Samsung | SM-J415F/DS | User manual | Samsung Galaxy J4 คู่มือการใช้

Samsung Galaxy J4  คู่มือการใช้
คู่มือการใช้งาน
SM-J415F/DS
Thai. 10/2018. Rev.1.0
www.samsung.com
สารบัญ
เบื้องต้น
4
6
9
12
14
19
23
24
26
28
33
43
45
60
63
65
66
78
85
89
90
91
92
96
97
97
99
100
101
104
106
110
111
อ่านก่อน
สถานการณ์ที่ความร้อนของเครื่องสูงเกินไป
และการแก้ปัญหา
รูปแบบและฟังก์ชันของเครื่อง
แบตเตอรี่
SIM หรือ USIM การ์ด (การ์ด Nano-SIM)
การ์ดความจ�ำ (การ์ด microSD)
การเปิดและปิดเครื่อง
การตั้งค่าเริ่มต้น
Samsung account
การย้ายข้อมูลจากเครื่องก่อนหน้าของคุณ
การท�ำความเข้าใจหน้าจอ
แผงแจ้งเตือน
การกรอกข้อความ
แอพและคุณสมบัติ
48 การติดตั้งหรือการถอนการติดตั้งแอพ
50 โทรศัพท์
55 รายชื่อ
2
ข้อความ
อินเทอร์เน็ต
อี​เมล
กล้องถ่ายรูป
แกลเลอรี่
มัลติวินโดว์
Samsung Members
Samsung Notes
ปฏิทิน
Samsung Health
บันทึกเสียง
ไฟล์ส่วนตัว
นาฬิกา
เครื่อง​คิด​เลข
วิทยุ
Game Launcher
หน้าหลัก Bixby
Reminder
การแชร์เนื้อหา
แอพ Google
สารบัญ
การตั้งค่า
135 ชีวมาตรและความปลอดภัย
136 การจดจ�ำใบหน้า
139 โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
113 บทน�ำ
113 การ​เชือ่ ม​ต่อ
114
117
119
119
120
121
143 Cloud และบัญชีผู้ใช้
Wi-Fi
บลู​ทู​ธ
ประหยัดข้อมูล
ฮอตสปอ​ต​มือ​ถือและการแชร์อินเทอร์เน็ต
ตัว​จัดการ SIM ​การ์ด
การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติม
144 แบ็คอัพและคืนค่า
144
145
146
147
148
148
123 เสียงและการสั่น
124 Dolby Atmos (เสียงรอบทิศทาง)
124 การ​แจ้ง​เตือน
125 จอภาพ
Google
การช่วยเหลือการเข้าถึง
การจัดการทัว่ ไป
อัพเดทซอฟท์​แว​ร์
คู่มือการใช้
เกี่ยวกับโทรศัพท์
ภาคผนวก
126 ตัวกรองแสงสีฟ้า
126 ภาพพักหน้าจอ
149 การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
127 วอลเปเปอร์และธีม
127 คุณสมบัติขั้นสูง
128 Dual Messenger
129 การบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์
133 แอพ
133 ล็อก​หน้า​จอ
134 Smart Lock
3
เบื้องต้น
อ่านก่อน
โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้ก่อนใช้งานเครื่องของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้งานที่ปลอดภัยและถูกต้อง
• ค�ำอธิบายต่างๆ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าปกติของเครื่อง
• เนื้อหาบางส่วนอาจแตกต่างจากเครื่องของคุณ ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิภาค ผู้ให้บริการ รายละเอียดของรุ่น หรือซอฟต์แวร์ของ
เครื่อง
• เนื้อหา (เนื้อหาคุณภาพสูง) ที่จ�ำเป็นต้องใช้งาน CPU และ RAM สูง จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท�ำงานโดย
รวมของอุปกรณ์ แอพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้นอาจไม่สามารถท�ำงานเป็นปกติ ทั้งนี้ขึ้นกับข้อก�ำหนดของอุปกรณ์และ
สิ่งแวดล้อมที่ใช้งานอุปกรณ์นั้น
• ซัมซุงไม่รับผิดต่อปัญหาด้านประสิทธิภาพที่เกิดจากแอพที่ให้มาโดยผู้ให้บริการรายอื่นนอกเหนือจากซัมซุง
• ซัมซุงไม่รับผิดต่อปัญหาประสิทธิภาพการท�ำงานหรือความเข้ากันไม่ได้ซึ่งเกิดจากการตั้งค่าลงทะเบียน หรือการเปลี่ยน
แปลงซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการการแก้ไข การพยายามก�ำหนดค่าระบบปฏิบัติการอาจท�ำให้เครื่องหรือแอพท�ำงานผิด
ปกติ
• ซอฟต์แวร์ ข้อมูลเสียง วอลเปเปอร์ รูปภาพ และสื่ออื่นๆ ที่ให้มาพร้อมเครื่องนี้ ได้รับสิทธิ์ให้ใช้งานได้โดยจ�ำกัด การ
ดึงเอาข้อมูลและใช้สื่อเหล่านี้เพื่อการค้าหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้ใช้มีความรับผิดชอบ
ทุกประการส�ำหรับกรณีการใช้งานสื่อผิดกฎหมาย
• คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมส�ำหรับบริการข้อมูล เช่น การส่งข้อความ การอัพโหลดและดาวน์โหลด การซิงค์อัตโนมัติ
หรือการใช้งานบริการบอกต�ำแหน่ง โดยขึ้นอยู่กับแผนการใช้ข้อมูลของคุณ ส�ำหรับการโอนย้ายข้อมูลขนาดใหญ่ ขอ
แนะน�ำให้ใช้คุณสมบัติ Wi-Fi
• แอพพื้นฐานที่มากับอุปกรณ์อาจมีการอัพเดทและอาจไม่รองรับการใช้งานอีกต่อไป โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หากคุณมีค�ำถามเกี่ยวกับแอพที่ให้มาพร้อมอุปกรณ์ ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง ส�ำหรับแอพที่ติดตั้งโดยผู้ใช้ ให้ติดต่อผู้
ให้บริการ
4
เบื้องต้น
• การดัดแปลงระบบปฏิบัติการหรือติดตั้งซอฟท์แวร์จากแหล่งที่ไม่เป็นทางการอาจส่งผลให้อุปกรณ์ท�ำงานผิดปกติ ข้อมูล
เสียหาย หรือสูญหาย การกระท�ำเหล่านี้เป็นการละเมิดข้อตกลงอนุญาตการใช้งานของซัมซุง และจะท�ำให้การรับ
ประกันสิ้นสุดลง
• อุปกรณ์บางเครื่องจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกลางก�ำกับดูแลกิจการสื่อสาร (FCC) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค
และรุ่น หากเครื่องของคุณได้รับการอนุมัติจาก FCC คุณจะสามารถดูรหัส FCC ของเครื่องดังกล่าวได้ เพื่อดูรหัส FCC
เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า และสัมผัส เกี่ยวกับโทรศัพท์ → สถานะ
ไอคอนเพื่อการแนะน�ำ
ค�ำเตือน: สถานการณ์ที่อาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บต่อตัวคุณหรือผู้อื่น
ข้อควรระวัง: สถานการณ์ที่อาจท�ำให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องหรืออุปกรณ์อื่นๆ ของคุณ
แจ้งให้ทราบ: ข้อควรรู้ ค�ำแนะน�ำ หรือข้อมูลเพิ่มเติม
5
เบื้องต้น
สถานการณ์ที่ความร้อนของเครื่องสูงเกินไปและการแก้ปัญหา
เมื่อเครื่องเกิดร้อนขึ้นในขณะที่ชาร์จแบตเตอรี่
ในขณะก�ำลังชาร์จ เครื่องและเครื่องชาร์จอาจจะร้อนขึ้น ระหว่างการชาร์จแบบไร้สายหรือการชาร์จอย่างรวดเร็ว เมื่อแตะ
เครื่องอาจจะรู้สึกร้อน ดังกล่าวนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของเครื่องและอยู่ในช่วงปกติของการ
ด�ำเนินงานของเครื่อง หากแบตเตอรี่มีอาการร้อนเกินไป เครื่องชาร์จอาจหยุดการชาร์จ
ให้ท�ำสิ่งดังต่อไปนี้เมื่อเครื่องเกิดร้อนขึ้น:
• ถอดเครื่องชาร์จจากเครื่องและปิดแอพใดๆที่กำ� ลังเปิดใช้งานอยู่ รอให้เครื่องเย็นลงและจากนั้นเริ่มท�ำการชาร์จ
เครื่องอีกครั้ง
• หากส่วนล่างของเครื่องมีอาการร้อนจัด อาจเป็นเพราะสาย USB ที่เชื่อมต่อได้รับความเสียหาย แทนที่สาย USB
ที่เสียหายกับสายใหม่ที่ได้รับการอนุมัติจากซัมซุงแล้ว
• เมื่อใช้เครื่องชาร์จแบบไร้สาย อย่าวางวัตถุแปลกปลอม เช่นวัตถุที่เป็นโลหะ แม่เหล็ก และบัตรแถบแม่เหล็ก
ระหว่างเครื่องและเครื่องชาร์จแบบไร้สาย
คุณสมบัติการชาร์จแบบไร้สายหรือการชาร์จด่วนนั้นมีให้ใช้งานได้ในรุ่นที่รองรับเท่านั้น
เมื่อเครื่องเกิดร้อนขึ้นระหว่างการใช้งาน
เมื่อคุณใช้คุณสมบัติหรือแอพที่ต้องใช้พลังงานมากขึ้นหรือใช้แอพเหล่านั้นเป็นระยะเวลานาน เครื่องของคุณอาจร้อนขึ้น
ชั่วคราวเนื่องจากการใช้พลังงานแบตเตอรี่ที่เพิ่มขึ้น ปิดแอพใดๆที่เปิดใช้งานอยู่และโปรดพักการใช้งานเครื่องสักครู่
ดังต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของสถานการณ์ที่เครื่องอาจมีอาการร้อนจัด ตัวอย่างต่อไปนี้อาจใช้ไม่ได้กับรุ่นของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ฟังก์ชั่นและแอพที่คุณใช้
• ในระหว่างการตั้งค่าเริ่มต้นหลังจากที่ซื้อหรือเมื่อท�ำการเรียกคืนข้อมูล
• เมื่อมีการดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่
6
เบื้องต้น
• เมื่อใช้แอพที่ต้องใช้พลังงานมากขึ้นหรือใช้แอพเป็นระยะเวลานาน
–– เมื่อเล่นเกมที่มีคุณภาพสูงเป็นระยะเวลานาน
–– เมื่อบันทึกวิดีโอเป็นระยะเวลานาน
–– เมื่อสตรีมมิ่งวิดีโอในขณะที่ใช้การตั้งค่าความสว่างสูงสุด
–– เมื่อเชื่อมต่อเข้ากับโทรทัศน์
• ในขณะที่ใช้งานแบบมัลติทาสกิ้ง (หรือ เมื่อเปิดใช้งานแอพจ�ำนวนมากในพื้นหลัง)
–– เมื่อใช้งานมัลติวินโดว์
–– เมื่อท�ำการปรับปรุงหรือท�ำการติดตั้งแอพในขณะที่ท�ำการบันทึกวิดีโอ
–– เมื่อท�ำการดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ในระหว่างการสนทนาทางวิดีโอ
–– เมื่อท�ำการบันทึกวิดีโอขณะที่ใช้แอพทิศทาง
• เมื่อใช้ข้อมูลจ�ำนวนมากส�ำหรับการซิงค์กับคลาวด์ อีเมล์ หรือบัญชีอื่นๆ
• เมื่อใช้แอพทิศทางในรถยนต์ในขณะที่เครื่องถูกวางไว้ในที่ที่โดนแสงแดดโดยตรง
• เมื่อใช้ฮอตสปอตมือถือและคุณสมบัติการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
• เมื่อใช้เครื่องในพื้นที่ที่มีสัญญาณอ่อนหรือไม่สามารถรับสัญญาณได้
• เมื่อชาร์จแบตเตอรี่ด้วยสาย USB ที่ได้รับความเสียหาย
• เมื่อแจ็คอเนกประสงค์ของเครื่องได้รับความเสียหายหรือสัมผัสกับวัตถุแปลกปลอม เช่นของเหลว ฝุ่น ผงโลหะ และไส้
ดินสอ
• เมื่อคุณท�ำการโรมมิ่ง
ให้ท�ำสิ่งดังต่อไปนี้เมื่อเครื่องเกิดร้อนขึ้น:
•
•
•
•
•
•
•
ท�ำการปรับปรุงเครื่องด้วยซอฟต์แวร์ใหม่ล่าสุดเป็นประจ�ำ
การขัดกันระหว่างแอพที่เปิดใช้งานอยู่อาจท�ำให้เครื่องเกิดอาการร้อนขึ้น เริ่มการท�ำงานเครื่องใหม่
เลิกการใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi GPS และบลูทูธเมื่อไม่ได้ใช้งาน
ปิดแอพที่เพิ่มการใช้พลังงานแบตเตอรี่หรือที่เปิดใช้งานในพื้นหลังเมื่อไม่ได้ใช้งาน
ลบไฟล์ที่ไม่จ�ำเป็นหรือแอพที่ไม่ได้ใช้
ลดความสว่างของหน้าจอ
ถ้าอุปกรณ์ร้อนเกินไปหรือคุณรู้สึกว่าอุปกรณ์ร้อนเป็นเวลานาน โปรดพักการใช้งานอุปกรณ์สักครู่ ถ้าอุปกรณ์ยัง
ร้อนอยู่ ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง
7
เบื้องต้น
อุปกรณ์จะถูกจ�ำกัดการใช้งานเมื่ออุปกรณ์มีความร้อนสูงเกินไป
เมื่ออุปกรณ์นี้เกิดความร้อนขึ้น คุณสมบัติและประสิทธิภาพการท�ำงานอาจถูกจ�ำกัด หรืออุปกรณ์อาจปิดการท�ำงานลงเพื่อให้
อุปกรณ์เย็นขึ้น คุณสมบัติดังกล่าวใช้ได้ในรุ่นที่รองรับเท่านั้น
• หากอุปกรณ์นี้ร้อนมากกว่าปกติ ข้อความแสดงว่าอุปกรณ์เกิดความร้อนจะปรากฎขึ้น เพื่อลดอุณหภูมิของอุปกรณ์
ความสว่างของหน้าจอและความเร็วในการปฏิบัติงานจะถูกจ�ำกัด และการชาร์จแบตเตอรี่จะหยุดลง แอพพลิเคชั่นที่
ท�ำงานอยู่จะถูกปิด และคุณจะสามารถท�ำโทรฉุกเฉินได้เท่านั้น จนกว่าอุปกรณ์เย็นลง
• ถ้าอุปกรณ์ร้อนเกินไปหรือคุณรู้สึกว่าอุปกรณ์ร้อนเป็นเวลานาน ข้อความแสดงให้ปิดอุปกรณ์จะปรากฎขึ้น ปิดอุปกรณ์นี้
และรอจนกว่าจะเย็นลง
ข้อควรระวังส�ำหรับสภาพแวดล้อมการท�ำงาน
เครื่องของคุณอาจร้อนขึ้นเนื่องจากสภาพแวดล้อมในเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ใช้ความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงอายุการใช้งานของ
แบตเตอรี่ที่สั้นลง, ความเสียหายกับอุปกรณ์นี้หรืออาจก่อให้เกิดไฟไหม้ได้
• อย่าจัดเก็บเครื่องของคุณไว้ในที่ที่ร้อนจัดหรือเย็นจัด
• อย่าให้เครื่องของคุณสัมผัสถูกแสงอาทิตย์โดยตรงเป็นระยะเวลานาน
• อย่าใช้หรือจัดเก็บเครื่องของคุณในบริเวณที่ร้อนจัดเป็นระยะเวลานาน เช่นภายในรถยนต์ในฤดูร้อน
• อย่าวางเครื่องในพื้นที่ใดๆที่อาจจะท�ำให้มีอาการร้อนจัด เช่นบนเสื่อร้อนไฟฟ้า
• อย่าเก็บอุปกรณ์นี้ของคุณใกล้หรืออยู่ในเครื่องท�ำความร้อน, ไมโครเวฟ, อุปกรณ์ทำ� อาหาร หรือบรรจุภัณฑ์แรงดันสูง
• ไม่ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ได้รับความเสียหาย
8
เบื้องต้น
รูปแบบและฟังก์ชันของเครื่อง
ส่วนประกอบในชุดผลิตภัณฑ์
โปรดดูคู่มือการเริ่มต้นใช้งานแบบด่วนส�ำหรับเนื้อหาแพคเกจ
•
•
•
•
รายการสิ่งที่ให้มากับเครื่องนี้และอุปกรณ์เสริมที่มีอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิภาคและผู้ให้บริการ
รายการสิ่งที่ให้มานี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะส�ำหรับเครื่องนี้เท่านั้น และอาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่องอื่น
ลักษณะภายนอกและข้อมูลจ�ำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
คุณสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมได้จากตัวแทนจ�ำหน่ายของซัมซุงใกล้บ้านคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า
อุปกรณ์เหล่านั้นเข้ากันได้กับเครื่องก่อนซื้อ
• ให้ใช้อุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น การใช้งานอุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้รับการรับรองอาจท�ำให้
เกิดปัญหาในการใช้งานและท�ำงานผิดปกติ ซึ่งจะไม่อยู่ในการคุ้มครองของประกัน
• อุปกรณ์เสริมที่มีทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นกับบริษัทผู้ผลิตทั้งสิ้น ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
อุปกรณ์เสริมที่มี โปรดอ้างอิงเว็บไซต์ของซัมซุง
9
เบื้องต้น
ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่อง
เซนเซอรพร็อกซิมติ /ี แสง
ลำโพง
กลองหนา
แฟลช
ลำโพง
เปด/ปด
ปุม ระดับเสียง
ถาดใส SIM การด
หนาจอสัมผัส
ถาดใส SIM การด/
การดความจำ
แจ็คอเนกประสงค
เสาอากาศ GPS
กลองหลัง
แฟลช
เสาอากาศหลัก
แจ็คหูฟง
ไมโครโฟน
10
เบื้องต้น
ระวังอย่าให้เลนส์กล้องถ่ายรูปสัมผัสแหล่งก�ำเนิดแสงที่รุนแรงมาก เช่น กระทบกับแสงแดดโดยตรง หากเลนส์
กล้องถ่ายรูปสัมผัสกับแหล่งก�ำเนิดแสงที่รุนแรงมาก เช่น กระทบกับแสงแดดโดยตรงนั้น ตัวรับแสงของกล้องถ่าย
รูปอาจช�ำรุดได้ ตัวรับแสงที่เสียหายจะไม่สามารถซ่อมแซมได้และจะท�ำให้เกิดจุดหรือจุดด่างในรูปภาพ
• ปัญหาการเชื่อมต่อและแบตเตอรี่หมดอาจเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่อไปนี้:
–– ถ้าคุณติดสติ๊กเกอร์สีเมทัลลิกที่บริเวณเสาอากาศของอุปกรณ์
–– ถ้าคุณติดฝาครอบที่ท�ำจากวัสดุที่เป็นโลหะลงบนอุปกรณ์
–– ถ้าคุณใช้มือหรือวัตถุอื่นๆ ปิดบริเวณเสาอากาศของอุปกรณ์ขณะใช้คุณสมบัติบางอย่าง เช่น การโทร
หรือการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือ
• แนะน�ำให้ใช้ฟิล์มกันรอยที่ได้รับการรับรองจากซัมซุง การใช้ฟิล์มกันรอยที่ไม่ได้รับการรับรองอาจท�ำให้
เซ็นเซอร์ทำ� งานผิดปกติได้
• อย่าครอบพื้นที่เซนเซอร์พร็อกซิมิตี/แสงด้วยอุปกรณ์เสริมหน้าจอ เช่น ฟิล์มกันรอยหรือสติกเกอร์ การกระท�ำ
เช่นนั้นอาจท�ำให้เซนเซอร์ทำ� งานผิดปกติ
• ห้ามปล่อยให้หน้าจอสัมผัสถูกน�้ำ หน้าจอสัมผัสอาจท�ำงานผิดปกติในสภาพที่มีความชื้นหรือเมื่อถูกน�ำ้
ปุ่มฮาร์ดคีย์
เปด/ปด
ปุม ระดับเสียง
ปุ่ม
ปุ่มเปิด/ปิด
ระดับเสียง
ฟังก์ชั่น
• กดค้างไว้ที่ปุ่มนี้เพื่อเปิดหรือปิดเครื่อง
• กดเพื่อเปิดการท�ำงานหรือล็อกหน้าจอ
• กดเพื่อปรับระดับเสียงของเครื่อง
11
เบื้องต้น
ปุ่มซอฟท์คีย์
แสดงและซอนปุม
ปุม ยอนกลับ
ปุม ลาสุด
ปุม หนาหลัก
เมื่อคุณเปิดเครื่องแล้ว ปุ่มซอฟท์คีย์จะปรากฏที่ด้านล่างของหน้าจอ ได้มีการก�ำหนดปุ่มซอฟท์คีย์เป็นปุ่มล่าสุด ปุ่มหน้าหลัก
และปุ่มย้อนกลับโดยเป็นค่าเริ่มต้น โปรดดูที่ แถบการน�ำทาง (ปุ่มซอฟท์คีย์) ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
แบตเตอรี่
การชาร์จแบตเตอรี่
ชาร์จแบตเตอรี่ก่อนการใช้งานเป็นครั้งแรก หรือเมื่อไม่นำ� มาใช้งานเป็นระยะเวลานาน
ใช้งานเฉพาะเครื่องชาร์จ แบตเตอรี่ และสายชาร์จที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น เครื่องชาร์จหรือสายที่ไม่
ผ่านการรับรองอาจท�ำให้แบตเตอรี่ระเบิดหรือท�ำให้เครื่องเสียหาย
การเชื่อมต่อเครื่องชาร์จอย่างไม่ถูกต้องอาจท�ำให้เกิดความเสียหายรุนแรงต่อเครื่อง ความเสียหายใดๆ ที่เกิดจาก
การใช้งานไม่ถูกต้องจะไม่ได้รับการคุ้มครองโดยการรับประกัน
เพื่อประหยัดพลังงาน ให้ถอดเครื่องชาร์จออกเมื่อไม่ใช้ งาน เครื่องชาร์จไม่มีปุ่เปิด/ปิด ดังนั้นคุณจะต้องถอดป
ลั๊กเครื่องชาร์จออกจากช่องเสียบไฟเมื่อไม่ใช้งานเพื่อห ลีกเลี่ยงการสิ้นเปลืองพลังงาน ควรน�ำเครื่องชาร์จไว้ใกล้
กับช่องเสียบไฟและให้สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายขณะที่กำ� ลังชาร์จ
1
เชื่อมต่อสาย USB เข้ากับตัวแปลงไฟผ่าน USB
12
เบื้องต้น
2
เสียบสาย USB เข้ากับแจ็คอเนกประสงค์ของเครื่อง
3
4
เสียบตัวแปลงไฟผ่าน USB เข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า
หลังจากชาร์จจนเต็มแล้ว ให้ถอดเครื่องชาร์จออกจากเครื่อง จากนั้น ให้ถอดปลั๊กเครื่องชาร์จออกจากเต้ารับไฟฟ้า
วิธีลดการใช้งานแบตเตอรี่
เครื่องของคุณมีทางเลือกมากมายที่ช่วยให้คุณประหยัดการใช้งานพลังงานแบตเตอรี่ได้
• เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องโดยใช้คุณสมบัติการบ�ำรุงรักษาของเครื่อง
• เมื่อคุณไม่ได้ใช้เครื่อง ให้ปิดหน้าจอโดยการกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง
• เปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงาน
• ปิดแอพที่ไม่จ�ำเป็น
• ปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธเมื่อไม่ได้ใช้งาน
• ปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi เมื่อไม่ได้ใช้งาน
• ปิดใช้งานการซิงค์อัตโนมัติของแอพที่จ�ำเป็นต้องมีการซิงค์
• ลดเวลาเปิดไฟแบ็คไลท์
• ลดความสว่างของหน้าจอ
13
เบื้องต้น
เคล็ดลับและข้อควรระวังในการชาร์จแบตเตอรี่
• เมื่อพลังงานแบตเตอรี่ตำ �่ ไอคอนแบตเตอรี่จะแสดงสัญลักษณ์ว่างเปล่า
• หากแบตเตอรี่ถูกใช้งานจนประจุหมดเกลี้ยง จะไม่สามารถเปิดเครื่องได้ทันทีที่เชื่อมต่อเครื่องชาร์จ ควรชาร์จแบตเตอรี่
ที่หมดประจุประมาณสองถึงสามนาทีก่อนที่จะเปิดเครื่อง
• หากคุณใช้งานหลายแอพพร้อมกัน ใช้แอพเครือข่าย หรือแอพที่ต้องการเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์อื่น แบตเตอรี่จะหมดลง
อย่างรวดเร็ว การหลีกเลี่ยงเครื่องดับระหว่างการถ่ายโอนข้อมูล ให้ใช้งานแอพเหล่านี้หลังจากชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มทุก
ครั้ง
• การใช้แหล่งจ่ายไฟอื่นที่ไม่ใช่เครื่องชาร์จ เช่น คอมพิวเตอร์ อาจท�ำให้ความเร็วในการชาร์จช้าลงเนื่องจากมีกระแสไฟ
ต�่ำ
• เครื่องสามารถใช้งานขณะชาร์จได้ แต่จะท�ำให้ใช้เวลานานขึ้นในการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม
• หากเครื่องได้รับกระแสไฟที่ไม่คงที่ระหว่างการชาร์จ หน้าจอสัมผัสอาจไม่ทำ� งาน หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ให้ถอด
เครื่องชาร์จออกจากอุปกรณ์
• ในขณะชาร์จ อุปกรณ์และเครื่องชาร์จอาจจะร้อนขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพ
ของเครื่องแต่อย่างใด หากแบตเตอรี่เกิดความร้อนสูงกว่าปกติ เครื่องชาร์จอาจหยุดท�ำงาน
• ถ้าคุณชาร์จอุปกรณ์ขณะที่แจ็คอเนกประสงค์เปียก อุปกรณ์อาจเสียหายได้ โปรดท�ำให้แจ็คอเนกประสงค์แห้งจนหมดจด
ก่อนท�ำการชาร์จอุปกรณ์
• หากเครื่องของคุณไม่ชาร์จตามปกติ ให้น�ำเครื่องและเครื่องชาร์จไปที่ศูนย์บริการซัมซุง
SIM หรือ USIM การ์ด (การ์ด Nano-SIM)
การติดตั้ง SIM หรือ USIM การ์ด
ใส่ SIM หรือ USIM การ์ด ที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือให้มา
คุณสามารถใส่สอง SIM หรือ USIM การ์ด คุณสามารถมีหมายเลขโทรศัพท์สองหมายเลขหรือผู้ให้บริการสองรายในหนึ่ง
เครื่องได้ ในบางพื้นที่ การใส่สอง SIM ในเครื่องอาจท�ำให้ความเร็วในการโอนข้อมูลช้ากว่าการใส่หนึ่ง SIM
14
เบื้องต้น
ใช้ความระมัดระวังไม่ให้ SIM หรือ USIM การ์ด สูญหาย หรือให้ผู้อื่นใช้งาน ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย
หรือความไม่สะดวกใดๆ ที่เกิดจากการท�ำการ์ดสูญหายหรือถูกขโมย
ไม่สามารถใช้บริการ LTE บางอย่างได้ ทั้งนี้ขึ้นกับผู้ให้บริการ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณส�ำหรับข้อมูลเกี่ยว
กับความพร้อมให้บริการ
–– ถาดใส่ SIM การ์ด 1:
15
เบื้องต้น
–– ถาดใส่ SIM การ์ด 2:
1
สอดสลักปลดลงในรูที่อยู่ถัดจากถาดเพื่อให้ถาดเลื่อนออกมา
ตรวจให้แน่ใจว่าสลักปลดตั้งฉากกับรู มิฉะนั้น เครื่องอาจเสียหายได้
2
ค่อยๆ ดึงถาดออกจากช่องถาด
16
เบื้องต้น
3
วาง SIM หรือ USIM การ์ดบนถาดที่มีหน้าสัมผัสสีทองลงด้านล่าง วาง SIM หรือ USIM การ์ดหลักลงบนถาด 1 และ
วาง SIM หรือ USIM การ์ดรองบนถาด 2
4
ค่อยๆ กด SIM หรือ USIM การ์ดลงในถาดเพื่อให้เข้าที่
ถ้าไม่ใส่การ์ดลงในถาดให้แน่น SIM การ์ดอาจหลุดหรือร่วงออกจากถาดได้
5
ใส่ถาดกลับลงในช่องถาด
• ถ้าคุณเสียบถาดเข้าไปในอุปกรณ์ของคุณในขณะที่ถาดยังเปียกอยู่ เครื่องของคุณอาจได้รับความเสียหาย ดูให้
แน่ใจเสมอว่าถาดไม่เปียก
• เสียบถาดเข้าไปในช่องเสียบถาดให้เต็มช่องเพื่อป้องกันไม่ให้ของเหลวเข้าเครื่องของคุณ
วิธีติดตั้งการ์ดที่ถูกต้อง
การด Nano-SIM
การด Nano-SIM
การด microSD
ใช้แต่การ์ด Nano-SIM เท่านั้น
17
เบื้องต้น
การถอด SIM หรือ USIM การ์ด
1
2
3
4
สอดสลักปลดลงในรูที่อยู่ถัดจากถาดเพื่อให้ถาดเลื่อนออกมา
ค่อยๆ ดึงถาดออกจากช่องถาด
ถอด SIM หรือ USIM การ์ด
ใส่ถาดกลับลงในช่องถาด
การใช้งาน SIM การ์ดหรือ USIM การ์ดคู่
หากคุณใส่สอง SIM หรือ USIM การ์ด คุณสามารถมีหมายเลขโทรศัพท์สองหมายเลขหรือผู้ให้บริการสองรายในหนึ่งเครื่อง
ได้
การเปิดใช้งาน SIM หรือ USIM การ์ด
เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า และสัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → ตัว​จัดการ SIM ​การ์ด เลือก SIM หรือ USIM การ์ด และสัมผัส
สวิตช์เพื่อเปิดใช้
การก�ำหนดค่า SIM หรือ USIM การ์ด
เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → ตัว​จัดการ SIM ​การ์ด และจากนั้นเลือก SIM หรือ USIM การ์ดเพื่อเข้า
ถึงตัวเลือกต่อไปนี้:
• ไอคอน: เปลี่ยนไอคอนของ SIM หรือ USIM การ์ด
• ชื่อ: เปลี่ยนชื่อที่แสดงของ SIM หรือ USIM การ์ด
• โหมด​เครือ​ข่าย: เลือกประเภทเครือข่ายที่จะใช้กับ SIM หรือ USIM การ์ด
การตั้งค่า SIM หรือ USIM การ์ดที่ต้องการ
เมื่อเปิดใช้งานทั้งสองการ์ดแล้ว คุณจะสามารถก�ำหนดการโทรปกติ การส่งข้อความ และบริการข้อมูลไปยังการ์ดที่ต้องการ
ได้
เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → ตัว​จัดการ SIM ​การ์ด และจากนั้นตั้งค่าคุณลักษณะของคุณสมบัติที่
ต้องการส�ำหรับการ์ดของคุณใน SIM การ์ดที่เตรียมไว้
18
เบื้องต้น
การ์ดความจ�ำ (การ์ด microSD)
การติดตั้งการ์ดหน่วยความจ�ำ
ความจุของการ์ดความจ�ำของเครื่องของคุณอาจแตกต่างจากรุ่นอื่นๆและบางการ์ดความจ�ำอาจจะไม่สามารถเข้ากันได้กับ
เครื่องของคุณขึ้นอยู่กับผู้ผลิตการ์ดความจ�ำและประเภท เพื่อดูความจุการ์ดความจ�ำสูงสุดของเครื่องของคุณ ให้ดูที่เว็บไซต์
ของซัมซุง
• การ์ดความจ�ำบางการ์ดอาจเข้ากันไม่ได้ทั้งหมดกับเครื่องของคุณ การใช้การ์ดที่เข้ากันไม่ได้อาจท�ำให้เครื่อง
หรือการ์ดความจ�ำเสียหาย หรือท�ำให้ข้อมูลที่เก็บอยู่ในการ์ดเสียหาย
• ใช้ความระมัดระวังในการใส่การ์ดความจ�ำให้ถูกด้าน
• อุปกรณ์นี้รองรับเฉพาะระบบไฟล์ FAT และ exFAT ส�ำหรับการ์ดความจ�ำเท่านั้น เมื่อใส่การ์ดที่ฟอร์แมตโดย
ใช้ระบบไฟล์แบบอื่น เครื่องจะขอให้ฟอร์แมตการ์ดใหม่หรือจะไม่สามารถมองเห็นการ์ดได้ เพื่อใช้การ์ดความจ�ำ คุณจะต้องฟอร์แม็ตก่อน หากเครื่องของคุณไม่สามารถฟอร์แม็ตหรือรู้จักการ์ดความจ�ำได้ ติดต่อผู้ผลิตการ์ด
ความจ�ำหรือศูนย์บริการซัมซุง
• การเขียนและลบข้อมูลบ่อยๆ จะท�ำให้การ์ดความจ�ำมีอายุการใช้งานสั้นลง
• เมื่อใส่การ์ดความจ�ำลงในเครื่อง ไดเร็กทอรี่ไฟล์ในการ์ดความจ�ำจะปรากฏในโฟลเดอร์ ไฟล์ส่วนตัว → SD ​
การ์ด
19
เบื้องต้น
20
เบื้องต้น
1
สอดสลักปลดลงในรูที่อยู่ถัดจากถาดเพื่อให้ถาดเลื่อนออกมา
ตรวจให้แน่ใจว่าสลักปลดตั้งฉากกับรู มิฉะนั้น เครื่องอาจเสียหายได้
2
ค่อยๆ ดึงถาดออกจากช่องถาด
เมื่อคุณน�ำถาดออกจากอุปกรณ์ การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือจะไม่สามารถใช้งานได้
3
วางการ์ดความจ�ำลงบน ถาด 2 โดยหันด้านที่มีหน้าสัมผัสสีทองลงด้านล่าง
ถาด 1
ถาด 2
4
ค่อยๆ กดการ์ดความจ�ำลงในถาดเพื่อให้เข้าที่
ถ้าไม่ใส่การ์ดลงในถาดให้แน่น การ์ดความจ�ำอาจหลุดหรือร่วงออกจากถาดได้
5
ใส่ถาดกลับลงในช่องถาด
• ถ้าคุณเสียบถาดเข้าไปในอุปกรณ์ของคุณในขณะที่ถาดยังเปียกอยู่ เครื่องของคุณอาจได้รับความเสียหาย ดูให้
แน่ใจเสมอว่าถาดไม่เปียก
• เสียบถาดเข้าไปในช่องเสียบถาดให้เต็มช่องเพื่อป้องกันไม่ให้ของเหลวเข้าเครื่องของคุณ
21
เบื้องต้น
การถอดการ์ดความจ�ำ
ก่อนถอดการ์ดความจ�ำออก ให้ถอดการ์ดออกก่อนเพื่อถอดการ์ดได้อย่างปลอดภัย
เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า และสัมผัส การบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ → ที​เ่ ก็บ → → การ​ตั้ง​ค่า​การ​จัด​เก็บ → SD ​การ์ด
→ ถอด
1
2
3
4
สอดสลักปลดลงในรูที่อยู่ถัดจากถาดเพื่อให้ถาดเลื่อนออกมา
ค่อยๆ ดึงถาดออกจากช่องถาด
ถอดการ์ดความจ�ำ
ใส่ถาดกลับลงในช่องถาด
อย่าลบพื้นที่จัดเก็บภายนอก เช่นการ์ดความจ�ำหรือพื้นที่จัดเก็บ USB ในขณะที่เครื่องก�ำลังโอนหรือก�ำลังเข้าถึง
ข้อมูล หรือในทันทีหลังจากการถ่ายโอนข้อมูล การกระท�ำเช่นนั้นอาจท�ำให้ข้อมูลเสียหายหรือสูญหาย หรือท�ำให้
พื้นที่จัดเก็บภายนอกหรือเครื่องเสียหาย ซัมซุงจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสีย รวมถึงการสูญหายของข้อมูล ที่เกิด
จากการใช้ผิดประเภทของพื้นที่จัดเก็บภายนอกของเครื่อง
การฟอร์แมตการ์ดความจ�ำ
การ์ดความจ�ำที่ฟอร์แมตโดยคอมพิวเตอร์อาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่อง ให้ฟอร์แมตการ์ดความจ�ำบนอุปกรณ์ของคุณ
เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า และสัมผัส การบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ → ที​เ่ ก็บ → → การ​ตั้ง​ค่า​การ​จัด​เก็บ → SD ​การ์ด
→ ฟอร์แมต
ก่อนที่จะฟอร์แมตการ์ดความจ�ำ อย่าลืมท�ำส�ำเนาเพื่อส�ำรองข้อมูลส�ำคัญๆ ทั้งหมดที่เก็บไว้ในการ์ดความจ�ำ การ
รับประกันโดยบริษัทผู้ผลิตจะไม่ครอบคลุมกรณีที่ข้อมูลสูญหายจากการใช้งานของผู้ใช้
22
เบื้องต้น
การเปิดและปิดเครื่อง
กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิด/ปิดเครื่องสักสองสามวินาที เพื่อเปิดเครื่อง
เมื่อคุณเปิดเครื่องของคุณขึ้นเป็นครั้งแรกหรือหลังจากรีเซ็ตข้อมูล ท�ำตามค�ำแนะน�ำที่หน้าจอเพื่อตั้งค่าเครื่องของคุณ
เมื่อต้องการปิดเครื่อง ให้กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง แล้วสัมผัส ปิด​เครื่อง
ปฏิบัติตามค�ำเตือนและแนวทางการใช้งานทั้งหมดจากผู้มีอำ� นาจสั่งการในพื้นที่ห้ามใช้อุปกรณ์ไร้สาย เช่น บน
เครื่องบินหรือในโรงพยาบาล
การเริ่มการท�ำงานเครื่องใหม่
เมื่อต้องการรีสตาร์ทเครื่อง ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้ แล้วแตะ ปิดและเปิด​เครื่องใหม่
ถ้าเครื่องของคุณค้างและไม่ตอบสนอง กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิด/ปิดและปุ่มระดับเสียงลงพร้อมกันเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วินาที
เพื่อเริ่มต้นการท�ำงานใหม่
ปุม ระดับเสียงลง
เปด/ปด
โหมดฉุกเฉิน
คุณสามารถสลับเครื่องไปยังโหมดฉุกเฉินเพื่อลดการใช้พลังงานแบตเตอรี่ แอพและฟังก์ชั่นบางอย่างจะถูกจ�ำกัดการใช้งาน
ในโหมดฉุกเฉิน คุณสามารถโทรแจ้งเหตุฉุกเฉินได้ ส่งข้อมูลต�ำแหน่งของคุณไปให้คนอื่นๆ ส่งเสียงเตือนฉุกเฉิน และอื่นๆ
การเปิดใช้งานโหมดฉุกเฉิน
เพื่อเปิดใช้งานโหมดฉุกเฉิน กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิด/ปิด และจากนั้นสัมผัส โหมดฉุกเฉิน
เวลาการใช้งานที่เหลือจะแสดงเวลาที่เหลืออยู่ก่อนที่แบตเตอรี่จะหมด เวลาการใช้งานที่เหลืออาจแตกต่างกันออก
ไป โดยขึ้นกับการตั้งค่าเครื่องและสภาพแวดล้อมการท�ำงาน
การปิดใช้งานโหมดฉุกเฉิน
การปิดใช้งานโหมดฉุกเฉิน ให้แตะ → ปิดโหมดฉุกเฉิน หรือ กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง จากนั้นสัมผัส โหมดฉุกเฉิน
23
เบื้องต้น
การตั้งค่าเริ่มต้น
เมื่อคุณเปิดเครื่องของคุณขึ้นเป็นครั้งแรกหรือหลังจากรีเซ็ตข้อมูล ท�ำตามค�ำแนะน�ำที่หน้าจอเพื่อตั้งค่าเครื่องของคุณ
ขั้นตอนการตั้งค่าเริ่มต้นอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของเครื่องและภูมิภาคของคุณ
1
2
เปิดเครื่อง
เลือกภาษาของเครื่องที่ต้องการและเลือก
เลือกภาษา
3
ให้เลือกเครือข่าย Wi-Fi และท�ำการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายนั้น
หากคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi, คุณอาจจะไม่สามารถตั้งค่าคุณลักษณะบางอย่างของเครื่องในช่วงการ
ตั้งค่าเริ่มต้นได้
4
5
ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อด�ำเนินการตั้งค่าเริ่มต้น
ตั้งค่าวิธีการล็อกหน้าจอเพื่อป้องกันเครื่องของคุณ คุณสามารถปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้โดยการป้องกันไม่ให้
บุคคลอื่นเข้าถึงเครื่องของคุณ เพื่อตั้งค่าวิธีการล็อกหน้าจอในภายหลัง สัมผัส ไม่ ขอบคุณ
24
เบื้องต้น
6
ลงชื่อเข้าใช้ Samsung account คุณสามารถเพลิดเพลินกับบริการของซัมซุงและเก็บข้อมูลของคุณให้เป็นปัจจุบันและ
มีความปลอดภัยในทุกเครื่องของคุณ อ้างอิง Samsung account เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
7
ให้เลือกคุณสมบัติที่คุณต้องการใช้งานและด�ำเนินการตั้งค่าเริ่มต้นให้เสร็จสิ้น
หน้าจอหลักจะปรากฏขึ้น
25
เบื้องต้น
Samsung account
บทน�ำ
Samsung account ของคุณเป็นบริการบัญชีแบบครบวงจรที่ช่วยให้คุณสามารถใช้บริการต่างๆ ของซัมซุงที่มีให้ใช้ทั้งบน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ ทีวี และเว็บไซต์ของซัมซุง เมื่อ Samsung account ของคุณได้รับการจดทะเบียนแล้ว คุณสามารถเก็บ
ข้อมูลของคุณให้เป็นปัจจุบันและมีความปลอดภัยในเครื่องซัมซุงของคุณกับ Samsung Cloud ติดตามและควบคุมเครื่องที่
สูญหายหรือถูกขโมยของคุณ ดูเคล็ดลับและเทคนิคจากสมาชิกของซัมซุง และอื่นๆ
สร้าง Samsung account ด้วยที่อยู่อีเมลของคุณ
หากต้องการตรวจสอบรายการบริการที่สามารถใช้ด้วย Samsung account ของคุณ โปรดดูที่ account.samsung.com
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Samsung accounts เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า และสัมผัส Cloud และบัญชีผู้ใช้ → แอค
เคาท์ → Samsung account → → ช่วยเหลือ
การลงทะเบียน Samsung account ของคุณ
การลงทะเบียน Samsung account ใหม่
ถ้าคุณไม่มี Samsung account คุณควรสร้างใหม่
1
เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า และสัมผัส Cloud และบัญชีผู้ใช้ → แอคเคาท์ → เพิ่ม​แอคเคาท์ → Samsung
account
หรืออีกวิธีหนึ่ง เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า และสัมผัส
2
3
สัมผัส สร้าง​แอคเคาท์
ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อสร้างบัญชีให้เสร็จสิ้น
26
เบื้องต้น
การลงทะเบียน Samsung account ที่มีอยู่
ถ้าคุณมี Samsung account อยู่แล้ว ให้ลงทะเบียนบนเครื่อง
1
เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า และสัมผัส Cloud และบัญชีผู้ใช้ → แอคเคาท์ → เพิ่ม​แอคเคาท์ → Samsung
account
หรืออีกวิธีหนึ่ง เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า และสัมผัส
2
3
สัมผัส เข้าสู่ระบบ
4
5
ป้อนที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของคุณ จากนั้นสัมผัส เข้าสู่ระบบ
ถ้าคุณลืมข้อมูลบัญชีของคุณ สัมผัส ค้นหา ID หรือ รีเซ็ทรหัสผ่าน คุณสามารถค้นหาข้อมูลบัญชีของคุณเมื่อคุณป้อน
ข้อมูลที่ต้องการ
อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข และสัมผัส ยินยอม
สัมผัส เรียบร้อย เพื่อเสร็จสิ้นการลงทะเบียน Samsung account ของคุณ
การลบ Samsung account ของคุณ
เมื่อคุณลบ Samsung account ที่ลงทะเบียนแล้วออกจาอุปกรณ์ ข้อมูลของคุณ เช่น ข้อมูลติดต่อหรือเหตุการณ์ จะถูกลบ
ออกไปด้วย
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า และสัมผัส Cloud และบัญชีผู้ใช้ → แอคเคาท์
สัมผัส Samsung account → → ลบ​แอคเคาท์
สัมผัส ลบออก ป้อนรหัสผ่าน Samsung account ของคุณ และจากนั้นสัมผัส ลบ​แอคเคาท์
27
เบื้องต้น
การย้ายข้อมูลจากเครื่องก่อนหน้าของคุณ
คุณสามารถเรียกคืนข้อมูลของคุณ เช่น รูปภาพ รายชื่อ ข้อความ และแอพจากซัมซุงคลาวด์ อีกทั้งคุณยังสามารถคัดลอก
ข้อมูลเหล่านี้จากเครื่องก่อนหน้าผ่านทาง Smart Switch ได้
• คุณสมบัตินี้อาจไม่รองรับในเครื่องบางเครื่องหรือคอมพิวเตอร์
• สร้างข้อจ�ำกัด ดูรายละเอียดที่ www.samsung.com/smartswitch ซัมซุงถือเรื่องลิขสิทธิ์เป็นเรื่องที่เคร่งครัด
ส่งเฉพาะเนื้อหาที่คุณเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ์ในการส่ง
Smart Switch
การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างเครื่องมือโทรศัพท์มือถือผ่าน Smart Switch เพื่อใช้ Smart Switch เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า
และสัมผัส Cloud และบัญชีผู้ใช้ → Smart Switch ถ้าคุณไม่มีแอพ ให้ดาวน์โหลดจาก Galaxy Apps หรือ Play Store
การย้ายข้อมูลจากอุปกรณ์มือถือของคุณ
ย้ายข้อมูลจากเครื่องก่อนหน้าไปยังเครื่องของคุณแบบไร้สายผ่าน Wi-Fi Direct
1
ให้เริ่มต้น Smart Switch ที่เครื่องก่อนหน้า
ถ้าคุณไม่มีแอพ ให้ดาวน์โหลดจาก Galaxy Apps หรือ Play Store
2
3
ที่เครื่องของคุณ เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า และสัมผัส Cloud และบัญชีผู้ใช้ → Smart Switch
วางเครื่องใกล้กัน
28
เบื้องต้น
4
5
6
บนเครื่องก่อนหน้า สัมผัส ไร้​สาย → ส่ง
บนเครื่องของคุณ สัมผัส ไร้​สาย → รับ และเลือกชนิดอุปกรณ์ก่อนหน้า
ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อโอนข้อมูลจากเครื่องเก่าของคุณ
การถ่ายโอนข้อมูลโดยการใช้อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก
ถ่ายโอนข้อมูลโดยใช้อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก เช่น การ์ด microSD
1
2
3
4
ย้ายข้อมูลจากเครื่องเดิมไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก
ใส่หรือเชื่อมต่ออุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอกไปยังเครื่องของคุณ
ที่เครื่องของคุณ เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า และสัมผัส Cloud และบัญชีผู้ใช้ → Smart Switch → ที่จัดเก็บ
ภายนอก → คืนค่า
ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อโอนข้อมูลจากอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก
29
เบื้องต้น
การถ่ายโอนข้อมูลส�ำรองจากคอมพิวเตอร์
ถ่ายโอนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ของคุณและคอมพิวเตอร์ คุณต้องดาวน์โหลดแอพเวอร์ชั่นคอมพิวเตอร์ Smart Switch จาก
www.samsung.com/smartswitch แบ็กอัพข้อมูลจากเครื่องเก่าไปยังคอมพิวเตอร์และน�ำเข้าข้อมูลไปยังเครื่องใหม่ของคุณ
1
2
บนคอมพิวเตอร์ ไปที่ www.samsung.com/smartswitch เพื่อดาวน์โหลด Smart Switch
ที่คอมพิวเตอร์ เริ่มต้น Smart Switch
หากเครื่องก่อนหน้าของคุณไม่ใช่เครื่องของซัมซุง ให้แบ็กอัพข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมที่ได้มาจาก
บริษัทผู้ผลิตของอุปกรณ์ จากนั้นข้ามไปขั้นตอนที่ห้า
3
4
เชื่อมต่อเครื่องก่อนหน้าของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB ของเครื่อง
5
6
เชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB
บนคอมพิวเตอร์ ให้ท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อแบ็กอัพข้อมูลจากอุปกรณ์ จากนั้นเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ก่อน
หน้าของคุณจากคอมพิวเตอร์
บนคอมพิวเตอร์ ให้ท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อถ่ายโอนข้อมูลไปยังเครื่องใหม่ของคุณ
การดูข้อมูลที่น�ำเข้า
คุณสามารถดูข้อมูลที่น�ำเข้าในแอพเดียวกันจากเครื่องก่อนหน้าได้
หากเครื่องใหม่ของคุณไม่มีแอพเดียวกันเพื่อดูหรือเล่นข้อมูลที่น�ำเข้า ข้อมูลดังกล่าวจะถูกบันทึกลงในแอพที่คล้ายกัน
ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณน�ำเข้าบันทึกและเครื่องของคุณไม่มีแอพบันทึก คุณสามารถดูบันทึกในแอพ Samsung Notes ได้
30
เบื้องต้น
Samsung Cloud
แบ็กอัพข้อมูลจากเครื่องเก่าไปยัง Samsung Cloud และกู้คืนข้อมูลไปยังเครื่องใหม่ของคุณ คุณต้องลงทะเบียนและลงชื่อ
เข้าใช้ Samsung account ของคุณเพื่อการใช้งาน Samsung Cloud อ้างอิง Samsung account เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
การส�ำรองข้อมูล
1
2
ที่เครื่องก่อนหน้าของคุณ ลงชื่อเข้าใช้ Samsung account ของคุณ
เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า ให้เลือกทางเลือกแบ็กอัพ และแบ็กอัพข้อมูลของคุณ
• หากเครื่องของคุณรองรับ Samsung Cloud เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า สัมผัส Cloud และบัญชีผู้ใช้ →
Samsung Cloud เลือกเครื่องของคุณภายใต้ แบ็คอัพและคืนค่า สัมผัส แบ็คอัพ และจากนั้นแบ็กอัพข้อมูล
ของคุณ
• วิธีการแบ็กอัพข้อมูลอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นของคุณ
• ข้อมูลบางอย่างจะไม่ได้รับการแบ็กอัพ เพื่อตรวจสอบว่าจะแบ็กอัพข้อมูลใด เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า สัมผัส
Cloud และบัญชีผู้ใช้ → Samsung Cloud เลือกเครื่องของคุณภายใต้ แบ็คอัพและคืนค่า และจากนั้นสัมผัส
แบ็คอัพ
การคืนค่าข้อมูล
1
2
3
ที่เครื่องใหม่ของคุณ เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า และสัมผัส Cloud และบัญชีผู้ใช้ → Samsung Cloud
เลือกเครื่องก่อนหน้าของคุณภายใต้ แบ็คอัพและคืนค่า และสัมผัส คืนค่าข้อมูล
ท�ำเครื่องหมายที่ประเภทข้อมูลที่คุณต้องการกู้คืนและสัมผัส คืนค่า
31
เบื้องต้น
การซิงค์ข้อมูล
คุณสามารถซิงค์ข้อมูลที่บันทึกไว้ในเครื่องของคุณด้วย Samsung Cloud และเข้าถึงสิ่งเหล่านั้นได้จากเครื่องอื่นๆ
1
2
3
ที่เครื่องใหม่ของคุณ เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า และสัมผัส Cloud และบัญชีผู้ใช้ → Samsung Cloud
สัมผัส → การตั้งค่า → การ​ตั้ง​ค่าการ​ซิงค์
สัมผัสสวิตช์ถัดจากรายการที่คุณต้องการซิงค์
การตรวจสอบข้อมูล
คุณสามารถตรวจสอบรายการที่บันทึกไว้และใช้หน่วยความจ�ำของ Samsung Cloud ได้ เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า และ
สัมผัส Cloud และบัญชีผู้ใช้ → Samsung Cloud
• คุณสามารถตรวจสอบหน่วยความจ�ำที่ใช้และรายการที่บันทึกไว้ได้ในทันที เช่น แกลเลอรี่ SAMSUNG NOTES และ
SAMSUNG CLOUD DRIVE สัมผัสการ์ดแต่ละใบและเข้าสู่หน้าต่อไป คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าหรือตรวจสอบ
ข้อมูลที่บันทึกไว้ได้
• คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลส�ำรองใน Samsung account ของคุณโดยการใช้งานตัวเลือก แบ็คอัพและคืนค่า เลือก
เครื่องของคุณ และสัมผัส คืนค่าข้อมูล
32
เบื้องต้น
การท�ำความเข้าใจหน้าจอ
การควบคุมหน้าจอสัมผัส
• ไม่ควรให้หน้าจอสัมผัสโดนกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ไฟฟ้าสถิตอาจท�ำให้หน้าจอสัมผัสท�ำงานผิดปกติได้
• เพื่อหลีกเลี่ยงการท�ำความเสียหายแก่หน้าจอสัมผัส อย่าสัมผัสหน้าจอด้วยวัตถุแหลมคมใดๆ หรือกดหน้าจอ
ด้วยปลายนิ้วมือแรงเกินไป
• การปล่อยให้หน้าจอสัมผัสพักการท�ำงานเป็นระยะเวลายาวนานอาจท�ำให้เกิดภาพค้างบนหน้าจอ ให้ปิดหน้าจอ
สัมผัสเมื่อคุณไม่ได้ใช้เครื่อง
• เครื่องอาจไม่รับรู้อินพุตแบบสัมผัสที่อยู่ใกล้ขอบหน้าจอซึ่งอยู่นอกบริเวณอินพุตแบบสัมผัส
• แนะน�ำให้ใช้นิ้วมือเมื่อคุณใช้งานหน้าจอสัมผัส
การสัมผัส
สัมผัสหน้าจอ
การสัมผัสค้างไว้
สัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอเป็นเวลาประมาณ 2 วินาที
การลาก
สัมผัสค้างไว้ที่รายการและลากไปยังต�ำแหน่งเป้าหมาย
33
เบื้องต้น
สัมผัสสองครั้ง
สัมผัสสองครั้งที่หน้าจอ
การปัด
ปัดขึ้น ปัดลง ไปทางซ้าย หรือไปทางขวา
การแยกนิ้วออกจากกันและบีบนิ้วเข้าหากัน
แยกสองนิ้วออกจากกันหรือบีบนิ้วเข้าหากันที่หน้าจอ
34
เบื้องต้น
แถบการน�ำทาง (ปุ่มซอฟท์คีย์)
เมื่อคุณเปิดเครื่องแล้ว ปุ่มซอฟท์คีย์จะปรากฏที่แถบการน�ำทางที่ด้านล่างของหน้าจอ ได้มีการก�ำหนดปุ่มซอฟท์คีย์เป็น
ปุ่มล่าสุด ปุ่มหน้าหลัก และปุ่มย้อนกลับโดยเป็นค่าเริ่มต้น ฟังก์ชั่นของปุ่มสามารถเปลี่ยนไปตามแอพที่มีการใช้งานอยู่ใน
ปัจจุบันหรือสภาพแวดล้อมการใช้งาน
แสดงและซอนปุม
ปุม ยอนกลับ
ปุม ลาสุด
ปุม หนาหลัก
ปุ่ม
แสดงและซ่อน
ล่าสุด
หน้าหลัก
กลับ
ฟังก์ชั่น
• สัมผัสสองครั้งเพื่อปักหมุดหรือซ่อนแถบการน�ำทาง
• สัมผัสเพื่อเปิดรายการแอพล่าสุด
• สัมผัสเพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก
• สัมผัสค้างไว้เพื่อเปิดใช้งานแอพ Google Assistant
• สัมผัสเพื่อกลับสู่หน้าก่อนหน้า
การแสดงหรือการซ่อนแถบการน�ำทาง
การใช้ปุ่มแสดงและซ่อนที่ด้านซ้ายของแถบการน�ำทาง คุณสามารถก�ำหนดแถบการน�ำทางเพื่อให้ซ่อนหรือปักหมุดไว้ที่หน้า
จอเมื่อคุณใช้แอพหรือคุณสมบัติต่างๆ แถบการน�ำทางถูกปักหมุดตามค่าเริ่มต้น
หากคุณต้องการดูไฟล์หรือใช้แอพแบบเต็มหน้าจอ สัมผัสสองครั้งที่ปุ่มแสดงและซ่อนเพื่อซ่อนแถบการน�ำทาง
เพื่อแสดงแถบการน�ำทางอีกครั้ง ลากขึ้นด้านบนจากด้านล่างของหน้าจอ
• ที่หน้าจอบางหน้าจอ เช่น หน้าจอหลัก แถบการน�ำทางจะปรากฏขึ้นมาเสมอและปุ่มแสดงและซ่อนจะไม่
ปรากฏขึ้น
• แม้หลังจากที่คุณปักหมุดแถบการน�ำทางแล้วก็ตาม คุณสามารถซ่อนได้ขณะที่ใช้แอพหรือคุณสมบัติบางอย่าง
เช่น เครื่องเล่นวีดีโอ
35
เบื้องต้น
การตั้งค่าแถบการน�ำทาง
เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า สัมผัส จอภาพ → แถบการน�ำทาง และจากนั้นให้เลือกตัวเลือก
• รูปแบบปุ่ม: เปลี่ยนล�ำดับของปุ่มต่างๆบนแถบการน�ำทาง
• ปุ่มแสดงและซ่อน: เพิ่มปุ่มเพื่อซ่อนหรือปักหมุดแถบทิศทาง คุณสามารถตั้งค่าให้แสดงหรือไม่แสดงปุ่มส�ำหรับแต่ละ
แอพได้
• การท�ำงานเมื่อปัดขึ้น: เลือกการด�ำเนินการเมื่อคุณลากจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนของหน้าจอขณะที่แถบน�ำทางซ่อนอยู่
• ค�ำแนะน�ำท่าทาง: แสดงตัวบ่งชี้ของปุ่มที่ซ่อนอยู่เพื่อให้คุณรู้ว่าควรจะปัดขึ้นตรงจุดไหน
หน้าจอหลักและหน้าจอแอพ
หน้าจอหลักเป็นจุดเริ่มต้นส�ำหรับการเข้าถึงคุณสมบัติทั้งหมดของเครื่อง ซึ่งแสดงวิดเจ็ต ทางลัดของแอพ ฯลฯ
หน้าจอแอพจะแสดงไอคอนส�ำหรับแอพทั้งหมด รวมทั้งแอพที่ติดตั้งใหม่
หน้าจออาจแตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
วิดเจ็ต
แอพ
โฟลเดอร
ตัวบงชีห้ นาหลัก Bixby
ดูเน�อ้ หาทีก่ ำหนดเองของคุณ
ตัวระบุหนาจอ
แอพโปรด
แถบการนำทาง (ปุม ซอฟทคยี )
36
เบื้องต้น
การสลับกันระหว่างหน้าจอหลักและหน้าจอแอพ
ที่หน้าจอหลัก ปัดขึ้นหรือลงเพื่อเปิดหน้าจอแอพ
เพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก ปัดขึ้นหรือลงที่หน้าจอแอพ อีกทางเลือกหนึ่ง สัมผัสปุ่มหน้าหลักหรือปุ่มย้อนกลับ
หนาจอหลัก
หนาจอแอพ
หากคุณเพิ่มปุ่มแอพที่หน้าจอหลัก คุณสามารถเปิดหน้าจอแอพได้โดยการสัมผัสที่ปุ่ม ที่หน้าจอหลัก สัมผัสค้างไว้ที่พื้นที่ว่าง
และสัมผัส การตั้งค่าหน้าหลัก → ปุ่มแอพ → แสดงปุ่มแอพ → ใช้ ปุ่มแอพจะถูกเพิ่มที่ด้านล่างของหน้าจอหลัก
ปุม แอพ
37
เบื้องต้น
การย้ายรายการ
สัมผัสค้างไว้ที่รายการหนึ่ง และจากนั้นลากไปยังต�ำแหน่งใหม่ การย้ายรายการไปยังแผงอื่น ให้ลากไปยังด้านข้างหน้าจอ
เพื่อเพิ่มทางลัดไปยังแอพที่หน้าจอหลัก สัมผัสรายการหนึ่งค้างไว้ที่หน้าจอแอพ และจากนั้นลากไปยังด้านบนหรือด้านล่าง
ของหน้าจอ ทางลัดไปยังแอพจะถูกเพิ่มที่หน้าจอหลัก
คุณยังสามารถย้ายแอพที่ใช้บ่อยไปยังบริเวณทางลัดที่ด้านล่างสุดของหน้าจอหลัก
การสร้างโฟลเดอร์
สร้างโฟลเดอร์และรวบรวมแอพที่คล้ายกันไว้เพื่อให้สามารถเข้าถึงและเปิดใช้งานแอพได้อย่างรวดเร็ว
1
2
ที่หน้าจอหลักหรือที่หน้าจอแอพ สัมผัสค้างไว้ที่แอพ และจากนั้นลากไปเหนือแอพอื่น
วางแอพเมื่อกรอบโฟลเดอร์ปรากฏรอบๆ แอพ
โฟลเดอร์ใหม่ที่มีแอพที่เลือกไว้จะถูกสร้างขึ้น สัมผัส ใส่ชื่อโฟลเดอร์ แล้วป้อนชื่อโฟลเดอร์
• เพิ่มแอพอื่น
สัมผัส เพิ่มแอพ ที่โฟลเดอร์ ท�ำเครื่องหมายที่แอพเพื่อเพิ่มและสัมผัส เพิ่ม คุณยังสามารถเพิ่มแอพโดยการลากแอ
พดังกล่าวไปที่โฟลเดอร์
• การย้ายแอพจากโฟลเดอร์
สัมผัสค้างไว้ที่แอพหนึ่งเพื่อลากไปยังต�ำแหน่งใหม่
• การลบโฟลเดอร์
สัมผัสค้างไว้ที่โฟลเดอร์ และจากนั้นสัมผัส ลบโฟลเดอร์ ระบบจะลบเฉพาะโฟลเดอร์ดังกล่าวเท่านั้น แอพต่างๆ ที่อยู่ใน
โฟลเดอร์จะถูกย้ายไปอยู่บนหน้าจอแอพ
38
เบื้องต้น
การแก้ไขหน้าจอหลัก
ที่หน้าจอหลัก สัมผัสค้างไว้ที่บริเวณที่ว่างหรือบีบนิ้วมือของคุณเข้าหากันบนหน้าจอเพื่อเข้าใช้งานตัวเลือกการแก้ไข คุณ
สามารถตั้งค่าวอลล์เปเปอร์ เพิ่มวิดเจ็ตและอื่นๆ คุณยังสามารถเพิ่ม ลบ หรือจัดเรียงแผงหน้าจอหลักใหม่
• การเพิ่มแผงหน้าจอ: ปัดไปทางซ้าย จากนั้นแตะ
• การย้ายแผงหน้าจอ: สัมผัสค้างไว้ที่ภาพตัวอย่างแผงหน้าจอ และจากนั้นลากไปยังต�ำแหน่งใหม่
• การลบแผงหน้าจอ: สัมผัส ที่แผงหน้าจอดังกล่าว
• วอ​ลเป​เปอร์: เปลี่ยนการตั้งค่าวอลล์เปเปอร์ส�ำหรับหน้าจอหลักและหน้าจอเมื่อล็อก
• ธีม: เปลี่ยนธีมของอุปกรณ์ องค์ประกอบภาพของอินเตอร์เฟซเช่น สี ไอคอน และวอลล์เปเปอร์ จะเปลี่ยนไปตามธีมที่
เลือก
• วิดเจ็ด: วิดเจ็ดเป็นแอพขนาดเล็กที่เปิดใช้งานฟังก์ชันของแอพบางอย่างเพื่อให้ข้อมูลและการเข้าถึงที่สะดวกที่หน้าจอ
หลักของคุณ สัมผัสค้างไว้ที่วิดเจ็ด และจากนั้นลากไปยังหน้าจอหลัก วิดเจ็ตจะถูกเพิ่มไปที่หน้าจอหลัก
• การตั้งค่าหน้าหลัก: เปลี่ยนขนาดของตารางเพื่อแสดงรายการเพิ่มหรือลดลงที่หน้าจอหลักและอื่นๆ
39
เบื้องต้น
การแสดงแอพทั้งหมดที่หน้าจอหลัก
โดยไม่ต้องใช้หน้าจอแอพที่แยกต่างหาก คุณสามารถตั้งค่าเครื่องเพื่อให้แสดงแอพทั้งหมดที่หน้าจอหลัก ที่หน้าจอหลัก
สัมผัสค้างไว้ที่พื้นที่ว่าง และจากนั้นสัมผัส การตั้งค่าหน้าหลัก → รูปแบบหน้าจอหลัก → หน้าจอหลักเท่านั้น → ใช้
ตอนนี้คุณสามารถเข้าถึงแอพทั้งหมดของคุณโดยการปัดไปทางซ้ายที่หน้าจอหลัก
ไอคอนตัวบ่งชี้
ไอคอนตัวบ่งชี้จะปรากฏที่แถบสถานะที่ด้านบนของหน้าจอ ไอคอนที่แสดงในตารางด้านล่างเป็นไอคอนที่พบบ่อยที่สุด
แถบสถานะอาจไม่ปรากฏที่ด้านบนสุดของหน้าจอในบางแอพ การแสดงแถบสถานะ ให้ลากลงมาจากด้านบนสุด
ของหน้าจอ
ไอคอน
/
/
/
/
ความหมาย
ไม่มีสัญญาณ
ความแรงของสัญญาณ
โรมมิ่ง (อยู่นอกพื้นที่บริการปกติ)
SIM หรือ USIM การ์ดที่ต้องการส�ำหรับการโทร
เชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS แล้ว
เชื่อมต่อกับเครือข่าย EDGE แล้ว
เชื่อมต่อกับเครือข่าย UMTS แล้ว
เชื่อมต่อกับเครือข่าย HSDPA แล้ว
เชื่อมต่อกับเครือข่าย HSPA+ แล้ว
เชื่อมต่อกับเครือข่าย LTE แล้ว
Wi-Fi เชื่อมต่อแล้ว
เปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธแล้ว
ได้มีการใช้งานการบริการตามสถานที่
ก�ำลังใช้สาย
สายที่ไม่ได้รับ
ข้อความหรือข้อความมัลติมีเดียใหม่
ตั้งเวลาเตือนแล้ว
เปิดใช้งานโหมดปิดเสียงแล้ว
เปิดใช้งานโหมดระบบสั่นแล้ว
เปิดใช้งานโหมดการบินแล้ว
40
เบื้องต้น
ไอคอน
ความหมาย
เกิดข้อผิดพลาดหรือควรใช้งานด้วยความระมัดระวัง
การชาร์จแบตเตอรี่
ระดับแบตเตอรี่
หน้าจอล็อก
การกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องจะปิดแล้วล็อกหน้าจอ นอกจากนี้ หน้าจอจะปิดและล็อกโดยอัตโนมัติ หากไม่ได้ใช้งานเครื่องตาม
เวลาที่ก�ำหนด
เพื่อปลดล็อกหน้าจอ ปัดไปในทิศทางใดก็ได้เมื่อหน้าจอเปิดขึ้น
หากหน้าจอปิดอยู่ ให้กดปุ่มเปิด/ปิด เพื่อเปิดหน้าจอ
หนาจอเมือ่ ล็อก
41
เบื้องต้น
การเปลี่ยนวิธีการล็อกหน้าจอ
เพื่อเปลี่ยนวิธีการล็อกหน้าจอ ให้เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า แตะ ล็อก​หน้า​จอ → ชนิดการล็อก​หน้าจอ แล้วเลือกวิธีการ
เมื่อคุณก�ำหนดรูปแบบ PIN หรือรหัสผ่าน หรือข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณเป็นวิธีการล็อกหน้าจอ คุณจะสามารถปกป้อง
ข้อมูลส่วนตัวได้โดยการป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าใช้งานอุปกรณ์ของคุณ หลังจากตั้งค่าวิธีการล็อกหน้าจอแล้ว อุปกรณ์จะ
ร้องขอรหัสปลดล็อกเมื่อใดก็ตามที่มีผู้ต้องการปลดล็อก
• ปัด: ปัดไปในทิศทางใดๆ บนหน้าจอเพื่อท�ำการปลดล็อก
• รูป​แบบ: วาดรูปแบบโดยใช้สี่จุดขึ้นไปเพื่อปลดล็อกหน้าจอ
• PIN: ป้อน PIN ด้วยตัวเลขอย่างน้อยสี่ตัว เพื่อปลดล็อกหน้าจอ
• รหัส​ผ่าน: ป้อนรหัสผ่านด้วยตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ์อย่างน้อยสี่ตัว เพื่อปลดล็อกหน้าจอ
• ไม่​มี: ไม่ตั้งค่าวิธีการล็อกหน้าจอ
• ใบหน้า: ลงทะเบียนใบหน้าของคุณเพื่อปลดล็อกหน้าจอ ดูที่ การจดจ�ำใบหน้า ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
คุณสามารถตั้งค่าเครื่องของคุณให้คืนค่าจากโรงงานได้ถ้าคุณป้อนรหัสปลดล็อกไม่ถูกต้องติดต่อกันหลายครั้ง
จนถึงขีดจ�ำกัดของการป้อนรหัส เปิดใช้แอพ การตั้งค่า สัมผัส ล็อก​หน้า​จอ → การตั้งค่าการล็อกเพื่อความ
ปลอดภัย ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้ค่าที่ตั้งของวิธีการล็อกหน้าจอ แล้วสัมผัสสวิตช์ รีเซ็ทเป็นค่าจากโรงงาน
อัตโนมัติ เพื่อเปิดการใช้งาน
บันทึกหน้าจอ
จับภาพหน้าจอขณะที่ใช้เครื่อง
กดค้างไว้ที่ปุ่มระดับเสียงลงและปุ่มเปิด/ปิดเครื่องพร้อมกัน คุณสามารถดูรูปภาพที่บันทึกไว้ใน แกลเลอรี่
ขณะที่กำ� ลังใช้งานแอพและคุณสมบัติบางอย่างอาจไม่สามารถบันทึกภาพหน้าจอได้
42
เบื้องต้น
แผงแจ้งเตือน
เมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือนใหม่ เช่น ข้อความ หรือสายที่ไม่ได้รับ จะมีไอคอนบ่งชี้สถานะปรากฏที่แถบสถานะ การดูข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับไอคอนเหล่านี้ เปิดแผงการแจ้งเตือนและดูรายละเอียด
การเปิดแผงการแจ้งเตือน ให้ลากแถบสถานะลงมา การปิดแผงการแจ้งเตือน ให้ปัดขึ้นบนหน้าจอ
คุณสามารถเปิดแผงการแจ้งเตือน แม้บนหน้าจอที่ถูกล็อก
คุณสามารถใช้ฟังก์ชันต่อไปนี้ได้ในแผงการแจ้งเตือน
เริม� ตน การตัง้ คา
ปุม การตัง้ คาอยางเร็ว
SIM หรือ USIM
การดทีต่ อ งการสำหรับแตละตัวเลือก
สัมผัสเพือ่ เขาถึงการจัดการ SIM การด
ดูรายละเอียดการแจงเตือนและดำเ
นินกิจกรรมตางๆ
ลบการแจงเตือนทัง้ หมด
เขาถึงการตัง้ คาการแจงเตือน
43
เบื้องต้น
การใช้งานปุ่มการตั้งค่าด่วน
สัมผัสปุ่มการตั้งค่าด่วนเพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติบางอย่าง ปัดลงบนแผงการแจ้งเตือนเพื่อดูปุ่มเพิ่มเติม
เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าคุณสมบัติ สัมผัสข้อความภายใต้แต่ละปุ่ม การดูการตั้งค่าแบบละเอียดเพิ่มเติม สัมผัสค้างไว้ที่ปุ่ม
การจัดเรียงปุ่ม สัมผัส → ล�ำดับปุ่ม สัมผัสปุ่มค้างไว้ จากนั้นลากไปยังต�ำแหน่งอื่น
44
เบื้องต้น
การกรอกข้อความ
รูปแบบแป้นพิมพ์
แป้นพิมพ์จะปรากฏโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใส่ข้อความเพื่อส่งข้อความ สร้างบันทึก ฯลฯ
• เมื่อคุณเปิดใช้งานแป้นพิมพ์เป็นครั้งแรก หน้าจอตั้งค่าแป้นพิมพ์จะปรากฏขึ้น ตั้งค่าภาษาที่ป้อน ประเภทของ
แป้นพิมพ์ และการตั้งค่าแป้นพิมพ์ แล้วสัมผัส เริ่ม
• การกรอกข้อความอาจใช้ไม่ได้ในบางภาษา เมื่อต้องการใส่ข้อความ คุณต้องเปลี่ยนภาษาที่ใช้เป็นภาษาใด
ภาษาหนึ่งที่รองรับ
ดูฟง กชนั แปนพิมพเพิม� เติม
ฟงกชนั แปนพิมพเพิม� เติม
ปอนตัวพิมพใหญ
สำหรับการกรอกตัวพิมพใหญทง้ั หมด
ใหสมั ผัสสองครัง้
ใสสญั ลักษณ
ลบตัวอักษรทีอ่ ยูข า งหนา
ตัดไปยังบรรทัดถัดไป
ปอนเวนวรรค
การเปลี่ยนภาษาที่ใช้
สัมผัส → ภาษาและประเภท → จัดการภาษาที่ป้อนข้อมูล จากนั้นเลือกภาษาที่จะใช้ เมื่อคุณเลือกภาษาตั้งแต่สอง
ภาษาขึ้นไป คุณสามารถสลับระหว่างภาษาที่ใช้ได้ โดยปัดไปทางซ้ายหรือทางขวาบนแป้นเว้นวรรค
45
เบื้องต้น
การเปลี่ยนแป้นพิมพ์
สัมผัส
เพื่อเปลี่ยนแป้นพิมพ์
เพื่อเปลี่ยนชนิดแป้นพิมพ์ สัมผัส
→ ภาษาและประเภท เลือกภาษา และจากนั้นให้เลือกรูปแบบแป้นพิมพ์ที่ต้องการ
• หากปุ่มแป้นพิมพ์ ( ) ไม่ปรากฏบนแถบการน�ำทาง ให้เปิดแอพ การตั้งค่า สัมผัส การจัดการทั่วไป →
ภาษา​และ​การ​ใส่​ข้อมูล แล้วสัมผัสสวิตช์ แสดงปุ่มแป้นพิมพ์ เพื่อเปิดใช้งาน
• บน แป้น​พิมพ์​แบบ 3x4 ปุ่มกดแต่ละปุ่มจะมีสามหรือสี่ตัวอักษร การป้อนตัวอักษร ให้สัมผัสปุ่มที่สัมพันธ์กัน
ซ�ำ้ ๆ จนกระทั่งตัวอักษรที่ต้องการปรากฏขึ้น
ฟังก์ชันแป้นพิมพ์เพิ่มเติม
คุณสมบัติบางรายการอาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
•
•
•
•
•
•
•
: ป้อนไอคอนแสดงอารมณ์
: ใส่สติ๊กเกอร์
: ติดภาพเคลื่อนไหว GIF
: ป้อนข้อความด้วยเสียง
: เปลี่ยนการตั้งค่าแป้นพิมพ์
→ : เพิ่มรายการจากคลิปบอร์ด
→ : เปลี่ยนแป้นพิมพ์ส�ำหรับการท�ำงานมือเดียว
46
เบื้องต้น
การคัดลอกและวาง
1
2
3
4
สัมผัสค้างไว้เหนือข้อความ
ลาก
หรือ
เพื่อเลือกข้อความที่ต้องการ หรือสัมผัส เลือก​ทั้ง​หมด เพื่อเลือกข้อความทั้งหมด
สัมผัส คัด​ลอก หรือ ตัด
ข้อความที่เลือกจะถูกคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด
สัมผัสค้างไว้ที่ตำ� แหน่งที่จะแทรกข้อความ จากนั้นสัมผัส วาง
เพื่อวางข้อความที่คุณคัดลอกมา สัมผัส คลิ​ป​บอร์ด และเลือกข้อความ
พจนานุกรม
ดูความหมายของค�ำในขณะที่ใช้คุณสมบัติบางอย่าง เช่น เมื่อเรียกดูเว็บเพจ
1
2
3
สัมผัสเหนือค�ำที่คุณต้องการหาความหมายค้างไว้
หากเลือกค�ำที่คุณต้องการหาความหมายไม่ได้ ให้ลาก
หรือ
เพื่อเลือกข้อความที่ต้องการ
สัมผัส พจนานุกรม บนรายการตัวเลือก
หากยังไม่ได้ติดตั้งพจนานุกรมไว้ในเครื่อง ให้สัมผัส ย้ายไปที่ จัดการพจนานุกรม →
ดาวน์โหลด
ถัดไปจากพจนานุกรมเพื่อ
ดูความหมายในหากหน้าต่างป๊อปอัพพจนานุกรม
เปลี่ยนเป็นมุมมองเต็มหน้าจอ สัมผัส สัมผัสความหมายบนหน้าจอเพื่อดูความหมายเพิ่มเติม ในมุมมองแบบ
ละเอียด ให้สัมผัส เพื่อเพิ่มค�ำไปยังค�ำที่ชอบของคุณหรือสัมผัส ค้น​หา​เว็บ เพื่อใช้เป็นค�ำที่ค้นหา
47
แอพและคุณสมบัติ
การติดตั้งหรือการถอนการติดตั้งแอพ
Galaxy Apps
สั่งซื้อและดาวน์โหลดแอพ คุณสามารถดาวน์โหลดแอพที่เฉพาะส�ำหรับเครื่อง Samsung Galaxy ได้
เปิดโฟลเดอร์ Samsung และเปิดใช้งานแอพ Galaxy Apps
แอพนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
การติดตั้งแอพ
เลือกดูแอพตามประเภท หรือสัมผัสเขตข้อมูลค้นหาเพื่อค้นหาค�ำส�ำคัญ
เลือกแอพเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับแอพนั้น หากต้องการดาวน์โหลดแอพฟรี สัมผัส ติดตั้ง การสั่งซื้อและดาวน์โหลดแอพที่มีการ
เรียกเก็บเงิน สัมผัสที่ราคา และท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอ
การเปลี่ยนการตั้งค่าอัพเดทอัตโนมัติ สัมผัส → การตั้งค่า → อัพเดทแอพอัตโนมัติ จากนั้นเลือกตัวเลือก
Play Store
สั่งซื้อและดาวน์โหลดแอพ
เปิดใช้งานแอพ Play Store
การติดตั้งแอพ
ค้นหาแอพตามประเภทหรือค้นหาแอพตามค�ำส�ำคัญ
เลือกแอพเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับแอพนั้น หากต้องการดาวน์โหลดแอพฟรี สัมผัส ติดตั้ง การสั่งซื้อและดาวน์โหลดแอพที่มีการ
เรียกเก็บเงิน สัมผัสที่ราคา และท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอ
การเปลี่ยนการตั้งค่าอัพเดทอัตโนมัติ สัมผัส
เลือกตัวเลือก
→ การตั้งค่า → อัปเดตแอปพลิเคชันอัตโนมัติ จากนั้น
48
แอพและคุณสมบัติ
การจัดการแอพ
การถอนการติดตั้งหรือการปิดใช้งานแอพ
สัมผัสค้างไว้ที่แอพและเลือกทางเลือก
• ปิด​ใช้​งาน: ปิดใช้งานแอพพื้นฐานที่เลือกที่ไม่สามารถลบการติดตั้งจากเครื่องได้
• ถอนการติดตั้ง: ลบการติดตั้งแอพที่ดาวน์โหลดไว้
การเปิดใช้งานแอป
เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า สัมผัส แอพ →
→ ปิดใช้งานแล้ว ให้เลือกแอพ และจากนั้นสัมผัส ท�ำ​งาน
การตั้งค่าการอนุญาตของแอพ
เพื่อให้บางแอพสามารถท�ำงานได้ตามปกติ พวกเขาอาจต้องได้รับอนุญาตในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลบนอุปกรณ์ของคุณ เมื่อ
เปิดแอพ หน้าต่างป๊อปอัพอาจปรากฏขึ้นและร้องขอการข้าถึงคุณสมบัติหรือข้อมูลบางอย่าง สัมผัส อนุญาต บนหน้าต่างป๊อ
ปอัพเพื่อให้อนุญาตแอพ
เพื่อดูการตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงแอพ เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า และสัมผัส แอพ เลือกแอพแล้วสัมผัส การอ​นุ​ญาต คุณ
สามารถดูรายการการอนุญาตของแอพและเปลี่ยนการอนุญาตได้
เพื่อดูหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงแอพตามประเภทของการอนุญาต เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า และสัมผัส
แอพ → → การอนุญาตแอพ เลือกรายการและสัมผัสสวิตช์ที่อยู่ถัดจากแอพต่างๆ เพื่อให้อนุญาต
ถ้าคุณไม่ให้อนุญาตแอพ คุณสมบัติพื้นฐานของแอพต่างๆ อาจไม่ท�ำงานตามปกติ
49
แอพและคุณสมบัติ
โทรศัพท์
บทน�ำ
โทรหรือรับการโทรปกติและการโทรวิดีโอ
การโทรออก
1
เปิดใช้งานแอพ โทรศัพท์ และป้อนหมายเลขโทรศัพท์
หากปุ่มกดไม่ปรากฏบนหน้าจอ สัมผัส เพื่อเปิดปุ่มกด
2
สัมผัส
หรือ
เพื่อโทรปกติ หรือสัมผัส
เพื่อโทรปกติ
เขาถึงทางเลือกเพิม� เติม
สรางรายชือ่ ใหม
เพิม� หมายเลขไปยังรายชือ่ ทีม่ อี ยูแ ลว
ดูตวั อยางหมายเลขโทรศัพท
ลบตัวอักษรทีอ่ ยูข า งหนา
ซอนปุม กด
50
แอพและคุณสมบัติ
การโทรจากบันทึกการโทรหรือรายชื่อ
สัมผัส ล่าสุด หรือ รายชื่อ และจากนั้นปัดไปทางขวาบนรายชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์เพื่อโทรออก
หากไม่ได้เปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ ปัดเพื่อโทรหรือ
ส่งข้อความ เพื่อเปิดใช้งาน
การใช้ระบบโทรออกด่วน
ตั้งหมายเลขโทรออกด่วนเพื่อโทรออกอย่างรวดเร็ว
เพื่อการตั้งหมายเลขโทรออกด่วน ให้สัมผัส รายชื่อ → → เบอร์โทรด่วน แล้วเลือกหมายเลขโทรออกด่วน จากนั้น
เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์
หากต้องการโทร สัมผัสหมายเลขที่ต้องการโทรออกด่วนบนปุ่มกดค้างไว้ ส�ำหรับหมายเลขโทรออกด่วน 10 หมายเลขขึ้นไป
สัมผัสตัวเลขแรกของหมายเลข จากนั้นสัมผัสตัวเลขสุดท้ายค้างไว้
ตัวอย่างเช่น หากคุณตั้งหมายเลข 123 เป็นหมายเลขโทรออกด่วน สัมผัส 1 สัมผัส 2 จากนั้นสัมผัส 3 ค้างไว้
การโทรจากหน้าจอล็อก
ที่หน้าจอล็อก ลาก
ไปด้านนอกวงกลม
การโทรระหว่างประเทศ
1
2
3
สัมผัส
เพื่อเปิดปุ่มกดหากปุ่มกดไม่ปรากฏบนหน้าจอ
สัมผัสค้างที่ 0 จนกว่าจะมีเครื่องหมาย + ปรากฏขึ้น
ใส่รหัสประเทศ รหัสพื้นที่ และหมายเลขโทรศัพท์ จากนั้นสัมผัส
51
หรือ
แอพและคุณสมบัติ
การรับสายโทรเข้า
การรับสาย
เมื่อมีการโทรเข้า ลาก
ออกด้านนอกวงกลมใหญ่
การปฏิเสธสาย
เมื่อมีการโทรเข้า ลาก ออกด้านนอกวงกลมใหญ่
เมื่อต้องการส่งข้อความเมื่อปฏิเสธการรับสาย ให้ลากแถบ ส่งข้อความ ขึ้นไปด้านบน คุณสามารถส่งข้อความหรือสติกเกอร์
เพื่อปฏิเสธสายได้ หากมีการเลือก เพิ่มการเตือนตัวแจ้งเตือนจะได้รับการบันทึกเพื่อแจ้งเตือนให้คุณทราบถึงสายที่ได้รับการ
ปฏิเสธหลังจากหนึ่งชั่วโมง
เพื่อสร้างข้อความการปฏิเสธหลายข้อความ เปิดใช้งานแอพ โทรศัพท์ สัมผัส → การตั้งค่า → ข้อความปฏิเสธด่วน
ป้อนข้อความ และจากนั้นสัมผัส
เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย
หากมีสายที่ไม่ได้รับ จะมีไอคอน ปรากฏบนแถบสถานะ เปิดแผงการแจ้งเตือนเพื่อดูรายการสายที่ไม่ได้รับ หรืออีกวิธี
หนึ่ง เปิดใช้งานแอพ โทรศัพท์ และสัมผัส ล่าสุด เพื่อดูสายที่ไม่ได้รับ
การบล็อกหมายเลขโทรศัพท์
บล็อกสายจากบางหมายเลขที่เพิ่มลงในรายการที่บล็อก
1
2
เปิดใช้งานแอพ โทรศัพท์ และสัมผัส → การตั้งค่า → บล็อกหมายเลข
สัมผัส เลือกรายชื่อ และสัมผัส เรียบร้อย
การกรอกหมายเลขด้วยตัวเอง สัมผัส ใส่หมายเลขโทรศัพท์ กรอกหมายเลขโทรศัพท์ และจากนั้นสัมผัส
เมื่อหมายเลขที่ถูกบล็อกพยายามจะติดต่อคุณ คุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือน ระบบจะบันทึกการโทรเหล่านั้นลงในบันทึกการ
โทร
นอกจากนี้ คุณยังสามารถบล็อกสายที่โทรเข้าจากผู้คนที่ไม่แสดง ID ผู้โทร สัมผัสสวิตช์ บล็อกผู้โทรที่ไม่รู้จัก เพื่อ
เปิดใช้คุณสมบัติดังกล่าว
52
แอพและคุณสมบัติ
ทางเลือกระหว่างการโทร
หากพื้นที่รอบๆ บริเวณกล้องหลังถูกปกคลุมไว้ อาจเกิดเสียงรบกวนที่ไม่พึงประสงค์ในระหว่างการเรียกสายได้
ถอดอุปกรณ์เสริม เช่น ตัวป้องกันหน้าจอหรือสติกเกอร์ รอบบริเวณกล้องหลัง
ระหว่างการโทรด้วยเสียง
สามารถท�ำสิ่งต่อไปนี้ได้:
• : เข้าถึงทางเลือกเพิ่มเติม
• บันทึก: บันทึกการสนทนาระหว่างการโทร
• ดังเป็นพิเศษ: เพิ่มระดับเสียง
• บลู​ทู​ธ: สลับไปยังเฮดเซ็ทบลูทูธหากมีการเชื่อมต่ออยู่กับเครื่อง
• ล�ำโพง​: เปิดหรือปิดการท�ำงานของล�ำโพง เมื่อใช้ล�ำโพงนอก รักษาระยะให้เครื่องห่างจากหูของคุณ
• ปิด​เสียง: ปิดไมโครโฟนเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ยินเสียงของคุณ
• ปุ่ม​กด / ซ่อน: เปิดหรือปิดปุ่มกด
•
: จบการสนทนาสายปัจจุบัน
ระหว่างการโทรวิดีโอ
สัมผัสหน้าจอเพื่อใช้ทางเลือกต่อไปนี้:
• : เข้าถึงทางเลือกเพิ่มเติม
• กล้องถ่ายรูป: ปิดกล้องเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้เห็นคุณ
• สวิตช์: สลับระหว่างกล้องถ่ายรูปด้านหน้าและกล้องหลัง
•
: จบการสนทนาสายปัจจุบัน
• ปิด​เสียง: ปิดไมโครโฟนเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ยินเสียงของคุณ
• ล�ำโพง​: เปิดหรือปิดการท�ำงานของล�ำโพง เมื่อใช้ล�ำโพงนอก รักษาระยะให้เครื่องห่างจากหูของคุณ
53
แอพและคุณสมบัติ
การเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ไปยังรายชื่อ
การเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ไปยังรายชื่อจากปุ่มกด
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ โทรศัพท์
ป้อนหมายเลข
หากปุ่มกดไม่ปรากฏบนหน้าจอ สัมผัส
เพื่อเปิดปุ่มกด
สัมผัส สร้างชื่อ เพื่อสร้างรายชื่อใหม่ หรือ สัมผัส อัพ​เด​ทที่มีอ​ยู่ เพื่อเพิ่มหมายเลขไปยังรายชื่อที่มีอยู่แล้ว
การเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ไปยังรายชื่อจากรายการโทร
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ โทรศัพท์ และสัมผัส ล่าสุด
สัมผัสที่ภาพของผู้โทร หรือสัมผัสหมายเลขโทรศัพท์ → ราย​ละเอียด
สัมผัส สร้างชื่อ เพื่อสร้างรายชื่อใหม่ หรือ สัมผัส อัพ​เด​ทที่มีอ​ยู่ เพื่อเพิ่มหมายเลขไปยังรายชื่อที่มีอยู่แล้ว
เพิ่มแท็กให้กับหมายเลขโทรศัพท์
คุณสามารถเพิ่มแท็กให้กับหมายเลขโทรศัพท์โดยไม่ต้องบันทึกหมายเลขเหล่านี้ไปยังรายชื่อ คุณสมบัตินี้ทำ� ให้คุณสามารถดู
ข้อมูลผู้โทรเมื่อมีการโทรโดยไม่ต้องบันทึกบุคคลเหล่านี้ไปยังรายชื่อ
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ โทรศัพท์ และสัมผัส ล่าสุด
สัมผัสที่ภาพของผู้โทร หรือสัมผัสหมายเลขโทรศัพท์ → ราย​ละเอียด
สัมผัส เพิ่มแท็ก ใส่แท็กแล้วสัมผัส เรียบร้อย
เมื่อมีการโทรเข้าจากหมายเลขนี้ แท็กจะแสดงใต้หมายเลข
54
แอพและคุณสมบัติ
รายชื่อ
บทน�ำ
สร้างรายชื่อใหม่หรือจัดการรายชื่อบนเครื่อง
การเพิ่มรายชื่อ
การสร้างรายชื่อใหม่
1
2
เปิดใช้งานแอพ รายชื่อ สัมผัส
และจากนั้นให้เลือกต�ำแหน่งพื้นที่จัดเก็บ
ใส่ข้อมูลรายชื่อ
ใหเลือกตำแหน�งของพืน้ ทีจ่ ดั เก็บ
เพิม� รูปภาพ
ใสขอ มูลรายชือ่
เปดฟลด ขอมูลใหมากขึน้
ขึ้นอยู่กับต�ำแหน่งจัดเก็บข้อมูลที่เลือกไว้ ประเภทของข้อมูลที่คุณสามารถบันทึกอาจแตกต่างกัน
3
สัมผัส บันทึก
55
แอพและคุณสมบัติ
การน�ำเข้ารายชื่อ
เพิ่มรายชื่อโดยการน�ำเข้ารายชื่อเหล่านั้นจากพื้นที่จัดเก็บอื่นไปยังเครื่องของคุณ
1
2
3
4
เปิดใช้งานแอพ รายชื่อ และสัมผัส → จัดการรายชื่อ → น�ำ​เข้า/​น�ำ​ออกราย​ชื่อ → น�ำ​เข้า
ให้เลือกต�ำแหน่งของพื้นที่จัดเก็บเพื่อน�ำเข้าจากรายชื่อ
ท�ำเครื่องหมายที่ไฟล์ VCF หรือรายชื่อเพื่อน�ำเข้าและสัมผัส เรียบร้อย
ให้เลือกต�ำแหน่งของพื้นที่จัดเก็บเพื่อบันทึกรายชื่อและสัมผัส น�ำ​เข้า
การซิงค์รายชื่อกับบัญชีเว็บของคุณ
ซิงค์รายชื่อของเครื่องของคุณกับรายชื่อออนไลน์ที่ได้บันทึกไว้ในบัญชีเว็บของคุณ เช่น Samsung account ของคุณ
1
2
เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า สัมผัส Cloud และบัญชีผู้ใช้ → แอคเคาท์ และเลือกบัญชีเพื่อซิงค์
สัมผัส ซิงค์​บัญชี​ผ​ใู้ ช้ และสัมผัสสวิตซ์ ซิงค์ รายชื่อ เพื่อเปิดใช้งาน
ส�ำหรับ Samsung account สัมผัส → การ​ตั้ง​ค่าการ​ซิงค์ และสัมผัสสวิตซ์ รายชื่อ เพื่อเปิดใช้งาน
56
แอพและคุณสมบัติ
การค้นหารายชื่อ
เปิดใช้งานแอพ รายชื่อ
ใช้วิธีการค้นหาวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้:
• เลื่อนขึ้นหรือลงบนรายชื่อผู้ติดต่อ
• ลากนิ้วไปตามแถบตัวอักษรดัชนีที่ด้านขวาของรายชื่อผู้ติดต่อเพื่อเลื่อนผ่านอย่างรวดเร็ว
• สัมผัสช่องการค้นหาที่ด้านบนของรายชื่อผู้ติดต่อ และใส่เงื่อนไขการค้นหา
สัมผัสที่ภาพของผู้ติดต่อ หรือสัมผัสชื่อของผู้ติดต่อ → ราย​ละเอียด จากนั้นให้ดำ� เนินการหนึ่งในข้อดังต่อไปนี้:
•
: เพิ่มไปยังรายชื่อที่ชอบ
•
/ : ท�ำการโทรออกหรือโทรวิดีโอ
•
: เขียนข้อความ
•
: เขียนอีเมล
การแชร์รายชื่อ
คุณสามารถแชร์รายชื่อกับผู้อื่นได้โดยใช้ทางเลือกการแชร์ต่างๆ
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ รายชื่อ และสัมผัส → แชร์
ให้เลือกรายชื่อและสัมผัส แชร์
เลือกวิธีการแชร์
57
แอพและคุณสมบัติ
การบันทึกและการแบ่งปันรายละเอียด
บันทึกและแบ่งปันข้อมูลรายละเอียดของคุณ เช่นรูปของคุณและข้อความแสดงสถานะ กับผู้อื่นโดยใช้คุณสมบัติการแบ่งปัน
ข้อมูล
• คุณสมบัติการแบ่งปันรายละเอียดอาจไม่สามารถใช้ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
• คุณสมบัติการแบ่งปันรายละเอียดจะใช้ได้ส�ำหรับรายชื่อที่เปิดใช้งานคุณสมบัติการแบ่งปันรายละเอียดที่เครื่อง
ของพวกเขาแล้วเท่านั้น
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ รายชื่อ และให้เลือกโปรไฟล์ของคุณ
สัมผัส แก้ไข แก้ไขรายละเอียดของคุณ และสัมผัส บันทึก
แตะ → การแชร์โปรไฟล์ จากนั้นแตะสวิตซ์เพื่อเปิดใช้งาน
เพื่อใช้งานคุณสมบัติการแบ่งปันรายละเอียด หมายเลขโทรศัพท์ของคุณจะต้องได้รับการยืนยันก่อน คุณสามารถดูข้อ
มูลโพรไฟล์ล่าสุดใน รายชื่อ
เพื่อเปลี่ยนขอบเขตของรายชื่อเพื่อแบ่งปันโปรไฟล์ของคุณ สัมผัส แชร์กับ เลือกรายการที่จะแบ่งปัน และจากนั้นให้
เลือกทางเลือก
การสร้างกลุ่ม
คุณสามารถเพิ่มกลุ่ม เช่น ครอบครัวหรือเพื่อน และจัดการรายชื่อตามกลุ่มได้
1
2
เปิดใช้งานแอพ รายชื่อ และสัมผัส กลุ่ม → สร้าง
3
4
สัมผัส เพิ่ม​สมาชิก เลือกรายชื่อเพื่อเพิ่มไปยังกลุ่ม และจากนั้นสัมผัส เรียบร้อย
ป้อนชื่อกลุ่ม
เพื่อตั้งค่าเสียงเรียกเข้าของกลุ่ม สัมผัส เสียงเรียกกลุ่ม และเลือกเสียงเรียกเข้า
สัมผัส บันทึก
58
แอพและคุณสมบัติ
การส่งข้อความกลุ่ม
คุณสามารถส่งข้อความกลุ่มไปยังสมาชิกกลุ่มได้ในเวลาเดียวกัน
เปิดใช้งานแอพ รายชื่อ สัมผัส กลุ่ม ให้เลือกกลุ่ม และจากนั้นสัมผัส → ส่งข้อความ
ผสานรายชื่อที่ซ�้ำกัน
เมื่อคุณน�ำเข้ารายชื่อจากพื้นที่จัดเก็บอื่นๆ หรือ ซิงค์กับบัญชีอื่นๆ รายการรายชื่อของคุณอาจรวมรายชื่อที่ซำ�้ กันได้ ผสาน
รายชื่อที่ซำ�้ กันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อปรับปรุงรายการรายชื่อของคุณ
1
2
เปิดใช้งานแอพ รายชื่อ และสัมผัส → จัดการรายชื่อ → รวมรายชื่อ
ท�ำเครื่องหมายที่รายชื่อและสัมผัส รวม
การลบรายชื่อ
1
2
เปิดใช้งานแอพ รายชื่อ และสัมผัส → ลบ
ให้เลือกรายชื่อและสัมผัส ลบ
เพื่อลบผู้ติดต่อทีละราย เปิดรายการผู้ติดต่อและสัมผัสภาพของผู้ติดต่อหรือสัมผัสชื่อของผู้ติดต่อ → ราย​ละเอียด จากนั้น
สัมผัส → ลบ
59
แอพและคุณสมบัติ
ข้อความ
บทน�ำ
ส่งและดูข้อความผ่านการสนทนา
การส่งข้อความ
คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมส�ำหรับการส่งข้อความขณะที่คุณก�ำลังโรมมิ่ง
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ ข้อความ และสัมผัส
เพิ่มผู้รับและสัมผัส เริ่ม
ป้อนข้อความ
เพื่อบันทึกและส่งข้อความเสียง ให้สัมผัส
หรือ
บันทึกจะปรากฏเฉพาะเมื่อแป้นพิมพ์ถูกซ่อนอยู่
ค้างไว้ พูดข้อความของคุณ แล้วปล่อยนิ้ว ไอคอนก�ำลัง
เขาถึงทางเลือกเพิม� เติม
ผูร บั
โทรไปยังผูร บั
4
สัมผัส
หรือ
แนบไฟล
สงขอความ
ปอนขอความ
ใสสติก๊ เกอร
เพื่อส่งข้อความ
60
แอพและคุณสมบัติ
การดูข้อความ
ข้อความจะถูกจัดกลุ่มเป็นเธรดข้อความตามรายชื่อ
คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมส�ำหรับการรับข้อความขณะที่คุณก�ำลังโรมมิ่ง
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ ข้อความ และสัมผัส การสนทนา
บนรายการข้อความ ให้เลือกรายชื่อ
ดูการสนทนา
เพื่อตอบกลับข้อความ สัมผัสป้อนข้อความ ใส่ข้อความ และจากนั้นสัมผัส
หรือ
เพื่อปรับขนาดตัวอักษร แยกสองนิ้วออกจากกันหรือบีบนิ้วเข้าหากันที่หน้าจอ
การบล็อกข้อความที่ไม่ต้องการ
บล็อกข้อความจากหมายเลขที่ก�ำหนดที่เพิ่มลงในรายการที่บล็อก
1
2
เปิดใช้งานแอพ ข้อความ และสัมผัส → การตั้งค่า → บล็อกเบอร์และข้อความ → บล็อกหมายเลข
สัมผัส ข้อ​ความ​เข้า และเลือกรายชื่อ หรือสัมผัส สมุด​โทรศัพท์ เลือกรายชื่อ และจากนั้นสัมผัส เรียบร้อย
การกรอกหมายเลขด้วยตัวเอง สัมผัส ใส่หมายเลข กรอกหมายเลขโทรศัพท์ และจากนั้นสัมผัส
61
แอพและคุณสมบัติ
การตั้งค่าการแจ้งเตือนด้วยข้อความ
คุณสามารถเปลี่ยนเสียงการแจ้งเตือน แสดงทางเลือก และอีกมากมาย
1
2
เปิดใช้งานแอพ ข้อความ สัมผัส → การตั้งค่า → การ​แจ้ง​เตือน และจากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
เปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือน
การตั้งค่าการแจ้งเตือนข้อความ
คุณสามารถตั้งการแจ้งเตือนเป็นช่วงเวลาได้ เพื่อให้คุณทราบว่าคุณข้อความแจ้งเตือนที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ หากคุณสมบัตินี้
ไม่ท�ำงาน เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า สัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → ตัวแจ้งเตือน และจากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้
งาน จากนั้น สัมผัสสวิตช์ ข้อความ เพื่อเปิดใช้
การลบข้อความ
1
2
3
4
เปิดใช้งานแอพ ข้อความ และสัมผัส การสนทนา
บนรายการข้อความ ให้เลือกรายชื่อ
สัมผัสค้างไว้ที่ข้อความ สัมผัส ลบ
เพื่อลบข้อความหลายรายการ ให้ท�ำเครื่องหมายที่ข้อความที่คุณต้องการลบ
สัมผัส ลบ
62
แอพและคุณสมบัติ
อินเทอร์เน็ต
บทน�ำ
ค้นหาบนอินเตอร์เน็ตเพื่อดูข้อมูลและบุ๊กมาร์คหน้าเว็บโปรดเพื่อเข้าถึงได้สะดวก
การเรียกดูหน้าเว็บ
1
2
3
เปิดโฟลเดอร์ Samsung และเปิดใช้งานแอพ อินเทอร์เน็ต
สัมผัสช่องข้อมูลที่อยู่
ใส่ที่อยู่เว็บหรือค�ำส�ำคัญ จากนั้นสัมผัส ไป
การดูแถบเครื่องมือ ลากนิ้วมือของคุณลงมาเล็กน้อยบนหน้าจอ
เพื่อสลับระหว่างแท็บอย่างรวดเร็ว ปัดไปทางซ้ายหรือขวาที่ช่องที่อยู่
บุค มารกหนาเว็บปจจุบนั
เขาถึงทางเลือกเพิม� เติม
รีเฟรชหนาเว็บปจจุบนั
เปดหนัาหลัก
เมนูดว น
แสดงบุค มารค เว็บเพจทีบ่ นั ทึกไว
และประวัตกิ ารเรียกดูลา สุดของคุณ
ยายระหวางหนา
เปดตัวจัดการแท็บของเบราวเซอร
63
แอพและคุณสมบัติ
การใช้โหมดลับ
ในโหมดลับ คุณจะสามารถจัดการแท็บที่เปิด บุ๊คมาร์ก และหน้าที่บันทึกไว้แบบแยกจากกันได้ คุณสามารถล็อกโหมดลับได้
โดยใช้รหัสผ่าน
การเปิดใช้งานโหมดลับ
ในแถบเครื่องมือที่ด้านล่างของหน้าจอ สัมผัส แท็บ → เปิด โหมดความลับ ถ้าคุณใช้งานคุณสมบัตินี้เป็นครั้งแรก ให้ตั้ง
ค่าว่าจะใช้รหัสผ่านส�ำหรับโหมดลับหรือไม่
ในโหมดลับ คุณจะไม่สามารถใช้คุณสมบัติต่างๆ เช่น การจับภาพหน้าจอได้
ในโหมดลับ อุปกรณ์จะเปลี่ยนสีของแถบเครื่องมือ
การเปลี่ยนการตั้งค่าความปลอดภัย
คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณได้
สัมผัส → ตั้ง​ค่า → ส่วนตัว → ระบบป้องกันโหมดความลับ → เปลี่ยน​รหัส​ผ่าน
การปิดใช้งานโหมดลับ
ในแถบเครื่องมือที่ด้านล่างของหน้าจอ สัมผัส แท็บ → ปิด โหมดความลับ
64
แอพและคุณสมบัติ
อี​เมล
การตั้งค่าแอคเคาท์อีเมล
ตั้งค่าแอคเคาท์อีเมลเมื่อเปิดใช้ อี​เมล เป็นครั้งแรก
1
2
เปิดโฟลเดอร์ Samsung และเปิดใช้งานแอพ อี​เมล
3
ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อท�ำการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์
ป้อนที่อยู่อีเมลบัญชีของคุณและรหัสผ่าน แล้วสัมผัส เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียนบัญชีอีเมลด้วยตนเอง สัมผัส การ​ตั้ง​ค่า​เอง
เพื่อตั้งค่าบัญชีอีเมลเพิ่มเติม สัมผัส → → เพิ่ม​แอคเคาท์
หากคุณมีบัญชีอีเมลมากกว่าหนึ่งบัญชี คุณสามารถตั้งค่าให้บัญชีหนึ่งเป็นบัญชีค่าเริ่มต้น สัมผัส
ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้เริ่มต้น
→
→ →
การส่งอีเมล
1
2
3
สัมผัส
เพื่อเขียนอีเมล
เพิ่มผู้รับและใส่บรรทัดหัวเรื่องและข้อความ
สัมผัส ส่ง เพื่อส่งเมล
การอ่านอีเมล
เมื่อเปิด อี​เมล เครื่องจะดึงอีเมลใหม่ๆ ขึ้นมาให้โดยอัตโนมัติ หากต้องการดึงอีเมลเหล่านั้นด้วยตนเอง ให้ปัดหน้าจอลง
สัมผัสอีเมลที่อยู่บนหน้าจอเพื่ออ่าน
หากปิดใช้การซิงค์อีเมล ระบบจะไม่สามารถดึงอีเมลใหม่ๆ ขึ้นมาได้ เพื่อต้องการเปิดการซิงค์อีเมล สัมผัส
→ → ชื่อบัญชีของคุณ และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ ซิงค์​บัญชี​ผู้​ใช้ เพื่อเปิดใช้งาน
65
แอพและคุณสมบัติ
กล้องถ่ายรูป
บทน�ำ
ถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอโดยใช้โหมดและการตั้งค่าต่างๆ
มารยาทในการใช้กล้อง
• อย่าถ่ายรูปหรือบันทึกวิดีโอของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
• อย่าถ่ายรูปหรือบันทึกวิดีโอในสถานที่ที่มีกฎห้าม
• อย่าถ่ายรูปหรือบันทึกวิดีโอในสถานที่ที่คุณอาจละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น
การเริ่มต้นกล้องถ่ายรูป
ใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งานกล้องถ่ายรูป:
• เปิดใช้งานแอพ กล้องถ่ายรูป
• กดปุ่มเปิด/ปิดสองครั้งอย่างรวดเร็ว
• ที่หน้าจอล็อก ลาก ไปด้านนอกวงกลม
• บางวิธีการอาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
• คุณสมบัติบางอย่างของกล้องไม่มีให้ใช้งานเมื่อคุณเปิดใช้งานแอพ กล้องถ่ายรูป จากหน้าจอล็อกหรือเมื่อหน้า
จอดับอยู่ขณะตั้งค่าวิธีการล็อกหน้าจอ
• หากรูปภาพที่คุณถ่ายพร่ามัว ท�ำความสะอาดเลนส์กล้องถ่ายรูปและลองอีกครั้ง
66
แอพและคุณสมบัติ
การถ่ายภาพเบื้องต้น
การถ่ายภาพหรือการบันทึกวิดีโอ
1
2
สัมผัสรูปภาพบนหน้าจอตัวอย่างเพื่อให้กล้องท�ำการโฟกัสที่จุดนั้น
สัมผัส
เพื่อถ่ายภาพ หรือสัมผัส
เพื่อบันทึกวีดีโอ
โหมดถายภาพ
สลับระหวางกลองถายรูป
ดานหนาและกลองหลัง
ภาพตัวอยางขนาดยอ
โหมดปจจุบนั
ถายรูป
บันทึกวีดโี อ
การตัง้ คากลองถายรูป
ตัวเลือกสำหรับโหมด
การถายภาพปจจุบนั
• หากต้องการปรับความสว่างของภาพหรือวิดีโอ ให้สัมผัสที่หน้าจอ เมื่อแถบการปรับปรากฏขึ้น ลาก ที่แถบ
การปรับผ่าน หรือ
• การบันทึกภาพจากวีดีโอขณะที่ก�ำลังบันทึกวีดีโอ สัมผัส
• การเปลี่ยนโฟกัสขณะที่บันทึกวิดีโอ ให้สัมผัสพื้นที่ที่คุณต้องการโฟกัส เพื่อใช้โหมดโฟกัสอัตโนมัติ สัมผัส
• หน้าจอแสดงตัวอย่างอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโหมดและกล้องที่ใช้งาน
• กล้องถ่ายรูปจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลนส์ไม่ได้รับความเสียหายหรือการปนเปื้อน มิฉะนั้นเครื่องอาจท�ำงานไม่เป็นปกติในบาง
โหมดที่ต้องการความละเอียดสูง
• กล้องของเครื่องของคุณจะมีเลนส์มุมกว้าง อาจมีความบิดเบี้ยวเล็กน้อยในภาพถ่ายหรือวีดีโอมุมกว้าง และไม่
ได้แสดงถึงปัญหาการท�ำงานของเครื่องแต่อย่างใด
67
แอพและคุณสมบัติ
ซูมเข้าและออก
ใช้วิธีการต่างๆ เพื่อซูมเข้าหรือซูมออก
• แยกนิ้วสองนิ้วออกจากกันบนหน้าจอเพื่อซูมเข้า และบีบนิ้วเพื่อซูมออก
• ควบคุมการซูมด้วยนิ้วเดียว ลาก ที่แถบซูมไปยัง หรือ
• คุณสมบัตินี้สามารถใช้ได้เมื่อใช้กับกล้องหลังเท่านั้น
• หากคุณใช้คุณสมบัติการซูมวีดีโอเป็นเวลานานขณะบันทึกวีดีโอ คุณภาพของวีดีโออาจลดลงเพื่อป้องกันไม่ให้
เครื่องของคุณร้อนเกินไป
การแก้ไขรายการโหมดการถ่ายภาพ
คุณสามารถแก้ไขรายการโหมดการถ่ายภาพที่หน้าจอแสดงตัวอย่างได้
1
ที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง สัมผัส → แก้ไขโหมดกล้อง → กล้องหลัง หรือ กล้องหน้า
หรืออีกวิธีหนึ่ง สัมผัสค้างไว้ที่รายการโหมดการถ่ายภาพที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง
2
ให้ทำ� เครื่องหมายที่จะใช้
ถ้าต้องการเปลี่ยนล�ำดับของโหมดการถ่ายภาพ ลาก
ไปยังต�ำแหน่งอื่น
รายการโหมด
ถายภาพ
กลองหลัง
68
กลองหนา
แอพและคุณสมบัติ
การเพิ่มปุ่มกล้องถ่ายรูปอื่น
เพิ่มปุ่มกล้องถ่ายรูปไปยังสถานที่ตั้งที่คุณต้องการเพื่อให้เก็บภาพได้สะดวกยิ่งขึ้น
ลาก เพื่อดูหน้าจอภาพตัวอย่าง
บนหน้าจอแสดงตัวอย่าง และสัมผัส ปุ่มกล้องแบบลอย
ถ้าไม่ได้มีการเพิ่มปุ่มกล้องถ่ายรูปอื่นที่ ให้สัมผัส
เพื่อเปิดใช้
การใช้คุณสมบัติโฟกัสและการรับแสง
คุณสามารถล็อกโฟกัสหรือการรับแสงในพื้นที่ที่ได้เลือกไว้เพื่อป้องกันกล้องจากการปรับโดยอัตโนมัติขึ้นอยู่กับการ
เปลี่ยนแปลงของวัตถุหรือแหล่งที่มาของแสง
สัมผัสบริเวณที่จะโฟกัสค้างไว้ กรอบ AF/AE จะปรากฏในบริเวณนั้นและจะล็อกการตั้งค่าโฟกัสและการรับแสง จะยังคงล็อก
การตั้งค่าแม้จะถ่ายรูปแล้ว
คุณสมบัตินี้สามารถใช้ได้เฉพาะโหมด อัตโนมัติ และ โปร เท่านั้น
69
แอพและคุณสมบัติ
การใช้โหมดการถ่ายภาพ
เพื่อเปลี่ยนโหมดการถ่ายภาพ ลากรายการโหมดการถ่ายภาพไปทางซ้ายหรือทางขวา หรือปัดไปทางซ้ายหรือทางขวาที่หน้า
จอแสดงตัวอย่าง
เลือกโหมดถ่ายภาพที่คุณต้องการ
โหมดอัตโนมัติ
ใช้โหมดอัตโนมัติเพื่ออนุญาตให้กล้องประเมินสิ่งแวดล้อมและพิจารณาโหมดที่เหมาะสมที่สุดส�ำหรับภาพ
ที่รายการโหมดการถ่ายภาพ สัมผัส อัตโนมัติ
โหมดความสวยความงาม
ถ่ายภาพโดยท�ำให้ผิวสว่างขึ้นและปรับองค์ประกอบบนใบหน้า
ที่รายการโหมดการถ่ายภาพ แตะ ความงาม
ในการใช้เอฟเฟกต์ความงาม สัมผัส และเลือกทางเลือก อ้างอิง การใช้เอ็ฟเฟกต์ภาพสวย เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
โหมดโปร
จับภาพและวีดีโอในขณะที่ปรับตัวเลือกต่างๆ ในการถ่ายภาพด้วยตนเอง เช่น ค่าแสงและค่า ISO
ที่รายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส โปร เลือกตัวเลือกและก�ำหนดการตั้งค่า และจากนั้นสัมผัส เพื่อถ่ายรูปหรือสัมผัส
เพื่อบันทึกวีดีโอ
ทางเลือกที่มี
•
: เปลี่ยนค่ารับแสง ก�ำหนดปริมาณแสงที่เซนเซอร์รับภาพของกล้องถ่ายรูปจะรับเข้ามา ส�ำหรับสภาวะที่มีแสงน้อย
ให้ใช้ค่าชดเชยแสงเพิ่มขึ้น
•
: เลือกค่า ISO ส่วนนี้จะควบคุมความไวแสงของกล้องถ่ายรูป ค่าที่ต�่ำกว่าจะเหมาะกับวัตถุที่อยู่นิ่งและมีแสงสว่าง
มาก ค่าที่สูงขึ้นจะเหมาะสมกับวัตถุที่เคลื่อนที่เร็วและมีแสงสว่างน้อย อย่างไรก็ตาม การตั้งค่าความไวแสง ISO สูงขึ้น
อาจท�ำให้เกิดสัญญาณรบกวนในรูปภาพ
•
: เลือกค่าสมดุลสีขาวที่เหมาะสม เพื่อให้ภาพมีช่วงสีที่สมจริงตามที่เห็น คุณสามารถตั้งอุณหภูมิสีได้
70
แอพและคุณสมบัติ
โหมดพานอราม่า
การใช้งานโหมดพานอราม่า ถ่ายภาพชุดและจากนั้นท�ำให้ภาพอยู่รวมกันเพื่อสร้างฉากกว้าง
เพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่ดีที่สุดโดยใช้โหมดพานอราม่า ให้ทำ� ตามค�ำแนะน�ำเหล่านี้:
• เคลื่อนกล้องไปช้าๆ ในทิศทางเดียว
• รักษาให้ภาพอยู่ภายในกรอบในช่องมองภาพของกล้อง หากภาพตัวอย่างอยู่นอกกรอบน�ำ หรือคุณไม่ได้ขยับ
อุปกรณ์เลย อุปกรณ์จะหยุดถ่ายภาพโดยอัตโนมัติ
• หลีกเลี่ยงการถ่ายภาพที่มีพื้นหลังพร่ามัว เช่น ท้องฟ้าโล่ง หรือผนังว่างเปล่า
1
2
3
ที่รายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส พาโนรามา
สัมผัส
แล้วเคลื่อนย้ายกล้องอย่างช้าๆไปในทิศทางเดียวกัน
สัมผัส
เพื่อหยุดการถ่ายภาพ
71
แอพและคุณสมบัติ
สนุกสนานไปกับสติกเกอร์
จับภาพด้วยสติกเกอร์ต่างๆ เมื่อคุณเลื่อนใบหน้า สติกเกอร์จะติดตามการเคลื่อนไหวของคุณ
1
2
ที่รายการโหมดการถ่ายภาพ แตะ สติ๊กเกอร์
สัมผัส
และเลือกสติ๊กเกอร์
3
สัมผัส
เพื่อถ่ายรูป
การใช้สติกเกอร์แบบสุ่ม
คุณสามารถใช้สติกเกอร์แบบสุ่ม แทนการเลือกจากรายการสติกเกอร์ได้
สัมผัส สุ่ม ซ�ำ้ ๆ จนกว่าสติกเกอร์ที่คุณต้องการจะปรากฏขึ้น
โหมดช็อตต่อเนือ่ ง
ถ่ายชุดของภาพวัตถุที่ก�ำลังเคลื่อนไหวแบบต่อเนื่อง
ที่รายการโหมดถ่ายภาพ แตะ ถ่ายต่อเนือ่ ง
สัมผัส ค้างไว้ เพื่อถ่ายภาพหลายภาพอย่างต่อเนื่อง
72
แอพและคุณสมบัติ
โหมดถ่ายภาพตนเอง
ถ่ายภาพตัวเองด้วยกล้องหน้า คุณสามารถเรียกดูเอฟเฟกต์ความงามต่างๆ ได้บนหน้าจอ
1
2
3
4
ที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง ปัดขึ้นหรือลง หรือสัมผัส
เพื่อสลับเป็นกล้องหน้าส�ำหรับถ่ายภาพตัวเอง
ที่รายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส เซลฟี่
หันหน้าเข้าหาเลนส์กล้องด้านหน้า
สัมผัส เพื่อถ่ายรูป
หรือแสดงฝ่ามือของคุณให้กับกล้องหน้า หลังจากจดจ�ำฝ่ามือของคุณแล้ว ตัวนับเวลาถอยหลังจะปรากฏขึ้น เมื่อเวลา
หมด อุปกรณ์จะถ่ายภาพ
หากต้องการใช้ตัวเลือกการถ่ายภาพต่างๆ ส�ำหรับกล้องหน้า ให้สัมผัส
เพื่อเปิดใช้งาน
→ วิธีการถ่าย จากนั้นสัมผัสสวิตช์
การใช้แฟลชในการถ่ายภาพตนเอง
ขณะถ่ายภาพตนเองด้วยกล้องหน้าในสถานการณ์ที่มีแสงน้อย หน้าจอสัมผัสอาจท�ำหน้าที่เป็นแฟลช
ที่หน้าจอตัวอย่าง สัมผัส ซ�้ำๆจนกว่าคุณจะถึง ขณะถ่ายภาพ หน้าจอสัมผัสจะกะพริบ
การใช้เอ็ฟเฟกต์ภาพสวย
คุณสามารถแก้ไขคุณสมบัติบนใบหน้า เช่น สีผิว หรือรูปหน้า ก่อนถ่ายภาพตนเองได้
คุณสมบัตินี้สามารถใช้ได้เฉพาะโหมด เซลฟี่ และ ความงาม เท่านั้น
1
2
บนหน้าจอตัวอย่าง ให้สัมผัส
เลือกตัวเลือกด้านล่างเพื่อใช้เอฟเฟกต์ความงามบนใบหน้าบนหน้าจอแสดงตัวอย่าง และถ่ายภาพของคุณเอง:
• สกิน: ท�ำให้ผิวสว่างขึ้นและเนียนขึ้น
• ใบหน้า: ปรับรูปหน้าและท�ำให้หน้าเรียวขึ้น
• ดวงตา: ท�ำให้ตาดูโตขึ้น
73
แอพและคุณสมบัติ
โหมดโฟกัสถ่ายภาพตนเอง
ถ่ายภาพตนเองที่โฟกัสไปที่ใบหน้าของคุณโดยท�ำให้พื้นหลังเบลอ
1
2
3
4
ที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง ปัดขึ้นหรือลง หรือสัมผัส
เพื่อสลับเป็นกล้องหน้าส�ำหรับถ่ายภาพตัวเอง
ที่รายการโหมดการถ่ายภาพ สัมผัส โฟกัสส�ำหรับเซลฟี่
หันหน้าเข้าหาเลนส์กล้องด้านหน้า
สัมผัส เพื่อถ่ายรูป
หรือแสดงฝ่ามือของคุณให้กับกล้องหน้า หลังจากจดจ�ำฝ่ามือของคุณแล้ว ตัวนับเวลาถอยหลังจะปรากฏขึ้น เมื่อเวลา
หมด อุปกรณ์จะถ่ายภาพ
หากต้องการใช้ตัวเลือกการถ่ายภาพต่างๆ ส�ำหรับกล้องหน้า ให้สัมผัส
เพื่อเปิดใช้งาน
การใช้เอ็ฟเฟกต์ภาพสวย
คุณสามารถปรับสีผิวก่อนถ่ายรูปตัวเอง
1
2
บนหน้าจอตัวอย่าง ให้สัมผัส
เลือกตัวเลือกเพื่อใช้เอฟเฟกต์ความงามบนใบหน้า และถ่ายภาพของคุณเอง
• สี: การปรับโทนสีหน้าจอ
• สกิน: ท�ำให้ผิวสว่างขึ้นและเนียนขึ้น
74
→ วิธีการถ่าย จากนั้นสัมผัสสวิตช์
แอพและคุณสมบัติ
โหมดถ่ายภาพตนเองมุมกว้าง
ถ่ายภาพตัวเองมุมกว้างและให้จุคนในรูปได้มากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้เพื่อหลีกเลี่ยงการออกนอกกรอบ
1
2
3
4
ที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง ปัดขึ้นหรือลง หรือสัมผัส
เพื่อสลับเป็นกล้องหน้าส�ำหรับถ่ายภาพตัวเอง
ที่รายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส ถ่ายภาพตนเองมุมกว้าง
หันหน้าเข้าหาเลนส์กล้องด้านหน้า
สัมผัส เพื่อถ่ายรูป
หรือแสดงฝ่ามือของคุณให้กับกล้องหน้า หลังจากจดจ�ำฝ่ามือของคุณแล้ว ตัวนับเวลาถอยหลังจะปรากฏขึ้น เมื่อเวลา
หมด อุปกรณ์จะถ่ายภาพ
หากต้องการใช้ตัวเลือกการถ่ายภาพต่างๆ ส�ำหรับกล้องหน้า ให้สัมผัส
เพื่อเปิดใช้งาน
5
→ วิธีการถ่าย จากนั้นสัมผัสสวิตช์
ค่อยๆ เลื่อนอุปกรณ์ไปทางซ้ายและขวาช้าๆ หรือกลับกันเพื่อถ่ายตัวเองมุมกว้าง
เครื่องจะถ่ายภาพเพิ่มเมื่อกรอบสีขาวเลื่อนไปยังปลายหน้าต่างช่องมองภาพแต่ละด้าน
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากรอบสีขาวอยู่ภายในหน้าต่างช่องมองภาพ
• ตัวแบบควรยังคงอยู่นิ่งเมื่อถ่ายภาพบุคคลมุมกว้าง
• ส่วนบนและล่างของภาพที่แสดงบนหน้าจอแสดงตัวอย่างอาจถูกตัดออกจากรูปภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการ
ถ่ายรูป
75
แอพและคุณสมบัติ
การก�ำหนดการตั้งค่ากล้อง
ตัวเลือกส�ำหรับโหมดการถ่ายภาพปัจจุบัน
ที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้
ตัวเลือกที่สามารถใช้ได้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโหมดถ่ายรูปและกล้องที่ใช้งาน
•
•
: เปิดและปิดหน้าจอแสดงตัวอย่างแบบเต็ม
: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานแฟลช
ห้ามใช้แฟลชใกล้กับดวงตาของคุณ การใช้แฟลชใช้กับดวงตาอาจท�ำให้สูญเสียการมองเห็นชั่วคราวหรือ
ดวงตาได้รับบาดเจ็บได้
•
•
: เลือกเอฟเฟ็กต์ฟิลเตอร์เพื่อใช้เมื่อถ่ายภาพ
: เลือกวิธีวัดแสง ซึ่งเป็นการก�ำหนดวิธีการค�ำนวณค่าแสง เฉลี่ยหนักกลาง ใช้แสงที่ตรงกลางของภาพเพื่อ
ค�ำนวณการรับแสงของภาพ เฉพาะ​จุด ใช้แสงจากบริเวณตรงกลางของภาพเพื่อค�ำนวณการรับแสงของภาพ
แบ่งส่วนพื้นที่ เฉลี่ยทั้งภาพ
การตั้งค่ากล้องถ่ายรูป
บนหน้าจอตัวอย่าง ให้สัมผัส
ทางเลือกบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้ขึ้นอยู่กับโหมดการถ่ายภาพ
กล้องด้านหลัง
• ขนาดรูปภาพ: เลือกความละเอียดส�ำหรับรูปภาพ การใช้ความละเอียดสูงขึ้นจะมีผลท�ำให้รูปภาพมีคุณภาพสูงขึ้น แต่จะ
ใช้ความจ�ำมากขึ้น
• ขนาดวิดีโอ: เลือกความละเอียดส�ำหรับวิดีโอ การใช้ความละเอียดสูงขึ้นจะมีผลท�ำให้วิดีโอมีคุณภาพสูงขึ้น แต่จะใช้
ความจ�ำมากขึ้น
• ตัวจับเวลา: เลือกความยาวในการหน่วงก่อนกล้องถ่ายภาพโดยอัตโนมัติ
• HDR (ริชโทน): ถ่ายรูปที่มีสีสันสดใสและให้รายละเอียดแม้ในบริเวณที่แสงจ้าและมืดสลัว
76
แอพและคุณสมบัติ
กล้อง​ด้าน​หน้า
• ขนาดรูปภาพ: เลือกความละเอียดส�ำหรับรูปภาพ การใช้ความละเอียดสูงขึ้นจะมีผลท�ำให้รูปภาพมีคุณภาพสูงขึ้น แต่จะ
ใช้ความจ�ำมากขึ้น
• ขนาดวิดีโอ: เลือกความละเอียดส�ำหรับวิดีโอ การใช้ความละเอียดสูงขึ้นจะมีผลท�ำให้วิดีโอมีคุณภาพสูงขึ้น แต่จะใช้
ความจ�ำมากขึ้น
• ตัวจับเวลา: เลือกความยาวในการหน่วงก่อนกล้องถ่ายภาพโดยอัตโนมัติ
• HDR (ริชโทน): ถ่ายรูปที่มีสีสันสดใสและให้รายละเอียดแม้ในบริเวณที่แสงจ้าและมืดสลัว
• บันทึกรูปภาพตามที่แสดงในตัวอย่าง: กลับภาพเพื่อสร้างเงาสะท้อนของภาพเดิมขณะถ่ายภาพด้วยกล้องหน้า
• วิธีการถ่าย: เลือกตัวเลือกการถ่ายภาพที่ต้องการใช้
ทั่วไป
• แก้ไขโหมดกล้อง: ดูโหมดถ่ายภาพที่ใช้ได้หรือแก้ไขรายการโหมดถ่ายภาพ
• จุดตัดเก้าช่อง: แสดงเส้นบอกแนวบนช่องมองภาพเพื่อช่วยการจัดองค์ประกอบเมื่อเลือกเป้าหมาย
• แท็กสถานที่: แนบต�ำแหน่ง GPS ไปยังภาพถ่าย
• ความแรงของสัญญาณ GPS อาจลดลงในต�ำแหน่งที่อาจมีอุปสรรคขัดขวางสัญญาณ เช่น ต�ำแหน่ง
ระหว่างอาคาร พื้นที่ระดับต�่ำกว่าน�ำ้ ทะเล หรือสภาพภูมิอากาศที่เลวร้าย
• ต�ำแหน่งของคุณอาจปรากฏบนรูปถ่ายเมื่อคุณอัพโหลดสู่อินเทอร์เน็ต เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้
ปิดใช้งานการตั้งค่าการแท็กต�ำแหน่ง
• ตรวจสอบรูปภาพ: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงภาพถ่ายหรือวิดีโอหลังจากการถ่ายภาพ
• เริ่มด่วน: ตัง้ ค่าให้เครื่องเริ่มต้นใช้กล้องโดยการกดที่ปุ่มเปิด/ปิดสองครั้งติดกัน
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
•
•
•
•
•
ต�ำแหน่งที่จัดเก็บ: เลือกต�ำแหน่งหน่วยความจ�ำส�ำหรับจัดเก็บข้อมูล คุณสมบัตินี้จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณใส่การ์ดความจ�ำ
ปุ่มกล้องแบบลอย: เพิ่มปุ่มกล้องถ่ายรูปที่คุณสามารถวางที่ใดก็ได้บนหน้าจอ
กดปุ่มระดับเสียงเพื่อ: ตั้งค่าให้เครื่องใช้ปุ่มระดับเสียงเพื่อควบคุมชัตเตอร์หรือซูมเข้าหรือซูมออก
​ตั้ง​ค่าใหม่: ตั้งค่าใหม่ส�ำหรับกล้องถ่ายรูป
ติดต่อ​เรา: ถามค�ำถามหรือดูค�ำถามที่พบบ่อย อ้างอิง Samsung Members เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
77
แอพและคุณสมบัติ
แกลเลอรี่
บทน�ำ
ดูรูปภาพหรือวิดีโอที่เก็บไว้ในเครื่องของคุณ คุณยังสามารถจัดการรูปภาพและวิดีโอโดยอัลบั้มหรือสร้างเรื่องราวเพื่อแชร์กับผู้
อื่น
การดูรูปภาพ
1
2
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และสัมผัส รูปภาพ
เลือกรูปภาพ
เขาถึงทางเลือกเพิม� เติม
เพิม� รูปภาพไปยังรายการโปรด
วาดบนรูปภาพ
เพิม� สติกเกอร
ใชตวั กรองหรือเอฟเฟกต
แบงปนรูปภาพกับผูอ น่ื
แกไขรูปภาพ
ลบรูปภาพ
78
แอพและคุณสมบัติ
คุณสามารถสร้างภาพเคลื่อนไหว GIF หรือภาพตัดปะจากภาพหลายๆภาพ สัมผัส → สร้าง GIF หรือ สร้าง
คอลลาจ และจากนั้นให้เลือกรูปภาพ
การค้นหารูปภาพ
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และสัมผัส เพื่อดูรูปภาพที่เรียงตามหมวดหมู่ เช่น ประเภท ต�ำแหน่งที่ตั้ง ผู้คน หรือเอกสาร
เพื่อค้นหาภาพโดยการใส่คำ� ส�ำคัญ สัมผัสช่องการค้นหา
การดูวิดีโอ
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และสัมผัส รูปภาพ
เลือกวีดีโอที่จะเล่น ไฟล์วีดีโอจะแสดงไอคอน
สัมผัส
บนภาพตัวอย่างขนาดย่อ
เพื่อเล่นวิดีโอ
ขามไปยังวิดโี อกอนหนา
สัมผัสคางไวเพือ่ กรอก
ลับขางหลัง
เขาถึงทางเลือกเพิม� เติม
ขามไปยังวิดโี อถัดไป
สัมผัสคางไวเพือ่ กรอไป
ขางหนา
บันทึกภาพหนาจอ
ปจจุบนั
พักและเลนตอ
เลือ่ นไปขางหนาหรือ
ถอยหลังโดยการลากแ
ถบ
ล็อกหนาจอการเลน
เปลีย่ นอัตราสวนหนาจอ
สลับไปยังเครือ่ งเลน
วิดโี อแบบปอปอัพ
สรางภาพเคลือ่ นไหว
GIF
ลากนิ้วของคุณขึ้นหรือลงที่ข้างซ้ายของหน้าจอเล่นเพื่อปรับความสว่าง หรือลากนิ้วมือของคุณขึ้นหรือลงที่ข้างขวาของหน้า
จอเล่นเพื่อปรับระดับเสียง
เล่นถอยหลังหรือเล่นไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ปัดไปทางซ้ายหรือขวาบนหน้าจอเล่นเพลง
79
แอพและคุณสมบัติ
ดูรายละเอียดรูปภาพและวิดีโอ
คุณสามารถดูรายละเอียดไฟล์ เช่น คน ต�ำแหน่งที่ตั้ง และข้อมูลพื้นฐานได้ ถ้ามีข้อมูลที่ถูกสร้างโดยอัตโนมัติ เช่น เรื่องราว
หรือ GIF เนื้อหาเหล่านี้จะแสดงเช่นกัน
ขณะที่ดูหน้าจอภาพหรือวิดีโอตัวอย่าง ให้ลากขึ้นบนหน้าจอ รายละเอียดไฟล์จะปรากฏขึ้น
คุณยังสามารถดูเนื้อหาที่เกี่ยวข้องโดยการแตะข้อมูลบนจอได้
แกไขขอมูล
รายละเอียดของไฟล
ขอมูลคน
ขอมูลตำแหน�งทีต่ ง้ั
เน�อ้ หาทีส่ รางโดย
อัตโนมัติ
แท็ก
80
แอพและคุณสมบัติ
การดูอัลบั้ม
คุณสามารถดูภาพถ่ายและวีดีโอของคุณเรียงตามโฟลเดอร์หรืออัลบั้มของคุณได้ ภาพเคลื่อนไหวหรือภาพตัดปะที่คุณได้สร้าง
ขึ้นก็จะถูกจัดเรียงในโฟลเดอร์ของคุณที่อยู่ในรายการอัลบั้ม
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ สัมผัส อัลบั้ม และจากนั้นให้เลือกอัลบั้ม
การซ่อนอัลบั้ม
คุณสามารถซ่อนอัลบั้มได้
คุณไม่สามารถซ่อนอัลบั้มที่สร้างตามค่าเริ่มต้น เช่น อัลบั้ม กล้องถ่ายรูป และ ภาพหน้าจอ ได้
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และสัมผัส อัลบั้ม
สัมผัส → ซ่อนหรือเลิกซ่อนอัลบั้ม
เลือกอัลบั้มที่จะซ่อน และสัมผัส ใช้
เพื่อการแสดงอัลบั้มอีกครั้ง สัมผัส → ซ่อนหรือเลิกซ่อนอัลบั้ม เลิกเลือกอัลบั้ม จากนั้นสัมผัส ใช้
81
แอพและคุณสมบัติ
การแสดงเรื่องราว
เมื่อคุณจับภาพหรือบันทึกรูปภาพและวิดีโอ เครื่องจะอ่านวันที่และต�ำแหน่งแท็กของพวกเขา เรียงล�ำดับรูปภาพและวิดีโอ
และจากนั้นจะสร้างเรื่องราว เพื่อสร้างเรื่องราวโดยอัตโนมัติ คุณต้องจับภาพหรือบันทึกหลากหลายรูปภาพและวิดีโอ
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ สัมผัส เรื่องราว และจากนั้นให้เลือกเรื่องราว
การสร้างเรื่องราว
สร้างเรื่องราวด้วยธีมต่างๆ
1
2
3
4
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และสัมผัส เรื่องราว
สัมผัส → สร้างเรื่องราว
เอ็นเตอร์ชื่อส�ำหรับเรื่องราวและสัมผัส สร้าง
ท�ำเครื่องหมายที่รูปภาพหรือวีดีโอเพื่อรวมเข้าอยู่ในเรื่องราวและสัมผัส เรียบร้อย
เพื่อเพิ่มรูปภาพหรือวิดีโอไปยังเรื่องราว ให้เลือกเรื่องราวและสัมผัส เพิ่ม
เพื่อลบรูปภาพหรือวีดีโอจากเรื่องราว ให้เลือกเรื่องราว สัมผัส → แก้ไข ท�ำเครื่องหมายที่รูปภาพหรือวีดีโอเพื่อลบ และ
จากนั้นสัมผัส → ลบออกจากเรื่องราว
การลบเรื่องราว
1
2
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และสัมผัส เรื่องราว
สัมผัสค้างไว้ที่เรื่องราวเพื่อลบ และสัมผัส ลบ
82
แอพและคุณสมบัติ
การแชร์อัลบั้ม
สร้างอัลบั้มและแชร์อัลบั้มให้แก่ครอบครัวและเพื่อนที่บันทึกไว้เป็นผู้ติดต่อ พวกเขาสามารถดูอัลบั้มที่แชร์ไปบนอุปกรณ์ที่ลง
ทะเบียนไว้ในบัญชี Samsung เช่น สมาร์ทโฟน ทีวี หรือตู้เย็น
• เพื่อใช้งานคุณสมบัตินี้ จะต้องมีการตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ของคุณก่อน
• เพือ่ ใช้งานคุณสมบัตินี้ คุณจะต้องลงทะเบียนและลงชื่อเข้าใช้ Samsung account ของคุณ
• คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อแบ่งปันไฟล์ผ่านทางเครือข่ายมือถือ
การสร้างอัลบั้มที่จะแชร์
1
เปิดใช้แอพ แกลเลอรี่ แล้วแตะ ที่แชร์
ถ้าคุณใช้งานคุณสมบัตินี้เป็นครั้งแรก ให้แตะ เริ่มต้นใช้งาน แล้วยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขของ Samsung Social
2
3
4
สัมผัส
5
สัมผัส เรียบร้อย
ผู้รับจะได้รับการแจ้งเตือน
ป้อนชื่ออัลบั้ม
เลือกกลุ่มที่จะแชร์ด้วย
หากคุณต้องการสร้างกลุ่ม ให้แตะ เพิ่มกลุ่ม จากนั้นป้อนชื่อกลุ่ม แล้วเลือกผู้ติดต่อที่จะเพิ่มเข้าไปในกลุ่ม
83
แอพและคุณสมบัติ
การเพิ่มภาพหรือวิดีโอไปยังอัลบั้ม
1
2
3
4
เปิดใช้แอพ แกลเลอรี่ แล้วแตะ ที่แชร์
เลือกอัลบั้มที่จะเพิ่มรูปภาพหรือวิดีโอ
แตะ เพิ่ม แล้วท�ำเครื่องหมายที่รูปภาพและวิดีโอที่จะเพิ่ม
สัมผัส เรียบร้อย
ซิงค์ภาพและวิดีโอกับ Samsung Cloud
คุณสามารถซิงค์ภาพและวิดีโอที่บันทึกไว้ใน แกลเลอรี่ ด้วย Samsung Cloud และเข้าถึงสิ่งเหล่านั้นได้จากเครื่องอื่นๆ คุณ
ต้องลงทะเบียนและลงชื่อเข้าใช้ Samsung account ของคุณเพื่อการใช้งาน Samsung Cloud อ้างอิง Samsung account
เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ สัมผัส → การตั้งค่า และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ Samsung Cloud เพื่อเปิดใช้งาน ภาพและ
วิดีโอที่ได้มีการจับภาพไว้บนเครื่องจะได้รับการบันทึกไปยัง Samsung Cloud โดยอัตโนมัติ
การลบรูปหรือวิดีโอ
ลบรูปภาพหรือวิดีโอ
เลือกรูปภาพหรือวิดีโอ แล้วสัมผัส
ที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ
การลบรูปภาพและวิดีโอจ�ำนวนมาก
1
2
3
ที่หน้าจอแกลเลอรี่ สัมผัสค้างไว้ที่รูปภาพหรือวิดีโอเพื่อลบ
ท�ำเครื่องหมายที่รูปภาพหรือวิดีโอเพื่อลบ
สัมผัส ลบ
84
แอพและคุณสมบัติ
มัลติวินโดว์
บทน�ำ
มัลติวินโดว์ให้คุณท�ำงานแอพสองตัวได้ในเวลาเดียวกันในมุมมองหน้าจอแบบแยก
แอพบางแอพอาจไม่รองรับคุณสมบัตินี้
มุมมองหนาจอแบบแยก
85
แอพและคุณสมบัติ
มุมมองหน้าจอแบบแยก
1
2
สัมผัสปุ่มล่าสุดเพื่อเปิดรายการแอพที่ใช้ล่าสุด
3
ในหน้าต่างที่ตำ�่ กว่า รูดขึ้นหรือลงเพื่อเลือกแอพอื่นในการเปิดใช้งาน
เพื่อเปิดใช้งานแอพที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อของแอพที่ใช้งานล่าสุด สัมผัส รายการแอพ และเลือกแอพ
ปัดขึ้นหรือลงและสัมผัส ที่หน้าต่างแอพล่าสุด
แอพที่เลือกจะเริ่มต้นในหน้าต่างส่วนบน
86
แอพและคุณสมบัติ
การใช้งานทางเลือกเพิ่มเติม
สัมผัสที่แถบที่อยู่ระหว่างหน้าต่างแอพเพื่อเข้าถึงทางเลือกเพิ่มเติม
เพิม� คูแ อพน�้ไปยังหนาจอหลัก
ใชคณุ สมบัตสิ หนาตางสแนพ
ปดแอพ
สลับตำแหน�งระหวางหนาตาง
แอพ
การปรับขนาดหน้าต่าง
ลากแถบระหว่างหน้าต่างแอพขึ้นหรือลงเพื่อปรับขนาดหน้าต่าง
เมื่อคุณลากแถบระหว่างหน้าต่างแอพไปที่ขอบบนหรือด้านล่างของหน้าจอ หน้าต่างจะขยายได้ใหญ่สุด
การลดมุมมองหน้าจอแบบแยก
กดปุ่มหน้าหลักเพื่อลดมุมมองหน้าจอแบบแยก ไอคอน จะปรากฏบนแถบสถานะ แอพในหน้าต่างที่ต�่ำกว่าจะปิดลงและ
แอพในหน้าต่างที่สูงกว่าจะยังคงใช้งานในมุมมองหน้าจอแบบแยกที่ลดลง
การยอหนาจอแบบแยก
เพื่อปิดมุมมองหน้าจอแบบแยกที่ลดลง สัมผัส
87
แอพและคุณสมบัติ
หน้าต่างสแนพ
คุณสามารถเลือกพื้นที่และสลักไปยังด้านบนของหน้าจอและใช้แอพอื่นๆ ในหน้าต่างที่ต�่ำกว่าได้
1
2
สัมผัสปุ่มล่าสุดเพื่อเปิดรายการแอพที่ใช้ล่าสุด
3
สัมผัส เรียบร้อย
หน้าต่างแอพที่ถูกเลือกจะถูกตรึงไว้ที่ด้านบนของหน้าจอ เพื่อเลิกตรึงหน้าต่าง ลากแถบระหว่างหน้าต่างแอพ
4
ในหน้าต่างที่ตำ�่ กว่า รูดขึ้นหรือลงเพื่อเลือกแอพอื่นในการเปิดใช้งาน
สัมผัส และลากกรอบไปยังพื้นที่ที่คุณต้องการที่จะตรึงมันไว้
เพื่อปรับขนาดของกรอบ ให้ลาก ขึ้นบนหรือลงล่าง
เพิ่มคู่แอพไปยังหน้าจอหลัก
เมื่อคุณเพิ่มคู่แอพลงในหน้าจอหลัก คุณสามารถเปิดใช้งานแอพสองรายการในมุมมองหน้าจอแบบแยกโดยสัมผัสเพียงครั้ง
เดียว
สัมผัสแถบระหว่างหน้าต่างแอพพลิเคชั่น จากนั้นสัมผัส
คู่แอพปัจจุบันจะถูกเพิ่มไปที่หน้าจอหลัก
คูแ อพ
88
แอพและคุณสมบัติ
Samsung Members
Samsung Members บริการสนับสนุนให้กับลูกค้า เช่น การวินิจฉัยปัญหาของเครื่อง และช่วยให้ผู้ใช้ส่งค�ำถามและรายงาน
ข้อผิดพลาดได้ คุณยังสามารถแชร์ข้อมูลร่วมกับคนอื่นๆในชุมชนผู้ใช้ Galaxy หรือดูข่าวและเคล็ดลับล่าสุดของ Galaxy
Samsung Members สามารถช่วยคุณแก้ปัญหาใดๆที่คุณอาจพบในขณะที่เครื่องของคุณ
ตัวเลือกเพิม� เติม
สงขอเสนอแนะ
• ความพร้อมใช้งานของแอพนี้และคุณสมบัติที่รองรับอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
• เพื่อส่งข้อเสนอแนะหรือโพสต์ความคิดเห็นของคุณ คุณจะต้องลงทะเบียนและลงชื่อเข้าใช้ Samsung account
ของคุณ อ้างอิง Samsung account เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
89
แอพและคุณสมบัติ
Samsung Notes
สร้างสมุดบันทึกโดยการป้อนข้อความจากแป้นพิมพ์ หรือโดยการเขียนด้วยมือหรือวาดบนหน้าจอ คุณยังสามารถแทรกภาพ
หรือการบันทึกเสียงลงในบันทึกของคุณ
การสร้างบันทึก
1
2
เปิดใช้งานแอพ Samsung Notes และสัมผัส
ให้เลือกวิธีการป้อนข้อมูลจากแถบเครื่องมือที่ด้านบนของหน้าจอและเขียนบันทึก
สัมผัส → รูปภาพ เพื่อแทรกรูปภาพโดยการเลือกจาก แกลเลอรี่ หรือโดยการถ่ายรูป
สัมผัส → เสียง เพื่อบันทึกการบันทึกเสียงและแทรกเข้าไปในบันทึก การบันทึกเสียงจะเริ่มต้นในทันที
ใสขอ ความโดยใชแปนพิมพ
แทรกภาพหรือการบันทึกเสียง
เขียนหรือวาดดวยปากกา
วาดดวยแปรง
3
เมื่อคุณเขียนบันทึกเสร็จแล้ว สัมผัส บันทึก
การลบบันทึก
1
2
เปิดใช้งานแอพ Samsung Notes
3
สัมผัส
สัมผัสค้างไว้ที่บันทึกเพื่อลบ
เพื่อลบบันทึกหลายรายการ ให้ท�ำเครื่องหมายเพิ่มเติมที่บันทึกเพื่อลบ
90
แอพและคุณสมบัติ
ปฏิทิน
จัดการก�ำหนดการของคุณโดยเข้าสู่เหตุการณ์ที่ก�ำลังจะมาถึงหรืองานในแผนงานของคุณ
การสร้างเหตุการณ์
1
เปิดใช้งานแอพ ปฏิทิน และสัมผัส หรือสัมผัสสองครั้งที่วันที่
ถ้าวันที่นั้นมีเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องท�ำอยู่แล้ว สัมผัสที่วันที่นั้น และสัมผัส
2
ป้อนรายละเอียดเหตุการณ์
ตัง้ คาระยะเวลา
เลือกสติก๊ เกอรเพือ่ แสดงเหตุการณ
ใสหวั ขอ
เปลีย่ นสีของเหตุการณ
เลือกปฏิทนิ ทีจ่ ะใชบนั ทึกเหตุการณ
ตัง้ คาการเตือน
ใสตำแหน�งทีต่ ง้ั
แนบแผนที่
เพิม� บันทึก
เพิม� รายละเอียด
3
สัมผัส บันทึก เพื่อบันทึกเหตุการณ์
91
แอพและคุณสมบัติ
การสร้างงาน
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ ปฏิทิน และสัมผัส ดู → สิ่งที่ต้องท�ำ
สัมผัส
และเอ็นเตอร์รายละเอียดงาน
สัมผัส บันทึก เพื่อบันทึกงาน
ซิงค์ข้อมูลเหตุการณ์และสิ่งที่ต้องท�ำไปยังบัญชีของคุณ
1
2
เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า สัมผัส Cloud และบัญชีผู้ใช้ → แอคเคาท์ และเลือกบัญชีเพื่อซิงค์
สัมผัส ซิงค์​บัญชี​ผ​ใู้ ช้ และสัมผัสสวิตซ์ ซิงค์ ปฏิทิน เพื่อเปิดใช้งาน
ส�ำหรับ Samsung account สัมผัส → การ​ตั้ง​ค่าการ​ซิงค์ และสัมผัสสวิตซ์ ปฏิทิน เพื่อเปิดใช้งาน
เพื่อเพิ่มบัญชีในการซิงค์ เปิดใช้งานแอพ ปฏิทิน และสัมผัส → จัดการปฏิทิน → เพิ่ม​แอคเคาท์ จากนั้น เลือกบัญชีที่
จะซิงค์และลงชื่อเข้าใช้ เมื่อเพิ่มบัญชีแล้วจะมีวงกลมสีเขียวแสดงอยู่ที่ด้านข้างชื่อบัญชี
Samsung Health
บทน�ำ
Samsung Health ช่วยคุณในการจัดการเรื่องสุขภาพและสมรรถนะของร่างกายของคุณ ตั้งค่าเป้าหมายสมรรถนะของ
ร่างกาย ตรวจสอบความคืบหน้าของคุณ และติดตามสุขภาพและสมรรถนะของร่างกายโดยรวมของคุณ คุณยังสามารถ
เปรียบเทียบการบันทึกจ�ำนวนก้าวของคุณกับผู้ใช้ Samsung Health อื่นๆ แข่งขันกับเพื่อนของคุณ และดูเคล็ดลับสุขภาพ
92
แอพและคุณสมบัติ
การใช้งาน Samsung Health
เปิดโฟลเดอร์ Samsung และเปิดใช้งานแอพ Samsung Health เมื่อใช้แอพนี้เป็นครั้งแรก หรือเริ่มต้นการท�ำงานใหม่หลัง
จากรีเซ็ตข้อมูลแล้ว ให้ท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าให้เสร็จ
บางคุณสมบัติอาจไม่สามารถใช้ได้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค
ดูและจัดการแทรกเกอร
ตรวจสอบสุขภาพและการออกกําลังกายข
องคุณ
เปรียบเทียบบันทึกจํานวนกาวของคุณกับผู
ใช Samsung Health อื่นๆ
หรือแขงขันกับเพื่อนๆ ของคุณ
ดูเคล็ดลับสุขภาพ
ถามคําถามกับผูเชี่ยวเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ
เพื่อเพิ่มรายการไปยังหน้าจอ Samsung Health ให้สัมผัส → จัดการรายการต่างๆ จากนั้นเลือกรายการ
• บริการ: ตั้งค่าเป้าหมายการออกก�ำลังกายรายวันและเฝ้าติดตามกิจกรรมด้านสุขภาพและการออกก�ำลังกายของคุณ
• โปรแกรม: ใช้โปรแกรมการออกก�ำลังกายที่ก�ำหนดเองได้
93
แอพและคุณสมบัติ
Together
ด�ำเนินการพร้อมกันนี้ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าเป้าหมายของการนับและแข่งขันกับเพื่อนๆของคุณ คุณสามารถเชิญเพื่อนๆ
ให้เดินไปด้วยกัน ตั้งค่าการนับก้าว แข่งขันในการแข่งขันต่างๆ และดูอันดับของคุณได้
ที่หน้าจอ Samsung Health สัมผัส Together
ก้าว
เครื่องจะนับจ�ำนวนก้าวของคุณและวัดระยะทางที่ได้เดินทางแล้ว
ที่หน้าจอ Samsung Health สัมผัสแทรกเกอร์จ�ำนวนก้าว
รวมจำนวนกาวปจจุบนั
เปาหมาย
• คุณอาจพบความล่าช้าเล็กน้อยขณะที่ระบบติดตามจ�ำนวนก้าวติดตามจ�ำนวนก้าวของคุณ จากนั้นจะแสดง
จ�ำนวนก้าวของคุณ คุณอาจพบความล่าช้าเล็กน้อยก่อนที่หน้าต่างป๊อบอัพแจ้งว่าคุณบรรลุเป้าหมายแล้ว
• ถ้าคุณใช้งานระบบติดตามจ�ำนวนก้าวขณะเดินทางในรถยนต์หรือรถไฟ การสั่นสะเทือนอาจส่งผลต่อการนับ
จ�ำนวนก้าวของคุณ
94
แอพและคุณสมบัติ
ข้อมูลเพิ่มเติม
• Samsung Health ออกแบบมาเพื่อใช้บอกสุขภาพและสมรรถนะของร่างกายเท่านั้น ไม่ได้มีไว้ใช้ในการวินิจฉัยโรคหรือ
การเจ็บป่วยอื่นๆ หรือใช้ในการรักษา บรรเทาหรือการป้องกันโรค
• ฟังก์ชัน คุณสมบัติ และแอพพลิเคชั่นที่เพิ่มเข้าไปได้ที่มีอยู่สำ� หรับ Samsung Health อาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ
เนื่องจากกฎหมายท้องถิ่นและกฎระเบียบที่แตกต่างกัน คุณควรตรวจสอบคุณสมบัติและแอพพลิเคชั่นที่มีอยู่ในภูมิภาค
ของคุณก่อนใช้งาน
• แอพพลิเคชั่น Samsung Health และบริการสามารถถูกเปลี่ยนหรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• วัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลมีข้อจ�ำกัดในการให้บริการที่คุณร้องขอ รวมถึงการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความมี
สุขภาพดีของคุณ เชื่อมโยง การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ หรือเพื่อพัฒนาและให้บริการที่ดีขึ้น (แต่ถ้าหากคุณลงชื่อเข้า
ใช้ Samsung account จาก Samsung Health ข้อมูลอาจถูกบันทึกในเซิร์ฟเวอร์เพื่อวัตถุประสงค์ในการส�ำรองข้อมูล)
ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกจัดเก็บไว้จนกว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว คุณสามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บโดย
Samsung Health ได้โดยใช้ทางเลือกลบข้อมูลในเมนูการตั้งค่า การลบข้อมูลใดๆ ที่คุณแชร์กับเครือข่ายสังคมหรือถ่าย
โอนไปยังอุปกรณ์บันทึก คุณจะต้องลบข้อมูลเหล่านั้นแยกต่างหาก
• คุณสามารถแชร์และ/หรือซิงค์ข้อมูลของคุณเข้ากับบริการเพิ่มเติมของซัมซุงหรือของบริษัทอื่นที่คุณเลือกและเครื่อง
รองรับได้ ตลอดจนอุปกรณ์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อ เข้าถึงข้อมูล Samsung Health โดยบริการเพิ่มเติมดังกล่าวหรือบริการ
จากเครื่องบริษัทอื่นจะได้รับอนุญาตจากการอนุมัติให้เป็นพิเศษของคุณเท่านั้น
• คุณมีความรับผิดชอบทุกประการส�ำหรับการใช้งานข้อมูลที่แชร์ในเครือข่ายสังคมหรือส่งต่อให้ผู้อื่นโดยไม่เหมาะสม
ปฏิบัติตามข้อควรระวังเมื่อแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้อื่น
• ถ้าเครื่องเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ตรวจวัด ให้ตรวจสอบความถูกต้องของโพรโทคอลการสื่อสาร เพื่อยืนยันว่าจะมีการ
ด�ำเนินการอย่างถูกต้อง ถ้าคุณใช้การเชื่อมต่อไร้สาย เช่น บลูทูธ เครื่องอาจถูกรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์เนื่องจาก
อุปกรณ์อื่น หลีกเลี่ยงการใช้งานเครื่องใกล้กับอุปกรณ์อื่นที่ส่งคลื่นวิทยุ
• โปรดอ่านข้อก�ำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Samsung Health อย่างละเอียดก่อนที่จะใช้
95
แอพและคุณสมบัติ
บันทึกเสียง
ใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้เพื่อบันทึกหรือเปิดเล่นเสียงบันทึก
1
2
เปิดโฟลเดอร์ Samsung และเปิดใช้งานแอพ บันทึกเสียง
สัมผัส เพื่อเริ่มการบันทึก พูดใส่ไมโครโฟน
สัมผัส เพื่อพักการบันทึก
ขณะที่กำ� ลังสร้างการบันทึกเสียง ให้สัมผัส บุ๊คมาร์ค เพื่อแทรกบุ๊คมาร์ก
เริม� ตนการบันทึก
3
4
สัมผัส
เพื่อสิ้นสุดการบันทึก
ใส่ชื่อไฟล์และสัมผัส บันทึก
96
แอพและคุณสมบัติ
ไฟล์ส่วนตัว
เข้าถึงและจัดการกับไฟล์ต่างๆ ที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์หรือต�ำแหน่งอื่นๆ เช่น บริการจัดเก็บบนคลาวด์
เปิดโฟลเดอร์ Samsung และเปิดใช้งานแอพ ไฟล์ส่วนตัว
ดูไฟล์ที่จัดเก็บไว้ในแต่ละการจัดเก็บข้อมูล
ถ้าต้องการเพิ่มพื้นที่จัดเก็บของเครื่อง ให้แตะ → รับพื้นที่เพิ่ม
ถ้าต้องการค้นหาไฟล์หรือโฟลเดอร์ ให้แตะ
นาฬิกา
บทน�ำ
ตั้งการเตือน ตรวจสอบเวลาปัจจุบันของหลายเมืองทั่วโลก เวลาจัดงาน หรือตั้งระยะเวลาเฉพาะ
เตือน
เปิดใช้งานแอพ นาฬิกา และสัมผัส เตือน
การตั้งค่าการเตือน
สัมผัส ในรายการการเตือน เลือกเวลาที่จะให้มีการเตือนซ�้ำ ตั้งค่าทางเลือกการเตือนต่างๆ จากนั้นสัมผัส บันทึก
ในการเปิดแผงแป้นเพื่อป้อนเวลาปลุก สัมผัส ช่องอินพุตเวลา
การเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการเตือน สัมผัสสวิตช์ถัดจากการเตือนในรายการการเตือน
การหยุดการเตือน
สัมผัส ปฏิเสธ เพื่อหยุดการเตือน หากคุณเปิดใช้ตัวเลือกข้ามมาก่อน สัมผัส ข้าม เพื่อปลุกซ�ำ้ หลังจากระยะเวลาที่ก�ำหนด
การลบการเตือน
สัมผัสค้างไว้ที่ปลุก ท�ำเครื่องหมายที่ปลุกเพื่อลบ และจากนั้นสัมผัส ลบ
97
แอพและคุณสมบัติ
เวลาโลก
เปิดใช้งานแอพ นาฬิกา และสัมผัส เวลาโลก
การสร้างนาฬิกา
สัมผัส
เอ็นเตอร์ชื่อของเมืองหรือให้เลือกเมืองหนึ่งจากลูกโลก และจากนั้นสัมผัส เพิ่ม
การลบนาฬิกา
สัมผัสค้างไว้ที่นาฬิกา ท�ำเครื่องหมายที่นาฬิกาเพื่อลบ และจากนั้นสัมผัส ลบ
การจับเวลา
1
2
เปิดใช้งานแอพ นาฬิกา และสัมผัส การจับเวลา
3
สัมผัส หยุด เพื่อหยุดการจับเวลา
การเริ่มต้นจับเวลาใหม่ ให้สัมผัส กลับ
การล้างรอบการจับเวลา สัมผัส ตั้ง​ค่า​ใหม่
สัมผัส เริ่ม เพื่อจับเวลากิจกรรม
การบันทึกเวลาของรอบขณะที่จับเวลาเหตุการณ์ ให้สัมผัส รอบ
98
แอพและคุณสมบัติ
การ​ตั้ง​เวลา
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ นาฬิกา และสัมผัส การ​ตั้ง​เวลา
ตั้งระยะเวลา แล้วสัมผัส เริ่ม
ในการเปิดแผงแป้นเพื่อป้อนระยะเวลา สัมผัส ช่องอินพุตระยะเวลา
สัมผัส ปฏิเสธ เมื่อตัวตั้งเวลาเสร็จสิ้นการนับ
เครื่อง​คิด​เลข
ค�ำนวณแบบง่ายหรือซับซ้อน
เปิดใช้งานแอพ เครื่อง​คิด​เลข
หมุนอุปกรณ์เป็นแนวนอนเพื่อแสดงเครื่องคิดเลขแบบวิทยาศาสตร์ หากปิดใช้ หมุนอัตโนมัติ สัมผัส เพื่อแสดงเครื่อง
คิดเลขวิทยาศาสตร์
การดูประวัติการค�ำนวณ สัมผัส ประวัติ การปิดแผงประวัติการค�ำนวณ สัมผัส ปุ่มกด
การล้างประวัติ สัมผัส ประวัติ → ลบ​ประวัติ
ถ้าต้องการใช้เครื่องมือแปลงค่าหน่วย ให้แตะ
คุณสามารถแปลงค่าต่างๆ เช่นพื้นที่ ความยาว หรืออุณหภูมิไปใน
หน่วยอื่นๆ ได้
99
แอพและคุณสมบัติ
วิทยุ
การฟังวิทยุ FM
เปิดใช้งานแอพ วิทยุ
ก่อนใช้แอพนี้ คุณจะต้องต่อชุดหูฟัง ซึ่งจะท�ำหน้าที่เป็นเสาอากาศวิทยุ
วิทยุ FM จะค้น​หาและบันทึกสถานีที่มีอยู่โดยอัตโนมัติเมื่อเริ่มใช้งานครั้งแรก
สัมผัส
เพื่อเปิดวิทยุ FM เลือกสถานีวิทยุที่คุณต้องการจากรายการสถานี
บันทึกเพลงจากวิทยุ FM
เพิม� สถาน�วทิ ยุปจ จุบนั ไปยังรายการทีช่ อบ
เปดหรือปดวิทยุ FM
เขาถึงทางเลือกเพิม� เติม
ปอนความถีส่ ถาน�วทิ ยุดว ยตนเอง
คนหาสถาน�วทิ ยุทส่ี ามารถรับฟงได
คนหาคลืน่ ความถีว่ ทิ ยุ
เรียกดูรายการสถาน�ทช่ี อบ
ดูรายการสถาน�ทส่ี ามารถใชได
สแกนและบันทึกสถาน�ทส่ี ามารถรับสัญญา
ณไดโดยอัตโนมัติ
เล่นผ่านล�ำโพง
คุณสามารถฟังวิทยุผ่านล�ำโพงแทนที่หูฟังที่เชื่อมต่อได้
สัมผัส → เล่นผ่านล�ำโพง
100
แอพและคุณสมบัติ
การค้น​หาสถานีวิทยุ
เปิดใช้งานแอพ วิทยุ
สัมผัส สถานี → ค้น​หา จากนั้นเลือกทางเลือกการค้นหา วิทยุ FM จะค้นหาและบันทึกสถานีที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ
เลือกสถานีวิทยุที่คุณต้องการจากรายการสถานี
Game Launcher
บทน�ำ
Game Launcher รวบรวมเกมที่คุณดาวน์โหลดจาก Play Store และ Galaxy Apps ไว้ในที่เดียวเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายดาย
คุณสามารถตั้งค่าอุปกรณ์เป็นโหมดเกมเพื่อให้เล่นเกมได้ง่ายขึ้น
ดูขอ มูลการเลนเกมของคุณ
แอพทีด่ าวนโหลด
เขาถึงทางเลือกเพิม� เติม
เปดเกมโดยมีหรือไมมเี สียง
เปลีย่ นโหมดการปฏิบตั งิ าน
ดูเกมอืน่ ๆ เพิม� เติมและติดตัง้ เกมเหลานัน้
101
แอพและคุณสมบัติ
การใช้ Game Launcher
1
เปิดใช้งานแอพ Game Launcher
ถ้า Game Launcher ไม่ปรากฏขึ้นมา เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง → เกม และจากนั้น
สัมผัสสวิตช์ Game Launcher เพื่อเปิดใช้งาน
2
สัมผัสเกมจากรายการเกม
เพื่อค้นหาเกมเพิ่มเติม ลากหน้าจอขึ้นไปด้านบน
เกมที่ดาวน์โหลดจาก Play Store และ Galaxy Apps จะแสดงโดยอัตโนมัติบนหน้าจอ Game Launcher หากคุณ
ไม่สามารถมองเห็นเกมของคุณ สัมผัส → เพิ่มเกม
การลบเกมออกจาก Game Launcher
สัมผัสค้างไว้ที่เกม และสัมผัส ลบ
การเปลี่ยนโหมดการด�ำเนินงาน
คุณสามารถเปลี่ยนโหมดการด�ำเนินงานของเกม
เปิดใช้งานแอพ Game Launcher สัมผัส ประสิทธิภาพเกม และจากนั้นเลื่อนแถบเพื่อเลือกโหมดที่คุณต้องการ
• เน้นการประหยัดพลังงาน: ช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ขณะเล่นเกม
• ปรับให้เท่ากันแล้ว: ช่วยปรับสมดุลประสิทธิภาพการท�ำงานและระยะเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่
• เน้นประสิทธิภาพ: ทั้งนี้ก็เพื่อมุ่งเน้นที่จะมอบประสิทธิภาพการท�ำงานที่ดีที่สุดให้คุณขณะล่นเกม
เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าส�ำหรับแต่ละเกม สัมผัสสวิตช์ การตั้งค่าส�ำหรับแต่ละเกม เพื่อเปิดใช้งาน
ทั้งนี้ ประสิทธิภาพพลังแบตเตอรี่อาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับเกม
102
แอพและคุณสมบัติ
การใช้เครื่องมือเกม
คุณสามารถใช้ทางเลือกต่างๆในแผงเครื่องมือเกมในขณะที่เล่นเกมได้ เพื่อเปิดแผงเครื่องมือเกม ให้สัมผัส
การน�ำทาง ถ้าแถบการน�ำทางถูกซ่อนไว้ ลากขึ้นมาจากด้านล่างของหน้าจอเพื่อให้หน้าจอแสดง
บนแถบ
เริม� ตนแอพในหนาตางปอปอัพ
แกไขรายการแอพ
เขาถึงการตัง้ คาเครือ่ งมือเกม
ปดเสียงแจงเตือนและแสดงเฉพาะการแจงเ
ตือนของสายเรียกเขาและการแจงฉุกเฉินเท
านัน้
ล็อกคุณสมบัตบิ างอยางในระหวางเกม
ตัง้ คาคุณสมบัตเิ พิม� เติม
ซอนปุม ทีแ่ ถบการนำทาง
บันทึกเซสชันเกมของคุณ
ล็อกหนาจอสัมผัสขณะกำลังเลนเกม
บันทึกภาพหนาจอ
การบล็อกการแจ้งเตือนระหว่างการเล่นเกม
สัมผัส และสัมผัสสวิตช์ ไม่มีการเตือนในเกม เพื่อเปิดใช้งาน เครื่องจะปิดเสียงการแจ้งเตือนและแสดงแต่เพียงการแจ้ง
เตือนของสายเรียกเข้าและการแจ้งเตือนฉุกเฉินเท่านั้น เพื่อให้คุณสามารถเพลิดเพลินกับเกมต่างๆ ของคุณได้โดยไม่ถูก
รบกวน หากมีสายโทรเข้า จะปรากฏการแจ้งเตือนขนาดเล็กที่ด้านบนของหน้าจอ
103
แอพและคุณสมบัติ
หน้าหลัก Bixby
ที่หน้าจอหลัก Bixby คุณสามารถดูการบริการและข้อมูลที่ได้รับการแนะน�ำซึ่งขึ้นอยู่กับเวลาหรือต�ำแหน่งที่ตั้งที่ Bixby แจ้ง
โดยการวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานและกิจวัตรประจ�ำวันของคุณ
• เมื่อต้องการดูคอนเทนต์เพิ่มเติม ให้เชื่อมต่อกับ Wi-Fi หรือเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
• เพือ่ ใช้งานคุณสมบัตินี้แบบเต็ม คุณจะต้องลงทะเบียนและลงชื่อเข้าใช้ Samsung account ของคุณ
การเปิด Bixby Home
1
บนหน้าจอหลัก ปัดไปทางขวา
หน้าจอหลัก Bixby จะปรากฏขึ้น
เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้เป็นครั้งแรกหรือหลังจากรีเซ็ตข้อมูลแล้ว ให้ทำ� ตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าให้เสร็จ
2
ปัดขึ้นหรือลงเพื่อดูเนื้อหาที่ได้รับการแนะน�ำ
เขาถึงทางเลือกเพิม� เติม
เน�อ้ หาที่ไดรบั การแนะนำ
3
ตัวแจงเตือนตอไป
เมื่อต้องการปิดหน้าหลักของ Bixby ให้ปัดไปทางซ้ายบนหน้าจอหรือแตะปุ่มกลับ
104
แอพและคุณสมบัติ
การใช้เนือ้ หาที่ได้รับการแนะน�ำที่หน้าหลัก Bixby
เมื่อคุณเปิดหน้าหลัก Bixby คุณสามารถดูเนื้อหาที่ได้รับการปรับปรุงอยู่บ่อยๆ ในรูปแบบการ์ด ปัดขึ้นหรือลงเพื่อดูการ์ด
ยกตัวอย่างเช่น ระหว่างทางไปยังส�ำนักงานในตอนเช้า คุณสามารถดูตารางเวลาของวันของคุณและเล่นเพลงโปรดของคุณที่
หน้าจอหลัก Bixby ในตอนเย็น คุณสามารถดูตัวเตือน ตรวจสอบกิจกรรมประจ�ำวันของคุณ และดูฟีดของเพื่อนๆ ของคุณ
เนื้อหาและล�ำดับของบัตรมีการปรับปรุงโดยอัตโนมัติในช่วงเวลาที่ได้ก�ำหนดไว้ เพื่อปรับปรุงบัตรด้วยตนเอง ปัด
ลงด้านล่างที่หน้าจอ
การแก้ไขรายการการ์ด
• เพื่อสลักบัตรไปยังด้านบนของหน้าจอหลัก Bixby สัมผัส → ปักหมุดไว้ด้านบน เพื่อเลิกตรึงบัตร สัมผัส →
เลิกปักหมุด
• เพือ่ซ่อนบัตรจากรายการ สัมผัส → ซ่อนตอนนี้ หรือลากการ์ดไปทางขวา
• เพื่อหยุดการแสดงบัตรในรายการ สัมผัส → ไม่แสดงอีก
การเลือกแอพเพื่อให้แสดงเป็นการ์ด
เพิ่มหรือลบแอพเพื่อให้แสดงเป็นบัตรที่หน้าจอหลัก Bixby
ที่หน้าจอหลัก Bixby สัมผัส → การตั้งค่า → การ์ด และสัมผัสสวิตช์ถัดไปจากรายการเพื่อเพิ่มหรือลบ
หากไม่ได้มีการติดตั้งแอพที่เครื่อง คุณจะต้องติดตั้งเพื่อให้ใช้งานได้ ที่หน้าจอหลัก Bixby สัมผัส → การตั้ง
ค่า → การ์ด และจากนั้นดาวน์โหลดแอพ
ปรับการตั้งค่าหน้าหลักของ Bixby ตามความต้องการ
ที่หน้าจอหลัก Bixby สัมผัส → การตั้งค่า
• Samsung account: ดูข้อมูลของ Samsung account ของคุณ
• การ์ด: เลือกแอพเพื่อให้แสดงเป็นบัตรที่หน้าจอ Bixby Home
• การ​แจ้ง​เตือน: ตั้งค่าเพื่อรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับบัตร Bixby Home
• ความเป็นส่วนตัว: ตั้งค่าให้ใช้บริการแบบโต้ตอบและแบบก�ำหนดเองของ Bixby เพื่อเพิ่มประสบการณ์ของคุณ
• เกี่ยวกับ Bixby Home: ดูเวอร์ชั่นของ Bixby และข้อมูลทางกฎหมาย
105
แอพและคุณสมบัติ
Reminder
สร้างตัวแจ้งเตือนเพื่อก�ำหนดรายการสิ่งที่ต้องท�ำหรือเพื่อดูเนื้อหาในภายหลัง คุณจะได้รับการแจ้งเตือนตามเวลาหรือสถานที่
ที่ตั้งไว้ส�ำหรับตัวแจ้งเตือนแต่ละครั้ง
• เพื่อรับการแจ้งเตือนที่ถูกต้องมากขึ้น เชื่อมต่อไปยัง Wi-Fi หรือเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
• เพือ่ ใช้งานคุณสมบัตินี้แบบเต็ม คุณจะต้องลงทะเบียนและลงชื่อเข้าใช้ Samsung account ของคุณ
• เพื่อใช้ต้วแจ้งเตือนสถานที่นั้น จะต้องเปิดใช้งานคุณสมบัติ GPS ก่อนเป็นอันดับแรก
การเริ่มต้นตัวแจ้งเตือน
คุณสามารถเริ่มต้นตัวแจ้งเตือนจากหน้าหลัก Bixby
1
บนหน้าจอหลัก ปัดไปทางขวา
หน้าจอหลัก Bixby จะปรากฏขึ้น
2
สัมผัส เริ่มต้น ที่บัตร การเตือนที่กำ� ลังจะมาถึง
หน้าบทน�ำตัวแจ้งเตือนจะปรากฏ
เพิม� ไอคอนแอพไปยังห
นาจอหลัก
106
แอพและคุณสมบัติ
3
สัมผัส เริ่ม
หากตัวเลือก เพิ่ม Reminder บนหน้าจอหลัก ได้รับการเลือกคุณสามารถเปิดแอพ Reminder ( ) จากหน้าจอหลัก
การสร้างตัวแจ้งเตือน
สร้างตัวแจ้งเตือนด้วยวิธีต่างๆ ตัวแจ้งเตือนจะแจ้งเตือนคุณถ้าคุณสร้างตัวแจ้งเตือนที่มีการตั้งค่าเวลาหรือต�ำแหน่งที่ได้
ก�ำหนดไว้ คุณยังสามารถบันทึกเนื้อหาต่างๆ เช่นบันทึกเดียวหรือที่อยู่หน้าเว็บ และดูในภายหลังได้
ต้วอย่างเช่น สร้างตัวแจ้งเตือนเพื่อเตือนคุณให้รดน�้ำดอกไม้เมื่อถึงบ้าน
1
2
3
4
เปิดใช้งานแอพ Reminder
5
สัมผัส บันทึก เพื่อบันทึกตัวแจ้งเตือน
เมื่อกลับมาถึงบ้าน ข้อความแจ้งเตือน ‘รดน�ำ้ ดอกไม้’ จะปรากฏขึ้น
สัมผัส เขียนการเตือน และป้อน ‘รดน�้ำดอกไม้’
สัมผัส ตั้งค่าเงื่อนไข → เลือกสถานที่ และตั้งค่าสถานที่ตั้งเป็นบ้าน
สัมผัส เมื่อมาถึงที่ → เรียบร้อย
107
แอพและคุณสมบัติ
การตรวจดูการแจ้งเตือนของตัวแจ้งเตือน
หน้าต่างป๊อปอัพตัวแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นในเวลาหรือสถานที่ที่ได้กำ� หนดไว้ล่วงหน้า สัมผัส เสร็จ หรือ ข้าม
การดูรายการตัวแจ้งเตือน
เปิดใช้งานแอพ Reminder เพื่อดูรายการตัวแจ้งเตือนของคุณ เพื่อดูรายละเอียดตัวแจ้งเตือน ให้เลือกตัวแจ้งเตือน
108
แอพและคุณสมบัติ
การแก้ไขรายละเอียดตัวแจ้งเตือน
เพิ่มหรือแก้ไขรายละเอียดตัวแจ้งเตือน เช่นความถี่ วันที่และเวลา หรือสถานที่
1
ที่รายการตัวแจ้งเตือน ให้เลือกตัวแจ้งเตือนที่จะแก้ไขแล้วแตะ แก้ไข หรือลากตัวแจ้งเตือนนั้นไปทางขวาแล้วแตะ
แก้ไข
2
แก้ไขเงื่อนไขและสัมผัส บันทึก
ขอมูลตัวแจงเตือน
รายการตรวจสอบ
เงือ่ นไขของตัวแจงเตือน
ชวงเวลาการทำซ้ำ
เพิม� รูปภาพ
การเสร็จสิ้นตัวแจ้งเตือน
ท�ำเครื่องหมายที่ตัวแจ้งเตือนที่คุณไม่ต้องการได้รับการแจ้งเตือนเป็นเสร็จสิ้น
ที่รายการตัวแจ้งเตือน ให้เลือกตัวแจ้งเตือนและสัมผัส เสร็จสิ้น หรือลากตัวแจ้งเตือนนั้นไปทางซ้่าย
การกู้คืนตัวแจ้งเตือน
กู้คืนตัวแจ้งเตือนที่ได้ด�ำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
1
2
ที่รายการตัวแจ้งเตือน สัมผัส → เสร็จสิ้นแล้ว → แก้ไข
ท�ำเครื่องหมายที่รายการเพื่อกู้คืนและสัมผัส คืนค่า
จะมีการเพิ่มตัวแจ้งเตือนในรายการตัวแจ้งเตือนและคุณจะได้รับการแจ้งเตือนในเวลาที่ได้กำ� หนดไว้ล่วงหน้า
การลบตัวแจ้งเตือน
เมื่อต้องการลบตัวแจ้งเตือน ให้ลากตัวแจ้งเตือนนั้นไปทางขวาแล้วแตะ ลบ เพื่อลบตัวแจ้งเตือนหลายรายการ สัมผัสตัวแจ้ง
เตือนค้างไว้ ท�ำเครื่องหมายที่ตัวแจ้งเตือนเพื่อลบ และจากนั้นสัมผัส ลบ
109
แอพและคุณสมบัติ
การแชร์เนือ้ หา
แชร์เนื้อหาโดยการใช้ตัวเลือกการแชร์ต่างๆ การด�ำเนินการต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการแบ่งปันภาพ
คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อแบ่งปันไฟล์ผ่านทางเครือข่ายมือถือ
1
2
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และให้เลือกภาพ
สัมผัส
และให้เลือกวิธีการแบ่งปัน เช่น ข้อความและอีเมล
เมื่อคุณมีประวัติการติดต่อหรือการแชร์ บุคคลที่คุณได้ติดต่อจะปรากฏบนแผงตัวเลือกการแชร์ เพื่อแชร์เนื้อหา
โดยตรงกับพวกเขาผ่านทางแอพที่สอดคล้องกัน ให้เลือกไอคอนบุคคล หากคุณสมบัตินี้ไม่ท�ำงาน เปิดใช้งานแอพ
การตั้งค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ แชร์โดยตรง เพื่อเปิดใช้งาน
110
แอพและคุณสมบัติ
การใช้งานคุณสมบัติเพิ่มเติม
• Link sharing: แบ่งปันไฟล์ขนาดใหญ่ อัพโหลดไฟล์ไปยังเซิร์ฟเวอร์จัดเก็บข้อมูลของซัมซุงและแบ่งปันให้กับผู้อื่นผ่าน
ทางเว็บลิงค์หรือรหัส เพื่อใช้งานคุณสมบัตินี้ จะต้องมีการตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ของคุณก่อน
เมื่อส่งภาพไปยังเครื่องของผู้รับ จะมีการแจ้งเตือนปรากฏขึ้นบนเครื่องของผู้รับ สัมผัสการแจ้งเตือนเพื่อดูหรือดาวน์โหลด
ภาพ
แอพ Google
Google มีแอพความบันเทิง เครือข่ายสังคม และแอพธุรกิจ ซึ่งคุณสามารถขอเปิดบัญชี Google เพื่อเรียกใช้แอพบาง
รายการได้
การดูข้อมูลแอพเพิ่มเติม เข้าถึงเมนูวิธีใช้ของแอพแต่ละแอพ
บางแอพอาจไม่สามารถใช้ได้ หรือมีข้อก�ำหนดที่ต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
Chrome
ค้นหาข้อมูลและเรียกดูหน้าเว็บ
Gmail
ส่งหรือรับอีเมลผ่านทางบริการ Google Mail
แผนที่
หาต�ำแหน่งของคุณบนแผนที่ ค้นหาแผนที่โลก และดูข้อมูลต�ำแหน่งของสถานที่ต่างๆรอบๆตัวคุณได้
Play Music
ค้นพบ ฟัง และแชร์เพลงบนเครื่องของคุณ คุณสามารถอัพโหลดคอลเล็กชั่นเพลงที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณไปที่คลาวด์
แล้วเข้าถึงคอลเล็กชั่นเพลงนั้นในภายหลังได้
111
แอพและคุณสมบัติ
Play Movies
ซื้อหรือเช่าวิดีโอ เช่นภาพยนตร์และรายการทีวี จาก Play Store
ไดรฟ์
จัดเก็บข้อมูลของคุณในคลาวด์ เข้าถึงจากทุกที่ และแชร์ให้กับผู้อื่น
YouTube
รับชมหรือสร้างวิดีโอและแชร์ให้กับผู้อื่น
Photos
ค้นหา จัดการ และแก้ไขภาพถ่ายและวิดีโอของคุณจากแหล่งต่าง ๆ ในที่แห่งเดียว
Google
ค้นหารายการต่างๆ ในอินเทอร์เน็ตหรือเครื่องของคุณอย่างรวดเร็ว
Duo
ท�ำการสนทนาผ่านวีดีโอแบบง่ายๆ
112
การตั้งค่า
บทน�ำ
การก�ำหนดการตั้งค่าอุปกรณ์ คุณสามารถใช้งานเครื่องของคุณให้มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นโดยการก�ำหนดตัวเลือกการตั้ง
ค่าต่างๆ
เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า
หากต้องการค้นหาการตั้งค่าโดยการใส่ค�ำส�ำคัญ ให้สัมผัส ค้น​หา หรือ
การ​เชื่อม​ต่อ
ทางเลือก
เปลี่ยนการตั้งค่าส�ำหรับการเชื่อมต่อต่างๆ เช่นคุณสมบัติ Wi-Fi และบลูทูธ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ
• Wi-Fi: เปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi และเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ
อ้างอิง Wi-Fi เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
• บลู​ทู​ธ: ใช้งานบลูทูธเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือไฟล์มีเดียกับเครื่องอื่นๆ ที่เปิดใช้บลูทูธ อ้างอิง บลู​ทู​ธ เพื่อดูข้อมูลเพิ่ม
เติม
• การ​ใช้​ข้อมูล: ติดตามบันทึกการใช้งานข้อมูลของคุณและก�ำหนดการตั้งค่าส�ำหรับขีดจ�ำกัด ตั้งค่าอุปกรณ์ให้ปิดใช้
งานการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือโดยอัตโนมัติ เมื่อปริมาณข้อมูลมือถือที่คุณใชัถึงขีดจ�ำกัดที่คุณก�ำหนดไว้
คุณยังสามารถเปิดใช้งานคุณสมบัติตัวรักษาข้อมูลเพื่อป้องกันไม่ให้แอพบางแอพท�ำงานในพื้นหลังจากการส่งหรือรับ
ข้อมูล ดูที่ ประหยัดข้อมูล ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
113
การตั้งค่า
• โหมด​การ​บิน: ตั้งค่าเครื่องเพื่อปิดใช้งานฟังก์ชั่นไร้สายทั้งหมดที่เครื่องของคุณ คุณสามารถใช้บริการที่ไม่เชื่อมต่อกับ
เครือข่ายได้เท่านั้น
ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสายการบินและค�ำแนะน�ำของเจ้าหน้าที่อากาศยาน ในกรณีที่ได้รับอนุญาต
ให้ใช้เครื่องดังกล่าว จะต้องใช้โหมดเครื่องบินเสมอ
• ฮอตสปอ​ต​มือ​ถือและการแชร์อินเทอร์เน็ต: ใช้เครื่องเป็นฮอตสปอตมือถือเพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของ
เครื่องให้กับเครื่องอื่นๆเมื่อไม่มีการเชื่อมต่อเครือข่ายได้ การเชื่อมต่อสามารถท�ำได้ผ่าน Wi-Fi, USB, หรือบลูทูธ
อ้างอิง ฮอตสปอ​ต​มือ​ถือและการแชร์อินเทอร์เน็ต เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
• เครือ​ข่าย​มือ​ถือ: ก�ำหนดการตั้งค่าเครือข่ายมือถือของคุณ
• ตัว​จัดการ SIM ​การ์ด: เปิดใช้งาน SIM หรือ USIM การ์ดของคุณและก�ำหนดค่า SIM การ์ด ไปที่ ตัว​จัดการ SIM ​
การ์ด เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
• ต�ำแหน่ง: เปลี่ยนการตั้งค่าการอนุญาตข้อมูลต�ำแหน่ง
• การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติม: ก�ำหนดการตั้งค่าเพื่อควบคุมคุณสมบัติอื่นๆ ดูที่ การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติม
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
Wi-Fi
เปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi และเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ
ปิดใช้งาน Wi-Fi เพื่อประหยัดแบตเตอรี่เมื่อไม่ได้ใช้งาน
114
การตั้งค่า
การเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi
1
2
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → Wi-Fi และจากนั้นสัมผัสสวิตซ์เพื่อเปิดใช้งาน
เลือกเครือข่ายจากรายการเครือข่าย Wi-Fi
เครือข่ายที่ต้องการรหัสผ่านจะปรากฏโดยมีไอคอนแม่กุญแจ ป้อนรหัสผ่านและสัมผัส เชื่อมต่อ
• เมื่อเชื่อมต่อเครื่องกับเครือข่าย Wi-Fi แล้ว เครื่องจะเชื่อมต่อซ�ำ้ กับเครือข่ายเดิมในครั้งต่อๆ ไปที่ใช้งานได้
โดยไม่ขอรหัสผ่านอีก การป้องกันไม่ให้เครื่องเชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยอัตโนมัติ ให้เลือกจากรายการเครือข่าย
แล้วสัมผัส ลืม
• หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ได้ ให้เปิดคุณสมบัติ Wi-Fi หรือเราท์เตอร์ไร้สายของเครื่อง
ใหม่อีกครั้ง
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct ใช้เชื่อมต่อเครื่องผ่านเครือข่าย Wi-Fi โดยไม่ต้องใช้จุดเชื่อมต่อ
1
2
3
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → Wi-Fi และจากนั้นสัมผัสสวิตซ์เพื่อเปิดใช้งาน
สัมผัส Wi-Fi Direct
จะปรากฏรายชื่อของเครื่องที่ค้นพบ
ถ้าเครื่องที่คุณต้องการเชื่อมต่อไม่อยู่ในรายชื่อ ให้ขอให้เครื่องนั้นเปิดคุณสมบัติ Wi-Fi Direct
เลือกเครื่องที่จะเชื่อมต่อ
อุปกรณ์จะถูกเชื่อมต่อเมื่ออีกเครื่องหนึ่งยอมรับการร้องขอการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct
115
การตั้งค่า
การส่งและการรับข้อมูล
คุณสามารถแชร์ข้อมูล เช่น รายชื่อผู้ติดต่อ หรือไฟล์มีเดียกับอุปกรณ์อื่นๆ ได้ การด�ำเนินการต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการส่ง
รูปภาพไปยังเครื่องอื่น
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และให้เลือกภาพ
สัมผัส
→ Wi-Fi Direct และเลือกให้เครื่องโอนภาพ
ยอมรับการร้องขอการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct ที่เครื่องอื่น
หากเครื่องดังกล่าวเชื่อมต่ออยู่แล้ว รูปภาพจะถูกส่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งโดยไม่ต้องมีขั้นตอนขอการเชื่อมต่ออีก
การสิ้นสุดการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
1
2
3
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → Wi-Fi
สัมผัส Wi-Fi Direct
เครื่องจะแสดงรายชื่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกัน
สัมผัสชื่อเครื่องเพื่อยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์
116
การตั้งค่า
บลู​ทู​ธ
ใช้งานบลูทูธเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือไฟล์มีเดียกับเครื่องอื่นๆ ที่เปิดใช้บลูทูธ
• ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย การดักจับ หรือการใช้ในทางที่ผิดของข้อมูลที่ส่งหรือได้รับผ่านบลูทูธ
• หมัน่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณแบ่งปันและรับข้อมูลด้วยอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้และมีการรักษาความปลอดภัยอย่าง
เหมาะสม หากมีสิ่งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์ จะท�ำให้ระยะการส่งข้อมูลสั้นลง
• อุปกรณ์บางชนิด โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการทดสอบหรือผ่านการอนุมัติจาก Bluetooth SIG อาจใช้กับ
เครื่องของคุณไม่ได้
• ห้ามใช้คุณสมบัติบลูทูธเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย (เช่น การคัดลอกไฟล์ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือดักฟังการ
สื่อสารโดยผิดกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า)
ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อผลจากการใช้งานที่ผิดกฎหมายของคุณสมบัติบลูทูธ
การจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธอื่น
1
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → บลู​ทู​ธ จากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
จะปรากฏรายการของเครื่องที่ได้รับการตรวจพบ
2
เลือกเครื่องที่จะจับคู่กัน
ถ้าเครื่องที่คุณต้องการจับคู่ไม่อยู่ในรายชื่อ ให้ตั้งค่าเครื่องนั้นเพื่อเข้าสู่โหมดการจับคู่บลูทูธ โปรดอ้างอิงคู่มือการใช้
งานเครื่องอื่น
เครื่องของคุณจะมองเห็นได้จากเครื่องอื่นๆ ขณะที่หน้าจอการตั้งค่าบลูทูธเปิดอยู่
3
ยอมรับการเชื่อมต่อบลูทูธที่เครื่องของคุณเพื่อยืนยัน
อุปกรณ์จะถูกเชื่อมต่อเมื่ออีกเครื่องหนึ่งยอมรับการร้องขอการเชื่อมต่อบลูทูธ
117
การตั้งค่า
การส่งและการรับข้อมูล
แอพจ�ำนวนมากรองรับการถ่ายโอนข้อมูลผ่านบลูทูธ คุณสามารถแบ่งปันข้อมูล เช่น รายชื่อผู้ติดต่อ หรือไฟล์มีเดียกับอุปก
รณ์บลูทูธเครื่องอื่นได้ การด�ำเนินการต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการส่งรูปภาพไปยังเครื่องอื่น
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และให้เลือกภาพ
สัมผัส → บลู​ทู​ธ จากนั้นเลือกเครื่องที่ย้ายรูปภาพไป
ถ้าเครื่องของคุณมีการจับคู่กับอีกเครื่องหนึ่งมาแล้วก่อนหน้านี้ ให้สัมผัสชื่อเครื่องโดยไม่ต้องใส่รหัสยืนยันที่สร้างโดย
อัตโนมัติ
ถ้าเครื่องที่คุณต้องการจับคู่ไม่อยู่ในรายชื่อ ให้ขอให้เครื่องนั้นเปิดตัวเลือกการมองเห็นได้
ยอมรับการร้องขอการเชื่อมต่อบลูทูธที่เครื่องอื่น
การยกเลิกการจับคู่อุปกรณ์บลูทูธ
1
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → บลู​ทู​ธ
เครื่องจะแสดงรายชื่ออุปกรณ์ที่จับคู่กัน
2
3
สัมผัส
ที่ด้านข้างชื่อเครื่องเพื่อยกเลิกการจับคู่
สัมผัส เลิกจับคู่
118
การตั้งค่า
ประหยัดข้อมูล
ลดการใช้งานข้อมูลของคุณโดยป้องกันไม่ให้แอพบางแอพท�ำงานในพื้นหลังจากการส่งหรือรับข้อมูล
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → การ​ใช้​ข้อมูล → ประหยัดข้อมูล และสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติตัวรักษาข้อมูลแล้ว ไอคอนจะปรากฏบนแถบสถานะ
เปดใชงานคุณสมบัตติ วั รักษาขอมูลแลว
เพื่อเลือกแอพเพื่อใช้ข้อมูลโดยไม่มีข้อจ�ำกัด สัมผัส อนุญาตแอพขณะเปิดการประหยัดข้อมูล และเลือกแอพ
ฮอตสปอ​ต​มือ​ถือและการแชร์อินเทอร์เน็ต
ใช้เครื่องเป็นฮอตสปอตมือถือเพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องให้กับเครื่องอื่นๆเมื่อไม่มีการเชื่อมต่อเครือข่าย
ได้ การเชื่อมต่อสามารถท�ำได้ผ่าน Wi-Fi, USB, หรือบลูทูธ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → ฮอตสปอ​ต​มือ​ถือและการแชร์อินเทอร์เน็ต
คุณอาจต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อใช้คุณสมบัตินี้
• ฮอตสปอ​ต​มือ​ถือ: ใช้งานฮอตสปอตมือถือเพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือของเครื่องให้กับคอมพิวเตอร์หรือ
อุปกรณ์อื่น
• การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วยบลูทูธ: ใช้การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วยบลูทูธเพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือให้กับ
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นผ่านบลูทูธ
• การ​เชื่อมโยงเครือข่ายด้วย USB: ใช้การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วย USB เพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่อง
ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB เมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ เครื่องจะถูกใช้เป็นโมเด็มส�ำหรับคอมพิวเตอร์
119
การตั้งค่า
การใช้งานฮอตสปอตมือถือ
ใช้เครื่องของคุณเป็นฮอตสปอตมือถือเพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องให้กับอุปกรณ์อื่น
1
2
3
4
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → ฮอตสปอ​ต​มือ​ถือและการแชร์อินเทอร์เน็ต → ฮอตสปอ​ต​มือ​ถือ
สัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
ไอคอน จะปรากฏบนแถบสถานะ เครื่องอื่นจะสามารถค้นพบเครื่องของคุณในรายชื่อเครือข่าย Wi-Fi
เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านส�ำหรับฮอตสปอตมือถือ สัมผัส → ก�ำหนดค่าฮอตสปอตมือถือ และให้เลือกระดับการรักษา
ความปลอดภัย จากนั้นใส่รหัสผ่านและสัมผัส บันทึก
ที่หน้าจอของเครื่อง ค้นหาและเลือกเครื่องของคุณจากรายชื่อเครือข่าย Wi-Fi
ที่เครื่องที่เชื่อมต่ออยู่ ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องเพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
ตัว​จัดการ SIM ​การ์ด
เปิดใช้งาน SIM หรือ USIM การ์ดของคุณและก�ำหนดค่า SIM การ์ด โปรดดูที่ การใช้งาน SIM การ์ดหรือ USIM การ์ดคู่
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → ตัว​จัดการ SIM ​การ์ด
• การ​โทร: เลือก SIM หรือ USIM การ์ดที่จะใช้กับการโทรปกติ
• ข้อ​ความ​ปกติ: เลือก SIM หรือ USIM การ์ดส�ำหรับการส่งข้อความ
• ข้อมูลมือถือ: เลือก SIM หรือ USIM การ์ดที่จะใช้บริการข้อมูล
• ยืนยัน SIM การ์ดส�ำหรับการโทร: ตั้งค่าเครื่องให้แสดงหน้าต่างป๊อปอัพการเลือก SIM หรือ USIM การ์ดเมื่อโทรกลับ
หรือโทรจากข้อความ หน้าต่างป๊อปอัพจะปรากฏเฉพาะในกรณีที่ใช้ การ์ด SIM หรือ USIM ส�ำหรับสายเข้าก่อนหน้า
หรือข้อความที่แตกต่างจากการ์ด SIM หรือ USIM ที่ต้องการของคุณ
• ใช้ SIM คู่เสมอ: ตั้งค่าให้เครื่องยอมรับสายเข้าจาก SIM หรือ USIM การ์ดอื่นระหว่างที่กำ� ลังโทร
เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ คุณอาจประสบกับค่าโทรศัพท์เพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการท่านั้น
120
การตั้งค่า
การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติม
ก�ำหนดการตั้งค่าเพื่อควบคุมคุณสมบัติอื่นๆ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติม
• การค้นหาอุปกรณ์ใกล้เคียง: ตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อสแกนหาอุปกรณ์ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเพื่อท�ำการเชื่อมต่อ
• พิมพ์: ก�ำหนดค่าส่วนเสริมส�ำหรับเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้ในเครื่อง คุณสามารถค้นหาเครื่องพิมพ์ที่มีอยู่ หรือเพิ่ม
เครื่องพิมพ์เองเพื่อพิมพ์ ไฟล์ โปรดดูที่ พิมพ์ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• MirrorLink: ใช้คุณสมบัติ MirrorLink เพื่อควบคุมแอพ MirrorLink ของเครื่องบนหน้าจอส่วนหน้าของรถยนต์ อ้างอิง
MirrorLink เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
• VPN: ตั้งค่าเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN) บนอุปกรณ์ของคุณเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายส่วนตัวของโรงเรียนหรือ
บริษัท
พิมพ์
ก�ำหนดค่าส่วนเสริมส�ำหรับเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้ในเครื่อง คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครื่องพิมพ์ผ่านทาง Wi-Fi
หรือ Wi-Fi Direct แล้วพิมพ์รูปภาพหรือเอกสาร
เครื่องพิมพ์บางเครื่องอาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่องนี้
การเพิ่มปลั๊กอินเครื่องพิมพ์
เพิ่มปลั๊กอินเครื่องพิมพ์ส�ำหรับเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่อง
1
2
3
4
5
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติม → พิมพ์ → เพิ่มบริการ
ค้นหาปลั๊กอินเครื่องพิมพ์ใน Play Store
เลือกปลั๊กอินเครื่องพิมพ์แล้วติดตั้ง
เลือกปลั๊กอินเครื่องพิมพ์ จากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้
เครื่องจะค้นหาเครื่องพิมพ์ที่ได้รับการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันกับเครื่องของคุณ
ให้เลือกเครื่องพิมพ์ที่จะเพิ่ม
เพื่อเพิ่มเครื่องพิมพ์ด้วยตนเอง สัมผัส → เพิ่มเครื่องพิมพ์
121
การตั้งค่า
การพิมพ์เนือ้ หา
ขณะที่กำ� ลังดูเนื้อหา เช่น รูปภาพหรือเอกสาร เข้าถึงรายการทางเลือก สัมผัส พิมพ์ →
และจากนั้นเลือกเครื่องพิมพ์
→ เครื่องพิมพ์ทั้งหมด...
วิธีการพิมพ์อาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้อหา
MirrorLink
คุณสามารถแสดงหน้าจอเครื่องของคุณได้ที่หน้าจอหลักของยานพาหนะ
เชื่อมต่ออุปกรณ์กับรถเพื่อควบคุมแอพ MirrorLink ของเครื่องบนหน้าจอส่วนหน้าของรถยนต์
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติม → MirrorLink
เครื่องของคุณสามารถใช้ได้กับรถที่รองรับ MirrorLink รุ่น 1.1 หรือสูงกว่า
เชื่อมต่อเครื่องของคุณเข้ากับรถยนต์ผ่านทาง MirrorLink
เมื่อใช้คุณสมบัตินี้เป็นครั้งแรก ให้เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi หรือมือถือ
1
จับคู่เครื่องของคุณกับรถยนต์ผ่านบลูทูธ
อ้างอิง การจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธอื่น เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
2
เชื่อมต่อเครื่องของคุณไปยังรถยนต์โดยใช้สาย USB
เมื่อท�ำการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว ให้เข้าถึงแอพ MirrorLink ของเครื่องบนหน้าจอส่วนหน้า
การสิ้นสุดการเชื่อมต่อ MirrorLink
ถอดสาย USB จากเครื่องของคุณและรถยนต์
122
การตั้งค่า
เสียงและการสั่น
ทางเลือก
เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าส�ำหรับเสียงต่างๆ ในเครื่อง
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส เสียงและการสั่น
• โหมดเสียง: ตั้งค่าให้เครื่องใช้งานโหมดเสียง โหมดสั่น หรือโหมดเงียบ
• สั่นเมื่อเรียกเข้า: ตั้งค่าให้อุปกรณ์สั่นและเล่นเสียงเรียกเข้าส�ำหรับสายเข้า
• ใช้ปุ่มระดับเสียงส�ำหรับมีเดีย: ตั้งค่าเครื่องเพื่อปรับระดับเสียงมีเดียเมื่อคุณกดปุ่มระดับเสียง
• ระดับ​เสียง: ปรับระดับเสียงส�ำหรับเสียงเรียกเข้า เพลงและวิดีโอ เสียงของระบบ และการแจ้งเตือน
• เสียง​เรียก​เข้า: เปลี่ยนเสียงเรียกส�ำหรับการโทร
• รูป​แบบ​ระบบ​สั่น: เลือกรูปแบบของการสั่น
• เสียงการแจ้งเตือน: เปลี่ยนเสียงการแจ้งเตือน
• ห้ามรบกวน: ตั้งค่าเครื่องเพื่อปิดเสียงสายเรียกเข้า เสียงแจ้งเตือน และมีเดีย ยกเว้นรายการที่อนุญาต
• เสียง​สัมผัส: ตั้งค่าให้เครื่องส่งเสียงเมื่อคุณเลือกแอพหรือทางเลือกบนหน้าจอสัมผัส
• เสียง​ล็อก​หน้า​จอ: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ส่งเสียงเมื่อคุณล็อกหรือปลดล็อกหน้าจอสัมผัส
• เสียงการชาร์จ: ตั้งค่าเครื่องให้ส่งเสียงเมื่อเชื่อมต่อกับเครื่องชาร์จ
• เสียงปุ่มกดโทรออก: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ส่งเสียงเมื่อคุณสัมผัสปุ่มกด
• เสียงแป้นพิมพ์: ตั้งค่าให้เครื่องส่งเสียงเมื่อแตะปุ่ม
• คุณภาพและเอฟเฟ็กต์เสียง: ปรับการตั้งค่าเสียงเพิ่มเติม
คุณยังสามารถเปิดใช้งานโหมดเสียงรอบทิศทางได้ ดูที่ Dolby Atmos (เสียงรอบทิศทาง) ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
123
การตั้งค่า
Dolby Atmos (เสียงรอบทิศทาง)
เลือกโหมดเสียงรอบทิศทางที่เหมาะส�ำหรับเสียงประเภทต่างๆ เช่น ภาพยนต์ เพลง และเสียง ด้วย Dolby Atmos คุณจะได้
สัมผัสกับเสียงที่เคลื่อนที่ไปทั่วทุกแห่งรอบตัวคุณ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส เสียงและการสั่น → คุณภาพและเอฟเฟ็กต์เสียง → Dolby Atmos สัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้
งาน และจากนั้นเลือกโหมด
ก่อนใช้ฟีเจอร์นี้ คุณจะต้องต่อชุดหูฟัง
การ​แจ้ง​เตือน
เปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งส�ำหรับแต่ละแอพ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​แจ้ง​เตือน
เพื่อแสดงเครื่องหมายไอคอน สัมผัสสวิตซ์ สัญลักษณ์แอพ เพื่อเปิดใช้งาน เพื่อเปลี่ยนรูปแบบเครื่องหมาย ให้สัมผัส
สัญลักษณ์แอพ
โดยหมายเลข
โดยไมมหี มายเลข
ในการปรับแต่งการตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อใช้แอพมากขึ้น ให้สัมผัส ขั้นสูง และเลือกแอพ
124
การตั้งค่า
จอภาพ
ทางเลือก
เปลี่ยนการตั้งค่าหน้าจอและหน้าจอหลัก
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส จอภาพ
• ความ​สว่าง: ปรับค่าความสว่างของหน้าจอ
• ปรับความสว่างอัตโนมัติ: ตั้งค่าเครื่องเพื่อให้ติดตามการปรับความสว่างของคุณและน�ำไปใช้โดยอัตโนมัติในสภาพแสงที่
ใกล้เคียงกัน
• ตัวกรองแสงสีฟ้า: เปิดใช้งานตัวกรองแสงสีฟ้าและเปลี่ยนการตั้งค่าตัวกรอง อ้างอิง ตัวกรองแสงสีฟ้า เพื่อดูข้อมูลเพิ่ม
เติม
• แบบอักษรและการซูมหน้าจอ: เปลี่ยนการตั้งค่าการซูมหน้าจอหรือขนาดตัวอักษรและรูปแบบ
• หน้า​จอ​หลัก: เปลี่ยนขนาดของตารางเพื่อแสดงรายการเพิ่มหรือลดลงที่หน้าจอหลักและอื่นๆ
• แอพเต็มหน้าจอ: เลือกแอพเพื่อใช้กับสัดส่วนจอภาพแบบเต็ม
• โหมดใช้ง่าย: สลับไปโหมดใช้ง่ายเพื่อแสดงไอคอนที่ใหญ่กว่าและใช้งานรูปแบบที่ง่ายกว่าที่หน้าจอหลัก
• กรอบไอคอน: ตั้งค่าว่าจะให้แสดงผลพื้นหลังแบบมีเฉดเงาเพื่อท�ำให้ไอคอนโดดเด่น
• แถบสถานะ: ปรับแต่งการตั้งค่าส�ำหรับการแสดงการแจ้งเตือนหรือตัวแสดงบนแถบสถานะ
• แถบการน�ำทาง: เปลี่ยนการตั้งค่าแถบทิศทาง โปรดดูที่ แถบการน�ำทาง (ปุ่มซอฟท์คีย์) ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• หมด​เวลา​หน้า​จอ: ตั้งค่าระยะเวลาที่เครื่องจะรอคอยก่อนที่จะดับแสงส่องหลังจอ
• บล็อกการแตะโดยไม่ตั้งใจ: ตั้งค่าเครื่องไม่ให้หน้าจอตรวจจับการป้อนข้อมูลแบบสัมผัสเมื่ออยู่ในที่มืด เช่นในกระเป๋า
เสื้อหรือในกระเป๋า
• ภาพพักหน้าจอ: ตั้งค่าให้เครื่องเริ่มต้นโปรแกรมรักษาหน้าจอเมื่อเครื่องก�ำลังชาร์จ อ้างอิง ภาพพักหน้าจอ เพื่อดู
ข้อมูลเพิ่มเติม
125
การตั้งค่า
ตัวกรองแสงสีฟ้า
ลดความเครียดของตาโดยการจ�ำกัดปริมาณของแสงสีฟ้าที่ปล่อยออกมาจากหน้าจอ
ขณะที่คุณก�ำลังดูวีดีโอ HDR จากการให้บริการพิเศษของวีดีโอ HDR ตัวกรองแสงสีฟ้าอาจจะไม่ถูกน�ำมาใช้
1
2
3
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส จอภาพ → ตัวกรองแสงสีฟ้า และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ เปิดตอนนี้ เพื่อเปิดใช้งาน
ลากแถบปรับเพื่อปรับความทึบของตัวกรอง
เพื่อก�ำหนดเวลาที่จะใช้ตัวกรองแสงสีฟ้าที่หน้าจอ สัมผัสสวิตช์ เปิดตามที่กำ� หนดไว้ เพื่อเปิดใช้งานและให้เลือกทาง
เลือก
• พระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น: ตั้งค่าเครื่องเพื่อใช้งานตัวกรองแสงสีฟ้าในเวลากลางคืนและปิดใช้งานในเวลาเช้า
ตามต�ำแหน่งปัจจุบันของคุณ
• ก�ำหนดเวลาที่ก�ำหนดเอง: ตั้งค่าเวลาที่เฉพาะเจาะจงที่จะใช้ตัวกรองแสงสีฟ้า
ภาพพักหน้าจอ
คุณสามารถตั้งค่าให้แสดงรูปภาพเป็นสกรีนเซฟเวอร์ได้เมื่อหน้าจอปิดลงโดยอัตโนมัติ สกรีนเซฟเวอร์จะปรากฏขึ้นเมื่อเครื่อง
ชาร์จ
1
2
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส จอภาพ → ภาพพักหน้าจอ และสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
3
4
สัมผัส
เลือกทางเลือก
หากคุณเลือก กรอบรูป สไลด์โชว์รูปภาพที่ได้เลือกไว้จะเริ่มขึ้น หากคุณเลือก ตารางภาพถ่าย รูปภาพที่ได้เลือกไว้จะ
ปรากฏเป็นบัตรขนาดเล็กและทับซ้อนกัน
เพื่อเลือกอัลบั้มส�ำหรับแสดงรูปภาพ
เมื่อเสร็จแล้ว ให้สัมผัสปุ่มย้อนกลับ
เพื่อดูตัวอย่างตัวเลือกที่เลือก สัมผัส ตัวอย่าง
เมื่อคุณสัมผัสหน้าจอในขณะที่สกรีนเซฟเวอร์ของคุณแสดงขึ้น หน้าจอจะเปิดขึ้น
126
การตั้งค่า
วอลเปเปอร์และธีม
เปลี่ยนการตั้งค่าวอลล์เปเปอร์ส�ำหรับหน้าจอหลักและหน้าจอล็อกหรือใช้ธีมต่าง่ๆกับเครื่อง
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส วอลเปเปอร์และธีม
• วอ​ลเป​เปอร์: เปลี่ยนการตั้งค่าวอลล์เปเปอร์ส�ำหรับหน้าจอหลักและหน้าจอเมื่อล็อก
• ธีม: เปลี่ยนธีมของอุปกรณ์
• ไอคอน: เปลี่ยนสไตล์ ไอคอน
คุณสมบัติขั้นสูง
ทางเลือก
เปิดใช้งานคุณสมบัติขั้นสูงแล้วเปลี่ยนการตั้งค่าที่ควบคุมอยู่
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง
การเขย่าหรือแรงกระแทกที่มากเกินไปต่อเครื่องอาจท�ำให้เกิดป้อนข้อมูลส�ำหรับบางคุณสมบัติโดยไม่ได้ตั้งใจ
• เกม: เปิดใช้งาน Game Launcher อ้างอิง Game Launcher เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
• โหมดมือเดียว: เปิดใช้งานโหมดท�ำงานมือเดียวเพื่อความสะดวกของคุณเมื่อคุณใช้เครื่องด้วยมือเดียว
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
• เปิดกล้องด่วน: ตั้งค่าให้เครื่องเริ่มต้นใช้กล้องโดยการกดที่ปุ่มเปิด/ปิดสองครั้งติดกัน
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
• แอพตัวช่วยอุปกรณ์: เลือกแอพการช่วยเหลือเครื่องเพื่อเปิดใช้งานเมื่อคุณกดค้างไว้ที่ปุ่มหน้าหลัก แอพการช่วยเหลือ
เครื่องจะรวบรวมข้อมูลจากหน้าจอปัจจุบันและให้ข้อมูล แอพและคุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง
• มัลติวินโดว์: ให้เลือกวิธิการเปิดใช้งานมัลติวินโดว์
127
การตั้งค่า
• การเตือนอัจฉริยะ: ตั้งค่าให้เครื่องแจ้งเตือนเมื่อคุณไม่ได้รับสายหรือมีข้อความใหม่เข้าเมื่อคุณหยิบเครื่องขึ้น
คุณสมบัตินี้อาจไม่ท�ำงานหากหน้าจอเปิดอยู่หรือเครื่องไม่ได้อยู่บนพื้นผิวที่เรียบ
• ปิดเสียงอย่างง่าย: ตั้งค่าเครื่องเพื่อปิดเสียงสายเข้าหรือการเตือนโดยคว�ำ่ หน้าจอของเครื่องลง
• ปัดเพื่อโทรหรือส่งข้อความ: ตั้งค่าให้เครื่องโทรหรือส่งข้อความเมื่อคุณปัดไปทางขวาหรือซ้ายที่รายชื่อหรือหมายเลข
โทรศัพท์ใน โทรศัพท์ หรือแอพ รายชื่อ
• Dual Messenger: ติดตั้งแอพที่สองและสามารถแยกใช้สองบัญชีส�ำหรับแอพ messenger เดียวกัน ดูที่ Dual
Messenger ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• ส่งข้อความฉุกเฉิน: ตั้งค่าให้เครื่องส่งข้อความขอความช่วยเหลือโดยการกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องสามครั้ง คุณยังสามารถ
ส่งบันทึกเสียงไปพร้อมกับข้อความให้แก่ผู้รับได้
• แชร์โดยตรง: ตั้งค่าเครื่องเพื่อแสดงไอคอนบุคคลที่คุณได้ติดต่อบนแผงตัวเลือกที่ใช้งานร่วมกันเพื่อให้คุณสามารถแชร์
เนื้อหาได้โดยตรง
Dual Messenger
ติดตั้งแอพที่สองและสามารถแยกใช้สองบัญชีส�ำหรับแอพ messenger เดียวกัน
1
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง → Dual Messenger
แอพที่ได้รับการสนับสนุนจะปรากฏขึ้น
2
สัมผัสสวิตซ์ของแอพเพื่อติดตั้งแอพที่สอง
แอพที่สองจะได้รับการติดตั้ง ไอคอนแอพที่สองจะปรากฏพร้อมด้วย เมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือนจากแอพที่สอง จะ
มีการแสดงการแจ้งเตือนกับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการแจ้งเตือนของแอพแรก
แอพทีส่ อง
• คุณสมบัติของเมสเสนเจอร์แบบคู่นี้อาจไม่สามารถใช้ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแอพ
• คุณสมบัติบางอย่างของแอพอาจมีข้อจ�ำกัดส�ำหรับแอพที่สอง
128
การตั้งค่า
การถอนการติดตั้งแอพที่สอง
1
2
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง → Dual Messenger
สัมผัสสวิตช์ของแอพที่คุณต้องการปิดใช้งานและสัมผัส ปิดการใช้งาน หรือ ถอนการติดตั้ง
ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแอพที่สองจะถูกลบออก
หากคุณถอนการติดตั้งแอพแรก แอพที่สองจะถูกลบด้วย
การบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์
คุณสมบัติการบ�ำรุงรักษาเครื่อง จะให้ภาพรวมของสถานะของแบตเตอรี่ของเครื่อง พื้นที่จัดเก็บ หน่วยความจ�ำ และความ
ปลอดภัยของระบบ คุณยังสามารถปรับปรุงอุปกรณ์ของคุณให้เหมาะสมได้โดยอัตโนมัติเพียงแค่แตะนิ้ว และโหมดบันทึก
ข้อมูลพิเศษยังช่วยให้คุณสามารถจัดการการใช้งานข้อมูลอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณได้อีกด้วย
แบตเตอรี่
ประหยัดขอมูลสูงสุด
ทีเก็
่ บ
สถานะความปลอดภัย
หน�วยความจำ
129
การตั้งค่า
การใช้งานคุณสมบัติการเพิ่มประสิทธิภาพด่วน
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ → แก้ไขตอนนี้ หรือ ปรับตอนนี้
คุณสมบัติการเพิ่มประสิทธิภาพด่วนจะปรับปรุงประสิทธิภาพการท�ำงานของเครื่องผ่านการกระท�ำต่อไปนี้
• การล้างหน่วยความจ�ำบางส่วน
• การลบไฟล์ที่ไม่จ�ำเป็นและการปิดแอพที่ท�ำงานอยู่เบื้องหลัง
• การจัดการความผิดปกติของการใช้งานแบตเตอรี่
• การสแกนหาแอพที่เสียหายและมัลแวร์
• ประหยัดการใช้งานข้อมูลมือถือของคุณโดยการป้องกันแอพที่ท�ำงานอยู่ในพื้นหลังจากการใช้ข้อมูลของมือถือ
แบตเตอรี่
ตรวจสอบพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่และเวลาที่ใช้เครื่อง ส�ำหรับอุปกรณ์ที่มีระดับแบตเตอรี่ตำ �่ ให้รักษาพลังงานแบตเตอรี่
ไว้โดยการเปิดใช้งานคุณสมบัติประหยัดพลังงาน
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ → แบตเตอรี่
• เวลาการใช้งานที่เหลือจะแสดงเวลาที่เหลืออยู่ก่อนที่แบตเตอรี่จะหมด เวลาการใช้งานที่เหลืออาจแตกต่างกัน
ออกไป โดยขึ้นกับการตั้งค่าเครื่องและสภาพแวดล้อมการท�ำงาน
• คุณอาจไม่ได้รับการแจ้งเตือนจากแอพบางตัวที่ใช้โหมดประหยัดพลังงาน
โหมดประหยัดพลังงาน
• ปานกลาง: เปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงานเพื่อขยายระยะเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่
• สูงสุด: ในโหมดประหยัดพลังงานสูงสุด เครื่องจะลดการใช้พลังงานแบตเตอรี่โดยใช้ธีมสีเข้มและจ�ำกัดแอพและ
คุณสมบัติที่มีอยู่ การเชื่อมต่อเครือข่ายจะถูกปิดการใช้งาน ยกเว้นส�ำหรับเครือข่ายมือถือ
การจัดการแบตเตอรี่
คุณสามารถประหยัดพลังงานแบตเตอรี่โดยการป้องกันแอพที่ทำ� งานในพื้นหลังจากการใช้พลังงานแบตเตอรี่เมื่อพวกเขาไม่
ได้ใช้งานได้ ท�ำเครื่องหมายที่แอพจากรายการแอพและสัมผัส ประหยัดพลังงาน นอกจากนี้ สัมผัส → การตั้งค่าขั้นสูง
และตั้งค่าทางเลือก ตรวจสอบพลังงานของแอพ
130
การตั้งค่า
ที่​เก็บ
ตรวจสอบสถานะของหน่วยความจ�ำที่ใช้ไปและที่เหลืออยู่
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ → ที​เ่ ก็บ
• ความจุที่มีอยู่จริงของหน่วยความจ�ำภายในจะน้อยกว่าในข้อมูลจ�ำเพาะเนื่องจากระบบปฏิบัติการและแอพพื้น
ฐานจะใช้งานหน่วยความจ�ำส่วนหนึ่ง ความจุที่พร้อมใช้งานอาจเปลี่ยนแปลงไปเมื่อคุณอัพเดทอุปกรณ์
• คุณสามารถดูความจุที่สามารถใช้ได้ของความจ�ำภายในในส่วนข้อมูลจ�ำเพาะส�ำหรับเครื่องของคุณได้ที่เว็บไซต์
ของซัมซุง
การจัดการหน่วยความจ�ำ
ส�ำหรับการลบไฟล์ที่ค้างอยู่ เช่น แคช สัมผัส ล้างตอนนี้ เพื่อลบไฟล์หรือยกเลิกการติดตั้งแอพต่างๆที่คุณไม่ได้ใช้อีกต่อไป
ให้เลือกหมวดหมู่ภายใต้ ข้อมูลผู้ใช้ จากนั้น ท�ำเครื่องหมายที่รายการเพื่อเลือกและสัมผัส ลบ หรือ ลบการติดตั้ง
หน่วยความจ�ำ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ → หน่วยความจ�ำ
เพื่อเพิ่มความเร็วให้แก่เครื่องของคุณโดยการลดจ�ำนวนแอพที่ทำ� งานในพื้นหลัง ท�ำเครื่องหมายที่แอพจากรายการแอพ และ
สัมผัส ล้างตอนนี้
สถานะความปลอดภัย
ตรวจสอบสถานะความปลอดภัยของเครื่อง คุณสมบัตินี้จะสแกนหามัลแวร์บนเครื่องของคุณ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ → สถานะความปลอดภัย → สแกนโทรศัพท์
131
การตั้งค่า
ประหยัดข้อมูลสูงสุด
สังเกตการณ์และลดการใช้งานข้อมูลมือถือของคุณโดยการป้องกันไม่ให้แอพที่ท�ำงานเบื้องหลังใช้การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือ
นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้คุณลักษณะการบีบอัดข้อมูลเพื่อบีบอัดข้อมูลอินเทอร์เน็ต เช่น ภาพ วิดีโอ และหน้าเว็บที่เข้าถึง
ได้ผ่านเครือข่ายมือถือ
• คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
• หน้าเว็บหรือเนื้อหาบางอย่างอาจไม่สามารถใช้งานได้เมื่อเปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการหรือ
สภาวะของเครือข่ายมือถือ
บนหน้าจอการตั้งค่า แตะที่ การบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ → ประหยัดข้อมูลสูงสุด, จากนั้น แตะที่สวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
ดูปริมาณขอมูลที่ใชและบันทึกสำหรับชวง
เวลาการตรวจสอบทีก่ ำหนดไว
เปดใชงานคุณลักษณะการบีบอัดขอมูล
Opera Max
เพือ่ ทำการบีบอัดขอมูลอินเทอรเน็ตขณะใช
งานเครือขายมือถือ
เลือกแอพที่ไดรบั อนุญาตใหใชการเชือ่ มตอ
ขอมูลมือถือแบบเบือ้ งหลัง
ทั้งนี้ คุณสามารถเปลี่ยนช่วงสังเกตการณ์การใช้งานข้อมูลได้ ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → การ​ใช้​
ข้อมูล → รอบการเก็บเงินและการเตือนข้อมูล
132
การตั้งค่า
แอพ
จัดการแอพของเครื่องและเปลี่ยนการตั้งค่าของแอพ คุณสามารถดูข้อมูลการใช้งานของแอพ เปลี่ยนการแจ้งเตือน หรือการ
ตั้งค่าการอนุญาต หรือถอนการติดตั้ง หรือปิดการใช้งานแอพที่ไม่จำ� เป็น
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส แอพ
ล็อก​หน้า​จอ
ทางเลือก
เปลี่ยนการตั้งค่าส�ำหรับหน้าจอเมื่อล็อก
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ล็อก​หน้า​จอ
ทางเลือกที่มีให้อาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นกับวิธีการล็อกหน้าจอที่เลือก
• ชนิดการล็อก​หน้าจอ: เปลี่ยนวิธีล็อกหน้าจอ
• Smart Lock: ตั้งค่าเครื่องเพื่อปลดล็อกตัวเองเมื่อตรวจพบต�ำแหน่งหรือเครื่องที่เชื่อถือได้ ดูที่ Smart Lock ส�ำหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม
• การตั้งค่าการล็อกเพื่อความปลอดภัย: เปลี่ยนการตั้งค่าล็อกหน้าจอส�ำหรับวิธีการล็อกที่เลือก
• รูปแบบนาฬิกา: เปลี่ยนประเภทและสีของนาฬิกาบนหน้าจอที่ล็อคอยู่
• นาฬิกาโรมมิ่ง: เปลี่ยนนาฬิกาเพื่อแสดงเขตเวลาในท้องถิ่นและในประเทศของตนเองบนหน้าจอที่ล็อคอยู่เมื่อใช้งาน
ข้ามเขต
• FaceWidgets: เปลี่ยนการตั้งค่าของรายการที่แสดงบนหน้าจอล็อก
• ข้อมูลติดต่อ: ตั้งค่าเครื่องให้แสดงข้อมูลการติดต่อ เช่น อีเมล หรือที่อยู่ของคุณบนหน้าจอที่ล็อคอยู่
• การ​แจ้ง​เตือน: ตั้งการแจ้งเตือนให้แสดงหรือไม่แสดงบนหน้าจอที่ล็อคอยู่ แล้วเลือกการแจ้งเตือนที่ต้องการให้แสดง
• ทางลัดแอพ: ให้เลือกแอพเพื่อแสดงทางลัดที่หน้าจอล็อก
• เกี่ยวกับหน้าจอล็อก: ดูเวอร์ชั่นของหน้าจอล็อกและข้อมูลทางกฎหมาย
133
การตั้งค่า
Smart Lock
คุณสามารถตั้งค่าเครื่องเพื่อปลดล็อกตัวเองและยังคงปลดล็อกอยู่เมื่อมีการตรวจจับต�ำแหน่งหรือเครื่องที่เชื่อถือได้
ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณตั้งค่าบ้านของคุณเป็นต�ำแหน่งที่เชื่อถือได้ เมื่อคุณกลับบ้านเครื่องของคุณจะตรวจจับต�ำแหน่งและปลด
ล็อกตนเองโดยอัตโนมัติ
• คุณสมบัตินี้จะพร้อมใช้งานหลังจากที่คุณตั้งค่าวิธีล็อกหน้าจอแล้ว
• หากคุณไม่ได้ใช้เครื่องเป็นเวลาสี่ชั่วโมงหรือเมื่อคุณเปิดเครื่อง คุณต้องปลดล็อกหน้าจอโดยใช้รูปแบบ PIN
หรือรหัสผ่านที่คุณตั้งค่าไว้
1
2
3
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ล็อก​หน้า​จอ → Smart Lock
ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ตั้งค่าไว้
เลือกตัวเลือกและท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อสิ้นสุดการตั้งค่า
134
การตั้งค่า
ชีวมาตรและความปลอดภัย
ทางเลือก
เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเพื่อป้องกันเครื่อง
บนหน้าจอการตั้งค่า ให้แตะ ชีวมาตรและความปลอดภัย
• การจ�ำแนกใบหน้า: ตั้งค่าเครื่องเพื่อปลดล็อกหน้าจอด้วยการรับรู้ใบหน้าของคุณ ดูที่ การจดจ�ำใบหน้า ส�ำหรับข้อมูล
เพิ่มเติม
• เอฟเฟ็กต์การเปลี่ยนหน้าจอ: ตั้งค่าให้อุปกรณ์แสดงเอฟเฟ็กต์การทรานซิชันเมื่อคุณปลดล็อคหน้าจอโดยการใช้ข้อมูล
ไบโอเมตริกซ์ของคุณ
• Google Play Protect: ตั้งค่าเครื่องเพื่อตรวจสอบแอพและพฤติกรรมที่เป็นอันตราย และเตือนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้นและลบออก
• ค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัว: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติค้นหามือถือของฉัน เข้าสู่เว็ปไซต์ ตามหาโทรศัพท์ของฉัน
(findmymobile.samsung.com) เพื่อตามหาและควบคุมอุปกรณ์ของคุณที่สูญหายหรือถูกขโมย
คุณสามารถอนุญาตให้บริการต�ำแหน่งของ Google ให้ข้อมูลที่แม่นย�ำมากขึ้นเกี่ยวกับต�ำแหน่งที่ตั้งของเครื่องของคุณ
• การอัพเดทความปลอดภัย: ดูเวอร์ชันระบบความปลอดภัยของเครื่องของคุณและตรวจสอบรายการอัพเดต
• ติดตั้งแอพที่ไม่รู้จัก: ตั้งค่าให้เครื่องอนุญาตการติดตั้งแอพจากแหล่งที่มาที่ไม่รู้จัก
• โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย: สร้างโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยขึ้นมาเพื่อป้องกันเนื้อหาส่วนตัวของคุณและแอพจากผู้อื่น อ้างอิง
โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
• ตัวตรวจสอบการอนุญาตแอพ: ตั้งค่าให้รับการแจ้งเตือนเมื่อการอนุญาตที่คุณเลือกได้ถูกใช้โดยแอพที่คุณไม่ได้ใช้ คุณ
สามารถจัดการการตั้งค่าของแต่ละแอพและดูประวัติการใช้งานการอนุญาต
• ความปลอดภัยเมื่อเริ่มระบบ: ป้องกันเครื่องของคุณโดยการตั้งค่าที่จะต้องใช้รหัสปลดล็อกหน้าจอเมื่อเปิดเครื่อง คุณ
ต้องใส่รหัสปลดล็อกเพื่อเริ่มการใช้งานเครื่องและรับข้อความและการแจ้งเตือน
• เข้ารหัส SD การ์ด: ตั้งค่าให้เครื่องเข้ารหัสไฟล์ในการ์ดความจ�ำ
หากคุณตั้งค่าเครื่องใหม่กลับสู่ค่าเริ่มต้นของโรงงานโดยที่เปิดใช้งานการตั้งค่านี้ เครื่องจะไม่สามารถอ่าน
ไฟล์ที่เข้ารหัสของคุณได้ ปิดการตั้งค่านี้ก่อนท�ำการล้างการตั้งค่าเครื่อง
• การตั้งค่าความปลอดภัยอื่นๆ: ก�ำหนดการตั้งค่าความปลอดภัยเพิ่มเติม
135
การตั้งค่า
การจดจ�ำใบหน้า
คุณสามารถตั้งค่าเครื่องเพื่อปลดล็อกหน้าจอด้วยการจดจ�ำใบหน้าของคุณได้
• หากคุณใช้ใบหน้าของคุณเป็นวิธีการล็อกหน้าจอ หน้าของคุณไม่สามารถใช้งานเพื่อปลดล็อกหน้าจอในครั้ง
แรกหลังจากที่เปิดเครื่องได้ เพื่อใช้งานเครื่อง คุณต้องปลดล็อกหน้าจอโดยใช้รูปแบบ PIN หรือรหัสผ่านที่คุณ
ตั้งไว้ขณะลงทะเบียนหน้า โปรดใช้ความระมัดระวังที่จะไม่ลืมรูปแบบ PIN หรือรหัสผ่านของคุณ
• ถ้าคุณเปลี่ยนวิธีการล็อกหน้าจอเป็น ปัด หรือ ไม่​มี ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ปลอดภัย ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ทั้งหมดของ
คุณจะถูกลบ หากคุณต้องการใช้ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ในแอพหรือคุณสมบัติต่างๆ คุณจะต้องลงทะเบียนข้อมูล
ไบโอเมตริกซ์ของคุณอีกครั้ง
ข้อควรระวังส�ำหรับสแกนใบหน้า
ก่อนที่จะใช้กล้องสแกนใบหน้าเพื่อปลดล็อคเครื่องของคุณ ให้ตระหนักถึงข้อควรระวังต่อไปนี้
• สามารถปลดล็อกเครื่องของคุณได้โดยบุคคลบางคนหรือสิ่งของบางอย่างที่มีลักษณะเหมือนรูปภาพของคุณ
• การจดจ�ำใบหน้ามีความปลอดภัยน้อยกว่ารูปแบบ PIN หรือรหัสผ่าน
เพื่อให้สามารถรู้จ�ำสแกนใบหน้าได้ดีขึ้น
ให้พิจารณาในเรื่องต่อไปนี้เมื่อใช้การรับรู้ใบหน้า:
• ให้พิจารณาเงื่อนไขเมื่อลงทะเบียน เช่นการสวมใส่แว่นตา หมวก หน้ากาก เคราหรือแต่งหน้าจัด
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในบริเวณที่มีแสงสว่างเพียงพอและเลนส์กล้องถ่ายรูปสะอาดเมื่อลงทะเบียน
• ให้แน่ใจว่าภาพของคุณไม่เบลอส�ำหรับการจับคู่กันที่ดีกว่า
136
การตั้งค่า
การลงทะเบียนใบหน้าของคุณ
ส�ำหรับการลงทะเบียนใบหน้าที่ดีกว่า ลงทะเบียนใบหน้าของคุณในที่ร่มและไม่โดนแสงแดดโดยตรง
1
2
ที่หน้าจอการตั้งค่า ให้สัมผัส ชีวมาตรและความปลอดภัย → การจ�ำแนกใบหน้า
3
4
เลือกว่าคุณสวมแว่นตาอยู่หรือไม่ แล้วแตะ ด�ำเนิน​การ
5
ก�ำหนดต�ำแหน่งใบหน้าของคุณภายในกรอบหน้าจอ
กล้องจะท�ำการสแกนใบหน้าของคุณ
เมื่อหน้าจอล็อกใบหน้าปรากฏขึ้น สัมผัส เปิด เพื่อใช้ใบหน้าของคุณในการปลดล็อกหน้าจอ
ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ตั้งค่าไว้
หากคุณไม่ได้ตั้งค่าวิธีล็อกหน้าจอไว้ โปรดสร้าง
ถือเครื่องโดยให้หน้าจอหันหน้าเข้าหาตัวคุณ และมองหน้าจอ
ถ้าการปลดล็อกหน้าจอด้วยใบหน้าของคุณไม่ท�ำงานอย่างถูกต้อง สัมผัส ลบข้อมูลใบหน้า เพื่อลบใบหน้าของคุณ
ที่ได้ลงทะเบียนไว้และลงทะเบียนใบหน้าของคุณอีกครั้ง
137
การตั้งค่า
การลบข้อมูลใบหน้าที่ลงทะเบียน
คุณสามารถลบข้อมูลใบหน้าที่ลงทะเบียนได้
1
2
3
ที่หน้าจอการตั้งค่า ให้สัมผัส ชีวมาตรและความปลอดภัย → การจ�ำแนกใบหน้า
ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ตั้งค่าไว้
สัมผัส ลบข้อมูลใบหน้า
เมื่อใบหน้าที่ลงทะเบียนไว้แล้วถูกลบไป คุณสมบัติทั้งหมดที่เกี่ยวข้องก็จะถูกปิดการใช้งานไปด้วย
การปลดล็อกหน้าจอด้วยใบหน้า
คุณสามารถปลดล็อกหน้าจอด้วยใบหน้าของคุณได้ แทนที่จะใช้รูปแบบ PIN หรือรหัสผ่าน
1
2
3
ที่หน้าจอการตั้งค่า ให้สัมผัส ชีวมาตรและความปลอดภัย → การจ�ำแนกใบหน้า
ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ตั้งค่าไว้
สัมผัสสวิตช์ การปลดล็อกด้วยใบหน้า เพื่อเปิดใช้งาน
หากคุณต้องการลดความเป็นไปได้ในการจดจ�ำใบหน้าในรูปภาพและวีดีโอ สัมผัสสวิตช์ การจ�ำแนกที่เร็วขึ้น เพื่อ
ปิดใช้งาน ดังกล่าวนี้อาจท�ำให้ความเร็วในการจดจ�ำใบหน้าลดลง
4
ที่หน้าจอล็อก ดูไปที่หน้าจอ
เมื่อใบหน้าของคุณได้รับการจดจ�ำแล้ว คุณสามารถปลดล็อกหน้าจอโดยไม่ต้องใช้วิธีการล็อกหน้าจอใดๆ เพิ่มเติมอีก
หากใบหน้าของคุณไม่ได้รับการจดจ�ำ ใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ได้กำ� หนดไว้แล้วล่วงหน้า
138
การตั้งค่า
โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
โฟลเดอร์ที่ปลอดภัยปกป้องเนื้อหาส่วนตัวและแอพของคุณ เช่น รูปถ่ายและรายชื่อ จากการเข้าถึงโดยบุคคลอื่น คุณ
สามารถเก็บเนื้อหาส่วนตัวและแอพของคุณไว้อย่างปลอดภัยแม้ในขณะเครื่องปลดล็อก
โฟลเดอร์ที่ปลอดภัยเป็นพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัยและแยกออกไป ข้อมูลในโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยไม่สามารถ
ถ่ายโอนไปยังเครื่องอื่นๆ ผ่านทางวิธีการใช้งานร่วมกันที่ไม่ได้รับการรับรอง เช่น USB หรือ Wi-Fi Direct ความ
พยายามที่จะปรับแต่งระบบปฏิบัติการหรือการปรับเปลี่ยนซอฟต์แวร์จะท�ำให้โฟลเดอร์ที่ปลอดภัยถูกล็อกโดย
อัตโนมัติและไม่สามารถเข้าถึงได้ ก่อนที่จะบันทึกข้อมูลในโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยต้องให้แน่ใจว่าได้ทำ� การแบ็กอัพ
ส�ำเนาข้อมูลในสถานที่อื่นที่ปลอดภัย
การตั้งค่าโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
1
เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
หรืออีกวิธีหนึ่ง ให้เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า และแตะ ชีวมาตรและความปลอดภัย → โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
2
สัมผัส เริ่ม
139
การตั้งค่า
3
4
สัมผัส เข้าสู่ระบบ และลงชื่อเข้าใช้ใน Samsung account ของคุณ
ให้เลือกวิธีการล็อกที่จะใช้ส�ำหรับโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยและปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์
เพื่อเปลี่ยนชื่อหรือสีของไอคอนของโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยสัมผัส → ก�ำหนดไอคอนเอง
• เมื่อคุณเปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย คุณจะต้องปลดล็อกแอพโดยการใช้วิธีการล็อกที่ได้ก�ำหนดไว้ล่วง
หน้า
• หากคุณลืมรหัสปลดล็อกโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยของคุณ คุณสามารถรีเซ็ตได้โดยใช้ Samsung account สัมผัส
ปุ่มรีเซ็ตที่ด้านล่างของหน้าจอล็อก และป้อนรหัสผ่าน Samsung account ของคุณ
การตั้งค่าล็อกอัตโนมัติส�ำหรับโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
ตั้งค่าให้เครื่องล็อกโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยโดยอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน
1
2
เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย และสัมผัส → การตั้งค่า → ล็อกโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยโดยอัตโนมัติ
ให้เลือกทางเลือกการล็อก
เพื่อล็อกโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยของคุณด้วยตนเอง สัมผัส ล็อก
การย้ายเนือ้ หาไปยังโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
ย้ายเนื้อหา เช่นรูปภาพและรายชื่อไปยังโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย การด�ำเนินการดังต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการย้ายภาพจาก
พื้นที่จัดเก็บค่าเริ่มต้นไปยังโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย และสัมผัส เพิ่มไฟล์
สัมผัส รูป​ภาพ ท�ำเครื่องหมายที่ภาพเพื่อเคลื่อนย้าย และจากนั้นสัมผัส เรียบร้อย
สัมผัส ย้าย
รายการที่ได้เลือกไว้จะถูกลบออกจากโฟลเดอร์เดิมและได้ย้ายไปยังโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย เพื่อคัดลอกรายการ สัมผัส คัด
ลอก
วิธีการเคลื่อนย้ายเนื้อหาอาจแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้อหา
140
การตั้งค่า
การย้ายเนือ้ หาออกจากโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
ย้ายเนื้อหาจากโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยไปยังแอพที่สอดคล้องกันในพื้นที่จัดเก็บค่าเริ่มต้น การด�ำเนินการดังต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง
ของการย้ายภาพจากโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยไปยังพื้นที่จัดเก็บค่าเริ่มต้น
1
2
เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย และสัมผัส แกลเลอรี่
เลือกรูปภาพและสัมผัส → น�ำออกจาก โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
รายการที่เลือกไว้จะถูกย้ายไปยัง แกลเลอรี่ ในพื้นที่จัดเก็บค่าเริ่มต้น
การเพิ่มแอพ
เพิ่มแอพเพื่อการใช้งานในโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
1
2
เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย และสัมผัส เพิ่มแอพ
ท�ำเครื่องหมายที่หนึ่งในจ�ำนวนแอพที่ได้ติดตั้งไว้ในเครื่องและสัมผัส เพิ่ม
เพื่อติดตั้งแอพจาก Play Store หรือ Galaxy Apps สัมผัส ดาวน์โหลดจาก PLAY STORE หรือ ดาวน์โหลดจาก
GALAXY APPS
การลบแอพจากโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
สัมผัส แก้ไขแอพ ท�ำเครื่องหมายที่แอพ จากนั้นสัมผัส ปิด​ใช้​งาน หรือ ถอนการติดตั้ง
การเพิ่มบัญชี
เพิ่มบัญชีซัมซุงและบัญชี Google หรือบัญชีอื่นๆ เพื่อซิงค์กับแอพในโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย และสัมผัส → การตั้งค่า → บัญชี​ผู้​ใช้ → เพิ่ม​แอคเคาท์
เลือกบริการบัญชี
ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อท�ำการตั้งค่าบัญชีให้เสร็จสมบูรณ์
141
การตั้งค่า
การซ่อนโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
คุณสามารถซ่อนทางลัดโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยจากหน้าจอแอพ
เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย สัมผัส → การตั้งค่า และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ แสดงโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย เพื่อปิดใช้
งาน
หรืออีกวิธีหนึ่ง ลากแถบสถานะลงมาเพื่อเปิดแผงการแจ้งเตือน จากนั้น ปัดลงล่างที่แผงการแจ้งเตือนและสัมผัส โฟลเดอร์
ปลอดภัย เพื่อปิดการใช้งานคุณสมบัติ
การแบ็กอัพและการกู้คืนโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
แบ็กอัพเนื้อหาและแอพในโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยไปยัง Samsung Cloud โดยใช้ Samsung account ของคุณและกู้คืนได้ใน
ภายหลัง
การส�ำรองข้อมูล
1
2
3
4
เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย และสัมผัส → การตั้งค่า → ส�ำรอง​ข้อมูล​และ​คืน​ค่า
สัมผัส เพิ่มบัญชีผู้ใช้ และลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ Samsung account ของคุณ
สัมผัส แบ็คอัพข้อมูล โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
ท�ำเครื่องหมายที่รายการที่คุณต้องการแบ็กอัพและสัมผัส แบ็คอัพเดี๋ยวนี้
ข้อมูลจะได้รับการแบ็กอัพไปยัง Samsung Cloud
การคืนค่าข้อมูล
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย และสัมผัส → การตั้งค่า → ส�ำรอง​ข้อมูล​และ​คืน​ค่า
สัมผัส คืน​ค่า
ให้เลือกเครื่องและประเภทของข้อมูลที่คุณต้องการกู้คืนและสัมผัส คืนค่าเดี๋ยวนี้
ข้อมูลที่ได้แบ็กอัพไว้จะถูกกู้คืนไปยังเครื่องของคุณ
142
การตั้งค่า
ถอนการติดตั้งโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
คุณสามารถถอนการติดตั้งโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยรวมถึงเนื้อหาและแอพในนั้นด้วย
เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย และสัมผัส → การตั้งค่า → การ​ตั้ง​ค่า​เพิ่ม​เติม → ถอนการติดตั้ง
เพื่อแบ็กอัพเนื้อหาก่อนการถอนการติดตั้งโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย ท�ำเครื่องหมายที่ ย้ายไฟล์มีเดียไปยังโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
และสัมผัส ถอนการติดตั้ง เพื่อเข้าถึงข้อมูลที่ได้แบ็กอัพไว้จาก โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย เปิดโฟลเดอร์ Samsung เปิดใช้งาน
แอพ ไฟล์ส่วนตัว และจากนั้นสัมผัส ที่จัดเก็บภายใน → Secure Folder
บันทึกที่บันทึกไว้ใน Samsung Notes จะไม่ได้รับการแบ็กอัพ
Cloud และบัญชีผู้ใช้
ทางเลือก
ซิงค์ แบ็กอัพ หรือกู้คืนข้อมูลในเครื่องของคุณโดยใช้ Samsung Cloud คุณยังสามารถลงทะเบียนและจัดการบัญชี เช่น
Samsung account หรือ บัญชี Google ของคุณ หรือถ่ายโอนข้อมูลไปยังหรือมาจากเครื่องอื่นๆผ่านทาง Smart Switch ได้
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส Cloud และบัญชีผู้ใช้
แบ็กอัพข้อมูลอย่างสม�่ำเสมอไปยังต�ำแหน่งที่ปลอดภัย เช่น Samsung Cloud หรือคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณ
สามารถกู้คืนได้หากข้อมูลได้รับความเสียหายหรือสูญหายเนื่องจากการตั้งค่าโรงงานโดยไม่ได้ตั้งใจ
• Samsung Cloud: จัดการเนื้อหาที่คุณต้องการจะจัดเก็บอย่างปลอดภัยในซัมซุงคลาวด์ ตรวจสอบสถานะการใช้งาน
ของพื้นที่จัดเก็บ Samsung Cloud ของคุณ และซิงค์ แบ็กอัพ และกู้คืนข้อมูลของคุณ อ้างอิง Samsung Cloud เพื่อดู
ข้อมูลเพิ่มเติม
• แอคเคาท์: เพิ่มบัญชีซัมซุง และบัญชี Google หรือบัญชีอื่นๆ เพื่อซิงค์
• แบ็คอัพและคืนค่า: ช่วยให้ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลแอพ และการตั้งค่าในเครื่องของคุณมีความปลอดภัย คุณสามารถ
ส�ำรองข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและเข้าถึงได้ในภายหลัง ต้องเข้าสู่ระบบในบัญชี Google หรือ Samsung account เพื่อแบ็
คอัพหรือกู้ข้อมูลคืน ไปที่ แบ็คอัพและคืนค่า เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
• Smart Switch: เปิดใช้งาน Smart Switch และถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่องก่อนหน้านี้ของคุณ ดูที่ Smart Switch ส�ำหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม
143
การตั้งค่า
แบ็คอัพและคืนค่า
ช่วยให้ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลแอพ และการตั้งค่าในเครื่องของคุณมีความปลอดภัย คุณสามารถส�ำรองข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
และเข้าถึงได้ในภายหลัง ต้องเข้าสู่ระบบในบัญชี Google หรือ Samsung account เพื่อแบ็คอัพหรือกู้ข้อมูลคืน
การใช้ Samsung account
บนหน้าจอการตั้งค่า ให้แตะ Cloud และบัญชีผู้ใช้ → แบ็คอัพและคืนค่า → แบ็คอัพข้อมูล ส�ำหรับบัญชี Samsungt ให้
ท�ำเครื่องหมายที่รายการที่ต้องการส�ำรองข้อมูล และจากนั้นแตะ แบ็คอัพ
ข้อมูลจะได้รับการแบ็กอัพไปยัง Samsung Cloud อ้างอิง Samsung Cloud เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
เพื่อกู้คืนข้อมูลแบ็กอัพจาก Samsung Cloud โดยใช้ Samsung account สัมผัส คืนค่าข้อมูล ให้เลือกเครื่องและประเภท
ของข้อมูลที่คุณต้องการกู้คืนและสัมผัส คืนค่า ข้อมูลที่ได้เลือกไว้ของคุณจะถูกเรียกคืนไปยังเครื่อง
การใช้งานบัญชี Google
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส Cloud และบัญชีผู้ใช้ → แบ็คอัพและคืนค่า และสัมผัสสวิตช์ แบ็คอัพข้อมูลส่วนตัว ส�ำหรับ
บัญชี Google เพื่อเปิดใช้งาน สัมผัส แบ็ก​อัพ​บัญชี​ผู้​ใช้ และเลือกบัญชีเพื่อตั้งเป็นบัญชีส�ำรองข้อมูล
การกู้คืนข้อมูลโดยใช้บัญชี Google สัมผัสสวิตช์ คืน​ค่า​อัตโนมัติ เพื่อเปิดใช้ เมื่อติดตั้งแอพใหม่ จะจัดเก็บการตั้งค่าแบ็คอัพ
และข้อมูล
Google
ก�ำหนดการตั้งค่าส�ำหรับคุณสมบัติบางอย่างที่ให้มาโดย Google
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส Google
144
การตั้งค่า
การช่วยเหลือการเข้าถึง
ก�ำหนดการตั้งค่าที่หลากหลายเพื่อปรับปรุงการเข้าใช้งานเครื่อง
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง
• การมองเห็น: ก�ำหนดการตั้งค่าต่างๆ ด้วยตนเอง เพื่อการเข้าใช้งานที่ดียิ่งขึ้นส�ำหรับผู้ใช้ที่มีข้อจ�ำกัดด้านการมองเห็น
• การ​ได้​ยิน: ก�ำหนดการตั้งค่าต่างๆ ด้วยตนเอง เพื่อการเข้าใช้งานที่ดียิ่งขึ้นส�ำหรับผู้ใช้ที่มีข้อจ�ำกัดด้านการฟัง
• ความคล่องแคล่วและการโต้ตอบ: ก�ำหนดการตั้งค่าต่างๆ ด้วยตนเอง เพื่อการเข้าใช้งานที่ดียิ่งขึ้นส�ำหรับผู้ใช้ที่มีข้อ
จ�ำกัดด้านการเคลื่อนไหว
• จากตัวอักษรเป็นค�ำพูด: เปลี่ยนการตั้งค่าคุณสมบัติการอ่านข้อความเป็นเสียงพูดเมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติเสียงพูด
โต้ตอบ เช่น ภาษา ความเร็ว ฯลฯ
• ล็อกทิศทาง: เปลี่ยนการตั้งค่ารูปแบบทิศทางส�ำหรับการปลดล็อคหน้าจอ
• การเข้าถึงโดยตรง: ตั้งค่าอุปกรณ์ให้เปิดเมนูการช่วยเหลือการเข้าถึงที่เลือกไว้เมื่อคุณกดปุ่มเปิด/ปิดและปุ่มเพิ่มระดับ
เสียงพร้อมกัน
• ทาง​ลัด​การช่วยเหลือการเข้าถึง: ตั้งค่าเครื่องเพื่อเปิดใช้งาน TalkBack, Switch Access หรือ Select to Speak เมื่อ
คุณกดปุ่มเพิ่มระดับเสียงและปุ่มลดระดับเสียงค้างไว้พร้อมกันนานกว่า 3 วินาที
• ตัวแจ้งเตือน: ตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อแจ้งเตือนให้คุณทราบการแจ้งเตือนที่คุณยังไม่ได้ดูในช่วงเวลานั้น
• การรับและการวางสาย: เปลี่ยนวิธีการรับสายและวางสาย
• โหมดแตะครั้งเดียว: ตั้งค่าให้เครื่องควบคุมสายเรียกเข้าหรือการแจ้งเตือนโดยการสัมผัสปุ่มแทนการลากปุ่ม
• บริการ: การดูบริการการเข้าใช้งานที่ติดตั้งในเครื่อง
145
การตั้งค่า
การจัดการทั่วไป
ปรับแต่งการตั้งค่าระบบของเครื่องของคุณหรือตั้งค่าเครื่องใหม่
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การจัดการทั่วไป
• ภาษา​และ​การ​ใส่​ข้อมูล: ให้เลือกภาษาของเครื่องและการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า เช่น แป้นพิมพ์และรูปแบบการเพิ่ม
เสียง ทางเลือกบางทางเลือกอาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นกับภาษาที่เลือก ไปที่ การเพิ่มภาษาของเครื่อง เพื่อดูข้อมูล
เพิ่มเติม
• วัน​ท​แี่ ละ​เวลา: เข้าถึงและปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อควบคุมวิธีการที่เครื่องแสดงเวลาและวันที่
หากแบตเตอรี่หมดเกลี้ยง เวลาและวันที่จะถูกตั้งค่าใหม่
• ติดต่อ​เรา: ถามค�ำถามหรือดูค�ำถามที่พบบ่อย อ้างอิง Samsung Members เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
• รายงานข้อมูลการวิเคราะห์: ตั้งค่าเครื่องให้ส่งข้อมูลการวินิจฉัยและการใช้งานของเครื่องให้กับซัมซุงโดยอัตโนมัติ
• ข้อมูลการตลาด: ตั้งค่าว่าจะรับข้อมูลการตลาดของซัมซุง เช่น ข้อเสนอพิเศษ ผลประโยชน์ของสมาชิกและจดหมาย
ข่าวหรือไม่
• รีเซ็ท: การตั้งค่าเครื่องของคุณใหม่หรือด�ำเนินการตั้งค่าข้อมูลจากโรงงาน คุณสามารถรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดของคุณ
และการตั้งค่าเครือข่าย นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่าเครื่องเพื่อเริ่มต้นท�ำงานใหม่ในเวลาที่ได้ตั้งไว้ส�ำหรับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของเครื่อง
การเพิ่มภาษาของเครื่อง
คุณสามารถเพิ่มภาษาที่จะใช้ในเครื่องของคุณ
1
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การจัดการทั่วไป → ภาษา​และ​การ​ใส่​ข้อมูล → ภาษา → เพิ่มภาษา
เพื่อดูทุกภาษาที่สามารถเพิ่มได้ สัมผัส → ทุก​ภาษา
2
ให้เลือกภาษาที่จะเพิ่ม
146
การตั้งค่า
3
เพื่อตั้งค่าภาษาที่เลือกเป็นภาษาเริ่มต้น สัมผัส ตั้งค่าเริ่มต้น เพื่อเก็บการตั้งภาษาในปัจจุบัน สัมผัส ใช้ค่าปัจจุบัน
ภาษาที่เลือกจะถูกเพิ่มเข้าไปในรายการภาษาของคุณ หากคุณเปลี่ยนภาษาเริ่มต้น ภาษาที่เลือกจะถูกเพิ่มเข้าไปที่ด้าน
บนสุดของรายการ
เพื่อเปลี่ยนภาษาเริ่มต้นจากรายการภาษาของคุณ ลาก ถัดไปจากภาษาและเลื่อนไปยังด้านบนสุดของรายการ จากนั้น
สัมผัส เรียบร้อย หากแอพไม่รองรับภาษาเริ่มต้น จะมีการใช้ภาษาที่รองรับในล�ำดับถัดไปในรายการ
อัพเดทซอฟท์แ​ ว​ร์
ปรับปรุงซอฟต์แวร์ของเครื่องของคุณผ่านทางบริการเฟิร์มแวร์ผ่านทางออนไลน์ (FOTA) นอกจากนี้คุณยังสามารถก�ำหนด
เวลาการปรับปรุงซอฟต์แวร์ได้อีกด้วย
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส อัพเดทซอฟท์แ​ ว​ร์
ถ้าการปรับปรุงซอฟแวร์ฉุกเฉินถูกปล่อยออกมาเพื่อความปลอดภัยของเครื่องของคุณและเพื่อบล็อกไวรัสชนิด
ใหม่ๆ จะได้รับการติดตั้งโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีการตกลงของคุณ
•
•
•
•
ดาวน์โหลดการอัพเดทด้วยตัวเอง: ตรวจสอบและติดตั้งอัปเดตด้วยตนเอง
ดาวน์โหลดการอัพเดทโดยอัตโนมัติ: ตั้งค่าเครื่องเพื่อให้ดาวน์โหลดอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi
อัพเดทซอฟท์แวร์ตามก�ำหนดเวลา: ตั้งค่าเครื่องเพื่อติดตั้งรายการอัปเดตที่ได้มีการติดตั้งแล้วในเวลาที่กำ� หนด
ข้อมูลอัพเดทล่าสุด: ดูข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงซอฟต์แวร์ครั้งล่าสุด
ข้อมูลการปรับปรุงความปลอดภัย
การปรับปรุงความปลอดภัยมีไว้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยของเครื่องของคุณและปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณ ส�ำหรับ
การปรับปรุงความปลอดภัยส�ำหรับรุ่นของคุณ โปรดเยี่ยมขม security.samsungmobile.com
เว็บไซต์ดังกล่าวรองรับเฉพาะบางภาษาเท่านั้น
147
การตั้งค่า
คู่มือการใช้
ดูข้อมูลวิธีใช้เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้งานเครื่องและแอพ หรือก�ำหนดการตั้งค่าที่ส�ำคัญ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส คู่มือการใช้
เกี่ยวกับโทรศัพท์
การเข้าถึงข้อมูลเครื่องของคุณ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส เกี่ยวกับโทรศัพท์
เพื่อเปลี่ยนชื่อเครื่องของคุณ สัมผัส แก้ไข
• สถานะ: ดูข้อมูลเครื่องที่หลากหลาย เช่น สถานะ SIM การ์ด Wi-Fi ที่อยู่ MAC และเลขหมายประจ�ำเครื่อง
• ข้อมูลทางกฎหมาย: ดูข้อมูลทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่อง เช่น ข้อมูลความปลอดภัยและใบอนุญาตโอเพนซอร์ส
• ข้อมูลซอฟต์แวร์: ดูข้อมูลซอฟแวร์ของเครื่อง เช่น รุ่นของระบบปฏิบัติการและรุ่นของเฟิร์มแวร์
• ข้อมูลแบตเตอรี่: ดูสถานะแบตเตอรี่ของเครื่องและข้อมูล
148
ภาคผนวก
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ก่อนติดต่อศูนย์บริการซัมซุง กรุณาลองใช้วิธีแก้ปัญหาดังต่อไปนี้ สถานการณ์บางอย่างอาจไม่สามารถใช้กับอุปกรณ์ของคุณ
ได้
เมื่อคุณเปิดเครื่องหรือใช้งานเครื่องของคุณ เครื่องสอบถามให้คุณกรอกรหัสใดรหัสหนึ่งดังต่อไปนี้:
• รหัสผ่าน: เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติการล็อกอุปกรณ์แล้ว คุณต้องใส่รหัสผ่านที่คุณก�ำหนดไว้สำ� หรับเครื่อง
• PIN: เมื่อใช้อุปกรณ์ครั้งแรก หรือเมื่อตั้งค่าไว้ว่าจะ ต้องใส่รหัส PIN ก่อน คุณต้องใส่รหัส PIN ที่ให้มาพร้อมกับ SIM
หรือ USIM การ์ด คุณสามารถปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ได้โดยใช้เมนู ล็อก SIM การ์ด
• PUK: SIM หรือ USIM การ์ดของคุณถูกระงับการใช้งาน ซึ่งตามปกติแล้วเป็นผลมาจากการที่คุณใส่รหัส PIN ผิดติดต่อ
กันหลายครั้ง คุณต้องใส่รหัส PUK ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ
• PIN2: เมื่อคุณเข้าสู่เมนูที่ต้องใช้รหัส PIN2 คุณต้องใส่รหัส PIN2 ที่ให้มากับ SIM การ์ดหรือ USIM การ์ด โปรดติดต่อ
ผู้ให้บริการของคุณส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
อุปกรณ์แสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดของเครือข่ายหรือการบริการ
• เมื่อคุณอยู่ในพื้นที่ที่มีสัญญาณหรือการรับสัญญาณอ่อน คุณอาจสูญเสียการรับสัญญาณ เคลื่อนที่ไปยังพื้นที่อื่นและลอง
อีกครั้ง ขณะที่เคลื่อนที่อยู่ อาจมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดซ�้ำๆ
• คุณไม่สามารถเข้าถึงบางทางเลือกโดยปราศจากระบบเครือข่าย โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
เครื่องของคุณไม่ได้เปิดอยู่
เมื่อแบตเตอรี่คายประจุจนหมดเกลี้ยง เครื่องของคุณจะเปิดไม่ติด ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนเปิดเครื่อง
149
ภาคผนวก
หน้าจอสัมผัสตอบสนองช้าหรือไม่ถูกต้อง
• ถ้าคุณติดแผ่นกันรอยหน้าจอหรืออุปกรณ์เสริมพิเศษเข้ากับหน้าจอสัมผัส หน้าจอสัมผัสอาจไม่ทำ� งานเป็นปกติ
• ถ้าคุณสวมถุงมือ ถ้ามือของคุณไม่สะอาดขณะที่แตะหน้าจอสัมผัส หรือถ้าคุณสัมผัสหน้าจอด้วยวัตถุแหลมคมหรือ
ปลายนิ้ว หน้าจอสัมผัสอาจท�ำงานไม่เป็นปกติ
• หน้าจอสัมผัสอาจท�ำงานผิดปกติในสภาพที่มีความชื้นหรือเมื่อถูกน�้ำ
• เริ่มต้นเครื่องของคุณใหม่เพื่อล้างความบกพร่องของซอฟต์แวร์แบบชั่วคราว
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ของเครื่องคุณได้รับการอัพเดทเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด
• หากหน้าจอสัมผัสเป็นรอยหรือเสียหาย ให้ไปที่ศูนย์บริการซัมซุง
เครื่องของคุณค้างหรือประสบความผิดพลาดร้ายแรง
ลองวิธีแก้ปัญหาต่อไปนี้ ถ้าหากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง
การเริ่มการท�ำงานเครื่องใหม่
หากเครื่องของคุณช้าหรือค้าง คุณอาจต้องปิดแอพ หรือปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง
การบังคับให้เริ่มการท�ำงานใหม่
ถ้าเครื่องของคุณค้างและไม่ตอบสนอง กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิด/ปิดและปุ่มระดับเสียงลงพร้อมกันเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วินาที
เพื่อเริ่มต้นการท�ำงานใหม่
การรีเซ็ทเครื่อง
หากวิธีการข้างต้นไม่ช่วยแก้ไขปัญหาของคุณ ให้ดำ� เนินการตั้งค่าใหม่จากโรงงาน
เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า สัมผัส การจัดการทั่วไป → รีเซ็ท → ตั้งค่าข้อมูล​จาก​โรง​งาน → รีเซ็ท → ลบ​ทั้ง​หมด
ก่อนที่จะด�ำเนินการคืนค่าจากโรงงาน อย่าลืมท�ำส�ำเนาเพื่อส�ำรองข้อมูลที่สำ� คัญทั้งหมดที่เก็บไว้ในเครื่อง
150
ภาคผนวก
การโทรไม่มีการเชื่อมต่อ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เข้าถึงเครือข่ายมือถือที่ถูกต้อง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการระงับการโทรส�ำหรับหมายเลขที่โทรออก
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการระงับการโทรส�ำหรับหมายเลขที่โทรเข้า
คู่สนทนาไม่สามารถได้ยินที่คุณพูดระหว่างการโทร
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้บังช่องไมโครโฟนภายใน
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไมโครโฟนอยู่ใกล้ปากของคุณ
• ถ้าหากใช้งานหูฟัง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มีการเชื่อมต่อถูกต้อง
มีเสียงสะท้อนกลับระหว่างการโทร
ปรับระดับเสียงโดยการกดปุ่มระดับเสียง หรือเคลื่อนย้ายไปยังบริเวณอื่น
เครือข่ายมือถือหรืออินเทอร์เน็ตหลุดบ่อยครั้ง หรือคุณภาพเสียงไม่ดี
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้บังเสาอากาศในตัวเครื่อง
• เมื่อคุณอยู่ในพืน้ ที่ที่มีสัญญาณหรือการรับสัญญาณอ่อน คุณอาจสูญเสียการรับสัญญาณ คุณอาจมีปัญหาการเชื่อมต่อ
เนื่องจากปัญหากับเสาสัญญาณของผู้ให้บริการ เคลื่อนที่ไปยังพื้นที่อื่นและลองอีกครั้ง
• เมื่อใช้งานเครื่องขณะที่ก�ำลังเคลื่อนที่ บริการเครือข่ายไร้สายอาจปิดการท�ำงานเนื่องจากปัญหากับเครือข่ายของผู้ให้
บริการ
ไอคอนแบตเตอรี่ว่างเปล่า
แบตเตอรี่ต�่ำ ชาร์จแบตเตอรี่
151
ภาคผนวก
แบตเตอรี่ไม่ได้รับการชาร์จอย่างถูกต้อง (ส�ำหรับเครื่องชาร์จที่ผ่านการรับรองโดยซัมซุง)
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องชาร์จเชื่อมต่ออย่างถูกต้องแล้ว
• ไปที่ศูนย์บริการซัมซุง และเปลี่ยนแบตเตอรี่
แบตเตอรี่หมดเร็วกว่าตอนที่ซื้อมาครั้งแรก
• เมื่อคุณน�ำอุปกรณ์หรือแบตเตอรี่ไปสัมผัสถูกอุณหภูมิที่เย็นมากหรือร้อนมาก ประจุที่ใช้ได้อาจลดลง
• อัตราการใช้งานแบตเตอรี่จะเพิ่มขึ้นเมื่อคุณใช้คุณสมบัติหรือแอพบางอย่าง เช่น GPS เกม หรืออินเตอร์เน็ต
• แบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์สิ้นเปลือง และประจุที่ใช้ได้จะน้อยลงเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไป
ปรากฏข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเริ่มต้นกล้องถ่ายรูป
เครื่องของคุณจะต้องมีหน่วยความจ�ำและพลังงานแบตเตอรี่เพียงพอที่จะใช้งานแอพกล้องถ่ายรูป หากคุณได้รับข้อความ
แสดงข้อผิดพลาดเมื่อเริ่มต้นกล้องถ่ายรูป ให้ทดลองดังนี้:
• ชาร์จแบตเตอรี่
• ล้างหน่วยความจ�ำบางส่วนโดยการถ่ายโอนไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์ หรือลบไฟล์ออกจากเครื่อง
• เริ่มการท�ำงานเครื่องใหม่ หากคุณยังมีปัญหากับแอพกล้องถ่ายรูปหลังจากลองท�ำตามค�ำแนะน�ำเหล่านี้ ให้ติดต่อศูนย์
บริการซัมซุง
คุณภาพภาพแย่กว่าภาพตัวอย่าง
• คุณภาพของภาพของคุณอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพแวดล้อมรอบข้าง และเทคนิคการถ่ายภาพที่คุณใช้
• ถ้าคุณถ่ายภาพในที่มืดหรือในอาคาร อาจปรากฏสัญญาณรบกวนในภาพ หรือภาพอาจหลุดโฟกัส
152
ภาคผนวก
ปรากฏข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเปิดเล่นไฟล์มัลติมีเดีย
หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดหรือไม่สามารถเปิดเล่นไฟล์มัลติมีเดียได้ เมื่อเปิดเล่นไฟล์มัลติมีเดียในเครื่องของ
คุณ ให้ทดลองดังนี้:
• ล้างหน่วยความจ�ำบางส่วนโดยการถ่ายโอนไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์ หรือลบไฟล์ออกจากเครื่อง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์เพลงนั้นไม่ถูกป้องกันด้วย Digital Rights Management (DRM) ถ้าหากไฟล์นั้นถูกป้องกัน
ด้วย DRM ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีใบอนุญาตหรือปุ่มส�ำหรับเล่นไฟล์
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องรองรับรูปแบบไฟล์นั้น ถ้าหากเป็นรูปแบบไฟล์ที่ไม่รองรับ เช่น DivX หรือ AC3 ให้ติดตั้ง
แอพที่รองรับรูปแบบไฟล์นั้น ถ้าต้องการตรวจสอบรูปแบบไฟล์ที่เครื่องรองรับ โปรดไปที่ www.samsung.com
• เครื่องของคุณรองรับรูปภาพและวิดีโอที่บันทึกด้วยเครื่องนั้น รูปภาพและวิดีโอที่บันทึกโดยเครื่องอื่นอาจไม่ทำ� งานเป็น
ปกติ
• เครื่องของคุณรองรับไฟล์มัลติมีเดียที่อนุญาตโดยผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ หรือผู้ให้บริการในบริการเพิ่มเติม
เนื้อหาบางอย่างที่เผยแพร่ในอินเทอร์เน็ต เช่น เสียงเรียกเข้า วิดีโอ หรือภาพพื้นหลัง อาจไม่ท�ำงานเป็นปกติ
บลูทูธท�ำงานได้ไม่ดี
ถ้าอุปกรณ์บลูทูธอื่นไม่ถูกพบหรือมีปัญหาด้านการเชื่อมต่อ หรือเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ให้ลองวิธีต่อไปนี้:
• ตรวจสอบว่าเครื่องที่คุณต้องการเชื่อมต่อพร้อมที่จะถูกสแกนหรือเชื่อมต่อ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องของคุณและอุปกรณ์บลูทูธอื่นอยู่ภายในขอบเขตระยะสูงสุดของบลูทูธ (10 ม)
• บนเครื่องของคุณ ให้เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ และจากนั้นสัมผัส บลู​ท​ธู จากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อ
เปิดใช้งาน
• บนเครื่องของคุณ ให้เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า สัมผัส การจัดการทั่วไป → รีเซ็ท → รีเซ็ทการตั้งค่าเครือข่าย
→ ตั้งค่าใหม่ เพื่อรีเซ็ทการตั้งค่าเครือข่าย คุณอาจต้องเสียข้อมูลที่ลงทะเบียนเมื่อท�ำการรีเซ็ท
หากค�ำแนะน�ำเหล่านี้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง
153
ภาคผนวก
การเชื่อมต่อไม่ส�ำเร็จเมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับคอมพิวเตอร์
• ควรแน่ใจว่าสาย USB ที่คุณใช้สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ของคุณได้
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งไดรเวอร์ที่ถูกต้องและอัพเดทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว
• หากคุณใช้ Windows XP ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้ง Windows XP Service Pack 3 หรือสูงกว่าในคอมพิวเตอร์
ของคุณ
เครื่องของคุณไม่พบต�ำแหน่งปัจจุบันของคุณ
สัญญาณ GPS อาจถูกบดบังในบางสถานที่ เช่น ภายในอาคาร ตั้งค่าให้เครื่องใช้งาน Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือเพื่อค้นหา
ต�ำแหน่งปัจจุบันของคุณในสถานการณ์เหล่านี้
ข้อมูลที่จัดเก็บในเครื่องสูญหาย
ท�ำการส�ำรองข้อมูลที่ส�ำคัญที่เก็บในเครื่องเสมอ มิฉะนั้นคุณอาจไม่สามารถกู้คืนข้อมูลได้ ในกรณีที่ข้อมูลเสียหายหรือ
สูญหาย ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียข้อมูลที่จัดเก็บในเครื่อง
มีช่องว่างขนาดเล็กปรากฏอยู่รอบด้านนอกของตัวเครื่อง
• ช่องว่างนี้เป็นคุณสมบัติของการผลิตที่จ�ำเป็นและอาจมีการโยกหรือสั่นคลอนของส่วนประกอบต่างๆ ได้
• เมือ่ เวลาผ่านไป แรงเสียดทานระหว่างส่วนประกอบต่างๆ อาจท�ำให้ช่องว่างนี้ขยายขึ้นเล็กน้อย
พื้นที่จัดเก็บในเครื่องไม่พอ
โปรดลบข้อมูลที่ไม่จำ� เป็น เช่น ข้อมูลแคช โดยใช้ Smart Manager หรือลบแอพหรือไฟล์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วด้วยตนเองเพื่อ
เพิ่มพื้นที่ว่าง
154
ภาคผนวก
ปุ่มแอพไม่ปรากฏที่หน้าจอหลัก
โดยไม่ต้องใช้ปุ่มแอพ คุณสามารถเปิดหน้าจอแอพได้โดยการปัดขึ้นหรือลงที่หน้าจอหลัก เพื่อแสดงปุ่มแอพที่ด้านล่างของ
หน้าจอหลัก เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า และสัมผัส จอภาพ → หน้า​จอ​หลัก → ปุ่มแอพ → แสดงปุ่มแอพ → ใช้
ปุ่มหน้าหลักไม่ปรากฏ
แถบการน�ำทางที่มีปุ่มหน้าหลักอาจจะหายไปในขณะที่ใช้แอพหรือคุณสมบัติบางอย่าง เพื่อดูแถบการน�ำทาง ลากขึ้นด้านบน
จากหน้าจอล่าง
แถบปรับความสว่างหน้าจอไม่ปรากฏที่แผงการแจ้งเตือน
เปิดแผงการแจ้งเตือนโดยการลากแถบสถานะลง และจากนั้นลากแผงการแจ้งเตือนลง สัมผัส
สว่างและสัมผัสสวิตช์ แสดงตัวควบคุมด้านบน เพื่อเปิดใช้งาน
ถัดไปจากแถบปรับความ
Samsung Cloud ไม่ท�ำงาน
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายอย่างถูกต้อง
• ระหว่างการตรวจสอบการให้บริการ Samsung Cloud คุณไม่สามารถใช้ซัมซุงคลาวด์ได้ ลองอีกครั้งในภายหลัง
155
Copyright
Copyright © 2018 Samsung Electronics
คู่มือนี้ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์สากล
ส่วนใดๆ ของค�ำแนะน�ำนี้ไม่สามารถถูกท�ำซ�ำ ้ เผยแพร่ แปล หรือส่งต่อในรูปแบบหรือวิธีการใดๆ ทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ
เชิงกล รวมทั้งการถ่ายเอกสาร บันทึก หรือจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดเก็บและค้นคืนข้อมูลโดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลาย
ลักษณ์อักษรจาก Samsung Electronics
เครื่องหมายการค้า
• SAMSUNG และตราสัญลักษณ์ของ SAMSUNG เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Samsung Electronics
• Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. ทั่วโลก
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ และตราสัญลักษณ์ของ Wi-Fi เป็น
เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance
• ผลิตภายใต้การอนุญาตจาก Dolby Laboratories Dolby, Dolby Atmos และสัญลักษณ์รูปตัว D สองตัวเป็น
เครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories
• เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของรายนั้นๆ
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising