Samsung | C24FG73FQU | User guide | Samsung 27" Curved Gaming Monitor CFG73 Brugervejledning

Samsung 27" Curved Gaming Monitor CFG73 Brugervejledning
BRUKERHÅNDBOK
Spillskjerm
C*FG7*
Fargen og utseendet kan variere avhengig av produktet, og spesifikasjonene kan endres uten forvarsel for å forbedre ytelsen.
Innholdet i denne brukerhåndboken kan endres uten varsel for å forbedre kvaliteten.
© Samsung Electronics
Samsung Electronics eier opphavsretten til denne brukerhåndboken.
Bruk eller reproduksjon av deler av eller hele denne håndboken uten tillatelse fra Samsung Electronics er forbudt.
Varemerker for andre enn Samsung Electronics eies av sine respektive eiere.
••
Det kan tilkomme et administrasjonsgebyr hvis enten
‒‒ (a) en tekniker blir kalt ut på fin forespørsel og det ikke er noe feil med produktet.
(f.eks. fordi du ikke har lest denne brukerveiledningen godt nok).
‒‒ (b) du leverer enheten til reparasjon og det ikke er noe feil med produktet.
(f.eks. fordi du ikke har lest denne brukerveiledningen godt nok).
••
Du vil bli informert om hvor mye dette administrasjonsgebyret vil komme på, før noe arbeid eller hjemmebesøk
utføres.
Innholdsfortegnelse
Før du tar produktet i bruk
Sikre installasjonsområdet
Forholdsregler ved oppbevaring
4
4
Sikkerhetstiltak
Symboler
Rengjøring
Elektrisitet og sikkerhet
Installasjon
Bruk
4
4
5
5
6
7
Forberedelser
Deler
Kontrollpanel
Funksjonstastveiledning
Spillinnstillingstast
Endre innstillinger for Brightness, Contrast og
Sharpness
Endre innstillingen for Volume
Baksiden
Justere produktets vinkel og høyde
Dreie på skjermen
Antityverilås
Forholdsregler ved flytting av skjermen
10
10
11
12
13
13
14
15
16
18
18
Installasjon
19
Montere stativsokkelen (bare for modell C*FG70*) 19
Montere stativsokkelen (bare for modell C*FG73*) 20
Slik fjerner du stativet (For å montere
VEGGBRAKETTEN) (bare for modell C*FG70*)
21
Slik fjerner du stativet (For å montere
VEGGBRAKETTEN) (bare for modell C*FG73*)
22
Feste VEGGBRAKETTEN
Feste stativet (bare for modell C*FG70*)
Feste stativet (bare for modell C*FG73*)
23
24
25
Koble til og bruke en kildeenhet
Kontrollpunkter før tilkobling
26
Koble til og bruke en PC
Tilkobling med en HDMI-kabel
Tilkobling med en HDMI-DVI-kabel
Tilkobling med en DP-kabel
Koble til hodetelefoner
Koble til strømmen (bare modell C24FG70FQ* /
C24FG73FQ*)
Koble til strømmen (bare modell C27FG70FQ* /
C27FG73FQ*)
Rydde i de tilkoblede kablene (bare modell
C*FG70*)
Rydde i de tilkoblede kablene (bare modell
C*FG73*)
26
26
26
27
27
Riktig stilling ved bruk av produktet
30
Driverinstallasjon
30
Velge optimal oppløsning
30
Game
Picture Mode
31
Refresh Rate
32
Black Equalizer
32
Response Time
32
FreeSync
33
Low Input Lag
34
Screen Size
34
Save Settings
35
27
28
Skjermoppsett
28
Picture Mode
36
Brightness
37
Contrast
37
Sharpness
37
Color
37
HDMI Black Level
38
Eye Saver Mode
38
Screen Adjustment
38
Kalibreringsrapport
38
29
2
Innholdsfortegnelse
Justere innstillingene for
OSD (skjermmenyen)
Language
39
Display Time
39
Installere programvaren
Spesifikasjoner
Easy Setting Box
43
Begrensninger og problemer med installasjonen 43
Systemkrav
43
Generelt
47
Tabell over standard signalmodus
48
Tillegg
Feilsøkingsveiledning
Oppsett og tilbakestilling
Arena Lighting (bare for modell C*FG70*)
40
Volume
41
Eco Saving Plus
41
Off Timer
41
PC/AV Mode
41
DisplayPort Ver.
41
Source Detection
42
Key Repeat Time
42
Power LED On
42
Reset All
42
Information
42
Før du kontakter Samsungs kundeservicesenter
Teste produktet
Kontrollere oppløsningen og frekvensen
Kontroller følgende.
44
44
44
44
Spørsmål og svar
46
Ansvar for betalingstjenesten (kostnad til
kundene)
50
Ikke en produktdefekt
50
En produktskade som er forårsaket av kundens
feil
50
Annet
50
3
Kapittel 01
Før du tar produktet i bruk
Sikre installasjonsområdet
Forholdsregler ved oppbevaring
Sørg for at det er litt plass rundt produktet til ventilasjon. En intern temperatur kan føre til brann og
skade produktet. Sørg for at det er tilstrekkelig plass som vist på bildet nedenfor når du installerer
produktet.
På svært glansede modeller kan det oppstå hvite flekker på overflaten hvis en ultralyd-luftfukter brukes
i nærheten.
――Kontakt Samsungs kundeservicesenter hvis produktet må rengjøres innvendig (et servicegebyr vil påløpe).
――Utseendet kan variere avhengig av produktet.
Sikkerhetstiltak
10 cm
10 cm
10 cm
Forsiktig
10 cm
RISIKO FOR ELEKTRISK STØT, IKKE ÅPNE.
Forsiktig : FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØT SKAL IKKE
DEKSLET FJERNES. (ELLER BAKSIDEN)
10 cm
PRODUKTET INNEHOLDER INGEN INNVENDIGE DELER SOM KAN
REPARERES AV BRUKER
OVERLAT ALL SERVICE TIL KVALIFISERT PERSONELL.
Dette symbolet indikerer høy spenning inne i produktet.
Det medfører fare å berøre innvendige deler på dette produktet.
10 cm
10 cm
10 cm
Dette symbolet varsler deg om at viktig informasjonsmateriell
vedrørende drift og vedlikehold er inkludert med dette produktet.
10 cm
10 cm
Symboler
Advarsel
Hvis instruksjonene ikke følges, kan det føre til alvorlig skade eller
død.
Forsiktig
Hvis instruksjonene ikke følges, kan det føre til personskade eller
skade på eiendom.
4
Rengjøring
――Ta følgende forholdsregler ved rengjøring.
1
Slå av produktet og datamaskinen.
2
Koble strømledningen fra produktet.
――Hold strømkabelen i kontakten, og ikke berør kabelen med våte hender. Ellers kan det oppstå elektrisk
støt.
3
Elektrisitet og sikkerhet
Advarsel
•• Ikke bruk en skadet strømkabel eller -kontakt, eller en løs stikkontakt.
•• Ikke koble til flere produkter i samme stikkontakt.
•• Ikke berør strømkontakten med våte hender.
Tørk skjermen med en ren, myk og tørr klut.
•• Sett strømkontakten helt inn slik at den ikke er løs.
‒‒ Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder sprit, løsemidler eller overflateaktive stoffer på
skjermen.
•• Koble strømkontakten til en jordet stikkontakt (bare isolerte enheter av type 1).
‒‒ Ikke sprut vann eller rengjøringsmiddel direkte på produktet.
4
Fukt en myk og tørr klut i vann og vri den grundig for å rengjøre produktet utvendig.
5
Koble strømkabelen til produktet når rengjøringen er fullført.
6
Slå på produktet og datamaskinen.
•• Ikke bøy eller dra hardt i strømkabelen. Pass på at strømkabelen ikke legges under en tung
gjenstand.
•• Ikke plasser strømkabelen eller produktet i nærheten av varmekilder.
•• Fjern støv omkring kontaktpolene på strømkabelen eller stikkontakten med en myk klut.
Forsiktig
•• Ikke koble fra strømkabelen mens produktet er i bruk.
•• Bruk bare strømkabelen som ble levert med Samsung-produktet. Ikke bruk strømkabelen med andre
produkter.
•• Ha stikkontakten på et sted der strømkabelen kan kobles til uten hindring.
‒‒ Strømkabelen må kobles fra for å slå av strømmen til produktet når det oppstår et problem.
•• Hold i kontakten når du kobler strømkabelen fra stikkontakten.
5
Installasjon
Advarsel
Forsiktig
•• Ikke plasser stearinlys, myggspiral eller sigaretter oppå produktet. Ikke installer produktet i
nærheten av varmekilder.
•• Sørg for at du ikke mister produktet under flytting.
•• Ikke installer produktet på et sted med dårlig ventilasjon, som i en bokhylle eller et skap.
•• Installer produktet minst 10 cm unna veggen for å tillate ventilasjon.
•• Oppbevar plastemballasje utilgjengelig for barn.
‒‒ Den medfører kvelningsfare for barn.
•• Ikke installer produktet på et ustabilt eller vibrerende underlag (usikker hylle, skrå flater osv.).
‒‒ Produktet kan falle ned og bli skadet og/eller forårsake personskade.
‒‒ Hvis produktet brukes på steder med mye vibrasjon, kan det produktet bli skadet eller forårsake
brann.
•• Ikke installer produktet i et kjøretøy eller på et sted som er utsatt for støv, fuktighet (vannsøl osv.),
olje eller røyk.
•• Produktet må ikke utsettes for direkte sollys, hete eller varme gjenstander som for eksempel ovner.
•• Ikke sett ned produktet med fronten ned.
•• Når du installerer produktet i et kabinett eller på en hylle, må du passe på at den nedre kanten på
produktets forside ikke stikker ut.
‒‒ Produktet kan falle ned og bli skadet og/eller forårsake personskade.
‒‒ Installer bare produktet i kabinetter eller på hyller med den rette størrelsen.
•• Sett produktet forsiktig ned.
‒‒ Det kan medføre feil på produktet eller personskade.
•• Hvis produktet installeres på et uvanlig sted (et sted utsatt for mye fint støv, kjemiske stoffer,
ekstreme temperaturer eller mye fuktighet, eller et sted der produktet skal brukes kontinuerlig i
lengre tid), kan ytelsen bli kraftig forringet.
‒‒ Rådfør deg med Samsungs kundeservicesenter hvis du ønsker å installere produktet på et slikt
sted.
‒‒ Dette kan forkorte produktets levetid, eller det kan medføre brann.
•• Ikke installer produktet innenfor rekkevidden til små barn.
‒‒ Produktet kan falle ned, og barn kan bli skadet.
•• Matolje, for eksempel soyaolje, kan skade eller deformere produktet. Ikke installer produktet på et
kjøkken eller i nærheten av en kjøkkenbenk.
6
Bruk
Advarsel
•• Det er høy spenning inne i produktet. Du må aldri demontere, reparere eller modifisere produktet
selv.
‒‒ Kontakt Samsungs kundeservicesenter for reparasjon.
•• Hvis du skal flytte produktet, må du først ta ut alle kablene, inkludert strømledningen, fra det.
•• Hvis produktet lager unormale lyder, lukter svidd eller det ryker av det, må du straks koble fra
strømkabelen og kontakte Samsungs kundeservicesenter.
•• Ikke sett metallgjenstander (spisepinner, mynter, hårnåler osv.) eller brennbare gjenstander (papir,
fyrstikker osv.) inn i produktet (via ventilen eller inndata-/utdataportene osv.).
‒‒ Pass på at du slår av produktet og kobler fra strømkabelen når det har kommet vann eller
fremmedlegemer inn i produktet. Kontakt Samsungs kundeservicesenter.
•• Ikke plasser gjenstander som inneholder væske (vaser, potter, flasker osv.) eller metallgjenstander
oppå produktet.
‒‒ Pass på at du slår av produktet og kobler fra strømkabelen når det har kommet vann eller
fremmedlegemer inn i produktet. Kontakt Samsungs kundeservicesenter.
•• Ikke la barn henge fra eller klatre på produktet.
‒‒ Barn kan bli alvorlig skadet.
•• Hvis du slipper ned produktet eller ytterdekselet blir skadet, slår du av strømbryteren og kobler fra
strømkabelen. Kontakt Samsungs kundeservicesenter.
‒‒ Fortsatt bruk kan forårsake brann eller elektrisk støt.
•• Ikke sett tunge gjenstander eller ting som barn liker (leker, godteri osv.) oppå produktet.
‒‒ Produktet eller den tunge gjenstanden kan falle ned når barn prøver å nå lekene eller godteriet,
noe som kan medføre alvorlig personskade.
•• Ved lyn eller torden må produktet slås av og strømkabelen kobles fra.
•• Ikke mist gjenstander på produktet eller utsett det for støt eller slag.
•• Ikke flytt produktet ved å dra i strømkabelen eller andre kabler.
•• Hvis det oppdages gasslekkasje, må du ikke berøre produktet eller strømkontakten. Ventiler også
området øyeblikkelig.
•• Ikke løft eller flytt produktet ved å dra i strømkabelen eller andre kabler.
•• Ikke bruk eller oppbevar lettantennelig spray eller brennbare stoffer i nærheten av produktet.
•• Sjekk at ventilene ikke er blokkert av duker eller gardiner.
‒‒ Høy innvendig temperatur kan føre til brann.
7
Forsiktig
•• Hvis du lar skjermen stå på med et stillestående bilde over en lengre periode, kan det føre til
bildeinnbrenning eller ødelagte piksler.
‒‒ Hvis du ikke skal bruke produktet i en lengre periode, bør du aktivere strømsparingsmodus eller
en skjermbeskytter med bevegelig bilde.
•• Koble strømkabelen fra stikkontakten hvis du ikke skal bruke produktet i en lengre periode (ferie
osv.)
‒‒ Støvansamling kombinert med varme kan forårsake brann, elektrisk støt eller strømlekkasje.
•• Bruk produktet med anbefalt oppløsning og frekvens.
‒‒ Synet ditt kan bli svekket.
•• Ikke sett strømadaptere sammen.
•• Fjern plastposen fra strømadapteren før du bruker den.
•• Sørg for at det ikke kommer inn vann i strømadapterenheten, eller at den blir våt.
‒‒ Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
‒‒ Unngå å bruke produktet utendørs der det kan bli utsatt for regn eller snø.
‒‒ Vær forsiktig så strømadapteren ikke blir våt når du vasker gulvet.
•• Ikke plasser strømadapteren i nærheten av en varmekilde.
‒‒ Ellers kan det oppstå brann.
•• Ha strømadapteren på et godt ventilert sted.
•• Hvis du plasserer AC/DC-strømadapteren slik at den henger med ledningsinngangen vendt oppover,
kan det komme vann eller fremmedlegemer inn i adapteren og føre til at den ikke virker som den
skal.
•• Sett i støpselet i strømdadpateren til et klikk høres.
•• Ikke sett i støpselet alene i stikkontakten.
•• Ikke bruk en annen strømadapter enn den som følger med.
‒‒ Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
•• Ikke sett i strømadapteren i en stikkontakt i taket.
‒‒ Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
•• Roter støpselet slik at det ikke overstiger intervallet (0 til 90°) på strømadapteren.
‒‒ Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
•• Ikke ta fra hverandre støpselet og adapteren etter at det er montert sammen. (De kan ikke deles
etter monteringen.)
•• Ikke bruk det medfølgende støpselet sammen med andre enheter.
•• Når du trekker ut strømadapteren fra stikkontakten, må du holde i stammen på strømadapteren og
trekke den oppover.
‒‒ Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
•• Ikke mist gjenstander på strømadapteren, og ikke utsett den for støt.
‒‒ Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
•• Ta av plastdekselet før du begynner å bruke strømadapteren.
‒‒ Ellers kan det medføre brannfare.
Kontroller at AC/DC-strømadapteren ligger flatt på et bord eller på gulvet.
8
•• Ikke hold produktet opp ned eller flytt det ved å holde i stativet.
‒‒ Produktet kan falle ned og bli skadet eller forårsake personskade.
•• Hvis du sitter for nær skjermen i en lengre periode, kan synet ditt bli svekket.
•• Ikke bruk luftfukter eller komfyrer rundt produktet.
•• Hvil øynene i minst 5 minutter eller se på ting i bakgrunnen hver time du bruker produktet.
•• Ikke berør skjermen når produktet har vært på i en lengre periode, da det blir varmt.
•• Oppbevar smått tilbehør utilgjengelig for barn.
•• Utvis forsiktighet når du justerer produktvinkelen eller stativhøyden.
‒‒ Du kan sette fast fingrene eller hendene og bli skadet.
‒‒ Hvis produktet vippes for mye, kan det falle ned og føre til skade.
•• Ikke plasser tunge gjenstander på produktet.
‒‒ Det kan medføre feil på produktet eller personskade.
•• Når du bruker hodetelefoner eller øreplugger, ikke skru volumet for høyt.
‒‒ Å ha lyden for høy kan påføre deg hørselskader.
9
Kapittel 02
Forberedelser
Deler
Deler
Beskrivelse
Flerretningsknapp som gjør det enklere å navigere.
JOG-knapp
Kontrollpanel
bruke knappen til å flytte oppover, nedover, til venstre eller høyre, eller
bruke den som Enter.
Denne lampen er en strømstatusindikator og fungerer på denne
måten:
――Fargen og fasongen på delene kan variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å
forbedre kvaliteten.
C*FG70*
――Du finner JOG-knappen på venstre side på baksiden av produktet. Du kan
C*FG73*
•• Strømbryter på (på/av-knapp): Av
JOG-knapp
OPP
Strømlampe
•• Energisparingsmodus: Blinker
•• Strømbryter av (på/av-knapp): På
VENSTRE
HØYRE
――Måten strømindikatoren fungerer på, kan byttes om ved å endre den i
menyen. (System → Power LED On) På grunn av funksjonsvariasjon har
TRYKK(ENTER)
noen modeller kanskje ikke denne funksjonen.
NED
Funksjonstastveiledning
Trykk på JOG-knappen når skjermen er slått på.
Funksjonstastveiledningen vises. For å få tilgang til skjermmenyen
når veiledningen vises, trykker du på den aktuelle retningsknappen på
nytt.
――Funksjonstastveiledningen kan variere, avhengig av funksjon eller
produktmodell. Se på det faktiske produktet.
Spillinnstillingstast
Bruk snarveistaster for å få tilgang til tidligere lagrede egendefinerte
spillmoduser.
Strømlampe
Return
Funksjonstastveiledning
Spillinnstillingstast
•• Game Setting 1 / Game Setting 2 / Game Setting 3
――Spillinnstillingstastene finnes nederst til høyre på skjermen. Hvis du vil
redigere og lagre en egendefinert spillmodus, går du til Game → Save
Settings.
10
Funksjonstastveiledning
――Trykk på JOG-knappen for å vise funksjonstastveiledningen hvis du vil gå til hovedmenyen eller bruke andre
elementer. Du kan avslutte ved å trykke på JOG-knappen på nytt.
OPP/NED/VENSTRE/HØYRE: Flytt til det elementet du ønsker.
Beskrivelsen for hvert element vises når du endrer fokus.
Ikoner
Beskrivelse
Menu
Velger
ved å flytte JOG-knappen i skjermbildet med
funksjonstastveiledningen.
Skjermmenyen (OSD) for skjermens funksjon vises.
Source
TRYKK(ENTER): Det valgte elementet brukes.
Velg
for å endre inndatasignalet ved å bevege JOG-knappen i
skjermbildet med funksjonstastveiledningen. Hvis inndatasignalet
endres, vises det en melding i øverste venstre hjørne på skjermen.
Velger
ved å flytte JOG-knappen i skjermbildet med
funksjonstastveiledningen.
Trykk for å aktivere eller deaktivere Eye Saver Mode.
Eye Saver Mode
Elementene nedenfor er ikke tilgjengelige hvis funksjonen Eye Saver
Mode er tilgjengelig.
•• Game → Picture Mode, Black Equalizer
•• Picture → Picture Mode, Brightness, Color
Return
•• System → Eco Saving Plus
Power Off
Velger
for å slå av skjermen ved å bruke JOG-knappen i skjermbildet
med funksjonstastveiledningen.
――På grunn av funksjonell variasjon kan alternativene i funksjonstastveiledningen være annerledes på noen
modeller.
11
Når skjermen ikke viser noe (dvs. strømsparingsmodus eller ikke-signal-modus), kan du bruke 2
direktetaster for å styre kilde og strøm som vist nedenfor.
Spillinnstillingstast
JOG-knapp
Du kan raskt vise innstillingen med en hurtigtast lengst nede, uten å bruke en OSD-meny. Du kan se
innstillingene direkte for tre forskjellige moduser.
Strømsparing/ikke-signal
OPP
Endre kilde
Ned
TRYKK(ENTER) i 2 sekunder
•• Game Setting 1 / Game Setting 2 / Game Setting 3
C*FG70*
C*FG73*
Slå av strømmen
Når skjermen viser hovedmenyen, kan JOG-knappen brukes som nedenfor.
JOG-knapp
Handling
OPP/NED
Flytt alternativet
Gå ut av hovedmenyen.
VENSTRE
Lukk underliste uten å lagre verdi.
Game Setting 3
Game Setting 2
Game Setting 1
Game Setting 3
Game Setting 2
Game Setting 1
Verdien reduseres i glidebryteren.
HØYRE
TRYKK(ENTER)
Flytt til neste nivå.
Verdien økes i glidebryteren.
Flytt til neste nivå.
Lagre verdien og lukk underlisten.
12
Endre innstillinger for Brightness, Contrast og
Sharpness
Hvis du ikke ser noen OSD-meny, kan du justere Brightness, Contrast eller Sharpness ved å flytte JOGtasten opp eller ned.
Endre innstillingen for Volume
Hvis du ikke ser noen OSD-meny, kan du justere Volume ved å flytte JOG-tasten mot venstre eller høyre.
Volume
Mute
Sharpness
Brightness
50
100
Contrast
――Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
――Hvis lydkvaliteten til en tilkoblet inndataenhet er dårlig, kan Auto Mute-funksjonen på produktet slå av
lyden eller forårsake hakkete lyd når du bruker hodetelefoner eller høyttalere. Sett inndatavolumet for
inndataenheten til minst 20 %, og kontroller volumet med volumkontrollen (JOG-knappen VENSTRE/HØYRE)
――Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
――Standardlysstyrken kan variere avhengig av region.
Brightness
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Eco Saving Plus er aktivert.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Eye Saver Mode er aktivert.
på produktet.
――Hva er Auto Mute?
Funksjonen demper lyden for å forbedre lydeffekten når det er lydstøy eller når inndatasignalet er svakt,
vanligvis på grunn av et problem med volumet til en inndataenhet.
――Hvis du vil aktivere Mute-funksjonen, går du til Volume-kontrollskjermen og bruker JOG-knappen til å flytte
fokuset nedover.
Hvis du vil deaktivere Mute-funksjonen, går du til Volume-kontrollskjermen og øker eller reduserer Volume.
Contrast
――Denne menyen er ikke tilgjengelig når Picture Mode er angitt til Cinema-modus.
Sharpness
――Denne menyen er ikke tilgjengelig når Picture Mode er angitt til Cinema-modus.
13
Baksiden
――Fargen og fasongen på delene kan variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å
forbedre kvaliteten.
Port
Beskrivelse
DC 19V
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
SERVICE
Kobles til strømadapteren.
Kobler seg til en kildeenhet ved hjelp av en HDMI-kabel eller HDMIDVI-kabel.
Kobler til en PC ved hjelp av en DP-kabel.
Forbeholdt serviceteknikere.
Kobles til en lydenhet, for eksempel hodetelefoner.
14
Justere produktets vinkel og høyde
――Fargen og fasongen på delene kan variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.
C*FG73*
C*FG70*
-2° (±2°) - 92° (±2°)
15° mot venstre – 15° mot høyre (totalt 30°, ±2°)
-2,0°(±2,0°) ~ 92,0°(±2,0°)
-15,0°(±2,0°) mot venstre ~ +15,0°(±2,0°) mot høyre
-2° (±2°) - 17° (±2°)
140 mm (0, +10 mm)
-3,0°(±2,0°) ~ 20,0°(±2,0°)
135,0 mm (135,0, ± 5,0 mm)
•• Skjermens vinkel og høyde kan justeres.
•• Skjermens vinkel og høyde kan justeres.
•• Hold i begge sidene når du justerer helningen eller høyden slik at du unngår å bruke makt, som kan
skade produktet.
•• Hold i begge sidene når du justerer helningen eller høyden slik at du unngår å bruke makt, som kan
skade produktet.
•• Rotasjonen og høydejusteringen har en viss toleranse. Hold deg innenfor toleransegrensene når du
roterer eller justerer høyden for produktet.
•• Rotasjonen og høydejusteringen har en viss toleranse. Hold deg innenfor toleransegrensene når du
roterer eller justerer høyden for produktet.
•• Når du justerer høyden på stativet, kan du høre en lyd. Lyden avgis fordi kulen inni stativet glir når
høyden på stativet justeres. Dette er en normal lyd og ikke en funksjonsfeil på produktet.
15
Dreie på skjermen
――Fargen og fasongen på delene kan variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.
Du kan dreie skjermen som vist nedenfor.
C*FG73*
C*FG70*
1
2
3
1
2
3
4
5
6
4
5
6
――Juster skjermen i pilens retning.
――Juster skjermen i pilens retning.
――Drei skjermen med klokken til den står helt loddrett mot bordflaten.
――Drei skjermen med klokken til den står helt loddrett mot bordflaten.
――Hvis du roterer skjermen mot klokken, kan det føre til skade på produktet. Det kan også skade produktet hvis
――Hvis du roterer skjermen mot klokken, kan det føre til skade på produktet. Det kan også skade produktet hvis
du roterer skjermen når produktet er i stående posisjon, eller når høyden ikke er maksimal.
――Når skjermen roteres, skal Arena Lighting stilles inn på Off. Hvis øynene eksponeres direkte for det skarpe
du roterer skjermen når produktet er i stående posisjon, eller når høyden ikke er maksimal.
lyset ( A ) på den nedre delen av forsiden av skjermen, kan synet svekkes. (bare for modell C*FG70*)
16
Forsiktig
C*FG70*
C*FG73*
•• Hold fast i venstre og høyre side av skjermen og juster vinkelen.
•• Hold fast i venstre og høyre side av skjermen og juster vinkelen.
90˚
90˚
•• Hold i rammen på begge sidekantene, og roter skjermen. (Pass på at du ikke holder direkte i LCDskjermen.)
•• Hold i rammen på begge sidekantene, og roter skjermen. (Pass på at du ikke holder direkte i LCDskjermen.)
•• Skjermen kan roteres opptil 90° med klokken hvis du har ansiktet vendt mot skjermen.
•• Skjermen kan roteres opptil 90° med klokken hvis du har ansiktet vendt mot skjermen.
17
Antityverilås
Forholdsregler ved flytting av skjermen
――En antityverilås lar deg bruke produktet sikkert selv på offentlige steder.
――Fargen og fasongen på delene kan variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å
――Låseenhetens fasong og låsemetode avhenger av produsenten. Se i brukerveiledningen som følger med din
antityverilåseenhet for mer informasjon.
forbedre kvaliteten.
C*FG70*
•• Hold i den nederste delen av
skjermen når du flytter den.
Slik låser du en antityverilåseenhet:
C*FG70*
C*FG73*
C*FG73*
•• Når du skal flytte skjermen,
roterer du den til stående
stilling og holder øverst og
nederst på skjermen.
•• Ikke hold produktet oppned
bare etter stativet.
1
Fest kabelen til antityverilåseenheten til en tung gjenstand som et skrivebord.
2
Dra en ende av kabelen gjennom løkken på den andre enden.
3
Sett låseenheten inn i antityverilåsesporet på baksiden av produktet.
4
Lås låseenheten.
‒‒ En antityverilåseenhet kan kjøpes separat.
‒‒ Se i brukerveiledningen som følger med din antityverilåseenhet for mer informasjon.
‒‒ Antityverilåseenheter kan kjøpes hos elektronikkforhandlere eller på Internett.
C*FG70*
•• Vær forsiktig så du ikke
klemmer fingrene.
18
Installasjon
Montere stativsokkelen (bare for modell C*FG70*)
1
2
3
4
5
A
Plasser den beskyttende isoporen
(puten) som følger med i pakken, på
gulvet, og plasser produktet med
forsiden ned på isoporen, som vist på
bildet.
Fest stativet på baksiden av skjermen, i
pilens retning.
Fest stativet ordentlig med skruene.
B
Koble fra COVER REAR SUB fra COVER
REAR TOP i den retningen som vises i
illustrasjonen.
På baksiden av skjermen stiller du inn og
skyver inn det BAKRE ØVRE DEKSELET i
sporet i pilens retning.
――Pass på at du bruker isoporen (puten)
som fulgte med skjermen.
6
Skyv det BAKRE ØVRE DEKSELET i
pilenes retning.
7
På baksiden av skjermen stiller du inn og
skyver inn det BAKRE NEDRE DEKSELET
i sporet i pilens retning.
8
Press ned det nedre isoporlaget med den
ene hånden, og løft halsen på stativet
med den andre hånden.
9
Fest stativsokkelen til halsen, som
vist på bildet. Kontroller at det ikke er
mellomrom mellom stativhalsen og
sokkelen.
10
Fest stativfoten til stativhalsen, og
stram de to skruene på foten for å feste
den godt.
19
Montere stativsokkelen (bare for modell C*FG73*)
1
2
3
4
5
A
Plasser den beskyttende isoporen
(puten) som følger med i pakken, på
gulvet, og plasser produktet med
forsiden ned på isoporen, som vist på
bildet.
Fest stativet på baksiden av skjermen, i
pilens retning.
Fest stativet ordentlig med skruene.
B
Koble fra COVER REAR SUB fra COVER
REAR TOP i den retningen som vises i
illustrasjonen.
På baksiden av skjermen stiller du inn og
skyver inn det BAKRE ØVRE DEKSELET i
sporet i pilens retning.
――Pass på at du bruker isoporen (puten)
som fulgte med skjermen.
6
Skyv det BAKRE ØVRE DEKSELET i
pilenes retning.
7
På baksiden av skjermen stiller du inn og
skyver inn det BAKRE NEDRE DEKSELET
i sporet i pilens retning.
8
Press ned det nedre isoporlaget med den
ene hånden, og løft halsen på stativet
med den andre hånden.
9
Fest stativsokkelen til halsen, som
vist på bildet. Kontroller at det ikke er
mellomrom mellom stativhalsen og
sokkelen.
10
Fest stativfoten til stativhalsen, og
stram de to skruene på foten for å feste
den godt.
20
Slik fjerner du stativet (For å montere VEGGBRAKETTEN) (bare for modell C*FG70*)
――Før du demonterer stativet fra skjermen, legger du den på et flatt og stabilt underlag med skjermen vendt nedover.
: Produktet er buet. Hvis du øver trykk på produktet når det ligger på et flatt underlag, kan det skade produktet. Når produktet ligger på underlaget, vendt opp eller ned, må det ikke utsettes for trykk.
1
Plasser den beskyttende isoporen (puten) som
følger med i pakken, på gulvet, og plasser produktet
med forsiden ned på isoporen, som vist på bildet.
2
Sett inn den dedikerte demonteringsstiften i A og
B , bruk deretter stiften som en vektstang når du
løfter det BAKRE NEDRE DEKSELET.
3
Fjern det BAKRE NERDRE DEKSELET i pilens
retning.
4
På baksiden av skjermen løfter du det BAKRE ØVRE
DEKSELET i pilenes retning, som vist på bildet.
――Pass på at du bruker isoporen (puten) som fulgte
med skjermen.
5
Ta av BAKRE ØVRE DEKSELET i pilens retning.
6
Løsne skruene på stativet, som vist på bildet.
――Skruene brukes også til å feste VEGGBRAKETTEN.
Pass på at ingen skruer mangler.
7
Løft og ta ut stativet.
Forsiktig
Ikke trykk ned på skjermen. Det er en risiko for at
skjermen kan bli skadet.
21
Slik fjerner du stativet (For å montere VEGGBRAKETTEN) (bare for modell C*FG73*)
――Før du demonterer stativet fra skjermen, legger du den på et flatt og stabilt underlag med skjermen vendt nedover.
: Produktet er buet. Hvis du øver trykk på produktet når det ligger på et flatt underlag, kan det skade produktet. Når produktet ligger på underlaget, vendt opp eller ned, må det ikke utsettes for trykk.
1
Plasser den beskyttende isoporen (puten) som
følger med i pakken, på gulvet, og plasser produktet
med forsiden ned på isoporen, som vist på bildet.
2
Sett inn den dedikerte demonteringsstiften i A og
B , bruk deretter stiften som en vektstang når du
løfter det BAKRE NEDRE DEKSELET.
3
Fjern det BAKRE NERDRE DEKSELET i pilens
retning.
4
På baksiden av skjermen løfter du det BAKRE ØVRE
DEKSELET i pilenes retning, som vist på bildet.
――Pass på at du bruker isoporen (puten) som fulgte
med skjermen.
5
Ta av BAKRE ØVRE DEKSELET i pilens retning.
6
Løsne skruene på stativet, som vist på bildet.
――Skruene brukes også til å feste VEGGBRAKETTEN.
Pass på at ingen skruer mangler.
7
Løft og ta ut stativet.
Forsiktig
Ikke trykk ned på skjermen. Det er en risiko for at
skjermen kan bli skadet.
22
Feste VEGGBRAKETTEN
•• Merk:
――Slå av produktet og fjern strømkabelen fra strømuttaket.
1
2
‒‒ Dersom du bruker en skrue som er lengre enn standardlengden, kan de interne komponentene til
produktet bli skadet.
‒‒ Lengden på skruene som kreves for et veggfeste som ikke samsvarer med VESA-standardene, kan
variere avhengig av spesifikasjonene.
‒‒ Ikke bruk skruer som ikke samsvarer med VESA-standardene. Ikke bruk makt når du fester
veggfestesettet eller skrivebordsstativet. Produktet kan bli skadet eller falle og forårsake
personskade. Samsung skal ikke holdes ansvarlig for skader på person eller ting som skyldes feil
skruer eller bruk av makt ved festing av veggfestesettet eller skrivebordsstativet.
‒‒ Samsung skal ikke holdes ansvarlig for produktskader eller personskader som skyldes bruk av et
annet veggfestesett enn det som er spesifisert eller et forsøk på å installere veggfestesettet på
egenhånd.
3
4
‒‒ For å montere produktet på en vegg må du kjøpe et veggfestesett som kan installeres 10 cm eller
lenger unna veggen.
‒‒ Sørg for å bruke et veggfestesett som samsvarer med standardene.
‒‒ For å montere skjermen på et veggfeste må du først koble stativfoten fra skjermen.
Enhet: mm
Modellnavn
C24FG70FQ* /
C24FG73FQ*
A Fest VEGGBRAKETTEN her
B VEGGBRAKETT
Juster B etter A på skjermen, og stram deretter godt til med skruene som er tatt fra stativet (S.21, S.22).
C27FG70FQ* /
C27FG73FQ*
VESA-spesifikasjoner for
skruehull i millimeter
75 x 75
Standardskrue
4 mm Φ, 0,7 gjengestigning * 10
mm lang
Antall
4 EA
――Ikke fest VEGGBRAKETTEN mens skjermen er på. Det kan føre til elektrisk støt og personskader.
23
Feste stativet (bare for modell C*FG70*)
――Før du monterer produktet, plasserer du det på et flatt og stabilt underlag så skjermen vender nedover.
: Produktet er buet. Hvis du øver trykk på produktet når det ligger på et flatt underlag, kan det skade produktet. Når produktet ligger på underlaget, vendt opp eller ned, må det ikke utsettes for trykk.
1
Plasser den beskyttende isoporen (puten) som
følger med i pakken, på gulvet, og plasser produktet
med forsiden ned på isoporen, som vist på bildet.
2
Fest stativet på baksiden av skjermen, i pilens
retning.
3
Fest stativet ordentlig med skruene.
4
På baksiden av skjermen stiller du inn og skyver
inn det BAKRE ØVRE DEKSELET i sporet i pilens
retning.
――Pass på at du bruker isoporen (puten) som fulgte
med skjermen.
5
Skyv det BAKRE ØVRE DEKSELET i pilenes retning.
6
På baksiden av skjermen stiller du inn og skyver
inn det BAKRE NEDRE DEKSELET i sporet i pilens
retning.
7
Når stativet er festet, plasserer du produktet i
stående stilling.
Forsiktig
Ikke trykk ned på skjermen. Det er en risiko for at
skjermen kan bli skadet.
24
Feste stativet (bare for modell C*FG73*)
――Før du monterer produktet, plasserer du det på et flatt og stabilt underlag så skjermen vender nedover.
: Produktet er buet. Hvis du øver trykk på produktet når det ligger på et flatt underlag, kan det skade produktet. Når produktet ligger på underlaget, vendt opp eller ned, må det ikke utsettes for trykk.
1
Plasser den beskyttende isoporen (puten) som
følger med i pakken, på gulvet, og plasser produktet
med forsiden ned på isoporen, som vist på bildet.
2
Fest stativet på baksiden av skjermen, i pilens
retning.
3
Fest stativet ordentlig med skruene.
4
På baksiden av skjermen stiller du inn og skyver
inn det BAKRE ØVRE DEKSELET i sporet i pilens
retning.
――Pass på at du bruker isoporen (puten) som fulgte
med skjermen.
5
Skyv det BAKRE ØVRE DEKSELET i pilenes retning.
6
På baksiden av skjermen stiller du inn og skyver
inn det BAKRE NEDRE DEKSELET i sporet i pilens
retning.
7
Når stativet er festet, plasserer du produktet i
stående stilling.
Forsiktig
Ikke trykk ned på skjermen. Det er en risiko for at
skjermen kan bli skadet.
25
Kapittel 03
Koble til og bruke en kildeenhet
Kontrollpunkter før tilkobling
Koble til og bruke en PC
――Før du kobler til en kildeenhet leser du brukerhåndboken som følger med.
Velg en tilkoblingsmetode som passer din PC.
Antallet og plasseringer av porter på kildeenheter kan variere fra enhet til enhet.
――Ikke koble til strømkabelen før du har koblet til alle de andre kablene.
――Tilkobling av deler kan variere i forskjellige produkter.
――Portene kan variere, avhengig av produktet.
Pass på at du kobler til en kildeenhet før du kobler til strømkabelen.
Tilkobling av strømkabelen under tilkobling kan skade produktet.
――Kontroller typene porter på baksiden av produktet du ønsker å koble til.
Tilkobling med en HDMI-kabel
HDMI IN 1, HDMI IN 2
Tilkobling med en HDMI-DVI-kabel
HDMI IN 1, HDMI IN 2
――Lydfunksjonen støttes ikke hvis kildeenheten er koblet til ved hjelp av HDMI-DVI-kabelen.
――Funksjonen Interactive i Arena Lighting støttes ikke. Denne funksjonen fungerer sammen med lydinngang.
(bare for modell C*FG70*)
26
Tilkobling med en DP-kabel
DP IN
Koble til strømmen (bare modell C24FG70FQ* /
C24FG73FQ*)
C24FG70FQ*
2
1
DC 19V
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
SERVICE
――Vi anbefaler en DP-kabel som er kortere enn 1,5 m. Hvis du bruker en kabel som er lengre enn 1,5 m, kan det
påvirke bildekvaliteten.
3
Koble til hodetelefoner
4
C24FG73FQ*
2
1
DC 19V
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
SERVICE
――Bruk hodetelefoner når du aktiverer lyd med en HDMI-HDMI- eller DP-kabel.
――Funksjonen Interactive i Arena Lighting er tilgjengelig. Denne funksjonen fungerer sammen med
lydinngangen. (bare for modell C*FG70*)
3
4
1
Koble støpselet til strømadapteren.
2
Koble strømadapterkabelen til DC 19V-porten på baksiden av skjermen.
3
Sett strømadapteren i en stikkontakt.
4
Trykk på JOG-tasten på baksiden av skjermen for å slå den på.
――Inngangsspenningen veksles automatisk.
27
Koble til strømmen (bare modell C27FG70FQ* /
C27FG73FQ*)
Rydde i de tilkoblede kablene (bare modell C*FG70*)
Koble kablene til de riktige kontaktene.
1
C27FG70FQ*
I IN 1
DC 19V
DC 19V
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
I IN 2
DP IN
VICE
SER
HDM
HDM
SERVICE
1
2
Før kablene gjennom holderen i pilens retning fra den nedre
delen av holderen, som vist på bildet.
2
3
C27FG73FQ*
DC 19V
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
3
Trekk kabelen ned hvis du vil justere lengden.
4
1
Gjør på samme måte hvis du vil samle de andre kablene.
SERVICE
1
2
3
1
Koble strømkabelen til strømadapteren. Deretter kobler du strømadapteren til DC 19V-porten på
baksiden av produktet.
2
Så kobler du strømkabelen til strømuttaket.
3
Trykk på JOG-tasten på baksiden av skjermen for å slå den på.
――Inngangsspenningen veksles automatisk.
Forsiktig
Hvis du roterer kabelen mens den er fast på holderen, kan kabelen løsne eller skades. Ta i så tilfelle først
av kabelen fra holderen.
28
Rydde i de tilkoblede kablene (bare modell C*FG73*)
1
2
3
Stativet er montert.
Roter skjermen til den høyeste vertikale posisjonen. Koble til de tilhørende kablene.
Juster skjermen i pilens retning.
――Skjermen kan bli skadet dersom du dreier skjermen
4
Åpne DEKSELET PÅ VENSTRE SIDE AV HALSEN PÅ
STATIVET, og roter den åpne delen nederst.
uten helning, eller mot klokken.
5
6
Sett inn tilhørende kabler i holderen på stativhalsen. Lukk DEKSELET PÅ VENSTRE SIDE AV HALSEN PÅ
Ikke stram ledningen. Tre kabler i én holder anbefales. STATIVET.
7
Roter skjermen til horisontal posisjon.
8
Ordne de eksterne kablene.
29
Riktig stilling ved bruk av produktet
Driverinstallasjon
――Du kan angi optimal oppløsning og frekvens for dette produktet ved å installere tilsvarende drivere for dette
produktet.
――Hvis du vil installere den nyeste versjonen av produktdriveren, laster du den ned fra nettstedet Samsung
Electronics på http://www.samsung.com.
Velge optimal oppløsning
Det vises en informasjonsmelding om innstilling av optimal oppløsning første gang du slår på produktet
etter at det er kjøpt.
Bruk produktet med følgende riktige kroppsstilling:
•• Rett opp ryggen.
•• La det være en avstand på 45 til 50 cm mellom øynene og skjermen, og se litt nedover på skjermen.
•• Ha øynene rett foran skjermen.
•• Juster vinkelen slik at det ikke reflekteres lys på skjermen.
Velg et språk på produktet og endre oppløsningen på PC-en til optimal innstilling.
――Hvis den optimale oppløsningen ikke er valgt, vil meldingen vises opptil tre ganger i en angitt periode selv
om produktet slås av og på igjen.
――Du kan også velge den optimale oppløsningen i Kontrollpanel på PC-en.
――For å endre oppdateringsfrekvensen og samtidig beholde gjeldende oppløsning velger du Game → Refresh
Rate på OSD-menyen.
•• Hold underarmene i rett vinkel ut fra overarmene og med rett linje til håndbaken.
•• Ha omtrent rett vinkel i albuene.
•• Juster høyden på produktet slik at du kan ha knærne bøyd i minst 90 grader, hælene i kontakt med
gulvet og armene lavere enn hjertet.
•• Gjør øyeøvelsene eller blunk ofte. Det vil lindre trøtthet i øynene.
30
Kapittel 04
Game
Det gis en detaljert beskrivelse av hver funksjon. Referer til produktet for detaljer.
――De tilgjengelige funksjonene kan variere avhengig av produktmodell. Fargen og fasongen på delene kan
variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.
I PC-modus
•• Custom: Tilpass skjerminnstillingene.
•• High-Brightness: Maksimer skjermens lysstyrke.
Picture Mode
•• FPS: Øk FPS-spillskjermens lysstyrke i mørkere områder. Med denne modusen blir fiendene dine
lettere å se under et FPS-spill.
Denne menyen gir en optimal bildekvalitet som passer til miljøet der produktet skal brukes.
•• RTS: Øk fargetemperaturen og kontrastforholdet for å forbedre bildet på RTS-skjermen og
minikartet.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Eye Saver Mode er aktivert.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Eco Saving Plus er aktivert.
•• RPG: Denne modusen er optimert for 3D-grafikk og direktemeldinger på RPG-spillskjermen.
•• AOS: Øk kontrastforholdet hvis du vil ha en bildekvalitet som er optimert for AOS-spillskjermen.
•• sRGB: Juster fargesystemet til sRGB-modus. Dette er standardmodusen til denne skjermen.
•• Cinema: Få lysstyrken og skarpheten til TV-er som passer til å se på video- og DVD-innhold.
I AV-modus
Når den eksterne inngangen er koblet til gjennom HDMI/DP og PC/AV Mode er angitt til AV, har Picture
Mode fire automatiske bildeinnstillinger (Dynamic, Standard, Movie og Custom) som er forhåndsinnstilt
på fabrikken. Du kan aktivere enten Dynamic, Standard, Movie eller Custom. Du kan velge Custom, som
automatisk henter frem dine egne bildeinnstillinger.
•• Dynamic: Velg denne innstillingen for å oppnå skarpere bilde enn i Standard-modus.
•• Standard: Velg denne innstillingen hvis apparatet brukes i omgivelser med sterkt lys. Dette gir også
skarpt bilde.
•• Movie: Velg denne innstillingen hvis apparatet brukes i omgivelser med svakt lys. Dette reduserer
strømforbruk og er mindre anstrengende for øynene.
•• Custom: Velg denne innstillingen hvis du vil justere bildet selv.
31
Refresh Rate
Response Time
Endre skjermens oppdateringsfrekvens. En høyere oppdateringshastighet kan gi mindre trøtthet i
øynene.
Øk responshastigheten for skjermen slik at video vises mer livaktig og naturlig.
•• DisplayPort : 60 Hz / 100 Hz / 120 Hz / 144 Hz
――Denne menyen er ikke tilgjengelig når FreeSync er stilt inn på Standard Engine- eller Ultimate Engine-
•• HDMI1, HDMI2 : 60 Hz / 100 Hz / 120 Hz
――Det anbefales at du setter Response Time til Standard eller Faster når du ikke ser på film.
modus.
――Denne menyen er ikke tilgjengelig når FreeSync er stilt inn på Standard Engine- eller Ultimate Enginemodus.
――Hvis du endrer Refresh Rate, kan skjermen flimre, avhengig av hvilket grafikkort datamaskinen er utstyrt
med.
――Funksjonen er tilgjengelig på en datamaskin som er utstyrt med et grafikkort som kan endre
oppdateringsfrekvensen.
Den er ikke tilgjengelig på enheter (f.eks. AV-enheter) med faste oppdateringsfrekvenser. Hvis funksjonen
brukes, kan skjermen fungere dårlig.
Black Equalizer
Juster lysstyrken i de mørke områdene.
Når verdien nærmer seg 1, blir de mørkere områdene på skjermen lysere, slik at det blir lettere å finne
fiender når du spiller. Bruk en lavere verdi hvis du lettere vil finne fiender når du spiller.
Når verdien nærmer seg 20, blir de mørkere områdene på skjermen mørkere, og kontrasten øker.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Eye Saver Mode er aktivert.
――Denne menyen er ikke tilgjengelig når Picture Mode er angitt til Cinema-modus.
32
FreeSync
FreeSync-teknologi er en løsning som eliminerer screen tearing uten den vanlige forsinkelsen og
ventetiden.
Menyelement 2
•• Off: Deaktiver FreeSync.
•• Standard Engine: Aktiver de grunnleggende FreeSync-funksjonene i AMD-grafikkortet.
Denne funksjonen gjør at du ikke opplever screen tearing (riving) eller forsinkelse ved spilling. Du får en
bedre spillopplevelse.
•• Ultimate Engine: Aktiver FreeSync-funksjonen med en høyere skjermbildefrekvens. Screen
tearing (unormal synkronisering mellom skjermen og innholdet) reduseres i denne modusen. Vær
oppmerksom på at flimring på skjermen kan forekomme når du spiller spill.
Menyelementene for FreeSync som vises på skjermen, kan variere, avhengig av skjermmodellen og
kompatibilitet med AMD-grafikkortet.
Bruk den optimale oppløsningen når du bruker FreeSync.
Menyelement 1
Hvis du vil vite hvordan du angir oppdateringsfrekvensen, kan du se Q & A → Hvordan endrer jeg
frekvensen?
•• Off: Deaktiver FreeSync.
――FreeSync-funksjonen kan kun aktiveres i HDMI1, HDMI2- eller DisplayPort-modus.
•• On: Slå på AMD-grafikkortets FreeSync-funksjon. Du kan oppleve periodevis flimring når du spiller
enkelte spill.
Bruk den optimale oppløsningen når du bruker FreeSync.
Hvis du vil vite hvordan du angir oppdateringsfrekvensen, kan du se Q & A → Hvordan endrer jeg
frekvensen?
――FreeSync-funksjonen kan kun aktiveres i HDMI1, HDMI2- eller DisplayPort-modus.
Bruk HDMI/DisplayPort-kabelen som følger med fra produsenten når du bruker FreeSync.
Hvis du bruker funksjonen FreeSync mens du spiller et spill, kan følgende symptomer oppstå:
•• Skjermen kan flimre, avhengig av typen grafikkort, innstillingene i spillet eller videoen som spilles
av. Prøv følgende: reduser verdiene i spillinnstillingene, endre den gjeldende FreeSync-modusen
til Off, eller gå til AMDs nettsted for å kontrollere versjonen av grafikkdriveren og oppdatere til den
siste versjonen.
•• Mens du bruker funksjonen FreeSync, kan skjermen flimre på grunn av variasjoner i
utgangsfrekvensen fra grafikkortet.
•• Responshastigheten kan variere under spilling, avhengig av oppløsningen. Generelt reduserer en
høyere oppløsning responshastigheten.
•• Skjermens lydkvalitet kan bli forringet.
――Hvis det oppstår problemer når du bruker funksjonen, kan du kontakte Samsungs servicesenter.
――Hvis du endrer skjermoppløsningen mens funksjonen er On, kan skjermen innimellom bli svart, avhengig av
grafikkortet. Sett FreeSync til Off, og endre oppløsningen.
――Funksjonen er ikke tilgjengelig på enheter (f.eks. AV-enheter) som ikke har et AMD-grafikkort. Hvis
funksjonen brukes, kan skjermen fungere dårlig.
Bruk HDMI/DisplayPort-kabelen som følger med fra produsenten når du bruker FreeSync.
Hvis du bruker funksjonen FreeSync mens du spiller et spill, kan følgende symptomer oppstå:
•• Skjermen kan flimre, avhengig av typen grafikkort, innstillingene i spillet eller videoen som spilles
av. Prøv følgende: reduser verdiene i spillinnstillingene, endre den gjeldende FreeSync-modusen
til Standard Engine, eller gå til AMDs nettsted for å kontrollere versjonen av grafikkdriveren og
oppdatere til den siste versjonen.
•• Mens du bruker funksjonen FreeSync, kan skjermen flimre på grunn av variasjoner i
utgangsfrekvensen fra grafikkortet.
•• Responshastigheten kan variere under spilling, avhengig av oppløsningen. Generelt reduserer en
høyere oppløsning responshastigheten.
•• Skjermens lydkvalitet kan bli forringet.
――Hvis det oppstår problemer når du bruker funksjonen, kan du kontakte Samsungs servicesenter.
――Når oppløsningen endres mens FreeSync er stilt inn på Standard Engine eller Ultimate Engine, kan screen
tearing forekomme av og til. Sett FreeSync til Off, og endre oppløsningen.
――Funksjonen er ikke tilgjengelig på enheter (f.eks. AV-enheter) som ikke har et AMD-grafikkort. Hvis
funksjonen brukes, kan skjermen fungere dårlig.
Hvordan aktiverer du FreeSync?
1 Sett FreeSync til Standard Engine eller Ultimate Engine i OSD-menyen.
2 Aktiver FreeSync i AMD Radeon Settings:
Høyreklikk → AMD Radeon Settings → Display
AMD FreeSync-funksjonen skal settes til På. Velg På hvis det ikke allerede er valgt.
Hvordan aktiverer du FreeSync?
1 Angi FreeSync til On i OSD på skjermen.
2 Aktiver FreeSync i AMD Radeon Settings:
Høyreklikk → AMD Radeon Settings → Display
AMD FreeSync-funksjonen skal settes til På. Velg På hvis det ikke allerede er valgt.
33
Low Input Lag
Minimer responstiden for raske reaksjoner ved å redusere videobehandlingstiden.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når FreeSync er aktivert.
――Denne menyen er ikke tilgjengelig når Refresh Rate er satt til 60 Hz.
――Hvis oppdateringsfrekvensen er forskjellig fra innstillingen for Refresh Rate på skjermen, støttes kanskje
ikke funksjonen.
Screen Size
Velg beste skjermstørrelse og bildeformat.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når FreeSync er aktivert.
I PC-modus
•• Auto: Vis bilde i samsvar med størrelsesforholdet fra inndatakilden.
•• Wide: Vis bildet i fullskjerm uansett størrelsesforholdet fra inndatakilden.
Modellene i grafikkortlisten støtter FreeSync
•• 17" (4:3): Bruk bildeformatet 4:3 på en 17-tommers skjerm. Bilder med et annet bildeformat vises
ikke.
FreeSync kan bare brukes sammen med bestemte modeller med AMD-grafikkort. Se den følgende listen
for å se hvilke grafikkort som støttes:
•• 19" (4:3): Bruk bildeformatet 4:3 på en 19-tommers skjerm. Bilder med et annet bildeformat vises
ikke.
Sørg for å installere de nyeste offisielle grafikkortdriverne fra AMD som støtter FreeSync.
•• 19" Wide (16:10): Bruk bildeformatet 16:10 på en 19-tommers skjerm. Bilder med et annet bildeformat
vises ikke.
――Du finner flere AMD-grafikkortmodeller som støtter FreeSync-funksjonen på det offisielle AMD-nettstedet.
――Velg FreeSync Off hvis du bruker et grafikkort fra en annen produsent.
――Når du bruker FreeSync-funksjonen via HDMI-grensesnittet, fungerer den kanskje ikke på grunn av
båndbreddebegrensningen for noen AMD-grafikkort.
•• AMD Radeon R9 300 Series
•• AMD Radeon R9 290
•• AMD Radeon R9 Fury X
•• AMD Radeon R9 285
•• AMD Radeon R7 360
•• AMD Radeon R7 260X
•• AMD Radeon R9 295X2
•• AMD Radeon R7 260
•• AMD Radeon R9 290X
•• AMD Radeon RX480
•• 21.5" Wide (16:9): Bruk bildeformatet 16:9 på en 21,5-tommers skjerm. Bilder med et annet
bildeformat vises ikke.
•• 22" Wide (16:10): Bruk bildeformatet 16:10 på en 22-tommers skjerm. Bilder med et annet
bildeformat vises ikke.
•• 23" Wide (16:9): Bruk bildeformatet 16:9 på en 23-tommers skjerm. Bilder med et annet bildeformat
vises ikke.
34
I AV-modus
•• 4:3: Vis bildet med størrelsesforholdet 4:3. Passer til videoer og standard TV-programmer.
•• 16:9: Vis bildet med størrelsesforholdet 16:9.
•• Screen Fit: Vis bildet med det opprinnelige størrelsesforholdet uten avkutting.
•• 17" (4:3): Bruk bildeformatet 4:3 på en 17-tommers skjerm. Bilder med et annet bildeformat vises
ikke.
•• 19" (4:3): Bruk bildeformatet 4:3 på en 19-tommers skjerm. Bilder med et annet bildeformat vises
ikke.
•• 19" Wide (16:10): Bruk bildeformatet 16:10 på en 19-tommers skjerm. Bilder med et annet bildeformat
vises ikke.
•• 21.5" Wide (16:9): Bruk bildeformatet 16:9 på en 21,5-tommers skjerm. Bilder med et annet
bildeformat vises ikke.
Save Settings
Lagre opptil tre egendefinerte spillmoduser som passer dine innstillinger. Trykk på en snarveistast for en
spillmodus nederst på skjermen for å få direkte tilgang til favorittspillmodusen din.
――Hvis du redigerer og lagrer en egendefinert spillmodus, slettes de tidligere innstillingene. Vær forsiktig når
du redigerer en modus.
•• Game Setting 1 / Game Setting 2 / Game Setting 3
Spillinnstillingstast
Du kan raskt vise innstillingen med en hurtigtast lengst nede, uten å bruke en OSD-meny. Du kan se
innstillingene direkte for tre forskjellige moduser.
C*FG70*
C*FG73*
•• 22" Wide (16:10): Bruk bildeformatet 16:10 på en 22-tommers skjerm. Bilder med et annet
bildeformat vises ikke.
•• 23" Wide (16:9): Bruk bildeformatet 16:9 på en 23-tommers skjerm. Bilder med et annet bildeformat
vises ikke.
――Funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av portene på produktet.
――Det er mulig å endre skjermstørrelsen når følgende betingelser er oppfylt:
――En digital utgangsenhet er tilkoblet via HDMI/DP-kabelen.
――Inndatasignalet er 480p, 576p, 720p eller 1080p og skjermen vises normalt (ikke alle modeller støtter alle
disse signalene.).
――Dette kan bare angis når den eksterne inngangen er koblet til gjennom HDMI/DP og PC/AV Mode er angitt
til AV.
(DisplayPort/HDMI1/HDMI2: dette alternativet er tilgjengelig når FreeSync er deaktivert)
35
Kapittel 05
Skjermoppsett
Konfigurer skjerminnstillingene, for eksempel lysstyrke.
Det gis en detaljert beskrivelse av hver funksjon. Referer til produktet for detaljer.
――De tilgjengelige funksjonene kan variere avhengig av produktmodell. Fargen og fasongen på delene kan
variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.
I PC-modus
•• Custom: Tilpass skjerminnstillingene.
•• High-Brightness: Maksimer skjermens lysstyrke.
Picture Mode
•• FPS: Øk FPS-spillskjermens lysstyrke i mørkere områder. Med denne modusen blir fiendene dine
lettere å se under et FPS-spill.
Denne menyen gir en optimal bildekvalitet som passer til miljøet der produktet skal brukes.
•• RTS: Øk fargetemperaturen og kontrastforholdet for å forbedre bildet på RTS-skjermen og
minikartet.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Eye Saver Mode er aktivert.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Eco Saving Plus er aktivert.
•• RPG: Denne modusen er optimert for 3D-grafikk og direktemeldinger på RPG-spillskjermen.
•• AOS: Øk kontrastforholdet hvis du vil ha en bildekvalitet som er optimert for AOS-spillskjermen.
•• sRGB: Juster fargesystemet til sRGB-modus. Dette er standardmodusen til denne skjermen.
•• Cinema: Få lysstyrken og skarpheten til TV-er som passer til å se på video- og DVD-innhold.
I AV-modus
Når den eksterne inngangen er koblet til gjennom HDMI/DP og PC/AV Mode er angitt til AV, har Picture
Mode fire automatiske bildeinnstillinger (Dynamic, Standard, Movie og Custom) som er forhåndsinnstilt
på fabrikken. Du kan aktivere enten Dynamic, Standard, Movie eller Custom. Du kan velge Custom, som
automatisk henter frem dine egne bildeinnstillinger.
•• Dynamic: Velg denne innstillingen for å oppnå skarpere bilde enn i Standard-modus.
•• Standard: Velg denne innstillingen hvis apparatet brukes i omgivelser med sterkt lys. Dette gir også
skarpt bilde.
•• Movie: Velg denne innstillingen hvis apparatet brukes i omgivelser med svakt lys. Dette reduserer
strømforbruk og er mindre anstrengende for øynene.
•• Custom: Velg denne innstillingen hvis du vil justere bildet selv.
36
Brightness
Color
Juster den generelle lysstyrken til bildet. (Område: 0~100)
Juster skjermens fargetone.
En høyere verdi gjør at bildet virker lysere.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Eco Saving Plus er aktivert.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Eye Saver Mode er aktivert.
――Denne menyen er ikke tilgjengelig når Picture Mode er angitt til Cinema-modus.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Eye Saver Mode er aktivert.
•• Red: Juster metningsnivået for rødt. Verdier nærmere 100 betyr at fargen har større intensitet.
•• Green: Juster metningsnivået for grønt. Verdier nærmere 100 betyr at fargen har større intensitet.
Contrast
•• Blue: Juster metningsnivået for blått. Verdier nærmere 100 betyr at fargen har større intensitet.
•• Color Tone: Velg den fargetonen som passer best til dine visningsbehov.
‒‒ Cool 2: Angi at fargetemperaturen skal være kaldere enn Cool 1.
Juster kontrasten mellom gjenstandene og bakgrunnen. (Område: 0~100)
‒‒ Cool 1: Angi at fargetemperaturen skal være lavere enn Normal-modus.
En høyere verdi øker kontrasten for å gjøre så objektet virker nærmere.
‒‒ Normal: Vis standard fargetone.
――Denne menyen er ikke tilgjengelig når Picture Mode er angitt til Cinema-modus.
‒‒ Warm 1: Angi at fargetemperaturen skal være høyere enn Normal-modus.
‒‒ Warm 2: Angi at fargetemperaturen skal være varmere enn Warm 1.
Sharpness
Gjør omrisset til objekter klarere eller mer utydelig. (Område: 0~100)
En høyere verdi gjør omrisset til objekter klarere.
‒‒ Custom: Tilpass fargetonen.
――Når den eksterne inngangen er koblet til gjennom HDMI/DP og PC/AV Mode er angitt til AV, har Color Tone
fire fargetemperaturinnstillinger (Cool, Normal, Warm og Custom).
•• Gamma: Juster midtnivået for lystetthet.
‒‒ Mode1 / Mode2 / Mode3
――Denne menyen er ikke tilgjengelig når Picture Mode er angitt til Cinema-modus.
37
HDMI Black Level
Screen Adjustment
Hvis en DVD-spiller eller digitalboks er koblet til produktet via HDMI, kan det oppstå bildedegradering
(kontrast/fargedegradering, svartnivå osv.), avhengig av tilkoblet kildeenhet. I dette tilfellet kan HDMI
Black Level brukes til å justere bildekvaliteten.
――Dette alternativet er bare tilgjengelig når PC/AV Mode er angitt til AV.
Hvis dette er tilfellet, korrigerer du den degraderte bildekvaliteten med menyen HDMI Black Level.
――Denne funksjonen er bare tilgjengelig i HDMI1, HDMI2-modus.
•• Normal: Velg denne modusen når det ikke er noen degradering i kontrastforhold.
•• Low: Velg denne modusen for å redusere svartnivå og øke hvitnivået når det er degradering i
kontrastforhold.
――Denne menyen er bare tilgjengelig når Screen Size er satt til Screen Fit i AV-modus.
Når 480p, 576p, 720p eller 1080p er angitt i AV-modus og skjermen vises normalt, velger du Screen Fit for å
justere horisontal posisjon i 0-6 nivåer.
Konfigurere H-Position & V-Position
H-Position: Flytt skjermbildet til venstre eller høyre.
V-Position: Flytt skjermbildet opp eller ned.
――HDMI Black Level er kanskje ikke kompatibel med alle kildeenheter.
――HDMI Black Level-funksjonen aktiveres bare ved en bestemt AV-oppløsning, for eksempel 720P ved 60 Hz og
1080P ved 60 Hz.
Kalibreringsrapport
Eye Saver Mode
Dataene fra denne rapporten måles ved leveringstidspunktet.
Gir optimal bildekvalitet som passer for å hvile øynene.
•• Inngangssignal: HDMI
TÜV Rheinlands “Low Blue Light Content” er en sertifisering for produkter som oppfyller kravene til
lavere nivåer for blått lys. Når Eye Saver Mode er satt til On, vil det blå lyset med en bølgelengde på
cirka 400 nm reduseres og gi en optimal bildekvalitet som passer for at øynene skal få hvile. Samtidig er
det blå lyset lavere enn i standardinnstillingene, slik det er testet av TÜV Rheinland, og sertifisert for å
oppfylle kravene til TÜV Rheinlands standarder for “Low Blue Light Content”.
•• Hver måling fra denne rapporten er basert på Custom-modusen ved leveringstidspunktet.
•• Målingene kan variere ut fra måleutstyr, målested, systemmiljø (f.eks. datamaskin, grafikkort osv.)
og andre variabler.
•• Denne rapporten er ikke med på menyen i noen produkter, men i en separat utskriftsrapport i stedet.
38
Kapittel 06
Justere innstillingene for OSD (skjermmenyen)
Det gis en detaljert beskrivelse av hver funksjon. Referer til produktet for detaljer.
――De tilgjengelige funksjonene kan variere avhengig av produktmodell. Fargen og fasongen på delene kan
variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.
Display Time
Angi at skjermmenyen (OSD) skal forsvinne automatisk hvis menyen ikke brukes i et visst tidsrom.
Language
Display Time kan brukes til å angi hvor lang tid det skal gå før OSD-menyen skal forsvinne.
Angi menyspråket.
――En endring i språkinnstillingen vil bare gjelde for skjermmenyen.
――Den vil ikke gjelde andre funksjoner på PCen.
39
Kapittel 07
Oppsett og tilbakestilling
Det gis en detaljert beskrivelse av hver funksjon. Referer til produktet for detaljer.
――De tilgjengelige funksjonene kan variere avhengig av produktmodell. Fargen og fasongen på delene kan
variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.
•• Off: Deaktiver Arena Lighting-funksjonen.
•• Blinking: LED-lampene fungerer med et konstant intervall.
•• Interactive: Endre LED-lysstyrken automatisk etter lyden fra datamaskinen.
Arena Lighting (bare for modell C*FG70*)
――Denne modusen endrer belysningsnivået ved å registrere intensiteten til lydsignalet som mottas av
skjermen. Et lavere lydvolum på datamaskinen reduserer belysningsnivået. Øk lydvolumet hvis du vil
forbedre belysningseffekten fra funksjonen Arena Lighting og få en bedre spillopplevelse.
Konfigurer hvordan LED-lampene under skjermen skal fungere.
40
Volume
PC/AV Mode
Juster Volume ved å styre JOG-knappen VENSTRE/HØYRE.
Angi PC/AV Mode til AV. Bildestørrelsen blir forstørret.
Dette alternativet er nyttig når du ser på en film.
Eco Saving Plus
Reduser energiforbruket sammenlignet med forbruket ved maksimal lysstyrke.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Eye Saver Mode er aktivert.
•• Off: Deaktiver Eco Saving Plus-funksjonen.
•• Auto: Strømforbruket vil automatisk bli redusert med omtrent 10 % i forhold til den gjeldende
innstillingen.
(Hvor mye strømforbruket reduseres avhenger av skjermens lysstyrke.)
•• Low: Sparer opptil 25 % energi sammenlignet med maksimal lysstyrke.
•• High: Sparer opptil 50 % energi sammenlignet med maksimal lysstyrke.
•• Angi til "PC" når den er koblet til en PC.
•• Angi til "AV" når den er koblet til en AV-enhet.
――Leveres bare for bredformatmodeller som 16:9 eller 16:10.
――Hvis skjermen er i HDMI1, HDMI2, DisplayPort-modus og skjermen viser meldingen Check Signal Cable eller
strømsparing blir aktivert, trykker du på JOG-knappen for å vise funksjonsknappskjermbildet og velger
-ikonet. Du kan velge PC eller AV.
DisplayPort Ver.
Velg skjermport.
――Feil innstillinger kan føre til tom skjerm. Hvis dette skjer, må du kontrollere spesifikasjonene for enheten.
――Hvis skjermen (når den er satt til HDMI1, HDMI2 eller DisplayPort) er i strømsparingsmodus eller meldingen
Check Signal Cable vises eller strømsparingsmodus aktiveres, trykker du på JOG-knappen, slik at
Off Timer
funksjonsknappskjermen vises og velger knappen
for å vise skjermmenyen (OSD). Du kan velge 1.1 eller 1.2.
――Hvis du stiller inn DisplayPort Ver. på 1.1, gjør båndbreddebegrensningen for DisplayPort 1.1-protokollen at
Off Timer: Slå på Off Timer-modus.
den faktiske maksimale oppdateringshastigheten for grafikkortet ikke kan oppnå nivået 120 Hz/144 Hz.
Turn Off After: Tidsinnstilt avslåing kan angis fra 1 til 23 timer. Produktet blir slått av automatisk etter
angitt antall timer.
――Dette alternativet er bare tilgjengelig når Off Timer er angitt til On.
――For produkter for markedet i noen regioner er det angitt at Off Timer skal aktiveres 4 timer etter at produktet
er slått på. Dette gjøres i samsvar med regulering av strømforsyningen. Hvis du ikke vil at tidsinnstilt avslåing
skal aktiveres, kan du gå til
→ System og sette Off Timer til Off.
41
Source Detection
Information
Velg enten Auto eller Manual som metode for gjenkjenning av inndatasignalet.
Vis den gjeldende inndatakilden, frekvensen og oppløsningen.
Key Repeat Time
Du kan velge Acceleration, 1 sec eller 2 sec. Hvis du velger No Repeat, reagerer en kommando bare én
gang når det blir trykket på en knapp.
12
Black Equalizer
120
Hz
Response Time
Konfigurer innstillingene for å aktivere eller deaktivere strømlampen som er plassert på nedre del av
produktet.
•• Working: Strømlampen er på når produktet er slått på.
On
FreeSync
Low Input Lag
Picture Mode: Custom
Game
Information
Picture
LS *********
OnScreen Display
Power LED On
Refresh Rate
Off
S/N :*************
System
Information
HDMI1
Exit
****x****
** kHz ** Hz
•• Stand-by: Strømlampen er på når produktet er slått av.
――Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Reset All
Sett alle innstillinger for produktet tilbake til standard fabrikkinnstillinger.
――Game Setting 1, Game Setting 2 og Game Setting 3, som lagres under Save Settings, endres ikke.
42
Kapittel 08
Installere programvaren
Easy Setting Box
Systemkrav
OS
Maskinvare
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Minst 32 MB minne
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Minst 60 MB ledig plass på harddisken
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
Easy Setting Box lar brukerne bruke skjermen ved å dele den inn i flere deler.
Hvis du vil installere den nyeste versjonen av Easy Setting Box, laster du den ned fra nettstedet Samsung
Electronics på http://www.samsung.com.
•• Windows 10 32Bit/64Bit
――Programvaren fungerer kanskje ikke skikkelig hvis du ikke starter datamaskinen på nytt etter installasjonen.
――Ikonet Easy Setting Box vises kanskje ikke avhengig av datasystemet og produktspesifikasjonene.
――Hvis snarveisikonet ikke vises, trykker du på F5-tasten.
Begrensninger og problemer med installasjonen
Easy Setting Box-installasjon kan påvirkes av grafikkortet, hovedkortet og nettverksomgivelsene.
43
Kapittel 09
Feilsøkingsveiledning
Før du kontakter Samsungs
kundeservicesenter
――Før du ringer Samsung kundeservicesenter tester du produktet som følger. Hvis problemet vedvarer,
kontakter du Samsung kundeservicesenter.
Teste produktet
Kontroller om produktet fungerer normalt ved å bruke produkttestfunksjonen.
Hvis skjermen er avslått og strømindikatoren blinker selv om produktet er riktig tilkoblet en PC, bør du
utføre en diagnosetest.
1
Slå av både PC-en og produktet.
2
Koble kabelen fra produktet.
3
Slå på produktet.
4
Hvis meldingen Check Signal Cable vises, fungerer produktet normalt.
Kontroller følgende.
Installasjonsproblem (PC-modus)
Skjermen slår seg av og på.
Sjekk at kabelen er skikkelig tilkoblet mellom produktet og PC-en, og at kontaktene er godt festet.
Det er tomme felter på alle fire sider av skjermen når en HDMI- eller HDMI-DVI-kabel er koblet til
produktet og PCen.
De tomme feltet som ble funnet på skjermen, har ingenting å gjøre med produktet.
Tomme områder på skjermen forårsakes av PC-en eller grafikkortet. For å løse problemet justerer du
skjermstørrelsen i HDMI- eller DVI-innstillingene for grafikkortet.
Hvis innstillingsmenyen for grafikkortet ikke har noe alternativ for å justere skjermstørrelsen,
oppdaterer du grafikkortdriveren til nyeste versjon.
(Kontakt produsenten av grafikkortet eller datamaskinen for mer informasjon om hvordan du justerer
skjerminnstillingene.)
――Hvis skjermen er tom, kontrollerer du PC-systemet, videokontrolleren og kabelen.
Skjermproblem
Kontrollere oppløsningen og frekvensen
For en modus som er høyere enn oppløsningen som støttes (se Tabell over standard signalmodus), vil
meldingen Not Optimum Mode vises en kort stund.
――Den viste oppløsningen kan variere avhengig av datamaskinens systeminnstillinger og kabler.
Strømlampen er av. Skjermen slår seg ikke på.
Kontroller at strømkabelen er riktig koblet til.
Meldingen Check Signal Cable vises.
Kontroller at kabelen er riktig koblet til produktet.
Kontroller at enheten som er koblet til produktet er slått på.
44
Not Optimum Mode vises.
Videoavspillingen er hakkete.
Denne meldingen vises når signalet fra grafikkortet overstiger den maksimale oppløsningen eller
frekvensen for produktet.
Avspillingen av store videofiler i høy definisjon kan være hakkete. Dette kan skyldes at videospilleren
ikke er optimalisert for datamaskinressursen.
Endre maksimal oppløsning eller frekvens slik at den passer til produktets ytelse, i samsvar med Tabell
over standard signalmodus (S.48).
Prøv å spille av filen på en annen videospiller.
Bildene på skjermen ser forvrengt ut.
Kontroller kabeltilkoblingen til produktet.
Skjermen er ikke klar. Skjermen er uklar.
Fjern eventuelt tilbehør (videoforlengelseskabel osv.) og prøv på nytt.
Still inn oppløsningen og frekvensen til det anbefalte nivået.
Skjermen er ustabil og rister. Det er skygger eller ekkobilder igjen på skjermen.
Kontroller at oppløsningen og frekvensen til PCen er innenfor rekkevidde av oppløsningen og
frekvensen som er kompatible med produktet. Deretter kan du om nødvendig endre innstillingene ved
å referere til tabell over standard signalmodus (S.48) i denne håndboken og Information-menyen på
produktet.
Lydproblem
Det er ingen lyd.
Sjekk at lydkabelen er tilkoblet, eller juster volumet.
Kontroller volumet.
Volumet er for lavt.
Justerer volumet.
Hvis volumet fortsatt er lavt etter at du har satt det opp til maksimalt nivå, justerer du volumet på PCens lydkort eller programvare.
Skjermen er for lys. Skjermen er for mørk.
Video er tilgjengelig, men det er ingen lyd.
Juster Brightness og Contrast.
Lyd kan ikke høres hvis du har brukt en HDMI-DVI-kabel for å koble til inngangsenheten.
Fargen på skjermen er ujevn.
Koble til enheten ved hjelp av en HDMI-kabel eller en DP-kabel.
Endre Color-innstillingene.
Fargene på skjermen har en skygge og er forvrengt.
Endre Color-innstillingene.
Kildeenhetproblem
Hvitt ser ikke egentlig hvitt ut.
Det kommer en pipelyd når PC-en starter opp.
Endre Color-innstillingene.
Hvis du hører en pipelyd når PC-en starter opp, må PC-en på service.
Det er ingen bilder på skjermen og strømlampen blinker hvert halve til hele sekund.
Produktet er i strømsparingsmodus.
Trykk på en tast på tastaturet eller beveg musen for å returnere til forrige skjerm.
Teksten er uklar.
Hvis du bruker et Windows-operativsystem (f.eks. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 eller Windows
10): Gå til Kontrollpanel → Skrifter → Juster ClearType-tekst og endre Slå på ClearType.
45
Spørsmål og svar
――Se i brukerhåndboken for PC-en eller skjermkortet for flere instruksjoner om justering.
Hvordan endrer jeg frekvensen?
Angi frekvensen på grafikkortet.
•• Windows 7: Gå til Kontrollpanel → Utseende og personalisering → Skjerm → Skjermoppløsning → Avanserte innstillinger → Skjerm og juster Oppdateringsfrekvens under Innstillinger for skjerm.
•• Windows 8(Windows 8.1): Gå til Innstillinger → Kontrollpanel → Utseende og personalisering → Skjerm → Skjermoppløsning → Avanserte innstillinger → Skjerm og juster Oppdateringsfrekvens under Innstillinger
for skjerm.
•• Windows 10: Gå til Innstillinger → System → Skjerm → Avanserte skjerminnstillinger → Egenskaper for skjermkort → Skjerm, og juster Skjermoppdateringsfrekvens under Innstillinger for skjerm.
Hvordan kan jeg endre oppløsningen?
•• Windows 7: Gå til Kontrollpanel → Utseende og personalisering → Skjerm → Juster oppløsning og juster oppløsningen.
•• Windows 8(Windows 8.1): Gå til Innstillinger → Kontrollpanel → Utseende og personalisering → Skjerm → Juster oppløsning og juster oppløsningen.
•• Windows 10: Gå til Innstillinger → System → Skjerm → Avanserte skjerminnstillinger, og juster oppløsningen.
Hvordan angir jeg strømsparingsmodus?
•• Windows 7: Angi strømsparingsmodus i Kontrollpanel → Utseende og personalisering → Tilpass → Skjermsparerinnstillinger → Strømalternativer eller BIOS SETUP på PC-en.
•• Windows 8(Windows 8.1): Angi strømsparingsmodus i Innstillinger → Kontrollpanel → Utseende og personalisering → Tilpass → Skjermsparerinnstillinger → Strømalternativer eller BIOS SETUP på PC-en.
•• Windows 10: Angi strømsparingsmodus i Innstillinger → Personalisering → Låseskjerm → Innstillinger for skjermtidsavbrudd → Strøm og hvilemodus eller BIOS SETUP på PC-en.
46
Kapittel 10
Spesifikasjoner
Generelt
Modellnavn
C24FG70FQ* / C24FG73FQ*
C27FG70FQ* / C27FG73FQ*
Størrelse
Klasse 24 (23,5 tommer / 59,8 cm)
Visningsområde
521,3952 mm (H) x 293,2848 mm (V) 597,888 mm (H) x 336,312 mm (V)
Pikselstørrelse
0,27156 mm (H) x 0,27156 mm (V)
Maksimal pikselklokke
HDMI: 297 MHz
Klasse 27 (27,0 tommer / 68,6 cm)
0,3114 mm (H) x 0,3114 mm (V)
DisplayPort: 346,5 MHz
Strømforsyning
AC 100 - 240 V - (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz
Se på etiketten på baksiden av produktet siden standardspenning kan
variere i forskjellige land.
Signalkontakter
HDMI, DisplayPort
Miljøforhold
Drift
――Plug-and-Play
Denne skjermen kan installeres og brukes med alle Plug-and-Play-kompatible systemer. Toveis
datautveksling mellom skjermen og PC-systemet optimaliserer skjerminnstillingene. Skjerminstallasjon
foregår automatisk. Men du kan tilpasse installasjonsinnstillingene om ønskelig.
――Panelpunkter (piksler)
På grunn av produksjonen av dette produktet kan omtrent 1 piksel per million (1 ppm) være lysere eller
mørkere på LCD-panelet. Dette påvirker ikke produktytelsen.
――Spesifikasjonene over kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.
――Denne enheten er et digitalt apparat i klasse B.
――Du finner detaljerte spesifikasjoner for enheten på nettstedet til Samsung Electronics.
Temperatur: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F)
Luftfuktighet : 10 % – 80 %, ikke-kondenserende
Lagring
Temperatur: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Luftfuktighet : 5 % – 95 %, ikke-kondenserende
47
Tabell over standard signalmodus
Synkronisering
Oppløsning
Horisontal frekvens
30 – 168 kHz
Vertikal frekvens
48 – 144 Hz
Optimal oppløsning
1920 x 1080 ved 120 Hz (HDMI)
1920 x 1080 ved 144 Hz (DisplayPort)
Maksimal oppløsning
1920 x 1080 ved 120 Hz (HDMI)
1920 x 1080 ved 144 Hz (DisplayPort)
Hvis et signal som tilhører standardmodusene nedenfor, sendes fra PC-en, vil skjermen bli justert automatisk. Hvis signalet som overføres fra PC-en ikke tilhører standardsignalmodusene, kan skjermen være tom når
strømlampen lyser. I et slikt tilfelle bytter du innstillingene i henhold til følgende tabell ved å referere til grafikkortets brukerhåndbok.
Oppløsning
Horisontal frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pikselklokke (MHz)
Synk.polaritet (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
48
Oppløsning
Horisontal frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pikselklokke (MHz)
Synk.polaritet (H/V)
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900 RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
CEA, 1920 x 1080
112,500
100,000
297,000
+/+
CEA, 1920 x 1080
135,000
120,000
297,000
+/+
CVT, 1920 x 1080 RB
166,587
143,981
346,500
+/-
――Horisontal frekvens
Tiden som kreves til å skanne en enkelt linje fra venstre til høyre side av skjermen kalles en horisontal syklus. Det omvendte nummeret av en horisontal syklus kalles horisontal frekvens. Horisontal frekvens måles i kHz.
――Vertikal frekvens
Fordi det samme bildet gjentas flere titalls ganger per sekund kan du se naturlige bilder. Gjentakelsesfrekvensen kalles "vertikal frekvens" eller "oppdateringsfrekvens" og angis i Hz.
――Dette produktet kan angis til bare en oppløsning for hver skjermstørrelse for å oppnå optimal bildekvalitet på grunn av panelets natur. Bildekvaliteten kan bli degradert hvis du angir en annen oppløsning enn den spesifiserte
oppløsningen. For å unngå dette anbefaler vi at du velger den optimale oppløsningen som er spesifisert for produktet.
49
Kapittel 11
Tillegg
Ansvar for betalingstjenesten (kostnad til
kundene)
En produktskade som er forårsaket av kundens feil
――Når det blir bedt om tjenesten, kan det være at vi, på tross av garantien, kan belaste deg for et besøk fra en
•• Eksternt slag/støt eller at produktet er sluppet ned.
servicetekniker i følgende tilfeller:
Ikke en produktdefekt
Rengjøring av produktet, justering, forklaring, ny installering osv.
•• Hvis en servicetekniker gir instruksjoner om hvordan produktet skal brukes, eller bare justerer
alternativer uten å demontere produktet.
Produktskade forårsaket av kundens feilbehandling eller feil reparasjon.
Hvis en produktskade er forårsaket av:
•• Bruk av utstyr eller separat solgt produkt som ikke er spesifisert av Samsung.
•• Reparasjon utført av en person som ikke er en tekniker fra en partner av eller et eksternt selskap som
brukes av Samsung Electronics Co., Ltd.
•• Ommodellering eller reparasjon av produktet utført av kunden.
•• Bruk med feil spenning eller ikke-autoriserte elektriske tilkoblinger.
•• Forholdsreglene i brukerhåndboken er ikke fulgt.
•• Hvis en defekt er forårsaket av eksterne miljøfaktorer (Internett, antenne, kabelsignal, osv.)
•• Hvis et produkt installeres på nytt eller hvis det kobles til enheter i tillegg etter at det kjøpte
produktet er installert for første gang.
•• Hvis produktet installeres på nytt for å flyttes til en annen plassering eller til et annet hus.
•• Hvis en kunde ber om instruksjoner om hvordan produktet skal brukes på grunn av produkter fra
andre selskaper.
•• Hvis en kunde ber om instruksjoner om hvordan nettverket eller programmer fra andre selskaper
skal brukes.
Annet
•• Hvis det oppstår feil på produktet på grunn av naturskade. (tordenvær, brann, jordskjelv,
oversvømmelse, osv)
•• Hvis forbruksartikler er oppbrukt. (batteri, toner, lysstofflamper, hode, vibrator, lampe, filter, bånd,
osv.)
――Hvis kunden ber om en tjeneste i tilfeller hvor produktet ikke har noen defekter, kan det bli pålagt en
serviceavgift. Så vennligst les brukerhåndboken først.
•• Hvis kunden ber om programvareinstallering og konfigurering for produktet.
•• Hvis en servicetekniker tørker støv eller fjerner fremmedlegemer fra innsiden av produktet.
•• Hvis kunden ber om en installering i tillegg etter å ha kjøpt et produkt via homeparty eller på nettet.
50
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising