Samsung | NV70K3370BS/OL | Samsung AIRVECTION Furrë inkaso me pastrim pirolitik, 68L Manuali i përdorimit

Samsung AIRVECTION Furrë inkaso me pastrim pirolitik, 68L Manuali i përdorimit
Вградена фурна
Ръководство за потребителя и за монтиране
NV70K3370BS/OL / NV70K3370BB/OL
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 1
2018-12-04 PM 3:57:25
Съдържание
Съдържание
Използване на това ръководство
3
Интелигентно готвене
В ръководството за потребителя са използвани следните символи:
3
Инструкции за безопасност
3
Ръчно готвене
Автоматични програми на готвене
Съдове за изпитания
Важни предпазни мерки
Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот
(отпадъчни електрически и електронни уреди)
Автоматична функция за пестене на енергия
3
Поддръжка
6
6
Почистване
Смяна
Монтиране
6
Отстраняване на неизправности
Какво е включено
Свързване към захранването
Монтиране в шкаф
6
7
8
Контролни точки
Информационни кодове
Преди да започнете
9
Първоначални настройки
Миризма на нова фурна
Интелигентен механизъм за безопасност
Аксесоари
9
9
9
10
Операции
Командно табло
Стандартни настройки
Режим на готвене
Автоматично готвене
Почистване
Таймер
Вкл./изкл. на звука
Приложение
Технически данни за продукта
19
19
23
25
26
26
28
29
29
31
31
31
11
11
11
15
16
17
18
18
2 Български
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 2
2018-12-04 PM 3:57:25
Инструкции за безопасност
Благодарим ви, че избрахте фурна за вграждане на SAMSUNG.
Това ръководство за потребителя съдържа важна информация за безопасността и инструкции,
предназначени да ви помогнат в манипулирането и поддръжката на вашия уред.
Намерете време да прочетете това ръководство за потребителя, преди да използвате вашата
фурна, и пазете тази книжка за бъдещи справки.
Монтирането на тази фурна трябва да бъде изпълнено само от правоспособен електротехник.
Монтиращото лице носи отговорност за свързването на уреда към електрозахранващата мрежа
при спазване на съответните препоръки за безопасността.
В ръководството за потребителя са използвани следните символи:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Рискове или небезопасни практики, които може да доведат до тежка телесна повреда, смърт и/
или повреда на имущество.
ВНИМАНИЕ
Рискове или небезопасни практики, които може да доведат до телесна повреда и/или повреда
на имущество.
ЗАБЕЛЕЖКА
Полезни съвети, препоръки или информация, които помагат на потребителя да управлява
продукта.
Важни предпазни мерки
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с
намалени физически, сетивни или умствени възможности, с недостатъчен
опит и познания, освен ако не се наблюдават или са им дадени инструкции
за употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
Използване на това ръководство
Използване на това ръководство
Децата трябва да бъдат под надзор, за да се гарантира, че няма да си играят
с уреда.
Прекъсването на връзката трябва да бъде вградено във фиксираното
окабеляване според правилата за окабеляване.
След монтиране трябва да има възможност за изключване на уреда от
захранването. Това може да се постигне, като осигурите достъп до щепсела
или като вградите превключвател съобразно правилата за окабеляване.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от
производителя, негов сервизен представител или лице със сходна
квалификация, за да се избегне риск.
За фиксиране не трябва да се използват адхезивни материали, тъй като те
не се считат за надеждни методи на фиксиране.
Български 3
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 3
2018-12-04 PM 3:57:25
Инструкции за безопасност
Инструкции за безопасност
Този уред може да се използва от деца над 8-годишна възраст и от лица с
намалени физически, сетивни или умствени възможности, с недостатъчен
опит и познания, ако се наблюдават или са им дадени инструкции за
употребата на уреда по безопасен начин и те разбират опасностите.
Децата не бива да си играят с уреда. Почистването и поддръжката от
потребителя не трябва да се правят от деца без наблюдение. Дръжте уреда
и захранващия му кабел далеч от деца, по-малки от 8 години.
Използвайте само температурната сонда, препоръчана за тази фурна.
(модел само със сонда за месо)
Уредът се нагрява по време на работа. Трябва да се внимава да се избягва
допирът до нагревателните елементи във вътрешността на фурната.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уредът и откритите части могат да се нагреят
по време на работа. Трябва да се внимава да се избягва допирът
до нагревателните елементи. Деца, които са по-малки от 8 години,
трябва да не се доближават до фурната, освен ако не са наблюдавани
непрекъснато.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Откритите части могат да се нагреят по време на
работа. Пазете малките деца настрани.
Не използвайте груби абразивни почистващи препарати или остри
метални стъргалки за почистване на стъклото на вратичката, тъй като
те могат да надраскат повърхността, което да доведе до пръсване на
стъклото.
Ако този уред има функция почистване, излишните пръски трябва да се
премахнат преди почистване и всички съдове трябва да се премахнат от
фурната по време на почистване с пара или самопочистване. Функцията за
почистване зависи от модела.
Не трябва да се използва пароструйка.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уверете се, че устройството е изключено, преди да
смените лампата, за да избегнете опасността от токов удар.
Уредът не трябва да се монтира зад декоративни врати, за да се избегне
прегряване.
ВНИМАНИЕ: Процесът на готвене трябва да бъде наблюдаван. Кратките
процеси на готвене трябва да се наблюдават продължително.
Вратата или външните повърхности могат да са горещи, когато уредът
работи.
Температурата на достъпните повърхности може да е висока, когато уредът
работи. Повърхностите могат да се нагорещят по време на използване.
Ако този уред има функции за почистване, по време на почистването
повърхностите могат да станат по-горещи от обичайното и децата трябва
да се държат далеч. Функцията за почистване зависи от модела.
4 Български
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 4
2018-12-04 PM 3:57:25
ВНИМАНИЕ
Ако фурната е повредена при транспортиране, не я свързвайте.
Този уред трябва да се свързва към електрическата мрежа само от специално лицензиран
електротехник.
В случай на неизправност или повреда на уреда, не се опитвайте да работите с него.
Поправките може да извършва само специално лицензиран електротехник. Неправилно
извършените ремонти могат да доведат до сериозна опасност за вас и околните. Ако вашият уред
се нуждае от ремонт, обърнете се към сервизен център на SAMSUNG или към вашия дилър.
Електрическите проводници и кабели не трябва да докосват фурната.
Фурната трябва да бъде свързана към електрозахранващата мрежа посредством одобрен
прекъсвач или предпазител. Не трябва да се използват разклонители или удължители.
Електрозахранването на уреда трябва да се изключва, когато се извършва ремонт или
почистване.
Внимавайте, когато включвате електроуреди в контакти на мрежата в близост до фурната.
Ако този уред има функция за готвене с пара, не работете с него, когато касетата за водно
захранване е повредена. (само модели с функция за готвене с пара)
Когато касетата е напукана или счупена, не я използвайте и се обърнете към най-близкия
сервизен център. (само модели с функция за готвене с пара)
Тази фурна е предназначена само за готвене на продукти в домашни условия.
По време на употреба вътрешните повърхности на фурната се нагорещяват и могат да причинят
изгаряния. Не докосвайте нагревателните елементи и вътрешните стени на фурната, докато
фурната не изстине.
Повърхностите на фурната се нагорещяват при работа на фурната при висока температура за
продължителен период от време.
При готвене внимавайте, когато отваряте вратата на фурната, тъй като отвътре може бързо да
излезе горещ въздух или пара.
Когато готвите ястия, които съдържат алкохол, алкохолът може да се изпари поради високите
температури и парите да се запалят, тъй като влизат в контакт с гореща част на фурната.
За вашата безопасност, не използвайте уреди за почистване с вода под високо налягане или
пароструйки.
Децата трябва да се държат на безопасно разстояние, когато фурната се използва.
Замразени храни, като пица, трябва да се готвят на голямата скара. Ако се използва тавата за
печене, тя може да се деформира поради голямата разлика в температурите.
Не изливайте вода върху дъното на фурната, когато тя е нагорещена. Това може да повреди
емайлираната повърхност.
Инструкции за безопасност
Поставете скарата в позиция, като
издаващите се части (стоперите от двете
страни) са отпред, така че скарата да
поддържа поставянето на големи обеми
храна.
По време на готвене вратичката на фурната трябва да е затворена.
Не застилайте дъното на фурната с алуминиево фолио и не поставяйте никакви тави за печене
или форми върху него. Алуминиевото фолио препречва пътя на топлината, което може да доведе
до повреда на емайлираните повърхности и лоши резултати от готвенето.
Сокове от плодове оставят петна, които след това остават неизличими върху емайлираните
повърхности на фурната.
При приготвяне на много сочни кейкове трябва да се използва дълбока тава.
Не поставяйте съдове за печене върху отворената врата на фурната.
Пазете децата далече от вратичката, когато я отваряте или затваряте, тъй като могат да се блъснат
или да прищипят пръстите си в нея.
Не стъпвайте, не се облягайте, не сядайте и не поставяйте тежки предмети върху вратата.
Не отваряйте вратата с излишна прекомерна сила.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не изключвайте уреда от мрежовото захранване дори след като сте
завършили готвенето.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не оставяйте вратата отворена, докато фурната готви.
Никога не съхранявайте запалими материали във фурната.
Български 5
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 5
2018-12-04 PM 3:57:25
Инструкции за безопасност
Монтиране
Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот
(отпадъчни електрически и електронни уреди)
(Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране)
Монтиране
Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или
печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите
(например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да
се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече
експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите
видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това
правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате
околната среда от замърсяване, предизвикано от безконтролно
изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение
създава възможност за повторно (екологично съобразно) използване на
материалните ресурси.
Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно,
от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна
агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да
занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.
Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и
да проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите
електронни принадлежности не бива да се сместват с другите отпадъци
на търговското предприятие.
Монтиране
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Тази фурна трябва да се монтира от квалифициран техник. Монтиращото лице носи отговорност
за свързването на уреда към електрозахранващата мрежа при спазване на съответните
препоръки за безопасност във вашия регион.
Какво е включено
Уверете се, че всички части и аксесоари се съдържат в пакета на продукта. Ако имате някакви
проблеми с фурната или аксесоарите, свържете се с местен център за обслужване на клиенти на
Samsung или с търговеца на дребно.
Фурната с един поглед
01
02
03
За информация относно грижите на Samsung за околната среда и специфичните за
продукта нормативни задължения, напр. REACH, посетете: samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Автоматична функция за пестене на енергия
• Ако за определено време няма въвеждане от потребителя, докато уредът работи, уредът спира
да работи и преминава в режим на готовност.
• Осветление: При готвене можете да изключите лампата, като натиснете бутона за осветление
на фурната. За пестене на енергия осветлението на фурната се изключва няколко минути след
стартиране на програмата.
01 Командно табло
02 Дръжка на вратата
03 Врата
6 Български
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 6
2018-12-04 PM 3:57:26
Свързване към захранването
Аксесоари
Фурната се предоставя с различни аксесоари, които ви помагат да приготвяте различни видове
храна.
L
Скара
Подложка за скара *
Тава за печене *
N
01 02 03
Универсална тава *
Тава с допълнителна
дълбочина *
Въртящ се шиш и шашлик *
Телескопична релса *
Въртящ се шиш *
Номинален ток (A)
Минимално сечение
10 < A ≤ 16
1,5 мм2
16 < A ≤ 25
2,5 мм2
Проверете изходните спецификации, маркирани на
етикета.
Отворете задния капак на фурната с отвертка и
свалете винтовете на скобите на кабела. След това
свържете захранващите кабели към съответните
терминали за свързване.
Терминалът ( ) е предназначен за заземяване.
Първо свържете жълтия и зеления кабел
(заземяване), които трябва да са по-дълги от
останалите. Ако използвате контакт за щепсел,
щепселът трябва да остане достъпен след
монтиране на фурната. Samsung не отговаря за
аварии, възникнали в резултат на липсващо или
грешно заземяване.
ЗАБЕЛЕЖКА
Наличността на аксесоарите със звездичка (*) зависи от модела на фурната.
Монтиране
01 КАФЯВО или ЧЕРНО
02 СИНЬО или БЯЛО
03 ЖЪЛТО или ЗЕЛЕНО
Включете фурната в електрически контакт. Ако не
е наличен контакт за щепсел поради ограничения
за допустим ток, използвайте многополюсен
изолаторен прекъсвач (с поне 3 мм междинно
разстояние), за да спазите наредбите за безопасност.
Използвайте захранващ кабел с достатъчна
дължина, който поддържа спецификацията H05 RR-F
или H05 VV-F, мин. 1,5~2,5 мм².
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не стъпвайте върху и не огъвайте кабелите по време на монтирането и ги дръжте далеч от
излъчващите топлина части на фурната.
Български 7
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 7
2018-12-04 PM 3:57:27
Монтиране
Монтиране в шкаф
Ако вграждате фурната в шкаф, неговите пластмасови повърхности трябва да са термоустойчиви
до 90 °C. Samsung не отговаря за повреди на мебели вследствие на излъчваната от фурната
топлина.
Трябва да се осигури адекватно проветряване на фурната. За проветряване оставате разстояние
от 50 мм между долния рафт на шкафа и поддържащата стена. Ако монтирате фурната под
готварски плот, следвайте неговите инструкции за монтиране.
A
Вграждане в шкаф (мм)
B
C
D
A
Мин. 550
B
Мин. 560
C
Мин. 50
D
Мин. 590 - Макс. 600
E
Мин. 460 x Мин. 50
Необходими размери за монтиране
Монтиране
B
C
ЗАБЕЛЕЖКА
Фурна (мм)
A
D
E
L
K
G
F
В шкафа за вграждане трябва да има отвори (E) за
излизане на топлината и циркулация на въздуха.
E
A
560
G
Макс. 506
B
175
H
Макс. 494
C
370
I
21
D
Макс. 50
J
549
E
595
K
572
F
595
L
550
Шкаф под мивката (мм)
A
B
J
H
I
D
A
Мин. 550
B
Мин. 560
C
Мин. 600
D
Мин. 460 x Мин. 50
C
ЗАБЕЛЕЖКА
В шкафа за вграждане трябва да има отвори (D) за
излизане на топлината и циркулация на въздуха.
8 Български
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 8
2018-12-04 PM 3:57:27
Преди да започнете
Първоначални настройки
Монтиране на фурната
Уверете се, че оставяте разстояние (A) от поне 5 мм
между фурната и всяка страна на шкафа.
Когато включите фурната за пръв път, на дисплея се показва часът по подразбирани "12:00" и мига
стойността на часовете ("12"). Следвайте стъпките по-долу, за да зададете текущия час.
1. Когато мига стойността за час, завъртете
селектора за стойност (селекторът от дясната
страна), за да зададете часа, и после натиснете
OK, за да се придвижите на стойността за
минутите.
A
2. Когато мига стойността за минути, завъртете
селектора за стойност, за да зададете минутите, и
после натиснете OK.
За да промените текущия час след първоначална
за
настройка, задръжте натиснат бутона
3 секунди и следвайте стъпките по-горе.
Преди да започнете
Натиснете фурната докрай в шкафа и я фиксирайте
здраво от двете страни с 2 винта.
Миризма на нова фурна
След завършване на монтирането свалете защитния филм, лентата и другите опаковъчни
материали и извадете предоставените аксесоари от фурната. За да извадите фурната от шкафа,
първо прекъснете захранването на фурната и свалете двата винта от двете й страни.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Фурната се нуждае от проветряване за нормална работа. Не блокирайте вентилационните отвори
при никакви обстоятелства.
ЗАБЕЛЕЖКА
Действителният начин, по който изглежда фурната, може да е различен за всеки модел.
Преди да използвате фурната за пръв път, почистете вътрешността й, за да отстраните миризмата
на нова фурна.
1. Извадете всички аксесоари от вътрешността на фурната.
2. Включете фурната с конвекция при 200 °C или конвенционално на 200 °C за около час.
Тази процедура ще изгори всички остатъчни производствени вещества във фурната.
3. Когато процесът завърши, изключете фурната.
Интелигентен механизъм за безопасност
Ако отворите фурната, докато тя работи, осветлението на фурната се включва и както
вентилаторът, така и нагревателните елементи спират да работят. Това е с цел предотвратяване на
наранявания като изгаряне, както и с цел предотвратяване на излишен разход на енергия. Когато
това стане, просто затворете вратата на фурната и тя продължава да работи нормално, тъй като
това не е неизправност на системата.
Български 9
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 9
2018-12-04 PM 3:57:28
Преди да започнете
Аксесоари
При първоначално използване на аксесоарите, измийте ги щателно с топла вода, препарат и суха
и мека кърпа.
05
04
03
02
01
Преди да започнете
01 Ниво 1
03 Ниво 3
05 Ниво 5
02 Ниво 2
04 Ниво 4
• Поставете аксесоара в правилната позиция вътре
във фурната.
• Оставете разстояние от поне 1 см между
аксесоара и дъното на фурната и всеки друг
аксесоар.
• Внимавайте при изваждането на съдове и/или
аксесоари от фурната. Горещите съдове или
аксесоари могат да причинят изгаряния.
• При нагряването аксесоарите могат да се
деформират. След като изстинат, те ще върнат
първоначалния си вид и функционалност.
Въртящ се
шиш *
Въртящият се шиш се употребява за печене на храна на грил например
пилета. Използвайте въртящия се шиш само в единичен режим при ниво
3, където е наличен адаптерът за грил. Развийте дръжката на грила, за да го
свалите при печене.
Въртящ се шиш
и шашлик *
Поставете тавата в позиция 1, за да събира соковете от готвенето, или на
дъното на фурната за голяма порция месо. Препоръчва се да използвате
аксесоарите за грил за меса под 1,5 кг.
1. Поставете шиша в месото. За да улесните поставянето на шиша, завийте
дръжката на грила в посока на тъпия край.
2. Поставете леко сварени картофи и зеленчуци около месото.
3. Поставете леглото в средната позиция на тавата, като V-образната
форма е отпред. Поставете шиша върху стойката, като острият край
сочи към гърба на фурната, и внимателно натиснете, докато върхът на
шиша влезе във въртящия механизъм на гърба на фурната. Тъпият край
на шиша трябва да лежи върху V-образната форма. (Шишът има две
дръжки, които трябва да са най-близо до вратата на фурната, за да не се
плъзга шиша напред, те също служат и за хват на дръжката.)
4. Отвъртете дръжката, преди да готвите.
5. След готвене завийте обратно дръжката, за да извадите по-лесно шиша
от стойката.
Основна работа
За да готвите по-добре, се запознайте с използването на всеки аксесоар.
Скара
Скарата е предназначена за готвене на грил и печене на ястия.
Поставете скарата в позиция, като издаващите се части (стоперите от двете
страни) са отпред
Подложка за
скара *
Подложката за скара се използва заедно с тавата и предотвратява
стичането на течности по дъното на фурната.
Тава за печене *
Тавата за печене (дълбочина: 20 мм) се използва за печене на торти, сладки
и други сладкарски изделия. Поставете наклонената страна отпред.
Универсална
тава *
Универсалната тава (дълбочина: 30 мм) се използва за готвене и печене.
Използвайте тавата за скара, за да предотвратите стичането на течности
върху дъното на фурната.
Поставете наклонената страна отпред.
Тава с
допълнителна
дълбочина *
Тавата с допълнителна дълбочина (дълбочина: 50 мм) се използва за
печене със или без подложката за скара. Поставете наклонената страна
отпред.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Уверете се, че дръжката на въртящия се шиш е поставена правилно.
Внимавайте, когато използвате въртящия се шиш. Има заострени части,
които могат да доведат до нараняване!
За да предотвратите изгаряния, използвайте ръкавици при сваляне на
въртящия се шиш, тъй като е много горещ.
Телескопични
релси *
Използвайте плоскостта с телескопични релси, за да поставите тавата,
както следва:
1. Издърпайте плоскостта с релси от фурната.
2. Поставете тавата върху плоскостта с релси и я плъзнете обратно във
фурната.
3. Затворете вратата на фурната.
ЗАБЕЛЕЖКА
Наличността на аксесоарите със звездичка (*) зависи от модела на фурната.
10 Български
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 10
2018-12-04 PM 3:57:28
Операции
Командно табло
Предният панел се предоставя в богата гама от материали и цветове. За подобряване на
качеството действителният външен вид на фурната подлежи на промяна без предизвестие.
09 Селектор за
стойност
Използвайте селектора за стойност за:
• Задаване на времето или температурата на готвене.
• Избор на поделемент от менюта от горно ниво: Почистване,
автоматично готвене, специална функция или грил.
• Избор на размера на порцията за програмите на автоматично готвене.
Стандартни настройки
01
02 03 04 05 06 07
08
09
Завъртете, за да изберете режим на готвене или функция.
02 Температура
Използвайте, за да зададете температурата.
03 Време на
готвене
Натиснете, за да зададете времето на готвене.
04 Таймер
Таймерът ви помага да проверите часа или продължителността, докато
готвите.
05 OK
Натиснете, за да потвърдите настройките си.
06 Назад
Отменя текущата настройка и връща в основния екран.
07 Осветление на
фурната
( Заключване
за деца)
Натиснете, за да включите или изключите вътрешното осветление на фурната.
Осветлението на фурната се включва автоматично, когато тя започне
работа. То се изключва автоматично след определен период на
неактивност, за да се пести енергия.
Заключване за деца: За да се предотвратят злополуки, заключването
за деца деактивира всички контроли. Можете обаче да го изключите,
като завъртите селектора за режим на изключено. Задръжте натиснат
за 3 секунди за да активирате, или задръжте отново за 3 секунди, за да
деактивирате заключването на контролния панел.
08 Дисплей
Показва необходимата информация за избраните режими на готвене
или настройките.
Температура
1. Завъртете селектора за режим, за да изберете
режим или функция. Появява се температурата
по подразбиране за всеки избор.
2. Завъртете селектора за стойност, за да зададете
желаната температура.
Операции
01 Селектор за
режим
Стандартно е да променяте температурата по подразбиране и/или времето на готвене за
различните режими на готвене. Следвайте стъпките по-долу, за да регулирате температурата и/
или времето на готвене за избрания режим на готвене.
3. Натиснете OK, за да потвърдите промените.
ЗАБЕЛЕЖКА
Ако не направите други настройки в рамките на няколко секунди, фурната започва да работи
автоматично с настройките по подразбиране.
За да промените зададената температура, натиснете бутона
и следвайте стъпките по-горе.
Български 11
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 11
2018-12-04 PM 3:57:29
Операции
Време на готвене
Краен час
Операции
1. Завъртете селектора за режим, за да изберете
режим или функция.
1. Завъртете селектора за режим, за да изберете
режим или функция.
2. Натиснете бутона
и после завъртете
селектора за стойност, за да зададете желания
час.
Можете да зададете часа на макс. 23 часа и
59 минути.
2. Натиснете двукратно
и завъртете селектора
за стойност, за да зададете желания краен час.
3. По избор можете да отложите завършването
на готвенето до желан краен час. Натиснете
и използвайте селектора за стойност,
бутона
за да зададете крайна точка. Вижте Отложено
завършване за повече информация.
3. Натиснете OK, за да потвърдите промените.
4. Натиснете OK, за да потвърдите промените.
ЗАБЕЛЕЖКА
ЗАБЕЛЕЖКА
• Ако желаете, можете да готвите, без да задавате крайния час. В този случай фурната ви започва
да готви на зададената температура без информация за времето и вие трябва да я спрете ръчно,
когато готвенето завърши.
• За да промените зададения краен час, натиснете двукратно бутона и следвайте горните
стъпки.
• Ако желаете, можете да готвите, без да задавате времето на готвене. В този случай фурната
ви започва да готви на зададената температура без информация за времето и вие трябва да я
спрете ръчно, когато готвенето завърши.
• За да промените зададеното време за готвене, натиснете бутона и следвайте горните стъпки.
12 Български
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 12
2018-12-04 PM 3:57:29
Отложено завършване
За да изчистите времето на готвене
Отложеното завършване е предназначено за по-удобно готвене.
Можете да изчистите времето на готвене. Това е полезно, ако искате да спрете фурната ръчно по
всяко време по време на процеса на готвене.
Случай 1
Да предположим, че изберете едночасова рецепта в 14:00 часа и искате да завършите готвенето
в 18:00 часа. За да зададете крайния час, сменете часа Готово в на 18:00. Фурната ще започне
готвенето в 17:00 часа и ще завърши в 18:00 така, както сте настроили.
Текущ час: 14:00
Зададено време на готвене:
1 час
1. Докато фурната готви, натиснете , за да
покажете оставащото време на готвене.
Зададен краен час с отлагане:
18:00
2. Завъртете селектора за стойност, за да зададете
времето на готвене на "00:00". Друг начин е
просто да натиснете .
Фурната ще започне готвенето в 17:00 часа и ще завърши в 18:00 автоматично.
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
Случай 2
Текущ час: 14:00
Зададено време на готвене:
2 часа
Зададен краен час с отлагане:
17:00
Фурната ще започне готвенето в 15:00 часа и ще завърши в 17:00 автоматично.
Операции
3. Натиснете OK. Фурната продължава да готви
при зададените температури без информация за
времето.
ЗАБЕЛЕЖКА
Ако сте отменили времето на готвене, трябва да спрете фурната ръчно, когато то завърши.
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
ВНИМАНИЕ
• Отложено завършване не е налично в Двоен режим на готвене.
• Не дръжте храна във фурната прекалено дълго. Храната може да се развали.
Български 13
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 13
2018-12-04 PM 3:57:29
Операции
За изчистване на крайния час
За да спрете готвенето
Можете да изчистите крайния час. Това е полезно, ако искате да спрете фурната ръчно по всяко
време по време на процеса на готвене.
1. Докато фурната работи, натиснете двукратно
1. Докато протича готвене, натиснете
.
.
2. Натиснете OK, за да отмените готвенето.
2. Завъртете селектора за стойност, за да зададете
крайния час на часа в момента. Друг начин е
просто да натиснете .
3. Друг начин е просто да завъртите селектора за
режим на " ".
Операции
3. Натиснете OK. Фурната продължава да готви
при зададените температури без информация за
времето.
ЗАБЕЛЕЖКА
Ако сте отменили крайния час, трябва да спрете фурната ръчно, когато готвенето завърши.
14 Български
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 14
2018-12-04 PM 3:57:30
Режим на готвене
Режими на готвене
1. Завъртете селектора за режим, за да изберете
режим или функция.
Режим
Конвекция
2. Ако е необходимо, задайте времето на готвене и/
или температурата.
За повече информация вижте "Стандартни
настройки".
ЗАБЕЛЕЖКА
Можете да променяте времето на готвене и/или температурата по време на готвене.
Предложена температура (°C)
30-250
170
Задният нагревателен елемент генерира топлина, която се
разпространява равномерно от конвекционния вентилатор.
Използвайте този режим за печене на различни нива
едновременно.
30-250
Икономична
конвекция
170
Икономичната конвекция оптимизира нагревателната система
за пестене на енергия при готвене. Времето на готвене леко се
увеличава, но резултатите остават същите. Отбележете, че този
режим не изисква предварително загряване.
ЗАБЕЛЕЖКА
Режимът на икономична конвекция, използван за определяне на
класа на енергийна ефективност, е в съответствие с EN60350-1.
40-250
Горно нагряване
+ конвекция
40-250
Долно нагряване
+ конвекция
190
Долният нагревателен елемент генерира топлина, която се
разпространява равномерно от конвекционния вентилатор.
Използвайте този режим за пица, хляб или торта.
80-200
Професионално
печене
190
Горният нагревателен елемент генерира топлина, която се
разпространява равномерно от конвекционния вентилатор.
Използвайте този режим за запичане с хрупкава коричка
(например месо или лазаня).
Операции
Фурната започва да се загрява и показва иконата
, докато вътрешната температура не достигне
целевата.
Предварителното загряване се препоръчва за
всички режими на готвене освен ако не е посочено
друго в указанията за готвене.
Температурен диапазон (°C)
160
Професионалното печене стартира автоматичен режим на
загряване на фурната до 220 °C. След това горният нагревателен
елемент и конвекционният вентилатор започват да работят за
запичане на храна, например месо. След запичане месото ще
се готви при ниски температури. Използвайте този режим за
телешко, птиче месо или риба.
Български 15
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 15
2018-12-04 PM 3:57:30
Операции
Режим
Конвенционално
Температурен диапазон (°C)
Предложена температура (°C)
30-250
200
Топлината се генерира от горния и долния нагревателни
елементи. Тази функция трябва да се използва за стандартно
печене на повечето видове ястия.
100-230
Долно нагряване
1. Завъртете селектора за режим, за да изберете
.
190
2. Завъртете селектора за стойност, за да изберете
програма, и после натиснете OK. Ще ви бъде
показан наличния диапазон на тегло (размер на
порцията).
240
Грилът с голяма площ излъчва топлина. Използвайте този режим
за запичане на горната част на храна (например месо, лазаня или
гретен).
100-250
Операции
Икономичен
грил
За неопитни готвачи фурната предлага общо 20 рецепти за автоматично готвене. Възползвайте
се от тази функция, за да пестите време и да се научите по-бързо. Времето на готвене и
температурата ще се настроят според избраната програма и размера на порцията.
Долният нагревателен елемент генерира топлина. Използвайте
този режим в края на печене или готвене, за да запечете долната
част на киш или пица.
100-250
Голям грил
Автоматично готвене
240
3. Завъртете селектора за стойност, за да изберете
размер на порцията, и после натиснете OK, за да
стартирате готвенето.
Топлината се излъчва от грила с малка повърхност. Тази функция
трябва да се използва за по-малки ястия, които се нуждаят от помалко топлина, например риба или пълнени багети.
ЗАБЕЛЕЖКА
• Някои елементи в програмите за автоматично готвене включват предварителна загряване. За
тези елементи се показва напредъкът на предварителното загряване. Поставете храната във
фурната, след като чуете бипването за завършено загряване. След това натиснете Време на
готвене, за да започнете автоматичното готвене.
• За повече информация вижте раздела „Автоматични програми за готвене“ в това ръководство.
16 Български
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 16
2018-12-04 PM 3:57:31
Почистване
4. Използвайте суха кърпа, за да почистите
вътрешността на фурната.
Има два режима на почистване. Тази функция ви пести време, като премахва необходимостта от
редовно ръчно почистване. По време на този процес на дисплея се показва оставащото време.
Функция
Инструкции
C1
Почистване с
пара
Това е подходящо за почистване на леко замърсяване с пара.
C2
Пиролитично
почистване
Пиролитичното почистване представлява топлинно почистване
при висока температура.
Тя изгаря остатъците, за да улесни ръчното почистване.
Почистване с пара
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не отваряйте вратата, докато цикълът не завърши. Водата във вътрешността на фурната е много
гореща и може да причини изгаряния.
ЗАБЕЛЕЖКА
Това е подходящо за почистване на леко замърсяване с пара.
1. Налейте 400 мл (3/4 пинта) в долната част на
фурната и затворете вратата.
Операции
2. Завъртете селектора за режим, за да изберете
.
• Ако фурната е силнозамърсена с мазнини например след печене и готвене на грил, се
препоръчва да отстраните ръчно упоритите замърсявания, като използвате почистващ
препарат, преди да активирате почистването с пара.
• Оставете вратата на фурната открехната, когато цикълът завърши. Това е с цел да се позволи на
вътрешната емайлирана повърхност да изсъхне изцяло.
• Докато вътрешността на фурната е гореща, автоматичното почистване се активира. Изчакайте,
докато фурната изстине, и опитайте пак.
• Не изливайте рязко вода в долната част. Направете го внимателно. В противен случай може да
прелее отпред.
Пиролитично почистване
Пиролитичното почистване представлява топлинно почистване при висока температура. Тя
изгаря остатъците, за да улесни ръчното почистване.
3. Завъртете селектора за стойност, за да изберете
C 1 (Почистване с пара), и после натиснете OK,
за да стартирате почистването.
Почистването с пара продължава 26 минути.
1. Извадете всички аксесоари, включително
страничните плъзгачи, и избършете едрите
замърсявания от вътрешността на фурната
ръчно. В противен случай те могат да се
възпламенят по време на цикъла за почистване,
което да доведе до пожар.
2. Завъртете селектора за режим, за да изберете
.
Български 17
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 17
2018-12-04 PM 3:57:32
Операции
3. Завъртете селектора за стойност, за да изберете
пиролитично почистване (C 2), и после натиснете
OK.
Таймер
Таймерът ви помага да проверите часа или продължителността, докато готвите.
1. Натиснете
4. Завъртете селектора за стойност, за да изберете
времето на почистване от 3 нива: 1 ч. 50 мин.,
2 ч. 10 мин. и 2 ч. 30 мин.
5. Натиснете OK, за да стартирате почистването.
.
2. Завъртете селектора за стойност, за да изберете
продължителност, и после натиснете OK.
Можете да зададете часа на макс. 23 часа и
59 минути.
6. Когато завърши, изчакайте фурната да изстине,
после избършете вратата по ръбовете с влажна
кърпа.
Вкл./изкл. на звука
Операции
ВНИМАНИЕ
• Не пипайте фурната, защото тя става много гореща по време на цикъла.
• За да избегнете злополуки, дръжте децата далеч от фурната.
• След като цикълът завърши, не изключвайте, докато работи охлаждащият вентилатор.
• За да включите звука, докоснете и задръжте
3 секунди.
• За да включите звука, докоснете и задръжте
отново за 3 секунди.
за
ЗАБЕЛЕЖКА
• След като цикълът започне, вътрешността на фурната става гореща. След това вратата са
заключва от съображения за безопасност. Когато цикълът завърши и фурната се охлади, вратата
ще се отключи.
• Уверете се, че сте изпразнили фурната преди почистване. Аксесоарите могат да се деформират
от високите температури вътре във фурната.
18 Български
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 18
2018-12-04 PM 3:57:32
Интелигентно готвене
Ръчно готвене
Печене
За най-добри резултати препоръчваме да загреете предварително фурната.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ за акриламид
Аклиламидът, който се образува при готвене на храни, съдържащи нишесте, например картофен
чипс, пържени картофи и хляб, може да причини здравни проблеми. Препоръчва се да готвите
тези храни при ниски температури, за да се избегне прекомерно готвене, препичане или
изгаряне.
ЗАБЕЛЕЖКА
• Предварителното загряване се препоръчва за всички режими на готвене освен ако не е
посочено друго в указанията за готвене.
• Когато използвате икономичния грил, поставяйте храната в центъра на допълнителната тава.
Съвети за аксесоарите
Време
(мин.)
2
160-170
35-40
Скара, гугелхупф форма
за печене
3
175-185
50-60
Скара, Ø 20 см форма за
печене на торта
3
190-200
50-60
Кекс с мая върху
тава с плодове и
галета
Универсална тава
2
160-180
40-50
Плодове с галета
Скара,
22-24 см съд за фурна
3
170-180
25-30
Универсална тава
3
180-190
30-35
Скара,
22-24 см съд за фурна
3
190-200
25-30
Целувки
Универсална тава
3
80-100
100-150
Суфле
Скара,
купички за суфле
3
170-180
20-25
Кейк с ябълково
тесто в тавичка
Универсална тава
3
150-170
60-70
Домашна пица,
1-1,2 кг
Универсална тава
2
190-210
10-15
Замразено
многолистно тесто
с пълнеж
Универсална тава
2
180-200
20-25
Аксесоар
Ниво
Пандишпан
Скара, Ø 25-26 см форма
за печене
Мраморен кекс
Торта
Курабийки
Лазаня
Тип
нагряване
Интелигентно готвене
Фурната ви се предоставя с различен брой и видове аксесоари. Можете да установите, че някой
аксесоари от таблицата по-долу липсват. Обаче, въпреки че не разполагате с точните аксесоари,
посочени в указанията за готвене, можете де следвате рецептите с това, което имате, и да
постигнете същите резултати.
• Тавата за печене и универсалната тава са взаимозаменяеми.
• При готвенето на мазни храни се препоръчва да поставите тава под скарата, за да събира
стичащите се мазнини. Ако в комплекта ви има подложка за скара, можете да я използвате
заедно с тавата.
• Ако в комплекта ви има универсална тава или тава с допълнителна дълбочина или и двете,
по-добре е да използвате по-дълбокия съд за готвене на мазни храни.
Темп.
(°C)
Храна
Български 19
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 19
2018-12-04 PM 3:57:32
Интелигентно готвене
Храна
Киш
Ябълков пай
Охладена пица
Аксесоар
Ниво
Скара,
22-24 см съд за фурна
2
Скара,
Ø 20 см форма за печене
2
Универсална тава
3
Тип
нагряване
Темп.
(°C)
Време
(мин.)
180-190
25-35
160-170
180-200
Аксесоар
Ниво
Тип
нагряване
Темп.
(°C)
Месо (говеждо/свинско/агнешко)
Интелигентно готвене
Говеждо филе,
1 кг
Скара +
Универсална тава
3
1
160-180
Телешко филе с
кост, 1,5 кг
Скара +
Универсална тава
3
1
160-180
90-120
Печено свинско,
1 кг
Скара +
Универсална тава
3
1
200-210
50-60
Свинско месо
около ставата, 1 кг
Скара +
Универсална тава
3
1
160-180
100-120
Агнешки бут с
костта, 1 кг
Скара +
Универсална тава
3
1
170-180
100-120
50-70
Ниво
Тип
нагряване
Темп.
(°C)
Време
(мин.)
Цяло пиле, 1,2 кг*
Скара +
Универсална тава
3
1
205
80-100
Парчета пиле
Скара +
Универсална тава
3
1
200-220
25-35
Патешки гърди
Скара +
Универсална тава
3
1
180-200
20-30
Цяла малка пуйка,
5 кг
Скара +
Универсална тава
3
1
180-200
120-150
Зеленчуци, 0,5 кг
Скара +
Универсална тава
3
1
220-230
15-20
Печени картофи на
половинки, 0,5 кг
Скара +
Универсална тава
3
1
200
45-50
Печено рибно филе
Скара +
Универсална тава
3
1
200-230
10-15
Печена риба
Скара +
Универсална тава
3
1
180-200
30-40
5-10
Време
(мин.)
Аксесоар
Птиче месо (пилешко/патешко/пуешко)
65-75
Печене на месо
Храна
Храна
Зеленчуци
Риба
* Обърнете след изтичане на половината време.
20 Български
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 20
2018-12-04 PM 3:57:32
Печене на грил
Готови замразени ястия
Препоръчваме предварително да загреете фурната в режим на голям грил. Обърнете след
изтичане на половината време.
Храна
Аксесоар
Ниво
Тип
нагряване
Темп.
(°C)
Време
(мин.)
Хляб
Препечени
филийки
Препечени
филийки със
сирене
Храна
Темп.
(°C)
Време
(мин.)
3
200-220
15-25
Скара
3
180-200
45-50
Аксесоар
Ниво
Замразена пица
Скара
Замразена лазаня
Тип
нагряване
Скара
5
240-250
2-4
Замразени чипс на
фурна
Универсална тава
3
220-225
20-25
Универсална тава
4
200
4-8
Замразени крокети
Универсална тава
3
220-230
25-30
Замразен камембер
за фурна
Скара
3
190-200
10-15
Телешки
Скара +
Универсална тава
4
1
230-250
15-20
3
1
10-15
Бургери*
4
1
Скара +
Универсална тава
190-200
Скара +
Универсална тава
Замразени багети
със заливка
230-250
15-20
Замразени рибни
рулца
Скара +
Универсална тава
3
1
190-200
15-25
Свински пържоли
Скара +
Универсална тава
4
1
230-250
20-25
Замразен рибен
бургер
Скара
3
180-200
20-35
Наденици
Скара +
Универсална тава
4
1
230-250
10-15
Пилешки гърди
Скара +
Универсална тава
4
1
230-240
30-35
Пилешки бутчета
Скара +
Универсална тава
4
1
230-240
25-30
Свинско месо
Птици
Интелигентно готвене
стек*
* Обърнете след 2/3 от времето на готвене.
Български 21
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 21
2018-12-04 PM 3:57:33
Интелигентно готвене
Професионално печене
Храна
Този режим включва автоматичен цикъл на загряване до 220 °C. Горният нагревател и
конвекционният вентилатор работят по време на процеса на запичане на месото. На този етап
храната се готви бавно от предварително зададената ниска температура. Процесът протича при
работа и на долния и горния нагревател. Този режим е подходящ за печене на меса и риба.
Храна
Аксесоар
Ниво
Темп. (°C)
Време (ч)
Печено говеждо
Скара +
Универсална тава
3
1
80-100
3-4
Свинско печено
Скара +
Универсална тава
3
1
80-100
Печено агнешко
Скара +
Универсална тава
3
1
80-100
3-4
Патешки гърди
Скара +
Универсална тава
3
1
70-90
2-3
4-5
Аксесоар
Ниво
Темп. (°C)
Време (мин.)
Замразени
картофени уеджис,
0,3-0,5 кг
Универсална тава
3
190-210
20-30
Печени рибни
филета, 0,4-0,8 кг
Скара +
Универсална тава
3
1
200-220
20-30
Панирани хрупкави
рибни филета,
0,4-0,8 кг
Скара +
Универсална тава
3
1
200-220
20-30
Печено говеждо
филе, 0,8-1,2 кг
Скара +
Универсална тава
2
1
180-200
50-70
Печени зеленчуци,
0,4-0,6 кг
Универсална тава
3
200-220
20-30
Интелигентно готвене
Икономична конвекция
Този режим използва оптимизиране система за нагряване, така че да пестите енергия при
готвене. Предлагат се следните времена на готвене за тази категория и фурната не бива да се
загрява предварително за пестене на още енергия.
Можете да увеличите или намалите времето на готвене и/или температурата според вашите
предпочитания.
Храна
Аксесоар
Ниво
Темп. (°C)
Време (мин.)
Скара
2
160-180
40-60
Небелени картофи,
0,4-0,8 кг
Универсална тава
2
190-200
50-70
Наденици,
0,3-0,5 кг
Скара +
Универсална тава
3
1
160-180
15-25
Замразен чипс за
фурна, 0,3-0,5 кг
Универсална тава
3
180-200
20-30
Плодове с галета,
0,8-1,2 кг
22 Български
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 22
2018-12-04 PM 3:57:33
Автоматични програми на готвене
№
В следната таблица са показани 20 автоматични програми за готвене, скара и печене.
Тя съдържа количествата, диапазоните за тегло и подходящите препоръки. Режимите на готвене и
времената са препрограмирани за ваше удобство. Ще откриете някои рецепти за автоматичните
програми във вашата книжка с инструкции.
Автоматичните програми за готвене 1 до 8, 18 и 19 включват загряване и показват напредъка на
загряването. Поставете храната във фурната, след като чуете бипването за завършено загряване.
След това натиснете Време на готвене, за да започнете автоматичното готвене.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
A5
Храна
Киш
"Лорен"
Храна
A6
Картофен гретен
A2
Зеленчуков
гретен
Аксесоар
Ниво
1,0-1,5
Скара
3
Пригответе свеж картофен гретен в огнеупорен съд с диаметър
22-24 см. Стартирайте програмата, след като чуете бипването на
завършеното загряване, и поставете съда в центъра на скарата.
0,8-1,2
1,0-1,5
A3
Лазаня
Пандишпан
Ябълков пай
Скара
Скара
A7
Мраморен кекс
Скара
2
A8
Датски кекс
A9
A 10
Печени агнешки
пържоли с
подправки
2
3
Скара
2
Пригответе тестото и го поставете в черна метална форма за
печене от тип гугелхупф или бунд. Стартирайте програмата, след
като чуете бипването на завършеното загряване, и поставете
формата в центъра на скарата.
Скара
2
Пригответе тестото и го поставете в черен метален правоъгълен
съд за печене (дължина 25 см). Стартирайте програмата, след
като чуете бипването на завършеното загряване, и поставете
формата в центъра на скарата.
0,9-1,1
Печено говеждо
филе
Скара
Пригответе тестото и поставете в черна метална кръгла форма
за печене с диаметър 26 см. Стартирайте програмата, след като
чуете бипването на завършеното загряване, и поставете формата
в центъра на скарата.
0,7-0,8
3
Пригответе ябълков пай в 24-26 см метална форма за печене.
Стартирайте програмата, след като чуете бипването на
завършеното загряване, и поставете формата в центъра на
скарата.
1,2-1,5
Пригответе тестото за киша и го поставете в кръгъл съд за киш
с диаметър 25 см. Стартирайте програмата, след като чуете
бипването на завършеното загряване, и налейте пълнежа и
поставете съда в центъра на скарата.
0,7-0,8
3
Пригответе домашна лазаня в огнеупорен съд с диаметър
22-24 см. Стартирайте програмата, след като чуете бипването на
завършеното загряване, и поставете съда в центъра на скарата.
1,2-1,4
A4
Скара
Пригответе свеж зеленчуков гретен в огнеупорен съд с диаметър
22-24 см. Стартирайте програмата, след като чуете бипването на
завършеното загряване, и поставете съда в центъра на скарата.
Ниво
1,1-1,3
Скара +
Универсална тава
2
1
Интелигентно готвене
A1
Тегло (кг)
Аксесоар
0,5-0,6
Винаги използвайте кухненски ръкавици, когато изваждате храната.
№
Тегло (кг)
Подправете говеждото и го оставете в хладилника за 1 час.
Поставете върху скарата със страната с повече мазнини нагоре.
0,4-0,6
0,6-0,8
Скара +
Универсална тава
4
1
Мариновайте парчетата агнешко месо с подправки и ги
поставете на скарата.
Български 23
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 23
2018-12-04 PM 3:57:33
Интелигентно готвене
№
Храна
Тегло (кг)
Аксесоар
Ниво
0,9-1,1
Скара +
Универсална тава
2
1
1,1-1,3
A 11
Цяло пиле
Пилешки гърди
Храна
A 17
Замразени чипс
на фурна
0,6-0,8
Скара +
Универсална тава
4
1
0,5-0,7
A 13
Пъстърва
0,3-0,6
0,6-0,9
A 18
Замразена пица
Интелигентно готвене
Филе от сьомга
0,6-0,8
Печени
зеленчуци
0,6-0,8
A 16
1,0-1,2
A 19
Домашна пица
4
1
Универсална тава
4
Нарежете и пригответе резени тиквички, патладжан, чушка, лук и
чери домати. Намажете със зехтин и подправки. Разпределете ги
равномерно върху тавата.
0,6-0,8
Печени картофи
на половинки
Скара +
Универсална тава
0,8-1,0
Универсална тава
Ниво
Универсална тава
3
A 20
3
Универсална тава
2
Пригответе домашна пица с тесто с мая и я поставете върху
тавата. Теглото включва добавки като сос, зеленчуци, шунка и
сирене. Стартирайте програмата, след като чуете бипването на
завършеното загряване, поставете тавата.
0,5-0,6
Ферментация на
тесто с мая
Скара
Поставете замразената пица в средата на скарата. Стартирайте
програмата, след като чуете бипването на завършеното
загряване, поставете скарата. Първата настройка е за тънка
италианска пица, втората настройка е за дебела пица.
0,8-1,0
Изплакнете и почистете филетата стекове. Поставете филетата с
кожата нагоре върху скарата.
0,4-0,6
A 15
4
1
Изплакнете и почистете рибата и я поставете вертикално на
скарата. Добавете лимонов сок, сол и подправки в рибата.
Нарежете повърхността на кожата с нож. Намажете с олио и сол.
0,4-0,6
A 14
Скара +
Универсална тава
0,5-0,7
Аксесоар
Разпределете замразения чипс за фурна върху тава.
Мариновайте гърдите и ги сложете върху скарата.
0,3-0,5
Тегло (кг)
0,3-0,5
Изплакнете и почистете пилето. Намажете пилето с олио и
подправки. Поставете го с гърдите надолу върху скарата и го
обърнете, веднага щом фурната бипне.
0,4-0,6
A 12
№
0,7-0,8
Скара
2
Пригответе тесто в купа и го покрийте с прилепващо фолио.
Поставете го в центъра на скарата. Първата настройка е за тесто
за пица и кекс, а втората е за тесто за хляб.
3
Срежете едри картофи (всеки по 200 г) на половинки на дължина.
Поставете със срязаната част нагоре върху тава и ги намажете
със зехтин и подправки.
24 Български
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 24
2018-12-04 PM 3:57:33
Съдове за изпитания
2. Печене на грил
Загрейте предварително празната фурна за 5 минути, като използвате функцията за голям грил.
Според стандарта EN 60350-1
1. Печене
Препоръките за печене се отнасят до предварително загрята фурна. Винаги поставяйте
наклонената страна към предната врата.
Тип храна
Дребни
сладки
Маслен
бисквит
Ябълков пай
250
(макс.)
1во 18-22
2ро 7-10
Темп.
(°C)
Време
(мин.)
205
80-100
Скара +
Универсална тава
(за стичане на мазнината)
25-30
2
160
28-33
* Обърнете след 2/3 от времето на готвене.
1+4
155
35-40
3. Печене на месо
1+4
140
35-40
2
160
35-40
2
160
35-40
1+4
155
45-50
Скара +
2 форми за печене на кейк
* (с тъмно покритие,
ø 20 см)
1 поставен
диагонално
160
70-80
Универсална тава +
Скара +
2 форми за печене на кейк
** (с тъмно покритие,
ø 20 см)
1+3
160
80-90
Скара +
форма за печене на кейк
(с тъмно покритие, ø 26 см)
4
1
Говежди
бургери*
(12 ea)
Тип храна
Аксесоар
Ниво
Цяло пиле*
Скара +
Универсална тава
(за стичане на мазнината)
3
1
Тип
нагряване
Тип
нагряване
* Обърнете след изтичане на половината време.
Интелигентно готвене
Безмаслен
пандишпанен
кейк
1-2
Скара
165
Универсална тава
250
(макс.)
Препечени
филийки от
бял хляб
3
Универсална тава
5
Ниво
Време
(мин.)
Ниво
Време
(мин.)
Аксесоар
Темп.
(°C)
Аксесоар
Тип
нагряване
Темп.
(°C)
Тип храна
* Два кейка се поставят на скарата отзад вляво и отпред вдясно.
** Два кейка се поставят в центъра един върху друг.
Български 25
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 25
2018-12-04 PM 3:57:33
Поддръжка
Почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Уверете се, че фурната и аксесоарите са изстинали, преди да започнете да почиствате.
Не използвайте абразивни препарати за почистване, твърди четки, стъргалки, стоманена вълна,
ножове или други абразивни материали.
Вътрешна част на фурната
• За почистване на фурната отвътре използвайте чиста кърпа и слаб препарат за почистване или
топла сапунена вода.
• Не чистете с ръце уплътнението на вратата.
• За да избегнете повреда на емайлираните повърхности на фурната, използвайте само
стандартни препарати за почистване на фурни.
• За да отстраните упорито замърсяване, използвайте специален препарат за почистване на
фурни.
ЗАБЕЛЕЖКА
Каталитичните части са покрити от една или от три страни в зависимост от модела.
Сваляне на вратата
За нормална употреба вратата на фурната не трябва да се сваля, но, ако е необходимо сваляне,
например за почистване, спазвайте следните инструкции.
ВНИМАНИЕ
Вратата на фурната е тежка.
1. Отворете вратата и скобите на двете панти
изцяло.
Външна част на фурната
Поддръжка
За да почистите външните части на фурната, например вратата, дръжката и дисплея, използвайте
мека кърпа и лек почистващ препарат или сапунена вода и подсушете с кухненска хартия или
суха кърпа.
Мазнините и замърсяванията, особено около дръжката, могат да се задържат поради идващия от
фурната горещ въздух. Препоръчва се да почиствате дръжката след всяко използване.
2. Затворете вратата на около 70°. С две ръце
хванете страните на вратата на фурната в средата
и дръпнете с повдигане, докато пантите могат да
бъдат извадени.
70°
Аксесоари
Измивайте аксесоарите след всяка употреба и подсушавайте с кухненска кърпа. За да отстраните
упоритите замърсявания, , накиснете в топла сапунена вода за около 30 минути преди
почистване.
Повърхност от каталитичен емайл (само приложими модели)
3. След почистване, за да поставите вратата,
повторете стъпки 1 и 2 в обратен ред. Скобата на
пантата трябва да е затворена от двете страни.
Разглобяемите части са покрити с тъмносив каталитичен емайл. Те могат да се замърсят от
мазнини, разпръсквани от циркулиращия въздух при конвекционно нагряване.
Тези замърсявания ще загорят при температури на фурната 200 °C и повече.
1. Извадете всички аксесоари от фурната.
2. Почистете вътрешността на фурната.
3. Изберете режим на конвекция при максимална температура и стартирайте цикъла за час.
26 Български
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 26
2018-12-04 PM 3:57:33
Сваляне на стъклото на вратата
01
Вратата на фурната е снабдена с 3 стъкла, поставени едно към друго.
Те могат да се свалят за лесно почистване.
02
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вратата на фурната трябва да се свали от фурната за почистване на стъклото.
1. Свалете двата винта от лявата и дясната страна
на вратата.
03
3. След почистване на стъклата за сглобяване
повторете стъпки 1 и 2 в обратен ред. Сверете
правилните позиции на стъклата с илюстрацията
по-горе.
04
01
02
03
04
Капак
Гуми на водача (отдясно и отляво)
Стъкло 2
Стъкло 1
ЗАБЕЛЕЖКА
01
2. Свалете капака и отстранете стъкло 1 и 2 и двата
гумени водача от вратата.
Когато сглобявате вътрешното стъкло 1, уверете се, че не използвате стъкло 2, и разположете
отпечатаното в посоката, указана по-долу.
Колектор за вода
Колекторът за вода събира не само излишната влага
от готвенето, но също и остатъците храна. Редовно
изпразвайте и почиствайте колектора за вода.
02
01
Ако възникне утичане на вода от колектора се
свържете с местен сервизен център на Samsung.
Поддръжка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
01 Стъкло 1
02 2 Гуми на водача
01 Колектор за вода
Български 27
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 27
2018-12-04 PM 3:57:34
Поддръжка
Сваляне на страничните плъзгачи (в зависимост от модела)
1. Натиснете централната част на горната част на
страничния плъзгач.
Смяна
Крушки
1. Свалете стъкления капак, като го завъртите
обратно на часовниковата стрелка.
2. Сменете крушката на фурната.
3. Почистете стъкления капак.
4. Готово, следвайте стъпка 1 по-горе в обратен
ред, за да поставите обратно стъкления капак.
2. Завъртете страничния плъзгач приблизително
45°.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Преди да смените крушка, изключете фурната и извадете захранващия кабел.
• Използвайте само 25-40 W / 220-240 V, 300 °C термоустойчиви крушки. Можете да закупите
одобрени крушки от местен сервизен център на Samsung.
• Винаги използвайте суха кърпа, когато боравите с халогенна крушка. Това е с цел да се
предотврати попадането на отпечатъци или пот по крушката, което скъсява живота й.
Поддръжка
3. Издърпайте и извадете страничния водач от
долните два отвора.
28 Български
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 28
2018-12-04 PM 3:57:35
Отстраняване на неизправности
Контролни точки
Проблем
Ако възникне проблем с фурната, първо направете справка в таблицата по-долу и опитайте
предложените решения. Ако проблемът продължи, се свържете с местен сервизен център на
Samsung.
Причина
Бутоните не могат да се
натискат правилно.
• Ако има чуждо тяло, захванато
между бутоните
• Отстранете чуждото тяло и
опитайте отново.
• Сензорен модел: ако има
влага по външната част
• Отстранете влагата и опитайте
отново.
• Ако е зададена функцията за
заключване
• Проверете дали не е зададена
функцията за заключване.
Не се показва часът.
• Ако няма захранване
• Проверете дали има
захранване.
Фурната не работи.
• Ако няма захранване
• Проверете дали има
захранване.
Фурната спира, докато
работи.
• Ако е изключена от контакта
• Свържете отново
захранването.
Фурната се изключва по
време на работа.
• Ако продължителното готвене
отнема повече време
• След готвене дълго време
оставете фурната да изстине.
• Ако охлаждащият вентилатор
не работи
• Слушайте за звука на
охлаждащия вентилатор.
• Ако фурната е монтирана на
място без добра вентилация
• Спазвайте разстоянията,
препоръчани от
ръководството за монтиране
на продукта.
До фурната не стига
захранване.
Действие
• Когато се използват няколко
щепсела за един контакт
• Използвайте един щепсел.
• Ако няма захранване
• Проверете дали има
захранване.
Действие
Външната част на
фурната е твърде
гореща по време на
работа.
• Ако фурната е монтирана на
място без добра вентилация
• Спазвайте разстоянията,
препоръчани от
ръководството за монтиране
на продукта.
Вратата не може да се
отвори правилно.
• Ако има остатъци от храни
между вратата и вътрешността
на продукта
• Почистете добре фурната
и после отворете отново
вратата.
Вътрешното осветление
е слабо или не се
включва.
• Ако лампата се включва и
след това се изключва
• Лампата се изключва
автоматично след определено
време за пестене на енергия.
Можете да я включите отново,
като натиснете бутона за
осветление на фурната.
• Ако лампата е покрита от
чужди тела по време на
готвене
• Почистете вътрешността на
фурната и после проверете.
• Ако захранването не е
правилно заземено
• Проверете дали захранването
е правилно заземено.
На фурната възниква
токов удар.
• Ако използвате контакт без
заземяване
Има стичане на вода.
Излиза пара през
цепнатина на вратата.
Във фурната остава вода.
Яркостта вътре във
фурната се променя.
• В зависимост от храната в
някои случаи може да се
образува пара или вода.
Това не е неизправност в
продукта.
• Оставете фурната да изстине
и после избършете със суха
домакинска кърпа.
• Яркостта варира спрямо
промените в изходната
мощност.
• Промени в изходната
мощност по време на готвене
не са неизправност и няма
нужда да се тревожите.
Отстраняване на неизправности
Проблем
Причина
Български 29
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 29
2018-12-04 PM 3:57:35
Отстраняване на неизправности
Проблем
Причина
Действие
Готвенето приключи,
но охлаждащият
вентилатор все още
работи.
• Вентилаторът автоматично
работи определено време, за
да проветри вътрешността на
фурната.
• Това не е неизправност в
продукта, така че няма нужда
да се тревожите.
Фурната не се загрява.
• Ако вратата е отворена
• Затворете вратата и започнете
отначало.
• Ако контролите на фурната не
са настроени правилно
• Направете справка в главата
за работа на фурната и я
нулирайте.
• Ако е изгорял бушон или е
прекъсвачът на веригата е
задействан.
• Сменете бушона или
стартирайте отново веригата.
Ако това се случва често,
обадете се на електротехник.
• При първоначално монтиране
• При първото използване
на фурната от нагревателя
може да идва дим. Това не
е неизправност и когато
използвате фурната 2-3 пъти,
това трябва да спре.
По врене на работа
излиза дим.
Отстраняване на неизправности
При работа на
фурната има миризма
на изгоряло или
пластмаса.
• Ако има храна по нагревателя
• Оставете фурната да изстине
достатъчно и отстранете
храната по нагревателя.
• Ако използвате пластмасови
или други съдове, които не са
термоустойчиви
• Използвайте стъклени
термоустойчиви съдове.
Проблем
Причина
Действие
Фурната не готви
правилно.
• Ако вратата е отворена по
време на готвене
• Не отваряйте често вратата
освен ако не готвите неща,
които трябва да се обръщат.
Ако отваряте често вратата,
вътрешната температура ще
бъде по-ниска и това може да
повлияе на резултатите.
Уредът е топъл по
време на пиролитично
почистване.
• Това е така, защото
пиролитичното почистване
използва високи температури.
• Това не е неизправност в
продукта, така че няма нужда
да се тревожите.
По време на
пиролитично
почистване се усеща
миризма на изгоряло.
• Пиролитичното почистване
използва високи температури,
така че може да усетите
изгаряне на остатъци от
храна.
• Това не е неизправност в
продукта, така че няма нужда
да се тревожите.
Почистването с пара не
работи.
• Това е, защото температурата
е твърде висока.
• Оставете фурната да изстине и
я използвайте след това
30 Български
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 30
2018-12-04 PM 3:57:35
Приложение
Информационни кодове
Технически данни за продукта
Ако фурната е в неизправност, можете да видите информационен код на дисплея. Направете
справка в таблицата по-долу и опитайте предложените решения.
Код
Значение
C-d1
Неизправност на заключването на вратата
C-20
C-21
Неизправност на сензорите
C-22
C-F1
Възниква само при четене/писане на
EEPROM
C-F0
Ако няма комуникация между главната и
второстепенната печатна платка
C-F2
C-d0
Проблем с бутон
Възниква, когато е натиснат и задържан
бутон за продължително време.
Предпазен прекъсвач
Фурната продължава да работи при
зададена температура за продължително
време.
• Под 105 °C - 16 часа
• От 105 °C до 240 °C - 8 часа
• От 245 °C до макс. - 4 часа
Код за разпознаване на модела
Индекс на енергийна ефективност на затворено отделение (EEI затв.отдел.)
Изключете и стартирайте отново фурната.
Ако проблемът продължи, изключете
захранването за 30 секунди или повече
и отново го включете. Ако това не реши
проблема се свържете със сервизен
център.
Изключете и стартирайте отново фурната.
Ако проблемът продължи, изключете
захранването за 30 секунди или повече
и отново го включете. Ако това не реши
проблема се свържете със сервизен
център.
Почистете бутоните и се уверете, че няма
вода върху/около тях. Изключете фурната
и опитайте отново. Ако проблемът
продължи, се свържете с местен сервизен
център на Samsung.
Няма неизправност в системата.
Изключете фурната и извадете храната.
След това опитайте отново нормално.
Клас на енергийна ефективност за кухина
SAMSUNG
NV70K3370BS/OL
NV70K3370BB/OL
95,2
A
Консумация на енергия (електроенергия), необходима за нагряване на
стандартизиран товар в затворено отделение на електрическа фурна по
време на цикъл в конвенционален режим за едно затворено отделение
(крайна електрическа енергия) (EC ел.затв.отдел.)
0,99 kWh/цикъл
Консумация на енергия, необходима за нагряване на стандартизиран
товар в затворено отделение на електрическа фурна по време на цикъл в
режим с принудителна циркулация за едно затворено отделение
(крайна електрическа енергия) (EC ел.затв.отдел.)
0,80 kWh/цикъл
Брой на затворените отделения
Енергоносител за всяко затворено отделение (електроенергия или газ)
Обем за всяко затворено отделение (V)
Вид на фурната
Маса на уреда (M)
1
електричество
68 л
Вградена
38,8 кг
Данните са определени според стандарт EN 60350-1 и Регламент (ЕО) на Комисията № 65/2014
и 66/2014.
Съвети за икономия на енергия
• По време на готвене вратата на фурната трябва да остане затворена, освен ако храната трябва
да се обърне. По време на готвене не отваряйте вратата често, за да поддържате температурата
на фурната и да пестите енергия.
• Планирайте използването на фурната, за да избегнете изключване на фурната между готвенето
на едно ястие и следващото, за да пестите енергия и намалите времето за загряване на фурната.
• Ако времето на готвене е повече от 30 минути, фурната може да се изключи 5-10 минути преди
края на времето за готвене, за да се пести енергия. Остатъчната топлина ще завърши процеса
на готвене.
• Когато е възможно, гответе повече от едно ястие едновременно.
Приложение
S-01
Възниква, когато има проблем с
комуникацията между сензорния IC <->
основния или второстепенния micom
Действие
SAMSUNG
Български 31
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 31
2018-12-04 PM 3:57:35
ВЪПРОСИ ИЛИ КОМЕНТАРИ?
СТРАНА
ОБАДЕТЕ СЕ
ИЛИ НИ ПОСЕТЕТЕ ОНЛАЙН НА
ALBANIA
045 620 202
www.samsung.com/al/support
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800-SAMSUNG
(800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych:
801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (opłata według taryfy operatora)
http://www.samsung.com/pl/support/
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG
(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
DG68-00753A-03
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 32
2018-12-04 PM 3:57:35
Ugradbena pećnica
Priručnik za korištenje i montažu
NV70K3370BS/OL / NV70K3370BB/OL
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 1
2018-12-04 PM 3:57:36
Sadržaj
Sadržaj
Korištenje ovog priručnika
3
Pametno kuhanje
U priručniku za korištenje koriste se sljedeći simboli:
3
Sigurnosne upute
3
Ručno kuhanje
Programi automatskog kuhanja
Testirano posuđe
Važne mjere opreza
Ispravno odlaganje proizvoda (Električni i elektronički otpad)
Automatska funkcija štednje energije
3
6
6
Montaža
6
Sadržaj paketa
Napajanje
Nosač ormarića
6
7
8
Prije početka
9
Početne postavke
Miris nove pećnice
Pametni sigurnosni mehanizam
Pribor
Rad
Upravljačka ploča
Opće postavke
Način kuhanja
Automatsko kuhanje
Čišćenje
Mjerač vremena
Uključivanje/isključivanje zvuka
9
9
9
10
Održavanje
Čišćenje
Zamjena
Rješavanje problema
Kontrolne točke
Informacijske šifre
Dodatak
List s podacima o proizvodu
19
19
23
25
26
26
28
29
29
31
31
31
11
11
11
15
16
17
18
18
2 Hrvatski
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 2
2018-12-04 PM 3:57:36
Sigurnosne upute
Zahvaljujemo što ste odabrali ugradbenu pećnicu tvrtke SAMSUNG.
Priručnik sadrži važne sigurnosne upute i upute za pomoć pri rukovanju i održavanju
uređaja.
Pročitajte priručnik prije korištenja pećnice i knjižicu spremite za buduću upotrebu.
Pećnicu smije montirati isključivo licencirani električar. Postavljač je odgovoran za
priključivanje uređaja na izvor napajanja u skladu s odgovarajućim sigurnosnim
preporukama.
U priručniku za korištenje koriste se sljedeći simboli:
Važne mjere opreza
UPOZORENJE
UPOZORENJE
Rizični ili opasni postupci koji mogu rezultirati teškim tjelesnim ozljedama, smrću i/ili
materijalnom štetom.
OPREZ
Rizični ili opasni postupci koji mogu rezultirati tjelesnim ozljedama i/ili materijalnom
štetom.
NAPOMENA
Korisni savjeti, preporuke ili informacije koje korisnicima pomažu pri korištenju
proizvoda.
Uređaj ne smiju koristiti osobe (uključujući djecu) smanjenih
fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ni osobe koje
nemaju potrebno znanje i iskustvo, osim ako su pod nadzorom
i upućene u rukovanje uređajem od strane osobe odgovorne za
njihovu sigurnost.
Korištenje ovog priručnika
Korištenje ovog priručnika
Djecu treba nadgledati kako se ne bi igrala s uređajem.
Isključivanje iz napajanja mora se omogućiti u fiksnom ožičenju
u skladu s pravilima ožičenja.
Mora postojati mogućnost iskopčavanja uređaja iz napajanja
nakon njegovog postavljanja. Isključivanje iz napajanja može
biti izvedeno na način da se omogući pristupanje utikaču ili da
se u skladu s pravilima postavljanja ožičenja na fiksno ožičenje
postavi prekidač.
Ako je utikač oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov
serviser ili druga osoba odgovarajućih kvalifikacija kako bi se
izbjegla opasnost.
Hrvatski 3
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 3
2018-12-04 PM 3:57:36
Sigurnosne upute
Navedeni način postavljanja ne smije se temeljiti na korištenju
ljepila jer ono nije pouzdan način postavljanja.
Sigurnosne upute
Uređaj smiju koristiti djeca s navršenih 8 i više godina, osobe
smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti te osobe
koje nemaju potrebno znanje i iskustvo, ali samo pod nadzorom
te ako su upućeni u rukovanje uređajem na siguran način te ako
razumiju moguće opasnosti. Djeca se ne smiju igrati uređajem.
Djeca ne smiju čistiti niti održavati uređaj bez nadzora. Uređaj i
kabel postavite izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
Tijekom korištenja uređaj postaje vruć. Izbjegavajte dodirivanje
grijača unutar pećnice.
UPOZORENJE: Dostupni dijelovi mogu postati vrući za vrijeme
korištenja. Malu djecu treba držati podalje od pećnice.
Ne koristite jaka abrazivna sredstva za čišćenje ili oštre metalne
predmete za čišćenje stakla na vratima pećnice jer mogu
izgrepsti površinu te time izazvati rasipanje stakla.
Ako ovaj uređaj ima funkciju čišćenja, prije čišćenja mora
se ukloniti prolivena tekućina, a tijekom čišćenja parom ili
samostalnog čišćenja u pećnici se ne smije nalaziti nikakvo
posuđe. Funkcija čišćenja ovisi o modelu.
Ako ovaj uređaj ima funkciju čišćenja, tijekom čišćenja površine
se mogu zagrijati više nego inače i djecu treba držati podalje.
Funkcija čišćenja ovisi o modelu.
Koristite samo sondu za očitavanje temperature preporučenu za
ovu pećnicu (samo model sa sondom za meso).
Ne smije se čistiti parom.
UPOZORENJE: Provjerite je li uređaj isključen prije zamjene
lampe kako biste izbjegli mogućnost strujnog udara.
Uređaj se ne smije postaviti iza dekorativnih vrata kako bi se
izbjeglo pregrijavanje.
UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dijelovi tijekom korištenja
postaju vrući. Izbjegavajte dodirivanje grijaćih elemenata.
Djeca mlađa od 8 godina ne bi se trebala zadržavati u blizini
uređaja, osim pod neprekidnim nadzorom.
OPREZ: Kuhanje treba nadgledati. Kratko kuhanje treba
kontinuirano nadgledati.
Vrata i druge vanjske površine mogu tijekom rada uređaja biti
vruće.
Temperatura površina koje se mogu dodirnuti može tijekom
rada uređaja biti visoka. Površine mogu postati vruće tijekom
upotrebe.
4 Hrvatski
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 4
2018-12-04 PM 3:57:36
OPREZ
Ako je pećnica oštećena u prijevozu, nemojte je priključivati.
Uređaj na napajanje smije priključiti isključivo posebno licencirani električar.
Ako dođe do kvara ili oštećenja uređaja, nemojte rukovati njime.
Popravke smije izvršiti isključivo licencirani tehničar. Neodgovarajući popravak
može predstavljati značajnu opasnost za vas i druge osobe. Ako je pećnicu potrebno
popraviti, obratite se servisnom centru tvrtke SAMSUNG ili distributeru.
Električni kabeli ne smiju dodirivati pećnicu.
Pećnicu je potrebno priključiti na izvor napajanja pomoću odobrene sklopke strujnog
kruga ili osigurača. Nemojte upotrebljavati adaptere s višestrukim utičnicama ili
produžne kabele.
Prilikom popravaka ili čišćenja potrebno je isključiti napajanje uređaja.
Površine pećnice postaju vruće pri dugotrajnom rukovanju pećnicom na visokim
temperaturama.
Prilikom kuhanja pripazite kod otvaranja vrata pećnice zbog vrućeg zraka i pare.
Prilikom kuhanja jela koja sadrže alkohol, alkohol može ispariti zbog visokih
temperatura i pare se mogu zapaliti ako dođu u dodir s vrućim dijelovima pećnice.
Zbog svoje sigurnosti ne koristite uređaje za čišćenje vodom pod tlakom ili parom.
Držite djecu na sigurnoj udaljenosti od pećnice u upotrebi.
Smrznuta hrana kao što su pizze treba se kuhati na velikoj rešetki. Ako se koristi
posuda za pečenje, može se izobličiti zbog velikih razlika u temperaturi.
Nemojte lijevati vodu na dno pećnice kada je vruća. To može izazvati oštećenja na
emajliranim površinama.
Vrata pećnice moraju se zatvoriti tijekom kuhanja.
Sigurnosne upute
Žičanu rešetku postavite tako
da izbočeni dijelovi (elementi za
blokiranje s obje strane) budu
okrenuti prema naprijed kako
bi se na žičanu rešetku mogla
odložiti hrana veće težine.
Nemojte pokrivati dno pećnice aluminijskom folijom i nemojte stavljati posude za
pečenje ili lim na nju. Aluminijska folija blokira toplinu što može dovesti do oštećenja
emajliranih površina i loših rezultata kuhanja.
Sokovi od voća ostavit će mrlje koje se ne mogu izbrisati s emajliranih površina
pećnice.
Prilikom pripreme vrlo sočnih kolača koristite duboku posudu.
Ne stavljajte posuđe za pečenje na otvorena vrata pećnice.
Pri otvaranju i zatvaranju pećnice držite djecu podalje od vrata pećnice kako ne bi
udarila u njih ili prikliještila prste pri zatvaranju.
Pripazite prilikom priključivanja električnih uređaja u utičnice blizu pećnice.
Nemojte stajati na vratima, oslanjati se ili sjedati na njih ni odlagati teške predmete na
vrata.
Ako ovaj uređaj ima funkciju kuhanja parom, nemojte koristiti uređaj ako je spremnik
za dovod vode oštećen (samo model s funkcijom kuhanja parom).
Pri otvaranju vrata nemojte koristiti prekomjernu snagu.
Ako je spremnik napuknut ili oštećen, ne koristite uređaj i obratite se najbližem
servisnom centru (samo model s funkcijom kuhanja parom).
UPOZORENJE: Ne ostavljajte vrata pećnice otvorena tijekom rada.
UPOZORENJE: Ne iskapčajte uređaj iz napajanja čak ni nakon što je kuhanje završeno.
Pećnica je namijenjena samo za kuhanje hrane u domaćinstvima.
Tijekom rukovanja unutarnje površine pećnice postaju dovoljno vruće da uzrokuju
opekline. Ne dodirujte grijače ili unutarnje površine pećnice prije nego se ohlade.
Ne stavljajte zapaljive materijale u pećnicu.
Hrvatski 5
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 5
2018-12-04 PM 3:57:36
Sigurnosne upute
Ispravno odlaganje proizvoda (Električni i elektronički otpad)
(Primjenjivo Primjenjuje se u zemljama s posebnim
sustavima za prikupljanje otpada)
Montaža
Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi
ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema
(npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim
kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili
moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim
odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta
otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu
ponovnu upotrebu materijalnih resursa.
Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod
kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti
o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi
recikliranje bilo sigurno za okoliš.
Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti
uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova
elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim
otpadom.
Informacije o obvezama tvrtke Samsung u pogledu okoliša i regulatornih obveza
specifičnih za proizvod npr. REACH, posjetite stranicu: samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Montaža
UPOZORENJE
Pećnicu mora montirati kvalificirani tehničar. Postavljač je odgovoran za priključivanje
pećnice na glavni izvor napajanja u skladu s odgovarajućim sigurnosnim propisima na
vašem području.
Sadržaj paketa
Provjerite sadrži li paket s proizvodom sve dijelove i pribor. Ako imate problema s
pećnicom ili priborom, obratite se lokalnom centru za korisnike tvrtke Samsung ili
prodavaču.
Brzi pregled pećnice
01
02
03
Automatska funkcija štednje energije
• Ako u određenom vremenu tijekom rada uređaja nema aktivnosti korisnika, uređaj
prestaje raditi i prelazi u stanje pripravnosti.
• Osvjetljenje: tijekom kuhanja možete isključiti svjetlo u pećnici pritiskom na gumb za
uključivanje/isključivanje svjetla u pećnici. Svjetlo u pećnici se nekoliko minuta nakon
početka kuhanja isključuje radi uštede energije.
01 Upravljačka ploča
02 Ručica na vratima
03 Vrata
6 Hrvatski
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 6
2018-12-04 PM 3:57:36
Napajanje
Pribor
Pećnica se isporučuje s različitim priborom koji omogućuje pripremu različitih vrsta
jela.
L
Žičana rešetka
Umetak za žičanu rešetku *
Posuda za pečenje *
N
01 02 03
Univerzalna posuda *
Vilica za ražanj i ražnjić *
Vrlo duboka posuda *
Vilica za ražanj *
Nazivna struja (A)
Minimalni presjek
10 < A ≤ 16
1,5 mm2
16 < A ≤ 25
2,5 mm2
Montaža
01 SMEĐI ili CRNI
02 PLAVI ili BIJELI
03 ŽUTI ili ZELENI
Uključite pećnicu u električnu utičnicu. Ako
utičnica s utikačem nije dostupna zbog
dopuštenih ograničenja za struju, koristite
izolacijsku sklopku s više polova (s razmakom
od minimalno 3 mm) kako bi se zadovoljili
sigurnosni propisi. Upotrijebite kabel za
napajanje dovoljne dužine koji podržava
specifikacije H05 RR-F ili H05 VV-F, min.
1,5~2,5 mm².
Pogledajte specifikacije izlaznog napona na
naljepnici zalijepljenoj na pećnicu.
Odvijačem otvorite stražnji poklopac pećnice
i uklonite vijke na kopči kabela. Zatim
priključite odgovarajuće priključke na napon.
Terminal ( ) namijenjen je za uzemljenje.
Najprije priključite žute i zelene žice
(uzemljenje) koje moraju biti duže od
ostalih. Ako koristite utičnicu s utikačem,
utikač mora biti dostupan nakon montaže
pećnice. Samsung nije odgovoran za nesreće
uzrokovane zbog nepostojećeg ili neispravnog
uzemljenja.
Teleskopska vodilica *
NAPOMENA
Dostupnost pribora označenog zvjezdicom (*) ovisi o modelu pećnice.
UPOZORENJE
Tijekom postavljanja nemojte stajati na žicama ili ih uvrtati.
Hrvatski 7
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 7
2018-12-04 PM 3:57:37
Montaža
Nosač ormarića
Ako pećnicu ugrađujete u ormarić, njegove plastične površine i ljepilo moraju biti
otporni na temperaturu do 90 °C. Samsung ne odgovara za oštećenje namještaja uslijed
otpuštanja topline pećnice.
Pećnica mora biti pravilno provjetrena. Za ventilaciju ostavite razmak od približno
50 mm između donje police ormarića i potpornog zida. Ako se pećnica postavlja ispod
ploče za kuhanje, slijedite upute za montažu ploče za kuhanje.
A
Ormarić za ugrađivanje pećnice (mm)
B
C
D
A
min. 550
B
min. 560
C
min. 50
D
min. 590 − maks. 600
E
min. 460 x min. 50
Dimenzije potrebne za postavljanje
B
Montaža
C
NAPOMENA
Pećnica (mm)
A
D
E
L
K
G
F
J
Ugrađeni ormarić mora imati otvore (E) radi
otpuštanja topline i prozračivanja.
E
A
560
G
maks. 506
B
175
H
maks. 494
C
370
I
21
D
maks. 50
J
549
E
595
K
572
F
595
L
550
Ormarić ispod sudopera (mm)
A
B
H
I
D
A
min. 550
B
min. 560
C
min. 600
D
min. 460 x min. 50
C
NAPOMENA
Ugrađeni ormarić mora imati otvore (D) radi
otpuštanja topline i prozračivanja.
8 Hrvatski
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 8
2018-12-04 PM 3:57:38
Prije početka
Početne postavke
Montiranje pećnice
Pazite da ostavite razmak (A) od minimalno
5 mm između pećnice i strana ormarića.
Kada pećnicu prvi put uključite u struju, na zaslonu će se prikazati zadano vrijeme
“12:00” pri čemu oznaka sata (“12”) treperi. Slijedite korake u nastavku kako biste
postavili trenutačno vrijeme.
1. Dok oznaka vremena treperi, okrenite
regulator vrijednosti (regulator na desnoj
strani) kako biste postavili sat, a zatim
pritisnite OK (U redu) kako biste se prebacili
na oznaku minuta.
A
2. Dok oznaka minuta treperi, pomaknite
regulator vrijednosti kako biste postavili
minute, a zatim pritisnite OK (U redu).
Postavite pećnicu u ormarić i pričvrstite je s
obje strane pomoću 2 vijka.
Nakon montaže uklonite zaštitnu foliju, traku i ostalu ambalažu te izvadite isporučeni
pribor iz pećnice. Kako biste pećnicu izvadili iz ormarića, najprije isključite napajanje
pećnice i uklonite 2 vijka s obje strane pećnice.
UPOZORENJE
Pećnica treba ventilaciju kako bi normalno funkcionirala. Ni u kojem slučaju nemojte
blokirati ventilacijske otvore.
NAPOMENA
Stvarni izgled pećnice može se razlikovati ovisno o modelu.
Prije početka
Kako biste promijenili trenutačno vrijeme
nakon ovog početnog postavljanja,gumb
držite pritisnutim 3 sekunde i slijedite gore
navedene korake.
Miris nove pećnice
Prije korištenja pećnice prvi put očistite je iznutra kako biste uklonili miris nove
pećnice.
1. Izvadite sav pribor iz pećnice.
2. U trajanju od jednog sata uključite pećnicu s vrućim zrakom od 200 °C ili klasičnim
načinom rada na 200 °C. Tim će postupkom u pećnici izgorjeti sve preostale tvari iz
proizvodnje.
3. Nakon dovršetka postupka isključite pećnicu.
Pametni sigurnosni mehanizam
Ako otvorite vrata pećnice tijekom njezinog rada, uključuje se svjetlo pećnice, a
ventilator i grijač prestaju s radom. Time se sprječavaju fizičke ozljede kao što su
opekotine, ali i nepotrebni gubitak energije. U tom slučaju jednostavno zatvorite vrata,
a pećnica će normalno nastaviti s radom jer to nije kvar sustava.
Hrvatski 9
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 9
2018-12-04 PM 3:57:39
Prije početka
Pribor
Prilikom prvog korištenja temeljito očistite pribor toplom vodom, deterdžentom i
mekanom krpom za čišćenje.
05
04
03
02
01
Prije početka
01 Razina 1
03 Razina 3
05 Razina 5
02 Razina 2
04 Razina 4
• Umetnite pribor u pravilan položaj u pećnici.
• Ostavite razmak od najmanje 1 cm između
pribora i dna pećnice te od drugog pribora.
• Pažljivo vadite posuđe i/ili pribor iz pećnice.
Vruća hrana ili pribor mogu uzrokovati
opekline.
• Pribor se može deformirati dok se zagrijava.
Kada se ohladi, vratit će se u prvobitni izgled
i izvedbu.
Vilica za
ražanj *
Vilica za ražanj koristi se za roštiljanje hrane kao što je
piletina. Vilicu za ražanj upotrebljavajte samo u jednostrukom
načinu rada na razini 3 na kojoj je dostupan adapter za ražanj.
Odvijte ručku ražnja kako biste je uklonili pri roštiljanju.
Vilica za ražanj i
ražnjić *
Posudu za pečenje postavite u položaj rešetke 1 kako biste
prikupili sokove od kuhanja ili na dno pećnice ako pečete
velik komad mesa. Preporučuje se korištenje pribora za ražanj
za meso težine do 1,5 kg.
1. Umetnite ražanj u meso. Kako biste lakše umetnuli ražanj,
pričvrstite ručku ražnja na tupi kraj.
2. Oko mesa stavite popareni krumpir i povrće.
3. Postavite podlogu u srednji položaj posude tako da "v" oblik
bude okrenut prema naprijed. Stavite ražanj na podlogu sa
zašiljenim krajem prema natrag i nježno pritisnite dok vrh
ne uđe u mehanizam za okretanje na stražnjoj strani pećnice.
Tupi kraj ražnja mora se nalaziti na "v" obliku. (Ražanj ima dva
držača koja trebaju biti najbliža vratima pećnice kako se ražanj
ne bi pomicao prema naprijed, a mogu poslužiti i kao držač za
ručku.)
4. Odvijte ručku prije kuhanja.
5. Nakon kuhanja zavijte ručku natrag kako biste olakšali
uklanjanje ražnja iz podloge.
Osnovno korištenje
Za bolje kulinarsko iskustvo upoznajte se s načinom korištenja svakog dijela pribora.
Žičana rešetka
Žičana rešetka dizajnirana je za roštiljanje i pečenje. Žičanu
rešetku postavite tako da izbočeni dijelovi (elementi za
blokiranje s obje strane) budu okrenuti prema naprijed.
Umetak za
žičanu rešetku *
Umetak za žičanu rešetku koristi se s posudom za pečenje i
sprečava izlijevanje tekućine na dno pećnice.
Posuda za
pečenje *
Posuda za pečenje (dubina: 20 mm) koristi se za pečenje
kolača, keksa i drugih slastica. Kosi dio posude okrenite prema
naprijed.
Univerzalna
posuda *
Univerzalna posuda za pečenje (dubina: 30 mm) koristi se
za kuhanje i pečenje. Koristite umetak za žičani pladanj kako
biste spriječili izlijevanje tekućine na dno pećnice.
Kosi dio posude okrenite prema naprijed.
Vrlo duboka
posuda *
Vrlo duboka posuda (dubina: 50 mm) koristi se za pečenje
s umetkom za žičani pladanj ili bez njega. Kosi dio posude
okrenite prema naprijed.
UPOZORENJE
Provjerite je li ručka ražnja ispravno položena.
Pripazite prilikom upotrebe ražnja. Vilice i igle su zašiljene i oštre
te mogu prouzrokovati ozljede!
Kako biste spriječili opekline, koristite rukavice prilikom
uklanjanja ražnja jer je jako vruć.
Teleskopske
vodilice *
Koristite ploču za teleskopske vodilice kako biste posudu za
pečenje umetnuli na sljedeći način:
1. Izvucite ploču vodilica iz pećnice.
2. Posudu za pečenje postavite na ploču vodilica i povucite ploču
vodilica u pećnicu.
3. Zatvorite vrata pećnice.
NAPOMENA
Dostupnost pribora označenog zvjezdicom (*) ovisi o modelu pećnice.
10 Hrvatski
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 10
2018-12-04 PM 3:57:39
Rad
Upravljačka ploča
Prednja ploča dostupna je u širokom spektru materijala i boja. Zbog poboljšanja u
kvaliteti stvarni izgled pećnice podložan je promjenama bez prethodne obavijesti.
09 Regulator
vrijednosti
Regulator vrijednosti koristite kako biste:
• Postavili vrijeme ili temperaturu kuhanja.
• Odabrali stavku na najvišem izborniku: Čišćenje, Automatsko
kuhanje, Posebna funkcija ili Roštilj.
• Odabrali veličinu porcija za programe Automatsko kuhanje.
Opće postavke
01
02 03 04 05 06 07
08
09
Okrenite ga kako biste odabrali način ili funkciju kuhanja.
02 Temperatura
Koristite za postavljanje temperature.
03 Vrijeme
kuhanja
Pritisnite kako biste postavili vrijeme kuhanja.
04 Mjerač
vremena
Mjerač vremena olakšava provjeru vremena ili trajanja rada
tijekom kuhanja.
05 OK (U redu)
Pritisnite kako biste odabrali postavke.
06 Natrag
Otkazuje trenutačne postavke i vraća na glavni zaslon.
07 Svjetlo pećnice
Pritisnite kako biste uključili ili isključili svjetlo u pećnici.
Svjetlo u pećnici automatski se uključuje kad pećnica započne
s radom. Automatski se isključuje nakon određenog vremena
neaktivnosti kako bi se uštedjela energija.
( Zaštita za
djecu)
Zaštita za djecu: Kako bi se spriječile nesreće, funkcija
Zaštita za djecu onemogućuje sve kontrole. Uređaj možete
isključiti okretanjem birača načina rada u isključen položaj.
Držite pritisnutim 3 sekunde za aktivaciju ili ponovno držite
pritisnutim 3 sekunde za deaktivaciju zaštite na upravljačkoj
ploči.
08 Zaslon
Prikazuje potrebne informacije o odabranim načinima ili
postavkama rada.
Temperatura
1. Okrenite birač načina rada kako biste
odabrali način rada ili funkciju. Prikazuje se
zadana temperatura svakog načina rada.
Rad
01 Birač načina
rada
Zadana temperatura i/ili vrijeme kuhanja razlikuju se u svim načinima kuhanja.
Slijedite korake u nastavku kako biste prilagodili temperaturu i/ili vrijeme kuhanja za
odabrani način kuhanja.
2. Okrenite regulator vrijednosti kako biste
postavili željenu temperaturu.
3. Pritisnite OK (U redu) kako biste potvrdili
promjene.
NAPOMENA
Ako ne odaberete dodatne postavke u roku od nekoliko sekundi, pećnica će automatski
započeti s radom prema zadanim postavkama.
Kako biste postavili temperaturu, pritisnite gumb
i slijedite gore navedene korake.
Hrvatski 11
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 11
2018-12-04 PM 3:57:39
Rad
Vrijeme kuhanja
Vrijeme završetka
Rad
1. Okrenite birač načina rada kako biste
odabrali način rada ili funkciju.
1. Okrenite birač načina rada kako biste
odabrali način rada ili funkciju.
2. Pritisnite gumb
, a zatim okrenite
regulator vrijednosti kako biste postavili
željeno vrijeme.
Vrijeme možete postaviti na najviše 23 sata
i 59 minuta.
2. Dvaput pritisnite
, a zatim okrenite
regulator vrijednosti kako biste postavili
željeno vrijeme završetka.
3. Osim toga, možete odgoditi završno
vrijeme kuhanja do željenog vremena.
i koristite regulator
Pritisnite gumb
vrijednosti kako biste postavili završnu
točku kuhanja. Dodatne informacije
potražite u odjeljku Odgoda završetka
kuhanja.
3. Pritisnite OK (U redu) kako biste potvrdili
promjene.
4. Pritisnite OK (U redu) kako biste potvrdili
promjene.
NAPOMENA
• Ako želite, možete kuhati bez postavljanja vremena završetka. U tom slučaju pećnica
započninje s kuhanjem na postavljenoj temperaturi bez informacija o vremenu te
morate ručno zaustaviti rad pećnice nakon što je kuhanje dovršeno.
• Kako biste promijenili vrijeme završetka, pritisnite gumb
i slijedite gore navedene
korake.
NAPOMENA
• Ako želite, možete kuhati bez postavljanja vremena kuhanja. U tom slučaju pećnica
započninje s kuhanjem na postavljenoj temperaturi bez informacija o vremenu te
morate ručno zaustaviti rad pećnice nakon što je kuhanje dovršeno.
• Kako biste promijenili vrijeme kuhanja, pritisnite gumb
i slijedite gore navedene
korake.
12 Hrvatski
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 12
2018-12-04 PM 3:57:40
Gumb za odgodu završetka kuhanja
Brisanje vremena kuhanja
Gumb za odgodu završetka kuhanja dizajniran je za olakšano kuhanje.
Vrijeme kuhanja možete izbrisati. To je korisno ako u bilo kojem trenutku želite ručno
zaustaviti rad pećnice tijekom postupka.
1. slučaj
Pretpostavimo da ste odabrali recept za čiju pripremu je potreban sat vremena i
postavili ste vrijeme kuhanja na 14:00 h, a želite da kuhanje završi u 18:00 h.
Kako biste postavili vrijeme dovršetka kuhanja, vrijeme promijenite pomoću funkcije
Završetak kuhanja na 18:00 h. Pećnica će započeti s kuhanjem u 17:00 h, a završiti u
18:00 h kao što ste odredili.
Trenutno vrijeme:
14:00 h
Postavljeno vrijeme
kuhanja: 1 sat
1. Tijekom rada pećnice pritisnite
kako bi
se prikazalo preostalo vrijeme kuhanja.
2. Okrenite regulator vrijednosti kako biste
vrijeme kuhanja postavili na “00:00”.
Ili jednostavno pritisnite gumb .
Postavljeno vrijeme
za odgodu završetka
kuhanja: 18:00 h
Pećnica će automatski započeti s kuhanjem u 17:00 h, a završiti u 18:00 h.
15:00 h
16:00 h
17:00 h
18:00 h
Rad
14:00 h
3. Pritisnite OK (U redu). Pećnica nastavlja
kuhati na postavljenoj temperaturi bez
informacija o vremenu.
2. slučaj
Trenutno vrijeme:
14:00 h
Postavljeno vrijeme
kuhanja: 2 sata
Postavljeno vrijeme
za odgodu završetka
kuhanja: 17:00 h
NAPOMENA
Ako ste otkazali vrijeme kuhanja, pećnicu morate zaustaviti ručno kada je kuhanje
gotovo.
Pećnica će automatski započeti s kuhanjem u 15:00 h, a završiti u 17:00 h.
14:00 h
15:00 h
16:00 h
17:00 h
18:00 h
OPREZ
• Funkcija Odgoda završetka kuhanja nije dostupna u načinu rada Dvostruko kuhanje.
• Kuhanu hranu nemojte ostaviti predugo u pećnici. Hrana bi se mogla pokvariti.
Hrvatski 13
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 13
2018-12-04 PM 3:57:40
Rad
Brisanje vremena završetka
Zaustavljanje kuhanja
Vrijeme završetka možete izbrisati. To je korisno ako u bilo kojem trenutku želite ručno
zaustaviti rad pećnice tijekom postupka.
1. Tijekom rada pećnice dvaput pritisnite
1. Tijekom kuhanja pritisnite
.
.
2. Pritisnite OK (U redu) kako biste otkazali
kuhanje.
2. Okrenite regulator vrijednosti kako biste
vrijeme završetka postavili na trenutno
vrijeme. Ili jednostavno pritisnite gumb .
3. Umjesto toga, jednostavno okrenite
regulator vrijednosti na “ ”.
3. Pritisnite OK (U redu). Pećnica nastavlja
kuhati na postavljenoj temperaturi bez
informacija o vremenu.
Rad
NAPOMENA
Ako ste otkazali vrijeme završetka, pećnicu morate zaustaviti ručno kada je kuhanje
gotovo.
14 Hrvatski
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 14
2018-12-04 PM 3:57:40
Način kuhanja
Načini kuhanja
1. Okrenite birač načina rada kako biste
odabrali način rada ili funkciju.
Način rada
Vrući zrak
2. Postavite vrijeme kuhanja i/ili
temperaturu ako je to potrebno.
Dodatne informacije potražite u odjeljku
Opće postavke.
NAPOMENA
Tijekom kuhanja možete promijeniti vrijeme kuhanja i/ili temperaturu.
Predložena temperatura (°C)
30-250
170
Stražnji grijač stvara toplinu koju ventilator koji raspršuje
vrući zrak ravnomjerno raspoređuje. Ovaj način koristite za
istovremeno pečenje na različitim razinama.
30-250
Eko-vrući zrak
170
Eko-vrući zrak koristi optimizirani sustav grijanja za uštedu
energije tijekom kuhanja. Vrijeme kuhanja postupno se
povećava, ali rezultati kuhanja ostaju isti. Napominjemo da
ovaj način rada ne zahtijeva zagrijavanje.
NAPOMENA
Način grijanja Eko-vrući zrak korišten je za određivanje
klase energetske učinkovitosti u skladu s normom
EN60350-1.
40-250
Zagrijavanje
odozgo i vrući
zrak
Zagrijavanje
odozdo i vrući
zrak
Rad
Pećnica će započeti sa zagrijavanjem uz
prikazanu ikonu
dok unutarnja temperatura
ne dosegne ciljanu temperaturu.
Zagrijavanje se preporučuje za sve načine
kuhanja osim ako nije drugačije navedeno u
priručniku za kuhanje.
Raspon temperature (°C)
190
Gornji grijač stvara toplinu koju ventilator koji raspršuje
vrući zrak ravnomjerno raspoređuje. Ovaj način rada
koristite za pečenje hrane s hrskavom korom (na primjer,
mesa ili lazanja).
40-250
190
Donji grijač stvara toplinu koju ventilator koji raspršuje vrući
zrak ravnomjerno raspoređuje. Ovaj način rada koristite za
pripremu pizze, kruha ili kolača.
Hrvatski 15
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 15
2018-12-04 PM 3:57:41
Rad
Način rada
Pečenje
Raspon temperature (°C)
Predložena temperatura (°C)
80-200
160
Pečenje pokreće automatski ciklus zagrijavanja dok pećnica
ne dosegne temperaturu od 220 °C. Nakon toga gornji grijač
i ventilator koji raspršuje vrući zrak započinju sa suhim
pečenjem hrane, kao što je meso. Nakon suhog pečenja,
meso će se peći na niskoj temperaturi. Ovaj način rada
koristite za pripremu govedine, peradi ili ribe.
30-250
Klasično
200
2. Okrenite regulator vrijednosti kako biste
odabrali program, a zatim pritisnite OK
(U redu). Prikazuje se raspon dostupnih
težina (veličina porcija).
190
Rad
3. Okrenite regulator vrijednosti kako biste
postavili veličinu porcije, a zatim pritisnite
OK (U redu) kako biste započeli kuhanje.
240
Grijač otpušta toplinu na velikoj površini. Ovaj način kuhanja
koristite za bolje pečenje gornje strane hrane (na primjer,
mesa, lazanja ili gratina).
100-250
Eko-roštilj
1. Okrenite birač načina rada kako biste
odabrali funkciju
.
Donji grijač stvara toplinu. Ovaj način rada koristite pri kraju
pečenja ili kuhanja za bolje pečenje donje strane pite ili
pizze.
100-250
Roštilj na
velikoj rešetki
Za neiskusne kuhare pećnica nudi ukupno 20 recepata za automatsko kuhanje. Koristite
ovu značajku kako biste uštedjeli vrijeme ili skratili vrijeme učenja kuhanja.
Vrijeme kuhanja i temperature prilagodit će se u skladu s odabranim programom i
veličinom porcije.
Toplinu stvaraju gornji i donji grijači. Ova se funkcija treba
koristiti za uobičajeno pečenje gotovo svih vrsta jela.
100-230
Zagrijavanje
odozdo
Automatsko kuhanje
240
Toplina izbija iz malog područja za prženje. Ova se funkcija
treba koristiti za manja jela koja trebaju manje topline, npr.
riba i punjeni bageti.
NAPOMENA
• Za neke je stavke u programima automatskog kuhanja potrebno zagrijavanje. Za te
se stavke prikazuje napredak zagrijavanja. Stavite hranu u pećnicu nakon zvučnog
signala zagrijavanja. Zatim pritisnite Vrijeme kuhanja da biste pokrenuli automatsko
kuhanje.
• Dodatne informacije potražite u odjeljku s programima za funkciju Automatsko
kuhanje u ovom priručniku.
16 Hrvatski
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 16
2018-12-04 PM 3:57:42
Čišćenje
4. Koristite suhu krpu u pećnici.
Na raspolaganju su vam dva načina čišćenja. Ta funkcija štedi vrijeme uklanjajući
potrebu za redovitim ručnim čišćenjem. Tijekom ovog postupka na zaslonu se prikazuje
preostalo vrijeme.
Funkcija
Upute
C1
Čišćenje parom
Ova je značajka korisna za čišćenje blagih mrlja parom.
C2
Piro-čišćenje
Pirolitičko čišćenje uključuje termičko čišćenje visokim
temperaturama.
Masne mrlje tako izgaraju i olakšavaju ručno čišćenje.
Čišćenje parom
UPOZORENJE
Nemojte otvarati vrata prije završetka ciklusa. Voda u pećnici jako je vruća i može
uzrokovati opekline.
NAPOMENA
Ova je značajka korisna za čišćenje blagih mrlja parom.
1. Izlijte 400 ml vode na dno pećnice i
zatvorite vrata pećnice.
Rad
2. Okrenite birač načina rada kako biste
odabrali funkciju
.
• Ako je pećnica jako zaprljana masnoćom, na primjer, nakon pečenja ili roštiljanja,
preporučuje se tvrdokornu prljavštinu premazati deterdžentom prije aktiviranja
funkcije čišćenja pećnice.
• Vrata pećnice ostavite pritvorenima nakon dovršetka ciklusa. Na taj se način
omogućuje temeljito sušenje unutarnjih emajliranih površina.
• Dok je unutrašnjost pećnice vruća, automatsko se čišćenje ne aktivira. Pričekajte dok
se pećnica ne ohladi i pokušajte ponovno.
• Nemojte naglo izliti vodu na dno pećnice. Vodu ulijevajte polako. U suprotnom može
doći do izlijevanja vode.
Piro-čišćenje
Pirolitičko čišćenje uključuje termičko čišćenje visokim temperaturama. Masne mrlje
tako izgaraju i olakšavaju ručno čišćenje.
3. Okrenite regulator vrijednosti kako biste
odabrali C 1 (Čišćenje parom), a zatim
pritisnite OK (U redu) kako biste započeli
čišćenje.
Čišćenje parom traje 26 minuta.
1. Izvadite sav pribor, uključujući vodilice,
i ručno obrišite velike komade nečistoće
iz unutrašnjosti pećnice. U suprotnom
bi tijekom čišćenja oni mogli uzrokovati
stvaranje otvorenog plamena i izazvati
požar.
2. Okrenite birač načina rada kako biste
odabrali funkciju
.
Hrvatski 17
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 17
2018-12-04 PM 3:57:42
Rad
3. Okrenite regulator vrijednosti kako
biste odabrali piro-čišćenje (C 2), a zatim
pritisnite OK (U redu).
Mjerač vremena
Mjerač vremena olakšava provjeru vremena ili trajanja rada tijekom kuhanja.
1. Pritisnite
4. Okrenite regulator vrijednosti kako biste
odabrali jedno od tri ponuđena trajanja
čišćenja: 1 h 50 min, 2 h 10 min i
2 h 30 min.
5. Pritisnite OK (U redu) kako biste započeli s
čišćenjem.
6. Nakon dovršetka pričekajte da se pećnica
ohladi, a zatim pomoću vlažne krpe obrišite
vrata pećnice uzduž rubova.
Rad
OPREZ
• Nemojte dodirivati pećnicu jer je tijekom čišćenja vrlo vruća.
• Kako biste izbjegli nesreće, neka djeca uvijek budu na sigurnoj udaljenosti od pećnice.
• Nakon dovršetka ciklusa nemojte isključivati pećnicu iz napajanja dok ventilator hladi
pećnicu.
.
2. Okrenite regulator vrijednosti kako biste
postavili željeno trajanje, a zatim pritisnite
OK (U redu).
Vrijeme možete postaviti na najviše 23 sata
i 59 minuta.
Uključivanje/isključivanje zvuka
• Za isključivanje zvuka pritisnite gumb
i držite ga pritisnutim 3 sekunde.
• Za uključivanje zvuka ponovno pritisnite
gumb i držite ga pritisnutim 3 sekunde.
NAPOMENA
• Nakon što ciklus započne, pećnica postaje vruća. Tada će se vrata zaključati iz
sigurnosnih razloga. Nakon što se ciklus dovrši i pećnica ohladi, vrata će se otključati.
• Prije čišćenja provjerite je li pećnica prazna. Pribor u pećnici bi se mogao izobličiti
zbog visokih temperatura.
18 Hrvatski
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 18
2018-12-04 PM 3:57:43
Pametno kuhanje
Ručno kuhanje
Pečenje
Za najbolje rezultate preporučujemo zagrijavanje pećnice.
UPOZORENJE zbog akrilamida
Akrilamid nastao tijekom pečenja hrane koja sadrži škrob, kao što su čips, prženi
krumpirići i kruh može uzrokovati zdravstvene probleme. Preporučuje se kuhanje te
vrste hrane na niskoj temperaturi i izbjegavanje prekuhavanja, pretjeranog stvaranja
hrskave korice ili pregorijevanje.
NAPOMENA
• Zagrijavanje se preporučuje za sve načine kuhanja osim ako nije drugačije navedeno
u priručniku za kuhanje.
• Pri korištenju načina rada Eko-roštilj hranu stavite u sredinu dodatne posude.
Savjeti za pribor
Vrijeme
(min)
2
160−170
35−40
Žičana rešetka, lim
za mramorni kolač
3
175−185
50−60
Pita od voća
Žičana rešetka,
lim za pitu od voća
Ø 20 cm
3
190−200
50−60
Dizani kolač u
posudi posut
komadima voća i
mrvicama
Univerzalna posuda
2
160−180
40−50
Žičana rešetka,
posuda za pečenje
veličine 22−24 cm
3
170−180
25−30
Pogače
Univerzalna posuda
3
180−190
30−35
Lazanje
Žičana rešetka,
posuda za pečenje
veličine 22−24 cm
3
190−200
25−30
Univerzalna posuda
3
80−100
100−150
Žičana rešetka,
posude za soufflé
3
170−180
20−25
Kolač od jabuka
s kvascem
Univerzalna posuda
3
150−170
60−70
Domaća pizza,
1−1,2 kg
Univerzalna posuda
2
190−210
10−15
Pribor
Razina
Rešetka, lim
Ø 25−26 cm
Mramorni kolač
Biskvit
Voćna pita
Pusle
Soufflé
Vrsta
grijanja
Pametno kuhanje
Vaša pećnica isporučuje se s različitim brojem ili vrstama pribora. Možda ćete
ustanoviti da neki dijelovi pribora nedostaju s tablice u nastavku. No iako određeni
pribor koji je naveden u ovom vodiču za kuhanje nije isporučen, možete koristiti
isporučeni pribor i postići iste rezultate.
• Posuda za pečenje i univerzalna posuda za pečenje mogu se koristiti naizmjence.
• Pri kuhanju masne hrane preporučuje se postavljanje posude ispod žičane rešetke
kako biste prikupili ostatke masti. Ako je isporučen umetak za žičanu rešetku, možete
ga koristiti zajedno s posudom.
• Ako je isporučena univerzalna posuda ili vrlo duboka posuda, ili oboje, najbolje je
koristiti najdublju posudu za kuhanje masne hrane.
Temperatura
(°C)
Hrana
Hrvatski 19
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 19
2018-12-04 PM 3:57:43
Pametno kuhanje
Temperatura
(°C)
Vrijeme
(min)
2
180−200
20−25
Cijelo pile,
1,2 kg*
Žičana rešetka i
Univerzalna posuda
Žičana rešetka,
posuda za pečenje
veličine 22−24 cm
2
180−190
25−35
Komadi piletine
Žičana rešetka,
lim Ø 20 cm
2
160−170
65−75
Univerzalna posuda
3
180−200
5-10
Hrana
Pribor
Razina
Punjeno
smrznuto lisnato
tijesto
Univerzalna posuda
Pita
Pita od jabuka
Hladna pizza
Vrsta
grijanja
Temperatura
(°C)
Vrijeme
(min)
3
1
205
80−100
Žičana rešetka i
Univerzalna posuda
3
1
200−220
25−35
Pačja prsa
Žičana rešetka i
Univerzalna posuda
3
1
180−200
20−30
Mala purica,
cijela, 5 kg
Žičana rešetka i
Univerzalna posuda
3
1
180−200
120−150
Povrće, 0,5 kg
Žičana rešetka i
Univerzalna posuda
3
1
220−230
15-20
Polovice
pečenog
krumpira, 0,5 kg
Žičana rešetka i
Univerzalna posuda
3
1
200
45−50
Pečeni riblji file
Žičana rešetka i
Univerzalna posuda
3
1
200−230
10−15
Pečena riba
Žičana rešetka i
Univerzalna posuda
3
1
180−200
30−40
Hrana
Pribor
Razina
Vrsta
grijanja
Perad (piletina/patka/puretina)
Povrće
Pečenje
Hrana
Pribor
Razina
Pametno kuhanje
Vrsta
grijanja
Temperatura
(°C)
Vrijeme
(min)
50−70
Meso (govedina/svinjetina/janjetina)
Dio goveđeg
buta, 1 kg
Žičana rešetka i
Univerzalna posuda
3
1
160−180
Teleći but s kosti,
1,5 kg
Žičana rešetka i
Univerzalna posuda
3
1
160−180
Svinjsko pečenje,
1 kg
Žičana rešetka i
Univerzalna posuda
3
1
200−210
Svinjska
lopatica, 1 kg
Žičana rešetka i
Univerzalna posuda
3
1
160−180
100−120
Janjeći but s
kosti, 1 kg
Žičana rešetka i
Univerzalna posuda
3
1
170−180
100−120
Riba
90−120
50−60
* Okrenite nakon isteka polovice vremena kuhanja.
20 Hrvatski
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 20
2018-12-04 PM 3:57:43
Roštilj
Smrznuto gotovo jelo
Pri korištenju načina rada roštilja na velikoj rešetki preporučujemo zagrijavanje
pećnice. Okrenite nakon isteka polovice vremena kuhanja.
Hrana
Pribor
Razina
Vrsta Temperatura
grijanja
(°C)
Hrana
Vrijeme
(min)
Kruh
Žičana rešetka
5
240-250
2-4
Univerzalna posuda
4
200
4-8
Odrezak*
Žičana rešetka i
Univerzalna posuda
4
1
230−250
15-20
Burgeri*
Žičana rešetka i
Univerzalna posuda
4
1
230−250
15-20
Tost
Tost sa sirom
Govedina
Vrijeme
(min)
Razina
Smrznuta pizza
Žičana rešetka
3
200−220
15-25
Smrznute lazanje
Žičana rešetka
3
180−200
45−50
Smrznuti čips
od krumpira iz
pećnice
Univerzalna posuda
3
220-225
20−25
Smrznuti kroketi
Univerzalna posuda
3
220−230
25-30
Žičana rešetka
3
190−200
10−15
Smrznuti bageti s
nadjevom
Žičana rešetka i
Univerzalna posuda
3
1
190−200
10−15
Smrznuti
camembert u
pećnici
Svinjski odresci
Žičana rešetka i
Univerzalna posuda
4
1
230−250
20-25
Smrznuti riblji
štapići
Žičana rešetka i
Univerzalna posuda
3
1
190−200
15-25
Kobasice
Žičana rešetka i
Univerzalna posuda
4
1
230−250
10−15
Smrznuti riblji
kosani odrezak
Žičana rešetka
3
180−200
20-35
Pileća prsa
Žičana rešetka i
Univerzalna posuda
4
1
230-240
30−35
Pileći batci
Žičana rešetka i
Univerzalna posuda
4
1
230-240
25-30
Perad
Pametno kuhanje
Svinjetina
Vrsta Temperatura
grijanja
(°C)
Pribor
* Okrenite nakon isteka 2/3 vremena kuhanja.
Hrvatski 21
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 21
2018-12-04 PM 3:57:43
Pametno kuhanje
Pečenje
Ovaj način rada uključuje automatski ciklus zagrijavanja do 220 °C. Gornji grijač i
ventilator koji raspršuje vrući zrak rade tijekom postupka suhog pečenja mesa. Nakon
te faze hrana se lagano kuha na niskoj temperaturi predodabira. Tijekom tog postupka
rade gornji i donji grijač. Ovaj način rada prikladan je za pripremu pečenki i peradi.
Hrana
Pribor
Razina
Temperatura
(°C)
Vrijeme
(min)
Smrznuti čips od
krumpira iz pećnice,
0,3−0,5 kg
Univerzalna posuda
3
180−200
20-30
Smrznute kriške
krumpira, 0,3−0,5 kg
Univerzalna posuda
3
190−210
20-30
Pribor
Razina
Temperatura
(°C)
Vrijeme
(h)
Goveđa pečenka
Žičana rešetka i
Univerzalna posuda
3
1
80−100
3-4
Pečeni riblji fileti,
0,4−0,8 kg
Žičana rešetka i
Univerzalna posuda
3
1
200−220
20-30
Svinjska pečenka
Žičana rešetka i
Univerzalna posuda
3
1
80−100
4-5
3
1
20-30
Janjeća pečenka
3
1
Žičana rešetka i
Univerzalna posuda
200−220
Žičana rešetka i
Univerzalna posuda
80−100
Hrskavi riblji fileti u
krušnim mrvicama,
0,4−0,8 kg
3
1
Pečeni dio goveđeg
buta, 0,8−1,2 kg
Žičana rešetka i
Univerzalna posuda
2
1
180−200
50-70
Pačja prsa
Žičana rešetka i
Univerzalna posuda
Pečeno povrće,
0,4−0,6 kg
Univerzalna posuda
3
200−220
20-30
Hrana
70−90
3-4
2-3
Pametno kuhanje
Eko-vrući zrak
Ovaj način rada koristi optimizirani sustav grijanja kako biste mogli uštedjeti energiju
tijekom kuhanja hrane. Uz predložena vremena kuhanja za ovu kategoriju nije
potrebno zagrijavanje prije kuhanja te se tako štedi energija.
Možete produljiti ili skratiti vrijeme kuhanja i/ili povećati ili sniziti temperaturu u
skladu sa svojim željama.
Pribor
Razina
Temperatura
(°C)
Vrijeme
(min)
Žičana rešetka
2
160−180
40-60
Krumpiri u kori,
0,4−0,8 kg
Univerzalna posuda
2
190−200
50-70
Kobasice,
0,3−0,5 kg
Žičana rešetka i
Univerzalna posuda
3
1
160−180
15-25
Hrana
Voćna pita,
0,8−1,2 kg
22 Hrvatski
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 22
2018-12-04 PM 3:57:43
Programi automatskog kuhanja
Br.
Tablica u nastavku prikazuje 20 automatskih programa za kuhanje i pečenje.
Navedene su količine, rasponi težine i pripadajuće preporuke. Načini kuhanja i vremena
prethodno su programirani kako bi vam olakšali kuhanje. Pronaći ćete recepte za
automatsko kuhanje u uputama.
Programi automatskog kuhanja od 1 do 8, 18 i 19 uključuju zagrijavanje i prikaz
napretka zagrijavanja. Stavite hranu u pećnicu nakon zvučnog signala zagrijavanja.
Zatim pritisnite Vrijeme kuhanja da biste pokrenuli automatsko kuhanje.
UPOZORENJE
A5
Hrana
Quiche
Lorraine
Hrana
A6
Gratinirani
krumpir
A2
Gratinirano
povrće
Pribor
Razina
1,0−1,5
Žičana rešetka
3
Pripremite svježi gratinirani krumpir u vatrostalnoj posudi
veličine 22−24 cm. Pokrenite program, a nakon zvučnog
signala za zagrijavanje stavite posudu na sredinu rešetke.
0,8−1,2
Biskvit
Lazanje
Pita od
jabuka
Žičana rešetka
A7
Mramorni
kolač
A8
Nizozemski
kolač u obliku
štruce
2
Pitu od jabuka pripremite u okruglom, metalnom limu za
pečenje veličine 24−26 cm. Pokrenite program, a nakon
zvučnog signala za zagrijavanje stavite lim na sredinu
rešetke.
Žičana rešetka
2
Pečeni dio
goveđeg buta
A 10
Začinjeni
pečeni janjeći
odresci
3
Žičana rešetka
2
Pripremite tijesto i stavite ga u okrugli, metalni lim za
mramorni kolač ili kuglof. Pokrenite program, a nakon
zvučnog signala za zagrijavanje stavite lim na sredinu
rešetke.
Žičana rešetka
2
Pripremite tijesto i stavite ga u četvrtastu, crnu metalnu
posudu za pečenje (dužine 25 cm). Pokrenite program,
a nakon zvučnog signala za zagrijavanje stavite lim na
sredinu rešetke.
0,9−1,1
A9
Žičana rešetka
Pripremite tijesto i stavite ga u okruglu, crnu metalnu
posudu za pečenje promjera 26 cm. Pokrenite program, a
nakon zvučnog signala za zagrijavanje stavite lim na sredinu
rešetke.
0,7−0,8
3
Pripremite domaće lazanje u vatrostalnoj posudi veličine
22−24 cm. Pokrenite program, a nakon zvučnog signala za
zagrijavanje stavite posudu na sredinu rešetke.
1,2−1,4
A4
Žičana rešetka
1,2−1,5
Pripremite tijesto za quiche, stavite ga u okruglu posudu za
quiche promjera 25 cm. Pokrenite program, a nakon zvučnog
signala za zagrijavanje stavite nadjev i stavite posudu na
sredinu rešetke.
0,7−0,8
3
Pripremite svježe gratinirano povrće u vatrostalnoj posudi
veličine 22−24 cm. Pokrenite program, a nakon zvučnog
signala za zagrijavanje stavite posudu na sredinu rešetke.
1,0−1,5
A3
Žičana rešetka
Razina
1,1−1,3
Žičana rešetka i
Univerzalna posuda
Pametno kuhanje
A1
Težina (kg)
Pribor
0,5-0,6
Prilikom vađenja hrane uvijek koristite rukavice za pećnicu.
Br.
Težina (kg)
2
1
Začinite govedinu i ostavite u hladnjaku 1 sat.
Stavite na žičanu rešetku tako da je masna strana prema
gore.
0,4-0,6
0,6-0,8
Žičana rešetka i
Univerzalna posuda
4
1
Marinirajte janjeće odreske u začinima i stavite ih na žičanu
rešetku.
Hrvatski 23
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 23
2018-12-04 PM 3:57:43
Pametno kuhanje
Br.
Hrana
Težina (kg)
Pribor
Razina
0,9−1,1
Žičana rešetka i
Univerzalna posuda
2
1
1,1−1,3
A 11
Cijelo pile
Isperite i očistite pile. Pile premažite uljem i začinima. Prsa
stavite na žičanu rešetku i okrenite ih čim se oglasi zvučni
signal pećnice.
0,4−0,6
A 12
Pileća prsa
0,6-0,8
Žičana rešetka i
Univerzalna posuda
0,5-0,7
A 13
Pastrva
Pametno kuhanje
Filet lososa
0,6-0,8
Pečeno
povrće
A 16
Pečene
polovice
krumpira
A 17
Smrznuti čips
od krumpira
iz pećnice
Žičana rešetka i
Univerzalna posuda
4
1
0,6-0,8
Univerzalna posuda
0,8-1,0
0,5-0,7
0,6-0,9
Smrznuta
pizza
A 19
Isperite i pripremite kriške tikvica, patlidžana, paprika, luka
i malih rajčica. Premažite maslinovim uljem pomiješanim s
biljem i začinima. Jednoliko rasporedite u posudi.
Pizza iz
kućne
radinosti
1,0-1,2
A 20
3
Univerzalna posuda
3
Žičana rešetka
3
Univerzalna posuda
2
Pripremite domaću pizzu od tijesta s kvascem i stavite je u
posudu za pečenje. Težina uključuje tijesto i nadjev, kao što
su umak, povrće, šunka i sir. Pokrenite program, a nakon
zvučnog signala za zagrijavanje umetnite posudu za pečenje.
0,5-0,6
Dizano tijesto
s kvascem
Univerzalna posuda
Smrznutu pizzu stavite na sredinu žičane rešetke. Pokrenite
program, a nakon zvučnog signala za zagrijavanje umetnite
rešetku. Prva postavka je za tanku talijansku pizzu, a druga
za debelu pizzu iz lima.
0,8-1,0
4
Razina
Smrznuti čips od krumpira jednoliko raspodijelite u posudi
za pečenje.
0,3-0,6
A 18
Pribor
Velike krumpire (svaki 200 g) prerežite po dužini na
polovice. Stavite ih u posudu tako da je odrezana strana
okrenuta prema gore te ih premažite maslinovim uljem i
začinima.
0,3−0,5
Isperite i očistite filete ili odreske. Filete stavite na žičanu
rešetku tako da je koža okrenuta prema gore.
0,4-0,6
A 15
4
1
Težina (kg)
0,6-0,8
Isperite i očistite ribu te je cijelu stavite na žičanu rešetku. U
ribu stavite limunov sok, sol i začine. Površinu ribe prorežite
nožem. Premažite uljem i solju.
0,4−0,6
A 14
Žičana rešetka i
Univerzalna posuda
Hrana
4
1
Marinirajte prsa i stavite ih na žičanu rešetku.
0,3−0,5
Br.
0,7-0,8
Žičana rešetka
2
Pripremite tijesto u zdjeli i pokrijte je prozirnom folijom.
Stavite na sredinu rešetke. Prva je postavka za tijesto za
pizzu i kolače, a druga za tijesto za kruh.
24 Hrvatski
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 24
2018-12-04 PM 3:57:43
Testirano posuđe
2. Roštilj
Praznu pećnicu zagrijte 5 minuta pomoću funkcije Large Grill (Roštilj na velikoj rešetki).
U skladu s normom EN 60350-1
1. Pečenje
Preporuke za pečenje odnose se na zagrijanu pećnicu. Posude uvijek postavljajte tako
da je kosi dio okrenut prednjim vratima.
Vrsta hrane
Mali kolači
Pribor
Univerzalna posuda
Razina
Vrsta Temperatura Vrijeme
grijanja
(°C)
(min)
3
165
25-30
2
160
28-33
1+4
155
35-40
1+4
140
35-40
Vrsta
hrane
Pribor
Razina
Tost od
bijelog
kruha
Žičana rešetka
Goveđi
kosani
odresci*
(12 kom.)
Žičana rešetka i
Univerzalna posuda
(za prikupljanje tekućine)
Vrsta
grijanja
Temperatura
(°C)
Vrijeme
(min)
5
250 (maks.)
1-2
4
1
250 (maks.)
1. 18-22
2. 7-10
Temperatura
(°C)
Vrijeme
(min)
205
80-100
* Okrenite nakon isteka 2/3 vremena kuhanja.
Univerzalna posuda
Biskvit
bez
masnoća
Žičana rešetka i
limeni obruč za tortu
(tamni, ø 26 cm)
2
Pita od
jabuka
160
35-40
2
160
35-40
1+4
155
45-50
Žičana rešetka i
2 limena obruča za tortu
* (tamni, ø 20 cm)
1 položen
dijagonalno
160
70-80
Univerzalna posuda i
Žičana rešetka i
2 limena obruča za tortu
** (tamni, ø 20 cm)
1+3
160
80-90
3. Pečenje
Vrsta
hrane
Pribor
Razina
Cijelo pile*
Žičana rešetka i
Univerzalna posuda
(za prikupljanje tekućine)
3
1
Vrsta
grijanja
* Okrenite nakon isteka polovice vremena kuhanja.
Pametno kuhanje
Biskvit s
maslacem
* Dva biskvita postavljena na rešetku u stražnjem lijevom i prednjem desnom dijelu.
** Dva biskvita postavljena su u sredini, jedan na drugom.
Hrvatski 25
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 25
2018-12-04 PM 3:57:44
Održavanje
Čišćenje
UPOZORENJE
Provjerite jesu li pećnica i pribor hladni prije čišćenja.
Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje, tvrde četke, grube spužve ili krpice, žicu,
noževe ili druge abrazivne materijale.
Unutrašnjost pećnice
• Unutrašnjost pećnice čistite čistom krpom i blagim sredstvom za čišćenje ili toplom
vodom s deterdžentom.
• Ne čistite rukom brtvu vrata.
• Kako ne biste oštetili emajlirane površine pećnice, koristite standardna sredstva za
čišćenje pećnice.
• Za uklanjanje tvrdokornih mrlja koristite posebna sredstva za čišćenje pećnice.
NAPOMENA
Katalitički dijelovi prekriveni su ili na jednoj strani ili na tri strane, ovisno o modelu.
Skidanje vrata
Kod uobičajenog korištenja nije potrebno skidati vrata, no ako je to potrebno,
primjerice zbog čišćenja, slijedite ove upute.
OPREZ
Vrata pećnice su teška.
1. Otvorite vrata i prebacite spojnice na obje
šarke.
Vanjska strana pećnice
Za čišćenje vanjštine pećnice, kao što su vrata pećnice, ručica i zaslon koristite
mekanu krpu za čišćenje i blagi deterdžent ili toplu vodu s deterdžentom, a obrišite je
kuhinjskim papirom ili suhom krpom.
Masnoća i prljavština mogu ostati oko ručice zbog vrućeg zraka koji dolazi iznutra.
Preporučuje se čišćenje ručice nakon svake upotrebe.
Održavanje
Pribor
2. Zatvorite vrata na otprilike 70°. Objema
rukama uhvatite stranice vrata na sredini i
povucite dok šarke ne izađu.
70°
Pribor operite nakon svake upotrebe i obrišite ga kuhinjskim ručnikom. Za uklanjanje
tvrdokorne prljavštine namočite korišteni pribor u toplu vodu s deterdžentom
30 minuta prije čišćenja.
Površina s katalitičkim emajlom (samo primjenjivi modeli)
Dijelovi koji se mogu ukloniti prekriveni su tamnosivim katalitičkim emajlom. Mogu biti
zaprljani uljem ili mašću koja prska zbog cirkulirajućeg zraka tijekom grijanja vrućim
zrakom. No ta prljavština izgori pri temperaturi od 200 °C ili višim temperaturama.
1. Izvadite sav pribor iz pećnice.
2. Očistite unutrašnjost pećnice.
3. Odaberite način rada Vrući zrak s maksimalnom temperaturom i pokrenite ciklus na
jedan sat.
3. Kako biste nakon čišćenja vratili vrata na
njihovo mjesto, ponovite korake
1 i 2 obrnutim redoslijedom. Spojnica šarke
treba biti zatvorena s obje strane.
26 Hrvatski
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 26
2018-12-04 PM 3:57:44
Skidanje stakla na vratima
01
Vrata pećnice opremljena su s tri ploče stakla položene jedna na drugu.
Te se ploče mogu skinuti radi čišćenja.
02
UPOZORENJE
Kako biste očistili stakla u vratima pećnice, vrata je potrebno izvaditi iz pećnice.
1. Izvadite dva vijka na lijevoj i desnoj strani
vrata.
03
3. Kako biste nakon čišćenja stakla vratili
vrata na njihovo mjesto, ponovite korake
1 i 2 obrnutim redoslijedom. Pomoću slike
iznad provjerite jesu li stakla ispravno
postavljena.
04
01 Poklopac
02 Gumene podloge za vodilicu
(desna i lijeva)
03 Staklo 2
04 Staklo 1
NAPOMENA
01
2. Skinite poklopac i izvadite staklo 1 i 2 i
dvije gumene podloge za vodilicu iz vrata.
Pripazite da prilikom postavljanja stakla 1 ne upotrijebite staklo 2 te da ga okrenete
prema dolje.
Kolektor za vodu
UPOZORENJE
01 Staklo 1
02 2 gumene podloge za vodilicu
01
01 Kolektor za vodu
Ako dođe do curenja vode iz kolektora za
vodu, obratite se lokalnom servisnom centru
tvrtke Samsung.
Održavanje
Kolektor za vodu ne prikuplja samo višak
vlage od kuhanja već i ostatke hrane. Redovito
praznite i čistite kolektor za vodu.
02
Hrvatski 27
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 27
2018-12-04 PM 3:57:45
Održavanje
Vađenje bočnih vodilica (ovisno o modelu)
1. Pritisnite središnji dio gornjeg dijela bočne
vodilice.
Zamjena
Žarulje
1. Uklonite stakleni poklopac tako da ga
okrenete u smjeru suprotnom od smjera
kazaljke na satu.
2. Zamijenite svjetlo pećnice.
3. Očistite stakleni poklopac.
4. Nakon čišćenja slijedite gore navedeni
korak 1 obrnutim redoslijedom kako biste
ponovno postavili stakleni poklopac.
2. Rotirajte bočnu vodilicu za približno 45°.
UPOZORENJE
• Prije zamjene žarulje isključite pećnicu i iskopčajte kabel za napajanje.
• Koristite samo žarulje od 25-40 W / 220-240 V koje su otporne na toplinu od 300 °C.
Odobrene žarulje možete kupiti u lokalnom servisnom centru tvrtke Samsung.
• Uvijek koristite suhu krpu pri rukovanju halogenom žaruljom. Time se sprječava da
žarulja ne dođe u kontakt s prstima ili znojem što bi uzrokovalo skraćeni životni vijek.
Održavanje
3. Izvucite i izvadite bočnu vodilicu iz donja
dva otvora.
28 Hrvatski
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 28
2018-12-04 PM 3:57:45
Rješavanje problema
Kontrolne točke
Problem
Ako dođe do problema s pećnicom, prvo provjerite tablicu u nastavku i isprobajte
prijedloge. Ako se problem ne riješi, obratite se lokalnom servisnom centru tvrtke
Samsung.
Problem
Uzrok
Radnja
• Uklonite strano tijelo i
pokušajte ponovno.
• Model na dodir: ako se
pojavi vlaga na vanjskom
dijelu pećnice
• Uklonite vlagu i pokušajte
ponovno.
• Ako je postavljena funkcija
zaključavanja
• Provjerite je li postavljena
funkcija zaključavanja.
Ne prikazuje se
vrijeme.
• Ako nema napajanja
• Provjerite ima li napajanja.
Pećnica ne
funkcionira.
• Ako nema napajanja
• Provjerite ima li napajanja.
Pećnica se zaustavlja
tijekom rada.
• Ako je isključena iz utičnice
• Ponovno je uključite u
utičnicu.
Napajanje se
isključuje tijekom
rada.
• Ako kontinuirano kuhanje
dugo traje
• Nakon dugotrajnog
kuhanja ostavite pećnicu
da se ohladi.
• Ako ventilator za hlađenje
ne funkcionira
• Slušajte kakav zvuk
proizvodi ventilator za
hlađenje.
• Ako je pećnica postavljena
na mjesto bez dobre
ventilacije
• Držite se razmaka
navedenih u vodiču za
postavljanje proizvoda.
• Pri korištenju nekoliko
utikača u istoj utičnici
• Koristite jedan utikač.
• Ako nema napajanja
• Provjerite ima li napajanja.
Pećnica nema
napajanja.
Radnja
Vanjska površina
pećnice prevruća je
tijekom rada.
• Ako je pećnica postavljena
na mjesto bez dobre
ventilacije
• Držite se razmaka
navedenih u vodiču za
postavljanje proizvoda.
Vrata se ne mogu
pravilno otvoriti.
• Ako je između vrata i
unutrašnjosti proizvoda
ostatak hrane
• Dobro očistite pećnicu, a
zatim ponovno otvorite
vrata.
Unutarnje svjetlo
je prigušeno i ne
funkcionira.
• Ako se svjetlo uključuje i
isključuje
• Svjetlo se automatski
isključuje nakon određenog
vremena radi uštede
energije. Možete ga
ponovno upaliti tako da
pritisnete gumb za svjetlo
pećnice.
• Ako je svjetlo prekriveno
stranim tijelom tijekom
kuhanja
• Očistite unutrašnjost
pećnice i provjerite.
• Ako napajanje nije pravilno
uzemljeno
• Provjerite je li napajanje
pravilno uzemljeno.
Na pećnici dolazi do
električnog udara.
• Ako koristite utičnicu bez
uzemljenja
Dolazi do kapanja
vode.
Para izlazi kroz
pukotinu na vratima.
• U nekim slučajevima
pojavljuje se voda ili para,
ovisno o hrani.
To nije kvar proizvoda.
• Ostavite da se pećnica
ohladi, a zatim je obrišite
suhim ručnikom za posuđe.
• Svjetlost se mijenja ovisno
o promjenama izlaznog
napona.
• Promjene izlaznog napona
tijekom kuhanja nije kvar,
te stoga ne morate brinuti.
Voda ne ostaje u
pećnici.
Svjetlost u pećnici
varira.
Rješavanje problema
• Ako se između gumba
nalazi strano tijelo
Gumbi se ne mogu
pravilno pritisnuti.
Uzrok
Hrvatski 29
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 29
2018-12-04 PM 3:57:45
Rješavanje problema
Problem
Uzrok
Radnja
Kuhanje je dovršeno,
ali ventilator za
hlađenje i dalje radi.
• Ventilator automatski radi
određeno vrijeme kako
bi ventilirao zrak unutar
pećnice.
• To nije kvar proizvoda, te
stoga ne morate brinuti.
Pećnica ne grije.
• Ako su vrata otvorena
• Zatvorite vrata i ponovno
je uključite.
• Ako naredbe pećnice nisu
pravilno postavljene
• Pogledajte poglavlje o
radu pećnice i ponovno
postavite pećnicu.
• Ako je iskočio osigurač
u kućanstvu ili sklopka
strujnog kruga
• Zamijenite osigurač ili
ponovno postavite sklopku.
Ako se to ponavlja,
pozovite električara.
• Tijekom početnog rada
• Dim može uzrokovati
grijač kada prvi put
koristite pećnicu. To nije
kvar i ako pokrenete
pećnicu 2−3 puta, problem
bi trebao prestati.
Tijekom rada izlazi
dim.
Rješavanje problema
Tijekom korištenja
pećnice osjeća se
miris paljenja ili
miris plastike.
• Ako je na grijaču hrana
• Ostavite da se pećnica
dovoljno ohladi i uklonite
hranu s grijača.
• Ako koristite plastične ili
druge posude koje nisu
otporne na toplinu
• Koristite staklene posude
koje su prikladne za visoke
temperature.
Problem
Uzrok
Radnja
Pećnica ne peče
pravilno.
• Ako se vrata otvaraju
tijekom rada pećnice
• Nemojte često otvarati
vrata osim ako kuhate
hranu koju trebate okretati.
Ako često otvarate vrata,
unutarnja temperatura bit
će niža što može utjecati
na rezultate kuhanja.
Pećnica je topla
tijekom piro-čišćenja.
• To je zato jer pyro čišćenje
koristi visoke temperature.
• To nije kvar proizvoda, te
stoga ne morate brinuti.
Pojavljuje se miris
po paljevini tijekom
pyro čišćenja.
• Piro čišćenje koristi visoke
temperature te možete
osjetiti paljenje ostataka
hrane.
• To nije kvar proizvoda, te
stoga ne morate brinuti.
Čišćenje parom ne
funkcionira.
• To je zato jer je
temperatura previsoka.
• Ostavite pećnicu da se
ohladi, a zatim je ponovno
koristite.
30 Hrvatski
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 30
2018-12-04 PM 3:57:45
Dodatak
Informacijske šifre
List s podacima o proizvodu
Ako pećnica ne radi, možda će se na zaslonu prikazati kod s informacijama. Provjerite
tablicu u nastavku i isprobajte prijedloge.
Šifra
C-d1
Značenje
Kvar funkcije zaključavanja vrata
C-20
C-21
Kvar senzora
C-22
C-F1
Pojavljuje se tijekom naredbe
EEPROM čitanje/pisanje
C-F0
Ako nema komunikacije između
glavnog PCB-a i sporednog PCB-a
C-F2
C-d0
Pojavljuje se ako dolazi do
problema između IC na dodir <->
Glavni ili Sporedni micom
Problem s gumbima
Pojavljuje se ako je gumb pritisnut
i ako se drži pritisnutim dulje
vrijeme.
Sigurnosno isključivanje
Pećnica je nastavila s radom na
postavljenoj temperaturi dulje
vrijeme.
• Ispod 105 °C − 16 sati
• Od 105 °C do 240 °C − 8 sati
• Od 245 °C do maks. − 4 sata
Isključite pećnicu, a zatim je
ponovno uključite. Ako se problem
ponavlja, isključite napajanje na
30 sekundi ili više, a zatim ga
ponovno uključite. Ako problem
nije riješen, obratite se servisnom
centru.
Isključite pećnicu, a zatim je
ponovno uključite. Ako se problem
ponavlja, isključite napajanje na
30 sekundi ili više, a zatim ga
ponovno uključite. Ako problem
nije riješen, obratite se servisnom
centru.
Očistite gumbe i provjerite ima li
na njima vode. Isključite pećnicu i
pokušajte ponovno. Ako se problem
ne riješi, obratite se lokalnom
servisnom centru tvrtke Samsung.
To nije kvar sustava. Isključite
pećnicu i izvadite hranu. Zatim
normalno pokušate ponovno.
Identifikacija modela
SAMSUNG
NV70K3370BS/OL
NV70K3370BB/OL
95,2
Indeks energetske učinkovitost po prostoru za pečenje
(EEI prostor za pečenje)
A
Razred energetske učinkovitosti po odjeljku pećnice
Potrošnja energije (električne) potrebna za zagrijavanje pri
standardnom opterećenju u prostoru za pečenje električne pećnice
za vrijeme ciklusa pri uobičajenom načinu rada po prostoru za
pečenje (konačna električna energija) (EC električni prostor za pečenje)
0,99 kWh/ciklus
Potrošnja energije potrebna za zagrijavanje pri standardnom
opterećenju u prostoru za pečenje električne pećnice za vrijeme
ciklusa pri načinu rada s ventilatorom po prostoru za pečenje
(konačna električna energija) (EC električni prostor za pečenje)
0,80 kWh/ciklus
1
Broj prostora za pečenje
Struja
Izvor topline po prostoru za pečenje (električna energija ili plin)
68 l
Zapremina po prostoru za pečenje (V)
Vrsta pećnice
Masa uređaja (M)
Ugradbena
38,8 kg
Podaci su određeni sukladno standardu EN 60350-1 i uredbama Komisije
(EU) br. 65/2014 i (EU) br. 66/2014.
Savjeti za uštedu energije
• Vrata pećnice tijekom kuhanja trebaju biti zatvorena, osim kada hranu okrećete
na drugu stranu. Vrata pećnice nemojte često otvarati kako bi se zadržala ista
temperatura u pećnici i radi uštede energije.
• Planirajte upotrebu pećnice tako da izbjegnete isključivanje pećnice između dva
kuhanja. Time ćete uštedjeti energiju i vrijeme potrebno za ponovno zagrijavanje
pećnice.
• Ako kuhanje traje više od 30 minuta, pećnica se može isključiti 5-10 minuta prije kraja
kuhanja radi uštede energije. Preostala toplina bit će dovoljna za dovršetak kuhanja.
• Kada je to moguće, kuhajte više jela odjednom.
Dodatak
S-01
Radnja
SAMSUNG
Hrvatski 31
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 31
2018-12-04 PM 3:57:45
IMATE UPIT ILI KOMENTAR?
DRŽAVA
NAZOVITE
ILI NAS POSJETITE NA INTERNETU
ALBANIA
045 620 202
www.samsung.com/al/support
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800-SAMSUNG
(800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych:
801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (opłata według taryfy operatora)
http://www.samsung.com/pl/support/
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG
(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
DG68-00753A-03
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 32
2018-12-04 PM 3:57:45
Рерна за вградување
Упатство за користење и инсталација
NV70K3370BS/OL / NV70K3370BB/OL
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 1
2018-12-04 PM 3:57:47
Содржина
Содржина
Користење на упатството
3
Паметно готвење
Во ова упатство за користење се употребуваат следните симболи:
3
Безбедносни инструкции
3
Рачно готвење
Автоматски програми за готвење
Тест јадења
Важни мерки на претпазливост
Правилно депонирање на овој производ
(Отпадна електрична и електронска опрема)
Функција за автоматско заштедување на енергија
3
Одржување
6
6
Чистење
Замена
Инсталација
6
Отстранување на проблеми
Што се испорачува
Поврзување на напојување
Монтирање во орман
6
7
8
Точки на проверка
Информативни кодови
Пред да започнете
9
Почетни поставки
Миризба на нова рерна
Паметен механизам за безбедност
Додатоци
9
9
9
10
Ракување
Контролна плоча
Општи поставки
Режим на готвење
Автоматско готвење
Чистење
Тајмер
Вклучување/исклучување звук
Додаток
Список со податоци за производот
19
19
23
25
26
26
28
29
29
31
31
31
11
11
11
15
16
17
18
18
2 Македонски
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 2
2018-12-04 PM 3:57:47
Безбедносни инструкции
Ви благодариме што купивте рерна за вградување од SAMSUNG.
Ова упатство за користење содржи важни информации околу безбедноста и помошните инструкции
кои се однесуваат на употребата и одржувањето на вашиот уред.
Пред да започнете со употребата на уредот, ве молиме да го прочитате упатството за користење и да го
задржите за користење во иднина.
Инсталацијата на оваа рерна може да ја изврши единствено овластен електричар. Лицето што ќе
ја врши инсталацијата е одговорно за поврзување на уредот на напојувањето во согласност со
соодветните безбедносни препораки.
Во ова упатство за користење се употребуваат следните симболи:
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Ризично или опасно ракување кое може да предизвика сериозни повреди, смрт и/или оштетување
на околината.
ВНИМАНИЕ
Ризично или опасно ракување кое може да предизвика повреди и/или оштетување на околината.
ЗАБЕЛЕШКА
Корисни совети, препораки или информации кои ќе им помогнат на корисниците во ракувањето со
производот.
Важни мерки на претпазливост
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Уредот не е наменет за употреба од страна на лица (вклучувајќи деца)
со намалени физички, сетилни или ментални способности, недоволно
искусни или обучени лица, освен доколку истите не се надгледуваат или
не им се дадени инструкции од страна на лицето одговорно за нивната
безбедност.
Користење на упатството
Користење на упатството
Децата треба да се надгледуваат за да не си играат со уредот.
Во фиксната инсталација мора да се вградат опции за исклучување во
согласност со правилата за поставување инсталација.
Овој уред треба да може да се исклучува од мрежата за напојување
по неговата инсталација. Исклучувањето може да се изврши ако имате
пристап до приклучокот или ако вградите прекинувач во фиксната
инсталација во согласност со правилата за поставување инсталација.
Ако кабелот за напојување е оштетен, тој мора да се замени од страна на
производителот, сервисерот или други квалификувани лица со цел да се
избегнат какви било опасности.
Наведениот метод на инсталација не треба да зависи од употребата на
лепила, бидејќи тие не се сметаат за сигурни средства за инсталација.
Македонски 3
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 3
2018-12-04 PM 3:57:47
Безбедносни инструкции
Безбедносни инструкции
Овој уред може да го користат деца на возраст од 8 и повеќе години и
лица со намалени физички, сетилни или ментални способности, недоволно
искусни или обучени лица, доколку истите се надгледуваат или им се дадат
инструкции за користење на уредот на безбеден начин и им се објаснат
можните опасности. Децата не треба да си играат со уредот. Чистењето
и одржувањето од страна на корисникот не треба да го вршат деца без
соодветен надзор. Чувајте го уредот и неговиот кабел подалеку од дофат
на деца помали од 8 години.
За време на употребата апаратот се загрева. Внимавајте некој да не дојде
во контакт со загреаните делови во рерната.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Достапните делови може да се загреат за време на
употребата. Не дозволувајте им на малите деца да бидат во близина.
Не употребувајте јаки абразивни средства или остри метални жици за
чистење на стаклото од вратата на рерната кои може да го оштетат и да
придонесат тоа да се скрши.
Ако уредот има функција за чистење, тогаш остатоците од храна мора да
се отстранат пред чистењето, а во рерната не смее да има садови за време
на чистењето со пареа или автоматското чистење. Функцијата за чистење
зависи од моделот.
Ако уредот има функција за чистење, тогаш за време на чистењето
површините може да се загреат повеќе од вообичаено, па затоа не
дозволувајте им на малите деца да бидат во близина. Функцијата за чистење
зависи од моделот.
Користете ја сондата за температура која е препорачана за оваа рерна.
(само модели со сонда за месо)
Уредот не треба да се чисти со пареа.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Исклучете го уредот пред замената на светилката за
да се избегне можноста од електричен удар.
Уредот не смее да се монтира зад декоративна врата за да не дојде до
прегревање.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Уредот и неговите достапни делови може да се
загреат за време на употребата. Внимавајте некој да не дојде во контакт
со загреаните делови. Децата на возраст помала од 8 години не треба
да бидат во близина, освен под постојан надзор.
ВНИМАНИЕ: Готвењето мора да се надгледува. Кратките процеси на
готвење мора да се надгледуваат континуирано.
Вратата или надворешната површина може да се загрее при ракување со
уредот.
Температурата на достапните површини може да биде висока при
ракување со уредот. Површините се загреваат за време на употребата.
4 Македонски
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 4
2018-12-04 PM 3:57:47
ВНИМАНИЕ
Немојте да ја поврзувате рерната доколку таа е оштетена при транспорт.
Единствено електричар со специјално овластување може да го поврзе овој уред со напојувањето.
Во случај на дефект или оштетување на уредот, не обидувајте се да го употребувате.
Поправките може да ги извршува само овластено техничко лице. Неправилните поправки може да
предизвикаат сериозна опасност за вас и за другите лица. Доколку рерната треба да се поправи,
обратете се во сервисниот центар на SAMSUNG или кај вашиот продавач.
Електричните кабли не смеат да ја допираат рерната.
Рерната треба да биде поврзана со напојувањето преку соодветен прекинувач или осигурувач.
Никогаш немојте да користите продолжителни кабли или адаптери со повеќе приклучни места.
При поправањето или чистењето на уредот, напојувањето треба да биде исклучено.
Внимавајте при приклучувањето на други електрични уреди во штекер во близина на рерната.
Ако уредот се одликува со функција за готвење со пареа, не го вклучувајте кога картриџот за довод на
вода е оштетен. (само модели со функција за готвење со пареа)
Површините на рерната стануваат жешки доколку уредот подолго време се користи со висока
температура.
При готвењето, внимавајте при отворањето на вратата од рерната бидејќи жешкиот воздух и пареата
можат да излезат многу бргу.
При готвење на храна која содржи алкохол, внимавајте бидејќи алкохолот испарува заради високата
температура и пареата може да се запали доколку дојде во допир со жешките делови на рерната.
Заради ваша безбедност, немојте да користите уреди за чистење со вода со висок притисок или пареа.
Држете ги децата на безбедно растојание кога рерната се користи.
Замрзнатата храна како пиците мора да се готви на големата решетка. Доколку се користи садот за
печење, тој може да се деформира заради големите температурни промени.
Не истурајте вода во дното на рерната кога тоа е жешко. Ова може да предизвика оштетување на
емајлираната подлога.
Вратата на рерната мора да биде затворена за време на готвењето.
Безбедносни инструкции
Ставете ја решетката за печење на
нејзината позиција со испакнатите
делови (граничници на двете страни)
свртени кон предната страна, за да
може решетката за печење да овозможи
соодветна потпора за голема тежина.
Не покривајте го дното на рерната со алуминиумска фолија и не ставајте какви било садови за печење
или тави врз него. Алуминиумската фолија ја блокира топлината, што може да предизвика оштетување
на емајлираната површина и лоши резултати при готвењето.
Овошните сокови оставаат дамки на површината од емајл, кои потоа може да останат трајно.
При готвењето на торти со многу влага, користете ја длабоката тава.
Не оставајте ги садовите за печење на отворената врата од рерната.
Не дозволувајте им на децата да се приближуваат до вратата кога ја отворате или затворате, бидејќи
може да се удрат во неа или да им ги стиснете нивните прсти со вратата.
Немојте да газите, да се навалувате, да седнувате или да ставате тешки предмети врз вратата.
Не отворајте ја вратата со премногу голема сила.
Кога картриџот е скршен или пукнат, не го употребувајте и обратете се до најблискиот сервисен
центар. (само модели со функција за готвење со пареа)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не исклучувајте го уредот од напојувањето дури и откако процесот на готвење ќе
биде завршен.
Оваа рерна е дизајнирана единствено за готвење храна во домаќинствата.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не оставајте ја вратата отворена додека готвите во рерната.
За време на користењето, внатрешните површини на рерната стануваат доволно жешки за да
предизвикаат изгореници. Не допирајте ги грејните тела или внатрешните површини на рерната сè
додека не помине доволно време тие да се изладат.
Никогаш немојте да ставате запаливи материјали во рерната.
Македонски 5
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 5
2018-12-04 PM 3:57:47
Безбедносни инструкции
Инсталација
Правилно депонирање на овој производ
(Отпадна електрична и електронска опрема)
(Применливо во држави со посебни системи за справување со отпадот)
Инсталација
Оваа ознака на производот, приборот или литературата означува дека
производот и неговиот електронски прибор (на пр. полначот, слушалките,
USB кабелот) не треба да се отстрануваат заедно со останатиот отпад
од домаќинството на крајот од нивниот работен век. За избегнување
на можна штета врз околината или човечкото здравје предизвикана со
неконтролирано фрлање отпад, Ве молиме да ги одвоите овие предмети од
другите видови отпад и одговорно да ги рециклирате заради унапредување
на еколошки оправдано повторно користење на материјалните ресурси.
Физичките лица можат да се обратат или во продавницата каде што го
купиле овој производ или во службите на локалната самоуправа, за детали
каде и како да извршат рециклирање на производот на начин безбеден по
околината.
Деловните корисници можат да се обратат до својот снабдувач и да ги
проверат одредбите и условите во договорот за набавка. Овој производ и
неговиот електронски прибор не треба да се мешаат со друг комерцијален
отпад.
За повеќе информации во врска со еколошките цели на компанијата Samsung и нејзините регулаторни
обврски специфични за производите, на пр. REACH, посетете ја веб-страницата: samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Инсталација
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Оваа рерна мора да ја инсталира квалификувано техничко лице. Лицето што ќе ја врши инсталацијата
е одговорно за поврзување на рерната во мрежа за напојување, а притоа треба да се придржува до
соодветните безбедносни регулативи во вашата област.
Што се испорачува
Проверете дали сите делови и додатоци се присутни во кутијата на производот. Ако имате проблем
со рерната или додатоците, обратете се во локалниот центар за корисници на Samsung или кај
продавачот.
Краток преглед на рерната
01
02
03
Функција за автоматско заштедување на енергија
• Ако корисникот не внесе каква било команда во одреден временски период додека функционира
уредот, тој ќе запре да функционира и ќе премине во режим на подготвеност.
• Светилка: Во текот на готвењето, со притиснување на копчето ‘Светилка на рерната’ можете да
ја исклучите светилката во рерната. Со цел да заштедите енергија, осветлувањето на рерната се
исклучува неколку минути по започнување на готвењето.
01 Контролна плоча
02 Рачка за вратата
03 Врата
6 Македонски
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 6
2018-12-04 PM 3:57:47
Поврзување на напојување
Додатоци
Рерната се испорачува со разни додатоци кои ќе ви помогнат да подготвите различни видови на храна.
L
Решетка за печење
Додаток за решетката
за печење *
Сад за печење *
N
01 02 03
Универзален сад *
Прибор за ражен и
набодување *
Длабок сад *
Прибор за ражен *
Номинална струја (A)
Минимална површина
на пресек
10 < A ≤ 16
1,5 mm2
16 < A ≤ 25
2,5 mm2
Инсталација
01 КАФЕАВА или ЦРНА БОЈА
02 СИНА или БЕЛА БОЈА
03 ЖОЛТА и ЗЕЛЕНА БОЈА
Приклучете ја рерната во штекер за електрично
напојување. Ако не е достапен стандарден штекер
за приклучување поради дозволените струјни
ограничувања, користете преклопник за изолирање
на повеќе водови (со меѓупросторно растојание од
најмалку 3 mm) за да ги исполните безбедносните
регулативи. Користете кабел за напојување со
соодветна должина кој ги поддржува спецификациите
H05 RR-F или H05 VV-F, мин. 1,5-2,5 mm².
Погледнете ги спецификациите за излезна моќност на
ознаката прикачена на рерната.
Отворете го задниот капак на рерната со шрафцигер и
отстранете ги завртките од клемата на кабелот. Потоа,
поврзете ги жиците за напојување во соодветните
приклучоци за напојување.
Приклучокот ( ) е дизајниран за заземјување. Прво
поврзете ја жолтата и зелената жица (заземјување), која
мора да биде подолга од другите жици. Ако користите
стандарден штекер за приклучување, до приклучокот
мора да има пристап дури и откако ќе завршите со
инсталирање на рерната. Samsung нема да преземе
одговорност за несреќи предизвикани поради
отсуство на заземјување или неправилно заземјување.
Телескопска шина *
ЗАБЕЛЕШКА
Достапноста на додатоците со ѕвездичка (*) зависи од моделот на рерната.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Не газете врз жиците и не виткајте ги за време на инсталацијата и поставете ги подалеку од деловите на
рерната кои создаваат топлина.
Македонски 7
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 7
2018-12-04 PM 3:57:48
Инсталација
Монтирање во орман
Ако ја инсталирате рерната во вграден орман, тогаш пластичните површини и прилепените елементи
на орманот мора да бидат отпорни на температура до 90 °C. Samsung нема да преземе одговорност за
оштетувања на мебелот предизвикани од топлината која ја создава рерната.
Рерната мора да има соодветна вентилација. За соодветна вентилација треба да оставите простор од
приближно 50 mm помеѓу долната полица на орманот и потпорниот ѕид. Ако ја инсталирате рерната
под површина за готвење, следете ги инструкциите за инсталација под површина за готвење.
A
Вграден орман (mm)
B
C
D
A
Мин. 550
B
Мин. 560
C
Мин. 50
D
Мин. 590 - Макс. 600
E
Мин. 460 x Мин. 50
Потребни димензии за инсталација
Инсталација
B
C
ЗАБЕЛЕШКА
Рерна (mm)
A
D
E
L
K
G
F
Вградениот орман мора да има отвори за вентилација
(E) за испуштање на топлината и циркулација на
воздухот.
E
A
560
G
Макс. 506
B
175
H
Макс. 494
C
370
I
21
D
Макс. 50
J
549
E
595
K
572
F
595
L
550
Орман под лавабо (mm)
A
B
J
H
I
D
A
Мин. 550
B
Мин. 560
C
Мин. 600
D
Мин. 460 x Мин. 50
C
ЗАБЕЛЕШКА
Вградениот орман мора да има отвори за вентилација
(D) за испуштање на топлината и циркулација на
воздухот.
8 Македонски
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 8
2018-12-04 PM 3:57:48
Пред да започнете
Почетни поставки
Монтирање на рерната
Не заборавајте да оставите простор (A) од најмалку
5 mm помеѓу рерната и сите страни на орманот.
Кога ќе ја вклучите рерната прв пат, на екранот ќе се прикаже зададеното време “12:00” и полето за
часови (“12”) ќе започне да трепка. Следете ги чекорите подолу за да го поставите тековното време.
1. Додека полето за часови трепка, завртете го
вртливото копче (надесно) за да го поставите часот,
а потоа притиснете OK за да преминете во полето
за минути.
A
2. Додека полето за минути трепка, завртете го
вртливото копче за да ги поставите минутите, а
потоа притиснете OK.
За да го промените тековното време откако ќе го
извршите почетното поставување, притиснете и
во период од 3 секунди и
задржете го копчето
следете ги чекорите погоре.
Пред да започнете
Ставете ја рерната во орманот и добро прицврстете ја
од двете страни со помош на 2 завртки.
Миризба на нова рерна
По завршувањето на инсталацијата, отстранете ја заштитната фолија, лентата и другите материјали
од пакувањето, а потоа извадете ги испорачаните додатоци од внатрешноста на рерната. За да ја
отстраните рерната од орманот, прво исклучете го нејзиното напојување и отстранете ги 2-те завртки
од двете страни на рерната.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
На рерната ѝ е потребна вентилација за да функционира нормално. Не ги блокирајте отворите за
вентилација под никакви околности.
ЗАБЕЛЕШКА
Реалниот изглед на рерната може да се разликува според моделот.
Пред да започнете со првото користење на рерната, исчистете ја нејзината внатрешност за да се
отстрани мирисот на нова рерна.
1. Отстранете ги сите додатоци од внатрешноста на рерната.
2. Вклучете ја рерната во режим на Конвекција 200 °C или Класично 200 °C во период од еден час.
На овој начин ќе ги изгорите сите останати супстанции од производството во рерната.
3. Кога ќе завршите, исклучете ја рерната.
Паметен механизам за безбедност
Ако ја отворите вратата додека работи рерната, светилката на рерната ќе се вклучи, а вентилаторот
и грејните елементи ќе престанат да функционираат. Ова е со цел да се спречат физички повреди
како изгореници, како и да се спречи непотребно трошење на енергијата. Во тој случај, едноставно
затворете ја вратата и рерната ќе продолжи да функционира нормално бидејќи ова не претставува
дефект на машината.
Македонски 9
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 9
2018-12-04 PM 3:57:49
Пред да започнете
Додатоци
При првото користење, исчистете ги додатоците темелно со топла вода, детергент и мека крпа за
чистење.
05
04
03
02
01
Пред да започнете
01 Ниво 1
03 Ниво 3
05 Ниво 5
02 Ниво 2
04 Ниво 4
• Поставете ги додатоците во нивното соодветно
место во внатрешноста на рерната.
• Оставете простор од најмалку 1 cm помеѓу
додатоците и дното на рерната, а исто така и помеѓу
самите додатоци.
• Внимавајте при вадењето на садовите за готвење
и/или додатоците од рерната. Топлите оброци или
додатоци може да предизвикаат изгореници.
• Додатоците може да се деформираат додека се
затоплуваат. Откако ќе се изладат, тие ќе се вратат во
нивната оригинална форма и ќе ги обноват своите
перформанси.
Прибор за
ражен *
Приборот за ражен се употребува за печење храна, како пилешко месо.
Користете го приборот за ражен само во единечен режим на ниво 3 каде
што е достапен адаптерот за приборот за ражен. Одвртете ја рачката на
приборот за да можете да го отстраните при печењето.
Прибор за
ражен и
набодување *
Ставете го садот во положба на полица 1 за да го собирате сокот од
готвењето, или на дното од рерната доколку печете големо парче месо.
Додатоците за ражен се препорачува да ги користите за месо полесно од
1,5 kg.
1. Вметнете го додатокот за ражен во месото. За полесно вметнување на
раженот, навртете ја рачката на приборот за ражен кон тапиот дел.
2. Ставете ги варените компири и зеленчук околу месото.
3. Ставете ја рамката во средната положба за полици со делот во вид на
“V” завртен кон предната страна. Ставете го раженот на рамката со
шилестиот крај завртен кон задната страна и нежно туркајте сè додека
врвот од раженот влезе во механизмот за вртење на задната страна од
рерната. Тапиот крај од раженот треба да лежи на делот во форма на “V”.
(Раженот има две дршки кои треба да се блиску до вратата од рерната за
да спречат раженот да се придвижи нанапред, со тоа што тие служат и за
прицврстување на рачката.)
4. Одвртете ја рачката пред готвењето.
5. По готвењето повторно завртете ја рачката за полесно да го извадите
раженот од рамката.
Основна употреба
За подобро доживување при готвењето, треба да се запознаете со начинот на кој се користи секој
додаток.
Решетка за
печење
Решетката за печење е дизајнирана за скара и печење. Ставете ја решетката
за печење на нејзината позиција со испакнатите делови (граничници на
двете страни) свртени кон предната страна
Додаток за
решетката за
печење *
Додатокот за решетката за печење се користи заедно со решетката за
печење и спречува протекување течности на дното од рерната.
Сад за печење *
Садот за печење (длабочина: 20 mm) се употребува за печење торти, колачи
и други видови слатки. Ставете ја закосената страна свртена нанапред.
Универзален
сад *
Универзалниот сад (длабочина: 30 mm) се употребува за готвење и печење.
Користете го додатокот за решетката за печење за да спречите протекување
течности на дното од рерната.
Ставете ја закосената страна свртена нанапред.
Длабок сад *
Длабокиот сад (длабочина: 50 mm) се употребува за печење со или без
додатокот за решетката за печење. Ставете ја закосената страна свртена
нанапред.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Проверете дали рачката на приборот за ражен е поставена правилно.
Внимавајте додека го користите приборот за ражен. Вилушките и иглите се
шилести и остри и можат да предизвикаат физички повреди!
За да не се изгорите, користете ракавици за отстранување на раженот кој е
многу жежок.
Телескопски
шини *
Користете ги телескопските шини за вметнување на решетката на следниот
начин:
1. Извлечете ги шините од рерната.
2. Ставете ја решетката на шините и вратете ги шините со лизгање во рерната.
3. Затворете ја вратата од рерната.
ЗАБЕЛЕШКА
Достапноста на додатоците со ѕвездичка (*) зависи од моделот на рерната.
10 Македонски
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 10
2018-12-04 PM 3:57:49
Ракување
Контролна плоча
Предната плоча се испорачува во различни материјали и бои. За обезбедување подобар квалитет,
реалниот изглед на рерната подлежи на промени без претходно известување.
09 Вртливо копче
за избирање
вредности
Користете го вртливото копче за избирање вредности за да:
• Поставите температура или време на готвење.
• Изберете поделемент од почетното ниво на менијата: чистење,
автоматско готвење, специјална функција или грејач.
• Избирање големина на порција за програмите за автоматско готвење.
Општи поставки
01
02 03 04 05 06 07
08
09
Завртете го за да изберете режим или функција за готвење.
02 Температура
Се користи за поставување на температурата.
03 Време на
готвење
Притиснете за да го поставите времето на готвење.
04 Тајмер
Тајмерот ви помага да го проверите времето или времетраењето на
готвењето.
05 OK
Притиснете за да ги потврдите поставките.
06 Назад
Откажете ги тековните поставки и вратете се на главниот екран.
07 Светилка на
рерната
Притиснете за да ја вклучите или исклучите светилката во внатрешноста.
Светилката на рерната ќе се вклучи автоматски кога рерната ќе почне
да работи. Се исклучува автоматски по одреден временски период на
неактивност за да заштеди енергија.
( Заклучување
за деца)
Заклучување за деца: За спречување на несреќи, функцијата за
заклучување за деца ги оневозможува сите контроли. Сепак, оваа
функција може да ја исклучите со вртење на копчето за избор на режим
во позицијата Исклучено. Задржете 3 секунди за да ја активирате или
задржете повторно во период од 3 секунди за да ја деактивирате
функцијата за заклучување на контролната плоча.
08 Екран
Прикажува неопходни информации за избраните режими или поставки.
Температура
1. Завртете го копчето за избор на режим за да
изберете режим или функција. Ќе се појави
зададената температура за секоја избрана опција.
2. Завртете го вртливото копче за избирање
вредности за да ја поставите саканата температура.
Ракување
01 Копче за избор
на режим
Честопати се јавува потреба за промена на зададената температура и/или времето на готвење кај сите
режими за готвење. Следете ги чекорите подолу за да ја прилагодите температурата и/или времето на
готвење за избраниот режим за готвење.
3. Притиснете OK за да ги потврдите направените
промени.
ЗАБЕЛЕШКА
Ако не изберете какви било дополнителни поставки во период од неколку секунди, рерната
автоматски ќе започне со готвењето според зададените поставки.
За да ја промените поставената температура, притиснете го копчето
и следете ги чекорите погоре.
Македонски 11
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 11
2018-12-04 PM 3:57:50
Ракување
Време на готвење
Време на завршување
Ракување
1. Завртете го копчето за избор на режим за да
изберете режим или функција.
1. Завртете го копчето за избор на режим за да
изберете режим или функција.
2. Притиснете го копчето , а потоа завртете го
вртливото копче за избирање вредности за да го
поставите саканото време.
Максимална вредност што можете да ја изберете за
времето е 23 часа и 59 минути.
2. Притиснете
двапати и завртете го вртливото
копче за избирање вредности за да го поставите
саканото време на завршување.
3. Постои опција да го одложите времето на
завршување на готвењето за одредени временски
и поставете
интервали. Притиснете го копчето
точка на завршување со помош на вртливото копче
за избирање вредности. Погледнете го делот за
Одложено завршување за да дознаете повеќе
информации.
3. Притиснете OK за да ги потврдите направените
промени.
4. Притиснете OK за да ги потврдите направените
промени.
ЗАБЕЛЕШКА
• Можете да готвите и без да го поставите времето на завршување, доколку така сакате. Во тој случај,
рерната ќе започне со готвењето на определената температура без информации за времето, а Вие ќе
мора рачно да ја запрете рерната кога ќе завршите со готвењето.
• За да го промените времето на завршување, притиснете двапати и следете ги чекорите погоре.
ЗАБЕЛЕШКА
• Можете да готвите и без да го поставите времето на готвење, доколку така сакате. Во тој случај,
рерната ќе започне со готвењето на определената температура без информации за времето, а Вие ќе
мора рачно да ја запрете рерната кога ќе завршите со готвењето.
• За да го промените поставеното време за готвење, притиснете го копчето и следете ги чекорите
погоре.
12 Македонски
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 12
2018-12-04 PM 3:57:50
Одложено завршување
За да го избришете времето на готвење
Одложеното завршување е дизајнирано да овозможи попрактично готвење.
Времето на готвење може да се избрише. Тоа е корисно доколку сакате рачно да ја исклучите рерната
во кој било момент за време на процесот.
Случај 1
Да претпоставиме дека сте избрале готвење од еден час во 2:00 PM и сакате рерната да заврши со
готвењето во 6:00 PM. За да го поставите времето на завршување, променете го времето во опцијата
Подготвено во во 6:00 PM. Рерната ќе започне со готвењето во 5:00 PM и ќе заврши во 6:00 PM како што
сте одредиле.
Тековно време: 2:00 pm
Поставено време на готвење:
1 час
1. Додека готвите со рерната, притиснете за да го
прикажете преостанатото време на готвење.
Поставено време за одложено
завршување: 6:00 pm
2. Завртете го вртливото копче за избирање
вредности за да го поставите времето на готвење
на “00:00”. Во спротивно, само притиснете .
Рерната ќе започне со готвењето во 5:00 PM и ќе заврши во 6:00 PM автоматски.
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
Случај 2
Тековно време: 2:00 pm
Поставено време на готвење:
2 часа
Поставено време за одложено
завршување: 5:00 pm
Рерната ќе започне со готвењето во 3:00 PM и ќе заврши во 5:00 PM автоматски.
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
Ракување
3. Притиснете OK. Рерната ќе продолжи со готвењето
на поставената температура без информации за
времето.
6:00 pm
ЗАБЕЛЕШКА
Доколку претходно сте го откажете времето на готвење, тогаш ќе мора рачно да ја исклучите рерната
по завршување на готвењето.
6:00 pm
ВНИМАНИЕ
• Опцијата Одложено завршување не е достапна во режимот Двојно готвење.
• Не чувајте ја зготвената храна премногу долго во рерната. Храната може да се расипе.
Македонски 13
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 13
2018-12-04 PM 3:57:51
Ракување
За да го избришете времето на завршување
За да запрете со готвењето
Времето на завршување може да се избрише. Тоа е корисно доколку сакате рачно да ја исклучите
рерната во кој било момент за време на процесот.
1. Додека готвите со рерната, притиснете
1. Кога готвењето е во тек, притиснете
.
двапати.
2. Притиснете OK за да го откажете готвењето.
2. Завртете го вртливото копче за избирање
вредности за да го изедначите времето на
завршување со тековното време. Во спротивно,
само притиснете .
3. Во спротивно, само завртете го копчето за избор на
режим на “ ”.
Ракување
3. Притиснете OK. Рерната ќе продолжи со готвењето
на поставената температура без информации за
времето.
ЗАБЕЛЕШКА
Доколку претходно сте го откажете времето на завршување, тогаш ќе мора рачно да ја исклучите
рерната по завршување на готвењето.
14 Македонски
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 14
2018-12-04 PM 3:57:51
Режим на готвење
Режими на готвење
1. Завртете го копчето за избор на режим за да
изберете режим или функција.
Режим
Конвекција
2. Поставете го времето на готвење и/или
температурата, доколку е потребно.
За повеќе информации, погледнете во Општи
поставки.
Препорачана температура (°C)
30-250
170
Задниот греен елемент генерира топлина, која еднакво се дистрибуира
со помош на вентилаторот. Користете го овој режим за печење на
различни нивоа во исто време.
30-250
Еко конвекција
170
Режимот Еко конвекција користи систем за оптимизирано греење
за да заштеди енергија при готвењето. Времето на готвење малку се
зголемува, но резултатите од готвењето остануваат непроменети.
Имајте предвид дека за овој режим не е потребно загревање.
ЗАБЕЛЕШКА
Режимот Еко конвекција за греење искористен за одредување на
класата за енергетска ефикасност е во согласност со EN60350-1.
40-250
190
Горно греење +
конвекција
Горниот греен елемент генерира топлина, која еднакво се дистрибуира
со помош на вентилаторот. Користете го овој режим за печење при кое
сакате да добиете крцкава површина (на пример, месо или лазањи).
Долно греење +
конвекција
Долниот греен елемент генерира топлина, која еднакво се дистрибуира
со помош на вентилаторот. Користете го овој режим за пица, леб или
торти.
ЗАБЕЛЕШКА
За време на готвењето може да ја промените температурата и/или времето на готвење.
40-250
80-200
Професионално
печење
Ракување
Рерната ќе почне да се загрева и иконата
ќе се
прикажува сè додека во внатрешноста не се постигне
целната температура.
Загревањето се препорачува за сите режими за
готвење, освен доколку не е поинаку назначено во
водичот за готвење.
Температурен опсег (°C)
190
160
Професионалното печење применува автоматски циклус на загревање
сè додека рерната не постигне температура од 220 °C. Потоа, горниот
греен елемент и вентилаторот се активираат за запржување на храната,
како на пример месо. По запржувањето, месото ќе се готви на ниска
температура. Користете го овој режим за готвење говедско, живина или
риба.
Македонски 15
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 15
2018-12-04 PM 3:57:52
Ракување
Режим
Класична рерна
Температурен опсег (°C)
Препорачана температура (°C)
30-250
200
Топлината се генерира преку горното и долното грејно тело.
Оваа функција треба да се користи за стандардно печење за повеќето
видови јадења.
100-230
Долно греење
1. Завртете го копчето за избор на режим за да
изберете .
190
240
2. Завртете го вртливото копче за избирање
вредности за да изберете програма, а потоа
притиснете OK. Ќе се прикаже достапниот опсег на
тежина (големина на порција).
Грејачот со голема површина генерира топлина. Користете го овој
режим за поцрвенување на горната површина на храната (на пример
месо, лазањи или гратин).
100-250
Ракување
Економичен
грејач
За неискусните готвачи, рерната нуди вкупно 20 рецепти за автоматско готвење. Искористете ја
предноста на оваа функција за да заштедите време или да го скратите времето кое ви е потребно за да
научите да готвите. Времето на готвење и температурата ќе се прилагодат во зависност од избраната
програма и големината на порцијата.
Долниот греен елемент генерира топлина. Користете го овој режим
при крајот на печењето или готвењето за да ја потпечете долната
страна на питата (quiche) или пицата.
100-250
Голем грејач
Автоматско готвење
240
3. Завртете го вртливото копче за избирање
вредности за да ја поставите големината на
порцијата, а потоа притиснете OK за да започнете
да готвите.
Топлината ја произведува површината на малиот грејач.
Оваа функција треба да се користи за помали оброци за кои е потребна
помала топлина, како риба и полнети багети.
ЗАБЕЛЕШКА
• Некои функции во програмите за автоматско готвење опфаќаат загревање. За тие функции се
прикажува напредокот на загревањето. Ве молиме ставете ја храната во рерната откако ќе го
слушнете звучниот сигнал за завршено загревање. Потоа, притиснете го копчето Време на готвење
за активирање на автоматското готвење.
• За повеќе информации, погледнете го делот со програми за автоматско готвење во ова упатство.
16 Македонски
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 16
2018-12-04 PM 3:57:53
Чистење
4. Исчистете ја внатрешноста на рерната со сува крпа.
На располагање ви стојат два режими за чистење. Оваа функција ви заштедува време со отстранување
на потребата за стандардно рачно чистење. Преостанатото време се прикажува на екранот за време
на овој процес.
Функција
C1
Чистење со пареа
C2
Пиролитичко
чистење
Инструкции
Овој режим е практичен за чистење мали нечистотии со пареа.
Пиролитичката функција претставува чистење со термално чистење
под висока температура.
Тоа ги гори масните остатоци и го олеснува рачното чистење.
Чистење со пареа
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Не отворајте ја вратата пред да заврши циклусот. Водата во рерната е многу жешка и може да
предизвика изгореници.
ЗАБЕЛЕШКА
Овој режим е практичен за чистење мали нечистотии со пареа.
1. Ставете 400 ml (3/4 пинта) вода во дното на рерната
и затворете ја вратата на рерната.
Ракување
2. Завртете го копчето за избор на режим за да
изберете .
• Доколку рерната е многу извалкана со масни наслаги, како на пример, по печење на скара, се
препорачува рачно да ги отстраните големите нечистотии со средство за чистење пред да ја
активирате функцијата Steam cleaning (Чистење со пареа).
• Оставете ја вратата на рерната отворена кога ќе заврши циклусот. На овој начин емајлираната
површина на внатрешноста целосно ќе се исуши.
• Сè додека внатрешноста на рерната е загреана, автоматското чистење нема да се активира. Почекајте
рерната да се олади и обидете се повторно.
• Не применувајте преголема сила при сипување вода на дното. Направете го тоа внимателно. Во
спротивно, водата ќе се прелие кон предната страна.
Пиролитичко чистење
Пиролитичката функција претставува чистење со термално чистење под висока температура. Тоа ги
гори масните остатоци и го олеснува рачното чистење.
3. Завртете го вртливото копче за избирање
вредности за да изберете C 1 (Чистење со пареа), а
потоа притиснете OK за да започнете со чистењето.
Чистењето со пареа трае 26 минути.
1. Отстранете ги сите додатоци, вклучувајќи ги и
страничните шини, и избришете ги рачно големите
нечистотии во внатрешноста на рерната. Во
спротивно, тие може да се запалат за време на
циклусот за чистење и да предизвикаат пожар.
2. Завртете го копчето за избор на режим за да
изберете .
Македонски 17
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 17
2018-12-04 PM 3:57:53
Ракување
3. Завртете го вртливото копче за избирање
вредности за да изберете Пиролитичко чистење
(C 2), а потоа притиснете OK.
Тајмер
Тајмерот ви помага да го проверите времето или времетраењето на готвењето.
1. Притиснете
4. Завртете го вртливото копче за избирање
вредности за да изберете едно од следите 3 нивоа
за времето на чистење: 1 ч. 50 мин., 2 ч. 10 мин. и
2 ч. 30 мин.
5. Притиснете OK за да започнете со чистењето.
.
2. Завртете го вртливото копче за избирање
вредности за да го поставите времетраењето, а
потоа притиснете OK.
Максимална вредност што можете да ја изберете за
времето е 23 часа и 59 минути.
6. Кога ќе завршите, почекајте рерната да се олади, а
потоа избришете ги рабовите на вратата со влажна
крпа.
Вклучување/исклучување звук
Ракување
ВНИМАНИЕ
• Не допирајте ја рерната бидејќи таа се загрева за време на циклусот на чистење.
• За да избегнете несреќи, не дозволувајте им на децата да бидат во близина на рерната.
• Откако ќе заврши циклусот, не исклучувајте го напојувањето додека работи вентилаторот за ладење
чија функција е да ја излади рерната.
• За да го исклучите звукот, притиснете и задржете
3 секунди.
• За повторно да го вклучите звукот, повторно
притиснете и задржете врз копчето во период од
3 секунди.
ЗАБЕЛЕШКА
• Штом започне циклусот, внатрешноста на рерната почнува да се загрева. Потоа вратата се заклучува
заради безбедносни причини. Кога циклусот ќе заврши и вратата на рерната ќе се олади, вратата ќе
се отклучи.
• Не заборавајте да ја испразните рерната пред чистењето. Додатоците може да се деформираат
поради високата температура во рерната.
18 Македонски
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 18
2018-12-04 PM 3:57:54
Паметно готвење
Рачно готвење
Печење
Ви препорачуваме претходно да ја загреете рерната за да добиете најдобри резултати.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ за акриламидот
Акриламидот кој се создава при печење храна која содржи скроб, како што е чипс, помфрит и
леб, може да предизвика здравствени проблеми. Се препорачува оваа храна да се готви на ниска
температура и да не се препекува, препржува или гори.
Време
(мин.)
2
160-170
35-40
Решетка за печење,
тава во вид на калап
3
175-185
50-60
Решетка за печење,
тава за пита со
овошје Ø 20 cm
3
190-200
50-60
Печиво со квасец
во сад со овошје и
прелив од тесто
Универзален сад
2
160-180
40-50
Парчиња овошје
Решетка за печење,
огноотпорен сад
22-24 cm
3
170-180
25-30
Погачи
Универзален сад
3
180-190
30-35
Лазањи
Решетка за печење,
огноотпорен сад
22-24 cm
3
190-200
25-30
Пуслици
Универзален сад
3
80-100
100-150
Решетка за печење,
чаши за суфле
3
170-180
20-25
Колач од јаболка со
квасец во сад
Универзален сад
3
150-170
60-70
Домашна пица,
1-1,2 kg
Универзален сад
2
190-210
10-15
Замрзнато лиснато
тесто, полнето
Универзален сад
2
180-200
20-25
Додатоци
Ниво
Пандишпан
Решетка за печење,
тава Ø 25-26 cm
Мраморен колач
Пита со овошје
ЗАБЕЛЕШКА
• Загревањето се препорачува за сите режими за готвење, освен доколку не е поинаку назначено во
водичот за готвење.
• При користење на Економичен грејач, ставете ја храната во центарот на дополнителната решетка.
Совети за додатоците
Вашата рерна се испорачува со голем број различни додатоци. Можно е да ви недостасуваат некои
од додатоците наведени во табелата подолу. Меѓутоа, дури и ако не ви се испорачани сите додатоци
наведени во овој водич за готвење, можете да ги искористите тие што веќе ги имате и да ги добиете
истите резултати.
• Садот за печење и универзалниот сад може да се користат наизменично.
• Кога готвите храна со масло, препорачливо е да ставите друг сад под решетката за печење во кој ќе
се собира вишокот масло. Доколку ви е испорачан додатокот за решетката за печење, можете да го
користите во комбинација со решетката за печење.
• Доколку ви е испорачан универзалниот сад или длабокиот сад или, пак, и двата, за готвење храна со
масло е подобро да го користите садот кој е подлабок.
Суфле
Вид на
греење
Паметно готвење
Темп. (°C)
Храна
Македонски 19
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 19
2018-12-04 PM 3:57:54
Паметно готвење
Храна
Темп. (°C)
Време
(мин.)
2
180-190
25-35
Кокошка, цела,
1,2 kg*
Решетка за печење +
Универзален сад
Решетка за печење,
тава Ø 20 cm
2
160-170
65-75
Парчиња пилешко
Универзален сад
3
180-200
5-10
Додатоци
Ниво
пита
Решетка за печење,
огноотпорен сад
22-24 cm
Пита со јаболка
Ладна пица
Вид на
греење
Додатоци
Ниво
Вид на
греење
Темп. (°C)
Време
(мин.)
Месо (говедско/свинско/јагнешко)
Паметно готвење
Време
(мин.)
3
1
205
80-100
Решетка за печење +
Универзален сад
3
1
200-220
25-35
Гради од патка
Решетка за печење +
Универзален сад
3
1
180-200
20-30
Мала мисирка, цела,
5 kg
Решетка за печење +
Универзален сад
3
1
180-200
120-150
Зеленчук, 0,5 kg
Решетка за печење +
Универзален сад
3
1
220-230
15-20
Печен компир
исечен на половина,
0,5 kg
Решетка за печење +
Универзален сад
3
1
200
45-50
Филети од риба,
печени
Решетка за печење +
Универзален сад
3
1
200-230
10-15
Печена риба
Решетка за печење+
универзален сад
3
1
180-200
30-40
Додатоци
Ниво
Вид на
греење
Живина (пилешко/патка/мисирка)
Печење
Храна
Темп. (°C)
Храна
Говедски бифтек,
1 kg
Решетка за печење +
Универзален сад
3
1
160-180
50-70
Телешко месо со
коска, 1,5 kg
Решетка за печење +
Универзален сад
3
1
160-180
90-120
Печено свинско, 1 kg
Решетка за печење +
Универзален сад
3
1
200-210
50-60
Големо парче
свинско месо, 1 kg
Решетка за печење +
Универзален сад
3
1
160-180
100-120
Нозе од јагне со
коска, 1 kg
Решетка за печење +
Универзален сад
3
1
170-180
100-120
Зеленчук
Риба
* Превртете по изминување на половина од времето.
20 Македонски
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 20
2018-12-04 PM 3:57:54
Печење скара
Замрзнати подготвени оброци
При користење на режимот Голем грејач, ви препорачуваме претходно да ја загреете рерната.
Превртете по изминување на половина од времето.
Храна
Додатоци
Ниво
Вид на
греење
Темп. (°C)
Време
(мин.)
Леб
Тост
Тост со сирење
Решетка за печење
5
240-250
2-4
Универзален сад
4
200
4-8
Говедско
Темп. (°C)
Време
(мин.)
3
200-220
15-25
Решетка за печење
3
180-200
45-50
Замрзнат компир за
печење
Универзален сад
3
220-225
20-25
Замрзнати крокети
Универзален сад
3
220-230
25-30
Решетка за печење
3
190-200
10-15
Храна
Додатоци
Ниво
Замрзната пица
Решетка за печење
Замрзнати лазањи
Вид на
греење
Решетка за печење +
Универзален сад
4
1
230-250
15-20
Замрзнато сирење
(camembert)
Плескавици*
Решетка за печење +
Универзален сад
4
1
230-250
15-20
Замрзнати багети со
додатоци
Решетка за печење +
Универзален сад
3
1
190-200
10-15
Замрзнати парчиња
риба
Решетка за печење +
Универзален сад
3
1
190-200
15-25
Замрзнати рибини
плескавици
Решетка за печење
3
180-200
20-35
Свинско
Свински кременадли
Решетка за печење +
Универзален сад
4
1
230-250
20-25
Колбаси
Решетка за печење +
Универзален сад
4
1
230-250
10-15
Пилешки гради
Решетка за печење +
Универзален сад
4
1
230-240
30-35
Пилешки батаци
Решетка за печење +
Универзален сад
4
1
230-240
25-30
Живина
Паметно готвење
Стек*
* Превртете по изминување на 2/3 од времето на готвење.
Македонски 21
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 21
2018-12-04 PM 3:57:54
Паметно готвење
Професионално печење
Храна
Овој режим вклучува автоматски циклус на загревање до 220 °C. Горниот грејач и вентилаторот работат
за време на запржувањето на месото. По оваа фаза, храната се готви полека на ниската температура
што е избрана. Процесот се врши додека работат горниот и долниот грејач. Овој режим е соодветен за
печење месо и живина.
Храна
Додатоци
Ниво
Темп. (°C)
Време (мин.)
Замрзнати
долгнавести
парчиња компир,
0,3-0,5 kg
Универзален сад
3
190-210
20-30
Филети од риба,
печени, 0,4-0,8 kg
Решетка за печење +
Универзален сад
3
1
200-220
20-30
Крцкави филети
од риба, со лебни
трошки, 0,4-0,8 kg
Решетка за печење +
Универзален сад
3
1
200-220
20-30
Додатоци
Ниво
Темп. (°C)
Време (часа)
Печено телешко
Решетка за печење +
Универзален сад
3
1
80-100
3-4
Печено свинско
Решетка за печење +
Универзален сад
3
1
80-100
4-5
Печено јагнешко
Решетка за печење +
Универзален сад
3
1
80-100
3-4
Печен говедски
бифтек, 0,8-1,2 kg
Решетка за печење +
Универзален сад
2
1
180-200
50-70
Гради од патка
Решетка за печење +
Универзален сад
3
1
70-90
2-3
Печен зеленчук,
0,4-0,6 kg
Универзален сад
3
200-220
20-30
Еко конвекција
Паметно готвење
Овој режим користи систем за оптимизирано греење кој заштедува енергија при готвење на јадењата.
Времињата за оваа категорија се поставени со цел да не се врши претходно загревање пред готвењето
за заштеда на повеќе енергија.
Времето за готвење и/или температурата можете да го зголемувате или намалувате по ваша желба.
Храна
Додатоци
Ниво
Темп. (°C)
Време (мин.)
Решетка за печење
2
160-180
40-60
Нелупени печени
компири, 0,4-0,8 kg
Универзален сад
2
190-200
50-70
Колбаси, 0,3-0,5 kg
Решетка за печење +
Универзален сад
3
1
160-180
15-25
Универзален сад
3
180-200
20-30
Парчиња овошје,
0,8-1,2 kg
Замрзнат компир за
печење, 0,3-0,5 kg
22 Македонски
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 22
2018-12-04 PM 3:57:54
Автоматски програми за готвење
Бр.
Во следната табела се претставени 20 автоматски програми за готвење, скара и печење.
Таа ги содржи количините, тежините и соодветните препораки. Режимите на готвење и времињата
се однапред програмирани за да ви се олесни готвењето. Во книгата со инструкции ќе пронајдете
неколку рецепти за автоматските програми.
Автоматските програми за готвење од 1 до 8, 18 и 19 вклучуваат загревање и го прикажуваат
напредокот на загревање. Ве молиме ставете ја храната во рерната откако ќе го слушнете звучниот
сигнал за завршено загревање.
Потоа, притиснете го копчето Време на готвење за активирање на автоматското готвење.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
A5
Храна
Пита
(Quiche Lorraine)
Храна
Тежина (kg)
1,0-1,5
A1
Гратин со компир
A6
Пандишпан
Лазањи
Пита со јаболка
3
Решетка за печење
3
A7
Решетка за печење
2
Подгответе пита со јаболка во кружен метален сад за печење со
големина од 24-26 cm. Активирајте ја програмата откако ќе се
активира звучниот сигнал за завршено загревање и ставете го садот
во центарот на решетката.
Решетка за печење
2
Мраморен колач
A8
Холандски ролат
A9
A 10
Печени јагнешки
кременадли со
зачини
3
Решетка за печење
2
Подгответе го тестото и ставете го во кружен метален сад во вид на
калап. Активирајте ја програмата откако ќе се активира звучниот
сигнал за завршено загревање и ставете го садот во центарот на
решетката.
Решетка за печење
2
Подгответе го тестото и ставете го во црн правоаголен метален сад
за печење (со должина од 25 cm). Активирајте ја програмата откако
ќе се активира звучниот сигнал за завршено загревање и ставете го
садот во центарот на решетката.
0,9-1,1
Печен говедски
бифтек
Решетка за печење
Подгответе го тестото и ставете го во црн кружен метален сад за
печење со дијаметар од 26 cm. Активирајте ја програмата откако ќе
се активира звучниот сигнал за завршено загревање и ставете го
садот во центарот на решетката.
0,7-0,8
Подгответе домашни лазањи во огноотпорен сад од 22-24 cm.
Активирајте ја програмата откако ќе се активира звучниот сигнал за
завршено загревање и ставете ја чинијата во центарот на решетката.
1,2-1,4
A4
Решетка за печење
Подгответе свеж гратин од зеленчук во огноотпорен сад со
големина од 22-24 cm. Активирајте ја програмата откако ќе се
активира звучниот сигнал за завршено загревање и ставете ја
чинијата во центарот на решетката.
1,0-1,5
A3
3
1,2-1,5
Подгответе тесто за пита и ставете го во кружен сад со дијаметар од
25 cm. Активирајте ја програмата откако ќе се активира звучниот
сигнал за завршено загревање, додајте го филот и ставете ја чинијата
во центарот на решетката.
1,1-1,3
Решетка за печење +
Универзален сад
Паметно готвење
Гратин од
зеленчук
Решетка за печење
Ниво
0,7-0,8
Ниво
Подгответе свеж гратин со компири во огноотпорен сад со големина
од 22-24 cm. Активирајте ја програмата откако ќе се активира
звучниот сигнал за завршено загревање и ставете ја чинијата во
центарот на решетката.
0,8-1,2
A2
Додатоци
Додатоци
0,5-0,6
Секогаш употребувајте ракавици за вадење на храната.
Бр.
Тежина (kg)
2
1
Зачинете го говедското и оставете го во ладилникот 1 час.
Ставете ја решетката за печење со дебелата страна нагоре.
0,4-0,6
0,6-0,8
Решетка за печење +
Универзален сад
4
1
Маринирајте ги јагнешките кременадли со зачини и ставете ги врз
решетката за печење.
Македонски 23
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 23
2018-12-04 PM 3:57:54
Паметно готвење
Бр.
Храна
Тежина (kg)
Додатоци
Ниво
0,9-1,1
Решетка за печење +
Универзален сад
2
1
1,1-1,3
A 11
Кокошка, цела
Исплакнете ја и исчистете ја кокошката. Подгответе ја кокошката
со масло и зачини. Ставете ја врз решетката за печење со градите
свртени надолу, а потоа превртете ја штом се активира звучниот
сигнал на рерната.
0,4-0,6
A 12
Пилешки гради
0,6-0,8
Решетка за печење +
Универзален сад
4
1
Бр.
Храна
0,6-0,8
A 16
Печен компир
исечен на
половина
A 17
Замрзнат компир
за печење
0,5-0,7
A 13
Пастрмка
Паметно готвење
Филети од лосос
0,6-0,8
0,6-0,8
Печен зеленчук
Универзален сад
0,5-0,7
0,6-0,9
A 18
Замрзната пица
Универзален сад
3
Универзален сад
3
1,0-1,2
A 19
Домашна пица
A 20
3
Универзален сад
2
Подгответе ја домашната пица со тесто со квасец и ставете ја во
садот. Во тежината се вклучени тестото и додатоците како што е сос,
зеленчук, шунка и сирење. Активирајте ја програмата откако ќе се
активира звучниот сигнал за завршено загревање и ставете го садот.
0,5-0,6
Ферментација на
тесто со квасец
Решетка за печење
Ставете ја замрзнатата пица на средината од решетката за печење.
Активирајте ја програмата откако ќе се активира звучниот сигнал
за завршено загревање и ставете ја решетката. Првата поставка е за
тенка италијанска пица, а втората за пица со дебело тесто.
0,8-1,0
4
Исплакнете и подгответе парчиња од тиквички, модар патлиџан,
пиперки, кромид и мали домати. Премачкајте со маслиново масло,
тревки и зачини. Распоредете ги подеднакво во садот.
Ниво
Пресечете ги надолжно големите компири (по 200 g) на половина.
Ставете ги врз решетката со исечената страна свртена нагоре и
премачкајте ги со маслиново масло, тревки и зачини.
0,3-0,6
4
1
Исплакнете ги и исчистете ги филетите или стековите. Ставете ги
филетите врз решетката за печење со кожата свртена нагоре.
0,4-0,6
A 15
Решетка за печење +
Универзален сад
Додатоци
Подеднакво распоредете го замрзнатиот компир за печење во садот.
4
1
Исплакнете ја и исчистете ја рибата, а потоа ставете ја врз решетката
за печење по должина од главата до опашката. Додајте лимонов сок,
сол и зачини во внатрешноста на рибата. Засечете ја површинската
кожа со нож. Премачкајте со масло и сол.
0,4-0,6
A 14
Решетка за печење +
Универзален сад
0,8-1,0
0,3-0,5
Маринирајте ги градите и ставете ги на решетката за печење.
0,3-0,5
Тежина (kg)
0,7-0,8
Решетка за печење
2
Подгответе го тестото во сад и покријте го со фолија. Ставете го во
средината на решетката. Првата поставка е за тесто за пици и торти,
а втората поставка за тесто за леб.
24 Македонски
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 24
2018-12-04 PM 3:57:54
Тест јадења
2. Печење скара
Загрејте ја празната рерна 5 минути со помош на функцијата Голем грејач.
Во согласност со стандардот EN 60350-1
Темп.
(°C)
Време
(мин.)
5
250
(макс.)
1-2
4
1
250
(макс.)
1во 18-22
2ро 7-10
Темп.
(°C)
Време
(мин.)
205
80-100
1. Печење
Вид храна
Додатоци
Ниво
Препораките за печење се однесуваат на загреана рерна. Секогаш ставајте ги садовите со закосената
страна насочена кон вратата.
Тост од бел
леб
Решетка за печење
Говедски
плескавици*
(12 секоја)
Решетка за печење +
Универзален сад
(за масните капки)
Вид храна
Додатоци
Темп.
(°C)
Време
(мин.)
3
165
25-30
2
160
28-33
1+4
155
35-40
Ниво
Вид на
греење
Вид на
греење
* Превртете по изминување на 2/3 од времето на готвење.
Мали колачи
Бисквит од
брашно
Пита со
јаболка
Универзален сад
1+4
140
Вид храна
Додатоци
Ниво
Цела
кокошка*
Решетка за печење +
Универзален сад
(за масните капки)
3
1
35-40
2
160
35-40
2
160
35-40
1+4
155
45-50
Решетка за печење +
2 тави за торта со странично
затегнување
* (со темна облога, ø 20 cm)
1 поставена
дијагонално
160
70-80
Универзален сад +
Pешетка за печење +
2 тави за торта со странично
затегнување
** (со темна облога, ø 20 cm)
1+3
160
80-90
Решетка за печење +
Тава за торта со странично
затегнување
(со темна облога, ø 26 cm)
3. Печење
Вид на
греење
* Превртете по изминување на половина од времето.
Паметно готвење
Безмасен
пандишпан
Универзален сад
* Две пити се поставуваат на решетката на задната лева страна и предната десна страна.
** Две пити се поставуваат централно - една над друга.
Македонски 25
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 25
2018-12-04 PM 3:57:54
Одржување
Чистење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Рерната и додатоците треба да се изладат пред да се започне со чистењето.
Не користете абразивни средства за чистење, тврди четки, парчиња груба ткаенина, метална жица,
ножеви или какви било други абразивни материјали.
Внатрешност на рерната
• За чистење на внатрешноста на рерната, употребете чиста крпа и нежно средство за чистење или
топла сапуница.
• Немојте рачно да ја чистите бравата на вратата.
• За да се избегне оштетување на емајлираните површини на рерната, користете само стандардни
средства за чистење рерни.
• За отстранување на тврдокорните нечистотии, користете специјални средства за чистење рерни.
ЗАБЕЛЕШКА
Каталитичките делови се обложени или на една или на 3 страни, во зависност од моделот.
Вадење на вратата
При нормално користење, вратата на рерната не смее да се вади, но доколку вадењето е неопходно,
на пример заради чистење, придржувајте се до следните инструкции.
ВНИМАНИЕ
Вратата на рерната е тешка.
1. Отворете ја вратата и со повлекување целосно
отворете ги спојните елементи кај двете шарки.
Надворешност на рерната
За чистење на надворешноста на рерната, како што се вратата, рачката или екранот, користете чиста
крпа и нежно средство за чистење или топла сапуница и исушете со кујнска крпа или сува крпа.
Маснотиите и нечистотиите може да не се отстранат, особено оние околу рачката, поради топлиот
воздух кој се испушта од внатрешноста. Ви препорачуваме да ја чистите рачката по секое користење.
Одржување
Додатоци
Перете ги додатоците по секое користење и сушете ги со кујнска крпа. За отстранување на
тврдокорните нечистотии, потопете ги користените додатоци во топла сапуница приближно 30 минути
пред перењето.
Каталитички емајлирана површина (само за моделите кај кои е применливо)
Отстранливите делови се обложени со каталитички емајл со темно сива боја. Тие може да се извалкаат
со масло и маснотии при циркулирањето на воздухот за време на конвекцијата. Меѓутоа, овие
нечистотии горат кога рерната постигнува температури од 200 °C или повеќе.
1. Извадете ги сите додатоци од внатрешноста на рерната.
2. Исчистете ја внатрешноста на рерната.
3. Изберете режим Конвекција со максимална температура и активирајте го циклусот во времетраење
од еден час.
2. Затворете ја вратата за приближно 70°. Со двете
раце, фатете ја странично вратата на средината и
повлечете ја со подигнување, сè додека шарките
целосно не излезат.
70°
3. Откако ќе завршите со чистењето, повторете
ги чекорите 1 и 2 во обратен редослед за да ја
прикачите вратата. Жлебот на шарката треба да
влезе на место и на двете страни.
26 Македонски
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 26
2018-12-04 PM 3:57:55
Вадење на стаклото на вратата
01
Вратата на рерната има 3 стаклени плочи кои се поставени паралелно една на друга.
Плочите можат да се извадат при чистењето.
02
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Вратата на рерната мора да се отстрани од рерната за да можете да ги исчистите стаклените плочи на
вратата.
1. Извадете ги 2-те завртки на левата и десната страна
на вратата.
03
3. Откако ќе ги исчистите стаклата на вратата,
повторете ги чекорите 1 и 2 во обратен редослед
за да ги склопите. Утврдете ги соодветните
местоположби на стаклените плочи со помош на
сликата погоре.
04
01
02
03
04
Капак
Гумени држачи (десен и лев)
Стакло 2
Стакло 1
ЗАБЕЛЕШКА
При склопување на внатрешното стакло 1, немојте да го користите стаклото 2 и поставете ја
отпечатената површина во насока надолу.
01
2. Одвојте го капакот и отстранете го стаклото 1,
стаклото 2 и 2-та гумени држачи од вратата.
Колектор за вода
02
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
01 Стакло 1
02 2 гумени држачи
01
01 Колектор за вода
Ако протече вода од колекторот за вода, обратете се
кај нас во локалниот сервисен центар на Samsung.
Одржување
Колекторот за вода не го собира само вишокот влага
која се создава при готвењето, туку и остатоците од
храна. Испразнувајте го и чистете го често колекторот
за вода.
Македонски 27
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 27
2018-12-04 PM 3:57:55
Одржување
Вадење на страничните шини (во зависност од моделот)
1. Притиснете ја средината на горниот дел од
страничната шина.
Замена
Светилки
1. Отстранете го стакленото капаче со вртење
спротивно од стрелките на часовникот.
2. Заменете ја светилката на рерната.
3. Исчистете го стакленото капаче.
4. Кога ќе завршите, следете го чекорот 1 погоре
во обратен редослед за да го вратите стакленото
капаче.
2. Завртете ја страничната шина за приближно 45°.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
• Пред да ја замените светилката, исклучете ја рерната и извадете го кабелот за напојување.
• Користете само светилки од 25-40 W / 220-240 V, отпорни на температура до 300 °C. Во локалниот
сервисен центар на Samsung може да купите овластени светилки.
• Секогаш користете сува крпа кога ракувате со халогенски светилки. На тој начин нема да оставите
отпечатоци од прсти или пот на нивната површина, кои можат да им го намалат работниот век.
Одржување
3. Повлечете и извадете ја страничната шина од двата
долни отвори.
28 Македонски
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 28
2018-12-04 PM 3:57:56
Отстранување на проблеми
Точки на проверка
Проблем
Ако настане проблем кај рерната, прво разгледајте ја табелата подолу и применете ги советите. Ако
проблемот не се отстрани, обратете се во локалниот сервисен центар на Samsung.
Проблем
Копчињата не може да
се притиснат правилно.
Причина
Дејство
Дејство
• Ако рерната е инсталирана
на место без соодветна
вентилација
• Обрнете внимание на
растојанијата наведени во
водичот за инсталација на
производот.
Вратата не може да се
отвори соодветно.
• Ако има остатоци од храна
заглавени помеѓу вратата и
внатрешноста на производот
• Исчистете ја рерната темелно,
а потоа повторно отворете ја
вратата.
Внатрешната светилка
не свети доволно или
не се вклучува.
• Ако светилката се вклучува и
исклучува
• Светилката се исклучува
автоматски по одреден
временски период за да
заштеди енергија. Вклучете ја
повторно со притиснување
на копчето за светилката на
рерната.
• Ако светилката се прекрие со
надворешни супстанции за
време на готвењето
• Исчистете ја внатрешноста на
рерната и проверете повторно.
При допир на рерната
се појавува електричен
удар.
• Ако напојувањето не е
правилно заземјено
• Проверете дали приклучокот
за напојување е правилно
заземјен.
Капе вода.
• Во одредени случаи може да
се појави вода или пареа во
зависност од храната.
Тоа не претставува дефект на
производот.
• Оставете ја рерната да се олади,
а потоа избришете ја со сува
крпа за бришење садови.
• Осветлувањето се менува во
зависност од промената на
излезната моќност.
• Промените во излезната
моќност за време на готвењето
не претставуваа дефекти,
па затоа нема потреба да се
грижите.
• Отстранете ги надворешните
супстанции и обидете се
повторно.
• Модел на допир: ако има влага
на надворешната површина
• Отстранете ја влагата и обидете
се повторно.
• Ако е поставена функцијата за
заклучување
• Проверете дали е поставена
функцијата за заклучување.
Времето не се
прикажува.
• Ако напојувањето со енергија
се прекине
• Проверете дали има
напојување со енергија.
Рерната не
функционира.
• Ако напојувањето со енергија
се прекине
• Проверете дали има
напојување со енергија.
Рерната престанува да
функционира за време
на готвењето.
• Ако се исклучи од штекерот
• Поврзете го напојувањето
повторно.
Напојувањето се
исклучува при работа.
• Ако континуираното готвење
трае премногу долго
• По долгото готвење, оставете ја
рерната да се олади.
• Ако вентилаторот за ладење не
функционира
• Слушнете дали доаѓа звук од
вентилаторот за ладење.
• Ако рерната е инсталирана
на место без соодветна
вентилација
• Обрнете внимание на
растојанијата наведени во
водичот за инсталација на
производот.
Излегува пареа од
отворот на вратата.
• Кога се користат повеќе
приклучоци за напојување во
истиот штекер
• Користете само еден
приклучок.
Осветлувањето во
внатрешноста на
рерната се менува.
• Ако напојувањето со енергија
се прекине
• Проверете дали има
напојување со енергија.
Во рерната останува
вода по користењето.
• Ако користите штекер без
заземјување
Отстранување на проблеми
Надворешната
површина на рерната
се загрева премногу
при работа.
• Ако има надворешни
супстанции заглавено помеѓу
копчињата
Рерната не се напојува
со енергија.
Причина
Македонски 29
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 29
2018-12-04 PM 3:57:56
Отстранување на проблеми
Проблем
Причина
Дејство
Готвењето е завршено,
но вентилаторот за
ладење сè уште работи.
• Вентилаторот автоматски
работи одреден временски
период за да ја проветри
внатрешноста на рерната.
• Тоа не претставува дефект
на производот, па затоа нема
потреба да се грижите.
Рерната не се загрева.
• Ако вратата е отворена
• Затворете ја вратата и
рестартирајте ја постапката.
• Ако контролите на рерната не
се правилно поставени
• Погледнете го поглавјето
за ракување со рерната и
ресетирање на рерната.
• Ако осигурувачот во
вашиот дом прегорел или
прекинувачот на електричното
коло се исклучил
• Заменете го осигурувачот или
вклучете го прекинувачот за
електричното коло. Ако ова
често се случува, повикајте
електричар.
• При првото користење
• Грејачот може да создаде чад
при првото користење на
рерната. Тоа не претставува
дефект, а по 2-3 користења на
рерната, треба да престане да
се појавува.
За време на
користењето излегува
чад.
Отстранување на проблеми
При користење на
рерната се појавува
миризба на изгорено
или на пластика.
• Ако има храна на грејачот
• Оставете ја рерната добро да се
олади и отстранете ја храната
од грејачот.
• Ако користите пластични
или други садови кои не се
огноотпорни
• Користете стаклени садови
кои се соодветни за високи
температури.
Проблем
Причина
Дејство
Рерната не готви
правилно.
• Ако често ја отворате вратата за
време на готвењето
• Не отворајте ја вратата често,
освен кога готвите храна која
треба да се превртува. Ако
ја отворате вратата често,
температурата во внатрешноста
се намалува и тоа може
да влијае негативно врз
резултатите од готвењето.
Уредот е жежок
при пиролитичкото
чистење.
• Тоа се случува поради
високите температури при
пиролитичкото чистење.
• Тоа не претставува дефект
на производот, па затоа нема
потреба да се грижите.
За време на
пиролитичкото чистење
се појавува миризба на
изгорено.
• Пиролитичкото чистење
користи високи температури, па
можно е да се појави миризба
од изгорените остатоци од
храна.
• Тоа не претставува дефект
на производот, па затоа нема
потреба да се грижите.
Чистењето со пареа не
функционира.
• Тоа се случува поради премногу
висока температура.
• Оставете ја рерната да се
олади, а потоа продолжете да ја
користите
30 Македонски
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 30
2018-12-04 PM 3:57:56
Додаток
Информативни кодови
Список со податоци за производот
Ако рерната не може да функционира, на екранот може да се прикаже информативен код. Погледнете
ја табелата подолу и применете ги советите.
Код
C-d1
Значење
C-20
C-21
Дефект на сензорот
C-22
C-F1
Се појавува само за време на читање/
пишување во EEPROM
C-F0
Ако нема комуникација помеѓу главниот
PCB и споредниот PCB
C-F2
C-d0
Се појавува кога постои проблем во
комуникацијата помеѓу Touch IC <->
Главна или споредна комуникација
Проблем со копчињата
Се појавува при притиснување и
задржување на копчињата подолг
временски период.
Безбедносно исклучување
Рерната работела долг период со
поставената температура.
• Под 105 °C - 16 часа
• Од 105 °C до 240 °C - 8 часа
• Од 245 °C до макс. - 4 часа
Исклучете ја рерната и активирајте ја
повторно. Доколку проблемот повторно
се појави, исклучете го напојувањето
целосно во период од 30 секунди или
повеќе, а потоа повторно поврзете го.
Ако проблемот не се отстрани, ве молиме
обратете се во сервисен центар.
Исклучете ја рерната и активирајте ја
повторно. Доколку проблемот повторно
се појави, исклучете го напојувањето
целосно во период од 30 секунди или
повеќе, а потоа повторно поврзете го.
Ако проблемот не се отстрани, ве молиме
обратете се во сервисен центар.
Исчистете ги копчињата и проверете
дали има вода врз/околу нив. Исклучете
ја рерната и обидете се повторно. Ако
проблемот не се отстрани, обратете се во
локалниот сервисен центар на Samsung.
Ова не претставува дефект на машината.
Исклучете ја рерната и отстранете ја
храната. Потоа, обидете се повторно.
Идентификација на модел
SAMSUNG
NV70K3370BS/OL
NV70K3370BB/OL
Индекс на енергетска ефикасност по внатрешна празнина
(EEI внатрешна празнина)
95,2
Класа на енергетска ефикасност по внатрешна празнина
A
Потрошувачка на енергија потребна за загревање на стандардно полнење
во внатрешната празнина на рерната со електрично загревање за време
на еден циклус во конвенционален режим по внатрешна празнина
(вкупна електрична енергија) (EC електрична внатрешна празнина)
0,99 kWh/циклус
Потрошувачка на енергија потребна за загревање на стандардно полнење
во внатрешната празнина на рерната со електрично загревање за време
на еден циклус во режим со вентилатор по внатрешна празнина
(вкупна електрична енергија) (EC електрична внатрешна празнина)
0,80 kWh/циклус
Број на внатрешни празнини
1
Извор на топлина по внатрешна празнина (струја или гас)
струја
Волумен по внатрешна празнина (V)
Вид на рерна
Маса на уредот (M)
68 L
Вградена
38,8 kg
Податоците се утврдени според стандардот EN 60350-1 и регулативите на комисијата
(ЕУ) бр. 65/2014 и (ЕУ) бр. 66/2014.
Совети за заштеда на енергија
• За време на готвењето, вратата на рерната треба да биде затворена, освен кога треба да ја превртите
храната. Не отворајте ја вратата често за време на готвењето за да не ја намалите температурата во
рерната и да заштедите енергија.
• Планирајте ја употребата на рерната за да избегнете исклучување на рерната помеѓу готвење
две различни јадења, за да заштедите енергија и да го намалите времето потребно за повторно
загревање на рерната.
• Ако времето на готвење трае повеќе од 30 минути, рерната може да се исклучи од 5 до 10 минути
пред да завршите со готвењето за да заштедите енергија. Преостанатата топлина ќе го заврши
процесот на готвење.
• Доколку е можно, гответе повеќе јадења истовремено.
Додаток
S-01
Дејство
Дефект во механизмот на вратата
SAMSUNG
Македонски 31
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 31
2018-12-04 PM 3:57:56
ПРАШАЊА ИЛИ КОМЕНТАРИ?
ЗЕМЈА
ПОВИКАЈТЕ
ИЛИ ПОСЕТЕТЕ НÈ ПРЕКУ ИНТЕРНЕТ НА
ALBANIA
045 620 202
www.samsung.com/al/support
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800-SAMSUNG
(800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych:
801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (opłata według taryfy operatora)
http://www.samsung.com/pl/support/
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG
(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
DG68-00753A-03
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 32
2018-12-04 PM 3:57:56
Cuptor încorporabil
Manual de utilizare şi instalare
NV70K3370BS/OL / NV70K3370BB/OL
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 1
2018-12-04 PM 3:57:57
Cuprins
Cuprins
Utilizarea acestui manual
3
Gătit inteligent
În acest manual de utilizare se folosesc următoarele simboluri:
3
Instrucţiuni pentru siguranţă
3
Preparare manuală
Programe de preparare automate
Vase de test
Măsuri de precauţie importante
Cum se elimină corect acest produs
(Deşeuri de echipamente electrice şi electronice)
Funcţia de economisire automată a energiei
3
Întreţinere
6
6
Curăţare
Înlocuire
Instalarea
6
Depanare
Conţinutul ambalajului
Alimentare cu curent electric
Montarea în dulap
6
7
8
Aspecte de verificat
Coduri de informare
Înainte de a începe
9
Setări iniţiale
Miros de cuptor nou
Mecanism inteligent de protecţie
Accesorii
Operaţiuni
Panou de comandă
Setări uzuale
Mod de preparare
Preparare automată
Curăţare
Cronometru
Oprirea/Pornirea sunetului
Anexă
Fişa de date a produsului
19
19
23
25
26
26
28
29
29
31
31
31
9
9
9
10
11
11
11
15
16
17
18
18
2 Română
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 2
2018-12-04 PM 3:57:57
Instrucţiuni pentru siguranţă
Vă mulţumim că aţi ales un cuptor încorporabil de la SAMSUNG.
Acest manual de utilizare conţine informaţii importante referitoare la siguranţă şi
instrucţiuni menite să vă ajute la utilizarea şi întreţinerea aparatului.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual de utilizare înainte de a utiliza cuptorul şi să
îl păstraţi pentru consultări ulterioare.
Instalarea acestui cuptor trebuie efectuată numai de către un electrician calificat.
Instalatorul este responsabil pentru conectarea aparatului la sursa de alimentare, în
conformitate cu recomandările relevante privind siguranţa.
În acest manual de utilizare se folosesc următoarele simboluri:
AVERTISMENT
Pericole sau acţiuni nesigure care pot provoca leziuni corporale grave sau decesul şi/
sau deteriorarea bunurilor.
ATENŢIE
Pericole sau acţiuni nesigure care pot provoca leziuni corporale sau deteriorarea
bunurilor.
NOTĂ
Sfaturi utile, recomandări sau informaţii care ajută utilizatorii să mânuiască produsul.
Măsuri de precauţie importante
AVERTISMENT
Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv
copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de
către persoane fără experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazului
în care sunt supravegheate sau instruite corespunzător de către
persoana responsabilă pentru siguranţa lor cu privire la utilizarea
aparatului.
Copiii trebuie supravegheaţi, pentru a nu transforma aparatul în
obiect de joacă.
Mijloacele de deconectare trebuie încorporate în cablajul fix, în
conformitate cu regulile de cablare.
După instalare, acest aparat ar trebui să permită deconectarea de
la sursa de alimentare. Pentru deconectare, ştecherul trebuie să
fie accesibil sau se poate încorpora un întrerupător în cablajul fix,
conform regulilor de cablare.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie
înlocuit de către producător, un reprezentant de service al acestuia
sau o persoană cu o calificare similară, pentru a se evita orice risc.
Utilizarea acestui manual
Utilizarea acestui manual
Română 3
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 3
2018-12-04 PM 3:57:58
Instrucţiuni pentru siguranţă
Instrucţiuni pentru siguranţă
Metoda de prindere indicată nu trebuie să depindă de utilizarea
adezivilor, deoarece aceştia nu constituie mijloace de prindere
sigure.
Acest aparat poate fi folosit de către copii cu vârsta de cel
puţin 8 ani şi de persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau
mentale reduse sau fără experienţă şi cunoştinţe dacă acestea
sunt supravegheate sau au primit instrucţiuni pentru utilizarea
aparatului în siguranţă şi înţeleg riscurile implicate. Copiii nu
trebuie să se joace cu aparatul. Operaţiunile de curăţare şi
întreţinere uzuală nu trebuie să fie realizate de către copii fără
a fi supravegheaţi. Nu lăsaţi aparatul şi cablul său la îndemâna
copiilor sub 8 ani.
În timpul utilizării, aparatul devine fierbinte. Trebuie evitată
atingerea elementelor de încălzire din interiorul cuptorului.
AVERTISMENT: Părţile accesibile pot deveni fierbinţi în timpul
utilizării. Copiii mici nu trebuie să aibă acces la cuptor.
Nu folosiţi agenţi de curăţare abrazivi sau raclete metalice ascuţite
pentru a curăţa uşa de sticlă a cuptorului, deoarece acestea pot
zgâria suprafaţa, cauzând spargerea sticlei.
Dacă aparatul are o funcţie de curăţare, resturile în exces trebuie
îndepărtate înainte de curăţare şi nu trebuie lăsat niciun recipient
în cuptor în timpul curăţării cu aburi sau al curăţării automate.
Funcţia de curăţare este disponibilă în funcţie de model.
Dacă aparatul are o funcţie de curăţare, suprafeţele pot să devină
mai fierbinţi decât de obicei în timpul curăţării şi copiii trebuie
ţinuţi la distanţă. Funcţia de curăţare este disponibilă în funcţie de
model.
Utilizaţi numai sonda de temperatură recomandată pentru acest
cuptor. (Doar modelele cu sondă de temperatură pentru carne)
Nu se va utiliza un aparat de curăţare cu abur.
AVERTISMENT: Asiguraţi-vă că aparatul este oprit înainte de a
înlocui lampa, pentru a evita posibilitatea de electrocutare.
Aparatul nu trebuie instalat în spatele unei uşi decorative pentru a
evita supraîncălzirea.
AVERTISMENT: Aparatul şi părţile sale accesibile devin fierbinţi
în timpul utilizării. Trebuie evitată atingerea părţilor care se
încălzesc. Copiii cu vârsta sub 8 ani nu trebuie să aibă acces la
cuptor decât sub supraveghere permanentă.
ATENŢIE: Procesul de gătire trebuie supravegheat. Un proces de
gătire scurt trebuie supravegheat permanent.
Uşa sau suprafaţa exterioară poate să devină fierbinte când
aparatul este în funcţiune.
Este posibil ca temperatura suprafeţelor accesibile să fie ridicată
când aparatul este în funcţiune. Este posibil ca suprafeţele să
devină fierbinţi în timpul utilizării.
4 Română
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 4
2018-12-04 PM 3:57:58
ATENŢIE
În cazul în care cuptorul a suferit deteriorări în timpul transportului, nu îl conectaţi.
Acest echipament trebuie conectat la sursa de curent numai de către un electrician
calificat.
În cazul unei defecţiuni sau unei avarii a aparatului, nu încercaţi să îl utilizaţi.
Reparaţiile trebuie efectuate numai de către un tehnician calificat. Reparaţiile
necorespunzătoare pot reprezenta un pericol pentru dvs. şi pentru alte persoane. Dacă
aparatul necesită reparaţii, contactaţi un centru de service SAMSUNG sau distribuitorul.
Conductorii şi cablurile electrice nu trebuie să atingă cuptorul.
Cuptorul trebuie conectat la sursa de curent prin intermediul unui întrerupător
de circuit sau al unei siguranţe aprobate. Nu utilizaţi niciodată triplu-ştechere sau
prelungitoare.
Suprafeţele cuptorului devin fierbinţi când aparatul funcţionează la temperaturi ridicate
o perioadă lungă de timp.
Când gătiţi, aveţi grijă la deschiderea uşii cuptorului, deoarece este posibil ca din
interior să iasă aer şi aburi fierbinţi.
Când gătiţi mâncăruri ce conţin alcool, acesta se poate evapora din cauza
temperaturilor ridicate, iar vaporii pot lua foc dacă intră în contact cu o parte fierbinte
a cuptorului.
Pentru siguranţa dvs., nu utilizaţi dispozitive de curăţat cu apă sau abur sub presiune.
Copiii trebuie ţinuţi la o distanţă de siguranţă în timpul funcţionării cuptorului.
Alimentele congelate, cum este pizza, trebuie gătite pe grătarul mare. Dacă utilizaţi
tava pentru copt, este posibil ca aceasta să se deformeze datorită diferenţelor mari de
temperatură.
Nu turnaţi apă pe fundul cuptorului când acesta este fierbinte. Riscaţi să deterioraţi
suprafaţa emailată.
Uşa cuptorului trebuie închisă în timpul gătitului.
Nu acoperiţi partea inferioară a cuptorului cu folie de aluminiu şi nu amplasaţi tăvi de
copt sau alte recipiente metalice pe aceasta. Folia de aluminiu blochează căldura, fapt
ce poate cauza deteriorări ale suprafeţei emailate şi poate afecta calitatea alimentelor
gătite.
Sursa de alimentare a aparatului trebuie oprită când acesta este reparat sau curăţat.
Sucurile de fructe lasă pete, care este posibil să nu mai poată fi şterse de pe suprafaţa
emailată a cuptorului.
Aveţi grijă când conectaţi echipamente electrice la prize din apropierea cuptorului.
Când pregătiţi prăjituri foarte moi, utilizaţi tava adâncă.
Dacă aparatul are o funcţie de preparare la vapori sau aburi, nu îl utilizaţi când cartuşul
de alimentare cu apă este deteriorat. (Numai la modelele cu funcţie de preparare la
vapori sau aburi)
Nu amplasaţi formele de copt pe uşa deschisă a cuptorului.
Când cartuşul este crăpat sau defect, nu îl utilizaţi şi contactaţi cel mai apropiat centru
de service. (Numai la modelele cu funcţie de preparare la vapori sau aburi)
Nu călcaţi, nu vă sprijiniţi, nu staţi şi nu aşezaţi obiecte grele pe uşă.
Acest cuptor este conceput exclusiv preparării de alimente în gospodărie.
În timpul utilizării, suprafeţele interioare ale cuptorului devin suficient de fierbinţi
pentru a cauza arsuri. Nu atingeţi elementele de încălzire sau suprafeţele interioare ale
cuptorului până când nu s-au răcit suficient.
Instrucţiuni pentru siguranţă
Introduceţi grătarul cu
protuberanţele în sus (opritoare pe
ambele părţi) astfel încât grătarul
susţine poziţia de repaus pentru
greutăţi mari.
Ţineţi copiii la distanţă de uşa cuptorului atunci când o deschideţi sau închideţi, întrucât
aceştia se pot lovi de uşă sau îşi pot prinde degetele în aceasta.
Nu deschideţi uşa cu o forţă inutilă.
AVERTISMENT: Nu deconectaţi aparatul de la sursa de alimentare chiar dacă procesul
de preparare s-a finalizat.
AVERTISMENT: Nu lăsaţi uşa deschisă în timpul funcţionării cuptorului.
Nu depozitaţi materiale inflamabile în cuptor.
Română 5
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 5
2018-12-04 PM 3:57:58
Instrucţiuni pentru siguranţă
Cum se elimină corect acest produs
(Deşeuri de echipamente electrice şi electronice)
(Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate)
Instalarea
Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentaţie indică
faptul că produsul şi accesoriile sale electronice (încărcător,
căşti, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte
deşeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind
că eliminarea necontrolată a deşeurilor poate dăuna mediului
înconjurător sau sănătăţii umane, vă rugăm să separaţi aceste
articole de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi în mod
responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor
materiale.
Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care
le-a vândut produsul sau să se intereseze la autorităţile locale
unde şi cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în
mod ecologic.
Utilizatorii comerciali trebuie să-şi contacteze furnizorul şi
să consulte termenii şi condiţiile din contractul de achiziţie.
Acest produs şi accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate
împreună cu alte deşeuri comerciale.
Pentru informaţii despre angajamentele privind mediul şi obligaţiile reglementative
privind produsele specifice ale Samsung, ca de exemplu REACH, vizitaţi: samsung.com/
uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Instalarea
AVERTISMENT
Acest cuptor trebuie să fie instalat de către un tehnician calificat. Instalatorul este
responsabil pentru conectarea cuptorului la sursa de alimentare în conformitate cu
recomandările locale relevante privind siguranţa.
Conţinutul ambalajului
Verificaţi dacă ambalajul produsului conţine toate componentele şi accesoriile. Dacă
aveţi probleme cu cuptorul sau cu accesoriile, contactaţi un Centru de serviciu cu
clienţii local al Samsung sau comerciantul cu amănuntul.
Scurtă prezentare a cuptorului
01
02
03
Funcţia de economisire automată a energiei
• Dacă nu primeşte nicio comandă pentru o anumită perioadă în timp ce se află în
funcţiune, aparatul se opreşte şi intră în modul de aşteptare.
• Lumina: În timpul procesului de preparare, puteţi opri becul cuptorului prin apăsare
pe butonul „Lumina cuptorului”. Pentru economisirea energiei, lumina cuptorului este
oprită timp de câteva minute după pornirea programului de preparare.
01 Panou de comandă
02 Mânerul uşii
03 Uşă
6 Română
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 6
2018-12-04 PM 3:57:58
Alimentare cu curent electric
Accesorii
Alături de cuptor sunt incluse diferite accesorii care vă ajută să preparaţi numeroase
tipuri de alimente.
L
Grătar
Grătar platou *
Tavă pentru copt *
N
01 02 03
Tavă universală *
Ţepuşă pentru rotisare şi
Shashlik *
Tava extra adâncă *
Ţepuşă pentru rotisare *
Curent nominal (A)
Secţiune
transversală minimă
10 < A ≤ 16
1,5 mm2
16 < A ≤ 25
2,5 mm2
Instalarea
01 MARO sau NEGRU
02 ALBASTRU sau ALB
03 GALBEN şi VERDE
Conectaţi cuptorul la o priză de curent electric.
Dacă nu aveţi o priză normală pentru ştecher,
din cauza limitărilor de curent, folosiţi un
întrerupător izolator multipolar (cu distanţa
dintre contacte de cel puţin 3 mm) pentru a
respecta reglementările privind siguranţa.
Folosiţi un cablu de alimentare cu o lungime
suficientă care să fie conformă cu tipul
H05 RR-F sau H05 VV-F, min. 1,5-2,5 mm².
Verificaţi specificaţiile produsului de pe
eticheta ataşată cuptorului.
Deschideţi capacul posterior al cuptorului cu
ajutorul unei şurubelniţe şi scoateţi şuruburile
de pe clema cablului. Apoi, conectaţi cablurile
de alimentare la bornele aferente.
Borna ( ) este concepută pentru
împământare. Mai întâi conectaţi cablul
galben şi pe cel verde (pentru împământare),
care trebuie să fie mai lungi decât celelalte.
Dacă folosiţi o priză pentru ştecher, ştecherul
trebuie să fie uşor accesibil după ce se
instalează cuptorul. Samsung nu îşi asumă
răspunderea pentru accidentele provocate
de lipsa împământării sau de o împământare
defectuoasă.
Ghidaje telescopice *
NOTĂ
Disponibilitatea accesoriilor marcate cu asterisc (*) depinde de modelul cuptorului.
AVERTISMENT
Nu călcaţi pe cabluri şi nu le răsuciţi în timpul instalării şi ţineţi-le la distanţă de
componente ale cuptorului care emană căldură.
Română 7
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 7
2018-12-04 PM 3:57:59
Instalarea
Montarea în dulap
Dacă instalaţi cuptorul într-un dulap, suprafeţele din plastic şi componentele adezive
ale dulapului trebuie să reziste până la 90 °C. Samsung nu îşi asumă răspunderea
pentru daunele provocate mobilei de căldura emisă de cuptor.
Cuptorul trebuie să fie bine aerisit. Pentru aerisire, trebuie lăsat un spaţiu de circa
50 mm între nivelul inferior al dulapului şi peretele de susţinere. Dacă instalaţi cuptorul
sub o plită, urmaţi instrucţiunile de instalare ale plitei.
A
Dulap încastrat (mm)
B
C
D
A
Min. 550
B
Min. 560
C
Min. 50
D
Min. 590 - Max. 600
E
Min. 460 x Min. 50
Dimensiuni necesare pentru instalare
Instalarea
B
C
NOTĂ
Cuptor (mm)
A
D
E
L
K
G
F
J
Dulapurile de încastrare trebuie să aibă orificii
de ventilaţie (E) pentru a ventila căldura şi a
recircula aerul.
E
A
560
G
Max. 506
B
175
H
Max. 494
C
370
I
21
D
Max. 50
J
549
E
595
K
572
F
595
L
550
Dulap sub chiuvetă (mm)
A
B
H
I
D
A
Min. 550
B
Min. 560
C
Min. 600
D
Min. 460 x Min. 50
C
NOTĂ
Dulapurile de încastrare trebuie să aibă orificii
de ventilaţie (D) pentru a ventila căldura şi a
recircula aerul.
8 Română
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 8
2018-12-04 PM 3:57:59
Înainte de a începe
Setări iniţiale
Montarea cuptorului
Aveţi grijă să lăsaţi un spaţiu (A) de cel puţin
5 mm între cuptor şi fiecare parte a dulapului.
Atunci când porniţi cuptorul pentru prima dată, pe afişaj, în cadranul („12”) pentru oră
care luminează intermitent, apare ora implicită „12:00”. Urmaţi paşii de mai jos pentru
a seta ora curentă.
1. În timp ce elementul pentru oră clipeşte,
rotiţi discul valoric (din partea dreaptă)
pentru a seta ora, apoi apăsaţi OK pentru a
trece la elementul pentru minute.
A
Pentru a modifica ora curentă după setarea
timp de
iniţială, menţineţi apăsat butonul
3 secunde şi urmaţi paşii de mai sus.
După instalare, scoateţi folia de protecţie, banda şi celelalte ambalaje şi scoateţi
accesoriile din cuptor. Pentru a scoate cuptorul din dulap, mai întâi deconectaţi cuptorul
de la sursa de alimentare şi scoateţi cele două şuruburi de pe părţile laterale ale
cuptorului.
AVERTISMENT
Cuptorul are nevoie de aerisire pentru a funcţiona normal. Nu blocaţi orificiile de
ventilaţie sub nicio formă.
NOTĂ
Aspectul cuptorului poate varia în funcţie de model.
Înainte de a începe
2. În timp ce elementul pentru minute clipeşte,
rotiţi discul valoric pentru a seta minutele,
apoi apăsaţi OK.
Introduceţi cuptorul în dulap şi prindeţi-l bine
pe ambele părţi laterale cu două şuruburi.
Miros de cuptor nou
Înainte de a folosi cuptorul pentru prima dată, curăţaţi-i interiorul pentru a elimina
mirosul de cuptor nou.
1. Scoateţi toate accesoriile din cuptor.
2. Lăsaţi cuptorul să funcţioneze în modul Convecţie 200 °C sau Convenţional 200 °C
timp de o oră. Astfel se distrug toate substanţele de fabricare rămase în el.
3. La final, opriţi cuptorul.
Mecanism inteligent de protecţie
Dacă deschideţi uşa în timp ce cuptorul funcţionează, lumina cuptorului se aprinde
şi atât ventilatorul, cât şi elementele de încălzire se opresc. Acest lucru are rolul de a
preveni leziunile, de exemplu arsurile, şi pierderea inutilă a energiei. Dacă se întâmplă
acest lucru, închideţi uşa şi cuptorul continuă să funcţioneze normal, deoarece aceasta
nu este o defecţiune.
Română 9
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 9
2018-12-04 PM 3:58:00
Înainte de a începe
Accesorii
Pentru prima utilizare, curăţaţi bine accesoriile cu apă caldă, detergent şi o lavetă
moale şi curată.
05
04
03
02
01
Înainte de a începe
01 Nivelul 1
03 Nivelul 3
05 Nivelul 5
02 Nivelul 2
04 Nivelul 4
• Introduceţi accesoriul în cuptor în poziţia
corectă.
• Lăsaţi cel puţin 1 cm între accesoriu şi partea
inferioară a cuptorului şi faţă de orice alt
accesoriu.
• Scoateţi cu grijă vasele de gătit şi/sau
accesoriile din cuptor. Preparatele sau
accesoriile fierbinţi pot provoca arsuri.
• Accesoriile se pot deforma pe măsură ce
se încălzesc. După ce se răcesc, îşi revin la
forma şi performanţele iniţiale.
Ţepuşă pentru
rotisare *
Ţepuşa pentru rotisare se foloseşte pentru frigerea alimentelor,
de exemplu a puiului. Utilizaţi ţepuşa de rotiserie numai în modul
Single (Preparare simplă) la nivelul 3 unde este disponibil şi un
adaptor pentru ţepuşă. Deşurubaţi mânerul ţepuşei pentru a o
scoate în timpul frigerii la gril.
Ţepuşă pentru
rotisare şi
Shashlik *
Amplasaţi tava la poziţia 1 a suportului pentru a colecta sucul cărnii
sau în partea inferioară a cuptorului, dacă bucata de carne este
mare. Se recomandă utilizarea accesoriilor pentru ţepuşă atunci
când carnea cântăreşte mai puţin de 1,5 kg.
1. Introduceţi ţepuşa în carne. Pentru a o introduce mai uşor,
înşurubaţi-i mânerul către capătul bont.
2. Puneţi cartofi şi legume opărite în jurul cărnii.
3. Amplasaţi cadrul la nivelul median pentru tavă cu forma „v” spre
înainte. Sprijiniţi ţepuşa de cadru cu capătul ascuţit spre partea
din spate şi împingeţi încet până când vârful ţepuşei intră în
mecanismul de rotire aflat în spatele cuptorului. Capătul bont
al ţepuşei trebuie să se sprijine pe forma „v”. (Ţepuşa are două
opritoare care trebuie să fie orientate spre uşa cuptorului, pentru
a împiedica ţepuşa să înainteze; opritoarele acţionează şi ca
suport de prindere pentru mâner.)
4. Deşurubaţi mânerul înainte de preparare.
5. După preparare, înşurubaţi mânerul la loc, pentru a facilita
scoaterea ţepuşei din cadru.
Mod de utilizare de bază
Pentru a găti cât mai uşor, familiarizaţi-vă cu modul de utilizare a accesoriilor.
Grătar
Suportul de sârmă este conceput pentru friptură la grătar şi rotisor.
Introduceţi grătarul în poziţie cu părţile proeminente (opritoare pe
ambele părţi) către partea din faţă
Grătar platou *
Grătarul platou se foloseşte în combinaţie cu tava şi previne
curgerea lichidelor în partea de jos a cuptorului.
Tavă pentru
copt *
Tava pentru copt (adâncime: 20 mm) se foloseşte pentru prepararea
prăjiturilor, a fursecurilor şi a altor produse de patiserie. Aşezaţi
partea înclinată în faţă.
Tavă
universală *
Tava universală (adâncime: 30 mm) se foloseşte pentru gătire şi
frigere. Folosiţi grătarul platou pentru a preveni curgerea lichidelor
în partea inferioară a cuptorului.
Aşezaţi partea înclinată în faţă.
Tava extra
adâncă *
Tava extra adâncă (adâncime: 50 mm) se foloseşte pentru frigere cu
sau fără grătarul platou. Aşezaţi partea înclinată în faţă.
AVERTISMENT
Asiguraţi-vă că mânerul pentru rotisat este amplasat corespunzător.
Aveţi grijă când utilizaţi funcţia de rotisare. Furculiţele şi acele au
vârfuri ascuţite, care pot provoca rănirea fizică!
Pentru a preveni arsurile, utilizaţi mănuşi pentru a scoate
preparatul rotisat deoarece acesta este foarte fierbinte.
Ghidaje
telescopice *
Folosiţi şina cu ghidaje telescopice pentru a introduce tava după
cum urmează:
1. Întindeţi şina astfel încât să o scoateţi din cuptor.
2. Aşezaţi tava pe şină şi glisaţi-o către interiorul cuptorului.
3. Închideţi uşa.
NOTĂ
Disponibilitatea accesoriilor marcate cu asterisc (*) depinde de modelul cuptorului.
10 Română
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 10
2018-12-04 PM 3:58:00
Operaţiuni
Panou de comandă
09 Disc valoric
Panoul de comandă se prezintă într-o varietate de materiale şi culori. În scopul
îmbunătăţirii calităţii, aspectul cuptorului poate suferi modificări fără aviz prealabil.
Folosiţi discul valoric:
• pentru a seta durata sau temperatura de preparare.
• pentru a selecta un element secundar din meniurile principale:
Curăţare, Preparare automată, Funcţie specială sau Gril.
• pentru a selecta dimensiunea porţiei pentru programele
Preparare automată.
Setări uzuale
01
02 03 04 05 06 07
08
09
Temperatura şi/sau durata de preparare implicită se pot modifica în toate modurile
de preparare. Parcurgeţi paşii de mai jos pentru a regla temperatura şi/sau durata de
preparare pentru modul de preparare selectat.
01 Selector de
mod
Rotiţi pentru a selecta modul sau funcţia de preparare.
02 Temperatură
Folosiţi pentru a seta temperatura.
03 Durată de
preparare
Apăsaţi pentru a seta durata de preparare.
04 Cronometru
Cronometrul vă ajută să verificaţi timpul sau durata de
funcţionare în timpul preparării.
05 OK
Apăsaţi pentru a confirma setările.
06 Înapoi
Anulaţi setările actuale şi reveniţi la ecranul principal.
2. Rotiţi discul valoric pentru a seta
temperatura dorită.
07 Lumina
cuptorului
Apăsaţi pentru a aprinde sau a stinge lumina interioară.
Lumina cuptorului se aprinde automat atunci când cuptorul
începe să funcţioneze. Se stinge automat după un anumit timp
de inactivitate, pentru a economisi energie.
3. Apăsaţi OK pentru a confirma modificările.
Blocare pentru copii : Pentru a preveni accidentele, funcţia
de blocare pentru copii dezactivează toate comenzile. Dar
le puteţi opri, aducând selectorul de mod la oprit. Menţineţi
apăsat timp de 3 secunde pentru a activa sau menţineţi apăsat
timp de 3 secunde pentru a dezactiva blocarea panoului de
control.
08 Afişaj
Prezintă informaţiile necesare despre modurile sau setările
selectate.
1. Rotiţi selectorul de mod pentru a alege
un mod sau o funcţie. Apare temperatura
implicită a fiecărei selecţii.
Operaţiuni
( Blocare
pentru copii)
Temperatură
NOTĂ
Dacă nu mai efectuaţi alte modificări în următoarele câteva secunde, cuptorul începe să
prepare automat la setările implicite.
Pentru modificarea temperaturii setate, apăsaţi pe butonul
şi urmaţi paşii de mai sus.
Română 11
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 11
2018-12-04 PM 3:58:01
Operaţiuni
Durată de preparare
Ora de oprire
Operaţiuni
1. Rotiţi selectorul de mod pentru a alege un
mod sau o funcţie.
1. Rotiţi selectorul de mod pentru a alege un
mod sau o funcţie.
2. Apăsaţi butonul
şi rotiţi discul valoric
pentru a seta o durată dorită.
Puteţi seta durata la 23 de ore şi 59 de
minute.
2. Apăsaţi de două ori
şi rotiţi discul
valoric pentru a seta ora de oprire dorită.
3. Opţional, puteţi întârzia ora de finalizare
a preparării până la un anumit punct.
şi folosiţi discul valoric
Apăsaţi butonul
pentru a seta un punct de finalizare. Pentru
mai multe informaţii, consultaţi secţiunea
Întârziere finalizare.
3. Apăsaţi OK pentru a confirma modificările.
4. Apăsaţi OK pentru a confirma modificările.
NOTĂ
• Dacă doriţi, puteţi găti fără a seta o oră de oprire. În acest caz, cuptorul începe să
prepare la temperatura setată fără informaţii despre durată, însă trebuie să îl opriţi
manual când se finalizează prepararea.
• Pentru modificarea orei de oprire, apăsaţi
de două ori şi urmaţi paşii de mai sus.
NOTĂ
• Dacă doriţi, puteţi găti fără a seta o durată de preparare. În acest caz, cuptorul începe
să prepare la temperatura setată fără informaţii despre durată, însă trebuie să îl opriţi
manual când se finalizează prepararea.
• Pentru modificarea duratei de preparare setate, apăsaţi butonul
şi urmaţi paşii de
mai sus.
12 Română
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 12
2018-12-04 PM 3:58:01
Întârziere finalizare
Pentru a şterge durata de preparare
Întârziere finalizare are rolul de a facilita prepararea.
Puteţi şterge durata de preparare. Această funcţie este utilă atunci când doriţi să opriţi
cuptorul manual în orice moment pe parcursul procesului de preparare.
Cazul 1
Să presupunem că selectaţi o reţetă de o oră la ora 2:00 PM şi doriţi ca prepararea să
se încheie la ora 6:00 PM. Pentru a seta momentul finalizării, schimbaţi setarea Gata la
ora la 6:00 PM. Cuptorul începe să gătească la ora 5:00 PM şi termină la 6:00 PM aşa
cum aţi setat.
Ora curentă: 2:00 pm
Durată de preparare
setată: 1 oră
1. În timpul preparării în cuptor, apăsaţi pe
pentru a afişa durata de preparare rămasă.
Oră de finalizare
întârziată setată: 6:00 pm
2. Rotiţi discul valoric pentru a seta durata de
preparare la „00:00”. Alternativ, apăsaţi .
Cuptorul va începe să gătească la 5:00 pm şi termină automat la 6:00 pm.
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
Cazul 2
Ora curentă: 2:00 pm
Durată de preparare
setată: 2 ore
Oră de finalizare
întârziată setată: 5:00 pm
Cuptorul va începe să gătească la 3:00 pm şi termină automat la 5:00 pm.
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
Operaţiuni
3. Apăsaţi OK. Cuptorul continuă să prepare
la temperaturile setate, fără informaţii de
timp.
6:00 pm
NOTĂ
Dacă aţi anulat durata de preparare, trebuie să opriţi manual cuptorul la finalizarea
preparării.
6:00 pm
ATENŢIE
• Întârziere finalizare nu este disponibilă în modul Preparare dublă.
• Nu lăsaţi alimentele gătite în cuptor pentru prea mult timp. Se pot altera.
Română 13
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 13
2018-12-04 PM 3:58:01
Operaţiuni
Pentru a şterge ora de oprire
Întreruperea preparării
Puteţi şterge ora de oprire. Această funcţie este utilă atunci când doriţi să opriţi
cuptorul manual în orice moment pe parcursul procesului de preparare.
1. În timp ce cuptorul prepară, apăsaţi
două ori.
1. În timp ce prepararea este în curs, apăsaţi
pe .
de
2. Apăsaţi pe OK pentru a anula prepararea.
2. Rotiţi discul valoric pentru a seta ora de
oprire la ora curentă. Alternativ, apăsaţi
.
3. Alternativ, pur şi simplu rotiţi selectorul de
mod la „ ”.
Operaţiuni
3. Apăsaţi OK. Cuptorul continuă să prepare
la temperaturile setate, fără informaţii de
timp.
NOTĂ
Dacă ați anulat ora de oprire, trebuie să opriţi cuptorul manual la finalul preparării.
14 Română
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 14
2018-12-04 PM 3:58:02
Mod de preparare
Moduri de preparare
1. Rotiţi selectorul de mod pentru a alege un
mod sau o funcţie.
Mod
Convecţie
2. Setaţi durata şi/sau temperatura de
preparare, dacă este necesar.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi
Setări comune.
NOTĂ
În timpul preparării puteţi modifica durata şi/sau temperatura de preparare.
Temperatură sugerată (°C)
30-250
170
Elementul de încălzire din spate generează căldură, care este
repartizată uniform de ventilatorul de convecţie. Folosiţi
acest mod pentru coacere şi frigere pe mai multe niveluri în
acelaşi timp.
30-250
Convecţie ECO
170
Convecţia Eco foloseşte sistemul de încălzire optimizată
pentru a economisi energie în timpul preparării. Durata de
preparare creşte puţin, însă rezultatele sunt aceleaşi. Nu
uitaţi că pentru acest mod nu este nevoie de preîncălzire.
NOTĂ
Modul de încălzire Convecţie ECO se foloseşte pentru
stabilirea clasei de eficienţă energetică în conformitate cu
standardul EN60350-1.
Încălzire
din partea
superioară +
convecţie
Încălzire
din partea
inferioară +
convecţie
40-250
190
Operaţiuni
Cuptorul începe să preîncălzească cu
picrograma
până când temperatura
interioară atinge temperatura ţintă.
Preîncălzirea este recomandată pentru toate
modurile de preparare dacă nu se specifică
altfel în ghidul de preparare.
Interval de temperatură (°C)
Elementul de încălzire superior generează căldură, care este
repartizată uniform de ventilatorul de convecţie. Folosiţi
acest mod pentru frigere dacă doriţi să obţineţi o crustă
crocantă (de exemplu, carne sau lasagna).
40-250
190
Elementul de încălzire inferior generează căldură, care este
repartizată uniform de ventilatorul de convecţie. Folosiţi
acest mod pentru pizza, pâine sau prăjituri.
Română 15
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 15
2018-12-04 PM 3:58:02
Operaţiuni
Mod
Frigere Pro
Interval de temperatură (°C)
Temperatură sugerată (°C)
80-200
160
Pro-Frigere rulează un ciclu automat de preîncălzire până
când temperatura ajunge la 220 °C. Apoi, elementul de
încălzire superior şi ventilatorul de convecţie pornesc pentru
a rumeni alimentele, de exemplu carnea. După rumenire,
carnea va fi gătită la temperaturi scăzute. Folosiţi acest mod
pentru carne de vită, carne de pasăre sau peşte.
30-250
Convenţională
Operaţiuni
Încălzire
din partea
inferioară
100-230
1. Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta
.
200
2. Rotiţi discul valoric pentru a selecta un
program, apoi apăsaţi OK. Vă este prezentat
intervalul de greutăţi (dimensiunea porţiei).
190
Elementul de încălzire inferior generează căldură. Folosiţi
acest mod după ce finalizaţi coacerea sau gătirea pentru a
rumeni quiche (un fel de tartă) sau pizza în partea de jos.
3. Rotiţi discul valoric pentru a seta
dimensiunea porţiei, apoi apăsaţi pe OK
pentru a începe prepararea.
240
Grilul pe suprafaţă mare emană căldură. Folosiţi acest mod
pentru a rumeni suprafaţa preparatelor (de exemplu, carne,
lasagna sau gratinate).
100-250
Gril ecologic
Pentru bucătarii fără experienţă, cuptorul oferă 20 de reţete de preparare automată.
Profitaţi de această funcţie pentru a economisi timp sau pentru a învăţa mai repede.
Durata şi temperatura de preparare vor fi reglate în conformitate cu programul selectat
şi cu dimensiunea porţiei.
Căldura este generată de elementul de încălzire superior şi
de cel inferior. Această funcţie se foloseşte pentru coacerea
şi frigerea standard a celor mai multe tipuri de preparate.
100-250
Grătar mare
Preparare automată
240
Căldura este emisă de grătarul cu suprafaţă mică. Această
funcţie trebuie utilizată pentru felurile de mâncare mai
mici care necesită mai puţină căldură, cum ar fi peştele şi
baghetele umplute.
NOTĂ
• O parte din funcţiile din Programele de preparare automate includ preîncălzirea.
Pentru acele funcţii se afişează progresul procesului de preîncălzire. Introduceţi
alimentele în cuptor după ce se emite semnalul sonor de finalizare a preîncălzirii.
Apoi, apăsaţi pe Durată de preparare pentru a porni funcţia Preparare automată.
• Pentru mai multe informaţii, consultaţi secţiunea programelor de gătit automat din
acest manual.
16 Română
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 16
2018-12-04 PM 3:58:03
Curăţare
4. Folosiţi o lavetă uscată pentru a curăţa
interiorul cuptorului.
Aveţi la dispoziţie două moduri de curăţare. Această funcţie economiseşte timp prin
eliminarea nevoii de curăţare manuală regulată. Timpul rămas apare pe afişaj în timpul
procesului.
Funcţie
C1
C2
Curăţarea cu
abur
Curăţare
pirolitică
Instrucţiuni
Această funcţie este utilă pentru curăţarea murdăriei
superficiale cu abur.
Cuptorul pirolitic dispune de curăţare termică la temperaturi
ridicate.
Aceasta elimină resturile prin ardere pentru a facilita
curăţarea manuală.
Curăţarea cu abur
Această funcţie este utilă pentru curăţarea murdăriei superficiale cu abur.
2. Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta
.
3. Rotiţi discul valoric pentru a selecta
C 1 (Curăţare cu aburi), apoi apăsaţi OK
pentru a începe curăţarea.
Curățarea cu aburi durează 26 de minute.
Nu deschideţi uşa înainte să se încheie ciclul. Apa din cuptor este foarte fierbinte şi
poate provoca arsuri.
NOTĂ
• În cazul în care cuptorul este foarte murdar de grăsime, de exemplu după frigere sau
gril, este recomandat să ştergeţi cu detergent urmele de murdărie persistente înainte
de a activa funcţia de curăţare cu abur a cuptorului.
• La finalul ciclului, lăsaţi uşa cuptorului întredeschisă. Astfel, permiteţi uscarea
adecvată a suprafeţei emailate din interior.
• În timp ce cuptorul este fierbinte în interior, curăţarea automată nu se activează.
Aşteptaţi până când se răceşte cuptorul şi încercaţi din nou.
• Nu turnaţi apă brusc pe partea inferioară. Faceţi acest lucru treptat. În caz contrar, apa
va pătrunde în partea din faţă.
Operaţiuni
1. Turnaţi 400 ml (3/4 de halbă) de apă pe
partea inferioară a cuptorului şi închideţi
uşa cuptorului.
AVERTISMENT
Curăţare pirolitică
Cuptorul pirolitic dispune de curăţare termică la temperaturi ridicate. Aceasta elimină
resturile prin ardere pentru a facilita curăţarea manuală.
1. Scoateţi toate accesoriile, inclusiv ghidajele
laterale, şi eliminaţi manual bucăţile mari
de impurităţi din interiorul cuptorului. În
caz contrar, acestea pot provoca flăcări în
timpul ciclului de curăţare, ceea ce poate
duce la incendii.
2. Rotiţi selectorul de mod pentru a selecta
.
Română 17
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 17
2018-12-04 PM 3:58:04
Operaţiuni
3. Rotiţi discul valoric pentru a selecta
Curăţare pirolitică (C 2) şi apoi apăsaţi OK.
Cronometru
Cronometrul vă ajută să verificaţi timpul sau durata de funcţionare în timpul preparării.
1. Apăsaţi
4. Rotiţi discul valoric pentru a selecta timpul
de curăţare din 3 niveluri: 1 hr 50 min,
2 hr 10 min şi 2 hr 30 min.
5. Apăsaţi OK pentru a începe curăţarea.
.
2. Rotiţi discul valoric pentru a seta durata
dorită, apoi apăsaţi pe OK.
Puteţi seta durata la 23 de ore şi 59 de
minute.
6. Când aţi terminat, aşteptaţi răcirea
cuptorului şi ştergeţi uşa de-a lungul
marginilor, cu ajutorul unei lavete umede.
Oprirea/Pornirea sunetului
Operaţiuni
ATENŢIE
• Nu atingeţi cuptorul, deoarece acesta se încălzeşte foarte mult în timpul ciclului.
• Pentru evitarea accidentelor, nu permiteţi copiilor să se apropie de cuptor.
• După finalizarea ciclului, nu deconectaţi cuptorul de la sursa de alimentare electrică în
timp ce ventilatorul de răcire funcţionează pentru a răci cuptorul.
• Pentru a dezactiva sunetul, apăsaţi şi
menţineţi apăsat
timp de 3 secunde.
• Pentru a anula dezactivarea sunetului,
apăsaţi şi menţineţi apăsat din nou timp de
3 secunde.
NOTĂ
• După începerea ciclului, cuptorul devine fierbinte în interior. Apoi, uşa va fi închisă
pentru siguranţă. Când ciclul s-a încheiat şi cuptorul se răceşte, uşa va fi deblocată.
• Asiguraţi-vă că goliţi cuptorul înainte de curăţare. Accesoriile se pot deforma din
cauza temperaturilor ridicate din interiorul cuptorului.
18 Română
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 18
2018-12-04 PM 3:58:04
Gătit inteligent
Preparare manuală
Coacere
Vă recomandăm preîncălzirea cuptorului pentru rezultate optime.
AVERTISMENT privind acrilamida
Durată
(min.)
2
160-170
35-40
Grătar,
formă pentru guguluf
3
175-185
50-60
Grătar, formă pentru
tartă Ø 20 cm
3
190-200
50-60
Tavă universală
2
160-180
40-50
Grătar,
vas termorezistent
22-24 cm
3
170-180
25-30
Tavă universală
3
180-190
30-35
Grătar,
vas termorezistent
22-24 cm
3
190-200
25-30
Bezele
Tavă universală
3
80-100
100-150
Sufleu
Grătar, recipiente
pentru sufleu
3
170-180
20-25
Plăcintă dospită
cu mere
Tavă universală
3
150-170
60-70
Pizza de casă,
1-1,2 kg
Tavă universală
2
190-210
10-15
Aluat pufos
îngheţat, umplut
Tavă universală
2
180-200
20-25
Nivel
Grătar, formă cu
diametrul 25-26 cm
Chec marmorat
• Preîncălzirea este recomandată pentru toate modurile de preparare dacă nu se
specifică altfel în ghidul de preparare.
• Când folosiţi modul Gril eco, aşezaţi mâncarea în centrul tăvii accesoriu.
Tartă
Sfaturi utile privind accesoriile
Prăjitură din
aluat cu fructe şi
firimituri crocante
NOTĂ
Cuptorul dvs. este livrat cu mai multe accesorii. Este posibil să constataţi că unele
accesorii lipsesc din tabelul de mai jos. Cu toate acestea, chiar dacă nu primiţi toate
accesoriile menţionate în acest ghid de preparare, puteţi folosi ce aveţi, obţinând
aceleaşi rezultate.
• Tava pentru copt şi tava universală sunt interschimbabile.
• Atunci când gătiţi alimente uleioase, vă recomandăm să aşezaţi o tavă sub suportul de
sârmă pentru a colecta reziduurile de ulei. Dacă primiţi grătarul platou, îl puteţi folosi
împreună cu tava.
• Dacă primiţi tava universală sau tava ultraadâncă, sau ambele, o puteţi folosi pe cea
mai adâncă pentru alimente uleioase.
Alimente
Pandişpan
Fructe măcinate
Brioşe
Lasagna
Tip de
încălzire
Gătit inteligent
Temp.
(°C)
Accesoriu
Acrilamida produsă în timpul preparării alimentelor cu amidon, de exemplu chipsuri,
cartofi prăjiţi şi pâine, poate provoca probleme de sănătate. Se recomandă prepararea
acestor alimente la temperaturi scăzute şi evitarea preparării excesive, a întăririi sau a
arderii.
Română 19
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 19
2018-12-04 PM 3:58:05
Gătit inteligent
Alimente
Temp.
(°C)
Durată
(min.)
2
180-190
25-35
Grătar,
formă Ø 20 cm
2
160-170
65-75
Tavă universală
3
180-200
5-10
Accesoriu
Nivel
Grătar,
vas termorezistent
22-24 cm
Plăcintă cu mere
Pizza rece
Quiche
Tip de
încălzire
Accesoriu
Accesoriu
Nivel
Tip de
încălzire
Temp.
(°C)
Durată
(min.)
Carne de pasăre (pui/raţă/curcan)
Prepararea fripturilor
Alimente
Alimente
Nivel
Tip de
încălzire
Temp.
(°C)
Durată
(min.)
Carne (vită/porc/miel)
Gătit inteligent
Muşchi de vită,
1 kg
Grătar +
Tavă universală
3
1
160-180
50-70
Cotlet de viţel cu
os, 1,5 kg
Grătar +
Tavă universală
3
1
160-180
90-120
Friptură de porc,
1 kg
Grătar +
Tavă universală
3
1
200-210
50-60
Bucată mare de
carne de porc,
1 kg
Grătar +
Tavă universală
3
1
160-180
100-120
Pulpă de miel cu
os, 1 kg
Grătar +
Tavă universală
3
1
170-180
100-120
Pui, întreg, 1,2 kg*
Grătar +
Tavă universală
3
1
205
80-100
Bucăţi de pui
Grătar +
Tavă universală
3
1
200-220
25-35
Piept de raţă
Grătar +
Tavă universală
3
1
180-200
20-30
Curcan mic, întreg,
5 kg
Grătar +
Tavă universală
3
1
180-200
120-150
Legume, 0,5 kg
Grătar +
Tavă universală
3
1
220-230
15-20
Cartofi copţi,
jumătăţi, 0,5 kg
Grătar +
Tavă universală
3
1
200
45-50
File de peşte, la
cuptor
Grătar +
Tavă universală
3
1
200-230
10-15
Peşte fript
Grătar +
Tavă universală
3
1
180-200
30-40
Legume
Peşte
* Întoarceţi după o jumătate din durata de preparare.
20 Română
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 20
2018-12-04 PM 3:58:05
Prepararea la gril
Alimente preparate congelate
Vă recomandăm să preîncălziţi cuptorul în modul Grătar mare. Întoarceţi-le pe partea
cealaltă după jumătate din timpul de preparare.
Alimente
Accesoriu
Nivel
Tip de
încălzire
Temp. (°C)
Durată
(min.)
Pâine
Pâine prăjită
Sandvişuri cu
brânză
Grătar
Tavă universală
5
4
240-250
200
2-4
4-8
Carne de vită
Temp. (°C)
Durată
(min.)
3
200-220
15-25
Grătar
3
180-200
45-50
Cartofi congelaţi
la cuptor
Tavă universală
3
220-225
20-25
Crochete
congelate
Tavă universală
3
220-230
25-30
Grătar
3
190-200
10-15
Alimente
Accesoriu
Nivel
Pizza congelată
Grătar
Lasagna congelată
Tip de
încălzire
Grătar +
Tavă universală
4
1
230-250
15-20
Camembert
congelat
Burgeri*
Grătar +
Tavă universală
4
1
230-250
15-20
Baghete congelate
cu topping
Grătar +
Tavă universală
3
1
190-200
10-15
Crochete de peşte
congelate
Grătar +
Tavă universală
3
1
190-200
15-25
Grătar
3
180-200
20-35
Carne de porc
Cotlete de porc
Grătar +
Tavă universală
4
1
230-250
20-25
Cârnaţi
Grătar +
Tavă universală
4
1
230-250
10-15
Piept de pui
Grătar +
Tavă universală
4
1
230-240
30-35
Ciocănele de pui
Grătar +
Tavă universală
4
1
230-240
25-30
Burger de peşte
congelat
Carne de pasăre
Gătit inteligent
Friptură*
* Întoarceţi după 2/3 din durata de preparare.
Română 21
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 21
2018-12-04 PM 3:58:05
Gătit inteligent
Frigere Pro
Acest mod include un ciclu de încălzire automată până la 220 °C. Încălzitorul superior şi
ventilatorul de convecţie funcţionează în timpul procesului de rumenire a cărnii. După
această etapă, alimentele sunt preparate uşor, la temperatura scăzută de la preselecţie.
Acest proces se execută în timpul funcţionării elementelor de încălzire superior şi
inferior. Acest mod este potrivit pentru fripturi şi pasăre.
Alimente
Accesoriu
Nivel
Temp. (°C)
Durată (ore)
Friptură de vită
Grătar +
Tavă universală
3
1
80-100
3-4
Friptură de porc
Grătar +
Tavă universală
3
1
80-100
Friptură de miel
Grătar +
Tavă universală
3
1
80-100
Piept de raţă
Grătar +
Tavă universală
3
1
70-90
4-5
3-4
2-3
Accesoriu
Nivel
Temp. (°C)
Durată
(min.)
Cartofi wedges
congelaţi,
0,3-0,5 kg
Tavă universală
3
190-210
20-30
File de peşte, la
cuptor, 0,4-0,8 kg
Grătar +
Tavă universală
3
1
200-220
20-30
File de peşte
crocant, pane,
0,4-0,8 kg
Grătar +
Tavă universală
3
1
200-220
20-30
Friptură de muşchi
de vită, 0,8-1,2 kg
Grătar +
Tavă universală
2
1
180-200
50-70
Legume coapte,
0,4-0,6 kg
Tavă universală
3
200-220
20-30
Alimente
Gătit inteligent
Convecţie ECO
Acest mod foloseşte sistemul de încălzire optimizată ca să puteţi economisi energie
în timp ce preparaţi alimentele. Duratele pentru această categorie sunt sugerate fără
preîncălzire înainte de gătire, pentru a se economisi energie.
Puteţi creşte/reduce durata de preparare şi/sau temperatura, după cum doriţi.
Accesoriu
Nivel
Temp. (°C)
Durată
(min.)
Fructe măcinate,
0,8-1,2 kg
Grătar
2
160-180
40-60
Cartofi în coajă,
0,4-0,8 kg
Tavă universală
2
190-200
50-70
Cârnaţi,
0,3-0,5 kg
Grătar +
Tavă universală
3
1
160-180
15-25
Cartofi prăjiţi la
cuptor, 0,3-0,5 kg
Tavă universală
3
180-200
20-30
Alimente
22 Română
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 22
2018-12-04 PM 3:58:05
Programe de preparare automate
Nr.
Următorul tabel prezintă 20 de programe automate pentru gătit, frigere şi coacere.
Tabelul conţine cantităţi, greutăţi şi recomandări corespunzătoare. Modurile şi duratele
de preparare au fost programate în prealabil, pentru confortul dvs. Veţi găsi câteva
reţete pentru programele automate în manualul cu instrucţiuni.
Programele de preparare automată de la 1 la 8, 18 şi 19 includ preîncălzire şi afişarea
progresului preîncălzirii. Introduceţi alimentele în cuptor după ce se emite semnalul
sonor de finalizare a preîncălzirii. Apoi, apăsaţi pe Durată de preparare pentru a porni
funcţia Preparare automată.
A5
Quiche Lorraine
Pandişpan
Folosiţi întotdeauna mănuşi speciale pentru cuptor pentru a scoate mâncarea.
Nr.
A1
Alimente
Cartofi gratinaţi
Greutate (kg)
Accesoriu
Nivel
1,0-1,5
Grătar
3
0,8-1,2
A2
Legume
gratinate
Lasagna
1,2-1,4
A4
Grătar
Grătar
A7
Chec marmorat
A8
Chec olandez
A9
Friptură de
muşchi de vită
A 10
Cotlete de miel
la grătar cu
ierburi
Grătar
3
Pregătiţi aluatul şi aşezaţi-l într-un vas de copt metalic,
rotund, de culoare neagră cu diametrul de 26 cm. Porniţi
programul şi, după ce se aude semnalul sonor de finalizare
a preîncălzirii, aşezaţi forma în centrul suportului.
Grătar
2
Preparaţi aluatul şi puneţi-l într-o formă metalică rotundă
de guguluf sau bundt. Porniţi programul şi, după ce se
aude semnalul sonor de finalizare a preîncălzirii, aşezaţi
forma în centrul suportului.
Grătar
2
Pregătiţi aluatul şi aşezaţi-l într-un vas de copt metalic,
dreptunghiular, de culoare neagră (cu lungimea de 25 cm).
Porniţi programul şi, după ce se aude semnalul sonor
de finalizare a preîncălzirii, aşezaţi forma în centrul
suportului.
0,9-1,1
2
Preparaţi o plăcintă cu mere folosind o formă metalică
Plăcintă cu mere rotundă de 24-26 cm. Porniţi programul şi, după ce se
aude semnalul sonor de finalizare a preîncălzirii, aşezaţi
forma în centrul suportului.
2
Pregătiţi aluatul pentru quiche şi puneţi-l într-un vas
rotund pentru quiche, cu diametrul de 25 cm. Porniţi
programul şi, după ce se aude semnalul sonor de
finalizare a preîncălzirii, umpleţi şi aşezaţi vasul în centrul
suportului.
0,7-0,8
3
Pregătiţi lasagna de casă folosind un vas termorezistent de
22-24 cm. Porniţi programul şi, după ce se aude semnalul
sonor de finalizare a preîncălzirii, aşezaţi vasul în centrul
suportului.
Nivel
Grătar
0,7-0,8
3
Pregătiţi legume proaspete gratinate folosind un vas
termorezistent de 22-24 cm. Porniţi programul şi, după ce
se aude semnalul sonor de finalizare a preîncălzirii, aşezaţi
vasul în centrul suportului.
1,0-1,5
A3
Grătar
Accesoriu
1,2-1,5
1,1-1,3
Grătar +
Tavă universală
Gătit inteligent
Pregătiţi cartofi proaspeţi gratinaţi folosind un vas
termorezistent de 22-24 cm. Porniţi programul şi, după ce
se aude semnalul sonor de finalizare a preîncălzirii, aşezaţi
vasul în centrul suportului.
Greutate (kg)
0,5-0,6
A6
AVERTISMENT
Alimente
2
1
Condimentaţi carnea şi lăsaţi-o în frigider timp de 1 oră.
Aşezaţi-o pe suportul de sârmă cu grăsimea în sus.
0,4-0,6
0,6-0,8
Grătar +
Tavă universală
4
1
Marinaţi cotletele de miel cu ierburi şi mirodenii şi puneţile pe suportul de sârmă.
Română 23
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 23
2018-12-04 PM 3:58:05
Gătit inteligent
Nr.
Alimente
Greutate (kg)
Accesoriu
Nivel
0,9-1,1
Grătar +
Tavă universală
2
1
1,1-1,3
A 11
Pui, întreg
Piept de pui
0,6-0,8
Grătar +
Tavă universală
0,3-0,5
0,5-0,7
Păstrăv
Gătit inteligent
File de somon
0,6-0,8
0,6-0,8
Legume coapte
A 16
Grătar +
Tavă universală
Tavă universală
0,8-1,0
Tavă universală
0,5-0,7
0,6-0,9
Pizza congelată
4
1
4
1
0,3-0,5
0,3-0,6
A 18
Accesoriu
Nivel
Tavă universală
3
1,0-1,2
A 19
Pizza de casă
A 20
3
Tavă universală
2
Pregătiţi pizza de casă cu aluat cu drojdie şi aşezaţi-o
pe tavă. Greutatea include aluatul şi topingul, cum ar fi
sos, legume, şuncă şi caşcaval. Porniţi programul şi, după
ce se aude semnalul sonor de finalizare a preîncălzirii,
introduceţi tava.
0,5-0,6
Dospirea
aluatului cu
drojdie
Grătar
Puneţi pizza congelată în mijlocul grătarului. Porniţi
programul şi, după ce se aude semnalul sonor de finalizare
a preîncălzirii, introduceţi suportul. Prima setare este
pentru pizza italienească subţire, a doua setare este pentru
pizza groasă.
0,8-1,0
4
Spălaţi şi pregătiţi felii de dovlecei, vinete, ardei roşii,
ceapă şi roşii cherry. Ungeţi cu ulei de măsline, ierburi şi
condimente. Aşezaţi feliile uniform în tavă.
0,6-0,8
Cartofi copţi,
jumătăţi
Grătar +
Tavă universală
Greutate (kg)
Împrăştiaţi în mod egal cartofii congelaţi în tavă.
Spălaţi şi curăţaţi fileurile sau fripturile. Aşezaţi fileurile cu
partea cu pielea în sus pe grătar.
0,4-0,6
A 15
Cartofi congelaţi
la cuptor
Clătiţi şi spălaţi peştele şi puneţi-l alternativ cap-coadă pe
grătar. Puneţi zeamă de lămâie, sare şi ierburi în interiorul
peştilor. Tăiaţi-i la suprafaţă cu un cuţit. Ungeţi-i cu ulei şi
sare.
0,4-0,6
A 14
A 17
4
1
Marinaţi piepţii şi aşezaţi-i pe grătar.
A 13
Alimente
Spălaţi şi curăţaţi puiul. Se unge puiul cu ulei şi
condimente. Aşezaţi-l cu partea cu pieptul în jos pe grătar
şi întoarceţi-l de îndată ce cuptorul emite un semnal sonor.
0,4-0,6
A 12
Nr.
0,7-0,8
Grătar
2
Pregătiţi aluatul în bol şi acoperiţi-l cu folie specială.
Aşezaţi-l în centrul suportului. Prima setare este pentru
aluat de pizza şi prăjituri şi a doua setare este pentru aluat
de pâine.
3
Tăiaţi cartofi mari (200 gr fiecare) în două pe lungime.
Aşezaţi-i pe tavă cu partea tăiată în sus şi ungeţi-i cu ulei
de măsline, ierburi şi mirodenii.
24 Română
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 24
2018-12-04 PM 3:58:05
Vase de test
2. Prepararea la gril
Preîncălziţi cuptorul gol timp de 5 minute, utilizând funcţia Gril mare.
Conform standardului EN 60350-1
1. Coacere
Recomandările pentru coacere sunt valabile pentru un cuptor preîncălzit. Întotdeauna
aşezaţi tăvile înclinate spre uşa din faţă.
Tipul
alimentelor
Prăjituri
mici
Fursecuri
Plăcintă cu
mere
Tavă universală
Nivel
Temp.
(°C)
Durată
(min.)
3
165
25-30
2
160
28-33
1+4
155
35-40
1+4
140
35-40
Accesoriu
Nivel
Felii de
pâine
prăjită albă
Grătar
Burgeri de
vită*
(12 buc.)
Grătar +
Tavă universală
(pentru a colecta scurgerile)
Tip de
încălzire
Temp.
(°C)
Durată
(min.)
5
250
(max)
1-2
4
1
250
(max)
Primul
18-22
Al doilea
7-10
Temp.
(°C)
Durată
(min.)
205
80-100
* Opriţi după 2/3 din durata de preparare.
Tavă universală
2
160
35-40
2
160
35-40
1+4
155
45-50
Grătar +
2 forme de prăjitură
* (Închise la culoare,
ø 20 cm)
1 plasată
diagonal
160
70-80
Tavă universală +
Grătar +
2 forme de prăjitură
** (Închise la culoare,
ø 20 cm)
1+3
160
80-90
Grătar +
Formă de prăjitură
(Închise la culoare,
ø 26 cm)
3. Prepararea fripturilor
Tipul
alimentelor
Accesoriu
Nivel
Pui întreg*
Grătar +
Tavă universală
(pentru a colecta scurgerile)
3
1
Tip de
încălzire
* Întoarceţi după o jumătate din durata de preparare.
Gătit inteligent
Pandişpan
fără grăsimi
Accesoriu
Tip de
încălzire
Tipul
alimentelor
* Se aranjează două prăjituri pe grătar în părţile spate stânga şi faţă dreapta.
** Se aranjează două prăjituri în centru, una peste cealaltă.
Română 25
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 25
2018-12-04 PM 3:58:05
Întreţinere
Curăţare
AVERTISMENT
Înainte de curăţare, asiguraţi-vă că accesoriile şi cuptorul sunt reci.
Nu utilizaţi agenţi de curăţare abrazivi, pensule rigide, lavete sau cârpe, bureţi de
sârmă, cuţite sau alte materiale abrazive.
Interiorul cuptorului
• Pentru curăţarea interiorului cuptorului, utilizaţi o cârpă curată şi o soluţie de curăţare
cu agresivitate medie sau apă caldă cu săpun.
• Nu curăţaţi garnitura uşii cu mâna.
• Pentru a evita deteriorarea suprafeţelor emailate, utilizaţi numai soluţii de curăţare
pentru cuptoare.
• Pentru a îndepărta petele persistente, utilizaţi o soluţie specială pentru cuptoare.
NOTĂ
Componentele catalitice sunt acoperite fie pe o parte, fie pe 3 părţi, în funcţie de model.
Demontarea uşii
În cazul utilizării normale, uşa cuptorului nu trebuie demontată dar dacă aceasta este
necesară - de exemplu, pentru curăţare - respectaţi următoarele instrucţiuni.
ATENŢIE
Uşa cuptorului este grea.
1. Deschideţi uşa şi desfaceţi complet clamele
ambelor balamale.
Exteriorul cuptorului
Pentru curăţarea exteriorului cuptorului, precum uşa, mânerul şi afişajul, utilizaţi
o cârpă curată şi un detergent slab de curăţare sau apă caldă cu săpun şi uscaţi cu
prosoape-rolă de bucătărie sau cu un prosop uscat.
Grăsimea şi murdăria se pot depune cu uşurinţă în jurul mânerului, din cauza aerului
cald care iese din cuptor. Se recomandă curăţarea mânerului după fiecare utilizare.
Întreţinere
Accesorii
2. Închideţi uşa la aproximativ 70°. Cu
ambele mâini, prindeţi lateralele uşii
cuptorului din partea din mijloc şi ridicaţi
până când balamalele pot fi scoase.
70°
Spălaţi accesoriile după fiecare utilizare şi uscaţi-le cu un prosop de bucătărie. Pentru a
şterge impurităţile persistente, înmuiaţi accesoriile utilizate în apă caldă cu săpun timp
de 30 de minute înainte de a le spăla.
Suprafaţă emailată catalitică (în funcţie de model)
Componentele demontabile sunt acoperite cu email catalitic gri. Este posibil ca acestea
să fie împroşcate cu ulei şi grăsime aruncate de aerul care circulă în timpul încălzirii
prin convecţie. Cu toate acestea, impurităţile se distrug la temperatura de 200 °C sau
mai mult.
1. Îndepărtaţi toate accesoriile din cuptor.
2. Curăţaţi interiorul cuptorului.
3. Selectaţi modul Convecţie cu temperatură maximă şi operaţi ciclul timp de o oră.
3. După curăţare, pentru prinderea uşii,
repetaţi paşii 1 şi 2 în ordine inversă. Clema
balamalei trebuie închisă în ambele părţi.
26 Română
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 26
2018-12-04 PM 3:58:06
Demontarea uşii din sticlă
01
Uşa cuptorului este dotată cu un geam din 3 straturi suprapuse.
Aceste foi pot fi demontate în vederea curăţării.
02
AVERTISMENT
Uşa cuptorului trebuie scoasă din cuptor pentru a curăţa geamurile uşii.
1. Demontaţi cele 2 şuruburi din stânga şi din
dreapta uşii.
03
3. După curăţarea geamurilor uşii, pentru
asamblare repetaţi paşii 1, 2 în ordine
inversă. Verificaţi amplasarea corectă a
geamurilor conform imaginii de mai sus.
04
01 Capac
02 Garnituri de ghidare
(Dreapta şi stânga)
03 Geamul 2
04 Geamul 1
NOTĂ
01
2. Scoateţi capacul şi scoateţi geamul 1, 2 şi
cele 2 garnituri de ghidare de pe uşă.
La asamblarea geamului 1, asiguraţi-vă că nu utilizaţi geamul 2 şi orientaţi scrisul spre
partea de jos.
Colector de apă
01 Geamul 1
02 2. Garnituri de ghidare
AVERTISMENT
01
01 Colector de apă
Întreţinere
Colectorul de apă colectează nu numai excesul
de umezeală format în timpul gătirii, ci şi
resturile alimentare. Goliţi şi curăţaţi periodic
colectorul de apă.
02
Dacă descoperiţi scurgeri de apă din colectorul
de apă, contactaţi-ne la un centru local de
service Samsung.
Română 27
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 27
2018-12-04 PM 3:58:06
Întreţinere
Detaşarea ghidajelor laterale (în funcţie de model)
1. Apăsaţi partea centrală de sus a grilajului
lateral.
Înlocuire
Becuri
1. Scoateţi capacul de sticlă rotindu-l în sens
antiorar.
2. Înlocuiţi lampa cuptorului.
3. Curăţaţi capacul de sticlă.
4. Când terminaţi, parcurgeţi etapa 1 de mai
sus în ordine inversă pentru a reintroduce
capacul de sticlă.
2. Rotiţi grilajul lateral aproximativ 45°.
AVERTISMENT
Întreţinere
3. Trageţi grilajul lateral şi detaşaţi-l din cele
două orificii inferioare.
• Înainte de a înlocui un bec, opriţi cuptorul şi deconectaţi cablul de alimentare.
• Folosiţi numai becuri de 25-40 W / 220-240 V rezistente la 300 °C. Puteţi achiziţiona
becuri aprobate de la un centru de service Samsung din zona dvs.
• Folosiţi întotdeauna o lavetă uscată atunci când mânuiţi un bec cu halogen. Astfel se
împiedică lăsarea urmelor de degete sau transpiraţie pe bec, ceea ce îi poate scurta
durata de funcţionare.
28 Română
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 28
2018-12-04 PM 3:58:07
Depanare
Aspecte de verificat
Problemă
În cazul în care întâmpinaţi probleme cu cuptorul, mai întâi consultaţi tabelul următor şi
încercaţi să aplicaţi sugestiile. Dacă problema persistă, contactaţi un centru de service
Samsung local.
Problemă
Cauză
Acţiune
• Îndepărtaţi substanţele
străine şi încercaţi din nou.
• Modelul cu butoane tactile:
dacă există umezeală la
exterior
• Îndepărtaţi umezeala şi
încercaţi din nou.
• Dacă este setată funcţia de
blocare
• Verificaţi dacă este setată
funcţia de blocare.
Nu este afişată ora.
• Dacă nu există alimentare
cu energie
• Verificaţi dacă există
alimentare cu energie.
Cuptorul nu
funcţionează.
• Dacă nu există alimentare
cu energie
• Verificaţi dacă există
alimentare cu energie.
Cuptorul se opreşte
în timpul funcţionării.
• Dacă este deconectat de
la priză
• Reconectaţi alimentarea.
Se întrerupe
alimentarea în timpul
funcţionării.
• Dacă prepararea continuă
durează prea mult
• După ce gătiţi mai mult
timp, lăsaţi cuptorul să se
răcească.
• Dacă ventilatorul de răcire
nu funcţionează
• Ascultaţi zgomotul emis de
ventilatorul de răcire.
• În cazul în care cuptorul
este instalat într-un loc
fără aerisire adecvată
• Menţineţi distanţele
specificate în ghidul de
instalare al produsului.
• Când se folosesc mai multe
ştechere în aceeaşi priză
• Folosiţi un singur ştecher.
• Dacă nu există alimentare
cu energie
• Verificaţi dacă există
alimentare cu energie.
Cuptorul nu este
alimentat.
Acţiune
Exteriorul cuptorului
este prea cald în
timpul funcţionării.
• În cazul în care cuptorul
este instalat într-un loc
fără aerisire adecvată
• Menţineţi distanţele
specificate în ghidul de
instalare al produsului.
Uşa nu se deschide
corect.
• Dacă au rămas resturi
alimentare între uşă şi
interiorul cuptorului
• Curăţaţi bine cuptorul şi
deschideţi uşa din nou.
Lumina interioară
este slabă sau nu se
aprinde.
• Dacă lampa se aprinde şi
se stinge
• Lampa se stinge automat
după un anumit interval
de timp, pentru a
economisi energie. O puteţi
aprinde din nou apăsând
butonul pentru lumină al
cuptorului.
• Dacă lampa este acoperită
de substanţe străine în
timpul preparării
• Curăţaţi interiorul
cuptorului, apoi verificaţi.
• Dacă sistemul de
alimentare nu este
împământat corect
• Verificaţi dacă sursa
de alimentare este
împământată corect.
În cuptor se produc
scurtcircuite.
• Dacă folosiţi o priză fără
împământare
Există scurgeri de
apă.
Printr-o crăpătură din
uşă ies aburi.
A rămas apă în cuptor.
Luminozitatea din
cuptor variază.
• Este posibil să fie apă sau
aburi în unele cazuri, în
funcţie de preparate.
Aceasta nu este o
defecţiune a produsului.
• Lăsaţi cuptorul să se
răcească, apoi ştergeţi-l
cu un prosop de bucătărie
uscat.
• Luminozitatea se modifică
în funcţie de variaţiile
puterii de ieşire.
• Variaţiile puterii de
ieşire apărute în timpul
preparării nu sunt
defecţiuni, deci nu există
motiv de îngrijorare.
Depanare
• Dacă sunt substanţe
străine prinse între
butoane
Nu se poate apăsa
corect pe butoane.
Cauză
Română 29
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 29
2018-12-04 PM 3:58:07
Depanare
Problemă
Cauză
Acţiune
Prepararea s-a
terminat, dar
ventilatorul de răcire
încă funcţionează.
• Ventilatorul mai
funcţionează o perioadă
de timp, pentru a ventila
interiorul cuptorului.
• Aceasta nu este o
defecţiune, deci nu există
motiv de îngrijorare.
Cuptorul nu se
încălzeşte.
• Dacă uşa este deschisă
• Închideţi uşa şi reporniţi
cuptorul.
• Dacă nu sunt setate corect
comenzile cuptorului
• Consultaţi capitolul despre
funcţionarea cuptorului şi
resetaţi cuptorul.
• Dacă siguranţa de la
tabloul electric s-a ars sau
dacă întrerupătorul a fost
declanşat
• Înlocuiţi siguranţa sau
resetaţi circuitul. Dacă
acest lucru se întâmplă
în mod repetat, solicitaţi
serviciile unui electrician.
• La prima utilizare
• Atunci când folosiţi
cuptorul pentru prima dată,
este posibil să iasă fum
din încălzitor. Aceasta nu
este o defecţiune şi, dacă
utilizaţi cuptorul de 2-3
ori, nu se va mai întâmpla.
Iese fum în timpul
funcţionării.
Depanare
La folosirea
cuptorului se simte
un miros de ars sau
de plastic.
• Dacă se află alimente pe
încălzitor
• Lăsaţi cuptorul să se
răcească suficient şi
îndepărtaţi alimentele de
pe încălzitor.
• Dacă utilizaţi recipiente din
plastic sau altele care nu
sunt termorezistente
• Utilizaţi recipiente din
sticlă adecvate pentru
temperaturi ridicate.
Problemă
Cauză
Acţiune
Cuptorul nu găteşte
corect.
• Dacă uşa este deschisă des
în timpul preparării
• Nu deschideţi uşa frecvent
dacă nu preparaţi alimente
care trebuie întoarse. Dacă
deschideţi uşa frecvent,
temperatura din interior
scade şi rezultatele
preparării nu sunt
adecvate.
Cuptorul este cald
în timpul curăţării
pirolitice.
• Acest lucru se întâmplă
deoarece curăţarea
pirolitică se realizează la
temperaturi ridicate.
• Aceasta nu este o
defecţiune, deci nu există
motiv de îngrijorare.
Se simte un miros
de ars în timpul
curăţării pirolitice.
• Curăţarea pirolitică se
realizează la temperaturi
ridicate, deci este posibil
să se ardă resturile
alimentare.
• Aceasta nu este o
defecţiune, deci nu există
motiv de îngrijorare.
Curăţarea cu aburi nu
funcţionează.
• Aceasta se întâmplă
deoarece temperatura este
prea ridicată.
• Răciţi cuptorul şi apoi
utilizaţi-l
30 Română
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 30
2018-12-04 PM 3:58:07
Anexă
Coduri de informare
Fişa de date a produsului
Dacă nu funcţionează cuptorul, puteţi vedea un cod de informare pe afişaj. Consultaţi
tabelul de mai jos şi încercaţi să puneţi în aplicare sugestiile.
Cod
C-d1
Semnificaţie
Sistemul de blocare a uşii este
defect
A
Consumul de energie necesar pentru încălzirea unei
sarcini standard într-o incintă a unui cuptor electric
pe durata unui ciclu în modul de ventilație, per incintă
(energie finală electrică) (EC incintă electrică)
0,80 kWh/ciclu
Numărul de incinte
Se întâmplă atunci când persistă
problema de comunicare între
Touch IC <-> Main sau Sub micom
Opriţi cuptorul şi reporniţi-l. Dacă
problema persistă, deconectaţi sursa
de alimentare timp de 30 de secunde
sau mai mult şi reconectaţi-o. Dacă
problema nu se rezolvă, contactaţi un
centru de service.
Problemă la butoane
Se întâmplă atunci când un buton
este apăsat pentru un interval de
timp prelungit.
Curăţaţi butoanele şi verificaţi dacă
există apă pe ele/în jurul lor. Opriţi
cuptorul şi încercaţi din nou. Dacă
problema persistă, contactaţi un
centru de service Samsung local.
Oprire de siguranţă
Cuptorul a funcţionat continuu
la temperatura setată pentru o
perioadă de timp îndelungată.
• Sub 105 °C - 16 ore
• De la 105 °C la 240 °C - 8 ore
• De la 245 °C la max. - 4 ore
Aceasta nu este o defecţiune. Opriţi
cuptorul şi scoateţi alimentele. Apoi
încercaţi din nou ca de obicei.
Se întâmplă numai în timpul citirii/
scrierii memoriei EEPROM
C-F0
Dacă nu există comunicare între
placa principală şi placa secundară
Sursă de căldură per incintă (energie electrică sau gaz)
Volum per incintă (V)
Tipul de cuptor
Masa aparatului (M)
1
electricitate
68 L
Încastrabil
38,8 kg
Datele stabilite în conformitate cu standardul EN 60350-1 şi Reglementările Comisiei
(UE) nr. 65/2014 şi (UE) nr. 66/2014.
Sfaturi pentru economisirea energiei
• În timpul preparării, uşa cuptorului trebuie să rămână închisă cu excepţia cazului
în care trebuie să întoarceţi alimentele. Nu deschideţi des uşa, pentru a menţine
temperatura cuptorului şi pentru a economisi energie.
• Planificaţi utilizarea cuptorului pentru a evita oprirea cuptorului între prepararea
felurilor de mâncare şi reduceţi timpul necesar reîncălzirii cuptorului.
• Dacă durata de preparare este mai mare de 30 de minute, cuptorul poate fi închis cu
5-10 minute înainte de terminarea timpului de preparare, pentru a economisi energie.
Căldura reziduală va finaliza procesul de preparare.
• Acolo unde este posibil, pregătiţi mai multe feluri în acelaşi timp.
Anexă
S-01
95,2
0,99 kWh/ciclu
C-F1
C-d0
Indice de eficiență energetică per incintă (EEI incintă)
Clasă eficienţă energetică per cavitate
NV70K3370BS/OL
NV70K3370BB/OL
Consumul de energie (electrică) necesar pentru încălzirea
unei sarcini standard într-o incintă a unui cuptor electric
pe durata unui ciclu în modul convențional, per incintă
(energie finală electrică) (EC incintă electrică)
Senzorul este defect
C-22
C-F2
Identificarea modelului
SAMSUNG
Opriţi cuptorul şi reporniţi-l. Dacă
problema persistă, deconectaţi sursa
de alimentare timp de 30 de secunde
sau mai mult şi reconectaţi-o. Dacă
problema nu se rezolvă, contactaţi un
centru de service.
C-20
C-21
Acţiune
SAMSUNG
Română 31
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 31
2018-12-04 PM 3:58:07
ÎNTREBĂRI SAU COMENTARII?
ŢARĂ
SUNAŢI-NE
SAU VIZITAŢI-NE ONLINE PE
ALBANIA
045 620 202
www.samsung.com/al/support
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800-SAMSUNG
(800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych:
801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (opłata według taryfy operatora)
http://www.samsung.com/pl/support/
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG
(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
DG68-00753A-03
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 32
2018-12-04 PM 3:58:07
Furrë inkaso
Manuali i përdorimit dhe i instalimit
NV70K3370BS/OL / NV70K3370BB/OL
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 1
2018-12-04 PM 3:58:08
Përmbajtja
Përmbajtja
Përdorimi i manualit
3
Gatimi inteligjent
Në manualin e përdorimit përdoren simbolet e mëposhtme:
3
Udhëzimet e sigurisë
3
Gatimi manual
Programet automatike të gatimit
Pjatat e testit
Masa paraprake të rëndësishme për sigurinë
Eliminimi i duhur i këtij produkti (pajisje elektrike dhe elektronike për t'u flakur)
Funksioni automatik i kursimit të energjisë
3
6
6
Instalimi
6
Çfarë përfshihet
Lidhja me rrjetin elektrik
Montimi i mobilies
6
7
8
Përpara se të filloni
9
Cilësimet fillestare
Aroma e furrës së re
Mekanizmi inteligjent i sigurisë
Aksesorët
Veprimet
Paneli i kontrollit
Cilësimet e zakonshme
Modaliteti i gatimit
Gatim automatik
Pastrim
Kohëmatësi
Tingulli aktiv/joaktiv
9
9
9
10
Mirëmbajtja
Pastrim
Ndërrimi
19
19
23
25
26
26
28
Diagnostikimi
29
Pikat e kontrollit
Kodet informuese
29
31
Shtojca
Fleta teknike e produktit
31
31
11
11
11
15
16
17
18
18
2 Shqip
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 2
2018-12-04 PM 3:58:08
Udhëzimet e sigurisë
Ju faleminderit që zgjodhët furrën inkaso "SAMSUNG".
Manuali i përdorimit përmban informacione të rëndësishme mbi sigurinë dhe udhëzime
për t'ju ndihmuar në përdorimin dhe mirëmbajtjen e pajisjes.
Jeni të lutur t'i kushtoni pak kohë leximit të manualit të përdorimit, përpara se të
përdorni furrën, si dhe ruajeni librin për t'iu referuar në të ardhmen.
Instalimi i furrës duhet të kryhet vetëm nga një elektricist i licencuar. Instaluesi është
përgjegjës për lidhjen e pajisjes me rrjetin elektrik, duke zbatuar udhëzimet përkatëse
të sigurisë.
Në manualin e përdorimit përdoren simbolet e mëposhtme:
VINI RE
Rreziqe ose praktika jo të sigurta që mund të shkaktojnë lëndim të rëndë të personit,
vdekje dhe/ose dëmtim të pasurisë.
KUJDES
Rreziqe ose praktika jo të sigurta që mund të shkaktojnë lëndim të personit dhe/ose
dëmtim të pasurisë.
SHËNIM
Këshilla, rekomandime ose informacione të dobishme që ndihmojnë përdoruesit për
përdorimin e produktit.
Masa paraprake të rëndësishme për sigurinë
VINI RE
Pajisja nuk është parashikuar për përdorim nga persona (duke
përfshirë fëmijët) me aftësi të kufizuara fizike, ndijore ose
mendore, ose me mungesë përvoje dhe njohurish, nëse ata nuk
mbikëqyren ose udhëzohen në lidhje me përdorimin e pajisjes nga
një person përgjegjës për sigurinë e tyre.
Përdorimi i manualit
Përdorimi i manualit
Fëmijët duhet të mbikëqyren për t'u siguruar që të mos luajnë me
pajisjen.
Mënyra e shkëputjes duhet të përcaktohet mbi kabllot fikse sipas
rregullave të instalimit të kabllove.
Pas instalimit, duhet të bëhet e mundur shkëputja e pajisjes nga
rrjeti elektrik. Shkëputja mund të arrihet duke pasur një prizë
të disponueshme ose duke vendosur një çelës tek instalimi fiks
elektrik në përputhje me rregullat e instalimit.
Për të shmangur rreziqet, nëse dëmtohet kordoni elektrik, ai
duhet të zëvendësohet nga prodhuesi, agjenti i tij i shërbimit ose
një person me kualifikim të ngjashëm.
Shqip 3
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 3
2018-12-04 PM 3:58:08
Udhëzimet e sigurisë
Udhëzimet e sigurisë
Për riparimin e përshkruar nuk duhet të mbështeteni në
përdorimin e ngjitësve, pasi ata nuk konsiderohen mjete riparuese
të besueshme.
Nëse kjo pajisje ka funksion pastrimi, gjatë procesit të pastrimit
sipërfaqet mund të nxehen më shumë se zakonisht dhe fëmijët
duhet të mbahen larg. Funksioni i pastrimit varet nga modeli.
Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e
lart dhe nga persona me aftësi ndijore, fizike ose mendore të
reduktuara, ose me mungesë përvoje dhe njohurish, nëse janë nën
mbikëqyrje ose nëse janë udhëzuar për përdorimin në mënyrë
të sigurt të pajisjes dhe që kuptojnë rreziqet e përfshira. Fëmijët
nuk duhet të luajnë me pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja nga
përdoruesi nuk do të kryhet nga fëmijët pa mbikëqyrje. Mbajeni
pajisjen dhe kordonin e saj larg fëmijëve nën 8 vjeç.
Përdorni vetëm termometrin e rekomanduar për këtë furrë.
(Vetëm për modelin me termometër për mishin)
Pajisja nxehet gjatë përdorimit. Duhet të bëni kujdes që të
shmangni prekjen e elementeve ngrohëse brenda në furrë.
VINI RE: Pjesët e jashtme mund të nxehen gjatë përdorimit.
Fëmijët e vegjël duhen mbajtur larg.
Mos përdorni pastrues të ashpër gërryes ose kruese të ashpër
metalike për të pastruar xhamin e derës së furrës, pasi mund t'i
gërvishtin sipërfaqen, çka mund të shkaktojë thyerjen e xhamit.
Nëse kjo pajisje ka funksion pastrimi, mbetjet e derdhura duhet
të hiqen përpara pastrimit dhe asnjë enë nuk duhet lënë në furrë
gjatë pastrimit me avull apo vetëpastrimit. Funksioni i pastrimit
varet nga modeli.
Nuk duhet përdorur pastrues me avull.
VINI RE: Sigurohuni që pajisja të jetë e fikur përpara se të ndërroni
llambën, në mënyrë që të shmangni mundësinë e elektroshokut.
Pajisja nuk duhet instaluar pas derës dekorative, për të evituar
mbinxehjen.
VINI RE: Pajisja dhe pjesët e saj të jashtme nxehen gjatë
përdorimit. Duhet të bëni kujdes të shmangni prekjen e
elementeve ngrohëse. Fëmijët nën 8 vjeç duhet të mbahen larg,
përveç rasteve kur janë nën mbikëqyrje të vazhdueshme.
KUJDES: Procesi i gatimit duhet mbikëqyrur. Proceset
afatshkurtrat të gatimit duhen mbikëqyrur vazhdimisht.
Dera ose sipërfaqja e jashtme mund të nxehet kur pajisja është
vënë në punë.
Temperatura në sipërfaqet e përdorshme mund të jetë e lartë
kur pajisja është vënë në punë. Sipërfaqet mund të nxehen gjatë
përdorimit.
4 Shqip
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 4
2018-12-04 PM 3:58:08
KUJDES
Mos e futni lidhni furrën me korrentin nëse është dëmtuar gjatë transportimit.
Pajisja duhet të lidhet me rrjetin elektrik vetëm nga një elektricist i licencuar.
Mos u përpiqni ta vini në punë pajisjen në rast defekti apo dëmtimi.
Riparimet duhet të kryhen vetëm nga tekniku i licencuar. Riparimi i gabuar mund
të përbëjë rrezik të madh për ju dhe për të tjerët. Nëse furra ka nevojë për riparim,
kontaktoni një qendër shërbimi "SAMSUNG" ose shitësin tuaj.
Sipërfaqet e furrës nxehen kur pajisja përdoret në temperaturë të lartë për periudhë të
gjatë.
Gjatë gatimit, bëni kujdes kur hapni derën e furrës, pasi mund të dalë ajër i nxehtë ose
avull në mënyrë të vrullshme.
Kur gatuani ushqime që përmbajnë alkool, ky i fundit mund të avullojë për shkak të
temperaturave të larta dhe avulli mund të marrë flakë nëse bie në kontakt me ndonjë
pjesë të nxehtë të furrës.
Për sigurinë tuaj, mos përdorni pastrues me ujë me presion të lartë ose me avull me
presion.
Gjatë kohës që furra është në përdorim, fëmijët duhet të mbahen në distancë sigurie.
Ushqimet e ngrira, si picat, duhet të gatuhen në skarë e madhe. Nëse përdorni tavën e
pjekjes, ajo mund të deformohet për shkak të ndryshimeve të mëdha të temperaturës.
Mos derdhni ujë në pjesën e poshtme të furrës kur është e nxehtë. Përndryshe mund të
dëmtoni sipërfaqen e emaluar.
Dera e furrës duhet të qëndrojë e mbyllur gjatë gatimit.
Spinat dhe kabllot elektrike nuk duhen lejuar të prekin furrën.
Mos e mbuloni pjesën e poshtme të furrës me letër alumini dhe mos i vendosni tava
pjekjeje apo tepsi përsipër. Letra e aluminit bllokon nxehtësinë, çka mund të shkaktojë
dëmtimin e sipërfaqeve të emaluara dhe rezultate të dobëta në gatim.
Furra duhet të lidhet me rrjetin elektrik nëpërmjet një automati ose sigurese të
miratuar. Mos përdorni kurrë përshtatës shumëprizësh ose zgjatues.
Lëngjet e frutave lënë njolla mbi sipërfaqen e emaluar të furrës, të cilat mund të mos
hiqen.
Furnizimi me energji duhet të ndërpritet gjatë riparimit ose pastrimit të pajisjes.
Kur gatuani kekë shumë të lëngshëm, përdorni tavën e thellë.
Bëni kujdes kur lidhni pajisjet elektrike te prizat që ndodhen pranë furrës.
Mos vendosni enë gatimi mbi derën e hapur të furrës.
Nëse pajisja ka funksion gatimi me avull, mos e vini në përdorim nëse kaseta e
furnizimit me ujë është e dëmtuar. (Vetëm modeli me funksion avulli)
Mbajini fëmijët larg derës gjatë hapjes ose mbylljes së saj, pasi mund të përplasen me
derën ose mund të kapin gishtat.
Nëse kaseta është e krisur ose e thyer, mos e përdorni dhe kontaktoni qendrën më të
afërt të shërbimit. (Vetëm modeli me funksion avulli)
Mos shkelni, mos u mbështesni, mos u ulni dhe mos vendosni objekte të rënda mbi
derë.
Furra është krijuar vetëm për gatimin e ushqimeve të shtëpisë.
Mos e hapni derën duke ushtruar forcë të tepërt të panevojshme.
Gjatë përdorimit, sipërfaqja e brendshme e furrës nxehet aq sa mund të shkaktojë
djegie. Mos i prekni elementet ngrohëse ose sipërfaqen e brendshme të furrës derisa të
ftohen.
VINI RE: Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti elektrik, edhe pasi të ketë mbaruar procesi
i gatimit.
Mos vendosni kurrë materiale të ndezshme brenda në furrë.
Udhëzimet e sigurisë
Futni skarën me tela në vend me
pjesët e dala (tapa në të dyja anët)
për përpara, në mënyrë që skara
me tela të mbështesë pozicionin
e qëndrimit për sasi të mëdha
ushqimi.
VINI RE: Mos e lini derën hapur ndërkohë që po gatuani në furrë.
Shqip 5
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 5
2018-12-04 PM 3:58:09
Udhëzimet e sigurisë
Eliminimi i duhur i këtij produkti (pajisje elektrike dhe elektronike
për t'u flakur)
(Zbatohet për shtetet me sisteme grumbullimi të veçuar)
Instalimi
Kjo shenjë që shfaqet në produkt, pajisjet shtesë ose literaturë,
tregon se produkti dhe pajisjet e tij elektronike shtesë (p.sh.
ngarkuesi, kufjet, kablloja USB) nuk duhet të hidhen së
bashku me mbeturinat e tjera shtëpiake në fund të jetës së
tyre të punës. Për të parandaluar një dëm të mundshëm ndaj
mjedisit ose shëndetit njerëzor nga hedhja e pakontrolluar e
mbeturinave, ju lutemi ndajini këto pajisje nga llojet e tjera
të mbeturinave dhe riciklojini ato në mënyrë të përgjegjshme
për të promovuar ripërdorimin e qëndrueshëm të burimeve
materiale.
Përdoruesit në shtëpi duhet të kontaktojnë ose shitësin me
pakicë ku e blenë këtë produkt ose zyrën e pushtetit vendor të
tyre për hollësi se ku dhe si mund t'i dërgojnë këto pajisje për
riciklim të sigurt mjedisor.
Përdoruesit e biznesit duhet të kontaktojnë furnitorin e tyre
dhe të kontrollojnë kushtet dhe afatet e kontratës së blerjes.
Ky produkt dhe pajisjet e tij shtesë elektronike nuk duhet të
përzihen me mbeturina të tjera tregtare për eliminim.
Instalimi
VINI RE
Furra duhet të instalohet nga një teknik i kualifikuar. Instaluesi është përgjegjës për
lidhjen e furrës me rrjetin elektrik, duke zbatuar rregulloret përkatëse të sigurisë së
zonës suaj.
Çfarë përfshihet
Sigurohuni që në paketimin e produktit të jenë përfshirë të gjitha pjesët dhe aksesorët.
Nëse keni probleme me furrën apo me aksesorët, kontaktoni shitësin ose qendrën
lokale të shërbimit "Samsung".
Pamje përgjithshme e furrës
01
02
03
Për informacion mbi zotimet mjedisore të "Samsung" dhe detyrimet rregullatore specifike
për produktin, p.sh. "REACH", vizitoni: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
Funksioni automatik i kursimit të energjisë
• Kur pajisja është në punë, nëse nuk jepni asnjë komandë për njëfarë kohe, do të
ndalojë dhe do të kalojë në gjendje pritjeje.
• Drita: Gjatë procesit të gatimit, mund ta fikni llambën e furrës duke shtypur butonin
e dritës së furrës. Për kursim të energjisë, drita e furrës do të fiket pak minuta pas
fillimit të programit të gatimit.
01 Paneli i kontrollit
02 Doreza e derës
03 Dera
6 Shqip
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 6
2018-12-04 PM 3:58:09
Lidhja me rrjetin elektrik
Aksesorët
Furra vjen me aksesorë të ndryshëm që ju ndihmojnë në përgatitjen e llojeve të
ndryshme të ushqimeve.
L
Skarë me tela
Aksesori i skarës me tela *
N
01 02 03
Tavë pjekjeje *
Tavë universale *
Shishi dhe shashliku *
Tavë ekstra e thellë *
Shishi *
Rryma nominale (A)
Sipërfaqja vertikale
minimale
10 < A ≤ 16
1,5 mm2
16 < A ≤ 25
2,5 mm2
Instalimi
01 KAFE ose E ZEZË
02 BLU ose E BARDHË
03 E VERDHË dhe E GJELBËR
Futi spinën e furrës në prizë. Nëse nuk ka
lidhje spinë-prizë për shkak të kufizimeve të
korrentit të lejuar, përdorni çelës shkyçjeje
me shumë pole (me të paktën 3 mm hapësirë
midis) për të zbatuar rregulloret e sigurisë.
Përdorni kordon elektrik me gjatësi të
mjaftueshme dhe që mbështet specifikimin
H05 RR-F ose H05 VV-F, min. 1,5~2,5 mm².
Kontrolloni specifikimet elektrike në etiketën e
ngjitur mbi furrë.
Hapni kapakun e pasmë të furrës me anë të
një kaçavide dhe hiqni vidat në kapësen e
kordonit. Më pas, lidhni linjat elektrike me
kontaktet e duhura të lidhjes.
Kontakti ( ) synohet për tokëzimin. Lidhni
fillimisht linjën e verdhë dhe të gjelbër
(tokëzimi), të cilat duhet të jenë më të gjata
se të tjerat. Nëse përdorni lidhje spinë-prizë,
spina duhet të jetë e arritshme pas instalimit
të pajisjes. "Samsung" nuk mban përgjegjësi
për aksidentet e shkaktuara nga mungesa e
tokëzimit ose tokëzimi i pasaktë.
Shina teleskopike *
SHËNIM
Përfshirja e aksesorëve të shënuar me yll (*) varet nga modeli i furrës.
VINI RE
Mos i shkelni ose përdridhni telat gjatë instalimit, si dhe mbajini larg pjesëve të furrës
që çlirojnë nxehtësi.
Shqip 7
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 7
2018-12-04 PM 3:58:10
Instalimi
Montimi i mobilies
Nëse e instaloni furrën në mobilie inkaso, sipërfaqet plastike dhe pjesët ngjitëse
të mobilies duhet t'i rezistojnë temperaturës deri në 90 °C. "Samsung" nuk mban
përgjegjësi për dëmtimin e mobilieve nga nxehtësia që lëshon furra.
Furra duhet të ketë ajrosjen e duhur. Për ajrosje lini një hapësirë prej rreth 50 mm
midis raftit të poshtëm të mobilies dhe murit mbështetës. Nëse e instaloni furrën
poshtë një vatre, ndiqni udhëzimet për instalimin e vatrës.
A
Mobilie inkaso (mm)
B
C
D
A
Min. 550
B
Min. 560
C
Min. 50
D
Min. 590 - Maks. 600
E
Min. 460 x Min. 50
Përmasat e kërkuara për instalimin
B
Instalimi
C
SHËNIM
Furra (mm)
A
D
E
L
K
G
F
J
Mobilia inkaso duhet të ketë vrima ajrimi (E)
për nxjerrjen e nxehtësisë dhe qarkullimin e
ajrit.
E
A
560
G
Maks. 506
B
175
H
Maks. 494
C
370
I
21
D
Maks. 50
J
549
E
595
K
572
F
595
L
550
Mobilie nën lavaman (mm)
A
B
H
I
D
A
Min. 550
B
Min. 560
C
Min. 600
D
Min. 460 x Min. 50
C
SHËNIM
Mobilia inkaso duhet të ketë vrima ajrimi (D)
për nxjerrjen e nxehtësisë dhe qarkullimin e
ajrit.
8 Shqip
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 8
2018-12-04 PM 3:58:10
Përpara se të filloni
Cilësimet fillestare
Montimi i furrës
Sigurohuni të lini hapësirë (A) prej së paku
5 mm midis furrës dhe secilës anë të mobilies.
Kur e ndizni furrën për herë të parë, në ekran shfaqet ora standarde "12:00" dhe
elementi i orëve ("12") pulson. Ndiqni hapat e mëposhtëm për të caktuar orën aktuale.
1. Ndërsa elementi i orëve është duke pulsuar,
rrotulloni graduesin e vlerave (rrotulla në
të djathtë) për të caktuar orën dhe më pas
shtypni OK për të kaluar tek elementi i
minutave.
A
2. Ndërsa elementi i minutave është duke
pulsuar, rrotulloni graduesin e vlerave për
të caktuar minutat dhe më pas shtypni OK.
Për të ndryshuar orën aktuale pas këtij
konfigurimi fillestar, mbani shtypur butonin
për 3 sekonda dhe ndiqni hapat e
mësipërm.
Përpara se të fillon
Futeni pajisjen në mobilie dhe fiksojeni mirë
në të dyja anët me 2 vida.
Aroma e furrës së re
Pas përfundimit të instalimit, hiqni mbështjellësen mbrojtëse, shiritin dhe materialet
e tjera të paketimit dhe nxirrni nga furra aksesorët e ofruar. Për ta hequr furrën nga
mobilia, fillimisht shkëputeni nga rrjeti elektrik dhe hiqni 2 vidat në të dyja anët e
furrës.
VINI RE
Furra duhet të ketë ajrosje që të funksionojë normalisht. Në asnjë rrethanë nuk duhet
të bllokoni vrimat e ajrosjes.
SHËNIM
Pamja reale e furrës mund të ndryshojë në varësi të modelit.
Përpara përdorimit të furrës për herë të parë, pastroni pjesën e brendshme për të
hequr aromën e furrës së re.
1. Hiqni të gjithë aksesorët nga pjesa e brendshme e furrës.
2. Përdoreni furrën në Konveksion 200 °C ose në Konvencional 200 °C për një orë.
Kështu do të digjen të gjitha substancat e prodhimit të mbetura në furrë.
3. Pas përfundimit të këtij procesi, fikeni furrën.
Mekanizmi inteligjent i sigurisë
Nëse e hapni derën kur furra është në përdorim, drita e furrës do të ndizet dhe
ventilatori dhe elementet ngrohëse do të ndalojnë së punuari. Kjo ndodh për të
parandaluar lëndimet fizike, si djegiet, si dhe humbjen e panevojshme të energjisë.
Kur ndodh diçka e tillë, thjesht mbyllni derën dhe furra do të vazhdojë punën
normalisht, pasi nuk bëhet fjalë për avari në sistem.
Shqip 9
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 9
2018-12-04 PM 3:58:11
Përpara se të fillon
Aksesorët
Shishi *
Shishi përdoret për pjekjen e ushqimeve në skarë, si p.sh. të
pulave. Përdoreni shishin vetëm në modalitetin Njëshe në nivelin
3, ku disponohet përshtatësi i shishit. Zhvidhosni dorezën e
shishit për ta hequr gjatë pjekjes.
Shishi dhe
shashliku *
Vendoseni tavën në pozicionin 1 të skarës për të mbledhur
lëngjet e gatimit ose në pjesën e poshtme të furrës për racion të
madh mishi. Për sasi mishi nën 1,5 kg rekomandohet përdorimi i
aksesorëve të shishit.
1. Futeni shishin në mish. Për të ndihmuar në futjen e shishit,
vidhosni dorezën e tij nga skaji i pamprehtë.
2. Përreth mishit vendosni patate dhe perime të përvëluara.
3. Vendoseni skeletin në pozicionin e raftit të mesit me formën
"V" në pjesën e përparme. Vendoseni shishin te skeleti me
majën të drejtuar pas dhe shtyjeni lehtë derisa maja e tij të
futet në mekanizmin rrotullues në pjesën e pasme të furrës.
Skaji i pamprehtë i shishit duhet të mbështetet në pjesën me
formë "V". (Shishi ka dy veshë, të cilët duhet të qëndrojnë
pranë derës së furrës për të shmangur lëvizjen e shishit
përpara dhe të cilët shërbejnë edhe si kapëse për dorezën.)
4. Zhvidhosni vidat në dorezë përpara se të gatuani.
5. Pas gatimit, vidhoseni sërish dorezën për të ndihmuar në
heqjen e shishit nga skeleti.
Për përdorimin e parë, pastrojini aksesorët tërësisht me ujë të ngrohtë, detergjent dhe
një leckë të butë e të pastër.
05
04
03
02
01
Përpara se të fillon
01 Niveli 1
03 Niveli 3
05 Niveli 5
02 Niveli 2
04 Niveli 4
• Futeni aksesorin në pozicionin e duhur
brenda furrës.
• Lini një hapësirë prej të paktën 1 cm nga
aksesori dhe fundi i furrës, si dhe nga çdo
aksesor tjetër.
• Bëni kujdes kur hiqni enët e gatimit dhe/ose
aksesorët nga furra. Ushqimet ose aksesorët
e nxehtë mund të shkaktojnë djegie.
• Aksesorët mund të deformohen gjatë
ngrohjes. Pasi të jenë ftohur, ata rifitojnë
pamjen dhe performancën e mëparshme.
Përdorimi bazë
Për përvojë më të mirë gatimi, njihuni me mënyrën e përdorimit të secilit aksesor.
Skarë me tela
Skara me tela synohet për pjekje në skarë dhe skuqje.
Futeni skarën me tela në vend, me pjesët e dala (tapa në të dyja
anët) për përpara.
Aksesori i skarës
me tela *
Aksesori i skarës me tela përdoret me tavën dhe parandalon
derdhjen e lëngjeve në fund të furrës.
Tavë pjekjeje *
Tava e pjekjes (thellësia: 20 mm) përdoret për pjekjen e kekëve,
biskotave dhe ëmbëlsirave të tjera. Vendoseni anën e pjerrët
përpara.
Tavë universale *
Tava universale (thellësia: 30 mm) përdoret për gatim dhe skuqje.
Përdoreni aksesorin e skarës me tela për të parandaluar derdhjen
e lëngjeve në pjesën e poshtme të furrës.
Vendoseni anën e pjerrët përpara.
Tavë ekstra e
thellë *
Tava ekstra e thellë (thellësia: 50 mm) përdoret për skuqje me
ose pa aksesorin e skarës me tela. Vendoseni anën e pjerrët
përpara.
VINI RE
Sigurohuni që doreza e shishit të qëndrojë mirë në vend.
Bëni kujdes kur përdorni shishin. Pirunët dhe kunjat janë me
majë dhe të mprehtë dhe mund t'ju lëndojnë!
Për të parandaluar djegiet, përdorni doreza për të hequr shishin,
pasi është shumë i nxehtë.
Shinat
teleskopike *
Përdorni pllakën e shinës teleskopike për të futur tavën si më
poshtë:
1. Tërhiqni pllakën e shinës teleskopike nga furra.
2. Vendosni tavën mbi pllakën e shinës dhe rrëshqiteni këtë të
fundit brenda në furrë.
3. Mbyllni derën e furrës.
SHËNIM
Përfshirja e aksesorëve të shënuar me yll (*) varet nga modeli i furrës.
10 Shqip
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 10
2018-12-04 PM 3:58:11
Veprimet
Paneli i kontrollit
Paneli i përparmë ofrohet në një gamë të gjerë materialesh dhe ngjyrash. Për cilësi më
të mirë, pamja reale e furrës mund të ndryshojë pa njoftim.
09 Graduesi i
vlerave
Përdorni graduesin e vlerave për të:
• Caktuar kohën ose temperaturën e gatimit.
• Zgjedhur një nënartikull nga menytë e nivelit të sipërm:
Pastrim, Gatim automatik, Funksion i posaçëm ose Pjekje.
• Zgjedhur madhësinë e racionit për programet e gatimit
automatik.
Cilësimet e zakonshme
01
02 03 04 05 06 07
08
09
01 Graduesi i
modaliteteve
Rrotullojeni për të zgjedhur një modalitet ose funksion gatimi.
02 Temperatura
Përdoreni për të caktuar temperaturën.
03 Koha e gatimit
Shtypeni për të caktuar kohën e gatimit.
04 Kohëmatësi
Kohëmatësi ju ndihmon të kontrolloni kohën ose kohëzgjatjen e
punës gjatë gatimit.
05 OK
Shtypeni për të konfirmuar cilësimet tuaja.
06 Pas
Anulon cilësimet aktuale dhe ju rikthen në ekranin kryesor.
07 Drita e furrës
Shtypeni për të ndezur ose fikur dritën e brendshme.
Drita e furrës ndizet automatikisht kur furra fillon të punojë.
Ajo fiket automatikisht pas një periudhe kohe pa aktivitet, në
mënyrë që të kursehet energji.
Temperatura
1. Rrotulloni graduesin e modaliteteve për të
zgjedhur një modalitet ose funksion.
Do të shfaqet temperatura e standarde e
secilës zgjedhje.
2. Rrotulloni graduesin e vlerave për të
caktuar temperaturën e dëshiruar.
Bllokimi për fëmijët: Bllokimi për fëmijët çaktivizon të gjitha
komandat për të parandaluar aksidentet. Por mund ta fikni
duke rrotulluar graduesin e modaliteteve në joaktiv. Mbajeni
shtypur për 3 sekonda për ta aktivizuar ose mbajeni sërish
shtypur për 3 sekonda për të çaktivizuar bllokimin në panelin
e kontrollit.
08 Ekrani
Shfaq informacione të nevojshme në lidhje me modalitetet
ose cilësimet e zgjedhura.
Veprimet
( Bllokimi
për fëmijët)
Temperatura standarde dhe/ose koha standarde e gatimit mund të ndryshohen për të
gjitha modalitetet e gatimit. Ndiqni hapat në vijim për të rregulluar temperaturën dhe/
ose kohën e gatimit për modalitetin e zgjedhur të gatimit.
3. Shtypni OK për të konfirmuar ndryshimet.
SHËNIM
Nëse nuk zgjidhni cilësime të tjera brenda disa sekondave, furra fillon të gatuajë
automatikisht me cilësimet standarde.
Për të ndryshuar temperaturën, shtypni butonin
dhe ndiqni hapat e mësipërm.
Shqip 11
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 11
2018-12-04 PM 3:58:12
Veprimet
Koha e gatimit
Koha e përfundimit
Veprimet
1. Rrotulloni graduesin e modaliteteve për të
zgjedhur një modalitet ose funksion.
1. Rrotulloni graduesin e modaliteteve për të
zgjedhur një modalitet ose funksion.
2. Shtypni butonin
dhe rrotulloni çelësin e
vlerës për të caktuar kohën e dëshiruar.
Mund të caktoni një kohë prej maksimumi
23 orësh e 59 minutash.
2. Shtypni
dy herë dhe rrotulloni graduesin
e vlerave për të caktuar kohën e dëshiruar
të përfundimit.
3. Përndryshe, mund ta vononi kohën e
përfundimit të gatimit deri në pikën
dhe
e dëshiruar. Shtypni butonin
përdorni graduesin e vlerave për të caktuar
kohën e përfundimit. Për informacione të
mëtejshme, shihni Përfundim i vonuar.
3. Shtypni OK për të konfirmuar ndryshimet.
4. Shtypni OK për të konfirmuar ndryshimet.
SHËNIM
• Nëse dëshironi, mund të gatuani pa e caktuar kohën e përfundimit. Në këtë rast, furra
fillon të gatuajë në temperaturat e caktuara, pa informacion rreth kohës së gatimit,
dhe duhet ta ndaloni manualisht furrën kur gatimi të ketë përfunduar.
• Për të ndryshuar kohën e përfundimit, shtypni
dy herë dhe ndiqni hapat e
mësipërm.
SHËNIM
• Nëse dëshironi, mund të gatuani pa e caktuar kohën e gatimit. Në këtë rast, furra
fillon të gatuajë në temperaturat e caktuara, pa informacion rreth kohës së gatimit,
dhe duhet ta ndaloni manualisht furrën kur gatimi të ketë përfunduar.
• Për të ndryshuar kohën e caktuar të gatimit, shtypni butonin
dhe ndiqni hapat e
mësipërm.
12 Shqip
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 12
2018-12-04 PM 3:58:12
Përfundim i vonuar
Për të spastruar kohën e gatimit
Përfundim i vonuar është krijuar për ta bërë gatimin më praktik.
Koha e gatimit mund të spastrohet. Kjo është e dobishme nëse dëshironi ta ndaloni
manualisht furrën në çdo kohë gjatë procesit.
Rasti 1
Marrim për shembull sikur të keni zgjedhur një recetë njëorëshe në orën 14:00 dhe
dëshironi që furra ta përfundojë gatimin në orën 18:00. Për të caktuar kohën e
përfundimit, ndryshoni kohën e përgatitjes për në orën 18:00. Furra do ta fillojë
gatimin në orën 17:00 dhe do ta përfundojë në orën 18:00, sipas caktimit.
Ora aktuale: 14:00
Caktoni kohën e gatimit:
1 orë
1. Ndërkohë që furra është duke gatuar,
shtypni
për të shfaqur kohën e mbetur
të gatimit.
Caktoni kohën e
Përfundim i vonuar: 18:00
2. Rrotulloni graduesin e vlerave për ta
caktuar kohën e gatimin në "00:00".
Përndryshe, thjesht shtypni .
Furra do ta fillojë gatimin në orën 17:00 dhe do ta përfundojë automatikisht në orën
18:00.
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
Rasti 2
Ora aktuale: 14:00
Caktoni kohën e gatimit:
2 orë
Caktoni kohën e Përfundim
i vonuar: 17:00
Furra do ta fillojë gatimin në 15:00 dhe do ta përfundojë automatikisht në 17:00.
14:00
15:00
16:00
17:00
Veprimet
3. Shtypni OK. Furra vazhdon të gatuajë në
temperaturat e caktuara pa informacion
kohor.
SHËNIM
Nëse e keni anuluar kohën e gatimit, duhet ta ndaloni manualisht furrën pas
përfundimit të gatimit.
18:00
KUJDES
• Përfundim i vonuar nuk disponohet në modalitetin Gatim dyshe.
• Mos e mbani ushqimin e gatuar në furrë për shumë kohë. Ushqimi mund të prishet.
Shqip 13
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 13
2018-12-04 PM 3:58:12
Veprimet
Për të spastruar kohën e përfundimit
Për të ndërprerë gatimin
Mund ta spastroni kohën e përfundimit. Kjo është e dobishme nëse dëshironi ta ndaloni
manualisht furrën në çdo kohë gjatë procesit.
1. Gjatë procesit të gatimit, shtypni
.
1. Gjatë kohës që furra po gatuan, shtypni
dy herë.
2. Shtypni OK për të anuluar gatimin.
2. Rrotulloni graduesin e vlerave për ta
caktuar kohën e përfundimit në orën
aktuale. Përndryshe, thjesht shtypni .
3. Përndryshe, thjesht rrotulloni zgjedhësin e
modalitetit te “ ”.
Veprimet
3. Shtypni OK. Furra vazhdon të gatuajë në
temperaturat e caktuara pa informacion
kohor.
SHËNIM
Nëse e keni anuluar kohën e përfundimit, duhet ta ndaloni furrën manualisht pas
përfundimit të gatimit.
14 Shqip
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 14
2018-12-04 PM 3:58:13
Modaliteti i gatimit
Modalitetet e gatimit
1. Rrotulloni graduesin e modaliteteve për të
zgjedhur një modalitet ose funksion.
Modaliteti
Konveksion
2. Nëse është e nevojshme, caktoni kohën
dhe/ose temperaturën e gatimit.
Për më tepër informacion, shihni "Cilësimet
e zakonshme".
Temperatura e sugjeruar (°C)
30-250
170
Elementi i pasmë ngrohës prodhon nxehtësi, e cila
shpërndahet në mënyrë të njëtrajtshme nga ventilatori me
konveksion. Përdoreni këtë modalitet për pjekje dhe skuqje
në nivele të ndryshme në të njëjtën kohë.
30-250
Konveksion
ekonomik
SHËNIM
Modaliteti i ngrohjes Konveksion ekonomik që përdoret për
të përcaktuar kategorinë e efikasitetit të energjisë është në
përputhje me EN60350-1.
40-250
SHËNIM
Kohën dhe/ose temperaturën e gatimit mund ta ndryshoni gjatë gatimit.
170
Konveksion ekonomik përdor sistemin e ngrohjes së
optimizuar për të kursyer energji gjatë gatimit. Koha e
gatimit rritet ngadalë, por rezultatet e gatimit mbeten të
njëjta. Vini re që ky modalitet nuk kërkon ngrohje paraprake.
190
Nxehtësi e
sipërme +
konveksion
Elementi i sipërm ngrohës prodhon nxehtësi, e cila
shpërndahet në mënyrë të njëtrajtshme nga ventilatori
me konveksion. Përdoreni këtë modalitet për skuqje me
sipërfaqe krokante (për shembull, mish ose lazanja).
Nxehtësi e
poshtme +
Konveksion
Elementi i poshtëm ngrohës prodhon nxehtësi, e cila
shpërndahet në mënyrë të njëtrajtshme nga ventilatori me
konveksion. Përdoreni këtë modalitet për pica, bukë ose
kekë.
40-250
Veprimet
Furra fillon ngrohjen paraprake me ikonën
derisa temperatura e brendshme arrin
temperaturën e synuar.
Nëse nuk specifikohet ndryshe në udhëzimet
e gatimit, për të gjitha modalitetet e gatimit
rekomandohet ngrohja paraprake.
Diapazoni i temperaturës (°C)
190
Shqip 15
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 15
2018-12-04 PM 3:58:13
Veprimet
Modaliteti
Skuqje
profesionale
Diapazoni i temperaturës (°C)
Temperatura e sugjeruar (°C)
80-200
160
Skuqje profesionale kryen një cikël automatik ngrohjeje
paraprake derisa temperatura e furrës të arrijë 220 °C.
Më pas, elementi i sipërm ngrohës dhe ventilatori me
konveksion fillojnë të funksionojnë për të përzhitur ushqime,
si mishi. Pas përzhitjes, mishi gatuhet në temperatura të
ulëta. Përdoreni këtë modalitet për të gatuar mish viçi,
shpendë ose peshk.
30-250
Konvencional
200
2. Rrotulloni graduesin e vlerave për të
zgjedhur një program dhe më pas shtypni
OK. Ju shfaqet diapazoni i disponueshëm i
peshës (madhësia e racionit).
190
Veprimet
3. Rrotulloni çelësin e vlerës për të caktuar
madhësinë e racionit dhe më pas shtypni
OK.
240
Skara e madhe çliron nxehtësi. Përdoreni këtë modalitet
për skuqjen e sipërfaqeve të sipërme të ushqimeve (për
shembull, të mishit, lazanjave ose gatimeve të furrës).
100-250
Skara
ekonomike
1. Rrotulloni graduesin e modaliteteve për të
zgjedhur
.
Elementi i poshtëm ngrohës prodhon nxehtësi. Përdoreni
këtë modalitet në fund të pjekjes ose gatimit për të skuqur
pjesën e poshtme të lakrorëve ose picave.
100-250
Skara e madhe
Furra ofron një total prej 20 recetash gatimi automatik për kuzhinierët pa përvojë.
Përfitoni nga ky funksion për të kursyer kohë ose për të mësuar sa më shpejt.
Koha dhe temperatura e gatimit do të rregullohen sipas programit të zgjedhur dhe
madhësisë së racionit.
Nxehtësia prodhohet nga elementet e sipërme dhe të
poshtme ngrohëse. Ky funksion duhet të përdoret për pjekje
dhe skuqje standarde për shumicën e ushqimeve.
100-230
Ngrohje nga
poshtë
Gatim automatik
240
Nxehtësia emetohet nga pjesa e skarës së vogël. Ky funksion
duhet të përdoret për pjata më të vogla, të cilave u nevojitet
më pak nxehtësi, siç është peshku dhe bagetat e mbushura.
SHËNIM
• Disa nga artikujt te Programet e gatimit automatik përfshijnë ngrohjen paraprake. Për
këto artikuj shfaqet ecuria e ngrohjes paraprake. Futeni ushqimin në furrë pas sinjalit
akustik të ngrohjes paraprake. Pastaj, shtypni Koha e gatimit për të filluar Gatimi
automatik.
• Për më tepër, shihni seksionin Programet e gatimit automatik në manual.
16 Shqip
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 16
2018-12-04 PM 3:58:14
Pastrim
4. Përdorni një leckë të thatë për të pastruar
pjesën e brendshme të furrës.
Disponohen dy modalitete pastrimi për ju. Ky funksion kursen kohë duke evituar
nevojën për pastrim të rregullt manual. Gjatë këtij procesi në ekran shfaqet koha e
mbetur.
Funksioni
C1
C2
Udhëzimet
Pastrim me
avull
Ky funksion është i dobishëm për pastrimin me avull të
ndotjeve të lehta.
Pastrim pirolitik
Funksioni pirolitik kryen pastrim termik në temperaturë
të lartë.
Ai eliminon mbetjet e yndyrave për të lehtësuar
pastrimin manual.
Pastrim me avull
Ky funksion është i dobishëm për pastrimin me avull të ndotjeve të lehta.
2. Rrotulloni graduesin e modaliteteve për të
zgjedhur
.
3. Rrotulloni çelësin e vlerës për të zgjedhur
C 1 (Pastrim me avull) dhe shtypni OK për
të filluar pastrimin.
Pastrimi me avull punon për 26 minuta.
Mos e hapni derën përpara përfundimit të ciklit. Uji brenda furrës është shumë i nxehtë
dhe mund të shkaktojë djegie.
SHËNIM
• Nëse furra është shumë e ndotur me yndyrë, për shembull, pas keni skuqur ose
pjekur në skarë, rekomandohet që t'i pastroni manualisht njollat e forta me një agjent
pastrues para se të aktivizoni pastrimin me avull.
• Pas përfundimit të ciklit, lëreni derën e furrës pak të hapur. Kjo bëhet për të
mundësuar tharjen e plotë të sipërfaqes së brendshme të emaluar.
• Pastrimi automatik nuk aktivizohet ndërkohë që furra është e nxehtë brenda. Prisni
derisa furra të ftohet dhe provoni sërish.
• Mos derdhni ujë me forcë në pjesën e poshtme. Bëjeni me të lehtë. Përndryshe, uji do
të vërshojë në pjesën e përparme.
Veprimet
1. Hidhni 400 ml (3/4 pint) ujë në fund të
furrës dhe mbyllni derën.
VINI RE
Pastrim pirolitik
Funksioni pirolitik kryen pastrim termik në temperaturë të lartë. Ai eliminon mbetjet e
yndyrave për të lehtësuar pastrimin manual.
1. Hiqni të gjithë aksesorët dhe mbajtëset
anësore dhe fshini manualisht pjesët
e mëdha të papastërtive në pjesën e
brendshme të furrës. Përndryshe, ato mund
të shkaktojnë flakë gjatë ciklit të pastrimit,
duke shkaktuar zjarr.
2. Rrotulloni graduesin e modaliteteve për të
zgjedhur
.
Shqip 17
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 17
2018-12-04 PM 3:58:15
Veprimet
3. Rrotulloni graduesin e vlerave për të
zgjedhur Pastrim pirolitik (C 2) dhe shtypni
OK.
Kohëmatësi
Kohëmatësi ju ndihmon të kontrolloni kohën ose kohëzgjatjen e punës gjatë gatimit.
1. Shtypni
4. Rrotulloni graduesin e vlerave për të
zgjedhur një kohë pastrimi nga 3 nivele:
1 orë 50 min, 2 orë 10 min dhe
2 orë 30 min.
5. Shtypni OK për të filluar pastrimin.
.
2. Rrotulloni çelësin e vlerës për të caktuar
kohëzgjatjen që dëshironi dhe më pas
shtypni OK.
Mund të caktoni një kohë prej maksimumi
23 orësh e 59 minutash.
6. Pas përfundimit të pastrimit, prisni derisa
furra të ftohet dhe fshini cepat e derës me
një leckë të njomë.
Tingulli aktiv/joaktiv
Veprimet
KUJDES
• Mos e prekni furrën, pasi nxehet shumë gjatë ciklit.
• Për të shmangur aksidentet, mbajini fëmijët larg furrës.
• Pas përfundimit të ciklit, mos e fikni furrën kur është në punë ventilatori ftohës për
ftohjen e saj.
• Për të heshtur tingëllimin, shtypeni dhe
mbajeni shtypur
për 3 sekonda.
• Për ta rikthyer tingëllimin, shtypeni dhe
mbajeni sërish shtypur për 3 sekonda.
SHËNIM
• Pjesa e brendshme e furrës nxehet sapo fillon cikli. Më pas, dera do të kyçet për arsye
sigurie. Dera do të zhbllokohet pas përfundimit të ciklit dhe pasi furra të jetë ftohur.
• Sigurohuni ta zbrazni furrën përpara pastrimit. Aksesorët mund të deformohen për
shkak të temperaturave të larta brenda furrës.
18 Shqip
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 18
2018-12-04 PM 3:58:15
Gatimi inteligjent
Gatimi manual
Pjekja
Për rezultatet më të mira, rekomandojmë ta ngrohni furrën paraprakisht.
PARALAJMËRIM për akrilamidën
Akrilamida që prodhohet gjatë pjekjes së ushqimeve që përmbajnë niseshte,
si patatinat, patatet e skuqura dhe buka mund të shkaktojë probleme shëndetësore.
Rekomandohet që këto ushqime të gatuhen në temperatura të ulëta dhe të shmanget
mbipjekja, tharja e tepërt ose djegia e tyre.
SHËNIM
• Nëse nuk specifikohet ndryshe në udhëzimet e gatimit, për të gjitha modalitetet e
gatimit rekomandohet ngrohja paraprake.
• Gjatë përdorimit të funksionit Skara ekonomike, vendoseni ushqimin në qendër të
tavës shtesë.
Këshilla për aksesorët
Koha
(min.)
2
160-170
35-40
Skarë me tela,
tepsi për kek të
rrumbullakët
3
175-185
50-60
Tartë
Skarë me tela,
tepsi për tarta,
diametër 20 cm
3
190-200
50-60
Kek me maja në
tavë, me fruta dhe
thërrime
Tavë universale
2
160-180
40-50
Skarë me tela,
enë furre 22-24 cm
3
170-180
25-30
Tavë universale
3
180-190
30-35
Lazanja
Skarë me tela,
enë furre 22-24 cm
3
190-200
25-30
Mafishe
Tavë universale
3
80-100
100-150
Skarë me tela,
kupa sufleje
3
170-180
20-25
Kek me mollë dhe
maja
Tavë universale
3
150-170
60-70
Picë shtëpie,
1-1,2 kg
Tavë universale
2
190-210
10-15
Aksesori
Niveli
Skarë me tela,
tepsi Ø 25-26 cm
Kek bardhezi
Kek i fryrë
Copëza frutash
Kuleç
Sufle
Lloji i
ngrohjes
Gatimi inteligjent
Furra vjen me një numër të ndryshëm ose lloje të ndryshme aksesorësh. Mund të vini
re që disa prej aksesorëve nuk paraqiten në tabelën e mëposhtme. Megjithatë, edhe
nëse nuk ju ofrohen aksesorët e specifikuar në këto udhëzime gatimi, mund të përdorni
aksesorët që keni dhe të arrini të njëjtat rezultate.
• Tava e pjekjes dhe tava universale mund të përdoren në vend të njëra-tjetrës.
• Gjatë gatimit të ushqimeve me yndyrë, rekomandohet vendosja e një tave poshtë
skarës me tela për të mbledhur yndyrën e tepërt. Nëse ju është dhënë aksesori i
skarës me tela, mund ta përdorni bashkë me tavën.
• Nëse ju është dhënë tava universale ose tava ekstra e thellë apo të dyja, për gatimin
e ushqimeve me yndyrë rekomandohet të përdoret tava më e thellë.
Temp.
(°C)
Ushqimi
Shqip 19
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 19
2018-12-04 PM 3:58:16
Gatimi inteligjent
Temp.
(°C)
Koha
(min.)
2
180-200
20-25
Pulë, e plotë,
1,2 kg*
Skarë me tela +
Tavë universale
Skarë me tela,
enë furre 22-24 cm
2
180-190
25-35
Copa mishi pule
Byrek me mollë
Skarë me tela,
tepsi, diametër
20 cm
2
160-170
65-75
Picë e ftohtë
Tavë universale
3
180-200
5-10
Ushqimi
Peta të shkrifëta
brumi, të ngrira
dhe të mbushura
Lakror
Aksesori
Niveli
Tavë universale
Lloji i
ngrohjes
Temp.
(°C)
Koha
(min.)
3
1
205
80-100
Skarë me tela +
Tavë universale
3
1
200-220
25-35
Gjoks rose
Skarë me tela +
Tavë universale
3
1
180-200
20-30
Gjeldeti i vogël,
i plotë, 5 kg
Skarë me tela +
Tavë universale
3
1
180-200
120-150
Perime, 0,5 kg
Skarë me tela +
Tavë universale
3
1
220-230
15-20
Gjysma patatesh
të pjekura, 0,5 kg
Skarë me tela +
Tavë universale
3
1
200
45-50
Ushqimi
Aksesori
Niveli
Lloji i
ngrohjes
Mish shpendësh (pulë/rosë/gjeldeti)
Perime
Skuqja
Ushqimi
Gatimi inteligjent
Lloji i
ngrohjes
Temp.
(°C)
Koha
(min.)
Aksesori
Niveli
Fileto viçi, 1 kg
Skarë me tela +
Tavë universale
3
1
160-180
50-70
Fileto peshku të
pjekura
Skarë me tela +
Tavë universale
3
1
200-230
10-15
Fileto viçi pa
kockë, 1,5 kg
Skarë me tela +
Tavë universale
3
1
160-180
90-120
Peshk i skuqur
Skarë me tela +
Tavë universale
3
1
180-200
30-40
Rosto derri, 1 kg
Skarë me tela +
Tavë universale
3
1
200-210
50-60
Mish derri, 1 kg
Skarë me tela +
Tavë universale
3
1
160-180
100-120
Kofshë qengji me
kockë, 1 kg
Skarë me tela +
Tavë universale
3
1
170-180
100-120
Mish (viçi/derri/qengji)
Peshk
* Kthejeni pasi të ketë kaluar gjysma e kohës.
20 Shqip
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 20
2018-12-04 PM 3:58:16
Pjekja në skarë
Ushqim i gatshëm i ngrirë
Rekomandojmë ta ngrohni furrën paraprakisht duke përdorur modalitetin Skara e
madhe. Kthejeni pasi ka kaluar gjysma e kohës.
Ushqimi
Aksesori
Niveli
Lloji i
ngrohjes
Temp. (°C)
Koha (min.)
Bukë
Tost
Tost me djathë
Skarë me tela
5
240-250
2-4
Tavë universale
4
200
4-8
Mish viçi
Ushqimi
Aksesori
Niveli
Picë e ngrirë
Skarë me tela
Lazanja e ngrirë
Lloji i
ngrohjes
Temp. (°C)
Koha (min.)
3
200-220
15-25
Skarë me tela
3
180-200
45-50
Patate furre të
ngrira
Tavë universale
3
220-225
20-25
Kroketa të ngrira
Tavë universale
3
220-230
25-30
Skarë me tela
3
190-200
10-15
Skarë me tela +
Tavë universale
4
1
230-250
15-20
Djathë kamember
i ngrirë
Hamburger*
Skarë me tela +
Tavë universale
4
1
230-250
15-20
Bageta të ngrira
me shtresë sipër
Skarë me tela +
Tavë universale
3
1
190-200
10-15
Kotëleta peshku të
ngrira
Skarë me tela +
Tavë universale
3
1
190-200
15-25
Skarë me tela
3
180-200
20-35
Mish derri
Copa mishi derri
Skarë me tela +
Tavë universale
4
1
230-250
20-25
Salsiçe
Skarë me tela +
Tavë universale
4
1
230-250
10-15
Pulë, gjoks
Skarë me tela +
Tavë universale
4
1
230-240
30-35
Kofshë pule
Skarë me tela +
Tavë universale
4
1
230-240
25-30
Hamburger me
ton peshku të
ngrirë
Pulë
Gatimi inteligjent
Biftek*
* Kthejeni nga ana tjetër pas 2/3 të kohës së gatimit.
Shqip 21
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 21
2018-12-04 PM 3:58:16
Gatimi inteligjent
Skuqje profesionale
Ky modalitet ka një cikël ngrohjeje automatike deri në 220 °C. Ngrohësi i sipërm dhe
ventilatori me konveksion funksionojnë gjatë procesit të përzhitjes së mishit.
Pas kësaj faze, ushqimi gatuhet ngadalë në temperaturën e ulët të zgjedhjes paraprake.
Ky proces kryhet ndërkohë që ngrohësi i sipërm dhe ai i poshtëm janë në punë.
Ky modalitet është i përshtatshëm për pjekjen e mishit dhe të shpendëve.
Ushqimi
Ushqimi
Aksesori
Niveli
Temp. (°C)
Koha (min.)
Feta të ngrira
patatesh, 0,3-0,5 kg
Tavë universale
3
190-210
20-30
Fileto peshku të
pjekura, 0,4-0,8 kg
Skarë me tela +
Tavë universale
3
1
200-220
20-30
Fileto peshku
krokante,
me thërrime buke,
0,4-0,8 kg
Skarë me tela +
Tavë universale
3
1
200-220
20-30
Aksesori
Niveli
Temp. (°C)
Koha (orë)
Rosto viçi
Skarë me tela +
Tavë universale
3
1
80-100
3-4
Rosto derri
Skarë me tela +
Tavë universale
3
1
80-100
4-5
Fileto viçi e pjekur,
0,8-1,2 kg
Skarë me tela +
Tavë universale
2
1
180-200
50-70
Rosto qengji
Skarë me tela +
Tavë universale
3
1
80-100
3-4
Perime të pjekura,
0,4-0,6 kg
Tavë universale
3
200-220
20-30
Gjoks rose
Skarë me tela +
Tavë universale
3
1
70-90
2-3
Gatimi inteligjent
Konveksion ekonomik
Ky modalitet përdor sistemin e ngrohjes së optimizuar për të mundësuar kursim të
energjisë gjatë gatimit të ushqimeve. Për shifrat e kësaj kategorie, në mënyrë që të
kursehet më shumë energji, sugjerohet që furra të mos ngrohet paraprakisht.
Mund ta shtoni kohën dhe/ose temperaturën e gatimit sipas preferencës.
Ushqimi
Aksesori
Niveli
Temp. (°C)
Koha (min.)
Skarë me tela
2
160-180
40-60
Patate me lëkurë,
0,4-0,8 kg
Tavë universale
2
190-200
50-70
Salsiçe,
0,3-0,5 kg
Skarë me tela +
Tavë universale
3
1
160-180
15-25
Patate furre të
ngrira, 0,3-0,5 kg
Tavë universale
3
180-200
20-30
Copëza frutash,
0,8-1,2 kg
22 Shqip
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 22
2018-12-04 PM 3:58:16
Programet automatike të gatimit
Nr.
Tabela e mëposhtme paraqet 20 programe automatike për gatim, skuqje dhe pjekje.
Tabela përmban sasitë, diapazonet e peshës dhe rekomandimet e duhura. Modalitetet
dhe kohët e gatimit janë programuar paraprakisht për lehtësi përdorimi.
Në librin e udhëzimeve jepen disa receta për programet automatike.
Programet automatike të gatimit 1-8, 18 dhe 19 përfshijnë ngrohje paraprake
dhe shfaqin ecurinë e saj. Futeni ushqimin në furrë pas sinjalit akustik të ngrohjes
paraprake. Pastaj, shtypni Koha e gatimit për të filluar Gatimi automatik.
VINI RE
A5
Ushqimi
Lakror Lorene
A6
A1
Ushqimi
Patate furre
Pesha (kg)
Aksesori
Niveli
1,0-1,5
Skarë me tela
3
0,8-1,2
A2
Perime furre
Lazanja
Kek i fryrë
Byrek me mollë
Skarë me tela
A7
Kek bardhezi
A8
Kek gjermane
në formë
drejtkëndore
2
Përgatisni byrek me mollë duke përdorur një enë të
rrumbullakët metalike për pjekje me madhësi 24-26 cm.
Nisni programin dhe, pas sinjalit akustik të ngrohjes
paraprake, vendosni enën në qendër të skarës.
Skarë me tela
2
Fileto viçi e
pjekur
A 10
Brinjë të
pjekura qengji
me erëza
3
Skarë me tela
2
Përgatisni brumin dhe vendoseni në kallëpe keku me
vrimë ose të ngritur në mes. Nisni programin dhe,
pas sinjalit akustik të ngrohjes paraprake, vendosni enën
në qendër të skarës.
Skarë me tela
2
Përgatisni brumin dhe vendoseni në një enë metalike të
zezë drejtkëndore për pjekje (me gjatësi 25 cm).
Nisni programin dhe, pas sinjalit akustik të ngrohjes
paraprake, vendosni enën në qendër të skarës.
0,9-1,1
A9
Skarë me tela
Përgatisni brumin dhe vendoseni në një enë metalike të
rrumbullakët e të zezë për pjekje me diametër 26 cm.
Nisni programin dhe, pas sinjalit akustik të ngrohjes
paraprake, vendosni enën në qendër të skarës.
0,7-0,8
3
Përgatisni lazanja shtëpie duke përdorur një enë
zjarrduruese 22-24 cm. Nisni programin dhe, pas sinjalit
akustik të ngrohjes paraprake, vendosni enën në qendër
të skarës.
1,2-1,4
A4
Skarë me tela
1,2-1,5
Përgatisni brumin e lakrorit dhe vendoseni në një enë të
rrumbullakët lakrori me diametër 25 cm. Nisni programin
dhe, pas sinjalit akustik të ngrohjes paraprake, shtoni
mbushjen dhe vendosni enën në qendër të skarës.
0,7-0,8
3
Përgatisni perime të freskëta furre duke përdorur një enë
zjarrduruese 22-24 cm. Nisni programin dhe, pas sinjalit
akustik të ngrohjes paraprake, vendosni enën në qendër
të skarës.
1,0-1,5
A3
Skarë me tela
Niveli
1,1-1,3
Skarë me tela +
Tavë universale
Gatimi inteligjent
Përgatisni patate të freskëta furre duke përdorur një enë
zjarrduruese 22-24 cm. Nisni programin dhe, pas sinjalit
akustik të ngrohjes paraprake, vendosni enën në qendër
të skarës.
Aksesori
0,5-0,6
Përdorni gjithmonë doreza furre gjatë nxjerrjes së ushqimit.
Nr.
Pesha (kg)
2
1
Marinoni mishin e viçit dhe lëreni në frigorifer për 1 orë.
Vendoseni në skarën me tela me pjesën e yndyrshme lart.
0,4-0,6
0,6-0,8
Skarë me tela +
Tavë universale
4
1
Marinoni brinjët e qengjit me erëza dhe vendosini në
skarën me tela.
Shqip 23
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 23
2018-12-04 PM 3:58:16
Gatimi inteligjent
Nr.
Ushqimi
Pesha (kg)
Aksesori
Niveli
0,9-1,1
Skarë me tela +
Tavë universale
2
1
1,1-1,3
A 11
Pulë, e plotë
Shpëlani dhe pastroni pulën. Lyejeni pulën me vaj dhe
erëza. Vendoseni në skarën me tela me anën e gjoksit
poshtë dhe kthejeni sapo të bjerë sinjali akustik i furrës.
0,4-0,6
A 12
Pulë, gjoks
0,6-0,8
Skarë me tela +
Tavë universale
0,5-0,7
A 13
Troftë
Gatimi inteligjent
Fileto salmoni
0,6-0,8
Perime të
pjekura
0,6-0,8
Tavë universale
A 17
Patate furre të
ngrira
0,8-1,0
0,5-0,7
Picë e ngrirë
1,0-1,2
Picë shtëpie
Shpëlani dhe përgatisni feta kungulli, patëllxhani, specash,
qepësh dhe domatesh të vogla. Hidhni vaj ulliri dhe erëza.
Shpërndajini në mënyrë të njëtrajtshme në tavë.
A 20
3
Tavë universale
3
Skarë me tela
3
Tavë universale
2
Përgatisni picë shtëpie me brumë me maja dhe vendoseni
në tavë. Pesha përfshin brumin dhe përbërësit në pjesën e
sipërme si salca, perimet, proshuta dhe djathi.
Nisni programin dhe, pas sinjalit akustik të ngrohjes
paraprake, futni tavën.
0,5-0,6
Brumë i
fermentuar me
maja
Tavë universale
Vendosni picën e ngrirë në mes të skarës me tela.
Nisni programin dhe, pas sinjalit akustik të ngrohjes
paraprake, futni skarën. Cilësimi i parë shërben për picat e
holla italiane ndërsa cilësimi i dytë për picat e trasha.
0,8-1,0
A 19
Niveli
Shpërndani patatet e ngrira të furrës në mënyrë të
njëtrajtshme në tavë.
0,6-0,9
A 18
Aksesori
Pritni përgjysmë për së gjati patatet e mëdha (secila
200 g). Vendosini në tavë me pjesën e prerë lart dhe
hidhni vaj ulliri dhe erëza.
0,3-0,6
4
1
4
Pesha (kg)
0,3-0,5
Shpëlani dhe pastroni filetot. Vendosini filetat në skarën
me tela me pjesën e lëkurës lart.
0,4-0,6
A 15
Skarë me tela +
Tavë universale
A 16
Gjysma
patatesh të
pjekura
4
1
Shpëlani dhe pastroni peshkun dhe vendoseni në skarën
me tela nga koka te bishti. Shtoni lëng limoni, kripë
dhe erëza brenda peshkut. Pritni me thikë sipërfaqen e
lëkurës. Hidhni vaj dhe kripë.
0,4-0,6
A 14
Skarë me tela +
Tavë universale
Ushqimi
0,6-0,8
4
1
Marinoni gjokset e pulës dhe vendosini në skarën me tela.
0,3-0,5
Nr.
0,7-0,8
Skarë me tela
2
Përgatisni brumin në tas dhe mbulojeni me qese plastike.
Vendoseni në qendër të skarës. Cilësimi i parë shërben
për brumë pice dhe keku, ndërsa cilësimi i dytë për brumë
buke.
24 Shqip
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 24
2018-12-04 PM 3:58:16
Pjatat e testit
2. Pjekja në skarë
Sipas standardit EN 60350-1
Ngrohni paraprakisht furrën bosh për 5 minuta duke përdorur funksionin Skara e
madhe.
1. Pjekja
Rekomandimet për pjekjen janë për furrë të ngrohur paraprakisht. Vendosini gjithmonë
tavat me anën e pjerrët të drejtuar nga dera.
Lloji i
ushqimit
Kekë të
vegjël
Aksesori
Tavë universale
Koha
(min.)
3
165
25-30
2
160
28-33
1+4
155
35-40
1+4
140
35-40
Aksesori
Niveli
Tost me bukë
të bardhë
Skarë me tela
Hamburgerë
me mish
viçi*
(12 copë)
Skarë me tela +
Tavë universale
(për mbajtjen e kullimeve)
Lloji i
ngrohjes
Temp.
(°C)
Koha
(min.)
5
250
(maks.)
1-2
4
1
250
(maks.)
I 18-22
II 7-10
Temp.
(°C)
Koha
(min.)
205
80-100
* Kthejeni nga ana tjetër kur të ketë kaluar 2/3 e kohës së gatimit.
Tavë universale
Kek i fryrë
pa yndyrë
Skarë me tela +
Tepsi keku në formë
spiraleje
(Me veshje të errët,
ø 26 cm)
2
160
35-40
2
160
35-40
1+4
155
45-50
Skarë me tela + 2 tepsi
keku në formë spiraleje
* (Me veshje të errët,
ø 20 cm)
1e
vendosur
diagonalisht
160
70-80
Tavë universale +
Skarë me tela + 2 tepsi
keku në formë spiraleje
** (Me veshje të errët,
ø 20 cm)
1+3
160
80-90
3. Skuqja
Lloji i
ushqimit
Aksesori
Niveli
E gjithë pula*
Skarë me tela +
Tavë universale
(për mbajtjen e kullimeve)
3
1
Lloji i
ngrohjes
* Kthejeni pasi të ketë kaluar gjysma e kohës.
Gatimi inteligjent
Galetë e
shkurtër
Byrek me
mollë
Temp.
(°C)
Niveli
Lloji i
ngrohjes
Lloji i
ushqimit
* Në skarë janë vendosur dy kekë, njëri mbrapa në të majtë dhe tjetri para në të djathtë.
** Dy kekë vendosen në qendër, sipër njëri-tjetrit.
Shqip 25
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 25
2018-12-04 PM 3:58:16
Mirëmbajtja
Pastrim
VINI RE
Sigurohuni që furra dhe aksesorët të jenë ftohur përpara pastrimit.
Mos përdorni agjentë gërryes pastrimi, furça të ashpra, tel enësh apo leckë të ashpër,
fije metalike, thika apo materiale të tjera gërryese.
Pjesa e brendshme e furrës
• Për të pastruar pjesën e brendshme të furrës, përdorni një leckë të pastër dhe një
solucion delikat pastrimi ose ujë të ngrohtë me sapun.
• Mos e pastroni me dorë gominën e derës.
• Për të shmangur dëmtimin e sipërfaqeve të emaluara, përdorni vetëm pastrues
standardë furre.
• Për të hequr njollat e forta, përdorni një pastrues të posaçëm për furrën.
SHËNIM
Pjesët katalitike janë të mbështjella ose nga një anë e vetme ose nga të 3 anët,
në varësi të modelit.
Heqja e derës
Gjatë përdorimit normal, dera e furrës nuk duhet të hiqet, por nëse kjo është e
nevojshme, për shembull për qëllime pastrimi, ndiqni udhëzimet e mëposhtme.
KUJDES
Dera e furrës është e rëndë.
1. Hapeni derën dhe me një goditje të
lehtë hapni plotësisht kapëset në të dyja
menteshat.
Pjesa e jashtme e furrës
Për të pastruar pjesën e jashtme të furrës, si p.sh. derën e furrës, dorezën dhe ekranin,
përdorni një leckë të pastër dhe një detergjent delikat pastrimi ose ujë të ngrohtë me
sapun dhe thajini me letër kuzhine ose peshqir të thatë.
Yndyra dhe papastërtitë mund të mbeten, veçanërisht përreth dorezës për shkak të
ajrit të nxehtë që del nga brenda furrës. Rekomandohet pastrimi i dorezës pas çdo
përdorimi.
Mirëmbajtja
Aksesorët
Pastrojini aksesorët pas çdo përdorimi dhe thajini me leckë kuzhine. Për të pastruar
papastërtitë e forta, futini në ujë të ngrohtë me sapun aksesorët e përdorur për rreth
30 min përpara larjes.
Sipërfaqe e emaluar katalitike (vetëm për modelet që e kanë)
Pjesët e lëvizshme janë të mbështjella me emal katalitik me ngjyrë gri të errët. Ato
mund të ndoten nga vaji dhe stërpikjet e yndyrës nga qarkullimi i ajrit përgjatë ngrohje
konveksioni. Megjithatë, këto papastërti digjen në temperaturë furre prej 200 °C e lart.
1. Hiqni të gjithë aksesorët nga furra.
2. Pastroni pjesën e brendshme të furrës.
3. Zgjidhni modalitetin Konveksion me temperaturë maksimale dhe kryejeni ciklin për
një orë.
2. Mbylleni derën me afërsisht 70°. Kapini
anët e derës së furrës në mes me dy
duar dhe tërhiqeni lart derisa të hiqen
menteshat.
70°
3. Pas pastrimit, për ta montuar derën
përsëritni hapat 1 dhe 2 në rend të
anasjellë. Kapësja në menteshë duhet të
mbyllet në të dy anët.
26 Shqip
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 26
2018-12-04 PM 3:58:17
Heqja e xhamit të derës
01
Dera e furrës është e pajisur me 3 fletë xhami të vendosura përkundrejt njëra-tjetrës.
Këto fletë mund të hiqen për t'u pastruar.
02
VINI RE
Dera e furrës duhet të hiqet nga furra për të pastruar xhamat e derës.
1. Hiqni 2 vidat në anën e majtë dhe në të
djathtë të derës.
03
3. Pas pastrimit të xhamave të dyerve,
përsëritni hapat 1, 2 në rend të anasjellë.
Kontrolloni pozicionin e duhur të xhamave
sipas figurës më lart.
04
01 Kapaku
02 Gomina-udhëzues
(djathtas dhe majtas)
03 Xhami 2
04 Xhami 1
SHËNIM
01
2. Shkëputni kapakun dhe hiqni xhamin 1, 2
dhe 2 gominat-udhëzues nga dera.
Kur të montoni xhamin e brendshëm 1, sigurohuni të mos përdorni xhamin 2 dhe
vendoseni stampimin me drejtim poshtë.
Ujëmbledhësi
VINI RE
01 Xhami 1
02 2 gomina-udhëzues
01
01 Ujëmbledhësi
Nëse shikoni rrjedhje të ujit nga ujëmbledhësi,
na kontaktoni në qendrën lokale të shërbimit
"Samsung".
Mirëmbajtja
Ujëmbledhësi mbledh jo vetëm lagështirën e
tepërt por edhe mbetjet e ushqimit. Zbrazni
dhe pastroni rregullisht ujëmbledhësin.
02
Shqip 27
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 27
2018-12-04 PM 3:58:17
Mirëmbajtja
Shkëputja e mbajtëseve anësore (në varësi të modelit)
1. Shtypni në mes të pjesës së sipërme të
mbajtëses anësore.
Ndërrimi
Llambat
1. Hiqni kapakun prej xhami duke e rrotulluar
në drejtim kundërorar.
2. Ndërroni dritën e furrës.
3. Pastroni kapakun prej xhami.
4. Pasi të keni përfunduar, ndiqni hapin e
mësipërm 1 në rend të anasjelltë për të
rivendosur kapakun prej xhami.
2. Rrotullojeni mbajtësen anësore me
afërsisht 45°.
VINI RE
Mirëmbajtja
3. Tërhiqeni dhe hiqeni mbajtësen anësore
nga dy vrimat e poshtme.
• Përpara ndërrimit të llambës, fikni furrën dhe hiqeni nga priza.
• Përdorni vetëm llamba 25-40 W / 220-240 V rezistente ndaj nxehtësisë 300 °C.
Mund të blini llamba të miratuara në qendrën lokale të shërbimit "Samsung".
• Përdorni gjithmonë një leckë të thatë kur mbani një llambë halogjeni. Kjo gjë bëhet
për të ndaluar prekjen e llambës me gishta ose djersë, gjë që do të shkaktonte cikël të
shkurtuar jete.
28 Shqip
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 28
2018-12-04 PM 3:58:18
Diagnostikimi
Pikat e kontrollit
Problemi
Nëse hasni një problem me furrës, së pari kontrolloni tabelën më poshtë dhe provoni
sugjerimet. Nëse problemi vazhdon, kontaktoni një qendër lokale shërbimi "Samsung".
Problemi
Shkaku
Veprimi
• Hiqni lëndën e huaj dhe
provoni përsëri.
• Modeli me prekje: nëse
ka lagështi në pjesën e
jashtme
• Hiqni lagështinë dhe
provoni përsëri.
• Nëse vendoset funksioni i
bllokimit
• Kontrolloni nëse është
vendosur funksioni i
bllokimit.
Nuk shfaqet ora.
• Nëse nuk ka furnizim me
energji
• Kontrolloni nëse ka
furnizim me energji.
Furra nuk punon.
• Nëse nuk ka furnizim me
energji
• Kontrolloni nëse ka
furnizim me energji.
Furra ndalon
ndërkohë që është në
përdorim.
• Nëse është e hequr nga
priza
• Rilidhni furnizimin me
energji.
Energjia fiket përgjatë
përdorimit.
• Nëse gatimi merr kohë të
gjatë
• Pas gatimit për një kohë
të gjatë, lëreni furrën të
ftohet.
• Nëse ventilatori ftohës nuk
punon
• Prisni derisa të dëgjoni
tingullin e ventilatorit
ftohës.
• Nëse furra është e
instaluar në një vend pa
ajrim të mirë
• Ruani hapësirat e
specifikuara në udhëzuesin
e instalimit të produktit.
• Gjatë përdorimit të disa
spinave në të njëjtën prizë
• Përdorni një prizë të
vetme.
Veprimi
Nuk ka furnizim me
energji të furrës.
• Nëse nuk ka furnizim me
energji
• Kontrolloni nëse ka
furnizim me energji.
Pjesa e jashtme e
furrës është shumë
e nxehtë përgjatë
përdorimit.
• Nëse furra është e
instaluar në një vend pa
ajrim të mirë
• Ruani hapësirat
e specifikuara në
udhëzuesin e instalimit të
produktit.
Dera nuk mund të
hapet siç duhet.
• Nëse ka mbetje të ushqimit
të ngecur midis derës dhe
pjesës së brendshme
• Pastroni mirë furrën dhe
më pas hapni sërish derën.
Drita e brendshme
errësohet ose nuk
ndizet fare.
• Nëse llamba ndizet dhe më
pas fiket
• Llamba fiket automatikisht
pas një periudhe të caktuar
kohe për të kursyer energji.
Mund ta ndizni sërish duke
shtypur butonin e dritës së
furrës.
• Nëse llamba është e
mbuluar me lëndë të huaj
gjatë gatimit
• Pastroni pjesën e
brendshme të furrës dhe
pastaj kontrolloni.
• Nëse rrjeti elektrik nuk
është tokëzuar siç duhet
• Kontrolloni nëse rrjeti
elektrik është tokëzuar siç
duhet.
Në furrë ndodh
elektroshok.
• Nëse po përdorni një prizë
pa tokëzim
Ka rrjedhje të ujit.
Ka dalje të avujve
nëpërmjet një të çare
në derë.
Ka ujë të mbetur në
furrë.
• Mund të jetë ujë ose avull
në disa raste, në varësi të
ushqimit.
Ky nuk është defekt i
produktit.
• Lëreni furrën të ftohet dhe
më pas fshijeni me një
peshqir të thatë.
Diagnostikimi
• Nëse ka lëndë të huaj të
ngecur midis butonave
Butonat nuk mund të
shtypen siç duhet.
Shkaku
Shqip 29
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 29
2018-12-04 PM 3:58:18
Diagnostikimi
Problemi
Shkaku
Veprimi
Ndriçimi brenda
furrës ndryshon.
• Ndriçimi ndryshon në
varësi të ndryshimeve të
energjisë.
• Ndryshimet e energjisë
gjatë përdorimit nuk janë
defekte, pra nuk ka arsye
për t'u shqetësuar.
Gatimi ka përfunduar,
por ventilatori i ftohet
po funksionon akoma.
• Ventilatori funksionon
automatikisht për një
periudhë të caktuar kohe
për të ajrosur pjesën e
brendshme të furrës.
• Ky nuk është defekt i
produktit, ndaj nuk ka
arsye për t'u shqetësuar.
Furra nuk nxeh.
• Nëse dera është e hapur
• Mbyllni derën dhe
rindizeni.
• Nëse komandat e furrës
nuk janë vendosur siç
duhet
• Referojuni kapitullit mbi
funksionimin e furrës dhe
rindizni furrën.
• Nëse siguresa në shtëpi
është djegur ose është
aktivizuar automati
• Ndërroni siguresat ose
rindizni qarkun. Nëse
kjo ndodh vazhdimisht,
telefononi elektricistin.
• Përgjatë funksionimit
fillestar
• Tymi mund të dalë nga
ngrohësi kur përdorni për
herë të parë furrën.
Ky nuk është defekt, dhe
nëse e vini furrën 2-3 herë
në punë, nuk do të ndodhë
më.
• Nëse ka ushqim në
ngrohës
• Lëreni furrën të ftohet
mjaftueshëm dhe hiqni
ushqimin nga ngrohësi.
• Nëse përdoren enë plastike
ose të tjera që nuk janë
rezistente ndaj nxehtësisë
• Përdorni enë xhami
të përshtatshme për
temperatura të larta.
Tymi del jashtë gjatë
funksionimit.
Diagnostikimi
Ndihet aromë djegie
ose plastike kur
përdorni furrën.
Problemi
Shkaku
Veprimi
Furra nuk gatuan siç
duhet.
• Nëse dera shpesh është e
hapur gjatë gatimit
• Mos e hapni shpesh
derën, përveçse nëse
po gatuani ushqime që
duhet të kthehen. Nëse e
hapni derën vazhdimisht,
temperatura e brendshme
do të ulet dhe kjo mund
të ndikojë në rezultatet e
gatimit tuaj.
Pajisja është e nxehtë
gjatë pastrimit piro.
• Kjo ndodh sepse
pastrimi pirolitik përdor
temperatura të larta.
• Ky nuk është defekt i
produktit, ndaj nuk ka
arsye për t'u shqetësuar.
Ka aromë djegieje
gjatë pastrimit
pirolitik.
• Pastrimi pirolitik përdor
temperatura të larta,
kështu që mund të nuhasni
aroma të djegies së
mbetjeve të ushqimit.
• Ky nuk është defekt i
produktit, ndaj nuk ka
arsye për t'u shqetësuar.
Sistemi i pastrimit të
avujve nuk punon.
• Kjo ndodh sepse
temperatura është shumë
e lartë.
• Lëreni furrën të ftohet dhe
pastaj përdoreni
30 Shqip
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 30
2018-12-04 PM 3:58:18
Shtojca
Kodet informuese
Fleta teknike e produktit
Nëse furra nuk funksionon, mund të shihni një kod informues në ekran. Kontrolloni
tabelën më poshtë dhe provoni sugjerimet.
Kodi
C-d1
Kuptimi
Defekte të bllokimit të derës
C-20
C-21
Defekte të sensorit
C-22
C-F1
Ndodh vetëm gjatë leximit/shkrimit
të "EEPROM"
C-F0
Nëse nuk ka komunikim ndërmjet
qarkut kryesor dhe qarkut dytësor
C-F2
C-d0
Ndodh kur ka problem me
komunikimin ndërmjet "Touch IC"
dhe "micom" kryesor ose dytësor
Identifikimi i modelit
Treguesi i efikasitetit të energjisë për dhomëz (EEI dhomëza)
Fikni furrën dhe më pas rindizeni.
Nëse problemi vazhdon, fikni
të gjithë rrjetin elektrik për
30 sekonda ose më shumë dhe
rilidheni. Nëse problemi nuk është
rregulluar, kontaktoni një qendër
shërbimi.
Fikni furrën dhe më pas rindizeni.
Nëse problemi vazhdon, fikni
të gjithë rrjetin elektrik për
30 sekonda ose më shumë dhe
rilidheni. Nëse problemi nuk është
rregulluar, kontaktoni një qendër
shërbimi.
Problem me butona
Ndodh kur një buton shtypet dhe
mbahet shtypur për një periudhë
kohe.
Pastroni butonat dhe sigurohuni që
të mos ketë ujë në to ose përreth
tyre. Fikni furrën dhe provoni
përsëri. Nëse problemi vazhdon,
kontaktoni një qendër lokale
shërbimi "Samsung".
Opsioni i fikjes për siguri
Furra ka vazhduar funksionimin
në temperaturën e caktuar për një
kohë të gjatë.
• Nën 105 °C - 16 orë
• Nga 105 °C deri në 240 °C - 8 orë
• Nga 245 °C deri në maks. - 4 orë
Kjo nuk është avari e sistemit.
Fikni furrën dhe hiqni ushqimin.
Pastaj, provoni sërish normalisht.
Kategoria e efikasitetit të energjisë për dhomëz
SAMSUNG
NV70K3370BS/OL
NV70K3370BB/OL
95,2
A
Konsumi i energjisë i nevojshëm për ngrohjen e një ngarkese
të standardizuar në një dhomëz furre me ngrohje elektrike
gjatë një cikli në modalitet Konvencional për dhomëz
(energjia përfundimtare elektrike) (EC dhomëza elektrike)
0,99 kWh/cikël
Konsumi i energjisë i nevojshëm për ngrohjen e një ngarkese
të standardizuar në një dhomëz furre me ngrohje elektrike
gjatë një cikli në modalitet ventilimi për dhomëz
(energjia përfundimtare elektrike) (EC dhomëza elektrike)
0,80 kWh/cikël
Numri i dhomëzave
Burimi i nxehtësisë për dhomëz (energji elektrike ose gaz)
Vëllimi për dhomëz (V)
Lloji i furrës
Pesha e pajisjes (M)
1
energji elektrike
68 L
E integruar
38,8 kg
Të dhënat të përcaktuara sipas standardit EN 60350-1 dhe rregulloreve të Komisionit
(BE) nr. 65/2014 dhe (BE) nr. 66/2014.
Këshilla për kursimin e energjisë
• Gjatë gatimit, dera e furrës duhet të qëndrojë e mbyllur, përveç rastit kur e ktheni
ushqimin nga ana tjetër. Për të ruajtur temperaturën e furrës dhe për të kursyer
energji, mos e hapni shpesh derën gjatë gatimit.
• Planifikoni përdorimin e furrës në mënyrë të atillë që të evitoni fikjen midis gatimit
të një ushqimi dhe tjetrit, si dhe që të reduktoni kohën e nevojshme për ringrohjen e
furrës.
• Nëse koha e gatimit është mbi 30 minuta, furrën mund ta fikni 5-10 minuta përpara
përfundimit të gatimit për të kursyer energji. Nxehtësia e mbetur do të përfundojë
procesin e gatimit.
• Kurdo të jetë e mundur gatuani disa ushqime njëherësh.
Shtojca
S-01
Veprimi
SAMSUNG
Shqip 31
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 31
2018-12-04 PM 3:58:18
PYETJE OSE KOMENTE?
SHTETI
TELEFONONI
OSE NA VIZITONI NË INTERNET NË
ALBANIA
045 620 202
www.samsung.com/al/support
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800-SAMSUNG
(800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych:
801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (opłata według taryfy operatora)
http://www.samsung.com/pl/support/
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG
(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
DG68-00753A-03
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 32
2018-12-04 PM 3:58:18
Ugradna pećnica
Korisnički priručnik i uputstvo za ugradnju
NV70K3370BS/OL / NV70K3370BB/OL
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 1
2018-12-04 PM 3:58:19
Sadržaj
Sadržaj
Korišćenje ovog priručnika
3
Pametna priprema hrane
U priručniku se koriste sledeći simboli:
3
Bezbednosna uputstva
3
Ručna priprema hrane
Programi automatske pripreme hrane
Probna jela
Važne mere opreza
Pravilno odlaganje ovog proizvoda
(Odlaganje električne i elektronske opreme)
Funkcija automatske uštede energije
3
Održavanje
6
6
Čišćenje
Zamena
Ugradnja
6
Rešavanje problema
Šta se nalazi u pakovanju
Povezivanje napajanja
Ugradnja u kuhinjski element
6
7
8
Tačke provere
Informativni kodovi
Pre početka korišćenja
9
Prvo podešavanje
Miris nove pećnice
Pametni sigurnosni mehanizam
Dodatni elementi
Korišćenje
Kontrolna tabla
Opšte postavke
Režim pripreme hrane
Automatska priprema hrane
Čišćenje
Tajmer
Uključivanje i isključivanje zvuka
Dodatak
List sa podacima o proizvodu
19
19
23
25
26
26
28
29
29
31
31
31
9
9
9
10
11
11
11
15
16
17
18
18
2 Srpski
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 2
2018-12-04 PM 3:58:19
Bezbednosna uputstva
Hvala vam što ste odabrali ugradnu pećnicu kompanije SAMSUNG.
Ovaj korisnički priručnik sadrži važne informacije o bezbednosti i uputstva koja će vam
pomoći pri rukovanju uređajem i pri njegovom održavanju.
Pročitajte ovaj korisnički priručnik pre nego što počnete da koristite pećnicu i sačuvajte
ga da biste mogli da se podsetite.
Ugradnju ove pećnice mora da obavi ovlašćeni električar. Električar koji ugrađuje
uređaj je odgovoran za povezivanje uređaja na izvor napajanja u skladu sa
odgovarajućim bezbednosnim preporukama.
U priručniku se koriste sledeći simboli:
UPOZORENJE
Opasnosti ili rizične radnje koje mogu da dovedu do teških telesnih povreda, smrti i/ili
oštećenja imovine.
OPREZ
Opasnosti ili rizične radnje koje mogu da prouzrokuju telesne povrede i/ili oštećenje
imovine.
NAPOMENA
Korisni saveti, preporuke ili informacije koje korisniku olakšavaju korišćenje uređaja.
Važne mere opreza
UPOZORENJE
Nije predviđeno da ovaj uređaj koriste osobe (što podrazumeva
decu) sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim
sposobnostima ili manjkom iskustva i znanja, osim pod
nadzorom ili prema uputstvima osobe koja je odgovorna za
njihovu bezbednost.
Decu bi trebalo nadgledati da se ne bi igrala uređajem.
Način za isključivanje mora biti prisutan kod fiksnih električnih
instalacija u skladu sa specifikacijama za kablove.
Ovaj uređaj mora biti ugrađen tako da može da se isključi
sa napajanja. To može da se postigne tako što će utikač biti
pristupačan ili postavljanjem prekidača na fiksne strujne
instalacije u skladu sa pravilima za kabliranje.
Ako je kabl za napajanje oštećen, moraju ga zameniti
proizvođač, predstavnik ovlašćenog servisa ili neko drugo
stručno lice da bi se izbegla opasnost.
Za navedeno fiksiranje ne sme da se koristi lepak jer se on ne
smatra pouzdanim sredstvom za pričvršćivanje.
Korišćenje ovog priručnika
Korišćenje ovog priručnika
Srpski 3
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 3
2018-12-04 PM 3:58:19
Bezbednosna uputstva
Bezbednosna uputstva
Ovaj uređaj mogu koristiti deca od 8 godina i starija,
kao i osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim
sposobnostima ili manjkom iskustva i znanja, pod uslovom
da su svesne potencijalnih opasnosti i da ih odgovorna osoba
nadzire ili da im je dala uputstva za bezbedno korišćenje
uređaja. Deca ne smeju da se igraju sa uređajem. Čišćenje i
održavanje uređaja ne smeju da obavljaju deca bez nadzora
odraslih. Uređaj i kabl uređaja moraju biti van domašaja dece
koja imaju manje od 8 godina.
Tokom upotrebe uređaj postaje vreo. Vodite računa da ne
dodirnete grejače u pećnici.
UPOZORENJE: Spoljni delovi uređaja mogu da postanu vreli
tokom upotrebe. Mlađoj deci ne treba dozvoljavati da prilaze
uređaju.
Za čišćenje vrata pećnice nemojte da koristite agresivna
abrazivna sredstva za čišćenje niti oštre metalne strugalice
pošto mogu da ogrebu površinu i da izazovu pucanje stakla.
Ako ovaj uređaj ima funkciju čišćenja, zaostale naslage bi
trebalo ukloniti pre čišćenja, a tokom čišćenja parom ili
samočišćenja u pećnici ne bi trebalo da bude nikakav pribor ili
posuđe. Funkcija čišćenja se razlikuje u zavisnosti od modela.
Ako ovaj uređaj ima funkciju čišćenja, površine mogu da se
ugreju više nego obično tokom čišćenja, pa deci ne bi trebalo
dozvoliti pristup. Funkcija čišćenja se razlikuje u zavisnosti od
modela.
Koristite isključivo termometar za hranu koji je preporučen za
upotrebu sa ovom pećnicom. (samo za model sa termometrom
za meso)
Ne sme se koristiti uređaj za čišćenje parom.
UPOZORENJE: Uverite se da je uređaj isključen pre zamene
lampe kako biste izbegli mogućnost da dođe do strujnog udara.
Uređaj se ne sme postaviti iza dekorativnih vrata da bi se
izbeglo pregrevanje.
UPOZORENJE: Uređaj i njegovi spoljni delovi mogu da postanu
vreli tokom upotrebe. Vodite računa da ne dodirnete grejače.
Deca mlađa od 8 godina ne bi trebalo da prilaze pećnici, osim
ako su pod stalnim nadzorom.
OPREZ: Pripremu hrane treba nadgledati. Kratku pripremu
hrane treba stalno nadgledati.
Dok uređaj radi, vrata ili spoljna površina mogu biti vrući.
Dok uređaj radi, spoljni delovi mogu biti vrući. Površine mogu
postati vruće tokom upotrebe.
4 Srpski
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 4
2018-12-04 PM 3:58:20
OPREZ
Ako je pećnica oštećena prilikom transporta, nemojte da je priključujete.
Povezivanje ovog uređaja na izvor napajanja mora da obavi ovlašćeni električar.
U slučaju kvara ili oštećenja uređaja, nemojte da ga koristite.
Popravke bi trebalo da obavlja samo ovlašćeno tehničko lice. Nepravilno servisiranje
može da nanese znatnu štetu vama i drugim osobama. Ako je pećnicu potrebno
popraviti, obratite se servisnom centru ili distributeru kompanije SAMSUNG.
Električni vodovi i kablovi ne smeju da dodiruju pećnicu.
Pećnicu bi trebalo povezati na izvor napajanja preko odgovarajućeg prekidača ili
osigurača. Nipošto ne koristite produžni kabl, bilo da ima jednu ili više utičnica.
Napajanje uređaja trebalo bi isključiti prilikom popravke ili čišćenja uređaja.
Budite pažljivi prilikom povezivanja električnih uređaja u utičnicu u blizini pećnice.
Ako uređaj poseduje funkciju pripreme hrane na pari, nemojte da ga koristite ako je
patrona na dovodu vode oštećena. (samo kod modela sa funkcijom pripreme hrane na
pari)
Ako je patrona napukla ili pokvarena, nemojte da je koristite i obratite se najbližem
servisnom centru. (samo kod modela sa funkcijom pripreme hrane na pari)
Ova pećnica je projektovana samo za spremanje hrane u domaćinstvima.
Tokom upotrebe, unutrašnje površine pećnice postaju vrele i mogu da izazovu
opekotine. Nemojte da dodirujete grejače niti unutrašnje površine pećnice dok se ne
ohlade.
Kada spremate hranu, budite pažljivi prilikom otvaranja vrata pećnice jer može da
dođe do naglog ispuštanja vrelog vazduha i pare.
Kada pripremate jela koja sadrže alkohol, on može da ispari zbog visoke temperature, a
to isparenje može da izazove požar ako dođe u dodir sa vrelim delom pećnice.
Zbog sopstvene bezbednosti nemojte da koristite aparate za čišćenje vodom pod
pritiskom niti aparate za čišćenje parom.
Decu treba držati na bezbednoj razdaljini dok pećnica radi.
Zamrznutu hranu, kao što je pica, treba pripremati na velikoj rešetki. Ako se koristi pleh
za pečenje, on može da se deformiše zbog velikih temperaturnih razlika.
Nemojte da sipate vodu na dno pećnice ako je vrela. To može da prouzrokuje oštećenje
emajlirane površine.
Vrata pećnice moraju da budu zatvorena tokom pečenja.
Nemojte da prekrivate dno pećnice aluminijumskom folijom i nemojte na dno da
stavljate plehove i tepsije za pečenje. Aluminijumska folija sprečava širenje toplote
zbog čega mogu da se oštete emajlirane površine, a hrana nedovoljno ispeče.
Bezbednosna uputstva
Ubacite žičanu rešetku tako da
istureni delovi (graničnici na obe
strane) budu okrenuti ka vratima
tako da žičana rešetka može da
nosi velike količine hrane.
Voćni sokovi ostavljaju mrlje koje možda neće moći da se uklone sa emajlirane
površine pećnice.
Ako pečete veoma sočan kolač, koristite duboki pleh.
Nemojte da stavljate posuđe za pečenje na otvorena vrata pećnice.
Kada zatvarate i otvarate vrata uređaja, neka deca budu na bezbednoj udaljenosti,
pošto se mogu udariti o vrata ili priklještiti prste u vratima.
Nemojte da stajete na vrata, da se naslanjate na njih ili da na njih stavljate teške
predmete.
Nemojte da primenjujete prekomernu silu prilikom otvaranja vrata.
UPOZORENJE: Nemojte da isključujete uređaj iz izvora napajanja, čak ni nakon
završetka pripreme hrane.
UPOZORENJE: Nemojte da držite vrata otvorenim dok pećnica radi.
Nikada nemojte da stavljate zapaljive materijale u pećnicu.
Površina pećnice postaje vrela kada uređaj duže vreme radi na visokoj temperaturi.
Srpski 5
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 5
2018-12-04 PM 3:58:20
Bezbednosna uputstva
Pravilno odlaganje ovog proizvoda
(Odlaganje električne i elektronske opreme)
(Primenjuje su u zemljama sa odvojenim sistemima za
prikupljanje otpada)
Ugradnja
Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju
to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice,
USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom
iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili
moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled
nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog
otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu
ponovnu upotrebu materijalnih resursa.
Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili
ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali
sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje
ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.
Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere
uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi
elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju
saostalim komercijalnim otpadom.
Informacije o naporima kompanije Samsung da doprinese očuvanju životne sredine i
o specifičnim zakonskim obavezama u pogledu proizvoda, npr. Direktivi o registraciji,
evaluaciji, autorizaciji i restrikcijama hemikalija (REACH), potražite na sledećoj adresi:
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Ugradnja
UPOZORENJE
Pećnicu mora da ugradi kvalifikovani serviser. Osoba koja ugrađuje uređaj odgovorna
je za povezivanje pećnice na napajanje u skladu sa relevantnim lokalnim propisima o
bezbednosti.
Šta se nalazi u pakovanju
Proverite da li se svi delovi i dodatni elementi nalaze u pakovanju. Ako imate problema
sa pećnicom ili dodatnim elementima, obratite se lokalnom korisničkom centru
kompanije Samsung ili prodavcu.
Kratak pregled pećnice
01
02
03
Funkcija automatske uštede energije
• Ako korisnik ne zada nijednu komandu tokom određenog perioda dok uređaj radi, on
će prekinuti rad i preći u režim pripravnosti.
• Svetlo: U toku pripreme hrane možete isključiti sijalicu u pećnici tako što ćete
pritisnuti dugme za svetlo u pećnici. Radi uštede energije, svetlo u pećnici isključuje
se nekoliko minuta nakon početka programa pripreme hrane.
01 Kontrolna tabla
02 Drška na vratima
03 Vrata
6 Srpski
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 6
2018-12-04 PM 3:58:20
Povezivanje napajanja
Dodatni elementi
Uz pećnicu dobijate i razne dodatne elemente koji olakšavaju pripremu hrane.
L
Žičana rešetka
Žičani umetak *
Pleh za pečenje *
N
01 02 03
Univerzalni pleh *
Ražanj sa ražnjićima *
Duboki pleh *
Ražanj *
Nominalna struja (A)
Minimalni presek
10 < A ≤ 16
1,5 mm2
16 < A ≤ 25
2,5 mm2
Ugradnja
01 SMEĐA ili CRNA
02 PLAVA ili BELA
03 ŽUTO-ZELENA
Uključite kabl za napajanje pećnice u električnu
utičnicu. Ako nije dostupna odgovarajuća
utičnica zbog ograničenja struje, upotrebite
višepolni izolacioni prekidač (sa najmanje
3 mm razmaka između kontakata) da biste
ispoštovali bezbednosne propise. Upotrebite
kabl za napajanje odgovarajuće dužine koji je u
skladu sa specifikacijom H05 RR-F ili H05 VV-F,
preseka barem 1,5–2,5 mm².
Pogledajte specifikacije izlazbe snage
navedene na nalepnici na pećnici.
Otvorite poklopac sa zadnje strane pomoću
odvijača i skinite zavrtnje i spojnicu kabla.
Zatim, povežite kablove na odgovarajuće
priključke.
Priključak sa oznakom ( ) predviđen je
za uzemljenje. Najpre povežite žuto-zeleni
provodnik (uzemljenje), koji mora biti duži od
ostalih. Ako se koristi utičnica, utikač mora
biti pristupačan nakon ugradnje pećnice.
Kompanija Samsung ne snosi odgovornost za
nezgode nastale zbog nepostojanja uzemljenja
ili lošeg uzemljenja.
Teleskopska šina *
NAPOMENA
Dostupnost dodatnih elemenata označenih zvezdicom (*) zavisi od modela pećnice.
UPOZORENJE
Nemojte da uvijate kablove i da gazite po njima tokom ugradnje i držite ih što dalje od
delova pećnice koji emituju toplotu.
Srpski 7
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 7
2018-12-04 PM 3:58:21
Ugradnja
Ugradnja u kuhinjski element
Ako pećnicu ugrađujete u ugradni element, njegove plastične površine i spojevi moraju
biti otporni na temperature do 90 °C. Kompanija Samsung ne odgovara za oštećenja
nameštaja koja nastanu usled dejstva toplote koju emituje pećnica.
Pećnica mora imati odgovarajuću ventilaciju. Za ventilaciju mora postojati razmak od
oko 50 mm između donje police kuhinjskog elementa i zida uz koji se nalazi. Ako se
pećnica ugrađuje ispod grejne ploče, pridržavajte se uputstava za ugradnju grejne
ploče.
A
Ugradni element (mm)
B
C
D
Ugradnja
A
D
L
K
G
F
Min. 560
C
Min. 50
D
Min. 590 – Maks. 600
E
Min. 460 x Min. 50
J
Element u koji se pećnica ugrađuje mora da
ima ventilacione otvore (E) kroz koje će izlaziti
toplota i strujati vazduh.
E
Pećnica (mm)
B
E
Min. 550
B
NAPOMENA
Dimenzije za ugradnju
C
A
A
560
G
Maks. 506
B
175
H
Maks. 494
C
370
i
21
D
Maks. 50
J
549
A
Min. 550
E
595
K
572
B
Min. 560
F
595
L
550
Kuhinjski element ispod sudopere (mm)
A
B
H
I
D
C
Min. 600
D
Min. 460 x Min. 50
C
NAPOMENA
Element u koji se pećnica ugrađuje mora da
ima ventilacione otvore (D) kroz koje će izlaziti
toplota i strujati vazduh.
8 Srpski
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 8
2018-12-04 PM 3:58:21
Pre početka korišćenja
Prvo podešavanje
Ugradnja pećnice
Obavezno ostavite razmak (A) od barem
5 mm između pećnice i svih susednih delova
kuhinjskog elementa.
Kada prvi put uključite pećnicu, na displeju će se prikazati fabričko vreme „12:00“, a
broj koji predstavlja sat („12“) će treptati. Pratite korake u nastavku da biste podesili
vreme.
1. Dok broj koji predstavlja sat trepti, pomoću
regulatora vrednosti (na desnoj strani)
podesite sat, a zatim pritisnite OK (U redu)
da biste podesili minute.
A
Da biste promenili prikazano vreme nakon
prvog podešavanja, pritisnite i 3 sekunde
i ponovite prethodne korake.
držite dugme
Nakon ugradnje, skinite zaštitnu foliju, traku i drugi ambalažni materijal, pa izvadite
dobijene dodatne elemente iz pećnice. Da biste izvadili pećnicu iz kuhinjskog elementa,
najpre je isključite iz napajanja, pa skinite 2 zavrtnja sa obe strane pećnice.
UPOZORENJE
Pećnica mora imati ventilaciju da bi normalno radila. Ni u kom slučaju nemojte
prekrivati otvore za ventilaciju.
NAPOMENA
Pećnica koju imate može se po izgledu razlikovati od prikazanog modela.
Pre početka korišćenja
2. Dok broj koji predstavlja minute trepti,
pomoću regulatora vrednosti podesite
minute, a zatim pritisnite OK (U redu).
Postavite pećnicu u kuhinjski element i
pričvrstite je sa obe strane pomoću 2 zavrtnja.
Miris nove pećnice
Pre prvog korišćenja pećnice, očistite njenu unutrašnjost da biste neutralisali miris nove
pećnice.
1. Izvadite sve dodatne elemente iz pećnice.
2. Uključite pećnicu da radi sat vremena u režimu sa kruženjem vazduha na 200 °C ili u
standardnom režimu na 200 °C. Tako će sagoreti svi ostaci iz procesa proizvodnje.
3. Nakon toga isključite pećnicu.
Pametni sigurnosni mehanizam
Kada otvorite vrata pećnice dok ona radi, svetla u pećnici se uključuju, a ventilator i
grejač prestaju da rade. Na taj način se štitite od povreda, poput opekotina, a ujedno
se sprečava nepotrebni gubitak energije. Kada se to desi, zatvorite vrata i pećnica će
nastaviti normalno da radi jer nije u pitanju kvar.
Srpski 9
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 9
2018-12-04 PM 3:58:22
Pre početka korišćenja
Dodatni elementi
Ražanj *
Ražanj se koristi za grilovanje, na primer piletine. Ražanj
koristite isključivo u nepodeljenom režimu na 3. nivou, gde
se nalazi adapter za ražanj. Odvrnite ručku ražnja da biste je
skinuli tokom grilovanja.
Ražanj sa
ražnjićima *
Na 1. položaj ili, ako pečete veliki komad mesa, na dno pećnice
stavite pleh da bi skupljao skupljanje sokova od pečenja.
Preporučuje se da ražnjiće koristite za komade mesa manje od
1,5 kg.
1. Stavite meso na ražanj. Da biste lakše postavili ražanj,
pričvrstite dršku na tupi kraj.
2. Stavite polukuvani krompir i povrće oko mesa.
3. Stavite postolje na srednji položaj tako da oblik „V“ bude
okrenut napred. Položite ražanj na postolje sa oštrim šiljkom
okrenutim ka napred i lagano ga gurnite da vrh ražnja uđe
u mehanizam za okretanje koji se nalazi na zadnjem zidu
pećnice. Tupi kraj ražnja mora da bude položen u oblik „V“.
(Ražanj ima dve spojne ušice koje treba da budu najbliže
vratima pećnice i spreče da ražanj ide napred; one ujedno
imaju i ulogu držača ručke.)
4. Odvrnite ručku pre početka pripreme hrane.
5. Zavrnite ručku kako biste lakše skinuli ražanj sa postolja
nakon pripreme hrane.
Pre prvog korišćenja, temeljno očistite dodatne elemente toplom vodom, deterdžentom
i čistom, mekom krpom.
05
04
03
02
01
Pre početka korišćenja
01 1. nivo
03 3. nivo
05 5. nivo
02 2. nivo
04 4. nivo
• Postavite dodatni element u odgovarajući
položaj u pećnici.
• Ostavite najmanje 1 cm prostora između
dodatnog elementa i dna pećnice i svih
drugih dodatnih elemenata.
• Budite pažljivi kada vadite posuđe i/
ili dodatne elemente iz pećnice. Možete
zadobiti opekotine od vrele hrane ili
dodatnih elemenata.
• Dodatni elementi mogu da se deformišu
pri zagrevanju. Kada se ohlade, povratiće
prvobitni izgled i funkciju.
Osnovna upotreba
Da biste postigli što bolje rezultate pri pripremi hrane, naučite da koristite dodatne
elemente.
Žičana rešetka
Žičana rešetka se koristi za grilovanje i pečenje. Ubacite žičanu
rešetku tako da istureni delovi (graničnici na obe strane) budu
okrenuti ka vratima
Žičani umetak *
Žičani umetak se koristi zajedno sa plehom, a služi da spreči
prosipanje tečnosti na dno pećnice.
Pleh za pečenje *
Pleh za pečenje (dubina: 20 mm) koristi se za pripremu kolača,
kekseva i drugih vrsta testa. Nagnutu stranu okrenite prema
vratima.
Univerzalni pleh *
Univerzalni pleh (dubina: 30 mm) koristi se za pečenje.
Postavite žičani umetak da biste sprečili prosipanje tečnosti na
dno pećnice.
Nagnutu stranu okrenite prema vratima.
Duboki pleh *
Duboki pleh (dubina: 50 mm) koristi se za pečenje sa ili bez
žičanog umetka. Nagnutu stranu okrenite prema vratima.
UPOZORENJE
Proverite da li je ručka ražnja pravilno nalegla.
Budite pažljivi pri korišćenju ražnja. Viljuške i iglice su oštre i
mogu da dovedu do telesne povrede!
Da ne bi došlo do opekotina, ražanj vadite rukavicama jer je vreo.
Teleskopske šine *
Stavite pleh pomoću tacne na teleskopskim šinama na sledeći
način:
1. Izvucite tacnu na teleskopskim šinama iz pećnice.
2. Stavite pleh na tacnu i gurnite je u pećnicu.
3. Zatvorite vrata pećnice.
NAPOMENA
Dostupnost dodatnih elemenata označenih zvezdicom (*) zavisi od modela pećnice.
10 Srpski
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 10
2018-12-04 PM 3:58:22
Korišćenje
Kontrolna tabla
Prednja ploča je dostupna u različitim materijalima i bojama. U cilju poboljšanja
kvaliteta, izgled pećnice može da bude izmenjen bez najave.
09 Regulator
vrednosti
Pomoću ovog regulatora možete da:
• Podesite trajanje pripreme hrane ili temperaturu.
• Izaberete podstavku u glavnim menijima: Čišćenje,
Automatska priprema hrane, Specijalna funkcija ili Grilovanje.
• Izaberete veličinu porcije za programe automatske pripreme
hrane.
Opšte postavke
01
02 03 04 05 06 07
08
09
Pomoću ovog regulatora birate režim pripreme hrane ili
funkciju.
02 Temperatura
Služi za podešavanje temperature.
03 Trajanje
pripreme
hrane
Koristi se za podešavanje trajanja pripreme hrane.
04 Tajmer
Tajmer pokazuje vreme ili trajanje operacije pripreme hrane.
05 OK (U redu)
Služi za potvrđivanje postavki.
06 Nazad
Otkazuje trenutne postavke i vraća vas na glavni ekran.
07 Svetlo u
pećnici
Služi za uključivanje ili isključivanje unutrašnjeg svetla.
Svetlo u pećnici se uključuje automatski kada pećnica počne
da radi. Takođe, radi uštede energije se automatski isključuje
nakon određenog perioda neaktivnosti.
( Roditeljska
kontrola)
Roditeljska kontrola: Ova funkcija blokira sve komande i
tako sprečava nezgode. Međutim, možete i da je isključite
okretanjem regulatora režima u položaj za isključeno. Držite
3 sekunde da zaključate kontrolnu tablu, odnosno ponovo
pritisnite i držite 3 sekunde da otključate kontrolnu tablu.
08 Displej
Prikazuje osnovne informacije o izabranim režimima ili
postavkama.
Temperatura
1. Pomoću regulatora režima izaberite
željeni režim ili funkciju. Prikazaće se
podrazumevana temperatura za izabranu
stavku.
2. Pomoću regulatora vrednosti podesite
željenu temperaturu.
Korišćenje
01 Regulator
režima
U svim režimima pripreme hrane uobičajeno je menjati podrazumevanu temperaturu i/
ili trajanje pripreme hrane. Pomoću sledećih koraka možete da podesite temperaturu i/
ili trajanje pripreme hrane za izabrani režim.
3. Pritisnite OK (U redu) da biste potvrdili
izmene.
NAPOMENA
Ako ne obavite dodatna podešavanja u roku od nekoliko sekundi, pećnica će automatski
započeti pripremu hrane sa podrazumevanim postavkama.
Ako želite da promenite temperaturu, pritisnite dugme
i pratite gorenavedena
uputstva.
Srpski 11
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 11
2018-12-04 PM 3:58:23
Korišćenje
Trajanje pripreme hrane
Vreme završetka pripreme
Korišćenje
1. Pomoću regulatora režima izaberite željeni
režim ili funkciju.
1. Pomoću regulatora režima izaberite željeni
režim ili funkciju.
2. Pritisnite dugme
, pa pomoću regulatora
vrednosti podesite željeno vreme.
Maksimalno trajanje je 23 sata i 59 minuta.
2. Dvaput pritisnite dugme
, pa okretanjem
regulatora vrednosti odredite željeno vreme
završetka.
3. Takođe, možete da odložite kraj pripreme
hrane do željenog trenutka. Pritisnite
, pa pomoću regulatora vrednosti
dugme
podesite vreme u koje priprema hrane treba
da se završi. Više informacija potražite u
odeljku Odloženi kraj.
3. Pritisnite OK (U redu) da biste potvrdili
izmene.
4. Pritisnite OK (U redu) da biste potvrdili
izmene.
NAPOMENA
• Vreme završetka pripreme hrane ne morate da podesite ako ne želite. U tom slučaju,
pećnica počinje pripremu hrane na zadatoj temperaturi bez informacija o vremenu,
tako da pećnicu morate ručno da isključite kada završite sa pripremom hrane.
• Ako želite da promenite vreme završetka pripreme hrane, dvaput pritisnite dugme
i pratite gorenavedena uputstva.
NAPOMENA
• Trajanje pripreme hrane ne morate da podesite ako ne želite. U tom slučaju, pećnica
počinje pripremu hrane na zadatoj temperaturi bez informacija o vremenu, tako da
pećnicu morate ručno da isključite kada završite sa pripremom hrane.
• Ako želite da promenite trajanje pripreme hrane, pritisnite dugme
i pratite
gorenavedena uputstva.
12 Srpski
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 12
2018-12-04 PM 3:58:23
Odloženi kraj
Brisanje vremena pripreme hrane
Ova funkcija će vam olakšati pripremu hrane.
Trajanje pripreme hrane možete da obrišete. Ova opcija je korisna ako pećnicu želite
ručno da isključite tokom pripreme hrane.
Slučaj 1
Pretpostavimo da u 14:00 časova stavite jelo kojem je potrebno sat vremena za
pripremu, a želite da pećnica završi pripremu hrane u 18:00 časova. Da biste podesili
kraj pripreme hrane, promenite vreme Spremno u na 18:00. Pećnica će započeti
pripremu hrane u 17:00 i završiti u 18:00, baš kako ste zadali.
Trenutno vreme: 14:00
Zadato trajanje pripreme
hrane: 1 čas
1. Dok pećnica radi, pritisnite dugme
da
biste videli preostalo vreme pripreme
hrane.
Zadati odloženi kraj
pripreme hrane: 18:00
2. Pomoću regulatora vrednosti podesite
trajanje pripreme hrane na „00:00“. Umesto
toga, možete samo da pritisnete .
Pećnica će automatski započeti pripremu hrane u 17:00 i završiti u 18:00.
14:00
15:00
16:00
17:00
Slučaj 2
Trenutno vreme: 14:00
Zadato trajanje pripreme
hrane: 2 časa
Zadati odloženi kraj
pripreme hrane: 17:00
Pećnica će automatski započeti pripremu hrane u 15:00 i završiti u 17:00.
14:00
15:00
16:00
17:00
Korišćenje
3. Na kraju pritisnite OK (U redu). Pećnica će
nastaviti da priprema hranu na podešenoj
temperaturi, a podatak o vremenu se neće
prikazivati.
18:00
NAPOMENA
Ako ste obrisali vreme pripreme hrane, potrebno je da ručno isključite pećnicu po
završetku pripreme hrane.
18:00
OPREZ
• Odlaganje kraja pripreme hrane nije moguće dok je aktivan režim Dvostruka
priprema hrane.
• Nemojte držati pripremljenu hranu predugo u pećnici. Može se pokvariti.
Srpski 13
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 13
2018-12-04 PM 3:58:23
Korišćenje
Brisanje vremena završetka pripreme hrane
Prekidanje pripreme hrane
Vreme završetka pripreme hrane možete da obrišete. Ova opcija je korisna ako pećnicu
želite ručno da isključite tokom pripreme hrane.
1. Dok rerna radi, dvaput pritisnite
1. Dok je priprema hrane u toku pritisnite
.
.
2. Pritisnite dugme OK (U redu) da biste
prekinuli pripremu hrane.
2. Pomoću regulatora vrednosti podesite
vreme završetka pripreme hrane na
trenutno vreme. Umesto toga, možete samo
da pritisnete .
3. Umesto toga, možete da okrenete regulator
režima u položaj „ “.
Korišćenje
3. Na kraju pritisnite OK (U redu). Pećnica će
nastaviti da priprema hranu na podešenoj
temperaturi, a podatak o vremenu se neće
prikazivati.
NAPOMENA
Ako ste obrisali vreme kraja pripreme hrane, potrebno je da ručno isključite pećnicu po
završetku pripreme hrane.
14 Srpski
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 14
2018-12-04 PM 3:58:24
Režim pripreme hrane
Režimi pripreme hrane
1. Pomoću regulatora režima izaberite željeni
režim ili funkciju.
Režim
Kruženje
vazduha
2. Podesite trajanje pripreme hrane i/ili
temperaturu ako je potrebno.
Više informacija potražite u odeljku Opšte
postavke.
Preporučena temperatura (°C)
30–250
170
Zadnji grejač stvara toplotu koju ventilator ravnomerno
raspoređuje po unutrašnjosti pećnice. Ovaj režim je
predviđen za pečenje na različitim nivoima u isto vreme.
30–250
Ekonomično
kruženje
vazduha
NAPOMENA
Režim ekonomičnog kruženja vazduha koji je korišćen za
određivanje klase energetske efikasnosti u skladu je sa
standardom EN60350-1.
40–250
NAPOMENA
Tokom spremanja hrane možete da promenite trajanje pripreme hrane i/ili temperaturu.
170
Ekonomično kruženje vazduha koristi poboljšani grejni
sistem i na taj način štedi energiju pri pripremi hrane.
Trajanje pripreme hrane je neznatno duže, ali su rezultati
isti. Za ovaj režim pripreme hrane nije potrebno zagrevanje.
Gornji grejač
+ kruženje
vazduha
Donji grejač
+ kruženje
vazduha
190
Gornji grejač stvara toplotu koju ventilator ravnomerno
raspoređuje po unutrašnjosti pećnice. Ovaj režim se koristi
za pečenje hrane koja treba da dobije hrskavu koricu
(npr. meso ili lazanje).
40–250
Korišćenje
Pećnica će početi da se zagreva
dok ne
dostigne zadatu temperaturu.
Zagrevanje se preporučuje za sve režime
pripreme hrane osim ako drugačije nije
naznačeno u vodiču za pripremu hrane.
Opseg temperature (°C)
190
Donji grejač stvara toplotu koju ventilator ravnomerno
raspoređuje po unutrašnjosti pećnice. Ovaj režim se koristi
za pečenje pice, hleba i kolača.
Srpski 15
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 15
2018-12-04 PM 3:58:25
Korišćenje
Režim
Profesionalno
pečenje
Gornji i donji
grejač
Opseg temperature (°C)
Preporučena temperatura (°C)
80–200
160
U režimu pripreme za pečenje automatski se pokreće ciklus
zagrevanja dok pećnica ne dostigne temperaturu od 220 °C.
Zatim se aktiviraju gornji grejač i ventilator za kruženje
vazduha za zapecanje hrane, poput mesa, na visokoj
temperaturi.
Nakon toga, meso se peče na nižim temperaturama.
Ovaj režim se koristi za govedinu, živinu i ribu.
30–250
.
200
2. Pomoću regulatora vrednosti izaberite
program, a zatim pritisnite dugme OK
(U redu). Prikazaće se dostupan raspon
težina (veličina porcija).
190
Korišćenje
3. Okretanjem regulatora vrednosti podesite
veličinu porcije, pa pritisnite OK (U redu) da
bi priprema hrane započela.
240
Roštilj velike površine stvara toplotu. Izaberite ovaj režim
kada želite da zapečete hranu odozgo (npr. meso, lazanje,
musaka/pekarski krompir).
100–250
Ekonomični
roštilj
1. Pomoću regulatora režima izaberite
Donji grejač stvara toplotu. Izaberite ovaj režim na kraju
pečenja da bi dno kiša ili pice bilo reš-pečeno.
100–250
Veliki roštilj
Za neiskusne kuvare, pećnica nudi ukupno 20 recepata za automatsku pripremu hrane.
Iskoristite prednosti te funkcije kako biste uštedeli vreme ili brže savladali recepte.
Vreme pripreme hrane i temperatura će biti podešeni prema izabranom programu i
veličini porcije.
Toplotu stvaraju gornji i donji grejač. Ova funkcija se koristi
za obično pečenje skoro svih vrsta hrane.
100–230
Donji grejač
Automatska priprema hrane
240
Toplota se emituje iz malog roštilja. Ova funkcija se koristi
za manja jela za koje je potrebno manje toplote, kao što je
riba i bageti sa nadevom.
NAPOMENA
• Neke od stavki u programima automatske pripreme hrane uključuju zagrevanje. Za
te stavke prikazuje se tok zagrevanja. Stavite hranu u pećnicu kada čujete zvučni
signal koji označava da je zagrejana. Zatim pritisnite Trajanje pripreme hrane da biste
pokrenuli opciju Automatska priprema hrane.
• Više informacija potražite u odeljku Automatski programi u ovom priručniku.
16 Srpski
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 16
2018-12-04 PM 3:58:25
Čišćenje
4. Suvom krpom očistite unutrašnjost pećnice.
Dostupna su vam dva režima čišćenja. Pomoću te funkcije štedite vreme jer redovno
ručno čišćenje neće biti potrebno. Preostalo vreme čišćenja se prikazuje na ekranu dok
traje.
Funkcija
C1
Čišćenje parom
C2
Pirolitičko
čišćenje
Uputstvo
Ova funkcija je korisna za čišćenje manjih nečistoća pomoću
pare.
UPOZORENJE
Pirolitičko čišćenje podrazumeva termičko čišćenje na
visokoj temperaturi.
Sagoreva ostatke ulja da bi olakšala ručno čišćenje.
Nemojte da otvarate vrata pre kraja ciklusa. Voda u pećnici je veoma vrela i možete se
opeći.
NAPOMENA
Čišćenje parom
Ova funkcija je korisna za čišćenje manjih nečistoća pomoću pare.
1. Sipajte 400 ml vode na dno pećnice,
pa zatvorite njena vrata.
2. Pomoću regulatora režima izaberite
.
Korišćenje
• Ako je pećnica veoma zamašćena, na primer nakon pečenja ili grilovanja, preporučuje
se da pomoću sredstva za čišćenje uklonite tvrde naslage pre nego što aktivirate
funkciju čišćenja parom.
• Nakon završetka ciklusa, ostavite vrata pećnice odškrinutim. Tako će emajlirane
površine u unutrašnjosti pećnice moći potpuno da se osuše.
• Dok je pećnica iznutra vrela automatsko čišćenje se neće aktivirati. Sačekajte da se
pećnica ohladi, pa pokušajte ponovo.
• Nemojte naglo sipati vodu na dno pećnice. Polako sipajte vodu. U suprotnom, voda će
se preliti preko prednje ivice pećnice.
Pirolitičko čišćenje
Pirolitičko čišćenje podrazumeva termičko čišćenje na visokoj temperaturi. Sagoreva
ostatke ulja da bi olakšala ručno čišćenje.
3. Okretanjem regulatora vrednosti izaberite
C 1 (Čišćenje parom), pa pritisnite OK
(U redu) da bi čišćenje započelo.
Čišćenje parom traje 26 minuta.
1. Izvadite sve dodatne elemente iz pećnice,
uključujući bočne vođice, pa ručnim
brisanjem odstranite krupnije nečistoće
iz pećnice. U suprotnom, ti ostaci hrane
mogu da se zapale tokom ciklusa čišćenja i
dovedu do požara.
2. Pomoću regulatora režima izaberite
.
Srpski 17
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 17
2018-12-04 PM 3:58:26
Korišćenje
3. Okretanjem regulatora vrednosti izaberite
Pirolitičko čišćenje (C 2), pa pritisnite OK
(U redu).
Tajmer
Tajmer pokazuje vreme ili trajanje operacije pripreme hrane.
1. Pritisnite
4. Okretanjem regulatora vrednosti izaberite
jedno od 3 trajanja čišćenja: 1 sat 50 min,
2 sata 10 min i 2 sata 30 min.
5. Pritisnite dugme OK (U redu) da biste
započeli čišćenje.
6. Kada se čišćenje završi, sačekajte da se
pećnica ohladi pa mokrom krpom obrišite
ivice vrata.
.
2. Okretanjem regulatora vrednosti odredite
željeno trajanje, pa pritisnite OK (U redu).
Maksimalno trajanje je 23 sata i 59 minuta.
Uključivanje i isključivanje zvuka
Korišćenje
OPREZ
• Ne dodirujte pećnicu jer se jako zagreva tokom ciklusa čišćenja.
• Da ne bi došlo do nezgoda, ne dozvoljavajte deci da se približe pećnici.
• Kada se ciklus završi, ne isključujte pećnicu dok ventilator još radi jer on hladi
pećnicu.
• Da biste isključili zvuk, pritisnite i držite
dugme
3 sekunde.
• Da biste uključili zvuk, ponovo pritisnite i
držite isto dugme 3 sekunde.
NAPOMENA
• Kada ciklus počne, unutrašnjost pećnice počinje jako da se zagreva. Vrata se
automatski zaključavaju zbog zaštite korisnika. Kada se ciklus završi, vrata se
otključavaju.
• Vodite računa da pećnica bude prazna pre čišćenja. Dodatni elementi mogu da se
deformišu od visokih temperatura u pećnici.
18 Srpski
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 18
2018-12-04 PM 3:58:27
Pametna priprema hrane
Ručna priprema hrane
UPOZORENJE o akril-amidu
Akril-amidi se stvaraju prilikom pečenja hrane koja sadrži skrob, kao što je čips, pomfrit
i hleb i oni mogu prouzrokovati zdravstvene probleme. Preporučuje se da ovu hranu
pripremate na nižim temperaturama i da izbegavate prepecanje, preveliku hrskavost ili
zagorevanje.
Pečenje
Preporučujemo da zagrejete pećnicu pre stavljanja hrane da biste postigli najbolje
rezultate.
Trajanje
(min.)
2
160–170
35–40
Žičana rešetka,
pleh za kuglof
3
175–185
50–60
Tart
Žičana rešetka,
pleh za tart
prečnika 20 cm
3
190–200
50–60
Kolač od kiselog
testa sa voćem i
mrvicama
Univerzalni pleh
2
160–180
40–50
Žičana rešetka,
posuda za pečenje
prečnika 22–24 cm
3
170–180
25–30
Pogačice
Univerzalni pleh
3
180–190
30–35
Lazanje
Žičana rešetka,
posuda za pečenje
prečnika 22–24 cm
3
190–200
25–30
Puslice
Univerzalni pleh
3
80–100
100–150
Sufle
Žičana rešetka,
posudice za sufle
3
170–180
20–25
Kolač od kiselog
testa sa jabukama
Univerzalni pleh
3
150–170
60–70
Domaća pica,
1–1,2 kg
Univerzalni pleh
2
190–210
10–15
Dodatni element
Nivo
Žičana rešetka, pleh
prečnika 25–26 cm
Mramorni kolač
Patišpanj
NAPOMENA
• Zagrevanje se preporučuje za sve režime pripreme hrane osim ako drugačije nije
naznačeno u vodiču za pripremu hrane.
• Kada koristite funkciju Ekonomični roštilj, stavite hranu na sredinu dodatnog pleha.
Saveti za dodatne elemente
Uz pećnicu dobijate različite vrste dodatnih elemenata. Sledeća tabela možda ne
obuhvata sve vrste dodatnih elemenata. Međutim, i u slučaju da nemate iste dodatne
elemente navedene u vodiču za pripremu hrane, iste rezultate možete postići i sa
elementima koje imate.
• Pleh za pečenje i univerzalni pleh mogu da zamene jedan drugog.
• Kada pripremate hranu na ulju, preporučuje se da ispod žičane rešetke stavite pleh
u koji će se skupljati ostaci ulja. Ako je uz uređaj isporučen žičani umetak, možete ga
koristiti zajedno sa plehom.
• Ako imate univerzalni pleh ili duboki pleh ili oba, za pripremu hrane sa uljem je bolje
da koristite dublji pleh.
Lomljeni voćni
kolač
Vrsta
grejanja
Pametna priprema hrane
Temp.
(°C)
Hrana
Srpski 19
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 19
2018-12-04 PM 3:58:27
Pametna priprema hrane
Hrana
Dodatni element
Nivo
Punjeno zaleđeno
lisnato pecivo
Univerzalni pleh
2
Vrsta
grejanja
Temp.
(°C)
Trajanje
(min.)
180–200
20–25
Kiš
Žičana rešetka,
posuda za pečenje
prečnika 22–24 cm
2
180–190
25–35
Pita od jabuka
Žičana rešetka,
pleh prečnika 20 cm
2
160–170
65–75
Zamrznuta pica
Univerzalni pleh
3
180–200
5–10
Dodatni element
Nivo
Vrsta
grejanja
Temp.
(°C)
Trajanje
(min.)
Živina (piletina, pačetina, ćuretina)
Pametna priprema hrane
Celo pile, 1,2 kg*
Žičana rešetka +
Univerzalni pleh
3
1
205
80–100
Komadi piletine
Žičana rešetka +
Univerzalni pleh
3
1
200–220
25–35
Pačje grudi
Žičana rešetka +
Univerzalni pleh
3
1
180–200
20–30
Manja ćurka, cela,
5 kg
Žičana rešetka +
Univerzalni pleh
3
1
180–200
120–150
Povrće, 0,5 kg
Žičana rešetka +
Univerzalni pleh
3
1
220–230
15–20
Pečene polovine
krompira, 0,5 kg
Žičana rešetka +
Univerzalni pleh
3
1
200
45–50
Pečeni riblji fileti
Žičana rešetka +
Univerzalni pleh
3
1
200–230
10–15
Pečena riba
Žičana rešetka +
Univerzalni pleh
3
1
180–200
30–40
Povrće
Pečenje
Hrana
Hrana
Dodatni element
Nivo
Vrsta
grejanja
Temp.
(°C)
Trajanje
(min.)
50–70
Meso (govedina/prasetina/jagnjetina)
Goveđa slabina,
1 kg
Žičana rešetka +
Univerzalni pleh
3
1
160–180
Otkošćen teleći
but, 1,5 kg
Žičana rešetka +
Univerzalni pleh
3
1
160–180
Prasetina, 1 kg
Žičana rešetka +
Univerzalni pleh
3
1
200–210
Svinjska plećka,
1 kg
Žičana rešetka +
Univerzalni pleh
3
1
160–180
100–120
Jagnjeći but sa
koskom, 1 kg
Žičana rešetka +
Univerzalni pleh
3
1
170–180
100–120
Riba
90–120
50–60
* Okrenite na polovini pečenja.
20 Srpski
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 20
2018-12-04 PM 3:58:27
Roštilj
Smrznuto gotovo jelo
Preporučujemo da zagrejete pećnicu pomoću funkcije Veliki roštilj. Okrenite na polovini
pečenja.
Hrana
Dodatni element
Nivo
Vrsta
grejanja
Temp. (°C)
Trajanje
(min.)
Hleb
Tost
Tost sa sirom
Žičana rešetka
5
240–250
2–4
Univerzalni pleh
4
200
4–8
Govedina
Temp.
(°C)
Trajanje
(min.)
3
200–220
15–25
Žičana rešetka
3
180–200
45–50
Zaleđeni pomfrit
za pećnicu
Univerzalni pleh
3
220–225
20–25
Zaleđeni kroketi
Univerzalni pleh
3
220–230
25–30
Žičana rešetka
3
190–200
10–15
Hrana
Dodatni element
Nivo
Zamrznuta pica
Žičana rešetka
Zamrznute lazanje
Vrsta
grejanja
Žičana rešetka +
Univerzalni pleh
4
1
230–250
15–20
Zaleđeni
kamember
Pljeskavice*
Žičana rešetka +
Univerzalni pleh
4
1
230–250
15–20
Zaleđeni bageti sa
prelivom
Žičana rešetka +
Univerzalni pleh
3
1
190–200
10–15
Zaleđeni riblji
štapići
Žičana rešetka +
Univerzalni pleh
3
1
190–200
15–25
Zaleđene riblje
pljeskavice
Žičana rešetka
3
180–200
20–35
Prasetina
Krmenadle
Žičana rešetka +
Univerzalni pleh
4
1
230–250
20–25
Kobasice
Žičana rešetka +
Univerzalni pleh
4
1
230–250
10–15
Pileće grudi
Žičana rešetka +
Univerzalni pleh
4
1
230–240
30–35
Pileći batak
Žičana rešetka +
Univerzalni pleh
4
1
230–240
25–30
Živina
Pametna priprema hrane
Biftek*
* Okrenuti nakon 2/3 ciklusa pečenja.
Srpski 21
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 21
2018-12-04 PM 3:58:27
Pametna priprema hrane
Profesionalno pečenje
Ovaj režim obuhvata automatski ciklus zagrevanja do 220 °C. Gornji grejač i ventilator
za kruženje vazduha se koriste za zapecanje mesa na visokoj temperaturi. Nakon ove
faze, hrana se priprema na nižoj temperaturi koju ste prethodno podesili. U toku ovog
procesa, koriste se i gornji i donji grejač. Ovaj režim je pogodan za pripremu pečenja i
živine.
Dodatni element
Nivo
Temp. (°C)
Trajanje
(min.)
Zaleđeni pomfrit za
pećnicu, 0,3–0,5 kg
Univerzalni pleh
3
180–200
20-30
Smrznuti rezani
krompir, 0,3–0,5 kg
Univerzalni pleh
3
190–210
20-30
Riblji fileti, pečeni,
0,4–0,8 kg
Žičana rešetka +
Univerzalni pleh
3
1
200–220
20-30
Žičana rešetka +
Univerzalni pleh
3
1
200–220
20-30
Hrana
Dodatni element
Nivo
Temp. (°C)
Trajanje
(sati)
Goveđe pečenje
Žičana rešetka +
Univerzalni pleh
3
1
80–100
3–4
Praseće pečenje
Žičana rešetka +
Univerzalni pleh
3
1
80–100
4–5
Hrskavi riblji fileti,
uvaljani u prezle,
0,4–0,8 kg
Jagnjeće pečenje
Žičana rešetka +
Univerzalni pleh
3
1
80–100
3–4
Pečena goveđa slabina,
0,8–1,2 kg
Žičana rešetka +
Univerzalni pleh
2
1
180–200
50-70
Pačje grudi
Žičana rešetka +
Univerzalni pleh
3
1
70–90
2–3
Pečeno povrće,
0,4–0,6 kg
Univerzalni pleh
3
200–220
20-30
Hrana
Pametna priprema hrane
Ekonomično kruženje vazduha
Ovaj režim koristi poboljšani sistem grejača i na taj način štedi energiju pri pripremi
hrane. Za ovaj režim pripreme hrane ne preporučuje se zagrevanje pećnice radi uštede
energije.
Možete po želji da povećate ili smanjite vreme obrade hrane i/ili temperaturu.
Dodatni element
Nivo
Temp. (°C)
Trajanje
(min.)
Žičana rešetka
2
160–180
40-60
Krompir u ljusci,
0,4–0,8 kg
Univerzalni pleh
2
190–200
50-70
Kobasice, 0,3–0,5 kg
Žičana rešetka +
Univerzalni pleh
3
1
160–180
15-25
Hrana
Lomljeni voćni kolač,
0,8–1,2 kg
22 Srpski
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 22
2018-12-04 PM 3:58:27
Programi automatske pripreme hrane
Br.
Sledeća tabela sadrži 20 automatskih programa za pečenje.
Tabela sadrži informacije o količini, opsege težine i odgovarajuće savete. Režimi i
trajanja pripreme hrane su unapred programirani radi veće praktičnosti. U priručniku sa
uputstvima možete pronaći neke recepte za automatske programe.
Programi automatske pripreme hrane 1–8, 18 i 19 obuhvataju zagrevanje pećnice
i prikazuju tok zagrevanja. Stavite hranu u pećnicu kada čujete zvučni signal koji
označava da je zagrejana. Zatim pritisnite Trajanje pripreme hrane da biste pokrenuli
opciju Automatska priprema hrane.
A5
Hrana
Dodatni element
Nivo
1,0–1,5
Žičana rešetka
3
Složite pekarski krompir u posudu za pečenje prečnika
22–24 cm. Pokrenite program i nakon zvučnog signala
stavite posudu na sredinu rešetke.
A2
Lazanje
Patišpanj
0,5–0,6
A6
Pita od jabuka
A7
A8
Žičana rešetka
2
Složite pitu od jabuka u okrugli metalni pleh za pečenje
prečnika 24–26 cm. Pokrenite program i nakon zvučnog
signala stavite pleh na sredinu rešetke.
Žičana rešetka
3
2
Mramorni kolač
Holandski kolač
Pripremite testo i stavite ga u crnu metalnu pravougaonu
posudu za pečenje (dužine 25 cm). Pokrenite program i
nakon zvučnog signala stavite pleh na sredinu rešetke.
0,9–1,1
A9
Pečena goveđa
slabina
A 10
Pečeni jagnjeći
kotleti sa
začinskim
biljem
3
Žičana rešetka
Pripremite testo i stavite ga u okrugli metalni pleh za
kuglof. Pokrenite program i nakon zvučnog signala stavite
pleh na sredinu rešetke.
0,7–0,8
Složite domaće lazanje u posudi za pečenje prečnika
22–24 cm. Pokrenite program i nakon zvučnog signala
stavite posudu na sredinu rešetke.
1,2–1,4
A4
Žičana rešetka
2
Pripremite testo i stavite ga na crni metalni okrugli pleh
za pečenje prečnika 26 cm. Pokrenite program i nakon
zvučnog signala stavite pleh na sredinu rešetke.
3
Složite sirovo gratinirano povrće u posudu za pečenje
prečnika 22–24 cm. Pokrenite program i nakon zvučnog
signala stavite posudu na sredinu rešetke.
1,0–1,5
A3
Žičana rešetka
Žičana rešetka
0,7–0,8
Težina (kg)
0,8–1,2
Gratinirano
povrće
1,2–1,5
1,1–1,3
Žičana rešetka
Žičana rešetka +
Univerzalni pleh
2
2
1
Začinite govedinu i ostavite je da odstoji u frižideru 1 sat.
Zatim je stavite sa masnijom stranom okrenutom nagore
na žičanu rešetku.
0,4–0,6
0,6–0,8
Žičana rešetka +
Univerzalni pleh
Pametna priprema hrane
A1
Pekarski
krompir
Nivo
Kiš loren
Kada hranu vadite iz pećnice, obavezno koristite rukavice.
Hrana
Dodatni element
Pripremite testo za kiš i stavite ga u okruglu posudu za
kiš prečnika 25 cm. Pokrenite program i nakon zvučnog
signala dodajte fil i stavite posudu na sredinu rešetke.
UPOZORENJE
Br.
Težina (kg)
4
1
Marinirajte jagnjeće kotlete sa začinskim biljem i začinima,
a zatim ih stavite na žičanu rešetku.
Srpski 23
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 23
2018-12-04 PM 3:58:27
Pametna priprema hrane
Br.
Hrana
Težina (kg)
Dodatni element
Nivo
0,9–1,1
Žičana rešetka +
Univerzalni pleh
2
1
1,1–1,3
A 11
Celo pile
Operite i očistite pile. Premažite ga uljem i začinima.
Stavite pile na žičanu rešetku, okrenuto grudima nadole;
okrenite ga kada se začuje zvučni signal.
0,4–0,6
A 12
Pileće grudi
0,6–0,8
Žičana rešetka +
Univerzalni pleh
0,5–0,7
A 13
Pastrmka
Pametna priprema hrane
Filet lososa
0,6–0,8
0,6–0,8
Pečeno povrće
A 17
Zaleđeni
pomfrit za
pećnicu
Težina (kg)
0,8–1,0
0,3–0,5
0,5–0,7
Zamrznuta pica
4
1
4
0,8–1,0
A 19
Domaća pica
Operite i isecite kolutove tikvica, patlidžan, papriku,
crni luk i čeri paradajz. Premažite ih maslinovim uljem,
začinskim biljem i začinima. Ravnomerno ih rasporedite
po plehu.
Fermentacija
kvasnog testa
3
Univerzalni pleh
3
Žičana rešetka
3
Univerzalni pleh
2
Pripremite domaću picu od kvasnog testa i stavite je na
pleh. Navedena težina obuhvata testo pice i nadev koji
čine sos, povrće, šunka i sir. Pokrenite program i nakon
zvučnog signala stavite pleh.
0,5–0,6
A 20
Univerzalni pleh
Smrznutu picu stavite na sredinu žičane rešetke. Pokrenite
program i nakon zvučnog signala stavite rešetku. Prva
postavka je za tanku italijansku picu, a druga za deblju
pica-pitu.
1,0–1,2
Univerzalni pleh
Nivo
Rasporedite zaleđeni pomfrit po plehu.
0,6–0,9
A 18
Dodatni element
Isecite velike krompire (svaki oko 200 g) na polovine
po dužini. Poređajte ih na pleh sa sečenom stranom
okrenutom nagore i premažite maslinovim uljem,
začinskim biljem i začinima.
0,3–0,6
Operite i očistite filete ili odreske. Stavite filete na žičanu
rešetku tako da kožica bude okrenuta nagore.
0,4–0,6
A 15
Žičana rešetka +
Univerzalni pleh
A 16
Pečeni krompir
presečen na
pola
4
1
Isperite i očistite ribu i poređajte je unakrsno na žičanu
rešetku. Ribu začinite sa sokom od limuna, solju i začinima.
Kožu zasecite nožem. Premažite uljem i posolite.
0,4–0,6
A 14
Žičana rešetka +
Univerzalni pleh
Hrana
0,6–0,8
4
1
Marinirane grudi stavite na žičanu rešetku.
0,3–0,5
Br.
0,7–0,8
Žičana rešetka
2
Zamesite testo u posudi i prekrijte ga folijom. Stavite ga
na sredinu rešetke. Prva postavka je za picu i testo za
kolače, a druga za hleb.
24 Srpski
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 24
2018-12-04 PM 3:58:27
Probna jela
2. Roštilj
Prethodno zagrejete na 5 minuta praznu pećnicu pomoću funkcije Veliki roštilj.
U skladu sa standardom EN 60350-1
1. Pečenje
Preporuke za pečenje odnose se na prethodno zagrejanu pećnicu. Pleh uvek stavljajte
tako da nagnuta strana bude okrenuta prema vratima.
Vrsta hrane
Dodatni element
Nivo
Vrsta
grejanja
3
Temp.
(°C)
Trajanje
(min.)
165
25–30
Temp.
(°C)
Trajanje
(min.)
5
250
(maks.)
1–2
4
1
250
(maks.)
1. 18–22
2. 7–10
Temp.
(°C)
Trajanje
(min.)
205
80–100
Vrsta hrane
Dodatni element
Nivo
Tost od
belog hleba
Žičana rešetka
Goveđe
pljeskavice*
(12 komada)
Žičana rešetka +
Univerzalni pleh
(za skupljanje moče)
Vrsta
grejanja
* Okrenite kada prođe 2/3 predviđenog vremena pripreme.
Mali kolači
Keks
Pita od
jabuka
2
160
28-33
1+4
155
35–40
1+4
140
35-40
2
160
35–40
2
160
35–40
1+4
155
45–50
Žičana rešetka +
2 kalupa za torte sa
oprugom
* (tamni, prečnika 20 cm)
1
postavljena
dijagonalno
160
70–80
Univerzalni pleh +
Žičana rešetka +
2 kalupa za torte sa
oprugom
** (tamni, prečnika 20 cm)
1+3
160
80–90
Univerzalni pleh
Žičana rešetka +
Kalup za torte sa oprugom
(tamni, prečnika 26 cm)
3. Pečenje
Vrsta hrane
Dodatni element
Nivo
Celo pile*
Žičana rešetka +
Univerzalni pleh
(za skupljanje moče)
3
1
Vrsta
grejanja
* Okrenite na polovini pečenja.
Pametna priprema hrane
Bezmasni
patišpanj
Univerzalni pleh
* Dva kolača se postavljaju na rešetku, iza levo i napred desno.
** Dva kolača se postavljaju na sredinu, jedan iznad drugog.
Srpski 25
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 25
2018-12-04 PM 3:58:27
Održavanje
Čišćenje
UPOZORENJE
Vodite računa da se pećnica i dodatni elementi ohlade pre čišćenja.
Nemojte koristiti abrazivna sredstva, oštre četke, grube sunđere ili tkanine, čelične žice,
noževe ili druge abrazivne materijale.
Unutrašnjost pećnice
• Za čišćenje unutrašnjosti pećnice koristite čistu krpu sa blagim sredstvom za čišćenje
ili vodu sa sapunicom.
• Nemojte ručno čistiti zaptivku vrata.
• Da ne biste oštetili emajliranu površinu pećnice, koristite isključivo standardna
sredstva za čišćenje pećnice.
• Za tvrde naslage koristite specijalna sredstva za čišćenje pećnica.
NAPOMENA
U zavisnosti od modela, katalitički delovi su presvučeni sa jedne ili 3 strane.
Skidanje vrata
U normalnoj upotrebi vrata pećnice se ne smeju skidati, ali ako je skidanje neophodno,
na primer zbog čišćenja, pratite ova uputstva.
OPREZ
Vrata pećnice su teška.
1. Otvorite vrata i potpuno otvorite držače na
obe šarke.
Spoljašnjost pećnice
Za čišćenje spoljnih površina pećnice, kao što su vrata, ručka i displej, koristite čistu
krpu i blago sredstvo za čišćenje ili toplu vodu sa sapunicom, a zatim ih osušite
kuhinjskim ubrusom ili suvom krpom.
Masnoća i prljavština mogu da se zadrže, naročito oko ručki, zbog vrelog vazduha koji
izlazi iz unutrašnjosti pećnice. Preporučuje se da ručku očistite posle svake upotrebe.
Održavanje
Dodatni elementi
2. Zatvorite vrata na približno 70°. Obema
rukama uhvatite vrata pećnice sa strane na
sredini, a zatim ih izdignite i vucite dok ih
ne izvadite iz šarki.
70°
Dodatne elemente operite nakon svake upotrebe i osušite kuhinjskom krpom. Da biste
uklonili i tvrde naslage prljavštine, pre pranja potopite dodatne elemente u toplu vodu
sa sapunom na 30 minuta.
Katalitički emajlirana površina (samo kod odgovarajućih modela)
Delovi koji se skidaju presvučeni su tamnosivim katalitičkim emajlom. Oni mogu da
se zaprljaju uljem i mašću koje raznosi vazduh tokom kruženja vazduha. Međutim, te
nečistoće sagorevaju na temperaturama preko 200 °C.
1. Izvadite sve dodatne elemente iz pećnice.
2. Očistite unutrašnjost pećnice.
3. Izaberite režim kruženja vazduha sa maksimalnom temperaturom, a zatim pokrenite
ciklus u trajanju od sat vremena.
3. Da biste ponovo pričvrstili vrata nakon
čišćenja, ponovite korake 1 i 2 obrnutim
redosledom. Držač na šarkama treba da
bude zatvoren sa obe strane.
26 Srpski
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 26
2018-12-04 PM 3:58:28
Skidanje stakla na vratima
01
Na vratima pećnice nalaze se 3 sloja stakla postavljenog jedno na drugo.
Ovi slojevi se mogu skinuti i očistiti.
02
UPOZORENJE
Da biste očistili staklo na vratima, potrebno je da se vrata pećnice skinu.
1. Skinite 2 zavrtnja sa leve i desne strane
vrata.
03
3. Nakon čišćenja stakla, ponovite korake
1 i 2 obrnutim redosledom da biste vratili
staklo na mesto. Pravilan položaj stakla
prikazan je na slici iznad.
04
01
02
03
04
Poklopac
Gumene vođice (desna i leva)
Staklo 2
Staklo 1
NAPOMENA
01
2. Skinite poklopac, a zatim skinite staklo 1,
staklo 2 i 2 gumene vođice sa vrata.
Prilikom montaže unutrašnjeg stakla 1, vodite računa da ga ne pomešate sa staklom
2 i okrenite ga u prikazanom smeru.
Sakupljač vode
02
UPOZORENJE
01 Staklo 1
02 2 gumene vođice
01
01 Sakupljač vode
Ako primetite da voda curi iz sakupljača
vode, obratite se lokalnom servisnom centru
kompanije Samsung.
Održavanje
Sakupljač vode sakuplja ne samo višak pare od
pripreme hrane, već i ostatke hrane. Redovno
praznite i čistite sakupljač vode.
Srpski 27
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 27
2018-12-04 PM 3:58:28
Održavanje
Skidanje bočnih vođica (u zavisnosti od modela)
1. Pritisnite centralni deo gornjeg dela bočne
vođice.
Zamena
Sijalice
1. Skinite stakleni poklopac okretanjem
suprotno od kazaljki na satu.
2. Zamenite sijalicu u pećnici.
3. Očistite stakleni poklopac.
4. Kada završite, ponovite navedeni 1. korak
obrnutim redosledom da biste vratili
stakleni poklopac.
2. Rotirajte bočnu vođicu za približno 45°.
UPOZORENJE
Održavanje
3. Povucite bočnu vođicu i izvadite je iz dva
donja otvora.
• Pre zamene sijalice isključite pećnicu i kabl za napajanje.
• Koristite samo sijalice od 25–40 W / 220–240 V, otporne na temperaturu do 300 °C.
Odgovarajuće sijalice možete da kupite u lokalnom servisnom centru kompanije
Samsung.
• Halogenu sijalicu uvek držite suvom krpom. U suprotnom, sijalica može da se zaprlja
otiscima ili znojem, što će joj skratiti radni vek.
28 Srpski
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 28
2018-12-04 PM 3:58:29
Rešavanje problema
Tačke provere
Problem
Ako se javi problem sa pećnicom, najpre pogledajte sledeću tabelu i pokušajte da rešite
problem na osnovu datih predloga. Ako ne uspete da otklonite problem, kontaktirajte
lokalni servisni centar kompanije Samsung.
Problem
Uzrok
Radnja
• Uklonite predmet i
pokušajte ponovo.
• Model sa ekranom
osetljivim na dodir: ako
je na površini uređaja
prisutna vlaga
• Očistite vlagu i pokušajte
ponovo.
• Ako je aktivna funkcija
zaključavanja
• Proverite da li je aktivna
funkcija zaključavanja.
Vreme nije prikazano.
• Ako nema napajanja
• Proverite da li je pećnica
priključena na napajanje.
Pećnica ne radi.
• Ako nema napajanja
• Proverite da li je pećnica
priključena na napajanje.
Pećnica je prestala da
radi tokom pripreme
hrane.
• Ako je isključena iz utičnice
• Ponovo priključite
napajanje.
Napajanje se isključilo
tokom rada.
• Ako je neprekidna
priprema hrane traje
predugo
• Nakon duže pripreme
hrane sačekajte da se
pećnica ohladi.
• Ako ventilator ne radi
• Poslušajte da li radi
ventilator.
• Ako je pećnica postavljena
na mesto bez odgovarajuće
ventilacije
• Pridržavajte se smernica
o razmacima navedenim
u vodiču za ugradnju
pećnice.
• Kada koristite nekoliko
različitih utikača za
napajanje na istoj utičnici
• Koristite utičnicu za jedan
utikač.
Radnja
Pećnica nema
napajanja.
• Ako nema napajanja
• Proverite da li je pećnica
priključena na napajanje.
Spoljašnjost pećnice
se previše zagreva
tokom rada.
• Ako je pećnica postavljena
na mesto bez odgovarajuće
ventilacije
• Pridržavajte se smernica
o razmacima navedenim
u vodiču za ugradnju
pećnice.
Vrata ne mogu
pravilno da se otvore.
• Ako su ostaci hrane
zapali između vrata i
unutrašnjosti uređaja
• Dobro očistite pećnicu,
a zatim pokušajte da
otvorite vrata.
Unutrašnje svetlo
je slabo ili se nije
uključilo.
• Ako se lampa uključi, a
zatim isključi
• Lampa se automatski
isključuje nakon
određenog vremena kako
bi se uštedela električna
energija. Možete da je
uključite ponovo kada
pritisnete dugme za svetlo
u pećnici.
• Ako je lampa prekrivena
prljavštinom tokom
pripreme hrane
• Očistite unutrašnjost
pećnice, a zatim proverite
svetlo.
• Ako napajanje nije pravilno
uzemljeno
• Proverite da li je napajanje
pravilno uzemljeno.
Došlo je do strujnog
udara u pećnici.
• Ako koristite utičnicu bez
uzemljenja
Voda kaplje iz pećnice.
Kroz porez na
vratima izlazi para.
U pećnici ima zaostale
vode.
• U zavisnosti od namirnice,
u nekim slučajevima može
se javiti voda ili para.
Nije u pitanju kvar
proizvoda.
• Sačekajte da se pećnica
ohladi, a zatim je obrišite
suvom krpom za sudove.
Rešavanje problema
• Ako je neki predmet
zaglavljen između
dugmadi
Nije moguće pravilno
pritisnuti dugmad.
Uzrok
Srpski 29
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 29
2018-12-04 PM 3:58:29
Rešavanje problema
Problem
Uzrok
Radnja
Osvetljenost unutar
pećnice varira.
• Osvetljenost se menja u
zavisnosti od promena u
naponu.
• Promene u naponu
tokom pripreme hrane ne
predstavljaju kvar i nemate
razloga za brigu.
Priprema hrane
je završena, ali je
ventilator za hlađenje
i dalje uključen.
• Ventilator automatski radi
određeno vreme kako bi
se provetrila unutrašnjost
pećnice.
• Nije u pitanju kvar na
uređaju, tako da ne treba
da brinete.
Pećnica ne greje.
• Ako su vrata otvorena
• Zatvorite vrata i ponovo
uključite pećnicu.
• Ako komande pećnice nisu
pravilno podešene
• Pročitajte poglavlje o radu
pećnice i resetujte pećnicu.
• Ako je pregoreo osigurač
u domaćinstvu ili ako je
prekidač isključen
• Zamenite osigurač ili
uključite prekidač. Ako se
to često dešava, pozovite
električara.
• Za vreme prvog korišćenja
• Tokom prvog korišćenja
pećnice, grejač može da se
dimi. Nije u pitanju kvar
i posle 2–3 korišćenja
pećnice ne bi trebalo da se
ponavlja.
Kada pećnica radi, iz
nje izlazi dim.
Rešavanje problema
Iz pećnice se oseća
miris paljevine ili
plastike.
• Ako na grejaču ima
ostataka hrane
• Sačekajte da se pećnica
dovoljno ohladi i očistite
hranu sa grejača.
• Ako koristite plastične ili
druge posude koje nisu
otporne na toplotu
• Koristite vatrostalne
staklene posude.
Problem
Uzrok
Radnja
Pećnica ne peče
dobro.
• Ako se tokom pečenja
često otvaraju vrata
• Nemojte često da otvarate
vrata pećnice, osim ako
pripremate hranu koju
morate da okrenete. Ako
često otvarate vrata,
temperatura u pećnici će
se smanjiti što može da
utiče na rezultat pripreme
hrane.
Pećnica se greje
tokom pirolitičkog
čišćenja.
• Pećnica je vrela jer se
čišćenje pirolizom obavlja
na visokim temperaturama.
• Nije u pitanju kvar na
uređaju, tako da ne treba
da brinete.
Toko pirolitičkog
čišćenja oseća se miris
paljevine.
• Čišćenje pirolizom se
obavlja pri visokim
temperaturama tako da
može da se oseća miris
sagorevanja ostataka
hrane.
• Nije u pitanju kvar na
uređaju, tako da ne treba
da brinete.
Funkcija čišćenja
parom ne radi.
• Razlog je previsoka
temperatura.
• Sačekajte da se pećnica
ohladi, a zatim pokrenite
tu funkciju
30 Srpski
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 30
2018-12-04 PM 3:58:29
Dodatak
Informativni kodovi
List sa podacima o proizvodu
Kada pećnica ne radi, na ekranu će se prikazati informativni kôd. Potražite kôd u tabeli
u nastavku i pokušajte da rešite problem na osnovu predloga.
Kôd
C-d1
Značenje
Brava na vratima je pokvarena
C-20
C-21
Senzor je pokvaren
C-22
C-F1
Kvar se javlja samo tokom EEPROM
čitanja/upisivanja
C-F0
Ako nema komunikacije između
glavne i pomoćne štampane ploče
C-F2
C-d0
Kvar se javlja kada postoji problem
u komunikaciji između dodirnog
senzora i glavne ili pomoćne ploče
Problem sa dugmetom
Javlja se kada pritisnete i držite
dugme određeni period.
Bezbednosno isključivanje
Pećnica je nastavila da radi pri
zadatoj temperaturi duži vremenski
period.
• Do 105 °C – 16 sati
• Od 105 °C do 240 °C – 8 sati
• Od 245 °C do maksimalne
temperature – 4 sata
Isključite pećnicu, a zatim je ponovo
uključite. Ako se problem i dalje
javlja, isključite sve napajanje na
30 ili više sekundi, a zatim ga
ponovo uključite. Ako problem nije
nestao, obratite se servisnom centru.
Isključite pećnicu, a zatim je ponovo
uključite. Ako se problem i dalje
javlja, isključite sve napajanje na
30 ili više sekundi, a zatim ga
ponovo uključite. Ako problem nije
nestao, obratite se servisnom centru.
Očistite dugmad i proverite da li
na dugmadi ili oko nje ima vode.
Isključite pećnicu i pokušajte
ponovo. Ako ne uspete da otklonite
problem, kontaktirajte lokalni
servisni centar kompanije Samsung.
Ovo nije kvar sistema. Isključite
pećnicu i izvadite hranu. Zatim,
pokušajte ponovo na normalan
način.
Identifikator modela
Indeks energetske efikasnosti po prostoru za pečenje
(EEI prostor za pečenje)
Klasa energetske efikasnosti prostora za pečenje
SAMSUNG
NV70K3370BS/OL
NV70K3370BB/OL
95,2
A
Potrošnja energije po prostoru za pečenje potrebne za
zagrevanje pri standardnom opterećenju prostora za pečenje u
električnoj pećnici tokom ciklusa u standardnom režimu
(ukupna električna energija) (EC električni prostor za pečenje)
0,99 kWh/ciklus
Potrošnja energije po prostoru za pečenje potrebne za
zagrevanje pri standardnom opterećenju prostora za pečenje
u električnoj pećnici tokom ciklusa u režimu sa ventilatorom
(ukupna električna energija) (EC električni prostor za pečenje)
0,80 kWh/ciklus
Broj prostora za pečenje
Izvor grejanja po prostoru za pečenje (električna energija ili plin)
Zapremina prostora za pečenje (V)
1
električna energija
68 l
Vrsta pećnice
Ugradna
Masa uređaja (M)
38,8 kg
Podaci su dobijeni u skladu sa standardom EN 60350-1 i uredbama Evropske komisije
(EU) br. 65/2014 i (EU) br. 66/2014.
Saveti za uštedu električne energije
• Tokom pečenja vrata pećnice treba da budu zatvorena, osim prilikom okretanja
hrane. Nemojte često da otvarate vrata tokom pripreme hrane kako biste održali
temperaturu u pećnici i uštedeli električnu energiju.
• Planirajte korišćenje pećnice da biste izbegli isključivanje pećnice između spremanja
jela i time smanjili potrošnju električne energije i skratili vreme potrebno za ponovno
zagrevanje pećnice.
• Ako je vreme pripreme hrane duže od 30 minuta, možete da isključite pećnicu
5–10 minuta pre kraja pripreme da biste smanjili potrošnju električne energije.
Preostala toplota je dovoljna da se dovrši priprema hrane.
• Kada god je to moguće, spremajte više jela odjednom.
Dodatak
S-01
Radnja
SAMSUNG
Srpski 31
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 31
2018-12-04 PM 3:58:29
IMATE PITANJA ILI KOMENTARE?
ZEMLJA
POZOVITE NAS
ILI NAS POSETITE NA INTERNETU NA
ALBANIA
045 620 202
www.samsung.com/al/support
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800-SAMSUNG
(800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych:
801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (opłata według taryfy operatora)
http://www.samsung.com/pl/support/
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG
(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
DG68-00753A-03
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 32
2018-12-04 PM 3:58:29
Vgradna pečica
Priročnik za uporabo in namestitev
NV70K3370BS/OL / NV70K3370BB/OL
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 1
2018-12-04 PM 3:58:31
Vsebina
Vsebina
Uporaba priročnika
3
Pametna peka
V uporabniškem priročniku so uporabljeni naslednji simboli:
3
Varnostna navodila
3
Ročna peka
Programi samodejne peke
Testne jedi
Pomembni varnostni ukrepi
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka
(odpadna električna in elektronska oprema)
Funkcija samodejnega varčevanja z energijo
3
Vzdrževanje
6
6
Čiščenje
Menjava
Namestitev
6
Odpravljanje težav
Vsebina paketa
Priključitev napajanja
Namestitev v omaro
6
7
8
Točke preverjanja
Informativne kode
Pred uporabo
9
Prvotne nastavitve
Vonj po novem
Pametni varnostni mehanizem
Dodatna oprema
Delovanje
Nadzorna plošča
Splošne nastavitve
Način peke
Samodejna peka
Čiščenje
Časovnik
Vklop/izklop zvoka
Dodatek
Podatkovni list izdelka
19
19
23
25
26
26
28
29
29
31
31
31
9
9
9
10
11
11
11
15
16
17
18
18
2 Slovenščina
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 2
2018-12-04 PM 3:58:31
Varnostna navodila
Zahvaljujemo se vam za izbiro vgradne pečice SAMSUNG.
Ta uporabniški priročnik vsebuje pomembne informacije o varnosti in navodila, ki vam
bodo v pomoč pri uporabi in vzdrževanju aparata.
Pred uporabo pečice si vzemite čas in preberite ta uporabniški priročnik ter knjižico
shranite za prihodnjo uporabo.
Pečico mora namestiti električar z licenco. Oseba, ki namesti aparat, je odgovorna
za priključitev aparata v električno omrežje in upoštevanje ustreznih varnostnih
priporočil.
V uporabniškem priročniku so uporabljeni naslednji simboli:
OPOZORILO
Nevarnosti ali nevarni primeri uporabe, ki lahko povzročijo hude telesne poškodbe,
smrt in/ali materialno škodo.
POZOR
Nevarnosti ali nevarni primeri uporabe, ki lahko povzročijo telesne poškodbe in/ali
materialno škodo.
OPOMBA
Uporabni nasveti, priporočila ali informacije za lažjo uporabo izdelka.
Pomembni varnostni ukrepi
OPOZORILO
Aparata ne smejo uporabljati osebe z omejenimi fizičnimi,
senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi (in otroci) ter osebe s
premalo izkušnjami in znanja, razen če aparat uporabljajo pod
nadzorom in po navodilih osebe, ki je odgovorna za njihovo
varnost.
Uporaba priročnika
Uporaba priročnika
Otroke je treba nadzorovati in zagotoviti, da se z aparatom ne
igrajo.
Sredstvo za izključitev mora biti vdelano v fiksni napeljavi v
skladu s pravili napeljave.
Po namestitvi mora biti aparat mogoče izključiti iz napajanja.
Izključitev lahko omogočite z dostopnim vtičem ali vdelavo
stikala v fiksno napeljavo v skladu s pravili napeljave.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
proizvajalec ali njegov servisni zastopnik ali podobno
usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.
Aparata ne smete pritrditi z lepili, saj to ne zagotavlja
zanesljive pritrditve.
Slovenščina 3
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 3
2018-12-04 PM 3:58:31
Varnostna navodila
Varnostna navodila
Ta aparat smejo uporabljati otroci od 8. leta naprej in fizično,
senzorno ali mentalno slabotne osebe ali osebe s premalo
izkušnjami in znanja, če so pod nadzorom ali so prejele
navodila o varni uporabi aparata ter poznajo morebitne
nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Otroci
ne smejo čistiti in vzdrževati aparata, če pri tem niso pod
nadzorom. Aparat in njegov kabel hranite izven dosega otrok,
mlajših od 8 let.
Aparat se med uporabo zelo segreje. Bodite previdni, da se ne
dotaknete grelnika v pečici.
OPOZORILO: Dostopni deli se lahko med uporabo zelo segrejejo.
Majhni otroci se ne smejo nahajati v bližini pečice.
Za čiščenje stekla v vratih pečice ne uporabljajte jedkih čistilnih
sredstev ali kovinskih strgal, saj lahko opraskajo površino in
povzročijo, da se steklo zdrobi.
Če ima aparat funkcijo čiščenja, morate pred čiščenjem
odstraniti morebitno razlitje in med parnim čiščenjem ali
samočiščenjem v pečici ne sme biti pripomočkov. Funkcija
čiščenja je odvisna od modela.
Pri aparatu s funkcijo čiščenja lahko med postopkom čiščenja
površine postanejo bolj vroče kot običajno, zato naj se otroci
ne nahajajo v bližini aparata. Funkcija čiščenja je odvisna od
modela.
Uporabljajte samo temperaturno sondo, ki je priporočena za to
pečico. (Samo model s sondo za meso)
Ne uporabljajte parnega čistilnika.
OPOZORILO: Preden zamenjate luč, zagotovite, da je naprava
izklopljena, da se izognete možnosti električnega udara.
Aparata ni dovoljeno namestiti za okrasna vrata, da ne pride do
pregrevanja.
OPOZORILO: Aparat in njegovi dostopni deli se med uporabo
zelo segrejejo. Bodite previdni, da se ne dotaknete grelnika.
Otroci, mlajši od 8 let, naj ne bodo v bližini pečice, razen če so
pod stalnim nadzorom.
POZOR: Peko je treba nadzorovati. Kratko peko je treba
neprekinjeno nadzorovati.
Vrata ali zunanja površina se lahko med delovanjem aparata
zelo segrejejo.
Med delovanjem aparata je temperatura dostopnih površin
lahko visoka. Površine se lahko med uporabo močno segrejejo.
4 Slovenščina
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 4
2018-12-04 PM 3:58:31
POZOR
Bodite previdni pri odpiranju vrat pečice med peko, saj lahko iz nje hitro uideta vroč
zrak in para.
Med peko jedi, ki vsebujejo alkohol, lahko zaradi visokih temperatur alkohol izhlapi. Če
hlapi pridejo v stik z vročim delom pečice, se lahko vnamejo.
Zaradi lastne varnosti ne uporabljajte visokotlačnih vodnih ali parnih čistilnikov.
Med uporabo pečice naj bodo otroci na varni razdalji.
Zamrznjena živila, kot je pica, pecite na veliki rešetki. Če uporabljate pekač za pecivo,
se ta lahko deformira zaradi velikih razlik v temperaturi.
Ne zlivajte vode na dno pečice, ko je ta vroča. Emajlirana površina se lahko poškoduje.
Če se je pečica poškodovala med prevozom, je ne priključite.
Med peko morajo biti vrata pečice zaprta.
Ta aparat sme v omrežno napajanje priključiti samo električar s posebno licenco.
Dna pečice ne pokrivajte z aluminijevo folijo in nanj ne postavljajte pekačev ali
posod za peko. Aluminijeva folija blokira vročino, zaradi česar se lahko poškodujejo
emajlirane površine, jedi pa se lahko slabo spečejo.
V primeru okvare ali poškodbe aparata ne uporabljajte.
Popravila sme izvajati samo električar z licenco. Nepravilno popravilo je lahko zelo
nevarno za vas in druge. Če je pečico treba popraviti, se obrnite na servisni center
podjetja SAMSUNG ali na prodajalca.
Sokovi sadja pustijo madeže, ki jih morda ne boste mogli odstraniti z emajliranih
površin pečice.
Električni vodi in kabli se ne smejo dotikati pečice.
Pri peki zelo vlažnih peciv uporabite globoki pekač.
Pečica mora biti z električnim omrežjem povezana z odobrenim prekinjevalnikom ali
varovalko. Ne uporabljajte razdelilnikov ali podaljškov.
Posode za peko ne puščajte počivati na odprtih vratih pečice.
Pri popravilu in čiščenju aparata izklopite njegovo napajanje.
Bodite previdni pri priključevanju električnih aparatov v vtičnice poleg pečice.
Če ima aparat funkcijo peke s paro in ima poškodovan vložek za dovajanje vode, ga ne
uporabljajte. (Samo model s funkcijo peke s paro)
Če je vložek počen ali poškodovan, ga ne uporabljajte in se obrnite na najbližji servisni
center. (Samo model s funkcijo peke s paro)
Varnostna navodila
Rešetkast vložek vstavite na
svoje mesto z izbočenima deloma
(zaklepoma na obeh straneh)
usmerjenimi proti vratom za
podporo pri peki večjih količin.
Ko odpirate ali zapirate vrata, naj bodo otroci oddaljeni od njih, da se ne udarijo vanje
in da jim z vrati ne priprete prstov.
Na vrata ne stopajte, sedajte, nanje se ne naslanjajte in ne postavljajte težkih
predmetov.
Vrat ne odpirajte s preveliko silo.
OPOZORILO: Aparata ne izključite iz električnega napajanja niti po končani peki.
OPOZORILO: Med peko ne puščajte vrat pečice odprtih.
Ta pečica je bila zasnovana samo za peko v gospodinjstvu.
Med uporabo se notranje površine pečice tako segrejejo, da se lahko opečete. Grelnikov
ali notranjih površin pečice se ne dotikajte, dokler se ne ohladijo.
V pečici ne hranite vnetljivih snovi.
Če aparat dolgo časa uporabljate pri visoki temperaturi, postanejo površine pečice
vroče.
Slovenščina 5
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 5
2018-12-04 PM 3:58:31
Varnostna navodila
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka
(odpadna električna in elektronska oprema)
(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)
Namestitev
Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni,
da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr.
električnega polnilnika, slušalk, kabla USB) ob koncu življenjske
dobe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Te
izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte
v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo
materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za
okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja
odpadkov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam
in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje,
obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni
upravni organ.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo
pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske
dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z
drugimi gospodarskimi odpadki.
Za informacije o Samsungovih okoljskih zavezah in regulatornih obveznostih v zvezi
z izdelki, npr. REACH, obiščite: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html.
Namestitev
OPOZORILO
Pečico lahko priključi samo usposobljen strokovnjak. Oseba, ki namesti aparat,
je odgovorna za priključitev aparata v električno omrežje in upoštevanje ustreznih
varnostnih priporočil.
Vsebina paketa
Prepričajte se, ali so izdelku priloženi vsi deli in dodatna oprema. Če imate težave s
pečico ali dodatno opremo, se obrnite na lokalni center za pomoč strankam podjetja
Samsung ali na prodajalca.
Videz pečice
01
02
03
Funkcija samodejnega varčevanja z energijo
• Če med delovanjem aparata uporabnik določen čas ne vnese nobenih nastavitev,
aparat neha delovati in preklopi v stanje pripravljenosti.
• Luč: luč v pečici lahko med peko izklopite s pritiskom gumba za luč v pečici.
Osvetlitev pečice se izklopi nekaj minut po začetku peke, da varčuje z energijo.
01 Nadzorna plošča
02 Ročaj vrat
03 Vrata
6 Slovenščina
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 6
2018-12-04 PM 3:58:31
Priključitev napajanja
Dodatna oprema
Pečici je priložena različna dodatna oprema, ki omogoča pripravo različnih vrst hrane.
L
Kovinska rešetka
Rešetkast vložek *
Pekač *
N
01 02 03
Univerzalni pekač *
Raženj in nabodalo *
Globoki pekač *
Raženj *
Nazivni tok (A)
Najmanjši presek
10 < A ≤ 16
1,5 mm2
16 < A ≤ 25
2,5 mm2
Preverite izhodne specifikacije na oznaki na
pečici.
Z izvijačem odprite zadnji pokrov pečice in
odstranite vijake kabelske objemke, nato
pa napajalne vode priključite v ustrezne
priključke.
Terminal, označen z znakom , je namenjen
ozemljitvi. Najprej priključite rumeni in zeleni
vod (ozemljitev), ki morata biti daljša od
ostalih. Če uporabljate vtičnico, mora biti vtič
dostopen tudi po namestitvi pečice. Podjetje
Samsung ne odgovarja za nesreče, ki so
posledica manjkajoče ali napačne ozemljitve.
Teleskopsko vodilo *
OPOMBA
Razpoložljivost dodatne opreme, označene z zvezdico (*), je odvisna od modela pečice.
Namestitev
01 RJAVA ali ČRNA
02 MODRA ali BELA
03 RUMENA in ZELENA
Pečico priključite v električno vtičnico.
Če vtičnica ni na voljo zaradi omejitve
dovoljenega toka, uporabite večpolno
izolatorsko stikalo (z vsaj 3 mm razmika med
stiki), da boste izpolnjevali varnostne predpise.
Uporabite napajalni kabel ustrezne dolžine, ki
ustreza specifikacijam H05 RR-F ali H05 VV-F,
min. 1,5–2,5 mm².
OPOZORILO
Med namestitvijo ne stopajte na kable in jih ne zvijajte ter jih ne izpostavljajte delom
pečice, ki oddajajo toploto.
Slovenščina 7
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 7
2018-12-04 PM 3:58:32
Namestitev
Namestitev v omaro
Pri namestitvi pečice v vgradno omaro morajo biti plastične površine in lepilo za
pečico odporni na temperaturo do 90 °C. Podjetje Samsung ne odgovarja za poškodbe
pohištva zaradi oddajanja toplote pečice.
Pečica mora biti ustrezno prezračevana. Med spodnjo polico omare in podporno steno
mora biti približno 50 mm velika reža za prezračevanje. Pri namestitvi pečice pod
kuhalno ploščo upoštevajte navodila proizvajalca za namestitev kuhalne plošče.
A
Vgradna omara (mm)
B
C
D
A
Najm. 550
B
Najm. 560
C
Najm. 50
D
Najm. 590 – Najv. 600
E
Najm. 460 × Najm. 50
Zahtevane mere za namestitev
OPOMBA
Pečica (mm)
Namestitev
B
C
A
D
E
L
K
G
F
J
Vgradna omarica mora biti opremljena z
ventilatorji (E), ki zračijo vročino in skrbijo za
kroženje zraka.
E
A
560
G
Najv. 506
B
175
H
Najv. 494
C
370
I
21
D
Najv. 50
J
549
E
595
K
572
F
595
L
550
Omarica pod umivalnikom (mm)
A
B
H
I
D
A
Najm. 550
B
Najm. 560
C
Najm. 600
D
Najm. 460 × Najm. 50
C
OPOMBA
Vgradna omarica mora biti opremljena z
ventilatorji (D), ki zračijo vročino in skrbijo za
kroženje zraka.
8 Slovenščina
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 8
2018-12-04 PM 3:58:32
Pred uporabo
Prvotne nastavitve
Namestitev pečice
Med pečico in vsako stranjo omarice mora biti
najmanj 5 mm velika reža (A).
Pri prvem vklopu pečice se na zaslonu prikaže privzeti čas "12:00", pri čemer element
za ure ("12") utripa. Za nastavitev trenutnega časa upoštevajte spodnja navodila.
1. Ko element za ure utripa, zavrtite gumb
za nastavitev vrednosti (desni gumb), da
nastavite uro, in nato pritisnite OK za pomik
na element za minute.
A
2. Ko element za minute utripa, zavrtite
gumb za nastavitev vrednosti, da nastavite
minute, in nato pritisnite OK.
Pečico namestite v omarico in jo na obeh
straneh trdno pritrdite z 2 vijakoma.
Pred uporabo
Če želite po začetni nastavitvi trenutni čas
spremeniti, pridržite gumb
3 sekunde in
upoštevajte zgornja navodila.
Vonj po novem
Po končani namestitvi odstranite zaščitni ovoj, lepilni trak in drugo embalažo ter iz
notranjosti pečice vzemite priloženo dodatno opremo. Če želite pečico odstraniti iz
omare, najprej prekinite njeno napajanje in odstranite vijaka na obeh straneh pečice.
OPOZORILO
Za normalno delovanje pečice je potrebno prezračevanje. Pod nobenim pogojem ne
zakrijte odprtin za zračenje.
OPOMBA
Dejanski videz pečice se lahko razlikuje glede na model.
Pred prvo uporabo pečice je treba očistiti njeno notranjost, da odstranite vonj po
novem.
1. Iz pečice odstranite vso dodatno opremo.
2. Vklopite pečico s konvekcijskim ali običajnim gretjem na 200 °C in jo pustite
vklopljeno eno uro. S tem se s površin pečice odstranijo morebitne snovi, ki so ostale
od proizvodnega postopka.
3. Ko je postopek končan, izklopite pečico.
Pametni varnostni mehanizem
Če med delovanjem pečice odprete vrata, se vklopi luč v pečici, ventilator in grelnik pa
nehata delovati. To preprečuje telesne poškodbe, kot so opekline, in nepotrebno izgubo
energije. V takem primeru samo zaprite vrata in pečica bo naprej delovala normalno,
saj ne gre za okvaro sistema.
Slovenščina 9
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 9
2018-12-04 PM 3:58:33
Pred uporabo
Dodatna oprema
Raženj *
Raženj se uporablja za pečenje hrane, kot je piščanec, na žaru.
Raženj uporabljajte samo v enojnem načinu na 3. ravni, kjer
je nameščen prilagojevalnik. Med pečenjem na žaru odvijte in
odstranite ročaj ražnja.
Raženj in
nabodalo *
Postavite pekač na 1. raven, da se bodo v njem zbirali sokovi,
ali na dno pečice, če nameravate peči večji kos mesa. Uporaba
ražnja je priporočljiva za peko mesa, ki ima manj kot 1,5 kg.
1. Raženj vstavite v meso. Da boste lažje vstavili raženj, na topi
konec privijte ročaj.
2. Okoli mesa razporedite predhodno kuhan krompir in
zelenjavo.
3. Pladenj vstavite na srednji položaj tako, da je držalo "V"
spredaj. Raženj položite na pladenj tako, da je s koničastim
delom obrnjen proti zadnjem delu, in ga rahlo potisnite, da se
konica ražnja sklene z mehanizmom za obračanje na zadnjem
delu pečice. Topa konica ražnja mora biti položena na držalo
"V". (Raženj ima dve ušesi, ki morata biti najbliže vratom
pečice, da se raženj ne pomika naprej; ušesi tudi držita ročaj.)
4. Pred začetkom pečenja odvijte ročaj.
5. Po pečenju privijte ročaj nazaj, da boste raženj laže odstranili
z okvirja.
Dodatno opremo pred prvo uporabo temeljito očistite s toplo vodo, čistilom in mehko
čisto krpo.
05
04
03
02
01
Pred uporabo
01 1. raven
03 3. raven
05 5. raven
02 2. raven
04 4. raven
• Dodatno opremo vstavite na ustrezen
položaj v pečici.
• Med dodatno opremo ter dnom pečice in
drugo dodatno opremo mora biti najmanj
1 cm razmika.
• Pri jemanju posode in/ali dodatne opreme iz
pečice bodite previdni. Vroče jedi ali dodatna
oprema lahko povzročijo opekline.
• Dodatna oprema se lahko med segrevanjem
deformira. Ko se ohladi, ponovno dobi
prvotni videz in deluje kot običajno.
Osnovna uporaba
Za enostavnejšo peko se seznanite z uporabo posamezne dodatne opreme.
Kovinska rešetka
Kovinska rešetka je namenjena za žar in praženje. Rešetkast
vložek vstavite na svoje mesto z izbočenima deloma
(zaklepoma na obeh straneh) usmerjenimi proti vratom.
Rešetkast vložek *
Rešetkast vložek se uporablja skupaj s pekačem in preprečuje,
da bi tekočina kapljala na dno pečice.
Pekač *
Pekač (globina: 20 mm) se uporablja za peko tort, piškotov in
ostalega peciva. Nagnjeno stran namestite spredaj.
Univerzalni
pekač *
Univerzalni pekač (globina: 30 mm) se uporablja za običajno
pečenje in praženje. Uporabite ga skupaj z rešetkastim vložkom,
da preprečite kapljanje tekočine na dno pečice.
Nagnjeno stran namestite spredaj.
Globoki pekač *
Globoki pekač (globina: 50 mm) se uporablja za praženje, skupaj
z rešetkastim vložkom ali brez njega. Nagnjeno stran namestite
spredaj.
OPOZORILO
Preverite, ali je bil ročaj ražnja pravilno vstavljen.
Raženj uporabljajte previdno. Vilice in konice so koničaste in
ostre, zato lahko povzročijo telesne poškodbe.
Raženj je zelo vroč. Za odstranitev uporabite rokavice, da
preprečite opekline.
Teleskopski
vodili *
Za vstavitev pekača na teleskopski vodili upoštevajte naslednja
navodila:
1. Povlecite teleskopski vodili iz pečice.
2. Pekač postavite na vodili in jih potisnite v pečico.
3. Zaprite vrata pečice.
OPOMBA
Razpoložljivost dodatne opreme, označene z zvezdico (*), je odvisna od modela pečice.
10 Slovenščina
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 10
2018-12-04 PM 3:58:34
Delovanje
Nadzorna plošča
Sprednja plošča je na voljo v najrazličnejših materialih in barvah. Za izboljšanje
kakovosti se lahko dejanski videz pečice spremeni brez predhodnega obvestila.
09 Gumb za
nastavitev
vrednosti
Ta gumb omogoča:
• izbiro časa peke ali temperature;
• izbiro podelementa glavnih menijev: čiščenje, samodejna
peka, posebna funkcija ali žar;
• izbiro velikosti porcije v programih samodejne peke.
Splošne nastavitve
01
02 03 04 05 06 07
08
09
Izbirnik zavrtite za izbiro načina peke ali funkcije.
02 Temperatura
S tem gumbom nastavite temperaturo.
03 Čas peke
S tem gumbom nastavite čas peke.
04 Časovnik
Časovnik omogoča, da med peko preverite čas ali trajanje peke.
05 OK
S tem gumbom potrdite svoje nastavitve.
06 Nazaj
S tem gumbom prekličete trenutne nastavitve in se vrnete na
glavni zaslon.
07 Luč v pečici
( Varnostna
blokada za
otroke)
Temperatura
1. Zavrtite izbirnik načina, da izberete način
ali funkcijo. Prikaže se privzeta temperatura
za vsak izbor.
2. Za nastavitev želene temperature zavrtite
gumb za nastavitev vrednosti.
S tem gumbom vklopite ali izklopite luč v pečici.
Luč v pečici se samodejno prižge, ko pečica začne delovati.
Luč se po določenem času neaktivnosti samodejno izklopi
zaradi varčevanja z energijo.
Varnostna blokada za otroke: Zaklepanje za zaščito otrok
onemogoči vse upravljalne elemente, da prepreči nastanek
nesreč. Lahko ga izklopite, če izbirnik načina nastavite v
izklopljen položaj. Pridržite 3 sekunde za vklop ali 3 sekunde
za izklop zaklepa nadzorne plošče.
08 Zaslon
Na zaslonu so prikazane informacije o izbranih načinih ali
nastavitvah.
Delovanje
01 Izbirnik načina
Privzeto temperaturo in/ali čas peke lahko spremenite v vseh načinih peke. Če želite
nastaviti temperaturo in/ali čas peke za izbran način peke, upoštevajte spodnja
navodila.
3. Spremembe potrdite z gumbom OK.
OPOMBA
Če v nekaj sekundah ne spremenite nobene nastavitve, pečica začne samodejno peči s
privzetimi nastavitvami.
Če želite spremeniti nastavljeno temperaturo, pritisnite gumb
in upoštevajte
zgornja navodila.
Slovenščina 11
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 11
2018-12-04 PM 3:58:34
Delovanje
Čas peke
Čas konca
Delovanje
1. Zavrtite izbirnik načina, da izberete način
ali funkcijo.
1. Zavrtite izbirnik načina, da izberete način
ali funkcijo.
2. Pritisnite gumb
in nato zavrtite gumb za
nastavitev vrednosti, da nastavite želeni čas.
Čas lahko nastavite na največ 23 ur in
59 minut.
2. Dvakrat pritisnite gumb
in zavrtite
gumb za nastavitev vrednosti, da nastavite
želeni čas konca.
3. Končni čas peke lahko po želji zakasnite.
in z gumbom za
Pritisnite gumb
nastavitev vrednosti nastavite končni
čas. Več informacij najdete v razdelku
Zakasnitev konca.
3. Spremembe potrdite z gumbom OK.
4. Spremembe potrdite z gumbom OK.
OPOMBA
OPOMBA
• Če želite, lahko pečete brez nastavitve časa konca. V tem primeru začne pečica peči
z nastavljenimi temperaturami brez informacije o času, pečico pa morate po končani
peki ročno izklopiti.
• Če želite spremeniti nastavljen čas konca, dvakrat pritisnite gumb
in upoštevajte
zgornja navodila.
• Če želite, lahko pečete brez nastavitve časa peke. V tem primeru začne pečica peči z
nastavljenimi temperaturami brez informacije o času, pečico pa morate po končani
peki ročno izklopiti.
• Če želite spremeniti nastavljen čas peke, pritisnite gumb
in upoštevajte zgornja
navodila.
12 Slovenščina
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 12
2018-12-04 PM 3:58:34
Zakasnitev konca
Razveljavitev časa peke
Funkcija zakasnitve konca omogoča enostavnejšo peko.
Čas peke lahko razveljavite. Ta funkcija je uporabna, če želite pečico ročno izklopiti
med peko ob poljubnem času.
1. primer
Ob 14.00 uri ste izbrali recept za jed, ki se peče eno uro, in želite, da je hrana pečena
ob 18.00 uri. Za nastavitev končnega časa spremenite čas v možnosti "Ready at"
(Pripravljeno) na 18.00 uro. Pečica bo začela peči ob 17.00 in končala ob 18.00 uri, kot
ste nastavili končni čas.
Trenutni čas: 14.00
Nastavitev časa peke: 1 ura
1. Med peko pritisnite
preostali čas peke.
Nastavitev zakasnitve
konca: 18.00
2. Z gumbom za nastavitev vrednosti
nastavite čas na "00:00". Druga možnost je,
da pritisnete gumb .
Pečica bo samodejno začela peči ob 17.00 in končala ob 18.00.
14.00
15.00
16.00
17.00
Nastavitev časa peke: 2 uri
Nastavitev zakasnitve
konca: 17.00
Pečica bo samodejno začela peči ob 15.00 in končala ob 17.00.
14.00
15.00
16.00
17.00
Delovanje
3. Pritisnite OK. Pečica nadaljuje s peko na
nastavljeni temperaturi brez informacij o
času.
18.00
2. primer
Trenutni čas: 14.00
, da se prikaže
OPOMBA
Če ste preklicali čas peke, morate ob zaključku peke pečico ročno ugasniti.
18.00
POZOR
• Zakasnitev konca ni na voljo v dvojnem načinu peke.
• Pečene hrane ne puščajte v pečici predolgo, saj se lahko pokvari.
Slovenščina 13
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 13
2018-12-04 PM 3:58:35
Delovanje
Razveljavitev časa konca
Prekinitev peke
Čas konca lahko razveljavite. Ta funkcija je uporabna, če želite pečico ročno izklopiti
med peko ob poljubnem času.
1. Med peko dvakrat pritisnite
1. Med peko pritisnite
.
.
2. Za zaustavitev peke pritisnite OK.
2. Z gumbom za nastavitev vrednosti
nastavite čas konca na trenutni čas. Druga
možnost je, da pritisnete gumb .
3. Druga možnost je, da preprosto obrnete
izbirnik načina na " ".
Delovanje
3. Pritisnite OK. Pečica nadaljuje s peko na
nastavljeni temperaturi brez informacij o
času.
OPOMBA
Če ste preklicali čas konca, morate ob zaključku peke pečico ročno ugasniti.
14 Slovenščina
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 14
2018-12-04 PM 3:58:35
Način peke
Načini peke
1. Zavrtite izbirnik načina, da izberete način
ali funkcijo.
Način
Konvekcijsko
gretje
2. Po potrebi nastavite čas peke in/ali
temperaturo.
Za več informacij si oglejte Splošne
nastavitve.
OPOMBA
Čas peke in/ali temperaturo lahko spreminjate med peko.
Predlagana temperatura (°C)
30–250
170
Zadnji grelnik proizvaja toploto, ki jo ventilator za
konvekcijsko gretje enakomerno porazdeli. Ta način je
primeren za istočasno peko sladic in drugih jedi na različnih
ravneh.
30–250
Varčno
konvekcijsko
gretje
170
Program za varčno konvekcijsko gretje uporablja optimiran
grelni sistem za varčevanje z energijo med peko. Čas peke je
nekoliko daljši, vendar so rezultati peke enaki. V tem načinu
predhodno segrevanje ni potrebno.
OPOMBA
Način varčnega konvekcijskega gretja je, glede na razred
energetske učinkovitosti, skladen s standardom EN60350-1.
Gretje z
zgornjim
grelnikom in
konvekcijskim
gretjem
Gretje s
spodnjim
grelnikom in
konvekcijsko
gretje
40–250
190
Zgornji grelnik proizvaja toploto, ki jo ventilator za
konvekcijsko gretje enakomerno porazdeli. Ta način je
primeren za praženje, kjer želite hrustljavo skorjo (npr. meso
ali lazanja).
40–250
Delovanje
Pečica se predhodno segreva in prikazuje
ikono , dokler notranja temperatura ne
doseže ciljne temperature.
Za vse načine peke je priporočljivo predhodno
segrevanje pečice, razen če je v kuharskem
priročniku navedeno drugače.
Temperaturni razpon (°C)
190
Spodnji grelnik proizvaja toploto, ki jo ventilator za
konvekcijsko gretje enakomerno porazdeli. Ta način je
primeren za peko pice, kruha ali biskvita.
Slovenščina 15
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 15
2018-12-04 PM 3:58:36
Delovanje
Način
Napredno
praženje
Temperaturni razpon (°C)
Predlagana temperatura (°C)
80–200
160
Program za napredno praženje opravi samodejni cikel
predhodnega segrevanja, dokler temperatura pečice ne
doseže 220 °C. Nato se vklopita zgornji grelnik in ventilator
za konvekcijsko gretje, da se hrana, kot je meso, hrustljavo
zapeče. Ko se meso hrustljavo zapeče, sledi peka pri nizkih
temperaturah. Ta način je primeren za govedino, perutnino
in ribe.
30–250
Običajno gretje
Delovanje
Gretje s
spodnjim
grelnikom
100–230
1. Zavrtite izbirnik načina, da izberete način
.
200
2. Z gumbom za nastavitev vrednosti izberite
program in nato pritisnite gumb OK.
Prikaže se razpoložljiv razpon teže (velikost
porcije).
190
Toploto proizvaja spodnji grelnik. Ta način uporabite
ob koncu pečenja, da bo pica ali slana pita na dnu lepo
zapečena.
3. Z gumbom za nastavitev vrednosti
nastavite velikost porcije in nato pritisnite
gumb OK, da zaženete peko.
240
Toploto oddaja veliki žar. S tem načinom lahko zapečete
zgornji del hrane (na primer mesa, lazanje ali gratinirane
jedi).
100–250
Varčni žar
Pečica za neizkušene kuharje ponuja 20 receptov samodejne peke. Izkoristite to
funkcijo, če želite prihraniti čas ali skrajšati čas učenja. Čas peke in temperatura bosta
nastavljena glede na izbrani program in velikost porcije.
Toploto proizvajata zgornji in spodnji grelnik. Ta funkcija je
primerna za standardno peko sladic in skoraj vseh vrst jedi.
100–250
Veliki žar
Samodejna peka
240
Toploto oddaja žar majhnega območja. To funkcijo uporabite
za manjše jedi, ki ne potrebujejo močne toplote, kot so ribe
in nadevane begate.
OPOMBA
• Nekateri elementi v programih samodejne peke vključujejo predhodno segrevanje.
Pri teh elementih je prikazan napredek predhodnega segrevanja. Ko se oglasi zvočno
opozorilo za končano predhodno segrevanje, jed vstavite v pečico. Nato pritisnite Čas
peke, da začnete Samodejno peko.
• Več informacij najdete v razdelku Programi samodejne peke v tem priročniku.
16 Slovenščina
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 16
2018-12-04 PM 3:58:37
Čiščenje
4. Notranjost pečice obrišite s suho krpo.
Na voljo sta dva načina čiščenja. Ta funkcija prihrani čas, saj odpravi potrebo po
rednem ročnem čiščenju. Med tem postopkom je na zaslonu prikazan preostali čas.
Funkcija
Navodila
C1
Čiščenje s paro
Ta funkcija je uporabna za čiščenje rahle umazanije s paro.
C2
Pirolitično
čiščenje
Pirolitično čiščenje je toplotno čiščenje pri visoki temperaturi.
Z izgorevanjem ostankov olja poenostavi ročno čiščenje.
Čiščenje s paro
Ta funkcija je uporabna za čiščenje rahle umazanije s paro.
1. Na dno pečice natočite 400 ml vode in
zaprite vrata pečice.
Vrat ne odpirajte, dokler cikel ni končan, saj je voda v pečici zelo vroča in lahko
povzroči opekline.
OPOMBA
• Če je pečica močno zamaščena, na primer po praženju ali pečenju mesa na žaru, je
priporočljivo, da pred vklopom čiščenja s paro trdovratno umazanijo odstranite ročno
s čistilnim sredstvom.
• Po končanem ciklu vrata pečice pustite priprta, da se notranja emajlirana površina
temeljito posuši.
• Dokler je pečica vroča, se samodejno čiščenje ne vklopi. Počakajte, da se ohladi, in
nato poskusite znova.
• Vode ne vlijte na dno prehitro. To storite počasi, sicer bo voda poplavila sprednji del.
Delovanje
2. Zavrtite izbirnik načina, da izberete način
.
OPOZORILO
Pirolitično čiščenje
3. Obrnite gumb za nastavitev vrednosti na
C 1 (Čiščenje s paro) in pritisnite OK za
začetek čiščenja.
Čiščenje s paro traja 26 minut.
Pirolitično čiščenje je toplotno čiščenje pri visoki temperaturi. Z izgorevanjem ostankov
olja poenostavi ročno čiščenje.
1. Odstranite vso dodatno opremo, vključno
s stranskimi vodili, nato pa ročno obrišite
večje delce umazanije v notranjosti pečice.
V nasprotnem primeru lahko med ciklom
čiščenja pride do vžiga in požara.
2. Zavrtite izbirnik načina, da izberete način
.
Slovenščina 17
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 17
2018-12-04 PM 3:58:37
Delovanje
3. Obrnite gumb za nastavitev vrednosti na
pirolitično čiščenje (C 2) in pritisnite OK.
Časovnik
Časovnik omogoča, da med peko preverite čas ali trajanje peke.
1. Pritisnite
4. Obrnite gumb za nastavitev vrednosti in
izbirajte med 3 stopnjami čiščenja:
1 ura 50 minut, 2 uri 10 minut in
2 uri 30 minut.
5. Za začetek čiščenja pritisnite OK.
.
2. Z gumbom za nastavitev vrednosti
nastavite želeno trajanje in nato pritisnite
gumb OK.
Čas lahko nastavite na največ 23 ur in
59 minut.
6. Ko se čiščenje konča, počakajte, da se
pečica ohladi, nato pa vrata in robove
obrišite z mokro krpo.
Vklop/izklop zvoka
Delovanje
POZOR
• Pečice se ne dotikajte, ker se med ciklom čiščenja možno segreje.
• Poskrbite, da se otroci ne zadržujejo okoli pečice, saj s tem preprečite možnost
nesreče.
• Ko se cikel konča, pečice ne izklopite, dokler ventilator za hlajenje ohlaja pečico.
• Za izklop zvoka pridržite
3 sekunde.
• Za ponovni vklop zvoka isti gumb znova
pridržite 3 sekunde.
OPOMBA
• Ko se cikel zažene, se notranjost pečice segreje. Iz varnostnih razlogov se vrata
zaklenejo. Ko je cikel končan in se pečica ohladi, se vrata odklenejo.
• Pečico izpraznite pred čiščenjem. Dodatna oprema se zaradi visokih temperatur v
pečici lahko deformira.
18 Slovenščina
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 18
2018-12-04 PM 3:58:38
Pametna peka
Ročna peka
Peka sladic
Za doseganje najboljših rezultatov priporočamo, da pečico predhodno segrejete.
OPOZORILO na akrilamid
Akrilamid, ki nastaja med pečenjem živil, bogatih s škrobom, kot so pečen krompirček,
ocvrt krompirček in kruh, lahko povzroči zdravstvene težave. Priporočljivo je, da ta
živila pečete pri nižjih temperaturah. Izogibajte se preveč zapečenim, zelo hrustljavim
ali zažganim živilom te vrste.
Živilo
Dodatna oprema
Raven
Biskvit
Kovinska rešetka,
pekač s premerom
25–26 cm
Čas (min)
2
160–170
35–40
Marmorni kolač
Kovinska rešetka,
pekač za šarkelj
3
175–185
50–60
Pita
Kovinska rešetka,
pekač za pito s
premerom 20 cm
3
190–200
50–60
Kvašeno pecivo z
nadevom iz sadja
in drobljenca
Univerzalni pekač
2
160–180
40–50
Kovinska rešetka,
posoda s premerom
22–24 cm
3
170–180
25–30
Kolački
Univerzalni pekač
3
180–190
30–35
Lazanja
Kovinska rešetka,
posoda s premerom
22–24 cm
3
190–200
25–30
Španski vetrci
Univerzalni pekač
3
80–100
100–150
Soufle
Kovinska rešetka,
modeli za narastek
3
170–180
20–25
Kvašen jabolčni
kolač
Univerzalni pekač
3
150–170
60–70
Doma pripravljena
pica, 1–1,2 kg
Univerzalni pekač
2
190–210
10–15
Nasveti za dodatno opremo
Pečica ima priloženo različno dodatno opremo. Nekatera dodatna oprema iz spodnje
tabele morda ni priložena. Tudi če ni priložena vsa dodatna oprema, ki je navedena v
tem kuharskem priročniku, lahko vseeno pripravljate jedi s pripomočki, ki jih že imate,
in dosegate iste rezultate.
• Pekač in univerzalni pekač sta medsebojno zamenljiva.
• Pri peki mastne hrane je priporočljivo, da pod kovinsko rešetko postavite pekač, v
katerega bo tekla odvečna maščoba. Če ima pečica priložen rešetkast vložek, ga lahko
uporabljate skupaj s pekačem.
• Če sta kot dodatna oprema priložena univerzalni pekač ali globoki pekač ali oba, je za
kuhanje mastne hrane najbolje uporabiti najgloblji pekač.
Drobljenec s
sadjem
Pametna peka
Temp. (°C)
OPOMBA
• Za vse načine peke je priporočljivo predhodno segrevanje pečice, razen če je v
kuharskem priročniku navedeno drugače.
• Pri uporabi načina varčnega žara živila postavite na sredino pekača.
Vrsta
gretja
Slovenščina 19
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 19
2018-12-04 PM 3:58:38
Pametna peka
Živilo
Zamrznjeno
listnato testo z
nadevom
Slana pita
Jabolčna pita
Ohlajena pica
Dodatna oprema
Raven
Univerzalni pekač
Kovinska rešetka,
posoda s premerom
22–24 cm
Vrsta
gretja
Temp. (°C)
Čas (min)
2
180–200
20–25
Dodatna oprema
Cel piščanec,
1,2 kg*
Kovinska rešetka in
Univerzalni pekač
2
180–190
25–35
Kosi piščanca
Raven
Vrsta
gretja
Pametna peka
Temp. (°C)
Čas (min)
3
1
205
80–100
Kovinska rešetka in
Univerzalni pekač
3
1
200–220
25–35
Račje prsi
Kovinska rešetka in
Univerzalni pekač
3
1
180–200
20–30
Manjši puran, cel,
5 kg
Kovinska rešetka in
Univerzalni pekač
3
1
180–200
120–150
Zelenjava, 0,5 kg
Kovinska rešetka in
Univerzalni pekač
3
1
220–230
15–20
Pečene
krompirjeve
polovice, 0,5 kg
Kovinska rešetka in
Univerzalni pekač
3
1
200
45–50
Pečen ribji file
Kovinska rešetka in
Univerzalni pekač
3
1
200–230
10–15
Pečena riba
Kovinska rešetka in
Univerzalni pekač
3
1
180–200
30–40
Perutnina (piščanec/raca/puran)
Kovinska rešetka,
pekač s premerom
20 cm
2
Univerzalni pekač
3
160–170
180–200
65–75
5–10
Praženje
Živilo
Živilo
Dodatna oprema
Raven
Vrsta
gretja
Temp. (°C)
Čas (min)
Meso (govedina/svinjina/jagnjetina)
Zelenjava
Ribe
Pljučna pečenka,
1 kg
Kovinska rešetka in
Univerzalni pekač
3
1
160–180
50–70
Ledvena pečenka,
1,5 kg
Kovinska rešetka in
Univerzalni pekač
3
1
160–180
90–120
Svinjska pečenka,
1 kg
Kovinska rešetka in
Univerzalni pekač
3
1
200–210
50–60
Svinjsko stegno,
1 kg
Kovinska rešetka in
Univerzalni pekač
3
1
160–180
100–120
Jagenjčkova
krača, 1 kg
Kovinska rešetka in
Univerzalni pekač
3
1
170–180
100–120
* Na polovici pretečenega časa meso obrnite.
20 Slovenščina
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 20
2018-12-04 PM 3:58:38
Žar
Zamrznjen pripravljen obrok
V načinu velikega žara priporočamo predhodno segrevanje pečice. Na polovici
pretečenega časa meso obrnite.
Živilo
Dodatna oprema
Raven
Vrsta
gretja
Temp. (°C)
Živilo
Čas (min)
Kruh
Toast
Kovinska rešetka
5
240–250
2–4
Toast s sirom
Univerzalni pekač
4
200
4–8
Govedina
Dodatna oprema
Raven
Zamrznjena pica
Kovinska rešetka
Zamrznjena
lazanja
Vrsta
gretja
Temp. (°C)
Čas (min)
3
200–220
15–25
Kovinska rešetka
3
180–200
45–50
Zamrznjen pečen
krompirček
Univerzalni pekač
3
220–225
20–25
Zamrznjeni
polpeti
Univerzalni pekač
3
220–230
25–30
Kovinska rešetka in
Univerzalni pekač
4
1
230–250
15–20
Zamrznjeni
camembert
Kovinska rešetka
3
190–200
10–15
Hamburgerji*
Kovinska rešetka in
Univerzalni pekač
4
1
230–250
15–20
Zamrznjene
bagete z
dodatkom
Kovinska rešetka in
Univerzalni pekač
3
1
190–200
10–15
Svinjske
zarebrnice
Kovinska rešetka in
Univerzalni pekač
4
1
230–250
20–25
Zamrznjene ribje
palčke
Kovinska rešetka in
Univerzalni pekač
3
1
190–200
15–25
Klobase
Kovinska rešetka in
Univerzalni pekač
4
1
230–250
10–15
Zamrznjen ribji
hamburger
Kovinska rešetka
3
180–200
20–35
Piščančje prsi
Kovinska rešetka in
Univerzalni pekač
4
1
230–240
30–35
Piščančja bedra
Kovinska rešetka in
Univerzalni pekač
4
1
230–240
25–30
Svinjina
Perutnina
Pametna peka
Zrezek*
* Obrnite, ko pretečeta 2/3 časa peke.
Slovenščina 21
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 21
2018-12-04 PM 3:58:38
Pametna peka
Napredno praženje
Ta način vključuje samodejen cikel segrevanja do 220 °C. Med pečenjem mesa delujeta
zgornji grelnik in ventilator za konvekcijsko gretje. Po tej fazi nastopi lahka peka
pri nizki temperaturi, ki jo predhodno izberete. Ta postopek pečenja vključuje gretje
zgornjega in spodnjega grelnika. Ta način je primeren za mesne pečenke in perutnino.
Živilo
Živilo
Dodatna oprema
Raven
Temp. (°C)
Čas (min)
Zamrznjen krompir
v kosih, 0,3–0,5 kg
Univerzalni pekač
3
190–210
20-30
Pečeni ribji fileji,
0,4–0,8 kg
Kovinska rešetka in
Univerzalni pekač
3
1
200–220
20-30
Panirani ribji fileji,
0,4–0,8 kg
Kovinska rešetka in
Univerzalni pekač
3
1
200–220
20-30
Kovinska rešetka in
Univerzalni pekač
2
1
180–200
50-70
Univerzalni pekač
3
200–220
20-30
Dodatna oprema
Raven
Temp. (°C)
Čas (ure)
Goveja pečenka
Kovinska rešetka in
Univerzalni pekač
3
1
80–100
3–4
Svinjska pečenka
Kovinska rešetka in
Univerzalni pekač
3
1
80–100
4–5
Pečena pljučna
pečenka,
0,8–1,2 kg
Pečena jagnjetina
Kovinska rešetka in
Univerzalni pekač
3
1
80–100
3–4
Pečena zelenjava,
0,4–0,6 kg
Račje prsi
Kovinska rešetka in
Univerzalni pekač
3
1
70–90
2–3
Varčno konvekcijsko gretje
Pametna peka
Ta način uporablja optimiran grelni sistem, ki omogoča varčevanje z energijo med peko
jedi. Za še večji prihranek energije je priporočljivo, da pečice pred peko ne segrevate.
Čas in/ali temperaturo pečenja lahko poljubno podaljšate ali skrajšate.
Živilo
Dodatna oprema
Raven
Temp. (°C)
Čas (min)
Drobljenec s
sadjem, 0,8–1,2 kg
Kovinska rešetka
2
160–180
40-60
Krompir v srajčki,
0,4–0,8 kg
Univerzalni pekač
2
190–200
50-70
Kovinska rešetka in
Univerzalni pekač
3
1
160–180
15-25
Univerzalni pekač
3
180–200
20-30
Klobase,
0,3–0,5 kg
Zamrznjen pečen
krompirček,
0,3–0,5 kg
22 Slovenščina
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 22
2018-12-04 PM 3:58:38
Programi samodejne peke
Št.
V naslednji tabeli je predstavljenih 20 samodejnih programov za peko, pečenje in
praženje.
Vsebuje količine, razpone teže in ustrezna priporočila. Načini peke in časi so bili
predhodno programirani za lažjo uporabo. Recepte za samodejne programe najdete v
knjižici z navodili.
Programi samodejne peke od 1 do 8, 18 in 19 vključujejo predhodno segrevanje. Na
zaslonu imajo prikazan čas predhodnega segrevanja. Ko se oglasi zvočno opozorilo
za končano predhodno segrevanje, jed vstavite v pečico. Nato pritisnite Čas peke, da
začnete Samodejno peko.
A4
Živilo
Jabolčna pita
A5
Slana pita
Lorraine
Pri jemanju hrane iz pečice uporabljajte kuharske rokavice.
A1
Živilo
Gratiniran
krompir
Dodatna oprema
Raven
1,0–1,5
Kovinska rešetka
3
Gratinirana
zelenjava
A3
Lazanja
Biskvit
Kovinska rešetka
Kovinska rešetka
2
3
A7
Marmorni kolač
3
Doma pripravljeno lazanjo pripravite v posodi, primerni
za pečico, s premerom 22–24 cm. Zaženite program in
po zvočnem opozorilu za končano predhodno segrevanje
posodo postavite na sredino rešetke.
Kvadratni kolač
Pečena pljučna
pečenka
Kovinska rešetka
3
Kovinska rešetka
2
Pripravite testo in ga položite v kovinski okrogli model
za šarkelj ali pekač za peko okroglih kolačev. Zaženite
program in po zvočnem opozorilu za končano predhodno
segrevanje pekač postavite na sredino rešetke.
Kovinska rešetka
2
Pripravite testo in ga položite v črn pravokoten kovinski
pekač (dolžine 25 cm). Zaženite program in po zvočnem
opozorilu za končano predhodno segrevanje pekač
postavite na sredino rešetke.
0,9–1,1
A9
2
Pripravite testo in ga položite v črn okrogli kovinski pekač
s premerom 26 cm. Zaženite program in po zvočnem
opozorilu za končano predhodno segrevanje pekač
postavite na sredino rešetke.
0,7–0,8
A8
Kovinska rešetka
Pripravite testo za slano pito in ga položite v okroglo
posodo za pite s premerom 25 cm. Zaženite program in
po zvočnem opozorilu za končano predhodno segrevanje
dodajte nadev ter posodo postavite na sredino rešetke.
0,7–0,8
Svežo gratinirano zelenjavo pripravite v posodi, primerni
za pečico, s premerom 22–24 cm. Zaženite program in
po zvočnem opozorilu za končano predhodno segrevanje
posodo postavite na sredino rešetke.
1,0–1,5
1,2–1,4
Jabolčno pito pripravite v okroglem kovinskem pekaču
s premerom 24–26 cm. Zaženite program in po zvočnem
opozorilu za končano predhodno segrevanje pekač
postavite na sredino rešetke.
Pametna peka
A2
A6
Svež gratiniran krompir pripravite v posodi, primerni za
pečico, s premerom 22–24 cm. Zaženite program in po
zvočnem opozorilu za končano predhodno segrevanje
posodo postavite na sredino rešetke.
Kovinska rešetka
Raven
0,5–0,6
Teža (kg)
0,8–1,2
Dodatna oprema
1,2–1,5
OPOZORILO
Št.
Teža (kg)
1,1–1,3
Kovinska rešetka in
Univerzalni pekač
2
1
Govedino začinite in jo za 1 uro postavite v hladilnik.
Meso položite na kovinsko rešetko tako, da je mastna
stran obrnjena navzgor.
Slovenščina 23
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 23
2018-12-04 PM 3:58:38
Pametna peka
Št.
Živilo
A 10
Marinirane
jagnječje
zarebrnice
Teža (kg)
Dodatna oprema
Raven
0,4–0,6
Kovinska rešetka in
Univerzalni pekač
4
1
0,6–0,8
Jagnječje zarebrnice marinirajte v zeliščih in začimbah ter
jih položite na kovinsko rešetko.
0,9–1,1
1,1–1,3
A 11
Cel piščanec
Piščančje prsi
0,6–0,8
Kovinska rešetka in
Univerzalni pekač
Živilo
A 16
Pečene
krompirjeve
polovice
A 17
Zamrznjen
pečen
krompirček
Pametna peka
0,5–0,7
A 13
Postrv
4
1
File lososa
0,6–0,8
0,6–0,8
Pečena
zelenjava
Kovinska rešetka in
Univerzalni pekač
4
1
Univerzalni pekač
A 18
Zamrznjena
pica
A 19
Doma
pripravljena
pica
Vzhajano
kvašeno testo
Univerzalni pekač
3
Univerzalni pekač
3
Kovinska rešetka
3
Zamrznjeno pico položite na sredino kovinske rešetke.
Zaženite program in po zvočnem opozorilu za končano
predhodno segrevanje vstavite rešetko. Prva nastavitev
je za tanko italijansko pico, druga nastavitev pa za debelo
pico iz pekača.
1,0–1,2
Univerzalni pekač
2
Pico pripravite s kvašenim testom in jo položite na pekač.
Teža vključuje testo in dodatke, kot so omaka, zelenjava,
šunka in sir. Zaženite program in po zvočnem opozorilu za
končano predhodno segrevanje vstavite pekač.
0,5–0,6
A 20
Raven
Zamrznjen pečen krompirček enakomerno porazdelite po
pekaču.
0,8–1,0
4
Zelenjavo operite in narežite bučke, jajčevec, papriko,
čebulo in češnjev paradižnik na rezine. Premažite jih z
olivnim oljem, zelišči in začimbami. Zelenjavo enakomerno
porazdelite po pekaču.
0,5–0,7
0,6–0,9
Goveje zrezke operite in očistite. Postavite jih na kovinsko
rešetko tako, da je koža obrnjena navzgor.
0,4–0,6
A 15
4
1
Dodatna oprema
Večje krompirje (vsak po 200 g) po dolžini narežite na
polovice. Krompir položite na pekač tako, da je prerezana
stran obrnjena navzgor, ter ga namažite z olivnim oljem,
zelišči in začimbami.
0,3–0,6
Ribe operite in očistite ter jih položite na kovinsko rešetko
tako, da sta skupaj glava in rep. V ribo dodajte limonin
sok, sol in začimbe. Kožo prerežite z nožem. Namažite jih
z oljem in soljo.
0,4–0,6
A 14
Kovinska rešetka in
Univerzalni pekač
0,8–1,0
0,3–0,5
Prsi marinirajte in jih položite na kovinsko rešetko.
0,3–0,5
Teža (kg)
0,6–0,8
2
1
Piščanca operite in očistite. Piščanca namažite z oljem in
začimbami. Položite ga na kovinsko rešetko tako, da so
prsi obrnjene navzdol, in ga obrnite, ko se oglasi zvočni
signal.
0,4–0,6
A 12
Kovinska rešetka in
Univerzalni pekač
Št.
0,7–0,8
Kovinska rešetka
2
Testo pripravite v posodi in ga pokrijte s folijo za živila.
Položite ga na sredino rešetke. Prva nastavitev je za testo
za pico in torto, druga pa za testo za kruh.
24 Slovenščina
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 24
2018-12-04 PM 3:58:38
Testne jedi
2. Žar
Pri uporabi funkcije velikega žara pečico prehodno segrevajte 5 minut.
V skladu s standardom EN 60350-1.
Čas (min)
5
250
(najv.)
1–2
4
1
250
(najv.)
Prva stran:
18–22
Druga stran:
7–10
Temp.
(°C)
Čas (min)
205
80–100
Vrsta jedi
Dodatna oprema
Raven
Priporočila za peko veljajo za predhodno segreto pečico. Nagnjeno stran vedno
namestite spredaj, takoj za vrata pečice.
Beli toast
Kovinska rešetka
Goveji
hamburgerji*
(12 kosov)
Kovinska rešetka in
Univerzalni pekač
(za prestrezanje odvečne
maščobe)
Vrsta jedi
Tortice
Dodatna oprema
Temp.
(°C)
Čas
(min)
3
165
25–30
2
160
28–33
* Obrnite, ko pretečeta 2/3 časa peke.
1 in 4
155
35–40
3. Praženje
Raven
Univerzalni pekač
Vrsta
gretja
Masleno
pecivo
Univerzalni pekač
1 in 4
140
35-40
2
160
35–40
Biskvit brez
maščobe
Kovinska rešetka in
pločevinast pekač z
obročem za torte
(s temnim premazom in
premerom 26 cm)
Jabolčna
pita
2
160
35–40
1 in 4
155
45–50
Kovinska rešetka in
dva pločevinasta pekača z
obročem za torte
* (s temnim premazom in
premerom 20 cm)
1 je
položen
diagonalno
160
70–80
Univerzalni pekač, Kovinska
rešetka in dva pločevinasta
pekača z obročem za torte
** (s temnim premazom in
premerom 20 cm)
1 in 3
160
80–90
Vrsta jedi
Dodatna oprema
Raven
Cel piščanec*
Kovinska rešetka in
Univerzalni pekač
(za prestrezanje odvečne
maščobe)
3
1
Vrsta
gretja
Vrsta
gretja
* Na polovici pretečenega časa meso obrnite.
Pametna peka
Temp.
(°C)
1. Peka sladic
* Torti sta na rešetki postavljeni ena zadaj levo in ena spredaj desno.
** Torti sta postavljeni na sredini ena vrh druge.
Slovenščina 25
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 25
2018-12-04 PM 3:58:39
Vzdrževanje
Čiščenje
OPOZORILO
Prepričajte se, da sta pečica in dodatna oprema pred čiščenjem ohlajeni.
Ne uporabljajte jedkih čistilnih sredstev, trdih krtač, gobic ali krp za poliranje, jeklene
volne, nožev in drugih jedkih snovi.
Notranjost pečice
• Za čiščenje notranjosti pečice uporabite čisto krpo in blago čistilno sredstvo ali toplo
milnico.
• Tesnila vrat ne čistite ročno.
• Da bi se izognili poškodbam emajlirane površine pečice, uporabljajte čistilna sredstva,
ki so primerna za pečice.
• Za odstranitev trdovratne umazanije uporabite posebno čistilo za pečice.
OPOMBA
Katalitični deli so prevlečeni samo na eni strani ali na treh straneh, odvisno od modela.
Odstranitev vrat
Pri normalni uporabi vrat ne odstranjujte, če pa je to potrebno, kot npr. pri čiščenju,
sledite tem navodilom.
POZOR
Vrata pečice so težka.
1. Odprite vrata in do konca odprite objemki
na obeh tečajih.
Zunanjost pečice
Za čiščenje zunanjosti pečice, na primer vrat, ročaja in zaslona, uporabite čisto krpo in
blago čistilo ali toplo milnico ter obrišite s papirnato brisačo ali kuhinjsko krpo.
Maščoba in umazanija se zaradi toplega zraka, ki prihaja iz pečice, še zlasti radi
nabereta okrog ročaja. Priporočljivo je, da ročaj očistite po vsaki uporabi.
Vzdrževanje
Dodatna oprema
Dodatno opremo pomijte po vsaki uporabi in jo obrišite s kuhinjsko krpo. Za
odstranjevanje trdovratne umazanije uporabljeno dodatno opremo namakajte v topli
milnici 30 minut pred pomivanjem.
Katalitično emajlirana površina (samo na nekaterih modelih)
Odstranljivi deli so prevlečeni s temno sivim katalitičnim emajlom. Zaradi kroženja
zraka pri konvekcijskem gretju se lahko umažejo z oljem in maščobo. Te obloge pri
temperaturi 200 °C in več odpadejo.
1. Iz pečice vzemite vso dodatno opremo.
2. Očistite notranjost pečice.
3. Izberite način za konvekcijsko gretje z najvišjo temperaturo in cikel pustite delovati
eno uro.
2. Zaprite vrata za približno 70°. Z obema
rokama primite vrata pečice na sredini
stranskih robov in jih dvignite, da se
zapaha sprostita.
70°
3. Za namestitev vrat po čiščenju ponovite
1. in 2. korak v obratnem vrstnem redu.
Zaponko na zapahu zaprite na obeh
straneh.
26 Slovenščina
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 26
2018-12-04 PM 3:58:39
Odstranjevanje stekla v vratih
01
Vrata pečice so opremljena s 3 plastmi stekla, ki so položena eno ob drugo.
Te plasti lahko odstranite za čiščenje.
02
OPOZORILO
Za čiščenje stekel vrat morate vrata odstraniti s pečice.
1. Odstranite vijaka na desni in levi strani
vrat.
03
3. Po čiščenju stekel vrat jih spet sestavite
tako, da ponovite 1. in 2. korak v obratnem
vrstnem redu. Na zgornji sliki preverite, ali
sta stekli na svojih mestih.
04
01 Pokrov
02 Gumijasta elementa vodil
(desno in levo)
03 Steklo 2
04 Steklo 1
OPOMBA
01
2. Iz vrat odstranite pokrov, 1. in 2. steklo
ter 2 gumijasta elementa vodil.
Pri sestavljanju 1. notranjega stekla, se prepričajte, da ne uporabljate 2. stekla, ter
pazite, da je tisk obrnjen navzdol.
Zbiralnik vode
OPOZORILO
01 Steklo 1
02 2 gumijasta elementa vodil
01
Če zbiralnik vode pušča, se obrnite na lokalni
servisni center podjetja Samsung.
Vzdrževanje
V zbiralniku vode se zbirajo odvečna vlaga od
peke in ostanki hrane. Zbiralnik vode redno
praznite in čistite.
02
01 Zbiralnik vode
Slovenščina 27
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 27
2018-12-04 PM 3:58:40
Vzdrževanje
Odstranjevanje stranskih vodil (odvisno od modela)
1. Pritisnite na sredini zgornjega dela
stranskega vodila.
Menjava
Žarnice
1. Steklen pokrovček odstranite tako, da ga
zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca.
2. Zamenjajte žarnico v pečici.
3. Očistite stekleni pokrovček.
4. Ko končate, za ponovno namestitev
steklenega pokrovčka upoštevajte 1. korak
zgoraj v obratnem vrstnem redu.
2. Stransko vodilo zasukajte za približno
45°.
OPOZORILO
Vzdrževanje
3. Povlecite stransko vodilo in ga odstranite iz
spodnjih dveh odprtin.
• Pred menjavo žarnice pečico izklopite in odklopite napajalni kabel.
• Uporabljajte samo žarnice 25–40 W / 220–240 V, ki so odporne na temperaturo
300 °C. Odobrene žarnice lahko kupite v lokalnem servisnem centru podjetja
Samsung.
• Pri rokovanju s halogensko žarnico uporabite suho krpo. S tem preprečite, da bi na
njej ostali prstni odtisi ali pot, kar lahko skrajša njeno življenjsko dobo.
28 Slovenščina
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 28
2018-12-04 PM 3:58:40
Odpravljanje težav
Točke preverjanja
Težava
Če se pojavi težava s pečico, najprej preverite spodnjo tabelo in izvedite predlagani
ukrep. Če težave ni mogoče odpraviti, se obrnite na lokalni servisni center podjetja
Samsung.
Težava
Vzrok
Ukrep
• Odstranite tujek in
poskusite znova.
• Pri modelu na dotik: morda
je na zunanji površini
vlaga
• Odstranite vlago in
poskusite znova.
• Morda je nastavljena
funkcija zaklepanja
• Preverite, če je nastavljena
funkcija zaklepanja.
Čas ni prikazan.
• Morda ni električnega
napajanja
• Preverite, ali je
vzpostavljeno električno
napajanje.
Pečica ne deluje.
• Morda ni električnega
napajanja
• Preverite, ali je
vzpostavljeno električno
napajanje.
Pečica se med
delovanjem izklopi.
• Morda je bila odklopljena
iz električne vtičnice
• Znova priključite v
električno vtičnico.
Med delovanjem se
prekine napajanje.
• Morda neprekinjena peka
traja predolgo
• Po dolgotrajnejši peki
pustite, da se pečica ohladi.
• Morda ventilator za
hlajenje ne deluje
• Poslušajte, ali je slišati
ventilator za hlajenje.
• Morda je pečica
nameščena na mestu s
slabim prezračevanjem
• Upoštevajte razmike, ki so
navedeni v navodilih za
namestitev izdelka.
• Morda je v isto vtičnico
priključenih več napajalnih
kablov
• Uporabite en sam vtič.
Ukrep
V pečici ni napajanja.
• Morda ni električnega
napajanja
• Preverite, ali je
vzpostavljeno električno
napajanje.
Zunanjost pečice
se med delovanjem
preveč segreje.
• Morda je pečica
nameščena na mestu s
slabim prezračevanjem
• Upoštevajte razmike, ki so
navedeni v navodilih za
namestitev izdelka.
Vrat ni mogoče
ustrezno odpirati.
• Morda so med vrati in
notranjostjo pečice ostanki
hrane
• Pečico dobro očistite in
nato znova odprite vrata.
Luč v pečici je
zatemnjena ali se ne
vklopi.
• Morda se luč vklopi in nato
izklopi
• Luč se po določenem času
samodejno izkopi zaradi
varčevanja z energijo.
Lahko jo vklopite nazaj
tako, da pritisnete gumb za
luč v pečici.
• Morda je bila luč med peko
prekrita s tujki
• Očistite notranjost pečice
in znova preverite.
• Morda napajanje ni
ustrezno ozemljeno
• Preverite, ali je napajanje
ustrezno ozemljeno.
V pečici je prišlo do
električnega udara.
• Morda uporabljate
neozemljeno vtičnico
V pečici kaplja voda.
Skozi razpoko v
vratih uhaja para.
V pečici je ostala
voda.
Svetlost v pečici se
spreminja.
• Pri nekaterih vrstah hrane
se lahko pojavi voda ali
para.
To ne pomeni, da je izdelek
okvarjen.
• Pečico pustite, da se
ohladi, nato pa jo obrišite s
suho kuhinjsko krpo.
• Svetlost se spreminja
glede na spremembe v
električnem napajanju.
• Ne skrbite, spremembe v
napajanju med peko ne
pomenijo, da je pečica
okvarjena.
Odpravljanje težav
• Morda se med gumbi
nahajajo tujki
Gumbov ni mogoče
ustrezno pritiskati.
Vzrok
Slovenščina 29
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 29
2018-12-04 PM 3:58:40
Odpravljanje težav
Težava
Vzrok
Ukrep
Peka je končana,
vendar ventilator za
hlajenje še vedno
deluje.
• Ventilator samodejno
deluje določen čas, da
prezrači notranjost pečice.
• Ne skrbite, to ne pomeni,
da je pečica okvarjena.
Pečica se ne segreva.
• Morda so odprta vrata
pečice
• Zaprite vrata in znova
zaženite program.
• Morda upravljalni elementi
na pečici niso pravilno
nastavljeni
• Oglejte si poglavje o
delovanju pečice in pečico
ponastavite.
• Morda je pregorela
varovalka ali je bilo
prekinjeno napajanje
• Zamenjajte varovalko ali
ponastavite napajanje.
Če se to pogosto dogaja,
pokličite električarja.
• Kadi se med prvo uporabo
• Med prvo uporabo pečice
se lahko iz grelnika kadi.
Ne gre za okvaro. Ko boste
pečico uporabili 2- do
3-krat, se ne bo več kadilo.
• Če so na grelniku ostanki
hrane
• Počakajte, da se pečica
ohladi, in odstranite hrano
z grelnika.
• Morda uporabljate
plastično ali drugo posodo,
ki ni odporna na toploto
• Uporabite stekleno posodo,
ki je odporna na visoke
temperature.
Med delovanjem se iz
pečice kadi.
Odpravljanje težav
Ob uporabi pečice
se voha vonj po
zažganem ali plastiki.
Težava
Vzrok
Ukrep
Pečica ne peče
pravilno.
• Morda ste med peko
prepogosto odpirali vrata
• Vrat ne odpirajte pogosto,
razen če pečete hrano, ki jo
je treba obračati. Če vrata
pogosto odpirate, se zniža
temperatura v pečici, kar
lahko vpliva na rezultate
pri peki.
Med pirolitičnim
čiščenjem je oprema
topla.
• Pirolitično čiščenje
uporablja visoke
temperature.
• Ne skrbite, to ne pomeni,
da je pečica okvarjena.
Med pirolitičnim
čiščenjem se voha
vonj po zažganem.
• Med pirolitičnim čiščenjem
se uporabljajo visoke
temperature, zato boste
morda zaznali vonj po
zažganih ostankih hrane.
• Ne skrbite, to ne pomeni,
da je pečica okvarjena.
Čiščenje s paro ne
deluje.
• Vzrok je previsoka
temperatura.
• Počakajte, da se pečica
ohladi, in nato uporabite to
funkcijo.
30 Slovenščina
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 30
2018-12-04 PM 3:58:40
Dodatek
Informativne kode
Podatkovni list izdelka
Če pečica ne deluje, bo morda na zaslonu prikazana informativna koda. Preverite
spodnjo tabelo in izvedite predlagani ukrep.
Koda
C-d1
Pomen
Ukrep
Okvara pri zaklepanju vrat
Okvare senzorja
C-22
C-F1
Okvara se pojavi samo ob uporabi
pomnilnika EEPROM za branje in
pisanje
C-F0
Če ni komunikacije med glavno
ploščo tiskanega vezja (PCB) in
pomožno ploščo tiskanega vezja.
C-F2
Okvara se pojavi, če obstaja težava
v komunikaciji med vmesnikom za
upravljanje na dotik in glavnim ali
pomožnim mikroračunalnikom.
C-d0
Varnostni izklop
Pečica že predolgo deluje pri
nastavljeni temperaturi.
• Pod 105 °C – 16 ur
• Od 105 °C do 240 °C – 8 ur
• Od 245 °C do najvišje temperature
– 4 ure
Izklopite pečico in jo ponovno
vklopite. Če težave ni mogoče
odpraviti, odklopite napajanje za
30 sekund ali več in ga nato znova
priklopite. Če težave še vedno ni
mogoče odpraviti, se obrnite na
servisni center.
Izklopite pečico in jo ponovno
vklopite. Če težave ni mogoče
odpraviti, odklopite napajanje za
30 sekund ali več in ga nato znova
priklopite. Če težave še vedno ni
mogoče odpraviti, se obrnite na
servisni center.
Očistite gumbe in se prepričajte,
da na njih ali okoli njih ni vode.
Izklopite pečico in poskusite znova.
Če težave ni mogoče odpraviti,
se obrnite na lokalni servisni center
podjetja Samsung.
Ne gre za okvaro sistema. Izklopite
pečico in odstranite hrano, nato pa
znova poskusite kot običajno.
Energijski razred prostora za peko
SAMSUNG
NV70K3370BS/OL
NV70K3370BB/OL
95,2
A
Poraba energije (električna energija), ki je potrebna za
segrevanje standardizirane vsebine v prostoru za peko
električno segrevane pečice v ciklu v običajnem načinu za vsak
prostor za peko (končna električna energija) (EC električni prostor za peko)
0,99 kWh/cikel
Poraba energije, ki je potrebna za segrevanje standardizirane
vsebine v prostoru za peko električno segrevane pečice v ciklu
v načinu z ventilatorjem za vsak prostor za peko
(končna električna energija) (EC električni prostor za peko)
0,80 kWh/cikel
Število prostorov za peko
Vir toplote za vsak prostor za peko (električna energija ali plin)
Prostornina vsakega prostora za peko (V)
1
elektrika
68 l
Vrsta pečice
Vgradna
Masa aparata (M)
38,8 kg
Podatki so določeni v skladu s standardom EN 60350-1 in uredbama Komisije
(EU) št. 65/2014 in št. 66/2014.
Nasveti za varčevanje z energijo
• Med peko vrata pečice odprite samo, da obrnete hrano. Med peko ne odpirajte vrat
pogosto, da boste vzdrževali temperaturo pečice in varčevali z energijo.
• Načrtujte uporabo pečice, da je ne boste izklapljali med peko posameznih jedi, tako
da boste prihranili čas in skrajšali čas ponovnega segrevanja pečice.
• Če peka traja več kot 30 minut, se lahko pečica izklopi 5–10 minut pred njegovim
koncem, da prihrani energijo. Hrana se bo spekla s preostalo toploto.
• Po možnosti specite več jedi hkrati.
Dodatek
S-01
Težava z gumbi
Pojavi se, če gumb pridržite
predolgo.
Oznaka modela
Indeks energijske učinkovitosti za vsak prostor za peko
(EEI prostor za peko)
C-20
C-21
SAMSUNG
Slovenščina 31
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 31
2018-12-04 PM 3:58:41
VPRAŠANJA ALI KOMENTARJI
DRŽAVA
POKLIČITE
ALI OBIŠČITE NAŠE SPLETNO MESTO
ALBANIA
045 620 202
www.samsung.com/al/support
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800-SAMSUNG
(800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych:
801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (opłata według taryfy operatora)
http://www.samsung.com/pl/support/
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG
(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
DG68-00753A-03
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 32
2018-12-04 PM 3:58:41
Built-in Oven
User & installation manual
NV70K3370BS/OL / NV70K3370BB/OL
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 1
2018-12-04 PM 3:58:42
Contents
Contents
Using this manual
3
Cooking smart
The following symbols are used in this User Manual:
3
Safety instructions
3
Manual cooking
Auto cook programmes
Test Dishes
Important safety precautions
Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)
Auto energy saving function
3
6
6
Installation
6
What’s included
Power connection
Cabinet mount
6
7
8
Before you start
9
Initial settings
New oven smell
Smart safety mechanism
Accessories
Operations
Control panel
Common settings
Cooking mode
Auto cook
Cleaning
Timer
Sound On/Off
9
9
9
10
Maintenance
Cleaning
Replacement
Troubleshooting
Checkpoints
Information codes
Appendix
Product data sheet
19
19
23
25
26
26
28
29
29
31
31
31
11
11
11
15
16
17
18
18
2 English
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 2
2018-12-04 PM 3:58:42
Safety instructions
Thank you for choosing SAMSUNG Built-In Oven.
This User Manual contains important information on safety and instructions
intended to assist you in the operation and maintenance of your appliance.
Please take the time to read this User Manual before using your oven and keep
this book for future reference.
Installation of this oven must be performed only by a licensed electrician. The
installer is responsible for connecting the appliance to the mains power supply in
observance of the relevant safety recommendations.
The following symbols are used in this User Manual:
WARNING
Hazards or unsafe practices that may result in severe personal injury, death and/
or property damage.
CAUTION
Hazards or unsafe practices that may result in personal injury and/or property
damage.
NOTE
Useful tips, recommendations, or information that helps users manipulate the
product.
Important safety precautions
WARNING
This appliance is not intended for use by persons (including
children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or
lack of experience and knowledge, unless they have been given
supervision or instruction concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with
the appliance.
The means for disconnection must be incorporated in the fixed
wiring in accordance with the wiring rules.
This Appliance should be allowed to disconnection from the supply
after installation. The disconnection may be achieved by having the
plug accessible or by incorporating a switch in the fixed wiring in
accordance with the wiring rules.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
Using this manual
Using this manual
English 3
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 3
2018-12-04 PM 3:58:42
Safety instructions
Safety instructions
The method of fixing stated is not to depend on the use of
adhesives since they are not considered to be a reliable fixing
means.
This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliance in
a safe way and understand the hazards involved. Children shall not
play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be
made by children without supervision. Keep the appliance and its
cord out of reach of children less than 8 years.
During use the appliance becomes hot. Care should be taken to
avoid touching heating elements inside the oven.
WARNING: Accessible parts may become hot during use. Young
children should be kept away.
Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean
the oven door glass since they can scratch the surface, which may
result in shattering of the glass.
If this appliance has cleaning function, excess spillage must be
removed before cleaning and all utensils should not be left in the
oven during steam cleaning or self cleaning. The cleaning function
depends on the model.
If this appliance has cleaning function, during cleaning conditions
the surfaces may get hotter than usual and children should be kept
away. The cleaning function depends on the model.
Only use the temperature probe recommended for this oven. (Meat
probe model only)
A steam cleaner is not to be used.
WARNING: Ensure that the appliance is switched off before
replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.
The appliance must not be installed behind a decorative door in
order to avoid overheating.
WARNING: The appliance and its accessible parts become hot during
use. Care should be taken to avoid touching heating elements.
Children less than 8 years of age shall be kept away unless
continuously supervised.
CAUTION: The cooking process has to be supervised. A short term
cooking process has to be supervised continuously.
The door or the outer surface may get hot when the appliance is
operating.
The temperature of accessible surfaces may be high when the
appliance is operating. The surfaces are liable to get hot during use.
4 English
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 4
2018-12-04 PM 3:58:42
CAUTION
Never store flammable materials in the oven.
The oven surfaces become hot when the appliance is operated at a high
temperature for an extended period of time.
When cooking, take care when opening the oven door as hot air and steam can
escape rapidly.
When cooking dishes that contain alcohol, the alcohol may evaporate due to the
high temperatures and the Vapour can catch fire if it comes into contact with a hot
part of the oven.
For your safety, do not use high-pressure water cleaners or steam jet cleaners.
If the oven has been damaged in transport, do not connect it.
Children should be kept at a safe distance when the oven is in use.
This appliance must be connected to the mains power supply only by a specially
licensed electrician.
Frozen foods such as pizzas should be cooked on the big grid. If the baking tray is
used, it may become deformed due to the great variation in temperatures.
In the event of a fault or damage to the appliance, do not attempt to operate it.
Do not pour water into the bottom of the oven when it is hot. This could cause
damage to the enamel surface.
Repairs should be performed by a licensed technician only. Improper repair may
result in considerable danger to you and others. If your oven needs repair, contact
a SAMSUNG Service center or your dealer.
Electrical leads and cables should not be allowed to touch the oven.
The oven should be connected to the mains power supply by means of an
approved circuit breaker or fuse. Never use multiple plug adapters or extension
leads.
The oven door must be closed during cooking.
Do not line the bottom of the oven with aluminum foil and do not place any baking
trays or tins on it. The aluminum foil blocks the heat, which may result in damage
to the enamel surfaces and cause poor cooking results.
Fruit juices will leave stains, which can become permanent on the enamel surfaces
of the oven.
The power supply of the appliance should be turned off when it is being repaired
or cleaned.
When cooking very moist cakes, use the deep pan.
Take care when connecting electrical appliances to sockets near the oven.
Keep children away from the door when opening or closing it as they may bump
themselves on the door or catch their fingers in the door.
If this appliance has a vapour or steam cooking function, do not operate this
appliance when the water supply cartridge is damaged. (Vapour or steam function
model only)
Safety instructions
Insert the wire rack into position
with the protruding parts (stoppers
on both sides) towards the front so
that the wire rack supports the rest
position for large loads.
Do not rest bakeware on the open oven door.
Do not step, lean, sit or place heavy items on the door.
Do not open the door with unnecessarily strong force.
When the cartridge is cracked or broken, do not use it and contact your nearest
service center. (Vapour or steam function model only)
WARNING: Do not disconnect the appliance from the main power supply even after
the cooking process is completed.
This oven has been designed only for the cooking of household foods.
WARNING: Do not leave the door open while oven is cooking.
During use, the oven interior surfaces become hot enough to cause burns. Do not
touch heating elements or interior surfaces of the oven until they have had time to
cool.
English 5
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 5
2018-12-04 PM 3:58:42
Safety instructions
Installation
Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic
Equipment)
(Applicable in countries with separate collection systems)
Installation
This marking on the product, accessories or literature
indicates that the product and its electronic accessories
(e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed
of with other household waste at the end of their working
life. To prevent possible harm to the environment or human
health from uncontrolled waste disposal, please separate
these items from other types of waste and recycle them
responsibly to promote the sustainable reuse of material
resources.
Household users should contact either the retailer where
they purchased this product, or their local government office,
for details of where and how they can take these items for
environmentally safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the
terms and conditions of the purchase contract. This product
and its electronic accessories should not be mixed with other
commercial wastes for disposal.
For information on Samsung’s environmental commitments and product specific
regulatory obligations e.g. REACH visit: samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Installation
WARNING
This oven must be installed by a qualified technician. The installer is responsible
for connecting the oven to the main power, while observing the relevant safety
regulations of your area.
What’s included
Make sure all parts and accessories are included in the product package. If you
have a problem with the oven or accessories, contact a local Samsung customer
center or the retailer.
Oven at a glance
01
02
03
Auto energy saving function
• If no user input is made for a certain time while the appliance is operating, the
appliance stops operation and goes to Standby state.
• Light : During cooking process, you can switch off Oven lamp by pressing ‘Oven
light’ button. For energy saving, the oven lighting is switched off a few minutes
after cooking program has started.
01 Control panel
02 Door handle
03 Door
6 English
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 6
2018-12-04 PM 3:58:42
Power connection
Accessories
The oven comes with different accessories that help you prepare different types of
food.
L
Wire rack
Wire rack insert *
Baking tray *
N
01 02 03
Universal tray *
Rotisserie spit and
Shashlik *
Extra-deep tray *
Rotisserie spit *
Rated current(A)
Minimum crosssectional area
10 < A ≤ 16
1.5 mm2
16 < A ≤ 25
2.5 mm2
Installation
01 BROWN or BLACK
02 BLUE or WHITE
03 YELLOW and GREEN
Plug the oven into an electrical socket. If
a plug-type socket is not available due to
allowable current limitations, use a multipole isolator switch (with at least 3 mm
spacing in-between) in order to meet safety
regulations. Use a power cord of sufficient
length that supports the specification H05
RR-F or H05 VV-F, min. 1.5~2.5 mm².
Check the output specifications on the label
attached to the oven.
Open the rear cover of the oven using a
screwdriver, and remove the screws on the
cord clamp. Then, connect the power lines to
the relevant connection terminals.
The ( )-terminal is designed for
earthgrounding. First connect the yellow
and green lines (earthgrounding), which
must be longer than the others. If you use
a plug-type socket, the plug must remain
accessible after the oven is installed.
Samsung is not responsible for accidents
caused by missing or faulty earthgrounding.
Telescopic rail *
NOTE
Availability of accessories with an asterisk (*) depends on the oven model.
WARNING
Do not step on or twist the wires during installation, and keep them away from
heat-emitting parts of the oven.
English 7
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 7
2018-12-04 PM 3:58:43
Installation
Cabinet mount
If installing the oven in a built-in cabinet, the cabinet must have its plastic surfaces
and adhesive parts resistant up to 90 °C. Samsung is not responsible for damage to
furniture from the oven’s heat emission.
The oven must be properly ventilated. For ventilation, leave a gap of about 50 mm
between the lower shelf of the cabinet and the supporting wall. If you install the
oven under a cooktop, follow the cooktop’s installation instructions.
A
Built-in cabinet (mm)
B
C
D
A
Min. 550
B
Min. 560
C
Min. 50
D
Min. 590 - Max. 600
E
Min. 460 x Min. 50
Required Dimensions for Installation
Installation
B
C
NOTE
Oven (mm)
A
D
E
L
K
G
F
J
The built-in cabinet must have vents (E) to
ventilate heat and circulate the air.
E
A
560
G
Max. 506
B
175
H
Max. 494
C
370
I
21
D
Max. 50
J
549
E
595
K
572
F
595
L
550
Under-sink cabinet (mm)
A
B
H
I
D
A
Min. 550
B
Min. 560
C
Min. 600
D
Min. 460 x Min. 50
C
NOTE
The built-in cabinet must have vents (D) to
ventilate heat and circulate the air.
8 English
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 8
2018-12-04 PM 3:58:44
Before you start
Initial settings
Mounting the oven
Make sure to leave a gap (A) of at least
5 mm between the oven and each side of
the cabinet.
When you power on the oven for the first time, the default time of “12:00” appears
on the display where the hour element (“12”) blinks. Follow the steps below to set
the current time.
1. With the hour element blinking, turn the
value dial (right-sided dial) to set the
hour, and then press OK to move to the
minute element.
A
To change the current time after this
button for
initial setting, hold down the
3 seconds and follow the above steps.
After installation is complete, remove the protective film, tape, and other packing
material, and take out the provided accessories from inside the oven. To remove
the oven from the cabinet, first disconnect power to the oven and remove 2
screws on both sides of the oven.
WARNING
The oven requires ventilation for normal operation. Do not block the vents under
any circumstance.
NOTE
The actual appearance of the oven may differ with the model.
Before you start
2. With the minute element blinking, turn
the value dial to set the minute, and then
press OK.
Fit the oven into the cabinet and fix the
oven firmly on both sides using 2 screws.
New oven smell
Before using the oven for the first time, clean inside the oven to remove the new
oven smell.
1. Remove all accessories from inside the oven.
2. Run the oven with Convection 200 °C or Conventional 200 °C for an hour. This
will burn any remaining production substances in the oven.
3. When complete, turn off the oven.
Smart safety mechanism
If you open the door while the oven is operating, the oven light turns on and
both the fan and the heating elements stop operation. This is to prevent physical
injuries such as burns as well as to prevent unnecessary energy loss. When this
happens, simply close the door and the oven continues to operate normally
because this is not a system failure.
English 9
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 9
2018-12-04 PM 3:58:45
Before you start
Accessories
Rotisserie spit *
The rotisserie spit is used for grilling food such as chicken.
Use the rotisserie spit only in Single mode at level 3 where
the spit adapter is available. Unscrew the spit handle to
remove while grilling.
Rotisserie spit
and Shashlik *
Put the tray at rack position 1 to collect cooking juices, or
on the bottom of the oven for a large serving of meat. It is
recommended to use the spit accessories for meat under
1.5 kg.
1. Insert the spit into the meat. To help insert the spit, screw
the spit handle toward the blunt end.
2. Put parboiled potatoes and vegetables around the meat.
3. Put the cradle at the middle tray position with the “V”
shape to the front. Rest the spit onto the cradle with the
pointed end backward and gently push until the tip of
the spit enters the turning mechanism at the back of the
oven. The blunt end of the spit must rest on the “V” shape.
(The spit has two lugs which should be nearest to the
oven door so to stop the spit going forward, the lugs also
act as a grip for the handle.)
4. Unscrew the handle before cooking.
5. After cooking, screw the handle back to help remove the
spit from the cradle.
For first time use, clean the accessories thoroughly with warm water, detergent
and a soft clean cloth.
05
04
03
02
01
Before you start
01 Level 1
03 Level 3
05 Level 5
02 Level 2
04 Level 4
• Insert the accessory to the correct position
inside of the oven.
• Allow at least a 1 cm space from the
accessory and the bottom of the oven, and
from any other accessory.
• Take caution in removing cookware and/or
accessories out of the oven. Hot meals or
accessories can cause burns.
• The accessories may be deformed while
they are gaining heat. Once they have
cooled down, they will recover their
original appearance and performance.
Basic use
For better cooking experience, familiarise yourself with how to use each accessory.
Wire rack
The wire rack is designed for grilling and roasting. Insert the
wire rack into position with the protruding parts (stoppers
on both sides) towards the front
Wire rack insert *
The wire rack insert is used with the tray, and prevents
liquid from dropping onto the bottom of the oven.
Baking tray *
The baking tray (depth: 20 mm) is used to bake cakes,
cookies, and other pastries. Put the slanted side to the front.
Universal tray *
The universal tray (depth : 30 mm) is used for cooking and
roasting. Use the wire-tray insert to prevent liquid from
dropping onto the bottom of the oven.
Put the slanted side to the front.
Extra-deep tray *
The extra-deep tray (depth: 50 mm) is used for roasting with
or without the wire-tray insert. Put the slanted side to the
front.
WARNING
Make sure that the rotisserie handle is seated properly.
Be careful when using the rotisserie. The forks and pins are
pointed and sharp, which can cause physical injury!
To prevent burns, use gloves to remove the rotisserie
because it is very hot.
Telescopic rails *
Use the telescopic rail plate to insert the tray as follows:
1. Stretch the rail plate out from the oven.
2. Put the tray on the rail plate and slide the rail plate into
the oven.
3. Close the oven door.
NOTE
Availability of accessories with an asterisk (*) depends on the oven model.
10 English
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 10
2018-12-04 PM 3:58:45
Operations
Control panel
Common settings
The front panel comes in a wide range of materials and colours. For improved
quality, the actual appearance of the oven is subject to change without notice.
It is common to change the default temperature and/or cooking time across all
cooking modes. Follow the steps below to adjust the temperature and/or cooking
time for the selected cooking mode.
Temperature
01
02 03 04 05 06 07
08
09
Turn to select a cooking mode or function.
02 Temperature
Use to set the temperature.
03 Cooking time
Press to set the cooking time.
04 Timer
Timer helps you check the time or operating duration while
cooking.
05 OK
Press to confirm your settings.
06 Back
Cancel current settings, and return to the main screen.
07 Oven light
Press to turn the internal light on or off.
The oven light turns on automatically when the oven operation
starts. And it turns off automatically after a certain period of
inactivity in order to save power.
Child lock)
Child lock : To prevent accidents, Child lock disables all
controls. But you can switch off by turning the mode selector
to off. Hold down for 3 seconds to activate, or hold down for
3 seconds again to deactivate the lock on the control panel.
08 Display
Shows necessary information of selected modes or settings.
09 Value dial
Use the value dial to:
• Set the cooking time or temperature.
• Choose a sub item of top-level menus: Cleaning, Auto cook,
Special function, or Grill.
• Choose a serving size for Auto Cook programmes.
2. Turn the value dial to set a desired
temperature.
3. Press OK to confirm your changes.
Operations
01 Mode selector
(
1. Turn the mode selector to choose a mode
or function. The default temperature of
each selection appears.
NOTE
If you do not make any further settings within a few seconds, the oven starts
cooking automatically with the default settings.
To change the set temperature, press
button and follow the above steps.
English 11
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 11
2018-12-04 PM 3:58:45
Operations
Cooking time
End time
Operations
1. Turn the mode selector to choose a mode
or function.
1. Turn the mode selector to choose a mode
or function.
2. Press the
button, and then turn the
value dial to set a desired time.
You can set the time to a max of 23 hours
and 59 minutes.
2. Press
twice, and turn the value dial to
set a desired end time.
3. Optionally, you can delay the end time
of your cooking to a desired point. Press
button, and use the value dial to
the
set an end point. See Delay End for more
information.
3. Press OK to confirm your changes.
4. Press OK to confirm your changes.
NOTE
• You can cook without setting the end time if you want to. In this case, the oven
starts cooking at set temperatures without time information, and you must stop
the oven manually when cooking is complete.
• To change the end time, press
twice, and follow the above steps.
NOTE
• You can cook without setting the cooking time if you want to. In this case, the
oven starts cooking at set temperatures without time information, and you must
stop the oven manually when cooking is complete.
• To change the set cooking time, press
button and follow the above steps.
12 English
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 12
2018-12-04 PM 3:58:46
Delay End
To clear the cooking time
Delay End is designed to make cooking more convenient.
You can clear the cooking time. This is useful if you want to stop the oven
manually at any time during the process.
Case 1
Suppose you select a one-hour recipe at 2:00 PM and you want the oven to finish
cooking at 6:00 PM. To set the end time, change the Ready At time to 6:00 PM. The
oven will start cooking at 5:00 PM and end at 6:00 PM as you set.
Current time: 2 pm
Set cooking time: 1 hour
1. While the oven is cooking, press
to
display the remaining cooking time.
Set Delay End time: 6 pm
2. Turn the value dial to set the cooking
time to “00:00”. Alternatively, simply
press .
The oven will start cooking at 5:00 PM and end at 6:00 PM automatically.
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
Current time: 2 pm
Set cooking time: 2 hour
Set Delay End time: 5 pm
The oven will start cooking at 3:00 PM and end at 5:00 PM automatically.
Operations
3. Press OK. The oven continues to cook
at set temperatures without time
information.
Case 2
NOTE
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
If you have cancelled the cooking time, you must stop the oven manually when
cooking is complete.
CAUTION
• Delay End is not available in Dual cook mode.
• Do not keep cooked food in the oven too long. The food may spoil.
English 13
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 13
2018-12-04 PM 3:58:46
Operations
To clear the end time
To stop cooking
You can clear the end time. This is useful if you want to stop the oven manually at
any time during the process.
1. While the oven is cooking, press
1. While cooking is in process, press
.
twice.
2. Press OK to cancel cooking.
2. Turn the value dial to set the end time
to the current time. Alternatively, simply
press .
3. Alternatively, simply turn the mode
selector to “ ”.
Operations
3. Press OK. The oven continues to cook
at set temperatures without time
information.
NOTE
If you have cancelled the end time, you must stop the oven manually when
cooking is complete.
14 English
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 14
2018-12-04 PM 3:58:46
Cooking mode
Cooking modes
1. Turn the mode selector to choose a mode
or function.
Mode
Convection
2. Set the cooking time and/or temperature
if necessary.
For more information, see Common
Settings.
NOTE
Suggested temperature (°C)
30-250
170
The rear heating element generates heat, which is evenly
distributed by the convection fan. Use this mode for
baking and roasting on different levels at the same time.
30-250
Eco
convection
170
Eco Convection uses the optimized heating system to
save energy while cooking. The cooking times slightly
increases, but the cooking results remain the same. Note
that this mode does not require preheating.
NOTE
ECO Convection mode of heating used to determine the
energy efficiency class is in accordance with EN60350-1
40-250
Top heat +
convection
You can change the cooking time and/or temperature during cooking.
The top heating element generates heat, which is evenly
distributed by the convection fan. Use this mode for
roasting that requires a crispy top (for example, meat or
lasagne).
40-250
Bottom heat
+ convection
190
The bottom heating element generates heat, which is
evenly distributed by the convection fan. Use this mode
for pizza, bread, or cake.
80-200
Pro-Roasting
190
Operations
The oven starts preheating with
icon
until the internal temperature reaches the
target temperature.
Pre-heating is recommended for all cooking
modes unless otherwise specified in the
cooking guide.
Temperature range (°C)
160
Pro-Roasting runs an automatic pre-heating cycle until
the oven temperature reaches 220 °C. Then, the top
heating element and the convection fan start operating
to sear food such as meat. After searing, the meat will
be cooked at low temperatures. Use this mode for beef,
poultry, or fish.
English 15
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 15
2018-12-04 PM 3:58:47
Operations
Mode
Conventional
Temperature range (°C)
Suggested temperature (°C)
30-250
200
The heat is generated from the top and bottom heating
elements. This function should be used for standard
baking and roasting for most types of dishes.
100-230
Bottom heat
Auto cook
For inexperienced cooks, the oven offers a total of 20 auto cooking recipes.
Take advantage of this feature to save you time or shorten your learning curve.
The cooking time and temperature will be adjusted according to the selected
programme and serving size.
1. Turn the mode selector to select
190
.
The bottom heating element generates heat. Use this
mode at the end of baking or cooking to brown the
bottoms of a quiche or pizza.
100-250
240
Large grill
The large-area grill emits heat. Use this mode for
browning the tops of food (for example, meat, lasagne, or
gratin).
Eco grill
Heat is emitted from the small area grill. This function
should be used for smaller dishes that need less heat, like
fish and filled baguettes.
100-250
2. Turn the value dial to select a
programme, and then press OK. The
available weight range (serving size) is
presented for you.
240
Operations
3. Turn the value dial to set the serving size,
and then press OK to start cooking.
NOTE
• Some of the items in the Auto cook programmes include preheating. For those
items the preheating progress is displayed. Please put the food in the oven after
preheating beep. Then, press Cooking time to start Auto Cook.
• For more information, see the Auto cook programmes section in this manual.
16 English
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 16
2018-12-04 PM 3:58:48
Cleaning
4. Use a dry cloth to clean inside the oven.
Two cleaning modes are available for you. This function saves you time by
removing the need for regular manual cleaning. The remaining time appears on
the display during this process.
Function
Instructions
C1
Steam cleaning
This is useful for cleaning light soiling with steaming.
C2
Pyro cleaning
Pyrolytic features high temperature thermal cleaning.
It burns off oily leftovers to facilitate manual cleaning.
WARNING
Do not open the door before the cycle is complete. The water inside the oven is
very hot, and it can cause a burn.
Steam cleaning
NOTE
This is useful for cleaning light soiling with steaming.
2. Turn the mode selector to select
.
Operations
1. Pour 400 ml (3/4 pint) of water onto the
bottom of the oven and close the oven
door.
• If the oven is heavily soiled with grease, for example, after roasting or grilling,
it is recommended to remove stubborn soils manually using a cleaning agent
before activating Steam cleaning.
• Leave the oven door ajar when the cycle is complete. This is to allow the interior
enamel surface to dry thoroughly.
• While the oven is hot inside, auto cleaning is not activated. Wait until the oven
cools down, and try again.
• Do not pour water onto the bottom by force. Do it gently. Otherwise, the water
overflows to the front.
Pyro cleaning
3. Turn the value dial to select C 1 (Steam
cleaning), and then press OK to start
cleaning.
Steam cleaning runs for 26 minutes.
Pyrolytic features high temperature thermal cleaning. It burns off oily leftovers to
facilitate manual cleaning.
1. Remove all accessories including the side
runners, and wipe out large pieces of
impurities manually from inside the oven.
Otherwise, they may cause flames during
the cleaning cycle, resulting in fire.
2. Turn the mode selector to select
.
English 17
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 17
2018-12-04 PM 3:58:49
Operations
3. Turn the value dial to select Pyro
cleaning (C 2), and then press OK.
Timer
Timer helps you check the time or operating duration while cooking.
1. Press
4. Turn the value dial to select a cleaning
time from 3 levels: 1 hr 50 min, 2 hr
10 min, and 2 hr 30 min.
5. Press OK to start cleaning.
.
2. Turn the value dial to set the desired
duration, and then press OK.
You can set the time to a max of 23 hours
and 59 minutes.
6. When complete, wait until the oven cools
down, and then wipe the door along its
edges using a wet cloth.
Sound On/Off
Operations
CAUTION
• Do not touch the oven because the oven becomes very hot during the cycle.
• To avoid accidents, keep children away from the oven.
• After the cycle is complete, do not power off while the cooling fan is operating to
cool the oven down.
• To mute the sound, press and hold down
for 3 seconds.
• To unmute the sound, press and hold down
again for 3 seconds.
NOTE
• Once the cycle starts, the oven becomes hot inside. Then, the door will be locked
for safety. When the cycle is complete and the oven cools down, the door will be
unlocked.
• Make sure you empty the oven before cleaning. Accessories can be deformed due
to high temperatures inside the oven.
18 English
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 18
2018-12-04 PM 3:58:49
Cooking smart
Manual cooking
Baking
We recommend to preheat the oven for best results.
WARNING on acrylamide
Acrylamide produced while baking starch-contained food such as potato chips,
French fries, and bread may cause health problems. It is recommended to cook
these foods at low temperatures and avoid overcooking, heavy crisping, or
burning.
NOTE
Time
(min.)
2
160-170
35-40
Wire rack,
Gugelhopf tin
3
175-185
50-60
Wire rack,
Ø 20 cm tart tin
3
190-200
50-60
Universal tray
2
160-180
40-50
Wire rack, 2224 cm oven dish
3
170-180
25-30
Universal tray
3
180-190
30-35
Wire rack, 2224 cm oven dish
3
190-200
25-30
Universal tray
3
80-100
100-150
Wire rack,
soufflé cups
3
170-180
20-25
Apple yeast tray
cake
Universal tray
3
150-170
60-70
Homemade pizza,
1-1.2 kg
Universal tray
2
190-210
10-15
Frozen puff
pastry, filled
Universal tray
2
180-200
20-25
Wire rack, 2224 cm oven dish
2
180-190
25-35
Accessory
Level
Sponge cake
Wire rack,
Ø 25-26 cm tin
Marble cake
• Pre-heating is recommended for all cooking modes unless otherwise specified in
the cooking guide.
• When using Eco Grill, put food in the centre of the accessory tray.
Tart
Accessory tips
Yeast cake on
tray with fruits
and crumbles
Your oven comes with a different number or kind of accessories. You may find that
some accessories are missing from the table below. However, even if you are not
provided with the exact accessories specified in this cooking guide, you can follow
along with what you already have, and achieve the same results.
• The Baking tray and the Universal tray are interchangeable.
• When cooking oily foods, it is recommended to put a tray under the Wire rack to
collect oil residue. If you are provided with the Wire rack insert, you can use it
together with the tray.
• If you are provided with the Universal tray or Extra deep tray, or both, it is
better to use whichever is deeper for cooking oily foods.
Fruit crumble
Scones
Lasagne
Meringues
Soufflé
Quiche
Type of
heating
Cooking smart
Temp. (°C)
Food
English 19
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 19
2018-12-04 PM 3:58:49
Cooking smart
Food
Apple pie
Chilled pizza
Temp. (°C)
Time
(min.)
2
160-170
65-75
3
180-200
5-10
Accessory
Level
Wire rack,
Ø 20 cm tin
Universal tray
Type of
heating
Roasting
Temp. (°C)
Time
(min.)
3
1
220-230
15-20
Wire rack +
Universal tray
3
1
200
45-50
Fish fillet, baked
Wire rack +
Universal tray
3
1
200-230
10-15
Roast fish
Wire rack+
Universal tray
3
1
180-200
30-40
Food
Accessory
Level
Vegetables,
0.5 kg
Wire rack +
Universal tray
Baked potato
halves, 0.5 kg
Type of
heating
Vegetables
Fish
Food
Accessory
Level
Type of
heating
Temp. (°C)
Time
(min.)
Meat(Beef/Pork/Lamb)
Cooking smart
Sirloin of beef,
1 kg
Wire rack +
Universal tray
3
1
160-180
50-70
Boned loin of
veal, 1.5 kg
Wire rack +
Universal tray
3
1
160-180
90-120
Pork roast, 1 kg
Wire rack +
Universal tray
3
1
200-210
50-60
Joint of pork,
1 kg
Wire rack +
Universal tray
3
1
160-180
100-120
Leg of lamb on
the bone, 1 kg
Wire rack +
Universal tray
3
1
170-180
100-120
* Turnover after half of time.
Poultry(Chicken/Duck/Turkey)
Chicken, Whole,
1.2 kg*
Wire rack +
Universal tray
3
1
205
80-100
Chicken pieces
Wire rack +
Universal tray
3
1
200-220
25-35
Duck breast
Wire rack +
Universal tray
3
1
180-200
20-30
Small turkey,
Whole, 5 kg
Wire rack +
Universal tray
3
1
180-200
120-150
20 English
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 20
2018-12-04 PM 3:58:49
Grilling
Frozen ready-meal
We recommend preheat the oven using large grill mode. Turn over after half of
time.
Food
Accessory
Level
Type of
heating
Temp. (°C)
Time
(min.)
Bread
Toast
Cheese toast
Wire rack
5
240-250
2-4
Universal tray
4
200
4-8
Beef
Temp. (°C)
Time
(min.)
3
200-220
15-25
Wire rack
3
180-200
45-50
Frozen oven
chips
Universal tray
3
220-225
20-25
Frozen
croquettes
Universal tray
3
220-230
25-30
Wire rack
3
190-200
10-15
Food
Accessory
Level
Frozen pizza
Wire rack
Frozen lasagne
Type of
heating
Wire rack +
Universal tray
4
1
230-250
15-20
Frozen oven
camembert
Burgers*
Wire rack +
Universal tray
4
1
230-250
15-20
Frozen baguettes
with topping
Wire rack +
Universal tray
3
1
190-200
10-15
Frozen fish
fingers
Wire rack +
Universal tray
3
1
190-200
15-25
Frozen fish
burger
Wire rack
3
180-200
20-35
Pork
Pork chops
Wire rack +
Universal tray
4
1
230-250
20-25
Sausages
Wire rack +
Universal tray
4
1
230-250
10-15
Chicken, breast
Wire rack +
Universal tray
4
1
230-240
30-35
Chicken,
drumstick
Wire rack +
Universal tray
4
1
230-240
25-30
Poultry
Cooking smart
Steak*
* Turnover after 2/3 of the cooking time.
English 21
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 21
2018-12-04 PM 3:58:50
Cooking smart
Pro-Roasting
This mode includes an automatic heating-up cycle up to 220 °C. The top heater
and the convection fan are operating during the process of searing the meat. After
this stage the food is cooked gently by the low temperature of pre-selection. This
process is done while the top and the bottom heaters are operating. This mode is
suitable for meat roasts and poultry.
Food
Accessory
Level
Temp. (°C)
Time (hrs.)
Roast beef
Wire rack +
Universal tray
3
1
80-100
3-4
Pork roast
Wire rack +
Universal tray
3
1
80-100
4-5
Wire rack +
Universal tray
3
1
80-100
Wire rack +
Universal tray
3
1
70-90
Lamb roast
Duck breast
3-4
Food
Accessory
Level
Temp. (°C)
Time (min.)
Frozen potato
wedges,
0.3-0.5 kg
Universal tray
3
190-210
20-30
Fish fillets, baked,
0.4-0.8 kg
Wire rack +
universal tray
3
1
200-220
20-30
Crispy fish fillets,
breaded, 0.40.8 kg
Wire rack +
universal tray
3
1
200-220
20-30
Roast sirloin of
beef, 0.8-1.2 kg
Wire rack +
universal tray
2
1
180-200
50-70
Roast vegetables,
0.4-0.6 kg
Universal tray
3
200-220
20-30
2-3
Cooking smart
ECO convection
This mode uses the optimized heating system so that you save the energy during
cooking your dishes. The times of this category are suggested to not be preheated
before cooking for saving more energy.
You can increase or decrease the cooking time and/or temperature to your
preference.
Food
Accessory
Level
Temp. (°C)
Time (min.)
Wire rack
2
160-180
40-60
Jacket potatoes,
0.4-0.8 kg
Universal tray
2
190-200
50-70
Sausages,
0.3-0.5 kg
Wire rack +
Universal tray
3
1
160-180
15-25
Frozen oven
chips, 0.3-0.5 kg
Universal tray
3
180-200
20-30
Fruit crumble,
0.8-1.2 kg
22 English
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 22
2018-12-04 PM 3:58:50
Auto cook programmes
No.
The following table presents 20 auto programmes for cooking, roasting and
baking.
It contains its quantities, weight ranges and appropriate recommendations.
Cooking modes and times have been pre-programmed for your convenience. You
will find some recipes for the auto programmes in your instruction book.
Auto cook programmes 1 to 8, 18 and 19 include preheating and display the
preheating progress. Please put the food in the oven after preheating beep.
Then, press Cooking time to start Auto Cook.
A5
Food
Quiche
Lorraine
A6
Sponge cake
Always use oven gloves while taking out food.
A1
Food
Potato gratin
Vegetable
gratin
Accessory
Level
1.0-1.5
Wire rack
3
Prepare fresh potato gratin using an ovenproof dish,
22-24 cm. Start programme, after preheating beep
sounds, put dish in the centre of rack.
A3
Lasagne
Apple pie
3
Wire rack
3
A7
Wire rack
2
Wire rack
2
Prepare apple pie using a 24-26 cm round metal
baking tin. Start programme, after preheating beep
sounds, put tin in the centre of rack.
Marble cake
A8
Dutch loaf cake
A9
A 10
Wire rack
2
Wire rack
2
Prepare dough and put into a black metal rectangular
baking dish (length 25 cm). Start programme, after
preheating beep sounds, put tin in the centre of rack.
1.1-1.3
Wire rack +
Universal tray
2
1
Season the beef and leave in refrigerator for 1 hour.
Put on the wire rack with fat-side-up.
0.4-0.6
Herb roasted
lamb chops
3
Prepare dough and put into a metal round gugelhopf
or bundt tin. Start programme, after preheating beep
sounds, put tin in the centre of rack.
0.9-1.1
Roast sirloin of
beef
Wire rack
Prepare dough and put into a black metal round baking
tin with 26 cm diameter. Start programme, after
preheating beep sounds, put tin in the centre of rack.
0.7-0.8
Prepare homemade lasagne using a 22-24 cm
ovenproof dish. Start programme, after preheating
beep sounds, put dish in the centre of rack.
1.2-1.4
A4
Wire rack
Prepare fresh vegetable gratin using an ovenproof
dish, 22-24 cm. Start programme, after preheating
beep sounds, put dish in the centre of rack.
1.0-1.5
1.2-1.5
Prepare quiche dough, put in a round quiche dish with
25 cm diameter. Start programme, after preheating
beep sounds add filling and put dish in the centre of
rack.
Cooking smart
A2
Level
0.7-0.8
Weight (kg)
0.8-1.2
Accessory
0.5-0.6
WARNING
No.
Weight (kg)
0.6-0.8
Wire rack +
Universal tray
4
1
Marinate the lamb chops with herbs and spices and put
them on wire rack.
English 23
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 23
2018-12-04 PM 3:58:50
Cooking smart
No.
Food
Weight (kg)
Accessory
Level
0.9-1.1
Wire rack +
Universal tray
2
1
1.1-1.3
A 11
Chicken, whole
Chicken, breast
Food
A 17
Frozen oven
chips
0.6-0.8
Wire rack +
Universal tray
4
1
0.5-0.7
A 13
Trout
0.3-0.6
0.6-0.9
A 18
Frozen pizza
Cooking smart
Salmon fillet
0.6-0.8
A 15
0.6-0.8
A 16
1.0-1.2
A 19
Homemade
pizza
4
1
Universal tray
4
Rinse and prepare slices of courgette, eggplant, pepper,
onion and cherry tomatoes. Brush with olive oil, herbs
and spices. Distribute evenly on tray.
0.6-0.8
Baked potato
halves
Wire rack +
Universal tray
0.8-1.0
Universal tray
Level
Universal tray
3
A 20
3
Universal tray
2
Prepare homemade pizza with the yeast dough and put
it on the tray. The weight include dough and topping
such as sauce, vegetables, ham and cheese. Start
programme, after preheating beep sounds, insert tray.
0.5-0.6
Fermentation
yeast dough
Wire rack
Put the frozen pizza in the middle of the wire rack.
Start programme, after preheating beep sounds, insert
rack. The first setting is for thin Italian pizza, the
second setting for thick pan pizza.
0.8-1.0
Rinse and clean fillets of steaks. Put fillets skin side up
on wire rack.
0.4-0.6
Roasted
vegetables
4
1
Rinse and clean the fish and put head to tail on the
wire rack. Add lemon juice, salt and herbs inside fish.
Cut skin surface with knife. Brush oil and salt.
0.4-0.6
A 14
Wire rack +
Universal tray
0.5-0.7
Accessory
Distribute frozen oven chips evenly on tray.
Marinate breasts and put on the wire rack.
0.3-0.5
Weight (kg)
0.3-0.5
Rinse and clean chicken. Brush chicken with oil and
spices. Put it breast side down on the wire rack and
turn over, as soon as the oven beeps.
0.4-0.6
A 12
No.
0.7-0.8
Wire rack
2
Prepare dough in bowl, cover with cling film. Put in
centre of rack. The first setting is for pizza and cake
dough, the second setting for bread dough.
3
Cut large potatoes (each 200 g) into halves lengthways.
Put with cut side up on tray and brush with olive oil,
herbs and spices.
24 English
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 24
2018-12-04 PM 3:58:50
Test Dishes
2. Grilling
Preheat the empty oven for 5 minutes using Large Grill function.
According to standard EN 60350-1
1. Baking
The recommendations for baking refer to a preheated oven. Always put trays the
slanted side to the door front.
Type of
food
Accessory
Level
3
Type of
heating
Temp.
(°C)
Time
(min.)
165
25-30
Type of
food
Accessory
Level
White
bread toast
Wire rack
Beef
burgers*
(12 ea)
Wire rack +
Universal tray
(to catch drippings)
Type of
heating
Temp.
(°C)
Time
(min.)
5
250
(max)
1-2
4
1
250
(max)
1st 18-22
2nd 7-10
Temp.
(°C)
Time
(min.)
205
80-100
* Turn over after 2/3 of the cooking time.
Small cakes
Shortbread
Apple pie
2
160
28-33
1+4
155
35-40
1+4
140
35-40
2
160
35-40
2
160
35-40
1+4
155
45-50
Wire rack + 2 Spring
form cake tins * (Dark
coated, ø 20 cm)
1 placed
diagonally
160
70-80
Universal tray + Wire
rack + 2 Spring form
cake tins ** (Dark
coated, ø 20 cm)
1+3
160
80-90
Universal tray
Wire rack + Spring
form cake tin
(Dark coated,
ø 26 cm)
3. Roasting
Type of
food
Accessory
Level
Whole
chicken*
Wire rack +
Universal tray
(to catch drippings)
3
1
Type of
heating
* Turnover after half of time.
Cooking smart
Fatless
sponge
cake
Universal tray
* Two cakes are arranged on the grid at the back left and at the front right.
** Two cakes are arranged in the centre on top of each other.
English 25
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 25
2018-12-04 PM 3:58:50
Maintenance
Cleaning
WARNING
Make sure the oven and accessories are cool before cleaning.
Do not use abrasive cleaning agents, hard brushes, scouring pads or cloths, steel
wool, knives or any other abrasive materials.
Oven interior
• For cleaning the interior of the oven, use a clean cloth and a mild cleaning agent
or warm soapy water.
• Do not hand-clean the door seal.
• To avoid damaging the enamelled oven surfaces, only use standard oven
cleaners.
• To remove stubborn soils, use a special oven cleaner.
NOTE
The catalytic parts are coated on either a single side or 3 sides, depending on the
model.
Door removal
For normal use, the oven door must not be removed but if removal is necessary,
for example, for cleaning purposes, follow these instructions.
CAUTION
The oven door is heavy.
1. Open the door and flip open the clips at
both hinges completely.
Oven exterior
For cleaning the exterior of the oven such as the oven door, handle, and display,
use a clean cloth and a mild cleaning detergent or warm soapy water, and dry with
a kitchen roll or dry towel.
Grease and dirt can remain, especially around the handle because of the hot air
coming from inside. It is recommended to clean the handle after each use.
Maintenance
Accessories
Wash the accessories after every use, and dry it with a tea towel. To remove
stubborn impurities, soak the used accessories in warm soapy water for about 30
minutes before washing.
Catalytic enamel surface (applicable models only)
The removable parts are coated with dark grey catalytic enamel. They can be
soiled with oil and fat spattered by the circulating air during convection heating.
However, these impurities burn off at oven temperatures of 200 °C or above.
1. Remove all accessories from the oven.
2. Clean the interior of the oven.
3. Select Convection mode with max temperature, and run the cycle for an hour.
2. Close the door by approximately 70 °.
With both hands, grasp the sides of the
oven door at its middle and pull-lift until
the hinges can be taken out.
70 °
3. After cleaning, for attaching the door
repeat the 1 and 2 steps in revers order.
The clip on the hinge should be closed on
both side.
26 English
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 26
2018-12-04 PM 3:58:50
Door glass removal
01
The oven door is equipped with 3 sheets of glass placed against each other.
These sheets can be removed for cleaning.
02
WARNING
The oven door must be removed from the oven for cleaning the door glasses.
1. Remove 2 screws on the left and right
sides of the door.
03
3. After cleaning the door glasses, for
assembly repeat 1, 2 steps in revers
order. Check the right locations of glasses
with above picture.
04
01
02
03
04
Cover
Guide rubbers (Right and Left)
Glass 2
Glass 1
NOTE
01
2. Detach the cover and remove glass 1, 2
and 2 guide rubbers from the door.
When assembly the inner glass 1, make sure not to use glass 2 and put printing to
direction below.
Water collector
02
01 Glass 1
02 2 Guide rubbers
WARNING
01
01 Water collector
If you encounter a water leak from the
water collector, contact us at a local
Samsung service center.
Maintenance
The water collector collects not only excess
moisture from cooking but also food
residue. Regularly empty and clean the
water collector.
English 27
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 27
2018-12-04 PM 3:58:51
Maintenance
Detaching the side runners (depending on model)
1. Press central part of the side runner top
portion.
Replacement
Bulbs
1. Remove the glass cap by turning anticlockwise.
2. Replace the oven light.
3. Clean the glass cap.
4. When done, follow step 1 above in the
reverse order to reinsert the glass cap.
2. Rotate the side runner by approximately
45 °.
WARNING
Maintenance
3. Pull and remove the side runner from
bottom two holes.
• Before replacing a bulb, turn off the oven and unplug the power cord.
• Use only 25-40 W/220-240 V, 300 °C heat-resistant bulbs. You can purchase
approved bulbs at a local Samsung service center.
• Always use a dry cloth when handling a halogen bulb. This is to prevent the
bulb from being tampered with fingerprints or sweat, resulting in a shortened
lifecycle.
28 English
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 28
2018-12-04 PM 3:58:52
Troubleshooting
Checkpoints
Problem
If you encounter a problem with the oven, first check the table below and try the
suggestions. If the problem continues, contact a local Samsung service centre.
Action
The oven exterior
is too hot during
operation.
• If the oven is installed
in a place without good
ventilation
• Keep the gaps specified
in the product installation
guide.
The door cannot be
opened properly.
• If there is food residue
stuck between the door
and product interior
• Clean the oven well and
then open the door again.
The interior light is
dim or does not turn
on.
• If the lamp turns on and
then off
• The lamp automatically
turns off after a certain
amount of time to save
power. You can turn it
on again by pressing the
oven light button.
• If the lamp is covered
by foreign matter during
cooking
• Clean the inside of the
oven and then check.
• If the power is not
properly grounded
• Check whether the
power supply is properly
grounded.
Cause
• If there is foreign matter
caught between the
buttons
• Remove the foreign
matter and try again.
• Touch model: if there is
moisture on the exterior
• Remove the moisture and
try again.
• If the lock function is set
• Check whether the lock
function is set.
The time is not
displayed.
• If there is no power
supplied
• Check whether there is
power supplied.
The oven does not
work.
• If there is no power
supplied
• Check whether there is
power supplied.
The oven stops while
in operation.
• If it is unplugged from
the power socket
• Reconnect the power.
The power turns off
during operation.
• If continuous cooking
takes a long time
• After cooking for a long
time, let the oven cool.
• If the cooling fan does
not work
• Listen for the sound of
the cooling fan.
There is water
dripping.
• If the oven is installed
in a place without good
ventilation
• Keep the gaps specified
in the product installation
guide.
There is steam
through a crack in
the door.
• When using several
power plugs in the same
socket
• Use a single plug.
There is water
remaining in the oven.
• If there is no power
supplied
• Check whether there is
power supplied.
Electric shock occurs
on the oven.
• If you are using a socket
without grounding
The brightness inside
the oven varies.
• There may be water or
steam in some cases
depending on the food.
This is not a product
malfunction.
• Let the oven cool and
then wipe with a dry dish
towel.
• The brightness changes
depending on power
output changes.
• Power output changes
during cooking are not
malfunctions, so there is
no need to worry.
Troubleshooting
Problem
The buttons cannot
be pressed properly.
There is no power to
the oven.
Action
Cause
English 29
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 29
2018-12-04 PM 3:58:52
Troubleshooting
Problem
Cause
Cooking is finished,
but the cooling fan is
still running.
• The fan automatically
runs for a certain amount
of time to ventilate inside
the oven.
• This is not a product
malfunction, so there is
no need to worry.
The oven does not
heat.
• If the door is open
• Close the door and
restart.
• If oven controls are not
correctly set
• Refer to the chapter on
oven operation and reset
the oven.
• If the household fuse has
been blown or the circuit
breaker has operated
• Replace the fuse or reset
the circuit. If it happens
repeatedly, call an
electrician.
• During initial operation
• Smoke may come from
the heater when you first
use the oven. This is not
a malfunction, and if you
run the oven 2-3 times, it
should stop happening.
Smoke comes out
during operation.
Troubleshooting
There is a burning or
plastic smell when
using the oven.
Action
• If there is food on the
heater
• Let the oven cool
sufficiently and remove
the food from the heater.
• If using plastic or other
containers that are not
heat-resistant
• Use glass containers
suitable for hot
temperatures.
Problem
Cause
Action
The oven does not
cook properly.
• If the door is often
opened during cooking
• Do not frequently open
the door unless you
are cooking things that
need to be turned. If you
frequently open the door,
the interior temperature
will be lower and this
may affect the results of
your cooking.
The set is warm
during pyro cleaning.
• This is because pyro
cleaning uses high
temperatures.
• This is not a product
malfunction, so there is
no need to worry.
There is a burning
smell during pyro
cleaning.
• Pyro cleaning uses high
temperatures, so you
may smell food residue
burning.
• This is not a product
malfunction, so there is
no need to worry.
Steam cleaning does
not work.
• This is because the
temperature is too high.
• Cool the oven and then
use
30 English
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 30
2018-12-04 PM 3:58:52
Appendix
Information codes
Product data sheet
If the oven fails to operate, you may see an information code on the display. Check
the table below and try the suggestions.
Code
C-d1
Meaning
Door lock malfunctions
C-20
C-21
Sensor malfunctions
C-22
C-F1
Only occurs during EEPROM Read/
Write
C-F0
If there is no communication
between the main PCB and sub PCB
C-F2
C-d0
Energy Efficiency Index per cavity (EEI cavity)
Turn off the oven and then restart.
If the problem continues, turn off
all power for 30 seconds or more
and then reconnect. If the problem
is not fixed, please contact a
service centre.
Occurs when a communication
problem is maintained between the
Touch IC <-> Main or Sub micom
Turn off the oven and then restart.
If the problem continues, turn off
all power for 30 seconds or more
and then reconnect. If the problem
is not fixed, please contact a
service centre.
Button problem
Occurs when a button is pressed
and held for a period of time.
Clean the buttons and make sure
there is no water on/around them.
Turn off the oven and try again. If
the problem continues, contact a
local Samsung service centre.
Safety shutoff
Oven has continued operating at
a set temperature for an extended
time.
• Under 105 °C - 16 hours
• From 105 °C to 240 °C - 8 hours
• From 245 °C to Max - 4 hours
Model identification
This is not system failure. Turn off
the oven and remove food. Thenm
try again normally.
Energy Efficiency Class per cavity
SAMSUNG
NV70K3370BS/OL
NV70K3370BB/OL
95.2
A
Energy consumption (electricity) required to heat a
standardised load in a cavity of an electric heated oven
during a cycle in conventional mode per cavity
(electric final energy) (EC electric cavity)
0.99 kWh/cycle
Energy consumption required to heat a standardised load
in a cavity of an electric heated oven during a cycle in fanforced mode per cavity (electric final energy) (EC electric cavity)
0.80 kWh/cycle
Number of cavities
Heat source per cavity (electricity or gas)
Volume per cavity (V)
1
electricity
68 L
Type of oven
Built-in
Mass of the appliance (M)
38.8 kg
Data determined according to standard EN 60350-1 and Commission Regulations
(EU) No 65/2014 and (EU) No 66/2014.
Energy saving tips
• During cooking, the oven door should remain closed except for turning food
over. Do not open the door frequently during cooking to maintain the oven
temperature and to save energy.
• Plan oven use to avoid turning the oven off between cooking one item and the
next to save energy and reduce the time for re-heating the oven.
• If cooking time is more than 30 minutes, the oven may be switched off
5-10 minutes before the end of the cooking time to save energy. The residual
heat will complete the cooking process.
• Wherever possible cook more than one item at a time.
Appendix
S-01
Action
SAMSUNG
English 31
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 31
2018-12-04 PM 3:58:52
QUESTIONS OR COMMENTS?
COUNTRY
CALL
OR VISIT US ONLINE AT
ALBANIA
045 620 202
www.samsung.com/al/support
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800-SAMSUNG
(800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych:
801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (opłata według taryfy operatora)
http://www.samsung.com/pl/support/
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG
(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
DG68-00753A-03
NV70K3370BS_OL_DG68-00753A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 32
2018-12-04 PM 3:58:52
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising