Samsung | SM-A805F/DS | User manual | Samsung Galaxy A80 User manual

Samsung Galaxy A80 User manual
ຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້
SM-A805F/DS
Lao. 06/2019. Rev.1.0
www.samsung.com
ສາລະບານ
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
4
ອ່ານຂ້ອຍກ່ອນ
6
ສະຖານະການ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່
ມີຄວາມຮ້ອນເກີນໄປໃນອຸປະກອນ
69 ຜູ້ຕິດຕໍ່
74 ຂໍ້ຄວາມ
77 ອິນ​ເຕີເ​ ນັດ
79 ອີເມລ໌
80 ກ້ອງຖ່າຍຮູບ
10 ແຜນຜັງ ແລະ ຟັງຄ໌ຊັນຂອງອຸປະກອນ
14 ແບັດເຕີຣີ
98 ແກເລີຣີ
17 ແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM (ແຜ່ນ nanoSIM)
112 Always On Display
22 ເຄສ (ສ�ຳລັບບາງລຸ້ນເທົ່ານັ້ນ)
115 ຫລາຍໜ້າຕ່າງ
104 ອິໂມຈິ AR
23 ການເປີດ ແລະ ປິດອຸປະກອນ
118 Samsung Health
24 ການຕັ້ງທ�ຳອິດ
122 Galaxy Wearable
26 Samsung account
122 Samsung Members
28 ການໂອນຂໍ້ມູນຈາກອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂ
ອງທ່ານ (Smart Switch)
122 Samsung Notes
123 ປະຕິທິນ
30 ການເຂົ້າໃຈໜ້າຈໍ
125 ບັນທຶກສຽງ
43 ແຜງການແຈ້ງເຕືອນ
127 ໄຟລ໌ຂອງຂ້ອຍ
45 ການປ້ອນຂໍ້ຄວາມ
127 ໂມງ
129 ເຄື່ອງຄິດເລກ
129 ວິທະຍຸ
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
130 Game Launcher
48 ການຕິດຕັ້ງ ຫຼື ການຖອນຕິດຕັ້ງແອັບ
133 Kids Home
50 Bixby
135 SmartThings
54 Bixby Vision
140 ການແຊຣ໌ເນື້ອໃນ
58 Bixby Home
141 ແອັບ Google
60 Reminder
64 ໂທລະສັບ
2
ສາລະບານ
ຕັ້ງຄ່າ
181 Google
182 ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ
183 Bixby Routines
186 ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະທ່າທາງ
187 Dual Messenger
143 ການແນະນ�ຳ
143 ການເຊື່ອມຕໍ່
145 Wi-Fi
147 ບລູທູດ
148 NFC ແລະການຊ�ຳ​ລະ
151 ຕົວປະຢັດຂໍ້ມູນ
152 ແອັບທີ່ໃຊ້ຂໍ້ມູນມືຖືເທົ່ານັ້ນ
152 ຕົວຈັດການແຜ່ນ SIM (ລຸ້ນ SIM
ຄູ່)
153 ຮັອດສະປັອດມືຖື ແລະ ການ​ເຊື່ອມ​
ໂຍງ
154 ການຕັ້ງຄ່າການ​ແກ້​ໄຂ​ເພີ່ມເຕີມ
188 ການມີສຸຂະພາບດີແບບດິຈິຕອລ
190 ການດູແລອຸປະກອນ
190 ການເພີ່ມປະສິດທິພາບອຸປະກອນຂ
ອງທ່ານ
191 ແບັດເຕີຣີ
192 ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ
192 ຄວາມຈໍາ
193 ຄວາມປອດໄພ
193 ແອັບ
156 ສຽງແລະການສັ່ນ
157 Dolby Atmos (ສຽງອ້ອມຮອບ)
157 ສຽງແອັບທີ່ແຍກຕ່າງຫາກ
194 ການເຂົ້າໃຊ້ງານ
158 ແຈ້ງເ​ ຕືອນ
195 ອັບເດດຊອບແວ
158 ຈໍສະແດງຜົນ
159 ຕົວກັ່ນຕອງແສງສີຟ້າ
160 ໂໝດກາງຄືນ
160 ການປ່ຽນໂໝດໜ້າຈໍ ຫຼື
ການປັບປ່ຽນສີຂອງຈໍສະແດງຜົນ
162 ພາບພັກໜ້າຈໍ
195 ຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້
193 ການຈັດການທົ່ວໄປ
196 ກ່ຽວກັບໂທລະສັບ
ພາກຊ້ອນທ້າຍ
197 ການແກ້ໄຂບັນຫາ
162 ວອລເປເປີແລະຕີມ
163 ໜ້າຈໍລັອກ
164 Smart Lock
164 ໄບໂອແມັດທຣິກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ
166 ການຈົດຈ�ຳລາຍນິ້ວມື
170 Samsung Pass
174 ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ
179 ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ
180 Samsung Cloud
3
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
ອ່ານຂ້ອຍກ່ອນ
ກະລຸນາອ່ານຄູ່ມືນີ້ກ່ອນໃຊ້ອຸປະກອນ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ການໃຊ້ທີ່ຖືກຕ້ອງ.
• ຄ�ຳອະທິບາຍຈະຂຶ້ນຢູ່ກັບການຕັ້ງຄ່າມາດຕະຖານຂອງອຸປະກອນ.
• ບາງເນື້ອໃນອາດຈະແຕກຕ່າງຈາກອຸປະກອນຂອງທ່ານ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ, ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ,
ການລະບຸລາຍລະອຽດຂອງລຸ້ນ ຫຼື ຊອບແວຂອງອຸປະກອນ.
• ເນື້ອໃນ (ເນື້ອໃນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ) ທີ່ຈ�ຳເປັນຕ້ອງມີການນ�ຳໃຊ້ CPU ແລະ RAM
ສູງ ຈະກະທົບຕໍ່ການປະຕິບັດງານໂດຍລວມຂອງອຸປະກອນ. ແອັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເນື້ອ
ໃນອາດຈະໃຊ້ບໍ່ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຂຶ້ນຢູ່ກັບການລະບຸລາຍລະອຽດຂອງອຸປະກອນ ແລະ
ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມັນຖືກໃຊ້ງານຢູ່.
• ຊ�ຳຊຸງບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ບັນຫາດ້ານການປະຕິບັດງານທີ່ເກີດຈາກແອັບທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິ
ການອື່ນນອກເໜືອຈາກຊ�ຳຊຸງ.
• ຊ�ຳຊຸງບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ບັນຫາດ້ານການປະຕິບັດງານ ຫຼື ຄວາມເຂົ້າກັນບໍ່​ໄດ້ທີ່ເກີດຈາກການຕັ້ງຄ່
າການລົງທະບຽນທີ່ຖືກແກ້ໄຂ ຫຼື ຊອບແວລະບົບປະຕິບັດການທີ່ຖືກປັບປ່ຽນ. ການພະຍາຍາມ
ທີ່ຈະກກກ�ຳນົດລະບົບປະຕິບັດການເອງອາດເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນ ຫຼື ແອັບໃຊ້ງານຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
• ຊອບແວ, ແຫຼ່ງສຽງ, ວອລເປເປີ, ຮູບ ແລະ ມີເດຍອື່ນທີ່ໃຫ້ມາພ້ອມກັບອຸປະກອນນີ້ໄດ້ຮັບອະນຸ
ຍາດໃຫ້ໃຊ້ງານແບບຈ�ຳກັດ. ການແຍກ ແລະ ການໃຊ້ວັດສະດຸເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອຈຸດປະສົງທາງດ້ານກາ
ນຄ້າ ຫຼື ຈຸດປະສົງອື່ນໆເປັນການລະເມີດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລິຂະສິດ. ຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບທັງ
ໝົດຕໍ່ກັບການໃຊ້ມີເດຍແບບຜິດກົດໝາຍ.
• ທ່ານອາດຈະຕ້ອງເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມສ�ຳລັບການບໍລິການຂໍ້ມູນ, ເຊັ່ນ ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມ,
ການອັບໂຫຼດ ແລະ ການດາວໂຫຼດ, ການຊິງຄ໌ອັດຕະໂນມັດ ຫຼື ການໃຊ້ການບໍລິການຈຸດທີ່ຕັ້ງຂຶ້
ນຢູ່ກັບແຜນຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ. ສ�ຳລັບການໂອນຂໍ້ມູນຂະໜາດໃຫຍ່, ຂໍແນະນ�ຳໃຫ້ໃຊ້ຄຸນສົມບັດ
Wi-Fi.
• ແອັບມາດຕະຖານທີ່ມາພ້ອມກັບອຸປະກອນອາດຈະມີການອັບເດດ ແລະ
ອາດຈະບໍ່ຮອງຮັບອີກຕໍ່ໄປ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີແຈ້ງການກ່ອນ. ຖ້າທ່ານມີຄ�ຳຖາມກ່ຽວກັບແອັບທີ່ມ
າພ້ອມກັບອຸປະກອນ, ຕິດຕໍ່ສູນບໍລິການລູກຄ້າຂອງຊ�ຳຊຸງ. ສ�ຳລັບແອັບທີ່ຖືກຕິດຕັ້ງໂດຍຜູ້ໃຊ້,
ຕິດຕໍ່ຫາຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ.
4
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
• ການແກ້ໄຂລະບົບປະຕິບັດການຂອງອຸປະກອນ ຫຼື ການຕິດຕັ້ງຊອບແວຈາກແຫຼ່ງທີ່ບໍ່ເປັນທາງກ
ານອາດເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນເກີດຂໍ້ຂັດຂ້ອງ ແລະ ຂໍ້ມູນເສຍຫາຍ ຫຼື ສູນເສຍໄດ້. ການກະທ�ຳເຫຼົ່າ
ນີ້ເປັນການລະເມີດຂໍ້ຕົກລົງໃບອະນຸຍາດຂອງຊ�ຳຊຸງ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ການຮັບປະກັນຂອງທ່ານເ
ປັນໂມຄະ.
• ອຸປະກອນຂອງ​ທ່ານ​ມາ​ພ້ອມ​ກັບ​​ການ​ຕິດກັນ​ແຕກ​ໜ້າ​ຈໍ. ຖ້າ​ທ່ານ​ປ່ຽນ​ແທນ​ມັນ, ແນະ​ນ�ຳ​ໃຫ້ໃ​ ຊ້​
​ �ຳ​ລາຍ​ນິ້ວ​ມື​ທດ
ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນຊ�ຳຊຸງ​ສ�ຳ​ລບ
ັ​ ​ການ​ຈົດຈ
ີ່​ ີ​ຂຶ້ນ.
• ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ, ເຄື່ອງກັນໜ້າຈໍແຕກຖືກຄັດຕິດສ�ຳລັບການປ້ອງກັນໃນ
ລະຫວ່າງການຜະລິດ ແລະ ການຈັດຈ�ຳໜ່າຍ. ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດກັບເຄື່ອງກັນໜ້າຈໍແຕກທີ່
ຄັດຕິດມາຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງໂດຍການຄ�້ຳປະກັນ.
• ທ່ານສາມາດເຫັນໜ້າຈໍສຳ� ຜັດໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຢູ່ບ່ອນແສງແດດກາງແຈ້ງທີ່
ຈ້າ ໂດຍການປັບປ່ຽນຊ່ວງຄວາມຄົມຊັດໂດຍອັດຕະໂນມັດຕາມສະພາບແວດລ້ອມໂດຍລວມ.
ເນື່ອງຈາກລັກສະນະຂອງຜະລິດຕະພັນ, ການສະແດງກຣາຟິກແບບຄົງທີ່ເປັນໄລຍະເວລານານອ
າດເຮັດໃຫ້ເກີດພາບຊ້ອນ (ໜ້າຈໍໄໝ້) ຫຼື ເງົາມີດໄດ້.
– ຂໍ
– ແນະນ�ຳບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ກຣາຟິກແບບຄົງທີ່ໃນສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງ ຫຼື
ທັງໝົດຂອງໜ້າຈໍເປັນໄລຍະເວລານານ ແລະ ປິດໜ້າຈໍສ�ຳຜັດເມື່ອບໍ່ໄດ້ໃຊ້ອຸປະກອນ.
– ທ່
– ານສາມາດຕັ້ງໜ້າຈໍສ�ຳຜັດ ເພື່ອປິດໂດຍອັດຕະໂນມັດ ເມື່ອທ່ານກ�ຳລັງບໍ່ໃຊ້ມັນ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຈໍສະແດງຜົນ → ໝົດເວລາໜ້າຈໍ ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກຄວ
າມຍາວຂອງເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ອຸປະກອນລໍຖ້າກ່ອນປິດໜ້າຈໍສ�ຳຜັດ.
– ເພື
– ່ອໃຊ້ໜ້າຈໍສ�ຳຜັດໃນການປັບປ່ຽນຄວາມແຈ້ງໂດຍອັດຕະໂນມັດຕາມສະພາບແວດລ້
ອມອ້ອມຂ້າງ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຈໍສະແດງຜົນ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ
ຄວາມແຈ້ງທີ່ປັບໄດ້ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
• ອຸປະກອນບາງຢ່າງຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດຈາກຄະນະກ�ຳມະການການສື່ສານຂອງລັດຖະບານ
ກາງ (FCC), ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື ລຸ້ນ. ຖ້າອຸປະກອນຂອງທ່ານຖືກອະນຸຍາດໂດຍ FCC ແລ້ວ,
ທ່ານສາມາດເບິ່ງ FCC ID ຂອງອຸປະກອນໄດ້. ເພື່ອເບິ່ງ FCC ID, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ
ແຕະ ກ່ຽວກັບໂທລະສັບ → ສະຖານະ.
5
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
ໄອຄອນກ່ຽວກັບຄ�ຳແນະນ�ຳ
ຄ�ຳເຕືອນ: ສະຖານະການທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດການບາດເຈັບຕໍ່ຕົວທ່ານເອງ ຫຼື ຜູ້ອື່ນ
ການເຕືອນ: ສະຖານະການທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານ ຫຼື
ອຸປະກອນອື່ນໆ
ແຈ້ງການ: ໝາຍເຫດ, ເຄັດລັບການນ�ຳໃຊ້ ຫຼື ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ
ສະຖານະການ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ມີຄວາ
ມຮ້ອນເກີນໄປໃນອຸປະກອນ
ເມື່ອອຸປະກອນຮ້ອນຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ກ�ຳລັງສາກແບັດເຕີຣີ
ໃນຂະນະທີ່ກ�ຳລັງສາກ, ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງສາກອາດຈະຮ້ອນ. ໃນລະຫວ່າງສາກແບບໄວເລສ
ຫຼື ການສາກດ່ວນ, ອຸປະກອນອາດຈະຮູ້ສຶກຮ້ອນຂຶ້ນເມື່ອສ�ຳຜັດ. ສິ່ງນີ້ບໍ່ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ອາຍຸໃຊ້ງ
ານ ຫຼື ການປະຕິບັດງານຂອງອຸປະກອນ ແລະ ຢູ່ໃນໄລຍະການປະຕິບັດງານປົກກະຕິຂອງອຸປະກອນ.
ຖ້າແບັດເຕີຣີຮ້ອນເກີນໄປ, ເຄື່ອງສາກອາດຈະຢຸດສາກ.
ເຮັດສິ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ເມື່ອອຸປະກອນຮ້ອນຂຶ້ນ:
• ຕັດເຊື່ອມຕໍ່ເຄື່ອງສາກຈາກອຸປະກອນ ແລະ ປິດແອັບໃດໜຶ່ງທີ່ແລ່ນຢູ່.
ລໍຖ້າໃຫ້ອຸປະກອນເຢັນລົງ ແລະ ຈາກນັ້ນເລີ່ມຕົ້ນສາກອຸປະກອນອີກຄັ້ງ.
• ຖ້າສ່ວນລຸ່ມຂອງອຸປະກອນຮ້ອນເກີນໄປ, ມັນອາດຈະເປັນຍ້ອນວ່າສາຍ USB
ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ເສຍຫາຍ. ປ່ຽນແທນສາຍ USB ທີ່ເສຍຫາຍດ້ວຍສາຍໃໝ່ທີ່ຜ່ານ​ການ​ຮັບ​
ຮອງ​ຈາກຊ�ຳຊຸງ.
• ເມື່ອ​ໃຊ້​ເຄື່ອງ​ສາກ​ແບບໄວເລສ, ຢ່າວ
​ າງວັດ​ຖແ
ຸ​ ປກ​ປອມ, ເຊັ່ນ ວັດຖຸ​ໂລ​ຫະ, ແມ່​ເຫຼັກ
ແລະ ບັດ​ທີ່​ມີ​ແຖບ​ແມ່​ເຫຼັກໄວ້ລ
​ ະ​ຫວ່າງ​ອຸ​ປະ​ກອນ ແລະ ເຄື່ອງ​ສາກ​ແບບໄວເລສ.
ຄຸນສົມບັດການສາກແບບໄວເລສ ຫຼື ການສາກດ່ວນມີຢູ່ໃນລຸ້ນທີ່ຮອງຮັບເທົ່ານັ້ນ.
6
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
ເມື່ອອຸປະກອນຮ້ອນຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງໃຊ້ງານ
ເມື່ອທ່ານໃຊ້ຄຸນສົມບັດ ຫຼື ແອັບທີ່ຕ້ອງການພະລັງງານຫຼາຍຂຶ້ນ ຫຼື ໃຊ້ມັນເປັນເວລານານ, ອຸ
ປະກອນຂອງທ່ານອາດຈະຮ້ອນຂຶ້ນເປັນການຊົ່ວຄາວ ເນື່ອງຈາກການໃຊ້ແບັດເຕີຣີເພີ່ມຂຶ້ນ.
ປິດແອັບໃດໜຶ່ງທີ່ແລ່ນຢູ່ ແລະ ຢ່າໃຊ້ອຸປະກອນເປັນເວລາໄລຍະໜຶ່ງ.
ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງຂອງສະຖານະການທີ່ອຸປະກອນອາດຈະຮ້ອນຂຶ້ນ. ຂຶ້ນຢູ່ກັບຟັງຄ໌ຊັນ ແລະ
ແອັບທີ່ທ່ານໃຊ້, ຕົວຢ່າງເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະບໍ່ນ�ຳໃຊ້ກັບລຸ້ນຂອງທ່ານ.
• ໃນລະຫວ່າງການຕັ້ງທ�ຳອິດຫຼັງຈາກຊື້ ຫຼື ເມື່ອກ�ຳລັງຣີສະຕໍຣີສະຕໍຂໍ້ມູນ
• ເມື່ອກ�ຳລັງດາວໂຫຼດໄຟລ໌ຂະໜາດໃຫຍ່
• ເມື່ອກ�ຳລັງໃຊ້ແອັບທີ່ຕ້ອງການພະລັງງານຫຼາຍຂຶ້ນ ຫຼື ກ�ຳລັງໃຊ້ແອັບເປັນໄລຍະເວລານານ
– ເມື
– ່ອກ�ຳລັງຫຼິ້ນເກມຄຸນນະພາບສູງເປັນໄລຍະເວລານານ
– ເມື
– ອ
່ ກ�ຳລັງບັນທຶກວິດີໂອເປັນໄລຍະເວລານານ
– ເມື
– ່ອກ�ຳລັງສະຕຣີມວິດີໂອໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ການຕັ້ງຄ່າຄວາມແຈ້ງສູງສຸດ
– ເມື
– ່ອກ�ຳລັງເຊື່ອມຕໍ່ກັບ TV
• ໃນຂະນະທີ່ກ�ຳລັງເຮັດຫຼາຍໜ້າວຽກ (ຫຼື ເມື່ອກ�ຳລັງເປີດໃຊ້ຫຼາຍແອັບໃນພື້ນຫຼັງ)
– ເມື
– ່ອກ�ຳລັງໃຊ້ຫລາຍໜ້າຕ່າງ
– ເມື
– ່ອກ�ຳລັງອັບເດດ ຫຼື ຕິດຕັ້ງແອັບໃນຂະນະທີ່ບັນທຶກວິດີໂອ
– ເມື
– ່ອກ�ຳລັງດາວໂຫຼດໄຟລ໌ຂະໜາດໃຫຍ່ໃນລະຫວ່າງໂທວິດີໂອ
– ເມື
– ່ອກ�ຳລັງບັນທຶກວິດີໂອໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ແອັບການກ�ຳນົດທິດທາງ
• ເມື່ອກ�ຳລັງໃຊ້ຂໍ້ມູນໃນປະລິມານຫຼາຍສ�ຳລັບການຊິງຄ໌ກັບຄລາວ, ອີເມລ໌ ຫຼື ບັນຊີອື່ນໆ
• ເມື່ອກ�ຳລັງໃຊ້ແອັບການກ�ຳນົດທິດທາງໃນລົດ ໃນຂະນະທີ່ອຸປະກອນຖືກວາງຖືກແສງແດດໂດຍ
ກົງ
• ເມື່ອກ�ຳລັງໃຊ້ຮັອດສະປັອດມືຖື ແລະ ຄຸນສົມບັດການເຊື່ອມໂຍງ
• ເມື່ອກ�ຳລັງໃຊ້ອຸປະກອນໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີສັນຍານອ່ອນ ຫຼື ບໍ່ມີສັນຍານ
• ເມື່ອກ�ຳລັງສາກແບັດເຕີຣີດ້ວຍສາຍ USB ທີ່ເສຍຫາຍ
• ເມື່ອແຈັກອະເນກປະສົງຂອງອຸປະກອນເສຍຫາຍ ຫຼື ສ�ຳຜັດກັບວັດຖຸແປກປອມ, ເຊັ່ນ
ຂອງແຫຼວ, ຝຸ່ນ, ຜົງໂລຫະ ແລະ ໄສ້ສໍດ�ຳ
• ເມື່ອທ່ານກ�ຳລັງໂຣມມິງ
7
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
ເຮັດສິ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ເມື່ອອຸປະກອນຮ້ອນຂຶ້ນ:
• ໃຫ້ອຸປະກອນອັບເດດດ້ວຍຊອບແວຫຼ້າສຸດຕໍ່ໄປ.
• ຄວາມຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງແອັບທີ່ແລ່ນຢູ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນຮ້ອນຂຶ້ນ.
ປິດເປີດອຸປະກອນຄືນໃໝ່.
• ປິດໃຊ້ງານ Wi-Fi, GPS ແລະ ຄຸນສົມບັດບລູທູດ ເມື່ອບໍ່ໄດ້ໃຊ້ພວກມັນ.
• ປິດແອັບທີ່ມີການນ�ຳໃຊ້ແບັດເຕີຣີເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ທີ່ແລ່ນໃນພື້ນຫຼັງເມື່ອບໍ່ໄດ້ໃຊ້.
• ລຶບໄຟລ໌ທີ່ບໍ່ຈ�ຳເປັນ ຫຼື ແອັບທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້.
• ຫຼຸດຄວາມແຈ້ງໜ້າຈໍລົງ.
• ຖ້າອຸປະກອນຮ້ອນເກີນໄປ ຫຼື ຮູ້ສຶກຮ້ອນເປັນໄລຍະເວລານານ, ຢ່າໃຊ້ມັນໄລຍະໜຶ່ງ.
ຖ້າອຸປະກອນສືບຕໍ່ຮ້ອນຂຶ້ນ, ຕິດຕໍ່ສູນບໍລິການຂອງຊ�ຳຊຸງ.
ຂໍ້ຄວນລະວັງສ�ຳລັບອຸປະກອນທີ່ຮ້ອນເກີນໄປ
ຖ້າທ່ານເລີ່ມຮູ້ສຶກເຖິງຄວາມບໍ່ສະດວກສະບາຍ ເນື່ອງຈາກອຸປະກອນຮ້ອນເກີນໄປ,
ຢຸດໃຊ້ອຸປະກອນ.
ເມື່ອອຸປະກອນຮ້ອນຂຶ້ນ, ຄຸນສົມບັດ ແລະ ການປະຕິບັດງານອາດຈະຖືກຈ�ຳກັດ ຫຼື
ອຸປະກອນອາດຈະປິດເພື່ອໃຫ້ເຢັນລົງ. ຄຸນສົມບັດມີຢູ່ໃນລຸ້ນທີ່ຮອງຮັບເທົ່ານັ້ນ.
• ຖ້າອຸປະກອນຮ້ອນເກີນໄປ ແລະ ຮອດອຸນຫະພູມທີ່ກຳ� ນົດໄວ້, ຂໍ້ຄວາມເຕືອນຈະປະກົດຂຶ້ນ
ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມຜິດພາດຂອງອຸປະກອນ, ບັນຫາ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍຂອງໜ້າຈໍ
ແລະ ການຮົ່ວໄຫຼຂອງແບັດເຕີຣີ. ເພື່ອຫຼຸດອຸນຫະພູມຂອງອຸປະກອນລົງ, ຄວາມແຈ້ງໜ້າຈໍ
ແລະ ຄວາມໄວໃນການປະຕິບັດງານຈະຖືກຈ�ຳກັດ ແລະ ການສາກແບັດເຕີຣີຈະຢຸດ.
ແອັບທີ່ແລ່ນຢູ່ຈະຖືກປິດ ແລະ ຄຸນສົມບັດການໂທ ແລະ ຄຸນສົມບັດອື່ນໆທັງໝົດຈະຖືກຈ�ຳກັດ,
ຍົກເວັ້ນການໂທສຸກເສີນ, ຈົນກວ່າອຸປະກອນຈະເຢັນລົງ.
• ຖ້າຂໍ້ຄວາມທີສອງປະກົດຂຶ້ນເນື່ອງຈາກການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມໃນອຸປະກອນ,
ອຸປະກອນຈະປິດ. ຫ້າມໃຊ້ອຸປະກອນຈົນກວ່າອຸນຫະພູມຂອງອຸປະກອນເຢັນລົງຕ�ຳ່ ກວ່າລະດັບ
ທີ່ກຳ� ນົດໄວ້. ຖ້າຂໍ້ຄວາມເຕືອນທີສອງປະກົດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການໂທສຸກເສີນ, ການໂທຈະບໍ່ຖືກ
ຕັດເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍການປິດແບບບັງຄັບ.
8
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
ຂໍ້ຄວນລະວັງສ�ຳລັບສະພາບແວດລ້ອມການປະຕິບັດງານ
ອຸປະກອນຂອງທ່ານອາດຈະຮ້ອນຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກສະພາບແວດລ້ອມໃນເງື່ອນໄຂຕໍ່ໄປ
ນີ້. ໃຊ້ຄວາມລະມັດລະວັງເພື່ອຫຼີກຫຼ່ຽງການເຮັດໃຫ້ອາຍຸໃຊ້ງານຂອງແບັດເຕີຣີສັ້ນລົງ,
ການເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນສູນເສຍ ຫຼື ການເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟໄໝ້.
• ຢ່າເກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານໄວ້ໃນອຸນຫະພູມທີ່ເຢັນຫຼາຍ ຫຼື ຮ້ອນຫຼາຍ.
• ຢ່າໃຫ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານສ�ຳຜັດກັບແສງແດດໂດຍກົງເປັນເວລານານ.
• ຫ້າມ​ໃຊ້ ຫຼື ເກັບຮ
​ ັກ​ສາ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ຂອງ​ທ່ານ​ໄວ້ເປັນເວລານານ ໃນ​ບລິ
ໍ​ ເ​ ວນ​​ທີຮ
່​ ້ອນ​ຫຼາຍ, ເຊັ່ນ
ພາຍ​ໃນ​ລົດ​ໃນ​ຊ່ວງ​ລະ​ດູ​ຮ້ອນ.
• ຢ່າວາງອຸປະກອນໃນພື້ນທີ່ໃດໜຶ່ງທີ່ອາດຈະຮ້ອນເກີນໄປ, ເຊັ່ນ ເທິງເສື່ອຄວາມຮ້ອນໄຟຟ້າ.
• ຫ້າມ​ເກັບ​ຮັກ​ສາອຸ​ປະ​ກອນ​ຂອງ​ທ່ານ​ໄວ້​ໃກ້​ຫຼື ໃນ​ເຄື່ອງ​ໃຫ້ຄ
​ ວາມ​ຮ້ອນ, ໄມ​ໂຄ​ຣເ​ ວບ ອຸ​ປະ​ກອນ​
ແຕ່ງກ
​ ິນ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຮ້ອນ ຫຼື ຖັງບ
​ ັນ​ຈ​ແ
ຸ ຮງ​ດັນ​ສູງ.
• ຫ້າມ​ໃຊ້​ເຄື່ອງ​ສາກ ຫຼື ແບັດເ​ ຕີ​ຣ​ີທີ່ໄດ້​ຮັບຄ
​ ວາມ​ເສຍ​ຫາຍ.
9
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
ແຜນຜັງ ແລະ ຟັງຄ໌ຊັນຂອງອຸປະກອນ
ເນື້ອໃນແພັກເກດ
ເບິ່ງຄ�ຳແນະນ�ຳເລີ່ມຕົ້ນໂດຍຫຍໍ້ສ�ຳລັບເນື້ອໃນແພັກເກດ.
• ລາຍການທີ່ມາພ້ອມກັບອຸປະກອນ ແລະ ອຸປະກອນເສີມທີ່ມີຢູ່ໃດໜຶ່ງອາດຈະແຕກຕ່າງ
ກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ.
• ລາຍການທີ່ມາພ້ອມຖືກອອກແບບສ�ຳລັບອຸປະກອນນີ້ເທົ່ານັ້ນ ແລະ ອາດຈະບໍ່ເຂົ້າກັນໄ
ດ້ກັບອຸປະກອນອື່ນ.
• ຮູບຮ່າງ ແລະ ການລະບຸລາຍລະອຽດອາດຈະມີການປ່ຽນແປງໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີການແຈ້ງກ່
ອນ.
• ທ່ານສາມາດຊື້ອຸປະກອນເສີມເພີ່ມເຕີມຈາກ​ຕົວແ
​ ທນ​ຈ�ຳ​
ໜ່າຍຊ�ຳຊຸງໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ. ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າພວກມັນເຂົ້າກັນໄດ້ກັບອຸປະກອນກ່
ອນຊື້.
• ໃຊ້ອຸປະກອນເສີມທີ່ຮັບຮອງຈາກຊ�ຳຊຸງເທົ່ານັ້ນ. ການໃຊ້ອຸປະກອນເສີມທີ່ບໍ່ຖືກຮັບຮອ
ງອາດເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາ ແລະ ຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນການປະຕິບັດງານ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບກາ
ນຄຸ້ມຄອງຕາມການຮັບປະກັນ.
• ການມີຢູ່ຂອງອຸປະກອນເສີມທັງໝົດອາດມີການປ່ຽນແປງ
ຂຶ້ນກັບບໍລິສັດຜູ້ຜະລິດທັງໝົດ. ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບອຸປະກອນເສີມທີ່ມີຢູ່,
ໃຫ້ເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ຊ�ຳຊຸງ.
• ຊຸດຫູຟັງທີ່ມາພ້ອມ (USB ປະເພດ-C) ເຊິ່ງຮອງຮັບຜົນຮັບທາງດິຈິຕອລທີ່ຖືກອອກແບ
ບມາສ�ຳລັບອຸປະກອນນີ້ເທົ່ານັ້ນ. ພວກມັນອາດຈະບໍ່ເຂົ້າກັນກັບອຸປະກອນອື່ນທີ່ໃຊ້ວິທີ
ອື່ນໃນການເອົາສຽງອອກ.
10
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
ແຜນຜັງອຸປະກອນ
ໄມໂຄຣໂຟນ
ສຽງເທິງໜ�າຈ�
ປຸ�ມລະດັບສຽງ
ປຸ�ມເປີດປິດ /
ປຸ�ມ Bixby
ເຊັນເຊີຄວາມໃກ�ຊິດ/
ແສງໄຟ
ໜ�າຈ�ສ�າຜັດ
ເຊັນເຊີການຈົດຈ�າລາຍນິ້ວມື
ລ�າໂພງ
ຖາດແຜ�ນ SIM
ໄມໂຄຣໂຟນ
ແຈັກຫູຟັງ/
ແຈັກອະເນກປະສົງ (USB
ປະເພດ-C)
ການໝູນກ�ອງຖ�າຍຮູບ
ກ�ອງໜ�າ/ຫຼັງ (ສາມໜ�ວຍ)
ແຝຼັດ
ເສົາອາກາດ NFC
ເສົາອາກາດ GPS
ເສົາອາກາດ MST
(ລຸ�ນທີ່ເປີດໃຊ�ງານ MST)
ເສົາອາກາດຫຼັກ
11
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
• ເມື່ອໃຊ້ລ�ຳໂພງ, ເຊັ່ນ ເມື່ອຫຼິ້ນໄຟລ໌ມີເດຍ ຫຼື ໃຊ້ລ�ຳໂພງໂທລະສັບ,
ຢ່າວາງອຸປະກອນໃກ້ກັບຫູຂອງທ່ານ.
• ລະວັງຢ່າເປີດເລັນສກ້ອງຖ່າຍຮູບໄປຍັງແຫຼ່ງກ�ຳເນີດແສງທີ່ແຮງ, ເຊັ່ນ
ແສງແດດໂດຍກົງ. ຖ້າເລັນສກ້ອງຖ່າຍຮູບສ�ຳຜັດກັບແຫຼ່ງກ�ຳເນີດແສງທີ່ແຮງ, ເຊັ່ນ
ແສງແດດໂດຍກົງ, ເຊັນເຊີຮູບຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບອາດຈະເສຍຫາຍ. ເຊັນເຊີຮູບທີ່ເສຍຫ
າຍຈະບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມີຈຸດ ຫຼື ຈຸດເປື້ອນໃນຮູບ.
• ຖ້າທ່ານໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ມີແວ່ນ ຫຼື ຕົວອະກຣີລິກແຕກ,
ອາດມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການບາດເຈັບ. ໃຊ້ອຸປະກອນຫຼັງຈາກມັນໄດ້ຮັບການສ້ອມແປງຢູ່ທີ່
ສູນບໍລິການຂອງຊ�ຳຊຸງເທົ່ານັ້ນ.
• ບັນຫາການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ການໃຊ້ແບັດເຕີຣີຈົນໝົດອາດເກີດຂຶ້ນໃນສະຖານະການຕໍ່ໄ
ປນີ້:
– ຖ້– າທ່ານຕິດສະຕິກເກີແມ່ເຫຼັກຢູ່ເທິງພື້ນທີ່ເສົາອາກາດຂອງອຸປະກອນ
– ຖ້– າທ່ານແນບຝາປິດອຸປະກອນທີ່ເຮັດດ້ວຍວັດສະດຸແມ່ເຫຼັກໃສ່ອຸປະກອນ
– ຖ້– າທ່ານອັດພື້ນທີ່ເສົາອາກາດຂອງອຸປະກອນດ້ວຍມືຂອງທ່ານ ຫຼື ວັດຖຸອື່ນໆ
ໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ບາງຄຸນສົມບັດ, ເຊັ່ນ ການໂທ ຫຼື ການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນມືຖື
• ຂໍແນະນ�ຳໃຫ້ໃຊ້ກັນແຕກໜ້າຈໍທີ່ຜ່ານ​ການຮັບຮອງ​ຈາກຊ�ຳຊຸງ. ກັນແ
​ ຕກໜ້າຈໍທີ່ບໍ່ຖືກຮັ
ບຮອງອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຊັນເຊີໃຊ້ງານຜິດປົກກະຕິໄດ້.
• ຢ່າປົກບັງພື້ນທີ່ເຊັນເຊີຄວາມໃກ້ຊິດ/ແສງໄຟດ້ວຍອຸປະກອນເສີມໜ້າຈໍ, ເຊັ່ນ ກັນ​
ແຕກໜ້າຈໍ ຫຼື ສະຕິກເກີ. ການ​ເຮັດ​ແບບ​ນັ້ນອ
​ າດ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຊັນເຊີໃຊ້ງ​ ານ​ຜິດປ
​ ົກ​ກະ​
ຕິໄດ້.
• ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ນ�້ຳສ�ຳຜັດກັບໜ້າຈໍສ�ຳຜັດ. ໜ້າຈໍສ�ຳຜັດອາດຈະໃຊ້ງານຜິດປົກກະຕິໃນສະພາ
ບທີ່ຊຸ່ມ ຫຼື ເມື່ອສ�ຳຜັດກັບນ�້ຳ.
• ອຸປະກອນນີ້ຮອງຮັບຄຸນສົມບັດສຽງ ເທິງໜ້າຈໍ ເພື່ອປ່ອຍສຽງ ແລະ ສົ່ງຜ່ານການສັ່ນ.
ດ້ວຍເຫດນີ້, ທ່ານອາດຈະຮູ້ສຶກເຖິງການສັ່ນໃນລະຫວ່າງການໂທ.
• ກ້ອງຖ່າຍຮູບແບບໝູນອາດຈະໃຊ້ງານບໍ່ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຖ້າວ່າມີເຄື່ອງດື່ມ
ຫຼືວ່ານ�້ຳເຮ່ຍລົງໃສ່ອຸປະກອນ. ໃນກໍລະນີທີ່ເກີດເຫດການນັ້ນຂຶ້ນ,
ໃຫ້ເຊັດອຸປະກອນໃຫ້ແຫ້ງດີກ່ອນ ແລະ ຈາກນັ້ນນ�ຳເອົາອຸປະກອນເຂົ້າໄປຫາສູນບໍລິກາ
ນຂອງຊ�ຳຊຸງ.
12
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
ປຸ່ມຮາດ
ປຸ�ມລະດັບສຽງ
ປຸ່ມ
ເປີດປິດ
Bixby
ລະດັບສຽງ
ປຸ�ມເປີດປິດ /
ປຸ�ມ Bixby
ຟັງຄ໌ຊັນ
• ກະລຸນາກົດຄ້າງໄວ້ ເພື່ອເປີດ ຫຼື ປິດອຸປະກອນ.
• ກົດເພື່ອເປີດ ຫຼື ລັອກໜ້າຈໍ.
ເພື່ອໃຊ້ປຸ່ມ Bixby, ສັບປ່ຽນປຸ່ມເປີດປິດເປັນປຸ່ມ Bixby ກ່ອນ. ເບິ່ງ
ການປຸກ Bixby ໂດຍໃຊ້ປຸ່ມ Bixby ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ກົດຄ້າງໄວ້ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນການສົນທະນາກັບ Bixby. ເບິ່ງ ການໃຊ້
Bixby ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ກົດເພື່ອປັບປ່ຽນລະດັບສຽງອຸປະກອນ.
13
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
ປຸ່ມຊອບ
ປຸ�ມກັບຄືນ
ປຸ�ມຫຼ້າສຸດ
ປຸ�ມໂຮມ
ເມື່ອທ່ານເປີດໜ້າຈໍ, ປຸ່ມຊອບຈະປະກົດຂຶ້ນຢູ່ລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍ. ປຸ່ມຊອບຖືກຕັ້ງເປັນປຸ່ມຫຼ້າສຸດ,
ປຸ່ມໂຮມ ແລະ ປຸ່ມກັບຄືນຕາມມາດຕະຖານ. ເບິ່ງ ແຖບການກ�ຳນົດທິດທາງ (ປຸ່ມຊອບ)
ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
ແບັດເຕີຣີ
ການສາກແບັດເຕີຣີ
ສາກແບັດເຕີຣີກ່ອນໃຊ້ມັນເປັນຄັ້ງທ�ຳອິດ ຫຼື ເມື່ອມັນບໍ່ໄດ້ໃຊ້ເປັນໄລຍະເວລາຍາວນານ.
ໃຊ້ເຄື່ອງສາກ, ແບັດເຕີຣີ ແລະ ສາຍທີ່ຜ່ານ​ການຮັບຮອງ​ຈາກຊ�ຳຊຸງ. ເຄື່ອງສາກ
ຫຼື ສາຍທີ່ບໍ່ຜ່ານ​ການຮັບຮອງ​ຈາກຊ�ຳຊຸງສາມາດເຮັດໃຫ້ແບັດເຕີຣີເກີດລະເບີດ ຫຼື
ເສຍຫາຍໄດ້, ເຊິ່ງອາດເຮັດໃຫ້ເກີດການບາດເຈັບ.
• ການເຊື່ອມຕໍ່ເຄື່ອງສາກແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຮ້າຍແ
ຮງຕໍ່ກັບອຸປະກອນ. ຄວາມເສຍຫາຍໃດໜຶ່ງທີ່ເກີດຈາກການໃຊ້ໃນທາງທີ່ຜິດຈະບໍ່ຖືກຄຸ້
ມຄອງໂດຍການຮັບປະກັນ.
• ໃຊ້ແຕ່ສາຍ USB ປະເພດ-C ເທົ່ານັ້ນກັບອຸປະກອນ. ອຸປະກອນອາດຈະເສຍຫາຍຖ້າທ່
ານໃຊ້ສາຍໄມໂຄຣ USB.
ເພື່ອປະຢັດພະລັງງານ, ຖອດເຄື່ອງສາກເມື່ອບໍ່ໄດ້ໃຊ້ງານ. ເຄື່ອງສາກບໍ່ມີປຸ່ມສະວິດໄຟ, ດັ່ງ
ນັ້ນທ່ານຈະຕ້ອງຖອດເຄື່ອງສາກອອກຈາກປັກສຽບໄຟເມື່ອບໍ່ໄດ້ໃຊ້ ເພື່ອຫຼີກຫຼ່ຽງການສິ້ນເ
ປືອງພະລັງງານ. ເຄື່ອງສາກຄວນຈະຢູ່ໃກ້ກັບປັກສຽບໄຟ ແລະ ສາມາດເຂົ້າໃຊ້ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດ
າຍໃນຂະນະທີ່ກ�ຳລັງສາກ.
14
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
1
ເຊື່ອມຕໍ່ສາຍ USB ໃສ່ຫົວສາກ USB.
2
ສຽບສາຍ USB ລົງໃສ່ແຈັກອະເນກປະສົງຂອງອຸປະກອນ.
3
ສຽບຫົວສາກ USB ລົງໃສ່ຮູປັກສຽບໄຟ.
4
ຫຼັງຈາກສາກເຕັມແລ້ວ, ຕັດເຊື່ອມຕໍ່ເຄື່ອງສາກຈາກອຸປະກອນ. ຈາກນັ້ນ,
ຖອດເຄື່ອງສາກຈາກຮູປັກສຽບໄຟ.
ການຫຼຸດການໃຊ້ແບັດເຕີຣີລົງ
ອຸປະກອນຂອງທ່ານໃຫ້ຕົວເລືອກຫຼາຍໆຢ່າງເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານປະຢັດໄຟແບັດເຕີຣີ.
• ເພີ່ມປະສິດທິພາບອຸປະກອນໂດຍໃຊ້ຄຸນສົມບັດການດູແລອຸປະກອນ.
• ເມື່ອທ່ານບໍ່ໄດ້ໃຊ້ອຸປະກອນ, ປິດໜ້າຈໍໂດຍການກົດປຸ່ມເປີດປິດ.
• ເປີດໃຊ້ງານໂໝດປະຢັດໄຟ.
• ປິດແອັບທີ່ບໍ່ຈ�ຳເປັນ.
• ປິດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດບລູທູດເມື່ອບໍ່ໄດ້ໃຊ້.
• ປິດໃຊ້ງານການຊິງຄ໌ແອັບອັດຕະໂນມັດທີ່ຈຳ� ເປັນຕ້ອງຖືກຊິງຄ໌.
• ຫຼຸດເວລາແສງເບື້ອງຫຼັງລົງ.
• ຫຼຸດຄວາມແຈ້ງໜ້າຈໍລົງ.
15
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
ເຄັດລັບ ແລະ ຂໍ້ຄວນລະວັງໃນການສາກແບັດເຕີຣີ
• ເມື່ອໄຟແບັດເຕີຣີເຫຼືອໜ້ອຍ, ໄອຄອນແບັດເຕີຣີຈະປະກົດວ່າງເປົ່າ.
• ຖ້າແບັດເຕີຣີໝົດໄຟຮ້ອຍເປີເຊັນ, ຈະບໍ່ສາມາດເປີດອຸປະກອນໄດ້ທັນທີເມື່ອເຄື່ອງສາກຖືກເຊື່ອ
ມຕໍ່. ປ່ອຍໃຫ້ແບັດເຕີຣີທີ່ໝົດໄຟນັ້ນສາກເປັນເວລາສອງສາມນາທີກ່ອນເປີດອຸປະກອນຂອງທ່
ານ.
• ຖ້າທ່ານໃຊ້ຫຼາຍໆແອັບໃນເທື່ອດຽວ, ແອັບເຄືອຂ່າຍ ຫຼື ແອັບທີ່ຕ້ອງການການເຊື່ອມຕໍ່ກັບອຸປະ
ກອນອື່ນ, ແບັດເຕີຣີຈະໝົດໄຟຢ່າງໄວວາ. ເພື່ອຫຼີກຫຼ່ຽງການສູນເສຍໄຟໃນລະຫວ່າງການໂອນຂໍ້
ມູນ, ໃຊ້ແອັບເຫຼົ່ານີ້ທຸກຄັ້ງຫຼັງຈາກສາກແບັດເຕີຣີເຕັມ.
• ການໃຊ້ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟອື່ນນອກເໜືອຈາກເຄື່ອງສາກ, ເຊັ່ນ ຄອມພິວເຕີ,
ອາດສົ່ງຜົນໃຫ້ຄວາມໄວການສາກຊ້າລົງ ເນື່ອງຈາກກະແສໄຟຟ້າຫຼຸດລົງ.
• ອຸປະກອນສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນຂະນະທີ່ມັນກ�ຳລັງສາກ, ແຕ່ມັນອາດຈະໃຊ້ເວລາດົນກວ່າເພື່ອສາກແ
ບັດເຕີຣີໃຫ້ເຕັມ.
• ຖ້າອຸປະກອນຮັບການຈ່າຍໄຟທີ່ບໍ່ສະຖຽນໃນຂະນະທີ່ກຳ� ລັງສາກ, ໜ້າຈໍສ�ຳຜັດຈະໃຊ້ງານບໍ່ໄດ້.
ຖ້າສິ່ງນີ້ເກີດຂຶ້ນ, ຖອດເຄື່ອງສາກຈາກອຸປະກອນ.
• ໃນຂະນະທີ່ກ�ຳລັງສາກ, ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງສາກອາດຈະຮ້ອນຂຶ້ນ. ນີ້ເປັນເລື່ອງປົກກະຕິ
ແລະ ບໍ່ຄວນກະທົບຕໍ່ອາຍຸໃຊ້ງານ ແລະ ການປະຕິບັດງານຂອງອຸປະກອນ. ຖ້າແບັດເຕີ
ຣີຮ້ອນຂຶ້ນກວ່າປົກກະຕິ, ເຄື່ອງສາກອາດຈະຢຸດສາກ. ຖ້າສິ່ງນີ້ເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງກ
ານສາກແບບໄວເລສ, ຕັດເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນຈາກເຄື່ອງສາກ ເພື່ອປ່ອຍໃຫ້ມັນເຢັນລົງ,
ຈາກນັ້ນສາກອຸປະກອນໃໝ່ອີກພາຍຫຼັງ.
• ຖ້າທ່ານສາກອຸປະກອນ ໃນຂະນະທີ່ແຈັກອະເນກປະສົງປຽກຢູ່,
ອຸປະກອນອາດຈະໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ. ເຊັດແຈັກອະເນກປະສົງໃຫ້ແຫ້ງທັງໝົດ
ກ່ອນສາກອຸປະກອນ.
• ຖ້າອຸປະກອນກ�ຳລັງສາກຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ນ�ຳເອົາອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງສາກໄປຫາສູນບໍລິການຂ
ອງຊ�ຳຊຸງ.
16
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
ການສາກດ່ວນ
ອຸປະກອນມີຄຸນສົມບັດການສາກດ່ວນພາຍໃນເຄື່ອງ. ທ່ານສາມາດສາກແບັດເຕີຣີໄດ້ໄວຂຶ້ນ
ໃນຂະນະທີ່ອຸປະກອນ ຫຼື ໜ້າຈໍຂອງມັນປິດຢູ່.
ການເພີ່ມຄວາມໄວການສາກ
ເພື່ອເພີ່ມຄວາມໄວການສາກ, ປິດອຸປະກອນ ຫຼື ໜ້າຈໍຂອງມັນ ເມື່ອທ່ານສາກແບັດເຕີຣີ.
ຖ້າຄຸນສົມບັດການສາກດ່ວນບໍ່ຖືກເປີດໃຊ້ງານ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການດູແລອຸປະກອນ
→ ແບັດເຕີຣີ → → ການຕັ້ງຄ່າ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌ ການສາກດ້ວຍສາຍສາກໄວ
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
• ໃນຂະນະທີ່ກຳ� ລັງສາກ, ທ່ານບໍ່ສາມາດເປີດໃຊ້ງານ ຫຼື ປິດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດນີ້.
• ທ່ານບໍ່ສາມາດໃຊ້ຄຸນສົມບັດການສາກດ່ວນພາຍໃນເຄື່ອງ ເມື່ອທ່ານສາກແບັດເຕີຣີໂດຍ
ໃຊ້ເຄື່ອງສາກແບັດເຕີຣີມາດຕະຖານ.
• ຖ້າອຸປະກອນຮ້ອນຂຶ້ນ ຫຼື ອຸນຫະພູມອາກາດອ້ອມຮອບເພີ່ມຂຶ້ນ, ຄວາມໄວການສາກອ
າດຈະຫຼຸດລົງໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ນີ້ແມ່ນເງື່ອນໄຂການປະຕິບັດງານປົກກະຕິ ເພື່ອປ້ອງ
ກັນຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ກັບອຸປະກອນ.
ແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM (ແຜ່ນ nano-SIM)
ການຕິດຕັ້ງແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM
ສຽບແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ທີ່ຈັດໃຫ້ໂດຍຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການໂທລະສັບມືຖືເຂົ້າ.
ສ�ຳລັບລຸ້ນ SIM ຄູ່, ທ່ານສາມາດສຽບແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ສອງແຜ່ນໃສ່ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາ
ດມີສອງເບີໂທລະສັບ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການສ�ຳລັບອຸປະກອນດຽວ. ໃນບາງພື້ນທີ່, ຖ້າສອງແຜ່ນ
SIM ຖືກສຽບໃສ່ໃນອຸປະກອນ, ຄວາມໄວການໂອນຂໍ້ມູນອາດຈະຊ້າກວ່າເມື່ອໜຶ່ງແຜ່ນ SIM
ຖືກສຽບໃສ່.
• ໃຊ້ແຕ່ແຜ່ນ nano-SIM ເທົ່ານັ້ນ.
• ໃຊ້ຄວາມລະມັດລະວັງຢ່າໃຫ້ສູນເສຍ ຫຼື ປ່ອຍໃຫ້ຄົນອື່ນໃຊ້ແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM.
ຊ�ຳຊຸງບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ຄວາມບໍ່ສະດວກສະບາຍໃດໜຶ່ງທີ່ເກີດຈາກ
ບັດທີ່ສູນເສຍ ຫຼື ຖືກລັກ.
ການບໍລິການ LTE ບາງຢ່າງ ອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ. ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີ
ມກ່ຽວກັບການມີຢູ່ຂອງການບໍລິການ, ຕິດຕໍ່ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການຂອງທ່ານ.
17
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
► ລຸ້ນ SIM ດຽວ:
1
2
3
4
5
18
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
► ລຸ້ນ SIM ຄູ່:
1
4
2
3
SIM 1
<ດ�ານລຸ�ມ>
5
19
SIM 2
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
1
ສຽບໝຸດຖອດຖາດຊິມໃສ່ຮູຢູ່ຂ້າງຖາດຊິມເພື່ອຖອດມັນອອກ.
ກວດເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໝຸດຖອດຖາດຊິມຕັ້ງສາກກັບຮູ. ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ,
ອຸປະກອນອາດຈະເສຍຫາຍໄດ້.
2
ດຶງຖາດເບົາໆອອກຈາກຊ່ອງໃສ່ຖາດ.
3
ວາງແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ເທິງຖາດທີ່ມີຈຸດຕໍ່ສີທອງຫັນໜ້າຂຶ້ນເທິງ.
4
ຄ່ອຍໆກົດແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ລົງໃສ່ຖາດເພື່ອໃຫ້ມັນແໜ້ນ.
ຖ້າແຜ່ນບໍ່ຖືກໃສ່ລົງໃນຖາດຢ່າງແໜ້ນໜາ, ແຜ່ນ SIM ອາດຈະອອກ ຫຼື ຕົກລົງຈາກຖາດ.
5
ສຽບຖາດກັບເຂົ້າໄປໃນຊ່ອງຖາດ.
• ຖ້າທ່ານສຽບຖາດລົງໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານໃນຂະນະທີ່ຖາດປຽກ, ອຸປະກອນຂອງທ່າ
ນອາດຈະໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ. ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈທຸກຄັ້ງວ່າຖາດແຫ້ງດີ.
• ສຽບຖາດລົງໃສ່ໃນຊ່ອງຖາດໃຫ້ແຈບດີເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຂອງແຫຼວເຂົ້າໄປໃນອຸປະກອ
ນຂອງທ່ານ.
ການເອົາແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ອອກ
1
ສຽບໝຸດຖອດຖາດຊິມໃສ່ຮູຢູ່ຂ້າງຖາດຊິມເພື່ອຖອດມັນອອກ.
2
ດຶງຖາດເບົາໆອອກຈາກຊ່ອງໃສ່ຖາດ.
3
ເອົາແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ອອກ.
4
ສຽບຖາດກັບເຂົ້າໄປໃນຊ່ອງຖາດ.
20
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
ການໃຊ້ແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ຄູ່ (ລຸ້ນ SIM ຄູ່)
ຖ້າທ່ານສຽບແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ສອງແຜ່ນໃສ່, ທ່ານສາມາດມີສອງເບີໂທລະສັບ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການບໍ
ລິການສ�ຳລັບອຸປະກອນດຽວ.
ການເປີດໃຊ້ງານແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → ຕົວຈັດການແຜ່ນ SIM. ເລືອກແຜ່ນ SIM ຫຼື
USIM ແລະ ແຕະສະວິດທ໌ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ການກ�ຳນົດແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ເອງ
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → ຕົວຈັດການແຜ່ນ SIM ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກແຜ່ນ
SIM ຫຼື USIM ເພື່ອເຂົ້າໃຊ້ຕົວເລືອກຕໍ່ໄປນີ້:
• ໄອຄອນ: ປ່ຽນໄອຄອນຂອງແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM.
• ຊື່: ປ່ຽນຊື່ສະແດງຂອງແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM.
• ໂໝດເຄືອຂ່າຍ: ເລືອກປະເພດເຄືອຂ່າຍທີ່ຈະໃຊ້ກັບແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM.
ການຕັ້ງຄ່າແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ທີ່ຕ້ອງການ
ເມື່ອສອງແຜ່ນຖືກເປີດໃຊ້ງານ, ທ່ານສາມາດກ�ຳນົດການໂທດ້ວຍສຽງ, ການສົ່ງຂໍ້ມູນ ແລະ
ການບໍລິການຂໍ້ມູນເປັນແຜ່ນສະເພາະ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → ຕົວຈັດການແຜ່ນ SIM ແລະ ຈາກນັ້ນຕັ້ງຄວາມຕ້ອ
ງການດ້ານຄຸນສົມບັດສ�ຳລັບແຜ່ນຂອງທ່ານໃນ ແຜ່ນ SIM ທີ່ເລືອກ.
21
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
ເຄສ (ສ�ຳລັບບາງລຸ້ນເທົ່ານັ້ນ)
ທ່ານສາມາດໃສ່ເຄສທີ່ອອກແບບມາສ�ຳລັບອຸປະກອນນີ້ເທົ່ານັ້ນ ເພື່ອປ້ອງກັນມັນ.
• ຖ້າມີເສດສິ່ງຂອງຢູ່ເທິງພື້ນຜິວທີ່ໃສ່ຂອງເຄສ, ໃຫ້ເຊັດທ�ຳຄວາມສະອາດພື້ນຜິວກ່ອນໃ
ຊ້ເຄສ.
• ລ້າງພື້ນຜິວທີ່ໃສ່ຂອງເຄສດ້ວຍນ�້ຳ ແລະ ເຊັດມັນໃຫ້ແຫ້ງທຸກໆດ້ານ.
• ເມື່ອທ່ານຖອດເຄສອອກຈາກອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ລະວັງຢ່າໃຊ້ແຮງກົດລົງທີ່ສ່ວນກ້ອ
ງຖ່າຍຮູບຂອງອຸປະກອນ. ການເຮັດເຊັ່ນນັ້ນອາດຈະເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນເສຍຫາຍ.
ການໃສ່ເຄສ
ເພື່ອຄັດຕິດເຄສໃສ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ໃສ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານເຂົ້າໃນເຄສຕາມທີ່ສະແດງໃນຮູບພ
າບລຸ່ມນີ້.
2
3
1
4
22
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
ການເປີດ ແລະ ປິດອຸປະກອນ
ກົດປຸ່ມເປີດປິດຄ້າງໄວ້ເປັນເວລາສອງສາມວິນາທີເພື່ອເປີດອຸປະກອນ.
ເມື່ອທ່ານເປີດອຸປະກອນຂອງທ່ານເປັນຄັ້ງທ�ຳອິດ ຫຼື ຫຼັງຈາກດ�ຳເນີນການຕັ້ງຂໍ້ມູນຄືນໃໝ່,
ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳ ໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອຕັ້ງອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
ເພື່ອປິດອຸປະກອນ, ກົດປຸ່ມເປີດປິດຄ້າງໄວ້ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ປິດເຄື່ອງ.
ແລະ
ໃນຂະນະທີ່ປຸ່ມເປີດປິດຖືກສັບປ່ຽນເປັນປຸ່ມ Bixby, ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ແຕະ
ຈາກນັ້ນແຕະ ປິດເຄື່ອງ.
ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳເຕືອນ ແລະ ຄ�ຳແນະນ�ຳທີ່ໂພສທ໌ໄວ້ທັງໝົດຈາກບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ
ໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີການຈ�ຳກັດການໃຊ້ອຸປະກອນໄວເລສ, ເຊັ່ນ ເຮືອບິນ ແລະ ໂຮງໝໍ.
ການປິດເປີດອຸປະກອນຄືນໃໝ່
ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນອຸປະກອນ, ກົດປຸ່ມເປີດປິດຄ້າງໄວ້ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ປິດເປີດໃໝ່.
ຖ້າອຸປະກອນຂອງທ່ານຄ້າງ ແລະ ບໍ່ຕອບສະໜອງ, ກົດປຸ່ມເປີດປິດ ແລະ ປຸ່ມລະດັບລົງໃນເວລາດຽ
ວກັນຄ້າງໄວ້ເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 7 ວິນາທີ ເພື່ອປິດເປີດມັນຄືນໃໝ່.
ປຸ�ມຫ�ດລະດັບສຽງ
ປຸ�ມເປີດປິດ
23
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
ໂໝດສຸກເສີນ
ທ່ານສາມາດສັບປ່ຽນອຸປະກອນເປັນໂໝດສຸກເສີນເພື່ອຫຼຸດການໃຊ້ແບັດເຕີຣີລົງ. ແອັບ ແລະ
ຟັງຄ໌ຊັນບາງອັນຈະຖືກຈ�ຳກັດ. ໃນໂໝດສຸກເສີນ, ທ່ານສາມາດເຮັດການໂທອອກສຸກເສີນ, ສົ່ງຂໍ້ມູນ
ຈຸດທີ່ຕັ້ງປະຈຸບັນຂອງທ່ານຫາຄົນອື່ນ, ເຮັດໃຫ້ໂມງປຸກສຸກ​ເສີນດັງຂຶ້ນ ແລະ ອື່ນໆ.
ການເປີດໃຊ້ງານໂໝດສຸກເສີນ
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານໂໝດສຸກເສີນ, ກົດປຸ່ມເປີດປິດຄ້າງໄວ້ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ໂໝດສຸກເສີນ.
ເວລາການນ�ຳໃຊ້ທີ່ເຫຼືອຈະສະແດງເວລາທີ່ເຫຼືອຢູ່ກ່ອນໄຟແບັດເຕີຣີຈະໝົດ. ເວລາການນ�ຳໃ
ຊ້ທີ່ເຫຼືອອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນຢູ່ກັບການຕັ້ງຄ່າ ແລະ ເງື່ອນໄຂການປະຕິບັດງານຂອງ
ອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
ການປິດໃຊ້ງານໂໝດສຸກເສີນ
ເພື່ອປິດໃຊ້ງານໂໝດສຸກເສີນ, ແຕະ → ປິດໂໝດສຸກເສີນ. ຫຼືວ່າ, ກົດປຸ່ມເປີດປິດຄ້າງໄວ້ ແລະ
ຈາກນັ້ນແຕະ ໂໝດສຸກເສີນ.
ການຕັ້ງທ�ຳອິດ
ເມື່ອທ່ານເປີດອຸປະກອນຂອງທ່ານເປັນຄັ້ງທ�ຳອິດ ຫຼື ຫຼັງຈາກດ�ຳເນີນການຕັ້ງຂໍ້ມູນຄືນໃໝ່,
ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳ ໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອຕັ້ງອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
ຂັ້ນຕອນການຕັ້ງທ�ຳອິດອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຊອບແວຂອງອຸປະກອນ ແລະ
ພາກພື້ນຂອງທ່ານ.
1
ເປີດອຸປະກອນ.
24
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
2
ເລືອກພາສາອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງການຂອງທ່ານ ແລະ ເລືອກ
.
ເລືອກພາສາ.
3
ອ່ານ ແລະ ເຫັນດີນ�ຳຂໍ້ກຳ� ນົດ ແລະເງື່ອນໄຂ ແລະ ແຕະ ຕໍ່ໄປ.
4
ຮັບເອົາເນື້ອໃນຂອງທ່ານຈາກອຸປະກອນກ່ອນໜ້າ.
5
ເລືອກເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບມັນ.
ຖ້າທ່ານບໍ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi, ທ່ານອາດຈະບໍ່ສາມາດຕັ້ງບາງຄຸນສົມບັດຂອງອຸປະ
ກອນໃນລະຫວ່າງຕັ້ງທ�ຳອິດ.
6
ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳ ໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອດ�ຳເນີນການຕັ້ງທ�ຳອິດ.
25
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
7
ຕັ້ງວິທີການລັອກໜ້າຈໍເພື່ອປ້ອງກັນອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ທ່ານສາມາດປ້ອງກັນຂໍ້ມູ
ນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໂດຍການປົກປ້ອງບໍ່ໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນເຂົ້າໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
ເພື່ອຕັ້ງວິທີການລັອກໜ້າຈໍ, ແຕະ ບໍ່ແມ່ນດຽວນີ້.
8
ຖ້າໜ້າຈໍແອັບທີ່ແນະນ�ຳປະກົດຂຶ້ນ, ເລືອກແອັບທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ແລະ ດາວໂຫຼດພວກມັນ.
9
ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung account ຂອງທ່ານ. ທ່ານສາມາດມ່ວນຊື່ນກັບການບໍລິການຕ່າງໆຂ
ອງຊ�ຳຊຸງ ແລະ ຮັກສາຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໃຫ້ທັນສະໄໝ ແລະ ປອດໄພໃນທຸກອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
ເບິ່ງ Samsung account ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
10 ແຕະ ຈົບ ເພື່ອສ�ຳເລັດການຕັ້ງເບື້ອງຕົ້ນ.
ໜ້າຈໍຫຼັກຈະປະກົດຂຶ້ນ.
Samsung account
Samsung account ຂອງທ່ານແມ່ນການບໍລິການບັນຊີແບບລວມ ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດໃຊ້ກາ
ນບໍລິການຕ່າງໆຂອງຊ�ຳຊຸງທີ່ມີໃຫ້ໂດຍອຸປະກອນມືຖື, TV ແລະ ເວັບໄຊທ໌ຂອງຊ�ຳຊຸງ.
ເພື່ອກວດເບິ່ງລາຍຊື່ການບໍລິການທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບ Samsung account ຂອງທ່ານ,
ເຂົ້າເບິ່ງ account.samsung.com. ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ Samsung accounts,
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ → ບັນຊີຕ່າງໆ → Samsung
account → → ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ.
ການສ້າງ Samsung account
ຖ້າທ່ານບໍ່ມີ Samsung account, ທ່ານຄວນຈະສ້າງອັນໜຶ່ງ. ທ່ານສາມາດສ້າງ Samsung
account ໂດຍໃຊ້ທີ່ຢູ່ອີເມລ໌ຂອງທ່ານ.
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ → ບັນຊີຕ່າງໆ → ເພີ່ມບັນຊີ →
Samsung account.
ຫຼືວ່າ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ
.
2
ແຕະ ສ້າງບັນຊີ.
3
ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳ ໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອສ�ຳເລັດການສ້າງບັນຊີຂອງທ່ານ.
26
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
ການລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung account ຂອງທ່ານ
ຖ້າທ່ານມີ Samsung account ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ, ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung account ຂອງທ່ານ.
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ → ບັນຊີຕ່າງໆ → ເພີ່ມບັນຊີ →
Samsung account.
ຫຼືວ່າ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ
.
2
ປ້ອນ ID ແລະ ລະຫັດຜ່ານຂອງ Samsung account ຂອງທ່ານເຂົ້າ ແລະ ແຕະ
ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້.
3
ອ່ານ ແລະ ເຫັນດີນ�ຳຂໍ້ກຳ� ນົດ ແລະເງື່ອນໄຂ ແລະ ແຕະ ຕໍ່ໄປ ເພື່ອສ�ຳເລັດການລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້
Samsung account ຂອງທ່ານ.
ຖ້າໜ້າຕ່າງປັອບອັບກ່ຽວກັບການໃຊ້ຂໍ້ມູນໄບໂອແມັດທຣິກປະກົດຂຶ້ນ, ແຕະ ລົງທະບຽນ.
ທ່ານສາມາດກວດສອບລະຫັດຜ່ານ Samsung account ຂອງທ່ານຜ່ານຂໍ້ມູນໄບໂອແມັດທ
ຣິກຂອງທ່ານ, ເຊັ່ນ ລາຍນິ້ວມື. ເບິ່ງ Samsung Pass ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
ການຊອກຫາ ID ຂອງທ່ານ ແລະ ການຕັ້ງລະຫັດຜ່ານຂອງ​ທ່ານຄືນໃໝ່
ຖ້າທ່ານລືມ ID ຫຼື ລະຫັດຜ່ານ Samsung account ຂອງທ່ານ, ແຕະ ຊອກຫາ ID ຫຼື
ຕັ້ງລະຫັດຜ່ານຄືນໃໝ່ ໃນໜ້າຈໍລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ຂອງ Samsung account. ທ່ານສາມາດຊອກຫາ
ID ຂອງທ່ານ ຫຼື ຕັ້ງລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານຄືນໃໝ່ຫຼັງຈາກທ່ານປ້ອນຂໍ້ມູນທີ່ຈ�ຳເປັນເຂົ້າ.
ການເອົາ Samsung account ຂອງທ່ານອອກ
ເມື່ອທ່ານເອົາ Samsung account ຂອງທ່ານອອກຈາກອຸປະກອນ, ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ, ເຊັ່ນ
ຜູ້ຕິດຕໍ່ ຫຼື ເຫດການ, ຈະຖືກເອົາອອກໄປເຊັ່ນດຽວກັນ.
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ → ບັນຊີຕ່າງໆ.
2
ແຕະ Samsung account → → ເອົາບັນຊີອອກໄປ.
3
ແຕະ ເອົາອອກ, ປ້ອນລະຫັດຜ່ານ Samsung account ຂອງທ່ານເຂົ້າ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ
ຕົກລົງ.
27
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
ການໂອນຂໍ້ມູນຈາກອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານ
(Smart Switch)
ທ່ານສາມາດໃຊ້ Smart Switch ເພື່ອໂອນຂໍ້ມູນຈາກອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານໃສ່ອຸປະກອນໃ
ໝ່ຂອງທ່ານ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ → Smart Switch.
• ຄຸນສົມບັດນີ້ອາດຈະບໍ່ຮອງຮັບໃນອຸປະກອນ ຫຼື ຄອມພິວເຕີບາງເຄື່ອງ.
• ການນ�ຳໃຊ້ຂໍ້ຈ�ຳກັດ. ເຂົ້າເບິ່ງ www.samsung.com/smartswitch
ສ�ຳລັບລາຍລະອຽດ. ຊ�ຳຊຸງໃຊ້ລິຂະສິດຢ່າງຈິງຈັງ. ໂອນເນື້ອໃນທີ່ເປັນຂອງທ່ານເອງ ຫຼື
ທີ່ມີສິດໃນການໂອນເທົ່ານັ້ນ.
ການໂອນຂໍ້ມູນແບບໄວເລສ
ໂອນຂໍ້ມູນຈາກອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານໃສ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານແບບໄວເລສ ຜ່ານ Wi-Fi
Direct.
1
ໃນອຸປະກອນກ່ອນໜ້າ, ເປີດໃຊ້ Smart Switch.
2
ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ →
Smart Switch.
3
ວາງອຸປະກອນໃກ້ກັນ.
4
ໃນອຸປະກອນກ່ອນໜ້າ, ແຕະ ສົ່ງຂໍ້ມູນ → ໄວເລສ.
5
ໃນອຸປະກອນກ່ອນໜ້າ, ເລືອກລາຍການທີ່ຈະໂອນ ແລະ ແຕະ ສົ່ງ.
ຖ້າທ່ານບໍ່ມີແອັບ, ດາວໂຫຼດມັນຈາກ Galaxy Store ຫຼື Play Store.
28
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
6
ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ແຕະ ຮັບ.
7
ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳ ໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອໂອນຂໍ້ມູນຈາກອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານ.
ຫຼັງຈາກຂໍ້ມູນຖືກໂອນສ�ຳເລັດແລ້ວ, ທ່ານສາມາດເບິ່ງລາຍການຂອງຂໍ້ມູນທີ່ຖືກໂອນໃນອຸປະກອ
ນຂອງທ່ານ.
ການແບັກອັບ ແລະ ການກູ້ຄືນຂໍ້ມູນໂດຍໃຊ້ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນພາຍນອກ
ໂອນເນື້ອໃນໂດຍໃຊ້ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນພາຍນອກ.
1
ແບັກອັບຂໍ້ມູນຈາກອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານໃສ່ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນພາຍນອກ.
2
ເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນພາຍນອກໃສ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
3
ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ →
→ ຮື້ຟື້ນກັບຄືນ.
Smart Switch →
4
ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳ ໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອໂອນຂໍ້ມູນຈາກບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນພາຍນອກ.
29
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
ການເຂົ້າໃຈໜ້າຈໍ
ການຄວບຄຸມໜ້າຈໍສ�ຳຜັດ
• ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ໜ້າຈໍສ�ຳຜັດໄປສ�ຳຜັດກັບອຸປະກອນໄຟຟ້າອື່ນ. ການປ່ອຍກະແສໄຟຟ້າສະຖິ
ດສາມາດເຮັດໃຫ້ໜ້າຈໍສ�ຳຜັດໃຊ້ງານຜິດປົກກະຕິ.
• ເພື່ອຫຼີກຫຼ່ຽງບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍກັບໜ້າຈໍສ�ຳຜັດ, ຢ່າແຕະມັນດ້ວຍສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງ
ທີ່ຄົມ ຫຼື ໃຊ້ປາຍນິ້ວກົດມັນຫຼາຍເກີນໄປ.
• ຂໍແນະນ�ຳບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ກຣາຟິກແບບຄົງທີ່ໃນສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງ ຫຼື
ທັງໝົດຂອງໜ້າຈໍເປັນໄລຍະເວລານານ. ການເຮັດເຊັ່ນນັ້ນອາດເຮັດໃຫ້ເກີດພາບຊ້ອນ
(ໜ້າຈໍໄໝ້) ຫຼື ເງົາມີດໄດ້.
• ອຸປະກອນອາດບໍ່ຈົດຈ�ຳການປ້ອນຂໍ້ມູນແບບສ�ຳຜັດທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບຂອບໜ້າຈໍ, ເຊິ່ງຢູ່ນອກພື້
ນທີ່ປ້ອນຂໍ້ມູນແບບສ�ຳຜັດ.
• ຂໍແນະນ�ຳໃຫ້ໃຊ້ນິ້ວມື ເມື່ອທ່ານໃຊ້ໜ້າຈໍສ�ຳຜັດ.
ການແຕະ
ແຕະໜ້າຈໍ.
ການແຕະຄ້າງໄວ້
ແຕະໜ້າຈໍຄ້າງໄວ້ເປັນເວລາປະມານ
2 ວິນາທີ.
30
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
ການລາກ
ແຕະລາຍການຄ້າງໄວ້ ແລະ
ລາກມັນໃສ່ຕ�ຳແໜ່ງເປົ້າໝາຍ.
ການແຕະສອງຄັ້ງ
ແຕະໜ້າຈໍສອງຄັ້ງ.
ການຮູດ
ຮູດຂຶ້ນເທິງ, ລົງລຸ່ມ, ໄປຊ້າຍ ຫຼື ໄປຂວາ.
ການຂະຫຍາຍ ແລະ ການຢິບເຂົ້າ
ຍະມືສອງນິ້ວອອກຈາກກັນ ຫຼື
ຢິບເຂົ້າເທິງໜ້າຈໍ.
31
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
ແຖບການກ�ຳນົດທິດທາງ (ປຸ່ມຊອບ)
ເມື່ອທ່ານເປີດໜ້າຈໍ, ປຸ່ມຊອບຈະປະກົດຂຶ້ນເທິງແຖບການກ�ຳນົດທິດທາງທີ່ຢູ່ລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍ.
ປຸ່ມຊອບຖືກຕັ້ງເປັນປຸ່ມຫຼ້າສຸດ, ປຸ່ມໂຮມ ແລະ ປຸ່ມກັບຄືນຕາມມາດຕະຖານ. ຟັງຄ໌ຊັນຂອງປຸ່ມຕ່າງ
ໆສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ຕາມແອັບທີ່ກຳ� ລັງໃຊ້ງານຢູ່ໃນຂະນະນີ້ ຫຼື ສະພາບແວດລ້ອມການນ�ຳໃຊ້.
ປຸ�ມກັບຄືນ
ປຸ�ມຫຼ້າສຸດ
ປຸ່ມ
ປຸ�ມໂຮມ
ຟັງຄ໌ຊັນ
ຫຼ້າສຸດ
ໜ້າຫຼັກ
ກັບຄືນ
• ແຕະເພື່ອເປີດລາຍການແອັບຫຼ້າສຸດ.
• ແຕະເພື່ອກັບຄືນຫາໜ້າຈໍຫຼັກ.
• ແຕະຄ້າງໄວ້ເພື່ອເປີດໃຊ້ແອັບ Google Assistant.
• ແຕະເພື່ອກັບຄືນຫາໜ້າຈໍກ່ອນໜ້າ.
32
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
ການເຊື່ອງແຖບການກ�ຳນົດທິດທາງ
ເບິ່ງໄຟລ໌ ຫຼື ໃຊ້ແອັບໃນໜ້າຈໍທີ່ກວ້າງຂຶ້ນໂດຍການເຊື່ອງແຖບການກ�ຳນົດທິດທາງ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຈໍສະແດງຜົນ → ແຖບການກ�ຳນົດທິດທາງ ແລະ ຈາກນັ້ນ ແຕະ
ທ່າທາງໜ້າຈໍເຕັມ ຢູ່ກ້ອງ ປະເພດການກ�ຳນົດທິດທາງ. ແຖບການກ�ຳນົດທິດທາງຈະຖືກເຊື່ອງ
ແລະ ຄ�ຳແນະນ�ຳທ່າທາງຈະປະກົດຂຶ້ນບ່ອນທີ່ປຸ່ມຊອບຕັ້ງຢູ່. ເພື່ອໃຊ້ປຸ່ມຊອບ, ລາກຄ�ຳແນະນ�ຳທ່າທ
າງຂອງປຸ່ມທີ່ຕ້ອງການຂຶ້ນເທິງ.
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການເຊື່ອງຄ�ຳແນະນ�ຳທ່າທາງຢູ່ສ່ວນລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍ, ແຕະສະວິດ
ຄ�ຳແນະນ�ຳແບບທ່າທາງ ເພື່ອປິດໃຊ້ງານມັນ.
ການຕັ້ງຄ່າແຖບການກ�ຳນົດທິດທາງ
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຈໍສະແດງຜົນ → ແຖບການກ�ຳນົດທິດທາງ ແລະ
ຈາກນັ້ນເລືອກຕົວເລືອກ.
• ປະເພດການກ�ຳນົດທິດທາງ: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ເຊື່ອງ ຫຼື ສະແດງແຖບການກ�ຳນົດທິດທາງ.
ເພື່ອເຊື່ອງແຖບການກ�ຳນົດທິດທາງ, ແຕະ ທ່າທາງໜ້າຈໍເຕັມ. ໃນຂະນະທີ່ແຖບການກ�ຳນົດທິ
ດທາງຖືກເຊື່ອງ, ທ່ານສາມາດໃຊ້ປຸ່ມຊອບໂດຍການລາກຄ�ຳແນະນ�ຳທ່າທາງຂອງປຸ່ມທີ່ຕ້ອງການ
ຂຶ້ນເທິງ.
• ລ�ຳດັບປຸ່ມ: ປ່ຽນການຈັດລຽງປຸ່ມໃນແຖບການກ�ຳນົດທິດທາງ.
• ຄ�ຳແນະນ�ຳແບບທ່າທາງ: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ສະແດງຕົວຊີ້ບອກຢູ່ສ່ວນລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍ ເພື່
ອສະແດງບ່ອນທີ່ປຸ່ມຊອບຕັ້ງຢູ່. ຄຸນສົມບັດນີ້ປະກົດຂຶ້ນເມື່ອທ່ານເລືອກ ທ່າທາງໜ້າຈໍເຕັມ
ເທົ່ານັ້ນ.
33
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
ໜ້າຈໍຫຼັກ ແລະ ໜ້າຈໍແອັບ
ໜ້າຈໍຫຼັກເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນສ�ຳລັບການເຂົ້າໃຊ້ຄຸນສົມບັດທັງໝົດຂອງອຸປະກອນ.
ມັນສະແດງວິດເຈັດ, ທາງລັດໃສ່ແອັບ ແລະ ອື່ນໆ.
ໜ້າຈໍແອັບສະແດງໄອຄອນສ�ຳລັບແອັບທັງໝົດ, ລວມທັງແອັບທີ່ຕິດຕັ້ງໃໝ່ໆ.
ໜ້າຈໍອາດຈະປະກົດຂຶ້ນແບບຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ.
ວິດເຈັດ
ຕົວຊີ້ບອກໃນໜ�າຈ�
ຕົວຊີ້ບອກ Bixby Home.
ເບິ່ງເນື້ອໃນທີ່ກ�ານົດເອງຂອງທ�ານ.
ແອັບທີ່ມັກທີ່ສຸດ
ແຖບການກ�ານົດທິດທາງ (ປຸ�ມຊອບ)
34
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
ການສັບປ່ຽນລະຫວ່າງໜ້າຈໍຫຼັກ ແລະ ໜ້າຈໍແອັບ
ໃນໜ້າຈໍຫຼັກ, ຮູດຂຶ້ນເທິງ ຫຼື ລົງລຸ່ມ ເພື່ອເປີດໜ້າຈໍແອັບ.
ເພື່ອກັບຄືນຫາໜ້າຈໍຫຼັກ, ຮູດຂຶ້ນເທິງ ຫຼື ລົງລຸ່ມໃນໜ້າຈໍແອັບ. ຫຼືວ່າ, ແຕະປຸ່ມໂຮມ ຫຼື ປຸ່ມກັບຄືນ.
ໜ�າຈ�ຫຼັກ
ໜ�າຈ�ແອັບ
ຖ້າທ່ານເພີ່ມປຸ່ມແອັບໃນໜ້າຈໍຫຼັກ, ທ່ານສາມາດເປີດໜ້າຈໍແອັບໂດຍການແຕະປຸ່ມ. ໃນໜ້າຈໍຫຼັກ,
ແຕະພື້ນທີ່ວ່າງເປົ່າຄ້າງໄວ້, ແຕະ ການຕັ້ງຄ່າໜ້າຈໍ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ ປຸ່ມແອັບ
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ. ປຸ່ມແອັບຈະຖືກເພີ່ມຢູ່ທີ່ເບື້ອງລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍຫຼັກ.
ປຸ�ມແອັບ
35
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
ສະແດງໜ້າຈໍໃນໂໝດແນວນອນ
ໃນໜ້າຈໍຫຼັກ, ແຕະພື້ນທີ່ວ່າງເປົ່າຄ້າງໄວ້, ແຕະ ການຕັ້ງຄ່າໜ້າຈໍ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ
ໝູນເປັນໂໝດລວງນອນ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ໝູນອຸປະກອນຈົນກວ່າຈະເປັນແນວນອນ ເພື່ອເບິ່ງໜ້າຈໍໃນໂໝດແນວນອນ.
ການຍ້າຍລາຍການ
ແຕະລາຍການຄ້າງໄວ້ ແລະ ຈາກນັ້ນ ລາກມັນໃສ່ຈຸດທີ່ຕັ້ງໃໝ່. ເພື່ອຍ້າຍລາຍການໃສ່ແຜງອື່ນ,
ລາກມັນໃສ່ດ້ານຂ້າງຂອງໜ້າຈໍ.
ເພື່ອເພີ່ມທາງລັດໃສ່ແອັບໃນໜ້າຈໍຫຼັກ, ແຕະລາຍການໃນໜ້າຈໍແອັບຄ້າງໄວ້ ແລະ ຈາກນັ້ນ ແຕະ
ເພີ່ມໃສ່ໜ້າຫຼັກ. ທາງລັດຫາແອັບຈະຖືກເພີ່ມໃນໜ້າຈໍຫຼັກ.
ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດຍ້າຍແອັບທີ່ໃຊ້ເລື້ອຍໆໃສ່ພື້ນທີ່ທາງລັດທີ່ຢູ່ເບື້ອງລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍ
ຫຼັກ.
36
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
ການສ້າງໂຟລເດີ
ສ້າງໂຟລເດີ ແລະ ຮວບຮວມແອັບທີ່ຄ້າຍກັນເພື່ອເຂົ້າໃຊ້ ແລະ ເປີດໃຊ້ແອັບໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ.
ໃນໜ້າຈໍຫຼັກ ຫຼື ໜ້າຈໍແອັບ, ແຕະແແອັບຄ້າງໄວ້ ແລະ ຈາກນັ້ນລາກມັນຜ່ານແອັບອື່ນ.
ໂຟລເດີໃໝ່ທີ່ມີແອັບທີ່ເລືອກໄວ້ຈະຖືກສ້າງ. ແຕະ ໃສ່ຊື່ໂຟລເດີເຂົ້າໄປ ແລະ ປ້ອນຊື່ໂຟລເດີເຂົ້າ.
• ການເພີ່ມແອັບເພີ່ມເຕີມ
ແຕະ ເພີ່ມແອັບ ໃນໂຟລເດີ. ໝາຍຕິກແອັບທີ່ຈະເພີ່ມ ແລະ ແຕະ ​ເພີມ
່​ . ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງ
ສາມາດເພີ່ມແອັບໂດຍການລາກມັນໃສ່ໂຟລເດີ.
• ການຍ້າຍແອັບອອກຈາກໂຟລເດີ
ແຕະແອັບຄ້າງໄວ້ ເພື່ອລາກມັນໃສ່ຈຸດທີ່ຕັ້ງໃໝ່.
• ການລຶບໂຟລເດີ
ແຕະໂຟລເດີຄ້າງໄວ້ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ລຶບໂຟລເດີ. ໂຟລເດີຈະຖືກລຶບເທົ່ານັ້ນ. ແອັບຂອງໂຟ
ລເດີຈະຖືກຍ້າຍໃສ່ໜ້າຈໍແອັບ.
37
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
ການແກ້ໄຂໜ້າຈໍຫຼັກ
ໃນໜ້າຈໍຫຼັກ, ແຕະພື້ນທີ່ວ່າງເປົ່າຄ້າງໄວ້ ຫຼື ຢິບນິ້ວມືຂອງທ່ານເຂົ້າກັນເພື່ອເຂົ້າໃຊ້ຕົວເລືອກການແ
ກ້ໄຂ. ທ່ານສາມາດຕັ້ງວອລເປເປີ, ເພີ່ມວິດເຈັດ ແລະ ອື່ນໆ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດເພີ່ມ, ລຶບ
ຫຼື ຈັດລຽງແຜງໜ້າຈໍຫຼັກຄືນໃໝ່.
• ການເພີ່ມແຜງ: ຮູດໄປຊ້າຍ ແລະຈາກນັ້ນ ແຕະ
.
• ການຍ້າຍແຜງ: ແຕະການສະແດງຕົວຢ່າງແຜງຄ້າງໄວ້ ແລະ ຈາກນັ້ນ ລາກມັນໃສ່ຈຸດທີ່ຕັ້ງໃໝ່.
• ການລຶບແຜງ: ແຕະ
ໃນແຜງ.
• ວອລເປເປີ: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າວອລເປເປີສ�ຳລັບໜ້າຈໍຫຼັກ ແລະ ໜ້າຈໍທີ່ຖືກລັອກ.
• ຕີມ: ປ່ຽນຕີມຂອງອຸປະກອນ. ອົງປະກອບທີ່ເປັນພາບຂອງໜ້າຜູ້ໃຊ້ງານ, ເຊັ່ນ ສີ, ໄອຄອນ
ແລະ ວອລເປເປີ, ຈະປ່ຽນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຕີມທີ່ເລືອກໄວ້.
• ວິດເຈັດ: ວິດເຈັດເປັນແອັບນ້ອຍໆທີ່ເປີດໃຊ້ຟັງຄ໌ຊັນແອັບສະເພາະ ເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ມູນ
ແລະ ການເຂົ້າໃຊ້ທີ່ສະດວກສະບາຍໃນໜ້າຈໍຫຼັກຂອງທ່ານ. ແຕະວິດເຈັດຄ້າງໄວ້ ແລະ
ຈາກນັ້ນລາກມັນໃສ່ໜ້າຈໍຫຼັກ. ວິດເຈັດຈະຖືກເພີ່ມໃນໜ້າຈໍຫຼັກ.
• ການຕັ້ງຄ່າໜ້າຈໍ: ກ�ຳນົດການຕັ້ງຄ່າສ�ຳລັບໜ້າຈໍຫຼັກ, ເຊັ່ນ ເສັ້ນເງົາ ຫຼື ແຜນຜັງໜ້າຈໍ.
38
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
ການສະແດງແອັບທັງໝົດໃນໜ້າຈໍຫຼັກ
ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ໜ້າຈໍແອັບທີ່ແຍກກັນ, ທ່ານສາມາດຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອສະແດງແອັບທັງໝົດໃນ
ໜ້າຈໍຫຼັກ. ໃນໜ້າຈໍຫຼັກ, ແຕະພື້ນທີ່ວ່າງເປົ່າຄ້າງໄວ້ ແລະ ຈາກນັ້ນ ແຕະ ການຕັ້ງຄ່າໜ້າຈໍ →
ແຜນຜັງໜ້າຈໍຫຼັກ → ໜ້າຈໍຫຼັກເທົ່ານັ້ນ → ນໍາໃຊ້.
ດຽວນີ້ ທ່ານສາມາດເຂົ້າໃຊ້ແອັບທັງໝົດຂອງທ່ານໂດຍການຮູດໄປຊ້າຍໃນໜ້າຈໍຫຼັກຂອງທ່ານ.
ໄອຄອນຕົວຊີ້ບອກ
ໄອຄອນຕົວຊີ້ບອກຈະປະກົດຂຶ້ນໃນແຖບສະຖານະຢູ່ເບື້ອງເທິງສຸດຂອງໜ້າຈໍ. ໄອຄອນທີ່ລະບຸໄວ້ໃນ
ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ເປັນແບບທີ່ພົບຫຼາຍທີ່ສຸດ.
• ແຖບສະຖານະອາດຈະບໍ່ປະກົດຂຶ້ນໃນເບື້ອງເທິງສຸດຂອງໜ້າຈໍໃນບາງແອັບ.
ເພື່ອສະແດງແຖບສະຖານະ, ລາກລົງຈາກເບື້ອງເທິງສຸດຂອງໜ້າຈໍ.
• ໄອຄອນຕົວຊີ້ບອກບາງອັນປະກົດຂຶ້ນເມື່ອທ່ານເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນເທົ່ານັ້ນ.
ໄອຄອນ
ຄວາມໝາຍ
ບໍ່ມີສັນຍານ
ຄວາມແຮງສັນຍານ
ໂຣມມິງ (ຢູ່ນອກພື້ນທີ່ການບໍລິການປົກກະຕິ)
ເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ GPRS ແລ້ວ
ເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ EDGE ແລ້ວ
ເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ UMTS ແລ້ວ
ເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ HSDPA ແລ້ວ
ເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ HSPA+ ແລ້ວ
/
ເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ LTE ແລ້ວ (ລຸ້ນ LTE-ທີ່ເປີດໃຊ້ງານແລ້ວ)
Wi-Fi ເຊື່ອມຕໍ່ແລ້ວ
ເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດບລູທູດແລ້ວ
ການບໍລິການຈຸດທີ່ຕັ້ງຖືກໃຊ້ຢູ່
ການໂທດ�ຳເນີນຢູ່
ສາຍບໍ່ໄດ້ຮັບ
ຂໍ້ຄວາມໃໝ່ ຫຼື ຂໍ້ຄວາມມັລຕິມີເດຍ
ເປີດໃຊ້ງານໂມງປຸກແລ້ວ
39
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
ໄອຄອນ
ຄວາມໝາຍ
ເປີດໃຊ້ງານໂໝດປິດສຽງແລ້ວ
ເປີດໃຊ້ງານໂໝດການສັ່ນແລ້ວ
ເປີດໃຊ້ງານໂໝດການບິນແລ້ວ
ເກີດຂໍ້ຂັດຂ້ອງຂຶ້ນ ຫຼື ຕ້ອງໄດ້ລະມັດລະວັງ
ການສາກແບັດເຕີຣີ
ລະດັບໄຟແບັດເຕີຣີ
ໜ້າຈໍລັອກ
ການກົດປຸ່ມເປີດປິດຈະປິດໜ້າຈໍ ແລະ ລັອກມັນ. ນອກຈາກນີ້, ໜ້າຈໍຈະປິດ ແລະ
ຈະລັອກໂດຍອັດຕະໂນມັດ ຖ້າອຸປະກອນບໍ່ໄດ້ໃຊ້ເປັນໄລຍະເວລາທີ່ກ�ຳນົດໄວ້.
ເພື່ອປົດລັອກໜ້າຈໍ, ຮູດໃນທິດທາງໃດໜຶ່ງ ເມື່ອໜ້າຈໍເປີດ.
ຖ້າໜ້າຈໍປິດຢູ່, ກົດປຸ່ມເປີດປິດ ຫຼື ຍົກອຸປະກອນຂອງທ່ານຂຶ້ນເພື່ອເປີດໜ້າຈໍ. ຫຼືວ່າ,
ແຕະໜ້າຈໍສອງຄັ້ງ.
ໜ�າຈ�ທີ່ຖືກລັອກ
40
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
ການປ່ຽນວິທີລັອກໜ້າຈໍ
ເພື່ອປ່ຽນວິທີລັອກໜ້າຈໍ, ເປີດ ໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໜ້າຈໍລັອກ → ປະເພດການລັອກໜ້າຈໍ
ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກວິທີ.
ເມື່ອທ່ານຕັ້ງຮູບແບບ, PIN, ລະຫັດຜ່ານ ຫຼື ຂໍ້ມູນໄບໂອແມັດທຣິກຂອງທ່ານສ�ຳລັບວິທີການລັອ
ກໜ້າຈໍ, ທ່ານສາມາດປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໂດຍການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຄົນອື່ນເຂົ້າໃຊ້ອຸປະ
ກອນຂອງທ່ານ. ຫຼັງຈາກຕັ້ງຄ່າວິທີການລັອກໜ້າຈໍແລ້ວ, ອຸປະກອນຈະຕ້ອງການລະຫັດປົດລັອກ
ເມື່ອເວລາປົດລັອກມັນ.
• ເລື່ອນ: ຮູດໃນທິດທາງໃດໜຶ່ງໃນໜ້າຈໍເພື່ອປົດລັອກມັນ.
• ຮູບແບບ: ແຕ້ມຮູບແບບທີ່ມີສີ່ຈຸດຂຶ້ນໄປ ເພື່ອປົດລັອກໜ້າຈໍ.
• PIN: ປ້ອນ PIN ທີ່ມີຢ່າງໜ້ອຍສີ່ຕົວເລກເຂົ້າ ເພື່ອປົດລັອກໜ້າຈໍ.
• ລະຫັດຜ່ານ: ປ້ອນລະຫັດຜ່ານທີ່ມີຢ່າງໜ້ອຍສີ່ຕົວອັກສອນ, ຕົວເລກ ຫຼື ເຄື່ອງໝາຍເຂົ້າ
ເພື່ອປົດລັອກໜ້າຈໍ.
• ບໍ່ມີ: ຢ່າຕັ້ງວິທີການລັອກໜ້າຈໍ.
• ລາຍພິມນີ້ວມື: ລົງທະບຽນລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານເພື່ອປົດລັອກໜ້າຈໍ. ເບິ່ງ ການຈົດຈ�ຳລາຍນິ້ວມື
ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
ທ່ານສາມາດຕັ້ງອຸປະກອນຂອງທ່ານເພື່ອດ�ຳເນີນການຕັ້ງຂໍ້ມູນໂຮງງານຄືນໃ
ໝ່ ຖ້າທ່ານປ້ອນລະຫັດປົດລັອກເຂົ້າຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງຫຼາຍຄັ້ງຕິດຕໍ່ກັນ ແລະ
ຮອດຂີດຈ�ຳກັດຄວາມພະຍາຍາມ. ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໜ້າຈໍລັອກ →
ການຕັ້ງຄ່າລັອກທີ່​ປອດ​ໄພ, ປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍໃຊ້ວິທີການລັອກທີ່ຕັ້ງຄ່າມາກ່ອນ ແລະ
ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌ ຕັ້ງຄ່າຂອງໂຮງງານຄືນໃໝ່ອັດຕະໂນມັດ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
41
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
ການແຄັບເຈີໜ້າຈໍ
ແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ອຸປະກອນ ແລະ ຂຽນຢູ່ເທິງ, ແຕ້ມຢູ່ເທິງ ຫຼື
ແຊຣ໌ໜ້າຈໍທີ່ຖືກແຄັບເຈີ. ທ່ານສາມາດແຄັບເຈີໜ້າຈໍປະຈຸບັນ ແລະ ພື້ນທີ່ທີ່ສາມາດເລື່ອນໄດ້.
ໃຊ້ວິທີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ເພື່ອແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍ. ຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍທີ່ຖືກແຄັບເຈີຈະຖືກບັນທຶກໃນ
ແກເລີຣີ.
• ແຄັບເຈີແບບໃຊ້ປຸ່ມ: ກົດປຸ່ມຫຼຸດລະດັບປັບສຽງ ແລະ ປຸ່ມເປີດປິດພ້ອມກັນຄ້າງໄວ້.
• ແຄັບເຈີແບບຮູດ: ຮູດມືຂອງທ່ານໄປທາງຊ້າຍ ຫຼື ຂວາຜ່ານໜ້າຈໍ.
• ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍ ໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ແອັບ ແລະ
ຄຸນສົມບັດບາງອັນ.
• ຖ້າການແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍດ້ວຍການຮູດບໍ່ຖືກເປີດໃຊ້ງານ, ເປີດໃຊ້ແອັບ
ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ → ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະທ່າທາງ ແລະ
ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ ໃຊ້ຝາມືປັດເພື່ອແຄັບເຈີ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ຫຼັງຈາກແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍ, ໃຊ້ຕົວເລືອກດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ໃນແຖບເຄື່ອງມືທີ່ຢູ່ລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍ:
•
: ແຄັບເຈີເນື້ອໃນປະຈຸບັນ ແລະ ເນື້ອໃນທີ່​ເຊື່ອງ​ໄວ້ໃນໜ້າທີ່ຍາວເກີນ, ເຊັ່ນ ໜ້າເວັບ.
ເມື່ອທ່ານແຕະ , ໜ້າຈໍຈະເລື່ອນລົງໂດຍອັດຕະໂນມັດ ແລະ ເນື້ອໃນອື່ນໆຈະຖືກແຄັບເຈີ.
•
: ຕັດສ່ວນໜຶ່ງຈາກຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍ. ພື້ນທີ່ທີ່ຖືກຕັດຈະຖືກບັນທຶກໃນ ແກເລີຣີ.
•
: ຂຽນ ຫຼື ແຕ້ມຢູ່ເທິງຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍ.
•
: ແຊຣ໌ຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍກັບຄົນອື່ນໆ.
ຖ້າຕົວເລືອກບໍ່ປະກົດຂຶ້ນເທິງໜ້າຈໍທີ່ຖືກແຄັບເຈີ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ
ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌ ແຄັບເຈີອັດສະລິຍະ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
42
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
ແຜງການແຈ້ງເຕືອນ
ເມື່ອທ່ານຮັບການແຈ້ງເຕືອນໃໝ່, ເຊັ່ນ ຂໍ້ຄວາມ ຫຼື ສາຍບໍ່ໄດ້ຮັບ, ໄອຄອນຕົວຊີ້ບອກຈະປະກົ
ດເທິງແຖບສະຖານະ. ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໄອຄອນ, ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ
ເບິ່ງລາຍລະອຽດຕ່າງໆ.
ເພື່ອເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ລາກແຖບສະຖານະລົງລຸ່ມ. ເພື່ອປິດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ,
ຮູດຂຶ້ນເທິງໃນໜ້າຈໍ.
ທ່ານສາມາດໃຊ້ຟັງຄ໌ຊັນຕໍ່ໄປນີ້ໃນແຜງການແຈ້ງເຕືອນ.
ເປີດໃຊ� ຕັ້ງຄ�າ.
ປຸ�ມການຕັ້ງຄ�າດ�ວນ
ແຜ�ນ SIM ຫຼື USIM
ທີ່ຕ�ອງການສ�າລັບແຕ�ລະຕົວເລືອກ.
ແຕະຄ�າງໄວ� ເພື່ອເຂົ້າໃຊ�ຕົວຈັດການແຜ�ນ
SIM. (ລຸ�ນ SIM ຄູ�)
ເບິ່ງລາຍລະອຽດການແຈ�ງເຕືອ
ນ ແລະ
ດ�າເນີນການກະທ�າຫຼາຍໆຢ�າງ.
ລຶບການແຈ�ງເຕືອນທັງໝົດ.
ເຂົ້າໃຊ�ການຕັ້ງຄ�າການແຈ�ງເຕືອນ.
43
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
ການໃຊ້ປຸ່ມການຕັ້ງຄ່າດ່ວນ
ແຕະປຸ່ມການຕັ້ງຄ່າດ່ວນ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານບາງຄຸນສົມບັດບາງ​ຢ່າງ.
ຮູດລົງລຸ່ມໃນແຜງການແຈ້ງເຕືອນ ເພື່ອເບິ່ງປຸ່ມເພີ່ມເຕີມ.
ເພື່ອປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າຄຸນສົມບັດ, ແຕະຂໍ້ຄວາມທີ່ຢູ່ກ້ອງແຕ່ລະປຸ່ມ. ເພື່ອເບິ່ງການຕັ້ງຄ່າທີ່ລະອຽດເພີ່
ມເຕີມ, ແຕະປຸ່ມຄ້າງໄວ້.
ເພື່ອຈັດລຽງປຸ່ມຄືນໃໝ່, ແຕະ → ລ�ຳດັບປຸ່ມ, ແຕະປຸ່ມຄ້າງໄວ້ ແລະ ຈາກນັ້ນ
ລາກມັນໃສ່ຈຸດທີ່ຕັ້ງອື່ນ.
44
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
ການປ້ອນຂໍ້ຄວາມ
ແຜນຜັງຄີບອດ
ຄີບອດຈະປະກົດຂຶ້ນໂດຍອັດຕະໂນມັດ ເມື່ອທ່ານປ້ອນຂໍ້ຄວາມເພື່ອສົ່ງຂໍ້ຄວາມ, ສ້າງບັນທຶກ ແລະ
ອື່ນໆ.
ການປ້ອນຂໍ້ຄວາມບໍ່ຖືກຮອງຮັບໃນບາງພາສາ. ເພື່ອປ້ອນຂໍ້ຄວາມ, ທ່ານຈະຕ້ອງປ່ຽນພາສາ
ທີ່ໃຊ້ປ້ອນຂໍ້ມູນເປັນໜຶ່ງໃນພາສາທີ່ຖືກຮອງຮັບ.
ຟັງຄ�ຊັນຄີບອດເພີ່ມເຕີມ
ເບິ່ງຟັງຄ�ຊັນຄີບອດເພີ່ມເຕີມ.
ປ�ອນຕົວພິມໃຫຍ�ເຂົ້າ.
ສ�າລັບຕົວອັກສອນໃຫຍ�ທັງໝົດ,
ແຕະມັນສອງຄັ້ງ.
ລຶບຕົວອັກສອນທີ່ມາກ�ອນ.
ປ�ອນສັນຍາລັກເຂົ້າ.
ແຍກໃສ�ແຖວຖັດໄປ.
ກົດຍະຫວ�າງ.
ການປ່ຽນແປງພາສາທີ່ໃຊ້ປ້ອນຂໍ້ມູນ
→ ພາສາແລະການພິມ → ຈັດການພາສາທີ່ໃຊ້ປ້ອນຂໍ້ມູນ ແລະ
ແຕະ
ເລືອກພາສາທີ່ຈະໃຊ້. ເມື່ອທ່ານເລືອກສອງພາສາຂຶ້ນໄປ, ທ່ານສາມາດສັບປ່ຽນພາສາທີ່ໃຊ້ປ້ອນຂໍ້ມູ
ນໂດຍການຮູດໄປຊ້າຍ ຫຼື ໄປຂວາໃນປຸ່ມຍະຫວ່າງ.
45
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
ການປ່ຽນຄີບອດ
ໃນແຖບການກ�ຳນົດທິດທາງ, ແຕະ
ເພື່ອປ່ຽນປະເພດຄີບອດ, ແຕະ
ະເພດຄີບອດທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
ເພື່ອປ່ຽນຄີບອດ.
→ ພາສາແລະການພິມ, ເລືອກພາສາ ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກປ
• ຖ້າປຸ່ມຄີບອດ ( ) ບໍ່ປະກົດໃນແຖບການກ�ຳນົດທິດທາງ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ
ການຈັດການທົ່ວໄປ → ພາສາ ແລະການປ້ອນຂໍ້ມູນ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌
ສະແດງປຸ່ມຄີບອດ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
• ໃນ ແປ້ນພິມ 3x4, ປຸ່ມມີສາມ ຫຼື ສີ່ຕົວອັກສອນ. ເພື່ອປ້ອນຕົວອັກສອນເຂົ້າ, ແຕະປຸ່
ມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຊ�້ຳຫຼາຍເທື່ອຈົນກວ່າຕົວອັກສອນທີ່ຕ້ອງການຈະປະກົດຂຶ້ນ.
ຟັງຄ໌ຊັນຄີບອດເພີ່ມເຕີມ
•
•
•
•
: ເດົາຄ�ຳສັບຕາມການປ້ອນຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ ແລະ ສະແດງການແນະນ�ຳຄ�ຳສັບ. ເພື່ອກັບຄືນຫ
າລາຍການຟັງຄ໌ຊັນຄີບອດ, ແຕະ .
: ປ້ອນອິໂມຕິຄອນເຂົ້າ.
: ປ້ອນສະຕິກເກີເຂົ້າ. ນອກຈາກນີ້ທ່ານຍັງສາມາດປ້ອນສະຕິກເກີອີໂມຈິຂອງຂ້ອຍທີ່ຄ້າຍຄື
ກັນກັບທ່ານໄດ້. ເບິ່ງ ການໃຊ້ສະຕິກເກີອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍໃນການແຊັດ ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
: ຄັດຕິດ GIF ເຄື່ອນໄຫວ.
ຄຸນສົມບັດນີ້ອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ.
•
: ປ້ອນຂໍ້ຄວາມດ້ວຍສຽງ.
•
: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າຄີບອດ.
•
→
•
→
: ປ່ຽນໂໝດ ຫຼື ຂະໜາດຂອງຄີບອດ.
•
→
: ເປີດແຜງການແກ້ໄຂຂໍ້ຄວາມ.
: ເພີ່ມລາຍການຈາກຄລິບບອດ.
46
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
ການກັອບປີ້ ແລະ ການວາງ
1
ແຕະເທິງຂໍ້ຄວາມຄ້າງໄວ້.
2
ລາກ
ຫຼື
ເພື່ອເລືອກຂໍ້ຄວາມທີ່ຕ້ອງການ ຫຼື ແຕະ ເລືອກທັງໝົດ
ເພື່ອເລືອກຂໍ້ຄວາມທັງໝົດ.
3
ແຕະ ອັດສ�ຳເນົາ ຫຼື ຕັດ.
ຂໍ້ຄວາມທີ່ເລືອກໄວ້ຈະຖືກກັອບປີໃສ່ຄລິບບອດ.
4
ແຕະບ່ອນທີ່ຂໍ້ຄວາມຈະຖືກສຽບໃສ່ຄ້າງໄວ້ ແລະ ແຕະ ແປະ.
ເພື່ອວາງຂໍ້ຄວາມທີ່ທ່ານໄດ້ກັອບປີໄວ້ກ່ອນໜ້າ, ແຕະ ກະດານເກັບຄວາມຈໍາ ແລະ
ເລືອກຂໍ້ຄວາມ.
ພົດຈະນານຸກົມ
ຄົ້ນຫານິຍາມສ�ຳລັບຄ�ຳສັບ ໃນຂະນະທີ່ກ�ຳລັງໃຊ້ບາງຄຸນສົມບັດ, ເຊັ່ນ ເມື່ອທ່ອງເບິ່ງໜ້າເວັບ.
1
ແຕະເທິງຄ�ຳສັບທີ່ທ່ານຕ້ອງການຄົ້ນຫາຄ້າງໄວ້.
ຖ້າຄ�ຳສັບທີ່ທ່ານຕ້ອງການຄົ້ນຫາບໍ່ຖືກເລືອກ, ລາກ
2
ແຕະ Dictionary ໃນລາຍການຕົວເລືອກ.
3
ເບິ່ງນິຍາມໃນໜ້າຕ່າງປັອບອັບພົດຈະນານຸກົມ.
ຫຼື
ເພື່ອເລືອກຂໍ້ຄວາມທີ່ຕ້ອງການ.
ຖ້າພົດຈະນານຸກົມບໍ່ຖືກຕິດຕັ້ງກ່ອນໜ້າໃນອຸປະກອນ, ແຕະ Move to Manage
ທີ່ຢູ່ຂ້າງພົດຈະນານຸກົດ ແລະຈາກນັ້ນ ແຕະ ຕິດຕັ້ງ
dictionaries, ແຕະ
ເພື່ອດາວໂຫຼດມັນ.
ເພື່ອສັບປ່ຽນເປັນມຸມມອງໜ້າຈໍເຕັມ, ແຕະ . ແຕະນິຍາມໃນໜ້າໃຈເພື່ອເບິ່ງນິຍາມເພີ່ມເຕີມ.
ເພື່ອເພີ່ມຄ�ຳສັບໃສ່ລາຍການຄ�ຳສັບທີ່ມັກທີ່ສຸດຂອງທ່ານ ຫຼື
ໃນມຸມມອງທີ່ລະອຽດ, ແຕະ
ແຕະ Search Web ເພື່ອໃຊ້ຄ�ຳສັບເປັນຄ�ຳສັບການ​ຊອກຫາ.
47
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການຕິດຕັ້ງ ຫຼື ການຖອນຕິດຕັ້ງແອັບ
Galaxy Store
ຊື້ ແລະ ດາວໂຫຼດແອັບ. ທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດແອັບທີ່ເຮັດເປັນພິເສດສ�ຳລັບອຸປະກອນ
Samsung Galaxy.
ເປີດໃຊ້ແອັບ Galaxy Store.
ແອັບນີ້ອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ.
ການຕິດຕັ້ງແອັບ
ທ່ອງແອັບຕາມໝວດ ຫຼື ແຕະ
ເພື່ອຊອກຫາຄ�ຳສ�ຳຄັນ.
ເລືອກແອັບເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບມັນ. ເພື່ອດາວໂຫຼດແອັບຟຣີ, ແຕະ ຕິດຕັ້ງ. ເພື່ອຊື້ ແລະ ດາວໂ
ຫຼດແອັບຢູ່ບ່ອນທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ແຕະລາຄາ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳ ໃນໜ້າຈໍ.
ເພື່ອປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າການອັບເດດອັດຕະໂນມັດ, ແຕະ → ການຕັ້ງຄ່າ →
ແອັບອັບເດດອັດຕະໂນມັດ ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກຕົວເລືອກ.
Play Store
ຊື້ ແລະ ດາວໂຫຼດແອັບ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ Play Store.
ການຕິດຕັ້ງແອັບ
ທ່ອງແອັບຕາມໝວດ ຫຼື ຊອກຫາແອັບຕາມຄ�ຳສ�ຳຄັນ.
ເລືອກແອັບເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບມັນ. ເພື່ອດາວໂຫຼດແອັບຟຣີ, ແຕະ ຕິດຕັ້ງ. ເພື່ອຊື້ ແລະ ດາວໂ
ຫຼດແອັບຢູ່ບ່ອນທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ແຕະລາຄາ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳ ໃນໜ້າຈໍ.
→ ການຕັ້ງຄ່າ →
ເພື່ອປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າການອັບເດດອັດຕະໂນມັດ, ແຕະ
ອັບເດດແອັບຯໂດຍອັດຕະໂນມັດ ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກຕົວເລືອກ.
48
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການຈັດການແອັບ
ການຖອນຕິດຕັ້ງ ຫຼື ການປິດໃຊ້ງານແອັບ
ແຕະແອັບຄ້າງໄວ້ ແລະ ເລືອກຕົວເລືອກ.
• ຖອນຕິດຕັ້ງ: ຖອນຕິດຕັ້ງແອັບທີ່ດາວໂຫຼດໄວ້.
• ປິດໃຊ້ງານ: ປິດໃຊ້ງານແອັບມາດຕະຖານທີ່ເລືອກໄວ້ທີ່ບໍ່ສາມາດຖອນຕິດຕັ້ງຈາກອຸປະກອນໄ
ດ້.
ການເປີດໃຊ້ງານແອັບ
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ແອັບ →
ເປີດໃຊ້ງານ.
→ ປິດໃຊ້ງານແລ້ວ, ເລືອກແອັບ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ
ການຕັ້ງຄ່າການອະນຸຍາດແອັບ
ສ�ຳລັບບາງແອັບເພື່ອດ�ຳເນີນການຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ພວກມັນອາດຈະຕ້ອງການການອະນຸຍາດເພື່ອເຂົ້າ
ໃຊ້ ຫຼື ໃຊ້ຂໍ້ມູນໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ເມື່ອທ່ານເປີດແອັບ, ໜ້າຕ່າງປັອບອັບອາດຈະປະກົດຂຶ້ນ
ແລະ ຂໍເຂົ້າໃຊ້ຄຸນສົມບັດ ຫຼື ຂໍ້ມູນບາງຢ່າງ. ແຕະ ອະນຸຍາດ ໃນໜ້າຕ່າງປັອບອັບ
ເພື່ອໃຫ້ການອະນຸຍາດກັບແອັບ.
ເພື່ອເບິ່ງການຕັ້ງຄ່າການອະນຸຍາດແອັບຂອງທ່ານ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ແອັບ.
ເລືອກແອັບ ແລະ ແຕະ ສິດ. ທ່ານສາມາດເບິ່ງລາຍການການອະນຸຍາດຂອງແອັບ ແລະ
ປ່ຽນການອະນຸຍາດຂອງມັນ.
ເພື່ອເບິ່ງ ຫຼື ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າການອະນຸຍາດແອັບຕາມໝວດການອະນຸຍາດ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ
ແລະ ແຕະ ແອັບ → → ການອະນຸຍາດແອັບ. ເລືອກລາຍການ ແລະ ແຕະສະວິດທ໌ຢູ່ທາງຂ້າງແ
ອັບເພື່ອໃຫ້ການອະນຸຍາດ.
ຖ້າທ່ານບໍ່ໃຫ້ການອະນຸຍາດກັບແອັບ, ຄຸນສົມບັດພື້ນຖານຂອງແອັບອາດຈະໃຊ້ງານໄດ້ຢ່າງ
ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
49
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
Bixby
ການແນະນ�ຳ
Bixby ເປັນໜ້າໃຊ້ງານຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍຍິ່ງ
ຂຶ້ນ.
ທ່ານສາມາດລົມກັບ Bixby ຫຼື ພິມຂໍ້ຄວາມໄດ້. Bixby ຈະເປີດໃຊ້ຟັງຄ໌ຊັນທີ່ທ່ານຂໍ
ຫຼື ສະແດງຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. ນອກຈາກນີ້ ມັນຍັງຮຽນຮູ້ຮູບແບບການນ�ຳໃຊ້ ແລະ
ສະພາບແວດລ້ອມຂອງທ່ານອີກດ້ວຍ. ມັນຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບທ່ານຫຼາຍເທົ່າໃດ, ມັນຍິ່ງເຂົ້າໃຈທ່ານຫຼາ
ຍເທົ່ານັ້ນ.
• ເພື່ອໃຊ້ Bixby, ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະຕ້ອງຖືກເຊື່ອມຕໍ່ກັບ Wi-Fi ຫລື
ເຄືອຂ່າຍມືຖື.
• ເພື່ອໃຊ້ Bixby, ທ່ານຈະຕ້ອງລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung account ຂອງທ່ານ.
• Bixby ມີຢູ່ໃນບາງພາສາເທົ່ານັ້ນ ແລະ ຄຸນສົມບັດບາງຢ່າງອາດຈະບໍ່ມີຢູ່
ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນຂອງທ່ານ.
ການເລີ່ມຕົ້ນ Bixby
ເມື່ອທ່ານເປີດໃຊ້ Bixby ເປັນຄັ້ງທ�ຳອິດ, ໜ້າຄ�ຳນ�ຳ Bixby ຈະປະກົດຂຶ້ນ.
ທ່ານຈະຕ້ອງເລືອກພາສາທີ່ຈະໃຊ້ກັບ Bixby, ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung account
ຂອງທ່ານຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳ ໃນໜ້າຈໍ ແລະຈາກນັ້ນເຫັນດີນ�ຳຂໍ້ກຳ� ນົດ ແລະເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ.
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ Bixby.
2
ເລືອກພາສາທີ່ຈະໃຊ້ກັບ Bixby.
3
ແຕະ Sign in to Samsung account ແ
​ ລະ ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ຄຳ​
� ແນະ​ນ�ຳ ເ​ ທິງໜ
​ ້າ​ຈໍ ເພື່ອລ
​ ົງ​
ຊື​ເ່ ຂົ້າ​ໃຊ້ Samsung account ຂອງ​ທ່ານ.
ຖ້າທ່ານລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ, ຂໍ້ມູນບັນຊີຂອງທ່ານຈະປະກົດຂຶ້ນເທິງໜ້າຈໍ.
50
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
4
ແຕະ
5
ອ່ານ ແລະ ເຫັນດີນຳ� ຂໍ້ກຳ� ນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ແລະ ແຕະ
6
ແຕະ
.
.
ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳ ໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອລົງທະບຽນສຽງຂອງທ່ານ.
ຖ້າທ່ານຕັ້ງຄຸນສົມບັດການປຸກດ້ວຍສຽງ, ທ່ານສາມາດເລີ່ມຕົ້ນການສົນທະນາກັບ Bixby
ໄດ້ໂດຍເວົ້າວ່າ “Hi, Bixby”.
7
ແຕະສະວິດ Wake Bixby with Power key ເພື່ອສັບປ່ຽນປຸ່ມເປີດປິດເປັນປຸ່ມ Bixby.
ຖ້າທ່ານເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດ, ທ່ານສາມາດເລີ່ມຕົ້ນການສົນທະນາກັບ Bixby
ໂດຍການກົດປຸ່ມ Bixby ຄ້າງໄວ້.
8
ແຕະ
ເພື່ອສ�ຳເລັດການຕັ້ງ.
ໜ້າຈໍ Bixby ຈະປະກົດຂຶ້ນ.
ໂປຣໄຟລ�ຂອງຂ�ອຍ
ເຂົ້າໃຊ�ຕົວເລືອກເພີ່ມເຕີມ.
ຄ�າແນະນ�າເພີ່ມ
ຄ�າສັ່ງແນະນ�າ
ສື່ສານຜ�ານຂ�້ຄວາມ.
ສື່ສານຜ�ານສຽງ.
51
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການໃຊ້ Bixby
ເມື່ອທ່ານເວົ້າສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການກັບ Bixby, Bixby ຈະເປີດໃຊ້ຟັງຄ໌ຊັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື
ສະແດງຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານໄດ້ຂໍ.
ແລະ ຈາກນັ້ນເວົ້າສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການກັບ Bixby. ຫຼື, ເວົ້າວ່າ
ເປີດໃຊ້ແອັບ Bixby, ແຕະ
“Hi, Bixby” ແລະ ເມື່ອອຸປະກອນສົ່ງສຽງອອກມາ, ເວົ້າສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. ຖ້າທ່ານສັບປ່ຽ
ນປຸ່ມເປີດປິດເປັນປຸ່ມ Bixby, ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດເລີ່ມຕົ້ນການສົນທະນາກັບ Bixby
ໂດຍການກົດປຸ່ມ Bixby ຄ້າງໄວ້.
ຕົວຢ່າງ, ໃນຂະນະທີ່ກົດປຸ່ມ Bixby ຄ້າງໄວ້ຢູ່, ເວົ້າວ່າ “How’s the weather today?” ຂໍ້ມູນສ
ະພາບອາກາດຈະປະກົດຂຶ້ນໃນໜ້າຈໍ.
ຖ້າ​ທ່ານ​ຕ້ອງ​ການ​ຮູ້​ສະ​ພາບ​ອາ​ກາດ​ໃນມື້​ອື່ນ, ພ
​ ຽງ​ແຕ່​ເວົ້າ​ວ່າ “Tomorrow?” ໃນ​ຂະ​
ນະ​ທີ່​ກົດ​ປຸ່ມ Bixby ຄ້າງໄວ້. ເພາະວ່າ Bixby ເຂົ້າໃຈສະພາບຂອງການສົນທະນາ,
ມັນຈະສະແດງສະພາບອາກາດ​ຂອງມື້ອື່ນໃຫ້ແກ່ທ່ານ.
“How’s the
weather today?”
ການເລີ່ມຕົ້ນການສົນທະນາ
ການຟັງ
52
ເປີດໃຊ�ຟັງຄ�ຊັນທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ
ແລ�ວ
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ຖ້າ Bixby ຖ້າຄ�ຳຖາມທ່ານໃນລະຫວ່າງການສົນທະນາ, ໃນຂະນະທີ່ກ�ຳລັງກົດປຸ່ມ Bixby ຄ້າງໄວ້,
ແລະ ຕອບ Bixby.
ຕອບ Bixby. ຫຼື ແຕະ
ຖ້າທ່ານກ�ຳລັງໃຊ້ຊຸດຫູຟັງ ຫຼື ສຽງບລູທູດ ຫຼື ເລີ່ມຕົ້ນການສົນທະນາໂດຍເວົ້າວ່າ “Hi, Bixby”,
ທ່ານສາມາດສືບຕໍ່ສົນທະນາໂດຍບໍ່ຕ້ອງແຕະໄອຄອນ. ເປີດໃຊ້ແອັບ Bixby ແລະ ແຕະ →
Settings → Automatic listening → Hands-free only.
ການ​ປຸກ Bixby ໂ​ ດຍ​ໃຊ້​ສຽງ​ຂອງ​ທ່ານ
ທ່ານສາມາດເລີ່ມຕົ້ນການສົນທະນາກັບ Bixby ໂດຍເວົ້າວ່າ “Hi, Bixby”.
ລົງທະບຽນສຽງຂອງທ່ານ ເພື່ອທີ່ Bixby ຈະຕອບສຽງຂອງທ່ານ ເມື່ອທ່ານເວົ້າວ່າ “Hi, Bixby”.
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ Bixby ແລະ ແຕະ → Settings → Voice wake-up.
2
ແຕະສະວິດທ໌ Wake with “Hi, Bixby” ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານ​ມັນ.
3
ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳ ໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອສ�ຳເລັດການຕັ້ງ.
ດຽວນີ້ ທ່ານສາມາດເວົ້າວ່າ “Hi, Bixby” ແລະ ເມື່ອອຸປະກອນສົ່ງສຽງອອກມາ,
ເລີ່ມຕົ້ນການສົນທະນາ.
ການປຸກ Bixby ໂດຍໃຊ້ປຸ່ມ Bixby
ທ່ານສາມາດເລີ່ມຕົ້ນການສົນທະນາກັບ Bixby ໂດຍການກົດປຸ່ມ Bixby ຄ້າງໄວ້.
ສັບປ່ຽນປຸ່ມເປີດປິດເປັນປຸ່ມ Bixby ກ່ອນ.
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ Bixby ແລະ ແຕະ → Settings → Wake Bixby with Power key.
2
ແຕະສະວິດທ໌ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ຫຼືວ່າ, ກົດປຸ່ມເປີດປິດຄ້າງໄວ້, ແຕະ
ແລະຈາກນັ້ນແຕະສະວິດເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດໂດຍການເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ,
(ປຸ່ມປິດເປີດ ສ�ຳລັບ Bixby)
ການຮູດແຜງການແຈ້ງເຕືອນລົງລຸ່ມ ແລະ ຈາກນັ້ນ ແຕະ
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
53
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການສື່ສານໂດຍການພິມຂໍ້ຄວາມ
ຖ້າສຽງ​ຂອງ​ທ່ານ​ບໍ່​ຖືກ​ຈົດ​ຈຳ​
� ເນື່ອງ​ຈາກ​ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ທ​ມ
ີ່ ສ
ີ​ ຽງ​ດັງ ຫຼື ຖ້າ​ທ່ານ​ຢ​ໃູ່ ນ​ສະ​ຖາ​ນະ​
ການ​ທີ່​ເວົ້າ​ຍາກ, ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ສື່​ສານ​ກັບ Bixby ຜ່ານ​ຂໍ້​ຄວາມ.
ແລະ ຈາກນັ້ນ ພິມສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ Bixby, ແຕະ
ໃນລະຫວ່າງການສື່ສານ, Bixby ຍັງຈະຕອບທ່ານຜ່ານຂໍ້ຄວາມແທນ​ຄ�ຳຕອບໂຕ້ກັບດ້ວຍສຽງ​
ນ�ຳອີກ.
Bixby Vision
ການແນະນ�ຳ
Bixby Vision ເປັນການບໍລິການທີ່ໃຫ້ຄຸນສົມບັດປະເພດຕ່າງໆຕາມການຈົດຈ�ຳຮູບ.
ທ່ານສາມາດໃຊ້ Bixby Vision ເພື່ອຊອກຫາຂໍ້ມູນຢ່າງວ່ອງໄວໂດຍການຈົດຈ�ຳວັດຖຸ ຫຼື
ຈຸດທີ່ຕັ້ງປະຈຸບັນຂອງທ່ານ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດສ�ຳຜັດກັບຄຸນສົມບັດ AR, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຮູບ
ສະເໝືອນຈິງປະກົດຂຶ້ນໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ.
ໃຊ້ຄຸນສົມບັດ Bixby Vision ທີ່ມີປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງ.
ແຍກ ຫຼື ແປຂ�້ຄວາມ.
ຊອກຫາຈຸດທີ່ຕັ້ງ.
ຊອກຫາຮູບ.
ສ�າຜັດກັບຄຸນສົມບັດ AR.
54
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
• ເພື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້, ຈະຕ້ອງໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນກັບ Wi-Fi ຫລື ເຄືອຂ່າຍມືຖື.
• ເພື່ອໃຊ້ບາງຄຸນສົມບັດຂອງ Bixby Vision, ທ່ານຈະຕ້ອງລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung
account ຂອງທ່ານ.
• ຄຸນສົມບັດທີ່ມີຢູ່ ແລະ ຜົນການຊອກຫາອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື
ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ.
• ຄຸນສົມບັດນີ້ອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຫຼື ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນການຊອກຫາທີ່ຖືກຕ້ອງ
ຂຶ້ນກັບຂະໜາດຮູບ, ຮູບແບບ ຫຼື ຄວາມລະອຽດ.
• ຊ�ຳຊຸງບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ຈັດໃຫ້ໂດຍ Bixby Vision.
ການເປີດໃຊ້ Bixby Vision
ເປີດໃຊ້ Bixby Vision ໂດຍໃຊ້ໜຶ່ງໃນວິທີເຫຼົ່ານີ້.
• ໃນແອັບ ກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ແຕະ Bixby Vision.
• ໃນແອັບ ແກເລີຣີ, ເລືອກຮູບ ແລະ ແຕະ
.
• ໃນແອັບ ອິນເ​ ຕີ​ເນັດ, ແຕະຮູບຄ້າງໄວ້ ແລະ ແຕະ Bixby Vision.
• ຖ້າທ່ານເພີ່ມໄອຄອນແອັບ Bixby Vision ໃສ່ໜ້າຈໍຫຼັກ ແລະ ໜ້າຈໍແອັບແລ້ວ, ເປີດໃຊ້ແອັບ
Bixby Vision.
ການຊອກຫາຮູບທີ່ຄ້າຍຄືກັນ
ຊອກຫາຮູບທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບວັດຖຸທີ່ຖືກຈົດຈ�ຳທາງອອນໄລນ໌. ທ່ານສາມາດເບິ່ງຮູບຕ່າງໆທີ່ມີຄຸນສົມ
ບັດຄ້າຍຄືກັນກັບວັດຖຸ, ເຊັ່ນ ສີ ຫຼື ຮູບຮ່າງ.
ຕົວຢ່າງ, ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຮູ້ຊື່ຂອງຮູບຖ່າຍ ຫຼື ຮູບ, ໃຊ້ຄຸນສົມບັດຂອງ Bixby Vision.
ອຸປະກອນຈະຊອກຫາ ແລະ ສະແດງຂໍ້ມູນ ຫຼື ຮູບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນໃຫ້ທ່ານເ
ຫັນ.
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ ກ້ອງຖ່າຍຮູບ ແລະ ແຕະ Bixby Vision.
2
ແຕະ ເລັນສ ແລະ ຮັກສາໃຫ້ວັດຖຸຢູ່ພາຍໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອຈົດຈ�ຳມັນ.
3
ເລືອກຜົນໄດ້ຮັບການຊອກຫາດ້ວຍ
ໃນມັນ.
ຮູບທີ່ຄ້າຍຄືກັນຈະປະກົດຂຶ້ນ.
55
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການແປ ຫຼື ການແຍກຂໍ້ຄວາມ
ຈົດຈ�ຳ ແລະ ສະແດງຂໍ້ຄວາມທີ່ແປແລ້ວໃນໜ້າຈໍ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດແຍກຂໍ້ຄວາມຈາກໄ
ຟລ໌ເອກະສານ ຫຼື ໄຟລ໌ຮູບ.
ຕົວຢ່າງ, ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຮູ້ປ້າຍບອກຫຍັງໃນຂະນະທີ່ກຳ� ລັງເດີນທາງຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ໃຊ້ຄຸນສົມບັດ
Bixby Vision. ອຸປະກອນຈະແປຂໍ້ຄວາມຂອງປ້າຍເປັນພາສາທີ່ທ່ານເລືອກ.
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ ກ້ອງຖ່າຍຮູບ ແລະ ແຕະ Bixby Vision.
2
ແຕະ
ແລະ ຮັກສາຂໍ້ຄວາມໄວ້ຢູ່ພາຍໃນໜ້າຈໍເພື່ອຈົດຈ�ຳມັນ.
ຂໍ້ຄວາມທີ່ຖືກແປຈະປະກົດຂຶ້ນຢູ່ໃນໜ້າຈໍ.
• ເພື່ອແຍກຂໍ້ຄວາມ, ແຕະ
. ທ່ານສາມາດແຊຣ໌ ຫຼື ບັນທຶກຂໍ້ຄວາມທີ່ຖືກແຍກ.
• ເພື່ອບັນທຶກໜ້າຈໍທີ່ມີຂໍ້ຄວາມທີ່ຖືກແປເປັນຮູບ, ແຕະ
ແກເລີຣີ.
. ໜ້າຈໍຈະຖືກບັນທຶກໃນ
• ເພື່ອປ່ຽນພາສາຕົ້ນສະບັບ ຫຼື ພາສາເປົ້າໝາຍ, ແຕະແຜງການຕັ້ງຄ່າພາສາຢູ່ເບື້ອງເທິງສຸດຂອງ
ໜ້າຈໍ.
ການຊອກຫາສະຖານທີ່
ຊອກຫາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ໃກ້ຄຽງໂດຍການຈົດຈ�ຳຈຸດທີ່ຕັ້ງປະຈຸບັນຂອງທ່ານ. ນອກຈາກນີ້
ທ່ານຍັງສາມາດເບິ່ງການຊື້ຂາຍທີ່ມີຢູ່ໃກ້ຄຽງ.
ຕົວຢ່າງ, ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຊອກຫາຮ້ານຄ້າໃກ້ຄຽງທີ່ມີການຂາຍ, ໃຊ້ຄຸນສົມບັດ Bixby Vision.
ອຸປະກອນຈະຊອກຫາ ແລະ ສະແດງໃຫ້ທ່ານເຫັນການຂາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຮ້ານຄ້າໃກ້ຄຽງ.
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ ກ້ອງຖ່າຍຮູບ ແລະ ແຕະ Bixby Vision.
2
ແຕະ
ແລະ ແນ່ກ້ອງຖ່າຍຮູບໄປໃນທິດທາງທີ່ທ່ານຕ້ອງການຊອກຫາສະຖານທີ່.
ທ່ານສາມາດເບິ່ງຂໍ້ມູນພື້ນຖານກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ໃກ້ຄຽງໄດ້.
• ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຊອກຫາສະຖານທີ່ໃນທິດທາງອື່ນ, ໃຫ້ຫັນກ້ອງຖ່າຍຮູບໄປຍັງທິດທາງນັ້ນ.
• ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ສະເໜີໃກ້ຄຽງທີ່ມີຢູ່, ແຕະ ຂໍ້ສະເໜີຊື້ຂາຍ.
• ທ່ານສາມາດເບິ່ງຈຸດທີ່ຕັ້ງປະຈຸບັນ ແລະ ຂໍ້ມູນສະພາບອາກາດຂອງທ່ານ. ເພື່ອເບິ່ງຈຸດທີ່ຕັ້ງ
ປະຈຸບັນໃນແຜນທີ່, ແນກ້ອງຖ່າຍຮູບໄປຫາພື້ນດິນ. ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນສະພາບອາກາດປະຈຸບັນ,
ແນກ້ອງຖ່າຍຮູບໄປຫາທ້ອງຟ້າ.
56
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
3
ເລືອກຜົນການຊອກຫາໃນໜ້າຈໍ.
ອຸປະກອນຈະສະແດງຂໍ້ມູນຂອງສະຖານທີ່ໃກ້ຄຽງ ແລະ ການຊື້ຂາຍ.
ການສ�ຳຜັດກັບຄຸນສົມບັດ AR ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ
ແອັບຕ່າງໆລວມທັງຄຸນສົມບັດ AR, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຮູບສະເໝືອນຈິງປະກົດຂຶ້ນໃນພື້ນຫຼັງ ຫຼື
ບຸກຄົນໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ. ທ່ານສາມາດສ�ຳຜັດກັບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ເບິ່ງຂໍ້ມູນໂດຍບໍ່ຕ້ອງເ
ຂົ້າໄປທີ່ຮ້ານຄ້າ ຫຼື ລອງມັນດ້ວຍຕົນເອງຢ່າງສະດວກສະບາຍ. ສ�ຳຜັດກັບຄຸນສົມບັດ AR ທີ່ສະໜຸກ
ແລະ ມີປະໂຫຍດຂອງ Bixby Vision.
ແອັບທີ່ມີຢູ່ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການຂອງທ່ານ.
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ ກ້ອງຖ່າຍຮູບ ແລະ ແຕະ Bixby Vision.
2
ແຕະ ແອັບ ແລະ ເລືອກຄຸນສົມບັດທີ່ຕ້ອງການ.
• ເຄື່ອງຕົກແຕ່ງເຮືອນ: ຈັດເຟີນີເຈີ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ສະເໝືອນຈິງໂດຍໃຊ້ຫ້ອງຈິງ.
• ການອອກແບບ: ລອງໃສ່ແວ່ນຕາກັນແດດສະເໝືອນຈິງ.
ຖ້າທ່ານຖືກໃຈແວ່ນຕາກັນແດດນັ້ນ, ທ່ານສາມາດຊື້ພວກມັນທາງອອນໄລນ໌ໄດ້ທັນທີ.
• ຫຼິ້ນຮູບ: ເບິ່ງຕົວຢ່າງ ແລະ ລາຍລະອຽດຂອງຮູບເງົາຫຼັງຈາກ Bixby Vision
ຈົດຈ�ຳໂປຼສເຕີຮູບເງົາ.
57
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
Bixby Home
ໃນໜ້າຈໍ Bixby Home, ທ່ານສາມາດເບິ່ງການບໍລິການ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ແນະນ�ຳທີ່ Bixby ໃຫ້ໂດຍກ
ານວິເຄາະຮູບແບບການນ�ຳໃຊ້ຂອງທ່ານ ແລະ ວຽກປະຈ�ຳວັນຂອງທ່ານ.
• ເພື່ອເບິ່ງເນື້ອໃນເພີ່ມເຕີມ, ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ Wi-Fi ຫຼື ເຄືອຂ່າຍມືຖື.
• ເພື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້ທັງໝົດ, ທ່ານຈະຕ້ອງລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung account
ຂອງທ່ານ.
ການເປີດ Bixby Home
1
ໃນໜ້າຈໍຫຼັກ, ຮູດໄປທາງຂວາ.
ໜ້າຈໍ Bixby Home ຈະປະກົດຂຶ້ນ.
ເມື່ອເປີດໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້ເປັນຄັ້ງທ�ຳອິດ ຫຼື ຫຼັງຈາກດ�ຳເນີນການຕັ້ງຂໍ້ມູນຄືນໃໝ່,
ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳ ໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອສ�ຳເລັດການຕັ້ງ.
2
ຮູດຂຶ້ນເທິງ ຫຼື ລົງລຸ່ມ ເພື່ອເບິ່ງເນື້ອໃນທີ່ແນະນ�ຳ.
ເຂົ້າໃຊ�ຕົວເລືອກເພີ່ມເຕີມ.
ການເຕືອນທີ່ຈະມາເຖິງ
ເນື້ອໃນແນະນ�າ
3
ເພື່ອເລືອກ Bixby Home, ຮູດໄປຊ້າຍໃນໜ້າຈໍ ຫຼື ແຕະປຸ່ມກັບຄືນ.
58
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການໃຊ້ເນື້ອໃນທີ່ແນະນ�ຳໃນ Bixby Home
ເມື່ອທ່ານເປີດ Bixby Home, ທ່ານສາມາດເບິ່ງເນື້ອໃນທີ່ອັບເດດເລື້ອຍໆເປັນບັດ. ຮູດຂຶ້ນເທິງ ຫຼື
ລົງລຸ່ມ ເພື່ອເບິ່ງບັດ.
ຕົວຢ່າງ, ຕາມທາງໄປຫ້ອງການໃນຕອນເຊົ້າ, ທ່ານສາມາດເບິ່ງກ�ຳນົດເວລາໃນວັນຂອງທ່ານ ແລະ
ຫຼິ້ນເພງທີ່ມັກທີ່ສຸດຂອງທ່ານໃນໜ້າຈໍ Bixby Home. ໃນຕອນແລງ, ທ່ານສາມາດເບິ່ງໂມງປຸກ,
ກວດເບິ່ງກິດຈະກ�ຳປະຈ�ຳວັນຂອງທ່ານ ແລະ ເບິ່ງຟີດຂອງໝູ່ຂອງທ່ານ.
ເນື້ອໃນ ແລະ ລ�ຳດັບຂອງບັດອັບເດດໂດຍອັດຕະໂນມັດໃນໄລຍະເວລາທີ່ກ�ຳນົດໄວ້.
ເພື່ອອັບເດດບັດດ້ວຍຕົນເອງ, ຮູດລົງລ
​ ຸ່ມໃນໜ້າຈໍ.
ການແກ້ໄຂລາຍການບັດ
• ເພື່ອປັກໝຸດໃສ່ເບື້ອງເທິງສຸດຂອງໜ້າຈໍ Bixby Home, ແຕະ
→ ຖອນປັກໝຸດ.
ເພື່ອຖອນປັກໝຸດ, ແຕະ
→ ປັກໝຸດໃສ່ເທິງສຸດ.
• ເພື່ອຢຸດການສະແດງບັດໃນລາຍການ, ລາກບັດໄປທາງເບື້ອງຂວາ ແລະ ແຕະ ຢ່າສະແດງອີກ.
• ເພື່ອເຊື່ອງບັດຈາກລາຍການ, ລາກບັດໄປທາງເບື້ອງຂວາ ແລະ ແຕະ ເຊື່ອງສ�ຳລັບຕອນນີ.້
ການເລືອກແອັບທີ່ຈະສະແດງເປັນບັດ
ເພີ່ມ ຫຼື ລຶບແອັບເພື່ອສະແດງເປັນບັດໃນໜ້າຈໍ Bixby Home.
ໃນໜ້າຈໍ Bixby Home, ແຕະ → ບັດ, ເລືອກແອັບ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດຢູ່ຂ້າງລາຍການ
ເພື່ອເພີ່ມ ຫຼື ລຶບພວກມັນ.
ຖ້າແອັບບໍ່ຖືກຕິດຕັ້ງໃນອຸປະກອນ, ທ່ານຈະຕ້ອງຕິດຕັ້ງມັນເພື່ອໃຊ້ມັນ. ໃນໜ້າຈໍ Bixby
Home, ແຕະ → ບັດ ແລະ ຈາກນັ້ນດາວໂຫຼດແອັບ.
ການກ�ຳນົດການຕັ້ງຄ່າ Bixby Home ເອງ
ໃນໜ້າຈໍ Bixby Home, ແຕະ
→ ການຕັ້ງຄ່າ.
• ການບໍລິການແບບກ�ຳນົດເອງ: ຕັ້ງເພື່ອໃຊ້ການບໍລິການແບບໂຕ້ຕອບ ແລະ
ແບບກ�ຳນົດເອງຂອງ Bixby ເພື່ອເພີ່ມປະສົບການໃຊ້ງານຂອງທ່ານ.
• ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເນື້ອໃນ Bixby Home: ອ່ານແລະເຫັນດີນຳ� ຫຼື
ຖອນການເຫັນດີຂອງທ່ານຈາກຂໍ້ກ�ຳນົດ ແລະເງື່ອນໄຂ ແລະ ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນນຕົວ
ຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເນື້ອໃນແຕ່ລະລາຍ.
• ກ່ຽວກັບ Bixby Home: ເບິ່ງເວີຊັນ Bixby Home ແລະ ຂໍ້ມູນດ້ານກົດໝາຍ.
59
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
Reminder
ສ້າງການເຕືອນເພື່ອກ�ຳນົດເວລາລາຍການທີ່ຈະເຮັດ ຫຼື ເພື່ອເບິ່ງເນື້ອໃນພາຍຫຼັງ. ທ່ານຈະໄດ້ຮັບກາ
ນແຈ້ງເຕືອນໃນເວລາທີ່ຕັ້ງມາກ່ອນ ຫຼື ຈຸດທີ່ຕັ້ງສ�ຳລັບແຕ່ລະການເຕືອນ.
• ເພື່ອຮັບການແຈ້ງເຕືອນທີ່ຖືກຕ້ອງຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ Wi-Fi ຫື ເຄືອຂ່າຍມືຖື.
• ເພື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້ທັງໝົດ, ທ່ານຈະຕ້ອງລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung account
ຂອງທ່ານ.
• ເພື່ອໃຊ້ການເຕືອນຈຸດທີ່ຕັ້ງ, ຈະຕ້ອງເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດ GPS.
ການເລີ່ມຕົ້ນການເຕືອນ
ການເລີ່ມຕົ້ນການເຕືອນຈາກ Bixby Home
1
ໃນໜ້າຈໍຫຼັກ, ຮູດໄປທາງຂວາ.
ໜ້າຈໍ Bixby Home ຈະປະກົດຂຶ້ນ.
2
ແຕະ ເລີ່ມຕົ້ນແລ້ວ ໃນບັດ Reminder.
ໜ້າຈໍການເຕືອນຈະປະກົດຂຶ້ນ ແລະ ໄອຄອນແອັບ Reminder (
ຈະຖືກເພີ່ມໃສ່ໜ້າຈໍແອັບ.
60
)
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການເລີ່ມຕົ້ນການເຕືອນຈາກປະຕິທິນ
→ Reminder. ໜ້າຈໍການເຕືອນຈະປະກົດຂຶ້ນ ແລະ
ເປີດໃຊ້ແອັບ ປະຕິທິນ ແລະ ແຕະ
ໄອຄອນແອັບ Reminder ( ) ຈະຖືກເພີ່ມໃສ່ໜ້າຈໍແອັບ.
ການສ້າງການເຕືອນ
ສ້າງການເຕືອນດ້ວຍຫຼາຍໆວິທີ. ການເຕືອນຈະເຕືອນທ່ານຖ້າທ່ານສ້າງການເຕືອນດ້ວຍເວລາ
ທີ່ກ�ຳນົດໄວ້ ຫຼື ການຕັ້ງຄ່າຈຸດທີ່ຕັ້ງ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດບັນທຶກຫຼາຍໆເນື້ອໃນ, ເຊັ່ນ
ບັນທຶກຄວາມຈ�ຳດ່ຽວ ຫຼື ທີ່ຢູ່ໜ້າເວັບ ແລະ ເບິ່ງພາຍຫຼັງ.
ຕົວຢ່າງ, ສ້າງການເຕືອນເພື່ອເຕືອນໃຫ້ທ່ານ ‘ຫົດນ�້ຳດອກໄມ້ເມື່ອຮອດ​ເຮືອນ’.
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ Reminder.
2
ແຕະ ຂຽນການເຕືອນ ຫຼື
3
ແຕະ ສະຖານທີ່ → ຕັ້ງເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ → ເລືອກສະຖານທີ່ ແລະ ຕັ້ງຈຸດທີ່ຕັ້ງເປັນເຮືອນ.
4
ແຕະ ເມື່ອຂ້ອຍມາຮອດທີ່ → ສໍາເລັດ.
ແລະ ປ້ອນ ‘ຫົດນ�້ຳດອກໄມ້’ ເຂົ້າ.
61
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
5
ແຕະ ບັນທຶກ ເພື່ອບັນທຶກການເຕືອນ.
ເມື່ອທ່ານມາຮອດເຮືອນ, ການແຈ້ງເຕືອນ ‘ຫົດນ�້ຳດອກໄມ້’ ຈະປະກົດຂຶ້ນ.
ການກວດເບິ່ງການແຈ້ງເຕືອນການເຕືອນ
ໃນເວລາ ຫຼື ຈຸດທີ່ຕັ້ງທີ່ຕັ້ງຄ່າມາກ່ອນ, ໜ້າຕ່າງປັອບອັບການແຈ້ງເຕືອນຈະປະກົດຂຶ້ນ. ແຕະ
ສ�ຳເລັດ ຫຼື ຫຼັບ.
ການເບິ່ງລາຍການເຕືອນ
ເປີດໃຊ້ແອັບ Reminder ເພື່ອເບິ່ງລາຍການເຕືອນຂອງທ່ານ. ເພື່ອເບິ່ງລາຍລະອຽດການເຕືອນ,
ເລືອກການເຕືອນ.
62
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການແກ້ໄຂລາຍລະອຽດການເຕືອນ
ເພີ່ມ ຫຼື ແກ້ໄຂລາຍລະອຽດການເຕືອນ, ເຊັ່ນ ຄວາມຖີ່, ວັນທີແລະເວລາ ຫຼື ຈຸດທີ່ຕັ້ງ.
1
ໃນລາຍການເຕືອນ, ເລືອກການເຕືອນທີ່ຈະແກ້ໄຂ ແລະ ແຕະ ກວດແກ້.
2
ແກ້ໄຂເງື່ອນໄຂ ແລະ ແຕະ ບັນທຶກ.
ຂ�້ມູນການເຕືອນ
ປ�ຽນສີຂອງການເຕືອນ.
ເພີ່ມລາຍການກວດເບິ່ງ.
ເພີ່ມຮູບ.
ເງື່ອນໄຂການເຕືອນ
ການສ�ຳເລັດການເຕືອນ
ໝາຍການເຕືອນທີ່ທ່ານບໍ່ຕ້ອງ​ການ​ໃຫ້ເຕືອນເປັນສ�ຳເລັດ.
ໃນລາຍການເຕືອນ, ເລືອກການເຕືອນ ແລະ ແຕະ ສ�ຳເລັດ. ຫຼືວ່າ, ລາກການເຕືອນໄປທາງຊ້າຍ.
ການກູ້ຄືນການເຕືອນ
ກູ້ຄືນການເຕືອນທີ່ສ�ຳເລັດແລ້ວ.
1
ໃນລາຍການເຕືອນ, ແຕະ → ສ�ຳເລັດແລ້ວ → ກວດແກ້.
2
ໝາຍລາຍການທີ່ຈະກູ້ຄືນ ແລະ ແຕະ ຣີສະຕໍ.
ການເຕືອນຈະຖືກເພີ່ມໃສ່ລາຍການເຕືອນ ແລະ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການເຕືອນໃນເວລາທີ່ຕັ້ງຄ່າມາ
ກ່ອນ.
ການລຶບການເຕືອນ
ເພື່ອລຶບການເຕືອນ, ລາກການເຕືອນໄປເບື້ອງຂວາ. ເພື່ອລຶບຫຼາຍໆການເຕືອນ,
ແຕະການເຕືອນຄ້າງໄວ້, ໝາຍຕິກການເຕືອນທີ່ຈະລຶບ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ລຶບ.
63
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ໂທລະສັບ
ການແນະນ�ຳ
ໂທອອກ ຫຼື ຮັບສາຍໂທດ້ວຍສຽງ ແລະ ວິດີໂອ.
ການໂທອອກ
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂທລະສັບ ແລະ ແຕະ ປຸ່ມໂທ.
2
ປ້ອນເບີໂທລະສັບເຂົ້າ.
3
ແຕະ
ເພື່ອໂທອອກດ້ວຍສຽງ ຫຼື ແຕະ
ເພື່ອໂທອອກດ້ວຍວິດີໂອ.
ເຂົ້າໃຊ�ຕົວເລືອກເພີ່ມເຕີມ.
ເພີ່ມເບີໂທໃສ�ລາຍຊື່ຜູ�ຕິດຕ�່.
ຊອກຫາຜູ�ຕິດຕ�່ ຫຼື ສະຖານທີ່.
ສະແດງຕົວຢ�າງເບີໂທລະສັບ.
ລຶບຕົວອັກສອນທີ່ມາກ�ອນ.
64
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ສ້າງການໂທຈາກບັນທຶກການໂທ ຫຼື ລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່
ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂທລະສັບ, ແຕະ ຫຼ້າສຸດ ຫຼື ຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ ຈາກນັ້ນ ຮູດໄປຂວາໃນຜູ້ຕິດຕໍ່ ຫຼື
ເບີໂທລະສັບ ເພື່ອເຮັດການໂທອອກ.
ຖ້າຄຸນສົມບັດນີ້ຖືກປິດໃຊ້ງານ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ → ການເຄື່ອນໄຫວ
ແລະທ່າທາງ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ ຮູດເ​ ພື່ອໂ​ ທ ຫຼສ
ື​ ົ່ງຂ
​ຄ
ໍ້​ ວາມ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ການໃຊ້ໂທດ່ວນ
ຕັ້ງໝາຍເລກໂທດ່ວນເພື່ອໂທອອກຢ່າງວ່ອງໄວ.
ເພື່ອຕັ້ງເບີໂທໃນການໂທດ່ວນ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂທລະສັບ, ແຕະ ປຸ່ມໂທ ຫຼື ຜູ້ຕິດຕໍ່ → →
ເບີໂທດ່ວນ, ເລືອກເບີໂທດ່ວນ ແລະ ຈາກນັ້ນເພີ່ມເບີໂທລະສັບ.
ເພື່ອໂທອອກ, ແຕະໝາຍເລກໂທດ່ວນໃນແປ້ນໂທຄ້າງໄວ້. ສ�ຳລັບໝາຍເລກໂທດ່ວນ 10 ຕົວຂຶ້ນໄປ,
ແຕະຕົວເລກທ�ຳອິດຂອງໝາຍເລກ ຈາກນັ້ນແຕະຕົວເລກສຸດທ້າຍຄ້າງໄວ້.
ຕົວຢ່າງ, ຖ້າທ່ານຕັ້ງໝາຍເລກ 123 ເປັນໝາຍເລກໂທດ່ວນ, ແຕະ 1, ແຕະ 2, ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ
3 ຄ້າງໄວ້.
ການໂທອອກຈາກໜ້າຈໍທີ່ລັອກ
ໃນໜ້າຈໍທີ່ຖືກລັອກ, ລາກ
ຢູ່ນອກວົງມົນ.
ເຮັດການໂທອອກໂດຍການຊອກຫາສະຖານທີ່ໃກ້ຄຽງ
ທ່ານສາມາດໂທອອກຫາສະຖານທີ່ທີ່ໃກ້ຄຽງຈຸດທີ່ຕັ້ງປະຈຸບັນຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໂດຍການຊ
ອກຫາຂໍ້ມູນຂອງພວກມັນ. ທ່ານສາມາດຊອກຫາສະຖານທີ່ໃກ້ຄຽງຕາມໝວດ, ເຊັ່ນ ຮ້ານອາຫານ
ຫຼື ຮ້ານຄ້າ ຫຼື ຕາມການເລືອກສະຖານທີ່ຍອດນິຍົມທີ່ແນະນ�ຳ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂທລະສັບ, ແຕະ ສະຖານທີ່ ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກໝວດ ຫຼື
ປ້ອນຊື່ທາງທຸລະກິດໃນຊ່ອງຊອກຫາ. ຫຼື ເລືອກບ່ອນໜຶ່ງຈາກສະຖານທີ່ຍອດນິຍົມທີ່ແນະນ�ຳ.
ຂໍ້ມູນທາງທຸລະກິດ, ເຊັ່ນ ເບີໂທລະສັບ ຫຼື ສະຖານທີ່ຂອງມັນ ຈະປະກົດຂຶ້ນ.
65
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
​ການໂທອອກລະຫວ່າງປະເທດ
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂທລະສັບ ແລະ ແຕະ ປຸ່ມໂທ.
2
ແຕະ 0 ຈົນກວ່າເຄື່ອງໝາຍ + ຈະປະກົດ.
3
ປ້ອນລະຫັດປະເທດ, ລະຫັດພື້ນທີ່ ແລະ ເບີໂທລະສັບເຂົ້າ ແລະຈາກນັ້ນແຕະ
.
ການຮັບສາຍໂທ
ການຮັບສາຍໂທ
ເມື່ອມີສາຍໂທເຂົ້າ, ລາກ
ອອກນອກວົງມົນຂະໜາດໃຫຍ່.
ການບໍ່ຮັບສາຍ
ເມື່ອມີສາຍໂທເຂົ້າ, ລາກ
ອອກນອກວົງມົນຂະໜາດໃຫຍ່.
ເພື່ອສົ່ງຂໍ້ຄວາມເມື່ອບໍ່ຮັບສາຍທີ່ໂທເຂົ້າມາ, ລາກແຖບ ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ຂຶ້ນເທິງ ແລະ
ເລືອກຂໍ້ຄວາມທີ່ຈະສົ່ງ. ຖ້າສະວິດ ເພີ່ມການເຕືອນ ຖືກເປີດໃຊ້ງານຢູ່, ການເຕືອນຈະຖືກບັນທຶກເ
ພື່ອເຕືອນທ່ານກ່ຽວກັບສາຍໂທທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບໜຶ່ງຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກນັ້ນ.
ເພື່ອສ້າງຂໍ້ຄວາມການບໍ່ຮັບສາຍຕ່າງໆ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂທລະສັບ, ແຕະ → ການຕັ້ງຄ່າ →
ປະຕິເສດຂໍຄ
້​ ວາມດ່ວນ, ປ້ອນຂໍ້ຄວາມເຂົ້າ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ .
ສາຍບໍ່ໄດ້ຮັບ
ຖ້າສາຍບໍ່ຖືກຮັບ, ໄອຄອນ
ຈະປະກົດຂຶ້ນໃນແຖບສະຖານະ. ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ
ເພື່ອເບິ່ງລາຍການສາຍບໍ່ໄດ້ຮັບ. ຫຼືວ່າ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂທລະສັບ ແລະ ແຕະ ຫຼ້າສຸດ
ເພື່ອເບິ່ງສາຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບ.
66
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການບລັອກເບີໂທລະສັບ
ບລັອກການໂທຈາກເບີໂທສະເພາະທີ່ເພີ່ມໃສ່ລາຍການບລັອກຂອງທ່ານ.
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂທລະສັບ ແລະ ແຕະ → ການຕັ້ງຄ່າ → ບລັອກໝາຍເລກ.
2
ແຕະ ຫຼ້າສຸດ ຫຼື ຜູ້ຕິດຕໍ,່ ເລືອກຜູ້ຕິດຕໍ່ ຫື ເບີໂທລະສັບ ແລະ ຈາກນັ້ນ ແຕະ ສໍາເລັດແລ້ວ.
ເພື່ອປ້ອນເບີໂທດ້ວຍຕົນເອງ, ແຕະ ເພີ່ມເບີໂທລະສັບ, ປ້ອນເບີໂທລະສັບເຂົ້າ
ແລະຈາກນັ້ນແຕະ .
ເມື່ອເບີໂທທີ່ຖືກບ​ລັອກພະຍາຍາມຕິດຕໍ່ຫາທ່ານ, ທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນ. ການໂທຈະຖືກ
ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ບັນທຶກການໂທ.
ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດບລັອກສາຍໂທເຂົ້າຈາກຜູ້ຄົນທີ່ທ່ານບໍ່ຮູ້ ID
ຜູ້ໂທຂອງພວກເຂົາ. ແຕະສະວິດທ໌ ບລັອກຜູ້ໂທທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດ.
ຕົວເລືອກໃນລະຫວ່າງການໂທ
ໃນລະຫວ່າງການໂທດ້ວຍສຽງ
ຕົວເລືອກຕໍ່ໄປນີ້ມີຢູ່:
•
: ເຂົ້າໃຊ້ຕົວເລືອກເພີ່ມເຕີມ.
• ເພີ່ມສາຍ: ກົດສາຍໂທທີສອງ. ສາຍໂທທີໜຶ່ງຈະຖືກພັກສາຍ. ເມື່ອທ່ານສິ້ນສຸດສາຍໂທທີສອງ,
ສາຍໂທທີໜຶ່ງຈະຖືກເລີ່ມຕໍ່.
• ພັກສາຍໂທ: ພັກສາຍໂທ. ແຕະ ເລີ່ມຕົ້ນການໂທໃໝ່ ເພື່ອກູ້ຄືນສາຍທີ່ຖືກວາງ.
• ບລູທູດ: ສັບປ່ຽນເປັນຊຸດຫູຟັງບລູທູດຖ້າມັນຖືກເຊື່ອມຕໍ່ກັບອຸປະກອນ.
• ລໍາໂພງ: ເປີດໃຊ້ງານ ຫຼື ປິດໃຊ້ງານລ�ຳໂພງໂທລະສັບ. ເມື່ອກ�ຳລັງໃຊ້ລ�ຳໂພງໂທລະສັບ, ຮັກສາໃ
ຫ້ອຸປະກອນຢູ່ຫ່າງຈາກຫູຂອງທ່ານ.
• ປິດສຽງ: ປິດໄມໂຄຣໂຟນ ເພື່ອໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນບໍ່ສາມາດໄດ້ຍິນທ່ານ.
• ແປ້ນກົດ / ເຊື່ອງ: ເປີດ ຫຼື ປິດປຸ່ມໂທ.
•
: ສິ້ນສຸດສາຍໂທປະຈຸບັນ.
ເພື່ອໄດ້ຍິນສຽງຂອງຜູ້ໂທຄົນອື່ນໆໄດ້ດີຂຶ້ນ, ໃຫ້ເອົາຫູຂອງທ່ານຢູ່ໃກ້ກັບພື້ນທີ່ສຽງ
ໃນໜ້າຈໍ.
67
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ໃນລະຫວ່າງການໂທວິດີໂອ
ແຕະໜ້າຈໍເພື່ອໃຊ້ຕົວເລືອກຕໍ່ໄປນີ້:
•
: ເຂົ້າໃຊ້ຕົວເລືອກເພີ່ມເຕີມ.
• ກ້ອງຖ່າຍຮູບ: ປິດກ້ອງຖ່າຍຮູບເພື່ອໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນບໍ່ສາມາດເຫັນທ່ານ.
• ສັບປ່ຽນ: ສັບປ່ຽນລະຫວ່າງກ້ອງໜ້າ ແລະ ກ້ອງຫຼັງ.
•
: ສິ້ນສຸດສາຍໂທປະຈຸບັນ.
• ປິດສຽງ: ປິດໄມໂຄຣໂຟນ ເພື່ອໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນບໍ່ສາມາດໄດ້ຍິນທ່ານ.
• ລໍາໂພງ: ເປີດໃຊ້ງານ ຫຼື ປິດໃຊ້ງານລ�ຳໂພງໂທລະສັບ. ເມື່ອກ�ຳລັງໃຊ້ລ�ຳໂພງໂທລະສັບ, ຮັກສາໃ
ຫ້ອຸປະກອນຢູ່ຫ່າງຈາກຫູຂອງທ່ານ.
ການເພີ່ມເບີໂທລະສັບໃສ່ຜູ້ຕິດຕໍ່
ການເພີ່ມເບີໂທລະສັບໃສ່ຜູ້ຕິດຕໍ່ຈາກປຸ່ມໂທ
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂທລະສັບ ແລະ ແຕະ ປຸ່ມໂທ.
2
ປ້ອນເບີໂທເຂົ້າ.
3
ແຕະ ເພີ່ມໃສ່ຜູ້ຕິດຕໍ່.
4
ແຕະ ສ້າງລາຍຊື່ ເພື່ອສ້າງຜູ້ຕິດຕໍ່ໃໝ່ ຫຼື ແຕະ ອັບເດດທີ່ມີຢູ່ ເພື່ອເພີ່ມເບີໂທໃສ່ຜູ້ຕິດຕໍ່ທີ່ມີຢູ່
ແລ້ວ.
ການເພີ່ມເບີໂທລະສັບໃສ່ຜູ້ຕິດຕໍ່ຈາກລາຍການໂທ
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂທລະສັບ ແລະ ແຕະ ຫຼ້າສຸດ.
2
ແຕະຮູບຜູ້ໂທ ແລະ ແຕະ ​ເພີມ
່​ ຫຼື ແຕະເບີໂທລະສັບ ແລະ ແຕະ ເພີ່ມໃສ່ຜູ້ຕິດຕໍ່.
3
ແຕະ ສ້າງລາຍຊື່ ເພື່ອສ້າງຜູ້ຕິດຕໍ່ໃໝ່ ຫຼື ແຕະ ອັບເດດທີ່ມີຢູ່ ເພື່ອເພີ່ມເບີໂທໃສ່ຜູ້ຕິດຕໍ່ທີ່ມີຢູ່
ແລ້ວ.
68
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການເພີ່ມແທັກໃສ່ເບີໂທລະສັບ
ທ່ານສາມາດເພີ່ມແທັກໃສ່ເບີໂທໂດຍບໍ່ຕ້ອງບັນທຶກພວກມັນໃສ່ຜູ້ຕິດຕໍ່. ສິ່ງນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາ
ດເບິ່ງຂໍ້ມູນຜູ້ໂທ ເມື່ອພວກເຂົາໂທຫາໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີການລະບຸພວກເຂົາໄວ້ໃນຜູ້ຕິດຕໍ່.
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂທລະສັບ ແລະ ແຕະ ຫຼ້າສຸດ.
2
ແຕະເບີໂທລະສັບ →
3
ແຕະ ເພີ່ມແທັກ, ປ້ອນແທັກເຂົ້າ ແລະຈາກນັ້ນແຕະ ​ເພີ່​ມ.
.
ເມື່ອມີສາຍໂທເຂົ້າມາຈາກເບີໂທນັ້ນ, ແທັກຈະສະແດງຢູ່ກ້ອງເບີໂທ.
ຜູ້ຕິດຕໍ່
ການແນະນ�ຳ
ສ້າງຜູ້ຕິດຕໍ່ໃໝ່ ຫຼື ຈັດການຜູ້ຕິດຕໍ່ໃນອຸປະກອນ.
ການເພີ່ມຜູ້ຕິດຕໍ່
ການສ້າງຜູ້ຕິດຕໍ່ໃໝ່
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ ແຕະ
2
ເລືອກຈຸດທີ່ຕັ້ງບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ ແລະ ແຕະ ເລືອກ.
.
69
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
3
ປ້ອນຂໍ້ມູນຜູ້ຕິດຕໍ່ເຂົ້າ.
ເລືອກຈຸດທີ່ຕັ້ງບ�ອນເກັບຂ�້ມູນ.
ເພີ່ມຮູບ.
ປ�ອນຂ�້ມູນຜູ�ຕິດຕ�່ເຂົ້າ.
ເປີດຊ�ອງຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
ຂຶ້ນຢູ່ກັບຈຸດທີ່ຕັ້ງບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນທີ່ເລືອກໄວ້, ປະເພດຂອງຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານສາມາດບັນທຶກອາດ
ຈະແຕກຕ່າງກັນ.
4
ແຕະ ບັນທຶກ.
ການນ�ຳເຂົ້າຜູ້ຕິດຕໍ່
ເພີ່ມຜູ້ຕິດຕໍ່ໂດຍການນ�ຳພວກມັນຈາກບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນອື່ນ​ເຂົ້າໃສ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ ແຕະ
ນໍາເຂົ້າມາ.
2
ເລືອກຈຸດທີ່ຕັ້ງບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນເພື່ອນ�ຳເຂົ້າຜູ້ຕິດຕໍ່ຈາກ.
→ ຈັດ​ການ​ຜຕ
ູ້​ ິດຕ
​ ໍ່ → ນໍາເ​ ຂົ້າ/​ ສົ່ງອອກຜູ້ຕິດຕໍ່ →
70
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
3
ໝາຍຕິກໄຟລ໌ VCF ຫຼື ຜູ້ຕິດຕໍ່ເພື່ອນ�ຳເຂົ້າ ແລະ ແຕະ ສໍາເລັດແລ້ວ.
4
ເລືອກຈຸດທີ່ຕັ້ງບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ ເພື່ອບັນທຶກຜູ້ຕິດຕໍ່ໃສ່ ແລະ ແຕະ ນໍາເຂົ້າມາ.
ການຊິງຄ໌ຜູ້ຕິດຕໍ່ດ້ວຍບັນຊີເວັບຂອງທ່ານ
ຊິງຄ໌ຜູ້ຕິດຕໍ່ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານກັບຜູ້ຕິດຕໍ່ທາງອອນໄລນ໌ທີ່ຖືກບັນທຶກໃນບັນຊີເວັບຂອງທ່ານ,
ເຊັ່ນ Samsung account ຂອງທ່ານ.
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ → ບັນຊີຕ່າງໆ ແລະ
ເລືອກບັນຊີທີ່ຈະຊິງຄ໌ດ້ວຍ.
2
ແຕະ ຊິງຄ໌ບັນຊີ ແລະ ແຕະສະວິດ ຜູ້ຕິດຕໍ່ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ສ�ຳລັບ Samsung account, ແຕະ → ການຕັ້ງຄ່າການຊິງຄ໌ ແລະ ແຕະສະວິດທ໌ ຜູ້ຕິດຕໍ່
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ການຊອກຫາຜູ້ຕິດຕໍ່
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຜູ້ຕິດຕໍ.່
ໃຊ້ໜຶ່ງໃນວິທີຊອກຫາຕໍ່ໄປນີ້:
• ເລື່ອນລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ຂຶ້ນ ຫຼື ລົງ.
• ລາກນິ້ວໄປຕາມເຄື່ອງຊີ້ຢູ່ທີ່ຂ້າງຂວາຂອງລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ເພື່ອເລື່ອນຜ່ານມັນຢ່າງວ່ອງໄວ.
• ແຕະ
ຢູ່ເບື້ອງເທິງສຸດຂອງລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ ປ້ອນເກນເງື່ອນໄຂການຊອກຫາເຂົ້າ.
ແຕະຜູ້ຕິດຕໍ່. ຈາກນັ້ນໃຊ້ໜຶ່ງໃນການກະທ�ຳຕໍ່ໄປນີ້:
•
: ເພີ່ມໃສ່ຜູ້ຕິດຕໍ່ທີ່ມັກທີ່ສຸດ.
•
/
•
: ຂຽນຂໍ້ຄວາມ.
•
: ຂຽນອີເມລ໌.
: ໂທອອກດ້ວຍສຽງ ຫຼື ວິດີໂອ.
71
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການແຊຣ໌ຜູ້ຕິດຕໍ່
ທ່ານສາມາດແຊຣ໌ຜູ້ຕິດຕໍ່ກັບບຸກຄົນອື່ນໄດ້ໂດຍໃຊ້ຕົວເລືອກການແຊຣ໌ຫຼາຍໆຢ່າງ.
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ ແຕະ
2
ເລືອກຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ ແຕະ ແບ່ງປັນ.
3
ເລືອກວິທີການແຊຣ໌.
→ ແບ່ງປັນ.
ການບັນທຶກແລະການແຊຣ໌ໂປຣໄຟລ໌
ບັນທຶກ ແລະ ແຊຣ໌ຂໍ້ມູນໂປຣໄຟລ໌ຂອງທ່ານ, ເຊັ່ນ ຮູບຖ່າຍ ແລະ ຂໍ້ຄວາມສະຖານະ, ກັບບຸກຄົນອື່
ນໂດຍໃຊ້ຄຸນສົມບັດການແຊຣ໌ໂປຣໄຟລ໌.
• ເພື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້, ທ່ານຈະຕ້ອງລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung account ຂອງທ່ານ.
• ຄຸນສົມບັດການແຊຣ໌ໂປຣໄຟລ໌ອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ.
• ຄຸນສົມບັດການແຊຣ໌ໂປຣໄຟລ໌ມີຢູ່ສ�ຳລັບຜູ້ຕິດຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີຄຸນສົມບັດການແຊຣ໌ໂປຣໄຟລ໌ທີ່ເ
ປີດໃຊ້ງານແລ້ວໃນອຸປະກອນຂອງພວກເຂົາເທົ່ານັ້ນ.
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ ເລືອກໂປຣໄຟລ໌ຂອງທ່ານ.
2
ແຕະ ແຕະທີ່ນີ້ ເພື່ອແຊຣ໌ໂປຣໄຟລ໌ຂອງທ່ານ ແລະ ແຕະສະວິດ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
• ເພື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດການແຊຣ໌ໂປຣໄຟລ໌, ຈະຕ້ອງໄດ້ກວດສອບເບີໂທລະສັບຂອງທ່ານ. ທ່ານສ
າມາດເບິ່ງຂໍ້ມູນໂປຣໄຟລ໌ທີ່ອັບເດດຂອງຜູ້ຕິດຕໍ່ຂອງທ່ານໃນ ຜູ້ຕິດຕໍ.່
• ເພື່ອປ່ຽນຂອບເຂດຂອງຜູ້ຕິດຕໍ່ທີ່ຈະແຊຣ໌ໂປຣໄຟລ໌ຂອງທ່ານກັບ, ແຕະ ເລືອກສິ່ງທີ່ແຊຣ໌,
ເລືອກລາຍການທີ່ຈະແຊຣ໌ ແລະຈາກນັ້ນເລືອກຕົວເລືອກ.
72
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການສ້າງກຸ່ມ
ທ່ານສາມາດເພີ່ມກຸ່ມໄດ້, ເຊັ່ນ ຄອບຄົວ ຫຼື ໝູ່ ແລະຈັດການຜູ້ຕິດຕໍ່ຕາມກຸ່ມ.
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ ແຕະ
2
ປ້ອນຊື່ກຸ່ມເຂົ້າ.
→ ກຸ່ມຕ່າງໆ → ສ້າງກຸ່ມ.
ເພື່ອຕັ້ງສຽງໂທເຂົ້າຂອງກຸ່ມ, ແຕະ ສຽງເອີ້ນເຂົ້າຂອງກຸ່ມ ແລະ ເລືອກສຽງໂທເຂົ້າ.
3
ແຕະ ເພີ່ມສະມາຊິກ, ເລືອກຜູ້ຕິດຕໍ່ທີ່ຈະເພີ່ມເຂົ້າກຸ່ມ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ສໍາເລັດແລ້ວ.
4
ແຕະ ບັນທຶກ.
ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມກຸ່ມ
ທ່ານສາມາດສົ່ງຂໍ້ຄວາມກຸ່ມຫາສະມາຊິກໃນກຸ່ມໄດ້ໃນເວລາດຽວກັນ.
→ ກຸ່ມຕ່າງໆ, ເລືອກກຸ່ມ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຜູ້ຕິດຕໍ,່ ແຕະ
→ ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ.
ການລວມຜູ້ຕິດຕໍ່ທີ່ຊ�້ຳກັນເຂົ້າກັນ
ເມື່ອທ່ານນ�ຳເຂົ້າຜູ້ຕິດຕໍ່ຈາກບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນອື່ນ ຫຼື ຊິງຄ໌ຜູ້ຕິດຕໍ່ກັບບັນຊີອື່ນ, ລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ຂອງທ່າ
ນອາດຈະລວມທັງຜູ້ຕິດຕໍ່ທີ່ຊຳ�້ ກັນ. ລວມຜູ້ຕິດຕໍ່ທີ່ຊຳ�້ ກັນເຂົ້າກັນເປັນອັນດຽວເພື່ອເຮັດໃຫ້ລາຍຊື່ຜູ້
ຕິດຕໍ່ຂອງທ່ານທັນສະໄໝຂຶ້ນ.
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ ແຕະ
2
ໝາຍຕິກຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ ແຕະ ລວມເຂົ້າກັນ.
→ ຈັດ​ການ​ຜຕ
ູ້​ ິດຕ
​ ໍ່ → ລວມຜູ້ຕິດຕໍ່ເຂົ້າກັນ.
ການລຶບຜູ້ຕິດຕໍ່
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ ແຕະ
2
ເລືອກຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ ແຕະ ລຶບ.
→ ລຶບ.
ເພື່ອລຶບຜູ້ຕິດຕໍ່ເທື່ອລະຄົນ, ເປີດລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ ແຕະຜູ້ຕິດຕໍ່. ຈາກນັ້ນແຕະ → ລຶບ.
73
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ຂໍ້ຄວາມ
ການແນະນ�ຳ
ສົ່ງ ແລະ ເບິ່ງຂໍ້ຄວາມໂດຍການສົນທະນາ.
ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມ
ທ່ານອາດຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມສ�ຳລັບການສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ເມື່ອທ່ານກ�ຳລັງໂຣມມິງ.
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຂໍ້ຄວາມ ແລະ ແຕະ
2
ເພີ່ມຜູ້ຮັບ ແລະ ປ້ອນຂໍ້ຄວາມເຂົ້າ.
.
ຄ້າງໄວ້, ເວົ້າຂ
​ຄ
ໍ້​ ວາມ​ຂອງ​ທ່ານ ແລະ​ຈາກ​ນັ້ນ​
ເພື່ອບ
​ ັນ​ທຶກ ແລະ ສົ່ງຂ
​ຄ
ໍ້​ ວາມ​ສຽງ, ແຕະ
ປ່ອຍ​ນິ້ວມ
​ ​ຂ
ື ອງ​ທ່ານ​ອອກ. ໄອ​ຄອນ​ການ​ບັນ​ທຶກ​ສຽງຈະ​ປະ​ກົດຂ
​ ຶ້ນໃ​ ນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​​ຄີ​ບອດ​ຖືກ​ເຊື່ອງ​
ເທົ່າ​ນັ້ນ.
ຜູ�ຮັບ
ປ�ອນຜູ�ຮັບເຂົ້າ.
ປ�ອນຂ�້ຄວາມເຂົ້າ.
ປ�ອນສະຕິກເກີເຂົ້າ.
ຄັດຕິດໄຟລ�.
3
ແຕະ
ສົ່ງຂ�້ຄວາມ.
ເພື່ອສົ່ງຂໍ້ຄວາມ.
74
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການເບິ່ງຂໍ້ຄວາມ
ຂໍ້ຄວາມຖືກຈັດເປັນກຸ່ມລົງໃນຫົວຂໍ້ຂ​ອງຂໍ້ຄວາມໂດຍຜູ້ຕິດຕໍ່.
ທ່ານອາດຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມສ�ຳລັບການຮັບຂໍ້ຄວາມ ເມື່ອທ່ານກ�ຳລັງໂຣມມິງ.
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຂໍ້ຄວາມ ແລະ ແຕະ ການສົນທະນາ.
2
ໃນລາຍການຂໍ້ຄວາມ, ເລືອກຜູ້ຕິດຕໍ່ ຫຼື ເບີໂທລະສັບ.
3
ເບິ່ງການສົນທະນາຂອງທ່ານ.
• ເພື່ອຕອບກັບຫາຂໍ້ຄວາມ, ແຕະ ປ້ອນຂໍ້ຄວາມເຂົ້າ, ປ້ອນຂໍ້ຄວາມເຂົ້າ ແລະ ຈາກນັ້ນ ແຕະ
.
• ເພື່ອປັບປ່ຽນຂະໜາດຕົວໜັງສື, ຍະມືສອງນິ້ວອອກຈາກກັນ ຫຼື ຢິບເຂົ້າເທິງໜ້າຈໍ.
• ເພື່ອເພີ່ມເບີໂທລະສັບໃສ່ຜູ້ຕິດຕໍ່, ແຕະ ເພີ່ມໃສ່ຜູ້ຕິດຕໍ່.
ການບ​ລັອກຂໍ້ຄວາມທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ
ບລັອກຂໍ້ຄວາມຈາກເບີໂທສະເພາະທີ່ເພີ່ມໃສ່ລາຍການບລັອກຂອງທ່ານ.
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຂໍ້ຄວາມ ແລະ ແຕະ → ການຕັ້ງຄ່າ → ບລັອກໝາຍເລກ ແລະ ຂໍ້ຄວາມ
→ ບລັອກໝາຍເລກ.
2
ແຕະ ກ່ອງຂໍ້ຄວາມເຂົ້າ ແລະ ເລືອກຜູ້ຕິດຕໍ່ ຫຼື ເບີໂທລະສັບ. ຫຼື ແຕະ ຜູ້ຕິດຕໍ,່ ເລືອກຜູ້ຕິດຕໍ່
ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ສໍາເລັດແລ້ວ.
ເພື່ອປ້ອນເບີໂທເຂົ້າດ້ວຍຕົນເອງ, ປ້ອນເບີໂທລະສັບເຂົ້າຢູ່ກ້ອງ ​ໃສ່ເ​ ລກໝາຍ ແລະ ແຕະ
75
.
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການຕັ້ງຄ່າການແຈ້ງເຕືອນຂໍ້ຄວາມ
ທ່ານສາມາດປ່ຽນສຽງການແຈ້ງເຕືອນ, ຕົວເລືອກການສະແດງ ແລະ ອື່ນໆໄດ້.
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຂໍ້ຄວາມ, ແຕະ → ການຕັ້ງຄ່າ → ແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
2
ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າການແຈ້ງເຕືອນ.
ການຕັ້ງຄ່າການເຕືອນຂໍ້ຄວາມ
ທ່ານສາມາດຕັ້ງການເຕືອນເປັນໄລຍະໄລຍະ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຮູ້ວ່າທ່ານມີການແຈ້ງເຕືອນທີ່ຍັງບໍ່ທັ
ນໄດ້ກວດເບິ່ງ. ຖ້າຄຸນສົມບັດນີ້ບໍ່ຖືກເປີດໃຊ້ງານ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ →
ການຕັ້ງຄ່າຂັ້ນສູງ → ເຕືອນການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ການລຶບຂໍ້ຄວາມ
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຂໍ້ຄວາມ ແລະ ແຕະ ການສົນທະນາ.
2
ໃນລາຍການຂໍ້ຄວາມ, ເລືອກຜູ້ຕິດຕໍ່ ຫຼື ເບີໂທລະສັບ.
3
ແຕະຂໍ້ຄວາມຄ້າງໄວ້, ຈາກນັ້ນແຕະ ລຶບ.
ເພື່ອລຶບຫຼາຍຂໍ້ຄວາມ, ໝາຍຕິກຂໍ້ຄວາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການລຶບ.
4
ແຕະ ລຶບ.
76
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ອິນ​ເຕີ​ເນັດ
ການແນະນ�ຳ
ທ່ອງອິນເຕີເນັດເພື່ອຊອກຫາຂໍ້ມູນ ແລະ ບຸກມາກຄ໌ໜ້າເວັບທີ່ມັກຂອງທ່ານເພື່ອເຂົ້າໃຊ້ພວກມັນໄດ້
ຢ່າງສະດວກສະບາຍ.
ການທ່ອງໜ້າເວັບ
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ ອິນເ​ ຕີເ​ ນັດ.
2
ແຕະຊ່ອງທີ່ຢູ່.
3
ປ້ອນທີ່ຢູ່ເວັບ ຫຼື ຄ�ຳສ�ຳຄັນເຂົ້າ ແລະຈາກນັ້ນແຕະ ໄປ.
ເພື່ອເບິ່ງແຖບເຄື່ອງມື, ລາກນິ້ວມືຂອງທ່ານລົງລຸ່ມໜ້ອຍໜຶ່ງໃນໜ້າຈໍ.
ເພື່ອສັບປ່ຽນລະຫວ່າງແທັບຢ່າງວ່ອງໄວ, ຮູດໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາໃນຊ່ອງທີ່ຢູ່.
ບຸກມາກຄ�ໜ�າເວັບປະຈຸບັນ.
ຣີເຟຣຊໜ�າເວັບປະຈຸບັນ.
ເບິ່ງບຸກມາກຄ�ຂອງທ�ານ.
ເປີດຕົວຈັດການແຖບບຣາວເຊີ.
ເປີດໜ�າຫຼັກ.
ຍ�າຍລະຫວ�າງໜ�າຕ�າງໆ.
ເຂົ້າໃຊ�ຕົວເລືອກເພີ່ມເຕີມ.
77
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການໃຊ້ໂໝດຄວາມລັບ
ໃນໂໝດຄວາມລັບ, ທ່ານສາມາດຈັດການແທັບທີ່ເປີດ, ບຸກມາກຄ໌ ແລະ
ໜ້າທີ່ບັນທຶກໄວ້ແບບແຍກກັນໄດ້. ທ່ານສາມາດລັອກໂໝດຄວາມລັບໂດຍໃຊ້ລະຫັດຜ່ານ ແລະ
ຂໍ້ມູນໄບໂອແມັດທຣິກຂອງທ່ານ.
ການເປີດໃຊ້ງານໂໝດຄວາມລັບ
→ ເປີດໂໝດຄວາມລັບ. ຖ້າທ່ານກ�ຳລັງໃຊ້ຄຸ
ໃນແຖບເຄື່ອງມືຢູ່ເບື້ອງລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍ, ແຕະ
ນສົມບັດນີ້ເປັນຄັ້ງທ�ຳອິດ, ຕັ້ງວ່າຈະໃຊ້ລະຫັດຜ່ານສ�ຳລັບໂໝດຄວາມລັບ.
ໃນໂໝດຄວາມລັບ, ອຸປະກອນຈະປ່ຽນສີຂອງແຖບເຄື່ອງມື.
ໃນໂໝດຄວາມລັບ, ທ່ານບໍ່ສາມາດໃຊ້ບາງຄຸນລັກສະນະ, ເຊັ່ນ ການແຄັບເຈີໜ້າຈໍ.
ການປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າຄວາມປອດໄພ
ທ່ານສາມາດປ່ຽນລະຫັດຜ່ານ ຫຼື ວິທີລັອກຂອງທ່ານ.
→ ການຕັ້ງຄ່າຕ່າງໆ → ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ຄວາມປອດໄພ →
ແຕະ
ການຕັ້ງຄ່າໂໝດຄວາມລັບ → ປ່ຽນລະຫັດ. ເພື່ອຕັ້ງຂໍ້ມູນໄບໂອແມັດທຣິກທີ່ລົງທະບຽນໄວ້ຂ
ອງທ່ານເປັນວິທີການລັອກພ້ອມກັບລະຫັດຜ່ານ, ແຕະສະວິດ ລາຍມື ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ. ເບິ່ງ
ການຈົດຈ�ຳລາຍນິ້ວມື ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວກ່ຽວກັບການໃຊ້ຂໍ້ມູນໄບໂອແມັດທຣິກຂອງທ່ານ.
ການປິດໃຊ້ງານໂໝດຄວາມລັບ
→ ປິດໂໝດຄວາມລັບ.
ໃນແຖບເຄື່ອງມືຢູ່ເບື້ອງລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍ, ແຕະ
78
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ອີເມລ໌
ການຕັ້ງບັນຊີອີເມລ໌
ຕັ້ງບັນຊີອີເມລ໌ເມື່ອເປີດ ອີເມລ໌ ເປັນຄັ້ງທ�ຳອິດ.
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ ອີເມລ໌.
2
ໃນລາຍການ, ເລືອກການບໍລິການອີເມລ໌ ຫຼື ແຕະ ອື່ນໆ.
3
ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳ ໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອສ�ຳເລັດການຕັ້ງ.
ເພື່ອຕັ້ງບັນຊີອີເມລ໌ອື່ນ, ແຕະ
→
→ ເພີ່ມບັນຊີ.
ຖ້າທ່ານມີຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງບັນຊີອີເມລ໌, ທ່ານສາມາດຕັ້ງອັນໜຶ່ງເປັນບັນຊີມາດຕະຖານ. ແຕະ
→ → ຕັ້ງຄ່າບັນຊີມາດຕະຖານ.
ການສົ່ງອີເມລ໌
1
ແຕະ
2
ເພີ່ມຜູ້ຮັບ ແລະ ປ້ອນແຖວຫົວຂໍ້ ແລະ ຂໍ້ຄວາມເຂົ້າ.
3
ແຕະ
ເພື່ອຂຽນອີເມລ໌.
ເພື່ອສົ່ງອີເມລ໌.
ການອ່ານອີເມລ໌
ເມື່ອ ອີເມລ໌ ຖືກເປີດ, ອຸປະກອນຈະກູ້ຄືນອີເມລ໌ໃໝ່ໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
ເພື່ອກູ້ຄືນອີເມລ໌ດ້ວຍຕົເອງ, ຮູດລົງລຸ່ມໃນເບື້ອງເທິງສຸດຂອງລາຍການອີເມລ໌.
ແຕະອີເມລ໌ໃນໜ້າຈໍເພື່ອອ່ານມັນ.
ຖ້າການຊິງຄ໌ອີເມລ໌ຖືກປິດໃຊ້ງານ, ອີເມລ໌ໃໝ່ບໍ່ສາມາດຖືກກູ້ຄືນໄດ້.
→
→ ຊື່ບັນຊີຂອງທ່ານ ແລະ
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານການຊິງຄ໌ອີເມລ໌, ແຕະ
ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌ ຊິງຄ໌ບັນຊີ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
79
→
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ກ້ອງຖ່າຍຮູບ
ການແນະນ�ຳ
ຖ່າຍຮູບ ແລະ ບັນທຶກວິດີໂອໂດຍໃຊ້ໂໝດ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າຕ່າງໆ.
ມາດ​ລະ​ຍາດການ​ໃຊ້​​ກ້ອງຖ່າຍຮູບ
• ຢ່າຖ່າຍຮູບ ຫຼື ບັນທຶກວິດີໂອຂອງບຸກຄົນອື່ນໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກພວກເຂົາ.
• ຢ່າຖ່າຍຮູບ ຫຼື ບັນທຶກວິດີໂອບ່ອນທີ່ຕ້ອງຫ້າມຕາມກົດໝາຍ.
• ຢ່າຖ່າຍຮູບ ຫຼື ບັນທຶກວິດີໂອໃນສະຖານທີ່ທີ່ທ່ານອາດຈະໄປລ່ວງລະເມີດຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂ
ອງບຸກຄົນອື່ນ.
ການເປີດໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບ
ໃຊ້ວິທີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ເພື່ອເປີດໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບ:
• ເປີດໃຊ້ແອັບ ກ້ອງຖ່າຍຮູບ.
• ກົດປຸ່ມເປີດປິດສອງຄັ້ງຢ່າງວ່ອງໄວ.
• ໃນໜ້າຈໍທີ່ຖືກລັອກ, ລາກ
ຢູ່ນອກວົງມົນ.
• ບາງວິທີອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ.
• ບາງຄຸນສົມບັດຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບບໍ່ມີຢູ່ເມື່ອທ່ານເປີດໃຊ້ແອັບ ກ້ອງຖ່າຍຮູບ
ຈາກໜ້າຈໍທີ່ຖືກລັອກ ຫຼື ເມື່ອໜ້າຈໍຖືກປິດຢູ່ໃນຂະນະທີ່ວິທີລັອກໜ້າຈໍຖືກຕັ້ງ.
• ຖ້າຮູບຖ່າຍທີ່ທ່ານຖ່າຍປະກົດຂຶ້ນມົວ, ອະນາໄມເລັນສກ້ອງຖ່າຍຮູບ ແລະ
ລອງໃໝ່ອີກ.
ການຖ່າຍຮູບ
1
ແຕະຮູບໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງບ່ອນທີ່ກ້ອງຖ່າຍຮູບຄວນຈະໂຟກັສ.
• ຍະສອງນິ້ວມືອອກຈາກກັນໃນໜ້າຈໍເພື່ອຊູມເຂົ້າ ແລະ ຢິບເຂົ້າເພື່ອຊູມອອກ. ຫຼືວ່າ,
ລາກໄອຄອນການເລືອກເລັນສໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ. ຄຸນສົມບັດການຊູມມີຢູ່ເມື່ອທ່ານໃຊ້ກ້ອງຫຼັງ
ເທົ່ານັ້ນ.
• ເພື່ອປັບປ່ຽນຄວາມແຈ້ງຂອງຮູບຖ່າຍ, ແຕະໜ້າຈໍ. ເມື່ອແຖບປັບປ່ຽນປະກົດຂຶ້ນ, ລາກ
ຫຼື .
ໃນແຖບການປັບປ່ຽນໄປຫາ
80
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
2
ແຕະ
ເພື່ອຖ່ຍຮູບ.
Bixby Vision
ອິໂມຈິ AR
ການຕັ້ງຄ�າກ�ອງຖ�າຍຮູບ
ຕົວເລືອກສ�າລັບໂໝດການຖ�າຍຮູບປະ
ຈຸບັນ
ເລືອກເລັນສ.
ປຸ�ມຕົວເພີ່ມປະສິດທິພາບສາກ
ໂໝດການຖ�າຍຮູບ
ໂໝດປະຈຸບັນ
ສະແດງຕົວຢ�າງຮູບນ�ອຍ
ຖ�າຍຮູບ.
ສັບປ�ຽນລະຫວ�າງກ�ອງໜ�າ ແລະ
ກ�ອງຫຼັງ.
• ໜ້າຈໍກ່ອນໜ້າອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບໂໝດການຖ່າຍຮູບ ແລະ
ກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ກ�ຳລັງໃຊ້ຢູ່.
• ກ້ອງຖ່າຍຮູບຈະປິດໂດຍອັດຕະໂນມັດເມື່ອບໍ່ໃຊ້.
• ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເລັນສບໍ່ເສຍຫາຍ ຫຼື ເປິເປື້ອນ. ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ອຸປະກອນຈະບໍ່ໃຊ້ງານໄດ້ຢ່າ
ງຖືກຕ້ອງໃນບາງໂໝດທີ່ຕ້ອງການຄວາມລະອຽດສູງ.
• ກ້ອງຖ່າຍຮູບໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານມີເລັນສມຸມກວ້າງ. ຄວາມບິດບ້ຽວໜ້ອຍໜຶ່ງອາດ
ເກີດຂຶ້ນໃນຮູບຖ່າຍ ຫຼື ວິດີໂອມຸມກວ້າງ ແລະ ບໍ່ບອກເຖິງບັນຫາການປະຕິບັດງານຂອງ
ອຸປະກອນ.
81
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການສັບປ່ຽນກ້ອງຖ່າຍຮູບ
ອຸປະກອນຂອງທ່ານມີກ້ອງຖ່າຍຮູບແບບໝູນ ເຊິ່ງສາມາດເລື່ອນຂຶ້ນ ແລະ ລົງໄດ້ ແລະ
ກ້ອງຖ່າຍຮູບຈະໝູນໂດຍອັດຕະໂນມັດ ເພື່ອສັບປ່ຽນທິດທາງຂອງມັນໂດຍການຫັນໄປດ້ານໜ້າ ຫຼື
ດ້ານຫຼັງ ຂຶ້ນຢູ່ກັບໂໝດການຖ່າຍຮູບ.
ໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ, ຮູດຂຶ້ນເທິງ ຫຼື ລົງລຸ່ມ ຫຼື ແຕະ .
ເມື່ອຖ່າຍຮູບດ້ວຍກ້ອງໜ້າ, ກ້ອງຖ່າຍຮູບແບບໝູນຈະເລື່ອນຂຶ້ນ ແລະ ກ້ອງຖ່າຍຮູບຈະໝູນ
ເພື່ອຫັນມາດ້ານໜ້າໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ເມື່ອສັບປ່ຽນເປັນກ້ອງຫຼັງອີກຄັ້ງ,
ກ້ອງຖ່າຍຮູບແບບໝູນຈະເລື່ອນລົງ ແລະ ກ້ອງຖ່າຍຮູບຈະໝູນເພື່ອຫັນໄປດ້ານຫຼັງ.
ກ�ອງຖ�າຍຮູບໝູນ.
ເມື່ອສັບປ�ຽນເປັນກ�ອງຫຼັງ
ເມື່ອສັບປ�ຽນເປັນກ�ອງໜ�າ
82
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
• ຢ່າດຶງກ້ອງຖ່າຍຮູບແບບໝູນ ຫຼື ຍູ້ມັນຢ່າງແຮງເມື່ອມັນເລື່ອນຂຶ້ນ.
ອຸປະກອນອາດຈະເສຍຫາຍໄດ້.
• ເມື່ອກ້ອງຖ່າຍຮູບແບບໝູນເລື່ອນຂຶ້ນ, ກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າມັນບໍ່ມີເສດຜົງ ຫຼື ຝຸ່ນ
ເພື່ອໃຫ້ມັນສາມາດສືບຕໍ່ເລື່ອນຂຶ້ນ ແລະ ລົງໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ເມື່ອທ່ານຈະບໍ່ໃຊ້ຄຸນສົມ
ບັດກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ໃຫ້ຮັກສາກ້ອງຖ່າຍຮູບແບບໝູນໄວ້ໃນໂທລະສັບ.
• ຫ້າມໝູນກ້ອງຖ່າຍຮູບດ້ວຍຕົນເອງ ເພື່ອສັບປ່ຽນທິດທາງຂອງມັນ ຫຼື
ຈັບກ້ອງຖ່າຍຮູບແບບຫຍາບໆ. ອຸປະກອນອາດຈະເສຍຫາຍໄດ້.
• ຫ້າມໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບແບບໝູນ ເມື່ອອຸປະກອນຖືກວາງຢູ່ເທິງພື້ນ. ກ້ອງຖ່າຍຮູບແບບໝູ
ນອາດຈະບໍ່ເລື່ອນຂຶ້ນ ແລະ ກ້ອງຖ່າຍຮູບອາດຈະບໍ່ໝູນເພື່ອສັບປ່ຽນທິດທາງຂອງມັນ
ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ໃຊ້ກອງຖ່າຍຮູບແບບໝູນ ເມື່ອທ່ານກ�ຳລັງຖືອຸປະກອນຂອງທ່ານຢູ່ໃນມື
ຂອງທ່ານ.
ການເລືອກເລັນສສ�ຳລັບການຖ່າຍຮູບ
ໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ, ແຕະ ຮູບຖ່າຍ ຫຼື ວິດີໂອ, ເລືອກເລັນສທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ແລະ
ຈາກນັ້ນຖ່າຍຮູບ ຫຼື ບັນທຶກວິດີໂອ.
•
: ເລັນສກວ້າງພິເສດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຖ່າຍຮູບມຸມກວ້າງ ຫຼື ບັນທຶກວິດີໂອມຸມກວ້າງ ເຊິ່
ງເບິ່ງຄ້າຍຄືກັນກັບມຸມມອງຈິງ. ໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້ເພື່ອຖ່າຍຮູບລວງນອນ.
•
: ເລັນສມຸມກວ້າງຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຖ່າຍຮູບພື້ນຖານ ຫຼື ບັນທຶກວິດີໂອປົກກະຕິໄດ້.
ການຖ�າຍຮູບມຸມກວ�າງພິເສດ
ການຖ�າຍຮູບຂັ້ນພື້ນຖານ
83
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ໂໝດຮູບຖ່າຍ (ກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ສະຫຼາດ)
ກ້ອງຖ່າຍຮູບປັບປ່ຽນຕົວເລືອກການຖ່າຍຮູບໂດຍອັດຕະໂນມັດຂຶ້ນຢູ່ກັບສິ່ງອ້ອມຂ້າງ ເພື່ອແຄັບເຈີ
ຮູບຖ່າຍໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ຄຸນສັມບັດກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ສະຫຼາດຈົດຈ�ຳວັດຖຸ ແລະ ເພີ່ມປະສິດທິພາບສີ
ແລະ ເອັບເຝັກໃດໜຶ່ງໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
ເພື່ອຖ່າຍຮູບ.
ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ ຮູບຖ່າຍ ແລະ ແຕະ
ຕົວເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງສາກ
ກ້ອງຖ່າຍຮູບປັບປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສີ ແລະ ນ�ຳໃຊ້ເອັບເຝັກທີ່ເພີ່ມປະສິດທິພາບໂດຍອັດຕະໂນມັດໂດຍ
ການຈົດຈ�ຳວັດຖຸ.
ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ ຮູບຖ່າຍ. ເມື່ອກ້ອງຖ່າຍຮູບຈົດຈ�ຳວັດຖຸ,
ປຸ່ມຕົວເພີ່ມປະສິດທິພາບສາກຈະປ່ຽນ ແລະ ສີທີ່ເພີ່ມປະສິດທິພາບ ແລະ ເອັບເຝັກຈະຖືກນ�ຳໃຊ້.
• ຖ້າຄຸນສົມບັດນີ້ບໍ່ຖືກເປີດໃຊ້ງານ, ແຕະ
ໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ ແລະ ແຕະສະວິດ
ຕົວເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງສາກ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
• ຖ້າທ່ານບໍ່ຕ້ອງການໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້, ແຕະປຸ່ມຕົວເພີ່ມປະສິດທິພາບສາກໃນໜ້າຈໍສະແ
ດງຕົວຢ່າງ.
84
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການຖ່າຍເຊລຟີ
ທ່ານຍັງສາມາດຖ່າຍຮູບຕົນເອງດ້ວຍກ້ອງໜ້າໄດ້.
1
ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ ຮູບຖ່າຍ.
2
ໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ, ຮູດຂຶ້ນເທິງ ຫຼື ລົງລຸ່ມ ຫຼື ແຕະ
ການຖ່າຍຮູບຕົນເອງ.
ເພື່ອສັບປ່ຽນເປັນກ້ອງໜ້າສ�ຳລັບ
ເພື່ອຖ່າຍຮູບຕົນເອງດ້ວຍການຖ່າຍຮູບມຸມກວ້າງຂອງທິວທັດ ຫຼື ຜູ້ຄົນ, ແຕະ
3
ຫັນໜ້າໃສ່ເລັນສກ້ອງໜ້າ.
4
ແຕະ
ຫຼື
.
ເພື່ອຖ່ຍຮູບ.
ການນ�ຳໃຊ້ຕົວກັ່ນຕອງ ແລະ ເອັບເຝັກຄວາມງາມ
ທ່ານສາມາດເລືອກເອັບເຝັກຕົວກັ່ນຕອງ ແລະ ແກ້ໄຂຄຸນສົມໃບໜ້າ, ເຊັ່ນ ສີຜິວ ຫຼື
ຮູບຮ່າງໃບໜ້າຂອງທ່ານອີກດ້ວຍ, ກ່ອນຖ່າຍຮູບ.
1
ໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ, ແຕະ
2
ເລືອກເອັບເຝັກຕົວກັ່ນຕອງ ຫຼື ເອັບເຝັກຄວາມງາມ ແລະ ຖ່າຍຮູບ.
.
ການລັອກໂຟກັສ (AF) ແລະ ຮູຮັບແສງ (AE)
ທ່ານສາມາດລັອກໂຟກັສ ຫຼື ຮູຮັບແສງໃນພື້ນທີ່ທີ່ເລືອກໄວ້ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບປັບປ່ຽນໂ
ດຍອັດຕະໂນມັດຕາມການປ່ຽນແປງໃນວັດຖຸ ຫຼື ແຫຼ່ງແສງ.
ແຕະພື້ນທີ່ຄ້າງໄວ້ເພື່ອໂຟກັສ, ກອບ AF/AE ຈະປະກົດຂຶ້ນໃນພື້ນທີ່ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າໂຟກັສ ແລະ
ຮັບຮູ້ແສງຈະຖືກລັອກ. ການຕັ້ງຄ່າຈະຍັງຄົງລັອກຢູ່ ເຖິງແມ່ນວ່າຫຼັງຈາກທ່ານຖ່າຍຮູບແລ້ວ.
ຄຸນສົມບັດນີ້ມີຢູ່ໃນໂໝດ ຮູບຖ່າຍ ຫຼື ໂປຣ ເທົ່ານັ້ນ.
85
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ໂໝດວິດີໂອ
ກ້ອງຖ່າຍຮູບປັບປ່ຽນຕົວເລືອກການຖ່າຍຮູບໂດຍອັດຕະໂນມັດຂຶ້ນຢູ່ກັບສິ່ງອ້ອມຂ້າງ ເພື່ອບັນທຶກວິ
ດີໂອໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.
1
ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ ວິດີໂອ.
2
ແຕະ
ເພື່ອບັນທຶກວິດີໂອ.
• ເພື່ອແຄັບເຈີຮູບຈາກວິດີໂອໃນຂະນະທີ່ກ�ຳລັງບັນທຶກ, ແຕະ
.
• ເພື່ອປ່ຽນໂຟກັສໃນຂະນະທີ່ກຳ� ລັງບັນທຶກວິດີໂອ, ແຕະບ່ອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການໂຟກັສ.
ເພື່ອຍົກເລີກໂຟກັສທີ່ຕັ້ງດ້ວຍຕົນເອງ.
ເພື່ອໃຊ້ໂໝດໂຟກັສອັດຕະໂນມັດ, ແຕະ
3
ແຕະ
ເພື່ອຢຸດການບັນທຶກວິດີໂອ.
ການປ່ຽນອັດຕາສ່ວນໜ້າຈໍສ�ຳລັບວິດີໂອ
ທ່ານສາມາດຕັ້ງອັດຕາສ່ວນໜ້າຈໍສ�ຳລັບວິດີໂອໄດ້.
ແລະ ເລືອກອັດຕາສ່ວນໜ້າຈໍ.
ໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ, ແຕະ
ໂໝດໂຟກັສສົດ
ກ້ອງຖ່າຍຮູບຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຖ່າຍຮູບ ບ່ອນທີ່ພື້ນຫຼັງມົວ ແລະ ວັດຖຸເດັ່ນຊັດຂຶ້ນ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັ
ງສາມາດນ�ຳໃຊ້ເອັບເຝັກພື້ນຫຼັງ ແລະ ແກ້ໄຂມັນຫຼັງຈາກຖ່າຍຮູບ.
ມົວ
ປັ່ນ
ຊູມ
86
ຈຸດສີ
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
• ໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້ໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີແສງໄຟພຽງພໍ.
• ຄວາມມົວພື້ນຫຼັງອາດຈະບໍ່ຖືກນ�ຳໃຊ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນເງື່ອນໄຂຕໍ່ໄປນີ້:
– ອຸ– ປະກອນ ຫຼື ວັດຖຸກ�ຳລັງເຄື່ອນໄຫວ.
– ວັ– ດຖຸບາງ ຫຼື ໂປ່ງໃສ.
– ວັ– ດຖຸມີສີທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບພື້ນຫຼັງ.
– ວັ– ດຖຸ ຫຼື ພື້ນຫຼັງແຈ້ງ.
ການຖ່າຍຮູບເຄິ່ງໂຕທີ່ໂດດເດັ່ນໂດຍໃຊ້ຄຸນສົມບັດໂຟກັສສົດ
1
ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ ໂຟກັສສົດ.
2
ລາກແຖບການປັບປ່ຽນຄວາມມົວພື້ນຫຼັງໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ ເພື່ອປັບປ່ຽນລະດັບຄວາມມົວ.
3
ເມື່ອ ເອັບເຝັກພ້ອມແລ້ວ. ປະກົດຂຶ້ນໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ, ແຕະ
ແຖບປັບປ�ຽນຄວາມມົວພື້ນຫຼັງ
ໂຟກັສສົດ
87
ເພື່ອຖ່າຍຮູບ.
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການແກ້ໄຂພື້ນຫຼັງຂອງຮູບຖ່າຍໂຟກັສແບບສົດ
ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດແກ້ໄຂເອັບເຝັກພື້ນຫຼັງ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມຂອງເອັບເຝັກພື້ນຫຼັງສ�ຳລັບຮູ
ບຖ່າຍທີ່ຖ່າຍດ້ວຍຄຸນສົມບັດໂຟກັສສົດ.
1
ເລືອກຮູບຖ່າຍທີ່ຖ່າຍດ້ວຍຄຸນສົມບັດໂຟກັສສົດ ແລະ ແຕະ ປ່ຽນແປງເອັບເຝັກພື້ນຫຼັງ.
2
ເລືອກເອັບເຝັກພື້ນຫຼັງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
ເພື່ອປັບປ່ຽນຄວາມເຂັ້ມຂອງເອັບເຝັກພື້ນຫຼັງ, ລາກແຖບການປັບປ່ຽນໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ.
ປັບປ�ຽນຄວາມເຂັ້ມຂອງເອັບເ
ຝັກພື້ນຫຼັງ.
ປ�ຽນເອັບເຝັກພື້ນຫຼັງ.
3
ແຕະ ນໍາໃຊ້ ເພື່ອບັນທຶກຮູບຖ່າຍ.
88
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ໂໝດວິດີໂອໂຟກັສສົດ
ກ້ອງຖ່າຍຮູບຈະຈົດຈ�ຳວັດຖຸໂດຍອັດຕະໂນມັດ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານບັນທຶກວິດີໂອບ່ອນທີ່ພື້ນຫຼັ
ງມົວ ແລະ ວັດຖຸຈະເດັ່ນຊັດຂຶ້ນ.
• ໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້ໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີແສງໄຟພຽງພໍ.
• ຄວາມມົວພື້ນຫຼັງອາດຈະບໍ່ຖືກນ�ຳໃຊ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນເງື່ອນໄຂຕໍ່ໄປນີ້:
– ອຸ– ປະກອນ ຫຼື ວັດຖຸກ�ຳລັງເຄື່ອນໄຫວ.
– ວັ– ດຖຸບາງ ຫຼື ໂປ່ງໃສ.
– ວັ– ດຖຸມີສີທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບພື້ນຫຼັງ.
– ວັ– ດຖຸ ຫຼື ພື້ນຫຼັງແຈ້ງ.
1
ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ ວິດີໂອໂຟກັສສົດ.
2
ແຕະບ່ອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການໂຟກັສໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ.
ເພື່ອປັບປ່ຽນລະດັບຄວາມມົວ, ລາກແຖບການປັບປ່ຽນໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ.
3
ແຕະ
ເພື່ອບັນທຶກວິດີໂອ.
4
ແຕະ
ເພື່ອຢຸດການບັນທຶກວິດີໂອ.
ໂໝດການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສຸດ
ການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສຸດເປັນຄຸນສົມບັດທີ່ບັນທຶກຊ່ວງເວລາທີ່ຜ່ານໄປຢ່າງວ່ອງໄວແບບຊ້າໆ ເພື່ອໃຫ້
ທ່ານສາມາດເຂົ້າໃຈມັນໄດ້ໃນພາຍຫຼັງ. ຫຼັງຈາກວິດີໂອຖືກບັນທຶກແລ້ວ, ເພງພື້ນຫຼັງຈະຖືກເພີ່ມໂດຍ
ອັດຕະໂນມັດ.
ໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້ໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີແສງໄຟພຽງພໍ. ເມື່ອບັນທຶກວິດີໂອໃນຫ້ອງທີ່ມີແສງບໍ່ພຽງ
ພໍ ຫຼື ບໍ່ແຈ້ງດີ, ສະຖານະການບາງຢ່າງຕໍ່ໄປນີ້ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ:
• ໜ້າຈໍອາດຈະປະກົດເປັນສີດ�ຳ ເນື່ອງຈາກມີແສງນ້ອຍ.
• ໜ້າຈໍອາດຈະມີແສງແມບມາບໃນເງື່ອນໄຂແສງບາງຢ່າງ, ເຊັ່ນ
ໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີແສງຈາກຫຼອດນີອອນ.
• ອາດເກີດມີສຽງດັງ.
89
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການບັນທຶກວິດີໂອການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສຸດ
ບັນທຶກວິດີໂອໂດຍການແຄັບເຈີຊ່ວງເວລາດຽວທີ່ວັດຖຸກ�ຳລັງເຄື່ອນໄຫວ.
1
ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ ການເຄື່ອນໄຫວຊ້າທີ່ສຸດ.
ການຕັ້ງຄ�າກ�ອງຖ�າຍຮູບ
ເບິ່ງຂ�້ມູນ.
ການເຄື່ອນໄຫວຊ�າສຸດ
ເລີ່ມຕົ້ນບັນທຶກວິດີໂອ.
2
ແຕະ
.
ອຸປະກອນຈະແຄັບເຈີຊ່ວງເວລາໃນການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສຸດ ແລະ ບັນທຶກມັນເປັນວິດີໂອ.
90
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການຫຼິ້ນວິດີໂອການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສຸດ
ເລືອກວິດີໂອການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສຸດ ແລະ ແຕະ ຫຼິ້ນວິດີໂອການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສຸດ.
ເພງພື້ນຫຼັງແບບສຸ່ມຈະມາພ້ອມກັບວິດີໂອໃນລະຫວ່າງຫຼິ້ນຄືນໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
.
ເພື່ອແຄັບເຈີຮູບໃນຂະນະທີ່ຫຼິ້ນວິດີໂອ, ແຕະ
ການແກ້ໄຂວິດີໂອການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສຸດ
ໃນໜ້າຈໍການຫຼິ້ນຄືນ, ທ່ານສາມາດແກ້ໄຂວິດີໂອ ແລະ ບັນທຶກມັນເປັນໄຟລ໌ອື່ນ ຫຼື ແຊຣ໌ມັນ.
ເພື່ອຕັດສ່ວນຂອງວິດີໂອທີ່ຕ້ອງການອອກ, ລາກວົງເລັບເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ວົງເລັບສຸດທ້າຍໄປຍັງຈຸດທີ່
ຕ້ອງການ ເພື່ອເລືອກສ່ວນທີ່ຈະເກັບໄວ້.
ເພື່ອແກ້ໄຂສ່ວນການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສຸດ, ລາກ ໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ.
ປ�ຽນເພງພື້ນຫຼັງ.
ເປີດວົງເລັບ
ອັດວົງເລັບ
ສ�ວນທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວຊ�າສຸດ
91
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການໃຊ້ໂໝດການຖ່າຍຮູບ
ເພື່ອປ່ຽນໂໝດຖ່າຍຮູບ, ລາກລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ ຫຼື ຮູດໄປຊ້າຍ ຫຼື
ຂວາໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ.
ເລືອກໂໝດການຖ່າຍຮູບທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
ລາຍຊື່ໂໝດການຖ�າຍຮູບ
92
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ໂໝດໂປຣ
ແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍໃນຂະນະທີ່ປັບປ່ຽນຕົວເລືອກການຖ່າຍຮູບຫຼາຍໆຢ່າງດ້ວຍຕົນເອງ, ເຊັ່ນ
ຄ່າຮູຮັບແສງ ແລະ ຄ່າ ISO.
ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ ໂປຣ. ເລືອກຕົວເລືອກ ແລະ ກ�ຳນົດການຕັ້ງຄ່າເອງ ແລະ
ເພື່ອຖ່າຍຮູບ.
ຈາກນັ້ນແຕະ
ຕົວເລືອກທີ່ມີຢູ່
•
: ເລືອກຄ່າ ISO. ສິ່ງນີ້ຈະຄວບຄຸມຄວາມໄວຂອງແສງກ້ອງຖ່າຍຮູບ.
ຄ່າຕ�່ຳແມ່ນສ�ຳລັບວັດຖຸທີ່ຢຸດນິ້ງ ຫຼື ທີ່ໃຫ້ແສງສົດໃສ. ຄ່າສູງຂຶ້ນແມ່ນສ�ຳລັບວັດຖຸທີ່ເຄື່ອນໄຫວ
ໄວ ຫຼື ໃຫ້ແສງໜ້ອຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຕັ້ງຄ່າ ISO ສູງຂຶ້ນສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດມີສຽງດັງ
ໃນຮູບຖ່າຍ.
•
: ເລືອກຄວາມດຸ່ນດ່ຽງສີຂາວທີ່ເໝາະສົມ, ເພື່ອໃຫ້ຮູບມີຊ່ວງສີແບບມີຊີວິດຈິງ.
ທ່ານສາມາດຕັ້ງອຸນຫະພູມສີໄດ້.
•
: ປ່ຽນຄ່າຮູຮັບແສງ. ສິ່ງນີ້ຈະກ�ຳນົດປະລິມານແສງທີ່ເຊັນເຊີກ້ອງຖ່າຍຮູບຈະຮັບ.
ສ�ຳລັບສະຖານະການທີ່ມີແສງໜ້ອຍ, ໃຊ້ຮູຮັບແສງສູງຂຶ້ນ.
ໂໝດພາໂນຣາມາ
ການໃຊ້ໂໝດພາໂນຣາມາ, ຖ່າຍຮູບເປັນຊຸດ ແລະ ຈາກນັ້ນຫຍິບພວກມັນໃຫ້ເຂົ້າກັນເພື່ອສ້າງສາກກ
ວ້າງ.
ເພື່ອໄດ້ຮັບຮູບຖ່າຍທີ່ດີທີ່ສຸດ, ປະຕິບັດຕາມເຄັດລັບເຫຼົ່ານີ້:
• ຍ້າຍກ້ອງຖ່າຍຮູບຊ້າໆໃນໜຶ່ງທິດທາງ.
• ຮັກສາໃຫ້ຮູບຢູ່ພາຍໃນກອບໃນຕົວເບິ່ງພາບຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບ.
ຖ້າຮູບທີ່ສະແດງຕົວຢ່າງຢູ່ນອກກອບ ຫຼື ທ່ານບໍ່ຍ້າຍອຸປະກອນ, ອຸປະກອນຈະຢຸດຖ່າຍ
ຮູບໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
• ຫຼີກຫຼ່ຽງການຖ່າຍຮູບພື້ນຫຼັງທີ່ບໍ່ແຈ້ງ, ເຊັ່ນ ທ້ອງຟ້າທີ່ວ່າງເປົ່າ ຫຼື ຝາທົ່ວໄປ.
1
ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ ພາໂນລາມາ.
2
ແຕະ
ແລະ ຍ້າຍອຸປະກອນຊ້າໆໃນໜຶ່ງທິດທາງ.
3
ແຕະ
ເພື່ອຢຸດຖ່າຍຮູບ.
93
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ໂໝດກາງຄືນ
ຖ່າຍຮູບໃນສະພາບທີ່ມີແສງໜ້ອຍ, ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ແຝຼັດ.
ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ ກາງຄືນ.
ໂໝດການເຄື່ອນໄຫວຊ້າ
ບັນທຶກວິດີໂອເພື່ອເບິ່ງມັນໃນການເຄື່ອນໄຫວຊ້າ. ທ່ານສາມາດກວດສອບສ່ວນຂອງວິດີໂອທີ່ຈະຖືກ
ສະແດງໃນການເຄື່ອນໄຫວຊ້າ.
1
ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ ການເຄື່ອນໄຫວຊ້າ.
2
ແຕະ
3
ເມື່ອທ່ານສ�ຳເລັດການບັນທຶກ, ແຕະ
4
ໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ, ແຕະຮູບນ້ອຍການສະແດງຕົວຢ່າງ.
5
ແຕະ ຫຼິ້ນວິດີໂອການເຄື່ອນໄຫວຊ້າ.
ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນບັນທຶກ.
ເພື່ອຢຸດ.
ສ່ວນທີ່ໄວທີ່ສຸດຂອງວິດີໂອຈະຖືກຕັ້ງເປັນສ່ວນຂອງການເຄື່ອນໄຫວຊ້າ ແລະ
ວິດີໂອຈະເລີ່ມຕົ້ນຫຼິ້ນ. ອີງຕາມວິດີໂອແລ້ວຈະຖືກສ້າງໄດ້ເຖິງສອງສ່ວນຂອງການເຄື່ອນໄຫວ
ຊ້າ.
ເພື່ອແກ້ໄຂສ່ວນການເຄື່ອນໄຫວຊ້າ, ລາກ
ໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ.
ເປີດວົງເລັບ
ອັດວົງເລັບ
ສ�ວນການເຄື່ອນໄຫວຊ�າ
94
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ໂໝດໄຮເປີເລບສ໌
ບັນທຶກສາກ, ເຊັ່ນ ການຜ່ານຜູ້ຄົນ ຫຼື ລົດ, ແລະ ເບິ່ງພວກມັນເປັນວິດີໂອການເຄື່ອນໄຫວໄວ.
1
ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ Hyperlapse.
2
ແຕະ
ແລະ ເລືອກຕົວເລືອກອັດຕາກອບ.
ຖ້າທ່ານຕັ້ງອັດຕາກອບເປັນ ອັດຕະໂນມັດ, ອຸປະກອນຈະປັບປ່ຽນອັດຕາກອບໂດຍອັດຕະໂນມັ
ດຕາມການປ່ຽນແປງອັດຕາຂອງສາກ.
3
ແຕະ
ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນບັນທຶກ.
4
ແຕະ
ເພື່ອສ�ຳເລັດການບັນທຶກ.
5
ໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ, ແຕະຮູບນ້ອຍສະແດງຕົວຢ່າງ ແລະ ແຕະ ຫຼິ້ນແບບໄຮເປີເລບສ
ເພື່ອເບິ່ງວິດີໂອ.
ການກ�ຳນົດການຕັ້ງຄ່າກ້ອງຖ່າຍຮູບເອງ
ຕົວເລືອກສ�ຳລັບໂໝດການຖ່າຍຮູບປະຈຸບັນ
ໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ, ໃຊ້ຕົວເລືອກຕໍ່ໄປນີ້.
ຕົວເລືອກທີ່ມີຢູ່ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນຢູ່ໂໝດຖ່າຍຮູບ.
•
: ເປີດໃຊ້ງານ ຫຼື ປິດໃຊ້ງານແຝຼັດ.
•
: ເລືອກຄວາມຍາວຂອງຄວາມລ່າຊ້າ ກ່ອນກ້ອງຖ່າຍຮູບຈະຖ່າຍຮູບໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
•
: ເລືອກສັດສ່ວນສ�ຳລັບຮູ​ບ​ຖ່າຍ.
•
: ນ�ຳໃຊ້ເອັບເຝັກຕົວກັ່ນຕອງ ຫຼື ເອັບເຝັກຄວາມງາມ.
•
: ເລືອກອັດຕາກອບ.
•
: ເລືອກສັດສ່ວນສ�ຳລັບວິດີໂອ.
•
•
: ເຮັດໃຫ້ວິດີໂອສະຖຽນ.
: ເລືອກວິທີການວັດແທກ. ສິ່ງນີ້ຈະກ�ຳນົດຄ່າແສງທີ່ຈະຖືກຄິດໄລ່.
ເນັ້ນຈຸດ-ໃຈກາງ
ຕ�ຳແໜ່ງ ໃຊ້ແສ
ໃຊ້ແສງໃນສ່ວນກາງຂອງຮູບຖ່າຍເພື່ອຄິດໄລ່ຮູຮັບແສງຂອງຮູບຖ່າຍ.
ແມັດທຣິກ
ງໃນພື້ນທີ່ສູນກາງສຸດຂີດຂອງຮູບຖ່າຍ ເພື່ອຄິດໄລ່ຮູຮັບແສງຂອງຮູບຖ່າຍ.
ສະເລ່ຍສາກທັງໝົດ.
95
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການຕັ້ງຄ່າກ້ອງຖ່າຍຮູບ
ໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ, ແຕະ
. ບາງຕົວເລືອກອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບໂໝດການຖ່າຍຮູບ.
ຄຸນສົມບັດທີ່ສະຫຼາດ
• ຕົວເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງສາກ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອປັບປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສີ ແລະ ນ�ຳໃຊ້ເອັບເຝັ
ກທີ່ເພີ່ມປະສິດທິພາບໂດຍອັດຕະໂນມັດ ຂຶ້ນຢູ່ກັບວັດຖຸ ຫຼື ສາກ.
ຮູບ
• ກົດປຸ່ມຊັດເຕີຄ້າງໄວ້ເພື່ອ: ເລືອກການດ�ຳ​ເນີນ​ການເພື່ອດ�ຳເນີນການເມື່ອທ່ານແຕະປຸ່ມກ້ອງຖ່າ
ຍຮູບຄ້າງໄວ້.
• ຕົວເລືອກການບັນທຶກ: ເລືອກວິທີທີ່ທ່ານຕ້ອງການບັນທຶກຮູບຖ່າຍ.
ວິດີໂອ
• ຂະໜາດວິດີໂອດ້ານຫຼັງ: ເລືອກຄວາມລະອຽດສ�ຳລັບວິດີໂອທີ່ທ່ານຕ້ອງການຖ່າຍ
ດ້ວຍກ້ອງຫຼັງ. ການໃຊ້ຄວາມລະອຽດສູງຂຶ້ນຈະເຮັດໃຫ້ວິດີໂອມີຄຸນນະພາບສູງຂຶ້ນ,
ແຕ່ພວກມັນຈະໃຊ້ຄວາມຈ�ຳຫຼາຍຂຶ້ນ.
• ຂະໜາດວິດີໂອດ້ານໜ້າ: ເລືອກຄວາມລະອຽດສ�ຳລັບວິດີໂອທີ່ທ່ານຕ້ອງການຖ່າຍ
ດ້ວຍກ້ອງໜ້າ. ການໃຊ້ຄວາມລະອຽດສູງຂຶ້ນຈະເຮັດໃຫ້ວິດີໂອມີຄຸນນະພາບສູງຂຶ້ນ,
ແຕ່ພວກມັນຈະໃຊ້ຄວາມຈ�ຳຫຼາຍຂຶ້ນ.
• ວິດີໂອປະສິດທິພາບສູງ: ບັນທຶກວິດີໂອຮູບແບບຕົວແປງວິ
​​
ດີໂອທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ (HEVC).
ວິດີໂອ HEVC ຈະຖືກບັນທຶກເປັນໄຟລ໌ທີ່ຫຍໍ້ແລ້ວເພື່ອຮັກສາຄວາມຈ�ຳຂອງອຸປະກອນໄວ້.
• ທ່ານບໍ່ສາມາດຫຼິ້ນວິດີໂອ HEVC ໃນອຸປະກອນອື່ນ ຫຼື
ແຊຣ໌ພວກມັນທາງອອນໄລນ໌ໄດ້.
• ວິດີໂອການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສຸດ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຊ້າ
ບໍ່ສາມາດຖືກບັນທຶກໃນຮູບແບບ HEVC ໄດ້.
96
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ຄຸນສົມບັດທີ່ເປັນປະໂຫຍດ
• HDR (ໂທນສີສົມບູນ): ຖ່າຍຮູບດ້ວຍສີທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ສ້າງລາຍລະອຽດຂຶ້ນມາໃໝ່
ເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນພື້ນທີ່ທີ່ແຈ້ງ ແລະ ມືດ.
• ເສັ້ນເງົາ: ສະແດງຄ�ຳແນະນ�ຳຕົວເບິ່ງພາບ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການຈັດອົງປະກອບເມື່ອເລືອກວັດຖຸ.
• ແທັກທີ່ຕັ້ງ: ຄັດຕິດແທັກຈຸດທີ່ຕັ້ງ GPS ໃສ່ຮູບຖ່າຍ.
• ຄວາມແຮງຂອງສັນຍານ GPS ອາດຈະຫຼຸດລົງໃນຈຸດທີ່ຕັ້ງບ່ອນທີ່ສັນຍານຖືກບັງ,
ເຊັ່ນ ລະຫວ່າງອາຄານ ຫຼື ໃນພື້ນທີ່ຕຳ�່ , ຫຼື ໃນເງື່ອນໄຂສະພາບອາກາດບໍ່ດີ.
• ຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງທ່ານອາດຈະປະກົດຂຶ້ນໃນຮູບຖ່າຍຂອງທ່ານ ເມື່ອທ່ານອັບໂຫຼດພວກ
ມັນລົງໃນອິນເຕີເນັດ. ເພື່ອຫຼີກຫຼ່ຽງສິ່ງນີ້, ປິດໃຊ້ງານການຕັ້ງຄ່າແທັກຈຸດທີ່ຕັ້ງ.
• ໂໝດກ້ອງຖ່າຍຮູບ: ເບິ່ງໂໝດການຖ່າຍຮູບທີ່ມີຢູ່ ຫຼື ແກ້ໄຂລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ.
• ວິທີການຖ່າຍຮູບ: ເລືອກວິທີການຖ່າຍຮູບເພີ່ມເຕີມສ�ຳລັບການຖ່າຍຮູບ ຫຼື
ການບັນທຶກວິດີໂອ.
• ເປີດຢ່າງໄວ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອເປີດໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບໂດຍການກົດປຸ່ມເປີດປິດສອງຄັ້ງຢ່າງວ່ອງ
ໄວ.
ຄຸນສົມບັດນີ້ອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ.
• ເສັ້ນລາຍນ�້ຳ: ເພີ່ມເສັ້ນລາຍນ�້ຳໃນມຸມຊ້າຍລຸ່ມສຸດ ເມື່ອຖ່າຍຮູບ.
• ຕັ້ງການຕັ້ງຄ່າຄືນໃໝ່: ຕັ້ງການຕັ້ງຄ່າກ້ອງຖ່າຍຮູບຄືນໃໝ່.
• ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ: ຖາມຄ�ຳຖາມ ຫຼື ເບິ່ງຄ�ຳຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ. ເບິ່ງ Samsung Members
ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ກ່ຽວກັບກ້ອງຖ່າຍຮູບ: ເບິ່ງເວີຊັນແອັບກ້ອງຖ່າຍຮູບ ແລະ ຂໍ້ມູນດ້ານກົດໝາຍ.
97
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ແກເລີຣີ
ການແນະນ�ຳ
ເບິ່ງຮູບ ແລະ ວິດີໂອທີ່ຈັດເກັບໄວ້ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດຈັດການຮູບ
ແລະ ວິດີໂອຕາມອາລະບ�ຳ ຫຼື ສ້າງເລື່ອງຕ່າງໆ.
ການເບິ່ງຮູບ
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ ແລະ ແຕະ ຮູບພາບ.
2
ເລືອກຮູບ.
ເຂົ້າໃຊ�ຕົວເລືອກເພີ່ມເຕີມ.
ເພີ່ມຮູບໃສ�ລາຍການທີ່ມັກ.
ແກ�ໄຂຮູບ.
ແຊຣ�ຮູບກັບຄົນອື່ນໆ.
Bixby Vision
ລຶບຮູບ.
ທ່ານສາມາດສ້າງຮູບເງົາ, GIF ເຄື່ອນໄຫວ ຫຼື ຮູບຕິດແປະຈາກຫຼາຍໆຮູບ. ໃນລາຍການ,
ແຕະ → ສ້າງຮູບເງົາ, ສ້າງ GIF ຫຼື ສ້າງຮູບຕິດແປະ ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກຮູບ.
98
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການຊອກຫາຮູບ
ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ ແລະ ແຕະ
ເພື່ອເບິ່ງຮູບທີ່ຈັດເກັບໄວ້ຕາມໝວດ, ເຊັ່ນ ປະເພດ,
ຈຸດທີ່ຕັ້ງ ຫຼື ເອກະສານ.
ເພື່ອຊອກຫາຮູບໂດຍການປ້ອນຄ�ຳສ�ຳຄັນເຂົ້າ, ແຕະຊ່ອງຊອກຫາ.
ການແກ້ໄຂພື້ນຫຼັງຂອງຮູບຖ່າຍໂຟກັສແບບສົດ
ທ່ານຍັງສາມາດແກ້ໄຂເອັບເຝັກພື້ນຫຼັງ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມຂອງເອັບເຝັກພື້ນຫຼັງສ�ຳລັບຮູບຖ່າຍທີ່ຖ່າຍ
ດ້ວຍຄຸນສົມບັດໂຟກັສສົດ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ, ເລືອກຮູບຖ່າຍທີ່ຖ່າຍດ້ວຍຄຸນສົມບັດໂຟກັສສົດ, ແຕະ
ປ່ຽນແປງເອັບເຝັກພື້ນຫຼັງ ເພື່ອປ່ຽນເອັບເຝັກພື້ນຫຼັງ ຫຼື ປັບປ່ຽນຄວາມເຂັ້ມຂອງມັນໂດຍການລາ
ກແຖບການປັບປ່ຽນໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ.
ການເບິ່ງວິດີໂອ
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ ແລະ ແຕະ ຮູບພາບ.
2
ເລືອກວິດີໂອທີ່ຈະຫຼິ້ນ.
99
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
3
ແຕະ ຫຼິ້ນວິດີໂອ ເພື່ອຫຼິ້ນວິດີໂອ.
ມ�ວນກັບຄືນ ຫຼື
ໄປທາງໜ�າໄວໂດຍ
ການລາກແຖບ.
ເຂົ້າໃຊ�ຕົວເລືອກເ
ພີ່ມເຕີມ.
ແຄັບເຈີໜ�າຈ�ປະຈຸ
ບັນ.
ສ�າງ GIF
ແບບເຄື່ອນໄຫວ.
ສັບປ�ຽນເປັນເຄື່ອງ
ຫຼິ້ນວິດີໂອແບບປັອ
ບອັບ.
ປ�ຽນອັດຕາສ�ວນໜ�
າຈ�.
ໝູນໜ�າຈ�.
ລັອກໜ�າຈ�ການຫຼນ
ິ້
ຄືນ.
ຂ�າມໄປຫາວິດໂີ ອຖັ
ດໄປ.
ແຕະຄ�າງໄວ�ເພືອ
່ ໄປ
ທາງໜ�າໄວ.
ຂ�າມໄປຫາວິດີໂອກ�
ອນໜ�າ.
ແຕະຄ�າງໄວ�ເພື່ອມ�
ວນກັບຄືນ.
ຢຸດຊົ່ວຄາວ ແລະ
ເລີ່ມຕົ້ນການຫຼິ້ນ.
ລາກນິ້ວມືຂອງທ່ານຂຶ້ນ ຫຼື ລົງໃນຂ້າງຊ້າຍຂອງໜ້າຈໍການຫຼິ້ນ ເພື່ອປັບປ່ຽນຄວາມແຈ້ງ ຫຼື
ລາກນິ້ວມືຂອງທ່ານຂຶ້ນ ຫຼື ລົງໃນຂ້າງຂວາຂອງໜ້າຈໍການຫຼິ້ນເພື່ອປັບປ່ຽນລະດັບສຽງ.
ເພື່ອມ້ວນກັບ ຫຼື ສົ່ງຕໍ່ດ່ວນ, ຮູດໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາໃນໜ້າຈໍການຫຼິ້ນ.
100
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຮູບ ແລະ ວິດີໂອ
ທ່ານສາມາດເບິ່ງລາຍລະອຽດໄຟລ໌, ເຊັ່ນຜູ້ຄົນ, ຈຸດທີ່ຕັ້ງ ແລະ ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ. ຖ້າມີເນື້ອໃນທີ່ຖືກສ້າ
ງອັດຕະໂນມັດ, ເຊັ່ນ ເລື່ອງ ຫຼື GIF, ເນື້ອໃນນັ້ນຈະຖືກສະແດງຂຶ້ນເຊັ່ນດຽວກັນ.
ໃນຂະນະທີ່ເບິ່ງຮູບ ຫຼື ໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງວິດີໂອ, ລາກຂຶ້ນເທິງໃນໜ້າຈໍ.
ລາຍລະອຽດໄຟລ໌ຈະປະກົດຂຶ້ນ.
ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດເບິ່ງເນື້ອໃນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍການແຕະຂໍ້ມູນໃນໜ້າຈໍ.
ແກ�ໄຂຂ�້ມູນ.
ລາຍລະອຽດໄຟລ�
ຂ�້ມູນຜູ�ຄົນ
ຂ�້ມູນຈຸດທີ່ຕັ້ງ
ເນື້ອໃນທີ່ສ�າງຂຶ້ນອັ
ດຕະໂນມັດ
ແທັກ
ການເບິ່ງຮູບຖ່າຍ ຫຼື ວິດີໂອຕາມໝວດ
ທ່ານສາມາດເບິ່ງຮູບຖ່າຍ ແລະ ວິດີໂອຕາມໝວດ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ, ແຕະ ຮູບພາບ ຫຼື ອາລະບໍາ ແລະ ຈາກນັ້ນລາກລາຍການລົງລຸ່ມ
ເພື່ອເລືອກໝວດ.
• ວິດີໂອ: ເບິ່ງວິດີໂອທີ່ບັນທຶກໄວ້ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
• ລາຍການທີ່ມັກ: ເບິ່ງຮູບຖ່າຍ ແລະ ວິດີໂອທີ່ມັກຂອງທ່ານ.
• ຈຸດທີ່ຕັ້ງ: ເບິ່ງຮູບຖ່າຍ ແລະ ວິດີໂອທີ່ຖ່າຍໃນຈຸດທີ່ຕັ້ງດຽວກັນ.
• ທີ່ແນະນ�ຳ: ເບິ່ງເນື້ອໃນທີ່ແນະນ�ຳ.
101
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການເບິ່ງອາລະບ�ຳ
ທ່ານສາມາດເບິ່ງຮູບ ແລະ ວິດີໂອຂອງທ່ານທີ່ຈັດເກັບໄວ້ຕາມໂຟລເດີ ຫຼື ອາລະບ�ຳ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ, ແຕະ ອາລະບໍາ ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກອາລະບ�ຳ.
ການເຊື່ອງອາລະບ�ຳ
ທ່ານສາມາດເຊື່ອງອາລະບ�ຳ.
ທ່ານບໍ່ສາມາດເຊື່ອງອາລະບ�ຳທີ່ສ້າງໂດຍມາດຕະຖານ, ເຊັ່ນ ອາລະບ�ຳ ກ້ອງຖ່າຍຮູບ ແລະ
ຮູບໜ້າຈໍ.
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ ແລະ ແຕະ ອາລະບໍາ.
2
ແຕະ → ເຊື່ອງ ຫຼື ຖອນເຊື່ອງອາລະບ�ຳ.
3
ແຕະສັບປ່ຽນອາລະບ�ຳເພື່ອເຊື່ອງ.
ການເບິ່ງເລື່ອງຕ່າງໆ
ເມື່ອທ່ານແຄັບເຈີ ຫຼື ບັນທຶກຮູບ ແລະ ວິດີໂອ, ອຸປະກອນຈະອ່ານແທັກວັນທີ ແລະ
ຈຸດທີ່ຕັ້ງ, ປະເພດຂອງຮູບ ແລະ ວິດີໂອຂອງພວກມັນ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສ້າງເລື່ອງ.
ເພື່ອສ້າງເລື່ອງໂດຍອັດຕະໂນມັດ, ທ່ານຈະຕ້ອງແຄັບເຈີ ຫຼື ບັນທຶກຮູບ ແລະ ວິດີໂອຫຼາຍໆຢ່າງ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ, ແຕະ ເລື່ອງ ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກເລື່ອງ.
ການສ້າງເລື່ອງ
ສ້າງເລື່ອງດ້ວຍຫຼາຍໆຕີມ.
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ ແລະ ແຕະ ເລື່ອງ.
2
ແຕະ → ສ້າງເລື່ອງ.
102
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
3
ປ້ອນຫົວຂໍ້ສຳ� ລັບເລື່ອງ ແລະ ແຕະ ສ້າງ.
4
ໝາຍຕິກຮູບ ຫຼື ວິດີໂອ ເພື່ອລວມເຂົ້າໃນເລື່ອງ ແລະ ແຕະ ສ�ຳ​ເລັດ.
ເພື່ອເພີ່ມຮູບ ຫຼື ວິດີໂອໃສ່ເລື່ອງ, ເລືອກເລື່ອງ ແລະ ແຕະ → ເພີ່ມ.
ເພື່ອເອົາຮູບ ຫຼື ວິດີໂອອອກໄປຈາກເລື່ອງ, ເລືອກເລື່ອງ, ແຕະ → ​ແກ້​ໄຂ, ໝາຍຕິກຮູບ ຫຼື
ວິດີໂອiເພື່ອເອົາອອກໄປ ແລະຈາກນັ້ນແຕະ ເອົາອອກໄປຈາກເລື່ອງ.
ການລຶບເລື່ອງ
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ ແລະ ແຕະ ເລື່ອງ.
2
ແຕະເລື່ອງຄ້າງໄວ້ເພື່ອລຶບ ແລະ ແຕະ ລຶບອອກ.
ການຊິງຄ໌ຮູບ ແລະ ວິດີໂອ
ເມື່ອທ່ານຊິງຄ໌ແອັບ ແກເລີຣີ ຂອງທ່ານກັບ Samsung Cloud, ຮູບຖ່າຍ ແລະ
ວິດີໂອທີ່ທ່ານຖ່າຍຈະຖືກບັນທຶກໃນ Samsung Cloud ເຊັ່ນດຽວກັນ. ທ່ານສາມາດເບິ່ງຮູບ ແລະ
ວິດີໂອທີ່ບັນທຶກໃນ Samsung Cloud ໃນແອັບ ແກເລີຣີ ຂອງທ່ານແລະຈາກອຸປະກອນອື່ນ.
໌ ັບ
ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ, ແຕະ → ການຕັ້ງຄ່າຕ່າງໆ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ ​ຊິງ​ຄ​ກ
Samsung Cloud ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ. ແອັບ ແກເລີຣີ ແລະ Samsung Cloud ຈະຖືກຊິງຄ໌.
ການລຶບຮູບ ຫຼື ວິດີໂອຕ່າງໆ
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ.
2
ເລືອກຮູບ ຫຼື ວິດີໂອທີ່ຈະລຶບ.
ເພື່ອລຶບຫຼາຍໆໄຟລ໌, ແຕະໄຟລ໌ທີ່ຈະລຶບໃນລາຍການຄ້າງໄວ້ ແລະ ຕິກເອົາໄຟລ໌ອື່ນໆທີ່ຈະລຶບ.
3
ແຕະ
ຫຼື ລຶບອອກ.
103
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການໃຊ້ຄຸນສົມບັດຣີໄຊເຄິລ
ທ່ານສາມາດຮັກສາຮູບແລະວິດີໂອທີ່ລຶບໄວ້ໃນຣີໄຊເຄິລ. ໄຟລ໌ຈະຖືກລຶບຫຼັງຈາກໄລຍະເວລາທີ່ກ�ຳນົ
ດໄວ້.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ, ແຕະ → ການຕັ້ງຄ່າຕ່າງໆ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌ ຖັງ​ຂ​ເີ້ ຫຍື້ອ
ເພື່ອເປີດໃຊ້ມັນ.
ເພື່ອເບິ່ງໄຟລ໌ໃນຖັງຣີໄຊເຄິລ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ ແລະ ແຕະ → ຖັງ​ຂ​ເີ້ ຫຍື້ອ.
ອິໂມຈິ AR
ການແນະນ�ຳ
ສ້າງອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍທີ່ຄ້າຍຄືກັບທ່ານ ແລະ ຖ່າຍຮູບ ແລະ ບັນທຶກວິດີໂອໂດຍໃຊ້ອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍ
ຫຼື ອິໂມຈິຕົວອັກສອນ ຫຼື ສະຕິກເກີ.
ທ່ານສາມາດກ�ຳນົດຄຸນສົມບັດອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍເອງ, ເຊັ່ນ ຮູບຮ່າງໃບໜ້າ ຫຼື ຊົງຜົມ ແລະ ຕົກແຕ່ງອິ
ໂມຈິຂອງຂ້ອຍດ້ວຍອຸປະກອນເສີມຕ່າງໆ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດສະແດງຄວາມສະໜຸກຂອງ
ຕົວທ່ານເອງໂດຍການໃຊ້ສະຕິກເກີອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍໃນລະຫວ່າງການສົນທະນາ.
ອິໂມຈິຂອງຂ�ອຍ
ອິໂມຈິຕົວອັກສອນ
104
ສະຕິກເກີ
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການສ້າງອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍ
ສ້າງອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍທີ່ເບິ່ງຄ້າຍຄືທ່ານ. ສະຕິກເກີອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍທີ່ມີການສະແດງອອກຫຼາຍໆຢ່າງ
ຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ ກ້ອງຖ່າຍຮູບ ແລະ ແຕະ ອິໂມຈິ AR → ສ້າງອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍ.
2
ປັບໃບໜ້າຂອງທ່ານໃນໜ້າຈໍ ແລະ ແຕະ
3
ເລືອກເພດ ແລະ ຊ່ວງອາຍຸອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍ ແລະ ແຕະ ຖັດໄປ.
4
ຕົກແຕ່ງອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍ ແລະ ແຕະ ຖັດໄປ.
5
ແຕະ ສໍາເລັດ.
ເພື່ອຖ່າຍຮູບ.
ດຽວນີ້ ອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍ ແລະ ສະຕິກເກີອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍໄດ້ຖືກສ້າງແລ້ວ. ທ່ານສາມາດເບິ່
ງສະຕິກເກີອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍໃນໜ້າຈໍຫຼັກອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍ. ເບິ່ງ ສະຕິກເກີອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍ
ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
ສ�າງອິໂມຈິຂ
ອງຂ�ອຍ.
ທ່ານສາມາດໃຊ້ຄຸນສົມບັດ ອິໂມຈິ AR ໃນທັງກ້ອງໜ້າ ແລະ ກ້ອງຫຼັງ.
ຖ້າທ່ານກ�ຳລັງໃຊ້ກ້ອງຫຼັງຢູ່, ມັນຈະສັບປ່ຽນເປັນກ້ອງໜ້າໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
ເພື່ອສັບປ່ຽນລະຫວ່າງກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ຮູດຂຶ້ນເທິງ ຫຼື ລົງລຸ່ມໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ.
105
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການລຶບອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍ
ເປີດໃຊ້ ກ້ອງຖ່າຍຮູບ ແລະ ແຕະ ອິໂມຈິ AR. ແຕະອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍທີ່ທ່ານຕ້ອງການລຶບຄ້າງໄວ້
ແລະ ແຕະ . ອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍ ແລະ ສະຕິກອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍຈະຖືກລຶບ.
ການກ�ຳນົດອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍ
ແກ້ໄຂ ຫຼື ຕົກແຕ່ງອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍໃນໜ້າຈໍຫຼັກອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍ
ຫຼັງຈາກດາວໂຫຼດລາຍການຕ່າງໆຈາກໂລກ AR. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດເພີ່ມສະຕິກເກີອິໂມຈິ
ຂອງຂ້ອຍ.
ຕົວເລືອກທີ່ມີຢູ່ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການຂອງທ່ານ.
ໜ້າຈໍຫຼັກອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍ
ເປີດໃຊ້ແອັບ ກ້ອງຖ່າຍຮູບ ແລະ ແຕະ ອິໂມຈິ AR → ສະຕູດິໂອ. ໜ້າຈໍຫຼັກອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍຈະປ
ະກົດຂຶ້ນ.
ເລືອກອິໂມຈິຂອງຂ�ອຍເພື່ອແກ�ໄຂ.
ແຄັບເຈີໜ�າຈ�ປະຈຸບັນ.
ປ�ຽນພື້ນຫຼັງຂອງໜ�າຈ�ຫຼັກອິໂມຈິຂອງ
ຂ�ອຍ.
ສ�າງສະຕິກເກີ.
ແກ�ໄຂອິໂມຈິຂອງຂ�ອຍ.
ດາວໂຫຼດລາຍການຈາກໂລກ AR.
106
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການແກ້ໄຂອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍ
ແກ້ໄຂອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍ ຫຼື ປ່ຽນພື້ນຫຼັງຂອງໜ້າຈໍຫຼັກອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍ.
ໃນໜ້າຈໍຫຼັກອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍ, ແຕະ ແກ້ໄຂ ຫຼື ພື້ນຫຼັງ.
ການດາວໂຫຼດລາຍການຈາກໂລກ AR
ຕົກແຕ່ງອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍຫຼັງຈາກດາວໂຫຼດລາຍການ, ເຊັ່ນ ເສື້ອຜ້າ ຫຼື ອຸປະກອນເສີມ, ຈາກໂລກ
AR.
ໃນໜ້າຈໍຫຼັກອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍ, ແຕະ ຮ້ານຄ້າ ແລະ ດາວໂຫຼດລາຍການທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. ທ່ານສາມ
າດເບິ່ງລາຍການທີ່ດາວໂຫຼດໄວ້ໃນໜ້າຈໍການແກ້ໄຂອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍ.
ສະຕິກເກີອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍ
ສ້າງສະຕິກເກີຂອງທ່ານເອງດ້ວຍການສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ການກະທ�ຳຂອງອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍ.
ທ່ານສາມາດໃຊ້ສະຕິກເກີອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍເມື່ອສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ຫຼື ໃນເຄືອຂ່າຍທາງສັງຄົມ.
ການເບິ່ງ​ສະ​ຕິກ​ເກີ​ອໂ​ິ ມ​ຈ​ຂ
ິ ອງ​ຂ້ອຍ
ໃນໜ້າຈໍຫຼັກອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍ, ແຕະ ສະຕິກເກີ. ຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດເບິ່ງສະຕິກເກີອິໂມຈິຂອງຂ້
ອຍ.
107
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການເພີ່ມສະຕິກເກີ
ໃນໜ້າຈໍຫຼັກອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍ, ແຕະ ສະຕິກເກີ → , ຕິກເອົາສະຕິກເກີທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ແລະ
ຈາກນັ້ນແຕະ ເພີ່ມ. ສະຕິກເກີຈະຖືກເພີ່ມ ແລະ ທ່ານສາມາດໃຊ້ມັນໃນລະຫວ່າງການສົນທະນາຜ່າ
ນຂໍ້ຄວາມ ຫຼື ໃນເຄືອຂ່າຍທາງສັງຄົມ.
ການສ້າງສະຕິກເກີຂອງທ່ານເອງ
ສ້າງສະຕິກເກີອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍຕາມວິທີທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
1
ໃນໜ້າຈໍຫຼັກອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍ, ແຕະ ສະຕິກເກີ → ສ້າງສະຕິກເກີແບບກ�ຳນົດເອງ.
2
ແກ້ໄຂສະຕິກເກີຕາມວິທີທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
3
•
: ເລືອກການສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກ.
•
: ເລືອກການກະທ�ຳ.
•
: ເພີ່ມສະຕິກເກີ.
•
: ປ້ອນຂໍ້ຄວາມເຂົ້າ.
•
: ເລືອກພື້ນຫຼັງຂອງສະຕິກເກີ.
ແຕະ ບັກທຶກ.
108
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການໃຊ້ສະຕິກເກີອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍໃນການແຊັດ
ທ່ານສາມາດໃຊ້ສະຕິກເກີອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍໃນລະຫວ່າງການສົນທະນາຜ່ານຂໍ້ຄວາມ ຫຼື
ໃນເຄືອຂ່າຍທາງສັງຄົມ. ການກະທ�ຳຕໍ່ໄປນີ້ເປັນຕົວຢ່າງຂອງການໃຊ້ສະຕິກເກີອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍໃນແ
ອັບ ຂໍ້ຄວາມ.
1
ໃນຂະນະທີ່ກຳ� ລັງແຕ່ງຂໍ້ຄວາມໃນແອັບ ຂໍ້ຄວາມ, ແຕະ
2
ແຕະໄອຄອນອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍ.
3
ເລືອກໜຶ່ງໃນສະຕິກເກີອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍ.
ໃນຄີບອດຊ�ຳຊຸງ.
ສະຕິກເກີອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍຈະຖືກສຽບໃສ່.
ໄອຄອນອິໂມຈິຂອງຂ�ອຍ
ການລຶບ​ສະ​ຕິກ​ເກີ​ອໂິ​ ມ​ຈິ​ຂອງ​ຂ້ອຍ
ໃນຄີບອດຊ�ຳຊຸງ, ແຕະ
ແລະ ແຕະ
ຢູ່ສ່ວນລຸ່ມສຸດຂອງຄີບອດ. ເລືອກສະຕິກເກີອິໂມຈິຂອງຂ້
ອຍທີ່ທ່ານຕ້ອງການລຶບ ແລະ ແຕະ ລຶບ.
109
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍ ຫຼື ວິດີໂອທີ່ມີອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍ
ສ້າງຮູບຖ່າຍ ຫຼື ວິດີໂອທີ່ສະໜຸກດ້ວຍອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍໂດຍໃຊ້ໂໝດການຖ່າຍຮູບຕ່າງໆ.
ພື້ນຖານ
ໜ�າກາກ
1
ເປີດໃຊ້ ກ້ອງຖ່າຍຮູບ ແລະ ແຕະ ອິໂມຈິ AR.
2
ເລືອກອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຊ້.
ອິໂມຈິຂອງຂ�ອຍ
110
ການເຄື່ອນໄຫວຂະໜາດນ�ອຍ
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
3
ເລືອກໂໝດທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຊ້.
•
4
(ພື້ນຖານ): ອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍລຽນແບບການສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງທ່ານ.
•
(ໜ້າກາກ): ໃບໜ້າຂອງອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍປະກົດຂຶ້ນກວມໃບໜ້າຂອງທ່ານ ເພື່ອເຮັດໃຫ້
ມັນຄ້າຍຄືວ່າທ່ານກ�ຳລັງສວມໃສ່ໜ້າກາກຢູ່.
•
(ການເຄື່ອນໄຫວຂະໜາດນ້ອຍ): ອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍຈະຮຽນແບບການເຄື່ອນໄຫວຂອງ
ຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ.
ເພື່ອຖ່າຍຮູບ ຫຼື ຮູດໄປຊ້າຍໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ ແລະ ແຕະ
ແຕະ
ເພື່ອບັນທຶກວິດີໂອ.
ທ່ານສາມາດເບິ່ງ ແລະ ແຊຣ໌ຮູບຖ່າຍ ແລະ ວິດີໂອທີ່ທ່ານໄດ້ແຄັບເຈີໃນ ແກເລີຣີ.
ການແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍ ຫຼື ວິດີໂອດ້ວຍອິໂມຈິ ຫຼື
ສະຕິກເກີຕົວອັກສອນ
ອິໂມຈິຕົວອັກສອນຈະລຽນແບບການສະແດງຄວາມຮູ້ສືກຂອງທ່ານ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດນ
ຳໃຊ້ເອັບເຝັກສະຕິກເກີທີ່ຕິດຕາມໃບໜ້າຂອງທ່ານ.
1
ເປີດໃຊ້ ກ້ອງຖ່າຍຮູບ ແລະ ແຕະ ອິໂມຈິ AR.
2
ເລືອກອິໂມຈິຕົວອັກສອນ ຫຼື ແຕະ ສະຕິກເກີ ແລະ ເລືອກສະຕິກເກີທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຊ້.
ສະຕິກເກີ
ອິໂມຈິຕົວອັກສອນ
3
ແຕະ
ເພື່ອຖ່າຍຮູບ ຫຼື ຮູດໄປຊ້າຍໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ ແລະ ແຕະ
ເພື່ອບັນທຶກວິດີໂອ.
ທ່ານສາມາດເບິ່ງ ແລະ ແຊຣ໌ຮູບຖ່າຍ ແລະ ວິດີໂອທີ່ທ່ານໄດ້ແຄັບເຈີໃນ ແກເລີຣີ.
111
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
Always On Display
ທ່ານສາມາດເບິ່ງຂໍ້ມູນ, ເຊັ່ນ ໂມງ ຫຼື ປະຕິທິນ ຫຼື ຄວບຄຸມການຫຼິ້ນເພງໃນໜ້າຈໍ ເມື່ອມັນປິດຢູ່.
ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດກວດເບິ່ງຂໍ້ມູນສ�ຳລັບຂໍ້ຄວາມໃໝ່ ຫຼື ສາຍບໍ່ໄດ້ຮັບ.
ຄວາມແຈ້ງຂອງ Always On Display ອາດຈະປ່ຽນແປງໂດຍອັດຕະໂນມັດ
ຂຶ້ນຢູ່ກັບເງື່ອນໄຂຂອງແສງໄຟ.
ການຕັ້ງວິທີສະແດງ Always On Display
ທ່ານສາມາດເລືອກວິທີການສະແດງ Always On Display. Always On Display ສາມາດ
ຖືກຕັ້ງໃຫ້ປະກົດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຫຼື ປະກົດຂຶ້ນເມື່ອແຕະໜ້າຈໍໃນຂະນະທີ່ມັນຖືກປິດຢູ່ເທົ່ານັ້ນ.
ນອກຈາກນີ້, ທ່ານຍັງສາມາດຕັ້ງເວລາທີ່ຈະສະແດງ Always On Display.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໜ້າຈໍລັອກ → Always On Display → ໂໝດສະແດງ ແລະ
ຈາກນັ້ນເລືອກໂໝດທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
• ແຕະເພື່ອສະແດງ: Always On Display ປະກົດຂຶ້ນເປັນເວລາ 10 ວິນາທີ
ເມື່ອທ່ານແຕະໜ້າຈໍ.
• ສະແດງທຸກເວລາ: Always On Display ປະກົດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
• ສະແດງຕາມກ�ຳນົດເວລາແລ້ວ: Always On Display ປະກົດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງເວລາທີ່ທ່ານ
ກ�ຳນົດໄວ້. ແຕະ ຕັ້ງກໍານົດເວລາ ເພື່ອຕັ້ງເວລາເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ສິ້ນສຸດ.
112
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການເປີດການແຈ້ງເຕືອນໃນ Always On Display
ເມື່ອທ່ານຮັບຂໍ້ຄວາມ, ສາຍບໍ່ໄດ້ຮັບ ຫຼື ຂໍ້ມູນແອັບ, ໄອຄອນການແຈ້ງເຕືອນຈະປະກົດຂຶ້ນໃນ
Always On Display. ແຕະໄອຄອນການແຈ້ງເຕືອນສອງຄັ້ງເພື່ອເບິ່ງການແຈ້ງເຕືອນຂອງມັນ.
ຖ້າໜ້າຈໍຖືກລັອກ, ທ່ານຈະຕ້ອງປົດລັອກມັນເພື່ອເບິ່ງການແຈ້ງເຕືອນ.
113
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການຄວບຄຸມການຫຼິ້ນເພງໃນ Always On Display
ທ່ານສາມາດຄວບຄຸມການຫຼິ້ນເພງຄືນໃນ Always On Display.
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໜ້າຈໍລັອກ → FaceWidgets ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌
ເພງ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
2
ເພື່ອຄວບຄຸມການຫຼິ້ນເພງໃນ Always On Display, ແຕະໂມງສອງຄັ້ງ.
3
ຮູດໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາໃນໂມງ ເພື່ອຍ້າຍຕົວຄວບຄຸມເພງ.
4
ແຕະໄອຄອນເພື່ອຄວບຄຸມການຫຼິ້ນ.
ການສະແດງຮູບໃສ່ Always On Display
ທ່ານສາມາດການສະແດງຮູບໃນ Always On Display. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດສະແດງ
GIF ເຄື່ອນໄຫວໄດ້.
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ → ໜ້າຈໍລັອກ → ແບບໂມງ → Always On Display.
2
ລາກລາຍການປະເພດໄປຊ້າຍ ແລະ ເລືອກປະເພດທີ່ມີຮູບເທິງມັນ.
3
ແຕະ
4
ແລະ ເລືອກຮູບ.
ເພື່ອແຊກ GIF ເຄື່ອນໄຫວໃສ່, ແຕະ GIF ແລະ ເລືອກໄຟລ໌.
ແຕະ ສໍາເລັດ.
ການປິດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດ Always On Display
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໜ້າຈໍລັອກ ແລະຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌ Always On Display
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
114
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ຫລາຍໜ້າຕ່າງ
ການແນະນ�ຳ
ຫຼາຍ​ໜ້າ​ຕ່າງຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເປີດໃຊ້ສອງແອັບໃນເວລາດຽວກັນໃນມຸມມອງໜ້າຈໍແຍກ. ນອກຈາກນີ້
ທ່ານຍັງສາມາດເປີດໃຊ້ຫຼາຍໆແອັບໃນເວລາດຽວກັນໃນມຸມມອງປັອບອັບ.
ບາງແອັບອາດຈະບໍ່ຮອງຮັບຄຸນສົມບັດນີ້.
ມຸມມອງໜ�າຈ�ແຍກ
ມຸມມອງປັອບອັບ
ມຸມມອງໜ້າຈໍແຍກ
1
ແຕະປຸ່ມຫຼ້າສຸດ ເພື່ອເປີດລາຍການແອັບທີ່ໃຊ້ຫຼ້າສຸດ.
2
ຮູດໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ, ແຕະໄອຄອນຂອງແອັບ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ
ເປີດຢູ່ໃນມຸມມອງໜ້າຈໍແຍກ.
ແອັບທີ່ເລືອກໄວ້ຈະເປີດໃຊ້ໃນໜ້າຕ່າງເບື້ອງເທິງ.
115
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
3
ໃນໜ້າຕ່າງເບື້ອງລຸ່ມ, ຮູດໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ ເພື່ອເລືອກແອັບອື່ນເພື່ອເປີດໃຊ້.
ເພື່ອເປີດໃຊ້ແອັບທີ່ບໍ່ຢູ່ໃນລາຍການຂອງແອັບທີ່ໃຊ້ຫຼ້າສຸດ, ແຕະປຸ່ມໂຮມ ຫື ປຸ່ມກັບຄືນ ແລະ
ເລືອກແອັບ.
ການປັບປ່ຽນຂະໜາດຂອງໜ້າຕ່າງ
ລາກແຖບລະຫວ່າງໜ້າຕ່າງແອັບຂຶ້ນ ຫຼື ລົງ ເພື່ອປັບປ່ຽນຂະໜາດຂອງໜ້າຕ່າງ.
ເມື່ອທ່ານລາກແຖບລະຫວ່າງໜ້າຕ່າງແອັບໄປຫາຂອບເທິງສຸດ ຫຼື ລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍ,
ໜ້າຕ່າງຈະຂະຫຍາຍອອກ.
116
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ມຸມມອງປັອບອັບ
1
ແຕະປຸ່ມຫຼ້າສຸດ ເພື່ອເປີດລາຍການແອັບທີ່ໃຊ້ຫຼ້າສຸດ.
2
ຮູດໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ, ແຕະໄອຄອນຂອງແອັບ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ເປີດໃນມຸມມອງປັອບອັບ.
ໜ້າຈໍແອັບຈະປະກົດຂຶ້ນໃນມຸມມອງປັອບອັບ.
ຫຍ�້ໜ�າຕ�າງໃຫ�ນ�ອຍ
ລົງ.
ຂະຫຍາຍໜ�າຕ�າງໃ
ຫ�ໃຫຍ�ຂຶ້ນ.
ປິດແອັບ.
ປັບປ�ຽນລະດັບຄວາ
ມໂປ�ງແສງ.
ການຍ້າຍໜ້າຕ່າງປັອບອັບ
ເພື່ອຍ້າຍໜ້າຕ່າງປັອບອັບ, ແຕະແຖບເຄື່ອງມືຂອງໜ້າຕ່າງ ແລະ ລາກມັນໃສ່ຈຸດທີ່ຕັ້ງໃໝ່.
117
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
Samsung Health
ການແນະນ�ຳ
Samsung Health ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຈັດການການມີສຸຂະພາບດີ ແລະ
ການອອກກ�ຳລັງກາຍຂອງທ່ານ. ຕັ້ງເປົ້າໝາຍການອອກກ�ຳລັງກາຍ,
ກວດເບິ່ງຄວາມຄືບໜ້າຂອງທ່ານ ແລະ ຕິດຕາມການມີສຸຂະພາບດີ ແລະ
ການອອກກ�ຳລັງກາຍໂດຍລວມຂອງທ່ານ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດປຽບທຽບບັນທຶກການ
ນັບກ້າວຍ່າງຂອງທ່ານກັບຜູ້ໃຊ້ Samsung Health ຄົນອື່ນໆ, ແຂ່ງຂັນກັບໝູ່ຂອງທ່ານ ແລະ
ເບິ່ງເຄັດລັບດ້ານສຸຂະພາບ.
ການໃຊ້ Samsung Health
ເປີດໃຊ້ແອັບ Samsung Health. ເມື່ອເປີດໃຊ້ແອັບນີ້ເປັນຄັ້ງທ�ຳອິດ ຫຼື ປິດເປີດມັນຄືນໃໝ່ຫຼັງຈ
າກດ�ຳເນີນການຕັ້ງຂໍ້ມູນຄືນໃໝ່, ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳ ໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອສ�ຳເລັດການຕັ້ງ.
ບາງຄຸນສົມບັດອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ.
118
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ເພື່ອເພີ່ມລາຍການໃສ່ໜ້າຈໍຫຼັກຂອງ Samsung Health, ແຕະ → ຈັດການລາຍການ ແລະ
ຈາກນັ້ນເລືອກລາຍການ.
ເບິ່ງ ແລະ ຈັດການຕົວຕິດຕາມ.
ເບິ່ງເຄັດລັບດ�ານສຸຂະພາບ.
ຕິດຕາມສຸຂະພາບ ແລະ
ການອອກກ�າລັງກາຍຂອງທ�ານ.
ປຽບທຽບການບັນທຶກຈ�ານວນກ�າວຂ
ອງການກັບຜູ�ໃຊ� Samsung
Health ຫຼື ແຂ�ງຂັນກັບໝູ�ຂອງທ�ານ.
ຮ່ວມກັນ
Together ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຕັ້ງເປົ້າໝາຍການນັບກ້າວຍ່າງ ແລະ ແຂ່ງຂັນກັບໝູ່ຂອງທ່ານ.
ທ່ານສາມາດເຊີນໝູ່ ເພື່ອຍ່າງນ�ຳກັນ, ຕັ້ງການນັບກ້າວຍ່າງ, ແຂ່ງຂັນໃນການທ້າດວນ ແລະ
ເບິ່ງການຈັດອັນດັບຂອງທ່ານ.
ໃນໜ້າຈໍຫຼັກຂອງ Samsung Health, ແຕະ ຮ່ວມກັນ.
119
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ກ້າວຍ່າງ
ອຸປະກອນຈະນັບຈ�ຳນວນກ້າວຍ່າງທີ່ທ່ານຍ່າງ ແລະ ວັດແທກໄລຍະທາງທີ່ເດີນທາງ.
ໃນໜ້າຈໍຫຼັກຂອງ Samsung Health, ແຕະ ຕົວຕິດຕາມກ້າວຍ່າງ.
ລວມກ�າວຍ�າງປະຈຸບັນ
ເປົ້າໝາຍ
• ທ່ານອາດຈະປະສົບກັບຄວາມລ່າຊ້າເລັກໜ້ອຍ ໃນຂະນະທີ່ຕົວຕິດຕາມກ້າວຍ່າງຈ
ະຕິດຕາມກ້າວຍ່າງຂອງທ່ານ ແລະ ຈາກນັ້ນຈະສະແດງການນັບກ້າວຍ່າງຂອງທ່ານ.
ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງຈະປະສົບກັບຄວາມລ່າຊ້າເລັກໜ້ອຍກ່ອນໜ້າຕ່າງປັອບອັບຈະຊີ້ບ
ອກວ່າເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານໄດ້ຮອດແລ້ວ.
• ຖ້າທ່ານໃຊ້ຕົວຕິດຕາມກ້າວຍ່າງໃນຂະນະທີ່ເດີນທາງດ້ວຍລົດ ຫຼື ລົດໄຟ, ການສັ່ນອາດ
ຈະມີຜົນຕໍ່ການນັບກ້າວຍ່າງຂອງທ່ານ.
• ທ່ານສາມາດກວດເບິ່ງກ້າວຍ່າງປະຈຸບັນຂອງທ່ານໃນແຜງການແຈ້ງເຕືອນ.
ເພື່ອປິດການແຈ້ງເຕືອນ, ເປີດໜ້າຈໍຫຼັກ Samsung Health, ແຕະ →
ຕັ້ງຄ່າ → ການ​ແຈ້ງ​ເຕືອນ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ ກ້າວຍ່າງປະຈຸບັນ
ຢູ່ກ້ອງ ຍັງດໍາເນີນການຢູ່ ເພື່ອປິດໃຊ້ງານມັນ. ຫຼືວ່າ, ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ,
ແຕະການແຈ້ງເຕືອນຄ້າງໄວ້ ແລະ ແຕະສະວິດ ເພື່ອປິດໃຊ້ງານມັນ.
120
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ
• Samsung Health ມີຈຸດມຸ້ງໝາຍສ�ຳລັບຈຸດປະສົງຂອງການອອກກ�ຳລັງກາຍ ແລະ
ການມີສຸຂະພາບດີເທົ່ານັ້ນ ແລະ ບໍ່ມີຈຸດມຸ້ງໝາຍທີ່ຈະໃຊ້ໃນການບົ່ງມະຕິພະຍາດ ຫຼື ໂຣກອື່ນໆ
ຫຼື ໃນການຮັກສາ, ການປິ່ນປົວ ຫຼື ການປ້ອງກັນພະຍາດ.
• ຟັງຄ໌ຊັນທີ່ມີຢູ່, ຄຸນສົມບັດ ແລະ ແອັບພລິເຄຊັນທີ່ສາມາດເພີ່ມໄດ້ສ�ຳລັບ Samsung Health
ອາດຈະແຕກຕ່າງໃນແຕ່ລະປະເທດ ເນື່ອງຈາກກົດໝາຍ ແລະ ຂໍ້ບັງຄັບໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ແຕກຕ່າງ
ກັນ. ທ່ານຄວນຈະກວດເບິ່ງຄຸນສົມບັດ ແລະ ແອັບພລິເຄຊັນທີ່ມີຢູ່ໃນພາກພື້ນສະເພາະຂອງທ່າ
ນກ່ອນໃຊ້ງານ.
• ແອັບພລິເຄຊັນຂອງ Samsung Health ແລະ ການບໍລິການຂອງມັນສາມາດປ່ຽນແປງ ຫຼື ຍົກ
ເລີກໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີການແຈ້ງເຕືອນລ່ວງໜ້າ.
• ຈຸດປະສົງສ�ຳລັບການສະສົມຂໍ້ມູນມີຂີດຈ�ຳກັດໃນການໃຫ້ການບໍລິການທີ່ທ່ານໄດ້
ຂໍ, ລວມທັງການໃຫ້ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ເພື່ອເພີ່ມການມີສຸຂະພາບດີ, ຂໍ້ມູນການຊິງຄ໌,
ການວິນິໄສຂໍ້ມູນ ແລະ ສະຖິຕິຂອງທ່ານ ຫຼື ເພື່ອພັດທະນາ ແລະ ໃຫ້ການບໍລິການທີ່ດີຂຶ້ນ.
(ແຕ່ຖ້າທ່ານລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung account ຂອງທ່ານຈາກ Samsung Health, ຂໍ້ມູນຂ
ອງທ່ານອາດຈະຖືກບັນທຶກໃນເຊີບເວີສ�ຳລັບຈຸດປະສົງການແບັກອັບຂໍ້ມູນ.) ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວອາດ
ຈະຖືກຈັດເກັບຈົນກວ່າຈະສ�ຳເລັດຈຸດປະສົງດັ່ງກ່າວ. ທ່ານສາມາດລຶບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ຈັດເກັບ
ໄວ້ໂດຍ Samsung Health ໂດຍການໃຊ້ຕົວເລືອກ ລຶບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໃນເມນູການຕັ້ງຄ່າ. ເພື່
ອລຶບຂໍ້ມູນໃດໜຶ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ແຊຣ໌ກັບເຄືອຂ່າຍທາງສັງຄົມ ຫຼື ທີ່ໄດ້ໂອນໃສ່ອຸປະກອນບ່ອນເກັບ
ຂໍ້ມູນ, ທ່ານຈະຕ້ອງລຶບພວກມັນແຍກຕ່າງຫາກ.
• ທ່ານອາດຈະແຊຣ໌ ແລະ/ຫຼື ຊິງຄ໌ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານກັບການບໍລິການເພີ່ມເຕີມຂອງຊ�ຳຊຸງ ຫຼື ການບໍ
ລິການທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງພາກສ່ວນທີສາມທີ່ທ່ານເລືອກ, ລວມທັງອຸປະກອນທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ອື່ນໆ
ໃດໜຶ່ງຂອງທ່ານ. ການເຂົ້າໃຊ້ຂໍ້ມູນ Samsung Health ໂດຍການບໍລິການດ່ັງກ່າວ ຫຼື ໂດຍອຸ
ປະກອນຂອງພາກສ່ວນທີສາມຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໂດຍການອະນຸມັດຢ່າງຊັດເຈນຂອງທ່ານເທົ່າ
ນັ້ນ.
• ທ່ານຖືວ່າມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງເຕັມທີ່ຕໍ່ກັບການໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ແຊຣ໌ໃນເຄືອຂ່າຍທາງສັງຄົມ ຫຼື
ສົ່ງໄປຫາບຸກຄົນອື່ນຢ່າງບໍ່ເໝາະສົມ. ໃຊ້ດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງເມື່ອແຊຣ໌ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງ
ທ່ານກັບບຸກຄົນອື່ນ.
• ຖ້າທ່ານໃຊ້ການເຊື່ອມຕໍ່ແບບໄວເລສ, ເຊັ່ນ ບລູທູດ, ອຸປະກອນອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກກ
ານລົບກວນທາງອີເລັກໂຕຼນິກຈາກອຸປະກອນອື່ນ. ຫຼີກຫຼ່ຽງການໃຊ້ອຸປະກອນໃກ້ກັບອຸປະກອນ
ອື່ນທີ່ນຳ� ສົ່ງຄື້ນວິທະຍຸ.
• ກະລຸນາອ່ານ ຂໍ້ກ�ຳນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ແລະ ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງ Samsung
Health ຢ່າງລະມັດລະວັງກ່ອນໃຊ້ມັນ.
121
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
Galaxy Wearable
Galaxy Wearable ເປັນແອັບທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຈັດການອຸປະກອນທີ່ສາມາດສວມໃ
ສ່ໄດ້ຂອງທ່ານ. ເມື່ອທ່ານເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານກັບອຸປະກອນທີ່ສາມາດສວມໃສ່ໄດ້,
ທ່ານສາມາດກ�ຳນົດການຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແອັບຂອງອຸປະກອນທີ່ສາມາດສວມໃສ່ໄດ້ເອງ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ Galaxy Wearable.
ແຕະ ເລີ່ມຕົ້ນການເດີນທາງ ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານກັບອຸປະກອນທີ່ສາມາດສວມໃສ່ໄ
ດ້. ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳ ໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອສ�ຳເລັດການຕັ້ງ. ເບິ່ງຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ຂອງອຸປະກອນທີ່ສາມາດສ
ວມໃສ່ໄດ້ສຳ� ລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບວິທີການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ສາມາດສວມໃສ່ໄດ້
ກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
Samsung Members
Samsung Members ໃຫ້ບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ລູກຄ້າ, ເຊັ່ນ ການວິນິໄສບັນຫາຂອງອຸປະກອນ
ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດສົ່ງຄ�ຳຖາມ ແລະ ລາຍງານຂໍ້ຂັດຂ້ອງ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດແຊ
ຣ໌ຂໍ້ມູນກັບບຸກຄົນອື່ນໃນຊຸມຊົນຜູ້ໃຊ້ Galaxy ຫຼື ເບິ່ງຂ່າວ ແລະ ເຄັດລັບຫຼ້າສຸດຂອງ Galaxy.
Samsung Members ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ທ່ານອາດຈະປະສົບໃນຂະນະທີ່ໃຊ້
ອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ Samsung Members.
• ການມີຢູ່ຂອງແອັບນີ້ ແລະ ຄຸນສົມບັດທີ່ຮອງຮັບອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ
ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ.
• ເພື່ອສົ່ງຕອບໂຕ້ກັບຂອງທ່ານ ຫຼື ໂພສທ໌ຄ�ຳຄິດເຫັນຂອງທ່ານ, ທ່ານຈະຕ້ອງລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້
Samsung account ຂອງທ່ານ. ເບິ່ງ Samsung account ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
Samsung Notes
ສ້າງບັນທຶກໂດຍການປ້ອນຂໍ້ຄວາມຈາກຄີບອດເຂົ້າ ຫຼື ໂດຍການຂຽນດ້ວຍມື ຫຼື ແຕ້ມໃນໜ້າຈໍ.
ນອກຈາກນີ້ ທ່ານສາມາດແຊກຮູບ ຫຼື ການບັນທຶກສຽງລົງໃນບັນທຶກຂອງທ່ານ.
ການສ້າງບັນທຶກ
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ Samsung Notes ແລະ ແຕະ
122
.
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
2
ເລືອກວິທີການປ້ອນຂໍ້ມູນຈາກແຖບເຄື່ອງມືຢູ່ເບື້ອງເທິງສຸດຂອງໜ້າຈໍ ແລະ ຂຽນບັນທຶກ.
ປ�ອນຂ�້ຄວາມເຂົ້າໂດຍໃຊ�ຄີບອດ.
ແຊກຮູບໃສ� ຫຼື ການບັນທຶກສຽງ.
ຂຽນ ຫຼື ແຕ�ມດ�ວຍປາກກາ.
ທາສີດ�ວຍແປງທາສີ.
3
ເມື່ອທ່ານສ�ຳເລັດການຂຽນບົດບັນທຶກ, ແຕະ ບັນທຶກ.
ການລຶບບັນທຶກ
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ Samsung Notes.
2
ແຕະບັນທຶກຄ້າງໄວ້ເພື່ອລຶບ.
ເພື່ອລຶບຫຼາຍໆບັນທຶກ, ໝາຍຕິກບັນທຶກເພີ່ມເຕີມເພື່ອລຶບ.
3
ແຕະ ລຶບອອກ.
ປະຕິທິນ
ຈັດການກ�ຳນົດເວລາຂອງທ່ານໂດຍການປ້ອນເຫດການ ຫຼື ການເຕືອນທີ່ຈະມາເຖິງເຂົ້າໃນຕົວວາງແ
ຜນຂອງທ່ານ.
ການສ້າງເຫດການ
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ ປະຕິທິນ ແລະ ແຕະ
ຫຼື ແຕະ ວັນທີສອງຄັ້ງ.
ຖ້າວັນທີໄດ້ບັນທຶກເຫດການ ຫຼື ໜ້າວຽກໃນມັນຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ, ແຕະວັນທີ ແລະ ແຕະ
123
.
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
2
ປ້ອນລາຍລະອຽດເຫດການເຂົ້າ.
ເລືອກສະຕິກເກີທີ່ຈະສະແດງກັບເຫດ
ການ.
ເພີ່ມຫົວຂ�້.
ປ�ຽນສີຂອງເຫດການ.
ຕັ້ງໄລຍະເວລາ.
ເລືອກປະຕິທິນເພື່ອບັນທຶກເຫດກາ
ນໃສ�.
ຕັ້ງໂມງປຸກ.
ປ�ອນຈຸດທີ່ຕັ້ງເຂົ້າ.
ເພີ່ມບັນທຶກ.
ເພີ່ມລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ.
3
ແຕະ ບັນທຶກ ເພື່ອບັນທຶກເຫດການ.
ການສ້າງການເຕືອນ
ທ່ານສາມາດສ້າງໜ້າວຽກເປັນການເຕືອນ ແລະ ຮັບການແຈ້ງເຕືອນໃນເວລາທີ່ຕັ້ງມາກ່ອນ ຫຼື
→ Reminder. ແອັບ
ຈຸດທີ່ຕັ້ງສ�ຳລັບແຕ່ລະການເຕືອນ. ເປີດໃຊ້ແອັບ ປະຕິທິນ ແລະ ແຕະ
Reminder ຈະເປີດໃຊ້. ເບິ່ງ Reminder ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
ການຊິງຄ໌ເຫດການ​ກັບບັນຊີຂອງທ່ານ
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ → ບັນຊີຕ່າງໆ ແລະ
ຈາກນັ້ນເລືອກບັນຊີທີ່ຈະຊິງຄ໌ກັບ.
124
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
2
ແຕະ ຊິງຄ໌ບັນຊີ ແລະ ແຕະສະວິດ ປະຕິທິນ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ສ�ຳລັບ Samsung account, ແຕະ → ການຕັ້ງຄ່າການຊິງຄ໌ ແລະ ແຕະສະວິດທ໌
ປະຕິທິນ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
→
→ ເພີ່ມບັນຊີໃໝ່.
ເພື່ອເພີ່ມບັນຊີທີ່ຈະຊິງຄ໌ກັບ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ປະຕິທິນ ແລະ ແຕະ
ຈາກນັ້ນ, ເລືອກບັນຊີທີ່ຈະຊິງຄ໌ດ້ວຍ ແລະ ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້. ເມື່ອບັນຊີຖືກເພີ່ມແລ້ວ,
ມັນຈະປະກົດຂຶ້ນໃນລາຍການ.
ບັນທຶກສຽງ
ການແນະນ�ຳ
ໃຊ້ໂໝດການບັນທຶກສຽງທີ່ແຕກຕ່າງກັນສ�ຳລັບສະຖານະການຕ່າງໆ. ອຸປະກອນສາມາດປ່ຽນສຽງຂ
ອງທ່ານເປັນຂໍ້ຄວາມ ແລະ ແຍກລະຫວ່າງແຫຼ່ງສຽງ.
ການເຮັດການບັນທຶກສຽງ
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ ບັນທຶກສຽງ.
125
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
2
ແຕະ
• ແຕະ
ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນບັນທຶກ. ເວົ້າໃ​ ສ່​ໄມ​ໂຄ​ຣ​ໂຟນ​.
ເພື່ອຢຸດການບັນທຶກຊົ່ວຄາວ.
• ໃນຂະນະທີ່ເຮັດການບັນທຶກສຽງຢູ່, ແຕະ ບຸກມາກຄ໌ ເພື່ອແຊກບຸກມາກຄ໌ໃສ່.
ປ�ຽນໂໝດການບັນທຶກ.
ເລີ່ມຕົ້ນການບັນທຶກ.
3
ແຕະ
4
ປ້ອນຊື່ໄຟລ໌ເຂົ້າ ແລະ ແຕະ ບັນທຶກ.
ເພື່ອສ�ຳເລັດການບັນທຶກ.
ການປ່ຽນໂໝດການບັນທຶກ
ເປີດໃຊ້ແອັບ ບັນທຶກສຽງ.
ເລືອກໂໝດຈາກເບື້ອງເທິງສຸດຂອງໜ້າຈໍເຄື່ອງບັນທຶກສຽງ.
• ມາດຕະຖານ: ນີ້ແມ່ນໂໝດການບັນທຶກປົກກະຕິ.
• ຄໍາເວົ້າເປັນຂໍ້ຄວາມ: ອຸປະກອນບັນທຶກສຽງຂອງທ່ານ ແລະ ແປງມັນເປັນຂໍ້ຄວາມ ໃນໜ້າຈໍ
ໄປພ້ອມໆກັນ. ສ�ຳລັບຜົນຮັບທີ່ດີທີ່ສຸດ, ຮັກສາໃຫ້ອຸປະກອນຢູ່ໃກ້ກັບປາກຂອງທ່ານ ແລະ
ເວົ້າດັງໆ ແລະ ແຈ້ງໆໃນສະຖານທີ່ທີ່ງຽບ.
ຖ້າພາສາລະບົບບັນທຶກຄວາມຈ�ຳສຽງບໍ່ກົງກັນກັບພາສາທີ່ທ່ານກ�ຳລັງເວົ້າ,
ອຸປະກອນຈະບໍ່ຈົດຈ�ຳສຽງຂອງທ່ານ. ກ່ອນນ�ຳໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້, ແຕະພາສາປະຈຸບັນ ເພື່
ອຕັ້ງພາສາລະບົບບັນທຶກຄວາມຈ�ຳສຽງ.
126
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ໄຟລ໌ຂອງຂ້ອຍ
ເຂົ້າໃຊ້ແລະຈັດການໄຟລ໌ຕ່າງໆທີ່ຈັດເກັບໄວ້ໃນອຸປະກອນ ຫຼື ໃນຈຸດທີ່ຕັ້ງອື່ນ, ເຊັ່ນ
ການບໍລິການບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນຄລາວ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ໄຟລ໌ຂອງຂ້ອຍ.
ເບິ່ງໄຟລ໌ທີ່ຖືກຈັດເກັບໄວ້ໃນແຕ່ລະບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ.
ເພື່ອກວດຫາຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຈ�ຳເປັນ ແລະ ເພີ່ມບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນໃນອຸປະກອນຂຶ້ນ, ແຕະ →
ການວິເຄາະບ່ອນຈັດເກັບຂໍ້ມູນ.
ເພື່ອຊອກຫາໄຟລ໌ ຫຼື ໂຟລເດີ, ແຕະ .
ໂມງ
ການແນະນ�ຳ
ຕັ້ງໂມງປຸກ, ກວດເບິ່ງເວລາປະຈຸບັນໃນຫຼາຍເມືອງໃນທົ່ວໂລກ, ຈັບເວລາເຫດການ ຫຼື
ຕັ້ງໄລຍະເວລາສະເພາະ.
ໂມງປຸກ
ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂມງ ແລະ ແຕະ ໂມງປຸກ.
ການຕັ້ງໂມງປຸກ
ແຕະ
ໃນລາຍການໂມງປຸກ, ຕັ້ງເວລາໂມງປຸກ, ເລືອກວັນທີ່ຈະໃຫ້ເຮັດການປຸກຊ�້ຳ,
ຕັ້ງຕົວເລືອກໂມງປຸກຕ່າງໆ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ບັນທຶກ.
ເພື່ອເປີດປຸ່ມກົດເພື່ອປ້ອນເວລາໂມງປຸກເຂົ້າ, ແຕະຊ່ອງປ້ອນເວລາເຂົ້າ.
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານ ຫຼື ປິດໃຊ້ງານໂມງປຸກ, ແຕະສະວິດທ໌ຢູ່ຂ້າງໂມງປຸກໃນລາຍການໂມງປຸກ.
ການຢຸດໂມງປຸກ
ແຕະ ປ່ອຍໄປ ເພື່ອຢຸດໂມງປຸກ. ຖ້າທ່ານໄດ້ເປີດໃຊ້ງານຕົວເລືອກເລື່ອນແຈ້ງເຕືອນກ່ອນໜ້າແລ້ວ,
ແຕະ ຫຼບ
ັ ເພື່ອເຮັດຊ�້ຳການປຸກຫຼັງຈາກໄລຍະເວລາທີ່ກຳ� ນົດໄວ້.
ການລຶບໂມງປຸກ
ແຕະໂມງປຸກຄ້າງໄວ້, ໝາຍຕິກໂມງປຸກທີ່ຈະລຶບ ແລະຈາກນັ້ນແຕະ ລຶບ.
127
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ໂມງສາກົນ
ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂມງ ແລະ ແຕະ ໂມງສາກົນ.
ການສ້າງໂມງ
ແຕະ , ປ້ອນຊື່ເມືອງເຂົ້າ ຫຼື ເລືອກເມືອງຈາກແຜນທີ່ ແລະຈາກນັ້ນແຕະ ​ເພີມ
່​ .
ເພື່ອໃຊ້ຕົວແປງເຂດເວລາ, ແຕະ → ຕົວແປງເຂດເວລາ.
ການລຶບໂມງ
ແຕະໂມງຄ້າງໄວ້, ໝາຍຕິກໂມງທີ່ຈະລຶບ ແລະຈາກນັ້ນແຕະ ລຶບ.
ໂມງຈັບເວລາ
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂມງ ແລະ ແຕະ ໂມງຈັບເວລາ.
2
ແຕະ ເລີ່ມຕົ້ນ ເພື່ອຈັບເວລາເຫດການ.
ເພື່ອບັນທຶກເວລາເປັນຮອບໃນຂະນະທີ່ກ�ຳລັງຈັບເວລາເຫດການຢູ່, ແຕະ ຮອບ.
3
ແຕະ ຢຸດ ເພື່ອຢຸດການຈັບເວລາ.
• ເພື່ອປິດເປີດການຈັບເວລາ, ແຕະ ເລີ່ມຕໍ.່
• ເພື່ອລຶບເວລາເປັນຮອບ, ແຕະ ຕັ້ງຄືນ​ໃໝ່.
ເຄື່ອງຕັ້ງເວລາ
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂມງ ແລະ ແຕະ ເຄື່ອງຕັ້ງເວລາ.
ເພື່ອເພີ່ມເຄື່ອງຕັ້ງເວລາທີ່ໃຊ້ເລື້ອຍໆ, ແຕະ
ເພີ​ມ
່ .
2
, ຕັ້ງໄລຍະເວລາ ແລະ ຊື່ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ​
ຕັ້ງໄລຍະເວລາ ແລະ ແຕະ ເລີ່ມຕົ້ນ.
ເພື່ອເປີດປຸ່ມໂທເພື່ອປ້ອນໄລຍະເວລາເຂົ້າ, ແຕະຊ່ອງປ້ອນໄລຍະເວລາເຂົ້າ.
3
ແຕະ ປ່ອຍໄປ ເມື່ອເຄື່ອງຕັ້ງເວລາຢຸດລົງ.
128
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ເຄື່ອງຄິດເລກ
ເຮັດການຄິດເລກແບບງ່າຍດາຍ ຫຼື ຊັບຊ້ອນ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ເຄື່ອງຄິດເລກ.
•
: ເບິ່ງປະຫວັດການຄິດໄລ່. ເພື່ອລຶບປະຫວັດ, ແຕະ ລຶບປະຫວັດ.
ເພື່ອປິດປະຫວັດການຄິດເລກ, ແຕະ .
•
: ໃຊ້ເຄື່ອງມືການປ່ຽນຫົວໜ່ວຍ. ທ່ານສາມາດແປງຄ່າຕ່າງໆໄດ້, ເຊັ່ນ ເນື້ອທີ່, ຄວາມຍາວ
ຫຼື ອຸນຫະພູມ, ເປັນຫົວໜ່ວຍອື່ນ.
•
: ສະແດງເຄື່ອງຄິດເລກທາງວິທະຍາສາດ.
ວິທະຍຸ
ຟັງວິທະຍຸ FM
ເປີດໃຊ້ແອັບ ວິທະຍຸ.
ກ່ອນທ່ານໃຊ້ແອັບນີ້, ທ່ານຈະຕ້ອງເຊື່ອມຕໍ່ຫູຟັງ, ເຊິ່ງເຮັດໜ້າທີ່ເປັນເສົາອາກາດວິທະຍຸ.
ສະແກນວິທະຍຸ FM ແລະ ບັນທຶກສະຖານີທີ່ມີຢູ່ໂດຍອັດຕະໂນມັດ
ເມື່ອເປີດໃຊ້ເປັນຄັ້ງທ�ຳອິດ.
ເລືອກສະຖານີວິທະຍຸທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈາກລາຍການວິທະຍຸ.
ສະແກນ ແລະ
ບັນທຶກສະຖານີໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
ປ�ອນຄວາມຖີ່ສະຖານີວິທະຍຸເຂົ້າດ�ວຍ
ຕົນເອງ.
ເຂົ້າໃຊ�ຕົວເລືອກເພີ່ມເຕີມ.
ບັນທຶກສຽງຈາກວິທະຍຸ FM.
ເພີ່ມສະຖານີປະຈຸບັນໃສ�ລາຍການທີ່
ມັກ.
ເປີດ ຫຼື ປິດວິທະຍຸ FM.
ຊອກຫາສະຖານີວິທະຍຸທີ່ມີຢູ�.
ປັບຄວາມຖີ່.
ເບິ່ງລາຍການສະຖານີທີ່ມັກທີ່ສຸດ.
ເບິ່ງລາຍການສະຖານີທີ່ມີຢູ�.
129
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການຫຼິ້ນຜ່ານລ�ຳໂພງ
ທ່ານສາມາດຟັງວິທະຍຸຜ່ານລ�ຳໂພງແທນຊຸດຫູຟັງທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່.
ແຕະ → ຫຼິ້ນຜ່ານລໍາໂພງ.
ການສະແກນສະຖານີວິທະຍຸ
ເປີດໃຊ້ແອັບ ວິທະຍຸ.
ແຕະ ສະແກນ. ວິທະຍຸ FM ສະແກນ ແລະ ບັນທຶກສະຖານີທີ່ມີຢູ່ໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
ເລືອກສະຖານີວິທະຍຸທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈາກລາຍການວິທະຍຸ.
Game Launcher
ການແນະນ�ຳ
Game Launcher ຮວບຮວມເກມຂອງທ່ານທີ່ດາວໂຫຼດຈາກ Play Store ແລະ
Galaxy Store ລົງໃນບ່ອນດຽວເພ່ືອເຂົ້າໃຊ້ງ່າຍ. ທ່ານສາມາດຕັ້ງອຸປະກອນເປັນໂໝດເກມ
ເພື່ອຫຼິ້ນເກມໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ.
ເຂົ້າໃຊ�ຕົວເລືອກເພີ່ມເຕີມ.
ແອັບທີ່ດາວໂຫຼດໄວ�
ເບິ່ງຂ�້ມູນການຫຼິ້ນເກມຂອງທ�ານ.
ເປີດເກມແບບມີສຽງ ຫຼື ບ�່ມີສຽງ.
ປ�ຽນໂໝດການປະຕິບັດງານ.
ເບິ່ງເກມເພີ່ມເຕີມ ແລະ
ຕິດຕັ້ງພວກມັນ.
130
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການໃຊ້ Game Launcher
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ Game Launcher.
ຖ້າ Game Launcher ບໍ່ປະກົດຂຶ້ນ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ
ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ Game Launcher ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
2
ແຕະເກມຈາກລາຍການເກມ.
ເພື່ອຊອກຫາເກມເພີ່ມເຕີມ, ລາກໜ້າຈໍຂຶ້ນເທິງ.
ເກມທີ່ດາວໂຫຼດໄວ້ຈາກ Play Store ແລະ Galaxy Store ຈະຖືກສະແດງຂຶ້ນໂດ
ຍອັດຕະໂນມັດໃນໜ້າຈໍຕົວເປີດເກມ. ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດເຫັນເກມຂອງທ່ານ, ແຕະ →
ເພີ່ມແອັບ.
ການເອົາເກມອອກໄປຈາກ Game Launcher
ແຕະເກມຄ້າງໄວ້ ແລະ ແຕະ ເອົາອອກໄປຈາກ Game Launcher.
ການປ່ຽນໂໝດການປະຕິບັດງານ
ທ່ານສາມາດປ່ຽນໂໝດການປະຕິບັດງານເກມໄດ້.
ແລະ ຈາກນັ້ນລາກແຖບເພື່ອເລືອກໂໝດທີ່ທ່ານຕ້ອ
ເປີດໃຊ້ແອັບ Game Launcher, ແຕະ
ງການ.
• ເນັ້ນໜັກໃສ່ການປະຢັດໄຟ: ສິ່ງນີ້ຈະປະຢັດພະລັງງານແບັດເຕີຣີໃນຂະນະທີ່ກ�ຳລັງຫຼິ້ນເກມ.
• ສົມດູນກັນ: ສິ່ງນີ້ຈະດຸນດ່ຽງປະສິດທິພາບໃຊ້ງານ ແລະ ເວລາການນ�ຳໃຊ້ແບັດເຕີຣີ.
• ເນັ້ນໜັກໃສ່ປະສິດທິພາບໃຊ້ງານ: ສິ່ງນີ້ຈະໂຟກັສໃສ່ການໃຫ້ປະສິດທິພາບໃຊ້ງານທີ່ເປັນໄປໄ
ດ້ດີທີ່ສຸດແກ່ທ່ານໃນຂະນະທີ່ກ�ຳລັງຫຼິ້ນເກມ.
ເພື່ອປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສ�ຳລັບແຕ່ລະເກມ, ແຕະສະວິດ ການຕັ້ງຄ່າເກມແຕ່ລະອັນ
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ປະສິດທິພາບການໃຊ້ໄຟແບັດເຕີຣີອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມແອັບ.
131
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການໃຊ້ Game Tools
ທ່ານສາມາດໃຊ້ຕົວເລືອກຫຼາຍໆຢ່າງໃນແຜງ Game Tools ໃນຂະນະທີ່ກຳ� ລັງຫຼິ້ນເກມ.
ໃນແຖບການກ�ຳນົດທິດທາງ.
ເພື່ອເປີດແຜງ Game Tools, ແຕະ
ຖ້າແຖບການກ�ຳນົດທິດທາງຖືກເຊື່ອງ, ລາກຂຶ້ນເທິງຈາກລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍ ເພື່ອສະແດງມັນ.
ຕົວເລືອກທີ່ມີຢູ່ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນຢູ່ກັບເກມຂອງທ່ານ.
• ການໂທ ແລະ ການແຈ້ງເຕືອນ: ຕັ້ງວິທີການສະແດງສາຍໂທເຂົ້າ ແລະ
ການແຈ້ງເຕືອນໃນລະຫວ່າງເກມ. ເບິ່ງ ການຕັ້ງຄ່າວິທີການສະແດງສາຍໂທເຂົ້າ ແລະ
ການແຈ້ງເຕືອນໃນລະຫວ່າງເກມ ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ບລັອກໃນລະຫວ່າງຫຼິ້ນເກມ: ລັອກບາງຄຸນສົມບັດໃນລະຫວ່າງເກມ.
• ຄຸນສົມບັດເກມຂັ້ນສູງ: ຕັ້ງຄຸນສົມບັດເພີ່ມເຕີມ.
• ການລັອກປຸ່ມນ�ຳ​ທາງ: ເຊື່ອງປຸ່ມໃນແຖບການກ�ຳນົດທິດທາງ. ເພື່ອສະແດງປຸ່ມ, ແຕະ
ໃນແຖບການກ�ຳນົດທິດທາງ.
• ລັອກໂດຍການສ�ຳພັດໜ້າຈໍ: ລັອກໜ້າຈໍສ�ຳຜັດໃນຂະນະທີ່ເກມກ�ຳລັງຖືກຫຼິ້ນຢູ່.
ເພື່ອປົດລັອກໜ້າຈໍສ�ຳຜັດ, ລາກໄອຄອນໃນທິດທາງໃດໜຶ່ງ.
• ຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍ: ແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍ.
• ບັນທຶກ: ບັນທຶກເຊສຊັນເກມຂອງທ່ານ. ເພື່ອຢຸດການບັນທຶກ, ແຕະ
ໃນແຖບການກ�ຳນົດທິດທາງ.
ການຕັ້ງຄ່າວິທີການສະແດງສາຍໂທເຂົ້າ ແລະ
ການແຈ້ງເຕືອນໃນລະຫວ່າງເກມ
ທ່ານສາມາດມ່ວນຊື່ນກັບເກມຂອງທ່ານໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີການຂັດຈັງຫວະ
ເຖິງແມ່ນວ່າເວລາທີ່ທ່ານຮັບສາຍ ຫຼື ການແຈ້ງເຕືອນ.
→ ການໂທ ແລະ ການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ເລືອກຕົວເລືອກເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ແຕະ
• ຫຼຸດການແຈ້ງເຕືອນຜູ້ໂທໃຫ້ໜ້ອຍລົງແລ້ວ: ການແຈ້ງເຕືອນນ້ອຍຈະປະກົດຂຶ້ນຢູ່ເບື້ອງເທິງ
ສຸດຂອງໜ້າຈໍ ເມື່ອທ່ານຮັບສາຍໃນລະຫວ່າງເກມ.
• ຢ່າສະແດງການແຈ້ງເຕືອນ: ສະແດງການແຈ້ງເຕືອນຈາກບາງແອັບ ຫຼື ການແຈ້ງເຕືອນສຸກເສີ
ນໃນລະຫວ່າງເກມເທົ່ານັ້ນ.
132
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການເປີດໃຊ້ແອັບໃນໜ້າຕ່າງປັອບອັບໃນຂະນະທີ່ຫຼິ້ນເກມ
ທ່ານສາມາດເປີດໃຊ້ແອັບໃນໜ້າຕ່າງປັອບອັບໃນຂະນະທີ່ຫຼິ້ນເກມ.
ແລະ ເລືອກແອັບຈາກລາຍການແອັບ.
ແຕະ
ເພື່ອແກ້ໄຂລາຍການແອັບ, ແຕະ .
Kids Home
ການແນະນ�ຳ
ທ່ານສາມາດຈ�ຳກັດການເຂົ້າໃຊ້ຂອງເດັກນ້ອຍໃນບາງແອັບ, ຕັ້ງເວລານ�ຳໃຊ້ຂອງພວກເຂົາ ແລະ
ກ�ຳນົດການຕັ້ງຄ່າ ເພື່ອໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມສະໜຸກ ແລະ ປອດໄພແກ່ເດັກນ້ອຍ
ເມື່ອພວກເຂົາໃຊ້ອຸປະກອນ.
ການເລີ່ມຕົ້ນ Kids Home
ເມື່ອເລີ່ມຕົ້ນ Kids Home ເປັນຄັ້ງທ�ຳອິດ ຫຼື ຫຼັງຈາກດ�ຳເນີນການຕັ້ງຂໍ້ມູນຄືນໃໝ່ແລ້ວ,
ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳ ໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອສ�ຳເລັດການຕັ້ງ.
1
ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ຮູດແຜງການແຈ້ງເຕືອນລົງລຸ່ມ, ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ
Home) ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
2
ອ່ານໜ້າຄ�ຳແນະນ�ຳ Kids Home ແລະ ແຕະ ຕໍ່ໄປ.
3
ສ້າງ PIN ເພື່ອໃຊ້ເມື່ອກ�ຳລັງໃຊ້ Kids Home.
(Kids
ຖ້າທ່ານໄດ້ຕັ້ງວິທີການລັອກໜ້າຈໍຮຽບຮ້ອຍແລ້ວໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດໃຊ້ວິທີ
ການລັອກດຽວກັນສ�ຳລັບ Kids Home ໂດຍບໍ່ຕ້ອງສ້າງ PIN ໃໝ່.
ໜ້າຈໍ Kids Home ຈະປະກົດຂຶ້ນ.
ວິທີການລັອກໜ້າຈໍທີ່ຕັ້ງໄວ້ກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານ ຫຼື PIN ທີ່ສ້າງໄວ້ຈະຖືກໃຊ້ເມື່ອມີການເປີດ
ໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດ ຄວບຄຸມໂດຍຜູ້ປົກຄອງ ຫຼື ມີການປິດ Kids Home.
133
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການໃຊ້ Kids Home
ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ຮູດແຜງການແຈ້ງເຕືອນລົງລຸ່ມ, ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ. ໜ້າຈໍ Kids Home ຈະປະກົດຂຶ້ນ.
ໃນໜ້າຈໍ Kids Home, ເລືອກແອັບທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຊ້.
(Kids Home)
ເຂົ້າໃຊ�ຕົວເລືອກເພີ່ມເຕີມ.
ແອັບທີ່ມີຢູ�
ໂທລະສັບເດັກນ�ອຍ
ແກເລີຣີເດັກນ�ອຍ
ກ�ອງຖ�າຍຮູບເດັກນ�ອຍ
ການໃຊ້ຄຸນສົມບັດການຄວບຄຸມຂອງພໍ່ແມ່
ທ່ານສາມາດກ�ຳນົດການຕັ້ງຄ່າສ�ຳລັບ Kids Home ແລະ ເບິ່ງປະຫວັດການນ�ຳໃຊ້.
ໃນໜ້າຈໍ Kids Home, ແຕະ → ຄວບຄຸມໂດຍຜູ້ປົກຄອງ ແລະ
ປ້ອນລະຫັດປົດລັອກຂອງທ່ານເຂົ້າ.
• ຊື່ຂອງເດັກນ້ອຍ: ຈັດການໂປຣໄຟລ໌ລູກຂອງທ່ານ.
• ຕັ້ງເວລາຫຼິ້ນປະຈ�ຳວັນ: ຈ�ຳກັດເວລາການໃຊ້ສ�ຳລັບ Kids Home.
• ການນ�ຳໃຊ້ປະຈ�ຳວັນ: ເບິ່ງເວລາໃຊ້ໃນແຕ່ລະວັນຂອງ Kids Home.
134
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
• ກິດຈະກໍາ: ເບິ່ງປະຫວັດກິດຈະກ�ຳຂອງ Kids Home.
• ຕິດຕໍ່ເລື້ອຍໆ: ເບິ່ງຜູ້ຕິດຕໍ່ທີ່ໃຊ້ເລື້ອຍໆໃນ Kids Home.
• ການສ້າງຂອງເດັກຂອງຂ້້ອຍ: ເບິ່ງວຽກທີ່ສ້າງຈາກແອັບໃນ Kids Home.
• ເນື້ອໃນທີ່ອະນຸຍາດ: ກວດເບິ່ງແອັບ ຫຼື ເນື້ອໃນທີ່ຮອງຮັບໂດຍ Kids Home ແລະ
ເພີ່ມພວກມັນ.
ການປິດ Kids Home
ເພື່ອປິດ Kids Home, ແຕະປຸ່ມກັບຄືນ ຫຼື ແຕະ → ປິດ Kids Home ແລະ ຈາກນັ້ນປ້ອນລະ
ຫັດປົດລັອກຂອງທ່ານເຂົ້າ.
SmartThings
ການແນະນ�ຳ
ເຊື່ອມຕໍ່ກັບອຸປະກອນໃກ້ຄຽງ, ເຊັ່ນ ຊຸດຫູຟັງບລູທູດ ຫຼື ສະມາດໂຟນອື່ນ, ຢ່າງງ່າຍດາຍ ແລະ
ວ່ອງໄວ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານສາມາດຄວບຄຸມ ແລະ ຈັດການ TV, ເຄື່ອງໃຊ້ຄົວເຮືອນ ແລະ ຜະລິດຕ
ະພັນອິນເຕີເນັດຂອງສິ່ງຕ່າງໆ (IoT) ດ້ວຍສະມາດໂຟນຂອງທ່ານ.
ທ່ານສາມາດເພີ່ມ ແລະ ຈັດການອຸປະກອນຕາມຈຸດທີ່ຕັ້ງ ແລະ ຫ້ອງ. ຕົວຢ່າງ, ເພີ່ມ ‘ເຮືອນ’
ເປັນຈຸດທີ່ຕັ້ງ ແລະ ຈັດການອຸປະກອນຕາມຫ້ອງ, ເຊັ່ນ ຫ້ອງຮັບແຂກ ແລະ ຫ້ອງນອນ.
• ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບອຸປະກອນໃກ້ຄຽງ: ເຊື່ອມຕໍ່ກັບອຸປະກອນໃກ້ຄຽງ, ເຊັ່ນ ຊຸດຫູຟັງບລູທູດ ຫຼື
ອຸປະກອນທີ່ສວມໃສ່ໄດ້, ຢ່າງງ່າຍດາຍ ແລະ ວ່ອງໄວ.
• ການລົງທະບຽນ ແລະ ການຄວບຄຸມເຄື່ອງໃຊ້ຄົວເຮືອນ, TV ແລະ ຜະລິດຕະພັນ
IoT: ລົງທະບຽນຕູ້ເຢັນອັດສະລິຍະ, ຈັກຊັກເຄື່ອງ, ເຄື່ອງປັບອາກາດ, ເຄື່ອງກັ່ນອາກາດ,
TV ແລະ ຜະລິດຕະພັນອິນເຕີເນັດຂອງສິ່ງຕ່າງໆ (IoT) ໃນສະມາດໂຟນຂອງທ່ານ ແລະ
ເບິ່ງສະຖານະຂອງທ່ານ ຫຼື ຄວບຄຸມພວກມັນຈາກໜ້າຈໍສະມາດໂຟນຂອງທ່ານ.
135
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
• ການຮັບການແຈ້ງເຕືອນ: ຮັບການແຈ້ງເຕືອນຈາກອຸປະກອນທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ໃນສະມາດໂຟນຂ
ອງທ່ານ. ຕົວຢ່າງ, ເມື່ອການຊັກເຄື່ອງສ�ຳເລັດ, ທ່ານສາມາດຮັບການແຈ້ງເຕືອນໃນສະມາດໂຟນ
ຂອງທ່ານ.
• ເພື່ອໃຊ້ SmartThings, ສະມາດໂຟນ ແລະ ອຸປະກອນອື່ນຂອງທ່ານຈະຕ້ອງຖືກເຊື່ອ
ມຕໍ່ກັບ Wi-Fi ຫຼື ເຄືອຂ່າຍມືຖື.
• ເພື່ອໃຊ້ SmartThings ທັງໝົດ, ທ່ານຈະຕ້ອງລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung account
ຂອງທ່ານ.
• ອຸປະກອນທີ່ທ່ານສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື ຜູ​້
ໃຫ້ການບໍລິການ.
• ຄຸນສົມບັດທີ່ມີຢູ່ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບອຸປະກອນທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່.
• ຂໍ້ຂັດຂ້ອງ ຫຼື ຂໍ້ບົກຜ່ອງ ຂອງອຸປະກອນທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ເອງ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງໂດ
ຍການຮັບປະກັນຂອງຊ�ຳຊຸງ. ເມື່ອຂໍ້ຂັດຂ້ອງ ຫຼື ຂໍ້ບົກ່ອງເກີດຂຶ້ນໃນອຸປະກອນທີ່ຖືກເຊື່
ອມຕໍ່, ຕິດຕໍ່ຫາຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນ.
ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບອຸປະກອນໃກ້ຄຽງ
ເຊື່ອມຕໍ່ກັບອຸປະກອນໃກ້ຄຽງ, ເຊັ່ນ ຊຸດຫູຟັງບລູທູດໄດ້ຢ່າງງ່າຍ​ດາຍ ແລະ ວ່ອງໄວ.
ວິທີການເຊື່ອມຕໍ່ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບປະເພດຂອງອຸປະກອນທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ ຫຼື
ເນື້ອໃນທີ່ຖືກແຊຣ໌.
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ SmartThings.
2
ແຕະ ເພີ່ມອຸປະກອນ ຫຼື ແຕະ
3
ແຕະ ກວດຫາອັດຕະໂນມັດ.
4
ເລືອກອຸປະກອນຈາກລາຍການ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບມັນໂດຍການປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳ
ໃນໜ້າຈໍ.
→ ເພີ່ມອຸປະກອນ.
136
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການໃຊ້ເຄື່ອງໃຊ້ຄົວເຮືອນ, TV ແລະ ຜະລິດຕະພັນ IoT
ເບິ່ງສະຖານະຂອງເຄື່ອງໃຊ້, TV ແລະ ຜະລິດຕະພັນ IoT ອັດສະລິຍະຂອງທ່ານຈາກໜ້າຈໍສະມາດໂ
ຟນຂອງທ່ານ. ທ່ານສາມາດຈັດກຸ່ມອຸປະກອນຕາມຈຸດທີ່ຕັ້ງ ແລະ ເພີ່ມກົດເພື່ອຄວບຄຸມອຸປະກອນໄ
ດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ແລະ ສະດວກສະບາຍ.
ການເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນ
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ SmartThings.
2
ແຕະ ເພີ່ມອຸປະກອນ ຫຼື ແຕະ
3
ເລືອກປະເພດອຸປະກອນ.
ຫຼື ແຕະ ກວດຫາອັດຕະໂນມັດ ຫຼື
4
→ ເພີ່ມອຸປະກອນ.
ເພື່ອຊອກຫາອຸປະກອນ.
ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳ ໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນ.
ການເບິ່ງ ແລະ ການຄວບຄຸມອຸປະກອນທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່
ທ່ານສາມາດເບິ່ງ ແລະ ຄວບຄຸມອຸປະກອນ. ຕົວຢ່າງ, ທ່ານສາມາດກວດເບິ່ງສ່ວນປະສົມໃນຕູ້ເຢັນ
ຫຼື ປັບລະດັບສຽງ TV.
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ SmartThings.
ລາຍການຂອງອຸປະກອນທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ຈະປະກົດຂຶ້ນ.
2
ເບິ່ງສະຖານະຂອງອຸປະກອນໃນລາຍການ.
ເພື່ອຄວບຄຸມອຸປະກອນ, ເລືອກອຸປະກອນ. ເມື່ອຕົວຄວບຄຸມອຸປະກອນທີ່ມາພ້ອມກັບອຸປະກອ
ນທີ່ເລືອກໄວ້ຖືກດາວໂຫຼດ, ທ່ານສາມາດຄວບຄຸມອຸປະກອນໄດ້.
137
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການເພີ່ມອຸປະກອນ ແລະ ສາກຕາມຈຸດທີ່ຕັ້ງ
ເພີ່ມອຸປະກອນຕາມຈຸດທີ່ຕັ້ງ, ເບິ່ງລາຍການຂອງອຸປະກອນໃນຈຸດທີ່ຕັ້ງດຽວກັນ ແລະ
ຄວບຄຸມພວກມັນ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດເພີ່ມສາກໃສ່ຈຸດທີ່ຕັ້ງ ເພື່ອຄວບຄຸມຫຼາຍໆອຸປະກອ
ນໃນເວລາດຽວກັນ.
ການເພີ່ມຈຸດທີ່ຕັ້ງ
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ SmartThings ແລະ ແຕະ
2
ປ້ອນຊື່ຈຸດທີ່ຕັ້ງເຂົ້າ.
→
→ ເພີ່ມຈຸດທີ່ຕັ້ງໃໝ່.
• ເພື່ອຕັ້ງຈຸດທີ່ຕັ້ງ, ແຕະ ຈຸດທີ່ຕັ້ງທາງພູມີສາດ ເພື່ອເລືອກຈຸດທີ່ຕັ້ງໃນແຜນທີ່ ແລະ ແຕະ
ສໍາເລັດ.
• ເພື່ອເພີ່ມຫ້ອງໃສ່ຈຸດທີ່ຕັ້ງ, ແຕະ ຫ້ອງ, ຕິກເອົາຫ້ອງທີ່ທ່ານຕ້ອງການເພີ່ມ ແລະ
ຈາກນັ້ນແຕະ ສໍາເລັດ.
3
ແຕະ ສໍາເລັດ.
ຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງທ່ານຈະຖືກເພີ່ມ.
ເພື່ອເພີ່ມອຸປະກອນໃສ່ຈຸດທີ່ຕັ້ງ, ແຕະ ເພີ່ມອຸປະກອນ ຫຼື ແຕະ
ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳ ໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອລົງທະບຽນອຸປະກອນ.
→ ເພີ່ມອຸປະກອນ ແລະ
ການເພີ່ມສາກ
ເພີ່ມສາກ ແລະ ລົງທະບຽນອຸປະກອນໃສ່ມັນ ເພື່ອຄວບຄຸມຫຼາຍໆອຸປະກອນໃນເວລາດຽວກັນ.
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ SmartThings.
2
ແຕະ
→
3
ແຕະ
→ ສາກຕ່າງໆ → ເພີ່ມສາກ.
4
ປ້ອນຊື່ສາກເຂົ້າ.
5
ແຕະ
6
ແຕະ ບັນທຶກ.
ແລະ ເລືອກຈຸດທີ່ຕັ້ງ.
ພາຍໃຕ້ ການກະທໍາ ເພື່ອເພີ່ມການກະທ�ຳທີ່ຈະດ�ຳເນີນການ.
138
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການເພີ່ມລະບົບອັດຕະໂນມັດ
ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດຕັ້ງລະບົບອັດຕະໂນມັດເພື່ອໃຊ້ອຸປະກອນໂດຍອັດຕະໂນມັດ
ຂຶ້ນຢູ່ກັບເວລາທີ່ຕັ້ງຄ່າມາກ່ອນ, ສະຖານະຂອງອຸປະກອນ ແລະ ອື່ນໆ.
ຕົວຢ່າງ, ເພີ່ມລະບົບອັດຕະໂນມັດ ເພື່ອເປີດສຽງໂດຍອັດຕະໂນມັດທຸກໆມື້ໃນເວລາ 7:00 AM.
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ SmartThings.
2
ແຕະ
→
3
ແຕະ
→ ລະບົບອັດຕະໂນມັດ → ເພີ່ມລະບົບອັດຕະໂນມັດ.
4
ແຕະ
ພາຍໃຕ້ ຖ້າ, ຕັ້ງເງື່ອນໄຂການເປີດໃຊ້ງານສ�ຳລັບລະບົບອັດຕະໂນມັດ ແລະ ຈາກນັ້ນ
ແຕະ ຖັດໄປ.
5
ແຕະ
6
ແຕະ ລ�ຳເລັດ.
ແລະ ເລືອກຈຸດທີ່ຕັ້ງ.
ພາຍໃຕ້ ຈາກນັ້ນ ແລະ ຕັ້ງການກະທ�ຳທີ່ຈະດ�ຳເນີນການ.
ການຮັບການແຈ້ງເຕືອນ
ທ່ານສາມາດຮັບການແຈ້ງເຕືອນຈາກອຸປະກອນທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ໃນສະມາດໂຟນຂອງທ່ານ. ຕົວຢ່າງ,
ເມື່ອການຊັກເຄື່ອງສ�ຳເລັດ, ທ່ານສາມາດຮັບການແຈ້ງເຕືອນໃນສະມາດໂຟນຂອງທ່ານ.
→
→
ເພື່ອຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນ, ເປີດໃຊ້ແອັບ SmartThings ແຕະ
ການ​ແຈ້ງ​ເຕືອນ ແລະ ຈາກນັ້ນ ແຕະສະວິດຢູ່ຖັດຈາກອຸປະກອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
139
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການແຊຣ໌ເນື້ອໃນ
ແຊຣ໌ເນື້ອໃນໂດຍໃຊ້ຕົວເລືອກການແຊຣ໌ຕ່າງໆ. ການກະທ�ຳຕໍ່ໄປນີ້ເປັນຕົວຢ່າງຂອງການແຊຣ໌ຮູບ.
ທ່ານອາດຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມເມື່ອແຊຣ໌ໄຟລ໌ຜ່ານເຄືອຂ່າຍມືຖື.
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ ແລະ ເລືອກຮູບ.
2
ແຕະ
ແລະ ເລືອກວິທີການແຊຣ໌, ເຊັ່ນ ຂໍ້ຄວາມ ແລະ ອີເມລ໌.
ເມື່ອທ່ານມີການສື່ສານ ຫຼື ປະຫວັດການແຊຣ໌, ຜູ້ຄົນທີ່ທ່ານໄດ້ຕິດຕໍ່ຈະປະກົດຂຶ້ນໃນແ
ຜງຕົວເລືອກການແຊຣ໌. ເພື່ອແຊຣ໌ເນື້ອໃນໂດຍກົງກັບພວກເຂົາຜ່ານແອັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ,
ເລືອກໄອຄອນຂອງຜູ້ຄົນ. ຖ້າຄຸນສົມບັດບໍ່ຖືກເປີດໃຊ້ງານ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ
ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌ ແຊຣ໌ໂດຍກົງ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານ.
140
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການໃຊ້ຄຸນສົມບັດເພີ່ມເຕີມ
• ແຊຣ໌ໄຟລ໌ຂະໜາດໃຫຍ່: ແຊຣ໌ໄຟລ໌ໃຫຍ່. ອັບໂຫຼດໄຟລ໌ໃສ່ເຊີບເວີບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນຂອງຊ�ຳຊຸງ
ແລະ ແຊຣ໌ພວກມັນກັບຄົນອື່ນຜ່ານລິ້ງເວັບ. ເພື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້, ຈະຕ້ອງໄດ້ກວດສອບເບີໂທ
ລະສັບຂອງທ່ານ.
• Smart View: ແຊຣ໌ເນື້ອໃນກັບອຸປະກອນໃກ້ຄຽງຜ່ານ Wi-Fi Direct ຫຼື ບລູທູດ ຫຼື
ກັບອຸປະກອນທີ່ຮອງຮັບ SmartThings. ນອກຈາກນີ້ທ່ານຍັງສາມາດເບິ່ງເນື້ອໃນທີ່ຖືກສະແ
ດງໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານໃນໜ້າຈໍຂະໜາດໃຫຍ່ໂດຍການເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານກັບ TV
ຫຼື ຈໍພາບທີ່ເປີດໃຊ້ງານການສາຍພາບໜ້າຈໍ.
ເມື່ອຮູບຖືກສົ່ງຫາອຸປະກອນຂອງຜູ້ຮັບ, ການແຈ້ງເຕືອນຈະປະກົດຂຶ້ນໃນອຸປະກອນຂອງພວກເຂົາ.
ແຕະການແຈ້ງເຕືອນ ເພື່ອເບິ່ງ ຫຼື ດາວໂຫຼດຮູບ.
ແອັບ Google
Google ໃຫ້ການບັນເທີງ, ເຄືອຂ່າຍທາງສັງຄົມ ແລະ ແອັບທຸລະກິດ.
ທ່ານອາດຈະຈ�ຳເປັນຕ້ອງມີບັນຊີ Google ເພື່ອເຂົ້າໃຊ້ບາງແອັບ.
ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນແອັບເພີ່ມເຕີມ, ເຂົ້າໃຊ້ເມນູແນະນ�ຳຂອງແຕ່ລະແອັບ.
ບາງແອັບອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຫຼື ອາດຈະມີຂໍ້ຄວາມກ�ຳກັບແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື
ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ.
Chrome
ຊອກຫາຂໍ້ມູນ ແລະ ກວດຫາໜ້າເວັບ.
Gmail
ສົ່ງ ຫຼື ຮັບອີເມລ໌ຜ່ານການບໍລິການ Google Mail.
ແຜນທີ່
ຊອກຫາຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງທ່ານໃນແຜນທີ່, ຊອກຫາແຜນທີ່ໂລກ ແລະ ເບິ່ງຂໍ້ມູນຈຸດທີ່ຕັ້ງສ�ຳລັບສະຖານ
ທີ່ຕ່າງໆຮອບໆທ່ານ.
141
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
Play Music
ຄົ້ນຫາ, ຟັງ ແລະ ແຊຣ໌ເພງໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ທ່ານສາມາດອັບໂຫຼດການສະສົມເພງທີ່ຈັດເກັບ
ໄວ້ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານໃສ່ຄລາວ ແລະ ເຂົ້າໃຊ້ພວກມັນພາຍຫຼັງ.
Play Movies
ຊື້ ຫຼື ເຊົ່າວິດີໂອ, ເຊັ່ນ ຮູບເງົາ, ລາຍການ TV, ຈາກ Play Store.
Drive
ຈັດເກັບເນື້ອໃນຂອງທ່ານໃນຄລາວ, ເຂົ້າໃຊ້ມັນຈາກທຸກບ່ອນ ແລະ ແຊຣ໌ມັນກັບຄົນອື່ນ.
YouTube
ເບິ່ງ ຫຼື ສ້າງວິດີໂອ ແລະ ແຊຣ໌ພວກມັນກັບຄົນອື່ນ.
ຮູບພາບ
ຊອກຫາ, ຈັດການ ແລະ ແກ້ໄຂຮູບຖ່າຍ ແລະ ວິດີໂອທັງໝົດຂອງທ່ານຈາກແຫຼ່ງຕ່າງໆໃນສະຖານທີ່
ດຽວ.
Google
ຊອກຫາລາຍການໃນອິນເຕີເນັດ ຫຼື ອຸປະກອນຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ.
Duo
ໂທອອກດ້ວຍວິດີໂອແບບງ່າຍໆ.
142
ຕັ້ງຄ່າ
ການແນະນ�ຳ
ການກ�ຳນົດການຕັ້ງຄ່າອຸປະກອນເອງ. ທ່ານສາມາດເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານເປັນສ່ວນຕົວຫຼາຍຂຶ້
ນໂດຍການກ�ຳນົດຕົວເລືອກການຕັ້ງຄ່າຕ່າງໆ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ.
ເພື່ອຊອກຫາການຕັ້ງຄ່າໂດຍການປ້ອນຄ�ຳສ�ຳຄັນເຂົ້າ, ແຕະ .
ການເຊື່ອມຕໍ່
ຕົວເ​ ລືອກ
ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສ�ຳລັບການເຊື່ອມຕໍ່ຕ່າງໆ, ເຊັ່ນຄຸນສົມບັດ Wi-Fi ແລະ ບລູທູດ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ.່
• Wi-Fi: ເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດ Wi-Fi ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄື່ອຂາຍ Wi-Fi ແລະ
ເຂົ້າໃຊ້ອິນເຕີເນັດ ຫື ອຸປະກອນເຄືອຂ່າຍອື່ນ. ເບິ່ງ Wi-Fi ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ບລູທູດ: ໃຊ້ບລູທູດເພື່ອແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ຫຼື ໄຟລ໌ມີເດຍກັບອຸປະກອນອື່ນທີ່ເປີດໃຊ້ງານບລູທູດ
ຢູ່. ເບິ່ງ ບລູທູດ ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ການເບິ່ງເຫັນໂທລະສັບ: ຊ່ວຍໃຫ້ອຸປະກອນອື່ນສາມາດຊອກຫາອຸປະກອນຂອງທ່ານ
ເພື່ອແຊຣ໌ເນື້ອໃນກັບທ່ານ. ເມື່ອຄຸນສົມບັດນີ້ຖືກເປີດໃຊ້ງານ, ອຸປະກອນອື່ນຈະສາມາດເຫັນອຸປ
ະກອນຂອງທ່ານໄດ້ເມື່ອພວກເຂົາຊອກຫາອຸປະກອນທີ່ມີຢູ່.
• NFC ແລະການຊ�ຳ​ລະ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດອ່ານແທັກການສື່ສານຂໍ້ມູນທີ່
ຢູ່ໃກ້ (NFC) ທີ່ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້ເພື່
ອເຮັດການຊ�ຳລະ ແລະ ຊື້ປີ້ສຳ� ລັບການຂົນສົ່ງ ຫຼື ເຫດການຫຼັງຈາກດາວໂຫຼດແອັບທີ່ຕ້ອງການ.
ເບິ່ງ NFC ແລະການຊ�ຳ​ລະ ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
143
ຕັ້ງຄ່າ
• ໂໝດເຮືອບິນ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອປິດໃຊ້ງານຟັງຄ໌ຊັນໄວເລສທັງໝົດໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
ທ່ານສາມາດໃຊ້ການບໍລິການ ທີ່ບໍ່ຜ່ານເຄືອຂ່າຍ ເທົ່ານັ້ນ.
ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ກົດ​ລະ​ບຽບ​ທສ
ີ່​ າຍ​ການ​ບິນກ
​ �ຳ​ນົດໃ​ ຫ້ ແລະ ຄ�ຳ​ແນະ​ນ�ຳ​ຂອງ​ພະ​ນັກງ​ ານ​
ປະ​ຈ�ຳເຄື່ອງ​ບິນ. ໃນ​ກໍ​ລະ​ນບ
ີ​ ່ອນ​ທອະ​
ີ່​​ ນຍ
ຸ​ າດ​ໃຫ້​ໃຊ້ອ
​ປ
ຸ​ ະ​ກອນ, ໃຫ້ໃ​ ຊ້ມ
​ ັນໃ​ ນ​ໂໝດ​
ເຄື່ອງ​ບິນ​ຢູ່​ສະ​ເໝີ.
• ເຄືອຂ່າຍໂທລະສັບມືຖ:ື ກ�ຳນົດຄ່າຂອງການຕັ້ງຄ່າເຄືອຂ່າຍມືຖື.
• ການໃຊ້ຂໍ້ມູນ: ຕິດຕາມປະລິມານການນ�ຳໃຊ້ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ ແລະ ກ�ຳນົດການຕັ້ງຄ່າສ�ຳລັບຂີດ
ຈ�ຳກັດເອງ. ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ປິດໃຊ້ງານການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນມືຖື ເມື່ອປະລິມານຂໍ້ມູນມືຖືທີ່ທ່ານໄ
ດ້ໃຊ້ຮອດຂີດຈ�ຳກັດທີ່ກຳ� ນົດໄວ້ແລ້ວ.
ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດຕົວປະຢັດຂໍ້ມູນ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ບາງແອັບ
ທີ່ແລ່ນຢູ່ໃນພື້ນຫຼັງສົ່ງ ຫຼື ຮັບຂໍ້ມູນ. ເບິ່ງ ຕົວປະຢັດຂໍ້ມູນ ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ຕົວຈັດການແຜ່ນ SIM (ລຸ້ນ SIM ຄູ່): ເປີດໃຊ້ງານແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ແລະ
ກ�ຳນົດການຕັ້ງຄ່າແຜ່ນ SIM ເອງ. ເບິ່ງ ຕົວຈັດການແຜ່ນ SIM (ລຸ້ນ SIM ຄູ່)
ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ຮັອດສະປັອດມືຖື ແລະ ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ: ໃຊ້ອຸປະກອນເປັນຮັອດສະປັອດມືຖື ເພື່ອແຊຣ໌
ການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນມືຖືຂອງອຸປະກອນກັບອຸປະກອນອື່ນ ເມື່ອການເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍບໍ່ມີຢູ່.
ການເຊື່ອມຕໍ່ສາມາດຖືກເຮັດຜ່ານ Wi-Fi, USB ຫື ບລູທູດ. ເບິ່ງ ຮັອດສະປັອດມືຖື ແລະ ການ​
ເຊື່ອມ​ໂຍງ ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• Call & Message Continuity: ໃຊ້ຄຸນສົມບັດການໂທ ແລະ ຂໍ້ຄວາມໃນອຸປະກອນອື່ນທີ່
ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung account ຂອງທ່ານ.
ຄຸນສົມບັດນີ້ອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ.
• ການຕັ້ງຄ່າການ​ແກ້​ໄຂ​ເພີ່ມເຕີມ: ກ�ຳນົດການຕັ້ງຄ່າເອງເພື່ອຄວບຄຸມຄຸນສົມບັດອື່ນ. ເບິ່ງ
ການຕັ້ງຄ່າການ​ແກ້ໄ​ ຂ​ເພີ່ມເຕີມ ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
144
ຕັ້ງຄ່າ
Wi-Fi
ເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດ Wi-Fi ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ແລະ ເຂົ້າໃຊ້ອິນເຕີເນັດ ຫຼື
ອຸປະກອນເຄືອຂ່າຍອື່ນ.
ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi
1
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → Wi-Fi ແລະ ແຕະສະວິດທ໌ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
2
ເລືອກເຄືອຂ່າຍຈາກລາຍການເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi.
ເຄືອຂ່າຍທີ່ຈ�ຳເປັນຕ້ອງມີລະຫັດຜ່ານຈະປະກົດຂຶ້ນພ້ອມໄອຄອນລັອກ. ປ້ອນລະຫັດຜ່ານເຂົ້າ
ແລະ ແຕະ ເຊື່ອມຕໍ.່
• ເມື່ອອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi, ອຸປະກອນຈະເຊື່ອມຕໍ່ຄືນໃໝ່ກັບເຄືອຂ່
າຍນັ້ນໃນແຕ່ລະຄັ້ງທີ່ມັນມີຢູ່ໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີລະຫັດຜ່ານ. ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ອຸປະກອນເ
ຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍໂດຍອັດຕະໂນມັດ, ເລືອກມັນຈາກລາຍການຂອງເຄືອຂ່າຍ ແລະ
ແຕະ ລືມ.
• ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ປິດເປີດຄຸນສົມບັດ
Wi-Fi ຫຼື ເຣົາເຕີ້ໄວເລສຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານຄືນໃໝ່.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct ເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນໂດຍກົງຜ່ານເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີຈຸດເຂົ້າໃຊ້.
1
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → Wi-Fi ແລະ ແຕະສະວິດທ໌ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
2
ແຕະ Wi-Fi Direct.
ອຸປະກອນທີ່ກວດພົບຖືກເຮັດເປັນລາຍການໄວ້.
ຖ້າອຸປະກອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການເຊື່ອມຕໍ່ກັບບໍ່ຢູ່ໃນລາຍການ, ຂໍໃຫ້ອຸປະກອນເປີດຄຸນສົມບັດໂດຍ
Wi-Fi Direct ຂອງມັນ.
3
ເລືອກອຸປະກອນທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັບ.
ອຸປະກອນຈະຖືກເຊື່ອມຕໍ່ເມື່ອອຸປະກອນອື່ນຍອມຮັບຄ�ຳຂໍການເຊື່ອມຕໍ່ Wi-Fi Direct.
145
ຕັ້ງຄ່າ
ການສົ່ງ ແລະ ການຮັບຂໍ້ມູນ
ທ່ານສາມາດແຊຣ໌ຂໍ້ມູນ, ເຊັ່ນ ຜູ້ຕິດຕໍ່ ຫຼື ໄຟລ໌ມີເດຍ, ກັບອຸປະກອນອື່ນ. ການກະທ�ຳຕໍ່ໄປນີ້ເປັນຕົວ
ຢ່າງຂອງການສົ່ງຮູບໃສ່ອຸປະກອນອື່ນ.
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ ແລະ ເລືອກຮູບ.
2
ແຕະ
3
ຍອມຮັບຄ�ຳຂໍການເຊື່ອມຕໍ່ Wi-Fi Direct ໃນອຸປະກອນອື່ນ.
→ Wi-Fi Direct ແລະ ເລືອກອຸປະກອນທີ່ຈະໂອນຮູບໃສ່.
ຖ້າອຸປະກອນຖືກເຊື່ອມຕໍ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ, ຮູບຈະຖືກສົ່ງຫາອຸປະກອນອື່ນໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີຂັ້ນຕອ
ນຂໍການເຊື່ອມຕໍ່.
ການສິ້ນສຸດການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງອຸປະກອນ
1
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → Wi-Fi.
2
ແຕະ Wi-Fi Direct.
ອຸປະກອນສະແດງອຸປະກອນທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ໃນລາຍການ.
3
ແຕະຊື່ອຸປະກອນເພື່ອຕັດເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນ.
146
ຕັ້ງຄ່າ
ບລູທູດ
ໃຊ້ບລູທູດເພື່ອແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ຫຼື ໄຟລ໌ມີເດຍກັບອຸປະກອນອື່ນທີ່ເປີດໃຊ້ງານບລູທູດຢູ່.
• ຊ�ຳຊຸງບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍ, ການສະກັດກັ້ນ ຫຼື ການໃຊ້ຂໍ້ມູນຜິດທີ່ສົ່ງ ຫຼື
ຮັບຜ່ານບລູທູດ.
• ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈທຸກຄັ້ງວ່າທ່ານແຊຣ໌ ແລະ ຮັບຂໍ້ມູນກັບອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ
ປອດໄພຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ຖ້າມີສິ່ງກີດຂວາງລະຫວ່າງອຸປະກອນ, ອາດຈະຫຼຸດໄລຍະຫ່າງກາ
ນປະຕິບັດງານລົງ.
• ບາງອຸປະກອນ, ໂດຍສະເພາະອຸປະກອນທີ່ບໍ່ຖືກທົດສອບ ຫຼື ຖືກຮັບຮອງໂດຍ
Bluetooth SIG, ອາດຈະເຂົ້າກັນບໍ່ໄດ້ກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
• ຢ່າໃຊ້ຄຸນສົມບັດບລູທູດສ�ຳລັບຈຸດປະສົງທີ່ຜິດກົດໝາຍ (ຕົວຢ່າງ,
ການລະເມີດລິຂະສິດການກັອບປີ້ໄຟລ໌ ຫຼື ການແຕະການສື່ສານສ�ຳລັບຈຸດປະສົງທາງກາ
ນຄ້າທີ່ຜິດກົດໝາຍ). ຊ�ຳຊຸງບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຜົນສະທ້ອນຂອງການໃຊ້ຄຸນສົມບັດບລູທູ
ດທີ່ຜິດກົດໝາຍ.
ການຈັບຄູ່ກັບອຸປະກອນບລູທູດອື່ນ
1
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → ບລູທູດ ແລະ ແຕະສະວິດເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ອຸປະກອນທີ່ກວດພົບຈະຖືກເຮັດເປັນລາຍການໄວ້.
2
ເລືອກອຸປະກອນທີ່ຈະຈັບຄູ່ກັບ.
ຖ້າອຸປະກອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈັບຄູ່ກັບບໍ່ຢູ່ໃນລາຍການ, ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອເຂົ້າຫາໂໝດການຈັ
ບຄູ່ບລູທູດ. ເບິ່ງຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ຂອງອຸປະກອນອື່ນ.
ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະຖືກອຸປະກອນອື່ນເບິ່ງເຫັນໃນຂະນະທີ່ໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າບລູທູດເປີດ
ຢູ່.
3
ຍອມຮັບຄ�ຳຂໍການເຊື່ອມຕໍ່ບລູທູດໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານເພື່ອຢືນຢັນ.
ອຸປະກອນຈະຖືກເຊື່ອມຕໍ່ເມື່ອອຸປະກອນອື່ນຍອມຮັບຄ�ຳຂໍການເຊື່ອມຕໍ່ບລູທູດ.
147
ຕັ້ງຄ່າ
ການສົ່ງ ແລະ ການຮັບຂໍ້ມູນ
ຫຼາຍແອັບຮອງຮັບການໂອນຂໍ້ມູນຜ່ານບລູທູດ. ທ່ານສາມາດແຊຣ໌ຂໍ້ມູນ, ເຊັ່ນ ຜູ້ຕິດຕໍ່ ຫຼື
ໄຟລ໌ມີເດຍ, ກັບອຸປະກອນບລູທູດອື່ນ. ການກະທ�ຳຕໍ່ໄປນີ້ເປັນຕົວຢ່າງຂອງການສົ່ງຮູບໃສ່ອຸປະກອນ
ອື່ນ.
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ ແລະ ເລືອກຮູບ.
2
ແຕະ
→ ບລູທູດ ແລະ ເລືອກອຸປະກອນທີ່ຈະໂອນຮູບໃສ່.
• ຖ້າອຸປະກອນຂອງທ່ານຖືກຈັບຄູ່ກັບອຸປະກອນກ່ອນ, ແຕະຊື່ອຸປະກອນໂດຍບໍ່ຕ້ອງຢືນຢັນລະ
ຫັດຜ່ານທີ່ສ້າງອັດຕະໂນມັດ.
• ຖ້າອຸປະກອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈັບຄູ່ກັບບໍ່ຢູ່ໃນລາຍການ, ຂໍໃຫ້ອຸປະກອນເປີດຕົວເລືອກການເ
ບິ່ງເຫັນຂອງມັນ.
3
ຍອມຮັບຄ�ຳຂໍການເຊື່ອມຕໍ່ບລູທູດໃນອຸປະກອນອື່ນ.
ການຖອນຈັບຄູ່ອຸປະກອນບລູທູດ
1
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → ບລູທູດ.
ອຸປະກອນສະແດງອຸປະກອນທີ່ຖືກຈັບຄູ່ໃນລາຍການ.
2
ແຕະ
3
ແຕະ ແຍກຄູ່.
ຢູ່ຂ້າງຊື່ອຸປະກອນເພື່ອຖອນຈັບຄູ່.
NFC ແລະການຊ�ຳ​ລະ
ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດອ່ານແທັກການສື່ສານຂໍ້ມູນທີ່ຢູ່ໃກ້ (NFC)
ທີ່ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້ເພື່ອເຮັດການຊ�ຳລະ
ແລະ ຊື້ປີ້ສ�ຳລັບການຂົນສົ່ງ ຫຼື ເຫດການຫຼັງຈາກດາວໂຫຼດແອັບທີ່ຕ້ອງການ.
ອຸປະກອນມີເສົາອາກາດ NFC ພາຍໃນເຄື່ອງ. ຈັດການອຸປະກອນຢ່າງລະມັດລະວັງ
ເພື່ອຫຼີກຫຼ່ຽງບໍ່ໃຫ້ເສົາອາກາດ NFC ເສຍຫາຍ.
148
ຕັ້ງຄ່າ
ການອ່ານຂໍ້ມູນຈາກແທັກ NFC
ໃຊ້ຄຸນສົມບັດ NFC ເພື່ອອ່ານຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນຈາກແທັກ NFC.
1
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ແຕະສະວິດທ໌ NFC ແລະການຊ�ຳ​ລະ
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
2
ວາງພື້ນທີ່ເສົາອາກາດ NFC ເທິງດ້ານຫຼັງຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານໃກ້ແທັກ NFC.
ຂໍ້ມູນຈາກແທັກຈະປະກົດຂຶ້ນ.
ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໜ້າຈໍຂອງອຸປະກອນຖືກເປີດຢູ່ ແລະ ປົດລັອກແລ້ວ. ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ,
ອຸປະກອນຈະບໍ່ອ່ານແທັກ NFC ຫຼື ຮັບຂໍ້ມູນ.
149
ຕັ້ງຄ່າ
ການເຮັດການຊ�ຳລະດ້ວຍຄຸນສົມບັດ NFC
ກ່ອນທ່ານສາມາດໃຊ້ຄຸນສົມບັດ NFC ເພື່ອເຮັດການຊ�ຳລະ, ທ່ານຈະຕ້ອງລົງທະບຽນການບໍ
ລິການການຊ�ຳລະຜ່ານມືຖື. ເພື່ອລົງທະບຽນ ຫຼື ຮັບເອົາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການບໍລິການ,
ຕິດຕໍ່ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການຂອງທ່ານ.
1
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ແຕະສະວິດທ໌ NFC ແລະການຊ�ຳ​ລະ
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
2
ສ�ຳຜັດພື້ນທີ່ເສົາອາກາດ NFC ເທິງດ້ານຫຼັງຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານໃສ່ເຄື່ອງອ່ານບັດ NFC.
ເພື່ອຕັ້ງແອັບການຊ�ຳລະມາດຕະຖານ, ເປີດໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → NFC
ແລະການຊ�ຳ​ລະ → ແຕະ ແລະຈ່າຍ → ການຊໍາລະ ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກແອັບ.
ລາຍການບໍລິການຊ�ຳລະອາດຈະບໍ່ລວມທັງແອັບການຊ�ຳລະທີ່ມີຢູ່ທັງໝົດ.
ການສົ່ງຂໍ້ມູນດ້ວຍຄຸນສົມບັດ NFC
ໂອນຂໍ້ມູນ, ເຊັ່ນ ຮູບ ຫຼື ຜູ້ຕິດຕໍ່, ກັບອຸປະກອນອື່ນໂດຍການສ�ຳຜັດເສົາອ
​ າກາດ NFC
ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານຫາເສົາອາກາດ NFC ໃນອຸປະກອນອື່ນ.
1
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → NFC ແລະການຊ�ຳ​ລະ ແລະແຕະສະວິດທ໌
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
2
ແຕະສະວິດທ໌ ແອນດຣອຍບີມ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານ.
3
ເລືອກລາຍການ ແລະ ສ�ຳຜັດເສົາອາກາດ NFC ຂອງອຸປະກອນອື່ນໃສ່ເສົາອາກາດ NFC
ຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
150
ຕັ້ງຄ່າ
4
ເມື່ອ ສໍາຜັດເພື່ອບີມ. ປະກົດໃນໜ້າຈໍ, ແຕະໜ້າຈໍອຸປະກອນຂອງທ່ານເພື່ອສົ່ງລາຍການ.
ຖ້າອຸປະກອນທັງສອງພະຍາຍາມຈະສົ່ງຂໍ້ມູນພ້ອມໆກັນ, ການໂອນໄຟລ໌ອາດຈະບໍ່ສ�ຳເລັດ.
ຕົວປະຢັດຂໍ້ມູນ
ຫຼຸດການນ�ຳໃຊ້ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານລົງໂດຍການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ບາງແອັບທີ່ແລ່ນຢູ່ໃນພື້ນຫຼັງສົ່ງ ຫຼື
ຮັບຂໍ້ມູນ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → ການໃຊ້ຂໍ້ມູນ → ຕົວປະຢັດຂໍ້ມູນ ແລະ
ແຕະສະວິດທ໌ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ຈະປະກົດຂຶ້ນໃນແຖບສະຖານະ.
ເມື່ອຄຸນສົມບັດຕົວປະຢັດຂໍ້ມູນຖືກເປີດໃຊ້ງານ, ໄອຄອນ
ເປີດໃຊ�ງານຄຸນສົມບັດຕົວປະຢັດຂ�້ມູນ
ແລ�ວ
ເພື່ອເລືອກແອັບທີ່ຈະໃຊ້ຂໍ້ມູນໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີຂໍ້ຈ�ຳກັດ, ແຕະ ອະນຸຍາດແອັບໃນຂະນະຕົວ​
ປະ​ຢັດຂໍ້ມູນເປີດ ແລະ ເລືອກແອັບ.
151
ຕັ້ງຄ່າ
ແອັບທີ່ໃຊ້ຂໍ້ມູນມືຖືເທົ່ານັ້ນ
ເລືອກແອັບເພື່ອໃຊ້ຂໍ້ມູນມືຖືເລື້ອຍໆ ເມື່ອເວລາອຸປະກອນຂອງທ່ານຖືກເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ
Wi-Fi.
ຕົວຢ່າງ, ທ່ານສາມາດຕັ້ງອຸປະກອນ ເພື່ອໃຊ້ຂໍ້ມູນມືຖືເທົ່ານັ້ນສ�ຳລັບແອັບທີ່ທ່ານຕ້ອງການເກັບຮັກສ
າໃຫ້ປອດໄພ ຫຼື ການສະຕຣີມແອັບທີ່ສສາມາດຖືກຕັດເຊື່ອມຕໍ່. ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານບໍ່ປິດໃຊ້ງານຄຸນສົ
ມບັດ Wi-Fi, ແອັບຈະເປີດໃຊ້ໂດຍໃຊ້ຂໍ້ມູນມືຖື.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → ການໃຊ້ຂໍ້ມູນ → ແອັບທີ່ໃຊ້ຂໍ້ມູນມືຖືເທົ່ານັ້ນ,
ແຕະສະວິດ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ ແລະ ຈາກນັ້ນ ແຕະສະວິດທີ່ຢູ່ຂ້າງແອັບທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
ທ່ານອາດຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມເມື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້.
ຕົວຈັດການແຜ່ນ SIM (ລຸ້ນ SIM ຄູ່)
ເປີດໃຊ້ງານແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ແລະ ກ�ຳນົດການຕັ້ງຄ່າແຜ່ນ SIM ເອງ. ເບິ່ງ ການໃຊ້ແຜ່ນ SIM
ຫຼື USIM ຄູ່ (ລຸ້ນ SIM ຄູ່) ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → ຕົວຈັດການແຜ່ນ SIM.
• ໂທ: ເລືອກແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ສ�ຳລັບການໂທດ້ວຍສຽງ.
• ຂໍ້ຄວາມໜັງສື: ເລືອກແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ສ�ຳລັບການສົ່ງຂໍ້ຄວາມ.
• ຂໍ້ມູນມືຖື: ເລືອກແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ສ�ຳລັບການບໍລິການຂໍ້ມູນ.
• ຢືນຢັນແຜ່ນ SIM ສ
​ ໍາລັບໂທ: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ຖາມວ່າແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ໃດທີ່ຈະໃຊ້ສ�ຳ
ລັບການໂທຖັດໄປໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ທີ່ຕ້ອງການຂອງທ່ານສ�ຳລັບການໂທ.
• SIM ຄູ່ເປີດທຸກຄັ້ງ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອອະນຸຍາດສາຍໂທເຂົ້າຈາກແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM
ອື່ນໃນລະຫວ່າງການໂທ.
ເມື່ອຄຸນສົມບັດນີ້ຖືກເປີດໃຊ້ງານແລ້ວ, ທ່ານອາດຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມສ�ຳລັບການ
ໂອນສາຍໂທ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ.
152
ຕັ້ງຄ່າ
ຮັອດສະປັອດມືຖື ແລະ ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ
ໃຊ້ອຸປະກອນເປັນຮັອດສະປັອດມືຖື ເພື່ອແຊຣ໌ການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນມືຖືຂອງອຸປະກອນກັບອຸປະກອນ
ອື່ນ ເມື່ອການເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍບໍ່ມີຢູ່. ການເຊື່ອມຕໍ່ສາມາດຖືກເຮັດຜ່ານ Wi-Fi, USB ຫື ບລູທູດ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → ຮັອດສະປັອດມືຖື ແລະ ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ.
ທ່ານອາດຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມເມື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້.
• ຮັອດສະປັອດມືຖ:ື ໃຊ້ຮັອດສະປັອດມືຖືເພື່ອແຊຣ໌ການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນມືຖືຂອງອຸປະກອນກັບຄ
ອມພິວເຕີ ຫຼື ອຸປະກອນອື່ນ.
• ການເຊື່ອມໂຍງເຄືອຂ່າຍດ້ວຍບລູທູດ: ໃຊ້ການເຊື່ອມໂຍງບລູທູດເພື່ອແຊຣ໌ການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນ
ມືຖືຂອງອຸປະກອນກັບຄອມພິວເຕີ ຫຼື ອຸປະກອນອື່ນຜ່ານບລູທູດ.
• ການເຊື່ອມໂຍງເຄືອຂ່າຍ USB: ໃຊ້ການເຊື່ອມໂຍງ USB ເພື່ອແຊຣ໌ການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນມືຖືຂອ
ງອຸປະກອນກັບຄອມພິວເຕີຜ່ານ USB. ເມື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບຄອມພິວເຕີແລ້ວ, ອຸປະກອນຈະຖືກໃ
ຊ້ເປັນໂມເດມໄວເລສສ�ຳລັບຄອມພິວເຕີ.
ການໃຊ້ຮັອດສະປັອດມືຖື
ໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານເປັນຮັອດສະປັອດມືຖື ເພື່ອແຊຣ໌ການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນມືຖືຂອງອຸປະກອນຂອງ
ທ່ານກັບອຸປະກອນອື່ນ.
1
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → ຮັອດສະປັອດມືຖື ແລະ ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ →
ຮັອດສະປັອດມືຖ.ື
2
ແຕະສະວິດທ໌ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ປະກົດຂຶ້ນໃນແຖບສະຖານະ. ອຸປະກອນອື່ນສາມາດຊອກຫາອຸປະກອນຂອງທ່ານໃ
ໄອຄອນ
ນລາຍການເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi.
ເພື່ອຕັ້ງລະຫັດຜ່ານສ�ຳລັບຮັອດສະປັອດມືຖື, ແຕະ → ກ�ຳນົດຄ່າຮັອດສະປັອດມືຖື ແລະ
ເລືອກລະດັບຄວາມປອດໄພ. ຈາກນັ້ນ, ປ້ອນລະຫັດຜ່ານເຂົ້າ ແລະ ແຕະ ບັນທຶກ.
153
ຕັ້ງຄ່າ
3
ໃນໜ້າຈໍຂອງອຸປະກອນອື່ນ, ຊອກຫາ ແລະ ເລືອກອຸປະກອນຂອງທ່ານຈາກລາຍການເຄືອຂ່າຍ
Wi-Fi.
• ຖ້າບໍ່ພົບຮັອດສະປັອດມືຖື, ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ແຕະ →
ກ�ຳນົດຄ່າຮັອດສະປັອດມືຖ,ື ໝາຍຕິກ ສະແດງຕົວເລືອກຂັ້ນສູງ ແລະ
ຈາກນັ້ນຖອນເລືອກ ເຊື່ອງເຄື່ອງຂອງຂ້ອຍ ແລະ ໃຊ້ຄວາມຖີ່ 5 GHz ເມື່ອມີຢ.ູ່
• ຖ້າອຸປະກອນບໍ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບຮັອດສະປັອດມືຖື, ໃນໂທລະສັບຂອງທ່ານ, ແຕະ
→ ເຄື່ອງທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ແລະ ແຕະສະວິດທ໌ ເຄື່ອງທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເທົ່ານັ້ນ
ເພື່ອປິດໃຊ້ງານມັນ.
4
ໃນອຸປະກອນທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່, ໃຊ້ການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນມືຖືຂອງອຸປະກອນ ເພື່ອເຂົ້າໃຊ້ອິນເຕີເນັດ.
ການຕັ້ງຄ່າການ​ແກ້​ໄຂ​ເພີ່ມເຕີມ
ກ�ຳນົດການຕັ້ງຄ່າເອງເພື່ອຄວບຄຸມຄຸນສົມບັດການເຊື່ອມຕໍ່ອື່ນ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → ການຕັ້ງຄ່າການ​ແກ້​ໄຂ​ເພີ່ມເຕີມ.
• ການສະແກນອຸປະກອນໃກ້ຄຽງ: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ສະແກນຫາອຸປະກອນໃກ້ຄຽງເພື່ອຄວບຄຸ
ມໃສ່.
• ການພິມ: ກ�ຳນົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າສ�ຳລັບການປລັກອິນເຄື່ອງພິມທີ່ຖືກຕິດຕັ້ງໃນອຸປະກອນ.
ທ່ານສາມາດຊອກຫາເຄື່ອງພິມທີ່ມີຢູ່ ຫຼື ເພີ່ມອັນໜຶ່ງດ້ວຍຕົນເອງເພື່ອພິມໄຟລ໌. ເບິ່ງ ການພິມ
ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• MirrorLink: ໃຊ້ຄຸນສົມບັດ MirrorLink ເພື່ອຄວບຄຸມແອັບ MirrorLink ຂອງອຸປະກອນ
ຂອງທ່ານໃນຈໍພາບຂອງພາຫານະ. ເບິ່ງ MirrorLink ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• VPN: ຕັ້ງເຄືອຂ່າຍສະເໝືອນຈິງ (VPN) ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍສ່ວ
ນຕົວຂອງໂຮງຮຽນ ຫຼື ບໍລິສັດ.
• DNS ສ່ວນຕົວ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອໃຊ້ຄວາມປອດໄພທີ່ເພີ່ມ DNS ສ່ວນຕົວຂຶ້ນ.
• ອີເທີເນັດ: ເມື່ອທ່ານເຊື່ອມຕໍ່ສາຍຕໍ່ອີເທີເນັດ, ທ່ານສາມາດໃຊ້ເຄືອຂ່າຍແບບມີສາຍ ແລະ
ກ�ຳນົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າເຄືອຂ່າຍ.
154
ຕັ້ງຄ່າ
ການພິມ
ກ�ຳນົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າສ�ຳລັບການປລັກອິນເຄື່ອງພິມທີ່ຖືກຕິດຕັ້ງໃນອຸປະກອນ. ທ່ານສາມາດເຊື່ອມຕໍ່
ອຸປະກອນກັບເຄື່ອງພິມຜ່ານ Wi-Fi ຫຼື Wi-Fi Direct ແລະ ພິມຮູບ ຫຼື ເອກະສານ.
ບາງເຄື່ອງພິມອາດຈະບໍ່ເຂົ້າກັນກັບອຸປະກອນ.
ເພີ່ມປລັກອິນເຄື່ອງພິມ
ເພີ່ມປລັກອິນເຄື່ອງພິມທີ່ທ່ານຕ້ອງການເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນໃສ່.
1
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → ການຕັ້ງຄ່າການ​ແກ້​ໄຂ​ເພີ່ມເຕີມ → ການພິມ
→ ດາວໂຫຼດປລັກອິນ.
2
ຊອກຫາປລັກອິນເຄື່ອງພິມໃນ Play Store.
3
ເລືອກປລັກອິນເຄື່ອງພິມ ແລະ ຕິດຕັ້ງມັນ.
4
ເລືອກປລັກອິນເຄື່ອງພິມທີ່ຖືກຕິດຕັ້ງ.
ອຸປະກອນຈະຊອກຫາເຄື່ອງພິມທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ດຽວກັນກັບອຸປະກອນຂອງ
ທ່ານໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
5
ເລືອກເຄື່ອງພິມທີ່ຈະເພີ່ມ.
ເພື່ອເພີ່ມເຄື່ອງພິມດ້ວຍຕົນເອງ, ແຕະ → ເພີ່ມເຄື່ອງພິມ.
ການພິມເນື້ອໃນ
ໃນຂະນະທີ່ເບິ່ງເນື້ອໃນ, ເຊັ່ນ ຮູບ ຫຼື ເອກະສານ, ເຂົ້າໃຊ້ລາຍການຕົວເລືອກ, ແຕະ ພິມ →
ເຄື່ອງພິມທັງໝົດ ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກເຄື່ອງພິມ.
ວິທີການພິມອາດແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບປະເພດເນື້ອໃນ.
155
→
ຕັ້ງຄ່າ
MirrorLink
ທ່າສາມາດສະແດງໜ້າຈໍອຸປະກອນຂອງທ່ານໃນຈໍພາບຂອງພາຫານະ.
ເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານກັບພາຫານະ ເພື່ອຄວບຄຸມແອັບ MirrorLink ຂອງອຸປະກອນຂອງທ່
ານໃນຈໍພາບຂອງພາຫານະ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → ການຕັ້ງຄ່າການ​ແກ້ໄ​ ຂ​ເພີ່ມເຕີມ → MirrorLink.
ອຸປະກອນຂອງທ່ານເຂົ້າກັນໄດ້ກັບພາຫານະທີ່ຮອງຮັບເວີຊັນ MirrorLink 1.1 ຫຼື
ສູງກວ່ານັ້ນ.
ການເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານກັບພາຫານະຜ່ານ MirrorLink
ເມື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້ເປັນຄັ້ງທ�ຳອິດ, ເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນກັບ Wi-Fi ຫຼື ເຄືອຂ່າຍມືຖື.
1
ຈັບຄູ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານກັບພາຫານະຜ່ານບລູທູດ.
ເບິ່ງ ການຈັບຄູ່ກັບອຸປະກອນບລູທູດອື່ນ ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
2
ເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານກັບພາຫານະໂດຍໃຊ້ສາຍ USB.
ເມື່ອພວກມັນຖືກເຊື່ອມຕໍ່ແລ້ວ, ເຂົ້າໃຊ້ແອັບ MirrorLink ຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານໃນຈໍພາບ.
ການສິ້ນສຸດການເຊື່ອມຕໍ່ MirrorLink
ຖອດສາຍ USB ຈາກອຸປະກອນ ແລະ ພາຫານະຂອງທ່ານ.
ສຽງແລະການສັ່ນ
ຕົວເ​ ລືອກ
ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສ�ຳລັບສຽງຕ່າງໆໃນອຸປະກອນ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ສຽງແລະການສັ່ນ.
• ໂໝດສຽງ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອໃຊ້ໂໝດສຽງ, ໂໝດການສັ່ນ ຫຼື ໂໝດງຽບ.
• ສັ່ນ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ມີສາຍໂທເຂົ້າ: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ສັ່ນ ແລະ ຫຼິ້ນສຽງໂທເຂົ້າສ�ຳລັບສາຍໂທເຂົ້າ.
• ສຽງເອີ້ນເຂົ້າ: ປ່ຽນສຽງໂທເຂົ້າ.
• ແບບການສັ່ນສະເທືອນ: ເລືອກຮູບແບບການສັ່ນ.
156
ຕັ້ງຄ່າ
• ສຽງການແຈ້ງເຕືອນ: ປ່ຽນສຽງການແຈ້ງເຕືອນ.
• ປະລິມານ: ປັບປ່ຽນລະດັບສຽງສ�ຳລັບສຽງໂທເຂົ້າ, ເພງ ແລະ ວິດີໂອ, ສຽງຂອງລະບົບ ແລະ
ການແຈ້ງເຕືອນ.
• ລະດັບການສັ່ນ: ປັບປ່ຽນການບັງຄັບຂອງການແຈ້ງເຕືອນດ້ວຍການສັ່ນ.
• ໃຊ້ປຸ່ມລະດັບສຽງສ�ຳລັບມີເດຍ: ຕັ້ງອຸປະກອນ ເພື່ອປັບປ່ຽນລະດັບສຽງມີເດຍ
ເມື່ອທ່ານກົດປຸ່ມລະດັບສຽງ.
• ສຽງແລະການສັ່ນຂອງລະບົບ: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ມີສຽງດັງ ຫຼື ສັ່ນສ�ຳລັບການກະທ�ຳ, ເຊັ່ນ
ການເປີດ ຫຼື ປິດໜ້າຈໍ ຫຼື ການຄວບຄຸມໜ້າຈໍສ�ຳຜັດ.
• ການຕັ້ງຄ່າສຽງຂັ້ນສູງ: ເພີ່ມປະສິດທິພາບການຕັ້ງຄ່າສ�ຳລັບເວລາທີ່ມີເດຍຖືກຫຼິ້ນ. ເບິ່ງ
Dolby Atmos (ສຽງອ້ອມຮອບ) ຫຼື ສຽງແອັບທີ່ແຍກຕ່າງຫາກ ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
Dolby Atmos (ສຽງອ້ອມຮອບ)
ເລືອກໂໝດສຽງອ້ອມຮອບທີ່ເພີ່ມປະສິດທິພາບສ�ຳລັບສຽງປະເພດຕ່າງໆ, ເຊັ່ນ ຮູບເງົາ, ເພງ ແລະ
ສຽງເວົ້າ. ດ້ວຍ Dolby Atmos, ທ່ານສາມາດສ�ຳຜັດກັບສຽງທີ່ຍ້າຍໄປອ້ອມຮອບທ່ານ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ສຽງແລະການສັ່ນ → ການຕັ້ງຄ່າສຽງຂັ້ນສູງ → ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ສຽງ​
ແລະ​ເອັບ​ເຝັກ → Dolby Atmos, ແຕະສະວິດເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກໂໝດ.
ກ່ອນໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້, ທ່ານຈະຕ້ອງເຊື່ອມຕໍ່ກັບຊຸດຫູຟັງ.
ສຽງແອັບທີ່ແຍກຕ່າງຫາກ
ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອຫຼິ້ນສຽງມີເດຍຈາກແອັບສະເພາະໃນລ�ຳໂພງບລູທູດ ຫຼື ຊຸດຫູຟັງທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ແບ
ບແຍກຈາກສຽງຂອງແອບອື່ນ.
ຕົວຢ່າງ, ທ່ານສາມາດຟັງສຽງແອັບການກ�ຳນົດທິດທາງຜ່ານລ�ຳໂພງອຸປະກອນຂອງທ່ານໃນຂະນະທີ່ກ
ຳລັງຟັງການຫຼິ້ນຈາກແອັບເພງຜ່ານລ�ຳໂພງບລູທູດຂອງພາຫານະ.
1
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ສຽງແລະການສັ່ນ → ການຕັ້ງຄ່າສຽງຂັ້ນສູງ →
ສຽງແອັບທີ່ແຍກຕ່າງຫາກ ແລະ ແຕະສະວິດເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
2
ເລືອກແອັບເພື່ອຫຼິ້ນສຽງມີເດຍແບບແຍກກັນ ແລະ ແຕະປຸ່ມກັບຄືນ.
3
ເລືອກອຸປະກອນສ�ຳລັບການຫຼິ້ນສຽງມີເດຍຂອງແອັບທີ່ເລືອກໄວ້.
157
ຕັ້ງຄ່າ
ແຈ້ງ​ເຕືອນ
ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າການແຈ້ງເຕືອນ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ​ແຈ້ງ​ເຕືອນ.
• ກາໝາຍໄອຄອນແອັບ: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສ�ຳລັບກາໝາຍໄອຄອນແອັບ.
• ຫ້າມລົບກວນ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອປິດສຽງສາຍໂທເຂົ້າ, ສຽງການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ມີເດຍ, ຍົກ
ເວັ້ນຂໍ້ຍົກເວັ້ນທີ່ຖືກອະນຸຍາດ.
• ແຖບສະແດງສະຖານະ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອສະແດງສາມການແຈ້ງເຕືອນຫຼ້າສຸດເທົ່ານັ້ນ ແລະ
ຈະສະແດງລະດັບແບັດເຕີຣີທີ່ເຫຼືອເປັນເປີເຊັນໃນແຖບສະຖານະ.
• ສົ່ງຫຼ້າສຸດນີ:້ ເບິ່ງແອັບທີ່ຮັບການແຈ້ງເຕືອນຫຼ້າສຸດ ແລະ ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າການແຈ້ງເຕືອນ.
→
ເພື່ອກ�ຳນົດການຕັ້ງຄ່າການແຈ້ງເຕືອນເອງສ�ຳລັບບາງແອັບ, ແຕະ ເບິ່ງທັງໝົດ →
ທັງໝົດ ແລະ ເລືອກແອັບຈາກລາຍການແອັບ.
ຈໍສະແດງຜົນ
ຕົວເ​ ລືອກ
ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າຈໍສະແດງ ແລະ ໜ້າຈໍຫຼັກ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຈໍສະແດງຜົນ.
• ຄວາມສະຫວ່າງ: ປັບປ່ຽນຄວາມແຈ້ງຂອງຈໍສະແດງຜົນ.
• ຄວາມແຈ້ງທີ່ປັບໄດ້: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອຕິດຕາມການປັບປ່ຽນຄວາມແຈ້ງຂອງທ່ານ ແລະ ນ�ຳໃ
ຊ້ພວກມັນໂດຍອັດຕະໂນມັດໃນສະພາບແສງທີ່ຄ້າຍຄືກັນ.
• ຕົວກັ່ນຕອງແສງສີຟ້າ: ເປີດໃຊ້ງານຕົວກັ່ນຕອງແສງສີຟ້າ ແລະ ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າຕົວກັ່ນຕອງ.
ເບິ່ງ ຕົວກັ່ນຕອງແສງສີຟ້າ ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ໂໝດກາງຄືນ: ຫຼຸດຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງສາຍຕາລົງໂດຍການນ�ຳໃຊ້ຕີມທີ່ມືດ
ເມື່ອກ�ຳລັງໃຊ້ອຸປະກອນໃນຕອນກາງຄືນ ຫຼື ໃນສະຖານທີ່ທີ່ມືດ. ເບິ່ງ ໂໝດກາງຄືນ
ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ໂໝດໜ້າຈໍ: ປ່ຽນໂໝດໜ້າຈໍເພື່ອປັບປ່ຽນສີ ແລະ ຄວາມຄົມຊັດຂອງຈໍສະແດງຜົນ. ເບິ່ງ
ການປ່ຽນໂໝດໜ້າຈໍ ຫຼື ການປັບປ່ຽນສີຂອງຈໍສະແດງຜົນ ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ຂະໜາດ ແລະ ຮູບແບບຟອນ: ປ່ຽນຂະໜາດ ແລະ ຮູບແບບຕົວໜັງສື.
158
ຕັ້ງຄ່າ
• ຊູມໜ້າຈໍ: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າການຊູມໜ້າຈໍ.
• ແອັບໜ້າຈໍເຕັມ: ເລືອກແອັບເພື່ອໃຊ້ກັບສັດສ່ວນແບບເຕັມໜ້າຈໍ.
• ໝົດເວລາໜ້າຈໍ: ຕັ້ງໄລຍະເວລາທີ່ອຸປະກອນລໍຖ້າກ່ອນປິດໄຟດ້ານຫຼັງຂອງຈໍສະແດງຜົນ.
• ໜ້າຫຼັກ: ປ່ຽນຂະໜາດຂອງຕາຕະລາງເພື່ອສະແດງລາຍການຫຼາຍຂຶ້ນ ຫຼື ໜ້ອຍລົງໃນໜ້າຈໍຫຼັກ
ແລະ ອື່ນໆ.
• ໂໝດງ່າຍ: ສັບປ່ຽນເປັນໂໝດງ່າຍເພື່ອສະແດງໄອຄອນທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ ແລະ ນ�ຳໃຊ້ແຜນຜັງທີ່ງ່າຍ
ຂຶ້ນໃສ່ໜ້າຈໍຫຼັກ.
• ແຖບການກ�ຳນົດທິດທາງ: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າແຖບການກ�ຳນົດທິດທາງ. ເບິ່ງ
ແຖບການກ�ຳນົດທິດທາງ (ປຸ່ມຊອບ) ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ການປ້ອງກັນການສ�ຳຜັດແບບບັງເອີນ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອປ້ອງກັນໜ້າຈໍຈາກການກວດຫາກາ
ນປ້ອນຂໍ້ມູນແບບສ�ຳຜັດເມື່ອມັນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ມືດ, ເຊັ່ນ ຖົງສົ້ງ ຫຼື ກະເປົາ.
• ຄວາມໄວການສ�ຳຜັດ: ເພີ່ມຄວາມໄວການສ�ຳຜັດຂອງໜ້າຈໍຂຶ້ນສ�ຳລັບໃຊ້ກັບກັນແຕກໜ້າຈໍ.
• ພາບພັກໜ້າຈໍ: ເລືອກອຸປະກອນເພື່ອເປີດໃຊ້ຮູບພັກໜ້າຈໍເມື່ອອຸປະກອນກ�ຳລັງສາກຢູ່. ເບິ່ງ
ພາບພັກໜ້າຈໍ ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
ຕົວກັ່ນຕອງແສງສີຟ້າ
ຫຼຸດຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງສາຍຕາລົງໂດຍການຈ�ຳກັດປະລິມານແສງສີຟ້າທີ່ປ່ອຍອອກມາຈາກໜ້າຈໍ.
1
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຈໍສະແດງຜົນ → ຕົວກັ່ນຕອງແສງສີຟ້າ ແລະ ແຕະສະວິດ
ເປີດດຽວນີ້ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
2
ລາກແຖບການປັບປ່ຽນ ເພື່ອປັບປ່ຽນຄວາມທຶບຂອງຕົວກັ່ນຕອງ.
3
ເພື່ອຕັ້ງກ�ຳນົດເວລາທີ່ຈະນ�ຳໃຊ້ຕົວກັ່ນຕອງແສງສີຟ້າໃສ່ໜ້າຈໍ, ແຕະສະວິດທ໌
ເປີດຕາມເວລາທີ່ກ�ຳນົດ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ ແລະ ເລືອກຕົວເລືອກ.
• ຕາເວັນຕົກຫາຕາເວັນຂຶ້ນ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອນ�ຳໃຊ້ຕົວກັ່ນຕອງແສງສີຟ້າໃນຕອນກາງຄືນ
ແລະ ປິດມັນໃນຕອນເຊົ້າ ອີງຕາມຈຸດທີ່ຕັ້ງປະຈຸບັນຂອງທ່ານ.
• ກ�ຳນົດການກ�ຳນົດເວລາເອງ: ຕັ້ງເວລາສະເພາະ ເພື່ອນ�ຳໃຊ້ຕົວກັ່ນຕອງແສງສີຟ້າ.
159
ຕັ້ງຄ່າ
ໂໝດກາງຄືນ
ຫຼຸດຜ່ອນ​ການ​ປວດຕາລົງໂດຍການນ�ຳໃຊ້ຕີມທີ່ມືດ ເມື່ອກ�ຳລັງໃຊ້ອຸປະກອນໃນຕອນກາງຄືນ ຫຼື
ໃນສະຖານທີ່ທີ່ມືດ.
• ຕີມທີ່ມືດອາດຈະນ�ຳໃຊ້ບໍ່ໄດ້ກັບບາງແອັບ.
• ທ່ານສາມາດເປີດໃຊ້ງານ ຫຼື ປິດໃຊ້ງານໂໝດກາງຄືນຢ່າງວ່ອງໄວໃນແຜງການແຈ້ງເຕື
ອນ. ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ຮູດແຜງການແຈ້ງເຕືອນລົງລຸ່ມ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ
(ໂໝດກາງຄືນ).
1
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຈໍສະແດງຜົນ → ໂໝດກາງຄືນ ແລະ ແຕະສະວິດ ເປີດດຽວນີ້
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
2
ເພື່ອຕັ້ງກ�ຳນົດເວລາທີ່ຈະນ�ຳໃຊ້ໂໝດກາງຄືນໃສ່ໜ້າຈໍ, ແຕະສະວິດ ເປີດຕາມເວລາທີ່ກ�ຳນົດ
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ ແລະ ເລືອກຕົວເລືອກ.
• ຕາເວັນຕົກຫາຕາເວັນຂຶ້ນ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອເປີດໂໝດກາງຄືໃນຕອນກາງຄືນ ແລະ
ປິດມັນໃນຕອນເຊົ້າ ອີງຕາມຈຸດທີ່ຕັ້ງປະຈຸບັນຂອງທ່ານ.
• ກ�ຳນົດການກ�ຳນົດເວລາເອງ: ຕັ້ງເວລາສະເພາະເພື່ອເປີດ ແລະ ປິດໂໝດກາງຄືນ.
ການປ່ຽນໂໝດໜ້າຈໍ ຫຼື ການປັບປ່ຽນສີຂອງຈໍສະແດງຜົນ
ປ່ຽນໂໝດໜ້າຈໍ ຫຼື ປັບປ່ຽນສີຈໍສະແດງຜົນຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ.
ການປ່ຽນໂໝດໜ້າຈໍ
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຈໍສະແດງຜົນ → ໂໝດໜ້າຈໍ ແລະ ເລືອກໂໝດທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
• ສົດໃສ: ສິ່ງນີ້ຈະເພີ່ມປະສິດທິພາບຊ່ວງ, ການອີ່ມຕົວ ແລະ ຄວາມຄົມຊັດຂອງສີຂອງຈໍສະແດງ
ຜົນຂອງທ່ານ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດປັບປ່ຽນຄວາມດຸນດ່ຽງສີຂອງຈໍສະແດງຜົນຕາມຄ່າ
ສີໄດ້.
• ຕາມທໍາມະຊາດ: ສິ່ງນີ້ປັບປ່ຽນໜ້າຈໍເປັນໂທນສີແບບທ�ຳມະຊາດ.
• ທ່ານສາມາດປັບປ່ຽນສີຈໍສະແດງຜົນໃນໂໝດ ສົດໃສ ເທົ່ານັ້ນ.
• ໂໝດ ສົດໃສ ອາດຈະເຂົ້າກັນບໍ່ໄດ້ກັບແອັບພາກສ່ວນທີສາມ.
• ທ່ານບໍ່ສາມາດປ່ຽນໂໝດໜ້າຈໍໄດ້ ໃນຂະນະທີ່ນຳ� ໃຊ້ຕົວກັ່ນຕອງແສງສີຟ້າ.
160
ຕັ້ງຄ່າ
ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຄວາມດຸ່ນດຽງສີໜ້າຈໍ
ເພີ່ມປະສິດທິພາບສີຈໍສະແດງຜົນໂດຍການປັບປ່ຽນໂທນສີໃສ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຈໍສະແດງຜົນ → ໂໝດໜ້າຈໍ → ສົດໃສ ແລະ
ປັບປ່ຽນແຖບການປັບປ່ຽນສີຢູ່ພາຍໃຕ້ ຄວາມດຸ່ນດ່ຽງສີຂາວ.
ເມື່ອທ່ານລາກແຖບການປັບປ່ຽນສີໄປຍັງ ດີຫຼາຍ, ໂທນສີຟ້າຈະເພີ່ມຂຶ້ນ. ເມື່ອທ່ານລາກແຖບໄປຍັງ
ອຸ່ນ, ໂທນສີແດງຈະເພີ່ມຂຶ້ນ.
ການປັບປ່ຽນໂທນສີໜ້າຈໍຕາມຄ່າສີ
ເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ຫຼຸດໂທນສີບາງສ່ວນລົງ ໂດຍການປັບປ່ຽນຄ່າຂອງສີແດງ, ສີຂຽວ ຫຼື ສີຟ້າ ເປັນແຕ່ລະສີ.
1
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຈໍສະແດງຜົນ → ໂໝດໜ້າຈໍ → ສົດໃສ.
2
ແຕະ ການຕັ້ງຄ່າຂັ້ນສູງ.
3
ປັບປ່ຽນແຖບສີ R (ສີແດງ), G (ສີຂຽວ) ຫຼື B (ສີຟ້າ) ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ.
ໜ້າຈໍຂອງໂທນສີໜ້າຈໍຈະຖືກປັບປ່ຽນ.
161
ຕັ້ງຄ່າ
ພາບພັກໜ້າຈໍ
ທ່ານສາມາດຕັ້ງເພື່ອສະແດງຮູບເປັນຮູບພັກໜ້າຈໍ ເມື່ອໜ້າຈໍປິດໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
ຮູບພັກໜ້າຈໍຈະຖືກສະແດງຂຶ້ນ ເມື່ອອຸປະກອນກ�ຳລັງສາກ.
1
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຈໍສະແດງຜົນ → ພາບພັກໜ້າຈໍ ແລະ ແຕະສະວິດທ໌
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
2
ເລືອກຕົວເລືອກ.
ຖ້າທ່ານເລືອກ ກອບຮູບ ຫຼື ຮູບພາບ, ສະໄລດ໌ໂຊທີ່ມີຮູບທີ່ເລືອກໄວ້ຈະເລີ່ມຕົ້ນ.
ຖ້າທ່ານເລືອກ ຕາຕະລາງຮູບ, ຮູບທີ່ເລືອກໄວ້ຈະປະກົດຂຶ້ນເປັນບັດນ້ອຍໆ ແລະ
ທັບຊ້ອນກັນ.
3
ແຕະ
4
ເມື່ອທ່ານສ�ຳເລັດແລ້ວ, ແຕະປຸ່ມກັບຄືນ.
ເພື່ອເລືອກອາລະບ�ຳສ�ຳລັບຮູບທີ່ສະແດງຂຶ້ນ.
ເພື່ອສະແດງຕົວຢ່າງຕົວເລືອກທີ່ເລືອກໄວ້, ແຕະ ກວດເບິ່ງກ່ອນ.
ເມື່ອທ່ານແຕະໜ້າຈໍ ໃນຂະນະທີ່ຮູບພັກໜ້າຈໍຂອງທ່ານຖືກສະແດງຢູ່, ໜ້າຈໍຈະເປີດ.
ວອລເປເປີແລະຕີມ
ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າວອລເປເປີສ�ຳລັບໜ້າຈໍຫຼັກ ແລະ ໜ້າຈໍທີ່ຖືກລັອກ ຫຼື
ນ�ຳໃຊ້ຕີມຕ່າງໆກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ວອລເປເປີແລະຕີມ.
• ວອລເປເປີ: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າວອລເປເປີສ�ຳລັບໜ້າຈໍຫຼັກ ແລະ ໜ້າຈໍທີ່ຖືກລັອກ.
• ຕີມ: ປ່ຽນຕີມຂອງອຸປະກອນ.
• ໄອຄອນ: ປ່ຽນຮູບແບບໄອຄອນ.
• AOD: ເລືອກຮູບເພື່ອສະແດງໃນ Always On Display.
162
ຕັ້ງຄ່າ
ໜ້າຈໍລັອກ
ຕົວເ​ ລືອກ
ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສ�ຳລັບໜ້າຈໍລັອກ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໜ້າຈໍລັອກ.
ຕົວເລືອກທີ່ມີຢູ່ອາດແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບວິທີການລັອກໜ້າຈໍທີ່ເລືອກໄວ້.
• ປະເພດການລັອກໜ້າຈໍ: ປ່ຽນວິທີການລັອກໜ້າຈໍ.
• Smart Lock: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອປົດລັອກຕົວມັນເອງ ເມື່ອກວດພົບຈຸດທີ່ຕັ້ງ ຫຼື
ອຸປະກອນທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື. ເບິ່ງ Smart Lock ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ການຕັ້ງຄ່າລັອກທີ່​ປອດ​ໄພ: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າການລັອກໜ້າຈໍສ�ຳລັບວິທີການລັອກທີ່ເລືອກໄວ້.
• Always On Display: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອສະແດງຂໍ້ມູນໃນຂະນະທີ່ໜ້າຈໍຖືກປິດຢູ່. ເບິ່ງ
Always On Display ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ແບບໂມງ: ປ່ຽນປະເພດ ແລະ ສີຂອງໂມງໃນໜ້າຈໍລັອກ.
• ໂມງໂຣມມິງ: ປ່ຽນໂມງທີ່ຈະສະແດງເຂດເວລາທັງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ບ້ານ ໃນໜ້າຈໍທີ່ຖືກລັອກເມື່
ອທ່ານໂຣມມິງ.
• FaceWidgets: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າຂອງລາຍການທີ່ສະແດງຢູ່ໃນໜ້າຈໍທີ່ຖືກລັອກ.
• ຂໍ້ມູນຜູ້ຕິດຕໍ:່ ຕັ້ງອຸປະກອນທີ່ຈະສະແດງຂໍ້ມູນຜູ້ຕິດຕໍ່, ເຊັ່ນ ທີ່ຢູ່ອີເມລ໌ຂອງທ່ານ
ໃນໜ້າຈໍທີ່ຖືກລັອກ.
• ແຈ້ງເຕືອນ: ​ຕັ້ງ​ວີ​ທ​ສ
ໍ​ ່​ລັອກ.
ີ ະ​ແດງ​ການ​ແຈ້ງ​ເຕືອນ​ໃນ​ໜ້າ​ຈທີ
• ທາງລັດແອັບ: ເລືອກແອັບທີ່ຈະສະແດງທາງລັດຫາພວກມັນໃນໜ້າຈໍທີ່ຖືກລັອກ.
• ກ່ຽວກັບໜ້າຈໍລັອກ: ເບິ່ງເວີຊັນໜ້າຈໍລັອກ ແລະ ຂໍ້ມູນດ້ານກົດໝາຍ.
163
ຕັ້ງຄ່າ
Smart Lock
ທ່ານສາມາດຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອປົດລັອກຕົວເອງ ແລະ ຍັງຄົງປົດລັອກຢູ່ເມື່ອກວດພົບຈຸດທີ່ຕັ້ງ ຫຼື
ອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້.
ຕົວຢ່າງ, ຖ້າທ່ານໄດ້ຕັ້ງບ້ານຂອງທ່ານເປັນຈຸດທີ່ຕັ້ງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ເມື່ອທ່ານຮອດບ້ານອຸປະກອນຂອງ
ທ່ານຈະກວດພົບຈຸດທີ່ຕັ້ງ ແລະ ປົດລັອກຕົວເອງໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
• ຄຸນສົມບັດນີ້ຈະມີຢູ່ໃຫ້ໃຊ້ຫຼັງຈາກທ່ານຕັ້ງວິທີລັອກໜ້າຈໍ.
• ຖ້າທ່ານບໍ່ໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານເປັນເວລາສີ່ຊົ່ວໂມງ ຫຼື ເມື່ອທ່ານເປີດອຸປະກອນ, ທ່າ
ນຈະຕ້ອງປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍໃຊ້ຮູບແບບ, PIN ຫຼື ລະຫັດຜ່ານທີ່ທ່ານຕັ້ງໄວ້.
1
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໜ້າຈໍລັອກ → Smart Lock.
2
ປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍໃຊ້ວິທີລັອກໜ້າຈໍທີ່ຕັ້ງມາກ່ອນ.
3
ເລືອກຕົວເລືອກ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳ ໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອສ�ຳເລັດການຕັ້ງ.
ໄບໂອແມັດທຣິກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ
ຕົວເ​ ລືອກ
ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສ�ຳລັບການຮັກສາຄວາມປອດໄພອຸປະກອນ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໄບໂອແມັດທຣິກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ.
• ລາຍນິ້ວມື: ລົງທະບຽນລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານເພື່ອປົດລັອກໜ້າຈໍ. ເບິ່ງ ການຈົດຈ�ຳລາຍນິ້ວມື
ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ການກ�ຳນົດຄ່າໄບໂອແມັດທຣິກ: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສ�ຳລັບຂໍ້ມູນໄບໂອແມັດທຣິກ.
164
ຕັ້ງຄ່າ
• Google Play Protect: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອກວດຫາແອັບ ແລະ ພຶດຕິກ�ຳທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ
ແລະ ເຕືອນກ່ຽວກັບອັນຕະລາຍທີ່ເປັນໄປໄດ້ ແລະ ເອົາພວກມັນອອກໄປ.
• ຊອກຫາມືຖືຂອງຂ້ອຍ: ເປີດໃຊ້ງານ ຫຼື ປິດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດຊອກຫາມືຖືຂອງຂ້ອຍ. ເຂົ້າໃ
ຊ້ເວັບໄຊທ໌ຊອກຫາມືຖືຂອງຂ້ອຍ (findmymobile.samsung.com) ເພື່ອຕິດຕາມ ແລະ
ຄວບຄຸມອຸປະກອນທີ່ເສຍ ຫຼື ຖືກລັກ.
ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດອະນຸຍາດການບໍລິການຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງ Google ເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ຖືກ
ຕ້ອງຂຶ້ນຕື່ມກ່ຽວກັບຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
• ອັບເດດຄວາມປອດໄພ: ເບິ່ງເວີເຊັນຂອງຊອບແວໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ ແລະ
ກວດຫາອັບເດດ.
• Samsung Pass: ກວດສອບຕົວຕົນຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ແລະ ປອດໄພຜ່ານຂໍ້ມູນໄບໂ
ອແມັດທຣິກຂອງທ່ານ. ເບິ່ງ Samsung Pass ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ຕິດຕັ້ງແອັບທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຕັ້ງຄ່າແອັບຈາກແຫຼ່ງທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ.
• ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ: ສ້າງໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ເພື່ອປົກປ້ອງເນື້ອໃນສ່ວນຕົວ ແລະ
ແອັບຂອງທ່ານຈາກຄົນອື່ນ. ເບິ່ງ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ການຕັ້ງຄ່າຄວາມປອດໄພອື່ນໆ: ກ�ຳນົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າຄວາມປອດໄພເພີ່ມເຕີມ.
• ທີ່ຕັ້ງ: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສ�ຳລັບການອະນຸຍາດຂໍ້ມູນຈຸດທີ່ຕັ້ງ.
• ການອະນຸຍາດແອັບ: ເບິ່ງລາຍຊື່ຄຸນສົມບັດ ແລະ ແອັບທີ່ມີການອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ພວກມັນ.
ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດແກ້ໄຂການຕັ້ງຄ່າການອະນຸຍາດໄດ້.
• ສົ່ງຂໍ້ມູນດ້ານການວິນິໄສ: ຕັ້ງໃຫ້ອຸປະກອນສົ່ງຂໍ້ມູນການວິນິໄສ ແລະ ການນ�ຳໃຊ້ຂອງອຸປະກອ
ນຫາຊ�ຳຊຸງໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
• ຮັບຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ: ຕັ້ງວ່າຈະຮັບຂໍ້ມູນທາງການຕະຫຼາດຂອງຊ�ຳຊຸງ ຫຼື ບໍ່, ເຊັ່ນ
ຂໍ້ສະເໜີພິເສດ, ຜົນປະໂຫຍດຂອງສະມາຊິກ ແລະ ຈົດໝາຍຂ່າວ.
165
ຕັ້ງຄ່າ
ການຈົດຈ�ຳລາຍນິ້ວມື
ເພື່ອໃຫ້ການຈົດຈ�ຳລາຍນິ້ວມືໃຊ້ງານໄດ້, ຈ�ຳເປັນຕ້ອງໄດ້ລົງທະບຽນລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານ ແລະ
ຈັດເກັບໄວ້ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ຫຼັງຈາກລົງທະບຽນແລ້ວ, ທ່ານສາມາດຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອໃຊ້ລາ
ຍນິ້ວມືຂອງທ່ານສ�ຳລັບຄຸນສົມບັດລຸ່ມນີ້:
• ການລັອກໜ້າຈໍ
• ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ
• ຄຸນສົມບັດນີ້ອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ.
• ການຈົດຈ�ຳລາຍນິ້ວມືໃຊ້ລັກສະນະພິເສດສະເພາະຂອງແຕ່ລະລາຍນິ້ວມື ເພື່ອເພີ່ມຄວາ
ມປອດໄພໃຫ້ກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ເຊັນເຊີລາຍນິ້ວມືຈະສັບສົນ
ສອງລາຍນິ້ວມືທີ່ແຕກຕ່າງກັນແມ່ນມີໜ້ອຍຫຼາຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເປັນກໍລະນີທີ່ຫາ
ຍາກທີ່ລາຍນິ້ວມືທີ່ແຍກກັນຈະຄ້າຍຄືກັນເຊິ່ງເຊັນເຊີອາດຈະຈົດຈ�ຳພວກມັນເປັນຄືກັນ
ໝົດທຸກຢ່າງ.
• ຖ້າທ່ານໃຊ້ລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານເປັນວິທີລັອກໜ້າຈໍ, ລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານບໍ່ສາມາດຖືກໃ
ຊ້ໄດ້ເພື່ອປົດລັອກໜ້າຈໍສ�ຳລັບຄັ້ງທ�ຳອິດຫຼັງຈາກເປີດອຸປະກອນ. ເພື່ອໃຊ້ອຸປະກອນ, ທ່
ານຈະຕ້ອງປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍໃຊ້ຮູບແບບ, PIN ຫຼື ລະຫັດຜ່ານທີ່ທ່ານຕັ້ງໄວ້ເມື່ອລົງທ
ະບຽນລາຍນິ້ວມື. ລະວັງຢ່າລືມຮູບແບບ, PIN ຫຼື ລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານ.
• ຖ້າລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານບໍ່ຖືກຈົດຈ�ຳ, ປົດລັອກອຸປະກອນໂດຍໃຊ້ຮູບແບບ, PIN
ຫຼື ລະຫັດຜ່ານທີ່ທ່ານຕັ້ງໄວ້ເມື່ອລົງທະບຽນລາຍນິ້ວມື ແລະ ຈາກນັ້ນລົງທະບຽ
ນລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານຄືນໃໝ່. ຖ້າລືມຮູບແບບ, PIN ຫຼື ລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານ,
ທ່ານຈະບໍ່ສາມາດໃຊ້ອຸປະກອນ ຖ້າທ່ານບໍ່ຕັ້ງມັນຄືນໃໝ່. ຊ�ຳຊຸງຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກາ
ນສູນເສຍຂໍ້ມູນ ຫຼື ຄວາມບໍ່ສະດວກສະບາຍໃດໜຶ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການລືມລະຫັດປົດ
ລັອກ.
• ຖ້າທ່ານປ່ຽນວິທີລັອກໜ້າຈໍເປັນ ເລື່ອນ ຫຼື ບໍ່ມີ, ເຊິ່ງຈະບໍ່ປອດໄພ, ຂໍ້ມູນໄບໂອແມັດທ
ຣິກທັງໝົດຂອງທ່ານຈະຖືກລຶບ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ຂໍ້ມູນໄບໂອແມັດທຣິກຂອງທ່ານ
ໃນແອັບ ຫຼື ຄຸນສົມບັດຕ່າງໆ, ທ່ານຈະຕ້ອງລົງທະບຽນຂໍ້ມູນໄບໂອແມັດທຣິກຂອງທ່າ
ນອີກຄັ້ງ.
166
ຕັ້ງຄ່າ
ສ�ຳລັບການຈົດຈ�ຳລາຍນິ້ວມືທີ່ດີກວ່າ
ເມື່ອທ່ານສະແກນລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານໃນອຸປະກອນ, ຈົ່ງຄ�ຳນຶງເຖິງເງື່ອນໄຂທີ່ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບ
ຕໍ່ກັບການປະຕິບັດງານຂອງຄຸນສົມ​ບັດ:
• ອຸປະກອນອາດຈະບໍ່ຈົດຈ�ຳລາຍນິ້ວມືທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຮອຍແຫ່ວ ຫຼື ແປ້ວ.
• ອຸປະກອນອາດຈະບໍ່ຈົດຈ�ຳລາຍນິ້ວມືຈາກນິ້ວມືນ້ອຍ ຫຼື ບາງ.
• ເພື່ອປັບປຸງການປະຕິບັດງານການຈົດຈ�ຳ, ລົງທະບຽນລາຍນິ້ວມືຂອງມືທີ່ໃຊ້ເລື້ອຍໆທີ່ສຸດ
ເພື່ອປະຕິບັດງານນອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
• ອຸປະກອນຂອງທ່ານມີເຊັນເຊີການຈົດຈ�ຳລາຍນິ້ວມືຢູ່ພາຍໃນເຄື່ອງ
ຢູ່ໃຈກາງສ່ວນລຸ່ມຂອງໜ້າຈໍ. ຮັບປະກັນວ່າເຄື່ອງກັນໜ້າຈໍແຕກ ຫຼື ໜ້າຈໍສ�ຳຜັດໃນພື້ນທີ່ເຊັນເຊີ
ການຈົດຈ�ຳລາຍນິ້ວມືບໍ່ມີຮອຍຂີດ ຫຼື ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຈາກວັດຖຸ, ເຊັ່ນ ຫຼຽນ, ລູກກະແຈ,
ປາກກາ ແລະ ສາຍສ້ອຍຄໍ.
• ຮັບປະກັນວ່າພື້ນທີ່ເຊັນເຊີການຈົດຈ�ຳລາຍນິ້ວມືທີ່ຢູ່ໃຈກາງສ່ວນລຸ່ມຂອງໜ້າຈໍ ແລະ
ນິ້ວມືຂອງທ່ານສະອາດ ແລະ ແຫ້ງ.
• ຖ້າທ່ານງໍນິ້ວມືຂອງທ່ານ ຫຼື ໃຊ້ປາຍນິ້ວມື, ອຸປະກອນອາດຈະບໍ່ຈົດຈ�ຳລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານ. ກົດ
ໜ້າຈໍເພື່ອໃຫ້ປາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານກະຈາຍໄປທົ່ວພື້ນຜິວກວ້າງຂອງພື້ນທີ່ການຈົດຈ�ຳລາຍນິ້ວມື.
ການລົງທະບຽນລາຍນິ້ວມື
1
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໄບໂອແມັດທຣິກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ → ລາຍນິ້ວມື.
2
ອ່ານຄ�ຳແນະນ�ຳ ໃນໜ້າຈໍ ແລະ ແຕະ ດໍາເນີນຕໍ່.
3
ຕັ້ງວິທີການລັອກໜ້າຈໍ.
167
ຕັ້ງຄ່າ
4
ລົງທະບຽນລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານ.
ວາງນິ້ວມືຂອງທ່ານຢູ່ເທິງເຊັນເຊີການຈົດຈ�ຳລາຍນິ້ວມືຢູ່ສ່ວນລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍ. ຫຼັງຈາກອຸປະ
ກອນກວດພົບນິ້ວມືຂອງທ່ານ, ຍົກມັນຂຶ້ນ ແລະ ວາງມັນຢູ່ເທິງເຊັນເຊີການຈົດຈ�ຳລາຍນິ້ວມືອີກ
ຄັ້ງ.
ເຮັດຊ�ຳ້ ການກະທ�ຳນີ້ຈົນກວ່າລາຍນິ້ວມືຈະຖືກລົງທະບຽນ.
5
ເມື່ອທ່ານສ�ຳເລັດການລົງທະບຽນລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານ, ແຕະ ສໍາເລັດ.
ການກວດເບິ່ງລາຍນິ້ວມືທີ່ລົງທະບຽນໄວ້
ທ່ານສາມາດກວດເບິ່ງວ່າລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານຖືກລົງທະບຽນແລ້ວຫຼືບໍ່ ໂດຍການວາງນິ້ວມືຂອງທ່ານ
ຢູ່ເທິງເຊັນເຊີການຈົດຈ�ຳລາຍນິ້ວມື.
1
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໄບໂອແມັດທຣິກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ → ລາຍນິ້ວມື.
2
ປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍໃຊ້ວິທີລັອກໜ້າຈໍທີ່ຕັ້ງມາກ່ອນ.
3
ແຕະ ກວດເບິ່ງລາຍນິ້ວມືທີ່ຖືກເພີ່ມ.
4
ວາງນິ້ວມືຂອງທ່ານເທິງເຊັນເຊີການຈົດຈ�ຳລາຍນິ້ວມື.
ຜົນການຈົດຈ�ຳຈະຖືກສະແດງຂຶ້ນ.
168
ຕັ້ງຄ່າ
ການລຶບລາຍນິ້ວມືທີ່ລົງທະບຽນໄວ້
ທ່ານສາມາດລຶບລາຍນິ້ວມືທີ່ລົງທະບຽນໄວ້.
1
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໄບໂອແມັດທຣິກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ → ລາຍນິ້ວມື.
2
ປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍໃຊ້ວິທີລັອກໜ້າຈໍທີ່ຕັ້ງມາກ່ອນ.
3
ເລືອກລາຍນິ້ວມືທີ່ຈະລຶບ ແລະ ແຕະ ເອົາອອກ.
ການປົດລັອກໜ້າຈໍດ້ວຍລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານ
ທ່ານສາມາດປົດລັອກໜ້າຈໍດ້ວຍລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານແທນການໃຊ້ຮູບແບບ, PIN ຫຼື ລະຫັດຜ່ານ.
1
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໄບໂອແມັດທຣິກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ → ລາຍນິ້ວມື.
2
ປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍໃຊ້ວິທີລັອກໜ້າຈໍທີ່ຕັ້ງມາກ່ອນ.
3
ແຕະສະວິດທ໌ ປົດລັອກລາຍນີ້ວມື ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານ.
4
ໃນໜ້າຈໍທີ່ຖືກລັອກ, ວາງນິ້ວມືຂອງທ່ານເທິງເຊັນເຊີການຈົດຈ�ຳລາຍນິ້ວມື ແລະ
ສະແກນລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານ.
ການປ່ຽນແປງການຕັ້ງຄ່າໄອຄອນການຈົດຈ�ຳລາຍນິ້ວມື
ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອສະແດງ ຫຼື ເຊື່ອງໄອຄອນການຈົດຈ�ຳລາຍນິ້ວມືເມື່ອທ່ານຈັບອຸປະກອນຂອງທ່ານ
ຂຶ້ນມາ ຫຼື ແຕະເທິງໜ້າຈໍໃນຂະນະທີ່ໜ້າຈໍປິດຢູ່.
1
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໄບໂອແມັດທຣິກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ → ລາຍນິ້ວມື.
2
ປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍໃຊ້ວິທີລັອກໜ້າຈໍທີ່ຕັ້ງມາກ່ອນ.
3
ແຕະສະວິດ ສະແດງໄອຄອນເມື່ອໜ້າຈໍປິດ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານ ຫຼື ປິດໃຊ້ງານມັນ.
169
ຕັ້ງຄ່າ
Samsung Pass
Samsung Pass ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung account ຂອງທ່ານ,
ເວັບໄຊທ໌ຕ່າງໆ ຫຼື ແອັບໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ແລະ ປອດໄພຜ່ານຂໍ້ມູນໄບໂອແມັດທຣິກຂອງທ່ານແທນກ
ານປ້ອນຂໍ້ມູນລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ຂອງທ່ານ. ນອກຈາກນີ້, Samsung Pass ຍັງອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານປ້ອນຂໍ້
ມູນສ່ວນຕົວ, ເຊັ່ນ ທີ່ຢູ່, ຂໍ້ມູນບັດຊ
​ ຳ​
� ລະ​ເງິນ, ອື່ນໆຂອງທ່ານເຂົ້າໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ແລະ ວ່ອງໄວຜ່ານ
ຂໍ້ມູນໄບໂອແມັດທຣິກທີ່ລົງທະບຽນໄວ້ຂອງທ່ານ.
ລົງທະບຽນຂໍ້ມູນໄບໂອແມັດທຣິກຂອງທ່ານໃສ່ Samsung Pass ແລະ ຕັ້ງເພື່ອລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ເວັບໄ
ຊທ໌ຕ່າງໆ ຫຼື ແອັບທີ່ຖືກຮອງຮັບໂດຍໃຊ້ຂໍ້ມູນຜ່ານ Samsung Pass.
• ເພື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້, ຈະຕ້ອງໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານກັບ Wi-Fi ຫຼື
ເຄືອຂ່າຍມືຖື.
• ເພື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້, ທ່ານຈະຕ້ອງລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung account ຂອງທ່ານ. ເບິ່ງ
Samsung account ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ຄຸນສົມບັດການລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ມີຢູ່ສ�ຳລັບເວັບໄຊທ໌ຕ່າງໆທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຊ້ຜ່ານແອັບ
ອິນ​ເຕີ​ເນັດ ເທົ່ານັ້ນ. ບາງເວັບໄຊທ໌ອາດຈະບໍ່ຮອງຮັບຄຸນສົມບັດນີ້.
• ຂໍ້ມູນໄບໂອແມັດທຣິກທີ່ລົງທະບຽນໄວ້ ແລະ ຂໍ້ມູນບັດຊ
​ �ຳ​ລະ​ເງິນທີ່ບັນທຶກໄວ້ ຖືກບັນ
ທຶກໃສ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານເທົ່ານັ້ນ ແລະ ຈະບໍ່ຖືກຊິງຄ໌ກັບອຸປະກອນ ຫຼື ເຊີບເວີອື່ນ.
ການລົງທະບຽນ Samsung Pass
ກ່ອນໃຊ້ Samsung Pass, ລົງທະບຽນຂໍ້ມູນໄບໂອແມັດທຣິກຂອງທ່ານໃສ່ Samsung Pass.
1
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໄບໂອແມັດທຣິກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ → Samsung Pass.
2
ແຕະ ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ ປ້ອນ ID ແລະ ລະຫັດຜ່ານຂອງ Samsung account ຂອງທ່ານເຂົ້າ
ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້.
3
ເຫັນດີນຳ� ຂໍ້ກຳ� ນົດ ແລະເງື່ອນໄຂຂອງ Samsung Pass.
4
ລົງທະບຽນລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານ.
ເບິ່ງ ການຈົດຈ�ຳລາຍນິ້ວມື ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
170
ຕັ້ງຄ່າ
5
ສະແກນລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານ ແລະ ແຕະ ຖັດໄປ ເພື່ອສ�ຳເລັດການລົງທະບຽນ Samsung
Pass.
• ຖ້າຕົວເລືອກ ເພີ່ມ Samsung Pass ໃສ່ໜ້າຈໍຫຼັກ ຖືກໝາຍຕິກ, ໄອຄອນ Samsung
Pass ຈະຖືກເພີ່ມໃນໜ້າຈໍຫຼັກ.
• ຖ້າຕົວເລືອກ ໃຊ້ Samsung Pass ແທນລະຫັດຜ່ານ Samsung account
ຖືກໝາຍຕິກ, ທ່ານສາມາດໃຊ້ຂໍ້ມູນໄບໂອແມັດທຣິກທີ່ລົງທະບຽນໄວ້ຂອງທ່ານ ເພື່ອກວດສ
ອບຕົວຕົນຂອງທ່ານແທນການປ້ອນລະຫັດຜ່ານຂອງ Samsung account ເຂົ້າ.
ກວດສອບລະຫັດຜ່ານ Samsung account
ທ່ານສາມາດໃຊ້ຂໍ້ມູນໄບໂອແມັດທຣິກທີ່ລົງທະບຽນໄວ້ຂອງທ່ານ ເພື່ອກວດສອບຕົວຕົນຂອງທ່ານ
ແທນການປ້ອນລະຫັດຜ່ານ Samsung account ຂອງທ່ານເມື່ອ, ຕົວຢ່າງ, ທ່ານຊື້ເນື້ອໃນຈາກ
Galaxy Store.
1
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໄບໂອແມັດທຣິກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ → Samsung Pass.
2
ປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍໃຊ້ວິທີລັອກໜ້າຈໍທີ່ຕັ້ງມາກ່ອນ.
3
ແຕະ → ການຕັ້ງຄ່າ → Samsung account ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ
ກວດສອບດ້ວຍ Samsung Pass ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ການໃຊ້ Samsung Pass ເພື່ອລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ຕ່າງໆ
ທ່ານສາມາດໃຊ້ Samsung Pass ເພື່ອລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ຕ່າງໆທີ່ຮອງຮັບການຕື່ມ ID ແລະ
ລະຫັດຜ່ານໃສ່ອັດຕະໂນມັດໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.
1
ເປີດເວັບໄຊທ໌ທີ່ທ່ານຕ້ອງການລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ໃສ່.
2
ປ້ອນຊື່ຜູ້ໃຊ້ ແລະ ລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານເຂົ້າ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະປຸ່ມລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ຂອງເວັບໄຊທ໌.
3
ເມື່ອໜ້າຕ່າງປັອບອັບຖາມວ່າທ່ານຕ້ອງການບັນທຶກຂໍ້ມູນລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ທີ່ປະກົດຂຶ້ນ ຫຼື ບໍ່,
ໃຫ້ໝາຍຕິກ ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ໂດຍໃຊ້ລາຍນິ້ວມືຜ່ານ Samsung Pass ແລະ ແຕະ ຈື່ໄວ້.
ດຽວນີ້ ທ່ານສາມາດໃຊ້ຂໍ້ມູນໄບໂອແມັດທຣິກທີ່ທ່ານໄດ້ລົງທະບຽນໃນ Samsung Pass
ເມື່ອລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ເວັບໄຊທ໌.
171
ຕັ້ງຄ່າ
ການໃຊ້ Samsung Pass ເພື່ອລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ແອັບ
ທ່ານສາມາດໃຊ້ Samsung Pass ເພື່ອລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ແອັບທີ່ຮອງຮັບການຕື່ມ ID ແລະ ລະຫັດຜ່ານ
ໃສ່ອັດຕະໂນມັດໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.
1
ເປີດແອັບທີ່ທ່ານຕ້ອງການລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ໃສ່.
2
ປ້ອນຊື່ຜູ້ໃຊ້ ແລະ ລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານເຂົ້າ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະປຸ່ມລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ຂອງແອັບ.
3
ເມື່ອໜ້າຕ່າງປັອບອັບຖາມວ່າທ່ານຕ້ອງການບັນທຶກຂໍ້ມູນລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ຫຼືບໍ່ປະກົດຂຶ້ນ, ແຕະ
ບັນທຶກ.
ດຽວນີ້ ທ່ານສາມາດໃຊ້ຂໍ້ມູນໄບໂອແມັດທຣິກທີ່ທ່ານໄດ້ລົງທະບຽນໃນ Samsung Pass
ເມື່ອລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ແອັບ.
ການຈັດການຂໍ້ມູນລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້
ເບິ່ງລາຍການຂອງເວັບໄຊທ໌ ແລະ ແອັບຕ່າງໆທີ່ທ່ານໄດ້ຕັ້ງໄວ້ເພື່ອໃຊ້ Samsung Pass ແລະ ຈັດ
ການຂໍ້ມູນລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ຂອງທ່ານ.
1
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໄບໂອແມັດທຣິກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ → Samsung Pass.
2
ປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍໃຊ້ວິທີລັອກໜ້າຈໍທີ່ຕັ້ງມາກ່ອນ.
3
ແຕະ ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ ແລະ ເລືອກເວັບໄຊທ໌ ຫຼື ແອັບຈາກລາຍການ.
4
ແຕະ ແກ້ໄຂ ແລະ ແກ້ໄຂ ID, ລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານ ແລະ ຊື່ຂອງເວັບໄຊທ໌ ຫຼື ຂອງແອັບ.
ເພື່ອລຶບເວັບໄຊທ໌ ຫຼື ແອັບ, ແຕະ ລຶບ.
ໂດຍໃຊ້ Samsung Pass ກັບເວັບໄຊທ໌ ແລະ ແອັບຕ່າງໆ
ເມື່ອໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ ຫຼື ແອັບຕ່າງໆທີ່ຮອງຮັບ Samsung Pass, ທ່ານສາມາດລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ກັບ
Samsung Pass ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.
ເພື່ອເບິ່ງລາຍການຂອງເວັບໄຊທ໌ ແລະ ແອັບທີ່ຮອງຮັບ Samsung Pass, ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ,
ແຕະ ໄບໂອແມັດທຣິກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ → Samsung Pass, ປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍ
ໃຊ້ວິທີລັອກໜ້າຈໍທີ່ຕັ້ງໄວ້ລ່ວງໜ້າຂອງທ່ານ ແລະ ແຕະ → ຫຸ້ນສ່ວນ. ຖ້າບໍ່ມີເວັບໄຊທ໌ ຫຼື
ແອັບທີ່ຮອງຮັບ Samsung Pass, ຫຸ້ນສ່ວນ ຈະບໍ່ປະກົດຂຶ້ນ.
172
ຕັ້ງຄ່າ
• ເວັບໄຊທ໌ ແລະ ແອັບຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື
ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການຂອງທ່ານ.
• ຊ�ຳຊຸງບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍ ຫຼື ຄວາມບໍ່ສະດວກສະບາຍໃດໜຶ່ງທີ່ເກີດຈາກການ
ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ ຫຼື ແອັບຕ່າງໆຜ່ານ Samsung Pass.
ການປ້ອນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານເຂົ້າໂດຍອັດຕະໂນມັດ
ທ່ານສາມາດໃຊ້ Samsung Pass ເພື່ອປ້ອນທີ່ຢູ່ ຫຼື ຂໍ້ມູນບັດຊ
​ ຳ​
� ລະ​ເງິນຂອງທ່ານໃນແອັບທີ່ຮອງຮັ
ບການປ້ອນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວເຂົ້າອັດຕະໂນມັດ.
1
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໄບໂອແມັດທຣິກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ → Samsung Pass.
2
ປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍໃຊ້ວິທີລັອກໜ້າຈໍທີ່ຕັ້ງມາກ່ອນ.
3
ແຕະ ຕື່ມໃສ່ຟອມອັດຕະໂນມັດ ແລະ ເລືອກ ເພີ່ມທີ່ຢູ່ ຫຼື ເພີ່ມບັດ.
4
ປ້ອນຂໍ້ມູນເຂົ້າ ແລະ ແຕະ ບັນທຶກ.
ດຽວນີ້ ທ່ານສາມາດໃຊ້ຂໍ້ມູນໄບໂອແມັດທຣິກທີ່ທ່ານລົງທະບຽນໄວ້ເຂົ້າໃສ່ Samsung Pass
ເມື່ອປ້ອນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວເຂົ້າໃນແອັບທີ່ຮອງຮັບໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
ການລຶບຂໍ້ມູນ Samsung Pass ຂອງທ່ານ
ທ່ານສາມາດລຶບຂໍ້ມູນໄບໂອແມັດທຣິກ, ຂໍ້ມູນລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້, ຂໍ້ມູນແອັບທີ່ລົງທະບຽນໄວ້ກັບ
Samsung Pass ຂອງທ່ານ. ການເຫັນດີຂອງທ່ານຕໍ່ກັບຂໍ້ກ�ຳນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ແລະ
Samsung account ຂອງທ່ານຈະຍັງຄົງເປີດໃຊ້ຢູ່.
1
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໄບໂອແມັດທຣິກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ → Samsung Pass.
2
ປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍໃຊ້ວິທີລັອກໜ້າຈໍທີ່ຕັ້ງມາກ່ອນ.
3
ແຕະ → ການຕັ້ງຄ່າ → ລຶບຂໍ້ມູນ.
4
ປ້ອນລະຫັດຜ່ານ Samsung account ຂອງທ່ານເຂົ້າ ແລະ ແຕະ ຕົກລົງ.
ຂໍ້ມູນ Samsung Pass ຂອງທ່ານຈະຖືກລຶບ.
173
ຕັ້ງຄ່າ
ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ
ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພປ້ອງກັນເນື້ອໃນ ແລະ ແອັບສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ, ເຊັ່ນ ຮູບຖ່າຍ ແລະ ຜູ້ຕິດຕໍ່,
ຈາກການເຂົ້າໃຊ້ໂດຍບຸກຄົນອື່ນ. ທ່ານສາມາດຮັກສາເນື້ອໃນ ແລະ ແອັບສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໃຫ້ປອ
ດໄພໄດ້ເມື່ອອຸປະກອນຖືກປົດລັອກ.
ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພແມ່ນພື້ນທີ່ຈັດ​ເກັບຂ
​ ໍ້​ມູນແຍກຕ່າງຫາກ ແລະ ປອດໄພ. ຂໍ້ມູນໃນໂຟລເ
ດີທີ່ປອດໄພບໍ່ສາມາດຖືກໂອນໃສ່ອຸປະກອນອື່ນຜ່ານວິທີການແຊຣ໌ທີ່ບໍ່ຜ່ານການອະນຸມັດ,
ເຊັ່ນ USB ຫຼື Wi-Fi Direct. ຄວາມພະຍາຍາມໃນການກ�ຳນົດລະບົບປະຕິບັດການ ຫຼື
ການແກ້ໄຂຊອບແວເອງ ຈະເຮັດໃຫ້ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພຖືກລັອກໂດຍອັດຕະໂນມັດ ແລະ
ບໍ່ສາມາດເຂົ້າໃຊ້ໄດ້. ກ່ອນບັນທຶກຂໍ້ມູນໃນໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ, ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໄດ້ແບັກອັບ
ກັອບປີ້ຂອງຂໍ້ມູນໃນຈຸດທີ່ຕັ້ງອື່ນທີ່ປອດໄພແລ້ວ.
ເພື່ອໃຊ້ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ, ທ່ານຈະຕ້ອງລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung account ຂອງທ່ານ.
174
ຕັ້ງຄ່າ
ການຕັ້ງໂຟລເດີທີ່ປອດໄຟ
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ໄບໂອແມັດທຣິກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ →
ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ.
2
ອ່ານ ແລະ ເຫັນດີນຳ� ຂໍ້ກຳ� ນົດ ແລະເງື່ອນໄຂ ແລະ ແຕະ ເຫັນດີນ�ຳ.
3
ປ້ອນ ID ແລະ ລະຫັດຜ່ານຂອງ Samsung account ຂອງທ່ານເຂົ້າ ແລະ ແຕະ
ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້.
4
ເລືອກວິທີລັອກເພື່ອໃຊ້ສ�ຳລັບໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳ ໃນໜ້າຈໍ
ເພື່ອສ�ຳເລັດການຕັ້ງ.
ເພື່ອປ່ຽນຊື່ ຫຼື ສີໄອຄອນຂອງໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ, ແຕະ → ປັບແຕ່ງໄອຄອນ.
• ເມື່ອທ່ານເປີດໃຊ້ແອັບ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ, ທ່ານຈະຕ້ອງປົດລັອກແອັບໂດຍໃຊ້ວິທີລັອ
ກທີ່ຕັ້ງມາກ່ອນ.
• ຖ້າທ່ານລືມລະຫັດປົດລັອກໂຟລເດີທີ່ປອດໄພຂອງທ່ານ,
ທ່ານສາມາດຕັ້ງມັນຄືນໃໝ່ໂດຍໃຊ້ Samsung account ຂອງທ່ານ. ແຕະປຸ່ມ
ທີ່ຢູ່ລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍທີ່ຖືກລັອກ ແລະ ປ້ອນລະຫັດຜ່ານ Samsung account
ຂອງທ່ານເຂົ້າ.
ການຕັ້ງລັອກອັດຕະໂນມັດສ�ຳລັບໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ
ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອລັອກໂຟລເດີທີ່ປອດໄພໂດຍອັດຕະໂນມັດ ເມື່ອມັນບໍ່ຖືກໃຊ້ງານ.
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ແລະ ແຕະ → ການຕັ້ງຄ່າ →
ລັອກໂຟລເດີທີ່ປອດໄພອັດຕະໂນມັດ.
2
ເລືອກຕົວເລືອກການລັອກ.
ເພື່ອລັອກໂຟລເດີທີ່ປອດໄພຂອງທ່ານດ້ວຍຕົນເອງ, ແຕະ → ລັອກ.
175
ຕັ້ງຄ່າ
ການຍ້າຍເນື້ອໃນໃສ່ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ
ຍ້າຍເນື້ອໃນ, ເຊັ່ນ ຮູບຖ່າຍ ແລະ ຜູ້ຕິດຕໍ່, ໃສ່ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ. ການກະທ�ຳຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງຂ
ອງການຍ້າຍຮູບຈາກບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນມາດຕະຖານໃສ່ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ.
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ແລະ ແຕະ ເພີ່ມໄຟລ໌.
2
ແຕະ ຮູບ, ໝາຍຕິກຮູບ ເພື່ອຍ້າຍ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ສໍາເລັດ.
3
ແຕະ ຍ້າຍ.
ລາຍການທີ່ເລືອກໄວ້ຈະຖືກລຶບຈາກໂຟລເດີຕົ້ນສະບັບ ແລະ ຖືກຍ້າຍໃສ່ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ.
ເພື່ອກັອບປີ້ລາຍການ, ແຕະ ກັອບປີ້.
ວິທີສ�ຳລັບການຍ້າຍເນື້ອໃນອາດແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບປະເພດເນື້ອໃນ.
ການຍ້າຍເນື້ອໃນຈາກໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ
ຍ້າຍເນື້ອໃນຈາກໂຟລເດີທີ່ປອດໄພໃສ່ແອັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນມາດຕະຖານ. ການກະທ�ຳ
ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງຂອງການຍ້າຍຮູບຈາກໂຟລເດີທີ່ປອດໄພໃສ່ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນມາດຕະຖານ.
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ແລະ ແຕະ ແກເລີຣີ.
2
ເລືອກຮູບ ແລະ ແຕະ
→ ຍ້າຍອອກຈາກ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ.
ລາຍການທີ່ເລືອກໄວ້ຈະຖືກຍ້າຍໃສ່ ແກເລີຣີ ໃນບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນມາດຕະຖານ.
176
ຕັ້ງຄ່າ
ການເພີ່ມແອັບ
ເພີ່ມແອັບເພື່ອໃຊ້ໃນໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ.
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ແລະ ແຕະ ເພີ່ມແອັບ.
2
ໝາຍຕິກໜຶ່ງແອັບຂຶ້ນໄປທີ່ຖືກຕິດຕັ້ງໃນອຸປະກອນ ແລະ ແຕະ ​ເພີມ
່​ .
ເພື່ອຕິດຕັ້ງແອັບຈາກ Play Store ຫຼື Galaxy Store, ແຕະ ດາວໂຫຼດຈາກ Play
Store ຫຼື ດາວໂຫຼດຈາກ Galaxy Store.
ການເອົາແອັບອອກໄປຈາກໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ
ແຕະແອັບຄ້າງໄວ້ເພື່ອລຶບ ແລະ ແຕະ ຖອນຕິດຕັ້ງ.
ການເພີ່ມບັນຊີ
ເພີ່ມ Samsung ແລະ Google accounts ຂອງທ່ານ ຫຼື ບັນຊີອື່ນໆ, ເພື່ອຊິງຄ໌ກັບແອັບໃນໂຟລ
ເດີທີ່ປອດໄພ.
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ແລະ ແຕະ → ການຕັ້ງຄ່າ → ບັນຊີ → ເພີ່ມບັນຊີ.
2
ເລືອກການບໍລິການບັນຊີ.
3
ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳ ໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອສ�ຳເລັດການຕັ້ງບັນຊີ.
ການເຊື່ອງໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ
ທ່ານສາມາດເຊື່ອງທາງລັດໂຟລເດີທີ່ປອດໄພຈາກໜ້າຈໍແອັບ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ, ແຕະ → ການຕັ້ງຄ່າ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌
ສະແດງໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ເພື່ອປິດໃຊ້ງານມັນ.
ຫຼືວ່າ, ລາກແຖບສະຖານະລົງລຸ່ມ ເພື່ອເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ. ຈາກນັ້ນ,
ຮູດລົງລຸ່ມໃນແຜງການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ແຕະ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ເພື່ອປິດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດ.
177
ຕັ້ງຄ່າ
ການແບັກອັບ ແລະ ການກູ້ຄືນໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ
ແບັກອັບເນື້ອໃນ ແລະ ແອັບໃນໂຟລເດີທີ່ປອດໄພໃສ່ Samsung Cloud ໂດຍໃຊ້ Samsung
account ຂອງທ່ານ ແລະ ກູ້ຄືນພວກມັນພາຍຫຼັງ.
ການແບັກອັບຂໍ້ມູນ
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ແລະ ແຕະ → ການຕັ້ງຄ່າ → ແບັກອັບແລະຣີສະຕໍ.
2
ແຕະ ເພີ່ມບັນຊີ ແລະ ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung account ຂອງທ່ານ.
3
ແຕະ ແບັກອັບຂໍ້ມູນ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ.
4
ໝາຍຕິກລາຍການທີ່ທ່ານຕ້ອງການແບັກອັບ ແລະ ແຕະ ແບັກອັບ.
ຂໍ້ມູນຈະຖືກແບັກອັບໃສ່ Samsung Cloud.
ການກູ້ຄືນຂໍ້ມູນ
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ແລະ ແຕະ → ການຕັ້ງຄ່າ → ແບັກອັບແລະຣີສະຕໍ.
2
ແຕະ ຣີສະຕໍ.
3
ແຕະ
4
ຕິກເອົາລາຍການທີ່ທ່ານຕ້ອງການກູ້ຄືນ ແລະ ແຕະ ຣີສະຕໍ.
ເພື່ອເລືອກອຸປະກອນທີ່ຈະກູ້ຄືນຂໍ້ມູນ.
ຂໍ້ມູນທີ່ຖືກແບັກອັບຈະຖືກກູ້ຄືນໃສ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
ການຖອນຕິດຕັ້ງໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ
ທ່ານສາມາດຖອນຕິດຕັ້ງໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ, ລວມທັງເນື້ອໃນ ແລະ ແອັບໃນມັນ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ແລະ ແຕະ → ການຕັ້ງຄ່າ → ການຕັ້ງຄ່າເພີ່ມເຕີມ →
ຖອນຕິດຕັ້ງ.
ເພື່ອແບັກອັບເນື້ອໃນກ່ອນຖອນຕິດຕັ້ງໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ, ໝາຍຕິກ ຍ້າຍໄຟລ໌ມີເດຍອອກຈາກໂ
ຟລເດີທີ່ປອດໄພ ແລະ ແຕະ ຖອນຕິດຕັ້ງ. ເພື່ອເຂົ້າໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ແບັກອັບຈາກໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ,
ເປີດໃຊ້ແອັບ ໄຟລ໌ຂອງຂ້ອຍ ແລະ ແຕະ ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນພາຍໃນ → Secure Folder.
ບັນທຶກທີ່ບັນທຶກໃນ Samsung Notes ຈະບໍ່ຖືກແບັກອັບ.
178
ຕັ້ງຄ່າ
ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ
ຕົວເ​ ລືອກ
ຊິງຄ໌, ແບັກອັບ ຫຼື ກູ້ຄືນຂໍ້ມູນໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານໂດຍໃຊ້ Samsung Cloud. ນອກຈາກນີ້ ທ່
ານຍັງສາມາດລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ບັນຊີໄດ້, ເຊັ່ນ​Samsung account ຫຼື ບ
​ ັນຊ
​ ີ Google ຂອງທ່ານ ຫຼື
ໂອນຂໍມ
້​ ູນໃສ່ ຫຼື ຈາກອຸປະກອນອື່ນຜ່ານ Smart Switch.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ.
• ບັນຊີຕ່າງໆ: ເພີ່ມບັນຊ
​ ີ Samsung ແລະ ບ
​ ັນ​ຊີ Google ຂອງທ່ານ ຫຼື ບັນຊີອື່ນໆ,
ເພື່ອຊິງຄ໌ກັບ.
• ແບັກອັບແລະຣີສະຕໍ: ເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ, ຂໍ້ມູນແອັບ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າຂອງທ່ານໄ
ວ້ໃຫ້ປອດໄພໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ທ່ານສາມາດແບັກອັບຂໍ້ມູນທີ່ສ�ຳຄັນຂອງທ່ານ ແລະ
ເຂົ້າໃຊ້ມັນພາຍຫຼັງ. ທ່ານຈະຕ້ອງລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ບັນ​ຊີ Google ຫຼື Samsung account
ຂອງທ່ານ ເພື່ອແບັກອັບ ຫຼື ກູ້ຄືນຂໍ້ມູນ.
• Samsung Cloud: ຈັດການເນື້ອໃນທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈັດເກັບໃນ Samsung Cloud
ຢ່າງປອດໄພ. ກວດເບິ່ງສະຖານະການນ�ຳໃຊ້ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ Samsung Cloud
ຂອງທ່ານ ແລະ ຊິງຄ໌, ແບັກອັບ ແລະ ກູ້ຄືນຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ. ເບິ່ງ Samsung Cloud
ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• Smart Switch: ເປີດໃຊ້ Smart Switch ແລະ ໂອນເນື້ອໃນຈາກອຸປະກອນກ່ອນໜ້
າຂອງທ່ານ. ເບິ່ງ ການໂອນຂໍ້ມູນຈາກອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານ (Smart Switch)
ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
ແບັກອັບຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໃສ່ຈຸດທີ່ຕັ້ງທີ່ປອດໄພຢ່າງເປັນປົກກະຕິ, ເຊັ່ນ Samsung Cloud
ຫຼື ຄອມພິວເຕີ, ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດກູ້ຄືນມັນ ຖ້າຂໍ້ມູນຖືກເສຍຫາຍ ຫຼື ສູນເສຍ ເນື່ອງຈາ
ກມີການຕັ້ງຂໍ້ມູນໂຮງງານຄືນໃໝ່ແບບບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ.
179
ຕັ້ງຄ່າ
Samsung Cloud
ຊິງຄ໌ຂໍ້ມູນທີ່ບັນທຶກໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ເຊັ່ນ ຮູບ ແລະ ວິດີໂອ, ກັບ Samsung Cloud ແລະ
ເບິ່ງຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານໄດ້ບັນທຶກໄວ້ໃນ Samsung Cloud. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດແບັກອັບຂໍ້ມູນ
ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານໃສ່ Samsung Cloud ແລະ ຣີສະຕໍມັນພາຍຫຼັງ.
ເພື່ອໃຊ້ Samsung Cloud, ທ່ານຈະຕ້ອງລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung account ຂອງທ່ານ.
ການຊິງຄ໌ຂໍ້ມູນ
ທ່ານສາມາດຊິງຄ໌ຂໍ້ມູນທີ່ບັນທຶກໄວ້ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ເຊັ່ນ ຮູບ, ວິດີໂອ ແລະ ເຫດການກັບ
Samsung Cloud ແລະ ເຂົ້າໃຊ້ມັນຈາກອຸປະກອນອື່ນ.
1
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ → Samsung Cloud.
2
ແຕະ → ການຕັ້ງຄ່າ → ການຕັ້ງຄ່າຊິງຄ໌ ແລະ ແບັກອັບອັດຕະໂນມັດ → ຊິງຄ໌.
3
ແຕະສະວິດທ໌ຢູ່ຂ້າງລາຍການທີ່ທ່ານຕ້ອງການຊິງຄ໌ດ້ວຍ.
ທ່ານສາມາດກວດເບິ່ງຂໍ້ມູນທີ່ບັນທຶກໄວ້ ຫຼື ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າໂດຍການແຕະ ແກເລີຣ,ີ
ຂໍ້ມູນອື່ນໆທີ່ຖືກຊິງຄ໌ ຫຼື Samsung Cloud Drive.
180
ຕັ້ງຄ່າ
ການແບັກອັບຂໍ້ມູນ
ທ່ານສາມາດແບັກອັບຂໍ້ມູນໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານໃສ່ Samsung Cloud.
1
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ → Samsung Cloud →
ແບັກອັບໂທລະສັບນີ.້
2
ໝາຍຕິກລາຍການທີ່ທ່ານຕ້ອງການແບັກອັບ ແລະ ແຕະ ແບັກອັບ.
3
ແຕະ ສໍາເລັດແລ້ວ.
• ບາງຂໍ້ມູນຈະບໍ່ຖືກແບັກອັບ. ເພື່ອກວດເບິ່ງວ່າຂໍ້ມູນໃດຈະຖືກແບັກອັບ,
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ → Samsung Cloud →
ແບັກອັບໂທລະສັບນີ.້
• ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນແບັກອັບສ�ຳລັບອຸປະກອນອື່ນໃນ Samsung Cloud ຂອງທ່ານ,
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ → Samsung Cloud →
ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກອຸປະກອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
ຣີສະຕໍຂໍ້ມູນຄືນ →
ການກູ້ຄືນຂໍ້ມູນ
ທ່ານສາມາດຣີສະຕໍຂໍ້ມູນແບັກອັບຂອງທ່ານຈາກ Samsung Cloud ໃສ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
1
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ → Samsung Cloud.
2
ແຕະ ຣີສະຕໍຂໍ້ມູນຄືນ →
3
ຕິກເອົາລາຍການທີ່ທ່ານຕ້ອງການກູ້ຄືນ ແລະ ແຕະ ຣີສະຕໍ.
ແລະ ເລືອກອຸປະກອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
Google
ກ�ຳນົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າສ�ຳລັບບາງຄຸນສົມບັດທີ່ຈັດໃຫ້ໂດຍ Google.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ Google.
181
ຕັ້ງຄ່າ
ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ
ຕົວເ​ ລືອກ
ເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ ແລະ ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າທີ່ຄວບຄຸມພວກມັນ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ.
ການສັ່ນ ຫຼື ການມີຜົນກະທົບຕໍ່ກັບອຸປະກອນຫຼາຍເກີນໄປອາດເຮັດໃຫ້ເກີດການປ້ອນຂໍ້ມູນ
ແບບບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈສ�ຳລັບບາງຄຸນສົມບັດໂດຍໃຊ້ເຊັນເຊີ.
• Bixby Routines: ເພີ່ມວຽກປະຈ�ຳໃສ່ການຕັ້ງຄ່າອັດຕະໂນມັດທີ່ທ່ານໃຊ້ຊຳ�້ ໆກັນ.
ນອກຈາກນີ້ ອຸປະກອນຍັງແນະນ�ຳວຽກປະຈ�ຳທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕາມສະຖານະການທີ່ທ່ານພົບເລື້
ອຍໆ. ເບິ່ງ Bixby Routines ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ປຸກ Bixby ດ້ວຍປຸ່ມເປີດປິດ: ສັບປ່ຽນປຸ່ມເປີດເປິດເປັນປຸ່ມ Bixby
ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນການສົນທະນາກັບ Bixby ໂດຍການກົດປຸ່ມ Bixby ຄ້າງໄວ້.
• ມຸມມອງປັອບອັບອັດສະລິຍະ: ເລືອກແອັບ ເພື່ອເບິ່ງການແຈ້ງເຕືອນຂອງພວກມັນຜ່ານໜ້າຕ່
າງປັອບອັບ. ເມື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້, ທ່ານສາມາດເບິ່ງເນື້ອໃນຢ່າງວ່ອງໄວຜ່ານໜ້າຕ່າງປັອບອັບ
ໂດຍການແຕະໄອຄອນເທິງໜ້າຈໍ.
ຄຸນສົມບັດນີ້ມີຢູ່ໃນແອັບທີ່ຮອງຮັບຄຸນສົມບັດຫຼາຍໜ້າຕ່າງເທົ່ານັ້ນ.
• ແຄັບເຈີອັດສະລິຍະ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອແຄັບເຈີໜ້າຈໍປະຈຸບັນ ແລະ ພື້ນທີ່ທີ່ສາມາດເລື່ອນໄດ້,
ແລະ ຕັດ ແລະ ແຊຣ໌ຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍທັນທີ.
• ແຊຣ໌ໂດຍກົງ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອສະແດງຜູ້ຄົນທີ່ທ່ານເຊື່ອມຕໍ່ແລ້ວໃນແຜງຕົວເລືອກການແຊຣ໌
ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານແຊຣ໌ເນື້ອໃນໂດຍກົງ.
• ຫຼຸດການເຄື່ອນໄຫວລົງ: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ຫຼຸດເອັບເຝັກໜ້າຈໍຂອງການກະທ�ຳບາງຢ່າງ, ເຊັ່ນ
ການເປີດ ຫຼື ການປິດແອັບ.
• ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະທ່າທາງ: ເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ
ກ�ຳນົດການຕັ້ງຄ່າເອງ. ເບິ່ງ ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະທ່າທາງ ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• Game Launcher: ເປີດໃຊ້ງານ Game Launcher. ເບິ່ງ Game Launcher
ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
182
ຕັ້ງຄ່າ
• Dual Messenger: ຕິດຕັ້ງແອັບທີສອງ ແລະ ໃຊ້ສອງບັນຊີແບບແຍກກັນສ�ຳລັບແອັບຕົວສົ່ງ
ຂໍ້ຄວາມດຽວກັນ. ເບິ່ງ Dual Messenger ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ SOS: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອສົ່ງຂໍ້ຄວາມແນະນ�ຳໂດຍການກົດປຸ່ມເປີດປິດສາມຄັ້ງ.
Bixby Routines
Bixby Routines ເປັນການບໍລິການທີ່ຕັ້ງຄ່າອັດຕະໂນມັດໃຫ້ທ່ານໃຊ້ຊຳ�້ ໆກັນ ແລະ ແນະນ�ຳຄຸນສົ
ມບັດທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕາມສະຖານະການທີ່ພົບເລື້ອຍໆຂອງທ່ານໂດຍການຮຽນຮູ້ຮູບແບບການນ�ຳໃ
ຊ້ຂອງທ່ານ.
ຕົວຢ່າງ, ວຽກປະຈ�ຳ ‘ກ່ອນເຂົ້ານອນ’ ທີ່ສະທ້ອນຮູບແບບການນອນຂອງທ່ານຈະເປີດຕົວກັ່ນຕອງແ
ສງສີຟ້າ ແລະ ປັບປ່ຽນຄວາມແຈ້ງຂອງໜ້າຈໍສ�ຳລັບຄວາມສະດວກຂອງທ່ານ ເມື່ອທ່ານເຂົ້ານອນ.
ການເພີ່ມວຽກປະຈ�ຳ
ເພີ່ມວຽກປະຈ�ຳເພື່ອໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານໄດ້ສະດວກສະບາຍຫຼາຍຂຶ້ນ. ເມື່ອທ່ານເພີ່ມວຽກປະຈ�ຳ,
ທ່ານສາມາດຕັ້ງເງື່ອນໄຂການເປີດໃຊ້ຂອງມັນເປັນອັດຕະໂນມັດ ຫຼື ແບບກ�ຳນົດເອງ.
ການເພີ່ມວຽກປະຈ�ຳທີ່ແນະນ�ຳ
ເມື່ອອຸປະກອນຂອງທ່ານຮຽນຮູ້ຮູບແບບການນ�ຳໃຊ້ຂອງທ່ານ, ມັນຈະແນະນ�ຳການເພີ່ມຄຸນສົມບັດ
ທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ໃຊ້ເລື້ອຍໆເປັນວຽກປະຈ�ຳ.
ເມື່ອການແຈ້ງເຕືອນການແນະນ�ຳປະກົດຂຶ້ນ, ແຕະ ເບິ່ງທັງໝົດ ແລະ
ເພີ່ມມັນເປັນວຽກປະຈ�ຳຂອງທ່ານເອງ.
183
ຕັ້ງຄ່າ
ການເພີ່ມວຽກປະຈ�ຳຈາກລາຍການແນະນ�ຳ
ເບິ່ງລາຍການຂອງຄຸນສົມບັດທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ເພີ່ມພວກມັນເປັນວຽກປະຈ�ຳຂອງທ່ານເອງ.
1
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ → Bixby Routines.
2
ໃນລາຍການ ແນະນໍາ, ເລືອກວຽກປະຈ�ຳທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ແລະ ແຕະ ບັນທຶກວຽກປະຈ�ຳ.
• ເພື່ອຕັ້ງເງື່ອນໄຂ ແລະ ການກະທ�ຳຂອງວຽກປະຈ�ຳ, ແຕະ
ການກະທ�ຳທີ່ທ່ານຕ້ອງການແກ້ໄຂ.
. ຫຼືວ່າ ແຕະ ເງື່ອນໄຂ ຫຼື
• ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຕັ້ງເງື່ອນໄຂການເປີດໃຊ້ວຽກປະຈ�ຳເປັນແບບກ�ຳນົດເອງ, ແຕະ
ແຕະປຸ່ມເລີ່ມຕົ້ນແລ້ວ. ຕົວເລືອກນີ້ຈະປະກົດຂຶ້ນ ເມື່ອບໍ່ມີເງື່ອນໄຂການເປີດໃຊ້ທີ່ຕັ້ງໄວ້ເທົ່
ານັ້ນ.
ສ�ຳລັບວຽກປະຈ�ຳແບບກ�ຳນົດເອງ, ທ່ານສາມາດເພີ່ມພວກມັນໃສ່ໜ້າຈໍຫຼັກເປັນວິດເຈັດ ແລະ
ເຂົ້າໃຊ້ພວກມັນໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ. ເມື່ອໜ້າຕ່າງປັອບອັບປະກົດຂຶ້ນ, ແຕະ ​ເພີມ
່​ .
184
ຕັ້ງຄ່າ
ການເພີ່ມວຽກປະຈ�ຳຂອງທ່ານເອງ
ເພີ່ມຄຸນສົມບັດທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ເປັນວຽກປະຈ�ຳ.
1
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ → Bixby Routines →
2
ປ້ອນຊື່ວຽກປະຈ�ຳເຂົ້າ.
3
ແຕະ
.
, ຕັ້ງເງື່ອນໄຂ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ຖັດໄປ.
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຕັ້ງເງື່ອນໄຂການເປີດໃຊ້ວຽກປະຈ�ຳເປັນແບບກ�ຳນົດເອງ, ແຕະ
ແຕະປຸ່ມເລີ່ມຕົ້ນແລ້ວ.
4
ແຕະ
, ຕັ້ງການກະທ�ຳ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ສໍາເລັດ.
ສ�ຳລັບວຽກປະຈ�ຳແບບກ�ຳນົດເອງ, ທ່ານສາມາດເພີ່ມພວກມັນໃສ່ໜ້າຈໍຫຼັກເປັນວິດເຈັດ ແລະ
ເຂົ້າໃຊ້ພວກມັນໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ. ເມື່ອໜ້າຕ່າງປັອບອັບປະກົດຂຶ້ນ, ແຕະ ​ເພີ່​ມ.
ການໃຊ້ວຽກປະຈ�ຳ
ການເປີດໃຊ້ວຽກປະຈ�ຳອັດຕະໂນມັດ
ວຽກປະຈ�ຳອັດຕະໂນມັດຈະເປີດໃຊ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ ເມື່ອກວດພົບເງື່ອນໄຂຂອງພວກມັນ.
ການເປີດໃຊ້ວຽກປະຈ�ຳແບບກ�ຳນົດເອງ
ສ�ຳລັບວຽກປະຈ�ຳແບບກ�ຳນົດເອງທີ່ທ່ານຕັ້ງເງື່ອນໄຂການເປີດໃຊ້ເປັນ ແຕະປຸ່ມເລີ່ມຕົ້ນແລ້ວ, ທ່າ
ນສາມາດເປີດໃຊ້ພວກມັນແບບກ�ຳນົດເອງໂດຍການແຕະປຸ່ມເມື່ອເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ → Bixby Routines →
ຖັດຈາກວຽກປະຈ�ຳທີ່ທ່ານຕ້ອງການເປີດໃຊ້. ຫຼືວ່າ,
ວຽກປະຈ�ຳຂອງຂ້ອຍ ແລະ ແຕະ
ແຕະວິດເຈັດວຽກປະຈ�ຳໃນໜ້າຈໍຫຼັກ.
ການເບິ່ງວຽກປະຈ�ຳທີ່ເປີດໃຊ້
ວຽກປະຈ�ຳທີ່ແລ່ນຢູ່ໃນປະຈຸບັນຈະປະກົດຂຶ້ນໃນແຜງການແຈ້ງເຕືອນ.
ເພື່ອເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງວຽກປະຈ�ຳ, ແຕະການແຈ້ງເຕືອນ.
185
ຕັ້ງຄ່າ
ການຢຸດວຽກປະຈ�ຳທີ່ເປີດໃຊ້
ທ່ານສາມາດຢຸດວຽກປະຈ�ຳທີ່ເປີດໃຊ້ຢ່າງວ່ອງໄວ. ໃນແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ເລືອກວຽກປະຈ�ຳ ແລະ
ແຕະ ຢຸດ.
ການຈັດການວຽກປະຈ�ຳ
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ → Bixby Routines → ວຽກປະຈ�ຳຂອງຂ້ອຍ.
ວຽກປະຈ�ຳຂອງທ່ານຈະປະກົດຂຶ້ນ.
.
ເພື່ອປິດໃຊ້ງານວຽກປະຈ�ຳ, ແຕະສະວິດຂອງວຽກປະຈ�ຳ ຫຼື
ເພື່ອແກ້ໄຂວຽກປະຈ�ຳ, ເລືອກວຽກປະຈ�ຳ ແລະ ແຕະ . ຫຼືວ່າ ແຕະ ເງື່ອນໄຂ ຫຼື
ການກະທ�ຳທີ່ທ່ານຕ້ອງການແກ້ໄຂ.
ເພື່ອລຶບວຽກປະຈ�ຳ, ແຕະ → ລຶບ, ຕິກເອົາວຽກປະຈ�ຳ ເພື່ອລຶບ ແລະ ແຕະ ລຶບ.
ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະທ່າທາງ
ເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ກ�ຳນົດການຕັ້ງຄ່າເອງ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ → ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະທ່າທາງ.
• ຍົກຂຶ້ນເພື່ອປຸກ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອເປີດໜ້າຈໍ ເມື່ອທ່ານຈັບມັນຂຶ້ນມາ.
• ແຕະສອງຄັ້ງເພື່ອປຸກ: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ເປີດໜ້າຈໍໂດຍການແຕະບ່ອນໃດໜຶ່ງເທິງໜ້າຈໍສອງຄັ້ງ
ໃນຂະນະທີ່ໜ້າຈໍປິດຢູ່.
• ການເຕືອນອັດສະລິຍະ: ເລືອກອຸປະກອນເພື່ອເຕືອນທ່ານຖ້າທ່ານມີສາຍບໍ່ໄດ້ຮັບ ຫຼື
ຂໍ້ຄວາມໃໝ່ ເມື່ອທ່ານຈັບອຸປະກອນຂຶ້ນມາ.
ຄຸນສົມບັດນີ້ອາດຈະໃຊ້ບໍ່ໄດ້ ຖ້າໜ້າຈໍຖືກເປີດ ຫຼື ອຸປະກອນບໍ່ຢູ່ໃນພື້ນຜິວທີ່ຮາບພຽງ.
• ປິດສຽງງ່າຍດາຍ: ເລືອກອຸປະກອນເພື່ອປິດສຽງສາຍໂທເຂົ້າ ຫຼື ໂມງປຸກໂດຍໃຊ້ການເຄື່ອນໄຫ
ວຂອງຝ່າມື ຫຼື ຂວ້າມໜ້າຈໍຂອງອຸປະກອນລົງ.
• ໂໝດມືຂ້າງດຽວ: ເປີດໃຊ້ງານໂໝດການປະຕິບັດງານດ້ວຍມືຂ້າງດຽວເພື່ອຄວາມສະດວກສະ
ບາຍຂອງທ່ານເມື່ອໃຊ້ອຸປະກອນດ້ວຍມືຂ້າງດຽວ.
ຄຸນສົມບັດນີ້ອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ.
186
ຕັ້ງຄ່າ
• ໃຊ້ຝາມືປັດເພື່ອແຄັບເຈີ: ເລືອກອຸປະກອນເພື່ອແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍ
ເມື່ອທ່ານຮູດມືຂອງທ່ານໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາຜ່ານໜ້າຈໍ. ທ່ານສາມາດເບິ່ງຮູບທີ່ຖືກແຄັບເຈີໃນ
ແກເລີຣີ.
ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍ ໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ແອັບ ແລະ
ຄຸນສົມບັດບາງອັນ.
• ຮູດເ​ ພື່ອ​ໂທ ຫຼສ
​ື ົ່ງຂ
​ ໍ້​ຄວາມ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອໂທອອກ ຫຼື ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ເມື່ອທ່ານຮູດໄປຊ້າຍ
ຫຼື ຂວາໃນຜູ້ຕິດຕໍ່ ຫຼື ເບີໂທລະສັບໃນແອັບ ໂທລະສັບ ຫຼື ຜູ້ຕິດຕໍ.່
Dual Messenger
ຕິດຕັ້ງແອັບທີສອງ ແລະ ໃຊ້ສອງບັນຊີແບບແຍກກັນສ�ຳລັບແອັບຕົວສົ່ງຂໍ້ຄວາມດຽວກັນ.
1
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ → Dual Messenger.
ແອັບທີ່ຮອງຮັບຈະປະກົດຂຶ້ນ.
2
ແຕະສະວິດທ໌ຂອງແອັບ ເພື່ອຕິດຕັ້ງເພື່ອຕິດຕັ້ງແອັບທີສອງ.
ແອັບທີສອງຈະຖືກຕິດຕັ້ງ. ໄອຄອນແອັບທີສອງຈະຖືກສະແດງດ້ວຍ . ເມື່ອທ່ານຮັບການແຈ້
ເພື່ອແຍກພວກມັນຈາກກາ
ງເຕືອນຈາກແອັບທີສອງ, ການແຈ້ງເຕືອນຈະຖືກສະແດງດ້ວຍ
ນແຈ້ງເຕືອນຂອງແອັບທ�ຳອິດ.
ແອັບທີສອງ
• ຄຸນສົມບັດ Dual Messenger ອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບແອັບ.
• ບາງຄຸນສົມບັດຂອງແອັບອາດຈະຖືກຈ�ຳກັດສ�ຳລັບແອັບທີສອງ.
187
ຕັ້ງຄ່າ
ການຖອນຕິດຕັ້ງແອັບທີສອງ
1
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ → Dual Messenger.
2
ແຕະສະວິດຂອງແອັບທີ່ທ່ານຕ້ອງການຖອນຕິດຕັ້ງ ແລະ ແຕະ ປິດໃຊ້ງານ ຫຼື ຖອນຕິດຕັ້ງ.
ຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແອັບທີສອງຈະຖືກລຶບ.
ຖ້າທ່ານຖອນຕິດຕັ້ງແອັບທ�ຳອິດ, ແອັບທີສອງຈະຖືກລຶບເຊັ່ນດຽວກັນ.
ການມີສຸຂະພາບດີແບບດິຈິຕອລ
ເບິ່ງປະຫວັດການນ�ຳໃຊ້ປະຈ�ຳວັນຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ທ່ານສາມາດເບິ່ງຂໍ້ມູນ ເຊັ່ນ
ໄລຍະເວລາທີ່ເປີດໜ້າຈໍ ແລະ ຈ�ຳນວນຄັ້ງທີ່ທ່ານເປີດແອັບ ຫຼື ໃຊ້ຄຸນສົມບັດບາງສ່ວນ. ນອກຈາກນີ້
ທ່ານຍັງສາມາດຈ�ຳກັດເວລາການນ�ຳໃຊ້ ຫຼື ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າການແຈ້ງເຕືອນສ�ຳລັບແຕ່ລະແອັບ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການມີສຸຂະພາບດີແບບດິຈິຕອລ.
ເວລາທີ່ໜ�າຈ�ເປີດຢູ�
ຈ�ານວນຂອງການປົດລັອກ
ຈ�ານວນການແຈ�ງເຕືອນ
ກະດານໜ�າປັດ
ເປີດໃຊ�ງານໂໝດພັກຜ�ອນ.
ປ�ຽນການຕັ້ງຄ�າການແຈ�ງເຕືອນ.
188
ຕັ້ງຄ່າ
ການຕັ້ງເຄື່ອງຕັ້ງເວລາສ�ຳລັບແອັບ
ທ່ານສາມາດຈ�ຳກັດເວລາການນ�ຳໃຊ້ປະຈ�ຳວັນສ�ຳລັບແຕ່ລະແອັບໄດ້ໂດຍການຕັ້ງເຄື່ອງຕັ້ງເວລາ.
ເມື່ອທ່ານຮອດຂີດຈ�ຳກັດ, ແອັບຈະຖືກປິດໃຊ້ງານ ແລະ ທ່ານບໍ່ສາມາດໃຊ້ມັນ.
1
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການມີສຸຂະພາບດີແບບດິຈິຕອລ → ກະດານໜ້າປັດ.
2
ແຕະ ບໍ່ມີເຄື່ອງຕັ້ງເວລາ ຖັດຈາກແອັບທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ແລະ ຕັ້ງເວລາ.
ການເປີດໃຊ້ງານໂໝດພັກຜ່ອນ
ທ່ານສາມາດເປີດໃຊ້ງານໂໝດພັກຜ່ອນ ເພື່ອຫຼຸດອາການປວດຕາກ່ອນເຂົ້ານອນ ເພື່ອປ້ອງກັນການນ
ອນຂອງທ່ານຈາກການຖືກລົບກວນ.
1
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການມີສຸຂະພາບດີແບບດິຈິຕອລ → ລົມຄ່ອຍລົງ ແລະ
ແຕະສະວິດ ເປີດດຽວນີ້ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
2
ເປີດສະວິດ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
• ເສດສີເທົາ: ສະແດງສີໃນໜ້າຈໍເປັນໂທນສີເທົາ.
• ຫ້າມລົບກວນ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອປິດສຽງສາຍໂທເຂົ້າ ແລະ ສຽງການແຈ້ງເຕືອນ, ຍົກເວັ້ນ
ສ�ຳລັບຂໍ້ຍົກເວັ້ນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.
3
ເພື່ອຕັ້ງກ�ຳນົດເວລາໃນການເປີດໃຊ້ງານໂໝດພັກຜ່ອນ, ແຕະສະວິດ ເປີດຕາມເວລາທີ່ກ�ຳນົດ
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ, ແຕະ ຕັ້ງກໍານົດເວລາ ແລະ ຈາກນັ້ນຕັ້ງເວລາ.
189
ຕັ້ງຄ່າ
ການດູແລອຸປະກອນ
ການແນະນ�ຳ
ຄຸນສົມບັດການດູແລອຸປະກອນໃຫ້ພາບລວມຂອງສະຖານະແບັດເຕີຣີ, ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ, ຄວາມຈ�ຳ
ແລະ ຄວາມປອດໄພລະບົບຂອງທ່ານ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດເພີ່ມປະສິດທິພາບອຸປະກອນໂດ
ຍອັດຕະໂນມັດ ດ້ວຍການແຕະນິ້ວມືຂອງທ່ານ.
ແບັດເຕີຣີ
ຄວາມປອດໄພ
ບ�ອນເກັບຂ�້ມູນ
ຄວາມຈ�າ
ການເພີ່ມປະສິດທິພາບອຸປະກອນຂອງທ່ານ
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການດູແລອຸປະກອນ → ເພີ່ມປະສິດທິພາບດຽວນີ.້
ຄຸນສົມບັດການເພີ່ມປະສິດທິພາບດ່ວນປັບປຸງການປະຕິບັດງານຂອງອຸປະກອນຜ່ານການກະທ�ຳຕໍ່ໄປ
ນີ້.
• ການລຶບບາງຄວາມຈ�ຳ.
• ການລຶບໄຟລ໌ທີ່ບໍ່ຈ�ຳເປັນ ແລະ ການປິດແອັບທີ່ແລ່ນຢູ່ໃນພື້ນຫຼັງ.
• ການຈັດການການນ�ຳໃຊ້ແບັດເຕີຣີທີ່ຜິດປົກກະຕິ.
• ການສະແກນແອັບ ແລະ ມາລແວທີ່ແຄຊ໌ໄວ້.
190
ຕັ້ງຄ່າ
ການໃຊ້ຄຸນສົມບັດການເພີ່ມປະສິດທິພາບອັດຕະໂນມັດ
ທ່ານສາມາດຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ດຳ� ເນີນການເພີ່ມປະສິດທິພາບອັດຕະໂນມັດ ເມື່ອອຸປະກອນຂອ
ງທ່ານບໍ່ໄດ້ຖືກໃຊ້ງານ. ແຕະ → ການເພີ່ມປະສິດທິພາບອັດຕະໂນມັດ ແລະ ແຕະສະວິດ
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຕັ້ງເວລາເພື່ດ�ຳເນີນການເພີ່ມປະສິດທິພາບອັດຕະໂນມັດ,
ແຕະ ເວລາ.
ແບັດເຕີຣີ
ກວດເບິ່ງໄຟ ແລະ ເວລາທີ່ເຫຼືອຢູ່ຂອງແບັດເຕີຣີ ເພື່ອໃຊ້ອຸປະກອນ. ສ�ຳລັບອຸປະກອນທີ່ມີລະດັບໄຟ
ແບັດເຕີຣີຕ�່ຳ, ປະຢັດໄຟແບັດເຕີຣີໂດຍການເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດການປະຢັດໄຟ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການດູແລອຸປະກອນ → ແບັດເຕີຣີ.
• ເວລາການນ�ຳໃຊ້ທີ່ເຫຼືອຈະສະແດງເວລາທີ່ເຫຼືອຢູ່ກ່ອນໄຟແບັດເຕີຣີຈະໝົດ. ເວລາການ
ນ�ຳໃຊ້ທີ່ເຫຼືອອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນຢູ່ກັບການຕັ້ງຄ່າ ແລະ ເງື່ອນໄຂການປະຕິບັດ
ງານຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
• ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນຈາກບາງແອັບທີ່ໃຊ້ໂໝດການປະຢັດໄຟ.
ໂໝດໄຟ
ເລືອກໂໝດໄຟທີ່ເໝາະສົມກັບຈຸດປະສົງການນ�ຳໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
ແຕະ ໂໝດໄຟ ແລະ ເລືອກຕົວເລືອກ.
• ເພີ່ມປະສິດທິພາບແລ້ວ: ເພີ່ມປະສິດທິພາບແລ້ວສ�ຳລັບຄວາມດຸນດ່ຽງລະຫວ່າງການປະຕິບັດ
ງານ ແລະ ການນ�ຳໃຊ້ແບັດເຕີຣີຂອງອຸປະກອນ.
• ການປະຢັດໄຟປານກາງ: ເປີດໃຊ້ງານໂໝດປະຢັດໄຟ ເພື່ອຂະຫຍາຍເວລາການນ�ຳໃຊ້ແບັດເຕີ
ຣີ.
• ການປະຢັດໄຟສູງສຸດ: ໃນໂໝດປະຢັດໄຟສູງສຸດ, ອຸປະກອນຈະຫຼຸດການໃຊ້ແບັດເ
ຕີຣີລົງໂດຍການເປີດໃຊ້ງານໂໝດກາງຄືນ ແລະ ຈ�ຳກັດແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດທີ່ມີຢູ່.
ການເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ, ຍົກເວັ້ນເຄືອຂ່າຍມືຖື, ຈະຖືກປິດໃຊ້ງານ.
ທ່ານສາມາດຕັ້ງອຸປກອນ ເພື່ອສາກແບັດເຕີຣີໄດ້ໄວຂຶ້ນ. ແຕະ → ການຕັ້ງຄ່າຕ່າງໆ ແລະ
ແຕະສະວິດ ການສາກດ້ວຍສາຍສາກໄວ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
191
ຕັ້ງຄ່າ
ການປະຢັດໄຟແບບປັບປ່ຽນໄດ້
ທ່ານສາມາດຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ເປີດໃຊ້ງານໂໝດປະຢັດໄຟໂດຍອັດຕະໂນມັດຕາມຮູບແບບການນ�ຳໃຊ້
ຂອງທ່ານ ແລະ ໄຟແບັດເຕີຣີທີ່ເຫຼືອຢູ່.
ແຕະ ໂໝດໄຟ ແລະ ແຕະສະວິດ ການປະຢັດໄຟແບບປັບປ່ຽນໄດ້ ເພື່ອເປິດໃຊ້ງານມັນ. ອຸປະກອ
ນຂອງທ່ານຈະເປີດໃຊ້ງານໂໝດປະຢັດໄຟຕາມສະຖານະການ ເພື່ອຂະຫຍາຍເວລາການນ�ຳໃຊ້ແບັດເ
ຕີຣີອອກໄປ.
ການຈັດການການນ�ຳໃຊ້ແບັດເຕີຣີສ�ຳລັບແຕ່ລະແອັບ
ທ່ານສາມາດປະຢັດໄຟແບັດເຕີຣີໂດຍການປ້ອງກັນແອັບທີ່ແລ່ນຢູ່ໃນພື້ນຫຼັງຈາກການໃຊ້ໄຟແ
ບັດເຕີຣີ ເມື່ອພວກມັນບໍ່ໄດ້ຖືກໃຊ້ງານ. ເລືອກແອັບຈາກລາຍການແອັບ ແລະ ແຕະສະວິດ
ເຮັດໃຫ້ແອັບຫຼັບຢູ່ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດ.
ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ
ກວດເບິ່ງສະຖານະຂອງຄວາມຈ�ຳທີ່ຖືກໃຊ້ແລະ ມີຢູ່.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການດູແລອຸປະກອນ → ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ.
• ຄວາມຈຸທີ່ມີຢູ່ຕົວຈິງຂອງຄວາມຈ�ຳພາຍໃນເຄື່ອງຈະໜ້ອຍກວ່າຄວາມຈຸທີ່ລະບຸໄວ້
ເພາະວ່າລະບົບປະຕິບັດການ ແລະ ແອັບມາດຕະຖານຄອບຄອງສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄວາມ
ຈ�ຳ. ຄວາມຈຸທີ່ມີຢູ່ອາດຈະປ່ຽນແປງເມື່ອທ່ານອັບເດດອຸປະກອນ.
• ທ່ານສາມາດເບິ່ງຄວາມຈຸທີ່ມີຢູ່ຂອງຄວາມຈ�ຳພາຍໃນເຄື່ອງໃນສ່ວນຂໍ້ກຳ� ນົດສ�ຳລັບອຸປະ
ກອນຂອງທ່ານໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງຊ�ຳຊຸງ.
ການຈັດການຄວາມຈ�ຳ
ເພື່ອລຶບໄຟລ໌ທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່, ເຊັ່ນ ແຄຊ໌, ແຕະ ລ້າງດຽວນີ.້ ເພື່ອລຶບໄຟລ໌ ຫຼື ຖອນຕິດຕັ້ງແອັບທີ່ທ່ານ
ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ອີກຕໍ່ໄປ, ເລືອກໝວດຢູ່ພາຍໃຕ້ ຂໍມ
້​ ູນຜ
​ ູ້​ໃຊ້. ຈາກນັ້ນ, ໝາຍຕິກລາຍການ ເພື່ອເລືອກ ແລະ
ແຕະ ລຶບ ຫຼື ຖອນການຕິດຕັ້ງ.
ຄວາມຈໍາ
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການດູແລອຸປະກອນ → ຄວາມຈໍາ.
ເພື່ອເພີ່ມຄວາມໄວອຸປະກອນຂອງທ່ານຂຶ້ນໂດຍການຢຸດແອັບທີ່ແລ່ນຢູ່ໃນພື້ນຫຼັງ,
ໝາຍຕິກແອັບຈາກລາຍການແອັບ ແລະ ແຕະ ລ້າງດຽວນີ.້
192
ຕັ້ງຄ່າ
ຄວາມປອດໄພ
ກວດເບິ່ງສະຖານະຄວາມປອດໄພຂອງອຸປະກອນ. ຄຸນສົມບັດນີ້ສາມາດສະແກນຫາມາລແວໃນອຸປະ
ກອນຂອງທ່ານ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການດູແລອຸປະກອນ → ຄວາມປອດໄພ → ສະແກນໂທລະສັບ.
ແອັບ
ຈັດການແອັບຂອງອຸປະກອນ ແລະ ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າຂອງພວກມັນ. ທ່ານສາມາດເບິ່ງຂໍ້ມູນການນ�ຳ
ໃຊ້ຂອງແອັບ, ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າການແຈ້ງເຕືອນ ຫຼື ການອະນຸຍາດຂອງພວກມັນ ຫຼື ຖອນຕິດຕັ້ງ ຫຼື
ປິດໃຊ້ງານແອັບທີ່ບໍ່ຈ�ຳເປັນ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ແອັບ.
ການຈັດການທົ່ວໄປ
ກ�ຳນົດການຕັ້ງຄ່າລະບົບໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານເອງ ຫຼື ຕັ້ງອຸປະກອນຄືນໃໝ່.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການຈັດການທົ່ວໄປ.
• ພາສາ ແລະການປ້ອນຂໍ້ມູນ: ເລືອກພາສາຂອງອຸປະກອນ ແລະ ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າ,
ເຊັ່ນ ປະເພດຄີບອດ ແລະ ການປ້ອນຂໍ້ມູນດ້ວຍສຽງ. ບາງຕົວເລືອກອາດຈະບໍ່ມີຢູ່
ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາສາທີ່ເລືອກໄວ້. ເບິ່ງ ການເພີ່ມພາສາອຸປະກອນ ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ວັນ ແລະ ເວລາ: ເຂົ້າໃຊ້ ຫຼື ແກ້ໄຂການຕັ້ງຄ່າເພື່ອຄວບຄຸມວິທີທີ່ອຸປະກອນຈະສະແດງເວລາ
ແລະ ວັນທີ.
ຖ້າແບັດເຕີຣີຍັງຄົງມີໄຟຢູ່ຈົນເຕັມ, ເວລາ ແລະ ວັນທີຈະຖືກຕັ້ງຄືນໃໝ່.
• ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ: ຖາມຄ�ຳຖາມ ຫຼື ເບິ່ງຄ�ຳຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ. ເບິ່ງ Samsung Members
ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ຕັ້ງຄືນ​ໃໝ່: ຕັ້ງການຕັ້ງຄ່າອຸປະກອນຂອງທ່ານຄືນໃໝ່ ຫຼື ເຮັດການຕັ້ງຂໍ້ມູນໂຮງງານຄືນໃໝ່. ທ່
ານສາມາດຕັ້ງການຕັ້ງຄ່າທັງໝົດຂອງທ່ານຄືນໃໝ່ ຫຼື ການຕັ້ງຄ່າເຄືອຂ່າຍ ຫຼື ການຕັ້ງຄ່າຄວາມ
ສາມາດເຂົ້າໃຊ້ເທົ່ານັ້ນ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອເປີດປິດເວລາທີ່ຕັ້ງມາກ່
ອນຄືນໃໝ່ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງອຸປະກອນ.
193
ຕັ້ງຄ່າ
ການເພີ່ມພາສາອຸປະກອນ
ທ່ານສາມາດເພີ່ມພາສາເພື່ອໃຊ້ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
1
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການຈັດການທົ່ວໄປ → ພາສາ ແລະການປ້ອນຂໍ້ມູນ → ພາສາ
→ ເພີ່ມພາສາ.
ເພື່ອເບິ່ງພາສາທັງໝ
​ ົດທີ່ສາມາດຖືກເພີ່ມໄດ້, ແຕະ → ທຸກພາສາ.
2
ເລືອກພາສາທີ່ຈະເພີ່ມ.
3
ເພື່ອຕັ້ງພາສາທີ່ເລືອກໄວ້ເປັນພາສາມາດຕະຖານ, ແຕະ ຕັ້ງເປັນມາດຕະຖານ. ເພື່ອຮັກສາກາ
ນຕັ້ງຄ່າພາສາປະຈຸບັນ, ແຕະ ຮັກສາປະຈຸບັນໄວ້.
ພາສາທີ່ເລືອກໄວ້ຈະຖືກເພີ່ມໃສ່ລາຍການພາສາຂອງທ່ານ.
ຖ້າທ່ານປ່ຽນແປງພາສາມາດຕະຖານ, ພາສາທີ່ເລືອກໄວ້ຈະຖືກເພີ່ມໃສ່ເບື້ອງເທິງສຸດຂອງລາຍກ
ານ.
ເພື່ອປ່ຽນພາສາມາດຕະຖານຈາກລາຍການພາສາຂອງທ່ານ, ລາກ ຢູ່ຂ້າງພາສາ ແລະ ຍ້າຍມັນໃສ່ເ
ບື້ອງເທິງສຸດຂອງລາຍການ. ຈາກນັ້ນ, ແຕະ ສະໝັກ. ຖ້າແອັບບໍ່ຮອງຮັບພາສາມາດຕະຖານ, ພາສາ
ທີ່ຮອງຮັບຖັດໄປຢູ່ໃນລາຍການຈະຖືກໃຊ້.
ການເຂົ້າໃຊ້ງານ
ກ�ຳນົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າຕ່າງໆເພື່ອປັບປຸງຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້ອຸປະກອນ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ.
• ເຄື່ອງອ່ານໜ້າຈໍ: ເປີດໃຊ້ງານ Voice Assistant, ເຊິ່ງໃຫ້ການຕອບໂຕ້ກັບດ້ວຍສຽງ.
ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນແນະນ�ຳ ເພື່ອຮຽນຮູ້ວິທີໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້, ແຕະ ການແນະນ�ຳເພີ່ມ.
• ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການເບິ່ງເຫັນ: ກ�ຳນົດການຕັ້ງຄ່າເອງ ເພື່ອປັບປຸງຄວາມສາມາດເຂົ້າໃ
ຊ້ສ�ຳລັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີຄວາມບົກຜ່ອງທາງສາຍຕາ.
• ການປັບປຸງການໄດ້ຍິນ: ກ�ຳນົດການຕັ້ງຄ່າເອງ ເພື່ອປັບປຸງຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້ສ�ຳລັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີ
ຄວາມບົກຜ່ອງທາງດ້ານການໄດ້ຍິນສຽງ.
• ການໂຕ້ຕອບ ແລະ ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ: ກ�ຳນົດການຕັ້ງຄ່າເອງ ເພື່ອປັບປຸງຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້
ສ�ຳລັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີຄວາມຄ່ອງແຄ້ວຫຼຸດລົງ.
194
ຕັ້ງຄ່າ
• ການຕັ້ງຄ່າຂັ້ນສູງ: ກ�ຳນົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າສ�ຳລັບການເຂົ້າໃຊ້ໂດຍກົງ ແລະ
ຄຸນສົມບັດການແຈ້ງເຕືອນ.
• ການບໍລິການທີ່ຕິດຕັ້ງແລ້ວ: ເບິ່ງການບໍລິການຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້ທີ່ຖືກຕິດຕັ້ງໃນອຸປະກ
ອນ.
ອັບເດດຊອບແວ
ອັບເດດຊອບແວອຸປະກອນຂອງທ່ານຜ່ານການບໍລິການເຟີມແວຜ່ານອາກາດ (FOTA). ນອກຈາກນີ້
ທ່ານຍັງສາມາດກ�ຳນົດເວລາການອັບເດດຊອບແວ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ອັບເດດຊອບແວ.
ຖ້າອັບເດດຊອບແວສຸກເສີນຖືກປ່ອຍອອກເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານ
ແລະ ເພື່ອບລັອກໄພຄຸກຄາມດ້ານຄວາມປອດໄພປະເພດໃໝ່, ພວກມັນຈະຖືກຕິດຕັ້ງໂດຍ
ອັດຕະໂນມັດໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີການເຫັນດີຂອງທ່ານ.
• ດາວໂຫຼດ ແລະ ຕິດຕັ້ງ: ກວດຫາ ແລະ ຕິດຕັ້ງອັບເດດດ້ວຍຕົນເອງ.
• ດາວໂຫຼດອັດຕະໂນມັດຜ່ານ Wi-Fi: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອດາວໂຫຼດອັບເດດໂດຍອັດຕະໂນມັດ
ເມື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi.
• ອັບເດດຫຼ້າສຸດ: ເບິ່ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບອັບເດດຊອບແວຫຼ້າສຸດ.
ຂໍ້ມູນອັບເດດຄວາມປອດໄພ
ອັບເດດຄວາມປອດໄພມີໄວ້ເພື່ອເພີ່ມຄວາມປອດໄພຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານ ແລະ
ປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ. ສ�ຳລັບອັບເດດຄວາມປອດໄພສ�ຳລັບລຸ້ນຂອງທ່ານ, ເຂົ້າເບິ່ງ
security.samsungmobile.com.
ເວັບໄຊທ໌ຮອງຮັບບາງພາສາເທົ່ານັ້ນ.
ຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້
ເບິ່ງຂໍ້ມູນແນະນ�ຳເພື່ອຮຽນຮູ້ວິທີການໃຊ້ອຸປະກອນ ແລະ ແອັບ ຫຼື ກ�ຳນົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າທີ່ສຳ� ຄັນ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້.
195
ຕັ້ງຄ່າ
ກ່ຽວກັບໂທລະສັບ
ເຂົ້າໃຊ້ຂໍ້ມູນໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ກ່ຽວກັບໂທລະສັບ.
ເພື່ອປ່ຽນຊື່ອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ແຕະ ​ແກ້​ໄຂ.
• ສະຖານະ: ເບິ່ງຂໍ້ມູນຕ່າງໆຂອງອຸປະກອນ, ເຊັ່ນ ສະຖານະແຜ່ນ SIM, Wi-Fi ທີ່ຢູ່ MAC ແລະ
ເລກລ�ຳດັບ.
• ຂໍ້ມູນທາງດ້ານກົດໝາຍ: ເບິ່ງຂໍ້ມູນທາງດ້ານກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອຸປະກອນ, ເຊັ່ນ
ຂໍ້ມູນຄວາມປອດໄພ ແລະ ໃບອະນຸຍາດ open source.
• ຂໍ້ມູນຊອບແວ: ເບິ່ງຂໍ້ມູນຊອບແວຂອງອຸປະກອນ, ເຊັ່ນ ເວີຊັນລະບົບປະຕິບັດການຂອງມັນ
ແລະ ເວີຊັນເຟີມແວ.
• ຂໍ້ມູນແບັດເຕີຣີ: ເບິ່ງສະຖານະ ແລະ ຂໍ້ມູນແບັດເຕີຣີຂອງອຸປະກອນ.
196
ພາກຊ້ອນທ້າຍ
ການແກ້ໄຂບັນຫາ
ກ່ອນຕິດຕໍ່ຫາສູນບໍລິການຂອງຊ�ຳຊຸງ, ຈົ່ງລອງແກ້ໄຂບັນຫາຕໍ່ໄປນີ້. ບາງສະຖານະການອາດຈະໃຊ້ບໍ່
ໄດ້ກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
ເມື່ອທ່ານເປີດອຸປະກອນຂອງທ່ານ ຫຼື
ໃນຂະນະທີ່ທ່ານກ�ຳລັງໃຊ້ອຸປະກອນ, ມັນຈະເຕືອນບອກໃຫ້ທ່ານປ້ອນ
ໜຶ່ງໃນລະຫັດຕໍ່ໄປນີ້:
• ລະຫັດຜ່ານ: ເມື່ອຄຸນສົມບັດການລັອກອຸປະກອນຖືກເປີດໃຊ້ງານ, ທ່ານຈະຕ້ອງປ້ອນລະຫັດຜ່າ
ນທີ່ທ່ານຕັ້ງສ�ຳລັບອຸປະກອນເຂົ້າ.
• PIN: ເມື່ອໃຊ້ອຸປະກອນເປັນຄັ້ງທ�ຳອິດ ຫຼື ເມື່ອຂໍ້ກ�ຳນົດ PIN ຖືກເປີດໃຊ້ງານ,
ທ່ານຈະຕ້ອງປ້ອນ PIN ທີ່ມາພ້ອມກັບແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ເຂົ້າ. ທ່ານສາມາດປິດໃຊ້ງານຄຸນ
ສົມບັດນີ້ໂດຍການໃຊ້ເມນູລັອກແຜ່ນ SIM.
• PUK: ແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ຂອງທ່ານຖືກບລັອກ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະເປັນຜົນມາຈາກການ
ປ້ອນ PIN ຂອງທ່ານເຂົ້າຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງຫຼາຍຄັ້ງ. ທ່ານຈະຕ້ອງປ້ອນ PUK ທີ່ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ
ຂອງທ່ານຈັດໃຫ້.
• PIN2: ເມື່ອທ່ານເຂົ້າໃຊ້ເມນູທີ່ຕ້ອງມີ PIN2, ທ່ານຈະຕ້ອງປ້ອນ PIN2 ທີ່ມາພ້ອມກັບແຜ່ນ
SIM ຫຼື USIM. ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ຕິດຕໍ່ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການຂອງທ່ານ.
ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະສະແດງຂໍ້ຄວາມຂໍ້ຜິດພາດກ່ຽວກັບເຄືອຂ່າຍ ຫຼື
ການບໍລິການ
• ເມື່ອທ່ານຢູ່ໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີສັນຍານອ່ອນ ຫຼື ຮັບສັນຍານບໍ່ດີ,
ທ່ານອາດຈະສູນເສຍການຮັບສັນຍານ. ຍ້າຍໃສ່ພື້ນທີ່ອື່ນ ແລະ ລອງໃໝ່ອີກ. ໃນຂະນະທີ່ຍ້າຍ,
ຂໍ້ຄວາມການຂັດຂ້ອງອາດຈະປະກົດຂຶ້ນຊ�ຳ້ ໆກັນ.
• ທ່ານບໍ່ສາມາດເຂົ້າໃຊ້ບາງຕົວເລືອກໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີການສະໝັກໃຊ້. ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ,
ຕິດຕໍ່ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການຂອງທ່ານ.
197
ພາກຊ້ອນທ້າຍ
ອຸປະກອນຂອງທ່ານບໍ່ໄດ້ເປີດ
ເມື່ອແບັດເຕີຣີໝົດໄຟແລ້ວ, ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະບໍ່ເປີດ. ສາກແບັດເຕີຣີໃຫ້ເຕັມກ່ອນເປີດອຸປະກ
ອນ.
ໜ້າຈໍສ�ຳຜັດຈະຕອບສະໜອງຢ່າງຊ້າໆ ຫຼື ແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງ
• ຖ້າທ່ານແນບກັນແຕກໜ້າຈໍ ຫຼື ອຸປະກອນເສີມທີ່ເລືອກໄດ້ເຂົ້າກັບໜ້າຈໍ, ໜ້າຈໍສ�ຳຜັດອາດຈະບໍ່
ໃຊ້ງານຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
• ຖ້າທ່ານກ�ຳລັງສວມໃສ່ຖົງມື, ຖ້າມືຂອງທ່ານບໍ່ສະອາດໃນຂະນະທີ່ສ�ຳຜັດໜ້າຈໍສ�ຳຜັດ ຫຼື
ຖ້າທ່ານແຕະໜ້າຈໍດ້ວຍວັດຖຸມີຄົມ ຫຼື ລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານ, ໜ້າຈໍສ�ຳຜັດອາດຈະໃຊ້ງານຜິດປົກ
ກະຕິ.
• ໜ້າຈໍສຳ� ຜັດອາດຈະໃຊ້ງານຜິດປົກກະຕິໃນສະພາບທີ່ຊຸ່ມ ຫຼື ເມື່ອສ�ຳຜັດກັບນ�້ຳ.
• ປິດເປີດອຸປະກອນຂອງທ່ານຄືນໃໝ່ ເພື່ອລຶບຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງຊອບແວຊົ່ວຄາວ.
• ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າອຸປະກອນຂອງທ່ານໄດ້ຖືກອັບເດດເປັນລຸ້ນຫຼ້າສຸດ.
• ຖ້າໜ້າຈໍສ�ຳຜັດມີຮອຍຂີດ ຫຼື ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ, ເຂົ້າໄປຫາສູນບໍລິການຂອງຊ�ຳຊຸງ.
ອຸປະກອນຂອງທ່ານຢຸດທ�ຳງານ ຫຼື ມີຂໍ້ຂັດຂ້ອງທີ່ຮ້າຍແຮງ
ລອງການແກ້ໄຂບັນຫາຕໍ່ໄປນີ້. ຖ້າບັນຫາຍັງຄົງບໍ່ຖືກແກ້ໄຂ, ຕິດຕໍ່ຫາສູນບໍລິການຂອງຊ�ຳຊຸງ.
ການປິດເປີດອຸປະກອນຄືນໃໝ່
ຖ້າອຸປະກອນຂອງທ່ານບໍ່ທຳ� ງານ ຫຼື ຄ້າງ, ທ່ານອາດຈະຈ�ຳເປັນຕ້ອງໄດ້ປິດແອັບ ຫຼື ປິດອຸປະກອນ
ແລະ ເປີດມັນຄືນໃໝ່.
ການບັງຄັບໃຫ້ປິດເປີດຄືນໃໝ່
ຖ້າອຸປະກອນຂອງທ່ານຄ້າງ ແລະ ບໍ່ຕອບສະໜອງ, ກົດປຸ່ມເປີດປິດ ແລະ ປຸ່ມລະດັບລົງໃນເວລາດຽ
ວກັນຄ້າງໄວ້ເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 7 ວິນາທີ ເພື່ອປິດເປີດມັນຄືນໃໝ່.
ການຕັ້ງອຸປະກອນຄືນໃໝ່
ຖ້າວິທີຂ້າງເທິງບໍ່ແກ້ໄຂບັນຫາຂອງທ່ານໄດ້, ໃຫ້ດຳ� ເນີນການຕັ້ງຂໍ້ມູນຂອງໂຮງງານຄືນໃໝ່.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ການຈັດການທົ່ວໄປ → ຕັ້ງຄືນ​ໃໝ່ → ຕັ້ງຄ່າໂຮງງານຄືນໃໝ່
→ ຕັ້ງຄືນ​ໃໝ່ → ລຶບທັງໝົດ. ກ່ອນດ�ຳເນີນການຕັ້ງຄ່າຂໍ້ມູນຂອງໂຮງງານຄືນໃໝ່, ຢ່າລືມເຮັດກາ
ນແບັກອັບສ�ຳເນົາຂໍ້ມູນທີ່ສ�ຳຄັນທັງໝົດທີ່ຈັດເກັບໄວ້ໃນອຸປະກອນ.
198
ພາກຊ້ອນທ້າຍ
ສາຍໂທບໍ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່
• ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານໄດ້ເຂົ້າໃຊ້ເຄືອຂ່າຍມືຖືທີ່ຖືກຕ້ອງແລ້ວ.
• ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ຕັ້ງການຈ�ຳກັດການໂທສ�ຳລັບເບີໂທລະສັບທີ່ທ່ານກ�ຳລັງໂທອອກ.
• ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ຕັ້ງການຈ�ຳກັດການໂທສ�ຳລັບເບີໂທລະສັບທີ່ໂທເຂົ້າມາ.
ຄົນອື່ນໆບໍ່ສາມາດໄດ້ຍິນສຽງທີ່ທ່ານເວົ້າໃນສາຍໂທ
• ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ປົກປິດໄມໂຄຣໂຟນໃນຕົວເຄື່ອງ.
• ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໄມໂຄຣໂຟນຢູ່ໃກ້ກັບປາກຂອງທ່ານ.
• ຖ້າກ�ຳລັງໃຊ້ຊຸດຫູຟັງຢູ່, ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າມັນຖືກເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ສຽງສະ​ທ້ອນໃນລະຫວ່າງການໂທ
ປັບປ່ຽນລະດັບສຽງໂດຍການກົດປຸ່ມລະດັບສຽງຂຶ້ນ ຫຼື ຍ້າຍໄປໃສ່ພື້ນທີ່ອື່ນ.
ເຄືອຂ່າຍມືຖື ຫຼື ອິນເຕີເນັດຖືກຕັດເຊື່ອມຕໍ່ເລື້ອຍໆ ຫຼື
ຄຸນນະພາບສຽງບໍ່ດີ
• ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ບລັອກເສົາອາກາດພາຍໃນຂອງອຸປະກອນ.
• ເມື່ອທ່ານຢູ່ໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີສັນຍານອ່ອນ ຫຼື ຮັບສັນຍານບໍ່ດີ,
ທ່ານອາດຈະສູນເສຍການຮັບສັນຍານ. ທ່ານອາດຈະມີບັນຫາການເຊື່ອມຕໍ່ ເນື່ອງຈາກບັນຫາທີ່
ມີກັບສະຖານີຂອງຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ. ຍ້າຍໃສ່ພື້ນທີ່ອື່ນ ແລະ ລອງໃໝ່ອີກ.
• ເມື່ອໃຊ້ອຸປະກອນໃນຂະນະທີ່ກ�ຳລັງເຄື່ອນທີ່, ການບໍລິການເຄືອຂ່າຍແບບໄວເລສອາດຈະຖືກປິ
ດໃຊ້ງານ ເນື່ອງຈາກບັນຫາທີ່ມີກັບເຄືອຂ່າຍຂອງຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ.
ໄອຄອນແບັດເຕີຣີວ່າງເປົ່າ
ແບັດເຕີຣີຂອງທ່ານອ່ອນ. ສາກແບັດເຕີຣີ.
199
ພາກຊ້ອນທ້າຍ
ແບັດເຕີຣີບໍ່ສາກຢ່າງຖືກຕ້ອງ (ສ�ຳລັບເຄື່ອງສາກທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈ
າກຊ�ຳຊຸງ)
• ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເຄື່ອງສາກຖືກເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
• ເຂົ້າໄປຫາສູນບໍລິການຂອງຊ�ຳຊຸງ ແລະ ປ່ຽນແບັດເຕີຣີ.
ແບັດເຕີຣີໝົດໄວກວ່າເມື່ອຊື້ຕອນທ�ຳອິດ
• ເມື່ອທ່ານປະອຸປະກອນ ຫຼື ແບັດເຕີຣີໃສ່ບ່ອນທີ່ມີອຸນຫະພູມເຢັນຫຼາຍ ຫຼື ຮ້ອນຫຼາຍ, ການສາກ
ທີ່ເປັນປະໂຫຍດອາດຈະຫຼຸດລົງ.
• ຈະເພີ່ມການໃຊ້ແບັດເຕີຣີຂຶ້ນເມື່ອທ່ານໃຊ້ບາງຄຸນສົມບັດ ຫຼື ແອັບ, ເຊັ່ນ GPS, ເກມ ຫຼື
ອິນເຕີເນັດ.
• ແບັດເຕີຣີເປັນວັດສະດຸສິ້ນເປືອງ ແລະ ການສາກທີ່ເປັນປະໂຫຍດຈະສັ້ນລົງເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ.
ຂໍ້ຄວາມຂໍ້ຂັດຂ້ອງຈະປະກົດຂຶ້ນ ເມື່ອເປີດໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບ
ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະຕ້ອງມີຄວາມຈ�ຳ ແລະ ໄຟແບັດເຕີຣີທີ່ພຽງພໍເພື່ອໃຊ້ງານແອັບກ້ອງຖ່າຍຮູບ.
ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມຂໍ້ຂັດຂ້ອງເມື່ອເປີດໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ລອງສິ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
• ສາກແບັດເຕີຣີ.
• ເຮັດໃຫ້ຄວາມຈ�ຳເປົ່າຫວ່າງໂດຍການໂອນໄຟລ໌ໃສ່ຄອມພິວເຕີ ຫຼື
ລຶບໄຟລ໌ຈາກອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
• ປິດເປີດອຸປະກອນຄືນໃໝ່. ຖ້າທ່ານຍັງຄົງມີບັນຫາກັບແອັບກ້ອງຖ່າຍຮູບຫຼັງຈາກລອງໃຊ້ເຄັດລັ
ບເຫຼົ່ານີ້ແລ້ວ, ຕິດຕໍ່ຫາສູນບໍລິການຂອງຊ�ຳຊຸງ.
ຄຸນນະພາບຮູບຖ່າຍຕ�່ຳກວ່າການສະແດງຕົວຢ່າງ
• ຄຸນນະພາບຂອງຮູບຖ່າຍຂອງທ່ານອາດແຕກຕ່າງກັນ, ຂຶ້ນຢູ່ກັບສິ່ງ​ຮອບ​ຂ້າງ ແລະ
ເທັກນິກການຖ່າຍຮູບທີ່ທ່ານໃຊ້.
• ຖ້າທ່ານຖ່າຍຮູບໃນພື້ນທີ່ທີ່ມືດ, ໃນຕອນກາງຄືນ ຫຼື ໃນຫ້ອງ,
ອາດຈະມີສຽງລົບກວນຂອງຮູບເກີດຂຶ້ນ ຫຼື ຮູບອາດຈະຢູ່ນອກຈຸດໂຟກັສ.
200
ພາກຊ້ອນທ້າຍ
ຂໍ້ຄວາມຂໍ້ຂັດຂ້ອງຈະປະກົດຂຶ້ນ ເມື່ອເປີດໄຟລ໌ມັລຕິມີເດຍ
ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມຂໍ້ຂັດຂ້ອງ ຫຼື ຫຼິ້ນໄຟລ໌ມັລຕິມີເດຍບໍ່ໄດ້ ເມື່ອທ່ານເປີດພວກມັນໃນອຸປະກອ
ນຂອງທ່ານ, ໃຫ້ລອງປະຕິບັດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
• ເຮັດໃຫ້ຄວາມຈ�ຳເປົ່າຫວ່າງໂດຍການໂອນໄຟລ໌ໃສ່ຄອມພິວເຕີ ຫຼື
ລຶບໄຟລ໌ຈາກອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
• ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໄຟລ໌ເພງບໍ່ການຈັດການສິດດິຈິຕອລ (DRM)-ທີ່ຖືກປ້ອງກັນໄວ້. ຖ້າໄຟລ໌ຖືກ​
ປົກ​ປ້ອງ​ໂດຍ DRM, ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີໃບອະນຸຍາດ ຫຼື ປຸ່ມທີ່ເໝາະສົມເພື່ອຫຼິ້ນໄຟລ໌.
• ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຮູບແບບໄຟລ໌ຖືກຮອງຮັບໂດຍອຸປະກອນ. ຖ້າຮູບແບບໄຟລ໌ບໍ່ຖືກຮອງຮັບ, ເຊັ່ນ
DivX ຫຼື AC3, ຕິດຕັ້ງແອັບທີ່ຮອງຮັບມັນ. ເພື່ອຢືນຢັນຮູບແບບໄຟລ໌ທີ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານຮອ
ງຮັບ, ເຂົ້າເບິ່ງ www.samsung.com.
• ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະຮອງຮັບຮູບຖ່າຍ ແລະ ວິດີໂອທີ່ແຄັບເຈີໂດຍອຸປະກອນ. ຮູບຖ່າຍ ແລະ
ວິດີໂອທີ່ແຄັບເຈີໂດຍອຸປະກອນອື່ນອາດຈະໃຊ້ບໍ່ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
• ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະຮອງຮັບໄຟລ໌ມັລຕິມີເດຍທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດໂດຍຜູ້ໃຫ້ການບໍລິກາ
ນເຄືອຂ່າຍຂອງທ່ານ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການຂອງເພີ່ມເຕີມ. ບາງເນື້ອໃນທີ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃນອິນເຕີເ
ນັດ, ເຊັ່ນ ສຽງໂທເຂົ້າ, ວິດີໂອ ຫຼື ວອລເປເປີ, ອາດຈະໃຊ້ງານບໍ່ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ບລູທູດກ�ຳລັງໃຊ້ງານບໍ່ໄດ້ດີ
ຖ້າຊອກບໍ່ເຫັນອຸປະກອນບລູທູດອື່ນ ຫຼື ມີບັນຫາໃນການເຊື່ອມຕໍ່ ຫຼື
ຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນການປະຕິບັດງານ, ລອງສິ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
• ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າອຸປະກອນທີ່ທ່ານປະສົງທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັບ ພ້ອມທີ່ຈະຖືກສະແກນ ຫຼື
ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ແລ້ວຫຼືບໍ່.
• ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າອຸປະກອນຂອງທ່ານ ແລະ ອຸປະກອນບລູທູດອື່ນຢູ່ພາຍໃນຂອບເຂດບລູທູດສູງ
ສຸດ (10 m).
• ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ,່ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌
ບລູທູດ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນຄືນໃໝ່.
• ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການຈັດການທົ່ວໄປ → ຕັ້ງຄືນ​
ໃໝ່ → ຕັ້ງການຕັ້ງຄ່າເຄືອຂ່າຍຄືນໃໝ່ → ຕັ້ງການຕັ້ງຄ່າຄືນໃໝ່ → ຕັ້ງຄືນ​ໃໝ່
ເພື່ອຕັ້ງການຕັ້ງຄ່າເຄືອຂ່າຍຄືນໃໝ່. ທ່ານອາດຈະສູນເສຍຂໍ້ມູນທີ່ຖືກລົງທະບຽນໄວ້
ເມື່ອດ�ຳເນີນການຕັ້ງຄ່າຄືນໃໝ່.
ຖ້າເຄັດລັບຂ້າງເທິງບໍ່ແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້, ຕິດຕໍ່ຫາສູນບໍລິການຂອງຊ�ຳຊຸງ.
201
ພາກຊ້ອນທ້າຍ
ບໍ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ເມື່ອທ່ານເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນກັບຄອມພິວເຕີ
• ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າສາຍ USB ທີ່ທ່ານກ�ຳລັງໃຊ້ຢູ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
• ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານ​ຕິດ​ຕັ້ງໄດຣ໌ເວີທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ອັບເດດໃນຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານແລ້ວ.
• ຖ້າທ່ານເປັນຜູ້ໃຊ້ Windows XP, ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີ Windows XP Service Pack
3 ຫຼື ສູງກວ່ານັ້ນຖືກຕິດຕັ້ງໃນຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານ.
ອຸປະກອນຂອງທ່ານບໍ່ສາມາດຊອກຫາຈຸດທີ່ຕັ້ງປະຈຸບັນຂອງທ່ານໄດ້
ສັນຍານ GPS ອາດຖືກບົດບັງໃນບາງຈຸດທີ່ຕັ້ງ, ເຊັ່ນ ໃນອາຄານ. ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອໃຊ້ Wi-Fi ຫຼື
ເຄືອຂ່າຍມືຖື ເພື່ອຊອກຫາຈຸດທີ່ຕັ້ງປະຈຸບັນຂອງທ່ານໃນສະຖານະການເຫຼົ່ານີ້.
ຂໍ້ມູນທີ່ຈັດເກັບໃນອຸປະກອນໄດ້ສູນເສຍແລ້ວ
ເຮັດການແບັກອັບສ�ຳເນົາຂໍ້ມູນທີ່ສ�ຳຄັນທັງໝົດທີ່ຈັດເກັບໄວ້ໃນອຸປະກອນຕະຫຼອດເວລາ. ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ,
ທ່ານຈະບໍ່ສາມາດກູ້ຄືນຂໍ້ມູນ ຖ້າມັນຖືກເສຍຫາຍ ຫຼື ສູນເສຍ. ຊ�ຳ​ຊຸງ​ບໍ່​ຮັບ​ຜິດຊ
​ ອບ​ຕກ
ໍ່​ ານ​ສູນ​ເສຍ​
ຂໍ້​ມູນທີ່ຈັດເກັບໄວ້ໃນອຸປະກອນ.
ຊ່ອງວ່າງນ້ອຍໆປະກົດຂຶ້ນອ້ອມຮອບດ້ານນອກຂອງເຄສອຸປະກອນ
• ຊ່ອງວ່າງນີ້ເປັນຄຸນສົມບັດທີ່ຈ�ຳເປັນໃນການຜະລິດ ແລະ ການໂຍກ ຫຼື ການສັ່ນຂອງບາງສ່ວນນ້
ອຍໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ.
• ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ, ແຮງຂັດສີລະຫວ່າງສ່ວນຕ່າງໆອາດຈະເຮັດໃຫ້ຊ່ອງວ່າງນີ້ຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນ
ໜ້ອຍໜຶ່ງ.
ບໍ່ມີພື້ນທີ່ວ່າງພຽງພໍໃນບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນຂອງອຸປະກອນ
ລຶບຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຈ�ຳເປັນ, ເຊັ່ນ ແຄຊ໌, ໂດຍໃຊ້ຄຸນສົມບັດການດູແລອຸປະກອນ ຫຼື ລຶບແອັບ ຫຼື
ໄຟລ໌ທີ່ບໍ່ໃຊ້ດ້ວຍຕົນເອງ ເພື່ອເພີ່ມພື້ນທີ່ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນຂຶ້ນ.
202
ພາກຊ້ອນທ້າຍ
ປຸ່ມແອັບບໍ່ປະກົດຂຶ້ນໃນໜ້າຈໍຫຼັກ
ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ປຸ່ມແອັບ, ທ່ານສາມາດເປີດໜ້າຈໍແອັບໂດຍການຮູດຂຶ້ນເທິງ ຫຼື ລົງລຸ່ມໃນໜ້າຈໍຫຼັກ.
ເພື່ອສະແດງປຸ່ມແອັບຢູ່ລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍຫຼັກ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຈໍສະແດງຜົນ →
ໜ້າຫຼັກ ແລະຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ ປຸ່ມແອັບ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ປຸ່ມໂຮມບໍ່ປະກົດຂຶ້ນ
ແຖບການກ�ຳນົດທິດທາງທີ່ມີປຸ່ມໂຮມອາດຈະຫາຍໄປ ໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ແອັບ ແລະ
ຄຸນສົມບັດບາງຢ່າງ. ເພື່ອເບິ່ງແຖບການກ�ຳນົດທິດທາງ, ລາກຂຶ້ນເທິງຈາກເບື້ອງລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍ.
Bixby ບໍ່ຕອບສະໜອງ
• ປິດເປີດອຸປະກອນຂອງທ່ານຄືນໃໝ່ ເພື່ອລຶບຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງຊອບແວຊົ່ວຄາວ.
• ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າອຸປະກອນຂອງທ່ານໄດ້ຖືກອັບເດດເປັນລຸ້ນຫຼ້າສຸດ.
• ຖ້າທ່ານຍັງຄົງມີບັນຫາກັບ Bixby ຫຼັງຈາກລອງໃຊ້ເຄັດລັບເຫຼົ່ານີ້ແລ້ວ,
ຕິດຕໍ່ຫາສູນບໍລິການຂອງຊ�ຳຊຸງ.
ແຖບການປັບປ່ຽນຄວາມແຈ້ງຂອງໜ້າຈໍບໍ່ປະກົດຂຶ້ນໃນແຜງການແຈ້ງເ
ຕືອນ
ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນໂດຍການລາກແຖບສະຖານະລົງລຸ່ມ ແລະ ຈາກນັ້ນລາກແຜງກາ
ຢູ່ຂ້າງແຖບການປັບປ່ຽນຄວາມແຈ້ງ ແລະ ແຕະສະວິດທ໌
ນແຈ້ງເຕືອນລົງລຸ່ມ. ແຕະ
ສະແດງການຄວບຄຸມຢູ່ເບື້ອງເທິງສຸດ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
Samsung Cloud ໃຊ້ງານບໍ່ໄດ້
• ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍຢ່າງຖືກຕ້ອງແລ້ວ.
• ໃນລະຫວ່າງການກວດເບິ່ງການບໍລິການຂອງ Samsung Cloud, ທ່ານສາມາດໃຊ້
Samsung Cloud ໄດ້. ລອງໃໝ່ພາຍຫຼັງ.
203
ລິຂະສິດ
ລິຂະສິດ © 2019 Samsung Electronics
ຄູ່ມືນີ້ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງພາຍໃຕ້ກົດໝາຍລິຂະສິດລະຫວ່າງປະເທດ.
ຫ້າມຜະລິດຊ�້ຳ, ແຈກຢາຍ, ແປ ຫຼື ສົ່ງຕໍ່ສ່ວນໃດໜຶ່ງຂອງຄູ່ມືນີ້ໃນຮູບແບບໃດໜຶ່ງ ຫຼື
ທັງທາງອີເລັກໂຕຼນິກ ຫຼື ທາງເຄື່ອງຈັກ, ລວມທັງການອັດເອກະສານ, ການບັນທຶກ ຫຼື
ການຈັດເກັບໃນບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ ແລະ ລະບົບການກູ້ຄືນຂໍ້ມູນໃດໜຶ່ງ, ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດເ
ປັນລາຍລັກອັກສອນກ່ອນຈາກ Samsung Electronics.
ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ
• ຊ�ຳຊຸງ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍຊ�ຳຊຸງເປັນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທີ່ຖືກລົງທະບຽນຂອງ Samsung
Electronics.
• Bluetooth® ເປັນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທີ່ຖືກລົງທະບຽນຂອງ Bluetooth SIG, Inc.
ທົ່ວໂລກ.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ແລະ
ເຄື່ອງໝາຍ Wi-Fi ເປັນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທີ່ຖືກລົງທະບຽນຂອງ Wi-Fi Alliance.
• ຜະລິດພາຍໃຕ້ໃບອະນຸຍາດຈາກ Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos ແລະ
ສັນຍາລັກ D ຄູ່ ແມ່ນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຂອງ Dolby Laboratories.
• ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ແລະ ລິຂະສິດອື່ນໆທັງໝົດເປັນຊັບສິນຂອງເຈົ້າຂອງທີກ
່​ ່ຽວ​
ຂ້ອງຂອງພວກເຂົາ.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising