Samsung | S24H650FDU | User guide | Samsung S24H650FDU Brugervejledning

Samsung S24H650FDU Brugervejledning
Brukerhåndbok
S*H65*
Fargen og utseendet kan variere avhengig av produktet, og spesifikasjonene kan endres uten forvarsel for å forbedre ytelsen.
Innholdet i denne brukerhåndboken kan endres uten varsel for å forbedre kvaliteten.
© Samsung Electronics
Samsung Electronics eier opphavsretten til denne brukerhåndboken.
Bruk eller reproduksjon av deler av eller hele denne håndboken uten tillatelse fra Samsung Electronics er forbudt.
Varemerker for andre enn Samsung Electronics eies av sine respektive eiere.
••
Det kan tilkomme et administrasjonsgebyr hvis enten
‒‒ (a) en tekniker blir kalt ut på fin forespørsel og det ikke er noe feil med produktet.
(f.eks. fordi du ikke har lest denne brukerveiledningen godt nok).
‒‒ (b) du leverer enheten til reparasjon og det ikke er noe feil med produktet.
(f.eks. fordi du ikke har lest denne brukerveiledningen godt nok).
••
Du vil bli informert om hvor mye dette administrasjonsgebyret vil komme på, før noe arbeid eller hjemmebesøk
utføres.
Innholdsfortegnelse
Før du tar produktet i bruk
Koble til og bruke en kildeenhet
Sikre installasjonsområdet
Forholdsregler ved oppbevaring
4
4
Les dette før du installerer skjermen.
20
Koble til og bruke en PC
Tilkobling med D-SUB-kabelen (analog type)
Tilkobling med en HDMI-kabel
Tilkobling med en HDMI-DVI-kabel
Tilkobling med DP-kabelen
Koble til hodetelefoner
Koble til strømmen
Koble til en USB-enhet
Rydde i de tilkoblede kablene (S24H650GD* /
S27H650FD*)
Rydde i de tilkoblede kablene (S24H650FD*)
20
20
21
21
21
21
22
23
Sikkerhetstiltak
Symboler
Rengjøring
Elektrisitet og sikkerhet
Installasjon
Bruk
4
4
5
5
6
7
Deler
9
Frontknapper
9
Baksiden
10
Endre innstillinger for Brightness og Contrast
11
Endre innstillingen for Volume
11
Justere produktets vinkel og høyde
12
Dreie på skjermen
12
Antityverilås
13
Forholdsregler ved flytting av skjermen
13
Installere et veggfestesett eller skrivebordsstativ
(S24H650GD* / S27H650FD*)
14
Installere et veggfestesett eller skrivebordsstativ
(S24H650FD*)
15
Riktig stilling ved bruk av produktet
Installasjon
Feste stativet (S24H650GD* / S27H650FD*)
Feste stativet (S24H650FD*)
Slik fjerner du stativet (S24H650GD* /
S27H650FD*)
Slik fjerner du stativet (S24H650FD*)
Forberedelser
16
16
17
18
19
24
25
Eye Saver Mode
29
Game Mode
29
Response Time
29
Picture Size
30
Screen Adjustment
30
Justere innstillingene for
OSD (skjermmenyen)
Transparency
31
26
Position
31
Driverinstallasjon
26
Language
31
Velge optimal oppløsning
26
Display Time
31
Oppsett og tilbakestilling
Skjermoppsett
SAMSUNG MAGIC Bright
27
Smart ECO Saving
32
Brightness
28
Off Timer Plus
32
Contrast
28
PC/AV Mode
33
Sharpness
28
Source Detection
33
Color
28
Key Repeat Time
33
SAMSUNG MAGIC Upscale
29
Reset All
33
HDMI Black Level
29
Information
33
2
Innholdsfortegnelse
Installere programvaren
Tillegg
Easy Setting Box
34
Begrensninger og problemer med installasjonen 34
Systemkrav
34
Ansvar for betalingstjenesten (kostnad til
kundene)
43
Ikke en produktdefekt
43
En produktskade som er forårsaket av kundens
feil
43
Annet
43
Feilsøkingsveiledning
Extended warranty
Før du kontakter Samsungs kundeservicesenter
Teste produktet
Kontrollere oppløsningen og frekvensen
Kontroller følgende.
35
35
35
35
Spørsmål og svar
37
44
Spesifikasjoner
Generelt
38
Tabell over standard signalmodus
40
3
Kapittel 01
Før du tar produktet i bruk
Sikre installasjonsområdet
Sikkerhetstiltak
Sørg for at det er litt plass rundt produktet til ventilasjon. En intern temperatur kan føre til brann og
skade produktet. Sørg for at det er tilstrekkelig plass som vist på bildet nedenfor når du installerer
produktet.
Forsiktig
RISIKO FOR ELEKTRISK STØT, IKKE ÅPNE.
Forsiktig : FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØT SKAL
IKKE DEKSLET FJERNES. (ELLER BAKSIDEN)
――Utseendet kan variere avhengig av produktet.
PRODUKTET INNEHOLDER INGEN INNVENDIGE DELER SOM KAN
REPARERES AV BRUKER
OVERLAT ALL SERVICE TIL KVALIFISERT PERSONELL.
10 cm
10 cm
Dette symbolet indikerer høy spenning inne i produktet.
10 cm
Det medfører fare å berøre innvendige deler på dette produktet.
10 cm
Dette symbolet varsler deg om at viktig informasjonsmateriell
vedrørende drift og vedlikehold er inkludert med dette produktet.
10 cm
Forholdsregler ved oppbevaring
Symboler
Advarsel
Hvis instruksjonene ikke følges, kan det føre til alvorlig skade eller
død.
Forsiktig
Hvis instruksjonene ikke følges, kan det føre til personskade eller
skade på eiendom.
På svært glansede modeller kan det oppstå hvite flekker på overflaten hvis en ultralyd-luftfukter
brukes i nærheten.
――Kontakt Samsungs kundeservicesenter hvis produktet må rengjøres innvendig (et servicegebyr vil påløpe).
Ikke trykk på skjermen med hendene eller andre objekter. Det er en risiko for at skjermen kan bli
skadet.
4
Rengjøring
――Utvis forsiktighet ved rengjøring siden panelet og de utvendige delene på avanserte LCD-skjermer lett
ripes opp.
――Ta følgende forholdsregler ved rengjøring.
Elektrisitet og sikkerhet
Advarsel
•• Ikke bruk en skadet strømkabel eller -kontakt, eller en løs stikkontakt.
1 Slå av produktet og datamaskinen.
•• Ikke koble til flere produkter i samme stikkontakt.
2 Koble strømledningen fra produktet.
•• Ikke berør strømkontakten med våte hender.
――Hold strømkabelen i kontakten, og ikke berør kabelen med våte hender. Ellers kan det oppstå elektrisk
støt.
3 Tørk skjermen med en ren, myk og tørr klut.
‒‒ Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder sprit, løsemidler eller overflateaktive stoffer på
skjermen.
‒‒ Ikke sprut vann eller rengjøringsmiddel direkte på produktet.
•• Sett strømkontakten helt inn slik at den ikke er løs.
•• Koble strømkontakten til en jordet stikkontakt (bare isolerte enheter av type 1).
•• Ikke bøy eller dra hardt i strømkabelen. Pass på at strømkabelen ikke legges under en tung
gjenstand.
•• Ikke plasser strømkabelen eller produktet i nærheten av varmekilder.
4 Fukt en myk og tørr klut i vann og vri den grundig for å rengjøre produktet utvendig.
•• Fjern støv omkring kontaktpolene på strømkabelen eller stikkontakten med en myk klut.
5 Koble strømkabelen til produktet når rengjøringen er fullført.
Forsiktig
6
•• Ikke koble fra strømkabelen mens produktet er i bruk.
Slå på produktet og datamaskinen.
•• Bruk bare strømkabelen som ble levert med Samsung-produktet. Ikke bruk strømkabelen med
andre produkter.
•• Ha stikkontakten på et sted der strømkabelen kan kobles til uten hindring.
‒‒ Strømkabelen må kobles fra for å slå av strømmen til produktet når det oppstår et problem.
•• Hold i kontakten når du kobler strømkabelen fra stikkontakten.
5
Installasjon
Advarsel
Forsiktig
•• Ikke plasser stearinlys, myggspiral eller sigaretter oppå produktet. Ikke installer produktet i
nærheten av varmekilder.
•• Sørg for at du ikke mister produktet under flytting.
•• Ikke installer produktet på et sted med dårlig ventilasjon, som i en bokhylle eller et skap.
•• Installer produktet minst 10 cm unna veggen for å tillate ventilasjon.
•• Oppbevar plastemballasje utilgjengelig for barn.
‒‒ Den medfører kvelningsfare for barn.
•• Ikke installer produktet på et ustabilt eller vibrerende underlag (usikker hylle, skrå flater osv.).
‒‒ Produktet kan falle ned og bli skadet og/eller forårsake personskade.
‒‒ Hvis produktet brukes på steder med mye vibrasjon, kan det produktet bli skadet eller forårsake
brann.
•• Ikke installer produktet i et kjøretøy eller på et sted som er utsatt for støv, fuktighet (vannsøl osv.),
olje eller røyk.
•• Produktet må ikke utsettes for direkte sollys, hete eller varme gjenstander som for eksempel ovner.
•• Ikke sett ned produktet med fronten ned.
•• Når du installerer produktet i et kabinett eller på en hylle, må du passe på at den nedre kanten på
produktets forside ikke stikker ut.
‒‒ Produktet kan falle ned og bli skadet og/eller forårsake personskade.
‒‒ Installer bare produktet i kabinetter eller på hyller med den rette størrelsen.
•• Sett produktet forsiktig ned.
‒‒ Det kan medføre feil på produktet eller personskade.
•• Hvis produktet installeres på et uvanlig sted (et sted utsatt for mye fint støv, kjemiske stoffer,
ekstreme temperaturer eller mye fuktighet, eller et sted der produktet skal brukes kontinuerlig i
lengre tid), kan ytelsen bli kraftig forringet.
‒‒ Rådfør deg med Samsungs kundeservicesenter hvis du ønsker å installere produktet på et slikt
sted.
‒‒ Dette kan forkorte produktets levetid, eller det kan medføre brann.
•• Ikke installer produktet innenfor rekkevidden til små barn.
‒‒ Produktet kan falle ned, og barn kan bli skadet.
•• Matolje (for eksempel soyaolje) kan skade eller deformere produktet. Hold produktet unna oljesøl.
Ikke installer eller bruk produktet på kjøkkenet eller i nærheten av en komfyr.
6
Bruk
Advarsel
•• Det er høy spenning inne i produktet. Du må aldri demontere, reparere eller modifisere produktet
selv.
‒‒ Kontakt Samsungs kundeservicesenter for reparasjon.
•• Hvis du skal flytte produktet, må du først ta ut alle kablene, inkludert strømledningen, fra det.
•• Hvis produktet lager unormale lyder, lukter svidd eller det ryker av det, må du straks koble fra
strømkabelen og kontakte Samsungs kundeservicesenter.
•• Ikke sett metallgjenstander (spisepinner, mynter, hårnåler osv.) eller brennbare gjenstander (papir,
fyrstikker osv.) inn i produktet (via ventilen eller inndata-/utdataportene osv.).
‒‒ Pass på at du slår av produktet og kobler fra strømkabelen når det har kommet vann eller
fremmedlegemer inn i produktet. Kontakt Samsungs kundeservicesenter.
•• Ikke plasser gjenstander som inneholder væske (vaser, potter, flasker osv.) eller metallgjenstander
oppå produktet.
‒‒ Pass på at du slår av produktet og kobler fra strømkabelen når det har kommet vann eller
fremmedlegemer inn i produktet. Kontakt Samsungs kundeservicesenter.
•• Ikke la barn henge fra eller klatre på produktet.
‒‒ Barn kan bli alvorlig skadet.
•• Hvis du slipper ned produktet eller ytterdekselet blir skadet, slår du av strømbryteren og kobler fra
strømkabelen. Kontakt Samsungs kundeservicesenter.
‒‒ Fortsatt bruk kan forårsake brann eller elektrisk støt.
•• Ikke sett tunge gjenstander eller ting som barn liker (leker, godteri osv.) oppå produktet.
‒‒ Produktet eller den tunge gjenstanden kan falle ned når barn prøver å nå lekene eller godteriet,
noe som kan medføre alvorlig personskade.
•• Ved lyn eller torden må produktet slås av og strømkabelen kobles fra.
•• Ikke mist gjenstander på produktet eller utsett det for støt eller slag.
•• Ikke flytt produktet ved å dra i strømkabelen eller andre kabler.
•• Hvis det oppdages gasslekkasje, må du ikke berøre produktet eller strømkontakten. Ventiler også
området øyeblikkelig.
•• Ikke løft eller flytt produktet ved å dra i strømkabelen eller andre kabler.
•• Ikke bruk eller oppbevar lettantennelig spray eller brennbare stoffer i nærheten av produktet.
•• Sjekk at ventilene ikke er blokkert av duker eller gardiner.
‒‒ Høy innvendig temperatur kan føre til brann.
7
Forsiktig
•• Hvis du lar skjermen stå på med et stillestående bilde over en lengre periode, kan det føre til
bildeinnbrenning eller ødelagte piksler.
‒‒ Hvis du ikke skal bruke produktet i en lengre periode, bør du aktivere strømsparingsmodus eller
en skjermbeskytter med bevegelig bilde.
•• Koble strømkabelen fra stikkontakten hvis du ikke skal bruke produktet i en lengre periode (ferie
osv.)
‒‒ Støvansamling kombinert med varme kan forårsake brann, elektrisk støt eller strømlekkasje.
•• Bruk produktet med anbefalt oppløsning og frekvens.
‒‒ Synet ditt kan bli svekket.
•• Ikke hold produktet opp ned eller flytt det ved å holde i stativet.
‒‒ Produktet kan falle ned og bli skadet eller forårsake personskade.
•• Hvis du sitter for nær skjermen i en lengre periode, kan synet ditt bli svekket.
•• Ikke bruk luftfukter eller komfyrer rundt produktet.
•• Hvil øynene i minst 5 minutter eller se på ting i bakgrunnen hver time du bruker produktet.
•• Ikke berør skjermen når produktet har vært på i en lengre periode, da det blir varmt.
•• Oppbevar smått tilbehør utilgjengelig for barn.
•• Utvis forsiktighet når du justerer produktvinkelen eller stativhøyden.
‒‒ Du kan sette fast fingrene eller hendene og bli skadet.
‒‒ Hvis produktet vippes for mye, kan det falle ned og føre til skade.
•• Ikke plasser tunge gjenstander på produktet.
‒‒ Det kan medføre feil på produktet eller personskade.
•• Når du bruker hodetelefoner eller øreplugger, ikke skru volumet for høyt.
‒‒ Å ha lyden for høy kan påføre deg hørselskader.
8
Kapittel 02
Forberedelser
Deler
Ikoner
Beskrivelse
Åpne eller lukke skjermmenyen (OSD), eller gå tilbake til forrige meny.
Frontknapper
――Fargen og fasongen på delene kan variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å
forbedre kvaliteten.
OSD-kontrollås: Behold de gjeldende innstillingene, eller lås OSD-kontrollen
for å hindre utilsiktede endringer av innstillingene. Aktivere: Hvis du vil låse
-knappen i fem sekunder. Deaktivere:
OSD-kontrollen, trykker du på
Du låser opp OSD-kontrollen ved å trykke på
-knappen i mer enn ti
sekunder.
――Hvis OSD-kontrollen er låst, kan Brightness og Contrast justeres.
Eye Saver Mode er tilgjengelig. Information kan vises.
Du bruker Eye Saver Mode-funksjonen ved å trykke på
-knappen. (Eye Saver
Mode er tilgjengelig selv om OSD-kontrollen er låst.)
Trykk på
for å aktivere eller deaktivere Eye Saver Mode.
Elementene nedenfor er ikke tilgjengelige hvis funksjonen Eye Saver Mode er
tilgjengelig.
Tasteveiledning
•• Picture
Brightness, Game Mode, MAGICBright, Color
•• System
Smart ECO Saving
SAMSUNG
Gå til øvre eller nedre meny, eller juster verdien for et alternativ på OSDmenyen.
Bruk denne knappen til å kontrollere volumet eller lysstyrken eller kontrasten
på skjermen.
9
Ikoner
Baksiden
Beskrivelse
Bekreft et menyvalg.
Hvis du trykker på
-knappen når OSD-menyen ikke vises, endres
inndatakilden (Analog / HDMI / DisplayPort). Hvis du slår på produktet
-knappen, kommer det
eller endrer inndatakilde ved å trykke på
opp en melding oppe i venstre hjørne av skjermen som viser den endrede
inndatakilden.
――Fargen og fasongen på delene kan variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å
forbedre kvaliteten.
Port
Beskrivelse
Koble strømledningen for skjermen til POWER IN-kontakten bak på produktet.
――Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for produkter som bare har et analogt
grensesnitt.
Trykk på
-knappen for å justere skjerminnstillingene automatisk.
Koble til en USB-enhet.
――Hvis du endrer oppløsningen i Egenskaper for skjerm, aktiveres funksjonen Auto
Adjustment.
――Denne funksjonen er bare tilgjengelig i Analog-modus.
Koble
-porten på skjermen til USB-porten på datamaskinen med
USB-kabelen.
Slå skjermen på eller av.
Hvis du trykker på en kontrollknapp på produktet, vises tasteveiledningen før
skjermmenyen åpnes. (Veiledningen viser funksjonen til knappen du trykket
på.)
Tasteveiledning
Kobler til en PC ved hjelp av en DP-kabel.
Kobler seg til en kildeenhet ved hjelp av en HDMI-kabel eller HDMI-DVI-kabel.
For å få tilgang til skjermmenyen når veiledningen vises trykker du på den
aktuelle knappen på nytt.
Tasteveiledningen kan variere, avhengig av funksjon eller produktmodell.
Se på det faktiske produktet.
Kobles til en PC med D-SUB-kabelen.
Kobles til en lydenhet, for eksempel hodetelefoner.
10
Endre innstillinger for Brightness og Contrast
Endre innstillingen for Volume
Juster innstillingen Brightness og Contrast ved hjelp av
meny vises).
Juster Volume ved å trykke på
i det første skjermbildet (der ingen OSD-
-knappen når tasteveiledningen vises.
Contrast
Volume
100
Brightness
Volume
10
Brightness
Contrast
――Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
――Standardlysstyrken kan variere avhengig av region.
――Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
――Hvilke funksjoner som er tilgjengelige på skjermen, kan variere fra modell til modell. Se på det faktiske
produktet.
Brightness
――Denne menyen er ikke tilgjengelig når SAMSUNG Bright er angitt til Dynamic Contrast-modus.
MAGIC
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Smart Eco Saving er aktivert.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Eye Saver Mode er aktivert.
Contrast
――Denne menyen er ikke tilgjengelig når SAMSUNG Bright er i Cinema eller Dynamic Contrast.
MAGIC
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Game Mode er aktivert.
11
Justere produktets vinkel og høyde
Dreie på skjermen
――Fargen og fasongen på delene kan variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å
――Du kan dreie skjermen som vist nedenfor.
――Fargen og fasongen på delene kan variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å
forbedre kvaliteten.
S24H650GD*
forbedre kvaliteten.
-5,0° (±2,0°) ~ 24,0° (±2,0°)
0 ~ 135,0 mm (±5,0 mm)
1
2
3
4
5
6
-45,0° (±2,0°) ~ 45,0° (±2,0°)
S24H650FD*
-5,0° (±2,0°) ~ 24,0° (±2,0°)
0 ~ 135,0 mm (±5,0 mm)
-45,0° (±2,0°) ~ 45,0° (±2,0°)
•• Sørg for å utvide stativet helt før du dreier skjermen.
•• Hvis du dreier skjermen uten at stativet er helt utvidet, kan hjørnet av skjermen treffe gulvet og bli
skadet.
S27H650FD*
-45,0° (±2,0°) ~ 45,0° (±2,0°)
•• Ikke drei skjermen mot klokken. Produktet kan bli skadet.
-5,0° (±2,0°) ~ 24,0° (±2,0°)
0 ~ 135,0 mm (±5,0 mm)
•• Skjermens vinkel og høyde kan justeres.
•• Ta tak i produktet øverst på midten og juster høyden forsiktig.
•• Når du justerer høyden på stativet, kan du høre en lyd. Lyden avgis fordi kulen inni stativet glir når
høyden på stativet justeres. Dette er en normal lyd og ikke en funksjonsfeil på produktet.
12
Antityverilås
Forholdsregler ved flytting av skjermen
――En antityverilås lar deg bruke produktet sikkert selv på offentlige steder.
――Låseenhetens fasong og låsemetode avhenger av produsenten. Se i brukerveiledningen som følger med
din antityverilåseenhet for mer informasjon.
Slik låser du en antityverilåseenhet:
•• Ikke trykk direkte på skjermen.
•• Ikke hold på skjermen når du flytter den.
1 Fest kabelen til antityverilåseenheten til en tung gjenstand som et skrivebord.
•• Hold i den nederste delen av skjermen når du
flytter den.
•• Ikke hold produktet oppned bare etter
stativet.
••
2 Dra en ende av kabelen gjennom løkken på den andre enden.
3 Sett låseenheten inn i antityverilåsesporet på baksiden av produktet.
4 Lås låseenheten.
‒‒ En antityverilåseenhet kan kjøpes separat.
‒‒ Se i brukerveiledningen som følger med din antityverilåseenhet for mer informasjon.
‒‒ Antityverilåseenheter kan kjøpes hos elektronikkforhandlere eller på Internett.
13
Installere et veggfestesett eller skrivebordsstativ
(S24H650GD* / S27H650FD*)
1
2
A
•• Merk:
‒‒ Dersom du bruker en skrue som er lengre enn standardlengden, kan de interne komponentene
til produktet bli skadet.
‒‒ Lengden på skruene som kreves for et veggfeste som ikke samsvarer med VESA-standardene,
kan variere avhengig av spesifikasjonene.
‒‒ Ikke bruk skruer som ikke samsvarer med VESA-standardene. Ikke bruk makt når du fester
veggfestesettet eller skrivebordsstativet. Produktet kan bli skadet eller falle og forårsake
personskade. Samsung skal ikke holdes ansvarlig for skader på person eller ting som skyldes feil
skruer eller bruk av makt ved festing av veggfestesettet eller skrivebordsstativet.
‒‒ Samsung skal ikke holdes ansvarlig for produktskader eller personskader som skyldes bruk av et
annet veggfestesett enn det som er spesifisert eller et forsøk på å installere veggfestesettet på
egenhånd.
‒‒ For å montere produktet på en vegg må du kjøpe et veggfestesett som kan installeres 10 cm eller
lenger unna veggen.
3
4
‒‒ Sørg for å bruke et veggfestesett som samsvarer med standardene.
‒‒ For å montere skjermen på et veggfeste må du først koble stativfoten fra skjermen.
Enhet: mm
B
Modellnavn
S24H650GD* /
S27H650FD*
Fest veggfestesettet eller skrivebordsstativet her
VESA-spesifikasjoner for skruehull Standardskrue
(A * B) i millimeter
100,0 x 100,0
4,0 mm Φ, 0,7 gjengestigning *
10,0 mm lang
Antall
4 EA
――Ikke monter veggfestesettet mens produktet er skrudd på. Dette kan medføre at du får elektrisk støt.
Brakett (selges separat)
Sett sporene på linje og stram skruene på braketten på produktet med tilsvarende deler på
veggfestesettet eller skrivebordsstativet du ønsker å feste.
14
Installere et veggfestesett eller skrivebordsstativ
(S24H650FD*)
1
2
A
•• Merk:
‒‒ Dersom du bruker en skrue som er lengre enn standardlengden, kan de interne komponentene
til produktet bli skadet.
‒‒ Lengden på skruene som kreves for et veggfeste som ikke samsvarer med VESA-standardene,
kan variere avhengig av spesifikasjonene.
‒‒ Ikke bruk skruer som ikke samsvarer med VESA-standardene. Ikke bruk makt når du fester
veggfestesettet eller skrivebordsstativet. Produktet kan bli skadet eller falle og forårsake
personskade. Samsung skal ikke holdes ansvarlig for skader på person eller ting som skyldes feil
skruer eller bruk av makt ved festing av veggfestesettet eller skrivebordsstativet.
‒‒ Samsung skal ikke holdes ansvarlig for produktskader eller personskader som skyldes bruk av et
annet veggfestesett enn det som er spesifisert eller et forsøk på å installere veggfestesettet på
egenhånd.
‒‒ For å montere produktet på en vegg må du kjøpe et veggfestesett som kan installeres 10 cm eller
lenger unna veggen.
3
4
‒‒ Sørg for å bruke et veggfestesett som samsvarer med standardene.
‒‒ For å montere skjermen på et veggfeste må du først koble stativfoten fra skjermen.
Enhet: mm
B
Modellnavn
S24H650FD*
Fest veggfestesettet eller skrivebordsstativet her
VESA-spesifikasjoner for skruehull Standardskrue
(A * B) i millimeter
100,0 x 100,0
4,0 mm Φ, 0,7 gjengestigning *
10,0 mm lang
Antall
4 EA
――Ikke monter veggfestesettet mens produktet er skrudd på. Dette kan medføre at du får elektrisk støt.
Brakett (selges separat)
Sett sporene på linje og stram skruene på braketten på produktet med tilsvarende deler på
veggfestesettet eller skrivebordsstativet du ønsker å feste.
15
Installasjon
Feste stativet (S24H650GD* / S27H650FD*)
――Før du monterer produktet, plasserer du det på et flatt og stabilt underlag så skjermen vender nedover.
――Utseendet kan variere avhengig av produktet.
1
Sett stativstøtten i stativet i retningen som vises
på figuren. Vri tilkoblingsskruen nederst på
stativet helt rundt så den er helt festet.
2
Plasser den beskyttende isoporen (puten)
som følger med i pakken, på gulvet, og plasser
produktet med forsiden ned på isoporen, som vist
på bildet.
3
Fest stativhalsen på skjermen som vist på bildet.
Når du plasserer stativhalsen, må du kontrollere at
den opphøyde knappen på skjermen kommer inn i
sporet på stativhalsen.
4
Vri stativhalsen for skjermen 90° med klokken for
å sikre at stativhalsen sitter på plass.
Hvis du ikke har isopor, kan du bruke en tykk
sittematte.
5
Stativet er montert.
- Forsiktig
Ikke hold produktet oppned bare etter stativet.
16
Feste stativet (S24H650FD*)
――Før du monterer produktet, plasserer du det på et flatt og stabilt underlag så skjermen vender nedover.
――Utseendet kan variere avhengig av produktet.
1
Sett stativstøtten i stativet i retningen som vises
på figuren. Vri tilkoblingsskruen nederst på
stativet helt rundt så den er helt festet.
2
Plasser den beskyttende isoporen (puten)
som følger med i pakken, på gulvet, og plasser
produktet med forsiden ned på isoporen, som vist
på bildet.
3
Fest stativhalsen på skjermen som vist på bildet.
Når du plasserer stativhalsen, må du kontrollere at
den opphøyde knappen på skjermen kommer inn i
sporet på stativhalsen.
4
Vri stativhalsen for skjermen 90° med klokken for
å sikre at stativhalsen sitter på plass.
Hvis du ikke har isopor, kan du bruke en tykk
sittematte.
5
Stativet er montert.
- Forsiktig
Ikke hold produktet oppned bare etter stativet.
17
Slik fjerner du stativet (S24H650GD* / S27H650FD*)
――Før du demonterer stativet fra skjermen, legger du den på et flatt og stabilt underlag med skjermen vendt nedover.
――Utseendet kan variere avhengig av produktet.
1
2
Plasser produktet på en ren og flat gulvflate som vist
på bildet. Trykk nøkkelen oppover og hold den inne.
Vri stativhalsen for skjermen 10° mot klokken.
Løft stativhalsen i den retningen pilen viser, for å
løsne den fra skjermen.
- Forsiktig
- Forsiktig
Ikke trykk ned på skjermen. Det er en risiko for at
skjermen kan bli skadet.
Ikke hold produktet oppned bare etter stativet.
3
Løsne festeskruen på undersiden av stativsokkelen,
og ta deretter stativhalsen av stativsokkelen ved å
dra den i den retningen pilen viser, som vist på bildet.
18
Slik fjerner du stativet (S24H650FD*)
――Før du demonterer stativet fra skjermen, legger du den på et flatt og stabilt underlag med skjermen vendt nedover.
――Utseendet kan variere avhengig av produktet.
1
2
Plasser produktet på en ren og flat gulvflate som vist
på bildet. Trykk nøkkelen oppover og hold den inne.
Vri stativhalsen for skjermen 10° mot klokken.
Løft stativhalsen i den retningen pilen viser, for å
løsne den fra skjermen.
- Forsiktig
- Forsiktig
Ikke trykk ned på skjermen. Det er en risiko for at
skjermen kan bli skadet.
Ikke hold produktet oppned bare etter stativet.
3
Løsne festeskruen på undersiden av stativsokkelen,
og ta deretter stativhalsen av stativsokkelen ved å
dra den i den retningen pilen viser, som vist på bildet.
19
Kapittel 03
Koble til og bruke en kildeenhet
Les dette før du installerer skjermen.
Koble til og bruke en PC
1 Kontroller formen på begge endene av kablene som fulgte med skjermen, og kontroller formen på
Velg en tilkoblingsmetode som passer din PC.
2 Før du kobler til signalkabler, må du koble fra strømkablene til skjermen og eksterne enheter fra
――Portene kan variere, avhengig av produktet.
3 Når du har koblet til alle signalkabler, kobler du strømkablene til skjermen og eksterne enheter til
Tilkobling med D-SUB-kabelen (analog type)
og plasseringen av de tilhørende portene på skjermen og eksterne enheter.
――Tilkobling av deler kan variere i forskjellige produkter.
strømuttaket for å hindre at enheter skades på grunn av kortslutning eller overstrøm.
strømuttaket.
4 Les brukerhåndboken for å gjøre deg kjent med skjermfunksjonene, forholdsregler og korrekt bruk
før du bruker den installerte skjermen.
Kontroller at strømkablene til skjermen og eksterne enheter, for eksempel datamaskiner og
TV-mottakere, ikke er koblet til strømuttaket.
RGB IN
20
Tilkobling med en HDMI-kabel
Kontroller at strømkablene til skjermen og eksterne enheter, for eksempel datamaskiner og
TV-mottakere, ikke er koblet til strømuttaket.
Tilkobling med DP-kabelen
Kontroller at strømkablene til skjermen og eksterne enheter, for eksempel datamaskiner og
TV-mottakere, ikke er koblet til strømuttaket.
HDMI IN
Tilkobling med en HDMI-DVI-kabel
Kontroller at strømkablene til skjermen og eksterne enheter, for eksempel datamaskiner og
TV-mottakere, ikke er koblet til strømuttaket.
――Vi anbefaler en DP-kabel som er kortere enn 1,5 m. Hvis du bruker en kabel som er lengre enn 1,5 m, kan
det påvirke bildekvaliteten.
Koble til hodetelefoner
HDMI IN
21
Koble til strømmen
For å bruke produktet kobler du strømkabelen til et strømuttak og POWER IN-porten på produktet.
――Inngangsspenningen veksles automatisk.
22
Koble til en USB-enhet
1 Koble
――Du kan bruke en USB-enhet, for eksempel mus, tastatur, minnepinne eller en ekstern harddiskstasjon (HDD)
ved å koble den direkte til
-porten på skjermen. Det er ikke nødvendig å koble den til datamaskinen.
Hvis du skal anvende ekstern harddisk for masselagring som krever ekstern strømforsyning, må du huske
å koble den til en strømkilde.
Full hastighet
-porten, må du koble UP (oppstrømsporten) til PC-en.
――Sørg for å bruke USB-kabelen som følger med denne skjermen for å koble sammen skjermens
-port og datamaskinens USB-port.
2 Bruk USB-kabelen til å koble en USB-enhet til
-porten på skjermen.
3 Fremgangsmåten er den samme som for å koble en ekstern enhet til PC-en.
USB-porten på skjermen støtter High-Speed Certified USB 2.0.
Høy hastighet
-porten på skjermen til USB-porten på datamaskinen med USB-kabelen.
――Hvis du skal bruke
Lav hastighet
Datahastighet
480 Mbps
12 Mbps
1,5 Mbps
Strømforbruk
2,5 W(Maks. hver port)
2,5 W(Maks. hver port)
2,5 W(Maks. hver port)
•• Du kan koble til og bruke tastatur og mus.
•• Du kan spille av en fil fra en medieenhet (Eksempler på medieenheter: MP3-spiller, digitalkamera,
osv.)
•• Du kan kjøre, flyte kopiere eller slette filene på lagringsenheten. (Eksempler på lagringsenheter:
ekstern disk, minnekort, kortleser, MP3-spiller med harddisk, osv.)
•• Du kan bruke andre USB-enheter som kan kobles til en datamaskin.
――Når du skal koble en enhet til
-porten på skjermen, bruker du en kabel passer til enheten.
――Kontakt produktleverandøren for en ekstern enhet for informasjon og kjøp av kompatibel kabel.
――Selskapet påtar seg ikke ansvar for problemer eller skade på eksterne enheter som skyldes tilkobling med
ikke godkjent kabel.
――Enkelte produkter følger ikke USB-standarden, og dette kan forårsake apparatfeil.
――Hvis enheten ikke fungerer selv når den er koblet til datamaskinen, kontakter du leverandør/servicesenter
for enheten eller datamaskinen.
――Fordi det finnes så mange ulike USB-enheter på markedet, kan vi ikke garantere at produktene våre er
kompatible med alle USB-enheter.
23
Rydde i de tilkoblede kablene (S24H650GD* / S27H650FD*)
1
Vipp skjermen som vist på bildet.
5
Legg de to ledningene på hver sin side av
DEKSELSTATIVKABELEN som vist på bildet.
2
Roter skjermen til den høyeste vertikale
posisjonen.
6
Roter skjermen til horisontal posisjon.
3
Koble til de tilhørende kablene.
4
4
Før ledningene gjennom sporet på BAKSTYKKET,
og fest deretter BAKSTYKKEUNDERDELEN.
Når du monterer BAKSTYKKEUNDERDELEN,
må du først rette inn de seks ribbene på
BAKSTYKKEUNDERDELEN med de nederste
hullene på BAKSTYKKET.
7
Monteringen er fullført.
24
Rydde i de tilkoblede kablene (S24H650FD*)
1
Stativet er montert.
2
Roter skjermen til den høyeste vertikale
posisjonen.
3
Koble ledningene til de riktige portene, og
plasser deretter de to ledningene på hver sin side
av DEKSELSTATIVKABELEN som vist på bildet.
4
Roter skjermen til horisontal posisjon.
5
Monteringen er fullført.
25
Riktig stilling ved bruk av produktet
Driverinstallasjon
――Du kan angi optimal oppløsning og frekvens for dette produktet ved å installere tilsvarende drivere for
dette produktet.
――Hvis du vil installere den nyeste versjonen av produktdriveren, laster du den ned fra nettstedet Samsung
Electronics på http://www.samsung.com.
Velge optimal oppløsning
Det vises en informasjonsmelding om innstilling av optimal oppløsning første gang du slår på
produktet etter at det er kjøpt.
Bruk produktet med følgende riktige kroppsstilling:
•• Rett opp ryggen.
•• La det være en avstand på 45 til 50 cm mellom øynene og skjermen, og se litt nedover på skjermen.
Velg et språk på produktet og endre oppløsningen på PC-en til optimal innstilling.
――Hvis den optimale oppløsningen ikke er valgt, vil meldingen vises opptil tre ganger i en angitt periode selv
om produktet slås av og på igjen.
――Du kan også velge den optimale oppløsningen i Kontrollpanel på PC-en.
•• Ha øynene rett foran skjermen.
•• Juster vinkelen slik at det ikke reflekteres lys på skjermen.
•• Hold underarmene i rett vinkel ut fra overarmene og med rett linje til håndbaken.
•• Ha omtrent rett vinkel i albuene.
•• Juster høyden på produktet slik at du kan ha knærne bøyd i minst 90 grader, hælene i kontakt med
gulvet og armene lavere enn hjertet.
•• Gjør øyeøvelsene eller blunk ofte. Det vil lindre trøtthet i øynene.
26
Kapittel 04
Skjermoppsett
Konfigurer skjerminnstillingene, for eksempel lysstyrke.
Det gis en detaljert beskrivelse av hver funksjon. Referer til produktet for detaljer.
――De tilgjengelige funksjonene kan variere avhengig av produktmodell. Fargen og fasongen på delene kan
variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.
I PC-modus
•• Custom: Tilpass kontrasten og lysstyrken etter behov.
•• Standard: Få en bildekvalitet som passer til å redigere dokumenter eller bruke Internett.
SAMSUNG MAGIC Bright
Denne menyen gir en optimal bildekvalitet som passer til miljøet der produktet skal brukes.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Smart ECO Saving er aktivert.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Game Mode er aktivert.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Eye Saver Mode er aktivert.
Du kan tilpasse lysstyrken etter behov.
•• Cinema: Få lysstyrken og skarpheten til TV-er som passer til å se på video- og DVD-innhold.
•• Dynamic Contrast: Oppnå balansert lysstyrke med automatisk kontrastjustering.
I AV-modus
Når den eksterne inngangen er koblet til gjennom HDMI/DP og PC/AV Mode er angitt til AV, har
SAMSUNG
MAGICBright fire automatiske bildeinnstillinger (Dynamic, Standard, Movie og Custom) som er
forhåndsinnstilt på fabrikken. Du kan aktivere enten Dynamic, Standard, Movie eller Custom. Du kan
velge Custom, som automatisk henter frem dine egne bildeinnstillinger.
•• Dynamic: Velg denne innstillingen for å oppnå skarpere bilde enn i Standard-modus.
•• Standard: Velg denne innstillingen hvis apparatet brukes i omgivelser med sterkt lys. Dette gir
også skarpt bilde.
•• Movie: Velg denne innstillingen hvis apparatet brukes i omgivelser med svakt lys. Dette reduserer
strømforbruk og er mindre anstrengende for øynene.
•• Custom: Velg denne innstillingen hvis du vil justere bildet selv.
27
Brightness
Color
Juster den generelle lysstyrken til bildet. (Område: 0~100)
Juster skjermens fargetone.
En høyere verdi gjør at bildet virker lysere.
――Denne menyen er ikke tilgjengelig når SAMSUNG Bright er angitt til Cinema- eller Dynamic Contrast-modus.
――Denne menyen er ikke tilgjengelig når SAMSUNG Bright er angitt til Dynamic Contrast-modus.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Game Mode er aktivert.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Smart ECO Saving er aktivert.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Eye Saver Mode er aktivert.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Eye Saver Mode er aktivert.
•• Red: Juster metningsnivået for rødt. Verdier nærmere 100 betyr at fargen har større intensitet.
MAGIC
MAGIC
•• Green: Juster metningsnivået for grønt. Verdier nærmere 100 betyr at fargen har større intensitet.
•• Blue: Juster metningsnivået for blått. Verdier nærmere 100 betyr at fargen har større intensitet.
Contrast
•• Color Tone: Velg den fargetonen som passer best til dine visningsbehov.
‒‒ Cool 2: Angi at fargetemperaturen skal være kaldere enn Cool 1.
Juster kontrasten mellom gjenstandene og bakgrunnen. (Område: 0~100)
‒‒ Cool 1: Angi at fargetemperaturen skal være lavere enn Normal-modus.
En høyere verdi øker kontrasten for å gjøre så objektet virker nærmere.
‒‒ Normal: Vis standard fargetone.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når SAMSUNG Bright er i modusen Cinema eller Dynamic Contrast.
MAGIC
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Game Mode er aktivert.
‒‒ Warm 1: Angi at fargetemperaturen skal være høyere enn Normal-modus.
‒‒ Warm 2: Angi at fargetemperaturen skal være varmere enn Warm 1.
‒‒ Custom: Tilpass fargetonen.
――Når den eksterne inngangen er koblet til gjennom HDMI/DP og PC/AV Mode er angitt til AV, har Color
Sharpness
Tone fire fargetemperaturinnstillinger (Cool, Normal, Warm og Custom).
•• Gamma: Juster midtnivået for lystetthet.
Gjør omrisset til objekter klarere eller mer utydelig. (Område: 0~100)
‒‒ Mode1 / Mode2 / Mode3
En høyere verdi gjør omrisset til objekter klarere.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når SAMSUNG Bright er i modusen Cinema eller Dynamic Contrast.
MAGIC
――Denne menyen er ikke tilgjengelig når SAMSUNG Upscale er i Mode1 eller Mode2.
MAGIC
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Game Mode er aktivert.
28
SAMSUNG MAGIC Upscale
Eye Saver Mode
MAGICUpscale-funksjonen
Gir optimal bildekvalitet som passer for å hvile øynene.
SAMSUNG
kan forbedre lagene med bildedetaljer og klarheten i bildet.
Funksjonen har mer åpenbare effekter på bilder med lav oppløsning.
――Denne menyen er ikke tilgjengelig når SAMSUNG Bright er angitt til Cinema- eller Dynamic Contrast-modus.
MAGIC
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Game Mode er aktivert.
•• Off / Mode1 / Mode2
――Sammenlignet med Mode1 har Mode2 en sterkere effekt.
HDMI Black Level
TÜV Rheinlands “Low Blue Light Content” er en sertifisering for produkter som oppfyller kravene til
lavere nivåer for blått lys. Når Eye Saver Mode er satt til On, vil det blå lyset med en bølgelengde på
cirka 400 nm reduseres og gi en optimal bildekvalitet som passer for at øynene skal få hvile. Samtidig
er det blå lyset lavere enn i standardinnstillingene, slik det er testet av TÜV Rheinland, og sertifisert
for å oppfylle kravene til TÜV Rheinlands standarder for “Low Blue Light Content”.
Game Mode
Konfigurer produktskjerminnstillingene for spillmodus.
Hvis en DVD-spiller eller digitalboks er koblet til produktet via HDMI, kan det oppstå bildedegradering
(kontrast/fargedegradering, svartnivå osv.), avhengig av tilkoblet kildeenhet. I dette tilfellet kan HDMI
Black Level brukes til å justere bildekvaliteten.
Bruk denne funksjonen når du spiller spill på en PC eller når en spillkonsoll som for eksempel
PlayStation™ eller Xbox™ er tilkoblet.
Hvis dette er tilfellet, korrigerer du den degraderte bildekvaliteten med menyen HDMI Black Level.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Smart ECO Saving er aktivert.
――Denne funksjonen er bare tilgjengelig i HDMI-modus.
•• Normal: Velg denne modusen når det ikke er noen degradering i kontrastforhold.
•• Low: Velg denne modusen for å redusere svartnivå og øke hvitnivået når det er degradering i
kontrastforhold.
――HDMI Black Level er kanskje ikke kompatibel med alle kildeenheter.
――HDMI Black Level-funksjonen aktiveres bare ved en bestemt AV-oppløsning, for eksempel 720P og 1080P.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Eye Saver Mode er aktivert.
――Når skjermen slås av, går i strømsparingsmodus eller endrer inndatakilder, slås Game Mode Off selv om
den er satt til On.
――Hvis du vil at Game Mode alltid skal være aktivert, velger du Always On.
Response Time
Øk responshastigheten for skjermen slik at video vises mer livaktig og naturlig.
――Bruk modusen Standard når du ikke ser på video eller spiller spill.
29
Picture Size
Screen Adjustment
Endre bildestørrelsen.
――Denne menyen er bare tilgjengelig når Picture Size er satt til Screen Fit i AV-modus.
I PC-modus
•• Auto: Vis bilde i samsvar med størrelsesforholdet fra inndatakilden.
•• Wide: Vis bildet i fullskjerm uansett størrelsesforholdet fra inndatakilden.
Når 480p, 576p, 720p eller 1080p er angitt i AV-modus og skjermen vises normalt, velger du Screen Fit for å
justere horisontal posisjon i 0-6 nivåer.
Konfigurere H-Position & V-Position
H-Position: Flytt skjermbildet til venstre eller høyre.
I AV-modus
V-Position: Flytt skjermbildet opp eller ned.
•• 4:3: Vis bildet med størrelsesforholdet 4:3. Passer til videoer og standard TV-programmer.
Konfigurere Coarse
•• 16:9: Vis bildet med størrelsesforholdet 16:9. (S24H650FD*/S27H650FD*)
•• Wide: Vis bildet i fullskjerm uansett størrelsesforholdet fra inndatakilden. (S24H650GD*)
•• Screen Fit: Vis bildet med det opprinnelige størrelsesforholdet uten avkutting.
――Funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av portene på produktet.
――Det er mulig å endre skjermstørrelsen når følgende betingelser er oppfylt:
――En digital utgangsenhet er tilkoblet via HDMI/DP-kabelen.
Juster skjermfrekvensen.
――Bare tilgjengelig i Analog-modus.
Konfigurere Fine
Finjuster skjermen for å oppnå et klart bilde.
――Bare tilgjengelig i Analog-modus.
――Inndatasignalet er 480p, 576p, 720p eller 1080p og skjermen vises normalt (ikke alle modeller støtter
alle disse signalene.).
――Dette kan bare angis når den eksterne inngangen er koblet til gjennom HDMI/DP og PC/AV Mode er
angitt til AV.
30
Kapittel 05
Justere innstillingene for OSD (skjermmenyen)
Det gis en detaljert beskrivelse av hver funksjon. Referer til produktet for detaljer.
――De tilgjengelige funksjonene kan variere avhengig av produktmodell. Fargen og fasongen på delene kan
variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.
Position
Juster menyposisjonen.
Transparency
Angi gjennomsiktigheten for menyvinduene.
Language
Angi menyspråket.
――En endring i språkinnstillingen vil bare gjelde for skjermmenyen.
――Den vil ikke gjelde andre funksjoner på PCen.
Display Time
Angi at skjermmenyen (OSD) skal forsvinne automatisk hvis menyen ikke brukes i et visst tidsrom.
Display Time kan brukes til å angi hvor lang tid det skal gå før OSD-menyen skal forsvinne.
31
Kapittel 06
Oppsett og tilbakestilling
Det gis en detaljert beskrivelse av hver funksjon. Referer til produktet for detaljer.
――De tilgjengelige funksjonene kan variere avhengig av produktmodell. Fargen og fasongen på delene kan
variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.
Smart ECO Saving
Smart ECO Saving-funksjonen reduserer strømforbruket ved å kontrollere den elektriske spenningen
som brukes av skjermpanelet.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Eye Saver Mode er aktivert.
――Game Mode blir slått av automatisk når Smart ECO Saving er aktivert.
•• Off: Deaktiver Smart ECO Saving-funksjonen.
•• On: Strømforbruket vil automatisk bli redusert med omtrent 10 % i forhold til den gjeldende
innstillingen. (Hvor mye strømforbruket reduseres avhenger av skjermens lysstyrke.)
Off Timer Plus
Konfigurere Off Timer
Off Timer: Slå på Off Timer-modus.
Turn Off After: Tidsinnstilt avslåing kan angis fra 1 til 23 timer. Produktet blir slått av automatisk etter
angitt antall timer.
――Dette alternativet er bare tilgjengelig når Off Timer er angitt til On.
――For produkter for markedet i noen regioner er det angitt at Off Timer skal aktiveres 4 timer etter at
produktet er slått på. Dette gjøres i samsvar med regulering av strømforsyningen. Hvis du ikke vil at
tidsinnstilt avslåing skal aktiveres, kan du gå til
→ System → Off Timer Plus og sette Off Timer til Off.
Konfigurere Eco Timer
Eco Timer: Slå på Eco Timer-modus.
Eco Off After: Eco Timer kan stilles til mellom 10 og 180 minutter. Produktet blir slått av automatisk
etter at den angitte tiden er gått.
――Dette alternativet er bare tilgjengelig når Eco Timer er angitt til On.
32
PC/AV Mode
Information
Angi PC/AV Mode til AV. Bildestørrelsen blir forstørret.
Vis den gjeldende inndatakilden, frekvensen og oppløsningen.
Dette alternativet er nyttig når du ser på en film.
•• Angi til "PC" når den er koblet til en PC.
•• Angi til "AV" når den er koblet til en AV-enhet.
――Leveres bare for bredformatmodeller som 16:9 eller 16:10.
――Hvis skjermen (angitt til HDMI/DisplayPort) er i strømsparingsmodus eller viser meldingen
Check Signal Cable, trykker du på
-knappen for å vise skjermmenyen (OSD). Du kan velge PC eller AV.
Source Detection
Velg enten Auto eller Manual som metode for gjenkjenning av inndatasignalet.
Key Repeat Time
Kontroller responshastigheten for en knapp når noen trykker på den.
Du kan velge Acceleration, 1 sec eller 2 sec. Hvis du velger No Repeat, reagerer en kommando bare én
gang når det blir trykket på en knapp.
Reset All
Sett alle innstillinger for produktet tilbake til standard fabrikkinnstillinger.
33
Kapittel 07
Installere programvaren
Easy Setting Box
Systemkrav
OS
Easy Setting Box lar brukerne bruke skjermen ved å dele den inn i flere deler.
Hvis du vil installere den nyeste versjonen av Easy Setting Box, laster du den ned fra nettstedet
Samsung Electronics på http://www.samsung.com.
――Programvaren fungerer kanskje ikke skikkelig hvis du ikke starter datamaskinen på nytt etter
Maskinvare
•• Windows XP 32Bit/64Bit
•• Minst 32 MB minne
•• Windows Vista 32Bit/64Bit
•• Minst 60 MB ledig plass på harddisken
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
•• Windows 10 32Bit/64Bit
installasjonen.
――Ikonet Easy Setting Box vises kanskje ikke avhengig av datasystemet og produktspesifikasjonene.
――Hvis snarveisikonet ikke vises, trykker du på F5-tasten.
Begrensninger og problemer med installasjonen
Easy Setting Box-installasjon kan påvirkes av grafikkortet, hovedkortet og nettverksomgivelsene.
34
Kapittel 08
Feilsøkingsveiledning
Før du kontakter Samsungs
kundeservicesenter
――Før du ringer Samsung kundeservicesenter tester du produktet som følger. Hvis problemet vedvarer,
kontakter du Samsung kundeservicesenter.
Kontroller følgende.
Installasjonsproblem (PC-modus)
Skjermen slår seg av og på.
Sjekk at kabelen er skikkelig tilkoblet mellom produktet og PC-en, og at kontaktene er godt festet.
Teste produktet
Kontroller om produktet fungerer normalt ved å bruke produkttestfunksjonen.
Hvis skjermen er avslått og strømindikatoren blinker selv om produktet er riktig tilkoblet en PC, bør du
utføre en diagnosetest.
1 Slå av både PC-en og produktet.
2
Koble kabelen fra produktet.
3 Slå på produktet.
4 Hvis meldingen Check Signal Cable vises, fungerer produktet normalt.
Det er tomme felter på alle fire sider av skjermen når en HDMI- eller HDMI-DVI-kabel er koblet til
produktet og PCen.
De tomme feltet som ble funnet på skjermen, har ingenting å gjøre med produktet.
Tomme områder på skjermen forårsakes av PC-en eller grafikkortet. For å løse problemet justerer du
skjermstørrelsen i HDMI- eller DVI-innstillingene for grafikkortet.
Hvis innstillingsmenyen for grafikkortet ikke har noe alternativ for å justere skjermstørrelsen,
oppdaterer du grafikkortdriveren til nyeste versjon.
(Kontakt produsenten av grafikkortet eller datamaskinen for mer informasjon om hvordan du justerer
skjerminnstillingene.)
――Hvis skjermen er tom, kontrollerer du PC-systemet, videokontrolleren og kabelen.
Kontrollere oppløsningen og frekvensen
For en modus som er høyere enn oppløsningen som støttes (se Tabell over standard signalmodus ), vil
meldingen Not Optimum Mode vises en kort stund.
――Den viste oppløsningen kan variere avhengig av datamaskinens systeminnstillinger og kabler.
Skjermproblem
Strømlampen er av. Skjermen slår seg ikke på.
Kontroller at strømkabelen er riktig koblet til.
Meldingen Check Signal Cable vises.
Kontroller at kabelen er riktig koblet til produktet.
Kontroller at enheten som er koblet til produktet er slått på.
35
Not Optimum Mode vises.
Teksten er uklar.
Denne meldingen vises når signalet fra grafikkortet overstiger den maksimale oppløsningen eller
frekvensen for produktet.
Hvis du bruker et Windows-operativsystem (f.eks. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 eller Windows
Skrifter
Juster ClearType-tekst og endre Slå på ClearType.
10): Gå til Kontrollpanel
Endre maksimal oppløsning eller frekvens slik at den passer til produktets ytelse, i samsvar med
Tabell over standard signalmodus (S.40).
Videoavspillingen er hakkete.
Bildene på skjermen ser forvrengt ut.
Avspillingen av store videofiler i høy definisjon kan være hakkete. Dette kan skyldes at videospilleren
ikke er optimalisert for datamaskinressursen.
Kontroller kabeltilkoblingen til produktet.
Prøv å spille av filen på en annen videospiller.
Skjermen er ikke klar. Skjermen er uklar.
Juster Coarse og Fine.
Fjern eventuelt tilbehør (videoforlengelseskabel osv.) og prøv på nytt.
Lydproblem
Still inn oppløsningen og frekvensen til det anbefalte nivået.
Det er ingen lyd.
Skjermen er ustabil og rister. Det er skygger eller ekkobilder igjen på skjermen.
Sjekk at lydkabelen er tilkoblet, eller juster volumet.
Kontroller at oppløsningen og frekvensen til PCen er innenfor rekkevidde av oppløsningen og
frekvensen som er kompatible med produktet. Deretter kan du om nødvendig endre innstillingene
ved å referere til tabell over standard signalmodus (S.40) i denne håndboken og Information-menyen
på produktet.
Kontroller volumet.
Skjermen er for lys. Skjermen er for mørk.
Juster Brightness og Contrast.
Fargen på skjermen er ujevn.
Endre Color-innstillingene.
Volumet er for lavt.
Justerer volumet.
Hvis volumet fortsatt er lavt etter at du har satt det opp til maksimalt nivå, justerer du volumet på
PC-ens lydkort eller programvare.
Video er tilgjengelig, men det er ingen lyd.
Lyd kan ikke høres hvis du har brukt en HDMI-DVI-kabel for å koble til inngangsenheten.
Koble til enheten ved hjelp av en HDMI-kabel eller en DP-kabel.
Fargene på skjermen har en skygge og er forvrengt.
Endre Color-innstillingene.
Hvitt ser ikke egentlig hvitt ut.
Kildeenhetproblem
Endre Color-innstillingene.
Det kommer en pipelyd når PC-en starter opp.
Det er ingen bilder på skjermen og strømlampen blinker hvert halve til hele sekund.
Hvis du hører en pipelyd når PC-en starter opp, må PC-en på service.
Produktet er i strømsparingsmodus.
Trykk på en tast på tastaturet eller beveg musen for å returnere til forrige skjerm.
――LED-lampene på rammen av produktet kan vises, avhengig av brukerens visningsvinkel. Lyset er uskadelig
for mennesker og har ingen innvirking på produktfunksjoner og ytelse. Det er trygt å bruke produktet.
36
Spørsmål og svar
――Se i brukerhåndboken for PC-en eller skjermkortet for flere instruksjoner om justering.
Hvordan endrer jeg frekvensen?
Angi frekvensen på grafikkortet.
•• Windows XP: Gå til Kontrollpanel → Utseende og temaer → Skjerm → Innstillinger → Avansert → Skjerm og juster Oppdateringsfrekvens under Innstillinger for skjerm.
•• Windows ME/2000: Gå til Kontrollpanel → Skjerm → Innstillinger → Avansert → Skjerm, og juster Oppdateringshastighet under Skjerminnstillinger.
•• Windows Vista: Gå til Kontrollpanel → Utseende og personalisering → Personalisering → Skjerminnstillinger → Avanserte innstillinger → Skjerm, og juster Oppdateringshastighet under Skjerminnstillinger.
•• Windows 7: Gå til Kontrollpanel → Utseende og personalisering → Skjerm → Skjermoppløsning → Avanserte innstillinger → Skjerm og juster Oppdateringsfrekvens under Innstillinger for skjerm.
•• Windows 8(Windows 8.1): Gå til Innstillinger → Kontrollpanel → Utseende og personalisering → Skjerm → Skjermoppløsning → Avanserte innstillinger → Skjerm og juster Oppdateringsfrekvens under
Innstillinger for skjerm.
•• Windows 10: Gå til Innstillinger → System → Skjerm → Avanserte skjerminnstillinger → Egenskaper for skjermkort → Skjerm, og juster Skjermoppdateringsfrekvens under Innstillinger for skjerm.
Hvordan kan jeg endre oppløsningen?
•• Windows XP: Gå til Kontrollpanel → Utseende og temaer → Skjerm → Innstillinger og juster oppløsningen.
•• Windows ME/2000: Gå til Kontrollpanel → Skjerm → Innstillinger og juster oppløsningen.
•• Windows Vista: Gå til Kontrollpanel → Utseende og personalisering → Personaliser → Skjerminnstillinger og juster oppløsningen.
•• Windows 7: Gå til Kontrollpanel → Utseende og personalisering → Skjerm → Juster oppløsning og juster oppløsningen.
•• Windows 8(Windows 8.1): Gå til Innstillinger → Kontrollpanel → Utseende og personalisering → Skjerm → Juster oppløsning og juster oppløsningen.
•• Windows 10: Gå til Innstillinger → System → Skjerm → Avanserte skjerminnstillinger, og juster oppløsningen.
Hvordan angir jeg strømsparingsmodus?
•• Windows XP: Angi strømsparingsmodus i Kontrollpanel → Utseende og temaer → Skjerm → Skjermsparerinnstillinger → Strømalternativer eller BIOS SETUP på PC-en.
•• Windows ME/2000: Angi strømsparingsmodus i Kontrollpanel → Skjerm → Skjermsparerinnstillinger → Strømalternativer eller BIOS SETUP på PC-en.
•• Windows Vista: Angi strømsparingsmodus i Kontrollpanel → Utseende og personalisering → Tilpass → Skjermsparerinnstillinger → Strømalternativer eller BIOS SETUP på PC-en.
•• Windows 7: Angi strømsparingsmodus i Kontrollpanel → Utseende og personalisering → Tilpass → Skjermsparerinnstillinger → Strømalternativer eller BIOS SETUP på PC-en.
•• Windows 8(Windows 8.1): Angi strømsparingsmodus i Innstillinger → Kontrollpanel → Utseende og personalisering → Tilpass → Skjermsparerinnstillinger → Strømalternativer eller BIOS SETUP på PC-en.
•• Windows 10: Angi strømsparingsmodus i Innstillinger → Personalisering → Låseskjerm → Innstillinger for skjermtidsavbrudd → Strøm og hvilemodus eller BIOS SETUP på PC-en.
37
Kapittel 09
Spesifikasjoner
Generelt
Modellnavn
S24H650GD*
S24H650FD*
S27H650FD*
Størrelse
Klasse 24 (24,0 tommer / 61,1 cm)
Klasse 24 (23,8 tommer / 60,4 cm)
Klasse 27 (27,0 tommer / 68,6 cm)
Visningsområde
518,4 mm (H) x 324 mm (V)
527,04 mm (H) x 296,46 mm (V)
597,888 mm (H) x 336,312 mm (V)
Pikselstørrelse
0,27 mm (H) x 0,27 mm (V)
0,2745 mm (H) x 0,2745 mm (V)
0,3114 mm (H) x 0,3114 mm (V)
Maksimal pikselklokke
154 MHz
148,5 MHz
148,5 MHz
Strømforsyning
AC 100 - 240 V – (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz
Se på etiketten på baksiden av produktet siden standardspenning kan variere i forskjellige land.
Signalkontakter
D-SUB, HDMI, DP
Miljøforhold
Drift
Temperatur: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F)
Luftfuktighet : 10 % – 80 %, ikke-kondenserende
Lagring
Temperatur: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Luftfuktighet : 5 % – 95 %, ikke-kondenserende
38
――Plug-and-Play
Denne skjermen kan installeres og brukes med alle Plug-and-Play-kompatible systemer. Toveis datautveksling mellom skjermen og PC-systemet optimaliserer skjerminnstillingene. Skjerminstallasjon foregår automatisk.
Men du kan tilpasse installasjonsinnstillingene om ønskelig.
――Panelpunkter (piksler)
På grunn av produksjonen av dette produktet kan omtrent 1 piksel per million (1 ppm) være lysere eller mørkere på LCD-panelet. Dette påvirker ikke produktytelsen.
――Spesifikasjonene over kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.
――Denne enheten er et digitalt apparat i klasse B.
――Du finner detaljerte spesifikasjoner for enheten på nettstedet til Samsung Electronics.
39
Tabell over standard signalmodus
Modellnavn
Synkronisering
Oppløsning
S24H650GD*
S24H650FD*/S27H650FD*
Horisontal frekvens
30 – 81 kHz
30 – 81 kHz
Vertikal frekvens
50 – 65 Hz
50 – 75 Hz
Optimal oppløsning
1920 x 1200 ved 60 Hz
1920 x 1080 ved 60 Hz
Maksimal oppløsning
1920 x 1200 ved 60 Hz
1920 x 1080 ved 60 Hz
Hvis et signal som tilhører standardmodusene nedenfor, sendes fra PC-en, vil skjermen bli justert automatisk. Hvis signalet som overføres fra PC-en ikke tilhører standardsignalmodusene, kan skjermen være tom
når strømlampen lyser. I et slikt tilfelle bytter du innstillingene i henhold til følgende tabell ved å referere til grafikkortets brukerhåndbok.
S24H650GD*
Oppløsning
Horisontal frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pikselklokke (MHz)
Synk.polaritet (H/V)
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 1920 x 1200
74,038
59,950
154,000
+/-
40
S24H650FD*/S27H650FD*
Oppløsning
Horisontal frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pikselklokke (MHz)
Synk.polaritet (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
41
S24H650FD*/S27H650FD*
Oppløsning
Horisontal frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pikselklokke (MHz)
Synk.polaritet (H/V)
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
――Horisontal frekvens
Tiden som kreves til å skanne en enkelt linje fra venstre til høyre side av skjermen kalles en horisontal syklus. Det omvendte nummeret av en horisontal syklus kalles horisontal frekvens. Horisontal frekvens måles i kHz.
――Vertikal frekvens
Fordi det samme bildet gjentas flere titalls ganger per sekund kan du se naturlige bilder. Gjentakelsesfrekvensen kalles "vertikal frekvens" eller "oppdateringsfrekvens" og angis i Hz.
――Dette produktet kan angis til bare en oppløsning for hver skjermstørrelse for å oppnå optimal bildekvalitet på grunn av panelets natur. Bildekvaliteten kan bli degradert hvis du angir en annen oppløsning enn den
spesifiserte oppløsningen. For å unngå dette anbefaler vi at du velger den optimale oppløsningen som er spesifisert for produktet.
42
Kapittel 10
Tillegg
Ansvar for betalingstjenesten (kostnad til
kundene)
En produktskade som er forårsaket av kundens feil
――Når det blir bedt om tjenesten, kan det være at vi, på tross av garantien, kan belaste deg for et besøk fra en
•• Eksternt slag/støt eller at produktet er sluppet ned.
servicetekniker i følgende tilfeller:
Ikke en produktdefekt
Rengjøring av produktet, justering, forklaring, ny installering osv.
•• Hvis en servicetekniker gir instruksjoner om hvordan produktet skal brukes, eller bare justerer
alternativer uten å demontere produktet.
Produktskade forårsaket av kundens feilbehandling eller feil reparasjon.
Hvis en produktskade er forårsaket av:
•• Bruk av utstyr eller separat solgt produkt som ikke er spesifisert av Samsung.
•• Reparasjon utført av en person som ikke er en tekniker fra en partner av eller et eksternt selskap
som brukes av Samsung Electronics Co., Ltd.
•• Ommodellering eller reparasjon av produktet utført av kunden.
•• Bruk med feil spenning eller ikke-autoriserte elektriske tilkoblinger.
•• Forholdsreglene i brukerhåndboken er ikke fulgt.
•• Hvis en defekt er forårsaket av eksterne miljøfaktorer (Internett, antenne, kabelsignal, osv.)
•• Hvis et produkt installeres på nytt eller hvis det kobles til enheter i tillegg etter at det kjøpte
produktet er installert for første gang.
•• Hvis produktet installeres på nytt for å flyttes til en annen plassering eller til et annet hus.
•• Hvis en kunde ber om instruksjoner om hvordan produktet skal brukes på grunn av produkter fra
andre selskaper.
•• Hvis en kunde ber om instruksjoner om hvordan nettverket eller programmer fra andre selskaper
skal brukes.
Annet
•• Hvis det oppstår feil på produktet på grunn av naturskade. (tordenvær, brann, jordskjelv,
oversvømmelse, osv)
•• Hvis forbruksartikler er oppbrukt. (batteri, toner, lysstofflamper, hode, vibrator, lampe, filter, bånd,
osv.)
――Hvis kunden ber om en tjeneste i tilfeller hvor produktet ikke har noen defekter, kan det bli pålagt en
serviceavgift. Så vennligst les brukerhåndboken først.
•• Hvis kunden ber om programvareinstallering og konfigurering for produktet.
•• Hvis en servicetekniker tørker støv eller fjerner fremmedlegemer fra innsiden av produktet.
•• Hvis kunden ber om en installering i tillegg etter å ha kjøpt et produkt via homeparty eller på
nettet.
43
Extended warranty
You can buy an extended warranty within 90 days of purchasing the product.
The extended warranty will cover an additional period of 3 years, beyond the standard 3 year warranty.
Samsung guarantee that replacement parts will be available for 5 years after the end of production.
After 5 years, in the event that the Samsung’s service center has run out of replacement parts and
cannot repair the product, Samsung will replace your product at no additional charge. If the model you
purchased is no longer available, Samsung replace it with the current equivalent model.
44
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising