Samsung | S24D330H | User guide | Samsung 24" Full HD Monitor SD330 Brugervejledning

Samsung 24" Full HD Monitor SD330 Brugervejledning
Brugervejledning
S24D330H
Farven og udseendet kan – afhængigt af produktet – være anderledes, og specifikationerne kan ændres uden forudgående
varsel for at forbedre ydelsen.
Indholdet i denne manual kan ændres uden varsel for at forbedre kvaliteten.
© Samsung Electronics
Samsung Electronics har ophavsretten til denne manual.
Brug eller reproduktion af denne manual, helt eller delvist, uden tilladelse fra Samsung Electronics er forbudt.
Varemærker andre end dem, som tilhører Samsung Electronics, tilhører de respektive ejere.
••
Der opkræves muligvis et administrationsgebyr, hvis
‒‒ (a) en tekniker tilkaldes på din foranledning, og der ikke er nogen fejl ved produktet.
(f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning).
‒‒ (b) du indleverer enheden til et servicecenter, og der ikke er nogen fejl ved produktet.
(f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning).
••
Du får oplyst administrationsgebyrets størrelse, inden noget arbejde eller besøg i hjemmet udføres.
Indholdsfortegnelse
Inden produktet anvendes
Sikring af installationspladsen
Foranstaltninger for opbevaring
4
4
Sikkerhedsforanstaltninger
Symboler
Rengøring
Elektricitet og sikkerhed
Installation
Betjening
4
4
5
5
6
7
Forberedelser
Dele
Knapper foran
Bagside
Sådan ændres indstillingerne Brightness og
Contrast
Justering af produktets hældning
Tyverisikringslås
9
9
10
Installation
Montering af soklen
Fjernelse af foden
13
13
14
11
11
12
Tilslutning og brug af en kildeenhed
Skærmopsætning
Kontroller inden tilslutning
15
Brightness
18
Tilslutning og brug af en computer
Tilslutning med et D-SUB-kablet (analog type)
Tilslutning med et HDMI-kabel
Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel
Tilslutning af strømmen
15
15
16
16
16
Contrast
18
Sharpness
18
Game Mode
19
Korrekt kropsstilling ved brug af produktet
17
SAMSUNG MAGIC Bright
19
Driverinstallation
17
SAMSUNG MAGIC Angle
20
Indstilling af optimal opløsning
17
SAMSUNG MAGIC Upscale
20
Image Size
20
HDMI Black Level
21
Response Time
21
H-Position & V-Position
21
Coarse
21
Fine
21
2
Indholdsfortegnelse
Konfiguration af tonfarve
Opsætning og nulstilling
Problemløsningsvejledning
Red
22
Reset All
25
Green
22
Eco Saving Plus
25
Blue
22
Off Timer
25
Color Tone
23
PC/AV Mode
26
Gamma
23
Key Repeat Time
26
Source Detection
26
INFORMATION
26
Ændring af skærmens
størrelse eller placering
Language
24
Menu H-Position & Menu V-Position
24
Display Time
24
Transparency
24
Installation af softwaren
Easy Setting Box
Betingelser, inden du kontakter Samsungs
servicecenter
Afprøvning af produktet
Kontrol af opløsning og frekvens
Kontroller følgende.
28
28
28
28
Spørgsmål & svar
30
Specifikationer
Generelt
31
Tabel over standardsignaltilstand
32
27
Appendiks
Ansvar for betalingsservice
(omkostning for kunderne)
Produktet er ikke defekt
En produktskade, som kunden har forårsaget
Andet
34
34
34
34
3
Kapitel 01
Inden produktet anvendes
Sikring af installationspladsen
Sikkerhedsforanstaltninger
Sørg for noget plads omkring produktet til ventilation. En intern temperaturstigning kan medføre
brand og beskadige produktet. Sørg for, at der mindst er den mængde plads, som er vist herunder, når
du installerer produktet.
Forsigtig!
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD - MÅ IKKE ÅBNES
Forsigtig! DÆKSLET MÅ IKKE AFMONTERES, DA DET ØGER RISIKOEN
FOR ELEKTRISK STØD. (OG BAGSIDEN)
――Udseendet kan være anderledes. Det afhænger af produktet.
DER ER INGEN INDVENDIGE DELE, SOM SKAL SERVICERES.
AL SERVICEARBEJDE SKAL UDFØRES AF KVALIFICEREDE
MEDARBEJDERE.
10 cm
10 cm
Dette symbol angiver, at der er højspænding indeni.
Det er farligt at få kontakt med dele inde i dette produkt.
10 cm
Dette symbol oplyser om, at produktet leveres med vigtig betjeningsog vedligeholdelsesdokumentation.
10 cm
10 cm
Foranstaltninger for opbevaring
Symboler
Advarsel!
Der kan opstå alvorlig eller dødelig personskade, hvis instruktionerne
ikke følges.
Forsigtig!
Der kan opstå personskade eller beskadigelse af ejendom, hvis
instruktionerne ikke følges.
Højglansmodeller kan få hvide pletter på overfladen, hvis der anvendes en ultralydbølgeluftbefugter i
nærheden.
――Kontakt det nærmeste Samsung-servicecenter, hvis produktet skal rengøres indvendigt (der opkræves
servicegebyr).
4
Rengøring
――Vær forsigtig under rengøring, da panelet og ydersiden på avancerede LCD-skærme nemt bliver ridset.
――Gør følgende ved rengøring.
Elektricitet og sikkerhed
Advarsel!
1 Sluk produktet og computeren.
•• Brug ikke en beskadiget strømledning eller et stik eller en løs stikkontakt.
2 Afbryd strømkablet fra produktet.
•• Der må ikke være tilsluttet flere produkter i samme stikkontakt.
――Hold strømkablet i stikket, og undgå at røre med kablet med våde hænder. Ellers kan der opstå elektrisk
stød.
3 Aftør skærmen med en ren, blød og tør klud.
‒‒ Anvend ikke rengøringsmidler, der indeholder sprit, opløsningsmidler eller overfladeaktive
stoffer på skærmen.
‒‒ Der må ikke sprøjtes vand eller rengøringsmiddel direkte på produktet.
4 Fugt en blød og tør klud med vand, og vrid den hårdt for at rengøre produktet udvendigt.
5 Tilslut strømkablet til produktet, når rengøringen er afsluttet.
6 Tænd produktet og computeren.
•• Rør ikke ved strømstik med våde hænder.
•• Sæt strømstikket helt ind, så den ikke sidder løst.
•• Tilslut strømstikket til en jordet stikkontakt (kun isolerede type 1-enheder).
•• Strømkablet må ikke bøjes eller trækkes i med magt. Vær forsigtig med ikke at anbringe
strømledningen under en tung genstand.
•• Strømledningen eller produktet må ikke placeres i nærheden af varmekilder.
•• Rengør evt. støv omkring stikbenene på strømstikket og stikkontakten med en tør klud.
Forsigtig!
•• Strømledningen må ikke tages ud, mens produktet anvendes.
•• Brug kun den strømledning, der leveres sammen med produktet fra Samsung. Brug ikke
strømledningen sammen med andre produkter.
•• Hold den stikkontakt, som strømledningen er tilsluttet til, fri.
‒‒ Strømledningen skal frakobles for at afbryde strømmen til produktet, når der opstår et problem.
•• Hold i stikket, når du tager strømledningen ud af stikkontakten.
5
Installation
Advarsel!
Forsigtig!
•• Der må ikke stilles stearinlys, insektskræmmere eller cigaretter oven på produktet. Produktet må
ikke monteres i nærheden af varmekilder.
•• Tab ikke produktet under flytning.
•• Produktet må ikke monteres på dårligt ventilerede steder som f.eks. en hylde eller et skab.
•• Montér produktet mindst 10 cm ud fra væggen for at tillade ventilation.
•• Hold plastemballagen uden for børns rækkevidde.
‒‒ Børn kan blive kvalt.
•• Produktet må ikke monteres på en ustabil eller vibrerende overflade (usikker hylde, skrå overflade
osv.).
‒‒ Produktet kan falde ned og blive beskadiget og/eller medføre personskade.
‒‒ Brug af produktet i et område med for meget vibration kan beskadige produktet eller medføre
brand.
•• Produktet må ikke monteres i en bil eller et sted, hvor det er udsat for støv, fugt (dryppende vand
osv.), olie eller røg.
•• Produktet må ikke sættes ned på forpartiet.
•• Når produktet monteres på et kabinet eller en hylde, skal du sikre, at den nederste kant på
produktets forparti stikker frem.
‒‒ Produktet kan falde ned og blive beskadiget og/eller medføre personskade.
‒‒ Montér kun produktet på kabinetter eller hylder af den rigtige størrelse.
•• Sæt produktet forsigtigt ned.
‒‒ Der kan opstå produktfejl eller personskader.
•• Montering af produktet på et usædvanligt sted (hvor det er udsat for fint støv, kemikalier, ekstreme
temperaturer eller megen fugt, eller på et sted, hvor produktet skal køre uafbrudt i længere tid)
kan forringe ydeevnen betydeligt.
‒‒ Sørg for at konsultere Samsungs servicecenter, hvis du vil montere produktet et sådant sted.
•• Produktet må ikke udsættes for direkte sol, varme eller varme genstande som f.eks. en brændeovn.
‒‒ Produktets levetid kan reduceres, eller det kan medføre brand.
•• Produktet må ikke monteres inden for børns rækkevidde.
‒‒ Produktet kan falde ned og beskadige børn.
•• Madolie (f.eks. sojaolie) kan beskadige eller gøre produktet deformt. Sørg for, at produktet ikke
kommer i nærheden af oliespild. Og undgå at installere eller anvende produktet i køkkenet eller i
nærheden af komfuret.
6
Betjening
Advarsel!
•• Der er højspænding inde i produktet. Du må aldrig selv adskille, reparere eller ændre produktet.
‒‒ Kontakt Samsungs servicecenter for reparationer.
•• Tag alle kablerne ud, herunder strømkablet, før du flytter produktet.
•• Hvis produktet afgiver unormale lyde, en brændt lugt eller røg, skal du straks tage strømledningen
ud og kontakte Samsungs servicecenter.
•• Lad ikke børn hænge fra produktet eller kravle op på det.
‒‒ Børn kan komme alvorligt til skade.
•• Du må ikke indsætte metalgenstande (spisepinde, mønter, hårspænder osv.) eller genstande,
der kan brænde nemt (papir, tændstikker osv.), i produktet (via ventilationsåbningen eller ind-/
udgangsporte osv.).
‒‒ Sørg for at slukke produktet, og tag strømstikket ud, når der er kommet vand eller
fremmedlegemer ind i produktet. Kontakt derefter Samsungs servicecenter.
•• Du må ikke sætte genstande, der indeholder væske (vaser, kander, flasker osv.), eller
metalgenstande oven på produktet.
‒‒ Sørg for at slukke produktet, og tag strømstikket ud, når der er kommet vand eller
fremmedlegemer ind i produktet. Kontakt derefter Samsungs servicecenter.
•• Hvis produktet tabes eller den yderste afdækning beskadiges, skal du slukke for strømmen og tage
strømledningen ud. Kontakt derefter Samsungs servicecenter.
‒‒ Fortsat brug kan medføre brand eller elektrisk stød.
•• Der må ikke efterlades tunge genstande eller ting, som børn kan lide (legetøj, slik osv.), oven på
produktet.
‒‒ Produktet eller tunge genstande kan falde ned, når børn rækker ud efter legetøjet eller slik, og
kan medføre alvorlig personskade.
•• Når det lyner eller tordner, skal du slukke for produktet og tage strømkablet ud.
•• Tab ikke genstande og slå ikke på produktet.
•• Flyt ikke produktet ved at trække i strømkablet eller andre kabler.
•• Hvis der findes en gaslækage, må du ikke røre ved produktet eller strømstikket. Området skal også
straks ventileres.
•• Løft ikke og flyt ikke produktet ved at trække i strømkablet eller andre kabler.
•• Du må ikke bruge eller opbevare brændbar spray eller brændbare stoffer nær produktet.
•• Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er blokeret af duge eller gardiner.
‒‒ En forhøjet indvendig temperatur kan medføre en brand.
7
Forsigtig!
•• Efterlader du skærmen med et fast billede i lang tid, kan der forekomme efterbilleder eller defekte
pixels.
‒‒ Aktivér strømsparetilstanden eller en pauseskærm med bevægeligt billede, hvis du ikke skal
bruge produktet i længere tid.
•• Tag strømledningen ud af stikkontakten, hvis du ikke har plan om at bruge produktet i længere tid
(ferie osv.).
‒‒ Ophobning af støv kan sammen med varme medføre brand, elektrisk stød eller strømafledning.
•• Brug produktet ved den anbefalede opløsning og frekvens.
‒‒ Dit syn kan forringes.
•• Rør ikke ved skærmen, når produktet har været tændt i længere tid, da den kan blive varm.
•• Opbevar mindre tilbehør uden for børns rækkevidde.
•• Vær forsigtig, når du justerer produktvinklen eller stativets højde.
‒‒ Din hånd eller finger kan komme i klemme og blive beskadiget.
‒‒ Hvis produktet vippes med en for stor vinkel, kan produktet falde ned, hvilket kan give
personskader.
•• Der må ikke placeres tunge genstande på produktet.
‒‒ Der kan opstå produktfejl eller personskader.
•• Du må ikke sætte vekselstrøms-/jævnstrømsadapterne sammen.
•• Fjern plastposen fra vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren, inden den tages i brug.
•• Der må ikke komme vand ind i strømadapteren, og den må ikke blive våd.
‒‒ Der kan opstå elektrisk stød eller brand.
‒‒ Undgå at bruge produktet udendørs, når det kan udsættes for regn eller sne.
‒‒ Undgå, at vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren bliver våd, når du vasker gulv.
•• Undgå, at placere vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren for tæt på varmeapparater.
‒‒ Ellers kan der opstå brand.
•• Vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren skal placeres i et godt ventileret område.
•• Hvis du placerer vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren, så ledningsindgangen vender opad, kan
vand eller andre fremmedlegemer trænge ind i adapteren og føre til, at adapteren ikke længere
virker.
Sørg for, at vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren er placeret fladt på et bord eller på gulvet.
•• Hold ikke produktet på hovedet, og flyt den ikke ved at holde i stativet.
‒‒ Produktet kan falde ned og blive beskadiget eller medføre personskade.
•• Hvis du ser på skærmen med for kort afstand i længere tid, kan det forringe dit syn.
•• Brug ikke luftbefugtere omkring produktet.
•• Du bør hvile øjnene mindst 5 minutter for hver time, du bruger produktet.
8
Kapitel 02
Forberedelser
Dele
Ikoner
Beskrivelse
Åbn eller luk menuen på skærmen (OSD), eller vend tilbage til den seneste
menu.
Knapper foran
OSD-kontrollås: Behold de nuværende indstillinger, eller lås OSD-kontrollen
for at undgå utilsigtede ændringer af indstillinger.
――Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående
•• Aktiver: Lås OSD-kontrollen ved at trykke på knappen
sekunder.
varsel for at forbedre kvaliteten.
•• Deaktiver: Lås OSD-kontrollen op ved at trykke på knappen
end 10 sekunder.
Vejledning til funktionstaster
AU
MENU
GAME
MODE
i 10
i mere
――Hvis OSD-kontrolelementet er låst, kan Brightness og Contrast justeres. Game
Mode er tilgængelig. Du kan få vist INFORMATION.
SOURCE
AUTO
Tryk på
for at aktivere eller deaktivere Game Mode.
Nedenstående elementer er ikke tilgængelige, hvis funktionen Game Mode er
tilgængelig.
•• PICTURE
Contrast, Sharpness, MAGICBright, MAGICAngel, MAGICUpscale
SAMSUNG
SAMSUNG
SAMSUNG
•• COLOR
――Hvis du vil aktivere en knap på produktet, skal du trykke let i området nederst på panelet.
――Du kan ikke aktivere knappen ved at trykke omkring knapetiketten på forsiden.
•• SETUP&RESET
Eco Saving Plus
Gå til den øverste eller nederste menu, eller justér værdien for en indstilling i
OSD-menuen.
Brug denne knap til at bestemme skærmens lysstyrke og kontrast.
Bekræft et menuvalg.
Hvis du trykker på knappen
, når OSD-menuen ikke vises, ændres
inputkilden (Analog / HDMI). Hvis du tænder produktet eller ændrer
, vises der en meddelelse, som
inputkilden ved at trykke på knappen
angiver den ændrede inputkilde, øverst til venstre på skærmen.
9
Ikoner
Bagside
Beskrivelse
Tryk på knappen
for at justere skærmindstillingerne automatisk.
――Ændring af opløsningen i Egenskaber for skærm aktiverer funktionen Auto
Adjustment.
――Denne funktion er kun tilgængelig i tilstanden Analog.
――Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående
varsel for at forbedre kvaliteten.
Tænder og slukker for skærmen.
Når der trykkes på en betjeningsknap på produktet, vises
funktionstastvejledningen, før skærmmenuen åbnes. (Vejledningen viser
funktionen for den knap, der trykkes på).
Vejledning til
funktionstaster
Hvis du vil have adgang til skærmmenuen, når vejledningen vises, skal du
trykke på den tilsvarende knap igen.
Vejledningen til funktionstasterne ser muligvis forskellig ud, afhængigt af
funktion eller produktmodel.
Se det faktiske produkt.
――Siden med funktionsknapper vises, hvis Game Mode er aktiveret.
: Off
: On
Port
Beskrivelse
Tilslutter vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren.
Sluttes til en kildeenhed med et HDMI-kabel eller et HDMI-DVI-kabel.
Tilsluttes til en computer med D-SUB-kablet.
10
Sådan ændres indstillingerne Brightness og Contrast
Juster indstillingen for Brightness og Contrast ved hjælp af knapperne
der ikke vises nogen OSD-menu).
på startskærmbilledet (hvor
Justering af produktets hældning
――Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående
varsel for at forbedre kvaliteten.
-1° (±
2°) ~
Brightness
20° (
±2°)
100
Contrast
75
――Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Brightness
•• Produktets hældning kan justeres.
•• Hold i den nederste del af produktet, og juster forsigtigt hældningen.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når SAMSUNG Bright er indstillet til Dynamic Contrast.
MAGIC
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Eco Saving Plus er aktiveret.
Contrast
――Denne menu er ikke tilgængelig, når SAMSUNG Bright er i tilstanden Cinema eller Dynamic Contrast.
MAGIC
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Game Mode er aktiveret.
11
Tyverisikringslås
――Med en tyverisikringslås kan du bruge produktet sikkert, også på offentlige steder.
――Låseenhedens facon og låsemetode afhænger af producenten. Se den brugervejledning, der fulgte med
din tyverisikringsenhed, for flere detaljer
Sådan låses en tyverisikring:
DC 14V
RGB IN
1 Fastgør kablet på din tyverisikringsenhed til en tung genstand, som f.eks. et bord.
2 Stik den ene ende af kablet gennem løkken i den anden ende.
3 Sæt låseenheden i tyverisikringsslotten bag på produktet.
4 Lås låseenheden.
‒‒ En tyverisikringsenhed kan anskaffes separat.
‒‒ Se den brugervejledning, der fulgte med din tyverisikringsenhed, for flere detaljer
‒‒ Tyverisikringsenheder kan købes hos elektronikforhandlere eller på internettet.
12
Installation
Montering af soklen
――Inden samling af produktet skal du anbringe produktet nedad på en flad og stabil overflade, så skærmen vender nedad.
――Udseendet kan være anderledes. Det afhænger af produktet.
Sæt stikket til foden i foden i den retning, der er vist i
figuren.
Anbring et blødt klæde på bordet for at beskytte
produktet, og anbring produktet på klædet, så
produktets forside vender nedad.
Kontroller, om stikket til foden er monteret forsvarligt.
Hold fast i produktets hovedenhed med den ene hånd,
som vist i figuren.
Skub den samlede fod ind i hovedenheden i den
retning, som pilen på figuren viser.
- Forsigtig!
Drej tilslutningsskruen i bunden af foden helt, så den
er komplet fastgjort.
Hold ikke produktet i opretstående position
udelukkende med soklen.
RGB IN
DP IN
RGB IN
DVI IN
13
Fjernelse af foden
――Inden samling af produktet skal du anbringe produktet nedad på en flad og stabil overflade, så skærmen vender nedad.
――Udseendet kan være anderledes. Det afhænger af produktet.
Anbring et blødt klæde på bordet for at beskytte
produktet, og anbring produktet på klædet, så
produktets forside vender nedad.
Tag stikket til foden ud af foden ved at trække den i
den retning, der er vist i figuren.
Hold fast i sokkelhalsen med den ene hånd, og slå ned
på toppen af sokkelbasen i pilens retning for at skille
sokkelbasen ad.
- Forsigtig!
Hold ikke produktet i opretstående position
udelukkende med soklen.
RGB IN
DP IN
RGB IN
DVI IN
Drej herefter monteringsskruen i fodens bund for at
adskille den.
14
Kapitel 03
Tilslutning og brug af en kildeenhed
Kontroller inden tilslutning
Tilslutning og brug af en computer
――Inden du tilslutter en kildeenhed, skal du læse den brugervejledning, der fulgte med enheden.
Vælg en tilslutningsmetode, der passer til din pc.
Antallet og placeringen af porte på kildeenheder kan variere fra enhed til enhed.
――Undlad at tilslutte strømkablet, før du har tilsluttet de øvrige kabler.
――Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.
――De tilgængelige porte kan være forskellige fra produkt til produkt.
Kontroller, at du har tilsluttet en kildeenhed, før du tilslutter strømkablet.
Tilslutning af strømkablet under tilslutning kan beskadige produktet.
――Undersøg porttyperne på bagsiden af det produkt, du vil tilslutte.
Tilslutning med et D-SUB-kablet (analog type)
RGB IN
15
Tilslutning med et HDMI-kabel
HDMI IN
Tilslutning af strømmen
Strømforbindelse, der bruger den integrerede AC/DC-strømadapter
Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel
DC 14V
HDMI IN
――Indgangsspændingen skiftes automatisk.
Strømforbindelse, der bruger den aftagelige AC/DC-strømadapter
DC 14V
――Indgangsspændingen skiftes automatisk.
16
Korrekt kropsstilling ved brug af produktet
Driverinstallation
――Du kan indstille den optimale opløsning og frekvens for dette produkt ved at installere de drivere, der
hører til dette produkt.
――Hvis du vil installere den seneste version af driveren til produktet, skal du hente den på Samsung
Electronics' websted på http://www.samsung.com.
Indstilling af optimal opløsning
Der vises en meddelelse om indstilling af optimal opløsning, når du tænder produktet første gang efter
at have købt det.
Brug produktet i følgende korrekte kropsstilling:
•• Ret ryggen.
•• Justér vinklen, så der ikke spejles lys på skærmen.
Vælg et sprog på produktet, og skift opløsning på pc'en til den optimale indstilling.
――Hvis du ikke vælger den optimale opløsning, vises meddelelsen op til tre gange over en angivet periode,
selvom produktet slukkes og tændes igen.
――Den optimale opløsning kan også vælges i Kontrolpanel på computeren.
•• Hold underarmene vinkelrette på overarmene og i niveau med håndryggen.
•• Hold albuerne i omtrent en ret vinkel.
•• Justér højden på produktet, så du kan holde knæene bøjet i 90 grader eller mere, så hælene rører
gulvet og armene er placeret lavere end hjertet.
17
Kapitel 04
Skærmopsætning
Konfigurér skærmindstillingerne, f.eks. lysstyrke.
Der findes en detaljeret beskrivelse af hver funktion. Detaljerne fremgår af produktet.
――De tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af produktmodellen. Se det faktiske produkt.
Contrast
Brightness
Juster kontrasten mellem motiverne og baggrunden. (Område: 0~100)
En højere værdi forøger kontrasten for at få genstanden til at virke tydeligere.
――Denne funktion er ikke tilgængelig, når SAMSUNG Bright er i tilstanden Cinema eller Dynamic Contrast.
MAGIC
Juster billedets generelle lysstyrkeniveau. (Område: 0~100)
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Game Mode er aktiveret.
En højere værdi får billedet til at virke lysere.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når SAMSUNG Bright er indstillet til Dynamic Contrast.
MAGIC
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Eco Saving Plus er aktiveret.
PICTURE
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
Game Mode
Off
SAMSUNG
Custom
SAMSUNG
Off
MAGIC Bright
MAGIC Angle
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Adjust the
brightness level.
Values closer
to 100 mean a
brighter screen.
Sharpness
Gør genstandes kontur tydeligere eller mere slørede. (Område: 0~100)
En højere værdi gør genstandens kontur tydeligere.
――Denne funktion er ikke tilgængelig, når SAMSUNG Bright er i tilstanden Cinema eller Dynamic Contrast.
MAGIC
――Denne menu er ikke tilgængelig, når SAMSUNG Upscale er i tilstanden Mode1 eller Mode2.
MAGIC
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Game Mode er aktiveret.
Off
――Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
18
Game Mode
SAMSUNG MAGIC Bright
Konfigurer indstillingerne for produktskærmen til spiltilstand.
Med denne menu opnås en optimal billedkvalitet til det miljø, hvor produktet skal bruges.
Brug denne funktion, når du spiller på en pc, eller når en spilkonsol, som f.eks. PlayStation™ eller
Xbox™, er tilsluttet.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Eco Saving Plus er aktiveret.
――Når skærmen slukker, skifter til strømbesparende tilstand eller skifter inputkilder, skifter Game Mode til
――Denne menu er ikke tilgængelig, når SAMSUNGAngle er aktiveret.
Off, også selvom den er indstillet til On.
――Hvis du vil have Game Mode aktiveret hele tiden, skal du vælge Always On.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Game Mode er aktiveret.
MAGIC
Du kan justere lysstyrken, så den passer til dine behov.
I PC-tilstand
•• Custom: Tilpas kontrast og lysstyrke efter behov.
•• Standard: Opnå en billedkvalitet, der egner sig til redigering af dokumenter eller søgning på
internettet.
•• Cinema: Opnå et fjernsyns lysstyrke og skarphed, som gør produktet egnet til at vise videoer og
dvd'er.
•• Dynamic Contrast: Opnå afbalanceret lysstyrke ved automatisk kontrastjustering.
I AV-tilstand
SAMSUNG
Når den eksterne enhed tilsluttes gennem HDMI, og PC/AV Mode er indstillet til AV, har MAGIC
Bright
fire automatiske billedindstillinger (Dynamic, Standard, Movie og Custom), som er forudindstillet fra
fabrikkens side. Du kan aktivere enten Dynamic, Standard, Movie eller Custom. Du kan vælge Custom,
der automatisk henter dine personlige billedindstillinger.
•• Dynamic: Vælg denne tilstand for at vise et billede, der er skarpere end i tilstanden Standard.
•• Standard: Vælg denne tilstand, når omgivelserne er lyse. Den giver også et skarpere billede.
•• Movie: Vælg denne tilstand, når omgivelserne er mørke. Den sparer strøm og nedsætter øjets
træthed.
•• Custom: Vælg denne tilstand, når du vil justere billedet i henhold til dine egne ønsker.
19
SAMSUNG MAGIC Angle
SAMSUNG MAGIC Upscale
SAMSUNG
Med MAGIC
Angle kan du konfigurere indstillingerne, så du opnår optimal billedkvalitet i forhold til
betragtningsvinklen.
MAGICUpscale-funktionen
――Denne menu er ikke tilgængelig, når SAMSUNG Bright er indstillet til Cinema eller Dynamic Contrast.
SAMSUNG
kan gøre billedet mere detaljeret og livagtigt.
Funktionen har endnu tydeligere indvirkning på billeder med lav opløsning.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når SAMSUNG Bright er indstillet til Cinema eller Dynamic Contrast.
MAGIC
MAGIC
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Game Mode er aktiveret.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Game Mode er aktiveret.
Du kan justere vinklen, så den passer til dine behov.
•• Off / Mode1 / Mode2
――I forhold til Mode1 har Mode2 en kraftigere effekt.
Image Size
Ændr billedstørrelsen.
I PC-tilstand
•• Off
1
•• Auto: Vis billedet i henhold til inputkildens billedformat.
: Vælg denne indstilling for at betragte produktet direkte forfra.
•• Lean Back Mode 1
produktet.
2
: Vælg denne indstilling for at betragte produktet fra en sted lidt under
•• Lean Back Mode 2 3 : Vælg denne indstilling for at betragte produktet fra et sted, der er lavere
end tilstanden Lean Back Mode 1.
•• Standing Mode
produktet.
•• Side Mode
5
4
: Vælg denne indstilling for at betragte produktet fra en sted, der er højere end
I AV-tilstand
•• 4:3: Vis billedet med billedformatet 4:3. Velegnet til videoer og almindelige TV-programmer.
•• 16:9: Vis billedet med billedformatet 16:9.
•• Screen Fit: Vis billedet med det oprindelige billedformat uden beskæring.
: Vælg denne indstilling for at betragte produktet fra én af siderne.
•• Group View: Vælg denne indstilling, når flere personer betragter fra stederne
•• Wide: Vis billedet på fuld skærm, uanset inputkildens billedformat.
1
•• Custom: Lean Back Mode 1 er aktiveret som standard, hvis der er valgt Custom.
,
――Funktionen understøttes muligvis ikke, afhængigt af, hvilke porte produktet har.
4
og
5
.
――Det er muligt at justere skærmstørrelsen, når de følgende betingelser opfyldes.
――En enhed med digital udgang er tilsluttet via HDMI-kablet.
――Inputsignalet er 480p, 576p, 720p eller 1080p, og skærmen fungerer normalt (ikke alle modeller
understøtter alle disse signaler).
――Dette kan kun indstilles, når den eksterne indgang er tilsluttet med HDMI og PC/AV Mode er indstillet til
AV.
20
HDMI Black Level
Coarse
Hvis en dvd-afspiller eller en set-top-boks er sluttet til produktet via HDMI, kan der forekomme
billedforringelse (kontrast/farveforringelse, sortniveau mv.). Det afhænger af den tilsluttede
kildeenhed. Er det tilfældet, kan HDMI Black Level anvendes til at justere billedkvaliteten.
Justér skærmfrekvensen.
――Denne funktion er kun tilgængelig i Analog-tilstand.
Sker dette, så korriger den forringede billedkvalitet med HDMI Black Level.
――Denne funktion er kun tilgængelig i tilstanden HDMI.
•• Normal: Vælg denne tilstand, når der ikke er nogen forringelse af kontrastforholdet.
•• Low: Vælg denne tilstand for at reducere sortniveauet og forøge hvidniveauet, når der er en
forringelse i kontrastforholdet.
――HDMI Black Level er muligvis ikke kompatibel med nogle kildeenheder.
Fine
Finjustér skærmen for at opnå et klart billede.
――Denne funktion er kun tilgængelig i Analog-tilstand.
――Funktionen HDMI Black Level aktiveres kun ved en bestemt AV-opløsning, f.eks. 720 P og 1080 P.
Response Time
Øg panelets reaktionshastighed for at få fjernsynet til at se mere intenst og naturligt ud.
――Det er bedst at indstille Response Time til Standard eller Faster, når du ikke ser film.
H-Position & V-Position
H-Position: Flyt skærmen til venstre eller højre.
V-Position: Flyt skærmen op eller ned.
――Denne funktion er kun tilgængelig i Analog-tilstand.
――Denne menu er kun tilgængelig, når Image Size er indstillet til Screen Fit i AV-tilstand.
Når et inputsignal er 480p, 576p, 720p eller 1080p i AV-tilstand, og skærmen fungerer normalt, skal du
vælge Screen Fit for at tilpasse den vandrette position i 0-6 niveauer.
21
Kapitel 05
Konfiguration af tonfarve
Der findes en detaljeret beskrivelse af hver funktion. Detaljerne fremgår af produktet.
SAMSUNG
Bright er i tilstanden Cinema eller Dynamic Contrast. Denne menu er ikke tilgængelig, når Game Mode er aktiveret.
Justér skærmens tonfarve. Denne menu er ikke tilgængelig, når MAGIC
――De tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af produktmodellen. Se det faktiske produkt.
Green
Red
Justér værdien for farven grøn i billedet. (Område: 0~100)
En højere værdi øger farvens intensitet.
Justér værdien for farven rød i billedet. (Område: 0~100)
Blue
En højere værdi øger farvens intensitet.
COLOR
Red
50
Green
50
Blue
50
Color Tone
Gamma
Adjust the red
saturation level.
Values closer to
100 mean greater
intensity for the
color.
Justér værdien for farven blå i billedet. (Område: 0~100)
En højere værdi øger farvens intensitet.
Normal
Mode1
――Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
22
Color Tone
Juster billedets generelle farvetone.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når SAMSUNGAngle er aktiveret.
MAGIC
――Denne menu er ikke tilgængelig, når SAMSUNG Bright er i tilstanden Cinema eller Dynamic Contrast.
MAGIC
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Game Mode er aktiveret.
•• Cool 2: Indstil farvetemperaturen til at være koldere end Cool 1.
•• Cool 1: Indstil farvetemperaturen til at være koldere end Normal.
•• Normal: Vis standardfarvetonen.
•• Warm 1: Indstil farvetemperaturen til at være varmere end Normal.
•• Warm 2: Indstil farvetemperaturen til at være varmere end Warm 1.
•• Custom: Tilpas farvetonen.
――Når den eksterne enhed tilsluttes gennem HDMI, og PC/AV Mode er indstillet til AV, har Color Tone fire
farvetemperaturindstillinger (Cool, Normal, Warm og Custom).
Gamma
Juster billedets lysstyrke i mellemområdet (Gamma).
――Denne menu er ikke tilgængelig, når SAMSUNGAngle er aktiveret.
MAGIC
――Denne menu er ikke tilgængelig, når SAMSUNG Bright er i tilstanden Cinema eller Dynamic Contrast.
MAGIC
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Game Mode er aktiveret.
•• Mode1 / Mode2 / Mode3
23
Kapitel 06
Ændring af skærmens størrelse eller placering
Der findes en detaljeret beskrivelse af hver funktion. Detaljerne fremgår af produktet.
――De tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af produktmodellen. Se det faktiske produkt.
Menu H-Position & Menu V-Position
Language
Menu H-Position: Flyt menupositionen til venstre eller højre.
Menu V-Position: Flyt menupositionen op eller ned.
Indstil menusproget.
――En ændring af sprogindstillingen påvirker kun skærmmenuen.
Display Time
――Ændringen anvendes ikke på andre funktioner på din pc.
MENU SETTINGS
Language
English
Menu H-Position
100
Menu V-Position
2
Display Time
20 sec
Transparency
On
Set the menu
language.
Indstil skærmmenuen (OSD) til at forsvinde automatisk, hvis menuen ikke anvendes i en angivet
periode.
Display Time kan bruges til at angive det tidsrum, efter hvilket OSD-menuen skal forsvinde.
Transparency
Indstil gennemsigtigheden for menuvinduerne.
――Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
24
Kapitel 07
Opsætning og nulstilling
Der findes en detaljeret beskrivelse af hver funktion. Detaljerne fremgår af produktet.
――De tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af produktmodellen. Se det faktiske produkt.
Eco Saving Plus
Reset All
Funktionen Eco Saving Plus reducerer strømforbruget ved at styre den strøm, som skærmpanelet
bruger.
――Denne funktion er ikke tilgængelig, når SAMSUNG Bright er i tilstanden Dynamic Contrast.
Angiv alle produktets indstillinger til standard-/fabriksindstillingerne.
MAGIC
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Game Mode er aktiveret.
•• Off: Deaktiver funktionen Eco Saving Plus.
SETUP&RESET
Reset All
Eco Saving Plus
Off
Off Timer
Return all the
settings for the
product to the
default factory
settings.
•• Auto: Strømforbruget reduceres automatisk med ca. 10 % i forhold til den aktuelle indstilling.
(Hvor meget strømforbruget reduceres, afhænger af skærmens lysstyrke.)
•• Low: Strømforbruget reduceres med 25% i forhold til standardindstillingen.
•• High: Strømforbruget reduceres med 50% i forhold til standardindstillingen.
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Auto
Off Timer
Off Timer: Slå tilstanden Off Timer til.
――Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Turn Off After: Timeren kan indstilles til en tid mellem 1 time og 23 timer. Produktet slukker automatisk
efter det angivne antal timer.
――Denne valgmulighed er kun tilgængelig, når Off Timer er indstillet til On.
――For produkter på visse markeder er Off Timer indstillet til automatisk at blive aktiveret 4 timer efter, at
produktet er blevet tændt. Dette sker i overensstemmelse med strømforsyningsreglerne. Hvis du ikke
ønsker, at timeren skal aktiveres, skal du gå til MENU
SETUP&RESET og indstille Off Timer til Off.
25
PC/AV Mode
INFORMATION
Indstil PC/AV Mode til AV. Billedstørrelsen bliver forøget.
Vis den aktuelle inputkilde, frekvens og opløsning.
Denne mulighed er praktisk, når du ser en film.
•• Indstil til "PC" når tilsluttet til en pc.
•• Indstil til "AV" når tilsluttet til en AV-enhed.
――Denne funktion understøtter ikke tilstanden Analog.
――Leveres kun med modeller i bredformat såsom 16:9 eller 16:10.
――Hvis skærmen (når den er indstillet til HDMI) er i strømbesparelsestilstand eller viser meddelelsen Check
Signal Cable, skal du trykke på knappen
for at aktivere skærmvisningen (OSD). Du kan vælge PC
eller AV.
PICTURE
COLOR
MENU SETTINGS
SETUP&RESET
INFORMATION
INFORMATION
LS********/**
S / N : ***************
HDMI
**kHz **Hz **
****x****
Optimal Mode
****x**** **Hz
Key Repeat Time
Kontrollér reaktionshastigheden for en knap, når der trykkes på knappen.
――Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Du kan vælge Acceleration, 1 sec eller 2 sec. Hvis du vælger No Repeat, reagerer en kommando kun én
gang, når der trykkes på knappen.
Source Detection
Vælg Auto eller Manual til genkendelse af indgangssignalet.
26
Kapitel 08
Installation af softwaren
Easy Setting Box
Systemkrav
OS
Hardware
•• Windows XP 32Bit/64Bit
•• Mindst 32 MB hukommelse
•• Windows Vista 32Bit/64Bit
•• Mindst 60 MB ledig plads på harddisken
•• Windows 7 32Bit/64Bit
Med Easy Setting Boxkan brugere anvende skærmen opdelt i flere dele.
•• Windows 8 32Bit/64Bit
Hvis du vil installere den seneste version af Easy Setting Box, skal du hente den på Samsung
Electronics' websted på http://www.samsung.com.
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
――Softwaren fungerer muligvis ikke korrekt, hvis du ikke genstarter computeren efter installationen.
•• Windows 10 32Bit/64Bit
――Ikonet Easy Setting Box vises muligvis ikke, afhængigt af computersystemet og produktspecifikationerne.
――Tryk på tasten F5, hvis genvejsikonet ikke vises.
Begrænsninger og problemer med installation af
Installationen af Easy Setting Box kan blive påvirket af grafikkortet, bundkortet og netværksmiljøet.
27
Kapitel 09
Problemløsningsvejledning
Betingelser, inden du kontakter Samsungs
servicecenter
――Inden du ringer til Samsungs kundeservicecenter: Afprøv dit produkt som følger. Hvis problemet består:
Kontakt Samsungs kundeservicecenter.
Afprøvning af produktet
Kontroller følgende.
Installationsforhold (Pc-tilstand)
Skærmen bliver ved med at tænde og slukke.
Kontrollér, at kablet er korrekt tilsluttet mellem produktet og computeren, og at stikkene er låst godt
fast.
Undersøg, om dit produkt fungerer normalt ved at bruge produkttestfunktionen.
Der er tomme områder ved alle fire skærmkanter, når et HDMI- eller HDMI-DVI-kabel sluttes til
produktet og computeren.
Hvis skærmen slukkes og strømindikatoren blinker, selvom produktet er korrekt tilsluttet til en
computer, skal du udføre en selvdiagnosticering.
De tomme områder, der er på skærmen, har intet med produktet at gøre.
1 Sluk for både pc'en og for produktet.
2 Afbryd kablet fra produktet.
3 Tænd for produktet.
4 Hvis meddelelsen Check Signal Cable vises, fungerer produktet normalt.
――Hvis skærmen stadig er tom: Kontroller pc-systemet, videocontrolleren og kablet.
Tomme områder på skærmen skyldes pc'en eller grafikkortet. For at løse problemet: Juster
skærmstørrelsen i grafikkortets HDMI- eller DVI-indstillinger.
Hvis menuen til indstilling af grafikkortet ikke har nogen mulighed for at justere skærmstørrelsen,
skal du opdatere grafikkortdriveren til den nyeste version.
(Kontakt producenten af dit grafikkort eller din computer for flere detaljer om, hvordan du justerer
skærmindstillingerne.)
Kontrol af opløsning og frekvens
Skærmforhold
For en tilstand, der overgår den understøttede opløsning (se Tabel over standardsignaltilstand), vises
meddelelsen Not Optimum Mode et kort øjeblik.
Strøm-LED'en er slukket. Skærmen vil ikke tænde.
――Den viste opløsning kan variere, afhængigt af computersystemets indstillinger og kabler.
Kontrollér, at strømkablet er tilsluttet korrekt.
Meddelelsen Check Signal Cable vises.
Kontrollér, at kablet er tilsluttet korrekt til produktet.
Kontroller, at den enhed, der er sluttet til produktet, er tændt.
28
Not Optimum Mode vises.
Teksten er sløret.
Denne meddelelse vises, når signalet fra grafikkortet overskrider den maksimale opløsning eller
frekvens for produktet.
Hvis du anvender et Windows-operativsystem (f.eks. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 eller
Skrifttyper
Juster ClearType-tekst, og skift indstilling for Slå
Windows 10): Gå til Kontrolpanel
ClearType til.
Skift den maksimale opløsning og frekvens, så den passer til produktets ydeevne. Der henvises til
Tabel over standardsignaltilstand (s.32).
Billederne på skærmen virker forvrængede.
Kontroller kabeltilslutningen til produktet.
Skærmen er ikke tydelig. Skærmen er sløret.
Videoafspilningen hakker.
Afspilning af store hd-videofiler kan hakke. Det kan skyldes, at videoafspilleren ikke er optimeret til
computerressourcen.
Prøv at afspille filen på en anden videoafspiller.
Juster Coarse og Fine.
Fjern alt tilbehør (videoforlængerkabel mv.), og prøv igen.
Indstil opløsningen og frekvensen til de anbefalede værdier.
Lydkildeforhold
Skærmen virker ustabil og rystende. Der er skygger eller spøgelsesbilleder tilbage på skærmen.
Der høres en bippende lyd, når min pc starter.
Kontrollér, at opløsningen og frekvensen på pc'en er indstillet inden for et opløsnings- og
frekvensområde, der er kompatibelt med produktet. Hvis det er nødvendigt, kan du efterfølgende
ændre indstillingerne ved at se i Tabel over standardsignaltilstand (s.32) i denne vejledning og i
menuen INFORMATION på produktet.
Hvis der er en bippende lyd, når din pc starter, skal din pc til service.
――LED-lamperne på produktets ramme er muligvis synlige, afhængigt af brugerens betragtningsvinkel.
Lyset er harmløst for mennesker og har ingen indvirkning på produktets funktioner og ydeevne. Det er helt
sikkert at bruge produktet.
Skærmen er for lys. Skærmen er for mørk.
Juster Brightness og Contrast.
Skærmfarven er ikke ensartet.
Skift indstillingerne for COLOR.
Farverne på skærmen har skygger og er forvrængede.
Skift indstillingerne for COLOR.
Hvid ser ikke rigtig hvid ud.
Skift indstillingerne for COLOR.
Der er intet billede på skærmen, og strøm-LED'en blinker hvert halve eller hele sekund.
Produktet er i strømbesparende tilstand.
Tryk på en vilkårlig tast på tastaturet, eller flyt musen for at vende tilbage til det forrige
skærmbillede.
29
Spørgsmål & svar
――Yderligere oplysninger om justering findes i brugervejledningen til computeren eller grafikkortet.
Hvordan kan jeg ændre frekvensen?
Indstil frekvensen på dit grafikkort.
•• Windows XP: Gå til Kontrolpanel
Udseende og temaer
•• Windows ME/2000: Gå til Kontrolpanel
•• Windows Vista: Gå til Kontrolpanel
Skærmindstillinger.
•• Windows 7: Gå til Kontrolpanel
Skærm
Indstillinger
Avanceret
Udseende og personlige indstillinger
•• Windows 10: Gå til Indstillinger
System
Kontrolpanel
Skærm
•• Windows ME/2000: Gå til Kontrolpanel
•• Windows Vista: Gå til Kontrolpanel
Skærm
Skærm
Skærmindstillinger
Skærmopløsning
Skærm
Avancerede indstillinger
Avancerede indstillinger
Skærm
Skærm, og juster Opdateringshastighed under Skærmindstillinger.
Skærmopløsning
Vis egenskaber for netværkskort
Skærm, og juster Opdateringshastighed under
Avancerede indstillinger
Skærm, og juster Opdateringshastighed
Skærm, og tilpas Skærmens opdateringshastighed under Skærmindstillinger.
Indstillinger, og juster opløsningen.
Indstillinger, og juster opløsningen.
Kontrolpanel
Skærm
Skærm, og juster Opdateringshastighed under Skærmindstillinger.
Personlige indstillinger
Udseende og personlige indstillinger
System
Skærm, og juster Opdateringshastighed under Skærmindstillinger.
Udseende og personlige indstillinger
Udseende og personlige indstillinger
•• Windows 8(Windows 8.1): Gå til Indstillinger
Avanceret
Avancerede skærmindstillinger
Hvordan kan jeg ændre opløsningen?
•• Windows XP: Gå til Kontrolpanel
Udseende og temaer
•• Windows 10: Gå til Indstillinger
Indstillinger
Udseende og personlige indstillinger
•• Windows 8(Windows 8.1): Gå til Indstillinger
under Skærmindstillinger.
•• Windows 7: Gå til Kontrolpanel
Skærm
Personlige indstillinger
Skærm
Skærmindstillinger, og juster opløsningen.
Juster opløsning, og juster opløsningen.
Udseende og personlige indstillinger
Skærm
Juster opløsning, og juster opløsningen.
Avancerede skærmindstillinger, og juster opløsningen.
Hvordan indstiller jeg strømbesparende tilstand?
•• Windows XP: Indstil strømbesparende tilstand i Kontrolpanel
Udseende og temaer
•• Windows ME/2000: Indstil strømbesparende tilstand i Kontrolpanel
•• Windows Vista: Indstil strømbesparende tilstand i Kontrolpanel
opsætningen på pc'en.
•• Windows 7: Indstil strømbesparende tilstand i Kontrolpanel
opsætningen på pc'en.
Skærm
Indstillinger for pauseskærm
Udseende og personlige indstillinger
Udseende og personlige indstillinger
•• Windows 8(Windows 8.1): Indstil strømbesparende tilstand i Indstillinger
Strømstyring eller BIOS-opsætningen på pc'en.
•• Windows 10: Indstil strømbesparende tilstand i Indstillinger
Skærm
Indstillinger for pauseskærm
Kontrolpanel
Personlige indstillinger
Personlige indstillinger
Personlige indstillinger
Udseende og personlige indstillinger
Låseskærm
Strømstyring eller i BIOS-opsætningen på pc'en.
Strømstyring eller i BIOS-opsætningen på pc'en.
Indstillinger for pauseskærm
Indstillinger for pauseskærm
Personlige indstillinger
Indstillinger for skærmtimeout
Strømindstillinger eller i BIOS-
Strømindstillinger eller i BIOSIndstillinger for pauseskærm
Strømstyring & slumretilstand eller BIOS-opsætning på pc'en.
30
Kapitel 10
Specifikationer
Generelt
Modelnavn
S24D330H
――Plug-and-Play
Denne skærm kan installeres og bruges på ethvert Plug & Play-kompatibelt system. Tovejs dataudveksling
mellem skærmen og pc-systemet optimerer skærmindstillingerne. Skærminstallation udføres automatisk.
Men du kan om ønsket tilpasse installationsindstillingerne.
Størrelse
Klasse 24 (24"/61 cm)
Visningsområde
531,36 mm (H) x 298,89 mm (V)
Pixelpitch
0,27675 mm (H) x 0,27675 mm (V)
Maksimal
pixelclock
148,5 MHz (analog, HDMI)
Strømforsyning
AC 100 - 240 V – (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz
――Ovenstående specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.
Se mærkaten på bagsiden af produktet, da standardspændingen kan variere i
forskellige lande.
――Hvis du ønsker flere enhedsspecifikationer, skal du besøge webstedet Samsung Electronics.
Signalforbindelser
D-SUB, HDMI
Miljømæssige
overvejelser
I drift
――Panelprikker (pixels)
Pga. naturen ved produktionen af denne produkt kan ca. 1 pixel pr. million (1 ppm) være lysere eller
mørkere på LCD-panelet. Dette påvirker ikke produktets ydelse.
――Dette er et klasse B digitalt apparat.
Temperatur: 10 C – 40 C (50 F – 104 F)
Fugtighed: 10% – 80%, ikke-kondenserende
Opbevaring
Temperatur: -20 C – 45 C (-4 F – 113 F)
Fugtighed: 5% – 95%, ikke-kondenserende
31
Tabel over standardsignaltilstand
Modelnavn
S24D330H
Synkronisering
Opløsning
Horisontal frekvens
30 – 81 kHz
Vertikal frekvens
56 – 75 Hz
Optimal opløsning
1920 x 1080 ved 60 Hz
Maksimal opløsning
1920 x 1080 ved 60 Hz
Hvis der transmitteres et signal, der hører til følgende standardsignaltilstande, fra din computer, justeres skærmen automatisk. Hvis det signal, der overføres fra pc'en, ikke hører til standardsignaltilstandene, kan
skærmen være tom med strøm-LED'en tændt. Sker dette, skal du ændre indstillingerne i overensstemmelse med følgende tabel, og se i brugervejledningen til grafikkortet.
Opløsning
Horisontal frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pixelclock (MHz)
Synkroniseringspolaritet (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
32
Opløsning
Horisontal frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pixelclock (MHz)
Synkroniseringspolaritet (H/V)
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900 RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
――Horisontal frekvens
Den tid, det tager at scanne en enkelt linje fra venstre til højre side af skærmen, kaldes en horisontal cyklus. Den inverse værdi af den horisontale cyklus kaldes for den horisontale frekvens. Horisontal frekvens måles i kHz.
――Vertikal frekvens
Gentagelse af det samme billede mange gange i sekundet gør det muligt at få vist naturlige billeder. Gentagelsesfrekvensen kaldes "billedfrekvensen" eller "opdateringsfrekvensen" og måles i Hz.
――Dette produkt kan kun indstilles til én opløsning for hver skærmstørrelse for at opnå den optimale billedkvalitet pga. panelets beskaffenhed. Brug af en anden opløsning end den angivne opløsning kan derfor forringe
billedkvaliteten. For at undgå dette anbefales det, at du vælger den optimale opløsning, der er angivet for produktet.
――Kontroller frekvensen, når du udskifter en CDT-skærm (sluttet til en pc) med en LCD-skærm. Hvis LCD-skærmen ikke understøtter 85 Hz: Skift den vertikale frekvens til 60 Hz på CDT-skærmen, inden du udskifter den med
LCD-skærmen.
33
Kapitel 11
Appendiks
Ansvar for betalingsservice
(omkostning for kunderne)
En produktskade, som kunden har forårsaget
――Når der anmodes om service, opkræver vi muligvis (til trods for garantien) et gebyr for serviceteknikerbesøg
•• Noget har ramt produktet, eller det er blevet tabt.
i følgende tilfælde.
Produktet er ikke defekt
Rengøring af produktet, justering, vejledning, geninstallation osv.
•• Hvis en servicetekniker instruerer i, hvordan produktet bruges, eller blot justerer indstillingerne
uden at skille produktet ad.
Produktskade som følge af kundens fejlbetjening eller forkert reparation.
Hvis skader på produktet skyldes:
•• Brug af forsyninger eller separate solgte produkter, som ikke er specificeret af Samsung.
•• Reparation foretaget af en person, som ikke er tekniker, hos en outsourcing-servicevirksomhed
eller partner af Samsung Electronics Co., Ltd.
•• At kunden har ombygget eller repareret produktet.
•• Brug af produktet sammen med forkert spænding eller ikke-godkendte elektriske tilslutninger.
•• At advarslerne i vejledningen ikke er fulgt.
•• Hvis en fejl skyldes eksterne miljømæssige faktorer (internet, antenne, kabelsignal osv.)
•• Hvis et produkt geninstalleres, eller enheder tilsluttes efter den første installation af produktet
efter købet.
•• Hvis produktet geninstalleres efter flytning til en anden placering eller flytning til et andet hus.
•• Hvis kunden beder om anvendelsesanvisninger pga. et andet firmas produkt.
•• Hvis kunden beder om anvisninger i, hvordan netværket eller et andet firmas program produkt
bruges.
Andet
•• Hvis produktet svigter som følge af naturkatastrofe. (lyn, brand, jordskælv, oversvømmelse osv.)
•• Hvis alle forbrugskomponenterne er brugt op. (batteri, toner, lysstofrør, hoved, vibrator, lampe,
filter, bånd osv.)
――Hvis en kunde anmoder om service, og produktet ikke fejler noget, opkræves der muligvis et servicegebyr.
Læs derfor venligst brugervejledningen først.
•• Hvis kunden anmoder om softwareinstallation og konfiguration af produktet.
•• Hvis en servicetekniker fjerner/rengør støv eller fremmedlegemer inden i produktet.
•• Hvis kunden anmoder om en installation efter at have købt et produkt via homeshopping eller
online.
34
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising