Samsung | C27F396FHU | User guide | Samsung 27" Curved Monitor CF396 Brugervejledning

Samsung 27" Curved Monitor CF396 Brugervejledning
BRUKERHÅNDBOK
Buet skjerm
C22F390FH* C22F392FH* C24F390FH* C24F392FH* C24F394FH* C24F396FH* C24F399FH*
C27F390FH* C27F391FH* C27F396FH* C27F397FH* C27F398FW* C32F391FW* C32F395FW* C32F397FW*
Fargen og utseendet kan variere avhengig av produktet, og spesifikasjonene kan endres uten forvarsel for å forbedre ytelsen.
Innholdet i denne brukerhåndboken kan endres uten varsel for å forbedre kvaliteten.
© Samsung Electronics
Samsung Electronics eier opphavsretten til denne brukerhåndboken.
Bruk eller reproduksjon av deler av eller hele denne håndboken uten tillatelse fra Samsung Electronics er forbudt.
Varemerker for andre enn Samsung Electronics eies av sine respektive eiere.
••
Det kan tilkomme et administrasjonsgebyr hvis enten
‒‒ (a) en tekniker blir kalt ut på fin forespørsel og det ikke er noe feil med produktet.
(f.eks. fordi du ikke har lest denne brukerveiledningen godt nok).
‒‒ (b) du leverer enheten til reparasjon og det ikke er noe feil med produktet.
(f.eks. fordi du ikke har lest denne brukerveiledningen godt nok).
••
Du vil bli informert om hvor mye dette administrasjonsgebyret vil komme på, før noe arbeid eller hjemmebesøk
utføres.
Innholdsfortegnelse
Før du tar produktet i bruk
Sikre installasjonsområdet
Forholdsregler ved oppbevaring
4
4
Sikkerhetstiltak
Rengjøring
Elektrisitet og sikkerhet
Installasjon
Bruk
5
5
5
6
7
Koble til og bruke en kildeenhet
Forberedelser
Deler
9
Kontrollpanel
9
Direktetastveiledning
10
Funksjonstastveiledning
11
Endre innstillinger for Brightness, Contrast og
Sharpness
13
Endre innstillingen for Volume
13
Baksiden
14
Justere helningen på produktet
15
Antityverilås
16
17
Forholdsregler ved flytting av skjermen
Montere veggfeste
(Ikke for C27F397FH*- / C32F397FW*-modellene) 18
Spesifikasjoner for veggfeste (VESA)
(Ikke for C27F397FH*- / C32F397FW*-modellene) 18
Installasjon
Feste stativet (C22F390FH* / C22F392FH* /
C24F390FH* / C24F392FH* / C24F394FH* /
C24F399FH* / C27F390FH* / C27F391FH* /
C32F391FW*)
Feste stativet (C24F396FH* / C27F396FH* /
C27F397FH* / C27F398FW* / C32F395FW* /
C32F397FW*)
20
Slik fjerner du stativet (C22F390FH* / C22F392FH*
/ C24F390FH* / C24F392FH* / C24F394FH*
/ C24F399FH* / C27F390FH* / C27F391FH* /
C32F391FW*)
21
Slik fjerner du stativet (C24F396FH* / C27F396FH*
/ C27F397FH* / C27F398FW* / C32F395FW* /
C32F397FW*)
22
Kontrollpunkter før tilkobling
23
Koble til og bruke en PC
Tilkobling med D-SUB-kabelen (analog type)
Tilkobling med en HDMI eller HDMI-DVI-kabel
Tilkobling med en DP-kabel
Koble til hodetelefoner
Koble til strømmen
23
23
24
24
25
26
Riktig stilling ved bruk av produktet
27
Driverinstallasjon
27
Velge optimal oppløsning
27
Skjermoppsett
SAMSUNG MAGIC Bright
28
Brightness
29
Contrast
29
Sharpness
29
Color
29
SAMSUNG MAGIC Upscale
30
HDMI Black Level
30
Eye Saver Mode
30
Game Mode
30
Response Time
30
Picture Size
31
Screen Adjustment
31
19
19
2
Innholdsfortegnelse
Justere innstillingene for
OSD (skjermmenyen)
Installere programvaren
Transparency
32
Position
32
Language
32
Display Time
32
Oppsett og tilbakestilling
Easy Setting Box
37
Begrensninger og problemer med installasjonen 37
Systemkrav
37
Feilsøkingsveiledning
Før du kontakter Samsungs kundeservicesenter
Teste produktet
Kontrollere oppløsningen og frekvensen
Kontroller følgende.
38
38
38
38
Spørsmål og svar
40
FreeSync
33
Eco Saving Plus
35
Off Timer
35
PC/AV Mode
35
Spesifikasjoner
Source Detection
35
Generelt
41
Key Repeat Time
35
Tabell over standard signalmodus
43
Power LED On
36
Reset All
36
Information
36
Tillegg
Ansvar for betalingstjenesten
(kostnad til kundene)
45
Ikke en produktdefekt
45
En produktskade som er forårsaket av kundens
feil
45
Annet
45
3
Kapittel 01
Før du tar produktet i bruk
Sikre installasjonsområdet
Forholdsregler ved oppbevaring
Sørg for at det er litt plass rundt produktet til ventilasjon. En intern temperatur kan føre til brann og
skade produktet. Sørg for at det er tilstrekkelig plass som vist på bildet nedenfor når du installerer
produktet.
――Utseendet kan variere avhengig av produktet.
På svært glansede modeller kan det oppstå hvite flekker på overflaten hvis en ultralyd-luftfukter
brukes i nærheten.
――Kontakt Samsungs kundeservicesenter hvis produktet må rengjøres innvendig (et servicegebyr vil påløpe).
Ikke trykk på skjermen med hendene eller andre objekter. Det er en risiko for at skjermen kan bli
skadet.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
4
Sikkerhetstiltak
Advarsel
Hvis instruksjonene ikke følges, kan det føre til alvorlig skade eller
død.
Forsiktig
Hvis instruksjonene ikke følges, kan det føre til personskade eller
skade på eiendom.
Elektrisitet og sikkerhet
Advarsel
•• Ikke bruk en skadet strømkabel eller -kontakt, eller en løs stikkontakt.
•• Ikke koble til flere produkter i samme stikkontakt.
•• Ikke berør strømkontakten med våte hender.
•• Sett strømkontakten helt inn slik at den ikke er løs.
•• Koble strømkontakten til en jordet stikkontakt (bare isolerte enheter av type 1).
Rengjøring
――Utvis forsiktighet ved rengjøring siden panelet og de utvendige delene på avanserte LCD-skjermer lett
ripes opp.
――Ta følgende forholdsregler ved rengjøring.
1 Slå av produktet og datamaskinen.
2 Koble strømledningen fra produktet.
――Hold strømkabelen i kontakten, og ikke berør kabelen med våte hender. Ellers kan det oppstå elektrisk
støt.
3 Tørk skjermen med en ren, myk og tørr klut.
‒‒ Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder sprit, løsemidler eller overflateaktive stoffer på
skjermen.
‒‒ Ikke sprut vann eller rengjøringsmiddel direkte på produktet.
•• Ikke bøy eller dra hardt i strømkabelen. Pass på at strømkabelen ikke legges under en tung
gjenstand.
•• Ikke plasser strømkabelen eller produktet i nærheten av varmekilder.
•• Fjern støv omkring kontaktpolene på strømkabelen eller stikkontakten med en myk klut.
Forsiktig
•• Ikke koble fra strømkabelen mens produktet er i bruk.
•• Bruk bare strømkabelen som ble levert med Samsung-produktet. Ikke bruk strømkabelen med
andre produkter.
•• Ha stikkontakten på et sted der strømkabelen kan kobles til uten hindring.
‒‒ Strømkabelen må kobles fra for å slå av strømmen til produktet når det oppstår et problem.
•• Hold i kontakten når du kobler strømkabelen fra stikkontakten.
4 Fukt en myk og tørr klut i vann og vri den grundig for å rengjøre produktet utvendig.
5 Koble strømkabelen til produktet når rengjøringen er fullført.
6 Slå på produktet og datamaskinen.
5
Installasjon
Advarsel
Forsiktig
•• Ikke plasser stearinlys, myggspiral eller sigaretter oppå produktet. Ikke installer produktet i
nærheten av varmekilder.
•• Sørg for at du ikke mister produktet under flytting.
•• Ikke installer produktet på et sted med dårlig ventilasjon, som i en bokhylle eller et skap.
•• Installer produktet minst 10 cm unna veggen for å tillate ventilasjon.
•• Oppbevar plastemballasje utilgjengelig for barn.
‒‒ Den medfører kvelningsfare for barn.
•• Ikke installer produktet på et ustabilt eller vibrerende underlag (usikker hylle, skrå flater osv.).
‒‒ Produktet kan falle ned og bli skadet og/eller forårsake personskade.
‒‒ Hvis produktet brukes på steder med mye vibrasjon, kan det produktet bli skadet eller forårsake
brann.
•• Ikke installer produktet i et kjøretøy eller på et sted som er utsatt for støv, fuktighet (vannsøl osv.),
olje eller røyk.
•• Produktet må ikke utsettes for direkte sollys, hete eller varme gjenstander som for eksempel ovner.
•• Ikke sett ned produktet med fronten ned.
•• Når du installerer produktet i et kabinett eller på en hylle, må du passe på at den nedre kanten på
produktets forside ikke stikker ut.
‒‒ Produktet kan falle ned og bli skadet og/eller forårsake personskade.
‒‒ Installer bare produktet i kabinetter eller på hyller med den rette størrelsen.
•• Sett produktet forsiktig ned.
‒‒ Det kan medføre feil på produktet eller personskade.
•• Hvis produktet installeres på et uvanlig sted (et sted utsatt for mye fint støv, kjemiske stoffer,
ekstreme temperaturer eller mye fuktighet, eller et sted der produktet skal brukes kontinuerlig i
lengre tid), kan ytelsen bli kraftig forringet.
‒‒ Rådfør deg med Samsungs kundeservicesenter hvis du ønsker å installere produktet på et slikt
sted.
‒‒ Dette kan forkorte produktets levetid, eller det kan medføre brann.
•• Ikke installer produktet innenfor rekkevidden til små barn.
‒‒ Produktet kan falle ned, og barn kan bli skadet.
•• Matolje (for eksempel soyaolje) kan skade eller deformere produktet. Hold produktet unna oljesøl.
Ikke installer eller bruk produktet på kjøkkenet eller i nærheten av en komfyr.
6
Bruk
Advarsel
•• Det er høy spenning inne i produktet. Du må aldri demontere, reparere eller modifisere produktet
selv.
‒‒ Kontakt Samsungs kundeservicesenter for reparasjon.
•• Hvis du skal flytte produktet, må du først ta ut alle kablene, inkludert strømledningen, fra det.
•• Hvis produktet lager unormale lyder, lukter svidd eller det ryker av det, må du straks koble fra
strømkabelen og kontakte Samsungs kundeservicesenter.
•• Ikke sett metallgjenstander (spisepinner, mynter, hårnåler osv.) eller brennbare gjenstander (papir,
fyrstikker osv.) inn i produktet (via ventilen eller inndata-/utdataportene osv.).
‒‒ Pass på at du slår av produktet og kobler fra strømkabelen når det har kommet vann eller
fremmedlegemer inn i produktet. Kontakt Samsungs kundeservicesenter.
•• Ikke plasser gjenstander som inneholder væske (vaser, potter, flasker osv.) eller metallgjenstander
oppå produktet.
‒‒ Pass på at du slår av produktet og kobler fra strømkabelen når det har kommet vann eller
fremmedlegemer inn i produktet. Kontakt Samsungs kundeservicesenter.
•• Ikke la barn henge fra eller klatre på produktet.
‒‒ Barn kan bli alvorlig skadet.
•• Hvis du slipper ned produktet eller ytterdekselet blir skadet, slår du av strømbryteren og kobler fra
strømkabelen. Kontakt Samsungs kundeservicesenter.
‒‒ Fortsatt bruk kan forårsake brann eller elektrisk støt.
•• Ikke sett tunge gjenstander eller ting som barn liker (leker, godteri osv.) oppå produktet.
‒‒ Produktet eller den tunge gjenstanden kan falle ned når barn prøver å nå lekene eller godteriet,
noe som kan medføre alvorlig personskade.
•• Ved lyn eller torden må produktet slås av og strømkabelen kobles fra.
•• Ikke mist gjenstander på produktet eller utsett det for støt eller slag.
•• Ikke flytt produktet ved å dra i strømkabelen eller andre kabler.
•• Hvis det oppdages gasslekkasje, må du ikke berøre produktet eller strømkontakten. Ventiler også
området øyeblikkelig.
•• Ikke løft eller flytt produktet ved å dra i strømkabelen eller andre kabler.
•• Ikke bruk eller oppbevar lettantennelig spray eller brennbare stoffer i nærheten av produktet.
•• Sjekk at ventilene ikke er blokkert av duker eller gardiner.
‒‒ Høy innvendig temperatur kan føre til brann.
7
Forsiktig
•• Hvis du lar skjermen stå på med et stillestående bilde over en lengre periode, kan det føre til
bildeinnbrenning eller ødelagte piksler.
‒‒ Hvis du ikke skal bruke produktet i en lengre periode, bør du aktivere strømsparingsmodus eller
en skjermbeskytter med bevegelig bilde.
•• Koble strømkabelen fra stikkontakten hvis du ikke skal bruke produktet i en lengre periode (ferie
osv.)
‒‒ Støvansamling kombinert med varme kan forårsake brann, elektrisk støt eller strømlekkasje.
•• Bruk produktet med anbefalt oppløsning og frekvens.
‒‒ Synet ditt kan bli svekket.
•• Ikke sett strømadaptere sammen.
•• Ikke berør skjermen når produktet har vært på i en lengre periode, da det blir varmt.
•• Oppbevar smått tilbehør utilgjengelig for barn.
•• Utvis forsiktighet når du justerer produktvinkelen eller stativhøyden.
‒‒ Du kan sette fast fingrene eller hendene og bli skadet.
‒‒ Hvis produktet vippes for mye, kan det falle ned og føre til skade.
•• Ikke plasser tunge gjenstander på produktet.
‒‒ Det kan medføre feil på produktet eller personskade.
•• Når du bruker hodetelefoner eller øreplugger, ikke skru volumet for høyt.
‒‒ Å ha lyden for høy kan påføre deg hørselskader.
•• Fjern plastposen fra strømadapteren før du bruker den.
•• Sørg for at det ikke kommer inn vann i strømadapterenheten, eller at den blir våt.
‒‒ Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
‒‒ Unngå å bruke produktet utendørs der det kan bli utsatt for regn eller snø.
‒‒ Vær forsiktig så strømadapteren ikke blir våt når du vasker gulvet.
•• Ikke plasser strømadapteren i nærheten av en varmekilde.
‒‒ Ellers kan det oppstå brann.
•• Ha strømadapteren på et godt ventilert sted.
•• Hvis du plasserer AC/DC-strømadapteren slik at den henger med ledningsinngangen vendt
oppover, kan det komme vann eller fremmedlegemer inn i adapteren og føre til at den ikke virker
som den skal.
Kontroller at AC/DC-strømadapteren ligger flatt på et bord eller på gulvet.
•• Ikke hold produktet opp ned eller flytt det ved å holde i stativet.
‒‒ Produktet kan falle ned og bli skadet eller forårsake personskade.
•• Hvis du sitter for nær skjermen i en lengre periode, kan synet ditt bli svekket.
•• Ikke bruk luftfukter eller komfyrer rundt produktet.
•• Hvil øynene i minst 5 minutter hver time du bruker produktet.
8
Kapittel 02
Forberedelser
Deler
Ikoner
Beskrivelse
Flerretningsknapp som gjør det enklere å navigere.
JOG-knapp
Kontrollpanel
forvarsel for å forbedre kvaliteten.
•• Strømbryter på (på/av-knapp): Av
Strømlampe
C24F396FH* / C27F396FH* /
C27F397FH*
VENSTRE
•• Strømbryter av (på/av-knapp): På
endre den i menyen. (System
Power LED On) På grunn av
funksjonsvariasjon har noen modeller kanskje ikke denne
funksjonen.
HØYRE
TRYKK
(ENTER)
Strømlampe
•• Energisparingsmodus: Blinker
――Måten strømindikatoren fungerer på, kan byttes om ved å
OPP
C27F398FW* / C32F395FW* /
C32F397FW*
Du kan bruke knappen til å flytte oppover, nedover, til venstre
eller høyre, eller bruke den som Enter.
Denne lampen er en strømstatusindikator og fungerer på denne
måten:
――Fargen og fasongen på delene kan variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten
C22F390FH* / C22F392FH* /
C24F390FH* / C24F392FH* /
C24F394FH* / C24F399FH* /
C27F390FH* / C27F391FH*
――Du finner JOG-knappen på venstre side på baksiden av produktet.
NED
JOG-knapp
C32F391FW*
Funksjonstastveiledning
Trykk på JOG-knappen når skjermen er slått på.
Funksjonstastveiledningen vises. For å få tilgang til
skjermmenyen når veiledningen vises, trykker du på den
aktuelle retningsknappen på nytt.
――Funksjonstastveiledningen kan variere, avhengig av funksjon eller
produktmodell. Se på det faktiske produktet.
Return
Strømlampe
Funksjonstastveiledning
9
Direktetastveiledning
――Skjermen med snarveisknapper (OSD-menyen) under vises bare når skjermen er slått på, dataoppløsningen endres eller inndatakilden endres.
――Siden med funksjonsknappene viser om Eye Saver Mode er aktivert.
: On
: Off
HDMI / DisplayPort-modus
Analog-modus
Brightness
Brightness
Auto Adjustment
Volume
Features
Features
Eye Saver Mode Off
――Analog-modus
••
/
: Juster Brightness, Contrast, Sharpness.
••
: Auto Adjustment.
――Hvis du endrer oppløsningen i Egenskaper for skjerm, aktiveres funksjonen Auto Adjustment.
――Denne funksjonen er bare tilgjengelig i Analog-modus.
••
Eye Saver Mode Off
――HDMI / DisplayPort -modus
••
/
: Juster Brightness, Contrast, Sharpness.
••
: Juster Volume, Mute.
••
: Vis funksjonstastveiledningen.
: Vis funksjonstastveiledningen.
10
Funksjonstastveiledning
――Trykk på JOG-knappen for å vise funksjonstastveiledningen hvis du vil gå til hovedmenyen eller bruke andre elementer. Du kan avslutte ved å trykke på JOG-knappen på nytt.
OPP/NED/VENSTRE/HØYRE: Flytt til det elementet du ønsker. Beskrivelsen for hvert element vises når du endrer fokus.
TRYKK(ENTER): Det valgte elementet brukes.
Return
Ikoner
Beskrivelse
Velg
for å endre inndatasignalet ved å bevege JOG-knappen i skjermbildet med funksjonstastveiledningen. Hvis inndatasignalet endres, vises det en melding i øverste venstre
hjørne på skjermen.
Velger
ved å flytte JOG-knappen i skjermbildet med funksjonstastveiledningen.
Skjermmenyen (OSD) for skjermens funksjon vises.
OSD-kontrollås: Behold de gjeldende innstillingene, eller lås OSD-kontrollen for å hindre utilsiktede endringer av innstillingene.
Aktiver/deaktiver: For å låse / låse opp OSD-kontrollen, må du trykke på VENSTRE-knappen i 10 sekunder når hovedmenyen vises.
――Hvis OSD-kontrollen er låst, kan Brightness og Contrast justeres. Eye Saver Mode er tilgjengelig.
System
FreeSync, Power LED On er tilgjengelig. Information kan vises.
Velger
ved å flytte JOG-knappen i skjermbildet med funksjonstastveiledningen.
Trykk for å aktivere eller deaktivere Eye Saver Mode.
Elementene nedenfor er ikke tilgjengelige hvis funksjonen Eye Saver Mode er tilgjengelig.
•• Picture
•• System
Velger
Bright, Brightness, Color, Game Mode
Eco Saving Plus
for å slå av skjermen ved å bruke JOG-knappen i skjermbildet med funksjonstastveiledningen.
――På grunn av funksjonell variasjon kan alternativene i funksjonstastveiledningen være annerledes på noen modeller.
11
Når skjermen ikke viser noe (dvs. strømsparingsmodus eller ikke-signal-modus), kan du bruke 2
direktetaster for å styre kilde og strøm som vist nedenfor.
JOG-knapp
Strømsparing/ikke-signal
OPP
Endre kilde
Ned
TRYKK(ENTER) i 2 sekunder
Slå av strømmen
Når skjermen viser hovedmenyen, kan JOG-knappen brukes som nedenfor.
JOG-knapp
Handling
OPP/NED
Flytt alternativet
Gå ut av hovedmenyen.
VENSTRE
Lukk underliste uten å lagre verdi.
Verdien reduseres i glidebryteren.
HØYRE
TRYKK(ENTER)
Flytt til neste nivå.
Verdien økes i glidebryteren.
Flytt til neste nivå.
Lagre verdien og lukk underlisten.
12
Endre innstillinger for Brightness, Contrast og Sharpness
Endre innstillingen for Volume
Hvis du ikke ser noen OSD-meny, kan du justere Brightness, Contrast eller Sharpness ved å flytte JOGtasten opp eller ned.
Hvis du ikke ser noen OSD-meny, kan du justere Volume ved å flytte JOG-tasten mot venstre eller
høyre.
Denne funksjonen er bare tilgjengelig i HDMI / DisplayPort-modus.
Sharpness
100
Brightness
50
Volume
Mute
Contrast
――Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
――Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
――Standardlysstyrken kan variere avhengig av region.
――Hvis lydkvaliteten til en tilkoblet inndataenhet er dårlig, kan Auto Mute-funksjonen på produktet slå av
Brightness
――Denne menyen er ikke tilgjengelig når
Bright er angitt til Dynamic Contrast-modus.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Eco Saving Plus er aktivert.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Eye Saver Mode er aktivert.
Contrast
――Denne menyen er ikke tilgjengelig når
Bright er i Cinema eller Dynamic Contrast.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Game Mode er aktivert.
Sharpness
――Denne menyen er ikke tilgjengelig når
Bright er i Cinema eller Dynamic Contrast.
lyden eller forårsake hakkete lyd når du bruker hodetelefoner eller høyttalere. Sett inndatavolumet for
inndataenheten til minst 20 %, og kontroller volumet med volumkontrollen (JOG-knappen VENSTRE/
HØYRE) på produktet.
――Hva er Auto Mute?
Funksjonen demper lyden for å forbedre lydeffekten når det er lydstøy eller når inndatasignalet er svakt,
vanligvis på grunn av et problem med volumet til en inndataenhet.
――Hvis du vil aktivere Mute-funksjonen, går du til Volume-kontrollskjermen og bruker JOG-knappen til å
flytte fokuset nedover.
Hvis du vil deaktivere Mute-funksjonen, går du til Volume-kontrollskjermen og øker eller reduserer
Volume.
――Denne menyen er ikke tilgjengelig når
Upscale er i Mode1 eller Mode2.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Game Mode er aktivert.
13
Baksiden
――Fargen og fasongen på delene kan variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.
C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* /
C24F392FH* / C24F394FH* / C24F399FH* /
C27F390FH* / C27F391FH*
Port
C24F396FH* / C27F396FH* / C27F397FH*
Beskrivelse
C27F398FW* / C32F395FW* / C32F397FW*
Port
C32F391FW*
Beskrivelse
Kobler seg til en kildeenhet ved hjelp av en HDMI-kabel eller HDMIDVI-kabel.
Kobles til en lydenhet, for eksempel hodetelefoner.
Kobles til en PC med D-SUB-kabelen.
Kobles til AC/DC-adapteren.
Kobler til en PC ved hjelp av en DP-kabel.
14
Justere helningen på produktet
――Fargen og fasongen på delene kan variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å
forbedre kvaliteten.
C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* /
C24F392FH* / C24F394FH* / C24F399FH* /
C27F390FH* / C27F391FH* / C32F391FW*
-2,0° (±2,0°) ~ 22,0° (±2,0°)
C24F396FH* / C27F396FH* / C27F397FH* /
C27F398FW* / C32F395FW* / C32F397FW*
-2,0° (±2,0°) ~ 22,0° (±2,0°)
•• Du kan justere helningen på produktet.
•• Hold den nedre delen av produktet og juster vippingen nøye.
15
Antityverilås
――En antityverilås lar deg bruke produktet sikkert selv på offentlige steder.
――Låseenhetens fasong og låsemetode avhenger av produsenten. Se i brukerveiledningen som følger med din antityverilåseenhet for mer informasjon.
Slik låser du en antityverilåseenhet:
C22F390FH* / C22F392FH* /
C24F390FH* / C24F392FH* /
C24F394FH* / C24F399FH* /
C27F390FH* / C27F391FH*
C24F396FH* / C27F396FH*
C27F397FH*
C27F398FW* / C32F395FW*
C32F391FW*
C32F397FW*
1 Fest kabelen til antityverilåseenheten til en tung gjenstand som et skrivebord.
2 Dra en ende av kabelen gjennom løkken på den andre enden.
3 Sett låseenheten inn i antityverilåsesporet på baksiden av produktet.
4 Lås låseenheten.
‒‒ En antityverilåseenhet kan kjøpes separat.
‒‒ Se i brukerveiledningen som følger med din antityverilåseenhet for mer informasjon.
‒‒ Antityverilåseenheter kan kjøpes hos elektronikkforhandlere eller på Internett.
16
Forholdsregler ved flytting av skjermen
Ikke trykk direkte på skjermen.
Ikke hold på skjermen når du flytter den.
Hold i den nederste delen av skjermen når du flytter den.
17
Montere veggfeste
(Ikke for C27F397FH*- / C32F397FW*-modellene)
Spesifikasjoner for veggfeste (VESA)
(Ikke for C27F397FH*- / C32F397FW*-modellene)
――Monter veggfestet på en bæredyktig vegg som står vinkelrett på gulvet. Kontakt din nærmeste forhandler
for å få mer informasjon før du monterer veggfestet på et annet underlag enn gipsplater. Hvis du monterer
produktet på en skråvegg, kan det falle ned og forårsake alvorlige personskader. Veggfestesett fra
Samsung inneholder en detaljert bruksanvisning og alle deler som er nødvendige, følger med.
Montere veggfestesettet
Veggfestesettet hjelper deg å montere produktet på veggen.
Kjøp et kompatibelt veggfestesett til bruk sammen med produktet.
•• Ikke bruk skruer som er lengre enn standard lengde, eller som ikke samsvarer med VESAstandarden. For lange skruer kan forårsake skader på innsiden av produktet.
Du finner mer informasjon om montering av veggfestet i bruksanvisningen som følger med veggfestet.
•• Til veggfester som ikke samsvarer med skruespesifikasjonene i VESA-standarden, kan lengden på
skruene variere avhengig av veggfestets spesifikasjoner.
Vi anbefaler at du kontakter en fagmann som kan hjelpe med montering av veggfestebeslaget.
•• Ikke stram skruene for hardt. Dette kan skade produktet eller føre til at produktet faller ned, noe
som igjen kan føre til personskader. Samsung står ikke ansvarlig for denne typen ulykker.
Samsung Electronics står ikke ansvarlig for skader på produktet eller personskader om du velger å
montere veggfestet på egen hånd.
•• Samsung står ikke ansvarlig for skader på produktet eller personskader når det brukes et veggfeste
som ikke er i samsvar med VESA-standarden eller spesifikasjonene, eller hvis brukeren ikke følger
produktets monteringsanvisning.
•• Ikke monter produktet i mer enn 15 graders vinkel.
•• Standardmål for veggfestesett er vist i tabellen nedenfor.
Enhet: mm
Modellnavn
VESA-spesifikasjoner for
skruehull (A * B) i millimeter
CF39* SERIES
(Ikke for C27F397FH*- /
75,0 x 75,0
C32F397FW*-modellene)
Standardskrue
M4
Antall
4
――Ikke monter veggfestesettet mens produktet er skrudd på. Dette kan medføre at du får elektrisk støt.
18
Installasjon
Feste stativet (C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* / C24F392FH* / C24F394FH* / C24F399FH* / C27F390FH* /
C27F391FH* / C32F391FW*)
――Før du monterer produktet, plasserer du det på et flatt og stabilt underlag så skjermen vender nedover.
:P
roduktet er buet. Hvis du øver trykk på produktet når det ligger på et flatt underlag, kan det skade produktet. Når produktet ligger på underlaget, vendt opp eller ned, må det ikke utsettes for trykk.
――Utseendet kan variere avhengig av produktet.
1
Sett stativstøtten i stativet i retningen som vises på
figuren.
- Forsiktig
Ikke hold produktet oppned bare etter stativet.
Kontroller om stativstøtten er riktig koblet til.
2
Vri tilkoblingsskruen nederst på stativet helt rundt så
den er helt festet.
3
Plasser den beskyttende isoporen (puten) som følger
med i pakken, på gulvet, og plasser produktet med
forsiden ned på isoporen, som vist på bildet.
- Forsiktig
Ikke trykk ned på skjermen. Det er en risiko for at
skjermen kan bli skadet.
Hvis du ikke har isopor, kan du bruke en tykk
sittematte.
Hold baksiden av skjermen som vist på figuren.
Dytt det monterte stativet inn i hoveddelen i
pilretningen som vist på figuren.
19
Feste stativet (C24F396FH* / C27F396FH* / C27F397FH* / C27F398FW* / C32F395FW* / C32F397FW*)
――Før du monterer produktet, plasserer du det på et flatt og stabilt underlag så skjermen vender nedover.
:P
roduktet er buet. Hvis du øver trykk på produktet når det ligger på et flatt underlag, kan det skade produktet. Når produktet ligger på underlaget, vendt opp eller ned, må det ikke utsettes for trykk.
――Utseendet kan variere avhengig av produktet.
1
Sett stativstøtten i stativet i retningen som vises på
figuren.
- Forsiktig
Ikke hold produktet oppned bare etter stativet.
Kontroller om stativstøtten er riktig koblet til.
2
Vri tilkoblingsskruen nederst på stativet helt rundt så
den er helt festet.
3
Plasser den beskyttende isoporen (puten) som følger
med i pakken, på gulvet, og plasser produktet med
forsiden ned på isoporen, som vist på bildet.
- Forsiktig
Ikke trykk ned på skjermen. Det er en risiko for at
skjermen kan bli skadet.
Hvis du ikke har isopor, kan du bruke en tykk
sittematte.
Hold baksiden av skjermen som vist på figuren.
Dytt det monterte stativet inn i hoveddelen i
pilretningen som vist på figuren.
20
Slik fjerner du stativet (C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* / C24F392FH* / C24F394FH* / C24F399FH* /
C27F390FH* / C27F391FH* / C32F391FW*)
――Før du demonterer stativet fra skjermen, legger du den på et flatt og stabilt underlag med skjermen vendt nedover.
:P
roduktet er buet. Hvis du øver trykk på produktet når det ligger på et flatt underlag, kan det skade produktet. Når produktet ligger på underlaget, vendt opp eller ned, må det ikke utsettes for trykk.
――Utseendet kan variere avhengig av produktet.
1
Plasser den beskyttende isoporen (puten) som følger
med i pakken, på gulvet, og plasser produktet med
forsiden ned på isoporen, som vist på bildet.
- Forsiktig
Ikke trykk ned på skjermen. Det er en risiko for at
skjermen kan bli skadet.
Hvis du ikke har isopor, kan du bruke en tykk
sittematte.
Mens du holder skjermen med en hånd drar du i
stativstøtten med den andre hånden for å løsne
stativet som vist på figuren.
2
Vri tilkoblingsskruen nederst på stativet for å separere
den.
3
Ta stativstøtten ut av stativet ved å dra den i
pilretningen som vist på figuren.
21
Slik fjerner du stativet (C24F396FH* / C27F396FH* / C27F397FH* / C27F398FW* / C32F395FW* / C32F397FW*)
――Før du demonterer stativet fra skjermen, legger du den på et flatt og stabilt underlag med skjermen vendt nedover.
:P
roduktet er buet. Hvis du øver trykk på produktet når det ligger på et flatt underlag, kan det skade produktet. Når produktet ligger på underlaget, vendt opp eller ned, må det ikke utsettes for trykk.
――Utseendet kan variere avhengig av produktet.
1
Plasser den beskyttende isoporen (puten) som følger
med i pakken, på gulvet, og plasser produktet med
forsiden ned på isoporen, som vist på bildet.
- Forsiktig
Ikke trykk ned på skjermen. Det er en risiko for at
skjermen kan bli skadet.
Hvis du ikke har isopor, kan du bruke en tykk
sittematte.
Mens du holder skjermen med en hånd drar du i
stativstøtten med den andre hånden for å løsne
stativet som vist på figuren.
2
Vri tilkoblingsskruen nederst på stativet for å separere
den.
3
Ta stativstøtten ut av stativet ved å dra den i
pilretningen som vist på figuren.
22
Kapittel 03
Koble til og bruke en kildeenhet
Kontrollpunkter før tilkobling
――Før du kobler til en kildeenhet leser du brukerhåndboken som følger med.
Antallet og plasseringer av porter på kildeenheter kan variere fra enhet til enhet.
――Ikke koble til strømkabelen før du har koblet til alle de andre kablene.
Koble til og bruke en PC
Velg en tilkoblingsmetode som passer din PC.
――Tilkobling av deler kan variere i forskjellige produkter.
――Portene kan variere, avhengig av produktet.
Pass på at du kobler til en kildeenhet før du kobler til strømkabelen.
Tilkobling av strømkabelen under tilkobling kan skade produktet.
――Kontroller typene porter på baksiden av produktet du ønsker å koble til.
Tilkobling med D-SUB-kabelen (analog type)
C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* / C24F392FH* /
C24F394FH* / C24F399FH* / C27F390FH* / C27F391FH*
RGB IN
C24F396FH* / C27F396FH* /
C27F397FH*
23
Tilkobling med en HDMI eller HDMI-DVI-kabel
C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* / C24F392FH* /
C24F394FH* / C24F399FH* / C27F390FH* / C27F391FH*
Tilkobling med en DP-kabel
C27F398FW* / C32F395FW* /
C32F397FW*
DP IN
C24F396FH* / C27F396FH* /
C27F397FH*
C32F391FW*
HDMI IN
C27F398FW* / C32F395FW* /
C32F397FW*
――Vi anbefaler en DP-kabel som er kortere enn 1,5 m. Hvis du bruker en kabel som er lengre enn 1,5 m, kan det
påvirke bildekvaliteten.
C32F391FW*
――Lydfunksjonen støttes ikke hvis kildeenheten er koblet til ved hjelp av HDMI-DVI-kabelen.
24
Koble til hodetelefoner
C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* / C24F392FH* /
C24F394FH* / C24F399FH* / C27F390FH* / C27F391FH*
C24F396FH* / C27F396FH* /
C27F397FH*
C27F398FW* / C32F395FW* /
C32F397FW*
C32F391FW*
――Lyden kan bare høres når du bruker HDMI til HDMI-kabelen eller DP-kabelen.
25
Koble til strømmen
Alternativ
Alternativ
C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* / C24F392FH* /
C24F394FH* / C24F399FH* / C27F390FH* / C27F391FH*
1
C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* /
C24F392FH* / C24F394FH* / C24F399FH* /
C27F390FH* / C27F391FH*
C24F396FH* / C27F396FH* / C27F397FH*
C27F398FW* / C32F395FW* / C32F397FW*
C32F391FW*
1
2
C24F396FH* / C27F396FH* /
C27F397FH*
2
3
3
4
C27F398FW* / C32F395FW* /
C32F397FW*
C32F391FW*
1
Koble støpselet til strømadapteren. (alternativ)
2
Koble strømadapterkabelen til DC 14V-porten på baksiden av skjermen.
3
Sett strømadapteren i en stikkontakt.
4
Trykk på JOG-tasten på baksiden av skjermen for å slå den på.
――Inngangsspenningen veksles automatisk.
1
Koble strømkabelen til strømadapteren. Deretter kobler du strømadapteren til DC 14V-porten på
baksiden av produktet.
2
Så kobler du strømkabelen til strømuttaket.
3
Trykk på JOG-tasten på baksiden av skjermen for å slå den på.
――Inngangsspenningen veksles automatisk.
26
Riktig stilling ved bruk av produktet
Driverinstallasjon
――Du kan angi optimal oppløsning og frekvens for dette produktet ved å installere tilsvarende drivere for dette
produktet.
――Hvis du vil installere den nyeste versjonen av produktdriveren, laster du den ned fra nettstedet Samsung
Electronics på http://www.samsung.com.
Velge optimal oppløsning
Det vises en informasjonsmelding om innstilling av optimal oppløsning første gang du slår på produktet
etter at det er kjøpt.
Velg et språk på produktet og endre oppløsningen på PC-en til optimal innstilling.
Bruk produktet med følgende riktige kroppsstilling:
――Hvis den optimale oppløsningen ikke er valgt, vil meldingen vises opptil tre ganger i en angitt periode selv
•• Rett opp ryggen.
om produktet slås av og på igjen.
――Du kan også velge den optimale oppløsningen i Kontrollpanel på PC-en.
•• Juster vinkelen slik at det ikke reflekteres lys på skjermen.
•• Hold underarmene i rett vinkel ut fra overarmene og med rett linje til håndbaken.
•• Ha omtrent rett vinkel i albuene.
•• Juster høyden på produktet slik at du kan ha knærne bøyd i minst 90 grader, hælene i kontakt med
gulvet og armene lavere enn hjertet.
27
Kapittel 04
Skjermoppsett
Konfigurer skjerminnstillingene, for eksempel lysstyrke.
Det gis en detaljert beskrivelse av hver funksjon. Referer til produktet for detaljer.
SAMSUNG MAGIC Bright
I PC-modus
Denne menyen gir en optimal bildekvalitet som passer til miljøet der produktet skal brukes.
•• Standard: Få en bildekvalitet som passer til å redigere dokumenter eller bruke Internett.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Eco Saving Plus er aktivert.
•• Cinema: Få lysstyrken og skarpheten til TV-er som passer til å se på video- og DVD-innhold.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Game Mode er aktivert.
•• Dynamic Contrast: Oppnå balansert lysstyrke med automatisk kontrastjustering.
•• Custom: Tilpass kontrasten og lysstyrken etter behov.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Eye Saver Mode er aktivert.
I AV-modus
Du kan tilpasse lysstyrken etter behov.
Picture
Custom
Brightness
100
Set to an
optimum picture
quality suitable
for the working
environment.
Når den eksterne inngangen er koblet til gjennom HDMI/DP og PC/AV Mode er angitt til AV, har
Bright fire automatiske bildeinnstillinger (Dynamic, Standard, Movie og Custom) som er
forhåndsinnstilt på fabrikken. Du kan aktivere enten Dynamic, Standard, Movie eller Custom. Du kan
velge Custom, som automatisk henter frem dine egne bildeinnstillinger.
•• Dynamic: Velg denne innstillingen for å oppnå skarpere bilde enn i Standard-modus.
Contrast
75
Sharpness
60
•• Standard: Velg denne innstillingen hvis apparatet brukes i omgivelser med sterkt lys. Dette gir
også skarpt bilde.
Off
•• Movie: Velg denne innstillingen hvis apparatet brukes i omgivelser med svakt lys. Dette reduserer
strømforbruk og er mindre anstrengende for øynene.
Color
HDMI Black Level
Return
•• Custom: Velg denne innstillingen hvis du vil justere bildet selv.
――Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
28
Brightness
Color
Juster den generelle lysstyrken til bildet. (Område: 0~100)
Juster skjermens fargetone.
En høyere verdi gjør at bildet virker lysere.
――Denne menyen er ikke tilgjengelig når
――Denne menyen er ikke tilgjengelig når
Bright er angitt til Cinema- eller Dynamic Contrast-modus.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Game Mode er aktivert.
Bright er angitt til Dynamic Contrast-modus.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Eco Saving Plus er aktivert.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Eye Saver Mode er aktivert.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Eye Saver Mode er aktivert.
•• Red: Juster metningsnivået for rødt. Verdier nærmere 100 betyr at fargen har større intensitet.
•• Green: Juster metningsnivået for grønt. Verdier nærmere 100 betyr at fargen har større intensitet.
•• Blue: Juster metningsnivået for blått. Verdier nærmere 100 betyr at fargen har større intensitet.
Contrast
•• Color Tone: Velg den fargetonen som passer best til dine visningsbehov.
‒‒ Cool 2: Angi at fargetemperaturen skal være kaldere enn Cool 1.
Juster kontrasten mellom gjenstandene og bakgrunnen. (Område: 0~100)
‒‒ Cool 1: Angi at fargetemperaturen skal være lavere enn Normal-modus.
En høyere verdi øker kontrasten for å gjøre så objektet virker nærmere.
‒‒ Normal: Vis standard fargetone.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når
Bright er i modusen Cinema eller Dynamic Contrast.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Game Mode er aktivert.
‒‒ Warm 1: Angi at fargetemperaturen skal være høyere enn Normal-modus.
‒‒ Warm 2: Angi at fargetemperaturen skal være varmere enn Warm 1.
‒‒ Custom: Tilpass fargetonen.
――Når den eksterne inngangen er koblet til gjennom HDMI/DP og PC/AV Mode er angitt til AV, har Color
Sharpness
Tone fire fargetemperaturinnstillinger (Cool, Normal, Warm og Custom).
•• Gamma: Juster midtnivået for lystetthet.
Gjør omrisset til objekter klarere eller mer utydelig. (Område: 0~100)
‒‒ Mode1 / Mode2 / Mode3
En høyere verdi gjør omrisset til objekter klarere.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når
Bright er i modusen Cinema eller Dynamic Contrast.
――Denne menyen er ikke tilgjengelig når
Upscale er i Mode1 eller Mode2.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Game Mode er aktivert.
29
SAMSUNG MAGIC Upscale
Upscale-funksjonen kan forbedre lagene med bildedetaljer og klarheten i bildet.
Funksjonen har mer åpenbare effekter på bilder med lav oppløsning.
――Denne menyen er ikke tilgjengelig når
Bright er angitt til Cinema- eller Dynamic Contrast-modus.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Game Mode er aktivert.
•• Off / Mode1 / Mode2
――Sammenlignet med Mode1 har Mode2 en sterkere effekt.
HDMI Black Level
Eye Saver Mode
Gir optimal bildekvalitet som passer for å hvile øynene.
TÜV Rheinlands “Low Blue Light Content” er en sertifisering for produkter som oppfyller kravene til
lavere nivåer for blått lys. Når Eye Saver Mode er satt til On, vil det blå lyset med en bølgelengde på
cirka 400 nm reduseres og gi en optimal bildekvalitet som passer for at øynene skal få hvile. Samtidig
er det blå lyset lavere enn i standardinnstillingene, slik det er testet av TÜV Rheinland, og sertifisert
for å oppfylle kravene til TÜV Rheinlands standarder for “Low Blue Light Content”.
Game Mode
Konfigurer produktskjerminnstillingene for spillmodus.
Hvis en DVD-spiller eller digitalboks er koblet til produktet via HDMI, kan det oppstå bildedegradering
(kontrast/fargedegradering, svartnivå osv.), avhengig av tilkoblet kildeenhet. I dette tilfellet kan HDMI
Black Level brukes til å justere bildekvaliteten.
Hvis dette er tilfellet, korrigerer du den degraderte bildekvaliteten med menyen HDMI Black Level.
――Denne funksjonen er bare tilgjengelig i HDMI-modus.
•• Normal: Velg denne modusen når det ikke er noen degradering i kontrastforhold.
Bruk denne funksjonen når du spiller spill på en PC eller når en spillkonsoll som for eksempel
PlayStation™ eller Xbox™ er tilkoblet.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Eye Saver Mode er aktivert.
――Når skjermen slås av, går i strømsparingsmodus eller endrer inndatakilder, slås Game Mode Off selv om
den er satt til On.
――Hvis du vil at Game Mode alltid skal være aktivert, velger du Always On.
•• Low: Velg denne modusen for å redusere svartnivå og øke hvitnivået når det er degradering i
kontrastforhold.
――HDMI Black Level er kanskje ikke kompatibel med alle kildeenheter.
――HDMI Black Level-funksjonen aktiveres bare ved en bestemt AV-oppløsning, for eksempel 720P og 1080P.
Response Time
Øk responshastigheten for skjermen slik at video vises mer livaktig og naturlig.
――Det anbefales at du setter Response Time til Standard eller Faster når du ikke ser på film.
30
Picture Size
Screen Adjustment
Endre bildestørrelsen.
――Bare tilgjengelig i Analog-modus.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når FreeSync er aktivert.
――Denne menyen er bare tilgjengelig når Picture Size er satt til Screen Fit i AV-modus.
I PC-modus
•• Auto: Vis bilde i samsvar med størrelsesforholdet fra inndatakilden.
•• Wide: Vis bildet i fullskjerm uansett størrelsesforholdet fra inndatakilden.
Når 480p, 576p, 720p eller 1080p er angitt i AV-modus og skjermen vises normalt, velger du Screen Fit for å
justere horisontal posisjon i 0-6 nivåer.
Konfigurere H-Position og V-Position
H-Position: Flytt skjermbildet til venstre eller høyre.
I AV-modus
V-Position: Flytt skjermbildet opp eller ned.
•• 4:3: Vis bildet med størrelsesforholdet 4:3. Passer til videoer og standard TV-programmer.
Konfigurere Coarse
•• 16:9: Vis bildet med størrelsesforholdet 16:9.
•• Screen Fit: Vis bildet med det opprinnelige størrelsesforholdet uten avkutting.
――Funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av portene på produktet.
――Det er mulig å endre skjermstørrelsen når følgende betingelser er oppfylt:
Juster skjermfrekvensen.
――Bare tilgjengelig i Analog-modus.
Konfigurere Fine
――En digital utgangsenhet er tilkoblet via HDMI/DP-kabelen.
Finjuster skjermen for å oppnå et klart bilde.
――Inndatasignalet er 480p, 576p, 720p eller 1080p og skjermen vises normalt (ikke alle modeller støtter
――Bare tilgjengelig i Analog-modus.
alle disse signalene.).
――Dette kan bare angis når den eksterne inngangen er koblet til gjennom HDMI/DP og PC/AV Mode er
angitt til AV.
31
Kapittel 05
Justere innstillingene for OSD (skjermmenyen)
Det gis en detaljert beskrivelse av hver funksjon. Referer til produktet for detaljer.
Transparency
Position
Angi gjennomsiktigheten for menyvinduene.
Juster menyposisjonen.
OnScreen Display
Transparency
On
Position
Language
Display Time
Configure the
transparency
of the menu
windows.
Language
English
Angi menyspråket.
20 sec
――En endring i språkinnstillingen vil bare gjelde for skjermmenyen.
――Den vil ikke gjelde andre funksjoner på PCen.
Return
――Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Display Time
Angi at skjermmenyen (OSD) skal forsvinne automatisk hvis menyen ikke brukes i et visst tidsrom.
Display Time kan brukes til å angi hvor lang tid det skal gå før OSD-menyen skal forsvinne.
32
Kapittel 06
Oppsett og tilbakestilling
Det gis en detaljert beskrivelse av hver funksjon. Referer til produktet for detaljer.
FreeSync
System
FreeSync
Off
Modellene C32F391FW* / C32F395FW* / C32F397FW* støttes ikke.
Eco Saving Plus
Off
FreeSync-teknologi er en løsning som eliminerer screen tearing uten den vanlige forsinkelsen og
ventetiden.
Off Timer
Denne funksjonen gjør at du ikke opplever screen tearing (riving) eller forsinkelse ved spilling. Du får
en bedre spillopplevelse.
Source Detection
Auto
Key Repeat Time
Acceleration
FreeSync er bare tilgjengelig i HDMI eller DisplayPort-modus.
PC/AV Mode
Power LED On
•• Off: Deaktiver FreeSync.
Stand-by
Return
•• Standard Engine: Aktiver de grunnleggende FreeSync-funksjonene i AMD-grafikkortet.
•• Ultimate Engine: Aktiver FreeSync-funksjonen med en høyere skjermbildefrekvens. Screen
tearing (unormal synkronisering mellom skjermen og innholdet) reduseres i denne modusen. Vær
oppmerksom på at flimring på skjermen kan forekomme når du spiller spill.
Når FreeSync-funksjonen aktiveres, må du bruke høyeste skjermoppdateringsfrekvens for å få best
mulig effekt av synkroniseringen.
Hvis du vil vite hvordan du angir oppdateringsfrekvensen, kan du se Spørsmål og svar
endrer jeg frekvensen?
Hvordan
――Når du bruker FreeSync-funksjonen, må du bruke HDMI/DP-kabelen som leveres av skjermprodusenten.
FreeSync
technology is
solution that
eliminates screen
tearing without all
the usual lag and
latency. FreeSync
can be operated
when you use
AMD's graphic card
with supporting
Freesync solution.
――Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Når FreeSync-funksjonen er aktivert, kan følgende skje:
•• Det kan oppstå flimring på skjermen under spilling, avhengig av spillinnstillingene. Hvis du
reduserer verdiene for spilleinnstillingene, kan du bli kvitt flimringen. Installering av de nyeste
driverne fra AMD-nettstedet kan også løse problemet.
•• Responshastigheten kan variere under spilling, avhengig av oppløsningen. Generelt reduserer en
høyere oppløsning responshastigheten.
•• Skjermens lydkvalitet kan bli forringet.
――Hvis det oppstår problemer når du bruker funksjonen, kan du kontakte Samsungs servicesenter.
33
Modellene i grafikkortlisten støtter FreeSync
FreeSync kan bare brukes sammen med bestemte modeller med AMD-grafikkort. Se den følgende
listen for å se hvilke grafikkort som støttes:
Sørg for å installere de nyeste offisielle grafikkortdriverne fra AMD som støtter FreeSync.
――Du finner flere AMD-grafikkortmodeller som støtter FreeSync-funksjonen på det offisielle AMD-nettstedet.
――Velg FreeSync Off hvis du bruker et grafikkort fra en annen produsent.
•• AMD Radeon R9 300 Series
•• AMD Radeon R9 290
•• AMD Radeon R9 Fury X
•• AMD Radeon R9 285
•• AMD Radeon R7 360
•• AMD Radeon R7 260X
•• AMD Radeon R9 295X2
•• AMD Radeon R7 260
•• AMD Radeon R9 290X
Hvordan aktiverer du FreeSync?
1 Sett FreeSync til Standard Engine eller Ultimate Engine i OSD-menyen.
2 Aktiver FreeSync i AMD Radeon Settings:
Høyreklikk
AMD Radeon Settings
Display
AMD FreeSync-funksjonen skal settes til På. Velg På hvis det ikke allerede er valgt.
34
Eco Saving Plus
PC/AV Mode
Reduser energiforbruket sammenlignet med forbruket ved maksimal lysstyrke.
Angi PC/AV Mode til AV. Bildestørrelsen blir forstørret.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når
Dette alternativet er nyttig når du ser på en film.
Bright er i modusen Dynamic Contrast.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Game Mode er aktivert.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Eye Saver Mode er aktivert.
•• Off: Deaktiver Eco Saving Plus-funksjonen.
•• Auto: Strømforbruket vil automatisk bli redusert med omtrent 10 % i forhold til den gjeldende
innstillingen.
(Hvor mye strømforbruket reduseres avhenger av skjermens lysstyrke.)
•• Low: Sparer opptil 25 % energi sammenlignet med maksimal lysstyrke.
•• Angi til "PC" når den er koblet til en PC.
•• Angi til "AV" når den er koblet til en AV-enhet.
――Denne funksjonen støtter ikke Analog modus.
――Leveres bare for bredformatmodeller som 16:9 eller 16:10.
――Hvis skjermen er i HDMI/DisplayPort-modus og skjermen viser meldingen Check Signal Cable eller
strømsparing blir aktivert, trykker du på JOG-knappen for å vise funksjonsknappskjermbildet og velger
-ikonet. Du kan velge PC eller AV.
•• High: Sparer opptil 50 % energi sammenlignet med maksimal lysstyrke.
Off Timer
Source Detection
Velg enten Auto eller Manual som metode for gjenkjenning av inndatasignalet.
Off Timer: Slå på Off Timer-modus.
Turn Off After: Tidsinnstilt avslåing kan angis fra 1 til 23 timer. Produktet blir slått av automatisk etter
angitt antall timer.
――Dette alternativet er bare tilgjengelig når Off Timer er angitt til On.
――For produkter for markedet i noen regioner er det angitt at Off Timer skal aktiveres 4 timer etter at
produktet er slått på. Dette gjøres i samsvar med regulering av strømforsyningen. Hvis du ikke vil at
tidsinnstilt avslåing skal aktiveres, kan du gå til MENU
System og sette Off Timer til Off.
Key Repeat Time
Kontroller responshastigheten for en knapp når noen trykker på den.
Du kan velge Acceleration, 1 sec eller 2 sec. Hvis du velger No Repeat, reagerer en kommando bare én
gang når det blir trykket på en knapp.
35
Power LED On
Information
Konfigurer innstillingene for å aktivere eller deaktivere strømlampen som er plassert på nedre del av
produktet.
Vis den gjeldende inndatakilden, frekvensen og oppløsningen.
•• Working: Strømlampen er på når produktet er slått på.
•• Stand-by: Strømlampen er på når produktet er slått av.
Picture
OnScreen Display
Reset All
Sett alle innstillinger for produktet tilbake til standard fabrikkinnstillinger.
System
Information
Information
LC************
S/N:***************
HDMI
**kHz **Hz **
****x****
Optimal Mode
****x**** **Hz
Exit
――Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
36
Kapittel 07
Installere programvaren
Easy Setting Box
Systemkrav
OS
Easy Setting Box lar brukerne bruke skjermen ved å dele den inn i flere deler.
Hvis du vil installere den nyeste versjonen av Easy Setting Box, laster du den ned fra nettstedet
Samsung Electronics på http://www.samsung.com.
――Programvaren fungerer kanskje ikke skikkelig hvis du ikke starter datamaskinen på nytt etter
Maskinvare
•• Windows XP 32Bit/64Bit
•• Minst 32 MB minne
•• Windows Vista 32Bit/64Bit
•• Minst 60 MB ledig plass på harddisken
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
•• Windows 10 32Bit/64Bit
installasjonen.
――Ikonet Easy Setting Box vises kanskje ikke avhengig av datasystemet og produktspesifikasjonene.
――Hvis snarveisikonet ikke vises, trykker du på F5-tasten.
Begrensninger og problemer med installasjonen
Easy Setting Box-installasjon kan påvirkes av grafikkortet, hovedkortet og nettverksomgivelsene.
37
Kapittel 08
Feilsøkingsveiledning
Før du kontakter Samsungs
kundeservicesenter
――Før du ringer Samsung kundeservicesenter tester du produktet som følger. Hvis problemet vedvarer,
kontakter du Samsung kundeservicesenter.
Kontroller følgende.
Installasjonsproblem (PC-modus)
Skjermen slår seg av og på.
Sjekk at kabelen er skikkelig tilkoblet mellom produktet og PC-en, og at kontaktene er godt festet.
Teste produktet
Kontroller om produktet fungerer normalt ved å bruke produkttestfunksjonen.
Hvis skjermen er avslått og strømindikatoren blinker selv om produktet er riktig tilkoblet en PC, bør du
utføre en diagnosetest.
1 Slå av både PC-en og produktet.
2
Koble kabelen fra produktet.
3 Slå på produktet.
4 Hvis meldingen Check Signal Cable vises, fungerer produktet normalt.
Det er tomme felter på alle fire sider av skjermen når en HDMI- eller HDMI-DVI-kabel er koblet til
produktet og PCen.
De tomme feltet som ble funnet på skjermen, har ingenting å gjøre med produktet.
Tomme områder på skjermen forårsakes av PC-en eller grafikkortet. For å løse problemet justerer du
skjermstørrelsen i HDMI- eller DVI-innstillingene for grafikkortet.
Hvis innstillingsmenyen for grafikkortet ikke har noe alternativ for å justere skjermstørrelsen,
oppdaterer du grafikkortdriveren til nyeste versjon.
(Kontakt produsenten av grafikkortet eller datamaskinen for mer informasjon om hvordan du justerer
skjerminnstillingene.)
――Hvis skjermen er tom, kontrollerer du PC-systemet, videokontrolleren og kabelen.
Kontrollere oppløsningen og frekvensen
For en modus som er høyere enn oppløsningen som støttes (se Tabell over standard signalmodus ), vil
meldingen Not Optimum Mode vises en kort stund.
――Den viste oppløsningen kan variere avhengig av datamaskinens systeminnstillinger og kabler.
Skjermproblem
Strømlampen er av. Skjermen slår seg ikke på.
Kontroller at strømkabelen er riktig koblet til.
Meldingen Check Signal Cable vises.
Kontroller at kabelen er riktig koblet til produktet.
Kontroller at enheten som er koblet til produktet er slått på.
38
Not Optimum Mode vises.
Teksten er uklar.
Denne meldingen vises når signalet fra grafikkortet overstiger den maksimale oppløsningen eller
frekvensen for produktet.
Hvis du bruker et Windows-operativsystem (f.eks. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 eller Windows
Skrifter
Juster ClearType-tekst og endre Slå på ClearType.
10): Gå til Kontrollpanel
Endre maksimal oppløsning eller frekvens slik at den passer til produktets ytelse, i samsvar med
Tabell over standard signalmodus (S.43).
Videoavspillingen er hakkete.
Bildene på skjermen ser forvrengt ut.
Avspillingen av store videofiler i høy definisjon kan være hakkete. Dette kan skyldes at videospilleren
ikke er optimalisert for datamaskinressursen.
Kontroller kabeltilkoblingen til produktet.
Prøv å spille av filen på en annen videospiller.
Skjermen er ikke klar. Skjermen er uklar.
Juster Coarse og Fine.
Fjern eventuelt tilbehør (videoforlengelseskabel osv.) og prøv på nytt.
Lydproblem
Still inn oppløsningen og frekvensen til det anbefalte nivået.
Det er ingen lyd.
Skjermen er ustabil og rister. Det er skygger eller ekkobilder igjen på skjermen.
Sjekk at lydkabelen er tilkoblet, eller juster volumet.
Kontroller at oppløsningen og frekvensen til PCen er innenfor rekkevidde av oppløsningen og
frekvensen som er kompatible med produktet. Deretter kan du om nødvendig endre innstillingene
ved å referere til tabell over standard signalmodus (S.43) i denne håndboken og Information-menyen
på produktet.
Kontroller volumet.
Skjermen er for lys. Skjermen er for mørk.
Juster Brightness og Contrast.
Fargen på skjermen er ujevn.
Endre Color-innstillingene.
Volumet er for lavt.
Justerer volumet.
Hvis volumet fortsatt er lavt etter at du har satt det opp til maksimalt nivå, justerer du volumet på
PC-ens lydkort eller programvare.
Video er tilgjengelig, men det er ingen lyd.
Lyd kan ikke høres hvis du har brukt en HDMI-DVI-kabel for å koble til inngangsenheten.
Koble til enheten ved hjelp av en HDMI-kabel eller en DP-kabel.
Fargene på skjermen har en skygge og er forvrengt.
Endre Color-innstillingene.
Hvitt ser ikke egentlig hvitt ut.
Kildeenhetproblem
Endre Color-innstillingene.
Det kommer en pipelyd når PC-en starter opp.
Det er ingen bilder på skjermen og strømlampen blinker hvert halve til hele sekund.
Hvis du hører en pipelyd når PC-en starter opp, må PC-en på service.
Produktet er i strømsparingsmodus.
Trykk på en tast på tastaturet eller beveg musen for å returnere til forrige skjerm.
39
Spørsmål og svar
――Se i brukerhåndboken for PC-en eller skjermkortet for flere instruksjoner om justering.
Hvordan endrer jeg frekvensen?
Angi frekvensen på grafikkortet.
•• Windows XP: Gå til Kontrollpanel
Utseende og temaer
•• Windows ME/2000: Gå til Kontrollpanel
Utseende og personalisering
•• Windows 8(Windows 8.1): Gå til Innstillinger
Innstillinger for skjerm.
•• Windows 10: Gå til Innstillinger
Innstillinger
System
Kontrollpanel
Skjerm
Innstillinger
Avansert
Utseende og personalisering
•• Windows Vista: Gå til Kontrollpanel
Skjerminnstillinger.
•• Windows 7: Gå til Kontrollpanel
Skjerm
Skjerm
Avansert
Skjerm, og juster Oppdateringshastighet under Skjerminnstillinger.
Personalization
Skjerm
Skjerm og juster Oppdateringsfrekvens under Innstillinger for skjerm.
Skjerminnstillinger
Skjermoppløsning
Utseende og personalisering
Avanserte skjerminnstillinger
Avanserte innstillinger
Avanserte innstillinger
Skjerm
Skjerm og juster Oppdateringsfrekvens under Innstillinger for skjerm.
Skjermoppløsning
Egenskaper for skjermkort
Skjerm, og juster Oppdateringshastighet under
Avanserte innstillinger
Skjerm og juster Oppdateringsfrekvens under
Skjerm, og juster Skjermoppdateringsfrekvens under Innstillinger for skjerm.
Hvordan kan jeg endre oppløsningen?
•• Windows XP: Gå til Kontrollpanel
Utseende og temaer
•• Windows ME/2000: Gå til Kontrollpanel
•• Windows Vista: Gå til Kontrollpanel
•• Windows 7: Gå til Kontrollpanel
Skjerm
Utseende og personalisering
System
Innstillinger og juster oppløsningen.
Innstillinger og juster oppløsningen.
Utseende og personalisering
•• Windows 8(Windows 8.1): Gå til Innstillinger
•• Windows 10: Gå til Innstillinger
Skjerm
Kontrollpanel
Skjerm
Personaliser
Skjerm
Skjerminnstillinger og juster oppløsningen.
Juster oppløsning og juster oppløsningen.
Utseende og personalisering
Skjerm
Juster oppløsning og juster oppløsningen.
Avanserte skjerminnstillinger, og juster oppløsningen.
Hvordan angir jeg strømsparingsmodus?
•• Windows XP: Angi strømsparingsmodus i Kontrollpanel
Utseende og temaer
•• Windows ME/2000: Angi strømsparingsmodus i Kontrollpanel
•• Windows Vista: Angi strømsparingsmodus i Kontrollpanel
•• Windows 7: Angi strømsparingsmodus i Kontrollpanel
Skjerm
Utseende og personalisering
Kontrollpanel
Personalisering
Skjermsparerinnstillinger
Skjermsparerinnstillinger
Utseende og personalisering
•• Windows 8(Windows 8.1): Angi strømsparingsmodus i Innstillinger
•• Windows 10: Angi strømsparingsmodus i Innstillinger
Skjerm
Tilpass
Tilpass
Strømalternativer eller BIOS SETUP på PC-en.
Skjermsparerinnstillinger
Skjermsparerinnstillinger
Utseende og personalisering
Låseskjerm
Strømalternativer eller BIOS SETUP på PC-en.
Tilpass
Innstillinger for skjermtidsavbrudd
Strømalternativer eller BIOS SETUP på PC-en.
Strømalternativer eller BIOS SETUP på PC-en.
Skjermsparerinnstillinger
Strømalternativer eller BIOS SETUP på PC-en.
Strøm og hvilemodus eller BIOS SETUP på PC-en.
40
Kapittel 09
Spesifikasjoner
Generelt
Modellnavn
C22F390FH* / C22F392FH*
C24F390FH* / C24F392FH* /
C24F394FH* / C24F396FH* /
C24F399FH*
C27F390FH* / C27F391FH* /
C27F396FH* / C27F397FH* /
C27F398FW*
C32F391FW* / C32F395FW* /
C32F397FW*
Størrelse
Klasse 22 (21,5 tommer / 54,6 cm)
Klasse 24 (23,5 tommer / 59,8 cm)
Klasse 27 (27,0 tommer / 68,5 cm)
Klasse 32 (31,5 tommer / 80,1 cm)
Visningsområde
476,64 mm (H) x 268,11 mm (V)
521,40 mm (H) x 293,28 mm (V)
596,736 mm (H) x 335,664 mm (V)
698,40 mm (H) x 392,85 mm (V)
Pikselstørrelse
0,24825 mm (H) x 0,24825 mm (V)
0,27156 mm (H) x 0,27156 mm (V)
0,3114 mm (H) x 0,3114 mm (V)
0,36375 mm (H) x 0,36375 mm (V)
Maksimal pikselklokke
148,5 MHz (analog, HDMI)
148,5 MHz (HDMI, DisplayPort) -Gjelder bare for modellene C27F398FW*, C32F391FW*, C32F395FW*, C32F397FW*
Strømforsyning
AC100-240V~ 50/60Hz
Basert på adapterens AC-spenning. Produktets DC-spenning står på produktetiketten.
Signalkontakter
D-SUB, HDMI
HDMI, DisplayPort (Gjelder bare for modellene C27F398FW*, C32F391FW*, C32F395FW*, C32F397FW*)
Miljøforhold
Drift
Temperatur: 10 C – 40 C (50 F – 104 F) / Luftfuktighet: 10 % – 80 %, ikke-kondenserende
Lagring
Temperatur: -20 C – 45 C (-4 F – 113 F) / Luftfuktighet: 5 % – 95 %, ikke-kondenserende
41
――Plug-and-Play
Denne skjermen kan installeres og brukes med alle Plug-and-Play-kompatible systemer. Toveis datautveksling mellom skjermen og PC-systemet optimaliserer skjerminnstillingene. Skjerminstallasjon foregår automatisk.
Men du kan tilpasse installasjonsinnstillingene om ønskelig.
――Panelpunkter (piksler)
På grunn av produksjonen av dette produktet kan omtrent 1 piksel per million (1 ppm) være lysere eller mørkere på LCD-panelet. Dette påvirker ikke produktytelsen.
――Spesifikasjonene over kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.
――Denne enheten er et digitalt apparat i klasse B.
――Du finner detaljerte spesifikasjoner for enheten på nettstedet til Samsung Electronics.
42
Tabell over standard signalmodus
Modellnavn
C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* / C24F392FH* /
C32F391FW* / C32F395FW* / C32F397FW*
C24F394FH* / C24F396FH* / C24F399FH* / C27F390FH* /
C27F391FH* / C27F396FH* / C27F397FH* / C27F398FW*
Synkronisering
Oppløsning
Horisontal frekvens
30 – 81 kHz
30 – 81 kHz
Vertikal frekvens
56 – 72 Hz
56 – 61 Hz
Optimal oppløsning
1920 x 1080 ved 60 Hz
1920 x 1080 ved 60 Hz
Maksimal oppløsning
1920 x 1080 ved 60 Hz
1920 x 1080 ved 60 Hz
Hvis et signal som tilhører standardmodusene nedenfor, sendes fra PC-en, vil skjermen bli justert automatisk. Hvis signalet som overføres fra PC-en ikke tilhører standardsignalmodusene, kan skjermen være tom
når strømlampen lyser. I et slikt tilfelle bytter du innstillingene i henhold til følgende tabell ved å referere til grafikkortets brukerhåndbok.
C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* / C24F392FH* / C24F394FH* / C24F396FH* / C24F399FH* / C27F390FH* / C27F391FH* / C27F396FH* / C27F397FH* / C27F398FW*
Oppløsning
Horisontal frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pikselklokke (MHz)
Synk.polaritet (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
43
Oppløsning
Horisontal frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pikselklokke (MHz)
Synk.polaritet (H/V)
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900 RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
C32F391FW* / C32F395FW* / C32F397FW*
Oppløsning
Horisontal frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pikselklokke (MHz)
Synk.polaritet (H/V)
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900 RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080p
67,500
60,000
148,500
+/+
――Horisontal frekvens
Tiden som kreves til å skanne en enkelt linje fra venstre til høyre side av skjermen kalles en horisontal syklus. Det omvendte nummeret av en horisontal syklus kalles horisontal frekvens. Horisontal frekvens måles i kHz.
――Vertikal frekvens
Fordi det samme bildet gjentas flere titalls ganger per sekund kan du se naturlige bilder. Gjentakelsesfrekvensen kalles "vertikal frekvens" eller "oppdateringsfrekvens" og angis i Hz.
――Dette produktet kan angis til bare en oppløsning for hver skjermstørrelse for å oppnå optimal bildekvalitet på grunn av panelets natur. Bildekvaliteten kan bli degradert hvis du angir en annen oppløsning enn den
spesifiserte oppløsningen. For å unngå dette anbefaler vi at du velger den optimale oppløsningen som er spesifisert for produktet.
――Kontroller frekvensen når du bytter ut en CDT-skjerm (koblet til en PC) med en LCD-skjerm. Hvis LCD-skjermen ikke støtter 85 Hz, bytter du den vertikale frekvensen til 60 Hz med CDT-skjermen før du bytter den ut med LCDskjermen.
44
Kapittel 10
Tillegg
Ansvar for betalingstjenesten
(kostnad til kundene)
En produktskade som er forårsaket av kundens feil
――Når det blir bedt om tjenesten, kan det være at vi, på tross av garantien, kan belaste deg for et besøk fra en
•• Eksternt slag/støt eller at produktet er sluppet ned.
servicetekniker i følgende tilfeller:
Ikke en produktdefekt
Rengjøring av produktet, justering, forklaring, ny installering osv.
•• Hvis en servicetekniker gir instruksjoner om hvordan produktet skal brukes, eller bare justerer
alternativer uten å demontere produktet.
Produktskade forårsaket av kundens feilbehandling eller feil reparasjon.
Hvis en produktskade er forårsaket av:
•• Bruk av utstyr eller separat solgt produkt som ikke er spesifisert av Samsung.
•• Reparasjon utført av en person som ikke er en tekniker fra en partner av eller et eksternt selskap
som brukes av Samsung Electronics Co., Ltd.
•• Ommodellering eller reparasjon av produktet utført av kunden.
•• Bruk med feil spenning eller ikke-autoriserte elektriske tilkoblinger.
•• Forholdsreglene i brukerhåndboken er ikke fulgt.
•• Hvis en defekt er forårsaket av eksterne miljøfaktorer (Internett, antenne, kabelsignal, osv.)
•• Hvis et produkt installeres på nytt eller hvis det kobles til enheter i tillegg etter at det kjøpte
produktet er installert for første gang.
•• Hvis produktet installeres på nytt for å flyttes til en annen plassering eller til et annet hus.
•• Hvis en kunde ber om instruksjoner om hvordan produktet skal brukes på grunn av produkter fra
andre selskaper.
•• Hvis en kunde ber om instruksjoner om hvordan nettverket eller programmer fra andre selskaper
skal brukes.
Annet
•• Hvis det oppstår feil på produktet på grunn av naturskade. (tordenvær, brann, jordskjelv,
oversvømmelse, osv)
•• Hvis forbruksartikler er oppbrukt. (batteri, toner, lysstofflamper, hode, vibrator, lampe, filter, bånd,
osv.)
――Hvis kunden ber om en tjeneste i tilfeller hvor produktet ikke har noen defekter, kan det bli pålagt en
serviceavgift. Så vennligst les brukerhåndboken først.
•• Hvis kunden ber om programvareinstallering og konfigurering for produktet.
•• Hvis en servicetekniker tørker støv eller fjerner fremmedlegemer fra innsiden av produktet.
•• Hvis kunden ber om en installering i tillegg etter å ha kjøpt et produkt via homeparty eller på
nettet.
45
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising