Samsung | C27F591FDU | User guide | Samsung 27" Curved Monitor CF591 Kasutusjuhend

Samsung 27" Curved Monitor CF591 Kasutusjuhend
Käyttöopas
C27F591FD
Tuotteiden väri ja ulkoasu saattavat vaihdella ja teknisiä tietoja voidaan laitteen toiminnan parantamiseksi muuttaa ilman
ennakkoilmoitusta.
Tämän oppaan tiedot voivat muuttua laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
ⓒ Samsung Electronics
Tämän oppaan tekijänoikeudet omistaa Samsung Electronics.
Tämän oppaan käyttäminen tai jäljentäminen osittain tai kokonaisuudessaan ilman Samsung Electronicsin lupaa on kielletty.
Muut kuin Samsung Electronicsin tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta.
•• Palvelumaksu voidaan periä, jos
-- (a) kutsut asentajan paikalle, vaikka laitteessa ei ole vikaa.
(esim. jos et ole lukenut tätä käyttöopasta).
-- (b) tai jos viet laitteen huoltoon, vaikka siinä ei ole vikaa.
(esim. jos et ole lukenut tätä käyttöopasta).
•• Palvelumaksun suuruudesta ilmoitetaan sinulle ennen töihin ryhtymistä tai asentajan vierailua kotonasi.
Sisällysluettelo
Ennen laitteen käyttöä
Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö
Asennusalueen turvaaminen
Säilytykseen liittyvät turvatoimenpiteet
4
4
Turvallisuusohjeet
Symbolit
Puhdistaminen
Sähköturvallisuus
Asennus
Käyttö
4
4
5
5
6
7
Valmistelut
Laitteen osat
Ohjauspaneeli
Suorien näppäinten opas
Toimintonäppäinopas
Brightness-, Contrast- ja Sharpness-asetusten
muuttaminen
Volume-asetuksen muuttaminen
Kääntöpuoli
Laitteen kallistusasteen säätäminen
Varkaudenestolukko
Näytön siirtämiseen liittyviä varotoimia
9
9
10
11
Asennus
Jalustan kiinnittäminen
Jalustan irrottaminen
16
16
17
13
13
14
14
15
15
Näytön asetusten määrittäminen
Muistettava ennen kytkentää
18
SAMSUNG MAGIC Bright
22
Tietokoneen kytkeminen ja käyttäminen
Kytkeminen D-SUB-kaapelilla (analoginen tyyppi)
Yhdistäminen HDMI-kaapelilla
Kytkeminen HDMI-DVI-kaapelilla
Kytkeminen DP-kaapelilla
Kytkeminen kuulokkeisiin
Virran kytkeminen
18
18
19
19
19
19
20
Brightness
23
Contrast
23
Sharpness
23
Color
23
SAMSUNG MAGIC Upscale
24
Laitteen oikea käyttöasento
20
HDMI Black Level
24
Ohjaimen asentaminen
21
Eye Saver Mode
24
Optimaalisen tarkkuuden määrittäminen
21
Game Mode
24
Response Time
24
Picture Size
25
Screen Adjustment
25
OSD (Kuvaruutunäyttö) -asetusten
muuttaminen
Transparency
26
Position
26
Language
26
Display Time
26
2
Sisällysluettelo
Asetusten määrittäminen ja
palauttaminen
Vianmääritysopas
Sound
Volume
Sound Mode
Select Sound
27
27
27
27
Samsungin asiakaspalvelukeskukseen
tapahtuvan yhteydenoton edellytykset
Laitteen testaaminen
Tarkkuuden ja taajuuden tarkistaminen
Tarkistettavat kohteet
FreeSync
28
Kysymykset ja vastaukset
Eco Saving Plus
29
Off Timer
29
PC/AV Mode
30
Source Detection
30
Key Repeat Time
30
Power LED On
30
Reset All
30
Liite
Information
30
Vastuu maksullisesta palvelusta (asiakkaan
kustannukset)
Tuote ei ole viallinen
Laitteen vioittuminen johtuu asiakkaasta
Muuta
Ohjelmiston asennus
Easy Setting Box
Asennukseen liittyviä rajoituksia ja ongelmia
Järjestelmävaatimukset
32
32
32
32
34
Tekniset tiedot
Yleiset
35
Vakiosignaalitilojen taulukko
36
38
38
38
38
31
31
31
3
Luku 01
Ennen laitteen käyttöä
Asennusalueen turvaaminen
Turvallisuusohjeet
Jätä laitteen lähelle tilaa sen ilmanvaihtoa varten. Laitteen sisäisen lämpötilan nouseminen voi aiheuttaa tulipalon ja
vaurioittaa laitetta. Jätä laitteen lähelle tilaa vähintään alla näytetyn verran, kun asennat laitetta.
Vaara
SÄHKÖISKUN VAARA, ÄLÄ AVAA
Vaara : ÄLÄ IRROTA KANTTA, SILLÄ SIITÄ VOI AIHEUTUA SÄHKÖISKUN VAARA. (TAI
TAKAPANEELIA)
――Laitteen ulkoasu voi vaihdella.
LAITTEEN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVISSA OLEVIA OSIA.
JÄTÄ HUOLTOTOIMET PÄTEVÄN HUOLTOHENKILÖN TEHTÄVÄKSI.
10 cm
Tämä symboli osoittaa, että laitteen sisällä on vaarallinen jännite.
10 cm
Laitteen sisäisten osien koskettaminen on vaarallista.
10 cm
Tämä symboli osoittaa, että laitteen mukana on toimitettu sen käyttöä ja
ylläpitoa koskevia tärkeitä ohjeita.
10 cm
10 cm
Symbolit
Varoitus
Säilytykseen liittyvät turvatoimenpiteet
Vaara
Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa vakaviin henkilövahinkoihin tai
kuolemaan.
Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilö- tai
omaisuusvahinkoihin.
Kiiltävien mallien pintaan voi ilmestyä valkoisia tahroja, jos niiden lähellä käytetään ultraäänellä toimivaa
ilmankostutinta.
――Ota yhteyttä lähimpään Samsungin asiakaspalvelukeskukseen, jos haluat puhdistaa laitteen sisältä (palvelusta peritään
maksu).
Älä paina näytön kuvaruutua käsillä tai millään esineillä. Muutoin näyttö voi vahingoittua.
4
Puhdistaminen
――Ole laitetta puhdistettaessa varovainen, sillä kehittyneiden LCD-näyttöjen paneeli ja ulkopinta naarmuuntuvat helposti.
――Noudata seuraavia puhdistusohjeita.
Sähköturvallisuus
Varoitus
1 Sammuta tuote ja tietokone.
•• Älä käytä viallista virtajohtoa tai pistoketta tai löystynyttä pistorasiaa.
2 Irrota virtajohto laitteesta.
•• Älä kytke montaa laitetta yhteen pistorasiaan.
――Pitele virtajohtoa pistokkeesta äläkä kosketa johtoa märin käsin. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla sähköisku.
3 Pyyhi näyttö puhtaalla, pehmeällä ja kuivalla liinalla.
4
•• Älä kosketa virtapistoketta märin käsin.
•• Työnnä virtajohdon pistoke kokonaan paikalleen, jotta se ei irtoa.
-- Älä puhdista näyttöä alkoholi-, liuotin- tai tensidipitoisilla aineilla.
•• Kytke virtapistoke maadoitettuun pistorasiaan (koskee vain tyypin 1 eristettyjä laitteita).
-- Älä suihkuta vettä tai puhdistusainetta suoraan laitteen päälle.
•• Älä taivuta tai vedä virtajohtoa voimakkaasti. Älä jätä virtajohtoa raskaan esineen alle.
Kostuta pehmeä ja kuiva liina vedellä ja purista siitä ylimääräinen vesi pois ennen tuotteen ulkopinnan
•• Älä aseta virtajohtoa tai laitetta lämmönlähteiden lähelle.
puhdistamista.
5 Kytke virtajohto tuotteeseen puhdistamisen jälkeen.
6 Käynnistä tuote ja tietokone.
•• Pyyhi virtapistokkeen piikkien tai pistorasian ympärillä oleva pöly kuivalla liinalla.
Vaara
•• Älä irrota virtajohtoa, kun laite on käytössä.
•• Käytä vain Samsungin toimittamaa virtajohtoa. Älä käytä virtajohtoa muiden laitteiden kanssa.
•• Pidä pistorasian ympäristö esteettömänä.
-- Virtajohto on ongelmantapauksessa irrotettava pistorasiasta, jotta laitteen virransyöttö katkeaa.
•• Irrota virtajohto pistorasiasta pitelemällä kiinni pistokkeesta.
5
Asennus
Varoitus
Vaara
•• Älä aseta kynttilöitä, hyönteiskarkottimia tai savukkeita laitteen päälle. Älä asenna laitetta lämmönlähteiden
lähelle.
•• Älä pudota laitetta siirtämisen aikana.
•• Älä asenna laitetta huonosti tuuletettuihin tiloihin, kuten kirjahyllyyn tai komeroon.
•• Älä aseta laitetta ylösalaisin.
•• Kun asennat laitteen kaappiin tai hyllylle, varmista, että laitteen alareuna on niiden kanssa samassa tasossa.
•• Asenna laite tuuletuksen varmistamiseksi vähintään 10 cm:n etäisyydelle seinästä.
-- Laite voi pudota ja vahingoittua ja/tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
•• Pidä pakkausmuovit poissa lasten ulottuvilta.
-- Asenna laite vain oikean kokoisiin kaappeihin tai oikean kokoisille hyllyille.
-- Lapset voivat tukehtua.
•• Älä asenna laitetta epävakaalle tai tärisevälle pinnalle (esimerkiksi epävakaalle hyllylle tai kaltevalle pinnalle).
-- Laite voi pudota ja vahingoittua ja/tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
-- Laitteen käyttäminen alueella, jolla on voimakasta tärinää, voi vahingoittaa laitetta tai johtaa tulipaloon.
•• Älä asenna laitetta ajoneuvoon tai paikkaan, jossa se joutuu alttiiksi pölylle, kosteudelle (esimerkiksi vesipisaroille),
öljylle tai savulle.
•• Laske laite varovasti.
-- Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen tai henkilövahinkoja.
•• Laitteen asentaminen epätavalliseen paikkaan (esimerkiksi paikkaan, jossa on paljon hienoa pölyä, kemiallisia
aineita, äärilämpötiloja tai paljon kosteutta, tai paikkaan, jossa laite toimii jatkuvasti pitkän aikaa) voi merkittävästi
heikentää laitteen suorituskykyä.
-- Ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen, jos haluat asentaa laitteen tällaiseen paikkaan.
•• Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle äläkä asenna sitä lämmönlähteiden tai kuumien esineiden, esimerkiksi
uunin, läheisyyteen.
-- Tämä voi lyhentää laitteen käyttöikää tai johtaa tulipaloon.
•• Älä asenna laitetta paikkaan, jossa nuoret lapset pääsevät siihen käsiksi.
-- Laite voi pudota ja vahingoittaa lapsia.
•• Ruokaöljy, kuten soijaöljy, voi vahingoittaa laitetta tai muuttaa sen muotoa. Älä asenna laitetta keittiöön tai
keittiön työtason lähelle.
6
Käyttö
Varoitus
•• Laitteessa on korkea jännite. Älä koskaan pura, korjaa tai muuta laitetta itse.
-- Ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen, jos laite vaatii huoltoa.
•• Jos haluat siirtää laitetta, irrota ensin sen kaikki johdot, virtajohto mukaan lukien.
•• Jos laitteesta tulee epätavallista ääntä, palaneen hajua tai savua, irrota virtajohto välittömästi ja ota yhteyttä
Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.
•• Älä aseta metalliesineitä (esimerkiksi syömäpuikkoja, kolikoita tai hiussolkia) tai herkästi syttyviä esineitä (esimerkiksi
paperia tai tulitikkuja) laitteeseen (esimerkiksi sen tuuletusaukkoihin tai tulo- ja lähtöportteihin).
-- Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto, jos laitteeseen pääsee vettä tai muita vieraita esineitä. Ota sen jälkeen
yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.
•• Älä aseta nesteitä sisältäviä esineitä (esimerkiksi maljakoita, ruukkuja tai pulloja) tai metalliesineitä laitteen päälle.
-- Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto, jos laitteeseen pääsee vettä tai muita vieraita esineitä. Ota sen jälkeen
yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.
•• Älä anna lasten roikkua laitteesta tai kiivetä sen päälle.
-- Lapsesi voivat vahingoittua.
•• Jos laite putoaa tai sen kotelo vahingoittuu, katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto. Ota sen jälkeen yhteyttä
Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.
-- Jatkuva käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
•• Älä jätä raskaita tai lasten pitämiä esineitä (esimerkiksi leluja tai makeisia) laitteen päälle.
-- Laite tai raskaat esineet voivat pudota, kun lapset yrittävät tavoitella leluja tai makeisia, ja seurauksena voi olla
vakavia henkilövahinkoja.
•• Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto salamoinnin tai ukkosmyrskyn aikana.
•• Älä pudota esineitä laitteen päälle tai kohdista siihen iskuja.
•• Älä siirrä laitetta vetämällä virtajohdosta tai muista kaapeleista.
•• Vältä kaasuvuodon tapauksessa laitteen tai virtapistokkeen koskettamista. Tuuleta myös alue välittömästi.
•• Älä nosta tai siirrä laitetta vetämällä virtajohdosta tai muista kaapeleista.
•• Älä käytä tai säilytä laitteen lähellä tulenarkoja suihkeita tai palavia aineita.
•• Varmista, että pöytäliinat tai verhot eivät tuki tuuletusaukkoja.
-- Sisäisen lämpötilan kasvaminen voi johtaa tulipaloon.
7
Vaara
•• Jos jätät pysäytetyn kuvan näkyviin pitkäksi aikaa, näytölle saattaa muodostua jälkikuva tai viallisia kuvapisteitä.
-- Ota virransäästötila tai liikkuva näytönsäästäjä käyttöön, jos et aio käyttää tuotetta pitkään aikaan.
•• Irrota virtajohto pistorasiasta, jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan (esimerkiksi loman vuoksi).
-- Pölyn kertyminen ja kuumeneminen voivat aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai sähkövuotoa.
•• Käytä laitetta suositellulla tarkkuudella ja taajuudella.
-- Näkösi voi heiketä.
•• Älä yhdistä verkkolaitteita.
•• Poista verkkolaite muovipussista ennen käyttöä.
•• Älä päästä vettä verkkolaitteeseen tai anna laitteen kastua.
•• Älä kosketa näyttöä, jos laitteen virta on ollut kytkettynä pitkän aikaa, sillä näyttö kuumenee.
•• Pidä pienet lisätarvikkeet poissa lasten ulottuvilta.
•• Ole varovainen, kun säädät laitteen katselukulmaa tai telineen korkeutta.
-- Kätesi tai sormesi voi juuttua ja vahingoittua.
-- Liiallinen kallistaminen voi johtaa laitteen putoamiseen ja henkilövahinkoihin.
•• Älä aseta raskaita esineitä laitteen päälle.
-- Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen tai henkilövahinkoja.
•• Älä säädä äänenvoimakkuutta liian lujalle, kun käytät korvakuulokkeita.
-- Liian korkea äänenvoimakkuus voi vahingoittaa kuuloa.
-- Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
-- Vältä laitteen käyttöä ulkotiloissa, joissa se voi altistua sateelle tai lumelle.
-- Älä anna verkkolaitteen kastua lattiaa pestäessä.
•• Älä sijoita verkkolaitetta lämmönlähteiden lähelle.
-- Muussa tapauksessa seurauksena voi olla tulipalo.
•• Käytä verkkolaitetta hyvin tuuletetulla alueella.
•• Jos sijoitat verkkolaitteen pystyasentoon niin, että johdon tulopuoli on ylöspäin, vesi tai muut vieraat aineet
voivat päästä verkkolaitteeseen ja aiheuttaa verkkolaitteessa toimintahäiriön.
Varmista, että asetat verkkolaitteen vaaka-asentoon pöydälle tai lattialle.
•• Älä pitele tuotetta ylösalaisin tai siirrä sitä pitelemällä telineestä.
-- Laite voi pudota ja vahingoittua tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
•• Näytön katseleminen liian läheltä pitkän aikaa voi heikentää näköä.
•• Älä käytä ilmankostuttimia tai uuneja laitteen lähellä.
•• Lepuuta silmiäsi laitteen käytön aikana tunnissa yli 5 minuutin ajan.
8
Luku 02
Valmistelut
Laitteen osat
Kuvakkeet
Kuvaus
Monisuuntainen painike, joka helpottaa siirtymistä.
JOG-painike
Ohjauspaneeli
――JOG-painike sijaitsee laitteen takana, sen vasemmalla puolella. Painikkeella
voidaan siirtyä ylös- tai alaspäin, vasemmalle tai oikealle, tai sitä voidaan käyttää
Enter-näppäimenä.
Tämä merkkivalo osoittaa virtatilan:
――Osien väri ja muoto voivat olla erilaisia kuin tässä näytettyjen osien. Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa laadun
•• Virta kytketty (virtapainikkeesta): Pois päältä
parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
Virran merkkivalo
•• Virransäästötila: Vilkkuu
•• Virta katkaistu (virtapainikkeesta): Päällä
――Virranilmaisimen toimintoa voidaan vaihtaa valikosta. (System
Power LED
On) Toiminnallisten erojen vuoksi kaikissa malleissa ei ehkä ole tätä toimintoa.
Toimintonäppäinopas
Paina JOG-painiketta, kun näyttö käynnistyy. Toimintonäppäinopas tulee
näyttöön. Jos haluat avata kuvaruutuvalikon, kun opas tulee näyttöön, paina
vastaavaa suuntapainiketta uudelleen.
――Toimintonäppäinopas voi vaihdella toiminnon tai laitteen mallin mukaan.
Perehdy käyttämääsi laitteeseen.
Virran merkkivalo
JOG-painike
Toimintonäppäinopas
YLÖS
OIKEALLE
VASEMMALLE
PAINA(ENTER)
ALAS
Return
9
Suorien näppäinten opas
――Alla oleva pikanäppäinnäyttö (kuvaruutuvalikko) näkyy vain silloin, kun näyttö käynnistetään, tietokoneen tarkkuus muuttuu tai syöttölähde muuttuu.
――Toimintopainikesivulta näet, onko Eye Saver Mode -toiminto käytössä.
: On
: Off
Analog-tila
HDMI, DisplayPort-tila
Brightness
Brightness
Auto Adjustment
Volume
Volume
Features
Features
Eye Saver Mode Off
――Analog-tilan asetus
••
: Säädä Brightness, Contrast, Sharpness-asetusta.
••
: Auto Adjustment
Eye Saver Mode Off
――HDMI, DisplayPort-tilan asetus
: Säädä Brightness, Contrast, Sharpness-asetusta.
••
/
••
: Säädä Volume, Mute-asetusta.
••
: Näytä toimintonäppäinopas.
――Jos muutat tarkkuutta näytön ominaisuuksissa, Auto Adjustment -toiminto otetaan käyttöön.
――Tämä toiminto on käytettävissä vain Analog-tilassa.
••
: Säädä Volume, Mute-asetusta.
••
: Näytä toimintonäppäinopas.
10
Toimintonäppäinopas
――Voit siirtyä päävalikkoon tai käyttää muita toimintoja painamalla JOG-painiketta, jolloin toimintonäppäinopas ilmestyy näyttöön. Voit poistua painamalla JOG-painiketta uudelleen.
YLÖS/ALAS/VASEN/OIKEA: Siirry haluamaasi kohteeseen. Kunkin kohteen kuvaus ilmestyy näyttöön tarkennuksen muuttuessa.
PAINA(ENTER): Valittu kohde otetaan käyttöön.
Return
Kuvakkeet
Kuvaus
Valitse
, jos haluat muuttaa syöttösignaalia siirtämällä JOG-painiketta toimintonäppäinopasnäytössä. Näytön vasempaan yläkulmaan ilmestyy viesti, jos syöttösignaali on muuttunut.
Valitsee
, kun JOG-painiketta siirretään toimintonäppäinopasnäytössä.
Näytön kuvaruutuvalikko ilmestyy näyttöön.
Kuvaruutuvalikon lukitus: Säilytä nykyiset asetukset tai lukitse kuvaruutuvalikon säädin, jotta asetuksia ei vahingossa muuteta.
Ota käyttöön / poista käytöstä: Voit lukita kuvaruutuvalikon tai poistaa sen lukituksen painamalla VASEN-painiketta 10 sekunnin ajan, kun päävalikko on näytössä.
――Jos kuvaruutuvalikko on lukittu, Brightness- ja Contrast-asetuksia voi säätää. Eye Saver Mode -toiminto on käytettävissä.
Sound-, Power LED On -toiminto on käytettävissä. Information on tarkasteltavissa.
System
Valitsee
, kun JOG-painiketta siirretään toimintonäppäinopasnäytössä.
Ota Eye Saver Mode käyttöön tai poista se käytöstä painamalla tätä.
Alla olevat toiminnot eivät ole käytettävissä, jos Eye Saver Mode -toiminto on käytettävissä.
•• Picture
SAMSUNG
Game Mode, MAGIC
Bright, Brightness, Color
•• System
Eco Saving Plus
Valitsee
näytön sammuttamista varten, kun JOG-painiketta siirretään toimintonäppäinopasnäytössä.
――Toimintonäppäinoppaan asetukset vaihtelevat mallien toiminnallisten erojen vuoksi.
11
Kun näytössä ei näy mitään (virransäästötilassa tai signaalittomassa tilassa), suoria lähde- ja virtanäppäimiä voi käyttää
alla kuvatulla tavalla.
JOG-painike
Virransäästö-/signaaliton tila
YLÖS
Lähteen vaihto
edellinen
PAINA(ENTER) 2 sekunnin ajan
Virrankatkaisu
Kun näytössä näkyy päävalikko, JOG-painiketta voidaan käyttää alla kuvatulla tavalla.
JOG-painike
Toiminto
YLÖS/ALAS
Siirrä asetusta.
Poistu päävalikosta.
VASEMMALLE
Sulje aliluettelo arvoa tallentamatta.
Liukusäätimen arvo vähenee.
OIKEALLE
PAINA(ENTER)
Siirry seuraavaan syvyyteen.
Liukusäätimen arvo kasvaa.
Siirry seuraavaan syvyyteen.
Tallenna arvo ja sulje aliluettelo.
12
Brightness-, Contrast- ja Sharpness-asetusten
muuttaminen
Voit säätää Brightness-, Contrast- tai Sharpness-asetusta siirtämällä JOG-painiketta ylös- tai alaspäin, jos
kuvaruutuvalikko ei ole näytössä.
Volume-asetuksen muuttaminen
Voit säätää Volume-asetusta siirtämällä JOG-painiketta vasemmalle tai oikealle, jos kuvaruutuvalikko ei ole näytössä.
50
Volume
Mute
Sharpness
100
Brightness
Contrast
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
――Jos yhdistetyn syöttölaitteen äänenlaatu on kuulokkeita ja kaiuttimia käytettäessä heikko, laitteen Auto Mute -toiminto voi
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
――Oletuskirkkaus voi vaihdella alueen mukaan.
Brightness
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun SAMSUNGBright-asetukseksi on valittu Dynamic Contrast.
MAGIC
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Eco Saving Plus-toiminto on käytössä.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Eye Saver Mode-toiminto on käytössä.
mykistää äänen tai saada sen katkeilemaan. Määritä syöttölaitteen syöttöäänenvoimakkuudeksi vähintään 20 % ja säädä
äänenvoimakkuutta laitteen äänenvoimakkuussäätimellä (JOG-painike VASEN/OIKEA).
――Mikä on Auto Mute?
Toiminto mykistää äänen äänenlaadun parantamiseksi, kun syöttösignaalissa on melua tai se on heikko, tavallisesti
syöttölaitteen äänenvoimakkuuteen liittyvän ongelman vuoksi.
――Voit ottaa Mute-toiminnon käyttöön avaamalla Volume-hallintanäytön ja siirtämällä kohdistuksen JOG-painikkeella alas.
Voit poistaa Mute-toiminnon käytöstä avaamalla Volume-hallintanäytön ja lisäämällä tai vähentämällä Volume-asetuksen
arvoa.
Contrast
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun SAMSUNGBright -asetukseksi on valittu Cinema tai Dynamic Contrast.
MAGIC
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Game Mode-toiminto on käytössä.
Sharpness
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun SAMSUNGBright -asetukseksi on valittu Cinema tai Dynamic Contrast.
MAGIC
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun SAMSUNGUpscale -asetukseksi on valittu Mode1 tai Mode2.
MAGIC
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Game Mode-toiminto on käytössä.
13
Kääntöpuoli
Laitteen kallistusasteen säätäminen
――Osien väri ja muoto voivat olla erilaisia kuin tässä näytettyjen osien. Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa laadun
――Osien väri ja muoto voivat olla erilaisia kuin tässä näytettyjen osien. Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa laadun
parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
-2° (±2°) - 20° (±2°)
Liitäntä
Kuvaus
Liitäntä tietokoneeseen DP-kaapelin avulla
•• Voit säätää laitteen kallistuskulmaa.
Liitäntä lähdelaitteeseen HDMI- tai HDMI-DVI-kaapelilla.
•• Pidä laitteen alaosasta kiinni ja säädä kallistuskulmaa varovasti.
Yhdistäminen tietokoneeseen D-SUB-kaapelin avulla
Äänen tuloliitäntä tietokoneesta äänikaapelin kautta
Yhdistäminen äänilähtölaitteeseen, kuten kuulokkeisiin
Yhdistäminen verkkolaitteeseen
14
Varkaudenestolukko
Näytön siirtämiseen liittyviä varotoimia
――Varkaudenestolukon ansiosta laitetta voi käyttää turvallisesti julkisilla paikoilla.
――Lukituslaitteen muoto ja lukitustapa voivat olla erilaisia eri valmistajien tuotteissa. Saat lisätietoja lukituslaitteen mukana
toimitetusta käyttöoppaasta.
Varkaudenestolukon lukitseminen:
•• Älä paina kuvaruutua suoraan.
•• Älä pidä kiinni kuvaruudusta näyttöä siirtäessäsi.
1 Kiinnitä varkaudenestolukon kaapeli johonkin painavaan esineeseen, esimerkiksi pöytään.
2 Pujota kaapelin pää sen toisessa päässä olevan silmukan läpi.
3 Aseta lukituslaite laitteen takana olevaan lukituskiinnikkeeseen.
4 Lukitse lukituslaite.
-- Lukituslaitteen voi ostaa erikseen.
-- Saat lisätietoja lukituslaitteen mukana toimitetusta käyttöoppaasta.
-- Lukituslaitteita voi ostaa elektroniikka-alan liikkeistä tai Internetistä.
•• Pidä kiinni näytön alaosasta siirtäessäsi sitä.
15
Asennus
Jalustan kiinnittäminen
――Ennen kuin kasaat laitteen, aseta se tasaiselle lattiapinnalle siten, että näyttöruutu osoittaa alaspäin.
: Laite on kaareva. Laite voi vahingoittua, jos sitä painetaan voimakkaasti, kun se on tasaisella pinnalla. Älä paina laitetta, kun se on lattialla ylös- tai alaspäin.
1
Aseta pakkauksessa oleva styroksilevy (tyyny) lattialle ja sitten
laite kuvan osoittamalla tavalla ylösalaisin styroksilevyn päälle.
4
Kiinnitä jalustan pohja jalustan kaulaan ja kiinnitä pohja sitten
tiukasti kahdella ruuvilla.
――Käytä näytön mukana toimitettua styroksia (pehmustetta).
2
Pidä kiinni näytöstä ja työnnä jalustan kaulaa nuolen suuntaan
kuvan mukaisesti.
- Vaara
3
Pidä kiinni näytöstä, nosta jalustan kaulaa nuolen suuntaan ja
säädä sitä kuvan mukaisesti.
- Vaara
Älä kannattele laitetta ylösalaisin pitämällä kiinni vain jalustasta.
Älä paina näyttöä alaspäin. Muutoin näyttö voi vahingoittua.
16
Jalustan irrottaminen
――Ennen jalustan irrottamista näytöstä aseta näyttö tasaiselle ja vakaalle alustalle kuvapinta alaspäin.
: Laite on kaareva. Laite voi vahingoittua, jos sitä painetaan voimakkaasti, kun se on tasaisella pinnalla. Älä paina laitetta, kun se on lattialla ylös- tai alaspäin.
1
Aseta pakkauksessa oleva styroksilevy (tyyny) lattialle ja sitten
laite kuvan osoittamalla tavalla ylösalaisin styroksilevyn päälle.
4
Pidä kiinni näytöstä ja vedä jalustan kaula irti nuolen suuntaan
kuvan mukaisesti.
――Käytä näytön mukana toimitettua styroksia (pehmustetta).
2
3
Irrota jalustan pohja irrottamalla kaksi ruuvia.
- Vaara
Älä paina näyttöä alaspäin. Muutoin näyttö voi vahingoittua.
Pidä kiinni näytöstä, nosta jalustan kaulaa nuolen suuntaan ja
säädä sitä kuvan mukaisesti.
17
Luku 03
Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö
Muistettava ennen kytkentää
Tietokoneen kytkeminen ja käyttäminen
――Ennen kuin kytket lähdelaitteen, lue sen mukana tuleva käyttöopas.
Valitse käyttämällesi tietokoneelle sopiva kytkentätapa.
Eri lähdelaitteissa voi olla eri määrä liitäntöjä ja ne voivat sijaita eri paikoissa.
――Älä kytke virtajohtoa, ennen kuin olet kytkenyt kaikki muut kaapelit.
――Kytkentään käytettävät osat voivat olla erilaisia eri laitteissa.
――Portit voivat vaihdella tuotekohtaisesti.
Varmista, että kytket lähdelaitteen ennen virtajohdon kytkemistä.
Virtajohdon kytkeminen muita kytkentöjä tehtäessä voi vaurioittaa laitetta.
――Tarkista kytkettävän laitteen takaosasta, millaisia liitäntöjä laitteessa on.
Kytkeminen D-SUB-kaapelilla (analoginen tyyppi)
18
Yhdistäminen HDMI-kaapelilla
Kytkeminen DP-kaapelilla
――Suosittelemme alle 1,5 m:n pituisen DP-kaapelin käyttöä. Yli 1,5 m:n pituisen kaapelin käyttäminen voi heikentää
kuvanlaatua.
Kytkeminen HDMI-DVI-kaapelilla
Kytkeminen kuulokkeisiin
――Äänitoimintoa ei tueta, jos lähdelaite on kytketty HDMI-DVI-kaapelilla.
――Käytä kuulokkeita, kun aktivoit äänen D-SUB + AUDIO -kaapelilla, HDMI-HDMI-kaapelilla tai DP-kaapelilla.
19
Virran kytkeminen
Laitteen oikea käyttöasento
Käytä laitetta oikeassa työasennossa seuraavalla tavalla:
•• Suorista selkäsi.
•• Säädä katselukulmaa niin, että valo ei heijastu näytöstä.
1 Kytke virtajohto virtalähteeseen. Kytke sitten tasavirtaverkkolaite laitteen takaosassa olevaan DC 14V -liitäntään.
•• Pidä kyynärvartesi kohtisuorassa olkavarsiin nähden ja samassa tasossa kädenselkien kanssa.
2 Kytke seuraavaksi virtajohto pistorasiaan.
•• Pidä kyynärpäät suunnilleen suorassa kulmassa.
3 Käynnistä näyttö painamalla sen takana olevaa JOG-painiketta.
――Tulojännite vaihdetaan automaattisesti.
•• Säädä laitteen korkeutta niin, että voit taivuttaa polvesi vähintään 90 asteen kulmaan, pidä kantapääsi maassa ja
käsivartesi sydämesi alapuolella.
20
Ohjaimen asentaminen
――Voit asettaa laitteen tarkkuuden ja taajuuden optimaalisiksi asentamalla laitteen ohjaimet.
――Voit asentaa laiteohjaimen uusimman version lataamalla sen Samsung Electronicsin verkkosivuilta osoitteesta
http://www.samsung.com.
Optimaalisen tarkkuuden määrittäminen
Näyttöön tulee optimaalisen tarkkuuden määrittämistä koskeva tiedottava viesti, kun käynnistät laitteen ensimmäisen
kerran hankittuasi sen.
Valitse laitteesta kieli ja tietokoneesta optimaalinen tarkkuusasetus.
――Jos optimaalista tarkkuutta ei valita, viesti tulee enintään kolme kertaa määrätyksi ajaksi näyttöön, vaikka laite välillä
sammutetaan ja käynnistetään uudelleen.
――Optimaalinen tarkkuus voidaan valita myös tietokoneen ohjauspaneelista.
21
Luku 04
Näytön asetusten määrittäminen
Määritä näytön asetukset, kuten kirkkaus.
Jokainen toiminto on kuvattu yksityiskohtaisesti. Lisätietoja saat laitteen ohjeista.
SAMSUNG MAGIC Bright
PC-tilassa
Tämän valikon avulla voit mukauttaa kuvanlaadun tuotteen käyttöympäristöön.
•• Standard: Sovita kuvanlaatu asiakirjojen muokkaukseen tai Internetin käyttöön.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Eco Saving Plus-toiminto on käytössä.
•• Cinema: Sovita television kirkkaus ja terävyys videoiden ja DVD-levyjen sisällön katseluun.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Game Mode-toiminto on käytössä.
•• Dynamic Contrast: Tasapainota kirkkaus automaattisen kontrastinsäädön avulla.
•• Custom: Mukauta kontrastia ja kirkkautta tarpeen mukaan.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Eye Saver Mode-toiminto on käytössä.
•• Basic Color: Tämä malli tukee fotokromaattista asemaa. Tähän tilaan siirryttäessä värialue säädetään sRGBvakioväriavaruutta vastaavaksi.
Voit mukauttaa kirkkautta mieltymystesi mukaan.
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Brightness
Custom
100
Contrast
75
Sharpness
60
Set to an optimum
picture quality
suitable for
the working
environment.
MAGIC Upscale
SAMSUNG
Kun ulkoinen tulolähde on liitetty HDMI/DP-liitäntään ja PC/AV Mode -asetuksena on AV, MAGIC
Bright-asetukseksi
on neljä automaattista tehtaalla valmiiksi asetettua kuva-asetusta (Dynamic, Standard, Movie ja Custom). Voit
aktivoida asetukseksi Dynamic, Standard, Movie tai Custom. Voit valita asetukseksi Custom, jolloin henkilökohtaiset
kuva-asetuksesi palautuvat automaattisesti käyttöön.
•• Dynamic: Valitse tämä asetus, kun haluat kuvasta terävämmän kuin Standard -tilassa.
Color
SAMSUNG
AV-tilassa
•• Standard: Valitse tämä asetus, kun ympäristö on kirkas. Myös tämä asetus tekee kuvasta terävän.
Off
HDMI Black Level
•• Movie: Valitse tämä asetus, kun ympäristö on pimeä. Asetus säästää virtaa ja estää silmien väsymisen.
Return
•• Custom: Valitse tämä asetus, kun haluat säätää kuvaa haluamallasi tavalla.
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
22
Brightness
Color
Säädä kuvan yleistä kirkkautta. (Välillä: 0~100)
Säädä näytön värisävyä.
Mitä suurempi arvo, sen kirkkaampi kuva.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun SAMSUNGBright-asetukseksi on valittu Cinema tai Dynamic Contrast.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun SAMSUNGBright-asetukseksi on valittu Dynamic Contrast.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Game Mode-toiminto on käytössä.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Eco Saving Plus-toiminto on käytössä.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Eye Saver Mode-toiminto on käytössä.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Eye Saver Mode-toiminto on käytössä.
•• Red: Säädä punaisen kylläisyystasoa. Arvot lähempänä sataa tarkoittavat suurempaa väri-intensiteettiä.
MAGIC
MAGIC
•• Green: Säädä vihreän kylläisyystasoa. Arvot lähempänä sataa tarkoittavat suurempaa väri-intensiteettiä.
•• Blue: Säädä sinisen kylläisyystasoa. Arvot lähempänä sataa tarkoittavat suurempaa väri-intensiteettiä.
Contrast
•• Color Tone: Valitse katselutarpeitasi parhaiten vastaava värisävy.
-- Cool 2: Määritä Cool 1-asetusta viileämpi värilämpötila.
Säädä kohteiden ja taustan välistä kirkkauseroa. (Välillä: 0~100)
-- Cool 1: Määritä Normal-asetusta viileämpi värilämpötila.
Mitä suurempi arvo, sen enemmän kontrastia ja sen selkeämmin kohteet näkyvät.
-- Normal: Näytä normaali värisävy.
――Tämä asetus ei ole käytettävissä, kun SAMSUNGBright-toiminnon tilaksi on valittu Cinema tai Dynamic Contrast.
-- Warm 1: Määritä Normal-asetusta lämpimämpi värilämpötila.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Game Mode-toiminto on käytössä.
-- Warm 2: Määritä Warm 1-asetusta lämpimämpi värilämpötila.
MAGIC
-- Custom: Mukauta värisävyä.
――Kun ulkoinen tulolähde on liitetty HDMI/DP-liitäntään ja PC/AV Mode -asetuksena on AV, kohdassa Color Tone on
Sharpness
neljä värilämpötila-asetusta (Cool, Normal, Warm ja Custom).
•• Gamma: Säädä valoisuuden keskitasoa.
Näytä kohteiden reunat selkeämpinä tai epätarkempina. (Välillä: 0~100)
-- Mode1 / Mode2 / Mode3
Mitä suurempi arvo, sen tarkemmat reunat.
――Tämä asetus ei ole käytettävissä, kun SAMSUNGBright-toiminnon tilaksi on valittu Cinema tai Dynamic Contrast.
MAGIC
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun SAMSUNGUpscale -asetukseksi on valittu Mode1 tai Mode2.
MAGIC
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Game Mode-toiminto on käytössä.
23
SAMSUNG MAGIC Upscale
Eye Saver Mode
MAGICUpscale-toiminto voi parantaa kuvan yksityiskohdat sisältäviä kerroksia ja kuvan eloisuutta.
SAMSUNG
Määrittää silmien lepuuttamiselle sopivan kuvanlaadun.
Toiminnon vaikutus näkyy erityisesti pienitarkkuuksisissa kuvissa.
TÜV Rheinland ”Low Blue Light Content” on tavallista pienemmälle sinisen valon tasolle asetettuja vaatimuksia
vastaavien tuotteiden sertifiointi. Kun Eye Saver Mode -asetuksena on On, sinisen valon määrä noin 400 nm:n
aallonpituudella laskee ja mahdollistaa silmiä rentouttavan optimaalisen kuvanlaadun. Samalla sinisen valon taso on
TÜV Rheinlandin testien mukaan oletusasetuksia pienempi, ja se on sertifioitu, sillä se vastaa TÜV Rheinlandin ”Low
Blue Light Content” -standardeja.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun SAMSUNGBright-asetukseksi on valittu Cinema tai Dynamic Contrast.
MAGIC
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Game Mode-toiminto on käytössä.
•• Off / Mode1 / Mode2
――Mode2-tilan vaikutus on Mode1-tilan vaikutusta suurempi.
HDMI Black Level
Game Mode
Määritä tuotenäytön asetukset pelitilaa varten.
Jos laitteeseen kytketään DVD-soitin tai digisovitin HDMI-liitännän kautta, kuvan laatu (kontrasti ja väritasapaino,
mustan taso jne.) saattaa heiketä lähdelaitteesta riippuen. Jos näin käy, kuvan laatua voi säätää kohdasta HDMI Black
Level.
Jos näin käy, korjaa kuvanlaatua HDMI Black Level -toiminnolla.
――Tämä toiminto on käytettävissä vain HDMI-tilassa.
Käytä tätä toimintoa, kun pelaat pelejä tietokoneella tai kun pelikonsoli, kuten PlayStation™ tai Xbox™, on kytkettynä.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Eye Saver Mode-toiminto on käytössä.
――Kun näyttö sammuu, siirtyy virransäästötilaan tai vaihtaa syöttölähdettä, Game Mode -asetukseksi muutetaan Off, vaikka
asetuksena olisi On.
――Jos haluat pitää Game Mode -toiminnon koko ajan käytössä, valitse Always On.
•• Normal: Valitse tämä tila, jos kontrastisuhde on hyvä.
•• Low: Valitse tämä tila, jos kontrastisuhde on heikko ja haluat pienentää mustan tasoa ja lisätä valkoisen tasoa.
――HDMI Black Level ei ehkä ole yhteensopiva joidenkin lähdelaitteiden kanssa.
――HDMI Black Level -toiminto aktivoidaan vain tietyllä AV-tarkkuudella, kuten 720P ja 1080P.
Response Time
Nopeuta paneelin vastausaikaa, jolloin video näyttää entistä eloisammalta ja luonnollisemmalta.
――Response Time -asetukseksi on paras valita Standard tai Faster, kun et katsele elokuvaa.
24
Picture Size
Screen Adjustment
Muuta kuvan kokoa.
――Tämä valikko on käytettävissä vain, kun AV-tilan Picture Size -asetukseksi on valittu Screen Fit.
PC-tilassa
•• Auto: Näytä kuva syöttölähteen kuvasuhteen mukaisena.
Kun tulosignaalin tyyppi on 480P, 576P, 720P tai 1080P AV-tilassa ja näyttö näyttää kuvan normaalisti, voit Screen Fit
-valinnalla säätää vaakasijaintia välillä 0–6.
――Coarse, Fine: Tämä toiminto on käytettävissä vain Analog-tilassa.
•• Wide: Näytä kuva koko näytön tilassa syöttölähteen kuvasuhteeseen katsomatta.
AV-tilassa
•• 4:3: Näytä kuva kuvasuhteessa 4:3. Sopii videoille ja tavallisille lähetyksille.
•• 16:9: Näytä kuva kuvasuhteessa 16:9.
•• Screen Fit: Näytä kuva alkuperäisessä kuvasuhteessa sitä rajaamatta.
――Toiminnon tuki vaihtelee laitteessa olevien porttien mukaan.
――Voit muuttaa näytön kokoa seuraavien ehtojen täyttyessä.
――Digitaalinen äänentoistolaite on kytketty HDMI/DP-kaapelin avulla.
――Tulosignaalin tyyppi on 480p, 576p, 720p tai 1080p, ja näyttö näyttää kuvan normaalisti (kaikki mallit eivät tue näitä
signaaleja.).
――Tätä asetusta voi käyttää vain vain, jos ulkoinen tulo käyttää HDMI/DP-liitäntää ja kohdan PC/AV Mode asetuksena on
AV.
(DisplayPort/HDMI: Tämä asetus on käytettävissä vain, kun FreeSync on poissa käytöstä)
25
Luku 05
OSD (Kuvaruutunäyttö) -asetusten muuttaminen
Jokainen toiminto on kuvattu yksityiskohtaisesti. Lisätietoja saat laitteen ohjeista.
Transparency
Position
Säädä valikkoikkunoiden läpinäkyvyyttä.
Muuta valikon sijaintia.
OnScreen Display
Transparency
한국어
On
Configure the
transparency of the
menu windows.
Position
Language
Display Time
English
Language
Aseta valikkojen kieli.
20 sec
――Kieliasetusten muutos koskee ainoastaan kuvaruutuvalikkoa.
――Se ei koske tietokoneen muita toimintoja.
Return
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Display Time
Määritä kuvaruutuvalikko (OSD) sulkeutumaan automaattisesti, jos valikkoa ei käytetä tiettyyn aikaan.
Display Time -asetuksen avulla voidaan määrittää, kuinka pitkän ajan kuluttua kuvaruutuvalikko suljetaan.
26
Luku 06
Asetusten määrittäminen ja palauttaminen
Jokainen toiminto on kuvattu yksityiskohtaisesti. Lisätietoja saat laitteen ohjeista.
Sound
Volume
Säädä Volume-asetusta JOG-painikkeella VASEN/OIKEA.
System
Sound Mode
Sound
FreeSync
Off
Eco Saving Plus
Off
•• Standard: Normaalin äänitilan valinta.
•• Music: Musiikin korostaminen puheen sijasta.
Off Timer
•• Movie: Paras ääni elokuvia varten.
PC/AV Mode
Source Detection
Auto
Key Repeat Time
Acceleration
•• Clear Voice: Puheen korostaminen muiden äänien sijasta.
Return
Select Sound
•• Stereo: Ota sekä vasemman että oikean kaiuttimen ääni käyttöön.
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
•• Left Channel: Aseta vasen ja oikea kaiutin toistamaan vain äänilähteen vasenta kanavaa.
•• Right Channel: Aseta vasen ja oikea kaiutin toistamaan vain äänilähteen oikeaa kanavaa.
27
FreeSync
Näytönohjainten luettelossa mainitut mallit tukevat FreeSync-toimintoa.
FreeSync-tekniikka on ratkaisu, joka poistaa kuvan repeämisilmiön ilman tavanomaista hitautta ja viivettä.
Tämä toiminto poistaa kuvan repeämisilmiön ja viiveen pelejä pelattaessa. Voit parantaa pelielämystä.
•• Off: Ota FreeSync pois käytöstä.
Asenna AMD:n sivustosta uusimmat viralliset näytönohjainkortin ohjaintiedostot, jotka tukevat FreeSync-toimintoa.
――Tietoja muista FreeSync-toimintoa tukevista AMD-näytönohjainmalleista on AMD:n virallisessa sivustossa.
――Valitse FreeSync Off, jos käytät toisen valmistajan näytönohjainta.
•• Standard Engine: Ota AMD-näytönohjaimen FreeSync-perustoiminnot käyttöön.
•• Ultimate Engine: Ota FreeSync-toiminto käyttöön suuremmalla näytön kuvataajuudella. Näytön repeämisilmiö
(näytön ja sisällön epänormaali tahdistus) vähenee tässä tilassa. Huomaa, että näyttö voi välkkyä pelin pelaamisen
aikana.
Kun valitset Ultimate Engine -tilan, käytä näytön suurinta virkistystaajuutta, jotta freesync-tehoste on paras
mahdollinen.
Virkistystaajuuden asetuksesta on lisätietoja kohdassa Kysymykset ja vastaukset
taajuutta?
FreeSync-toimintoa voi käyttää vain tiettyjen AMD-näytönohjainmallien kanssa. Seuraavat näytönohjaimet ovat
tuettuja:
Miten voin muuttaa
――FreeSync-toiminto on käytettävissä vain HDMI- tai DisplayPort-tilassa.
Käytä valmistajan toimittamaa HDMI/DisplayPort-kaapelia, kun käytät FreeSync-toimintoa.
Jos FreeSync-toiminto on poissa käytöstä, voi esiintyä seuraavia ilmiöitä:
•• Näyttö voi pelin asetusten mukaan välkkyä pelin pelaamisen aikana. Pelin asetusarvojen pienentäminen voi
auttaa välkynnän poistossa. Uusimpien ohjainten asentaminen AMD:n sivustosta voi myös korjata tämän
ongelman.
•• AMD Radeon R9 300 Series
•• AMD Radeon R9 290
•• AMD Radeon R9 Fury X
•• AMD Radeon R9 285
•• AMD Radeon R7 360
•• AMD Radeon R7 260X
•• AMD Radeon R9 295X2
•• AMD Radeon R7 260
•• AMD Radeon R9 290X
FreeSync-toiminnon ottaminen käyttöön
1 Määritä FreeSync-asetukseksi Standard Engine tai Ultimate Engine kuvaruutuvalikossa.
2 Ota FreeSync käyttöön asetuksella AMD Radeon Settings:
Napsauta hiiren kakkospainikkeella
AMD Radeon Settings
Display
"AMD FreeSync" -toiminnon asetuksena tulisi olla "Käytössä". Jos "Käytössä" ei ole vielä valittuna, valitse se.
•• Vastenopeus voi tarkkuuden mukaan vaihdella pelin pelaamisen aikana. Suuri tarkkuus pienentää tavallisesti
vastenopeutta.
•• Näytön äänenlaatu voi huonontua.
――Jos toiminnon käytössä ilmenee ongelmia, ota yhteys Samsung-huoltoon.
28
Eco Saving Plus
Voit vähentää energiankulutusta verrattuna enimmäiskirkkauden energiankulutukseen.
――Tämä asetus ei ole käytettävissä, kun SAMSUNGBright-toiminnon tilaksi on valittu Dynamic Contrast.
MAGIC
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Game Mode-toiminto on käytössä.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Eye Saver Mode-toiminto on käytössä.
•• Off: Ota Eco Saving Plus -toiminto pois käytöstä.
•• Auto: Virrankulutusta vähennetään automaattisesti noin 10 % nykyiseen asetukseen verrattuna.
(Se, kuinka paljon virrankulutus vähenee, vaihtelee näytön kirkkauden mukaan.)
•• Low: Säästää 25 % energiaa enimmäiskirkkauteen verrattuna.
•• High: Säästää 50 % energiaa enimmäiskirkkauteen verrattuna.
Off Timer
Off Timer: Poista Off Timer -tila käytöstä.
Turn Off After: Sammutusajastimen arvoksi voidaan valita 1–23 tuntia. Laite sammuu automaattisesti, kun määrätty
aika on kulunut umpeen.
――Tämä asetus on käytettävissä vain silloin, kun Off Timer -asetuksena on On.
――Joillekin alueille tarkoitetuissa laitteissa Off Timer -toiminto on määritetty käynnistymään automaattisesti neljän tunnin
kuluttua laitteen virran kytkemisestä. Tämä tehdään virrankäyttömääräysten mukaisesti. Jos et halua ajastimen aktivoituvan,
System ja määritä Off Timer -asetukseksi Off.
valitse MENU
29
PC/AV Mode
Power LED On
Määritä PC/AV Mode -asetukseksi AV. Kuvaa suurennetaan.
Ota käyttöön tai poista käytöstä laitteen alareunassa oleva virran merkkivalo määrittämällä asetukset.
Tästä asetuksesta on hyötyä elokuvia katseltaessa.
•• Working: Virran merkkivalo palaa kun laite on käynnissä.
•• Aseta tilaan "PC", kun kytket laitteen tietokoneeseen.
•• Stand-by: Virran merkkivalo palaa kun laite on valmiustilassa.
•• Aseta tilaan "AV", kun kytket laitteen johonkin audiovisuaaliseen laitteeseen.
•• Jos kytket tietokoneen HDMI-DVI-kaapelilla, määritä asetukseksi DVI PC.
――Tämä toiminto ei ole käytettävissä Analog-tilassa.
――Toimitetaan vain laajakuvamallien mukana (esimerkiksi 16:9 tai 16:10).
――Jos näyttö on HDMI, DisplayPort-tilassa ja näytössä lukee Check Signal Cable tai näyttö siirtyy virransäästötilaan, avaa
toimintopainikenäyttö painamalla JOG-painiketta ja valitse sitten
-kuvake. Voit valita joko asetuksen PC tai AV.
Source Detection
Valitse tulosignaalin tunnistustavaksi Auto tai Manual.
Reset All
Palauta laitteen kaikki asetukset oletusarvoisiksi tehdasasetuksiksi.
Information
Näytä nykyinen syöttölähde, taajuus ja tarkkuus.
Picture
Key Repeat Time
Valittavissa ovat Acceleration, 1 sec tai 2 sec. Jos valitaan No Repeat, komento suoritetaan painiketta painettaessa
vain kerran.
OnScreen Display
System
Information
Information
*********
**kHz **Hz NN
****x****
Optimal Mode
****x**** **Hz
Exit
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
30
Luku 07
Ohjelmiston asennus
Easy Setting Box
Järjestelmävaatimukset
Käyttöjärjestelmä
Easy Setting Box
Laitteisto
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Vähintään 32 Mt muistia
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Vähintään 60 Mt vapaata levytilaa
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
Easy Setting Box-toiminnon avulla voit jakaa näytöllä näkyvän kuvan osiin.
Voit asentaa Easy Setting Boxin uusimman version lataamalla sen Samsung Electronicsin verkkosivuilta osoitteesta
http://www.samsung.com.
•• Windows 10 32Bit/64Bit
――Ohjelmisto ei välttämättä toimi oikein, jollet käynnistä tietokonetta uudelleen asennuksen jälkeen.
――Easy Setting Box-kuvake ei välttämättä ilmesty näytölle tietokoneen käyttöjärjestelmästä ja käytettävästä laitteesta
riippuen.
――Jos kuvake ei ilmesty näytölle, paina F5-painiketta.
Asennukseen liittyviä rajoituksia ja ongelmia
Easy Setting Box-ohjelman asennukseen voivat vaikuttaa sellaiset tekijät kuten käytettävä videokortti, emolevy tai
verkkoympäristö.
31
Luku 08
Vianmääritysopas
Samsungin asiakaspalvelukeskukseen
tapahtuvan yhteydenoton edellytykset
――Testaa laite alla kuvatulla tavalla, ennen kuin soitat Samsungin asiakaspalveluun. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä
Samsungin asiakaspalveluun.
Tarkistettavat kohteet
Asennusongelma (PC-tila)
Näyttö menee itsestään päälle ja pois päältä.
Varmista, että laitteen ja tietokoneen välinen kaapeli on kytketty oikein ja että liittimet ovat tukevasti paikoillaan.
Laitteen testaaminen
Näytön kaikissa reunoissa näkyy tyhjää tilaa, kun HDMI- tai HDMI-DVI-kaapeli kytketään tuotteeseen ja
tietokoneeseen.
Tarkista laitteen testaustoiminnolla, että se toimii oikein.
Näytöllä näkyvä tyhjä tila ei johdu tuotteesta.
Jos näyttö sammuu ja virran merkkivalo vilkkuu, vaikka laite on asianmukaisesti kytketty tietokoneeseen, suorita
itsediagnoositesti.
Näytöllä näkyvä tyhjä tila johtuu tietokoneen näytönohjaimesta. Ratkaise ongelma säätämällä näytön kokoa
näytönohjaimen HDMI- tai DVI-asetuksista.
1 Katkaise virta sekä laitteesta että tietokoneesta.
Jos näytönohjaimen asetusvalikossa ei ole näytön koon asetusvaihtoehtoa, päivitä näytönohjaimen ohjain sen
viimeisimpään versioon.
2
Irrota kaapeli laitteesta.
3 Käynnistä laite.
4 Jos näyttöön tulee Check Signal Cable -viesti, laite toimii oikein.
――Jos näyttö on tyhjä, tarkista tietokone, näytönohjain ja johto.
Tarkkuuden ja taajuuden tarkistaminen
(Jos haluat lisätietoja siitä, kuinka näytön asetuksia säädetään, ota yhteyttä näytönohjaimen tai tietokoneen
valmistajaan.)
Näyttöongelma
Virran merkkivalo ei pala. Näyttöpääte ei käynnisty.
Jos tila ylittää tuetun tarkkuuden (katso Vakiosignaalitilojen taulukko), näyttöön tulee lyhyeksi aikaa Not Optimum
Mode -viesti.
Tarkista, että virtajohto on liitetty oikein.
――Näytettävä tarkkuus voi vaihdella tietokonejärjestelmän asetusten ja kaapelien mukaan.
Varmista, että kaapeli on kytketty kunnolla laitteeseen.
Näyttöön tulee Check Signal Cable -viesti.
Tarkista, että laitteeseen kytketyn toisen laitteen virta on päällä.
32
Not Optimum Mode tulee näyttöön.
Ääniongelma
Tämä viesti tulee näyttöön, kun näytönohjaimen signaali ylittää laitteen enimmäistarkkuuden tai -taajuuden.
Muuta enimmäistarkkuutta ja -taajuutta laitteen suorituskyvyn mukaan vakiosignaalitilojen taulukon perusteella
(s.36).
Ääni ei kuulu.
Näytön kuva on vääristynyt.
Tarkista äänenvoimakkuus.
Tarkista laitteen johdon kytkentä.
Äänenvoimakkuus on liian hiljainen.
Kuva ei ole selkeä. Kuva on epätarkka.
Säädä äänenvoimakkuutta.
Säädä Coarse- ja Fine-asetuksia.
Jos äänenvoimakkuus on edelleenkin liian hiljainen, vaikka olet säätänyt äänenvoimakkuuden korkeimmalle
mahdolliselle tasolle, säädä tietokoneen äänikortin tai ohjelmiston äänenvoimakkuutta.
Irrota kaikki lisävarusteet (videojatkojohdot yms.) ja yritä uudelleen.
Tarkista äänikaapelin liitäntä tai säädä äänenvoimakkuutta.
Aseta tarkkuus ja taajuus suositelluille tasoille.
Kuva näkyy, mutta ääntä ei kuulu.
Kuva tuntuu epävakaalta ja se värisee. Kuvassa on varjoja tai näyttöön jää jälkikuvia.
Ääntä ei kuulu, jos syöttölähteen kytkemiseen on käytetty HDMI-DVI-kaapelia.
Tarkista, että tietokoneen tarkkuus ja taajuus ovat laitteen tukemalla alueella. Muuta asetuksia tarvittaessa. Katso
lisätietoja tämän käyttöohjeen vakiosignaalitilojen taulukosta (s.36) ja tuotteen Information-valikosta.
Näyttö on liian kirkas. Näyttö on liian tumma.
Säädä Brightness- ja Contrast-asetuksia.
Kytke laite HDMI- tai DP-kaapelilla.
Lähdelaitteen ongelma
Kuvan värit eivät näy normaaleina.
Tietokoneen käynnistyessä kuuluu piippaus.
Muuta Color-asetuksia.
Jos tietokoneen käynnistyessä kuuluu piippaus, kone tulee viedä huoltoon.
Kuvan väreissä on varjoja ja ne näkyvät vääristyneinä.
Muuta Color-asetuksia.
Valkoinen ei näytä valkoiselta.
Muuta Color-asetuksia.
Kuvaa ei näy ja virran merkkivalo vilkkuu 0,5–1 sekunnin välein.
Laite on virransäästötilassa.
Palaa edelliseen ikkunaan hiirellä tai painamalla mitä tahansa näppäimistön näppäintä.
Teksti on epäselvä.
Jos käyttöjärjestelmä on Windows (esimerkiksi Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 tai Windows 10): Valitse
Ohjauspaneeli Fontit Muokkaa ClearType-tekstiä ja muuta asetukseksi Ota ClearType käyttöön.
Videon toisto on epätasaista.
Suurten teräväpiirtoisten videotiedostojen toisto voi olla epätasaista. Syynä voi olla se, että videotoistinta ei ole
optimoitu tietokoneresurssia varten.
Yritä toistaa tiedosto toisella videosoittimella.
33
Kysymykset ja vastaukset
――Lisätietoja säädöistä on tietokoneen tai näytönohjaimen käyttöoppaassa.
Miten taajuutta muutetaan?
Säädä taajuus näytönohjaimen asetuksista.
•• Windows 7: Valitse Ohjauspaneeli
Ulkoasu ja mukauttaminen
•• Windows 8 (Windows 8.1): Valitse Asetukset
•• Windows 10: Valitse Asetukset
Järjestelmä
Ohjauspaneeli
Näyttö
Näyttö
Näytön tarkkuus
Ulkoasu ja mukauttaminen
Näytön lisäasetukset
Lisäasetukset
Näyttö
Näyttölaite ja säädä Virkistystaajuus-asetusta Näytön asetukset -kohdassa.
Näytön tarkkuus
Näytä sovittimen ominaisuudet
Lisäasetukset
Näyttölaite ja säädä Virkistystaajuus-asetusta Näytön asetukset -kohdassa.
Näyttölaite ja säädä Virkistystaajuus-asetusta Näytön asetukset -kohdassa.
Miten tarkkuutta muutetaan?
•• Windows 7: Säädä tarkkuutta kohdasta Ohjauspaneeli
Ulkoasu ja mukauttaminen
•• Windows 8 (Windows 8.1): Säädä tarkkuutta kohdasta Asetukset
•• Windows 10: Valitse Asetukset
Järjestelmä
Näyttö
Ohjauspaneeli
Näyttö
Säädä tarkkuutta.
Ulkoasu ja mukauttaminen
Näyttö
Säädä tarkkuutta.
Näytön lisäasetukset ja säädä tarkkuutta.
Miten virransäästötila asetetaan?
•• Windows 7: Määritä virransäästötila valitsemalla Ohjauspaneeli
Ulkoasu ja mukauttaminen
•• Windows 8 (Windows 8.1): Määritä virransäästötila valitsemalla Asetukset
BIOS-asetuksia.
•• Windows 10: Määritä virransäästötila valitsemalla Asetukset
Ohjauspaneeli
Mukauttaminen
Mukauta
Näytönsäästäjän asetukset
Ulkoasu ja mukauttaminen
Lukitusnäyttö
Mukauta
Näytön aikakatkaisun asetukset
Virranhallinta-asetukset tai käyttämällä tietokoneen BIOS-asetuksia.
Näytönsäästäjän asetukset
Virranhallinta-asetukset tai käyttämällä tietokoneen
Virta ja lepotila tai käyttämällä tietokoneen BIOS-asetuksia.
34
Luku 09
Tekniset tiedot
Yleiset
Mallin nimi
C27F591FD
Koko
Luokka 27 (27,0 tuumaa / 68,6 cm)
Näyttöalue
597,88 mm (V) x 336,31 mm (P)
Kuvapistetiheys
0,3114 mm (V) x 0,3114 mm (P)
Enimmäispikselikello
148,5 MHz
Virtalähde
AC 100 – 240 V – (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz
Tarkista tiedot laitteen takana olevista merkinnöistä, sillä eri maissa
käytetään erilaisia vakiojännitteitä.
Signaaliliittimet
D-SUB, HDMI, DisplayPort
Ympäristöolosuhteet
Käyttö
――Kytke ja käytä
Näyttöä voidaan käyttää minkä tahansa kytke ja käytä -yhteensopivan järjestelmän kanssa. Kaksisuuntainen tiedonsiirto
näytön ja tietokonejärjestelmän kanssa optimoi näytön asetukset. Näyttö asennetaan automaattisesti. Voit kuitenkin
halutessasi muokata asetuksia.
――Näytön pisteet (kuvapisteet)
Tämän LCD-näytön valmistustavasta johtuen noin yksi kuvapiste miljoonasta (1 ppm) saattaa näkyä näytöllä kirkkaampana
tai tummempana. Tämä ei vaikuta laitteen suorituskykyyn.
――Edellä mainittuja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
――Tämä laite on luokan B digitaalinen laite.
Lämpötila: 10–40 C (50–104 F)
Kosteus: 10–80 %, tiivistymätön
Säilytys
Lämpötila: -20–45 C (-4–113 F)
Kosteus: 5–95 %, tiivistymätön
35
Vakiosignaalitilojen taulukko
Synkronointi
Tarkkuus
Vaakataajuus
30–81 kHz
Pystytaajuus
48–72 Hz
Optimaalinen tarkkuus
1920 x 1080 / 60 Hz
Enimmäistarkkuus
1920 x 1080 / 60 Hz
Jos tietokoneesta lähetetään signaali, joka kuuluu seuraaviin vakiosignaalitiloihin, näyttöä säädetään automaattisesti. Jos tietokone ei lähetä vakiosignaalia, näyttö saattaa näkyä tyhjänä, vaikka virran merkkivalo palaa. Jos näin käy, säädä asetuksia
oheisen taulukon tietojen ja tietokoneen näytönohjaimen käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.
Tarkkuus
Vaakataajuus (kHz)
Pystytaajuus (Hz)
Pikselikello (MHz)
Tahdistuksen polaarisuus (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900 RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
36
Tarkkuus
Vaakataajuus (kHz)
Pystytaajuus (Hz)
Pikselikello (MHz)
Tahdistuksen polaarisuus (H/V)
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
――Vaakataajuus
Yhden, näytön oikeasta reunasta vasempaan vaakatasossa ulottuvan juovan pyyhkäisyyn kuluvaa aikaa sanotaan vaakasykliksi. Kääntäen verrannollinen määrä vaakasyklejä on nimeltään vaakataajuus. Vaakataajuus ilmaistaan kilohertseinä, kHz.
――Pystytaajuus
Luonnollinen kuva muodostetaan toistamalla samaa kuvaa kymmeniä kertoja sekunnissa. Toistotiheyttä kutsutaan "pystytaajuudeksi" tai "virkistystaajuudeksi", ja sen mittayksikkönä on Hz.
――Tämän laitteen voi sen teknisten ominaisuuksien vuoksi asettaa vain yhteen tarkkuuteen kullekin näyttöruudun koolle ihanteellisen kuvanlaadun saavuttamiseksi. Muun kuin suositellun tarkkuuden käyttö voi heikentää kuvanlaatua. Jotta näin ei kävisi,
suosittelemme, että valitset tuotteelle suositellun ihannetarkkuuden.
37
Luku 10
Liite
Vastuu maksullisesta palvelusta (asiakkaan
kustannukset)
Laitteen vioittuminen johtuu asiakkaasta
――Palvelua pyydettäessä voimme seuraavissa tapauksissa takuusta huolimatta veloittaa maksun huoltoteknikon käynnistä.
•• ulkoisesta iskusta tai putoamisesta
Laitteen vioittuminen johtuu virheellisestä käsittelystä tai korjauksesta.
Laitteen vioittuminen johtuu
•• muiden kuin Samsungin hyväksymien tarvikkeiden tai erikseen myytävien tuotteiden käytöstä
Tuote ei ole viallinen
Tuotteen puhdistaminen, säätäminen, selittäminen, uudelleenasennus jne.
•• Huoltoteknikko antaa laitteen käyttöön liittyviä ohjeita tai säätää asetuksia laitetta purkamatta.
•• Vika johtuu ulkoisista ympäristötekijöistä (Internet, antenni, langallinen signaali jne.).
•• Tuote asennetaan uudelleen tai uusia laitteita kytketään sen jälkeen, kun ostettu laite on asennettu ensimmäisen
kerran.
•• muun kuin Samsung Electronics Co., Ltd:n ulkoistuspalveluyrityksen insinöörin tai kumppanin suorittamasta
korjauksesta
•• asiakkaan suorittamasta laitteen muutoksesta tai korjauksesta
•• käytöstä virheellisellä jännitteellä tai luvattomia sähköliitäntöjä käyttäen
•• käyttöoppaan varoitusten noudattamatta jättämisestä.
•• Tuote asennetaan uudelleen sen siirtämiseksi toiseen paikkaan tai toiseen taloon.
Muuta
•• Asiakas pyytää ohjeita siitä, miten laitetta käytetään toisen valmistajan tuotteen kanssa.
•• Laite vioittuu luonnonkatastrofin (salamaniskun, tulipalon, maanjäristyksen, tulvavahingon jne.) seurauksena.
•• Asiakas pyytää ohjeita siitä, miten verkkoa tai toisen valmistajan ohjelmaa käytetään.
•• Kulutustarvikkeet (akku, väriaine, loistelamppu, pää, tärytin, lamppu, suodatin, nauha jne.) ovat kuluneet loppuun.
•• Asiakas pyytää ohjelmiston asentamista ja asetusten määrittämistä laitetta varten.
――Asiakkaalta voidaan periä palvelumaksu, jos hän pyytää huoltoa, vaikka laite ei ole vioittunut. Lue siis käyttöopas ensin.
•• Huoltoteknikko poistaa laitteen sisällä olevan pölyn tai vieraat esineet.
•• Asiakas pyytää asennusta ostettuaan laitteen ostoskanavalta tai verkosta.
38
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising