Samsung | C24RG50FQU | User guide | Samsung 24" Curved Gaming Monitor CRG5 Kasutusjuhend

Samsung 24" Curved Gaming Monitor CRG5 Kasutusjuhend
KÄYTTÖOPAS
Pelinäyttö
C24RG5*
Tuotteiden väri ja ulkoasu saattavat vaihdella ja teknisiä tietoja voidaan laitteen toiminnan parantamiseksi muuttaa ilman
ennakkoilmoitusta.
Tämän oppaan tiedot voivat muuttua laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
© Samsung Electronics
Tämän oppaan tekijänoikeudet omistaa Samsung Electronics.
Tämän oppaan käyttäminen tai jäljentäminen osittain tai kokonaisuudessaan ilman Samsung Electronicsin lupaa on kielletty.
Muut kuin Samsung Electronicsin tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta.
Palvelumaksu saatetaan veloittaa seuraavissa tapauksissa:
(a) Kutsut asentajan paikalle, mutta laitteesta ei löydy vikaa (eli et ole lukenut käyttöopasta).
(b) Viet laitteen huoltoon, mutta siitä ei löydy vikaa (eli et ole lukenut käyttöopasta).
Sinulle kerrotaan palvelumaksuista ennen asentajan käyntiä.
Sisällysluettelo
Ennen laitteen käyttöä
Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö
Asennusalueen turvaaminen
4
Turvallisuusohjeet
Puhdistaminen
Sähköturvallisuus
Asennus
Käyttö
4
5
5
6
7
Valmistelut
Osat
Ohjauspaneeli
Toimintonäppäinopas
Brightness-, Contrast- ja Sharpness-asetusten
muuttaminen
Volume-asetuksen muuttaminen
Porttityypit
Laitteen kallistusasteen säätäminen
Varkaudenestolukko
Tuotteen siirtämiseen liittyviä varotoimia
9
9
10
Asennus
Jalustan kiinnittäminen
Jalustan irrottaminen
15
15
16
12
12
13
13
14
14
Picture
Lue seuraavat ohjeet ennen tuotteen
asentamista.
17
Tietokoneen kytkeminen ja käyttäminen
Kytkeminen HDMI-kaapelilla
Kytkeminen HDMI-DVI-kaapelilla
Kytkeminen DP-kaapelilla
Kytkeminen kuulokkeisiin
Virran kytkeminen
17
17
17
18
18
18
Laitteen oikea käyttöasento
19
Ohjaimen asentaminen
19
Optimaalisen tarkkuuden määrittäminen
19
Picture Mode
26
Brightness
27
Contrast
27
Sharpness
27
Color
27
HDMI Black Level
28
Eye Saver Mode
28
Screen Adjustment
28
OnScreen Display
Game
Picture Mode
20
Refresh Rate
21
Black Equalizer
21
Response Time
21
FreeSync
22
Low Input Lag
23
Screen Size
23
Virtual Aim Point
24
Language
29
Display Time
29
2
Sisällysluettelo
System
Information
Self Diagnosis
30
Volume
31
Smart ECO Saving+
31
Off Timer Plus
32
PC/AV Mode
32
DisplayPort Ver.
32
HDMI Mode
32
Source Detection
32
Key Repeat Time
33
Power LED On
33
Reset All
33
Information
Tekniset tiedot
34
Yleiset
39
Vakiosignaalitilojen taulukko
40
Ohjelmiston asennus
Easy Setting Box
Asennukseen liittyviä rajoituksia ja ongelmia
Päivittäminen lataamalla laiteohjelmisto
sivustosta
Järjestelmävaatimukset
35
35
35
35
Liite
Vastuu maksullisesta palvelusta (asiakkaan
kustannukset)
Tuote ei ole viallinen
Laitteen vioittuminen johtuu asiakkaasta
Muuta
42
42
42
42
Vianmääritysopas
Samsungin asiakaspalvelukeskukseen tapahtuvan
yhteydenoton edellytykset
36
Näytön vianmääritys (näyttöongelma)
36
Tarkkuuden ja taajuuden tarkistaminen
36
Tarkistettavat kohteet
36
Kysymykset ja vastaukset
38
3
Luku 01
Ennen laitteen käyttöä
Asennusalueen turvaaminen
Turvallisuusohjeet
Varmista tuotetta sijoittaessasi, että tuuletustilaa jää tarpeeksi. Laitteen sisäisen lämpötilan
nouseminen voi aiheuttaa tulipalon ja vaurioittaa laitetta. Jätä tuotteen ympärille tarpeeksi tilaa kuvan
mukaisesti, kun asennat tuotteen.
――Laitteen ulkoasu voi vaihdella.
Vaara
Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa vakaviin
henkilövahinkoihin tai kuolemaan.
Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilö- tai
omaisuusvahinkoihin.
HUOMAUTUS
10 cm
SÄHKÖISKUN VAARA. ÄLÄ AVAA.
10 cm
10 cm
Varoitus
HUOMAUTUS: ÄLÄ IRROTA KANTTA, SILLÄ SIITÄ VOI AIHEUTUA SÄHKÖISKUN VAARA.(TAI
TAKAPANEELIA). LAITTEEN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVISSA OLEVIA OSIA. JÄTÄ
HUOLTOTOIMET PÄTEVÄN HUOLTOHENKILÖN TEHTÄVÄKSI.
10 cm
10 cm
Tämä merkki tarkoittaa, että laitteen
sisällä on suurjännitettä. On vaarallista
koskea millään tavoin tämän laitteen
sisäosiin.
AC-jännite: Tähän symboliin liittyvä
nimellisjännite on vaihtovirtajännite.
Tämä merkki tarkoittaa, että laitteen
mukana on tärkeitä käyttö- ja huoltoohjeita.
DC-jännite: Tähän symboliin liittyvä
nimellisjännite on tasavirtajännite.
Luokan II laite: Tämä merkki tarkoittaa,
että laite ei edellytä maadoitusta. Jos
tätä symbolia ei ole tuotteessa, jossa
on sähköjohto, tuotteella ON oltava
luotettava yhteys suojaavaan maahan
(maadoitus).
Vaara. Tutustu käyttöohjeisiin: Tämä
merkki tarkoittaa, että käyttäjän
tulisi tutustua käyttöoppaassa oleviin
turvallisuustietoihin.
4
Puhdistaminen
Sähköturvallisuus
Kiiltävien mallien pintaan voi ilmestyä valkoisia tahroja, jos niiden lähellä käytetään ultraäänellä
toimivaa ilmankostutinta.
Varoitus
――Ota yhteyttä lähimpään Samsungin asiakaspalvelukeskukseen, jos haluat puhdistaa laitteen sisältä
•• Älä käytä viallista virtajohtoa tai pistoketta tai löystynyttä pistorasiaa.
(palvelusta peritään maksu).
――Ole laitetta puhdistettaessa varovainen, sillä kehittyneiden LCD-näyttöjen paneeli ja ulkopinta
naarmuuntuvat helposti.
•• Älä kytke montaa laitetta yhteen pistorasiaan.
•• Älä kosketa virtapistoketta märin käsin.
――Noudata seuraavia puhdistusohjeita.
•• Työnnä virtajohdon pistoke kokonaan paikalleen, jotta se ei irtoa.
1
Sammuta tuote ja tietokone.
•• Kytke virtapistoke maadoitettuun pistorasiaan (koskee vain tyypin 1 eristettyjä laitteita).
Irrota virtajohto laitteesta.
•• Älä taivuta tai vedä virtajohtoa voimakkaasti. Älä jätä virtajohtoa raskaan esineen alle.
2
――Pitele virtajohtoa pistokkeesta äläkä kosketa johtoa märin käsin. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla
sähköisku.
3
Pyyhi tuote puhtaalla, pehmeällä ja kuivalla liinalla.
‒‒ Älä puhdista tuotetta alkoholi-, liuotin- tai tensidipitoisilla aineilla.
‒‒ Älä suihkuta vettä tai puhdistusainetta suoraan laitteen päälle.
4
Kastele pehmeä liina vedellä, kierrä se kuivaksi ja pyyhi sillä sitten tuotteen ulkopinta puhtaaksi.
5
Kytke virtajohto tuotteeseen puhdistamisen jälkeen.
6
Käynnistä tuote ja tietokone.
•• Älä aseta virtajohtoa tai laitetta lämmönlähteiden lähelle.
•• Pyyhi virtapistokkeen piikkien tai pistorasian ympärillä oleva pöly kuivalla liinalla.
Vaara
•• Älä irrota virtajohtoa, kun laite on käytössä.
•• Käytä vain Samsungin toimittamaa virtajohtoa. Älä käytä virtajohtoa muiden laitteiden kanssa.
•• Pidä pistorasian ympäristö esteettömänä.
‒‒ Virtajohto on ongelmantapauksessa irrotettava pistorasiasta, jotta laitteen virransyöttö katkeaa.
•• Irrota virtajohto pistorasiasta pitelemällä kiinni pistokkeesta.
5
Asennus
Varoitus
Vaara
•• Älä aseta kynttilöitä, hyönteiskarkottimia tai savukkeita laitteen päälle. Älä asenna laitetta
lämmönlähteiden lähelle.
•• Älä pudota laitetta siirtämisen aikana.
•• Älä asenna laitetta huonosti tuuletettuihin tiloihin, kuten kirjahyllyyn tai komeroon.
•• Asenna laite tuuletuksen varmistamiseksi vähintään 10 cm:n etäisyydelle seinästä.
•• Pidä pakkausmuovit poissa lasten ulottuvilta.
‒‒ Lapset voivat tukehtua.
•• Älä asenna laitetta epävakaalle tai tärisevälle pinnalle (esimerkiksi epävakaalle hyllylle tai kaltevalle
pinnalle).
‒‒ Laite voi pudota ja vahingoittua ja/tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
‒‒ Laitteen käyttäminen alueella, jolla on voimakasta tärinää, voi vahingoittaa laitetta tai johtaa
tulipaloon.
•• Älä asenna laitetta ajoneuvoon tai paikkaan, jossa se joutuu alttiiksi pölylle, kosteudelle (esimerkiksi
vesipisaroille), öljylle tai savulle.
•• Älä aseta laitetta ylösalaisin.
•• Kun asennat laitteen kaappiin tai hyllylle, varmista, että laitteen alareuna on niiden kanssa samassa
tasossa.
‒‒ Laite voi pudota ja vahingoittua ja/tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
‒‒ Asenna laite vain oikean kokoisiin kaappeihin tai oikean kokoisille hyllyille.
•• Laske laite varovasti.
‒‒ Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen tai henkilövahinkoja.
•• Laitteen asentaminen epätavalliseen paikkaan (esimerkiksi paikkaan, jossa on paljon hienoa pölyä,
kemiallisia aineita, äärilämpötiloja tai paljon kosteutta, tai paikkaan, jossa laite toimii jatkuvasti
pitkän aikaa) voi merkittävästi heikentää laitteen suorituskykyä.
‒‒ Ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen, jos haluat asentaa laitteen tällaiseen
paikkaan.
•• Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle äläkä asenna sitä lämmönlähteiden tai kuumien
esineiden, esimerkiksi uunin, läheisyyteen.
‒‒ Tämä voi lyhentää laitteen käyttöikää tai johtaa tulipaloon.
•• Älä asenna laitetta paikkaan, jossa nuoret lapset pääsevät siihen käsiksi.
‒‒ Laite voi pudota ja vahingoittaa lapsia.
•• Ruokaöljy, kuten soijaöljy, voi vahingoittaa laitetta tai muuttaa sen muotoa. Älä asenna laitetta
keittiöön tai keittiön työtason lähelle.
6
Käyttö
Varoitus
•• Laitteessa on korkea jännite. Älä koskaan pura, korjaa tai muuta laitetta itse.
‒‒ Ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen, jos laite vaatii huoltoa.
•• Jos haluat siirtää laitetta, irrota ensin sen kaikki johdot, virtajohto mukaan lukien.
•• Jos laitteesta tulee epätavallista ääntä, palaneen hajua tai savua, irrota virtajohto välittömästi ja ota
yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.
•• Älä anna lasten roikkua laitteesta tai kiivetä sen päälle.
‒‒ Lapsesi voivat vahingoittua.
•• Älä aseta metalliesineitä (esimerkiksi syömäpuikkoja, kolikoita tai hiussolkia) tai herkästi syttyviä
esineitä (esimerkiksi paperia tai tulitikkuja) laitteeseen (esimerkiksi sen tuuletusaukkoihin tai tuloja lähtöportteihin).
‒‒ Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto, jos laitteeseen pääsee vettä tai muita vieraita esineitä.
Ota sen jälkeen yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.
•• Älä aseta nesteitä sisältäviä esineitä (esimerkiksi maljakoita, ruukkuja tai pulloja) tai metalliesineitä
laitteen päälle.
‒‒ Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto, jos laitteeseen pääsee vettä tai muita vieraita esineitä.
Ota sen jälkeen yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.
•• Jos laite putoaa tai sen kotelo vahingoittuu, katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto. Ota sen
jälkeen yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.
‒‒ Jatkuva käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
•• Älä jätä raskaita tai lasten pitämiä esineitä (esimerkiksi leluja tai makeisia) laitteen päälle.
‒‒ Laite tai raskaat esineet voivat pudota, kun lapset yrittävät tavoitella leluja tai makeisia, ja
seurauksena voi olla vakavia henkilövahinkoja.
•• Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto salamoinnin tai ukkosmyrskyn aikana.
•• Älä pudota esineitä laitteen päälle tai kohdista siihen iskuja.
•• Älä siirrä laitetta vetämällä virtajohdosta tai muista kaapeleista.
•• Vältä kaasuvuodon tapauksessa laitteen tai virtapistokkeen koskettamista. Tuuleta myös alue
välittömästi.
•• Älä nosta tai siirrä laitetta vetämällä virtajohdosta tai muista kaapeleista.
•• Älä käytä tai säilytä laitteen lähellä tulenarkoja suihkeita tai palavia aineita.
•• Varmista, että pöytäliinat tai verhot eivät tuki tuuletusaukkoja.
‒‒ Sisäisen lämpötilan kasvaminen voi johtaa tulipaloon.
7
Vaara
•• Jos jätät pysäytetyn kuvan näkyviin pitkäksi aikaa, näytölle saattaa muodostua jälkikuva tai viallisia
kuvapisteitä.
‒‒ Ota virransäästötila tai liikkuva näytönsäästäjä käyttöön, jos et aio käyttää tuotetta pitkään
aikaan.
•• Irrota virtajohto pistorasiasta, jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan (esimerkiksi loman vuoksi).
‒‒ Pölyn kertyminen ja kuumeneminen voivat aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai sähkövuotoa.
•• Käytä laitetta suositellulla tarkkuudella ja taajuudella.
‒‒ Näkösi voi heiketä.
•• Älä yhdistä verkkolaitteita toisiinsa.
•• Poista verkkolaite muovipussista ennen käyttöä.
•• Älä päästä vettä verkkolaitteeseen tai anna laitteen kastua.
‒‒ Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
‒‒ Vältä laitteen käyttöä ulkotiloissa, joissa se voi altistua sateelle tai lumelle.
‒‒ Älä anna verkkolaitteen kastua lattiaa pestäessä.
•• Älä sijoita verkkolaitetta lämmönlähteiden lähelle.
‒‒ Muussa tapauksessa seurauksena voi olla tulipalo.
•• Älä pitele tuotetta ylösalaisin tai siirrä sitä pitelemällä telineestä.
‒‒ Laite voi pudota ja vahingoittua tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
•• Näytön katseleminen liian läheltä pitkän aikaa voi heikentää näköä.
•• Älä käytä ilmankostuttimia tai uuneja laitteen lähellä.
•• Lepuuta silmiäsi yli 5 minuuttia tai katso kaukaisiin kohteisiin laitteen käytön aikana kerran 1
tunnissa.
•• Älä kosketa näyttöä, jos laitteen virta on ollut kytkettynä pitkän aikaa, sillä näyttö kuumenee.
•• Pidä pienet lisätarvikkeet poissa lasten ulottuvilta.
•• Ole varovainen, kun säädät tuotteen kulmaa.
‒‒ Kätesi tai sormesi voi juuttua ja vahingoittua.
‒‒ Liiallinen kallistaminen voi johtaa laitteen putoamiseen ja henkilövahinkoihin.
•• Älä aseta raskaita esineitä laitteen päälle.
‒‒ Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen tai henkilövahinkoja.
•• Älä säädä äänenvoimakkuutta liian lujalle, kun käytät korvakuulokkeita.
‒‒ Liian korkea äänenvoimakkuus voi vahingoittaa kuuloa.
•• Käytä verkkolaitetta hyvin tuuletetulla alueella.
•• Jos sijoitat verkkolaitteen pystyasentoon johdon tulopuoli ylöspäin, vesi tai muut vieraat aineet
voivat päästä verkkolaitteeseen ja aiheuttaa verkkolaitteessa toimintahäiriön.
Varmista, että asetat verkkolaitteen vaaka-asentoon pöydälle tai lattialle.
8
Luku 02
Valmistelut
Osat
Osat
Kuvaus
Monisuuntainen painike, joka helpottaa siirtymistä.
JOG-painike
――JOG-painike sijaitsee laitteen takana, sen vasemmalla puolella. Painikkeella
voidaan siirtyä ylös- tai alaspäin, vasemmalle tai oikealle, tai sitä voidaan käyttää
Ohjauspaneeli
Enter-näppäimenä.
Tämä merkkivalo osoittaa virtatilan:
――Osien väri ja muoto voivat olla erilaisia kuin tässä näytettyjen osien. Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa
•• Virta kytketty (virtapainikkeesta): Virran LED-merkkivalo sammuneena
laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
•• Virransäästötila: Virran LED-merkkivalo vilkkuu
JOG-painike
YLÖS
Virran merkkivalo
•• Virta katkaistu (virtapainikkeesta): Virran LED-merkkivalo palaa
――Virran LED-merkkivalon toimintoa voidaan vaihtaa valikosta. (System → Power
LED On) Toiminnallisten erojen vuoksi kaikissa malleissa ei ehkä ole tätä
toimintoa.
VASEMMALLE
OIKEALLE
PAINA(ENTER)
ALAS
――
Virtapainike on takaosassa vasemmalla, ja sillä tuote käynnistetään tai
sammutetaan.
Paina JOG-painiketta, kun näyttö käynnistyy. Toimintonäppäinopas tulee
näyttöön. Jos haluat avata kuvaruutuvalikon, kun opas tulee näyttöön, paina
Toimintonäppäinopas vastaavaa suuntapainiketta uudelleen.
――Toimintonäppäinopas voi vaihdella toiminnon tai laitteen mallin mukaan.
Perehdy käyttämääsi laitteeseen.
Toimintonäppäinopas
Virran merkkivalo
Return
9
Toimintonäppäinopas
――Kun haluat käyttää toimintonäppäinopasta, paina JOG-painiketta. Seuraava ikkuna tulee näkyviin.
Osat
Kuvaus
Menu
Tämän laitteen valikko näkyy kuvaruutuvalikkona.
YLÖS/ALAS/VASEN/OIKEA: Siirry haluamaasi kohteeseen. Kunkin
kohteen kuvaus ilmestyy näyttöön tarkennuksen muuttuessa.
PAINA(ENTER): Valittu kohde otetaan käyttöön.
Valitsee vaihtoehdon , kun JOG-painiketta siirretään
toimintonäppäinopasnäytössä.
Source
Valitse
, jos haluat vaihtaa tulolähdettä siirtämällä JOG-painiketta
toimintonäppäinopasnäytössä. Näytön vasempaan yläkulmaan ilmestyy
viesti, jos tulolähde on vaihtunut.
Valitsee vaihtoehdon , kun JOG-painiketta siirretään
toimintonäppäinopasnäytössä.
Ota Eye Saver Mode käyttöön tai poista se käytöstä painamalla tätä.
Eye Saver Mode
Alla olevat toiminnot eivät ole käytettävissä, jos Eye Saver Mode
-toiminto on käytettävissä.
•• Game → Picture Mode, Black Equalizer
Return
•• Picture → Picture Mode, Brightness, Color
•• System → Smart ECO Saving+
Power Off
Sammuta tuote valitsemalla
siirtämällä JOG-painiketta
toimintonäppäinopasnäytössä.
Return
Palaa edellisen valikkoon valitsemalla JOG-painikkeella
toimintonäppäinopasnäyttö on näkyvissä.
-kuvake, kun
――Toimintonäppäinoppaan asetukset vaihtelevat mallien toiminnallisten erojen vuoksi.
10
Kun tuotteessa ei näy mitään (virransäästötilassa tai signaalittomassa tilassa), suoria lähde- ja
virtanäppäimiä voi käyttää alla kuvatulla tavalla.
JOG-painike
Virransäästö-/signaaliton tila
YLÖS
Lähteen vaihto
ALAS
PAINA(ENTER) 2 sekunnin ajan
Virrankatkaisu
Kun tuotteessa näkyy valikko, JOG-painiketta voidaan käyttää alla kuvatulla tavalla.
JOG-painike
Toiminto
YLÖS/ALAS
Siirrä asetusta.
Poistu valikosta.
VASEMMALLE
Sulje aliluettelo arvoa tallentamatta.
Liukusäätimen arvo vähenee.
OIKEALLE
PAINA(ENTER)
Siirry aliluetteloon.
Liukusäätimen arvo kasvaa.
Tallenna arvo ja sulje aliluettelo.
11
Brightness-, Contrast- ja Sharpness-asetusten
muuttaminen
Voit säätää Brightness-, Contrast- tai Sharpness-asetusta siirtämällä JOG-painiketta ylös- tai alaspäin,
jos kuvaruutuvalikko ei ole näytössä.
Volume-asetuksen muuttaminen
Voit säätää Volume-asetusta siirtämällä JOG-painiketta vasemmalle tai oikealle, jos kuvaruutuvalikko ei
ole näytössä.
Volume
Sharpness
Brightness
50
Mute
100
Contrast
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
――Jos yhdistetyn syöttölaitteen äänenlaatu on kuulokkeita ja kaiuttimia käytettäessä heikko, laitteen Auto Mute
-toiminto voi mykistää äänen tai saada sen katkeilemaan. Määritä syöttölaitteen syöttöäänenvoimakkuudeksi
vähintään 20 % ja säädä äänenvoimakkuutta laitteen äänenvoimakkuussäätimellä (JOG-painike VASEN/
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
――Oletuskirkkaus voi vaihdella alueen mukaan.
Brightness
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Eye Saver Mode-toiminto on käytössä.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Picture Mode-asetukseksi on valittu Dynamic Contrast.
Contrast
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Picture Mode-asetukseksi on valittu Cinema tai Dynamic Contrast.
OIKEA).
――Mikä on Auto Mute?
Toiminto mykistää äänen äänenlaadun parantamiseksi, kun tulolähteessä on häiriöitä tai se on heikko,
mikä yleensä johtuu syöttölaitteen äänenvoimakkuuteen liittyvästä ongelmasta.
――Voit ottaa Mute-toiminnon käyttöön avaamalla Volume-hallintanäytön ja siirtämällä kohdistuksen JOGpainikkeella alas.
Voit poistaa Mute-toiminnon käytöstä avaamalla Volume-hallintanäytön ja lisäämällä tai vähentämällä
Volume-asetuksen arvoa.
Sharpness
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Picture Mode-asetukseksi on valittu Cinema tai Dynamic Contrast.
12
Porttityypit
Laitteen kallistusasteen säätäminen
――Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella laitteen mallista riippuen. Osien väri ja muoto voivat olla
――Osien väri ja muoto voivat olla erilaisia kuin tässä näytettyjen osien. Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa
erilaisia kuin tässä näytettyjen osien. Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman
laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
erillistä ilmoitusta. Perehdy käyttämääsi laitteeseen.
-2,0° (±2,0°) ~ 20,0° (±2,0°)
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
DC 14V
HDMI IN 1
Liitäntä
HDMI IN 2
DP IN
DC 14V
Kuvaus
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
Liitäntä lähdelaitteeseen HDMI- tai HDMI-DVI-kaapelilla.
•• Tuotteen kallistusta voi säätää.
•• Pidä laitteen alaosasta kiinni ja säädä kallistuskulmaa varovasti.
Liitäntä tietokoneeseen DP-kaapelin avulla
Yhdistäminen äänilähtölaitteeseen, kuten kuulokkeisiin
――Ääni kuului vain HDMI-HDMI-kaapelia tai DP-kaapelia käytettäessä.
DC 14V
Käytetään verkkolaitteen liittämiseen.
13
Varkaudenestolukko
Tuotteen siirtämiseen liittyviä varotoimia
――Varkaudenestolukon ansiosta laitetta voi käyttää turvallisesti julkisilla paikoilla.
――Lukituslaitteen muoto ja lukitustapa voivat olla erilaisia eri valmistajien tuotteissa. Saat lisätietoja
lukituslaitteen mukana toimitetusta käyttöoppaasta.
Varkaudenestolukon lukitseminen:
•• Älä paina kuvaruutua suoraan.
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
DC 14V
•• Älä pidä kiinni kuvaruudusta tuotetta
siirtäessäsi.
1
Kiinnitä varkaudenestolukon kaapeli johonkin painavaan esineeseen, esimerkiksi pöytään.
2
Pujota kaapelin pää sen toisessa päässä olevan silmukan läpi.
3
Aseta lukituslaite laitteen takana olevaan lukituskiinnikkeeseen.
4
Lukitse lukituslaite.
‒‒ Lukituslaitteen voi ostaa erikseen.
‒‒ Saat lisätietoja lukituslaitteen mukana toimitetusta käyttöoppaasta.
•• Älä kannattele laitetta ylösalaisin pitämällä
kiinni vain jalustasta.
•• Pidä kiinni tuotteen alakulmista tai reunoista
siirtäessäsi sitä.
‒‒ Lukituslaitteita voi ostaa elektroniikka-alan liikkeistä tai Internetistä.
14
Asennus
Jalustan kiinnittäminen
――Ennen kuin kasaat laitteen, aseta se tasaiselle lattiapinnalle siten, että näyttöruutu osoittaa alaspäin.
: Laite on kaareva. Laite voi vahingoittua, jos sitä painetaan voimakkaasti, kun se on tasaisella pinnalla. Älä
paina laitetta, kun se on lattialla ylös- tai alaspäin.
1
Aseta jalustan kiinnitin jalustimeen kuvan
osoittamalla tavalla.
Varmista, että jalustan kiinnitin on tiukasti
paikoillaan.
2
Kierrä kiinnitysruuvi jalustan pohjaan täysin kiinni.
Vaara
Vaara
Älä kannattele laitetta ylösalaisin pitämällä kiinni
vain jalustasta.
Älä paina tuotetta alaspäin. Muutoin tuote voi
vahingoittua.
3
Aseta pakkauksessa oleva styroksilevy (tyyny)
lattialle ja sitten laite kuvan osoittamalla tavalla
ylösalaisin styroksilevyn päälle. Jos styroksilevyä
ei ole, käytä paksua mattoa.
4
Pidä kiinni tuotteen takaosasta kuvassa esitetyllä
tavalla. Työnnä kasattu jalusta laitteen runkoon
nuolen suuntaisesti kuvan osoittamalla tavalla.
5
Jalusta on nyt koottu valmiiksi.
15
Jalustan irrottaminen
――Ennen jalustan irrottamista tuotteesta aseta tuote tasaiselle ja vakaalle alustalle kuvaruutu alaspäin.
: Laite on kaareva. Laite voi vahingoittua, jos sitä painetaan voimakkaasti, kun se on tasaisella pinnalla. Älä
paina laitetta, kun se on lattialla ylös- tai alaspäin.
1
Aseta pakkauksessa oleva styroksilevy (tyyny)
lattialle ja sitten laite kuvan osoittamalla tavalla
ylösalaisin styroksilevyn päälle. Jos styroksilevyä ei
ole, käytä paksua mattoa.
2
Pidä kiinni tuotteesta toisella kädellä ja irrota
jalusta vetämällä toisella kädellä jalustan
kiinnittimestä kuvassa esitetyllä tavalla.
Vaara
Vaara
Älä kannattele laitetta ylösalaisin pitämällä kiinni
vain jalustasta.
Älä paina tuotetta alaspäin. Muutoin tuote voi
vahingoittua.
3
Kierrä jalustan pohjassa oleva kiinnitysruuvi auki.
4
Vedä jalustan kiinnitin irti nuolen suuntaisesti
kuvan osoittamalla tavalla.
16
Luku 03
Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö
Lue seuraavat ohjeet ennen tuotteen
asentamista.
1
Ennen näytön asentamista tarkista toimitetun signaalikaapelin kummankin liittimen muoto sekä
näytössä ja ulkoisessa laitteessa olevien porttien muoto ja sijainti.
2
Ennen näytön asentamista varmista, että virtakaapeli on irrotettu sekä näytöstä että ulkoisesta
laitteesta, jotta oikosulku tai ylivirta ei vahingoita näyttöä.
3
Kun kaikki signaalikaapelit on liitetty oikein, liitä virtakaapeli takaisin näyttöön ja ulkoiseen
laitteeseen.
4
Kun asennus on valmis, tutustu näytön toimintoihin, varotoimiin ja muihin näytön oikean käytön
vaatimiin tietoihin lukemalla käyttöopas.
Tietokoneen kytkeminen ja käyttäminen
Valitse käyttämällesi tietokoneelle sopiva kytkentätapa.
――Kytkentään käytettävät osat voivat olla erilaisia eri laitteissa.
――Portit voivat vaihdella tuotekohtaisesti.
Kytkeminen HDMI-kaapelilla
HDMI IN 1, HDMI IN 2
Kytkeminen HDMI-DVI-kaapelilla
HDMI IN 1, HDMI IN 2
――Äänitoimintoa ei tueta, jos lähdelaite on kytketty HDMI-DVI-kaapelilla.
――Paras mahdollinen tarkkuus ei välttämättä ole käytössä HDMI-DVI-kaapelilla.
17
Kytkeminen DP-kaapelilla
Virran kytkeminen
HDMI IN 1
DP IN
HDMI IN 2
DP IN
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
DC 14V
DC 14V
1
――Suosittelemme alle 1,5 m:n pituisen DP-kaapelin käyttöä. Yli 1,5 m:n pituisen kaapelin käyttäminen voi
heikentää kuvanlaatua.
2
Kytkeminen kuulokkeisiin
3
1
Kytke virtajohto verkkolaitteeseen. Kytke sitten verkkolaite laitteen takaosassa olevaan DC 14V
-liitäntään.
2
Liitä seuraavaksi virtajohto pistorasiaan.
――Käytä kuulokkeita, kun aktivoit äänen HDMI-HDMI-kaapelilla tai DP-kaapelilla.
3
Käynnistä tuote painamalla sen takana olevaa JOG-painiketta.
――Kuulokeliitäntä tukee vain 3-johtimista TRS-tyyppistä liitintä.
――Tulojännite vaihdetaan automaattisesti.
18
Laitteen oikea käyttöasento
Ohjaimen asentaminen
――Voit asettaa laitteen tarkkuuden ja taajuuden optimaalisiksi asentamalla laitteen ohjaimet.
――Voit asentaa laiteohjaimen uusimman version lataamalla sen Samsung Electronicsin verkkosivuilta
osoitteesta http://www.samsung.com.
Optimaalisen tarkkuuden määrittäminen
Näyttöön tulee optimaalisen tarkkuuden määrittämistä koskeva tiedottava viesti, kun käynnistät laitteen
ensimmäisen kerran hankittuasi sen.
Valitse tiedottavasta viestistä kieli ja tietokoneesta paras mahdollinen tarkkuusasetus.
Käytä laitetta oikeassa työasennossa seuraavalla tavalla:
•• Suorista selkäsi.
•• Pidä silmät 45–50 cm:n etäisyydellä näytöstä ja suuntaa katseesi hieman alaspäin näyttöön.
•• Pidä silmäsi suoraan näytön edessä.
•• Säädä katselukulmaa niin, että valo ei heijastu näytöstä.
•• Pidä kyynärvartesi kohtisuorassa olkavarsiin nähden ja samassa tasossa kädenselkien kanssa.
――Jos optimaalista tarkkuutta ei valita, viesti tulee enintään kolme kertaa määrätyksi ajaksi näyttöön, vaikka
laite välillä sammutetaan ja käynnistetään uudelleen.
――Jos haluat määrittää parhaan mahdollisen tarkkuuden tietokonettasi varten, katso (Kysymykset ja
vastaukset) → ”Miten tarkkuutta muutetaan?”
――Voit muuttaa virkistystaajuutta näytön tarkkuuden mukaan valitsemalla kuvaruutuvalikosta Game → Refresh
Rate.
――Jos haluat ottaa suurimman virkistystaajuuden käyttöön, määritä FreeSync-asetukseksi Ultimate Engine tai
määritä Refresh Rate -asetukseksi 144 Hz.
•• Pidä kyynärpäät suunnilleen suorassa kulmassa.
•• Säädä laitteen korkeutta niin, että voit taivuttaa polvesi vähintään 90 asteen kulmaan, pidä
kantapääsi maassa ja käsivartesi sydämesi alapuolella.
•• Tee silmäharjoituksia tai räpyttele usein, niin silmien väsyminen vähenee.
19
Luku 04
Game
Toimintonäppäinopas →
→ Game
Jokainen toiminto on kuvattu yksityiskohtaisesti. Lisätietoja saat laitteen ohjeista.
――Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella laitteen mallista riippuen. Osien väri ja muoto voivat olla
erilaisia kuin tässä näytettyjen osien. Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman
erillistä ilmoitusta.
PC-tilassa
•• Custom: Mukauta näytön asetukset.
•• FPS: Lisää tummien alueiden kirkkautta FPS (First-Person Shooter)-pelin näytössä. Tämä tila
parantaa vihollisten näkyvyyttä FPS (First-Person Shooter)-pelin aikana.
Picture Mode
Tämän valikon avulla voit mukauttaa kuvanlaadun tuotteen käyttöympäristöön.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Eye Saver Mode-toiminto on käytössä.
•• RTS: Paranna RTS (Real-Time Strategy)-näytön ja minikartan näkyvyyttä lisäämällä värilämpötilaa ja
kontrastisuhdetta.
•• RPG: Tämä tila on optimoitu RPG (Role Playing Game)-pelin näytön 3D-grafiikalle ja pikaviestinnälle.
•• AOS: Optimoi AOS (Aeon Of Strife)-pelin näytön kuvanlaatu kasvattamalla kontrastisuhdetta.
•• Cinema: Sovita television kirkkaus ja terävyys videoiden ja DVD-levyjen sisällön katseluun.
•• Dynamic Contrast: Tasapainota kirkkaus automaattisen kontrastinsäädön avulla.
AV-tilassa
Kun ulkoinen tulo on liitetty HDMI/DP-liitäntään ja PC/AV Mode -asetuksena on AV, Picture Mode
-asetuksen voi valita neljästä valmiista kuva-asetusvaihtoehdosta (Dynamic, Standard, Movie ja Custom).
Voit aktivoida asetukseksi Dynamic, Standard, Movie tai Custom. Voit valita asetukseksi Custom, jolloin
henkilökohtaiset kuva-asetuksesi palautuvat automaattisesti käyttöön.
•• Dynamic: Valitse tämä asetus, kun haluat kuvasta terävämmän kuin Standard -tilassa.
•• Standard: Valitse tämä asetus, kun ympäristö on kirkas.
•• Movie: Valitse tämä asetus, kun ympäristö on pimeä. Asetus säästää virtaa ja estää silmien
väsymisen.
•• Custom: Valitse tämä asetus, kun haluat säätää kuvaa haluamallasi tavalla.
20
Refresh Rate
Response Time
Muuta näytön virkistystaajuutta. Suuri virkistystaajuus voi vähentää silmien väsymistä.
Nopeuta paneelin vastausaikaa, jolloin video näyttää entistä eloisammalta ja luonnollisemmalta.
•• 60 Hz / 100 Hz / 120 Hz / 144 Hz
――Response Time -asetukseksi on paras valita Standard tai Faster, kun et katsele elokuvaa.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun FreeSync-asetukseksi on valittu Standard Engine tai Ultimate Engine.
――Tietokoneen näytönohjain voi aiheuttaa sen, että Refresh Rate -asetuksen muuttaminen johtaa näytön
välkkymiseen.
――Toiminto on käytettävissä tietokoneessa, jonka näytönohjaimen virkistystaajuutta voi muuttaa.
Sitä ei voi käyttää laitteissa (esimerkiksi AV-laitteissa), joiden virkistystaajuus on kiinteä. Jos toiminto on
käytössä, näytössä voi ilmetä toimintahäiriö.
Black Equalizer
Säädä tummien alueiden kirkkautta.
Kun arvo lähenee arvoa 1, näytön tummat alueet kirkastuvat, jolloin viholliset näkyvät paremmin peliä
pelattaessa. Käytä pientä arvoa pelin aikana, jotta viholliset näkyvät hyvin.
Kun arvo lähenee arvoa 20, näytön tummat alueet tummuvat ja kontrasti pienenee.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Eye Saver Mode-toiminto on käytössä.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Picture Mode-asetukseksi on valittu Cinema tai Dynamic Contrast.
21
FreeSync
FreeSync-tekniikka on ratkaisu, joka poistaa kuvan repeämisilmiön ilman tavanomaista hitautta ja
viivettä.
Tämä toiminto poistaa kuvan repeämisilmiön ja viiveen pelejä pelattaessa. Voit parantaa pelielämystä.
Tuotteessa näkyvät FreeSync-valikon vaihtoehdot voivat vaihdella tuotteen mallin ja AMDnäytönohjainyhteensopivuuden mukaan.
•• Off: Ota FreeSync pois käytöstä.
•• Standard Engine: Ota AMD-näytönohjaimen FreeSync-perustoiminnot käyttöön.
•• Ultimate Engine: Ota FreeSync-toiminto käyttöön suuremmalla näytön kuvataajuudella. Näytön
repeämisilmiö (näytön ja sisällön epänormaali tahdistus) vähenee tässä tilassa. Huomaa kuitenkin,
että näyttö voi välkkyä ajoittain pelien pelaamisen aikana.
Jos käytät FreeSync-toimintoa pelin pelaamisen aikana, voi ilmetä seuraavia oireita:
•• Näytönohjaimen tyyppi, pelin asetukset tai toistettava video voivat aiheuttaa sen, että näyttö
välkkyy. Kokeile seuraavia toimia: pienennä pelin asetusarvoja, vaihda FreeSync-tilaksi Standard
Engine tai tarkista näytönohjaimen ohjainohjelmiston versio ja päivitä se tarvittaessa uusimpaan
versioon AMD:n sivustosta.
Näytönohjainten luettelossa mainitut mallit tukevat FreeSync-toimintoa.
FreeSync-toimintoa voi käyttää vain tiettyjen AMD-näytönohjainmallien kanssa. Seuraavat
näytönohjaimet ovat tuettuja:
Asenna AMD:n sivustosta uusimmat viralliset näytönohjainkortin ohjaintiedostot, jotka tukevat
FreeSync-toimintoa.
――Tietoja muista FreeSync-toimintoa tukevista AMD-näytönohjainmalleista on AMD:n virallisessa sivustossa.
――Valitse FreeSync Off, jos käytät toisen valmistajan näytönohjainta.
――Kun FreeSync-toimintoa käytetään HDMI-kaapelin kautta, tiettyjen AMD:n näytönohjainten kaistanleveyden
rajoitus voi aiheuttaa sen, ettei toiminto toimi.
•• Radeon™ RX Vega series
•• Radeon™ Pro Duo (2016 edition)
•• Radeon™ RX 500 series
•• Radeon™ R9 Nano series
•• Radeon™ RX 400 series
•• Radeon™ R9 Fury series
•• Radeon™ R9/R7 300 series (paitsi R9 370/X,
R7 370/X, R7 265)
•• Radeon™ R9/R7 200 series (paitsi R9 270/X,
R9 280/X)
•• Kun käytät FreeSync-toimintoa, näyttö voi välkkyä näytönohjaimen lähtötaajuuden vaihtelun takia.
•• Vastenopeus voi tarkkuuden mukaan vaihdella pelin pelaamisen aikana. Suuri tarkkuus pienentää
tavallisesti vastenopeutta.
•• Tuotteen äänenlaatu voi huonontua.
――Jos toiminnon käytössä ilmenee ongelmia, ota yhteys Samsung-huoltoon.
――Kun FreeSync-asetuksena on Standard Engine tai Ultimate Engine ja tarkkuutta muutetaan, kuvassa voi
näkyä ajoittain repeytymistä. Määritä FreeSync-asetukseksi Off ja muuta tarkkuutta.
――Toimintoa ei voi käyttää laitteissa (esimerkiksi AV-laitteissa), joissa ei ole AMD:n näytönohjainta. Jos toiminto
on käytössä, näytössä voi ilmetä toimintahäiriö.
――Käytä parasta mahdollista tarkkuutta (1920 x 1080), kun FreeSync on käytössä.
――Käytä valmistajan toimittamaa HDMI/DisplayPort-kaapelia, kun käytät FreeSync-toimintoa.
22
Low Input Lag
AV-tilassa
Minimoi nopean reagoinnin syöttöviive vähentämällä videon käsittelyaikaa.
•• 16:9: Näytä kuva kuvasuhteessa 16:9.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun FreeSync-toiminto on käytössä.
•• Screen Fit: Näytä kuva alkuperäisessä kuvasuhteessa sitä rajaamatta.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Refresh Rate -asetuksena on 60 Hz.
――Jos tietokoneen virkistystaajuus poikkeaa tuotteen Refresh Rate -asetuksesta, toiminto ei ehkä ole tuettu.
Screen Size
Valitse paras näytön koko ja suhde.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun FreeSync-toiminto on käytössä.
PC-tilassa
•• Auto: Näytä kuva syöttölähteen kuvasuhteen mukaisena.
•• Wide: Näytä kuva koko näytön tilassa syöttölähteen kuvasuhteeseen katsomatta.
•• 17" (4:3): Käytä 17-tuumaisen näytön kanssa 4:3-kuvasuhdetta. Kuvia, joilla on eri kuvasuhde, ei
näytetä.
•• 4:3: Näytä kuva kuvasuhteessa 4:3. Sopii videoille ja tavallisille lähetyksille.
•• 17" (4:3): Käytä 17-tuumaisen näytön kanssa 4:3-kuvasuhdetta. Kuvia, joilla on eri kuvasuhde, ei
näytetä.
•• 19" (4:3): Käytä 19-tuumaisen laajakuvanäytön kanssa 4:3-kuvasuhdetta. Kuvia, joilla on eri
kuvasuhde, ei näytetä.
•• 19" Wide (16:10): Käytä 19-tuumaisen laajakuvanäytön kanssa 16:10-kuvasuhdetta. Kuvia, joilla on eri
kuvasuhde, ei näytetä.
•• 21.5" Wide (16:9): Käytä 21,5-tuumaisen laajakuvanäytön kanssa 16:9-kuvasuhdetta. Kuvia, joilla on
eri kuvasuhde, ei näytetä.
•• 22" Wide (16:10): Käytä 22-tuumaisen laajakuvanäytön kanssa 16:10-kuvasuhdetta. Kuvia, joilla on eri
kuvasuhde, ei näytetä.
•• 23" Wide (16:9): Käytä 23-tuumaisen laajakuvanäytön kanssa 16:9-kuvasuhdetta. Kuvia, joilla on eri
kuvasuhde, ei näytetä.
――Toiminnon tuki vaihtelee laitteessa olevien porttien mukaan.
――Voit muuttaa näytön kokoa Screen Size -asetuksella seuraavien ehtojen täyttyessä.
――Tulolähteen tyyppi on 480p, 576p, 720p tai 1080p, ja tuote näyttää kuvan normaalisti (kaikki mallit eivät
•• 19" (4:3): Käytä 19-tuumaisen laajakuvanäytön kanssa 4:3-kuvasuhdetta. Kuvia, joilla on eri
kuvasuhde, ei näytetä.
tue näitä signaaleja.).
――Tätä asetusta voi käyttää vain vain, jos ulkoinen tulo käyttää HDMI/DP-liitäntää ja kohdan PC/AV Mode
•• 19" Wide (16:10): Käytä 19-tuumaisen laajakuvanäytön kanssa 16:10-kuvasuhdetta. Kuvia, joilla on eri
kuvasuhde, ei näytetä.
asetuksena on AV.
――Tämä asetus on käytettävissä, kun FreeSync-asetuksena on Off).
•• 21.5" Wide (16:9): Käytä 21,5-tuumaisen laajakuvanäytön kanssa 16:9-kuvasuhdetta. Kuvia, joilla on
eri kuvasuhde, ei näytetä.
•• 22" Wide (16:10): Käytä 22-tuumaisen laajakuvanäytön kanssa 16:10-kuvasuhdetta. Kuvia, joilla on eri
kuvasuhde, ei näytetä.
•• 23" Wide (16:9): Käytä 23-tuumaisen laajakuvanäytön kanssa 16:9-kuvasuhdetta. Kuvia, joilla on eri
kuvasuhde, ei näytetä.
23
Virtual Aim Point
•• Off: Virtual Aim Point ei ole käytettävissä, kun Off on valittuna.
••
/
/
/
/
/
1
: Valitse haluamasi tähtäyspisteen tyyli.
Tähtäyspiste näkyy näytön keskellä. Sijaintia voi muuttaa vain näytössä näkyvän suorakulmaisen
alueen sisällä.
•• Position Reset: Palauta tähtäyspisteen oletussijainti.
Move the aim point using the jog button and press Enter to confirm the moved
position. To restore the default position, select Reset Position from the menu.
Move the aim point using the jog button and press Enter to confirm the moved
position. To restore the default position, select Reset Position from the menu.
2
Tähtäyspiste siirtyy 1 pikselin jokaisella JOG-painikkeen siirrolla.
•• Tähtäyspistettä ei voi siirtää näytössä näkyvän suorakulmion ulkopuolelle.
•• Voit siirtyä jatkuvasti painamalla JOG-painiketta jonkin aikaa.
Move the aim point using the jog button and press Enter to confirm the moved
position. To restore the default position, select Reset Position from the menu.
24
3
Kun asetukset on määritetty, paina JOG-painikkeen
määritettyyn sijaintiin, ja asetusnäyttö sulkeutuu.
4
Voit palauttaa sijainnin keskelle valitsemalla
Enter -näppäintä. Tähtäyspiste on kiinnitetty
→ Game → Virtual Aim Point → Position Reset.
25
Luku 05
Picture
Toimintonäppäinopas →
→ Picture
Määritä näytön asetukset, kuten kirkkaus. Jokainen toiminto on kuvattu yksityiskohtaisesti.
――Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella laitteen mallista riippuen. Osien väri ja muoto voivat olla
erilaisia kuin tässä näytettyjen osien. Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman
erillistä ilmoitusta.
PC-tilassa
•• Custom: Mukauta näytön asetukset.
•• FPS: Lisää tummien alueiden kirkkautta FPS (First-Person Shooter)-pelin näytössä. Tila parantaa
vihollisten näkyvyyttä FPS (First-Person Shooter)-pelin aikana.
Picture Mode
Tämän valikon avulla voit mukauttaa kuvanlaadun tuotteen käyttöympäristöön.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Eye Saver Mode-toiminto on käytössä.
•• RTS: Paranna RTS (Real-Time Strategy)-näytön ja minikartan näkyvyyttä lisäämällä värilämpötilaa ja
kontrastisuhdetta.
•• RPG: Tämä tila on optimoitu RPG (Role Playing Game)-pelin näytön 3D-grafiikalle ja pikaviestinnälle.
•• AOS: Optimoi AOS (Aeon Of Strife)-pelin näytön kuvanlaatu kasvattamalla kontrastisuhdetta.
•• Cinema: Sovita television kirkkaus ja terävyys videoiden ja DVD-levyjen sisällön katseluun.
•• Dynamic Contrast: Tasapainota kirkkaus automaattisen kontrastinsäädön avulla.
AV-tilassa
Kun ulkoinen tulo on liitetty HDMI/DP-liitäntään ja PC/AV Mode -asetuksena on AV, Picture Mode
-asetuksen voi valita neljästä valmiista kuva-asetusvaihtoehdosta (Dynamic, Standard, Movie ja Custom).
Voit aktivoida asetukseksi Dynamic, Standard, Movie tai Custom. Voit valita asetukseksi Custom, jolloin
henkilökohtaiset kuva-asetuksesi palautuvat automaattisesti käyttöön.
•• Dynamic: Valitse tämä asetus, kun haluat kuvasta terävämmän kuin Standard -tilassa.
•• Standard: Valitse tämä asetus, kun ympäristö on kirkas.
•• Movie: Valitse tämä asetus, kun ympäristö on pimeä. Asetus säästää virtaa ja estää silmien
väsymisen.
•• Custom: Valitse tämä asetus, kun haluat säätää kuvaa haluamallasi tavalla.
26
Brightness
Color
Säädä kuvan yleistä kirkkautta. (Välillä: 0–100)
Säädä näytön värisävyä.
Mitä suurempi arvo, sen kirkkaampi kuva.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Eye Saver Mode-toiminto on käytössä.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Eye Saver Mode-toiminto on käytössä.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Picture Mode-asetukseksi on valittu Cinema tai Dynamic Contrast.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Picture Mode-asetukseksi on valittu Dynamic Contrast.
•• Color Tone: Valitse katselutarpeitasi parhaiten vastaava värisävy.
‒‒ Cool 2: Määritä Cool 1-asetusta viileämpi värilämpötila.
Contrast
Säädä kohteiden ja taustan välistä kirkkauseroa. (Välillä: 0–100)
Mitä suurempi arvo, sen enemmän kontrastia ja sen selkeämmin kohteet näkyvät.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Picture Mode-asetukseksi on valittu Cinema tai Dynamic Contrast.
Sharpness
Näytä kohteiden reunat selkeämpinä tai epätarkempina. (Välillä: 0–100)
Mitä suurempi arvo, sen tarkemmat reunat.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Picture Mode-asetukseksi on valittu Cinema tai Dynamic Contrast.
‒‒ Cool 1: Määritä Normal-asetusta viileämpi värilämpötila.
‒‒ Normal: Näytä normaali värisävy.
‒‒ Warm 1: Määritä Normal-asetusta lämpimämpi värilämpötila.
‒‒ Warm 2: Määritä Warm 1-asetusta lämpimämpi värilämpötila.
‒‒ Custom: Mukauta värisävyä.
――Kun ulkoinen tulolähde on liitetty HDMI/DP-liitäntään ja PC/AV Mode -asetuksena on AV, kohdassa Color
Tone on neljä värilämpötila-asetusta (Cool, Normal, Warm ja Custom).
•• Red: Säädä punaisen kylläisyystasoa. Arvot lähempänä sataa tarkoittavat suurempaa väriintensiteettiä.
•• Green: Säädä vihreän kylläisyystasoa. Arvot lähempänä sataa tarkoittavat suurempaa väriintensiteettiä.
•• Blue: Säädä sinisen kylläisyystasoa. Arvot lähempänä sataa tarkoittavat suurempaa väriintensiteettiä.
•• Gamma: Säädä valoisuuden keskitasoa.
‒‒ Mode1 / Mode2 / Mode3
27
HDMI Black Level
Eye Saver Mode
Jos laitteeseen kytketään DVD-soitin tai digisovitin HDMI-liitännän kautta, kuvan laatu (kontrasti ja
väritasapaino, mustan taso jne.) saattaa heiketä lähdelaitteesta riippuen.
Määrittää silmien lepuuttamiselle sopivan kuvanlaadun.
Jos näin käy, kuvan laatua voi säätää kohdasta HDMI Black Level.
――Tämä toiminto on käytettävissä vain HDMI1, HDMI2-tilassa.
•• Normal: Valitse tämä tila, jos kontrastisuhde on hyvä.
•• Low: Valitse tämä tila, jos kontrastisuhde on heikko ja haluat pienentää mustan tasoa ja lisätä
valkoisen tasoa.
――HDMI Black Level ei ehkä ole yhteensopiva joidenkin lähdelaitteiden kanssa.
――HDMI Black Level -toiminto aktivoidaan vain tietyllä AV-tarkkuudella, kuten 720p / 60 Hz ja 1080p / 60 Hz.
Screen Adjustment
――Tämä asetus on käytettävissä vain silloin, kun PC/AV Mode -asetuksena on AV.
――Tämä valikko on käytettävissä vain, kun AV-tilan Screen Size -asetukseksi on valittu Screen Fit.
Kun tulosignaalin tyyppi on 480p, 576p, 720p tai 1080p AV-tilassa ja tuote näyttää kuvan normaalisti, voit
Screen Fit -valinnalla säätää vaaka- ja pystysijaintia välillä 0–6.
H-Position - ja V-Position-asetusten määrittäminen
H-Position: Siirrä näyttöä vasemmalle tai oikealle.
V-Position: Siirrä näyttöä ylös- tai alaspäin.
28
Luku 06
OnScreen Display
Toimintonäppäinopas →
→ OnScreen Display
Jokainen toiminto on kuvattu yksityiskohtaisesti. Lisätietoja saat laitteen ohjeista.
――Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella laitteen mallista riippuen. Osien väri ja muoto voivat olla
erilaisia kuin tässä näytettyjen osien. Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman
Display Time
erillistä ilmoitusta.
Kuvaruutuvalikko sulkeutuu automaattisesti, jos valikkoa ei käytetä tietyn ajan kuluessa.
Language
Display Time -toiminnon avulla voit määrittää, miten pitkän ajan kuluttua kuvaruutuvalikko suljetaan.
Aseta valikkojen kieli.
――Kieliasetusten muutos koskee ainoastaan kuvaruutuvalikkoa.
――Se ei koske tietokoneen muita toimintoja.
29
Luku 07
System
Toimintonäppäinopas →
→ System
Jokainen toiminto on kuvattu yksityiskohtaisesti. Lisätietoja saat laitteen ohjeista.
――Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella laitteen mallista riippuen. Osien väri ja muoto voivat olla
erilaisia kuin tässä näytettyjen osien. Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman
erillistä ilmoitusta.
2
Valitse OK, kun seuraava näyttö on näkyvissä.
The test photo will now be shown. Look carefully at the screen for the next 5 seconds.
OK
Self Diagnosis
1
•• Tarkastele testinäyttöä.
Valitse toimintonäppäimellä
13
Black Equalizer
→ System → Self Diagnosis.
144
Off
On
Refresh Rate
Eye Saver Mode
Low Input Lag
Hz
Response Time
Picture Mode: Custom
Game
Self Diagnosis
Picture
Volume
50
OnScreen Display
Smart ECO Saving+
Off
System
Off Timer Plus
Information
PC/AV Mode
DisplayPort Ver.
HDMI Mode
Key Repeat Time
Perform this test when you
experience a problem with
your monitor's picture.
>
>
1.2↑
2.0
Auto
30
3
Valitse testituloksen mukaan Yes / No / Show Again.
Volume
Do you still see the problem in this test photo?
Säädä Volume-asetusta JOG-painikkeella VASEN/OIKEA.
If you need to see the photo again, click Show Again.
――Voit ottaa Mute-toiminnon käyttöön avaamalla Volume-hallintanäytön ja siirtämällä kohdistuksen JOGYes
No
Show Again
painikkeella alas.
Voit poistaa Mute-toiminnon käytöstä avaamalla Volume-hallintanäytön ja lisäämällä tai vähentämällä
Volume-asetuksen arvoa.
•• Seuraava näyttö tulee näkyviin, kun valitset vaihtoehdon Yes.
Self Diagnosis Complete
Smart ECO Saving+
Contact the Samsung Call Center for assistance.
Please have the following information ready:
Smart ECO Saving+ -toiminto vähentää virrankulutusta valvomalla tuotteen paneelin käyttämän sähkön
määrää.
- Model Code: **************
- Software Version: *-*********-****.*
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Eye Saver Mode-toiminto on käytössä.
- S/N: **************
•• Off: Ota Smart ECO Saving+ -toiminto pois käytöstä.
OK
•• On: Virrankulutusta säädetään energian säästämiseksi automaattisesti. (Se, kuinka paljon
virrankulutus vähenee, vaihtelee näytön kirkkauden mukaan.)
•• Kun valitset vaihtoehdon No, seuraava näyttö tulee näkyviin.
Self Diagnosis Complete
If there are no issues with the test photo, it means that your monitor is working properly. To find the
problem, follow the troubleshooting steps below:
- Turn off the monitor, PC, and all other connected devices. Turn the monitor back on first, then the PC
and other devices.
- Update the operating system and graphics card driver to the latest version and restart your PC.
- Connect the monitor to another port of your PC or connected device.
- Reset the settings in 'System→Reset All'
It is recommended that you use the cable provided at purchase.
OK
31
Off Timer Plus
DisplayPort Ver.
Off Timer -asetuksen määrittäminen
Off Timer: Poista Off Timer -tila käytöstä.
Turn Off After: Sammutusajastimen arvoksi voidaan valita 1–23 tuntia. Laite sammuu automaattisesti,
kun määrätty aika on kulunut umpeen.
――Tämä asetus on käytettävissä vain silloin, kun Off Timer -asetuksena on On.
――Joillekin alueille tarkoitetuissa laitteissa Off Timer -toiminto on määritetty käynnistymään automaattisesti
Valitse DisplayPort.
――Vääriä asetuksia käytettäessä näyttö voi muuttua tyhjäksi. Tarkista tällöin laitteen tekniset tiedot.
――Jos tuotteessa (sen ollessa asetettuna HDMI1-, HDMI2- tai DisplayPort-tilaan) näkyy viesti Check the cable
connection and the settings of the source device., avaa toimintonäppäinnäyttö painamalla JOG-painiketta ja
valitse sitten
→ System → DisplayPort Ver. → 1.1 tai 1.2↑.
――Jos DisplayPort Ver. -asetuksena on 1.1, näytönohjainten lähtösignaalin todellinen enimmäisvirkistystaajuus
ei voi saavuttaa tasoa 100 Hz / 120 Hz / 144 Hz DisplayPort 1.1 -protokollan kaistanleveyden rajoituksen takia.
neljän tunnin kuluttua laitteen virran kytkemisestä. Tämä tehdään virrankäyttömääräysten mukaisesti. Jos et
halua ajastimen aktivoituvan, valitse
→ System → Off Timer Plus ja määritä Off Timer -asetukseksi Off.
Eco Timer -asetuksen määrittäminen
Eco Timer: Poista Eco Timer -tila käytöstä.
Eco Off After: Eco Off After -ajastimen voi asettaa välille 10–180 minuuttia. Laite sammuu
automaattisesti, kun määrätty aika on kulunut umpeen.
――Tämä asetus on käytettävissä vain silloin, kun Eco Timer -asetuksena on On.
PC/AV Mode
Valitse PC/AV Mode-asetukseksi AV. Kuvaa suurennetaan.
Tästä asetuksesta on hyötyä elokuvia katseltaessa.
•• Aseta tilaan "PC", kun kytket laitteen tietokoneeseen.
•• Aseta tilaan "AV", kun kytket laitteen johonkin audiovisuaaliseen laitteeseen.
HDMI Mode
Valitse käytettävä HDMI-tila.
――Tuettava laite ja tarkkuus voivat vaihdella version mukaan.
――Kun versiota vaihdetaan, näyttö voi välkkyä.
――Jos määrität HDMI Mode -asetukseksi vaihtoehdon 1.4, joitakin suuria tarkkuuksia ei ehkä tueta HDMI 1.4
-protokollan kaistanleveysrajoituksen takia.
――Kun asetus on väärä, näyttö voi olla pimeä. Tarkasta tällöin laitteen tekniset tiedot.
Source Detection
Valitse tulolähteen tunnistustavaksi Auto tai Manual.
――Vain näytöt, joiden näyttöalue on 16:9 tai 16:10, ovat tuettuja.
――Jos tuote on HDMI1-, HDMI2- tai DisplayPort-tilassa ja näytössä näkyy viesti Check the cable connection and
the settings of the source device., avaa toimintonäppäinnäyttö painamalla JOG-painiketta ja valitse sitten
→ System → PC/AV Mode → HDMI1, HDMI2, DisplayPort → PC tai AV.
32
Key Repeat Time
Säädä painikkeen vastausnopeutta painiketta painettaessa.
Valittavissa ovat Acceleration, 1 sec tai 2 sec. Jos valitaan No Repeat, komento suoritetaan painiketta
painettaessa vain kerran.
Power LED On
Ota käyttöön tai poista käytöstä laitteen alareunassa oleva virran merkkivalo määrittämällä asetukset.
•• Working: Virran merkkivalo palaa kun laite on käynnissä.
•• Stand-by: Virran merkkivalo palaa kun laite on valmiustilassa.
Reset All
Palauta laitteen kaikki asetukset oletusarvoisiksi tehdasasetuksiksi.
33
Luku 08
Information
Toimintonäppäinopas →
→ Information
Jokainen toiminto on kuvattu yksityiskohtaisesti. Lisätietoja saat laitteen ohjeista.
――Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella laitteen mallista riippuen. Osien väri ja muoto voivat olla
erilaisia kuin tässä näytettyjen osien. Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman
erillistä ilmoitusta.
Information
Voit näyttää käytössä olevan tulolähdetilan, taajuuden ja tarkkuuden sekä tuotteen nykyisen version.
13
Black Equalizer
144
Off
On
Refresh Rate
Eye Saver Mode
Low Input Lag
Hz
Response Time
Picture Mode: Custom
Game
Picture
OnScreen Display
‐‐ Model Code: **************
‐‐ Software Version: *-*********-****.*
‐‐ S/N: **************
System
Information
Exit
HDMI 1
****x****
** kHz ** Hz
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
34
Luku 09
Ohjelmiston asennus
Easy Setting Box
Järjestelmävaatimukset
Käyttöjärjestelmä
Laitteisto
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Vähintään 32 Mt muistia
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Vähintään 60 Mt vapaata levytilaa
Easy Setting Box -toiminnon avulla voit jakaa tuotteessa näkyvän kuvan osiin.
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
Voit asentaa Easy Setting Boxin uusimman version lataamalla sen Samsung Electronicsin verkkosivuilta
osoitteesta http://www.samsung.com.
•• Windows 10 32Bit/64Bit
――Ohjelmisto ei välttämättä toimi oikein, jos et käynnistä tietokonetta uudelleen asennuksen jälkeen.
――Tietokoneen käyttöjärjestelmä ja käytettävän laitteen ominaisuudet voivat aiheuttaa sen, että Easy Setting
Box -kuvake ei tule näkyviin.
――Jos kuvake ei ilmesty näytölle, paina F5-painiketta.
Asennukseen liittyviä rajoituksia ja ongelmia
Easy Setting Box-ohjelman asennukseen voivat vaikuttaa sellaiset tekijät kuten käytettävä videokortti,
emolevy tai verkkoympäristö.
Päivittäminen lataamalla laiteohjelmisto sivustosta
Siirry Samsung Electronicsin sivustoon osoitteessa http://www.samsung.com, anna tuotteen malli ja
lataa laiteohjelmistotiedosto.
――Lisätietoja päivittämisestä on sivustosta saatavassa päivitysohjetiedostossa.
35
Luku 10
Vianmääritysopas
Samsungin asiakaspalvelukeskukseen
tapahtuvan yhteydenoton edellytykset
――Testaa laite alla kuvatulla tavalla, ennen kuin soitat Samsungin asiakaspalveluun. Jos ongelma ei ratkea, ota
yhteyttä Samsungin asiakaspalveluun.
Näytön vianmääritys (näyttöongelma)
Jos näytössä ilmenee jokin ongelma, varmista näytön oikea toiminta suorittamalla Self Diagnosis.
Tarkistettavat kohteet
Asennusongelma (PC-tila)
Näyttö menee itsestään päälle ja pois päältä.
Varmista, että laitteen ja tietokoneen välinen kaapeli on kytketty oikein ja että liittimet ovat tukevasti
paikoillaan.
Näytön kaikissa reunoissa näkyy tyhjää tilaa, kun HDMI- tai HDMI-DVI-kaapeli kytketään tuotteeseen
ja tietokoneeseen.
Näytöllä näkyvä tyhjä tila ei johdu tuotteesta.
Tarkkuuden ja taajuuden tarkistaminen
Näytöllä näkyvä tyhjä tila johtuu tietokoneen näytönohjaimesta. Ratkaise ongelma säätämällä näytön
kokoa näytönohjaimen HDMI- tai DVI-asetuksista.
Jos valitset tarkkuuden, jota ei tueta (katso Vakiosignaalitilojen taulukko), Not Optimum Mode -viesti voi
tulla näkyviin hetkeksi tai näyttö ei ehkä näy oikein.
Jos näytönohjaimen asetusvalikossa ei ole näytön koon asetusvaihtoehtoa, päivitä näytönohjaimen
ohjain sen viimeisimpään versioon.
――Näytettävä tarkkuus voi vaihdella tietokonejärjestelmän asetusten ja kaapelien mukaan.
(Jos haluat lisätietoja siitä, kuinka näytön asetuksia säädetään, ota yhteyttä näytönohjaimen tai
tietokoneen valmistajaan.)
Näyttöongelma
Virran merkkivalo ei pala. Näyttöpääte ei käynnisty.
Tarkista, että virtajohto on liitetty oikein.
Jos näytössä ilmenee jokin ongelma, varmista näytön oikea toiminta suorittamalla Self Diagnosis.
36
Näyttöön tulee Check the cable connection and the settings of the source device. -viesti.
Teksti on epäselvä.
Varmista, että kaapeli on kytketty kunnolla laitteeseen.
Jos käyttöjärjestelmä on Windows (esimerkiksi Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 tai Windows 10):
Valitse Ohjauspaneeli → Fontit → Muokkaa ClearType-tekstiä ja muuta asetukseksi Ota ClearType
käyttöön.
Tarkista, että laitteeseen kytketyn toisen laitteen virta on päällä.
Jos näyttö on HDMI1-, HDMI2- tai DisplayPort-tilassa, avaa toimintonäppäinnäyttö painamalla JOGpainiketta ja valitse
-kuvake.
Valitse kuvaruutunäytössä PC tai AV.
Not Optimum Mode tulee näyttöön.
Tämä viesti tulee näyttöön, kun näytönohjaimen signaali ylittää laitteen enimmäistarkkuuden tai
-taajuuden.
Muuta enimmäistarkkuutta ja -taajuutta laitteen suorituskyvyn mukaan vakiosignaalitilojen taulukon
perusteella (s.40).
Näytön kuva on vääristynyt.
Tarkista laitteen johdon kytkentä.
Videon toisto on epätasaista.
Suurten teräväpiirtoisten videotiedostojen toisto voi olla epätasaista. Syynä voi olla se, että
videotoistinta ei ole optimoitu tietokoneresurssia varten.
Yritä toistaa tiedosto toisella videosoittimella.
Ääniongelma
Ääni ei kuulu.
Tarkista uudelleen, että äänikaapeli on liitetty oikein, ja/tai säädä äänenvoimakkuutta.
Kuva ei ole selkeä. Kuva on epätarkka.
Tarkista äänenvoimakkuus.
Irrota kaikki lisävarusteet (videojatkojohdot yms.) ja yritä uudelleen.
Varmista, ettei ääntä ole mykistetty.
Aseta tarkkuus ja taajuus suositelluille tasoille.
Äänenvoimakkuus on liian hiljainen.
Kuva tuntuu epävakaalta ja se värisee. Kuvassa on varjoja tai näyttöön jää jälkikuvia.
Säädä äänenvoimakkuutta.
Tarkista, että tietokoneen tarkkuus ja taajuus ovat laitteen tukemalla alueella. Muuta asetuksia
tarvittaessa. Katso lisätietoja tämän käyttöohjeen vakiosignaalitilojen taulukosta (s.40) ja tuotteen
Information-valikosta.
Jos äänenvoimakkuus on edelleenkin liian hiljainen, vaikka olet säätänyt äänenvoimakkuuden
korkeimmalle mahdolliselle tasolle, säädä tietokoneen äänikortin tai ohjelmiston äänenvoimakkuutta.
Näyttö on liian kirkas. Näyttö on liian tumma.
Säädä kohtien Brightness ja Contrast asetukset.
Kuvan värit eivät näy normaaleina.
Muuta Color-asetuksia.
Kuvan väreissä on varjoja ja ne näkyvät vääristyneinä.
Muuta Color-asetuksia.
Valkoinen ei näytä valkoiselta.
Muuta Color-asetuksia.
Kuva näkyy, mutta ääntä ei kuulu.
Ääntä ei kuulu, jos syöttölähteen kytkemiseen on käytetty HDMI-DVI-kaapelia.
Kytke laite HDMI- tai DP-kaapelilla.
Lähdelaitteen ongelma
Tietokoneen käynnistyessä kuuluu piippaus.
Jos tietokoneen käynnistyessä kuuluu piippaus, kone tulee viedä huoltoon.
Näytössä ei näy kuvaa, ja virran merkkivalo vilkkuu 0,5–1 sekunnin välein.
Laite on virransäästötilassa.
Palaa edelliseen ikkunaan hiirellä tai painamalla mitä tahansa näppäimistön näppäintä.
37
Kysymykset ja vastaukset
――Lisätietoja säädöistä on tietokoneen tai näytönohjaimen käyttöoppaassa.
Miten taajuutta muutetaan?
Säädä taajuus näytönohjaimen asetuksista.
•• Windows 7: Valitse Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja mukauttaminen → Näyttö → Näytön tarkkuus → Lisäasetukset → Näyttölaite ja säädä Näytön virkistystaajuus -asetusta Näytön asetukset -kohdassa.
•• Windows 8(Windows 8.1): Valitse Asetukset → Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja mukauttaminen → Näyttö → Näytön tarkkuus → Lisäasetukset → Näyttölaite ja säädä Virkistystaajuus-asetusta Näytön asetukset
-kohdassa.
•• Windows 10: Valitse Asetukset → Järjestelmä → Näyttö → Näytön lisäasetukset → Näytä sovittimen ominaisuudet → Näyttölaite ja säädä Virkistystaajuus-asetusta Näytön asetukset -kohdassa.
Miten tarkkuutta muutetaan?
•• Windows 7: Valitse Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja mukauttaminen → Näyttö → Näytön tarkkuus → Säädä tarkkuutta.
•• Windows 8(Windows 8.1): Valitse Asetukset → Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja mukauttaminen → Näyttö → Säädä tarkkuutta ja muuta tarkkuutta.
•• Windows 10: Valitse Asetukset → Järjestelmä → Näyttö → Näytön lisäasetukset ja muuta tarkkuutta.
Miten virransäästötila asetetaan?
•• Windows 7: Valitse Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja mukauttaminen → Mukauttaminen → Näytönsäästäjän asetukset → Virranhallinta-asetukset tai käytä tietokoneen BIOS-asetuksia.
•• Windows 8(Windows 8.1): Valitse Asetukset → Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja mukauttaminen → Mukauta → Näytönsäästäjän asetukset → Virranhallinta-asetukset tai käytä tietokoneen BIOS-asetuksia.
•• Windows 10: Valitse Asetukset → Mukauttaminen → Lukitusnäyttö → Näytön aikakatkaisun asetukset → Virta ja lepotila tai käytä tietokoneen BIOS-asetuksia.
38
Luku 11
Tekniset tiedot
Yleiset
Mallin nimi
C24RG5*
Koko
Luokka 24 (23,5 tuumaa / 59,8 cm)
Näyttöalue
521,3952 mm (V) x 293,2848 mm (P)
Kuvapistetiheys
0,27156 mm (V) x 0,27156 mm (P)
Enimmäispikselikello
350 MHz
Virtalähde
AC100-240V~ 50/60Hz
Perustuu sovittimen vaihtovirtajännitteeseen. Tuotteen tasavirta-arvot
on mainittu tuotteen arvokilvessä.
Signaaliliittimet
HDMI, DisplayPort
Ympäristöolosuhteet
Käyttö
――Kytke ja käytä
Tuotetta voidaan käyttää minkä tahansa kytke ja käytä -yhteensopivan järjestelmän kanssa. Kaksisuuntainen
tiedonsiirto tuotteen ja tietokonejärjestelmän kanssa optimoi tuotteen asetukset. Tuote asennetaan
automaattisesti. Voit kuitenkin halutessasi muokata asetuksia.
――Näytön pisteet (kuvapisteet)
Tämän LCD-näytön valmistustavasta johtuen noin yksi kuvapiste miljoonasta (1 ppm) saattaa näkyä näytöllä
kirkkaampana tai tummempana. Tämä ei vaikuta laitteen suorituskykyyn.
――Edellä mainittuja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
――Tämä laite on luokan B digitaalinen laite.
――Lisätietoja laitteiden ominaisuuksista on Samsung Electronicsin verkkosivustossa.
Lämpötila: 10–40 °C (50–104 °F)
Kosteus: 10–80 %, tiivistymätön
Säilytys
Lämpötila: -20–45 °C (-4–113 °F)
Kosteus: 5–95 %, tiivistymätön
39
Vakiosignaalitilojen taulukko
Synkronointi
Tarkkuus
Vaakataajuus
30–168 kHz
Pystytaajuus
48–144 Hz
Optimaalinen tarkkuus
1920 x 1080 / 144 Hz
Enimmäistarkkuus
1920 x 1080 / 144 Hz
Jos tietokoneesta lähetetään signaali, joka kuuluu seuraaviin vakiosignaalitiloihin, näyttöä säädetään automaattisesti. Jos tietokone ei lähetä vakiosignaalia, näyttö saattaa näkyä tyhjänä, vaikka virran merkkivalo
palaa. Jos näin käy, säädä asetuksia oheisen taulukon tietojen ja tietokoneen näytönohjaimen käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.
Tarkkuus
Vaakataajuus (kHz)
Pystytaajuus (Hz)
Pikselikello (MHz)
Tahdistuksen polaarisuus (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA , 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA , 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA , 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900 RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
40
Tarkkuus
Vaakataajuus (kHz)
Pystytaajuus (Hz)
Pikselikello (MHz)
Tahdistuksen polaarisuus (H/V)
CEA, 1920 x 1080
112,500
100,000
297,000
+/+
CEA, 1920 x 1080
135,000
120,000
297,000
+/+
CEA, 1920 x 1080 RB
166,587
143,981
346,500
+/+
――Vaakataajuus
Yhden, näytön oikeasta reunasta vasempaan vaakatasossa ulottuvan juovan pyyhkäisyyn kuluvaa aikaa sanotaan vaakasykliksi. Kääntäen verrannollinen määrä vaakasyklejä on nimeltään vaakataajuus. Vaakataajuus ilmaistaan
kilohertseinä, kHz.
――Pystytaajuus
Luonnollinen kuva muodostetaan toistamalla samaa kuvaa kymmeniä kertoja sekunnissa. Toistotiheyttä kutsutaan "pystytaajuudeksi" tai "virkistystaajuudeksi", ja sen mittayksikkönä on Hz.
――Tämän laitteen voi sen teknisten ominaisuuksien vuoksi asettaa vain yhteen tarkkuuteen kullekin näyttöruudun koolle ihanteellisen kuvanlaadun saavuttamiseksi. Muun kuin suositellun tarkkuuden käyttö voi heikentää
kuvanlaatua. Jotta näin ei kävisi, suosittelemme, että valitset tuotteelle suositellun ihannetarkkuuden.
41
Luku 12
Liite
Vastuu maksullisesta palvelusta (asiakkaan
kustannukset)
Laitteen vioittuminen johtuu asiakkaasta
――Palvelua pyydettäessä voimme seuraavissa tapauksissa takuusta huolimatta veloittaa maksun
•• ulkoisesta iskusta tai putoamisesta
huoltoteknikon käynnistä.
Tuote ei ole viallinen
Tuotteen puhdistaminen, säätäminen, selittäminen, uudelleenasennus jne.
•• Huoltoteknikkoa pyydetään antamaan laitteen käyttöön liittyviä ohjeita tai hän säätää asetuksia
laitetta purkamatta.
Laitteen vioittuminen johtuu virheellisestä käsittelystä tai korjauksesta.
Laitteen vioittuminen johtuu
•• muiden kuin Samsungin hyväksymien tarvikkeiden tai erikseen myytävien tuotteiden käytöstä
•• muun kuin Samsung Electronics Co., Ltd:n ulkoistuspalveluyrityksen insinöörin tai kumppanin
suorittamasta korjauksesta
•• asiakkaan suorittamasta laitteen muutoksesta tai korjauksesta
•• käytöstä virheellisellä jännitteellä tai luvattomia sähköliitäntöjä käyttäen
•• käyttöoppaan varoitusten noudattamatta jättämisestä.
•• Vika johtuu ulkoisista ympäristötekijöistä (Internet, antenni, langallinen signaali jne).
•• Tuote asennetaan uudelleen tai uusia laitteita kytketään sen jälkeen, kun ostettu laite on asennettu
ensimmäisen kerran.
•• Tuote asennetaan uudelleen sen siirtämiseksi toiseen paikkaan tai toiseen taloon.
•• Asiakas pyytää ohjeita siitä, miten tuotetta käytetään toisen valmistajan tuotteen kanssa.
Muuta
•• Jos luonnonvoimat vikaannuttavat tuotteen. (esimerkiksi salama, tulipalo, maanjäristys tai
tulvavahinko)
•• Asiakas pyytää ohjeita siitä, miten verkkoa tai toisen valmistajan ohjelmaa käytetään.
•• Kulutustarvikkeet (akku, väriaine, loistelamppu, pää, tärytin, lamppu, suodatin, nauha jne.) ovat
kuluneet loppuun.
•• Asiakas pyytää ohjelmiston asentamista ja asetusten määrittämistä laitetta varten.
――Asiakkaalta voidaan periä palvelumaksu, jos hän pyytää huoltoa, vaikka laite ei ole vioittunut. Lue siis
•• Huoltoteknikko poistaa laitteen sisällä olevan pölyn tai vieraat esineet.
käyttöopas ensin.
•• Asiakas pyytää asennusta ostettuaan laitteen ostoskanavalta tai verkosta.
42
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising