Samsung 27" Curved Monitor CF396 Användarguide

Samsung 27" Curved Monitor CF396 Användarguide
ANVÄNDARHANDBOK
Böjd skärm
C22F390FH* C22F392FH* C24F390FH* C24F392FH* C24F394FH* C24F396FH* C24F399FH*
C27F390FH* C27F391FH* C27F396FH* C27F397FH* C27F398FW* C32F391FW* C32F395FW* C32F397FW*
Färgen och utseendet kan variera beroende på produkt. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att förbättra
produktens prestanda.
Innehållet i den här handboken kan komma att ändras utan förvarning i avsikt att förbättra kvaliteten.
© Samsung Electronics
Samsung Electronics innehar upphovsrätten för den här handboken.
Användning eller reproduktion av den här handboken, delvis eller i sin helhet, utan tillstånd från Samsung Electronics är förbjudet.
Andra varumärken än Samsung Electronics tillhör sina respektive ägare.
••
En administrationsavgift kan tillkomma om
‒‒ (a) en tekniker tillkallas och det inte finns något fel på produkten.
(om du inte har läst den här användarhandboken).
‒‒ (b) du tar med produkten till ett reparationscenter och det inte finns något fel på produkten.
(om du inte har läst den här användarhandboken).
••
Beloppet på en sådan administrationsavgift informeras före arbetet sker eller hembesöket görs.
Innehållsförteckning
Innan du använder produkten
Säkra installationsutrymmet
Förvaring
4
4
Säkerhetsföreskrifter
Rengöring
Elektricitet och säkerhet
Installation
Användning
5
5
5
6
7
Förberedelser
Delar
Panelkontroll
Direktknappguide
Funktionsknappguide
Ändra inställningarna för Ljus, Kontrast och
Skärpa
Ändra inställningen för Volym
Baksidan
Ändra produktens lutning
Antistöldlås
Att tänka på när du flyttar skärmen
Montera väggstativet
(Inte för C27F397FH* / C32F397FW*-modeller)
Specifikationer för väggstativet (VESA)
(Inte för C27F397FH* / C32F397FW*-modeller)
9
9
10
11
13
13
14
15
16
17
18
18
Installation
Montera stativet (C22F390FH* / C22F392FH*
/ C24F390FH* / C24F392FH* / C24F394FH*
/ C24F399FH* / C27F390FH* / C27F391FH* /
C32F391FW*)
Montera stativet (C24F396FH* / C27F396FH*
/ C27F397FH* / C27F398FW* / C32F395FW* /
C32F397FW*)
Avlägsna stativet (C22F390FH* / C22F392FH*
/ C24F390FH* / C24F392FH* / C24F394FH*
/ C24F399FH* / C27F390FH* / C27F391FH* /
C32F391FW*)
Avlägsna stativet (C24F396FH* / C27F396FH*
/ C27F397FH* / C27F398FW* / C32F395FW* /
C32F397FW*)
19
19
20
21
22
Ansluta och använda en källenhet
Kontrollpunkter före anslutning
23
Ansluta och använda en dator
Anslutning med D-SUB-kabel (analog typ)
Anslutning med en HDMI eller HDMI-DVI-kabel
Anslutning med en DP-kabel
Ansluta till hörlurar
Ansluta strömmen
23
23
24
24
25
26
Korrekt hållning vid användning av produkten
27
Installation av drivrutiner
27
Ställa in den optimala upplösningen
27
Skärminställning
SAMSUNG MAGIC Bright
28
Ljus
29
Kontrast
29
Skärpa
29
Färg
29
SAMSUNG MAGIC Upscale
30
HDMI svart
30
Läge för ögonvila
30
Spelläge
30
Svarstid
30
Bildstorlek
31
Skärmjustering
31
Justera OSD-inställningarna
(On Screen Display)
Transparens
32
Position
32
Språk
32
Visa tid
32
2
Innehållsförteckning
Inställningar och återställning
Felsökningsguide
FreeSync
33
35
Innan du kontaktar Samsungs kundtjänst
Testa produkten
Kontrollera upplösning och frekvens
Kontrollera följande.
38
38
38
38
Eco-spar Plus
35
Sluttid
PC/AV-läge
35
Vanliga frågor
40
Källdetektering
35
Knappupprepn.tid
35
På för LED-ström
36
Återställ alla
36
Information
36
Allmänt
41
Tabell över standardsignallägen
43
Appendix
Installera programmet
Easy Setting Box
Begränsningar och problem vid installation
Systemkrav
Specifikationer
37
37
37
Ansvar för betalservice (kostnad för kunder)
Inget fel på produkten
En skada på produkten som orsakats av kunden
Annat
45
45
45
45
3
Kapitel 01
Innan du använder produkten
Säkra installationsutrymmet
Förvaring
Se till att det finns plats runt produkten för ventilation. En invändig temperaturökning kan orsaka
brand och skada på produkten. Se till att det finns så mycket utrymme som visas nedan eller mer när
du installerar produkten.
――Kontakta Samsungs kundtjänst om du behöver rengöra insidan av produkten (en avgift tas ut).
Högglansmodeller kan få vita fläckar på ytan om en luftfuktare med ultraljud används i närheten.
Tryck inte på bildskärmens yta med händerna eller andra föremål. Det finns risk att skärmen skadas.
――Utseendet kan variera beroende på produkt.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
4
Säkerhetsföreskrifter
Varning!
Akta!
En allvarlig eller dödlig skada kan uppstå om anvisningarna inte följs.
Personskada eller skador på föremål kan uppstå om anvisningarna
inte följs.
Elektricitet och säkerhet
Varning!
•• Använd inte en skadad strömsladd eller stickkontakt, eller ett eluttag som sitter löst.
•• Anslut inte flera produkter till samma eluttag.
•• Ta inte i kontakten med våta händer.
•• Sätt i elkontakten ordentligt så att den inte sitter löst.
Rengöring
――Var försiktig när du rengör skärmen och höljet eftersom avancerade LCD-skärmar lätt repas.
――Gör följande vid rengöring.
1 Stäng av produkten och datorn.
2 Koppla bort strömsladden från produkten.
――Håll i kontakten på strömsladden och rör inte sladden med blöta händer. Stötar kan annars uppstå.
3 Torka bildskärmen med en ren, mjuk och torr trasa.
‒‒ Använd inte något rengöringsmedel som innehåller alkohol, lösningsmedel eller tensider på
bildskärmen.
‒‒ Spruta inte vatten eller rengöringsmedel direkt på produkten.
4 Fukta en ren och torr trasa med vatten och vrid ur den ordentligt när du gör rent utsidan av
produkten.
•• Anslut stickkontakten till ett jordat eluttag (endast typ 1-isolerade enheter).
•• Böj eller dra inte kraftigt i strömsladden. Placera inte något tungt föremål på strömsladden.
•• Placera inte strömsladden eller produkten i närheten av värmekällor.
•• Ta bort damm från stickkontakterna och eluttaget med en torr trasa.
Akta!
•• Koppla inte från strömsladden när produkten används.
•• Använd endast den strömsladd som tillhandhålls av Samsung och som följde med produkten.
Använd inte strömsladden till andra produkter.
•• Se till att eluttaget som strömsladden är anslutet till inte är övertäckt.
‒‒ Strömmen till produkten måste brytas genom att strömsladden kopplas från om problem
uppstår.
•• Håll i stickkontakten när du kopplar från strömsladden från eluttaget.
5 Anslut strömsladden till produkten när du är färdig med rengöringen.
6 Sätt på produkten och datorn.
5
Installation
Varning!
Akta!
•• Placera inte ljus, insektsspray eller cigaretter på produkten. Placera inte produkten nära
värmekällor.
•• Tappa inte produkten när du flyttar den.
•• Placera inte produkten i dåligt ventilerade utrymmen som bokhyllor eller garderober.
•• Placera produkten minst 10 cm från väggen för ventilationens skull.
•• Håll plastförpackningen utom räckhåll för barn.
‒‒ Barnen kan kvävas.
•• Placera inte produkten på ett ostadigt eller vibrerande underlag (instabil hylla, lutande ytor med
mera).
‒‒ Produkten kan falla och skadas och/eller orsaka skada.
‒‒ Om produkten används i en miljö med kraftiga vibrationer kan produkten skadas eller börja
brinna.
•• Installera inte produkten i ett fordon eller på en plats utsatt för damm, fukt (droppande vatten
osv.), olja eller rök.
•• Ställ inte ner produkten med framsidan nedåt.
•• När du placerar produkten på ett skåp eller en hylla måste du se till att den nedre, främre kanten
av produkten inte skjuter ut.
‒‒ Produkten kan falla och skadas och/eller orsaka skada.
‒‒ Placera endast produkten på skåp eller hyllor som har rätt storlek.
•• Ställ ner produkten försiktigt.
‒‒ Produkten kan skadas eller orsaka personskador.
•• Om produkten installeras på ett ovanligt ställe (en plats utsatt för större mängder dammpartiklar,
kemiska ämnen, extrema temperaturer eller höga fuktnivåer, eller en plats där produkten är igång
under längre tidsperioder) kan det resultera i en kraftig försämring av produktens prestanda.
‒‒ Kontakta Samsungs kundtjänst om du vill installera produkten på ett sådant ställe.
•• Utsätt inte produkten för direkt solljus, värme eller heta föremål som t.ex. en spis.
‒‒ Produktens livstid kan förkortas eller brand uppstå.
•• Placera inte produkten inom räckhåll för småbarn.
‒‒ Produkten kan falla och skada barn.
•• Matolja (exempelvis sojabönsolja) kan skada eller deformera produkten. Använd inte produkten i
närheten av oljeföroreningar. Och installera eller använd inte produkten i köket eller nära spisen.
6
Användning
Varning!
•• Ström med hög spänning går genom produkten. Ta aldrig själv isär, reparera eller ändra produkten.
‒‒ Kontakta Samsungs kundtjänst för reparation.
•• Om du ska flytta produkten måste du först koppla bort alla kablar från den, inklusive
strömsladden.
•• Om produkten låter konstigt, luktar bränt eller rök ska du omedelbart ta bort strömsladden och
kontakta Samsungs kundtjänst.
•• Infoga inte metallföremål (mynt, hårspännen, säkerhetsnålar osv.) eller brännbara föremål (papper
tändstickor osv.) i produkten (i ventilationsspringor, in-/utmatningsportar osv.).
‒‒ Stäng alltid av produkten och koppla från strömsladden om vatten eller något annat ämne
hamnar i produkten. Kontakta sedan Samsungs kundtjänst.
•• Placera inte föremål som innehåller vätska (vaser, krukor, flaskor osv.) eller metallföremål på
produkten.
‒‒ Stäng alltid av produkten och koppla från strömsladden om vatten eller något annat ämne
hamnar i produkten. Kontakta sedan Samsungs kundtjänst.
•• Låt inte barn klänga eller klättra på produkten.
‒‒ Barnen kan skadas allvarligt.
•• Om du tappar produkten eller om ytterhöljet skadas stänger du av strömmen och kopplar från
strömsladden. Kontakta sedan Samsungs kundtjänst.
‒‒ Fortsatt användning kan orsaka brand eller stötar.
•• Lämna inte tunga föremål eller föremål som barn gillar (leksaker, godis osv.) på produkten.
‒‒ Produkten eller tunga föremål kan falla när barn försöker nå leksakerna eller godiset och orsaka
allvarliga skador.
•• Stäng av produkten och dra ur strömsladden under åskväder.
•• Tappa inte föremål på produkten och utsätt inte produkten för kraftiga smällar.
•• Flytta inte produkten genom att dra i strömsladden eller någon kabel.
•• Om en gasläcka inträffar ska du inte röra produkten eller stickkontakten. Ventilera också lokalen
omedelbart.
•• Lyft eller flytta inte produkten genom att dra i strömsladden eller någon kabel.
•• Använd inte och placera inte eldfarliga sprayer eller lättantändliga ämnen nära produkten.
•• Se till att ventilationsspringorna inte blockeras av dukar eller gardiner.
‒‒ En ökad inre temperatur kan orsaka brand.
7
Akta!
•• Om du låter skärmen stå med stillbild under en längre tid kan det orsaka inbrända bilder och
defekta pixlar.
‒‒ Aktivera strömsparläget eller en dynamisk skärmsläckare om du inte tänker använda produkten
under en tid.
•• Koppla från strömsladden från eluttaget om du inte tänker använda bildskärmen under en längre
tid (semester med mera).
‒‒ Ansamlat damm kan i kombination med värme orsaka brand, elstötar eller elläckage.
•• Använd produkten med den rekommenderade upplösningen och frekvensen.
‒‒ Synen kan försämras.
•• Placera inte AC/DC-adaptrar tillsammans.
•• Ta bort plastförpackningen från AC/DC-adaptern innan du använder den.
•• Rör inte vid skärmen när produkten varit påslagen under en längre tid då den kan vara mycket
varm.
•• Förvara små tillbehör utom räckhåll för barn.
•• Var försiktig när du justerar produktens vinkel eller sänker eller höjer den.
‒‒ Handen eller ett finger kan fastna och skadas.
‒‒ Kraftig lutning på produkten kan resultera i att den faller och orsakar skada.
•• Placera inte tunga föremål på produkten.
‒‒ Produkten kan skadas eller orsaka personskador.
•• Vid användning av hörlurar eller örsnäckor, vrid inte upp volymen för högt.
‒‒ Om ljudet är för högt kan det skada hörseln.
•• Se till att det inte kommer in vatten i AC/DC-adaptern eller att den blir våt.
‒‒ Stötar eller brand kan uppstå.
‒‒ Undvik att använda produkten utomhus där den kan utsättas för regn eller snö.
‒‒ Var noga med att AC/DC-adaptern inte blir blöt när du torkar golvet.
•• Placera inte AC/DC-adaptern i närheten av någon värmekälla.
‒‒ Annars kan brand uppstå.
•• Se till att ventilationen är god kring AC/DC-adaptern.
•• Om du placerar AC/DC-strömadaptern så att den hänger med sladden inuti riktad uppåt, kan
vatten och andra främmande ämnen tränga in i adaptern och göra att den slutar fungera.
Se till att AC/DC-strömadaptern ligger platt på ett bord eller på golvet.
•• Håll inte produkten upp-och-ned och flytta den inte genom att hålla i foten.
‒‒ Produkten kan falla och skadas eller orsaka skada.
•• Om du sitter för nära skärmen under en längre tid kan synen försämras.
•• Använd inte luftfuktare eller spisar i närheten av produkten.
•• Vila ögonen i mer än fem minuter för varje timme du använder produkten.
8
Kapitel 02
Förberedelser
Delar
Ikoner
Beskrivning
Riktningsknapp för navigering.
JOG-knapp
Panelkontroll
användas för att flytta uppåt, nedåt, åt höger eller åt vänster, eller
som Retur.
Denna lampa är en strömindikator och fungerar som:
――Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras
•• Ström på (strömknappen): Av
utan föregående meddelande för att höja prestandan.
C22F390FH* / C22F392FH* /
C24F390FH* / C24F392FH* /
C24F394FH* / C24F399FH* /
C27F390FH* / C27F391FH*
――JOG-knappen sitter på produktens vänstra sida. Knappen kan
Strömindikator
•• Energisparläge: Blinkar
•• Ström av (Strömknapp): På
C24F396FH* / C27F396FH* /
C27F397FH*
――Strömindikatorns funktion kan ändras på menyn. (System
På
för LED-ström) Vissa modeller har inte denna funktion.
UPP
VÄNSTER
HÖGER
Funktionsknappguide
Tryck på JOG-knappen när skärmen sätts på.
Funktionsknappsguiden visas. Du kan öppna skärmmenyn när
guiden visas genom att trycka en gång till på motsvarande
riktningsknapp.
――Funktionsknappguiden kan variera mellan olika funktioner och
TRYCK(RETUR)
Strömindikator
C27F398FW* / C32F395FW* /
C32F397FW*
NED
produktmodeller. Se aktuell produkt.
JOG-knapp
C32F391FW*
Tillbaka
Strömindikator
Funktionsknappguide
9
Direktknappguide
――Skärmen med genvägsknappar (skärmmenyn) som syns nedan visas bara när skärmen slås på, när upplösningen ändras på datorn och när indatakällan ändras.
――På funktionsknappssidan ser du om Läge för ögonvila är aktiverat.
: På
: Av
Läget HDMI / DisplayPort
Läget Analog
Ljus
Ljus
Autojustering
Volym
Funktioner
Funktioner
Läge för ögonvila Av
――Analog-lägesalternativet
••
/
: Justera Ljus, Kontrast, Skärpa.
••
: Autojustering.
――Om du ändrar upplösningen i visningsegenskaper aktiveras funktionen Autojustering.
――Funktionen är bara tillgänglig i Analog-läge.
••
Läge för ögonvila Av
――HDMI / DisplayPort -lägesalternativet
••
/
: Justera Ljus, Kontrast, Skärpa.
••
: Justera Volym, Tyst.
••
: Visa funktionsknappguiden.
: Visa funktionsknappguiden.
10
Funktionsknappguide
――Tryck på JOG-knappen så att funktionsknappsguiden visas. Via den kan du öppna huvudmenyn och komma åt andra alternativ. Du avslutar den genom att trycka på JOG-knappen en gång till.
UPP/NED/VÄNSTER/HÖGER: Flytta till önskat objekt. Beskrivningen av varje objekt visas när fokus ändras.
TRYCK(RETUR): Det valda alternativet används.
Tillbaka
Ikoner
Beskrivning
Välj
för att ändra den inkommande signalen genom att röra JOG-knappen på funktionsknappsguidens skärm. Ett meddelande visas i skärmens övre vänstra hörn om den
inkommande signalen har ändrats.
Välj
genom att röra JOG-knappen på funktionsknappguidens skärm.
Skärmmenyn visas.
OSD-kontrollås: Behåll de aktuella inställningarna eller lås menyreglaget så att inställningarna inte kan ändras av misstag.
Aktivera/inaktivera: Lås/lås upp skärmmenykontrollen genom att trycka på VÄNSTER-knappen i 10 sekunder när huvudmenyn visas.
――Om skärmmenykontrollen är låst kan du justera Ljus och Kontrast. Läge för ögonvila är tillgängligt.
System
Välj
FreeSync, På för LED-ström är tillgängligt. Information kan visas.
genom att röra JOG-knappen på funktionsknappguidens skärm.
Tryck om du vill aktivera eller inaktivera Läge för ögonvila.
Objekten nedan är inte tillgängliga om funktionen Läge för ögonvila är tillgänglig.
•• Bild
•• System
Välj
Bright, Ljus, Färg, Spelläge
Eco-spar Plus
för att stänga av skärmen genom att röra JOG-knappen i funktionsknappguidens skärm.
――Vissa modeller har inte denna funktion.
11
När skärmen inte visar någonting (t.ex. energisparläge eller ingen signal) kan två direktknappar
användas för att styra källa och ström enligt nedanstående.
JOG-knapp
Energisparläge/ingen signal
UPP
Ändra källa
Ned
TRYCK(RETUR) i 2 sekunder
Ström av
När huvudmenyn visas på skärmen kan JOG-knappen användas enligt nedan.
JOG-knapp
Åtgärd
UPP/NED
Flytta alternativet
Avsluta huvudmenyn
VÄNSTER
Stäng den underordnade listan utan att spara värdet.
Värdet minskar på reglaget.
HÖGER
TRYCK(RETUR)
Flytta till nästa djup.
Värdet ökar på reglaget.
Flytta till nästa djup.
Spara värdet och stäng den underordnade listan.
12
Ändra inställningarna för Ljus, Kontrast och Skärpa
Ändra inställningen för Volym
Du kan justera Ljus, Kontrast och Skärpa genom att föra JOG-knappen uppåt eller nedåt om det inte
visas någon skärmmeny.
Du kan justera Volym genom att föra JOG-knappen åt vänster eller höger om det inte visas någon
skärmmeny.
Funktionen är bara tillgänglig i HDMI / DisplayPort-läge.
Skärpa
100
Ljus
50
Volym
Tyst
Kontrast
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
――Standardljusstyrkan kan variera beroende på region.
――Om ljudkvaliteten för en ansluten enhet är dålig kan det bero på att produktens Auto Mute-funktion
Ljus
――Menyn är inte tillgänglig när läget Dynamisk kontr. är angett för
Bright.
――Menyn är inte tillgänglig när Eco-spar Plus är aktiverat.
――Menyn är inte tillgänglig när Läge för ögonvila är aktiverat.
Kontrast
――Menyn är inte tillgänglig när läget
Bright är i Bio eller Dynamisk kontr..
――Menyn är inte tillgänglig när Spelläge är aktiverat.
Skärpa
――Menyn är inte tillgänglig när läget
stänger av ljudet eller orsakar ostadigt ljud när man använder hörlurar eller högtalare. Ställ in volymen för
enhetens ljud in till minst 20 % och kontrollera volymen med produktens volymkontroll (JOG-knappen
VÄNSTER/HÖGER).
――Vad är Auto Mute?
Funktionen stänger av ljudet för att förbättra ljudkvaliteten när ljudet är brusigt eller när
ingångssignalen är svag på grund av problem med volymen för en enhet för inkommande ljud.
――Aktivera Tyst-funktionen genom att öppna Volym-kontrollskärmen och sedan använda JOG-knappen för
att flytta fokus nedåt.
Inaktivera Tyst-funktionen genom att öppna Volym-kontrollskärmen och sedan öka eller minska Volym.
Bright är i Bio eller Dynamisk kontr..
――Menyn är inte tillgänglig när läget
Upscale är i Läge 1 eller Läge 2.
――Menyn är inte tillgänglig när Spelläge är aktiverat.
13
Baksidan
――Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att höja prestandan.
C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* /
C24F392FH* / C24F394FH* / C24F399FH* /
C27F390FH* / C27F391FH*
Port
C24F396FH* / C27F396FH* / C27F397FH*
Beskrivning
C27F398FW* / C32F395FW* / C32F397FW*
Port
C32F391FW*
Beskrivning
Ansluter till en källenhet med HDMI-kabel eller HDMI-DVI-kabel.
Anslut en ljudutmatningsenhet, t.ex. hörlurar.
Anslut till en dator med D-SUB-kabeln
Ansluts till AC/DC-adaptern.
För anslutning av en dator via en DP-kabel.
14
Ändra produktens lutning
――Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan
föregående meddelande för att höja prestandan.
C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* /
C24F392FH* / C24F394FH* / C24F399FH* /
C27F390FH* / C27F391FH* / C32F391FW*
-2,0° (±2,0°) ~ 22,0° (±2,0°)
C24F396FH* / C27F396FH* / C27F397FH* /
C27F398FW* / C32F395FW* / C32F397FW*
-2,0° (±2,0°) ~ 22,0° (±2,0°)
•• Du kan ändra produktens lutning.
•• Håll i nedre delen av produkten och justera noggrant lutningen.
15
Antistöldlås
――Ett antistöldlås gör det möjligt för dig att använda produkten på ett säkert sätt även på offentliga platser.
――Låsenhetens form och låsmetod varierar med tillverkare. Se bruksanvisningen som medföljer låsenheten för detaljer.
Låsa en stöldskyddslåst enhet:
C22F390FH* / C22F392FH* /
C24F390FH* / C24F392FH* /
C24F394FH* / C24F399FH* /
C27F390FH* / C27F391FH*
C24F396FH* / C27F396FH*
C27F397FH*
C27F398FW* / C32F395FW*
C32F391FW*
C32F397FW*
1 Fäst kabeln för antistöldlåsenheten i ett tungt föremål, såsom en bordsskiva.
2 Dra ena änden av kabeln genom öglan i andra änden.
3 Sätt i låsenheten i antistöldlåsenheten på produktens baksida.
4 Lås låsenheten.
‒‒ En antistöldlåsenhet kan köpas separat.
‒‒ Se bruksanvisningen som medföljer låsenheten för detaljer.
‒‒ Antistöldlåsenheter kan köpas hos elektronikåterförsäljare eller online.
16
Att tänka på när du flyttar skärmen
Tryck inte direkt på skärmens yta.
Håll inte i själva skärmytan när du flyttar bildskärmen.
Håll i skärmens nedre del när du flyttar den.
17
Montera väggstativet
(Inte för C27F397FH* / C32F397FW*-modeller)
Specifikationer för väggstativet (VESA)
(Inte för C27F397FH* / C32F397FW*-modeller)
――Montera väggstativet på en stabil vägg i rät vinkel mot golvet. Innan du fäster väggstativet på ytor som till
exempel gipsplattor bör du kontakta närmaste återförsäljare för att få mer information. Om du monterar
produkten på en sluttande vägg kan den falla och orsaka allvarliga personskador. Med Samsungs
väggstativ följer detaljerade monteringsanvisningar och alla delar som behövs för monteringen.
Montera väggstativet
Med hjälp av väggstativet kan du montera produkten på väggen.
Köp en kompatibel väggmonteringssats som du kan använda med produkten.
Detaljerad information om hur du monterar väggstativet finns i instruktionerna som medföljde
stativet.
Vi rekommenderar att du kontaktar en tekniker för att få hjälp när du monterar väggstativet.
Samsung Electronics är inte ansvariga för skador på produkten eller personskador på dig själv eller
andra om du väljer att montera väggstativet själv.
•• Använd inte skruvar som är längre än standard eller inte uppfyller VESAstandardskruvspecifikationerna. Skruvar som är för långa kan skada insidan av produkten.
•• För väggstativ som inte uppfyller VESA-standardskruvspecifikationerna kan skruvarnas längd
variera beroende på väggstativets specifikationer.
•• Dra inte åt skruvarna för hårt. Annars kan produkten skadas eller falla och orsaka personskador.
Samsung kan inte hållas ansvariga för sådana olyckor.
•• Samsung kan inte hållas ansvariga för skador på produkten eller personskador som uppstår om
ett ospecificerat väggstativ eller väggstativ som inte följer VESA-standard används, eller om
användaren inte följer monteringsanvisningarna för produkten.
•• Montera inte produkten med mer än 15 graders lutning.
•• Standardmåtten för väggstativ visas i tabellen nedan.
Enhet: mm
Modellnamn
CF39* SERIES
(Inte för C27F397FH* /
C32F397FW*-modeller)
VESA-skruvhålspecifikationer
(A * B) i millimeter
75,0 x 75,0
Standardskruv Antal
M4
4
――Montera inte väggstativet när produkten är på. Det kan leda till personskador på grund av elstötar.
18
Installation
Montera stativet (C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* / C24F392FH* / C24F394FH* / C24F399FH* /
C27F390FH* / C27F391FH* / C32F391FW*)
――Innan du monterar produkten ska du ställa ned produkten på ett plant och stabilt underlag med skärmen nedåt.
:P
rodukten är lätt böjd. och kan skadas om den utsätts för tryck när den står på en plan yta. Lägg inget tryck på produkten när den ligger vänd uppåt eller nedåt på marken.
――Utseendet kan variera beroende på produkt.
1
För in anslutningen för stativ i stativet i den riktning
som bilden visar.
Kontrollera att anslutningen för stativ är ordentligt
ansluten.
2
Vrid anslutningsskruven på stativets nederdel helt så
att den är ordentligt fäst.
3
Lägg den skyddande skumplasten från förpackningen
på golvet och placera produkten med skärmen nedåt
på skumplasten enligt bilden.
- Akta!
Håll inte bara i stativet om du håller produkten uppoch-ned.
- Akta!
Tryck inte nedåt på skärmen. Det finns risk att skärmen
skadas.
Istället för skumplast kan du t.ex. använda en tjock
matta.
Håll i skärmens baksida som på bilden.
Tryck in det monterade stativet i huvudenheten i
pilens riktning som bilden visar.
19
Montera stativet (C24F396FH* / C27F396FH* / C27F397FH* / C27F398FW* / C32F395FW* / C32F397FW*)
――Innan du monterar produkten ska du ställa ned produkten på ett plant och stabilt underlag med skärmen nedåt.
:P
rodukten är lätt böjd. och kan skadas om den utsätts för tryck när den står på en plan yta. Lägg inget tryck på produkten när den ligger vänd uppåt eller nedåt på marken.
――Utseendet kan variera beroende på produkt.
1
För in anslutningen för stativ i stativet i den riktning
som bilden visar.
Kontrollera att anslutningen för stativ är ordentligt
ansluten.
2
Vrid anslutningsskruven på stativets nederdel helt så
att den är ordentligt fäst.
3
Lägg den skyddande skumplasten från förpackningen
på golvet och placera produkten med skärmen nedåt
på skumplasten enligt bilden.
- Akta!
Håll inte bara i stativet om du håller produkten uppoch-ned.
- Akta!
Tryck inte nedåt på skärmen. Det finns risk att skärmen
skadas.
Istället för skumplast kan du t.ex. använda en tjock
matta.
Håll i skärmens baksida som på bilden.
Tryck in det monterade stativet i huvudenheten i
pilens riktning som bilden visar.
20
Avlägsna stativet (C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* / C24F392FH* / C24F394FH* / C24F399FH* /
C27F390FH* / C27F391FH* / C32F391FW*)
――Innan du demonterar stativet från skärmen lägger du den på ett plant och stabilt underlag med bildskärmen nedåt.
:P
rodukten är lätt böjd. och kan skadas om den utsätts för tryck när den står på en plan yta. Lägg inget tryck på produkten när den ligger vänd uppåt eller nedåt på marken.
――Utseendet kan variera beroende på produkt.
1
Lägg den skyddande skumplasten från förpackningen
på golvet och placera produkten med skärmen nedåt
på skumplasten enligt bilden.
- Akta!
Tryck inte nedåt på skärmen. Det finns risk att skärmen
skadas.
Istället för skumplast kan du t.ex. använda en tjock
matta.
Håll i skärmen med ena handen och dra ut
stativanslutningen med den andra för att ta loss
stativet, som på bilden.
2
Vrid anslutningsskruven längst ned på stativet för att
dela på dem.
3
Ta ut anslutningen för stativ ur stativet genom att dra
den i pilens riktning som bilden visar.
21
Avlägsna stativet (C24F396FH* / C27F396FH* / C27F397FH* / C27F398FW* / C32F395FW* / C32F397FW*)
――Innan du demonterar stativet från skärmen lägger du den på ett plant och stabilt underlag med bildskärmen nedåt.
:P
rodukten är lätt böjd. och kan skadas om den utsätts för tryck när den står på en plan yta. Lägg inget tryck på produkten när den ligger vänd uppåt eller nedåt på marken.
――Utseendet kan variera beroende på produkt.
1
Lägg den skyddande skumplasten från förpackningen
på golvet och placera produkten med skärmen nedåt
på skumplasten enligt bilden.
- Akta!
Tryck inte nedåt på skärmen. Det finns risk att skärmen
skadas.
Istället för skumplast kan du t.ex. använda en tjock
matta.
Håll i skärmen med ena handen och dra ut
stativanslutningen med den andra för att ta loss
stativet, som på bilden.
2
Vrid anslutningsskruven längst ned på stativet för att
dela på dem.
3
Ta ut anslutningen för stativ ur stativet genom att dra
den i pilens riktning som bilden visar.
22
Kapitel 03
Ansluta och använda en källenhet
Kontrollpunkter före anslutning
――Innan du ansluter en källenhet ska du läsa bruksanvisningen som medföljer.
Antalet och platserna för portarna på källenheterna kan variera från en enhet till en annan.
――Anslut inte strömsladden innan du ansluter de andra kablarna.
Ansluta och använda en dator
Välj en anslutningsmetod som passar för din dator.
――Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.
――Vilka portar som ingår kan variera beroende på produkt.
Se till att först ansluta en källenhet innan du ansluter strömsladden.
Om du ansluter strömkabeln under inkoppling kan det skada produkten.
――Kontrollera typerna av portar på baksidan av produkten du vill ansluta.
Anslutning med D-SUB-kabel (analog typ)
C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* / C24F392FH* /
C24F394FH* / C24F399FH* / C27F390FH* / C27F391FH*
RGB IN
C24F396FH* / C27F396FH* /
C27F397FH*
23
Anslutning med en HDMI eller HDMI-DVI-kabel
C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* / C24F392FH* /
C24F394FH* / C24F399FH* / C27F390FH* / C27F391FH*
Anslutning med en DP-kabel
C27F398FW* / C32F395FW* /
C32F397FW*
DP IN
C24F396FH* / C27F396FH* /
C27F397FH*
C32F391FW*
HDMI IN
C27F398FW* / C32F395FW* /
C32F397FW*
――En DP-kabel som är kortare än 1,5 m rekommenderar. Om du använder en kabel som är längre än 1,5 m kan
detta påverka bildkvaliteten.
C32F391FW*
――Ljudfunktionen stöds inte om källenheten är ansluten med HDMI-DVI-kabeln.
24
Ansluta till hörlurar
C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* / C24F392FH* /
C24F394FH* / C24F399FH* / C27F390FH* / C27F391FH*
C24F396FH* / C27F396FH* /
C27F397FH*
C27F398FW* / C32F395FW* /
C32F397FW*
C32F391FW*
――Ljudet hörs bara om du använder en HDMI-till-HDMI-kabel eller en DP-kabel.
25
Ansluta strömmen
Tillbehör
Tillbehör
C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* / C24F392FH* /
C24F394FH* / C24F399FH* / C27F390FH* / C27F391FH*
1
C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* /
C24F392FH* / C24F394FH* / C24F399FH* /
C27F390FH* / C27F391FH*
C24F396FH* / C27F396FH* / C27F397FH*
C27F398FW* / C32F395FW* / C32F397FW*
C32F391FW*
1
2
C24F396FH* / C27F396FH* /
C27F397FH*
2
3
3
4
C27F398FW* / C32F395FW* /
C32F397FW*
C32F391FW*
1
Anslut stickkontakten till AC/DC-adaptern. (tillbehör)
2
Anslut AC/DC-adapterkabeln till DC 14V-porten på skärmens baksida.
3
Anslut AC/DC adaptern till ett vanligt vägguttag.
4
Tryck på JOG-knappen på skärmens baksida för att slå på den.
――Ingångsvolten ändras automatiskt.
1
Anslut strömkabeln till AC/DC-adaptern. Anslut sedan AC/DC-adaptern till DC 14V-porten på
baksidan av produkten.
2
Anslut sedan strömsladden till eluttaget.
3
Tryck på JOG-knappen på skärmens baksida för att slå på den.
――Ingångsvolten ändras automatiskt.
26
Korrekt hållning vid användning av produkten
Installation av drivrutiner
――Du kan ställa in optimal upplösning och frekvens för den här produkten genom att installera
överensstämmande drivrutiner för den här produkten.
――Om du vill installera den senaste versionen av produktens drivrutin, hämtar du den från Samsung Electronics
webbplats på http://www.samsung.com.
Ställa in den optimala upplösningen
Ett informationsmeddelande om optimal upplösning visas första gången du slår på produkten när du
köpt den.
Välj ett språk på produkten och ställ in optimal upplösning på datorn.
Använd produkten med korrekt hållning enligt följande:
――Om du inte väljer den optimala upplösningen visas meddelandet tre gånger under en viss tid även om du
•• Sitt med rak rygg.
stänger av och slår på produkten igen.
――Du kan också välja den optimala upplösningen via Kontrollpanelen på datorn.
•• Justera vinkeln så att ljus inte reflekteras i skärmen.
•• Håll underarmarna raka i förhållande till överarmarna och i nivå med handryggen.
•• Armbågarna ska hålla ungefär 90 graders vinkel.
•• Justera höjden på produkten så att knäna är böjda 90 grader eller mer, hälarna är placerade mot
golvet och armarna hålls lägre än hjärtat.
27
Kapitel 04
Skärminställning
Ange skärminställningar, till exempel ljusstyrka.
En detaljerad beskrivning av varje funktion finns med. Se apparaten för detaljer.
SAMSUNG MAGIC Bright
I PC-läge
Med den här menyn får du optimal bildkvalitet anpassad efter den miljö där produkten kommer att
användas.
•• Standard: Få en bildkvalitet som är anpassad för redigering av dokument eller för att surfa på
Internet.
――Menyn är inte tillgänglig när Eco-spar Plus är aktiverat.
•• Bio: Få en ljusstyrka och skärpa som på en TV för visning av video- och DVD-innehåll.
――Menyn är inte tillgänglig när Spelläge är aktiverat.
•• Dynamisk kontr.: Få en balanserad ljusstyrka genom automatiskt kontrastjustering.
•• Favorit: Anpassa kontrasten och ljusstyrkan efter behov.
――Menyn är inte tillgänglig när Läge för ögonvila är aktiverat.
I AV-läge
Du kan anpassa ljusstyrkan efter dina egna behov.
Bild
Favorit
Ljus
100
Kontrast
75
Skärpa
60
Inställt på
optimal
bildkvalitet
som passar
arbetsmiljön.
När den externa ingången ansluts via HDMI/DP och PC/AV-läge är inställd på AV, har
Bright
fyra automatiska bildinställningarna (Dynamisk, Standard, Film och Favorit) som är förinställda på
fabriken. Du kan aktivera antingen Dynamisk, Standard, Film eller Favorit. Du kan välja Favorit som
automatiskt återkallar dina personliga bildinställningar.
•• Dynamisk: Välj det här läget för att visa en skarpare bild än i läget Standard.
•• Standard: Välj detta läge när omgivningen är ljus. Detta ger också en skarp bild.
Färg
•• Film: Välj detta läge när omgivningen är mörk. Detta spar ström och minskar ögontrötthet.
Av
•• Favorit: Välj detta läge när du vill justera bilden enligt dina önskemål.
HDMI svart
Tillbaka
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
28
Ljus
Färg
Ändrar bildens ljusstyrka. (Intervall: 0~100)
Justera skärmens ton.
Ett högre värde får bilden att visas klarare.
――Menyn är inte tillgänglig när läget Bio eller Dynamisk kontr. är angett för
――Menyn är inte tillgänglig när läget Dynamisk kontr. är angett för
――Menyn är inte tillgänglig när Spelläge är aktiverat.
Bright.
Bright.
――Menyn är inte tillgänglig när Eco-spar Plus är aktiverat.
――Menyn är inte tillgänglig när Läge för ögonvila är aktiverat.
――Menyn är inte tillgänglig när Läge för ögonvila är aktiverat.
•• Röd: Justera den röda mättnadsnivån. Värden närmare hundra ger en högre färgintensitet.
•• Grön: Justera den gröna mättnadsnivån. Värden närmare hundra ger en högre färgintensitet.
•• Blå: Justera den blå mättnadsnivån. Värden närmare hundra ger en högre färgintensitet.
Kontrast
•• Färgton: Välj den färgton som passar dina behov bäst.
‒‒ Sval 2: Ange att färgtemperaturen ska vara svalare än Sval 1.
Justera kontrasten mellan motiv och bakgrund. (Intervall: 0~100)
‒‒ Sval 1: Ange att färgtemperaturen ska vara svalare än läget Normal.
Ett högre värde ökar kontrasten för att få motivet att bli klarare.
‒‒ Normal: Visa standardfärgtonen.
――Det här alternativet är inte tillgängligt när
Bright är i läget Bio eller Dynamisk kontr..
――Menyn är inte tillgänglig när Spelläge är aktiverat.
‒‒ Varm 1: Ange att färgtemperaturen ska vara varmare än läget Normal.
‒‒ Varm 2: Ange att färgtemperaturen ska vara varmare Varm 1.
‒‒ Favorit: Anpassa färgtonen.
――När den externa ingången ansluts via HDMI/DP och PC/AV-läge är inställd på AV, har Färgton fyra
Skärpa
automatiska inställningar för färgtemperatur (Sval, Normal, Varm och Favorit).
•• Gamma: Justera ljusstyrkans mellannivå.
Framhäv motivets konturer eller gör dem suddigare. (Intervall: 0~100)
‒‒ Läge 1 / Läge 2 / Läge 3
Ett högre värde gör motivets konturer skarpare.
――Det här alternativet är inte tillgängligt när
Bright är i läget Bio eller Dynamisk kontr..
――Menyn är inte tillgänglig när läget
Upscale är i Läge 1 eller Läge 2.
――Menyn är inte tillgänglig när Spelläge är aktiverat.
29
SAMSUNG MAGIC Upscale
Läge för ögonvila
Upscale-funktionen kan förbättra bilddetaljernas lager och göra bilden mer levande.
Funktionen har mest effekt på lågupplösta bilder.
――Menyn är inte tillgänglig när läget Bio eller Dynamisk kontr. är angett för
Bright.
――Menyn är inte tillgänglig när Spelläge är aktiverat.
•• Av / Läge 1 / Läge 2
――Jämfört med Läge 1 har Läge 2 större effekt.
HDMI svart
Ange en optimal bildkvalitet som är avslappnande för ögat.
TÜV Rheinland Low Blue Light Content är en certifiering för produkter som uppfyller kraven för lägre
blå ljusnivåer. När Läge för ögonvila är inställt på På reduceras mängden blått ljus med våglängder
runt 400 nm, vilket ger en optimal bildkvalitet som samtidigt är avslappnande för ögat. Samtidigt är
den blå ljusnivån lägre än i standardinställningarna enligt testning från TÜV Rheinland, och nivån har
certifierats enligt kraven i TÜV Rheinlands standard Low Blue Light Content.
Spelläge
Konfigurera produktens skärminställningar för spelläget.
Om en DVD-spelare eller digital-tv-box är ansluten till produkten via HDMI, kan det uppstå en viss
bildförsämring (kontrast/färgförsämring, svärta etc.) på den anslutna källenheten. I sådana fall kan
HDMI svart användas för att justera bildkvaliteten.
Om så är fallet korrigerar du den försämrade bildkvaliteten med HDMI svart.
――Funktionen är bara tillgänglig i HDMI-läge.
•• Normal: Välj det här läget när det inte finns någon försämring av kontrastförhållandet.
Använd den här funktionen när du spelar spel på en dator eller har anslutit en spelkonsol som
PlayStation™ eller Xbox™.
――Menyn är inte tillgänglig när Läge för ögonvila är aktiverat.
――När skärmen stängs av, övergår i energisparläge eller ändrar ingångskällor, växlas Spelläge till Av även om
det är inställt på På.
――Om du vill att Spelläge alltid ska vara aktiverat, markerar du Alltid på.
•• Låg: Välj det här läget för att minska svärtan och öka den vita nivån när det finns en försämring i
kontrastförhållandet.
――HDMI svart kanske inte fungerar med vissa källenheter.
――Funktionen HDMI svart aktiveras bara vid en viss AV-upplösning, till exempel 720P och 1080P.
Svarstid
Accelerera skärmens svarshastighet så att videon blir mer levande och naturlig.
――Det bästa alternativet för Svarstid när du inte visar film är Standard eller Snabbare.
30
Bildstorlek
Skärmjustering
Ändra bildstorleken.
――Endast tillgängligt i läget Analog.
――Det här alternativet är inte tillgängligt när FreeSync är aktiverat.
――Menyn är endast tillgänglig när Bildstorlek är inställt på Anpassa t. skärm i AV-läge.
I PC-läge
•• Auto: Visa bilden med det bildformat som inmatningskällan har.
•• Wide: Visa bilden i helskärmsläge oavsett vilket bildformat inmatningskällan har.
När en 480p-, 576p-, 720p- eller 1080p-signal används i AV-läge och bildskärmen visas normalt väljer du
Anpassa t. skärm för att justera den vågräta positionen i nivåerna 0-6.
Ställa in H-position och V-position
H-position: Flytta skärmen åt vänster eller höger.
I AV-läge
V-position: Flytta skärmen uppåt eller nedåt.
•• 4:3: Visa bilden med bildformatet 4:3. Lämpligt för videor och standardsändningar.
Konfigurera Grov
•• 16:9: Visa bilden med bildformatet 16:9.
•• Anpassa t. skärm: Visa bilden med originalbildformatet utan beskärning.
――Funktionen kanske inte ingår beroende på vilka portar produkten har.
――Du kan ändra skärmstorlek när följande villkor är uppfyllda.
Justera skärmfrekvensen
――Endast tillgängligt i läget Analog.
Konfigurera Fin
――En digital utenhet är ansluten med HDMI/DP-kabeln.
Finjustera skärmen för en levande bild.
――Ingångssignalen är 480p, 576p, 720p eller 1080p och skärmen kan visas normalt (signalerna kan inte
――Endast tillgängligt i läget Analog.
användas på alla modeller).
――Detta kan endast ställas in när det externa ingången är ansluten via HDMI/DP och PC/AV-läge är inställt
som AV.
31
Kapitel 05
Justera OSD-inställningarna (On Screen Display)
En detaljerad beskrivning av varje funktion finns med. Se apparaten för detaljer.
Transparens
Position
Ställ in transparensen för menyfönstren.
Justera menyns position.
Skärmdisplay
Transparens
På
Konfigurera
transparens för
menyfönstren.
Position
Språk
Visa tid
Svenska
Språk
Ställ in menyspråk.
20 sek.
――En ändring i språkinställningen tillämpas bara för skärmmenyerna.
――Den används inte för andra funktioner i datorn.
Tillbaka
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Visa tid
Ställ in att menyn på skärmen automatiskt ska försvinna om den inte används under en viss tid.
Med Visa tid anger du efter hur lång tid menyn på skärmen ska försvinna.
32
Kapitel 06
Inställningar och återställning
En detaljerad beskrivning av varje funktion finns med. Se apparaten för detaljer.
FreeSync
System
FreeSync
Av
C32F391FW* / C32F395FW* / C32F397FW*-modellerna stöds inte.
Eco-spar Plus
Av
FreeSync-tekniken är en lösning som minskar screen tearing utan fördröjning och väntetid.
Sluttid
Med den här funktionen minskas screen tearing och fördröjning under spel. Få en bättre
spelupplevelse.
PC/AV-läge
FreeSync är bara tillgängligt i HDMI eller DisplayPort-läge.
Knappupprepn.tid
•• Av: Avaktivera FreeSync.
På för LED-ström
Källdetektering
Auto
Acceleration
Standby
•• Standardmotor: Aktivera de grundläggande FreeSync-funktionerna för AMD-grafikkortet.
•• Ultimat motor: Aktivera FreeSync-funktionen med en högre bildfrekvens för skärmen. Screen
tearing (onormal synkronisering mellan skärmen och innehållet) reduceras i det här läget.
Observera att skärmflimmer kan förekomma när du spelar spel.
När du aktiverar funktionen FreeSync bör du använda den högsta uppdateringsfrekvensen för att få
optimal freesync-effekt.
Information om hur du anger uppdateringsfrekvens finns i Vanliga frågor
Hur ändrar jag frekvens?
――Använd HDMI/DP-kabeln från skärmtillverkaren när du använder funktionen FreeSync.
FreeSync-teknik
är en metod
som eliminerar
skärmsöndring
utan de vanliga
fördröjningarna.
FreeSync fungerar
när du använder
ett AMDgrafikkort som
stöder Freesynk.
Tillbaka
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Om FreeSync-funktionen är aktiverad kan följande inträffa:
•• Skärmen kan flimra under spelets gång beroende på spelinställningarna. Om du sänker värdena
i spelinställningarna kan det ta bort flimret. Det kan också lösa problemet om du installerar de
senaste drivrutinerna från AMD-webbplatsen.
•• Svarshastigheten kan variera under spelets gång beroende på upplösningen. En högre upplösning
gör i allmänhet att svarshastigheten sjunker.
•• Skärmens ljudkvalitet kan försämras.
――Om du fortfarande har problem när du använder funktionen ska du kontakta Samsungs servicecenter.
33
Modellerna i grafikkortlistan har stöd för FreeSync
FreeSync kan bara användas med modeller med AMD-grafikkort. I följande lista visas de grafikkort
som stöds:
Installera de senaste officiella grafikdrivrutinerna från AMD som har stöd för FreeSync.
――Besök AMD:s officiella webbplats för ytterligare modeller av AMD-grafikkort som stöder FreeSyncfunktionen.
――Välj FreeSync Av om du använder ett grafikkort från en annan tillverkare.
•• AMD Radeon R9 300 Series
•• AMD Radeon R9 290
•• AMD Radeon R9 Fury X
•• AMD Radeon R9 285
•• AMD Radeon R7 360
•• AMD Radeon R7 260X
•• AMD Radeon R9 295X2
•• AMD Radeon R7 260
•• AMD Radeon R9 290X
Hur aktiverar du FreeSync?
1 Ställ in FreeSync på Standardmotor eller Ultimat motor på skärmmenyn.
2 Aktivera FreeSync i AMD Radeon Settings:
Högerklicka och välj
AMD Radeon Settings
Display
Funktionen "AMD FreeSync" ska vara inställd på "På". Välj "På" om det inte redan är aktiverat.
34
Eco-spar Plus
PC/AV-läge
Minska energiförbrukningen jämfört med förbrukningen på maximal ljusstyrka.
Ställ in PC/AV-läge på AV. Bildstorleken förstoras.
――Det här alternativet är inte tillgängligt när
Det här alternativet är användbart när du tittar på en film.
Bright är i läget Dynamisk kontr..
――Menyn är inte tillgänglig när Spelläge är aktiverat.
――Menyn är inte tillgänglig när Läge för ögonvila är aktiverat.
•• Ställ in som "PC" vid anslutning till en PC.
•• Ställ in som "AV" vid anslutning till en AV-enhet.
•• Av: Avaktivera funktionen Eco-spar Plus.
•• Auto: Strömförbrukningen minskas automatiskt med ca 10 % från den aktuella inställningen.
(Hur mycket strömförbrukningen minskas beror på skärmens ljusstyrka.)
――Den här funktionen stöder inte läget Analog.
――Medföljer endast Wide-modellerna, som 16:9 eller 16:10.
――Om skärmen är i HDMI/DisplayPort-läget och Kontrollera signal visas på skärmen eller energisparläget
aktiveras, trycker du på JOG-knappen så att funktionsknappsskärmen visas. Välj sedan
välja PC eller AV.
•• Låg: Sparar upp till 25 % energi jämfört med maximal ljusstyrka.
•• Hög: Sparar upp till 50 % energi jämfört med maximal ljusstyrka.
-ikonen. Du kan
Källdetektering
Sluttid
Välj antingen Auto eller Manuellt som metod för att känna igen ingångssignalen.
Sluttid: Aktivera Sluttid-läget.
Stäng av efter: Timern kan ställas in på 1 till 23 timmar. Produkten stängs automatiskt av efter det
angivna antalet timmar.
――Alternativet är bara tillgängligt när Sluttid är inställt på På.
Knappupprepn.tid
――I produkter för vissa marknader är Sluttid inställt på att aktiveras automatiskt 4 timmar efter att produkten
slås på. Det görs i enlighet med regelverk för strömförsörjning. Öppna MENU
Sluttid på Av om du inte vill att timern ska aktiveras.
System och ställ in
Ställ in hur snabbt en knapp ska svara när den trycks ner.
Du kan välja Acceleration, 1 sek eller 2 sek. Om du väljer Ingen upprepning svarar ett kommando bara
en gång när en knapp trycks ner.
35
På för LED-ström
Information
Konfigurera inställningarna för att aktivera eller avaktivera strömindikatorn som sitter längst ned på
produkten.
Visa den aktuella inmatningskällan, frekvensen och upplösningen.
•• Arbetar: Strömindikatorn lyser när produkten är på.
•• Standby: Strömindikatorn lyser när produkten är avstängd.
Bild
Skärmdisplay
Återställ alla
Återställ alla inställningar för produkten till standardfabriksinställningarna.
System
Information
Information
LC************
S/N:***************
HDMI
**kHz **Hz **
****x****
Optimalt läge
****x**** **Hz
Avsluta
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
36
Kapitel 07
Installera programmet
Easy Setting Box
Systemkrav
Operativsystem
Med Easy Setting Box kan användare använda skärmen genom delning i flera sektioner.
Om du vill installera den senaste versionen av Easy Setting Box, hämtar du den från Samsung
Electronics webbplats på http://www.samsung.com.
――Programmet kanske inte fungerar som det ska om du inte startar om datorn efter installationen.
Hårdvara
•• Windows XP 32Bit/64Bit
•• Minst 32 MB minne
•• Windows Vista 32Bit/64Bit
•• Minst 60 MB ledigt utrymme på hårddisken
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
•• Windows 10 32Bit/64Bit
――Ikonen Easy Setting Box kanske inte visas beroende på datorsystemet och produktspecifikationer.
――Om ikonen för genvägen inte visas trycker du på F5.
Begränsningar och problem vid installation
Installationen av Easy Setting Boxkan påverkas av grafikkortet, moderkortet och nätverksmiljön.
37
Kapitel 08
Felsökningsguide
Innan du kontaktar Samsungs kundtjänst
――Innan du kontaktar Samsungs kundtjänst ska du testa produkten enligt följande. Om problemet kvarstår
ska du kontakta Samsungs kundtjänst.
Testa produkten
Kontrollera om produkten fungerar normalt genom att använda produkttestfunktionen.
Kontrollera följande.
Installationsfel (datorläge)
Skärmen håller på att slås på och av.
Kontrollera att kabeln är korrekt ansluten mellan produkten och datorn, och att kontakterna är
ordentligt fästa.
Om skärmen är avstängd och strömlampan blinkar fast produkten är korrekt ansluten till en dator
utför du ett självdiagnostest.
Mellanslag hittas på alla fyra sidor av skärmvisningen när en HDMI- eller HDMI-DVI-kabel ansluts
till produkten och datorn.
1 Slå av både datorn och produkten.
Mellanslagen som hittas på skärmen har inget att göra med produkten.
2 Koppla från kabeln från produkten.
Mellanslag på skärmen orsakas av datorn eller grafikkortet. För att lösa problemet ska du justera
skärmstorleken i HDMI- eller DVI-inställningar för grafikkortet.
3 Slå på produkten.
4 Om meddelandet Kontrollera signal visas fungerar produkten normalt.
――Om skärmen förblir blank ska du kontrollera datorsystem, videostyrenhet och kabel.
Om grafikkortets inställningsmeny inte har något alternativ för att ändra skärmstorleken ska du
uppdatera grafikkortets drivrutin till senaste version.
(Kontakta tillverkaren av grafikkortet eller datorn för mer information om hur du ändrar
skärminställningarna.)
Kontrollera upplösning och frekvens
Om ett läge som överstiger den upplösning som stöds (se Tabell över standardsignallägen) är inställt
visas meddelandet Ej optimalt läge.
――Den upplösning som visas på skärmen kan variera beroende på inställningarna på datorn och vilka kablar
som används.
Skärmproblem
Strömlampan är släckt. Skärmen slås inte på.
Kontrollera att strömsladden är ordentligt fastsatt.
Meddelandet Kontrollera signal visas.
Kontrollera att kabeln är ordentligt ansluten till produkten.
Kontrollera att enheten som är ansluten till produkten som är påslagen.
38
Ej optimalt läge visas.
Videouppspelningen är hackig.
Det här meddelandet visas om signalen från grafikkortet överskrider produktens maximala
upplösning eller frekvens.
Uppspelning av högupplösta, stora videofiler kan vara hackig. Det kan bero på att videospelaren inte
är optimerad för datorresursen.
Ändra den maximala upplösningen och frekvensen efter produktens prestanda i enlighet med
tabellen över standarsignallägen (s. 43).
Försök spela upp filen i en annan videospelare.
Bilderna på skärmen ser förvridna ut.
Kontrollera kabelanslutningen till produkten.
Ljudfel
Skärmen är inte klar. Skärmen är suddig.
Det finns inget ljud.
Justera Grov och Fin.
Kontrollera att ljudkabeln är ordentligt ansluten eller ändra volymen.
Ta bort alla tillbehör (videoförlängningskabel etc.) och försök igen.
Kontrollera volymen.
Ställ in upplösning och frekvens till rekommenderad nivå.
Volymen är för låg.
Skärmen visas instabilet och skakigt. Det finns skuggor eller spökbilder till vänster på skärmen.
Justera volymen.
Kontrollera att upplösning och frekvens för datorn är inom upplösningsintervallet och frekvensen
som är kompatibla med produkten. Om det behövs ska du sedan ändra inställningar i enlighet med
tabellen över standardsignallägen (s. 43) i den här manualen och menyn Information på produkten.
Om volymen fortfarande är för låg efter att du har vridit upp den till maxnivå ska du justera volymen
på datorns ljudkort eller programvaran.
Skärmen är för ljus. Skärmen är för mörk.
Justera Ljus och Kontrast.
Bilden visas men inget ljud hörs.
Det hörs inget ljud om du ansluter en indataenhet med en HDMI-DVI-kabel.
Anslut enheten med en HDMI-kabel eller en DP-kabel.
Skärmfärgen är ojämn.
Ändra inställningarna under Färg.
Färgerna på skärmen har en skugga och är förvridna.
Källenhetsfel
Ändra inställningarna under Färg.
Ett signalljud hörs när min dator startar.
Vitt ser inte riktigt ut som vitt.
Om en signal hörs när datorn startar ska du låta den komma på service.
Ändra inställningarna under Färg.
Det finns ingen bild på skärmen och strömlampan blinkar varannan till varje hel sekund.
Produkten är i energisparläge.
Tryck på valfri knapp på tangentbordet eller flytta på musen för att återgå till föregående skärm.
Texten är suddig.
Om du använder ett Windows-operativsystem (t.ex. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 eller Windows
Teckensnitt
Justera ClearType-text och ändra Aktivera ClearType.
10): Gå till Kontrollpanelen
39
Vanliga frågor
――Läs användarhandboken för datorn eller grafikkortet för mer information om ändring av inställningar.
Hur ändrar jag frekvens?
Ställ in frekvensen på grafikkortet.
Utseenden och teman
•• Windows XP: Gå till Kontrollpanelen
•• Windows ME/2000: Gå till Kontrollpanelen
•• Windows Vista: Gå till Kontrollpanelen
Bildskärmsinställningar.
•• Windows 7: Gå till Kontrollpanelen
Bildskärm
Bildskärm
Inställningar
Utseende och anpassning
Kontrollpanelen
•• Windows 10: Gå till Inställningar
Bildskärm
System
Avancerat
Anpassning
Utseende och anpassning
•• Windows 8 (Windows 8.1): Välj Inställningar
under Bildskärmsinställningar.
Inställningar
Avancerat
Bildskärm och ställ in Uppdateringsfrekvens under Bildskärmsinställningar.
Bildskärmsinställningar
Bildskärm
Bildskärm och ändra Uppdateringsfrekvens under Bildskärmsinställningar.
Skärmupplösning
Utseende och anpassning
Avancerade skärminställningar
Avancerade inställningar
Avancerade inställningar
Bildskärm
Bildskärm och justera Uppdateringsfrekvens under Bildskärmsinställningar.
Skärmupplösning
Egenskaper för bildskärmskort
Bildskärm och ställ in Uppdateringsfrekvens under
Avancerade inställningar
Bildskärm och ändra Uppdateringsfrekvens
Bildskärm, och justera Uppdateringsfrekvens under Bildskärmsinställningar.
Hur ändrar jag upplösningen?
•• Windows XP: Gå till Kontrollpanelen
Utseende och teman
•• Windows ME/2000: Gå till Kontrollpanelen
•• Windows Vista: Gå till Kontrollpanelen
•• Windows 7: Gå till Kontrollpanelen
Utseende och anpassning
System
Anpassa
Bildskärm
Kontrollpanelen
Bildskärm
Inställningar och justera upplösningen.
Inställningar och ändra upplösningen.
Utseende och anpassning
•• Windows 8 (Windows 8.1): Gå till Inställningar
•• Windows 10: Gå till Inställningar
Bildskärm
Bildskärm
Inställningar för bildskärm och justera upplösningen.
Justera upplösning och justera upplösningen.
Utseende och anpassning
Bildskärm
Justera upplösning och justera upplösningen.
Avancerade skärminställningar, och justera upplösningen.
Hur ställer jag in energisparläge?
•• Windows XP: Ställ in energisparläget i Kontrollpanelen
Utseende och teman
•• Windows ME/2000: Ställ in energisparläget i Kontrollpanelen
•• Windows Vista: Ställ in energisparläget i Kontrollpanelen
•• Windows 7: Ställ in energisparläget i Kontrollpanelen
Utseende och anpassning
Kontrollpanelen
Anpassning
Inställningar för skärmsläckare
Inställningar för skärmsläckare
Utseende och anpassning
•• Windows 8 (Windows 8.1): Ställ in energisparläget i Inställningar
inställningar.
•• Windows 10: Ställ in energisparläget i Inställningar
Bildskärm
Bildskärm
Låsskärm
Anpassa
Anpassa
Energialternativ eller datorns BIOS-inställningar.
Energialternativ eller datorns BIOS-inställningar.
Inställningar för skärmsläckare
Inställningar för skärmsläckare
Utseende och anpassning
Anpassa
Timeoutinställningar för skärmen
Energialternativ eller datorns BIOS-inställningar.
Energialternativ eller datorns BIOS-inställningar.
Inställningar för skärmsläckare
Energialternativ eller datorns BIOS-
Energialternativ eller datorns BIOS-inställningar.
40
Kapitel 09
Specifikationer
Allmänt
Modellnamn
C22F390FH* / C22F392FH*
C24F390FH* / C24F392FH* /
C24F394FH* / C24F396FH* /
C24F399FH*
C27F390FH* / C27F391FH* /
C27F396FH* / C27F397FH* /
C27F398FW*
C32F391FW* / C32F395FW* /
C32F397FW*
Storlek
22-klass (21,5 tum / 54,6 cm)
24-klass (23,5 tum / 59,8 cm)
27-klass (27,0 tum / 68,5 cm)
32-klass (31,5 tum / 80,1 cm)
Visningområde
476,64 mm (H) x 268,11 mm (V)
521,40 mm (H) x 293,28 mm (V)
596,736 mm (H) x 335,664 mm (V)
698,40 mm (H) x 392,85 mm (V)
Bildpunktstopp
0,24825 mm (H) x 0,24825 mm (V)
0,27156 mm (H) x 0,27156 mm (V)
0,3114 mm (H) x 0,3114 mm (V)
0,36375 mm (H) x 0,36375 mm (V)
Maximal pixelklocka
148,5 MHz (Analog, HDMI)
148,5 MHz (HDMI, DisplayPort) -Gäller enbart modellerna C27F398FW*, C32F391FW*, C32F395FW*, C32F397FW*
Nätanslutning
AC100-240V~ 50/60Hz
Baserat på adapterns AC-spänning. Produktens DC-spänning står på produktetiketten.
Signalanslutningar
D-SUB, HDMI
HDMI, DisplayPort (Gäller enbart modellerna C27F398FW*, C32F391FW*, C32F395FW*, C32F397FW*)
Miljöförhållanden
Drift
Temperatur: 10 C–40 C (50 F–104 F) / Luftfuktighet: 10 % till 80 %, icke-kondenserande
Förvaring
Temperatur: -20 C–45 C (-4 F–113 F) / Luftfuktighet: 5 % till 95 %, icke-kondenserande
41
――Plug & Play
Skärmen kan installeras på alla Plug & Play-kompatibla system. Tvåvägs datautväxling mellan monitorn och datorns system optimerar monitorinställningarna. Monitorinstallationen sker automatiskt. Du kan dock anpassa
installationsinställningarna efter önskemål
――Panelpunkter (pixlar)
På grund av produktens tillverkning kan ungefär 1 pixel per miljon (1 ppm) vara ljusare eller mörkare på LCD-panelen. Detta påverkar inte produktprestandan.
――Specifikationerna ovan kan ändras utan föregående meddelande för att höja prestandan.
――Den här enheten är en digital apparat i Klass B.
――Detaljerade enhetsspecifikationer finns på Samsung Electronics webbplats.
42
Tabell över standardsignallägen
Modellnamn
C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* / C24F392FH* /
C32F391FW* / C32F395FW* / C32F397FW*
C24F394FH* / C24F396FH* / C24F399FH* / C27F390FH* /
C27F391FH* / C27F396FH* / C27F397FH* / C27F398FW*
Synkronisering
Upplösning
Horisontell frekvens
30–81 kHz
30–81 kHz
Vertikal frekvens
56–72 Hz
56–61 Hz
Optimal upplösning
1920 x 1080 @ 60 Hz
1920 x 1080 @ 60 Hz
Maximal upplösning
1920 x 1080 @ 60 Hz
1920 x 1080 @ 60 Hz
Om en signal som hör till följande standardsignallägen skickas från datorn justeras skärmen automatiskt. Om signalen som sänds från datorn inte hör hemma ibland standardsignallägena kan skärmen bli blank
med strömlampan på. I så fall ska du ändra inställningarna enligt följande tabell genom att läsa i bruksanvisningen för grafikkortet.
C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* / C24F392FH* / C24F394FH* / C24F396FH* / C24F399FH* / C27F390FH* / C27F391FH* / C27F396FH* / C27F397FH* / C27F398FW*
Upplösning
Horisontell frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pixelklocka (MHz)
Synkpolaritet (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
43
Upplösning
Horisontell frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pixelklocka (MHz)
Synkpolaritet (H/V)
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900 RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
C32F391FW* / C32F395FW* / C32F397FW*
Upplösning
Horisontell frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pixelklocka (MHz)
Synkpolaritet (H/V)
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900 RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080p
67,500
60,000
148,500
+/+
――Horisontell frekvens
Tiden det krävs för att skanna en rad från vänster till höger sida av skärmen kallas en horisontell cykel. Det resiproka numret på den horisontella cykeln kallas horisontell frekvens. Horisontell frekvens uppmäts i kHz.
――Vertikal frekvens
Genom att varje bild upprepas många gånger per sekund ser bilderna naturligare ut. Den här upprepningsfrekvensen kallas för "vertikal frekvens" eller "uppdateringshastighet" och anges i Hz.
――Den här produkten kan ställas in till endast en upplösning för varje skärmstorlek för att uppnå optimal bildkvalitet tack vare panelens karaktär. Därför kan bildkvaliteten försämras om en annan upplösning än den angivna
upplösningen ställs in. För att undvika detta rekommenderar vi att du väljer optimal upplösning som är specificerad för din produkt.
――Kontrollera frekvensen när du byter en CDT-monitor (ansluten till en dator) mot en LCD-monitor. Om LCD-monitorn inte stöder 85 Hz ändrar du den vertikala frekvensen till 60 Hz med CDT-monitorn innan du byter den mot
LCD-monitorn.
44
Kapitel 10
Appendix
Ansvar för betalservice
(kostnad för kunder)
En skada på produkten som orsakats av kunden
――När service efterfrågas, trots garantin, kan vi debitera dig för ett besök av en servicetekniker i följande fall.
•• yttre påverkan eller fall.
Skada på produkten orsakad av kundens felhantering eller felaktiga reparation.
Om en skada på produkten har orsakats av:
•• Användning av tillbehör eller separat sålda produkter som inte specificerats av Samsung.
Inget fel på produkten
Rengöring av produkten, justering, förklaring, ominstallation osv.
•• Om en servicetekniker ger instruktioner för hur produkten ska användas eller bara justerar
inställningar utan att montera isär produkten.
•• Om en defekt har orsakats av yttre miljöfaktorer (Internet, antenn, kabelsignal osv,)
•• Om en produkt har installerats om eller om extra enheter har anslutits efter det att den köpta
produkten installerades första gången.
•• Om en produkt har installerats om för att flyttas till en annan plats eller till ett annat hus.
•• Om kunden begär användningsinstruktioner på grund av en produkt från ett annat företag.
•• Om kunden begär instruktioner för att använda nätverket eller ett program från ett annat företag.
•• Om kunden begär installation och konfigurering av programvara för produkten.
•• Om en servicetekniker tar bort/rengör damm eller främmande material inuti produkten.
•• Om kunden begär en installation ytterligare efter att ha köpt produkten via hemshopping eller
online.
•• Reparation av en person förutom en tekniker från ett annat serviceföretag eller partner till
Samsung Electronics CO.; Ltd.
•• Ommodellering eller reparation av produkten utförd av kunden.
•• Användning av produkten med felaktig spänning eller icke-auktoriserade elektriska anslutningar.
•• Säkerhetsföreskrifterna i användarhandboken har inte följts.
Annat
•• Om produkten skadats på grund av en naturkatastrof. (åska, brand, jordbävning, översvämning
osv.)
•• Om förbrukningskomponenter har förbrukats. (batterier, toner, lysrör, munstycke, vibrator, lampa,
filter, band osv.)
――Om kunden begär service och produkten inte har något fel kan en serviceavgift tas ut. Läs därför alltid
användarhandboken först.
45
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement