Samsung | U32R590CWU | User guide | Samsung 32" 4K UHD Curved Monitor UR59C Brugervejledning

Samsung 32" 4K UHD Curved Monitor UR59C Brugervejledning
Brukerhåndbok
U*R59*
Fargen og utseendet kan variere avhengig av produktet, og spesifikasjonene kan endres uten forvarsel for å forbedre ytelsen.
Innholdet i denne brukerhåndboken kan endres uten varsel for å forbedre kvaliteten.
© Samsung Electronics
Samsung Electronics eier opphavsretten til denne brukerhåndboken.
Bruk eller reproduksjon av deler av eller hele denne håndboken uten tillatelse fra Samsung Electronics er forbudt.
Varemerker for andre enn Samsung Electronics eies av sine respektive eiere.
Du kan bli belastet for et administrasjonsgebyr i følgende tilfeller:
(a) En tekniker blir kalt ut på din forespørsel, men det blir ikke funnet noen feil med produktet (dvs. der du ikke har
lest denne brukerveiledningen godt nok).
(b) Du leverer enheten til reparasjon, men det blir ikke funnet noen feil med produktet (dvs. der du ikke har lest
denne brukerveiledningen godt nok).
Du vil bli informert om administrasjonsgebyret før du får en tekniker på besøk.
Innholdsfortegnelse
Før du tar produktet i bruk
Koble til og bruke en kildeenhet
Sikre installasjonsområdet
Forholdsregler ved oppbevaring
4
4
Sikkerhetstiltak
Rengjøring
Elektrisitet og sikkerhet
Installasjon
Bruk
4
5
5
6
7
Forberedelser
Deler
10
Kontrollpanel
10
Direktetastveiledning
11
Funksjonstastveiledning
12
Konfigurere Eye Saver Mode, Brightness og Contrast
fra det første skjermbildet
14
Endre innstillingen for Volume
14
Typer porter
15
Justere helningen på produktet
16
Antityverilås
16
Forholdsregler ved flytting av skjermen
17
Installasjon
Feste stativet
Slik fjerner du stativet
Picture
Les dette før du installerer skjermen.
20
SAMSUNG MAGIC Bright
24
Koble til og bruke en PC
Tilkobling med en HDMI-kabel
Tilkobling med en HDMI-DVI-kabel
Tilkobling med DP-kabelen
Koble til hodetelefoner
Koble til strømmen
Rydde i de tilkoblede kablene
20
20
21
21
21
22
22
Brightness
25
Contrast
25
Sharpness
25
Color
25
SAMSUNG MAGIC Upscale
26
Riktig stilling ved bruk av produktet
23
HDMI Black Level
26
Driverinstallasjon
23
Eye Saver Mode
26
Velge optimal oppløsning
23
Game Mode
26
Response Time
26
Picture Size
27
Screen Adjustment
27
18
18
19
2
Innholdsfortegnelse
PBP
System
Feilsøkingsveiledning
PBP Mode
28
Self Diagnosis
31
Sound Source
29
Smart ECO Saving+
33
Picture Size
29
Off Timer Plus
Contrast
29
OnScreen Display
Transparency
30
Language
30
Display Time
30
33
Før du kontakter Samsungs kundeservicesenter
Teste produktet
Kontrollere oppløsningen og frekvensen
Kontroller følgende.
37
37
37
37
PC/AV Mode
34
Spørsmål og svar
39
DisplayPort Ver.
34
HDMI Mode
34
Source Detection
34
Key Repeat Time
34
Power LED On
35
Reset All
35
Information
35
Installere programvaren
Easy Setting Box
36
Begrensninger og problemer med installasjonen 36
Systemkrav
36
Spesifikasjoner
Generelt
40
Tabell over standard signalmodus
41
Tillegg
Ansvar for betalingstjenesten (kostnad til
kundene)
44
Ikke en produktdefekt
44
En produktskade som er forårsaket av kundens
feil
44
Annet
44
3
Kapittel 01
Før du tar produktet i bruk
Sikre installasjonsområdet
Sikkerhetstiltak
Sørg for at det er litt plass rundt produktet til ventilasjon. En intern temperatur kan føre til brann og
skade produktet. Sørg for at det er tilstrekkelig plass som vist på bildet nedenfor når du installerer
produktet.
――Utseendet kan variere avhengig av produktet.
Advarsel
Hvis instruksjonene ikke følges, kan det føre til alvorlig skade eller
død.
Forsiktig
Hvis instruksjonene ikke følges, kan det føre til personskade eller
skade på eiendom.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Forholdsregler ved oppbevaring
På svært glansede modeller kan det oppstå hvite flekker på overflaten hvis en ultralyd-luftfukter
brukes i nærheten.
――Kontakt Samsungs kundeservicesenter hvis produktet må rengjøres innvendig (et servicegebyr vil påløpe).
Ikke trykk på skjermen med hendene eller andre objekter. Det er en risiko for at skjermen kan bli
skadet.
4
Rengjøring
――Utvis forsiktighet ved rengjøring siden panelet og de utvendige delene på avanserte LCD-skjermer lett
ripes opp.
――Ta følgende forholdsregler ved rengjøring.
Elektrisitet og sikkerhet
Advarsel
•• Ikke bruk en skadet strømkabel eller -kontakt, eller en løs stikkontakt.
1 Slå av produktet og datamaskinen.
•• Ikke koble til flere produkter i samme stikkontakt.
2 Koble strømledningen fra produktet.
•• Ikke berør strømkontakten med våte hender.
――Hold strømkabelen i kontakten, og ikke berør kabelen med våte hender. Ellers kan det oppstå elektrisk
støt.
3 Tørk skjermen med en ren, myk og tørr klut.
‒‒ Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder sprit, løsemidler eller overflateaktive stoffer på
skjermen.
‒‒ Ikke sprut vann eller rengjøringsmiddel direkte på produktet.
•• Sett strømkontakten helt inn slik at den ikke er løs.
•• Koble strømkontakten til en jordet stikkontakt (bare isolerte enheter av type 1).
•• Ikke bøy eller dra hardt i strømkabelen. Pass på at strømkabelen ikke legges under en tung
gjenstand.
•• Ikke plasser strømkabelen eller produktet i nærheten av varmekilder.
4 Fukt en myk og tørr klut i vann og vri den grundig for å rengjøre produktet utvendig.
•• Fjern støv omkring kontaktpolene på strømkabelen eller stikkontakten med en myk klut.
5 Koble strømkabelen til produktet når rengjøringen er fullført.
Forsiktig
6
•• Ikke koble fra strømkabelen mens produktet er i bruk.
Slå på produktet og datamaskinen.
•• Bruk bare strømkabelen som ble levert med Samsung-produktet. Ikke bruk strømkabelen med
andre produkter.
•• Ha stikkontakten på et sted der strømkabelen kan kobles til uten hindring.
‒‒ Strømkabelen må kobles fra for å slå av strømmen til produktet når det oppstår et problem.
•• Hold i kontakten når du kobler strømkabelen fra stikkontakten.
5
Installasjon
Advarsel
Forsiktig
•• Ikke plasser stearinlys, myggspiral eller sigaretter oppå produktet. Ikke installer produktet i
nærheten av varmekilder.
•• Sørg for at du ikke mister produktet under flytting.
•• Ikke installer produktet på et sted med dårlig ventilasjon, som i en bokhylle eller et skap.
•• Installer produktet minst 10 cm unna veggen for å tillate ventilasjon.
•• Oppbevar plastemballasje utilgjengelig for barn.
‒‒ Den medfører kvelningsfare for barn.
•• Ikke installer produktet på et ustabilt eller vibrerende underlag (usikker hylle, skrå flater osv).
‒‒ Produktet kan falle ned og bli skadet og/eller forårsake personskade.
‒‒ Hvis produktet brukes på steder med mye vibrasjon, kan det produktet bli skadet eller forårsake
brann.
•• Ikke installer produktet i et kjøretøy eller på et sted som er utsatt for støv, fuktighet (vannsøl osv.),
olje eller røyk.
•• Produktet må ikke utsettes for direkte sollys, hete eller varme gjenstander som for eksempel ovner.
•• Ikke sett ned produktet med fronten ned.
•• Når du installerer produktet i et kabinett eller på en hylle, må du passe på at den nedre kanten på
produktets forside ikke stikker ut.
‒‒ Produktet kan falle ned og bli skadet og/eller forårsake personskade.
‒‒ Installer bare produktet i kabinetter eller på hyller med den rette størrelsen.
•• Sett produktet forsiktig ned.
‒‒ Det kan medføre feil på produktet eller personskade.
•• Hvis produktet installeres på et uvanlig sted (et sted utsatt for mye fint støv, kjemiske stoffer,
ekstreme temperaturer eller mye fuktighet, eller et sted der produktet skal brukes kontinuerlig i
lengre tid), kan ytelsen bli kraftig forringet.
‒‒ Rådfør deg med Samsungs kundeservicesenter hvis du ønsker å installere produktet på et slikt
sted.
‒‒ Dette kan forkorte produktets levetid, eller det kan medføre brann.
•• Ikke installer produktet innenfor rekkevidden til små barn.
‒‒ Produktet kan falle ned, og barn kan bli skadet.
•• Matolje (for eksempel soyaolje) kan skade eller deformere produktet. Hold produktet unna oljesøl.
Ikke installer eller bruk produktet på kjøkkenet eller i nærheten av en komfyr.
6
Bruk
Advarsel
•• Det er høy spenning inne i produktet. Du må aldri demontere, reparere eller modifisere produktet
selv.
‒‒ Kontakt Samsungs kundeservicesenter for reparasjon.
•• Hvis du skal flytte produktet, må du først ta ut alle kablene, inkludert strømledningen, fra det.
•• Hvis produktet lager unormale lyder, lukter svidd eller det ryker av det, må du straks koble fra
strømkabelen og kontakte Samsungs kundeservicesenter.
•• Ikke sett metallgjenstander (spisepinner, mynter, hårnåler osv.) eller brennbare gjenstander (papir,
fyrstikker osv.) inn i produktet (via ventilen eller inndata-/utdataportene osv).
‒‒ Pass på at du slår av produktet og kobler fra strømkabelen når det har kommet vann eller
fremmedlegemer inn i produktet. Kontakt Samsungs kundeservicesenter.
•• Ikke plasser gjenstander som inneholder væske (vaser, potter, flasker osv.) eller metallgjenstander
oppå produktet.
‒‒ Pass på at du slår av produktet og kobler fra strømkabelen når det har kommet vann eller
fremmedlegemer inn i produktet. Kontakt Samsungs kundeservicesenter.
•• Ikke la barn henge fra eller klatre på produktet.
‒‒ Barn kan bli alvorlig skadet.
•• Hvis du slipper ned produktet eller ytterdekselet blir skadet, slår du av strømbryteren og kobler fra
strømkabelen. Kontakt Samsungs kundeservicesenter.
‒‒ Fortsatt bruk kan forårsake brann eller elektrisk støt.
•• Ikke sett tunge gjenstander eller ting som barn liker (leker, godteri osv.) oppå produktet.
‒‒ Produktet eller den tunge gjenstanden kan falle ned når barn prøver å nå lekene eller godteriet,
noe som kan medføre alvorlig personskade.
•• Ved lyn eller torden må produktet slås av og strømkabelen kobles fra.
•• Ikke mist gjenstander på produktet eller utsett det for støt eller slag.
•• Ikke flytt produktet ved å dra i strømkabelen eller andre kabler.
•• Hvis det oppdages gasslekkasje, må du ikke berøre produktet eller strømkontakten. Ventiler også
området øyeblikkelig.
•• Ikke løft eller flytt produktet ved å dra i strømkabelen eller andre kabler.
•• Ikke bruk eller oppbevar lettantennelig spray eller brennbare stoffer i nærheten av produktet.
•• Sjekk at ventilene ikke er blokkert av duker eller gardiner.
‒‒ Høy innvendig temperatur kan føre til brann.
7
Forsiktig
•• Hvis du lar skjermen stå på med et stillestående bilde over en lengre periode, kan det føre til
bildeinnbrenning eller ødelagte piksler.
‒‒ Hvis du ikke skal bruke produktet i en lengre periode, bør du aktivere strømsparingsmodus eller
en skjermbeskytter med bevegelig bilde.
•• Koble strømkabelen fra stikkontakten hvis du ikke skal bruke produktet i en lengre periode (ferie
osv.)
‒‒ Støvansamling kombinert med varme kan forårsake brann, elektrisk støt eller strømlekkasje.
•• Bruk produktet med anbefalt oppløsning og frekvens.
‒‒ Synet ditt kan bli svekket.
•• Ikke sett strømadaptere sammen.
•• Fjern plastposen fra strømadapteren før du bruker den.
•• Sørg for at det ikke kommer inn vann i strømadapterenheten, eller at den blir våt.
‒‒ Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
‒‒ Unngå å bruke produktet utendørs der det kan bli utsatt for regn eller snø.
‒‒ Vær forsiktig så strømadapteren ikke blir våt når du vasker gulvet.
•• Ikke plasser strømadapteren i nærheten av en varmekilde.
‒‒ Ellers kan det oppstå brann.
•• Ha strømadapteren på et godt ventilert sted.
•• Hvis du plasserer AC/DC-strømadapteren slik at den henger med ledningsinngangen vendt
oppover, kan det komme vann eller fremmedlegemer inn i adapteren og føre til at den ikke virker
som den skal.
•• Sett i støpselet i strømdadpateren til et klikk høres.
•• Ikke sett i støpselet alene i stikkontakten.
•• Ikke bruk en annen strømadapter enn den som følger med.
‒‒ Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
•• Ikke sett i strømadapteren i en stikkontakt i taket.
‒‒ Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
•• Roter støpselet slik at det ikke overstiger intervallet (0 til 90°) på strømadapteren.
‒‒ Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
•• Ikke ta fra hverandre støpselet og adapteren etter at det er montert sammen. (De kan ikke deles
etter monteringen.)
•• Ikke bruk det medfølgende støpselet sammen med andre enheter.
•• Når du trekker ut strømadapteren fra stikkontakten, må du holde i stammen på strømadapteren og
trekke den oppover.
‒‒ Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
•• Ikke mist gjenstander på strømadapteren, og ikke utsett den for støt.
‒‒ Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
•• Ta av plastdekselet før du begynner å bruke strømadapteren.
‒‒ Ellers kan det medføre brannfare.
Kontroller at AC/DC-strømadapteren ligger flatt på et bord eller på gulvet.
8
•• Ikke hold produktet opp ned eller flytt det ved å holde i stativet.
‒‒ Produktet kan falle ned og bli skadet eller forårsake personskade.
•• Hvis du sitter for nær skjermen i en lengre periode, kan synet ditt bli svekket.
•• Ikke bruk luftfukter eller komfyrer rundt produktet.
•• Hvil øynene i minst 5 minutter eller se på ting i bakgrunnen hver time du bruker produktet.
•• Ikke berør skjermen når produktet har vært på i en lengre periode, da det blir varmt.
•• Oppbevar smått tilbehør utilgjengelig for barn.
•• Utvis forsiktighet når du justerer produktvinkelen.
‒‒ Du kan sette fast fingrene eller hendene og bli skadet.
‒‒ Hvis produktet vippes for mye, kan det falle ned og føre til skade.
•• Ikke plasser tunge gjenstander på produktet.
‒‒ Det kan medføre feil på produktet eller personskade.
•• Når du bruker hodetelefoner eller øreplugger, ikke skru volumet for høyt.
‒‒ Å ha lyden for høy kan påføre deg hørselskader.
9
Kapittel 02
Forberedelser
Deler
Ikoner
Beskrivelse
Flerretningsknapp som gjør det enklere å navigere.
JOG-knapp
Kontrollpanel
――Du finner JOG-knappen på venstre side på baksiden av produktet. Du
kan bruke knappen til å flytte oppover, nedover, til venstre eller høyre,
eller bruke den som Enter.
Denne lampen er en strømstatusindikator og fungerer på denne
måten:
――Fargen og fasongen på delene kan variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å
forbedre kvaliteten.
•• Strømbryter på (på/av-knapp): Av
Strømlampe
•• Energisparingsmodus: Blinker
•• Strømbryter av (på/av-knapp): På
――Måten strømindikatoren fungerer på, kan byttes om ved å endre den i
menyen. (System → Power LED On) På grunn av funksjonsvariasjon har
noen modeller kanskje ikke denne funksjonen.
Strømlampe
Funksjonstastveiledning
JOG-knapp
Funksjonstastveiledning
――Funksjonstastveiledningen kan variere, avhengig av funksjon eller
produktmodell. Se på det faktiske produktet.
OPP
HØYRE
VENSTRE
TRYKK(ENTER)
Trykk på JOG-knappen når skjermen er slått på.
Funksjonstastveiledningen vises. For å få tilgang til skjermmenyen
når veiledningen vises, trykker du på den aktuelle retningsknappen
på nytt.
NED
Return
10
Direktetastveiledning
――Skjermen med snarveisknapper (OSD-menyen) under vises bare når skjermen er slått på, dataoppløsningen endres eller inndatakilden endres.
Eye Saver Mode
Volume
Features
Eye Saver Mode Off
•• OPP/NED: Juster Brightness, Contrast, Eye Saver Mode.
•• VENSTRE/HØYRE: Juster Volume.
•• TRYKK(ENTER): Vis funksjonstastveiledningen.
11
Funksjonstastveiledning
――Trykk på JOG-knappen for å vise funksjonstastveiledningen hvis du vil gå til hovedmenyen eller bruke andre elementer. Du kan avslutte ved å trykke på JOG-knappen på nytt.
OPP/NED/VENSTRE/HØYRE: Flytt til det elementet du ønsker. Beskrivelsen for hvert element vises når du endrer fokus.
TRYKK(ENTER): Det valgte elementet brukes.
Return
Ikoner
Beskrivelse
Velg
for å endre inndatasignalet ved å bevege JOG-knappen i skjermbildet med funksjonstastveiledningen. Hvis inndatasignalet endres, vises det en melding i øverste venstre
hjørne på skjermen.
――Når PBP-modus er tilgjengelig, kan plasseringen av venstre og høyre side av skjermen endres med denne tasten.
Velger
ved å flytte JOG-knappen i skjermbildet med funksjonstastveiledningen.
Skjermmenyen (OSD) for skjermens funksjon vises.
OSD-kontrollås: Behold de gjeldende innstillingene, eller lås OSD-kontrollen for å hindre utilsiktede endringer av innstillingene.
Aktiver/deaktiver: For å låse / låse opp OSD-kontrollen, må du trykke på VENSTRE-knappen i 10 sekunder når hovedmenyen vises.
――Hvis OSD-kontrollen er låst, kan Brightness og Contrast justeres. PBP er tilgjengelig.
Eye Saver Mode er tilgjengelig. Information kan vises.
Velger
ved å flytte JOG-knappen i skjermbildet med funksjonstastveiledningen.
Trykk på knappen når det er nødvendig å konfigurere innstillinger for PBP-funksjonen.
Velger
for å slå av skjermen ved å bruke JOG-knappen i skjermbildet med funksjonstastveiledningen.
――På grunn av funksjonell variasjon kan alternativene i funksjonstastveiledningen være annerledes på noen modeller.
12
Når skjermen ikke viser noe (dvs. strømsparingsmodus eller ikke-signal-modus), kan du bruke 2
direktetaster for å styre kilde og strøm som vist nedenfor.
JOG-knapp
Strømsparing/ikke-signal
OPP
Endre kilde
Ned
TRYKK(ENTER) i 2 sekunder
Slå av strømmen
Når skjermen viser hovedmenyen, kan JOG-knappen brukes som nedenfor.
JOG-knapp
Handling
OPP/NED
Flytt alternativet
Gå ut av hovedmenyen.
VENSTRE
Lukk underliste uten å lagre verdi.
Verdien reduseres i glidebryteren.
HØYRE
TRYKK(ENTER)
Flytt til neste nivå.
Verdien økes i glidebryteren.
Flytt til neste nivå.
Lagre verdien og lukk underlisten.
13
Konfigurere Eye Saver Mode, Brightness og Contrast fra
det første skjermbildet
Juster Brightness, Contrast og Eye Saver Mode ved å flytte JOG-knappen.
Endre innstillingen for Volume
Hvis du ikke ser noen OSD-meny, kan du justere Volume ved å flytte JOG-tasten mot venstre eller
høyre.
50
Volume
Contrast
Off
Eye Saver Mode
Mute
Brightness
――Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
――Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Eye Saver Mode
Brightness
――Denne menyen er ikke tilgjengelig når SAMSUNG Bright er angitt til Dynamic Contrast-modus.
MAGIC
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Eye Saver Mode er aktivert.
Contrast
――Denne menyen er ikke tilgjengelig når SAMSUNG Bright er i Cinema eller Dynamic Contrast.
MAGIC
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Game Mode er aktivert.
――Hvis lydkvaliteten til en tilkoblet inndataenhet er dårlig, kan Auto Mute-funksjonen på produktet slå av
lyden eller forårsake hakkete lyd når du bruker hodetelefoner eller høyttalere. Sett inndatavolumet for
inndataenheten til minst 20 %, og kontroller volumet med volumkontrollen (JOG-knappen VENSTRE/
HØYRE) på produktet.
――Hva er Auto Mute?
Funksjonen demper lyden for å forbedre lydeffekten når det er lydstøy eller når inndatasignalet er svakt,
vanligvis på grunn av et problem med volumet til en inndataenhet.
――Hvis du vil aktivere Mute-funksjonen, går du til Volume-kontrollskjermen og bruker JOG-knappen til å
flytte fokuset nedover. Hvis du vil deaktivere Mute-funksjonen, går du til Volume-kontrollskjermen og øker
eller reduserer Volume.
――Denne menyen er ikke tilgjengelig når PBP Mode er angitt til On-modus.
14
Typer porter
――De tilgjengelige funksjonene kan variere avhengig av produktmodell. Fargen og fasongen på delene kan variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten. Se på det faktiske
produktet.
HDMI IN
Port
DP IN
DC 19V
Beskrivelse
HDMI IN
DP IN
Kobler seg til en kildeenhet ved hjelp av en HDMI-kabel eller HDMI-DVI-kabel.
――HDMI støtter 3840 x 2160 ved 60 Hz
Kobler til en PC ved hjelp av en DP-kabel.
Kobles til en lydenhet, for eksempel hodetelefoner.
――Lyden kan bare høres når du bruker HDMI til HDMI-kabelen eller DP-kabelen.
DC 19V
Kobles til strømadapteren.
15
Justere helningen på produktet
Antityverilås
――Fargen og fasongen på delene kan variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å
――En antityverilås lar deg bruke produktet sikkert selv på offentlige steder.
forbedre kvaliteten.
――Låseenhetens fasong og låsemetode avhenger av produsenten. Se i brukerveiledningen som følger med
din antityverilåseenhet for mer informasjon.
-1,0° (-2,0° ~ +1,0°) ~ 17,0° (±2,0°)
Slik låser du en antityverilåseenhet:
•• Skjermvinkelen kan justeres.
•• Hold den nedre delen av produktet og juster vippingen nøye.
1 Fest kabelen til antityverilåseenheten til en tung gjenstand som et skrivebord.
2 Dra en ende av kabelen gjennom løkken på den andre enden.
3 Sett låseenheten inn i antityverilåsesporet på baksiden av produktet.
4 Lås låseenheten.
‒‒ En antityverilåseenhet kan kjøpes separat.
‒‒ Se i brukerveiledningen som følger med din antityverilåseenhet for mer informasjon.
‒‒ Antityverilåseenheter kan kjøpes hos elektronikkforhandlere eller på Internett.
16
Forholdsregler ved flytting av skjermen
•• Ikke trykk direkte på skjermen.
•• Ikke hold på skjermen når du flytter den.
•• Ikke hold produktet oppned bare etter
stativet.
•• Hold i den nederste delen av skjermen når du
flytter den.
17
Installasjon
Feste stativet
――Før du monterer produktet, plasserer du det på et flatt og stabilt underlag så skjermen vender nedover.
――Utseendet kan variere avhengig av produktet.
1
Sett stativstøtten i stativet i retningen som vises
på figuren.
2
Vri tilkoblingsskruen nederst på stativet helt
rundt så den er helt festet.
Kontroller om stativstøtten er riktig koblet til.
3
Plasser den beskyttende isoporen (puten)
som følger med i pakken, på gulvet, og plasser
produktet med forsiden ned på isoporen, som vist
på bildet.
4
Stram til skruene nederst på stativhalsen.
Hvis du ikke har isopor, kan du bruke en tykk
sittematte.
Sett inn det monterte stativet i hoveddelen i
pilens retning som vist på figuren.
5
Organiser den tilkoblede strømforsyningen
og datakabelen, og lukk deretter det NEDRE
BAKDEKSELET som vist på figuren.
- Forsiktig
Ikke trykk ned på skjermen. Det er en risiko for at
skjermen kan bli skadet.
18
Slik fjerner du stativet
――Før du demonterer stativet fra skjermen, legger du den på et flatt og stabilt underlag med skjermen vendt nedover.
――Utseendet kan variere avhengig av produktet.
1
Plasser den beskyttende isoporen (puten)
som følger med i pakken, på gulvet, og plasser
produktet med forsiden ned på isoporen, som vist
på bildet.
2
Løsne de 2 skruene nederst på stativhalsen.
3
Løft og ta av stativet i pilens retning som vist på
figuren.
4
Ta stativstøtten ut av stativet ved å dra den i
pilretningen som vist på figuren.
Hvis du ikke har isopor, kan du bruke en tykk
sittematte.
- Forsiktig
Ikke trykk ned på skjermen. Det er en risiko for at
skjermen kan bli skadet.
19
Kapittel 03
Koble til og bruke en kildeenhet
Les dette før du installerer skjermen.
Koble til og bruke en PC
1 Kontroller formen på begge endene av kablene som fulgte med skjermen, og kontroller formen på
Velg en tilkoblingsmetode som passer din PC.
2 Før du kobler til signalkabler, må du koble fra strømkablene til skjermen og eksterne enheter fra
――Portene kan variere, avhengig av produktet.
3 Når du har koblet til alle signalkabler, kobler du strømkablene til skjermen og eksterne enheter til
Tilkobling med en HDMI-kabel
og plasseringen av de tilhørende portene på skjermen og eksterne enheter.
――Tilkobling av deler kan variere i forskjellige produkter.
strømuttaket for å hindre at enheter skades på grunn av kortslutning eller overstrøm.
strømuttaket.
4 Les brukerhåndboken for å gjøre deg kjent med skjermfunksjonene, forholdsregler og korrekt bruk
før du bruker den installerte skjermen.
Kontroller at strømkablene til skjermen og eksterne enheter, for eksempel datamaskiner og
TV-mottakere, ikke er koblet til strømuttaket.
HDMI IN
――Hvis du vil vise 3840 x 2160 ved 60 Hz, bruker du en HDMI-kabel som støtter 3840 x 2160 ved 60 Hz for å
koble til HDMI. Kontroller at grafikkortet i HDMI-kilden støtter 3840 x 2160 ved 60 Hz.
――Når du kobler til en HDMI-kabel, bør du bruke kabelen som ble levert sammen med komponentene til
skjermen. Hvis du bruker en HDMI-kabel som ikke er levert av Samsung, kan bildekvaliteten bli forringet.
20
Tilkobling med en HDMI-DVI-kabel
Koble til hodetelefoner
Kontroller at strømkablene til skjermen og eksterne enheter, for eksempel datamaskiner og
TV-mottakere, ikke er koblet til strømuttaket.
HDMI IN
――Bruk hodetelefoner når du aktiverer lyd med en HDMI-HDMI- eller DP-kabel.
――Hodetelefon-pluggen støtter bare TRS-plugg av 3-ledertype.
――Lydfunksjonen støttes ikke hvis kildeenheten er koblet til ved hjelp av HDMI-DVI-kabelen.
――Det er mulig at optimal oppløsning ikke er tilgjengelig med en HDMI-DVI-kabel.
Tilkobling med DP-kabelen
Kontroller at strømkablene til skjermen og eksterne enheter, for eksempel datamaskiner og
TV-mottakere, ikke er koblet til strømuttaket.
DP IN
――Hvis du vil vise 3840 x 2160 ved 60 Hz, bruker du en DP-kabel som støtter 3840 x 2160 ved 60 Hz.
Kontroller at grafikkortet i DP-kilden støtter 3840 x 2160 ved 60 Hz.
21
Koble til strømmen
Rydde i de tilkoblede kablene
1
2
DC 19V
3
1
2
3
4
5
6
4
1 Koble støpselet til strømadapteren.
2 Koble strømadapterkabelen til DC 19V-porten på baksiden av skjermen.
3 Sett strømadapteren i en stikkontakt.
4 Trykk på JOG-tasten på baksiden av skjermen for å slå den på.
――Inngangsspenningen veksles automatisk.
22
Riktig stilling ved bruk av produktet
Driverinstallasjon
――Du kan angi optimal oppløsning og frekvens for dette produktet ved å installere tilsvarende drivere for
dette produktet.
――Hvis du vil installere den nyeste versjonen av produktdriveren, laster du den ned fra nettstedet Samsung
Electronics på http://www.samsung.com.
Velge optimal oppløsning
Det vises en informasjonsmelding om innstilling av optimal oppløsning første gang du slår på
produktet etter at det er kjøpt.
Bruk produktet med følgende riktige kroppsstilling:
•• Rett opp ryggen.
•• La det være en avstand på 45 til 50 cm mellom øynene og skjermen, og se litt nedover på skjermen.
Velg et språk på produktet og endre oppløsningen på PC-en til optimal innstilling.
――Hvis den optimale oppløsningen ikke er valgt, vil meldingen vises opptil tre ganger i en angitt periode selv
om produktet slås av og på igjen.
――Du kan også velge den optimale oppløsningen i Kontrollpanel på PC-en.
•• Ha øynene rett foran skjermen.
•• Juster vinkelen slik at det ikke reflekteres lys på skjermen.
•• Hold underarmene i rett vinkel ut fra overarmene og med rett linje til håndbaken.
•• Ha omtrent rett vinkel i albuene.
•• Juster høyden på produktet slik at du kan ha knærne bøyd i minst 90 grader, hælene i kontakt med
gulvet og armene lavere enn hjertet.
•• Gjør øyeøvelsene eller blunk ofte. Det vil lindre trøtthet i øynene.
23
Kapittel 04
Picture
Konfigurer skjerminnstillingene, for eksempel lysstyrke.
Det gis en detaljert beskrivelse av hver funksjon. Referer til produktet for detaljer.
――De tilgjengelige funksjonene kan variere avhengig av produktmodell. Fargen og fasongen på delene kan
variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.
I PC-modus
•• Custom: Tilpass kontrasten og lysstyrken etter behov.
•• Standard: Få en bildekvalitet som passer til å redigere dokumenter eller bruke Internett.
SAMSUNG MAGIC Bright
Denne menyen gir en optimal bildekvalitet som passer til miljøet der produktet skal brukes.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Game Mode er aktivert.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Eye Saver Mode er aktivert.
――Ikke tilgjengelig når PBP Mode er angitt til On.
Du kan tilpasse lysstyrken etter behov.
•• Cinema: Få lysstyrken og skarpheten til TV-er som passer til å se på video- og DVD-innhold.
•• Dynamic Contrast: Oppnå balansert lysstyrke med automatisk kontrastjustering.
I AV-modus
Når den eksterne inngangen er koblet til gjennom HDMI og PC/AV Mode er angitt til AV, har
SAMSUNG
MAGICBright fire automatiske bildeinnstillinger (Dynamic, Standard, Movie og Custom) som er
forhåndsinnstilt på fabrikken. Du kan aktivere enten Dynamic, Standard, Movie eller Custom. Du kan
velge Custom, som automatisk henter frem dine egne bildeinnstillinger.
•• Dynamic: Velg denne innstillingen for å oppnå skarpere bilde enn i Standard-modus.
•• Standard: Velg denne innstillingen hvis apparatet brukes i omgivelser med sterkt lys. Dette gir
også skarpt bilde.
•• Movie: Velg denne innstillingen hvis apparatet brukes i omgivelser med svakt lys. Dette reduserer
strømforbruk og er mindre anstrengende for øynene.
•• Custom: Velg denne innstillingen hvis du vil justere bildet selv.
24
Brightness
Color
Juster den generelle lysstyrken til bildet. (Område: 0–100)
Juster skjermens fargetone.
En høyere verdi gjør at bildet virker lysere.
――Denne menyen er ikke tilgjengelig når SAMSUNG Bright er angitt til Cinema- eller Dynamic Contrast-modus.
――Denne menyen er ikke tilgjengelig når SAMSUNG Bright er angitt til Dynamic Contrast-modus.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Game Mode er aktivert.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Eye Saver Mode er aktivert.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Eye Saver Mode er aktivert.
MAGIC
MAGIC
――Ikke tilgjengelig når PBP Mode er angitt til On.
•• Red: Juster metningsnivået for rødt. Verdier nærmere 100 betyr at fargen har større intensitet.
Contrast
•• Green: Juster metningsnivået for grønt. Verdier nærmere 100 betyr at fargen har større intensitet.
•• Blue: Juster metningsnivået for blått. Verdier nærmere 100 betyr at fargen har større intensitet.
Juster kontrasten mellom gjenstandene og bakgrunnen. (Område: 0–100)
En høyere verdi øker kontrasten for å gjøre så objektet virker nærmere.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når SAMSUNG Bright er i modusen Cinema eller Dynamic Contrast.
MAGIC
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Game Mode er aktivert.
――Denne menyen er ikke tilgjengelig når PBP Mode er angitt til On-modus.
•• Color Tone: Velg den fargetonen som passer best til dine visningsbehov.
‒‒ Cool 2: Angi at fargetemperaturen skal være kaldere enn Cool 1.
‒‒ Cool 1: Angi at fargetemperaturen skal være lavere enn Normal-modus.
‒‒ Normal: Vis standard fargetone.
‒‒ Warm 1: Angi at fargetemperaturen skal være høyere enn Normal-modus.
‒‒ Warm 2: Angi at fargetemperaturen skal være varmere enn Warm 1.
‒‒ Custom: Tilpass fargetonen.
Sharpness
――Når den eksterne inngangen er koblet til gjennom HDMI/DP og PC/AV Mode er angitt til AV, har Color
Tone fire fargetemperaturinnstillinger (Cool, Normal, Warm og Custom).
Gjør omrisset til objekter klarere eller mer utydelig. (Område: 0–100)
En høyere verdi gjør omrisset til objekter klarere.
•• Gamma: Juster midtnivået for lystetthet.
‒‒ Mode1 / Mode2 / Mode3
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når SAMSUNG Bright er i modusen Cinema eller Dynamic Contrast.
MAGIC
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Game Mode er aktivert.
――Ikke tilgjengelig når PBP Mode er angitt til On.
25
SAMSUNG MAGIC Upscale
Eye Saver Mode
MAGICUpscale-funksjonen
Gir optimal bildekvalitet som passer for å hvile øynene.
SAMSUNG
kan forbedre lagene med bildedetaljer og klarheten i bildet.
Funksjonen har mer åpenbare effekter på bilder med lav oppløsning.
――Denne menyen er ikke tilgjengelig når SAMSUNG Bright er angitt til Cinema- eller Dynamic Contrast-modus.
MAGIC
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Game Mode er aktivert.
――Ikke tilgjengelig når PBP Mode er angitt til On.
•• Off / Mode1 / Mode2
TÜV Rheinlands “Low Blue Light Content” er en sertifisering for produkter som oppfyller kravene til
lavere nivåer for blått lys. Når Eye Saver Mode er satt til On, vil det blå lyset med en bølgelengde på
cirka 400 nm reduseres og gi en optimal bildekvalitet som passer for at øynene skal få hvile. Samtidig
er det blå lyset lavere enn i standardinnstillingene, slik det er testet av TÜV Rheinland, og sertifisert
for å oppfylle kravene til TÜV Rheinlands standarder for “Low Blue Light Content”.
――Sammenlignet med Mode1 har Mode2 en sterkere effekt.
Game Mode
HDMI Black Level
Hvis en DVD-spiller eller digitalboks er koblet til produktet via HDMI, kan det oppstå bildedegradering
(kontrast/fargedegradering, svartnivå osv.), avhengig av tilkoblet kildeenhet. I dette tilfellet kan HDMI
Black Level brukes til å justere bildekvaliteten.
Hvis dette er tilfellet, korrigerer du den degraderte bildekvaliteten med menyen HDMI Black Level.
――Denne funksjonen er bare tilgjengelig i HDMI-modus.
――Ikke tilgjengelig når PBP Mode er angitt til On.
Konfigurer produktskjerminnstillingene for spillmodus.
Bruk denne funksjonen når du spiller spill på en PC eller når en spillkonsoll som for eksempel
PlayStation™ eller Xbox™ er tilkoblet.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Eye Saver Mode er aktivert.
――Når skjermen slås av, går i strømsparingsmodus eller endrer inndatakilder, slås Game Mode Off selv om
den er satt til On.
――Hvis du vil at Game Mode alltid skal være aktivert, velger du Always On.
――Ikke tilgjengelig når PBP Mode er angitt til On.
•• Normal: Velg denne modusen når det ikke er noen degradering i kontrastforhold.
•• Low: Velg denne modusen for å redusere svartnivå og øke hvitnivået når det er degradering i
kontrastforhold.
――HDMI Black Level er kanskje ikke kompatibel med alle kildeenheter.
――HDMI Black Level-funksjonen aktiveres bare ved en bestemt AV-oppløsning, for eksempel 720p ved 60 Hz
og 1080p ved 60 Hz.
Response Time
Øk responshastigheten for skjermen slik at video vises mer livaktig og naturlig.
――Bruk modusen Standard når du ikke ser på video eller spiller spill.
26
Picture Size
Screen Adjustment
Endre bildestørrelsen.
――Denne menyen er bare tilgjengelig når Picture Size er satt til Screen Fit i AV-modus.
――Denne menyen er ikke tilgjengelig når PBP Mode er angitt til On-modus.
I PC-modus
•• Auto: Vis bilde i samsvar med størrelsesforholdet fra inndatakilden.
•• Wide: Vis bildet i fullskjerm uansett størrelsesforholdet fra inndatakilden.
Når 480p, 576p, 720p eller 1080p er angitt i AV-modus og skjermen vises normalt, velger du Screen Fit for å
justere horisontal posisjon i 0–6 nivåer.
Konfigurere H-Position og V-Position
H-Position: Flytt skjermbildet til venstre eller høyre.
V-Position: Flytt skjermbildet opp eller ned.
I AV-modus
•• 4:3: Vis bildet med størrelsesforholdet 4:3. Passer til videoer og standard TV-programmer.
•• 16:9: Vis bildet med størrelsesforholdet 16:9.
•• Screen Fit: Vis bildet med det opprinnelige størrelsesforholdet uten avkutting.
――Funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av portene på produktet.
――Det er mulig å endre skjermstørrelsen når følgende betingelser er oppfylt:
――En digital utgangsenhet er tilkoblet via HDMI/DP-kabelen.
――Inndatasignalet er 480p, 576p, 720p eller 1080p og skjermen vises normalt (ikke alle modeller støtter
alle disse signalene.).
――Dette kan bare angis når den eksterne inngangen er koblet til gjennom HDMI/DP og PC/AV Mode er
angitt til AV.
27
Kapittel 05
PBP
Det gis en detaljert beskrivelse av hver funksjon. Referer til produktet for detaljer.
――De tilgjengelige funksjonene kan variere avhengig av produktmodell. Fargen og fasongen på delene kan
variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.
――PBP-modus er kompatibelt med Windows 7, Windows 8 og Windows 10.
――PBP-funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig avhengig av spesifikasjonene på grafikkortet som brukes. Hvis
skjermen er tom i PBP-modus når den optimale oppløsningen er valgt, går du til Kontrollpanel → Skjerm →
Skjermoppløsning og klikk på Registrer på PC-en. (Instruksjoner er basert på Windows 7.) Hvis skjermen er
PBP Mode
Aktiver eller deaktiver PBP Mode-funksjonen.
PBP-funksjonen (Picture by Picture) deler skjermen i to og viser bilder fra to forskjellige kildeenheter
samtidig på venstre og høyre side av skjermen.
――Den optimale oppløsningen for venstre og høyre side av skjermen er 1920 x 2160 (bredde x høyde).
tom når oppløsningen er angitt til optimal oppløsning, endrer du oppløsningen til 1280 x 1024.
――Skjermen kan flimre en kort stund eller vises etter en forsinkelse når du aktiverer eller deaktiverer PBPfunksjonen, eller når du endrer skjermstørrelsen mens PBP-funksjonen er aktivert.
Dette kan skje når en PC og en skjerm er koblet til to eller flere inndatakilder. Det har ingenting å gjøre
med skjermytelsen.
Problemet forårsakes hovedsakelig når videosignalene blir forsinket under overføring til skjermen
avhengig av ytelsen til grafikkortet.
――Hvis du vil maksimere bildekvaliteten og at lyden høres normal ut, anbefaler vi at du bruker et grafikkort
eller en DVD som støtter 4 K-oppløsning (3840 x 2160 ved 60 Hz) når du kobler til HDMI-porten.
――Når PBP-funksjonen er aktivert, kan ikke oppløsningen automatisk veksle til optimal oppløsning på grunn
av et kompatibilitetsproblem mellom grafikkortet og Windows-systemet.
Angi PBP Mode til Off. Alternativt kan du starte skjermen på nytt og angi oppløsningen til den optimale
innstillingen ved å bruke Windows-grensesnittet.
28
Sound Source
Picture Size
Angi hvilken skjerm du ønsker å høre lyden for.
Angi Picture Size for hver av de to skjermdelene.
••
/
I PC-modus
•• Auto: Vis bildet i samsvar med sideforholdet for hver skjerminndatakilde.
•• Wide: Vis bildet i fullskjerm uansett sideforholdet for de enkelte skjerminndatakildene.
I AV-modus
•• 4:3: Vis bildet for underskjermen med sideforholdet 4:3. Passer til videoer og standard TVprogrammer.
•• 16:9: Vis bildet for underskjermen med sideforholdet 16:9.
•• Screen Fit: Vis bildet fra underskjermen med det opprinnelige sideforholdet uten avkutting.
――Funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av portene på produktet.
――Det er mulig å endre skjermstørrelsen når følgende betingelser er oppfylt:
――En digital utgangsenhet er tilkoblet via HDMI/DP-kabelen.
――Inndatasignalet er 480p, 576p, 720p eller 1080p og skjermen vises normalt (ikke alle modeller støtter
alle disse signalene.).
――Dette kan bare angis når den eksterne inngangen er koblet til gjennom HDMI/DP og PC/AV Mode er
angitt til AV.
Contrast
Juster kontrastnivået for hver skjerm.
29
Kapittel 06
OnScreen Display
Det gis en detaljert beskrivelse av hver funksjon. Referer til produktet for detaljer.
――De tilgjengelige funksjonene kan variere avhengig av produktmodell. Fargen og fasongen på delene kan
variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.
Language
Angi menyspråket.
Transparency
――En endring i språkinnstillingen vil bare gjelde for skjermmenyen.
――Den vil ikke gjelde andre funksjoner på PCen.
Angi gjennomsiktigheten for menyvinduene.
Display Time
Angi at skjermmenyen (OSD) skal forsvinne automatisk hvis menyen ikke brukes i et visst tidsrom.
Display Time kan brukes til å angi hvor lang tid det skal gå før OSD-menyen skal forsvinne.
30
Kapittel 07
System
Det gis en detaljert beskrivelse av hver funksjon. Referer til produktet for detaljer.
――De tilgjengelige funksjonene kan variere avhengig av produktmodell. Fargen og fasongen på delene kan
variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.
2 Velg OK når følgende skjermbilde vises.
The test screen will now be shown. Please look carefully at the screen for the next 10 seconds.
Self Diagnosis
1 Bruk funksjonstasten og gå til
OK
•• Vurder testskjermbildet.
→ System → Self Diagnosis.
System
Self Diagnosis
Smart ECO Saving+
Off
Off Timer Plus
Perform this
test when you
experience a
problem with your
monitor's picture.
PC/AV Mode
DisplayPort Ver.
HDMI Mode
Source Detection
1.2↑
2.0
Auto
Return
――Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
31
3 Basert på testresultatet velger du Yes / No.
Do you still see the same problem on the test screen?
Yes
No
•• Du ser følgende skjermbilde når du velger Yes.
Self Diagnosis Complete
Contact the Samsung Call Center for assistance.
Please have the following information ready:
‐‐ Model Code: **************
‐‐ S/N: **************
OK
•• Du ser følgende skjermbilde når du velger No.
Self Diagnosis Complete
If the test screen is okay during Self Diagnosis, your monitor may not have a problem. If the
problem persists, follow the steps below:
‐‐ Turn off your monitor and any other connected device, such as a PC. Turn on your monitor first
and then the other connected device.
‐‐ Update the operating system and graphics card driver to the latest version and restart your PC.
‐‐ Connect the other device, such as a PC, to a different input port on your monitor.
‐‐ Reset your monitor by pressing the jog button on the monitor and selecting System > Reset All.
Replace the cable with the one enclosed with your monitor.
OK
32
Smart ECO Saving+
Off Timer Plus
Smart ECO Saving+-funksjonen reduserer strømforbruket ved å kontrollere den elektriske spenningen
som brukes av skjermpanelet.
Konfigurere Off Timer
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Eye Saver Mode er aktivert.
Off Timer: Slå på Off Timer-modus.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Game Mode er aktivert.
Turn Off After: Tidsinnstilt avslåing kan angis fra 1 til 23 timer. Produktet blir slått av automatisk etter
angitt antall timer.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når PBP Mode er aktivert.
――Denne menyen er ikke tilgjengelig når SAMSUNG Bright er angitt til Dynamic Contrast-modus.
MAGIC
•• Off: Deaktiver Smart ECO Saving+-funksjonen.
•• On: Strømforbruket vil bli justert for å spare energi automatisk. (Hvor mye strømforbruket
reduseres avhenger av skjermens lysstyrke.)
――Dette alternativet er bare tilgjengelig når Off Timer er angitt til On.
――For produkter på markedet i noen regioner er Off Timer angitt til automatisk aktivering 4 timer etter
at produktet er slått på. Dette gjøres i samsvar med regulering av strømforsyningen. Hvis du ikke vil at
tidsinnstilt avslåing skal aktiveres, kan du gå til
→ System → Off Timer Plus og sette Off Timer til Off.
Konfigurere Eco Timer
Eco Timer: Slå på Eco Timer-modus.
Eco Off After: Eco Timer kan stilles til mellom 10 og 180 minutter. Produktet blir slått av automatisk
etter at den angitte tiden er gått.
――Dette alternativet er bare tilgjengelig når Eco Timer er angitt til On.
33
PC/AV Mode
HDMI Mode
Angi PC/AV Mode til AV. Bildestørrelsen blir forstørret.
Velg HDMI-modusen du vil bruke.
Dette alternativet er nyttig når du ser på en film.
――Enheten og oppløsningen som støttes, kan være forskjellige avhengig av versjonen.
•• Angi til "PC" når den er koblet til en PC.
――Skjermen kan blinke når versjonen endres.
•• Angi til "AV" når den er koblet til en AV-enhet.
――Leveres bare for bredformatmodeller som 16:9 eller 16:10.
――Hvis skjermen (når den er satt til HDMI, DisplayPort) er i strømsparingsmodus eller viser meldingen Check
Signal Cable, trykker du på
-ikonet for å vise skjermmenyen (OSD). Du kan velge PC eller AV.
――Hvis du stiller HDMI Mode til 1.4, kan det hende at enkelte høye oppløsninger ikke støttes på grunn av
båndbreddebegrensningene i HDMI 1.4-protokollen.
――Når innstillingen ikke passer, kan det vises en blank skjerm. I så fall må du sjekke enhetens spesifikasjoner.
――Still HDMI Mode til 1.4 når det ikke kommer lyd ut fra DVD-en som er tilkoblet produktet.
――Ikke tilgjengelig når PBP Mode er angitt til On.
――Hvis skjermen (når den er satt til HDMI) er i strømsparingsmodus eller viser meldingen Check Signal Cable,
DisplayPort Ver.
Velg skjermport.
――Feil innstillinger kan føre til tom skjerm. Hvis dette skjer, må du kontrollere spesifikasjonene for enheten.
――Hvis skjermen (når den er satt til HDMI, DisplayPort) er i strømsparingsmodus eller viser meldingen Check
Signal Cable, trykker du på
-ikonet for å vise skjermmenyen (OSD). Du kan velge 1.1 eller 1.2↑.
――Hvis du velger 1.1, reduseres den maksimale oppløsningen for skjermen til 2560 × 1440 på grunn av
trykker du på
-ikonet for å vise skjermmenyen (OSD). Du kan velge 1.4 eller 2.0.
Source Detection
Velg enten Auto eller Manual som metode for gjenkjenning av inndatasignalet.
――Ikke tilgjengelig når PBP Mode er angitt til On.
begrensningene i HBR1-overføringshastighetene.
Key Repeat Time
Kontroller responshastigheten for en knapp når noen trykker på den.
Du kan velge Acceleration, 1 sec eller 2 sec. Hvis du velger No Repeat, reagerer en kommando bare én
gang når det blir trykket på en knapp.
34
Power LED On
Information
Konfigurer innstillingene for å aktivere eller deaktivere strømlampen som er plassert på nedre del av
produktet.
Vis den gjeldende inndatakilden, frekvensen og oppløsningen.
•• Working: Strømlampen er på når produktet er slått på.
Picture
•• Stand-by: Strømlampen er på når produktet er slått av.
PBP
Information
LU********/**
S/N:**************
OnScreen Display
Reset All
System
HDMI
**** x ****
**kHz **Hz
Information
Exit
Sett alle innstillinger for produktet tilbake til standard fabrikkinnstillinger.
PBP
Picture
Information
LU********/**
S/N:**************
PBP
OnScreen Display
System
Information
HDMI
**** x ****
**kHz **Hz
DisplayPort
**** x ****
**kHz **Hz
Exit
――Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
35
Kapittel 08
Installere programvaren
Easy Setting Box
Systemkrav
OS
Easy Setting Box lar brukerne bruke skjermen ved å dele den inn i flere deler.
Hvis du vil installere den nyeste versjonen av Easy Setting Box, laster du den ned fra nettstedet
Samsung Electronics på http://www.samsung.com.
Maskinvare
•• Windows 7 32 bit/64 bit
•• Minst 32 MB minne
•• Windows 8 32 bit/64 bit
•• Minst 60 MB ledig plass på harddisken
•• Windows 8.1 32 bit/64 bit
•• Windows 10 32 bit/64 bit
――Programvaren fungerer kanskje ikke skikkelig hvis du ikke starter datamaskinen på nytt etter
installasjonen.
――Ikonet Easy Setting Box vises kanskje ikke avhengig av datasystemet og produktspesifikasjonene.
――Hvis snarveisikonet ikke vises, trykker du på F5-tasten.
Begrensninger og problemer med installasjonen
Easy Setting Box-installasjon kan påvirkes av grafikkortet, hovedkortet og nettverksomgivelsene.
36
Kapittel 09
Feilsøkingsveiledning
Før du kontakter Samsungs
kundeservicesenter
――Før du ringer Samsung kundeservicesenter tester du produktet som følger. Hvis problemet vedvarer,
kontakter du Samsung kundeservicesenter.
Kontroller følgende.
Installasjonsproblem (PC-modus)
Skjermen slår seg av og på.
Sjekk at kabelen er skikkelig tilkoblet mellom produktet og PC-en, og at kontaktene er godt festet.
Teste produktet
Det er tomme felter på alle fire sider av skjermen når en HDMI- eller HDMI-DVI-kabel er koblet til
produktet og PCen.
Kontroller om produktet fungerer normalt ved å bruke produkttestfunksjonen.
De tomme feltet som ble funnet på skjermen, har ingenting å gjøre med produktet.
Hvis skjermen er avslått og strømindikatoren blinker selv om produktet er riktig tilkoblet en PC, bør du
utføre en diagnosetest.
Tomme områder på skjermen forårsakes av PC-en eller grafikkortet. For å løse problemet justerer du
skjermstørrelsen i HDMI- eller DVI-innstillingene for grafikkortet.
1 Slå av både PC-en og produktet.
2
Koble kabelen fra produktet.
3 Slå på produktet.
4 Hvis meldingen Check Signal Cable vises, fungerer produktet normalt.
――Hvis skjermen er tom, kontrollerer du PC-systemet, videokontrolleren og kabelen.
Kontrollere oppløsningen og frekvensen
Hvis innstillingsmenyen for grafikkortet ikke har noe alternativ for å justere skjermstørrelsen,
oppdaterer du grafikkortdriveren til nyeste versjon.
(Kontakt produsenten av grafikkortet eller datamaskinen for mer informasjon om hvordan du justerer
skjerminnstillingene.)
Skjermproblem
Strømlampen er av. Skjermen slår seg ikke på.
For en modus som er høyere enn oppløsningen som støttes (se Tabell over standard signalmodus), vil
meldingen Not Optimum Mode vises en kort stund.
Kontroller at strømkabelen er riktig koblet til.
――Den viste oppløsningen kan variere avhengig av datamaskinens systeminnstillinger og kabler.
Kontroller at kabelen er riktig koblet til produktet.
Meldingen Check Signal Cable vises.
Kontroller at enheten som er koblet til produktet er slått på.
37
Not Optimum Mode vises.
Videoavspillingen er hakkete.
Denne meldingen vises når signalet fra grafikkortet overstiger den maksimale oppløsningen eller
frekvensen for produktet.
Avspillingen av store videofiler i høy definisjon kan være hakkete. Dette kan skyldes at videospilleren
ikke er optimalisert for datamaskinressursen.
Endre maksimal oppløsning eller frekvens slik at den passer til produktets ytelse, i samsvar med
Tabell over standard signalmodus (S.41).
Prøv å spille av filen på en annen videospiller.
Bildene på skjermen ser forvrengt ut.
Kontroller kabeltilkoblingen til produktet.
Skjermen er ikke klar. Skjermen er uklar.
Fjern eventuelt tilbehør (videoforlengelseskabel osv.) og prøv på nytt.
Still inn oppløsningen og frekvensen til det anbefalte nivået.
Skjermen er ustabil og rister. Det er skygger eller ekkobilder igjen på skjermen.
Kontroller at oppløsningen og frekvensen til PCen er innenfor rekkevidde av oppløsningen og
frekvensen som er kompatible med produktet. Deretter kan du om nødvendig endre innstillingene
ved å referere til tabell over standard signalmodus (S.41) i denne håndboken og Information-menyen
på produktet.
Lydproblem
Det er ingen lyd.
Sjekk at lydkabelen er tilkoblet, eller juster volumet.
Kontroller volumet.
Volumet er for lavt.
Justerer volumet.
Hvis volumet fortsatt er lavt etter at du har satt det opp til maksimalt nivå, justerer du volumet på
PC-ens lydkort eller programvare.
Skjermen er for lys. Skjermen er for mørk.
Video er tilgjengelig, men det er ingen lyd.
Juster Brightness og Contrast.
Lyd kan ikke høres hvis du har brukt en HDMI-DVI-kabel for å koble til inngangsenheten.
Fargen på skjermen er ujevn.
Koble til enheten ved hjelp av en HDMI-kabel eller en DP-kabel.
Endre Color-innstillingene.
Fargene på skjermen har en skygge og er forvrengt.
Endre Color-innstillingene.
Hvitt ser ikke egentlig hvitt ut.
Endre Color-innstillingene.
Kildeenhetproblem
Det kommer en pipelyd når PC-en starter opp.
Hvis du hører en pipelyd når PC-en starter opp, må PC-en på service.
Det er ingen bilder på skjermen og strømlampen blinker hvert halve til hele sekund.
Produktet er i strømsparingsmodus.
Trykk på en tast på tastaturet eller beveg musen for å returnere til forrige skjerm.
Teksten er uklar.
Hvis du bruker et Windows-operativsystem (f.eks. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 eller Windows
10): Gå til Kontrollpanel → Skrifter → Juster ClearType-tekst og endre Slå på ClearType.
38
Spørsmål og svar
――Se i brukerhåndboken for PC-en eller skjermkortet for flere instruksjoner om justering.
Hvordan endrer jeg frekvensen?
Angi frekvensen på grafikkortet.
•• Windows 7: Gå til Kontrollpanel → Utseende og personalisering → Skjerm → Skjermoppløsning → Avanserte innstillinger → Skjerm og juster Oppdateringsfrekvens under Innstillinger for skjerm.
•• Windows 8(Windows 8.1): Gå til Innstillinger → Kontrollpanel → Utseende og personalisering → Skjerm → Skjermoppløsning → Avanserte innstillinger → Skjerm og juster Oppdateringsfrekvens under
Innstillinger for skjerm.
•• Windows 10: Gå til Innstillinger → System → Skjerm → Avanserte skjerminnstillinger → Egenskaper for skjermkort → Skjerm, og juster Skjermoppdateringsfrekvens under Innstillinger for skjerm.
Hvordan kan jeg endre oppløsningen?
•• Windows 7: Gå til Kontrollpanel → Utseende og personalisering → Skjerm → Juster oppløsning og juster oppløsningen.
•• Windows 8(Windows 8.1): Gå til Innstillinger → Kontrollpanel → Utseende og personalisering → Skjerm → Juster oppløsning og juster oppløsningen.
•• Windows 10: Gå til Innstillinger → System → Skjerm → Avanserte skjerminnstillinger, og juster oppløsningen.
Hvordan angir jeg strømsparingsmodus?
•• Windows 7: Angi strømsparingsmodus i Kontrollpanel → Utseende og personalisering → Tilpass → Skjermsparerinnstillinger → Strømalternativer eller BIOS SETUP på PC-en.
•• Windows 8(Windows 8.1): Angi strømsparingsmodus i Innstillinger → Kontrollpanel → Utseende og personalisering → Tilpass → Skjermsparerinnstillinger → Strømalternativer eller BIOS SETUP på PC-en.
•• Windows 10: Angi strømsparingsmodus i Innstillinger → Personalisering → Låseskjerm → Innstillinger for skjermtidsavbrudd → Strøm og hvilemodus eller BIOS SETUP på PC-en.
39
Kapittel 10
Spesifikasjoner
Generelt
Modellnavn
U32R590CW* / U32R592CW* / U32R594CW*
Størrelse
Klasse 32 (31,5 tommer / 80,0 cm)
Visningsområde
697,31 mm (H) x 392,23 mm (V)
Pikselstørrelse
0,181 mm (H) x 0,181 mm (V)
Maksimal pikselklokke
533,25 MHz (DisplayPort)
594,00 MHz (HDMI)
Strømforsyning
AC100-240V~ 50/60Hz
Basert på adapterens AC-spenning. Produktets DC-spenning står på
produktetiketten.
Signalkontakter
HDMI, DisplayPort
Miljøforhold
Drift
――Plug-and-Play
Denne skjermen kan installeres og brukes med alle Plug-and-Play-kompatible systemer. Toveis
datautveksling mellom skjermen og PC-systemet optimaliserer skjerminnstillingene. Skjerminstallasjon
foregår automatisk. Men du kan tilpasse installasjonsinnstillingene om ønskelig.
――Panelpunkter (piksler)
På grunn av produksjonen av dette produktet kan omtrent 1 piksel per million (1 ppm) være lysere eller
mørkere på LCD-panelet. Dette påvirker ikke produktytelsen.
――Spesifikasjonene over kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.
――Denne enheten er et digitalt apparat i klasse B.
――Du finner detaljerte spesifikasjoner for enheten på nettstedet til Samsung Electronics.
Temperatur: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F)
Luftfuktighet: 10 % – 80 %, ikke-kondenserende
Lagring
Temperatur: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Luftfuktighet: 5 % – 95 %, ikke-kondenserende
40
Tabell over standard signalmodus
Modellnavn
Synkronisering
U32R590CW* / U32R592CW* / U32R594CW*
Horisontal frekvens
30 – 135 kHz
Vertikal frekvens
56 – 75 Hz (DisplayPort)
24 – 75 Hz (HDMI)
Oppløsning
Optimal oppløsning
3840 x 2160 ved 60 Hz (DisplayPort)
3840 x 2160 ved 60 Hz (HDMI)
Maksimal oppløsning
3840 x 2160 ved 60 Hz (DisplayPort)
3840 x 2160 ved 60 Hz (HDMI)
Hvis et signal som tilhører standardmodusene nedenfor, sendes fra PC-en, vil skjermen bli justert automatisk. Hvis signalet som overføres fra PC-en ikke tilhører standardsignalmodusene, kan skjermen være tom
når strømlampen lyser. I et slikt tilfelle bytter du innstillingene i henhold til følgende tabell ved å referere til grafikkortets brukerhåndbok.
Displayport
Oppløsning
Horisontal frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pikselklokke (MHz)
Synk.polaritet (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
41
Displayport
Oppløsning
Horisontal frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pikselklokke (MHz)
Synk.polaritet (H/V)
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
+/-
Oppløsning
Horisontal frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pikselklokke (MHz)
Synk.polaritet (H/V)
HDMI
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
42
HDMI
Oppløsning
Horisontal frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pikselklokke (MHz)
Synk.polaritet (H/V)
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
CEA, 3840 x 2160
67,500
30,000
297,000
+/+
CEA, 3840 x 2160
135,000
60,000
594,000
+/+
――Horisontal frekvens
Tiden som kreves til å skanne en enkelt linje fra venstre til høyre side av skjermen kalles en horisontal syklus. Det omvendte nummeret av en horisontal syklus kalles horisontal frekvens. Horisontal frekvens måles i kHz.
――Vertikal frekvens
Fordi det samme bildet gjentas flere titalls ganger per sekund kan du se naturlige bilder. Gjentakelsesfrekvensen kalles "vertikal frekvens" eller "oppdateringsfrekvens" og angis i Hz.
――Dette produktet kan angis til bare en oppløsning for hver skjermstørrelse for å oppnå optimal bildekvalitet på grunn av panelets natur. Bildekvaliteten kan bli degradert hvis du angir en annen oppløsning enn den
spesifiserte oppløsningen. For å unngå dette anbefaler vi at du velger den optimale oppløsningen som er spesifisert for produktet.
――Noen av oppløsningene i tabellen ovenfor er kanskje ikke tilgjengelige, avhengig av spesifikasjonene for grafikkortet.
43
Kapittel 11
Tillegg
Ansvar for betalingstjenesten (kostnad til
kundene)
En produktskade som er forårsaket av kundens feil
――Når det blir bedt om tjenesten, kan det være at vi, på tross av garantien, kan belaste deg for et besøk fra en
•• Eksternt slag/støt eller at produktet er sluppet ned.
servicetekniker i følgende tilfeller:
Ikke en produktdefekt
Rengjøring av produktet, justering, forklaring, ny installering osv.
•• Hvis en servicetekniker gir instruksjoner om hvordan produktet skal brukes, eller bare justerer
alternativer uten å demontere produktet.
Produktskade forårsaket av kundens feilbehandling eller feil reparasjon.
Hvis en produktskade er forårsaket av:
•• Bruk av utstyr eller separat solgt produkt som ikke er spesifisert av Samsung.
•• Reparasjon utført av en person som ikke er en tekniker fra en partner av eller et eksternt selskap
som brukes av Samsung Electronics Co., Ltd.
•• Ommodellering eller reparasjon av produktet utført av kunden.
•• Bruk med feil spenning eller ikke-autoriserte elektriske tilkoblinger.
•• Forholdsreglene i brukerhåndboken er ikke fulgt.
•• Hvis en defekt er forårsaket av eksterne miljøfaktorer (Internett, antenne, kabelsignal, osv.)
•• Hvis et produkt installeres på nytt eller hvis det kobles til enheter i tillegg etter at det kjøpte
produktet er installert for første gang.
•• Hvis produktet installeres på nytt for å flyttes til en annen plassering eller til et annet hus.
•• Hvis en kunde ber om instruksjoner om hvordan produktet skal brukes på grunn av produkter fra
andre selskaper.
•• Hvis en kunde ber om instruksjoner om hvordan nettverket eller programmer fra andre selskaper
skal brukes.
Annet
•• Hvis det oppstår feil på produktet på grunn av naturskade. (tordenvær, brann, jordskjelv,
oversvømmelse, osv)
•• Hvis forbruksartikler er oppbrukt. (batteri, toner, lysstofflamper, hode, vibrator, lampe, filter, bånd,
osv.)
――Hvis kunden ber om en tjeneste i tilfeller hvor produktet ikke har noen defekter, kan det bli pålagt en
serviceavgift. Så vennligst les brukerhåndboken først.
•• Hvis kunden ber om programvareinstallering og konfigurering for produktet.
•• Hvis en servicetekniker tørker støv eller fjerner fremmedlegemer fra innsiden av produktet.
•• Hvis kunden ber om en installering i tillegg etter å ha kjøpt et produkt via homeparty eller på
nettet.
44
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising