Samsung | C34F791WQU | User guide | Samsung 34" Curved Monitor CF791 Brugervejledning

Samsung 34" Curved Monitor CF791 Brugervejledning
BRUKERHÅNDBOK
Buet skjerm
CF79*
Fargen og utseendet kan variere avhengig av produktet, og spesifikasjonene kan endres uten forvarsel for å forbedre ytelsen.
Innholdet i denne brukerhåndboken kan endres uten varsel for å forbedre kvaliteten.
© Samsung Electronics
Samsung Electronics eier opphavsretten til denne brukerhåndboken.
Bruk eller reproduksjon av deler av eller hele denne håndboken uten tillatelse fra Samsung Electronics er forbudt.
Varemerker for andre enn Samsung Electronics eies av sine respektive eiere.
••
Det kan tilkomme et administrasjonsgebyr hvis enten
‒‒ (a) en tekniker blir kalt ut på fin forespørsel og det ikke er noe feil med produktet.
(f.eks. fordi du ikke har lest denne brukerveiledningen godt nok).
‒‒ (b) du leverer enheten til reparasjon og det ikke er noe feil med produktet.
(f.eks. fordi du ikke har lest denne brukerveiledningen godt nok).
••
Du vil bli informert om hvor mye dette administrasjonsgebyret vil komme på, før noe arbeid eller hjemmebesøk
utføres.
Innholdsfortegnelse
Før du tar produktet i bruk
Koble til og bruke en kildeenhet
Sikre installasjonsområdet
Forholdsregler ved oppbevaring
4
4
Sikkerhetstiltak
Symboler
Rengjøring
Elektrisitet og sikkerhet
Installasjon
Bruk
4
4
5
5
6
7
Forberedelser
Deler
Kontrollpanel
Direktetastveiledning
Funksjonstastveiledning
Endre innstillinger for Brightness, Contrast og
Sharpness
Endre innstillingen for Volume
Baksiden
Justere produktets vinkel og høyde
Antityverilås
Forholdsregler ved flytting av skjermen
9
9
10
11
Installasjon
Slik fjerner du stativet
Feste veggbraketten
Feste stativet
16
16
17
18
13
13
14
14
15
15
Kontrollpunkter før tilkobling
19
Koble til og bruke en PC
Tilkobling med en HDMI-kabel
Tilkobling med en HDMI-DVI-kabel
Tilkobling med en DP-kabel
Koble til hodetelefoner
Koble til strømmen
Rydde i de tilkoblede kablene
19
19
20
20
20
20
21
Koble produktet til en PC som en USB HUB
Koble en PC til produktet
Bruke produktet som en USB HUB
22
22
22
Riktig stilling ved bruk av produktet
23
Driverinstallasjon
23
Velge optimal oppløsning
23
Skjermoppsett
SAMSUNG MAGIC Bright
24
Brightness
25
Contrast
25
Sharpness
25
Color
25
SAMSUNG MAGIC Upscale
26
HDMI Black Level
26
Eye Saver Mode
26
Game Mode
26
Response Time
26
Picture Size
27
Screen Adjustment
27
Kalibreringsrapport
27
Konfigurere PIP/PBP-innstillinger
PIP/PBP Mode
28
Size
29
Position
29
Sound Source
29
Source
30
Picture Size
30
Contrast
31
2
Innholdsfortegnelse
Justere innstillingene for
OSD (skjermmenyen)
Information
Transparency
32
Position
32
Language
32
Display Time
32
37
Installere programvaren
Easy Setting Box
38
Begrensninger og problemer med installasjonen 38
Systemkrav
38
Feilsøkingsveiledning
Oppsett og tilbakestilling
FreeSync
33
Sound
Volume
Sound Mode
Select Sound
35
35
35
35
Eco Saving Plus
35
Off Timer
35
PC/AV Mode
36
DisplayPort Ver.
36
HDMI Mode
36
Source Detection
36
Key Repeat Time
36
Power LED On
37
Reset All
37
Før du kontakter Samsungs kundeservicesenter
Teste produktet
Kontrollere oppløsningen og frekvensen
Kontroller følgende.
39
39
39
39
Spørsmål og svar
41
Spesifikasjoner
Generelt
42
Tabell over standard signalmodus
43
Tillegg
Ansvar for betalingstjenesten (kostnad til
kundene)
45
Ikke en produktdefekt
45
En produktskade som er forårsaket av kundens
feil
45
Annet
45
3
Kapittel 01
Før du tar produktet i bruk
Sikre installasjonsområdet
Sikkerhetstiltak
Sørg for at det er litt plass rundt produktet til ventilasjon. En intern temperatur kan føre til brann og
skade produktet. Sørg for at det er tilstrekkelig plass som vist på bildet nedenfor når du installerer
produktet.
Forsiktig
RISIKO FOR ELEKTRISK STØT, IKKE ÅPNE.
Forsiktig : FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØT SKAL IKKE
DEKSLET FJERNES. (ELLER BAKSIDEN)
――Utseendet kan variere avhengig av produktet.
PRODUKTET INNEHOLDER INGEN INNVENDIGE DELER SOM KAN
REPARERES AV BRUKER
OVERLAT ALL SERVICE TIL KVALIFISERT PERSONELL.
10 cm
Dette symbolet indikerer høy spenning inne i produktet.
10 cm
Det medfører fare å berøre innvendige deler på dette produktet.
10 cm
Dette symbolet varsler deg om at viktig informasjonsmateriell
vedrørende drift og vedlikehold er inkludert med dette produktet.
10 cm
10 cm
Forholdsregler ved oppbevaring
Symboler
Advarsel
Hvis instruksjonene ikke følges, kan det føre til alvorlig skade eller
død.
Forsiktig
Hvis instruksjonene ikke følges, kan det føre til personskade eller
skade på eiendom.
På svært glansede modeller kan det oppstå hvite flekker på overflaten hvis en ultralyd-luftfukter brukes
i nærheten.
――Kontakt Samsungs kundeservicesenter hvis produktet må rengjøres innvendig (et servicegebyr vil påløpe).
4
Rengjøring
――Ta følgende forholdsregler ved rengjøring.
1
Slå av produktet og datamaskinen.
2
Koble strømledningen fra produktet.
――Hold strømkabelen i kontakten, og ikke berør kabelen med våte hender. Ellers kan det oppstå elektrisk
støt.
3
Elektrisitet og sikkerhet
Advarsel
•• Ikke bruk en skadet strømkabel eller -kontakt, eller en løs stikkontakt.
•• Ikke koble til flere produkter i samme stikkontakt.
•• Ikke berør strømkontakten med våte hender.
Tørk skjermen med en ren, myk og tørr klut.
•• Sett strømkontakten helt inn slik at den ikke er løs.
‒‒ Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder sprit, løsemidler eller overflateaktive stoffer på
skjermen.
•• Koble strømkontakten til en jordet stikkontakt (bare isolerte enheter av type 1).
‒‒ Ikke sprut vann eller rengjøringsmiddel direkte på produktet.
4
Fukt en myk og tørr klut i vann og vri den grundig for å rengjøre produktet utvendig.
5
Koble strømkabelen til produktet når rengjøringen er fullført.
6
Slå på produktet og datamaskinen.
•• Ikke bøy eller dra hardt i strømkabelen. Pass på at strømkabelen ikke legges under en tung
gjenstand.
•• Ikke plasser strømkabelen eller produktet i nærheten av varmekilder.
•• Fjern støv omkring kontaktpolene på strømkabelen eller stikkontakten med en myk klut.
Forsiktig
•• Ikke koble fra strømkabelen mens produktet er i bruk.
•• Bruk bare strømkabelen som ble levert med Samsung-produktet. Ikke bruk strømkabelen med andre
produkter.
•• Ha stikkontakten på et sted der strømkabelen kan kobles til uten hindring.
‒‒ Strømkabelen må kobles fra for å slå av strømmen til produktet når det oppstår et problem.
•• Hold i kontakten når du kobler strømkabelen fra stikkontakten.
5
Installasjon
Advarsel
Forsiktig
•• Ikke plasser stearinlys, myggspiral eller sigaretter oppå produktet. Ikke installer produktet i
nærheten av varmekilder.
•• Sørg for at du ikke mister produktet under flytting.
•• Ikke installer produktet på et sted med dårlig ventilasjon, som i en bokhylle eller et skap.
•• Installer produktet minst 10 cm unna veggen for å tillate ventilasjon.
•• Oppbevar plastemballasje utilgjengelig for barn.
‒‒ Den medfører kvelningsfare for barn.
•• Ikke installer produktet på et ustabilt eller vibrerende underlag (usikker hylle, skrå flater osv.).
‒‒ Produktet kan falle ned og bli skadet og/eller forårsake personskade.
‒‒ Hvis produktet brukes på steder med mye vibrasjon, kan det produktet bli skadet eller forårsake
brann.
•• Ikke installer produktet i et kjøretøy eller på et sted som er utsatt for støv, fuktighet (vannsøl osv.),
olje eller røyk.
•• Produktet må ikke utsettes for direkte sollys, hete eller varme gjenstander som for eksempel ovner.
•• Ikke sett ned produktet med fronten ned.
•• Når du installerer produktet i et kabinett eller på en hylle, må du passe på at den nedre kanten på
produktets forside ikke stikker ut.
‒‒ Produktet kan falle ned og bli skadet og/eller forårsake personskade.
‒‒ Installer bare produktet i kabinetter eller på hyller med den rette størrelsen.
•• Sett produktet forsiktig ned.
‒‒ Det kan medføre feil på produktet eller personskade.
•• Hvis produktet installeres på et uvanlig sted (et sted utsatt for mye fint støv, kjemiske stoffer,
ekstreme temperaturer eller mye fuktighet, eller et sted der produktet skal brukes kontinuerlig i
lengre tid), kan ytelsen bli kraftig forringet.
‒‒ Rådfør deg med Samsungs kundeservicesenter hvis du ønsker å installere produktet på et slikt
sted.
‒‒ Dette kan forkorte produktets levetid, eller det kan medføre brann.
•• Ikke installer produktet innenfor rekkevidden til små barn.
‒‒ Produktet kan falle ned, og barn kan bli skadet.
•• Matolje, for eksempel soyaolje, kan skade eller deformere produktet. Ikke installer produktet på et
kjøkken eller i nærheten av en kjøkkenbenk.
6
Bruk
Advarsel
•• Det er høy spenning inne i produktet. Du må aldri demontere, reparere eller modifisere produktet
selv.
‒‒ Kontakt Samsungs kundeservicesenter for reparasjon.
•• Hvis du skal flytte produktet, må du først ta ut alle kablene, inkludert strømledningen, fra det.
•• Hvis produktet lager unormale lyder, lukter svidd eller det ryker av det, må du straks koble fra
strømkabelen og kontakte Samsungs kundeservicesenter.
•• Ikke sett metallgjenstander (spisepinner, mynter, hårnåler osv.) eller brennbare gjenstander (papir,
fyrstikker osv.) inn i produktet (via ventilen eller inndata-/utdataportene osv.).
‒‒ Pass på at du slår av produktet og kobler fra strømkabelen når det har kommet vann eller
fremmedlegemer inn i produktet. Kontakt Samsungs kundeservicesenter.
•• Ikke plasser gjenstander som inneholder væske (vaser, potter, flasker osv.) eller metallgjenstander
oppå produktet.
‒‒ Pass på at du slår av produktet og kobler fra strømkabelen når det har kommet vann eller
fremmedlegemer inn i produktet. Kontakt Samsungs kundeservicesenter.
•• Ikke la barn henge fra eller klatre på produktet.
‒‒ Barn kan bli alvorlig skadet.
•• Hvis du slipper ned produktet eller ytterdekselet blir skadet, slår du av strømbryteren og kobler fra
strømkabelen. Kontakt Samsungs kundeservicesenter.
‒‒ Fortsatt bruk kan forårsake brann eller elektrisk støt.
•• Ikke sett tunge gjenstander eller ting som barn liker (leker, godteri osv.) oppå produktet.
‒‒ Produktet eller den tunge gjenstanden kan falle ned når barn prøver å nå lekene eller godteriet,
noe som kan medføre alvorlig personskade.
•• Ved lyn eller torden må produktet slås av og strømkabelen kobles fra.
•• Ikke mist gjenstander på produktet eller utsett det for støt eller slag.
•• Ikke flytt produktet ved å dra i strømkabelen eller andre kabler.
•• Hvis det oppdages gasslekkasje, må du ikke berøre produktet eller strømkontakten. Ventiler også
området øyeblikkelig.
•• Ikke løft eller flytt produktet ved å dra i strømkabelen eller andre kabler.
•• Ikke bruk eller oppbevar lettantennelig spray eller brennbare stoffer i nærheten av produktet.
•• Sjekk at ventilene ikke er blokkert av duker eller gardiner.
‒‒ Høy innvendig temperatur kan føre til brann.
7
Forsiktig
•• Hvis du lar skjermen stå på med et stillestående bilde over en lengre periode, kan det føre til
bildeinnbrenning eller ødelagte piksler.
‒‒ Hvis du ikke skal bruke produktet i en lengre periode, bør du aktivere strømsparingsmodus eller
en skjermbeskytter med bevegelig bilde.
•• Koble strømkabelen fra stikkontakten hvis du ikke skal bruke produktet i en lengre periode (ferie
osv.)
‒‒ Støvansamling kombinert med varme kan forårsake brann, elektrisk støt eller strømlekkasje.
•• Bruk produktet med anbefalt oppløsning og frekvens.
‒‒ Synet ditt kan bli svekket.
•• Ikke sett strømadaptere sammen.
•• Ikke berør skjermen når produktet har vært på i en lengre periode, da det blir varmt.
•• Oppbevar smått tilbehør utilgjengelig for barn.
•• Utvis forsiktighet når du justerer produktvinkelen eller stativhøyden.
‒‒ Du kan sette fast fingrene eller hendene og bli skadet.
‒‒ Hvis produktet vippes for mye, kan det falle ned og føre til skade.
•• Ikke plasser tunge gjenstander på produktet.
‒‒ Det kan medføre feil på produktet eller personskade.
•• Når du bruker hodetelefoner eller øreplugger, ikke skru volumet for høyt.
‒‒ Å ha lyden for høy kan påføre deg hørselskader.
•• Fjern plastposen fra strømadapteren før du bruker den.
•• Sørg for at det ikke kommer inn vann i strømadapterenheten, eller at den blir våt.
‒‒ Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
‒‒ Unngå å bruke produktet utendørs der det kan bli utsatt for regn eller snø.
‒‒ Vær forsiktig så strømadapteren ikke blir våt når du vasker gulvet.
•• Ikke plasser strømadapteren i nærheten av en varmekilde.
‒‒ Ellers kan det oppstå brann.
•• Ha strømadapteren på et godt ventilert sted.
•• Hvis du plasserer AC/DC-strømadapteren slik at den henger med ledningsinngangen vendt oppover,
kan det komme vann eller fremmedlegemer inn i adapteren og føre til at den ikke virker som den
skal.
Kontroller at AC/DC-strømadapteren ligger flatt på et bord eller på gulvet.
•• Ikke hold produktet opp ned eller flytt det ved å holde i stativet.
‒‒ Produktet kan falle ned og bli skadet eller forårsake personskade.
•• Hvis du sitter for nær skjermen i en lengre periode, kan synet ditt bli svekket.
•• Ikke bruk luftfukter eller komfyrer rundt produktet.
•• Hvil øynene i minst 5 minutter hver time du bruker produktet.
8
Kapittel 02
Forberedelser
Deler
Deler
Beskrivelse
Flerretningsknapp som gjør det enklere å navigere.
JOG-knapp
Kontrollpanel
――Du finner JOG-knappen på venstre side på baksiden av produktet. Du kan
bruke knappen til å flytte oppover, nedover, til venstre eller høyre, eller
bruke den som Enter.
Denne lampen er en strømstatusindikator og fungerer på denne
måten:
――Fargen og fasongen på delene kan variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å
forbedre kvaliteten.
•• Strømbryter på (på/av-knapp): Av
Strømlampe
•• Energisparingsmodus: Blinker
•• Strømbryter av (på/av-knapp): På
――Måten strømindikatoren fungerer på, kan byttes om ved å endre den i
menyen. (System → Power LED On) På grunn av funksjonsvariasjon har
noen modeller kanskje ikke denne funksjonen.
Strømlampe
Funksjonstastveiledning
Høyttaler
JOG-knapp
Funksjonstastveiledning
Trykk på JOG-knappen når skjermen er slått på.
Funksjonstastveiledningen vises. For å få tilgang til skjermmenyen
når veiledningen vises, trykker du på den aktuelle retningsknappen på
nytt.
――Funksjonstastveiledningen kan variere, avhengig av funksjon eller
produktmodell. Se på det faktiske produktet.
OPP
HØYRE
VENSTRE
TRYKK(ENTER)
NED
Return
9
Direktetastveiledning
――Skjermen med snarveisknapper (OSD-menyen) under vises bare når skjermen er slått på, dataoppløsningen endres eller inndatakilden endres.
――Siden med funksjonsknappene viser om Game Mode er aktivert.
: On
: Off
Brightness
Volume
Features
Game Mode Off
••
/
: Juster Brightness, Contrast, Sharpness.
••
: Juster Volume, Mute.
••
: Vis funksjonstastveiledningen.
10
Funksjonstastveiledning
――Trykk på JOG-knappen for å vise funksjonstastveiledningen hvis du vil gå til hovedmenyen eller bruke andre elementer. Du kan avslutte ved å trykke på JOG-knappen på nytt.
OPP/NED/VENSTRE/HØYRE: Flytt til det elementet du ønsker. Beskrivelsen for hvert element vises når du endrer fokus.
TRYKK(ENTER): Det valgte elementet brukes.
Return
Ikoner
Beskrivelse
Velg
for å endre inndatasignalet ved å bevege JOG-knappen i skjermbildet med funksjonstastveiledningen. Hvis inndatasignalet endres, vises det en melding i øverste venstre hjørne
på skjermen.
Velger
ved å flytte JOG-knappen i skjermbildet med funksjonstastveiledningen.
Skjermmenyen (OSD) for skjermens funksjon vises.
OSD-kontrollås: Behold de gjeldende innstillingene, eller lås OSD-kontrollen for å hindre utilsiktede endringer av innstillingene.
Aktiver/deaktiver: For å låse / låse opp OSD-kontrollen, må du trykke på VENSTRE-knappen i 10 sekunder når hovedmenyen vises.
――Hvis OSD-kontrollen er låst, kan Brightness og Contrast justeres. PIP/PBP er tilgjengelig.
System → Sound, Power LED On er tilgjengelig. Information kan vises.
Velger
ved å flytte JOG-knappen i skjermbildet med funksjonstastveiledningen.
Trykk på knappen når det er nødvendig å konfigurere innstillinger for PIP/PBP-funksjonen.
Velger
for å slå av skjermen ved å bruke JOG-knappen i skjermbildet med funksjonstastveiledningen.
――På grunn av funksjonell variasjon kan alternativene i funksjonstastveiledningen være annerledes på noen modeller.
11
Når skjermen ikke viser noe (dvs. strømsparingsmodus eller ikke-signal-modus), kan du bruke 2
direktetaster for å styre kilde og strøm som vist nedenfor.
JOG-knapp
Strømsparing/ikke-signal
OPP
Endre kilde
Ned
TRYKK(ENTER) i 2 sekunder
Slå av strømmen
Når skjermen viser hovedmenyen, kan JOG-knappen brukes som nedenfor.
JOG-knapp
Handling
OPP/NED
Flytt alternativet
Gå ut av hovedmenyen.
VENSTRE
Lukk underliste uten å lagre verdi.
Verdien reduseres i glidebryteren.
HØYRE
TRYKK(ENTER)
Flytt til neste nivå.
Verdien økes i glidebryteren.
Flytt til neste nivå.
Lagre verdien og lukk underlisten.
12
Endre innstillinger for Brightness, Contrast og
Sharpness
Endre innstillingen for Volume
Hvis du ikke ser noen OSD-meny, kan du justere Volume ved å flytte JOG-tasten mot venstre eller høyre.
Hvis du ikke ser noen OSD-meny, kan du justere Brightness, Contrast eller Sharpness ved å flytte JOGtasten opp eller ned.
50
Volume
Mute
Sharpness
100
Brightness
――Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Contrast
――Hvis lydkvaliteten til en tilkoblet inndataenhet er dårlig, kan Auto Mute-funksjonen på produktet slå av
lyden eller forårsake hakkete lyd når du bruker hodetelefoner eller høyttalere. Sett inndatavolumet for
inndataenheten til minst 20 %, og kontroller volumet med volumkontrollen (JOG-knappen VENSTRE/HØYRE)
――Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
på produktet.
――Hva er Auto Mute?
――Standardlysstyrken kan variere avhengig av region.
Brightness
Funksjonen demper lyden for å forbedre lydeffekten når det er lydstøy eller når inndatasignalet er svakt,
――Denne menyen er ikke tilgjengelig når SAMSUNGBright er angitt til Dynamic Contrast-modus.
vanligvis på grunn av et problem med volumet til en inndataenhet.
――Hvis du vil aktivere Mute-funksjonen, går du til Volume-kontrollskjermen og bruker JOG-knappen til å flytte
MAGIC
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Eco Saving Plus er aktivert.
fokuset nedover.
――Hvis du vil deaktivere funksjonen Mute hever eller senker du Volume.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Eye Saver Mode er aktivert.
Contrast
――Denne menyen er ikke tilgjengelig når SAMSUNGBright er i Cinema eller Dynamic Contrast.
MAGIC
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Game Mode er aktivert.
――Denne menyen er ikke tilgjengelig når PIP/PBP Mode er angitt til On og Size er angitt til
(PBP-modus).
Sharpness
――Denne menyen er ikke tilgjengelig når SAMSUNGBright er i Cinema eller Dynamic Contrast.
MAGIC
――Denne menyen er ikke tilgjengelig når SAMSUNGUpscale er i Mode1 eller Mode2.
MAGIC
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Game Mode er aktivert.
――Ikke tilgjengelig når PIP/PBP Mode er angitt til On.
13
Baksiden
Justere produktets vinkel og høyde
――Fargen og fasongen på delene kan variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å
――Fargen og fasongen på delene kan variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å
forbedre kvaliteten.
forbedre kvaliteten.
JUSTERBART STATIV, ØVERSTE
POSISJON:
-14˚(±4˚) - 22˚(±4˚)
JUSTERBART STATIV, LAVESTE
POSISJON:
-2˚(±4˚) - 34˚(±4˚)
1
100 mm ± 5,0 mm
2
DC 19V
Port
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
(PC IN)
SERVICE
Beskrivelse
DC 19V
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
(PC IN)
Kobles til strømadapteren.
Kobler seg til en kildeenhet ved hjelp av en HDMI-kabel eller HDMIDVI-kabel.
•• Skjermens vinkel og høyde kan justeres.
•• Skyv eller dra i midten av den øverste delen av produktet samtidig som du holder toppen av stativet
for å unngå skade på produktet når du justerer helningen.
Kobler til en PC ved hjelp av en DP-kabel.
Kobles til en PC via en USB-kabel.
――Denne porten kan bare kobles til en PC.
SERVICE
Forbeholdt serviceteknikere.
――Denne porten skal bare brukes av servicepersonell, den har ingen
brukerfunksjoner. Det må ikke kobles noen kabler til denne porten.
Kobles til en lydenhet, for eksempel hodetelefoner.
――Lyden kan bare høres når du bruker HDMI til HDMI-kabelen eller DPkabelen.
Disse portene blir aktivert når det kobles en PC til USB PC IN-porten.
1
2
14
Antityverilås
Forholdsregler ved flytting av skjermen
――En antityverilås lar deg bruke produktet sikkert selv på offentlige steder.
――Låseenhetens fasong og låsemetode avhenger av produsenten. Se i brukerveiledningen som følger med din
antityverilåseenhet for mer informasjon.
Slik låser du en antityverilåseenhet:
•• Ikke hold på selve skjermen mens du beveger
eller justerer høyden på skjermenheten. Det
kan føre til skader på skjermen.
1
Fest kabelen til antityverilåseenheten til en tung gjenstand som et skrivebord.
2
Dra en ende av kabelen gjennom løkken på den andre enden.
3
Sett låseenheten inn i antityverilåsesporet på baksiden av produktet.
4
Lås låseenheten.
•• Hold i den nederste delen av skjermen når du
flytter den.
•• Ikke hold produktet oppned bare etter stativet. •• Ikke plasser hånden under stativstammen.
‒‒ En antityverilåseenhet kan kjøpes separat.
‒‒ Se i brukerveiledningen som følger med din antityverilåseenhet for mer informasjon.
‒‒ Antityverilåseenheter kan kjøpes hos elektronikkforhandlere eller på Internett.
•• Vær spesielt forsiktig så du ikke setter fast
hånden i området for høydejustering. Dette
kan føre til at du skader hånden.
••
15
Installasjon
Slik fjerner du stativet
――Før du demonterer stativet fra skjermen, legger du den på et flatt og stabilt underlag med skjermen vendt nedover.
: Produktet er buet. Hvis du øver trykk på produktet når det ligger på et flatt underlag, kan det skade produktet. Når produktet ligger på underlaget, vendt opp eller ned, må det ikke utsettes for trykk.
1
2
3
4
B
A
Plasser den beskyttende isoporen (puten) som
følger med i pakken, på gulvet, og plasser produktet
med forsiden ned på isoporen, som vist på bildet.
――Pass på at du bruker isoporen (puten) som fulgte
Ta tak i stativet med én hånd, og bruk tommelen
på den andre hånden til å fjerne DEKSELET PÅ
VENSTRE SIDE AV HALSEN PÅ STATIVET i pilens
retning.
Løsne skruene for A og B .
Løft og ta ut stativet.
――Skruene brukes også til å feste veggbraketten. Pass
på at ingen skruer mangler.
med skjermen.
Forsiktig
Ikke trykk ned på skjermen. Det er en risiko for at
skjermen kan bli skadet.
16
Feste veggbraketten
•• Merk:
――Slå av produktet og fjern strømkabelen fra strømuttaket.
1
2
‒‒ Dersom du bruker en skrue som er lengre enn standardlengden, kan de interne komponentene til
produktet bli skadet.
‒‒ Lengden på skruene som kreves for et veggfeste som ikke samsvarer med VESA-standardene, kan
variere avhengig av spesifikasjonene.
‒‒ Ikke bruk skruer som ikke samsvarer med VESA-standardene. Ikke bruk makt når du fester
veggfestesettet eller skrivebordsstativet. Produktet kan bli skadet eller falle og forårsake
personskade. Samsung skal ikke holdes ansvarlig for skader på person eller ting som skyldes feil
skruer eller bruk av makt ved festing av veggfestesettet eller skrivebordsstativet.
‒‒ Samsung skal ikke holdes ansvarlig for produktskader eller personskader som skyldes bruk av et
annet veggfestesett enn det som er spesifisert eller et forsøk på å installere veggfestesettet på
egenhånd.
3
4
‒‒ For å montere produktet på en vegg må du kjøpe et veggfestesett som kan installeres 10 cm eller
lenger unna veggen.
‒‒ Sørg for å bruke et veggfestesett som samsvarer med standardene.
‒‒ For å montere skjermen på et veggfeste må du først koble stativfoten fra skjermen.
Enhet: mm
Modellnavn
C34F791WQ*
A Fest veggbraketten her
VESA-spesifikasjoner for
skruehull i millimeter
100 x 100
Standardskrue
M4
Antall
4 EA
――Ikke fest veggbraketten mens skjermen er på. Det kan føre til elektrisk støt og personskader.
B Veggfestebrakett
Juster B etter A på skjermen, og stram deretter godt til med skruene som er tatt fra stativet (S.16).
17
Feste stativet
――Før du monterer produktet, plasserer du det på et flatt og stabilt underlag så skjermen vender nedover.
: Produktet er buet. Hvis du øver trykk på produktet når det ligger på et flatt underlag, kan det skade produktet. Når produktet ligger på underlaget, vendt opp eller ned, må det ikke utsettes for trykk.
1
2
3
4
B
A
Plasser den beskyttende isoporen (puten) som
følger med i pakken, på gulvet, og plasser produktet
med forsiden ned på isoporen, som vist på bildet.
Fest stativet på baksiden av skjermen, i pilens
retning.
――Pass på at du bruker isoporen (puten) som fulgte
Trekk til skruene A og B for å feste dem.
Ta tak i stativet med én hånd, og bruk tommelen på
den andre hånden til å lukke DEKSELET PÅ VENSTRE
SIDE AV HALSEN PÅ STATIVET i pilens retning.
Pass på at pilen på innsiden av dekselet og pilen for
▲OPEN på utsiden av DEKSELET PÅ VENSTRE SIDE AV
HALSEN PÅ STATIVET er plassert på den nedre delen.
DEKSELET PÅ VENSTRE SIDE AV HALSEN PÅ STATIVET
kan ikke lukkes ordentlig hvis disse pilene er opp ned.
med skjermen.
5
Når stativet er festet, plasserer du produktet i
stående stilling.
Forsiktig
Ikke trykk ned på skjermen. Det er en risiko for at
skjermen kan bli skadet.
18
Kapittel 03
Koble til og bruke en kildeenhet
Kontrollpunkter før tilkobling
Koble til og bruke en PC
――Før du kobler til en kildeenhet leser du brukerhåndboken som følger med.
Velg en tilkoblingsmetode som passer din PC.
Antallet og plasseringer av porter på kildeenheter kan variere fra enhet til enhet.
――Ikke koble til strømkabelen før du har koblet til alle de andre kablene.
――Tilkobling av deler kan variere i forskjellige produkter.
――Portene kan variere, avhengig av produktet.
Pass på at du kobler til en kildeenhet før du kobler til strømkabelen.
Tilkobling av strømkabelen under tilkobling kan skade produktet.
――Kontroller typene porter på baksiden av produktet du ønsker å koble til.
Tilkobling med en HDMI-kabel
HDMI IN 1, HDMI IN 2
――For optimal oppløsning bør du bruke et grafikkort og en HDMI-kabel som støtter HDMI2.0-utgang. Du kan
finne ut om grafikkortet ditt støtter HDMI2.0-utgang på kortprodusentens nettsider.
――Velg en HDMI-versjon. Versjon 2.0 støtter en oppdateringsfrekvens på opptil 100 Hz, og versjon 1.4 støtter en
oppdateringsfrekvens på opptil 50 Hz.
――Når du bruker dobbel skjerm med HDMI2.0-inngang, kan det påvirke vinduer og andre innstillinger hvis du
deaktiverer dobbel skjerm-modus rett etter at du har slått på skjermen eller aktivert strømsparingsmodus.
19
Tilkobling med en HDMI-DVI-kabel
Koble til strømmen
HDMI IN 1, HDMI IN 2
DC 19V
HDMI IN 1
1
――Lydfunksjonen støttes ikke hvis kildeenheten er koblet til ved hjelp av HDMI-DVI-kabelen.
2
――Det er mulig at optimal oppløsning ikke er tilgjengelig med en HDMI-DVI-kabel.
Tilkobling med en DP-kabel
3
DP IN
――Vi anbefaler en DP-kabel som er kortere enn 2 m. Hvis du bruker en kabel som er lengre enn 2 m, kan det
påvirke bildekvaliteten.
――Hvis du vil vise 3440 x 1440 ved 100 Hz, bruker du en DP-kabel som støtter 3440 x 1440 ved 100 Hz. Kontroller
at grafikkortet i DP-kilden støtter 3440 x 1440 ved 100 Hz.
Koble til hodetelefoner
1
Koble strømkabelen til strømadapteren. Deretter kobler du strømadapteren til DC 19V-porten på
baksiden av produktet.
2
Så kobler du strømkabelen til strømuttaket.
3
Trykk på JOG-tasten på baksiden av skjermen for å slå den på.
――Inngangsspenningen veksles automatisk.
――Bruk hodetelefoner når du aktiverer lyd med en HDMI-HDMI- eller DP-kabel.
20
Rydde i de tilkoblede kablene
1
2
3
4
170 mm
Ta tak i stativet med én hånd, og bruk tommelen
på den andre hånden til å åpne DEKSELET OVER
KONTAKTENE PÅ BAKSIDEN i pilens retning.
5
Ta tak i stativet med én hånd, og bruk tommelen
på den andre hånden til å lukke DEKSELET OVER
KONTAKTENE PÅ BAKSIDEN i pilens retning.
Ta tak i stativet med én hånd, og bruk tommelen
på den andre hånden til å fjerne DEKSELET PÅ
VENSTRE SIDE AV HALSEN PÅ STATIVET i pilens
retning.
6
Ta tak i stativet med én hånd, og bruk tommelen
på den andre hånden til å lukke DEKSELET PÅ
VENSTRE SIDE AV HALSEN PÅ STATIVET i pilens
retning.
Koble kablene til de riktige portene.
Trekk kablene gjennom åpningen i stativet som
vist på bildet.
Pass på at lengden på kablene er på minst 170
mm innenfor det området som vises på bildet, slik
at kablene ligger løst.
Stramme kabler gjør det vanskelig å feste
DEKSELET PÅ VENSTRE SIDE AV HALSEN PÅ
STATIVET.
7
Nå er kablene ryddige.
Pass på at pilen på innsiden av dekselet og pilen
for ▲OPEN på utsiden av DEKSELET PÅ VENSTRE
SIDE AV HALSEN PÅ STATIVET er plassert på den
nedre delen. DEKSELET PÅ VENSTRE SIDE AV
HALSEN PÅ STATIVET kan ikke lukkes ordentlig
hvis disse pilene er opp ned.
21
Koble produktet til en PC som en USB HUB
Bruke produktet som en USB HUB
Når du bruker produktet som en hub, kan du koble til og bruke ulike kildeenheter med produktet
samtidig.
Koble en PC til produktet
――Produktet kan fungere som en HUB ved å koble til en PC via en USB-kabel. Du kan koble en kildeenhet direkte
En PC kan ikke kobles til flere kildeenheter samtidig siden den har et begrenset antall tilgjengelige
inndata-/utdataporter. Med HUB-funksjonen på produktet forbedrer du arbeidseffektiviteten siden du
kan koble flere kildeenheter til USB-portene på produktet samtidig uten å koble dem til en PC.
til produktet og styre enheten fra produktet, uten å måtte koble enheten til PCen.
Hvis du vil bruke produktet som en USB hub, kobler du det til en PC med en USB-kabel.
(PC IN)
(PC IN)
Koble USB-kabelen til
på baksiden av produktet og USB-porten
på PC-en.
――Du kan bruke en USB 2.0-kabel for å koble produktet til en PC. Hvis du imidlertid vil ha full nytte av USB
3.0-funksjonen, må du koble en USB 3.0-kabel mellom PC-en og produktet. Kontroller at PC-en støtter USB 3.0.
Hvis flere kildeenheter er koblet til PC-en, kan det se rotete ut med de mange kablene rundt PC-en. Du
kan løse dette ved å koble enhetene direkte til produktet.
Koble en mobil enhet, for eksempel en MP3-spiller eller smarttelefon, til produktet når det er koblet til
en PC. Dette gjør det mulig å styre enheten fra PC-en eller å lade batteriet på enheten.
――Du kan oppdage og starte en kildeenhet raskere ved å koble enheten til USB 3.0-porten på produktet.
――Ytelsen kan variere, avhengig av hvilken USB-versjon som støttes av den eksterne enheten.
――En ekstern harddisk for masselagring krever ekstern strømforsyning. Pass på at du kobler den til en
strømkilde. (se brukerveiledningen for enheten)
22
Riktig stilling ved bruk av produktet
Driverinstallasjon
――Du kan angi optimal oppløsning og frekvens for dette produktet ved å installere tilsvarende drivere for dette
produktet.
――Hvis du vil installere den nyeste versjonen av produktdriveren, laster du den ned fra nettstedet Samsung
Electronics på http://www.samsung.com.
Velge optimal oppløsning
Det vises en informasjonsmelding om innstilling av optimal oppløsning første gang du slår på produktet
etter at det er kjøpt.
Bruk produktet med følgende riktige kroppsstilling:
•• Rett opp ryggen.
•• Juster vinkelen slik at det ikke reflekteres lys på skjermen.
Velg et språk på produktet og endre oppløsningen på PC-en til optimal innstilling.
――Hvis den optimale oppløsningen ikke er valgt, vil meldingen vises opptil tre ganger i en angitt periode selv
om produktet slås av og på igjen.
――Du kan også velge den optimale oppløsningen i Kontrollpanel på PC-en.
•• Hold underarmene i rett vinkel ut fra overarmene og med rett linje til håndbaken.
•• Ha omtrent rett vinkel i albuene.
•• Juster høyden på produktet slik at du kan ha knærne bøyd i minst 90 grader, hælene i kontakt med
gulvet og armene lavere enn hjertet.
23
Kapittel 04
Skjermoppsett
Konfigurer skjerminnstillingene, for eksempel lysstyrke.
Det gis en detaljert beskrivelse av hver funksjon. Referer til produktet for detaljer.
SAMSUNG MAGIC Bright
I PC-modus
Denne menyen gir en optimal bildekvalitet som passer til miljøet der produktet skal brukes.
•• Standard: Få en bildekvalitet som passer til å redigere dokumenter eller bruke Internett.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Eco Saving Plus er aktivert.
•• Cinema: Få lysstyrken og skarpheten til TV-er som passer til å se på video- og DVD-innhold.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Game Mode er aktivert.
•• Dynamic Contrast: Oppnå balansert lysstyrke med automatisk kontrastjustering.
•• Custom: Tilpass kontrasten og lysstyrken etter behov.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Eye Saver Mode er aktivert.
•• Basic Color: Denne modellen har støtte for fotokromi. Når du velger denne modusen, reguleres
fargeområdet slik at det stemmer med standard fargeskala for sRGB.
――Ikke tilgjengelig når PIP/PBP Mode er angitt til On.
Du kan tilpasse lysstyrken etter behov.
•• High Bright: Maksimer skjermens lysstyrke.
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Brightness
Custom
100
Contrast
75
Sharpness
60
Set to an
optimum picture
quality suitable
for the working
environment.
MAGIC Upscale
HDMI Black Level
Når den eksterne inngangen er koblet til gjennom HDMI/DP og PC/AV Mode er angitt til AV, har
MAGICBright fire
automatiske bildeinnstillinger (Dynamic, Standard, Movie og Custom) som er
forhåndsinnstilt på fabrikken. Du kan aktivere enten Dynamic, Standard, Movie eller Custom. Du kan
velge Custom, som automatisk henter frem dine egne bildeinnstillinger.
SAMSUNG
•• Dynamic: Velg denne innstillingen for å oppnå skarpere bilde enn i Standard-modus.
Color
SAMSUNG
I AV-modus
•• Standard: Velg denne innstillingen hvis apparatet brukes i omgivelser med sterkt lys. Dette gir også
skarpt bilde.
Off
Normal
Return
•• Movie: Velg denne innstillingen hvis apparatet brukes i omgivelser med svakt lys. Dette reduserer
strømforbruk og er mindre anstrengende for øynene.
•• Custom: Velg denne innstillingen hvis du vil justere bildet selv.
――Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
24
Brightness
Color
Juster den generelle lysstyrken til bildet. (Område: 0~100)
Juster skjermens fargetone.
En høyere verdi gjør at bildet virker lysere.
――Denne menyen er ikke tilgjengelig når
MAGICBright er angitt til Cinema- eller Dynamic Contrast-modus.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Game Mode er aktivert.
SAMSUNG
――Denne menyen er ikke tilgjengelig når SAMSUNGBright er angitt til Dynamic Contrast-modus.
MAGIC
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Eco Saving Plus er aktivert.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Eye Saver Mode er aktivert.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Eye Saver Mode er aktivert.
――Ikke tilgjengelig når PIP/PBP Mode er angitt til On.
•• Red: Juster metningsnivået for rødt. Verdier nærmere 100 betyr at fargen har større intensitet.
•• Green: Juster metningsnivået for grønt. Verdier nærmere 100 betyr at fargen har større intensitet.
Contrast
•• Blue: Juster metningsnivået for blått. Verdier nærmere 100 betyr at fargen har større intensitet.
•• Color Tone: Velg den fargetonen som passer best til dine visningsbehov.
Juster kontrasten mellom gjenstandene og bakgrunnen. (Område: 0~100)
‒‒ Cool 2: Angi at fargetemperaturen skal være kaldere enn Cool 1.
En høyere verdi øker kontrasten for å gjøre så objektet virker nærmere.
‒‒ Cool 1: Angi at fargetemperaturen skal være lavere enn Normal-modus.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når SAMSUNGBright er i modusen Cinema eller Dynamic Contrast.
‒‒ Normal: Vis standard fargetone.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Game Mode er aktivert.
‒‒ Warm 1: Angi at fargetemperaturen skal være høyere enn Normal-modus.
MAGIC
――Denne menyen er ikke tilgjengelig når PIP/PBP Mode er angitt til On og Size er angitt til
(PBP-modus).
‒‒ Warm 2: Angi at fargetemperaturen skal være varmere enn Warm 1.
‒‒ Custom: Tilpass fargetonen.
――Når den eksterne inngangen er koblet til gjennom HDMI/DP og PC/AV Mode er angitt til AV, har Color Tone
Sharpness
fire fargetemperaturinnstillinger (Cool, Normal, Warm og Custom).
•• Gamma: Juster midtnivået for lystetthet.
Gjør omrisset til objekter klarere eller mer utydelig. (Område: 0~100)
‒‒ Mode1 / Mode2 / Mode3
En høyere verdi gjør omrisset til objekter klarere.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når SAMSUNGBright er i modusen Cinema eller Dynamic Contrast.
MAGIC
――Denne menyen er ikke tilgjengelig når SAMSUNGUpscale er i Mode1 eller Mode2.
MAGIC
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Game Mode er aktivert.
――Ikke tilgjengelig når PIP/PBP Mode er angitt til On.
25
SAMSUNG MAGIC Upscale
Eye Saver Mode
MAGICUpscale-funksjonen
Gir optimal bildekvalitet som passer for å hvile øynene.
SAMSUNG
kan forbedre lagene med bildedetaljer og klarheten i bildet.
Funksjonen har mer åpenbare effekter på bilder med lav oppløsning.
――Denne menyen er ikke tilgjengelig når SAMSUNGBright er angitt til Cinema- eller Dynamic Contrast-modus.
MAGIC
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Game Mode er aktivert.
――Ikke tilgjengelig når PIP/PBP Mode er angitt til On.
•• Off / Mode1 / Mode2
――Sammenlignet med Mode1 har Mode2 en sterkere effekt.
HDMI Black Level
TÜV Rheinlands “Low Blue Light Content” er en sertifisering for produkter som oppfyller kravene til
lavere nivåer for blått lys. Når Eye Saver Mode er satt til On, vil det blå lyset med en bølgelengde på
cirka 400 nm reduseres og gi en optimal bildekvalitet som passer for at øynene skal få hvile. Samtidig er
det blå lyset lavere enn i standardinnstillingene, slik det er testet av TÜV Rheinland, og sertifisert for å
oppfylle kravene til TÜV Rheinlands standarder for “Low Blue Light Content”.
――Ikke tilgjengelig når PIP/PBP Mode er angitt til On.
Game Mode
Konfigurer produktskjerminnstillingene for spillmodus.
Hvis en DVD-spiller eller digitalboks er koblet til produktet via HDMI, kan det oppstå bildedegradering
(kontrast/fargedegradering, svartnivå osv.), avhengig av tilkoblet kildeenhet. I dette tilfellet kan HDMI
Black Level brukes til å justere bildekvaliteten.
Bruk denne funksjonen når du spiller spill på en PC eller når en spillkonsoll som for eksempel
PlayStation™ eller Xbox™ er tilkoblet.
Hvis dette er tilfellet, korrigerer du den degraderte bildekvaliteten med menyen HDMI Black Level.
――Når skjermen slås av, går i strømsparingsmodus eller endrer inndatakilder, slås Game Mode Off selv om den
――Denne funksjonen er kun tilgjengelig i HDMI 1 eller HDMI 2 modus.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Eye Saver Mode er aktivert.
――Ikke tilgjengelig når PIP/PBP Mode er angitt til On.
er satt til On.
――Hvis du vil at Game Mode alltid skal være aktivert, velger du Always On.
•• Normal: Velg denne modusen når det ikke er noen degradering i kontrastforhold.
――Ikke tilgjengelig når PIP/PBP Mode er angitt til On.
•• Low: Velg denne modusen for å redusere svartnivå og øke hvitnivået når det er degradering i
kontrastforhold.
――HDMI Black Level er kanskje ikke kompatibel med alle kildeenheter.
――HDMI Black Level-funksjonen aktiveres bare ved en bestemt AV-oppløsning, for eksempel 720P og 1080P.
Response Time
Øk responshastigheten for skjermen slik at video vises mer livaktig og naturlig.
――Det anbefales at du setter Response Time til Standard eller Faster når du ikke ser på film.
――Denne menyen er ikke tilgjengelig når PIP/PBP Mode er angitt til On og Size er angitt til
/
/
(PIP-modus).
26
Picture Size
Screen Adjustment
Endre bildestørrelsen.
――Denne menyen er bare tilgjengelig når Picture Size er satt til Screen Fit i AV-modus.
――Denne menyen er ikke tilgjengelig når PIP/PBP Mode er angitt til On og Size er angitt til
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når FreeSync er aktivert.
(PBP-modus).
Når 480p, 576p, 720p eller 1080p er angitt i AV-modus og skjermen vises normalt, velger du Screen Fit for å
justere horisontal posisjon i 0-6 nivåer.
I PC-modus
Konfigurere H-Position & V-Position
•• Auto: Vis bilde i samsvar med størrelsesforholdet fra inndatakilden.
H-Position: Flytt skjermbildet til venstre eller høyre.
•• Wide: Vis bildet i fullskjerm uansett størrelsesforholdet fra inndatakilden.
I AV-modus
•• 4:3: Vis bildet med størrelsesforholdet 4:3. Passer til videoer og standard TV-programmer.
V-Position: Flytt skjermbildet opp eller ned.
Kalibreringsrapport
•• 16:9: Vis bildet med størrelsesforholdet 16:9.
•• 21:9: Vis bildet med størrelsesforholdet 21:9.
•• Screen Fit: Vis bildet med det opprinnelige størrelsesforholdet uten avkutting.
――Funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av portene på produktet.
――Det er mulig å endre skjermstørrelsen når følgende betingelser er oppfylt:
Dataene fra denne rapporten måles ved leveringstidspunktet.
•• Målingene kan variere ut fra måleutstyr, målested, systemmiljø (f.eks. datamaskin, grafikkort osv.)
og andre variabler.
•• Inngangssignal: HDMI
――En digital utgangsenhet er tilkoblet via HDMI/DP-kabelen.
•• Hver måling fra denne rapporten er basert på Custom-modusen ved leveringstidspunktet.
――Inndatasignalet er 480p, 576p, 720p eller 1080p og skjermen vises normalt (ikke alle modeller støtter alle
•• Denne rapporten er ikke med på menyen i noen produkter, men i en separat utskriftsrapport i stedet.
disse signalene.).
――Dette kan bare angis når den eksterne inngangen er koblet til gjennom HDMI/DP og PC/AV Mode er angitt
til AV.
(DisplayPort/HDMI 1/HDMI 2: dette alternativet er tilgjengelig når FreeSync er deaktivert)
27
Kapittel 05
Konfigurere PIP/PBP-innstillinger
Det gis en detaljert beskrivelse av hver funksjon. Referer til produktet for detaljer.
――PIP/PBP-modus er kompatibelt med Windows 7, Windows 8 og Windows 10.
PIP/PBP Mode
――PIP/PBP-funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig avhengig av spesifikasjonene på grafikkortet som brukes.
Hvis skjermen er tom i PIP/PBP-modus når den optimale oppløsningen er valgt, går du til Kontrollpanel →
Skjerm → Skjermoppløsning og klikk på Registrer på PC-en. (Instruksjoner er basert på Windows 7.) Hvis
Aktiver eller deaktiver PIP/PBP Mode-funksjonen.
PIP-funksjonen (Picture in Picture) deler skjermen i to deler. En kildeenhet vises på hovedskjermen
samtidig som den andre kildeenheten vises i innsatte vinduer.
PBP-funksjonen (Picture by Picture) deler skjermen i to og viser bilder fra to forskjellige kildeenheter
samtidig på venstre og høyre side av skjermen.
PIP/PBP
PIP/PBP Mode
On
Turn PIP/PBP
Mode on or off.
skjermen er tom når oppløsningen er angitt til optimal oppløsning, endrer du oppløsningen til 1280 x 1024.
――Skjermen kan flimre en kort stund eller vises etter en forsinkelse når du aktiverer eller deaktiverer PIP/PBPfunksjonen, eller når du endrer skjermstørrelsen mens PIP/PBP-funksjonen er aktivert.
Dette kan skje når en PC og en skjerm er koblet til to eller flere inndatakilder. Det har ingenting å gjøre med
skjermytelsen.
Problemet forårsakes hovedsakelig når videosignalene blir forsinket under overføring til skjermen avhengig
av ytelsen til grafikkortet.
Size
Position
Sound Source
Source
Picture Size
Contrast
75/75
Return
――Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
――Hvis du vil maksimere bildekvaliteten, anbefales det å bruke et grafikkort som støtter WQHD+-oppløsning
(3440 x 1440).
――Når du bruker PIP/PBP er det ikke mulig å bytte automatisk til optimal oppløsning og frekvens på grunn av
samsvar med grafikkortet og Windows. Angi PIP/PBP Mode til Off. Alternativt kan du starte skjermen på nytt
og angi oppløsningen til den optimale innstillingen ved å bruke Windows-grensesnittet.
――Hvis det finnes flere innganger med ulike vertikale frekvenser under bruk av PIP/PBP Mode, brukes en lavere
vertikal frekvens.
Det vil si at hvis inngang 1 for eksempel er på 50 Hz og inngang 2 på 100 Hz, vil den vertikale frekvensen
stilles inn til 50 Hz.
Med to 100 Hz-inngangskilder i PIP/PBP Mode blir den vertikale frekvensen maksimum is 60 Hz.
28
Size
Sound Source
Velg størrelse og sideforhold for underskjermen.
Angi hvilken skjerm du ønsker å høre lyden for.
••
: Velg ikonbildet hvis du ønsker å bruke PBP-modus der den optimale oppløsningen for venstre
og høyre side av skjermen er 1720 x 1440 (bredde x høyde).
――Det hvite området på ikonet betyr at Sound Source kommer fra hovedskjermen/underskjermen eller venstre/
••
: Velg ikonbildet hvis du ønsker å bruke PIP-modus der den optimale oppløsningen for
underskjermen er 720 x 480 (bredde x høyde).
••
: Velg ikonbildet hvis du ønsker å bruke PIP-modus der den optimale oppløsningen for
underskjermen er 1280 x 720 (bredde x høyde).
••
: Velg ikonbildet hvis du ønsker å bruke PIP-modus der den optimale oppløsningen for
underskjermen er 1720 x 720 (bredde x høyde).
høyre skjermside.
PIP-modus
••
/
PBP-modus
••
/
Position
Velg plasseringen av underskjermen blant de tilgjengelige alternativene.
••
/
/
/
――Ikke tilgjengelig når PBP er valgt.
――Skjermen kan flimre hvis inngangssignalet er ustabilt.
29
Source
PIP-modus (tilgjengelig i PIP-modus(Size
Picture Size
/
/
))
Velg kilde for hver skjerm.
PIP-modus (tilgjengelig i PIP-modus(Size
/
/
))
Velg bildestørrelse for underskjermbildet.
――Inndatakilden for hovedskjermen endres.
――Med unntak av den gjeldende inndatakilden, kan du velge de to andre inndatakildene.
I PC-modus
――Skjermen kan flimre hvis inngangssignalet er ustabilt.
•• Auto: Vis bildet i samsvar med sideforholdet for hver skjerminndatakilde.
――Når funksjonstastveiledningen vises, flytter du JOG-knappen til VENSTRE for å velge
•• Wide: Vis bildet i fullskjerm uansett sideforholdet for de enkelte skjerminndatakildene.
-ikonet. Deretter
trykker du på JOG-knappen. Hovedskjermen vil veksle i rekkefølgen DisplayPort → HDMI 1 → HDMI 2.
I AV-modus
PBP-modus (tilgjengelig i PBP-modus(Size
))
Velg inngangskilder for enhetene som vises på hoved- og underskjermen.
•• 4:3: Vis bildet for underskjermen med sideforholdet 4:3. Passer til videoer og standard TVprogrammer.
――Inndatakilden for hovedskjermen endres.
•• 16:9: Vis bildet for underskjermen med sideforholdet 16:9.
――Skjermen kan flimre hvis inngangssignalet er ustabilt.
•• 21:9: Vis bildet for underskjermen med sideforholdet 21:9.
――Når inndatasignalet for venstre og høyre skjerm er det samme, kan ikke operasjonen utføres.
•• Screen Fit: Vis bildet fra underskjermen med det opprinnelige sideforholdet uten avkutting.
――Når funksjonstastveiledningen vises, flytter du JOG-knappen til VENSTRE for å velge
――Funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av portene på produktet.
-ikonet. Deretter
trykker du på JOG-knappen. Hovedskjermen vil veksle i rekkefølgen DisplayPort → HDMI 1 → HDMI 2.
――Det er mulig å endre skjermstørrelsen når følgende betingelser er oppfylt:
――En digital utgangsenhet er tilkoblet via HDMI/DP-kabelen.
――Inndatasignalet er 480p, 576p, 720p eller 1080p og skjermen vises normalt (ikke alle modeller støtter alle
disse signalene.).
――Dette kan bare angis når den eksterne inngangen er koblet til gjennom HDMI/DP og PC/AV Mode er angitt til
AV.
30
PBP-modus (tilgjengelig i PBP-modus(Size
))
Contrast
Angi Picture Size for hver av de to skjermdelene.
I PC-modus
•• Auto: Vis bildet i samsvar med sideforholdet for hver skjerminndatakilde.
PIP-modus (tilgjengelig i PIP-modus(Size
•• Wide: Vis bildet i fullskjerm uansett sideforholdet for de enkelte skjerminndatakildene.
Juster kontrastnivået for underskjermen.
I AV-modus
PBP-modus (tilgjengelig i PBP-modus(Size
•• 4:3: Vis bildet for underskjermen med sideforholdet 4:3. Passer til videoer og standard TVprogrammer.
Juster kontrastnivået for hver skjerm.
/
/
))
))
•• 16:9: Vis bildet for underskjermen med sideforholdet 16:9.
•• 21:9: Vis bildet for underskjermen med sideforholdet 21:9.
•• Screen Fit: Vis bildet fra underskjermen med det opprinnelige sideforholdet uten avkutting.
――Funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av portene på produktet.
――Det er mulig å endre skjermstørrelsen når følgende betingelser er oppfylt:
――En digital utgangsenhet er tilkoblet via HDMI/DP-kabelen.
――Inndatasignalet er 480p, 576p, 720p eller 1080p og skjermen vises normalt (ikke alle modeller støtter alle
disse signalene.).
――Dette kan bare angis når den eksterne inngangen er koblet til gjennom HDMI/DP og PC/AV Mode er angitt til
AV.
31
Kapittel 06
Justere innstillingene for OSD (skjermmenyen)
Det gis en detaljert beskrivelse av hver funksjon. Referer til produktet for detaljer.
Transparency
Position
Angi gjennomsiktigheten for menyvinduene.
Juster menyposisjonen.
OnScreen Display
Transparency
On
Position
Language
Display Time
Configure the
transparency
of the menu
windows.
Language
English
Angi menyspråket.
20 sec
――En endring i språkinnstillingen vil bare gjelde for skjermmenyen.
――Den vil ikke gjelde andre funksjoner på PCen.
Return
――Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Display Time
Angi at skjermmenyen (OSD) skal forsvinne automatisk hvis menyen ikke brukes i et visst tidsrom.
Display Time kan brukes til å angi hvor lang tid det skal gå før OSD-menyen skal forsvinne.
32
Kapittel 07
Oppsett og tilbakestilling
Det gis en detaljert beskrivelse av hver funksjon. Referer til produktet for detaljer.
FreeSync
•• Off: Deaktiver FreeSync.
•• Standard Engine: Aktiver de grunnleggende FreeSync-funksjonene i AMD-grafikkortet.
FreeSync-teknologi er en løsning som eliminerer screen tearing uten den vanlige forsinkelsen og
ventetiden.
Denne funksjonen gjør at du ikke opplever screen tearing (riving) eller forsinkelse ved spilling. Du får en
bedre spillopplevelse.
――Ikke tilgjengelig når PIP/PBP Mode er angitt til On.
System
Off
Sound
Eco Saving Plus
Off
Off Timer
PC/AV Mode
DisplayPort Ver.
HDMI Mode
1.2
FreeSync
technology is
solution that
eliminates screen
tearing without all
the usual lag and
latency. FreeSync
can be operated
when you use
AMD's graphic card
with supporting
Freesync solution.
Return
――Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Når du velger Ultimate Engine-modus, må du bruke maksimal skjermoppdateringsfrekvens for å få
optimal FreeSync-effekt.
Hvis du vil vite hvordan du angir oppdateringsfrekvensen, kan du se Q & A → Hvordan endrer jeg
frekvensen?
――Denne funksjonen slås Off hvis PIP/PBP Mode er på.
FreeSync
•• Ultimate Engine: Aktiver FreeSync-funksjonen med en høyere skjermbildefrekvens. Screen
tearing (unormal synkronisering mellom skjermen og innholdet) reduseres i denne modusen. Vær
oppmerksom på at flimring på skjermen kan forekomme når du spiller spill.
――For å bruke funksjonen FreeSync må AMD-grafikkortet og driveren som støtter funksjonen må være installert.
For å bruke funksjonen FreeSync ved HDMI-inndata må AMD-grafikkortet og driveren som støtter HDMI 2.0
være installert og versjonen i produktet må være stilt inn som HDMI 2.0.
――FreeSync-funksjonen kan kun aktiveres i HDMI 1, HDMI 2- eller DisplayPort-modus.
Bruk HDMI/DisplayPort-kabelen som følger med fra produsenten når du bruker FreeSync.
Hvis du bruker funksjonen FreeSync mens du spiller et spill, kan følgende symptomer oppstå:
•• Skjermen kan flimre, avhengig av typen grafikkort, innstillingene i spillet eller videoen som spilles
av. Prøv følgende: reduser verdiene i spillinnstillingene, endre den gjeldende FreeSync-modusen
til Standard Engine, eller gå til AMDs nettsted for å kontrollere versjonen av grafikkdriveren og
oppdatere til den siste versjonen.
•• Mens du bruker funksjonen FreeSync, kan skjermen flimre på grunn av variasjoner i
utgangsfrekvensen fra grafikkortet.
•• Responshastigheten kan variere under spilling, avhengig av oppløsningen. Generelt reduserer en
høyere oppløsning responshastigheten.
•• Skjermens lydkvalitet kan bli forringet.
――Hvis det oppstår problemer når du bruker funksjonen, kan du kontakte Samsungs servicesenter.
33
Modellene i grafikkortlisten støtter FreeSync
FreeSync kan bare brukes sammen med bestemte modeller med AMD-grafikkort. Se den følgende listen
for å se hvilke grafikkort som støttes:
Sørg for å installere de nyeste offisielle grafikkortdriverne fra AMD som støtter FreeSync.
――Du finner flere AMD-grafikkortmodeller som støtter FreeSync-funksjonen på det offisielle AMD-nettstedet.
――Velg FreeSync Off hvis du bruker et grafikkort fra en annen produsent.
•• AMD Radeon R9 300 Series
•• AMD Radeon R9 290
•• AMD Radeon R9 Fury X
•• AMD Radeon R9 285
•• AMD Radeon R7 360
•• AMD Radeon R7 260X
•• AMD Radeon R9 295X2
•• AMD Radeon R7 260
•• AMD Radeon R9 290X
•• AMD Radeon RX 480 (grafikkort for HDMI 2.0
3440 x 1440 ved 100 Hz)
Hvordan aktiverer du FreeSync?
1
Sett FreeSync til Standard Engine eller Ultimate Engine i OSD-menyen.
2
Aktiver FreeSync i AMD Radeon Settings:
Høyreklikk → AMD Radeon Settings → Display
AMD FreeSync-funksjonen skal settes til På. Velg På hvis det ikke allerede er valgt.
34
Sound
Eco Saving Plus
Reduser energiforbruket sammenlignet med forbruket ved maksimal lysstyrke.
Volume
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når SAMSUNGBright er i modusen Dynamic Contrast.
Juster Volume ved å styre JOG-knappen VENSTRE/HØYRE.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Eye Saver Mode er aktivert.
MAGIC
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Game Mode er aktivert.
――Ikke tilgjengelig når PIP/PBP Mode er angitt til On.
Sound Mode
•• Standard: Velger normal lydmodus.
•• Music: Fremhever musikk fremfor stemmer.
•• Off: Deaktiver Eco Saving Plus-funksjonen.
•• Auto: Strømforbruket vil automatisk bli redusert med omtrent 10 % i forhold til den gjeldende
innstillingen.
(Hvor mye strømforbruket reduseres avhenger av skjermens lysstyrke.)
•• Movie: Gir best lyd for filmer.
•• Low: Sparer opptil 25 % energi sammenlignet med maksimal lysstyrke.
•• Clear Voice: Fremhever stemmer fremfor andre lyder.
•• High: Sparer opptil 50 % energi sammenlignet med maksimal lysstyrke.
Select Sound
•• Stereo: Aktiver lyden fra både venstre og høyre høyttaler.
•• Left Channel: Angi at venstre og høyre høyttaler skal spille av bare fra den venstre kanalen til
lydkilden.
•• Right Channel: Angi at venstre og høyre høyttaler skal spille av bare fra den høyre kanalen til
lydkilden.
Off Timer
Off Timer: Slå på Off Timer-modus.
Turn Off After: Tidsinnstilt avslåing kan angis fra 1 til 23 timer. Produktet blir slått av automatisk etter
angitt antall timer.
――Dette alternativet er bare tilgjengelig når Off Timer er angitt til On.
――For produkter for markedet i noen regioner er det angitt at Off Timer skal aktiveres 4 timer etter at produktet
er slått på. Dette gjøres i samsvar med regulering av strømforsyningen. Hvis du ikke vil at tidsinnstilt avslåing
skal aktiveres, kan du gå til
→ System og sette Off Timer til Off.
35
PC/AV Mode
HDMI Mode
Angi PC/AV Mode til AV. Bildestørrelsen blir forstørret.
Velg HDMI-modusen du vil bruke.
Dette alternativet er nyttig når du ser på en film.
――Enheten og oppløsningen som støttes, kan være forskjellige avhengig av versjonen.
•• Angi til "PC" når den er koblet til en PC.
――Når versjonen endres, kan det hende at skjermen blinker eller oppsettskjermbildet på datamaskinen endres.
•• Angi til "AV" når den er koblet til en AV-enhet.
――Denne funksjonen er bare tilgjengelig på widescreen-modellene som inkluderer 16:9, 16:10 og 21:9.
――zvis skjermen er i HDMI 1, HDMI 2 eller DisplayPort-modus og skjermen viser meldingen Check Signal Cable
eller strømsparing blir aktivert, trykker du på JOG-knappen for å vise funksjonsknappskjermbildet og velger
-ikonet. Du kan velge PC eller AV.
DisplayPort Ver.
――Når innstillingen ikke passer, kan det vises en blank skjerm. I så fall må du sjekke enhetens spesifikasjoner.
•• 1.4: HDMI 1.4-inndata støttes. Produktet støtter den vertikale frekvensen opptil 50 Hz i den
maksimale oppløsningen (3440 x 1440).
•• 2.0: HDMI 2.0-inndata støttes. Produktet støtter den vertikale frekvensen opptil 100 Hz i den
maksimale oppløsningen (3440 x 1440). For å bruke HDMI 2.0 må du bruke grafikkortet og
standardkabelen som støtter HDMI 2.0.
Source Detection
Velg skjermport. Skjermport 1.1 støtter høy bithastighet 1, mens 1.2 støtter høy bithastighet 2.
――Feil innstillinger kan føre til tom skjerm. Hvis dette skjer, må du kontrollere spesifikasjonene for enheten.
――Hvis skjermen er i HDMI 1-, HDMI 2- eller DisplayPort-modus og skjermen viser meldingen Check Signal Cable
Velg enten Auto eller Manual som metode for gjenkjenning av inndatasignalet.
――Ikke tilgjengelig når PIP/PBP Mode er angitt til On.
eller strømsparing blir aktivert, trykker du på JOG-knappen for å vise funksjonsknappskjermbildet og velger
-ikonet. Du kan velge 1.1 eller 1.2.
Key Repeat Time
Du kan velge Acceleration, 1 sec eller 2 sec. Hvis du velger No Repeat, reagerer en kommando bare én
gang når det blir trykket på en knapp.
36
Power LED On
Information
Konfigurer innstillingene for å aktivere eller deaktivere strømlampen som er plassert på nedre del av
produktet.
Vis den gjeldende inndatakilden, frekvensen og oppløsningen.
Information
•• Working: Strømlampen er på når produktet er slått på.
Picture
•• Stand-by: Strømlampen er på når produktet er slått av.
PIP/PBP
OnScreen Display
Reset All
System
HDMI 1
****x****
**kHz **Hz
Information
Sett alle innstillinger for produktet tilbake til standard fabrikkinnstillinger.
Exit
PIP
Information
Picture
PIP/PBP
OnScreen Display
System
Information
HDMI 1
****x****
**kHz **Hz
HDMI 2
****x****
**kHz **Hz
Exit
PBP
Information
Picture
PIP/PBP
OnScreen Display
System
Information
HDMI 1
****x****
**kHz **Hz
HDMI 2
****x****
**kHz **Hz
Exit
――Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
37
Kapittel 08
Installere programvaren
Easy Setting Box
Systemkrav
OS
Easy Setting Box
Maskinvare
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Minst 32 MB minne
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Minst 60 MB ledig plass på harddisken
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
Easy Setting Box lar brukerne bruke skjermen ved å dele den inn i flere deler.
Hvis du vil installere den nyeste versjonen av Easy Setting Box, laster du den ned fra nettstedet Samsung
Electronics på http://www.samsung.com.
•• Windows 10 32Bit/64Bit
――Programvaren fungerer kanskje ikke skikkelig hvis du ikke starter datamaskinen på nytt etter installasjonen.
――Ikonet Easy Setting Box vises kanskje ikke avhengig av datasystemet og produktspesifikasjonene.
――Hvis snarveisikonet ikke vises, trykker du på F5-tasten.
Begrensninger og problemer med installasjonen
Easy Setting Box-installasjon kan påvirkes av grafikkortet, hovedkortet og nettverksomgivelsene.
38
Kapittel 09
Feilsøkingsveiledning
Før du kontakter Samsungs
kundeservicesenter
――Før du ringer Samsung kundeservicesenter tester du produktet som følger. Hvis problemet vedvarer,
kontakter du Samsung kundeservicesenter.
Teste produktet
Kontroller om produktet fungerer normalt ved å bruke produkttestfunksjonen.
Hvis skjermen er avslått og strømindikatoren blinker selv om produktet er riktig tilkoblet en PC, bør du
utføre en diagnosetest.
1
Slå av både PC-en og produktet.
2
Koble kabelen fra produktet.
3
Slå på produktet.
4
Hvis meldingen Check Signal Cable vises, fungerer produktet normalt.
Kontroller følgende.
Installasjonsproblem (PC-modus)
Skjermen slår seg av og på.
Sjekk at kabelen er skikkelig tilkoblet mellom produktet og PC-en, og at kontaktene er godt festet.
Det er tomme felter på alle fire sider av skjermen når en HDMI- eller HDMI-DVI-kabel er koblet til
produktet og PCen.
De tomme feltet som ble funnet på skjermen, har ingenting å gjøre med produktet.
Tomme områder på skjermen forårsakes av PC-en eller grafikkortet. For å løse problemet justerer du
skjermstørrelsen i HDMI- eller DVI-innstillingene for grafikkortet.
Hvis innstillingsmenyen for grafikkortet ikke har noe alternativ for å justere skjermstørrelsen,
oppdaterer du grafikkortdriveren til nyeste versjon.
(Kontakt produsenten av grafikkortet eller datamaskinen for mer informasjon om hvordan du justerer
skjerminnstillingene.)
――Hvis skjermen er tom, kontrollerer du PC-systemet, videokontrolleren og kabelen.
Skjermproblem
Kontrollere oppløsningen og frekvensen
For en modus som er høyere enn oppløsningen som støttes (se Tabell over standard signalmodus ), vil
meldingen Not Optimum Mode vises en kort stund.
――Den viste oppløsningen kan variere avhengig av datamaskinens systeminnstillinger og kabler.
Strømlampen er av. Skjermen slår seg ikke på.
Kontroller at strømkabelen er riktig koblet til.
Meldingen Check Signal Cable vises.
Kontroller at kabelen er riktig koblet til produktet.
Kontroller at enheten som er koblet til produktet er slått på.
39
Not Optimum Mode vises.
Lydproblem
Denne meldingen vises når signalet fra grafikkortet overstiger den maksimale oppløsningen eller
frekvensen for produktet.
Det er ingen lyd.
Endre maksimal oppløsning eller frekvens slik at den passer til produktets ytelse, i samsvar med Tabell
over standard signalmodus (S.43).
Sjekk at lydkabelen er tilkoblet, eller juster volumet.
Bildene på skjermen ser forvrengt ut.
Volumet er for lavt.
Kontroller kabeltilkoblingen til produktet.
Justerer volumet.
Skjermen er ikke klar. Skjermen er uklar.
Fjern eventuelt tilbehør (videoforlengelseskabel osv.) og prøv på nytt.
Hvis volumet fortsatt er lavt etter at du har satt det opp til maksimalt nivå, justerer du volumet på PCens lydkort eller programvare.
Still inn oppløsningen og frekvensen til det anbefalte nivået.
Video er tilgjengelig, men det er ingen lyd.
Skjermen er ustabil og rister. Det er skygger eller ekkobilder igjen på skjermen.
Lyd kan ikke høres hvis du har brukt en HDMI-DVI-kabel for å koble til inngangsenheten.
Kontroller at oppløsningen og frekvensen til PCen er innenfor rekkevidde av oppløsningen og
frekvensen som er kompatible med produktet. Deretter kan du om nødvendig endre innstillingene ved
å referere til tabell over standard signalmodus (S.43) i denne håndboken og Information-menyen på
produktet.
Koble til enheten ved hjelp av en HDMI-kabel eller en DP-kabel.
Kontroller volumet.
Kildeenhetproblem
Skjermen er for lys. Skjermen er for mørk.
Juster Brightness og Contrast.
Det kommer en pipelyd når PC-en starter opp.
Fargen på skjermen er ujevn.
Hvis du hører en pipelyd når PC-en starter opp, må PC-en på service.
Endre Color-innstillingene.
Fargene på skjermen har en skygge og er forvrengt.
Endre Color-innstillingene.
Hvitt ser ikke egentlig hvitt ut.
Endre Color-innstillingene.
Det er ingen bilder på skjermen og strømlampen blinker hvert halve til hele sekund.
Produktet er i strømsparingsmodus.
Trykk på en tast på tastaturet eller beveg musen for å returnere til forrige skjerm.
Teksten er uklar.
Hvis du bruker et Windows-operativsystem (f.eks. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 eller Windows
10): Gå til Kontrollpanel → Skrifter → Juster ClearType-tekst og endre Slå på ClearType.
Videoavspillingen er hakkete.
Avspillingen av store videofiler i høy definisjon kan være hakkete. Dette kan skyldes at videospilleren
ikke er optimalisert for datamaskinressursen.
Prøv å spille av filen på en annen videospiller.
40
Spørsmål og svar
――Se i brukerhåndboken for PC-en eller skjermkortet for flere instruksjoner om justering.
Hvordan endrer jeg frekvensen?
Angi frekvensen på grafikkortet.
•• Windows 7: Gå til Kontrollpanel → Utseende og personalisering → Skjerm → Skjermoppløsning → Avanserte innstillinger → Skjerm og juster Oppdateringsfrekvens under Innstillinger for skjerm.
•• Windows 8(Windows 8.1): Gå til Innstillinger → Kontrollpanel → Utseende og personalisering → Skjerm → Skjermoppløsning → Avanserte innstillinger → Skjerm og juster Oppdateringsfrekvens under Innstillinger
for skjerm.
•• Windows 10: Gå til Innstillinger → System → Skjerm → Avanserte skjerminnstillinger → Egenskaper for skjermkort → Skjerm, og juster Skjermoppdateringsfrekvens under Innstillinger for skjerm.
Hvordan kan jeg endre oppløsningen?
•• Windows 7: Gå til Kontrollpanel → Utseende og personalisering → Skjerm → Juster oppløsning og juster oppløsningen.
•• Windows 8(Windows 8.1): Gå til Innstillinger → Kontrollpanel → Utseende og personalisering → Skjerm → Juster oppløsning og juster oppløsningen.
•• Windows 10: Gå til Innstillinger → System → Skjerm → Avanserte skjerminnstillinger, og juster oppløsningen.
Hvordan angir jeg strømsparingsmodus?
•• Windows 7: Angi strømsparingsmodus i Kontrollpanel → Utseende og personalisering → Tilpass → Skjermsparerinnstillinger → Strømalternativer eller BIOS SETUP på PC-en.
•• Windows 8(Windows 8.1): Angi strømsparingsmodus i Innstillinger → Kontrollpanel → Utseende og personalisering → Tilpass → Skjermsparerinnstillinger → Strømalternativer eller BIOS SETUP på PC-en.
•• Windows 10: Angi strømsparingsmodus i Innstillinger → Personalisering → Låseskjerm → Innstillinger for skjermtidsavbrudd → Strøm og hvilemodus eller BIOS SETUP på PC-en.
41
Kapittel 10
Spesifikasjoner
Generelt
Modellnavn
C34F791WQ*
Størrelse
Klasse 34 (34,0 tommer / 86,4 cm)
Visningsområde
797,22 mm (H) x 333,72 mm (V)
Pikselstørrelse
0,07725 mm (H) x 0,23175 mm (V)
Maksimal pikselklokke
543,500 MHz
Strømforsyning
AC 100 - 240 V - (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz
Se på etiketten på baksiden av produktet siden
standardspenning kan variere i forskjellige land.
Signalkontakter
HDMI, DisplayPort
Miljøforhold
Drift
――Plug-and-Play
Denne skjermen kan installeres og brukes med alle Plug-and-Play-kompatible systemer. Toveis
datautveksling mellom skjermen og PC-systemet optimaliserer skjerminnstillingene. Skjerminstallasjon
foregår automatisk. Men du kan tilpasse installasjonsinnstillingene om ønskelig.
――Panelpunkter (piksler)
På grunn av produksjonen av dette produktet kan omtrent 1 piksel per million (1 ppm) være lysere eller
mørkere på LCD-panelet. Dette påvirker ikke produktytelsen.
――Spesifikasjonene over kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.
――Denne enheten er et digitalt apparat i klasse B
――Du finner detaljerte spesifikasjoner for enheten på nettstedet til Samsung Electronics.
Temperatur: 10 ˚C – 40 ˚C (50 ˚F – 104 ˚F)
Luftfuktighet : 10 % – 80 %, ikke-kondenserende
Lagring
Temperatur: -20 ˚C – 45 ˚C (-4 ˚F – 113 ˚F)
Luftfuktighet : 5 % – 95 %, ikke-kondenserende
42
Tabell over standard signalmodus
Synkronisering
Oppløsning
Horisontal frekvens
30 – 151 kHz
Vertikal frekvens
48 – 100 Hz
Optimal oppløsning
3440 x 1440 @ 50 Hz (HDMI1.4)
3440 x 1440 @ 60 Hz (HDMI2.0, DisplayPort)
Maksimal oppløsning
3440 x 1440 @ 50 Hz (HDMI1.4)
3440 x 1440 @ 100 Hz (HDMI2.0, DisplayPort)
Hvis et signal som tilhører standardmodusene nedenfor, sendes fra PC-en, vil skjermen bli justert automatisk. Hvis signalet som overføres fra PC-en ikke tilhører standardsignalmodusene, kan skjermen være tom når
strømlampen lyser. I et slikt tilfelle bytter du innstillingene i henhold til følgende tabell ved å referere til grafikkortets brukerhåndbok.
Oppløsning
Horisontal frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pikselklokke (MHz)
Synk.polaritet (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
43
Oppløsning
Horisontal frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pikselklokke (MHz)
Synk.polaritet (H/V)
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900 RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1080
32,904
29,940
89,500
+/-
VESA, 2560 x 1440 RB
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3440 x 1440 (50 Hz)
73,681
49,987
265,250
+/-
VESA, 3440 x 1440 (DP)
88,819
59,973
319,750
+/-
VESA, 3440 x 1440 (DP, HDMI2.0)
150,972
99,982
543,500
+/-
――Horisontal frekvens
Tiden som kreves til å skanne en enkelt linje fra venstre til høyre side av skjermen kalles en horisontal syklus. Det omvendte nummeret av en horisontal syklus kalles horisontal frekvens. Horisontal frekvens måles i kHz.
――Vertikal frekvens
Fordi det samme bildet gjentas flere titalls ganger per sekund kan du se naturlige bilder. Gjentakelsesfrekvensen kalles "vertikal frekvens" eller "oppdateringsfrekvens" og angis i Hz.
――Dette produktet kan angis til bare en oppløsning for hver skjermstørrelse for å oppnå optimal bildekvalitet på grunn av panelets natur. Bildekvaliteten kan bli degradert hvis du angir en annen oppløsning enn den spesifiserte
oppløsningen. For å unngå dette anbefaler vi at du velger den optimale oppløsningen som er spesifisert for produktet.
――Optimale innstillinger kan være begrenset, avhengig av ytelsen i og versjonen på grafikkortet og kablene (HDMI-/DisplayPort-versjon osv.)
44
Kapittel 11
Tillegg
Ansvar for betalingstjenesten (kostnad til
kundene)
En produktskade som er forårsaket av kundens feil
――Når det blir bedt om tjenesten, kan det være at vi, på tross av garantien, kan belaste deg for et besøk fra en
•• Eksternt slag/støt eller at produktet er sluppet ned.
servicetekniker i følgende tilfeller:
Ikke en produktdefekt
Rengjøring av produktet, justering, forklaring, ny installering osv.
•• Hvis en servicetekniker gir instruksjoner om hvordan produktet skal brukes, eller bare justerer
alternativer uten å demontere produktet.
Produktskade forårsaket av kundens feilbehandling eller feil reparasjon.
Hvis en produktskade er forårsaket av:
•• Bruk av utstyr eller separat solgt produkt som ikke er spesifisert av Samsung.
•• Reparasjon utført av en person som ikke er en tekniker fra en partner av eller et eksternt selskap som
brukes av Samsung Electronics Co., Ltd.
•• Ommodellering eller reparasjon av produktet utført av kunden.
•• Bruk med feil spenning eller ikke-autoriserte elektriske tilkoblinger.
•• Forholdsreglene i brukerhåndboken er ikke fulgt.
•• Hvis en defekt er forårsaket av eksterne miljøfaktorer (Internett, antenne, kabelsignal, osv.)
•• Hvis et produkt installeres på nytt eller hvis det kobles til enheter i tillegg etter at det kjøpte
produktet er installert for første gang.
•• Hvis produktet installeres på nytt for å flyttes til en annen plassering eller til et annet hus.
•• Hvis en kunde ber om instruksjoner om hvordan produktet skal brukes på grunn av produkter fra
andre selskaper.
•• Hvis en kunde ber om instruksjoner om hvordan nettverket eller programmer fra andre selskaper
skal brukes.
Annet
•• Hvis det oppstår feil på produktet på grunn av naturskade. (tordenvær, brann, jordskjelv,
oversvømmelse, osv)
•• Hvis forbruksartikler er oppbrukt. (batteri, toner, lysstofflamper, hode, vibrator, lampe, filter, bånd,
osv.)
――Hvis kunden ber om en tjeneste i tilfeller hvor produktet ikke har noen defekter, kan det bli pålagt en
serviceavgift. Så vennligst les brukerhåndboken først.
•• Hvis kunden ber om programvareinstallering og konfigurering for produktet.
•• Hvis en servicetekniker tørker støv eller fjerner fremmedlegemer fra innsiden av produktet.
•• Hvis kunden ber om en installering i tillegg etter å ha kjøpt et produkt via homeparty eller på nettet.
45
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising