Samsung | C49RG90SSU | User guide | Samsung 49" Curved Gaming Monitor CRG9 Användarguide

Samsung 49" Curved Gaming Monitor CRG9 Användarguide
ANVÄNDARHANDBOK
Spelbildskärm
C49RG90SS*
Färgen och utseendet kan variera beroende på produkt. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att
förbättra produktens prestanda.
Innehållet i den här handboken kan komma att ändras utan förvarning i avsikt att förbättra kvaliteten.
© Samsung Electronics
Samsung Electronics innehar upphovsrätten för den här handboken.
Användning eller reproduktion av den här handboken, delvis eller i sin helhet, utan tillstånd från Samsung Electronics är
förbjudet.
Andra varumärken än Samsung Electronics tillhör sina respektive ägare.
En administrationsavgift kan tillkomma i följande fall:
(a) En tekniker tillkallas men det finns inte något fel på produkten (om du t.ex. inte har läst den här bruksanvisningen).
(b) Du tar enheten till ett reparationscenter men det finns inte något fel på produkten (om du t.ex. inte har läst den här
bruksanvisningen).
Du kommer att informeras om administrationsavgiften innan teknikern besöker dig.
Innehållsförteckning
Innan du använder produkten
Ansluta och använda en källenhet
Säkra installationsutrymmet
Förvaring
4
4
Säkerhetsföreskrifter
Rengöring
Elektricitet och säkerhet
Installation
Användning
4
5
5
6
7
Förberedelser
Delar
Panelkontroll
Funktionsknappguide
Spelinställningsknapp
Ändra inställningarna för Ljus, Kontrast och
Skärpa
Ändra Läge för ögonvila-inställningar
Ändra inställningen för Volym
Typer av portar
Uppgradera programvaran via USB
Justera produktens lutning och höjd
Antistöldlås
9
9
10
11
12
12
12
13
14
16
17
Installation
18
Montera stativet
18
Avlägsna stativet (För att montera VÄGGFÄSTET) 19
Montera VÄGGFÄSTET
20
Spel
Kontrollpunkter före anslutning
21
Bildläge
28
Ansluta och använda en dator
Anslutning med en HDMI-kabel
Anslutning med DP-kabel
Ansluta till hörlurar
Ansluta till mikrofon
Anslutning med en ljudkabel
21
21
21
22
22
22
Uppdateringsfrekv.
29
Svart equalizer
30
Svarstid
30
FreeSync
30
Minska inmat.fördr.
32
Virtuell siktpunkt
32
Skärmstorlek
32
Spara inställn.
33
Ansluta produkten till en dator som en USB-hubb 23
Ansluta en dator till produkten
23
Använda produkten som en USB-hubb
23
Ansluta en USB-enhet
24
Ansluta strömmen
25
Organisera de anslutna kablarna
26
Korrekt hållning vid användning av produkten
27
Installation av drivrutiner
27
Ställa in den optimala upplösningen
27
Bild
Bildläge
34
Ljus
35
Kontrast
35
Skärpa
35
Färg
36
HDMI svart
36
Läge för ögonvila
36
Skärmjustering
37
Kalibr.rapport
37
2
Innehållsförteckning
PBP
PBP-läge
Bildförhållande
Skärm1
Skärm2
Ljudkälla
37
37
38
38
38
38
Källdetektering
44
Knappupprepn.tid
44
På för LED-ström
45
Återställ alla
45
Information
45
Specifikationer
Allmänt
51
Tabell över standardsignallägen
52
Appendix
Skärmdisplay
Installera programmet
Språk
39
Visa tid
39
Easy Setting Box
Begränsningar och problem vid installation
Systemkrav
Självdiagnos
40
Felsökningsguide
Belysning
42
Lokal nedtoning
42
Volym
42
Innan du kontaktar Samsungs kundtjänst
Testa produkten
Kontrollera upplösning och frekvens
Kontrollera följande.
48
48
48
48
Smart Eco-spar+
42
Vanliga frågor
50
Sluttid-timer Plus
42
PC/AV-läge
43
USB-laddning
43
DisplayPort Ver.
44
HDMI-läge
44
47
47
47
Ansvar för betalservice (kostnad för kunder)
Inget fel på produkten
En skada på produkten som orsakats av kunden
Annat
56
56
56
56
System
3
Kapitel 01
Innan du använder produkten
Säkra installationsutrymmet
Säkerhetsföreskrifter
Se till att det finns plats runt produkten för ventilation. En invändig temperaturökning kan orsaka
brand och skada på produkten. Se till att det finns så mycket utrymme som visas nedan eller mer när du
installerar produkten.
――Utseendet kan variera beroende på produkt.
En allvarlig eller dödlig skada kan uppstå om anvisningarna inte följs.
Akta!
Personskada eller skador på föremål kan uppstå om anvisningarna inte
följs.
10 cm
10 cm
10 cm
Varning!
10 cm
10 cm
Förvaring
Högglansmodeller kan få vita fläckar på ytan om en luftfuktare med ultraljud används i närheten.
――Kontakta Samsungs kundtjänst om du behöver rengöra insidan av produkten (en avgift tas ut).
4
Rengöring
――Gör följande vid rengöring.
1
Stäng av produkten och datorn.
2
Koppla bort strömsladden från produkten.
3
――Håll i kontakten på strömsladden och rör inte sladden med blöta händer. Stötar kan annars uppstå.
Elektricitet och säkerhet
Varning!
•• Använd inte en skadad strömsladd eller stickkontakt, eller ett eluttag som sitter löst.
•• Anslut inte flera produkter till samma eluttag.
Torka bildskärmen med en ren, mjuk och torr trasa.
•• Ta inte i kontakten med våta händer.
‒‒ Använd inte något rengöringsmedel som innehåller alkohol, lösningsmedel eller tensider på
bildskärmen.
•• Sätt i elkontakten ordentligt så att den inte sitter löst.
‒‒ Spruta inte vatten eller rengöringsmedel direkt på produkten.
4
Fukta en ren och torr trasa med vatten och vrid ur den ordentligt när du gör rent utsidan av
produkten.
5
Anslut strömsladden till produkten när du är färdig med rengöringen.
6
Sätt på produkten och datorn.
•• Anslut stickkontakten till ett jordat eluttag (endast typ 1-isolerade enheter).
•• Böj eller dra inte kraftigt i strömsladden. Placera inte något tungt föremål på strömsladden.
•• Placera inte strömsladden eller produkten i närheten av värmekällor.
•• Ta bort damm från stickkontakterna och eluttaget med en torr trasa.
Akta!
•• Koppla inte från strömsladden när produkten används.
•• Använd endast den strömsladd som tillhandhålls av Samsung och som följde med produkten.
Använd inte strömsladden till andra produkter.
•• Se till att eluttaget som strömsladden är anslutet till inte är övertäckt.
‒‒ Strömmen till produkten måste brytas genom att strömsladden kopplas från om problem uppstår.
•• Håll i stickkontakten när du kopplar från strömsladden från eluttaget.
5
Installation
Varning!
Akta!
•• Placera inte ljus, insektsspray eller cigaretter på produkten. Placera inte produkten nära värmekällor.
•• Tappa inte produkten när du flyttar den.
•• Placera inte produkten i dåligt ventilerade utrymmen som bokhyllor eller garderober.
•• Ställ inte ner produkten med framsidan nedåt.
•• Placera produkten minst 10 cm från väggen för ventilationens skull.
•• När du placerar produkten på ett skåp eller en hylla måste du se till att den nedre, främre kanten av
produkten inte skjuter ut.
•• Håll plastförpackningen utom räckhåll för barn.
‒‒ Barnen kan kvävas.
•• Placera inte produkten på ett ostadigt eller vibrerande underlag (instabil hylla, lutande ytor med
mera).
‒‒ Produkten kan falla och skadas och/eller orsaka skada.
‒‒ Om produkten används i en miljö med kraftiga vibrationer kan produkten skadas eller börja brinna.
•• Installera inte produkten i ett fordon eller på en plats utsatt för damm, fukt (droppande vatten osv.),
olja eller rök.
•• Utsätt inte produkten för direkt solljus, värme eller heta föremål som t.ex. en spis.
‒‒ Produkten kan falla och skadas och/eller orsaka skada.
‒‒ Placera endast produkten på skåp eller hyllor som har rätt storlek.
•• Ställ ner produkten försiktigt.
‒‒ Produkten kan skadas eller orsaka personskador.
•• Om produkten installeras på ett ovanligt ställe (en plats utsatt för större mängder dammpartiklar,
kemiska ämnen, extrema temperaturer eller höga fuktnivåer, eller en plats där produkten är igång
under längre tidsperioder) kan det resultera i en kraftig försämring av produktens prestanda.
‒‒ Kontakta Samsungs kundtjänst om du vill installera produkten på ett sådant ställe.
‒‒ Produktens livstid kan förkortas eller brand uppstå.
•• Placera inte produkten inom räckhåll för småbarn.
‒‒ Produkten kan falla och skada barn.
•• Matolja, exempelvis sojabönsolja, kan skada eller deformera produkten. Installera inte produkten i
kök eller i närheten av en köksbänk.
6
Användning
Varning!
•• Ström med hög spänning går genom produkten. Ta aldrig själv isär, reparera eller ändra produkten.
‒‒ Kontakta Samsungs kundtjänst för reparation.
•• Om du ska flytta produkten måste du först koppla bort alla kablar från den, inklusive strömsladden.
•• Om produkten låter konstigt, luktar bränt eller rök ska du omedelbart ta bort strömsladden och
kontakta Samsungs kundtjänst.
•• Låt inte barn klänga eller klättra på produkten.
•• Infoga inte metallföremål (mynt, hårspännen, säkerhetsnålar osv.) eller brännbara föremål (papper
tändstickor osv.) i produkten (i ventilationsspringor, in-/utmatningsportar osv.).
‒‒ Stäng alltid av produkten och koppla från strömsladden om vatten eller något annat ämne hamnar
i produkten. Kontakta sedan Samsungs kundtjänst.
•• Placera inte föremål som innehåller vätska (vaser, krukor, flaskor osv.) eller metallföremål på
produkten.
‒‒ Stäng alltid av produkten och koppla från strömsladden om vatten eller något annat ämne hamnar
i produkten. Kontakta sedan Samsungs kundtjänst.
‒‒ Barnen kan skadas allvarligt.
•• Om du tappar produkten eller om ytterhöljet skadas stänger du av strömmen och kopplar från
strömsladden. Kontakta sedan Samsungs kundtjänst.
‒‒ Fortsatt användning kan orsaka brand eller stötar.
•• Lämna inte tunga föremål eller föremål som barn gillar (leksaker, godis osv.) på produkten.
‒‒ Produkten eller tunga föremål kan falla när barn försöker nå leksakerna eller godiset och orsaka
allvarliga skador.
•• Stäng av produkten och dra ur strömsladden under åskväder.
•• Tappa inte föremål på produkten och utsätt inte produkten för kraftiga smällar.
•• Flytta inte produkten genom att dra i strömsladden eller någon kabel.
•• Om en gasläcka inträffar ska du inte röra produkten eller stickkontakten. Ventilera också lokalen
omedelbart.
•• Lyft eller flytta inte produkten genom att dra i strömsladden eller någon kabel.
•• Använd inte och placera inte eldfarliga sprayer eller lättantändliga ämnen nära produkten.
•• Se till att ventilationsspringorna inte blockeras av dukar eller gardiner.
‒‒ En ökad inre temperatur kan orsaka brand.
7
Akta!
•• Om du låter skärmen stå med stillbild under en längre tid kan det orsaka inbrända bilder och defekta
pixlar.
‒‒ Aktivera strömsparläget eller en dynamisk skärmsläckare om du inte tänker använda produkten
under en tid.
•• Koppla från strömsladden från eluttaget om du inte tänker använda bildskärmen under en längre tid
(semester med mera).
‒‒ Ansamlat damm kan i kombination med värme orsaka brand, elstötar eller elläckage.
•• Använd produkten med den rekommenderade upplösningen och frekvensen.
‒‒ Synen kan försämras.
•• Håll inte produkten upp-och-ned och flytta den inte genom att hålla i foten.
‒‒ Produkten kan falla och skadas eller orsaka skada.
•• Om du sitter för nära skärmen under en längre tid kan synen försämras.
•• Använd inte luftfuktare eller spisar i närheten av produkten.
•• Vila ögonen i mer än fem minuter eller titta på saker längre bort för varje timme du använder
produkten.
•• Rör inte vid skärmen när produkten varit påslagen under en längre tid då den kan vara mycket varm.
•• Förvara små tillbehör utom räckhåll för barn.
•• Var försiktig när du justerar produktens vinkel eller sänker eller höjer den.
‒‒ Handen eller ett finger kan fastna och skadas.
‒‒ Kraftig lutning på produkten kan resultera i att den faller och orsakar skada.
•• Placera inte tunga föremål på produkten.
‒‒ Produkten kan skadas eller orsaka personskador.
•• Vid användning av hörlurar eller örsnäckor, vrid inte upp volymen för högt.
‒‒ Om ljudet är för högt kan det skada hörseln.
•• Tappa inte produkten när du flyttar den.
‒‒ Produkten kan skadas eller orsaka personskador.
8
Kapitel 02
Förberedelser
Delar
Delar
Beskrivning
Riktningsknapp för navigering.
JOG-knapp
――JOG-knappen sitter nedtill till höger på skärmen och har 5 riktningar:
UPP, NED, VÄNSTER, HÖGER och TRYCK (RETUR).
Panelkontroll
Denna lampa är en strömindikator och fungerar som:
――Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan
•• Ström på (strömknappen): Av
föregående meddelande för att höja prestandan.
Strömindikator
•• Energisparläge: Blinkar
•• Ström av (Strömknapp): På
――Strömindikatorns funktion kan ändras på menyn. (System → På för LEDström) Vissa modeller har inte denna funktion.
Strömindikator
Funktionsknappguide
――Funktionsknappguiden kan variera mellan olika funktioner och
Spelinställningsknapp
Tillbaka
Funktionsknappguide
produktmodeller. Se aktuell produkt.
NED(FRAMÅT)
Använd snabbknapparna för att komma åt tidigare sparade anpassade
spellägen.
Spelinställningsknapp
HÖGER
VÄNSTER
TRYCK(RETUR)
Tryck på JOG-knappen när skärmen sätts på. Funktionsknappsguiden
visas. Du kan öppna skärmmenyn när guiden visas genom att trycka en
gång till på motsvarande riktningsknapp.
•• Spelinställning 1 / Spelinställning 2 / Spelinställning 3
――Spelinställningsknapparna sitter nederst till höger på skärmen. Om
du vill redigera och spara anpassade spellägen går du till Spel → Spara
inställn..
UPP(BAKÅT)
JOG-knapp
9
Funktionsknappguide
――Tryck på JOG-knappen så att funktionsknappsguiden visas. Via den kan du öppna huvudmenyn och komma åt
Ikoner
Beskrivning
Meny
andra alternativ. Du avslutar den genom att trycka på JOG-knappen en gång till.
UPP/NED/VÄNSTER/HÖGER: Flytta till önskat objekt.
Beskrivningen av varje objekt visas när fokus ändras.
Källa
TRYCK(RETUR): Det valda alternativet används.
PBP
Ström av
Välj
genom att röra JOG-knappen på funktionsknappguidens skärm.
Skärmmenyn visas.
Välj
för att ändra den inkommande signalen genom att röra JOGknappen på funktionsknappsguidens skärm. Ett meddelande visas i
skärmens övre vänstra hörn om den inkommande signalen har ändrats.
Välj
genom att röra JOG-knappen på funktionsknappguidens skärm.
Du måste trycka på den här knappen när du konfigurerar inställningarna
för PBP-funktionen.
Välj
för att stänga av skärmen genom att röra JOG-knappen i
funktionsknappguidens skärm.
――Vissa modeller har inte denna funktion.
Tillbaka
10
När skärmen inte visar någonting (t.ex. energisparläge eller ingen signal) kan två direktknappar
användas för att styra källa och ström enligt nedanstående.
Spelinställningsknapp
JOG-knapp
Du kan snabbt visa inställningen med en snabbknapp längst ned utan att använda en skärmmeny. Du
kan direkt se inställningarna för tre olika lägen.
Energisparläge/ingen signal
UPP
Ändra källa
Ned
TRYCK(RETUR) i 2 sekunder
•• Spelinställning 1 / Spelinställning 2 / Spelinställning 3
Ström av
När huvudmenyn visas på skärmen kan JOG-knappen användas enligt nedan.
JOG-knapp
Åtgärd
UPP/NED
Spelinställning 3
Spelinställning 2
Flytta alternativet
Spelinställning 1
Avsluta huvudmenyn
VÄNSTER
Stäng den underordnade listan utan att spara värdet.
Värdet minskar på reglaget.
HÖGER
TRYCK(RETUR)
Flytta till nästa djup.
120
12
Hz
Av
På
Uppdateringsfrekv.
FreeSync
Minska inmat.fördr.
Värdet ökar på reglaget.
Flytta till nästa djup.
Svart equalizer
Spara värdet och stäng den underordnade listan.
Spelinställning 1
Svarstid
Bildläge: Favorit
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
――Bilderna visar status för funktionerna som inställningarna i OSD för motsvarande funktioner annat än
realtidsvärden.
――Menyn är inte tillgänglig när PBP är aktiverat.
11
Ändra inställningarna för Ljus, Kontrast och Skärpa
Ändra inställningen för Volym
Du kan justera Ljus, Kontrast och Skärpa genom att föra JOG-knappen uppåt eller nedåt om det inte
visas någon skärmmeny.
Du kan justera Volym genom att föra JOG-knappen åt vänster eller höger om det inte visas någon
skärmmeny.
Skärpa
Ljus
Volym
Tyst
100
Kontrast
50
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
――Om ljudkvaliteten för en ansluten enhet är dålig kan det bero på att produktens Auto Mute-funktion stänger
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
――Standardljusstyrkan kan variera beroende på region.
Ljus
――Menyn är inte tillgänglig när Läge för ögonvila är aktiverat.
――Menyn är inte tillgänglig när Bildläge är angett för läget Dynamisk kontr..
Kontrast
――Menyn är inte tillgänglig när Bildläge är angett för läget Bio eller Dynamisk kontr..
av ljudet eller orsakar ostadigt ljud när man använder hörlurar eller högtalare. Ställ in volymen för enhetens
ljud in till minst 20 % och kontrollera volymen med produktens volymkontroll (JOG-knappen VÄNSTER/
HÖGER).
――Vad är Auto Mute?
Funktionen stänger av ljudet för att förbättra ljudkvaliteten när ljudet är brusigt eller när ingångssignalen
är svag på grund av problem med volymen för en enhet för inkommande ljud.
――Aktivera Tyst-funktionen genom att öppna Volym-kontrollskärmen och sedan använda JOG-knappen för att
flytta fokus nedåt.
Inaktivera Tyst-funktionen genom att öppna Volym-kontrollskärmen och sedan öka eller minska Volym.
Skärpa
――Menyn är inte tillgänglig när Bildläge är angett för läget Bio eller Dynamisk kontr..
――Menyn är inte tillgänglig när PBP är aktiverat.
Ändra Läge för ögonvila-inställningar
Du kan justera Läge för ögonvila genom att föra JOG-knappen nedåt om det inte visas någon skärmmeny.
Läge för ögonvila : På
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
12
Typer av portar
――De funktionerna som är tillgängliga varierar beroende på produktmodellen. Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att höja prestandan.
Se aktuell produkt.
POWER IN
Port
Beskrivning
Anslut skärmens strömkabel till porten POWER IN på produktens
baksida.
POWER IN
HDMI IN
DP IN 1
Port
MIC IN
MIC OUT
(PC IN)
1
2
1
2
Anslut till en dator.
MIC OUT
Anslut till en dator med en USB-kabel. Fungerar med USB-kablar version
3.0 och lägre.
(PC IN)
För anslutning av en dator via en DP-kabel.
DP IN 1
SERVICE
Beskrivning
Ansluter till en källenhet med HDMI-kabel eller HDMI-DVI-kabel.
HDMI IN
DP IN 2
――Porten kan endast användas för anslutning av en dator.
Anslut till en USB-enhet.
DP IN 2
――Superladdning kan bara ske med porten
Anslut en ljudutmatningsenhet, t.ex. hörlurar.
1
2
Anslut till en mikrofon.
anslutna enheterna.
Anslut till en USB-enhet.
Avsett för servicetekniker.
SERVICE
2. Denna port laddar
enheterna snabbare än en vanlig USB-port. Hastigheten beror på de
1
2
MIC IN
13
Uppgradera programvaran via USB
1
2
Se till att sätta in USB-enheten i
1-porten. Du kan bara uppgradera programvaran via USB om
antingen bildskärmen fungerar normalt eller kontrollera signal visas på bildskärmen.
När meddelandet på följande figur visas på bildskärmen, väljer du Ja för att uppgradera
programvaran.
Vill du uppdatera via USB?
Ja
HDMI IN
DP IN 1
DP IN 2
SERVICE
MIC IN
MIC OUT
(PC IN)
1
2
1
2
3
Nej
När skärmen på följande figur visas väljer du Ja.
Uppdatera nu
Uppdatera från version XXXX.X till version XXXX.X?
Kontrollera kabelanslutningen och källenhetens inställningar.
DisplayPort1
När skärmen på följande figur visas, trycker du på och håller in nedåtpiltangenten i 5 sekunder.
Ja
4
Nej
Programvaruuppgraderingen fortsätter.
Uppdatera nu
Uppdaterar produktprogramvaran…
Din produkt stängs av och slås på automatiskt för att installera uppdateringen.
Ström av
5%
14
Obs!
1
De format som stöds för USB-enheter är FAT, FAT32 och NTFS.
2
För CRG9-modellen måste du säkerställa att alla uppgraderingsfiler är i BIN-format, följer
regeln för namngivning av CRG9-modeller (m-RG949CCAA-****.*[4 siffror].bin, där ****.* är
ett versionsnummer och de 4 siffrorna är en kontrollsumma. Till exempel överensstämmer
”m-RG949CCAA-1000.0[6E80].bin” med namngivningsregeln för CRG9-modellen), och måste
kopieras till rotkatalogen.
3
Se till att USB-disken endast innehåller en uppgraderingsfil för varje modell och följ sedan
instruktionerna i den här guiden.
4
Om meddelandet Ingen uppdateringsfil hittades. Kontrollera USB-enheten och försök igen. visas
beror det troligen på någon av följande orsaker.
Uppdatera nu
Ingen uppdateringsfil hittades.
Kontrollera USB-enheten och försök igen.
OK
‒‒ Ingen USB-enhet är isatt i
Avbryt
1-porten.
‒‒ USB-enheten har ett format som inte stöds.
‒‒ USB-enheten innehåller inga giltiga uppgraderingsfiler. (Det finns inga uppgraderingsfiler, eller så
är filnamnen felaktiga.)
5
Stäng inte av bildskärmen. Se till att uppgraderingen får ske utan avbrott så långt det är möjligt. Om
ett avbrott inträffar återgår bildskärmen till produktionsversionen.
――Observera att produktionsversionen kanske inte är densamma som versionen före denna uppgradering om
det skett någon annan uppgradering tidigare.
15
Justera produktens lutning och höjd
Akta!
――Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan
föregående meddelande för att höja prestandan.
-2,0° (±2,0°) ~ +17,0° (±2,0°)
-15,0° (±2,0°) åt vänster ~ +15,0° (±2,0°) åt höger
•• Fatta tag om skärmens vänstra och högra sida och justera lutningen.
0 ~ 120,0 mm (±5,0 mm)
Efter att du justerat produktens lutning och höjd, utför du följande åtgärder om skärmen inte är vågrät.
•• Skärmens lutning och höjd kan justeras.
•• När du justerar lutningen eller höjden håller du med en hand på varje sida så att produkten inte
skadas.
•• När du justerar stativets höjd kan det höras ett ljud. Ljudet uppkommer genom att kulan inuti
stativet glider när stativets höjd justeras. Det är ett normalt ljud och inte en felfunktion i produkten.
•• Håll i ramen på båda sidokanterna och justera bildskärmens vinkel tills skärmen blir vågrät. (Var
försiktig så att du inte håller direkt i LCD-skärmen.)
•• Bildskärmens vinkel kan justeras från -4° till +4°.
16
Antistöldlås
――Ett antistöldlås gör det möjligt för dig att använda produkten på ett säkert sätt även på offentliga platser.
――Låsenhetens form och låsmetod varierar med tillverkare. Se bruksanvisningen som medföljer låsenheten för
detaljer.
Låsa en stöldskyddslåst enhet:
1
Fäst kabeln för antistöldlåsenheten i ett tungt föremål, såsom en bordsskiva.
2
Dra ena änden av kabeln genom öglan i andra änden.
3
Sätt i låsenheten i antistöldlåsenheten på produktens baksida.
4
Lås låsenheten.
‒‒ En antistöldlåsenhet kan köpas separat.
‒‒ Se bruksanvisningen som medföljer låsenheten för detaljer.
‒‒ Antistöldlåsenheter kan köpas hos elektronikåterförsäljare eller online.
17
Installation
Montera stativet
――Innan du monterar produkten ska du ställa ned produkten på ett plant och stabilt underlag med skärmen nedåt.
: Produkten är lätt böjd. och kan skadas om den utsätts för tryck när den står på en plan yta. Lägg inget tryck på produkten när den ligger vänd uppåt eller nedåt på marken.
1
Akta!
Håll i stativpelaren med båda händerna,
inte en hand, så att den inte faller av och
skadar någon.
1
Montera BAKSTYCKESÖVERDELEN mot
stativpelaren enligt bilden.
Fäst stativpelaren på skärmen enligt
bilden.
6
1
Vrid BAKSTYCKESÖVERDELEN medurs.
1
Dra åt skruvarna på stativpelarens
översida.
71
Res upp bildskärmen enligt bilden.
1
För in stativbasen i stativpelaren i den
riktning som bilden visar.
1
Demontera BAKSTYCKESÖVERDELEN.
8
1
Ta bort förpackningen.
18
Avlägsna stativet (För att montera VÄGGFÄSTET)
――Innan du demonterar stativet från skärmen lägger du den på ett plant och stabilt underlag med bildskärmen nedåt.
: Produkten är lätt böjd. och kan skadas om den utsätts för tryck när den står på en plan yta. Lägg inget tryck på produkten när den ligger vänd uppåt eller nedåt på marken.
Vrid BAKSTYCKESÖVERDELEN moturs.
Lyft BAKSTYCKESÖVERDELEN.
Demontera BAKSTYCKESÖVERDELEN.
Ta bort stativbasen från stativpelaren.
6
Lossa de 4 skruvarna på stativpelarens översida.
Lyft och avlägsna stativet.
Akta!
Tryck inte nedåt på skärmen. Det finns risk att
skärmen skadas.
19
Montera VÄGGFÄSTET
•• Obs
‒‒ Om du använder en skruv som är längre än standardlängden kan det skada de inre delarna i
produkten.
――Slå av produkten och dra ur kontakten ur vägguttaget.
1
2
‒‒ Längden på skruvarna, som krävs för väggstativet, som inte följer VESA-standarden kan variera
beroende på specifikationerna.
‒‒ Använd inte skruvar som inte följer VESA-standarden. Montera inte väggstativet eller
skrivbordsstativet med onödigt våld. Produkten kan skadas eller falla och orsaka personskada.
Samsung kan inte hållas ansvarig för skador som orsakats av att felaktiga skruvar har använts eller
av att väggstativet eller skrivbordsstativet har monterats för hårdhänt.
‒‒ Samsung kan inte hållas ansvarig för produktskador eller personskador som orsakats av att ett
annat väggstativ än det specificerade har används eller av att väggstativet har installerats på egen
hand.
3
4
‒‒ För att väggmontera produkten ska du se till att köpa ett väggstativ som kan installeras 10 cm
eller längre bort från väggen.
‒‒ Kontrollera att du använder ett väggstativ som följer standarder.
‒‒ Om du installerar bildskärmen med ett väggfäste måste du ta bort fotplattan från bildskärmen.
Enhet: mm
Modellnamn
C49RG90SS*
Montera VÄGGFÄSTET här
VESA-skruvhålspecifikationer i Standardskruv
millimeter
100,0 x 100,0
4,0 mm Ø, 0,7 gängstigning × 10,0 mm lång
Antal
4 st
――Montera inte VÄGGFÄSTET när skärmen är påslagen. Annars kan du få elektriska stötar och bli skadad.
VÄGGFÄSTE
Passa in
mot
stativet (s.19).
på skärmen, och dra sedan åt ordentligt med samma skruvar som avlägsnats från
20
Kapitel 03
Ansluta och använda en källenhet
Kontrollpunkter före anslutning
Ansluta och använda en dator
――Innan du ansluter en källenhet ska du läsa bruksanvisningen som medföljer.
Välj en anslutningsmetod som passar för din dator.
Antalet och platserna för portarna på källenheterna kan variera från en enhet till en annan.
――Anslut inte strömsladden innan du ansluter de andra kablarna.
――Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.
――Vilka portar som ingår kan variera beroende på produkt.
Se till att först ansluta en källenhet innan du ansluter strömsladden.
Om du ansluter strömkabeln under inkoppling kan det skada produkten.
――Kontrollera typerna av portar på baksidan av produkten du vill ansluta.
Anslutning med en HDMI-kabel
HDMI IN
Anslutning med DP-kabel
DP IN 1, DP IN 2
21
Ansluta till hörlurar
Ansluta till mikrofon
MIC IN
――Använd hörlurar när du aktiverar ljud med en HDMI-HDMI-kabel eller en DP-kabel.
Anslutning med en ljudkabel
MIC OUT
22
Ansluta produkten till en dator som en USBhubb
Använda produkten som en USB-hubb
När produkten används som en hubb kan du ansluta och använda olika källenheter med produkten
samtidigt.
Det går inte att ansluta flera källenheter till en dator samtidigt eftersom datorn har ett begränsat antal
in- och utmatningsportar. Med HUB-funktionen på produkten kan du arbeta effektivare genom att
ansluta flera källenheter till USB-portarna på produkten samtidigt, utan att ansluta dem till någon dator.
Ansluta en dator till produkten
――Produkten kan fungera som en hubb genom att den ansluts till en dator via en USB-kabel. Du kan ansluta en
källenhet direkt till produkten och styra enheten från produkten, utan att behöva ansluta enheten till datorn.
Om du vill använda produkten som USB-hubb ska du ansluta produkten till en dator med en USB-kabel.
(PC IN)
(PC IN)
Om du ansluter många källenheter till datorn kan det se rörigt ut med alla kablar runt datorn. Om du
ansluter enheterna direkt till produkten slipper du röran.
Anslut USB-kabeln till
på baksidan av produkten och till USB-porten
på datorn.
――Du kan använda en USB 2.0-kabel för att ansluta produkten till en dator. Om du i stället vill utnyttja alla
fördelar med USB 3.0, kopplar du ihop datorn och produkten med en USB 3.0-kabel. Kontrollera att datorn
Anslut en mobil enhet, t.ex. en MP3-spelare eller en smartphone, till produkten när den är ansluten till
en dator. Då kan du styra enheten från datorn eller ladda batteriet på den.
stöder USB 3.0.
23
――Om du vill att en USB-enhet ska upptäckas och startas snabbare, ansluter du enheten till USB 3.0-porten på
produkten. Läs- och skrivhastigheten påverkas av USB-enheten och din dator.
――Produkten stöder inte medieuppspelning. Om du behöver spela upp en fil i USB-enheten, ansluter du
produkten som en hubb till din dator och spelar upp filen på datorn.
――Vid USB-relaterade problem som orsakas av operativsystem, drivrutiner eller annan programvara kontaktar
du den aktuella leverantören.
――Eftersom det finns många olika USB-enheter på marknaden, kan vi inte garantera att våra produkter fungerar
ihop med alla USB-enheter.
Ansluta en USB-enhet
――Du kan använda en USB-enhet, t.ex. en mus, ett tangentbord, ett USB-minne eller en extern hårddisk genom
-porten på skärmen. Du behöver inte ansluta den till datorn.
att ansluta den direkt till
Om du har en extern hårddisk som kräver extern strömförsörjning måste du vara noga med att ansluta den
till en strömkälla.
Skärmens
-USB-port stödjer High-Speed Certified USB 2.0.
Hög hastighet
――Om du har en extern hårddisk som kräver extern strömförsörjning måste du vara noga med att ansluta den
till en strömkälla.
――Superladdning kan endast göras med porten
2. Enligt USB 3.0-batteriladdningsspecifikationen, stödjer
2 en maximal ström på 1.5 A. Det aktuella strömvärdet beror på enheten som ska laddas.
Om strömmen är för stark eller ett undantag inträffar, utlöses överströmsskyddet. Det är en normal
inställning för produkten.
――Det är inte säkert att det går att använda USB-enheter med höga krav på ström.
på högst 1.0 A, och
Högsta hastighet
Låg hastighet
Datahastighet
480 Mbps
12 Mbps
1,5 Mbps
Strömförbrukning
2,5 W(Max., varje port)
2,5 W(Max., varje port)
2,5 W(Max., varje port)
(PC IN)
1 kan stödja en ström
2 kan stödja en ström på högst 1.5 A.
――Batteriet kan laddas i energisparläget, men det kan inte laddas när produkten är avstängd.
――Det går inte att ladda USB-enheten om strömsladden inte är ansluten till eluttaget.
――USB-enheten måste köpas separat.
24
1
Anslut skärmens
――För att använda
Ansluta strömmen
-port och datorns USB-port med USB-kabeln.
-porten, måste du ansluta UP (uppströmskabeln) till datorn.
――Använd endast den USB-kabel som medföljer skärmen för att ansluta skärmens
USB-port.
-port och din dators
2
Använd USB-kabeln när du ska ansluta USB-enheten till
3
Användningen är likadan som vid användning av en extern enhet ansluten till datorn.
-porten på skärmen.
POWER IN
•• Det går att ansluta och använda tangentbord och mus.
•• Det går att spela upp en fil från en mediaenhet. (exempel på mediaenheter: MP3, digitalkamera etc.)
•• Det går att spela upp, flytta, kopiera eller radera filer på en lagringsenhet. (exempel på
lagringsenheter: externt minne, minneskort, minneskortläsare, hårddisk-MP3-spelare etc.)
Anslut strömkabeln till ett vägguttag och porten POWER IN på produkten för att använda den.
•• Det går också att använda andra USB-enheter som går att ansluta till en dator.
――Ingångsvolten ändras automatiskt.
――När du ansluter en enheten till skärmens
-port, skall en kabel som är anpassad för enheten användas.
――vid inköp av kablar och externa enheter skall du kontakta servicecenter för respektive produkt.
――Företaget bär inte ansvar för problem och skador på externa enheter som orsakats genom användande av
felaktig kabelanslutning.
――Vissa produkter följer inte USB-standarden och kan orsaka felunktion i enheten.
――Om enheten inte fungerar som den skall även om den är ansluten till datorn skall du kontakta servicentret
för enheten/datorn.
――Eftersom det finns många olika USB-enheter på marknaden, kan vi inte garantera att våra produkter fungerar
ihop med alla USB-enheter.
25
Organisera de anslutna kablarna
: Hörlurshängare
: Nedåt
: Uppåt
1
2
Anslut motsvarande kablar.
Ordna kablarna mot kablarnas
Häng KABELHÅLLAREN i den riktning
böjningstendens och dra ut kablarna från som bilden visar.
spåren på BAKSTYCKESUNDERDELEN.
Ordna kablarna mot deras
böjningstendens och dra dem sedan
genom hängarna på KABELHÅLLAREN.
När skärmhöjden ändras måste du ordna
kablarna och dra dem genom hängarna
på KABELHÅLLAREN igen.
Tryck STATIVPELARENS BAKSTYCKE i den
riktning som bilden visar.
Ta bort STATIVPELARENS BAKSTYCKE
genom att dra det i den riktning som
bilden visar.
Sätt in motsvarande kablar i hållaren
på stativpelaren. Sträck inte kabeln. Tre
kablar i en hållare rekommenderas.
Flytta STATIVPELARENS BAKSTYCKE
nedåt tills det täcker stativpelaren helt.
Ändra skärmhöjden vid behov.
11
Öppna headsethängaren genom att
trycka den nedåt.
Montera STATIVPELARENS BAKSTYCKE
i den riktning som bilden visar så att
spännena inte är synliga.
12
Häng upp headsetet.
13
Rotera headsethängaren och tryck den
sedan uppåt i de riktningar som bilden
visar.
Akta!
Öppna BAKSTYCKESUNDERDELEN i den
riktning som bilden visar.
26
Korrekt hållning vid användning av produkten
Installation av drivrutiner
――Du kan ställa in optimal upplösning och frekvens för den här produkten genom att installera
överensstämmande drivrutiner för den här produkten.
――Om du vill installera den senaste versionen av produktens drivrutin, hämtar du den från Samsung Electronics
webbplats på http://www.samsung.com.
Ställa in den optimala upplösningen
Ett informationsmeddelande om optimal upplösning visas första gången du slår på produkten när du
köpt den.
Använd produkten med korrekt hållning enligt följande:
•• Ögonen ska vara på 45 till 50 cm avstånd från skärmen och du ska titta ner något på skärmen.
•• Ögonen ska vara rakt framför skärmen.
•• Sitt med rak rygg.
•• Justera vinkeln så att ljus inte reflekteras i skärmen.
Välj ett språk på produkten och ställ in optimal upplösning på datorn.
――Om du inte väljer den optimala upplösningen visas meddelandet tre gånger under en viss tid även om du
stänger av och slår på produkten igen.
――Du kan också välja den optimala upplösningen via Kontrollpanelen på datorn.
――Om du vill ändra uppdateringsfrekvensen samtidigt som du bevarar den aktuella upplösningen, väljer du Spel
→ Uppdateringsfrekv. på skärmmenyn.
•• Håll underarmarna raka i förhållande till överarmarna och i nivå med handryggen.
•• Armbågarna ska hålla ungefär 90 graders vinkel.
•• Justera höjden på produkten så att knäna är böjda 90 grader eller mer, hälarna är placerade mot
golvet och armarna hålls lägre än hjärtat.
•• Du kan lindra ögontröttheten genom att göra ögonövningarna eller blinka ofta.
27
Kapitel 04
Spel
En detaljerad beskrivning av varje funktion finns med. Se apparaten för detaljer.
――De funktionerna som är tillgängliga varierar beroende på produktmodellen. Färg och form på delarna kan
variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att höja
I PC-läge
prestandan.
Favorit
Hög ljus
Bildläge
FPS
Bildläge
Med den här menyn får du optimal bildkvalitet anpassad efter den miljö där produkten kommer att
användas.
•• Favorit: Anpassa skärmens inställningar.
――Menyn är inte tillgänglig när Läge för ögonvila är aktiverat.
•• Hög ljus: Maximera skärmens ljusstyrka.
――Menyn är inte tillgänglig när PBP är aktiverat.
――Denna Dynamisk kontr. är inte tillgänglig när Lokal nedtoning är aktiverad.
――Den här menyn är inte tillgänglig när PC/AV-läge är inställt på AV och HDR är aktiverat.
12
Svart equalizer
120
Av
Hz
Svarstid
Uppdateringsfrekv.
FreeSync
Bildläge
Favorit
Bild
Uppdateringsfrekv.
120 Hz
Skärmdisplay
Svart equalizer
System
Svarstid
Information
FreeSync
Av
Minska inmat.fördr.
På
Avsluta
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
•• RTS: Öka färgtemperaturen och kontrastförhållandet för att förbättra bilden på RTS-skärmen och
miniatyröversikten.
•• AOS: Öka kontrastförhållandet om du vill ha en bildkvalitet som är optimerad för AOS-spelskärmen.
Minska inmat.fördr.
Spel
Skärmstorlek
•• FPS: Öka FPS-spelskärmens ljusstyrka i mörkare områden. Med det här läget blir dina fiender lättare
att se under ett FPS-spel.
•• RPG: Läget är optimerat för 3D-grafik och snabbmeddelanden på RPG-spelskärmen.
På
Bildläge: Favorit
Virtuell siktpunkt
RTS
12
Inställt på optimal
bildkvalitet som passar
arbetsmiljön.
•• sRGB: Anpassa färgsystemet till sRGB-läget. Detta är skärmens standardläge.
•• Bio: Få en ljusstyrka och skärpa som på en TV för visning av video- och DVD-innehåll.
•• Dynamisk kontr.: Få en balanserad ljusstyrka genom automatiskt kontrastjustering.
Standard
Av
Wide
28
I AV-läge
När den externa ingången ansluts via HDMI/DP och PC/AV-läge är inställd på AV, har Bildläge fyra
automatiska bildinställningarna (Dynamisk, Standard, Film och Favorit) som är förinställda på fabriken.
Du kan aktivera antingen Dynamisk, Standard, Film eller Favorit. Du kan välja Favorit som automatiskt
återkallar dina personliga bildinställningar.
Uppdateringsfrekv.
Ändra skärmens uppdateringsfrekvens. En högre uppdateringshastighet kan minska trötthet i ögonen.
•• 60 Hz / 100 Hz / 120 Hz
•• Dynamisk: Välj det här läget för att visa en skarpare bild än i läget Standard.
Optimal upplösning
•• Standard: Välj detta läge när omgivningen är ljus. Detta ger också en skarp bild.
•• Film: Välj detta läge när omgivningen är mörk. Detta spar ström och minskar ögontrötthet.
•• Favorit: Välj detta läge när du vill justera bilden enligt dina önskemål.
HDMI
DisplayPort1/DisplayPort2
60 Hz
5120 x 1440 @ 60 Hz
5120 x 1440 @ 60 Hz
100 Hz
3840 x 1080 @ 100 Hz
5120 x 1440 @ 100 Hz
120 Hz
3840 x 1080 @ 120 Hz
5120 x 1440 @ 120 Hz
――På grund av bandbreddsbegränsningen i HDMI 2.0 kan upplösningen 5120 × 1440 inte uppnås när
Uppdateringsfrekv. är inställd på 100 Hz eller 120 Hz i HDMI-källan.
――Upplösningen 5120 × 1440 stöds bara vid anslutning till en dator.
――För andra enheter än datorer, om den faktiska upplösningen är onormal när 60 Hz är valt i HDMI-källan, väljer
du 100 Hz eller 120 Hz igen.
――För att stödja upplösningen 5120 × 1440, måste du uppdatera både drivrutinen till grafikkortet och Windowsoperativsystemet till den senaste versionen.
――Menyn är inte tillgänglig när FreeSync är angett för läget Standardmotor eller Ultimat motor.
――Om du ändrar Uppdateringsfrekv. kan skärmen flimra, beroende på vilket grafikkort datorn är utrustad med.
――Funktionen är tillgänglig i en dator som är utrustad med ett grafikkort som kan ändra uppdateringsfrekvens.
Den är inte tillgänglig i enheter (t.ex. AV-enheter) med fasta uppdateringsfrekvenser. Om funktionen
tillämpas kan skärmen fungera dåligt.
――Menyn är inte tillgänglig när PBP är aktiverat.
――Den här menyn är inte tillgänglig när HDMI-läge är inställt till 1.4.
29
Svart equalizer
FreeSync
Justera ljusstyrkan i de mörka områden.
FreeSync-tekniken är en lösning som minskar screen tearing utan fördröjning och väntetid.
När värdet närmar sig 1 blir de mörkare områdena på skärmen ljusare så att det blir lättare att hitta
fiender när du spelar olika spel. Om du vill hitta fiender lättare när du spelar spel ändrar du till ett lägre
värde.
Med den här funktionen minskas screen tearing och fördröjning under spel. Få en bättre spelupplevelse.
De menyalternativ för FreeSync som visas på skärmen kan variera beroende på bildskärmens modell och
kompatibilitet med AMD-grafikkortet.
När värdet närmar sig 20 blir de mörkare områdena på skärmen mörkare och kontrasten ökar.
•• Av: Inaktivera FreeSync.
――Menyn är inte tillgänglig när Bildläge är angett för läget Bio.
――Menyn är inte tillgänglig när Läge för ögonvila är aktiverat.
――Menyn är inte tillgänglig när PBP är aktiverat.
Svarstid
Öka video- eller spelskärmens uppdateringsfrekvens.
Lägena Snabbare och Snabbast visar skarpare och rörelseoskärpefria bilder och snabbare rörelser genom
analys av rörelsen i flytande kristaller i panelen och styrning av LED-beteendet.
――Använd läget Standard när du inte tittar på video eller spelar spel.
――Menyn är inte tillgänglig när FreeSync är angett för läget Standardmotor eller Ultimat motor.
――Menyn är inte tillgänglig när PBP är aktiverat.
•• Standardmotor: Aktivera de grundläggande FreeSync-funktionerna för AMD-grafikkortet.
•• Ultimat motor: Aktivera FreeSync-funktionen med en högre bildfrekvens för skärmen. Screen
tearing (onormal synkronisering mellan skärmen och innehållet) reduceras i det här läget. Observera
att skärmflimmer kan förekomma när du spelar spel.
Tillämpa den optimala upplösningen när du använder FreeSync.
Information om hur du anger uppdateringsfrekvens finns i Vanliga frågor → Hur ändrar jag frekvens?
――Funktionen FreeSync är endast aktiverad i lägena DisplayPort1 eller DisplayPort2.
Använd DP-kabeln från tillverkaren när du använder FreeSync.
――Menyn är inte tillgänglig när PBP är aktiverat.
Om du använder FreeSync-funktionen när du spelar ett spel kan följande symptom förekomma:
•• Skärmen kan flimra beroende på typ av grafikkort, inställningarna i spelet eller videon som
spelas. Prova med följande åtgärder: minska värdena i spelinställningarna, ändra det aktuella
FreeSync-läget till Standardmotor, eller gå till AMD:s webbplats för att kontrollera versionen av din
grafikdrivrutin och uppdatera den med den senaste versionen.
•• När du använder FreeSync-funktionen kan skärmen flimra på grund av variationer i utdatafrekvensen
från grafikkortet.
•• Svarshastigheten kan variera under spelets gång beroende på upplösningen. En högre upplösning
gör i allmänhet att svarshastigheten sjunker.
•• Skärmens ljudkvalitet kan försämras.
――Om du fortfarande har problem när du använder funktionen ska du kontakta Samsungs servicecenter.
――När upplösningen ändras medan FreeSync ställs in till Standardmotor eller Ultimat motor, kan screen tearing
hända intermittent. Ange FreeSync till Av och ändra upplösningen.
――Funktionen är inte tillgänglig i enheter (t.ex. AV-enheter) som inte har något AMD-grafikkort. Om funktionen
tillämpas kan skärmen fungera dåligt.
――För optimala skärmbilder kan du justera Ljus i FreeSync-läget beroende på innehållet.
30
Hur aktiverar du FreeSync?
Modellerna i grafikkortlistan har stöd för FreeSync
1
Ställ in FreeSync på Standardmotor eller Ultimat motor på skärmmenyn.
2
Aktivera FreeSync i AMD Radeon Settings:
FreeSync kan bara användas med modeller med AMD-grafikkort. I följande lista visas de grafikkort som
stöds:
Högerklicka och välj → AMD Radeon Settings → Display
Funktionen "AMD FreeSync" ska vara inställd på "På". Välj "På" om det inte redan är aktiverat.
Installera de senaste officiella grafikdrivrutinerna från AMD som har stöd för FreeSync.
――Besök AMD:s officiella webbplats för ytterligare modeller av AMD-grafikkort som stöder FreeSyncfunktionen.
――Välj FreeSync Av om du använder ett grafikkort från en annan tillverkare.
•• AMD Radeon Vega series
•• AMD Radeon RX 400 Series
•• AMD Radeon RX 500 series
31
Minska inmat.fördr.
Skärmstorlek
Minimera inkommande fördröjningar för snabba reaktioner genom att minska videobearbetningstiden.
Välj bästa skärmstorlek och bildformat.
――Det rekommenderas att du ställer in grafikkortets uppdateringsfrekvens till något av 100 Hz och 120 Hz. Med
――Menyn är inte tillgänglig när PBP är aktiverat.
60 Hz är funktionen inte tillgänglig.
――Denna funktion är inte tillgänglig om skanningshastigheten i datorn skiljer sig från inställningarna i
I PC-läge
Uppdateringsfrekv.-menyn.
――Menyn är inte tillgänglig när PBP är aktiverat.
•• Auto: Visa bilden med det bildformat som inmatningskällan har.
•• Wide: Visa bilden i helskärmsläge oavsett vilket bildformat inmatningskällan har.
•• 17 tum (4:3): Använd bildformatet 4:3 på en 17-tumsskärm. Bilder med annat bildformat visas inte.
Virtuell siktpunkt
Visa en virtuell siktpunkt i mitten av skärmen.
•• Av: Virtuell siktpunkt är inte tillgänglig när Av är valt.
••
/
/
/
/
/
: Välj den siktpunktsstil du föredrar.
•• Återställ position: Återställ siktpunktens position till standard.
――Menyn är inte tillgänglig när PBP är aktiverat.
•• 19 tum (4:3): Använd bildformatet 4:3 på en 19-tumsskärm. Bilder med annat bildformat visas inte.
•• 19 tum bred (16:10): Använd bildformatet 16:10 på en 19-tumsskärm. Bilder med annat bildformat
visas inte.
•• 21,5 tum bred (16:9): Använd bildformatet 16:9 på en 21,5-tumsskärm. Bilder med annat bildformat
visas inte.
•• 22 tum bred (16:10): Använd bildformatet 16:10 på en 22-tumsskärm. Bilder med annat bildformat
visas inte.
•• 23 tum bred (16:9): Använd bildformatet 16:9 på en 23-tumsskärm. Bilder med annat bildformat visas
inte.
•• 27 tum bred (16:9): Använd bildformatet 16:9 på en 27-tumsskärm. Bilder med annat bildformat visas
inte.
•• 29 tum bred (21:9): Använd bildformatet 21:9 på en 29-tumsskärm. Bilder med annat bildformat visas
inte.
Flytta siktpunkten med styrknappen och bekräfta ändrad position med ett tryck på
Enter. Om du vill återställa till standardposition väljer du Återställ position i menyn.
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
32
I AV-läge
•• 4:3: Visa bilden med bildformatet 4:3. Passar för videor och standardsändningar.
•• 16:9: Visa bilden med bildformatet 16:9.
•• 21:9: Visa bilden med bildformatet 21:9.
•• 32:9: Visa bilden med bildformatet 32:9.
•• Anpassa t. skärm: Visa bilden med originalbildformatet utan beskärning.
•• 17 tum (4:3): Använd bildformatet 4:3 på en 17-tumsskärm. Bilder med annat bildformat visas inte.
Spara inställn.
Spara upp till tre anpassade spellägen som passar dina inställningar. Tryck på en snabbknapp för ett
spelläge på skärmens nedre del om du vill komma åt dina favoriter bland de anpassade spellägena.
――Om du redigerar och sparar ett anpassat spelläge, raderas de tidigare inställningarna. Var försiktig när du
redigerar ett läge.
•• Spelinställning 1 / Spelinställning 2 / Spelinställning 3 / Spara / Avbryt / Har sparats.
――Menyn är inte tillgänglig när PBP är aktiverat.
•• 19 tum (4:3): Använd bildformatet 4:3 på en 19-tumsskärm. Bilder med annat bildformat visas inte.
•• 19 tum bred (16:10): Använd bildformatet 16:10 på en 19-tumsskärm. Bilder med annat bildformat
visas inte.
•• 21,5 tum bred (16:9): Använd bildformatet 16:9 på en 21,5-tumsskärm. Bilder med annat bildformat
visas inte.
Spelinställningsknapp
Du kan snabbt visa inställningen med en snabbknapp längst ned utan att använda en skärmmeny. Du
kan direkt se inställningarna för tre olika lägen.
•• 22 tum bred (16:10): Använd bildformatet 16:10 på en 22-tumsskärm. Bilder med annat bildformat
visas inte.
•• 23 tum bred (16:9): Använd bildformatet 16:9 på en 23-tumsskärm. Bilder med annat bildformat visas
inte.
•• 27 tum bred (16:9): Använd bildformatet 16:9 på en 27-tumsskärm. Bilder med annat bildformat visas
inte.
•• 29 tum bred (21:9): Använd bildformatet 21:9 på en 29-tumsskärm. Bilder med annat bildformat visas
inte.
――Funktionen kanske inte ingår beroende på vilka portar produkten har.
――Du kan ändra skärmstorlek när följande villkor är uppfyllda.
――En digital utenhet är ansluten med HDMI/DP-kabeln.
――Ingångssignalen är 480p, 576p, 720p eller 1080p och skärmen kan visas normalt (signalerna kan inte
användas på alla modeller).
――Detta kan endast ställas in när det externa ingången är ansluten via HDMI/DP och PC/AV-läge är inställt
som AV.
(HDMI/DisplayPort1/DisplayPort2: Det här alternativet är tillgängligt när FreeSync är inaktiverat.)
33
Kapitel 05
Bild
En detaljerad beskrivning av varje funktion finns med. Se apparaten för detaljer.
――De funktionerna som är tillgängliga varierar beroende på produktmodellen. Färg och form på delarna kan
variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att höja
I PC-läge
prestandan.
Favorit
Hög ljus
Bildläge
FPS
Bildläge
Med den här menyn får du optimal bildkvalitet anpassad efter den miljö där produkten kommer att
användas.
•• Favorit: Anpassa skärmens inställningar.
――Menyn är inte tillgänglig när Läge för ögonvila är aktiverat.
•• Hög ljus: Maximera skärmens ljusstyrka.
――Menyn är inte tillgänglig när PBP är aktiverat.
――Denna Dynamisk kontr. är inte tillgänglig när Lokal nedtoning är aktiverad.
――Den här menyn är inte tillgänglig när PC/AV-läge är inställt på AV och HDR är aktiverat.
12
Svart equalizer
120
Av
Hz
Svarstid
Uppdateringsfrekv.
FreeSync
•• RTS: Öka färgtemperaturen och kontrastförhållandet för att förbättra bilden på RTS-skärmen och
miniatyröversikten.
•• AOS: Öka kontrastförhållandet om du vill ha en bildkvalitet som är optimerad för AOS-spelskärmen.
Minska inmat.fördr.
Favorit
Spel
Bildläge
Bild
Ljus
Skärmdisplay
Kontrast
75
System
Skärpa
60
Information
Färg
Läge för ögonvila
•• FPS: Öka FPS-spelskärmens ljusstyrka i mörkare områden. Med det här läget blir dina fiender lättare
att se under ett FPS-spel.
•• Rollspel: Läget är optimerat för 3D-grafik och snabbmeddelanden på RPG-spelskärmen.
På
Bildläge: Favorit
HDMI svart
RTS
100
Inställt på optimal
bildkvalitet som passar
arbetsmiljön.
•• sRGB: Anpassa färgsystemet till sRGB-läget. Detta är skärmens standardläge.
•• Bio: Få en ljusstyrka och skärpa som på en TV för visning av video- och DVD-innehåll.
•• Dynamisk kontr.: Få en balanserad ljusstyrka genom automatiskt kontrastjustering.
Låg
Av
Skärmjustering
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
34
I AV-läge
När den externa ingången ansluts via HDMI/DP och PC/AV-läge är inställd på AV, har Bildläge fyra
automatiska bildinställningarna (Dynamisk, Standard, Film och Favorit) som är förinställda på fabriken.
Du kan aktivera antingen Dynamisk, Standard, Film eller Favorit. Du kan välja Favorit som automatiskt
återkallar dina personliga bildinställningar.
•• Dynamisk: Välj det här läget för att visa en skarpare bild än i läget Standard.
•• Standard: Välj detta läge när omgivningen är ljus. Detta ger också en skarp bild.
Ljus
Ändrar bildens ljusstyrka. (Intervall: 0–100)
Ett högre värde får bilden att visas klarare.
――Menyn är inte tillgänglig när Läge för ögonvila är aktiverat.
――Menyn är inte tillgänglig när Bildläge är angett för läget Dynamisk kontr..
•• Film: Välj detta läge när omgivningen är mörk. Detta spar ström och minskar ögontrötthet.
•• Favorit: Välj detta läge när du vill justera bilden enligt dina önskemål.
Kontrast
Justera kontrasten mellan motiv och bakgrund. (Intervall: 0–100)
Ett högre värde ökar kontrasten för att få motivet att bli klarare.
――Menyn är inte tillgänglig när Bildläge är angett för läget Bio eller Dynamisk kontr..
Skärpa
Framhäv motivets konturer eller gör dem suddigare. (Intervall: 0–100)
Ett högre värde gör motivets konturer skarpare.
――Menyn är inte tillgänglig när Bildläge är angett för läget Bio eller Dynamisk kontr..
――Menyn är inte tillgänglig när PBP är aktiverat.
35
Färg
HDMI svart
Justera skärmens ton.
Om en DVD-spelare eller digital-tv-box är ansluten till produkten via HDMI, kan det uppstå en viss
bildförsämring (kontrast/färgförsämring, svärta etc.) på den anslutna källenheten. I sådana fall kan
HDMI svart användas för att justera bildkvaliteten.
――Menyn är inte tillgänglig när Bildläge är angett för läget Bio eller Dynamisk kontr..
――Menyn är inte tillgänglig när Läge för ögonvila är aktiverat.
――Menyn är inte tillgänglig när PBP är aktiverat.
•• Röd: Justera den röda mättnadsnivån. Värden närmare hundra ger en högre färgintensitet.
•• Grön: Justera den gröna mättnadsnivån. Värden närmare hundra ger en högre färgintensitet.
•• Blå: Justera den blå mättnadsnivån. Värden närmare hundra ger en högre färgintensitet.
•• Färgton: Välj den färgton som passar dina behov bäst.
‒‒ Sval 2: Ange att färgtemperaturen ska vara svalare än Sval 1.
‒‒ Sval 1: Ange att färgtemperaturen ska vara svalare än läget Normal.
――Funktionen är bara tillgänglig i HDMI-läge.
•• Normal: Välj det här läget när det inte finns någon försämring av kontrastförhållandet.
•• Låg: Välj det här läget för att minska svärtan och öka den vita nivån när det finns en försämring i
kontrastförhållandet.
――HDMI svart kanske inte fungerar med vissa källenheter.
――Funktionen HDMI svart aktiveras bara vid en viss AV-upplösning, till exempel 720p och 1080p.
――Menyn är inte tillgänglig när PBP är aktiverat.
‒‒ Normal: Visa standardfärgtonen.
‒‒ Varm 1: Ange att färgtemperaturen ska vara varmare än läget Normal.
‒‒ Varm 2: Ange att färgtemperaturen ska vara varmare Varm 1.
Läge för ögonvila
‒‒ Favorit: Anpassa färgtonen.
――När den externa ingången ansluts via HDMI/DP och PC/AV-läge är inställd på AV, har Färgton fyra
automatiska inställningar för färgtemperatur (Sval, Normal, Varm och Favorit).
•• Gamma: Justera ljusstyrkans mellannivå.
‒‒ Läge 1 / Läge 2 / Läge 3
Ange en optimal bildkvalitet som är avslappnande för ögat.
TÜV Rheinland Low Blue Light Content är en certifiering för produkter som uppfyller kraven för lägre
blå ljusnivåer. När Läge för ögonvila är inställt på På reduceras mängden blått ljus med våglängder runt
400 nm, vilket ger en optimal bildkvalitet som samtidigt är avslappnande för ögat. Samtidigt är den blå
ljusnivån lägre än i standardinställningarna enligt testning från TÜV Rheinland, och nivån har certifierats
enligt kraven i TÜV Rheinlands standard Low Blue Light Content.
36
Skärmjustering
PBP
――Alternativet är bara tillgängligt när PC/AV-läge är inställt på AV.
Konfigurera PBP-inställningarna.
――Menyn är endast tillgänglig när Skärmstorlek är inställt på Anpassa t. skärm i AV-läge.
När en 480p-, 576p-, 720p- eller 1080p-signal används i AV-läge och bildskärmen visas normalt väljer du
Anpassa t. skärm för att justera den vågräta positionen i nivåerna 0–6.
PBP-läge
――Menyn är inte tillgänglig när PBP är aktiverat.
Aktivera eller inaktivera PBP-läge-funktionen.
Ställa in H-position och V-position
PBP-funktionen (Picture by Picture) delar skärmen i två delar och visar två olika källenheter samtidigt, en
på vänster och en på höger sida.
H-position: Flytta skärmen åt vänster eller höger.
――Läget PBP är kompatibelt med Windows 7, Windows 8 och Windows 10.
V-position: Flytta skärmen uppåt eller nedåt.
――Kontrollera att grafikkortet har stöd för PBP-funktionen. Gå till webbplatsen för grafikkortets tillverkare för
att kontrollera och uppdatera drivrutinen till den senaste versionen.
――Skärmen kan blinka ett kort ögonblick eller visas med fördröjning när du aktiverar eller inaktiverar PBP-
Kalibr.rapport
funktionen eller när du ändrar skärmstorleken med PBP-funktionen aktiverad.
Data från denna rapport mäts i Favorit-läget vid tidpunkten för leveransen.
Problemet uppstår huvudsakligen då videosignalerna fördröjs i överföringen till skärmen beroende på
•• Mätresultaten kan variera beroende på mätutrustningen, mätplatsen, systemmiljön (t.ex. dator,
grafikkort osv.) och andra variabler.
•• Ingångssignal: HDMI
•• Alla mätresultat i denna rapport baseras på Favorit-läget vid tidpunkten för leveransen.
Det här kan ibland hända när en skärm och en dator är anslutna till två eller flera indatakällor. Det beror inte
på skärmens prestanda.
grafikkortets prestanda.
――När PBP-funktionen är aktiverad kan inte upplösningen växla till optimal upplösning på grund av ett
kompatibilitetsproblem mellan grafikkortet och Windows.
Ställ PBP-läge in läget på Av. Eller starta om skärmen och ställ sedan in optimal upplösning i Windowsgränssnittet.
•• Denna rapport finns inte på menyn för vissa produkter utan tillhandahålls istället som en utskriven
rapport.
37
Bildförhållande
Välj bildstorlek för varje skärm.
•• 16:9(16:9): Välj det här alternativet om du vill använda PBP-läget när den optimala upplösningen för
skärmens vänstra och högra sida är 2560 x 1440 (bredd x höjd).
•• 21:9(11:9): Välj det här alternativet om du vill använda PBP-läget när den optimala upplösningen för
skärmens vänstra sida är 3360 x 1440 (bredd x höjd) och den optimala upplösningen för skärmens
högra sida är 1760 x 1440 (bredd x höjd).
•• 11:9(21:9): Välj det här alternativet om du vill använda PBP-läget när den optimala upplösningen för
skärmens vänstra sida är 1760 x 1440 (bredd x höjd) och den optimala upplösningen för skärmens
högra sida är 3360 x 1440 (bredd x höjd).
Skärm1
Välj den ingångskälla du vill visa på skärm 1.
•• HDMI / DisplayPort1 / DisplayPort2
Skärm2
Välj den ingångskälla du vill visa på skärm 2.
•• HDMI / DisplayPort1 / DisplayPort2
Ljudkälla
Ange vilken skärm du vill höra ljudet för.
•• Skärm1 / Skärm2
38
Kapitel 06
Skärmdisplay
En detaljerad beskrivning av varje funktion finns med. Se apparaten för detaljer.
――De funktionerna som är tillgängliga varierar beroende på produktmodellen. Färg och form på delarna kan
variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att höja
Visa tid
prestandan.
Ställ in att menyn på skärmen automatiskt ska försvinna om den inte används under en viss tid.
Med Visa tid anger du efter hur lång tid menyn på skärmen ska försvinna.
Språk
Ställ in menyspråk.
――En ändring i språkinställningen tillämpas bara för skärmmenyerna.
――Den används inte för andra funktioner i datorn.
12
Svart equalizer
120
Av
Hz
Svarstid
Uppdateringsfrekv.
FreeSync
På
Minska inmat.fördr.
Bildläge: Favorit
Spel
Språk
Bild
Visa tid
Svenska
Anger menyspråk.
20 sek.
Skärmdisplay
System
Information
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
39
Kapitel 07
System
En detaljerad beskrivning av varje funktion finns med. Se apparaten för detaljer.
――De funktionerna som är tillgängliga varierar beroende på produktmodellen. Färg och form på delarna kan
variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att höja
prestandan.
2
Välj OK när följande skärm visas.
Testbilden visas nu. Titta noggrant på skärmen under de närmaste 5 sekunderna.
OK
Självdiagnos
1
•• Granska testskärmen.
Använd funktionsknappen och gå till
12
Svart equalizer
→ System → Självdiagnos.
120
Av
Hz
Svarstid
Uppdateringsfrekv.
FreeSync
På
Minska inmat.fördr.
Bildläge: Favorit
Spel
Självdiagnos
Bild
Belysning
Skärmdisplay
Lokal nedtoning
Av
System
Volym
50
Information
Smart Eco-spar+
Av
Av
Gör det här testet om
du har problem med
bildskärmens bild.
Sluttid-timer Plus
PC/AV-läge
USB-laddning
Av
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
40
3
Baserat på testresultatet väljer du Ja / Nej / Visa igen.
Ser du fortfarande samma problem på testbilden?
Klicka på Visa igen om du vill se bilden en gång till.
Ja
Nej
Visa igen
•• Följande skärm visas när du väljer Ja.
Självdiagnos utförd
Kontakta Samsung:s kundtjänst för ytterligare hjälp.
Ha följande information till hands:
‐‐ Modellkod: **************
‐‐ Programversion: *-*********-****.*
‐‐ S/N: **************
OK
•• Följande skärm visas när du väljer Nej.
Självdiagnos utförd
Om testbilden ser bra ut under självdiagnosen kanske det inte är något fel på din bildskärm. Om
problemet kvarstår ska du göra så här:
‐‐ Stäng av bildskärmen och alla andra anslutna enheter, som t.ex. en PC. Sätt först på bildskärmen och
starta sedan den anslutna enheten.
‐‐ Uppdatera operativsystemet och drivrutinen till grafikkortet till de senaste versionerna och starta om
datorn.
‐‐ Anslut den andra enheten, som t.ex. en PC, till en annan ingångsport på bildskärmen.
‐‐ Du kan återställa bildskärmen genom att trycka på styrknappen på skärmen och välja System >
Återställ alla.
Byt ut kabeln mot den som medföljde bildskärmen.
OK
41
Belysning
Smart Eco-spar+
Konfigurera hur LED-lamporna på baksidan av skärmen ska fungera.
Funktionen Smart Eco-spar+ minskar strömförbrukningen genom att kontrollera den elektriska ström
som används av skärmpanelen.
•• Av: Avaktivera funktionen Belysning.
•• På: Aktivera Belysning-funktionen.
――Menyn är inte tillgänglig när Läge för ögonvila är aktiverat.
――Menyn är inte tillgänglig när Bildläge är angett för läget Dynamisk kontr..
――Menyn är inte tillgänglig när PBP-läge är aktiverat.
Lokal nedtoning
Styr ljusstyrkan för enskilda områden på skärmen för att maximera kontrasten automatiskt.
――Den här menyn är inte tillgänglig när Lokal nedtoning är aktiverad.
•• Av: Avaktivera funktionen Smart Eco-spar+.
•• På: Strömförbrukningen justeras automatiskt för att spara energi. (Hur mycket strömförbrukningen
minskas beror på skärmens ljusstyrka.)
•• Av: Avaktivera funktionen Lokal nedtoning.
•• Auto: Lokal nedtoning aktiveras och inaktiveras automatiskt beroende på om innehållet är av HDRkvalitet.
――När bildskärmen känner av att den inkommande videosignalen innehåller HDR-information, visas HDR på
Sluttid-timer Plus
menyn Information och menyn Källa. I det här fallet måste man välja Auto. (Se Information.)
•• På: Avaktivera funktionen Lokal nedtoning.
――Menyn är inte tillgänglig när Läge för ögonvila är aktiverat.
――Använd läget Av eller Auto när du inte tittar på video eller spelar spel. Annars kan skärmen flimra.
――Menyn är inte tillgänglig när PBP är aktiverat.
Ställa in Sluttid
Sluttid: Aktivera Sluttid-läget.
Stäng av efter: Timern kan ställas in på 1 till 23 timmar. Produkten stängs automatiskt av efter det
angivna antalet timmar.
――Alternativet är bara tillgängligt när Sluttid är inställt på På.
Volym
――I produkter för vissa marknader är Sluttid inställt på att aktiveras automatiskt 4 timmar efter att produkten
slås på. Det görs i enlighet med regelverk för strömförsörjning. Öppna
ställ in Sluttid på Av om du inte vill att timern ska aktiveras.
→ System → Sluttid-timer Plus och
Justera Volym genom att föra JOG-knappen VÄNSTER/HÖGER.
Ställa in Eko-timer
Eko-timer: Aktivera Eko-timer-läget.
Stäng av Eko efter: Eko-timer kan ställas in på ett värde mellan 10 och 180 minuter. När produkten är i
energisparläge stängs den av automatiskt efter den angivna tiden.
――Alternativet är bara tillgängligt när Eko-timer är inställt på På.
42
PC/AV-läge
USB-laddning
Ställ PC/AV-läge in läget på AV. Bildstorleken förstoras.
Ladda snabbt batteriet på en ansluten källenhet med
Det här alternativet är användbart när du tittar på en film.
•• Av: Avaktivera USB-laddning.
2-porten på produkten.
•• Ställ in som "PC" vid anslutning till en PC.
•• På: Aktivera funktionen för att snabbt ladda en källenhet som är ansluten till
•• Ställ in som "AV" vid anslutning till en AV-enhet.
――Superladdning är tillgänglig via porten
――Medföljer endast Wide-modellerna, som 16:9, 16:10, 21:9 eller 32:9.
――Om skärmen är i HDMI, DisplayPort1, DisplayPort2-läget och Kontrollera kabelanslutningen och
källenhetens inställningar. visas på skärmen eller energisparläget aktiveras, trycker du på JOG-knappen så
att funktionsknappsskärmen visas. Välj sedan
――Menyn är inte tillgänglig när PBP är aktiverat.
-ikonen. Du kan välja PC eller AV.
2-porten.
2. Laddningshastigheten kan variera beroende på den anslutna
enheten.
――Snabb batteriladdning kanske inte stöds och/eller laddningen kan ta längre tid på vissa mobilenheter.
――När superladdning är avstängd för porten
2, använder du porten för laddning i normalhastighet och
dataöverföring.
――Om en USB 2.0-enhet eller lägre ansluts till
2-porten och superladdning är påslagen, går det inte att
överföra data, men det går om en USB 3.0-enhet är ansluten.
※ De här portarna kanske inte är kompatibla med nya USB-enheter som kan göras tillgängliga i framtiden.
――Om en enhet, t.ex. en mus, ett tangentbord eller en minnesenhet, är ansluten till
2 -porten och enheten
är USB 2.0 eller lägre, måste du stänga av superladdning.
――Om snabbladdning aktiveras med skärmmenyn för inställningar, identifieras alla enheter på nytt som är
anslutna till USB-portarna 1 till 2 på skärmen. Det säkerställer optimal laddning.
※ Innan du slår på superladdning ska du stänga alla filer på lagringsenheter som är anslutna till USB-portar.
43
DisplayPort Ver.
HDMI-läge
Välj rätt version av visningsporten (DisplayPort).
Välj vilket HDMI-läge som ska användas.
――En felaktig inställning kan göra att skärmen blir svart. Om detta inträffar kontrollerar du enhetens
――Vilka enheter och upplösningar som stöds varierar beroende på versionen.
specifikationer.
――Om skärmen (när den är inställd på HDMI, DisplayPort1 eller DisplayPort2) är i energisparläge eller om
――När versionen ändras kan skärmen blinka.
meddelandet Kontrollera kabelanslutningen och källenhetens inställningar. visas eller om energisparläget
aktiveras, trycker du på JOG-knappen så att funktionsknappsskärmen visas och väljer knappen
skärmmenyn visas. Du kan välja 1.1, 1.2 eller 1.4.
så att
――Om du ställer in DisplayPort Ver. till 1.1, gör bandbreddsbegränsningen för DisplayPort 1.1-protokollet att den
faktiska maximala uppdateringshastigheten för grafikkorten inte kan uppnå nivån 120 Hz.
――Vissa höga upplösningar kanske inte stöds på grund av bandbreddsbegränsningen i HDMI 1.4-protokollet när
HDMI-läge är inställt på 1.4 eller 2.0.
――Om inställningen inte är rätt kan skärmen bli svart. Kontrollera i så fall skärmens specifikationer.
――Ställ in HDMI-läge på 1.4 eller 2.0 om ljudet från den anslutna DVD-spelaren saknas.
――Menyn är inte tillgänglig när PBP är aktiverat.
――Om du väljer 1.4, har skärmen stöd för upp till 5120 × 1440 @ 120 Hz.
――Om du använder 5120 x 1440 i DisplayPort-källa kan du inte välja 1.2.
Källdetektering
Välj antingen Auto eller Manuellt som metod för att känna igen ingångssignalen.
Knappupprepn.tid
Ställ in hur snabbt en knapp ska svara när den trycks ner.
Du kan välja Acceleration, 1 sek eller 2 sek. Om du väljer Ingen upprepning svarar ett kommando bara en
gång när en knapp trycks ner.
44
På för LED-ström
Information
Konfigurera inställningarna för att aktivera eller avaktivera strömindikatorn som sitter längst ned på
produkten.
Visa den aktuella inmatningskällan, frekvensen och upplösningen.
•• Arbetar: Strömindikatorn lyser när produkten är på.
12
•• Standby: Strömindikatorn lyser när produkten är avstängd.
Svart equalizer
120
Av
Hz
Svarstid
Uppdateringsfrekv.
På
FreeSync
Minska inmat.fördr.
Bildläge: Favorit
Återställ alla
Återställ alla inställningar för produkten till standardfabriksinställningarna.
――Spelinställning 1, Spelinställning 2, och Spelinställning 3, som sparas under Spara inställn., ändras inte.
Information
Spel
LC********/**
Bild
S/N:**************
Skärmdisplay
System
Information
HDMI
Avsluta
****x****
** kHz ** Hz
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
45
HDR
Nödvändig förutsättning för användning av HDR:
Tillhandahåll automatiskt en optimal HDR-effekt baserat på videokällan.
1
Om en HDR-signal har bearbetats av några enheter (grafikkort/spelare med mera), innehåller inte
signalen längre några HDR-metadata och alltså känns den inte igen som en HDR-signal. I det här fallet
måste Lokal nedtoning aktiveras manuellt så att det möjliggör optimala HDR-effekter.
HDR-tekniken (High Dynamic Range) implementerar videobilder som är mycket lika bilderna som ses
genom det mänskliga ögat genom att källans kontrast finjustera.
12
Svart equalizer
120
Av
Hz
Svarstid
Uppdateringsfrekv.
På
FreeSync
Minska inmat.fördr.
Bildläge: Favorit
Information
Spel
HDR
LC********/**
Bild
S/N:**************
Skärmdisplay
Om man använder ett HDR-kompatibelt grafikkort i kombination med ett HDR-kompatibelt spel och
ansluter till produktens HDMI/DP-port kan detta aktivera HDR-effekten.
――Information om grafikkortets och spelets eventuella stöd för HDR hittar du på tillverkarnas hemsidor.
Ibland måste man installera de senaste versionerna av grafikkortets drivrutin och speluppdateringarna för
att HDR-effekterna ska fungera.
2
När du spelar upp en UHD-Blu-Ray-skiva med UHDA-logotyp (eller HDR-logotyp) på en Blu-RayDVD-enhet med stöd för HDMI 2.0a, kan HDR-effekten aktiveras.
3
När du spelar ett Microsoft Xbox HDR-spel eller spelar upp en UHD-Blu-Ray-skiva med UHDAlogotyp (eller HDR-logotyp) på Xbox One, kan HDR-effekten aktiveras.
4
När du spelar upp ett Sony PS HDR-spel på PS4/PS4 Pro, kan HDR-effekten aktiveras.
5
Ibland kan ditt skrivbord visas mörkare än vanligt när du använder Windows 10. Det beror på att
Windows automatiskt aktiverat Windows HD Color (HDR)-läget. Du kan justera Windows HD Colorinställningen i Windows så att den passar dig bättre, eller stänga funktionen om du använder SDRinnehåll.
――Information om vilka Xbox One S- och PS4 (Pro)-spel som stöder HDR, finns på de officiella webbplatserna
System
för Xbox/PS4.
Information
HDMI
Avsluta
****x****
** kHz ** Hz
* När HDR aktiveras automatiskt inaktiveras också vissa andra funktioner automatiskt, till exempel Färg/
Läge för ögonvila.
* Om du vill aktivera HDR-effekten för HDMI-porten, måste du ställa in HDMI-läge på 2.0 på skärmmenyn.
* Om du vill aktivera HDR-effekten för DP-porten, måste du ställa in DisplayPort Ver. på 1.4 på
skärmmenyn och aktivera 10-bitarsfärg i den utgående signalen i inställningarna för grafikkortet.
* Funktionen är inte tillgänglig när PBP är aktiverat.
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
46
Kapitel 08
Installera programmet
Easy Setting Box
Systemkrav
Operativsystem
Hårdvara
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Minst 32 MB minne
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Minst 60 MB ledigt utrymme på hårddisken
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
Med Easy Setting Box kan användare använda skärmen genom delning i flera sektioner.
Om du vill installera den senaste versionen av Easy Setting Box, hämtar du den från Samsung Electronics
webbplats på http://www.samsung.com.
•• Windows 10 32Bit/64Bit
――Programmet kanske inte fungerar som det ska om du inte startar om datorn efter installationen.
――Ikonen Easy Setting Box kanske inte visas beroende på datorsystemet och produktspecifikationer.
――Om ikonen för genvägen inte visas trycker du på F5.
Begränsningar och problem vid installation
Installationen av Easy Setting Boxkan påverkas av grafikkortet, moderkortet och nätverksmiljön.
47
Kapitel 09
Felsökningsguide
Innan du kontaktar Samsungs kundtjänst
――Innan du kontaktar Samsungs kundtjänst ska du testa produkten enligt följande. Om problemet kvarstår ska
du kontakta Samsungs kundtjänst.
Testa produkten
Kontrollera om produkten fungerar normalt genom att använda produkttestfunktionen.
Om skärmen är avstängd och strömlampan blinkar fast produkten är korrekt ansluten till en dator utför
du ett självdiagnostest.
1
Slå av både datorn och produkten.
2
Koppla från kabeln från produkten.
3
Slå på produkten.
4
Om meddelandet Kontrollera kabelanslutningen och källenhetens inställningar. visas fungerar
produkten normalt.
Kontrollera följande.
Installationsfel (datorläge)
Skärmen håller på att slås på och av.
Kontrollera att kabeln är korrekt ansluten mellan produkten och datorn, och att kontakterna är
ordentligt fästa.
Mellanslag hittas på alla fyra sidor av skärmvisningen när en HDMI- eller HDMI-DVI-kabel ansluts till
produkten och datorn.
Mellanslagen som hittas på skärmen har inget att göra med produkten.
Mellanslag på skärmen orsakas av datorn eller grafikkortet. För att lösa problemet ska du justera
skärmstorleken i HDMI- eller DVI-inställningar för grafikkortet.
Om grafikkortets inställningsmeny inte har något alternativ för att ändra skärmstorleken ska du
uppdatera grafikkortets drivrutin till senaste version.
――Om skärmen förblir blank ska du kontrollera datorsystem, videostyrenhet och kabel.
(Kontakta tillverkaren av grafikkortet eller datorn för mer information om hur du ändrar
skärminställningarna.)
Kontrollera upplösning och frekvens
Skärmproblem
Om ett läge som överstiger den upplösning som stöds(se Tabell över standardsignallägen) är inställt
visas meddelandet Ej optimalt läge.
Strömlampan är släckt. Skärmen slås inte på.
――Den upplösning som visas på skärmen kan variera beroende på inställningarna på datorn och vilka kablar
som används.
Kontrollera att strömsladden är ordentligt fastsatt.
Meddelandet Kontrollera kabelanslutningen och källenhetens inställningar. visas.
Kontrollera att kabeln är ordentligt ansluten till produkten.
Kontrollera att enheten som är ansluten till produkten som är påslagen.
48
Ej optimalt läge visas.
Ljudfel
Det här meddelandet visas om signalen från grafikkortet överskrider produktens maximala upplösning
eller frekvens.
Det finns inget ljud.
Ändra den maximala upplösningen och frekvensen efter produktens prestanda i enlighet med tabellen
över standarsignallägen (s.52).
Kontrollera att ljudkabeln är ordentligt ansluten eller ändra volymen.
Bilderna på skärmen ser förvridna ut.
Volymen är för låg.
Kontrollera kabelanslutningen till produkten.
Justera volymen.
Skärmen är inte klar. Skärmen är suddig.
Ta bort alla tillbehör (videoförlängningskabel etc.) och försök igen.
Om volymen fortfarande är för låg efter att du har vridit upp den till maxnivå ska du justera volymen på
datorns ljudkort eller programvaran.
Ställ in upplösning och frekvens till rekommenderad nivå.
Bilden visas men inget ljud hörs.
Skärmen visas instabilet och skakigt. Det finns skuggor eller spökbilder till vänster på skärmen.
Det hörs inget ljud om du ansluter en indataenhet med en HDMI-DVI-kabel.
Kontrollera att upplösning och frekvens för datorn är inom upplösningsintervallet och frekvensen som
är kompatibla med produkten. Om det behövs ska du sedan ändra inställningar i enlighet med tabellen
över standardsignallägen (s.52) i den här manualen och menyn Information på produkten.
Anslut enheten med en HDMI-kabel eller DP-kabel.
Skärmen är för ljus. Skärmen är för mörk.
Ändra Ljus och Kontrast.
Skärmfärgen är ojämn.
Ändra inställningarna under Färg.
Kontrollera volymen.
Källenhetsfel
Ett signalljud hörs när min dator startar.
Om en signal hörs när datorn startar ska du låta den komma på service.
Färgerna på skärmen har en skugga och är förvridna.
Ändra inställningarna under Färg.
Vitt ser inte riktigt ut som vitt.
Ändra inställningarna under Färg.
Det finns ingen bild på skärmen och strömlampan blinkar varannan till varje hel sekund.
Produkten är i energisparläge.
Tryck på valfri knapp på tangentbordet eller flytta på musen för att återgå till föregående skärm.
Texten är suddig.
Om du använder ett Windows-operativsystem (t.ex. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 eller Windows
10): Gå till Kontrollpanelen → Teckensnitt → Justera ClearType-text och ändra Aktivera ClearType.
Videouppspelningen är hackig.
Uppspelning av högupplösta, stora videofiler kan vara hackig. Det kan bero på att videospelaren inte är
optimerad för datorresursen.
Försök spela upp filen i en annan videospelare.
49
Vanliga frågor
――Läs användarhandboken för datorn eller grafikkortet för mer information om ändring av inställningar.
Hur ändrar jag frekvens?
Ställ in frekvensen på grafikkortet.
•• Windows 7: Gå till Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Bildskärm → Skärmupplösning → Avancerade inställningar → Bildskärm och justera Uppdateringsfrekvens under Bildskärmsinställningar.
•• Windows 8(Windows 8.1): Gå till Inställningar → Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Bildskärm → Skärmupplösning → Avancerade inställningar → Bildskärm och justera Uppdateringsfrekvens under
Bildskärmsinställningar.
•• Windows 10 (tidig version): Gå till Inställningar → System → Bildskärm → Avancerade skärminställningar → Egenskaper för bildskärmskort → Bildskärm och justera Uppdateringsfrekvens under
Bildskärmsinställningar.
•• Windows 10 (version 1703 eller senare): Gå till Inställningar → System → Bildskärm → Egenskaper för bildskärmskort → Bildskärm och justera Uppdateringsfrekvens under Bildskärmsinställningar.
Hur ändrar jag upplösningen?
•• Windows 7: Gå till Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Bildskärm → Justera upplösning och justera upplösningen.
•• Windows 8(Windows 8.1): Gå till Inställningar → Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Bildskärm → Justera upplösning och justera upplösningen.
•• Windows 10 (tidig version): Gå till Inställningar → System → Bildskärm → Avancerade skärminställningar, och justera upplösningen.
•• Windows 10 (version 1703 eller senare): Gå till Inställningar → System → Bildskärm och justera upplösningen.
Hur ställer jag in energisparläge?
•• Windows 7: Ställ in energisparläget i Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Anpassa → Inställningar för skärmsläckare → Energialternativ eller datorns BIOS-inställningar.
•• Windows 8(Windows 8.1): Ställ in energisparläget i Inställningar → Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Anpassa → Inställningar för skärmsläckare → Energialternativ eller datorns BIOS-inställningar.
•• Windows 10 (tidig version): Ställ in energisparläget i Inställningar → Anpassning → Låsskärm → Timeoutinställningar för skärmen → Energialternativ eller datorns BIOS-inställningar.
•• Windows 10 (version 1703 eller senare): Gå till Inställningar → Energialternativ och gör inställningarna.
50
Kapitel 10
Specifikationer
Allmänt
Modellnamn
C49RG90SS*
Storlek
49-klass (48,8 tum / 123,9 cm)
Visningområde
1193,472 mm (H) x 335,664 mm (V)
Bildpunktstopp
0,2331 mm (H) x 0,2331 mm (V)
Maximal pixelklocka
970 MHz
Nätanslutning
AC100-240V~ 50/60Hz
Se etiketten på produktens baksida, eftersom standardspänningen kan
variera i olika länder.
Signalanslutningar
HDMI, DisplayPort
Miljöförhållanden
Drift
――Plug & Play
Skärmen kan installeras på alla Plug & Play-kompatibla system. Tvåvägs datautväxling mellan monitorn
och datorns system optimerar monitorinställningarna. Monitorinstallationen sker automatiskt. Du kan dock
anpassa installationsinställningarna efter önskemål.
――Panelpunkter (pixlar)
På grund av produktens tillverkning kan ungefär 1 pixel per miljon (1 ppm) vara ljusare eller mörkare på LCDpanelen. Detta påverkar inte produktprestandan.
――Specifikationerna ovan kan ändras utan föregående meddelande för att höja prestandan.
――Den här enheten är en digital apparat i Klass B.
――Detaljerade enhetsspecifikationer finns på Samsung Electronics webbplats.
Temperatur: 10 °C – 40 °C (50 °F–104 °F)
Luftfuktighet: 10 % till 80 %, icke-kondenserande
Förvaring
Temperatur: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Luftfuktighet: 5 % till 95 %, icke-kondenserande
51
Tabell över standardsignallägen
Synkronisering
Upplösning
Horisontell frekvens
30–190 kHz
Vertikal frekvens
24–120 Hz
Optimal upplösning
5120 x 1440 @ 60 Hz (HDMI)
5120 x 1440 @ 120 Hz (DisplayPort)
Maximal upplösning
5120 x 1440 @ 60 Hz (HDMI)
5120 x 1440 @ 120 Hz (DisplayPort)
Om en signal som hör till följande standardsignallägen skickas från datorn justeras skärmen automatiskt. Om signalen som sänds från datorn inte hör hemma ibland standardsignallägena kan skärmen bli blank med
strömlampan på. I så fall ska du ändra inställningarna enligt följande tabell genom att läsa i bruksanvisningen för grafikkortet.
HDMI
Upplösning
Horisontell frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pixelklocka (MHz)
Synkpolaritet (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA DMT, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA DMT, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA DMT, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA DMT, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
52
HDMI
Upplösning
Horisontell frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pixelklocka (MHz)
Synkpolaritet (H/V)
VESA DMT, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA DMT, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA DMT, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA DMT, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA DMT, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
CEA, 1920 x 1080
112,500
100,000
297,000
+/+
CEA, 1920 x 1080
135,000
120,000
297,000
+/+
CEA, 2560 x 1080
66,000
60,000
198,000
+/+
CEA, 2560 x 1080
125,000
100,000
371,250
+/+
CEA, 2560 x 1080
150,000
120,000
495,000
+/+
VESA CVT, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA CVT, 3840 x 1080
66,625
59,968
266,500
+/-
VESA CVT, 3840 x 1080
113,250
99,956
453,000
+/-
VESA CVT, 3840 x 1080
137,250
119,974
549,000
+/-
VESA CVT 5120 x 1440
43,797
29,978
231,250
+/-
VESA CVT, 5120 x 1440
88,826
59,977
469,000
+/-
Upplösning
Horisontell frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pixelklocka (MHz)
Synkpolaritet (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA DMT, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
DisplayPort1/DisplayPort2
53
DisplayPort1/DisplayPort2
Upplösning
Horisontell frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pixelklocka (MHz)
Synkpolaritet (H/V)
VESA DMT, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA DMT, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA DMT, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA DMT, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA DMT, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA DMT, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA DMT, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA DMT, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA DMT, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
CEA, 1920 x 1080
112,500
100,000
297,000
+/+
CEA, 1920 x 1080
135,000
120,000
297,000
+/+
CEA, 2560 x 1080
66,000
60,000
198,000
+/+
CEA, 2560 x 1080
125,000
100,000
371,250
+/+
CEA, 2560 x 1080
150,000
120,000
495,000
+/+
VESA CVT, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA CVT, 3840 x 1080
66,625
59,968
266,500
+/-
VESA CVT, 3840 x 1080
113,250
99,956
453,000
+/-
54
DisplayPort1/DisplayPort2
Upplösning
Horisontell frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pixelklocka (MHz)
Synkpolaritet (H/V)
VESA CVT, 3840 x 1080
137,250
119,974
549,000
+/-
VESA CVT, 5120 x 1440
88,826
59,977
469,000
+/-
VESA CVT, 5120 x 1440
150,994
99,996
797,250
+/-
VESA CVT, 5120 x 1440
182,955
119,970
966,000
+/-
――Horisontell frekvens
Tiden det krävs för att skanna en rad från vänster till höger sida av skärmen kallas en horisontell cykel. Det resiproka numret på den horisontella cykeln kallas horisontell frekvens. Horisontell frekvens uppmäts i kHz.
――Vertikal frekvens
Genom att varje bild upprepas många gånger per sekund ser bilderna naturligare ut. Den här upprepningsfrekvensen kallas för "vertikal frekvens" eller "uppdateringshastighet" och anges i Hz.
――Den här produkten kan ställas in till endast en upplösning för varje skärmstorlek för att uppnå optimal bildkvalitet tack vare panelens karaktär. Därför kan bildkvaliteten försämras om en annan upplösning än den angivna
upplösningen ställs in. För att undvika detta rekommenderar vi att du väljer optimal upplösning som är specificerad för din produkt.
55
Kapitel 11
Appendix
Ansvar för betalservice (kostnad för kunder)
――När service efterfrågas, trots garantin, kan vi debitera dig för ett besök av en servicetekniker i följande fall.
Inget fel på produkten
Rengöring av produkten, justering, förklaring, ominstallation osv.
•• Om en servicetekniker ger instruktioner för hur produkten ska användas eller bara justerar
inställningar utan att montera isär produkten.
En skada på produkten som orsakats av kunden
Skada på produkten orsakad av kundens felhantering eller felaktiga reparation.
Om en skada på produkten har orsakats av:
•• yttre påverkan eller fall.
•• Användning av tillbehör eller separat sålda produkter som inte specificerats av Samsung.
•• Reparation av en person förutom en tekniker från ett annat serviceföretag eller partner till Samsung
Electronics CO.; Ltd.
•• Ommodellering eller reparation av produkten utförd av kunden.
•• Om en defekt har orsakats av yttre miljöfaktorer (Internet, antenn, kabelsignal osv,)
•• Användning av produkten med felaktig spänning eller icke-auktoriserade elektriska anslutningar.
•• Om en produkt har installerats om eller om extra enheter har anslutits efter det att den köpta
produkten installerades första gången.
•• Säkerhetsföreskrifterna i användarhandboken har inte följts.
•• Om en produkt har installerats om för att flyttas till en annan plats eller till ett annat hus.
Annat
•• Om kunden begär användningsinstruktioner på grund av en produkt från ett annat företag.
•• Om kunden begär instruktioner för att använda nätverket eller ett program från ett annat företag.
•• Om kunden begär installation och konfigurering av programvara för produkten.
•• Om en servicetekniker tar bort/rengör damm eller främmande material inuti produkten.
•• Om kunden begär en installation ytterligare efter att ha köpt produkten via hemshopping eller
online.
•• Om produkten skadats på grund av en naturkatastrof. (åska, brand, jordbävning, översvämning osv.)
•• Om förbrukningskomponenter har förbrukats. (batterier, toner, lysrör, munstycke, vibrator, lampa,
filter, band osv.)
――Om kunden begär service och produkten inte har något fel kan en serviceavgift tas ut. Läs därför alltid
användarhandboken först.
56
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising