Samsung | U32R590CWU | User guide | Samsung 32" 4K UHD Curved Monitor UR59C Brugervejledning

Samsung 32" 4K UHD Curved Monitor UR59C Brugervejledning
Brugervejledning
U*R59*
Farven og udseendet kan – afhængigt af produktet – være anderledes, og specifikationerne kan ændres uden forudgående
varsel for at forbedre ydelsen.
Indholdet i denne manual kan ændres uden varsel for at forbedre kvaliteten.
© Samsung Electronics
Samsung Electronics har ophavsretten til denne manual.
Brug eller reproduktion af denne manual, helt eller delvist, uden tilladelse fra Samsung Electronics er forbudt.
Varemærker andre end dem, som tilhører Samsung Electronics, tilhører de respektive ejere.
Der kan opkræves et administrationsgebyr i følgende situationer:
(a) Hvis en tekniker tilkaldes på din foranledning, og der ikke er nogen fejl ved produktet (f.eks. hvis brugeren ikke
har læst denne brugervejledning).
(b) Hvis du indbringer enheden til et reparationscenter, og der ikke er nogen fejl ved produktet (f.eks. hvis brugeren
ikke har læst denne brugervejledning).
Du bliver informeret om størrelsen på administrationsgebyret, inden teknikeren kommer på besøg.
Indholdsfortegnelse
Inden produktet anvendes
Sikring af installationspladsen
Foranstaltninger for opbevaring
4
4
Sikkerhedsforanstaltninger
Rengøring
Elektricitet og sikkerhed
Installation
Betjening
4
5
5
6
7
Forberedelser
Dele
Kontrolpane
Vejledning til direkte taster
Vejledning til funktionstaster
Konfiguration af Eye Saver Mode, Brightness og
Contrast på startskærmbilledet
Sådan ændres indstillingen Volume
Porttyper
Justering af produktets hældning
Tyverisikringslås
Forholdsregler, når skærmen flyttes
10
10
11
12
Installation
Montering af soklen
Fjernelse af foden
18
18
19
14
14
15
16
16
17
Tilslutning og brug af en kildeenhed
Picture
Læs nedenfor, før du installerer skærmen.
20
SAMSUNG MAGIC Bright
24
Tilslutning og brug af en computer
Tilslutning med et HDMI-kabel
Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel
Tilslutning med DP-kablet
Tilslutning af hovedtelefoner
Tilslutning af strømmen
Organisering af de tilsluttede kabler
20
20
21
21
21
22
22
Brightness
25
Contrast
25
Sharpness
25
Color
25
SAMSUNG MAGIC Upscale
26
Korrekt kropsstilling ved brug af produktet
23
HDMI Black Level
26
Driverinstallation
23
Eye Saver Mode
26
Indstilling af optimal opløsning
23
Game Mode
26
Response Time
26
Picture Size
27
Screen Adjustment
27
2
Indholdsfortegnelse
PBP
System
Problemløsningsvejledning
PBP Mode
28
Self Diagnosis
31
Sound Source
29
Smart ECO Saving+
33
Picture Size
29
Off Timer Plus
33
Contrast
29
PC/AV Mode
34
DisplayPort Ver.
34
HDMI Mode
34
Source Detection
34
Specifikationer
Key Repeat Time
34
Generelt
40
Power LED On
35
Tabel over standardsignaltilstand
41
Reset All
35
Information
35
OnScreen Display
Transparency
30
Language
30
Display Time
30
Installation af softwaren
Easy Setting Box
36
Begrænsninger og problemer med installation af 36
Systemkrav
36
Betingelser, inden du kontakter Samsungs
servicecenter
Afprøvning af produktet
Kontrol af opløsning og frekvens
Kontroller følgende.
37
37
37
37
Spørgsmål & svar
39
Appendiks
Ansvar for betalingsservice (omkostning for
kunderne)
Produktet er ikke defekt
En produktskade, som kunden har forårsaget
Andet
44
44
44
44
3
Kapitel 01
Inden produktet anvendes
Sikring af installationspladsen
Sikkerhedsforanstaltninger
Sørg for noget plads omkring produktet til ventilation. En intern temperaturstigning kan medføre
brand og beskadige produktet. Sørg for, at der mindst er den mængde plads, som er vist herunder, når
du installerer produktet.
――Udseendet kan være anderledes. Det afhænger af produktet.
Advarsel!
Der kan opstå alvorlig eller dødelig personskade, hvis instruktionerne
ikke følges.
Forsigtig!
Der kan opstå personskade eller beskadigelse af ejendom, hvis
instruktionerne ikke følges.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Foranstaltninger for opbevaring
Højglansmodeller kan få hvide pletter på overfladen, hvis der anvendes en ultralydbølgeluftbefugter i
nærheden.
――Kontakt det nærmeste Samsung-servicecenter, hvis produktet skal rengøres indvendigt (der opkræves
servicegebyr).
Undgå at trykke på skærmen med hænderne eller andre genstande. Det kan beskadige skærmen.
4
Rengøring
――Vær forsigtig under rengøring, da panelet og ydersiden på avancerede LCD-skærme nemt bliver ridset.
――Gør følgende ved rengøring.
Elektricitet og sikkerhed
Advarsel!
1 Sluk produktet og computeren.
•• Brug ikke en beskadiget strømledning eller et stik eller en løs stikkontakt.
2 Afbryd strømkablet fra produktet.
•• Der må ikke være tilsluttet flere produkter i samme stikkontakt.
――Hold strømkablet i stikket, og undgå at røre med kablet med våde hænder. Ellers kan der opstå elektrisk
stød.
3 Aftør skærmen med en ren, blød og tør klud.
‒‒ Anvend ikke rengøringsmidler, der indeholder sprit, opløsningsmidler eller overfladeaktive
stoffer på skærmen.
‒‒ Der må ikke sprøjtes vand eller rengøringsmiddel direkte på produktet.
4 Fugt en blød og tør klud med vand, og vrid den hårdt for at rengøre produktet udvendigt.
5 Tilslut strømkablet til produktet, når rengøringen er afsluttet.
6 Tænd produktet og computeren.
•• Rør ikke ved strømstik med våde hænder.
•• Sæt strømstikket helt ind, så den ikke sidder løst.
•• Tilslut strømstikket til en jordet stikkontakt (kun isolerede type 1-enheder).
•• Strømkablet må ikke bøjes eller trækkes i med magt. Vær forsigtig med ikke at anbringe
strømledningen under en tung genstand.
•• Strømledningen eller produktet må ikke placeres i nærheden af varmekilder.
•• Rengør evt. støv omkring stikbenene på strømstikket og stikkontakten med en tør klud.
Forsigtig!
•• Strømledningen må ikke tages ud, mens produktet anvendes.
•• Brug kun den strømledning, der leveres sammen med produktet fra Samsung. Brug ikke
strømledningen sammen med andre produkter.
•• Hold den stikkontakt, som strømledningen er tilsluttet til, fri.
‒‒ Strømledningen skal frakobles for at afbryde strømmen til produktet, når der opstår et problem.
•• Hold i stikket, når du tager strømledningen ud af stikkontakten.
5
Installation
Advarsel!
Forsigtig!
•• Der må ikke stilles stearinlys, insektskræmmere eller cigaretter oven på produktet. Produktet må
ikke monteres i nærheden af varmekilder.
•• Tab ikke produktet under flytning.
•• Produktet må ikke monteres på dårligt ventilerede steder som f.eks. en hylde eller et skab.
•• Montér produktet mindst 10 cm ud fra væggen for at tillade ventilation.
•• Hold plastemballagen uden for børns rækkevidde.
‒‒ Børn kan blive kvalt.
•• Produktet må ikke monteres på en ustabil eller vibrerende overflade (usikker hylde, skrå overflade
osv).
‒‒ Produktet kan falde ned og blive beskadiget og/eller medføre personskade.
‒‒ Brug af produktet i et område med for meget vibration kan beskadige produktet eller medføre
brand.
•• Produktet må ikke monteres i en bil eller et sted, hvor det er udsat for støv, fugt (dryppende vand
osv.), olie eller røg.
•• Produktet må ikke sættes ned på forpartiet.
•• Når produktet monteres på et kabinet eller en hylde, skal du sikre, at den nederste kant på
produktets forparti stikker frem.
‒‒ Produktet kan falde ned og blive beskadiget og/eller medføre personskade.
‒‒ Montér kun produktet på kabinetter eller hylder af den rigtige størrelse.
•• Sæt produktet forsigtigt ned.
‒‒ Der kan opstå produktfejl eller personskader.
•• Montering af produktet på et usædvanligt sted (hvor det er udsat for fint støv, kemikalier, ekstreme
temperaturer eller megen fugt, eller på et sted, hvor produktet skal køre uafbrudt i længere tid)
kan forringe ydeevnen betydeligt.
‒‒ Sørg for at konsultere Samsungs servicecenter, hvis du vil montere produktet et sådant sted.
•• Produktet må ikke udsættes for direkte sol, varme eller varme genstande som f.eks. en brændeovn.
‒‒ Produktets levetid kan reduceres, eller det kan medføre brand.
•• Produktet må ikke monteres inden for børns rækkevidde.
‒‒ Produktet kan falde ned og beskadige børn.
•• Madolie (f.eks. sojaolie) kan beskadige eller gøre produktet deformt. Sørg for, at produktet ikke
kommer i nærheden af oliespild. Og undgå at installere eller anvende produktet i køkkenet eller i
nærheden af komfuret.
6
Betjening
Advarsel!
•• Der er højspænding inde i produktet. Du må aldrig selv adskille, reparere eller ændre produktet.
‒‒ Kontakt Samsungs servicecenter for reparationer.
•• Tag alle kablerne ud, herunder strømkablet, før du flytter produktet.
•• Hvis produktet afgiver unormale lyde, en brændt lugt eller røg, skal du straks tage strømledningen
ud og kontakte Samsungs servicecenter.
•• Lad ikke børn hænge fra produktet eller kravle op på det.
‒‒ Børn kan komme alvorligt til skade.
•• Du må ikke indsætte metalgenstande (spisepinde, mønter, hårspænder osv.) eller genstande,
der kan brænde nemt (papir, tændstikker osv.), i produktet (via ventilationsåbningen eller ind-/
udgangsporte osv).
‒‒ Sørg for at slukke produktet, og tag strømstikket ud, når der er kommet vand eller
fremmedlegemer ind i produktet. Kontakt derefter Samsungs servicecenter.
•• Du må ikke sætte genstande, der indeholder væske (vaser, kander, flasker osv.), eller
metalgenstande oven på produktet.
‒‒ Sørg for at slukke produktet, og tag strømstikket ud, når der er kommet vand eller
fremmedlegemer ind i produktet. Kontakt derefter Samsungs servicecenter.
•• Hvis produktet tabes eller den yderste afdækning beskadiges, skal du slukke for strømmen og tage
strømledningen ud. Kontakt derefter Samsungs servicecenter.
‒‒ Fortsat brug kan medføre brand eller elektrisk stød.
•• Der må ikke efterlades tunge genstande eller ting, som børn kan lide (legetøj, slik osv.), oven på
produktet.
‒‒ Produktet eller tunge genstande kan falde ned, når børn rækker ud efter legetøjet eller slik, og
kan medføre alvorlig personskade.
•• Når det lyner eller tordner, skal du slukke for produktet og tage strømkablet ud.
•• Tab ikke genstande og slå ikke på produktet.
•• Flyt ikke produktet ved at trække i strømkablet eller andre kabler.
•• Hvis der findes en gaslækage, må du ikke røre ved produktet eller strømstikket. Området skal også
straks ventileres.
•• Løft ikke og flyt ikke produktet ved at trække i strømkablet eller andre kabler.
•• Du må ikke bruge eller opbevare brændbar spray eller brændbare stoffer nær produktet.
•• Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er blokeret af duge eller gardiner.
‒‒ En forhøjet indvendig temperatur kan medføre en brand.
7
Forsigtig!
•• Efterlader du skærmen med et fast billede i lang tid, kan der forekomme efterbilleder eller defekte
pixels.
‒‒ Aktivér strømsparetilstanden eller en pauseskærm med bevægeligt billede, hvis du ikke skal
bruge produktet i længere tid.
•• Tag strømledningen ud af stikkontakten, hvis du ikke har plan om at bruge produktet i længere tid
(ferie osv).
‒‒ Ophobning af støv kan sammen med varme medføre brand, elektrisk stød eller strømafledning.
•• Brug produktet ved den anbefalede opløsning og frekvens.
‒‒ Dit syn kan forringes.
•• Indsæt strømstikket i vekselstrøms-/jævnstrømadapteren, indtil der lyder et klik.
•• Indsæt ikke strømstikket alene i stikkontakten.
•• Brug ikke en anden vekselstrøms-/jævnstrømadapteren end den medfølgende.
‒‒ Dette kan give anledning til elektrisk stød eller brand.
•• Indsæt ikke vekselstrøms-/jævnstrømadapteren i stikkontakten på loftet.
‒‒ Dette kan give anledning til elektrisk stød eller brand.
•• Drej strømstikket uden at overstige rækkevidden (0 til 90°) på vekselstrøms-/jævnstrømadapteren.
‒‒ Dette kan give anledning til elektrisk stød eller brand.
•• Du må ikke sætte vekselstrøms-/jævnstrømsadapterne sammen.
•• Skil aldrig strømstikket ad, efter det er blevet samlet. (Det kan ikke adskilles efter samling.)
•• Fjern plastposen fra vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren, inden den tages i brug.
•• Brug aldrig det medfølgende strømstik til andre enheder.
•• Der må ikke komme vand ind i vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren, og den må ikke blive våd.
•• Når vekselstrøms-/jævnstrømadapteren fjernes fra stikkontakten, skal man holde i vekselstrøms-/
jævnstrømadapterens kabinet og trække op.
‒‒ Der kan opstå elektrisk stød eller brand.
‒‒ Undgå at bruge produktet udendørs, når det kan udsættes for regn eller sne.
‒‒ Undgå, at vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren bliver våd, når du vasker gulv.
•• Undgå, at placere vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren for tæt på varmeapparater.
‒‒ Ellers kan der opstå brand.
•• Vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren skal placeres i et godt ventileret område.
‒‒ Dette kan give anledning til elektrisk stød eller brand.
•• Smid ikke genstande ovenpå eller giv vekselstrøms-/jævnstrømadapteren stød.
‒‒ Dette kan give anledning til elektrisk stød eller brand.
•• Brug vekselstrøms-/jævnstrømadapteren efter at fjerne dets plastikomslag.
‒‒ I modsat fald er der risiko for brand.
•• Hvis du placerer vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren, så ledningsindgangen vender opad, kan
vand eller andre fremmedlegemer trænge ind i adapteren og føre til, at adapteren ikke længere
virker.
Sørg for, at vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren er placeret fladt på et bord eller på gulvet.
8
•• Hold ikke produktet på hovedet, og flyt den ikke ved at holde i stativet.
‒‒ Produktet kan falde ned og blive beskadiget eller medføre personskade.
•• Hvis du ser på skærmen med for kort afstand i længere tid, kan det forringe dit syn.
•• Brug ikke luftbefugtere omkring produktet.
•• Du bør hvile øjnene mindst 5 minutter eller se ud i det fjerne for hver time, du bruger produktet.
•• Rør ikke ved skærmen, når produktet har været tændt i længere tid, da den kan blive varm.
•• Opbevar mindre tilbehør uden for børns rækkevidde.
•• Vær forsigtig, når du justerer produktvinklen.
‒‒ Din hånd eller finger kan komme i klemme og blive beskadiget.
‒‒ Hvis produktet vippes med en for stor vinkel, kan produktet falde ned, hvilket kan give
personskader.
•• Der må ikke placeres tunge genstande på produktet.
‒‒ Der kan opstå produktfejl eller personskader.
•• Skru ikke for højt op for lydstyrken ved brug af hoved- eller øretelefoner.
‒‒ For høj lyd kan føre til høreskader.
9
Kapitel 02
Forberedelser
Dele
Ikoner
Beskrivelse
JOG-knap
Mangerettet knap, der hjælper dig med at navigere.
――JOG-knappen sidder bag på produktet til venstre. Knappen kan bruges
til at flytte op, ned, til venstre eller til højre, eller som Enter-knap.
Kontrolpane
Denne LED er en strømstatusindikator og har følgende funktioner:
――Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående
•• Tændt (tænd/sluk-knap): Fra
varsel for at forbedre kvaliteten.
•• Energisparetilstand: Blinker
Strømindikator
•• Slukket (tænd/sluk-knap): Til
――Brug indstillingen i menuen til at skifte mellem strømindikatorens
funktioner. (System → Power LED On) Da modellerne har forskellige
funktioner, har din model muligvis ikke denne funktion.
Tryk på JOG-knappen, når skærmen tændes. Vejledningen til
funktionstasterne vises. Hvis du vil have adgang til skærmmenuen,
når vejledningen vises, skal du trykke på den tilsvarende
Vejledning til funktionstaster
retningsknap igen.
Strømindikator
――Vejledningen til funktionstasterne ser muligvis forskellig ud, afhængigt
af funktion eller produktmodel. Se det faktiske produkt.
JOG-knap
Vejledning til funktionstaster
OP
HØJRE
VENSTRE
TRYK(ENTER)
NED
Return
10
Vejledning til direkte taster
――Skærmen med genvejsknappen (menuen OSD), der vises nedenfor, vises kun, hvis skærmen er tændt, computerens opløsning ændres eller hvis inputkilden ændres.
Eye Saver Mode
Volume
Features
Eye Saver Mode Off
•• OP/NED: Justér Brightness, Contrast, Eye Saver Mode.
•• VENSTRE/HØJRE: Justér Volume.
•• TRYK(ENTER): Vis vejledning til funktionstaster.
11
Vejledning til funktionstaster
――Hvis du ønsker at åbne hovedmenuen eller bruge andre elementer, skal du trykke på JOG-knappen for at få vist vejledningen til funktionstasterne. Tryk på JOG-knappen igen for at afslutte.
OP/NED/VENSTRE/HØJRE: Gå hen til det ønskede element. Beskrivelsen af de enkelte elementer vises, når fokus ændres.
TRYK(ENTER): Det valgte element anvendes.
Return
Ikoner
Beskrivelse
Vælg
for at ændre inputsignalet ved at bevæge JOG-knappen i skærmbilledet med vejledningen til funktionstasterne. Der vises en meddelelse øverst til venstre i skærmbilledet,
hvis inputsignalet er ændret.
――Når PBP-tilstand er tilgængelig, kan denne tast bruges til at omplacere venstre og højre side af skærmbilledet.
Vælger
ved at flytte JOG-knappen på skærmbilledet med vejledningen til funktionstasterne.
OSD-menuen med skærmens funktioner vises.
OSD-kontrollås: Behold de nuværende indstillinger, eller lås OSD-kontrollen for at undgå utilsigtede ændringer af indstillinger.
Slå til/slå fra: Hvis du vil låse/åbne OSD-funktionen, skal du trykke på VENSTRE-knappen i 10 sekunder, når hovedmenuen vises.
――Hvis OSD-kontrolelementet er låst, kan Brightness og Contrast justeres. PBP er tilgængelig.
Eye Saver Mode er tilgængelig. Du kan få vist Information.
Vælger
ved at flytte JOG-knappen på skærmbilledet med vejledningen til funktionstasterne.
Det er nødvendigt at trykke på knappen, når der konfigureres indstillinger for funktionen PBP.
Vælg
for at slukke skærmen ved indstilling af JOG-knappen på skærmbilledet med vejledningen til funktionstasterne.
――Funktionerne i de aktuelle modeller kan variere. Valgmulighederne på skærmbilledet med vejledningen til funktionstasterne vil være forskellige.
12
Hvis skærmen intet viser (f.eks. hvis den er gået i strømspare- eller intet signal-tilstand), kan du
anvende to direkte taster til håndtering af strømforsyningen. Se nedenfor.
JOG-knap
Strømsparetilstand/intet signal-tilstand
OP
Ændring af kilde
Ned
TRYK(ENTER) i to sekunder
Sluk for strømmen
Når skærmen viser hovedmenuen, kan JOG-knappen bruges som beskrevet nedenfor.
JOG-knap
Handling
OP/NED
Flyt funktionen
Luk hovedmenuen.
VENSTRE
Luk underlisten uden at gemme værdien.
Værdien mindskes i skyderen.
HØJRE
TRYK(ENTER)
Gå videre til næste dybde.
Værdien øges i skyderen.
Gå videre til næste dybde.
Gem værdien, og luk underlisten.
13
Konfiguration af Eye Saver Mode, Brightness og Contrast
på startskærmbilledet
Justér Brightness, Contrast og Eye Saver Mode med JOG-knappen.
Sådan ændres indstillingen Volume
Du kan justere Volume ved at trække JOG-knappen til venstre eller højre, hvis menuen OSD ikke vises.
50
Volume
Mute
Contrast
Off
Eye Saver Mode
――Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Brightness
――Hvis lydkvaliteten i en tilsluttet lydenhed, f.eks. hovedtelefoner og højttalere, er dårlig, kan funktionen
――Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Eye Saver Mode
Brightness
――Denne menu er ikke tilgængelig, når SAMSUNG Bright er indstillet til Dynamic Contrast.
MAGIC
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Eye Saver Mode er aktiveret.
Contrast
――Denne menu er ikke tilgængelig, når SAMSUNG Bright er i tilstanden Cinema eller Dynamic Contrast.
MAGIC
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Game Mode er aktiveret.
Auto Mute på produktet dæmpe lyden eller forårsage "hakkende" lyd, når du bruger hovedtelefonerne eller
højttalerne. Indstil indgangslydstyrken for inputenheden til mindst 20 %, og juster lydstyrken ved hjælp af
produktets volumenkontrol (JOG-knappen VENSTRE/HØJRE).
――Hvad er Auto Mute?
Funktionen dæmper lyden for at forbedre lydeffekten, når der er lydstøj eller inputsignalet er svagt,
hvilket ofte skyldes et problem med inputenhedens lydstyrke.
――Hvis du vil aktivere funktionen Mute, skal du have adgang til kontrolskærmen Volume og derefter bruge
JOG-knappen til at flytte fokus nedad. Hvis du vil deaktivere funktionen Mute, skal du have adgang til
kontrolskærmen Volume og derefter skrue op eller ned for knappen Volume.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når PBP Mode er indstillet til On.
14
Porttyper
――De tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af produktmodellen. Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten. Se det
faktiske produkt.
HDMI IN
Port
DP IN
DC 19V
Beskrivelse
HDMI IN
DP IN
Sluttes til en kildeenhed med et HDMI-kabel eller et HDMI-DVI-kabel.
――HDMI understøtter 3840 x 2160 ved 60 Hz
Tilsluttes til en computer med et DP-kabel
Tilsluttes til en lydudgangsenhed som f.eks. hovedtelefoner.
――Lyden kan kun høres, når der anvendes et HDMI til HDMI-kabel eller et DP-kabel.
DC 19V
Tilslutter vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren.
15
Justering af produktets hældning
Tyverisikringslås
――Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående
――Med en tyverisikringslås kan du bruge produktet sikkert, også på offentlige steder.
varsel for at forbedre kvaliteten.
――Låseenhedens facon og låsemetode afhænger af producenten. Se den brugervejledning, der fulgte med
din tyverisikringsenhed, for flere detaljer
-1,0° (-2,0° ~ +1,0°) ~ 17,0° (±2,0°)
Sådan låses en tyverisikring:
•• Du kan justere skærmens vippevinkel.
•• Hold i den nederste del af produktet, og juster forsigtigt hældningen.
1 Fastgør kablet på din tyverisikringsenhed til en tung genstand, som f.eks. et bord.
2 Stik den ene ende af kablet gennem løkken i den anden ende.
3 Sæt låseenheden i tyverisikringsslotten bag på produktet.
4 Lås låseenheden.
‒‒ En tyverisikringsenhed kan anskaffes separat.
‒‒ Se den brugervejledning, der fulgte med din tyverisikringsenhed, for flere detaljer
‒‒ Tyverisikringsenheder kan købes hos elektronikforhandlere eller på internettet.
16
Forholdsregler, når skærmen flyttes
•• Undgå at trykke direkte på skærmen.
•• Undgå at holde på selve skærmen, når
skærmen flyttes.
•• Hold ikke produktet i opretstående position
udelukkende med soklen.
•• Hold fast i den nederste del af eller skærmens
hjørner, når den flyttes.
17
Installation
Montering af soklen
――Inden samling af produktet skal du anbringe produktet nedad på en flad og stabil overflade, så skærmen vender nedad.
――Udseendet kan være anderledes. Det afhænger af produktet.
1
Sæt stikket til foden i foden i den retning, der er
vist i figuren.
2
Drej tilslutningsskruen i bunden af foden helt, så
den er komplet fastgjort.
Kontroller, om stikket til foden er monteret
forsvarligt.
3
Placer det beskyttende Styrofoam (hynde), som
følger med i emballagen, på gulvet, og placer
produktet, så det vender mod Styrofoamet, som
angivet på billedet.
4
Fastgør skruerne i bunden af stativhalsen.
Hvis Styrofoam ikke er tilgængeligt, kan du
anvende en tyk stolehynde.
Placer den samlede fod i hovedenheden i den
retning, som pilen på figuren viser.
5
Ordn det tilsluttede strømkabel og datakablet, og
dæk derefter det BAGERSTE UNDERSTE DÆKSEL
til som vist i figuren.
- Forsigtig!
Undgå at trykke på skærmen. Det kan beskadige
skærmen.
18
Fjernelse af foden
――Før standen fjernes fra skærmen, skal skærmen placeres på et fladt og stabilt underlag med visningsfladen nedad.
――Udseendet kan være anderledes. Det afhænger af produktet.
1
Placer det beskyttende Styrofoam (hynde), som
følger med i emballagen, på gulvet, og placer
produktet, så det vender mod Styrofoamet, som
angivet på billedet.
2
Løsn de 2 skruer i bunden af stativhalsen.
3
Løft og fjern foden i pilens retning som vist i
figuren.
4
Tag stikket til foden ud af foden ved at trække den
i den retning, der er vist i figuren.
Hvis Styrofoam ikke er tilgængeligt, kan du
anvende en tyk stolehynde.
- Forsigtig!
Undgå at trykke på skærmen. Det kan beskadige
skærmen.
19
Kapitel 03
Tilslutning og brug af en kildeenhed
Læs nedenfor, før du installerer skærmen.
Tilslutning og brug af en computer
1 Kontroller faconen i begge ender af de kabler, der fulgte med skærmen, og kontroller faconen og
Vælg en tilslutningsmetode, der passer til din pc.
2 Før signalkablerne tilsluttes skal strømkablerne til skærmen og de eksterne enheder fjernes fra
――De tilgængelige porte kan være forskellige fra produkt til produkt.
3 Når alle signalkabler er tilsluttet, skal strømkablerne til skærmen og de eksterne enheder sluttes
Tilslutning med et HDMI-kabel
positionerne på de matchende porte på skærmen og eksterne enheder.
――Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.
stikkontakten for at undgå skade på enheden i form af en kortslutning eller overspænding.
til stikkontakten.
4 Læs brugervejledningen for at blive fortrolig med skærmens funktioner, forholdsregler og rette
brug, før du bruger den installerede skærm.
Sørg for, at strømkablerne til skærmen og de eksterne enheder, f.eks. computere og set-topbokse, ikke er sluttet til stikkontakten.
HDMI IN
――For at få vist 3840 x 2160 ved 60 Hz skal du anvende et HDMI-kabel, der understøtter 3840 x 2160 ved 60
Hz for at tilslutte HDMI. Du skal sikre dig, at HDMI-kildens grafikkort understøtter 3840 x 2160 ved 60 Hz.
――Når du tilslutter et HDMI-kabel, skal du anvende det kabel, som fulgte med skærmens komponenter.
Hvis du anvender et andet HDMI-kabel end det, der blev leveret af Samsung, kan billedkvaliteten blive
forringet.
20
Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel
Tilslutning af hovedtelefoner
Sørg for, at strømkablerne til skærmen og de eksterne enheder, f.eks. computere og set-topbokse, ikke er sluttet til stikkontakten.
HDMI IN
――Anvend hovedtelefoner, når du aktiverer lyden med et HDMI-HDMI- eller DP-kabel.
――Stikket til hovedtelefonen understøtter kun 3 ledere af TRS-typen.
――Lydfunktionen understøttes ikke, hvis kildeenheden er tilsluttet ved hjælp af HDMI-DVI-kablet.
――Den optimale opløsning er muligvis ikke tilgængelig med et HDMI-DVI-kabel.
Tilslutning med DP-kablet
Sørg for, at strømkablerne til skærmen og de eksterne enheder, f.eks. computere og set-topbokse, ikke er sluttet til stikkontakten.
DP IN
――Du skal anvende et DP-kabel, der understøtter 3840 x 2160 ved 60 Hz for at få vist 3840 x 2160 ved 60 Hz.
Du skal sikre dig, at DP-kildens grafikkort understøtter 3840 x 2160 ved 60 Hz.
21
Tilslutning af strømmen
Organisering af de tilsluttede kabler
1
2
DC 19V
3
1
2
3
4
5
6
4
1 Slut strømstikket til vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren.
2 Tilslut vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren til DC 19V-porten på bagsiden af skærmen.
3 Sæt vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren ind i stikkontakten.
4 Tryk på JOG-knappen på bagsiden af skærmen for at tænde for den.
――Indgangsspændingen skiftes automatisk.
22
Korrekt kropsstilling ved brug af produktet
Driverinstallation
――Du kan indstille den optimale opløsning og frekvens for dette produkt ved at installere de drivere, der
hører til dette produkt.
――Hvis du vil installere den seneste version af driveren til produktet, skal du hente den på Samsung
Electronics' websted på http://www.samsung.com.
Indstilling af optimal opløsning
Der vises en meddelelse om indstilling af optimal opløsning, når du tænder produktet første gang efter
at have købt det.
Brug produktet i følgende korrekte kropsstilling:
•• Ret ryggen.
•• Der skal være en afstand på 45–50 cm mellem øjnene og skærmen, og du skal kigge lidt nedad
mod skærmen.
Vælg et sprog på produktet, og skift opløsning på pc'en til den optimale indstilling.
――Hvis du ikke vælger den optimale opløsning, vises meddelelsen op til tre gange over en angivet periode,
selvom produktet slukkes og tændes igen.
――Den optimale opløsning kan også vælges i Kontrolpanel på computeren.
•• Hold øjnene direkte foran skærmen.
•• Justér vinklen, så der ikke spejles lys på skærmen.
•• Hold underarmene vinkelrette på overarmene og i niveau med håndryggen.
•• Hold albuerne i omtrent en ret vinkel.
•• Justér højden på produktet, så du kan holde knæene bøjet i 90 grader eller mere, så hælene rører
gulvet og armene er placeret lavere end hjertet.
•• Lav øjenøvelser, eller blink ofte for at afhjælpe øjentræthed.
23
Kapitel 04
Picture
Konfigurér skærmindstillingerne, f.eks. lysstyrke.
Der findes en detaljeret beskrivelse af hver funktion. Detaljerne fremgår af produktet.
――De tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af produktmodellen. Farven og faconen på dele
kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre
kvaliteten.
I PC-tilstand
•• Custom: Tilpas kontrast og lysstyrke efter behov.
•• Standard: Opnå en billedkvalitet, der egner sig til redigering af dokumenter eller søgning på
internettet.
SAMSUNG MAGIC Bright
Med denne menu opnås en optimal billedkvalitet til det miljø, hvor produktet skal bruges.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Game Mode er aktiveret.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Eye Saver Mode er aktiveret.
――Ikke tilgængelig, når tilstanden PBP Mode er indstillet til On.
Du kan justere lysstyrken, så den passer til dine behov.
•• Cinema: Opnå et fjernsyns lysstyrke og skarphed, som gør produktet egnet til at vise videoer og
dvd'er.
•• Dynamic Contrast: Opnå afbalanceret lysstyrke ved automatisk kontrastjustering.
I AV-tilstand
SAMSUNG
Når den eksterne enhed tilsluttes gennem HDMI, og PC/AV Mode er indstillet til AV, har MAGIC
Bright
fire automatiske billedindstillinger (Dynamic, Standard, Movie og Custom), som er forudindstillet fra
fabrikkens side. Du kan aktivere enten Dynamic, Standard, Movie eller Custom. Du kan vælge Custom,
der automatisk henter dine personlige billedindstillinger.
•• Dynamic: Vælg denne tilstand for at vise et billede, der er skarpere end i tilstanden Standard.
•• Standard: Vælg denne tilstand, når omgivelserne er lyse. Den giver også et skarpere billede.
•• Movie: Vælg denne tilstand, når omgivelserne er mørke. Den sparer strøm og nedsætter øjets
træthed.
•• Custom: Vælg denne tilstand, når du vil justere billedet i henhold til dine egne ønsker.
24
Brightness
Color
Juster billedets generelle lysstyrkeniveau. (Område: 0–100)
Justér skærmens tonfarve.
En højere værdi får billedet til at virke lysere.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når SAMSUNG Bright er indstillet til Cinema eller Dynamic Contrast.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når SAMSUNG Bright er indstillet til Dynamic Contrast.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Game Mode er aktiveret.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Eye Saver Mode er aktiveret.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Eye Saver Mode er aktiveret.
MAGIC
MAGIC
――Ikke tilgængelig, når tilstanden PBP Mode er indstillet til On.
•• Red: Justér niveauet for rød mætning. Værdier tættere på 100 betyder større farveintensitet.
Contrast
•• Green: Justér niveauet for grøn mætning. Værdier tættere på 100 betyder større farveintensitet.
•• Blue: Justér niveauet for blå mætning. Værdier tættere på 100 betyder større farveintensitet.
Juster kontrasten mellem motiverne og baggrunden. (Område: 0–100)
En højere værdi forøger kontrasten for at få genstanden til at virke tydeligere.
――Denne funktion er ikke tilgængelig, når SAMSUNG Bright er i tilstanden Cinema eller Dynamic Contrast.
MAGIC
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Game Mode er aktiveret.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når PBP Mode er indstillet til On.
•• Color Tone: Vælg en farvetone, som passer bedst til dine visningsbehov.
‒‒ Cool 2: Indstil farvetemperaturen til at være koldere end Cool 1.
‒‒ Cool 1: Indstil farvetemperaturen til at være koldere end Normal.
‒‒ Normal: Vis standardfarvetonen.
‒‒ Warm 1: Indstil farvetemperaturen til at være varmere end Normal.
‒‒ Warm 2: Indstil farvetemperaturen til at være varmere end Warm 1.
‒‒ Custom: Tilpas farvetonen.
Sharpness
――Når den eksterne enhed tilsluttes gennem HDMI/DP, og PC/AV Mode er indstillet til AV, har Color Tone
fire farvetemperaturindstillinger (Cool, Normal, Warm og Custom).
Gør genstandes kontur tydeligere eller mere slørede. (Område: 0–100)
En højere værdi gør genstandens kontur tydeligere.
•• Gamma: Justér mellemniveauet for luminans.
‒‒ Mode1 / Mode2 / Mode3
――Denne funktion er ikke tilgængelig, når SAMSUNG Bright er i tilstanden Cinema eller Dynamic Contrast.
MAGIC
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Game Mode er aktiveret.
――Ikke tilgængelig, når tilstanden PBP Mode er indstillet til On.
25
SAMSUNG MAGIC Upscale
Eye Saver Mode
MAGICUpscale-funktionen
Indstil til en optimal billedkvalitet, som får øjnene til at slappe af.
SAMSUNG
kan gøre billedet mere detaljeret og livagtigt.
Funktionen har endnu tydeligere indvirkning på billeder med lav opløsning.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når SAMSUNG Bright er indstillet til Cinema eller Dynamic Contrast.
MAGIC
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Game Mode er aktiveret.
――Ikke tilgængelig, når tilstanden PBP Mode er indstillet til On.
•• Off / Mode1 / Mode2
――I forhold til Mode1 har Mode2 en kraftigere effekt.
HDMI Black Level
TÜV Rheinlands "Low Blue Light Content" er en certificering til produkter, der opfylder kravene til blåt
lys ved lave niveauer. Når Eye Saver Mode er indstillet til "On", vil det blå lys med en bølgelængde på
ca. 400 nm falde og vil kunne yde en optimal billedkvalitet, der er velegnet, når øjnene skal slappe
af. Det blå lysniveau er samtidigt lavere end i standardindstillingerne, hvilket er blevet testet af TÜV
Rheinland og certificeret, så det opfyldte kravene i TÜV Rheinlands standarder for "Low Blue Light
Content".
Game Mode
Konfigurer indstillingerne for produktskærmen til spiltilstand.
Hvis en dvd-afspiller eller en set-top-boks er sluttet til produktet via HDMI, kan der forekomme
billedforringelse (kontrast/farveforringelse, sortniveau mv.). Det afhænger af den tilsluttede
kildeenhed. Er det tilfældet, kan HDMI Black Level anvendes til at justere billedkvaliteten.
Brug denne funktion, når du spiller på en pc, eller når en spilkonsol, som f.eks. PlayStation™ eller
Xbox™, er tilsluttet.
Sker dette, så korriger den forringede billedkvalitet med HDMI Black Level.
――Når skærmen slukker, skifter til strømbesparende tilstand eller skifter inputkilder, skifter Game Mode til
――Denne funktion er kun tilgængelig i tilstanden HDMI.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Eye Saver Mode er aktiveret.
――Ikke tilgængelig, når tilstanden PBP Mode er indstillet til On.
Off, også selvom den er indstillet til On.
――Hvis du vil have Game Mode aktiveret hele tiden, skal du vælge Always On.
•• Normal: Vælg denne tilstand, når der ikke er nogen forringelse af kontrastforholdet.
――Ikke tilgængelig, når tilstanden PBP Mode er indstillet til On.
•• Low: Vælg denne tilstand for at reducere sortniveauet og forøge hvidniveauet, når der er en
forringelse i kontrastforholdet.
――HDMI Black Level er muligvis ikke kompatibel med nogle kildeenheder.
――Funktionen HDMI Black Level aktiveres kun ved en bestemt AV-opløsning, f.eks. 720p ved 60 Hz og 1080p
ved 60 Hz.
Response Time
Øg panelets reaktionshastighed for at få fjernsynet til at se mere intenst og naturligt ud.
――Brug Standard tilstand, når video eller spil ikke afspilles.
26
Picture Size
Screen Adjustment
Ændr billedstørrelsen.
――Denne menu er kun tilgængelig, når Picture Size er indstillet til Screen Fit i AV-tilstand.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når PBP Mode er indstillet til On.
I PC-tilstand
•• Auto: Vis billedet i henhold til inputkildens billedformat.
•• Wide: Vis billedet på fuld skærm, uanset inputkildens billedformat.
Når et inputsignal er 480p, 576p, 720p eller 1080p i AV-tilstand, og skærmen fungerer normalt, skal du
vælge Screen Fit for at tilpasse den vandrette position i 0–6 niveauer.
Konfiguration af H-Position & V-Position
H-Position: Flyt skærmen til venstre eller højre.
V-Position: Flyt skærmen op eller ned.
I AV-tilstand
•• 4:3: Vis billedet med billedformatet 4:3. Velegnet til videoer og almindelige TV-programmer.
•• 16:9: Vis billedet med billedformatet 16:9.
•• Screen Fit: Vis billedet med det oprindelige billedformat uden beskæring.
――Funktionen understøttes muligvis ikke, afhængigt af, hvilke porte produktet har.
――Det er muligt at justere skærmstørrelsen, når de følgende betingelser opfyldes.
――En enhed med digital udgang er tilsluttet via HDMI/DP-kablet.
――Inputsignalet er 480p, 576p, 720p eller 1080p, og skærmen fungerer normalt (ikke alle modeller
understøtter alle disse signaler).
――Dette kan kun indstilles, når den eksterne indgang er tilsluttet med HDMI/DP og PC/AV Mode er
indstillet til AV.
27
Kapitel 05
PBP
Der findes en detaljeret beskrivelse af hver funktion. Detaljerne fremgår af produktet.
――De tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af produktmodellen. Farven og faconen på dele
kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre
kvaliteten.
PBP Mode
Aktiver eller deaktiver funktionen PBP Mode.
Funktionen PBP (Picture by Picture) opdeler skærmen i to halvdele og viser output fra to forskellige
kildeenheder samtidigt på skærmens venstre og højre sider.
――Den mest optimale opløsning for venstre og højre side af skærmbilledet er 1920 x 2160 (bredde x højde).
――PBP mode er kompatibel med Windows 7, Windows 8 og Windows 10.
――Funktionen PBP er måske ikke tilgængelig. Det afhænger af specifikationerne for det grafikkort, der
anvendes. Hvis skærmen er tom i tilstanden PBP, når den optimale opløsning er valgt, skal du gå til
Kontrolpanel → Skærm → Skærmopløsning og klikke på Registrer på pc'en. (Instruktioner er baseret på
Windows 7.) Hvis skærmen er tom, når opløsningen er indstillet til optimal opløsning: Skift opløsningen til
1280 x 1024.
――Skærmbilledet kan flimre kortvarigt, eller det vises efter en forsinkelse, hvis funktionen PBP aktiveres
eller deaktiveres, eller hvis skærmstørrelsen ændres, når funktionen PBP er aktiveret.
Det opstår normalt, hvis en pc og en skærm er sluttet til to eller flere indgangskilder. Det har ikke noget at
gøre med skærmens ydeevne.
Problemet skyldes for det meste, hvis videosignalerne er forsinkede ved overførsel til skærmen afhængigt
af grafikkortets ydeevne.
――Hvis du vil forbedre billedkvaliteten og afspilning af lyd ved normal output, anbefales det at anvende et
grafikkort eller dvd, der understøtter en opløsning på 4 K (3840 x 2160 ved 60 Hz) ved tilslutning til en
HDMI-port.
――Når funktionen PBP er aktiveret, kan opløsningen ikke automatisk skifte til den optimale opløsning pga. et
kompatibilitetsproblem mellem grafikkortet og Windows-systemet.
Indstil PBP Mode til Off. Du kan også genstarte skærmen og derefter indstille opløsningen til den optimale
indstilling med Windows-grænsefladen.
28
Sound Source
Picture Size
Indstil hvilken skærm, du ønsker at høre lyden fra.
Indstil Picture Size for de enkelte opdelte skærme.
••
/
I PC-tilstand
•• Auto: Vis billedet i henhold til hver af skærmenes inputkilders billedformat.
•• Wide: Vis billedet på fuld skærm, uanset skærmenes inputkilders billedformat.
I AV-tilstand
•• 4:3: Vis billedet af underskærmbilledet med billedformatet 4:3. Velegnet til videoer og almindelige
TV-programmer.
•• 16:9: Vis billedet af underskærmbilledet med billedformatet 16:9.
•• Screen Fit: Vis billedet af underskærmen med det oprindelige billedformat uden beskæring af
nogen art.
――Funktionen understøttes muligvis ikke, afhængigt af, hvilke porte produktet har.
――Det er muligt at justere skærmstørrelsen, når de følgende betingelser opfyldes.
――En enhed med digital udgang er tilsluttet via HDMI/DP-kablet.
――Inputsignalet er 480p, 576p, 720p eller 1080p, og skærmen fungerer normalt (ikke alle modeller
understøtter alle disse signaler).
――Dette kan kun indstilles, når den eksterne indgang er tilsluttet med HDMI/DP og PC/AV Mode er
indstillet til AV.
Contrast
Justér kontrastniveauet for hver skærm.
29
Kapitel 06
OnScreen Display
Der findes en detaljeret beskrivelse af hver funktion. Detaljerne fremgår af produktet.
――De tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af produktmodellen. Farven og faconen på dele
kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre
kvaliteten.
Language
Indstil menusproget.
Transparency
Indstil gennemsigtigheden for menuvinduerne.
――En ændring af sprogindstillingen påvirker kun skærmmenuen.
――Ændringen anvendes ikke på andre funktioner på din pc.
Display Time
Indstil skærmmenuen (OSD) til at forsvinde automatisk, hvis menuen ikke anvendes i en angivet
periode.
Display Time kan bruges til at angive det tidsrum, efter hvilket OSD-menuen skal forsvinde.
30
Kapitel 07
System
Der findes en detaljeret beskrivelse af hver funktion. Detaljerne fremgår af produktet.
――De tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af produktmodellen. Farven og faconen på dele
kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre
kvaliteten.
2 Vælg OK, når følgende skærm vises.
The test screen will now be shown. Please look carefully at the screen for the next 10 seconds.
Self Diagnosis
OK
•• Vis testskærmbilledet igen.
1
Brug funktionstasten, og gå til
→ System → Self Diagnosis.
System
Self Diagnosis
Smart ECO Saving+
Off
Off Timer Plus
Perform this
test when you
experience a
problem with your
monitor's picture.
PC/AV Mode
DisplayPort Ver.
HDMI Mode
Source Detection
1.2↑
2.0
Auto
Return
――Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
31
3 Afhængigt af prøveresultet skal du vælge Yes eller No.
Do you still see the same problem on the test screen?
Yes
No
•• Følgende skærmbillede vises, når du vælger Yes.
Self Diagnosis Complete
Contact the Samsung Call Center for assistance.
Please have the following information ready:
‐‐ Model Code: **************
‐‐ S/N: **************
OK
•• Følgende skærmbillede vises, når du vælger No.
Self Diagnosis Complete
If the test screen is okay during Self Diagnosis, your monitor may not have a problem. If the
problem persists, follow the steps below:
‐‐ Turn off your monitor and any other connected device, such as a PC. Turn on your monitor first
and then the other connected device.
‐‐ Update the operating system and graphics card driver to the latest version and restart your PC.
‐‐ Connect the other device, such as a PC, to a different input port on your monitor.
‐‐ Reset your monitor by pressing the jog button on the monitor and selecting System > Reset All.
Replace the cable with the one enclosed with your monitor.
OK
32
Smart ECO Saving+
Off Timer Plus
Funktionen Smart ECO Saving+ reducerer strømforbruget ved at styre den strøm, som skærmpanelet
bruger.
Konfiguration af Off Timer
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Eye Saver Mode er aktiveret.
Off Timer: Slå tilstanden Off Timer til.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Game Mode er aktiveret.
Turn Off After: Timeren kan indstilles til en tid mellem 1 time og 23 timer. Produktet slukker automatisk
efter det angivne antal timer.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når PBP Mode er aktiveret.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når SAMSUNG Bright er indstillet til Dynamic Contrast.
MAGIC
•• Off: Deaktiver funktionen Smart ECO Saving+.
•• On: Strømforbruget reduceres, så der automatisk spares energi. (Hvor meget strømforbruget
reduceres, afhænger af skærmens lysstyrke.)
――Denne valgmulighed er kun tilgængelig, når Off Timer er indstillet til On.
――For produkter på visse markeder er Off Timer indstillet til automatisk at blive aktiveret 4 timer efter, at
produktet er blevet tændt. Dette sker i overensstemmelse med strømforsyningsreglerne. Hvis du ikke
ønsker, at timeren skal aktiveres, skal du gå til
→ System → Off Timer Plus og indstille Off Timer til Off.
Konfiguration af Eco Timer
Eco Timer: Slå tilstanden Eco Timer til.
Eco Off After: Eco Timer kan indstilles til mellem 10 og 180 minutter. Produktet slukker automatisk
efter det angivne tidspunkt.
――Denne valgmulighed er kun tilgængelig, når Eco Timer er indstillet til On.
33
PC/AV Mode
HDMI Mode
Indstil PC/AV Mode til AV. Billedstørrelsen bliver forøget.
Vælg den HDMI tilstand, der skal bruges.
Denne mulighed er praktisk, når du ser en film.
――Den understøttede enhed og opløsning kan være forskellig afhængig af versionen.
•• Indstil til "PC" når tilsluttet til en pc.
――Når version ændres, kan skærmen flimre.
――Hvis du indstiller HDMI Mode til 1.4, understøttes visse høje opløsninger muligvis ikke pga. HDMI
•• Indstil til "AV" når tilsluttet til en AV-enhed.
――Leveres kun med modeller i bredformat såsom 16:9 eller 16:10.
――Hvis skærmen (når den er indstillet til HDMI, DisplayPort) er i strømbesparelsestilstand eller viser
meddelelsen Check Signal Cable, skal du trykke på ikonet
for at aktivere skærmvisningen (OSD). Du
kan vælge PC eller AV.
1.4-protokollens begrænsede båndbredde.
――Når indstillingen ikke er korrekt, vises der muligvis ikke noget skærmbillede. I så fald skal du kontrollere
enhedens specifikationer.
――Indstil HDMI Mode til 1.4, når der ikke er lydoutput fra den dvd-afspiller, der er sluttet til vores produkt.
――Ikke tilgængelig, når tilstanden PBP Mode er indstillet til On.
――Hvis skærmen (når den er indstillet til HDMI) er i strømbesparelsestilstand eller viser meddelelsen Check
Signal Cable, skal du trykke på ikonet
DisplayPort Ver.
Vælg Displayport.
――Forkerte indstillinger kan få skærmen til at blive tom. Hvis dette sker, skal du kontrollere enhedens
specifikationer.
――Hvis skærmen (når den er indstillet til HDMI, DisplayPort) er i strømbesparelsestilstand eller viser
meddelelsen Check Signal Cable, skal du trykke på ikonet
for at aktivere skærmvisningen (OSD). Du
kan vælge 1.1 eller 1.2↑.
――Hvis du vælger 1.1, reduceres skærmens maksimumopløsning til 2560 x 1440 pga. begrænsninger i HBR1transmissionshastighederne.
for at aktivere skærmvisningen (OSD). Du kan vælge 1.4 eller 2.0.
Source Detection
Vælg Auto eller Manual til genkendelse af indgangssignalet.
――Ikke tilgængelig, når tilstanden PBP Mode er indstillet til On.
Key Repeat Time
Kontrollér reaktionshastigheden for en knap, når der trykkes på knappen.
Du kan vælge Acceleration, 1 sec eller 2 sec. Hvis du vælger No Repeat, reagerer en kommando kun én
gang, når der trykkes på knappen.
34
Power LED On
Information
Konfigurer indstillingerne for at aktivere eller deaktivere strømindikatoren nederst på produktet.
Vis den aktuelle inputkilde, frekvens og opløsning.
•• Working: Strømindikatoren lyser, når produktet er tændt.
Picture
•• Stand-by: Strømindikatoren lyser, når produktet er slukket.
Information
LU********/**
S/N:**************
PBP
OnScreen Display
Reset All
System
HDMI
**** x ****
**kHz **Hz
Information
Angiv alle produktets indstillinger til standard-/fabriksindstillingerne.
Exit
PBP
Picture
Information
LU********/**
S/N:**************
PBP
OnScreen Display
System
Information
HDMI
**** x ****
**kHz **Hz
DisplayPort
**** x ****
**kHz **Hz
Exit
――Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
35
Kapitel 08
Installation af softwaren
Easy Setting Box
Systemkrav
OS
Med Easy Setting Boxkan brugere anvende skærmen opdelt i flere dele.
Hvis du vil installere den seneste version af Easy Setting Box, skal du hente den på Samsung
Electronics' websted på http://www.samsung.com.
Hardware
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Mindst 32 MB hukommelse
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Mindst 60 MB ledig plads på harddisken
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
•• Windows 10 32Bit/64Bit
――Softwaren fungerer muligvis ikke korrekt, hvis du ikke genstarter computeren efter installationen.
――Ikonet Easy Setting Box vises muligvis ikke, afhængigt af computersystemet og produktspecifikationerne.
――Tryk på tasten F5, hvis genvejsikonet ikke vises.
Begrænsninger og problemer med installation af
Installationen af Easy Setting Box kan blive påvirket af grafikkortet, bundkortet og netværksmiljøet.
36
Kapitel 09
Problemløsningsvejledning
Betingelser, inden du kontakter Samsungs
servicecenter
――Inden du ringer til Samsungs kundeservicecenter: Afprøv dit produkt som følger. Hvis problemet består:
Kontakt Samsungs kundeservicecenter.
Afprøvning af produktet
Undersøg, om dit produkt fungerer normalt ved at bruge produkttestfunktionen.
Hvis skærmen slukkes og strømindikatoren blinker, selvom produktet er korrekt tilsluttet til en
computer, skal du udføre en selvdiagnosticering.
1 Sluk for både pc'en og for produktet.
2 Afbryd kablet fra produktet.
3 Tænd for produktet.
4 Hvis meddelelsen Check Signal Cable vises, fungerer produktet normalt.
Kontroller følgende.
Installationsforhold (Pc-tilstand)
Skærmen bliver ved med at tænde og slukke.
Kontrollér, at kablet er korrekt tilsluttet mellem produktet og computeren, og at stikkene er låst godt
fast.
Der er tomme områder ved alle fire skærmkanter, når et HDMI- eller HDMI-DVI-kabel sluttes til
produktet og computeren.
De tomme områder, der er på skærmen, har intet med produktet at gøre.
Tomme områder på skærmen skyldes pc'en eller grafikkortet. For at løse problemet: Juster
skærmstørrelsen i grafikkortets HDMI- eller DVI-indstillinger.
Hvis menuen til indstilling af grafikkortet ikke har nogen mulighed for at justere skærmstørrelsen,
skal du opdatere grafikkortdriveren til den nyeste version.
(Kontakt producenten af dit grafikkort eller din computer for flere detaljer om, hvordan du justerer
skærmindstillingerne.)
――Hvis skærmen stadig er tom: Kontroller pc-systemet, videocontrolleren og kablet.
Kontrol af opløsning og frekvens
For en tilstand, der overgår den understøttede opløsning (se Tabel over standardsignaltilstand), vises
meddelelsen Not Optimum Mode et kort øjeblik.
――Den viste opløsning kan variere, afhængigt af computersystemets indstillinger og kabler.
Skærmforhold
Strøm-LED'en er slukket. Skærmen vil ikke tænde.
Kontrollér, at strømkablet er tilsluttet korrekt.
Meddelelsen Check Signal Cable vises.
Kontrollér, at kablet er tilsluttet korrekt til produktet.
Kontroller, at den enhed, der er sluttet til produktet, er tændt.
37
Not Optimum Mode vises.
Videoafspilningen hakker.
Denne meddelelse vises, når signalet fra grafikkortet overskrider den maksimale opløsning eller
frekvens for produktet.
Afspilning af store hd-videofiler kan hakke. Det kan skyldes, at videoafspilleren ikke er optimeret til
computerressourcen.
Skift den maksimale opløsning og frekvens, så den passer til produktets ydeevne. Der henvises til
Tabel over standardsignaltilstand (s.41).
Prøv at afspille filen på en anden videoafspiller.
Billederne på skærmen virker forvrængede.
Kontroller kabeltilslutningen til produktet.
Skærmen er ikke tydelig. Skærmen er sløret.
Fjern alt tilbehør (videoforlængerkabel mv.), og prøv igen.
Indstil opløsningen og frekvensen til de anbefalede værdier.
Skærmen virker ustabil og rystende. Der er skygger eller spøgelsesbilleder tilbage på skærmen.
Kontrollér, at opløsningen og frekvensen på pc'en er indstillet inden for et opløsnings- og
frekvensområde, der er kompatibelt med produktet. Hvis det er nødvendigt, kan du efterfølgende
ændre indstillingerne ved at se i Tabel over standardsignaltilstand (s.41) i denne vejledning og i
menuen Information på produktet.
Lydforhold
Der er ikke nogen lyd.
Kontrollér tilslutningen af lydkablet, eller justér lydstyrken.
Kontroller lydstyrken.
Lydstyrken er for lav.
Juster lydstyrken.
Hvis lydstyrken stadig er lav, når du har skruet op på det maksimale niveau: Juster lydstyrken på
pc'ens lydkort eller i programmet.
Skærmen er for lys. Skærmen er for mørk.
Der er billede, men ingen lyd.
Juster Brightness og Contrast.
Lyden kan ikke høres, hvis indgangsenheden tilsluttes via et HDMI-DVI-kabel.
Skærmfarven er ikke ensartet.
Tilslut enheden via et HDMI-kabel eller et DP-kabel.
Skift indstillingerne for Color.
Farverne på skærmen har skygger og er forvrængede.
Skift indstillingerne for Color.
Hvid ser ikke rigtig hvid ud.
Skift indstillingerne for Color.
Lydkildeforhold
Der høres en bippende lyd, når min pc starter.
Hvis der er en bippende lyd, når din pc starter, skal din pc til service.
Der er intet billede på skærmen, og strøm-LED'en blinker hvert halve eller hele sekund.
Produktet er i strømbesparende tilstand.
Tryk på en vilkårlig tast på tastaturet, eller flyt musen for at vende tilbage til det forrige
skærmbillede.
Teksten er sløret.
Hvis du anvender et Windows-operativsystem (f.eks. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 eller
Windows 10): Gå til Kontrolpanel → Skrifttyper → Juster ClearType-tekst, og skift indstilling for Slå
ClearType til.
38
Spørgsmål & svar
――Yderligere oplysninger om justering findes i brugervejledningen til computeren eller grafikkortet.
Hvordan kan jeg ændre frekvensen?
Indstil frekvensen på dit grafikkort.
•• Windows 7: Gå til Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Skærm → Skærmopløsning → Avancerede indstillinger → Skærm, og juster Opdateringshastighed under Skærmindstillinger.
•• Windows 8(Windows 8.1): Gå til Indstillinger → Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Skærm → Skærmopløsning → Avancerede indstillinger → Skærm, og juster Opdateringshastighed
under Skærmindstillinger.
•• Windows 10: Gå til Indstillinger → System → Skærm → Avancerede skærmindstillinger → Vis egenskaber for netværkskort → Skærm, og tilpas Skærmens opdateringshastighed under Skærmindstillinger.
Hvordan kan jeg ændre opløsningen?
•• Windows 7: Gå til Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Skærm → Juster opløsning, og juster opløsningen.
•• Windows 8(Windows 8.1): Gå til Indstillinger → Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Skærm → Juster opløsning, og juster opløsningen.
•• Windows 10: Gå til Indstillinger → System → Skærm → Avancerede skærmindstillinger, og juster opløsningen.
Hvordan indstiller jeg strømbesparende tilstand?
•• Windows 7: Indstil strømbesparende tilstand i Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Personlige indstillinger → Indstillinger for pauseskærm → Strømindstillinger eller i BIOS-opsætningen
på pc'en.
•• Windows 8(Windows 8.1): Indstil strømbesparende tilstand i Indstillinger → Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Personlige indstillinger → Indstillinger for pauseskærm → Strømstyring
eller i BIOS-opsætningen på pc'en.
•• Windows 10: Indstil strømbesparende tilstand i Indstillinger → Personlige indstillinger → Låseskærm → Indstillinger for skærmtimeout → Strømstyring & slumretilstand eller i BIOS-opsætningen på pc'en.
39
Kapitel 10
Specifikationer
Generelt
Modelnavn
U32R590CW* / U32R592CW* / U32R594CW*
Størrelse
Klasse 32 (31,5"/80,0 cm)
Visningsområde
697,31 mm (H) x 392,23 mm (V)
Pixelpitch
0,181 mm (H) x 0,181 mm (V)
Maksimal pixelclock
533,25 MHz (DisplayPort)
594,00 MHz (HDMI)
Strømforsyning
AC100-240V~ 50/60Hz
Baseret på adapterens vekselspænding. Se på produktetiketten for
at finde ud af produktets jævnstrømsspænding.
Signalforbindelser
HDMI, DisplayPort
Miljømæssige overvejelser
I drift
――Plug-and-Play
Denne skærm kan installeres og bruges på ethvert Plug & Play-kompatibelt system. Tovejs dataudveksling
mellem skærmen og pc-systemet optimerer skærmindstillingerne. Skærminstallation udføres automatisk.
Men du kan om ønsket tilpasse installationsindstillingerne.
――Panelprikker (pixels)
Pga. naturen ved produktionen af denne produkt kan ca. 1 pixel pr. million (1 ppm) være lysere eller
mørkere på LCD-panelet. Dette påvirker ikke produktets ydelse.
――Ovenstående specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.
――Dette er et klasse B digitalt apparat.
――Hvis du ønsker flere enhedsspecifikationer, skal du besøge webstedet Samsung Electronics.
Temperatur: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F)
Fugtighed: 10 % – 80 %, ikke-kondenserende
Opbevaring
Temperatur: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Fugtighed: 5 % – 95 %, ikke-kondenserende
40
Tabel over standardsignaltilstand
Modelnavn
Synkronisering
U32R590CW* / U32R592CW* / U32R594CW*
Horisontal frekvens
30 – 135 kHz
Vertikal frekvens
56 – 75 Hz (DisplayPort)
24 – 75 Hz (HDMI)
Opløsning
Optimal opløsning
3840 x 2160 ved 60 Hz (DisplayPort)
3840 x 2160 ved 60 Hz (HDMI)
Maksimal opløsning
3840 x 2160 ved 60 Hz (DisplayPort)
3840 x 2160 ved 60 Hz (HDMI)
Hvis der transmitteres et signal, der hører til følgende standardsignaltilstande, fra din computer, justeres skærmen automatisk. Hvis det signal, der overføres fra pc'en, ikke hører til standardsignaltilstandene, kan
skærmen være tom med strøm-LED'en tændt. Sker dette, skal du ændre indstillingerne i overensstemmelse med følgende tabel, og se i brugervejledningen til grafikkortet.
Displayport
Opløsning
Horisontal frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pixelclock (MHz)
Synkroniseringspolaritet (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
41
Displayport
Opløsning
Horisontal frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pixelclock (MHz)
Synkroniseringspolaritet (H/V)
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
+/-
Opløsning
Horisontal frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pixelclock (MHz)
Synkroniseringspolaritet (H/V)
HDMI
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
42
HDMI
Opløsning
Horisontal frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pixelclock (MHz)
Synkroniseringspolaritet (H/V)
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
CEA, 3840 x 2160
67,500
30,000
297,000
+/+
CEA, 3840 x 2160
135,000
60,000
594,000
+/+
――Horisontal frekvens
Den tid, det tager at scanne en enkelt linje fra venstre til højre side af skærmen, kaldes en horisontal cyklus. Den inverse værdi af den horisontale cyklus kaldes for den horisontale frekvens. Horisontal frekvens måles i kHz.
――Vertikal frekvens
Gentagelse af det samme billede mange gange i sekundet gør det muligt at få vist naturlige billeder. Gentagelsesfrekvensen kaldes "billedfrekvensen" eller "opdateringsfrekvensen" og måles i Hz.
――Dette produkt kan kun indstilles til én opløsning for hver skærmstørrelse for at opnå den optimale billedkvalitet pga. panelets beskaffenhed. Brug af en anden opløsning end den angivne opløsning kan derfor forringe
billedkvaliteten. For at undgå dette anbefales det, at du vælger den optimale opløsning, der er angivet for produktet.
――Nogle af opløsningerne på tabellen er måske ikke tilgængelige, afhængigt af grafikkortets specifikationer.
43
Kapitel 11
Appendiks
Ansvar for betalingsservice (omkostning for
kunderne)
En produktskade, som kunden har forårsaget
――Når der anmodes om service, opkræver vi muligvis (til trods for garantien) et gebyr for serviceteknikerbesøg
•• Noget har ramt produktet, eller det er blevet tabt.
i følgende tilfælde.
Produktet er ikke defekt
Rengøring af produktet, justering, vejledning, geninstallation osv.
•• Hvis en servicetekniker instruerer i, hvordan produktet bruges, eller blot justerer indstillingerne
uden at skille produktet ad.
Produktskade som følge af kundens fejlbetjening eller forkert reparation.
Hvis skader på produktet skyldes:
•• Brug af forsyninger eller separate solgte produkter, som ikke er specificeret af Samsung.
•• Reparation foretaget af en person, som ikke er tekniker, hos en outsourcing-servicevirksomhed
eller partner af Samsung Electronics Co., Ltd.
•• At kunden har ombygget eller repareret produktet.
•• Brug af produktet sammen med forkert spænding eller ikke-godkendte elektriske tilslutninger.
•• At advarslerne i vejledningen ikke er fulgt.
•• Hvis en fejl skyldes eksterne miljømæssige faktorer (internet, antenne, kabelsignal osv.)
•• Hvis et produkt geninstalleres, eller enheder tilsluttes efter den første installation af produktet
efter købet.
•• Hvis produktet geninstalleres efter flytning til en anden placering eller flytning til et andet hus.
•• Hvis kunden beder om anvendelsesanvisninger pga. et andet firmas produkt.
•• Hvis kunden beder om anvisninger i, hvordan netværket eller et andet firmas program produkt
bruges.
Andet
•• Hvis produktet svigter som følge af naturkatastrofe. (lyn, brand, jordskælv, oversvømmelse osv.)
•• Hvis alle forbrugskomponenterne er brugt op. (batteri, toner, lysstofrør, hoved, vibrator, lampe,
filter, bånd osv.)
――Hvis en kunde anmoder om service, og produktet ikke fejler noget, opkræves der muligvis et servicegebyr.
Læs derfor venligst brugervejledningen først.
•• Hvis kunden anmoder om softwareinstallation og konfiguration af produktet.
•• Hvis en servicetekniker fjerner/rengør støv eller fremmedlegemer inden i produktet.
•• Hvis kunden anmoder om en installation efter at have købt et produkt via homeshopping eller
online.
44
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising