Samsung | C27H711QEU | User guide | Samsung 27" Curved WQHD Monitor CH711 Brugervejledning

Samsung 27" Curved WQHD Monitor CH711 Brugervejledning
Brugervejledning
C*H71*
Farven og udseendet kan – afhængigt af produktet – være anderledes, og specifikationerne kan ændres uden forudgående
varsel for at forbedre ydelsen.
Indholdet i denne manual kan ændres uden varsel for at forbedre kvaliteten.
© Samsung Electronics
Samsung Electronics har ophavsretten til denne manual.
Brug eller reproduktion af denne manual, helt eller delvist, uden tilladelse fra Samsung Electronics er forbudt.
Varemærker andre end dem, som tilhører Samsung Electronics, tilhører de respektive ejere.
••
Der opkræves muligvis et administrationsgebyr, hvis
‒‒ (a) en tekniker tilkaldes på din foranledning, og der ikke er nogen fejl ved produktet.
(f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning).
‒‒ (b) du indleverer enheden til et servicecenter, og der ikke er nogen fejl ved produktet.
(f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning).
••
Du får oplyst administrationsgebyrets størrelse, inden noget arbejde eller besøg i hjemmet udføres.
Indholdsfortegnelse
Inden produktet anvendes
Sikring af installationspladsen
Foranstaltninger for opbevaring
4
4
Sikkerhedsforanstaltninger
Symboler
Rengøring
Elektricitet og sikkerhed
Installation
Betjening
4
4
5
5
6
7
Forberedelser
Dele
10
10
Kontrolpane
Vejledning til direkte taster
11
12
Vejledning til funktionstaster
Sådan ændres indstillingerne Brightness, Contrast
13
og Sharpness
Bagside
14
Justering af produktets hældning
14
Tyverisikringslås
15
Forholdsregler, når skærmen flyttes
15
Installation
Montering af soklen
Fjernelse af foden
16
16
17
Tilslutning og brug af en kildeenhed
Skærmopsætning
Læs nedenfor, før du installerer skærmen.
18
SAMSUNG MAGIC Bright
23
Tilslutning og brug af en computer
Tilslutning ved hjælp af HDMI-kablet
(+DC-JACKSTIK).
Tilslutning med DP-MINI DP-kablet
Tilslutning af strømmen
Organisering af de tilsluttede kabler
18
Brightness
24
18
19
19
20
Contrast
24
Sharpness
24
Color
24
Korrekt kropsstilling ved brug af produktet
22
SAMSUNG MAGIC Upscale
25
Driverinstallation
22
HDMI Black Level
25
Indstilling af optimal opløsning
22
Eye Saver Mode
25
Game Mode
25
Response Time
25
Picture Size
26
Screen Adjustment
26
Sådan tilpasses indstillingerne
OSD (On Screen Display)
Transparency
27
Position
27
Language
27
Display Time
27
2
Indholdsfortegnelse
Opsætning og nulstilling
Problemløsningsvejledning
FreeSync
28
Betingelser, inden du kontakter Samsungs
servicecenter
Afprøvning af produktet
Kontrol af opløsning og frekvens
Kontroller følgende.
Eco Saving Plus
30
33
33
33
33
Off Timer
30
PC/AV Mode
30
DisplayPort Ver.
30
Spørgsmål & svar
35
Source Detection
30
Key Repeat Time
31
Specifikationer
Power LED On
31
Generelt
36
Reset All
31
Tabel over standardsignaltilstand
37
Information
31
Appendiks
Installation af softwaren
Easy Setting Box
32
Begrænsninger og problemer med installation af 32
Systemkrav
32
Ansvar for betalingsservice
(omkostning for kunderne)
Produktet er ikke defekt
En produktskade, som kunden har forårsaget
Andet
39
39
39
39
3
Kapitel 01
Inden produktet anvendes
Sikring af installationspladsen
Sikkerhedsforanstaltninger
Sørg for noget plads omkring produktet til ventilation. En intern temperaturstigning kan medføre
brand og beskadige produktet. Sørg for, at der mindst er den mængde plads, som er vist herunder, når
du installerer produktet.
Forsigtig!
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD - MÅ IKKE ÅBNES
Forsigtig! DÆKSLET MÅ IKKE AFMONTERES, DA DET ØGER RISIKOEN
FOR ELEKTRISK STØD. (OG BAGSIDEN)
――Udseendet kan være anderledes. Det afhænger af produktet.
DER ER INGEN INDVENDIGE DELE, SOM SKAL SERVICERES.
AL SERVICEARBEJDE SKAL UDFØRES AF KVALIFICEREDE
MEDARBEJDERE.
Dette symbol angiver, at der er højspænding indeni.
10 cm
10 cm
Det er farligt at få kontakt med dele inde i dette produkt.
10 cm
Dette symbol oplyser om, at produktet leveres med vigtig betjeningsog vedligeholdelsesdokumentation.
10 cm
Symboler
10 cm
Foranstaltninger for opbevaring
Advarsel!
Der kan opstå alvorlig eller dødelig personskade, hvis instruktionerne
ikke følges.
Forsigtig!
Der kan opstå personskade eller beskadigelse af ejendom, hvis
instruktionerne ikke følges.
Højglansmodeller kan få hvide pletter på overfladen, hvis der anvendes en ultralydbølgeluftbefugter i
nærheden.
――Kontakt det nærmeste Samsung-servicecenter, hvis produktet skal rengøres indvendigt (der opkræves
servicegebyr).
Undgå at trykke på skærmen med hænderne eller andre genstande. Det kan beskadige skærmen.
4
Rengøring
Elektricitet og sikkerhed
――Vær forsigtig under rengøring, da panelet og ydersiden på avancerede LCD-skærme nemt bliver ridset.
――Gør følgende ved rengøring.
Advarsel!
1 Sluk produktet og computeren.
•• Brug ikke en beskadiget strømledning eller et stik eller en løs stikkontakt.
2 Afbryd strømkablet fra produktet.
•• Der må ikke være tilsluttet flere produkter i samme stikkontakt.
――Hold strømkablet i stikket, og undgå at røre med kablet med våde hænder. Ellers kan der opstå elektrisk
stød.
3 Aftør skærmen med en ren, blød og tør klud.
‒‒ Anvend ikke rengøringsmidler, der indeholder sprit, opløsningsmidler eller overfladeaktive
stoffer på skærmen.
‒‒ Der må ikke sprøjtes vand eller rengøringsmiddel direkte på produktet.
4 Fugt en blød og tør klud med vand, og vrid den hårdt for at rengøre produktet udvendigt.
5 Tilslut strømkablet til produktet, når rengøringen er afsluttet.
6 Tænd produktet og computeren.
•• Rør ikke ved strømstik med våde hænder.
•• Sæt strømstikket helt ind, så den ikke sidder løst.
•• Tilslut strømstikket til en jordet stikkontakt (kun isolerede type 1-enheder).
•• Strømkablet må ikke bøjes eller trækkes i med magt. Vær forsigtig med ikke at anbringe
strømledningen under en tung genstand.
•• Strømledningen eller produktet må ikke placeres i nærheden af varmekilder.
•• Rengør evt. støv omkring stikbenene på strømstikket og stikkontakten med en tør klud.
Forsigtig!
•• Strømledningen må ikke tages ud, mens produktet anvendes.
•• Brug kun den strømledning, der leveres sammen med produktet fra Samsung. Brug ikke
strømledningen sammen med andre produkter.
•• Hold den stikkontakt, som strømledningen er tilsluttet til, fri.
‒‒ Strømledningen skal frakobles for at afbryde strømmen til produktet, når der opstår et problem.
•• Hold i stikket, når du tager strømledningen ud af stikkontakten.
5
Installation
Advarsel!
Forsigtig!
•• Der må ikke stilles stearinlys, insektskræmmere eller cigaretter oven på produktet. Produktet må
ikke monteres i nærheden af varmekilder.
•• Tab ikke produktet under flytning.
•• Produktet må ikke monteres på dårligt ventilerede steder som f.eks. en hylde eller et skab.
•• Montér produktet mindst 10 cm ud fra væggen for at tillade ventilation.
•• Hold plastemballagen uden for børns rækkevidde.
‒‒ Børn kan blive kvalt.
•• Produktet må ikke monteres på en ustabil eller vibrerende overflade (usikker hylde, skrå overflade
osv.).
‒‒ Produktet kan falde ned og blive beskadiget og/eller medføre personskade.
‒‒ Brug af produktet i et område med for meget vibration kan beskadige produktet eller medføre
brand.
•• Produktet må ikke monteres i en bil eller et sted, hvor det er udsat for støv, fugt (dryppende vand
osv.), olie eller røg.
•• Produktet må ikke sættes ned på forpartiet.
•• Når produktet monteres på et kabinet eller en hylde, skal du sikre, at den nederste kant på
produktets forparti stikker frem.
‒‒ Produktet kan falde ned og blive beskadiget og/eller medføre personskade.
‒‒ Montér kun produktet på kabinetter eller hylder af den rigtige størrelse.
•• Sæt produktet forsigtigt ned.
‒‒ Der kan opstå produktfejl eller personskader.
•• Montering af produktet på et usædvanligt sted (hvor det er udsat for fint støv, kemikalier, ekstreme
temperaturer eller megen fugt, eller på et sted, hvor produktet skal køre uafbrudt i længere tid)
kan forringe ydeevnen betydeligt.
‒‒ Sørg for at konsultere Samsungs servicecenter, hvis du vil montere produktet et sådant sted.
•• Produktet må ikke udsættes for direkte sol, varme eller varme genstande som f.eks. en brændeovn.
‒‒ Produktets levetid kan reduceres, eller det kan medføre brand.
•• Produktet må ikke monteres inden for børns rækkevidde.
‒‒ Produktet kan falde ned og beskadige børn.
•• Madolie (f.eks. sojaolie) kan beskadige eller gøre produktet deformt. Sørg for, at produktet ikke
kommer i nærheden af oliespild. Og undgå at installere eller anvende produktet i køkkenet eller i
nærheden af komfuret.
6
Betjening
Advarsel!
•• Der er højspænding inde i produktet. Du må aldrig selv adskille, reparere eller ændre produktet.
‒‒ Kontakt Samsungs servicecenter for reparationer.
•• Tag alle kablerne ud, herunder strømkablet, før du flytter produktet.
•• Hvis produktet afgiver unormale lyde, en brændt lugt eller røg, skal du straks tage strømledningen
ud og kontakte Samsungs servicecenter.
•• Lad ikke børn hænge fra produktet eller kravle op på det.
‒‒ Børn kan komme alvorligt til skade.
•• Du må ikke indsætte metalgenstande (spisepinde, mønter, hårspænder osv.) eller genstande,
der kan brænde nemt (papir, tændstikker osv.), i produktet (via ventilationsåbningen eller ind-/
udgangsporte osv.).
‒‒ Sørg for at slukke produktet, og tag strømstikket ud, når der er kommet vand eller
fremmedlegemer ind i produktet. Kontakt derefter Samsungs servicecenter.
•• Du må ikke sætte genstande, der indeholder væske (vaser, kander, flasker osv.), eller
metalgenstande oven på produktet.
‒‒ Sørg for at slukke produktet, og tag strømstikket ud, når der er kommet vand eller
fremmedlegemer ind i produktet. Kontakt derefter Samsungs servicecenter.
•• Hvis produktet tabes eller den yderste afdækning beskadiges, skal du slukke for strømmen og tage
strømledningen ud. Kontakt derefter Samsungs servicecenter.
‒‒ Fortsat brug kan medføre brand eller elektrisk stød.
•• Der må ikke efterlades tunge genstande eller ting, som børn kan lide (legetøj, slik osv.), oven på
produktet.
‒‒ Produktet eller tunge genstande kan falde ned, når børn rækker ud efter legetøjet eller slik, og
kan medføre alvorlig personskade.
•• Når det lyner eller tordner, skal du slukke for produktet og tage strømkablet ud.
•• Tab ikke genstande og slå ikke på produktet.
•• Flyt ikke produktet ved at trække i strømkablet eller andre kabler.
•• Hvis der findes en gaslækage, må du ikke røre ved produktet eller strømstikket. Området skal også
straks ventileres.
•• Løft ikke og flyt ikke produktet ved at trække i strømkablet eller andre kabler.
•• Du må ikke bruge eller opbevare brændbar spray eller brændbare stoffer nær produktet.
•• Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er blokeret af duge eller gardiner.
‒‒ En forhøjet indvendig temperatur kan medføre en brand.
7
Forsigtig!
•• Efterlader du skærmen med et fast billede i lang tid, kan der forekomme efterbilleder eller defekte
pixels.
‒‒ Aktivér strømsparetilstanden eller en pauseskærm med bevægeligt billede, hvis du ikke skal
bruge produktet i længere tid.
•• Tag strømledningen ud af stikkontakten, hvis du ikke har plan om at bruge produktet i længere tid
(ferie osv.).
‒‒ Ophobning af støv kan sammen med varme medføre brand, elektrisk stød eller strømafledning.
•• Brug produktet ved den anbefalede opløsning og frekvens.
‒‒ Dit syn kan forringes.
•• Indsæt strømstikket i vekselstrøms-/jævnstrømadapteren, indtil der lyder et klik.
•• Indsæt ikke strømstikket alene i stikkontakten.
•• Brug ikke en anden vekselstrøms-/jævnstrømadapteren end den medfølgende.
‒‒ Dette kan give anledning til elektrisk stød eller brand.
•• Indsæt ikke vekselstrøms-/jævnstrømadapteren i stikkontakten på loftet.
‒‒ Dette kan give anledning til elektrisk stød eller brand.
•• Drej strømstikket uden at overstige rækkevidden (0 til 90°) på vekselstrøms-/jævnstrømadapteren.
‒‒ Dette kan give anledning til elektrisk stød eller brand.
•• Du må ikke sætte vekselstrøms-/jævnstrømsadapterne sammen.
•• Skil aldrig strømstikket ad, efter det er blevet samlet. (Det kan ikke adskilles efter samling.)
•• Fjern plastposen fra vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren, inden den tages i brug.
•• Brug aldrig det medfølgende strømstik til andre enheder.
•• Der må ikke komme vand ind i vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren, og den må ikke blive våd.
•• Når vekselstrøms-/jævnstrømadapteren fjernes fra stikkontakten, skal man holde i vekselstrøms-/
jævnstrømadapterens kabinet og trække op.
‒‒ Der kan opstå elektrisk stød eller brand.
‒‒ Undgå at bruge produktet udendørs, når det kan udsættes for regn eller sne.
‒‒ Undgå, at vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren bliver våd, når du vasker gulv.
•• Undgå, at placere vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren for tæt på varmeapparater.
‒‒ Ellers kan der opstå brand.
•• Vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren skal placeres i et godt ventileret område.
‒‒ Dette kan give anledning til elektrisk stød eller brand.
•• Smid ikke genstande ovenpå eller giv vekselstrøms-/jævnstrømadapteren stød.
‒‒ Dette kan give anledning til elektrisk stød eller brand.
•• Brug vekselstrøms-/jævnstrømadapteren efter at fjerne dets plastikomslag.
‒‒ I modsat fald er der risiko for brand.
•• Hvis du placerer vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren, så ledningsindgangen vender opad, kan
vand eller andre fremmedlegemer trænge ind i adapteren og føre til, at adapteren ikke længere
virker.
Sørg for, at vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren er placeret fladt på et bord eller på gulvet.
8
•• Hold ikke produktet på hovedet, og flyt den ikke ved at holde i stativet.
‒‒ Produktet kan falde ned og blive beskadiget eller medføre personskade.
•• Hvis du ser på skærmen med for kort afstand i længere tid, kan det forringe dit syn.
•• Brug ikke luftbefugtere omkring produktet.
•• Du bør hvile øjnene mindst 5 minutter eller se ud i det fjerne for hver time, du bruger produktet.
•• Rør ikke ved skærmen, når produktet har været tændt i længere tid, da den kan blive varm.
•• Opbevar mindre tilbehør uden for børns rækkevidde.
•• Vær forsigtig, når du justerer produktvinklen eller stativets højde.
‒‒ Din hånd eller finger kan komme i klemme og blive beskadiget.
‒‒ Hvis produktet vippes med en for stor vinkel, kan produktet falde ned, hvilket kan give
personskader.
•• Der må ikke placeres tunge genstande på produktet.
‒‒ Der kan opstå produktfejl eller personskader.
9
Kapitel 02
Forberedelser
Dele
Ikoner
Beskrivelse
Mangerettet knap, der hjælper dig med at navigere.
JOG-knap
Kontrolpane
――Du finder JOG-knappen nederst på skærmen, midtfor, og den
kan bevæges i fem retninger: OP/NED/VENSTRE/HØJRE/
TRYK(ENTER).
Denne LED er en strømstatusindikator og har følgende
funktioner:
――Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden
•• Tændt (tænd/sluk-knap): Fra
forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.
•• Energisparetilstand: Blinker
•• Slukket (tænd/sluk-knap): Til
――Når produktet slukker, tænder lysdioden til strøm, så du nemt kan
Strømindikator
funktioner. (System
Power LED On) Da modellerne har
forskellige funktioner, har din model muligvis ikke denne
funktion.
――Standardindstillingen for funktionen Power LED On er Stand-by.
Return
Strømindikator
NED (FORSIDE)
VENSTRE
Vejledning til funktionstaster
Hvis du skal indstille funktionen Power LED On til Working for
at mindske øjentræthed forårsaget af lyset fra lysdioden, skal
du gøre følgende:
System
Power LED On
Working
(Lysdioden tænder, når der tændes for strømmen, og slukker, når
der slukkes for strømmen).
HØJRE
TRYK(ENTER)
OP (BAGSIDE)
JOG-knap
finde navigationsknappen. Hvis produktet står på et mørkt sted
og i strømbesparelsestilstand eller slukket tilstand, kan lyset
fra lysdioden til strøm blive genspejlet af stativet i bunden af
produktet.
――Brug indstillingen i menuen til at skifte mellem strømindikatorens
Vejledning til
funktionstaster
Tryk på JOG-knappen, når skærmen tændes. Vejledningen
til funktionstasterne vises. Hvis du vil have adgang til
skærmmenuen, når vejledningen vises, skal du trykke på den
tilsvarende retningsknap igen.
――Vejledningen til funktionstasterne ser muligvis forskellig ud,
afhængigt af funktion eller produktmodel. Se det faktiske
produkt.
10
Vejledning til direkte taster
――Skærmen med genvejsknappen (menuen OSD), der vises nedenfor, vises kun, hvis skærmen er tændt, computerens opløsning ændres eller hvis inputkilden ændres.
――Siden med funktionsknapper vises, hvis Eye Saver Mode er aktiveret.
: On
: Off
HDMI / DisplayPort tilstand
Brightness
Features
Eye Saver Mode Off
――HDMI / DisplayPort-tilstandsfunktion
••
: Justér Brightness, Contrast, Sharpness.
••
: Vis vejledning til funktionstaster.
11
Vejledning til funktionstaster
――Hvis du ønsker at åbne hovedmenuen eller bruge andre elementer, skal du trykke på JOG-knappen for at få vist vejledningen til funktionstasterne. Tryk på JOG-knappen igen for at afslutte.
OP/NED/VENSTRE/HØJRE: Gå hen til det ønskede element. Beskrivelsen af de enkelte elementer vises, når fokus ændres.
TRYK(ENTER): Det valgte element anvendes.
Return
Ikoner
Beskrivelse
Vælg
for at ændre inputsignalet ved at bevæge JOG-knappen i skærmbilledet med vejledningen til funktionstasterne. Der vises en meddelelse øverst til venstre i skærmbilledet,
hvis inputsignalet er ændret.
Vælger
ved at flytte JOG-knappen på skærmbilledet med vejledningen til funktionstasterne.
OSD-menuen med skærmens funktioner vises.
OSD-kontrollås: Behold de nuværende indstillinger, eller lås OSD-kontrollen for at undgå utilsigtede ændringer af indstillinger.
Slå til/slå fra: Hvis du vil låse/åbne OSD-funktionen, skal du trykke på VENSTRE-knappen i 10 sekunder, når hovedmenuen vises.
――Hvis OSD-kontrolelementet er låst, kan Brightness og Contrast justeres. Eye Saver Mode er tilgængelig.
System
Vælger
FreeSync, Power LED On er tilgængelig. Du kan få vist Information.
ved at flytte JOG-knappen på skærmbilledet med vejledningen til funktionstasterne.
Tryk for at aktivere eller deaktivere Eye Saver Mode.
Nedenstående elementer er ikke tilgængelige, hvis funktionen Eye Saver Mode er tilgængelig.
•• Picture
•• System
Vælg
Bright, Brightness, Color, Game Mode
Eco Saving Plus
for at slukke skærmen ved indstilling af JOG-knappen på skærmbilledet med vejledningen til funktionstasterne.
――Funktionerne i de aktuelle modeller kan variere. Valgmulighederne på skærmbilledet med vejledningen til funktionstasterne vil være forskellige.
12
Hvis skærmen intet viser (f.eks. hvis den er gået i strømspare- eller intet signal-tilstand), kan du
anvende to direkte taster til håndtering af strømforsyningen. Se nedenfor.
JOG-knap
Strømsparetilstand/intet signal-tilstand
OP
Ændring af kilde
Sådan ændres indstillingerne Brightness, Contrast og
Sharpness
Du kan justere Brightness, Contrast eller Sharpness ved at trække JOG-knappen i retningen OP/NED/
VENSTRE/HØJRE, hvis menuen OSD ikke vises.
Ned
TRYK(ENTER) i to sekunder
Sluk for strømmen
Sharpness
100
Brightness
Contrast
Når skærmen viser hovedmenuen, kan JOG-knappen bruges som beskrevet nedenfor.
JOG-knap
Handling
OP/NED
Flyt funktionen
Luk hovedmenuen.
VENSTRE
Luk underlisten uden at gemme værdien.
Værdien mindskes i skyderen.
HØJRE
TRYK(ENTER)
Gå videre til næste dybde.
Værdien øges i skyderen.
Gå videre til næste dybde.
Gem værdien, og luk underlisten.
――Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
――Standardlysstyrken kan variere afhængigt af område.
Brightness
――Denne menu er ikke tilgængelig, når
Bright er indstillet til Dynamic Contrast.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Eco Saving Plus er aktiveret.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Eye Saver Mode er aktiveret.
Contrast
――Denne menu er ikke tilgængelig, når
Bright er i tilstanden Cinema eller Dynamic Contrast.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Game Mode er aktiveret.
Sharpness
――Denne menu er ikke tilgængelig, når
Bright er i tilstanden Cinema eller Dynamic Contrast.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når
Upscale er i tilstanden Mode1 eller Mode2.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Game Mode er aktiveret.
13
Bagside
Justering af produktets hældning
――Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående
――Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående
varsel for at forbedre kvaliteten.
varsel for at forbedre kvaliteten.
-2,0° (±2,0°) ~ 15,0° (±2,0°)
Port
Beskrivelse
DC 19V
Kan sluttes til AC/DC-adapteren ved hjælp af et HDMI-kabel
(+DC-JACKSTIK).
•• Produktets hældning kan justeres.
•• Hold i den nederste del af produktet, og juster forsigtigt hældningen.
Tilsluttes til en computer med et DP-MINI DP-kabel
Kan sluttes til en kildeenhed ved hjælp af et HDMI-kabel (+DCJACKSTIK).
14
Tyverisikringslås
Forholdsregler, når skærmen flyttes
――Med en tyverisikringslås kan du bruge produktet sikkert, også på offentlige steder.
――Låseenhedens facon og låsemetode afhænger af producenten. Se den brugervejledning, der fulgte med
din tyverisikringsenhed, for flere detaljer
Sådan låses en tyverisikring:
•• Undgå at trykke direkte på skærmen.
•• Undgå at holde på selve skærmen, når skærmen flyttes.
1 Fastgør kablet på din tyverisikringsenhed til en tung genstand, som f.eks. et bord.
2 Stik den ene ende af kablet gennem løkken i den anden ende.
3 Sæt låseenheden i tyverisikringsslotten bag på produktet.
4 Lås låseenheden.
‒‒ En tyverisikringsenhed kan anskaffes separat.
•• Hold fast i den nederste del af skærmen, når den flyttes.
‒‒ Se den brugervejledning, der fulgte med din tyverisikringsenhed, for flere detaljer
‒‒ Tyverisikringsenheder kan købes hos elektronikforhandlere eller på internettet.
15
Installation
Montering af soklen
――Inden samling af produktet skal du anbringe produktet nedad på en flad og stabil overflade, så skærmen vender nedad.
:P
roduktet er buet. Hvis produktet udsættes for tryk, når det står på en flad overflade, kan produktet beskadiges. Hvis produktet står på jorden og vender op- eller nedad, må du ikke lægge tryk på det.
1
2
Placér stativhalsen på skærmen som vist på
Tilslut kablerne.
billedet. Sørg for, at den hule cirkel på holderens
hals flugter med den massive cirkel på skærmen,
og drej derefter holderens hals med uret, indtil den
massive cirkel på holderens hals flugter med den
på skærmen.
3
Sæt DÆKPLADEN på BAGSIDEN AF DÆKSLET på
igen.
4
Løft holderens hals.
5
Sæt stativfoden på stativhalsen i den retning, der
er vist i figuren.
- Forsigtig!
Undgå at trykke på skærmen. Det kan beskadige
skærmen.
16
Fjernelse af foden
――Før standen fjernes fra skærmen, skal skærmen placeres på et fladt og stabilt underlag med visningsfladen nedad.
:P
roduktet er buet. Hvis produktet udsættes for tryk, når det står på en flad overflade, kan produktet beskadiges. Hvis produktet står på jorden og vender op- eller nedad, må du ikke lægge tryk på det.
1
2
4
3
2-3 cm
Tag stativfoden af stativhalsen.
5
Skub en tynd pind ind i holderens udskubningshul,
og drej holderens hals mod uret som vist i figuren.
Løft holderens hals.
Skil det BAGERSTE UNDERSTE DÆKSEL ad, og tag
det af.
Tag kablerne ud.
6
Løft og fjern standen.
- Forsigtig!
Undgå at trykke på skærmen. Det kan beskadige
skærmen.
17
Kapitel 03
Tilslutning og brug af en kildeenhed
Læs nedenfor, før du installerer skærmen.
1 Kontroller faconen i begge ender af de kabler, der fulgte med skærmen, og kontroller faconen og
positionerne på de matchende porte på skærmen og eksterne enheder.
Tilslutning og brug af en computer
Vælg en tilslutningsmetode, der passer til din pc.
――Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.
2 Før signalkablerne tilsluttes skal strømkablerne til skærmen og de eksterne enheder fjernes fra
――De tilgængelige porte kan være forskellige fra produkt til produkt.
3 Når alle signalkabler er tilsluttet, skal strømkablerne til skærmen og de eksterne enheder sluttes
Tilslutning ved hjælp af HDMI-kablet (+DC-JACKSTIK).
stikkontakten for at undgå skade på enheden i form af en kortslutning eller overspænding.
til stikkontakten.
4 Læs brugervejledningen for at blive fortrolig med skærmens funktioner, forholdsregler og rette
brug, før du bruger den installerede skærm.
Sørg for, at strømkablerne til skærmen og de eksterne enheder, f.eks. computere og set-topbokse, ikke er sluttet til stikkontakten.
HDMI IN
18
Tilslutning med DP-MINI DP-kablet
Sørg for, at strømkablerne til skærmen og de eksterne enheder, f.eks. computere og set-topbokse, ikke er sluttet til stikkontakten.
Tilslutning af strømmen
――Indgangsspændingen skiftes automatisk.
1
2
MINI DP IN
Slut strømstikket til vekselstrøms-/
jævnstrømsadapteren.
3
Sæt vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren ind i
stikkontakten.
Tilslut vekselstrøms-/jævnstrømsadapterkablet til
DC 19V-porten på HDMI (+DC JACKSTIK)-kablet.
4
Du finder JOG-knappen nederst på skærmen,
midtfor, og den kan bevæges i fem retninger:
OP/NED/VENSTRE/HØJRE/TRYK(ENTER).
19
Organisering af de tilsluttede kabler
Som vist på billedet skal du indsætte et langt værktøj (f.eks. strikkepind eller kuglepen) i mellemrummet mellem BAGERSTE UNDERSTE DÆKSEL og DET ØVERSTE DÆKSEL omkring 2-3 cm som løftestang. Åbn
derefter BAGERSTE UNDERSTE DÆKSEL, og fjern den.
Følg trinnene på billedet for at indsætte kabler og rette dem ud.
Udvis forsigtighed for at sikre, at dine fingre ikke
sidder fast.
2
1
3
4
2-3 cm
20
A DP-MINI DP-kabel
B HDMI (+DC JACKSTIK)-kabel
5
A
B
6
A
A
7
A
B
A
A
B
B
8
B
B
B
9
10
A
B
21
Korrekt kropsstilling ved brug af produktet
Driverinstallation
――Du kan indstille den optimale opløsning og frekvens for dette produkt ved at installere de drivere, der
hører til dette produkt.
――Hvis du vil installere den seneste version af driveren til produktet, skal du hente den på Samsung
Electronics' websted på http://www.samsung.com.
Indstilling af optimal opløsning
Der vises en meddelelse om indstilling af optimal opløsning, når du tænder produktet første gang efter
at have købt det.
Brug produktet i følgende korrekte kropsstilling:
Vælg et sprog på produktet, og skift opløsning på pc'en til den optimale indstilling.
•• Ret ryggen.
――Hvis du ikke vælger den optimale opløsning, vises meddelelsen op til tre gange over en angivet periode,
•• Der skal være en afstand på 45-50 cm mellem øjnene og skærmen, og du skal kigge lidt nedad
mod skærmen.
selvom produktet slukkes og tændes igen.
――Den optimale opløsning kan også vælges i Kontrolpanel på computeren.
•• Hold øjnene direkte foran skærmen.
•• Justér vinklen, så der ikke spejles lys på skærmen.
•• Hold underarmene vinkelrette på overarmene og i niveau med håndryggen.
•• Hold albuerne i omtrent en ret vinkel.
•• Justér højden på produktet, så du kan holde knæene bøjet i 90 grader eller mere, så hælene rører
gulvet og armene er placeret lavere end hjertet.
•• Lav øjenøvelser, eller blink ofte for at afhjælpe øjentræthed.
22
Kapitel 04
Skærmopsætning
Konfigurér skærmindstillingerne, f.eks. lysstyrke.
Der findes en detaljeret beskrivelse af hver funktion. Detaljerne fremgår af produktet.
SAMSUNG MAGIC Bright
I PC-tilstand
Med denne menu opnås en optimal billedkvalitet til det miljø, hvor produktet skal bruges.
•• Standard: Opnå en billedkvalitet, der egner sig til redigering af dokumenter eller søgning på
internettet.
•• Custom: Tilpas kontrast og lysstyrke efter behov.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Eco Saving Plus er aktiveret.
•• Cinema: Opnå et fjernsyns lysstyrke og skarphed, som gør produktet egnet til at vise videoer og
dvd'er.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Game Mode er aktiveret.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Eye Saver Mode er aktiveret.
•• Dynamic Contrast: Opnå afbalanceret lysstyrke ved automatisk kontrastjustering.
Du kan justere lysstyrken, så den passer til dine behov.
Picture
Custom
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
Set to an
optimum picture
quality suitable
for the working
environment.
Color
Off
I AV-tilstand
Når den eksterne enhed tilsluttes gennem HDMI/MINI DP, og PC/AV Mode er indstillet til AV,
Bright fire automatiske billedindstillinger Dynamic, Standard, Movie og Custom), som er
forudindstillet fra fabrikkens side. Du kan aktivere enten Dynamic, Standard, Movie eller Custom. Du
kan vælge Custom, der automatisk henter dine personlige billedindstillinger.
•• Dynamic: Vælg denne tilstand for at vise et billede, der er skarpere end i tilstanden Standard.
HDMI Black Level
•• Standard: Vælg denne tilstand, når omgivelserne er lyse. Den giver også et skarpere billede.
Return
――Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
•• Basic Color: Denne model understøtter en fotokromisk station. Når du skifter til denne tilstand,
justeres farveområdet, så det passer til standardfarveområdet på sRGB.
•• Movie: Vælg denne tilstand, når omgivelserne er mørke. Den sparer strøm og nedsætter øjets
træthed.
•• Custom: Vælg denne tilstand, når du vil justere billedet i henhold til dine egne ønsker.
23
Brightness
Color
Juster billedets generelle lysstyrkeniveau. (Område: 0~100)
Justér skærmens tonfarve.
En højere værdi får billedet til at virke lysere.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når
――Denne menu er ikke tilgængelig, når
Bright er indstillet til Cinema, Dynamic Contrast eller Basic Color.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Game Mode er aktiveret.
Bright er indstillet til Dynamic Contrast.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Eco Saving Plus er aktiveret.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Eye Saver Mode er aktiveret.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Eye Saver Mode er aktiveret.
•• Red: Justér niveauet for rød mætning. Værdier tættere på 100 betyder større farveintensitet.
•• Green: Justér niveauet for grøn mætning. Værdier tættere på 100 betyder større farveintensitet.
•• Blue: Justér niveauet for blå mætning. Værdier tættere på 100 betyder større farveintensitet.
Contrast
•• Color Tone: Vælg en farvetone, som passer bedst til dine visningsbehov.
‒‒ Cool 2: Indstil farvetemperaturen til at være koldere end Cool 1.
Juster kontrasten mellem motiverne og baggrunden. (Område: 0~100)
‒‒ Cool 1: Indstil farvetemperaturen til at være koldere end Normal.
En højere værdi forøger kontrasten for at få genstanden til at virke tydeligere.
‒‒ Normal: Vis standardfarvetonen.
――Denne funktion er ikke tilgængelig, når
Bright er i tilstanden Cinema, Dynamic Contrast eller Basic Color.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Game Mode er aktiveret.
‒‒ Warm 1: Indstil farvetemperaturen til at være varmere end Normal.
‒‒ Warm 2: Indstil farvetemperaturen til at være varmere end Warm 1.
‒‒ Custom: Tilpas farvetonen.
――Når den eksterne enhed tilsluttes gennem HDMI/MINI DP, og PC/AV Mode er indstillet til AV, har
Sharpness
Color Tone fire farvetemperaturindstillinger (Cool, Normal, Warm og Custom).
•• Gamma: Justér mellemniveauet for luminans.
Gør genstandes kontur tydeligere eller mere slørede. (Område: 0~100)
‒‒ Mode1 / Mode2 / Mode3
En højere værdi gør genstandens kontur tydeligere.
――Denne funktion er ikke tilgængelig, når
Bright er i tilstanden Cinema eller Dynamic Contrast.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når
Upscale er i tilstanden Mode1 eller Mode2.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Game Mode er aktiveret.
24
SAMSUNG MAGIC Upscale
Upscale-funktionen kan gøre billedet mere detaljeret og livagtigt.
Funktionen har endnu tydeligere indvirkning på billeder med lav opløsning.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når
Bright er indstillet til Cinema eller Dynamic Contrast.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Game Mode er aktiveret.
•• Off / Mode1 / Mode2
――I forhold til Mode1 har Mode2 en kraftigere effekt.
Eye Saver Mode
Indstil til en optimal billedkvalitet, som får øjnene til at slappe af.
TÜV Rheinlands "Low Blue Light Content" er en certificering til produkter, der opfylder kravene til blåt
lys ved lave niveauer. Når Eye Saver Mode er indstillet til "On", vil det blå lys med en bølgelængde på
ca. 400 nm falde og vil kunne yde en optimal billedkvalitet, der er velegnet, når øjnene skal slappe
af. Det blå lysniveau er samtidigt lavere end i standardindstillingerne, hvilket er blevet testet af TÜV
Rheinland og certificeret, så det opfyldte kravene i TÜV Rheinlands standarder for "Low Blue Light
Content".
――Denne funktion er ikke tilgængelig, når
HDMI Black Level
Hvis en dvd-afspiller eller en set-top-boks er sluttet til produktet via HDMI, kan der forekomme
billedforringelse (kontrast/farveforringelse, sortniveau mv.). Det afhænger af den tilsluttede
kildeenhed. Er det tilfældet, kan HDMI Black Level anvendes til at justere billedkvaliteten.
Sker dette, så korriger den forringede billedkvalitet med HDMI Black Level.
――Denne funktion er kun tilgængelig i tilstanden HDMI.
•• Normal: Vælg denne tilstand, når der ikke er nogen forringelse af kontrastforholdet.
•• Low: Vælg denne tilstand for at reducere sortniveauet og forøge hvidniveauet, når der er en
forringelse i kontrastforholdet.
――HDMI Black Level er muligvis ikke kompatibel med nogle kildeenheder.
Bright er i tilstanden Basic Color.
Game Mode
Konfigurer indstillingerne for produktskærmen til spiltilstand.
Brug denne funktion, når du spiller på en pc, eller når en spilkonsol, som f.eks. PlayStation™ eller
Xbox™, er tilsluttet.
――Denne funktion er ikke tilgængelig, når
Bright er i tilstanden Basic Color.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Eye Saver Mode er aktiveret.
――Når skærmen slukker, skifter til strømbesparende tilstand eller skifter inputkilder, skifter Game Mode til
Off, også selvom den er indstillet til On.
――Hvis du vil have Game Mode aktiveret hele tiden, skal du vælge Always On.
――Funktionen HDMI Black Level aktiveres kun ved en bestemt AV-opløsning, f.eks. 720 P og 1080 P.
Response Time
Øg panelets reaktionshastighed for at få fjernsynet til at se mere intenst og naturligt ud.
――Det er bedst at indstille Response Time til Standard eller Faster, når du ikke ser film.
25
Picture Size
Screen Adjustment
Ændr billedstørrelsen.
――Denne menu er kun tilgængelig, når Picture Size er indstillet til Screen Fit i AV-tilstand.
――Denne indstilling er ikke tilgængelig, når FreeSync er aktiveret.
I PC-tilstand
•• Auto: Vis billedet i henhold til inputkildens billedformat.
•• Wide: Vis billedet på fuld skærm, uanset inputkildens billedformat.
Når et inputsignal er 480p, 576p, 720p eller 1080p i AV-tilstand, og skærmen fungerer normalt, skal du
vælge Screen Fit for at tilpasse den vandrette position i 0-6 niveauer.
Konfiguration af H-Position og V-Position
H-Position: Flyt skærmen til venstre eller højre.
V-Position: Flyt skærmen op eller ned.
I AV-tilstand
•• 4:3: Vis billedet med billedformatet 4:3. Velegnet til videoer og almindelige TV-programmer.
•• 16:9: Vis billedet med billedformatet 16:9.
•• Screen Fit: Vis billedet med det oprindelige billedformat uden beskæring.
――Funktionen understøttes muligvis ikke, afhængigt af, hvilke porte produktet har.
――Det er muligt at justere skærmstørrelsen, når de følgende betingelser opfyldes.
――En digital outputenhed tilsluttes ved hjælp af HDMI-kablet (+DC-JACKSTIK)/DP-MINI DP-kabel.
――Inputsignalet er 480p, 576p, 720p eller 1080p, og skærmen fungerer normalt (ikke alle modeller
understøtter alle disse signaler).
――Dette kan kun indstilles, når den eksterne indgang er tilsluttet med HDMI/MINI DP og PC/AV Mode er
indstillet til AV.
26
Kapitel 05
Sådan tilpasses indstillingerne OSD (On Screen Display)
Der findes en detaljeret beskrivelse af hver funktion. Detaljerne fremgår af produktet.
Transparency
Position
Indstil gennemsigtigheden for menuvinduerne.
Sådan justeres menupositionen.
OnScreen Display
Transparency
On
Position
Language
Display Time
Configure the
transparency
of the menu
windows.
Language
English
Indstil menusproget.
20 sec
――En ændring af sprogindstillingen påvirker kun skærmmenuen.
――Ændringen anvendes ikke på andre funktioner på din pc.
Return
――Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Display Time
Indstil skærmmenuen (OSD) til at forsvinde automatisk, hvis menuen ikke anvendes i en angivet
periode.
Display Time kan bruges til at angive det tidsrum, efter hvilket OSD-menuen skal forsvinde.
27
Kapitel 06
Opsætning og nulstilling
Der findes en detaljeret beskrivelse af hver funktion. Detaljerne fremgår af produktet.
FreeSync
Teknologien FreeSync er en løsning, der fjerner svigtende skærmsynkronisering uden de sædvanlige
forsinkelser og ventetider.
System
FreeSync
Off
Eco Saving Plus
Off
Off Timer
PC/AV Mode
DisplayPort Ver.
1.2
Source Detection
Auto
Key Repeat Time
Acceleration
FreeSync
technology is
solution that
eliminates screen
tearing without all
the usual lag and
latency. FreeSync
can be operated
when you use
AMD's graphic card
with supporting
Freesync solution.
Return
――Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Denne funktion eliminerer svigtende skærmsynkronisering og forsinkelser, når der spilles spil. Forbedr
spiloplevelsen.
•• Off: Deaktiver FreeSync.
•• Standard Engine: Aktiver FreeSync-standardfunktionerne for AMD-grafikkortet.
•• Ultimate Engine: Aktiver FreeSync-funktionen med en højere skærmrammehastighed. Svigtende
skærmsynkronisering (unormal synkronisering mellem skærm og indhold) reduceres i denne
tilstand. Bemærk, at der kan opstå flimmer på skærmen, når der spilles spil.
Hvis du aktiverer funktionen FreeSync, skal du anvende den højeste opdateringshastighed for at få den
bedste freesync-effekt.
For oplysninger om indstilling af opdateringshastigheden, henvises der til Spørgsmål & svar
Hvordan skifter jeg frekvens?
――Når funktionen FreeSync anvendes, skal du anvende det HDMI-kabel (+DC-JACKSTIK)/DP-MINI DP-kabel,
der leveres af skærmproducenten.
Hvis du bruger funktionen FreeSync, mens du spiller et spil, kan følgende symptomer opstå:
•• Skærmen kan flimre afhængigt af grafikkorttypen, spilindstillingerne eller den video, der afspilles.
Prøv følgende handlinger: Reducer spilindstillingsværdierne, skift den aktuelle FreeSync-tilstand
til Standard Engine, eller gå til AMD-webstedet for at kontrollere din grafikdriverversion og
opdatere den til den seneste.
•• Mens du bruger funktionen FreeSync, kan skærmen flimre pga. afvigelser i outputtet fra
grafikkortet.
•• Når du spiller spil, kan reaktionshastigheden variere afhængigt af opløsningen. En højere
opløsning sænker normalt svarhastigheden.
――Hvis der opstår problemer, når du anvender funktionen, skal du kontakte Samsungs servicecenter.
28
Modellerne på grafikkortlisten understøtter FreeSync
FreeSync kan kun anvendes med specifikke AMD-grafikkortmodeller. Der henvises til nedenstående
liste for understøttede grafikkort:
Sørg for at installere de nyeste officielle grafikkortdrivere fra AMD, der understøtter FreeSync.
――Hvis du vil se flere modeller med AMD-grafikkort, der understøtter funktionen FreeSync, skal du besøge
det officielle AMD-websted.
――Vælg FreeSync Off, hvis du anvender et grafikkort fra en anden producent.
•• AMD Radeon R9 300 Series
•• AMD Radeon R9 290
•• AMD Radeon R9 Fury X
•• AMD Radeon R9 285
•• AMD Radeon R7 360
•• AMD Radeon R7 260X
•• AMD Radeon R9 295X2
•• AMD Radeon R7 260
•• AMD Radeon R9 290X
Hvordan aktiveres FreeSync?
1 Indstil FreeSync til Standard Engine eller Ultimate Engine i menuen OSD.
2 Aktiver FreeSync i AMD Radeon Settings:
Højreklik på
AMD Radeon Settings
Display
Funktionen "AMD FreeSync" skal indstilles til "Til". Vælg "Til", hvis den ikke allerede er aktiveret.
29
Eco Saving Plus
PC/AV Mode
Reducer energiforbruget sammenlignet med forbruget ved den maksimale lysstyrke.
Indstil PC/AV Mode til AV. Billedstørrelsen bliver forøget.
――Denne funktion er ikke tilgængelig, når
Denne mulighed er praktisk, når du ser en film.
Bright er i tilstanden Dynamic Contrast.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Game Mode er aktiveret.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Eye Saver Mode er aktiveret.
•• Off: Deaktiver funktionen Eco Saving Plus.
•• Auto: Strømforbruget reduceres automatisk med ca. 10 % i forhold til den aktuelle indstilling.
(Hvor meget strømforbruget reduceres, afhænger af skærmens lysstyrke.)
•• Low: Sparer op til 25 % energi sammenlignet med maksimal lysstyrke.
•• Indstil til "PC" når tilsluttet til en pc.
•• Indstil til "AV" når tilsluttet til en AV-enhed.
――Leveres kun med modeller i bredformat såsom 16:9 eller 16:10.
――Hvis skærmen sat til tilstanden HDMI/DisplayPort, og skærmen indikerer Check Signal Cable, eller
hvis strømsparende tilstand aktiveres, skal du trykke på JOG-knappen for at få vist skærmen med
funktionstasterne og derefter vælge
-ikonet. Du kan vælge PC eller AV.
•• High: Sparer op til 50 % energi sammenlignet med maksimal lysstyrke.
DisplayPort Ver.
Off Timer
Vælg Displayport. Displayport 1.1 understøtter High Bit Rate 1, mens 1.2 understøtter High Bit Rate 2.
――Forkerte indstillinger kan få skærmen til at blive tom. Hvis dette sker, skal du kontrollere enhedens
Off Timer: Slå tilstanden Off Timer til.
Turn Off After: Timeren kan indstilles til en tid mellem 1 time og 23 timer. Produktet slukker automatisk
efter det angivne antal timer.
――Denne valgmulighed er kun tilgængelig, når Off Timer er indstillet til On.
specifikationer.
――Hvis skærmen sat til tilstanden HDMI/DisplayPort, og skærmen indikerer Check Signal Cable, eller
hvis strømsparende tilstand aktiveres, skal du trykke på JOG-knappen for at få vist skærmen med
funktionstasterne og derefter vælge
-ikonet. Du kan vælge 1.1 eller 1.2.
――For produkter på visse markeder er Off Timer indstillet til automatisk at blive aktiveret 4 timer efter, at
produktet er blevet tændt. Dette sker i overensstemmelse med strømforsyningsreglerne. Hvis du ikke
ønsker, at timeren skal aktiveres, skal du gå til
System og indstille Off Timer til Off.
Source Detection
Vælg Auto eller Manual til genkendelse af indgangssignalet.
30
Key Repeat Time
Information
Kontrollér reaktionshastigheden for en knap, når der trykkes på knappen.
Vis den aktuelle inputkilde, frekvens og opløsning.
Du kan vælge Acceleration, 1 sec eller 2 sec. Hvis du vælger No Repeat, reagerer en kommando kun én
gang, når der trykkes på knappen.
Picture
Power LED On
OnScreen Display
Information
LC***********
S/N:*********
System
Konfigurer indstillingerne for at aktivere eller deaktivere strømindikatoren nederst på produktet.
•• Working: Strømindikatoren lyser, når produktet er tændt.
Information
HDMI
****x****
**kHz **Hz
•• Stand-by: Strømindikatoren lyser, når produktet er slukket.
Exit
Reset All
Picture
Angiv alle produktets indstillinger til standard-/fabriksindstillingerne.
OnScreen Display
Information
LC***********
S/N:*********
System
Information
DisplayPort
****x****
**kHz **Hz
Exit
――Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
31
Kapitel 07
Installation af softwaren
Easy Setting Box
Systemkrav
OS
Med Easy Setting Boxkan brugere anvende skærmen opdelt i flere dele.
Hvis du vil installere den seneste version af Easy Setting Box, skal du hente den på Samsung
Electronics' websted på http://www.samsung.com.
――Softwaren fungerer muligvis ikke korrekt, hvis du ikke genstarter computeren efter installationen.
Hardware
•• Windows XP 32Bit/64Bit
•• Mindst 32 MB hukommelse
•• Windows Vista 32Bit/64Bit
•• Mindst 60 MB ledig plads på harddisken
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
•• Windows 10 32Bit/64Bit
――Ikonet Easy Setting Box vises muligvis ikke, afhængigt af computersystemet og produktspecifikationerne.
――Tryk på tasten F5, hvis genvejsikonet ikke vises.
Begrænsninger og problemer med installation af
Installationen af Easy Setting Box kan blive påvirket af grafikkortet, bundkortet og netværksmiljøet.
32
Kapitel 08
Problemløsningsvejledning
Betingelser, inden du kontakter Samsungs
servicecenter
――Inden du ringer til Samsungs kundeservicecenter: Afprøv dit produkt som følger. Hvis problemet består:
Kontakt Samsungs kundeservicecenter.
Afprøvning af produktet
Kontroller følgende.
Installationsforhold (Pc-tilstand)
Skærmen bliver ved med at tænde og slukke.
Kontrollér, at kablet er korrekt tilsluttet mellem produktet og computeren, og at stikkene er låst godt
fast.
Undersøg, om dit produkt fungerer normalt ved at bruge produkttestfunktionen.
Der er tomme felter på alle fire sider af skærmen, når et HDMI-kabel (+DC-JACKSTIK) sluttes til
produktet og en pc.
Hvis skærmen slukkes og strømindikatoren blinker, selvom produktet er korrekt tilsluttet til en
computer, skal du udføre en selvdiagnosticering.
De tomme områder, der er på skærmen, har intet med produktet at gøre.
1 Sluk for både pc'en og for produktet.
2 Afbryd kablet fra produktet.
3 Tænd for produktet.
4 Hvis meddelelsen Check Signal Cable vises, fungerer produktet normalt.
――Hvis skærmen stadig er tom: Kontroller pc-systemet, videocontrolleren og kablet.
Tomme områder på skærmen skyldes pc'en eller grafikkortet. Du kan løse problemet ved at justere
skærmstørrelsen i grafikkortets HDMI-indstillinger.
Hvis menuen til indstilling af grafikkortet ikke har nogen mulighed for at justere skærmstørrelsen,
skal du opdatere grafikkortdriveren til den nyeste version.
(Kontakt producenten af dit grafikkort eller din computer for flere detaljer om, hvordan du justerer
skærmindstillingerne.)
Kontrol af opløsning og frekvens
Skærmforhold
For en tilstand, der overgår den understøttede opløsning (se Tabel over standardsignaltilstand), vises
meddelelsen Not Optimum Mode et kort øjeblik.
Strøm-LED'en er slukket. Skærmen vil ikke tænde.
――Den viste opløsning kan variere, afhængigt af computersystemets indstillinger og kabler.
Kontrollér, at strømkablet er tilsluttet korrekt.
Meddelelsen Check Signal Cable vises.
Kontrollér, at kablet er tilsluttet korrekt til produktet.
Kontroller, at den enhed, der er sluttet til produktet, er tændt.
33
Not Optimum Mode vises.
Teksten er sløret.
Denne meddelelse vises, når signalet fra grafikkortet overskrider den maksimale opløsning eller
frekvens for produktet.
Hvis du anvender et Windows-operativsystem (f.eks. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 eller
Skrifttyper
Juster ClearType-tekst, og skift indstilling for Slå
Windows 10): Gå til Kontrolpanel
ClearType til.
Skift den maksimale opløsning og frekvens, så den passer til produktets ydeevne. Der henvises til
Tabel over standardsignaltilstand (s.37).
Billederne på skærmen virker forvrængede.
Kontroller kabeltilslutningen til produktet.
Skærmen er ikke tydelig. Skærmen er sløret.
Videoafspilningen hakker.
Afspilning af store hd-videofiler kan hakke. Det kan skyldes, at videoafspilleren ikke er optimeret til
computerressourcen.
Prøv at afspille filen på en anden videoafspiller.
Fjern alt tilbehør (videoforlængerkabel mv.), og prøv igen.
Indstil opløsningen og frekvensen til de anbefalede værdier.
Lydkildeforhold
Skærmen virker ustabil og rystende. Der er skygger eller spøgelsesbilleder tilbage på skærmen.
Kontrollér, at opløsningen og frekvensen på pc'en er indstillet inden for et opløsnings- og
frekvensområde, der er kompatibelt med produktet. Hvis det er nødvendigt, kan du efterfølgende
ændre indstillingerne ved at se i Tabel over standardsignaltilstand (s.37) i denne vejledning og i
menuen Information på produktet.
Der høres en bippende lyd, når min pc starter.
Hvis der er en bippende lyd, når din pc starter, skal din pc til service.
Skærmen er for lys. Skærmen er for mørk.
Juster Brightness og Contrast.
Skærmfarven er ikke ensartet.
Skift indstillingerne for Color.
Farverne på skærmen har skygger og er forvrængede.
Skift indstillingerne for Color.
Hvid ser ikke rigtig hvid ud.
Skift indstillingerne for Color.
Der er intet billede på skærmen, og strøm-LED'en blinker hvert halve eller hele sekund.
Produktet er i strømbesparende tilstand.
Tryk på en vilkårlig tast på tastaturet, eller flyt musen for at vende tilbage til det forrige
skærmbillede.
34
Spørgsmål & svar
――Yderligere oplysninger om justering findes i brugervejledningen til computeren eller grafikkortet.
Hvordan kan jeg ændre frekvensen?
Indstil frekvensen på dit grafikkort.
•• Windows XP: Gå til Kontrolpanel
Udseende og temaer
•• Windows ME/2000: Gå til Kontrolpanel
•• Windows Vista: Gå til Kontrolpanel
•• Windows 7: Gå til Kontrolpanel
Skærm
Skærm
Indstillinger
Indstillinger
Avanceret
Udseende og personlige indstillinger
Kontrolpanel
System
•• Windows 10: Gå til Indstillinger
Skærm
Skærm, og juster Opdateringshastighed under Skærmindstillinger.
Skærm, og juster Opdateringshastighed under Skærmindstillinger.
Personlige indstillinger
Udseende og personlige indstillinger
•• Windows 8(Windows 8.1): Gå til Indstillinger
under Skærmindstillinger.
Avanceret
Skærm
Skærmindstillinger
Skærmopløsning
Avancerede indstillinger
Udseende og personlige indstillinger
Avancerede skærmindstillinger
Avancerede indstillinger
Skærm
Skærm, og juster Opdateringshastighed under Skærmindstillinger.
Skærmopløsning
Vis egenskaber for netværkskort
Skærm, og juster Opdateringshastighed under Skærmindstillinger.
Avancerede indstillinger
Skærm, og juster Opdateringshastighed
Skærm, og tilpas Skærmens opdateringshastighed under Skærmindstillinger.
Hvordan kan jeg ændre opløsningen?
•• Windows XP: Gå til Kontrolpanel
Udseende og temaer
•• Windows ME/2000: Gå til Kontrolpanel
•• Windows Vista: Gå til Kontrolpanel
•• Windows 7: Gå til Kontrolpanel
Skærm
Indstillinger, og juster opløsningen.
Indstillinger, og juster opløsningen.
Udseende og personlige indstillinger
Udseende og personlige indstillinger
Kontrolpanel
•• Windows 8(Windows 8.1): Gå til Indstillinger
•• Windows 10: Gå til Indstillinger
Skærm
System
Skærm
Personlige indstillinger
Skærm
Skærmindstillinger, og juster opløsningen.
Juster opløsning, og juster opløsningen.
Udseende og personlige indstillinger
Skærm
Juster opløsning, og juster opløsningen.
Avancerede skærmindstillinger, og juster opløsningen.
Hvordan indstiller jeg strømbesparende tilstand?
•• Windows XP: Indstil strømbesparende tilstand i Kontrolpanel
Udseende og temaer
•• Windows ME/2000: Indstil strømbesparende tilstand i Kontrolpanel
•• Windows Vista: Indstil strømbesparende tilstand i Kontrolpanel
opsætningen på pc'en.
•• Windows 7: Indstil strømbesparende tilstand i Kontrolpanel
opsætningen på pc'en.
Skærm
Indstillinger for pauseskærm
Indstillinger for pauseskærm
Udseende og personlige indstillinger
Udseende og personlige indstillinger
•• Windows 8(Windows 8.1): Indstil strømbesparende tilstand i Indstillinger
Strømstyring eller BIOS-opsætningen på pc'en.
•• Windows 10: Indstil strømbesparende tilstand i Indstillinger
Skærm
Kontrolpanel
Personlige indstillinger
Strømstyring eller i BIOS-opsætningen på pc'en.
Personlige indstillinger
Personlige indstillinger
Udseende og personlige indstillinger
Låseskærm
Strømstyring eller i BIOS-opsætningen på pc'en.
Indstillinger for pauseskærm
Indstillinger for pauseskærm
Personlige indstillinger
Indstillinger for skærmtimeout
Strømindstillinger eller i BIOS-
Strømindstillinger eller i BIOSIndstillinger for pauseskærm
Strømstyring & slumretilstand eller BIOS-opsætning på pc'en.
35
Kapitel 09
Specifikationer
Generelt
Modelnavn
C27H711QE*
C32H711QE*
――Plug-and-Play
Størrelse
Klasse 27 (26,9"/68,4 cm)
Klasse 32 (31,5"/80,0 cm)
Denne skærm kan installeres og bruges på ethvert Plug & Play-kompatibelt system. Tovejs dataudveksling
mellem skærmen og pc-systemet optimerer skærmindstillingerne. Skærminstallation udføres automatisk.
Visningsområde
596,74 mm (H) x 335,66 mm (V)
697,34 mm (H) x 392,26 mm (V)
Men du kan om ønsket tilpasse installationsindstillingerne.
Pixelpitch
0,2331 mm (H) x 0,2331 mm (V)
0,2724 mm (H) x 0,2724 mm (V)
Maksimal pixelclock
241 MHz (HDMI, MINI DisplayPort)
Strømforsyning
AC 100 - 240 V – (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz
Se mærkaten på bagsiden af produktet, da standardspændingen kan
variere i forskellige lande.
Signalforbindelser
Miljømæssige overvejelser
HDMI, MINI DisplayPort
――Panelprikker (pixels)
Pga. naturen ved produktionen af denne produkt kan ca. 1 pixel pr. million (1 ppm) være lysere eller
mørkere på LCD-panelet. Dette påvirker ikke produktets ydelse.
――Ovenstående specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.
――Dette er et klasse B digitalt apparat.
――Hvis du ønsker flere enhedsspecifikationer, skal du besøge webstedet Samsung Electronics.
I drift
Temperatur: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F)
Fugtighed: 10 % – 80 %, ikke-kondenserende
Opbevaring
Temperatur: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Fugtighed: 5 % – 95 %, ikke-kondenserende
36
Tabel over standardsignaltilstand
Synkronisering
Opløsning
Horisontal frekvens
30 – 90 kHz
Vertikal frekvens
48 – 75 Hz
Optimal opløsning
2560 x 1440 ved 60 Hz (HDMI), 2560 x 1440 ved 60 Hz (MINI DisplayPort)
Maksimal opløsning
2560 x 1440 ved 60 Hz (HDMI), 2560 x 1440 ved 60 Hz (MINI DisplayPort)
Hvis der transmitteres et signal, der hører til følgende standardsignaltilstande, fra din computer, justeres skærmen automatisk. Hvis det signal, der overføres fra pc'en, ikke hører til standardsignaltilstandene, kan
skærmen være tom med strøm-LED'en tændt. Sker dette, skal du ændre indstillingerne i overensstemmelse med følgende tabel, og se i brugervejledningen til grafikkortet.
Opløsning
Horisontal frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pixelclock (MHz)
Synkroniseringspolaritet (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA DMT, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA DMT, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA DMT, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
37
Opløsning
Horisontal frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pixelclock (MHz)
Synkroniseringspolaritet (H/V)
VESA DMT, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA DMT, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA DMT, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA DMT, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA DMT, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA DMT, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA CVT, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
――Horisontal frekvens
Den tid, det tager at scanne en enkelt linje fra venstre til højre side af skærmen, kaldes en horisontal cyklus. Den inverse værdi af den horisontale cyklus kaldes for den horisontale frekvens. Horisontal frekvens måles i kHz.
――Vertikal frekvens
Gentagelse af det samme billede mange gange i sekundet gør det muligt at få vist naturlige billeder. Gentagelsesfrekvensen kaldes "billedfrekvensen" eller "opdateringsfrekvensen" og måles i Hz.
――Dette produkt kan kun indstilles til én opløsning for hver skærmstørrelse for at opnå den optimale billedkvalitet pga. panelets beskaffenhed. Brug af en anden opløsning end den angivne opløsning kan derfor forringe
billedkvaliteten. For at undgå dette anbefales det, at du vælger den optimale opløsning, der er angivet for produktet.
――Kontroller frekvensen, når du udskifter en CDT-skærm (sluttet til en pc) med en LCD-skærm. Hvis LCD-skærmen ikke understøtter 85 Hz: Skift den vertikale frekvens til 60 Hz på CDT-skærmen, inden du udskifter den med
LCD-skærmen.
38
Kapitel 10
Appendiks
Ansvar for betalingsservice (omkostning for
kunderne)
En produktskade, som kunden har forårsaget
――Når der anmodes om service, opkræver vi muligvis (til trods for garantien) et gebyr for serviceteknikerbesøg
•• Noget har ramt produktet, eller det er blevet tabt.
i følgende tilfælde.
Produktet er ikke defekt
Rengøring af produktet, justering, vejledning, geninstallation osv.
•• Hvis en servicetekniker instruerer i, hvordan produktet bruges, eller blot justerer indstillingerne
uden at skille produktet ad.
Produktskade som følge af kundens fejlbetjening eller forkert reparation.
Hvis skader på produktet skyldes:
•• Brug af forsyninger eller separate solgte produkter, som ikke er specificeret af Samsung.
•• Reparation foretaget af en person, som ikke er tekniker, hos en outsourcing-servicevirksomhed
eller partner af Samsung Electronics Co., Ltd.
•• At kunden har ombygget eller repareret produktet.
•• Brug af produktet sammen med forkert spænding eller ikke-godkendte elektriske tilslutninger.
•• At advarslerne i vejledningen ikke er fulgt.
•• Hvis en fejl skyldes eksterne miljømæssige faktorer (internet, antenne, kabelsignal osv.)
•• Hvis et produkt geninstalleres, eller enheder tilsluttes efter den første installation af produktet
efter købet.
•• Hvis produktet geninstalleres efter flytning til en anden placering eller flytning til et andet hus.
•• Hvis kunden beder om anvendelsesanvisninger pga. et andet firmas produkt.
•• Hvis kunden beder om anvisninger i, hvordan netværket eller et andet firmas program produkt
bruges.
Andet
•• Hvis produktet svigter som følge af naturkatastrofe. (lyn, brand, jordskælv, oversvømmelse osv.)
•• Hvis alle forbrugskomponenterne er brugt op. (batteri, toner, lysstofrør, hoved, vibrator, lampe,
filter, bånd osv.)
――Hvis en kunde anmoder om service, og produktet ikke fejler noget, opkræves der muligvis et servicegebyr.
Læs derfor venligst brugervejledningen først.
•• Hvis kunden anmoder om softwareinstallation og konfiguration af produktet.
•• Hvis en servicetekniker fjerner/rengør støv eller fremmedlegemer inden i produktet.
•• Hvis kunden anmoder om en installation efter at have købt et produkt via homeshopping eller
online.
39
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising