Samsung | C49HG90DMU | User guide | Samsung 49" QLED Curved Gaming Monitor CHG90 Brugervejledning

Samsung 49" QLED Curved Gaming Monitor CHG90 Brugervejledning
BRUGERVEJLEDNING
Skærm til spil
C49HG90DM*
Farven og udseendet kan – afhængigt af produktet – være anderledes, og specifikationerne kan ændres uden forudgående
varsel for at forbedre ydelsen.
Indholdet i denne manual kan ændres uden varsel for at forbedre kvaliteten.
© Samsung Electronics
Samsung Electronics har ophavsretten til denne manual.
Brug eller reproduktion af denne manual, helt eller delvist, uden tilladelse fra Samsung Electronics er forbudt.
Varemærker andre end dem, som tilhører Samsung Electronics, tilhører de respektive ejere.
••
Der opkræves muligvis et administrationsgebyr, hvis
‒‒ (a) en tekniker tilkaldes på din foranledning, og der ikke er nogen fejl ved produktet.
(f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning).
‒‒ (b) du indleverer enheden til et servicecenter, og der ikke er nogen fejl ved produktet.
(f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning).
••
Du får oplyst administrationsgebyrets størrelse, inden noget arbejde eller besøg i hjemmet udføres.
Indholdsfortegnelse
Inden produktet anvendes
Sikring af installationspladsen
Foranstaltninger for opbevaring
4
4
Sikkerhedsforanstaltninger
Rengøring
Elektricitet og sikkerhed
Installation
Betjening
4
5
5
6
7
Forberedelser
Dele
Kontrolpane
Vejledning til funktionstaster
Indstilling af spil
Sådan ændres indstillingerne Brightness,
Contrast og Sharpness
Sådan ændres indstillingen Volume
Bagside
Opgradering af softwaren via USB
Justering af produktets hældning og højde
Tyverisikringslås
9
9
10
11
Installation
Fastgørelse af stativ (type et)
Fastgørelse af stativ (type to)
Fjernelse af foden (til montering af
VÆGBESLAGET)
Montering af VÆGBESLAGET
18
18
19
12
12
13
14
16
17
20
21
Tilslutning og brug af en kildeenhed
Game
Kontroller inden tilslutning
22
Picture Mode
28
Tilslutning og brug af en computer
Tilslutning med et HDMI-kabel
Tilslutning med DP-kablet
Tilslutning med MINI DP-kablet
Tilslutning af hovedtelefoner
Tilslutning til mikrofon
Tilslutning via lydkablet
22
22
22
23
23
23
23
Refresh Rate
29
Black Equalizer
29
Response Time
30
FreeSync
30
Low Input Lag
32
Tilslutning af produktet til en computer som en
USB-hub
Tilslutning af en computer til produktet
Anvendelse af produktet som en USB-hub
Tilslutning af strømmen
Organisering af de tilsluttede kabler
24
24
24
25
26
Screen Size
32
Save Settings
33
Korrekt kropsstilling ved brug af produktet
27
Driverinstallation
27
Indstilling af optimal opløsning
27
Picture
Picture Mode
34
Brightness
35
Contrast
35
Sharpness
35
Color
36
HDMI Black Level
36
Eye Saver Mode
36
Screen Adjustment
37
Kalibreringsrapport
37
PBP
37
2
Indholdsfortegnelse
PBP Mode
Aspect Ratio
Screen1
Screen2
Sound Source
37
38
38
38
38
Power LED On
42
Reset All
42
Information
43
Installation af softwaren
OnScreen Display
Language
39
Display Time
39
Specifikationer
Generelt
49
Tabel over standardsignaltilstand
50
Appendiks
Easy Setting Box
45
Begrænsninger og problemer med installation af 45
45
Systemkrav
Ansvar for betalingsservice (omkostning for
kunderne)
Produktet er ikke defekt
En produktskade, som kunden har forårsaget
Andet
52
52
52
52
Problemløsningsvejledning
System
40
Betingelser, inden du kontakter Samsungs
servicecenter
Afprøvning af produktet
Kontrol af opløsning og frekvens
Kontroller følgende.
46
46
46
46
Eco Saving Plus
41
Spørgsmål & svar
48
Off Timer
41
PC/AV Mode
41
USB Super Charging
41
DisplayPort Ver.
42
HDMI Mode
42
Source Detection
42
Key Repeat Time
42
Lighting
40
Local Dimming
40
Volume
3
Kapitel 01
Inden produktet anvendes
Sikring af installationspladsen
Sikkerhedsforanstaltninger
Sørg for noget plads omkring produktet til ventilation. En intern temperaturstigning kan medføre brand
og beskadige produktet. Sørg for, at der mindst er den mængde plads, som er vist herunder, når du
installerer produktet.
Advarsel!
Der kan opstå alvorlig eller dødelig personskade, hvis instruktionerne
ikke følges.
――Udseendet kan være anderledes. Det afhænger af produktet.
Forsigtig!
Der kan opstå personskade eller beskadigelse af ejendom, hvis
instruktionerne ikke følges.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Foranstaltninger for opbevaring
Højglansmodeller kan få hvide pletter på overfladen, hvis der anvendes en ultralydbølgeluftbefugter i
nærheden.
――Kontakt det nærmeste Samsung-servicecenter, hvis produktet skal rengøres indvendigt (der opkræves
servicegebyr).
4
Rengøring
――Gør følgende ved rengøring.
1
Sluk produktet og computeren.
2
Afbryd strømkablet fra produktet.
――Hold strømkablet i stikket, og undgå at røre med kablet med våde hænder. Ellers kan der opstå elektrisk
stød.
3
Elektricitet og sikkerhed
Advarsel!
•• Brug ikke en beskadiget strømledning eller et stik eller en løs stikkontakt.
•• Der må ikke være tilsluttet flere produkter i samme stikkontakt.
•• Rør ikke ved strømstik med våde hænder.
Aftør skærmen med en ren, blød og tør klud.
•• Sæt strømstikket helt ind, så den ikke sidder løst.
‒‒ Anvend ikke rengøringsmidler, der indeholder sprit, opløsningsmidler eller overfladeaktive stoffer
på skærmen.
•• Tilslut strømstikket til en jordet stikkontakt (kun isolerede type 1-enheder).
‒‒ Der må ikke sprøjtes vand eller rengøringsmiddel direkte på produktet.
4
Fugt en blød og tør klud med vand, og vrid den hårdt for at rengøre produktet udvendigt.
5
Tilslut strømkablet til produktet, når rengøringen er afsluttet.
6
Tænd produktet og computeren.
•• Strømkablet må ikke bøjes eller trækkes i med magt. Vær forsigtig med ikke at anbringe
strømledningen under en tung genstand.
•• Strømledningen eller produktet må ikke placeres i nærheden af varmekilder.
•• Rengør evt. støv omkring stikbenene på strømstikket og stikkontakten med en tør klud.
Forsigtig!
•• Strømledningen må ikke tages ud, mens produktet anvendes.
•• Brug kun den strømledning, der leveres sammen med produktet fra Samsung. Brug ikke
strømledningen sammen med andre produkter.
•• Hold den stikkontakt, som strømledningen er tilsluttet til, fri.
‒‒ Strømledningen skal frakobles for at afbryde strømmen til produktet, når der opstår et problem.
•• Hold i stikket, når du tager strømledningen ud af stikkontakten.
5
Installation
Advarsel!
Forsigtig!
•• Der må ikke stilles stearinlys, insektskræmmere eller cigaretter oven på produktet. Produktet må
ikke monteres i nærheden af varmekilder.
•• Tab ikke produktet under flytning.
•• Produktet må ikke monteres på dårligt ventilerede steder som f.eks. en hylde eller et skab.
•• Montér produktet mindst 10 cm ud fra væggen for at tillade ventilation.
•• Hold plastemballagen uden for børns rækkevidde.
‒‒ Børn kan blive kvalt.
•• Produktet må ikke monteres på en ustabil eller vibrerende overflade (usikker hylde, skrå overflade
osv.).
‒‒ Produktet kan falde ned og blive beskadiget og/eller medføre personskade.
‒‒ Brug af produktet i et område med for meget vibration kan beskadige produktet eller medføre
brand.
•• Produktet må ikke monteres i en bil eller et sted, hvor det er udsat for støv, fugt (dryppende vand
osv.), olie eller røg.
•• Produktet må ikke sættes ned på forpartiet.
•• Når produktet monteres på et kabinet eller en hylde, skal du sikre, at den nederste kant på
produktets forparti stikker frem.
‒‒ Produktet kan falde ned og blive beskadiget og/eller medføre personskade.
‒‒ Montér kun produktet på kabinetter eller hylder af den rigtige størrelse.
•• Sæt produktet forsigtigt ned.
‒‒ Der kan opstå produktfejl eller personskader.
•• Montering af produktet på et usædvanligt sted (hvor det er udsat for fint støv, kemikalier, ekstreme
temperaturer eller megen fugt, eller på et sted, hvor produktet skal køre uafbrudt i længere tid) kan
forringe ydeevnen betydeligt.
‒‒ Sørg for at konsultere Samsungs servicecenter, hvis du vil montere produktet et sådant sted.
•• Produktet må ikke udsættes for direkte sol, varme eller varme genstande som f.eks. en brændeovn.
‒‒ Produktets levetid kan reduceres, eller det kan medføre brand.
•• Produktet må ikke monteres inden for børns rækkevidde.
‒‒ Produktet kan falde ned og beskadige børn.
•• Madolie, f.eks. sojaolie, kan beskadige eller gøre produktet deformt. Produktet må ikke monteres i et
køkken eller i nærheden af køkkenbordet.
6
Betjening
Advarsel!
•• Der er højspænding inde i produktet. Du må aldrig selv adskille, reparere eller ændre produktet.
‒‒ Kontakt Samsungs servicecenter for reparationer.
•• Tag alle kablerne ud, herunder strømkablet, før du flytter produktet.
•• Hvis produktet afgiver unormale lyde, en brændt lugt eller røg, skal du straks tage strømledningen
ud og kontakte Samsungs servicecenter.
•• Lad ikke børn hænge fra produktet eller kravle op på det.
‒‒ Børn kan komme alvorligt til skade.
•• Du må ikke indsætte metalgenstande (spisepinde, mønter, hårspænder osv.) eller genstande, der kan
brænde nemt (papir, tændstikker osv.), i produktet (via ventilationsåbningen eller ind-/udgangsporte
osv.).
‒‒ Sørg for at slukke produktet, og tag strømstikket ud, når der er kommet vand eller
fremmedlegemer ind i produktet. Kontakt derefter Samsungs servicecenter.
•• Du må ikke sætte genstande, der indeholder væske (vaser, kander, flasker osv.), eller metalgenstande
oven på produktet.
‒‒ Sørg for at slukke produktet, og tag strømstikket ud, når der er kommet vand eller
fremmedlegemer ind i produktet. Kontakt derefter Samsungs servicecenter.
•• Hvis produktet tabes eller den yderste afdækning beskadiges, skal du slukke for strømmen og tage
strømledningen ud. Kontakt derefter Samsungs servicecenter.
‒‒ Fortsat brug kan medføre brand eller elektrisk stød.
•• Der må ikke efterlades tunge genstande eller ting, som børn kan lide (legetøj, slik osv.), oven på
produktet.
‒‒ Produktet eller tunge genstande kan falde ned, når børn rækker ud efter legetøjet eller slik, og kan
medføre alvorlig personskade.
•• Når det lyner eller tordner, skal du slukke for produktet og tage strømkablet ud.
•• Tab ikke genstande og slå ikke på produktet.
•• Flyt ikke produktet ved at trække i strømkablet eller andre kabler.
•• Hvis der findes en gaslækage, må du ikke røre ved produktet eller strømstikket. Området skal også
straks ventileres.
•• Løft ikke og flyt ikke produktet ved at trække i strømkablet eller andre kabler.
•• Du må ikke bruge eller opbevare brændbar spray eller brændbare stoffer nær produktet.
•• Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er blokeret af duge eller gardiner.
‒‒ En forhøjet indvendig temperatur kan medføre en brand.
7
Forsigtig!
•• Efterlader du skærmen med et fast billede i lang tid, kan der forekomme efterbilleder eller defekte
pixels.
‒‒ Aktivér strømsparetilstanden eller en pauseskærm med bevægeligt billede, hvis du ikke skal
bruge produktet i længere tid.
•• Tag strømledningen ud af stikkontakten, hvis du ikke har plan om at bruge produktet i længere tid
(ferie osv.).
‒‒ Ophobning af støv kan sammen med varme medføre brand, elektrisk stød eller strømafledning.
•• Brug produktet ved den anbefalede opløsning og frekvens.
‒‒ Dit syn kan forringes.
•• Hold ikke produktet på hovedet, og flyt den ikke ved at holde i stativet.
‒‒ Produktet kan falde ned og blive beskadiget eller medføre personskade.
•• Hvis du ser på skærmen med for kort afstand i længere tid, kan det forringe dit syn.
•• Brug ikke luftbefugtere omkring produktet.
•• Du bør hvile øjnene mindst 5 minutter eller se ud i det fjerne for hver time, du bruger produktet.
•• Rør ikke ved skærmen, når produktet har været tændt i længere tid, da den kan blive varm.
•• Opbevar mindre tilbehør uden for børns rækkevidde.
•• Vær forsigtig, når du justerer produktvinklen eller stativets højde.
‒‒ Din hånd eller finger kan komme i klemme og blive beskadiget.
‒‒ Hvis produktet vippes med en for stor vinkel, kan produktet falde ned, hvilket kan give
personskader.
•• Der må ikke placeres tunge genstande på produktet.
‒‒ Der kan opstå produktfejl eller personskader.
•• Skru ikke for højt op for lydstyrken ved brug af hoved- eller øretelefoner.
‒‒ For høj lyd kan føre til høreskader.
•• Tab ikke produktet under flytning.
‒‒ Der kan opstå produktfejl eller personskader.
8
Kapitel 02
Forberedelser
Dele
Dele
Beskrivelse
Mangerettet knap, der hjælper dig med at navigere.
JOG-knap
――Du finder JOG-knappen nederst til højre på skærmen, og den kan
bevæges i fem retninger: OP/NED/VENSTRE/HØJRE og TRYK (ENTER).
Kontrolpane
Denne LED er en strømstatusindikator og har følgende funktioner:
――Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående
•• Tændt (tænd/sluk-knap): Fra
varsel for at forbedre kvaliteten.
•• Energisparetilstand: Blinker
Strømindikator
•• Slukket (tænd/sluk-knap): Til
――Brug indstillingen i menuen til at skifte mellem strømindikatorens
Strømindikator
Indstilling af spil
Return
Vejledning til funktionstaster
NED(FORSIDE)
funktioner. (System → Power LED On) Da modellerne har forskellige
funktioner, har din model muligvis ikke denne funktion.
Tryk på JOG-knappen, når skærmen tændes. Vejledningen til
funktionstasterne vises. Hvis du vil have adgang til skærmmenuen,
når vejledningen vises, skal du trykke på den tilsvarende
Vejledning til funktionstaster
retningsknap igen.
――Vejledningen til funktionstasterne ser muligvis forskellig ud, afhængigt
af funktion eller produktmodel. Se det faktiske produkt.
Anvend genvejstaster til at gå til tidligere gemte brugerdefinerede
spiltilstande.
HØJRE
VENSTRE
TRYK(ENTER)
OP(BAGSIDE)
Indstilling af spil
•• Game Setting 1 / Game Setting 2 / Game Setting 3
――Disse indstillingstaster er placeret i bunden til højre på skærmens
front. For at redigere og gemme en brugerdefineret tilstand, gå til
Game → Save Settings.
JOG-knap
9
Vejledning til funktionstaster
――Hvis du ønsker at åbne hovedmenuen eller bruge andre elementer, skal du trykke på JOG-knappen for at få
vist vejledningen til funktionstasterne. Tryk på JOG-knappen igen for at afslutte.
OP/NED/VENSTRE/HØJRE: Gå hen til det ønskede element.
Beskrivelsen af de enkelte elementer vises, når fokus ændres.
TRYK(ENTER): Det valgte element anvendes.
Ikoner
Beskrivelse
Menu
OSD-menuen med skærmens funktioner vises.
Source
PBP
Power Off
Return
Vælger
ved at flytte JOG-knappen på skærmbilledet med
vejledningen til funktionstasterne.
for at ændre inputsignalet ved at bevæge JOG-knappen i
Vælg
skærmbilledet med vejledningen til funktionstasterne. Der vises en
meddelelse øverst til venstre i skærmbilledet, hvis inputsignalet er
ændret.
ved at flytte JOG-knappen på skærmbilledet med
Vælger
vejledningen til funktionstasterne.
Det er nødvendigt at trykke på knappen, når der konfigureres
indstillinger for funktionen PBP.
Vælg
for at slukke skærmen ved indstilling af JOG-knappen på
skærmbilledet med vejledningen til funktionstasterne.
――Funktionerne i de aktuelle modeller kan variere. Valgmulighederne på skærmbilledet med vejledningen til
funktionstasterne vil være forskellige.
10
Hvis skærmen intet viser (f.eks. hvis den er gået i strømspare- eller intet signal-tilstand), kan du
anvende to direkte taster til håndtering af strømforsyningen. Se nedenfor.
Indstilling af spil
JOG-knap
Du kan hurtigt se indstillingen med en genvejstast nederst på skærmen uden at bruge en OSD-menu.
Du kan se indstillingerne direkte for tre forskellige tilstande.
Strømsparetilstand/intet signal-tilstand
OP
Ændring af kilde
•• Game Setting 1 / Game Setting 2 / Game Setting 3
Ned
TRYK(ENTER) i to sekunder
Sluk for strømmen
Når skærmen viser hovedmenuen, kan JOG-knappen bruges som beskrevet nedenfor.
JOG-knap
Game Setting 3
Game Setting 2
Game Setting 1
Handling
OP/NED
Flyt funktionen
Luk hovedmenuen.
VENSTRE
Luk underlisten uden at gemme værdien.
Værdien mindskes i skyderen.
HØJRE
TRYK(ENTER)
Gå videre til næste dybde.
Værdien øges i skyderen.
Black Equalizer
Gå videre til næste dybde.
Game Setting 1
Gem værdien, og luk underlisten.
120
12
Response Time
Hz
Off
On
Refresh Rate
FreeSync
Low Input Lag
Picture Mode: Custom
――Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
――De viste billeder afspejler status for funktionerne i henhold til indstillingerne for de relevante indstillinger
i OSD – dog ikke værdier i realtid.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når PBP er aktiveret.
11
Sådan ændres indstillingerne Brightness, Contrast og
Sharpness
Du kan justere Brightness, Contrast eller Sharpness ved at trække JOG-knappen op eller ned, hvis
menuen OSD ikke vises.
Sådan ændres indstillingen Volume
Du kan justere Volume ved at trække JOG-knappen til venstre eller højre, hvis menuen OSD ikke vises.
Volume
Mute
Sharpness
Brightness
50
100
Contrast
――Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
――Standardlysstyrken kan variere afhængigt af område.
Brightness
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Eco Saving Plus er aktiveret.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Eye Saver Mode er aktiveret.
Contrast
――Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
――Hvis lydkvaliteten i en tilsluttet lydenhed, f.eks. hovedtelefoner og højttalere, er dårlig, kan funktionen
Auto Mute på produktet dæmpe lyden eller forårsage "hakkende" lyd, når du bruger hovedtelefonerne eller
højttalerne. Indstil indgangslydstyrken for inputenheden til mindst 20 %, og juster lydstyrken ved hjælp af
produktets volumenkontrol (JOG-knappen VENSTRE/HØJRE).
――Hvad er Auto Mute?
Funktionen dæmper lyden for at forbedre lydeffekten, når der er lydstøj eller inputsignalet er svagt,
hvilket ofte skyldes et problem med inputenhedens lydstyrke.
――Hvis du vil aktivere funktionen Mute, skal du have adgang til kontrolskærmen Volume og derefter bruge
JOG-knappen til at flytte fokus nedad.
Hvis du vil deaktivere funktionen Mute, skal du have adgang til kontrolskærmen Volume og derefter skrue
op eller ned for knappen Volume.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Picture Mode er indstillet til Cinema.
Sharpness
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Picture Mode er indstillet til Cinema.
12
Bagside
――Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.
POWER IN
Port
Beskrivelse
HDMI IN 1
HDMI IN 2
Port
Sluttes til en kildeenhed med et HDMI-kabel eller et HDMI-DVI-kabel.
HDMI IN 1
/SERVICE
MIC IN
MIC OUT
1
2
(PC IN)
Slut til en USB-enhed.
――Hurtig opladning er kun muligt ved hjælp af portene
1
2
HDMI IN 2
2. Denne port
oplader enheder hurtigere end typiske USB-porte. Hastigheden afhænger
af de tilsluttede enheder.
Tilsluttes til en computer via et USB-kabel. Kompatibel med et USBkabel, version 3.0 eller lavere.
Tilsluttes til en computer med et DP-kabel
(PC IN)
DP IN
MINI DP IN
Beskrivelse
Tilslut skærmens strømkabel til POWER IN -stikket på bagsiden af
produktet.
POWER IN
DP IN
――Denne port kan kun tilsluttes til en computer.
Tilsluttes til en computer med et MINI DP-kabel
MINI DP IN
Tilsluttes til en lydudgangsenhed som f.eks. hovedtelefoner.
/SERVICE
Beregnet til serviceteknikere.
Sluttes til en computer.
MIC IN
Tilslut til en pc
MIC OUT
13
Opgradering af softwaren via USB
1 Sørg for at indsætte USB-nøglen i USB 1-porten. Du kan kun opgradere softwaren via USB hvis
2 Når beskeden vises som vist på følgende billede, vælges Yes for at opgradere softwaren.
enten skærmen fungerer normalt eller hvis tjeksignalet vises på skærmen.
USB 1
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
MINI DP IN
/SERVICE
MIC IN
MIC OUT
1
2
(PC IN)
3 Når skærmen vises som vist på følgende billede, vælges Yes.
Check Signal Cable
DisplayPort
Når skærmen vises som vist på følgende billede, trykker man på piletasten ned og holder den inde i
5 sekunder.
4 Opgradering af softwaren sker herefter.
Power Off
14
Bemærk!
1 Understøttede USB-nøgleformater er FAT, FAT32 og NTFS.
2 For modellen CHG90 skal du sørge for, at hver opgraderingsfil er en BIN formatfil, følger
reglen CHG90 for modelnavngivelse (m-HG949CCAA-****.*[4 cifre].bin, hvor ****.* er
et versionsnummer, og 4 cifre er en checksum. Eksempelvis overholder “m-HG949CCAA1000.0[6E80].bin” navngivelsesreglen for modellen CHG90.) og skal kopieres til rodbiblioteket.
3 Sørg for, at USB-nøglen kun indeholder en opgraderingsfil for hver model og følg så instruktionerne
i denne vejledning.
4 Hvis du vil fortryde eller nedgradere til en lavere version, skal du ændre filnavnet som
m-HG949CCAA-0000.0[4 cifre] og så følge samme trin.
5 Hvis beskeden No valid update files found. Please check your USB device and try again. vises, er
det sandsynligvis af følgende årsager.
‒‒ Ingen USB-nøgle er indsats i USB 1-porten.
‒‒ USB-nøgleformatet understøttes ikke.
‒‒ USB-nøglen indeholder ikke gyldige opgraderingsfiler. (Der findes ingen opgraderingsfiler eller
filnavnene er forkerte.)
6 Sluk ikke for skærmen. Og undgå afbrydelser under opgraderingen så vidt muligt. Hvis
opgraderingen afbrydes, vil skærmen vende tilbage til fabriksudgaven.
――Bemærk, at fabriksudgaven er ikke nødvendigvis den samme som versionen før denne opgradering, hvis
der er blevet udført en opgradering tidligere.
※ Da HDR VESA-certificeringen gælder for produktet, er billedkvalitetsforholdene ændret. Hvis du vil ændre
billedkvaliteten, inden du opgraderer (før juni 2018), kan du skifte til tilstanden Professional via menuen.
15
Justering af produktets hældning og højde
Forsigtig!
――Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående
varsel for at forbedre kvaliteten.
-2,0° (±2,0°) ~ 15,0° (±2,0°)
-15,0° (±2,0°) til venstre – 15,0° (±2,0°) til højre
•• Tag fat i venstre og højre side af skærmen for at justere hældningsgraden.
0 ~ 120,0 mm (±5,0 mm)
Hvis skærmen ikke er plan, når du har justeret produktets hældning og højde, skal du gøre følgende.
-4˚
+4˚
•• Skærmens hældning og højde kan justeres.
•• Når du justerer hældningen eller højden, skal du holde fast på begge sider af produktet og undgå
at bruge unødig tvang, så produktet ikke bliver beskadiget.
•• Når du justerer stativets højde, hører du muligvis en lyd. Denne lyd forekommer, fordi kuglen inde i
stativet triller, når højden af stativet justeres. Det er en normal lyd og ikke en fejl ved produktet.
•• Tag fat i skærmkanten i begge sider, og juster skærmvinklen, indtil skærmen er plan. (Undlad at
holde fast i LCD-displayet).
•• Skærmvinklen kan justeres til mellem -4° og +4°.
16
Tyverisikringslås
――Med en tyverisikringslås kan du bruge produktet sikkert, også på offentlige steder.
――Låseenhedens facon og låsemetode afhænger af producenten. Se den brugervejledning, der fulgte med
din tyverisikringsenhed, for flere detaljer
Sådan låses en tyverisikring:
1 Fastgør kablet på din tyverisikringsenhed til en tung genstand, som f.eks. et bord.
2 Stik den ene ende af kablet gennem løkken i den anden ende.
3 Sæt låseenheden i tyverisikringsslotten bag på produktet.
4 Lås låseenheden.
‒‒ En tyverisikringsenhed kan anskaffes separat.
‒‒ Se den brugervejledning, der fulgte med din tyverisikringsenhed, for flere detaljer
‒‒ Tyverisikringsenheder kan købes hos elektronikforhandlere eller på internettet.
17
Installation
Fastgørelse af stativ (type et)
――Inden samling af produktet skal du anbringe produktet nedad på en flad og stabil overflade, så skærmen vender nedad.
: Produktet er buet. Hvis produktet udsættes for tryk, når det står på en flad overflade, kan produktet beskadiges. Hvis produktet står på jorden og vender op- eller nedad, må du ikke lægge tryk på det.
1
Forsigtig!
Hold stativhalsen med begge hænder (ikke
kun én hånd) for at undgå, at den falder af og
forårsager skade.
14
Fastgør skruerne i toppen af stativhalsen.
Fjern beskyttelsesemballagen øverst og til forsiden,
og placer derefter beskyttelsesemballagen til forsiden
på bordet.
15
Sæt stativfoden på stativhalsen i den retning, der er
vist i figuren.
12
Træk skærmen ud af pakken (dette kræver
to personer), og placer derefter skærmen på
beskyttelsesemballagen til forsiden.
16
Skil den ØVERSTE DEL AF BAGSIDEN AF
DÆKSLET ad.
13
Placér stativhalsen på skærmen som vist på
billedet.
17
Saml den ØVERSTE DEL AF BAGSIDEN AF
DÆKSLET til halsen som vist på billedet.
18
Rotér den ØVERSTE DEL AF BAGSIDEN AF
DÆKSLET med uret.
18
Fastgørelse af stativ (type to)
――Inden samling af produktet skal du anbringe produktet nedad på en flad og stabil overflade, så skærmen vender nedad.
: Produktet er buet. Hvis produktet udsættes for tryk, når det står på en flad overflade, kan produktet beskadiges. Hvis produktet står på jorden og vender op- eller nedad, må du ikke lægge tryk på det.
1
Forsigtig!
Hold stativhalsen med begge hænder
(ikke kun én hånd) for at undgå, at den
falder af og forårsager skade.
15
Saml den ØVERSTE DEL AF BAGSIDEN
AF DÆKSLET til halsen som vist på
billedet.
Placér stativhalsen på skærmen som
vist på billedet.
6
1
Rotér den ØVERSTE DEL AF BAGSIDEN
AF DÆKSLET med uret.
12
Fastgør skruerne i toppen af
stativhalsen.
71
Rejs skærmen op som vist på billedet.
13
Sæt stativfoden på stativhalsen i den
retning, der er vist i figuren.
14
Skil den ØVERSTE DEL AF BAGSIDEN AF
DÆKSLET ad.
8
1
Fjern pakken.
19
Fjernelse af foden (til montering af VÆGBESLAGET)
――Før standen fjernes fra skærmen, skal skærmen placeres på et fladt og stabilt underlag med visningsfladen nedad.
: Produktet er buet. Hvis produktet udsættes for tryk, når det står på en flad overflade, kan produktet beskadiges. Hvis produktet står på jorden og vender op- eller nedad, må du ikke lægge tryk på det.
1
Rotér den ØVERSTE DEL AF BAGSIDEN AF
DÆKSLET mod uret.
5
Løsn de 4 skruer i toppen af stativhalsen.
2
Løft den ØVERSTE DEL AF BAGSIDEN AF DÆKSLET.
3
Skil den ØVERSTE DEL AF BAGSIDEN AF DÆKSLET
ad.
4
Tag stativfoden af stativhalsen.
6
Løft og fjern standen.
Forsigtig!
Undgå at trykke på skærmen. Det kan beskadige
skærmen.
20
Montering af VÆGBESLAGET
•• Bemærkninger
――Sluk for produktet, og fjern strømkablet fra strømstikket.
1
2
‒‒ Brug af en skrue, der er længere end standardlængden, kan beskadige de interne dele i
produktet.
‒‒ Længden på de skruer, der er nødvendige til en vægmontering, der ikke er kompatibel med
VESA-standarderne, kan variere. Det afhænger af specifikationerne.
‒‒ Brug ikke skruer, der ikke er kompatible med VESA-standarderne. Brug ikke overdreven
kraft ved montering af vægmonteringssættet eller skrivebordsbeslaget. Produktet kan blive
beskadiget eller falde ned og medføre personskade. Samsung kan ikke holdes ansvarlig for
nogen beskadigelse eller personskade, der skyldes brug af forkerte skruer eller montering af
vægmonteringssættet eller skrivebordsbeslaget med overdreven kraft.
‒‒ Samsung kan ikke holdes ansvarlig for nogen beskadigelse af produktet eller personskade,
der skyldes brug af et andet vægmonteringssæt end det specificerede eller forsøg på selv at
installere vægmonteringssættet.
3
4
‒‒ For at montere produktet på en væg skal du sørge for at købe et vægmonteringssæt, der kan
installeres mindst 10 fra væggen.
‒‒ Sørg for at bruge et vægmonteringssæt, der overholder standarderne.
‒‒ Hvis du vil installere skærmen ved hjælp af vægmontering, skal sokkelfoden kobles fra
skærmen.
Enhed: mm
Modelnavn
A Monter VÆGBESLAGET her
B VÆGBESLAG
Stil B på linje med A på skærmen og stram til fast med skruerne fjernet fra foden (s.20).
C49HG90DM*
VESAskruehulspecifikationer i
mm
100,0 x 100,0
Standardskrue
4,0 mm Ø, 0,7 pitch × 10,0 mm lang
Antal
4 EA
――Monter ikke VÆGBESLAGET, mens skærmen er tændt. Dette kan forårsage elektrisk stød og resultere i
personskader.
21
Kapitel 03
Tilslutning og brug af en kildeenhed
Kontroller inden tilslutning
――Inden du tilslutter en kildeenhed, skal du læse den brugervejledning, der fulgte med enheden.
Antallet og placeringen af porte på kildeenheder kan variere fra enhed til enhed.
――Undlad at tilslutte strømkablet, før du har tilsluttet de øvrige kabler.
Tilslutning og brug af en computer
Vælg en tilslutningsmetode, der passer til din pc.
――Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.
――De tilgængelige porte kan være forskellige fra produkt til produkt.
Kontroller, at du har tilsluttet en kildeenhed, før du tilslutter strømkablet.
Tilslutning af strømkablet under tilslutning kan beskadige produktet.
――Undersøg porttyperne på bagsiden af det produkt, du vil tilslutte.
Tilslutning med et HDMI-kabel
HDMI IN 1, HDMI IN 2
Tilslutning med DP-kablet
DP IN
22
Tilslutning med MINI DP-kablet
MINI DP IN
Tilslutning af hovedtelefoner
/SERVICE
Tilslutning til mikrofon
MIC IN
Tilslutning via lydkablet
MIC OUT
――Anvend hovedtelefoner, når du aktiverer lyden med et HDMI-HDMI-, DP- eller MINI DP-kabel.
23
Tilslutning af produktet til en computer som
en USB-hub
Tilslutning af en computer til produktet
Anvendelse af produktet som en USB-hub
Brug produktet som hub, tilslut og brug forskellige kildeenheder sammen med produktet samtidig.
En computer kan ikke tilslutte til flere kildeenheder samtidig, og den har et begrænset antal ind- og
udgangsporte. HUB-funktionen på produktet kan forbedre din arbejdseffektivitet ved at gøre det
muligt at tilslutte flere kildeenheder til USB-portene på produktet samtidig uden at tilslutte dem til en
computer.
――Produktet kan fungere som en hub, der er tilsluttet en computer via et USB-kabel. Du kan tilslutte en
kildeenhed direkte til produktet og kontrolenheden fra produktet, uden at det er nødvendigt at koble
enheden til computeren.
Hvis du vil anvende produktet som en USB-hub, skal du slutte det til en computer via et USB-kabel.
(PC IN)
(PC IN)
Hvis der tilsluttes flere kildeenheder til computeren, kan de mange kabler omkring computeren se rodet
ud. Hvis enhederne tilsluttes direkte til produktet, løses dette problem.
Tilslut USB-kablet til
på bagsiden af produktet og USB
på computeren.
――Du kan anvende et USB 2.0-kabel til at tilslutte produktet til en computer. Hvis du imidlertid vil drage
Slut en mobil enhed, f.eks. en MP3-afspiller eller smartphone, til produktet, når den er tilsluttet en pc.
Dermed kan du betjene enheden fra pc'en eller oplade enhedens batteri.
maksimal fordel af USB 3.0, skal du slutte et USB 3.0-kabel mellem pc'en og produktet. Sørg for, at pc'en
understøtter USB 3.0.
24
――Registrér og start en USB-enhed hurtigere ved at slutte enheden til USB 3.0-porten på produktet. Læse/
skrive-frekvensen påvirkes af USB-enheden og din pc.
Tilslutning af strømmen
――Produktet understøtter ikke medieafspilning. Hvis du skal afspille en fil på din USB-enhed, skal produktet
tilsluttes pc'en som en hub, hvorefter du kan afspille filen på din pc.
――For USB-relaterede problemer, som er forårsaget af operativsystemet, driverprogrammer eller softwaren,
skal du kontakte de relevante leverandører.
――Da der udgives mange forskellige USB-enheder på markedet, kan vi ikke garantere, at vores produkter er
POWER IN
kompatible med alle USB-enheder.
――En ekstern harddisk, der kræver en ekstern strømforsyning, skal tilsluttes en strømkilde.
――Den hurtige opladning kan kun foretages via porten
USB 3.0 kan
2. Ifølge specifikationen for batteriopladning via
2 understøtte en strømstyrke på højst 1,5 A. Den faktiske strømværdi afhænger af enheden,
der skal oplades.
For at bruge produktet skal du slukke strømkablet til en stikkontakt og porten POWER IN på produktet.
Hvis strømstyrken er for høj, eller der opstår en undtagelse, vil overstrømbeskyttelsen blive udløst. Dette er
――Indgangsspændingen skiftes automatisk.
en normal indstilling for produktet.
――USB-enheder, der kræver meget strøm, understøttes muligvis ikke.
strøm på 1,0A, og
1 kan understøtte en maksimal
2 kan understøtte en maksimal strøm på 1,5 A.
――Batteriet kan oplades i strømbesparende tilstand, men det kan ikke oplades, når produktet er slukket.
――Opladning af USB-enheden er ikke muligt, hvis strømkablet er taget ud af stikkontakten.
――USB-enheden skal købes særskilt.
25
Organisering af de tilsluttede kabler
: Headsetknage
: Nedad
: Opad
1
2
Tilslut de tilhørende kabler.
Arranger kablerne sådan, at de ikke
Hæng KABELHOLDEREN i den retning,
bukker, og træk dem ud af rillerne i
der fremgår af figuren.
DÆKPLADEN på BAGSIDEN AF DÆKSLET.
Læg kablerne modsat den retning, som
de har tendens til at bøje i, og træk
dem derefter gennem KABELKOLDERbøjlerne. Når højden er ændret, skal
ledningerne holdes sammen og igen
trækkes igennem KABELHOLDERknagerne.
Skub BAGSIDEN af DÆKSLET i den
retning, der fremgår af figuren.
Fjern BAGSIDEN af DÆKSLET ved at
trække det i den retning, der fremgår af
figuren.
Placer de tilhørende kabler i holderens
hals. Undlad at strække kablet. Det
anbefales at sætte tre kabler i én holder.
Træk BAGSIDEN af DÆKSLET ned, indtil
det dækker stativhalsen helt.
Juster højden, hvis det er nødvendigt.
11
Åbn Headsetknagen ved at skubbe den
ned.
Fastgør BAGSIDEN af DÆKSLET i den
retning, der fremgår af figuren, så
fjedrene ikke kan ses.
12
Hæng headsettet op.
13
Rotér og skub derefter Headsetknagen i
de retninger, der fremgår af figuren.
Forsigtig!
Åbn BAGSIDEN AF SKÆRMEN i den
retning, der fremgår af figuren.
26
Korrekt kropsstilling ved brug af produktet
Driverinstallation
――Du kan indstille den optimale opløsning og frekvens for dette produkt ved at installere de drivere, der hører
til dette produkt.
――Hvis du vil installere den seneste version af driveren til produktet, skal du hente den på Samsung Electronics'
websted på http://www.samsung.com.
Indstilling af optimal opløsning
Der vises en meddelelse om indstilling af optimal opløsning, når du tænder produktet første gang efter
at have købt det.
Brug produktet i følgende korrekte kropsstilling:
•• Der skal være en afstand på 45-50 cm mellem øjnene og skærmen, og du skal kigge lidt nedad mod
skærmen.
•• Hold øjnene direkte foran skærmen.
•• Ret ryggen.
Vælg et sprog på produktet, og skift opløsning på pc'en til den optimale indstilling.
――Hvis du ikke vælger den optimale opløsning, vises meddelelsen op til tre gange over en angivet periode,
selvom produktet slukkes og tændes igen.
――Den optimale opløsning kan også vælges i Kontrolpanel på computeren.
――For at ændre opdateringshastighed, mens den nuværende opløsning fastholdes, vælg Game → Refresh Rate i
OSD-menuen.
•• Justér vinklen, så der ikke spejles lys på skærmen.
•• Hold underarmene vinkelrette på overarmene og i niveau med håndryggen.
•• Hold albuerne i omtrent en ret vinkel.
•• Justér højden på produktet, så du kan holde knæene bøjet i 90 grader eller mere, så hælene rører
gulvet og armene er placeret lavere end hjertet.
•• Lav øjenøvelser, eller blink ofte for at afhjælpe øjentræthed.
27
Kapitel 04
Game
Der findes en detaljeret beskrivelse af hver funktion. Detaljerne fremgår af produktet.
――De tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af produktmodellen. Farven og faconen på dele kan variere
i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.
I PC-tilstand
Professional
Custom
Picture Mode
FPS
Picture Mode
RTS
Med denne menu opnås en optimal billedkvalitet til det miljø, hvor produktet skal bruges.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Eco Saving Plus er aktiveret.
•• Professional: Optimer billedkvaliteten med farvekalibrering. (HDR med kalibrering anvendt)
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Eye Saver Mode er aktiveret.
•• Custom: Tilpas kontrast og lysstyrke efter behov. (HDR VESA-certifikation anvendt)
――Denne menu er ikke tilgængelig, når PBP er aktiveret.
12
Black Equalizer
120
Hz
Response Time
Refresh Rate
Off
FreeSync
•• FPS: Forøg lysstyrken på de mørkere områder af FPS spilleskærmen. Denne tilstand gør dine fjender
mere synlige under et FPS-spil.
On
•• RTS: Forøg farvetemperatur og kontrastforhold for at forbedre synligheden på RTS-skærm og minikort.
•• RPG: Denne tilstand er optimeret til 3D-grafik og msm i RPG spil.
Low Input Lag
Picture Mode: Custom
Game
Picture Mode
Custom
Picture
Refresh Rate
120 Hz
OnScreen Display
Black Equalizer
12
System
Response Time
Standard
Information
FreeSync
Low Input Lag
Screen Size
Save Settings
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
•• AOS: Forøg kontrastforhold for at opnå en bedre billedkvalitet, der er optimeret til AOS spil.
•• sRGB: Tilpas farvesystemet til sRGB-tilstand. Dette er skærmens standardtilstand.
•• Cinema: Opnå et fjernsyns lysstyrke og skarphed, som gør produktet egnet til at vise videoer og dvd'er.
Off
On
Wide
Game Setting 1
――Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
28
I AV-tilstand
Når den eksterne enhed tilsluttes gennem HDMI/DP/MINI DP, og PC/AV Mode er indstillet til AV, har
Picture Mode fire automatiske billedindstillinger (Dynamic, Standard, Movie og Custom), som er
forudindstillet fra fabrikkens side. Du kan aktivere enten Dynamic, Standard, Movie eller Custom. Du kan
vælge Custom, der automatisk henter dine personlige billedindstillinger.
Refresh Rate
Skift skærmens opdateringshastighed. En højere opdateringshastighed kan mindske øjenbelastningen.
•• DisplayPort, MiniDP : 60 Hz / 100 Hz / 120 Hz / 144 Hz
•• Dynamic: Vælg denne tilstand for at vise et billede, der er skarpere end i tilstanden Standard.
•• HDMI1, HDMI2 : 60 Hz / 100 Hz / 120 Hz
•• Standard: Vælg denne tilstand, når omgivelserne er lyse. Den giver også et skarpere billede.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når FreeSync er indstillet til tilstanden Standard Engine eller Ultimate
•• Movie: Vælg denne tilstand, når omgivelserne er mørke. Den sparer strøm og nedsætter øjets træthed.
Engine.
――Når du ændrer Refresh Rate, kan skærmen flimre, afhængigt af grafikkortet til computeren.
•• Custom: Vælg denne tilstand, når du vil justere billedet i henhold til dine egne ønsker.
――Funktionen er tilgængelig i computere, der er udstyret med grafikkort, der kan ændre
opdateringshastigheden.
Den er ikke tilgængelig i enheder (f.eks. AV-enheder) med faste opdateringshastigheder. Hvis funktionen
anvendes, kan der forekomme tekniske fejl på skærmen.
――Ved HDMI-kilder kan du kun vælge 60 Hz eller den aktuelle indstillingsværdi Refresh Rate, hvis du ændrer
skærmens opdateringshastighed fra en pc eller et kontrolpanel til et grafikkort.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når PBP er aktiveret.
Black Equalizer
Justér lysstyrken i de mørke områder.
Efterhånden som værdien kommer tættere på 1, bliver de mørke områder af skærmen lysere, hvilket gør
det lettere at finde fjender, når man spiller et spil. Brug en lavere værdi for lettere at finde fjender under
et spil.
Efterhånden som værdien kommer tættere på 20, bliver de mørke områder af skærmen mørkere og
kontrasten øges.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Picture Mode er indstillet til Cinema.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Eye Saver Mode er aktiveret.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når PBP er aktiveret.
29
Response Time
FreeSync
Forøg responsraten i video- og spiltilstand.
Teknologien FreeSync er en løsning, der fjerner svigtende skærmsynkronisering uden de sædvanlige
forsinkelser og ventetider.
Faster og Fastest tilstande viser bevægelser blur-fri og skarpere billeder og hurtigere bevægelser ved at
analysere bevægelserne i væskekrystallerne i skærmen og kontrollere LED-styringen.
――Brug Standard tilstand, når video eller spil ikke afspilles.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når FreeSync er indstillet til tilstanden Standard Engine eller Ultimate
Engine.
――Hvis Response Time er indstillet til tilstanden Faster eller Fastest, reduceres skærmens lysstyrke. Dette
fænomen er normalt og ikke en fejl ved produktet.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Refresh Rate er indstillet til 60 Hz.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når PBP er aktiveret.
Denne funktion eliminerer svigtende skærmsynkronisering og forsinkelser, når der spilles spil. Forbedr
spiloplevelsen.
De viste menuelementer FreeSync på skærmen kan variere, afhængigt af skærmmodel og kompatibilitet
med AMD-grafikkortet.
•• Off: Deaktiver FreeSync.
•• Standard Engine: Aktiver FreeSync-standardfunktionerne for AMD-grafikkortet.
•• Ultimate Engine: Aktiver FreeSync-funktionen med en højere skærmrammehastighed. Svigtende
skærmsynkronisering (unormal synkronisering mellem skærm og indhold) reduceres i denne
tilstand. Bemærk, at der kan opstå flimmer på skærmen, når der spilles spil.
Anvend den optimale opløsning, når du bruger FreeSync.
For oplysninger om indstilling af opdateringshastigheden, henvises der til Spørgsmål & svar → Hvordan
skifter jeg frekvens?
――Funktionen FreeSync aktiveres kun i tilstanden HDMI1, HDMI2, DisplayPort eller MiniDP.
Anvend HDMI/DP/MINI DP-kablet fra producenten, når du anvender FreeSync.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når PBP er aktiveret.
Hvis du bruger funktionen FreeSync, mens du spiller et spil, kan følgende symptomer opstå:
•• Skærmen kan flimre afhængigt af grafikkorttypen, spilindstillingerne eller den video, der afspilles.
Prøv følgende handlinger: Reducer spilindstillingsværdierne, skift den aktuelle FreeSync-tilstand til
Standard Engine, eller gå til AMD-webstedet for at kontrollere din grafikdriverversion og opdatere
den til den seneste.
•• Mens du bruger funktionen FreeSync, kan skærmen flimre pga. afvigelser i outputtet fra grafikkortet.
•• Når du spiller spil, kan reaktionshastigheden variere afhængigt af opløsningen. En højere opløsning
sænker normalt svarhastigheden.
•• Skærmens lydkvalitet vil muligvis blive forringet.
――Hvis der opstår problemer, når du anvender funktionen, skal du kontakte Samsungs servicecenter.
――Når billedopløsningen ændres ved indstilling af FreeSync til Standard Engine eller Ultimate Engine, kan der
forekomme sporadisk screen tearing. Indstil FreeSync til Off for at ændre opløsningen.
――Funktionen er ikke tilgængelig i enheder (f.eks. AV-enheder), der ikke har et AMD-grafikkort. Hvis funktionen
anvendes, kan der forekomme tekniske fejl på skærmen.
――Hvis du vil have optimale skærmbilleder, kan Brightness justeres i tilstanden FreeSync, afhængigt af inputindholdet.
30
Hvordan aktiveres FreeSync?
Modellerne på grafikkortlisten understøtter FreeSync
1
Indstil FreeSync til Standard Engine eller Ultimate Engine i menuen OSD.
2
Aktiver FreeSync i AMD Radeon Settings:
FreeSync kan kun anvendes med specifikke AMD-grafikkortmodeller. Der henvises til nedenstående liste
for understøttede grafikkort:
Højreklik på → AMD Radeon Settings → Display
Funktionen "AMD FreeSync" skal indstilles til "Til". Vælg "Til", hvis den ikke allerede er aktiveret.
Sørg for at installere de nyeste officielle grafikkortdrivere fra AMD, der understøtter FreeSync.
――Hvis du vil se flere modeller med AMD-grafikkort, der understøtter funktionen FreeSync, skal du besøge det
officielle AMD-websted.
――Vælg FreeSync Off, hvis du anvender et grafikkort fra en anden producent.
――Når du anvender funktionen FreeSync via HDMI-grænsefladen, kan der opstå en fejl pga. begrænset
båndbredde i visse AMD-grafikkort.
•• AMD Radeon R9 300 Series (Inkluderer ikke
370/370X)
•• AMD Radeon R9 Fury X
•• AMD Radeon R7 360
•• AMD Radeon R9 295X2
•• AMD Radeon R9 290
•• AMD Radeon R9 285
•• AMD Radeon R7 260X
•• AMD Radeon R7 260
•• AMD Radeon RX 400 Series
•• AMD Radeon R9 290X
31
Low Input Lag
I AV-tilstand
Minimér indput-lag for hurtige reaktioner ved at reducere videobehandlingstiden.
•• 16:9: Vis billedet med billedformatet 16:9.
――Det anbefales at indstille grafikkortets opdateringshastighed til enten 100 Hz, 120 Hz eller 144 Hz. Ved 60 Hz
•• 21:9: Vis billedet med billedformatet 21:9.
er funktionen ikke tilgængelig.
――Denne funktion er ikke tilgængelig, hvis scanningshastigheden på computeren er anderledes end
indstillingerne i menuen Refresh Rate.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når PBP er aktiveret.
Screen Size
Vælg den bedste skærmstørrelse og det bedste forhold.
•• 4:3: Vis billedet med billedformatet 4:3. Velegnet til videoer og almindelige TV-programmer.
•• 32:9: Vis billedet med billedformatet 32:9.
•• Screen Fit: Vis billedet med det oprindelige billedformat uden beskæring.
•• 17" (4:3): Anvend 4:3 visningsforhold på en 17 tommer skærm. Billeder med andre visningforhold vil
ikke blive vist.
•• 19" (4:3): Anvend 4:3 visningsforhold på en 19 tommer skærm. Billeder med andre visningforhold vil
ikke blive vist.
•• 19" Wide (16:10): Anvend 16:10 visningsforhold på en bred 19 tommer skærm. Billeder med andre
visningforhold vil ikke blive vist.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når PBP er aktiveret.
•• 21.5" Wide (16:9): Anvend 16:9 visningsforhold på en 21,5 tommer skærm. Billeder med andre
visningforhold vil ikke blive vist.
I PC-tilstand
•• 22" Wide (16:10): Anvend 16:10 visningsforhold på en 22 tommer bred skærm. Billeder med andre
visningforhold vil ikke blive vist.
•• Auto: Vis billedet i henhold til inputkildens billedformat.
•• Wide: Vis billedet på fuld skærm, uanset inputkildens billedformat.
•• 23" Wide (16:9): Anvend 16:9 visningsforhold op en 23 tommer skærm. Billeder med andre
visningforhold vil ikke blive vist.
•• 17" (4:3): Anvend 4:3 visningsforhold på en 17 tommer skærm. Billeder med andre visningforhold vil
ikke blive vist.
•• 27" Wide (16:9): Anvend 16:9 visningsforhold på en 27 tommer skærm. Billeder med andre
•• 19" (4:3): Anvend 4:3 visningsforhold på en 19 tommer skærm. Billeder med andre visningforhold vil
――Funktionen understøttes muligvis ikke, afhængigt af, hvilke porte produktet har.
――Det er muligt at justere skærmstørrelsen, når de følgende betingelser opfyldes.
ikke blive vist.
visningforhold vil ikke blive vist.
――En enhed med digital udgang er tilsluttet via HDMI/DP/MINI DP-kablet.
•• 19" Wide (16:10): Anvend 16:10 visningsforhold på en bred 19 tommer skærm. Billeder med andre
visningforhold vil ikke blive vist.
――Inputsignalet er 480p, 576p, 720p eller 1080p, og skærmen fungerer normalt (ikke alle modeller
•• 21.5" Wide (16:9): Anvend 16:9 visningsforhold på en 21,5 tommer skærm. Billeder med andre
visningforhold vil ikke blive vist.
understøtter alle disse signaler).
――Dette kan kun indstilles, når den eksterne indgang er tilsluttet med HDMI/DP/MINI DP og PC/AV Mode er
•• 22" Wide (16:10): Anvend 16:10 visningsforhold på en 22 tommer bred skærm. Billeder med andre
visningforhold vil ikke blive vist.
indstillet til AV.
(DisplayPort/MiniDP/HDMI1/HDMI2: Denne indstilling er tilgængelig, hvis FreeSync er deaktiveret)
•• 23" Wide (16:9): Anvend 16:9 visningsforhold op en 23 tommer skærm. Billeder med andre
visningforhold vil ikke blive vist.
•• 27" Wide (16:9): Anvend 16:9 visningsforhold på en 27 tommer skærm. Billeder med andre
visningforhold vil ikke blive vist.
32
Save Settings
Gem op til tre brugerdefinderede tilstande, der passer til dine præferencer. Anvend en genvejstast til
spiltilstanden i den nedre del af skærmen for at tilgå din favorit brugerdefinerede tilstand direkte.
――Hvis du redigerer og gemmer en brugerdefineret spiltilstand, vil de forrige indstillinger blive slettet. Vær
omhyggelig, når du redigere en tilstand.
•• Game Setting 1 / Game Setting 2 / Game Setting 3
――Denne menu er ikke tilgængelig, når PBP er aktiveret.
Indstilling af spil
Du kan hurtigt se indstillingen med en genvejstast nederst på skærmen uden at bruge en OSD-menu. Du
kan se indstillingerne direkte for tre forskellige tilstande.
33
Kapitel 05
Picture
Der findes en detaljeret beskrivelse af hver funktion. Detaljerne fremgår af produktet.
――De tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af produktmodellen. Farven og faconen på dele kan variere
i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.
I PC-tilstand
Professional
Custom
Picture Mode
FPS
Picture Mode
RTS
Med denne menu opnås en optimal billedkvalitet til det miljø, hvor produktet skal bruges.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Eco Saving Plus er aktiveret.
•• Professional: Optimer billedkvaliteten med farvekalibrering. (HDR med kalibrering anvendt)
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Eye Saver Mode er aktiveret.
•• Custom: Tilpas kontrast og lysstyrke efter behov. (HDR VESA-certifikation anvendt)
――Denne menu er ikke tilgængelig, når PBP er aktiveret.
12
Black Equalizer
120
Off
Hz
Response Time
Refresh Rate
FreeSync
•• FPS: Forøg lysstyrken på de mørkere områder af FPS spilleskærmen. Denne tilstand gør dine fjender
mere synlige under et FPS-spil.
On
•• RTS: Forøg farvetemperatur og kontrastforhold for at forbedre synligheden på RTS-skærm og minikort.
•• RPG: Denne tilstand er optimeret til 3D-grafik og msm i RPG spil.
Low Input Lag
Picture Mode: Custom
Custom
Game
Picture Mode
Picture
Brightness
OnScreen Display
Contrast
75
System
Sharpness
60
Information
Color
HDMI Black Level
Eye Saver Mode
100
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
•• AOS: Forøg kontrastforhold for at opnå en bedre billedkvalitet, der er optimeret til AOS spil.
•• sRGB: Tilpas farvesystemet til sRGB-tilstand. Dette er skærmens standardtilstand.
•• Cinema: Opnå et fjernsyns lysstyrke og skarphed, som gør produktet egnet til at vise videoer og dvd'er.
Low
Off
Screen Adjustment
――Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
34
I AV-tilstand
Når den eksterne enhed tilsluttes gennem HDMI/DP/MINI DP, og PC/AV Mode er indstillet til AV, har
Picture Mode fire automatiske billedindstillinger (Dynamic, Standard, Movie og Custom), som er
forudindstillet fra fabrikkens side. Du kan aktivere enten Dynamic, Standard, Movie eller Custom. Du kan
vælge Custom, der automatisk henter dine personlige billedindstillinger.
•• Dynamic: Vælg denne tilstand for at vise et billede, der er skarpere end i tilstanden Standard.
•• Standard: Vælg denne tilstand, når omgivelserne er lyse. Den giver også et skarpere billede.
•• Movie: Vælg denne tilstand, når omgivelserne er mørke. Den sparer strøm og nedsætter øjets
træthed.
•• Custom: Vælg denne tilstand, når du vil justere billedet i henhold til dine egne ønsker.
Brightness
Juster billedets generelle lysstyrkeniveau. (Område: 0–100)
En højere værdi får billedet til at virke lysere.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Eco Saving Plus er aktiveret.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Eye Saver Mode er aktiveret.
Contrast
Juster kontrasten mellem motiverne og baggrunden. (Område: 0–100)
En højere værdi forøger kontrasten for at få genstanden til at virke tydeligere.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Picture Mode er indstillet til Cinema.
Sharpness
Gør genstandes kontur tydeligere eller mere slørede. (Område: 0–100)
En højere værdi gør genstandens kontur tydeligere.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Picture Mode er indstillet til Cinema.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når PBP er aktiveret.
35
Color
HDMI Black Level
Justér skærmens tonfarve.
Hvis en dvd-afspiller eller en set-top-boks er sluttet til produktet via HDMI, kan der forekomme
billedforringelse (kontrast/farveforringelse, sortniveau mv.). Det afhænger af den tilsluttede kildeenhed.
Er det tilfældet, kan HDMI Black Level anvendes til at justere billedkvaliteten.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Picture Mode er indstillet til Cinema.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Eye Saver Mode er aktiveret.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når PBP er aktiveret.
•• Red: Justér niveauet for rød mætning. Værdier tættere på 100 betyder større farveintensitet.
•• Green: Justér niveauet for grøn mætning. Værdier tættere på 100 betyder større farveintensitet.
•• Blue: Justér niveauet for blå mætning. Værdier tættere på 100 betyder større farveintensitet.
•• Color Tone: Vælg en farvetone, som passer bedst til dine visningsbehov.
‒‒ Cool 2: Indstil farvetemperaturen til at være koldere end Cool 1.
‒‒ Cool 1: Indstil farvetemperaturen til at være koldere end Normal.
――Denne funktion er kun tilgængelig i tilstanden HDMI1, HDMI2.
•• Normal: Vælg denne tilstand, når der ikke er nogen forringelse af kontrastforholdet.
•• Low: Vælg denne tilstand for at reducere sortniveauet og forøge hvidniveauet, når der er en
forringelse i kontrastforholdet.
――HDMI Black Level er muligvis ikke kompatibel med nogle kildeenheder.
――Funktionen HDMI Black Level aktiveres kun ved en bestemt AV-opløsning, f.eks. 720p og 1080p.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når PBP er aktiveret.
‒‒ Normal: Vis standardfarvetonen.
‒‒ Warm 1: Indstil farvetemperaturen til at være varmere end Normal.
‒‒ Warm 2: Indstil farvetemperaturen til at være varmere end Warm 1.
Eye Saver Mode
‒‒ Custom: Tilpas farvetonen.
――Når den eksterne enhed tilsluttes gennem HDMI/DP/MINI DP, og PC/AV Mode er indstillet til AV, har Color
Tone fire farvetemperaturindstillinger (Cool, Normal, Warm og Custom).
•• Gamma: Justér mellemniveauet for luminans.
‒‒ Mode1 / Mode2 / Mode3
Indstil til en optimal billedkvalitet, som får øjnene til at slappe af.
TÜV Rheinlands "Low Blue Light Content" er en certificering til produkter, der opfylder kravene til blåt lys
ved lave niveauer. Når Eye Saver Mode er indstillet til "On", vil det blå lys med en bølgelængde på ca. 400
nm falde og vil kunne yde en optimal billedkvalitet, der er velegnet, når øjnene skal slappe af. Det blå
lysniveau er samtidigt lavere end i standardindstillingerne, hvilket er blevet testet af TÜV Rheinland og
certificeret, så det opfyldte kravene i TÜV Rheinlands standarder for "Low Blue Light Content".
――Denne menu er ikke tilgængelig, når PBP er aktiveret.
36
Screen Adjustment
PBP
――Denne valgmulighed er kun tilgængelig, når PC/AV Mode er indstillet til AV.
Konfiguration af PBP-indstillingerne.
――Denne menu er kun tilgængelig, når Screen Size er indstillet til Screen Fit i AV-tilstand.
Når et inputsignal er 480p, 576p, 720p eller 720p i AV-tilstand, og skærmen fungerer normalt, skal du vælge
Screen Fit for at tilpasse den vandrette position i 0–6 niveauer.
PBP Mode
――Denne menu er ikke tilgængelig, når PBP er aktiveret.
Aktiver eller deaktiver funktionen PBP Mode.
Konfiguration af H-Position & V-Position
Funktionen PBP (Picture by Picture) opdeler skærmen i to dele og viser output fra to forskellige kilder
samtidigt på skærmens venstre og højre sider.
H-Position: Flyt skærmen til venstre eller højre.
V-Position: Flyt skærmen op eller ned.
――PBP mode er kompatibel med Windows 7, Windows 8 og Windows 10.
――Sørg for, at grafikkortet understøtter PBP-funktionen. Se nærmere på grafikkortproducentens websted for at
kontrollere og opdatere dens driver til den seneste version.
――Skærmbilledet kan flimre kortvarigt, eller det vises efter en forsinkelse, hvis funktionen PBP aktiveres eller
Kalibreringsrapport
deaktiveres, eller hvis skærmstørrelsen ændres, når funktionen PBP er aktiveret.
Dataene fra denne rapport måles i tilstanden Professional på afsendelsestidspunktet.
Problemet skyldes for det meste, hvis videosignalerne er forsinkede ved overførsel til skærmen afhængigt af
•• Målingerne kan variere afhængigt af måleudstyret, stedet for målingen, systemmiljø (f.eks.
computer, grafikkort osv.) og andre variabler.
•• Inputsignal: HDMI
•• Hver måling fra denne rapport er baseret på tilstanden Professional ved afsendelsestidspunktet.
Det opstår normalt, hvis en pc og en skærm er sluttet til to eller flere indgangskilder. Det har ikke noget at
gøre med skærmens ydeevne.
grafikkortets ydeevne.
――Når funktionen PBP er aktiveret, kan opløsningen ikke automatisk skifte til den optimale opløsning pga. et
kompatibilitetsproblem mellem grafikkortet og Windows-systemet.
Indstil PBP Mode til Off. Du kan også genstarte skærmen og derefter indstille opløsningen til den optimale
indstilling med Windows-grænsefladen.
•• Denne rapport forefindes ikke på menuen af nogle produkter, men i en særskilt rapport i papirudgave
i stedet for.
37
Aspect Ratio
Sound Source
Vælg billedstørrelse for hver skærm.
Indstil hvilken skærm, du ønsker at høre lyden fra.
•• 16:9(16:9): Vælg denne indstilling, hvis du vil bruge PBP-tilstanden, hvor den optimale opløsning for
venstre og højre side af skærmen er 1920 × 1080 (bredde × højde).
•• 21:9(11:9): Vælg denne indstilling, hvis du vil bruge PBP-tilstanden, hvor den optimale opløsning for
venstre side af skærmen er 2560 × 1080 (bredde × højde), og den optimale opløsning for højre side af
skærmen er 1280 × 1080 (bredde × højde).
•• 11:9(21:9): Vælg denne indstilling, hvis du vil bruge PBP-tilstanden, hvor den optimale opløsning for
venstre side af skærmen er 1280 × 1080 (bredde × højde), og den optimale opløsning for højre side af
skærmen er 2560 × 1080 (bredde × højde).
Screen1
Vælg den inputkilde, der skal vises på skærmen1.
Screen2
Vælg den inputkilde, der skal vises på skærmen2.
38
Kapitel 06
OnScreen Display
Der findes en detaljeret beskrivelse af hver funktion. Detaljerne fremgår af produktet.
――De tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af produktmodellen. Farven og faconen på dele kan variere
i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.
Display Time
Indstil skærmmenuen (OSD) til at forsvinde automatisk, hvis menuen ikke anvendes i en angivet periode.
Language
Display Time kan bruges til at angive det tidsrum, efter hvilket OSD-menuen skal forsvinde.
Indstil menusproget.
――En ændring af sprogindstillingen påvirker kun skærmmenuen.
――Ændringen anvendes ikke på andre funktioner på din pc.
12
Black Equalizer
120
Hz
Response Time
Refresh Rate
Off
FreeSync
On
Low Input Lag
Picture Mode: Custom
Game
Language
Picture
Display Time
English
Set the menu language.
20 sec
OnScreen Display
System
Information
――Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
39
Kapitel 07
System
Der findes en detaljeret beskrivelse af hver funktion. Detaljerne fremgår af produktet.
――De tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af produktmodellen. Farven og faconen på dele kan variere
i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.
Local Dimming
Juster lysstyrken i de forskellige områder på skærmen for at maksimere kontrasten automatisk.
Lighting
•• Off: Deaktiver funktionen Local Dimming.
•• Auto: Local Dimming aktiveres eller deaktiveres automatisk afhængigt af, om indholdet er HDR eller
ej.
Konfigurér, hvordan LED-lyset bag på skærmen skal fungere.
――Når skærmen registrerer, at inputvideoen indeholder HDR-information, vises HDR i menuen Information
•• Off: Deaktiver funktionen Lighting.
og menuen Source (Kilde). I dette tilfælde skal du vælge Auto. (se Information)
•• On: Aktiver funktionen Lighting.
•• On: Aktiver funktionen Local Dimming.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Eye Saver Mode er aktiveret.
12
Black Equalizer
120
Hz
Response Time
Refresh Rate
Off
FreeSync
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Response Time er indstillet til tilstanden Faster eller Fastest.
――Brug tilstanden Off eller Auto, når video eller spil ikke afspilles. I modsat fald kan der opstå skærmflimmer.
On
――Denne menu er ikke tilgængelig, når PBP er aktiveret.
Low Input Lag
Picture Mode: Custom
Game
Lighting
Off
Picture
Off
OnScreen Display
Local Dimming
Volume
System
Eco Saving Plus
Off
Information
Off Timer
50
Configure how the LED
lighting placed under the
screen works.
Volume
Juster Volume ved at flytte JOG-knappen VENSTRE/HØJRE.
PC/AV Mode
USB Super Charging
Off
DisplayPort Ver.
1.2
――Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
40
Eco Saving Plus
PC/AV Mode
Reducer energiforbruget sammenlignet med forbruget ved den maksimale lysstyrke.
Indstil PC/AV Mode til AV. Billedstørrelsen bliver forøget.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Eye Saver Mode er aktiveret.
Denne mulighed er praktisk, når du ser en film.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Local Dimming er aktiveret.
•• Indstil til "PC" når tilsluttet til en pc.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når PBP er aktiveret.
•• Indstil til "AV" når tilsluttet til en AV-enhed.
•• Off: Deaktiver funktionen Eco Saving Plus.
――Leveres kun med modeller i bredformat, f.eks. 16:9, 16:10, 21:9 eller 32:9.
•• Auto: Strømforbruget reduceres automatisk med ca. 10 % i forhold til den aktuelle indstilling.
――Hvis skærmen sat til tilstanden HDMI1, HDMI2, DisplayPort, MiniDP, og skærmen indikerer Check Signal
(Hvor meget strømforbruget reduceres, afhænger af skærmens lysstyrke.)
•• Low: Sparer op til 25 % energi sammenlignet med maksimal lysstyrke.
•• High: Sparer op til 50 % energi sammenlignet med maksimal lysstyrke.
Cable, eller hvis strømsparende tilstand aktiveres, skal du trykke på JOG-knappen for at få vist skærmen med
funktionstasterne og derefter vælge -ikonet. Du kan vælge PC eller AV.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når PBP er aktiveret.
USB Super Charging
Off Timer
Oplad hurtigt en tilsluttet enheds batteri ved hjælp af produktets
Off Timer: Slå tilstanden Off Timer til.
•• Off: Deaktiver USB Super Charging.
Turn Off After: Timeren kan indstilles til en tid mellem 1 time og 23 timer. Produktet slukker automatisk
efter det angivne antal timer.
――Denne valgmulighed er kun tilgængelig, når Off Timer er indstillet til On.
――For produkter på visse markeder er Off Timer indstillet til automatisk at blive aktiveret 4 timer efter, at
produktet er blevet tændt. Dette sker i overensstemmelse med strømforsyningsreglerne. Hvis du ikke ønsker,
at timeren skal aktiveres, skal du gå til
2-port.
→ System og indstille Off Timer til Off.
•• On: Aktivér funktionen til hurtig opladning af en kildeenhed, der er tilsluttet
――Hurtigopladning er tilgængelig via porten
2-porten.
2. Opladningshastigheden kan variere afhængigt af den
tilsluttede enhed.
――Hurtig batteriopladning understøttes muligvis ikke og/eller opladningen kan tage længere tid på visse
mobilenheder.
――Når hurtigopladning er slået fra på porten
2, kan du anvende porten til opladning og dataoverførsel ved
normal hastighed.
――Hvis der er sluttet en enhed, der anvender USB 2.0 eller ældre, til portene
2, og hurtigopladning er
aktiveret, er dataoverførsel ikke mulig, men det er muligt, hvis en USB 3.0-enhed er tilsluttet.
※ Disse porte er muligvis ikke kompatible med nye USB-enheder, der måtte udkomme i fremtiden.
――Hvis en enhed, f.eks. en mus, et tastatur eller en hukommelseslagringsenhed er sluttet til porten
2, og
enheden anvender USB 2.0 eller ældre, skal du slå hurtigopladning fra.
――Hvis superopladning aktiveres via OSD-indstillingsmenuen, genkendes alle enhederne, der er sluttet til USBport 1 til 2 på skærmen, igen. Dette sikrer optimal opladning.
※ Før du aktiverer hurtigopladning, skal du lukke alle filer på lagringsenheder, der er sluttet til USB-porte.
41
DisplayPort Ver.
Key Repeat Time
Vælg din DisplayPort-version.
Kontrollér reaktionshastigheden for en knap, når der trykkes på knappen.
――Forkerte indstillinger kan få skærmen til at blive tom. Hvis dette sker, skal du kontrollere enhedens
Du kan vælge Acceleration, 1 sec eller 2 sec. Hvis du vælger No Repeat, reagerer en kommando kun én
gang, når der trykkes på knappen.
specifikationer.
――Hvis skærmen (når den er indstillet til HDMI1, HDMI2, DisplayPort eller MiniDP) er i strømbesparelsestilstand
eller viser meddelelsen Check Signal Cable eller strømbesparelsestilstand er aktiveret, tryk på knappen JOG
for at vise skærmen med funktionsknapper og vælg derefter
Du kan vælge 1.1, 1.2 eller 1.2↑.
knappen for at vise On Screen Display (OSD).
――Hvis du indstiller DisplayPort Ver. til 1.1 for båndbreddeprotokollen for DisplayPort 1.1-protokollen, kan
grafikkortenes faktiske maksimale outputopdateringshastighed ikke nå op på 120 Hz/144 Hz.
――Hvis du vælger 1.2↑, kan skærmen understøtte op til 3840 x 1080 ved 144 Hz og 10-bit-farveinputsignaler.
Power LED On
Konfigurer indstillingerne for at aktivere eller deaktivere strømindikatoren nederst på produktet.
•• Working: Strømindikatoren lyser, når produktet er tændt.
•• Stand-by: Strømindikatoren lyser, når produktet er slukket.
HDMI Mode
Vælg den HDMI tilstand, der skal bruges.
――Den understøttede enhed og opløsning kan være forskellig afhængig af versionen.
――Når version ændres, kan skærmen flimre.
――Hvis du indstiller HDMI Mode til 1.4, understøttes visse høje opløsninger muligvis ikke pga. HDMI
Reset All
Angiv alle produktets indstillinger til standard-/fabriksindstillingerne.
――Game Setting 1, Game Setting 2, og Game Setting 3 gemt under Save Settings vil ikke blive ændret.
1.4-protokollens begrænsede båndbredde.
――Når indstillingen ikke er korrekt, vises der muligvis ikke noget skærmbillede. I så fald skal du kontrollere
enhedens specifikationer.
――Indstil HDMI Mode til 1.4, når der ikke er lydoutput fra den dvd-afspiller, der er sluttet til vores produkt.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når PBP er aktiveret.
Source Detection
Vælg Auto eller Manual til genkendelse af indgangssignalet.
42
Information
HDR
Giver automatisk en optimal HDR-effekt baseret på videokilden.
Hvis et HDR-signal er blevet behandlet af visse enheder (grafikkort/afspiller osv.), udsender signalet
ingen HDR-metadata, og det vil derfor ikke blive genkendt som et HDR-signal. I sådanne tilfælde skal
Local Dimming aktiveres manuelt for at sikre optimale HDR-effekter.
Vis den aktuelle inputkilde, frekvens og opløsning.
12
Black Equalizer
120
Off
Hz
Response Time
Refresh Rate
HDR-teknologien (High Dynamic Range) implementerer videobilleder, der er meget lig dem, der kan ses
med det menneskelige øje, ved at finjustere kontrasten i kilden.
On
FreeSync
Low Input Lag
Picture Mode: Custom
12
Information
Game
LC********/**
Picture
OnScreen Display
Black Equalizer
120
Off
Hz
Response Time
Refresh Rate
On
FreeSync
Low Input Lag
S/N:**************
Picture Mode: Custom
System
Information
Game
Information
Picture
HDMI1
Exit
****x****
** kHz ** Hz
HDR
LC********/**
OnScreen Display
S/N:**************
System
Information
HDMI1
――Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Exit
****x****
** kHz ** Hz
――Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
43
Forudsætning for brug af HDR:
1
Hvis du anvender et HDR-understøttet grafikkort sammen med et HDR-understøttet spil, og du
slutter det til HDMI/DP/MINI DP-porten på dette produkt, kan HDR-effekten aktiveres.
――Du kan finde oplysninger om, hvorvidt grafikkortet og spillet understøtter HDR, på producenternes
websteder. Af og til skal de nyeste versioner af grafikkortdriveren eller spilopdateringer installeres for at
kunne aktivere HDR-effekten.
2
Når en Blu-Ray-dvd-afspiller, der understøtter HDMI 2.0a, afspiller en UHD Blu-Ray-disk med UHDA(eller HDR-)logoet, kan HDR-effekten aktiveres.
3
Når Xbox One S afspiller et Microsoft Xbox HDR-spil eller en UHD Blu-Ray-disk med UHDA- (eller
HDR-)logoet, kan HDR-effekten aktiveres.
4
Når PS4/PS4 Pro afspiller et Sony PS HDR-spil, kan HDR-effekten aktiveres.
――Du kan finde oplysninger om, hvilke Xbox One S/PS4 (Pro)-spil der understøtter HDR, på de officielle
Xbox-/PS4-websteder.
* Når HDR aktiveres automatisk, deaktiveres visse funktioner, f.eks. Color/Eye Saver Mode.
* Hvis du vil aktivere HDR-effekten på HDMI-porten, skal du indstille HDMI Mode til 2.0 i OSD-menuen.
* Hvis du vil aktivere HDR-effekten på DP-porten, skal du indstille DisplayPort Ver. til 1.2↑ i OSD-menuen
og aktivere 10-bit-farveoutput i indstillingerne for grafikkortet.
* Denne funktion er ikke tilgængelig, når PBP er aktiveret.
44
Kapitel 08
Installation af softwaren
Easy Setting Box
Systemkrav
OS
Hardware
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Mindst 32 MB hukommelse
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Mindst 60 MB ledig plads på harddisken
Med Easy Setting Boxkan brugere anvende skærmen opdelt i flere dele.
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
Hvis du vil installere den seneste version af Easy Setting Box, skal du hente den på Samsung Electronics'
websted på http://www.samsung.com.
•• Windows 10 32Bit/64Bit
――Softwaren fungerer muligvis ikke korrekt, hvis du ikke genstarter computeren efter installationen.
――Ikonet Easy Setting Box vises muligvis ikke, afhængigt af computersystemet og produktspecifikationerne.
――Tryk på tasten F5, hvis genvejsikonet ikke vises.
Begrænsninger og problemer med installation af
Installationen af Easy Setting Box kan blive påvirket af grafikkortet, bundkortet og netværksmiljøet.
45
Kapitel 09
Problemløsningsvejledning
Betingelser, inden du kontakter Samsungs
servicecenter
――Inden du ringer til Samsungs kundeservicecenter: Afprøv dit produkt som følger. Hvis problemet består:
Kontakt Samsungs kundeservicecenter.
Afprøvning af produktet
Undersøg, om dit produkt fungerer normalt ved at bruge produkttestfunktionen.
Hvis skærmen slukkes og strømindikatoren blinker, selvom produktet er korrekt tilsluttet til en
computer, skal du udføre en selvdiagnosticering.
1
Sluk for både pc'en og for produktet.
2
Afbryd kablet fra produktet.
3
Tænd for produktet.
4
Hvis meddelelsen Check Signal Cable vises, fungerer produktet normalt.
――Hvis skærmen stadig er tom: Kontroller pc-systemet, videocontrolleren og kablet.
Kontrol af opløsning og frekvens
For en tilstand, der overgår den understøttede opløsning (se Tabel over standardsignaltilstand), vises
meddelelsen Not Optimum Mode et kort øjeblik.
――Den viste opløsning kan variere, afhængigt af computersystemets indstillinger og kabler.
Kontroller følgende.
Installationsforhold (Pc-tilstand)
Skærmen bliver ved med at tænde og slukke.
Kontrollér, at kablet er korrekt tilsluttet mellem produktet og computeren, og at stikkene er låst godt
fast.
Der er tomme områder ved alle fire skærmkanter, når et HDMI- eller HDMI-DVI-kabel sluttes til
produktet og computeren.
De tomme områder, der er på skærmen, har intet med produktet at gøre.
Tomme områder på skærmen skyldes pc'en eller grafikkortet. For at løse problemet: Juster
skærmstørrelsen i grafikkortets HDMI- eller DVI-indstillinger.
Hvis menuen til indstilling af grafikkortet ikke har nogen mulighed for at justere skærmstørrelsen, skal
du opdatere grafikkortdriveren til den nyeste version.
(Kontakt producenten af dit grafikkort eller din computer for flere detaljer om, hvordan du justerer
skærmindstillingerne.)
Skærmforhold
Strøm-LED'en er slukket. Skærmen vil ikke tænde.
Kontrollér, at strømkablet er tilsluttet korrekt.
Meddelelsen Check Signal Cable vises.
Kontrollér, at kablet er tilsluttet korrekt til produktet.
Kontroller, at den enhed, der er sluttet til produktet, er tændt.
46
Not Optimum Mode vises.
Videoafspilningen hakker.
Denne meddelelse vises, når signalet fra grafikkortet overskrider den maksimale opløsning eller
frekvens for produktet.
Afspilning af store hd-videofiler kan hakke. Det kan skyldes, at videoafspilleren ikke er optimeret til
computerressourcen.
Skift den maksimale opløsning og frekvens, så den passer til produktets ydeevne. Der henvises til Tabel
over standardsignaltilstand (s.50).
Prøv at afspille filen på en anden videoafspiller.
Billederne på skærmen virker forvrængede.
Kontroller kabeltilslutningen til produktet.
Skærmen er ikke tydelig. Skærmen er sløret.
Fjern alt tilbehør (videoforlængerkabel mv.), og prøv igen.
Indstil opløsningen og frekvensen til de anbefalede værdier.
Skærmen virker ustabil og rystende. Der er skygger eller spøgelsesbilleder tilbage på skærmen.
Kontrollér, at opløsningen og frekvensen på pc'en er indstillet inden for et opløsnings- og
frekvensområde, der er kompatibelt med produktet. Hvis det er nødvendigt, kan du efterfølgende
ændre indstillingerne ved at se i Tabel over standardsignaltilstand (s.50) i denne vejledning og i
menuen Information på produktet.
Lydforhold
Der er ikke nogen lyd.
Kontrollér tilslutningen af lydkablet, eller justér lydstyrken.
Kontroller lydstyrken.
Lydstyrken er for lav.
Juster lydstyrken.
Hvis lydstyrken stadig er lav, når du har skruet op på det maksimale niveau: Juster lydstyrken på pc'ens
lydkort eller i programmet.
Skærmen er for lys. Skærmen er for mørk.
Der er billede, men ingen lyd.
Juster Brightness og Contrast.
Lyden kan ikke høres, hvis indgangsenheden tilsluttes via et HDMI-DVI-kabel.
Skærmfarven er ikke ensartet.
Tilslut enheden via et HDMI-kabel, DP-kabel eller MINI DP-kabel.
Skift indstillingerne for Color.
Farverne på skærmen har skygger og er forvrængede.
Skift indstillingerne for Color.
Lydkildeforhold
Hvid ser ikke rigtig hvid ud.
Der høres en bippende lyd, når min pc starter.
Skift indstillingerne for Color.
Hvis der er en bippende lyd, når din pc starter, skal din pc til service.
Der er intet billede på skærmen, og strøm-LED'en blinker hvert halve eller hele sekund.
Produktet er i strømbesparende tilstand.
Tryk på en vilkårlig tast på tastaturet, eller flyt musen for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.
Teksten er sløret.
Hvis du anvender et Windows-operativsystem (f.eks. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 eller Windows
10): Gå til Kontrolpanel → Skrifttyper → Juster ClearType-tekst, og skift indstilling for Slå ClearType til.
47
Spørgsmål & svar
――Yderligere oplysninger om justering findes i brugervejledningen til computeren eller grafikkortet.
Hvordan kan jeg ændre frekvensen?
Indstil frekvensen på dit grafikkort.
•• Windows 7: Gå til Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Skærm → Skærmopløsning → Avancerede indstillinger → Skærm, og juster Opdateringshastighed under Skærmindstillinger.
•• Windows 8 (Windows 8.1): Gå til Indstillinger → Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Skærm → Skærmopløsning → Avancerede indstillinger → Skærm, og juster Opdateringshastighed under
Skærmindstillinger.
•• Windows 10 (tidlig version): Gå til Indstillinger → System → Skærm → Avancerede skærmindstillinger → Vis egenskaber for netværkskort → Skærm, og tilpas Skærmens opdateringshastighed under
Skærmindstillinger.
•• Windows 10 (version 1703 og senere): Gå til Indstillinger → System → Skærm → Vis egenskaber for netværkskort → Skærm, og tilpas Skærmens opdateringshastighed under Skærmindstillinger.
Hvordan kan jeg ændre opløsningen?
•• Windows 7: Gå til Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Skærm → Juster opløsning, og juster opløsningen.
•• Windows 8 (Windows 8.1): Gå til Indstillinger → Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Skærm → Juster opløsning, og juster opløsningen.
•• Windows 10 (tidlig version): Gå til Indstillinger → System → Skærm → Avancerede skærmindstillinger, og juster opløsningen.
•• Windows 10 (version 1703 og senere): Gå til Indstillinger → System → Skærm, og juster opløsningen.
Hvordan indstiller jeg strømbesparende tilstand?
•• Windows 7: Indstil strømbesparende tilstand i Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Personlige indstillinger → Indstillinger for pauseskærm → Strømindstillinger eller i BIOS-opsætningen på
pc'en.
•• Windows 8 (Windows 8.1): Indstil strømbesparende tilstand i Indstillinger → Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Personlige indstillinger → Indstillinger for pauseskærm → Strømstyring eller i
BIOS-opsætningen på pc'en.
•• Windows 10 (tidlig version): Indstil strømbesparende tilstand i Indstillinger → Personlige indstillinger → Låseskærm → Indstillinger for skærmtimeout → Strømstyring & slumretilstand eller i BIOS-opsætningen
på pc'en.
•• Windows 10 (version 1703 og senere): Gå til Indstillinger → Strømstyring & slumretilstand, og udfør konfigurationen.
48
Kapitel 10
Specifikationer
Generelt
Modelnavn
C49HG90DM*
Størrelse
Klasse 49 (48,9"/124,2 cm)
Visningsområde
1195,8 mm (H) x 336,3 mm (V)
Pixelpitch
0,3114 mm (H) x 0,3114 mm (V)
Maksimal pixelclock
660 MHz
Strømforsyning
AC100-240V~ 50/60Hz
Se mærkaten på bagsiden af produktet, da standardspændingen kan variere
i forskellige lande.
Signalforbindelser
HDMI, DisplayPort, MINI DisplayPort
Miljømæssige overvejelser
I drift
――Plug-and-Play
Denne skærm kan installeres og bruges på ethvert Plug & Play-kompatibelt system. Tovejs dataudveksling
mellem skærmen og pc-systemet optimerer skærmindstillingerne. Skærminstallation udføres automatisk.
Men du kan om ønsket tilpasse installationsindstillingerne.
――Panelprikker (pixels)
Pga. naturen ved produktionen af denne produkt kan ca. 1 pixel pr. million (1 ppm) være lysere eller mørkere
på LCD-panelet. Dette påvirker ikke produktets ydelse.
――Ovenstående specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.
――Dette er et klasse B digitalt apparat.
――Hvis du ønsker flere enhedsspecifikationer, skal du besøge webstedet Samsung Electronics.
Temperatur: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F)
Fugtighed: 10 % – 80 %, ikke-kondenserende
Opbevaring
Temperatur: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Fugtighed: 5 % – 95 %, ikke-kondenserende
49
Tabel over standardsignaltilstand
Synkronisering
Opløsning
Horisontal frekvens
30 – 170 kHz
Vertikal frekvens
24 – 144 Hz
Optimal opløsning
3840 x 1080 ved 120 Hz (HDMI)
3840 x 1080 ved 144 Hz (DisplayPort/MINI DisplayPort)
Maksimal opløsning
3840 x 1080 ved 120 Hz (HDMI)
3840 x 1080 ved 144 Hz (DisplayPort/MINI DisplayPort)
Hvis der transmitteres et signal, der hører til følgende standardsignaltilstande, fra din computer, justeres skærmen automatisk. Hvis det signal, der overføres fra pc'en, ikke hører til standardsignaltilstandene, kan
skærmen være tom med strøm-LED'en tændt. Sker dette, skal du ændre indstillingerne i overensstemmelse med følgende tabel, og se i brugervejledningen til grafikkortet.
Opløsning
Horisontal frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pixelclock (MHz)
Synkroniseringspolaritet (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA DMT, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA DMT, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA DMT, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA DMT, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA DMT, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA DMT, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
50
Opløsning
Horisontal frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pixelclock (MHz)
Synkroniseringspolaritet (H/V)
VESA DMT, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA DMT, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA DMT, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA DMT, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
CEA, 2560 x 1080
66,000
60,000
198,000
+/+
VESA CVT, 3840 x 1080
66,625
59,968
266,500
+/-
VESA CVT, 3840 x 1080
113,250
99,956
453,000
+/-
VESA CVT, 3840 x 1080
137,250
119,974
549,000
+/-
VESA CVT, 3840 x 1080
166,608
144,000
653,103
+/-
――Horisontal frekvens
Den tid, det tager at scanne en enkelt linje fra venstre til højre side af skærmen, kaldes en horisontal cyklus. Den inverse værdi af den horisontale cyklus kaldes for den horisontale frekvens. Horisontal frekvens måles i kHz.
――Vertikal frekvens
Gentagelse af det samme billede mange gange i sekundet gør det muligt at få vist naturlige billeder. Gentagelsesfrekvensen kaldes "billedfrekvensen" eller "opdateringsfrekvensen" og måles i Hz.
――Dette produkt kan kun indstilles til én opløsning for hver skærmstørrelse for at opnå den optimale billedkvalitet pga. panelets beskaffenhed. Brug af en anden opløsning end den angivne opløsning kan derfor forringe
billedkvaliteten. For at undgå dette anbefales det, at du vælger den optimale opløsning, der er angivet for produktet.
51
Kapitel 11
Appendiks
Ansvar for betalingsservice (omkostning for
kunderne)
En produktskade, som kunden har forårsaget
――Når der anmodes om service, opkræver vi muligvis (til trods for garantien) et gebyr for serviceteknikerbesøg i
•• Noget har ramt produktet, eller det er blevet tabt.
følgende tilfælde.
Produktet er ikke defekt
Rengøring af produktet, justering, vejledning, geninstallation osv.
•• Hvis en servicetekniker instruerer i, hvordan produktet bruges, eller blot justerer indstillingerne
uden at skille produktet ad.
Produktskade som følge af kundens fejlbetjening eller forkert reparation.
Hvis skader på produktet skyldes:
•• Brug af forsyninger eller separate solgte produkter, som ikke er specificeret af Samsung.
•• Reparation foretaget af en person, som ikke er tekniker, hos en outsourcing-servicevirksomhed eller
partner af Samsung Electronics Co., Ltd.
•• At kunden har ombygget eller repareret produktet.
•• Brug af produktet sammen med forkert spænding eller ikke-godkendte elektriske tilslutninger.
•• At advarslerne i vejledningen ikke er fulgt.
•• Hvis en fejl skyldes eksterne miljømæssige faktorer (internet, antenne, kabelsignal osv.)
•• Hvis et produkt geninstalleres, eller enheder tilsluttes efter den første installation af produktet efter
købet.
•• Hvis produktet geninstalleres efter flytning til en anden placering eller flytning til et andet hus.
•• Hvis kunden beder om anvendelsesanvisninger pga. et andet firmas produkt.
•• Hvis kunden beder om anvisninger i, hvordan netværket eller et andet firmas program produkt
bruges.
Andet
•• Hvis produktet svigter som følge af naturkatastrofe. (lyn, brand, jordskælv, oversvømmelse osv.)
•• Hvis alle forbrugskomponenterne er brugt op. (batteri, toner, lysstofrør, hoved, vibrator, lampe, filter,
bånd osv.)
――Hvis en kunde anmoder om service, og produktet ikke fejler noget, opkræves der muligvis et servicegebyr.
Læs derfor venligst brugervejledningen først.
•• Hvis kunden anmoder om softwareinstallation og konfiguration af produktet.
•• Hvis en servicetekniker fjerner/rengør støv eller fremmedlegemer inden i produktet.
•• Hvis kunden anmoder om en installation efter at have købt et produkt via homeshopping eller online.
52
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising