Samsung | C32JG53FDU | User guide | Samsung 32" Curved Gaming Monitor CJG53F AMD Freesync:illä Brugervejledning

Samsung 32" Curved Gaming Monitor CJG53F AMD Freesync:illä Brugervejledning
BRUGERVEJLEDNING
Skærm til spil
C*JG5*
Farven og udseendet kan – afhængigt af produktet – være anderledes, og specifikationerne kan ændres uden forudgående
varsel for at forbedre ydelsen.
Indholdet i denne manual kan ændres uden varsel for at forbedre kvaliteten.
© Samsung Electronics
Samsung Electronics har ophavsretten til denne manual.
Brug eller reproduktion af denne manual, helt eller delvist, uden tilladelse fra Samsung Electronics er forbudt.
Varemærker andre end dem, som tilhører Samsung Electronics, tilhører de respektive ejere.
Der kan opkræves et administrationsgebyr i følgende situationer:
(a) Hvis en tekniker tilkaldes på din foranledning, og der ikke er nogen fejl ved produktet (f.eks. hvis brugeren ikke har
læst denne brugervejledning).
(b) Hvis du indbringer enheden til et reparationscenter, og der ikke er nogen fejl ved produktet (f.eks. hvis brugeren ikke
har læst denne brugervejledning).
Du bliver informeret om størrelsen på administrationsgebyret, inden teknikeren kommer på besøg.
Indholdsfortegnelse
Inden produktet anvendes
Sikring af installationspladsen
Foranstaltninger for opbevaring
4
4
Sikkerhedsforanstaltninger
Rengøring
Elektricitet og sikkerhed
Installation
Betjening
4
5
5
6
7
Forberedelser
Dele
Kontrolpane
Vejledning til funktionstaster
Sådan ændres indstillingerne Brightness,
Contrast og Sharpness
Sådan ændres indstillingen Volume
Porttyper
Justering af produktets hældning
Tyverisikringslås
Forholdsregler, når skærmen flyttes
10
10
11
12
13
14
15
15
16
Installation
17
Montering af soklen (C27JG50QQ* / C27JG52QQ* /
C32JG50QQ* / C32JG52QQ*)
17
Montering af soklen (C32JG51FD* / C32JG53FD*) 18
Fjernelse af foden (C27JG50QQ* / C27JG52QQ* /
C32JG50QQ* / C32JG52QQ*)
19
Fjernelse af foden (C32JG51FD* / C32JG53FD*) 20
Installation af et vægmonteringssæt eller
skrivebordsbeslag
21
Tilslutning og brug af en kildeenhed
Game
Kontroller inden tilslutning
23
Picture Mode
28
Tilslutning og brug af en computer
23
Tilslutning med et HDMI-kabel
23
Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel
23
Tilslutning med et DP-kabel
24
Tilslutning af hovedtelefoner
24
Tilslutning af strømmen (C27JG50QQ* /
C27JG52QQ* / C32JG50QQ* / C32JG52QQ*)
25
Tilslutning af strømmen (C32JG51FD* /
C32JG53FD*)
25
Organisering af de tilsluttede kabler (C27JG50QQ* /
C27JG52QQ* / C32JG50QQ* / C32JG52QQ*)
26
Organisering af de tilsluttede kabler (C32JG51FD* /
C32JG53FD*)
26
Refresh Rate
29
Black Equalizer
29
Response Time
29
FreeSync (C32JG53FD*)
30
Low Input Lag
31
Screen Size
31
Korrekt kropsstilling ved brug af produktet
27
Driverinstallation
27
Indstilling af optimal opløsning
27
Picture
Picture Mode
33
Brightness
34
Contrast
34
Sharpness
34
Color
34
SAMSUNG MAGIC Upscale
35
HDMI Black Level
35
Eye Saver Mode
35
Screen Adjustment
35
2
Indholdsfortegnelse
OnScreen Display
Language
36
Display Time
36
System
Volume
Installation af softwaren
Specifikationer
Easy Setting Box
40
Begrænsninger og problemer med installation af 40
Systemkrav
40
Generelt
44
Tabel over standardsignaltilstand
46
Appendiks
Problemløsningsvejledning
37
Smart ECO Saving+ (C32JG51FD* / C32JG53FD*) 37
Betingelser, inden du kontakter Samsungs
servicecenter
Afprøvning af produktet
Kontrol af opløsning og frekvens
Kontroller følgende.
41
41
41
41
Off Timer
38
Spørgsmål & svar
43
PC/AV Mode
38
DisplayPort Ver.
38
Source Detection
38
Key Repeat Time
39
Power LED On
39
Reset All
39
Information
39
Eco Saving Plus (C27JG50QQ* / C27JG52QQ* /
C32JG50QQ* / C32JG52QQ*)
37
Ansvar for betalingsservice (omkostning for
kunderne)
Produktet er ikke defekt
En produktskade, som kunden har forårsaget
Andet
54
54
54
54
3
Kapitel 01
Inden produktet anvendes
Sikring af installationspladsen
Sikkerhedsforanstaltninger
Sørg for noget plads omkring produktet til ventilation. En intern temperaturstigning kan medføre brand
og beskadige produktet. Sørg for, at der mindst er den mængde plads, som er vist herunder, når du
installerer produktet.
――Udseendet kan være anderledes. Det afhænger af produktet.
Advarsel!
Der kan opstå alvorlig eller dødelig personskade, hvis instruktionerne
ikke følges.
Forsigtig!
Der kan opstå personskade eller beskadigelse af ejendom, hvis
instruktionerne ikke følges.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Foranstaltninger for opbevaring
Højglansmodeller kan få hvide pletter på overfladen, hvis der anvendes en ultralydbølgeluftbefugter i
nærheden.
――Kontakt det nærmeste Samsung-servicecenter, hvis produktet skal rengøres indvendigt (der opkræves
servicegebyr).
4
Rengøring
――Gør følgende ved rengøring.
1
Sluk produktet og computeren.
2
Afbryd strømkablet fra produktet.
――Hold strømkablet i stikket, og undgå at røre med kablet med våde hænder. Ellers kan der opstå elektrisk
stød.
3
Elektricitet og sikkerhed
Advarsel!
•• Brug ikke en beskadiget strømledning eller et stik eller en løs stikkontakt.
•• Der må ikke være tilsluttet flere produkter i samme stikkontakt.
•• Rør ikke ved strømstik med våde hænder.
Aftør skærmen med en ren, blød og tør klud.
•• Sæt strømstikket helt ind, så den ikke sidder løst.
‒‒ Anvend ikke rengøringsmidler, der indeholder sprit, opløsningsmidler eller overfladeaktive stoffer
på skærmen.
•• Tilslut strømstikket til en jordet stikkontakt (kun isolerede type 1-enheder).
‒‒ Der må ikke sprøjtes vand eller rengøringsmiddel direkte på produktet.
4
Fugt en blød og tør klud med vand, og vrid den hårdt for at rengøre produktet udvendigt.
5
Tilslut strømkablet til produktet, når rengøringen er afsluttet.
6
Tænd produktet og computeren.
•• Strømkablet må ikke bøjes eller trækkes i med magt. Vær forsigtig med ikke at anbringe
strømledningen under en tung genstand.
•• Strømledningen eller produktet må ikke placeres i nærheden af varmekilder.
•• Rengør evt. støv omkring stikbenene på strømstikket og stikkontakten med en tør klud.
Forsigtig!
•• Strømledningen må ikke tages ud, mens produktet anvendes.
•• Brug kun den strømledning, der leveres sammen med produktet fra Samsung. Brug ikke
strømledningen sammen med andre produkter.
•• Hold den stikkontakt, som strømledningen er tilsluttet til, fri.
‒‒ Strømledningen skal frakobles for at afbryde strømmen til produktet, når der opstår et problem.
•• Hold i stikket, når du tager strømledningen ud af stikkontakten.
5
Installation
Advarsel!
Forsigtig!
•• Der må ikke stilles stearinlys, insektskræmmere eller cigaretter oven på produktet. Produktet må
ikke monteres i nærheden af varmekilder.
•• Tab ikke produktet under flytning.
•• Produktet må ikke monteres på dårligt ventilerede steder som f.eks. en hylde eller et skab.
•• Montér produktet mindst 10 cm ud fra væggen for at tillade ventilation.
•• Hold plastemballagen uden for børns rækkevidde.
‒‒ Børn kan blive kvalt.
•• Produktet må ikke monteres på en ustabil eller vibrerende overflade (usikker hylde, skrå overflade
osv).
‒‒ Produktet kan falde ned og blive beskadiget og/eller medføre personskade.
‒‒ Brug af produktet i et område med for meget vibration kan beskadige produktet eller medføre
brand.
•• Produktet må ikke monteres i en bil eller et sted, hvor det er udsat for støv, fugt (dryppende vand
osv.), olie eller røg.
•• Produktet må ikke sættes ned på forpartiet.
•• Når produktet monteres på et kabinet eller en hylde, skal du sikre, at den nederste kant på
produktets forparti stikker frem.
‒‒ Produktet kan falde ned og blive beskadiget og/eller medføre personskade.
‒‒ Montér kun produktet på kabinetter eller hylder af den rigtige størrelse.
•• Sæt produktet forsigtigt ned.
‒‒ Der kan opstå produktfejl eller personskader.
•• Montering af produktet på et usædvanligt sted (hvor det er udsat for fint støv, kemikalier, ekstreme
temperaturer eller megen fugt, eller på et sted, hvor produktet skal køre uafbrudt i længere tid) kan
forringe ydeevnen betydeligt.
‒‒ Sørg for at konsultere Samsungs servicecenter, hvis du vil montere produktet et sådant sted.
•• Produktet må ikke udsættes for direkte sol, varme eller varme genstande som f.eks. en brændeovn.
‒‒ Produktets levetid kan reduceres, eller det kan medføre brand.
•• Produktet må ikke monteres inden for børns rækkevidde.
‒‒ Produktet kan falde ned og beskadige børn.
•• Madolie, f.eks. sojaolie, kan beskadige eller gøre produktet deformt. Produktet må ikke monteres i et
køkken eller i nærheden af køkkenbordet.
6
Betjening
Advarsel!
•• Der er højspænding inde i produktet. Du må aldrig selv adskille, reparere eller ændre produktet.
‒‒ Kontakt Samsungs servicecenter for reparationer.
•• Tag alle kablerne ud, herunder strømkablet, før du flytter produktet.
•• Hvis produktet afgiver unormale lyde, en brændt lugt eller røg, skal du straks tage strømledningen
ud og kontakte Samsungs servicecenter.
•• Lad ikke børn hænge fra produktet eller kravle op på det.
‒‒ Børn kan komme alvorligt til skade.
•• Du må ikke indsætte metalgenstande (spisepinde, mønter, hårspænder osv.) eller genstande, der kan
brænde nemt (papir, tændstikker osv.), i produktet (via ventilationsåbningen eller ind-/udgangsporte
osv).
‒‒ Sørg for at slukke produktet, og tag strømstikket ud, når der er kommet vand eller
fremmedlegemer ind i produktet. Kontakt derefter Samsungs servicecenter.
•• Du må ikke sætte genstande, der indeholder væske (vaser, kander, flasker osv.), eller metalgenstande
oven på produktet.
‒‒ Sørg for at slukke produktet, og tag strømstikket ud, når der er kommet vand eller
fremmedlegemer ind i produktet. Kontakt derefter Samsungs servicecenter.
•• Hvis produktet tabes eller den yderste afdækning beskadiges, skal du slukke for strømmen og tage
strømledningen ud. Kontakt derefter Samsungs servicecenter.
‒‒ Fortsat brug kan medføre brand eller elektrisk stød.
•• Der må ikke efterlades tunge genstande eller ting, som børn kan lide (legetøj, slik osv.), oven på
produktet.
‒‒ Produktet eller tunge genstande kan falde ned, når børn rækker ud efter legetøjet eller slik, og kan
medføre alvorlig personskade.
•• Når det lyner eller tordner, skal du slukke for produktet og tage strømkablet ud.
•• Tab ikke genstande og slå ikke på produktet.
•• Flyt ikke produktet ved at trække i strømkablet eller andre kabler.
•• Hvis der findes en gaslækage, må du ikke røre ved produktet eller strømstikket. Området skal også
straks ventileres.
•• Løft ikke og flyt ikke produktet ved at trække i strømkablet eller andre kabler.
•• Du må ikke bruge eller opbevare brændbar spray eller brændbare stoffer nær produktet.
•• Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er blokeret af duge eller gardiner.
‒‒ En forhøjet indvendig temperatur kan medføre en brand.
7
Forsigtig!
•• Efterlader du skærmen med et fast billede i lang tid, kan der forekomme efterbilleder eller defekte
pixels.
‒‒ Aktivér strømsparetilstanden eller en pauseskærm med bevægeligt billede, hvis du ikke skal
bruge produktet i længere tid.
•• Tag strømledningen ud af stikkontakten, hvis du ikke har plan om at bruge produktet i længere tid
(ferie osv).
‒‒ Ophobning af støv kan sammen med varme medføre brand, elektrisk stød eller strømafledning.
•• Brug produktet ved den anbefalede opløsning og frekvens.
‒‒ Dit syn kan forringes.
•• Indsæt strømstikket i vekselstrøms-/jævnstrømadapteren, indtil der lyder et klik.
•• Indsæt ikke strømstikket alene i stikkontakten.
•• Brug ikke en anden vekselstrøms-/jævnstrømadapteren end den medfølgende.
‒‒ Dette kan give anledning til elektrisk stød eller brand.
•• Indsæt ikke vekselstrøms-/jævnstrømadapteren i stikkontakten på loftet.
‒‒ Dette kan give anledning til elektrisk stød eller brand.
•• Drej strømstikket uden at overstige rækkevidden (0 til 90°) på vekselstrøms-/jævnstrømadapteren.
‒‒ Dette kan give anledning til elektrisk stød eller brand.
•• Du må ikke sætte vekselstrøms-/jævnstrømsadapterne sammen.
•• Skil aldrig strømstikket ad, efter det er blevet samlet. (Det kan ikke adskilles efter samling.)
•• Fjern plastposen fra vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren, inden den tages i brug.
•• Brug aldrig det medfølgende strømstik til andre enheder.
•• Der må ikke komme vand ind i vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren, og den må ikke blive våd.
•• Når vekselstrøms-/jævnstrømadapteren fjernes fra stikkontakten, skal man holde i vekselstrøms-/
jævnstrømadapterens kabinet og trække op.
‒‒ Der kan opstå elektrisk stød eller brand.
‒‒ Undgå at bruge produktet udendørs, når det kan udsættes for regn eller sne.
‒‒ Undgå, at vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren bliver våd, når du vasker gulv.
•• Undgå, at placere vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren for tæt på varmeapparater.
‒‒ Ellers kan der opstå brand.
•• Vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren skal placeres i et godt ventileret område.
‒‒ Dette kan give anledning til elektrisk stød eller brand.
•• Smid ikke genstande ovenpå eller giv vekselstrøms-/jævnstrømadapteren stød.
‒‒ Dette kan give anledning til elektrisk stød eller brand.
•• Brug vekselstrøms-/jævnstrømadapteren efter at fjerne dets plastikomslag.
‒‒ I modsat fald er der risiko for brand.
•• Hvis du placerer vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren, så ledningsindgangen vender opad, kan vand
eller andre fremmedlegemer trænge ind i adapteren og føre til, at adapteren ikke længere virker.
Sørg for, at vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren er placeret fladt på et bord eller på gulvet.
8
•• Hold ikke produktet på hovedet, og flyt den ikke ved at holde i stativet.
‒‒ Produktet kan falde ned og blive beskadiget eller medføre personskade.
•• Hvis du ser på skærmen med for kort afstand i længere tid, kan det forringe dit syn.
•• Brug ikke luftbefugtere omkring produktet.
•• Du bør hvile øjnene mindst 5 minutter eller se ud i det fjerne for hver time, du bruger produktet.
•• Rør ikke ved skærmen, når produktet har været tændt i længere tid, da den kan blive varm.
•• Opbevar mindre tilbehør uden for børns rækkevidde.
•• Vær forsigtig, når du justerer produktvinklen.
‒‒ Din hånd eller finger kan komme i klemme og blive beskadiget.
‒‒ Hvis produktet vippes med en for stor vinkel, kan produktet falde ned, hvilket kan give
personskader.
•• Der må ikke placeres tunge genstande på produktet.
‒‒ Der kan opstå produktfejl eller personskader.
•• Skru ikke for højt op for lydstyrken ved brug af hoved- eller øretelefoner.
‒‒ For høj lyd kan føre til høreskader.
9
Kapitel 02
Forberedelser
Dele
Kontrolpane
――Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.
C27JG50QQ* / C27JG52QQ* /
C32JG50QQ* / C32JG52QQ*
JOG-knap
HØJRE
VENSTRE
TRYK(ENTER)
Dele
C32JG51FD* / C32JG53FD*
NED(FORSIDE)
OP(BAGSIDE)
OP
Vejledning til
funktionstaster
HØJRE
VENSTRE
TRYK(ENTER)
C27JG50QQ* / C27JG52QQ* /
C32JG50QQ* / C32JG52QQ* C32JG51FD* / C32JG53FD*
JOG-knap
NED
Strømindikator
Return
Beskrivelse
Mangerettet knap, der hjælper dig med at navigere.
JOG-knap
――Du finder JOG-knappen nederst på skærmen, midtfor, og den kan bevæges i fem retninger: OP/NED/VENSTRE/HØJRE/TRYK(ENTER). (C27JG50QQ* / C27JG52QQ* / C32JG50QQ* / C32JG52QQ*)
――JOG-knappen sidder bag på produktet til venstre. Knappen kan bruges til at flytte op, ned, til venstre eller til højre, eller som Enter-knap. (C32JG51FD* / C32JG53FD*)
Denne LED er en strømstatusindikator og har følgende funktioner:
•• Tændt (tænd/sluk-knap): Fra
Strømindikator
•• Energisparetilstand: Blinker
•• Slukket (tænd/sluk-knap): Til
――Brug indstillingen i menuen til at skifte mellem strømindikatorens funktioner. (System → Power LED On) Da modellerne har forskellige funktioner, har din model muligvis ikke denne funktion.
Vejledning til
funktionstaster
Tryk på JOG-knappen, når skærmen tændes. Vejledningen til funktionstasterne vises. Hvis du vil have adgang til skærmmenuen, når vejledningen vises, skal du trykke på den tilsvarende
retningsknap igen.
――Vejledningen til funktionstasterne ser muligvis forskellig ud, afhængigt af funktion eller produktmodel. Se det faktiske produkt.
10
Vejledning til funktionstaster
――Hvis du ønsker at åbne hovedmenuen eller bruge andre elementer, skal du trykke på JOG-knappen for at få
vist vejledningen til funktionstasterne. Tryk på JOG-knappen igen for at afslutte.
OP/NED/VENSTRE/HØJRE: Gå hen til det ønskede element.
Beskrivelsen af de enkelte elementer vises, når fokus ændres.
TRYK(ENTER): Det valgte element anvendes.
Ikoner
Beskrivelse
Menu
Vælger
ved at flytte JOG-knappen på skærmbilledet med
vejledningen til funktionstasterne.
OSD-menuen med skærmens funktioner vises.
Source
Vælg
for at ændre inputsignalet ved at bevæge JOG-knappen i
skærmbilledet med vejledningen til funktionstasterne. Der vises en
meddelelse øverst til venstre i skærmbilledet, hvis inputsignalet er
ændret.
Vælger
ved at flytte JOG-knappen på skærmbilledet med
vejledningen til funktionstasterne.
Tryk for at aktivere eller deaktivere Eye Saver Mode.
Eye Saver Mode
Nedenstående elementer er ikke tilgængelige, hvis funktionen Eye Saver
Mode er tilgængelig.
•• Game → Picture Mode, Black Equalizer
Return
•• Picture → Picture Mode, Brightness, Color
•• System → Eco Saving Plus (C27JG50QQ* / C27JG52QQ* / C32JG50QQ*
/ C32JG52QQ*), Smart ECO Saving+ (C32JG51FD* / C32JG53FD*)
Power Off
Vælg
for at slukke skærmen ved indstilling af JOG-knappen på
skærmbilledet med vejledningen til funktionstasterne.
――Funktionerne i de aktuelle modeller kan variere. Valgmulighederne på skærmbilledet med vejledningen til
funktionstasterne vil være forskellige.
11
Hvis skærmen intet viser (f.eks. hvis den er gået i strømspare- eller intet signal-tilstand), kan du anvende
to direkte taster til håndtering af strømforsyningen. Se nedenfor.
JOG-knap
Strømsparetilstand/intet signal-tilstand
OP
Ændring af kilde
NED
TRYK(ENTER) i to sekunder
Sådan ændres indstillingerne Brightness, Contrast og
Sharpness
Du kan justere Brightness, Contrast eller Sharpness ved at trække JOG-knappen op eller ned, hvis
menuen OSD ikke vises.
Sluk for strømmen
Sharpness
Brightness
100
Når skærmen viser hovedmenuen, kan JOG-knappen bruges som beskrevet nedenfor.
JOG-knap
Contrast
Handling
OP/NED
VENSTRE
HØJRE
TRYK(ENTER)
Flyt funktionen
Luk hovedmenuen.
――Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Luk underlisten uden at gemme værdien.
Brightness
Værdien mindskes i skyderen.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Eco Saving Plus er aktiveret.
Gå videre til næste dybde.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Eye Saver Mode er aktiveret.
Værdien øges i skyderen.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Picture Mode er indstillet til Dynamic Contrast.
Gå videre til næste dybde.
Contrast
Gem værdien, og luk underlisten.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Picture Mode er indstillet til Cinema eller Dynamic Contrast.
Sharpness
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Picture Mode er indstillet til Cinema eller Dynamic Contrast.
12
Sådan ændres indstillingen Volume
Du kan justere Volume ved at trække JOG-knappen til venstre eller højre, hvis menuen OSD ikke vises.
Volume
50
Mute
――Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
――Hvis lydkvaliteten i en tilsluttet lydenhed, f.eks. hovedtelefoner og højttalere, er dårlig, kan funktionen
Auto Mute på produktet dæmpe lyden eller forårsage "hakkende" lyd, når du bruger hovedtelefonerne eller
højttalerne. Indstil indgangslydstyrken for inputenheden til mindst 20 %, og juster lydstyrken ved hjælp af
produktets volumenkontrol (JOG-knappen VENSTRE/HØJRE).
――Hvad er Auto Mute?
Funktionen dæmper lyden for at forbedre lydeffekten, når der er lydstøj eller inputsignalet er svagt, hvilket
ofte skyldes et problem med inputenhedens lydstyrke.
――Hvis du vil aktivere funktionen Mute, skal du have adgang til kontrolskærmen Volume og derefter bruge JOGknappen til at flytte fokus nedad.
Hvis du vil deaktivere funktionen Mute, skal du have adgang til kontrolskærmen Volume og derefter skrue op
eller ned for knappen Volume.
13
Porttyper
――De tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af produktmodellen. Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten. Se det faktiske
produkt.
C27JG50QQ* / C27JG52QQ* /
C32JG50QQ* / C32JG52QQ*
C32JG51FD* / C32JG53FD*
HDMI IN 1
Port
HDMI IN 2
DP IN
DC 19V
Beskrivelse
Sluttes til en kildeenhed med et HDMI-kabel eller et HDMI-DVI-kabel.
――HDMI1 understøtter 2560 x 1440 ved 60 Hz (C27JG50QQ* / C27JG52QQ* / C32JG50QQ* / C32JG52QQ*)
HDMI IN 1
HDMI IN 2
――HDMI1 understøtter 1920 x 1080 ved 60 Hz/100 Hz/120 Hz (C32JG51FD* / C32JG53FD*)
――HDMI2 understøtter 2560 × 1440 ved 60 Hz/100 Hz/120 Hz/144 Hz (C27JG50QQ* / C27JG52QQ* / C32JG50QQ* / C32JG52QQ*)
――HDMI2 understøtter 1920 x 1080 ved 60 Hz/100 Hz/120 Hz/144 Hz (C32JG51FD* / C32JG53FD*)
DP IN
Tilsluttes til en computer med et DP-kabel
Tilsluttes til en lydudgangsenhed som f.eks. hovedtelefoner.
――Lyden kan kun høres, når der anvendes et HDMI til HDMI-kabel eller et DP-kabel.
DC 19V
Tilslutter vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren.
14
Justering af produktets hældning
Tyverisikringslås
――Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående
――Med en tyverisikringslås kan du bruge produktet sikkert, også på offentlige steder.
varsel for at forbedre kvaliteten.
――Låseenhedens facon og låsemetode afhænger af producenten. Se den brugervejledning, der fulgte med din
tyverisikringsenhed, for flere detaljer
-1,5° (±1°) ~ 15° (±2°)
Sådan låses en tyverisikring:
C27JG50QQ* / C27JG52QQ* /
C32JG50QQ* / C32JG52QQ*
C32JG51FD* / C32JG53FD*
•• Du kan justere skærmens vippevinkel.
•• Hold i den nederste del af produktet, og juster forsigtigt hældningen.
1
Fastgør kablet på din tyverisikringsenhed til en tung genstand, som f.eks. et bord.
2
Stik den ene ende af kablet gennem løkken i den anden ende.
3
Sæt låseenheden i tyverisikringsslotten bag på produktet.
4
Lås låseenheden.
‒‒ En tyverisikringsenhed kan anskaffes separat.
‒‒ Se den brugervejledning, der fulgte med din tyverisikringsenhed, for flere detaljer
‒‒ Tyverisikringsenheder kan købes hos elektronikforhandlere eller på internettet.
15
Forholdsregler, når skærmen flyttes
•• Undgå at trykke direkte på skærmen.
•• Undgå at holde på selve skærmen, når
skærmen flyttes.
•• Hold ikke produktet i opretstående position
udelukkende med soklen.
•• Hold fast i den nederste del af eller skærmens
hjørner, når den flyttes.
16
Installation
Montering af soklen (C27JG50QQ* / C27JG52QQ* / C32JG50QQ* / C32JG52QQ*)
――Inden samling af produktet skal du anbringe produktet nedad på en flad og stabil overflade, så skærmen vender nedad.
: Produktet er buet. Hvis produktet udsættes for tryk, når det står på en flad overflade, kan produktet beskadiges. Hvis produktet står på jorden og vender op- eller nedad, må du ikke lægge tryk på det.
1
Sæt stikket til foden i foden i den retning, der er
vist i figuren.
2
Drej tilslutningsskruen i bunden af foden helt, så
den er komplet fastgjort.
Kontroller, om stikket til foden er monteret
forsvarligt.
Forsigtig!
Forsigtig!
Hold ikke produktet i opretstående position
udelukkende med soklen.
Undgå at trykke på skærmen. Det kan beskadige
skærmen.
3
Placer det beskyttende Styrofoam (hynde), som
følger med i emballagen, på gulvet, og placer
produktet, så det vender mod Styrofoamet,
som angivet på billedet. Hvis Styrofoam ikke er
tilgængeligt, kan du anvende en tyk stolehynde.
Hold fast på bagsiden af skærmen som vist
på tegningen. Skub den samlede fod ind i
hovedenheden i den retning, som pilen på figuren
viser.
4
Tilslut strømforsyningen og datakablet som vist i
illustrationen.
17
Montering af soklen (C32JG51FD* / C32JG53FD*)
――Inden samling af produktet skal du anbringe produktet nedad på en flad og stabil overflade, så skærmen vender nedad.
: Produktet er buet. Hvis produktet udsættes for tryk, når det står på en flad overflade, kan produktet beskadiges. Hvis produktet står på jorden og vender op- eller nedad, må du ikke lægge tryk på det.
1
Sæt stikket til foden i foden i den retning, der er
vist i figuren.
2
Drej tilslutningsskruen i bunden af foden helt, så
den er komplet fastgjort.
Kontroller, om stikket til foden er monteret
forsvarligt.
Forsigtig!
Forsigtig!
Hold ikke produktet i opretstående position
udelukkende med soklen.
Undgå at trykke på skærmen. Det kan beskadige
skærmen.
3
Placer det beskyttende Styrofoam (hynde), som
følger med i emballagen, på gulvet, og placer
produktet, så det vender mod Styrofoamet,
som angivet på billedet. Hvis Styrofoam ikke er
tilgængeligt, kan du anvende en tyk stolehynde.
Hold fast på bagsiden af skærmen som vist
på tegningen. Skub den samlede fod ind i
hovedenheden i den retning, som pilen på figuren
viser.
4
Tilslut strømforsyningen og datakablet som vist i
illustrationen.
18
Fjernelse af foden (C27JG50QQ* / C27JG52QQ* / C32JG50QQ* / C32JG52QQ*)
――Før standen fjernes fra skærmen, skal skærmen placeres på et fladt og stabilt underlag med visningsfladen nedad.
: Produktet er buet. Hvis produktet udsættes for tryk, når det står på en flad overflade, kan produktet beskadiges. Hvis produktet står på jorden og vender op- eller nedad, må du ikke lægge tryk på det.
1
Placer det beskyttende Styrofoam (hynde), som
følger med i emballagen, på gulvet, og placer
produktet, så det vender mod Styrofoamet,
som angivet på billedet. Hvis Styrofoam ikke er
tilgængeligt, kan du anvende en tyk stolehynde.
Mens du holder fast i skærmen med den ene hånd,
skal du trække i stikket til foden med den anden
hånd for at frigøre holderen som vist på tegningen.
2
Drej herefter monteringsskruen i fodens bund for
at adskille den.
3
Tag stikket til foden ud af foden ved at trække den
i den retning, der er vist i figuren.
Forsigtig!
Undgå at trykke på skærmen. Det kan beskadige
skærmen.
19
Fjernelse af foden (C32JG51FD* / C32JG53FD*)
――Før standen fjernes fra skærmen, skal skærmen placeres på et fladt og stabilt underlag med visningsfladen nedad.
: Produktet er buet. Hvis produktet udsættes for tryk, når det står på en flad overflade, kan produktet beskadiges. Hvis produktet står på jorden og vender op- eller nedad, må du ikke lægge tryk på det.
1
Placer det beskyttende Styrofoam (hynde), som
følger med i emballagen, på gulvet, og placer
produktet, så det vender mod Styrofoamet,
som angivet på billedet. Hvis Styrofoam ikke er
tilgængeligt, kan du anvende en tyk stolehynde.
Mens du holder fast i skærmen med den ene hånd,
skal du trække i stikket til foden med den anden
hånd for at frigøre holderen som vist på tegningen.
2
Drej herefter monteringsskruen i fodens bund for
at adskille den.
3
Tag stikket til foden ud af foden ved at trække den
i den retning, der er vist i figuren.
Forsigtig!
Undgå at trykke på skærmen. Det kan beskadige
skærmen.
20
Installation af et vægmonteringssæt eller skrivebordsbeslag
――Sluk for produktet, og fjern strømkablet fra strømstikket.
C27JG50QQ* / C27JG52QQ* / C32JG50QQ* / C32JG52QQ*
1
3
2
A
C
5
44
B
D
E
F
E
F
C32JG51FD* / C32JG53FD*
1
3
2
A
B
C
5
4
D
A Fjern de to skruer i den retning, der fremgår af figuren.
B Fjern beslaget i den retning, der fremgår af figuren.
C Tag INDLÆGGET ud af indersiden af BAGSIDETERMINALEN PÅ DÆKSLET, og fastgør den derefter i den position, der er vist i figuren.
D Monter vægmonteringssættet eller skrivebordsbeslaget her
E , F Beslag (sælges separat)
Juster rillerne, og fastgør skruerne på beslaget på produktet forsvarligt til de tilsvarende dele på det vægmonteringssæt eller skrivebordsbeslag, du vil montere.
21
•• Bemærkninger
‒‒ Brug af en skrue, der er længere end standardlængden, kan beskadige de interne dele i produktet.
‒‒ Længden på de skruer, der er nødvendige til en vægmontering, der ikke er kompatibel med VESA-standarderne, kan variere. Det afhænger af specifikationerne.
‒‒ Brug ikke skruer, der ikke er kompatible med VESA-standarderne. Brug ikke overdreven kraft ved montering af vægmonteringssættet eller skrivebordsbeslaget. Produktet kan blive beskadiget eller falde ned og
medføre personskade. Samsung kan ikke holdes ansvarlig for nogen beskadigelse eller personskade, der skyldes brug af forkerte skruer eller montering af vægmonteringssættet eller skrivebordsbeslaget med
overdreven kraft.
‒‒ Samsung kan ikke holdes ansvarlig for nogen beskadigelse af produktet eller personskade, der skyldes brug af et andet vægmonteringssæt end det specificerede eller forsøg på selv at installere
vægmonteringssættet.
‒‒ For at montere produktet på en væg skal du sørge for at købe et vægmonteringssæt, der kan installeres mindst 10 fra væggen.
‒‒ Sørg for at bruge et vægmonteringssæt, der overholder standarderne.
‒‒ Hvis du vil installere skærmen ved hjælp af vægmontering, skal sokkelfoden kobles fra skærmen.
Enhed: mm
Modelnavn
C27JG50QQ* / C27JG52QQ* / C32JG50QQ* / C32JG52QQ* / C32JG51FD* / C32JG53FD*
VESA-skruehulspecifikationer i mm
75,0 x 75,0
Standardskrue
4,0 mm Ø, 0,7 pitch × 10,0 mm lang
Antal
4 EA
――Undlad at installere vægmonteringssættet, mens produktet er tændt. Det kan medføre personskader som følge af elektrisk stød.
22
Kapitel 03
Tilslutning og brug af en kildeenhed
Kontroller inden tilslutning
Tilslutning og brug af en computer
――Inden du tilslutter en kildeenhed, skal du læse den brugervejledning, der fulgte med enheden.
Vælg en tilslutningsmetode, der passer til din pc.
Antallet og placeringen af porte på kildeenheder kan variere fra enhed til enhed.
――Undlad at tilslutte strømkablet, før du har tilsluttet de øvrige kabler.
――Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.
――De tilgængelige porte kan være forskellige fra produkt til produkt.
Kontroller, at du har tilsluttet en kildeenhed, før du tilslutter strømkablet.
Tilslutning af strømkablet under tilslutning kan beskadige produktet.
――Undersøg porttyperne på bagsiden af det produkt, du vil tilslutte.
Tilslutning med et HDMI-kabel
HDMI IN 1, HDMI IN 2
Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel
HDMI IN 1, HDMI IN 2
――Lydfunktionen understøttes ikke, hvis kildeenheden er tilsluttet ved hjælp af HDMI-DVI-kablet.
――Den optimale opløsning er muligvis ikke tilgængelig med et HDMI-DVI-kabel.
23
Tilslutning med et DP-kabel
DP IN
――Det anbefales at anvende et DP-kabel, der måler mindre end 1,5 m. Hvis du anvender et kabel, der er længere
end 1,5 m, kan det påvirke billedkvaliteten.
Tilslutning af hovedtelefoner
――Anvend hovedtelefoner, når du aktiverer lyden med et HDMI-HDMI- eller DP-kabel.
――Stikket til hovedtelefonen understøtter kun 3 ledere af TRS-typen.
24
Tilslutning af strømmen (C27JG50QQ* / C27JG52QQ* /
C32JG50QQ* / C32JG52QQ*)
Tilslutning af strømmen (C32JG51FD* / C32JG53FD*)
1
2
1
2
19V
DC19V
DC
19V
DC19V
DC
3
3
4
4
1
Slut strømstikket til vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren.
1
Slut strømstikket til vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren.
2
Tilslut vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren til DC 19V-porten på bagsiden af skærmen.
2
Tilslut vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren til DC 19V-porten på bagsiden af skærmen.
3
Sæt vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren ind i stikkontakten.
3
Sæt vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren ind i stikkontakten.
4
Tryk på JOG-knappen på bagsiden af skærmen for at tænde for den.
4
Tryk på JOG-knappen på bunden af skærmen for at tænde for den.
――Indgangsspændingen skiftes automatisk.
――Indgangsspændingen skiftes automatisk.
25
Organisering af de tilsluttede kabler (C27JG50QQ* / C27JG52QQ* / C32JG50QQ* / C32JG52QQ*)
2
Forbind kablerne til de korrekte indgange.
Tag fat i standen med den ene hånd, og anvend den
anden hånd til at lukke BAGSIDETERMINALEN PÅ
DÆKSLET i pilens retning.
23
Kablerne kan nu ordnes.
4
Tag fat i standen med den ene hånd, og anvend
tommelfingeren på den anden hånd til at fjerne
BAGSIDETERMINALEN PÅ DÆKSLET i pilens retning.
Organisering af de tilsluttede kabler (C32JG51FD* / C32JG53FD*)
2
Forbind kablerne til de korrekte indgange.
Tag fat i standen med den ene hånd, og anvend den
anden hånd til at lukke BAGSIDETERMINALEN PÅ
DÆKSLET i pilens retning.
23
Kablerne kan nu ordnes.
4
Tag fat i standen med den ene hånd, og anvend
tommelfingeren på den anden hånd til at fjerne
BAGSIDETERMINALEN PÅ DÆKSLET i pilens retning.
26
Korrekt kropsstilling ved brug af produktet
Driverinstallation
――Du kan indstille den optimale opløsning og frekvens for dette produkt ved at installere de drivere, der hører
til dette produkt.
――Hvis du vil installere den seneste version af driveren til produktet, skal du hente den på Samsung Electronics'
websted på http://www.samsung.com.
Indstilling af optimal opløsning
Der vises en meddelelse om indstilling af optimal opløsning, når du tænder produktet første gang efter
at have købt det.
Brug produktet i følgende korrekte kropsstilling:
•• Ret ryggen.
•• Der skal være en afstand på 45–50 cm mellem øjnene og skærmen, og du skal kigge lidt nedad mod
skærmen.
•• Hold øjnene direkte foran skærmen.
Vælg et sprog på produktet, og skift opløsning på pc'en til den optimale indstilling.
――Hvis du ikke vælger den optimale opløsning, vises meddelelsen op til tre gange over en angivet periode,
selvom produktet slukkes og tændes igen.
――Den optimale opløsning kan også vælges i Kontrolpanel på computeren.
――For at ændre opdateringshastighed, mens den nuværende opløsning fastholdes, vælg Game → Refresh Rate i
OSD-menuen.
•• Justér vinklen, så der ikke spejles lys på skærmen.
•• Hold underarmene vinkelrette på overarmene og i niveau med håndryggen.
•• Hold albuerne i omtrent en ret vinkel.
•• Justér højden på produktet, så du kan holde knæene bøjet i 90 grader eller mere, så hælene rører
gulvet og armene er placeret lavere end hjertet.
•• Lav øjenøvelser, eller blink ofte for at afhjælpe øjentræthed.
27
Kapitel 04
Game
Der findes en detaljeret beskrivelse af hver funktion. Detaljerne fremgår af produktet.
――De tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af produktmodellen. Farven og faconen på dele kan variere
i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.
Picture Mode
Med denne menu opnås en optimal billedkvalitet til det miljø, hvor produktet skal bruges.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Eye Saver Mode er aktiveret.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Eco Saving Plus er aktiveret.
I PC-tilstand
•• Custom: Tilpas skærmindstillingerne.
•• FPS: Forøg lysstyrken på de mørkere områder af FPS spilleskærmen. Denne tilstand gør dine fjender
mere synlige under et FPS-spil.
•• RTS: Forøg farvetemperatur og kontrastforhold for at forbedre synligheden på RTS-skærm og
minikort.
•• RPG: Denne tilstand er optimeret til 3D-grafik og msm i RPG spil.
•• AOS: Forøg kontrastforhold for at opnå en bedre billedkvalitet, der er optimeret til AOS spil.
•• Cinema: Opnå et fjernsyns lysstyrke og skarphed, som gør produktet egnet til at vise videoer og
dvd'er.
•• Dynamic Contrast (C32JG51FD* / C32JG53FD*): Opnå afbalanceret lysstyrke ved automatisk
kontrastjustering.
I AV-tilstand
Når den eksterne enhed tilsluttes gennem HDMI/DP, og PC/AV Mode er indstillet til AV, har Picture Mode
fire automatiske billedindstillinger (Dynamic, Standard, Movie og Custom), som er forudindstillet fra
fabrikkens side. Du kan aktivere enten Dynamic, Standard, Movie eller Custom. Du kan vælge Custom,
der automatisk henter dine personlige billedindstillinger.
•• Dynamic: Vælg denne tilstand for at vise et billede, der er skarpere end i tilstanden Standard.
•• Standard: Vælg denne tilstand, når omgivelserne er lyse. Den giver også et skarpere billede.
•• Movie: Vælg denne tilstand, når omgivelserne er mørke. Den sparer strøm og nedsætter øjets
træthed.
•• Custom: Vælg denne tilstand, når du vil justere billedet i henhold til dine egne ønsker.
28
Refresh Rate
Response Time
Skift skærmens opdateringshastighed. En højere opdateringshastighed kan mindske øjenbelastningen.
Øg panelets reaktionshastighed for at få fjernsynet til at se mere intenst og naturligt ud.
•• DisplayPort: 60 Hz / 100 Hz / 120 Hz / 144 Hz
――Det er bedst at indstille Response Time til Standard eller Faster, når du ikke ser film.
•• HDMI1: 60 Hz (C27JG50QQ* / C27JG52QQ* / C32JG50QQ* / C32JG52QQ*)
――Denne menu er ikke tilgængelig, når FreeSync er indstillet til tilstanden Standard Engine eller Ultimate
•• HDMI1: 60 Hz / 100 Hz / 120 Hz (C32JG51FD* / C32JG53FD*)
Engine.
•• HDMI2: 60 Hz / 100 Hz / 120 Hz / 144 Hz
――Denne menu er ikke tilgængelig, når FreeSync er indstillet til tilstanden Standard Engine eller Ultimate
Engine.
――Ændring af Refresh Rate kan forårsage, at skærmen flimrer, afhængigt af computerens grafikkort.
――Funktionen er tilgængelig i computere, der er udstyret med grafikkort, der kan ændre
opdateringshastigheden.
Den er ikke tilgængelig i enheder (f.eks. AV-enheder) med faste opdateringshastigheder. Hvis funktionen
anvendes, kan der forekomme tekniske fejl på skærmen.
Black Equalizer
Justér lysstyrken i de mørke områder.
Efterhånden som værdien kommer tættere på 1, bliver de mørke områder af skærmen lysere, hvilket gør
det lettere at finde fjender, når man spiller et spil. Brug en lavere værdi for lettere at finde fjender under
et spil.
Efterhånden som værdien kommer tættere på 20, bliver de mørke områder af skærmen mørkere og
kontrasten øges.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Eye Saver Mode er aktiveret.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Picture Mode er indstillet til Cinema eller Dynamic Contrast.
29
FreeSync (C32JG53FD*)
Teknologien FreeSync er en løsning, der fjerner svigtende skærmsynkronisering uden de sædvanlige
forsinkelser og ventetider.
Denne funktion eliminerer svigtende skærmsynkronisering og forsinkelser, når der spilles spil. Forbedr
spiloplevelsen.
Hvordan aktiveres FreeSync?
1
Indstil FreeSync til Standard Engine eller Ultimate Engine i menuen OSD.
2
Aktiver FreeSync i AMD Radeon Settings:
Højreklik på → AMD Radeon Settings → Display
Funktionen "AMD FreeSync" skal indstilles til "Til". Vælg "Til", hvis den ikke allerede er aktiveret.
De viste menuelementer FreeSync på skærmen kan variere, afhængigt af skærmmodel og kompatibilitet
med AMD-grafikkortet.
•• Off: Deaktiver FreeSync.
•• Standard Engine: Aktiver FreeSync-standardfunktionerne for AMD-grafikkortet.
•• Ultimate Engine: Aktiver FreeSync-funktionen med en højere skærmrammehastighed. Svigtende
skærmsynkronisering (unormal synkronisering mellem skærm og indhold) reduceres i denne
tilstand. Bemærk, at der kan opstå flimmer på skærmen, når der spilles spil.
Anvend den optimale opløsning, når du bruger FreeSync.
For oplysninger om indstilling af opdateringshastigheden, henvises der til Spørgsmål & svar → Hvordan
skifter jeg frekvens?
――Funktionen FreeSync aktiveres kun i tilstanden HDMI1, HDMI2 eller DisplayPort.
Anvend HDMI/DisplayPort-kablet fra producenten, når du anvender FreeSync.
Hvis du bruger funktionen FreeSync, mens du spiller et spil, kan følgende symptomer opstå:
•• Skærmen kan flimre afhængigt af grafikkorttypen, spilindstillingerne eller den video, der afspilles.
Prøv følgende handlinger: Reducer spilindstillingsværdierne, skift den aktuelle FreeSync-tilstand til
Standard Engine, eller gå til AMD-webstedet for at kontrollere din grafikdriverversion og opdatere
den til den seneste.
•• Mens du bruger funktionen FreeSync, kan skærmen flimre pga. afvigelser i outputtet fra grafikkortet.
•• Når du spiller spil, kan reaktionshastigheden variere afhængigt af opløsningen. En højere opløsning
sænker normalt svarhastigheden.
•• Skærmens lydkvalitet vil muligvis blive forringet.
――Hvis der opstår problemer, når du anvender funktionen, skal du kontakte Samsungs servicecenter.
――Når billedopløsningen ændres ved indstilling af FreeSync til Standard Engine eller Ultimate Engine, kan der
forekomme sporadisk screen tearing. Indstil FreeSync til Off for at ændre opløsningen.
――Funktionen er ikke tilgængelig i enheder (f.eks. AV-enheder), der ikke har et AMD-grafikkort. Hvis funktionen
anvendes, kan der forekomme tekniske fejl på skærmen.
30
Modellerne på grafikkortlisten understøtter FreeSync
FreeSync kan kun anvendes med specifikke AMD-grafikkortmodeller. Der henvises til nedenstående liste
for understøttede grafikkort:
Sørg for at installere de nyeste officielle grafikkortdrivere fra AMD, der understøtter FreeSync.
――Hvis du vil se flere modeller med AMD-grafikkort, der understøtter funktionen FreeSync, skal du besøge det
officielle AMD-websted.
――Vælg FreeSync Off, hvis du anvender et grafikkort fra en anden producent.
――Når du anvender funktionen FreeSync via HDMI-grænsefladen, kan der opstå en fejl pga. begrænset
Low Input Lag
Minimér indput-lag for hurtige reaktioner ved at reducere videobehandlingstiden.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når FreeSync er aktiveret.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Refresh Rate er indstillet til 60Hz.
――Hvis computerens opdateringshastighed er anderledes end indstillingen af Refresh Rate på skærmen,
understøttes funktionen muligvis ikke.
båndbredde i visse AMD-grafikkort.
•• AMD Radeon R9 300 Series (Inkluderer ikke
370/370X)
•• AMD Radeon R9 Fury X
•• AMD Radeon R7 360
•• AMD Radeon R9 295X2
•• AMD Radeon R9 290X
•• AMD Radeon R9 290
•• AMD Radeon R9 285
•• AMD Radeon R7 260X
•• AMD Radeon R7 260
•• AMD Radeon RX 400 Series
Screen Size
Vælg den bedste skærmstørrelse og det bedste forhold.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når FreeSync er aktiveret.
I PC-tilstand
•• Auto: Vis billedet i henhold til inputkildens billedformat.
•• Wide: Vis billedet på fuld skærm, uanset inputkildens billedformat.
•• 17" (4:3): Anvend 4:3 visningsforhold på en 17 tommer skærm. Billeder med andre visningforhold vil
ikke blive vist.
•• 19" (4:3): Anvend 4:3 visningsforhold på en 19 tommer skærm. Billeder med andre visningforhold vil
ikke blive vist.
•• 19" Wide (16:10): Anvend 16:10 visningsforhold på en bred 19 tommer skærm. Billeder med andre
visningforhold vil ikke blive vist.
•• 21.5" Wide (16:9): Anvend 16:9 visningsforhold på en 21,5 tommer skærm. Billeder med andre
visningforhold vil ikke blive vist.
•• 22" Wide (16:10): Anvend 16:10 visningsforhold på en 22 tommer bred skærm. Billeder med andre
visningforhold vil ikke blive vist.
•• 23" Wide (16:9): Anvend 16:9 visningsforhold op en 23 tommer skærm. Billeder med andre
visningforhold vil ikke blive vist.
31
I AV-tilstand
•• 4:3: Vis billedet med billedformatet 4:3. Velegnet til videoer og almindelige TV-programmer.
•• 16:9: Vis billedet med billedformatet 16:9.
•• Screen Fit: Vis billedet med det oprindelige billedformat uden beskæring.
•• 17" (4:3): Anvend 4:3 visningsforhold på en 17 tommer skærm. Billeder med andre visningforhold vil
ikke blive vist.
•• 19" (4:3): Anvend 4:3 visningsforhold på en 19 tommer skærm. Billeder med andre visningforhold vil
ikke blive vist.
•• 19" Wide (16:10): Anvend 16:10 visningsforhold på en bred 19 tommer skærm. Billeder med andre
visningforhold vil ikke blive vist.
•• 21.5" Wide (16:9): Anvend 16:9 visningsforhold på en 21,5 tommer skærm. Billeder med andre
visningforhold vil ikke blive vist.
•• 22" Wide (16:10): Anvend 16:10 visningsforhold på en 22 tommer bred skærm. Billeder med andre
visningforhold vil ikke blive vist.
•• 23" Wide (16:9): Anvend 16:9 visningsforhold op en 23 tommer skærm. Billeder med andre
visningforhold vil ikke blive vist.
――Funktionen understøttes muligvis ikke, afhængigt af, hvilke porte produktet har.
――Det er muligt at justere skærmstørrelsen, når de følgende betingelser opfyldes.
――En enhed med digital udgang er tilsluttet via HDMI/DP-kablet.
――Inputsignalet er 480p, 576p, 720p eller 1080p, og skærmen fungerer normalt (ikke alle modeller
understøtter alle disse signaler).
――Dette kan kun indstilles, når den eksterne indgang er tilsluttet med HDMI/DP og PC/AV Mode er indstillet
til AV.
(DisplayPort/HDMI1/HDMI2: Denne indstilling er tilgængelig, hvis FreeSync er deaktiveret)
32
Kapitel 05
Picture
Konfigurér skærmindstillingerne, f.eks. lysstyrke.
Der findes en detaljeret beskrivelse af hver funktion.
――De tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af produktmodellen. Farven og faconen på dele kan variere
i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.
Picture Mode
Med denne menu opnås en optimal billedkvalitet til det miljø, hvor produktet skal bruges.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Eye Saver Mode er aktiveret.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Eco Saving Plus er aktiveret.
I PC-tilstand
•• Custom: Tilpas skærmindstillingerne.
•• FPS: Forøg lysstyrken på de mørkere områder af FPS spilleskærmen. Denne tilstand forøger
synligheden af dine fjerne under et FPS spil.
•• RTS: Forøg farvetemperatur og kontrastforhold for at forbedre synligheden på RTS-skærm og
minikort.
•• RPG: Denne tilstand er optimeret til 3D-grafik og msm i RPG spil.
•• AOS: Forøg kontrastforhold for at opnå en bedre billedkvalitet, der er optimeret til AOS spil.
•• Cinema: Opnå et fjernsyns lysstyrke og skarphed, som gør produktet egnet til at vise videoer og
dvd'er.
•• Dynamic Contrast (C32JG51FD* / C32JG53FD*): Opnå afbalanceret lysstyrke ved automatisk
kontrastjustering.
I AV-tilstand
Når den eksterne enhed tilsluttes gennem HDMI/DP, og PC/AV Mode er indstillet til AV, har Picture Mode
fire automatiske billedindstillinger (Dynamic, Standard, Movie og Custom), som er forudindstillet fra
fabrikkens side. Du kan aktivere enten Dynamic, Standard, Movie eller Custom. Du kan vælge Custom,
der automatisk henter dine personlige billedindstillinger.
•• Dynamic: Vælg denne tilstand for at vise et billede, der er skarpere end i tilstanden Standard.
•• Standard: Vælg denne tilstand, når omgivelserne er lyse. Den giver også et skarpere billede.
•• Movie: Vælg denne tilstand, når omgivelserne er mørke. Den sparer strøm og nedsætter øjets
træthed.
•• Custom: Vælg denne tilstand, når du vil justere billedet i henhold til dine egne ønsker.
33
Brightness
Color
Juster billedets generelle lysstyrkeniveau. (Område: 0–100)
Justér skærmens tonfarve.
En højere værdi får billedet til at virke lysere.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Eye Saver Mode er aktiveret.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Eye Saver Mode er aktiveret.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Picture Mode er indstillet til Cinema eller Dynamic Contrast.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Eco Saving Plus er aktiveret.
•• Red: Justér niveauet for rød mætning. Værdier tættere på 100 betyder større farveintensitet.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Picture Mode er indstillet til Dynamic Contrast.
•• Green: Justér niveauet for grøn mætning. Værdier tættere på 100 betyder større farveintensitet.
•• Blue: Justér niveauet for blå mætning. Værdier tættere på 100 betyder større farveintensitet.
•• Color Tone: Vælg en farvetone, som passer bedst til dine visningsbehov.
Contrast
‒‒ Cool 2: Indstil farvetemperaturen til at være koldere end Cool 1.
‒‒ Cool 1: Indstil farvetemperaturen til at være koldere end Normal.
Juster kontrasten mellem motiverne og baggrunden. (Område: 0–100)
‒‒ Normal: Vis standardfarvetonen.
En højere værdi forøger kontrasten for at få genstanden til at virke tydeligere.
‒‒ Warm 1: Indstil farvetemperaturen til at være varmere end Normal.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Picture Mode er indstillet til Cinema eller Dynamic Contrast.
‒‒ Warm 2: Indstil farvetemperaturen til at være varmere end Warm 1.
‒‒ Custom: Tilpas farvetonen.
――Når den eksterne enhed tilsluttes gennem HDMI/DP, og PC/AV Mode er indstillet til AV, har Color Tone fire
Sharpness
farvetemperaturindstillinger (Cool, Normal, Warm og Custom).
•• Gamma: Justér mellemniveauet for luminans.
Gør genstandes kontur tydeligere eller mere slørede. (Område: 0–100)
‒‒ Mode1 / Mode2 / Mode3
En højere værdi gør genstandens kontur tydeligere.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Picture Mode er indstillet til Cinema eller Dynamic Contrast.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når SAMSUNGUpscale er i tilstanden Mode1 eller Mode2.
MAGIC
34
SAMSUNG MAGIC Upscale
Eye Saver Mode
MAGICUpscale-funktionen
Indstil til en optimal billedkvalitet, som får øjnene til at slappe af.
SAMSUNG
kan gøre billedet mere detaljeret og livagtigt.
Funktionen har endnu tydeligere indvirkning på billeder med lav opløsning.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Picture Mode er indstillet til Cinema eller Dynamic Contrast.
•• Off / Mode1 / Mode2
――I forhold til Mode1 har Mode2 en kraftigere effekt.
TÜV Rheinlands "Low Blue Light Content" er en certificering til produkter, der opfylder kravene til blåt lys
ved lave niveauer. Når Eye Saver Mode er indstillet til "On", vil det blå lys med en bølgelængde på ca. 400
nm falde og vil kunne yde en optimal billedkvalitet, der er velegnet, når øjnene skal slappe af. Det blå
lysniveau er samtidigt lavere end i standardindstillingerne, hvilket er blevet testet af TÜV Rheinland og
certificeret, så det opfyldte kravene i TÜV Rheinlands standarder for "Low Blue Light Content".
HDMI Black Level
Screen Adjustment
Hvis en dvd-afspiller eller en set-top-boks er sluttet til produktet via HDMI, kan der forekomme
billedforringelse (kontrast/farveforringelse, sortniveau mv.). Det afhænger af den tilsluttede kildeenhed.
Er det tilfældet, kan HDMI Black Level anvendes til at justere billedkvaliteten.
――Denne valgmulighed er kun tilgængelig, når PC/AV Mode er indstillet til AV.
Sker dette, så korriger den forringede billedkvalitet med HDMI Black Level.
――Denne menu er kun tilgængelig, når Screen Size er indstillet til Screen Fit i AV-tilstand.
Når et inputsignal er 480p, 576p, 720p eller 1080p i AV-tilstand, og skærmen fungerer normalt, skal du vælge
Screen Fit for at tilpasse den vandrette position i 0–6 niveauer.
――Denne funktion er kun tilgængelig i tilstanden HDMI1, HDMI2.
•• Normal: Vælg denne tilstand, når der ikke er nogen forringelse af kontrastforholdet.
Konfiguration af H-Position & V-Position
•• Low: Vælg denne tilstand for at reducere sortniveauet og forøge hvidniveauet, når der er en
forringelse i kontrastforholdet.
H-Position: Flyt skærmen til venstre eller højre.
V-Position: Flyt skærmen op eller ned.
――HDMI Black Level er muligvis ikke kompatibel med nogle kildeenheder.
――Funktionen HDMI Black Level aktiveres kun ved en bestemt AV-opløsning, f.eks. 720p ved 60 Hz og 1080p ved
60 Hz.
35
Kapitel 06
OnScreen Display
Der findes en detaljeret beskrivelse af hver funktion. Detaljerne fremgår af produktet.
――De tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af produktmodellen. Farven og faconen på dele kan variere
i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.
Display Time
Indstil skærmmenuen (OSD) til at forsvinde automatisk, hvis menuen ikke anvendes i en angivet periode.
Language
Display Time kan bruges til at angive det tidsrum, efter hvilket OSD-menuen skal forsvinde.
Indstil menusproget.
――En ændring af sprogindstillingen påvirker kun skærmmenuen.
――Ændringen anvendes ikke på andre funktioner på din pc.
36
Kapitel 07
System
Der findes en detaljeret beskrivelse af hver funktion. Detaljerne fremgår af produktet.
――De tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af produktmodellen. Farven og faconen på dele kan variere
i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.
Eco Saving Plus (C27JG50QQ* / C27JG52QQ* /
C32JG50QQ* / C32JG52QQ*)
Volume
Funktionen Eco Saving Plus reducerer strømforbruget ved at styre den strøm, som skærmpanelet bruger.
Juster Volume ved at flytte JOG-knappen VENSTRE/HØJRE.
•• Off: Deaktiver funktionen Eco Saving Plus.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Eye Saver Mode er aktiveret.
•• Auto: Strømforbruget reduceres automatisk med ca. 10 % i forhold til den aktuelle indstilling.
(Hvor meget strømforbruget reduceres, afhænger af skærmens lysstyrke.)
•• Low: Strømforbruget reduceres med 25 % i forhold til standardindstillingen.
•• High: Strømforbruget reduceres med 50 % i forhold til standardindstillingen.
Smart ECO Saving+ (C32JG51FD* /
C32JG53FD*)
Funktionen Smart ECO Saving+ reducerer strømforbruget ved at styre den strøm, som skærmpanelet
bruger.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Eye Saver Mode er aktiveret.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Picture Mode er indstillet til Dynamic Contrast.
•• Off: Deaktiver funktionen Smart ECO Saving+.
•• On: Strømforbruget reduceres, så der automatisk spares energi. (Hvor meget strømforbruget
reduceres, afhænger af skærmens lysstyrke.)
37
Off Timer
DisplayPort Ver.
Off Timer: Slå tilstanden Off Timer til.
Vælg Displayport.
Turn Off After: Timeren kan indstilles til en tid mellem 1 time og 23 timer. Produktet slukker automatisk
efter det angivne antal timer.
――Forkerte indstillinger kan få skærmen til at blive tom. Hvis dette sker, skal du kontrollere enhedens
――Denne valgmulighed er kun tilgængelig, når Off Timer er indstillet til On.
――For produkter på visse markeder er Off Timer indstillet til automatisk at blive aktiveret 4 timer efter, at
produktet er blevet tændt. Dette sker i overensstemmelse med strømforsyningsreglerne. Hvis du ikke ønsker,
at timeren skal aktiveres, skal du gå til
→ System og indstille Off Timer til Off.
specifikationer.
――Hvis skærmen (når den er indstillet til HDMI1, HDMI2 eller DisplayPort) er i strømbesparelsestilstand eller
viser meddelelsen Check Signal Cable eller strømbesparelsestilstand er aktiveret, tryk på knappen JOG for
at vise skærmen med funktionsknapper og vælg derefter
kan vælge 1.1 eller 1.2↑.
knappen for at vise On Screen Display (OSD). Du
――Hvis du indstiller DisplayPort Ver. til 1.1 for båndbreddeprotokollen for DisplayPort 1.1-protokollen, kan
grafikkortenes faktiske maksimale outputopdateringshastighed ikke nå op på 100 Hz / 120 Hz / 144 Hz.
PC/AV Mode
Indstil PC/AV Mode til AV. Billedstørrelsen bliver forøget.
Denne mulighed er praktisk, når du ser en film.
•• Indstil til "PC" når tilsluttet til en pc.
Source Detection
Vælg Auto eller Manual til genkendelse af indgangssignalet.
•• Indstil til "AV" når tilsluttet til en AV-enhed.
――Leveres kun med modeller i bredformat såsom 16:9 eller 16:10.
――Hvis skærmen sat til tilstanden HDMI1, HDMI2, DisplayPort, og skærmen indikerer Check Signal Cable,
eller hvis strømsparende tilstand aktiveres, skal du trykke på JOG-knappen for at få vist skærmen med
funktionstasterne og derefter vælge
-ikonet. Du kan vælge PC eller AV.
38
Key Repeat Time
Information
Du kan vælge Acceleration, 1 sec eller 2 sec. Hvis du vælger No Repeat, reagerer en kommando kun én
gang, når der trykkes på knappen.
Vis den aktuelle inputkilde, frekvens og opløsning.
Power LED On
Konfigurer indstillingerne for at aktivere eller deaktivere strømindikatoren nederst på produktet.
•• Working: Strømindikatoren lyser, når produktet er tændt.
•• Stand-by: Strømindikatoren lyser, når produktet er slukket.
Reset All
Angiv alle produktets indstillinger til standard-/fabriksindstillingerne.
39
Kapitel 08
Installation af softwaren
Easy Setting Box
Systemkrav
OS
Hardware
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Mindst 32 MB hukommelse
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Mindst 60 MB ledig plads på harddisken
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
Med Easy Setting Boxkan brugere anvende skærmen opdelt i flere dele.
Hvis du vil installere den seneste version af Easy Setting Box, skal du hente den på Samsung Electronics'
websted på http://www.samsung.com.
•• Windows 10 32Bit/64Bit
――Softwaren fungerer muligvis ikke korrekt, hvis du ikke genstarter computeren efter installationen.
――Ikonet Easy Setting Box vises muligvis ikke, afhængigt af computersystemet og produktspecifikationerne.
――Tryk på tasten F5, hvis genvejsikonet ikke vises.
Begrænsninger og problemer med installation af
Installationen af Easy Setting Box kan blive påvirket af grafikkortet, bundkortet og netværksmiljøet.
40
Kapitel 09
Problemløsningsvejledning
Betingelser, inden du kontakter Samsungs
servicecenter
――Inden du ringer til Samsungs kundeservicecenter: Afprøv dit produkt som følger. Hvis problemet består:
Kontakt Samsungs kundeservicecenter.
Afprøvning af produktet
Undersøg, om dit produkt fungerer normalt ved at bruge produkttestfunktionen.
Hvis skærmen slukkes og strømindikatoren blinker, selvom produktet er korrekt tilsluttet til en
computer, skal du udføre en selvdiagnosticering.
1
Sluk for både pc'en og for produktet.
2
Afbryd kablet fra produktet.
3
Tænd for produktet.
4
Hvis meddelelsen Check Signal Cable vises, fungerer produktet normalt.
――Hvis skærmen stadig er tom: Kontroller pc-systemet, videocontrolleren og kablet.
Kontrol af opløsning og frekvens
For en tilstand, der overgår den understøttede opløsning (se Tabel over standardsignaltilstand), vises
meddelelsen Not Optimum Mode et kort øjeblik.
――Den viste opløsning kan variere, afhængigt af computersystemets indstillinger og kabler.
Kontroller følgende.
Installationsforhold (Pc-tilstand)
Skærmen bliver ved med at tænde og slukke.
Kontrollér, at kablet er korrekt tilsluttet mellem produktet og computeren, og at stikkene er låst godt
fast.
Der er tomme områder ved alle fire skærmkanter, når et HDMI- eller HDMI-DVI-kabel sluttes til
produktet og computeren.
De tomme områder, der er på skærmen, har intet med produktet at gøre.
Tomme områder på skærmen skyldes pc'en eller grafikkortet. For at løse problemet: Juster
skærmstørrelsen i grafikkortets HDMI- eller DVI-indstillinger.
Hvis menuen til indstilling af grafikkortet ikke har nogen mulighed for at justere skærmstørrelsen, skal
du opdatere grafikkortdriveren til den nyeste version.
(Kontakt producenten af dit grafikkort eller din computer for flere detaljer om, hvordan du justerer
skærmindstillingerne.)
Skærmforhold
Strøm-LED'en er slukket. Skærmen vil ikke tænde.
Kontrollér, at strømkablet er tilsluttet korrekt.
Meddelelsen Check Signal Cable vises.
Kontrollér, at kablet er tilsluttet korrekt til produktet.
Kontroller, at den enhed, der er sluttet til produktet, er tændt.
41
Not Optimum Mode vises.
Videoafspilningen hakker.
Denne meddelelse vises, når signalet fra grafikkortet overskrider den maksimale opløsning eller
frekvens for produktet.
Afspilning af store hd-videofiler kan hakke. Det kan skyldes, at videoafspilleren ikke er optimeret til
computerressourcen.
Skift den maksimale opløsning og frekvens, så den passer til produktets ydeevne. Der henvises til Tabel
over standardsignaltilstand (s.44).
Prøv at afspille filen på en anden videoafspiller.
Billederne på skærmen virker forvrængede.
Kontroller kabeltilslutningen til produktet.
Skærmen er ikke tydelig. Skærmen er sløret.
Fjern alt tilbehør (videoforlængerkabel mv.), og prøv igen.
Indstil opløsningen og frekvensen til de anbefalede værdier.
Skærmen virker ustabil og rystende. Der er skygger eller spøgelsesbilleder tilbage på skærmen.
Kontrollér, at opløsningen og frekvensen på pc'en er indstillet inden for et opløsnings- og
frekvensområde, der er kompatibelt med produktet. Hvis det er nødvendigt, kan du efterfølgende
ændre indstillingerne ved at se i Tabel over standardsignaltilstand (s.44) i denne vejledning og i
menuen Information på produktet.
Lydforhold
Der er ikke nogen lyd.
Kontrollér tilslutningen af lydkablet, eller justér lydstyrken.
Kontroller lydstyrken.
Lydstyrken er for lav.
Juster lydstyrken.
Hvis lydstyrken stadig er lav, når du har skruet op på det maksimale niveau: Juster lydstyrken på pc'ens
lydkort eller i programmet.
Skærmen er for lys. Skærmen er for mørk.
Der er billede, men ingen lyd.
Juster Brightness og Contrast.
Lyden kan ikke høres, hvis indgangsenheden tilsluttes via et HDMI-DVI-kabel.
Skærmfarven er ikke ensartet.
Tilslut enheden via et HDMI-kabel eller et DP-kabel.
Skift indstillingerne for Color.
Farverne på skærmen har skygger og er forvrængede.
Skift indstillingerne for Color.
Lydkildeforhold
Hvid ser ikke rigtig hvid ud.
Der høres en bippende lyd, når min pc starter.
Skift indstillingerne for Color.
Hvis der er en bippende lyd, når din pc starter, skal din pc til service.
Der er intet billede på skærmen, og strøm-LED'en blinker hvert halve eller hele sekund.
Produktet er i strømbesparende tilstand.
Tryk på en vilkårlig tast på tastaturet, eller flyt musen for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.
Teksten er sløret.
Hvis du anvender et Windows-operativsystem (f.eks. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 eller Windows
10): Gå til Kontrolpanel → Skrifttyper → Juster ClearType-tekst, og skift indstilling for Slå ClearType til.
42
Spørgsmål & svar
――Yderligere oplysninger om justering findes i brugervejledningen til computeren eller grafikkortet.
Hvordan kan jeg ændre frekvensen?
Indstil frekvensen på dit grafikkort.
•• Windows 7: Gå til Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Skærm → Skærmopløsning → Avancerede indstillinger → Skærm, og juster Opdateringshastighed under Skærmindstillinger.
•• Windows 8(Windows 8.1): Gå til Indstillinger → Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Skærm → Skærmopløsning → Avancerede indstillinger → Skærm, og juster Opdateringshastighed under
Skærmindstillinger.
•• Windows 10: Gå til Indstillinger → System → Skærm → Avancerede skærmindstillinger → Vis egenskaber for netværkskort → Skærm, og tilpas Skærmens opdateringshastighed under Skærmindstillinger.
Hvordan kan jeg ændre opløsningen?
•• Windows 7: Gå til Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Skærm → Juster opløsning, og juster opløsningen.
•• Windows 8(Windows 8.1): Gå til Indstillinger → Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Skærm → Juster opløsning, og juster opløsningen.
•• Windows 10: Gå til Indstillinger → System → Skærm → Avancerede skærmindstillinger, og juster opløsningen.
Hvordan indstiller jeg strømbesparende tilstand?
•• Windows 7: Indstil strømbesparende tilstand i Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Personlige indstillinger → Indstillinger for pauseskærm → Strømindstillinger eller i BIOS-opsætningen på
pc'en.
•• Windows 8(Windows 8.1): Indstil strømbesparende tilstand i Indstillinger → Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Personlige indstillinger → Indstillinger for pauseskærm → Strømstyring eller
BIOS-opsætningen på pc'en.
•• Windows 10: Indstil strømbesparende tilstand i Indstillinger → Personlige indstillinger → Låseskærm → Indstillinger for skærmtimeout → Strømstyring & slumretilstand eller BIOS-opsætning på pc'en.
43
Kapitel 10
Specifikationer
Generelt
Modelnavn
C27JG50QQ* / C27JG52QQ*
C32JG50QQ* / C32JG52QQ*
C32JG51FD* / C32JG53FD*
Størrelse
Klasse 27 (26,9"/68,4 cm)
Klasse 32 (31,5"/80,0 cm)
Klasse 32 (31,5"/80,1 cm)
Visningsområde
596,74 mm (H) x 335,66 mm (V)
697,34 mm (H) x 392,26 mm (V)
698,40 mm (H) x 392,85 mm (V)
Pixelpitch
0,2331 mm (H) x 0,2331 mm (V)
0,2724 mm (H) x 0,2724 mm (V)
0,36375 mm (H) x 0,36375 mm (V)
Maksimal pixelclock
HDMI1: 250 MHz
HDMI1: 250 MHz
HDMI1: 300 MHz
HDMI2: 600 MHz
HDMI2: 600 MHz
HDMI2: 350 MHz
DisplayPort: 590 MHz
DisplayPort: 590 MHz
DisplayPort: 350 MHz
Strømforsyning
AC100-240V~ 50/60Hz
Baseret på adapterens vekselspænding. Se på produktetiketten for at finde ud af produktets jævnstrømsspænding.
Signalforbindelser
HDMI, DisplayPort
Miljømæssige overvejelser
I drift
Temperatur: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F)
Fugtighed: 10 % – 80 %, ikke-kondenserende
Opbevaring
Temperatur: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Fugtighed: 5 % – 95 %, ikke-kondenserende
44
――Plug-and-Play
Denne skærm kan installeres og bruges på ethvert Plug & Play-kompatibelt system. Tovejs dataudveksling mellem skærmen og pc-systemet optimerer skærmindstillingerne. Skærminstallation udføres automatisk. Men du kan
om ønsket tilpasse installationsindstillingerne.
――Panelprikker (pixels)
Pga. naturen ved produktionen af denne produkt kan ca. 1 pixel pr. million (1 ppm) være lysere eller mørkere på LCD-panelet. Dette påvirker ikke produktets ydelse.
――Ovenstående specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.
――Dette er et klasse B digitalt apparat.
――Hvis du ønsker flere enhedsspecifikationer, skal du besøge webstedet Samsung Electronics.
45
Tabel over standardsignaltilstand
Modelnavn
Synkronisering
Opløsning
C27JG50QQ* / C27JG52QQ* / C32JG50QQ* / C32JG52QQ*
C32JG51FD* / C32JG53FD*
Horisontal frekvens
30 – 225 kHz
30 – 170 kHz
Vertikal frekvens
50 – 75 Hz (HDMI1)
50 – 120 Hz (HDMI1)
50 – 144 Hz (HDMI2)
50 – 144 Hz (HDMI2)
50 – 144 Hz (DisplayPort)
50 – 144 Hz (DisplayPort)
2560 x 1440 ved 60 Hz (HDMI1)
1920 x 1080 ved 120 Hz (HDMI1)
2560 x 1440 ved 144 Hz (HDMI2)
1920 x 1080 ved 144 Hz (HDMI2)
2560 x 1440 ved 144 Hz (DisplayPort)
1920 x 1080 ved 144 Hz (DisplayPort)
2560 x 1440 ved 60 Hz (HDMI1)
1920 x 1080 ved 120 Hz (HDMI1)
2560 x 1440 ved 144 Hz (HDMI2)
1920 x 1080 ved 144 Hz (HDMI2)
2560 x 1440 ved 144 Hz (DisplayPort)
1920 x 1080 ved 144 Hz (DisplayPort)
Optimal opløsning
Maksimal opløsning
Hvis der transmitteres et signal, der hører til følgende standardsignaltilstande, fra din computer, justeres skærmen automatisk. Hvis det signal, der overføres fra pc'en, ikke hører til standardsignaltilstandene, kan
skærmen være tom med strøm-LED'en tændt. Sker dette, skal du ændre indstillingerne i overensstemmelse med følgende tabel, og se i brugervejledningen til grafikkortet.
46
C27JG50QQ* / C27JG52QQ* / C32JG50QQ* / C32JG52QQ*
HDMI1
Opløsning
Horisontal frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pixelclock (MHz)
Synkroniseringspolaritet (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
MAC, 640 x 480
35,000
70,087
28,322
-/+
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA DMT, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA DMT, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA DMT, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA DMT, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA DMT, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA DMT, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA DMT, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA DMT, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA DMT, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA CVT, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
47
C27JG50QQ* / C27JG52QQ* / C32JG50QQ* / C32JG52QQ*
HDMI2
Opløsning
Horisontal frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pixelclock (MHz)
Synkroniseringspolaritet (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
MAC, 640 x 480
35,000
70,087
28,322
-/+
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA DMT, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA DMT, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA DMT, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA DMT, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA DMT, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA DMT, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA DMT, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA DMT, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA DMT, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA CVT, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA CVT, 2560 x 1440
150,919
99,946
410,500
+/-
VESA CVT, 2560 x 1440
182,992
119,998
497,750
+/-
Unik tilpasset timing, 2560 x 1440
222,192
144,000
596,807
+/-
48
C27JG50QQ* / C27JG52QQ* / C32JG50QQ* / C32JG52QQ*
DisplayPort
Opløsning
Horisontal frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pixelclock (MHz)
Synkroniseringspolaritet (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
MAC, 640 x 480
35,000
70,087
28,322
-/+
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA DMT, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
36,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
35,156
56,250
VESA DMT, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA DMT, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA DMT, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA DMT, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA DMT, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA DMT, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
108,000
+/+
VESA DMT, 1600 x 900
60,000
60,000
VESA DMT, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA DMT, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA CVT, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA CVT, 2560 x 1440
150,919
99,946
410,500
+/-
VESA CVT, 2560 x 1440
182,992
119,998
497,750
+/-
VESA CVT, 2560 x 1440
222,192
144,000
586,586
+/-
49
C32JG51FD* / C32JG53FD*
HDMI1
Opløsning
Horisontal frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pixelclock (MHz)
Synkroniseringspolaritet (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
MAC, 640 x 480
35,000
70,087
28,322
-/+
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA DMT, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA DMT, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA DMT, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA DMT, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA DMT, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA DMT, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA DMT, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA DMT, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA DMT, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
CEA, 1920 x 1080
112,500
100,000
297,000
+/+
CEA, 1920 x 1080
135,000
120,000
297,000
+/+
50
C32JG51FD* / C32JG53FD*
HDMI2
Opløsning
Horisontal frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pixelclock (MHz)
Synkroniseringspolaritet (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA DMT, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA DMT, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA DMT, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
108,000
+/+
+/+
VESA DMT, 1152 x 864
67,500
75,000
VESA DMT, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
VESA DMT, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA DMT, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA DMT, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA DMT, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA DMT, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
CEA, 1920 x 1080
112,500
100,000
297,000
+/+
CEA, 1920 x 1080
135,000
120,000
297,000
+/+
166,587
143,981
346,500
+/-
CVT, 1920 x 1080
51
C32JG51FD* / C32JG53FD*
DisplayPort
Opløsning
Horisontal frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pixelclock (MHz)
Synkroniseringspolaritet (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA DMT, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
31,500
-/-
31,500
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,861
72,809
VESA DMT, 640 x 480
37,500
75,000
VESA DMT, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA DMT, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
108,000
+/+
+/+
VESA DMT, 1152 x 864
67,500
75,000
VESA DMT, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
VESA DMT, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA DMT, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA DMT, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA DMT, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA DMT, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
CEA, 1920 x 1080
112,500
100,000
297,000
+/+
CEA, 1920 x 1080
135,000
120,000
297,000
+/+
CVT, 1920 x 1080
166,587
143,981
346,500
+/-
52
――Horisontal frekvens
Den tid, det tager at scanne en enkelt linje fra venstre til højre side af skærmen, kaldes en horisontal cyklus. Den inverse værdi af den horisontale cyklus kaldes for den horisontale frekvens. Horisontal frekvens måles i kHz.
――Vertikal frekvens
Gentagelse af det samme billede mange gange i sekundet gør det muligt at få vist naturlige billeder. Gentagelsesfrekvensen kaldes "billedfrekvensen" eller "opdateringsfrekvensen" og måles i Hz.
――Dette produkt kan kun indstilles til én opløsning for hver skærmstørrelse for at opnå den optimale billedkvalitet pga. panelets beskaffenhed. Brug af en anden opløsning end den angivne opløsning kan derfor forringe
billedkvaliteten. For at undgå dette anbefales det, at du vælger den optimale opløsning, der er angivet for produktet.
53
Kapitel 11
Appendiks
Ansvar for betalingsservice (omkostning for
kunderne)
En produktskade, som kunden har forårsaget
――Når der anmodes om service, opkræver vi muligvis (til trods for garantien) et gebyr for serviceteknikerbesøg i
•• Noget har ramt produktet, eller det er blevet tabt.
følgende tilfælde.
Produktet er ikke defekt
Rengøring af produktet, justering, vejledning, geninstallation osv.
•• Hvis en servicetekniker instruerer i, hvordan produktet bruges, eller blot justerer indstillingerne
uden at skille produktet ad.
Produktskade som følge af kundens fejlbetjening eller forkert reparation.
Hvis skader på produktet skyldes:
•• Brug af forsyninger eller separate solgte produkter, som ikke er specificeret af Samsung.
•• Reparation foretaget af en person, som ikke er tekniker, hos en outsourcing-servicevirksomhed eller
partner af Samsung Electronics Co., Ltd.
•• At kunden har ombygget eller repareret produktet.
•• Brug af produktet sammen med forkert spænding eller ikke-godkendte elektriske tilslutninger.
•• At advarslerne i vejledningen ikke er fulgt.
•• Hvis en fejl skyldes eksterne miljømæssige faktorer (internet, antenne, kabelsignal osv.)
•• Hvis et produkt geninstalleres, eller enheder tilsluttes efter den første installation af produktet efter
købet.
•• Hvis produktet geninstalleres efter flytning til en anden placering eller flytning til et andet hus.
•• Hvis kunden beder om anvendelsesanvisninger pga. et andet firmas produkt.
•• Hvis kunden beder om anvisninger i, hvordan netværket eller et andet firmas program produkt
bruges.
Andet
•• Hvis produktet svigter som følge af naturkatastrofe. (lyn, brand, jordskælv, oversvømmelse osv.)
•• Hvis alle forbrugskomponenterne er brugt op. (batteri, toner, lysstofrør, hoved, vibrator, lampe, filter,
bånd osv.)
――Hvis en kunde anmoder om service, og produktet ikke fejler noget, opkræves der muligvis et servicegebyr.
Læs derfor venligst brugervejledningen først.
•• Hvis kunden anmoder om softwareinstallation og konfiguration af produktet.
•• Hvis en servicetekniker fjerner/rengør støv eller fremmedlegemer inden i produktet.
•• Hvis kunden anmoder om en installation efter at have købt et produkt via homeshopping eller online.
54
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising