Samsung | U28H750UQU | User guide | Samsung 28" UHD Monitor UH75 Brugervejledning

Samsung 28" UHD Monitor UH75 Brugervejledning
Brugervejledning
U*H75* U*H85*
Farven og udseendet kan – afhængigt af produktet – være anderledes, og specifikationerne kan ændres uden forudgående
varsel for at forbedre ydelsen.
Indholdet i denne manual kan ændres uden varsel for at forbedre kvaliteten.
© Samsung Electronics
Samsung Electronics har ophavsretten til denne manual.
Brug eller reproduktion af denne manual, helt eller delvist, uden tilladelse fra Samsung Electronics er forbudt.
Varemærker andre end dem, som tilhører Samsung Electronics, tilhører de respektive ejere.
••
Der opkræves muligvis et administrationsgebyr, hvis
‒‒ (a) en tekniker tilkaldes på din foranledning, og der ikke er nogen fejl ved produktet.
(f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning).
‒‒ (b) du indleverer enheden til et servicecenter, og der ikke er nogen fejl ved produktet.
(f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning).
••
Du får oplyst administrationsgebyrets størrelse, inden noget arbejde eller besøg i hjemmet udføres.
Indholdsfortegnelse
Inden produktet anvendes
Installation af et vægmonteringssæt eller
skrivebordsbeslag (U32H750UM* / U32H850UM*) 21
Sikring af installationspladsen
Foranstaltninger for opbevaring
4
4
Sikkerhedsforanstaltninger
Rengøring
Elektricitet og sikkerhed
Installation
Betjening
4
5
5
6
7
Tilslutning og brug af en kildeenhed
Forberedelser
Dele
Kontrolpane
Vejledning til direkte taster
Vejledning til funktionstaster
Konfiguration af Eye Saver Mode, Brightness og
Contrast på startskærmbilledet
Sådan ændres indstillingen Volume
Bagside
Justering af produktets hældning og højde
Rotation af skærmen (U32H750UM* /
U32H850UM*)
Rotation af skærmen (U32H750UM* /
U32H850UM*)
Tyverisikringslås
Forholdsregler, når skærmen flyttes
MagicRotation Auto (U32H750UM* /
U32H850UM*)
Installation af et vægmonteringssæt eller
skrivebordsbeslag (U28H750UQ*)
Installation
22
Montering af soklen (U28H750UQ*)
22
Montering af soklen (U32H750UM* /
U32H850UM*)
23
Fjernelse af foden (U28H750UQ*)
24
Fjernelse af foden (U32H750UM* / U32H850UM*) 25
10
10
11
12
14
14
15
16
16
17
17
18
19
20
Læs nedenfor, før du installerer skærmen.
26
Tilslutning og brug af en computer
Tilslutning med et HDMI-kabel
Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel
Tilslutning med DP-kablet
Tilslutning med MINI DP-kablet (U32H750UM* /
U32H850UM*)
Tilslutning af hovedtelefoner
26
26
27
27
27
27
Tilslutning af produktet til en computer som en USBhub (U32H750UM* / U32H850UM*)
28
Tilslutning af en computer til produktet
28
Anvendelse af produktet som en USB-hub
28
Tilslutning af strømmen (U28H750UQ*)
29
Tilslutning af strømmen (U32H750UM* /
29
U32H850UM*)
Organisering af de tilsluttede kabler
(U28H750UQ*)
30
Organisering af de tilsluttede kabler (U32H750UM* /
U32H850UM*)
31
Korrekt kropsstilling ved brug af produktet
32
Driverinstallation
32
Indstilling af optimal opløsning
32
Skærmopsætning
SAMSUNG MAGIC Bright
33
Black Equalizer
34
Brightness
34
Contrast
34
Sharpness
34
Color
35
SAMSUNG MAGIC Angle (U28H750UQ*)
35
HDMI Black Level
36
Eye Saver Mode
36
Game Mode
36
Response Time
36
Picture Size
37
Screen Adjustment
37
Kalibreringsrapport
(U32H750UM* / U32H850UM*)
37
2
Indholdsfortegnelse
Konfiguration af indstillingerne
for PIP/PBP
Opsætning og nulstilling
Problemløsningsvejledning
FreeSync
43
Eco Saving Plus
45
Off Timer Plus
45
PIP/PBP Mode
38
Size
39
Position
39
Sound Source
39
USB Super Charging (U32H750UM* /
U32H850UM*)
45
Source
40
PC/AV Mode
46
Picture Size
40
DisplayPort Ver.
46
41
Source Detection
46
Key Repeat Time
46
Power LED On
46
Reset All
46
Information
47
Contrast
Sådan tilpasses indstillingerne
OSD (On Screen Display)
Transparency
42
Language
42
Display Time
42
Installation af softwaren
Easy Setting Box
48
Begrænsninger og problemer med installation af 48
Systemkrav
48
Betingelser, inden du kontakter Samsungs
servicecenter
Afprøvning af produktet
Kontrol af opløsning og frekvens
Kontroller følgende.
49
49
49
49
Spørgsmål & svar
51
Specifikationer
Generelt
52
Tabel over standardsignaltilstand
53
Appendiks
Ansvar for betalingsservice (omkostning for
kunderne)
Produktet er ikke defekt
En produktskade, som kunden har forårsaget
Andet
57
57
57
57
Extended warranty (kun modellerne U*H85*)
58
3
Kapitel 01
Inden produktet anvendes
Sikring af installationspladsen
Foranstaltninger for opbevaring
Sørg for noget plads omkring produktet til ventilation. En intern temperaturstigning kan medføre
brand og beskadige produktet. Sørg for, at der mindst er den mængde plads, som er vist herunder, når
du installerer produktet.
――Udseendet kan være anderledes. Det afhænger af produktet.
Højglansmodeller kan få hvide pletter på overfladen, hvis der anvendes en ultralydbølgeluftbefugter i
nærheden.
――Kontakt det nærmeste Samsung-servicecenter, hvis produktet skal rengøres indvendigt (der opkræves servicegebyr).
Undgå at trykke på skærmen med hænderne eller andre genstande. Det kan beskadige skærmen.
Sikkerhedsforanstaltninger
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Advarsel!
Der kan opstå alvorlig eller dødelig personskade, hvis instruktionerne
ikke følges.
Forsigtig!
Der kan opstå personskade eller beskadigelse af ejendom, hvis
instruktionerne ikke følges.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
4
Rengøring
Elektricitet og sikkerhed
――Vær forsigtig under rengøring, da panelet og ydersiden på avancerede LCD-skærme nemt bliver ridset.
――Gør følgende ved rengøring.
Advarsel!
1 Sluk produktet og computeren.
•• Brug ikke en beskadiget strømledning eller et stik eller en løs stikkontakt.
2 Afbryd strømkablet fra produktet.
•• Der må ikke være tilsluttet flere produkter i samme stikkontakt.
――Hold strømkablet i stikket, og undgå at røre med kablet med våde hænder. Ellers kan der opstå elektrisk
stød.
3 Aftør skærmen med en ren, blød og tør klud.
‒‒ Anvend ikke rengøringsmidler, der indeholder sprit, opløsningsmidler eller overfladeaktive
stoffer på skærmen.
‒‒ Der må ikke sprøjtes vand eller rengøringsmiddel direkte på produktet.
4 Fugt en blød og tør klud med vand, og vrid den hårdt for at rengøre produktet udvendigt.
5 Tilslut strømkablet til produktet, når rengøringen er afsluttet.
6 Tænd produktet og computeren.
•• Rør ikke ved strømstik med våde hænder.
•• Sæt strømstikket helt ind, så den ikke sidder løst.
•• Tilslut strømstikket til en jordet stikkontakt (kun isolerede type 1-enheder).
•• Strømkablet må ikke bøjes eller trækkes i med magt. Vær forsigtig med ikke at anbringe
strømledningen under en tung genstand.
•• Strømledningen eller produktet må ikke placeres i nærheden af varmekilder.
•• Rengør evt. støv omkring stikbenene på strømstikket og stikkontakten med en tør klud.
Forsigtig!
•• Strømledningen må ikke tages ud, mens produktet anvendes.
•• Brug kun den strømledning, der leveres sammen med produktet fra Samsung. Brug ikke
strømledningen sammen med andre produkter.
•• Hold den stikkontakt, som strømledningen er tilsluttet til, fri.
‒‒ Strømledningen skal frakobles for at afbryde strømmen til produktet, når der opstår et problem.
•• Hold i stikket, når du tager strømledningen ud af stikkontakten.
5
Installation
Advarsel!
Forsigtig!
•• Der må ikke stilles stearinlys, insektskræmmere eller cigaretter oven på produktet. Produktet må
ikke monteres i nærheden af varmekilder.
•• Tab ikke produktet under flytning.
•• Produktet må ikke monteres på dårligt ventilerede steder som f.eks. en hylde eller et skab.
•• Montér produktet mindst 10 cm ud fra væggen for at tillade ventilation.
•• Hold plastemballagen uden for børns rækkevidde.
‒‒ Børn kan blive kvalt.
•• Produktet må ikke monteres på en ustabil eller vibrerende overflade (usikker hylde, skrå overflade
osv.).
‒‒ Produktet kan falde ned og blive beskadiget og/eller medføre personskade.
‒‒ Brug af produktet i et område med for meget vibration kan beskadige produktet eller medføre
brand.
•• Produktet må ikke monteres i en bil eller et sted, hvor det er udsat for støv, fugt (dryppende vand
osv.), olie eller røg.
•• Produktet må ikke sættes ned på forpartiet.
•• Når produktet monteres på et kabinet eller en hylde, skal du sikre, at den nederste kant på
produktets forparti stikker frem.
‒‒ Produktet kan falde ned og blive beskadiget og/eller medføre personskade.
‒‒ Montér kun produktet på kabinetter eller hylder af den rigtige størrelse.
•• Sæt produktet forsigtigt ned.
‒‒ Der kan opstå produktfejl eller personskader.
•• Montering af produktet på et usædvanligt sted (hvor det er udsat for fint støv, kemikalier, ekstreme
temperaturer eller megen fugt, eller på et sted, hvor produktet skal køre uafbrudt i længere tid)
kan forringe ydeevnen betydeligt.
‒‒ Sørg for at konsultere Samsungs servicecenter, hvis du vil montere produktet et sådant sted.
•• Produktet må ikke udsættes for direkte sol, varme eller varme genstande som f.eks. en brændeovn.
‒‒ Produktets levetid kan reduceres, eller det kan medføre brand.
•• Produktet må ikke monteres inden for børns rækkevidde.
‒‒ Produktet kan falde ned og beskadige børn.
•• Madolie (f.eks. sojaolie) kan beskadige eller gøre produktet deformt. Sørg for, at produktet ikke
kommer i nærheden af oliespild. Og undgå at installere eller anvende produktet i køkkenet eller i
nærheden af komfuret.
6
Betjening
Advarsel!
•• Der er højspænding inde i produktet. Du må aldrig selv adskille, reparere eller ændre produktet.
‒‒ Kontakt Samsungs servicecenter for reparationer.
•• Tag alle kablerne ud, herunder strømkablet, før du flytter produktet.
•• Hvis produktet afgiver unormale lyde, en brændt lugt eller røg, skal du straks tage strømledningen
ud og kontakte Samsungs servicecenter.
•• Lad ikke børn hænge fra produktet eller kravle op på det.
‒‒ Børn kan komme alvorligt til skade.
•• Du må ikke indsætte metalgenstande (spisepinde, mønter, hårspænder osv.) eller genstande,
der kan brænde nemt (papir, tændstikker osv.), i produktet (via ventilationsåbningen eller ind-/
udgangsporte osv.).
‒‒ Sørg for at slukke produktet, og tag strømstikket ud, når der er kommet vand eller
fremmedlegemer ind i produktet. Kontakt derefter Samsungs servicecenter.
•• Du må ikke sætte genstande, der indeholder væske (vaser, kander, flasker osv.), eller
metalgenstande oven på produktet.
‒‒ Sørg for at slukke produktet, og tag strømstikket ud, når der er kommet vand eller
fremmedlegemer ind i produktet. Kontakt derefter Samsungs servicecenter.
•• Hvis produktet tabes eller den yderste afdækning beskadiges, skal du slukke for strømmen og tage
strømledningen ud. Kontakt derefter Samsungs servicecenter.
‒‒ Fortsat brug kan medføre brand eller elektrisk stød.
•• Der må ikke efterlades tunge genstande eller ting, som børn kan lide (legetøj, slik osv.), oven på
produktet.
‒‒ Produktet eller tunge genstande kan falde ned, når børn rækker ud efter legetøjet eller slik, og
kan medføre alvorlig personskade.
•• Når det lyner eller tordner, skal du slukke for produktet og tage strømkablet ud.
•• Tab ikke genstande og slå ikke på produktet.
•• Flyt ikke produktet ved at trække i strømkablet eller andre kabler.
•• Hvis der findes en gaslækage, må du ikke røre ved produktet eller strømstikket. Området skal også
straks ventileres.
•• Løft ikke og flyt ikke produktet ved at trække i strømkablet eller andre kabler.
•• Du må ikke bruge eller opbevare brændbar spray eller brændbare stoffer nær produktet.
•• Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er blokeret af duge eller gardiner.
‒‒ En forhøjet indvendig temperatur kan medføre en brand.
7
Forsigtig!
•• Efterlader du skærmen med et fast billede i lang tid, kan der forekomme efterbilleder eller defekte
pixels.
‒‒ Aktivér strømsparetilstanden eller en pauseskærm med bevægeligt billede, hvis du ikke skal
bruge produktet i længere tid.
•• Tag strømledningen ud af stikkontakten, hvis du ikke har plan om at bruge produktet i længere tid
(ferie osv.).
‒‒ Ophobning af støv kan sammen med varme medføre brand, elektrisk stød eller strømafledning.
•• Brug produktet ved den anbefalede opløsning og frekvens.
‒‒ Dit syn kan forringes.
•• Indsæt strømstikket i vekselstrøms-/jævnstrømadapteren, indtil der lyder et klik.
•• Indsæt ikke strømstikket alene i stikkontakten.
•• Brug ikke en anden vekselstrøms-/jævnstrømadapteren end den medfølgende.
‒‒ Dette kan give anledning til elektrisk stød eller brand.
•• Indsæt ikke vekselstrøms-/jævnstrømadapteren i stikkontakten på loftet.
‒‒ Dette kan give anledning til elektrisk stød eller brand.
•• Drej strømstikket uden at overstige rækkevidden (0 til 90°) på vekselstrøms-/jævnstrømadapteren.
‒‒ Dette kan give anledning til elektrisk stød eller brand.
•• Du må ikke sætte vekselstrøms-/jævnstrømsadapterne sammen.
•• Skil aldrig strømstikket ad, efter det er blevet samlet. (Det kan ikke adskilles efter samling.)
•• Fjern plastposen fra vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren, inden den tages i brug.
•• Brug aldrig det medfølgende strømstik til andre enheder.
•• Der må ikke komme vand ind i vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren, og den må ikke blive våd.
•• Når vekselstrøms-/jævnstrømadapteren fjernes fra stikkontakten, skal man holde i vekselstrøms-/
jævnstrømadapterens kabinet og trække op.
‒‒ Der kan opstå elektrisk stød eller brand.
‒‒ Undgå at bruge produktet udendørs, når det kan udsættes for regn eller sne.
‒‒ Undgå, at vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren bliver våd, når du vasker gulv.
•• Undgå, at placere vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren for tæt på varmeapparater.
‒‒ Ellers kan der opstå brand.
•• Vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren skal placeres i et godt ventileret område.
‒‒ Dette kan give anledning til elektrisk stød eller brand.
•• Smid ikke genstande ovenpå eller giv vekselstrøms-/jævnstrømadapteren stød.
‒‒ Dette kan give anledning til elektrisk stød eller brand.
•• Brug vekselstrøms-/jævnstrømadapteren efter at fjerne dets plastikomslag.
‒‒ I modsat fald er der risiko for brand.
•• Hvis du placerer vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren, så ledningsindgangen vender opad, kan
vand eller andre fremmedlegemer trænge ind i adapteren og føre til, at adapteren ikke længere
virker.
Sørg for, at vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren er placeret fladt på et bord eller på gulvet.
8
•• Hold ikke produktet på hovedet, og flyt den ikke ved at holde i stativet.
‒‒ Produktet kan falde ned og blive beskadiget eller medføre personskade.
•• Hvis du ser på skærmen med for kort afstand i længere tid, kan det forringe dit syn.
•• Brug ikke luftbefugtere omkring produktet.
•• Du bør hvile øjnene mindst 5 minutter eller se ud i det fjerne for hver time, du bruger produktet.
•• Rør ikke ved skærmen, når produktet har været tændt i længere tid, da den kan blive varm.
•• Opbevar mindre tilbehør uden for børns rækkevidde.
•• Vær forsigtig, når du justerer produktvinklen eller stativets højde.
‒‒ Din hånd eller finger kan komme i klemme og blive beskadiget.
‒‒ Hvis produktet vippes med en for stor vinkel, kan produktet falde ned, hvilket kan give
personskader.
•• Der må ikke placeres tunge genstande på produktet.
‒‒ Der kan opstå produktfejl eller personskader.
•• Skru ikke for højt op for lydstyrken ved brug af hoved- eller øretelefoner.
‒‒ For høj lyd kan føre til høreskader.
9
Kapitel 02
Forberedelser
Dele
Ikoner
Beskrivelse
JOG-knap
Mangerettet knap, der hjælper dig med at navigere.
――JOG-knappen sidder bag på produktet til venstre. Knappen kan bruges
til at flytte op, ned, til venstre eller til højre, eller som Enter-knap.
Kontrolpane
Denne LED er en strømstatusindikator og har følgende funktioner:
――Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående
•• Tændt (tænd/sluk-knap): Fra
varsel for at forbedre kvaliteten.
•• Energisparetilstand: Blinker
Strømindikator
•• Slukket (tænd/sluk-knap): Til
――Brug indstillingen i menuen til at skifte mellem strømindikatorens
funktioner. (System → Power LED On) Da modellerne har forskellige
funktioner, har din model muligvis ikke denne funktion.
Tryk på JOG-knappen, når skærmen tændes. Vejledningen til
funktionstasterne vises. Hvis du vil have adgang til skærmmenuen,
når vejledningen vises, skal du trykke på den tilsvarende
Vejledning til funktionstaster
retningsknap igen.
Strømindikator
――Vejledningen til funktionstasterne ser muligvis forskellig ud, afhængigt
af funktion eller produktmodel. Se det faktiske produkt.
JOG-knap
Vejledning til funktionstaster
OP
VENSTRE
TRYK(ENTER)
HØJRE
NED
Return
10
Vejledning til direkte taster
――Skærmen med genvejsknappen (menuen OSD), der vises nedenfor, vises kun, hvis skærmen er tændt, computerens opløsning ændres eller hvis inputkilden ændres.
Eye Saver Mode
Volume
Features
Eye Saver Mode Off
•• OP/NED: Justér Brightness, Contrast, Eye Saver Mode.
•• VENSTRE/HØJRE: Justér Volume.
•• TRYK(ENTER): Vis vejledning til funktionstaster.
11
Vejledning til funktionstaster
――Hvis du ønsker at åbne hovedmenuen eller bruge andre elementer, skal du trykke på JOG-knappen for at få vist vejledningen til funktionstasterne. Tryk på JOG-knappen igen for at afslutte.
OP/NED/VENSTRE/HØJRE: Gå hen til det ønskede element. Beskrivelsen af de enkelte elementer vises, når fokus ændres.
TRYK(ENTER): Det valgte element anvendes.
Return
Ikoner
Beskrivelse
Vælg
for at ændre inputsignalet ved at bevæge JOG-knappen i skærmbilledet med vejledningen til funktionstasterne. Der vises en meddelelse øverst til venstre i skærmbilledet,
hvis inputsignalet er ændret.
Vælger
ved at flytte JOG-knappen på skærmbilledet med vejledningen til funktionstasterne.
OSD-menuen med skærmens funktioner vises.
OSD-kontrollås: Behold de nuværende indstillinger, eller lås OSD-kontrollen for at undgå utilsigtede ændringer af indstillinger.
Slå til/slå fra: Hvis du vil låse/åbne OSD-funktionen, skal du trykke på VENSTRE-knappen i 10 sekunder, når hovedmenuen vises.
――Hvis OSD-kontrolelementet er låst, kan Brightness og Contrast justeres. PIP/PBP er tilgængelig.
Eye Saver Mode er tilgængelig. Du kan få vist Information.
Vælger
ved at flytte JOG-knappen på skærmbilledet med vejledningen til funktionstasterne.
Det er nødvendigt at trykke på knappen, når der konfigureres indstillinger for funktionen PIP/PBP.
Vælg
for at slukke skærmen ved indstilling af JOG-knappen på skærmbilledet med vejledningen til funktionstasterne.
――Funktionerne i de aktuelle modeller kan variere. Valgmulighederne på skærmbilledet med vejledningen til funktionstasterne vil være forskellige.
12
Hvis skærmen intet viser (f.eks. hvis den er gået i strømspare- eller intet signal-tilstand), kan du
anvende to direkte taster til håndtering af strømforsyningen. Se nedenfor.
JOG-knap
Strømsparetilstand/intet signal-tilstand
OP
Ændring af kilde
Ned
TRYK(ENTER) i to sekunder
Sluk for strømmen
Når skærmen viser hovedmenuen, kan JOG-knappen bruges som beskrevet nedenfor.
JOG-knap
Handling
OP/NED
Flyt funktionen
Luk hovedmenuen.
VENSTRE
Luk underlisten uden at gemme værdien.
Værdien mindskes i skyderen.
HØJRE
TRYK(ENTER)
Gå videre til næste dybde.
Værdien øges i skyderen.
Gå videre til næste dybde.
Gem værdien, og luk underlisten.
13
Konfiguration af Eye Saver Mode, Brightness og Contrast
på startskærmbilledet
Justér Brightness, Contrast og Eye Saver Mode med JOG-knappen.
Sådan ændres indstillingen Volume
Du kan justere Volume ved at trække JOG-knappen til venstre eller højre, hvis menuen OSD ikke vises.
50
Volume
Mute
Contrast
Off
Eye Saver Mode
――Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Brightness
――Hvis lydkvaliteten i en tilsluttet lydenhed, f.eks. hovedtelefoner og højttalere, er dårlig, kan funktionen
Auto Mute på produktet dæmpe lyden eller forårsage "hakkende" lyd, når du bruger hovedtelefonerne eller
højttalerne. Indstil indgangslydstyrken for inputenheden til mindst 20 %, og juster lydstyrken ved hjælp af
produktets volumenkontrol (JOG-knappen VENSTRE/HØJRE).
――Hvad er Auto Mute?
――Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
――Standardlysstyrken kan variere afhængigt af område.
Eye Saver Mode
――Ikke tilgængelig, når tilstanden PIP/PBP Mode er indstillet til On.
Funktionen dæmper lyden for at forbedre lydeffekten, når der er lydstøj eller inputsignalet er svagt,
hvilket ofte skyldes et problem med inputenhedens lydstyrke.
Brightness
――Hvis du vil aktivere funktionen Mute, skal du have adgang til kontrolskærmen Volume og derefter bruge
――Denne menu er ikke tilgængelig, når SAMSUNG Bright er indstillet til Dynamic Contrast.
MAGIC
JOG-knappen til at flytte fokus nedad. Hvis du vil deaktivere funktionen Mute, skal du have adgang til
kontrolskærmen Volume og derefter skrue op eller ned for knappen Volume.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Eco Saving Plus er aktiveret.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Eye Saver Mode er aktiveret.
Contrast
――Denne menu er ikke tilgængelig, når SAMSUNG Bright er i tilstanden Cinema eller Dynamic Contrast.
MAGIC
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Game Mode er aktiveret.
――Menuen er ikke tilgængelig, når PIP/PBP Mode er indstillet til On og Size er indstillet til
(PBP-tilstand).
14
Bagside
――De tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af produktmodellen. Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten. Se det
faktiske produkt.
Port
Beskrivelse
HDMI IN 1
HDMI IN 2
Port
Beskrivelse
Sluttes til en kildeenhed med et HDMI-kabel eller et HDMI-DVIkabel.
Tilslut skærmens strømkabel til POWER IN -stikket på bagsiden af
produktet.
POWER IN
――HDMI1 understøtter 3840 x 2160 ved 30 Hz
――(kun modellerne U32H750UM* / U32H850UM*)
――HDMI2 understøtter 3840 x 2160 ved 60 Hz
DP IN
Slut til en USB-enhed.
3
4
Tilsluttes til en computer med et DP-kabel
1
2
1 og
2. Disse porte oplader enheder hurtigere end typiske USBporte. Hastigheden afhænger af de tilsluttede enheder.
――(kun modellerne U32H750UM* / U32H850UM*)
(PC IN)
Tilsluttes til en computer via et USB-kabel. Kompatibel med et
USB-kabel, version 3.0 eller lavere.
Tilsluttes til en lydudgangsenhed som f.eks. hovedtelefoner.
――Lyden kan kun høres, når der anvendes et HDMI til HDMI-kabel eller
et DP-kabel.
MINI DP IN
Tilsluttes til en computer med et MINI DP-kabel
――(kun modellerne U32H750UM* / U32H850UM*)
DC 19V
Tilslutter vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren.
――Hurtig opladning er kun muligt ved hjælp af portene
――Denne port kan kun tilsluttes til en computer.
――(kun modellerne U32H750UM* / U32H850UM*)
――(kun modellerne U28H750UQ*)
15
Justering af produktets hældning og højde
Rotation af skærmen (U32H750UM* / U32H850UM*)
――Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående
――Du kan rotere din skærm som vist herunder.
――Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående
varsel for at forbedre kvaliteten.
varsel for at forbedre kvaliteten.
U28H750UQ*
-1,0° (-2,0°, +1,0°) ~ 20,0° (±2,0°)
1
2
3
4
5
6
U32H750UM* / U32H850UM*
-5,0° (±2,0°) ~ 24,0° (±2,0°)
-30,0° (±2,0°) ~ 30,0° (±2,0°)
0 ~ 135,0 mm (±5,0 mm)
•• Juster skærmen i pilens retning.
•• Roter skærmen i retning med uret, til den er helt lodret i forhold til skrivebordet.
•• Skærmen kan tage skade, hvis du drejer skærmen uden at vippe den først, eller hvis du drejer den i
retning mod uret.
•• Skærmens hældning og højde kan justeres.
•• Hold i den nederste del af produktet, og juster forsigtigt hældningen.
•• Når du justerer stativets højde, hører du muligvis en lyd. Denne lyd forekommer, fordi kuglen inde i
stativet triller, når højden af stativet justeres. Det er en normal lyd og ikke en fejl ved produktet.
16
Rotation af skærmen (U32H750UM* / U32H850UM*)
Tyverisikringslås
Når skærmen drejes, vises drejningsvinklen på skærmen.
――Med en tyverisikringslås kan du bruge produktet sikkert, også på offentlige steder.
――Låseenhedens facon og låsemetode afhænger af producenten. Se den brugervejledning, der fulgte med
din tyverisikringsenhed, for flere detaljer
Sådan låses en tyverisikring:
U28H750UQ*
U32H750UM* / U32H850UM*
Menuelementerne i skærmmenuen (OSD) vil automatisk dreje, når skærmen drejes.
1 Fastgør kablet på din tyverisikringsenhed til en tung genstand, som f.eks. et bord.
2 Stik den ene ende af kablet gennem løkken i den anden ende.
3 Sæt låseenheden i tyverisikringsslotten bag på produktet.
4 Lås låseenheden.
‒‒ En tyverisikringsenhed kan anskaffes separat.
‒‒ Se den brugervejledning, der fulgte med din tyverisikringsenhed, for flere detaljer
‒‒ Tyverisikringsenheder kan købes hos elektronikforhandlere eller på internettet.
Forsigtig!
1 Hvis MagicRotation Auto-softwaren ikke er installeret på skærmen, drejes skærmindholdet ikke
automatisk. OSD'en kan stadig drejes 90° og vises korrekt.
2 Når OSD'en drejes, vises den muligvis i en anden visningstilstand end den tilstand, den var i før
drejningen.
17
Forholdsregler, når skærmen flyttes
•• Undgå at trykke direkte på skærmen.
•• Undgå at holde på selve skærmen, når
skærmen flyttes.
•• Hold fast i den nederste del af eller skærmens
hjørner, når den flyttes.
•• Hold ikke produktet i opretstående position
udelukkende med soklen.
••
18
MagicRotation Auto (U32H750UM* / U32H850UM*)
Funktionen MagicRotation Auto registrerer rotationen af skærme, der er udstyret med en rotationssensor og roterer Windows-skærmbilledet efter dette.
Softwareinstallation
1 Sæt den brugervejlednings-cd, der fulgte med produktet, i cd-rom-drevet.
2 Følg instruktionerne på skærmen for at fortsætte med installationen.
――Efter installationen vises programmenusproget på samme sprog som operativsystemet. (Dette er i overensstemmelse med de grundlæggede Windows-principper).
Forsigtig!
1 Kun kompatibel med Windows 7 (32-bit eller 64-bit), Windows 8 (32-bit eller 64-bit), Windows 8.1 (32-bit eller 64-bit) og Windows 10 (32-bit eller 64-bit).
2 Kompatibel med grafikkort, som overholder standarderne DDC/CI og MS API. Funktionen MagicRotation Auto er ikke altid tilgængelig for grafikkort, som ikke overholder de førnævnte standarder.
3 Hvis du vil maksimere ydelsen af funktionen, skal du opdatere grafikkortdriveren til den nyeste version.
4 Der findes fjorten sprog som installationssprog.
5 Hvis retningen er angivet til en anden tilstand end "Liggende" i skærmopløsningsmenuen i Windows-operativsystemet, virker funktionen MagicRotation Auto muligvis ikke korrekt.
6 OSD-menuen vises, hvis skærmen drejes. Når skærmen roteres, vises processen til omkonfiguration af skærmbilledet muligvis eller et skærmefterbillede. Det afhænger af grafikkortet. Dette udføres i
Windows-operativsystemet og har ikke noget med produktet at gøre.
7 Hvis du ikke ønsker, at skærmbilledet skal dreje automatisk, når skærmen drejes, skal du holde Windows- og L-tasten nede samtidigt for at låse Windows-operativsystemet. Dette er en begrænsning i Windows
API.
19
Installation af et vægmonteringssæt eller
skrivebordsbeslag (U28H750UQ*)
――Sluk for produktet, og fjern strømkablet fra strømstikket.
1
2
•• Bemærkninger
‒‒ Brug af en skrue, der er længere end standardlængden, kan beskadige de interne dele i
produktet.
‒‒ Længden på de skruer, der er nødvendige til en vægmontering, der ikke er kompatibel med
VESA-standarderne, kan variere. Det afhænger af specifikationerne.
‒‒ Brug ikke skruer, der ikke er kompatible med VESA-standarderne. Brug ikke overdreven
kraft ved montering af vægmonteringssættet eller skrivebordsbeslaget. Produktet kan blive
beskadiget eller falde ned og medføre personskade. Samsung kan ikke holdes ansvarlig for
nogen beskadigelse eller personskade, der skyldes brug af forkerte skruer eller montering af
vægmonteringssættet eller skrivebordsbeslaget med overdreven kraft.
‒‒ Samsung kan ikke holdes ansvarlig for nogen beskadigelse af produktet eller personskade,
der skyldes brug af et andet vægmonteringssæt end det specificerede eller forsøg på selv at
installere vægmonteringssættet.
3
4
‒‒ For at montere produktet på en væg skal du sørge for at købe et vægmonteringssæt, der kan
installeres mindst 10 fra væggen.
‒‒ Sørg for at bruge et vægmonteringssæt, der overholder standarderne.
‒‒ Hvis du vil installere skærmen ved hjælp af vægmontering, skal sokkelfoden kobles fra
skærmen.
Enhed: mm
Modelnavn
VESA-skruehulspecifikationer Standardskrue
(A * B) i mm
4,0 mm Φ, 0,7 pitch * 10,0 mm
lang
A Monter vægmonteringssættet eller skrivebordsbeslaget her
U28H750UQ*
B Beslag (sælges separat)
――Undlad at installere vægmonteringssættet, mens produktet er tændt. Det kan medføre personskader som
Juster rillerne, og fastgør skruerne på beslaget på produktet forsvarligt til de tilsvarende dele på det
vægmonteringssæt eller skrivebordsbeslag, du vil montere.
100,0 x 100,0
Antal
4 EA
følge af elektrisk stød.
20
Installation af et vægmonteringssæt eller
skrivebordsbeslag (U32H750UM* / U32H850UM*)
――Sluk for produktet, og fjern strømkablet fra strømstikket.
1
2
•• Bemærkninger
‒‒ Brug af en skrue, der er længere end standardlængden, kan beskadige de interne dele i
produktet.
‒‒ Længden på de skruer, der er nødvendige til en vægmontering, der ikke er kompatibel med
VESA-standarderne, kan variere. Det afhænger af specifikationerne.
‒‒ Brug ikke skruer, der ikke er kompatible med VESA-standarderne. Brug ikke overdreven
kraft ved montering af vægmonteringssættet eller skrivebordsbeslaget. Produktet kan blive
beskadiget eller falde ned og medføre personskade. Samsung kan ikke holdes ansvarlig for
nogen beskadigelse eller personskade, der skyldes brug af forkerte skruer eller montering af
vægmonteringssættet eller skrivebordsbeslaget med overdreven kraft.
‒‒ Samsung kan ikke holdes ansvarlig for nogen beskadigelse af produktet eller personskade,
der skyldes brug af et andet vægmonteringssæt end det specificerede eller forsøg på selv at
installere vægmonteringssættet.
3
4
‒‒ For at montere produktet på en væg skal du sørge for at købe et vægmonteringssæt, der kan
installeres mindst 10 fra væggen.
‒‒ Sørg for at bruge et vægmonteringssæt, der overholder standarderne.
‒‒ Hvis du vil installere skærmen ved hjælp af vægmontering, skal sokkelfoden kobles fra
skærmen.
Enhed: mm
Modelnavn
VESA-skruehulspecifikationer Standardskrue
(A * B) i mm
Antal
A Monter vægmonteringssættet eller skrivebordsbeslaget her
U32H750UM* /
U32H850UM*
B Beslag (sælges separat)
――Undlad at installere vægmonteringssættet, mens produktet er tændt. Det kan medføre personskader som
Juster rillerne, og fastgør skruerne på beslaget på produktet forsvarligt til de tilsvarende dele på det
vægmonteringssæt eller skrivebordsbeslag, du vil montere.
100,0 x 100,0
4,0 mm Φ, 0,7 pitch * 10,0 mm
lang
4 EA
følge af elektrisk stød.
21
Installation
Montering af soklen (U28H750UQ*)
――Inden samling af produktet skal du anbringe produktet nedad på en flad og stabil overflade, så skærmen vender nedad.
――Udseendet kan være anderledes. Det afhænger af produktet.
1
Sæt stikket til foden i foden i den retning, der er
vist i figuren.
2
Kontroller, om stikket til foden er monteret
forsvarligt.
3
Drej tilslutningsskruen i bunden af foden helt, så
den er komplet fastgjort.
4
Placer det beskyttende Styrofoam (hynde), som
følger med i emballagen, på gulvet, og placer
produktet, så det vender mod Styrofoamet, som
angivet på billedet.
Hvis Styrofoam ikke er tilgængeligt, kan du
anvende en tyk stolehynde.
5
Hold fast i produktets hovedenhed med den ene
hånd, som vist i figuren. Skub den samlede fod ind
i hovedenheden i den retning, som pilen på figuren
viser.
6
Monter DÆKPLADEN på BAGSIDEN AF DÆKSLET,
når du har tilsluttet strømforsyningen og
datakablet.
- Forsigtig!
Undgå at trykke på skærmen. Det kan beskadige
skærmen.
22
Montering af soklen (U32H750UM* / U32H850UM*)
――Inden samling af produktet skal du anbringe produktet nedad på en flad og stabil overflade, så skærmen vender nedad.
――Udseendet kan være anderledes. Det afhænger af produktet.
1
Sæt stikket til foden i foden i den retning, der er
vist i figuren.
2
Kontroller, om stikket til foden er monteret
forsvarligt.
3
Drej tilslutningsskruen i bunden af foden helt, så
den er komplet fastgjort.
4
Placer det beskyttende Styrofoam (hynde), som
følger med i emballagen, på gulvet, og placer
produktet, så det vender mod Styrofoamet, som
angivet på billedet.
Hvis Styrofoam ikke er tilgængeligt, kan du
anvende en tyk stolehynde.
5
Placer skærmholderens hals på enheden, så den
passer til beslagene.
6
Drej skærmholderens hals med uret til en vinkel
på 90° for at sikre, at den sidder på plads.
7
Monter DÆKPLADEN på BAGSIDEN AF DÆKSLET,
når du har tilsluttet strømforsyningen og
datakablet.
- Forsigtig!
Undgå at trykke på skærmen. Det kan beskadige
skærmen.
23
Fjernelse af foden (U28H750UQ*)
――Før standen fjernes fra skærmen, skal skærmen placeres på et fladt og stabilt underlag med visningsfladen nedad.
――Udseendet kan være anderledes. Det afhænger af produktet.
1
Placer det beskyttende Styrofoam (hynde), som
følger med i emballagen, på gulvet, og placer
produktet, så det vender mod Styrofoamet, som
angivet på billedet.
Hvis Styrofoam ikke er tilgængeligt, kan du
anvende en tyk stolehynde.
2
Hvis du vil fjerne soklen fra skærmen, skal
du sørge for at trykke på den nederste del af
skærmen med den ene hånd og trække og vippe
soklen sidelæns med den anden hånd, som vist på
billedet.
3
Drej herefter monteringsskruen i fodens bund for
at adskille den.
4
Tag stikket til foden ud af foden ved at trække den
i den retning, der er vist i figuren.
- Forsigtig!
Undgå at trykke på skærmen. Det kan beskadige
skærmen.
24
Fjernelse af foden (U32H750UM* / U32H850UM*)
――Før standen fjernes fra skærmen, skal skærmen placeres på et fladt og stabilt underlag med visningsfladen nedad.
――Udseendet kan være anderledes. Det afhænger af produktet.
1
Placer det beskyttende Styrofoam (hynde), som
følger med i emballagen, på gulvet, og placer
produktet, så det vender mod Styrofoamet, som
angivet på billedet.
2
3
Skub nøglen opad, og hold den dér. Drej
Når du har drejet skærmholderens hals mod uret
skærmholderens hals mod uret til en vinkel på 10°. til en vinkel på 10°, skal du løfte holderens hals for
at adskille den fra enheden.
4
Drej herefter monteringsskruen i fodens bund for
at adskille den.
Hvis Styrofoam ikke er tilgængeligt, kan du
anvende en tyk stolehynde.
5
Tag stikket til foden ud af foden ved at trække den
i den retning, der er vist i figuren.
- Forsigtig!
Undgå at trykke på skærmen. Det kan beskadige
skærmen.
25
Kapitel 03
Tilslutning og brug af en kildeenhed
Læs nedenfor, før du installerer skærmen.
1 Kontroller faconen i begge ender af de kabler, der fulgte med skærmen, og kontroller faconen og
positionerne på de matchende porte på skærmen og eksterne enheder.
Tilslutning og brug af en computer
Vælg en tilslutningsmetode, der passer til din pc.
――Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.
2 Før signalkablerne tilsluttes skal strømkablerne til skærmen og de eksterne enheder fjernes fra
――De tilgængelige porte kan være forskellige fra produkt til produkt.
3 Når alle signalkabler er tilsluttet, skal strømkablerne til skærmen og de eksterne enheder sluttes
Tilslutning med et HDMI-kabel
stikkontakten for at undgå skade på enheden i form af en kortslutning eller overspænding.
til stikkontakten.
4 Læs brugervejledningen for at blive fortrolig med skærmens funktioner, forholdsregler og rette
brug, før du bruger den installerede skærm.
Sørg for, at strømkablerne til skærmen og de eksterne enheder, f.eks. computere og set-topbokse, ikke er sluttet til stikkontakten.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
――For at få vist 3840 x 2160 ved 30 Hz skal du anvende et HDMI-kabel, der understøtter 3840 x 2160 ved 30
Hz for at tilslutte HDMI1. Du skal sikre dig, at HDMI-kildens grafikkort understøtter 3840 x 2160 ved 30 Hz.
――For at få vist 3840 x 2160 ved 60 Hz skal du anvende et HDMI-kabel, der understøtter 3840 x 2160 ved 60
Hz for at tilslutte HDMI2. Du skal sikre dig, at HDMI-kildens grafikkort understøtter 3840 x 2160 ved 60 Hz.
――Når du tilslutter et HDMI-kabel, skal du anvende det kabel, som fulgte med skærmens komponenter.
Hvis du anvender et andet HDMI-kabel end det, der blev leveret af Samsung, kan billedkvaliteten blive
forringet.
26
Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel
Sørg for, at strømkablerne til skærmen og de eksterne enheder, f.eks. computere og set-topbokse, ikke er sluttet til stikkontakten.
Tilslutning med MINI DP-kablet (U32H750UM* /
U32H850UM*)
Sørg for, at strømkablerne til skærmen og de eksterne enheder, f.eks. computere og set-topbokse, ikke er sluttet til stikkontakten.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
MINI DP IN
――Lydfunktionen understøttes ikke, hvis kildeenheden er tilsluttet ved hjælp af HDMI-DVI-kablet.
――Den optimale opløsning er muligvis ikke tilgængelig med et HDMI-DVI-kabel.
Tilslutning med DP-kablet
Sørg for, at strømkablerne til skærmen og de eksterne enheder, f.eks. computere og set-topbokse, ikke er sluttet til stikkontakten.
――Du skal anvende et MINI DP-kabel, der understøtter 3840 x 2160 ved 60 Hz for at få vist 3840 x 2160 ved 60 Hz.
Du skal sikre dig, at MINI DP-kildens grafikkort understøtter 3840 x 2160 ved 60 Hz.
――DisplayPort og MiniDP kan ikke genkendes på samme tid, så hvis DisplayPort eller MiniDP ikke er angivet
som kilde, kan pc'en muligvis ikke genkende porten.
Tilslutning af hovedtelefoner
DP IN
――Du skal anvende et DP-kabel, der understøtter 3840 x 2160 ved 60 Hz for at få vist 3840 x 2160 ved 60 Hz.
Du skal sikre dig, at DP-kildens grafikkort understøtter 3840 x 2160 ved 60 Hz.
27
Tilslutning af produktet til en computer som
en USB-hub (U32H750UM* / U32H850UM*)
Tilslutning af en computer til produktet
Anvendelse af produktet som en USB-hub
Brug produktet som hub, tilslut og brug forskellige kildeenheder sammen med produktet samtidig.
En computer kan ikke tilslutte til flere kildeenheder samtidig, og den har et begrænset antal ind- og
udgangsporte. HUB-funktionen på produktet kan forbedre din arbejdseffektivitet ved at gøre det
muligt at tilslutte flere kildeenheder til USB-portene på produktet samtidig uden at tilslutte dem til en
computer.
――Produktet kan fungere som en hub, der er tilsluttet en computer via et USB-kabel. Du kan tilslutte en
kildeenhed direkte til produktet og kontrolenheden fra produktet, uden at det er nødvendigt at koble
enheden til computeren.
Hvis du vil anvende produktet som en USB-hub, skal du slutte det til en computer via et USB-kabel.
(PC IN)
(PC IN)
Hvis der tilsluttes flere kildeenheder til computeren, kan de mange kabler omkring computeren se
rodet ud. Hvis enhederne tilsluttes direkte til produktet, løses dette problem.
Slut en mobil enhed, f.eks. en MP3-afspiller eller smartphone, til produktet, når den er tilsluttet en pc.
Dermed kan du betjene enheden fra pc'en eller oplade enhedens batteri.
Tilslut USB-kablet til
på bagsiden af produktet og USB
på computeren.
――Du kan anvende et USB 2.0-kabel til at tilslutte produktet til en computer. Hvis du imidlertid vil drage
maksimal fordel af USB 3.0, skal du slutte et USB 3.0-kabel mellem pc'en og produktet. Sørg for, at pc'en
understøtter USB 3.0.
28
――Registrér og start en USB-enhed hurtigere ved at slutte enheden til USB 3.0-porten på produktet. Læse/
skrive-frekvensen påvirkes af USB-enheden og din pc.
――Produktet understøtter ikke medieafspilning. Hvis du skal afspille en fil på din USB-enhed, skal produktet
tilsluttes pc'en som en hub, hvorefter du kan afspille filen på din pc.
――For USB-relaterede problemer, som er forårsaget af operativsystemet, driverprogrammer eller softwaren,
Tilslutning af strømmen (U28H750UQ*)
1
2
DC 19V
skal du kontakte de relevante leverandører.
――Da der udgives mange forskellige USB-enheder på markedet, kan vi ikke garantere, at vores produkter er
3
kompatible med alle USB-enheder.
――En ekstern harddisk, der kræver en ekstern strømforsyning, skal tilsluttes en strømkilde.
――Den hurtige opladning kan foretages via portene
1 og
2. Ifølge specifikationen for
batteriopladning af USB 3.0 understøtter USB1 og USB2 en strømstyrke på højst 1,5 A. Den faktiske
strømværdi afhænger af enheden, der skal oplades.
Hvis strømstyrken er for høj, eller der opstår en undtagelse, vil overstrømbeskyttelsen blive udløst. Dette
er en normal indstilling for produktet.
――USB-enheder, der kræver meget strøm, understøttes muligvis ikke.
1 og
2 kan understøtte en
maksimal strøm på 1,5A, og
og
kan
understøtte
en
maksimal
strøm
på
1,0 A.
3
4
――Batteriet kan oplades i strømbesparende tilstand, men det kan ikke oplades, når produktet er slukket.
4
1 Slut strømstikket til vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren.
2 Tilslut vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren til DC 19V-porten på bagsiden af skærmen.
――Opladning af USB-enheden er ikke muligt, hvis strømkablet er taget ud af stikkontakten.
3 Sæt vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren ind i stikkontakten.
――USB-enheden skal købes særskilt.
4 Tryk på JOG-knappen på bagsiden af skærmen for at tænde for den.
――Indgangsspændingen skiftes automatisk.
Tilslutning af strømmen (U32H750UM* / U32H850UM*)
POWER IN
For at bruge produktet skal du slukke strømkablet til en stikkontakt og porten POWER IN på produktet.
――Indgangsspændingen skiftes automatisk.
29
Organisering af de tilsluttede kabler (U28H750UQ*)
1
Forbind kablerne til de korrekte
indgange.
2
Hold i standen med den ene hånd og
anvend den anden hånd til at lukke
BAGERSTE UNDERSTE DÆKSEL i
pilens retning.
3
Kablerne kan nu ordnes.
4
Hold i standen med den ene hånd
og anvend tommelfingeren på den
anden hånd til at fjerne BAGERSTE
UNDERSTE DÆKSEL i pilens retning.
30
Organisering af de tilsluttede kabler (U32H750UM* / U32H850UM*)
1
Samling af holderen er fuldført.
6
Åbn HALSEN til VENSTRE på
DÆKSELHOLDEREN, og drej den åbne
del for neden.
2
Drej maskinen til den højeste lodrette
stilling.
7
Placer de tilhørende kabler i holderens
hals. Undgå at strække kablerne.
Det anbefales at sætte tre kabler i én
holder.
3
Tilslut de tilhørende kabler.
8
Tildæk HALSEN til VENSTRE på
DÆKSELHOLDEREN.
4
Arranger kablerne sådan, at de ikke
bukker, og træk dem ud af rillerne
i DÆKPLADEN på BAGSIDEN AF
DÆKSLET.
9
Drej maskinen til vandret stilling.
5
Sæt DÆKPLADEN på BAGSIDEN AF
DÆKSLET på igen.
Når du fastgør DÆKPLADEN på
BAGSIDEN AF DÆKSLET, skal de seks
ribber på DÆKPLADEN på BAGSIDEN
AF DÆKSLET flugte med de nedre
huller på BAGSIDEN AF DÆKSLET
først.
10
Arranger de eksterne kabler.
31
Korrekt kropsstilling ved brug af produktet
Driverinstallation
――Du kan indstille den optimale opløsning og frekvens for dette produkt ved at installere de drivere, der
hører til dette produkt.
――Hvis du vil installere den seneste version af driveren til produktet, skal du hente den på Samsung
Electronics' websted på http://www.samsung.com.
Indstilling af optimal opløsning
Der vises en meddelelse om indstilling af optimal opløsning, når du tænder produktet første gang efter
at have købt det.
Brug produktet i følgende korrekte kropsstilling:
•• Ret ryggen.
•• Der skal være en afstand på 45-50 cm mellem øjnene og skærmen, og du skal kigge lidt nedad
mod skærmen.
Vælg et sprog på produktet, og skift opløsning på pc'en til den optimale indstilling.
――Hvis du ikke vælger den optimale opløsning, vises meddelelsen op til tre gange over en angivet periode,
selvom produktet slukkes og tændes igen.
――Den optimale opløsning kan også vælges i Kontrolpanel på computeren.
•• Hold øjnene direkte foran skærmen.
•• Justér vinklen, så der ikke spejles lys på skærmen.
•• Hold underarmene vinkelrette på overarmene og i niveau med håndryggen.
•• Hold albuerne i omtrent en ret vinkel.
•• Justér højden på produktet, så du kan holde knæene bøjet i 90 grader eller mere, så hælene rører
gulvet og armene er placeret lavere end hjertet.
•• Lav øjenøvelser, eller blink ofte for at afhjælpe øjentræthed.
32
Kapitel 04
Skærmopsætning
Konfigurér skærmindstillingerne, f.eks. lysstyrke.
Der findes en detaljeret beskrivelse af hver funktion. Detaljerne fremgår af produktet.
――De tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af produktmodellen. Farven og faconen på dele
kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre
kvaliteten.
I PC-tilstand
•• Custom: Tilpas kontrast og lysstyrke efter behov.
•• Standard: Opnå en billedkvalitet, der egner sig til redigering af dokumenter eller søgning på
internettet.
SAMSUNG MAGIC Bright
Med denne menu opnås en optimal billedkvalitet til det miljø, hvor produktet skal bruges.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Eco Saving Plus er aktiveret.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når SAMSUNGAngle er aktiveret.
MAGIC
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Game Mode er aktiveret.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Eye Saver Mode er aktiveret.
――Ikke tilgængelig, når tilstanden PIP/PBP Mode er indstillet til On.
Du kan justere lysstyrken, så den passer til dine behov.
•• Cinema: Opnå et fjernsyns lysstyrke og skarphed, som gør produktet egnet til at vise videoer og
dvd'er.
•• Dynamic Contrast: Opnå afbalanceret lysstyrke ved automatisk kontrastjustering.
•• Basic Color: Denne model understøtter en fotokromisk station. Når du skifter til denne tilstand,
justeres farveområdet, så det passer til standardfarveområdet på sRGB.
•• High-Brightness: Maksimér skærmens lysstyrke. (U32H750UM* / U32H850UM*)
I AV-tilstand
Når den eksterne enhed tilsluttes gennem HDMI/DP/MINI DP, og PC/AV Mode er indstillet til AV,
SAMSUNG
Bright fire automatiske billedindstillinger (Dynamic, Standard, Movie og Custom), som er
har MAGIC
forudindstillet fra fabrikkens side. Du kan aktivere enten Dynamic, Standard, Movie eller Custom. Du
kan vælge Custom, der automatisk henter dine personlige billedindstillinger.
•• Dynamic: Vælg denne tilstand for at vise et billede, der er skarpere end i tilstanden Standard.
•• Standard: Vælg denne tilstand, når omgivelserne er lyse. Den giver også et skarpere billede.
•• Movie: Vælg denne tilstand, når omgivelserne er mørke. Den sparer strøm og nedsætter øjets
træthed.
•• Custom: Vælg denne tilstand, når du vil justere billedet i henhold til dine egne ønsker.
33
Black Equalizer
Contrast
Justér lysstyrken i de mørke områder.
Juster kontrasten mellem motiverne og baggrunden. (Område: 0~100)
Efterhånden som værdien kommer tættere på 1, bliver de mørke områder af skærmen lysere, hvilket
gør det lettere at finde fjender, når man spiller et spil. Brug en lavere værdi for lettere at finde fjender
under et spil.
――Denne funktion er ikke tilgængelig, når SAMSUNG Bright er i tilstanden Cinema, Dynamic Contrast eller Basic
Efterhånden som værdien kommer tættere på 20, bliver de mørke områder af skærmen mørkere og
kontrasten øges.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Eye Saver Mode er aktiveret.
En højere værdi forøger kontrasten for at få genstanden til at virke tydeligere.
MAGIC
Color.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Game Mode er aktiveret.
――Menuen er ikke tilgængelig, når PIP/PBP Mode er indstillet til On og Size er indstillet til
(PBP-tilstand).
――Denne menu er ikke tilgængelig, når SAMSUNGAngle er aktiveret.
MAGIC
――Denne funktion er ikke tilgængelig, når SAMSUNG Bright er i tilstanden Cinema eller Dynamic Contrast.
MAGIC
――Ikke tilgængelig, når tilstanden PIP/PBP Mode er indstillet til On.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Game Mode er aktiveret.
Sharpness
Gør genstandes kontur tydeligere eller mere slørede. (Område: 0~100)
En højere værdi gør genstandens kontur tydeligere.
――Denne funktion er ikke tilgængelig, når SAMSUNG Bright er i tilstanden Cinema eller Dynamic Contrast.
Brightness
MAGIC
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Game Mode er aktiveret.
Juster billedets generelle lysstyrkeniveau. (Område: 0~100)
――Ikke tilgængelig, når tilstanden PIP/PBP Mode er indstillet til On.
En højere værdi får billedet til at virke lysere.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når SAMSUNG Bright er indstillet til Dynamic Contrast.
MAGIC
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Eco Saving Plus er aktiveret.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Eye Saver Mode er aktiveret.
34
Color
SAMSUNG MAGIC Angle (U28H750UQ*)
Justér skærmens tonfarve.
SAMSUNG
Med MAGIC
Angle kan du konfigurere indstillingerne, så du opnår optimal billedkvalitet i forhold til
betragtningsvinklen.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når SAMSUNG Bright er indstillet til Cinema, Dynamic Contrast eller Basic
MAGIC
Color.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Game Mode er aktiveret.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når SAMSUNG Bright er indstillet til Cinema eller Dynamic Contrast.
MAGIC
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Game Mode er aktiveret.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Eye Saver Mode er aktiveret.
――Menuen Color Tone og Gamma er ikke tilgængelig, når SAMSUNGAngle er aktiveret.
――Ikke tilgængelig, når tilstanden PIP/PBP Mode er indstillet til On.
――Ikke tilgængelig, når tilstanden PIP/PBP Mode er indstillet til On.
Du kan justere vinklen, så den passer til dine behov.
MAGIC
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Eye Saver Mode er aktiveret.
•• Red: Justér niveauet for rød mætning. Værdier tættere på 100 betyder større farveintensitet.
4
•• Green: Justér niveauet for grøn mætning. Værdier tættere på 100 betyder større farveintensitet.
1
1
•• Blue: Justér niveauet for blå mætning. Værdier tættere på 100 betyder større farveintensitet.
5
5
2
3
•• Color Tone: Vælg en farvetone, som passer bedst til dine visningsbehov.
‒‒ Cool 2: Indstil farvetemperaturen til at være koldere end Cool 1.
‒‒ Cool 1: Indstil farvetemperaturen til at være koldere end Normal.
‒‒ Normal: Vis standardfarvetonen.
‒‒ Warm 1: Indstil farvetemperaturen til at være varmere end Normal.
•• Off
‒‒ Warm 2: Indstil farvetemperaturen til at være varmere end Warm 1.
•• Lean Back Mode 1
produktet.
‒‒ Custom: Tilpas farvetonen.
――Når den eksterne enhed tilsluttes gennem HDMI/DP/MINI DP, og PC/AV Mode er indstillet til AV, har
Color Tone fire farvetemperaturindstillinger (Cool, Normal, Warm og Custom).
•• Gamma: Justér mellemniveauet for luminans.
‒‒ Mode1 / Mode2 / Mode3
1
: Vælg denne indstilling for at betragte produktet direkte forfra.
2
: Vælg denne indstilling for at betragte produktet fra en sted lidt under
•• Lean Back Mode 2 3 : Vælg denne indstilling for at betragte produktet fra et sted, der er lavere
end tilstanden Lean Back Mode 1.
•• Standing Mode
produktet.
•• Side Mode
5
4
: Vælg denne indstilling for at betragte produktet fra en sted, der er højere end
: Vælg denne indstilling for at betragte produktet fra én af siderne.
•• Group View: Vælg denne indstilling, når flere personer betragter fra stederne
1
,
4
og
5
.
•• Custom: Lean Back Mode 1 er aktiveret som standard, hvis der er valgt Custom.
35
HDMI Black Level
Game Mode
Hvis en dvd-afspiller eller en set-top-boks er sluttet til produktet via HDMI, kan der forekomme
billedforringelse (kontrast/farveforringelse, sortniveau mv.). Det afhænger af den tilsluttede
kildeenhed. Er det tilfældet, kan HDMI Black Level anvendes til at justere billedkvaliteten.
Konfigurer indstillingerne for produktskærmen til spiltilstand.
Sker dette, så korriger den forringede billedkvalitet med HDMI Black Level.
――Denne funktion er ikke tilgængelig, når SAMSUNG Bright er i tilstanden Basic Color.
――Denne funktion er kun tilgængelig i tilstanden HDMI1 eller HDMI2.
Brug denne funktion, når du spiller på en pc, eller når en spilkonsol, som f.eks. PlayStation™ eller
Xbox™, er tilsluttet.
MAGIC
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Eye Saver Mode er aktiveret.
――Ikke tilgængelig, når tilstanden PIP/PBP Mode er indstillet til On.
――Når skærmen slukker, skifter til strømbesparende tilstand eller skifter inputkilder, skifter Game Mode til
•• Normal: Vælg denne tilstand, når der ikke er nogen forringelse af kontrastforholdet.
Off, også selvom den er indstillet til On.
――Hvis du vil have Game Mode aktiveret hele tiden, skal du vælge Always On.
•• Low: Vælg denne tilstand for at reducere sortniveauet og forøge hvidniveauet, når der er en
forringelse i kontrastforholdet.
――HDMI Black Level er muligvis ikke kompatibel med nogle kildeenheder.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Eco Saving Plus er aktiveret.
――Ikke tilgængelig, når tilstanden PIP/PBP Mode er indstillet til On.
――Funktionen HDMI Black Level aktiveres kun ved en bestemt AV-opløsning, f.eks. 720P ved 60 Hz og 1080P
ved 60 Hz.
Response Time
Eye Saver Mode
Øg panelets reaktionshastighed for at få fjernsynet til at se mere intenst og naturligt ud.
――Brug Standard tilstand, når video eller spil ikke afspilles.
Indstil til en optimal billedkvalitet, som får øjnene til at slappe af.
TÜV Rheinlands "Low Blue Light Content" er en certificering til produkter, der opfylder kravene til blåt
lys ved lave niveauer. Når Eye Saver Mode er indstillet til "On", vil det blå lys med en bølgelængde på
ca. 400 nm falde og vil kunne yde en optimal billedkvalitet, der er velegnet, når øjnene skal slappe
af. Det blå lysniveau er samtidigt lavere end i standardindstillingerne, hvilket er blevet testet af TÜV
Rheinland og certificeret, så det opfyldte kravene i TÜV Rheinlands standarder for "Low Blue Light
Content".
――Menuen er ikke tilgængelig, når PIP/PBP Mode er indstillet til On og Size er indstillet til
(PIP-tilstand).
/
/
――Ikke tilgængelig, når tilstanden PIP/PBP Mode er indstillet til On.
――Denne funktion er ikke tilgængelig, når SAMSUNG Bright er i tilstanden Basic Color.
MAGIC
36
Picture Size
Screen Adjustment
Ændr billedstørrelsen.
――Denne menu er kun tilgængelig, når Picture Size er indstillet til Screen Fit i AV-tilstand.
――Menuen er ikke tilgængelig, når PIP/PBP Mode er indstillet til On og Size er indstillet til
――Denne indstilling er ikke tilgængelig, når FreeSync er aktiveret.
(PBP-tilstand).
Når et inputsignal er 480p, 576p, 720p eller 1080p i AV-tilstand, og skærmen fungerer normalt, skal du
vælge Screen Fit for at tilpasse den vandrette position i 0-6 niveauer.
I PC-tilstand
Konfiguration af H-Position og V-Position
•• Auto: Vis billedet i henhold til inputkildens billedformat.
H-Position: Flyt skærmen til venstre eller højre.
•• Wide: Vis billedet på fuld skærm, uanset inputkildens billedformat.
I AV-tilstand
•• 4:3: Vis billedet med billedformatet 4:3. Velegnet til videoer og almindelige TV-programmer.
•• 16:9: Vis billedet med billedformatet 16:9.
•• Screen Fit: Vis billedet med det oprindelige billedformat uden beskæring.
――Funktionen understøttes muligvis ikke, afhængigt af, hvilke porte produktet har.
――Det er muligt at justere skærmstørrelsen, når de følgende betingelser opfyldes.
V-Position: Flyt skærmen op eller ned.
Kalibreringsrapport
(U32H750UM* / U32H850UM*)
Dataene fra denne rapport måles ved afsendelsestidspunktet.
――En enhed med digital udgang er tilsluttet via HDMI/DP/MINI DP-kablet.
•• Målingerne kan variere afhængigt af måleudstyret, stedet for målingen, systemmiljø (f.eks.
computer, grafikkort osv.) og andre variabler.
――Inputsignalet er 480p, 576p, 720p eller 1080p, og skærmen fungerer normalt (ikke alle modeller
•• Inputsignal: HDMI
understøtter alle disse signaler).
――Dette kan kun indstilles, når den eksterne indgang er tilsluttet med HDMI/DP/MINI DP og PC/AV Mode
er indstillet til AV.
•• Hver måling fra denne rapport er baseret på tilstanden Custom ved afsendelsestidspunktet.
•• Denne rapport forefindes ikke på menuen af nogle produkter, men i en særskilt rapport i
papirudgave i stedet for.
37
Kapitel 05
Konfiguration af indstillingerne for PIP/PBP
Der findes en detaljeret beskrivelse af hver funktion. Detaljerne fremgår af produktet.
――De tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af produktmodellen. Farven og faconen på dele
kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre
kvaliteten.
PIP/PBP Mode
――PIP/PBP mode er kompatibel med Windows 7, Windows 8 og Windows 10.
――Funktionen PIP/PBP er måske ikke tilgængelig. Det afhænger af specifikationerne for det grafikkort, der anvendes.
Hvis skærmen er tom i tilstanden PIP/PBP, når den optimale opløsning er valgt, skal du gå til Kontrolpanel →
Skærm → Skærmopløsning og klikke på Registrer på pc'en. (Instruktioner er baseret på Windows 7.) Hvis skærmen
er tom, når opløsningen er indstillet til optimal opløsning: Skift opløsningen til 1280 x 1024.
――Skærmbilledet kan flimre kortvarigt, eller det vises efter en forsinkelse, hvis funktionen PIP/PBP aktiveres
Aktiver eller deaktiver funktionen PIP/PBP Mode.
eller deaktiveres, eller hvis skærmstørrelsen ændres, når funktionen PIP/PBP er aktiveret.
Det opstår normalt, hvis en pc og en skærm er sluttet til to eller flere indgangskilder. Det har ikke noget at
gøre med skærmens ydeevne.
Funktionen PIP (Picture in Picture) deler skærmen op i to dele. Der vises én kildeenhed på
hovedskærmen samtidig med, at den anden kildeenhed vises i indsatte vinduer.
Problemet skyldes for det meste, hvis videosignalerne er forsinkede ved overførsel til skærmen afhængigt
af grafikkortets ydeevne.
Funktionen PBP (Picture by Picture) opdeler skærmen i to halvdele og viser output fra to forskellige
kildeenheder samtidigt på skærmens venstre og højre sider.
――Hvis du vil forbedre billedkvaliteten og afspilning af lyd ved normal output, anbefales det at anvende et
grafikkort eller dvd, der understøtter en opløsning på 4K (3840 x 2160 ved 30 Hz) ved tilslutning til en
HDMI1-port.
――Hvis du vil forbedre billedkvaliteten og afspilning af lyd ved normal output, anbefales det at anvende et
grafikkort eller dvd, der understøtter en opløsning på 4K (3840 x 2160 ved 60 Hz) ved tilslutning til en
HDMI2-port.
――Når funktionen PIP/PBP er aktiveret, kan opløsningen ikke automatisk skifte til den optimale opløsning
pga. et kompatibilitetsproblem mellem grafikkortet og Windows-systemet.
Indstil PIP/PBP Mode til Off. Du kan også genstarte skærmen og derefter indstille opløsningen til den
optimale indstilling med Windows-grænsefladen.
38
Size
Sound Source
Vælg størrelsen og billedformatet for underskærmen.
Indstil hvilken skærm, du ønsker at høre lyden fra.
••
: Vælg ikonbilledet, hvis du vil bruge PBP-tilstanden, hvor den optimale opløsning for venstre
og højre side af skærmen er 1920 x 2160 (bredde x højde).
••
: Vælg ikonbilledet, hvis du vil bruge PIP-tilstanden, hvor den optimale opløsning for
underskærmen er 720 x 480 (bredde x højde).
••
: Vælg ikonbilledet, hvis du vil bruge PIP-tilstanden, hvor den optimale opløsning for
underskærmen er 1280 x 720 (bredde x højde).
••
: Vælg ikonbilledet, hvis du vil bruge PIP-tilstanden, hvor den optimale opløsning for
underskærmen er 1920 x 1080 (bredde x højde).
PIP-tilstand
/
PBP-tilstand
/
Position
Vælg positionen for underskærmen blandt de tilgængelige indstillinger.
••
/
/
/
――Ikke tilgængelig, når PBP er valgt.
――Skærmen kan flimre, hvis indgangssignalet er ustabilt.
39
Source
Picture Size
Vælg kilden for hver skærm.
Da DisplayPort og MiniDP ikke kan genkendes på samme tid, hvis DisplayPort og MiniDP begge er
angivet som kilde på samme tid, er funktionen 'Apply' ikke tilgængelig.
PIP-tilstand (tilgængelig i PIP-tilstand(Size
/
/
))
Vælg billedstørrelse for underskærmen.
PIP-tilstand (tilgængelig i PIP-tilstand(Size
/
/
))
I PC-tilstand
――Inputkilden for hovedskærmen skifter.
•• Auto: Vis billedet i henhold til hver af skærmenes inputkilders billedformat.
――Med undtagelse af den aktuelle inputkilde kan de to andre inputkilder vælges.
•• Wide: Vis billedet på fuld skærm, uanset skærmenes inputkilders billedformat.
――Skærmen kan flimre, hvis indgangssignalet er ustabilt.
――Når skærmbilledet med vejledningen til funktionstasterne vises, skal du flytte JOG-knappen mod VENSTRE
for at vælge ikonet
, og derefter skal du trykke på JOG-knappen. Hovedskærmen vil skifte i rækkefølgen
DisplayPort → HDMI1 → HDMI2(U28H750UQ*) eller DisplayPort → MiniDP → HDMI1 → HDMI2(U32H750UM*
/ U32H850UM*).
I AV-tilstand
•• 4:3: Vis billedet på underskærmen med billedformatet 4:3. Velegnet til videoer og almindelige TVprogrammer.
•• 16:9: Vis billedet af underskærmbilledet med billedformatet 16:9.
PBP-tilstand (tilgængelig i PBP-tilstand(Size
))
――Inputkilden for hovedskærmen skifter.
――Skærmen kan flimre, hvis indgangssignalet er ustabilt.
――Når inputsignalet for venstre og højre skærm er det samme, kan handlingen ikke foretages.
――Når skærmbilledet med vejledningen til funktionstasterne vises, skal du flytte JOG-knappen mod VENSTRE
for at vælge ikonet
vises.
, og derefter skal du trykke på JOG-knappen. Den samme PBP-kildeindstillngsmenu
•• Screen Fit: Vis billedet af underskærmen med det oprindelige billedformat uden beskæring af
nogen art.
――Funktionen understøttes muligvis ikke, afhængigt af, hvilke porte produktet har.
――Det er muligt at justere skærmstørrelsen, når de følgende betingelser opfyldes.
――En enhed med digital udgang er tilsluttet via HDMI/DP/MINI DP-kablet.
――Inputsignalet er 480p, 576p, 720p eller 1080p, og skærmen fungerer normalt (ikke alle modeller
understøtter alle disse signaler).
――Dette kan kun indstilles, når den eksterne indgang er tilsluttet med HDMI/DP/MINI DP og PC/AV Mode
er indstillet til AV.
40
PBP-tilstand (tilgængelig i PBP-tilstand(Size
))
Contrast
Indstil Picture Size for de enkelte opdelte skærme.
I PC-tilstand
•• Auto: Vis billedet i henhold til hver af skærmenes inputkilders billedformat.
PIP-tilstand (tilgængelig i PIP-tilstand(Size
•• Wide: Vis billedet på fuld skærm, uanset skærmenes inputkilders billedformat.
Juster kontrastniveauet for underskærmen.
I AV-tilstand
PBP-tilstand (tilgængelig i PBP-tilstand(Size
•• 4:3: Vis billedet på underskærmen med billedformatet 4:3. Velegnet til videoer og almindelige TVprogrammer.
Justér kontrastniveauet for hver skærm.
/
/
))
))
•• 16:9: Vis billedet af underskærmbilledet med billedformatet 16:9.
•• Screen Fit: Vis billedet af underskærmen med det oprindelige billedformat uden beskæring af
nogen art.
――Funktionen understøttes muligvis ikke, afhængigt af, hvilke porte produktet har.
――Det er muligt at justere skærmstørrelsen, når de følgende betingelser opfyldes.
――En enhed med digital udgang er tilsluttet via HDMI/DP/MINI DP-kablet.
――Inputsignalet er 480p, 576p, 720p eller 1080p, og skærmen fungerer normalt (ikke alle modeller
understøtter alle disse signaler).
――Dette kan kun indstilles, når den eksterne indgang er tilsluttet med HDMI/DP/MINI DP og PC/AV Mode
er indstillet til AV.
41
Kapitel 06
Sådan tilpasses indstillingerne OSD (On Screen Display)
Der findes en detaljeret beskrivelse af hver funktion. Detaljerne fremgår af produktet.
――De tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af produktmodellen. Farven og faconen på dele
kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre
kvaliteten.
Language
Indstil menusproget.
Transparency
Indstil gennemsigtigheden for menuvinduerne.
――En ændring af sprogindstillingen påvirker kun skærmmenuen.
――Ændringen anvendes ikke på andre funktioner på din pc.
Display Time
Indstil skærmmenuen (OSD) til at forsvinde automatisk, hvis menuen ikke anvendes i en angivet
periode.
Display Time kan bruges til at angive det tidsrum, efter hvilket OSD-menuen skal forsvinde.
42
Kapitel 07
Opsætning og nulstilling
Der findes en detaljeret beskrivelse af hver funktion. Detaljerne fremgår af produktet.
――De tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af produktmodellen. Farven og faconen på dele
kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre
kvaliteten.
FreeSync
Teknologien FreeSync er en løsning, der fjerner svigtende skærmsynkronisering uden de sædvanlige
forsinkelser og ventetider.
Denne funktion eliminerer svigtende skærmsynkronisering og forsinkelser, når der spilles spil. Forbedr
spiloplevelsen.
De viste menuelementer FreeSync på skærmen kan variere, afhængigt af skærmmodel og
kompatibilitet med AMD-grafikkortet.
――Ikke tilgængelig, når tilstanden PIP/PBP Mode er indstillet til On.
――Skærmens lydkvalitet kan forringes, hvis FreeSync er aktiveret.
•• Off: Deaktiver FreeSync.
•• Standard Engine: Aktiver FreeSync-standardfunktionerne for AMD-grafikkortet.
•• Ultimate Engine: Aktiver FreeSync-funktionen med en højere skærmrammehastighed. Svigtende
skærmsynkronisering (unormal synkronisering mellem skærm og indhold) reduceres i denne
tilstand. Bemærk, at der kan opstå flimmer på skærmen, når der spilles spil.
Anvend den optimale opløsning, når du bruger FreeSync.
For oplysninger om indstilling af opdateringshastigheden, henvises der til Spørgsmål & svar → Hvordan
skifter jeg frekvens?
――Funktionen FreeSync aktiveres kun i tilstanden HDMI2, DisplayPort eller MiniDP.
Anvend HDMI/DP/MINI DP-kablet fra producenten, når du anvender FreeSync.
Hvis du bruger funktionen FreeSync, mens du spiller et spil, kan følgende symptomer opstå:
•• Skærmen kan flimre afhængigt af grafikkorttypen, spilindstillingerne eller den video, der afspilles.
Prøv følgende handlinger: Reducer spilindstillingsværdierne, skift den aktuelle FreeSync-tilstand
til Standard Engine, eller gå til AMD-webstedet for at kontrollere din grafikdriverversion og
opdatere den til den seneste.
•• Mens du bruger funktionen FreeSync, kan skærmen flimre pga. afvigelser i outputtet fra
grafikkortet.
•• Når du spiller spil, kan reaktionshastigheden variere afhængigt af opløsningen. En højere
opløsning sænker normalt svarhastigheden.
•• Skærmens lydkvalitet vil muligvis blive forringet.
――Hvis der opstår problemer, når du anvender funktionen, skal du kontakte Samsungs servicecenter.
――Når billedopløsningen ændres ved indstilling af FreeSync til Standard Engine eller Ultimate Engine, kan
der forekomme sporadisk screen tearing. Indstil FreeSync til Off for at ændre opløsningen.
――Funktionen er ikke tilgængelig i enheder (f.eks. AV-enheder), der ikke har et AMD-grafikkort. Hvis
funktionen anvendes, kan der forekomme tekniske fejl på skærmen.
43
Modellerne på grafikkortlisten understøtter FreeSync
FreeSync kan kun anvendes med specifikke AMD-grafikkortmodeller. Der henvises til nedenstående
liste for understøttede grafikkort:
Sørg for at installere de nyeste officielle grafikkortdrivere fra AMD, der understøtter FreeSync.
――Hvis du vil se flere modeller med AMD-grafikkort, der understøtter funktionen FreeSync, skal du besøge
det officielle AMD-websted.
――Vælg FreeSync Off, hvis du anvender et grafikkort fra en anden producent.
――Når du anvender funktionen FreeSync via HDMI-grænsefladen, kan der opstå en fejl pga. begrænset
båndbredde i visse AMD-grafikkort.
•• AMD Radeon R9 300 Series (Inkluderer ikke
370/370X)
•• AMD Radeon R9 Fury X
•• AMD Radeon R7 360
•• AMD Radeon R9 295X2
•• AMD Radeon R9 290
•• AMD Radeon R9 285
•• AMD Radeon R7 260X
•• AMD Radeon R7 260
•• AMD Radeon RX 400 Series
•• AMD Radeon R9 290X
Hvordan aktiveres FreeSync?
1 Indstil FreeSync til Standard Engine eller Ultimate Engine i menuen OSD.
2 Aktiver FreeSync i AMD Radeon Settings:
Højreklik på → AMD Radeon Settings → Display
Funktionen "AMD FreeSync" skal indstilles til "Til". Vælg "Til", hvis den ikke allerede er aktiveret.
44
Eco Saving Plus
Konfiguration af Eco Timer
Eco Timer: Slå tilstanden Eco Timer til.
Reducer energiforbruget sammenlignet med forbruget ved den maksimale lysstyrke.
――Denne funktion er ikke tilgængelig, når SAMSUNG Bright er i tilstanden Dynamic Contrast.
MAGIC
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Game Mode er aktiveret.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Eye Saver Mode er aktiveret.
――Ikke tilgængelig, når tilstanden PIP/PBP Mode er indstillet til On.
•• Off: Deaktiver funktionen Eco Saving Plus.
•• Auto: Strømforbruget reduceres automatisk med ca. 10 % i forhold til den aktuelle indstilling.
(Hvor meget strømforbruget reduceres, afhænger af skærmens lysstyrke.)
Eco Off After: Eco Timer kan indstilles til mellem 10 og 180 minutter. Produktet slukker automatisk
efter det angivne tidspunkt.
――Denne valgmulighed er kun tilgængelig, når Eco Timer er indstillet til On.
USB Super Charging (U32H750UM* /
U32H850UM*)
•• Low: Sparer op til 25 % energi sammenlignet med maksimal lysstyrke.
Oplad hurtigt en tilsluttet enheds batteri ved hjælp af produktets USB 3.0-port.
•• High: Sparer op til 50 % energi sammenlignet med maksimal lysstyrke.
USB Super Charging: Slå tilstanden USB Super Charging til.
•• USB1 / USB2
――Hurtigopladning kan foretages via portene
Off Timer Plus
1 og
2. Med disse porte kan du oplade enheder
hurtigere end med en normal USB-port. Opladningshastigheden kan variere afhængigt af den tilsluttede
enhed.
――Hurtig batteriopladning understøttes muligvis ikke og/eller opladningen kan tage længere tid på visse
Konfiguration af Off Timer
mobilenheder.
――Når hurtigopladning er slået fra på portene
Off Timer: Slå tilstanden Off Timer til.
Turn Off After: Timeren kan indstilles til en tid mellem 1 time og 23 timer. Produktet slukker automatisk
efter det angivne antal timer.
――Denne valgmulighed er kun tilgængelig, når Off Timer er indstillet til On.
――For produkter på visse markeder er Off Timer indstillet til automatisk at blive aktiveret 4 timer efter, at
produktet er blevet tændt. Dette sker i overensstemmelse med strømforsyningsreglerne. Hvis du ikke
ønsker, at timeren skal aktiveres, skal du gå til
→ System → Off Timer Plus og indstille Off Timer til Off.
1 og
2, kan disse porte anvendes til opladning ved
normal hastighed og dataoverførsel.
――Hvis der er sluttet en enhed, der anvender USB 2.0 eller ældre, til portene
1 eller
2, og
hurtigopladning er aktiveret, er dataoverførsel ikke mulig, men det er muligt, hvis en USB 3.0-enhed er
tilsluttet.
※ Disse porte er muligvis ikke kompatible med nye USB-enheder, der måtte udkomme i fremtiden.
――Hvis en enhed, f.eks. en mus, et tastatur eller en hukommelseslagringsenhed er sluttet til portene
1
eller
2, og enheden anvender USB 2.0 eller ældre, skal du slå hurtigopladning fra.
――Hvis superopladning aktiveres via OSD-indstillingsmenuen, genkendes alle enhederne, der er sluttet til
USB-port 1 til 4 på skærmen, igen. Dette sikrer optimal opladning.
※ Før du aktiverer hurtigopladning, skal du lukke alle filer på lagringsenheder, der er sluttet til USB-porte.
45
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Indstil PC/AV Mode til AV. Billedstørrelsen bliver forøget.
Kontrollér reaktionshastigheden for en knap, når der trykkes på knappen.
Denne mulighed er praktisk, når du ser en film.
Du kan vælge Acceleration, 1 sec eller 2 sec. Hvis du vælger No Repeat, reagerer en kommando kun én
gang, når der trykkes på knappen.
•• Indstil til "PC" når tilsluttet til en pc.
•• Indstil til "AV" når tilsluttet til en AV-enhed.
――Leveres kun med modeller i bredformat såsom 16:9 eller 16:10.
――Hvis skærmen (når den er indstillet til HDMI1, HDMI2, DisplayPort(U28H750UQ*) eller HDMI1, HDMI2,
DisplayPort, MiniDP(U32H750UM* / U32H850UM*)) er i strømbesparelsestilstand eller viser meddelelsen
Check Signal Cable, skal du trykke på ikonet
for at aktivere skærmvisningen (OSD). Du kan vælge PC
eller AV.
Power LED On
Konfigurer indstillingerne for at aktivere eller deaktivere strømindikatoren nederst på produktet.
•• Working: Strømindikatoren lyser, når produktet er tændt.
•• Stand-by: Strømindikatoren lyser, når produktet er slukket.
DisplayPort Ver.
Vælg Displayport.
Reset All
――Forkerte indstillinger kan få skærmen til at blive tom. Hvis dette sker, skal du kontrollere enhedens
specifikationer.
――Hvis skærmen (når den er indstillet til HDMI1, HDMI2, DisplayPort(U28H750UQ*) eller HDMI1, HDMI2,
Angiv alle produktets indstillinger til standard-/fabriksindstillingerne.
DisplayPort, MiniDP(U32H750UM* / U32H850UM*)) er i strømbesparelsestilstand eller viser meddelelsen
Check Signal Cable, skal du trykke på ikonet
for at aktivere skærmvisningen (OSD). Du kan vælge 1.1
eller 1.2↑.
――Hvis du vælger 1.1, reduceres skærmens maksimumopløsning til 2560 x 1440 pga. begrænsninger i HBR1transmissionshastighederne.
Source Detection
Vælg Auto eller Manual til genkendelse af indgangssignalet.
――Ikke tilgængelig, når tilstanden PIP/PBP Mode er indstillet til On.
46
Information
Vis den aktuelle inputkilde, frekvens og opløsning.
Picture
Information
LU********/**
S/N:**************
PIP/PBP
OnScreen Display
System
Information
HDMI1
****x****
**kHz **Hz
Exit
PIP
Picture
Information
LU********/**
S/N:**************
PIP/PBP
OnScreen Display
System
Information
HDMI1
****x****
**kHz **Hz
HDMI2
****x****
**kHz **Hz
Exit
PBP
Picture
Information
LU********/**
S/N:**************
PIP/PBP
OnScreen Display
System
Information
HDMI1
****x****
**kHz **Hz
HDMI2
****x****
**kHz **Hz
Exit
――Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
47
Kapitel 08
Installation af softwaren
Easy Setting Box
Systemkrav
OS
Med Easy Setting Boxkan brugere anvende skærmen opdelt i flere dele.
Hvis du vil installere den seneste version af Easy Setting Box, skal du hente den på Samsung
Electronics' websted på http://www.samsung.com.
――Softwaren fungerer muligvis ikke korrekt, hvis du ikke genstarter computeren efter installationen.
Hardware
•• Windows XP 32Bit/64Bit
•• Mindst 32 MB hukommelse
•• Windows Vista 32Bit/64Bit
•• Mindst 60 MB ledig plads på harddisken
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
•• Windows 10 32Bit/64Bit
――Ikonet Easy Setting Box vises muligvis ikke, afhængigt af computersystemet og produktspecifikationerne.
――Tryk på tasten F5, hvis genvejsikonet ikke vises.
Begrænsninger og problemer med installation af
Installationen af Easy Setting Box kan blive påvirket af grafikkortet, bundkortet og netværksmiljøet.
48
Kapitel 09
Problemløsningsvejledning
Betingelser, inden du kontakter Samsungs
servicecenter
――Inden du ringer til Samsungs kundeservicecenter: Afprøv dit produkt som følger. Hvis problemet består:
Kontakt Samsungs kundeservicecenter.
Afprøvning af produktet
Undersøg, om dit produkt fungerer normalt ved at bruge produkttestfunktionen.
Hvis skærmen slukkes og strømindikatoren blinker, selvom produktet er korrekt tilsluttet til en
computer, skal du udføre en selvdiagnosticering.
1 Sluk for både pc'en og for produktet.
2 Afbryd kablet fra produktet.
3 Tænd for produktet.
4 Hvis meddelelsen Check Signal Cable vises, fungerer produktet normalt.
Kontroller følgende.
Installationsforhold (Pc-tilstand)
Skærmen bliver ved med at tænde og slukke.
Kontrollér, at kablet er korrekt tilsluttet mellem produktet og computeren, og at stikkene er låst godt
fast.
Der er tomme områder ved alle fire skærmkanter, når et HDMI- eller HDMI-DVI-kabel sluttes til
produktet og computeren.
De tomme områder, der er på skærmen, har intet med produktet at gøre.
Tomme områder på skærmen skyldes pc'en eller grafikkortet. For at løse problemet: Juster
skærmstørrelsen i grafikkortets HDMI- eller DVI-indstillinger.
Hvis menuen til indstilling af grafikkortet ikke har nogen mulighed for at justere skærmstørrelsen,
skal du opdatere grafikkortdriveren til den nyeste version.
(Kontakt producenten af dit grafikkort eller din computer for flere detaljer om, hvordan du justerer
skærmindstillingerne.)
――Hvis skærmen stadig er tom: Kontroller pc-systemet, videocontrolleren og kablet.
Kontrol af opløsning og frekvens
For en tilstand, der overgår den understøttede opløsning (se Tabel over standardsignaltilstand), vises
meddelelsen Not Optimum Mode et kort øjeblik.
――Den viste opløsning kan variere, afhængigt af computersystemets indstillinger og kabler.
Skærmforhold
Strøm-LED'en er slukket. Skærmen vil ikke tænde.
Kontrollér, at strømkablet er tilsluttet korrekt.
Meddelelsen Check Signal Cable vises.
Kontrollér, at kablet er tilsluttet korrekt til produktet.
Kontroller, at den enhed, der er sluttet til produktet, er tændt.
49
Not Optimum Mode vises.
Videoafspilningen hakker.
Denne meddelelse vises, når signalet fra grafikkortet overskrider den maksimale opløsning eller
frekvens for produktet.
Afspilning af store hd-videofiler kan hakke. Det kan skyldes, at videoafspilleren ikke er optimeret til
computerressourcen.
Skift den maksimale opløsning og frekvens, så den passer til produktets ydeevne. Der henvises til
Tabel over standardsignaltilstand (s.53).
Prøv at afspille filen på en anden videoafspiller.
Billederne på skærmen virker forvrængede.
Kontroller kabeltilslutningen til produktet.
Skærmen er ikke tydelig. Skærmen er sløret.
Fjern alt tilbehør (videoforlængerkabel mv.), og prøv igen.
Indstil opløsningen og frekvensen til de anbefalede værdier.
Skærmen virker ustabil og rystende. Der er skygger eller spøgelsesbilleder tilbage på skærmen.
Kontrollér, at opløsningen og frekvensen på pc'en er indstillet inden for et opløsnings- og
frekvensområde, der er kompatibelt med produktet. Hvis det er nødvendigt, kan du efterfølgende
ændre indstillingerne ved at se i Tabel over standardsignaltilstand (s.53) i denne vejledning og i
menuen Information på produktet.
Lydforhold
Der er ikke nogen lyd.
Kontrollér tilslutningen af lydkablet, eller justér lydstyrken.
Kontroller lydstyrken.
Lydstyrken er for lav.
Juster lydstyrken.
Hvis lydstyrken stadig er lav, når du har skruet op på det maksimale niveau: Juster lydstyrken på
pc'ens lydkort eller i programmet.
Skærmen er for lys. Skærmen er for mørk.
Der er billede, men ingen lyd.
Juster Brightness og Contrast.
Lyden kan ikke høres, hvis indgangsenheden tilsluttes via et HDMI-DVI-kabel.
Skærmfarven er ikke ensartet.
Tilslut enheden via et HDMI-kabel, DP-kabel eller MINI DP-kabel.
Skift indstillingerne for Color.
Farverne på skærmen har skygger og er forvrængede.
Skift indstillingerne for Color.
Hvid ser ikke rigtig hvid ud.
Skift indstillingerne for Color.
Lydkildeforhold
Der høres en bippende lyd, når min pc starter.
Hvis der er en bippende lyd, når din pc starter, skal din pc til service.
Der er intet billede på skærmen, og strøm-LED'en blinker hvert halve eller hele sekund.
Produktet er i strømbesparende tilstand.
Tryk på en vilkårlig tast på tastaturet, eller flyt musen for at vende tilbage til det forrige
skærmbillede.
Teksten er sløret.
Hvis du anvender et Windows-operativsystem (f.eks. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 eller
Windows 10): Gå til Kontrolpanel → Skrifttyper → Juster ClearType-tekst, og skift indstilling for Slå
ClearType til.
50
Spørgsmål & svar
――Yderligere oplysninger om justering findes i brugervejledningen til computeren eller grafikkortet.
Hvordan kan jeg ændre frekvensen?
Indstil frekvensen på dit grafikkort.
•• Windows XP: Gå til Kontrolpanel → Udseende og temaer → Skærm → Indstillinger → Avanceret → Skærm, og juster Opdateringshastighed under Skærmindstillinger.
•• Windows ME/2000: Gå til Kontrolpanel → Skærm → Indstillinger → Avanceret → Skærm, og juster Opdateringshastighed under Skærmindstillinger.
•• Windows Vista: Gå til Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Personlige indstillinger → Skærmindstillinger → Avancerede indstillinger → Skærm, og juster Opdateringshastighed under
Skærmindstillinger.
•• Windows 7: Gå til Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Skærm → Skærmopløsning → Avancerede indstillinger → Skærm, og juster Opdateringshastighed under Skærmindstillinger.
•• Windows 8(Windows 8.1): Gå til Indstillinger → Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Skærm → Skærmopløsning → Avancerede indstillinger → Skærm, og juster Opdateringshastighed
under Skærmindstillinger.
•• Windows 10: Gå til Indstillinger → System → Skærm → Avancerede skærmindstillinger → Vis egenskaber for netværkskort → Skærm, og tilpas Skærmens opdateringshastighed under Skærmindstillinger.
Hvordan kan jeg ændre opløsningen?
•• Windows XP: Gå til Kontrolpanel → Udseende og temaer → Skærm → Indstillinger, og juster opløsningen.
•• Windows ME/2000: Gå til Kontrolpanel → Skærm → Indstillinger, og juster opløsningen.
•• Windows Vista: Gå til Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Personlige indstillinger → Skærmindstillinger, og juster opløsningen.
•• Windows 7: Gå til Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Skærm → Juster opløsning, og juster opløsningen.
•• Windows 8(Windows 8.1): Gå til Indstillinger → Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Skærm → Juster opløsning, og juster opløsningen.
•• Windows 10: Gå til Indstillinger → System → Skærm → Avancerede skærmindstillinger, og juster opløsningen.
Hvordan indstiller jeg strømbesparende tilstand?
•• Windows XP: Indstil strømbesparende tilstand i Kontrolpanel → Udseende og temaer → Skærm → Indstillinger for pauseskærm → Strømstyring eller i BIOS-opsætningen på pc'en.
•• Windows ME/2000: Indstil strømbesparende tilstand i Kontrolpanel → Skærm → Indstillinger for pauseskærm → Strømstyring eller i BIOS-opsætningen på pc'en.
•• Windows Vista: Indstil strømbesparende tilstand i Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Personlige indstillinger → Indstillinger for pauseskærm → Strømindstillinger eller i BIOSopsætningen på pc'en.
•• Windows 7: Indstil strømbesparende tilstand i Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Personlige indstillinger → Indstillinger for pauseskærm → Strømindstillinger eller i BIOS-opsætningen
på pc'en.
•• Windows 8(Windows 8.1): Indstil strømbesparende tilstand i Indstillinger → Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Personlige indstillinger → Indstillinger for pauseskærm → Strømstyring
eller BIOS-opsætningen på pc'en.
•• Windows 10: Indstil strømbesparende tilstand i Indstillinger → Personlige indstillinger → Låseskærm → Indstillinger for skærmtimeout → Strømstyring & slumretilstand eller BIOS-opsætning på pc'en.
51
Kapitel 10
Specifikationer
Generelt
Modelnavn
U28H750UQ*
U32H750UM* / U32H850UM*
Størrelse
Klasse 28 (27,9"/70,8 cm)
Klasse 32 (31,5"/80,1 cm)
Visningsområde
620,93 mm (H) x 341,28 mm (V)
698,4 mm (H) x 392,85 mm (V)
Pixelpitch
0,16 mm (H) x 0,16 mm (V)
0,181 mm (H) x 0,181 mm (V)
Maksimal pixelclock
533,25 MHz (DisplayPort)
297,00 MHz (HDMI1)
533,25 MHz (DisplayPort/MINI
DisplayPort)
594,00 MHz (HDMI2)
297,00 MHz (HDMI1)
594,00 MHz (HDMI2)
Strømforsyning
AC100-240V~ 50/60Hz
AC100-240V~ 50/60Hz
Baseret på adapterens
vekselspænding. Se på
produktetiketten for at finde ud af
produktets jævnstrømsspænding.
Se mærkaten på bagsiden af
produktet, da standardspændingen
kan variere i forskellige lande.
Signalforbindelser
HDMI, DisplayPort
HDMI, DisplayPort,
MINI DisplayPort
Miljømæssige overvejelser
I drift
――Plug-and-Play
Denne skærm kan installeres og bruges på ethvert Plug & Play-kompatibelt system. Tovejs dataudveksling
mellem skærmen og pc-systemet optimerer skærmindstillingerne. Skærminstallation udføres automatisk.
Men du kan om ønsket tilpasse installationsindstillingerne.
――Panelprikker (pixels)
Pga. naturen ved produktionen af denne produkt kan ca. 1 pixel pr. million (1 ppm) være lysere eller
mørkere på LCD-panelet. Dette påvirker ikke produktets ydelse.
――Ovenstående specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.
――Dette er et klasse B digitalt apparat.
――Hvis du ønsker flere enhedsspecifikationer, skal du besøge webstedet Samsung Electronics.
Temperatur: 10 C – 40 C (50 F – 104 F)
Fugtighed: 10 % – 80 %, ikke-kondenserende
Opbevaring
Temperatur: -20 C – 45 C (-4 F – 113 F)
Fugtighed: 5 % – 95 %, ikke-kondenserende
52
Tabel over standardsignaltilstand
Modelnavn
Synkronisering
Opløsning
U28H750UQ*
U32H750UM* / U32H850UM*
Horisontal frekvens
30 – 135 kHz
30 – 135 kHz
Vertikal frekvens
56 – 75 Hz (DisplayPort)
56 – 75 Hz (DisplayPort/MINI DisplayPort)
24 – 75 Hz (HDMI1/HDMI2)
24 – 75 Hz (HDMI1/HDMI2)
3840 x 2160 ved 60 Hz (DisplayPort)
3840 x 2160 ved 60 Hz (DisplayPort/MINI DisplayPort)
3840 x 2160 ved 30 Hz (HDMI1)
3840 x 2160 ved 30 Hz (HDMI1)
3840 x 2160 ved 60 Hz (HDMI2)
3840 x 2160 ved 60 Hz (HDMI2)
3840 x 2160 ved 60 Hz (DisplayPort)
3840 x 2160 ved 60 Hz (DisplayPort/MINI DisplayPort)
3840 x 2160 ved 30 Hz (HDMI1)
3840 x 2160 ved 30 Hz (HDMI1)
3840 x 2160 ved 60 Hz (HDMI2)
3840 x 2160 ved 60 Hz (HDMI2)
Optimal opløsning
Maksimal opløsning
Hvis der transmitteres et signal, der hører til følgende standardsignaltilstande, fra din computer, justeres skærmen automatisk. Hvis det signal, der overføres fra pc'en, ikke hører til standardsignaltilstandene, kan
skærmen være tom med strøm-LED'en tændt. Sker dette, skal du ændre indstillingerne i overensstemmelse med følgende tabel, og se i brugervejledningen til grafikkortet.
Displayport/MINI DisplayPort
Opløsning
Horisontal frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pixelclock (MHz)
Synkroniseringspolaritet (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
53
Displayport/MINI DisplayPort
Opløsning
Horisontal frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pixelclock (MHz)
Synkroniseringspolaritet (H/V)
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
+/-
Opløsning
Horisontal frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pixelclock (MHz)
Synkroniseringspolaritet (H/V)
HDMI1
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
54
HDMI1
Opløsning
Horisontal frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pixelclock (MHz)
Synkroniseringspolaritet (H/V)
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
CEA, 3840 x 2160
67,500
30,000
297,000
+/+
Opløsning
Horisontal frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pixelclock (MHz)
Synkroniseringspolaritet (H/V)
HDMI2
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
55
HDMI2
Opløsning
Horisontal frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pixelclock (MHz)
Synkroniseringspolaritet (H/V)
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
CEA, 3840 x 2160
135,000
60,000
594,000
+/+
――Horisontal frekvens
Den tid, det tager at scanne en enkelt linje fra venstre til højre side af skærmen, kaldes en horisontal cyklus. Den inverse værdi af den horisontale cyklus kaldes for den horisontale frekvens. Horisontal frekvens måles i kHz.
――Vertikal frekvens
Gentagelse af det samme billede mange gange i sekundet gør det muligt at få vist naturlige billeder. Gentagelsesfrekvensen kaldes "billedfrekvensen" eller "opdateringsfrekvensen" og måles i Hz.
――Dette produkt kan kun indstilles til én opløsning for hver skærmstørrelse for at opnå den optimale billedkvalitet pga. panelets beskaffenhed. Brug af en anden opløsning end den angivne opløsning kan derfor forringe
billedkvaliteten. For at undgå dette anbefales det, at du vælger den optimale opløsning, der er angivet for produktet.
――Nogle af opløsningerne på tabellen er måske ikke tilgængelige, afhængigt af grafikkortets specifikationer.
56
Kapitel 11
Appendiks
Ansvar for betalingsservice (omkostning for
kunderne)
En produktskade, som kunden har forårsaget
――Når der anmodes om service, opkræver vi muligvis (til trods for garantien) et gebyr for serviceteknikerbesøg
•• Noget har ramt produktet, eller det er blevet tabt.
i følgende tilfælde.
Produktet er ikke defekt
Rengøring af produktet, justering, vejledning, geninstallation osv.
•• Hvis en servicetekniker instruerer i, hvordan produktet bruges, eller blot justerer indstillingerne
uden at skille produktet ad.
Produktskade som følge af kundens fejlbetjening eller forkert reparation.
Hvis skader på produktet skyldes:
•• Brug af forsyninger eller separate solgte produkter, som ikke er specificeret af Samsung.
•• Reparation foretaget af en person, som ikke er tekniker, hos en outsourcing-servicevirksomhed
eller partner af Samsung Electronics Co., Ltd.
•• At kunden har ombygget eller repareret produktet.
•• Brug af produktet sammen med forkert spænding eller ikke-godkendte elektriske tilslutninger.
•• At advarslerne i vejledningen ikke er fulgt.
•• Hvis en fejl skyldes eksterne miljømæssige faktorer (internet, antenne, kabelsignal osv.)
•• Hvis et produkt geninstalleres, eller enheder tilsluttes efter den første installation af produktet
efter købet.
•• Hvis produktet geninstalleres efter flytning til en anden placering eller flytning til et andet hus.
•• Hvis kunden beder om anvendelsesanvisninger pga. et andet firmas produkt.
•• Hvis kunden beder om anvisninger i, hvordan netværket eller et andet firmas program produkt
bruges.
Andet
•• Hvis produktet svigter som følge af naturkatastrofe. (lyn, brand, jordskælv, oversvømmelse osv.)
•• Hvis alle forbrugskomponenterne er brugt op. (batteri, toner, lysstofrør, hoved, vibrator, lampe,
filter, bånd osv.)
――Hvis en kunde anmoder om service, og produktet ikke fejler noget, opkræves der muligvis et servicegebyr.
Læs derfor venligst brugervejledningen først.
•• Hvis kunden anmoder om softwareinstallation og konfiguration af produktet.
•• Hvis en servicetekniker fjerner/rengør støv eller fremmedlegemer inden i produktet.
•• Hvis kunden anmoder om en installation efter at have købt et produkt via homeshopping eller
online.
57
Extended warranty (kun modellerne U*H85*)
You can buy an extended warranty within 90 days of purchasing the product.
The extended warranty will cover an additional period of 3 years, beyond the standard 3 year warranty.
Samsung guarantee that replacement parts will be available for 5 years after the end of production.
After 5 years, in the event that the Samsung’s service center has run out of replacement parts and
cannot repair the product, Samsung will replace your product at no additional charge. If the model you
purchased is no longer available, Samsung replace it with the current equivalent model.
58
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising