Samsung | C32JG50QQU | User guide | Samsung 32" WQHD Curved Gaming Monitor CJG50 Brugervejledning

Samsung 32" WQHD Curved Gaming Monitor CJG50 Brugervejledning
BRUKERHÅNDBOK
Spillskjerm
C*JG5*
Fargen og utseendet kan variere avhengig av produktet, og spesifikasjonene kan endres uten forvarsel for å forbedre ytelsen.
Innholdet i denne brukerhåndboken kan endres uten varsel for å forbedre kvaliteten.
© Samsung Electronics
Samsung Electronics eier opphavsretten til denne brukerhåndboken.
Bruk eller reproduksjon av deler av eller hele denne håndboken uten tillatelse fra Samsung Electronics er forbudt.
Varemerker for andre enn Samsung Electronics eies av sine respektive eiere.
Du kan bli belastet for et administrasjonsgebyr i følgende tilfeller:
(a) En tekniker blir kalt ut på din forespørsel, men det blir ikke funnet noen feil med produktet (dvs. der du ikke har lest
denne brukerveiledningen godt nok).
(b) Du leverer enheten til reparasjon, men det blir ikke funnet noen feil med produktet (dvs. der du ikke har lest denne
brukerveiledningen godt nok).
Du vil bli informert om administrasjonsgebyret før du får en tekniker på besøk.
Innholdsfortegnelse
Før du tar produktet i bruk
Koble til og bruke en kildeenhet
Sikre installasjonsområdet
Forholdsregler ved oppbevaring
4
4
Sikkerhetstiltak
Rengjøring
Elektrisitet og sikkerhet
Installasjon
Bruk
4
5
5
6
7
Kontrollpunkter før tilkobling
21
Picture Mode
28
Koble til og bruke en PC
Tilkobling med en HDMI-kabel
Tilkobling med en HDMI-DVI-kabel
Tilkobling med en DP-kabel
Koble til hodetelefoner
Koble til strømmen
Rydde i de tilkoblede kablene
21
21
21
22
22
22
23
Brightness
29
Contrast
29
Sharpness
29
Color
29
SAMSUNG MAGIC Upscale
30
Riktig stilling ved bruk av produktet
24
HDMI Black Level
30
Driverinstallasjon
24
Eye Saver Mode
30
10
10
11
Velge optimal oppløsning
24
Screen Adjustment
30
12
13
14
15
15
16
Game
Picture Mode
25
Justere innstillingene for
OSD (skjermmenyen)
Refresh Rate
26
Language
31
Black Equalizer
26
Display Time
31
Response Time
26
Low Input Lag
27
Screen Size
27
Forberedelser
Deler
Kontrollpanel
Funksjonstastveiledning
Endre innstillinger for Brightness, Contrast og
Sharpness
Endre innstillingen for Volume
Typer porter
Justere helningen på produktet
Antityverilås
Forholdsregler ved flytting av skjermen
Skjermoppsett
Installasjon
17
Feste stativet
17
Slik fjerner du stativet
18
Installere et veggfestesett eller skrivebordsstativ 19
2
Innholdsfortegnelse
Oppsett og tilbakestilling
Feilsøkingsveiledning
Volume
32
33
Før du kontakter Samsungs kundeservicesenter
Teste produktet
Kontrollere oppløsningen og frekvensen
Kontroller følgende.
36
36
36
36
Eco Saving Plus
32
Off Timer
PC/AV Mode
33
Spørsmål og svar
38
DisplayPort Ver.
33
Source Detection
33
Key Repeat Time
34
Power LED On
34
Reset All
34
Information
34
Spesifikasjoner
Generelt
39
Tabell over standard signalmodus
40
Tillegg
Installere programvaren
Easy Setting Box
35
Begrensninger og problemer med installasjonen 35
Systemkrav
35
Ansvar for betalingstjenesten (kostnad til
48
kundene)
Ikke en produktdefekt
48
En produktskade som er forårsaket av kundens feil 48
Annet
48
3
Kapittel 01
Før du tar produktet i bruk
Sikre installasjonsområdet
Sikkerhetstiltak
Sørg for at det er litt plass rundt produktet til ventilasjon. En intern temperatur kan føre til brann og
skade produktet. Sørg for at det er tilstrekkelig plass som vist på bildet nedenfor når du installerer
produktet.
――Utseendet kan variere avhengig av produktet.
Advarsel
Hvis instruksjonene ikke følges, kan det føre til alvorlig skade eller
død.
Forsiktig
Hvis instruksjonene ikke følges, kan det føre til personskade eller
skade på eiendom.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Forholdsregler ved oppbevaring
På svært glansede modeller kan det oppstå hvite flekker på overflaten hvis en ultralyd-luftfukter brukes
i nærheten.
――Kontakt Samsungs kundeservicesenter hvis produktet må rengjøres innvendig (et servicegebyr vil påløpe).
4
Rengjøring
――Ta følgende forholdsregler ved rengjøring.
1
Slå av produktet og datamaskinen.
2
Koble strømledningen fra produktet.
――Hold strømkabelen i kontakten, og ikke berør kabelen med våte hender. Ellers kan det oppstå elektrisk
støt.
3
Elektrisitet og sikkerhet
Advarsel
•• Ikke bruk en skadet strømkabel eller -kontakt, eller en løs stikkontakt.
•• Ikke koble til flere produkter i samme stikkontakt.
•• Ikke berør strømkontakten med våte hender.
Tørk skjermen med en ren, myk og tørr klut.
•• Sett strømkontakten helt inn slik at den ikke er løs.
‒‒ Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder sprit, løsemidler eller overflateaktive stoffer på
skjermen.
•• Koble strømkontakten til en jordet stikkontakt (bare isolerte enheter av type 1).
‒‒ Ikke sprut vann eller rengjøringsmiddel direkte på produktet.
4
Fukt en myk og tørr klut i vann og vri den grundig for å rengjøre produktet utvendig.
5
Koble strømkabelen til produktet når rengjøringen er fullført.
6
Slå på produktet og datamaskinen.
•• Ikke bøy eller dra hardt i strømkabelen. Pass på at strømkabelen ikke legges under en tung
gjenstand.
•• Ikke plasser strømkabelen eller produktet i nærheten av varmekilder.
•• Fjern støv omkring kontaktpolene på strømkabelen eller stikkontakten med en myk klut.
Forsiktig
•• Ikke koble fra strømkabelen mens produktet er i bruk.
•• Bruk bare strømkabelen som ble levert med Samsung-produktet. Ikke bruk strømkabelen med andre
produkter.
•• Ha stikkontakten på et sted der strømkabelen kan kobles til uten hindring.
‒‒ Strømkabelen må kobles fra for å slå av strømmen til produktet når det oppstår et problem.
•• Hold i kontakten når du kobler strømkabelen fra stikkontakten.
5
Installasjon
Advarsel
Forsiktig
•• Ikke plasser stearinlys, myggspiral eller sigaretter oppå produktet. Ikke installer produktet i
nærheten av varmekilder.
•• Sørg for at du ikke mister produktet under flytting.
•• Ikke installer produktet på et sted med dårlig ventilasjon, som i en bokhylle eller et skap.
•• Installer produktet minst 10 cm unna veggen for å tillate ventilasjon.
•• Oppbevar plastemballasje utilgjengelig for barn.
‒‒ Den medfører kvelningsfare for barn.
•• Ikke installer produktet på et ustabilt eller vibrerende underlag (usikker hylle, skrå flater osv).
‒‒ Produktet kan falle ned og bli skadet og/eller forårsake personskade.
‒‒ Hvis produktet brukes på steder med mye vibrasjon, kan det produktet bli skadet eller forårsake
brann.
•• Ikke installer produktet i et kjøretøy eller på et sted som er utsatt for støv, fuktighet (vannsøl osv.),
olje eller røyk.
•• Produktet må ikke utsettes for direkte sollys, hete eller varme gjenstander som for eksempel ovner.
•• Ikke sett ned produktet med fronten ned.
•• Når du installerer produktet i et kabinett eller på en hylle, må du passe på at den nedre kanten på
produktets forside ikke stikker ut.
‒‒ Produktet kan falle ned og bli skadet og/eller forårsake personskade.
‒‒ Installer bare produktet i kabinetter eller på hyller med den rette størrelsen.
•• Sett produktet forsiktig ned.
‒‒ Det kan medføre feil på produktet eller personskade.
•• Hvis produktet installeres på et uvanlig sted (et sted utsatt for mye fint støv, kjemiske stoffer,
ekstreme temperaturer eller mye fuktighet, eller et sted der produktet skal brukes kontinuerlig i
lengre tid), kan ytelsen bli kraftig forringet.
‒‒ Rådfør deg med Samsungs kundeservicesenter hvis du ønsker å installere produktet på et slikt
sted.
‒‒ Dette kan forkorte produktets levetid, eller det kan medføre brann.
•• Ikke installer produktet innenfor rekkevidden til små barn.
‒‒ Produktet kan falle ned, og barn kan bli skadet.
•• Matolje, for eksempel soyaolje, kan skade eller deformere produktet. Ikke installer produktet på et
kjøkken eller i nærheten av en kjøkkenbenk.
6
Bruk
Advarsel
•• Det er høy spenning inne i produktet. Du må aldri demontere, reparere eller modifisere produktet
selv.
‒‒ Kontakt Samsungs kundeservicesenter for reparasjon.
•• Hvis du skal flytte produktet, må du først ta ut alle kablene, inkludert strømledningen, fra det.
•• Hvis produktet lager unormale lyder, lukter svidd eller det ryker av det, må du straks koble fra
strømkabelen og kontakte Samsungs kundeservicesenter.
•• Ikke sett metallgjenstander (spisepinner, mynter, hårnåler osv.) eller brennbare gjenstander (papir,
fyrstikker osv.) inn i produktet (via ventilen eller inndata-/utdataportene osv).
‒‒ Pass på at du slår av produktet og kobler fra strømkabelen når det har kommet vann eller
fremmedlegemer inn i produktet. Kontakt Samsungs kundeservicesenter.
•• Ikke plasser gjenstander som inneholder væske (vaser, potter, flasker osv.) eller metallgjenstander
oppå produktet.
‒‒ Pass på at du slår av produktet og kobler fra strømkabelen når det har kommet vann eller
fremmedlegemer inn i produktet. Kontakt Samsungs kundeservicesenter.
•• Ikke la barn henge fra eller klatre på produktet.
‒‒ Barn kan bli alvorlig skadet.
•• Hvis du slipper ned produktet eller ytterdekselet blir skadet, slår du av strømbryteren og kobler fra
strømkabelen. Kontakt Samsungs kundeservicesenter.
‒‒ Fortsatt bruk kan forårsake brann eller elektrisk støt.
•• Ikke sett tunge gjenstander eller ting som barn liker (leker, godteri osv.) oppå produktet.
‒‒ Produktet eller den tunge gjenstanden kan falle ned når barn prøver å nå lekene eller godteriet,
noe som kan medføre alvorlig personskade.
•• Ved lyn eller torden må produktet slås av og strømkabelen kobles fra.
•• Ikke mist gjenstander på produktet eller utsett det for støt eller slag.
•• Ikke flytt produktet ved å dra i strømkabelen eller andre kabler.
•• Hvis det oppdages gasslekkasje, må du ikke berøre produktet eller strømkontakten. Ventiler også
området øyeblikkelig.
•• Ikke løft eller flytt produktet ved å dra i strømkabelen eller andre kabler.
•• Ikke bruk eller oppbevar lettantennelig spray eller brennbare stoffer i nærheten av produktet.
•• Sjekk at ventilene ikke er blokkert av duker eller gardiner.
‒‒ Høy innvendig temperatur kan føre til brann.
7
Forsiktig
•• Hvis du lar skjermen stå på med et stillestående bilde over en lengre periode, kan det føre til
bildeinnbrenning eller ødelagte piksler.
‒‒ Hvis du ikke skal bruke produktet i en lengre periode, bør du aktivere strømsparingsmodus eller
en skjermbeskytter med bevegelig bilde.
•• Koble strømkabelen fra stikkontakten hvis du ikke skal bruke produktet i en lengre periode (ferie
osv.)
‒‒ Støvansamling kombinert med varme kan forårsake brann, elektrisk støt eller strømlekkasje.
•• Bruk produktet med anbefalt oppløsning og frekvens.
‒‒ Synet ditt kan bli svekket.
•• Ikke sett strømadaptere sammen.
•• Fjern plastposen fra strømadapteren før du bruker den.
•• Sørg for at det ikke kommer inn vann i strømadapterenheten, eller at den blir våt.
‒‒ Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
‒‒ Unngå å bruke produktet utendørs der det kan bli utsatt for regn eller snø.
‒‒ Vær forsiktig så strømadapteren ikke blir våt når du vasker gulvet.
•• Ikke plasser strømadapteren i nærheten av en varmekilde.
‒‒ Ellers kan det oppstå brann.
•• Ha strømadapteren på et godt ventilert sted.
•• Hvis du plasserer AC/DC-strømadapteren slik at den henger med ledningsinngangen vendt oppover,
kan det komme vann eller fremmedlegemer inn i adapteren og føre til at den ikke virker som den
skal.
•• Sett i støpselet i strømdadpateren til et klikk høres.
•• Ikke sett i støpselet alene i stikkontakten.
•• Ikke bruk en annen strømadapter enn den som følger med.
‒‒ Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
•• Ikke sett i strømadapteren i en stikkontakt i taket.
‒‒ Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
•• Roter støpselet slik at det ikke overstiger intervallet (0 til 90°) på strømadapteren.
‒‒ Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
•• Ikke ta fra hverandre støpselet og adapteren etter at det er montert sammen. (De kan ikke deles
etter monteringen.)
•• Ikke bruk det medfølgende støpselet sammen med andre enheter.
•• Når du trekker ut strømadapteren fra stikkontakten, må du holde i stammen på strømadapteren og
trekke den oppover.
‒‒ Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
•• Ikke mist gjenstander på strømadapteren, og ikke utsett den for støt.
‒‒ Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
•• Ta av plastdekselet før du begynner å bruke strømadapteren.
‒‒ Ellers kan det medføre brannfare.
Kontroller at AC/DC-strømadapteren ligger flatt på et bord eller på gulvet.
8
•• Ikke hold produktet opp ned eller flytt det ved å holde i stativet.
‒‒ Produktet kan falle ned og bli skadet eller forårsake personskade.
•• Hvis du sitter for nær skjermen i en lengre periode, kan synet ditt bli svekket.
•• Ikke bruk luftfukter eller komfyrer rundt produktet.
•• Hvil øynene i minst 5 minutter eller se på ting i bakgrunnen hver time du bruker produktet.
•• Ikke berør skjermen når produktet har vært på i en lengre periode, da det blir varmt.
•• Oppbevar smått tilbehør utilgjengelig for barn.
•• Utvis forsiktighet når du justerer produktvinkelen.
‒‒ Du kan sette fast fingrene eller hendene og bli skadet.
‒‒ Hvis produktet vippes for mye, kan det falle ned og føre til skade.
•• Ikke plasser tunge gjenstander på produktet.
‒‒ Det kan medføre feil på produktet eller personskade.
•• Når du bruker hodetelefoner eller øreplugger, ikke skru volumet for høyt.
‒‒ Å ha lyden for høy kan påføre deg hørselskader.
9
Kapittel 02
Forberedelser
Deler
Deler
Beskrivelse
Flerretningsknapp som gjør det enklere å navigere.
JOG-knapp
――JOG-knappen er plassert på midten under skjermen, og har 5 retninger:
OPP/NED/VENSTRE/HØYRE/TRYKK(ENTER).
Kontrollpanel
Denne lampen er en strømstatusindikator og fungerer på denne
måten:
――Fargen og fasongen på delene kan variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å
•• Strømbryter på (på/av-knapp): Av
forbedre kvaliteten.
JOG-knapp
Strømlampe
NED(FORSIDE)
•• Energisparingsmodus: Blinker
•• Strømbryter av (på/av-knapp): På
――Måten strømindikatoren fungerer på, kan byttes om ved å endre den i
menyen. (System → Power LED On) På grunn av funksjonsvariasjon har
noen modeller kanskje ikke denne funksjonen.
HØYRE
VENSTRE
Trykk på JOG-knappen når skjermen er slått på.
TRYKK(ENTER)
Funksjonstastveiledning
OPP(BAKSIDE)
Funksjonstastveiledningen vises. For å få tilgang til skjermmenyen
når veiledningen vises, trykker du på den aktuelle retningsknappen på
nytt.
――Funksjonstastveiledningen kan variere, avhengig av funksjon eller
produktmodell. Se på det faktiske produktet.
Funksjonstastveiledning
Strømlampe
Return
10
Funksjonstastveiledning
――Trykk på JOG-knappen for å vise funksjonstastveiledningen hvis du vil gå til hovedmenyen eller bruke andre
elementer. Du kan avslutte ved å trykke på JOG-knappen på nytt.
OPP/NED/VENSTRE/HØYRE: Flytt til det elementet du ønsker.
Beskrivelsen for hvert element vises når du endrer fokus.
TRYKK(ENTER): Det valgte elementet brukes.
Ikoner
Beskrivelse
Menu
Velger
ved å flytte JOG-knappen i skjermbildet med
funksjonstastveiledningen.
Skjermmenyen (OSD) for skjermens funksjon vises.
Source
Velg
for å endre inndatasignalet ved å bevege JOG-knappen i
skjermbildet med funksjonstastveiledningen. Hvis inndatasignalet
endres, vises det en melding i øverste venstre hjørne på skjermen.
Velger
ved å flytte JOG-knappen i skjermbildet med
funksjonstastveiledningen.
Trykk for å aktivere eller deaktivere Eye Saver Mode.
Eye Saver Mode
Elementene nedenfor er ikke tilgjengelige hvis funksjonen Eye Saver
Mode er tilgjengelig.
•• Game → Picture Mode, Black Equalizer
Return
•• Picture → Picture Mode, Brightness, Color
•• System → Eco Saving Plus
Power Off
for å slå av skjermen ved å bruke JOG-knappen i skjermbildet
Velger
med funksjonstastveiledningen.
――På grunn av funksjonell variasjon kan alternativene i funksjonstastveiledningen være annerledes på noen
modeller.
11
Når skjermen ikke viser noe (dvs. strømsparingsmodus eller ikke-signal-modus), kan du bruke 2
direktetaster for å styre kilde og strøm som vist nedenfor.
JOG-knapp
Strømsparing/ikke-signal
OPP
Endre kilde
Ned
TRYKK(ENTER) i 2 sekunder
Endre innstillinger for Brightness, Contrast og
Sharpness
Hvis du ikke ser noen OSD-meny, kan du justere Brightness, Contrast eller Sharpness ved å flytte JOGtasten opp eller ned.
Slå av strømmen
Sharpness
Brightness
100
Når skjermen viser hovedmenyen, kan JOG-knappen brukes som nedenfor.
JOG-knapp
Contrast
Handling
OPP/NED
VENSTRE
HØYRE
TRYKK(ENTER)
Flytt alternativet
Gå ut av hovedmenyen.
――Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Lukk underliste uten å lagre verdi.
――Standardlysstyrken kan variere avhengig av region.
Verdien reduseres i glidebryteren.
Brightness
Flytt til neste nivå.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Eco Saving Plus er aktivert.
Verdien økes i glidebryteren.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Eye Saver Mode er aktivert.
Flytt til neste nivå.
Contrast
Lagre verdien og lukk underlisten.
――Denne menyen er ikke tilgjengelig når Picture Mode er angitt til Cinema-modus.
Sharpness
――Denne menyen er ikke tilgjengelig når Picture Mode er angitt til Cinema-modus.
12
Endre innstillingen for Volume
Hvis du ikke ser noen OSD-meny, kan du justere Volume ved å flytte JOG-tasten mot venstre eller høyre.
Volume
50
Mute
――Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
――Hvis lydkvaliteten til en tilkoblet inndataenhet er dårlig, kan Auto Mute-funksjonen på produktet slå av
lyden eller forårsake hakkete lyd når du bruker hodetelefoner eller høyttalere. Sett inndatavolumet for
inndataenheten til minst 20 %, og kontroller volumet med volumkontrollen (JOG-knappen VENSTRE/HØYRE)
på produktet.
――Hva er Auto Mute?
Funksjonen demper lyden for å forbedre lydeffekten når det er lydstøy eller når inndatasignalet er svakt,
vanligvis på grunn av et problem med volumet til en inndataenhet.
――Hvis du vil aktivere Mute-funksjonen, går du til Volume-kontrollskjermen og bruker JOG-knappen til å flytte
fokuset nedover.
Hvis du vil deaktivere Mute-funksjonen, går du til Volume-kontrollskjermen og øker eller reduserer Volume.
13
Typer porter
――De tilgjengelige funksjonene kan variere avhengig av produktmodell. Fargen og fasongen på delene kan variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten. Se på det faktiske produktet.
HDMI IN 1
Port
HDMI IN 2
DP IN
DC 19V
Beskrivelse
Kobler seg til en kildeenhet ved hjelp av en HDMI-kabel eller HDMI-DVI-kabel.
HDMI IN 1
HDMI IN 2
――HDMI1 støtter 2560 x 1440 ved 60 Hz
――HDMI2 støtter 2560 x 1440 ved 60 Hz / 100 Hz / 120 Hz / 144 Hz
DP IN
Kobler til en PC ved hjelp av en DP-kabel.
Kobles til en lydenhet, for eksempel hodetelefoner.
――Lyden kan bare høres når du bruker HDMI til HDMI-kabelen eller DP-kabelen.
DC 19V
Kobles til strømadapteren.
14
Justere helningen på produktet
Antityverilås
――Fargen og fasongen på delene kan variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å
――En antityverilås lar deg bruke produktet sikkert selv på offentlige steder.
forbedre kvaliteten.
――Låseenhetens fasong og låsemetode avhenger av produsenten. Se i brukerveiledningen som følger med din
antityverilåseenhet for mer informasjon.
-1,5° (±1°) ~ 15° (±2°)
Slik låser du en antityverilåseenhet:
•• Skjermvinkelen kan justeres.
•• Hold den nedre delen av produktet og juster vippingen nøye.
1
Fest kabelen til antityverilåseenheten til en tung gjenstand som et skrivebord.
2
Dra en ende av kabelen gjennom løkken på den andre enden.
3
Sett låseenheten inn i antityverilåsesporet på baksiden av produktet.
4
Lås låseenheten.
‒‒ En antityverilåseenhet kan kjøpes separat.
‒‒ Se i brukerveiledningen som følger med din antityverilåseenhet for mer informasjon.
‒‒ Antityverilåseenheter kan kjøpes hos elektronikkforhandlere eller på Internett.
15
Forholdsregler ved flytting av skjermen
•• Ikke trykk direkte på skjermen.
•• Ikke hold på skjermen når du flytter den.
•• Ikke hold produktet oppned bare etter
stativet.
•• Hold i den nederste delen av skjermen når du
flytter den.
16
Installasjon
Feste stativet
――Før du monterer produktet, plasserer du det på et flatt og stabilt underlag så skjermen vender nedover.
: Produktet er buet. Hvis du øver trykk på produktet når det ligger på et flatt underlag, kan det skade produktet. Når produktet ligger på underlaget, vendt opp eller ned, må det ikke utsettes for trykk.
1
Sett stativstøtten i stativet i retningen som vises
på figuren.
2
Vri tilkoblingsskruen nederst på stativet helt rundt
så den er helt festet.
Kontroller om stativstøtten er riktig koblet til.
Forsiktig
Forsiktig
Ikke hold produktet oppned bare etter stativet.
Ikke trykk ned på skjermen. Det er en risiko for at
skjermen kan bli skadet.
3
Plasser den beskyttende isoporen (puten)
som følger med i pakken, på gulvet, og plasser
produktet med forsiden ned på isoporen, som vist
på bildet. Hvis du ikke har isopor, kan du bruke en
tykk sittematte. Hold baksiden av skjermen som
vist på figuren. Dytt det monterte stativet inn i
hoveddelen i pilretningen som vist på figuren.
4
Koble til strømforsyningen og datakabelen som
vist på figuren.
17
Slik fjerner du stativet
――Før du demonterer stativet fra skjermen, legger du den på et flatt og stabilt underlag med skjermen vendt nedover.
: Produktet er buet. Hvis du øver trykk på produktet når det ligger på et flatt underlag, kan det skade produktet. Når produktet ligger på underlaget, vendt opp eller ned, må det ikke utsettes for trykk.
1
Plasser den beskyttende isoporen (puten)
som følger med i pakken, på gulvet, og plasser
produktet med forsiden ned på isoporen, som vist
på bildet. Hvis du ikke har isopor, kan du bruke en
tykk sittematte. Mens du holder skjermen med en
hånd drar du i stativstøtten med den andre hånden
for å løsne stativet som vist på figuren.
2
Vri tilkoblingsskruen nederst på stativet for å
separere den.
3
Vri tilkoblingsskruen nederst på stativet for å
separere den.
Forsiktig
Ikke trykk ned på skjermen. Det er en risiko for at
skjermen kan bli skadet.
18
Installere et veggfestesett eller skrivebordsstativ
――Slå av produktet og fjern strømkabelen fra strømuttaket.
1
3
2
C
B
5
4
E
F
D
A Skru ut de to skruene i retningen som er vist i figuren.
B Fjern braketten i retningen som er vist i figuren.
C Ta av INNLEGGET fra BAKDEKSELET FOR TERMINALEN, og monter det deretter som vist på bildet.
D Fest veggfestesettet eller skrivebordsstativet her
E , F Brakett (selges separat)
Sett sporene på linje og stram skruene på braketten på produktet med tilsvarende deler på veggfestesettet eller skrivebordsstativet du ønsker å feste.
19
•• Merk:
‒‒ Dersom du bruker en skrue som er lengre enn standardlengden, kan de interne komponentene til produktet bli skadet.
‒‒ Lengden på skruene som kreves for et veggfeste som ikke samsvarer med VESA-standardene, kan variere avhengig av spesifikasjonene.
‒‒ Ikke bruk skruer som ikke samsvarer med VESA-standardene. Ikke bruk makt når du fester veggfestesettet eller skrivebordsstativet. Produktet kan bli skadet eller falle og forårsake personskade. Samsung skal
ikke holdes ansvarlig for skader på person eller ting som skyldes feil skruer eller bruk av makt ved festing av veggfestesettet eller skrivebordsstativet.
‒‒ Samsung skal ikke holdes ansvarlig for produktskader eller personskader som skyldes bruk av et annet veggfestesett enn det som er spesifisert eller et forsøk på å installere veggfestesettet på egenhånd.
‒‒ For å montere produktet på en vegg må du kjøpe et veggfestesett som kan installeres 10 cm eller lenger unna veggen.
‒‒ Sørg for å bruke et veggfestesett som samsvarer med standardene.
‒‒ For å montere skjermen på et veggfeste må du først koble stativfoten fra skjermen.
Enhet: mm
Modellnavn
C27JG50QQ* / C27JG52QQ* / C32JG50QQ* / C32JG52QQ*
VESA-spesifikasjoner for skruehull i millimeter
75,0 x 75,0
Standardskrue
Antall
4,0 mm Ø, 0,7 gjengestigning × 10,0 mm lang 4 EA
――Ikke monter veggfestesettet mens produktet er skrudd på. Dette kan medføre at du får elektrisk støt.
20
Kapittel 03
Koble til og bruke en kildeenhet
Kontrollpunkter før tilkobling
――Før du kobler til en kildeenhet leser du brukerhåndboken som følger med.
Antallet og plasseringer av porter på kildeenheter kan variere fra enhet til enhet.
――Ikke koble til strømkabelen før du har koblet til alle de andre kablene.
Koble til og bruke en PC
Velg en tilkoblingsmetode som passer din PC.
――Tilkobling av deler kan variere i forskjellige produkter.
――Portene kan variere, avhengig av produktet.
Pass på at du kobler til en kildeenhet før du kobler til strømkabelen.
Tilkobling av strømkabelen under tilkobling kan skade produktet.
――Kontroller typene porter på baksiden av produktet du ønsker å koble til.
Tilkobling med en HDMI-kabel
HDMI IN 1, HDMI IN 2
Tilkobling med en HDMI-DVI-kabel
HDMI IN 1, HDMI IN 2
――Lydfunksjonen støttes ikke hvis kildeenheten er koblet til ved hjelp av HDMI-DVI-kabelen.
――Det er mulig at optimal oppløsning ikke er tilgjengelig med en HDMI-DVI-kabel.
21
Tilkobling med en DP-kabel
Koble til strømmen
1
DP IN
2
19V
DC19V
DC
3
――Vi anbefaler en DP-kabel som er kortere enn 1,5 m. Hvis du bruker en kabel som er lengre enn 1,5 m, kan det
påvirke bildekvaliteten.
4
Koble til hodetelefoner
――Bruk hodetelefoner når du aktiverer lyd med en HDMI-HDMI- eller DP-kabel.
――Hodetelefon-pluggen støtter bare TRS-plugg av 3-ledertype.
1
Koble støpselet til strømadapteren.
2
Koble strømadapterkabelen til DC 19V-porten på baksiden av skjermen.
3
Sett strømadapteren i en stikkontakt.
4
Trykk på JOG-knappen nederst på skjermen for å slå den på.
――Inngangsspenningen veksles automatisk.
22
Rydde i de tilkoblede kablene
2
Koble kablene til de riktige portene.
Ta tak i stativet med én hånd, og lukk BAKDEKSELET
FOR TERMINALEN i pilens retning med den andre
hånden.
23
Nå er kablene ryddige.
4
Ta tak i stativet med én hånd, og bruk tommelen
på den andre hånden til å ta av BAKDEKSELET FOR
TERMINALEN i pilens retning.
23
Riktig stilling ved bruk av produktet
Driverinstallasjon
――Du kan angi optimal oppløsning og frekvens for dette produktet ved å installere tilsvarende drivere for dette
produktet.
――Hvis du vil installere den nyeste versjonen av produktdriveren, laster du den ned fra nettstedet Samsung
Electronics på http://www.samsung.com.
Velge optimal oppløsning
Det vises en informasjonsmelding om innstilling av optimal oppløsning første gang du slår på produktet
etter at det er kjøpt.
Bruk produktet med følgende riktige kroppsstilling:
•• Rett opp ryggen.
•• La det være en avstand på 45 til 50 cm mellom øynene og skjermen, og se litt nedover på skjermen.
•• Ha øynene rett foran skjermen.
•• Juster vinkelen slik at det ikke reflekteres lys på skjermen.
Velg et språk på produktet og endre oppløsningen på PC-en til optimal innstilling.
――Hvis den optimale oppløsningen ikke er valgt, vil meldingen vises opptil tre ganger i en angitt periode selv
om produktet slås av og på igjen.
――Du kan også velge den optimale oppløsningen i Kontrollpanel på PC-en.
――For å endre oppdateringsfrekvensen og samtidig beholde gjeldende oppløsning velger du Game → Refresh
Rate på OSD-menyen.
•• Hold underarmene i rett vinkel ut fra overarmene og med rett linje til håndbaken.
•• Ha omtrent rett vinkel i albuene.
•• Juster høyden på produktet slik at du kan ha knærne bøyd i minst 90 grader, hælene i kontakt med
gulvet og armene lavere enn hjertet.
•• Gjør øyeøvelsene eller blunk ofte. Det vil lindre trøtthet i øynene.
24
Kapittel 04
Game
Det gis en detaljert beskrivelse av hver funksjon. Referer til produktet for detaljer.
――De tilgjengelige funksjonene kan variere avhengig av produktmodell. Fargen og fasongen på delene kan
variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.
Picture Mode
I PC-modus
•• Custom: Tilpass skjerminnstillingene.
•• FPS: Øk FPS-spillskjermens lysstyrke i mørkere områder. Med denne modusen blir fiendene dine
lettere å se under et FPS-spill.
•• RTS: Øk fargetemperaturen og kontrastforholdet for å forbedre bildet på RTS-skjermen og
minikartet.
Denne menyen gir en optimal bildekvalitet som passer til miljøet der produktet skal brukes.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Eye Saver Mode er aktivert.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Eco Saving Plus er aktivert.
•• RPG: Denne modusen er optimert for 3D-grafikk og direktemeldinger på RPG-spillskjermen.
•• AOS: Øk kontrastforholdet hvis du vil ha en bildekvalitet som er optimert for AOS-spillskjermen.
•• Cinema: Få lysstyrken og skarpheten til TV-er som passer til å se på video- og DVD-innhold.
I AV-modus
Når den eksterne inngangen er koblet til gjennom HDMI/DP og PC/AV Mode er angitt til AV, har Picture
Mode fire automatiske bildeinnstillinger (Dynamic, Standard, Movie og Custom) som er forhåndsinnstilt
på fabrikken. Du kan aktivere enten Dynamic, Standard, Movie eller Custom. Du kan velge Custom, som
automatisk henter frem dine egne bildeinnstillinger.
•• Dynamic: Velg denne innstillingen for å oppnå skarpere bilde enn i Standard-modus.
•• Standard: Velg denne innstillingen hvis apparatet brukes i omgivelser med sterkt lys. Dette gir også
skarpt bilde.
•• Movie: Velg denne innstillingen hvis apparatet brukes i omgivelser med svakt lys. Dette reduserer
strømforbruk og er mindre anstrengende for øynene.
•• Custom: Velg denne innstillingen hvis du vil justere bildet selv.
25
Refresh Rate
Response Time
Endre skjermens oppdateringsfrekvens. En høyere oppdateringshastighet kan gi mindre trøtthet i
øynene.
――Det anbefales at du setter Response Time til Standard eller Faster når du ikke ser på film.
Øk responshastigheten for skjermen slik at video vises mer livaktig og naturlig.
•• DisplayPort: 60 Hz / 100 Hz / 120 Hz / 144 Hz
•• HDMI1: 60 Hz
•• HDMI2: 60 Hz / 100 Hz / 120 Hz / 144 Hz
――Hvis Refresh Rate endres, kan dette føre til at skjermen flimrer, avhengig av grafikkortet på datamaskinen.
――Funksjonen er tilgjengelig på en datamaskin som er utstyrt med et grafikkort som kan endre
oppdateringsfrekvensen.
Den er ikke tilgjengelig på enheter (f.eks. AV-enheter) med faste oppdateringsfrekvenser. Hvis funksjonen
brukes, kan skjermen fungere dårlig.
Black Equalizer
Juster lysstyrken i de mørke områdene.
Når verdien nærmer seg 1, blir de mørkere områdene på skjermen lysere, slik at det blir lettere å finne
fiender når du spiller. Bruk en lavere verdi hvis du lettere vil finne fiender når du spiller.
Når verdien nærmer seg 20, blir de mørkere områdene på skjermen mørkere, og kontrasten øker.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Eye Saver Mode er aktivert.
――Denne menyen er ikke tilgjengelig når Picture Mode er angitt til Cinema-modus.
26
Low Input Lag
I AV-modus
Minimer responstiden for raske reaksjoner ved å redusere videobehandlingstiden.
•• 16:9: Vis bildet med størrelsesforholdet 16:9.
――Denne menyen er ikke tilgjengelig når Refresh Rate er satt til 60 Hz.
――Hvis oppdateringsfrekvensen er forskjellig fra innstillingen for Refresh Rate på skjermen, støttes kanskje
•• Screen Fit: Vis bildet med det opprinnelige størrelsesforholdet uten avkutting.
ikke funksjonen.
Screen Size
Velg beste skjermstørrelse og bildeformat.
I PC-modus
•• Auto: Vis bilde i samsvar med størrelsesforholdet fra inndatakilden.
•• Wide: Vis bildet i fullskjerm uansett størrelsesforholdet fra inndatakilden.
•• 17" (4:3): Bruk bildeformatet 4:3 på en 17-tommers skjerm. Bilder med et annet bildeformat vises
ikke.
•• 19" (4:3): Bruk bildeformatet 4:3 på en 19-tommers skjerm. Bilder med et annet bildeformat vises
ikke.
•• 19" Wide (16:10): Bruk bildeformatet 16:10 på en 19-tommers skjerm. Bilder med et annet bildeformat
vises ikke.
•• 21.5" Wide (16:9): Bruk bildeformatet 16:9 på en 21,5-tommers skjerm. Bilder med et annet
•• 4:3: Vis bildet med størrelsesforholdet 4:3. Passer til videoer og standard TV-programmer.
•• 17" (4:3): Bruk bildeformatet 4:3 på en 17-tommers skjerm. Bilder med et annet bildeformat vises
ikke.
•• 19" (4:3): Bruk bildeformatet 4:3 på en 19-tommers skjerm. Bilder med et annet bildeformat vises
ikke.
•• 19" Wide (16:10): Bruk bildeformatet 16:10 på en 19-tommers skjerm. Bilder med et annet bildeformat
vises ikke.
•• 21.5" Wide (16:9): Bruk bildeformatet 16:9 på en 21,5-tommers skjerm. Bilder med et annet
bildeformat vises ikke.
•• 22" Wide (16:10): Bruk bildeformatet 16:10 på en 22-tommers skjerm. Bilder med et annet
bildeformat vises ikke.
•• 23" Wide (16:9): Bruk bildeformatet 16:9 på en 23-tommers skjerm. Bilder med et annet bildeformat
vises ikke.
――Funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av portene på produktet.
――Det er mulig å endre skjermstørrelsen når følgende betingelser er oppfylt:
――En digital utgangsenhet er tilkoblet via HDMI/DP-kabelen.
――Inndatasignalet er 480p, 576p, 720p eller 1080p og skjermen vises normalt (ikke alle modeller støtter alle
disse signalene.).
――Dette kan bare angis når den eksterne inngangen er koblet til gjennom HDMI/DP og PC/AV Mode er angitt
til AV.
bildeformat vises ikke.
•• 22" Wide (16:10): Bruk bildeformatet 16:10 på en 22-tommers skjerm. Bilder med et annet
bildeformat vises ikke.
•• 23" Wide (16:9): Bruk bildeformatet 16:9 på en 23-tommers skjerm. Bilder med et annet bildeformat
vises ikke.
27
Kapittel 05
Skjermoppsett
Konfigurer skjerminnstillingene, for eksempel lysstyrke.
Det gis en detaljert beskrivelse av hver funksjon.
――De tilgjengelige funksjonene kan variere avhengig av produktmodell. Fargen og fasongen på delene kan
variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.
Picture Mode
I PC-modus
•• Custom: Tilpass skjerminnstillingene.
•• FPS: Øk FPS-spillskjermens lysstyrke i mørkere områder. Med denne modusen blir fiendene dine
lettere å se under et FPS-spill.
•• RTS: Øk fargetemperaturen og kontrastforholdet for å forbedre bildet på RTS-skjermen og
minikartet.
Denne menyen gir en optimal bildekvalitet som passer til miljøet der produktet skal brukes.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Eye Saver Mode er aktivert.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Eco Saving Plus er aktivert.
•• RPG: Denne modusen er optimert for 3D-grafikk og direktemeldinger på RPG-spillskjermen.
•• AOS: Øk kontrastforholdet hvis du vil ha en bildekvalitet som er optimert for AOS-spillskjermen.
•• Cinema: Få lysstyrken og skarpheten til TV-er som passer til å se på video- og DVD-innhold.
I AV-modus
Når den eksterne inngangen er koblet til gjennom HDMI/DP og PC/AV Mode er angitt til AV, har Picture
Mode fire automatiske bildeinnstillinger (Dynamic, Standard, Movie og Custom) som er forhåndsinnstilt
på fabrikken. Du kan aktivere enten Dynamic, Standard, Movie eller Custom. Du kan velge Custom, som
automatisk henter frem dine egne bildeinnstillinger.
•• Dynamic: Velg denne innstillingen for å oppnå skarpere bilde enn i Standard-modus.
•• Standard: Velg denne innstillingen hvis apparatet brukes i omgivelser med sterkt lys. Dette gir også
skarpt bilde.
•• Movie: Velg denne innstillingen hvis apparatet brukes i omgivelser med svakt lys. Dette reduserer
strømforbruk og er mindre anstrengende for øynene.
•• Custom: Velg denne innstillingen hvis du vil justere bildet selv.
28
Color
Brightness
Juster den generelle lysstyrken til bildet. (Område: 0–100)
Juster skjermens fargetone.
En høyere verdi gjør at bildet virker lysere.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Eye Saver Mode er aktivert.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Eco Saving Plus er aktivert.
――Denne menyen er ikke tilgjengelig når Picture Mode er angitt til Cinema-modus.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Eye Saver Mode er aktivert.
•• Red: Juster metningsnivået for rødt. Verdier nærmere 100 betyr at fargen har større intensitet.
•• Green: Juster metningsnivået for grønt. Verdier nærmere 100 betyr at fargen har større intensitet.
•• Blue: Juster metningsnivået for blått. Verdier nærmere 100 betyr at fargen har større intensitet.
Contrast
•• Color Tone: Velg den fargetonen som passer best til dine visningsbehov.
‒‒ Cool 2: Angi at fargetemperaturen skal være kaldere enn Cool 1.
Juster kontrasten mellom gjenstandene og bakgrunnen. (Område: 0–100)
‒‒ Cool 1: Angi at fargetemperaturen skal være lavere enn Normal-modus.
En høyere verdi øker kontrasten for å gjøre så objektet virker nærmere.
‒‒ Normal: Vis standard fargetone.
――Denne menyen er ikke tilgjengelig når Picture Mode er angitt til Cinema-modus.
‒‒ Warm 1: Angi at fargetemperaturen skal være høyere enn Normal-modus.
‒‒ Warm 2: Angi at fargetemperaturen skal være varmere enn Warm 1.
‒‒ Custom: Tilpass fargetonen.
Sharpness
――Når den eksterne inngangen er koblet til gjennom HDMI/DP og PC/AV Mode er angitt til AV, har Color Tone
fire fargetemperaturinnstillinger (Cool, Normal, Warm og Custom).
Gjør omrisset til objekter klarere eller mer utydelig. (Område: 0–100)
En høyere verdi gjør omrisset til objekter klarere.
•• Gamma: Juster midtnivået for lystetthet.
‒‒ Mode1 / Mode2 / Mode3
――Denne menyen er ikke tilgjengelig når Picture Mode er angitt til Cinema-modus.
――Denne menyen er ikke tilgjengelig når SAMSUNGUpscale er i Mode1 eller Mode2.
MAGIC
29
SAMSUNG MAGIC Upscale
Eye Saver Mode
MAGICUpscale-funksjonen
Gir optimal bildekvalitet som passer for å hvile øynene.
SAMSUNG
kan forbedre lagene med bildedetaljer og klarheten i bildet.
Funksjonen har mer åpenbare effekter på bilder med lav oppløsning.
――Denne menyen er ikke tilgjengelig når Picture Mode er angitt til Cinema-modus.
•• Off / Mode1 / Mode2
――Sammenlignet med Mode1 har Mode2 en sterkere effekt.
TÜV Rheinlands “Low Blue Light Content” er en sertifisering for produkter som oppfyller kravene til
lavere nivåer for blått lys. Når Eye Saver Mode er satt til On, vil det blå lyset med en bølgelengde på
cirka 400 nm reduseres og gi en optimal bildekvalitet som passer for at øynene skal få hvile. Samtidig er
det blå lyset lavere enn i standardinnstillingene, slik det er testet av TÜV Rheinland, og sertifisert for å
oppfylle kravene til TÜV Rheinlands standarder for “Low Blue Light Content”.
HDMI Black Level
Screen Adjustment
Hvis en DVD-spiller eller digitalboks er koblet til produktet via HDMI, kan det oppstå bildedegradering
(kontrast/fargedegradering, svartnivå osv.), avhengig av tilkoblet kildeenhet. I dette tilfellet kan HDMI
Black Level brukes til å justere bildekvaliteten.
――Dette alternativet er bare tilgjengelig når PC/AV Mode er angitt til AV.
――Denne menyen er bare tilgjengelig når Screen Size er satt til Screen Fit i AV-modus.
Hvis dette er tilfellet, korrigerer du den degraderte bildekvaliteten med menyen HDMI Black Level.
Når 480p, 576p, 720p eller 1080p er angitt i AV-modus og skjermen vises normalt, velger du Screen Fit for å
justere horisontal posisjon i 0–6 nivåer.
――Denne funksjonen er bare tilgjengelig i HDMI1, HDMI2-modus.
•• Normal: Velg denne modusen når det ikke er noen degradering i kontrastforhold.
Konfigurere H-Position og V-Position
•• Low: Velg denne modusen for å redusere svartnivå og øke hvitnivået når det er degradering i
kontrastforhold.
H-Position: Flytt skjermbildet til venstre eller høyre.
V-Position: Flytt skjermbildet opp eller ned.
――HDMI Black Level er kanskje ikke kompatibel med alle kildeenheter.
――HDMI Black Level-funksjonen aktiveres bare ved en bestemt AV-oppløsning, for eksempel 720p ved 60 Hz og
1080p ved 60 Hz.
30
Kapittel 06
Justere innstillingene for OSD (skjermmenyen)
Det gis en detaljert beskrivelse av hver funksjon. Referer til produktet for detaljer.
――De tilgjengelige funksjonene kan variere avhengig av produktmodell. Fargen og fasongen på delene kan
variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.
Display Time
Angi at skjermmenyen (OSD) skal forsvinne automatisk hvis menyen ikke brukes i et visst tidsrom.
Language
Display Time kan brukes til å angi hvor lang tid det skal gå før OSD-menyen skal forsvinne.
Angi menyspråket.
――En endring i språkinnstillingen vil bare gjelde for skjermmenyen.
――Den vil ikke gjelde andre funksjoner på PCen.
31
Kapittel 07
Oppsett og tilbakestilling
Det gis en detaljert beskrivelse av hver funksjon. Referer til produktet for detaljer.
――De tilgjengelige funksjonene kan variere avhengig av produktmodell. Fargen og fasongen på delene kan
variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.
Eco Saving Plus
Reduser energiforbruket sammenlignet med forbruket ved maksimal lysstyrke.
Volume
Juster Volume ved å styre JOG-knappen VENSTRE/HØYRE.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Eye Saver Mode er aktivert.
•• Off: Deaktiver Eco Saving Plus-funksjonen.
•• Auto: Strømforbruket vil automatisk bli redusert med omtrent 10 % i forhold til den gjeldende
innstillingen.
(Hvor mye strømforbruket reduseres avhenger av skjermens lysstyrke.)
•• Low: Sparer opptil 25 % energi sammenlignet med maksimal lysstyrke.
•• High: Sparer opptil 50 % energi sammenlignet med maksimal lysstyrke.
32
DisplayPort Ver.
Off Timer
Off Timer: Slå på Off Timer-modus.
Velg skjermport.
Turn Off After: Tidsinnstilt avslåing kan angis fra 1 til 23 timer. Produktet blir slått av automatisk etter
angitt antall timer.
――Feil innstillinger kan føre til tom skjerm. Hvis dette skjer, må du kontrollere spesifikasjonene for enheten.
――Dette alternativet er bare tilgjengelig når Off Timer er angitt til On.
――For produkter på markedet i noen regioner er Off Timer angitt til automatisk aktivering 4 timer etter
at produktet er slått på. Dette gjøres i samsvar med regulering av strømforsyningen. Hvis du ikke vil at
tidsinnstilt avslåing skal aktiveres, kan du gå til
→ System og sette Off Timer til Off.
――Hvis skjermen (når den er satt til HDMI1, HDMI2 eller DisplayPort) er i strømsparingsmodus eller meldingen
Check Signal Cable vises eller strømsparingsmodus aktiveres, trykker du på JOG-knappen, slik at
funksjonsknappskjermen vises og velger knappen
1.2↑.
for å vise skjermmenyen (OSD). Du kan velge 1.1 eller
――Hvis du stiller inn DisplayPort Ver. på 1.1, gjør båndbreddebegrensningen for DisplayPort 1.1-protokollen at
den faktiske maksimale oppdateringshastigheten for grafikkortet ikke kan oppnå nivået 100 Hz / 120 Hz / 144
Hz.
PC/AV Mode
Angi PC/AV Mode til AV. Bildestørrelsen blir forstørret.
Dette alternativet er nyttig når du ser på en film.
•• Angi til "PC" når den er koblet til en PC.
Source Detection
Velg enten Auto eller Manual som metode for gjenkjenning av inndatasignalet.
•• Angi til "AV" når den er koblet til en AV-enhet.
――Leveres bare for bredformatmodeller som 16:9 eller 16:10.
――Hvis skjermen er i HDMI1, HDMI2, DisplayPort-modus og skjermen viser meldingen Check Signal Cable eller
strømsparing blir aktivert, trykker du på JOG-knappen for å vise funksjonsknappskjermbildet og velger
-ikonet. Du kan velge PC eller AV.
33
Key Repeat Time
Information
Du kan velge Acceleration, 1 sec eller 2 sec. Hvis du velger No Repeat, reagerer en kommando bare én
gang når det blir trykket på en knapp.
Vis den gjeldende inndatakilden, frekvensen og oppløsningen.
Power LED On
Konfigurer innstillingene for å aktivere eller deaktivere strømlampen som er plassert på nedre del av
produktet.
•• Working: Strømlampen er på når produktet er slått på.
•• Stand-by: Strømlampen er på når produktet er slått av.
Reset All
Sett alle innstillinger for produktet tilbake til standard fabrikkinnstillinger.
34
Kapittel 08
Installere programvaren
Easy Setting Box
Systemkrav
OS
Maskinvare
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Minst 32 MB minne
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Minst 60 MB ledig plass på harddisken
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
Easy Setting Box lar brukerne bruke skjermen ved å dele den inn i flere deler.
Hvis du vil installere den nyeste versjonen av Easy Setting Box, laster du den ned fra nettstedet Samsung
Electronics på http://www.samsung.com.
•• Windows 10 32Bit/64Bit
――Programvaren fungerer kanskje ikke skikkelig hvis du ikke starter datamaskinen på nytt etter installasjonen.
――Ikonet Easy Setting Box vises kanskje ikke avhengig av datasystemet og produktspesifikasjonene.
――Hvis snarveisikonet ikke vises, trykker du på F5-tasten.
Begrensninger og problemer med installasjonen
Easy Setting Box-installasjon kan påvirkes av grafikkortet, hovedkortet og nettverksomgivelsene.
35
Kapittel 09
Feilsøkingsveiledning
Før du kontakter Samsungs
kundeservicesenter
――Før du ringer Samsung kundeservicesenter tester du produktet som følger. Hvis problemet vedvarer,
kontakter du Samsung kundeservicesenter.
Teste produktet
Kontroller om produktet fungerer normalt ved å bruke produkttestfunksjonen.
Hvis skjermen er avslått og strømindikatoren blinker selv om produktet er riktig tilkoblet en PC, bør du
utføre en diagnosetest.
1
Slå av både PC-en og produktet.
2
Koble kabelen fra produktet.
3
Slå på produktet.
4
Hvis meldingen Check Signal Cable vises, fungerer produktet normalt.
Kontroller følgende.
Installasjonsproblem (PC-modus)
Skjermen slår seg av og på.
Sjekk at kabelen er skikkelig tilkoblet mellom produktet og PC-en, og at kontaktene er godt festet.
Det er tomme felter på alle fire sider av skjermen når en HDMI- eller HDMI-DVI-kabel er koblet til
produktet og PCen.
De tomme feltet som ble funnet på skjermen, har ingenting å gjøre med produktet.
Tomme områder på skjermen forårsakes av PC-en eller grafikkortet. For å løse problemet justerer du
skjermstørrelsen i HDMI- eller DVI-innstillingene for grafikkortet.
Hvis innstillingsmenyen for grafikkortet ikke har noe alternativ for å justere skjermstørrelsen,
oppdaterer du grafikkortdriveren til nyeste versjon.
(Kontakt produsenten av grafikkortet eller datamaskinen for mer informasjon om hvordan du justerer
skjerminnstillingene.)
――Hvis skjermen er tom, kontrollerer du PC-systemet, videokontrolleren og kabelen.
Skjermproblem
Kontrollere oppløsningen og frekvensen
For en modus som er høyere enn oppløsningen som støttes (se Tabell over standard signalmodus), vil
meldingen Not Optimum Mode vises en kort stund.
――Den viste oppløsningen kan variere avhengig av datamaskinens systeminnstillinger og kabler.
Strømlampen er av. Skjermen slår seg ikke på.
Kontroller at strømkabelen er riktig koblet til.
Meldingen Check Signal Cable vises.
Kontroller at kabelen er riktig koblet til produktet.
Kontroller at enheten som er koblet til produktet er slått på.
36
Not Optimum Mode vises.
Videoavspillingen er hakkete.
Denne meldingen vises når signalet fra grafikkortet overstiger den maksimale oppløsningen eller
frekvensen for produktet.
Avspillingen av store videofiler i høy definisjon kan være hakkete. Dette kan skyldes at videospilleren
ikke er optimalisert for datamaskinressursen.
Endre maksimal oppløsning eller frekvens slik at den passer til produktets ytelse, i samsvar med Tabell
over standard signalmodus (S.40).
Prøv å spille av filen på en annen videospiller.
Bildene på skjermen ser forvrengt ut.
Kontroller kabeltilkoblingen til produktet.
Skjermen er ikke klar. Skjermen er uklar.
Fjern eventuelt tilbehør (videoforlengelseskabel osv.) og prøv på nytt.
Still inn oppløsningen og frekvensen til det anbefalte nivået.
Skjermen er ustabil og rister. Det er skygger eller ekkobilder igjen på skjermen.
Kontroller at oppløsningen og frekvensen til PCen er innenfor rekkevidde av oppløsningen og
frekvensen som er kompatible med produktet. Deretter kan du om nødvendig endre innstillingene ved
å referere til tabell over standard signalmodus (S.40) i denne håndboken og Information-menyen på
produktet.
Lydproblem
Det er ingen lyd.
Sjekk at lydkabelen er tilkoblet, eller juster volumet.
Kontroller volumet.
Volumet er for lavt.
Justerer volumet.
Hvis volumet fortsatt er lavt etter at du har satt det opp til maksimalt nivå, justerer du volumet på PCens lydkort eller programvare.
Skjermen er for lys. Skjermen er for mørk.
Video er tilgjengelig, men det er ingen lyd.
Juster Brightness og Contrast.
Lyd kan ikke høres hvis du har brukt en HDMI-DVI-kabel for å koble til inngangsenheten.
Fargen på skjermen er ujevn.
Koble til enheten ved hjelp av en HDMI-kabel eller en DP-kabel.
Endre Color-innstillingene.
Fargene på skjermen har en skygge og er forvrengt.
Endre Color-innstillingene.
Kildeenhetproblem
Hvitt ser ikke egentlig hvitt ut.
Det kommer en pipelyd når PC-en starter opp.
Endre Color-innstillingene.
Hvis du hører en pipelyd når PC-en starter opp, må PC-en på service.
Det er ingen bilder på skjermen og strømlampen blinker hvert halve til hele sekund.
Produktet er i strømsparingsmodus.
Trykk på en tast på tastaturet eller beveg musen for å returnere til forrige skjerm.
Teksten er uklar.
Hvis du bruker et Windows-operativsystem (f.eks. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 eller Windows
10): Gå til Kontrollpanel → Skrifter → Juster ClearType-tekst og endre Slå på ClearType.
37
Spørsmål og svar
――Se i brukerhåndboken for PC-en eller skjermkortet for flere instruksjoner om justering.
Hvordan endrer jeg frekvensen?
Angi frekvensen på grafikkortet.
•• Windows 7: Gå til Kontrollpanel → Utseende og personalisering → Skjerm → Skjermoppløsning → Avanserte innstillinger → Skjerm og juster Oppdateringsfrekvens under Innstillinger for skjerm.
•• Windows 8(Windows 8.1): Gå til Innstillinger → Kontrollpanel → Utseende og personalisering → Skjerm → Skjermoppløsning → Avanserte innstillinger → Skjerm og juster Oppdateringsfrekvens under Innstillinger
for skjerm.
•• Windows 10: Gå til Innstillinger → System → Skjerm → Avanserte skjerminnstillinger → Egenskaper for skjermkort → Skjerm, og juster Skjermoppdateringsfrekvens under Innstillinger for skjerm.
Hvordan kan jeg endre oppløsningen?
•• Windows 7: Gå til Kontrollpanel → Utseende og personalisering → Skjerm → Juster oppløsning og juster oppløsningen.
•• Windows 8(Windows 8.1): Gå til Innstillinger → Kontrollpanel → Utseende og personalisering → Skjerm → Juster oppløsning og juster oppløsningen.
•• Windows 10: Gå til Innstillinger → System → Skjerm → Avanserte skjerminnstillinger, og juster oppløsningen.
Hvordan angir jeg strømsparingsmodus?
•• Windows 7: Angi strømsparingsmodus i Kontrollpanel → Utseende og personalisering → Tilpass → Skjermsparerinnstillinger → Strømalternativer eller BIOS SETUP på PC-en.
•• Windows 8(Windows 8.1): Angi strømsparingsmodus i Innstillinger → Kontrollpanel → Utseende og personalisering → Tilpass → Skjermsparerinnstillinger → Strømalternativer eller BIOS SETUP på PC-en.
•• Windows 10: Angi strømsparingsmodus i Innstillinger → Personalisering → Låseskjerm → Innstillinger for skjermtidsavbrudd → Strøm og hvilemodus eller BIOS SETUP på PC-en.
38
Kapittel 10
Spesifikasjoner
Generelt
Modellnavn
C27JG50QQ* / C27JG52QQ*
C32JG50QQ* / C32JG52QQ*
Størrelse
Klasse 27 (26,9 tommer / 68,4 cm)
Klasse 32 (31,5 tommer / 80,0 cm)
Visningsområde
596,74 mm (H) × 335,66 mm (V)
697,34 mm (H) × 392,26 mm (V)
Pikselstørrelse
0,2331 mm (H) × 0,2331 mm (V)
0,2724 mm (H) × 0,2724 mm (V)
Maksimal
pikselklokke
HDMI1: 250 MHz
HDMI1: 250 MHz
HDMI2: 600 MHz
HDMI2: 600 MHz
DisplayPort: 590 MHz
DisplayPort: 590 MHz
Strømforsyning
AC100-240V~ 50/60Hz
Basert på adapterens AC-spenning. Produktets DC-spenning står på
produktetiketten.
Signalkontakter
HDMI, DisplayPort
Miljøforhold
Drift
――Plug-and-Play
Denne skjermen kan installeres og brukes med alle Plug-and-Play-kompatible systemer. Toveis
datautveksling mellom skjermen og PC-systemet optimaliserer skjerminnstillingene. Skjerminstallasjon
foregår automatisk. Men du kan tilpasse installasjonsinnstillingene om ønskelig.
――Panelpunkter (piksler)
På grunn av produksjonen av dette produktet kan omtrent 1 piksel per million (1 ppm) være lysere eller
mørkere på LCD-panelet. Dette påvirker ikke produktytelsen.
――Spesifikasjonene over kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.
――Denne enheten er et digitalt apparat i klasse B.
――Du finner detaljerte spesifikasjoner for enheten på nettstedet til Samsung Electronics.
Temperatur: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F)
Luftfuktighet: 10 % – 80 %, ikke-kondenserende
Lagring
Temperatur: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Luftfuktighet: 5 % – 95 %, ikke-kondenserende
39
Tabell over standard signalmodus
Modellnavn
Synkronisering
C27JG50QQ* / C27JG52QQ* / C32JG50QQ* / C32JG52QQ*
Horisontal frekvens
30 – 225 kHz
Vertikal frekvens
50 – 75 Hz (HDMI1)
50 – 144 Hz (HDMI2)
50 – 144 Hz (DisplayPort)
Oppløsning
Optimal oppløsning
2560 × 1440 ved 60 Hz (HDMI1)
2560 × 1440 ved 144 Hz (HDMI2)
2560 × 1440 ved 144 Hz (DisplayPort)
Maksimal oppløsning
2560 × 1440 ved 60 Hz (HDMI1)
2560 × 1440 ved 144 Hz (HDMI2)
2560 × 1440 ved 144 Hz (DisplayPort)
Hvis et signal som tilhører standardmodusene nedenfor, sendes fra PC-en, vil skjermen bli justert automatisk. Hvis signalet som overføres fra PC-en ikke tilhører standardsignalmodusene, kan skjermen være tom når
strømlampen lyser. I et slikt tilfelle bytter du innstillingene i henhold til følgende tabell ved å referere til grafikkortets brukerhåndbok.
40
C27JG50QQ* / C27JG52QQ*
HDMI1
Oppløsning
Horisontal frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pikselklokke (MHz)
Synk.polaritet (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
MAC, 640 x 480
35,000
70,087
28,322
-/+
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA DMT, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA DMT, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA DMT, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA DMT, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA DMT, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA DMT, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA DMT, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA DMT, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA DMT, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA CVT, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
41
C27JG50QQ* / C27JG52QQ*
HDMI2
Oppløsning
Horisontal frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pikselklokke (MHz)
Synk.polaritet (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
MAC, 640 x 480
35,000
70,087
28,322
-/+
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA DMT, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA DMT, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA DMT, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA DMT, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
83,500
-/+
VESA DMT, 1280 x 800
49,702
59,810
VESA DMT, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA DMT, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA DMT, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA DMT, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA CVT, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA CVT, 2560 x 1440
150,919
99,946
410,500
+/-
VESA CVT, 2560 x 1440
182,992
119,998
497,750
+/-
Unik tilpasset oppløsning, 2560 × 1440
222,192
144,000
596,807
+/-
42
C27JG50QQ* / C27JG52QQ*
DisplayPort
Oppløsning
Horisontal frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pikselklokke (MHz)
Synk.polaritet (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
MAC, 640 x 480
35,000
70,087
28,322
-/+
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA DMT, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA DMT, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA DMT, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA DMT, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA DMT, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA DMT, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA DMT, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA DMT, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA DMT, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA CVT, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA CVT, 2560 x 1440
150,919
99,946
410,500
+/-
VESA CVT, 2560 x 1440
182,992
119,998
497,750
+/-
VESA CVT, 2560 x 1440
222,192
144,000
586,586
+/-
43
C32JG50QQ* / C32JG52QQ*
HDMI1
Oppløsning
Horisontal frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pikselklokke (MHz)
Synk.polaritet (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
MAC, 640 x 480
35,000
70,087
28,322
-/+
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA DMT, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA DMT, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
50,000
+/+
+/+
VESA DMT, 800 x 600
48,077
72,188
VESA DMT, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
VESA DMT, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA DMT, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA DMT, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA DMT, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA DMT, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
108,000
+/+
VESA DMT, 1600 x 900
60,000
60,000
VESA DMT, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA DMT, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA CVT, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
44
C32JG50QQ* / C32JG52QQ*
HDMI2
Oppløsning
Horisontal frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pikselklokke (MHz)
Synk.polaritet (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
MAC, 640 x 480
35,000
70,087
28,322
-/+
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA DMT, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA DMT, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA DMT, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA DMT, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA DMT, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA DMT, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA DMT, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA DMT, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA DMT, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA CVT, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA CVT, 2560 x 1440
150,919
99,946
410,500
+/-
VESA CVT, 2560 x 1440
182,996
119,998
497,750
+/-
Unik tilpasset oppløsning, 2560 × 1440
222,192
144,000
596,807
+/-
45
C32JG50QQ* / C32JG52QQ*
DisplayPort
Oppløsning
Horisontal frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pikselklokke (MHz)
Synk.polaritet (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
MAC, 640 x 480
35,000
70,087
28,322
-/+
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA DMT, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA DMT, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA DMT, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA DMT, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA DMT, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA DMT, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA DMT, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA DMT, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA DMT, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA CVT, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA CVT, 2560 x 1440
150,919
99,946
410,500
+/-
VESA CVT, 2560 x 1440
182,992
119,998
497,750
+/-
VESA CVT, 2560 x 1440
222,192
144,000
586,586
+/-
46
――Horisontal frekvens
Tiden som kreves til å skanne en enkelt linje fra venstre til høyre side av skjermen kalles en horisontal syklus. Det omvendte nummeret av en horisontal syklus kalles horisontal frekvens. Horisontal frekvens måles i kHz.
――Vertikal frekvens
Fordi det samme bildet gjentas flere titalls ganger per sekund kan du se naturlige bilder. Gjentakelsesfrekvensen kalles "vertikal frekvens" eller "oppdateringsfrekvens" og angis i Hz.
――Dette produktet kan angis til bare en oppløsning for hver skjermstørrelse for å oppnå optimal bildekvalitet på grunn av panelets natur. Bildekvaliteten kan bli degradert hvis du angir en annen oppløsning enn den spesifiserte
oppløsningen. For å unngå dette anbefaler vi at du velger den optimale oppløsningen som er spesifisert for produktet.
47
Kapittel 11
Tillegg
Ansvar for betalingstjenesten (kostnad til
kundene)
En produktskade som er forårsaket av kundens feil
――Når det blir bedt om tjenesten, kan det være at vi, på tross av garantien, kan belaste deg for et besøk fra en
•• Eksternt slag/støt eller at produktet er sluppet ned.
servicetekniker i følgende tilfeller:
Ikke en produktdefekt
Rengjøring av produktet, justering, forklaring, ny installering osv.
•• Hvis en servicetekniker gir instruksjoner om hvordan produktet skal brukes, eller bare justerer
alternativer uten å demontere produktet.
Produktskade forårsaket av kundens feilbehandling eller feil reparasjon.
Hvis en produktskade er forårsaket av:
•• Bruk av utstyr eller separat solgt produkt som ikke er spesifisert av Samsung.
•• Reparasjon utført av en person som ikke er en tekniker fra en partner av eller et eksternt selskap som
brukes av Samsung Electronics Co., Ltd.
•• Ommodellering eller reparasjon av produktet utført av kunden.
•• Bruk med feil spenning eller ikke-autoriserte elektriske tilkoblinger.
•• Forholdsreglene i brukerhåndboken er ikke fulgt.
•• Hvis en defekt er forårsaket av eksterne miljøfaktorer (Internett, antenne, kabelsignal, osv.)
•• Hvis et produkt installeres på nytt eller hvis det kobles til enheter i tillegg etter at det kjøpte
produktet er installert for første gang.
•• Hvis produktet installeres på nytt for å flyttes til en annen plassering eller til et annet hus.
•• Hvis en kunde ber om instruksjoner om hvordan produktet skal brukes på grunn av produkter fra
andre selskaper.
•• Hvis en kunde ber om instruksjoner om hvordan nettverket eller programmer fra andre selskaper
skal brukes.
Annet
•• Hvis det oppstår feil på produktet på grunn av naturskade. (tordenvær, brann, jordskjelv,
oversvømmelse, osv)
•• Hvis forbruksartikler er oppbrukt. (batteri, toner, lysstofflamper, hode, vibrator, lampe, filter, bånd,
osv.)
――Hvis kunden ber om en tjeneste i tilfeller hvor produktet ikke har noen defekter, kan det bli pålagt en
serviceavgift. Så vennligst les brukerhåndboken først.
•• Hvis kunden ber om programvareinstallering og konfigurering for produktet.
•• Hvis en servicetekniker tørker støv eller fjerner fremmedlegemer fra innsiden av produktet.
•• Hvis kunden ber om en installering i tillegg etter å ha kjøpt et produkt via homeparty eller på nettet.
48
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising