Samsung | HW-Q60R | User manual | Samsung 5.1Ch Soundbar HW-Q60R คู่มือการใช้

Samsung 5.1Ch Soundbar HW-Q60R คู่มือการใช้
คูม่ อื การใชง้ านฉบ ับสมบูรณ์
HW-Q60R
ทุกจ น
ิ ตนาการล ้วนเป น
็ จร ิงได ้
ขอขอบพระคุณท เี ่ ล อ
ื กซ ื ้อผล ต
ิ ภัณฑ์ซ ม
ั ซุงช ิ ้นน ี ้
หากต ้องการได ้ร บ
ั บร กิ ารท ส
ี ่ มบ รู ณ์ย งิ ่ ข ึ ้น โปรดลง
ทะเบ ยี นผล ต
ิ ภัณฑ์ของคุณท เี ่ ว บ
็ ไซต์
www.samsung.com/register
ข้อมูลความปลอดภ ัย
ค�ำเตือนเพือความปลอดภ
่
ัย
ค�ำเตือน
เพือ
่ ลดความเสีย่ งของการเกิดไฟฟ้ าช็อค อย่าถอดฝา
ครอบ (หรือฝาดานหลั
้
ง) ออก
ิ้ ส่วนใดทีผ
้
ภายในเครือ
่ งไม่มช
ี น
่ ใช
ู ้ สามารถซ่
อมแซมได ้
ดวยตนเอง
้
การซ่อมแซมควรกระท�ำโดยช่างผู ้เชีย่ วชาญ
•• เพือ
่ ลดความเสีย่ งจากการเกิดอัคคีภย
ั หรือไฟฟ้ า
้
ช็อต ระวังอย่าใหเครื
้ อ
่ งนีถ
้ ก
ู ฝนหรือความชืน
ข้อควรระว ัง
•• เพือ
่ ป้ องกันการเกิดไฟฟ้ าช็อต เสียบปลั๊กขาแบน
เท่านัน
้
ดานกว
้
างเข
้
ากั
้ บช่องเสียบดานกว
้
างและเสี
้
ยบเขา้
ดูตารางดานล่
้ างส�ำหรับค�ำอธิบายเกีย่ วกับสัญลักษณ์
ใหแน่
้ น
่ มต่อกับเตารั
•• ผลิตภัณฑ์นค
ี้ วรเชือ
้ บไฟ AC ทีม
่ ก
ี าร
ต่างๆ ทีอ
่ าจอยูบ
่ นผลิตภัณฑ์ Samsung ของคุณ
ติดตัง้ สายดินป้ องกันเสมอ
•• หากตองการตั
้
ดกระแสไฟในเครือ
่ ง ตองดึ
้ งปลั๊กออก
ข้อควรระว ัง
จากเตารั
้ บไฟฟ้ าหลัก ดังนัน
้ ปลั๊กไฟหลักควรอยูใ่ น
อาจเกิดไฟฟ้าช็อค
อย่าเปิ ดออก
ต�ำแหน่งทีพ
่ ร ้อมใหด�้ ำเนินการได ้
•• อย่าใหผลิ
้ ตภัณฑ์นถ
ี้ ก
ู ละอองน�้ำหรือหยดน�ำ้ อย่า
สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่ามีแรงดันไฟฟ้ าสูงภายใน
มีอน
ั ตรายในการสัมผัสดวยวิ
้ ธใี ดๆ ก็ตามกับ
้ ส่วนภายในของผลิตภัณฑ์นี้
ชิน
วางวัตถุทบ
ี่ รรจุนำ�้ เช่น แจกัน บนผลิตภัณฑ์
•• ในการปิ ดผลิตภัณฑ์นอ
ี้ ย่างสมบูรณ์ คุณตองดึ
้ งปลั๊ก
ไฟออกจากเตารั
้ บไฟทีผ
่ นัง ดังนัน
้ ปลั๊กไฟจึงตอง
้
้
เขาถึ
้ งไดอย่
้ างง่ายดายและพร ้อมใชงานตลอดเวลา
สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่าผลิตภัณฑ์นม
ี้ เี อกสาร
ส�ำคัญเกีย่ วกับการใช ้งานและการบ�ำรุงรักษา
ผลิตภัณฑ์คลาส II: สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่าไม่
่ มต่อวงจรลงดิน (กราวด์) เพือ
ตองมี
้ การเชือ
่
ความปลอดภัย
หากสัญลักษณ์นไี้ ม่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์ท ี่
มีสายไฟ ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวตองมี
้ การต่อ
่ ถือได ้
สายดินทีเ่ ชือ
แรงดันไฟฟ้ า AC: สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่า
้ อ
แรงดันไฟฟ้ าทีใช
่ เครื
่ งหมายนีเ้ ป็ นแรงดัน
ไฟฟ้ ากระแสสลับ
แรงดันไฟฟ้ า DC: สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่า
้ อ
แรงดันไฟฟ้ าทีใช
่ เครื
่ งหมายนีเ้ ป็ นแรงดัน
ไฟฟ้ ากระแสตรง
ขอควรระวั
้
ง อ่านค�ำแนะน�ำส�ำหรับการใช ้งาน:
้ อ
สัญลักษณ์นแ
ี้ จ ้งใหผู้ ใช
้ อ่้ านคูม
่ อ
ื ผูใช
้ เพื
่ ดู
ขอมู
้ ลดานความปลอดภั
้
ยทีเ่ กีย่ วของเพิ
้
ม
่ เติม
THA - ii
้
ข้อควรระว ังเบืองต้น
5. แบตเตอรีท
่ ใช
ี่ กั้ บผลิตภัณฑ์นป
ี้ ระกอบดวยสารเคมี
้
ทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสภาพแวดลอม
้ อย่าทิง้ แบตเตอรี่
ในถังขยะบานทั
้ ว่ ไป โปรดอย่าทิง้ แบตเตอรีใ่ น
1. ตรวจดูวา่ แหล่งจ่ายกระแสไฟสลับในบานคุ
้ ณนัน
้
กองไฟ อย่าท�ำใหเกิดการลั
้
ดวงจร รือ
้ หรือท�ำให ้
ตรงตามความตองการที
้
ร่ ะบุไวในสติกเกอร์
้
ดานล่
้ าง
แบตเตอรีร่ ้อนจัด อาจเกิดอันตรายจากการระเบิด
ของผลิตภัณฑ์ ติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ของคุณในแนว
ถาเปลี
้
ย่ นแบตเตอรีไ่ ม่ถก
ู ตอง
้ เปลีย่ นแบตเตอรี่
้
โดยใชแบตเตอรี
ป
่ ระเภททีเ่ หมือนหรือเทียบเท่ากัน
นอน บนฐานรับ (เฟอร์นเิ จอร์) ทีเ่ หมาะสม โดย
มีพน
ื้ ทีว่ า่ งรอบตัวเครือ
่ งอย่างเพียงพอเพือ
่ การ
ระบายอากาศ 7-10 ซม. ตรวจดูใหแน่
้ ใจว่าไม่ม ี
สิง่ ใดปิ ดบังช่องระบายอากาศอยู่ อย่าวางเครือ
่ ง
บนเครือ
่ งขยายเสียงหรืออุปกรณ์อน
ื่ ทีอ
่ าจร ้อนได ้
้
เครือ
่ งนีไ้ ดรั้ บการออกแบบมาเพือ
่ การใชงานอย่
าง
ต่อเนือ
่ ง ในการปิ ดเครือ
่ งอย่างสมบูรณ์ ถอดปลั๊ก
ไฟออกจากเตารั
้ บไฟทีผ
่ นัง ถอดปลั๊กเครือ
่ ง หาก
้
คุณตัง้ ใจทีจ่ ะทิง้ เครือ
่ งไวโดยไม่
้
ใชงานเป็
นระยะ
เกียวก
่
ับคูม
่ ือเล่มนี้
้
้
คูม
่ อ
ื การใชงานมี
สองส่วนคือคูม
่ อ
ื การใชงานแบบย่
อ
้
ฉบับนีแ
้ ละคูม
่ อ
ื การใชงานแบบละเอี
ยดซึง่ คุณสามารถ
ดาวน์โหลดได ้
เวลานาน
2. ในระหว่างเกิดพายุฝนฟ้ าคะนอง ใหถอดปลั
้
๊ กไฟ
AC ออกจาก เตารั
้ บไฟติดผนัง แรงดันไฟสูงสุดใน
ระหว่างฟ้ าแลบอาจท�ำใหเครื
้ อ
่ งเสียหายได ้
3. อย่าใหตั้ วเครือ
่ งถูกแสงแดดหรือแหล่งความร ้อน
อืน
่ โดยตรง
คูม
่ อ
ื การใชง้ าน
เพราะอาจท�ำใหเครื
้ อ
่ งร ้อนจัดและท�ำงานผิดปกติ
ศึกษาค�ำแนะน�ำดานความปลอดภั
้
ยการติดตัง้
่ มต่อและขอมู
ผลิตภัณฑ์สว่ นประกอบการเชือ
้ ล
ได ้
จ�ำเพาะของผลิตภัณฑ์ไดในคู
้ ม
่ อ
ื ฉบับนี้
้ (เช่น แจกันใส่
4. วางเครือ
่ งใหห่้ างจากความชืน
น�ำ้ ) และความร ้อนสูง (เช่น เตาผิง) หรืออุปกรณ์
สร ้างสนามแม่เหล็กหรือสนามไฟฟ้ าทีม
่ ค
ี วามแรง
สูง ถอดสายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟ AC หาก
เครือ
่ งท�ำงานผิดปกติ ผลิตภัณฑ์ของคุณไม่ได ้รับ
้
การออกแบบมาเพือ
่ ใชงานทางอุ
ตสาหกรรม ใช ้
้
ผลิตภัณฑ์นส
ี้ ำ� หรับการใชงานส่
วนตัวเท่านัน
้ การ
ควบแน่นอาจเกิดขึน
้ หากผลิตภัณฑ์ถก
ู จัดเก็บใน
คูม
่ อ
ื การใชง้ านฉบ ับสมบูรณ์
คุณสามารถเข ้าถึง คูม
่ อื การใช ้งานฉบับสมบูรณ์ ทีศ
่ น
ู ย์
บริเวณทีม
่ อ
ี ณ
ุ หภูมต
ิ ำ�่ หากมีการขนย ้ายเครือ
่ งใน
ระหว่างฤดูหนาว ใหรอประมาณ
้
2 ชัว่ โมงจนกว่าตัว
บริการลูกค ้าออนไลน์ของ Samsung โดยการสแกน
เครือ
่ งจะมีอณ
ุ หภูมป
ิ กติก่อนใช ้
โทรศัพท์มอื ถือของคุณ ให ้ดาวน์โหลดคูม
่ อื ในรูปแบบ
QR code หากต ้องการดูคม
ู่ อื ในเครือ
่ งคอมพิวเตอร์หรือ
เอกสารจากเว็บไซต์ของ Samsung
(http://www.samsung.com/support)
การออกแบบและรายละเอียดอาจเปลีย
่ นแปลงไดโดยไม่
้
ตองแจ
้
้งล่วงหน ้า
THA - iii
สารบ ัญ
01
ิ้ ว่ นต่างๆ
การตรวจสอบชนส
ใส่แบตเตอรีก
่ อ
่ นใชรี้ โมตคอนโทรล (ถ่าน AA 2 กอน)
้
02
03
04
05
06
2
-----------------------------
ข้อมูลทวไปของผลิตภ
่ั
ัณฑ์
2
3
แผงดานหน
้
้า / แผงดานขวาของ
้
Soundbar
-----------------------------
3
แผงดานล่
้ างของ Soundbar
-----------------------------
4
ื่
การเชอมต่
อ Soundbar
5
่ มต่อกับแหล่งพลังงาน
การเชือ
-----------------------------
5
่ มต่อ Soundbar เขากั
การเชือ
้ บซับวูฟเฟอร์
่
–– การเชือมต่อซับวูฟเฟอร์กบ
ั Soundbar โดยอัตโนมัต ิ
่ มต่อซับวูฟเฟอร์ดวยตั
่ มต่อแบบอัตโนมัต ิลมเหลว
–– เชือ
้ วเองถาการเชื
้
อ
้
-------------------------------------------------------------------------------------
6
6
7
่ มต่อ SWA-8500S (ขายแยกต่างหาก) เขากั
เชือ
้ บ Soundbar
-----------------------------
8
ื่
การเชอมต่
อก ับทีวีของคุณ
10
่ มต่อดวยสาย
วิธีท ี่ 1 การเชือ
้
่ มต่อกับทีว ีโดยใชสาย
้
–– การเชือ
HDMI
่ มต่อโดยใชสายออปติคั
้
–– การเชือ
ล
----------------------------- 10
----------------------------- 10
----------------------------- 11
่ มต่อแบบไร ้สาย
วิธีท ี่ 2 การเชือ
่
–– การเชือมต่อกับทีวผ
ี า่ น Bluetooth
----------------------------- 12
----------------------------- 12
ื่
การเชอมต่
อก ับอุปกรณ์ภายนอก
14
่ มต่อโดยใชสาย
้
การเชือ
HDMI
----------------------------- 14
่ มต่อโดยใชสายออปติคั
้
เชือ
ลหรือสายสัญญาณเสียงแบบอนาล็อก (AUX)
----------------------------- 15
ื่
การเชอมต่
ออุปกรณ์เก็บข้อมูล USB
THA - iv
16
07
08
09
10
ื่
การเชอมต่
อก ับอุปกรณ์เคลือนที
่
่
่ มต่อผ่านทาง Bluetooth
การเชือ
----------------------------- 18
้
การใชแอพ
Samsung Audio Remote
–– การติดตัง้ แอพ Samsung Audio Remote
้
–– การใชงานแอพ
Samsung Audio Remote
----------------------------- 21
----------------------------- 21
----------------------------- 21
การใชรี้ โมทคอนโทรล
22
วิธีการใชรี้ โมทคอนโทรล
----------------------------- 22
การปรับระดับเสียง Soundbar ดวยรี
้ โมทคอนโทรลทีว ี
----------------------------- 25
่ นอยู่ (ปุ่ มทีม
ั )
ใชปุ่้ มทีซ
่ อ
่ ม
ี ากกว่าหนึง่ ฟังก์ชน
----------------------------- 26
ระบุคา่ สัญญาณออกส�ำหรับโหมดเอฟเฟ็ กต์เสียงอืน
่ ๆ
----------------------------- 26
การติดตงขาแขวนแบบติดผน
ั้
ัง
27
ขอควรระวั
้
งในการติดตัง้
----------------------------- 27
้ ส่วนขาแขวนแบบติดผนัง
ชิน
----------------------------- 27
การติดตงต
ั้ ัวยึด-ฐาน
29
ส่วนประกอบตัวยึด-ฐาน
11
18
----------------------------- 29
การอ ัพเดตซอฟต์แวร์
30
ขันตอนการอั
้
พเดต
----------------------------- 31
ถา้ UPDATE ไม่แสดง
----------------------------- 31
12
การแก้ไขปัญหา
32
13
ใบอนุญาต
33
14
้
ิ การใช
ประกาศสทธิ
์
งานโอเพ่
น ซอร์ส
33
15
หมายเหตุสำ� ค ัญเกียวก
่
ับบริการ
33
16
ข้อมูลจ�ำเพาะและค�ำแนะน�ำ
34
ขอมู
้ ลจ�ำเพาะ
----------------------------- 34
THA - v
ิ้ ว่ นต่างๆ
01 การตรวจสอบชนส
PAIR
SOUND
MODE
VOL
WOOFER
SOUNDBAR
ซ ับวูฟเฟอร์
เครือ
่ งหล ักของ Soundbar
1
2
สายไฟ
(ซ ับวูฟเฟอร์)
รีโมตคอนโทรล / แบตเตอรี่
3
ต ัวแปลงไฟฟ้า
(เครือ
่ งหล ัก)
สายไฟ
(ต ัวแปลงไฟฟ้า)
สกูรยึด
x2
ต ัวยึด-ฐาน
สาย Micro USB
ส�ำหร ับอะแดปเตอร์
USB
x2
x2
ต ัวน�ำขาแขวนแบบติดผน ัง
สาย HDMI
แขนยึดก�ำแพง
x2
ต ัวยึด-ทีค
่ ำ� ้
x2
สกูร
(แขนยึดก�ำแพง)
x2
สกูร (ต ัวยึด-ฐาน)
้ งงาน โปรดดูฉลากก�ำกับทีต
•• ส�ำหรับแหล่งจ่ายไฟและการใชพลั
่ ิดกับตัวเครือ
่ ง (ฉลาก : ดานล่
้ างของยูนต
ิ หลัก
ของ Soundbar)
่ มต่อสายไปจะระบุไวตามล�
่ มต่อสาย
•• ขันตอนของการเชื
้
อ
้
ำดับ (1, 2, 3) ส�ำหรับขอมู
้ ลเพิม
่ เติมเกีย่ วกับการเชือ
ไฟใหดู้ หน ้าที่ 5
้ ส่วนประกอบเพิม
•• หากคุณตองการซื
้
อ
่ เติมหรือสายเคเบิลเสริม ใหติดต่
้
อศูนย์บริการ Samsung หรือฝ่ ายดูแล
ลูกคา้ Samsung
•• ภาพอุปกรณ์เสริมอาจต่างจากภาพประกอบดานบนเล็
้
กน ้อย
่ บตเตอรีก่
ใสแ
่ อนใชรี้ โมตคอนโทรล (ถ่าน AA 2 ก้อน)
เลือ
่ นฝาครอบแบตเตอรีไ่ ปตามทิศทางทีล
่ ก
ู ศรชีจ้ นกว่า
จะถอดฝาออกมาไดอย่
้ างสมบูรณ์ ใส่ถา่ น AA 2 กอน
้
(1.5V) ตามทิศทางทีก
่ ำ� หนดเพือ
่ ใหถู้ กขัว้ เลือ
่ นฝาครอบ
แบตเตอรีก
่ ลับเขาต�
้ ำแหน่งเดิม
THA - 2
02 ข้อมูลทวไปของผลิตภ
่ั
ัณฑ์
แผงด้านหน้า / แผงด้านขวาของ Soundbar
ด้านขวาของ Soundbar
วางผลิตภัณฑ์ม ีใหโลโก
้
้
“Samsung Harman Kardon”
อยูด
่ านบน
้
จอแสดงผล
แสดงสถานะผลิตภัณฑ์และโหมดปัจจุบน
ั
ปุ่ม +/- (ความด ังเสียง)
ปรับความดังเสียง
•• เมือ
่ ปรับแลวระดั
้
บความดังเสียงจะปรากฏบนจอแสดงผลดานหน
้
้าของ Soundbar
ปุ่ม
(เปิ ด/ปิ ดเครือ
่ ง)
เปิ ดหรือปิ ด
ปุ่ม
(แหล่งข้อมูล)
เลือกโหมดแหล่งสัญญาณเขา้
โหมดส ัญญาณเข้า
จอแสดงผล
สัญญาณเขาแบบออปติ
้
คล
ั ดิจิตอล
D.IN
สัญญาณเขา้ ARC (HDMI OUT)
D.IN  TV ARC (การแปลงอัตโนมัต ิ)
สัญญาณเขา้ AUX
AUX
สัญญาณเขา้ HDMI
HDMI
โหมด BLUETOOTH
BT
โหมด USB
USB
•• ถ ้าตองการเปิ
้
ดโหมด “BT PAIRING” ใหเปลี
้ ย
่ นแหล่งขอมู
้ ลเป็ นโหมด “BT”
จากนัน
้ กดคางที
้ ป
่ ม
ุ่
(แหล่งข้อมูล) ใหนานกว่
้
า 5 วินาที
•• เมือ
่ เสียบสายไฟ AC ปุ่ มเปิ ดปิ ดจะท�ำงานใน 4-6 วินาที
•• เมือ
่ คุณเปิ ดเครือ
่ งนี้ จะมีการหน่วง 4-5 วินาทีกอ
่ นทีเ่ สียงจะดังออกมา
•• หากคุณตองการเพลิดเพลินกั
้
บเสียงจากระบบ Soundbar เท่านัน
้ คุณตองปิ
้ ดล�ำโพงทีว ีในเมนูการตัง้ ค่าเสียง
้ ให
ของทีวข
ี องคุณ โปรดดูคม
ู่ อ
ื ผูใช
้ ที
่ มากั
้ บทีวข
ี องคุณ
THA - 3
แผงด้านล่างของ Soundbar
USB (5V 0.5A)
AUX IN
DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)
HDMI IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
DC 24V
HDMI IN
USB (5V 0.5A)
AUX IN
DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)
USB (5V 0.5A)
เสียบ USB ทีน
่ เี่ พือ
่ เล่นไฟล์เพลงทีอ
่ ยูใ่ น USB ผ่าน Soundbar
AUX IN
่ มต่อสัญญาณออกอะนาล็อกของอุปกรณ์ภายนอก
เชือ
DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)
่ มต่อสัญญาณออก (ออปติคล
เชือ
ั ) ดิจิตอลของอุปกรณ์ภายนอก
HDMI IN
้
ส่งสัญญาณดิจิตอลภาพและเสียงพร ้อมกันโดยใชสาย
HDMI
่ มต่อสัญญาณ HDMI ขาออกของอุปกรณ์ภายนอก
เชือ
HDMI OUT (TV-ARC)
่ มต่อกับช่องเสียบ HDMI (ARC) บนทีว ี
เชือ
DC 24V (แหล่งจ่ายไฟในต ัว)
่ มต่อตัวแปลงไฟฟ้ า
เชือ
HDMI OUT
(TV-ARC)
DC 24V
•• ถ ้าตองการถอดสายไฟของอะแดปเตอร์
้
AC/DC จากเตาเสี
้ ยบติดผนังใหดึ้ งปลั๊กออก
อย่าดึงสาย
้ ส่วนอืน
่ มต่อระหว่างชิน
้ ส่วนต่างๆ จะสมบูรณ์
•• อย่าต่อยูนต
ิ นีห
้ รือชิน
่ ๆ เขากั
้ บเตาเสี
้ ยบ AC จนกว่าการเชือ
THA - 4
ื่
03 การเชอมต่
อ SOUNDBAR
ื่
การเชอมต่
อก ับแหล่งพล ังงาน
่ มต่อซับวูฟเฟอร์และ Soundbar ไปยังเตาเสี
ใชส่้ วนประกอบสายไฟ (1, 2, 3) เพือ
่ เชือ
้ ยบไฟฟ้ าตามล�ำดับต่อไปนี้
่ มต่อสายไฟเขากั
1 เชือ
้ บซับวูฟเฟอร์
่ มต่อสายไฟออกไปยังอะแดปเตอร์แปลงไฟ แลวไปที
2 เชือ
้
่ Soundbar
3 เสียบสายไฟเขากั
้ บเตาเสี
้ ยบบนผนัง
ดูภาพประกอบดานล่
้ าง
้ งงานทีต
้ใหดู้ ทฉ
•• ถาต
้ องการข
้
อมู
้ ลเพิม
่ เติมเกีย่ วกับเรือ
่ งก�ำลังไฟฟ้ าและการใชพลั
่ องใช
้
ี่ ลากทีต
่ ิดอยูก
่ บ
ั ผลิตภัณฑ์
(ฉลาก:ใตเครื
้ อ
่ งหลักของ Soundbar)
POWER
DC 24V
1 สายไฟ
3 สายไฟ
่ มต่อ
เชือ
พล ังงานไฟฟ้า
HDMI IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
DC 24V
ด้านล่างของเครือ
่ งหล ัก
ด้านหล ังซ ับวูฟเฟอร์
่ มต่อพล ังงาน
เชือ
ไฟฟ้า
2 ต ัวแปลงไฟฟ้า
ของ Soundbar
•• ตรวจดูใหแน่
้ ใจว่าไดวางตั
้
วแปลงไฟฟ้ าราบไปกับโต๊ะหรือพืน
้ แลว้
ถาคุ
้ ณจัดวางใหตั้ วแปลงไฟฟ้ าแขวนหอยอยู
้
แ
่ ละมีสายไฟเขาอยู
้ ด
่ านบนน�
้
ำ้ หรือสิง่ แปลกปลอมอืน
่ ๆอาจเขาไปใน
้
ตัวแปลงไฟฟ้ าแลวท�
้ ำใหตั้ วแปลงไฟฟ้ าท�ำงานผิดปกติได ้
THA - 5
ั ฟเฟอร์
ื่
การเชอมต่
อ Soundbar เข้าก ับซบวู
่ มต่อซับวูฟเฟอร์เรียบร ้อยแลวคุ
เมือ
่ เชือ
้ ณก็จะสามารถเพลิดเพลินกับเสียงเบสไดอย่
้ างเต็มพลัง
ั ฟเฟอร์ก ับ Soundbar โดยอ ัตโนม ัติ
ื่ มต่อซบวู
การเชอ
่ มต่อกับ
เมือ
่ คุณเปิ ดเครือ
่ งหลังจากเสียบปลั๊กไฟเขากั
้ บ Soundbar และซับวูฟเฟอร์เรียบร ้อยแลวซั
้ บวูฟเฟอร์กจ
็ ะเชือ
Soundbar โดยอัตโนมัต ิ
•• เมือ
่ จับคูอ
่ ต
ั โนมัต ิเสร็จสมบูรณ์ไฟแสดงสถานะสีนำ�้ เงินดานหลั
้
งซับวูฟเฟอร์จะสว่างขึน
้
ั ฟเฟอร์
ไฟแสดงสถานะ LED ด้านหล ังซบวู
LED
สถานะ
สว่าง
ค�ำอธิบาย
วิธีแก้ไข
่ มต่อสมบูรณ์ (การท�ำงาน
เชือ
ปกติ)
ตรวจสอบดูวา่ ไดต่้ อสายไฟเขากั
้ บชุด Soundbar
สีนำ�้ เงิน
กะพริบ
่ มต่อ
ก�ำลังแกไขเรื
้ อ
่ งการเชือ
หลักอย่างถูกตองแล
้
วหรื
้ อรอประมาณ 5 นาที
่ มต่อซับวูฟเฟอร์
หากยังคงกะพริบอยู่ ใหลองเชื
้
อ
ดวยตนเอง
้
ตัวเอง ดูหน ้าที่ 7
สีแดง
สว่าง
สแตนด์บาย (เมือ
่ ปิ ดเครือ
่ งหลัก
ตรวจสอบว่าสายไฟทีต
่ อ
่ อยูก
่ บ
ั เครือ
่ งหลักของ
ของ Soundbar ไวอยู
้ )่
Soundbar นัน
้ ยังเสียบอยูด
่ ห
ี รือไม่
่ มต่ออีกครัง้ ดูคำ� แนะน�ำเกีย่ วกับการเชือ
่ มต่อ
เชือ
่ มต่อลมเหลว
การเชือ
้
สีแดงและ
สีนำ�้ เงิน
กะพริบ
ดวยตั
้ วเองไดที
้ ห
่ น ้า 7
ดูขอมู
้ ลการติดต่อศูนย์บริการ Samsung ไดใน
้
ท�ำงานผิดปกติ
คูม
่ อ
ื
THA - 6
ั ฟเฟอร์ด้วยต ัวเองถ้าการเชอมต่
ื่ มต่อซบวู
ื่
เชอ
อแบบอ ัตโนม ัติล้มเหลว
ื่ มต่อด้วยตนเองด้านล่าง:
ก่อนท�ำขนตอนการเช
ั้
อ
•• ตรวจดูวา่ สายไฟของ Soundbar และซับวูฟเฟอร์นน
ั ้ เสียบอยูด
่ ห
ี รือไม่
•• ตรวจดูใหแน่
้ ใจว่าเปิ ด Soundbar แลว้
1. กดปุ่ ม ID SET ดานหลั
้
งซับวูฟเฟอร์คางไว
้
อย่
้ างน ้อย 5 วินาที
•• ไฟสีแดงทีด
่ านหลั
้
งซับวูฟเฟอร์จะดับลงจากนัน
้ ไฟสีนำ�้ เงินจะกะพริบ
5 Sec
ด้านหล ังซ ับวูฟเฟอร์
้ บนรีโมตคอนโทรลนานอย่างน ้อย 5 วินาที
2. กดคางไว
้
ที
้ ป
่ ม
ุ่ ขึน
•• ขอความ
้
ID SET จะปรากฏขึน
้ ทีจ่ อแสดงผลของ Soundbar เป็ นระยะเวลาหนึง่ จากนัน
้ จะหายไป
้
•• Soundbar จะเปิ ดโดยอัตโนมัต ิเมือ
่ ID SET เสร็จสิน
PAIR
5 Sec
โลโก้ “Samsung Harman Kardon” จะอยูด
่ า้ นบน
ID SET
ND
SOUODE
M
่ มต่อเสร็จสิน)
้
3. ตรวจสอบว่าไฟ LED LINK เป็ นสีนำ�้ เงินสนิทหรือไม่ (เชือ
ไฟ LED LINK จะหยุดกะพริบและสว่างเป็ น
่ มต่อระหว่าง Soundbar
สีนำ�้ เงินสนิทเมือ
่ การเชือ
และซับวูฟเฟอร์แบบไร ้สายถูกจัดตัง้ ขึน
้
แสงสีน�ำเงินสว่
้
างอยู่
THA - 7
หมายเหตุ
่ มต่อระหว่างชิน
้ ส่วนต่างๆ
•• อย่าต่อสายไฟของผลิตภัณฑ์นห
ี้ รือทีวข
ี องคุณเขากั
้ บเตาเสี
้ ยบติดผนังจนกว่าการเชือ
้
จะเสร็จสิน
•• ก่อนทีจ่ ะท�ำการเคลือ
่ นย ้ายหรือติดตัง้ ผลิตภัณฑ์นี้ โปรดตรวจสอบใหแน่
้ ใจว่าคุณไดปิ้ ดเครือ
่ งและถอดสายไฟ
ออกแลว้
•• หากยูนต
ิ หลักปิ ดอยู่ ซับวูฟเฟอร์ไร ้สายจะเขาสู
้ โ่ หมดสแตนด์บายและไฟ LED STANDBY ตรงดานหลั
้
งจะเป็ นสี
แดงหลังกระพริบเป็ นสีนำ�้ เงินหลาย ๆ ครัง้
้ น
•• ถาคุ
้ ณใชอุ้ ปกรณ์ทใช
ี่ คลื
่ ความถีเดี
่้ ยวกัน (5.8GHz) กับ Soundbar ใกล ้ Soundbar จะท�ำใหเกิดการรบกวนซึ
้
ง่
อาจท�ำใหเสี
้ ยงติดขัดได ้
•• ระยะการส่งสัญญาณสูงสุดของสัญญาณไร ้สายจากยูนต
ิ หลักคือ 10 เมตร โดยประมาณแต่อาจจะแตกต่างกันไป
้ ระบบอาจจะไม่สามารใชงานได
้
้ งหากมีผนังคอนกรีตเสริมเหล็กหรือก�ำแพง
ตามสภาพแวดลอมการใช
้
โดยสิ
้
นเชิ
โลหะกันอยู
้
ร่ ะหว่างยูนต
ิ หลักและซับวูฟเฟอร์ไร ้สาย เนือ
่ งจากสัญญาณไร ้สายไม่สามารถเดินทางผ่านโลหะได ้
ค�ำเตือน
้
•• มีเสารับสัญญาณไร ้สายอยูใ่ นตัวซับวูฟเฟอร์ไร ้สาย เก็บตัวยูนต
ิ ใหห่้ างจากของเหลวและความชืน
•• เพือ
่ อรรถรสในการฟังสูงสุด ตรวจดูวา่ พืน
้ ทีโดยรอบซั
่
บวูฟเฟอร์ไร ้สายและต�ำแหน่งของโมดูลตัวรับแบบไร ้สาย
(จ�ำหน่ายแยกกัน) นัน
้ ไร ้สิง่ กีดขวาง
ื่
เชอมต่
อ SWA-8500S (ขายแยกต่างหาก) เข้าก ับ Soundbar
่ มต่อชุดล�ำโพงดานหลั
ขยายเป็ นระบบเสียงรอบทิศทางแบบไร ้สายอย่างแทจริ
้ งดวยการเชื
้
อ
้
งไร ้สายของ Samsung
(SWA-8500S ขายแยกต่างหาก) เขากั
้ บ Soundbar ของคุณ
่ มต่อโมดูลตัวรับแบบไร ้สายกับล�ำโพงระบบเสียงรอบทิศทาง 2 ตัว
1. เชือ
–– สายล�ำโพงถูกตัง้ เป็ นรหัสสี
L
SURROUND-LEFT
R
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ω
SURROUND-RIGHT
ID SET
L
R
SURROUND-LEFT
SURROUND-RIGHT
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER IMPEDANCE
: 3Ω
POWER
ID SET
THA - 8
2. ตรวจสอบสถานะสแตนด์บายของโมดูลตัวรับแบบไร ้สายหลังจากทีเ่ สียบเขากั
้ บเตาเสี
้ ยบ
•• ไฟ LED LINK (ไฟ LED สีนำ�้ เงิน) บนโมดูลตัวรับแบบไร ้สายกระพริบ ถาไฟ
้
LED ไม่กระพริบ ใหกดปุ่
้ ม
ID SET ทีด
่ านหลั
้
งของโมดูลตัวรับแบบไร ้สายดวยปลายปากกาค
้
างไว
้
้ 5 ถึง 6 วินาทีจนกว่าไฟ LED LINK
จะกระพริบ (เป็ นสีนาํ้ เงิน) ส�ำหรับขอมู
้ ลเพิม
่ เติมเกีย่ วกับไฟ LED โปรดดูคม
ู่ อ
ื ผูใช
้ ้ SWA-8500S
STANDBY
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER
IMPEDANCE : 3Ω
L
R
5 Sec
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ω
STANDBY
ID SET
ID SET
LINK
POWER
LINK
แสงสีน�ำเงินกระพริ
้
บ
POWER
้ บนรีโมตคอนโทรลนานอย่างน ้อย 5 วินาที
3. กดคางไว
้
ที
้ ป
่ ม
ุ่ ขึน
•• ขอความ
้
ID SET จะปรากฏขึน
้ ทีจ่ อแสดงผลของ Soundbar เป็ นระยะเวลาหนึง่ จากนัน
้ จะหายไป
้
•• Soundbar จะเปิ ดโดยอัตโนมัต ิเมือ
่ ID SET เสร็จสิน
PAIR
โลโก้ “Samsung Harman Kardon” จะอยูด
่ า้ นบน
5 Sec
ID SET
ND
SOUODE
M
ข้อควรระวัง
่ มต่อกับ SWA-8500S คุณอาจไดยิ้ นเสียงกระตุกจากวูฟ
•• หาก Soundbar ของคุณก�ำลังเล่นเพลงเมือ
่ เชือ
่ มต่อเสร็จสินอยู
้
เฟอร์เนือ
่ งจากก�ำลังด�ำเนินการเชือ
่
่ มต่อเสร็จสิน)
้
4. ตรวจสอบว่าไฟ LED LINK เป็ นสีนำ�้ เงินสนิทหรือไม่ (เชือ
STANDBY
STANDBY
LINK
ไฟ LED LINK จะหยุดกะพริบและสว่างเป็ น
่ มต่อระหว่าง Soundbar
สีนำ�้ เงินสนิทเมือ
่ การเชือ
LINK
และโมดูลตัวรับแบบไร ้สายถูกจัดตัง้ ขึน
้
แสงสีน�ำเงินสว่
้
างอยู่
่ มต่อ ใหท�้ ำขันตอนนี
5. ถา้ SWA-8500S ไม่ถก
ู เชือ
้
ซ
้ ำ�้ จากขันตอนที
้
่2
THA - 9
ื่
04 การเชอมต่
อก ับทีวีของคุณ
่ มต่อผ่านสายหรือแบบไร ้สาย
รับฟังเสียงจากทีวข
ี องคุณผ่าน Soundbar โดยเชือ
่ มต่อกับทีว ี Samsung ทีค
•• เมือ
่ Soundbar เชือ
่ ณ
ุ เลือก คุณจะสามารถควบคุม Soundbar ดวยรี
้ โมทของทีว ีได ้
–– คุณลักษณะนีไ้ ด ้รับการรองรับในปี 2017 และใน Samsung Smart TV รุน
่ หลังจากนัน
้ ทีร่ องรับบลูทธู เมือ
่
่ มต่อ Soundbar กับทีว ีโดยใชสายเคเบิ
้
คุณเชือ
ลแบบออปติคัล
ั่ นีย
้ ทวี เี พือ
–– ฟังก์ชน
้ งั ช่วยใหคุ้ ณสามารถใชเมนู
่ ปรับแต่งเสียงและการตัง้ ค่าต่างๆรวมถึงระดับเสียงและปิ ดเสียง
ไดอี้ กดวย
้
ื่
วิธีที่ 1 การเชอมต่
อด้วยสาย
เมือ
่ เสียงในการออกอากาศถูกเขารหั
้ สในแบบ Dolby Digital และ “Digital Output Audio Format” ในทีวข
ี องคุณ
ไดรั้ บการตัง้ ค่าเป็ น PCM เราขอแนะน�ำใหคุ้ ณเปลีย่ นการตัง้ ค่าเป็ น Dolby Digital เมือ
่ การตัง้ ค่าบนทีวเี ปลีย่ นไป คุณ
จะไดรั้ บคุณภาพเสียงทีด
่ ข
ี น
ึ้ (เมนูทวี อ
ี าจใชค�้ ำทีแ
่ ตกต่างกันส�ำหรับ Dolby Digital และ PCM ขึนอยู
้
ก
่ บ
ั ผู ้ผลิตทีว ี)
้
ื่ มต่อก ับทีวีโดยใชสาย
การเชอ
HDMI
ตรวจสอบ (ARC) ทีพ
่ อร์ตขาเข้า
ด้านล่างของ Soundbar
HDMI IN ทีที
่ วข
ี องคุณ
HDMI IN
(ARC)
HDMI IN
สาย HDMI
HDMI OUT
(TV-ARC)
ตรวจสอบพอร์ต HDMI OUT (TV-ARC)
ทีเครื
่ อ
่ งหล ักของ Soundbar
TV ARC
DC 24V
ด้านขวาของ Soundbar
่ มต่อสาย HDMI ตามทีแ
1. เมือ
่ เปิ ด Soundbar และทีวแ
ี ลวให
้ เชื
้ อ
่ สดงไวในรู
้ ปภาพ
2. “TV ARC” จะปรากฏขึน
้ ในหน ้าต่างแสดงผลของเครือ
่ งหลักของ Soundbar จากนัน
้ เสียงของทีวก
ี จ
็ ะเล่นผ่าน
Soundbar
•• ถาไม่
้ ไดยิ้ นเสียงทีว ีใหกดปุ่
้ ม
(แหล่งข้อมูล) บนรีโมตคอนโทรลหรือทีด
่ านขวาของ
้
Soundbar เพือ
่
สลับเป็ นโหมด “D.IN” หน ้าจอจะแสดง “D.IN” และ “TV ARC” ตามล�ำดับจากนัน
้ จะเล่นเสียงจากทีว ี
THA - 10
•• หาก “TV ARC” ไม่ปรากฏในหน ้าต่างแสดงผลของยูนต
ิ หลักของ Soundbar ใหตรวจดู
้
วา่ เสียบสาย HDMI
ตรงตามต�ำแหน่งหรือไม่
•• ใชปุ่้ มความดังเสียงบนรีโมตคอนโทรลของทีวเี พือ
่ ปรับความดังเสียงบน Soundbar
หมายเหตุ
•• HDMI เป็ นส่วนต่อประสานทีท
่ ำ� ใหคุ้ ณสามารถส่งสัญญาณดิจิตล
ั ทัง้ ขอมู
้ ลทีเ่ ป็ นไฟล์วด
ี ีโอและไฟล์เสียงไดด้ วย
้
สายเสียบเพียงสายเดียว
่ มต่อสาย HDMI เขากั
•• ถาที
้ วม
ี พ
ี อร์ต ARC ใหคุ้ ณเชือ
้ บพอร์ต HDMI IN (ARC)
้
้
้
้ า
•• ถาเป็
้ นไปได ้ แนะน�ำใหคุ้ ณใชสาย
HDMI แบบไร ้แกน ถาคุ
้ ณใชสาย
HDMI แบบมีแกน ใหใช
้ สายที
ม
่ เี สนผ่
ศูนย์กลางเล็กกว่า 14 มม.
•• Anynet+ ตองเปิ
้
ดอยู่
ั่ นีจ้ ะไม่สามารถใชได
้ ถ้ าสาย
•• ฟังก์ชน
้
HDMI ไม่รองรับ ARC
้
ื่ มต่อโดยใชสายออปติค
การเชอ
ัล
ด้านล่างของ Soundbar
AUX IN
DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)
OPTICAL OUT
สายออปติค ัล
(มีจ�ำหน่ายแยกต่างหาก)
D.IN
ด้านขวาของ Soundbar
้
1. ต่อแจ็ค DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) ใน Soundbar เขากั
้ บแจ็ค OPTICAL OUT ของทีว ีโดยใชสาย
ดิจิตอลออปติคัล (มีจำ� หน่ายแยกต่างหาก)
2. กดปุ่ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงดานขวาหรื
้
อทีร่ โี มตคอนโทรลจากนัน
้ เลือกโหมด “D.IN”
THA - 11
Auto Power Link
Auto Power Link จะเปิ ด Soundbar โดยอัตโนมัต ิเมือ
่ ทีวเี ปิ ดอยู่
่ มต่อ Soundbar และทีวด
1. เชือ
ี วยสายดิจิ
้
ตอลออปติคัล (มีจำ� หน่ายแยกต่างหาก)
่ มไฟอัตโนมัต ิ
2. กดปุ่ ม ซา้ ย บนรีโมตคอนโทรล คางไว
้
้ 5 วินาทีเพือ
่ เปิ ดหรือปิ ดเชือ
่ มไฟอัตโนมัต ิจะตัง้ เป็ นเปิ ดไวตามค่
•• เชือ
้
าเริม
่ ตน้
ั่ นีใ้ หกดปุ่
(หากตองการปิ
้
ดฟังก์ชน
้ ม ซา้ ย บนรีโมตคอนโทรลคางไว
้
้ 5 วินาที)
่ มต่ออยู่
•• Auto Power Link อาจไม่ทำ� งานทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั อุปกรณ์ทเี่ ชือ
ั่ นีส
้
•• ฟังก์ชน
้ ามารถใชงานได
ในโหมด
้
“D.IN” เท่านัน
้
ื่
วิธีที่ 2 การเชอมต่
อแบบไร้สาย
ื่ มต่อก ับทีวีผ่าน Bluetooth
การเชอ
่ มต่อกับทีวผ
่ มต่อสายใหวุ้ น
เมือ
่ เชือ
ี า่ น Bluetooth คุณจะได ้รับฟังเสียงแบบสเตอริโอโดยไม่ตองเชื
้
อ
่ วาย
่ มต่อกับทีว ีไดครั
•• สามารถเชือ
้ ง้ ละหนึง่ เครือ
่ งเท่านัน
้
PAIR
หรือ
ND
SOUODE
M
ื่ มต่อครงแรก
การเชอ
ั้
1. กดปุ่ ม
(หรือ)
PAIR บนรีโมตคอนโทรลเพือ
่ เขาสู
้ โ่ หมด “BT PAIRING”
a. กดปุ่ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงดานขวาและจากนั
้
น
้ เลือก “BT”
่ มต่อกับ
“BT” จะเปลีย่ นเป็ น “BT READY” โดยอัตโนมัต ิภายในไม่กวี่ น
ิ าทีถาไม่
้ มอ
ี ป
ุ กรณ์บลูทธู เชือ
Soundbar
b. เมือ
่ “BT READY” ปรากฏขึน
้ กดปุ่ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงดานขวาของ
้
Soundbar คางไว
้
้
เป็ นเวลามากกว่า 5 วินาทีเพือ
่ แสดง “BT PAIRING”
2. เลือกโหมด Bluetooth ทีท
่ วี ี (ส�ำหรับขอมู
้ ลเพิม
่ เติมใหดู้ ทค
ี่ ม
ู่ อ
ื ของทีว ี)
3. เลือก “[AV] Samsung Soundbar Q6R-Series” จากรายการบนหน ้าจอทีว ี
้
Soundbar ทีใช
่ งานได
จะมี
้ ระบุสถานะเป็ น “Need Pairing” หรือ “Paired”บนรายการอุปกรณ์ Bluetooth
่ มต่อกับ Soundbar ใหเลื
่ มต่อ
ถาต
้ องการเชื
้
อ
้ อกขอความแล
้
วเริ
้ ม
่ เชือ
่
่
•• เมือ
่ เชือมต่อกับทีวแ
ี ลว้ [ชือทีวี] → “BT” จะปรากฏขึน
้ ทีจ่ อแสดงผลดานหน
้
้าของ Soundbar
4. คุณจะไดยิ้ นเสียงทีวผ
ี า่ น Soundbar
THA - 12
ื่ มต่ออุปกรณ์ลม
ถ้าการเชอ
้ เหลว
่ อุปกรณ์ทเี่ คยเชือ
่ มต่อกับ Soundbar (เช่น “[AV] Samsung Soundbar Q6R-Series”)
•• ถาปรากฏรายชื
้
อ
ในรายการใหลบออก
้
•• ท�ำขันตอนที
้
่ 1 ถึง 3 ซ�ำ้
หมายเหตุ
่ มต่อ Soundbar กับทีวข
่ มต่ออีกครัง้
•• หลังจากทีค
่ ณ
ุ เชือ
ี องคุณในครัง้ แรก ใหใช
้ ้โหมด “BT READY” เพือ
่ เชือ
ื่ มต่อ Soundbar ก ับทีวี
หยุดการเชอ
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงดานขวาหรื
้
อทีร่ โี มตคอนโทรลแลวสลั
้ บไปเป็ นโหมดใดก็ไดยกเว
้
น้ “BT”
่ มต่อจะใชเวลานานเนื
้
•• การหยุดการเชือ
อ
่ งจากทีวต
ี องรั
้ บการตอบรับจาก Soundbar
้
(ระยะเวลาทีใช
่ อาจแตกต่
างกันไปโดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั รุน
่ ทีว ี)
กดปุ่ ม
่ั
่ มต่อบลูทธู อัตโนมัตริ ะหว่าง Soundbar กับทีว ีใหกดปุ่
•• หากตองการยกเลิกการเชื
้
อ
้ ม p (เล่น/หยุดชวคราว)
บนรีโมตคอนโทรลคางไว
้
้ 5 วินาทีโดยที่ Soundbar อยูใ่ นสถานะ “BT READY” (สลับเปิ ด → ปิ ด)
อะไรคือความแตกต่างระหว่าง BT READY และ BT PAIRING
่ มต่อไวก่้ อนหน ้านีห
่ มต่ออุปกรณ์เคลือ
่ มต่อ
•• BT READY : ในโหมดนี้ คุณสามารถคนหาที
้
วท
ี เี่ ชือ
้ รือเชือ
่ นทีท
่ เี่ ชือ
ก่อนหน ้านีเ้ ขากั
้ บ Soundbar ได ้
่ มต่ออุปกรณ์ใหม่เขากั
•• BT PAIRING : ในโหมดนี้ คุณสามารถเชือ
้ บ Soundbar ได ้ (กดปุ่ ม
คอนโทรล หรือกดปุ่ ม
PAIR บนรีโมต
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงดานขวาของ
้
Soundbar คางไว
้
เป็
้ นเวลากว่า 5 วินาทีในขณะที่
Soundbar อยูใ่ นโหมด “BT”)
หมายเหตุ
่ มต่ออุปกรณ์ Bluetooth ใหใส่
•• ถาระบบขอให
้
ใส่
้ รหัส PIN เมือ
่ เชือ
้ <0000>
่ มต่อ Bluetooth การเชือ
่ มต่อ Bluetooth จะสินสุ
้ ดลงถา้ Soundbar และอุปกรณ์ Bluetooth
•• ในโหมดการเชือ
อยูห
่ า่ งกันเกิน 10 เมตร
•• Soundbar จะปิ ดโดยอัตโนมัต ิหลังจากอยูใ่ นสถานะพร ้อมเป็ นเวลา 20 นาที
่ มต่อไดอย่
•• Soundbar อาจไม่สามารถด�ำเนินการคนหา
้
Bluetooth หรือเชือ
้ างถูกตองภายใต
้
เหตุ
้ การณ์ดงั ต่อไปนี:้
–– มีสนามไฟฟ้ าแบบเขมอยู
้ ร่ อบ Soundbar
–– จับคูอ
่ ป
ุ กรณ์ Bluetooth หลายเครือ
่ งกับ Soundbar ไวหลายเครื
้
อ
่ งพร ้อมกัน
้
–– อุปกรณ์ Bluetooth ปิ ดอยูไ่ ม่อยูใ่ นต�ำแหน่งหรือมีความผิดปกติในการใชงาน
•• อุปกรณ์อ ิเล็กทรอนิกส์อาจก่อใหเกิดคลื
้
น
่ วิทยุแทรกได ้
ตองเก็
้
บอุปกรณ์ทท
ี่ ำ� ใหเกิดคลื
้
น
่ แม่เหล็กไฟฟ้ าเช่นไมโครเวฟ, อุปกรณ์ LAN ไร ้สายเป็ นตนให
้ อยู
้ ห
่ า่ งจากเครือ
่ ง
หลักของ Soundbar
THA - 13
ื่
05 การเชอมต่
อก ับอุปกรณ์ภายนอก
่ มต่อกับอุปกรณ์ภายนอกผ่านสายหรือเครือข่ายไร ้สายเพือ
เชือ
่ เล่นเสียงจากอุปกรณ์ภายนอกผ่าน Soundbar
้
ื่
การเชอมต่
อโดยใชสาย
HDMI
ด้านล่างของ Soundbar
HDMI OUT
อุปกรณ์ภายนอก
สาย HDMI
HDMI IN
(ARC)
HDMI IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
สาย HDMI
HDMI
ด้านขวาของ Soundbar
่ มต่อสาย HDMI จากแจ็ค HDMI IN ทีด
1. เชือ
่ านหลั
้
งผลิตภัณฑ์เขากั
้ บแจ็ค HDMI OUT ทีอ
่ ป
ุ กรณ์ด ิจิตอลของ
คุณ
่ มต่อสาย HDMI จากแจ็ค HDMI OUT (TV-ARC) ทีด
2. เชือ
่ านหลั
้
งผลิตภัณฑ์เขากั
้ บแจ็ค HDMI IN ทีท
่ วี ข
ี อง
คุณ
3. กดปุ่ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงด ้านขวาหรือทีร่ โี มตคอนโทรลจากนัน
้ เลือก “HDMI”
4. โหมด “HDMI” จะแสดงบนจอแสดงผลของ Soundbar และเล่นเสียง
THA - 14
้
ั
ื่
ี
เชอมต่
อโดยใชสายออปติค
ัลหรือสายสญญาณเส
ยงแบบอนาล็
อก
(AUX)
ด้านขวาของ Soundbar
เครือ
่ งเล่น BD/DVD/
กล่องแปลงส ัญญาณ/เครือ
่ งเล่นเกม
สาย (AUX)
R - AUDIO - L
ส ัญญาณเสียง
USB (5V 0.5A)
(มีจ�ำหน่ายแยกต่าง
หาก)
AUX IN
DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)
OPTICAL OUT
สายออปติค ัล
ด้านล่างของ Soundbar
(มีจ�ำหน่ายแยกต่าง
หาก)
ั
ี
1 สาย (AUX) สญญาณเส
ยง
้
XXเชือ่ มต่อ AUX IN (เสียง) ทีเ่ ครือ่ งหลักเขากั
้ บแจ็ค AUDIO OUT ของอุปกรณ์แหล่งขอมู
้ ลโดยใชสายเสี
ยง
YYเลือกโหมด “AUX ”โดยกดปุ่ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงด ้านขวาหรือทีร่ โี มตคอนโทรล
2 สายออปติค ัล
XXเชือ่ มต่อ DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) ทีเ่ ครือ่ งหลักเขากั
้ บแจ็ค OPTICAL OUT ของอุปกรณ์แหล่ง
้
ขอมู
้ ลโดยใชสายดิจิ
ตอลออปติคัล (มีจำ� หน่ายแยกต่างหาก)
YYเลือกโหมด “D.IN” โดยกดปุ่ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงดานขวาหรื
้
อทีร่ โี มตคอนโทรล
THA - 15
ื่
06 การเชอมต่
ออุปกรณ์เก็บข้อมูล USB
คุณสามารถเล่นไฟล์เพลงในอุปกรณ์เก็บขอมู
้ ล USB ผ่าน Soundbar ได ้
พอร์ต USB
จอแสดงผล
HDMI IN
USB (5V 0.5A)
HDMI OUT
(TV-ARC)
AUX IN
DC 24V
DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)
USB (5V 0.5A)
USB
สายอะแดปเตอร์
Micro USB ไปเป็น USB
่ มต่อสายอะแดปเตอร์ Micro USB ไปเป็ น USB ทีม
1. เชือ
่ ป
ี ลั๊ก USB 2.0 Micro USB ตัวผู ้ (ประเภท B) อยูท
่ ี่
ปลายดานหนึ
้
ง่ และมีแจ็ค 2.0 USB ตัวเมียแบบมาตรฐาน (ประเภท A) อยูท
่ ป
ี่ ลายอีกดานหนึ
้
ง่ เขากั
้ บแจ็ค Micro
USB ที่ Soundbar ของคุณ
่ มต่ออุปกรณ์ USB ของคุณเขากั
2. เชือ
้ บปลายดานตั
้ วเมียของสายอะแดปเตอร์
3. กดปุ่ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงดานขวาหรื
้
อทีร่ โี มตคอนโทรลจากนัน
้ เลือก “USB”
4. “USB” จะปรากฏบนหน ้าจอแสดงผล
5. เล่นไฟล์เพลงในอุปกรณ์เก็บขอมู
้ ล USB ผ่าน Soundbar
่ มต่อ USB นานกว่า 20 นาที
•• Soundbar จะปิ ดโดยอัตโนมัต ิ (Auto Power Down) ถาไม่
้ มก
ี ารเชือ
THA - 16
รายการความสามารถในการใชง้ านร่วมก ัน
การต่อพ่วง
โคเด็ก
่ ต ัวอย่าง
อ ัตราสุม
บิตเรต
*.mp3
MPEG 1 Layer2
16kHz ~ 48kHz
80kbps~320kbps
MPEG 1 Layer3
16kHz ~ 48kHz
80kbps~320kbps
MPEG 2 Layer3
16kHz ~ 48kHz
80kbps~320kbps
MPEG 2.5 Layer3
16kHz ~ 48kHz
80kbps~320kbps
Wave_Format_MSAudio1
16kHz ~ 48kHz
56kbps~128kbps
Wave_Format_MSAudio2
16kHz ~ 48kHz
56kbps~128kbps
AAC
16kHz ~ 96kHz
48kbps~320kbps
AAC-LC
16kHz ~ 96kHz
128kbps~192kbps
5.1 ช่องสัญญาณ 320kbps
HE-AAC
24kHz ~ 96kHz
48kbps~64kbps
5.1 ช่องสัญญาณ 160kbps
*.wav
-
16kHz ~ 48kHz
สูงถึง 3000kbps
*.ogg
OGG 1.1.0
16kHz ~ 48kHz
50kbps~500kbps
*.wma
*.aac
้
•• หากมีโฟลเดอร์และไฟล์จด
ั เก็บอยูใ่ นอุปกรณ์ USB มากเกินไป Soundbar อาจใชเวลาสั
กครูใ่ นการเขาถึ
้ งแลว้
เล่นไฟล์
THA - 17
ื่
07 การเชอมต่
อก ับอุปกรณ์เคลือนที
่
่
ื่
การเชอมต่
อผ่านทาง Bluetooth
่ มต่ออุปกรณ์ไร ้สายผ่าน Bluetooth คุณจะได ้รับฟังเสียงแบบสเตอริโอโดยไม่ตองเชื
่ มต่อสายใหวุ้ น
เมือ
่ เชือ
้
อ
่ วาย
่ มต่ออุปกรณ์ Bluetooth ไดมากกว่
•• ไม่สามารถเชือ
้
าครัง้ ละหนึง่ เครือ
่ ง
PAIR
หรือ
อุปกรณ์ Bluetooth
ND
SOUODE
M
ื่ มต่อครงแรก
การเชอ
ั้
PAIR บนรีโมตคอนโทรลเพือ
่ เขาสู
้ โ่ หมด “BT PAIRING”
1. กดปุ่ ม
(หรือ)
a. กดปุ่ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงดานขวาและจากนั
้
น
้ เลือก “BT”
่ มต่อกับ
“BT” จะเปลีย่ นเป็ น “BT READY” โดยอัตโนมัต ิภายในไม่กวี่ น
ิ าทีถาไม่
้ มอ
ี ป
ุ กรณ์บลูทธู เชือ
Soundbar
b. เมือ
่ “BT READY” ปรากฏขึน
้ กดปุ่ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงดานขวาของ
้
Soundbar คางไว
้
้
เป็ นเวลามากกว่า 5 วินาทีเพือ
่ แสดง “BT PAIRING”
2. เลือก “[AV] Samsung Soundbar Q6R-Series” จากรายการ
่ อุปกรณ์ Bluetooth]  “BT” จะ
่ มต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth เรียบร ้อยแลว้ [ชือ
•• เมือ
่ Soundbar เชือ
ปรากฏขึนบนจอแสดงผลด
้
านหน
้
้า
่ มต่อกับ Bluetooth ผ่าน Soundbar
3. เปิ ดไฟล์เพลงในอุปกรณ์ทเี่ ชือ
ื่ มต่ออุปกรณ์ล ้มเหลว
ถ้าการเชอ
่ อุปกรณ์ทเี่ คยเชือ
่ มต่อกับ Soundbar (เช่น “[AV] Samsung Soundbar Q6R-Series”)
•• ถาปรากฏรายชื
้
อ
ในรายการใหลบออก
้
•• ท�ำขันตอนที
้
่ 1 และ 2 ซ�ำ้
หมายเหตุ
่ มต่อ Soundbar กับโทรศัพท์มอ
่ ม
•• หลังจากทีค
่ ณ
ุ เชือ
ื ถือของคุณในครัง้ แรก ใหใช
้ ้โหมด “BT READY” เพือ
่ เชือ
ต่ออีกครัง้
THA - 18
อะไรคือความแตกต่างระหว่าง BT READY และ BT PAIRING
่ มต่อไวก่้ อนหน ้านีห
่ มต่ออุปกรณ์เคลือ
่ มต่อ
•• BT READY : ในโหมดนี้ คุณสามารถคนหาที
้
วท
ี เี่ ชือ
้ รือเชือ
่ นทีท
่ เี่ ชือ
ก่อนหน ้านีเ้ ขากั
้ บ Soundbar ได ้
่ มต่ออุปกรณ์ใหม่เขากั
•• BT PAIRING : ในโหมดนี้ คุณสามารถเชือ
้ บ Soundbar ได ้ (กดปุ่ ม
คอนโทรล หรือกดปุ่ ม
PAIR บนรีโมต
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงดานขวาของ
้
Soundbar คางไว
้
เป็
้ นเวลากว่า 5 วินาทีในขณะที่
Soundbar อยูใ่ นโหมด “BT”)
หมายเหตุ
่ มต่ออุปกรณ์ Bluetooth ใหใส่
•• ถาระบบขอให
้
ใส่
้ รหัส PIN เมือ
่ เชือ
้ <0000>
่ มต่อ Bluetooth การเชือ
่ มต่อ Bluetooth จะสินสุ
้ ดลงถา้ Soundbar และอุปกรณ์ Bluetooth
•• ในโหมดการเชือ
อยูห
่ า่ งกันเกิน 10 เมตร
•• Soundbar จะปิ ดโดยอัตโนมัต ิหลังจากอยูใ่ นสถานะพร ้อมเป็ นเวลา 20 นาที
่ มต่อไดอย่
•• Soundbar อาจไม่สามารถด�ำเนินการคนหา
้
Bluetooth หรือเชือ
้ างถูกตองภายใต
้
เหตุ
้ การณ์ดงั ต่อไปนี:้
–– มีสนามไฟฟ้ าแบบเขมอยู
้ ร่ อบ Soundbar
–– จับคูอ
่ ป
ุ กรณ์ Bluetooth หลายเครือ
่ งกับ Soundbar ไวหลายเครื
้
อ
่ งพร ้อมกัน
้
–– อุปกรณ์ Bluetooth ปิ ดอยูไ่ ม่อยูใ่ นต�ำแหน่งหรือมีความผิดปกติในการใชงาน
•• อุปกรณ์อ ิเล็กทรอนิกส์อาจก่อใหเกิดคลื
้
น
่ วิทยุแทรกได ้
ตองเก็
้
บอุปกรณ์ทท
ี่ ำ� ใหเกิดคลื
้
น
่ แม่เหล็กไฟฟ้ าเช่นไมโครเวฟ, อุปกรณ์ LAN ไร ้สายเป็ นตนให
้ อยู
้ ห
่ า่ งจากเครือ
่ ง
หลักของ Soundbar
•• Soundbar สนับสนุนขอมู
้ ล SBC (44.1kHz, 48kHz)
่ มต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth ทีส
ั A2DP (AV)
•• เชือ
่ นับสนุนฟังก์ชน
่ มต่อ Soundbar กับอุปกรณ์ Bluetooth ทีส
ั HF (Hands Free)
•• คุณไม่สามารถเชือ
่ นับสนุนเฉพาะฟังก์ชน
•• หลังจากทีค
่ ณ
ุ จับคู่ Soundbar กับอุปกรณ์ Bluetooth แลว้ การเลือก “[AV] Samsung Soundbar
Q6R‑Series” จากรายการอุปกรณ์ทส
ี่ แกนของอุปกรณ์จะเปลีย่ น Soundbar เป็ นโหมด BT โดยอัตโนมัต ิ
้ หาก
–– สามารถใชได
้
Soundbar แสดงอยูใ่ นอุปกรณ์ทจี่ บ
ั คูข
่ องอุปกรณ์ Bluetooth เท่านัน
้
(อุปกรณ์ Bluetooth และ Soundbar ตองเคยจั
้
บคูก
่ น
ั อย่างน ้อยหนึง่ ครัง้ ก่อนหน ้านี)้
•• Soundbar จะปรากฏในรายการอุปกรณ์ทค
ี่ นหาของอุ
้
ปกรณ์ Bluetooth เมือ
่ Soundbar แสดงขอความ
้
“BT
READY” เท่านัน
้
•• Soundbar ไม่สามารถจับคูก
่ บ
ั อุปกรณ์บลูทธู อืน
่ ไดถ้ าอยู
้ ใ่ นโหมดบลูทธู และจับคูก
่ บ
ั อุปกรณ์บลูทธู อยูแ
่ ลว้
Bluetooth Power เปิ ด/ปิ ดบลูทธ
ู (SOUND MODE)
ั่ Bluetooth Power เปิ ด/ปิ ดบลูทธู เปิ ด
หากอุปกรณ์บลูทธู ทีจ่ บ
ั คูก
่ อ
่ นหน ้านีพ
้ ยายามจับคูก
่ บ
ั Soundbar เมือ
่ ฟังก์ชน
อยูแ
่ ต่ Soundbar ปิ ดเครือ
่ งอยู่ Soundbar จะเปิ ดเครือ
่ งโดยอัตโนมัต ิ
1. กดปุ่ ม SOUND MODE คางไว
้
อย่
้ างน ้อย 5 วินาทีบนรีโมตในขณะที่ Soundbar ถูกเปิ ดอยู่
2. “ON-BLUETOOTH POWER” จะปรากฏบนจอแสดงผลของ Soundbar
THA - 19
ื่
การยกเลิกการเชอมต่
อระหว่างอุปกรณ์บลูทธ
ู ก ับ Soundbar
่ มต่ออุปกรณ์ Bluetooth จากระบบ Soundbar ส�ำหรับค�ำแนะน�ำ โปรดดูคม
้
คุณสามารถตัดการเชือ
ู่ อ
ื การใชงานของ
อุปกรณ์ Bluetooth
่ มต่อ
•• ระบบ Soundbar จะถูกตัดการเชือ
่ มต่อระหว่าง Soundbar และอุปกรณ์ Bluetooth แลว้ “BT DISCONNECTED” จะปรากฏที่
•• เมือ
่ หยุดการเชือ
จอแสดงผลดานหน
้
้าของ Soundbar
ื่ มต่อ Soundbar จากอุปกรณ์ Bluetooth
การต ัดการเชอ
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงดานขวาหรื
้
อทีร่ โี มตคอนโทรลแลวสลั
้ บไปเป็ นโหมดใดก็ไดยกเว
้
น้ “BT”
กดปุ่ ม
่ มต่อจะใชเวลานานเนื
้
•• การหยุดการเชือ
อ
่ งจากอุปกรณ์ Bluetooth ตองรั
้ บการตอบรับจาก Soundbar
่ มต่ออาจแตกต่างกันขึน
(ระยะเวลาหยุดการเชือ
้ อยูก
่ บ
ั ประเภทอุปกรณ์ Bluetooth )
่ มต่อระหว่าง Soundbar และอุปกรณ์ Bluetooth แลว้ “BT DISCONNECTED” จะปรากฏที่
•• เมือ
่ หยุดการเชือ
จอแสดงผลดานหน
้
้าของ Soundbar
หมายเหตุ
่ มต่อ Bluetooth การเชือ
่ มต่อ Bluetooth จะขาดหายไปหากระยะห่างระหว่างระบบ Soundbar
•• ในโหมดการเชือ
กับอุปกรณ์ Bluetooth เกินขีดจ�ำกัด 10 ม.
•• ระบบ Soundbar จะปิ ดโดยอัตโนมัต ิหลังอยูใ่ นสถานะ พร ้อม นาน 20 นาที
เพิม
่ เติมเกียวก
่
ับ Bluetooth
่ มต่อกันไดอย่
้
่ มต่อไร ้
Bluetooth คือเทคโนโลยีทช
ี่ ว่ ยใหอุ้ ปกรณ์ทรี่ องรับ Bluetooth เชือ
้ างง่ายดายโดยใชการเชื
อ
สายระยะสัน้
้
•• อุปกรณ์ Bluetooth อาจท�ำใหเกิดสั
้
ญญาณรบกวนหรือท�ำงานผิดปกติ ขึนอยู
้
ก
่ บ
ั การใชงาน
เมือ
่ :
–– ส่วนหนึง่ ส่วนใดของร่างกายของคุณสัมผัสกับระบบรับ/ส่งสัญญาณจากอุปกรณ์ Bluetooth หรือระบบ
Soundbar
ั ในส�ำนักงาน
–– เกิดการแปรเปลีย่ นของไฟฟ้ าจากสิง่ กีดขวางทีเ่ กิดจากผนัง มุม หรือพาร์ทช
ิ น
่
–– อุปกรณ์ถก
ู สัญญาณไฟฟ้ ารบกวนจากอุปกรณ์ทม
ี่ ค
ี ลืน
่ ความถีเ่ ดียวกัน ซึงรวมถึงอุปกรณ์การแพทย์ เตา
ไมโครเวฟ และ LAN ไร ้สาย
•• จับคูร่ ะบบ Soundbar กับอุปกรณ์ Bluetooth ขณะทีอ
่ ป
ุ กรณ์ทงั ้ สองเครือ
่ งอยูใ่ กลกั้ น
•• ยิง่ ระบบ Soundbar อยูห
่ า่ งจากอุปกรณ์ Bluetooth เพียงใด คุณภาพยิง่ แย่ลง
้
่ มต่อจะหลุด
หากระยะห่างเกินช่วงการใชงาน
Bluetooth การเชือ
ั เจน การเชือ
่ มต่อ Bluetooth อาจท�ำงานไม่เหมาะสม
•• ในบริเวณทีร่ บ
ั สัญญาณไม่ชด
่ มต่อ Bluetooth จะท�ำงานเมือ
่ มต่อจะถูกตัดขาดโดยอัตโนมัต ิ
•• การเชือ
่ อุปกรณ์อยูใ่ กลกั้ บเครือ
่ งเท่านัน
้ การเชือ
้
หากระยะห่างอยูน
่ อกช่วงนี้ แมอยู
้ ภ
่ ายในช่วงการใชงานนี
้ คุณภาพเสียงอาจต�ำ่ ลงจากสิง่ กีดขวาง เช่น ผนังหรือ
ประตู
•• อุปกรณ์ไร ้สายนีอ
้ าจรบกวนการท�ำงานของระบบไฟฟ้ าในระหว่างด�ำเนินการได ้
THA - 20
้
การใชแอพ
Samsung Audio Remote
การติดตงแอพ
ั้
Samsung Audio Remote
หากตองการควบคุ
้
ม Soundbar ดวยอุ
้ ปกรณ์ของคุณและแอพ Samsung Audio Remote โปรดดาวน์โหลดแอพ
Samsung Audio Remote จาก Google Play
ค้นหา : Samsung Audio Remote
การใชง้ านแอพ Samsung Audio Remote
้
หากตองการใช
้
งานแอพ
Samsung Audio Remote สัมผัสทีไอคอนรี
่
โมตเสียงบนอุปกรณ์ของคุณ จากนัน
้ ท�ำตามค�ำ
แนะน�ำทีป
่ รากฏบนหน ้าจอ
Audio Remote
้ อุ้ ปกรณ์และมือถือ Android เวอร์ชน
ั่ 3.0 ขึนไปเท่
•• แอพ Samsung Audio Remote ใชได
้
านัน
้
THA - 21
08 การใชรี้ โมทคอนโทรล
วิธีการใชรี้ โมทคอนโทรล
เปิ ดหรือปิ ด Soundbar
เปิ ด/ปิ ด
PAIR
แหล่งข้อมูล
SOUND
MODE
VOL
WOOFER
กดปุ่ ม
(ปิ ดเสียง) เพือ
่ ปิ ดเสียง กดอีกครัง้ เพือ
่
เปิ ดเสียง PAIR
ปิ ดเสียง
SOUNDBAR
VOL
่ มต่อกับ Soundbar
กดเพือ
่ เลือกแหล่งขอมู
้ ลทีเ่ ชือ
•• โหมด BT PAIRING
ถ ้าตองการเปิ
้
ดโหมด “BT PAIRING” ใหเปลี
้ ย
่ น
แหล่งขอมู
้ ลเป็ นโหมด “BT” จากนัน
้ กดคางที
้ ป
่ ม
ุ่
(แหล่งข้อมูล) ใหนานกว่
้
า 5 วินาที
SOUND
MODE
PAIR
SOUND
MODE
คุณสามารถเลือกเอฟเฟ็ กต์เสียงไดโดยเลื
้
อก
STANDARD, SURROUND SOUND, GAME
PRO หรือ ADAPTIVE SOUND ได ้
SOUND
เลือกโหมด “STANDARD” ถาคุ
่ ้ ณตองดื
้ ม
่ ด�ำ่ กับเสียง
MODE
ต
นฉบั
้
บ
PAIR
•• DRCPAIR
(Dynamic Range Control)
ช่วยใหคุ้ ณสามารถควบคุมช่วงไดนามิกกับระบบ
SOUND
Digital ได ้
VOL SOUND Dolby
WOOFER
MODE
MODE กดปุ่ ม SOUND MODE คางไว
้
ในขณะที
้
่
VOL
WOOFER
Soundbar ถูกปิ ดเพือ
่ เปิ ดหรือปิ ด DRC (Dynamic
Range Control)
ั เจน)
ถ ้าเปิ ด DRC เสียงดังจะลดลง (เสียงอาจไม่ชด
•• Bluetooth Power
คุณลักษณะนีจ้ ะเปิ ด Soundbar โดยอัตโนมัตเิ มือ
่
่ มต่อจากทีวห
ได ้รับค�ำขอเชือ
ี รืออุปกรณ์บลูทธู ที่
WOOFER
่ มต่ออยูก
เชืWOOFER
อ
่ อ
่ นหน ้านี้ การตัง้ ค่านีจ้ ะเปิ ดเป็ นค่า
VOL
เริม
่ ตน้
–– กดปุ่ ม SOUND MODE คางไว
้
เป็
้ นเวลากว่า
ั่ บลูทธู
5 วินาทีเพือ
่ ปิ ดฟั งก์ชน
THA - 22
กดปุ่ ม PAIR “BT PAIRING” จะปรากฏบนจอแสดงผลของ Soundbar คุณสามารถเชือ่ มต่อ Soundbar
กับอุปกรณ์บลูทธู ใหม่ในโหมดนีไ้ ดโดยเลื
้
อก Soundbar จากรายการค ้นหาของอุปกรณ์บลูทธู
PAIR
Bluetooth
PAIR
SOUND
MODE
เล่น/หยุด
่ั
ชวคราว
VOL
WOOFER
PAIR
SOUND
MODE
กดทีป
่ ม
ุ่ p เพือ
่ หยุดเล่นเพลงชัว่ คราว
ถ ้ากดปุ่ มเดิมอีกครัง้ เพลงจะเล่นต่อ
่ ั Auto Power Down
•• ฟังก์ชน
ยูนต
ิ จะปิ ดเองโดยอัตโนมัต ิในกรณีตอ
่ ไปนี้
ั ญาณเสียงเป็ นเวลา 20 นาที
–– โหมด D.IN / HDMI / BT / USB : หากไม่มส
ี ญ
–– โหมด AUX :
–– ถ ้าสายสัญญาณเสียง (AUX) ถูกถอดออกเป็ นเวลา 20 นาที
ั ญาณการกดปุ่ มหรือแป้ นพิมพ์เขามาในยู
–– ถ ้าไม่มส
ี ญ
้
นต
ิ เป็ นเวลา 8 ชัว่ โมงในขณะทีส
่ าย
สัญญาณเสียง (AUX) ยังเสียบอยู่
ั่ Auto Power Down สามารถปิ ดไดเฉพาะเมื
(ฟั งก์ชน
้
อ
่ เครือ
่ งอยูใ่ นโหมด “AUX”)
ั่ Auto Power Down เมือ
–– ถ ้าตองการปิ
้
ดฟั งก์ชน
่ อยูใ่ นโหมด สัญญาณเสียง “AUX” ให ้
กดปุ่ ม p คางไว
้
เป็
้ นเวลา 5 วินาที “ON-AUTO POWER DOWN” /
“OFF-AUTO POWER DOWN” ปรากฏบนหน ้าจอ
VOL
WOOFER
้
ขึน/ลง/ซ้
าย/
ขวา
้ ทีร่ ะบุไว้เพือ
้
กดตรงพืน
่ เลือก ขึน/ลง/ซ้
าย/ขวา
PAIR
SOUND
MODE
ั่
กดขึน
้ /ลง/ซ ้าย/ขวาบนปุ่ มเพือ
่ เลือกหรือตัง้ ค่าฟั งก์ชน
•• เล่นซ�ำ้
ั่ เล่นซ�ำ้ ในโหมด “USB” ใหกดปุ่
้
ถ ้าตองการใช
้
ฟั้ งก์ชน
้
ม ขึน
VOL
WOOFER
•• ข้ามเพลง
กดปุ่ ม ขวา เพือ
่ เลือกเพลงถัดไป
กดปุ่ ม ซ้าย เพือ
่ เลือกเพลงก่อนหน ้า
•• Anynet+ / Auto Power Link
้ ดหรือปิ ด Anynet+ และ Auto Power Link ได ้
คุณสามารถใชเปิ
่ มไฟอัตโนมัต ิจะถูกตัง้ เปิ ดและปิ ดโดยปุ่ ม ขวา และ ลง ตามล�ำดับ
Anynet+ และเชือ
่ มต่อกับ Samsung TV ดวยสาย
–– Anynet+ : ถ ้า Soundbar เชือ
้
HDMI คุณสามารถควบคุม
Soundbar ของคุณไดด้ วยรี
้ โมตคอนโทรล Samsung TV
กดคางไว
้
ที
้ ป
่ ม
ุ่ ขวา ประมาณ 5 วินาทีเพือ
่ ON และ OFF Anynet+
่ มต่ออยูก
–– Auto Power Link : ถ ้า Soundbar เชือ
่ บ
ั ทีวข
ี องคุณผ่านสายดิจิตอลออปติคล
ั คุณ
จะสามารถเปิ ด Soundbar ไดโดยอั
้
ตโนมัตเิ มือ
่ คุณเปิ ดทีว ี
กดคางปุ่
้ ม ซ้าย ไวประมาณ
้
5 วินาทีเพือ
่ ON และ OFF Auto Power Link
–– Anynet+ / Auto Power Link ถูกตัง้ ค่าเป็ น ON ตามค่าเริม
่ ตน้
•• ID SET
้ (เมือ
่ มต่อกับอุปกรณ์เสริม)
้ คางไว
กดปุ่ ม ขึน
้
เป็
้ นเวลา 5 วินาทีเพือ
่ ท�ำให ้ ID SET เสร็จสิน
่ เชือ
THA - 23
ั
•• ฟังก์ชนการควบคุ
มระด ับเสียง
ั่ การจ�ำกัดระดับเสียงจะจ�ำกัดระดับเสียงอยูท
ในการปกป้ องการไดยิ้ นของคุณ ฟั งก์ชน
่ ี่ 20 หากคุณ
เปิ ด Soundbar ในขณะทีต
่ งั ้ ค่าระดับเสียงไวสู้ งกว่า 20
ั่ การจ�ำกัดระดับเสียงตัง้ ค่าเป็ นปิ ด คุณตองเปิ
ั่ นีเ้ พือ
–– ค่าเริม
่ ตนส�
้ ำหรับฟั งก์ชน
้
ดฟั งก์ชน
่ เปิ ดใช ้
งาน
ั่ การจ�ำกัดระดับเสียงจะถูกเปิ ดใช ้งานอยูเ่ สมอแม ้ว่าจะปิ ดเครือ
–– เมือ
่ เปิ ดแลว้ ฟั งก์ชน
่ งก็ตาม
ั่ การจ�ำกัดระดับเสียง ใหกดปุ่
–– หากตองการเปิ
้
ดหรือปิ ดฟั งก์ชน
้
ม ลง บนรีโมตคอนโทรลคาง
้
ั่ การจ�ำกัดระดับเสียง “V FREE” จะปรากฏขึน
ไว ้ 5 วินาที เมือ
่ ปิ ดฟั งก์ชน
้ บนจอแสดงผลดาน
้
ั่ “V LOCK” จะปรากฏขึน
หน ้า เมือ
่ เปิ ดฟั งก์ชน
้
กดเพือ
่ TREBLE, BASS, AUDIO SYNC ได ้
•• ถ ้าตองการควบคุ
้
มความดังของเสียงแหลมหรือเสียงทุ ้มใหเลื
้ อก TREBLE หรือ BASS ในการตัง้
้
ค่าเสียงจากนัน
้ ปรับความดังเสียงระหว่าง -6 ถึง +6 โดยใชปุ่้ ม ขึน/ลง
•• กดปุ่ ม
(ควบคุมระบบเสียง) คางไว
้
้ 5 วินาทีเพือ
่ ปรับเสียงของแต่ละคลืน
่ ความถี่ สามารถ
เลือกความถี่ 150Hz, 300Hz, 600Hz, 1.2kHz, 2.5kHz, 5kHz และ 10kHz ไดโดยใช
้
ปุ่้ ม ซ้าย/
้
ขวา และแต่ละความถีส
่ ามารถปรับค่าไดตั้ ง้ แต่ -6 ถึง +6 โดยใชปุ่้ ม ขึน/ลง
•• ถ ้าภาพและเสียงระหว่างทีวแ
ี ละ Soundbar ของคุณไม่ตรงกันใหเลื
้ อก AUDIO SYNC ใน การ
้
ตัง้ ค่าเสียงจากนัน
้ ตัง้ ค่าการดีเลย์ของเสียงระหว่าง 0 ถึง 300 มิลลิวน
ิ าทีโดยใชปุ่้ ม ขึน/ลง
(ไม่มใี นโหมด “USB”)
ั เท่านัน
•• AUDIO SYNC มีรองรับในบางฟั งก์ชน
้
ควบคุมPAIR
ระบบ
เสียง
SOUND
MODE
R
W
OO
D
N
SO
U
N
VO
L
D
BA
R
BA
R
PAIR
SO
U
SO
VO
L
D
N
U
U
N
VO
L
D
BA
R
BA
R
W
OO
SOUND
MODE
O
FE
FE
W
OO
OO
FE
FE
R
R
SO
M UN
OD D
E
SO
M UN
OD D
E
SO
M UN
OD D
E
PAIR
WOOFER
WOOFER
R
VOL
กดปุ่ มขึน้ หรือลงเพือ
่ ปรับระดับเสียงของซับวูฟเฟอร์เป็ น -12 หรือระหว่าง -6 ถึง +6 ในการตัง้ ระดับเสียงซับ
วูฟเฟอร์เป็ น 0 ให ้กดปุ่ ม
ER
R
•• ปิ ดเสียง
WOOFER
กดปุ่ ม VOL เพือ
่ ปิ ดเสียง กดอีกครัง้ เพือ
่ เปิ ดเสียง
THA - 24
D
N
U
SO
VO
L
N
SO
U
VO
L
D
BA
R
BA
R
W
OO
F
W
OO
FE
W
OO
F
BA
R
N
D
U
SO
VO
L
กดปุ่ มขึน
้ หรือลงเพือ
่ ปรับระดับเสียง
VOL
SO
M UN
OD D
E
SO
M UN
OD D
E
SO
M UN
OD D
E
WOOFER
ER
VOL
VOL
SO
M UN
OD D
E
SOUND
MODE
ี Soundbar
การปร ับระด ับเสยง
ด้วยรีโมทคอนโทรลทีวี
4. หากคุณตองการท�
้
ำให ้ Soundbar กลับไปสู่
โหมดเริม
่ ตน้ (ควบคุมโดยรีโมตคอนโทรลของ
Samsung TV) ใหกดปุ่
้ ม WOOFER คางไว
้
้
เป็ นเวลา 5 วินาทีจนกว่า “SAMSUNG-TV
หากคุณมี Samsung TV คุณสามารถปร ับ
ี
ระด ับเสยงของ
Soundbar ได้โดยใชร้ โี มต
คอนโทรล IR ทีให้
่ มาพร้อมก ับ Samsung
TV ของคุณ
(โหมดตามค่าเริม
่ ตน)
้
5 Sec
1. ปิ ด Soundbar
SAMSUNG-TV REMOTE
D
N
U
SO
VO
L
BA
R
W
OO
FE
R
SO
M UN
OD D
E
้ ทวี เี พือ
ก่อนใชเมนู
่ ตัง้ เสียงทีวบ
ี น Samsung TV ของ
คุณไปยังล�ำโพงภายนอก จากนัน
้ ใชรี้ โมต Samsung
ของคุณเพือ
่ ควบคุมระดับเสียงของ Soundbar ส�ำหรับ
้ ว ี โหมดค่าเริม
ขอมู
้ ลเพิม
่ เติม โปรดดูคม
ู่ อ
ื ผูใช
้ ที
่ ตน้
ั นีค
ส�ำหรับฟังก์ชน
้ อ
ื การควบคุมโดยรีโมตคอนโทรลของ
Samsung TV หากทีวข
ี องคุณไม่ใช่ Samsung TV
ใหท�้ ำตามค�ำแนะน�ำดานล่
้ างเพือ
่ เปลีย่ นการตัง้ ค่าของ
ั นี้
ฟังก์ชน
REMOTE” จะปรากฏบนจอแสดงผล
–– การกดปุ่ ม WOOFER คางไว
้
้ 5 วินาทีแต่ละ
ครัง้ จะเป็ นการเปลีย่ นไปยังโหมดต่างๆตาม
ล�ำดับดังต่อไปนี:้
“SAMSUNG-TV REMOTE” (โหมดตามค่า
เริม
่ ตน)
้  “OFF-TV REMOTE” 
“ALL-TV REMOTE”
ั่ นีอ
้
–– ฟังก์ชน
้ าจไม่สามารถใชงานได
ขึ้ นอยู
้
ก
่ บ
ั
BYE
รีโมตคอนโทรล
้
ั่ นีไ้ ด ้
–– ยีห
่ อที
้ ใช
่ งานฟั
งก์ชน
VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS,
PANASONIC, TOSHIBA, GRUNDIG,
ั่ นี้ ใหกดปุ่
2. ถาคุ
้ ณไม่ตองการใช
้
ฟั้ งก์ชน
้ ม
Hisense, RCA
WOOFER คางไว
้
เป็
้ นเวลา 5 วินาทีจนกว่า
“OFF-TV REMOTE” จะปรากฏบนจอแสดงผล
OFF-TV REMOTE
N
D
SO
U
VO
L
BA
R
W
OO
FE
R
SO
M UN
OD D
E
5 Sec
3. หากคุณตองการควบคุ
้
ม Soundbar ดวยรี
้ โมตของ
ทีวข
ี องคุณ ใหกดปุ่
้ ม WOOFER คางไว
้
เป็
้ นเวลา
5 วินาทีซำ�้ ๆ จนกว่า “ALL-TV REMOTE” จะ
้ ทวี ข
ปรากฏบนจอแสดงผล จากนัน
้ ใชเมนู
ี องคุณ
เพือ
่ เลือกล�ำโพงภายนอก
ALL-TV REMOTE
D
U
N
SO
VO
L
BA
R
W
OO
FE
R
SO
M UN
OD D
E
5 Sec
THA - 25
้ ่ มทีซ
ั
่ นอยู่ (ปุ่มทีมีมากกว่
ใชปุ
่ อ
่
าหนึงฟั
่ งก์ชน)
่ นอยู่
ปุ่มทีซ
่ อ
หน้าอ้างอิง
ปุ่มบนรีโมตคอนโทรล
่ั
ฟังก์ชน
WOOFER
การควบคุมระยะไกลทีว ี เปิ ด/ปิ ด
หน ้า 25
จับคู่ BT
หน ้า 22
Auto Power Down เปิ ด/ปิ ด (โหมด AUX)
หน ้า 23
(แหล่งขอมู
้ ล)
p (เล่น/หยุดชัว่ คราว)
เริม
่ การท�ำงาน (สแตนด์บาย)
หน ้า 31
BT พร ้อม
หน ้า 13
ซ ้าย
Auto Power Link ON/OFF
หน ้า 23
ขวา
Anynet+ ON/OFF
หน ้า 23
ขึน
้
ID SET
หน ้า 23
ลง
การควบคุมระดับเสียง เปิ ด/ปิ ด
หน ้า 24
EQ 7 ช่วง
หน ้า 24
DRC ON/OFF (สแตนด์บาย)
หน ้า 22
Bluetooth Power
หน ้า 22
(ควบคุมระบบเสียง)
SOUND MODE
ั
ี
ระบุคา่ สญญาณออกส
ำ� หร ับโหมดเอฟเฟ็กต์เสยงอื
นๆ
่
เอาท์พุท
เอฟเฟค
ไม่มช
ี ด
ุ ล�ำโพงไร้สายด้าน
หล ัง
มีชด
ุ ล�ำโพงไร้สายด้านหล ัง
ช่อง 2.0
ช่อง 2.1
ช่อง 4.1
ช่อง 5.1
ช่อง 3.1
ช่อง 5.1
ช่อง 2.0
ช่อง 5.1
ช่อง 7.1
ช่อง 5.1
ช่อง 5.1
ช่อง 7.1
ช่อง 2.0
ช่อง 5.1
ช่อง 7.1
ช่อง 5.1
ช่อง 5.1
ช่อง 7.1
ADAPTIVE
ช่อง 2.0
ช่อง 5.1
ช่อง 7.1
SOUND
ช่อง 5.1
ช่อง 5.1
ช่อง 7.1
Bluetooth
POWER STANDARD
Surround
SURROUND
SOUND
SOUND
MODE
SOUND
MODE
VOL
อินพุท
GAME PRO
WOOFER
้ แยกต่างหากได ้
•• ชุดล�ำโพงไร ้สายดานหลั
้
งของซัมซุงนัน
้ สามารถซือ
้ ชุดเครือ
ในการซือ
่ งมือ ใหติดต่
้
อผู ้ขายทีข
่ าย Soundbar แก่ทา่ น
THA - 26
09 การติดตงขา
ั้
แขวนแบบติดผน ัง
ิ้ ว่ นขาแขวนแบบติดผน ัง
ชนส
ต ัวน�ำขาแขวนแบบติดผน ัง
ข้อควรระว ังในการติดตงั้
x2
•• ติดตัง้ บนผนังแนวตัง้ เท่านัน
้
้ สูง
•• หามติดตั
้
ง้ ในพืน
้ ทีท
่ ม
ี่ อ
ี ณ
ุ หภูมห
ิ รือความชืน
x2
สกูรยึด
•• ตรวจสอบผนังหองว่
้ ามีความแข็งแรงทนทานพอที่
จะรองรับน�ำ้ หนักผลิตภัณฑ์ไดหรื
้ อไม่
สกูร
x2
ถาผนั
้ งไม่แข็งแรงใหเสริ
้ มความแข็งแกร่งของผนัง
หรือติดตัง้ บริเวณอืน
่
้ และใชสกู
้ รยึดหรือพุกทีเ่ หมาะสมกับประเภท
•• ซือ
่ , แผ่นเหล็ก, ไมฯลฯ)
ก�ำแพงทีจ่ ะติดตัง้ (แผ่นยิปซัม
้
แขนยึดก�ำแพง
ถาเป็
้ นไปไดให
้ ฝั้ งสกูรตรึงในโครงผนัง
้ สกูรส�ำหรับการติดตัง้ บนผนังตามประเภทและ
•• ซือ
1. วางต ัวน�ำขาแขวนแบบติดผน ังบนพืน
้ ผนัง
•• ต ัวน�ำขาแขวนแบบติดผน ังตองอยู
้
ใ่ นระดับ
ความหนาของผนังทีต
่ องการติดตั
้
ง้ Soundbar
้ านศูนย์กลาง: M5
–– เสนผ่
ทีพ
่ อดี
้
–– ความยาว: แนะน�ำใหใช
้ ขนาด
35 มม. ขึน
้ ไป
่ มต่อสายจากเครือ
•• เชือ
่ ง Soundbar ไปยังอุปกรณ์
•• ถาที
้ วข
ี องคุณติดตัง้ บนผนังใหติดตั
้
ง้
Soundbar ใตที
้ ว ีโดยมีระยะห่างอย่างน ้อย
5 ซม.
ภายนอกก่อนติดตัง้ Soundbar บนผนัง
•• ตรวจสอบใหแน่
้ ใจว่าเครือ
่ ง Soundbar ปิ ดอยูแ
่ ละ
ไม่ไดเสี
้ ยบปลั๊กก่อนติดตัง้
มิฉะนัน
้ อาจเกิดไฟฟ้ าช็อตได ้
้
5 ซม. ขึนไป
THA - 27
้ าศูนย์กลางของต ัวน�ำร่องสำ� หร ับ
2. จัดวาง เสนผ่
5. ดันสกรู (มีจำ� หน่ายแยกต่างหาก) ลงไปในสกูรยึด
ยึดก�ำแพง ใหตรงกั
้
บศูนย์กลางทีวข
ี องคุณ (หาก
แต่ละตัวจากนัน
้ ขันสกรูแต่ละตัวลงในรูเสียบสกรู
คุณติดตัง้ Soundbar ดานล่
้ างทีวข
ี องคุณ) แลว้
ใหแน่
้ น
ค่อยยึด ต ัวน�ำขาแขวนแบบติดผน ัง กับก�ำแพง
้
โดยใชเทป
•• ถาคุ
้ ณไม่ตองการติดตั
้
ง้ Soundbar ทีด
่ าน
้
้ านศูนย์กลางไวที
ล่างของทีว ีใหวางเส
้
นผ่
้ ่
จุดศูนย์กลางของบริเวณทีต
่ องการติดตั
้
ง้
้ ใหถู้ กทิศทางทีด
6. ติดตัง้ แขนยึดก�ำแพง 2 ชิน
่ าน
้
ล่างของ Soundbar โดยใช ้ สกรู 2 ตัว
เส้นผ่านศูนย์กลาง
3. กดปลายปากกาหรือปลายของดินสอแหลมลงไป
ทีศ
่ น
ู ย์กลางของรูปภาพ A-TYPE ทีป
่ ลายทัง้ สอง
ดานของตั
้
วน�ำร่องเพือ
่ ท�ำเครือ
่ งหมายส�ำหรับการ
เจาะเพือ
่ ใส่สกรู จากนัน
้ เอา ต ัวน�ำขาแขวนแบบ
ติดผน ัง ออก
•• น�ำ ต ัวยึด-ฐาน และ ต ัวยึด-ทีค�
่ ำ้ ออกหาก
ยังยึดติดอยู่
•• ขณะประกอบตรวจดูใหแน่
้ นใจว่าส่วนทีเ่ ป็ น
ทีแ
่ ขวนของ แขนยึดก�ำแพง อยูด
่ านหลั
้
ง
้
4. ใชดอกสว่
านขนาดทีเ่ หมาะสมเจาะรูบนก�ำแพงตรง
ต�ำแหน่งทีท
่ ำ� เครือ
่ งหมายเอาไว ้
Soundbar
ด้านหล ังของ Soundbar
•• ถ ้าเครือ
่ งหมายไม่ตรงกับต�ำแหน่งของ
สลักเกลียวให ้เสียบพุกหรือสลักเกลียวมอลลี่
ทีข
่ นาดพอเหมาะลงไปในรูกอ
่ นทีจ่ ะเสียบสก
รูตรึงลงไป
้ กหรือสลักเกลียวมอลลีโ่ ปรดดูให ้
ถ ้าคุณใชพุ
แน่ใจว่ารูทค
ี่ ณ
ุ เจาะมีขนาดใหญ่พอส�ำหรับพุก
หรือสลักเกลียวมอลลีท
่ ค
ี่ ณ
ุ ใช ้
THA - 28
ด้านขวาสุดของ Soundbar
7. ติดตัง้ Soundbar พร ้อมดวย
้ แขนยึดก�ำแพง
โดยแขวน แขนยึดก�ำแพง ไวบนสกรู
้
ย ึดบนผนัง
10 การติดตงต
ั้ ัวยึดฐาน
สว่ นประกอบต ัวยึด-ฐาน
x2
8. เลือ
่ น Soundbar ลงตามรูป เพือ
่ ใหแขนยึด
้
x2
ก�ำแพงวางบนสกูรยึดใหพอดี
้
ต ัวยึด-ฐาน
•• ใส่สกูรยึดลงในดานกว
้
าง
้ (ดานล่
้ าง) ของแขน
ต ัวยึด-ทีค�
่ ำ้
ยึดก�ำแพงแลวจึ
้ งเลือ
่ นแขนยึดก�ำแพงลง
x2
มาเพือ
่ ใหแขนยึดก�
้
ำแพงวางบน สกูรยึดพอดี
สกูร
•• ต ัวยึด-ฐาน จะยก Soundbar ขึน
้ จึงท�ำใหคุ้ ณ
สามารถติดตัง้ Soundbar ทีด
่ านหน
้
้าของทีวข
ี อง
คุณและบนขาตัง้ ของทีว ีได ้ ดูภาพประกอบดานล่
้ าง
•• คุณสามารถตัง้ ต ัวยึด-ฐาน ใหมี้ ความสูงในระดับ
หนึง่ จากสามระดับทีแ
่ ตกต่างกันได ้
้
•• เมือ
่ ใช ต ัวยึด-ฐาน คุณจะสามารถปรับระยะห่าง
ระหว่าง Soundbar กับทีวข
ี องคุณใหเหมาะสมกั
้
บ
รูปร่างของขาตัง้ ทีวข
ี องคุณได ้
TV
THA - 29
้ 15 มม.
การยก Soundbar ให้สูงขึน
1. ใช ้ สกรู ทีม
่ ม
ี าให ้ 2 ตัวเพือ
่ ยึด ต ัวยึด-ฐาน ทัง้
้ เขากั
สองชิน
้ บส่วนประกอบแขนยึดก�ำแพงทีแ
่ ผง
ดานล่
้ างของ Soundbar
11 การอ ัพเดต
ซอฟต์แวร์
ในอนาคตอาจมีการอ ัพเดตเฟิ ร์มแวร์ของระบบ
Soundbar โดย Samsung
พอร์ต USB
HDMI IN
USB (5V 0.5A)
HDMI OUT
(TV-ARC)
AUX IN
DC 24V
DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)
USB (5V 0.5A)
สายอะแดปเตอร์
Micro USB
ไปเป็น USB
้ 20 มม.
การยก Soundbar ให้สูงขึน
้ เขากั
1. ยึด ต ัวยึด-ฐาน ทัง้ สองชิน
้ บ ต ัวยึด-ทีค�
่ ำ้
สองตัวตามทีป
่ รากฏดังภาพดานล่
้ าง
ถาระบบเสนอให
้
อั้ พเดตคุณสามารถอัพเดตเฟิ รม
์ แวร์ได ้
่ มต่ออุปกรณ์ USB ทีม
โดยเชือ
่ ไี ฟล์การอัพเดตเฟิ รม
์ แวร์
เขากั
้ บพอร์ต USB บน Soundbar
ดูขอมู
้ ลเพิม
่ เติมเกีย่ วกับวิธีการดาวน์โหลดไฟล์การ
อัพเดตไดในเว็
้ บไซต์ Samsung Electronics ที่
(www.samsung.com  Support)
2. ใช ้ สกรู ทีม
่ ม
ี าให ้ 2 ตัวเพือ
่ ยึด ต ัวยึด-ฐาน ทัง้
้ เขากั
สองชิน
้ บส่วนประกอบแขนยึดก�ำแพงทีแ
่ ผง
ดานล่
้ างของ Soundbar
จากนัน
้ ใส่หรือเลือกรุน
่ Soundbar ของคุณแลวเลื
้ อก
่ จากนัน
ซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชัน
้ เลือก ดาวน์โหลด
่ ตัวเลือกอาจแตกต่างออกไป
สังเกตว่าชือ
ส�ำหรับการอัพเดทค�ำแนะน�ำ โปรดดูหน ้าถัดไป
THA - 30
ขนตอนการอ
ั้
ัพเดต
ถ้า UPDATE ไม่แสดง
่ ำ� ค ัญ: ฟังก์ชน
ั่ การอัพเดทจะลบการตัง้ ค่าผูใช
สิงส
้ ้
่ มต่ออุปกรณ์เก็บ
1. ปิ ด Soundbar ถอดและเชือ
ทัง้ หมด เราขอแนะน�ำใหคุ้ ณจดการตัง้ ค่าของคุณไวเพื
้ อ
่
ขอมู
้ ล USB ทีเ่ ก็บไฟล์อพ
ั เดตไปทีพ
่ อร์ต USB
ใหคุ้ ณสามารถรีเซ็ตอุปกรณ์ไดหลั
้ งการอัพเดท โปรด
่ มต่อซับวูฟ
ทราบว่าการอัพเดทเฟิ รม
์ แวร์จะรีเซ็ตการเชือ
่ มต่อใหม่
2. ถอดสายไฟของ Soundbar ออกแลวเชื
้ อ
ของ Soundbar อีกครัง้
เฟอร์ดวยเช่
้
นกัน
จากนัน
้ เปิ ด Soundbar
1. ต่อสาย Micro USB ส�ำหรับอะแดปเตอร์ USB ทีม
่ ี
หมายเหตุ
ปลั๊ก USB 2.0 Micro USB ตัวผู ้ (ประเภท B) อยู่
•• การอัพเดตเฟิ รม
์ แวร์อาจท�ำงานไดไม่
้ เต็มทีถ
่ าไฟล์
้
ทีป
่ ลายดานหนึ
้
ง่ และมีแจ็ค 2.0 USB ตัวเมียแบบ
เสียงที่ Soundbar รองรับถูกจัดเก็บอยูใ่ นอุปกรณ์
มาตรฐาน (ประเภท A) อยูท
่ ป
ี่ ลายอีกดานหนึ
้
ง่ เขา้
กับแจ็ค Micro USB ใน Soundbar ของคุณ
เก็บขอมู
้ ล USB
•• อย่าถอดสายไฟหรือถอดอุปกรณ์ USB ออกในขณะ
2. ด�ำเนินการตามขันตอนด
้
านล่
้ างเพือ
่ ท�ำการ
ทีท
่ ำ� การอัพเดตอยู่ ยูนต
ิ หลักจะปิ ดโดยอัตโนมัต ิเมือ
่
้
การอัพเดตเฟิ รม
์ แวร์เสร็จสิน
ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์:
ไปทีเ่ ว็บไซต์ของ Samsung (samsung.com) 
่ รุน
คนหาชื
้
อ
่ - เลือกตัวเลือกการสนับสนุนลูกคา้
•• หลังจากอัพเดทเสร็จสมบูรณ์แลว้ การตัง้ ค่าผูใช
้ ้ใน
Soundbar จะเริม
่ ขึนเพื
้ อ
่ ใหคุ้ ณสามารถรีเซ็ตการตัง้
้
ค่าของคุณได ้ โดยผูใช
้ งานได
้ เราแนะน�ำใหคุ้ ณจด
่ ของตัวเลือกนีอ
(ชือ
้ าจมีการเปลีย่ นแปลงได)้
3. บันทึกซอฟต์แวร์ทด
ี่ าวน์โหลดมาไวที
้ อ
่ ป
ุ กรณ์ USB
การตัง้ ค่าของคุณไวเพื
้ อ
่ ใหสามารถตั
้
ง้ ค่ายูนต
ิ นีอ
้ ก
ี
แลวเลื
้ อก “แตกไฟล์” เพือ
่ แตกไฟล์
่ มต่ออุปกรณ์ USB ทีม
4. ปิ ด Soundbar แลวเชื
้ อ
่ ี
ครัง้ หลังการอัพเดตไดอย่
้ างสะดวก
่ ม
โปรดจ�ำไวว่้ าการอัพเดตเฟิ รม
์ แวร์จะรีเซ็ตการเชือ
ซอฟต์แวร์อพ
ั เดตไปทีพ
่ อร์ตตัวเมียของสายอะแดป
ต่อซับวูฟเฟอร์ดวย
้
่ มต่อกับซับวูฟเฟอร์อก
ถาการเชื
้
อ
ี ครัง้ ไม่เกิดขึน
้
เตอร์ Micro USB
่ มต่อสายไปทีพ
เชือ
่ อร์ต USB ของ Soundbar.
โดยอัตโนมัต ิหลังการอัพเดต กรุณาดูทห
ี่ น ้า 6 ถา้
5. เปิ ด Soundbar ภายใน 3 นาที ขอความ
้
การอัพเดตซอฟต์แวร์ลมเหลว
้
โปรดตรวจสอบว่า
“UPDATE” จะปรากฏและการอัพเดตจะเริม
่ ตนขึ
้ น
้
6. เมือ
่ การอัพเดตเสร็จสมบูรณ์ Soundbar จะปิ ด กด
อุปกรณ์ USB ช�ำรุดหรือไม่
•• ผูใช
้ ้ Mac OS ควรใช ้ MS-DOS (FAT) แทนรูปแบบ
คางไว
้
ที
้ ป
่ ม
ุ่ p บนรีโมตคอนโทรลนานอย่างน ้อย
5 วินาที ขอความ
้
“INIT” จะปรากฏขึน
้ บนหน ้า
ไฟล์ USB
•• การอัพเดตผ่าน USB อาจไม่สามารถท�ำไดทั้ ง้ นีข
้ น
ึ้
จอแสดงผลและจากนัน
้ Soundbar จะปิ ดตัวลง
้
การอัพเดตเสร็จสิน
อยูก
่ บ
ั ผู ้ผลิตอุปกรณ์เก็บขอมู
้ ล USB
ั่ DUAL BOOT ถาไม่
•• ผลิตภัณฑ์นม
ี่ ฟ
ี ังก์ชน
้ สา
มารถอัพเดตเฟิ รม
์ แวร์ได ้ คุณสามารถอัพเดต
เฟิ รม
์ แวร์อก
ี ครัง้ ได.้
7. รีเซ็ตการตัง้ ค่าของคุณ
THA - 31
12 การแก้ไขปัญหา
โปรดตรวจสอบประเด็นต่างๆดังต่อไปนีก
้ อ
่ นน�ำผลิตภัณฑ์เขาศู
้ นย์บริการ
เปิ ดเครืองไม่
่
ได้
เสียบสายไฟเข้าแหล่งจ่ายไฟแล้วหรือย ัง
;; เสียบปลั๊กไฟเขาแหล่
้
งจ่ายไฟ
่ั
เมือ
่ กดปุ่มแล้วฟังก์ชนไม่
ทำ� งานตามค�ำสง่ ั
มีกระแสไฟฟ้าสถิตย์ในอากาศหรือไม่
;; ถอดปลั๊กไฟออกและเสียบกลับเขาไปอี
้
กครัง้
เสียงขาดหายในโหมด BT
่ มต่อ Bluetooth ทีห
;; ดูการเชือ
่ น ้า 12 และ 18
ไม่ม ีเสียงออกมา
่ ั ดเสียงอยูห
เปิ ดฟังก์ชนปิ
่ รือไม่
;; กดปุ่ ม
ั่ ปิ ดเสียง
(ปิ ดเสียง) เพือ
่ ยกเลิกฟังก์ชน
ตงค่
ั้ าระด ับเสียงไว้ทีเบาสุ
่
ดหรือไม่
;; ปรับระดับเสียง
รีโมทคอนโทรลไม่ทำ� งาน
แบตเตอรีห
่ มดหรือไม่
;; เปลีย่ นแบตเตอรีใ่ หม่
ระยะทางระหว่างรีโมตคอนโทรลก ับเครือ
่ งหล ักของ Soundbar ไกลเกินไปหรือไม่
;; ขยับรีโมตคอนโทรลใหใกล
้ กั้ บเครือ
่ งหลักของ Soundbar
ั ฟเฟอร์กะพริบและไม่ม ีเสียงออกมาจากซบวู
ั ฟเฟอร์
ไฟแสดงสถานะ LED สีแดงบนซบวู
ั ฟเฟอร์ก ับเครือ
่ มต่อซบวู
้ นถ้าไม่
อาจเกิดปัญหานีข
ึ้
ได้เชือ
่ งหล ักของ Soundbar
่ มต่อซับวูฟเฟอร์อก
;; ลองเชือ
ี ครัง้ (ดูหน ้าที่ 6)
ั ฟเฟอร์หอนและสนจนสามารถส
่ั
ั
ซบวู
งเกตเห็
นได้
่ั
ั ฟเฟอร์ของคุณ
ลองปร ับการสนของซ
บวู
;; กดทีป
่ ม
ุ่ WOOFER บนรีโมตคอนโทรลของคุณไปดานบนหรื
้
อดานล่
้ างเพือ
่ ปรับระดับเสียงของซับวูฟเฟอร์
(ที่ -12 หรือระหว่าง -6 ถึง +6)
THA - 32
ิ การ
14 ประกาศสทธิ
์
้
ใชงานโอเพ่
น
ซอร์ส
13 ใบอนุญาต
Manufactured under license from Dolby
หากตองการส่
้
งขอสงสั
้
ยและค�ำขอเกีย่ วกับโอเพ่นซอร์ส
Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic,
โปรดติดต่อซัมซุงทางอีเมล
and the double-D symbol are trademarks of
(oss.request@samsung.com)
Dolby Laboratories.
15 หมายเหตุสำ� ค ัญ
เกียวก
่
ับบริการ
For DTS patents, see http://patents.dts.
com. Manufactured under license from DTS
Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS
้
ค่าตัวเลขและภาพประกอบในคูม
่ อ
ื การใชงานนี
ม
้ ีใหเพื
้ อ
่
in combination with the Symbol, and DTS
การอางอิ
้ งเท่านัน
้ และอาจแตกต่างจากขอมู
้ ลทีป
่ รากฏ
Digital Surround are registered trademarks or
ในผลิตภัณฑ์จริง
trademarks of DTS, Inc. in the United States
and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights
Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition
Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other
countries.
THA - 33
16 ข้อมูลจ�ำเพาะและค�ำแนะน�ำ
ข้อมูลจ�ำเพาะ
่ รุน
ชือ
่
HW-Q60R
USB
5V/0.5A
น�ำ้ หนัก
3.6 กก.
ขนาด (ก x ส x ล)
1100.0 x 59.0 x 100.0 มิลลิเมตร
อุณหภูมข
ิ ณะท�ำงาน
+5 °C ถึง +35 °C
้ ขณะท�ำงาน
ช่วงความชืน
10 % ถึง 75 %
เครือ
่ งขยายสัญญาณ
ก�ำลังเอาต์พต
ุ ที่ ก�ำหนด
30W x 6 + 10W x 2
LPCM 2ch, Dolby Audio™
รูปแบบไฟล์ทรี่ องรับ
(รองรับ Dolby® Digital), DTS
่ ซับวูฟเฟอร์
ชือ
PS-WR65B
น�ำ้ หนัก
6.2 กก.
ขนาด (ก x ส x ล)
205.0 x 353.0 x 303.2 มิลลิเมตร
เครือ
่ งขยายสัญญาณ
ก�ำลังเอาต์พต
ุ ที่ ก�ำหนด
160W
หมายเหตุ
•• บริษัท Samsung Electronics Co., Ltd ขอสงวนสิทธิในการเปลี
์
ย่ นแปลงขอมู
้ ลจ�ำเพาะนีโ้ ดยไม่ตองแจ
้
้งให ้
ทราบ
•• น�ำ้ หนักและขนาดโดยประมาณ
THA - 34
© 2019 Samsung Electronics Co., Ltd. สงวนลิขสิทธิ์
ติดต่อเครือข่ายซ ัมซุงทวโลก
่ั
ั ซุง ติดต่อสอบถามไดที
หากมีคา� แนะน�าหรือขอสงสั
้
ยเกีย
่ วกับผลิตภัณฑ์ซม
้ ่ SAMSUNG Customer Contact centre
Area
Contact Centre 
Web Site
` Asia Pacific
CHINA
400-810-5858
www.samsung.com/cn/support
TAIWAN
0800-329-999
www.samsung.com/tw/support
HONG KONG
3698 4698
MACAU
0800 333
www.samsung.com/hk/support (Chinese)
www.samsung.com/hk_en/support (English)
SINGAPORE
1800 7267864 | 1800-SAMSUNG
www.samsung.com/sg/support
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND
0800 726 786
www.samsung.com/nz/support
VIETNAM
1800 588 889
www.samsung.com/vn/support
THAILAND
0-2689-3232 (OTH products)
1800-29-3232 (Toll free)
www.samsung.com/th/support
MYANMAR
+95-1-2399-888
www.samsung.com/mm/support
CAMBODIA
+855-23-993232
1800-20-3232 (Toll free)
www.samsung.com/th/support
LAOS
+856-214-17333
MALAYSIA
1800-88-9999
+603-7713 7420 (Overseas contact)
www.samsung.com/my/support
INDONESIA
021-5699-7777
0800-112-8888 (Toll Free)
www.samsung.com/id/support
PHILIPPINES
1-800-10-726-7864 [ PLDT Toll Free ]
1-800-8-726-7864 [ Globe Landline and Mobile ]
02-422-2111 [ Standard Landline ]
www.samsung.com/ph/support
INDIA
1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864) (Toll-Free)
NEPAL
16600172667 (Toll Free for NTC Only)
9801572667
BANGLADESH
09612300300
08000300300 (Toll free)
SRI LANKA
+9411SAMSUNG (+94117267864)
+94117540540
+94115900000
www.samsung.com/in/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising