Samsung | OM55N | User manual | Samsung OM55N Brugermanual

Samsung OM55N Brugermanual
Brukerveiledning for Smart Signage (felles)
Denne brukerveiledningen inneholder alminnelig informasjon for alle Smart Signage-modeller angående sikkerhetstiltak, tilkoblingsmuligheter og produktegenskaper.
Serie: QBN, QBR, QMN, QMR, QEN, OMN, OMN-D, OHN, OHN-DK, VMR-U, QPR-8K, QER
Fargen og utseendet kan variere avhengig av produktet, og innholdet i denne håndboken kan bli
endret uten forvarsel for å forbedre ytelsen.
© Samsung Electronics
Samsung Electronics eier opphavsretten til denne brukerhåndboken. Bruk eller reproduksjon av deler av eller hele denne håndboken uten tillatelse fra Samsung Electronics er forbudt. Andre varemerker enn Samsung Electronics
tilhører sine respektive eiere.
Innholdsfortegnelse
Før du tar produktet i bruk
Sikkerhetstiltak
Sikkerhetssymboler
Elektrisitet og sikkerhet
Installasjon
Bruk
Rengjøring
6
6
7
8
10
12
Oppbevaring og vedlikehold
13
Forberedelser
Fjernkontroll
14
Koble til og bruke en kildeenhet
Multiple Display Control
Før tilkobling
Kontrollpunkter før tilkobling
17
17
Koble til en PC
Tilkobling med en HDMI-kabel
Tilkobling med en DP-kabel
Koble til med en DVI-kabel (digital type)
Tilkobling med en HDMI-DVI-kabel
17
17
18
18
19
Kabeltilkobling
RS232C-kabel
LAN-kabel
Tilkobling
Kontrollkoder
Koble til en ekstern skjerm
20
Koble til en videoenhet
Tilkobling med en HDMI-kabel
Tilkobling med en HDMI-DVI-kabel
21
21
21
Koble til et lydsystem
22
Koble til LAN-kabelen
22
Bytte inndatakilde
Source
Web Browser
Remote Access
Remote Workspace
23
23
24
25
25
26
26
27
29
30
Bruke MDC
37
Installasjon/avinstallasjon av MDC-program 37
Player-funksjon
Player
Vise innhold
Når innhold kjøres
Tilgjengelig meny
Filformater som er kompatible med Player
38
38
39
39
40
Schedule
45
Clone Product
46
ID Settings
Device ID
Device ID Auto Set
PC Connection Cable
47
47
47
47
Video Wall
Video Wall
Horizontal x Vertical
Screen Position
Format
48
48
48
49
49
2
Innholdsfortegnelse
Network Status
50
Motion Lighting
61
Download Status Message
70
On/Off Timer
On Timer
Off Timer
Holiday Management
51
51
52
52
71
Reset OnScreen Display
71
53
URL Launcher
54
62
62
62
62
62
63
63
Language
Ticker
Picture Options
Colour Tone
Digital Clean View
HDMI Black Level
Film Mode
Local Dimming
Dynamic Backlight
URL Launcher Settings
55
Apply Picture Settings
63
Sound Mode
72
Picture Size Settings
Picture Size
Fit to screen
Zoom and Position
64
64
64
64
Balance
73
Equaliser
73
HDMI Sound
73
Reset Picture
65
Sound on Video Call
73
Digital Output Audio Format
73
Digital Output Audio Delay
74
Sound Output
74
Auto Volume
74
Reset Sound
74
Skjermjustering
Backlight / Brightness / Contrast / Sharpness 56
Colour Temperature
57
Advanced Settings
Picture Enhancer
HDR+ Mode eller HDR10+ Mode
Colour
Tint (G/R)
White Balance
White Balance Settings
Uniformity
Gamma
Contrast Enhancer
Black Tone
Flesh Tone
RGB Only Mode
Colour Space Settings
Input Signal Plus
58
58
58
58
58
59
59
59
60
60
60
60
60
60
61
OnScreen Display
Display Orientation
Onscreen Menu Orientation
Source Content Orientation
Aspect Ratio
66
66
66
66
Screen Protection
Auto Protection Time
Screen Burn Protection
67
67
67
Message Display
Source Info
No Signal Message
MDC Message
70
70
70
70
Lydjustering
Network
Network Status
75
Open Network Settings
Network Type
Innstillinger for nettverk (kablet)
75
75
76
3
Innholdsfortegnelse
Nettverksinnstillinger (trådløst)
Use WPS
78
80
IPv6
80
IPv6 Status
80
Server Network Settings
Connect to server
MagicInfo Mode
Server Access
FTP Mode
Proxy server
81
81
81
81
81
81
Device Name
81
System
Accessibility
High Contrast
Enlarge
82
82
82
Start Setup
83
Touch Control
Touch Control
Admin Menu Lock
83
83
83
Time
Clock Set
NTP Settings
DST
Power On Delay
84
84
84
84
84
Auto Source Switching
85
Auto Source Switching
Primary Source Recovery
Primary Source
Secondary Source
Default Input
85
85
85
85
85
Power Control
Auto Power On
PC module power
Max. Power Saving
Standby Control
Network Standby
Power Button
86
86
86
86
87
87
87
Eco Solution
Brightness Limit
Energy Saving Mode
Eco Sensor
Screen Lamp Schedule
No Signal Power Off
Auto Power Off
88
88
88
88
89
89
89
Temperature Control
90
Fan and Temperature
Fan Control
Fan Speed Setting
Outdoor Mode
91
91
91
91
Fan Settings
Fan Control
Fan Speed Setting
91
91
91
External Device Manager
Input Device Manager
92
92
Device Connection Manager
93
Play via
94
Change PIN
94
Security
Safety Lock On
Button Lock
USB Auto Play Lock
Mobile Connection Lock
Remote Management
Secured Protocol
Network Port
USB Port
Certificate Manager
95
95
95
96
96
96
96
96
96
96
General
Smart Security
Anynet+ (HDMI-CEC)
HDMI Hot Plug
Custom Logo
Game Mode
Empty Storage
97
97
97
99
99
100
100
Frame Alignment
100
Reset System
101
4
Innholdsfortegnelse
Støtte
Tillegg
Software Update
Update Now
102
102
Contact Samsung
102
Terms & Conditions eller Terms & Policy
102
Reset All
103
Feilsøkingsveiledning
Før du kontakter Samsungs
kundeservicesenter
Teste produktet
Kontrollere oppløsningen og frekvensen
Kontroller følgende.
Ansvar for betalingstjenesten (kostnad til
kundene)
111
Ikke en produktdefekt
111
En produktskade som er forårsaket av kundens
feil
111
Annet
111
Forhindrnig av bildeinnbrenning
112
Hva er bildeinnbrenning?
112
Anbefalte tiltak for å hindre innbrenning av
bilder
112
104
104
104
105
5
Kapittel 01
Før du tar produktet i bruk
Sikkerhetstiltak
Følgende sikkerhetsinstruksjoner er for din personlige sikkerhet og for å hindre skader på
utstyret. Les følgende for å sikre riktig bruk av produktet.
FARE FOR ELEKTRISK STØT. MÅ IKKE ÅPNES.
Sikkerhetssymboler
Symbol
Navn
Betydning
Advarsel
Hvis instruksjonene ikke følges, kan det føre til alvorlig skade eller
død.
Forsiktig
Hvis instruksjonene ikke følges, kan det føre til personskade eller
skade på eiendom.
Forbud
IKKE gjør dette.
Instruksjon Følg veiledningen.
FORSIKTIG!
FORSIKTIG: FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØT SKAL IKKE DEKSLET FJERNES (ELLER
BAKSIDEN). PRODUKTET INNEHOLDER INGEN INNVENDIGE DELER SOM KAN REPARERES AV
BRUKER OVERLAT ALL SERVICE TIL KVALIFISERT PERSONELL.
Dette symbolet angir at det er
høyspenning på innsiden. Det er
farlig å komme i kontakt med interne
deler av dette produktet.
Vekselspenning: Nominell spenning
som er markert med dette symbolet
er vekselspenning.
Dette symbolet angir at det
følger med viktig dokumentasjon
vedrørende bruk og vedlikehold i
dette produktet.
Likestrømsspenning: Nominell
spenning som er markert med dette
symbolet er Likestrømsspenning.
Klasse II-produkt: Dette symbolet
indikerer at det ikke krever jording.
Hvis dette symbolet ikke finnes på
et produkt med en nettledning, MÅ
produktet ha en god jording.
Forsiktig. Se brukerhåndboken: Dette
symbolet instruerer brukeren til å
se i brukerhåndboken for ytterligere
sikkerhetsrelatert informasjon.
6
Elektrisitet og sikkerhet
"" Følgende bilder er bare for referanse. Virkelige situasjoner kan avvike fra det som vises på
bildene.
Sett strømkontakten helt inn slik at den ikke er løs.
En usikker tilkobling kan forårsake brann.
Fjern støv omkring kontaktpolene på strømkabelen eller stikkontakten med en myk
klut.
Det kan føre til brann.
Advarsel
Koble støpselet til en jordet stikkontakt (unntatt enheter som ikke har jording).
Ikke berør strømkontakten med våte hender.
Ellers kan det oppstå elektrisk støt.
Det kan føre til elektrisk støt eller skade.
Ikke bruk en skadet strømkontakt eller en løs stikkontakt.
Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
Ikke bøy eller fra i strømledningen med kraft. Pass på at
strømledningen ikke blir liggende under tunge gjenstander.
En skadet kabel kan føre til feil på produktet, elektrisk støt eller
brann.
ikke koble flere produkter til samme stikkontakt.
Overopphetede stikkontakter kan forårsake brann.
7
Installasjon
Forsiktig
Hold i kontakten når du kobler strømledningen fra stikkontakten.
Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
Advarsel
Før du flytter produktet, slår du av strømbryteren og kobler fra
strømkabelen og alle andre tilkoblede kabler.
Skade på ledningen kan føre til brann eller elektrisk støt.
Når du kobler strømkontakten til porten, må du passe på at den blir
satt helt inn.
Hvis strømkontakten ikke er riktig koblet til porten, kan kontakten
løsne på et uventet tidspunkt, eller det kan være fare for
overoppheting på grunn av overspenning som kan føre til ulykker.
Når produktet installeres, må det plasseres på litt avstand fra veggen
så det får tilstrekkelig ventilasjon.
Høy innvendig temperatur kan føre til brann.
Bruk bare den strømledningen som fulgte med Samsung-produktet. Ikke bruk
strømkabler fra andre produkter.
Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
Ha stikkontakten på et sted der strømkabelen kan kobles til uten hindring.
Hvis det oppstår et problem med produktet, må strømledningen kobles fra så
strømforsyningen til produktet blir fullstendig avbrutt. Strømmen blir ikke fullstendig
brutt med Av/på-knappen på selve produktet.
Ikke installer produktet på et dårlig ventilert sted som for eksempel
en bokhylle eller et skap.
Høy innvendig temperatur kan føre til brann.
Ikke koble fra strømledningen mens produktet er i bruk.
Oppbevar plastemballasje utilgjengelig for barn.
Produktet kan bli skadet av elektrisk støt.
Hvis barn leker med plastemballasjen, kan det føre til kvelning.
Ikke plasser strømledningen (DC-strømforsyning) eller produktet
nær varmekilder.
(stearinlys, mygglamper, sigaretter, sprayer, varmeovner, steder som
er utsatt for direkte sollys (unntatt utendørsprodukter) med mer)
8
Når produktet installeres må det festes godt så det ikke faller.
Hvis produktet ikke er godt festet og et barn kommer bort i produktet
under lek, kan produktet falle og føre til at både barnet og produktet
skades.
Forsiktig
Sørg for at du ikke mister produktet under flytting.
Produktet kan da falle, noe som kan føre til personskader eller skader
på produktet.
Ikke installer produktet på et kjøkken eller i nærheten av en
kjøkkenbenk.
Matoljer og oljedamp kan skade eller deformere produktet.
Ikke legg ned produktet med forsiden ned.
Skjermen kan bli skadet.
Langvarig eksponering for direkte sollys kan føre til misfarging av skjermoverflaten.
La en tekniker montere veggstativet.
"" Unntatt utendørsprodukter
Installering utført av en ukvalifisert person kan føre til skade. Bruk bare godkjente
kabinetter.
Hvis produktet er plassert på et uvanlig sted, kan omgivelsene forårsaket betydelige
kvalitetsproblemer. Du bør derfor kontakte Samsungs kundeservicesenter før
installering.
(Dette gjelder for eksempel steder hvor det samles mye fint støv, steder hvor det
brukes kjemikalier, steder med for høye eller lave temperaturer, steder med mye fukt
eller vann, transportinstallasjoner som kjøretøyer, flyplasser og stasjoner som brukes
kontinuerlig over lang tid, osv.)
9
Bruk
Ikke påfør produktet slag eller støt.
•• Skjermen kan bli skadet.
•• Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
Advarsel
Hvis produktet lager merkelige lyder, lukter svidd eller begynner å
ryke, må du straks koble fra strømkabelen og kontakte Samsungs
kundeservicesenter.
Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
Oppbevar fjernkontrollbatterier og smått tilbehør utilgjengelig for
barn. Pass på at barn ikke svelger dem.
Hvis du finner ut at barna har allerede hatt batteriet i munnet, ta
straks kontakt med lege.
Ikke sett metallgjenstander (spisepinner, mynter, hårnåler osv.) eller
brennbare gjenstander (papir, fyrstikker osv.) inn i produktet (via
ventilen eller inndata-/utdataportene osv).
•• Hvis fremmedelementer kommer inn i produktet, må du slå
av produktet og koble fra strømledningen. Kontakt Samsungs
kundeservicesenter.
•• Ellers kan det oppstå feil på produktet, elektrisk støt eller brann.
Ikke plasser gjenstander som inneholder væske (vaser, potter, flasker
osv.) eller metallgjenstander oppå produktet.
"" Unntatt utendørsprodukter (OH*-serien)
Hvis du mister produktet eller utsiden blir skadet, slår du av
strømbryteren og kobler fra strømkabelen. Kontakt Samsungs
kundeservicesenter.
Fortsatt bruk kan føre til elektrisk støt eller brann.
•• Hvis fremmedelementer som for eksempel vann kommer inn i
produktet, må du koble fra strømledningen. Kontakt Samsungs
kundeservicesenter.
•• Ellers kan det oppstå feil på produktet, elektrisk støt eller brann.
Ved lyn eller torden må produktet slås av og strømledningen kobles
fra.
Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
Ikke flytt produktet ved å dra i strømkabelen eller andre kabler.
En skadet kabel kan føre til feil på produktet, elektrisk støt eller
brann.
Sjekk at ventilene ikke er blokkert av duker eller gardiner.
Ikke sett tunge gjenstander eller ting som barn liker (leker, godteri
osv.) oppå produktet.
Produktet eller den tunge gjenstanden kan falle ned når barn prøver å
nå lekene eller godteriet, noe som kan medføre alvorlig personskade.
Høy innvendig temperatur kan føre til brann.
10
Ikke heng på eller klatre på produktet.
•• Produktet kan da falle, noe som kan føre til personskader eller til
og med dødsfall.
•• Vær spesielt nøye med å passe på at barn henger på eller klatrer
på produktet.
Mens kontakten er koblet til en stikkontakt må du ikke stikke
strikkepinner eller andre ledere inn i den gjenværende stikkontakten.
Du må heller ikke berøre pinnene på støpselet umiddelbart etter at
støpselet er trukket ut av stikkontakten.
Ellers kan det oppstå elektrisk støt.
Forsiktig
Sett inn batteriene med riktig polaritet (+, –).
Hvis polariteten ikke er riktig, kan batteriet sprekke eller væsken fra
batteriet kan lekke ut, noe som kan føre til skader på omgivelsene,
brann eller personskader.
Ikke plasser tunge gjenstander på produktet.
Det kan medføre feil på produktet eller personskade.
Det er høy spenning inne i produktet. Du må aldri demontere,
reparere eller modifisere produktet selv.
•• Kontakt Samsungs kundeservicesenter for reparasjon.
•• Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
Når produktet ikke er i bruk over lengre tid på grunn av ferie eller annet, må
strømledningen kobles fra stikkontakten.
Støvansamling kombinert med varme kan forårsake brann, elektrisk støt eller strømlekkasje.
Hvis det oppstår en gasslekkasje, må du ikke berøre produktet eller støpselet. Luft ut
rommet umiddelbart.
Gnister kan forårsake eksplosjon eller brann.
Ikke bruk luftfukter eller komfyrer rundt produktet.
Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
Bruk produktet med anbefalt oppløsning og frekvens.
Synet ditt kan bli svekket.
Batteriene (og oppladbare batterier) er ikke vanlig avfall, og må innleveres til
resirkulering. Kunden er ansvarlig for å returnere de brukte eller oppladbare
batteriene til resirkulering.
Kunden kan levere brukte eller oppladbare batterier til nærmeste offentlige returstasjon,
eller til en forhandler som selger samme type batterier eller oppladbare batterier.
Hvil øynene i minst 5 minutter hver time du bruker produktet.
Tretthet i øynene er forbigående.
Hvis du lar skjermen stå på med et stillestående bilde over en lengre periode, kan det
føre til bildeinnbrenning eller ødelagte piksler.
Når produktet ikke er i bruk over lengre tid, bør du sette produktet i
strømsparingsmodus eller angi en skjermsparer i bevegelig modus.
Ikke bruk eller oppbevar lettantennelig spray eller brennbare stoffer i nærheten av
produktet.
Det kan medføre eksplosjon eller brann.
11
Bruk bare de spesifiserte standardbatteriene og ikke bruk nye og gamle batterier om
hverandre.
Ellers kan batteriene ta skade eller forårsake brann, personskader eller skader på
grunn av lekkasje av den innvendige væsken.
Rengjøring
Advarsel
Ikke se på skjermen fra kort avstand eller over lang tid.
Ikke spray vann eller rengjøringsmiddel direkte på produktet.
Synet ditt kan bli svekket.
•• Produktets overflate kan skades, eller merkingen kan bli visket ut
•• Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
"" Unntatt utendørsprodukter (OH*-serien)
Ikke løft eller flytt produktet mens det er i bruk.
Ikke berør skjermen når produktet har vært på i en lengre periode, da det blir varmt.
Ikke sett volumet for høyt når du bruker hodetelefoner, og ikke bruk dem over lang
tid.
Det kan føre til hørselsskader.
Forsiktig
Husk å trekke ut støpselet ved rengjøring, og tørk av med en myk, tørr klut som for
eksempel supermikrofiber eller bomullsflanell for å hindre riper.
Produktets overflate kan skades, eller merkingen kan bli visket ut
Pass på å bruke en myk og tørr klut som for eksempel supermikrofiber eller
bomullsflanell, siden overflaten på selve skjermen er sårbare for riper.
Produktets overflate og selve skjermen kan lett få riper av fremmedelementer.
Ikke bruk kjemikalier som inneholder alkohol, løsemidler eller overflatereaktive
stoffer, for eksempel voks, benzen, tynner, plantevernmidler, luftfriskere, smøremidler
eller rengjøringsmidler, på produktet.
Utsiden av produktet kan bli misfarget eller kanselert, overflaten på panelet kan
flasse av, eller merkingene kan bli visket ut.
12
Oppbevaring og vedlikehold
Rengjøring av utsiden og skjermen
Tørk av overflaten med en lett fuktet, myk klut og tørk til slutt av med en tørr klut.
1
2
3
Forholdsregler
Ikke skrap skjermen
med negler eller skarpe
gjenstander. Skraping kan
etterlate seg merker eller
skade produktet.
Ikke spray vann direkte på
produktet. Hvis det kommer
vann inn i produktet, kan det
føre til funksjonsfeil eller
brann.
På grunn av egenskapene til
høyglansede produkter kan en
UV-luftfukter i nærheten lage
hvite flekker på produktet.
"" Unntatt
utendørsprodukter (OH*serien)
•• Fjerning av klistremerker som er festet på skjermen, kan etterlate seg rester. Fjern restene
før du ser på skjermen.
•• Ikke trykk eller gni hardt på produktet. Det kan føre til skader på produktet.
•• Ikke tørk av skjermen med kjemikalier. Det kan føre til produktfeil.
•• Kontakt kundeservicesenteret hvis produktet må rengjøres innvendig (et servicegebyr vil
påløpe).
13
Kapittel 02
Forberedelser
Fjernkontroll
"" Bruk av andre skjermenheter i samme område som fjernkontrollen til dette produktet kan føre til at de andre skjermenhetene blir utilsiktet kontrollert.
"" En knapp uten en beskrivelse i bildet nedenfor, støttes ikke på produktet.
Slå på produktet.
Slå av produktet.
Nummerknapper
Brukes til å skrive inn en PIN-kode, en dato
eller lignende.
"" Fjernkontrollens knappefunksjoner
kan variere for forskjellige
produkter.
14
Justerer volumet.
Bytte inngangskilde.
Vise eller skjule bildet på skjermen.
En snarveisknapp til startskjermen (MagicInfo
eller URL Launcher).
Velg raskt funksjoner som brukes ofte, ved å
trykke på den mens innhold spilles av.
Demp lyden.
•• Slår på lyden: Trykk MUTE på nytt eller
trykk på volumkontrollknappen (+ VOL -).
Bruk denne hurtigtasten for å gå direkte til
MagicInfo.
"" Denne hurtigtasten er tilgjengelig når en
nettverksboks er tilkoblet. Du kan kjøpe
en nettverksboks separat.
"" Det kan hende at denne funksjonen ikke
støttes, avhengig av modell.
Vis informasjon om gjeldende
inngangskilde.
Gå til øvre, nedre, venstre eller høyre meny
eller juster innstillingen for et alternativ.
Bekreft et menyvalg.
Returner til forrige meny.
Det angir sikker låsefunksjon.
Trykk på SET -knappen og angi en enhetsID med de numeriske knappene. Kontroller
produktet med fjernkontrollen.
"" Fjernkontrollens knappefunksjoner
kan variere for forskjellige
produkter.
Gå ut av gjeldende meny.
Velg mellom de tilkoblede eksterne
enhetene.
"" Noen modeller støtter kanskje ikke alle
porttypene.
Annuller en verdi som er angitt med SET-tasten,
og kontroller alle tilkoblede produkter med
fjernkontrollen.
15
Slik plasserer du batterier i fjernkontrollen (AAA x 2)
"" Fjern batterier når fjernkontrollen ikke brukes over en lengre periode.
16
Kapittel 03
Koble til og bruke en kildeenhet
Før tilkobling
Kontrollpunkter før tilkobling
"" Se brukerveiledningen for kildeenheten du vil koble til.
Antall porter og plasseringen av dem på kildeenheten kan variere.
Koble til en PC
•• Ikke koble til strømkabelen før du har koblet til alle de andre kablene.
Pass på at du kobler til en kildeenhet før du kobler til strømkabelen.
•• En PC kan kobles til produktet på en rekke måter.
Velg en tilkoblingsmetode som passer din PC.
"" Ikke koble til strømkabelen før alle tilkoblinger er fullført.
Tilkobling av strømkabelen under tilkobling kan skade produktet.
Tilkobling med en HDMI-kabel
"" Kontroller typene porter på baksiden av produktet du ønsker å koble til.
"" Tilkobling av deler kan variere i forskjellige produkter.
"" Vi anbefaler at godkjente kabler brukes for tilkoblinger med HDMI- og DP-kabler.
HDMI IN
17
Tilkobling med en DP-kabel
Koble til med en DVI-kabel (digital type)
"" Tilkobling av deler kan variere i forskjellige produkter.
"" Tilkobling av deler kan variere i forskjellige produkter.
DVI/MAGICINFO IN
DP IN
•• Forholdsregler for bruk av DP
"" Noen grafikkort som ikke er kompatible med DP-standarden kan hindre at oppstarts-/
BIOS-skjermbildet i Windows blir vist i strømsparingsmodus. Hvis dette er tilfelle, må du
passe på å skru på produktet først før du slår på PC-en.
DVI/HDMI AUDIO IN
"" Hvis du bruker en DP-kabel som ikke tilfredsstiller VESA-standardene, kan det føre til at
produktet ikke fungerer som det skal. Samsung Electronics skal ikke holdes ansvarlig for
eventuelle problemer hvis det brukes en kabel som ikke oppfyller standardene.
Pass på at du bruker en DP-kabel som er spesifisert i VESA-standardene.
"" Hvis du deaktiverer strømsparingsmodus når inngangskilden er DisplayPort, kan det
føre til at det importeres ny oppløsningsinformasjon, og at størrelsen på eller posisjonen
til oppgavevinduet tilbakestilles.
DVI/MAGICINFO IN
HDMI
"" Hvis du vil bruke den optimale oppløsningen (3840 × 2160 ved 60 Hz) når inngangskilden
er DisplayPort, anbefaler vi at du bruker en DP-kabel som er kortere enn 5 meter.
"" Du kan bruke DVI-porten på produktet som HDMI-port ved å bruke en DVI-HDMI-adapter.
Lyden fungerer ikke hvis DVI-porten på produktet er koblet til HDMI-porten på PC-en med
en DVI-HDMI-adapter.
18
Tilkobling med en HDMI-DVI-kabel
"" Tilkobling av deler kan variere i forskjellige produkter.
Når du har koblet en datamaskin til produktet med en HDMI-DVI-kabel, må du passe på å
konfigurere innstillingene som vist nedenfor, for å aktivere lyd og bilde fra datamaskinen.
•• Sound → angi HDMI Sound til PC(DVI)
•• System → General → angi HDMI Hot Plug til Off
HDMI IN
DVI/HDMI AUDIO IN
19
Koble til en ekstern skjerm
•• Ikke koble til strømkabelen før du har koblet til alle de andre kablene.
Pass på at du kobler til en kildeenhet før du kobler til strømkabelen.
"" Bare de portene som er merket som DAISY CHAIN, støttes. Tilkobling av deler kan variere i forskjellige produkter.
"" Bruk en kabel som er kortere enn 3 meter for å få best mulig bildekvalitet for UHD-innhold.
"" Maksimal loopout: Opp til 4 støttes hvis HDCP 2.2 støttes, opp til 7 hvis HDCP 1.4 støttes, og opp til 9 hvis HDCP ikke støttes.
"" Hvis innstillingen Anynet+ (HDMI-CEC) settes til On mens du bruker en kjedekobling, kan det føre til funksjonsfeil.
PC
Skjerm 1
Skjerm 2
Skjerm 3
Skjerm 4
DP IN
HDMI OUT
(DAISY CHAIN IN) (DAISY CHAIN OUT)
HDMI IN
HDMI OUT
(DAISY CHAIN IN) (DAISY CHAIN OUT)
HDMI IN
HDMI OUT
(DAISY CHAIN IN) (DAISY CHAIN OUT)
HDMI IN
HDMI OUT
(DAISY CHAIN IN) (DAISY CHAIN OUT)
HDMI IN
HDMI OUT
(DAISY CHAIN IN) (DAISY CHAIN OUT)
HDMI IN
HDMI OUT
(DAISY CHAIN IN) (DAISY CHAIN OUT)
HDMI IN
HDMI OUT
(DAISY CHAIN IN) (DAISY CHAIN OUT)
HDMI IN
HDMI OUT
(DAISY CHAIN IN) (DAISY CHAIN OUT)
20
Koble til en videoenhet
•• Ikke koble til strømkabelen før du har koblet til alle de andre kablene.
Pass på at du kobler til en kildeenhet før du kobler til strømkabelen.
•• Du kan koble en videoenhet til produktet med en kabel.
"" Trykk på SOURCE-knappen på fjernkontrollen for å endre kilde.
Ved hjelp av en HDMI-kabel eller HDMI til DVI-kabel (UHD 30 Hz)
•• En HDMI-kabel støtter digitale video- og lydsignaler, og krever ikke noen lydkabel.
•• Hvis en ekstern enhet med en eldre versjon av HDMI er koblet til produktet, kan det hende
at bildet ikke vises som det skal (hvis det vises i det hele tatt), eller det kan hende at
lyden ikke fungerer. Spør produsenten av den eksterne enheten om HDMI-versjonen hvis
problemet vedvarer. Be om en oppgradering hvis versjonen er utdatert.
•• Sørg for å bruke en HDMI-kabel med en tykkelse på 14 mm eller mindre.
•• Sørg for å kjøpe en sertifisert HDMI-kabel. Hvis ikke kan det hende at bildet ikke vises, eller
det kan oppstå en tilkoblingsfeil.
Tilkobling med en HDMI-DVI-kabel
"" Tilkobling av deler kan variere i forskjellige produkter.
•• Lyden vil ikke være aktivert hvis produktet er koblet til en videoenhet med en HDMIDVI-kabel. For å løse dette kobler du i tillegg en lydkabel til lydportene på produktet og
videoenheten.
•• Når du har koblet en datamaskin til produktet med en HDMI-DVI-kabel, må du passe på å
konfigurere innstillingene som vist nedenfor, for å aktivere lyd og bilde fra videoenheten.
Du kan bruke DVI-porten på produktet som HDMI-port ved å bruke en DVI-HDMI-adapter.
–– Sound → angi HDMI Sound til AV(HDMI)
–– System → General → angi HDMI Hot Plug til On
"" Støttede oppløsninger inkluderer 1080p (50/60 Hz), 720p (50/60 Hz), 480p og 576p.
"" Sørg for å koble kontakter med samme farge til hverandre. (Hvit til hvit, rød til rød osv.)
HDMI IN
•• En vanlig HDMI-kabel med høy hastighet eller en kabel med Ethernet anbefales.
Dette produktet støtter ikke Ethernet-funksjonen via HDMI.
Tilkobling med en HDMI-kabel
DVI/HDMI AUDIO IN
"" Tilkobling av deler kan variere i forskjellige produkter.
DVI/MAGICINFO IN
HDMI
HDMI IN
21
Koble til et lydsystem
Koble til LAN-kabelen
"" Tilkobling av deler kan variere i forskjellige produkter.
"" Tilkobling av deler kan variere i forskjellige produkter.
"" Sørg for å koble kontakter med samme farge til hverandre. (Hvit til hvit, rød til rød osv.)
RJ45(LAN IN, LAN OUT)
AUDIO OUT
•• Bruk en Cat 7-kabel (*STP-type) for tilkoblingen. (10/100 Mbps)
*Shielded Twist Pair
22
Bytte inndatakilde
Source lar deg velge en rekke kilder og endre kildeenhetsnavn.
Du kan vise skjermen til en kildeenhet som er koblet til produktet. Velg en kilde fra Kildeliste
for å vise skjermen til den valgte kilden.
"" Du kan også endre inndatakilde ved å bruke SOURCE-knappen på fjernkontrollen.
Source
"" Skjermen vises kanskje ikke riktig hvis en feil kilde er valgt for kildeenheten du ønsker å
konvertere til.
SOURCE
Edit
Source
SOURCE → u → Edit → ENTER E
MagicInfo S
Web Browser
Screen Mirroring Remote Workspace
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
HDMI 1
HDMI 2
DisplayPort
Rediger navnet og enhetstypen for en tilkoblet ekstern enhet.
•• Listen kan inneholde følgende kildeenheter. Kildeenheter i listen varierer avhengig av
hvilken kilde som er valgt.
HDMI 1 / HDMI 2 / DisplayPort / DVI / Cable Box / Game Console / PC / Blu-ray player
"" Tilgjengelige kildeenheter kan variere avhengig av produktet.
•• Du kan ikke redigere følgende kilder.
MagicInfo S / URL Launcher / Web Browser / Screen Mirroring / Remote Workspace
"" Menyalternativene kan variere fra modell til modell.
23
Web Browser
SOURCE →
Web Browser → ENTER E
"" Koble til nettverket for å få tilgang til Internett fra produktet på samme måte som du
kobler til Internett fra en datamaskin.
Settings
SOURCE →
Advanced Settings
General
Skjul faner og verktøylinje
automatisk
Hvis nettleserfanene, -menyen eller -verktøylinjen ikke er brukt
på en stund, forsvinner de automatisk. Hvis du vil at de skal
vises igjen, flytter du pekeren eller fokuset øverst på skjermen.
•• Bruk / Bruk ikke
Web Browser → u → Settings → ENTER E
Refresh Interval
Angi hvor lenge nettleseren skal vente før den går tilbake til hjemmesiden.
•• Off / 5 min / 10 min / 15 min / 30 min
Zoom
Angi hvilken zoomskala som skal brukes når nettleseren er oppdatert.
•• 50% / 75% / 100% / 125% / 150% / 200% / 300%
Home Page
Skjul markøren i
berøringsmodus
Popup-blokkering
Skjul markøren for ikke å forstyrre berøringsfunksjonene.
•• Bruk / Bruk ikke
Gjør det mer behagelig å surfe på nettet ved å blokkere popupvinduer.
•• Bruk / Bruk ikke
Proxy-server
Tilbakestill innstillinger
Konfigurer en proxy-server for nettleseren.
•• Bruk / Bruk ikke
Alle dine egendefinerte nettleserinnstillinger tilbakestilles til
standardverdiene. Bokmerkene og historikken påvirkes ikke.
Angi hvilket nettsted som skal vises når nettleseren er oppdatert.
•• Samsung Display / Custom
Search Engine
Custom
Hvis du skriver inn et nøkkelord i inndatafeltet for URL/nøkkelord, åpner nettleseren siden
med søkeresultater. Velg søkemotoren du vil bruke.
Angi URL-adressen som skal brukes som hjemmeside.
•• Google / Bing
•• Enter URL
"" Bare tilgjengelig når Home Page er angitt til Custom.
24
Remote Access
Privacy & Security
Be nettsteder om ikke å spore deg.
•• Bruk / Bruk ikke
SOURCE →
Remote Access → ENTER E
Få tilgang til ekstern PC og arbeidsressursene med denne funksjonen.
Slett historikk
Slett hele leserloggen.
"" Sørg for at produktet er koblet til nettverket.
JavaScript
Tillat alle sider å kjøre JavaScript for en bedre
nettleseropplevelse.
Do Not Track
•• Bruk / Bruk ikke
Slett nettleserdata
Slett alle nettleserdata, for eksempel informasjonskapsler,
bufrede bilder og data. Bokmerkene og historikken påvirkes
ikke.
"" Bare modellene QPR-8K og QER støttes.
•• Remote PC: Med denne funksjonen kan du koble produktet til en ekstern PC eller en
skyserver.
"" Bare datamaskiner eller skyservere som kjører på macOS/Windows 7 Pro eller nyere,
støttes.
•• Office 365: Gir tilgang til Office 365-funksjoner fra Microsoft.
•• VMware Horizon: Gir tilgang til VMware Horizon for bedrifter som bruker VMwareinfrastrukturen med en Horizon-konto.
Encoding
Encoding
"" Sørg for å koble til tastaturet og musen før du starter denne funksjonen.
Velg en kodingsmetode for nettsider. Den gjeldende
innstillingen er Auto.
Remote Workspace
•• Auto / Manuell (Gjeldende: Unicode)
SOURCE →
Remote Workspace → ENTER E
Med denne funksjonen kan du koble produktet til en ekstern PC eller en skyserver.
Om
Angi adressen til PC-en eller skyserveren du vil koble til. Følg deretter instruksjonene på
skjermen.
Vis gjeldende versjon av nettleseren.
"" Sørg for at produktet er koblet til nettverket.
"" Sørg for å koble til tastaturet og musen før du starter denne funksjonen.
"" Bare datamaskiner eller skyservere som kjører på Windows 7 Pro eller nyere, støttes.
"" Modellene QPR-8K og QER støttes ikke.
25
Kapittel 04
Multiple Display Control
Styr flere skjermer koblet til en PC samtidig.
Kabeltilkobling
•• Pinnetilordning
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
6 7 8 9
9 8 7 6
<Hanntype>
<Hunntype>
RS232C-kabel
Grensesnitt
RS232C (9-pinners)
Pinne
TxD (nr. 2) RxD (nr. 3) GND (nr. 5)
Bithastighet
9600 bps
Databiter
8 biter
Paritet
Ingen
Stoppbit
1 biter
Flytkontroll
Ingen
Maksimal lengde
15 m (bare skjermet type)
Pinne
Signal
Pinne
Signal
1
Registrer databærer
6
Forbered datasett
2
Mottatt data
7
Send forespørsel
3
Overført data
8
Klargjør til sending
4
Forbered dataterminal
9
Ringeindikator
5
Bakkesignal
26
LAN-kabel
•• RS232C-kabel
Forbinder: 9-pinners D-Sub til stereo-kabel
•• Pinnetilordning
6
3
2
1
1
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
9
-P1-
5
-P1-
Hanntype
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
3
1
Tx
STEREO
Tx
2
2
Rx
PLUGG
Gnd
5
3
Gnd
(ø3,5)
Pinne nr.
Standardfarge
Signal
1
Hvit og oransje
TX+
2
Oransje
TX-
3
Hvit og grønn
RX+
4
Blå
NC
5
Hvit og blå
NC
6
Grønn
RX-
7
Hvit og brun
NC
8
Brun
NC
27
Kryss-LAN-kabel (PC til PC)
•• Forbinder : RJ45
Direkte LAN-kabel (PC til HUB)
HUB
P1
P2
P2
P1
P1
P2
Signal
P1
P2
Signal
TX+
1
3
RX+
TX-
2
6
RX-
Signal
P1
P2
Signal
RX+
3
1
TX+
TX+
1
1
TX+
RX-
6
2
TX-
TX-
2
2
TX-
RX+
3
3
RX+
RX-
6
6
RX-
28
Tilkobling
•• Tilkobling 3
"" Sørg for å koble hver av adapterne til riktig RS232C IN- eller OUT-port på produktet.
PC
"" Tilkoblingene kan variere fra modell til modell.
Skjerm 1
Skjerm 2
Skjerm 3
Skjerm 4
•• Tilkobling 1
PC
Skjerm 1
RS232C IN
Skjerm 2
RS232C OUT
RS232C IN
Skjerm 3
RS232C OUT
RS232C IN
RS232C OUT
Skjerm 4
RS232C IN
RJ45
RJ45(LAN IN) RS232C OUT
RS232C IN
RS232C OUT
RS232C IN
RS232C OUT
RS232C IN
RS232C OUT
RS232C OUT
•• Tilkobling 4
"" Dette alternativet er bare tilgjengelig for modeller som har LAN IN - og LAN OUT -porter.
PC
•• Tilkobling 2
Skjerm 1
Skjerm 2
Skjerm 3
Skjerm 4
PC
Skjerm 1
Skjerm 2
Skjerm 3
RJ45
5
RJ45(LAN IN)
4
3
2
LAN IN
LAN OUT
LAN IN
LAN OUT
LAN IN
LAN OUT
LAN IN
LAN OUT
1
RJ45
RJ45(LAN IN)
RJ45(LAN IN)
29
Kontrollkoder
•• All kommunikasjon foregår i heksadesimaler. Kontrollsummen beregnes ved å legge
sammen alle verdiene unntatt overskriften. Hvis en kontrollsum blir mer enn 2 sifre som
vist nedenfor (11 + FF + 01 + 01 = 112), fjernes det første tallet.
Vise kontrolltilstand (hent kontrollkommando)
Slå for eksempel på & ID = 0
Sokkel
Kommando
0xAA
Kommandotype
ID
Datalengde
0
Kontrollsum
Kontrollere (Angi kontrollkommando)
Sokkel
Kommando
0xAA
Kommandotype
ID
Datalengde
Data
1
Verdi
Kontrollsum
Sokkel
Kommando
0xAA
0x11
Sokkel
Kommando
0xAA
0x11
ID
ID
Datalengde
Data 1
1
"Power"
Datalengde
Data 1
1
1
Kontrollsum
12
•• For å kontrollere alle enheter som er tilkoblet av en seriekabel samtidig uavhengig av IDer,
angir du IDen som "0xFE" og overfører kommandoer. Kommandoer utføres av hver enhet,
men ACK vil ikke svare.
Kommando
Nr.
Kommandotype
Kommando
Verdiområde
1
Strømkontroll
0x11
0–1
2
Volumkontroll
0x12
0–100
3
Inngangskildekontroll
0x14
-
4
Skjermstørrelseskontroll
0x19
0–255
5
Moduskontroll for videovegg
0x5C
0–1
6
Sikkerhetslås
0x5D
0–1
7
Videovegg på
0x84
0–1
8
Brukerkontroll for videovegg
0x89
-
30
Strømkontroll
Volumkontroll
•• Funksjon
Et produkt kan slås på og av med en PC.
•• Funksjon
Volumet på et produkt kan justeres med en PC.
•• Vise strømtilstand (Hent strøm PÅ/AV-status)
•• Vise volumtilstand (Hent volumstatus)
Sokkel
Kommando
0xAA
0x11
Datalengde
ID
Kontrollsum
0
•• Stille inn strøm PÅ/AV (Angi strøm PÅ/AV)
Sokkel
Kommando
0xAA
0x11
ID
Sokkel
Kommando
0xAA
0x12
Datalengde
ID
Kontrollsum
0
•• Stille inn volum (Angi volum)
Datalengde
Data
1
"Power"
Kontrollsum
Sokkel
Kommando
0xAA
0x12
ID
Datalengde
Data
1
"Volume"
"Power": Strømkode som skal angis på et produkt.
"Volume": Volumverdikode som skal angis på et produkt. (0-100)
1: Strøm PÅ
•• Ack
0: Strøm AV
•• Ack
Sokkel
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
3
'A'
0x11
"Power"
Kontrollsum
•• Nak
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
3
'N'
0x11
"ERR"
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
3
'A'
0x12
"Volume"
Kontrollsum
"Volume": Volumverdikode som skal angis på et produkt. (0-100)
•• Nak
"Power": Strømkode som skal angis på et produkt.
Sokkel
Sokkel
Kontrollsum
Kontrollsum
Sokkel
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
3
'N'
0x12
"ERR"
Kontrollsum
"ERR" : En kode som viser hvilken feil som har oppstått.
"ERR" : En kode som viser hvilken feil som har oppstått.
31
Inngangskildekontroll
•• Ack
Sokkel
•• Funksjon
Inndatakilden til en produkt kan endres med en PC.
0xAA
•• Vise inngangskildetilstand (Hent inngangskildestatus)
Sokkel
Kommando
0xAA
0x14
Datalengde
ID
0
Kommando
0xAA
0x14
ID
0xFF
ID
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
3
'A'
0x14
"Input
Source"
Kontrollsum
"Input Source": En inngangskilde som skal angis på et produkt.
Kontrollsum
•• Nak
•• Stille inn inngangskilde (Angi inngangskilde)
Sokkel
Kommando
Datalengde
Data
1
"Input Source"
Kontrollsum
Sokkel
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
3
'N'
0x14
"ERR"
Kontrollsum
"ERR" : En kode som viser hvilken feil som har oppstått.
"Input Source": En inngangskilde som skal angis på et produkt.
0x18
DVI
0x0C
Inngangskilde
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_video
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
0x24
HDMI2_PC
0x25
DisplayPort
"" DVI_video, HDMI1_PC og HDMI2_PC kan ikke brukes med Angi kommando. De reagerer
bare på "Hent"-kommandoer.
"" MagicInfo er bare tilgjengelig med modeller som inneholder funksjonen MagicInfo.
32
Skjermstørrelseskontroll
Moduskontroll for videovegg
•• Funksjon
Skjermstørrelsen for et produkt kan endres med en PC.
•• Funksjon
Video Wall-modus kan aktiveres på et produkt ved hjelp av en PC.
Denne kontrollen er bare tilgjengelig på et produkt der Video Wall er aktivert.
•• Vise skjermstørrelsen (Hent skjermstørrelsestatus)
Sokkel
Kommando
0xAA
0x19
Datalengde
ID
0
•• Vise videoveggmodus (Hent videoveggmodus)
Kontrollsum
•• Ack
Sokkel
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
3
'A'
0x19
"Screen Size"
Sokkel
Kommando
0xAA
0x5C
Datalengde
ID
0
Kontrollsum
•• Stille inn videovegg (Angi videoveggmodus)
Kontrollsum
"Screen Size": Skjermstørrelse for produkt (område: 0–255, enhet: tommer)
Sokkel
Kommando
0xAA
0x5C
ID
Datalengde
Data
1
"Video Wall Mode"
Kontrollsum
"Video Wall Mode": En kode som brukes til å aktivere Video Wall-modus på et produkt
•• Nak
Sokkel
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
3
'N'
0x19
"ERR"
"ERR": En kode som viser hvilken feil som har oppstått.
1: Full
Kontrollsum
0: Natural
•• Ack
Sokkel
Kommando
0xAA
0xFF
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
3
'A'
0x5C
"Video Wall
Mode"
ID
Kontrollsum
"Video Wall Mode": En kode som brukes til å aktivere Video Wall-modus på et produkt
•• Nak
Sokkel
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
3
'A'
0x5C
"ERR"
Kontrollsum
"ERR": En kode som viser hvilken feil som har oppstått.
33
Sikkerhetslås
Videovegg på
•• Funksjon
PC kan brukes til å slå funksjonen Safety Lock On på eller av på et produkt.
•• Funksjon
PC slår produktets videovegg på og av.
Denne kontrollen er tilgjengelig uavhengig av om strømmen er slått på eller ikke.
•• Vise sikkerhetslåstilstanden (Hent sikkerhetslåsstatus)
Sokkel
Kommando
0xAA
0x5D
Datalengde
ID
Kontrollsum
0
Kommando
0xAA
0x5D
ID
Sokkel
Kommando
0xAA
0x84
Datalengde
Data
1
"Safety Lock"
Kontrollsum
Sokkel
Kommando
0xAA
0x84
1: Videovegg på
1: PÅ
0: Videovegg av
0: AV
•• Ack
•• Ack
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
3
'A'
0x5D
"Safety Lock"
Kontrollsum
0xAA
0xFF
ID
Datalengde
Data
1
V.Wall_On
Kontrollsum
Sokkel
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
3
'A'
0x84
V.Wall_On
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
3
'N'
0x84
ERR
Kontrollsum
•• Nak
•• Nak
Kommando
ID
V.Wall_On : Samme som ovenfor
"Safety Lock": Sikkerhetslåskode som skal angis på et produkt
Sokkel
Kontrollsum
0
•• V.Wall_On: Videoveggkoden som skal angis på produktet
"Safety Lock": Sikkerhetslåskode som skal angis på et produkt
Sokkel
Datalengde
ID
•• Angi på/av for videoveggen
•• Aktivere eller deaktivere sikkerhetslås (Angi sikkerhetslås aktiver/deaktiver)
Sokkel
•• Hent på/av-status for videoveggen
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
3
'N'
0x5D
"ERR"
Kontrollsum
Sokkel
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Kontrollsum
"ERR": En kode som viser hvilken feil som har oppstått.
"ERR": En kode som viser hvilken feil som har oppstått.
34
Brukerkontroll for videovegg
Wall_SNo: Produktnummerkode angitt på produktet
10×10 videoveggmodell: (1–100)
•• Funksjon
PC slår produktets videoveggfunksjon på og av.
Settnummer
Data
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
•• Hent status for videovegg
Sokkel
Kommando
0xAA
0x89
ID
Datalengde
0
Kontrollsum
•• Angi videovegg
Sokkel
Kommando
0xAA
0x89
ID
Datalengde
Verdi1
Val2
2
Wall_Div
Wall_SNo
Kontrollsum
•• Ack
Sokkel Kommando
0xAA
ID
0xFF
Datalengde Ack/Nak
4
'A'
r-CMD
0x89
Verdi1
Val2
Kontrollsum
Wall_Div Wall_SNo
•• Nak
Sokkel
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
3
'N'
0x89
ERR
Kontrollsum
"ERR": En kode som viser hvilken feil som har oppstått.
35
Wall_Div: Videoveggens divider-kode som er angitt på produktet
10×10 videoveggmodell
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Av
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
1
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19
0x1A
0x1B
0x1C
0x1D
0x1E
0x1F
2
0x21
0x22
0x23
0x24
0x25
0x26
0x27
0x28
0x29
0x2A
0x2B
0x2C
0x2D
0x2E
0x2F
3
0x31
0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3A
0x3B
0x3C
0x3D
0x3E
0x3F
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4A
0x4B
0x4C
0x4D
0x4E
0x4F
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5A
0x5B
0x5C
0x5D
0x5E
0x5F
6
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x68
0x69
0x6A
0x6B
0x6C
0x6D
0x6E
0x6F
7
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79
0x7A
0x7B
0x7C
0x7D
0x7E
N/A
8
0x81
0x82
0x83
0x84
0x85
0x86
0x87
0x88
0x89
0x8A
0x8B
0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
0x92
0x93
0x94
0x95
0x96
0x97
0x98
0x99
0x9A
0x9B
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1
0xA2
0xA3
0xA4
0xA5
0xA6
0xA7
0xA8
0xA9
0xAA
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1
0xB2
0xB3
0xB4
0xB5
0xB6
0xB7
0xB8
0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1
0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
0xC7
0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1
0xD2
0xD3
0xD4
0xD5
0xD6
0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1
0xE2
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
36
Bruke MDC
MDC (Multiple Display Control) er et program som gjør det enkelt å kontrollere flere
skjermenheter samtidig ved hjelp av en PC.
Du finner opplysninger om hvordan du bruker MDC-programmet i hjelpen etter at du har
installert programmet. MDC-programmet er tilgjengelig på nettstedet. (http://displaysolutions.
samsung.com)
"" Hvis du trykker på On eller Off-knappen øverst til venstre på skjermen, kontrollerer
produktet statusen sin i cirka ett minutt. Vent ett minutt hvis du vil kjøre andre
kommandoer.
"" Mer informasjon om hvordan du kobler til enheter for å styre flere skjermer, finner du på
siden 29.
Installasjon/avinstallasjon av MDC-program
"" Trinnene for installasjon og avinstallasjon kan variere avhengig av operativsystem.
7 I vinduet Ready to Install the Program som vises, kontrollerer du katalogbanen som
programmet skal installeres i, og klikker på Install.
8 Installasjonsfremdriften vises.
9 Klikk på Finish i vinduet InstallShield Wizard Complete som vises.
"" Velg Launch the program og klikk på Finish for å kjøre MDC-programmet med én gang.
10 MDC Unified-snarveisikonet opprettes på skrivebordet etter installasjon.
"" MDC-utføringsikonet vises kanskje ikke avhengig av PC-systemet eller
produktspesifikasjonene.
"" Trykk på F5 hvis utføringsikonet ikke vises.
Avinstallering
1 Velg Innstillinger → Kontrollpanel på Start-menyen og dobbeltklikk på Legg til/slett
program.
2 Velg MDC Unified fra listen og klikk på Endre/fjern.
Installasjon
"" MDC-installasjon kan påvirkes av grafikkortet, hovedkortet og nettverksforhold.
1 Klikk på installasjonsprogrammet MDC Unified.
2 Klikk på Next.
3 Når skjermbildet Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified vises, klikker du på
Next.
4 I det viste License Agreement-vinduet velger du I accept the terms in the license
agreement og klikker på Next.
5 I vinduet Customer Information som vises, fyller du ut alle informasjonsfeltene og klikker
på Next.
6 I vinduet Destination Folder som vises, velger du katalogbanen som du ønsker å installere
programmet i, og klikker på Next.
"" Hvis katalogbanen ikke er spesifisert, installeres programmet i standard katalogbane.
37
Kapittel 05
Player-funksjon
Tilgjengelig ved hjelp av HOME-knappen på fjernkontrollen.
Player
Nr.
Beskrivelse
Velg mellom internt og eksternt minne.
HOME
→ Player → ENTER E
Spill av et utvalg av innhold, for eksempel kanaler med angitte tidsplaner, maler eller filer.
Player
Internal Memory
Filter By: All
No channels
Network Channel
Options
Spill av innhold, maler og sendeplaner som er konfigurert på serveren.
•• Du kan vise om serveren er koblet til (godkjenning) på skjermbildet
Player. Hvis du vil se om serveren er koblet til når du spiller av fra en
nettverkskanal, trykker du på INFO på fjernkontrollen.
1 Velg Network Channel fra skjermen Player. Meldingen No channels vises
hvis ingen kanaler er registrert i Network Channel.
2 Network Channel starter opp og kjører.
Spill av innhold på serveren.
Spill av maler som er lagret i mappen My Templates i internminnet.
Network File
Velg en innholdstype som kriterium for å søke etter en bestemt innholdsliste.
Angi forskjellige alternativer for Player.
My Templates
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
"" For å bruke Player-funksjonen må du sette Play via til MagicInfo i System.
(MENU m → System → Play via → MagicInfo)
Vise innhold
1 Velg enten internt eller eksternt minne. Filene som er lagret i det valgte minnet, vises.
2 Velg ønsket fil. Innholdet vises på skjermen. (Mer informasjon om kompatible filformater
finnes i delen “Filformater kompatible med Player”.)
"" Du må angi Clock Set før du kan bruke denne funksjonen.
38
Når innhold kjøres
Tilgjengelig meny
Trykk på TOOLS-knappen på fjernkontrollen under avspilling av innhold for å konfigurere
innstillinger.
Kontrollknapper på fjernkontrollen
Du kan spille av, sette på pause eller hoppe over innhold på spillelisten ved hjelp av knappene
på fjernkontrollen.
Menu
Playlist
Knapp
TOOLS
INFO
Funksjon
Viser menylinjen.
Viser generell informasjon om innholdet.
Beskrivelse
Se en liste over innhold som spilles av.
Channel List
Network Channel / Internal Channel / USB
Sound Mode
Tilpasser lydinnstillingene til innholdet som spilles av.
Repeat All / Repeat One Angi gjentagelsesmodus.
►
Går til neste fil eller side.
Background Music
◄
Går til forrige fil eller side.
Reset
Tilbakestill bakgrunnsmusikken.
Spiller av eller stopper lysbildefremvisning eller videoinnhold.
Pause
Stopp bakgrunnsmusikken.
E/∆/³
Angi bakgrunnsmusikken som skal spilles av når innhold kjøres.
´
Slutter å vise innhold og går til skjermen Player.
Prev
Spill av forrige bakgrunnsmusikk på listen.
π
Spoler tilbake videoinnholdet.
Next
Spill av neste bakgrunnsmusikk på listen.
µ
Spoler fremover i videoinnholdet.
"" Hvis det er bare én fotofil i internminnet eller USB-minnet, spilles ikke lysbildefremvisning
av.
"" Reset, Pause, Prev, Next vises bare når bakgrunnsmusikken er angitt.
"" Hvis navnet på en mappe på USB-enheten er for langt, kan du ikke velge mappen.
"" Alternativet Portrait for Content Orientation er ikke tilgjengelig for innhold med en
oppløsning høyere enn 3840 x 2160.
"" Content Size for videoer med en oppløsning høyere enn 3840 x 2160 støtter bare Full
Screen.
39
Filformater som er kompatible med Player
•• Støttede filsystemer omfatter FAT32 og NTFS.
•• En fil med en loddrett og vannrett oppløsning som er større enn maksimal oppløsning, kan
ikke spilles av. Kontroller filens loddrette og vannrette oppløsning.
•• Kontroller hvilke kodektyper og versjoner for video og lyd som støttes.
•• Kontroller hvilke filversjoner som støttes.
"" PowerPoint-versjon opptil 97–2013 støttes.
"" For USB-Internal Memory-filoverføring klikker du på Options → Send.
•• Plassering for malfiler
–– Internal Memory → USB -overføring: USB → under MagicinfoSlide -mappen
–– USB → Internal Memory -overføring: Internal Memory → under My Templates
-mappen
•• Plassering for andre filer (ikke maler)
–– Internal Memory → USB -overføring: USB → under MagicinfoSlide -mappen
–– USB → Internal Memory -overføring: Under rotmappen
Nettverksplan med flere vinduer
Restriksjoner for lydutgang
•• Det kan ikke brukes mer enn én lydutgang.
•• Avspillingsprioritet: nettverks-BGM → lokal BGM → videofil i hovedvinduet som er valgt av
brukeren
"" Nettverks-BGM: Innstillingene kan konfigureres når du oppretter en serverplan.
"" Lokal BGM: BGM-innstillingene kan konfigureres med verktøyene som vises etter at du
har trykket på TOOLS under Player-avspilling.
"" Brukervalgt hovedvindu: Innstillingene for hovedvinduet kan konfigureres når du
oppretter en serverplan.
Malfiler(*.LFD)
Restriksjoner
•• Kontroller at mappene Contents og Schedules er publisert på USB-lagringsenheten.
"" Riktig publisert innhold vises som Published Content
"" Når du kopierer innhold du har publisert på en USB-enhet (Published Content
) på
.
Internal Memory, vises innholdet i Internal Memory bare som Published Content
Mappene Contents og Schedules er ikke synlige under Internal Memory.
Restriksjoner for avspilling
Restriksjoner for avspilling
•• 1 til 3 FHD-videofiler kan spilles av samtidig, eller bare én UHD-videofil og én FHD-videofil
om gangen. I stående avspillingsmodus kan 3 FHD-videofiler spilles av samtidig, eller bare
én UHD-videofil om gangen.
•• Maks. to videofiler (Video) kan spilles av.
•• For Office-filer (PPT- og Word-filer) og PDF-filer støttes bare én filtype om gangen.
•• LFD(*.LFD)-filer støttes ikke.
•• Innhold med en oppløsning høyere enn 3840 x 2160 støttes ikke.
på USB-enheten.
•• For Office-filer (PPT- og Word-filer) og PDF-filer støttes bare én filtype om gangen.
•• Når mer enn én videofil spilles av samtidig, må du sørge for at visningsområdene ikke
overlapper hverandre.
Restriksjoner for lydutgang
•• Det kan ikke brukes mer enn én lydutgang.
•• Avspillingsprioritet: nettverks-BGM → lokal BGM → videofil i hovedvinduet som er valgt av
brukeren
40
Videokodeker (unntatt QPR-8K-modellen)
Filtype
Beholder
*.avi
H.264 BP/MP/HP
*.mkv
*.asf
*.wmv
Videokodek
AVI
Oppløsning
4096 x 2160: 30
4096 x 2160
HEVC (H.265 - Main, Main10)
Motion JPEG
Bildefrekvens
(fps)
3840 x 2160
3840 x 2160: 60
Bithastighet
(Mbps)
Lydkodek
60
60
80
30
80
Dolby Digital
*.mp4
MKV
*.mov
ASF
MVC
LPCM
*.3gp
MP4
MPEG4 SP/ASP
ADPCM(IMA, MS)
*.vro
3GP
*.mpg
MOV
*.mpeg
FLV
MPEG2
*.ts
VRO
MPEG1
*.tp
VOB
*.trp
PS
Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3
*.flv
TS
*.vob
SVAF
Window Media Video v9 (VC1)
AC3
AAC
60
HE-AAC
WMA
DD+
1920 x 1080
20
MPEG(MP3)
AC-4
Window Media Video v7(WMV1), v8(WMV2)
G.711(A-Law, μ-Law)
H 263 Sorenson
OPUS
30
*.svi
*.m2ts
VP6
*.mts
*.webm
WebM
*.rmvb
RMVB
VP8
1920 x 1080
60
20
VP9
3840 x 2160
3840 x 2160: 60
80
RV8/9/10 (RV30/40)
1920 x 1080
60
20
Vorbis
RealAudio 6
41
Videokodeker (gjelder bare QPR-8K-modellen)
Filtype
Beholder
*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
AVI
Bildefrekvens
(fps)
Bithastighet
(Mbps)
Videokodek
Oppløsning
H.264 BP/MP/HP
4096 x 2160
HEVC (H.265 - Main, Main10)
7680 x 4320
60
80
Motion JPEG
3840 x 2160
30
80
4096 x 2160: 30
3840 x 2160: 60
Lydkodek
60
Dolby Digital
*.mp4
MKV
*.mov
ASF
MVC
LPCM
*.3gp
MP4
MPEG4 SP/ASP
ADPCM(IMA, MS)
*.vro
3GP
*.mpg
MOV
*.mpeg
FLV
MPEG2
*.ts
VRO
MPEG1
*.tp
VOB
*.trp
PS
Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3
*.flv
TS
*.vob
SVAF
Window Media Video v9 (VC1)
AC3
AAC
60
HE-AAC
WMA
DD+
1920 x 1080
20
MPEG(MP3)
AC-4
Window Media Video v7(WMV1), v8(WMV2)
G.711(A-Law, μ-Law)
H 263 Sorenson
OPUS
30
*.svi
*.m2ts
VP6
*.mts
*.webm
WebM
*.rmvb
RMVB
VP8
1920 x 1080
60
20
VP9
3840 x 2160
3840 x 2160: 60
80
RV8/9/10 (RV30/40)
1920 x 1080
60
20
Vorbis
RealAudio 6
"" Da spesifikasjonene er basert på nåværende 8K-tilkobling og -standarder for dekoding, kan det hende at fremtidige standarder for tilkobling, kringkasting og dekoding ikke støttes.
Oppgradering for å møte fremtidige standarder kan kreve kjøp av tilleggsenheter.
"" Det kan hende at enkelte tredjepartsstandarder ikke støttes.
42
Andre begrensninger
Lyddekodere
•• Hvis det er et problem med innholdet, vil kanskje ikke kodeken fungere som den skal.
•• WMA støttes opptil 10 Pro 5.1-kanaler, M2-profil.
•• Videoinnhold vil ikke spilles av eller spilles av ordentlig dersom det er en feil i innholdet
eller filen.
•• WMA1, WMA tapsfri / tale støttes ikke.
•• Lyd eller video vil kanskje ikke fungere hvis de har standard bilde- eller datahastighet
høyere enn det TV-en klarer å vise.
•• Vorbis støttes for opp til 5.1 kanaler.
•• Hvis det er en feil i indekstabellen, vil ikke søkefunksjonen fungere.
•• Videoavspilling over nettverk kan hakke eller ikke spilles av jevnt på grunn av
dataoverføringshastigheter.
•• Enkelte USB-enheter/digitale kameraer er kanskje ikke kompatible med TV-en.
•• HEVC-kodeken er bare tilgjengelig i MKV-/MP4-/TS-beholdere.
•• MVC-kodeken støttes delvis.
Videodekodere
•• H.264 UHD støttes opptil nivå 5.1, og H.264 FHD støttes opptil nivå 4.1. (TV-en støtter ikke
FMO/ASO/RS)
•• HEVC UHD støttes opptil nivå 5.1, og HEVC FHD støttes opptil nivå 4.1.
•• HEVC 8K støttes opptil nivå 6.1.
"" Denne spesifikasjonen gjelder bare QPR-8K-modellserien.
•• QCELP og AMR NB/WB støttes ikke.
•• Dolby Digital Plus støttes for opp til 5.1 kanaler.
•• De støttede samplingshastighetene er 8, 11.025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 og 48 kHz. Disse
varierer i henhold til kodeken som brukes.
Bilde
•• Kompatibelt bildefilformat: JPEG, PNG, BMP
"" 32-biters, 24-biters og 8-biters BMP-filer støttes.
•• Maksimal oppløsning som støttes: 7680 x 4320 (JPEG), 4096 x 4096 (PNG, BMP)
"" Når du spiller av 10 filer i én LFD-fil – 5120 x 5120
•• Maksimal støttet filstørrelse: 20MB
•• Slideshow Effect som støttes: 9 effekter
(Fade1, Fade2, Blind, Spiral, Checker, Linear, Stairs, Wipe, Random)
•• VC1 AP L4 støttes ikke.
•• GMC 2 eller over støttes ikke.
•• Når en enkelt videofil spilles av, støttes ikke sømløs modus under de følgende forholdene:
–– Inkompatibel kodek (MVC, VP3, MJPEG) ↔ Inkompatibel kodek
–– Inkompatibel kodek ↔ Kompatibel kodek
–– Oppløsningen er forskjellig fra skjermens oppløsning
–– Frekvensen er forskjellig fra skjermens frekvens
43
Power Point
•• Kompatible dokumentfilformater
–– Filtype : ppt, pptx
–– Versjon : Office 97 – Office 2013
•• Funksjoner som ikke støttes
–– Animasjonseffekt
–– 3D-figurer (vil bli vist i 2D)
–– Topptekst og bunntekst (noen underelementer støttes
ikke)
–– Word Art
–– Justering
En gruppejusteringsfeil kan oppstå
–– Office 2007
SmartArt støttes ikke fullt ut. 97 av 115 underelementer
støttes.
––
––
––
––
––
Innsetting av objekter
Tegn med halv bredde
Bokstavmellomrom
Diagrammer
Vertikal tekst
Noen underelementer støttes ikke
PDF
•• Kompatible dokumentfilformater
–– Filtype : pdf
•• Funksjoner som ikke støttes
–– Innhold på mindre enn 1 piksel støttes ikke på grunn av
at ytelsen forringes.
–– Innhold i maskert bilde og bilde side ved side støttes
ikke.
–– Innhold med rotert tekst støttes ikke.
–– 3D-skyggeeffekter støttes ikke.
–– Noen tegn støttes ikke
(Spesialtegn kan bli ødelagt)
WORD
•• Kompatible dokumentfilformater
–– Filtype : .doc, .docx
–– Versjon : Office 97 – Office 2013
•• Funksjoner som ikke støttes
–– Sidebakgrunnseffekt
–– Noen avsnittstiler
–– Word Art
–– Justering
En gruppejusteringsfeil kan oppstå
–– 3D-figurer (vil bli vist i 2D)
–– Office 2007
SmartArt støttes ikke fullt ut. 97 av 115 underelementer
støttes.
––
––
––
––
Diagrammer
Tegn med halv bredde
Bokstavmellomrom
Vertikal tekst
Noen underelementer støttes ikke
–– Lysbildenotater og støtteark
–– Lysbildenotater og støtteark
44
Schedule
HOME
Du kan også kontrollere planen som er importert fra en ekstern lagringsenhet.
Nr.
→ Schedule → ENTER E
Velg den nåværende plasseringen av planen.
Schedule
Internal Memory
Sunday, January 14 08:45 AM
Schedule your content on a local channel.
Beskrivelse
Send
Opprett/rediger/slett/vis plan for avspilling av innhold.
Delete
Select to create a
new schedule on this
channel
CH 2
The default content will be played when there is no programme scheduled. You can change the default content
from the Options menu.
CH 3
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
45
Clone Product
Eksporter innstillinger på produktet til en ekstern lagringsenhet. Du kan også importere innstillinger fra en ekstern
lagringsenhet.
Dette alternativet er nyttig når du tilordner de samme innstillingene til flere produkter.
HOME
→ Clone Product → ENTER E
MENU
Når en duplikatfil ikke finnes på den eksterne lagringsenheten
1 Koble til den eksterne lagringsenheten, og kjør deretter funksjonen Clone Product.
2 No cloning file found on the external storage device. Export this device's settings to the external storage device?meldingen vises.
3 Velg Export for å eksportere innstillingene.
Når en duplikatfil finnes på den eksterne lagringsenheten
1 Koble til den eksterne lagringsenheten, og kjør deretter funksjonen Clone Product.
Clone Product
2 Cloning file found. Please select an option. -meldingen vises.
Kjør Import from External Storage- eller Export to External Storage-funksjonen.
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
–– Import from External Storage: Kopier innstillinger som er lagret på en ekstern lagringsenhet, til produktet.
–– Export to External Storage: Kopier innstillinger på produktet til en ekstern lagringsenhet.
"" Når konfigureringen er fullført, blir produktet automatisk startet på nytt.
46
ID Settings
HOME
→ ID Settings → ENTER E
Tilordne en ID til et sett.
Device ID
Angi et unikt ID-nummer for hvert produkt. (Område: 0–224)
"" Trykk på u/d for å velge et nummer, og trykk på E.
"" Angi nummeret du ønsker med nummerknappene på fjernkontrollen.
Device ID Auto Set
Denne funksjonen gir automatisk et ID-nummer til en enhet tilkoblet via en RS232C-kabel.
"" Funksjonen er bare tilgjengelig på den første enheten i en daisy chain via RS-232C.
ID Settings
PC Connection Cable
Velg typen kabel for å koble skjermen til PC-en.
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
•• RS232C cable
Kommuniser med MDC via RS232C-kabelen.
•• RJ-45 (LAN)/Wi-Fi Network eller RJ-45 (LAN) Cable
Kommuniser med MDC via RJ45-kabelen.
"" Tilgjengelige funksjoner kan variere fra modell til modell.
47
Video Wall
HOME
→ Video Wall → ENTER E
Tilpass oppsettet til flere skjermer som er koblet til for å danne en videovegg.
I tillegg viser du en del av hele bildet eller gjentar samme bilde på hver av de tilkoblede skjermene.
For å vise flere bilder ser du i MDC Hjelp eller brukerhåndboken for MagicInfo. Noen modeller støtter kanskje ikke
MagicInfo-funksjonen.
Video Wall
Du kan aktivere eller deaktivere Video Wall.
For å organisere en videovegg velger du On.
•• Off / On
Horizontal x Vertical
Video Wall
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Denne funksjonen deler automatisk en videovegg basert på en matrisekonfigurasjon for videovegg.
Skriv inn videoveggmatrisen.
Videoveggen deles basert på den konfigurerte matrisen. Antall vertikale og horisontale visningsenheter kan være
fra 1 til 15.
"" En videovegg kan deles inn i maksimalt 225 skjermer.
"" Alternativet Horizontal x Vertical er bare aktivert når Video Wall er angitt til On.
48
Screen Position
For å omorganisere delte skjermer, skal du justere tallet for hvert produkt i matrisen ved hjelp av Screen Positionfunksjonen.
Hvis du velger Screen Position, vises videoveggmatrisen med tallene som er tilordnet produktene som utgjør
videoveggen.
Hvis du vil omorganisere produktene, bruk retningstastene på fjernkontrollen til å flytte et produkt til et annet
ønsket tall. Trykk på E.
"" Screen Position gjør det mulig å dele skjermen i maksimalt 225 visninger (15 × 15).
"" Alternativet Screen Position er bare aktivert når Video Wall er angitt til On.
"" Hvis du vil bruke denne funksjonen, må du sørge for at Horizontal x Vertical er konfigurert.
Format
Velg hvordan bilder skal vises på videoveggen.
•• Full: Viser bilder i fullskjerm uten sidekanter.
•• Natural: Viser bilder i opprinnelig sideforhold uten å forstørre eller redusere størrelsen.
"" Alternativet Format er bare aktivert når Video Wall er angitt til On.
49
Network Status
HOME
Kontroller den aktuelle nettverks- og Internett-tilkoblingen.
→ Network Status → ENTER E
Network Status
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
50
On/Off Timer
HOME
→ On/Off Timer → ENTER E
"" Du må angi Clock Set før du kan bruke denne funksjonen.
On Timer
Angi On Timer slik at produktet slår seg på automatisk på et klokkeslett og en dato som du har valgt.
Strømmen slås på med det angitte volumet eller den angitte inngangskilden.
On Timer: Still tidsuret ved å velge ett av de sju alternativene. Pass på at du angir gjeldende klokkeslett først.
(On Timer 1 – On Timer 7)
"" Selv om alternativet for internminne/USB-minne kan brukes med On Timer for MagicInfo-modus, anbefales det
at du bruker et internminne.
"" Det kan ikke garanteres at funksjonen On Timer fungerer som den skal, hvis det brukes med en batteridrevet
USB-enhet, siden det kan ta lengre tid å gjenkjenne slike enheter.
On/Off Timer
•• Setup: Velg Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun eller Manual. Hvis du velger Manual, kan du velge
hvilke dager du ønsker at On Timer skal slå på produktet.
–– Haken viser hvilke dager du har valgt.
•• Time: Angi time og minutt. Skriv inn tall med tallknappene eller Pil opp og Pil ned. Endre tekstfeltene med Pil
venstre og Pil høyre.
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
•• Volume (for modeller med innebygde høyttalere): Angi ønsket volumnivå. Bruk Pil opp og Pil ned til å endre
volumnivået.
•• Source: Velg ønsket inngangskilde.
•• Content (når Source er angitt til Internal/USB for MagicInfo-modus): Velg en fil fra USB-enheten eller det
interne minnet (f.eks. musikk, bilde eller video) som skal spilles av når produktet slås på.
51
Off Timer
Still tidsuret (Off Timer) ved å velge ett av de sju alternativene. (Off Timer 1 – Off Timer 7)
•• Setup: Velg Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun eller Manual. Hvis du velger Manual, kan du velge
hvilke dager du ønsker at Off Timer skal slå av produktet.
–– Haken viser hvilke dager du har valgt.
•• Time: Angi time og minutt. Skriv inn tall med tallknappene eller Pil opp og Pil ned. Endre tekstfeltene med Pil
venstre og Pil høyre.
Holiday Management
Tidsuret blir deaktivert i perioder som er spesifisert som ferie.
•• Add Holiday: Spesifiser perioden du vil legge til som ferie.
Velg start- og sluttdato for ferien som skal legges til, ved hjelp av u/d, og klikk på Done.
Perioden blir lagt til på listen over ferier.
–– Start Date: Angi startdatoen for ferien.
–– End Date: Angi sluttdatoen for ferien.
•• Delete: Slett valgte elementer fra listen over ferier.
•• Edit: Velg et ferieelement og endre datoen.
•• Set Applied Timer: Angi at On Timer og Off Timer ikke skal aktiveres på offentlige helligdager.
–– Trykk på E for å velge innstillingene for On Timer og Off Timer som du ikke ønsker å aktivere.
–– Valgt On Timer og Off Timer blir ikke aktivert.
52
Ticker
HOME
Skriv inn tekst mens en video eller et bilde vises, og vis teksten på skjermen.
"" Du må angi Clock Set før du kan bruke denne funksjonen.
→ Ticker → ENTER E
•• Off / On: Angi om du vil bruke Ticker eller ikke.
•• Message: Skriv inn en beskjed som skal vises på skjermen.
•• Time: Angi Start Time og End Time for å vise en Message.
•• Font options: Angi skrifttype og farge på meldingen.
•• Position: Velg en posisjon for hvor en Message skal vises.
•• Scroll: Slå på eller av rulleeffekter for Ticker. Angi Direction og Speed for rulling av meldingen.
•• Preview: Forhåndsvis Ticker -innstillingene.
Ticker
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
53
URL Launcher
Hvis du ønsker opplysninger om hvordan du bruker URL Launcher-funksjonen, kan du kontakte forhandleren der
produktet ble kjøpt.
HOME
"" For å bruke URL Launcher-funksjonen må du sette Play via til URL Launcher i System.
(MENU m → System → Play via → URL Launcher)
→ URL Launcher → ENTER E
URL Launcher
URL Launcher
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
54
URL Launcher Settings
"" Hvis du ønsker opplysninger om hvordan du bruker URL Launcher-funksjonen, kan du kontakte forhandleren
der produktet ble kjøpt.
•• Install Web App: Angi URL-adressen for å installere nettprogrammet.
HOME
→ URL Launcher Settings → ENTER E
•• Install from USB Device: Installer nettprogrammet fra USB-lagringsenheten.
•• Uninstall: Fjern det installerte nettprogrammet.
•• Timeout Setting: Angi tidsavbruddsperioden for å koble til URL-adressen.
•• Developer Mode: Aktiver utviklermodus.
URL Launcher Settings
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
55
Kapittel 06
Skjermjustering
Konfigurer innstillingene for Picture (Backlight, Colour Tone, osv).
Oppsettet til menyalternativene for Picture kan variere avhengig av produktet.
Backlight / Brightness / Contrast
/ Sharpness
Produktet har flere alternativer for justering av bildekvaliteten.
"" Du kan justere og lagre innstillinger for hver eksterne enhet du har koblet til en inngang på produktet.
"" Reduksjon av bildets lysstyrke reduserer strømforbruket.
MENU m → Picture → ENTER E
Picture
Backlight
100
Brightness
45
Contrast
70
Sharpness
50
Colour Temperature
10000 K
Advanced Settings
Picture Options
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
56
Colour Temperature
MENU m → Picture → Colour Temperature → ENTER E
Den angir fargetemperatur. Verdien og temperaturen øker samtidig, slik at blåfargenivået stiger. (Område:
2800K–16000K)
"" Aktivert når Colour Tone er angitt til Off.
Picture
Colour Temperature
10000 K
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
57
Advanced Settings
Konfigurer avanserte bildeinnstillinger for å få bildet du ønsker.
MENU m → Picture → Advanced Settings → ENTER E
Picture Enhancer
Viser forbedret farge og skarphet.
•• Off / On
Advanced Settings
Picture Enhancer
On
HDR+ Mode eller HDR10+ Mode
HDR+ Mode
Off
Gir automatisk en optimal HDR-effekt basert på videokilden.
Colour
50
0
Tint (G/R)
White Balance
Gamma
•• Off / On
"" Det kan hende at denne funksjonen ikke støttes, avhengig av modell.
"" Modeller med Local Dimming støtter HDR10+ Mode.
Colour
BT.1886
BT.1886
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
0
Juster fargenes metningsnivå. Fargemetning intensifiseres jo nærmere verdien kommer til 100. (Område: 0–100)
Tint (G/R)
Juster forholdet mellom rødt og grønt ved hjelp av rødtonenivået. Stigende verdier betyr mer intens metning av
røde og grønne farger. (Område: 0–50)
58
White Balance
White Balance Settings
Juster fargetemperaturen i bildet slik at hvite gjenstander ser lysere ut.
Juster fargetemperaturen i bildet slik at hvite gjenstander ser lysere ut.
"" Det kan hende at denne funksjonen ikke støttes, avhengig av modell.
"" Bare tilgjengelig for videoveggmodeller.
2 Point
Juster styrken på rødt, grønt og blått lys i to deler for nøyaktig optimering av hvitbalansen.
•• R-Offset / G-Offset / B-Offset: Juster proporsjonene for hver av de røde, grønne og blå
fargene i mørke områder.
•• White Balance (Custom / Color Expert): Velg Color Expert for å ta i bruk PCkalibreringsinnstillingene.
•• R-Gain / G-Gain / B-Gain: Juster proporsjonene for hver av de røde, grønne og blå fargene i
lyse områder.
•• Reset: Gjenopprett hvitbalanseinnstillingene til standardverdiene.
•• R-Gain / G-Gain / B-Gain: Juster proporsjonene for hver av de røde, grønne og blå fargene i
lyse områder.
Uniformity
•• Reset: Egnet for miljøer hvor videovegger brukes.
Kalibrer lysstyrken og fargeensartetheten på hver skjerm.
20 Point Settings
"" Bare tilgjengelig for videoveggmodeller.
•• Off / On
Kontrollerer hvitbalansen i 20 punkts intervaller ved justering av lysstyrken for rødt, grønt og
blått.
20 Point
Juster lysstyrkenivåene for rødt, grønt og blått i tjue seksjoner for nøyaktig optimering av
hvitbalansen.
•• Off (
) / On (
)
•• Interval: Velg intervall for justering.
•• Red: Juster nivået for rødt.
•• Green: Juster nivået for grønt.
•• Blue: Juster nivået for blått.
•• Reset: Gjenopprett gjeldende nivås 20-punkts hvitbalanse til standardverdier.
"" Det kan hende at noen eksterne enheter ikke støtter denne funksjonen.
59
Gamma
Flesh Tone
Juster primærfargeintensiteten.
Juster hudtonefargen ved å øke eller senke rødnivået.
•• HLG / ST.2084 / BT.1886 / S Curve
"" Gamma-innstilingene HLG, ST.2084 og BT.1886 kan endre seg avhengig av innstillingene
for videoinngangen. For modeller med HDR+ Mode-støtte kan Gamma-innstillingene HLG,
ST.2084 og BT.1886 endre seg avhengig av innstillingene for videoinngangen og HDR+
Mode. Hvis HDR+ Mode er stilt inn på Off, kan innstillingene HLG, ST.2084 og BT.1886 være
tilgjengelige avhengig av videoinngangen. Hvis du vil justere S Curve, stiller du HDR+ Mode
til Off.
HLG / ST.2084 / BT.1886/ S Curve
Juster nivåene for HLG, ST.2084, BT.1886, S Curve i bildet.
"" Tilgjengelige funksjoner porter kan variere avhengig av modell.
Contrast Enhancer
Balanser kontrasten automatisk for å hindre store forskjeller mellom lyse og mørke områder.
RGB Only Mode
Finjuster metningen og nyansen for de røde, grønne og blå fargekanalene.
•• Off / Red / Green / Blue
Colour Space Settings
Konfigurer innstillingene for fargeområde for å finjustere skjermens fargespekter.
Colour Space
Velg et fargeområde.
•• Auto / Native / Custom
"" Juster Colour, Red, Green, Blue og Reset ved å angi Colour Space til Custom.
•• Off / Low / Medium / High
Black Tone
Velg svartnivå for å justere skjermdybden.
•• Off / Dark / Darker / Darkest
60
Input Signal Plus
Oppløsninger og inngangssignaler som støttes av modellserien
QPR-8K
Utvider innsignalområdet for HDMI-tilkoblinger.
•• HDMI1 (Off ( ) / On ( ))
"" Når Input Signal Plus er stilt inn på On, kan en oppløsning på opptil 3840 x 2160 ved 60 Hz
brukes. (Opptil 7680 x 4320 @ 60 Hz oppløsning støttes bare for QPR-8K-modellen hvis den
er koblet til HDMI IN 4.)
Når Input Signal Plus er stilt inn på Off, kan en oppløsning på opptil 3840 x 2160 ved 30 Hz
brukes.
"" Tilkoblingene kan variere fra modell til modell.
Oppløsninger som støttes for UHD-inngangssignaler
Se oppløsningene for inngangssignaler som støttes av modellserien QPR-8K.
Hvis Input Signal Plus er angitt til On
•• Oppløsning: 3840 x 2160p
Bildehastighet
(fps)
50 / 60
Kontroller hvilken oppløsning som støttes for UHD-inngangssignaler.
•• Oppløsning: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p
120
Hvis Input Signal Plus er angitt til Off
Bildehastighet
(fps)
50 / 60
50 / 60
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
YCbCr 4:2:2
YCbCr 4:2:0
8 biter
O
O
O
O
10 biter
*O
*O
O
O
12 biter
-
-
O
O
10 biter
*O
*O
*O
*O
"" *: Disse spesifikasjonene støttes for HDMI 4-porten.
Fargedybde
/ kromatisk
sampling
RGB 4:4:4
8 biter
-
YCbCr 4:4:4
-
YCbCr 4:2:2
-
YCbCr 4:2:0
O
Hvis Input Signal Plus er angitt til On
Bildehastighet
(fps)
Fargedybde
/ kromatisk
sampling
Fargedybde
/ kromatisk
sampling
RGB 4:4:4
8 biter
O
O
O
O
10 biter
-
-
O
O
12 biter
-
-
O
O
YCbCr 4:4:4
YCbCr 4:2:2
YCbCr 4:2:0
•• Oppløsning: 7680 x 4320
Bildehastighet
(fps)
Fargedybde
/ kromatisk
sampling
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
YCbCr 4:2:2
YCbCr 4:2:0
24 / 30
8 biter / 10 biter
*O
*O
*O
*O
50 / 60
8 biter / 10 biter
-
-
-
*O
"" *: Disse spesifikasjonene støttes for HDMI 4-porten. Bruk en HDMI-kabel som støtter disse
spesifikasjonene.
Motion Lighting
Reduserer strømforbruket ved å redusere skjermens lysstyrke når bildet på skjermen er i
bevegelse.
•• Off / On
"" Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for videoveggskjermer.
61
Picture Options
Colour Tone
Velg den fargetonen som passer best til dine visningspreferanser.
MENU m → Picture → Picture Options → ENTER E
•• Off / Cool / Standard / Warm1 / Warm2 / Natural
"" Du kan justere og lagre innstillinger for hver eksterne enhet som er koblet til en inngang på produktet.
"" Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av produktet.
Picture Options
Colour Tone
Off
Digital Clean View
Digital Clean View
Off
Reduser bildestøyen for å unngå forstyrrelser som flimring.
HDMI Black Level
Auto
Film Mode
Local Dimming
Dynamic Backlight
Off
High
On
•• Auto / Off
HDMI Black Level
Juster svartnivået for å optimere lysstyrke og kontrast i HDMI-bildet.
•• Normal / Low / Auto
Film Mode
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Gjør bildeoverganger fra eldre videokilder jevnere. Denne funksjonen er bare tilgjengelige når inngangssignalet er
TV, AV, Komponent (480i, 1080i) eller HDMI (1080i).
•• Off / Auto1 / Auto2
62
Local Dimming
Picture Options
Colour Tone
Off
Digital Clean View
Off
HDMI Black Level
Auto
Off
Film Mode
High
Local Dimming
On
Dynamic Backlight
Juster lysstyrken for enkeltområder på skjermen for optimal kontrast.
•• Off / Low / Standard / High
"" Modeller med Dynamic Backlight støttes ikke.
Dynamic Backlight
Angi at bakbelysningen skal justeres automatisk for å få best mulig skjermkontrast til forholdene.
•• Off / On
"" Modeller med Local Dimming støttes ikke.
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Apply Picture Settings
Bruk bildeinnstillingene på alle eksterne enheter som er koblet til enheten, eller bare på gjeldende kilde.
•• All Sources / Current Source
MENU m → Picture → Apply Picture Settings → ENTER E
Picture
Apply Picture Settings
All Sources
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
63
Picture Size Settings
velg størrelse og sideforhold som vises på skjermen.
MENU m → Picture → Picture Size Settings → ENTER E
Forskjellige alternativer for skjermjustering vises avhengig av gjeldende inngangskilde.
"" Tilgjengelige funksjoner kan variere fra modell til modell.
Picture Size Settings
Picture Size
Picture Size
•• 16:9 Standard: Angir bildeformatet til 16:9 Standard bred modus.
16:9 Standard
Fit to screen
Zoom and Position
Off
•• Custom: Endrer oppløsningen slik at den passer til brukerens preferanser.
•• 4:3: Angir bildet til grunnleggende (4:3) modus.
"" Ikke angi produktet til 4:3-format over lengre tid.
Kantene som vises til venstre og høyre, eller øverst og nederst på skjermen, kan forårsake bildelagring
(brennflekker i skjermen) som ikke dekkes av garantien.
Fit to screen
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Justerer bildets posisjon. Når alternativet er valgt, vises hele programbildet. Ingen del av bildet skjæres av.
•• Off / On / Auto
Zoom and Position
Justerer bildets zoom og plassering. Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis Picture Size er stilt inn på Custom.
"" Hvis du vil tilbakestille vinduet til den opprinnelige posisjonen, velger du Reset i Zoom and Positionskjermbildet. Bildet angis til standardposisjonen.
64
Reset Picture
Gjenopprett alle bildeinnstillinger til fabrikkinnstillingene.
MENU m → Picture → Reset Picture → ENTER E
Picture
Reset Picture
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
65
Kapittel 07
OnScreen Display
Display Orientation
Onscreen Menu Orientation
Velg om skjermmenyen skal vises i liggende eller stående modus.
MENU m → OnScreen Display → Display Orientation → ENTER E
•• Landscape: Vis menyen i liggende modus.
•• Portrait: Vis menyen i stående modus på høyre side av produktskjermen.
Display Orientation
Onscreen Menu Orientation
Landscape
Source Content Orientation
Landscape
Aspect Ratio
Full Screen
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Source Content Orientation
Roter produktskjermens retning.
"" Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for oppløsninger for inngangskilden som er høyere enn 7680 x 4320.
•• Landscape: Vis skjermbildet i liggende modus.
•• Portrait: Vis skjermbildet i stående modus.
Aspect Ratio
Angi at den roterte skjermen skal være enten fullskjerm eller opprinnelig.
•• Full Screen: Vis den roterte skjermen i fullskjerm.
•• Original ratio: Vis den roterte skjermen i opprinnelig sideforhold.
"" Bare tilgjengelig når Source Content Orientation er angitt til Portrait.
66
Screen Protection
Auto Protection Time
MENU m → OnScreen Display → Screen Protection → ENTER E
Screen Protection
Auto Protection Time
Screen Burn Protection
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Hvis skjermen viser et stillbilde i en bestemt periode du definerer, aktiverer produktet skjermspareren for å
forhindre at det brenner seg bilder inn i skjermen.
•• Off / 2 hours / 4 hours / 6 hours / 8 hours / 10 hours
Screen Burn Protection
Off
For å begrense faren for at bilder skal brenne seg inn i skjermen, er denne enheten utstyrt med Screen Burn
Protection-teknologi som forhindrer skjerminnbrenning.
Screen Burn Protection flytter bildet litt på skjermen.
Pixel Shift
Minimer skjerminnbrenning ved å flytte pikslene litt horisontalt eller vertikalt.
•• Pixel Shift (Off ( ) / On ( ))
"" Horizontal, Vertical og Time aktiveres bare når Pixel Shift er angitt til On.
•• Horizontal: Angir hvor mange piksler skjermen beveger seg horisontalt.
•• Vertical: Angir hvor mange piksler skjermen beveger seg vertikalt.
•• Time: Angir tidsintervallet for å foreta henholdsvis horisontal eller vertikal bevegelse.
Tilgjengelige Pixel Shift-innstillinger og optimale innstillinger.
Tilgjengelige innstillinger
Optimale innstillinger
Horizontal (piksler)
0–4
4
Vertical (piksler)
0–4
4
Time (minutt)
1 minute – 4 minutes
4 minutes
"" Pixel Shift-verdien kan variere avhengig av modell.
"" Hvis du viser et stillbilde eller en 4:3-visning i en lengre periode, kan det føre til skjerminnbrenning. Dette er
ikke en defekt i produktet.
67
Timer
Screen Burn Protection
Du kan stille inn tidsuret for Screen Burn Protection.
Pixel Shift
Screen Burn Protection-funksjonen stopper automatisk etter en angitt tidsperiode.
Timer
Immediate display
Timer
Off
Off
Repeat: Vis bildemønsteret som forhindrer at bildet brenner seg fast, slik det er angitt i Mode, i angitte
tidsintervaller (Period).
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Interval: Vis bildemønsteret som forhindrer at bildet brenner seg fast, slik det er angitt i Mode i en angitt
tidsperiode (fra Start Time til End Time).
"" Mode, Period, Time, Start Time og End Time aktiveres bare når Timer er angitt til Repeat eller Interval.
•• Mode: Velg hvilket skjermbeskyttelsesmønster som skal vises.
–– Pixel: Piksler på skjermen veksler kontinuerlig med svart.
–– Rolling bar: En vertikal linje beveger seg fra venstre til høyre.
–– Fading screen: Hele skjermen blir lysere, deretter mørkere.
"" Mønstrene Rolling bar og Fading screen vises bare én gang, uansett hvilken gjentagelsesperiode eller tid
som er angitt.
•• Period: Spesifiser intervallet for å aktivere Screen Burn Protection.
"" Alternativet aktiveres når Repeat er valgt for Timer.
•• Time: Angi hvor lenge Screen Burn Protection skal være aktivert.
"" Aktivert når Timer er angitt til Repeat og Mode er angitt til Pixel.
•• Start Time: Angi starttiden for å aktivere skjermbeskyttelsesfunksjonen.
"" Alternativet aktiveres når Interval er valgt for Timer.
•• End Time: Angi sluttiden for å deaktivere skjermbeskyttelsesfunksjonen.
"" Alternativet aktiveres når Interval er valgt for Timer.
68
Immediate display
Screen Burn Protection
Velg skjermspareren som skal vises.
Pixel Shift
•• Off / Pixel / Rolling bar / Fading screen
Timer
Immediate display
Off
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
69
Message Display
Source Info
Velg om kilde-OSD skal vises når inngangskilden endres.
MENU m → OnScreen Display → Message Display → ENTER E
•• Off / On
No Signal Message
Message Display
Velg om intet signal-skjermen skal vises når det ikke registreres et signal.
Source Info
On
No Signal Message
On
•• Off / On
MDC Message
On
Download Status Message
Off
MDC Message
Meldingen No Cable Connected vises hvis det ikke er koblet til noen kildeenhet.
Velg om MDC-skjermen skal vises når produktet styres av MDC.
•• Off / On
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Download Status Message
Velg å vise statusen når du laster ned innhold fra en server eller en annen enhet.
•• Off / On
70
Language
Angi menyspråket.
"" En endring i språkinnstillingen vil bare gjelde for skjermmenyen. Den vil ikke gjelde andre funksjoner på PCen.
MENU m → OnScreen Display → Language → ENTER E
OnScreen Display
Language
English
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Reset OnScreen Display
Dette alternativet returnerer de gjeldende innstillingene under OnScreen Display til fabrikkens
standardinnstillinger.
MENU m → OnScreen Display → Reset OnScreen Display → ENTER E
OnScreen Display
Reset OnScreen Display
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
71
Kapittel 08
Lydjustering
Konfigurer Sound-innstillingene for produktet.
"" Det kan hende at denne funksjonen ikke støttes, avhengig av modell.
Sound Mode
Du kan velge en lydmodus som passer dine personlige preferanser.
•• Standard: Velger normal lydmodus.
MENU m → Sound → Sound Mode → ENTER E
•• Music: Fremhever musikk fremfor stemmer.
•• Movie: Gir best lyd for filmer.
•• Clear Voice: Fremhever stemmer fremfor andre lyder.
Sound
Sound Mode
Standard
•• Amplify: Øk intensiteten for høyfrekvent lyd, slik at personer med svekket hørsel kan få en bedre lytteopplevelse.
"" Denne funksjonen er deaktivert når Sound Output er satt til External eller Receiver (HDMI).
Balance
Equaliser
HDMI Sound
Sound on Video Call
Sound Output
AV(HDMI)
Current Source
Internal
Auto Volume
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
72
Balance
HDMI Sound
MENU m → Sound → Balance → ENTER E
MENU m → Sound → HDMI Sound → ENTER E
Juster høyttalervolumet for å optimere lydbalansen.
Velg om du vil lytte fra AV(HDMI) eller PC(DVI).
•• Balance L/R: Justerer balansen mellom venstre og høyre høyttaler.
•• AV(HDMI) / PC(DVI)
"" Modeller uten AUDIO IN-port støttes ikke.
•• Reset: Tilbakestiller balansen til standardinnstillingene.
"" Denne funksjonen er deaktivert når Sound Output er satt til External eller Receiver (HDMI).
Equaliser
Sound on Video Call
MENU m → Sound → Sound on Video Call → ENTER E
MENU m → Sound → Equaliser → ENTER E
Velg hvilken lydutgang som skal brukes under videoanrop.
Juster equalizeren for å tilpasse volumet og tonehøyden og gjøre lyden fyldigere.
•• Current Source / Video Call
"" Modeller uten AUDIO IN-port støttes ikke.
•• 100 Hz / 200 Hz / 500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 5 kHz / 10 kHz (justering av båndbredde):
Justerer nivået for bestemte båndbreddefrekvenser.
•• Reset: Tilbakestiller equalizeren til standardinnstillingene.
"" Bare tilgjengelig når Sound Mode er angitt til Standard.
"" Denne funksjonen er deaktivert når Sound Output er satt til External eller Receiver (HDMI).
Digital Output Audio Format
MENU m → Sound → Digital Output Audio Format → ENTER E
Velger det digitale utgangsformatet for lyd. Dolby Digital+-alternativet er bare tilgjengelig via
HDMI(ARC) for eksterne enheter som støtter det formatet.
•• PCM / Dolby Digital / Dolby Digital+
73
Digital Output Audio Delay
Auto Volume
MENU m → Sound → Digital Output Audio Delay → ENTER E
MENU m → Sound → Auto Volume → ENTER E
Juster forsinkelsestiden mellom lyd- og videospor. Denne funksjonen er bare tilgjengelig når
enheten er tilkoblet via SPDIF.
Justerer automatisk volumnivået når du endrer videokilder eller innhold, slik at nivået forblir
det samme.
"" Bare modeller med DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)-port støttes.
•• Off ( ) / On ( )
"" Hvis du vil bruke volumkontrollen på en tilkoblet lydenhet, angir du Auto Volume til Off.
Sound Output
MENU m → Sound → Sound Output → ENTER E
"" Denne funksjonen er deaktivert når Sound Output er satt til External eller Receiver (HDMI).
Reset Sound
Velg høyttalere for lydutgang.
•• Internal / External / Receiver (HDMI)
"" Når du stiller Sound Output til External eller Receiver (HDMI), blir den interne høyttaleren
slått av. Du hører lyd bare gjennom de eksterne høyttalerne.
MENU m → Sound → Reset Sound → ENTER E
Tilbakestill alle lydinnstillinger til fabrikkinnstillingene.
"" Lyd er tilgjengelig både for interne og eksterne høyttalere ved tilkobling via AUDIO OUTporten med alternativet Sound Output stilt inn på Internal. Tilkobling av deler kan variere i
forskjellige produkter.
"" For å velge alternativet Receiver (HDMI) stiller du inn Anynet+ (HDMI-CEC) til On mens
produktet er koblet til AV-mottakerens HDMI(ARC)-port.
"" Hvis det ikke finnes noe videosignal, vil lyden fra både produktets høyttalere og de
eksterne høyttalerne være dempet.
74
Kapittel 09
Network
Network Status
Open Network Settings
MENU m → Network → Network Status → ENTER E
MENU m → Network → Open Network Settings → ENTER E
Du kan kontrollere den aktuelle nettverks- og Internett-statusen.
Konfigurer nettverksinnstillingene for å koble til et tilgjengelig nettverk.
Network Type
"" Menyen Network Type støttes ikke for kablede modeller.
•• Wireless / Wired
75
Innstillinger for nettverk (kablet)
•• Avhengig av hvordan nettverket er konfigurert, kan du koble produktet til LAN ved å koble
LAN-porten på baksiden av produktet direkte til et veggfestet nettverksuttak ved hjelp av
en LAN-kabel.
Se diagrammet nedenfor. Merk at vegguttaket er koblet til et modem eller en ruter et annet
sted i huset.
Koble til et kablet nettverk
Det finner tre måter å koble produktet til LAN ved hjelp av kabel.
•• Du kan koble produktet til LAN ved å bruke en LAN-kabel til å koble LAN-porten på
baksiden av produktet til et eksternt modem.
Se diagrammet nedenfor.
Modemkabel
RJ45
(LAN IN)
LAN-kabel
•• Du kan koble produktet til LAN ved å koble LAN-porten på baksiden av produktet til en
IP-deler som er koblet til et eksternt modem. Bruk LAN-kabel til sammenkoblingen. Se
diagrammet nedenfor.
Modemporten på veggen
Eksternt modem
(ADSL / VDSL)
RJ45
(LAN IN)
LAN
Eksternt modem
(ADSL / VDSL)
Modemporten på veggen
LAN
LAN-porten på veggen
LAN
IP-deler
(med DHCP-server)
RJ45
(LAN IN)
LAN-kabel
Hvis du har et dynamisk nettverk, bør du bruke et ADSL-modem eller en ruter som støtter
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Modem og rutere som støtter DHCP, inneholder
allerede IP-adressen, subnettmasken, gatewayen og DNS-verdiene som produktet trenger for å
få tilgang til Internett, slik at du slipper å skrive dem inn manuelt. De fleste hjemmenettverk er
dynamiske nettverk.
Noen nettverk krever en statisk IP-adresse. Hvis nettverket krever en statisk IP-adresse, må
du skrive inn IP-adressen, subnettmasken, gatewayen og DNS-verdiene manuelt i produktets
IP Settings når du kobler deg til nettverket. Ta kontakt med Internett-leverandøren for å få IPadresse, subnettmaske, gateway og DNS-verdier.
Hvis du har en Windows-maskin, kan du skaffe disse opplysningene via maskinen.
"" Du kan bruke ADSL-modem som støtter DHCP hvis nettverket krever en statisk IP-adresse.
"" ADSL-modem som støtter DHCP, tillater også bruk av statiske IP-adresser.
Modemkabel
LAN-kabel
LAN-kabel
76
Angi at nettverkstilkoblingen skal bruke Internett-tjenester som gjennomføring av
programvareoppgraderinger.
Slik foretar du manuell konfigurasjon
Automatisk Open Network Settings (kablet)
2 Skjermbildet for nettverkstest vises, og verifiseringen starter. Trykk på Cancel.
Koble til nettverket via en LAN-kabel.
3 Velg IP Settings i skjermbildet for nettverkstilkobling. Skjermbildet IP Settings vises.
Kontroller først at en LAN-kabel er koblet til.
Slik foretar du automatisk konfigurasjon
1 Angi Network Type til Wired fra Open Network Settings-siden.
2 Skjermbildet for nettverkstest vises og verifiserer nettverkstilkoblingen.
Når tilkoblingen er verifisert, vises meldingen Success! Your device is connected to the
Internet. If you have any problems using online services, please contact your Internet
service provider..
"" Mislykkes tilkoblingen, må du kontrollere LAN-porttilkoblingen.
1 Angi Network Type til Wired fra Open Network Settings-siden.
Verifiseringen stopper.
4 Velg det øverste feltet, trykk på E og angi deretter IP setting til Enter manually. Gjenta
prosessen for hvert felt i IP Address.
"" Hvis du angir IP setting til Enter manually, endres DNS setting automatisk til Enter
manually.
5 Når du er ferdig, velger du OK nederst på siden. Deretter trykker du på E. Skjermbildet for
nettverkstest vises, og verifiseringen starter.
6 Når tilkoblingen er verifisert, vises meldingen Success! Your device is connected to the
Internet. If you have any problems using online services, please contact your Internet
service provider..
"" Hvis verdiene for nettverkstilkobling ikke blir funnet automatisk, eller hvis du vil
konfigurere forbindelsen manuelt, går du til neste del, (Manuelle Open Network Settings
(kablet)).
Manuelt Open Network Settings (kablet)
Kontorer kan bruke statiske IP-adresser.
Hvis det er tilfellet, må du be den nettverksansvarlige om IP-adressen, nettverksmasken,
gatewayen og adressen til DNS-serveren. Angi disse verdiene manuelt.
Vise nettverkstilkoblingsverdiene
Slik viser du nettverkstilkoblingsverdiene på de fleste Windows-maskiner.
1 Høyreklikk på nettverksikonet nederst til høyre på skjermen.
2 Klikk på Status på hurtigmenyen som vises.
3 Klikk på Support-fanen i dialogboksen som vises.
4 Klikk på Details på Support-fanen. Nettverkstilkoblingsverdiene vises.
"" Banen til innstillingene avhenger av hvilket operativsystem som er installert.
77
Nettverksinnstillinger (trådløst)
Automatisk nettverksoppsett (trådløst)
"" Det kan hende at denne funksjonen ikke støttes, avhengig av modell.
De fleste trådløse nettverk har et valgfritt sikkerhetssystem som forutsetter at enheter som har
tilgang til nettverket, sender en kryptert sikkerhetskode, kalt tilgangs- eller sikkerhetsnøkkel.
Sikkerhetsnøkkelen er basert på et passord, dvs. et ord eller en serie bokstaver og tall av
bestemt lengde som du ble bedt om å skrive inn da du konfigurerte sikkerheten for det
trådløse nettverket. Hvis du konfigurerer nettverkstilkoblingen på denne måten og har en
sikkerhetsnøkkel til det trådløse nettverket, må du skrive inn passordet under den automatiske
eller manuelle oppsettprosessen.
Koble til et trådløst nettverk
Trådløs IP-deler
(ruter med DHCP-server)
LAN-porten på veggen
Slik foretar du automatisk konfigurasjon
1 Angi Network Type til Wireless fra Open Network Settings-siden.
2 Network-funksjonen søker etter tilgjengelige trådløse nettverk. Etterpå vises en liste over
tilgjengelige nettverk.
LAN-kabel
Samsung anbefaler å bruke IEEE 802.11n. Når du spiller av video via en nettverkstilkobling, kan
dette medføre at avspillingen blir ujevn.
"" Velg en ledig kanal til den trådløse IP-deleren. Hvis kanalen som er valgt til den
trådløse IP-deleren, brukes av annet utstyr i nærheten, kan dette føre til forstyrrelser og
kommunikasjonssvikt.
"" Produktet støtter bare følgende sikkerhetsprotokoller for trådløse nettverk
–– Godkjenningsmoduser: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
–– Krypteringstyper: WEP, TKIP, AES
I samsvar med Wi-Fi-sertifiseringsspesifikasjonene støtter ikke Samsung-produkter ikke
WEP- eller TKIP-sikkerhetskryptering i nettverk som kjører i 802.11n-modusen (Highthroughput).
"" Hvis den trådløse ruteren støtter WPS (Wi-Fi Protected Setup), kan du koble deg til
nettverket via PBC (Push Button Configuration) eller PIN (Personal Identification Number).
WSP vil automatisk konfigurere SSID- og WPA-nøkkelen i en av modusene.
På listen over nettverk trykker du på ▲ eller ▼ for å velge et nettverk. Deretter trykker du på E.
"" Hvis den ønskede trådløse ruteren ikke vises, velg Refresh for å søke på nytt.
"" Hvis du ikke finner ruteren etter at du har prøvd på nytt, velger du Add Network.
3 Hvis skjermbildet Enter the password for (AP Name). vises, går du til trinn 4. Hvis du velger
en trådløs ruter som ikke har sikkerhet, går du til trinn 6.
4 Hvis ruteren har sikkerhet, angir du Enter the password for (AP Name). (sikkerhetskode
eller PIN-kode).
5 Etterpå flytter du markøren til Done med høyrepilen og trykker deretter på E.
Skjermbildet for nettverkstilkobling vises, og verifiseringen starter.
"" Det er opprettet tilkobling til ruteren, men du får ikke tilgang til Internett. I så fall
kontakter du internettleverandøren.
6 Når tilkoblingen er verifisert, vises meldingen Success! Your device is connected to the
Internet. If you have any problems using online services, please contact your Internet
service provider..
"" Tilkoblingsmetoder: Den trådløse nettverkstilkoblingen kan installeres på tre måter.
Automatisk Konfigurere nettverk, Manuell Konfigurere nettverk, Use WPS
"" Enterprise WPA2 (TLS/TTLS/PEAP)-sertifiserte modeller: QBR, QMN, QMR, QEN
78
Manuelt nettverksoppsett (trådløst)
Slik foretar du manuell konfigurasjon
Kontorer kan bruke statiske IP-adresser.
1 Angi Network Type til Wireless fra Open Network Settings-siden.
Hvis det er tilfellet, må du be den nettverksansvarlige om IP-adressen, nettverksmasken,
gatewayen og adressen til DNS-serveren. Angi disse verdiene manuelt.
Vise nettverkstilkoblingsverdiene
Slik viser du nettverkstilkoblingsverdiene på de fleste Windows-maskiner.
1 Høyreklikk på nettverksikonet nederst til høyre på skjermen.
2 Klikk på Status på hurtigmenyen som vises.
3 Klikk på Support-fanen i dialogboksen som vises.
4 Klikk på Details på Support-fanen. Nettverkstilkoblingsverdiene vises.
2 Network-funksjonen søker etter tilgjengelige trådløse nettverk. Etterpå vises en liste over
tilgjengelige nettverk.
3 På listen over nettverk trykker du på u eller d for å velge et nettverk. Deretter trykker du
på E to ganger.
"" Hvis den ønskede trådløse ruteren ikke vises, velg Refresh for å søke på nytt.
"" Hvis du ikke finner ruteren etter at du har prøvd på nytt, trykker du på Stop-knappen.
Add Network-knappen vises.
4 Hvis skjermbildet Enter the password for (AP Name). vises, går du til trinn 5. Hvis du velger
en trådløs ruter som ikke har sikkerhet, går du til trinn 7.
5 Hvis ruteren har sikkerhet, angir du Enter the password for (AP Name). (sikkerhetskode
eller PIN-kode).
6 Etterpå flytter du markøren til Done med høyrepilen og trykker deretter på E.
Skjermbildet for nettverkstilkobling vises, og verifiseringen starter.
7 Velg Cancel mens det blir gjort forsøk på nettverkstilkoblinger. Dette stopper tilkoblingen.
8 Velg IP Settings i skjermbildet for nettverkstilkobling. Skjermbildet IP Settings vises.
9 Velg det øverste feltet, trykk på E og angi deretter IP setting til Enter manually. Gjenta
prosessen for hvert felt i IP Address.
"" Hvis du angir IP setting til Enter manually, endres DNS setting automatisk til Enter
manually.
10 Når du er ferdig, velger du OK nederst på siden. Deretter trykker du på E. Skjermbildet for
nettverkstest vises, og verifiseringen starter.
11 Når tilkoblingen er verifisert, vises meldingen Success! Your device is connected to the
Internet. If you have any problems using online services, please contact your Internet
service provider..
79
Use WPS
"" Det kan hende at denne funksjonen ikke støttes, avhengig av modell.
Oppsett med Use WPS
Slik gjør du hvis ruteren har en Use WPS-knapp.
1 Angi Network Type til Wireless fra Open Network Settings-siden.
IPv6
MENU m → Network → IPv6 → ENTER E
Aktiver eller deaktiver IPv6.
•• Off ( ) / On ( )
"" Det kan hende at denne funksjonen ikke støttes, avhengig av modell.
2 Velg Use WPS, trykk på E.
3 Trykk på WPS- eller PBC-knappen på den trådløse ruteren innen to minutter. Produktet
registrerer automatisk alle nødvendige nettverksinnstillingsverdier og kobler seg til
nettverket.
–– Hvis du vil bruke PIN-koden for WPS, velger du WPS PIN.
Gå inn i Innstillinger på den trådløse ruteren, angi PIN-koden og velg deretter OK.
4 Skjermbildet for nettverkstilkobling vises, og nettverket er konfigurert.
IPv6 Status
MENU m → Network → IPv6 Status → ENTER E
Kontroller IPv6-forbindelsen til Internett.
"" Det kan hende at denne funksjonen ikke støttes, avhengig av modell.
80
Server Network Settings
FTP Mode
Angi FTP-driftsmodusen.
MENU m → Network → Server Network Settings → ENTER E
•• Active / Passive
Connect to server
Proxy server
Koble til MagicInfo-serveren.
Konfigurer proxy-servertilkoblingen og relaterte funksjoner.
•• Server Address / TLS / Port
"" Hvis du bruker alternativet TLS, blir serveren konfigurert til å bruke https, og
dataoverføring blir kryptert. (Portnummer: 7002)
Off / On
"" Hvis du ikke bruker alternativet TLS, angir du IP-adresse og portnummer for serveren. Bruk
7001 som portnummer. (Hvis du ikke kan koble deg til serveren med portnummer 7001, kan
du be serveradministrator finne riktig portnummer og deretter endre portnummeret.)
•• Address / Port / ID / Password
"" Address / Port / ID og Password aktiveres bare når Proxy server er angitt til On.
"" Skriv inn serverens IP-adresse og portnummer. Bruk 7001 som portnummer. (Hvis du ikke
kan koble deg til serveren med portnummer 7001, kan du be serveradministrator finne
riktig portnummer og deretter endre portnummeret.)
Device Name
"" Brukerhåndboken for MagicInfo Server er tilgjengelig på følgende nettsted: http://
displaysolutions.samsung.com → Support → Resources → MagicInfo Web Manual.
MENU m → Network → Device Name → ENTER E
MagicInfo Mode
Velg eller angi et enhetsnavn.
Dette navnet kan vises på nettverksenheter i nettverket.
•• [Signage] Display1 ~ 6 / User Input
Velg egnet MagicInfo Mode, avhengig av miljøet der produktet skal brukes.
•• Lite / Premium
"" Innholdstyper som støttes, kan være begrenset når MagicInfo Mode er stilt inn på Lite.
Server Access
Tillat eller nekte tilgang til MagicInfo-serveren.
•• Allow / Deny
81
Kapittel 10
System
Accessibility
MENU m → System → Accessibility → ENTER E
System
High Contrast
Angi at bakgrunnen og skrifttypen skal ha farger med høy kontrast i menyen. Gjennomsiktigheten i menyen blir
ikke-gjennomsiktig når dette alternativet velges.
•• Off (
) / On (
)
Enlarge
Accessibility
Gjør størrelsen på menyområdet større.
Start Setup
•• Off (
) / On (
)
Touch Control
Time
Auto Source Switching
Power Control
Eco Solution
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
82
Start Setup
Gå gjennom trinnene i førstegangsoppsettet slik du gjorde første gang du brukte produktet.
MENU m → System → Start Setup → ENTER E
"" Endre PIN-koden for å beskytte enheten din.
"" Angi den firesifrede PIN-koden. Standard PIN-kode er “0-0-0-0”.
Hvis du ønsker å endre PIN-koden, bruker du funksjonen Change PIN.
System
Start Setup
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Touch Control
Angi funksjonene som gjelder berøringskontroll.
MENU m → System → Touch Control → ENTER E
Touch Control
"" Det kan hende at denne funksjonen ikke støttes, avhengig av modell.
Forhindre at enheten styres av berøringsbevegelser.
Touch Control
•• Off / On
Touch Control
Off
Admin Menu Lock
Off
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Admin Menu Lock
Angi Admin Menu Lock for å vise menyen for administratorinnstillinger når du trykker på og holder fingeren på
skjermen.
•• Off / On
"" Tilgjengelig når Touch Control er angitt til On.
83
Time
Du kan konfigurere Clock Set eller DST. Konfigurer diverse tidsrelaterte innstillinger.
Clock Set
MENU m → System → Time → ENTER E
Velg Clock Set. Velg Date eller Time, og trykk deretter på E.
Skriv inn tall med tallknappene, eller trykk på Pil opp og Pil ned. Flytt fra ett tekstfelt til det neste med Pil venstre
og Pil høyre. Trykk på E når du er ferdig.
Time
Clock Set
"" Du kan angi Date og Time direkte ved å trykke på tallknappene på fjernkontrollen.
NTP Settings
NTP Settings
DST
Power On Delay
Off
0
Konfigurer server-URL-adressen og tidssonen hvis du vil bruke nettverksklokken.
DST
Slår DST-funksjonen (Daylight Saving Time) av eller på.
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Off / On
•• Start Date: Angi startdato for DST.
•• End Date: Angi sluttdato for DST.
•• Time Offset: Velg riktig tidsforskjell for din tidssone.
"" Start Date, End Date og Time Offset aktiveres bare når DST er angitt til On.
Power On Delay
Når flere produkter kobles til, må du justere påslåingstiden for hvert produkt for å forhindre overbelastning (innen
området 0–50 sekunder).
84
Auto Source Switching
Auto Source Switching
Bytt til forhåndsinnstilt kilde eller en annen kilde når hovedkildeenheten blir frakoblet.
MENU m → System → Auto Source Switching → ENTER E
Auto Source Switching
Primary Source Recovery
Velg om den valgte primærinndatakilden skal gjenopprettes når en primærinndatakilde kobles til.
Auto Source Switching
Off
"" Funksjonen Primary Source Recovery deaktiveres hvis Primary Source angis til All.
Primary Source Recovery
Off
Primary Source
Primary Source
All
Velg en primær kilde du vil bytte til når ingen signaler mottas fra gjeldende inngang.
Secondary Source
Default Input
DisplayPort
Last Input
Secondary Source
Velg en sekundær kilde du vil bytte til når ingen signaler mottas fra gjeldende inngang.
"" Funksjonen Secondary Source deaktiveres hvis Primary Source angis til All.
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Default Input
Velg standardinngangen du vil bytte til når den nye inngangen er koblet fra. Last Input-alternativet omfatter bare
eksterne innganger tilkoblet via kabler.
85
Power Control
Auto Power On
MENU m → System → Power Control → ENTER E
Power Control
Off
Auto Power On
PC module power
•• Off / On
"" Hvis du har satt denne funksjonen til On for en videoopptaksvisning, venter du i ca. 2 minutter før du kobler til
strømkabelen.
PC module power
PC-modulen kan skrus av/på uavhengig av produktet.
Max. Power Saving
On
Standby Control
On
Network Standby
Off
Power Button
Denne funksjonen slår automatisk på produktet med en gang det plugges i. Du trenger ikke trykke på
strømknappen.
Power on only
"" Det kan hende at denne funksjonen ikke støttes, avhengig av modell.
Synced power-on
Velg Av for å slå på PC-modulen uten å slå på produktet.
•• Off / On
Synced power-off
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Velg Av for å slå av PC-modulen uten å slå av produktet.
•• Off / On
Max. Power Saving
Spar strøm ved å slå av PC-skjermen når den ikke er i bruk i et angitt tidsrom.
•• Off / On
"" Det kan hende at denne funksjonen ikke støttes, avhengig av modell.
86
Standby Control
Power Control
Off
Auto Power On
"" Det kan hende at denne funksjonen ikke støttes, avhengig av modell.
•• Auto
Skjermen forblir av for å spare energi til arbeidssignaler oppdages selv om det er tilkoblet en ekstern enhet.
PC module power
Max. Power Saving
On
Standby Control
On
Network Standby
Off
Power Button
Du kan angi at skjermens standbymodus skal brukes når et inngangssignal mottas.
Power on only
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Meldingen No Cable Connected vises hvis det ikke er koblet til noen kildeenhet.
•• Off
Meldingen No Signal vises hvis det ikke registreres noen inngangssignaler.
"" Hvis meldingen «No Signal» vises selv om en kildeenhet er tilkoblet, må du kontrollere kabelkontaktene og
innstillingene på kildeenheten.
"" Hvis No Signal Message er angitt til Off, vises ikke meldingen No Signal.
I slike tilfeller angir du No Signal Message til On.
•• On
Skjermen slås av for å spare energi hvis det ikke registreres noen inngangssignaler.
Network Standby
Denne funksjonen holder nettverksstrømmen på når produktet slås av.
•• Off / On
Power Button
Av/på-knappen på fjernkontrollen
kan stilles inn til å slå på eller til å slå på eller av.
•• Power on only: Angi at av/på-knappen på fjernkontrollen
•• Power on and off: Angi at av/på-knappen på fjernkontrollen
bare skal brukes til å slå på.
skal slå på eller av.
87
Eco Solution
Brightness Limit
Slå på eller av Brightness Limit. Hvis du velger On, har ikke skjermen maksimal lysstyrke, men du sparer strøm.
MENU m → System → Eco Solution → ENTER E
•• Off / On
"" Det kan hende at denne funksjonen ikke støttes, avhengig av modell.
Eco Solution
Energy Saving Mode
Brightness Limit
On
Energy Saving Mode
Off
•• Off / Low / Medium / High eller Off (
Eco Sensor
Off
Eco Sensor
Minimum Backlight
0
Screen Lamp Schedule
No Signal Power Off
Auto Power Off
Off
15 minutes
Off (Recommended)
Reduser strømforbruket ved å justere lysstyrken på skjermen.
) / On (
)
Juster lysstyrken på bildet automatisk etter lysstyrken i omgivelsene.
•• Off / On
"" Hvis skjermkontrasten ikke er høy nok, setter du Eco Sensor til Off. Hvis Eco Sensor er satt til Off, kan det hende
den ikke overholder energistandarder.
"" Det kan hende at denne funksjonen ikke støttes, avhengig av modell.
Minimum Backlight
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Still inn minste lysstyrke for infoskjermen. Denne funksjonen fungerer bare hvis verdien er lavere enn verdien som
er angitt i Picture-menyens Backlight-innstilling.
"" Hvis Eco Sensor er On, kan skjermens lysstyrke endre seg (bli litt mørkere eller lysere) avhengig av lysstyrken i
omgivelsene.
"" Tilgjengelig når Eco Sensor er angitt til On.
"" Det kan hende at denne funksjonen ikke støttes, avhengig av modell.
88
Screen Lamp Schedule
Eco Solution
Brightness Limit
On
Screen Lamp Schedule
Energy Saving Mode
Off
Aktiver eller deaktiver lampetidsplanen.
Eco Sensor
Off
•• Off / On
Minimum Backlight
0
Screen Lamp Schedule
No Signal Power Off
Auto Power Off
Off
15 minutes
Off (Recommended)
Schedule 1, Schedule 2
Time
Lysstyrken i panelet vil endres til angitt lysstyrke i Lamp ved et bestemt tidspunkt.
Lamp
Justerer lysstyrken i panelet. En verdi opp mot 100 gjør panelet lysere.
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
•• 0 – 100
No Signal Power Off
Spar strøm ved å slå av produktet når det ikke mottar signaler fra noen kilder.
"" Det kan hende at denne funksjonen ikke støttes, avhengig av modell.
•• Off / 15 minutes / 30 minutes / 60 minutes
"" Denne funksjonen virker ikke hvis skjermen er i standbymodus.
"" Produktet vil slå seg automatisk av på et angitt tidspunkt. Tidspunktet kan endres etter ønske.
Auto Power Off
Velg hvor lenge skjermen skal vente før det slår seg av etter siste oppdagede brukeroperasjon.
•• Off (Recommended) / 4 hours / 6 hours / 8 hours
89
Temperature Control
Denne funksjonen registrerer den interne temperaturen til produktet. Du kan spesifisere temperaturområdet som
er godtatt.
Standardtemperaturen er satt til 77 °C.
MENU m → System → Temperature Control → ENTER E
"" Skjermen blir mørkere hvis den gjeldende temperaturen overstiger den spesifiserte temperaturgrensen. Hvis
temperaturen fortsetter å stige, slås produktet av for å hindre overoppheting.
System
Temperature Control
Den anbefalte driftstemperaturen for dette produktet er 75–80 °C (basert på en omgivelsestemperatur på 40 °C).
77
"" Det kan hende at denne funksjonen ikke støttes, avhengig av modell.
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
90
Fan and Temperature
Fan Settings
MENU m → System → Fan and Temperature → ENTER E
MENU m → System → Fan Settings → ENTER E
Det stiller inn alternativer angående hastighet og temperatur for viften i hvert apparat.
Det stiller inn alternativer angående hastighet og temperatur for viften i hvert apparat.
"" Denne funksjonen er bare tilgjengelig for utendørsskjermer (OH*-serien).
"" Denne funksjonen er bare tilgjengelig for halvveis utendørsskjermer (OM*-serien).
Fan Control
Fan Control
Velger automatisk eller manuell for viftehastighetsinnstillingene.
Velger automatisk eller manuell for viftehastighetsinnstillingene.
•• Auto / Manual
•• Auto / Manual
Fan Speed Setting
Fan Speed Setting
Angir viftehastigheten innenfor et område på 1 og 100.
Angir viftehastigheten innenfor et område på 1 og 100.
"" Aktivert når Fan Control er angitt til Manual.
"" Aktivert når Fan Control er angitt til Manual.
Outdoor Mode
Hvis du skal bruke produktet ved lave temperaturer under 0 °C, må du angi Outdoor Mode til
"On".
Denne funksjonen holder den interne temperaturen i produktet stabil slik at produktet kan
starte på riktig måte når det slås på.
•• Off / On
"" Du må ikke koble fra strømkabelen når denne funksjonen er angitt til "On".
"" Produktet bruker mer strøm når det slås av hvis denne funksjonen er angitt til "On" i stedet
for "Off".
91
External Device Manager
Administrer eksterne enheter som er koblet til infoskjermen.
MENU m → System → External Device Manager → ENTER E
Input Device Manager
External Device Manager
Input Device Manager
Device Connection Manager
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
"" Det kan hende at denne funksjonen ikke støttes, avhengig av modell.
Konfigurer tastaturer som skal brukes med produktet. Du kan legge til tastaturer og konfigurere innstillingene.
"" Bare tilgjengelig for Bluetooth-aktiverte modeller.
Bluetooth Device List
Koble et Bluetooth-tastatur, -mus eller -spillenhet til produktet.
Keyboard Settings
Konfigurer innstillingene for det tilkoblede tastaturet.
Keyboard Language
Angi språk for tastaturet.
Keyboard type
Angi type tastatur.
92
External Device Manager
Input Device Manager
Device Connection Manager
Device Connection Manager
Åpne for enheter som smarttelefoner og nettbrett på nettverket for å dele innhold med produktet ditt.
Access Notification
Vis en melding når en enhet som f.eks. en smarttelefon eller nettbrett, kobles til. Hvis du bruker et Wi-Fi-nettverk
som krever et passord, skal du slå av dette alternativet for å koble til enheter automatisk uten å se meldinger.
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
•• Off / First Time Only / Always On
Device List
Vis og administrer tilkoblede enheter.
93
Play via
Velg egnet Play via-modus, avhengig av miljøet der produktet skal brukes.
Startskjermen kan være annerledes, avhengig av innstillingen.
MENU m → System → Play via → ENTER E
•• MagicInfo / URL Launcher
System
Play via
MagicInfo
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Change PIN
Endre den 4-sifrede PIN-koden.
MENU m → System → Change PIN → ENTER E
Produktet har lagret den nye PIN-koden.
Velg 4 siffer for PIN-koden og skriv dem inn i Enter a new PIN.. Skriv de samme 4 sifrene én gang til i Enter the PIN
again..
"" Standard PIN-kode er “0-0-0-0”.
System
"" Endre PIN-koden for å beskytte enheten din.
Change PIN
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
94
Security
Safety Lock On
"" Angi den firesifrede PIN-koden. Standard PIN-kode er “0-0-0-0”.
Hvis du ønsker å endre PIN-koden, bruker du funksjonen Change PIN.
MENU m → System → Security → ENTER E
"" Endre PIN-koden for å beskytte enheten din.
Slå Safety Lock On på eller av. Safety Lock On begrenser hvilke handlinger som kan utføres med fjernkontrollen.
Riktig PIN-kode må angis for å slå av Safety Lock On.
Security
Safety Lock On
Power On Button
On
Power On Button
Slå på denne funksjonen for å gjøre det mulig å bruke strømknappen på fjernkontrollen til å slå på produktet mens
Safety Lock On er aktivert.
Button Lock
Off
USB Auto Play Lock
Off
Mobile Connection Lock
Off
Button Lock
Off
Denne menyen kan brukes til å låse knappene på produktet.
Screen Mirroring Standby
Remote Management
Allow
•• Off / On
Bare fjernkontrollen kan kontrollere produktet hvis Button Lock er angitt til On.
•• Off / On
"" Det kan hende at denne funksjonen ikke støttes, avhengig av modell.
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
95
USB Auto Play Lock
Remote Management
Velg om MagicInfo-innhold som er lagret på en tilkoblet USB-enhet, skal spilles av automatisk.
Du kan Allow eller Deny eksterne kommandoer for å få tilgang til produktet via nettverket.
"" Innholdet bør være Published Content
som er opprettet med MagicInfo Premium
application og publisert på USB-enheten du bruker. MagicInfo Premium applicationprogrammet er tilgjengelig på nettstedet. (http://displaysolutions.samsung.com)
•• Deny / Allow
"" Når det publiseres på en USB-enhet, lagres ditt Published Content
og Schedules i rotmappen på den tilkoblede USB-enheten.
i mappene Contents
Secured Protocol
Sikre protokollen mellom denne enheten og andre enheter.
•• Off
Spill av MagicInfo-innhold som er lagret på USB-enheten, automatisk.
•• Off / On
•• On
Ikke spill av MagicInfo-innhold som er lagret på USB-enheten, automatisk.
Network Port
"" Ved tilkobling av en USB-enhet som inneholder MagicInfo-innhold, vises "USB Auto
Play Lock : On" i fem sekunder.
Blokker ekstern nettverkstilgang. Du kan registrere nettverk på serveren for å tillate tilgang.
•• Off / On
Mobile Connection Lock
USB Port
Hindre andre enheter i nettverket, for eksempel smarttelefoner og nettbrett, i å dele innhold
på produktet.
Blokker tilkobling til eksterne USB-porter.
•• Off / On
Screen Mirroring Standby
Slå på dette alternativet for å motta tilkoblingsforespørsler fra alle kildetyper.
•• Off / On
•• Off / On
Certificate Manager
Administrer sertifikatene installert på denne enheten.
"" Begrenset støtte for bare Enterprise WPA2 (TLS/TTLS/PEAP)-sertifiserte modeller.
Install Certificate
Koble til en USB flash-stasjon som inneholder sertifikatene, for å installere dem på denne
enheten.
Certificate List
Vis og administrer sertifikatene installert på denne enheten.
96
General
Smart Security
Dette er noen av de medfølgende sikkerhetstiltakene for å beskytte skjermenheten og tilkoblede lagringsenheter
mot virus.
MENU m → System → General → ENTER E
Scan
General
Kontroller skjermenheten og tilkoblede lagringsenheter for å se etter virus.
Smart Security
Isolated List
Anynet+ (HDMI-CEC)
HDMI Hot Plug
On
Custom Logo
Off
Game Mode
Empty Storage
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Dette er listen over elementer som har blitt isolert for å stoppe spredning av virus.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ er en funksjon som gjør det mulig å styre alle tilkoblede Samsung-enheter som støtter Anynet+ med
fjernkontrollen for Samsung-produktet. Anynet+-systemet kan brukes bare med Samsung-enheter som har
Anynet+-funksjonen. For å finne ut om Samsung-enheten har denne funksjonen, kan du kontrollere om den har en
Anynet+-logo.
•• Off ( ) / On ( )
"" Du kan styre Anynet+-enheter bare med produktets fjernkontroll, ikke knappene på produktet.
"" Produktets fjernkontroll virker kanskje ikke under bestemte forhold. Hvis dette skjer, kan du velge Anynet+enheten på nytt.
"" Anynet+ virker når AV-enheten som støtter Anynet+, er satt til Standby eller On.
"" Anynet+ støtter opptil 12 AV-enheter. Merk at du kan koble til opptil tre enheter av samme type.
97
Feilsøking for Anynet+
Problem
Mulig løsning
•• Kontroller om enheten er en Anynet+-enhet. Anynet+-systemet støtter bare Anynet+-enheter.
•• Kontroller om Anynet+-enhetens strømledning er forsvarlig koblet til.
•• Kontroller Anynet+-enhetens video-/lyd-/HDMI-kabeltilkoblinger.
•• Kontroller om Anynet+ (HDMI-CEC) er angitt til On i System-menyen.
Anynet+ virker ikke.
•• Kontroller om fjernkontrollen er Anynet+-kompatibel.
•• Anynet+ fungerer ikke i bestemte situasjoner (første oppsett)
•• Hvis du har fjernet og deretter koblet til igjen HDMI-kabelen, må du søke etter enhetene igjen eller slå produktet av
og på igjen.
•• Kontroller om Anynet+-funksjonen for Anynet-enheten er satt til On.
Jeg vil starte Anynet+.
•• Kontroller om Anynet+-enheten er riktig koblet til produktet, og kontroller om Anynet+ (HDMI-CEC) er angitt til On i
System-menyen.
Jeg vil avslutte Anynet+.
•• Trykk på SOURCE på produktets fjernkontroll, og velg en annen enhet enn Anynet+.
Meldingen Disconnecting
Anynet+ device ... vises på
skjermen.
•• Du kan ikke bruke fjernkontrollen når du konfigurerer Anynet+ eller skifter til en visningsmodus.
•• Bruk fjernkontroller når produktet har fullført Anynet+-konfigurasjonen eller skiftet til Anynet+.
Anynet+-enheten spilles ikke av. •• Du kan ikke bruke avspillingsfunksjonen når første oppsett er under utføring.
•• Kontroller hvorvidt enheten støtter Anynet+-funksjoner.
•• Kontroller hvorvidt HDMI-kabelen er koblet skikkelig til.
•• Kontroller om Anynet+ (HDMI-CEC) er angitt til On i System-menyen.
Den tilkoblede enheten vises
ikke.
•• Søk etter Anynet+-enheter igjen.
•• Anynet+ forutsetter en HDMI-tilkobling. Påse at enheten er koblet til produktet med en HDMI-kabel.
•• Enkelte HDMI-kabler støtter kanskje ikke Anynet+-funksjonene.
•• Hvis tilkoblingen avsluttes fordi det har vært et strømbrudd, eller fordi HDMI-kabelen er koblet fra, må du gjenta
enhetsskanningen.
98
HDMI Hot Plug
General
Denne funksjonen brukes til å aktivere tidsforsinkelse for aktivering av en DVI/HDMI-kildeenhet.
Smart Security
•• Off / On
Anynet+ (HDMI-CEC)
HDMI Hot Plug
On
Custom Logo
Off
Game Mode
Empty Storage
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Custom Logo
Du kan laste ned, velge og angi visningstiden til en tilpasset logo som vises når produktet slås på.
•• Custom Logo
"" Tilpasset logo Du kan velge en tilpasset log (bilde/video) eller slå av visningen av tilpasset logo.
"" Du må laste ned den tilpassede logoen fra en ekstern USB-enhet for å angi en tilpasset logo.
•• Logo Display Time
"" Hvis den tilpassede logotypen er Image, kan du angi Logo Display Time.
•• Download Logo File
"" Du kan laste ned en tilpasset logo til produktet fra en ekstern USB-enhet.
"" Filnavnet på den tilpassede logoen du vil laste ned må lagres som «samsung» med små bokstaver.
"" Når det finnes flere eksterne USB-tilkoblinger, vil produktet forsøke å laste ned den tilpassede logoen fra
enhets som sist ble tilkoblet produktet.
Filrestriksjoner for tilpasset logo
•• Bilder opptil 50 MB kan brukes.
–– Bildefil som støttes: samsung_image.*
–– Filtyper som støttes: jpg, jpeg, bmp, png
•• Videoer opptil 150 MB kan brukes. Anbefalingen er under 20 sekunder.
–– Videofil som støttes: samsung_video.*
–– Filtyper som støttes: avi, mpg, mpeg, mp4, ts, wmv, asf
99
Game Mode
General
Når du kobler deg til en spillkonsoll, f.eks. PlayStation™ eller Xbox™, kan du få en mer realistisk spillopplevelse ved
å velge spillmodus.
Smart Security
Anynet+ (HDMI-CEC)
HDMI Hot Plug
On
Custom Logo
Off
•• Off ( ) / On ( )
"" Hvis du kobler til andre eksterne enheter mens Game Mode er på, er skjermen kanskje ikke i beste stand.
Empty Storage
Slett filer for å gjøre plass til nye innholdsfiler. Filer på nylig timeplan blir ikke slettet.
Game Mode
Empty Storage
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Frame Alignment
Forbedre skjermtilpasningen mellom enheter når du bruker videoveggfunksjonen.
MENU m → System → Frame Alignment → ENTER E
•• Auto / Off / On
"" Bare tilgjengelig for videoveggmodeller.
System
Frame Alignment
Auto
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
100
Reset System
Tilbakestill alle systeminnstillingene til standardinnstillinger.
MENU m → System → Reset System → ENTER E
System
Reset System
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
101
Kapittel 11
Støtte
Software Update
Contact Samsung
MENU m → Support → Software Update → ENTER E
MENU m → Support → Contact Samsung → ENTER E
Med Software Update-menyen kan du oppgradere produktets programvare til nyeste versjon.
Her finner du adressen til Samsungs nettsider, telefonnummer til kundeservice, produktets
modellnummer, programvareversjon, Open Source-lisens og annen informasjon.
"" Påse at du ikke slår av strømmen før oppgraderingen er fullført. Produktet slår seg
automatisk av og på når programvareoppdateringen er fullført.
"" Når du oppgraderer programvaren, returnerer alle video- og lydinnstillinger til
standardinnstillingene. Vi råder deg til å skrive ned innstillingene, slik at du enkelt kan
tilbakestille dem etter oppgraderingen.
Update Now
"" Gå til Contact Samsung og finn produktets Model Code og Software Version.
Terms & Conditions eller Terms & Policy
Oppdater programvaren til siste versjon.
MENU m → Support → Terms & Conditions → ENTER E
"" Current version: Dette er programvareversjonen som allerede er installert i produktet.
Vis og still inn personverserklæringen for MagicInfo og andre tjenester.
"" Sørg for at produktet er koblet til nettverket.
"" Menyalternativene kan variere fra modell til modell.
"" Tilgjengeligheten kan variere avhenging av region.
"" For modellene QPR-8K og QER aktiveres denne funksjonen bare når Personvernmerknad
for Smart Signage velges under oppsettet.
102
Reset All
MENU m → Support → Reset All → ENTER E
Dette alternativet returnerer gjeldende innstillinger for en skjerm til standard
fabrikkinnstillinger.
103
Kapittel 12
Feilsøkingsveiledning
Før du kontakter Samsungs kundeservicesenter
"" Før du ringer Samsung
kundeservicesenter tester du
produktet som følger. Hvis
problemet vedvarer, kontakter du
Samsung kundeservicesenter.
"" Utendørsproduktet har ingen
strømindikator.
Teste produktet
Kontroller om produktet fungerer normalt ved å bruke produkttestfunksjonen.
Hvis skjermen forblir tom mens strømlampen blinker selv når produktet er riktig koblet til en PC, må du kjøre en produkttest.
1 Slå av både PC-en og produktet.
2 Koble alle kablene fra produktet.
3 Slå på produktet.
4 Hvis No Cable Connected vises, fungerer produktet som normalt.
Hvis skjermen er tom, kontrollerer du PC-systemet, videokontrolleren og kabelen.
Kontrollere oppløsningen og frekvensen
For moduser som overstiger støttede oppløsninger, vises kort meldingen «Not Optimum Mode».
Se avsnittet om forhåndsinnstilte tidsurmoduser i brukerveiledningen (etter modell) for å stille inn PC-oppløsningen for din modell.
104
Kontroller følgende.
Installasjonsproblem (PC-modus)
Skjermen slår seg av og på.
Kontroller at kabelen mellom produktet og datamaskinen er korrekt tilkoblet.
De tomme feltet som ble funnet på skjermen, har ingenting å gjøre med produktet.
Det er tomme felter på alle fire sider av skjermen når en
HDMI- eller HDMI-DVI-kabel er koblet til produktet og
PCen.
Tomme områder på skjermen forårsakes av PC-en eller grafikkortet. For å løse problemet
justerer du skjermstørrelsen i HDMI- eller DVI-innstillingene for grafikkortet.
Hvis innstillingsmenyen for grafikkortet ikke har noe alternativ for å justere skjermstørrelsen,
oppdaterer du grafikkortdriveren til nyeste versjon.
(Kontakt produsenten av grafikkortet eller datamaskinen for mer informasjon om hvordan du
justerer skjerminnstillingene.)
Skjermproblem
"" Utendørsproduktet har ingen
strømindikator.
Strømlampen er av. Skjermen slår seg ikke på.
Kontroller at strømledningen er tilkoblet.
Kontroller at produktet er koblet riktig til med en kabel.
No Signal vises på skjermen.
Kontroller at kildeenheten som er koblet til produktet, er slått på.
Avhengig av type ekstern enhet vil kanskje ikke skjermen vises som den skal. Hvis det er
tilfellet, kobler du til skjermen med HDMI Hot Plug-funksjonen On.
Not Optimum Mode vises.
Denne meldingen vises når et signal fra grafikkortet overstiger produktets maksimale
oppløsning og frekvens.
Se i tabellen over standard signalmodus og angi maksimal oppløsning og frekvens i henhold til
produktspesifikasjonene.
Bildene på skjermen ser forvrengt ut.
Kontroller kabeltilkoblingen til produktet.
Skjermen er ikke klar. Skjermen er uklar.
Still inn oppløsningen og frekvensen til det anbefalte nivået.
105
Skjermproblem
Skjermen er ustabil og rister.
"" Utendørsproduktet har ingen
strømindikator.
Det er skygger eller ekkobilder igjen på skjermen.
Kontroller at oppløsningen og frekvensen til PC-en og grafikkortet er angitt innenfor et område
som er kompatibelt med produktet. Deretter endrer du skjerminnstillingene ved behov, se
'Preset Timing Modes'.
Skjermen er for lys. Skjermen er for mørk.
Gå til Picture og juster innstillingene for Brightness og Contrast.
Fargen på skjermen er ujevn.
Gå til Picture, og juster Colour Space Settings-innstillingene.
Hvitt ser ikke egentlig hvitt ut.
Gå til Picture, og juster White Balance-innstillingene.
Det er ingen bilder på skjermen og strømlampen blinker
hvert 0,5 til 1 sekund.
Skjermen slås av for å spare energi.
Trykk på en tast på tastaturet eller beveg musen for å returnere til forrige skjerm.
Hvis en PC er koblet til produktet, kontrollerer du strømstatusen til PC-en.
Produktet slår seg av automatisk.
Kontroller er strømledningen er koblet riktig til produktet og strømuttaket.
Hvis signalet fra en tilkoblet enhet ikke registreres, slås produktet automatisk av etter 10–15
minutter.
Kodet videoinnhold kan føre til at skjermbildet ser unormalt ut i scener med objekter i rask
bevegelse, for eksempel i idrettsarrangementer eller action-filmer.
Skjermbildet ser ikke normalt ut.
Lavt signalnivå eller lav bildekvalitet kan føre til at det ser ut som det er feil på skjermbildet.
Dette betyr ikke at det er en feil ved produktet.
En mobiltelefon innenfor en avstand på én meter kan forårsake statisk elektrisitet på analoge
og digitale produkter.
Gå til Picture og juster skjerminnstillingene, for eksempel Colour, Brightness og Sharpness.
Lysstyrken og fargene ser ikke normale ut.
Gå til System, og juster Eco Solution-innstillingene.
Tilbakestill skjerminnstillingene til standardinnstillingene. (S.65)
106
Skjermproblem
Kontroller kabeltilkoblingene.
Jeg ser rødt, grønt og blått.
Skjermbildet er ustabilt og deretter fryser det.
Dette problemet kan oppstå når panelet på produktet er defekt. Kontakt et Samsungservicesenter for å løse problemet.
Skjermbildet kan fryse hvis du bruker en annen oppløsning enn den som er anbefalt, eller hvis
signalet ikke er stabilt. Du løser problemet ved å endre PC-oppløsningen til den anbefalte
oppløsningen.
En skalert SD-innholdsfil (4:3) kan forårsake svarte felt på begge sier av et HD-kanalskjermbilde.
Skjermbildet kan ikke vises i fullskjerm.
En video med et sideforhold som ikke er likt produktets, kan gi et svart felt øverst og nederst
på skjermen.
Endre innstillingen for skjermstørrelse til fullskjerm på produktet eller kildeenheten.
Lydproblem (for modeller med innebygde høyttalere)
Det er ingen lyd.
Sjekk at lydkabelen er tilkoblet, eller juster volumet.
Kontroller volumet.
Justerer volumet.
Volumet er for lavt.
Hvis volumet fortsatt er lavt etter at du har satt det opp til maksimalt nivå, justerer du volumet
på PC-ens lydkort eller programvare.
107
Lydproblem (for modeller med innebygde høyttalere)
Hvis det er koblet til en HDMI- eller DP-kabel, må du kontrollere lydinnstillingene på PC-en.
Gå til Sound og endre Sound Output til Internal.
Hvis det brukes en kildeenhet
•• Kontroller at lydkabelen er riktig tilkoblet til lydinngangsporten på produktet.
Video er tilgjengelig, men det er ingen lyd.
•• Kontroller lydutgangsinnstillingene for kildeenheten.
(For eksempel hvis skjermen er koblet til HDMI, kan det hende du må endre audioalternativet option for videoutgangsenheten til HDMI.)
Hvis det brukes en DVI-HDMI-kabel, må du ha en separat lydkabel.
Hvis produktet har en kontakt for hodetelefon, må du kontrollere at det ikke er koblet noe til
den.
Koble strømledningen til enheten på nytt. Deretter starter du enheten på nytt.
Kontroller kabeltilkoblingen. Kontroller at det ikke er koblet en videokabel til en
lydinngangsport.
Det spraker i høyttalerne.
Kontroller signalstyrken etter at du har koblet til en kabel.
Lavt signalnivå kan forårsake lydforstyrrelser.
Fjernkontrollproblem
Kontroller at batteriene sitter riktig på plass (+/-).
Kontroller om batteriene er tomme.
Fjernkontrollen fungerer ikke.
Se etter strømfeil.
Kontroller at strømledningen er tilkoblet.
Sjekk om noen spesiallys eller neonskilt er slått på i nærheten.
108
Kildeenhetproblem
Det kommer en pipelyd når PC-en starter opp.
Hvis du hører en pipelyd når PC-en starter opp, må PC-en på service.
Andre problemer
Produktet lukter som plast.
Plastlukten er normal og forsvinner med tiden.
Skjermen ser ut til å ha en helning.
Ta stativet av produktet og sett det på igjen.
Lyd eller bilde kuttes ut med ujevne mellomrom.
Det er små partikler på kantene på produktet.
Når jeg prøver å endre oppløsningen for PC-en, vises
meldingen The defined resolution is not supported..
Kontroller kabeltilkoblingen og koble den til igjen om nødvendig.
Bruk en standardkabel.
Partiklene er en del av produktdesignen. Det er ikke feil på produktet.
Meldingen The defined resolution is not supported. vises hvis oppløsningen for inndatakilden
overstiger maksimal oppløsning for skjermen.
Du løser problemet ved å endre PC-oppløsningen til en oppløsning som støttes på skjermen.
Det er ingen lyd fra høyttalerne i HDMI-modus når en DVIHDMI-kabel er tilkoblet.
DVI-kabler overfører ikke lyddata.
HDMI Black Level fungerer ikke riktig på en HDMI-enhet
med YCbCr-utgang.
Denne funksjonen er bare tilgjengelig når en kildeenhet, for eksempel en DVD-spiller og STB, er
koblet til produktet via en HDMI-kabel (RGB-signal).
Lydkabelen må kobles til riktig inngangsport for at lyden skal aktiveres.
Viste bildefarger kan virke unormale. Bilde eller lyd er kanskje ikke tilgjengelig. Dette kan
oppstå hvis en kildeenhet som bare støtter en eldre versjon av HDMI-standarden, kobles til
produktet.
Det er ingen lyd i HDMI-modus.
Hvis disse problemene oppstår, kobler du til en lydkabel sammen med HDMI-kabelen.
Noen PC-grafikkort gjenkjenner kanskje ikke automatisk HDMI-signaler som ikke omfatter lyd. I
slike tilfeller velger du en lydinngang manuelt.
109
Andre problemer
Hvis du vil bruke flere eksterne enheter som er kompatible med HDMI-CEC-funksjonen, og som
er koblet til HDMI IN-portene på produktet, må du slå av HDMI-CEC-funksjonene på alle de
eksterne enhetene. Eksterne enheter omfatter Blu-ray og DVD-spillere.
HDMI-CEC fungerer ikke.
Hvis du bruker en ekstern enhet med aktivert HDMI-CEC-funksjon, kan det automatisk stoppe
andre eksterne enheter.
Hvis du vil endre HDMI-CEC-innstillingene, kan du se i brukerhåndboken for enheten eller
kontakte produsenten av enheten for å få hjelp.
"" Bare for modeller med DisplayPortporten.
Når inngangskilden er DisplayPort i strømsparingsmodus,
kan ikke skjerminnstillingene for PC lagres.
Gå til System → Power Control og still inn Max. Power Saving på Off. Alternativt kan du
konfigurere skjermutgangsinnstillingene for PC på nytt. Kontroller at produktet er slått på.
Når du starter PC-en på nytt når inngangskilden er angitt til
Start opp PC-en etter at produktet er slått på, eller når inndatakilden ikke er DisplayPort.
DisplayPort, vises ikke BIOS- og oppstartsskjermbildet.
110
Kapittel 13
Tillegg
Ansvar for betalingstjenesten (kostnad til
kundene)
"" Når det blir bedt om tjenesten, kan det være at vi, på tross av garantien, kan belaste deg for
et besøk fra en servicetekniker i følgende tilfeller:
Ikke en produktdefekt
Rengjøring av produktet, justering, forklaring, ny installering osv.
•• Hvis en servicetekniker må gi instruksjoner om hvordan produktet skal brukes eller ganske
enkelt justerer alternativer uten å demontere produktet.
•• Hvis en defekt er forårsaket av eksterne miljøfaktorer (Internett, antenne, kabelsignal, osv.)
•• Hvis et produkt installeres på nytt eller hvis det kobles til enheter i tillegg etter at det
kjøpte produktet er installert for første gang.
•• Hvis produktet installeres på nytt for å flyttes til en annen plassering eller til et annet hus.
•• Hvis kunden ber om instruksjoner om hvordan et produkt fra et annet selskap skal brukes.
•• Hvis en kunde ber om instruksjoner om hvordan nettverket eller programmer fra andre
selskaper skal brukes.
•• Hvis kunden ber om programvareinstallering og konfigurering for produktet.
En produktskade som er forårsaket av kundens feil
Produktskade forårsaket av kundens feilbehandling eller feil reparasjon.
Hvis en produktskade er forårsaket av:
•• Eksternt slag/støt eller at produktet er sluppet ned.
•• Bruk av utstyr eller separat solgt produkt som ikke er spesifisert av Samsung.
•• Reparasjon utført av en person som ikke er en tekniker fra en partner av eller et eksternt
selskap som brukes av Samsung Electronics Co., Ltd.
•• Ommodellering eller reparasjon av produktet utført av kunden.
•• Bruk med feil spenning eller ikke-autoriserte elektriske tilkoblinger.
•• Forholdsreglene i brukerhåndboken er ikke fulgt.
Annet
•• Hvis det oppstår feil på produktet på grunn av naturskade. (tordenvær, brann, jordskjelv,
oversvømmelse, osv)
•• Hvis forbruksartikler er oppbrukt. (batteri, toner, lysstofflamper, hode, vibrator, lampe,
filter, bånd, osv.)
"" Hvis kunden ber om en tjeneste i tilfeller hvor produktet ikke har noen defekter, kan det bli
pålagt en serviceavgift. Så vennligst les brukerhåndboken først.
•• Hvis en servicetekniker tørker støv eller fjerner fremmedlegemer fra innsiden av produktet.
•• Hvis kunden ber om en installering i tillegg etter å ha kjøpt et produkt via homeparty eller
på nettet.
111
Forhindrnig av bildeinnbrenning
Hva er bildeinnbrenning?
Innbrenning av bilder skal ikke skje når panelet fungerer normalt. Normal bruk betyr
kontinuerlig endring av videomønster. Hvis panelet viser et fast mønster i lengre tid, kan det
oppstå en liten spenningsforskjell mellom elektrodene i pikslene som kontrollerer de flytende
krystallene.
En slik spenningsforskjell mellom elektroder øker med tiden og gjør de flytende krystallene
tynnere. Når dette skjer kan et tidligere bilde forbli på skjermen når mønsteret endrer seg.
Denne informasjon er en veiledning for å unngå bildeinnbrenning. Hvis du viser et
fast bilde i lang tid, kan det forårsake bildeinnbrenning. Problemet omfattes ikke av
garantien.
Anbefalte tiltak for å hindre innbrenning av bilder
Hvis du viser et fast bilde i lang tid, kan det forårsake innbrente bilder eller flekker. Hvis
produktet ikke skal brukes på lang tid, bør du slå det av, aktivere strømsparingsmodus eller
bruke en skjermsparer med bevegelig bilde.
•• Endre fargene med jevne mellomrom.
Type 1
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
SAMSUNG
20:30
SAMSUNG
20:30
SAMSUNG
21:10
SAMSUNG
21:10
•• Unngå kombinasjoner av tekstfarge og bakgrunnsfarge med stor kontrast i lysstyrke.
"" Unngå å bruke farger med stor kontrast i lysstyrke (svart-hvitt eller svart-grått).
FLIGHT : TIME
SAMSUNG : 20:30
FLIGHT : TIME
SAMSUNG : 20:30
112
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising