Samsung | UH46N-E | Quick Setup Guide | Samsung UH46N-E Quick Setup Guide

Samsung UH46N-E Quick Setup Guide
Български
Hrvatski
Čeština
Dansk
* Цветът и външният вид може да се различават в зависимост
от продукта, а съдържанието на ръководството подлежи на
промяна без предизвестие с цел подобряване на работата.
* Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, a sadržaj
ovog priručnika podložan je promjeni radi poboljšanja
performansi bez prethodne obavijesti.
* Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Obsah příručky
může být změněn bez předchozího upozornění za účelem
zlepšení výkonu výrobku.
* Farven og udseendet kan – afhængigt af produktet – være
anderledes, og indholdet i brugervejledningen kan ændres
uden forudgående varsel for at forbedre ydelsen.
Check that the product is connected correctly with a cable.
Проверка на компонентите
Provjera komponenti
Kontrola příslušenství
Kontrol med komponenterne
Check that the device connected to the product is powered on.
(1) Кратко ръководство за инсталиране (2) Гаранционна карта (не
се предлага на някои места) (3) Регулаторно ръководство
(4) Захранващ кабел (5) Батерии (не се предлага на някои места)
(6) Дистанционно управление (7) DP кабел (8) RS232C(IN) адаптер
(9) Крепежен пръстен x 4 / Винт x 4
Свържете се с продавача, от който сте закупили продукта, ако
откриете липсващи компоненти.
Възможно е компонентите да са различни за различните
региони.
(1) Kratki vodič za postavljanje (2) Kartica Jamstvo (Nije dostupno na
nekim lokacijama) (3) Priručnik s regulatornim podacima
(4) Kabel za napajanje (5) Baterije (Nije dostupno na nekim
lokacijama) (6) Daljinski upravljač (7) DP kabel (8) RS232C(IN)
adapter (9) Prstenasti nosač x 4 / Vijak x 4
Ako neke komponente nedostaju, obratite se dobavljaču kod kojeg
ste kupili proizvod.
Komponente se mogu razlikovati na različitim lokacijama.
(1) Příručka pro rychlou instalaci (2) Záruční list (V některých zemích
není k dispozici) (3) Bezpečnostní pokyny a standardy (4) Napájecí
šňůra (5) Baterie (V některých zemích není k dispozici) (6) Dálkový
ovladač (7) Kabel DP (8) Adaptér RS232C (IN)
(9) Přidržovací kroužek x 4 / Šroub x 4
V případě chybějícího příslušenství se obraťte na prodejce.
Dodávané součásti se mohou lišit podle oblasti.
(1) Hurtig opsætningsvejledning (2) Garantikort (ikke til rådighed
visse steder) (3) Lovgivningsmæssig vejledning (4) Strømkabel
(5) Batterier (ikke til rådighed visse steder) (6) Fjernbetjening
(7) DP-kabel (8) Adapter RS232C(IN) (9) Holderring x 4 / Skrue x 4
Kontakt forhandleren, hvor du købte produktet, hvis der mangler
nogle komponenter.
Komponenter kan variere på forskellige geografiske steder.
Sada externích snímačů
Eksternt sensorsæt
1Senzor dálkového ovládání
Zaměřte dálkové ovládání na tento bod na displeji LCD.
* Prostor mezi senzorem a dálkovým ovladačem musí zůstat
volný.
2Světelný snímač
Automaticky rozpoznává intenzitu světla v okolí zvoleného
displeje a upraví jas obrazovky.
3Indikátor napájení
Při zapnutí monitoru indikátor napájení zhasne. V úsporném
režimu indikátor bliká.
4Tlačítko POWER
Tímto tlačítkem displej LCD zapnete nebo vypnete.
5Tlačítko SOURCE
Slouží k přepínání z režimu PC na režim Video. Vybírá zdroj
vstupního signálu, ke kterému je připojeno externí zařízení.
1Fjernbetjeningssensor
Ret fjernbetjeningen mod dette punkt på LCD-skærmen.
* Hold området mellem fjernbetjeningssensoren og
fjernbetjeningen fri for forhindringer.
2Lyssensor
Detekterer automatisk intensiteten af lyset omkring en valgt
skærm og justerer skærmens lysstyrke.
3Strømindikator
Strømindikatoren slukker, når produktet er tændt. Det blinker i
strømsparetilstand.
4Knappen POWER
Brug denne knap til at tænde og slukke for LCD-skærmen.
5Knappen SOURCE
Skifter fra PC-tilstand til Video-tilstand. Vælger den
indgangskilde, som en ekstern enhed er tilsluttet til.
Připojení a používání vstupních zařízení
Tilslutning og brug af en kildeenhed
Podrobnosti naleznete v popisu na předchozí stránce.
* Pro připojení použijte kabel Cat 7 (typ STP*).
˗Stíněná
˗
kroucená dvojlinka.
* Chcete-li používat zároveň staré a nové modely, nejprve se
obraťte na prodejce, u kterého jste produkt zakoupili, abyste
zjistili, zda jsou tato zařízení kompatibilní.
Der henvises til beskrivelserne på forrige side.
* Foretag tilslutningen ved hjælp af et Cat 7-kabel (*STP-typen).
˗Afskærmet,
˗
parsnoet kabel.
* Hvis man vil bruge gamle og nye modeller sammen, skal kan
først kontakte den forhandler, hvor man købte produktet, for at
kontrollere, om modellerne er kompatible.
Připojení k aplikaci MDC
Tilslutning til MDC
Podrobnosti o tom, jak používat program MDC, naleznete v nápovědě
po dokončení instalace programu.
Program MDC je dostupný na webu.
Du kan finde oplysninger om brugen af MDC-programmet i hjælpen,
når du har installeret programmet.
MDC-programmet findes på webstedet.
* Jedná se o produkt třídy A. V domácím prostředí může tento
produkt způsobovat vysokofrekvenční rušení a v takovém případě
musí uživatel podniknout odpovídající opatření.
* Informace o závazcích společnosti Samsung vůči životnímu
prostředí a regulačních povinnostech vztahujících se na
produkt, např. REACH, WEEE, baterie, naleznete na webu http://
www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
* Podrobné specifikace telefonu naleznete na webu Samsung
Electronics.
* VAROVÁNÍ: Je třeba, abyste před instalací sami zkontrolovali, zda
tento výrobek nemá závadu. V případě zjištění závady je třeba o
této skutečnosti společnost Samsung neprodleně informovat.
Neinstalujte výrobek, pokud je zjevné, že má závadu. Poškození
výrobku při instalaci v důsledku nepozornosti je považováno za
poškození, které jste si způsobili sami (nikoli za závadu výrobku).
Společnost Samsung dokáže zjistit, že jste se pokusili o instalaci
výrobku podle toho, zda byl poškozen štítek na otvoru pro šroub
(nebo na základě jiných stop po instalaci).
* Dette er et produkt i klasse A. I et hjemligt miljø kan dette
produkt muligvis forårsage radiointerferens, hvilket betyder, at
brugeren bliver nødt til at tage de fornødne forholdsregler.
* Du kan finde oplysninger om Samsungs miljømæssige
forpligtelser og produktspecifikke lovmæssige forpligtelser, f.eks.
REACH, WEEE, batterier, ved at besøge http://www.samsung.com/
uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/
data_corner.html
* Hvis du ønsker flere enhedsspecifikationer, skal du besøge
webstedet Samsung Electronics.
* ADVARSEL: Sørg for, at dette produkt inspiceres af dig selv
(for at identificere eventuelle defekter) før installation.
Samsung bør underrettes om eventuelle defekter, så snart
disse opdages. Installér ikke produktet, hvis det vises at have
en defekt. Eventuelle skader forårsaget af skødeløshed under
installationsprocessen for produktet vil blive anset som værende
selvforskyldt skade (og ikke en defekt ved produktet). For at
afgøre hvorvidt dette produkt har været installeret, vil Samsung
undersøge bevismaterialet i form af, om skruehullets mærkat
er blevet gennemboret (samt andet kosmetisk bevis på en
installation).
Troubleshooting Guide
BN68-09339A-00
Quick Setup Guide
Кратко ръководство за инсталиране
Issues
Solutions
The screen keeps switching on and off.
No Signal is displayed on the screen.
Check the cable connection between the product and PC, and ensure the connection is
secure.
Specifications
UH46N-E UM46N-E
Model Name
Panel
* The colour and the appearance may differ depending on the product, and the content in the manual is subject to change without
prior notice to improve the performance.
* Download the user manual from the website for further details.
http://www.samsung.com/displaysolutions
Checking the Components
(1) Quick Setup Guide (2) Warranty card (Not available in some locations) (3) Regulatory guide (4) Power cord
(5) Batteries (Not available in some locations) (6) Remote Control (7) DP cable (8) RS232C(IN) adapter
(9) Holder-Ring x 4 / Screw x 4
Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing.
Components may differ in different locations.
External sensor KIT
1Remote Control Sensor
Aim the remote control towards this spot on the LCD Display.
* Keep the area between the remote sensor and remote control obstacle-free.
2Light sensor
Automatically detects the intensity of ambient light around a selected display and adjusts the screen brightness.
3Power indicator
The power indicator will turn off when the product is turned on. It will blink in power-saving mode.
POWER button
4
Use this button for turning the LCD Display on and off.
5 SOURCE button
Switches from PC mode to Video mode. Selects the input source that an external device is connected to.
UH46N-E / UM46N-E
Size
46 CLASS (45.9 inches / 116.8 cm)
Display area
1018.08 mm (H) x 572.67 mm (V)
AC100-240V~ 50/60Hz
Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can vary in
different countries.
Power Supply
Environmental
considerations
Temperature : 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)
Humidity : 10 % – 80 %, non-condensing
Operating
Temperature : -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Humidity : 5 % – 95 %, non-condensing
Storage
* This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be
required to take adequate measures.
* For information on Samsung’s environmental commitments and product-specific regulatory obligations, e.g. REACH, WEEE,
Batteries, visit http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
* For detailed device specifications, visit the Samsung Electronics website.
* WARNING: Please ensure this product is inspected by yourself (to identify if there are any defects) prior to any installation. Any
defect should be brought to the attention of Samsung as soon as discovered. Please do not install the product if it appears to have
a defect. Any damage caused by carelessness in the process of installing the product will be treated as damage caused by yourself
(and not a product defect). To determine whether or not this product has been installed Samsung will view evidence of the screw
hole label being pierced (as well as any other cosmetic evidence of an installation).
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks
or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
2
3
HDMI IN 1, HDMI IN 2
4
POWER
RS232C IN
ON
RS232C OUT
HDMI
1, HDMI
IN 2DP IN 2 (UHD 60Hz)
DP
IN 1IN(UHD
60Hz),
HDMI IN 1, HDMI IN 2
Connecting and Using a Source Device
Connecting to a Video Device
RGB IN
DP IN 1 (UHD 60Hz), DP IN 2 (UHD 60Hz)
DP IN 1 (UHD 60Hz), DP IN 2 (UHD 60Hz)
HDMI IN 1, HDMI IN 2
AUDIO IN
AUDIO IN
HDMI IN 1, HDMI IN 2
AUDIO IN
AUDIO IN
DVI/HDMI/AUDIO IN
AUDIO IN
AUDIO IN
DVI/PC/HDMI/AUDIO IN
HDMI IN 1, HDMI IN 2
DVI/PC/MAGICINFO IN
DVI/PC/MAGICINFO IN
DP IN
DVI/PC/HDMI/AUDIO IN
DVI/PC/HDMI/AUDIO IN
DP IN 1 (UHD 60Hz), DP IN 2 (UHD 60Hz)
AUDIO OUT
Connecting to an Audio System
Web
site: http://www.samsung.com
DVI(MAGICINFO)
Area
ALBANIA
AUSTRIA
BELGIUM
AUDIO
IN
BOSNIA
Customer Care Centre
045 620 202
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
02-201-24-18
055 233 999
*3000 Цена в мрежата
BULGARIA
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
CROATIA
072 726 786
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
800
- SAMSUNG
(800-726786)
HDMI IN 1, HDMI IN
2, HDMI
IN 3, HDMI
IN 4
CZECH
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 Praha 4
DENMARK
707 019 70
ESTONIA
800-7267
DVI/HDMI/AUDIO
IN
FINLAND
030-6227 515
RJ45
RS232C IN
Свързване и използване на външно устройство
Вижте описанията на предходната страница.
* За връзката използвайте кабел Cat 7 (тип *STP).
˗Екранирана
˗
усукана двойка.
* За да използвате стари и нови модели заедно, първо се
свържете с търговеца, от когото е закупен продуктът, за да
проверите дали са съвместими.
За подробности относно използването на програмата MDC, след
инсталирането й направете справка в Help (Помощ).
Програмата MDC можете да намерите на уеб сайта.
* Това е продукт от клас А. В битова среда този продукт може да
причини радиосмущения и в този случай може да се изисква от
потребителя да вземе адекватни мерки.
* За информация относно ангажимента към околната среда
и специфичните за продукта регулаторни задължения на
Samsung, например директивите REACH, WEEE, директивата за
батериите, посетете http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
* За подробни спецификации на устройства посетете уеб сайта
на Samsung Electronics.
* ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Моля, проверете този продукт (за
наличие на някакви дефекти) преди монтиране. Ако
откриете някакъв дефект, трябва незабавно да информирате
Samsung. Не монтирайте продукта, ако имате съмнение,
че е дефектен. Всяка повреда, дължаща се на небрежност
в процеса на монтиране на продукта, ще бъде считана за
повреда, причинена от Вас (а не като дефект на продукта).
За да определи дали този продукт е монтиран или не, като
доказателство Samsung ще провери дали етикетът на отвора
на винта е пробит (както и други козметични признаци за
монтаж).
RS232C OUT
RS232C OUT
RS232C IN
RJ45
RJ45
DVI(MAGICINFO)
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
se Cat7(*STP Type) cable for the connection.
U
AUDIO INTwist Pair.
*Shielded
RJ45
HUB
RS232C OUT
DP OUT (LOOPOUT)
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3, HDMI IN 4
DVI/MAGICINFO IN
Area
Customer Care Centre
FRANCE
01
48
63
00
00
DVI/PC/MAGICINFO
DVI/HDMI/AUDIO ININ
06196 77 555 77
GERMANY
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
GREECE
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
DVI/PC/HDMI/AUDIO IN
IRELAND (EIRE) 0818 717100
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
LATVIA
8000-7267
LITHUANIA
8-800-77777
LUXEMBURG
261 03 710
MONTENEGRO 020 405 888
DVI/HDMI/AUDIO IN
NETHERLANDS 088 90 90 100
NORWAY
21629099
Area
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SLOVENIA
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
TURKEY
UK
Customer Care Centre
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
* (opłata według taryfy operatora)
808 207 267
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
011 321 6899
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
080 697 267 (brezplačna številka)
0034902172678
0771 726 786
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
444 77 11
0330 SAMSUNG (7267864)
Povezivanje s MDC-om
Informacije o korištenju MDC programa potražite u datotekama
pomoći nakon instalacije programa.
MDC program dostupan je na web-mjestu.
* Ovo je proizvod razreda A. U unutrašnjem okruženju ovaj proizvod
može uzrokovati radijsku interferenciju koju će korisnik morati
ukloniti poduzimanjem odgovarajućih mjera.
* Informacije o Samsungovom zalaganju za zaštitu okoliša i
poštivanje regulatornih obaveza kojima podliježu pojedini
proizvodi, npr. REACH, WEEE, baterije, pronađite na mrežnom
mjestu http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
* Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne
stranice tvrtke Samsung Electronics.
* UPOZORENJE: Prije montaže pregledajte proizvod (kako biste
otkrili moguće nedostatke). Sve nedostatke morate prijaviti
tvrtki Samsung odmah nakon njihova otkrivanja. Nemojte
montirati proizvod ako vam se čini da ima nedostatak. Sve štete
prouzročene nemarom u postupku montaže proizvoda tretirat
će se kao štete koje ste sami prouzročili (a ne kao nedostatak
proizvoda). Da bi se utvrdilo je li ovaj proizvod montiran, Samsung
će pregledati dokaze o probušenoj oznaci na rupi za vijak (kao i
druge kozmetičke dokaze o montaži).
* Värv ja välimus võivad olenevalt tootest erineda ja selle
juhendi sisu võib ette teatamata muutuda, et tagada parem
jõudlus.
* Tuotteiden väri ja ulkoasu saattavat vaihdella, ja käyttöoppaan
sisältöä voidaan laitteen toiminnan parantamiseksi muuttaa
ilman ennakkoilmoitusta.
* La couleur et l’aspect du produit peuvent varier en fonction du
modèle, et le contenu dans le manuel peut être modifié sans préavis
pour des raisons d’amélioration des performances.
Komponentide kontrollimine
Osien tarkistaminen
Vérification des composants
(1) Kiirjuhend (2) Garantiikaart (Pole saadaval osades piirkondades)
(3) Normatiivne juhend (4) Toitejuhe (5) Patareid (Pole saadaval
osades piirkondades) (6) Kaugjuhtimine (7) DP-kaabel (8) Adapter
RS232C(IN) (9) Hoidiku rõngas x 4 / Kruvi x 4
Kui mõni komponent on puudu, võtke ühendust edasimüüjaga,
kellelt toote ostsite.
Komponendid võivad erinevates asukohtades erineda.
(1) Pika-asetusopas (2) Takuukortti (Ei saatavilla joillain alueilla)
(3) Säädösopas (4) Virtajohto (5) Paristot (Ei saatavilla joillain
alueilla) (6) Kaukosäädin (7) DP-kaapeli (8) RS232C(IN) -sovitin
(9) Pidikerengas x 4 / Ruuvi x 4
Jos pakkauksesta puuttuu jokin osa, ota yhteyttä siihen
jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.
Osat voivat olla erilaisia eri alueilla.
Välisanduri komplekt
Ulkoinen anturi
(1) Guide de configuration rapide (2) Carte de garantie (Non
disponible dans certains pays) (3) Guide réglementaire (4) Cordon
d'alimentation (5) Batteries (Non disponible dans certains pays)
(6) Télécommande (7) Câble DP (8) Adaptateur RS232C(IN)
(9) Anneau de maintien x 4 / Vis x 4
S'il manque le moindre composant, contactez le revendeur auprès
duquel vous avez acheté le produit.
Les composants peuvent être différents suivant la région.
1Kaugjuhtimispuldi sensor
Suunake kaugjuhtimispult LCD-kuvari sellele punktile.
* Hoidke kaugjuhtimissensori ja kaugjuhtimispuldi vaheline ala
takistustest vaba.
2Valgussensor
Tuvastab automaatselt valitud kuvarit ümbritseva valguse
tugevuse ning reguleerib ekraani heledust.
3Toiteindikaator
Toiteindikaator kustub, kui toode sisse lülitatakse.
Energiasäästurežiimis see vilgub.
4Nupp POWER
Selle nupu abil saate LCD-kuvari sisse ja välja lülitada.
5Nupp SOURCE
Lülitab arvutire˛iimilt videore˛iimile. Võimaldab valida
sisendallika, millega välisseade on ühendatud.
1Kaukosäätimen vastaanottosensori
Suuntaa kaukosäädin LCD-näytön tähän kohtaan.
* Pidä kaukosäätimen ja sen anturin välinen tila esteettömänä.
2Valon tunnistin
Tunnistaa valitun näytön ympäristövalaistuksen voimakkuuden
ja säätää näytön kirkkautta automaattisesti.
3Virran merkkivalo
Virran merkkivalo sammuu, kun laitteeseen kytketään virta. Se
vilkkuu virransäästötilassa.
POWER-painike
4
Tällä painikkeella voit kytkeä ja katkaista LCD-näytön virran.
SOURCE-painike
5
Siirtyy PC-tilasta Video-tilaan. Tällä valitaan tulolähde, johon
ulkoinen laite on kytketty.
1Sensor van afstandsbediening
Richt de afstandsbediening op deze plek op het LCD-scherm.
* Zorg ervoor dat er zich geen obstakels tussen de sensor en de
afstandsbediening bevinden.
2Lichtsensor
Detecteert automatisch de intensiteit van het omgevingslicht
rond een geselecteerd beeldscherm en past de helderheid van
het scherm aan.
3Aan/uit-lampje
Het aan-uitlampje dooft wanneer het product wordt
ingeschakeld. Het knippert in de energiebesparende modus.
POWER-knop
4
Gebruik deze knop om het LCD-scherm in en uit te schakelen.
SOURCE-knop
5
Hiermee schakelt u tussen de PC- en Videomodus. Hiermee
selecteert u de invoerbron waarop een extern apparaat is
aangesloten.
Raadpleeg de beschrijvingen op de vorige pagina.
* Gebruik voor de verbinding een kabel van categorie 7 (STP*).
˗Shielded
˗
Twisted Pair.
* Als u oude en nieuwe modellen samen wilt gebruiken, neemt
u contact op met de leverancier bij wie u het product hebt
aangeschaft om na te gaan of de modellen compatibel zijn.
For details on how to use the MDC programme, refer to Help after installing the programme.
RJ45
The
MDC programme is available on the website.
HUB
http://www.samsung.com/displaysolutions
Pročitajte opise na prethodnoj stranici.
* Za vezu koristite kabel kategorije 7 (vrste STP*).
˗Oklopljene
˗
upredene parice.
* Da biste zajedno koristili stare i nove modele, najprije se obratite
zastupniku od kojeg ste kupili proizvod kako biste provjerili jesu li
kompatibilni.
* De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van
het product. Ook kan de inhoud van de handleiding zonder
voorafgaand bericht worden gewijzigd om de prestaties te
verbeteren.
Een bronapparaat aansluiten en gebruiken
Connecting an External Monitor
Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala
Français
Externe sensor
RJ45
1Senzor daljinskog upravljanja
Usmjerite daljinski upravljač prema ovoj točki na LCD zaslonu.
* Uklonite prepreke u prostoru između senzora i daljinskog
upravljača.
2Senzor svjetlosti
Automatski utvrđuje intenzitet svjetla u okolini odabranog
zaslona i podešava svjetlinu zaslona.
3Indikator napajanja
Indikator napajanja svijetli kada se proizvod uključi. On treperi
u načinu štednje energije.
4Gumb POWER
Koristite ovaj gumb za uključivanje i isključivanje LCD zaslona.
5Gumb SOURCE
Prebacuje s PC načina rada u Video. Odabire izvor ulaznog
signala s kojim je povezan vanjski uređaj.
* Download brugervejledningen fra hjemmesiden for yderligere
detaljer.
Suomi
(1) Beknopte installatiehandleiding (2) Garantiekaart (Niet overal
beschikbaar) (3) Voorschriften (4) Netsnoer (5) Batterijen (Niet
overal beschikbaar) (6) Afstandsbediening (7) DP-kabel
(8) RS232C(IN)-adapter (9) Houderring x 4 / Schroef x 4
Indien er componenten ontbreken, neemt u contact op met de
leverancier waar u het product hebt gekocht.
De componenten kunnen verschillen, afhankelijk van de locatie.
RS232C OUT
RS232C OUT
Komplet vanjskog senzora
* Další podrobnosti naleznete v uživatelské příručce, kterou si
můžete stáhnout z webu.
Hurtig opsætningsvejledning
Eesti keel
De componenten controleren
HUB
* Dodatne informacije nalaze se u korisničkom priručniku koji
možete preuzeti s web-mjesta.
Příručka pro rychlou instalaci
Nederlands
* Download de gebruikershandleiding van de website voor meer
details.
Connecting the LAN Cable
o use old and new models together, first contact the dealer the product was
T
purchased
from to check
DVI/HDMI/AUDIO
IN if they are compatible.
Contact SAMSUNG WORLD WIDE
Connecting to MDC
HDMI IN 1, HDMI IN 2
AUDIO IN
AUDIO
DP IN 1 OUT
(UHD 60Hz), DP IN 2 (UHD 60Hz)
HDMI IN 1, HDMI IN 2
HDMI IN 1, HDMI IN 2
DVI/PC/MAGICINFO IN
истанционно управление сензор
1 Д
Насочвайте дистанционното управление към тази точка на
LCD дисплея.
* Поддържайте зоната между сензора и дистанционното
управление без пречещи предмети.
2 Сензор за светлина:
Автоматично открива интензитета на околната светлина за
избран дисплей и регулира яркостта на екрана.
3 Индикатор на захранването
Индикаторът на захранването ще се изключи, когато
устройството се включи. Той ще премигва в режим на
пестене на енергия.
4 Бутон POWER
Използвайте този бутон за включване и изключване на
течнокристалния дисплей.
5 Бутон SOURCE
Превключва между режим PC и режим Video (Видео). Избира
входния източник, в който е включено външното устройство.
Beknopte installatiehandleiding
Connecting to a PC
DVI IN (MAGICINFO)
DVI IN (MAGICINFO)
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3, HDMI IN 4
Външен сензор
Свързване към MDC
1
5
* Изтеглете Ръководството за потребителя от уебсайта за допълнителна
информация.
Kratki vodič za postavljanje
Verbinden met MDC
Raadpleeg Help na installatie van het MDC-programma, als u meer
informatie wilt over het gebruik van het programma.
Het MDC-programma is beschikbaar op de website.
* Dit is een product van klasse A. In een huiselijke omgeving kan
dit product radio-interferentie veroorzaken, waarbij de gebruiker
mogelijk passende maatregelen moet treffen.
* Meer informatie over het ecologisch engagement van Samsung
en productspecifieke voorschriften, bv. REACH, WEEE, batterijen,
vindt u op http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
* Raadpleeg de website van Samsung Electronics voor de
gedetailleerde specificaties van het apparaat.
* WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat u zelf dit product nakijkt
(om na te gaan of er defecten zijn) voordat u het installeert.
Elk defect moet zo snel mogelijk na de vaststelling ervan aan
Samsung worden gemeld. Installeer het product niet als het een
defect blijkt te hebben. Elke schade die veroorzaakt wordt door
onvoorzichtigheid tijdens de installatie van het product, wordt
als door uzelf aangebrachte schade beschouwd (en niet als een
defect van het product). Om te bepalen of dit product wel of niet
is geïnstalleerd, gaat Samsung na of het label op het schroefgat
is doorboord (evenals elk ander cosmetisch bewijs van een
installatie).
Kiirjuhend
* Lisateabe saamiseks laadige kodulehelt alla kasutusjuhend.
Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
Vaadake eelmisel lehel olevaid kirjeldusi.
* Kasutage ühendamiseks kaablit Cat 7 (*STP-tüüpi).
˗Shielded
˗
Twist Pair – varjestatud keerdpaarjuhe.
* Kui soovite kasutada koos uusi ja vanu mudeleid, võtke esmalt
ühendust toote edasimüüjaga, et kontrollida, kas mudelid
ühilduvad.
Ühenduse loomine rakendusega MDC
Lisateavet MDC programmi kasutamise kohta saate vaadata pärast
programmi installimist jaotisest Spikker.
MDC programm on saadaval veebisaidil.
* See on A-klassi toode. Koduses keskkonnas võib see toode
põhjustada raadiohäireid, mille korral võib kasutajal olla vaja
sobivaid meetmeid rakendada.
* Teabe saamiseks Samsungi keskkonnaga seotud panuse ja
tootepõhiste regulatiivsete kohustuste, nagu REACH, WEEE ja
akud, kohta külastage aadressi http://www.samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_
corner.html
* Seadme täpsemate tehniliste andmete vaatamiseks külastage
ettevõtte Samsung Electronics veebilehte.
* Hoiatus: Enne paigaldamist veenduge isiklikult, et toode
ei oleks defektne (otsige tootevigu). Vea avastamisel tuleb
Samsungi sellest kohe teavitada. Ärge paigaldage toodet, kui
see on defektne. Toote paigaldamisel hooletusest tekkinud mis
tahes kahju peetakse kahjuks, mille olete ise tekitanud (mitte
tooteveaks). Selleks et teha kindlaks, kas toodet on püütud
paigaldada, kontrollib Samsung, kas keermestatud ava on
kruviga läbistatud (ja otsib ka muid silmatorkavaid tõendeid
toote paigaldamise kohta).
Pika-asetusopas
* Saat lisätietoja lataamalla käyttöoppaan sivustosta.
Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö
Lue edellisellä sivulla olevat kuvaukset.
* Käytä kytkennässä Cat 7 (*STP) -kaapelia.
˗Shielded
˗
Twist Pair (suojattu, kierretty parikaapeli).
* Jotta voisit käyttää vanhoja ja uusia malleja yhdessä, ota ensin
yhteyttä tuotteen jälleenmyyjään tarkistaaksesi, ovatko mallit
yhteensopivia.
Yhteyden muodostaminen MDC:hen
Lisätietoja MDC-ohjelman käytöstä saat Ohjeesta ohjelman
asentamisen jälkeen.
MDC-ohjelma on saatavilla sivustosta.
* Tämä on luokan A tuote. Tämä tuote saattaa aiheuttaa
radiohäiriöitä asuinympäristöissä, jolloin käyttäjä saattaa joutua
tekemään korjaavia toimia.
* Tietoja Samsungin ympäristösitoumuksista ja tuotekohtaisista
oikeudellisista velvoitteista, kuten REACH, WEEE ja akut, on
osoitteessa http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
* Lisätietoja laitteiden ominaisuuksista on Samsung Electronicsin
verkkosivustossa.
* VAROITUS: Varmista, että olet itse tarkastanut tämän tuotteen
(vikojen havaitsemiseksi) ennen sen asentamista. Kaikista vioista
tulee ilmoittaa Samsungille heti, kun ne on havaittu. Älä asenna
tuotetta, jos se vaikuttaa vialliselta. Tuotteen huolimattomasta
asennuksesta aiheutuvat vahingot katsotaan käyttäjän
aiheuttamiksi (ei tuotevioiksi). Samsung määrittää, onko tuote
asennettu, tarkastamalla, onko ruuvinreikien tarrat puhkaistu (ja
tarkastaa myös muut kosmeettiset merkit asennuksesta).
Guide de configuration rapide
* Téléchargez le manuel utilisateur du site Web pour obtenir plus de détails.
Kit de capteurs externe
1Capteur de la télécommande
Orientez la télécommande en direction de ce point sur le
Moniteur.
* Veillez à ce qu'aucun obstacle ne se trouve entre le capteur
de télécommande et la télécommande.
2Capteur optique
Détecte automatiquement l'intensité de la lumière ambiante
autour d'un écran déterminé et adapte la luminosité de
l'affichage.
3Indicateur d'alimentation
Le voyant d'alimentation s'éteint lorsque le produit est mis
sous tension. Il clignote en mode économie d'énergie.
4Bouton POWER
Appuyez sur ce bouton pour allumer et éteindre l'écran LCD.
5Bouton SOURCE
Bascule entre le mode PC et le mode Vidéo. Permet de
sélectionner la source d'entrée à laquelle un périphérique
externe est connecté.
Connexion et utilisation d'un périphérique
source
Reportez-vous aux descriptions de la page précédente.
* Utilisez le câble Cat 7(type *STP) pour la connexion.
˗Câble
˗
blindé à paire torsadée.
* Si vous souhaitez utiliser une combinaison de modèles anciens et
récents, contactez d'abord le vendeur auquel vous avez acheté le
produit pour vérifier si ces modèles sont compatibles.
Connexion à MDC
Pour obtenir des détails sur la manière d'utiliser le programme MDC,
reportez-vous à l'Aide après avoir installé le programme.
Le programme MDC est disponible sur le site Web.
* Ce produit est de classe A. Dans un environnement domestique,
ce produit peut provoquer des interférences radio, auquel cas
l’utilisateur sera amené à prendre des mesures appropriées.
* Pour toute information sur les engagements de Samsung
en faveur de la protection de l’environnement et sur les
obligations réglementaires adoptées, comme le règlement
REACH, la directive WEEE, les batteries, visitez la page http://
www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
* Pour les spécifications détaillées de l'appareil, veuillez visiter le
site Web de Samsung Electronics.
* AVERTISSEMENT : Veuillez vous assurer que ce produit est
inspecté par vous-même (pour identifier la présence de défauts)
avant toute installation. Tout défaut doit être porté à l’attention
de Samsung dès sa découverte. Veuillez ne pas installer le
produit s’il semble présenter un défaut. Tout dommage causé
par une négligence pendant le processus d’installation du
produit sera considéré comme dommage causé par vous-même
(et non comme un défaut du produit). Afin de déterminer si ce
produit a été installé ou non, Samsung examinera la preuve de
la perforation de l’étiquette du trou de vis (ainsi que toute autre
preuve cosmétique d’une installation).
DVI/PC/MAGICINFO IN
BN68-09339A-00_QSG_UH46N-E_UM46N-E_EU_L25.indd 1
DVI/PC/MAGICINFO IN
2018-10-22 오전 10:22:04
Deutsch
Ελληνικά
Magyar
Italiano
Latviešu
Lietuvių kalba
Norsk
Polski
* Farbe und Aussehen des Geräts sind geräteabhängig, und
jederzeitige Änderungen am Inhalt des Handbuchs zum Zweck
der Leistungssteigerung sind vorbehalten.
* Το χρώμα και η εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το
προϊόν. Το περιεχόμενο αυτού του εγχειριδίου μπορεί να αλλάξει
χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης της απόδοσης.
* A termék színe és megjelenése a típustól függően eltérhet,
és a kézikönyv tartalma a teljesítmény javítása érdekében
előzetes értesítés nélkül módosulhat.
* Il colore e l’aspetto possono variare a seconda del prodotto,
inoltre i contenuti del manuale sono soggetti a modifica senza
preavviso allo scopo di migliorare le prestazioni del prodotto.
* Atkarībā no izstrādājuma tā krāsa un izskats var atšķirties, un
veiktspējas uzlabošanas nolūkos rokasgrāmatas saturs var
tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.
* Atsižvelgiant į gaminį, spalva ir išvaizda gali skirtis, o siekiant
pagerinti kokybę šio vadovo turinys gali būti keičiamos be
išankstinio įspėjimo.
* Fargen og utseendet kan variere avhengig av produktet, og
innholdet i denne håndboken kan bli endret uten forvarsel for
å forbedre ytelsen.
* Kolor i wygląd mogą się różnić w zależności od produktu. Treść
tej instrukcji obsługi może bez wcześniejszego powiadomienia
ulec zmianie w celu poprawy jakości pracy produktu.
Überprüfen des Lieferumfangs
Έλεγχος των μερών
Az alkatrészek meglétének ellenőrzése
Verifica dei componenti
Sastāvdaļu pārbaude
Sudedamųjų dalių tikrinimas
Kontrollere komponentene
Sprawdzanie zawartości
(1) Kurzanleitung zur Konfiguration (2) Garantiekarte (nicht überall
verfügbar) (3) Erklärungen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
(4) Netzkabel (5) Batterien (nicht überall verfügbar)
(6) Fernbedienung (7) DP-Kabel (8) RS232C(IN)-Adapter
(9) Halter-Ring x 4 / Schraube x 4
Wenn Komponenten fehlen, wenden Sie sich an den Anbieter, bei
dem Sie das Gerät gekauft haben.
Der Inhalt der Lieferkiste kann sich je nach Standort unterscheiden.
(1) Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης (2) Κάρτα εγγύησης (Δεν
διατίθεται σε ορισμένες περιοχές) (3) Οδηγός κανονισμών
(4) Καλώδιο ρεύματος (5) Μπαταρίες (Δεν διατίθεται σε ορισμένες
περιοχές) (6) Τηλεχειριστήριο (7) Καλώδιο DP (8) Προσαρμογέας
RS232C(IN) (9) Δακτύλιος στερέωσης x 4 / Βίδες x 4
Επικοινωνήστε με το κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν
εάν λείπουν κάποια μέρη.
Τα μέρη ενδέχεται να διαφέρουν σε διαφορετικές περιοχές.
(1) Gyors telepítési útmutató (2) Garanciakártya (Nem mindenhol
érhető el) (3) Szabályozó útmutató (4) Tápkábel (5) Elemek (Nem
mindenhol érhető el) (6) Távirányító (7) DP-kábel (8) RS232C(IN)
adapter (9) Tartógyűrű x 4 / Csavar x 4
Ha bármelyik alkatrész hiányzik, forduljon a forgalmazóhoz.
Az alkatrészek térségenként eltérhetnek.
(1) Guida di installazione rapida (2) Garanzia (Non disponibile
in alcuni paesi) (3) Guida alle normative vigenti (4) Cavo di
alimentazione (5) Batterie (Non disponibile in alcuni paesi)
(6) Telecomando (7) Cavo DP (8) Adattatore RS232C (IN)
(9) Anello di ritenuta x 4 / Viti x 4
Se alcuni componenti risultassero mancanti, rivolgersi al punto
vendita presso il quale è stato acquistato il prodotto.
I componenti possono variare in base alla località.
(1) Ātrās uzstādīšanas pamācība (2) Garantijas karte (nav pieejams
dažās atrašanās vietās) (3) Normatīvā dokumentācija (4) Strāvas
vads (5) Baterijas (nav pieejams dažās atrašanās vietās)
(6) Tālvadības pults (7) DP kabelis (8) RS232C(IN) adapteris
(9) Turētāja gredzens x 4 / Skrūves x 4
Ja kāda no izstrādājuma sastāvdaļām trūkst, sazinieties ar tā
pārdevēju.
Dažādās atrašanās vietās sastāvdaļas var atšķirties.
(1) Greitos sąrankos vadovas (2) Garantijos kortelė (Neprieinama kai
kuriose vietovėse) (3) Nustatymų vadovas (4) Maitinimo laidas
(5) Baterijos (Neprieinama kai kuriose vietovėse) (6) Nuotolinio
valdymo pultas (7) DP laidas (8) RS232C(IN) adapteris
(9) Laikiklio žiedas x 4 / Varžtas x 4
Jeigu trūksta sudedamųjų dalių, kreipkitės į pardavėją, iš kurio
įsigijote šį gaminį.
Sudedamosios dalys skirtinguose regionuose gali būti skirtingos.
(1) Hurtigoppsettveiledning (2) Garantikort (Ikke tilgjengelig enkelte
steder) (3) Veiledning om lover og forskrifter (4) Strømledning
(5) Batterier (Ikke tilgjengelig enkelte steder) (6) Fjernkontroll
(7) DP-kabel (8) RS232C(IN) adapter (9) Holderring x 4 / Skrue x 4
Kontakt leverandøren du kjøpte produktet av hvis det mangler noen
komponenter.
Komponenter kan variere på forskjellige steder.
(1) Skrócona instrukcja konfiguracji (2) Karta gwarancyjna (Dostępna
w zależności od kraju) (3) Instrukcja montażu (4) Kabel zasilający
(5) Baterie (Dostępna w zależności od kraju) (6) Pilot (7) Kabel DP
(8) Adapter RS232C (IN) (9) Pierścień mocujący x 4 / Śruba x 4
Jeżeli brakuje jakichkolwiek elementów, skontaktuj się ze
sprzedawcą produktu.
Zawartość opakowania może się różnić w zależności od miejsca
zakupu.
Externes Sensorkit
Κιτ εξωτερικού αισθητήρα
Kit sensori esterno
Ārējā sensora komplekts
Išorinio jutiklio rinkinys
1Fernbedienungssensor
Richten Sie die Fernbedienung auf diesen Punkt auf dem LCDBildschirm.
* Halten Sie den Bereich zwischen dem Fernbedienungssensor
und der Fernbedienung hindernisfrei.
2Lichtsensor
Erkennt die Helligkeit in der Umgebung einer ausgewählten
Anzeige und passt die Bildschirmhelligkeit automatisch an.
3Stromversorgungsanzeige
Die Netzanzeige erlischt, wenn das Gerät eingeschaltet wird.
Sie blinkt im Energiesparmodus.
POWER-Taste
4
Verwenden Sie diese Taste, um den LCD-Bildschirm ein- oder
auszuschalten.
SOURCE-Taste
5
Wechselt von PC-Modus zu Video-Modus. Wählt die
Eingangsquelle aus, an der ein externes Gerät angeschlossen ist.
ισθητήρας τηλεχειριστηρίου
1 Α
Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς αυτό το σημείο της οθόνης LCD.
* Απομακρύνετε τα εμπόδια από το χώρο μεταξύ του
απομακρυσμένου αισθητήρα και του τηλεχειριστηρίου.
2Αισθητήρας φωτός
Ανιχνεύει αυτόματα την ένταση του φωτός περιβάλλοντος
γύρω από μια επιλεγμένη οθόνη και ρυθμίζει τη φωτεινότητα
της οθόνης.
3Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
Η ένδειξη λειτουργίας σβήνει όταν το προϊόν είναι
ενεργοποιημένο. Αναβοσβήνει όταν το προϊόν βρίσκεται σε
λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
4Κουμπί POWER
Με αυτό το κουμπί μπορείτε να θέσετε σε λειτουργία και εκτός
λειτουργίας την οθόνη LCD.
5Κουμπί SOURCE
Aλλαγή από τον τρόπο λειτουργίας υπολογιστή στον τρόπο
λειτουργίας βίντεο. Επιλέγει την πηγή εισόδου στην οποία
είναι συνδεδεμένη μια εξωτερική συσκευή.
1Távirányító érzékelő
Irányítsa a távirányítót az LCD kijelzőnek erre a pontjára.
* Tartsa szabadon a távirányító és az érzékelője közötti
területet.
2Fényérzékelő
Automatikusan érzékeli a környezeti fény intenzitását a
kiválasztott kijelző körül, és elvégzi a képernyő fényerejének
beállítását.
3Tápfeszültségjelző
A tápfeszültségjelző kikapcsol, ha a készülék be van kapcsolva.
Energiatakarékos üzemmód esetén villog.
POWER gomb
4
Az LCD kijelző ki- és bekapcsolása.
SOURCE gomb
5
Átvált PC-módból Videó módba. A bemeneti jelforrás
kiválasztása, amelyhez a külső eszköz csatlakoztatva van.
1Sensore del telecomando
Puntare il telecomando verso questo punto sul Display LCD.
* Mantenere l'area tra il sensore remoto e il telecomando priva
di ostacoli.
2Sensore di luminosità
Rileva automaticamente l'intensità della luce ambientale
intorno allo schermo selezionato per regolarne di conseguenza
la luminosità.
3Indicatore di alimentazione
L'indicatore di alimentazione si spegnerà quando il prodotto
è acceso. Lampeggerà, invece, in modalità di risparmio
energetico.
4Tasto POWER
Premere questo tasto per accendere e spegnere il Display LCD.
5Tasto SOURCE
Passa dalla modalità PC alla modalità Video. Seleziona la
sorgente di ingresso alla quale è collegato il dispositivo
esterno.
1Tālvadības sensors
Pavērsiet tālvadības pulti pret šo punktu uz LCD displeja.
* Pievērsiet uzmanību, lai starp tālvadības pults sensoru un
tālvadības pulti neatrastos nekādi šķēršļi.
2Gaismas sensors
Tas automātiski nosaka apkārtējās vides gaismas intensitāti un
automātiski pielāgo ekrāna spilgtumu.
3Strāvas padeves indikators
Strāvas indikators izslēgsies, kad tiks ieslēgts izstrādājums.
Enerģijas taupīšanas režīmā strāvas indikators mirgos.
4Poga POWER
Izmantojiet šo pogu, lai ieslēgtu un izslēgtu LCD displeju.
5Poga SOURCE
Pārslēdz no PC (datora) režīma uz Video (video) režīmu. Atlasa
ievades avotu, ar kuru ir savienota ārēja ierīce.
1Nuotolinio valdymo pulto daviklis
Nuotolinio valdymo pultą nukreipkite į šį LCD ekrano tašką.
* Tarp nuotolinio jutiklio ir nuotolinio valdymo pulto negali būti
kliūčių.
2Šviesos jutiklis
Automatiškai aptinka aplinkos šviesos intensyvumą aplink
pasirinktą ekraną ir nustato ekrano ryškumą.
3Maitinimo indikatorius
Įjungus gaminį maitinimo indikatorius išsijungs. Veikiant
budėjimo režimu, indikatorius mirksi.
4Mygtukas POWER
Šiuo mygtuku įjunkite ir išjunkite LCD ekraną.
5Mygtukas SOURCE
Perjungia iš PC (kompiuterio) režimo į Video (vaizdo) režimą.
Pasirenkamas įvesties šaltinis, prie kurio prijungtas išorinis
įrenginys.
Kurzanleitung zur Konfiguration
* Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch, das Sie
von der Website herunterladen können.
Anschließen und Verwenden eines externen
Geräts
Berücksichtigen Sie die Beschreibungen auf der vorherigen Seite.
* Verwenden Sie ein Cat 7-Kabel (STP*-Typ) für die Verbindung.
˗Abgeschirmtes
˗
verdrilltes Kabel (Shielded Twisted Pair).
* Für die gemeinsame Verwendung von alten und neuen Modellen
kontaktieren Sie bitte zuerst den Händler, bei dem Sie die
Produkte gekauft haben, um deren Kompatibilität zu prüfen.
Verbinden mit MDC
Informationen zur Verwendung des Programms MDC finden Sie nach
der Installation in der Hilfe.
Das Programm MDC ist auf der Website erhältlich.
* Dies ist ein Produkt der Klasse A. In einer häuslichen Umgebung
kann dieses Produkt Funkstörungen verursachen. In solchen Fällen
obliegt es dem Nutzer, angemessene Maßnahmen zu ergreifen.
* Für Informationen zum Umweltengagement und
produktspezifischen regulatorischen Verpflichtungen von Samsung,
z. B. REACH, WEEE, Batterien, besuchen Sie http://www.samsung.
com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/
data_corner.html
* Detaillierte technischen Daten des Geräts finden Sie auf der
Website von Samsung Electronics.
* WARNUNG: Bitte achten Sie darauf, dieses Produkt vor der
Installation zu überprüfen (um festzustellen, ob es irgendwelche
Defekte gibt). Jegliche Defekte sind Samsung unverzüglich nach
deren Entdeckung mitzuteilen. Bitte installieren Sie das Produkt
nicht, wenn es einen Defekt zu haben scheint. Alle Schäden, die
durch Unachtsamkeit bei der Installation des Produkts entstehen,
werden als von Ihnen selbst verursachte Schäden (und nicht als
Produktfehler) behandelt. Um festzustellen, ob dieses Produkt
installiert wurde oder nicht, wird Samsung auf Hinweise für das
Durchstechen des Schraubenlochetiketts achten (sowie auf alle
anderen kosmetischen Beweise für eine Installation).
Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης
* Πραγματοποιήστε λήψη του εγχειριδίου χρήσης από την
τοποθεσία web για περισσότερες λεπτομέρειες.
Σύνδεση και χρήση μιας συσκευής πηγής
Ανατρέξτε στις περιγραφές που θα βρείτε στην προηγούμενη σελίδα.
* Για τη σύνδεση, χρησιμοποιήστε καλώδιο κατηγορίας 7 (Cat 7)
(*τύπου STP).
˗Συνεστραμμένο
˗
ζεύγος καλωδίων.
* Για να χρησιμοποιήσετε παλαιότερα και νέα μοντέλα μαζί,
επικοινωνήστε πρώτα με τον αντιπρόσωπο από τον οποίο
αγοράστηκε το προϊόν, για να ελέγξει εάν είναι συμβατά.
Σύνδεση στο MDC
Για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση του προγράμματος MDC,
ανατρέξτε στη Βοήθεια μετά την εγκατάσταση του προγράμματος.
Το πρόγραμμα MDC είναι διαθέσιμο στην τοποθεσία web.
* Αυτό το προϊόν εμπίπτει στην κατηγορία προϊόντων κλάσης Α.
Σε οικιακές συνθήκες αυτό το προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει
ραδιοπαρεμβολές, και σε αυτήν την περίπτωση ο χρήστης
ενδέχεται να χρειαστεί να λάβει πρόσθετα μέτρα.
* Για πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις
της Samsung και τις κανονιστικές υποχρεώσεις που αφορούν
το προϊόν, π.χ. REACH, WEEE, μπαταρίες, επισκεφθείτε τη
διεύθυνση http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
* Για λεπτομερείς προδιαγραφές της συσκευής, επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα της Samsung Electronics.
* ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν από την εγκατάσταση φροντίστε να
επιθεωρήσετε το προϊόν (για να δείτε εάν υπάρχουν τυχόν
ελαττώματα). Τυχόν ελάττωμα πρέπει να κοινοποιηθεί στη
Samsung μόλις διαπιστωθεί. Μην εγκαθιστάτε το προϊόν
σε περίπτωση που έχει κάποιο ελάττωμα. Τυχόν ζημιές
που προκαλούνται από απροσεξία κατά τη διαδικασία
της εγκατάστασης του προϊόντος θεωρούνται ζημιές που
προκλήθηκαν από εσάς (και όχι ελαττώματα του προϊόντος). Για
να διαπιστωθεί εάν το προϊόν έχει εγκατασταθεί, η Samsung
εξετάζει την ετικέτα με την οπή βιδώματος και εάν αυτή έχει
τρυπήσει (καθώς και άλλες ενδείξεις εγκατάστασης στις
επιφάνειες του προϊόντος).
Gyors telepítési útmutató
* További információért töltse le a felhasználói kézikönyvet a
weboldalról.
Külső érzékelő készlet
Forráseszköz csatlakoztatása és használata
Lásd a leírásokat az előző oldalon.
* A csatlakoztatáshoz Cat 7(*STP típusú) kábelt használjon.
˗Árnyékolt
˗
sodrott kábel.
* Ha régi és új modelleket szeretne együtt használni, a
kompatibilitást illetően előbb lépjen kapcsolatba azzal a
forgalmazóval, akinél a terméket vásárolta.
Csatlakoztatás MDC-hez
Az MDC program használatának részleteit a Súgóban találja, a
program telepítését követően.
Az MDC program a honlapon érhető el.
* Ez egy A osztályú készülék. Lakossági környezetben a készülék
rádióinterferenciát okozhat, ez esetben szükség lehet a
felhasználó által tett megfelelő intézkedésekre.
* A Samsung környezetvédelmi elkötelezettségeivel és
termékspecifikus szabályozási követelményekkel kapcsolatos
információkért, például REACH, WEEE és elemek, látogasson
el a http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
weboldalra.
* Az eszközök részletes műszaki adataiért látogasson el a Samsung
Electronics honlapjára.
* FIGYELMEZTETÉS: Kérjük, mindenképpen ellenőrizze a
készüléket a telepítés előtt (annak kiderítése céljából, hogy
vannak-e hibák). Minden hibát a Samsung tudomására kell
hozni, amint felfedezték. Kérjük, ne telepítse a készüléket, ha
úgy tűnik, hogy az hibás. A készülék telepítésének folyamata
során gondatlanságból okozott bármilyen kárt az Ön által
okozott károsodásként (és nem termékhibaként) kezeljük.
Annak eldöntéséhez, hogy a termék telepítve lett-e vagy sem,
a Samsung megvizsgálja, hogy a csavarlyuk-címke át lett-e
szúrva (valamint vizsgálja a telepítés bármely más megfigyelhető
bizonyítékát is).
Guida di installazione rapida
* Per ulteriori dettagli, è possibile scaricare il manuale utente dal
sito Web.
Connessione e uso di un dispositivo sorgente
Fare riferimento alle descrizioni riportate alla pagina precedente.
* Utilizzare il cavo Cat 7 (tipo *STP) per la connessione.
˗Shielded
˗
Twist Pair, doppino ritorto schermato.
* Per utilizzare contemporaneamente i modelli vecchi e nuovi,
contattare innanzitutto il rivenditore da cui è stato acquistato il
prodotto per verificarne la compatibilità.
Collegamento a MDC
Per i dettagli su come utilizzare il programma MDC, consultare la
guida dopo aver installato il programma.
Il programma MDC è disponibile sul sito Web.
* Questo è un prodotto di classe A. Nell’ambito di un ambiente
domestico potrebbe generare interferenze radio, rendendo
necessario per l’utente adottare misure adeguate.
* Per informazioni sugli impegni ambientali assunti da Samsung
e gli obblighi normativi specifici del prodotto, ad es. REACH,
WEEE, batterie, visitare la pagina http://www.samsung.com/it/
aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/
data/
* Per le specifiche dettagliate del dispositivo, visitare il sito Web
Samsung Electronics.
* AVVERTENZA: Prima dell'installazione, assicurarsi di
aver ispezionato il prodotto personalmente (allo scopo di
identificare eventuali difetti). Qualsiasi difetto deve essere
portato all'attenzione di Samsung immediatamente. Non
installare il prodotto in caso di difetti. Qualsiasi danno causato
da disattenzione durante l'installazione del prodotto verrà
considerato come provocato dall'utente (e non un difetto di
fabbrica). Per determinare se il prodotto è stato installato,
Samsung controllerà l'integrità dell'etichetta a copertura
dell'alloggiamento della vite (o qualsiasi altra prova cosmetica
che confermi l'avvenuta installazione).
Ātrās uzstādīšanas pamācība
* Lai iegūtu papildinformāciju, lejupielādējiet lietošanas
rokasgrāmatu no tīmekļa vietnes.
Avota ierīces pievienošana un izmantošana
Skatiet aprakstus iepriekšējā lappusē.
* Savienojuma izveidei izmantojiet Cat 7 (*STP tipa) kabeli.
˗Ekranēts
˗
vītais pāris.
* Ja vēlaties vienlaikus izmantot vecos un jaunos modeļus, vispirms
sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties izstrādājumu, lai
uzzinātu, vai modeļi ir saderīgi.
Savienojuma izveide ar MDC
Plašāku informāciju par programmas MDC lietošanu skatiet sadaļā
Palīdzība pēc programmas instalēšanas.
Programma MDC ir pieejama tīmekļa vietnē.
* Šis ir A klases izstrādājums. Mājas apstākļos šis izstrādājums var
izraisīt radiosakaru traucējumus, tādā gadījumā lietotājam var
būt nepieciešams veikt atbilstošas darbības.
* Papildinformāciju par Samsung vides aizsardzības pasākumiem
un izstrādājumam raksturīgajiem normatīvajiem pienākumiem,
piemēram, REACH, WEEE, akumulatoriem, apmeklējiet
vietni http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
* Lai uzzinātu detalizētas ierīces specifikācijas, apmeklējiet
Samsung Electronics tīmekļa vietni.
* BRĪDINĀJUMS: Pirms uzstādīšanas, lūdzu, apskatiet izstrādājumu
(lai noteiktu, vai izstrādājumam nav defektu). Par jebkuru
defektu nekavējoties ziņojiet uzņēmumam Samsung. Ja šķiet, ka
izstrādājums ir bojāts, lūdzu, neuzstādiet to. Uzstādīšanas laikā
radīts bojājums neuzmanīgas rīcības dēļ tiks uzskatīts par jūsu
radītu bojājumu (nevis izstrādājuma defektu). Lai noteiktu, vai
izstrādājums ir bijis uzstādīts, uzņēmums Samsung pārbaudīs,
vai ir caurdurta skrūvju atveru etiķete (kā arī citus kosmētiskos
pierādījumus par uzstādīšanu).
Greitos sąrankos vadovas
* Jei reikia daugiau informacijos, iš svetainės atsisiųskite naudotojo
vadovą.
Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas
Žr. ankstesniame puslapyje pateikiamus aprašymus.
* Jungčiai naudokite „Cat 7“ (*STP tipo) laidą.
˗Izoliuotas,
˗
pintas, dviejų gijų.
* Norėdami kartu naudoti senus ir naujus modelius, pirmiausia
susisiekite su prekybos atstovu, iš kurio įsigijote gaminį, ir
išsiaiškinkite, ar jie yra suderinami.
Prisijungimas prie MDC
Įdiegę programą, išsamesnės informacijos apie MDC programos
naudojimą rasite žinyne.
MDC programą rasite svetainėje.
* Tai yra A klasės gaminys. Buitinėje aplinkoje šis gaminys gali
sukelti radijo dažnių trukdžius, todėl naudotojui gali tekti imtis
atitinkamų priemonių.
* Daugiau informacijos apie „Samsung“ aplinkos apsaugos
įsipareigojimus ir gaminio specifikacijų reikalavimus, pvz.,
REACH, WEEE, baterijas, rasite apsilankę adresu http://www.
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
* Jei reikia išsamių įrenginio specifikacijų, apsilankykite „Samsung
Electronics“ svetainėje.
* ĮSPĖJIMAS: Prieš pradėdami montavimą patys atidžiai
patikrinkite gaminį (įsitikinkite, ar nėra pažeidimų). Apie
visus aptiktus pažeidimus nedelsdami praneškite „Samsung“.
Nemontuokite gaminio, jei pastebėjote bet kokį jo pažeidimą. Bet
kokia žala, atsiradusi dėl neatsargumo montuojant, bus laikoma
jūsų padaryta žala (tai nebus laikoma gaminio pažeidimu).
Norėdama nustatyti, ar gaminys buvo sumontuotas, „Samsung“
patikrins, ar yra pradurtos varžtų angų etiketės (taip pat ieškos
bet kokių kitų kosmetinių pakitimų, įrodančių, kad gaminys buvo
sumontuotas).
Hurtigoppsettveiledning
* Last ned brukerhåndboken fra nettstedet hvis du ønsker flere
opplysninger.
Eksternt sensorsett
1Sensor for fjernkontroll
Pek fjernkontrollen mot dette punktet på LCD-skjermen.
* Hold området mellom fjernkontrollsensoren og
fjernkontrollen fri for hindringer.
2Lyssensor
Registrerer automatisk intensiteten til lyset rundt en valgt
skjerm og justerer skjermens lysstyrke.
3Strømindikator
Strømindikatoren slås av når produktet slås på. Den blinker i
strømsparingsmodus.
POWER-knapp
4
Bruk denne knappen til å skru LCD-skjermen på og av.
SOURCE-knapp
5
Skifter fra PC-modus til Video-modus. Velger inndatakilden
som en ekstern enhet er koblet til.
Koble til og bruke en kildeenhet
Se beskrivelsene på forrige side.
* Bruk en Cat 7-kabel (*STP-type) for tilkoblingen.
˗Shielded
˗
Twisted Pair (skjermet TP-kabel).
* For å bruke gamle og nye modeller sammen, ta først kontakt
med forhandleren som solgte produktet for å sjekke om de er
kompatible.
Koble til MDC
Du finner opplysninger om hvordan du bruker MDC-programmet i
hjelpen etter at du har installert programmet.
MDC-programmet er tilgjengelig på nettstedet.
* Dette er et klasse A-produkt. I en privat husholdning kan dette
produktet forårsake radiointerferens. I slike tilfeller må brukeren
selv ta nødvendige forholdsregler.
* Du finner informasjon om Samsungs miljøengasjement og
produktspesifikke juridiske forpliktelser, blant annet REACH,
WEEE og bruk av batterier, på http://www.samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_
corner.html
* Du finner detaljerte spesifikasjoner for enheten på nettstedet til
Samsung Electronics.
* ADVARSEL: Sørg for at du undersøker produktet selv (for å
finne eventuelle defekter) før installasjonen. Alle defekter må
rapporteres til Samsung så snart de oppdages. Du må ikke
installere produktet hvis det ser ut til å ha en defekt. Alle skader
som oppstår på grunn av skjødeløshet under installasjonen av
produktet, vil bli behandlet som skader som er forårsaket av deg
selv (og ikke som en produktdefekt). For å avgjøre om produktet
er installert, vil Samsung undersøke om det er laget hull i
skruehullsetiketten (og andre kosmetiske tegn på installasjon).
Skrócona instrukcja konfiguracji
* Więcej informacji można uzyskać, pobierając instrukcję obsługi ze
strony internetowej.
Zestaw czujników zewnętrznych
1Czujnik pilota
Pilot zdalnego sterowania należy skierować w to miejsce
wyświetlacza LCD.
* Przestrzeń między czujnikiem pilota a pilotem powinna być
wolna od przeszkód.
2Czujnik światła
Automatycznie wykrywa natężenie światła w otoczeniu
wybranego wyświetlacza i reguluje jasność ekranu.
3Wskaźnik zasilania
Wskaźnik zasilania jest wyłączony, gdy produkt jest włączony.
Wskaźnik ten miga w trybie oszczędzania energii.
4Przycisk POWER
Przycisk ten służy do włączania i wyłączania wyświetlacza LCD.
5Przycisk SOURCE
Przełącza urządzenie z trybu PC w tryb wideo. Pozwala na
wybór źródła wejściowego, do którego przyłączono urządzenie
zewnętrzne.
Podłączanie i korzystanie z urządzenia
źródłowego
Należy się zapoznać z opisami na poprzedniej stronie.
* Użyć kabla kategorii 7 (typu STP*).
˗Shielded
˗
Twist Pair (skrętka ekranowana).
* Aby używać równocześnie starych i nowych modeli, należy
najpierw skontaktować się z dystrybutorem, od którego został
zakupiony produkt, aby uzyskać informację dotyczącą zgodności.
Ustanawianie połączenia z aplikacją MDC
Szczegółowe informacje na temat korzystania z programu MDC
można znaleźć w pomocy dostępnej po zainstalowaniu programu.
Program MDC jest dostępny na stronie internetowej.
* To jest produkt klasy A. W środowisku domowym ten produkt
może powodować zakłócenia fal radiowych. W takim przypadku
może być wymagane podjęcie odpowiednich środków.
* Informacje na temat zobowiązań firmy Samsung w zakresie
ochrony środowiska oraz przestrzegania przepisów regulacyjnych
dotyczących produktów, np. rozporządzenia REACH, dyrektywy
WEEE oraz dyrektywy w sprawie baterii i akumulatorów,
można znaleźć pod adresem http://www.samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_
corner.html
* Szczegółowe dane techniczne urządzeń można znaleźć na stronie
internetowej firmy Samsung Electronics.
* OSTRZEŻENIE: Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy
produkt nie jest uszkodzony. Wszelkie uszkodzenia należy
zgłaszać do firmy Samsung niezwłocznie po ich wykryciu. Nie
należy montować produktu, jeśli wydaje się uszkodzony. Wszelkie
szkody powstałe w wyniku braku należytej staranności podczas
montażu będą traktowane jako szkody spowodowane przez
użytkownika (a nie wady produktu). Podstawą do ustalenia przez
firmę Samsung, czy produkt był montowany, będzie fakt przebicia
plomby na otworze na wkręt (jak również wszelkie inne widoczne
ślady montażu).
Português
Română
Srpski
Slovenčina
Slovenščina
Español
Svenska
Türkçe
* A cor e o aspeto podem diferir consoante o produto e os
conteúdos do manual estão sujeitos a alterações sem aviso
prévio, para melhorar o desempenho.
* Culoarea și aspectul pot fi diferite în funcție de produs, iar
conținutul manualului se poate schimba, fără notificare
prealabilă, pentru a îmbunătăți performanța.
* Boja i izgled mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda,
a sadržaj u ovom priručniku podleže promenama bez
prethodnog obaveštenja, radi poboljšanja performansi.
* Farba a vzhľad sa môžu odlišovať v závislosti od konkrétneho
výrobku a obsah príručky podlieha zmenám bez
predchádzajúceho upozornenia v záujme zvyšovania výkonu.
* Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek, vsebina
priročnika pa se lahko spremeni brez predhodnega obvestila z
namenom izboljšave učinkovitosti delovanja.
* El color y el aspecto pueden variar según el producto, y el
contenido del manual está sujeto a cambios sin previo aviso
para mejorar el rendimiento.
* Färgen och utseendet kan variera beroende på produkt.
Innehållet i bruksanvisningen kan ändras utan föregående
meddelande för att förbättra produktens prestanda.
* Renk ve görünüm ürüne bağlı olarak değişebilir ve kılavuzun
içeriği performansı arttırmak için haber verilmeksizin
değiştirilebilir.
Verificação dos componentes
Verificarea componentelor
Provera komponenti
Kontrola komponentov
Pregled komponent
Comprobación de los componentes
Kontrollera delarna
(1) Manual de configuração rápida (2) Cartão de garantia (não
disponível nalguns locais) (3) Guia de regulamentação (4) Cabo de
alimentação (5) Pilhas (não disponíveis nalguns locais)
(6) Telecomando (7) Cabo DP (8) Adaptador RS232C(IN) (9) Anel de
suporte x 4 / Parafuso x 4
Contacte o vendedor onde adquiriu o produto caso haja componentes
em falta.
Os componentes podem variar em locais diferentes.
(1) Ghid de configurare rapidă (2) Certificat de garanţie (Nu este
disponibil în unele ţări) (3) Ghid de reglementare
(4) Cablu de alimentare (5) Baterii (Nu este disponibil în unele ţări)
(6) Telecomanda (7) Cablu DP (8) Adaptor RS232C(IN)
(9) Suport inelar x 4 / Şuruburi x 4
În cazul în care lipsesc componente, contactaţi furnizorul de la care
aţi achiziţionat produsul.
Componentele pot diferi în locaţii diferite.
(1) Vodič za brzo postavljanje (2) Garancijska kartica (Nije dostupno
na nekim lokacijama) (3) Vodič kroz propise (4) Kabl za napajanje
(5) Baterije (Nije dostupno na nekim lokacijama) (6) Daljinski
upravljač (7) DP kabl (8) RS232C (IN) adapter
(9) Držač-prsten x 4 / Šraf x 4
Ako neka komponenta nedostaje, obratite se prodavcu kod koga ste
kupili ovaj proizvod.
Komponente mogu da se razlikuju u zavisnosti od lokacije.
(1) Príručka rýchlym nastavením (2) Záručný list (V niektorých
lokalitách nie je k dispozícii) (3) Príručka s uvedením predpisov
(4) Napájací kábel (5) Batérie (V niektorých lokalitách nie je k
dispozícii) (6) Diaľkové ovládanie (7) Kábel DP (8) Adaptér RS232C (IN)
(9) Upevňovací prstenec x 4 / Skrutka x 4
Ak chýbajú niektoré komponenty, kontaktujte predajcu, u ktorého
ste produkt kúpili.
Komponenty sa môžu na rôznych miestach líšiť.
(1) Navodila za hitro namestitev (2) Garancijska kartica (ni na voljo
povsod) (3) Pravna navodila (4) Napajalni kabel (5) Baterije (ni na
voljo povsod) (6) Daljinski upravljalnik (7) Kabel DP (8) Adapter
RS232C (IN) (9) Držalni obroč x 4 / Vijak x 4
Če katere koli komponente manjkajo, se obrnite na ponudnika, pri
katerem ste izdelek kupili.
Komponente se lahko razlikujejo glede na lokacijo.
(1) Guía de configuración rápida (2) Tarjeta de garantía (No
disponible en algunos lugares) (3) Guía de regulaciones (4) Cable de
alimentación (5) Pilas (No disponible en algunos lugares)
(6) Mando a distancia (7) Cable DP (8) Adaptador RS232C (IN)
(9) Anilla de sujeción x 4 / Tornillo x 4
Póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió el producto
si falta alguno de los componentes.
Los componentes pueden variar según las localidades.
(1) Snabbstartguide (2) Garantikort (Ej tillgänglig på alla platser)
(3) Föreskrifter (4) Strömkabel (5) Batterier (Ej tillgänglig på alla
platser) (6) Fjärrkontroll (7) DP-kabel (8) RS232C(IN) Adapter
(9) Hållarring x 4 / Skruvar x 4
Kontrakta leverantören där du köpte produkten om några delar
saknas.
Komponenterna kan variera på olika platser.
Kit do sensor externo
Senzor exterior
Komplet spoljnog senzora
Súprava externého snímača
1Sensor do telecomando
Aponte o telecomando para este ponto do visor LCD.
* Mantenha a área entre o sensor do telecomando e o
telecomando livre de obstáculos.
2Sensor de luz
Detecta automaticamente a intensidade da luz ambiente à
volta de um monitor seleccionado e ajusta a luminosidade do
ecrã.
3Indicador de corrente
O indicador de corrente apaga-se quando o produto é ligado.
Pisca no modo de poupança de energia.
4Botão POWER
Utilize este botão para ligar e desligar o visor LCD.
5Botão SOURCE
Muda do modo PC para o modo Video (Vídeo). Selecciona a
fonte de entrada onde um dispositivo externo é ligado.
1Senzorul telecomenzii
Îndreptaţi telecomanda spre acest punct de pe afişajul LCD.
* Nu lăsaţi obstacole între senzorul de telecomandă şi
telecomandă.
2Senzor de lumină
Detectează automat intensitatea luminii ambiante din jurul
unui afişaj selectat şi reglează intensitatea ecranului.
3Indicator de alimentare
Indicatorul de alimentare se va opri când produsul este pornit.
Va clipi în modul de economisire a energiei.
4Buton POWER
Utilizaţi acest buton pentru pornirea şi oprirea afişajului LCD.
5Buton SOURCE
Comută din modul PC în modul Video. Selectează sursa de
intrare la care se conectează un dispozitiv extern.
1Senzor daljinskog upravljača
Usmerite daljinski upravljač prema ovom mestu na LCD
monitoru.
* Postarajte se da između senzora i daljinskog upravljača ne
bude nikakvih prepreka.
2Senzor za svetlo
Služi za automatsko prepoznavanje ambijentalnog osvetljenja
oko izabranog monitora i podešavanje osvetljenosti ekrana.
3Indikator napajanja
Indikator napajanja će se isključiti kada se proizvod uključi. On
će treptati u režimu za uštedu energije.
4Dugme POWER
Ovo dugme koristite za uključivanje i isključivanje LCD
monitora.
5Dugme SOURCE
Prebacuje sa režima PC u režim Video. Bira ulazni signal sa
kojim je povezan spoljni uređaj.
1Snímač pre diaľkové ovládanie
Diaľkové ovládanie nastavte smerom na tento bod LCD
displeja.
* Oblasť medzi snímačom diaľkového ovládania a diaľkovým
ovládaním udržiavajte bez prekážok.
2Svetelný snímač
Automaticky zaznamenáva intenzitu svetla okolo vybranej
obrazovky a upravuje jas obrazovky.
3Indikátor napájania
Indikátor napájania zhasne, keď je výrobok zapnutý. V režime
úspory energie bude blikať.
4Tlačidlo POWER
Toto tlačidlo použite na zapínanie a vypínanie LCD displeja.
5Tlačidlo SOURCE
Prepne z režimu PC na režim Video. Slúži na výber vstupného
zdroja, ku ktorému je pripojené externé zariadenie.
Manual de configuração rápida
* Transfira o manual do utilizador do website para obter mais
informações.
Ligar e utilizar um dispositivo de entrada
Consulte as descrições na página anterior.
* Utilize um cabo Cat 7 (*tipo STP) para a ligação.
˗Par
˗ trançado blindado.
* Se quiser utilizar modelos novos juntamente com modelos velhos,
contacte primeiro o revendedor que lhe vendeu o produto para
verificar se estes são compatíveis.
Ligar ao MDC
Para obter detalhes sobre como usar o programa MDC, consulte a
Ajuda depois de instalar o programa.
O programa MDC está disponível no site.
* Este é um produto de classe A. Num ambiente doméstico, este
produto poderá provocar interferência radioelétrica. Caso tal
aconteça, o utilizador poderá ter de tomar medidas adequadas.
* Para obter informações sobre os compromissos ambientais
da Samsung e as obrigações regulamentares específicas do
produto, por exemplo, REACH, WEEE e pilhas, visite http://
www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
* Para obter mais informações sobre as especificações do
dispositivo, visite o website da Samsung Electronics.
* AVISO: Antes da instalação, certifique-se de que inspeciona este
produto (para determinar se existe algum defeito). Qualquer
defeito deve ser comunicado à Samsung assim que for detetado.
Não instale o produto caso suspeite de um defeito. Todos os
danos provocados pela falta de cuidado no processo de instalação
do produto devem ser considerados como danos provocados
pelo utilizador (e não defeitos do produto). Para determinar se
este produto foi ou não instalado, a Samsung terá em conta se
as etiquetas dos orifícios dos parafusos estão perfuradas (assim
como outras evidências cosméticas de instalação).
BN68-09339A-00_QSG_UH46N-E_UM46N-E_EU_L25.indd 2
Ghid de configurare rapidă
* Descărcați manualul de utilizare de pe site-ul web pentru mai
multe detalii.
Conectarea şi utilizarea unui dispozitiv sursă
Consultați descrierile de la pagina anterioară.
* Utilizaţi un cablu Cat 7(*tip STP) pentru conexiune.
˗Cablu
˗
izolat cu perechi torsadate.
* Pentru a utiliza în paralel modele noi şi modele vechi, contactaţi
mai întâi distribuitorul de la care s-a achiziţionat produsul, pentru
a verifica dacă sunt compatibile.
Conectarea la MDC
Pentru detalii privind utilizarea programului MDC, consultați Ajutor
după instalarea programului.
Programul MDC este disponibil pe site-ul web.
* Acesta este un produs de clasa A. Într-un mediu domestic, acest
produs poate cauza interferențe radio, caz în care poate fi necesar
ca utilizatorul să ia măsurile adecvate.
* Pentru informații despre angajamentele Samsung privind mediul
și reglementările specifice produsului, de exemplu, REACH, WEEE,
Baterii, vizitați http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
* Pentru specificații detaliate despre dispozitiv, vizitați site-ul web
Samsung Electronics.
* AVERTISMENT: Înainte de instalare, vă rugăm să inspectați
personal produsul (pentru a identifica posibilele defecte).
Defectele trebuie să fie raportate către Samsung imediat ce
au fost descoperite. Nu instalați produsul dacă pare să aibă
un defect. Orice defecțiune provocată de neatenție în timpul
procesului de instalare a produsului va fi considerată ca fiind
cauzată de dumneavoastră (nu ca un defect al produsului). Pentru
a determina dacă acest produs a fost instalat sau nu, Samsung
va verifica dacă eticheta orificiilor de înșurubare a fost perforată
(precum și alte dovezi aparente ale instalării).
Vodič za brzo postavljanje
* Dodatne informacije nalaze se u korisničkom priručniku koji
možete da preuzmete sa veb-sajta.
Povezivanje i korišćenje izvornog uređaja
Pogledajte opise na prethodnoj stranici.
* Koristite Cat 7(*STP tip) kabl za vezu.
˗Oklopljena
˗
upredena parica.
* Ako želite da zajedno koristite stare i nove modele, prvo se
obratite prodavcu od koga je proizvod kupljen, da biste proverili
da li su proizvodi kompatibilni.
Povezivanje sa MDC-om
Za informacije o korišćenju programa MDC pogledajte Pomoć nakon
instaliranja programa.
Program MDC je dostupan na veb-sajtu.
* Ovo je proizvod klase A. U kućnom okruženju ovaj proizvod može
da stvori radio-smetnje u kom slučaju će korisnik možda morati
da preduzme odgovarajuće mere.
* Informacije o posvećenosti kompanije Samsung zaštiti životne
sredine i obavezi poštovanja propisa koji se odnose na proizvode,
npr. REACH, WEEE, baterije, potražite na adresi http://www.
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
* Detaljne specifikacije uređaja potražite na veb-lokaciji kompanije
Samsung Electronics.
* UPOZORENJE: Obavezno pre instalacije sami pregledajte ovaj
proizvod (da biste otkrili da li postoje neispravnosti). Svaka
neispravnost treba da se prijavi kompaniji Samsung čim se
otkrije. Nemojte instalirati proizvod ako izgleda da postoji neka
neispravnost. Svako oštećenje koje nastane zbog nepažnje tokom
instalacije proizvoda će se smatrati oštećenjem koje ste sami
napravili (a ne neispravnošću proizvoda). Da bi odredila da li je
ovaj proizvod bio instaliran, kompanije Samsung će potražiti
dokaz tako što će pregledati da li je oznaka na otvoru za zavrtanj
probijena (kao i sve ostale kozmetičke dokaze instalacije).
Príručka rýchlym nastavením
* Z webovej lokality si prevezmite používateľskú príručku, v ktorej
nájdete ďalšie podrobnosti.
Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
Pozrite si opisy na predchádzajúcej strane.
* Na pripojenie použite kábel Cat 7 (typ STP*).
˗tienená
˗
krútená dvojlinka.
* V prípade, že chcete používať starý i nový model spoločne, najprv
sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili, aby ste
zistili, či sú modely kompatibilné.
Pripojenie k systému MDC
Podrobnosti o používaní programu MDC nájdete v časti Help
(Pomocník) po nainštalovaní programu.
Program MDC je k dispozícii na webovej lokalite.
* Toto je produkt triedy A. V domácom prostredí môže tento
produkt spôsobovať rádiové rušenie, pričom v takom prípade
môže byť zo strany používateľa nutné prijať vhodné opatrenia.
* Informácie o environmentálnych záväzkoch spoločnosti
Samsung a regulačných povinnostiach týkajúcich sa konkrétnych
produktov, napríklad predpisov REACH, WEEE alebo batérií,
nájdete na lokalite http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
* Podrobné technické údaje zariadenia nájdete na webovej lokalite
spoločnosti Samsung Electronics.
* VÝSTRAHA: Pred inštaláciou nezabudnite výrobok skontrolovať
(v záujme zistenia prítomnosti akýchkoľvek nedostatkov). V
prípade zistenia akejkoľvek poruchy či nedostatkov na výrobku
je potrebné informovať spoločnosť Samsung. Ak sa zdá, že
výrobok má poruchu či nedostatky, neinštalujte ho. Akékoľvek
škody spôsobené nedbanlivosťou pri inštalácii výrobku sa budú
považovať za chyby, ktoré ste spôsobili vy sami (a nie za výrobné
chyby). Prípadné pokusy o inštaláciu výrobku zistí spoločnosť
Samsung na základe prepichnutia nálepky prekrývajúcej dieru
určenú pre skrutku (a akýchkoľvek iných vonkajších prejavov
prípadnej inštalácie).
Navodila za hitro namestitev
* Za nadaljnje informacije s spletnega mesta prenesite uporabniški
priročnik.
Komplet zunanjega tipala
1Senzor daljinskega upravljalnika
Daljinski upravljalnik usmerite proti tej točki na zaslonu LCD.
* Poskrbite, da med daljinskim senzorjem in daljinskim
upravljalnikom ne bo ovir.
2Senzor svetlobe
Samodejno zazna intenzivnost svetlosti okolice izbranega
zaslona in prilagodi svetlost tega zaslona.
3Indikator napajanja
Indikator napajanja se izklopi, ko je izdelek vklopljen. V načinu
varčevanja z energijo indikator utripa.
4Gumb POWER
S tem gumbom vklopite in izklopite zaslon LCD.
5Gumb SOURCE
Za preklop iz načina računalnika v način videa. Omogoča izbor
vira signala, na katerega je priključena zunanja naprava.
Priklop in uporaba vhodne naprave
Oglejte si opise na prejšnji strani.
* Za povezavo uporabite kabel Cat 7 (vrsta kabla *STP).
˗Oklopljen
˗
sukan dvovod.
* Če želite uporabljati stare in nove modele skupaj, se najprej
obrnite na prodajalca, kjer ste izdelek kupili, da preverite, ali so
modeli združljivi.
Povezovanje z MDC
Za podrobna navodila o uporabi programa MDC si po namestitvi
programa oglejte razdelek Pomoč.
Program MDC je na voljo na spletnem mestu.
* To je izdelek razreda A. V domačem okolju lahko ta izdelek
povzroča radijske motnje. V tem primeru bo uporabnik morda
moral ustrezno ukrepati.
* Za več informacij o okoljskih zavezah podjetja Samsung
in regulativnih obveznostih za določen izdelek, kot so
denimo REACH, WEEE in baterije, obiščite stran http://www.
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
* Podrobnejše tehnične podatke o napravi lahko najdete na
spletnem mestu podjetja Samsung Electronics.
* OPOZORILO: Pred namestitvijo skrbno preglejte, ali je izdelek
morda poškodovan. O vseh ugotovljenih poškodbah morate takoj
obvestiti podjetje Samsung. Če je izdelek videti poškodovan, ga
ne nameščajte. Vse poškodbe, ki nastanejo zaradi malomarnosti
pri nameščanju izdelka, štejejo kot škoda, ki ste jo povzročili sami
(ne kot okvara izdelka). Ali je bil izdelek nameščen, Samsung
ugotavlja s preverjanjem stanja nalepke na odprtini za vijak in
iskanjem drugih znakov nameščanja na zunanjosti izdelka.
Guía de configuración rápida
* Descargue el manual del usuario desde el sitio web si necesita
más información.
Equipo del sensor externo
1Sensor de mando a distancia
Encare el mando a distancia hacia ese punto de la pantalla LCD.
* Mantenga libre de obstáculos la zona entre el mando a
distancia y el sensor.
2Sensor de iluminación
Detecta automáticamente la intensidad de la iluminación
ambiental alrededor de la pantalla seleccionada y ajusta el
brillo de ésta.
3Indicador de encendido
El indicador de alimentación se apagará cuando se encienda el
producto. Parpadeará en el modo de ahorro de energía.
4Botón POWER
Utilice este botón para encender o apagar la pantalla LCD.
5Botón SOURCE
Cambia entre los modos PC y Vídeo. Selecciona la fuente de
entrada a la que está conectada un dispositivo externo.
Conexión y uso de un dispositivo fuente
Consulte las descripciones en la página anterior.
* Utilice un cable Cat 7 (tipo *STP) para la conexión.
˗Par
˗ trenzado apantallado (del inglés Shielded Twist Pair).
* Si desea usar conjuntamente modelos antiguos y nuevos, póngase
en contacto con el distribuidor a quien compró el producto para
comprobar si son compatibles.
Conexión a MDC
Para obtener información sobre cómo usar el programa MDC,
consulte la Ayuda tras instalar el programa.
El programa MDC está disponible en el sitio web.
* Este es un producto de clase A. En un entorno doméstico este
producto puede provocar interferencias de radio, en cuyo caso el
usuario deberá tomar las medidas adecuadas.
* Para obtener información sobre los compromisos
medioambientales y las obligaciones legales de algún producto
específico de Samsung, como por ejemplo REACH, WEEE o
las pilas, visite http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
* Para obtener especificaciones detalladas de cada dispositivo,
visite el sitio web de Samsung Electronics.
* ADVERTENCIA: Asegúrese de inspeccionar este producto (a fin
de identificar cualquier posible defecto) antes de la instalación.
Si detecta algún defecto, notifíqueselo a Samsung de inmediato.
No realice la instalación si el producto parece tener un defecto.
Cualquier daño causado por un descuido a la hora de instalar el
producto se considerará como un daño provocado por usted (no
un defecto del producto). A fin de determinar si el producto ha
sido o no instalado, Samsung examinará la etiqueta del orificio
para el tornillo para comprobar si se ha perforado (además de
otras evidencias estéticas de una instalación).
Snabbstartguide
* Ladda ned användarhandboken från webbplatsen om du vill ha
mer information.
Extern sensor
1Fjärrkontrollssensor
Rikta fjärrkontrollen mot den här punkten på LCD-skärmen.
* Håll området mellan fjärrsensorn och fjärrkontrollen
hindersfritt.
2Ljussensor
Upptäcker automatiskt intensiteten på det omgivande ljuset
runt en vald skärm, och ändrar skärmens ljusstyrka.
3Strömindikator
Strömindikatorn släcks när produkten slås på. I energisparläge
blinkar den.
POWER-knapp
4
Använd den här knappen när du vill slå på och stänga av LCDskärmen.
SOURCE-knapp
5
Växlar från PC-läge till Videoläge. Väljer den inmatningskälla
som en extern enhet är ansluten till.
Ansluta och använda en källenhet
Se beskrivningarna på föregående sida.
* Använd en Cat 7-kabel (*STP-typ) för anslutningen.
˗Shielded
˗
Twist Pair (skärmad partvinnad kabel).
* Om du vill använda gamla och nya modeller samtidigt bör du först
kontakta återförsäljaren där produkten köptes för att kontrollera
om de är kompatibla.
Ansluta till MDC
Information om hur du använder programmet hittar du i hjälpen när
du har installerat programmet.
MDC-programmet är tillgängligt på webbplatsen.
* Detta är en produkt av klass A. I hemmiljö kan produkten orsaka
radiostörningar. I så fall kan användaren behöva vidta nödvändiga
åtgärder.
* Mer information om Samsungs miljöåtaganden och
produktspecifika skyldigheter, t.ex. REACH, WEEE, batterier,
finns på http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
* Detaljerade enhetsspecifikationer finns på Samsung Electronics
webbplats.
* VARNING! Se till att du själv inspekterar produkten (för att
upptäcka eventuella defekter) före installationen. Alla defekter
måste rapporteras till Samsung så snart de upptäcks. Installera
inte produkten om den verkar ha en defekt. Alla skador som
uppstår genom vårdslöshet under installationen av produkten
behandlas som skador som vållas av dig själv (och inte en
produktdefekt). För att avgöra om produkten har installerats
granskar Samsung om skruvhålsetiketten är genomstungen (samt
andra kosmetiska tecken på installation).
Hızlı Kurulum Kılavuzu
* Ek ayrıntılar için web sitesinden kullanıcı kılavuzunu indirin.
Bileşenleri Kontrol Etme
(1) Hızlı Kurulum Kılavuzu (2) Garanti kartı (Bazı bölgelerde
bulunmaz) (3) Mevzuat kılavuzu (4) Güç kablosu (5) Piller (Bazı
bölgelerde bulunmaz) (6) Uzaktan Kumanda (7) DP kablosu
(8) RS232C(IN) Adaptör (9) Tutucu halkası x 4 / Vida x 4
Herhangi bir parça eksikse, ürünü satın aldığınız satıcıyla temas
kurun.
Parçalar farklı bölgelerde farklılık gösterebilir.
Harici sensör kiti
1Uzaktan kumanda sensörü
Uzaktan kumandanın yönünü LCD Ekrandaki bu noktaya
çevirin.
* Uzaktan kumanda sensörü ve uzaktan kumanda arasındaki
alanda engel olmamasına dikkat edin.
2Işık sensörü
Seçilen bir görüntünün çevresindeki ortam ışığu yoğunluğunu
otomatik olarak algılar ve ekran parlaklığını ayarlar.
3Güç Göstergesi
Ürün açıldığında güç göstergesi kapanır. Gösterge, güç
tasarrufu modunda yanıp söner.
POWER düğmesi
4
LCD Ekranı açıp kapatmak için bu düğmeyi kullanın.
SOURCE düğmesi
5
PC modundan Video moduna geçirir. Harici cihazın bağlı olduğu
giriş kaynağını seçer.
Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
Önceki sayfada yer alan açıklamalara bakın.
* Bağlantı için Cat 7(*STP tipi) kablo kullanın.
˗Kılıflı
˗
Bükümlü Tel Çifti.
* Eski ve yeni modelleri bir arada kullanmak için, birbirlerine
uyumlu olup olmadıklarını öğrenmek için ilk önce ürünü satın
aldığınız satıcıya başvurun.
MDC'ye Bağlanma
MDC programını nasıl kullanacağınızla ilgili ayrıntılar için, programı
yükledikten sonra Yardım bölümüne bakın.
MDC programına web sitesinden ulaşılabilir.
* Bu, A sınıfı bir üründür. Ev ortamında bu ürün radyo
parazitlenmesine neden olabilir ve bu durumda kullanıcının
uygun önlemler alması gerekebilir.
* Samsung’un çevre taahhütleri ve REACH, WEEE, Piller gibi ürüne
özel mevzuat yükümlülükleri hakkında bilgi için bkz. http://
www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
* Cihazın ayrıntılı teknik özellikleri için Samsung Electronics web
sitesini ziyaret edin.
* UYARI: Lütfen kurulum gerçekleştirmeden önce bir kusuru
olup olmadığını görmek için ürünü incelediğinizden emin olun.
Kusurlar, fark edilir edilmez Samsung’a bildirilmelidir. Lütfen
kusurlu gibi gözüküyorsa ürünün kurulumunu gerçekleştirmeyin.
Kurulum sürecindeki dikkatsizlik nedeniyle oluşan her türlü
hasar sizden kaynaklı olarak sayılacaktır ve ürün kusuru olarak
değerlendirilmeyecektir. Samsung, kurulumunun yapılıp
yapılmadığını tespit etmek için ürünün kurulduğuna işaret eden
yüzeysel bulguların yanı sıra vida deliğindeki etiketin delinme
durumuna bakacaktır.
2018-10-22 오전 10:22:05
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising