Samsung | SM-R170 | User guide | Samsung Galaxy Buds Brugervejledning

Samsung Galaxy Buds Brugervejledning
BRUKERHÅNDBOK
SM-R170
Norwegian. 04/2019. Rev.1.1
www.samsung.com
Innholdsfortegnelse
Grunnleggende
Galaxy Wearable-app
3
4
5
6
8
10
16
34
35
36
Les dette først
Om Galaxy Buds
Pakkeinnhold
Enhetsoppsett
Forberede ørepluggene for bruk
Batteri
Identifisering av indikatorlys for batteri
38
Tillegg
39
42
Bruke ørepluggene
18
24
25
28
29
30
31
32
Innledning
Tilkoble og frakoble ørepluggene
Vise statusen til ørepluggene og tilpasse
innstillinger
Sjekke brukerhåndboken
Koble ørepluggene til en mobilenhet
Ha på ørepluggene
Bruke berøringsflaten
Bruke den intelligente
taleassistenttjenesten
Lytte til musikk
Bruke equalizeren
Bruke anropsfunksjoner
Bruke modus for lyder i omgivelsene
43
45
45
2
Feilsøking
Oppdatere ørepluggprogramvare med
Galaxy Buds Manager
Håndtere Galaxy Buds
Starte ørepluggene på nytt
Ta ut batteriet
Grunnleggende
Les dette først
Les denne bruksanvisningen før du bruker denne enheten for å sikre trygg og riktig bruk.
• Beskrivelser er basert på enhetens standardinnstillinger.
• Noe innhold kan være annerledes enn enheten din avhengig av område, tjenesteleverandør,
modellspesifikasjoner eller enhetens programvare. Bildene kan skille seg fra utseendet til det
faktiske produktet. Innholdet kan endres uten forhåndsvarsel.
• Før du bruker andre enheter, må du forsikre deg om at de er kompatible med Galaxy Buds.
Gå til www.samsung.com for å se spesifikasjonene for kompatible mobilenheter.
• Unngå at enheten dyppes i væske eller utsettes for vannstråler med trykk som for eksempel
fra en dusj. Ikke ha på enheten under aktiviteter som dusjing eller svømming. Dette kan føre
til skader på enheten.
• Endring av operativsystemet til Galaxy Buds eller installering av programvare fra uoffisielle
kilder kan føre til feil på Galaxy Buds og ødeleggelse eller tap av data. Disse handlingene er
brudd på Samsung-lisensavtalen og vil ugyldiggjøre garantien din.
• Enkelte funksjoner vil kanskje ikke fungere som beskrevet i denne håndboken, avhengig av
produsenten og modellen av mobilenheten som du kobler til Galaxy Buds.
• Dette produktet inkluderer noe gratis programvare / programvare med åpen kilde. Du finner
instruksjoner for hvordan du ser den åpne kildelisensen ved å gå til Samsungs nettsted
(opensource.samsung.com).
Instruksjonsikoner
Advarsel: Situasjoner som kan føre til skader på deg selv eller andre
Obs: Situasjoner som kan skade enheten eller annet utstyr
Merknad: Merknader, brukstips eller ytterligere informasjon
3
Grunnleggende
Om Galaxy Buds
Galaxy Buds er trådløse øreplugger som lar deg lytte til musikk eller svare på innkommende
anrop etter at de er tilkoblet enheten din selv mens du foretar andre aktiviteter, som å trene.
Ikke bruk ørepluggene i områder med mye trafikk, slik som på veier eller fotgjengerfelt.
Dette kan føre til ulykker på grunn av reduserte reaksjonstider.
4
Grunnleggende
Pakkeinnhold
Se hurtigstartveiledningen for pakkeinnhold.
• Utstyret som leveres med Galaxy Buds, tilgjengelig tilleggsutstyr og bildene av dem
kan variere, avhengig av område og tjenesteleverandør.
• Det medfølgende utstyret er bare utformet for Galaxy Buds og det er ikke sikkert at
det er kompatibelt med andre enheter.
• Utseende og spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel.
• Du kan kjøpe ytterligere tilbehør fra nettstedet til Samsung. Kontroller at de er
kompatible med modellene før kjøp.
• Bruk bare Samsung-godkjent tilbehør. Bruk av tilbehør som ikke er godkjent, kan
forårsake ytelsesproblemer og feil som ikke dekkes av garantien.
• Tilgjengelighet for alt tilbehør kan endres etter produsentenes eget
forgodtbefinnende. Gå til nettstedet til Samsung for mer informasjon om tilgjengelig
tilbehør.
5
Grunnleggende
Enhetsoppsett
Øreplugg
Vingetupp
Berøringsflate
Ladekontakter
Mikrofon
Berøringssensitiv sensor
Ladekontakter
Øretupp
Hvis du bruker Galaxy Buds når de er ødelagt, kan det oppstå risiko for personskade.
Bruk bare Galaxy Buds igjen etter at de er reparert ved et Samsung-servicesenter.
Vingetupp
S
Retningsindikator
M, L
Retningsindikator
6
Grunnleggende
Ladedeksel
Ladeport (USB Type-C)
Indikatorlys for
ørepluggbatteri
Ladekontakter
(venstre)
Ladekontakter (høyre)
Batteriindikatorlys for
ladedeksel
• Hvis det er svette eller væske på ladekontaktene kan det oppstå rust på Galaxy Buds.
Hvis det er svette eller væske på ladekontaktene eller ørepluggene, rengjør du dem
før du plasserer dem i ladedekselet.
• Lukk ladedekselet når du oppbevarer eller lader ørepluggene.
7
Grunnleggende
Forberede ørepluggene for bruk
Feste en øretupp til ørepluggen
1
2
Velg øretuppen som passer til øret ditt.
Dekk over haken nederst på ørepluggen med øretuppen.
• Ikke sett ørepluggene i ørene uten øretupper. Det kan skade ørene dine.
• Ikke trekk for hardt i øretuppen når du fester den eller tar den av. Øretuppen kan
revne.
3
Følg den samme prosedyren for den andre ørepluggen.
8
Grunnleggende
Feste en vingetupp til ørepluggen
1
2
3
Velg vingetuppen som passer til øret ditt.
Velg vingetuppen til venstre eller høyre øre.
Heng sporet til vingetuppen på ørepluggens festekrok og dekk ørepluggen med
vingetuppen.
• Ikke sett ørepluggene i ørene uten vingetupper. Det kan skade ørene dine.
• Ikke trekk for hardt i vingetuppen når du fester den eller tar den av. Vingetuppen kan
revne.
Ikke sett vingetuppene på ørepluggene i feil retning. Ørepluggene vil ikke passe
skikkelig i ørene dine.
4
Følg den samme prosedyren for den andre ørepluggen.
9
Grunnleggende
Batteri
Lade batteriet
Lad batteriet helt opp før du bruker ørepluggene for første gang, eller når de har vært ubrukt
i lengre perioder. Ørepluggene slås på mens de lader. Når batteriet er helt utladet, trenger det
minst 10 minutter før det begynner å fungere.
Sjekk retningen for hver øreplugg og sett dem inn i tilsvarende spor i ladedekselet og koble
deretter til ladekabelen.
Ladedekselet, som har et innebygd batteri, lades sammen med ørepluggene.
Du kan lade ørepluggene ved å plassere dem i ladeetuiet uten å koble det til en stikkontakt.
Bruk kun Samsung-godkjente ladere og kabler. Bruk av ladere eller kabler som ikke er
godkjente, kan føre til at batteriet eksploderer eller skader Galaxy Buds.
• Hvis du kobler til laderen feil, kan dette føre til alvorlige skader på ladedekselet. Skader
som er forårsaket av feil bruk, dekkes ikke av garantien.
• Bruk bare USB Type-C-kabel som leveres med Galaxy Buds. Ladedekselet kan bli
skadet hvis du bruker Micro USB-kabel.
• Ladere selges separat.
• For å spare energi bør du koble fra laderen når den ikke er i bruk. Laderen er ikke
utstyrt med en strømbryter, så du bør derfor koble den fra stikkontakten når den
ikke er bruk for å unngå unødvendig strømforbruk. Laderen må plasseres nær
stikkontakten og være lett tilgjengelig under lading.
• Du kan ikke bruke ørepluggenes trådløse funksjoner mens du lader batteriet.
• Lukk ladedekselet når du oppbevarer eller lader ørepluggene.
• Hvis det er svette eller væske på ladekontaktene kan det oppstå rust på Galaxy Buds.
Hvis det er svette eller væske på ladekontaktene eller ørepluggene, rengjør du dem
før du plasserer dem i ladedekselet.
• Ikke sett vingetuppene på ørepluggene i feil retning. Ørepluggene lades ikke hvis de
ikke settes riktig inn i ladedekselet.
10
Grunnleggende
1
2
Åpne ladedekselet.
Kontroller retningen på hver øreplugg og sett dem riktig inn i sporet i deres tilsvarende
åpninger i ladedekselet, og lukk det.
L
R
3
4
Lukk ladedekselet.
Koble USB-kabelen til laderen og koble den andre enden av USB-kabelen til laderporten.
Hvis du kobler til USB-kabelen feil, kan dette føre til alvorlige skader på ladedekselet.
Skader som er forårsaket av feil bruk, dekkes ikke av garantien.
5
6
Koble laderen til en stikkontakt.
Batteriene til ørepluggene og ladedekselet lades samtidig.
Etter fullading kobler du ladedekselet fra laderen. Først frakobler du USB-kabelen fra
ladedekselet og deretter kobler laderen fra stikkontakten.
11
Grunnleggende
Redusere batteriforbruket
Når du ikke bruker ørepluggene, oppbevarer du dem i ladedekselet. Den berøringssensitive
sensoren vil fortsette å være på mens du har på ørepluggene, og det vil redusere brukstiden.
Tips og forholdsregler for lading av batteri
• Hvis det er svette eller væske på ladekontaktene kan det oppstå rust på Galaxy Buds. Hvis
det er svette eller væske på ladekontaktene eller ørepluggene, rengjør du dem før du
plasserer dem i ladedekselet.
• Hvis du bruker en annen strømkilde enn laderen, som en datamaskin, kan det føre til tregere
ladehastighet på grunn av lavere elektrisk spenning.
• Under lading kan ørepluggene og ladedekselet bli varme. Dette er normalt og skal ikke
påvirke levetiden eller ytelsen til ørepluggene. Hvis batteriet blir varmere enn vanlig, kan
laderen slutte å lade.
• Hvis ørepluggene og ladedekselet ikke lades riktig, tar du dem og laderen med til et
Samsung-servicesenter.
• Unngå å bøye USB-kabelen. Det kan skade eller redusere levetiden til USB-kabelen. Bruk
aldri en skadet USB-kabel.
12
Grunnleggende
Trådløs lading
Ladedekselet har en innebygd spole for trådløs ladning. Du kan lade opp batteriet ved hjelp av
en trådløs lader eller en annen enhet som fungerer som en trådløs lader.
Lade batteriet med en trådløs lader
1
2
3
4
5
Åpne ladedekselet.
Kontroller retningen på hver øreplugg og sett dem riktig inn i sporet i deres tilsvarende
åpninger i ladedekselet, og lukk det.
Lukk ladedekselet.
Plasser midten av ladedekselet på midten av den trådløse laderen.
Etter fulladning kobler du ladedekselet fra den trådløse laderen.
Forholdsregler for trådløs ladning
Ikke plasser ladedekselet på den trådløse laderen hvis ledende materialer, slik som
metallobjekter eller magneter, ligger mellom ladedekselet og den trådløse laderen.
Dette kan føre til at ladedekselet ikke lades riktig eller det kan bli overopphetet eller
ladedekselet og kortene kan bli ødelagt.
Bruk trådløse ladere som er godkjent av Samsung. Hvis du bruker andre trådløse ladere,
kan det hende at batteriet ikke lader skikkelig.
13
Grunnleggende
Lade batteriet med PowerShare
1
2
3
4
Åpne ladedekselet.
Kontroller retningen på hver øreplugg og sett dem riktig inn i sporet i deres tilsvarende
åpninger i ladedekselet, og lukk det.
Lukk ladedekselet.
Plasser midten av baksiden til ladedekselet på enheten som fungerer som en trådløs lader.
Plasseringen av den trådløse ladespolen varierer avhengig av enheten. Juster enheten
og ladedekselet slik at du får en god tilkobling.
Enheten som fungerer som
en trådløs lader
14
Grunnleggende
5
Etter fulladning kobler du ladedekselet fra enheten.
• For å oppnå riktig ladning må du ikke flytte eller bruke enheten eller ladedekselet
mens de lades.
• Hvis du lader Galaxy Buds mens du lader enheten som fungerer som en trådløs lader,
kan det hende at ladehastigheten reduseres eller at Galaxy Buds kanskje ikke lades
riktig, avhengig av ladertypen.
• Ladehastigheten eller -effektiviteten kan variere avhengig av enhetens tilstand eller
omgivelsene.
• Hvis gjenstående batteristrøm til enheten som fungerer som en trådløs lader faller
under et visst nivå, vil strømdelingen stoppe.
Kontrollere batterinivået
Koble ørepluggene til mobilenheten, start Galaxy Wearable-appen på mobilenheten og vis
batteristatusen for hver øreplugg på kortet Øreplugger. Se Koble ørepluggene til en mobilenhet
for mer informasjon.
Når gjenværende batterinivå er lavt, vises et varsel på varselpanelet til den mobile
enheten.
15
Grunnleggende
Identifisering av indikatorlys for batteri
Indikatorlysene for batteri informerer deg om ladestatusen til ørepluggene og ladedekselet.
Hvert indikatorlys for batteri finnes på innsiden av ladedekselet og viser ladestatusen til
ørepluggene. Indikatorlyset for batteri til ladedekselet på fremsiden av ladedekselet indikerer
ladestatusen til selve dekselet.
Indikatorlys for ørepluggbatteri
Indikatorlys for ørepluggbatteri
Farge
Status
Kontinuerlig rødt
• Lader
Kontinuerlig grønt
• Fulladet
Blinker rødt
• Lading blokkert på grunn av unormale temperaturer
16
Grunnleggende
Batteriindikatorlys for ladedeksel
Batteriindikatorlys for
ladedeksel
Farge
Status
Kontinuerlig rødt
• Lader
Kontinuerlig grønt
• Fulladet
Blinker rødt (raskt)
• Lading blokkert på grunn av unormale temperaturer
Blinker rødt (sakte)
• Lavt batterinivå
Rød (er tent i fem sekunder
etter at du har lukket
ladedekselet)
• Lite strøm igjen i batteriet (mindre enn 30 %)
Gul (er tent i fem sekunder
etter at du har lukket
ladedekselet)
• Middels strøm igjen i batteriet (mellom 30 % og 60 %)
Grønn (er tent i fem
sekunder etter at du har
lukket ladedekselet)
• Mye strøm igjen i batteriet (over 60 %)
• Indikatorlyset for batteri til ladedekselet blinker rødt når den eksterne strømtilførselen
er avbrutt under ladning.
• Hvis indikatorlyset for batteri ikke fungerer slik det er beskrevet her, må du koble
laderen fra ladedekselet og koble den til på nytt.
17
Bruke ørepluggene
Koble ørepluggene til en mobilenhet
Kolbe ørepluggene til en Samsung-mobilenhet for første gang
1
Kontroller retningen på hver øreplugg og sett dem riktig inn i sporet i deres tilsvarende
åpninger i ladedekselet, og lukk det.
Hvis batteriindikatorlyset for ørepluggene ikke blinker, kobler du ladedekselet til laderen og
lader dem i minst 10 minutter.
2
3
Lukk ladedekselet.
Åpne ladedekselet.
Ørepluggene går automatisk i Bluetooth-sammenkoblingsmodus og et pop-up-vindu vises
på mobilenheten din.
Hvis pop-up-vinduet ikke vises eller hvis du vil koble til en mobilenhet som ikke er Samsung
som også bruker Android OS, kan du se Koble til en mobilenhet som ikke er Samsung som
også bruker Android OS (eller pop-up-vinduet for tilkobling vises ikke).
Når ladedekselets indikatorlys for batteri blinker rødt, tar du ut ørepluggene fra
ladedekselet og setter dem inn i dekselet på nytt.
18
Bruke ørepluggene
4
På mobilenheten trykker du på Koble til på popup-vinduet.
Popup-vinduet for tilkobling vises bare på Samsung-mobilenheter med Android 7.1.1
eller nyere som har SmartThings-appen installert. Hvis popup-vinduet ikke vises,
oppdaterer du SmartThings-appen til siste versjon.
19
Bruke ørepluggene
5
Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre tilkoblingen.
Når ørepluggene er koblet til mobilenheten, forsøker de å koble seg automatisk til
mobilenheten når du åpner ladedekselet når ørepluggen er i det.
• Hvis ørepluggene ikke kobles til en mobil enhet innen tre minutter, deaktiveres
Bluetooth-sammenkoblingsmodus. Lukk ladedekselet igjen og åpne det.
Ørepluggene går inn i Bluetooth-sammenkoblingsmodus.
• Hvis du vil koble til en annen mobilenhet etter at en tilkobling har blitt opprettet, kan
du se Koble til andre enheter.
• Hvis ørepluggene ikke kobles til en mobilenhet, popup-vinduet for tilkobling
ikke vises eller mobilenheten ikke kan finne ørepluggene, trykker du og holder
på berøringsflatene til begge ørepluggen mens du bruker dem for å gå inn i
Bluetooth-sammenkoblingsmodus manuelt. Når du har gått inn i Bluetoothsammenkoblingsmodus hører du en lyd. Men du kan ikke bruke denne metoden når
du spiller musikk etter at du har konfigurert volumjusteringen som en forhåndsinnstilt
trykk og hold-funksjon.
20
Bruke ørepluggene
Koble til en mobilenhet som ikke er Samsung som også bruker
Android OS (eller pop-up-vinduet for tilkobling vises ikke)
1
På mobilenheten starter du Galaxy Store eller Play Butikk og laster ned Galaxy Wearableappen.
• Du kan bare laste ned Galaxy Wearable-appen på mobilenheter med Androidoperativsystem 5.0 (API 21) eller nyere, og med 1,5 GB RAM eller mer.
• Du kan endre språket til Galaxy Wearable-appen på den tilkoblede mobilenheten.
Åpne Innstillinger → Generell styring → Språk og inndata → Språk
på mobilenheten. Engelsk vises som standard hvis det valgte språket på
innstillingsskjermbildet ikke støttes på Galaxy Wearable-appen.
2
Kontroller retningen på hver øreplugg og sett dem riktig inn i sporet i deres tilsvarende
åpninger i ladedekselet, og lukk det.
Hvis batteriindikatorlyset for ørepluggene ikke blinker, kobler du ladedekselet til laderen og
lader dem i minst 10 minutter.
3
4
5
Lukk ladedekselet.
Åpne ladedekselet.
Ørepluggene går inn i Bluetooth-sammenkoblingsmodus automatisk.
På mobilenheten starter du Galaxy Wearable-appen og følg instruksjonene på skjermen for
å fullføre tilkoblingen.
GALAXY BUDS
Galaxy Buds
21
Bruke ørepluggene
Tips og forholdsregler ved tilkobling av mobilenheten
• Hvis ørepluggene ikke kobles til en mobil enhet innen tre minutter, deaktiveres Bluetoothsammenkoblingsmodus. Lukk ladedekselet igjen og åpne det. Ørepluggene går inn i
Bluetooth-sammenkoblingsmodus.
• Hvis du vil koble til en annen mobilenhet etter at en tilkobling har blitt opprettet, kan du se
Koble til andre enheter.
• Hvis ørepluggene ikke kobles til en mobilenhet, popup-vinduet for tilkobling ikke vises
eller mobilenheten ikke kan finne ørepluggene, trykker du og holder på berøringsflatene
til begge ørepluggen mens du bruker dem for å gå inn i Bluetooth-sammenkoblingsmodus
manuelt. Når du har gått inn i Bluetooth-sammenkoblingsmodus hører du en lyd. Men
du kan ikke bruke denne metoden når du spiller musikk etter at du har konfigurert
volumjusteringen som en forhåndsinnstilt trykk og hold-funksjon.
• Tilkoblingsmetodene kan variere, avhengig av hvilken enhet og programvareversjon du har.
• Du kan bare laste ned Galaxy Wearable-appen på mobilenheter med Androidoperativsystem 5.0 (API 21) eller nyere, og med 1,5 GB RAM eller mer.
22
Bruke ørepluggene
Merknader for bruk av Bluetooth
Bluetooth er en trådløs teknologistandard som bruker en frekvens på 2,4 GHz til å koble til ulike
enheter over korte avstander. Enheten kan koble til og utveksle data med andre Bluetoothenheter, som for eksempel mobile enheter, uten å koble til via kabler.
• Plasser de to enhetene nær hverandre for å unngå problemer når du kobler ørepluggene til
en annen enhet.
• Sørg for at ørepluggene og den andre Bluetooth-enheten er innenfor Bluetooth-rekkevidde
for tilkobling (10 m). Avstanden kan variere, avhengig av hvilket miljø enhetene brukes i.
• Sørg for at det ikke er noen hindringer mellom ørepluggene og en tilkoblet enhet, inkludert
mennesker, vegger, hjørner eller gjerder.
• Ikke berør Bluetooth-antennen på en tilkoblet enhet.
• Bluetooth bruker samme frekvens som enkelte industrielle, vitenskapelige, medisinske eller
lavspenningsprodukter, og det kan oppstå interferens når du kobler til i nærheten av slike
produkter.
• Enkelte enheter, spesielt enheter som ikke er testet eller godkjente av Bluetooth SIG, kan
være inkompatible med ørepluggene.
• Ikke bruk Bluetooth-funksjonen til ulovlige formål (for eksempel piratkopiering av filer eller
ulovlig avlytting av kommunikasjon til kommersielle formål).
23
Bruke ørepluggene
Ha på ørepluggene
Sett inn vingetuppene i ørene og juster dem slik at de passer ørene dine.
Enheten og enkelt tilbehør (solgt separat) inneholder magneter. American Heart
Association (USA) og Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency
(Storbritannia) advarer begge om at magneter kan påvirke funksjonen i innopererte
pacemakere, kardiovertere (ICD-enheter), defibrillatorer, insulinpumper eller andre
elektronisk-medisinske enheter (samlet kalt ”medisinsk enhet”) innenfor en avstand på
15 cm. Hvis du bruker slike medisinske enheter av noe slag, MÅ DU IKKE BRUKE DENNE
ENHETEN OG ENKELTE TYPER TILBEHØR (SOLGT SEPARAT) UTEN FØRST Å HA KLARERT
DETTE MED LEGEN DIN.
Ikke oppbevar enheten og enkelt tilleggsutstyr (solgt separat) nær magnetiske felt.
Kort med magnetstripe, inkludert kredittkort, telefonkort, pass og boardingkort, kan bli
skadet av magnetiske felt.
• Hvis den berøringssensitive sensoren ikke får kontakt med øret ditt, kan det hende
at ørepluggen ikke fungerer. Bruk vingetuppen og øretuppen som passer ørene dine
hvis du ikke hører en lyd som sier at ørepluggen er registrert.
• Hvis du bare bruker én øreplugg i øret, hører du lyden i mono. Den veksler automatisk
til stereomodus når du har begge ørepluggene i ørene.
• Følg alle advarsler og instrukser fra autorisert personell i områder der bruken av
trådløse enheter er begrenset, som for eksempel i fly og på sykehus.
24
Bruke ørepluggene
1
2
Sjekk retningen for hver øreplugg og plasser dem i ørene med vingetuppen vendt oppover
til de er behagelig plassert i ørene dine.
Juster ørepluggene ved å rotere dem til venstre eller høyre så de passer i ørene dine.
Den berøringssensitive sensoren registrerer automatisk at du har på ørepluggene når du tar
dem på. Ørepluggen avgir så en lyd som informerer deg om at ørepluggen er registrert.
Bruke berøringsflaten
Du kan kontrollere musikkavspilling, besvare eller avvise anrop og begynne å snakke til den
intelligente taleassistenttjenesten ved å bruke berøringsflaten.
Berøringsflate
• For å unngå å skade ørene dine må du ikke legge for mye press på berøringsflaten
med fingertuppene dine.
• Ikke trykk på berøringsflaten med noe skarpt da det kan skade den.
25
Bruke ørepluggene
Ett trykk
• Spill av eller sett spor på pause.
To trykk
• Spill neste spor.
• Svar på et anrop eller avslutt en samtale.
• Sett den nåværende samtalen på vent og besvar den
andre samtalen.
• Veksle mellom den nåværende samtalen og samtalen
som er satt på vent.
Tre trykk
• Spill forrige spor.
– – Hvis du trippeltrykker tre sekunder etter at
en låt begynner å spille, vil den begynne fra
begynnelsen. Trippeltrykk på berøringsflaten
innen tre sekunder etter at en låt begynner å
spille for å spille den forrige låten.
Trykk og hold
• Aktiver en forhåndsinnstilt funksjon.
– – Funksjonen talekommando er angitt som
standard. Se Angi en forhåndsinnstilt trykk og
hold-funksjon for mer informasjon om å endre
forhåndsinnstilte menyer.
• Avvis samtale.
• Slå mikrofonen på eller av under en samtale.
– – Dette vises ikke på den mobile enheten din.
• Hent en samtale som er satt på vent, når du har
avsluttet den nåværende samtalen.
26
Bruke ørepluggene
Hvis ørepluggene ikke kobles til en mobilenhet, popup-vinduet for tilkobling
ikke vises eller mobilenheten ikke kan finne ørepluggene, trykker du og holder
på berøringsflatene til begge ørepluggen mens du bruker dem for å gå inn i
Bluetooth-sammenkoblingsmodus manuelt. Når du har gått inn i Bluetoothsammenkoblingsmodus hører du en lyd. Men du kan ikke bruke denne metoden når du
spiller musikk etter at du har konfigurert volumjusteringen som en forhåndsinnstilt trykk
og hold-funksjon.
Bruke låsefunksjonen for berøringsflate
Du kan hindre utilsiktede handlinger ved å bruke låsefunksjonen for berøringsflate.
1
2
3
Start Galaxy Wearable-appen på mobilenheten.
Trykk på Berøringsflate.
Trykk på Lås berøringsflate-bryteren for å aktivere den.
Angi en forhåndsinnstilt trykk og hold-funksjon
Du kan velge en forhåndsinnstilt trykk og hold-funksjon til hver øreplugg for å aktivere
funksjoner raskt og enkelt.
1
2
3
Start Galaxy Wearable-appen på mobilenheten.
Trykk på Berøringsflate.
Trykk på Venstre eller Høyre under Trykk på og hold berøringsflaten.
27
Bruke ørepluggene
4
Velg en funksjon som du vil bruke som en forhåndsinnstilt trykk og hold-funksjon.
• Talekommando: Begynn å snakke til den intelligente taleassistenttjenesten.
• Rask omgivelseslyd: Hør omgivelseslyder midlertidig i opptil ett minutt samtidig som
musikkvolumet reduseres.
• Volum ned/Volum opp: Juster volumet.
• Hvis du velger funksjonen for volumjustering som den forhåndsinnstilte trykk og
hold-funksjonen for én side, blir forhåndsinnstillingen for trykk og hold-funksjonen for
den andre siden også angitt som en volumjusteringsfunksjon.
• Når funksjonen for volumjustering allerede er valgt og du prøver å endre trykk og
hold-funksjonen for én side, blir den andre sidens trykk og hold-funksjon automatisk
angitt til talekommandofunksjonen.
Bruke den intelligente taleassistenttjenesten
• Denne funksjonen er bare tilgjengelig når en mobilenhet som støtter den intelligente
taleassistenttjenesten, er tilkoblet. Den intelligente taleassistenttjenesten som er
konfigurert på mobilenheten din, blir aktivert.
• Det er bare noen språk som er tilgjengelige, avhengige av den intelligente
taleassistenttjenesten som er konfigurert på enheten. Noen funksjoner er kanskje ikke
tilgjengelige, avhengig av region.
• Når du velger funksjonen for volumjustering som den forhåndsinnstilte trykk og
hold-funksjonen for én side, blir forhåndsinnstillingen for trykk og hold-funksjonen
for den andre siden også angitt som en volumjusteringsfunksjon, og du kan ikke
aktivere den intelligente taleassistenttjenesten og åpne talekommandofunksjonen.
Se Angi en forhåndsinnstilt trykk og hold-funksjon for mer informasjon om å endre
forhåndsinnstilte menyer.
1
Trykk og hold på berøringsflaten.
28
Bruke ørepluggene
2
Si en talekommando og slipp fingeren fra berøringsflaten.
Hvis Galaxy Buds gjenkjenner kommandoen, vil Galaxy Buds utføre den tilsvarende
handlingen.
For å gjenta en talekommando eller si en annen kommando, trykker du og holder på
berøringsflaten.
Tips for bedre talegjenkjenning
• Snakk tydelig.
• Snakk på stille steder.
• Ikke bruk uanstendige ord eller slang.
• Unngå å snakke med dialekt.
Galaxy Buds gjenkjenner kanskje ikke kommandoene dine eller kan utføre uønskede
kommandoer, avhengig av omgivelsene dine eller måten du snakker på.
Lytte til musikk
Lytt til musikk som er lagret på den mobile enheten, ved å koble ørepluggene til den mobile
enheten. Du kan strømme musikk som spilles fra den tilkoblede mobilenheten.
På mobilenheten åpner du en musikkspillerapp og spiller av musikk.
Du kan lytte til musikk gjennom ørepluggene.
Spille av eller sette sporet på pause
Trykk på berøringsflaten for å spille av og sette sporet på pause.
Spille det neste sporet
Trykk to ganger på berøringsflaten under avspilling for å spille neste spor.
29
Bruke ørepluggene
Spille det forrige sporet
Trykk tre ganger på berøringsflaten under avspilling for å spille forrige sang.
Hvis du trippeltrykker tre sekunder etter at en låt begynner å spille, vil den begynne fra
begynnelsen. Trippeltrykk på berøringsflaten innen tre sekunder etter at en låt begynner
å spille for å spille den forrige låten.
Justere volumet
Juster volumet med den tilkoblede mobilenheten.
Eller du kan justere volumet med berøringsflaten etter at det er konfigurert som en trykk
og hold-funksjon. Se Angi en forhåndsinnstilt trykk og hold-funksjon for mer informasjon
forhåndsinnstilte menyer.
For å øke volumet trykker du og holder på den høyre ørepluggen og slipper fingeren når du har
nådd ønsket volum.
For å redusere volumet trykker du og holder på den venstre ørepluggen og slipper fingeren når
du har nådd ønsket volum.
• Juster volumet på den tilkoblede mobilenheten hvis lyden på ørepluggene er lav med
fullt volum på.
• Hvis du kobler ørepluggene til den mobile enheten mens du lytter til musikk, kan
volumet endres.
Bruke equalizeren
Du kan velge mellom fem forskjellige equaliser-forhåndsinnstillinger.
1
2
3
Start Galaxy Wearable-appen på mobilenheten.
Trykk på
på Equaliser-kortet.
Velg en forhåndsinnstilling du vil bruke.
30
Bruke ørepluggene
Bruke anropsfunksjoner
Når ørepluggene er koblet til en mobil enhet, kan du besvare og kontrollere anrop fra den
tilkoblede mobile enheten.
Svare på eller avvise et anrop
Når du mottar et anrop mens du har på deg ørepluggene, avgir de en lyd, og en talemelding
oppgir telefonnummeret eller navnet på kontakten som det innkommende anropet kommer fra.
Du besvarer anropet ved å trykke to ganger på berøringsflaten.
Du avviser anropet ved å trykke på og holde inne berøringsflaten.
Hvis du ikke blir informert om det innkommende telefonnummeret via talemelding,
starter du Galaxy Wearable-appen på mobilenheten og trykker på Varsler →
Administrer varsler og trykk deretter på Innkommende anrop-bryteren for å aktivere
funksjonen.
Svare på et nytt anrop
Når du mottar et nytt anrop under et anrop, lager ørepluggene en lyd.
Du avslutter det nåværende anropet og besvarer det andre anropet ved å trykke og holde inne
på berøringsflaten.
Du setter det nåværende anropet på vent og besvarer det andre anropet ved å trykke to ganger
på berøringsflaten.
For å veksle mellom det nåværende anropet og anropet på vent, dobbelttrykker du
berøringsflaten i løpet av et anrop.
Slå av mikrofonen
Trykk på og hold inne berøringsflaten i løpet av et anrop for å slå av mikrofonen slik at den andre
parten ikke kan høre deg.
Avslutte en samtale
Trykk to ganger på berøringsflaten for å avslutte det nåværende anropet.
31
Bruke ørepluggene
Bruke modus for lyder i omgivelsene
Hør omgivelsene dine mens du lytter til musikk utendørs, så du raskt kan oppdage potensielt
farlige situasjoner.
Start Galaxy Wearable-appen på mobilenheten, trykk på Omgivelseslyd og trykk deretter på
bryteren for å aktivere funksjonen.
Modusen for omgivelseslyd aktiveres og du kan høre eksterne lyder rundt deg.
Når du aktiverer modusen for omgivelseslyd kan det hende at du hører plutselige høye
eksterne lyder.
• Hvis du bruker volumfunksjonen omgivelseslyd i omgivelseslydmodus, kan du
kontrollere volumet avhengig av situasjon eller sted. Se Omgivelseslyd for mer
informasjon.
• Hvis du bruker stemmefokusfunksjonen i omgivelseslydmodus, kan du få stemmer til
å skille seg tydeligere ut. Se Omgivelseslyd for mer informasjon.
• Under et anrop slår modus for omgivelseslyd seg automatisk av. Etter anropet
returnerer modusen til forrige tilstand.
• I modus for lyder i omgivelsene kan du få feedback når du justerer volumet eller
berører mikrofonen.
• Funksjonen kan brukes etter at du kobler ørepluggene til Galaxy Wearable-appen for
første gang.
32
Bruke ørepluggene
Aktivere funksjonen for hurtig omgivelseslyd
Du kan aktivere modusen for hurtig omgivelseslyd i opptil ett minutt med berøringsflaten etter
at du har angitt den som en trykk og hold-funksjon, selv om du ikke har aktivert modusen for
omgivelseslyd på mobiltelefonen. Se Angi en forhåndsinnstilt trykk og hold-funksjon for mer
informasjon forhåndsinnstilte menyer.
Trykk og hold på berøringsflaten for å aktivere modusen for hurtig omgivelseslyd og høre
eksterne lyder rundt deg. Hvis du lytter til musikk, blir volumet redusert.
Når du frigjør fingeren fra berøringsflaten, deaktiveres modusen for hurtig omgivelseslyd og
musikkvolumet økes igjen.
Aktivere funksjonen for
hurtig omgivelseslyd
Deaktivere funksjonen for
hurtig omgivelseslyd
33
Galaxy Wearable-app
Innledning
For å koble ørepluggene til en mobil enhet må du installere Galaxy Wearable-appen på
mobilenheten. Med Galaxy Wearable-appen kan du tilpasse innstillingene til ørepluggen.
Start Galaxy Wearable-appen på mobilenheten.
Hvis dette er første gang du kobler ørepluggene til en mobil enhet, kan du se Koble ørepluggene
til en mobilenhet for mer informasjon.
Enkelte funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige, avhengig av typen tilkoblet mobil enhet.
34
Galaxy Wearable-app
Tilkoble og frakoble ørepluggene
Koble enheter fra ørepluggene
Sett ørepluggene inn i ladeetuiet. Bluetooth-tilkoblingen avsluttes.
For å frakoble ørepluggene manuelt fra mobilenheten starter du Galaxy Wearable-appen
→ Koble fra. Eller trykk Innstillinger → Tilkoblinger →
på mobilenheten og trykker på
Bluetooth på mobilenheten og frakoble ørepluggene og mobilenheten.
Ørepluggene har ingen slå på/av-funksjon. Hvis ørepluggene ikke brukes på en
forhåndsdefinert tidsperiode når du har fjernet dem fra ørene, går ørepluggene
i dvalemodus og den mobile enheten blir frakoblet. For å begynne Bluetoothsammenkoblingsmodus lukker du ladedekselet igjen og åpner det.
Koble enheter til på nytt med ørepluggen etter at de ble midlertidig
frakoblet
Hvis du vil koble ørepluggene som ble midlertidig frakoblet til en enhet på nytt, setter du dem
inn i ladedekselet og lukker det. Deretter åpner du ladeetuiet igjen. Eller du kan trykke på KOBLE
TIL øverst til høyre i Galaxy Wearable-appen på mobilenheten.
Koble til med nye øreplugger
Du kan koble ørepluggene fra mobilenheten midlertidig og koble til noen andre.
Start Galaxy Wearable-appen på mobilenheten og trykk
→ Koble til ny enhet.
Koble til andre enheter
→ Koble fra. Eller trykk
Start Galaxy Wearable-appen på mobilenheten og trykk på
Innstillinger → Tilkoblinger → Bluetooth på mobilenheten og frakoble ørepluggene og
mobilenheten.
Tilkoblingen mellom ørepluggene og den forrige mobilenheten frakobles.
Lukk ladedekselet igjen og åpne det for å gå inn i Bluetooth-sammenkoblingsmodus. Start
Galaxy Wearable-appen og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre tilkoblingen.
35
Galaxy Wearable-app
Vise statusen til ørepluggene og tilpasse
innstillinger
Vis og tilpass statusen og innstillingene til ørepluggene som er koblet til mobilenheten.
Start Galaxy Wearable-appen på mobilenheten.
Øreplugger
Vis tilkoblingsstatus og gjenværende batterinivå.
For å se hvordan du kontrollerer en berøringsflate, trykker du på Tips.
Equaliser
Slå equaliser-modusen av og på og velg forhåndsinnstillingen du vil bruke.
Varsler
Du mottar varsler fra den mobile enhetens apper via ørepluggene. Hvis du vil bruke denne
funksjonen trykker du på bryteren for å aktivere den.
• Administrer varsler: Velg appene du ønsker å motta varsler fra, og endre
varselsinnstillingene for hver app.
• Les høyt mens du bruker telefon: Du kan stille inn ørepluggene til å motta varsler fra
mobilenheten også når du bruker mobilenheten.
Berøringsflate
Endre bruksinnstillingene for berøringsflaten.
• Lås berøringsflate: Aktiver låsefunksjonen. Hvis du vil bruke låsefunksjonen for
berøringsflate, trykker du på bryteren for å aktivere den. Se Bruke låsefunksjonen for
berøringsflate for mer informasjon.
• Trykk på og hold berøringsflaten: Velg en funksjon som skal brukes som en forhåndsinnstilt
trykk og hold-funksjon. Se Angi en forhåndsinnstilt trykk og hold-funksjon for mer
informasjon.
36
Galaxy Wearable-app
Omgivelseslyd
Hør omgivelsene dine mens du lytter til musikk utendørs, så du raskt kan oppdage potensielt
farlige situasjoner. Hvis du vil bruke denne funksjonen trykker du på bryteren for å aktivere den.
Du kan aktivere modusen for omgivelseslyd midlertidig med berøringsflaten, i opptil
ett minutt, selv om du ikke aktiverer modusen for omgivelseslyd på mobilenheten. Se
Aktivere funksjonen for hurtig omgivelseslyd for mer informasjon.
• Omgivelseslydvolum: Du kan kontrollere volumet avhengig av situasjon eller sted.
• Talefokus: Du kan få stemmer til å skille seg tydeligere ut. Hvis du vil bruke
stemmefokusfunksjonen, trykker du på bryteren for å aktivere den.
Finn ørepluggene mine
Hvis du forlegger ørepluggene, kan du bruke Galaxy Wearable-appen på mobilenheten til å finne
dem.
1
2
3
Start Galaxy Wearable-appen på mobilenheten og trykk på Finn ørepluggene mine.
Trykk på
.
Ørepluggene begynner å pipe.
Trykk
på mobilenheten for å stoppe pipelyden.
Ikke bruk denne funksjonen mens du har på deg ørepluggene, det kan føre til
hørselsskader.
37
Galaxy Wearable-app
Om øreplugger
Vis informasjonen om ørepluggene.
• Oppdater ørepluggprogramvaren: Oppdater ørepluggen til den siste programvaren når de
har mer enn 30 % gjenværende batteristrøm.
• Juridisk informasjon: Vis juridisk informasjon om Galaxy Buds.
• Enhetsnavn: Sjekk navnet på Galaxy Buds.
• Tilbakestill ørepluggene: Tilbakestill standardinnstillingene til Galaxy Buds.
• Tips: Les tips for bruk av Galaxy Buds.
• Batteriinformasjon: Les batteriinformasjon for ørepluggene og ladeetuiet.
Om Galaxy Wearable
Vis versjonsinformasjon for Galaxy Wearable-appen. Om nødvendig trykker du på Tilgjengelige
oppdateringer for å oppdatere Galaxy Wearable-appen til den nyeste versjonen.
Sjekke brukerhåndboken
Du kan sjekke brukerhåndboken for ørepluggene på mobilenheten.
Start Galaxy Wearable-appen på mobilenheten og trykk
38
→ Brukerhåndbok.
Tillegg
Feilsøking
Forsøk følgende løsninger før du kontakter et Samsung-servicesenter. Noen situasjoner gjelder
kanskje ikke for ørepluggene dine.
Ørepluggene dine virker ikke
• Batteriet kan være helt utladet. Lad opp batteriet helt før du bruker ørepluggene.
• Hvis den berøringssensitive sensoren til en øreplugg ikke får kontakt med øret ditt, kan det
hende at ørepluggen ikke fungerer. Hvis du ikke hører en lyd som informerer deg om at
ørepluggene er oppdaget, fjerner du ørepluggene fra ørene og setter dem inn igjen.
• Hvis berøringsflaten ikke gjenkjenner ørepluggene eller ørepluggene ikke fungerer, setter
du dem inn i deres korresponderende spor i ladedekselet, lukker ladedekselet og fjerner
dem igjen etter sju sekunder eller mer.
Bluetooth-enhet finner ikke ørepluggene
• Lukk ladedekselet igjen og åpne det for å gå inn i Bluetooth-sammenkoblingsmodus.
• Sørg for at ørepluggene og den andre Bluetooth-enheten er innenfor Bluetooth-rekkevidde
for tilkobling (10 m). Rekkevidden kan variere, avhengig av hvilket miljø enhetene brukes i.
Hvis tipsene overfor ikke løser problemet, kontakter du et Samsung-servicesenter.
39
Tillegg
En Bluetooth-forbindelse opprettes ikke eller ørepluggene og den
mobile enheten er frakoblet
• Sørg for at det ikke er noen hindringer, som vegger eller elektrisk utstyr, mellom enhetene.
• Påse at den nyeste versjonen av Galaxy Wearable-appen er installert på mobilenheten. Om
nødvendig oppdaterer du Galaxy Wearable-appen til den nyeste versjonen.
• Sørg for at ørepluggene og den andre Bluetooth-enheten er innenfor Bluetooth-rekkevidde
for tilkobling (10 m). Rekkevidden kan variere, avhengig av hvilket miljø enhetene brukes i.
• Start mobilenheten på nytt og åpne Galaxy Wearable-appen på nytt.
Batteriet lades ikke korrekt (for Samsung-godkjente ladere)
• Sørg for at ladekontaktene på ørepluggene og ladedekselet er i kontakt med hverandre.
• Sørg for at laderen er koblet riktig til ladedekselet.
• Hvis batterikontaktene er skitne, kan det hende at batteriet ikke lader skikkelig. Tørk av
begge de gullfargede kontaktene med en tørr klut og forsøk å lade batteriet på nytt.
• Besøk et Samsung-servicesenter og skift batteriet.
Ladetiden og batteriets levetid varierer fra øreplugg til øreplugg
• Ladetiden kan variere mellom to øreplugger, selv om de begynte ladningen samtidig.
• Ladetiden og gjenværende batterinivå kan variere mellom de to ørepluggene på grunn av
forskjellige innvendige komponenter.
Batteriet lades raskere ut enn da det ble kjøpt
• Når du utsetter Galaxy Buds eller batteriet for veldig kalde eller veldig varme temperaturer,
kan nytteladningen reduseres.
• Batteriet er forbruksvare, og ladetiden vil bli kortere over tid.
40
Tillegg
Du kan ikke høre når andre prater
Juster volumet på den tilkoblede mobilenheten.
Det er lydekko under en samtale
Juster volumet med den tilkoblede mobilenheten eller flytt deg til et annet sted.
Lydkvaliteten er dårlig
• Trådløse nettverkstjenester kan være deaktivert på grunn av problemer med
tjenesteleverandørens nettverk. Sørg for å holde ørepluggene unna elektromagnetiske
bølger.
• Sørg for at ørepluggene og den andre Bluetooth-enheten er innenfor maksimal Bluetoothrekkevidde (10 m). Rekkevidden kan variere, avhengig av hvilket miljø enhetene brukes i.
• Du kan oppleve fall i volum eller støy, avhengig av volumet på den tilkoblede enheten. Du
kan unngå dette ved å justere lyden på den tilkoblede enheten.
Lyden i ørepluggene er forsinket i forhold til skjermbildet når du
spiller videoer og spill
Ørepluggene kan ha en tidsforsinkelse mellom video og lyd når du spiller video eller spill koblet
til en mobilenhet.
Galaxy Buds er varme ved berøring
Når du bruker Galaxy Buds over lengre perioder, kan de bli varme å ta på. Dette er normalt og
skal ikke påvirke levetiden eller ytelsen til Galaxy Buds.
Hvis Galaxy Buds blir for varme eller føles varme over lengre tid, bør du vente litt med å bruke
dem. Ta kontakt med et Samsung-servicesenter hvis Galaxy Buds fortsetter å overopphetes.
Det er en liten åpning rundt utsiden av Galaxy Buds
• Denne åpningen er en nødvendig produksjonsfunksjon, og svak risting eller vibrering på
deler kan oppstå.
• Over tid kan friksjon mellom deler føre til at denne åpningen utvides noe.
41
Tillegg
Oppdatere ørepluggprogramvare med Galaxy
Buds Manager
Du kan oppdatere ørepluggprogramvaren etter at du har installert Galaxy Buds Managerprogrammet på datamaskinen når du bruker andre mobilenheter enn en Android one.
• Galaxy Buds Magager-programmet kan lastes ned på datamaskiner som kjører
Windows OS 7, 8, 8.1, 10 (32 bit, 64 bit), eller Mac OS 10.8 eller nyere.
• Galaxy Buds Manager-programmet kan kobles til ørepluggene når du bruker en
datamaskin som har støtte for Bluetooth.
Installere Galaxy Buds Manager
Last ned Galaxy Buds Manager-programmet på datamaskinen fra Samsung-nettstedet
(www.samsung.com) og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen.
Oppdatere ørepluggprogramvaren
Galaxy Buds
1
Kontroller retningen på ørepluggene og sett dem riktig inn i sporet i deres tilsvarende
åpninger i ladedekselet, og lukk det.
Hvis batteriindikatorlyset for ørepluggene ikke blinker, kobler du ladedekselet til laderen og
lader dem i minst 10 minutter.
2
3
Lukk ladedekselet.
Åpne ladedekselet.
Ørepluggene går inn i Bluetooth-sammenkoblingsmodus automatisk.
For å gå inn i Bluetooth-sammenkoblingsmodus manuelt, trykker du på og holder inne
begge berøringsflatene på ørepluggene mens du bruker dem.
42
Tillegg
Datamaskin
1
2
3
Aktiver Bluetooth.
Start Galaxy Buds Manager-programmet og velg Koble til.
Ørepluggene og Galaxy Buds Manager kobles til.
Velg Se etter oppdateringer for å se hva den gjeldende programvareversjonen er for
ørepluggene og om de må oppdateres, velg deretter Last ned og installer.
Ørepluggprogramvaren oppdateres.
Håndtere Galaxy Buds
Grunnleggende vedlikehold
• Bruk en myk, tørr klut til å rengjøre ørepluggene etter bruk.
• Hold ørepluggene tørre. Hindre at det kommer væske på eller inni ørepluggene.
Rengjøre mottakeren
Hvis volumet er lavere enn det bør være med den nåværende innstillingen, rengjør du
mottakeren.
1
Fjern øretuppen fra delen som stikker ut nederst på ørepluggen.
Ikke trekk for hardt i øretuppen når du fester den eller tar den av. Øretuppen kan revne.
43
Tillegg
2
Fjern eventuell ørevoks eller rester fra mottakeren med børsten eller andre verktøy.
Ikke bruk for mye kraft når du fjerner ørevoks eller rester. Mottakeren kan bli skadet.
3
Dekk ørepluggen med øretuppen.
Rengjøre ladekontaktene
Hvis batteriet ikke lades skikkelig, tørker du begge de gullfargede kontaktene med en tørr klut.
Ladekontakter
Rengjøre ladedekselet
Når ladedekselet og ørepluggene utsettes for fremmedelementer, for eksempel støv, sand og
metallspon, kan det være at enheten ikke lades ordentlig eller blir skadet. Hvis ørepluggene eller
ladedekselet har blitt utsatt for fremmedelementer, må du tørke dem av med en myk og tørr klut
før ørepluggene settes i ladedekselet.
44
Tillegg
Starte ørepluggene på nytt
Hvis berøringsflaten ikke reagerer eller ørepluggene ikke fungerer som de skal, starter du
ørepluggene på nytt.
For å tilbakestille og starte ørepluggene på nytt, setter du dem inn i deres korresponderende
spor i ladedekselet og fjerner dem igjen etter sju sekunder eller mer.
Hvis ladedekselet har lavt batteri, kobler først ladedekselet til laderen.
Ta ut batteriet
• Ta kontakt med et autorisert servicesenter for å ta ut batteriet. For instruksjoner om
hvordan batteriet tas ut, kan du gå til www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• Av sikkerhetsgrunner må du ikke prøve å ta ut batteriet selv. Hvis batteriet ikke tas ut på
riktig måte, kan det føre til skade på batteriet og enheten, resultere i personskader og/eller
gjøre enheten utrygg.
• Samsung påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle skader eller tap (uansett om det er i eller
utenfor kontrakt, inkludert uaktsomhet) som kan oppstå fordi disse instruksjonene og
advarslene ikke er fulgt helt nøyaktig, annet enn dødsfall eller personskader som skyldes
Samsungs uaktsomhet.
45
Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til
www.samsung.no.
Klikk inn på “SUPPORT”=>”Hjelp og feilsøking” eller
søk ved hjelp av modellnummer.
Alternativt kan du ringe vår kundesupport
på telefon 815 56 480.
Opphavsrett
Copyright © 2019 Samsung Electronics
Denne bruksanvisningen er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett.
Ingen deler av denne bruksanvisningen kan gjengis, distribueres, oversettes eller overføres i
noen form eller på noen måter, elektronisk eller manuelt, inkludert kopiering, opptak eller lagring
i informasjonslagrings- og gjenopprettingssystemer, uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra
Samsung Electronics.
Varemerker
• SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registrerte varemerker som tilhører Samsung Electronics.
• Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
• Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører sine respektive eiere.
Modell: SM-R170
Merkespenning/-strøm: 5 V / 100 mA (øreplugger), 5 V / 400 mA (ladeetui)
Produsert i Vietnam av Samsung
PO Box 12987, Dublin, IE
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising