួច​ជ្រើស​ទម្រង់ដែ
​ ល​អ្នកច
​ ង់​ប្រើ។
• អេក្រង់​ត្រាប់៖ វា​ធ្វើ​ឲ្យ​វិសាលភាព​ពណ៌ ភាពស�ើម និងភ
​ ាពច្បាស់ន​ៃ​អេក្រង់រ​បស់​អ្នក​ល្អប្រស�ើរ។ អ្នកក
​ ៏​
អាច​លៃតម្រូវ​តុល្យភាព​ពណ៌​អេក្រង់ត
​ ាម​តម្លៃ​ពណ៌​ផងដែរ។
• រ�ោងកុន AMOLED៖ វា​សមស្រប​សម្រាបក
់​ ារម�ើលវ​ីដេអូ។
• រូបថត AMOLED៖ វា​សមស្រប​សម្រាបក
់​ ារម�ើល​រូប។
• មូលដ្ឋាន៖ វា​ត្រូវ​បាន​កំណត់​តាម​លំនាំដ�ើម ហ�ើយស
​ មស្រប​សម្រាបក
់​ ារប្រើប្រាស់​ទូទ�ៅ។
• អ្នកអ
​ ាច​លៃតម្រូវ​ពណ៌​អេក្រង់​តែ​ក្នុងទម្រ
​ ង់ អេក្រង់​ត្រាប់ ប៉ុណ្ណោះ។
• ទម្រង់ អេក្រង់​ត្រាប់ ប្រហែល​ជា​មិន​ត្រូវគ្នា​ជាមួយ​កម្មវិធត
ី​ តីយភាគីឡ​�ើយ។
• អ្នកម
​ ិន​អាច​ប្តូរ​ទម្រង់អេក្រ
​
ង់​ឡ�ើយ ខណៈពេល​កំពុងប​្រើ​ចម្រោះ​ពន្ខ�
លឺ​ ៀវ។
172
ការកំណត់
ការធ្វើ​ឲ្យ​តុល្យភាព​ពណ៌​ពេញ​អេក្រង់​ល្អប្រស�ើរ
ធ្វើ​ឲ្យ​ពណ៌​អេក្រង់ល
​ ្អប្រស�ើរ ដ�ោយ​លៃតម្រូវ​ទឹកពណ៌​តាម​ចំណូលចិតរ្ត​បស់​អ្នក។
ន�ៅពេល​អ្នកអ
​ស
ូ រ​បារ​លៃតម្រូវ​ពណ៌​ទ�ៅ ត្រជាក់ ន�ោះ​ទឹកពណ៌​ខ�ៀវ​នឹង​ក�ើនឡ�ើង។ ន�ៅពេល​អ្នកអ
​ ូសរ​បារ​ន�ោះ​
ទ�ៅ កក់​ក្តៅ ន�ោះ​ទឹកពណ៌​ក្រហម​នឹង​ក�ើនឡ�ើង។
1
2
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ អេក្រង់ → ទម្រង់អ​េក្រង់ → អេក្រង់​ត្រាប់។
លៃតម្រូវ​របារ​លៃតម្រូវ​ពណ៌​ក្រោម តុល្យភាព​ពណ៌ពេញ​អេក្រង់។
តុល្យភាព​ពណ៌​នៃ​អេក្រង់ន
​ ឹង​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រស�ើរ។
ការលៃតម្រូវ​ទឹកពណ៌​អេក្រង់​តាម​តម្លៃ​ពណ៌
បង្កើនឬ
​ប
​ ន្ទាប​ទឹកពណ៌ម
​ ួយ​ចំនួន ដ�ោយ​លៃតម្រូវ​តម្លៃ ក្រហម, បៃតង ឬ ខ�ៀវ មួយៗ។
1
2
3
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ អេក្រង់ → ទម្រង់អ​េក្រង់ → អេក្រង់​ត្រាប់។
ធីក ជម្រើសក
​ ម្រិត​ខ្ពស។
់
លៃតម្រូវ​របារ​ពណ៌ ក្រហម, បៃតង ឬ ខ�ៀវ ទ�ៅ​តាម​ចំណូលចិតរ្ត​បស់​អ្នក។
អេក្រង់​ទឹកពណ៌​អេក្រង់ន
​ ឹង​ត្រូវ​បាន​លៃតម្រូវ។
173
ការកំណត់
ធាតុរក្សាអេក្រង់
អ្នកអ
​ ាច​កណ
ំ ត់​ឲ្យ​បង្ហាញ​រូបន
​ ានា​ជា​ធាតុរក្សា​អេក្រង់ ន�ៅពេល​អេក្រង់ប
​ ិទ​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ។ ធាតុរក្សា​អេក្រង់​
នឹង​បង្ហាញ​ឡ�ើងន�
​ ៅពេល​ឧបករណ៍ក
​ ំពុងស
​ ាក​ថ្ម។
1
2
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ អេក្រង់ → ធាតុរក្សាអេក្រង់ រួច​ប៉ះ​កុងតាក់ ដ�ើម្បីប�
​ ើកដំណ�ើរការ​វា។
ជ្រើស​ជម្រើសម
​ ួយ។
ប�ើ​អ្នកជ​្រើស ស៊ុមរ​ូបថត ការបញ្ចាំង​ស្លាយ៍​ជាមួយ​រូប​ដែល​បាន​ជ្រើស​នឹងច
​ ាប់ផ្ដើម។ ប�ើអ
​ ្នកជ​្រើស តុ​
រូបថត រូប​ដែល​បាន​ជ្រើស​នឹងលេ
​ ចឡ�ើងជ
​ ា​បណ្ណ​តូចៗ​និងជ
​ ាន់​ល�ើ​គ្នា។
3
4
ប៉ះ
ដ�ើម្បី​ជ្រើស​អាល់ប៊ុម​សម្រាបក
់​ ារបង្ហាញ​រូប។
ន�ៅពេល​អ្នកប
​ ាន​បញ្ចប់ សូមប
​ ៉ះ​ប៊ូតុងថ
​ យ។
ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​ជម្រើសដែ
​ ល​បាន​ជ្រើស សូមប
​ ៉ះ ម�ើលសាក។
ន�ៅពេល​អ្នកប
​ ៉ះ​អេក្រង់ ខណៈពេល​ធាតុរក្សា​អេក្រង់រ​បស់​អ្នក​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ អេក្រង់ន
​ ឹង​ប�ើក។
រូបផ្ទៃអេក្រង់ន
​ ិង​រូបរាង
ប្តូរ​ការកំណត់​របផ
ូ ្ទៃអេក្រង់សម្រាប
​
គេ
់​ ហអេក្រង់ន
​ ិង​អេក្រង់ជ
​ ាប់ស�ោ ឬ​ក៏​ប្រើ​រូបរាង​ផ្សេងៗ​សម្រាបឧ
់​ បករណ៍។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ រូបផ្ទៃអេក្រង់ន
​ ិង​រូបរាង។
• រូប​ផ្ទៃ​អេក្រង់៖ ប្ដូរ​ការកំណត់រ​ូបផ្ទៃអេក្រង់សម្រាប
​
គេ
់​ ហអេក្រង់ន
​ ិង​អេក្រង់ជ
​ ាប់ស�ោ។
• រូបរាង៖ ប្ដូរ​រូបរាង​របស់ឧ
​ បករណ៍។
• អាយខុន៖ ប្តូរស្ទី
​ ល​អាយខុន។
• AODs៖ ជ្រើស​រូប​មួយ​ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​ល�ើ Always On Display។
174
ការកំណត់
មុខងារ​កម្រិត​ខ្ពស់
ជម្រើស
ប�ើកដំណ�ើរការ​មុខងារ​កម្រិតខ្ពសន
់​ ិង​ប្តូរក
​ ារកំណត់​ដែល​ត្រួតត្រា​ពួកវា។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ មុខងារ​កម្រិត​ខ្ពស។
់
ការអង្រួន​ខ្លាំង​ឬ​ការប៉ះ​ទង្គិចឧ
​ បករណ៍ អាច​ធ្វឲ
ើ​ ្យ​មាន​ការបញ្ចូលដ�
​ ោយ​អចេតនា​សម្រាបម
់​ ុខងារ​ខ្លះ​
ដែល​ប្រើស
​ ិនសឺ។
• គ្រឿងបន្សំ៖ ប្តូរ​ការកំណត់គ​្រឿងបន្សំ។
• Smart Stay៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​រារាំងអេក្រ
​
ង់ក
​ ុំ​ឲ្យ​បិទ ខណៈពេល​អ្នក​សំឡឹងម�
​ ើល​វា។
• ហ្គេម៖ ប�ើកដំណ�ើរការ Game Launcher។ សូមម�
​ ើល Game Launcher សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
• ទម្រង់​ប្រើ​ដៃ​ម្ខាង៖ ប�ើកដំណ�ើរការ​ទម្រង់ប្រ
​ តិបត្តិការ​ប្រើដៃ
​ ​ម្ខាង ដ�ើម្បីឲ
​ ្យ​អ្នកម
​ ាន​ភាពងាយស្រួល
ន�ៅពេល​ប្រើឧ
​ បករណ៍ជ
​ ាមួយដៃ
​ ្ខាង។
​ ម
មុខងារ​នេះ​ប្រហែល​ជា​មិន​អាច​ប្រើ​បាន​ទេ អាស្រ័យ​ល�ើ​តប
ំ ន់ឬ
​ ​អ្នកផ្តល់ស​េវា។
• កាយវិការ​សិនសឺ​ម្រាមដៃ៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍ប�
​ ើក​ឬប
​ ិទ​ផ្ទាំង​ជូនដំណឹង ន�ៅពេល​អ្នក​អស
ូ ស
​ ិនសឺ​
ស្គាល់​ខ្ចៅដៃ​ឡ�ើងល�ើឬ
​ ​ចុះក្រោម។ មុខងារ​នេះ​មិន​អាច​ប្រើប
​ ាន​ទេ ន�ៅពេល​សិនសឺ​កំពុង​សម្គាល់ខ្ច
​ ៅដៃ​
របស់​អ្នក។
• ចាប់ផ្ដើមក
​
​ ាមេរ៉ា​រហ័ស៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ចាប់ផ្ដើមក
​ ាមេរ៉ា ដ�ោយ​ចុចគ្រាប
់ចុចថ
​ ាមពល​ពីរដង​យ៉ាង​
រហ័ស។
មុខងារ​នេះ​ប្រហែល​ជា​មិន​អាច​ប្រើ​បាន​ទេ អាស្រ័យ​ល�ើ​តំបន់ឬ
​ ​អ្នកផ្តល់ស​េវា។
• កម្មវិធជ
ី​ ំនួយ​ឧបករណ៍​មួយ​ឲ្យ​ចាប់ផ្ដើម ន�ៅពេល​អ្នកប
​ ៉ះ​ជាប់ល�
​ី ំនួយ​ឧបករណ៍៖ ជ្រើសក
​ ម្មវិធជ
​ ើ​
​ មូលព
គេហប៊ូតុង។ កម្មវិធជ
ី​ ំនួយ​ឧបករណ៍​នឹងប្រ
​ ័ត៌មាន​ពី​អេក្រង់​បច្ចុប្បន្ន រួចផ្ដ
​ ល់ព
​ ័ត៌មាន កម្មវិធី និង​
មុខងារ​ពាក់​ព័ន្ធ។
• ពហុវីនដូវ៖ ជ្រើសវ​ិធី​ចាប់ផ្ដើមព
​ ហុវីនដូវ។
175
ការកំណត់
• ថត​វៃឆ្លាត៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ថត​អេក្រង់​បច្ចុប្បន្នន
​ ិងត
​ ំបន់​ដែល​អាច​រំកិលប
​ ាន ហ�ើយច្រឹប
​ ​និង​
ចែករំលែក​រូបថត​អេក្រង់​ន�ោះ​ភ្លាមៗ។
• អូសប
​ ាត​ដៃ​ដ�ើម្បី​ថត​អេក្រង់៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ថត​រូបអេក្រង់ ន�ៅពេល​អ្នកអ
​ ូសដៃល�
​ ើ​អេក្រង់ម
​ ក​ឆ្វេង​
​ ាច​បង្ហាញ​រូប​ដែល​បាន​ថត​ក្នុង វិចិត្រសាល។
ឬ​ទ�ៅ​ស្ដាំ។ អ្នកអ
អ្នកម
​ ិន​អាច​ថត​រូបអេក្រង់​ទេ ខណៈពេល​កំពុង​ប្រើ​កម្មវិធន
ី​ ិងមុខងារ​ខ្លះ។
• ការហ�ៅផ្ទាល់៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍ធ្វ
​ ើ​ការហ�ៅ​សំឡេង ដ�ោយ​ល�ើក​ឧបករណ៍​ដាក់​ជិតត្រច�
​
ៀក​របស់​អ្នក
ខណៈពេល​កំពុងម�
​ ើល​សារ​ឬ​ព័ត៌មាន​លម្អិតន​ៃ​ទំនាក់ទំនង។
• ការប្រាប់វៃឆ្លាត៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍ប​្រាប់ដណ
ំ ឹងអ
​ ្នក ប�ើអ
​ ្នក​បាន​ខកខាន​ការហ�ៅ​ឬ​បាន​ទទួលស
​ ារ​ថ្មីៗ
ន�ៅពេល​អ្នកល�
​ ើក​ឧបករណ៍។
មុខងារ​នេះ​ប្រហែល​ជា​មិន​ដំណ�ើរការ​ទេ ប�ើ​អេក្រង់​ប�ើក ឬ ឧបករណ៍ម
​ ិនស
​ ្ថិតល�
​ ើ​ផ្ទៃរ​ាបស្មើ។
• ងាយ​បិទ​សឡេ
​ ​ម�៉ោងរ�ោទ៍ ដ�ោយ​ប្រើ​ចលនា​បាតដៃ ឬ​
ំ ង៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍ប
​ ិទ​សំឡេង​ការហ�ៅ​ចូលឬ
​ បករណ៍។
ក៏​ផ្កាប់​អេក្រង់ឧ
• អូស​ដ�ើម្បី​ហ�ៅ ឬ ផ្ញើស
​ ារ៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍ធ្វ
​ ក
ើ​ ារហ�ៅ​ឬផ​្ញើ​សារ ន�ៅពេល​អ្នកអ
​ ូសម
​ ក​ឆ្វេង​ឬទ�
​ ៅ​ស្ដាំ​
​ ខ​ទូរសព្ទម
ល�ើ​ទំនាក់ទំនង​ឬលេ
​ ួយ​ក្នុងក
​ ម្មវិធី ទូរសព្ទ ឬ ទំនាក់ទំនង។
• Dual Messenger៖ ដំឡ�ើង​កម្មវិធី​ទីពីរ​និងប​្រើគ
​ ណនី​ដាក់ពីគ្នាព
​ ីរ​សម្រាបក
់​ ម្មវិធី​ផ្ញើ​សារ​តែ​មួយ។
​ ើល Dual Messenger សម្រាប់ព
សូមម�
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
• ផ្ញើ​សារ SOS៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍ផ​្ញើ​សារ​ជំនួយ ដ�ោយ​ចុចគ្រាប
​
់ចុចថ
​ ាមពល​បី​ដង។
• ចែករំលែក​ផ្ទាល់៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍ប
​ ាន​ទាក់ទង​ល�ើ​ផ្ទាំង​ជម្រើសចែ
​ ង្ហាញ​មនុស្សដែ
​ ល​អ្នកប
​ ករំលែក
ដ�ើម្បីអ
​ នុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ចែករំលែក​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ដ�ោយ​ផ្ទាល់។
176
ការកំណត់
Dual Messenger
ដំឡ�ើងក
​ ម្មវិធទ
ី​ ីពីរ​និងប​្រើគ
​ ណនីដ
​ ាក់ពីគ្នាព
​ ីរ​សម្រាបក
់​ ម្មវិធី​ផ្ញើ​សារ​តែ​មួយ។
1
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ មុខងារ​កម្រិត​ខ្ពស់ → Dual Messenger។
កម្មវិធដែ
ី​ ល​ទទួលក
​ ារគាំទ្រ​នឹង​លេចឡ�ើង។
2
ប៉ះ​កុងតាក់ន​ៃ​កម្មវិធម
ី​ ួយ ដ�ើម្បីដ
​ ំឡ�ើងក
​ ម្មវិធី​ទី​ពីរ។
កម្មវិធទ
ី​ ីពីរ​នឹងត្រូ
​ វ​បាន​ដឡំ �ើង។ អាយខុនន​ៃ​កម្មវិធទ
ី​ ីពីរ​នឹងត្រូ
​ វ​បាន​បង្ហាញ​ជាមួយ ។ ន�ៅពេល​អ្នក​
ទទួលក
​ ារជូនដំណឹងព
​ ី​កម្មវិធី​ទព
ី​ ីរ ការជូនដំណឹងន�
​ ោះ​នឹង​បង្ហាញ​ឡ�ើងជ
​ ាមួយ ដ�ើម្បី​ញែក​ពួកវា​ពី​
ការជូនដំណឹងរ​បស់​កម្មវិធទ
ី​ ម
ី​ ួយ។
កម�វ�ធទី
ី ពីរ
• មុខងារ Dual Messenger ប្រហែល​ជា​មិនអ
​ ាច​ប្រើ​បាន​ទេ អាស្រ័យ​ល�ើ​កម្មវិធី។
• មុខងារ​ខ្លះន​ៃ​កម្មវិធី​នេះ​អាច​មាន​កម្រិត​សម្រាបក
់​ ម្មវិធី​ទី​ពីរ។
ការលុបក
​ ម្មវិធទ
ី​ ី​ពីរ
1
2
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ មុខងារ​កម្រិត​ខ្ពស់ → Dual Messenger។
ប៉ះ​កុងតាក់ន​ៃ​កម្មវិធដែ
ី​ ល​អ្នកច
​ ង់​បិទ ហ�ើយប
​ ៉ះ បិទ ឬ លុប។
ទិន្នន័យទ
​ ាំងអស់ដែ
​ ល​ទាក់ទង​នឹងក
​ ម្មវិធី​ទីពីរ​នឹងត្រូ
​ វ​បាន​លុប។
ប�ើ​អ្នកល
​ ុបក
​ ម្មវិធី​ទី​មួយ កម្មវិធទ
ី​ ី​ពីរ​ក៏​នឹងត្រូ
​ វ​បាន​លុបផ
​ ងដែរ។
177
ការកំណត់
ការថែទាំ​ឧបករណ៍
មុខងារ​ថែទាំ​ឧបករណ៍ផ្ដ
​ ល់ន
​ ូវទ
​ ិដ្ឋភាព​ទូទ�ៅ​នៃ​ស្ថានភាព​ថ្ម ឃ្លាំងផ្ទុក មេម៉ូរី និងស
​ ន្តិសុខប្រ
​ ព័នន្ធ​ៃ​ឧបករណ៍​
របស់​អ្នក។ អ្នកក
​អ
៏​ ាច​ធ្វឲ
ើ​ ្យ​ឧបករណ៍ល
​ ្អប្រស�ើរដ�
​ ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​ផងដែរ​ដ�ោយ​គ្រាន់តែ​ប្រើម្រា
​ មដៃ​របស់​អ្នក​
ប៉ះម
​ ្ដង ហ�ើយទម្រ
​ ង់ស
​ ំចៃ​ទិន្នន័យប
​ ំផុតន
​ ឹងជ
​ ល័តរ​បស់អ
​ ្នក។
​ ួយ​អ្នក​ឲ្យ​គ្រប់គ្រង​ការប្រើប្រាស់​ទិន្នន័យច
ថ�
សំៃចទិន�ន័យបំផុត
ឃ�ាំងផ��ក
សន�ិសុខឧបករណ៍
េមម៉ូរ�
ការប្រើ​មុខងារ​ធ្វើ​ឲ្យ​ល្អប្រស�ើរ​រហ័ស
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការថែទាំឧ
​ បករណ៍ → កែ​ឥឡូវ ឬ ធ្វើ​ឲ្យ​ល្អប្រស�ើរឥឡូវ។
មុខងារ​ធ្វឲ
ើ​ ្យ​ល្អប្រស�ើររ​ហ័ស​នឹងបង្ក
​ ើនប្រស
​
ិទ្ធផល​នៃ​ឧបករណ៍​តាមរយៈ​សកម្មភាព​ខាងក្រោម។
• ការសម្អាតមេ
​ ម៉ូរខ
ី​ ្លះ។
• ការលុបឯ
​ កសារ​មិនច
​ ាំបាច់ និង ការបិទក
​ ម្មវិធី​ដែល​ដំណ�ើរការ​ន�ៅ​ផ្ទៃខាងក្រោយ។
• ការគ្រប់គ្រង​ការប្រើប្រាស់​ថ្ម​មិនប្រក្រ
​
តី។
• ការស្កេន​រក​ម�ើល​កម្មវិធគ
ី​ ាំង និង សុហ្វវែរ​ព្យាបាទ។
• ការសំចៃ​ការប្រើប្រាស់ទ
​ ិន្នន័យច
​ ល័ត ដ�ោយ​រារាំង​កម្មវិធន�
ី​ ៅ​ផ្ទៃខាងក្រោយ​មិនឲ
​ ្យ​ប្រើ​ទិន្នន័យច
​ ល័ត។
178
ការកំណត់
ថ្ម
ពិនិត្យ​ថាមពល​ថន�
្ម​ ៅសល់ន
​ ិងរ​យៈពេល​ប្រើ​ឧបករណ៍។ ចំព�ោះ​ឧបករណ៍​ដែល​មាន​កម្រិត​ថខ្ស
្ម​ ោយ នឹង​សំចៃ​
ថាមពល​ថ្ម​ដ�ោយ​ការប�ើកដំណ�ើរការ​មុខងារ​សំចៃថ
​ ាមពល។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការថែទាំឧ
​ បករណ៍ → ថ្ម។
• ពេល​ប្រើប្រាស់​ន�ៅសល់ប
​ ង្ហាញ​ពី​រយៈពេល​ដែល​ន�ៅសល់ មុនពេល​អស់ថ
​ ្ម។ ពេល​ប្រើប្រាស់​
ន�ៅសល់អ
​ ាច​ខុសគ្នា អាស្រ័យ​ល�ើ​ការកំណត់​នៃ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នកន
​ តិបត្តិការ។
​ ិងល
​ ក្ខខណ្ឌប្រ
• អ្នកអ
​ ាច​មិន​ទទួលក
​ ារជូនដំណឹងព
​ ី​កម្មវិធខ
ី​ ្លះ​ដែល​ប្រើ​ទម្រង់ស
​ ំចៃ​ថាមពល។
ទម្រង់ស
​ ចៃ​
ំ ថាមពល
• កណ្តាល៖ ប�ើកដំណ�ើរការ​ទម្រង់ស
​ ំចៃ​ថាមពល ដ�ើម្បីព
​ ន្យារ​ពេល​ប្រើប្រាស់​ថ្ម។
• អតិបរមា៖ ក្នុងទម្រ
​ ង់ស
​ ំចៃថ
​ ាមពល​អតិបរមា ឧបករណ៍ប
​ ន្ថយ​ការប្រើប្រាស់​ថ្ម ដ�ោយ​ប្រើ​រប
ូ រាង​ពណ៌​ខ្មៅ
ព្រមទាំងក
ី​ ិងម
​ ុខងារ​ដែល​អាច​ប្រើប
​ ម្រិត​កម្មវិធន
​ ាន។ ការភ្ជាបបណ
់​
្ដាញ ល�ើកលែង​បណ្ដាញ​ចល័ត នឹង​
ត្រូវ​បាន​បិទដំណ�ើរការ។
ការគ្រប់គ្រង​ថ្ម
អ្នកអ
​ ាច​សំចៃ​ថាមពល​ថ្ម​ដ�ោយ​រារាំង​កម្មវិធី​ដែល​ដំណ�ើរការ​ន�ៅ​ផ្ទៃខាងក្រោយ​មិនឲ
​ ្យ​ប្រើ​ថាមពល​ថ្ម ន�ៅពេល​
មិនប​្រើព
​ ួកវា។ ធីកក
​ ម្មវិធព
ី​ ី​បញ្ជី​កម្មវិធី ហ�ើយប
​ ៉ះ សំចៃ​ថាមពល។ ដូចគ្នានេ
​ ះ​ដែរ សូមប
​ ៉ះ → ការកំណត់​
កម្រិតខ្ពស់ រួចក
​ ំណត់​ជម្រើស ឧបទស្សន៍ថ
​ ាមពល​កម្មវិធ។
ី
អ្នកអ
​ ាច​កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​សាក​ថ្ម​កាន់តែរ​ហ័ស។ ប៉ះ → ការកំណត់​កម្រិតខ្ពស ហ�
់ ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់
ការសាក​ល�ឿន​តាម​ខ្សែ ដ�ើម្បីប�
​ ើកដំណ�ើរការ​វា។
179
ការកំណត់
ឃ្លាំង​ផ្ទុក
ពិនិត្យ​ស្ថានភាព​នៃ​មេម៉ូរដែ
ី​ ល​បាន​ប្រើ​និងទ
​ ំនេរ។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការថែទាំឧ
​ បករណ៍ → ឃ្លាំងផ
​ ្ទុក។
• ចំណុះមេ
​ ម៉ូរទ
ី​ ំនេរ​ជាក់ស្ដែង​នៃ​មេម៉ូរី​ខាងក្នុងត
​ ិចជាង​ចំណុះ​ដែល​បាន​បញ្ជាក់ ដ�ោយសារ​ប្រព័ន្ធ​
ប្រតិបត្តិការ​និង​កម្មវិធល
​ ម៉ូរី​ន�ោះ​អស់ម
​ ួយ​ផ្នែក។ ចំណុះមេ
​ ម៉ូរី​ទំនេរ​អាច​ផ្លាស់ប្ដូរ
ី​ ំនាំដ�ើមប​្រើមេ
ន�ៅពេល​អ្នកអ
​ ាប់ដេត​ឧបករណ៍។
• អ្នកអ
​ ាច​បង្ហាញ​ចំណុះ​ទំនេរ​នៃ​មេម៉ូរខ
ី​ ាងក្នុង ន�ៅក្នុងផ​្នែក​លក្ខណៈពិសេស​បច្ចេកទេស សម្រាប់​
ឧបករណ៍​របស់​អ្នកល�
​ ើ​វិបសៃ Samsung។
ការគ្រប់គ្រង​មេម៉ូរី
ដ�ើម្បី​លប
ុ ឯ
​ កសារ​សំណល់ ដូចជា​ឃ្លាំងសម្ងាត់ សូមប
​ ៉ះ សម្អាត​ឥឡូវ។ ដ�ើម្បីល
​ ុបឯ
​ កសារ ឬ​ក៏​លុបក
​ ម្មវិធី​
ដែល​អ្នកលែ
​ ង​ប្រើ​ទ�ៀត សូមជ​្រើស​ប្រភេទ​ក្រោម ទិន្នន័យអ
​ ្នកប្រើប្រាស់។ រួច​ហ�ើយ​ធីកធ
​ ាតុ​ដែល​ត្រូវ​ជ្រើស ហ�ើយប
​ ៉ះ លុប។
មេម៉ូរី
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការថែទាំឧ
​ បករណ៍ → មេម៉ូរ។
ី
ដ�ើម្បី​បង្កើនល្ប
​ ឿន​ឧបករណ៍​របស់អ
​ ្នកដ�
​ ីកក
​ ោយ​បញ្ឈប់​កម្មវិធដែ
ី​ ល​ដំណ�ើរការ​ន�ៅ​ផ្ទៃខាងក្រោយ សូមធ
​ ម្មវិធី​
ទាំងន�ោះ​ពប
ី​ ញ្ជី​កម្មវិធី ហ�ើយប
​ ៉ះ សម្អាត​ឥឡូវ។
សន្តិសុខឧ
​ បករណ៍
ពិនិត្យ​ស្ថានភាព​សន្តិសុខរ​បស់​ឧបករណ៍។ មុខងារ​នេះ​ស្កេន​ឧបករណ៍​របស់​អ្នករ​ក​មល�ើស
​ ុហ្វវែរ​ព្យាបាទ។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូមប
​ ៉ះ ការថែទាំឧ
​ បករណ៍ → សន្តិសុខឧ
​ បករណ៍ → ស្កេន​ទូរសព្ទ។
180
ការកំណត់
សំចៃ​ទិន្នន័យប
​ ំផុត
ត្រួតពិនិត្យ​និង​កាត់ប
​ ន្ថយ​ការប្រើប្រាស់ទ
​ ិន្នន័យច
​ ល័តរ​បស់​អ្នក ដ�ោយ​រារាំង​កម្មវិធី​ន�ៅ​ផ្ទៃខាងក្រោយ​មិនឲ
​ ្យ​
ប្រើក
​ ារភ្ជាប់​ទិន្នន័យច
​ ល័ត។ អ្នកក
​ ៏​អាច​ប្រើ​មុខងារ​បង្ហាបទ
់​ ិន្នន័យផ
​ ងដែរ ដ�ើម្បីប
​ ង្ហាបទ
់​ ិន្នន័យអ
​ ៊ីនធ�ើណិត
ដូចជា​រូប វីដេអូ និងទ
​ ំព័រវិប ដែល​ចូលប្រើត
​ ាម​បណ្តាញ​ចល័ត។
• មុខងារ​នេះ​ប្រហែល​ជា​មិនអ
​ ាច​ប្រើប
​ ាន​ទេ អាស្រ័យ​ល�ត
ើ​ ំបន់ឬ
​ ​អ្នកផ្តល់ស​េវា។
• ទំព័រវិបឬ
​ ​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ខ្លះ​ប្រហែល​ជា​មិន​អាច​ប្រើ​បាន​ទេ ន�ៅពេល​ប�ើកដំណ�ើរការ​មុខងារ​នេះ
​ ្ថានភាព​នៃ​បណ្តាញ​ចល័ត។
អាស្រ័យ​ល�អ
ើ​ ្នកផ្ដល់ស​េវា​ឬស
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការថែទាំឧ
​ បករណ៍ → សំចៃ​ទិន្នន័យប
​ ំផុត រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់ ដ�ើម្បី​
ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
បង�ាញបរ�មាណទិន�ន័យែដល�ានេ�បើនិ
ងសំៃចក��ងអំឡ�ងេពល�តួតពិនិត�ែដល
�ានកំណត់
េបើកដំេណើរការមុខងារបង�ាប់ទិន�ន័យ
Opera Max
េដើម�ីបង�ាប់ទិន�ន័យអ៊�នេធើណិត
េនៅេពលេ�បើបណ�ាញចល័ត
េ�ជើសកម�វ�ធីែដលអនុ��ាតឲ�េ�បើការភ�ា
ប់ទិន�ន័យចល័តេនៅៃផ�ខាងេ�កោយ
អ្នកអ
​ ាច​ប្ដូរ​អឡុ
ំ ងពេល​នៃ​ការត្រួតពិនិត្យ​ការប្រើប្រាស់ទ
​ ិន្នន័យ។ ល�ើអេក្រ
​
ង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ
ការភ្ជាប់ → ការប្រើប្រាស់ទ
​ ិន្នន័យ → វដ្ដ​ចេញ​វិក្កយបត្រ និង ការព្រមាន​អំពី​ទិន្នន័យ។
181
ការកំណត់
កម្មវិធី
គ្រប់គ្រង​កម្មវិធរី​បស់​ឧបករណ៍ និង ប្ដូរ​ការកំណត់​របស់​ពួកវា។ អ្នកអ
​ ាច​បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​នៃ​ការប្រើប្រាស់​របស់​
កម្មវិធី, ប្ដូរ​ការជូនដំណឹងរ​បស់​ពួកវា ឬ ការកំណត់ក
​ ារអនុញ្ញាត ឬ​ក៏​លុបឬ
​ ​បិទក
​ ម្មវិធដែ
ី​ ល​មិនច
​ ាំបាច់។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ កម្មវិធ។
ី
អេក្រង់​ជាប់ស�ោ
ជម្រើស
ប្ដូរ​ការកំណត់​សម្រាបអេក្រ
់​
ង់ជ
​ ាប់ស�ោ។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ អេក្រង់ជ
​ ាប់ស�ោ។
ជម្រើសដែ
​ ល​មាន​អាច​ខុសគ្នាទ�
​ ៅ​តាម​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់​ដែល​បាន​ជ្រើស។
• ប្រភេទ​ស�ោ​អេក្រង់៖ ការប្ដូរ​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់។
• Smart Lock៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍ដ�
​ ោះស�ោ​ដ�ោយ​ខ្លួនឯង ន�ៅពេល​ចាប់​បាន​ទីកន្លែង​ឬ​ឧបករណ៍​
ដែល​ទុកច
​ ិត្ត។ សូមម�
​ ើល Smart Lock សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
• ការកំណត់​ស�ោ​សន្តិសុខ៖ ប្ដូរ​ការកំណត់​ស�ោ​អេក្រង់ សម្រាបវ់​ិធី​ចាក់ស�ោ​ដែល​បាន​ជ្រើស។
• Always On Display៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍ប
​ ង្ហាញ​ព័ត៌មាន ខណៈពេល​អេក្រង់​បិទ។ សូមម�
​ ើល
Always On Display សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
• ស្ទីលន
​ ាឡិកា៖ ប្ដូរ​ប្រភេទន
​ ិងព
​ ណ៌​នាឡិកា​ល�ើ​អេក្រង់ជ
​ ាប់ស�ោ។
• នាឡិកា​រ៉ូមីង៖ ប្ដូរ​ឲ្យ​នាឡិកា​បង្ហាញ​ទាំងត
ំ ន់ម�
​ប
​ ៉ោង​ក្នុងស្រុ
​ ក ទាំងត
​ ំបន់ម�
​ ៉ោង​ន�ៅ​គេហដ្ឋាន​ល�ើ​អេក្រង់​
ជាប់ស�ោ ន�ៅពេល​កំពុងរ​៉ូមីង។
• FaceWidgets៖ ប្ដូរ​ការកំណត់​នៃ​ព័ត៌មាន​ដែល​បង្ហាញ​ល�ើ Always On Display ឬ​កល�
៏​ ើ​អេក្រង់​
ជាប់ស�ោ។
• ព័ត៌មាន​ទំនាក់ទំនង៖ កំណត់ឲ
​ ្យ​ឧបករណ៍ប
​ ង្ហាញ​ព័ត៌មាន​ទំនាក់ទំនង ដូចជា​អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​
អ្នក ល�ើអេក្រ
​
ង់ជ
​ ាប់ស�ោ។
• ការជូន​ដំណឹង៖ កំណត់​ថា​ត�ើ​ត្រូវ​បង្ហាញ​ការជូនដំណឹងទេ
​ ​ន�ៅ​ល�ើ​អេក្រង់ជ
​ ាប់ស�ោ រួច​ជ្រើស​
ការជូនដំណឹងណ
​ ា​ដែល​ត្រូវ​បង្ហាញ។
• ផ្លូវកាត់​កម្មវិធ៖ី ជ្រើសក
​ ម្មវិធី​ដែល​ត្រូវ​បង្ហាញ​ផ្លូវកាត់ទ�
​ ៅកាន់​ពួកវា​ល�ើ​អេក្រង់ជ
​ ាប់ស�ោ។
182
ការកំណត់
Smart Lock
អ្នកអ
​ ាច​កណ
ំ ត់​ឲ្យ​ដ�ោះស�ោ​ដ�ោយ​ខ្លួនឯង ហ�ើយន�
​ ៅតែ​ដ�ោះស�ោ ន�ៅពេល​ចាប់​បាន​ទីកន្លែង​ឬ​ឧបករណ៍​ដែល​
ទុកច
​ ិត្ត។
ឧទាហរណ៍ ប�អ
ើ​ ្នក​បាន​កំណត់ផ្ទះ
​ រ​បស់អ
​ ្នកជ
​ ា​ទីកន្លែង​ដែល​ទុកច
​ ិត្ត ន�ៅពេល​អ្នកម
​ ក​ដល់​ផ្ទះ ឧបករណ៍រ​បស់​
អ្នកន
​ ឹង​ស្គាល់ទ
​ ីកន្លែង​នេះ រួច​ដ�ោះស�ោ​ខ្លួនឯង​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ។
• មុខងារ​នេះ​នឹង​អាច​ប្រើ​បាន បន្ទាប់ព
​ ី​អ្នកប
​ ាន​កំណត់​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់ម
​ ួយ។
• ប�ើ​អ្នកម
​ ិន​ប្រើឧ
​ បករណ៍​របស់​អ្នកក
​ ្នុងពេ
​ ល​បួន​ម�៉ោង ឬ​កន�
៏​ ៅពេល​អ្នកប�
​ ើក​ឧបករណ៍ អ្នកត្រូ
​ វតែ​
ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើ​លំនាំ, PIN ឬ ពាក្យសម្ងាត់ ដែល​អ្នកប
​ ាន​កណ
ំ ត់។
1
2
3
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ អេក្រង់ជ
​ ាប់ស�ោ → Smart Lock។
ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើ​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់​ដែល​បាន​កំណត់​ពីមុន។
ជ្រើស​ជម្រើសម
​ ួយ និង ធ្វើត
​ ាម​ការណែនាំល�
​ ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បីប
​ ញ្ចប់​ការរ�ៀបចំ។
ជីវមាត្រ និង សន្តិសុខ
ជម្រើស
ប្ដូរ​ការកំណត់​ដ�ើម្បីរ​ក្សា​សន្តិសុខឧ
​ បករណ៍។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ជីវមាត្រ និង សន្តិសុខ។
• ការស្គាល់​ផ្ទៃមុខ៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍ដ�
​ ោះស�ោ​អេក្រង់ត
​ ាមរយៈ​ការស្គាល់ផ​្ទៃមុខរ​បស់​អ្នក។ សូមម�
​ ើល
ការស្គាល់​ផ្ទៃមុខ សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
• ប្រដាប់ស្កេន​ខ្ចៅដៃ៖ ចុះបញ្ជី​ខ្ចៅដៃ​របស់​អ្នក ដ�ើម្បីដ�
​ ោះស�ោ​អេក្រង់។ សូមម�
​ ើល ការស្គាល់​ខ្ចៅដៃ
សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
• បែបផែន​អន្តរកម្មអ​េក្រង់៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍ប
​ ង្ហាញ​បែបផែន​អន្តរកម្ម ន�ៅពេល​អ្នកដ�
​ ោះស�ោ​អេក្រង់​
ដ�ោយ​ប្រើ​ទិន្នន័យជ
​ ីវមាត្រ​របស់អ
​ ្នក។
183
ការកំណត់
• Google Play Protect៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ពិនិត្យ​រក​កម្មវិធន
ី​ ិងអ
​ ំព�ើ​បង្កអ
​ ន្តរាយ ហ�ើយ​ព្រមាន​អំពី​
អន្តរាយ​ដែល​អាច​ក�ើត​មាន រួចល
​ ប
ុ ព
​ ួកវា។
• រក​ឧបករណ៍​ចល័តរ​បស់​ខ្ញុំ៖ ប�ើកដំណ�ើរការ​ឬប
​ ិទដំណ�ើរការ​មុខងារ​រក​ឧបករណ៍​ចល័តរ​បស់​ខ្ញុំ។ ចូល​
ទ�ៅ​វបសៃ ិ
រក​ឧបករណ៍​ចល័តរ​បស់​ខុំ ្ញ (findmymobile.samsung.com) ដ�ើម្បីត
​ ាមដាន​និង​បញ្ជា​
ឧបករណ៍​ដែល​អ្នកប
​ ាត់​ឬត្រូ
​ វ​បាន​គេ​លួច។
អ្នកក
​ ៏​អាច​អនុញញា្ ត​ឲ្យ​សេវា​ទីកន្លែង Google ផ្ដល់​ព័ត៌មាន​កាន់តែ​សុក្រឹត​អំពី​ទីកន្លែង​នៃ​ឧបករណ៍រ​បស់​
អ្នកផ
​ ងដែរ។
• អាប់ដេត​នៃ​សន្តិសុខ៖ បង្ហាញ​កំណែ​នៃ​សុហវែ
្វ រ​របស់​ឧបករណ៍​អ្នកន
​ ិងព
​ ិនិត្យ​រក​អាប់ដេត។
• ដំឡ�ើងក
​ ម្មវិធម
​ី ិនស្គាល់៖ កំណត់ឲ
​ ្យ​ឧបករណ៍​អនុញ្ញាត​ការដំឡ�ើងក
​ ម្មវិធព
ី​ ប្រភ
ី​ ព​មិនស្គាល់។
• Samsung Pass៖ ផ្ទៀងផ្ទាត់​អត្តសញ្ញាណ​របស់​អ្នកយ
​ ៉ាង​ងាយស្រួល​និង​មាន​សន្តិសុខត
​ ាម​ទិន្នន័យ​
ជីវមាត្រ​របស់​អ្នក។ សូមម�
​ ើល Samsung Pass សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
• សឺមស
ី​ ន្តិសុខ៖ បង្កើតសឺ
​ មីស
​ ន្តិសុខម
​ ួយ ដ�ើម្បីក
​ ារពារ​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ឯកជន​និងក
​ ម្មវិធរី​បស់​អ្នកព
​ ី​អ្នកដទៃ។
​ ើល សឺមីស
​ ន្តិសុខ សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
សូមម�
• ឧបទស្សន៍ក
​ ារអនុញ្ញាត​កម្មវិធ៖ី កំណត់ឲ
​ ្យ​ទទួលក
​ ារជូនដំណឹង ន�ៅពេល​ការអនុញ្ញាត​ដែល​អ្នកជ​្រើស​
ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដ�ោយ​កម្មវិធី​ដែល​អ្នកម
​ ាច​គ្រប់គ្រង​ការកំណត់​នៃ​កម្មវិធន
​ ិន​ប្រើ។ អ្នកអ
ី​ ីមួយៗ ព្រមទាំង​
បង្ហាញ​ប្រវត្តិ​ប្រើប្រាស់ក
​ ារអនុញ្ញាត​របស់​ពួកវា។
• ការចាប់ផ្ដើម​ដ�ោយ​សន្តិសុខ៖ ការពារ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នកដ�
​ ្យ​វា​ទាមទារ​កូដដ�
​ ោយ​កំណត់ឲ
​ ោះស�ោ​អេក្រង់
​ បករណ៍។ អ្នកត្រូ
​ វតែ​វាយបញ្ចូល​កូដដ�
​ ាប់ផ្ដើមឧ
​ បករណ៍​និង​ទទួលស
​ ារ​និង​
ន�ៅពេល​ប�ើកឧ
​ ោះស�ោ ដ�ើម្បីច
ការជូនដំណឹង។
• អ៊ិនគ្រីបក
​ ាត SD៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​អ៊ិនគ្រីប​ឯកសារ​ល�ើ​កាត​មេម៉ូរី។
ប�ើ​អ្នកក
​ ំណត់​ឧបករណ៍​របស់​អ្នកឡ​�ើងវិញ​ទ�ៅ​លំនាំដ�ើមព
​ ី​រ�ោងចក្រ ដ�ោយ​បាន​ប�ើកប្រើ​
ការកំណត់​នេះ ឧបករណ៍ន
​ ឹង​មិនអ
​ ាច​អាន​ឯកសារ​ដែល​អ្នកប
​ ាន​អ៊ិនគ្រីប​ឡ�ើយ។ បិទ​
ការកំណត់​នេះ មុនពេល​កំណត់​ឧបករណ៍ឡ​�ើងវិញ។
• ការកំណត់​សន្តិសុខ​ផ្សេងទ�ៀត៖ ធ្វើ​ការកំណត់​រចនាសម្ពនស
្ធ​ ន្តិសុខបន្ថែ
​ ម។
184
ការកំណត់
ការស្គាល់​ផ្ទៃមុខ
អ្នកអ
​ ាច​កណ
ំ ត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់ត
​ ាមរយៈ​ការស្គាល់​ផ្ទៃមុខរ​បស់អ
​ ្នក។
• ប�ើ​អ្នកប​្រើផ​្ទៃមុខរ​បស់អ
​ ្នកជ
​ ឹងម
​ ា​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់ អ្នកន
​ ិន​អាច​ប្រើ​ផ្ទៃមុខរ​បស់​អ្នកដ�
​ ោះស�ោ​
អេក្រង់ជ
​ ា​ល�ើកដំបូងឡ​�ើយ បន្ទាប់ព
​ ី​អ្នកប�
​ បករណ៍ អ្នកត្រូ
​ វតែ​ដ�ោះស�ោ​
​ ើក​ឧបករណ៍។ ដ�ើម្បីប​្រើឧ
អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើ​លំនាំ, PIN ឬ ពាក្យសម្ងាត់ ដែល​អ្នកប
​ ាន​កំណត់ ន�ៅពេល​ចុះបញ្ជី​ផ្ទៃមុខ។ សូម​
ប្រយ័ត្ន​កុំ​ភ្លេច​លំនាំ, PIN ឬ ពាក្យសម្ងាតរ់​បស់​អ្នកឲ
​ ្យ​ស�ោះ។
• ប�ើ​អ្នកប
​ ្តូរវ​ិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់​ទ�ៅ អូស ឬ គ្មាន ដែល​អសន្តិសុខ ទិន្នន័យជ
​ ីវមាត្រ​របស់​អ្នកទ
​ ាំងអស់​
នឹង​ត្រូវ​បាន​លុប។ ប�ើអ
​ ្នក​ចង់ប​្រើទ
​ ិន្នន័យជ
​ ីវមាត្រ​របស់​អ្នកក
​ ្នុងក
​ ម្មវិធឬ
ី​ ​មុខងារ​នានា អ្នក​ត្រូវតែ​
ចុះបញ្ជី​ទិន្នន័យជ
​ ីវមាត្រ​របស់​អ្នកម
​ ្តងទ�ៀត។
ប្រុងប្រយ័តច
្ន​ ំព�ោះ​ការប្រើ​ការស្គាល់​ផ្ទៃមុខ
មុនពេល​ប្រើ​ការស្គាល់​ផ្ទៃមុខដ�
​ ើម្បី​ដ�ោះស�ោ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក សូមប្រុ
​ ងប្រយ័តដ
្ន​ ូច​ខាងក្រោម។
• ឧបករណ៍​របស់អ
​ ាច​ត្រូវ​បាន​ដ�ោះស�ោ​ដ�ោយ​នរណា​ម្នាកឬ
​ ល​ម�ើល​ទ�ៅ​ដូចរ​ប
ូ ​របស់អ
​ ្នកអ
់​ ​អ្វី​មួយដែ
​ ្នក
• ការស្គាល់​ផ្ទៃមុខម
​ ិន​សូវម
​ ាន​សន្តិសុខដ
​ ូចល
​ ំនាំ, PIN ឬ ពាក្យសម្ងាតឡ់​�ើយ។
ដ�ើម្បី​ស្គាល់​ផ្ទៃមុខក
​ ាន់តែ​ប្រស�ើរ
សូមព
​ ិចារណា​ខាងក្រោម ន�ៅពេល​ប្រើក
​ ារស្គាល់ផ​្ទៃមុខ៖
• គិតអ
​ ំពី​ស្ថានភាព​ន�ៅពេល​ចុះបញ្ជី ដូចជា​ការពាក់វ៉ែ
​ នតា មួក របាំងមុខ ពុកមាត់ ឬ​ការផាត់មុខខ
​ ្លាំង
• ត្រូវ​ប្រាកដ​ថា អ្នក​ស្ថិតក
លឺ​ ្លឺ​ល្អ ហ�ើយឡ
​ ្នុងក
​ ន្លែង​ដែល​មាន​ពន្ភ
​ ិនក
​ ាមេរ៉ាស្អា
​ ត​ល្អ ន�ៅពេល​ចុះបញ្ជី
• ត្រូវ​ប្រាកដ​ថា រូបរ​បស់​អ្នកម
​ ិន​ព្រិល ដ�ើម្បីទទ
​ ួលល
​ ទ្ធផល​ផ្គូផ្គង​កាន់តែ​ប្រស�ើរ
185
ការកំណត់
ការចុះបញ្ជី​ផ្ទៃមុខរ​បស់​អ្នក
ដ�ើម្បី​ចុះបញ្ផជី​្ទៃមុខឲ
​ ្យ​បាន​ល្អប្រស�ើរ សូមច
​ ុះបញ្ផជី​្ទៃមុខរ​បស់អ
​ ្នក​ន�ៅ​ក្នុងអ
​ គារ​និងម
​ ិន​ត្រូវ​ពន្លឺ​ថ្ងៃ​ផ្ទាល់។
1
2
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ជីវមាត្រ និង សន្តិសុខ → ការស្គាល់​ផ្ទៃមុខ។
ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើ​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់​ដែល​បាន​កណ
ំ ត់​ពីមុន។
​ ិនប
​ ាន​កំណត់​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់ម
ប�ើ​អ្នកម
​ ួយ​ទេ សូមបង្ក
​ ើតម
​ ួយ។
3
4
សូមអ
​ ាន​ការណែនាំល�
​ ើ​អេក្រង់ ហ�ើយប
​ ៉ះ បន្ត។
5
កំណត់​ទីតាំងផ​្ទៃមុខរ​បស់អ
​ ្នកឲ
​ ្យ​ន�ៅ​ក្នុងរ​ង្វងល�
់​ ើ​អេក្រង់។
កាន់​ឧបករណ៍ដ�
​ ោយ​ឲ្យ​អេក្រង់​បែរ​មក​រក​អ្នក រួច​ម�ើលអេក្រ
​
ង់។
កាមេរ៉ា​នឹងស​្កេន​ផ្ទៃមុខរ​បស់​អ្នក។
​ ោះស�ោ​
ន�ៅពេល​អេក្រង់ច
​ ាក់ស�ោ​ដ�ោយ​ប្រើ​ផ្ទៃមុខលេ
​ ចឡ�ើង សូមប
​ ៉ះ ប�ើក ដ�ើម្បីប​្រើផ​្ទៃមុខរ​បស់​អ្នកដ�
អេក្រង់។
ប�ើ​ការដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើផ​្ទៃមុខរ​បស់អ
​ ្នក​មិនដ
​ ំណ�ើរការ​ត្រឹមត្រូវ​ទេ សូមប
​ ៉ះ លុបទ
​ ិន្នន័យ​
​ ុប​ផ្ទៃមុខដែ
​ ល​អ្នកប
​ ុះបញ្ជី​ផ្ទៃមុខរ​បស់អ
​ ្នកម
ផ្ទៃមុខ ដ�ើម្បីល
​ ាន​ចុះបញ្ជី រួចច
​ ្តងទ�ៀត។
186
ការកំណត់
ការលុបទ
​ ិន្នន័យ​ផ្ទៃមុខ​ដែល​បាន​ចុះបញ្ជី
អ្នកអ
​ ាច​លប
ុ ​ទិន្នន័យផ​្ទៃមុខដែ
​ ល​អ្នកប
​ ាន​ចុះបញ្ហ�
ជី​ ើយ។
1
2
3
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ជីវមាត្រ និង សន្តិសុខ → ការស្គាល់​ផ្ទៃមុខ។
ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើ​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់​ដែល​បាន​កណ
ំ ត់​ពីមុន។
ប៉ះ លុបទ
​ ិន្នន័យ​ផ្ទៃមុខ។
ុ ហ�
្ធ​ ាំងអស់ក
​ វ​បាន​
ន�ៅពេល​ផ្ទៃមុខដែ
​ ល​បាន​ចុះបញ្ត្រូ
ជី​ វ​បាន​លប
​ ើយ មុខងារ​ពាក់ព័នទ
​ ៏​នឹងត្រូ
បិទដំណ�ើរការ​ផងដែរ។
ការដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើ​ផ្ទៃមុខ​របស់​អ្នក
អ្នកអ
​ ាច​ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើ​ផ្ទៃមុខរ​បស់​អ្នក​ជំនស
ួ ឲ
​ ្យ​ការប្រើ​លំនាំ, PIN ឬ ពាក្យសម្ងាត់។
1
2
3
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ជីវមាត្រ និង សន្តិសុខ → ការស្គាល់​ផ្ទៃមុខ។
ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើ​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់​ដែល​បាន​កណ
ំ ត់​ពីមុន។
ប៉ះ​កុងតាក់ ផ្ទៃមុខ​ដ�ោះស�ោ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
ប�ើ​អ្នកច
​ ង់ប
​ ន្ថយ​លទ្ធភាព​នៃ​ការស្គាល់ផ​្ទៃមុខក
​ ្នុងរ​ប
ូ ថត​ឬ​វីដេអូ សូម​ប៉ះ​កុងតាក់ ការស្គាល់​កាន់តែ​
​ ិទដំណ�ើរការ​វា។ វា​អាច​បន្ថយ​ល្បឿន​នៃ​ការស្គាល់ផ​្ទៃមុខ។
ល�ឿន ដ�ើម្បីប
4
ល�ើ​អេក្រង់ជ
​ ាប់ស�ោ សូមម�
​ ើល​អេក្រង់។
ន�ៅពេល​ផ្ទៃមុខរ​បស់​អ្នក​ត្រូវ​បាន​ស្គាល់ អ្នកអ
​ ាច​ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់ដ�
​ ោយ​មិន​ចាំបាច់ប​្រើ​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់​
បន្ថែម​ទ�ៀត​ឡ�ើយ។ ប�ើ​ផ្ទៃមុខរ​បស់​អ្នកម
​ ិន​ត្រូវ​បាន​ស្គាល់​ទេ សូមប​្រើ​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់​ដែល​បាន​
កំណត់​ពីមុន។
187
ការកំណត់
ការស្គាល់​ខ្ចៅដៃ
ដ�ើម្បី​ឲ្យ​ការស្គាល់ខ្ច
​ ៅដៃ​ធ្វើ​មុខងារ អ្នកត្រូ
​ វ​ចុះបញ្ជី​ព័ត៌មាន​ខ្ចៅដៃ​របស់​អ្នកន
​ ិងរ​ក្សាទុក​វា​ក្នុងឧ
​ បករណ៍​របស់​
អ្នក។ បន្ទាប់ព
​ ី​ចុះបញ្ជី អ្នកអ
​ ាច​កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍ប​្រើ​ខ្ចៅដៃ​របស់​អ្នកសម្រាប
​
ម
់​ ុខងារ​ខាងក្រោម៖
• Samsung Pass (ការផ្ទៀងផ្ទាត់ Samsung Account និង ការចុះឈ្មោះចូលវ​ប
ិ )
• Samsung Pay
• ស�ោ​អេក្រង់
• សឺមីស
​ ន្តិសុខ
• មុខងារ​នេះ​ប្រហែល​ជា​មិនអ
​ ាន​ទេ អាស្រ័យ​ល�ត
ើ​ ំបន់ឬ
​ ​អ្នកផ្តល់ស​េវា។
​ ាច​ប្រើប
• ការស្គាល់ខ្ច
​ ៅដៃ​ប្រើ​ឯកលក្ខណៈ​នៃ​ខ្ចៅដៃ​នីមួយៗ ដ�ើម្បីព
​ ង្រឹង​សន្តិសុខន​ៃ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។
លទ្ធភាព​ដែល​សិនសឺ​ខ្ចៅដៃ​ច្រឡំ​ខ្ចៅដៃ​ពីរផ​្សេងគ្នា​គទ
ឺ​ ាប​ណាស់។ ប៉ុន្ដែ ក្នុងក
​ រណី​កម្រ​ដែល​
ខ្ចៅដៃ​ពីរ​ផ្សេងគ្នា​មាន​លក្ខណៈ​ស្រដ�ៀងគ្នាខ
​ ្លាំង សិនសឺ​អាច​នឹងស
​ ួកវា​ថា​ដូចគ្នា។
​ ម្គាល់ព
• ប�ើ​អ្នកប​្រើ​ខ្ចៅដៃ​របស់អ
​ ្នកជ
​ ា​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់ ន�ោះ​អ្នកន
​ ឹង​មិនអ
​ ាច​ប្រើ​ខ្ចៅដៃ​របស់​អ្នកដ�
​ ោះស�ោ​
អេក្រង់ជ
​ ា​ល�ើកដំបូងឡ​�ើយ បន្ទាប់ព
​ ប�
​ វតែ​ដ�ោះស�ោ​
ី​ ើក​ឧបករណ៍។ ដ�ើម្បីប​្រើ​ឧបករណ៍ អ្នកត្រូ
អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើ​លំនាំ, PIN ឬ ពាក្យសម្ងាតដែ
់​ ល​អ្នកប
​ ាន​កំណត់ន�
​ ៅពេល​ចុះបញ្ខ្ច
ជី​ ៅដៃ។ សូម​
ប្រយ័ត្ន​កុំ​ភ្លេច​លំនាំ, PIN ឬ ពាក្យសម្ងាតរ់​បស់​អ្នកឲ
​ ្យ​ស�ោះ។
• ប�ើ​ខ្ចៅដៃ​របស់​អ្នកម
​ ិន​ត្រូវ​បាន​ស្គាល់​ទេ សូមដ�
​ ោះស�ោ​ឧបករណ៍​ដ�ោយ​ប្រើ​លំនាំ, PIN ឬ
ពាក្យសម្ងាតដែ
់​ ល​អ្នកប
​ ាន​កណ
ំ ត់ន�
​ ៅពេល​ចុះបញ្ខ្ច
ជី​ ៅដៃ រួចហ�
​ ើយស
​ ូមច
​ ុះបញ្ជី​ខ្ចៅដៃ​របស់​
អ្នកម
​ ្ដងទ�ៀត។ ប�ើអ
​ ្នក​ភ្លេច​លំនាំ, PIN ឬ ពាក្យសម្ងាតរ់​បស់​អ្នក អ្នកន
​ ឹងម
​ ិនអ
​ ាច​ប្រើឧ
​ បករណ៍​
ឡ�ើយ ប�ើអ
​ ្នក​មិនក
​ ំណត់​វា​ឡ�ើងវិញ។ Samsung មិនទទ
​ ួលខ
​ សត្រូ
ុ
វ​ល�ើ​ការបាត់បង់ទ
​ ិន្នន័យ ឬ​ក៏​
ភាពមិនសុខស្រួល​ដែល​ក�ើតឡ�ើងដ�
​ ោយ​ការភ្លេច​កូដដ�
​ ោះស�ោ​ទេ។
• ប�ើ​អ្នកប
​ ្តូរ​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់​ទ�ៅ អូស ឬ គ្មាន ដែល​អសន្តិសុខ ទិន្នន័យជ
​ ីវមាត្រ​របស់​អ្នកទ
​ ាំងអស់​
នឹង​ត្រូវ​បាន​លប
ុ ។ ប�ើអ
​ ្នក​ចង់ប​្រើ​ទិន្នន័យជ
​ ីវមាត្រ​របស់​អ្នកក
​ ្នុងក
​ ម្មវិធឬ
ី​ ​មុខងារ​នានា អ្នក​ត្រូវតែ​
ចុះបញ្ជី​ទិន្នន័យជ
​ ីវមាត្រ​របស់​អ្នកម
​ ្តងទ�ៀត។
188
ការកំណត់
ដ�ើម្បី​ស្គាល់​ខ្ចៅដៃ​កាន់តែ​ប្រស�ើរ
ន�ៅពេល​អ្នកស​្កេន​ខ្ចៅដៃ​របស់​អ្នកល�
​ ើ​ឧបករណ៍ សូមយ
​ កចិត្តទុកដាក់ល�
​ ើ​ស្ថានភាព​ខាងក្រោម​ដែល​អាច​
ប៉ះពាល់ដ
​ ល់​ប្រសិទ្ធផល​នៃ​មុខងារ​នេះ៖
• សិនសឺ​ស្គាល់ខ្ច
​ ៅដៃ​កត់សម្គាល់ខ្ច
​ ៅដៃ។ ត្រូវ​ប្រាកដ​ថា សិនសឺ​ស្គាល់​ខ្ចៅដៃ​មិនឆ្កូ
​ ត​ឬ​ខូចដ�
​ ោយសារ​វត្ថុ​
ល�ោហៈ​ដូចជា​កាក់ ស�ោ និងខ្សែ
​ ក។
• ការបិទ​គ្រប​សិនសឺ​ស្គាល់ខ្ច
​ ៅដៃ​ដ�ោយ​ហ្វីលក
​ ារពារ ស្ទីកឃ័រ ឬ​គ្រឿងបន្សំ​ផ្សេងទ�ៀត អាច​បន្ថយ​អត្រា​
នៃ​ការស្គាល់ខ្ច
​ ៅដៃ។ ប�ើស
​ ិនសឺ​ស្គាល់​ខ្ចៅដៃ​ត្រូវ​បាន​បិទ​គ្រប​ពី​មុនដ�
​ ោយ​ហ្វីលក
​ ារពារ សូមប
​ ក​វា​ចេញ​
មុនពេល​ប្រើ​សិនសឺ​ស្គាល់​ខ្ចៅដៃ។
• ត្រូវ​ប្រាកដ​ថា សិនសឺ​ស្គាល់​ខ្ចៅដៃ​និងខ្ច
​ ៅដៃ​របស់​អ្នកស្អា
​ ត​ល្អ​និងស្ងួ
​ ត។
• ឧបករណ៍អ
​ ាច​មិនស
​ ្គាល់​ខ្ចៅដៃ​ដែល​មាន​ស្នាម​ជ្រួញ​ឬ​សម្លាក។
• ឧបករណ៍​អាច​មិនស
​ ្គាល់​ខ្ចៅដៃ​ពី​ម្រាមដៃ​ដែល​តូចឬ
​ ​ស្ដើង។
• ប�ើ​អ្នកប
​ មដៃ​របស់​អ្នក ឬ​កប៏​្រើច
​ ុង​ម្រាមដៃ ឧបករណ៍អ
​ ាច​មិនស
​ ៅដៃ​របស់អ
​ ្នក។ ត្រូវ​ប្រាកដ​ថា​
​ ត់ម្រា
​ ្គាល់ខ្ច
​ ្នកទ
​ ាំងស្រុង​គ្រប​ល�ើ​សិនសឺ​ស្គាល់​ខ្ចៅដៃ។
ដាក់ម្រា
​ មដៃ​របស់អ
• ដ�ើម្បី​បង្កើនប្រស
ី​ ​ដែល​អ្នកប​្រើ​ញឹកញាប់​ដ�ើម្បី​ធ្វើ​កិច្ចការ​នានា​
​
ិទ្ធផល​នៃ​ការស្គាល់ សូមច
​ ុះបញ្ខ្ច
ជី​ ៅដៃ​ពដៃ
ល�ើឧ
​ បករណ៍។
• ក្នុងប
​ រិស្ថាន​ស្ងួត អគ្គិសនីស
​ ្តាទិកអ
​ ាច​ក�ើតឡ�ើងក
​ ្នុងឧ
​ បករណ៍។ សូម​ជ�ៀសវាង​ការប្រើម
​ ុខងារ​នេះ​ក្នុង​
បរិស្ថាន​ស្ងួត ឬ​ក៏​មុនពេល​ប្រើ​មុខងារ​នេះ សូមប
​ ង្អស់ប
​ ន្ទុកអ
​ គ្គិសនីស
​ ្តាទិកដ�
​ ោយ​ប៉ះវ​ត្ថុ​ល�ោហៈ​មួយ។
ការចុះបញ្ជី​ខ្ចៅដៃ
1
2
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ជីវមាត្រ និង សន្តិសុខ → ប្រដាប់ស្កេន​ខ្ចៅដៃ។
ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើ​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់​ដែល​បាន​កណ
ំ ត់​ពីមុន។
ប�ើ​អ្នកម
​ ិនប
​ ាន​កំណត់​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់ម
​ ួយ​ទេ សូមបង្ក
​ ើតម
​ ួយ។
189
ការកំណត់
3
អូសម្រា
​ មដៃ​របស់​អ្នក​ចុះក្រោម​ល�ើ​សិនសឺ​ស្គាល់​ខ្ចៅដៃ។
សូមធ្វ
​ ើ​សកម្មភាព​នេះ​ឡ�ើងវិញ រហូតទ
​ ាល់តែខ្ច
​ ៅដៃ​របស់អ
​ ្នកត្រូ
​ វ​បាន​ចុះបញ្ជី។ ន�ៅពេល​អ្នកប
​ ាន​បញ្ចប់​
ការចុះបញ្ជី​ខ្ចៅដៃ​របស់​អ្នកហ�
​ ើយ សូមប
​ ៉ះ រួចរាល់។
​ ោះស�ោ​
ន�ៅពេល​អេក្រង់ច
​ ាក់ស�ោ​ដ�ោយ​ប្រើ​ខ្ចៅដៃ​លេចឡ�ើង សូមប
​ ៉ះ ប�ើក ដ�ើម្បីប​្រើ​ខ្ចៅដៃ​របស់​អ្នកដ�
អេក្រង់។
ការលុប​ខ្ចៅដៃ​ដែល​បាន​ចុះបញ្ជី
អ្នកអ
​ ាច​លុប​ខ្ចៅដៃ​ដែល​បាន​ចុះបញ្ជី។
1
2
3
4
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ជីវមាត្រ និង សន្តិសុខ → ប្រដាប់ស្កេន​ខ្ចៅដៃ។
ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើ​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់​ដែល​បាន​កណ
ំ ត់​ពីមុន។
ប៉ះ កែ។
ធីកខ្ច
​ ៅដៃ​ដែល​ត្រូវ​លប ហ�
ុ
ើយប
​ ៉ះ លុប។
ការប្រើ Samsung Pass
ន�ៅពេល​អ្នកច
​ ុះបញ្ជី​ខ្ចៅដៃ​របស់អ
​ ្នកក
​ ្នុង Samsung Pass អ្នកន
​ ឹងអ
​ ាច​ប្រើ​ពួកវា​ដ�ើម្បី​ងាយស្រួល​ផ្ទៀងផ្ទាត់​
អត្តសញ្ញាណរ​បស់អ
​ ្នកឬ
​ ​ចុះឈ្មោះចូលវ​ិបសៃ។ សូមម�
​ ើល Samsung Pass សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
190
ការកំណត់
ការប្រើ​ខ្ចៅដៃ​ជាមួយ Samsung Pay
អ្នកអ
​ ាច​ប្រើ​ខ្ចៅដៃ​ជាមួយ Samsung Pay ដ�ើម្បី​ធ្វើ​ការបង់ប្រាក់យ
​ ៉ាង​រហ័សន
​ ិង​មាន​សន្តិសុខ។ សូមម�
​ ើល
Samsung Pay សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
Samsung Pay ប្រហែល​ជា​មិនអ
​ ាច​ប្រើប
​ ាន​ឡ�ើយ អាស្រ័យ​ល�ត
ើ​ ំបន់ឬ
​ ​អ្នកផ្តល់ស​េវា។
ការដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើ​ខ្ចៅដៃ​របស់​អ្នក
អ្នកអ
​ ាច​ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើ​ខ្ចៅដៃ​របស់​អ្នក ជំនួសឲ
​ ្យ​ការប្រើល
​ ំនាំ, PIN ឬ ពាក្យសម្ងាត់។
1
2
3
4
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ជីវមាត្រ និង សន្តិសុខ → ប្រដាប់ស្កេន​ខ្ចៅដៃ។
ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើ​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់​ដែល​បាន​កំណត់​ពីមុន។
ប៉ះ​កុងតាក់ ខ្ចៅដៃ​ដ�ោះស�ោ ដ�ើម្បីប�
​ ើកដំណ�ើរការ​វា។
ល�ើ​អេក្រង់ជ
​ ាប់ស�ោ សូមដ
​ ាក់​ម្រាមដៃ​របស់អ
​ ្នកល�
​ ើ​សិនសឺ​ស្គាល់ខ្ច
​ ៅដៃ រួចស​្កេន​ខ្ចៅដៃ​របស់​អ្នក។
Samsung Pass
Samsung Pass អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នកច
​ ុះឈ្មោះចូល Samsung Account របស់អ
​ ្នក វិបសៃ ឬ​កម្មវិធន
ី​ ានា​
កាន់តែង
​ ាយស្រួល​និងម
​ ាន​សន្តិសុខត
​ ាម​ទិន្នន័យជ
​ ីវមាត្រ​របស់អ
​ ្នក ជំនួសឲ
​ ្យ​ការវាយបញ្ចូល​ព័ត៌មាន​
ចុះឈ្មោះចូលរ​បស់អ
​ ្នក។
ចុះបញ្ជី​ទិន្នន័យជ
​ ្នុង Samsung Pass រួច​កំណត់​ឲ្យ​ចុះឈ្មោះចូលវ​បសៃ
​ ីវមាត្រ​របស់អ
​ ្នកក
ិ
​ឬ​កម្មវិធដែ
ី​ ល​បាន​
​ ាម Samsung Pass។
គាំទ្រ​ដ�ោយ​ប្រើ​ទិន្នន័យត
• ដ�ើម្បី​ប្រើ​មុខងារ​នេះ ឧបករណ៍រ​បស់​អ្នកត្រូ
​ វតែ​បាន​ភ្ជាប់​ទ�ៅ Wi-Fi ឬ​បណ្តាញ​ចល័ត។
• ដ�ើម្បី​ប្រើម
​ ុខងារ​នេះ អ្នកត្រូ
​ វ​ចុះបញ្ជី​និងច
​ ុះឈ្មោះចូល Samsung account របស់អ
​ ្នក។
សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម សូមម�
​ ើល Samsung Account។
• មុខងារ​ចុះឈ្មោះចូល​វបសៃ
ិ
​អាច​ប្រើប
​ ាន​តែ​ចព�
ំ ោះ​វិបសៃដែ
​ ល​អ្នកច
​ ូលប្រើត
​ ាម​កម្មវិធី អ៊ីនធ�ើណិត
ប៉ុណ្ណោះ។ វិបសៃ​ខ្លះអ
​ ាច​មិន​គាំទ្រ​មុខងារ​នេះ។
191
ការកំណត់
ការចុះបញ្ជី Samsung Pass
មុនពេល​ប្រើ Samsung Pass សូមច
​ ុះបញ្ជី​ទិន្នន័យជ
​ ីវមាត្រ​របស់​អ្នកក
​ ្នុង Samsung Pass។
1
2
3
4
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ជីវមាត្រ និង សន្តិសុខ → Samsung Pass។
អាន​ការណែនាំល�
​ ើ​អេក្រង់ ហ�ើយប
​ ៉ះ ចុះឈ្មោះចូល។
វាយបញ្ចូល Samsung Account ID និងព
​ ាក្យសម្ងាតរ់​បស់​អ្នក ហ�ើយប
​ ៉ះ ចុះឈ្មោះចូល។
ប៉ះ ចុះបញ្ជី​ខ្ចៅដៃ រួច​ចុះបញ្ខ្ច
ជី​ ៅដៃ​របស់​អ្នក។
សូមម�
​ ើល ការស្គាល់​ខ្ចៅដៃ សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
5
ស្កេន​ខ្ចៅដៃ​របស់​អ្នក ហ�ើយប
​ ៉ះ បន្ទាប ដ�
់ ើម្បី​បញ្ចប់​ការចុះបញ្ជី Samsung Pass។
ប�ើ​ជម្រើស ថែម​Samsung Pass ទ�ៅ​គេហអេក្រង់ ត្រូវ​បាន​ធីក ន�ោះ​អាយខុន Samsung Pass
នឹងត្រូ
​ វ​បាន​ថែម​ល�ើ​គេហអេក្រង់។
ការផ្ទៀងផ្ទាតព
់​ ាក្យសម្ងាត់ Samsung Account
អ្នកអ
​ ាច​ប្រើ Samsung Pass ដ�ើម្បី​ផ្ទៀងផ្ទាត់ព
​ ាក្យសម្ងាត់ Samsung Account របស់អ
​ ្នក។ អ្នកអ
​ ាច​
ប្រើ​ទិន្នន័យជ
​ ីវមាត្រ​របស់​អ្នក ជំនួសឲ
​ ្យ​ការវាយបញ្ចូល​ពាក្យសម្ងាតរ់​បស់អ
​ ្នក ឧទាហរណ៍ ន�ៅពេល​អ្នក​ទិញ​
ខ្លឹមព័ត៌មាន​ពី Galaxy Apps។
1
2
3
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ជីវមាត្រ និង សន្តិសុខ → Samsung Pass។
ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើ​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់​ដែល​បាន​កណ
ំ ត់​ពីមុន។
ប៉ះ → ការកំណត់ → Samsung Account រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់ ប្រើជាមួយ Samsung Pass
ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
192
ការកំណត់
ការប្រើ Samsung Pass ដ�ើម្បី​ចុះឈ្មោះចូល​វិបសៃ
អ្នកអ
​ ាច​ប្រើ Samsung Pass ដ�ើម្បីច
​ ុះឈ្មោះចូល​វបសៃ
ិ
​ដែល​គាំទ្រ​ស្វ័យ​បំពេញ ID និង ពាក្យសម្ងាតយ
់​ ៉ាង​
ងាយស្រួល។
1
2
ប�ើក​វិបសៃដែ
​ ល​អ្នកច
​ ង់​ចុះឈ្មោះចូល។
3
ន�ៅពេល​វីនដូវផ
​ ុសស
​ ួរ​ថា​ត�អ
ើ​ ្នកច
​ ង់រ​ក្សាទុក​ព័ត៌មាន​នៃ​ការចុះឈ្មោះចូលឬ
​ ​ទេ​លេចឡ�ើង សូមធ
​ ីក
ចុះឈ្មោះចូល​ដ�ោយ​ប្រើ​ខ្ចៅដៃ​តាម Samsung Pass ហ�ើយ​ប៉ះចងចាំ។
វាយបញ្ចូលឈ្ម
​ ោះ​អ្នកប្រើប្រាស់ន
​ ិងព
​ ាក្យសម្ងាតរ់​បស់​អ្នក រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ​ប៊ូតុងច
​ ុះឈ្មោះចូលរ​បស់​វិបសៃ​
ន�ោះ។
ឥឡូវ អ្នកអ
​ ាន​ចុះបញ្ក
​ ាច​ប្រើ​ទិន្នន័យជ
​ ីវមាត្រ​ដែល​អ្នកប
ជី​ ្នុង Samsung Pass ន�ៅពេល​ចុះឈ្មោះចូល​
វិបសៃ​ន�ោះ។
ការប្រើ Samsung Pass ដ�ើម្បី​ចុះឈ្មោះចូល​កម្មវិធន
​ី ានា
អ្នកអ
​ ាច​ប្រើ Samsung Pass ដ�ើម្បីច
​ ុះឈ្មោះចូល​កម្មវិធដែ
ី​ ល​គាំទ្រ​ស្វ័យ​បំពេញ ID និង ពាក្យសម្ងាតយ
់​ ៉ាង​
ងាយស្រួល។
1
2
ប�ើក​កម្មវិធម
ី​ ួយដែ
​ ល​អ្នកច
​ ង់​ចុះឈ្មោះចូល។
3
ន�ៅពេល​វីនដូវផ
​ ុសស
​ ួរ​ថា​ត�អ
ើ​ ្នកច
​ ង់រ​ក្សាទុក​ព័ត៌មាន​នៃ​ការចុះឈ្មោះចូលឬ
​ ​ទេ​លេចឡ�ើង សូមប
​ ៉ះ រក្សា​
ទុក។
វាយបញ្ចូលឈ្ម
​ ោះ​អ្នកប្រើប្រាស់ន
​ ិងព
​ ាក្យសម្ងាតរ់​បស់​អ្នក រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ​ប៊ូតុងច
​ ុះឈ្មោះចូលរ​បស់​កម្មវិធី​
ន�ោះ។
ឥឡូវ អ្នកអ
​ ាច​ប្រើទ
​ ិន្នន័យជ
​ ីវមាត្រ​ដែល​អ្នកប
​ ាន​ចុះបញ្ជី​ក្នុង Samsung Pass ន�ៅពេល​ចុះឈ្មោះចូល​
កម្មវិធន�
ី​ ោះ។
ការគ្រប់គ្រង​ព័ត៌មាន​ចុះឈ្មោះចូល
បង្ហាញ​បញ្ជី​នៃ​វិបសៃ​និងក
​ ម្មវិធដែ
ី​ ល​អ្នកប
​ ាន​កំណត់​ឲ្យ​ប្រើ Samsung Pass និង គ្រប់គ្រង​ព័ត៌មាន​
ចុះឈ្មោះចូលរ​បស់អ
​ ្នក។
1
2
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ជីវមាត្រ និង សន្តិសុខ → Samsung Pass។
ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើ​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់​ដែល​បាន​កណ
ំ ត់​ពីមុន។
193
ការកំណត់
3
4
ជ្រើស​វិបសៃឬ
​ ​កម្មវិធព
ី​ ប
ី​ ញ្ជី។
ប៉ះ → កែ រួចកែ ​ ID របស់អ
​ ្នក, ពាក្យសម្ងាត់ និងឈ្ម
​ ោះ​របស់​វិបសៃ​ឬ​កម្មវិធន�
ី​ ោះ។
ដ�ើម្បីល
​ ុបវ​ិបសៃឬ
​ ​កម្មវិធន�
​ ៉ះ → លុប។
ី​ ោះ សូមប
ការប្រើ Samsung Pass ជាមួយ​វិបសៃ​និង​កម្មវិធី
ន�ៅពេល​ប្រើ​វិបសៃឬ
​ ​កម្មវិធដែ
ី​ ល​គាំទ្រ Samsung Pass អ្នកអ
​ ាច​ចុះឈ្មោះចូល​យ៉ាង​ងាយស្រួល​ដ�ោយ​ប្រើ
Samsung Pass។
ដ�ើម្បី​ឃ�ើញ​បញ្នជី​ៃ​វិបសៃ​និងក
​ ម្មវិធដែ
ី​ ល​គាំទ្រ Samsung Pass សូមប�
​ ើកអេក្រ
​
ង់ក
​ ារកំណត់, ប៉ះ ជីវមាត្រ
និង សន្តិសុខ → Samsung Pass រួច​ហ�ើយជ​្រើស​ថេប​វិបសៃ​ឬ​កម្មវិធី។ ប�ើគ
​ ្មាន​វិបសៃឬ
​ ​កម្មវិធដែ
ី​ ល​គាំទ្រ
Samsung Pass ទេ វិបសៃ​ឬ​ឬ​កម្មវិធន�
ី​ ោះ​នឹង​មិនលេ
​ ចឡ�ើងឡ​�ើយ។
• វិបសៃ​និងក
​ ម្មវិធី​ដែល​អាច​ប្រើ​បាន អាច​ខុសគ្នា អាស្រ័យ​ល�ើ​តំបន់ឬ
​ ​អ្នកផ្ដល់ស​េវា។
• Samsung មិនទទ
​ ួលខ
​ សត្រូ
ុ
វ​ល�ើ​ការបាត់បង់ណ
​ ា​មួយ ឬ​ក៏​ភាពមិនសុខស្រួល​ដែល​ក�ើតឡ�ើង​
ដ�ោយសារ​ការចុះឈ្មោះចូលវ​បសៃ
ិ
​ឬ​កម្មវិធត
ី​ ាម Samsung Pass ឡ�ើយ។
ការលុបទ
​ ិន្នន័យ Samsung Pass
អ្នកអ
​ ាច​លប
ុ ​ទិន្នន័យជ
​ ីវមាត្រ​របស់​អ្នក ព័ត៌មាន​ចុះឈ្មោះចូលវ​ិប និង​ទិន្នន័យក
​ ម្មវិធី​ដែល​បាន​ចុះបញ្ជី​
ជាមួយ Samsung Pass ដ�ោយ​ប្រើ លុបទ
​ ិន្នន័យ។ ការយល់ព្រម​របស់អ
​ ្នក​ចំព�ោះ​ពេលវេលា និង លក្ខខណ្ឌ
ព្រមទាំង Samsung Account របស់អ
​ ្នកន
​ ឹង​ន�ៅតែ​សកម្មដ
​ ដែល។
1
2
3
4
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ជីវមាត្រ និង សន្តិសុខ → Samsung Pass។
ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើ​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់​ដែល​បាន​កណ
ំ ត់​ពីមុន។
ប៉ះ → ការកំណត់ → លុប​ទិន្នន័យ។
វាយបញ្ចូល​ពាក្យសម្ងាត់ Samsung Account របស់​អ្នក ហ�ើយប
​ ៉ះ បញ្ជាក់។
ទិន្នន័យ Samsung Pass របស់អ
​ ្នកន
​ ឹង​ត្រូវ​បាន​លប
ុ ។
194
ការកំណត់
សឺមស
ី​ ន្តិសុខ
សឺមីស
​ ន្តិសុខក
​ ារពារ​ខ្លឹមព័ត៌មាន​និងក
​ ម្មវិធឯ
ី​ កជន​របស់​អ្នកដ
​ ូចជា​រូបថត​និង​ទំនាក់ទំនង មិនឲ
​ ្យ​អ្នកដទៃ​
ចូលប្រើព
​ ួកវា។ អ្នកអ
​ ាច​រក្សា​សន្តិសុខន​ៃ​ខ្លឹមព័ត៌មាន​និងក
​ ម្មវិធឯ
ី​ កជន​របស់​អ្នក សូម្បីន�
​ ៅពេល​ឧបករណ៍ត្រូ
​ វ​
បាន​ដ�ោះស�ោ​កដ�
៏​ ោយ។
សឺមីស
​ ន្តិសុខគ
​ ឺ​ជា​កន្លែង​ឃលា្ ំងផ្ទុក​ដាច់ដ�ោយឡែក​និងម
​ ាន​សន្តិសុខ។ ទិន្នន័យក
​ ្នុងសឺ
​ មីស
​ ន្តិសុខ​
មិនអ
​ ាច​ផ្ទេរ​ទ�ៅ​ឧបករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត​តាម​វិធចែ
ី​ ករំលែក​ដែល​មិនទទ
​ ួលក
​ ារយល់ព្រម ដូចជា USB
ឬ Wi-Fi Direct ឡ�ើយ។ ការប៉ុនប៉ងប្ដូ
​ រ​ប្រព័នប្រ
្ធ​ តិបត្តិការ​តាមបំណង ឬ​ក៏​ការកែ​សុហវែ
្វ រ​នឹងធ្វ
​ ើ​ឲ្យ​
​ ាច​ចូលប្រើប
សឺមីស
​ ន្តិសុខច
​ ាក់ស�ោ​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​និង​មិនអ
​ ាន​ឡ�ើយ។ មុនពេល​រក្សាទុកទ
​ ិន្នន័យ​
​ មីស
​ ន្តិសុខ ត្រូវ​ប្រាកដ​ថា អ្នក​បាន​ចម្លងទុកទ
​ ិន្នន័យន�
​ ោះ​ក្នុង​ទីកន្លែង​ដែល​មាន​សន្តិសុខ​
ក្នុងសឺ
ផ្សេងទ�ៀត។
ការរ�ៀបចំ​សឺមស
ី​ ន្តិសុខ
1
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី សឺមស
ី​ ន្តិសុខ។
ជម្រើសផ​្សេង ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយប
​ ៉ះ ជីវមាត្រ និង សន្តិសុខ → សឺមស
ី​ ន្តិសុខ។
2
ប៉ះ ចាប់ផ្ដើម។
195
ការកំណត់
3
4
ប៉ះ ចុះឈ្មោះចូល រួច​ចុះឈ្មោះចូល Samsung Account របស់អ
​ ្នក។
ជ្រើស​វិធី​ចាក់ស�ោ​ដែល​ត្រូវ​ប្រើសម្រាប
​
សឺ
់​ មីស
​ ន្តិសុខ រួចធ្វ
​ ើ​តាម​ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បីប
​ ញ្ចប់​
ការរ�ៀបចំ។
ដ�ើម្បី​ប្ដូរ​ឈ្មោះ​ឬ​ពណ៌​អាយខុន​របស់សឺ
​ មីស
​ ន្តិសុខ សូមប
​ ៉ះ → ប្តូរអាយខុនតាមបំណង។
• ន�ៅពេល​អ្នកច
​ ាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី សឺមស
ី​ ន្តិសុខ អ្នកត្រូ
​ វតែ​ដ�ោះស�ោ​កម្មវិធន�
ី​ ោះ​ដ�ោយប្រើ​វិធី​ចាក់ស�ោ​
ដែល​អ្នកប
​ ាន​កំណត់​ពីមុន។
• ប�ើអ
​ ្នកភ្លេ
​ ច​កូដដ�
​ ោះស�ោ​សឺមីស
​ ន្តិសុខរ​បស់​អ្នក អ្នកអ
​ ាច​កំណត់​វា​ឡ�ើងវិញដ�
​ ោយ​ប្រើ Samsung
Account របស់អ
​ ្នក។ ប៉ះប
​ ៊ូតុងក
​ ំណត់ឡ​�ើងវិញន�
​ ៅ​ផ្នែក​ខាងក្រោម​នៃ​អេក្រង់ជ
​ ាប់ស�ោ រួច​
វាយបញ្ចូល​ពាក្យសម្ងាត់ Samsung Account របស់​អ្នក។
ការកំណត់​ស្វ័យ​ចាក់ស�ោ​សម្រាប់ស
​ ឺមស
​ី ន្តិសុខ
កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ចាក់ស�ោ​សឺមីស
​ ន្តិសុខដ�
​ ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ ន�ៅពេល​មិនប​្រើ​វា។
1
2
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី សឺមស
ី​ ន្តិសុខ ហ�ើយប
​ ៉ះ → ការកំណត់ → ស្វ័យ​ចាក់ស�ោ​សឺមស
ី​ ន្តិសុខ។
ជ្រើស​ជម្រើសច
​ ាក់ស�ោ​មួយ។
ដ�ើម្បី​ចាក់ស�ោ​សឺមីស
​ ន្តិសុខរ​បស់​អ្នកដ�
​ ោយដៃ សូមប
​ ៉ះ ស�ោ។
ការផ្លាស់ទខ
ី​ លឹម
្ ព័ត៌មាន​ទ�ៅ​សឺមស
ី​ ន្តិសុខ
ផ្លាស់ទខ
ី​ លឹម
្ ព័ត៌មាន​ដូចជា​រូបថត​និង​ទំនាក់ទំនង​ទ�ៅ​សឺមីស
​ ន្តិសុខ។ សកម្មភាព​ខាងក្រោម​គឺ​ជា​ឧទាហរណ៍​នៃ​
ការផ្លាស់ទរី​ូបព
​ ី​ឃលា្ ំងផ្ទុក​លំនាំដ�ើមទ�
​ ៅ​សឺមីស
​ ន្តិសុខ។
1
2
3
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី សឺមស
ី​ ន្តិសុខ ហ�ើយប
​ ៉ះ ថែម​ឯកសារ។
ប៉ះ រូប, ធីករ​ប
ូ ​ដែល​ត្រូវ​ផ្លាស់ទី រួចហ�
​ ើយប
​ ៉ះ រួចរាល់។
ប៉ះ ផ្លាស់ទ។
ី
ធាតុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​នឹងត្រូ
​ វ​បាន​លុបព
​ ី​សឺមីដ�
​ ើម ហ�ើយផ
​ ្លាស់ទទ�
ី​ ៅ​សឺមីស
​ ន្តិសុខ។ ដ�ើម្បីច
​ ម្លងធ
​ ាតុ​នានា
សូមប
​ ៉ះ ចម្លង។
វិធី​សម្រាបក
់​ ារផ្លាស់ទខ
ី​ ្លឹមព័ត៌មាន​អាច​ខស
ុ គ្នា​ទ�ៅ​តាម​ប្រភេទខ
​ ្លឹមព័ត៌មាន។
196
ការកំណត់
ការផ្លាស់ទខ
ី​ លឹម
្ ព័ត៌មាន​ពី​សឺមស
​ី ន្តិសុខ
ផ្លាស់ទខ
ី​ លឹម
្ ព័ត៌មាន​ពី​សឺមីស
​ ន្តិសុខទ�
​ ៅ​កម្មវិធត្រូ
ី​ វគ្នាក
​ ្នុងឃ
​ ្លាំងផ្ទុក​លំនាំដ�ើម។ សកម្មភាព​ខាងក្រោម​គឺ​ជា​
ឧទាហរណ៍ន​ៃ​ការផ្លាស់ទរី​ូបម
​ ួយ​ពី​សឺមីស
​ ន្តិសុខទ�
​ ៅ​ឃ្លាំងផ្ទុក​លំនាំដ�ើម។
1
2
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី សឺមស
ី​ ន្តិសុខ ហ�ើយប
​ ៉ះ វិចត្រ
ិ សាល។
ជ្រើស​រូប​មួយ ហ�ើយប
​ ៉ះ → ផ្លាស់ទីចេញពី សឺមីសន្តិសុខ។
ធាតុដែ
​ លបាន​ជ្រើស​នឹងត្រូ
​ វ​បាន​ផ្លាស់ទទ�
ី​ ៅ វិចិត្រសាល ក្នុងឃ
​ លា្ ំងផ្ទុក​លំនាំដ�ើម។
ការថែម​កម្មវិធី
ថែម​កម្មវិធម
ី​ ួយដែ
​ ល​ត្រូវ​ប្រើ​ក្នុងសឺ
​ មីស
​ ន្តិសុខ។
1
2
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី សឺមស
ី​ ន្តិសុខ ហ�ើយប
​ ៉ះ ថែម​កម្មវិធ។
ី
ធីកក
​ ម្មវិធម
ី​ ួយ​ឬ​ច្រើន​ដែល​បាន​ដំឡ�ើងល�
​ ើ​ឧបករណ៍ ហ�ើយប
​ ៉ះ ថែម។
ី​ ី Play Store ឬ Galaxy Apps សូមប
ដ�ើម្បី​ដំឡ�ើងក
​ ម្មវិធព
​ ៉ះ ទាញយក​ពី PLAY STORE ​ឬ
ទាញយក​ពី GALAXY APPS។
ការលុបក
​ ម្មវិធព
​ី ី​សឺមស
ី​ ន្តិសុខ
ប៉ះ កែ​កម្មវិធ,ី ធីកក
​ ម្មវិធី រួចហ�
​ ើយ​ប៉ះ បិទ ឬ លុប។
ការថែម​គណនី
ថែម​គណនី Samsung និង Google របស់អ
​ ្នក ឬ​ក៏​គណនីផ​្សេងទ�ៀត ដ�ើម្បីធ្វ
​ ើ​សមកាល​ជាមួយ​កម្មវិធក
ី​ ្នុង​
សឺមីស
​ ន្តិសុខ។
1
2
3
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី សឺមស
ី​ ន្តិសុខ ហ�ើយប
​ ៉ះ → ការកំណត់ → គណនី → ថែម​គណនី។
ជ្រើស​សេវា​គណនី​មួយ។
ធ្វើ​តាម​ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បីប
​ ញ្ចប់​ការរ�ៀបចំគ
​ ណនី។
197
ការកំណត់
ការលាក់​សឺមស
ី​ ន្តិសុខ
អ្នកអ
​ ាច​លាក់ផ
​ ្លូវកាត់ន​ៃ​សឺមីស
​ ន្តិសុខព
​ ី​អេក្រង់ក
​ ម្មវិធី។
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី សឺមស
ី​ ន្តិសុខ, ប៉ះ → ការកំណត់ រួចហ�
​ ើយ​ប៉ះ បង្ហាញ​សឺមស
ី​ ន្តិសុខ ដ�ើម្បី​បិទដំណ�ើរការ​
វា។
ជម្រើសផ​្សេង សូមអ
​ស
ូ រ​បារ​ស្ថានភាព​ចុះក្រោម ដ�ើម្បីប�
​ ើក​ផ្ទាំង​ជូនដំណឹង។ រួចហ�
​ ើយ​អស
ូ ផ្ទា
​ ំង​ជូនដំណឹង​
ចុះក្រោម ហ�ើយប
​ ៉ះ សឺមស
ី​ ន្តិសុខ ដ�ើម្បី​បិទដំណ�ើរការ​មុខងារ​នេះ។
ការចម្លងទុកន
​ ិង​ការស្ដារ​សឺមស
ី​ ន្តិសុខ
ចម្លងទុកខ
​ លឹម
្ ព័ត៌មាន​និង​កម្មវិធក
ី​ ្នុងសឺ
​ មីស
​ ន្តិសុខទ�
​ ៅ Samsung Cloud ដ�ោយ​ប្រើ Samsung Account
របស់អ
​ ្នក រួចស
​ ្តារ​ពួកវា​ពេលក្រោយ។
ការចម្លងទុកទ
​ ិន្នន័យ
1
2
3
4
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី សឺមស
ី​ ន្តិសុខ ហ�ើយប
​ ៉ះ → ការកំណត់ → ចម្លងទុក និង ស្ដារ។
ប៉ះ ថែម​គណនី រួច​ចុះបញ្ជី​និងច
​ ុះឈ្មោះចូល Samsung Account របស់អ
​ ្នក។
ប៉ះ ចម្លងទុកទិន្នន័យ សឺមីសន្តិសុខ។
ធីកធ
​ ាតុដែ
​ ល​អ្នកច
​ ង់​ចម្លងទុក ហ�ើយប
​ ៉ះ ចម្លងទុកឥ
​ ឡូវ។
​ វ​បាន​ចម្លងទុកក
ទិន្នន័យន
​ ឹងត្រូ
​ ្នុង Samsung Cloud។
ការស្តារ​ទិន្នន័យ
1
2
3
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី សឺមស
ី​ ន្តិសុខ ហ�ើយប
​ ៉ះ → ការកំណត់ → ចម្លងទុក និង ស្ដារ។
ប៉ះ ស្ដារ។
ជ្រើស​ឧបករណ៍​មួយ​និងប្រភេទ
​
​ទិន្នន័យដែ
​ ល​អ្នកច
​ ង់​ស្ដារ ហ�ើយ​ប៉ះ ស្ដារ​ឥឡូវ។
ទិន្នន័យដែ
​ ល​បាន​ចម្លងទុកន
​ ឹងត្រូ
​ វ​បាន​ស្ដារ​ដាក់​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។
198
ការកំណត់
ការលុបស
​ ឺមស
ី​ ន្តិសុខ
អ្នកអ
​ ាច​លប
ុ ​សឺមីស
​ ន្តិសុខ រួមទាំងខ
​ ្លឹមព័ត៌មាន​និងក
​ ម្មវិធក
ី​ ្នុង​ន�ោះ។
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី សឺមស
ី​ ន្តិសុខ ហ�ើយ​ប៉ះ → ការកំណត់ → ការកំណត់​ច្រើនទ�ៀត → លុប។
្ ព័ត៌មាន មុនពេល​លុបសឺ
ដ�ើម្បីច
​ ម្លងទុកខ
​ លឹម
​ មីស
​ ន្តិសុខ សូមធ
​ ីក ផ្លាស់ទឯ
ី​ កសារ​មេឌ�ៀ​ចេញ​ពី​សឺមស
ី​ ន្តិសុខ
​ ៉ះ លុប។ ដ�ើម្បីច
​ ូលប្រើ​ទិន្នន័យដែ
​ ល​បាន​ចម្លងទុកព
​ សឺ
ី​ មីស
​ ន្តិសុខ សូមប�
​ ើកសឺ
​ មី Samsung,
ហ�ើយប
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ឯកសារ​ខ្ញុំ រួចហ�
​ ើយ​ប៉ះ ឃ្លាំងផ្ទុកខ
​ ាងក្នុង → Secure Folder។
កំណត់សម្គាល់ដែ
​ ល​បាន​រក្សាទុក​ក្នុង Samsung Notes នឹងម
​ ិន​ត្រូវ​បាន​ចម្លងទុកឡ​�ើយ។
ក្លោដ និង គណនី
ជម្រើស
ធ្វើ​សមកាល ចម្លងទុក ឬ​ស្ដារ​ទិន្នន័យន​ៃ​ឧបករណ៍​របស់អ
​ ្នកដ�
​ ោយ​ប្រើ Samsung Cloud។ អ្នកក
​ ៏​អាច​
​ ូចជា Samsung Account និង គណនី Google របស់អ
ចុះបញ្ជី​និងគ្រប
​ ់គ្រង​គណនីដ
​ ្នក ឬ​ក៏​ផ្ទេរ​ទិន្នន័យ​
ទ�ៅ​ឬ​ពី​ឧបករណ៍ផ​្សេងទ�ៀត​តាម Smart Switch ផងដែរ។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ក្លោដ និង គណនី។
• Samsung Cloud៖ គ្រប់គ្រង​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ដែល​អ្នក​ចង់​ស្ដារ​យ៉ាង​មាន​សន្តិសុខ​ក្នុង Samsung
Cloud។ ពិនិត្យ​ស្ថានភាព​នៃ​ការប្រើប្រាស់​ឃ្លាំងផ្ទុក Samsung Cloud របស់អ
​ ្នក ព្រមទាំងធ្វ
​ ើ​
សមកាល ចម្លងទុក និងស្ដា
​ រ​ទិន្នន័យរ​បស់​អ្នក។ សូមម�
​ ើល Samsung Cloud សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​
បន្ថែម។
• គណនី៖ ថែម Samsung Account និង គណនី Google របស់អ
​ ្នក ឬ​ក៏​គណនី​ផ្សេងទ�ៀត ដ�ើម្បីធ្វ
​ ើ​
សមកាល​ជាមួយ។
• ចម្លងទុក និង ស្ដារ៖ រក្សា​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួន ទិន្នន័យក
​ ម្មវិធី និងក
​ ារកំណត់​របស់​អ្នកដ�
​ ោយ​សុវត្ថិភាព​
ល�ើឧ
​ បករណ៍​របស់​អ្នក។ អ្នកអ
​ ាច​ចម្លងទុកព
​ ័ត៌មាន​រស�ើប​របស់​អ្នក ហ�ើយច
​ ូលប្រើវ​ា​ន�ៅពេល​ក្រោយ។
អ្នកត្រូ
​ វតែ​ចុះឈ្មោះចូលគ
​ ណនី Google ឬ Samsung Account របស់អ
​ ្នក ដ�ើម្បីច
​ ម្លងទុកឬ
​ ស្ដា
​ រ​
ទិន្នន័យ។ សូមម�
​ ើល ចម្លងទុក និង ស្ដារ សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
• Smart Switch៖ ចាប់ផ្ដើម Smart Switch រួច​ផ្ទេរទ
​ ិន្នន័យ​ពី​ឧបករណ៍ព
​ ីមុនរ​បស់​អ្នក។ សូមម�
​ ើល
Smart Switch សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
ចម្លងទុកទ
​ ិន្នន័យរ​បស់​អ្នកជ
​ ា​ប្រចាំ​ទ�ៅ​ទីកន្លែង​មាន​សុវត្ថិភាព ដូចជា Samsung Cloud ឬ​កុំព្យូទ័រ
ដ�ើម្បី​ឲ្យ​អ្នក​អាច​ស្ដារ​វា ប�ើ​ទិន្នន័យន�
​ ោះ​ខូច​ឬប
​ ាត់ ដ�ោយសារ​ការកំណត់​ទិន្នន័យព
​ ី​រ�ោងចក្រ​ឡ�ើងវិញ​
ដ�ោយ​អចេតនា។
199
ការកំណត់
ចម្លងទុក និង ស្ដារ
រក្សា​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួន ទិន្នន័យក
​ ម្មវិធី និងក
​ ារកំណត់​របស់​អ្នកដ�
​ ោយ​សុវត្ថិភាព​ល�ើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។ អ្នក​
អាច​ចម្លងទុកព
​ ័ត៌មាន​រស�ើប​របស់​អ្នក ហ�ើយច
​ ូលប្រើវ​ា​ន�ៅពេល​ក្រោយ។ អ្នកត្រូ
​ វតែ​ចុះឈ្មោះចូលគ
​ ណនី
Google ឬ Samsung Account របស់អ
​ ្នក ដ�ើម្បីច
​ ម្លងទុកឬ
​ ​ស្ដារ​ទិន្នន័យ។
ការប្រើ Samsung Account
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ក្លោដ និង គណនី → ចម្លងទុក និង ស្ដារ → ទិន្នន័យច
​ ម្លងទុក សម្រាប់
Samsung Account, ធីកធ
​ ាតុ​ដែល​អ្នកច
​ ង់​ចម្លងទុក រួចហ�
​ ើយ​ប៉ះ ចម្លងទុក។
ទិន្នន័យន
​ ឹងត្រូ
​ វ​បាន​ចម្លងទុកក
​ ្នុង Samsung Cloud។ សូមម�
​ ើល Samsung Cloud សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​
បន្ថែម។
ដ�ើម្បី​ស្ដារ​ទិន្នន័យច
​ ម្លងទុកព
​ ី Samsung Cloud ដ�ោយ​ប្រើ Samsung Account សូមប
​ ៉ះ ស្ដារ​ទិន្នន័យ។
ជ្រើសឧ
​ បករណ៍ម
​ ួយ​និងប្រភេទ
​
​ទិន្នន័យដែ
​ ល​អ្នកច
​ ង់​ស្ដារ ហ�ើយ​ប៉ះ ស្ដារ។ ទិន្នន័យដែ
​ ល​បាន​ជ្រើស​នឹងត្រូ
​ វ​
បាន​ស្ដារ​ដាក់​ឧបករណ៍រ​បស់អ
​ ្នក។
ការប្រើ​គណនី Google
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ក្លោដ និង គណនី → ចម្លងទុក និង ស្ដារ ហ�ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់ ចម្លងទ
​ ុក​ទិន្នន័យ​
ខ្ញុំ សម្រាបគ
់​ ណនី Google ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។ ប៉ះ គណនី​ចម្លងទុក រួច​ជ្រើស​គណនី​មួយ​ជា​គណនី​
ចម្លងទុក។
ដ�ើម្បី​ស្ដារ​ទិន្នន័យដ�
​ ោយ​ប្រើ​គណនី Google សូមប
​ ៉ះ​កុងតាក់ ស្តារ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ដ�ើម្បីប�
​ ើកដំណ�ើរការ​វា។
ន�ៅពេល​អ្នកដ
​ ឡំ �ើងក
​ ម្មវិធី​ឡ�ើងវិញ ការកំណត់ន
​ ិង​ទិន្នន័យដែ
​ ល​បាន​ចម្លងទុកន
​ ឹងត្រូ
​ វ​បាន​ស្ដារ។
Google
ធ្វើ​ការកំណត់​រចនាសម្ពនសម្រាប
្ធ​
ម
់​ ុខងារ​ខ្លះ​ដែល Google បាន​ផ្ដល់ជូន។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ Google។
200
ការកំណត់
លទ្ធភាព​ចូល​ប្រើ
ធ្វើ​ការកំណត់​រចនាសម្ពនផ្ធ​្សេងៗ ដ�ើម្បីកែ
​ លម្អល
​ ទ្ធភាព​ចូលប្រើឧ
​ បករណ៍។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ លទ្ធភាព​ចូល​ប្រើ។
• ចក្ខុ៖ ប្ដូរ​ការកំណត់ត
​ ាមបំណង ដ�ើម្បីកែ
​ លម្អល
​ ទ្ធភាព​ចូលប្រើ​សម្រាបអ
់​ ្នកប្រើប្រាស់​ដែល​អន់ភ្នែ
​ ក។
• ការឮ៖ ប្ដូរ​ការកំណត់​តាមបំណង ដ�ើម្បីកែ
​ លម្អល
​ ទ្ធភាព​ចូលប្រើ​សម្រាបអ
់​ ្នកប្រើប្រាស់​ដែល​អន់ត្រច�
ៀក។
​
• ហត្ថក�ោសល្យ និង អន្តរកម្ម៖ ប្ដូរ​ការកំណត់ត
​ ាមបំណង ដ�ើម្បីកែ
​ លម្អល
​ ទ្ធភាព​ចូលប្រើ​សម្រាប់​
អ្នកប្រើប្រាស់ដែ
​ ល​ខ្សោយ​ហត្ថក�ោសល្យ។
• អត្ថបទ-ទ�ៅ-សម្៖តី ប្ដូរ​ការកំណត់សម្រាប
​
ម
់​ ុខងារ​អត្ថបទ-ទ�ៅ-សម្ដែ
តី​ ល​បាន​ប្រើ ន�ៅពេល​បាន​
ប�ើកដំណ�ើរការ Voice Assistant ដូចជា​ភាសា ល្បឿន ជាដ�ើម។
• ស�ោ​ទិសដ�ៅ៖ ប្ដូរ​ការកំណត់ន​ៃ​បន្សំ​ទិសដ�ៅ​សម្រាបក
់​ ារដ�ោះស�ោ​អេក្រង់។
• ការចូលប្រើផ
​ ្ទាល់៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍ច
​ ាប់ផ្ដើមម
​ ៉ឺនុយ​លទ្ធភាព​ចូលប្រើដែ
​ ល​បាន​ជ្រើស ន�ៅពេល​អ្នក​
់ចុចថ
​ ាមពល​និង​គ្រាប់ចុចបង្ក
​ ើនក
​ ម្រិតសំឡេង​ក្នុងពេ
​ ល​ដំណាលគ្នា។
ចុចគ្រាប
​
• ផ្លូវកាត់​នៃ​លទ្ធភាព​ចូលប្រើ៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍ប�
​ ើកដំណ�ើរការ Voice Assistant ឬ កុងតាក់ស
​ ាកល
Samsung ន�ៅពេល​អ្នកច
​ ុច​ជាប់​ល�ើ​គ្រាប់ចុចបង្ក
​ ើនក
​ ម្រិតសំឡេង​និង​គ្រាប់ចុចប
​ ន្ថយ​កម្រិតសំឡេង​
ក្នុងពេ
ំ ាលគ្នា ល�ើសព
​ ល​ដណ
​ ី 3 វិនាទី។
• ការរំឭក​ពី​ការជូនដំណឹង៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍ប​្រាប់ដំណឹងអ
​ ្នក​អំពក
ី​ ារជូនដំណឹង​ដែល​អ្នកម
​ ិន​ទាន់​បាន​
ពិនិត្យ​ន�ៅ​ចន្លោះពេល​មួយ។
• ការឆ្លើយ និង ការបញ្ចបក
ី​ ើយ​ឬ​បញ្ចប់​ការហ�ៅ។
់​ ារហ�ៅ៖ ប្ដូរ​វិធឆ្ល
• ទម្រង់ប
​ ​ការជូនដំណឹងដ�
​ ៉ះ​ម្ដង៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍ត្រួ
​ តត្រា​ការហ�ៅ​ចូលឬ
​ ោយ​ប៉ះ​ប៊ូតុង ជំនួសឲ
​ ្យ​
ការអូសវ​ា។
• ការចម្លងទុកក
​ ារកំណត់​លទ្ធភាព​ចូលប្រើ: នាំចូល នាំចេញ ឬ​កចែ
៏​ ករំលែក​ការកំណត់​លទ្ធភាព​ចូលប្រើ​
របស់​អ្នក។
• សេវា៖ បង្ហាញ​សេវា​លទ្ធភាព​ចូលប្រើ​ដែល​បាន​ដឡំ �ើងល�
​ ើ​ឧបករណ៍​នេះ។
201
ការកំណត់
ការគ្រប់គ្រង​ទូទ�ៅ
ប្ដូរ​ការកំណត់​ប្រព័នន្ធ​ៃ​ឧបករណ៍រ​បស់អ
​ ្នក​តាមបំណង ឬ​ក៏​កំណត់​ឧបករណ៍ឡ​�ើងវិញ។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការគ្រប់គ្រង​ទូទ�ៅ។
• ភាសា និង ការបញ្ចូល៖ ជ្រើស​ភាសា​ឧបករណ៍ និង ប្ដូរ​ការកំណត់​ដូចជា​ក្ដារចុចន
​ ិង​ប្រភេទន​ៃ​ការបញ្ចូល​
សំឡេង។ ជម្រើសខ
​ ្លះ​ប្រហែល​ជា​មិន​អាច​ប្រើ​បាន​ឡ�ើយ អាស្រ័យ​ល�ើ​ភាសា​ដែល​បាន​ជ្រើស។ សូមម�
​ ើល
ការថែម​ភាសា​ឧបករណ៍ សម្រាបព
់​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
• កាលបរិច្ឆេទ និង ម�៉ោង៖ ចូលប្រើន
​ ិង​កែ​ការកំណត់ ដ�ើម្បីត្រួ
​ តត្រា​រប�ៀប​ដែល​ឧបករណ៍ប
​ ង្ហាញ​ម�៉ោង​និង​
កាលបរិច្ឆេទ។
ប�ើ​ថន�
្ម​ ៅតែ​អស់ប
​ ន្ទុកទ
​ ាំងស្រុង ន�ោះ​ម�៉ោង​និង​កាលបរិច្ឆេទន
​ ឹងត្រូ
​ វ​បាន​កំណត់ឡ​�ើងវិញ។
• ទាក់ទង​យ�ើង៖ សួរ​សំណួរ​ឬ​បង្ហាញ​សំណួរ​ដែល​សួរ​ញឹកញាប់។ សូមម�
​ ើល Samsung Members
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
សម្រាប់ព
• រាយការណ៍​ព័ត៌មាន​កំហុសវិនិច្ឆយ៖ កំណត់ឲ
​ ្យ​ឧបករណ៍ផ​្ញព
ើ​ ័ត៌មាន​កំហុសវិនិច្ឆយន
​ ិងក
​ ារប្រើប្រាស់​
របស់ឧ
​ បករណ៍ដ�
​ ោយ​ស្វ័យប្រវត្ជ
តិ​ ូន Samsung។
• ព័ត៌មាន​ធ្វើ​ទីផ្សារ៖ កំណត់ថ
​ ា​ត�ើ​ត្រូវ​ទទួលព
​ ័ត៌មាន​ធ្វើ​ទីផ្សារ​របស់ Samsung ដូចជា​ការផ្ដល់ជូន​
ពិសេស ផលប្រយ�ោជន៍ស
​ មាជិកភាព និងល
​ ិខិតដំណឹង ដែរ​ឬទេ
​ ។
• កំណត់​ឡ�ើងវ​ិញ៖ ធ្វើ​ការកំណត់​ឧបករណ៍​របស់អ
៏​ ើ​ការកំណត់ទ
​ ្នកឡ​�ើងវិញ ឬ​កធ្វ
​ ិន្នន័យព
​ ី​រ�ោងចក្រ​
​ ាំងអស់ន
ឡ�ើងវិញ។ អ្នកអ
​ ាច​កំណត់​ឡ�ើងវិញ​នូវ​ការកំណត់​របស់​អ្នកទ
​ ិង​ការកំណត់បណ
​
្ដាញ។ អ្នកក
​ ៏​
អាច​កណ
ំ ត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ចាប់ផ្ដើមឡ​�ើងវិញន�
​ ងដែរ ដ�ើម្បីឲ
​ ៅពេល​ដែល​បាន​កំណត់​ជាមុនផ
​ ្យ​ឧបករណ៍​
ដំណ�ើរការ​ល្អប្រស�ើរ។
ការថែម​ភាសា​ឧបករណ៍
អ្នកអ
​ ាច​ថែម​ភាសា​ដែល​ត្រូវ​ប្រើ​ល�ើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។
1
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការគ្រប់គ្រង​ទូទ�ៅ → ភាសា និង ការបញ្ចូល → ភាសា → ថែម​ភាសា។
ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​ភាសា​ទាំងអស់ដែ
​ ល​អាច​ថែម​បាន សូមប
​ ៉ះ → ភាសា​ទាំង​អស់។
2
ជ្រើស​ភាសា​មួយ​ដែល​ត្រូវ​ថែម។
202
ការកំណត់
3
ដ�ើម្បី​កំណត់​ភាសា​ដែល​បាន​ជ្រើស​ជា​ភាសា​លំនាំដ�ើម សូមប
​ ៉ះ កំណត់ជ
​ ា​លំនាំដ�ើម។ ដ�ើម្បីរ​ក្សា​
ការកំណត់​ភាសា​បច្ចុប្បន្ន សូមប
​ ៉ះ រក្សា​បច្ចុប្បន្ន។
ភាសា​ដែល​បាន​ជ្រើស​នឹងត្រូ
​ ្នកប
​ វ​បាន​ថែម​ទ�ៅ​បញ្ជី​ភាសា​របស់​អ្នក។ ប�ើអ
​ ាន​ប្ដូរ​ភាសា​លំនាំដ�ើម ភាសា​
ដែល​បាន​ជ្រើស​នឹងត្រូ
​ វ​បាន​ថែម​ទ�ៅ​ផ្នែក​ខាងល�ើន​ៃ​បញ្ជី។
ដ�ើម្បី​ប្ដូរ​ភាសា​លំនាំដ�ើមព
​ប
​ ូស ជាប់ន
ី​ ញ្ជី​ភាសា​របស់​អ្នក សូមអ
​ ឹងភ
​ ាសា​មួយ រួចផ
​ ្លាស់ទវី​ា​ទ�ៅ​ខាងល�ើផ
​ ុត​
​ ៉ះ រួចរាល់។ ប�ើ​កម្មវិធម
​
ាសា​ដែល​បាន​គាំទ្រ​បន្ទាប់ន�
​ ៅក្នុង​បញ្ជី នៃ​បញ្ជី។ រួចប
ី​ ួយ​មិនគ
​ ាំទ្រ​ភាសា​លំនាំដ�ើមទេ ភ
នឹង​ត្រូវ​បាន​ប្រើ។
អាប់ដេត​នៃ​សុហ្វវែរ
អាប់ដេត​សុហវែ
្វ រ​នៃ​ឧបករណ៍រ​បស់​អ្នកត
​ ាម​សេវា​ហ្វឺមវែរ​ល�ើ​អាកាស (FOTA)។ អ្នកក
​ ៏​អាច​រ�ៀប​កាលវិភាគ​
អាប់ដេត​សុហ្វវែរ​ផងដែរ។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ អាប់ដេត​នៃ​សុហ្វវែរ។
ប�ើ​អាប់ដេត​នៃ​សុហវែ
្វ រ​អាសន្នត្រូ
​ វ​បាន​បញ្ចេញ​ដ�ើម្បី​ការពារ​សន្តិសុខន​ៃ​ឧបករណ៍រ​បស់អ
​ ្នក និង ដ�ើម្បី​
​ ្មីៗ ពួកវា​នឹង​ត្រូវ​បាន​ដឡំ �ើងដ�
​ ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ ដ�ោយ​គ្មាន​
ខ្ទប់​ប្រភេទន​ៃ​ការគំរាមកំហែង​សន្តិសុខថ
ការយល់ព្រម​ពី​អ្នក។
• ទាញយក​អាប់ដេត​ដ�ោយដៃ៖ ពិនិត្យ​រក​និងដ
​ ំឡ�ើងអ
​ ាប់ដេត​ដ�ោយដៃ។
• ទាញយក​អាប់ដេត​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ៖ ទាញយក​អាប់ដេត​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ៖ កំណត់ឲ
​ ្យ​ឧបករណ៍​
ទាញយក​អាប់ដេត​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ ន�ៅពេល​បាន​ភ្ជាប់​ទ�ៅ​បណ្តាញ Wi-Fi។
• អាប់ដេត​នៃ​សុហ្វវែរ​ដែល​បាន​រ�ៀប​កាលវិភាគ៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ដំឡ�ើងអ
​ ាប់ដេត​ន�ៅ​ពេលវេលា​ដែល​
បាន​បញ្ជាក់។
• ព័ត៌មាន​អាប់ដេត​ចុងក្រោយ៖ បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​អំពី​អាប់ដេត​នៃ​សុហវែ
្វ រ​ចុងក្រោយ។
ព័ត៌មាន​អំពី​អាប់ដេត​នៃ​សន្តិសុខ
អាប់ដេត​នៃ​សន្តិសុខត្រូ
​ វ​បាន​ផ្ដល់ជ
​ ូន​ដ�ើម្បីព
​ ង្រឹង​សន្តិសុខន​ៃ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​និងក
​ ារពារ​
ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួនរ​បស់អ
​ ្នក។ ចំព�ោះ​អាប់ដេត​នៃ​សន្តិសុខសម្រាប
​
ម
់​ ដែ
៉ូ ល​របស់​អ្នក សូមច
​ ូល​
ទ�ៅ security.samsungmobile.com។
វិបសៃ​នេះ​គាំទ្រ​ជា​ភាសា​ខ្លះ​ប៉ុណ្ណោះ។
203
ការកំណត់
ស�ៀវភ�ៅ​ណែនាំ​អ្នកប្រើប្រាស់
បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​ជំនួយ ដ�ើម្បីស្វែ
​ ងយល់អ
​ ំពរី​ប�ៀប​ប្រើឧ
​ បករណ៍​និង​កម្មវិធី ឬ​កធ្វ
៏​ ើ​ការកំណត់​រចនាសម្ពន្ធ​
សំខាន់ៗ។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ស�ៀវភ�ៅ​ណែនាំ​អ្នកប្រើប្រាស់។
អំព​ទ
ី ូរសព្ទ
ចូលម�ើលព
​ ័ត៌មាន​នៃ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ អំពទ
ី​ ូរសព្ទ។
ដ�ើម្បី​ប្ដូរ​ឈ្មោះ​នៃ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក សូមប
​ ៉ះ កែ។
• ស្ថានភាព៖ បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​ផ្សេងៗ​របស់​ឧបករណ៍ ដូចជា​ស្ថានភាព​កាត SIM, អាសយដ្ឋាន MAC នៃ Wi-Fi និង លេខ​ស�ៀរ�ៀល ជាដ�ើម។
• ព័ត៌មាន​អំព​ច
ី ្បាប់៖ បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​ផ្លូវច្បាប់​ដែល​ពាក់ព័នន
្ធ​ ឹងឧ
​ បករណ៍ ដូចជា​ព័ត៌មាន​សុវត្ថិភាព និង
អាជ្ញាបណ្ណ​ប្រភព​ប�ើកទូលាយ ជាដ�ើម។
• ព័ត៌មាន​សុហ្វវែរ៖ បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​សុហ្វវែរ​របស់​ឧបករណ៍ ដូចជា​កំណែ​ប្រព័នប្រ
្ធ​ តិបត្តិការ​របស់​វា និង
កំណែ​ហ្វឺមវែរ ជាដ�ើម។
• ព័ត៌មាន​ថ្ម៖ បង្ហាញ​ស្ថានភាព​និងព
​ ័ត៌មាន​អំពី​ថ្ម​របស់​ឧបករណ៍។
204
ឧបសម្ពន្ធ
ការដ�ោះស្រាយ​បញ្ហា
មុនពេល​ទាក់ទង​មជ្ឈមណ្ឌលស​េវា Samsung សូមព
​ ្យាយាម​រក​ដណ�
ំ
ោះស្រាយ​ខាងក្រោម​ជាមុន​សិន។
ស្ថានការណ៍ខ
​ ្លះអ
​ ាច​នឹងម
​ ិនត្រូ
​ វ​ចំព�ោះ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។
ន�ៅពេល​អក
្ន ​ប�ើកឧ
​ បករណ៍ ឬ​ក​ខ
៏ ណៈពេល​អក
្ន ​កព
ំ ង
ុ ​ប្រើឧ
​ បករណ៍ វា​ស​ឲ
ំុ ្យ​អក
្ន ​វាយបញ្ល
ចូ ​កដ
ូ ​ណា​
មួយ​ខាងក្រោម៖
• ពាក្យសម្ងាត់៖ ន�ៅពេល​មុខងារ​ចាក់ស�ោ​ឧបករណ៍​ត្រូវ​បាន​ប�ើកប្រើ អ្នកត្រូ
​ វតែ​វាយបញ្ចូល​ពាក្យសម្ងាត់​
​ ាន​កំណត់សម្រាប
ឧ
ដែល​អ្នកប
​
់​ បករណ៍។
• PIN: ន�ៅពេល​ប្រើ​ឧបករណ៍ជ
​ ា​ល�ើកដំបូង ឬ​កន�
៏​ ៅពេល​តម្រូវការ PIN ត្រូវ​បាន​ប�ើកប្រើ អ្នកត្រូ
​ វតែ​
វាយបញ្ចូល PIN ដែល​ផ្ដល់​មក​ជាមួយ​កាត SIM ឬ USIM។ អ្នកអ
​ ាច​បិទម
​ ុខងារ​នេះ​ដ�ោយ​ប្រើម
​ ៉ឺនុយ​
ចាក់ស�ោ​កាត SIM។
• PUK៖ កាត SIM ឬ USIM របស់អ
​ ្នក​ត្រូវ​បាន​ខ្ទប់ ជា​ធម្មតា ដ�ោយសារ​អ្នកវ​ាយបញ្ចូល PIN មិន​
ត្រឹមត្រូវ​ជាច្រើន​ដង។ អ្នកត្រូ
​ វតែ​វាយបញ្ចូល PUK ដែល​ផ្តល់ឲ
​ ្យ​ដ�ោយ​អ្នកផ្ដល់ស​េវា​ឲ្យ​អ្នក។
• PIN2៖ ន�ៅពេល​អ្នកច
​ ូលប្រើម
​ ៉ឺនុយ​ដែល​ត្រូវការ PIN2 អ្នកត្រូ
​ វតែ​វាយបញ្ចូល PIN2 ដែល​ផ្ដល់ម
​ ក​
ជាមួយ​កាត SIM ឬ USIM។ សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម សូមទ
​ ាក់ទង​អ្នកផ្តល់ស​េវា​ឲ្យ​អ្នក។
ឧបករណ៍រ​បស់​អក
្ន ​បង្ហាញ​សារ​កហ
ំ ស
ុ ប
​ ណ្ដាញ​ឬ​សេវា
• ន�ៅពេល​អ្នកស
​ ្នុងក
​ ន្លែង​ដែល​មាន​រលកសញ្ញាខ្ស
​ ោយ​ឬ​ការទទួលស​េវា​ខ្សោយ អ្នកអ
​ ាច​បាត់បង់​
​ ្ថិតក
ការទទួល។ សូមផ
​ ្លាស់ទី សារ​កំហុស​
​ ្លាស់ទទ�
ី​ ៅ​កន្លែង​ផ្សេង រួចស
​ ាកល្បង​ម្តងទ�ៀត។ ខណៈពេល​កំពុងផ
​ ដែលៗ។
អាច​លេចឡ�ើងដ
• អ្នកម
​ ិន​អាច​ចូលប្រើជ
​ ម្រើសខ
​ ្លះ​ឡ�ើយ ដ�ោយ​គ្មាន​ការចុះឈ្មោះជាវ។ សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម សូម​
ទាក់ទង​អ្នកផ្តល់ស​េវា​ឲ្យ​អ្នក។
ឧបករណ៍រ​បស់​អក
្ន ​មន
ិ ​ប�ើក
ន�ៅពេល​ថ្ម​អស់ប
​ ន្ទុកទ
​ ាំងស្រុង ឧបករណ៍រ​បស់​អ្នកន
​ ឹង​មិនប�
​ ើកឡ​�ើយ។ សូមស
​ ាក​ថ្ម​ឲ្យ​ពេញ មុនពេល​ប�ើក​
ឧបករណ៍។
205
ឧបសម្ពន
អេក្រង់បះ៉ ត
​ បត​យត
ឺ ​ឬ​មន
ិ ​ត្រឹមត្រូវ
• ប�ើអ
​ ្នកប
​ ិទ​ស្គ្រីន​ការពារ​អេក្រង់ឬ
​ ​ភ្ជាប់​គ្រឿងបន្សំស​្រេចចិត្ត​ល�ើ​អេក្រង់ប៉ះ អេក្រង់ប៉ះអ
​ ាច​មិនធ្វ
​ ើ​មុខងារ​
ត្រឹមត្រូវ។
• ប�ើអ
​ ្នកក
​ ំពុងព
​ ាក់​ស្រោមដៃ, ប�ើ​ដៃ​របស់​អ្នកក
​ ខ្វក់ ខណៈពេល​ប៉ះ​អេក្រង់ប៉ះ ឬ​ក៏​ប�ើ​អ្នកប
​ ៉ះអេក្រ
​
ង់ដ�
​ ោយ​
ប្រើវ​ត្ថុ​ស្រួច​ឬ​ចុងម្រា
​ មដៃ​របស់​អ្នក អេក្រង់ប៉ះអ
​ ាច​ធ្វើ​មុខងារ​ខុសប្រក្រតី។
• អេក្រង់ប៉ះអ
​ ាច​ធ្វម
ើ​ ុខងារ​ខុសប្រក្រតីក
​ ្នុង​ស្ថានភាព​ស�ើម ឬ​ក៏​ន�ៅពេល​ត្រូវ​ទឹក។
• ចាប់ផ្ដើមឧ
​ បករណ៍រ​បស់អ
​ ្នកឡ​�ើងវិញ ដ�ើម្បីជ
​ ម្រះ​កំហុសស
​ ុហវែ
្វ រ​បណ្តោះអាសន្ន​នានា។
• ត្រូវ​ប្រាកដ​ថា សុហ្វវែរ​នៃ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ត្រូវ​បាន​អាប់ដេត​ទ�ៅ​កំណែ​ថ្មីបំផុត។
• ប�ើ​អេក្រង់ប៉ះឆ្កូ
​ ត​ឬ​ខូច សូមទ�
​ ៅ​មជ្ឈមណ្ឌលស​េវា Samsung។
ឧបករណ៍រ​បស់​អក
្ន ​គាំងឬ
​ ​ជប
ួ ​កហ
ំ ស
ុ ដ
​ ​អ
៏ ាក្រក់
សូមស
​ ាកល្បង​ធ្វត
ើ​ ាម​ដំណ�ោះស្រាយ​ខាងក្រោម។ ប�ើប
​ ញ្ហា​ន�ោះ​ន�ៅតែ​មិនអ
​ ាច​ដ�ោះស្រាយ​បាន​ទេ សូម​
ទាក់ទង​មជ្ឈមណ្ឌលស​េវា Samsung។
ការចាប់ផ្ដើមឧ
​ បករណ៍​ឡ�ើងវិញ
ប�ើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​គាំង​ឬ​ជាប់ អ្នកប្រហែ
​
ល​ជា​ត្រូវ​បិទក
​ ម្មវិធី ឬ​កប
៏​ ិទឧ
​ បករណ៍ រួច​ប�ើក​វា​ឡ�ើងវិញ។
ការបង្ខំ​ឲ្យ​ចាប់ផ្ដើម​ឡ�ើងវិញ
ប�ើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​គាំង​ឬ​មិនត
​ បត សូមច
​ ុចឲ
​ ្យ​ជាប់ល�
​ ើ​គ្រាប់ចុចថ
​ ាមពល​និង​គ្រាប់ចុចប
​ ន្ថយ​សំឡេង​ក្នុង​
ពេល​ដំណាលគ្នាល�
​ ើសពី 7 វិនាទី ដ�ើម្បីច
​ ាប់ផ្ដើមវ​ា​ឡ�ើងវិញ។
ការកំណត់​ឧបករណ៍​ឡ�ើងវិញ
ប�ើ​វិធី​ខាងល�ើម
​ ិន​អាច​ដ�ោះស្រាយ​បញ្ហា​របស់​អ្នកប
​ ាន​ទេ សូមធ្វ
​ ើ​ការកំណត់​ទិន្នន័យព
​ រ�
ី​ ោងចក្រ​ឡ�ើងវិញ។
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយ​ប៉ះ ការគ្រប់គ្រង​ទទ�
ូ ៅ → កំណត់​ឡ�ើងវ​ិញ →
ការកំណត់ទិន្នន័យរ�ោងចក្រឡ�ើងវិញ → កំណត់​ឡ�ើងវ​ិញ → លុបទ
​ ាំង​អស់។ មុនពេល​ធ្វក
ើ​ ារកំណត់​
ទិន្នន័យព
​ ី​រ�ោងចក្រ​ឡ�ើងវិញ សូមច
​ ងចាំថ
​ ា​ត្រូវ​ចម្លងទុកទ
​ ិន្នន័យស
​ ំខាន់ៗទ
​ ាំងអស់ដែ
​ ល​បាន​រក្សាទុក​ក្នុង​
ឧបករណ៍។
206
ឧបសម្ពន
ការហ�ៅ​មន
ិ ​បាន​ភជា្ ប់
• សូមប​្រាកដ​ថា អ្នកអ
​ ាច​ប្រើ​បណ្ដាញ​ទូរសព្ទច
​ ល័តត្រឹ
​ មត្រូវ។
• សូមប​្រាកដ​ថា អ្នកម
​ ិន​បាន​កំណត់​ការរារាំង​ការហ�ៅ​សម្រាបលេ
់​ ខ​ទូរសព្ទដែ
​ ល​អ្នកក
​ ំពុងហ�
​ ៅ។
• សូមប​្រាកដ​ថា អ្នកម
​ ិនប
​ ាន​កណ
ំ ត់​ការរារាំង​ការហ�ៅ​សម្រាបលេ
់​ ខ​ទូរសព្ទហ�
​ ៅ​ចូល។
អ្នកដទៃ​មិន​អាច​ឮ​អក
្ន ​នយ
ិ ាយ​តាម​ការហ�ៅ
• សូមប​្រាកដ​ថា អ្នកម
​ ិន​បាន​គ្រប​ល�ើ​មីក្រូហ្វូនជ
​ ាប់​មកជាមួយ។
• សូមប​្រាកដ​ថា មីក្រូហ្វូនស
​ ាត់​របស់​អ្នក។
​ ្ថិតន�
​ ៅ​ជិតម
• ប�ើ​ប្រើក
​ ាស សូមប​្រាកដ​ថា អ្នក​បាន​ភ្ជាប់​វា​ត្រឹមត្រូវ។
សំឡេង​ខរ្ទ កង
្នុ អ
​ ឡុ
ំ ងពេល​ហ�ៅ
លៃតម្រូវ​កម្រិតសំឡេង​ដ�ោយ​ចុច​គ្រាប់ចុចក
​ ម្រិតសំឡេង ឬ​ក៏​ផ្លាស់ទទ�
ី​ ៅ​កន្លែង​ផ្សេង។
បណ្តាញ​ចលត
័ ឬ
​ ​អន
ី៊ ធ�ើណត
ិ ដ
​ ាច់​ញក
ឹ ញាប់ ឬ គុណភាព​អឌ
ូ យ
ី ​អ
ូ៉ ន់
• សូមប​្រាកដ​ថា អ្នកម
​ ិនក
​ ង់តែន​ខាងក្នុងរ​បស់​ឧបករណ៍។
​ ំពុងខ
​ ្ទប់អ
• ន�ៅពេល​អ្នកស
​ ្ថិតក
​ ្នុងក
​ ន្លែង​ដែល​មាន​រលកសញ្ញាខ្ស
​ ោយ​ឬ​ការទទួលស​េវា​ខ្សោយ អ្នកអ
​ ាច​បាត់បង់​
​ ាច​មាន​បញ្ហាក
​ ្នុង​ការ​ភ្ជាប់ ដ�ោយសារ​បញ្ហា​ជាមួយ​ស្ថានីយ​មូលដ្ឋាន​របស់​អ្នកផ្តល់​
ការទទួល។ អ្នកអ
សេវា។ សូមផ
​ ្លាស់ទទ�
ី​ ៅ​កន្លែង​ផ្សេង រួចស
​ ាកល្បង​ម្តងទ�ៀត។
• ន�ៅពេល​ប្រើឧ
​ បករណ៍ ខណៈពេល​កំពុង​ផ្លាស់ទី សេវា​បណ្តាញ​ឥតខ្សែ​អាច​ត្រូវ​បាន​បិទ ដ�ោយសារ​បញ្ហា​
្តាញ​របស់អ
​ ្នកផ្តល់ស​េវា។
ជាមួយបណ
​
អាយខុនថ
​ ​ទ
្ម ទេ
ថ្ម​របស់​អ្នកខ្ស
​ ោយ។ សាក​ថ្ម។
207
ឧបសម្ពន
ថ្មម
​ន
ិ ​សាក​ប្រក្រតី (សម្រាប់​គ្រឿងសាក​ដែល Samsung បាន​យល់ព្រម)
• សូមប​្រាកដ​ថា គ្រឿងសាក​ត្រូវ​បាន​ភ្ជាប់​ត្រឹមត្រូវ។
• សូមទ�
​ ៅ​មជ្ឈមណ្ឌលស​េវា Samsung ដ�ើម្បី​ផ្លាស់​ថ្ម។
ថ្មឆ
​ ាប់​អស់​ល�ឿន​ជាង​ពេល​ទ�ើបទ
​ញ
ិ ​ដប
ំ ង
ូ
• ន�ៅពេល​អ្នកដ
​ ន្លែង​ដែល​មាន​សីតណ
ុ ្ហភាព​ត្រជាក់ឬ
​ ក្ត
​ ល​អាច​ប្រើ​
​ ាក់​ឧបករណ៍​ឬ​ថ្ម​ក្នុងក
​ ៅ​ខ្លាំង បន្ទុកដែ
បាន​អាច​ធ្លាក់ចុះ។
• ការប្រើប្រាស់​ថ្ម​នឹងក�
​ ើនឡ�ើង ន�ៅពេល​អ្នកប​្រើ​មុខងារ​ឬ​កម្មវិធម
ី​ ួយ​ចំនួនដ
​ ូចជា GPS, ហ្គេម ឬ​
អ៊ីនធ�ើណិត។
• ថ្មម
​ ាន​អាយុកាល​កំណត់ ហ�ើយប
្លី​ ាងមុនត
​ ាម​ពេល។
​ ន្ទុកដែ
​ ល​អាច​ប្រើ​បាន​នឹង​ខជ
សារ​កហ
ំ ស
ុ ​លេចឡ�ើង ន�ៅពេល​ចាប់ផ្ម
ើដ ក
​ ាមេរ៉ា
ឧបករណ៍​របស់​អ្នកត្រូ
​ វ​មាន​មេម៉ូរទ
ី​ ំនេរ​និង​ថាមពល​ថគ្រប
្ម​ ់គ្រាន់ ដ�ើម្បីដ
​ ណ�
ំ
ើរការ​កម្មវិធក
ី​ ាមេរ៉ា។ ប�ើ​អ្នក​ទទួល​
សារ​កំហុស ន�ៅពេល​ចាប់ផ្ដើមក
​ ាមេរ៉ា សូមស
​ ាកល្បង​ខាងក្រោម៖
• សាក​ថ្ម។
• ធ្វើឲ
​ ្យ​មាន​មេម៉ូរី​ទំនេរ​ខ្លះ ដ�ោយ​ផ្ទេរឯ
​ កសារ​ទ�ៅ​កុំព្យូទ័រ ឬ​ក៏​លប
ុ ឯ
​ កសារ​ចេញ​ពី​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។
• សូមច
​ ាប់ផ្ដើមឧ
​ បករណ៍​ឡ�ើងវិញ។ ប�ើអ
​ ្នក​ន�ៅតែ​មាន​បញ្ហា​ជាមួយ​កម្មវិធក
ី​ ាមេរ៉ា បន្ទាប់ព
​ ី​សាកល្បង​ធ្វើ​
តាម​បណ្ណែ​ទាំងនេះ​ហ�ើយ សូមទ
​ ាក់ទង​មជ្ឈមណ្ឌលស​េវា Samsung។
គុណភាព​រប
ូ ថត​អន់​ជាង​ការបង្ហាញ
• គុណភាព​នៃ​រប
​ ្នក​អាច​ប្រែប្រួល អាស្រ័យ​ល�ើ​បរិស្ថាន​ជុំវិញ​និង​បច្ចេកទេស​ថត​ដែល​អ្នកប​្រើ។
ូ ថត​របស់អ
• ប�ើអ
​ ្នកថ
​ ត​រប
ូ ​ក្នុង​ទង
ី​ ងឹត ពេល​យប់ ឬ​ក៏​ក្នុង​អគារ ភាពអ៊ូអែន​ៃ​រប
ូ អ
​ ាច​ក�ើតឡ�ើង ឬ​ក៏​រូប​អាច​មិនផ​្តោត។
208
ឧបសម្ពន
សារ​កហ
ំ ស
ុ ​លេចឡ�ើង ន�ៅពេល​ប�ើកឯ
​ កសារ​ពហុពត
័ ម
៌ ាន
ប�ើ​អ្នកទទ
​ ួលស
​ ារ​កំហុស ឬ ឯកសារ​ពហុព័ត៌មាន​មិន​ដំណ�ើរការ ន�ៅពេល​អ្នកប�
​ ើកព
​ ួកវា​ល�ើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក
សូមស
​ ាកល្បង​ខាងក្រោម៖
• ធ្វើឲ
​ ្យ​មាន​មេម៉ូរី​ទំនេរ​ខ្លះ ដ�ោយ​ផ្ទេរ​ឯកសារ​ទ�ៅ​កុំព្យូទ័រ ឬ​ក៏​លុបឯ
​ កសារ​ចេញ​ពី​ឧបករណ៍​របស់អ
​ ្នក។
• សូមប​្រាកដ​ថា ឯកសារ​តន្ត្ម
រី​ ិនមាន​ការការពារ​ដ�ោយ​បច្ចេកវិទ្យា​គ្រប់គ្រង​សិទ្ធិឌ
​ ីជីថល (DRM)។ ប�ើ​
ឯកសារ​ន�ោះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ដ�ោយ DRM សូមប​្រាកដ​ថា អ្នកម
​ ាន​អាជ្ញាបណឬ
្ណ​ ​ស�ោ​សមស្រប ដ�ើម្បីច
​ ាក់​
ឯកសារ​ន�ោះ។
• សូមប​្រាកដ​ថា ឧបករណ៍គ
​ ាំទ្រ​ទ្រង់ទ្រាយ​ឯកសារ​ទាំងន�ោះ។ ប�ើទ​្រង់ទ្រាយ​ឯកសារ​មិន​ត្រូវ​បាន​គាំទ្រ
ដូចជា DivX ឬ AC3 សូមដ
​ ំឡ�ើង​កម្មវិធម
ី​ ួយ​ដែល​គាំទ្រ​វា។ ដ�ើម្បីប
​ ញ្ជាក់​ទ្រង់ទ្រាយ​ឯកសារ​ដែល​
ឧបករណ៍​របស់អ
​ ្នកគ
​ ាំទ្រ សូមច
​ ូលម�ើល www.samsung.com។
• ឧបករណ៍​របស់អ
​ ្នកគ
​ ិងវ​ីដេអូ​ដែល​ថត​ដ�ោយ​
​ ាំទ្រ​រូបថត​និងវ​ីដេអូ​ដែល​ថត​ដ�ោយ​ឧបករណ៍។ រូបន
ឧបករណ៍​ផ្សេង​អាច​មិនដ
​ ំណ�ើរការ​ត្រឹមត្រូវ។
• ឧបករណ៍​របស់អ
​ ្នកគ
​ នុញ្ញាត​ពី​អ្នកផ្តល់ស​េវា​បណ្ដាញ​ឲ្យ​អ្នក
​ ាំទ្រ​ឯកសារ​ពហុព័ត៌មាន​ដែល​បាន​ទទួលអ
ឬ​កអ
៏​ ្នកផ្ដល់ស​េវា​បន្ថែម។ ខ្លឹមព័ត៌មាន​ខ្លះ​ដែល​បាន​ចែកចាយ​ល�ើ​អ៊ីនធ�ើណិតដ
​ ូចជា​សំឡេងរ�ោទ៍ វីដេអូ ឬ​
រូបផ្ទៃអេក្រង់ អាច​មិនដ
​ ំណ�ើរការ​ត្រឹមត្រូវ។
Bluetooth មិនដ
​ ណ�
ំ រើ ការ​ល្អ
ប�ើ​ឧបករណ៍ Bluetooth មួយ​ទ�ៀត​មិនត្រូ
​ វ​បាន​រកឃ�ើញ ឬ​ក៏​មាន​បញ្ហា​ការភ្ជាប់​ឬ​ការធ្វើ​មុខងារ​ខុសប្រក្រ
​
តី
សូមស
​ ាកល្បង​ខាងក្រោម៖
• សូមប​្រាកដ​ថា ឧបករណ៍​ដែល​អ្នកច
​ ង់​ភ្ជាប់​ជាមួយប
​ ាន​ត្រៀម​រួចរាល់សម្រាប
​
ក
់​ ារស្កេនរក​ឬ​ភ្ជាប់​ទ�ៅ។
• សូមប​្រាកដ​ថា ឧបករណ៍រ​បស់អ
​ ្នក និង ឧបករណ៍ Bluetooth ផ្សេងទ�ៀត ស្ថិតក្នុងវ​ិសាលភាព
Bluetooth អតិបរមា (10 m)។
• ល�ើឧ
​ បករណ៍​របស់​អ្នក សូមច
​ ាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ ការភ្ជាប់ រួចហ�
​ ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់ Bluetooth
ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា​ឡ�ើងវិញ។
• ល�ើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក សូមច
​ ាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ ការគ្រប់គ្រង​ទទ�
ូ ៅ → កំណត់​ឡ�ើងវ​ិញ →
ធ្វើ​ការកំណត់​បណ្ដាញ​ឡ�ើងវិញ → កំណត់​ការកំណត់​ឡ�ើងវ​ិញ ដ�ើម្បី​ធ្វើ​ការកំណត់​បណ្តាញ​ឡ�ើងវិញ។
អ្នកអ
​ ាច​បាត់បង់ព
​ ័ត៌មាន​ដែល​បាន​ចុះបញ្ជី ន�ៅពេល​ធ្វើ​ការកំណត់​ឡ�ើងវិញ។
ប�ើ​បណ្ណែ​ខាងល�ើម
​ ិនអ
​ ាក់ទង​មជ្ឈមណ្ឌលស​េវា Samsung។
​ ាច​ដ�ោះស្រាយ​បញ្ហា​បាន​ទេ សូមទ
209
ឧបសម្ពន
ការភ្ជាប់ម
​ន
ិ ​ត្រូវ​បាន​បង្កត
ើ ន�ៅពេល​អក
្ន ​ភជា្ ប់​ឧបករណ៍​ជាមួយ​កព
ំុ ្យូទរ័
• សូមប​្រាកដ​ថា ខ្សែ USB ដែល​អ្នកក
​ ំពុង​ប្រើ​ត្រូវគ្នាជ
​ ាមួយ​ឧបករណ៍​របស់អ
​ ្នក។
• សូមប​្រាកដ​ថា អ្នក​បាន​ដំឡ�ើងដ្រា
​ យវ�ើន
​ ិង​បាន​អាប់ដេត​វា​ត្រឹមត្រូវ​ល�ើ​កុំព្យូទ័ររ​បស់អ
​ ្នក។
• ប�ើអ
​ ្នកជ
​ ា​អ្នកប្រើប្រាស់ Windows XP សូមប​្រាកដ​ថា អ្នក​បាន​ដំឡ�ើង Windows XP Service Pack
3 ឬ​ខ្ពស់ជាង​នេះ ល�ើក
​ ុំព្យូទ័រ​របស់អ
​ ្នក។
ឧបករណ៍រ​ក​មន
ិ ​ឃ�ើញ​ទក
ី ន្លែង​បច្ប
ចុ ្បន្នរ​បស់​អក
្ន
រលកសញ្ញា GPS អាច​មាន​ឧបសគ្គក
​ ្នុង​ទីកន្លែង​ខ្លះ​ដូចជា​ក្នុងអ
​ គារ ជាដ�ើម។ កំណត់ឲ
​ ្យ​ឧបករណ៍​ប្រើ Wi-Fi
ឬ​បណ្តាញ​ចល័ត ដ�ើម្បីស្វែ
​ ងរក​ទីកន្លែង​បច្ចុប្បន្នរ​បស់​អ្នកក
​ ្នុង​ស្ថានភាព​ទាំងនេះ។
ទិនន
្ន យ
័ ​ដែល​បាន​រក្សាទុក​កង
្នុ ​ឧបករណ៍​បាន​បាត់
ជានិច្ចកាល សូមបង្ក
​ ើតក
​ ារចម្លងទុកទ
​ ិន្នន័យស
​ ំខាន់ៗទ
​ ាំងអស់ដែ
​ ល​បាន​រក្សាទុក​ក្នុងឧ
​ បករណ៍។ ពុន�
ំ​ ោះ​ទេ អ្នកម
​ ិនអ
​ ាច​ស្ដារ​ទិន្នន័យន�
​ ោះ​ឡ�ើយ ប�ើ​វា​ខូចឬ
​ ​បាត់។ Samsung មិនទទ
​ ួលខ
​ សត្រូ
ុ
វ​ចំព�ោះ​ការបាត់បង់​
ទិន្នន័យដែ
​ ល​បាន​រក្សាទុក​ក្នុងឧ
​ បករណ៍ឡ​�ើយ។
មាន​ចន្លោះ​តច
ូ ​មយ
ួ ​លេចឡ�ើងជ
​ វំុ ញ
ិ ​ផ្នែក​ខាងក្រៅ​នៃ​សម្បក​ឧបករណ៍
• ចន្លោះ​នេះ​គឺ​ជា​លក្ខណៈពិសេស​នៃ​ផលិតកម្ម ហ�ើយក
​ ារយ�ោក​ឬ​រំញ័រ​តិចតួចខ
​ ្លះ​នៃ​គ្រឿង​នានា​អាច​
ក�ើតឡ�ើង។
• តាម​ពេល ការកកិតរ​វាង​គ្រឿង​នានា​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​ចន្លោះ​នេះ​រីក​បន្តិច។
លំហម
​ន
ិ ​គ្រប់គ្រាន់ក
​ង
្នុ ​ឃលា្ ង
ំ ផក
្ទុ រ​បស់​ឧបករណ៍
លុបទ
​ ិន្នន័យម
​ ិនច
​ ាំបាច់​ចេញ ដូចជា​ឃ្លាំងសម្ងាត់ ដ�ោយ​ប្រើអ
​ ភិបាល​វៃឆ្លាត ឬ​ក៏​លុបក
​ ម្មវិធឬ
ី​ ​ឯកសារ​មិន​ប្រើ​
ដ�ោយដៃ ដ�ើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​លំហឃ
​ ្លាំងផ្ទុក​ទំនេរ។
210
ឧបសម្ពន
ប៊ត
ូ ង
ុ ក
​ ម្មវធ
ិ ម
​ី ន
ិ ​លេចឡ�ើង​ល�ើ​គេហអេក្រង់
ដ�ោយ​មិនប​្រើ​ប៊ូតុងក
​ ម្មវិធី អ្នកអ
​ ាច​ប�ើកអេក្រ
​
ង់ក
​ ម្មវិធី​ដ�ោយ​អូស​ឡ�ើងល�ើឬ
​ ​ចុះក្រោម​ល�ើ​គេហអេក្រង់។ ដ�ើម្បី​
បង្ហាញ​ប៊ូតុងក
​ ម្មវិធី​ន�ៅ​ផ្នែក​ខាងក្រោម​នៃ​គេហអេក្រង់ សូមច
​ ាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយប
​ ៉ះ អេក្រង់ →
គេហអេក្រង់ → ប៊ូតុងក
​ ម្មវិធី → បង្ហាញ​ប៊ូតុងក
​ ម្មវិធី → ប្រើ។
គេហប៊ត
ូ ង
ុ ម
​ន
ិ ​លេចឡ�ើង
របារ​រុករក​ដែល​មាន​គេហប៊ូតុងអ
​ ាច​នឹងប
​ ាត់ ខណៈពេល​កំពុងប​្រើ​កម្មវិធឬ
ី​ ​មុខងារ​មួយ​ចំនួន។ ដ�ើម្បីប
​ ង្ហាញ​
របារ​រុករក សូមអ
​ ូស​ឡ�ើងល�ើព
​ ី​ផ្នែក​ខាងក្រោម​នៃ​អេក្រង់។
Bixby Voice មិនឆ្លើយតប
• ចាប់ផ្ដើមឧ
​ បករណ៍រ​បស់អ
​ ្នកឡ​�ើងវិញ ដ�ើម្បីជ
​ ម្រះ​កំហស
ុ ស
​ ុហវែ
្វ រ​បណ្តោះអាសន្ន​នានា។
• ត្រូវ​ប្រាកដ​ថា សុហ្វវែរ​នៃ​ឧបករណ៍រ​បស់​អ្នក​ត្រូវ​បាន​អាប់ដេត​ទ�ៅ​កំណែ​ថ្មីបំផុត។
• ប�ើអ្នកន�ៅតែមានបញ្ហាជាមួយ Bixby Voice បន្ទាប់ពីសាកល្បងធ្វើតាមបណ្ណែទាំងនេះហ�ើយ
សូមទាក់ទងមជ្ឈមណ្ឌលសេវា Samsung។
របារ​លៃតម្រូវ​ពន្​អលឺ េក្រង់​មន
ិ ​លេចឡ�ើង​ល�ើផ
​ ្ទាង
ំ ​ជន
ូ ដំណង
ឹ
ប�ើកផ្ទា
​ ំង​ជូនដំណឹងដ�
​ ោយ​អូសរ​បារ​ស្ថានភាព​ចុះក្រោម រួច​ហ�ើយ​អូសផ្ទា
​ ំង​ជូនដំណឹងច
​ ុះក្រោម។ ប៉ះ
ជាប់​នឹង​របារ​លៃតម្រូវ​ពន្លឺ រួចប
​ ៉ះ​កុងតាក់ បង្ហាញ​ការបញ្ជា​ន�ៅ​ខាងល�ើ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
Samsung Cloud មិន​ដណ�
ំ រើ ការ
• សូមប​្រាកដ​ថា អ្នក​បាន​ភ្ជាប់​ទ�ៅ​បណ្តាញ​ត្រឹមត្រូវ។
• ក្នុងអ
​ ំឡុងពេល​ត្រួតពិនិត្យ​សេវា Samsung Cloud អ្នក​មិនអ
​ ាច​ប្រើ Samsung Cloud បាន​ទេ។
​ ាកល្បង​ម្តងទ�ៀត​ន�ៅពេល​ក្រោយ។
សូមស
211
សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ
សិទ្ធិអ
​ ្នកនិពន្ធ © 2018 Samsung Electronics
ស�ៀវភ�ៅណែនាំនេ
​ ះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ដ�ោយ​ច្បាប់​សិទ្ធិអ
​ ្នកនិពន្ធអ
​ ន្តរជាតិ។
គ្មានផ​្នែក​ណា​មួយ​នៃ​ស�ៀវភ�ៅណែនាំនេ
​ ះ​អាច​ត្រូវ​បាន​ផលិតឡ​�ើងវិញ ចែកចាយ បកប្រែ ឬ​បញ្ជូន​ជា​ទម្រង់​
ណា​មួយ ឬ​ក៏​តាម​មធ្យោបាយ​ណា​មួយ​ឡ�ើយ មិនថ
​ ា​តាម​ប្រព័នអេឡ
្ធ​
ិចត្រូនិចឬ
​ ​មេកានិច រួមទាំងក
​ ារថត​ចម្លង
ការថតទុក ឬ​ការរក្សាទុក​ក្នុងឃ
​ ្លាំងផ្ទុក​ព័ត៌មាន​និង​ប្រព័នទ
្ធ​ ាញយក​ទិន្នន័យម
​ ក​វិញ ដ�ោយ​គ្មាន​ការអនុញ្ញាត​ជា​
លាយលក្ខណ៍​ជាមុនព
​ ី Samsung Electronics។
ពាណិជ្ជសញ្ញា
• SAMSUNG និង ឡូហ្គោ SAMSUNG គឺជ
​ ា​ពាណិជ្ជសញ្ញា​ដែល​បាន​ចុះបញ្ជី​របស់ Samsung
Electronics។
• Bluetooth® គឺជ
​ ា​ពាណិជ្ជសញ្ញា​ដែល​បាន​ចុះបញ្ជី​របស់ Bluetooth SIG, Inc. ទូទាំងព
​ ិភពល�ោក។
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ និងឡូហ្គ
​
ោ Wi-Fi គឺជ
​ ា​
ពាណិជ្ជសញ្ញា​ដែល​បាន​ចុះបញ្ជី​របស់ Wi-Fi Alliance។
• ផលិតឡ​�ើងក​្រោម​អាជ្ញាបណ្ណ​ពី Dolby Laboratories។ Dolby, Dolby Atmos និងន
​ ិមិត្តសញ្ញា D
ភ្លោះ គឺ​ជា​ពាណិជ្ជសញ្ញា​របស់ Dolby Laboratories។
• ពាណិជ្ជសញ្ញា​និងស
​ ិទ្ធិអ
​ ្នកនិពន្ធដ
​ ទៃ​ផ្សេងទ�ៀត​ទាំងអស់គ
​ជ
ឺ​ ា​កម្មសិទ្ធិរ​បស់ម
​ ្ចាសព
់​ ួកវា​រ�ៀងៗ​ខ្លួន។
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising