Samsung | SM-R500 | User guide | Samsung Galaxy Watch Active Brugervejledning

Samsung Galaxy Watch Active Brugervejledning
BRUGERVEJLEDNING
SM-R500
Danish. 03/2019. Rev.1.0
www.samsung.com
Indhold
Kom godt i gang
5
Om Galaxy Watch Active
5
Læs dette først
27 Brug af dit Galaxy Watch Active
uden en mobilenhed
28 Styring af skærmen
28
31
32
33
35
11 Enhedens udseende
11
12
14
Pakkens indhold
Galaxy Watch Active
Trådløs oplader
35 Ur
15 Batteri
15
16
17
19
35
36
37
Oplade batteriet
Tips og forholdsregler vedr.
batteriopladning
Trådløs opladning
Strømsparetilstand
37
21
21
38
39
40
Sådan tager du Galaxy Watch Active
på
Tips til urremmen og forholdsregler
Udskiftning af urremmen
47 Sådan indsættes tekst
47
47
48
49
24 Sådan slutter du Galaxy Watch
Active til en mobilenhed
26
Informationspanel
Se indgående meddelelser
Valg af apps til modtagelse af
meddelelser
40 Hurtigpanel
23 Sådan tænder og slukker du Galaxy
Watch Active
24
24
Urskærm
Skifte urskiven
Aktivering af funktionen Ur altid
aktivt
Tilstanden Kun ur
38 Meddelelser
20 Sådan bærer du Galaxy Watch
Active
20
Touchskærm
Skærmens opbygning
Tænde og slukke for skærmen
Skifte skærm
Skærmlås
Installere appen Galaxy Wearable
Sådan slutter du dit Galaxy Watch
Active til en mobilenhed via
Bluetooth
Fjernforbindelse
2
Introduktion
Bruge stemmeinput
Bruge humørikoner
Bruge håndskrift eller tastaturet
Indhold
Apps og funktioner
87 Musik
87
87
87
88
51 Beskeder
53 Telefon
53
53
55
Introduktion
Modtage opkald
Foretage opkald
88
55 Kontakter
89
57 Samsung Pay
89 Reminder
58 Samsung Health
58
61
62
64
65
66
73
75
77
79
81
82
83
84
85
85
Introduktion
Afspilning af musik
Importere musik
Afspilning af musik med dit Galaxy
Watch Active
Afspilning af musik fra din
mobilenhed
Afspilning af musik uden tilkobling til
en mobilenhed
90 Kalender
Introduktion
Daglig aktivitet
Skridt
Etager
Kalorier
Træning
Søvn
Puls
Stress
Mad
Vægthåndtering
Vand
Koffein
Together
Indstillinger
Yderligere oplysninger
91 Bixby
91
91
92
Introduktion
Starte Bixby
Angive sproget
92 Vejr
93 Alarm
94 Verdensur
94 Galleri
94
95
96
Importere og eksportere billeder
Se billeder
Slette billeder
96 Find min tlf.
97 Find mit ur
86 GPS
98 SOS-beskeder
99 E-mail
99 Galaxy Store
3
Indhold
100 Indstillinger
100
100
101
101
102
103
107
108
108
109
109
111
111
112
112
122
123
124
125
125
126
Introduktion
Urskiver
Vibration
Skærm
Avanceret
Forbindelser
Apps
Sikkerhed
Konto
Tilgængelighed
Generelt
Batteri
Om ur
Opret forb. t. ny telefon
Opret forb. t. tlf.
127 Urskiver
127 Opdag
Sådan bruger du Galaxy
Watch Active
128 Introduktion
128 Bruge som en personlig coach til dit
helbred
128 Nå målet for dit daglige
aktivitetsniveau
129 Administrere stress og søvnkvalitet
129 Opleve forbedrede øvelser
Appen Galaxy Wearable
113 Introduktion
130 Benytte som intelligent planlægger
115 Start
115
115
115
115
116
116
116
117
118
119
119
120
121
122
Find mit ur
Konto og sikkerhedskopiering
Synkroniser telefonindstill.
Tilgængelighed
Om ur
Om Galaxy Wearable
130
131
133
133
Om ur
Betaling
Galaxy Store
Samsung Health
Samsung Pay
SmartThings
Meddelelser
Apps
Widgets
Vibration
Skærm
Avanceret
Føj indhold til dit ur
Send SOS-anmodninger
Tjekke dagens oplysninger
Administrere min dagligdag
Bruge dobbelt ur, når du er i udlandet
Bruge en bekvem påmindelse
Appendiks
134 Fejlsøgning
138 Fjerne batteriet
4
Kom godt i gang
Om Galaxy Watch Active
Galaxy Watch Active er et smartwatch, som kan analysere dit træningsmønster, styre din
sundhed og give dig mulighed for at bruge en række praktiske apps, så du kan foretage
telefonopkald og afspille musik. Du kan nemt åbne de forskellige funktioner med et enkelt tryk
og også skifte urskiven, så den matcher din stil.
Slut Galaxy Watch Active til din mobilenhed, og få flere oplevelser med din mobilenhed, eller
brug Galaxy Watch Active alene uden at oprette forbindelse til en mobilenhed.
Læs dette først
Du bør læse vejledningen, før du tager enheden i brug, for at opnå sikker og korrekt brug.
• Beskrivelserne er baseret på enhedens standardindstillinger.
• Noget af indholdet kan variere i forhold til din enhed, afhængigt af det geografiske område,
modellens specifikationer eller enhedens software.
• Indhold (af høj kvalitet), der kræver et højt CPU- og RAM-forbrug, vil påvirke enhedens
generelle ydelse. Apps, der er relaterede til indholdet, fungerer muligvis ikke korrekt,
afhængigt af enhedens specifikationer og det miljø, den anvendes i.
• Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer, der skyldes apps fra andre udbydere end
Samsung.
• Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer eller inkompatibilitet, der skyldes
redigerede indstillinger i registreringsdatabasen eller modificeret operativsystemsoftware.
Hvis du forsøger at tilpasse operativsystemet, kan det medføre, at dit Galaxy Watch Active
eller dine apps ikke fungerer korrekt.
5
Kom godt i gang
• Software, lydkilder, baggrunde, billeder og andet medieindhold på dette Galaxy Watch
Active er givet i licens til begrænset brug. Det er en overtrædelse af lovene om ophavsret at
kopiere eller bruge disse materialer til erhvervsmæssige eller andre formål. Brugerne er fuldt
ud ansvarlige for ulovlig brug af medier.
• Standardapps, der følger med Galaxy Watch Active, er underlagt opdateringer, og
understøttelsen af disse kan ophøre uden forudgående varsel. Hvis du har spørgsmål
om en app, der leveres med dit Galaxy Watch Active, bedes du kontakte et af Samsungs
servicesteder. Kontakt tjenesteudbyderen angående brugerinstallerede apps.
• Ændring af operativsystemet på Galaxy Watch Active eller installation af software
fra uofficielle kilder kan medføre, at Galaxy Watch Active ikke fungerer korrekt samt
beskadigelse eller tab af data. Disse handlinger er overtrædelser af din Samsung-licensaftale
og vil ugyldiggøre din garanti.
• Nogle funktioner er muligvis anderledes end dem, der er beskrevet i denne vejledning,
afhængigt af modellen og producenten af den mobilenhed, du slutter til dit Galaxy Watch
Active.
• Du kan se touchskærmen tydeligt, selv i skarpt sollys udendørs ved automatisk at
justere kontrastområdet baseret på det omgivende miljø. På grund af naturen af Galaxy
Watch Active kan det at vise fast grafik i længere perioder resultere i efterbilleder
(skærmindbrænding) eller spøgelsesbilleder.
– – Det anbefales, at du ikke bruger fast grafik på dele af eller hele touchskærmen i længere
tid, og at du slukker for touchskærmen, når du ikke bruger Galaxy Watch Active.
– – Du kan indstille touchskærmen til at slukke automatisk, når du ikke bruger den.
Tryk på
(Indstillinger) på Galaxy Watch Actives appskærm, tryk på Skærm →
Skærm-timeout, og vælg derefter længden af den tid, som enheden skal vente, før
touchskærmen slukkes.
– – Du indstiller touchskærmen til automatisk at justere dens lysstyrke baseret på det
omgivende miljø ved at trykke på
(Indstillinger) på Galaxy Watch Actives appskærm,
trykke på Skærm → Automatisk lav lysstyrke, og derefter trykke på kontakten for at
aktivere den.
6
Kom godt i gang
• Afhængigt af geografisk område eller model skal visse enheder først godkendes af den
amerikanske telestyrelse – Federal Communications Commission (FCC). Hvis din enhed er
godkendt af FCC, kan du få vist FCC’s id på Galaxy Watch Active. For at se FCC-id’et skal du
trykke på
(Indstillinger) på skærmen apps på Galaxy Watch Active og trykke på Om ur
→ Enhed, og derefter tjekke FCC-id’et under FCC-certificering.
Bevarelse af vand- og støvafvisning
Din enhed understøtter vand- og støvafvisning. Følg disse trin omhyggeligt for at bevare vandog støvafvisning på din enhed. I modsat fald kan der være risiko for beskadigelse af din enhed.
• Undgå at udsætte enheden for skvulpende vand eller bølger.
• Undlad at bruge enheden, hvis du dykker, snorkler eller udfører anden aktiv vandsport.
• Hvis enheden eller dine hænder er våde, skal du aftørre dem grundigt, før du bruger
enheden.
• Hvis enheden bliver udsat for ferskvand, skal den aftørres grundigt med en ren, blød klud.
Hvis enheden bliver udsat for andre væsker, som f.eks. saltvand, vand fra swimmingpool,
sæbevand, olie, parfume, solcreme, håndrensemiddel eller kemiske produkter, såsom
kosmetik, skal den straks renses med ferskvand og tørres grundigt med en ren, blød klud.
Hvis du ikke følger disse instruktioner, kan enhedens ydeevne og udseende påvirkes.
• Hvis du taber enheden eller udsætter den for stød, kan funktionerne til beskyttelse mod
vand og støv blive beskadigede.
• Enheden må ikke skilles ad. Enhedens funktion til beskyttelse mod vand og støv kan blive
beskadiget.
• Enheden må ikke udsættes for dramatiske ændringer i luft- eller vandtemperatur.
• Enheden må ikke tørres med et varmeaggregat, såsom en hårtørrer.
• Enhedens funktion til beskyttelse mod vand kan blive beskadiget i en sauna.
• Visse funktioner, som f.eks. touchskærmen, fungerer muligvis ikke korrekt, hvis enheden
bruges i vand.
• Din enhed er testet i et kontrolleret miljø og certificeret som vand- og støvafvisende i
specifikke situationer og under specifikke forhold. (Overholder kravene til vandafvisning
i 50 m dybt vand som beskrevet i den internationale standard ISO 22810:2010, og
enheden kan bruges på lavt vand. Overholder kravene til støvafvisning som beskrevet i
klassifikation IEC 60529 IP6X).
7
Kom godt i gang
Forholdsregler mod overophedning
Hvis du føler ubehag på grund af overophedning ved at bruge enheden, skal du ophøre med at
bruge den øjeblikkeligt og fjerne den fra dit håndled.
For at undgå problemer såsom fejlfunktion, hudirritation, skade og batteritømning vises
en advarsel på enheden, hvis den når en bestemt temperatur. Når den første advarsel vises,
deaktiveres alle enhedens funktioner, indtil enheden er kølet ned til en specifik temperatur.
Hvis enhedens temperatur bliver ved med at stige, vises en anden advarsel. Hvis dette sker,
slukkes enheden. Anvend ikke enheden, før den er kølet ned til en bestemt temperatur.
Vejledningens ikoner
Advarsel: Situationer, hvor der er risiko for, at du eller andre kommer til skade
Forsigtig: Situationer, hvor der er risiko for, at enheden eller andet udstyr beskadiges
Bemærk: Bemærkninger, tips eller yderligere oplysninger
8
Kom godt i gang
Rengøring og håndtering af Galaxy Watch Active
Følg nedenstående punkter for at sikre, at dit Galaxy Watch Active fungerer, som det skal, og
bevarer sit pæne ydre. Mangelfuld rengøring og forkert håndtering kan bevirke, at Galaxy Watch
Active beskadiges, og der kan opstå hudirritation.
• Undgå, at enheden udsættes for støv, sved, blæk, olie og kemiske produkter, som f.eks.
kosmetik, antibakteriel spray, håndrengøringsmidler, rengøringsmidler og insektmidler. De
udvendige og indvendige dele af Galaxy Watch Active kan blive beskadiget, eller det kan
medføre ringe ydeevne. Hvis dit Galaxy Watch Active udsættes for nogen af ovenstående
stoffer, skal du rengøre det med en blød, fnugfri klud.
• Undgå at bruge sæbe, rengøringsmidler, slibematerialer og trykluft til rengøring af dit Galaxy
Watch Active, og undlad også at rengøre det med ultralydsbølger eller eksterne varmekilder.
Dette kan beskadige dit Galaxy Watch Active. Der kan opstå hudirritation forårsaget af
sæberester, rengøringsmidler, håndsprit eller rensemidler på dit Galaxy Watch Active.
• Rengør dit håndled og urremmen efter træning, og når du har svedt. Rengør Galaxy Watch
Active med postevand, tør efter med en smule sprit, og tør Galaxy Watch Active grundigt.
• Når du fjerner solcreme, lotion eller olie, skal du bruge et sæbefrit rensemiddel og derefter
skylle og tørre dit Galaxy Watch Active grundigt.
• Hvis dit Galaxy Watch Active bliver snavset, eller der kommer noget ind i det, kan du rengøre
det med en blød, fugtig tandbørste.
9
Kom godt i gang
Vær forsigtig, hvis du er overfølsom over for materialer på dit Galaxy Watch
Active
• Samsung har testet de skadelige materialer på dit Galaxy Watch Active via interne og
eksterne certificeringsmyndigheder, herunder en test af alle materialer, som kommer i
kontakt med huden, en test for hudgiftighed samt Galaxy Watch Active-slidtesten.
• Dit Galaxy Watch Active indeholder nikkel. Tag de nødvendige forholdsregler, hvis du er
overfølsom eller allergisk over for materialer i dit Galaxy Watch Active.
– – Nikkel: Galaxy Watch Active indeholder en lille mængde nikkel, som er under det
referencepunkt, der er angivet i den europæiske REACH-lovgivning (registrering,
vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier). Du bliver ikke
eksponeret for nikkel inde i Galaxy Watch Active, og Galaxy Watch Active har bestået den
internationale, certificerede test. Hvis du er overfølsom over for nikkel, skal du dog være
forsigtig med at bruge Galaxy Watch Active.
• Der anvendes kun materialer, som overholder standarderne fra den amerikanske U.S.
Consumer Product Safety Commission (CPSC), reglerne i de europæiske lande og andre
internationale standarder, til at fremstille et Galaxy Watch Active.
• Der findes flere oplysninger om, hvordan Samsung håndterer kemikalier, på Samsungs
websted (https://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/).
10
Kom godt i gang
Enhedens udseende
Pakkens indhold
Se guiden for hurtigstart for at se pakkens indhold.
• De dele, der følger med Galaxy Watch Active og eventuelt tilbehør, kan variere alt
afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
• De medfølgende dele er kun beregnet til brug sammen med dette Galaxy Watch
Active og er muligvis ikke kompatible med andre enheder.
• Udseende og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
• Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler. Du skal sikre dig, at
det er kompatibelt med Galaxy Watch Active inden købet.
• Med undtagelse af Galaxy Watch Active og visse typer tilbehør har det muligvis ikke
den samme certificering, når det gælder vand- og støvafvisning.
• Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung. Brug af tilbehør, der ikke er godkendt,
kan medføre ydelsesproblemer og funktionsfejl, der ikke dækkes af garantien.
• Tilgængeligheden af alt tilbehør kan variere og afhænger udelukkende af
producentens ændringer. Besøg Samsungs websted, hvis du vil have flere oplysninger
om tilgængeligt tilbehør.
11
Kom godt i gang
Galaxy Watch Active
Mikrofon
Sensor til
atmosfærisk tryk
GPS-antenne
NFC-antenne
Touchskærm
Tilbagetast
Starttast (tænd/
sluk-tast)
Lyssensor
Trykåbning
Sensor til
pulsmåler
Urrem
12
Kom godt i gang
Enheden og noget af tilbehøret (sælges separat) indeholder magneter. Organisationerne
American Heart Association (i USA) og Medicines and Healthcare Products Regulatory
Agency (i Storbritannien) advarer begge om, at magneter kan påvirke funktionen af
indopererede pacemakere, ICD-enheder, defibrillatorer, insulinpumper eller andre
former for elektromedicinsk udstyr (samlet benævnt “medicinsk enhed”) inden for en
afstand af 15 cm (6 tommer). Hvis du bruger en af denne type medicinske enheder, MÅ
DU IKKE BRUGE DENNE ENHED OG VISSE FORMER FOR TILBEHØR (SÆLGES SEPARAT),
MEDMINDRE DU HAR DRØFTET DETTE MED DIN LÆGE.
• Opbevar ikke din enhed og visse typer tilbehør (sælges separat) i nærheden af
magnetfelter. Magnetkort, herunder kreditkort, telefonkort, adgangskort og boarding
pass, kan blive ødelagt af magnetfelter.
• Sørg for at holde urremmen ren. Hvis den kommer i kontakt med urenheder, såsom
støv og farvestoffer, kan der komme pletter på urremmen, der ikke kan fjernes helt.
• Undlad at stikke skarpe genstande ind i sensoren til atmosfærisk tryk, i trykåbningen
eller i mikrofonen. De indvendige komponenter af Galaxy Watch Active kan blive
beskadigede, og vandbestandigheden kan blive reduceret.
• Hvis du benytter enheden, mens dens glas eller akrylmateriale er itu, er der risiko for
beskadigelse. Brug først enheden igen, når den er blevet repareret på et af Samsungs
servicesteder.
• Sørg for, at mikrofonen på dit Galaxy Watch Active ikke er blokeret, når du taler ind i
den.
• Trykåbningen sikrer, at de indvendige dele og sensorerne i Galaxy Watch Active
fungerer korrekt, når du bruger dit Galaxy Watch Active i miljøer, hvor det
atmosfæriske tryk ændrer sig.
13
Kom godt i gang
Taster
Tast
Funktion
• Tryk og hold for at tænde eller slukke dit Galaxy Watch
Active.
Startskærm/
Tænd/sluk
• Tryk for at tænde for skærmen.
• Tryk og hold i mere end 7 sekunder for at genstarte dit
Galaxy Watch Active.
• Tryk for at åbne skærmen apps, når du er i urskærmen.
• Tryk for at åbne urskærmen, når du er i en tilfældig skærm.
Tilbage
• Tryk for at gå tilbage til den forrige skærm.
Trådløs oplader
Overflade til
trådløs opladning
Undlad at udsætte den trådløse oplader for vand, da den trådløse oplader ikke har
samme certificering i forhold til vand- og støvafvisning som dit Galaxy Watch Active.
14
Kom godt i gang
Batteri
Oplade batteriet
Du skal oplade batteriet, inden du bruger det for første gang, eller når det ikke har været brugt i
en længere periode.
Brug kun opladere, batterier og kabler, som er godkendte af Samsung. Ikke-godkendte
opladere eller kabler kan få batteriet til at eksplodere eller beskadige dit Galaxy Watch
Active.
• Brug den trådløse oplader og opladeren, der fulgte med købet. Dit Galaxy Watch
Active kan ikke oplade korrekt med opladere fra andre producenter.
• Enheden kan blive alvorligt beskadiget, hvis opladeren tilsluttes forkert. Skader, som
skyldes forkert brug, dækkes ikke af garantien.
Kobl opladeren fra, når den ikke er i brug, for at spare strøm. Da opladeren ikke har en
tænd/sluk-kontakt, skal du tage opladeren ud af stikkontakten, når opladeren ikke er
i brug, for at undgå strømspild. Opladeren skal placeres tæt på stikkontakten og være
lettilgængelig under opladning.
1
2
Slut den trådløse oplader til opladeren, og sæt opladeren i en stikkontakt.
Placer dit Galaxy Watch Active i den trådløse oplader, så midten af dens bagside passer med
midten af den trådløse oplader.
Trådløs oplader
15
Kom godt i gang
3
Når det er fuldt opladet, skal du koble dit Galaxy Watch Active fra den trådløse oplader.
Først kobler du den trådløse oplader fra opladeren, og derefter tager du opladeren ud af
stikkontakten.
Kontrollere opladestatus
Tryk på en hvilken som helst af Galaxy Watch Actives taster for at tænde skærmen, mens den er
placeret på den trådløse oplader.
Hvis du oplader batteriet, når Galaxy Watch Active er slukket, kan du trykke på en hvilken som
helst tast for at tjekke opladestatus på skærmen.
Ved opladning af batteriet, når Galaxy Watch Active er tændt, kan du trykke på skærmen for at
tjekke opladestatus.
Tips og forholdsregler vedr. batteriopladning
• Hvis der er hindringer mellem dit Galaxy Watch Active og den trådløse oplader, oplades dit
Galaxy Watch Active muligvis ikke korrekt. Undgå, at dit Galaxy Watch Active og den trådløse
oplader kommer i kontakt med sved, væsker eller støv.
• Når batteriet er ved at løbe tør for strøm, er batteriikonet tomt.
• Hvis batteriet er totalt afladet, kan du ikke tænde dit Galaxy Watch Active med det samme,
selv om opladeren er tilsluttet. Lad det tømte batteri lade op i et par minutter, før du tænder
for dit Galaxy Watch Active.
• Hvis du bruger flere apps på én gang, løber batteriet hurtigt tør for strøm. Du bør altid
lade batteriet helt op, før du bruger disse apps for at undgå, at batteriet løber tør under en
dataoverførsel.
• Brug af andre strømkilder end opladeren, som f.eks. en computer, kan medføre
langsommere opladningshastighed på grund af en lavere elektrisk spænding.
• Hvis dit Galaxy Watch Active oplades med andre enheder via en multioplader, kan
opladningen tage længere tid.
• Du kan godt bruge dit Galaxy Watch Active, mens det oplader, men det kan tage længere tid
at lade batteriet helt op.
16
Kom godt i gang
• Hvis dit Galaxy Watch Active modtager ustabil strømforsyning under opladning, fungerer
touchskærmen muligvis ikke. Hvis det sker, skal du koble dit Galaxy Watch Active fra den
trådløse oplader.
• Galaxy Watch Active kan blive varmt under opladningen. Dette er normalt og bør ikke
påvirke levetiden eller ydeevnen for dit Galaxy Watch Active. Hvis batteriet bliver varmere
end normalt, kan opladeren stoppe opladningen for din sikkerheds skyld. Hvis dette sker,
kan du fortsætte med at oplade Galaxy Watch Active, når det er kølet ned igen. Nedkøling
sker ved, at du fjerner det fra det trådløse oplader.
• Hvis dit Galaxy Watch Active ikke oplader korrekt, bør du indlevere det til et af Samsungs
servicesteder.
• Undgå brug af bøjede eller beskadigede USB-kabler. Hvis USB-kablet er beskadiget, skal du
holde op med at bruge det.
Trådløs opladning
Galaxy Watch Active har en indbygget spole til trådløs opladning. Du kan oplade batteriet ved
at bruge en trådløs oplader eller en anden enhed, der fungerer som en trådløs opladningspude.
Den trådløse opladningspude og andre enheder, der fungerer som trådløse opladningspuder,
sælges separat.
Opladning af batteriet med en trådløs opladningspude
1
Anbring midten af Galaxy Watch Actives bagside på midten af den trådløse opladningspude.
17
Kom godt i gang
2
Når det er fuldt opladet, skal du koble dit Galaxy Watch Active fra den trådløse
opladningspude.
Forholdsregler ved trådløs opladning
Undlad at placere Galaxy Watch Active på den trådløse opladningspude, hvis der er
placeret strømledende materialer, som f.eks. metalgenstande og magneter, mellem
Galaxy Watch Active og den trådløse opladningspude.
Galaxy Watch Active oplades muligvis ikke korrekt eller kan overophedes, eller Galaxy
Watch Active og kortene kan beskadiges.
• Brug trådløse opladningspuder, der er godkendt af Samsung. Hvis du bruger andre
trådløse opladningspuder, oplades batteriet måske ikke korrekt.
• Besøg Samsungs websted, hvis du vil have flere oplysninger om trådløse
opladningspuder.
Oplade batteriet ved brug af PowerShare
1
Anbring midten af Galaxy Watch Actives bagside på enheden, der fungerer som en trådløs
opladningspude.
Placeringen af den trådløse opladerspole kan variere fra enhed til enhed. Tilpas enheden
og Galaxy Watch Active for at skabe en stærk forbindelse.
Enhed, der fungerer som en
trådløs opladningspude
18
Kom godt i gang
2
Når det er fuldt opladet, skal du koble dit Galaxy Watch Active fra enheden.
• For at oplade korrekt, bør du ikke flytte eller benytte enheden eller Galaxy Watch
Active under opladningen.
• Hvis du oplader Galaxy Watch Active, mens du oplader enheden, der fungerer som
trådløs opladningspude, kan opladningshastigheden mindskes, eller Galaxy Watch
Active fungerer muligvis ikke korrekt, afhængigt af opladertype.
• Opladningshastighed eller -effektivitet kan variere, afhængigt af enhedens tilstand
eller de omkringliggende omgivelser.
• Hvis den resterende batterikapacitet på den enhed, der fungerer som trådløs
opladningspude, falder til under et specifikt niveau, vil strømopladningen stoppe.
• Besøg Samsungs websted, hvis du vil have flere oplysninger om enheder, der fungerer
som trådløse opladningspuder.
Strømsparetilstand
Aktiver den strømbesparende tilstand for at forlænge batteriets brugstid.
• Viser farver på skærmen som gråtoner.
• Deaktiverer Wi-Fi-netværket.
• Begrænser alle funktioner, bortset fra opkalds-, besked- og meddelelsesfunktioner.
• Meddelelser for apps, der kræver en netværkstilslutning, modtages ikke, når dit Galaxy
Watch Active ikke er sluttet til din mobilenhed.
• Begrænser ydeevnen for CPU’en i dit Galaxy Watch Active.
På skærmen apps skal du trykke på
(Indstillinger) → Batteri → Strømbesparelse → .
→
Alternativt kan du trykke på
på hurtigpanelet for at aktivere strømsparetilstand. Se
Hurtigpanel for at få mere at vide om, hvordan du åbner hurtigpanelet.
Du deaktiverer denne tilstand ved at trykke på Deaktiver nederst på skærmen med
strømbesparelse og trykke på . Alternativt kan du trykke på
på hurtigpanelet for at
deaktivere strømsparetilstand.
19
Kom godt i gang
Sådan bærer du Galaxy Watch Active
Sådan tager du Galaxy Watch Active på
Åbn spændet, og sæt urremmen på dit håndled. Tilpas urremmen efter dit håndled, før stiften
ind i et justeringshul, og luk spændet.
Undgå at bøje urremmen unødigt. Dette kan beskadige dit Galaxy Watch Active.
• For at måle din puls mere præcist med dit Galaxy Watch Active skal du bære dit Galaxy
Watch Active fastspændt omkring din underarm lige over håndleddet. Se Korrekt brug
af dit Galaxy Watch Active for yderligere oplysninger.
• Når visse materialer kommer i kontakt med bagsiden af dit Galaxy Watch Active, kan
dit Galaxy Watch Active genkende, at du bærer det rundt om dit håndled.
• Hvis dit Galaxy Watch Active ikke registrerer nogen bevægelse i mere end 10 minutter,
antager dit Galaxy Watch Active, at du ikke bærer det rundt om dit håndled.
20
Kom godt i gang
Tips til urremmen og forholdsregler
• Når du bruger dit Galaxy Watch Active i længere tid, eller når du udfører træning af høj
intensitet, mens du har det på, kan der opstå hudirritation pga. friktion og tryk. Hvis du
bærer dit Galaxy Watch Active i længere tid, skal du tage det af håndleddet og lade være
med at tage det på i nogle timer.
• Der kan opstå hudirritation pga. allergi, miljøfaktorer og andre faktorer, eller hvis din hud
er udsat for sæbe eller sved i længere tid. I sådanne tilfælde skal du tage dit Galaxy Watch
Active af og vente 2 eller 3 dage, indtil symptomerne fortager sig. Hvis symptomerne ikke
forsvinder, eller hvis de bliver værre, skal du straks kontakte lægen.
• Sørg for, at din hud er tør, før du tager dit Galaxy Watch Active på. Hvis du bærer et vådt
Galaxy Watch Active i længere tid, kan det give hudirritation.
• Hvis du bruger dit Galaxy Watch Active i vand, skal du fjerne urenheder fra huden og dit
Galaxy Watch Active og tørre både hud og Galaxy Watch Active grundigt for at forhindre
hudirritation.
• Brug ikke andet tilbehør end Galaxy Watch Active i vand.
Udskiftning af urremmen
Tag urremmen af dit Galaxy Watch Active for at udskifte den.
1
Skub urremmens remstift ind.
21
Kom godt i gang
2
Træk urremmen væk fra hoveddelen på dit Galaxy Watch Active.
3
Sæt den ene ende af remstiften ind i hullet på dit Galaxy Watch Active.
22
Kom godt i gang
4
Skub remstiften ind, og sæt den nye urrem på.
1
2
Sådan tænder og slukker du Galaxy Watch Active
Tryk og hold på starttasten (tænd/sluk-tasten) i nogle få sekunder for at tænde for dit Galaxy
Watch Active.
Når du tænder for dit Galaxy Watch Active første gang eller nulstiller det, vises der en vejledning
på skærmen om download og installation af appen Galaxy Wearable på din mobilenhed. Se
Sådan slutter du Galaxy Watch Active til en mobilenhed for yderligere oplysninger.
Du kan slukke for dit Galaxy Watch Active ved at trykke og holde på starttasten (tænd/sluktasten) og derefter trykke på Sluk.
Overhold alle skilte og anvisninger fra autoriseret personale, når du færdes i områder,
hvor brug af trådløse enheder er forbudt, f.eks. om bord på fly eller på hospitaler.
23
Kom godt i gang
Genstart af Galaxy Watch Active
Hvis dit Galaxy Watch Active er gået i baglås og ikke reagerer, skal du trykke og holde på
starttasten (tænd/sluk-tasten) i mere end 7 sekunder for at genstarte det.
Sådan slutter du Galaxy Watch Active til en
mobilenhed
Installere appen Galaxy Wearable
Når du har sluttet dit Galaxy Watch Active til en mobilenhed, kan du bruge forskellige andre
funktioner. For at slutte dit Galaxy Watch Active til en mobilenhed skal du installere Galaxy
Wearable-appen på mobilenheden.
Afhængigt af din mobilenhed kan du downloade Galaxy Wearable-appen fra følgende steder:
• Samsung Android-enheder: Galaxy Store, Play Butik
• Andre Android-enheder: Play Butik
Du kan ikke installere appen Galaxy Wearable på mobilenheder, der ikke understøtter
synkronisering med Galaxy Watch Active. Kontroller, at din mobilenhed er kompatibel
med et Galaxy Watch Active.
Sådan slutter du dit Galaxy Watch Active til en mobilenhed via
Bluetooth
Galaxy Watch Active
1
Tænd Galaxy Watch Active, og stryg opad fra den nederste del af skærmen.
2
Tryk på
Der vises en skærm om download og installation af Galaxy Wearable-appen.
for at vælge, hvilket sprog du vil bruge, og følg vejledningen på skærmen.
Se Brug af dit Galaxy Watch Active uden en mobilenhed, hvis du ønsker at bruge dit
Galaxy Watch Active uden at slutte det til en mobilenhed.
24
Kom godt i gang
Mobilenhed
3
4
5
6
7
Start appen Galaxy Wearable.
Opdater om nødvendigt Galaxy Wearable-appen til den nyeste version.
Tryk på Start rejsen.
Vælg din enhed på skærmen.
Hvis du ikke kan finde din enhed, skal du trykke på Min er her ikke.
Tryk på AKTIVER, når vinduet med anmodning om aktivering af Bluetooth vises.
Følg anvisningerne på skærmen for at oprette forbindelsen.
Når forbindelsen er oprettet, vises en vejledning på skærmen, både på Galaxy Watch Active
og mobilenheden. Følg vejledningen på skærmen for at lære om de grundlæggende
kontrolfunktioner på dit Galaxy Watch Active.
• Tilslutningsmetoderne og skærmbillederne kan variere, afhængigt af din mobilenhed
og softwareversionen.
• Første gang du slutter dit Galaxy Watch Active til en mobilenhed, efter at du har
nulstillet det, kan batteriet blive opbrugt hurtigt på grund af synkronisering af data,
såsom kontakter.
• De understøttede mobilenheder og funktioner kan variere, afhængigt af dit
geografiske område, tjenesteudbyderen og producenten af enheden.
25
Kom godt i gang
Sådan slutter du dit Galaxy Watch Active til en ny mobilenhed
Når du slutter dit Galaxy Watch Active til en ny mobilenhed, vil Galaxy Watch Active blive
nulstillet. Hvis meldingen vises, før du slutter dit Galaxy Watch Active til en ny mobilenhed,
skal du trykke på Sikk.-kop. data > for at foretage en sikker backup af de gemte data. Se flere
oplysninger om sikkerhedskopiering af dit Galaxy Watch Active i Håndtering af data i dit Galaxy
Watch Active.
1
2
På skærmen apps skal du trykke på
(Indstillinger) → Opret forb. t. ny telefon →
.
Forbindelsen mellem dit Galaxy Watch Active og din mobilenhed afbrydes. Efter en let
nulstilling går den automatisk i Bluetooth-parringstilstand.
På den nye mobilenhed skal du starte appen Galaxy Wearable for at oprette forbindelse til
dit Galaxy Watch Active.
Hvis den mobilenhed, du ønsker at oprette forbindelse til, allerede er forbundet med en
anden enhed, skal du starte appen Galaxy Wearable på din mobilenhed og trykke på
→ Tilføj ny enhed for at forbinde med en ny enhed.
Fjernforbindelse
Dit Galaxy Watch Active og mobilenheden er forbundet via Bluetooth. Når der ikke er en
Bluetooth-forbindelse tilgængelig, kan du fjerntilslutte Galaxy Watch Active til din mobilenhed
ved brug af din Samsung account via et Wi-Fi-netværk. Du vil således stadig være i stand til at
modtage meddelelser fra din mobilenhed.
Hvis denne funktion ikke er slået til, kan du starte appen Galaxy Wearable på din mobilenhed,
trykke på Start → Konto og sikkerhedskopiering og derefter trykke på knappen
Fjernforbindelse.
26
Kom godt i gang
Brug af dit Galaxy Watch Active uden en
mobilenhed
Du kan bruge dit Galaxy Watch Active uden at slutte det til en mobilenhed. Brug dit Galaxy Watch
Active bekvemt uden at slutte det til en mobilenhed, mens du udfører udendørsaktiviteter,
såsom bjergbestigning eller konditræning. Du kan indstille dit Galaxy Watch Active til at kunne
bruges uden en mobilenhed, når du tænder dit Galaxy Watch Active første gang, eller når det
nulstilles.
• Visse funktioner er ikke tilgængelige, når du bruger dit Galaxy Watch Active uden at
slutte det til en mobilenhed.
• Besøg www.samsung.com for at få vist de juridiske meddelelser, når du indstiller
tilstanden Uden telefonforbindelse for første gang.
1
2
3
4
5
6
7
8
Tænd Galaxy Watch Active, og stryg opad fra den nederste del af skærmen.
Tryk på
og vælg det sprog, der skal anvendes.
Tryk på
, rul ned på skærmen, og tryk på her.
Tjek bemærkningen og tryk på Fortsæt >.
Læs og accepter betingelserne og vilkårene, og tryk på Accepter >.
Læs de yderligere vilkår og betingelser, vælg de vilkår og betingelser, som du accepterer, og
tryk derefter på Næste >.
Log på med din Samsung account.
Hvis du har brug for at gendanne data, skal du gendanne data fra et andet Galaxy Watch
Active på din Samsung account.
9 Angiv tidszone, dato og tidspunkt.
10 Angiv en PIN-kode til gendannelse eller sikkerhedskopiering af data.
På skærmen apps skal du trykke på
(Indstillinger) → Opret forb. t. tlf. →
og
derefter angive PIN-koden for at slutte dit Galaxy Watch Active til en mobilenhed, når dit
Galaxy Watch Active bruges uden en mobilenhed.
27
Kom godt i gang
Styring af skærmen
Touchskærm
• Lad ikke touchskærmen komme i kontakt med andre elektriske enheder.
Elektrostatiske udladninger kan medføre fejl på touchskærmen.
• For at undgå beskadigelse af touchskærmen må du ikke trykke på den med skarpe
genstande eller udøve et for stort tryk på den med dine fingerspidser.
• Det anbefales, at du ikke bruger fast grafik på en del af eller på hele touchskærmen
i længere tid. Hvis du gør det, kan det resultere i efterbilleder (skærmindbrænding)
eller spøgelsesbilleder.
• Dit Galaxy Watch Active genkender muligvis ikke touchhandlinger, der foretages
tæt på skærmens kanter, som ligger uden for området, hvor touchhandlinger kan
foretages.
• Det anbefales at bruge fingrene, når du benytter touchskærmen.
• Touchskærmen er muligvis ikke tilgængelig, når funktionen Lås skærm ved brug i
vand er aktiveret.
Trykke
Hvis du vil åbne en app, et menupunkt eller trykke på en skærmknap, skal du trykke på den med
en finger.
28
Kom godt i gang
Trykke og holde
Tryk og hold på skærmen i to eller flere sekunder for at aktivere redigeringstilstanden eller se
tilgængelige valgmuligheder.
Trække
Du kan flytte et element ved at trykke og holde på det og trække det til den ønskede position.
29
Kom godt i gang
Dobbelttrykke
Dobbelttryk på et billede for at zoome ind eller ud.
Sprede og knibe
Spred to fingre fra hinanden på et billede for at zoome ind eller ud.
30
Kom godt i gang
Stryge
Stryg til venstre eller højre for at se andre paneler.
Skærmens opbygning
Urskærmen er udgangspunktet for at få adgang til alle de mange skærme på dit Galaxy Watch
Active.
Du kan få vist andre skærme ved at trykke på tasten eller stryge din finger over skærmen.
Ur
Widgets
Meddelelser
Tilføj widgets.
Tilgængelige widgets, meddelelser og rækkefølgen af dem kan variere, afhængigt af
softwareversionen.
31
Kom godt i gang
Tilføje widgets
Du kan tilføje flere widgets på startskærmen.
Rul til venstre på skærmen, tryk på
, og vælg en widget. Den valgte widget vises i et nyt panel.
Flytte widgets
Tryk og hold på en widget, og træk den derefter til den ønskede placering.
Fjerne widgets
Tryk og hold på en widget, og tryk derefter på
.
Tænde og slukke for skærmen
For at tænde for skærmen skal du trykke på starttasten eller tilbagetasten.
Hvis skærmen ikke tændes, når du trykker på skærmen, skal du trykke på
(Indstillinger) på
skærmen apps, trykke på Avanceret → Berøringsvækning, og derefter trykke på kontakten for
at aktivere den.
For at slukke for skærmen skal du dække den med håndfladen. Derudover slukkes skærmen
automatisk, hvis dit Galaxy Watch Active ikke har været i brug i en specifik periode.
Du kan også tænde for skærmen ved hjælp af funktionen til vækkebevægelse. På skærmen apps
skal du trykke på
(Indstillinger) → Avanceret → Vækkebevægelse, og derefter trykke på
knappen for at aktivere den.
32
Kom godt i gang
Skifte skærm
Skifte mellem urskærmen og skærmen apps
For at åbne skærmen apps skal du trykke på starttasten på urskærmen.
For at vende tilbage til urskærmen skal du trykke på starttasten.
Se seneste apps.
En app
Urskærm
Skærmen apps
Skærmen apps
Skærmen apps viser ikoner for alle installerede apps på Galaxy Watch Active.
For at gå til næste eller forrige appskærm skal du stryge til venstre eller højre på skærmen eller
trykke på
eller .
De tilgængelige apps kan variere, afhængigt af softwareversionen.
33
Kom godt i gang
Åbne apps
Tryk på et appikon på skærmen apps for at åbne appen.
Hvis du vil åbne en app på listen over senest anvendte apps, skal du trykke på
på skærmen apps.
(Seneste apps)
Du kan også vælge at stryge over skærmen mod venstre på urskærmen og vælge den senest
åbnede app eller ofte benyttede app fra widgetten Appgenveje for at åbne appen.
For at føje en app, du gerne vil have, til widgetten Appgenveje skal du trykke på
og
tilføje appen. Hvis der ikke er plads nok til at tilføje ofte anvendte apps, skal du trykke
og holde på skærmen, trykke på REDIGER, og derefter trykke på
på den tidligere
tilføjede app for at tilføje en anden app.
Lukke apps
1
2
3
På skærmen apps skal du trykke på
(Seneste apps).
Stryg på skærmen mod venstre eller højre for at gå til appen for at lukke den.
Tryk på
.
Tryk på Luk alle for at lukke alle åbne, kørende apps.
Gå tilbage til den forrige skærm
For at vende tilbage til den forrige skærm skal du trykke på tilbagetasten.
34
Kom godt i gang
Skærmlås
Brug funktionen skærmlås til at beskytte dine personlige oplysninger ved at hindre andre i at
få adgang til dit Galaxy Watch Active. Når du har aktiveret skærmlåsefunktionen, kræver Galaxy
Watch Active en oplåsningskode, der skal benyttes, hver gang du vil låse den op.
Indstille skærmlås
På skærmen apps skal du trykke på
vælge låsemetoden.
(Indstillinger) → Sikkerhed → Lås → Type, og derefter
• Mønster: Tegn et mønster med mindst fire prikker for at låse skærmen op.
• PIN-kode: Indtast en PIN-kode med tal for at låse skærmen op.
Ur
Urskærm
Du kan tjekke klokken eller se andre informationer. Når du ikke er i urskærmen, skal du trykke på
starttasten for at vende tilbage til urskærmen.
35
Kom godt i gang
Skifte urskiven
Tryk og hold på urskærmen, stryg på skærmen mod venstre eller højre, og vælg dernæst en
urskive.
Du kan også tilpasse uret ved at trykke på Tilpas.
Hvis du vil downloade flere urskiver fra appen Galaxy Store, skal du trykke på Galaxy Store.
Du kan også ændre urskiven. På skærmen apps skal du trykke på
Urskiver → Urskiver.
(Indstillinger) →
Du kan også ændre urskiven på dit Galaxy Watch Active fra din mobilenhed. Start appen Galaxy
Wearable på din mobilenhed, og tryk på Urskiver eller Opdag. For at downloade flere urskiver
fra Galaxy Store, skal du trykke på SE MERE på Udvalgte urskiver.
Tilpasse en urskive med et billede
Anvend et billede som urskive, når du har importeret billedet fra din mobilenhed. Du kan se
flere oplysninger om import af billeder fra en mobilenhed under Importere billeder fra din
mobilenhed.
1
2
Tryk og hold på urskærmen, stryg på skærmen mod venstre eller højre, og tryk på Tilpas på
urskivens Mit foto+.
Tryk på skærmen, og tryk på Tilføj foto.
36
Kom godt i gang
3
Vælg et billede, du ønsker at anvende som urskive, og tryk på OK → OK.
Du kan zoome ind eller ud på billedet ved at dobbelttrykke hurtigt på billedet, sprede to
fingre fra hinanden eller knibe på billedet. Når der er zoomet ind på billedet, skal du stryge
på skærmen for at få en del af billedet til at blive vist på skærmen.
Hvis du vil tilføje flere billeder, skal du stryge på skærmen mod venstre og vælge Tilføj
foto. Der kan tilføjes op til tyve billeder som urskive. De tilføjede billeder vil rotere i
rækkefølge.
4
Stryg på skærmen for at ændre farve eller skrifttype, og tryk på OK.
Aktivering af funktionen Ur altid aktivt
Du kan indstille skærmen til altid at vise klokkeslættet, når skærmen er slukket, mens du har dit
Galaxy Watch Active på.
Tryk på
på hurtigpanelet. Alternativt kan du på skærmen apps trykke på
(Indstillinger) →
Urskiver → Ur altid aktivt, og derefter trykke på kontakten for at aktivere det.
Tilstanden Kun ur
Du kan benytte dit Galaxy Watch Active i tilstanden kun ur. I tilstanden kun ur vises kun uret, og
alle øvrige funktioner kan ikke benyttes.
Tryk på
på hurtigpanelet. Alternativt kan du på skærmen apps trykke på
(Indstillinger) og
trykke på Batteri for at åbne menuen for håndtering af batterier. Vælg så Kun ur, og tryk på .
Hvis du vil deaktivere tilstanden kun ur, skal du trykke og holde på starttasten i tre sekunder.
37
Kom godt i gang
Meddelelser
Informationspanel
Læs en meddelelse, f.eks. om en ny besked eller et mistet opkald, i informationspanelet. På
urskærmen skal du stryge til højre for at åbne informationspanelet. Hvis der er flere ikke-læste
meddelelser, vises der en orange prik på urskærmen.
Meddelelsesindikator
38
Kom godt i gang
Se indgående meddelelser
Når du modtager en meddelelse, vises oplysninger om meddelelsen, såsom dens type eller
tidspunktet, den blev modtaget, på skærmen. Hvis du modtager mere end to meddelelser, skal
du stryge til højre eller venstre på skærmen for at se flere meddelelser.
Tryk på meddelelsen for at se detaljerne.
Få adgang til
yderligere valg.
Slette meddelelser
Slet en meddelelse ved at stryge opad på skærmen, mens du får vist meddelelsen.
39
Kom godt i gang
Valg af apps til modtagelse af meddelelser
Vælg en app fra din mobilenhed for at modtage meddelelser på dit Galaxy Watch Active.
1
2
Start appen Galaxy Wearable på din mobilenhed, tryk på Start → Meddelelser, og tryk så
på kontakten.
Tryk på Administrer meddelelser, og tryk på kontakten ud for apps for at modtage
meddelelser fra dem på dit Galaxy Watch Active.
Hurtigpanel
Dette panel giver dig mulighed for at se den aktuelle status for dit Galaxy Watch Active og
konfigurere indstillinger.
Stryg nedad fra skærmens øverste kant.
Når der er mere end ni hurtigindstillingsikoner, skal du stryge på skærmen til venstre eller højre
for at gå til næste eller forrige hurtigpanel.
Ikon for
batteriniveau
Indikatorikoner
Hurtigindstillingsikoner
Forbindelsesstatus
for dit Galaxy
Watch Active
40
Kom godt i gang
Kontrol af indikatorikoner
Indikatorikoner vises øverst på hurtigpanelet, hvor du kan se den aktuelle status for dit Galaxy
Watch Active. Tabellen nedenfor indeholder de mest almindelige ikoner.
De viste indikatorikoner kan variere, afhængigt af det geografiske område.
Ikon
Betydning
Bluetooth tilsluttet
Bluetooth frakoblet
Bluetooth-headset tilsluttet
Wi-Fi tilsluttet
Batteriniveau
Kontrol af hurtigindstillingsikoner
Hurtigindstillingsikoner vises på hurtigpanelet. Tryk på ikonet for at ændre de grundlæggende
indstillinger eller starte funktionen bekvemt.
Se Redigere hurtigindstillingsikoner for at få mere at vide om, hvordan du åbner hurtigpanelet.
Ikon
Betydning
Aktiver godnattilstand
Tilslut Bluetooth-headsettet
/
Aktiver vibrer eller lydløs tilstand
Aktiver tilstanden forstyr ikke
Aktiver funktionen ur altid aktivt
Juster lysstyrken
Aktiver biograftilstand
Start appen Indstillinger
Aktiver strømsparetilstand
41
Kom godt i gang
Ikon
Betydning
Aktiver flytilstand
Aktiver tilstanden lås skærm ved brug i vand
/
Opret forbindelse til Wi-Fi-netværket, eller opret forbindelse til Wi-Finetværket automatisk
Aktiver funktionen for placeringsoplysninger
Åbn menuen til batteristyring
Start appen Find min tlf.
Aktiver NFC-funktionen
/
Afspil musik, eller sæt på pause
Aktiver funktionen berøringsfølsomhed
Redigere hurtigindstillingsikoner
Du kan redigere ikonerne på hurtigpanelet.
Tilføje et hurtigindstillingsikon
Tryk og hold på et hurtigindstillingsikon på hurtigpanelet, tryk på
funktion, du vil føje til hurtigpanelet.
, og vælg derefter en
Ikonet for den valgte funktion tilføjes på hurtigpanelet.
Fjerne et hurtigindstillingsikon
Tryk og hold på et hurtigindstillingsikon, du vil slette på hurtigpanelet, og tryk på
Hurtigindstillingsikonet fjernes.
Du kan også redigere hurtigpanelet. På skærmen apps skal du trykke på
(Indstillinger) → Avanceret → Rediger hurtigindstillinger.
42
.
Kom godt i gang
Aktivere godnattilstand
Aktiver godnattilstand, når du skal sove.
Tryk på
på hurtigpanelet.
Ikonet
vises øverst på urskærmen. Alle meddelelser, bortset fra alarmer, er dæmpet,
og skærmen tændes ikke, når der modtages meddelelser i dvaletilstand. Funktionerne
vækkebevægelse og ur altid aktivt deaktiveres også automatisk.
Tilslutte Bluetooth-headsettet
Tilslutter du Bluetooth-headsettet, kan du lytte til musik gennem det.
Tryk på
på hurtigpanelet.
Bluetooth-funktionen er aktiveret, og der søges på listen over de tilgængelige Bluetoothheadsets. Hvis det tidligere brugte Bluetooth er tilgængeligt, oprettes der automatisk forbindelse
til det.
Aktivering af Vibrer eller Lydløs tilstand
Aktiver vibrer eller lydløs tilstand.
Tryk på
eller
på hurtigpanelet.
Aktivere tilstanden Forstyr ikke
Dæmp Galaxy Watch Active for alle meddelelser, bortset fra alarmer, og skærmen tændes ikke,
når der modtages meddelelser.
Tryk på
på hurtigpanelet, og vælg tilstanden forstyr ikke.
Ikonet
vises øverst på urskærmen.
Aktivering af funktionen Ur altid aktivt
Indstil skærmen til altid at vise klokkeslættet, når skærmen er slukket, mens du har dit Galaxy
Watch Active på.
Tryk på
på hurtigpanelet.
Hvis du aktiverer denne funktion, bruger du mere batteri end normalt.
43
Kom godt i gang
Justere lysstyrken
Du kan justere lysstyrken på skærmen på dit Galaxy Watch Active efter behov.
Tryk på
på hurtigpanelet og juster lysstyrken ved at trykke på
eller
.
Aktivere biograftilstand
Aktiver biograftilstand for at se film.
Tryk på
på hurtigpanelet.
Ikonet
vises øverst på urskærmen. Alle alarmer og meddelelser dæmpes, og skærmen
tændes ikke, når der modtages en meddelelse, eller når der er en alarm. Funktionerne
vækkebevægelse og ur altid aktivt deaktiveres også automatisk.
Starte appen Indstillinger
Start appen Indstillinger for at konfigurere de forskellige funktioner på dit Galaxy Watch Active.
Tryk på
på hurtigpanelet.
Appen Indstillinger starter.
Aktivering af strømsparetilstand
Aktiver strømsparetilstand for at begrænse visse Galaxy Watch Active-funktioner og reducere
batteriforbruget.
Tryk på
på hurtigpanelet.
Skærmen viser farver som gråtoner.
Se Strømsparetilstand for yderligere oplysninger.
Aktivering af flytilstand
Aktiver flytilstand, når du går om bord på et fly. Hvis du aktiverer denne funktion, vil det
begrænse brugen af apps, der kræver netværkstilslutning, men du kan bruge andre funktioner
som normalt.
Tryk på
på hurtigpanelet.
Ikonet
vises øverst på urskærmen.
44
Kom godt i gang
Aktivering af tilstanden Lås skærm ved brug i vand
Du kan aktivere låsefunktionen, når du træner i vand.
Tryk på
på hurtigpanelet.
Touchskærmen, funktionerne vækkebevægelse og ur altid aktivt deaktiveres automatisk.
Tryk og hold på starttasten, indtil cirklen forsvinder, for at slå funktionen lås skærm ved brug i
vand fra.
Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk
Opret forbindelse til et Wi-Fi-netværk manuelt, eller indstil Wi-Fi-netværket til at oprette
forbindelse automatisk.
Tryk på
eller
på hurtigpanelet.
Wi-Fi-netværket er tilsluttet eller frakoblet. Wi-Fi-netværket tilsluttes automatisk, når
vises.
vises ikke, og Wi-Fi-netværket opretter ikke automatisk forbindelse, når du bruger dit
Galaxy Watch Active uden at oprette forbindelse til en mobilenhed.
Aktivering af funktionen for placeringsoplysninger
Aktiver placeringsoplysninger for at bruge GPS-data og placeringsdata i visse apps.
Tryk på
på hurtigpanelet.
Åbning af menuen til batteristyring
Åbn menuen til batteristyring for nemt at administrere batteriforbruget.
Tryk på
på hurtigpanelet.
Menuen til batteristyring vises.
45
Kom godt i gang
Starte appen Find min tlf.
Start appen Find min tlf., og find din mobilenhed, når du har forlagt den.
Tryk på
på hurtigpanelet.
Mobilenheden udsender lyd, og skærmen tændes. Se Find mit ur for yderligere oplysninger.
Denne funktion vises ikke, når du bruger dit Galaxy Watch Active uden at slutte det til en
mobilenhed.
Aktivering af NFC-funktionen
Aktiver NFC-funktionen.
Tryk på
på hurtigpanelet.
NFC-funktionen kan bruges bekvemt med NFC-antennen. Se NFC for yderligere oplysninger.
Afspilning eller midlertidig stop af musik
Aktiver musik, eller sæt på pause.
Tryk på
eller
på hurtigpanelet.
Musik afspilles eller sættes på pause på dit Galaxy Watch Active og den tilsluttede mobilenhed.
Du kan også lytte til musik, når du har tilsluttet Bluetooth-headsettet.
Aktivering af funktionen Berøringsfølsomhed
Aktiver funktionen berøringsfølsomhed for at bruge touchskærmen, mens du har handsker på.
Tryk på
på hurtigpanelet.
Afhængigt af typen af handsker, er det ikke sikkert, at touchskærmen genkender din
berøring, og funktionen bliver muligvis ikke aktiveret.
46
Kom godt i gang
Sådan indsættes tekst
Introduktion
En skærm til indtastning af tekst vises, når det er muligt at indtaste tekst, f.eks. for at sende en
besked.
• Skærmlayoutet for indsætning af tekst kan variere, afhængigt af hvilken app du
starter.
• Når dit Galaxy Watch Active er sluttet til en mobilenhed via Bluetooth, benyttes
sprogindstillingerne på mobilenheden også på dit Galaxy Watch Active.
Indsæt humørikoner.
Åbn håndskrifttilstand eller
tastaturet.
Brug stemmeinput.
Indsæt en tekstskabelon.
Bruge stemmeinput
Tryk på
, og tal for at registrere din besked.
Hvis du vil ændre det genkendte sprog, skal du trykke på → Inputsprog.
Få adgang til yderligere valg.
Genkender stemmeinput.
47
Kom godt i gang
• Denne funktion understøttes ikke på visse sprog.
• Tip til at forbedre stemmegenkendelsen
– – Tal tydeligt.
– – Sørg for, at der er ro omkring dig.
– – Brug ikke stødende sprog eller slangord.
– – Undgå at tale med dialekt.
Det er muligt, at dit Galaxy Watch Active ikke genkender din talte besked, afhængigt
af omgivelserne eller den måde, du taler på.
Bruge humørikoner
Tryk på
, og vælg kategorien. Listen over humørikoner for den valgte kategori vises.
Hvis du vil tegne, skal du trykke på Krusedulle øverst på skærmen og tegne din besked.
Tryk på
tegn.
for at slette den indtastede tekst et tegn ad gangen. Tryk på
48
for at genindsætte et
Kom godt i gang
Bruge håndskrift eller tastaturet
Tryk på
for at åbne håndskriftstilstanden og skrive på skærmen.
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af det geografiske område.
Skifte inputtilstand
Stryg på skærmen mod højre fra venstre hjørne af tekstskærmen, og vælg den inputtilstand,
du ønsker. Du kan skifte mellem teksttilstand, humørikontilstand, talikontilstand, tilstand for
stemmebrug, håndskrifttilstand og tegnsætningstilstand.
Tilstanden for håndskriftinput er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af det geografiske
område.
Skifte inputsprog
Træk mellemrumstasten mod venstre eller højre, mens du trykker og holder på den for at skifte
inputsprog i teksttilstand.
Hvis du vil tilføje flere sprog, skal du skifte til taltilstand, tegnsætningstilstand eller
humørikontilstand. Tryk derefter på → Vælg inputsprog, og vælg det sprog, der skal tilføjes.
Du kan bruge op til to sprog.
49
Kom godt i gang
Bruge tastaturet
Stryg på skærmen mod højre fra venstre hjørne af tekstinputskærmen, og vælg
.
Tastaturet vises i teksttilstand.
• Tekstangivelse understøttes ikke på visse sprog. For at indtaste tekst skal du ændre
inputsproget til et af de understøttede sprog.
• Tastaturlayoutet kan variere, afhængigt af det geografiske område.
Slet tegnet til venstre.
Indtast store bogstaver. Tryk to
gange, hvis du udelukkende vil
bruge store bogstaver.
Indsæt et mellemrum.
50
Apps og funktioner
Beskeder
Se beskeder, og besvar dem ved hjælp af dit Galaxy Watch Active.
Se beskeder
Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for at modtage beskeder, når du roamer.
1
På skærmen apps skal du trykke på
2
Rul ned i beskedlisten, og vælg derefter en kontakt for at se dine samtaler.
(Beskeder).
Du kan også stryge på skærmen til højre på urskærmen for at åbne informationspanelet og
se en ny besked.
Stryg opad eller nedad på skærmen, og tryk på Vis på telefon, når du vil se en besked på din
mobilenhed.
Hvis du vil svare på en besked, skal du vælge en inputtilstand og indtaste din besked.
51
Apps og funktioner
Sende beskeder
Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for at sende beskeder, når du roamer.
1
På skærmen apps skal du trykke på
(Beskeder).
Opret en ny besked.
Kontakter
Beskedliste
2
3
4
Tryk på
.
Du kan også vælge en beskedmodtager ved at trykke på
på listen over kontakter.
Tilføj en modtager, og tryk på Næste.
Vælg en inputmetode, skriv din besked, og tryk så på Send.
Tryk på
for at vælge en tekstskabelon.
Når du vælger et humørikon, sendes beskeden automatisk til modtagerne.
Når du indtaster tekst via tale, kan du vælge mellem tekst og lyd som beskedformat. Hvis
skærmen til det valgte beskedformat ikke vises, skal du åbne skærmen apps, trykke på
(Indstillinger) → Apps → Beskeder, og derefter trykke på knappen Send som lyd for at
aktivere den.
52
Apps og funktioner
Slette beskeder
1
2
3
På skærmen apps skal du trykke på
(Beskeder).
Rul ned i beskedlisten, og vælg derefter en kontakt for at se dine samtaler.
Tryk på , stryg opad eller nedad på skærmen, og tryk derefter Slet.
Beskeden slettes både fra Galaxy Watch Active og den tilsluttede mobilenhed.
Telefon
Introduktion
Du kan foretage eller tjekke indkommende opkald og besvare dem. Du kan imidlertid kun have
telefonsamtaler gennem den forbundne mobilenhed.
Modtage opkald
Besvare et opkald
Træk
uden for den store cirkel, når du modtager et opkald.
Du kan have en telefonsamtale gennem den forbundne mobilenhed med dit Galaxy Watch
Active.
53
Apps og funktioner
Afvise et opkald
Du kan afvise indgående opkald, og sende en afvisningsbesked til den, der ringer op.
Træk
uden for den store cirkel, når du modtager et opkald.
Hvis du vil sende en besked, når du afviser et indgående opkald, skal du stryge opad fra nederste
kant af skærmen.
Ubesvarede opkald
Hvis du går glip af et opkald vises en besked om mistet opkald på informationspanelet. Stryg på
skærmen mod højre på urskærmen for at åbne informationspanelet og se beskeder om mistede
opkald. Du kan også trykke på
(Telefon) på skærmen apps for at se mistede opkald.
54
Apps og funktioner
Foretage opkald
På skærmen apps skal du trykke på
(Telefon).
Tastatur
Kontakter
Logliste
Brug en af følgende metoder:
• Tryk på
, indtast et nummer ved brug af tastaturet, og tryk derefter på
• Tryk på
, rul gennem kontaktlisten, vælg en kontakt, og tryk derefter på
• Rul gennem loglisten, vælg en logregistrering, og tryk derefter på
.
.
.
Kontakter
Dine gemte kontakter på din mobilenhed bliver også gemt på dit Galaxy Watch Active, efter du
har forbundet dem. Du kan foretage et opkald eller sende en besked til en kontakt.
På skærmen apps skal du trykke på
(Kontakter).
Listen med favoritkontakter på mobilenheden står øverst på kontaktlisten.
Brug en af følgende søgemetoder:
• Tryk på
, og angiv søgekriteriet øverst på kontaktlisten.
• Rul gennem kontaktlisten. Når du stryger hurtigt opad eller nedad på skærmen, ruller listen i
alfabetisk rækkefølge.
Når en kontakt er markeret, kan du gøre et af følgende:
•
: Foretag et stemmeopkald.
•
: Skriv en besked.
55
Apps og funktioner
Tilføje kontakter
1
2
3
På skærmen apps skal du trykke på
Tryk på
(Kontakter).
øverst på kontaktlisten, og indtast kontaktoplysningerne.
Tryk på GEM.
Vælge de oftest anvendte kontakter på widgetten
Stryg mod venstre på urskærmen, og tilføj ofte benyttede kontakter fra widgetten Kontakter
for at kontakte dem direkte gennem en tekstbesked eller et telefonopkald. Tryk på Tilføj, vælg
kontakt, og tryk derefter på Udført.
• For at benytte widgetten Kontakter skal du først tilføje den. Se Tilføje widgets for
yderligere oplysninger.
• Der kan føjes op til fire kontakter til widgetten.
Føje medicinske oplysninger til Min profil
Føj medicinske oplysninger til Min profil, så redderen hurtigt kan se dem i en nødsituation.
Start appen Kontakter på din mobilenhed, vælg din profil, og indtast så dine medicinske
oplysninger. Hvis du vil have vist dine medicinske oplysninger på dit Galaxy Watch Active, skal
du trykke på
(Kontakter) på skærmen apps, vælge din profil, og stryge opad fra skærmens
nederste kant.
I en nødsituation skal du trykke og holde på starttasten på dit Galaxy Watch Active (tænd/sluktasten) og trykke på Medicinoplysninger ved nødsituationer.
Afhængigt af den mobilenhed, du slutter til dit Galaxy Watch Active, er det ikke sikkert,
du kan bruge denne funktion.
56
Apps og funktioner
Samsung Pay
Registrer ofte anvendte kort i mobilbetalingstjenesten Samsung Pay for at foretage betalinger på
en mere hurtig og sikker måde. Samsung Pay understøtter NFC (Near Field Communication) for
at give mulighed for betaling via almindelige kreditkortlæsere.
Du kan få flere oplysninger, f.eks. om, hvilke kort der understøtter denne funktion, på
www.samsung.com/samsung-pay.
• Appens tilgængelighed og hvilke funktioner, den understøtter, kan variere alt
afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
• Procedurerne for den første opsætning og kortregistrering kan variere, alt afhængigt
af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
Opsætning af Samsung Pay
1
2
Start appen Galaxy Wearable på din mobilenhed.
Tryk på ÅBN SAMSUNG PAY, og følg vejledningen på skærmen for at registrere dit kort.
Foretage betalinger
1
2
3
Tryk og hold på tilbagetasten for at foretage en betaling på dit Galaxy Watch Active.
Indtast PIN-koden.
Rul gennem kortlisten, vælg et kort, og tryk på BETAL.
57
Apps og funktioner
4
Anbring dit Galaxy Watch Active tæt på kortlæseren.
Når kortlæseren genkender kortoplysningerne, behandles betalingen.
• Det kan afhænge af din netværksforbindelse, om en betaling kan behandles.
• Verificeringsmetoden til betalinger afhænger muligvis af kortlæserne.
Samsung Health
Introduktion
Samsung Health registrerer dine aktiviteter over 24 timer og opfordrer dig til at indarbejde
sunde vaner. Når du slutter dit Galaxy Watch Active til dine mobilenheder, kan du gemme og
administrere sundhedsrelaterede data i Samsung Health-appen.
Når den automatiske træningsgenkendelsesfunktion er aktiveret, vises en opmuntrende besked,
når du træner i mere end 10 minutter, mens du bærer dit Galaxy Watch Active. Når dit Galaxy
Watch Active registrerer inaktivitet i mere end en time, giver det dig besked og viser dig nogle
strækøvelser, du kan lave. Når dit Galaxy Watch Active registrerer, at du kører, viser det muligvis
ikke en opmuntrende besked eller strækøvelser.
På skærmen apps skal du trykke på
(Samsung Health).
• Samsung Health-funktioner er kun beregnet til fritids-, velvære- og fitnessformål. De
er ikke beregnet til medicinsk brug. Læs instruktionerne grundigt, før du bruger disse
funktioner.
• Oplysninger, der er indsamlet gennem brug af Galaxy Watch Active eller Fit-softwaren
eller andre forudindlæste applikationer deri, er muligvis ikke passende, nøjagtige,
komplette eller pålidelige.
58
Apps og funktioner
Korrekt brug af dit Galaxy Watch Active
• Når du aktiverer sporingsfunktionen til automatisk pulsmåling, eller når dit Galaxy Watch
Active registrerer, at du træner, måler Galaxy Watch Active automatisk din puls. I forbindelse
med pulsmåling skal du bære Galaxy Watch Active fast på armen lige over håndleddet, som
vist i figuren nedenfor.
• Hvis du strammer dit Galaxy Watch Active for hårdt, kan der opstå hudirritation, og hvis det
sidder for løst, kan der opstå friktion.
<Bagside>
Sensor til pulsmåler
• Præcisionen af sensoren til pulsmåleren kan reduceres alt efter måleforholdene og
omgivelserne.
• Brug kun pulsmålerfunktionen til at måle pulsen.
• Se ikke direkte ind i lyset fra sensoren til pulsmåleren. Dette kan hæmme dit syn. Sørg
for, at børn ikke ser direkte ind i lyset.
• Kolde omgivelser kan påvirke målingen. Sørg for at holde dig selv varm, når du måler
pulsen om vinteren, eller når det er koldt.
59
Apps og funktioner
• Rygning eller indtagelse af alkohol før en måling kan forårsage pulsen til at være
anderledes end normalt.
• Undlad at snakke, gabe eller trække vejret tungt under måling af pulsen. I modsat fald
kan pulsen blive registreret unøjagtigt.
• Eftersom sensoren til pulsmåleren anvender lys til at fastslå pulsen, kan dens
præcision variere på grund af fysiske faktorer, der påvirker lysabsorptionen og
refleksionen, såsom blodcirkulation/blodtryk, hudtilstand samt placering og
koncentration af blodkar. Derudover kan målingerne være unøjagtige, hvis din puls er
ekstremt høj eller lav.
• Brugere med tynde håndled kan modtage unøjagtige pulsmålinger, hvis enheden
sidder løst, hvilket bevirker, at lyset ikke afspejles jævnt. Hvis pulsmålingen ikke
fungerer korrekt, skal du justere positionen for sensoren til pulsmåleren til højre,
venstre, op eller ned på håndleddet, eller bære enheden på din inderarm, så sensoren
til pulsmåleren har kontakt med din hud.
• Tør sensoren til pulsmåleren af, hvis den er snavset, og prøv igen. Hindringer mellem
enhedens urrem og dit håndled, såsom kropshår, snavs og andre objekter, kan
forhindre en jævn afspejling af lyset. Sørg for, at du fjerner sådanne hindringer før
brug.
• Hvis din enhed føles varm, skal du tage den af, indtil den er kølet af. Hvis huden
udsættes for enhedens varme overflade i længere tid, kan det medføre forbrænding
af huden.
60
Apps og funktioner
Daglig aktivitet
Tjek dit daglige aktivitetsmål baseret på målsætning, såsom forbrændte kalorier, træningstid eller
aktivitetstid.
Tjekke den daglige aktivitet
På skærmen apps skal du trykke på
(Samsung Health), stryge opad eller nedad på skærmen,
og derefter åbne den daglige aktivitetstrackerskærm. Alternativt kan du stryge over skærmen
mod venstre på urskærmen og vælge widgetten Daglig aktivitet for at starte den.
• Aktivitet: Tjek dit antal forbrændte kalorier gennem aktiviteter, som du udførte i løbet af
dagen. Når du nærmer dig dit mål for forbrændte kalorier, vil kurven stige.
• Træn: Tjek dit samlede antal træningstimer for aktiviteter, som du udførte i løbet af dagen.
Tider til de forskellige træningsøvelser genkendes automatisk, og tiderne for de manuelt
startede øvelser er inkluderet. Når du nærmer dig dit træningsmål, vil kurven stige.
• Bevægelse hver time: Tjek, hvor længe du var aktiv pr. timer hele dagen. Når du nærmer dig
dit timemål ved at gøre lette aktiviteter, f.eks. udstrækning og gang, stiger grafen.
Hvis du vil se ugentlige registreringer i et diagram, skal du stryge opad eller nedad på skærmen.
61
Apps og funktioner
Sætte dit daglige aktivitetsmål
1
2
3
4
Stryg opad eller nedad på aktivitetstrackerskærmen, og tryk på Indst.
Tryk på Sæt mål, og vælg en aktivitet.
Tryk på feltet for målet af antal skridt, og stryg opad eller nedad på skærmen for at indstille
målet for antal skridt.
Tryk på UDFØRT.
Indstilling af meddelelser
For at modtage en meddelelse når du har nået dit mål, skal du stryge opad eller nedad på
skærmen, trykke på Indst., og derefter trykke på kontakten Meddelelser for at aktivere den.
Skridt
Dit Galaxy Watch Active tæller dine skridt og måler den afstand, du har gået.
Måling af antal skridt og gåafstand
På skærmen apps skal du trykke på
(Samsung Health), stryge opad eller nedad på skærmen,
og derefter åbne skridttællerskærmen.
Aktuelle skridt i alt
Mål
62
Apps og funktioner
Hvis du vil se ugentlige registreringer i et diagram, skal du stryge opad eller nedad på skærmen.
• Når du begynder at tælle dine skridt, overvåger skridttælleren dine skridt og viser
antal skridt efter en kort forsinkelse, fordi dit Galaxy Watch Active genkender din
bevægelse helt præcist, efter at du har gået et stykke tid. For at få et præcist antal
skridt kan du opleve en kort forsinkelse, før pop op-vinduet angiver, at du har nået dit
mål.
• Hvis du bruger skridttrackeren på rejser i bil eller tog, kan vibrationer påvirke
skridttællingen.
Indstilling af mål for skridt
1
2
3
4
Stryg opad eller nedad på skærmen, og tryk på Indst.
Tryk på Mål for skridt.
Tryk på feltet for målet af antal skridt, og stryg opad eller nedad på skærmen for at indstille
mål for antal skridt.
Tryk på UDFØRT.
Indstilling af meddelelser
For at modtage en meddelelse når du har nået dit mål, skal du stryge opad eller nedad på
skærmen, trykke på Indst., og derefter trykke på kontakten Meddelelser for at aktivere den.
63
Apps og funktioner
Etager
Registrer og track, hvor mange etager du tilbagelægger.
Måle antal etager, du har gået
På skærmen apps skal du trykke på
(Samsung Health), stryge opad eller nedad på skærmen,
og derefter åbne etagetællerskærmen.
Aktuelle etager i alt
Mål
Hvis du vil se ugentlige registreringer i et diagram, skal du stryge opad eller nedad på skærmen.
• En etage beregnes som ca. 3 meter. Det registrerede antal etager svarer muligvis ikke
til det faktiske antal etager, du klarer.
• Det registrerede antal etager er muligvis ikke nøjagtigt, afhængigt af omgivelserne,
brugerens bevægelser og bygningsforholdene.
• Det registrerede antal etager kan være unøjagtigt, hvis vand (brusebad og
vandaktivitet) eller urenheder er trængt ind i sensoren til det atmosfæriske tryk. Hvis
der kommer rengøringsmidler, sved eller regndråber på dit Galaxy Watch Active, skal
du skylle det med rent vand og tørre sensoren til atmosfærisk tryk grundigt før brug.
Indstilling af mål for etager
1
2
Stryg opad eller nedad på etagetællerskærmen, og tryk på Indst.
Tryk på Etagemål.
64
Apps og funktioner
3
4
Tryk på feltet for målet af antal skridt, og stryg opad eller nedad på skærmen for at angive
målet for antal skridt.
Tryk på UDFØRT.
Indstilling af meddelelser
For at modtage en meddelelse når du har nået dit mål, skal du stryge opad eller nedad på
skærmen, trykke på Indst., og derefter trykke på kontakten Meddelelser for at aktivere den.
Kalorier
Du kan tjekke, hvor mange kalorier du forbrænder hver dag eller uge.
På skærmen apps skal du trykke på
(Samsung Health), stryge opad eller nedad på skærmen,
og derefter åbne kalorietællerskærmen.
• Det forbrændte antal kalorier omfatter din basalforbrænding beregnet på baggrund
af din registrerede profil. Når du første gang starter Samsung Health-appen, vises
basalforbrænding indtil det tidspunkt, hvor du starter appen, som forbrændte kalorier.
• Det forbrændte antal kalorier under aktiviteten er resultatet af træningen eller andre
aktiviteter, du udfører.
65
Apps og funktioner
Træning
Registrer oplysninger om din træning og tjek resultaterne, f.eks. forbrændte kalorier, med
træningsfunktionen.
• Før denne funktion anvendes, tilrådes det gravide kvinder, ældre personer og mindre
børn eller brugere, der lider af f.eks. kroniske hjertesygdomme eller forhøjet blodtryk,
at rådføre sig med en praktiserende læge.
• Hvis du føler dig svimmel, får smerter eller åndedrætsbesvær under øvelserne, skal du
stoppe med at bruge funktionen og konsultere din praktiserende læge.
• Opret din profil, hvis du lige har købt eller nulstillet dit Galaxy Watch Active.
Vær opmærksom på følgende, inden du træner under kolde vejrforhold:
• Undgå at bruge enheden i koldt vejr. Brug helst enheden inden døre.
• Hvis du bruger enheden udendørs i koldt vejr, bør du trække dine ærmer ned over dit Galaxy
Watch Active, før du bruger det.
Starte træningen
1
2
På skærmen apps skal du trykke på
(Samsung Health).
Stryg opad eller nedad på skærmen, åbn træningstrackerskærmen, og tryk så på Træn.
Stryg til venstre eller højre på urskærmen, og begynd at træne straks med widgetten
Multitræninger. Tryk på Tilføj for at tilføje op til fire forskellige træningstyper.
66
Apps og funktioner
3
Tryk på
på den træningstype, du ønsker, fra listen over træningstyper.
Skærmen, hvorpå du kan tilføje detaljer for træningen, f.eks. målet, vises.
Tryk på træningstypen, når du vil begynde at træne.
Når den træningstype, du ønsker, ikke findes, skal du trykke på Flere træningssessioner og
vælge en træningstype, du ønsker.
4
Tryk på Mål, vælg måltype, og angiv detaljer for målet.
Hvis du vælger Basistræning som mål, kan du træne så meget du vil, uden en grænse for
tid og distance.
5
Tryk på Træningsskærm for at tilpasse træningsskærmen.
• Se Tilpasning af træningsskærmen for yderligere oplysninger.
• Træningsskærmen kan ikke ændres under træning.
6
Indstil forskellige indstillinger for hver træningstype.
• Placering: Indstil GPS-antennen på dit Galaxy Watch Active til at spore din aktuelle
placering, når du træner udendørs.
• Autom. pause: Indstil træningsfunktionen på dit Galaxy Watch Active til at stoppe
automatisk, når du stopper træningen.
• Vejledningshyppighed: Indstil til at modtage vejledningen, når du når den distance eller
tid, du har angivet.
• Bassinlængde: Indstil bassinlængden.
67
Apps og funktioner
7
Tryk på
for at begynde at træne.
• Angiv, om du vil bruge dine placeringsoplysninger, når du bruger dit Galaxy Watch
Active første gang, efter at du har købt eller nulstillet det. Placeringsoplysninger er
som standard aktiveret.
• Din puls måles i sekunder, når du begynder at træne. For at måle din puls mere
præcist med Galaxy Watch Active skal du bære dit Galaxy Watch Active fastspændt
omkring din underarm lige over håndleddet.
• Bevæg dig ikke, før din puls vises på skærmen, så den kan måles mere præcist.
• Det kan være, at din puls ikke midlertidigt er synlig. Det kan der være mange årsager
til, f.eks. miljø, din fysiske tilstand eller hvordan du bærer dit Galaxy Watch Active.
• Hvis du vælger Svømning (swimmingpool) eller Svømning (udendørs), aktiveres
funktionen lås skærm ved brug i vand automatisk.
68
Apps og funktioner
8
Stryg mod venstre eller højre på skærmen for at se træningsinformation, såsom puls,
distance eller tid, på skærmen for træningsoplysninger.
Når du svømmer, kan du tjekke yderligere træningsoplysninger.
Stryg på skærmen til højre for at lytte til musik.
• Når du vælger Svømning (swimmingpool), eller Svømning (udendørs), aktiveres
tilstanden lås ved brug i vand automatisk, og touchskærmen deaktiveres. Skærmen
ændrer sig automatisk, og du kan se din træningsinformation.
• Når du vælger Svømning (swimmingpool), eller Svømning (udendørs) er den
registrerede værdi muligvis ikke helt præcis i følgende situationer:
– – Hvis du stopper med at svømme, før du når til slutningen af en bane
– – Hvis du skifter svømmetag midt i træningen
– – Hvis du stopper med at bevæge dine arme, før du når til slutningen af en bane
– – Hvis du bruger en svømmeplade til dine ben eller svømmer uden at bevæge dine
arme
– – Hvis du ikke sætter træningen på pause eller genstarter den ved at trykke på
tilbagetasten, men afslutter træningen ved at trykke på tilbagetasten og trykke
på Afslut
69
Apps og funktioner
9
Tryk på tilbagetasten for at sætte træningen på pause.
Tryk på tilbagetasten igen efter pausen for at genstarte træningen.
For at afslutte træningen skal du trykke på Afslut →
pause.
efter at træningen har været sat på
For at afslutte svømningen skal du først trykke og holde på starttasten for at deaktivere
automatisk lås ved træning i vand, ryst så dit Galaxy Watch Active for at fjerne vand helt
fra det for at sikre, at sensoren til atmosfærisk tryk virker korrekt, og tryk dernæst på OK →
Afslut → .
Musikken vil fortsætte med at afspilles, selv når du er færdig med træningen. For at
stoppe musikken, skal du stoppe musikken, før du afslutter træningen eller starte
(Musik).
10 Stryg opad eller nedad på skærmen, når du afslutter træningen, og se dine
træningsoplysninger.
Lave flere træninger
Du kan logge træninger og gå direkte gennem en hel rutine ved at starte en anden øvelse lige
efter, du har afsluttet den aktuelle øvelse.
1
2
3
Tryk på tilbagetasten for at sætte den aktuelle øvelse på pause.
Tryk på Afslut → Ny træning >.
Vælg træningstypen, og start den næste træning.
Starte repetitive øvelser
Du kan udføre repetitive øvelser, såsom squats eller dødløft. Dit Galaxy Watch Active tæller med
vibrationer og bip, hvor mange gange du gentager bevægelsen. Du kan imidlertid kun høre
denne biplyd gennem det forbundne Bluetooth-headset.
1
2
På skærmen apps skal du trykke på
(Samsung Health).
Stryg opad eller nedad på skærmen, åbn træningstrackerskærmen, og tryk så på Træn.
70
Apps og funktioner
3
Tryk på
på den træningsform, du ønsker, fra listen over træningstyper.
Skærmen, hvorpå du kan tilføje detaljer for træningen, f.eks. målet, vises.
Tryk på træningstypen, når du vil begynde at træne.
Når den gentagne træningstype, du ønsker, ikke findes, skal du trykke på Flere
træningssessioner og vælger en træningstype, du ønsker.
4
Tryk på Mål, vælg måltype, og indstil detaljer for målet.
Hvis du vælger Basistræning som mål, kan du træne, så meget du vil, uden en grænse
for tid eller repetitioner.
5
6
Tryk på Træningsskærm for at tilpasse træningsskærmen.
Indstil forskellige indstillinger for hver træningstype.
• Gentag.tæller: Tæl antallet af repetitioner med bip. Du kan imidlertid kun høre denne
biplyd gennem det forbundne Bluetooth-headset.
• Håndled båret på: Vælg det håndled, du bærer dit Galaxy Watch Active på for at forbedre
nøjagtigheden af tællingen.
7
Tryk på
for at begynde at træne.
Tryk på OK når du har indtaget den korrekte position til at starte den ved at følge posituren
på skærmen.
Til gentagende træning, begynder træningen, når du har indtaget den korrekte position
ved at følge posituren på skærmen.
71
Apps og funktioner
8
9
Tælling begynder med vibrationer og bip.
Tag en pause, når du har gennemført et sæt. Eller tryk på Næste, hvis du vil springe videre til
næste sæt. Træningen begynder, når du har indtaget den korrekte position til at starte den
ved at følge posituren på skærmen.
Tryk på tilbagetasten for at sætte træningen på pause.
For at afslutte træningen skal du trykke på Afslut →
pause.
efter at træningen har været sat på
10 Stryg opad eller nedad på skærmen, når du afslutter træningen, og se dine
træningsoplysninger.
Tilpasning af træningsskærmen
Tilpas træningsskærmen, der vises, mens du træner, med de oplysninger du vil se på forhånd.
Træningsskærmen kan ikke ændres, mens du træner.
1
2
3
4
På skærmen apps skal du trykke på
(Samsung Health).
Stryg opad eller nedad på skærmen, åbn træningstrackerskærmen, og tryk så på Træn.
Tryk på
på den træningstype, du ønsker, fra listen over træningstyper.
Skærmen, hvorpå du kan tilføje detaljer for træningen, f.eks. målet, vises.
Tryk på Træningsskærm, vælg træningsskærm, indstil om du vil bruge den, og vælg derefter
de oplysninger, der skal vises på skærmen.
72
Apps og funktioner
Automatisk træningsgenkendelse
Når du har udført en aktivitet i mere end ti minutter med dit Galaxy Watch Active på, registrerer
det automatisk, at du træner, og registrerer træningsoplysninger, såsom træningstype, varighed
og forbrændte kalorier.
Når du stopper med træningen i mere end et minut, registrerer Galaxy Watch Active automatisk,
at du er stoppet med træningen, og denne funktion deaktiveres.
• Du kan se listen over træning, der understøttes af funktionen til automatisk
registrering af træning. På skærmen apps skal du trykke på
(Samsung Health), og
derefter trykke på Indstillinger → Træningsregistr. → Aktiv. at registrere.
• Funktionen til automatisk træningsgenkendelse måler den tilbagelagte distance og
antallet af forbrændte kalorier ved hjælp af accelerationssensoren. Målingerne er
muligvis ikke nøjagtige, afhængigt af den måde, du går på, træningsrutiner og livsstil.
Søvn
Analyser dit søvnmønster, og registrer det ved at måle din puls, mens du sover.
• Søvnmønsterets fire stadier (vågen, REM, let, dyb) analyseres ved hjælp af dine
bevægelser og din puls, mens du sover. Der vises en graf med anbefalede intervaller
for hver målt søvntilstand.
• Hvis din puls er uregelmæssig, kan dit Galaxy Watch Active ikke registrere din
puls korrekt, eller hvis du slukker for funktionen til registrering af REM-søvn, vil
søvnmønsteret blive analyseret i tre stadier (urolig, let, ikke urolig).
• Søvnmønstre analyseres og registreres med din puls. For at måle dit søvnmønster
sammen med dine kropsbevægelser skal du stryge opad eller nedad på
søvntrackerskærmen og trykke på Indst., og dernæst trykke på knappen Registrer
REM-søvn for at deaktivere den.
• For at måle din puls mere præcist med dit Galaxy Watch Active skal du bære dit Galaxy
Watch Active fastspændt omkring din underarm lige over håndleddet. Se Korrekt brug
af dit Galaxy Watch Active for yderligere oplysninger.
73
Apps og funktioner
Måle dit søvnmønster
1
2
3
4
Sov med dit Galaxy Watch Active på.
Dit Galaxy Watch Active vil begynde at måle dit søvnmønster.
På skærmen apps skal du trykke på
(Samsung Health), når du vågner.
Stryg opad eller nedad på skærmen og åbn søvntrackerskærmen.
Se dit søvnmønster og dine søvnoplysninger.
74
Apps og funktioner
Puls
Mål og registrer din puls.
• Pulstrackeren i dit Galaxy Watch Active er kun beregnet til fitness- og
oplysningsformål og er ikke beregnet til brug for diagnosticering af sygdomme eller
andre tilstande, ej heller til helbredelse, lindring, behandling eller forebyggelse af
sygdomme.
• For at måle din puls mere præcist med dit Galaxy Watch Active skal du bære dit Galaxy
Watch Active fastspændt omkring din underarm lige over håndleddet. Se Korrekt brug
af dit Galaxy Watch Active for yderligere oplysninger.
Vær opmærksom på følgende betingelser før måling af din puls:
• Hvil i 5 minutter før du foretager målingerne.
• Hvis målingerne er meget forskellige fra den forventede puls, hvil i 30 minutter og mål
derefter igen.
• Hold dig varm, når du måler din puls om vinteren eller i koldt vejr.
• Rygning eller indtagelse af alkohol før en måling kan forårsage pulsen til at være anderledes
end normalt.
• Undlad at snakke, gabe eller trække vejret tungt under måling af pulsen. I modsat fald kan
pulsen blive registreret unøjagtigt.
• Måling af puls kan variere, afhængigt af målemetoden og de omgivelser, den foretages i.
• Hvis sensoren til pulsmåleren ikke fungerer, så tjek hvordan dit Galaxy Watch Active er
placeret på dit håndled, og sørg for, at der ikke er noget, der blokerer for sensoren. Hvis
sensoren til pulsmåleren stadig har det samme problem, kan du besøge et af Samsungs
servicesteder.
75
Apps og funktioner
Måle din puls
1
2
På skærmen apps skal du trykke på
(Samsung Health).
Stryg opad eller nedad på skærmen, og åbn pulstrackerskærmen.
Tjek dit aktuelle pulsslag på skærmen. Du kan også tjekke tidsoplysningerne for hver
aktivitetssektion.
Stryg til venstre eller højre på urskærmen, og tjek den målte puls direkte i widgetten
Puls.
Hvis du vil se ugentlige registreringer i et diagram, skal du stryge opad eller nedad på skærmen.
76
Apps og funktioner
Måle din puls manuelt
Du kan måle din puls manuelt, når du ønsker det.
1
2
Stryg opad eller nedad på pulstrackerskærmen, tryk på Autopulsindst., og vælg Aldrig.
Tryk på Mål på pulstrackerskærmen for at måle din puls.
Efter et øjeblik vises din aktuelle puls på skærmen.
Uanset de automatiske pulsindstillinger måles din puls, når du træner.
Stress
Beregn og registrer dit stressniveau ved hjælp af ændringer i din puls, og reducer stress ved at
følge de anvisninger vedrørende vejrtrækning, som du får fra dit Galaxy Watch Active.
• Du kan få mere nøjagtige stressniveauresultater, når dine stressniveaudata
akkumuleres, ved at måle dine stressniveauer automatisk.
• Dit målte stressniveau er ikke nødvendigvis relateret til din følelsesmæssige tilstand.
• Dit stressniveau kan muligvis ikke måles, mens du sover, træner, bevæger dig meget
eller lige efter du har afsluttet en træningssession.
• For at måle din puls mere præcist med dit Galaxy Watch Active skal du bære dit Galaxy
Watch Active fastspændt omkring din underarm lige over håndleddet. Se Korrekt brug
af dit Galaxy Watch Active for yderligere oplysninger.
• Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af det geografiske område.
77
Apps og funktioner
Måling af dit stressniveau
1
2
På skærmen apps skal du trykke på
(Samsung Health).
Stryg opad eller nedad på skærmen, og åbn stresstrackerskærmen.
Tjek dit aktuelle stressniveau på skærmen.
Stryg til venstre eller højre på urskærmen, og tjek det målte stressniveau direkte i
widgetten Stress.
Hvis du vil se ugentlige registreringer i et diagram, skal du stryge opad eller nedad på skærmen.
Afhjælpe stress
Du kan reducere stress ved hjælp af en dyb og langsom vejrtrækning ved at følge dit Galaxy
Watch Active.
1
2
Tryk på TRÆK VEJR > på stresstrackerskærmen. Alternativt kan du stryge til venstre på uret
og trykke på TRÆK VEJR > i widgetten Stress.
Tryk på Start, og træk vejret.
Tryk på
for at stoppe registrering af vejrtrækning.
78
Apps og funktioner
Måle dit stressniveau manuelt
Du kan måle dit stressniveau manuelt, når du ønsker det.
1
2
Stryg opad eller nedad på stresstrackerskærmen, tryk på Autom. stressindst., og tryk så på
knappen Altid for at deaktivere funktionen for automatisk stressmåling.
Tryk på Mål på stresstrackerskærmen for at begynde at måle dit stressniveau.
Efter et øjeblik vises dit aktuelle stressniveau på skærmen.
Mad
Registrer de kalorier, du indtager i løbet af en dag, og sammenlign med dit mål eller anbefalinger
for dagligt kalorieindtag for at hjælpe dig med at administrere din vægt.
Opret din profil, hvis du lige har købt eller nulstillet dit Galaxy Watch Active. Dit Galaxy
Watch Active fortæller dig om dit anbefalede daglige kalorieindtag baseret på alder, køn
og fysiske forhold angivet i din profil.
Registrere kalorier
1
2
På skærmen apps skal du trykke på
(Samsung Health).
Stryg opad eller nedad på skærmen, åbn kosttrackerskærmen, og tryk så på Tilføj.
79
Apps og funktioner
3
Tryk på inputfeltet, stryg opad eller nedad på skærmen for at indtaste det antal kalorier, du
har indtaget, og tryk på UDFØRT.
For at ændre måltidet, skal du trykke på måltidstypen øverst på skærmen og vælge en
anden.
Hvis du vil se ugentlige registreringer i et diagram, skal du stryge opad eller nedad på skærmen.
Slette logger
1
2
Tryk på på kosttrackerskærmen, stryg opad eller nedad på skærmen, og tryk derefter på
Slet logfilen for i dag.
Vælg de data, du vil slette, og tryk på SLET.
Angive dit mål for kalorier
1
2
Stryg opad eller nedad på kosttrackerskærmen, og tryk på Angiv mål.
Tryk på inputfeltet, stryg opad eller nedad på skærmen for at indtaste det daglige
kalorieindtag, og tryk på UDFØRT.
80
Apps og funktioner
Vægthåndtering
Tjek de kalorier, du indtager og dit antal forbrændte kalorier gennem træning eller andre
aktiviteter, du udfører i løbet af dagen for at hjælpe dig med at nå det vægtmål, du har sat.
Du kan også tjekke den vægt, du har indtastet i appen Samsung Health på din tilsluttede
mobilenhed.
• Angiv dit vægtmål i appen Samsung Health på din mobilenhed for at se
oplysningerne på dit Galaxy Watch Active.
• Denne funktion er ikke tilgængelig, når du bruger Galaxy Watch Active uden at slutte
det til en mobilenhed.
1
2
3
På skærmen apps skal du trykke på
(Samsung Health).
Stryg opad eller nedad på skærmen, og åbn vægttrackerskærmen.
Se oplysningerne på skærmen, og tilpas dit træningsprogram og indtag af mad tilsvarende.
Hvis du vil se ugentlige registreringer i et diagram, skal du stryge opad eller nedad på skærmen.
81
Apps og funktioner
Vand
Registrer og track, hvor mange glas vand du drikker.
Registrere vandindtagelse
1
2
3
På skærmen apps skal du trykke på
(Samsung Health).
Stryg opad eller nedad på skærmen, og åbn vandtrackerskærmen.
Tryk på
, når du drikker et glas vand.
Hvis du ved en fejl registrerer en forkert værdi, kan du rette det ved at trykke på
.
Hvis du vil se ugentlige registreringer i et diagram, skal du stryge opad eller nedad på skærmen.
Angive dit mål for indtagelse
1
2
3
4
Stryg opad eller nedad på vandtrackerskærmen, og tryk på Angiv mål.
Tryk på knappen Dagligt mål for at aktivere den.
Tryk på Dagligt mål.
Tryk på inputfeltet, stryg opad eller nedad på skærmen for at indtaste det daglige indtag, og
tryk på UDFØRT.
82
Apps og funktioner
Koffein
Registrer og track, hvor mange kopper kaffer du drikker.
Registrere din koffeinindtagelse
1
2
3
På skærmen apps skal du trykke på
(Samsung Health).
Stryg opad eller nedad på skærmen, og åbn koffeintrackerskærmen.
Tryk på
, når du drikker en kop kaffe.
Hvis du ved en fejl registrerer en forkert værdi, kan du rette det ved at trykke på
.
Hvis du vil se ugentlige registreringer i et diagram, skal du stryge opad eller nedad på skærmen.
Angive din grænse for koffeinindtagelse
1
2
3
4
Stryg opad eller nedad på koffeintrackerskærmen, og tryk på Angiv mål.
Tryk på knappen Dagligt mål for at aktivere den.
Tryk på Dagligt mål.
Tryk på inputfeltet, stryg opad eller nedad på skærmen for at indtaste det daglige indtag, og
tryk på UDFØRT.
83
Apps og funktioner
Together
Sammenlign dine registrerede antal skridt med andre Samsung Health-brugere. Du kan sætte et
mål, konkurrere med dine venner og se status for udfordringen på dit Galaxy Watch Active.
• Aktiver funktionen Together i appen Samsung Health på din mobilenhed for at se
oplysningerne på dit Galaxy Watch Active.
• Denne funktion er ikke tilgængelig, når du bruger Galaxy Watch Active uden at slutte
det til en mobilenhed.
1
2
På skærmen apps skal du trykke på
(Samsung Health).
Stryg opad eller nedad på skærmen, og åbn skærmen Together.
Tryk på skærmen for at se detaljerede oplysninger, f.eks. status for dig og dine venners
udfordringer eller dig og dine venners ugentlige antal skridt.
84
Apps og funktioner
Indstillinger
Du kan angive forskellige træningsindstillinger.
På skærmen apps skal du trykke på
og derefter trykke på Indstillinger.
(Samsung Health), stryge opad eller nedad på skærmen,
• Profil: Angiv dine profiloplysninger, f.eks. køn, højde og vægt.
• Enheder: Angiv den enhed, du vil benytte i Samsung Health-appen i dit Galaxy Watch
Active.
• Træningsregistr.: Indstil dit Galaxy Watch Active til at registrere din træning automatisk.
• Varsler om inaktiv tid: Du får besked om din inaktivitet, når du ikke har bevæget dig i en
periode, mens du har dit Galaxy Watch Active på.
• Datatilladelser: Indstil apptilladelserne for at få adgang til data, som er gemt på appen
Samsung Health i dit Galaxy Watch Active.
• Hjælp: Se oplysninger om Samsung Health-appen.
Yderligere oplysninger
• Formålet med en sådan dataindsamling er begrænset til at yde den tjeneste, du har
anmodet om, inklusive ydelse af ekstra oplysninger for at forbedre dit velbefindende,
sikkerhedskopiere/synkronisere data, dataanalyse og statistikker eller for at udvikle og levere
bedre tjenester. (Men hvis du logger på din Samsung account fra Samsung Health, gemmes
dine data måske på serveren med henblik på sikkerhedskopiering). Personlige oplysninger
gemmes måske, indtil dette formål er fuldført. Hvis du vil slette data, som du har gemt på
sociale netværk eller overført til lagerenheder, skal du slette dem særskilt.
• Du har det fulde ansvar for uhensigtsmæssig brug af data, der deles på sociale netværk eller
overføres til andre. Vær forsigtig med at dele dine personlige oplysninger med andre.
• Hvis dit Galaxy Watch Active er sluttet til en mobilenhed, skal du tjekke
kommunikationsprotokollen for at sikre korrekt drift. Hvis du bruger en trådløs forbindelse,
såsom Bluetooth, kan dit Galaxy Watch Active blive påvirket af elektronisk interferens fra
andre enheder. Undlad at bruge dit Galaxy Watch Active i nærheden af andre enheder, der
udsender radiobølger.
85
Apps og funktioner
• Det indhold, der anvendes i Samsung Health-appen, kan variere afhængigt af appens
softwareversion. De tjenester, der leveres med appen, kan blive ændret, eller understøttelsen
af dem kan blive ophævet uden forudgående varsel.
• De tilgængelige Samsung Health-funktioner og -tjenester kan variere efter lokale love og
regulativer i dit geografiske område.
• Visse Samsung Health-funktioner er muligvis ikke tilgængelige i dit geografiske område.
• Samsung Health-funktioner er kun beregnet til fitness- og oplysningsformål og er ikke
beregnet til brug ved diagnosticering af sygdomme eller andre forhold, eller til at behandle,
kurere eller forebygge sygdomme.
• Den målte afstand kan afvige fra den aktuelle afstand på grund af ujævne skridt, gang
på stedet og nervøs gang frem og tilbage.
• Kun registreringer fra de seneste 28 dage gemmes. Du kan se tidligere data på den
mobilenhed, hvor appen Samsung Health er installeret.
GPS
Dit Galaxy Watch Active har en GPS-antenne, så du kan tjekke oplysninger om din placering i
realtid uden at skulle oprette forbindelse til en mobilenhed. Hvis du bruger dit Galaxy Watch
Active uden tilslutning til en mobilenhed, benyttes GPS-antennen i dit Galaxy Watch Active.
På skærmen apps skal du trykke på
(Indstillinger) → Forbindelser → Placering, og derefter
trykke på kontakten for at aktivere den.
Stryg opad eller nedad på skærmen, og vælg en af mulighederne for, hvilken metode der
benyttes for at finde din placering.
Når dit Galaxy Watch Active og mobilenheden er forbundet, bruger funktionen din mobilenheds
GPS. Aktiver mobilenhedens placeringsfunktion, så den bruger GPS-sensoren.
GPS-signalstyrken kan blive forringet på steder, hvor signalet kan blive blokeret, som
f.eks. mellem bygninger eller i lavtliggende områder eller under dårlige vejrforhold.
86
Apps og funktioner
Musik
Introduktion
Lyt til musik, der er gemt på dit Galaxy Watch Active og på mobilenheden.
Afspilning af musik
På skærmen apps skal du trykke på
(Musik).
Når du lytter til musik, der er gemt i Galaxy Watch Active, kan du åbne biblioteksskærmen ved
at stryge opad fra den nederste kant af skærmen. På biblioteksskærmen kan du se den sang, der
afspilles, og den aktuelle afspilningsliste samt organisere musik efter numre, album og kunstnere.
Sæt på pause, og genoptag
afspilningen.
Juster lydstyrken.
Skift den enhed, der bruges til at
afspille musik.
Genstart den fil, der afspilles i
øjeblikket, eller spring til den
forrige fil. Tryk og hold for at spole
hurtigt tilbage.
Spring til den næste fil. Tryk og
hold for at spole hurtigt frem.
Importere musik
Importer musik, der er gemt på din mobilenhed, til dit Galaxy Watch Active.
1
2
3
4
Start appen Galaxy Wearable på din mobilenhed.
Tryk på Start → Føj indhold til dit ur.
Tryk på Tilføj numre.
Vælg filer, og tryk på UDFØRT.
87
Apps og funktioner
Synkroniser musik på din mobilenhed med dit Galaxy Watch Active ved at trykke på knappen
Automatisk synkronisering under Musik. Musikken på din mobilenhed synkroniseres
automatisk med dit Galaxy Watch Active, når det har mere end 15 % batteri tilbage.
Afspilning af musik med dit Galaxy Watch Active
Spil musik, der er gemt på dit Galaxy Watch Active gennem et forbundet Bluetooth-headset.
1
2
3
Tryk på
(Musik).
Tryk på
for at afspille musik, der er gemt på dit Galaxy Watch Active.
Ikonet
vises.
Tryk på
.
Afspilning af musik fra din mobilenhed
Afspil musik, der er gemt på din mobilenhed, og styr det med dit Galaxy Watch Active.
Mobilenhed
1
Start appen Musikafspiller.
Galaxy Watch Active
2
3
4
Tryk på
(Musik).
Tryk på
for at afspille musik, der er gemt i din mobilenhed.
Ikonet
vises.
Tryk på
.
Du kan skifte den musikafspillerapp, som bruges fra dit Galaxy Watch Active ved at trykke
på → Musikafspiller og vælge appen blandt de musikafspillerapps, som er installeret på
mobilenheden.
88
Apps og funktioner
Afspilning af musik uden tilkobling til en mobilenhed
Lyt til musik eller radio alene ved brug af dit Galaxy Watch Active. Du skal downloade musik eller
en app til radiostreaming på dit Galaxy Watch Active.
På skærmen apps skal du trykke på
(Galaxy Store). Søg efter, og download musik eller en app
til radiostreaming i Galaxy Store, og start appen.
Reminder
Tilføj påmindelser om events, såsom køb af billetter, vaskeribesøg eller at tage medicin, uden
at bruge din kalenderapp. Du kan oprette meddelelser, så du får påmindelser på bestemte
tidspunkter.
Oprette en påmindelse
1
2
På skærmen apps skal du trykke på
(Reminder) → Tilføj.
Hvis du har en gemt påmindelse, skal du trykke på Opret øverst på påmindelseslisten.
Hvis dit Galaxy Watch Active understøtter taleinput, kan du indtale en tidsplan for at oprette
en påmindelse. Tryk på Udf., når du er færdig.
Eller tryk på Skriv notat >, indtast tekst, og tryk på Udf.
3
4
5
6
Tryk på Angiv tid > for at indstille en meddelelse.
Tryk på inputfeltet, stryg opad eller nedad på skærmen for at indstille tiden, og tryk på Næs.
Indstil andre meddelelsesmuligheder, såsom valg af den dato, hvor alarmen skal gentages,
og tryk på Udf.
Tryk på Gem.
Den valgte påmindelse føjes til listen over påmindelser.
89
Apps og funktioner
Se alarmen om påmindelse
Når der vises en alarm, skal du tjekke påmindelsesdetaljerne. Eller stryg over skærmen til højre på
urskærmen for at åbne informationspanelet og se en påmindelse.
• Alle påmindelser på dit Galaxy Watch Active synkroniseres automatisk med den
tilsluttede mobilenhed, så du kan modtage alarmer og tjekke dem fra mobilenheden.
• Vælg en påmindelse, og tryk på Rediger tid > for at angive en påmindelse igen.
Afslutte eller slette en påmindelse
Når du er færdig med din opgave, kan du angive, at påmindelsen er afsluttet, eller du kan slette
den.
Tryk på Gennemfør efter at have set påmindelsens detaljer for at afslutte en påmindelse.
Tryk på , stryg opad eller nedad på skærmen, og tryk så på Slet for at slette en påmindelse.
Kalender
Du kan tjekke events, du har gemt på din mobilenhed eller dit Galaxy Watch Active på dit Galaxy
Watch Active.
Alle planlagte events på dit Galaxy Watch Active synkroniseres automatisk med den
tilsluttede mobilenhed, så du kan tjekke dem og modtage alarmer fra mobilenheden.
1
På skærmen apps skal du trykke på
(Kalender). Alternativt kan du stryge over skærmen
mod venstre på urskærmen og vælge funktionen Kalender for at starte den.
2
Tryk et sted på månedskalenderen.
3
Tryk på Tilføj for at tilføje den planlagte event.
4
Vælg en indstilling for dit input, angiv din planlagte event, og tryk så på Gem.
Listen over den aktuelle dags events vises.
Hvis du vil gemme en planlagt event, skal du trykke på Opret øverst på listen.
90
Apps og funktioner
Bixby
Introduktion
Bixby er en stemmeassistent, som gør det nemmere for dig at bruge dit Galaxy Watch Active. Du
kan tale til Bixby for at starte en funktion eller for at få bestemte oplysninger.
• Om denne app er tilgængelig, afhænger af det geografiske område.
• Sørg for, at mikrofonen på dit Galaxy Watch Active ikke er blokeret, når du taler ind i
den.
• Opret forbindelse til Wi-Fi eller et mobilt netværk på din mobilenhed, eller slut et
Wi-Fi-netværk til dit Galaxy Watch Active.
Starte Bixby
Når du trykker hurtigt på starttasten to gange, starter Bixby.
På skærmen apps skal du trykke på
(Bixby).
91
Apps og funktioner
Angive sproget
1
2
3
På skærmen apps skal du trykke på
(Bixby).
Tryk på , stryg opad eller nedad på skærmen, og tryk derefter på Language.
Vælg det ønskede sprog.
• Bixby stemmestyring understøttes ikke på alle sprog.
• Det valgte sprog gælder kun for Bixby og ikke for sproget, der vises på Galaxy Watch
Active.
Vejr
Se vejrinformationer på dit Galaxy Watch Active for placeringer, der er indstillet på den tilsluttede
mobilenhed.
På skærmen apps skal du trykke på
(Vejr). Alternativt kan du for at starte funktionen stryge
over skærmen mod venstre på urskærmen og vælge funktionen Vejr.
Hvis du vil se dagens vejrinformationer, skal du trykke på skærmen og stryge opad eller nedad på
skærmen.
For at tilføje vejrudsigt for en anden by, skal du stryge til venstre på skærmen, trykke på Tilføj og
derefter tilføje byen fra den tilsluttede mobilenhed.
Du kan ikke tilføje en ny by, hvis du bruger dit Galaxy Watch Active uden at slutte det til
en mobilenhed.
92
Apps og funktioner
Alarm
Indstil alarmer, og administrer dem.
Indstille alarmer
1
2
3
4
På skærmen apps skal du trykke på
(Alarm).
Tryk på Tilføj.
Hvis du har en gemt alarm, skal du trykke på Tilføj øverst på alarmlisten.
Tryk på feltet til input, stryg opad eller nedad på skærmen for at indstille alarmen, og tryk på
Næste.
Vælg de dage, hvor alarmen skal gentages, og tryk på Gem.
Den valgte alarm føjes til listen over alarmer.
Du kan aktivere eller deaktivere alarmer ved at trykke på kontakten ved siden af alarmen på
alarmlisten.
Stoppe alarmer
Træk
uden for den store cirkel for at stoppe en alarm.
Hvis du vil bruge slumrefunktionen, skal du trække
uden for den store cirkel.
Slette alarmer
Tryk og hold på en alarm på alarmlisten, og tryk derefter på Slet.
93
Apps og funktioner
Verdensur
Oprettelse af verdensure
1
2
På skærmen apps skal du trykke på
(Verdensur).
Tryk på Tilføj.
Hvis du har gemt et verdensur, skal du trykke på Tilføj på urlisten.
3
Stryg over skærmen mod venstre eller højre, og vælg en tidszone på kortet.
4
Tryk på det bynavn, der repræsenterer den valgte tidszone.
Du kan også trykke på Alle byer > og søge efter en by eller vælge en by på listen.
Sletning af verdensure
Tryk og hold på et verdensur på verdensurlisten, og tryk derefter på Slet.
Galleri
Importere og eksportere billeder
Importere billeder fra din mobilenhed
1
2
3
Start appen Galaxy Wearable på din mobilenhed.
Tryk på Start → Føj indhold til dit ur.
Tryk på Kopier billeder.
94
Apps og funktioner
4
Vælg filer, og tryk på Udført.
Du kan synkronisere billeder på din mobilenhed med dit Galaxy Watch Active ved at trykke
på knappen Automatisk synkronisering under Billeder, trykke på Album til synkronisering,
vælge de album, der skal importeres til Galaxy Watch Active, og derefter trykke på UDFØRT. De
valgte album synkroniseres automatisk med dit Galaxy Watch Active, når det har mere end 15 %
batterikapacitet tilbage.
Eksportere billeder til din mobilenhed
1
2
3
På skærmen apps skal du trykke på
Tryk på et billede, og tryk og hold derefter på billedet igen for at eksportere det.
Stryg over skærmen mod venstre eller højre, og vælg et hvilket som helst billede for at
eksportere flere.
Tryk på
4
(Galleri).
→ Vælg alle for at vælge alle billeder.
Tryk på → Send til telefon.
Du kan se eksporterede billeder i apps, såsom Galleri, på din mobilenhed.
Se billeder
Se og administrer de billeder, der er gemt på dit Galaxy Watch Active.
1
2
På skærmen apps skal du trykke på
(Galleri).
Stryg over skærmen mod venstre eller højre for at rulle gennem billedlisten og vælge et
billede.
Zoome ind og ud
Mens du får vist et billede, kan du dobbelttrykke hurtigt på billedet, sprede to fingre fra hinanden
eller knibe på billedet for at zoome ind eller ud.
Når et billede forstørres, kan du se resten af billedet ved at rulle på skærmen.
95
Apps og funktioner
Slette billeder
1
2
3
På skærmen apps skal du trykke på
Tryk på et billede, og tryk og hold derefter på billedet igen for at slette det.
Stryg over skærmen mod venstre eller højre, og vælg et hvilket som helst billede for at slette
flere.
→ Vælg alle for at vælge alle billeder.
Tryk på
4
(Galleri).
Tryk på Slet →
.
Find min tlf.
Hvis du forlægger mobilenheden, kan dit Galaxy Watch Active hjælpe dig med at finde den igen.
Denne funktion er ikke tilgængelig, når du bruger Galaxy Watch Active uden at slutte det
til en mobilenhed.
1
2
På skærmen apps skal du trykke på
Tryk på
(Find min tlf.).
.
Mobilenheden udsender lyde og tænder skærmen. Tryk på Afvis, og træk i den på
mobilenheden, eller tryk på
på dit Galaxy Watch Active.
Se din mobilenheds placering
Tryk på → Find telefon.
Dit Galaxy Watch Active viser din mobilenheds placering.
96
Apps og funktioner
Find mit ur
Hvis du mister dit Galaxy Watch Active, kan du bruge appen Galaxy Wearable på din mobilenhed
til at finde det.
Denne funktion er ikke tilgængelig, når du bruger Galaxy Watch Active uden at slutte det
til en mobilenhed.
1
2
Start appen Galaxy Wearable på din mobilenhed, og tryk på Start → Find mit ur.
Tryk på
.
Galaxy Watch Active vibrerer, og skærmen tændes.
Træk
uden for den store cirkel på dit Galaxy Watch Active, eller tryk på
mobilenheden for at stoppe vibrering.
på
Fjernstyring af dit Galaxy Watch Active
Hvis du ikke kan finde dit Galaxy Watch Active, skal du åbne appen Galaxy Wearable på din
mobilenhed og trykke på Start → Find mit ur → Hent placering for at tjekke den aktuelle
placering for Galaxy Watch Active.
Hvis du mister dit Galaxy Watch Active, eller det bliver stjålet, kan du fjernstyre det. Start appen
Galaxy Wearable på din mobilenhed, og tryk på Start → Find mit ur → Angiv sikkerhed, og
vælg så en funktion.
Denne funktion er tilgængelig, når du har registreret din Samsung account på både dit
Galaxy Watch Active og din mobilenhed.
97
Apps og funktioner
SOS-beskeder
I en nødsituation kan du sende en SOS-besked til den i forvejen registrerede
nødsituationskontakt ved at trykke tre gange hurtigt på starttasten (tænd/sluk-tasten) på dit
Galaxy Watch Active.
Opsætte en SOS-besked
1
2
Start appen Galaxy Wearable på din mobilenhed, og tryk på Start → Send SOSanmodninger, og tryk på knappen for at aktivere den.
Følg vejledningen på skærmen for at tilføje nødsituationskontakter, hvis du ikke allerede har
gjort det.
Tilføje nødsituationskontakter
1
2
Start appen Galaxy Wearable på din mobilenhed, og tryk på Start → Send SOSanmodninger → Send SOS-beskeder til → .
Tryk på Opret kontakt, og indtast kontaktoplysningerne, eller tryk på Vælg fra Kontakter for
at tilføje en eksisterende kontakt som nødsituationskontakt.
Angive en forsinkelse for SOS-beskeder
Indstil Galaxy Watch Active til at sende en SOS-besked efter et stykke tid, når du trykker tre gange
hurtigt på starttasten på dit Galaxy Watch Active.
Start appen Galaxy Wearable på din mobilenhed, og tryk på Start → Send SOS-anmodninger,
og tryk på knappen Tæl ned før afsendelse for at aktivere den.
Sende SOS-beskeder
I en nødsituation skal du trykke tre gange hurtigt på starttasten (tænd/sluk-tasten) på dit Galaxy
Watch Active.
Når der er sendt en SOS-besked, vises ikonet
SOS-anmodning på informationspanelet.
på urskærmen, og du kan se resultatet af din
Hvis GPS-funktionen ikke er aktiveret på dit Galaxy Watch Active eller din mobilenhed,
når du sender en SOS-besked, aktiveres GPS-funktionen automatisk for at sende
placeringsoplysningerne.
98
Apps og funktioner
E-mail
Se mails modtaget på mobilenheden, og besvar dem.
Læse mails
1
2
På skærmen apps skal du trykke på
(E-mail).
Vælg en e-mail for at åbne e-mailskærmen.
Stryg opad eller nedad på skærmen, og vælg Vis på telefon, når du vil se en e-mail på din
mobilenhed.
Hvis du vil svare på en mail, skal du vælge en inputtilstand og indtaste din e-mail.
Afhængigt af den mobilenhed, du slutter til Galaxy Watch Active, kan du muligvis ikke
besvare e-mails.
Galaxy Store
Download specialudviklede apps og urskiver på dit Galaxy Watch Active og ikke via den
tilsluttede mobilenhed.
På skærmen apps skal du trykke på
(Galaxy Store). Stryg opad eller nedad på skærmen for at
rulle gennem listen, og vælg en app eller urskive, du vil downloade, eller tryk på
for at søge
efter apps via søgeord.
Tryk på , stryg opad eller nedad på skærmen, og tryk så på Vis på telefon. Appen Galaxy Store
starter på din mobilenhed. Søg efter og vælg dernæst en app eller en urskive, du vil downloade.
Registrer først din Samsung account på den tilsluttede mobilenhed for at kunne bruge
denne app.
99
Apps og funktioner
Indstillinger
Introduktion
Tilpas indstillinger for funktioner og apps. Indstil dit Galaxy Watch Active afhængigt af dit
brugsmønster ved at konfigurere de forskellige indstillinger.
På skærmen apps skal du trykke på
(Indstillinger).
Urskiver
Tilpas urskiven.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Urskiver.
• Urskiver: Vælg en urtype. Du kan også vælge elementer, der skal vises på urskiven og
downloade flere urskiver fra Galaxy Store.
• Ur altid aktivt: Indstil dit Galaxy Watch Active til at vise et ur, når skærmen er slukket.
Funktionen Ur altid aktivt fungerer kun, når du har dit Galaxy Watch Active på.
• Urskiverækkefølge: Vælg, hvordan urskiverne skal organiseres.
– – Seneste først: Indstil den nyeste urskive til at blive vist først.
– – Tilpasset: Arranger urskiven efter dine præferencer.
• Meddelelsesindikator: Indstil dit Galaxy Watch Active til at vise en orange prik på
urskærmen for at gøre dig opmærksom på ulæste meddelelser.
• Statusindikator: Indstil statusindikatorer, som skal vises på urskærmen.
100
Apps og funktioner
Vibration
Rediger indstillinger for vibration på dit Galaxy Watch Active.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Vibration.
• Vibrationsintensitet: Juster intensiteten for vibrationsmeddelelsen.
• Lang vibration: Indstil dit Galaxy Watch Active til at vibrere længere ved indgående opkald
og meddelelser.
• Vibration ved ringetone: Vælg et vibrationsmønster til opkald.
Denne mulighed vises ikke, når du bruger dit Galaxy Watch Active uden at slutte det
til en mobilenhed.
• Vibration ved meddelelse: Vælg et vibrationsmønster til meddelelser.
Skærm
Skift indstillinger for skærmvisning på dit Galaxy Watch Active og skærmen apps.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Skærm.
• Lysstyrke: Juster skærmens lysstyrke.
• Automatisk lav lysstyrke: Indstil dit Galaxy Watch Active til at tilpasse lysstyrken automatisk
til de omgivende lysforhold.
• Skærm-timeout: Vælg, hvor længe dit Galaxy Watch Active skal vente, før skærmens
baggrundsbelysning slukkes.
• Vis seneste app: Vælg, hvor længe en nyligt brugt app skal vises, når skærmen tændes igen
efter at være slukket.
• Baggrundsstil: Udskift baggrunden.
• Skrifttype: Rediger skrifttypen og -størrelsen.
101
Apps og funktioner
Avanceret
Aktiver avancerede funktioner på dit Galaxy Watch Active, og skift indstillinger for administration.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Avanceret.
• Dobbelttryk på starttast: Vælg en handling, der skal udføres, når du trykker to gange på
starttasten (tænd/sluk-tasten) på dit Galaxy Watch Active.
• Vækkebevægelse: Indstil dit Galaxy Watch Active til at tænde for skærmen, når du løfter det
håndled, du bærer dit Galaxy Watch Active på.
• Berøringsvækning: Indstil dit Galaxy Watch Active til at tænde for skærmen, når du trykker
på skærmen.
• Vandlåstilstand: Aktiver Lås skærm ved brug i vand, før du går i vandet. Touchskærmen,
funktionerne Vækkebevægelse og Ur altid aktivt deaktiveres.
• Berøringsfølsomh.: Indstil dit Galaxy Watch Active til at tillade brug af touchskærmen, når
du har handsker på.
• Forstyr ikke: Indstil Galaxy Watch Active til at dæmpe alle meddelelser, bortset fra alarmer,
og skærmen tændes ikke, når der modtages meddelelser.
• Biograftilstand: Aktiver biograftilstand for at se film. Alle alarmer og meddelelser dæmpes,
og skærmen tændes ikke, når der modtages en meddelelse, eller når der er en alarm.
Funktionerne vækkebevægelse og ur altid aktivt deaktiveres også automatisk.
102
Apps og funktioner
• Godnattilstand: Aktiver godnattilstand, når du skal sove. Alle meddelelser, bortset fra
alarmer, er dæmpet, og skærmen tændes ikke, når der modtages meddelelser i dvaletilstand.
Funktionerne vækkebevægelse og ur altid aktivt deaktiveres også automatisk.
• Dagl. orientering: Indstil Galaxy Watch Active til at sende daglige informationer, efter at du
er vågnet, og før du sover eller to gange, når du ønsker det i løbet dagen.
• Rediger hurtigindstillinger: Rediger hurtigpanelet på dit Galaxy Watch Active.
• Skærmbillede: Stryg til højre på skærmen, mens du trykker på starttasten, for at tage et
skærmbillede.
Forbindelser
Bluetooth
Tilslut en mobilenhed via Bluetooth. Du kan også slutte et Bluetooth-headset til dit Galaxy Watch
Active og lytte til musik.
• Samsung er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller forkert brug af data, der er blevet
sendt eller modtaget via Bluetooth.
• Sørg altid for, at du deler og modtager data med enheder, som du ved, at du kan stole
på, og som er korrekt sikrede. Hvis der er hindringer mellem enhederne, reduceres
sendeafstanden muligvis.
• Nogle enheder er muligvis ikke kompatible med din enhed. Det er især enheder, der
ikke er afprøvede eller godkendte af Bluetooth SIG.
• Undgå at bruge Bluetooth-funktionen til ulovlige formål, f.eks. piratkopiering af filer
eller ulovlig aflytning af kommunikation til kommercielle formål.
Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvenserne af ulovlig brug af Bluetoothfunktionen.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Forbindelser → Bluetooth.
• Bluetooth: Slå Bluetooth-funktionen til eller fra.
• BT-headset: Søg efter Bluetooth-headsets, og forbind dem til dit Galaxy Watch Active.
103
Apps og funktioner
Wi-Fi
Aktiver funktionen Wi-Fi for at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk.
Denne funktion er tilgængelig, når dit Galaxy Watch Active ikke er sluttet til mobilenheden via
Bluetooth.
1
2
På indstillingsskærmen skal du trykke på Forbindelser → Wi-Fi.
Tryk på Wi-Fi, og vælg Auto eller Altid til for at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk.
Hvis du vælger Auto, frakobles Wi-Fi-netværket automatisk, når dit Galaxy Watch Active er
sluttet til din mobilenhed via Bluetooth. Hvis du vælger Altid fra, kan du bruge dit Galaxy
Watch Active, når du har sluttet det til din mobilenhed via Bluetooth i stedet for at bruge et
Wi-Fi-netværk.
• Hvis du vælger Altid til, opbruges batteriet hurtigere end normalt.
• Indstillingen Auto vises ikke, og du kan ikke oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk
automatisk, når du bruger dit Galaxy Watch Active uden at oprette forbindelse til en
mobilenhed.
3
Tryk på Wi-Fi-netværk, og vælg et netværk fra listen over Wi-Fi-netværk.
4
Tryk på Forbind.
Der vises et låseikon ud for netværk, der kræver adgangskode.
• Når dit Galaxy Watch Active opretter forbindelse til et Wi-Fi-netværk, vil dit Galaxy
Watch Active igen oprette forbindelse til netværket, hver gang det er tilgængeligt,
uden at kræve en adgangskode. Hvis du vil undgå, at Galaxy Watch Active automatisk
opretter forbindelse til netværket, skal du vælge det på listen over netværk og trykke
på Glem.
• Hvis du ikke kan oprette korrekt forbindelse til et Wi-Fi-netværk, skal du genstarte din
enheds Wi-Fi-funktion eller den trådløse router.
104
Apps og funktioner
NFC
Du kan bruge NFC-funktionen.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Forbindelser → NFC.
Dit Galaxy Watch Active indeholder en indbygget NFC-antenne. Håndter dit Galaxy
Watch Active med forsigtighed for at undgå at beskadige NFC-antennen.
• NFC: Aktiver eller deaktiver NFC-funktionen.
• Tryk og betal: Indstil den standardapp, der skal bruges til NFC-funktionen.
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Brug af NFC-funktionen
Før du bruger NFC-funktionen med dit Galaxy Watch Active, skal du tilmelde dig den relaterede
tjeneste. Kontakt din tjenesteudbyder for at tilmelde dig eller få oplysninger om tjenesten.
1
2
På indstillingsskærmen skal du trykke på Forbindelser → NFC, og derefter trykke på
kontakten NFC for at aktivere det.
Tryk på NFC-antenneområdet øverst på touchskærmen på dit Galaxy Watch Active mod
NFC-kortlæseren.
105
Apps og funktioner
Hvis du vil angive standardappen, skal du åbne indstillingsskærmen og trykke på Forbindelser
→ NFC → Tryk og betal og derefter vælge en app.
Listen over tjenester omfatter muligvis ikke alle tilgængelige apps.
NFC-antenne
Varsler
Indstil dit Galaxy Watch Active til at vibrere, når det kobles fra din mobilenhed.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Forbindelser, og derefter trykke på kontakten Varsler
for at aktivere det.
Funktionen Varsler vises ikke, når du bruger dit Galaxy Watch Active uden at slutte det til
en mobilenhed.
Flytilstand
Denne indstilling deaktiverer alle trådløse funktioner på enheden. Du kan kun bruge ikkenetværksbaserede tjenester.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Forbindelser → Flytilstand, og derefter trykke på
knappen for at aktivere det.
Følg reglerne, som angives af flyselskabet, samt flypersonalets anvisninger. Såfremt det
er tilladt at anvende enheden, skal den altid anvendes i flytilstand.
106
Apps og funktioner
Placering
Indstil dit Galaxy Watch Active til at tillade, at apps bruger oplysninger om din aktuelle placering.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Forbindelser → Placering.
Tryk på knappen for at aktivere den, og vælg derefter en metode til opsamling af placeringsdata.
Apps
Apprækkefølge
Vælg, hvordan apps skal organiseres på skærmen apps.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Apps → Apprækkefølge.
• Seneste først: Indstil de nyeste apps til at blive vist først.
• Tilpasset: Arranger appsene efter dine præferencer.
Åbn apps autom.
Indstil en app til at starte automatisk ved at bringe den ind i fokus uden at trykke på appen.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Apps → Åbn apps autom., og derefter trykke på
knappen for at aktivere den.
Tilladelser
For at visse apps kan fungere korrekt, skal de muligvis have tilladelse til at tilgå eller bruge
oplysninger på dit Galaxy Watch Active. Se indstillinger for apptilladelse for hver app, og rediger
indstillingerne.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Apps → Tilladelser.
Beskeder
Rediger indstillingerne for beskedfunktionen.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Apps → Beskeder.
Send stemmebeskeder som lydoptagelser ved at trykke på knappen Send som lyd for at aktivere
den.
107
Apps og funktioner
Sikkerhed
Lås
Rediger indstillingerne for at sikre dit Galaxy Watch Active. Hvis du bruger denne funktion, kan
dit Galaxy Watch Active blive låst automatisk, hvis det ikke bevæges i en given periode.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Sikkerhed → Lås.
• Type: Vælg låsemetode for dit Galaxy Watch Active.
• Brug til: Vælg, hvornår låsefunktionen skal bruges.
Denne indstilling vises måske ikke. Det afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
• Hjælp: Se oplysninger om, hvordan du låser dit Galaxy Watch Active.
Konto
Du kan benytte forskellige funktioner på dit Galaxy Watch Active, efter du har registreret din
Samsung account på din forbundne enhed. Tjek den registrerede Samsung account på din
forbundne enhed, og indstil funktionen tilpasningstjeneste.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Konto.
• Samsung account: Tjek den registrerede Samsung account på din tilsluttede mobilenhed.
Hvis du ikke har logget på endnu, skal du indtaste adgangskoden til din Samsung account
på din tilsluttede mobilenhed.
• Tilpasningstjeneste: Indstil dit Galaxy Watch Active til at fremskaffe den korrekte funktion,
afhængigt af placering og situation, efter dit livsstilsmønster er analyseret.
Denne funktion er tilgængelig, når du har sluttet dit Galaxy Watch Active til en
mobilenhed, der understøtter tilpasningstjenestens platform 2.2 eller nyere. Når du
har accepteret at bruge tilpasningstjenesten, skal du starte appen Indstillinger på
din mobilenhed, trykke på Konti og sikkerhedskopiering → Konti → Samsung
account → Fortrolighed → Tilpasningstjeneste, og derefter trykke på knappen for
at aktivere den.
108
Apps og funktioner
Tilgængelighed
Konfigurer forskellige indstillinger for at forbedre tilgængeligheden til dit Galaxy Watch Active.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Tilgængelighed.
• Synlighedsforbedringer: Tilpas indstillingerne for at forbedre tilgængeligheden for brugere
med nedsat syn.
• Avancerede indstillinger: Indstil dit Galaxy Watch Active til at advare dig med regelmæssige
intervaller, hvis du har ulæste meddelelser, og vælg intervaltiden. Du kan også indstille det til
hurtigt at åbne menuerne for tilgængelighed.
Generelt
Input
Skift indstillinger for tekstindtastning.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Generelt → Input.
• Standardtastatur: Tjek standardtastaturet for indtastning af tegn.
• Tastaturindstillinger: Konfigurer indstillinger for Samsung-tastaturet.
Tekst-til-tale
Skift indstillingerne for tekst-til-tale-funktioner, såsom sprog, hastighed m.m.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Generelt → Tekst-til-tale.
• Sprog: Vælg det sprog, der skal anvendes.
• Talehastighed: Indstil læsehastighed.
• Læs meddelelser højt: Indstil dit Galaxy Watch Active til at læse meddelelserne, der
modtages på dit Galaxy Watch Active, højt. Du kan imidlertid kun lytte til meddelelserne
gennem det forbundne Bluetooth-headset.
• Søg efter opdateringer: Opdater de understøttede lydsprog.
109
Apps og funktioner
Dato og tid
Du kan angive dato og tid manuelt.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Generelt → Dato og tid.
Mulighederne for indstilling af Dato og tid er kun tilgængelige, når du bruger dit Galaxy
Watch Active uden at oprette forbindelse til en mobilenhed.
• Angiv dato: Angiv dato manuelt.
• Tid: Angiv klokkeslæt manuelt.
• Vælg tidszone: Vælg tidszone manuelt.
• Brug 24-timersformat: Vis klokkeslættet i 24-timersformat.
Sprog
Vælg et sprog, du vil bruge på dit Galaxy Watch Active.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Generelt → Sprog.
Indstillingen Sprog vises kun, når du bruger Galaxy Watch Active uden at oprette
forbindelse til en mobilenhed.
Nulstil
Slet alle data på dit Galaxy Watch Active.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Generelt → Nulstil.
Opdater urets software
Opdater dit Galaxy Watch Active til den nyeste software.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Generelt → Opdater urets software.
Indstillingen Opdater urets software vises kun, når du bruger dit Galaxy Watch Active
uden at oprette forbindelse til en mobilenhed.
110
Apps og funktioner
Batteri
Vælg batteritilstand for dit Galaxy Watch Active. Du kan reducere batteriforbruget med visse
batteritilstande.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Batteri.
• Standard: Vælg dette ved normal brug af dit Galaxy Watch Active. Du kan bruge alle
funktionerne på dit Galaxy Watch Active.
• Strømbesparelse: Vælg ved aktivering af strømsparetilstand. Viser farver på skærmen
som gråtoner, og visse funktioner er begrænsede for at reducere batteriforbruget. Se
Strømsparetilstand for yderligere oplysninger.
• Kun ur: Kun uret vises på skærmen, og alle andre funktioner er deaktiverede for at reducere
batteriforbruget. Tryk på starttasten for at se uret. Tryk og hold på starttasten (tænd/sluktasten) i tre sekunder for at deaktivere tilstanden kun ur.
Optimer batteri
Luk apps, der kører i baggrunden, og skift indstillinger, som påvirker batteriforbruget meget, for
at forlænge batteriets brugstid.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Batteri → Optimer batteri.
Om ur
Se oplysninger om dit Galaxy Watch Active.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Om ur.
• Modelnummer: Se modelnummer for dit Galaxy Watch Active.
• Serienummer: Se serienummeret for dit Galaxy Watch Active.
• Lager: Tjek den samlede plads og den brugte lagerplads.
• Enhed: Se oplysninger om dit Galaxy Watch Active, såsom Wi-Fi MAC-adresse, Bluetoothadresse og serienummer.
• Software: Se softwareversionen og sikkerhedsstatus for dit Galaxy Watch Active.
• Batteri: Se batteristatus og -kapacitet for dit Galaxy Watch Active.
111
Apps og funktioner
• Juridisk info: Se oplysningerne for dit Galaxy Watch Active, f.eks. modelnavn, producent og
serienummer.
Denne indstilling vises måske ikke. Det afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
• Open source-licenser: Se guiden til administration af open source-licens for dit Galaxy
Watch Active.
• Rapportdiagnose og brugsinfo: Indstil dit Galaxy Watch Active til automatisk at sende
informationer om enhedens diagnostik og brug til Samsung.
• Fejlfinding: Aktiver eller deaktiver fejlfindingstilstand under udvikling af apps for dit Galaxy
Watch Active.
Opret forb. t. ny telefon
Slut dit Galaxy Watch Active til en ny mobilenhed. Dit Galaxy Watch Active kan sluttes til
en anden mobilenhed, efter en let nulstilling er udført, for at slette data med undtagelse af
mediefiler og personlige data.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Opret forb. t. ny telefon.
Funktionen Opret forb. t. ny telefon er kun tilgængelig, når dit Galaxy Watch Active er
sluttet til en mobilenhed.
Opret forb. t. tlf.
Opret forbindelse til en mobilenhed, mens du bruger Galaxy Watch Active alene. Du kan vælge,
om du vil gendanne de data på dit Galaxy Watch Active, der er gemt på mobilenheden.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Opret forb. t. tlf.
•
: Slut dit Galaxy Watch Active til en mobilenhed, og synkroniser sundhedsoplysninger,
indstillingsværdier og kontaktoplysninger, der er gemt på dit Galaxy Watch Active.
•
: Slut dit Galaxy Watch Active til en mobilenhed, når alle data, der er gemt på dit Galaxy
Watch Active, er blevet nulstillet.
Indstillingen Opret forb. t. tlf. vises kun, hvis du bruger Galaxy Watch Active uden at
oprette forbindelse til en mobilenhed.
112
Appen Galaxy Wearable
Introduktion
Hvis du vil slutte dit Galaxy Watch Active til en mobilenhed, skal du installere appen Galaxy
Wearable på din mobilenhed. Du kan tjekke status for dit Galaxy Watch Active og downloade
anbefalede urskiver og apps. Du kan også brugertilpasse forskellige indstillinger på dit Galaxy
Watch Active, som f.eks. indstillinger for meddelelser.
Start appen Galaxy Wearable på din mobilenhed.
Afhængigt af, hvilken type mobilenhed, der er tilsluttet, er visse funktioner muligvis ikke
tilgængelige.
Tilpas urskiven.
Anbefalede
urskiver og apps
Få adgang til
yderligere valg.
Status for dit
Galaxy Watch
Active
Åbn apps, som
kan bruges ved
at blive
forbundet til
Galaxy Watch
Active.
Tilpas
indstillingerne
på dit Galaxy
Watch Active.
Start
Urskiver
113
Opdag
Appen Galaxy Wearable
Tryk på
for at bruge følgende valgmuligheder:
• Tilføj ny enhed: Afbryd forbindelsen mellem din enhed og den aktuelt tilsluttede
mobilenhed, og opret forbindelse til en ny enhed. Vælg din enhed på skærmen, eller tryk på
Min er her ikke, hvis du ikke kan finde din enhed, og følg dernæst vejledningen på skærmen
for at tilslutte en ny enhed.
• Afbryd: Afbryd forbindelsen mellem dit Galaxy Watch Active og den aktuelt tilsluttede
mobilenhed.
• Appmeddelelser: Skift de forskellige Galaxy Wearable appmeddelelsesindstillinger på
mobilenheden.
• Autoskift: Dit Galaxy Watch Active vil stadig automatisk oprette forbindelse til din
mobilenhed, hvis du bærer det på håndleddet.
Denne indstilling vises kun, når mere end to enheder, som understøtter funktionen
til automatisk skift, er parret med din mobilenhed.
• Brugervejledning: Se brugervejledningen for at få at vide, hvordan du bruger dit Galaxy
Watch Active.
• Kontakt os: Samsung Members indeholder supporttjenester til kunder, såsom
diagnosticering af problemer med enheden, og giver brugere mulighed for at indsende
spørgsmål og fejlrapporter. Du kan også dele information med andre i gruppen af Galaxybrugere eller se de seneste nyheder og få tip om Galaxy. Samsung Members kan hjælpe dig
med at løse problemer, du måtte komme ud for i forbindelse med brug af din enhed.
Denne indstilling er muligvis ikke tilgængelig; det afhænger af geografisk område,
tjenesteudbyder eller model, som ikke understøtter appen Samsung Members.
114
Appen Galaxy Wearable
Start
Se dit Galaxy Watch Actives status, og tilpas dit Galaxy Watch Actives indstillinger. Du kan også
åbne brugbare apps ved at tilslutte Galaxy Watch Active.
Start appen Galaxy Wearable på din mobilenhed, og tryk på Start.
Om ur
Se en statusoversigt for dit Galaxy Watch Actives batteri- og lagringskapacitet samt RAM.
Vælg et punkt for at se detaljerne.
Betaling
Du kan let betale med appen Samsung Pay eller ved at bruge en mobilbetalingstjeneste.
Start appen Galaxy Wearable på din mobilenhed, og tryk på Start → ÅBN SAMSUNG PAY.
Denne indstilling er muligvis ikke tilgængelig. Det afhænger af dit geografiske område
eller din tjenesteudbyder.
Galaxy Store
Køb og download apps eller urskiver, som er specialudviklede til Galaxy Watch Active, fra appen
Galaxy Store.
Start appen Galaxy Wearable på din mobilenhed, og tryk på Start → Galaxy Store.
Gennemse efter kategori, og vælg en app og en urskive, du vil downloade.
Samsung Health
Se de data, der er gemt i appen Samsung Health.
Start appen Galaxy Wearable på din mobilenhed, og tryk på Start → Samsung Health.
115
Appen Galaxy Wearable
Samsung Pay
Udfør let og sikkert betalinger ved brug af en mobilbetalingstjeneste.
Start appen Galaxy Wearable på din mobilenhed, og tryk på Start → Samsung Pay.
Denne indstilling er muligvis ikke tilgængelig. Det afhænger af dit geografiske område
eller din tjenesteudbyder.
SmartThings
Start appen SmartThings på din mobilenhed for bekvemt at styre og administrere
husholdningsapparater og IoT-produkter (Internet of Things).
Start appen Galaxy Wearable på din mobilenhed, og tryk på Start → SmartThings.
Meddelelser
Rediger indstillinger for meddelelsesfunktionen. Hold dig opdateret om forskellige
begivenheder, såsom nye beskeder, der modtages på mobilenheden.
Start Galaxy Wearable på din mobilenhed, tryk på Start → Meddelelser, tryk på knappen for at
aktivere den, og aktiver derefter elementerne.
• Administrer meddelelser: Vælg apps på mobilenheden for at sende meddelelser til dit
Galaxy Watch Active.
• Vis kun, når du har uret på: Indstil dit Galaxy Watch Active til kun at vise meddelelser, når du
har det på.
• Sæt forbundet telefon på lydløs: Modtag varsler på mobilenheden, selv om lyden er slået
fra, når der modtages en meddelelse på det tilsluttede Galaxy Watch Active.
• Auto-vis oplysninger: Indstil dit Galaxy Watch Active til at vise oplysninger om meddelelser,
når de modtages.
116
Appen Galaxy Wearable
• Meddelelsesindikator: Indstil dit Galaxy Watch Active til at vise en orange prik på
urskærmen for at gøre dig opmærksom på ulæste meddelelser.
• Tænd for skærmen: Indstil dit Galaxy Watch Active til at tænde for skærmen, når
meddelelsen modtages.
• Vis, mens telefon bruges: Indstil dit Galaxy Watch Active til at vise meddelelser, mens du
bruger mobilenheden.
• Smart relay: Indstil mobilenheden til automatisk at åbne den app, der modtager
meddelelsen fra Galaxy Watch Active, når du tager mobilenheden op.
• Ikke alle mobilenheder understøtter Smart relay-funktionen.
• Mobilenheden skal være låst op, for at du kan se detaljer, når skærmen er låst.
Apps
Tilpas skærmen apps på dit Galaxy Watch Active. Du kan også omarrangere apps.
Start appen Galaxy Wearable på din mobilenhed, og tryk på Start → Apps.
Afinstallere apps
Tryk på → Afinstaller, og tryk på
ud for de apps, du vil fjerne fra dit Galaxy Watch Active.
Omarrangere apps
1
2
3
Tryk på → Skift rækkefølge og Tilpasset.
Tryk på
ved siden af en app, og træk den til en anden position.
Tryk på UDFØRT.
Hvis du vælger Seneste først, arrangeres appskærmen på dit Galaxy Watch Active i rækkefølgen
af senest brugte apps.
117
Appen Galaxy Wearable
Skjule apps
Skjul en app, hvis du ikke ønsker, at den vises på skærmen apps i Galaxy Watch Active.
1
2
Tryk på → Skjul.
Vælg en app, og tryk på Anvend.
Appen vises under Skjulte apps og vises ikke på skærmen apps i Galaxy Watch Active.
Vise apps igen
1
2
Tryk på → Skjul.
Fravælg den skjulte app, og tryk på Anvend.
Appen forsvinder fra Skjulte apps og vises på den seneste version af skærmen apps i Galaxy
Watch Active.
Tilpasse apps
Tryk på
på appen for at tilpasse appens basisindstillinger.
Widgets
Tilpas widgets på dit Galaxy Watch Active. Du kan også omarrangere widgets.
Start appen Galaxy Wearable på din mobilenhed, og tryk på Start → Widgets.
Tilføje og fjerne widgets
Tryk på
på Gem.
på widgetten for at fjerne den, eller tryk på
på widgetten for at tilføje den, og tryk
Widgetten vil blive tilføjet eller fjernet fra Galaxy Watch Active.
Omarrangere widgets
Tryk på
ved siden af en widget, træk den til en anden position, og tryk så på Gem.
Widgettens rækkefølge vil blive ændret på Galaxy Watch Active.
118
Appen Galaxy Wearable
Vibration
Rediger indstillinger for vibration på dit Galaxy Watch Active.
Start appen Galaxy Wearable på din mobilenhed, og tryk på Start → Vibration.
• Vibrationsintensitet: Juster intensiteten for vibrationsmeddelelsen.
• Lang vibration: Indstil dit Galaxy Watch Active til at vibrere længere ved indgående opkald
og meddelelser.
• Vibration ved ringetone: Vælg et vibrationsmønster til opkald.
• Vibration ved meddelelse: Vælg et vibrationsmønster til meddelelser.
Skærm
Skift indstillinger for skærmvisning på dit Galaxy Watch Active og skærmen apps.
Start appen Galaxy Wearable på din mobilenhed, og tryk på Start → Skærm.
• Lysstyrke: Juster skærmens lysstyrke.
• Automatisk lav lysstyrke: Indstil dit Galaxy Watch Active til at tilpasse lysstyrken automatisk
til de omgivende lysforhold.
• Skærm-timeout: Vælg, hvor længe dit Galaxy Watch Active skal vente, før skærmens
baggrundsbelysning slukkes.
• Vis seneste app: Vælg, hvor længe en nyligt brugt app skal vises, når skærmen tændes igen
efter at være slukket.
• Baggrundsstil: Udskift baggrunden.
119
Appen Galaxy Wearable
Avanceret
Aktiver avancerede funktioner på dit Galaxy Watch Active, og skift indstillinger for administration.
Start appen Galaxy Wearable på din mobilenhed, og tryk på Start → Avanceret.
• Dobbelttryk på starttast: Vælg en handling, der skal udføres, når du trykker to gange på
starttasten (tænd/sluk-tasten) på dit Galaxy Watch Active.
• Vækkebevægelse: Indstil dit Galaxy Watch Active til at tænde for skærmen, når du løfter det
håndled, du bærer dit Galaxy Watch Active på.
• Berøringsvækning: Indstil dit Galaxy Watch Active til at tænde for skærmen, når du trykker
på skærmen.
• Vandlåstilstand: Aktiver lås skærm ved brug i vand, før du går i vandet. Touchskærmen,
funktionerne vækkebevægelse og ur altid aktivt deaktiveres.
• Berøringsfølsomh.: Indstil dit Galaxy Watch Active til at tillade brug af touchskærmen, når
du har handsker på.
• Forstyr ikke: Indstil Galaxy Watch Active til at dæmpe alle meddelelser, bortset fra alarmer,
og skærmen tændes ikke, når der modtages meddelelser.
• Biograftilstand: Aktiver biograftilstand for at se film. Alle alarmer og meddelelser dæmpes,
og skærmen tændes ikke, når der modtages en meddelelse, eller når der er en alarm.
Funktionerne vækkebevægelse og ur altid aktivt deaktiveres også automatisk.
• Godnattilstand: Aktiver godnattilstand, når du skal sove. Alle meddelelser, bortset fra
alarmer, er dæmpet, og skærmen tændes ikke, når det modtages meddelelser i dvaletilstand.
Funktionerne vækkebevægelse og ur altid aktivt deaktiveres også automatisk.
• Rediger hurtigindstillinger: Rediger hurtigpanelet på dit Galaxy Watch Active.
• Skærmbillede: Stryg til højre på skærmen, mens du trykker på starttasten, for at tage et
skærmbillede.
120
Appen Galaxy Wearable
Føj indhold til dit ur
Overfør gemte lyd- eller billedfiler fra din mobilenhed til dit Galaxy Watch Active manuelt eller
automatisk.
Start Galaxy Wearable på din mobilenhed, og tryk på Start → Føj indhold til dit ur.
• Musik
– – Tilføj numre: Vælg lydfiler, og send dem manuelt fra mobilenheden til dit Galaxy Watch
Active.
– – Automatisk synkronisering: Indstil enheden til at synkronisere nyligt tilføjede lydfiler
med dit Galaxy Watch Active, hvis der er mere end 15 % resterende batterikapacitet.
Hvis musikfiler, der er gemt på dit Galaxy Watch Active, optager mere end 1 GB,
sletter det filer, du ikke har indstillet som dine favoritter i rækkefølge fra de
musikfiler, du tilføjede først.
– – Afspiln.lister til synk.: Vælg en afspilningsliste, der skal synkroniseres med dit Galaxy
Watch Active.
Afspiln.lister til synk. er kun tilgængelig, hvis appen Samsung Music er installeret
på din mobilenhed og aktiveret, når du aktiverer funktionen Automatisk
synkronisering.
• Billeder
– – Kopier billeder: Vælg billeder, og send dem manuelt fra mobilenheden til dit Galaxy
Watch Active.
– – Automatisk synkronisering: Indstil enheden til at synkronisere billeder med dit Galaxy
Watch Active, hvis der er mere end 15 % batterikapacitet tilbage.
– – Grænse for billeder: Vælg det antal billeder, der skal sendes til dit Galaxy Watch Active fra
en mobilenhed.
– – Album til synkronisering: Vælg et billedalbum, der skal synkroniseres med dit Galaxy
Watch Active.
121
Appen Galaxy Wearable
Send SOS-anmodninger
Indstil Galaxy Watch Active til at sende en SOS-besked til den i forvejen registrerede
nødsituationskontakt ved at trykke tre gange hurtigt på starttasten på dit Galaxy Watch Active.
Start appen Galaxy Wearable på din mobilenhed, tryk på Start → Send SOS-anmodninger, og
tryk på knappen for at aktivere den. Se SOS-beskeder for yderligere oplysninger.
Find mit ur
Du kan fjernstyre dit Galaxy Watch Active, hvis du har mistet eller forlagt det.
Start appen Galaxy Wearable på din mobilenhed, og tryk på Start → Find mit ur.
Registrer først din Samsung account på den tilsluttede mobilenhed for at kunne bruge
denne funktion.
• Hent placering: Tjek, hvor dit Galaxy Watch Active er.
• Angiv sikkerhed:
– – Fjernlås: Fjernlås dit Galaxy Watch Active for at forhindre uautoriseret adgang. Denne
funktion kan bruges, når din mobilenhed er sluttet til dit Galaxy Watch Active via
Bluetooth eller en fjernforbindelse. Hvis dit Galaxy Watch Active er låst, skal du slutte din
mobilenhed til dit Galaxy Watch Active via Bluetooth. Låsen deaktiveres automatisk.
– – Nulstil ur: Fjernslet alle personlige oplysninger, der er lagret på dit Galaxy Watch Active.
Når dit Galaxy Watch Active er nulstillet, kan du ikke gendanne informationerne eller
bruge funktionen find mit ur.
– – Genaktiveringslås: Indstil dit Galaxy Watch Active til at kræve oplysninger om din
Samsung account, når enheden er blevet nulstillet. Dette kan forhindre andre i at
genaktivere din enhed, hvis du mister den, eller den bliver stjålet.
122
Appen Galaxy Wearable
Konto og sikkerhedskopiering
Registrer din Samsung account, og log ind for at sikkerhedskopiere eller gendanne dit Galaxy
Watch Actives data ved brug af Samsung Cloud. Du kan også fjerntilslutte dit Galaxy Watch
Active til din Samsung account.
Start appen Galaxy Wearable på din mobilenhed, og tryk på Start → Konto og
sikkerhedskopiering.
• Samsung account: Tilføj din Samsung account for at benytte den med dit Galaxy Watch
Active.
• Sikkerhedskopier og gendan: Beskyt dine personlige oplysninger, appdata og indstillinger
på dit Galaxy Watch Active. Du kan sikkerhedskopiere følsomme oplysninger, og få adgang
til dem senere. Du skal logge på din Samsung account for at sikkerhedskopiere eller
gendanne data. Se Håndtering af data i dit Galaxy Watch Active for yderligere oplysninger.
• Fjernforbindelse: Indstil dit Galaxy Watch Active til at oprette fjernforbindelse til det mobile
netværk eller et Wi-Fi-netværk, når en Bluetooth-forbindelse mellem enhederne ikke er
tilgængelig. Du skal logge på din Samsung account for at kunne bruge denne funktion.
Sikkerhedskopier dine data regelmæssigt til et sikkert sted, f.eks. Samsung Cloud eller en
computer, så du kan gendanne dine data, hvis data beskadiges eller mistes på grund af
en uforsætlig nulstilling til fabriksstandarden.
Håndtering af data i dit Galaxy Watch Active
Beskyt dine personlige oplysninger, appdata og indstillinger på dit Galaxy Watch Active. Du kan
sikkerhedskopiere følsomme oplysninger, og få adgang til dem senere, ligesom du automatisk
kan synkronisere data på dit Galaxy Watch Active.
• Musik og billeder, der er gemt på dit Galaxy Watch Active, sikkerhedskopieres ikke.
• For appen Samsung Health er det kun poster fra de forrige 28 dage, som gemmes
på dit Galaxy Watch Active. Hvis du vil have vist gemte poster, som er ældre end 28
dage, skal du installere appen Samsung Health på den tilsluttede mobilenhed og
sikkerhedskopiere dataene automatisk.
123
Appen Galaxy Wearable
Sikkerhedskopiere data
For at sikkerhedskopiere data, der er gemt i dit Galaxy Watch Active, skal du starte appen
Galaxy Wearable på din mobilenhed, trykke på Start → Konto og sikkerhedskopiering →
Sikkerhedskopier og gendan → Indsti. for sikkerhedskopiering, vælge det element, der skal
sikkerhedskopieres, og derefter trykke på Sikkerhedskopier nu. Data gemmes i Samsung Cloud.
Gendanne data
For at gendanne data, der er gemt på dit Galaxy Watch Active, skal du starte appen Galaxy
Wearable på din mobilenhed, trykke på Start → Konto og sikkerhedskopiering →
Sikkerhedskopier og gendan → Gendan, vælge det element, der skal gendannes, og derefter
trykke på Gendan nu. De nyeste sikkerhedskopierede data gendannes.
Sikkerhedskopiere data automatisk
Hvis du vil synkronisere data automatisk, der er gemt på dit Galaxy Watch Active, med Samsung
Cloud og tilgå dem fra andre enheder, skal du starte appen Galaxy Wearable på din mobilenhed,
trykke på Start → Konto og sikkerhedskopiering → Sikkerhedskopier og gendan → Indsti.
for sikkerhedskopiering, og derefter trykke på knappen Automatisk sikkerhedskopiering for at
aktivere det.
Synkroniser telefonindstill.
Tilpas synkroniseringsindstillinger for Wi-Fi-netværket på dit Galaxy Watch Active.
Start appen Galaxy Wearable på din mobilenhed, tryk på Start → Synkroniser telefonindstill.,
og tryk derefter på kontakten Synkr. Wi-Fi-profiler for at aktiverer den.
Din mobilenhed er derefter indstillet til at synkronisere listen over gemte Wi-Fi-netværk med dit
Galaxy Watch Active.
124
Appen Galaxy Wearable
Tilgængelighed
Konfigurer forskellige indstillinger for at forbedre tilgængeligheden til dit Galaxy Watch Active.
Start appen Galaxy Wearable på din mobilenhed, og tryk på Start → Tilgængelighed.
• Synlighedsforbedringer: Tilpas indstillingerne for at forbedre tilgængeligheden for brugere
med nedsat syn.
• Avancerede indstillinger: Indstil dit Galaxy Watch Active til at advare dig med regelmæssige
intervaller, hvis du har ulæste meddelelser, og vælg intervaltiden. Du kan også indstille det til
hurtigt at åbne menuerne for tilgængelighed.
Om ur
Se dit Galaxy Watch Actives status, og andre oplysninger. Du kan også opdatere dit Galaxy Watch
Actives software.
Start appen Galaxy Wearable på din mobilenhed, og tryk på Start → Om ur.
• Batteri: Tjek den resterende batterikapacitet og levetid, og aktiver også
strømsparetilstanden.
Den tilbageværende brugstid viser den resterende tid, inden batteriet løber tørt.
Resterende brugstid afhænger af dine enhedsindstillinger og driftsforholdene.
• Lagring: Tjek status for den brugte og tilgængelige hukommelse. Hvis du vil slette
unødvendige filer, skal du trykke på RYD NU.
Den interne hukommelses faktiske ledige kapacitet er mindre end den angivne
kapacitet, da operativsystemet og standardapps optager en del af hukommelsen.
Den tilgængelige kapacitet ændres muligvis, når du opdaterer enheden.
• RAM: Tjek status for den brugte og den tilgængelige RAM. Hvis du vil øge hastigheden på dit
Galaxy Watch Active ved at reducere den mængde RAM, der anvendes, skal du markere apps
på listen med apps, og trykke på RYD NU.
• Opdater urets software: Opdater dit Galaxy Watch Active med den nyeste software.
125
Appen Galaxy Wearable
• Juridiske oplysninger: Se de juridiske oplysninger for dit Galaxy Watch Active.
• Installer ukendte apps: Indstil dit Galaxy Watch Active til at tillade installation af apps fra
ukendte kilder.
• Enhedsnavn: Rediger navnet på dit Galaxy Watch Active.
• Enhedsoplysninger: Se oplysninger om dit Galaxy Watch Active, såsom Wi-Fi MAC-adresse,
Bluetooth-adresse og serienummer.
Opdatere software via appen Galaxy Wearable
Dit Galaxy Watch Active kan opdateres direkte til den seneste software ved hjælp af FOTAtjenesten (firmware over-the-air).
1
2
3
4
Start appen Galaxy Wearable på din mobilenhed.
Tryk på Start → Om ur → Opdater urets software → Opdater nu.
Tryk på DOWNLOAD, og installer den nyeste software på din mobilenhed.
Læs oplysningerne på skærmen, og tryk på INSTALLER NU.
Dit Galaxy Watch Active kopierer den opdaterede software fra din mobilenhed og genstarter.
For automatisk at tjekke for tilgængelige opdateringer skal du trykke på knappen
Opdater automatisk for at aktivere den. Opdateringer kan kun downloades, når
enheden er sluttet til et Wi-Fi-netværk.
Om Galaxy Wearable
Se versionsoplysninger om appen Galaxy Wearable.
Start appen Galaxy Wearable på din mobilenhed, og tryk på Start → Om Galaxy Wearable.
126
Appen Galaxy Wearable
Urskiver
Du kan skifte de urtyper, der vises på urskærmen.
Start appen Galaxy Wearable på din mobilenhed, tryk på Urskiver, og vælg en ønsket urtype.
Den valgte urskive anvendes nu på urskærmen.
Tryk på Tilpas for at ændre baggrunden og indstille elementer, der skal vises på urskiven.
Opdag
Du kan downloade anbefalede urskiver og apps fra appen Galaxy Store.
Start appen Galaxy Wearable på din mobilenhed, og tryk på Opdag.
Download de urskiver og apps, du ønsker. Tryk på SE MERE for at se urskiver og apps.
127
Sådan bruger du Galaxy Watch
Active
Introduktion
Brug de nyttige funktioner på dit Galaxy Watch Active til at gøre din dagligdag bekvem og
holde styr på din sundhed. Tilpasningstjenesten i dit Galaxy Watch Active analyserer tilmed dit
brugsmønster og din status for at tilbyde tjenester og oplysninger i henhold til din placering og
dit sted.
God fornøjelse med de mange funktioner i dit Galaxy Watch Active.
Bruge som en personlig coach til dit helbred
Tag vare på din sundhed med dit Galaxy Watch Active. Pulsmåleren måler din puls og analyserer
dit stressniveau og dit søvnmønster. Du kan også oprette en personlig rutine baseret på de
profildata, du har angivet.
Du kan bruge forskellige andre funktioner til at administrere træning og sundhed, når du
bruger dit Galaxy Watch Active, mens det er tilsluttet en mobilenhed.
Nå målet for dit daglige aktivitetsniveau
Tjek dit daglige aktivitetsmål baseret på målsætning, og også med den indtastede profil lige ved
hånden, såsom forbrændte kalorier, træningstid eller aktivitetstid.
Du kan hurtigt tjekke dit daglige mål med den daglige aktivitetskurve fra widgetten Daglig
aktivitet eller appen Samsung Health. Du kan bruge disse oplysninger til at holde øje med din
sundhed og lave flere aktiviteter for at få en velafbalanceret daglig rutine og blive sundere.
Se Daglig aktivitet for yderligere oplysninger.
128
Sådan bruger du Galaxy Watch Active
Administrere stress og søvnkvalitet
En mere nøjagtig pulsmåler måler kontinuerligt dine stressniveauer og søvnmønstre.
Stresshåndtering
Når målingen af stressniveuaet er fuldført, kan du slappe af ved at følge de
åndedrætsanvisninger, som dit Galaxy Watch Active giver. Når du har målt dit stressniveau, skal
du trykke på TRÆK VEJR > for at trække vejret og lette stressen.
Tjekke dine søvnmønstre
Dit søvnmønster vil blive målt og inddelt i fire stadier. Når du vågner om morgenen, kan du
tjekke dit søvnmønster på skærmen for søvntracking eller gennem widgetten Søvn. Find ud af
dit søvnmønster via konstant observation.
Se Søvn for yderligere oplysninger.
Søvnmønsterets fire stadier (vågen, REM, let, dyb) analyseres ved hjælp af dine
bevægelser og din puls, mens du sover. Der leveres en kurve med anbefalede værdier for
hvert søvnstadie, der er målt, baseret på resultaterne af personer i din aldersgruppe.
Opleve forbedrede øvelser
Benytte de forskellige træningsfunktioner
Dit Galaxy Watch Active understøtter omkring 40 indendørs og udendørs øvelser og aktiviteter.
Motioner effektivt med dit Galaxy Watch Active hjemme, udendørs eller i fitnesscentret. Dit
Galaxy Watch Active hjælper dig med at opnå det mål, du har sat, ved nøje at kontrollere den tid,
du har trænet, distance, tempo, puls og kalorieforbrug under træningen.
Se Træning for at få flere oplysninger om at starte forskellige typer motion.
Udføre flere træninger i en session
Du kan effektivt fortsætte gennem flere øvelser i én session. Når du har afsluttet én øvelse, kan
du starte næste øvelse med det samme.
Se Lave flere træninger for yderligere oplysninger.
129
Sådan bruger du Galaxy Watch Active
Benytte som intelligent planlægger
Tjekke dagens oplysninger
Brug dit Galaxy Watch Active på en vigtig dag. Du kan se oplysninger, såsom tidsplaner,
påmindelser og alarmtidspunkter på urskærmen, selv når du ikke kører nogen apps.
Tryk og hold på urskærmen, og stryg på skærmen mod venstre eller højre for at vælge urskiven
Min dag. Du kan se din daglige tidsplan og administrere den på urskiven Min dag.
Du kan se følgende oplysninger på urskiven:
• Dagens tidsplan, du har angivet i kalenderen
• Emner, du har gemt som påmindelser
• Alarmtidspunkter
Se Kalender, Reminder eller Alarm for yderligere oplysninger om registrering af en tidsplan eller
påmindelse, eller om hvordan du indstiller en alarm.
• Du kan kun kontrollere tidsplan- og alarmoplysninger, der er indstillet inden for
10 timer fra det aktuelle tidspunkt.
• Alarmoplysninger føjet til mobilenheden vises ikke på urskiven.
130
Sådan bruger du Galaxy Watch Active
Administrere min dagligdag
Dit Galaxy Watch Active hjælper dig med at nyde livet bekvemt. Tilpasningstjenesten i dit
Galaxy Watch Active identificerer din livsstil og din præference og tilbyder relevante funktioner
i henhold til din placering eller situation. Start og slut dagen med dit Galaxy Watch Active. Dit
Galaxy Watch Active giver dig det, du har behov for, når som helst, hvor som helst.
• Denne funktion er tilgængelig, når du har sluttet dit Galaxy Watch Active til en
mobilenhed, der understøtter tilpasningstjenestens platform 2.2 eller nyere. Når du
har accepteret at bruge tilpasningstjenesten, skal du starte appen Indstillinger på din
mobilenhed, trykke på Konti og sikkerhedskopiering → Konti → Samsung account
→ Fortrolighed → Tilpasningstjeneste, og derefter trykke på knappen for at aktivere
den.
• Hvis det tidligere analyserede livsstilsmønster ændres, tilbyder dit Galaxy Watch Active
tjenester og funktioner baseret på det ændrede mønster.
Blive briefet to gange om dagen
Du kan blive briefet, når du vågner, og inden du går i seng, med nyttige oplysninger, du har brug
for i løbet af dagen.
På skærmen apps skal du trykke på
(Indstillinger) → Avanceret → Dagl. orientering → Få
orienteringer automatisk, og trykke på knappen for at aktivere den.
Når du vågner, informerer dit Galaxy Watch Active dig om dagens vigtige begivenheder eller
vejret. Inden du går i seng, informerer dit Galaxy Watch Active dig om status for din træning,
morgendagens vejr og minder dig om uafsluttede påmindelser.
Se Kalender eller Reminder for yderligere oplysninger om registrering af en tidsplan eller en
påmindelse for at få en briefing.
Du kan også blive briefet to gange om dagen, når du ønsker det. På skærmen
apps skal du trykke på
(Indstillinger) → Avanceret → Dagl. orientering →
Angiv orienteringstidspunkter. Tryk på knappen for at aktivere det, og tryk så på
Orienteringstidspunkter for at indstille tidspunktet for briefing. Denne funktion er
imidlertid kun tilgængelig, når du deaktiverer funktionerne Få orienteringer automatisk
først.
131
Sådan bruger du Galaxy Watch Active
Starte anbefalede apps efter placering og tidspunkt
Start dine yndlingsapps bekvemt med widgets. Dit Galaxy Watch Active analyserer dit
brugsmønster efter tidspunkt og sted for automatisk at tilføje dine yndlingsapps, som du har
brugt på specifikke tidspunkter eller steder, til widgetten Appgenveje.
F.eks. føjes hvornår du ankommer til et busstoppested i myldretiden, ofte anvendte kort eller
transitrelaterede apps og din musikapp automatisk til widgetten.
Stryg til venstre eller højre på urskærmen, og åbn automatisk tilføjede apps fra widgetten
Appgenveje.
Starte godnattilstand og få en bedre søvn
Før sengetid informerer dit Galaxy Watch Active dig om, at det er tid at gå i seng. Aktiver
godnattilstand optimeret til søvn.
På skærmen apps skal du trykke på
(Indstillinger) → Avanceret → Godnattilstand, og
derefter trykke på knappen for at aktivere den. Når du modtager meddelelsen om at aktivere
godnattilstand, skal du følge skærmen for at aktivere det.
For at aktivere godnattilstand automatisk skal du trykke på knappen Brug, når du sover for at
aktivere den. Du vil modtage en meddelelse 30 minutter før godnattilstand aktiveres automatisk.
Følgende funktioner er deaktiveret:
• Alle vibrationsmeddelelser, undtagen alarmer
• Skærmen tændes, når der modtages en meddelelse
• Funktionen Ur altid aktivt
• Funktionen Vækkebevægelse
Godnattilstand deaktiveres automatisk, når du vågner.
132
Sådan bruger du Galaxy Watch Active
Bruge dobbelt ur, når du er i udlandet
Hvis du er ude at rejse eller på forretningsrejse, registrerer dit Galaxy Watch Active automatisk
den ændrede tidszone og foreslår, at du skifter til skærmen med dobbelt ur, så du både kan
se den lokale tid og tiden i dit eget land. Brug funktionen dobbelt ur ved at ændre urskiven i
henhold til meddelelserne.
Denne funktion er tilgængelig, når du har sluttet dit Galaxy Watch Active til en
mobilenhed, der understøtter tilpasningstjenestens platform 2.2 eller nyere. Når du
har accepteret at bruge tilpasningstjenesten, skal du starte appen Indstillinger på din
mobilenhed, trykke på Konti og sikkerhedskopiering → Konti → Samsung account →
Fortrolighed → Tilpasningstjeneste, og derefter trykke på knappen for at aktivere den.
Bruge en bekvem påmindelse
Registrer hurtigt en påmindelse med din stemme, og bliv briefet om dagens påmindelser.
Registrere påmindelser med din stemme
Ved hjælp af din stemme kan du nemt gemme det, du skal huske.
Sig f.eks. ‘Ring til min mor kl. 15’ og indstil en påmindelse. Kl. 15 bliver du mindet om, at det er tid
til at ringe til din mor.
Se Oprette en påmindelse for at få flere oplysninger om registrering af påmindelser.
133
Appendiks
Fejlsøgning
Før du kontakter et af Samsungs servicesteder, kan du forsøge en af nedenstående løsninger.
Visse situationer gælder muligvis ikke for dit Galaxy Watch Active.
Dit Galaxy Watch Active tænder ikke
Når batteriet er helt afladet, kan dit Galaxy Watch Active ikke tænde. Oplad batteriet helt, før du
tænder dit Galaxy Watch Active.
Touchskærmen reagerer langsomt eller utilsigtet
• Hvis du sætter en skærmbeskytter eller tilbehør på touchskærmen, fungerer touchskærmen
muligvis ikke korrekt.
• Hvis du har handsker på, hvis dine hænder ikke er rene, når du rører touchskærmen, eller
hvis du trykker på skærmen med skarpe genstande eller dine fingerspidser, kan der opstå fejl
på touchskærmen.
• Der kan opstå fejl på touchskærmen under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.
• Genstart dit Galaxy Watch Active for at fjerne eventuelle midlertidige softwarefejl.
• Kontroller, at softwaren på dit Galaxy Watch Active er opdateret til den nyeste version.
• Hvis touchskærmen er ridset eller beskadiget, bør du kontakte et af Samsungs servicesteder.
134
Appendiks
Dit Galaxy Watch Active går i baglås eller har fejl
Prøv følgende løsninger. Hvis problemet stadig ikke er løst, bør du kontakte et af Samsungs
servicesteder.
Genstart af Galaxy Watch Active
Hvis dit Galaxy Watch Active går i baglås eller hænger, kan det være nødvendigt at lukke apps
eller slukke for dit Galaxy Watch Active og derefter tænde det igen.
Gennemtvinge genstart
Hvis dit Galaxy Watch Active er gået i baglås og ikke reagerer, skal du trykke og holde på
starttasten (tænd/sluk-tasten) i mere end 7 sekunder for at genstarte det.
Nulstilling af Galaxy Watch Active
Hvis ovenstående metoder ikke løser problemet, skal du nulstille enheden til fabriksstandarder.
På skærmen apps skal du trykke på
(Indstillinger) → Generelt → Nulstil. Før du udfører
nulstilling til fabriksstandarder, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er
gemt på dit Galaxy Watch Active.
En anden Bluetooth-enhed kan ikke lokalisere dit Galaxy Watch Active
• Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på dit Galaxy Watch Active.
• Nulstil dit Galaxy Watch Active, og prøv igen.
• Sørg for, at dit Galaxy Watch Active og den anden Bluetooth-enhed er inden for Bluetoothrækkevidden (10 m). Afstanden kan variere, afhængigt af det miljø enhederne bruges i.
Hvis ovenstående tip ikke løser problemet, bør du kontakte et af Samsungs servicesteder.
135
Appendiks
Der er ikke oprettet en Bluetooth-forbindelse, eller dit Galaxy Watch
Active og mobilenheden er frakoblede
• Sørg for, at Bluetooth-funktionen er aktiveret på begge enheder.
• Kontroller, at der ikke er forhindringer, f.eks. vægge eller elektrisk udstyr, mellem enhederne.
• Kontroller, at den nyeste version af appen Galaxy Wearable er installeret på mobilenheden.
Opdater om nødvendigt Galaxy Wearable-appen til den nyeste version.
• Sørg for, at dit Galaxy Watch Active og den anden Bluetooth-enhed er inden for Bluetoothrækkevidden (10 m). Afstanden kan variere, afhængigt af det miljø enhederne bruges i.
• Genstart begge enheder og start appen Galaxy Wearable på mobilenheden igen.
Opkald får ikke forbindelse
• Sørg for, at dit Galaxy Watch Active er koblet til en mobilenhed via Bluetooth. Hvis dit Galaxy
Watch Active er koblet til din mobilenhed via en fjernforbindelse, kan du ikke modtage
indgående opkald.
• Sørg for, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for det indgående telefonnummer på den
tilsluttede mobilenhed.
• Kontroller, om tilstandene Forstyr ikke, Godnattilstand eller Biograftilstand er aktiveret. Hvis
en af disse tilstande er aktiveret, tænder touchskærmen ikke under indgående opkald. Tryk
på starttasten (tænd/sluk-tasten) eller tilbagetasten for at tænde for skærmen og kontrollere
det indgående opkald.
Batteriikonet er tomt
Batteriet er ved at løbe tør for strøm. Oplad batteriet.
136
Appendiks
Batteriet lader ikke ordentligt op (for opladere godkendt af Samsung)
• Sørg for, at du slutter dit Galaxy Watch Active til den trådløse oplader, og slut dokken korrekt
til opladeren.
• Besøg et af Samsungs servicesteder og få batteriet udskiftet.
Batteriet tømmes hurtigere, end da du oprindelig købte det
• Hvis du udsætter dit Galaxy Watch Active eller batteriet for meget kolde eller meget varme
temperaturer, kan den brugbare opladning blive reduceret.
• Batteriforbruget øges, når du bruger visse apps.
• Batteriet har en begrænset holdbarhed, og brugstiden for opladninger vil blive kortere med
tiden.
Dit Galaxy Watch Active føles varmt
Når du bruger apps, der kræver mere strøm, eller du bruger apps på dit Galaxy Watch Active i
længere tid ad gangen, kan dit Galaxy Watch Active føles varmt. Dette er normalt, og det bør ikke
påvirke levetiden eller ydeevnen for dit Galaxy Watch Active.
Hvis dit Galaxy Watch Active bliver overophedet eller føles varmt igennem en længere periode,
skal du undlade at bruge det i et stykke tid. Hvis dit Galaxy Watch Active fortsætter med at være
overophedet, bør du kontakte et af Samsungs servicesteder.
Dit Galaxy Watch Active kan ikke finde din aktuelle placering
Dit Galaxy Watch Active bruger din mobilenheds placeringsoplysninger. GPS-signaler kan blive
forstyrret i nogle områder, f.eks. inden døre. Indstil mobilenheden til at bruge Wi-Fi-netværk til at
finde din aktuelle placering i disse situationer.
Data, der er gemt på dit Galaxy Watch Active, er gået tabt
Tag altid sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på dit Galaxy Watch Active. Ellers kan
du ikke gendanne data, der bliver beskadiget eller går tabt. Samsung er ikke ansvarlig for tab af
data, der er gemt på dit Galaxy Watch Active.
137
Appendiks
Der vises en lille åbning rundt om ydersiden af kabinettet på dit
Galaxy Watch Active
• Denne åbning er en nødvendig produktionsfunktion, og minimal bevægelse eller vibration
af delene kan forekomme.
• Med tiden kan friktion mellem delene forårsage, at denne åbning udvides en smule.
Der er ikke tilstrækkelig med lagerplads på dit Galaxy Watch Active
Slet unødvendige data, som f.eks. cachen, med appen Galaxy Wearable eller slet manuelt apps
eller filer, som du ikke bruger, for at frigøre lagerplads.
Fjerne batteriet
• For at fjerne batteriet skal du kontakte et autoriseret servicested. Besøg
www.samsung.com/global/ecodesign_energy for at få instruktioner om fjernelse af
batteriet.
• Af sikkerhedsmæssige årsager må du ikke selv forsøge at fjerne batteriet. Hvis batteriet
ikke fjernes korrekt, kan det medføre skade på batteriet og enheden, forårsage personskade
og/eller bevirke, at enheden ikke er sikker at bruge.
• Samsung er ikke erstatningsansvarlig for skader eller tab (uanset om det er inden eller uden
for kontrakt, herunder uagtsomhed), som opstår, fordi disse advarsler og instruktioner ikke
følges præcist, bortset fra død eller personskade, som skyldes Samsungs uagtsomhed.
138
Behøver du hjælp, eller har du spørgsmål, er du
velkommen til at klikke ind på www.samsung.dk.
Klik på ”SUPPORT” => ”Hjælp & fejlfinding”,
og vælg derefter produktgruppe og type.
Alternativt kan du ringe til supporten på telefon
70 70 19 70.
Ophavsret
Ophavsret © 2019 Samsung Electronics
Denne manual er beskyttet af internationale love om ophavsret.
Ingen del af denne vejledning må uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics
reproduceres, distribueres, oversættes eller overføres i nogen form eller på nogen måde,
elektronisk eller mekanisk, herunder ved fotokopiering, optagelse eller lagring i et søgesystem
eller informationslager.
Varemærker
• SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
• Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoet er
registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
• Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising