Samsung | UH55F-E | User guide | Samsung UH46N-E Brugervejledning

Samsung UH46N-E Brugervejledning
Brugervejledning
UH46N-E UM46N-E UH55F-E UM55H-E
Farven og udseendet kan – afhængigt af produktet – være anderledes, og indholdet i
brugervejledningen kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre ydelsen.
Der kan opkræves et administrationsgebyr i følgende situationer:
(a) Hvis en tekniker tilkaldes på din foranledning, og der ikke er nogen fejl ved produktet
(f.eks. hvis brugeren ikke har læst denne brugervejledning).
(b) Hvis du indbringer enheden til et reparationscenter, og der ikke er nogen fejl ved
produktet (f.eks. hvis brugeren ikke har læst denne brugervejledning).
Du bliver informeret om størrelsen på administrationsgebyret, inden teknikeren
kommer på besøg.
© Samsung Electronics
Samsung Electronics har ophavsretten til denne manual.Brug eller reproduktion af denne manual, helt eller delvist, uden tilladelse fra Samsung Electronics er forbudt.Andre varemærker end Samsung Electronics egne, tilhører de
respektive ejere.
Indholdsfortegnelse
Inden produktet anvendes
Sikkerhedsforanstaltninger
Sikkerhedssymboler
Elektricitet og sikkerhed
Installation
Betjening
Forholdsregler ved håndtering af panelet
Rengøring
5
5
6
7
9
11
12
Opbevaring og vedligeholdelse
12
Forberedelser
Kontrol med komponenterne
Komponenter
13
13
Dele
Eksternt sensorsæt
Bagside
Fjernbetjening
Tilslutning med et IR-stereokabel (sælges
separat)
14
14
15
16
18
Inden installation af produktet
(installationsvejledning)
Skift mellem stående og liggende visning
Ventilation
19
19
19
Installation af vægmonteringen
Klargøring før installation af vægmontering
Installation af vægmonteringen
Specifikationer til vægbeslag (VESA)
20
20
20
21
Fjernbetjening (RS232C)
Kabeltilslutning
Tilslutning
Kontrolkoder
22
22
25
26
Installation/afinstallation af MDC-program 44
Installation
44
Afinstallation
44
Tilslutning til MDC
45
Brug af MDC via RS-232C (standarder for seriel
datakommunikation)
45
Brug af MDC via Ethernet
46
Tilslutning og brug af
en kildeenhed
Inden tilslutning
Kontroller inden tilslutning
Brug af MDC
35
35
Tilslutning til en pc
35
Tilslutning med et D-SUB-kablet (analog type) 35
Tilslutning med et DVI-kabel (digital type)
36
36
Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel
Tilslutning med et HDMI-kabel
37
Tilslutning med et DP-kabel
37
Tilslutning til en videoenhed
Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel
Tilslutning med et HDMI-kabel
38
38
39
Tilslutning til et lydsystem
39
Tilslutning af LAN-kablet
40
Tilslutning af netværksmodulet (sælges
separat)
MagicInfo
41
41
Skift af indgangskilden
Source
43
43
Hjemmefunktion
Video Wall
Video Wall
Horizontal x Vertical
Screen Position
Format
48
48
48
49
49
Picture Mode
50
On/Off Timer
On Timer
Off Timer
Holiday Management
51
51
51
52
Network Settings
53
MagicInfo Player I
54
ID Settings
ID Settings
Device ID Auto Set
PC Connection Cable
55
55
55
55
2
Indholdsfortegnelse
More settings
56
Skærmjustering
Picture Mode
57
Backlight / Brightness / Contrast / Sharpness /
Color / Tint (G/R)
58
Color Temperature
58
White Balance
58
Gamma
58
Calibrated Value
58
Picture Options
Color Tone
HDMI Black Level
Dynamic Backlight
UHD COLOR
59
59
59
59
59
Picture Size
Picture Size
Zoom/Position
Resolution
60
60
60
60
Auto Adjustment
61
PC Screen Adjustment
61
Picture Off
Reset Picture
OnScreen Display
Display Orientation
Onscreen Menu Orientation
Source Content Orientation
Aspect Ratio
62
62
62
62
Screen Protection
Pixel Shift
Timer
Immediate Display
Side Gray
63
63
63
63
63
Message Display
Source Info
No Signal Message
MDC Message
64
64
64
64
Menu Language
64
Reset OnScreen Display
64
System
Setup
65
61
Time
Clock Set
DST
Sleep Timer
Power On Delay
66
66
66
66
66
61
MagicInfo I Source
66
Auto Source Switching
Auto Source Switching
Primary Source Recovery
Primary Source
Secondary Source
67
67
67
67
67
Power Control
Auto Power On
PC Module Power
Standby Control
Network Standby
Power Button
67
67
67
68
68
68
Eco Solution
Energy Saving
Eco Sensor
Screen Lamp Schedule
No Signal Power Off
Auto Power Off
68
68
68
69
69
69
Temperature Control
69
Change PIN
69
General
Security
HDMI Hot Plug
70
70
70
Reset System
70
3
Indholdsfortegnelse
Lydjustering
Problemløsningsvejledning
HDMI Sound
71
Sound on Video Call
71
Reset Sound
71
Appendiks
Betingelser, inden du kontakter Samsungs
servicecenter
Afprøvning af produktet
Kontrol af opløsning og frekvens
Kontroller følgende.
74
74
74
75
Spørgsmål & svar
82
Support
Software Update
72
Contact Samsung
72
Go to Home
Video Wall
Picture Mode
On/Off Timer
Network Settings
MagicInfo Player I
ID Settings
More settings
73
73
73
73
73
73
73
73
Reset All
73
Specifikationer
Generelt
83
Forudindstillede timertilstande
84
Ansvar for betalingsservice (omkostning for
kunderne)
87
Produktet er ikke defekt
87
En produktskade, som kunden har forårsaget 87
Andet
87
Beskyttelse mod efterbilleder
Hvad er efterbilleder?
Anbefalede fremgangsmåder mod
forebyggelse
88
88
Licens
89
Terminologi
90
88
4
Kapitel 01
Inden produktet anvendes
Sikkerhedsforanstaltninger
Følgende sikkerhedsanvisninger er med til at sikre din personlige sikkerhed og forhindre
skader på ejendom. Læs nedenstående for at sikre, at produktet anvendes korrekt.
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD. MÅ IKKE ÅBNES.
Sikkerhedssymboler
Symbol
Navn
Betydning
Advarsel!
Der kan opstå alvorlig eller dødelig personskade, hvis
instruktionerne ikke følges.
Forsigtig!
Der kan opstå personskade eller beskadigelse af ejendom, hvis
instruktionerne ikke følges.
Forbud
Anvisning
Forsøg ALDRIG dette.
Følg vejledningerne.
FORSIGTIG!
FORSIGTIG: DÆKSLET MÅ IKKE AFMONTERES, DA DET ØGER RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD.(OG
BAGSIDEN) DER ER INGEN INDVENDIGE DELE, SOM SKAL SERVICERES. AL SERVICEARBEJDE SKAL
UDFØRES AF KVALIFICEREDE MEDARBEJDERE.
Dette symbol indikerer, at der findes
højspænding inden i. Det er farligt
med enhver form for kontakt med
nogen intern del i dette produkt.
Vekselstrømsspænding: Nominel
spænding, der er mærket med dette
symbol, er vekselstrømsspænding.
Dette symbol angiver, at vigtige
dokumenter om betjening og
vedligeholdelse er vedlagt dette
produkt.
Jævnstrømsspænding: Nominel
spænding, der er mærket med dette
symbol, er jævnstrømsspænding.
Klasse II-produkt: Dette symbol
angiver, at der ikke kræves en
sikkerhedsforbindelse til elektrisk
jord (jordforbindelse).
Forsigtig! Se brugervejledning: Dette
symbol anmoder brugeren om, at se
brugervejledningen for yderligere
sikkerhedsrelaterede oplysninger.
5
Elektricitet og sikkerhed
――Følgende billeder er kun vejledende. Virkeligheden kan afvige fra det, der vises på
billederne.
Sæt strømstikket helt ind, så den ikke sidder løst.
En løs forbindelse med medføre brand.
Rengør evt. støv omkring stikbenene på strømstikket og stikkontakten med en tør klud.
Der kan opstå brand.
Advarsel!
Rør ikke ved strømstik med våde hænder.
Ellers kan der opstå elektrisk stød.
Slut strømstikket til en stikkontakt med jordforbindelse. (Undtagen enheder, der ikke har
jordforbindelse)
Der kan opstå elektrisk stød eller personskader.
Brug ikke et beskadiget strømstik eller en løs stikkontakt.
Der kan opstå elektrisk stød eller brand.
Strømkablet må ikke bøjes eller trækkes i med magt. Vær forsigtig med
ikke at anbringe strømkablet under en tung genstand.
Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand på grund af
et beskadiget kabel.
Der må ikke sluttes flere produkter til samme stikkontakt.
Overophedede stikkontakter kan medføre brand.
6
Installation
Forsigtig!
Hold i stikket, når du tager strømkablet ud af stikkontakten.
Der kan opstå elektrisk stød eller brand.
Advarsel!
Inden du flytter produktet, skal du slukke på afbryderen og tage
strømledningen og alle andre tilsluttede kabler ud.
Beskadigelse af kablet kan medføre brand eller elektrisk stød.
Sørg for at tilslutte strømstikket korrekt i porten.
Hvis strømstikket ikke sluttes korrekt til porten, kan den frakobles
utilsigtet, eller der er risiko for overophedning pga. overspænding,
hvilket kan medføre sikkerhedsulykker.
Når produktet monteres, skal det stilles et stykke ud fra væggen, så der
er tilstrækkelig ventilation.
En forhøjet indvendig temperatur kan medføre en brand.
Brug kun det strømkabel, der leveres sammen med produktet fra Samsung. Brug ikke
strømkablet sammen med andre produkter.
Der kan opstå elektrisk stød eller brand.
Produktet må ikke monteres på et dårligt ventileret sted som f.eks. en
hylde eller et skab.
Hold den stikkontakt, som strømledningen er tilsluttet til, fri.
En forhøjet indvendig temperatur kan medføre en brand.
Hvis der opstår et problem med produktet, skal strømkablet tages ud, så strømmen til
produktet afbrydes helt. Strømmen afbrydes ikke helt, når du trykker på produktets
afbryderknap.
Strømkablet må ikke tages ud, mens produktet anvendes.
Produktet kan blive beskadiget af elektrisk stød.
Hold plastemballagen uden for børns rækkevidde.
Hvis børn misbruger plastemballagen, er der fare for kvælning.
Strømkablet (DC-strømforsyningen) og produktet må ikke monteres i
nærheden af varmekilder.
(Stearinlys, varmebaserede insektværn, cigaretter, sprayflasker,
varmeanordninger, steder med direkte sollys m.m.)
7
Når produktet monteres, skal det fastgøres sikkert, så det ikke falder
ned.
Hvis produktet ikke er fastgjort sikkert, og et barn berører det
under leg, kan produktet falde ned, hvilket kan kvæste barnet eller
beskadige produktet.
Produktet må ikke monteres i et køkken eller i nærheden af
køkkenbordet.
Forsigtig!
Når du løfter og flytter produktet, må du ikke røre ved skærmen. Sørg
også for, at mindst to personer er med til at løfte og flytte.
Produktet kan falde ned og forårsage skader på personer eller
produktet.
Madolie eller oliedampe kan beskadige eller gøre produktet deformt.
Produktet må ikke lægges ned på forpartiet.
Skærmen kan blive beskadiget.
Få en tekniker til at montere vægbeslaget.
Hvis skærmen udsættes for direkte sollys i længere tid, kan der opstå misfarvninger af
skærmen.
Montering ved en ikke-kvalificeret person kan medføre personskader. Brug kun
godkendte kabinetter.
Hvis produktet monteres på et usædvanligt sted, kan omgivelserne forårsage et seriøst
kvalitetsproblem. Derfor bør du kontakte Samsungs servicecenter inden monteringen.
(Steder, der genererer fint støv, steder, hvor der anvendes kemikalier, steder med for
høje eller lave temperaturer, steder med megen fugt eller vand, transportudstyr som
f.eks. køretøjer, lufthavne og stationer, der anvendes kontinuerligt i lang tid m.m.)
8
Betjening
Produktet må ikke udsættes for stød.
•• Ellers kan skærmen tage skade.
•• Der kan opstå elektrisk stød eller brand.
Advarsel!
Hvis produktet afgiver en underlig lyd, en brændt lugt eller røg, skal du
straks tage strømstikket ud og kontakte Samsungs servicecenter.
Der kan opstå elektrisk stød eller brand.
Hold batterierne til fjernbetjeningen og små tilbehørsdele uden for
børns rækkevidde. Sørg for, at børn ikke sluger nogen af disse.
Hvis et barn har haft batteriet i munden, skal du øjeblikkeligt søge
læge.
Hvis produktet tabes eller dets udseende har taget skade, skal du slukke
på afbryderen og tage strømledningen ud. Kontakt derefter Samsungs
servicecenter.
Fortsat brug kan medføre elektrisk stød eller brand.
Du må ikke indsætte metalgenstande (spisepinde, mønter, hårspænder
osv.) eller genstande, der kan brænde nemt (papir, tændstikker osv.), i
produktet (via ventilationsåbningen eller ind-/udgangsporte osv).
•• Hvis der trænger fremmede substanser ind i produktet, skal
du slukke for det og tage strømledningen ud. Kontakt derefter
Samsungs servicecenter.
•• Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand.
Du må ikke sætte genstande, der indeholder væske (vaser, kander,
flasker osv.), eller metalgenstande oven på produktet.
•• Hvis der trænger fremmede substanser som f.eks. vand ind i
produktet, skal du sørge for at frakoble strømledningen. Kontakt
derefter Samsungs servicecenter.
•• Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand.
Når det lyner eller tordner, skal du slukke for produktet og frakoble
strømledningen.
Der kan opstå elektrisk stød eller brand.
Flyt ikke produktet ved at trække i strømkablet eller andre kabler.
Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand på grund af
et beskadiget kabel.
Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er blokeret af duge eller
gardiner.
Der må ikke efterlades tunge genstande eller ting, som børn kan lide
(legetøj, slik osv.), oven på produktet.
Produktet eller tunge genstande kan falde ned, når børn rækker ud
efter legetøjet eller slik, og kan medføre alvorlig personskade.
En forhøjet indvendig temperatur kan medføre en brand.
9
Undlad at hænge i eller klatre på produktet.
•• Produktet kan falde ned og forårsage livsfarlige kvæstelser.
•• Vær særligt opmærksom på, at børn ikke hænger i eller klatrer
på produktet.
Når strømstikket er sluttet til en stikkontakt, må du ikke indsætte en
spisepind eller en anden ledende genstand ind i en anden stikkontakt.
Desuden må du ikke berøre stikkets ben umiddelbart efter, at stikket er
taget ud af stikkontakten.
Ellers kan der opstå elektrisk stød.
Forsigtig!
Isæt batterierne, så polariteten (+, –) vender korrekt.
Hvis polariteten er forkert, er der risiko for, at batteriet revner, eller
at væsken i batteriet kan lække. Dette kan medføre forurening eller
beskadigelse af omgivelserne, brand eller personskader.
Der må ikke placeres tunge genstande på produktet.
Der kan opstå produktfejl eller personskader.
Der er højspænding inde i produktet. Du må aldrig selv adskille, reparere
eller ændre produktet.
•• Kontakt Samsungs servicecenter for reparationer.
•• Der kan opstå elektrisk stød eller brand.
Hvis der konstateres en gaslækage, må du ikke røre ved produktet eller strømstikket.
Sørg for at lufte lokalet ud omgående.
Gnister kan medføre en eksplosion eller brand.
Brug ikke luftbefugtere omkring produktet.
Der kan opstå elektrisk stød eller brand.
Når produktet ikke anvendes gennem længere tid pga. ferie eller af andre årsager, skal du
tage strømledningen ud af stikkontakten.
Ophobning af støv kan sammen med varme medføre brand, elektrisk stød eller
strømafledning.
Brug produktet ved den anbefalede opløsning og frekvens.
Dit syn kan forringes.
Batterierne (og genopladelige batterier) er ikke almindeligt affald og skal returneres til
genbrug. Kunden er ansvarlig for returnering af de brugte eller genopladelige batterier til
genbrug.
Kunden kan returnere de brugte eller genopladelige batterier til et offentligt
genbrugscenter eller til en forretning, der sælger samme type batteri eller
genopladeligt batteri.
Du bør hvile øjnene mindst 5 minutter for hver time, du bruger produktet.
Det kan lindre trætte øjne.
10
Efterlader du skærmen med et fast billede i lang tid, kan der forekomme efterbilleder
eller defekte pixels.
Forholdsregler ved håndtering af panelet
Når produktet ikke anvendes gennem længere tid, skal du aktivere
strømsparetilstanden eller indstille pauseskærmen, så den viser et billede i
bevægelse.
Stil ikke produktet som vist på billedet. Panelet er skrøbeligt og kan
tage skade.
Du må ikke bruge eller opbevare brændbar spray eller brændbare stoffer nær produktet.
Det kan medføre eksplosion eller brand.
Brug kun de anførte standardiserede batterier, og brug ikke et nyt batteri og et brugt
batteri samtidig.
Læg produktet ned for at håndtere det som vist på billedet.
(emballagen kan bruges).
Ellers kan batterierne blive beskadiget eller forårsage brand, personskade eller skade
som følge af, at den indre væske lækker.
Undlad at betragte produktets skærm for tæt på og gennem længere tid.
Dit syn kan forringes.
Produktet må ikke løftes eller flyttes, mens det er i brug.
Sørg for at bruge håndtagene på bagsiden, når du flytter produktet.
Rør ikke ved skærmen, når produktet har været tændt i længere tid, da den kan blive
varm.
Når du bruger hovedtelefoner eller øretelefoner, må du ikke skrue for højt op for lyden
eller bruge dem i længere tid.
Ellers risikerer du at beskadige hørelsen.
Tag ikke fat i noget område af produkt, der befinder sig inden for 15
mm af fronten.
15 mm
11
Opbevaring og vedligeholdelse
Rengøring
Advarsel!
Der må ikke sprøjtes vand eller rengøringsmiddel direkte på produktet.
•• Produktets overflade kan tage skade, eller mærkerne kan blive
visket ud.
Rengøring af ydersiden og skærmen
Aftør overfladen med en let fugtig, blød klud, og aftør derefter med en tør klud.
1
2
3
Der må ikke sprøjtes vand
direkte på nogen dele af
produktet. Der kan opstå fejl i
produktet, elektrisk stød eller
brand, hvis der trænger vand
ind i produktet.
På grund af egenskaberne i
højglansprodukter kan det
forårsage hvide pletter på
produktet, hvis du bruger en
UV-luftfugter i nærheden.
•• Der kan opstå elektrisk stød eller brand.
Forsigtig!
Forholdsregler
Når du rengør produktet, skal du tage strømstikket ud og aftørre forsigtigt med en blød,
tør klud, f.eks. en mikrofiber- eller bomuldsklud, for at undgå ridser.
Produktets overflade kan tage skade, eller mærkerne kan blive visket ud.
Sørg for at bruge en blød, tør klud, f.eks. en mikrofiber- eller bomuldsklud, da produktets
overflade og skærmen er følsomme over for ridser.
Fremmede substanser kan nemt ridse produktets overflade eller skærmen.
Brug ikke kemikalier med alkohol, opløsningsmiddel eller overfladebehandlingsmiddel,
f.eks. voks, rensebenzin, fortyndingsmiddel, pesticider, luftfrisker, smøremiddel eller
rensemiddel, på produktet.
Produktets yderside kan blive misfarvet eller revne, skærmens overflade kan skalle,
eller mærkerne kan blive visket ud.
Undlad at ridse skærmen
med neglene eller skarpe
genstande. Ridser kan
efterlade mærker eller
beskadige produktet.
•• Hvis du fjerner en mærkat på skærmen, kan det efterlade limrester. Rengør limresterne,
inden du tager skærmen i brug.
•• Undlad at trykke hårdt på produktet eller gnide det. Ellers risikerer du at beskadige
produktet.
•• Skærmen må ikke aftørres med kemikalier. Ellers kan der opstå produktfejl.
•• Kontakt servicecenteret, hvis produktet skal rengøres indvendigt (der opkræves
servicegebyr).
12
Kapitel 02
Forberedelser
Kontrol med komponenterne
–– Kontakt forhandleren, hvor du købte
produktet, hvis der mangler nogle
komponenter.
–– Billederne kan se anderledes ud end
de faktiske komponenter.
Komponenter
――Komponenter kan variere på forskellige geografiske steder.
Hurtig opsætningsvejledning
Batterier
(ikke til rådighed visse steder)
Garantikort
(ikke til rådighed visse steder)
Fjernbetjening
Lovgivningsmæssig vejledning
Strømkabel
DP-kabel
RS232C(IN)-adapter
Holderring x 4 / Skrue x 4
13
Dele
――Det eksterne sensorsæt indeholder en fjernbetjeningssensor, en lysstyrkesensor og funktionstaster. Hvis du
monterer skærmen på en væg, kan du flytte det eksterne sensorsæt hen på siden af skærmen.
――Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel
for at forbedre kvaliteten.
Eksternt sensorsæt
Knapper
Fjernbetjeningssensor
Beskrivelse
Ret fjernbetjeningen mod dette punkt på LCD-skærmen.
――Hold området mellem fjernbetjeningssensoren og fjernbetjeningen fri for
forhindringer.
Lyssensor
Detekterer automatisk intensiteten af lyset omkring en valgt skærm og
justerer skærmens lysstyrke.
Strømindikator
Strømindikatoren slukker, når produktet er tændt. Det blinker i
strømsparetilstand.
Knappen POWER
Brug denne knap til at tænde og slukke for LCD-skærmen.
Knappen SOURCE
Skifter fra PC-tilstand til Video-tilstand.
Vælger den indgangskilde, som en ekstern enhed er tilsluttet til.
Brug fjernbetjeningen inden for 7 til 10 m fra sensoren på produktet med en vinkel 30 til højre eller venstre.
――Hold batterier uden for børns rækkevidde, og genbrug batterierne.
――Brug ikke et nyt og et brugt batteri sammen. Udskift begge batterier på samme tid.
――Fjern batterierne, når fjernbetjeningen ikke skal anvendes i længere tid.
14
Bagside
Port
――Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste.
IR OUT
Modtager fjernbetjeningssignalet via det eksterne sensorkort og sender signalet via
LOOP OUT.
CONTROL IN
Leverer strøm til eksterne sensorkort eller modtager signalet fra lysføleren.
IR
OUT
DVI IN (MAGICINFO)
CONTROL IN
DVI IN: Sluttes til en kildeenhed med et DVI-kabel eller et HDMI-DVI-kabel.
MAGICINFO: Når du vil bruge MagicInfo, skal du sørge for at tilslutte DP-DVI-kablet.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
Tilsluttes til en kildeenhed med et HDMI-kabel.
DP IN
Tilsluttes til en computer med et DP-kabel
RGB IN
Tilsluttes til en kildeenhed med et D-USB-kabel.
DP OUT (LOOPOUT)
Tilsluttes til et andet produkt med et DP-kabel.
Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre
kvaliteten.
Beskrivelse
DVI IN
(MAGICINFO)
HDMI IN 1
――Når skærmene tilsluttes via DP Loopout, anbefales det at anvende DP-kablet,
HDMI IN 2
der fulgte med pakken.
――Denne port anvender en algoritme, som er specifik for UHD-opløsningens
DP IN
input og output. Denne port er ikke kompatibel med skærme, der har
FHD-indholdsspecifikke DP Loopout-porte. Det anbefales, at der oprettes
forbindelse til loopout-porte mellem de samme modeller.
RGB IN
AUDIO IN
Modtager lyd fra en kildeenhed via et lydkabel.
AUDIO OUT
Sender lyd til en lydenhed via et lydkabel.
RS232C IN
Tilsluttes til MDC med en RS232C-adapter.
DP OUT
(LOOPOUT)
RS232C OUT
AUDIO
IN
OUT
RS232C
RJ45
Tilsluttes til MDC med et LAN-kabel. (10/100 Mbps)
USB
Tilslut til en USB-nøgle. (Kun til opdateringsformål)
IN
OUT
RJ45
USB
15
Fjernbetjening
――Brug af andre visningsenheder i samme område som fjernbetjeningen til dette produkt kan betyde, at andre visningsenheder fejlagtigt styres.
――En knap uden en beskrivelse på billedet nedenfor understøttes ikke på produktet.
POWER
OFF
Tænd for produktet.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
DEL-/--
SYMBOL
1
4
7
Juster lydstyrken.
Skift indgangskilden.
Vis eller skjul skærmmenuen, eller gå tilbage
til forrige menu.
2
5
8
0
3
6
MENU
SOURCE
HOME
Talknapper
Angiv adgangskoden i OSD-menuen.
9
–– Fjernbetjeningens funktionsknapper
kan variere for forskellige produkter.
CH LIST
Afbryd lyden.
MUTE
VOL
Slukker for produktet.
CH
Tænd for lyden: Tryk på MUTE igen, eller tryk
på lydstyrkeknapperne(+ VOL -).
Anvend denne hurtigtast for at få adgang til
MagicInfo Player I.
MagicInfo
Player I
Denne hurtigtast er tilgængelig, når en
netværksboks eller PIM (Plug In Module) er
tilsluttet.
Startknap til Go to Home.
16
Lynvalg af de mest anvendte funktioner.
TOOLS
INFO
Vis informationer om den aktuelle
indgangskilde.
Flyt til øverste, nederste, venstre eller højre
menu, eller juster indstilling for en mulighed.
Bekræft et menuvalg.
Gå tilbage til forrige menu.
Hvis flere produkter er tilsluttet gennem
funktionen Video Wall, skal du trykke på
knappen SET og angive et produkt-id med
talknapperne.
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
UNSET
LOCK
IR control
SET
Afslut den eksisterende menu.
Vælg en tilsluttet inputkilde manuelt
blandt indstillingerne PC, DVI, HDMI, eller
DisplayPort.
Indstiller sikkerhedslåsen.
Du kan styre produktet ved hjælp af
fjernbetjeningen.
Du kan annullere en angivet værdi med SETtasten og styre alle tilsluttede produktet ved
hjælp af fjernbetjeningen.
–– Fjernbetjeningens funktionsknapper
kan variere for forskellige produkter.
Sådan anbringes batterier i fjernbetjeningen
17
Tilslutning med et IR-stereokabel (sælges
separat)
1
2
Sørg for at tilslutte den eksterne sensor, mens produktet er slukket. Tænd
derefter for produktet.
Styring af flere skærmprodukter via
fjernbetjeningen
IR OUT
CONTROL IN
•• Tilslut porten IR OUT på produktet til porten CONTROL IN på det
andet skærmprodukt ved hjælp af det særlige stereokabel.
•• En kommando, der sendes fra fjernbetjeningen, der er rettet mod
produkt 1 modtages af både skærmprodukt 1 og 2 .
――Udseendet kan være forskelligt, afhængigt af produktet.
Styring af flere skærmprodukter via et eksternt
sensorsæt (sælges separat)
1
•• En kommando, der sendes fra fjernbetjeningen, der er rettet mod
produkt 1 (som det eksterne sensorsæt er sluttet til), modtages af
både skærmprodukt 1 og 2 .
――Udseendet kan være forskelligt, afhængigt af produktet.
2
CONTROL IN
IR OUT
CONTROL IN
POWER
SOURCE
18
Inden installation af produktet
(installationsvejledning)
For at undgå personskade skal denne anordning fastgøres sikkert til gulvet/væggen i
henhold til installationsvejledningen.
•• Sørg for, at vægbeslaget monteres af en autoriseret montør.
•• Ellers kan det falde ned og medføre personskade.
Ventilation
Installation på en lodret væg
A Mindst 40 mm
B Omgivende temperatur: Under 35℃
•• Ved installation af produktet på en lodret væg: Sørg for mindst 40
mm luft mellem produktet og væggen til ventilation, og sørg for, at
den omgivende A-temperatur ikke overstiger 35℃.
A
•• Sørg for at installere det angivne vægbeslag.
Skift mellem stående og liggende visning
――Kontakt Samsungs kundeservicecenter for flere detaljer.
B
•• Roter produktet med uret for at anvende det lodret (portrættilstand).
Installation på en skrå væg
――Kontakt Samsungs kundeservicecenter for flere detaljer.
Plan
A Mindst 40 mm
B
B
B Mindst 70 mm
C Mindst 50 mm
D Mindst 50 mm
――Denne model må ikke installeres på et loft, på et gulv eller på et bord.
E Omgivende temperatur: Under 35℃
――Ved installation af produktet på en skrå væg:
Sørg for mindst den specificerede luft mellem
produktet og væggen til ventilation, og sørg for, at
den omgivende temperatur ikke overstiger 35℃.
D
A
D
C
E
C
19
Installation af vægmonteringen
Klargøring før installation af vægmontering
Brug holderringen, hvis du vil installere en vægmontering fra en anden fabrikant (1).
Installation af vægmonteringen
1
Vægmonteringssættet (sælges separat) gør det muligt at montere produktet på væggen.
Du kan finde udførlige oplysninger om installation af vægmonteringen i de instruktioner, der fulgte med den.
Vi anbefaler, at du kontakter en tekniker for at få hjælp til at montere vægbeslaget.
Samsung Electronics er ikke ansvarlig for nogen skade på produktet eller kvæstelser på dig selv eller andre, hvis du
vælger at installere vægmonteringen på egen hånd.
20
Specifikationer til vægbeslag (VESA)
――Installer vægmonteringen på en solid væg, der er vinkelret i forhold til
gulvet. Inden du fastgør vægmonteringen til overflader som f.eks. gips,
skal du kontakte den nærmeste forhandler for at få flere oplysninger.
Hvis du installerer produktet på en skråvæg, kan det falde ned og
medføre alvorlige kvæstelser.
•• Samsungs vægmonteringssæt indeholder en udførlig installationsvejledning, og alle dele, der skal bruges til
samlingen, medfølger.
•• Brug ikke skruer, der er længere end standardlængden, eller som ikke er kompatible med VESAspecifikationerne for standardskruer. Skruer, der er for lange, kan beskadige produktet indvendigt.
•• I forbindelse med vægmonteringer, der ikke er kompatible med VESA-specifikationerne for standardskruer,
kan længden på skruerne afvige. Det afhænger af specifikationerne for vægmonteringen.
•• Undgå at stramme skruerne for meget. I modsat fald kan produktet blive beskadiget eller falde ned, hvilket
kan medføre kvæstelser. Samsung kan ikke gøres ansvarlig for sådanne ulykker.
•• Samsung er ikke ansvarlig for nogen skade på produktet eller kvæstelser, hvis forbrugeren anvender en
vægmontering, der er uspecificeret eller ikke er VESA-kompatibel, eller hvis forbrugeren ikke overholder
installationsanvisningerne til produktet.
•• Sørg altid for, at to personer monterer produktet på væggen.
•• Standardmålene for vægmonteringssæt fremgår af nedenstående tabel.
Enhed: mm
Modelnavn
UH46N-E / UM46N-E /
UH55F-E / UM55H-E
VESA-skruehulspecifikationer
(A × B) i mm
600 x 400
Standardskrue
M8
Antal
4
――Undlad at installere vægmonteringssættet, mens produktet er tændt. Det kan medføre personskader som følge
af elektrisk stød.
21
Fjernbetjening (RS232C)
•• Benlayout
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
6 7 8 9
9 8 7 6
<Hanstik>
<Hunstik>
Kabeltilslutning
RS232C-kabel
Grænseflade
RS232C (9 bens)
Ben
TxD (No.2), RxD (No.3), GND (No.5)
Bithastighed
9600 bps
Databit
8 bit
Paritet
Ingen
Stopbit
1 bit
Flow-kontrol
Ingen
Maks. længde
15 m (kun skærmet type)
Ben
Signal
1
Detekter bærebølge
2
Modtagede data
3
Afsendte data
4
Klargør dataterminal
5
Signaljord
6
Klargør datasæt
7
Send anmodning
8
Parat til at sende
9
Ringeindikator
22
LAN-kabel
•• RS232C-kabel
Stik: 9-bens D-Sub til stereokabel
6
•• Benlayout
3
2
1
1
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
9
-P1-
5
-P1Hanstik
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
3
----------
1
Tx
STEREO
Tx
2
----------
2
Rx
STIK
Gnd
5
----------
3
Gnd
(3,5ø)
Ben nr.
Standardfarve
Signal
1
Hvid og orange
TX+
2
Orange
TX-
3
Hvid og grøn
RX+
4
Blå
NC
5
Hvid og blå
NC
6
Grøn
RX-
7
Hvid og brun
NC
8
Brun
NC
23
LAN-krydskabel (PC til PC)
•• Stik: RJ45
Direkte LAN-kabel (PC til HUB)
HUB
RJ45
RJ45
P2
RJ45
P1
P2
P1
P1
P2
Signal
P1
TX+
1
P2
Signal
<-------->
3
RX+
P2
Signal
TX-
2
<-------->
6
RX-
<-------->
1
TX+
RX+
3
<-------->
1
TX+
2
<-------->
2
TX-
RX-
6
<-------->
2
TX-
RX+
3
<-------->
3
RX+
RX-
6
<-------->
6
RX-
Signal
P1
TX+
1
TX-
24
Tilslutning
•• Tilslutning 2
――Sørg for, at du tilslutter hver adapter til den korrekte RS232C IN eller OUT port på produktet.
•• Tilslutning 1
RJ45
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
RJ45
OUT
•• Tilslutning 3
RJ45
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
25
Nr.
Kontrolkoder
10
Visning af kontrolstatus (kontrolkommandoen Get)
Header
Kommando
0xAA
Kommandotype
ID
Datalængde
Kommando
0
0xAA
Kommandotype
ID
Datalængde
Data
1
Værdi
Kommandotype
Brugerstyring af videovæg
0x89
Værdiområde
-
F.eks. Tænd & ID=0
Tjeksum
Kommando
Nr.
Kommando
•• Al kommunikation finder sted hexadecimalt. Tjeksummen beregnes ved at summere alle
værdier med undtagelse af headeren. Hvis en tjeksum ender med at være på mere end to
cifre som vist herunder (11+FF+01+01=112), fjernes det første ciffer.
Tjeksum
Kontrol (kontrolkommandoen Set)
Header
Kommandotype
Kommando
Værdiområde
1
Strømstyring
0x11
0~1
2
Lydstyrke
0x12
0~100
3
Styring af indgangskilde
0x14
-
4
Styring af skærmtilstand
0x18
-
5
Styring af skærmstørrelse
0x19
0~255
6
Styring af autojustering (PC, kun
BNC)
0x3D
0
7
Styring af tilstanden Videovæg
0x5C
0~1
8
Sikkerhedslås
0x5D
0~1
9
Videovæg til
0x84
0~1
Header
Kommando
0xAA
0x11
Header
Kommando
0xAA
0x11
ID
ID
Datalængde
Data 1
1
"Power"
Datalængde
Data 1
1
1
Tjeksum
12
•• For samtidigt at styre alle enheder tilsluttet med et serielt kabel uanset ID'er skal du
indstille ID'en til "0xFE" og overføre kommandoer. Kommandoer bliver udført på hver
enhed, men der svares ikke med ACK.
26
Strømstyring
Lydstyrke
•• Funktion
Et produkt kan tændes og slukkes med en computer.
•• Funktion
Lydstyrken på et produkt kan justeres med en computer.
•• Visning af strømstatus (Hent strømstatus TIL / FRA)
•• Visning af lydstyrkestatus (Hent lydstyrkestatus)
Header
Kommando
0xAA
0x11
ID
Datalængde
Tjeksum
0
•• Indstilling af tænd/sluk (Indstil strøm TIL / FRA)
Header
Kommando
0xAA
0x11
ID
Header
Kommando
0xAA
0x12
ID
Datalængde
Tjeksum
0
•• Indstilling af lydstyrken (Indstil lydstyrke)
Datalængde
Data
1
"Power"
Tjeksum
"Power": Strømkode skal indstilles på et produkt.
Header
Kommando
0xAA
0x12
ID
Datalængde
Data
1
"Volume"
Tjeksum
"Volume": En lydstyrkeværdikode kan indstilles på et produkt. (0-100)
1: Strøm TIL
•• Ack
0: Strøm FRA
•• Ack
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'A'
0x11
"Power"
Tjeksum
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'N'
0x11
"ERR"
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'A'
0x12
"Volume"
Tjeksum
•• Nak
•• Nak
Kommando
Kommando
"Volume": En lydstyrkeværdikode kan indstilles på et produkt. (0-100)
"Power": Strømkode skal indstilles på et produkt.
Header
Header
Tjeksum
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'N'
0x12
"ERR"
Tjeksum
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået.
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået.
27
Styring af indgangskilde
•• Funktion
Indgangskilden på et produkt kan ændres med en computer.
Kommando
0xAA
0x14
ID
Datalængde
Kommando
0xAA
0x14
DisplayPort
――MagicInfo er tilgængelig på modeller, der MagicInfo-funktionen.
0
ID
0x25
kun på "Get"-kommandoer.
――Denne model understøtter ikke portene HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 og HDMI2_PC.
Tjeksum
――RF (tv) og DTV er kun tilgængelig på modeller, der indeholder tv.
•• Indstilling af indgangskilden (Indstil indgangskilde)
Header
HDMI2_PC
――DVI_video, HDMI1_PC og HDMI2_PC kan ikke anvendes med kommandoen Set. De svarer
•• Visning af indgangskildestatus (Hent indgangskildestatus)
Header
0x24
Datalængde
Data
1
"Input Source"
Tjeksum
•• Ack
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'A'
0x14
"Input
Source"
"Input Source": En indgangskildekode kan indstilles på et produkt.
0x14
Pc
0x18
DVI
0x0C
Indgangskilde
0x08
Komponent
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_video
0x30
RF (tv)
0x40
DTV
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
Tjeksum
"Input Source": En indgangskildekode kan indstilles på et produkt.
•• Nak
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'N'
0x14
"ERR"
Tjeksum
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået.
28
Styring af skærmtilstand
•• Nak
•• Funktion
Skærmtilstanden på et produkt kan ændres med en computer.
Skærmtilstand kan ikke styres, når funktionen Video Wall er aktiveret.
――Denne kontrol kan kun anvendes på modeller, der indeholder tv.
Kommando
0xAA
0x18
ID
Datalængde
0xAA
0x18
ID
16 : 9
0x04
Zoom
0x31
Bred zoom
0x0B
4:3
r-CMD
Vær1
3
0x18
"ERR"
'N'
Tjeksum
•• Visning af skærmstørrelsen (Hent status for skærmstørrelse)
Datalængde
Data
Tjeksum
1
"Screen Mode"
Header
Kommando
0xAA
0x19
ID
Datalængde
Tjeksum
0
•• Ack
"Screen Mode": En kode, der indstiller produktets status
0x01
0xFF
Datalængde Ack/Nak
•• Funktion
Skærmstørrelsen på et produkt kan ændres med en computer.
•• Indstilling af billedstørrelsen (Indstil billedstørrelse)
Kommando
0xAA
ID
Styring af skærmstørrelse
Tjeksum
0
Header
Kommando
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået
•• Visning af skærmstatus (Hent skærmstatus)
Header
Header
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'A'
0x19
"Screen Size"
Tjeksum
"Screen Size": produktets skærmstørrelse (område: 0 - 255, enhed: tommer)
•• Nak
•• Ack
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
0x18
"Screen
Mode"
'A'
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'N'
0x19
"ERR"
Tjeksum
Tjeksum
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået
"Screen Mode": En kode, der indstiller produktets status
29
Styring af autojustering (PC, kun BNC)
Styring af tilstanden Videovæg
•• Funktion
Justerer automatisk pc-systemets skærm med en pc.
•• Funktion
Video Wall-tilstanden kan aktiveres på et produkt via en computer.
Denne kontrol er kun mulig på et produkt, hvor Video Wall er aktiveret.
•• Visning af status for autojustering (Hent status for autojustering)
Ingen
•• Visning af videovægtilstand (Hent videovægtilstand)
•• Indstilling af autojustering (Indstil autojustering)
Header
Kommando
0xAA
0x3D
ID
Datalængde
Data
1
"Auto
Adjustment"
Tjeksum
Header
Kommando
0xAA
0x5C
ID
Datalængde
Tjeksum
0
•• Indstilling af videovæggen (Indstil videovægtilstand)
Header
Kommando
0xAA
0x5C
ID
Datalængde
Data
Tjeksum
1
"Video Wall Mode"
"Auto Adjustment" : 0x00 (hele tiden)
•• Ack
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
0x3D
"Auto
Adjustment"
'A'
Tjeksum
"Video Wall Mode": Der anvendes en kode til at aktivere tilstanden Videovæg på et produkt.
1: Full
0: Natural
•• Ack
•• Nak
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
0x3D
"ERR"
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået
'A'
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
0x5C
"Video Wall
Mode"
Tjeksum
Tjeksum
'A'
"Video Wall Mode": Der anvendes en kode til at aktivere tilstanden Videovæg på et produkt.
•• Nak
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'A'
0x5C
"ERR"
Tjeksum
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået
30
Sikkerhedslås
Videovæg til
•• Funktion
Pc'en kan anvendes til at aktivere eller deaktivere funktionen Safety Lock på et produkt.
Denne kontrol er til rådighed, uanset om strømmen er tændt eller ej.
•• Få status for videovæg til/fra
•• Visning af status på sikkerhedslås (Hent status på sikkerhedslås)
Header
Kommando
0xAA
0x5D
ID
Datalængde
Tjeksum
0
Kommando
0xAA
0x5D
ID
Header
Kommando
0xAA
0x84
ID
Datalængde
Tjeksum
0
•• Slå videovæg til/fra
•• Aktivering eller deaktivering af sikkerhedslås (Indstil sikkerhedslås aktiver/deaktiver)
Header
•• Funktion
Pc slår produktets videovæg TIL/FRA.
Datalængde
Data
1
"Safety
Lock"
Tjeksum
Header
Kommando
0xAA
0x84
ID
Datalængde
Data
Tjeksum
1
V.Wall_On
•• V.Wall_On : Videovægkode, der skal indstilles på produktet
1: Videovæg TIL
"Safety Lock": Sikkerhedslåsekode, der skal indstilles på et produkt
0: Videovæg FRA
1: TIL
•• Ack
0: FRA
•• Ack
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
0x5D
"Safety Lock"
'A'
Tjeksum
0xAA
0xFF
ID
Datalængde Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
0x5D
"ERR"
'N'
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'A'
0x84
V.Wall_
On
Tjeksum
•• Nak
•• Nak
Kommando
Kommando
V.Wall_On : Samme som ovenfor
"Safety Lock": Sikkerhedslåsekode, der skal indstilles på et produkt
Header
Header
Tjeksum
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
0x84
ERR
'N'
Tjeksum
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået
31
Brugerstyring af videovæg
•• Funktion
Pc slår produktets videovægfunktion til/fra.
•• Få status for videovæg
Header
Kommando
0xAA
0x89
ID
Datalængde
Tjeksum
0
•• Indstil videovæg
Header
Kommando
0xAA
0x89
ID
Datalængde
Vær1
Vær2
2
Wall_Div
Wall_SNo
Tjeksum
Wall_Div: Videovæg-skillekode, der er indstillet på produktet
32
Videovægmodel på 10 x 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Fra
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
1
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19
0x1A
0x1B
0x1C
0x1D
0x1E
0x1F
2
0x21
0x22
0x23
0x24
0x25
0x26
0x27
0x28
0x29
0x2A
0x2B
0x2C
0x2D
0x2E
0x2F
3
0x31
0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3A
0x3B
0x3C
0x3D
0x3E
0x3F
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4A
0x4B
0x4C
0x4D
0x4E
0x4F
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5A
0x5B
0x5C
0x5D
0x5E
0x5F
6
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x68
0x69
0x6A
0x6B
0x6C
0x6D
0x6E
0x6F
7
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79
0x7A
0x7B
0x7C
0x7D
0x7E
N/A
8
0x81
0x82
0x83
0x84
0x85
0x86
0x87
0x88
0x89
0x8A
0x8B
0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
0x92
0x93
0x94
0x95
0x96
0x97
0x98
0x99
0x9A
0x9B
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1
0xA2
0xA3
0xA4
0xA5
0xA6
0xA7
0xA8
0xA9
0xAA
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1
0xB2
0xB3
0xB4
0xB5
0xB6
0xB7
0xB8
0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1
0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
0xC7
0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1
0xD2
0xD3
0xD4
0xD5
0xD6
0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1
0xE2
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
33
Wall_SNo : Produktnummerkode, der er indstillet på produktet
Videovægmodel på 10 x 10: ( 1 ~ 100)
Indstil nummer
Data
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
•• Ack
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
Vær2
4
'A'
0x89
Wall_Div
Wall_SNo
Tjeksum
•• Nak
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'N'
0x89
ERR
Tjeksum
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået
34
Kapitel 03
Tilslutning og brug af en kildeenhed
Inden tilslutning
Kontroller inden tilslutning
――Inden du tilslutter en kildeenhed, skal du læse den brugervejledning, der fulgte med enheden.
Antallet og placeringen af porte på kildeenheder kan variere fra enhed til enhed.
――Tilslut ikke strømkablet, før alle tilslutninger er udført.
Tilslutning af strømkablet under tilslutning kan beskadige produktet.
――Tilslut lydportene korrekt: venstre = hvid og højre = rød.
Tilslutning til en pc
•• Undlad at tilslutte strømkablet, før du har tilsluttet de øvrige kabler.
Kontroller, at du har tilsluttet en kildeenhed, før du tilslutter strømkablet.
•• En pc kan sluttes til produktet på flere måder.
Vælg en tilslutningsmetode, der passer til din pc.
――Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.
Tilslutning med et D-SUB-kablet (analog type)
――Undersøg porttyperne på bagsiden af det produkt, du vil tilslutte.
RGB IN
AUDIO IN
35
Tilslutning med et DVI-kabel (digital type)
Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel
DVI IN (MAGICINFO)
HDMI IN 1, HDMI IN 2
AUDIO IN
AUDIO IN
36
Tilslutning med et HDMI-kabel
Tilslutning med et DP-kabel
HDMI IN 1, HDMI IN 2
DP IN
•• Forholdsregler ved brug af DP
――For at øge standbyeffektens kapacitet afbryder produktet DP-kommunikationen, når det
er slukket eller i strømsparetilstand.
――Hvis der slukkes for produktet, mens det er i toskærmstilstand, eller produktet skifter til
strømbesparelsestilstand, opdateres ændringer af skærmindstillingerne muligvis ikke.
Dette kan medføre, at skærmbilledet ikke vises korrekt.
――Hvis dette problem forekommer, skal du indstille Max. Power Saving til Off, før du bruger
produktet.
――Visse grafikkort, der er ikke er kompatible med DP-standarden, kan forhindre, at Windowsstartskærmbilledet/BIOS-skærmbilledet vises, når produktet er i strømsparetilstand. I så
fald skal du sørge for at tænde produktet, før du tænder for pc'en.
――Skærmporten (DP IN) på produktet og det medfølgende DP-kabel er designet ud fra VESAstandarderne. Hvis der anvendes et DP-kabel, som ikke overholder VESA-standarderne,
kan der opstå fejl i produktet. Samsung Electronics har intet ansvar for problemer, som
måtte opstå ved brug af et kabel, der ikke overholder standarderne.
Sørg for at bruge et DP-kabel, som er angivet i VESA-standarderne.
37
Tilslutning til en videoenhed
•• Undlad at tilslutte strømkablet, før du har tilsluttet de øvrige kabler.
Kontroller, at du har tilsluttet en kildeenhed, før du tilslutter strømkablet.
•• Du kan slutte en videoenhed til produktet med et kabel.
――Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.
――Tryk på knappen SOURCE på fjernbetjeningen for at ændre kilden.
Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel
――Lyden bliver ikke aktiveret, hvis produktet er sluttet til en videoenhed med et HDMI-DVIkabel. For at løse dette skal du også slutte et lydkabel til lydportene på produktet og
videoenheden.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
――Understøttede opløsninger omfatter 1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p og 576p.
――Sørg for, at farvestikkene forbindes sammen parvis. (hvidt til hvidt, rødt til rødt osv.)
AUDIO IN
38
Tilslutning med et HDMI-kabel
Tilslutning til et lydsystem
Brug af et HDMI-kabel eller HDMI/DVI-kabel (op til 1080p)
――Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.
•• Opnå et bedre billede og lydkvalitet ved at tilslutte en digital enhed med et HDMI-kabel.
――Sørg for, at farvestikkene forbindes sammen parvis. (hvidt til hvidt, rødt til rødt osv.)
•• Et HDMI-kabel understøtter digitale video- og lydsignaler og kræver ikke et lydkabel.
–– Tilslut produktet til en digital enhed, der ikke understøtter HDMI-udgang, ved at bruge
et HDMI-DVI- og lydkabler.
•• Billedet vises ikke normalt (hvis der er et), eller lyden fungerer muligvis ikke, hvis der er
tilsluttet en ekstern enhed, der bruger en ældre version af HDMI-tilstand, til produktet.
Hvis der opstår et sådant problem, skal du spørge producenten af det eksterne enhed om
HDMI-versionen og anmode om en opgradering, hvis den er for gammel.
AUDIO OUT
•• Sørg for at bruge et HDMI-kabel med en tykkelse på 14 mm eller mindre.
•• Sørg for at købe et certificeret HDMI-kabel. Ellers vises billedet muligvis ikke eller der kan
opstå en forbindelsesfejl.
•• Der anbefales et grundlæggende, hurtigt HDMI-kabel eller ét med ethernet.
Dette produkt understøtter ikke ethernetfunktionen via HDMI.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
39
Tilslutning af LAN-kablet
――Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.
RJ45
•• Foretag tilslutningen ved hjælp af et Cat 7-kabel (*STP-typen).
*Shielded Twist Pair
40
Tilslutning af netværksmodulet (sælges separat)
――Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du tilslutter et netværksmodul, i den brugervejledning, der fulgte med til netværksmodulet, da du købte det.
MagicInfo
Hvis du vil bruge MagicInfo, skal du tilslutte et netværksmodul (sælges separat) til produktet.
――Hvis du vil ændre indstillingerne for MagicInfo, skal du køre "MagicinfoSetupWizard" på skrivebordet.
――Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger MagicInfo, på den dvd, der følger med til netværksmodulet.
――Oplysningerne i dette afsnit kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.
――Hvis der opstår et problem, efter at du har installeret et andet operativsystem end det, der fulgte med til netværksmodulet, efter gendannelse af den
forrige version af operativsystemet eller efter installation af software, der ikke er kompatibel med det medfølgende operativsystem, kan du ikke benytte
dig af teknisk support og vil blive opkrævet et gebyr ved besøg af en servicetekniker. Du vil heller ikke kunne bytte produktet eller få pengene tilbage.
Få adgang til MagicInfo-tilstand
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Select Application - step 1
MagicInfo Pro (LAN, WAN based version)
1
Når du har installeret og tilsluttet netværksmodulet (sælges separat) til produktet, skal du tænde for det.
2
Tryk på SOURCE på fjernbetjeningen, og vælg MagicInfo.
――Når netværksmodulet sluttes til DVI IN (MAGICINFO)-porten på produktet, ændres Source fra DVI til MagicInfo.
MagicInfo-i Premium (Web-based version)
3
Vælg det program, der skal startes som standard, når MagicInfo starter.
Select Later
< Back(B)
Next(N) >
Finish
Cancel
41
4
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Angiv IP-oplysningerne.
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
6
Vælg en visningstilstand.
7
Dobbelttjek de valgte indstillinger.
Select Screen Type - step 4
Select TCP/IP - step 2
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
Landscape
IP address:
192 . 168 . 0 . 102
Subnet mask:
255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:
192 . 168 . 0 . 1
Portrait
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server address:
Preferred DNS server:
10 . 44 . 33 . 22
Alternate DNS server:
10 . 33 . 22 . 11
< Back(B)
Next(N) >
Finish
< Back(B)
Cancel
5
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Vælg et sprog. (Standardsproget
Next(N) >
Finish
Cancel
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
er Engelsk.)
Select the language you want to install on the system for menus and
dialogs.
1. Application :
Current Language
2. Internet Protocol [TCP/IP]
:
――Hvis der ikke vises et udførselsikon,
Setup Information
Select Language -step 3
Engilsh
IP :
Chinese [Traditional]
German
4. Screen Type :
French
MagicInfo Pro [LAN,WAN based version\
192.168.0.102
3. Language :
English
skal du dobbeltklikke på MagicInfoikonet på skrivebordet. Ikonet vises
nederst til højre på skærmen.
English
Landscape
Italian
Japanese
Korean
Russian
Swedish
Turkish
Chinese [Simplified]
Portuguese
< Back(B)
Do not show again
Next(N) >
Finish
Cancel
< Back(B)
Apply
Finish
Cancel
42
Skift af indgangskilden
Source gør det muligt at vælge en række kilder og ændre navne på kildeenheder.
Source
――Skærmen vises måske ikke korrekt, hvis en forkert kilde er valgt for den kildeenhed, du vil skifte til.
SOURCE → Source
Du kan vise skærmen fra en kildeenhed, der er sluttet til produktet. Vælg en kilde på kildelisten for at vise skærmen
med den valgte kilde.
――Indgangskilden kan også ændres med knappen SOURCE på fjernbetjeningen.
Edit Name
Source
SOURCE → Source → TOOLS → Edit Name → ENTER E
Nogle gange vises skærmen ikke korrekt, med mindre navnet på en kildeenhed er specificeret i Edit Name.
PC
DVI
HDMI1
HDMI2
DisplayPort
MagicInfo S
Desuden er det bedst at omdøbe kildeenheden i Edit Name for at opnå optimal billedkvalitet.
――Listen kan omfatte følgende kildeenheder. Source-enhederne på listen kan variere afhængigt af den valgte
kilde.
VCR / DVD / Cable STB / HD STB / Satellite STB / AV Receiver / DVD Receiver / Game / Camcorder / DVD Combo
/ DHR / PC / DVI PC / DVI Devices
――De tilgængelige indstillinger i menuen Picture afhænger af den aktuelle kilde, de indstillinger, der er angivet i
Edit Name.
•• Ved tilslutning af en pc til HDMI IN 1, HDMI IN 2-porten skal du indstille Edit Name til PC. I andre tilfælde skal
du indstille Edit Name til AV-enheder.
–– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
•• Når du slutter en pc til HDMI IN 1, HDMI IN 2-porten med HDMI-kablet, skal du indstille produktet til PCtilstand under Edit Name.
•• Når du slutter en pc til HDMI IN 1, HDMI IN 2-porten med HDMI-DVI-kablet, skal du indstille produktet til DVI
PC-tilstand under Edit Name.
•• Når du slutter en AV-enhed til HDMI IN 1, HDMI IN 2-porten med HDMI-DVI-kablet, skal du indstille produktet
til DVI Devices-tilstand under Edit Name.
43
Kapitel 04
Brug af MDC
"MDC" (Multiple Display Control) er et program, der gør det nemt at styre flere skærmenheder samtidig på en pc.
Du kan finde oplysninger om brugen af MDC-programmet i hjælpen, når du har installeret programmet. MDC-programmet findes på webstedet.
Når du trykker på knappen On efter at have trykket på knappen Off, går der ca. ét minut med
at kontrollere produktets status. Hvis du vil køre en kommando, kan du prøve at gøre dette,
når der er gået et minut.
6
I det viste "Destination Folder"-vindue skal du vælge den mappesti, hvor du vil installere
programmet, og klikke på "Next".
――Hvis mappestien ikke angives, vil programmet blive installeret i standardmappestien.
Installation/afinstallation af MDCprogram
Installation
――MDC-installationen kan blive påvirket af grafikkortet, bundkortet og netværksforholdene.
1
Klik på MDC Unified-installationsprogrammet.
2
Vælg installationssproget. Klik derefter på "OK".
3
Når skærmen "Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified" vises, skal du
4
I vinduet "Ready to Install the Program", der vises, skal du kontrollere den mappesti,
hvor programmet skal installeres, og klikke på "Install".
8
Installationsstatussen bliver vist.
9
Klik på "Finish" i det viste "InstallShield Wizard Complete"-vindue.
――Vælg "Launch MDC Unified", og klik på "Finish" for straks at køre MDC-programmet.
10
Genvejsikonet MDC Unified bliver oprettet på skrivebordet efter installationen.
――Ikonet til kørsel af MDC vises måske ikke. Det afhænger af pc-systemet eller
produktspecifikationerne.
――Tryk på F5, hvis kørselsikonet ikke vises.
klikke på "Next".
Afinstallation
I det viste "License Agreement"-vindue skal du vælge "I accept the terms in the license
1
agreement" og klikke på "Next".
5
7
I det viste "Customer Information"-vindue skal du udfylde alle oplysningsfelterne og
klikke på "Next".
Vælg Indstillinger > Kontrolpanel på menuen Start, og dobbeltklik på Tilføj eller fjern
programmer.
2
Vælg MDC Unified på listen, og klik på Rediger/fjern.
44
Tilslutning til MDC
Brug af MDC via RS-232C (standarder for seriel datakommunikation)
Slut et serielt RS-232C-kabel til de serielle porte på pc'en og på skærmen.
Skærm 1
Skærm 2
Computer
45
Brug af MDC via Ethernet
Indtast IP-adressen for den primære visningsenhed, og slut enheden til pc'en. Skærmenheder kan sluttes til hinanden med et LAN-kabel.
Tilslutning via et direkte LAN-kabel
――Der kan tilsluttes flere produkter med RJ45-porten på produktet og LAN-portene på HUB'en.
Computer
Skærm 1
Skærm 2
46
Tilslutning via et LAN-krydskabel
――Der kan tilsluttes flere produkter med RS232C IN/OUT-porten på produktet.
Skærm 1
Skærm 2
Computer
47
Kapitel 05
Hjemmefunktion
Denne funktion findes i Support → Go to Home.
Åbnes med knappen HOME på fjernbetjeningen.
Video Wall
HOME
→ Video Wall → ENTER E
Video Wall
Tilpas layoutet af flere skærme, der er koblet sammen for at danne en videovæg.
Du kan vise en del af et helt billede eller gentage det samme billede på hver af de sammenkoblede skærme.
For at vise flere billeder skal du se MDC Hjælp eller brugervejledningen til MagicInfo. Visse modeller understøtter
muligvis ikke funktionen MagicInfo.
Video Wall
Du kan aktivere eller deaktivere Video Wall.
Vælg On for at organisere en videovæg.
–– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
•• Off / On
Horizontal x Vertical
Denne funktion opdeler automatisk en videovægvisning baseret på en konfiguration af en videovæg-matrix.
Angiv matrix for videovæg.
Videovægvisningen opdeles baseret på den konfigurerede matrix. Antallet af lodrette eller vandrette
visningsenheder kan indstilles inden for intervallet 1 til 15.
――En videovægvisning kan opdeles i helt op til 225 skærme.
――Indstillingen Horizontal x Vertical aktiveres kun, når Video Wall er indstillet til On.
48
Screen Position
Hvis du vil omarrangere de opdelte skærme, skal du justere nummeret for hvert produkt i matrixen ved hjælp af
funktionen Screen Position.
Vælges Screen Position, vises videovægmatrixen med de numre, der blev tildelt de produkter, der er med i
videovæggen.
Du kan ændre rækkefølgen på en visningsenhed ved at ændre enhedens nummer og trykke på knappen E.
――Der kan højst arrangeres 225 skærme i Screen Position.
――Indstillingen Screen Position aktiveres kun, når Video Wall er indstillet til On.
――Når du vil bruge funktionen, skal du sikre dig, at Horizontal x Vertical er konfigureret.
Format
Vælg, hvordan billederne skal vises på videovæggen.
•• Full: Viser fuldskærmsbilleder.
•• Natural: Viser billeder i det oprindelige billedformat.
――Indstillingen Format aktiveres kun, når Video Wall er indstillet til On.
――Når du anvender tilstanden Video Wall, anbefales en opløsning på 1280x720P, 1920x1080P eller 3840x2160P.
49
Picture Mode
HOME
→ Picture Mode → ENTER E
Picture Mode
Vælg en billedtilstand (Picture Mode), der passer til det miljø, hvor produktet skal anvendes.
•• Shop & Mall
Velegnet til indkøbscentre.
–– Vælg enten Video/Image eller Text, afhængigt af billedtilstanden.
•• Office & School
Velegnet til kontorer og skoler.
–– Vælg enten Video/Image eller Text, afhængigt af billedtilstanden.
•• Terminal & Station
Velegnet til busterminaler og togstationer.
–– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
–– Vælg enten Video/Image eller Text, afhængigt af billedtilstanden.
•• Video Wall
Velegnet til miljøer, hvor der benyttes videovægvisning.
–– Vælg enten Video/Image eller Text, afhængigt af billedtilstanden.
•• Calibration
I denne tilstand anvendes indstillingerne for lysstyrke, farve, gamma og ensartethed, der er blevet
brugerdefineret i farvekalibreringsprogrammet Color Expert.
–– For at de fabriksindstillede indstillinger, såsom gamma, ensartedhed og hvidbalance, indstil Picture Mode
til Calibration.
–– Hvis du vil kalibrere billedet yderligere, skal du bruge Color Expert. Du kan justere billedkvaliteten
(lysstyrke, farve, gamma, ensartethed), sådan som du foretrækker.
–– Gå ind på www.samsung.com/displaysolutions for at hente programmet Color Expert.
50
On/Off Timer
HOME
→ On/Off Timer → ENTER E
――Du skal indstille klokkeslættet, inden du kan bruge Clock Set.
On Timer
Angiv On Timer, så produktet tændes automatisk på et tidspunkt og en dag, du selv vælger.
Produktet tændes med den angivne lydstyrke og indgangskilde.
On/Off Timer
On Timer: Indstil on-timeren ved at vælge en af de syv forskellige indstillingsmuligheder. Sørg for, at du angiver det
aktuelle klokkeslæt først.
(On Timer 1 ~ On Timer 7)
–– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
•• Setup: Vælg Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun eller Manual. Hvis du vælger Manual, kan du
vælge de dage, hvor On Timer skal tænde for produktet.
–– Markeringen angiver de dage, du har valgt.
•• Time: Indstil time og minut. Brug talknapperne eller pil op og pil ned til at indtaste tal. Brug venstre og højre
pil til at skifte indtastningsfelt.
•• Volume: Angiv den ønskede lydstyrke. Brug venstre og højre pil til at ændre lydstyrken.
•• Source: Vælg en indgangskilde efter eget valg.
Off Timer
Indstil off-timeren (Off Timer) ved at vælge en af de syv forskellige indstillingsmuligheder. (Off Timer 1 ~ Off Timer 7)
•• Setup: Vælg Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun eller Manual. Hvis du vælger Manual, kan du
vælge de dage, hvor Off Timer skal slukke for produktet.
–– Markeringen angiver de dage, du har valgt.
•• Time: Indstil time og minut. Brug talknapperne eller pil op og pil ned til at indtaste tal. Brug venstre og højre
pil til at skifte indtastningsfelt.
51
Holiday Management
Timeren bliver deaktiveret i en periode, der er angivet som ferie.
•• Add Holiday: Angiv den periode, du vil tilføje som ferie.
Vælg start- og slutdatoerne på den ferie, du vil tilføje, ved hjælp af knapperne u/d, og klik på knappen Save.
Perioden føjes til listen med ferier.
–– Start: Angiv feriens startdato.
–– End: Angiv feriens slutdato.
――Edit: Vælg et ferieelement, og rediger derefter datoen.
――Delete: Slet valgte elementer fra listen med ferier.
•• Set Applied Timer: Indstil On Timer og Off Timer for ikke at aktivere offentlige fridage.
–– Tryk på E for at vælge de On Timer- og Off Timer-indstillinger, som du ikke vil aktivere.
–– Den valgte On Timer og Off Timer vil ikke blive aktiveret.
52
Network Settings
HOME
→ Network Settings→ ENTER E
Vis netværksindstillingerne.
Network Settings
IP Setting
Enter manually
IP Address
Network Settings
–– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
***.
***.
***.
Subnet Mask
Gateway
Save
***.
***.
***.
***.
***.
***.
***
***
***
Close
•• IP Setting: Obtain automatically, Enter manually
•• IP Address: Indtast IP Address manuelt, hvis IP Setting er sat til Enter manually.
•• Subnet Mask: Indtast Subnet Mask manuelt, hvis IP Setting er sat til Enter manually.
•• Gateway: Indtast Gateway manuelt, hvis IP Setting er sat til Enter manually.
53
MagicInfo Player I
HOME
Skift kilden til MagicInfo Player I.
MagicInfo Player I publicerer og afspiller en række forskelligt indhold, herunder oprettet indhold og
multimedieindhold (billeder, videoer og lydindhold), fra serveren eller en tilsluttet enhed.
→ MagicInfo Player I → ENTER E
MagicInfo Player I
–– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
54
ID Settings
Tildel et sæt et ID.
HOME
ID Settings
→ ID Settings → ENTER E
ID Settings
–– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Tryk på u/d for at vælge et nummer, og tryk på E.
Indtast ID-nummeret for det produkt, der er sluttet til indgangskablet til modtagelse af indgangssignalet. (Område:
0~224)
――Indtast det nummer, du vil bruge, med taltasterne på fjernbetjeningen.
Device ID Auto Set
――Tildel ID-nummer til alle tilsluttede produkter automatisk.
PC Connection Cable
Vælg en metode til at tilslutte til MDC for at modtage MDC-signalet.
•• RS232C cable
Kommuniker med MDC via RS232C-stereokablet.
•• RJ45(LAN) cable
Kommuniker med MDC via RJ45-kablet.
55
More settings
HOME
Menuen for billedindstillinger vises.
→ More settings → ENTER E
More settings
–– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
56
Kapitel 06
Skærmjustering
Konfigurer Picture-indstillingerne (Backlight, Color Tone osv.).
Layoutet af indstillingerne på menuen Picture kan variere afhængigt af produktet
Picture
OnScreen Display
System
Sound
?
Support
Picture Mode
Picture
Picture Mode
Office & School
Backlight
50
MENU m → Picture → Picture Mode → ENTER E
Brightness
50
Vælg en billedtilstand (Picture Mode), der passer til det miljø, hvor produktet skal anvendes.
Contrast
50
Sharpness
100
Color
50
Tint (G/R)
50
•• Shop & Mall
Velegnet til indkøbscentre.
–– Vælg enten Video/Image eller Text, afhængigt af billedtilstanden.
•• Office & School
Velegnet til kontorer og skoler.
–– Vælg enten Video/Image eller Text, afhængigt af billedtilstanden.
–– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
•• Terminal & Station
Velegnet til busterminaler og togstationer.
–– Vælg enten Video/Image eller Text, afhængigt af billedtilstanden.
•• Video Wall
Velegnet til miljøer, hvor der benyttes videovægvisning.
–– Vælg enten Video/Image eller Text, afhængigt af billedtilstanden.
•• Calibration
I denne tilstand anvendes indstillingerne for lysstyrke, farve, gamma og ensartethed, der er blevet
brugerdefineret i farvekalibreringsprogrammet Color Expert.
–– For at de fabriksindstillede indstillinger, såsom gamma, ensartedhed og hvidbalance, indstil Picture
Mode til Calibration.
–– Hvis du vil kalibrere billedet yderligere, skal du bruge Color Expert. Du kan justere billedkvaliteten
(lysstyrke, farve, gamma, ensartethed), sådan som du foretrækker.
–– Gå ind på www.samsung.com/displaysolutions for at hente programmet Color Expert.
57
Backlight / Brightness / Contrast /
Sharpness / Color / Tint (G/R)
Produktet har flere funktioner til at justere billedkvaliteten.
Shop & Mall, Office & School,
Terminal & Station, Video Wall
MENU m → Picture → White Balance → ENTER E
Justér farvetemperaturen for et mere naturligt billede.
MENU m → Picture → ENTER E
Picture Mode
White Balance
Picture Mode
Indstillinger
•• Reset: Velegnet til miljøer, hvor der benyttes videovægvisning.
Brugerdefinerbare
indstillinger
Video/Image
Backlight / Brightness / Contrast /
Sharpness / Color / Tint (G/R)
Text
Backlight / Brightness / Contrast /
Sharpness
Calibration
•• R-Gain / G-Gain / B-Gain: Juster lysstyrken for hver farve (rød, grøn, blå).
Backlight
Gamma
MENU m → Picture → Gamma → ENTER E
Justér den primære farveintensitet.
――Hvis Picture Mode er indstillet til Calibration, er Gamma deaktiveret.
――Når du foretager ændringer af Backlight, Brightness, Contrast, Sharpness, Color eller Tint
(G/R), justeres OSD i overensstemmelse hermed.
――Du kan justere og gemme indstillinger for hver eksterne enhed, der er tilsluttet til en
indgang på produktet.
――Hvis billedets lysstyrke mindskes, reduceres strømforbruget.
Calibrated Value
MENU m → Picture → Calibrated Value → ENTER E
Color Temperature
MENU m → Picture → Color Temperature → ENTER E
Juster farvetemperaturen. (Område: 2800K-16000K)
――Hvis Picture Mode er indstillet til Calibration, er Color Temperature deaktiveret.
Vælg, om du vil anvende indstillingerne for lysstyrke, farve, gamma og ensartethed, der er
blevet tilpasset i farvekalibreringsprogrammet Color Expert til tilstandene Information og
Advertisement.
•• Don't Apply / Apply
――Gå ind på www.samsung.com/displaysolutions for at hente programmet Color Expert.
――Hvis Picture Mode er indstillet til Calibration, er Calibrated Value deaktiveret.
58
Picture Options
Dynamic Backlight
Tilpas automatisk bagbelysningen for at få den bedst mulige skærmkontrast under de
nuværende betingelser.
MENU m → Picture → Picture Options → ENTER E
Picture Mode
Picture Mode
Indstillinger
Shop & Mall, Office & School,
Terminal & Station, Video Wall
Brugerdefinerbare
indstillinger
Video/Image
Color Tone / HDMI Black Level /
Dynamic Backlight / UHD COLOR
Text
Color Tone / HDMI Black Level /
Dynamic Backlight / UHD COLOR
Calibration
Dynamic Backlight / UHD COLOR
Color Tone
Hvis Picture Mode er indstillet til Text.
•• Off / Cool / Standard / Warm
Hvis Picture Mode er indstillet til Video/Image.
•• Off / Cool / Standard / Warm1 / Warm2
――Hvis Picture Mode er indstillet til Calibration, er Color Tone deaktiveret.
――Indstillinger kan justeres og gemmes for hver eksterne enhed, der er tilsluttet til en
indgang på produktet.
•• Off / On
――Dynamic Backlight er ikke tilgængelig, når indgangskilden er indstillet til PC, mens Video
Wall er indstillet til On.
UHD COLOR
•• HDMI1 : Off / On
•• HDMI2 : Off / On
•• DisplayPort : Off / On
――Hvis du vil aktivere en UHD-inputkilde, skal du indstille UHD COLOR til On.
――Hvis skærme tilsluttes via Loopout, når UHD-opløsningen anvendes, skal du indstille UHD
COLOR til On på alle skærme.
――Der kan højst tilsluttes 25 skærme via Loopout, når UHD-opløsningen er i brug.
――Hvis du vil anvende tilstanden UHD COLOR over et HDMI-kabel, anbefales det at anvende
et HDMI-kabel, der er kompatibelt med HDMI 2.0. Sørg for, at kablet er kortere end 2m.
――Det kan tage tid at skifte UHD COLOR mellem On og Off.
――Hvis HDMI/DP-stikket med UHD COLOR aktiveret tilsluttes en enhed, der ikke understøtter
UHD-indhold, fungerer enheden muligvis ikke korrekt. Tilslut en enhed, der understøtter
UHD-indhold.
HDMI Black Level
Vælger sortniveauet på skærmen for at justere skærmdybden.
•• Low / Normal
――Denne indstilling er ikke tilgængelig, hvis indgangskilden er indstillet til PC.
59
Picture Size
Zoom/Position
Justerer skærmens størrelse og position.
MENU m → Picture → Picture Size → ENTER E
Vælg størrelse og billedformat for det billede, der vises på skærmen.
Denne indstilling kan konfigureres, hvis indgangskilden understøtter 1080i eller 1080p, og
Picture Size er Custom.
――Denne indstilling understøttes ikke, når der er tilsluttet en pc.
Picture Size
――Følg anvisningerne nedenfor på skærmen Zoom/Position.
Forskellige indstillinger for skærmjustering vises, afhængigt af den valgte indgangskilde.
1
Tryk på knappen d for at vælge Zoom/Position. Tryk på knappen E.
De tilgængelige indstillinger for Picture Size kan variere afhængigt af, om Picture Mode er
Video/Image eller Text.
2
Vælg Zoom eller Position. Tryk på knappen E.
3
Tryk på knappen u/d/l/r for at flytte billedet.
4
Tryk på knappen E.
•• 16:9: Indstiller billedet til bred tilstand 16:9.
•• Zoom1: Bruges til moderat forstørrelse. Afskærer toppen og siderne.
•• Zoom2: Bruges til en kraftigere forstørrelse.
•• Smart View 1: Reducerer 16:9-billedet med 50%.
――Smart View 1 er kun aktiveret i HDMI1, HDMI2-tilstand.
•• Smart View 2: Reducer den øverste og nederste margen på 16:9-skærmen med 25 %.
――Smart View 2 er kun aktiveret i HDMI1, HDMI2-tilstand.
•• Wide: Forstørrer billedformatet, så billedet passer til hele skærmen.
•• 4:3: Indstiller billedet til grundlæggende (4:3)-tilstand.
――Indstil ikke produktet til 4:3-format i lang tid.
De kanter, der vises til venstre eller højre eller øverst og nederst på skærmen, kan
medføre skærmefterbilleder, som ikke dækkes af garantien.
――Hvis du vil nulstille billedet til den oprindelige position, skal du vælge Reset på skærmen
Zoom/Position. Billedet indstilles til standardpositionen.
Resolution
Hvis billedet ikke er normalt, heller ikke selvom opløsningen på grafikkortet er en af følgende,
kan du optimere billedkvaliteten ved at vælge den samme opløsning for produktet som pc'en
med denne menu.
Mulige opløsninger: Off / 1024 x 768 / 1280 x 768 / 1360 x 768 / 1366 x 768
•• Screen Fit: Viser hele billedet uden afskæringer, når signalerne HDMI1, HDMI2 (720p /
1080i / 1080p) indlæses.
•• Custom: Ændrer opløsningen, så den passer til brugerens ønsker.
•• Original: Viser billeder i den oprindelige billedkvalitet.
――Tilgængelige porte kan være forskelligt, afhængigt af modellen.
60
Auto Adjustment
Picture Off
MENU m → Picture → Auto Adjustment → ENTER E
――Kun tilgængelig i tilstanden PC.
MENU m → Picture → Picture Off → ENTER E
Justerer frekvensværdierne/-positionerne og finjusterer indstillingerne automatisk.
Hvis du vil aktivere skærmen igen, skal du trykke på en vilkårlig tast - dog ikke
lydstyrkeknappen.
PC Screen Adjustment
MENU m → Picture → PC Screen Adjustment → ENTER E
――Kun tilgængelig i tilstanden PC.
•• Coarse / Fine
Fjerner eller reducerer billedstøj.
Vælg Picture Off for at deaktivere skærmen. Lydstyrken deaktiveres ikke.
Reset Picture
MENU m → Picture → Reset Picture → ENTER E
Nulstiller den aktuelle billedtilstand til standardindstillingerne.
Hvis støjen ikke fjernes kan med finjustering, skal du bruge funktionen Coarse til at
justere frekvensen så godt som muligt (Coarse) og derefter finjustere igen. Når støjen er
reduceret, skal du justere billedet igen, så det er centreret på skærmen.
•• Position
Justering af computerens skærmposition, hvis den ikke er centreret eller ikke passer med
produktskærmen.
Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at justere lodret position. Tryk på knappen ◀ eller ▶ for at
justere vandret position.
•• Image Reset
Nulstiller billedet til standardindstillingerne.
61
Kapitel 07
OnScreen Display
Picture
OnScreen Display
System
Sound
?
Display Orientation
OnScreen Display
Display Orientation
Screen Protection
MENUm → OnScreen Display → Display Orientation → ENTERE
Message Display
Menu Language
Reset OnScreen Display
Support
English
Onscreen Menu Orientation
Du kan indstille menuskærmbilledets retning.
•• Landscape: Vis menuen i landskabstilstand (standard).
•• Portrait: Vis menuen i portrættilstand på højre side af produktets skærm.
–– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Source Content Orientation
Du kan indstille retningen af indhold fra eksterne enheder, der er tilsluttet produktet.
•• Landscape: Vis skærmen i landskabstilstand (standard).
•• Portrait: Vis skærmen i portrættilstand.
――Tilstanden Portrait understøttes ikke, når UHD-opløsningen er i brug.
Aspect Ratio
Indstil den roterede skærm til fuldskærms- eller original tilstand.
•• Full Screen: Vis den roterede skærm i fuldskærmstilstand.
•• Original: Vis den roterede skærm i det originale billedformat.
――Kun tilgængelig, når Source Content Orientation er indstillet til Portrait.
62
Screen Protection
Timer
Du kan indstille timeren for Screen Protection.
MENUm → OnScreen Display → Screen Protection → ENTERE
Screen Protection-funktionen stopper automatisk efter en angivet tidsperiode.
For at reducere risikoen for skærmefterbilleder er denne enhed udstyret med Pixel Shiftteknologi til forhindring af skærmefterbilleder.
Pixel Shift flytter billedet en lille smule på skærmen.
Med tidsindstillingen Pixel Shift kan du programmere det interval, hvormed billedet flyttes, i
minutter.
•• Timer (Off / Repeat / Interval)
–– Off
–– Repeat: Vis mønsteret til forhindring af fastbrænding ved et angivent tidsinterval.
–– Interval: Vis mønsteret til forhindring af fastbrænding i et bestemt tidsrum (fra starttil sluttidspunkt).
――Når Clock Set er konfigureret, aktiveres Interval.
――Period, Start Time og End Time er kun aktiveret, når Timer er indstillet til Repeat eller
Pixel Shift
Interval.
Minimer skærmefterbilleder ved at flytte pixels en lille smule vandret eller lodret.
•• Pixel Shift (Off / On)
――Horizontal, Vertical og Time er kun aktiveret, når Pixel Shift er indstillet til On.
•• Horizontal: Angiver, hvor mange pixels skærmen flyttes vandret.
•• Vertical: Angiver, hvor mange pixels skærmen flyttes lodret.
•• Time: Angiv intervallet for udførelse af henholdsvis vandret eller lodret bevægelse.
Tilgængelige indstillinger og optimale indstillinger for Pixel Shift.
Tilgængelige
indstillinger
Optimale indstillinger
•• Period: Angiv det tidsinterval, der skal aktivere funktionen Screen Protection.
――Indstillingen aktiveres kun, når Repeat er valgt for Timer.
•• Start Time: Indstil starttidspunktet for at aktivere funktionen til beskyttelse af skærmen.
――Indstillingen aktiveres kun, når Interval er valgt for Timer.
•• End Time: Indstil sluttidspunktet for at deaktivere funktionen til beskyttelse af skærmen.
――Indstillingen aktiveres kun, når Interval er valgt for Timer.
Immediate Display
Vælg den pauseskærm, der skal vises med det samme.
•• Off / Fading Screen
Horizontal (pixels)
0~4
4
Vertical (pixels)
0~4
4
Side Gray
Time (minutter)
1 min. ~ 4 min.
4 min.
Når skærmen indstilles til billedformatet 4:3, skal du tilpasse de hvide margeners lysstyrke for
at beskytte skærmen.
――Værdien for Pixel Shift kan variere, afhængigt af modellen.
――Hvis der bliver vist et stillbillede eller et 4:3-output i en længere periode, kan det forårsage
•• Off / Light / Dark
skærmefterbilleder. Dette er ikke en defekt ved produktet.
63
Message Display
Menu Language
MENUm → OnScreen Display → Message Display → ENTERE
MENU m → OnScreen Display → Menu Language → ENTER E
Source Info
Indstil menusproget.
――En ændring af sprogindstillingen påvirker kun skærmmenuen. Ændringen anvendes ikke
Vælg, om -skærmmenuen for kilden skal vises, når indgangskilden ændres.
på andre funktioner på din pc.
•• Off / On
No Signal Message
Vælg, om skærmmeddelelse om intet signal skal vises, når der ikke registreres signal.
•• Off / On
MDC Message
Reset OnScreen Display
MENU m → OnScreen Display → Reset OnScreen Display → ENTER E
Denne mulighed nulstiller de aktuelle indstillinger under OnScreen Display til
fabriksindstillingerne.
Vælg, om MDC-skærmmenuen skal vises, når produktet styres af MDC.
•• Off / On
64
Kapitel 08
System
Picture
OnScreen Display
System
Sound
?
Support
System
Setup
Setup
Time
MENU m → System → Setup → ENTER E
MagicInfo I Source
Rediger de indledende indstillinger, der blev konfigureret, da du anvendte produktet første gang. Tryk på
knappen .
Auto Source Switching
Power Control
Eco Solution
Temperature Control
1
Language
Vælg det sprog, der først skal vises, når du konfigurerer skærmen.
2
Picture Mode
Hvis du indstiller Picture Mode til Calibration, har videovæggen automatisk ensartethed. Indstil
tilstanden til Calibration.
–– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
–– Yes / No
3
Display Orientation
Konfigurer retning for menusiden.
–– Landscape / Portrait
4
Network Settings
Indstil IP-indstillingerne, og vælg derefter Next.
5
Clock Set
Indstil den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt, og vælg derefter Next.
6
Complete
Tillykke! Konfigurationen er fuldført, og du er klar til at gå i gang.
65
Time
Sleep Timer
Slukker automatisk for produktet efter et foruddefineret tidsrum.
MENU m → System → Time → ENTER E
Du kan konfigurere Clock Set og Sleep Timer. Konfigurer forskellige tidsrelaterede
indstillinger.
――Tryk på knappen INFO, hvis du vil se det aktuelle klokkeslæt.
Clock Set
Vælg Clock Set. Vælg Date eller Time, og tryk derefter på E.
Brug talknapperne til at indtaste tal, eller tryk på pil op og pil ned. Brug venstre og højre pil til
at flytte fra ét indtastningsfelt til det næste. Tryk på E, når du er færdig.
――Du kan indstille Date og Time direkte ved at trykke på talknapperne på fjernbetjeningen.
DST
Skifter funktionen DST (sommertid) til eller fra.
Off / On
•• Start Date: Angiv startdatoen for sommertid.
•• End Date: Indstil slutdatoen for sommertid.
•• Time Offset: Angiv den korrekte forskydning for din tidszone.
(Off / 30 min. / 60 min. / 90 min. / 120 min. / 150 min. / 180 min.)
――Brug pil op og pil ned til at vælge en tidsperiode, og tryk derefter på E. Hvis du vil
annullere Sleep Timer, skal du vælge Off.
Power On Delay
Hvis du tilslutter flere produkter, skal du justere tændingstiden for hvert produkt for at
forhindre overbelastning (inden for intervallet 0-50 sekunder).
MagicInfo I Source
MENU m → System → MagicInfo I Source → ENTER E
――Funktionen MagicInfo I Source er tilgængelig, hvis et netværksmodul (sælges separat) er
tilsluttet.
Hvis du trykker på MagicInfo Player I på fjernbetjeningen vises indhold, der er sluttet til
netværksmodulet (sælges separat).
•• DVI / DisplayPort
66
Auto Source Switching
Primary Source
Angiv Primary Source for den automatiske indgangskilde.
MENU m → System → Auto Source Switching → ENTER E
Hvis du tænder skærmen med Auto Source Switching On, og det forrige videovalg ikke er
aktivt, vil skærmen automatisk søge efter forskellige videoindgange for den aktive video.
Secondary Source
Angiv Secondary Source for den automatiske indgangskilde.
Auto Source Switching
Når Auto Source Switching er On, vil videokilden automatisk søge efter den aktive video.
Valgmuligheden Primary Source aktiveres, hvis den aktuelle videokilde ikke genkendes.
Power Control
Secondary Source-valget bliver aktivt, hvis der ikke er nogen primær videokilde tilgængelig.
Hvis hverken de primære eller de sekundære indgangskilder genkendes, udfører skærmen
to søgninger for en aktiv kilde. Hver søgning tjekker den primære og den sekundære
indgangskilde. Hvis begge søgninger mislykkes, vender skærmen tilbage til den første
indgangskilde og viser en meddelelse, der indikerer, at der ikke er noget signal.
Når valgmuligheden Primary Source er indstillet til All, søger skærmen alle
videokildeindgangene to gange i rækkefølge for en aktiv videokilde og vender tilbage til den
første videokilde i rækkefølgen, hvis der ikke findes nogen video.
Primary Source Recovery
Vælg, om du vil gendanne den valgte primære input-kilde, når en primær input-kilde er
tilsluttet.
――Funktionen Primary Source Recovery deaktiveres, hvis Primary Source er indstillet til All.
MENU m → System → Power Control → ENTER E
Auto Power On
Denne funktion tænder automatisk produktet, så snart det tilsluttes et stik. Det er ikke
nødvendigt at trykke på strømknappen.
•• Off / On
PC Module Power
Pc-modulet kan tændes eller slukkes separat fra LFD'en.
Synced Power-On
Hvis du vil slukke LFD'en uden at slukke pc-modulet, skal du vælge Off.
•• Off / On
Synced Power-Off
Hvis du vil tænde pc-modulet uden at tænde LFD'en, skal du vælge Off.
•• Off / On
67
Standby Control
Du kan indstille den skærmstandbytilstand, der skal anvendes, når der modtages et
indgangssignal.
•• Auto
Strømbesparende tilstand aktiveres, hvis der ikke detekteres noget indgangssignal, også
selvom der er sluttet en kildeenhed til skærmen.
Meddelelsen No Signal bliver vist, hvis der ikke er tilsluttet nogen kildeenhed.
•• Off
Meddelelsen No Signal bliver vist, hvis der ikke detekteres noget indgangssignal.
Eco Solution
MENU m → System → Eco Solution → ENTER E
Energy Saving
Reducer strømforbruget ved at justere skærmens lysstyrke.
•• Off / Low / Medium / High
――Hvis No Signal vises, selvom der er tilsluttet en kildeenhed, skal du kontrollere
Eco Sensor
――Hvis No Signal Message er indstillet til Off, vises meddelelsen No Signal ikke.
For at forbedre strømbesparelsen tilpasses billedindstillingerne automatisk til lyset i lokalet.
kabeltilslutningen.
Hvis det er tilfældet, skal du indstille No Signal Message til On.
•• On
Strømbesparende tilstand aktiveres, når der ikke detekteres noget indgangssignal.
Network Standby
Denne funktion sørger for, at der stadig er tændt for netværksstrømmen, selv om der slukkes
for produktet.
•• Off / On
Power Button
•• Off / On
――Hvis du justerer indstillingen for Backlight under Picture, mens Eco Sensor er aktiveret,
deaktiveres Off.
――Hvis skærmkontrasten ikke er tilstrækkelig, skal du indstille Eco Sensor til Off. Hvis Eco
Sensor er Off, vil det muligvis ikke opfylde energikravene.
Min. Backlight
Når Eco Sensor er On, kan du manuelt justere skærmens minimale lysstyrke. Min. Backlight
er den mørkeste baggrundsbelysning. Sørg for, at indstillingen Min. Backlight er lavere end
indstillingen Backlight.
――Hvis Eco Sensor er On, kan lysstyrken ændre sig (blive en smule mørkere eller lysere),
afhængigt af den omgivende lysintensitet.
Strømknappen kan indstilles til enten at tænde for strømmen eller tænde/slukke for
strømmen.
•• Power On Only: Indstil strømknappen til at tænde for strømmen.
•• Power On/Off: Indstil strømknappen til at tænde/slukke for strømmen.
68
Screen Lamp Schedule
Temperature Control
Panelets lysstyrke justeres i henhold til Screen Lamp Schedule. En værdi tættere på 100 gør
panelet lysere.
――Denne indstilling aktiveres, når Clock Set er konfigureret.
MENU m → System → Temperature Control → ENTER E
•• Off / On
No Signal Power Off
Spar på strømmen ved at slukke for enheden, når der ikke modtages noget signal fra nogen
kilde.
•• Off / 15 min. / 30 min. / 60 min.
――Deaktiveret, når en tilsluttet computer er i strømsparetilstand.
Denne funktion detekterer produktets interne temperatur. Du kan angive et acceptabelt
temperaturområde.
Standardtemperaturen er indstillet til 77 C.
Den anbefalede temperatur for Temperature Control er 75 C ~ 80 C (baseret på en omgivende
temperatur på 40 C).
――Skærmen bliver mørkere, hvis den aktuelle temperatur overskrider den specificerede
temperaturgrænse. Hvis temperaturen fortsætter med at stige, slukkes produktet for at
forhindre overophedning.
――Produktet slukker automatisk på et angivet tidspunkt. Tidspunktet kan ændres efter behov.
Auto Power Off
Produktet slukker automatisk, hvis du ikke trykker på en knap på fjernbetjeningen eller rører
ved en knap på produktet inden for et udvalgt antal timer, for at undgå overophedning.
•• Off / 4 hours / 6 hours / 8 hours
Change PIN
MENU m → System → Change PIN → ENTER E
Skærmen Change PIN vises.
Vælg 4 cifre til din PIN-kode, og indtast dem i Enter a new PIN.. Indtast de 4 cifre igen i Enter
the PIN again..
Når bekræftelsesskærmen vises, skal du trykke på knappen Close. Produktet har gemt din nye
PIN-kode.
――Standardadgangskode: 0 - 0 - 0 - 0
――Skift PIN for at beskytte din enheds sikkerhed.
69
General
Reset System
MENUm → System → General → ENTERE
MENU m → System → Reset System → ENTER E
Security
Denne mulighed nulstiller de aktuelle indstillinger under System til fabriksindstillingerne.
Indtast dit 4-cifrede PIN-nummer. Standard-PIN-nummeret er "0-0-0-0".
Hvis du vil ændre PIN-nummeret, skal du bruge funktionen Enter PIN.
――Skift PIN for at beskytte din enheds sikkerhed.
Safety Lock
Indstiller sikkerhedslåsen.
•• Off / On
Alle menuerne og knapperne på produktet og fjernbetjeningen, undtagen knappen LOCK på
fjernbetjeningen, låses af funktionen Safety Lock.
Hvis du vil låse menuerne og knapperne op, skal du trykke på knappen LOCK og derefter
angive adgangskoden (standardadgangskode: 0 - 0 - 0 - 0).
Button Lock
Denne menu kan bruges til at låse knapperne på produktet.
Du kan kun styre produktet med fjernbetjeningen, hvis Button Lock er indstillet til On.
•• Off / On
HDMI Hot Plug
Denne funktion benyttes til at aktivere tidsforsinkelsen, når en DVI/HDMI-kildeenhed skal
tændes.
•• Off / On
70
Kapitel 09
Lydjustering
Konfigurer lydindstillingerne (Sound) for produktet.
Picture
OnScreen Display
System
HDMI Sound
Sound on Video Call
Reset Sound
Sound
?
HDMI Sound
Sound
AV(HDMI)
Current Source
MENU m → Sound → HDMI Sound → ENTER E
Vælg, om du vil høre fra AV(HDMI) eller PC(DVI).
•• AV(HDMI) / PC(DVI)
Support
Sound on Video Call
–– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
MENU m → Sound → Sound on Video Call → ENTER E
Vælg lydudgang til lyd under et videoopkald.
•• Current Source / Video Call
Reset Sound
MENU m → Sound → Reset Sound → ENTER E
Det viste billede kan variere afhængigt af modellen. Nulstil alle lydindstillinger til fabriksindstillingerne.
71
Kapitel 10
Support
Picture
OnScreen Display
System
Sound
?
Support
Software Update
Software Update
Contact Samsung
MENU m → Support → Software Update → ENTER E
Go to Home
I menuen Software Update kan du opgradere produktsoftwaren til den nyeste version.
――Vær forsigtig med ikke at slukke for strømmen, før opgraderingen er fuldført. Produktet slukker og
Reset All
Support
–– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
tænder automatisk, når opgraderingen af softwaren er fuldført.
――Når du opgraderer software, vender alle video- og lydindstillinger, du har lavet, tilbage til
standardindstillingerne. Vi anbefaler, at du skriver indstillingerne ned, så du nemt at angive dem igen
efter opgraderingen.
Contact Samsung
MENU m → Support → Contact Samsung → ENTER E
Vis disse oplysninger, når produktet ikke fungerer korrekt, eller når du vil opgradere softwaren.
Du kan finde oplysninger om vores servicecentre og om, hvordan du downloader produkter og software.
――Contact Samsung, og find produktets Model Code og Software Version.
72
Go to Home
Network Settings
Vis netværksindstillingerne.
Åbnes med knappen HOME
på fjernbetjeningen.
MENU m → Support → Go to Home → ENTER E
Se kapitlet "Hjemmefunktion" for at få flere oplysninger om undermenuelementer.
Go to Home for at afspille en række forskelligt indhold fra en hukommelsesenhed eller et
tilsluttet netværk.
Video Wall
MagicInfo Player I
Skift kilden til MagicInfo Player I.
MagicInfo Player I publicerer og afspiller en række forskelligt indhold, herunder oprettet
indhold og multimedieindhold (billeder, videoer og lydindhold), fra serveren eller en tilsluttet
enhed.
Tilpas layoutet af flere skærme, der er koblet sammen for at danne en videovæg.
ID Settings
Du kan vise en del af et helt billede eller gentage det samme billede på hver af de
sammenkoblede skærme.
Tildel et sæt et ID.
For at vise flere billeder skal du se MDC Hjælp eller brugervejledningen til MagicInfo. Visse
modeller understøtter muligvis ikke funktionen MagicInfo.
Picture Mode
Tryk på u/d for at vælge et nummer, og tryk på E.
More settings
Menuen for billedindstillinger vises.
Vælg en billedtilstand (Picture Mode), der passer til det miljø, hvor produktet skal anvendes.
On/Off Timer
――Du skal indstille klokkeslættet, inden du kan bruge On/Off Timer.
Reset All
Angiv On Timer, så produktet tændes automatisk på et tidspunkt og en dag, du selv vælger.
MENU m → Support → Reset All → ENTER E
Produktet tændes med den angivne lydstyrke og indgangskilde.
Denne mulighed sætter alle aktuelle indstillinger for en skærm tilbage til
fabriksindstillingerne.
73
Kapitel 11
Problemløsningsvejledning
Betingelser, inden du kontakter Samsungs servicecenter
Inden du ringer til Samsungs
kundeservicecenter: Afprøv dit
produkt som følger. Hvis problemet
består: Kontakt Samsungs
kundeservicecenter.
Hvis skærmen stadig er tom: Kontroller
pc-systemet, videocontrolleren og
kablet.
Afprøvning af produktet
Undersøg, om dit produkt fungerer normalt ved at bruge produkttestfunktionen.
Hvis skærmen forbliver tom, når strøm-LED'en blinker, selvom produktet er sluttet korrekt til en pc, så udfør produktafprøvningen.
1
Sluk for både pc'en og for produktet.
2
Fjern alle kabler fra produktet.
3
Tænd for produktet.
4
Hvis No Signal vises, fungerer produktet normalt.
Kontrol af opløsning og frekvens
Not Optimum Mode vises et kort øjeblik, hvis der er valgt en tilstand, som overskrider en understøttet opløsning
(se Understøttede opløsninger).
74
Kontroller følgende.
Installationsforhold (Pc-tilstand)
Skærmen bliver ved med at tænde og slukke.
Kontroller kabelforbindelsen mellem produktet og pc'en, og sørg for, at tilslutningen er
sikker.
Der er tomme områder ved alle fire skærmkanter, når
et HDMI- eller HDMI-DVI-kabel sluttes til produktet og
computeren.
De tomme områder, der er på skærmen, har intet med produktet at gøre.
Tomme områder på skærmen skyldes pc'en eller grafikkortet. For at løse problemet: Juster
skærmstørrelsen i grafikkortets HDMI- eller DVI-indstillinger.
Hvis menuen til indstilling af grafikkortet ikke har nogen mulighed for at justere
skærmstørrelsen, skal du opdatere grafikkortdriveren til den nyeste version.
(Kontakt producenten af dit grafikkort eller din computer for flere detaljer om, hvordan du
justerer skærmindstillingerne.)
PC vises i Source, når der ikke er tilsluttet en pc.
PC vises altid i Source, uanset om der er tilsluttet en pc.
Skærmforhold
Strøm-LED'en er slukket. Skærmen vil ikke tænde.
Sørg for, at strømkablet er tilsluttet.
No Signal vises på skærmen.
Kontroller, at produktet er tilsluttet korrekt med et kabel.
Kontroller, at den enhed, der er sluttet til produktet, er tændt.
Not Optimum Mode vises.
Denne meddelelse vises, når et signal fra grafikkortet overstiger produktets maksimale
opløsning og frekvens.
Se Tabel vedr. standardsignaltilstand, og indstil den maksimale opløsning og frekvens i
overensstemmelse med produktspecifikationerne.
Billederne på skærmen virker forvrængede.
Kontroller kabeltilslutningen til produktet.
75
Skærmforhold
Skærmen er ikke tydelig. Skærmen er sløret.
Juster Coarse og Fine.
Fjern alt tilbehør (videoforlængerkabel mv.), og prøv igen.
Indstil opløsningen og frekvensen til de anbefalede værdier.
Skærmen virker ustabil og rystende.
Der er skygger eller spøgelsesbilleder tilbage på
skærmen.
Kontroller, at opløsningen og frekvensen på pc'en og grafikkortet er indstillet inden for et
område, der er kompatibelt med produktet. Om nødvendigt: Skift skærmindstillingerne ved at
se Yderligere informationer på produktmenuen og Tabel vedr. standardsignaltilstand.
Skærmen er for lys. Skærmen er for mørk.
Juster Brightness og Contrast.
Hvid ser ikke rigtig hvid ud.
Gå til Picture, og juster indstillinger for White Balance.
Der er intet billede på skærmen, og strøm-LED'en blinker
hvert halve eller hele sekund.
Produktet er i strømbesparende tilstand.
Produktet slukkes automatisk.
Gå til System, og sørg for, at Sleep Timer er indstillet til Off.
Tryk på en vilkårlig tast på tastaturet, eller flyt musen for at vende tilbage til det forrige
skærmbillede.
Hvis der er sluttet en pc til produktet, skal du kontrollere pc'ens strømstatus.
Sørg for, at strømkablet er sluttet korrekt til produktet og stikkontakten.
Hvis signalet fra en tilsluttet enhed ikke registreres, slukkes produktet automatisk efter 10 til
15 minutter.
Produktets billedkvalitet er anderledes end i
forretningen, hvor det blev købt.
Brug et HDMI-kabel til at opnå HD-billedkvalitet (High Definition).
76
Skærmforhold
Skærmbilledet ser ikke normalt ud.
Kodet videoindhold kan få skærmbilledet til at se beskadiget ud i scener med objekter, der
bevæger sig hurtigt, f.eks. sportsbegivenheder eller actionfilm.
Lavt signalniveau eller lav billedkvalitet kan få skærmbilledet til at se beskadiget ud. Dette
betyder ikke, at produktet er defekt.
En mobiltelefon, der er inden for en afstand af én meter, kan forårsage atmosfæriske
forstyrrelser på analoge og digitale produkter.
Lysstyrken og farverne ser ikke normale ud.
Gå til Picture, og juster skærmindstillingerne, f.eks. Picture Mode, Color, Brightness og
Sharpness.
Gå til System, og juster indstillinger for Energy Saving.
Nulstil skærmindstillingerne til standarderne.
Der forekommer brudte linjer i udkanten af skærmen.
Hvis Picture Size er indstillet tilScreen Fit, skal du ændre indstillingen til 16:9.
Der forekommer linjer (røde, grønne eller blå) på
skærmen.
Disse linjer forekommer, når der er en defekt i DATA SOURCE DRIVER IC på skærmen. Kontakt
et af Samsungs servicecentre for at få løst problemet.
Skærmbilledet ser ustabilt ud og fryser derefter fast.
Skærmbilledet kan fryse fast, når der bruges en anden opløsning end den anbefalede, eller
hvis signalet ikke er stabilt. Du kan løse problemet ved at ændre pc'ens opløsning til den
anbefalede.
77
Skærmforhold
Skærmbilledet kan ikke vises på fuld skærm.
En fil med skaleret SD-indhold (4:3) kan forårsage sorte bjælker i begge sider af et
skærmbillede fra en HD-kanal.
En video med et andet billedformat end produktets kan forårsage sorte bjælker i toppen og
bunden af skærmbilledet.
Skift indstillingen for skærmstørrelse til fuld skærm på produktet eller kildeenheden.
Lydforhold
Der er ikke nogen lyd.
Kontrollér tilslutningen af lydkablet, eller justér lydstyrken.
Kontroller lydstyrken.
Lydstyrken er for lav.
Juster lydstyrken.
Hvis lydstyrken stadig er lav, når du har skruet op på det maksimale niveau: Juster lydstyrken
på pc'ens lydkort eller i programmet.
Der er billede, men ingen lyd.
Hvis der er tilsluttet et HDMI-kabel, skal du kontrollere pc'ens indstillinger for lydoutput.
Hvis der bruges en kildeenhed
•• Sørg for, at lydkablet er sluttet korrekt til lydindgangen på produktet.
•• Kontrollér kildeenhedens indstillinger for lydoutput.
(Hvis der for eksempel er sluttet et HDMI-kabel til skærmen, skal indstillingen for
kabelboksen muligvis ændres til HDMI).
Hvis der bruges DVI-HDMI-kabel, kræves der et separat lydkabel.
Hvis produktet har en indgang til hovedtelefoner, skal du sørge for, at der ikke er sluttet
noget til den indgang.
Slut kablet til enheden igen, og genstart enheden.
78
Lydforhold
Der kommer atmosfærisk støj fra højttalerne.
Kontrollér kabeltilslutningen. Sørg for, at der ikke er sluttet et videokabel til en lydindgang.
Kontrollér signalstyrken, når du har tilsluttet et kabel.
Et lavt signalniveau kan forårsage beskadiget lyd.
Jeg kan høre lyd, når lydstyrken er slået fra.
Juster lydstyrken for de eksterne højttalere.
Lydindstillingerne for de primære højttalere er separate fra indstillingerne for produktets
interne højttalere.
Hvis du ændrer eller deaktiverer lydstyrken på produktet, har det ingen virkning på den
eksterne forstærker (dekoder).
Fjernbetjeningsforhold
Fjernbetjeningen fungerer ikke.
Sørg for, at batterierne er anbragt korrekt (+/-).
Kontroller, om batterierne er brugt op.
Kontroller for strømfejl.
Sørg for, at strømkablet er tilsluttet.
Undersøg, om der er tændt for særlig belysning eller særlige neonskilte i nærheden.
Lydkildeforhold
Der høres en bippende lyd, når min pc starter.
Hvis der er en bippende lyd, når din pc starter, skal din pc til service.
79
Andet problem
Produktet lugter af plastik.
Plastiklugten er normal og forsvinder med tiden.
Skærmen ser ud som om, den hælder.
Tag foden af produktet, og sæt den på igen.
Der er periodiske udfald i lyd eller billede.
Kontrollér kabelforbindelsen, og tilslut den om nødvendigt igen.
Hvis du bruger et meget hårdt eller tykt kabel, kan det beskadige lyd- og videofiler.
Sørg for, at kablerne er fleksible nok til at sikre holdbarheden. Ved montering af produktet på
en væg, anbefales brug af retvinklede kabler.
Der er små partikler på produktets kanter.
Partiklerne er en del af produktets design. Produktet er ikke defekt.
Når jeg prøver at ændre pc'ens opløsning, vises
meddelelsen "Mode not Supported".
Meddelelsen "Mode not Supported" vises, hvis inputkildens opløsning er højere end
skærmens maksimale opløsning.
Du kan løse problemet ved at ændre pc'ens opløsning til en opløsning, som skærmen
understøtter.
Der kommer ingen lyd fra højttalerne i HDMI-tilstand, når
der et DVI-HDMI-kabel tilsluttet.
DVI-kabler overfører ikke lyddata.
HDMI Black Level fungerer ikke korrekt på en HDMI-enhed
med YCbCr-udgang.
Denne funktion er kun tilgængelig, når en kildeenhed, f.eks. en dvd-afspiller og STB, er sluttet
til produktet via et HDMI-kabel (RGB-signal).
Der er ingen lyd i HDMI-tilstand.
De viste farver ser muligvis ikke normale ud. Lyd eller billede er muligvis ikke tilgængelige.
Dette kan forekomme, hvis en kildeenhed, der kun understøtter en ældre version af HDMIstandarden er sluttet til produktet.
Sørg for at slutte lydkablet til det korrekte indgangsstik for at aktivere lyden.
Hvis disse problemer opstår, skal du tilslutte et lydkabel ud over HDMI-kablet.
Nogle pc-grafikkort registrerer muligvis ikke automatisk HDMI-signaler uden lyd. Hvis det er
tilfældet, skal du vælge lydinput manuelt.
Lydinput
Skærmtilstand
Pc
Auto
Pc-indstillinger
DVI PC
Audio In (Stereoporte)
Pc-indstillinger
80
Andet problem
HDMI-CEC fungerer ikke.
Dette produkt understøtter ikke HDMI-CEC-funktionen.
Hvis du vil anvende flere eksterne enheder, der er kompatible med HDMI-CEC-funktionen,
og som er tilsluttet HDMI1- og HDMI2-porte på produktet, skal du slukke for HDMI-CECfunktionerne på alle de eksterne enheder. Eksterne enheder omfatter Blue-ray og dvdafspillere.
Hvis en ekstern enhed anvendes, når dets HDMI-CEC-funktion er aktiveret, kan det
automatisk stoppe andre eksterne enheder.
Hvis du vil ændre HDMI-CEC-indstillingerne, henvises til brugervejledningen eller du kan
kontakte producenten for at få hjælp.
IR-sensoren fungerer ikke.
Kontrollér, at sensorens lampe lyser, når du trykker på en knap på fjernbetjeningen.
•• Hvis sensorens lampe ikke lyser, skal du slukke på tænd/sluk-knappen bag på produktet
og derefter tænde igen.
(Strøm-LED'en lyser rødt, når skærmen er slukket).
Hvis sensorlampen stadig ikke lyser, når du har slukket og tændt igen på tænd/slukknappen, skyldes det muligvis, at et internt stik er frakoblet.
Kontakt det nærmeste servicecenter for at få produktet efterset.
•• Hvis sensorlampen, der er tændt, ikke blinker rødt, når du trykker på en knap på
fjernbetjeningen, kan det skyldes, at IR-sensoren er defekt.
Kontakt det nærmeste servicecenter for at få produktet efterset.
•• Denne funktion er kun tilgængelig, når en kildeenhed, f.eks. en dvd-afspiller og STB, er
sluttet til produktet via et HDMI-kabel (RGB-signal).
Når pc'en startes, og inputkilden er indstillet til
DisplayPort, vises BIOS- og startskærmbillederne ikke.
•• Start pc'en, når enheden er tændt, eller når inputkilden ikke er DisplayPort.
81
Spørgsmål & svar
Spørgsmål
Hvordan kan jeg ændre frekvensen?
Svar
Indstil frekvensen på dit grafikkort.
•• Windows 7: Gå til Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Skærm
→ Juster opløsning → Avancerede indstillinger → Skærm, og juster frekvensen i
Skærmindstillinger.
•• Windows 8: Gå til Indstillinger → Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger
→ Skærm → Juster opløsning → Avancerede indstillinger → Skærm, og juster frekvensen
i Skærmindstillinger.
–– Yderligere oplysninger om justering
findes i brugervejledningen til
computeren eller grafikkortet.
•• Windows 10: Gå til Indstillinger → System → Skærm → Avancerede skærmindstillinger →
Vis egenskaber for netværkskort → Skærm, og tilpas Skærmens opdateringshastighed
under Skærmindstillinger.
Hvordan kan jeg ændre opløsningen?
•• Windows 7: Gå til Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Skærm →
Juster opløsning, og juster opløsningen.
•• Windows 8: Gå til Indstillinger → Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger
→ Skærm → Juster opløsning, og juster opløsningen.
•• Windows 10: Gå til Indstillinger → System → Skærm → Avancerede skærmindstillinger,
og juster opløsningen.
Hvordan indstiller jeg strømbesparende tilstand?
•• Windows 7: Indstil strømbesparende tilstand i Kontrolpanel → Udseende og personlige
indstillinger → Personlige indstillinger → Indstillinger for pauseskærm eller i BIOS
OPSÆTNINGEN på pc'en.
•• Windows 8: Indstil strømbesparende tilstand i Indstillinger → Kontrolpanel → Udseende
og personlige indstillinger → Personlige indstillinger → Indstillinger for pauseskærm
eller BIOS SETUP på pc'en.
•• Windows 10: Indstil strømbesparende tilstand i Indstillinger → Personlige indstillinger
→ Låseskærm → Indstillinger for skærmtimeout → Strømstyring & slumretilstand eller
BIOS-opsætning på pc'en.
82
Kapitel 12
Specifikationer
Generelt
- Størrelse
Modelnavn
Panel
- Visningsområde
UH46N-E / UM46N-E
UH55F-E / UM55H-E
Størrelse
Klasse 46 (45,9″/116,8 cm)
Klasse 55 (54,6″/138,7 cm)
Visningsområde
1018,08 mm (H) x 572,67 mm (V)
1209,6 mm (H) x 680,4 mm (V)
Strømforsyning
AC100-240V~ 50/60Hz
Se mærkaten på bagsiden af produktet, da standardspændingen kan variere i forskellige lande.
H
Miljømæssige
overvejelser
I drift
Temperatur: 0 ℃ - 40 ℃ (32 ℉ - 104 ℉)
* Ved installation af kabinettet skal den interne temperatur være 40 ℃ eller derunder.
Fugtighed: 10 % - 80 %, ikke-kondenserende
Opbevaring
Temperatur: -20 ℃ - 45 ℃ (-4 ℉ - 113 ℉)
Fugtighed: 5 % - 95 %, ikke-kondenserende
V
――Plug-and-Play
Denne skærm kan installeres og bruges på ethvert Plug & Play-kompatibelt system. Tovejs dataudveksling mellem skærmen og pc-systemet optimerer
skærmindstillingerne. Skærminstallation udføres automatisk. Men du kan om ønsket tilpasse installationsindstillingerne.
――Som følge af fremstillingen af dette produkt er ca. 1 pixel pr. million (1 ppm) lysere eller mørkere på panelet. Dette påvirker ikke produktets ydelse.
――Dette er et produkt i klasse A. I et hjemligt miljø kan dette produkt muligvis forårsage radiointerferens, hvilket betyder, at brugeren bliver nødt til at
tage de fornødne forholdsregler.
――Hvis du ønsker flere enhedsspecifikationer, skal du besøge webstedet Samsung Electronics.
83
Forudindstillede timertilstande
――Dette produkt kan kun indstilles til én opløsning for hver skærmstørrelse for at opnå den optimale billedkvalitet pga. panelets beskaffenhed. Brug af en
anden opløsning end den angivne opløsning kan derfor forringe billedkvaliteten. For at undgå dette anbefales det, at du vælger den optimale opløsning,
der er angivet for produktet.
――Kontrollér frekvensen, når du udskifter et CDT-produkt (tilsluttet en computer) med et LCD-produkt. Hvis LCD-produktet ikke understøtter 85 Hz: Skift
den vertikale frekvens til 60 Hz på CDT-produktet, inden du udskifter den med LCD-produktet.
–– Horisontal frekvens
Den tid, det tager at scanne en enkelt
linje fra venstre til højre side af
skærmen, kaldes en horisontal cyklus.
Den inverse værdi af den horisontale
cyklus kaldes for den horisontale
frekvens. Horisontal frekvens måles i
kHz.
–– Vertikal frekvens
Produktet viser et enkelt billede
flere gange pr. sekund (som et
fluorescerende lys) for at vise det,
brugeren ser. Den hastighed, hvormed
et enkelt billede gentages pr. sekund,
kaldes for den vertikale frekvens eller
opdateringshastigheden. Vertikal
frekvens måles i Hz.
Synkronisering
Opløsning
Maksimal pixelclock
Horisontal frekvens
30 - 81 kHz, 30 - 134 kHz (DisplayPort), 30 - 90 kHz (HDMI)
Vertikal frekvens
48 - 75 Hz, 56 - 75 Hz (DisplayPort), 24 - 75 Hz (HDMI)
Optimal opløsning
1920 x 1080 ved 60 Hz
Maksimal opløsning
1920 x 1080 ved 60 Hz, 3840 x 2160 ved 60 Hz (HDMI1, HDMI2, DP)
148,5 MHz (analog, digital), 594 MHz (DisplayPort, HDMI)
Skærmen bliver automatisk justeret, hvis et signal, der hører til følgende standardsignaltilstande, overføres fra din pc. Hvis det signal, der overføres
fra pc'en, ikke hører til standardsignaltilstandene, kan skærmen være tom med strøm-LED'en tændt. Sker dette, skal du ændre indstillingerne i
overensstemmelse med følgende tabel, og se i brugervejledningen til grafikkortet.
84
Opløsning
Horisontal frekvens
(kHz)
Vertikal frekvens
(Hz)
Pixelclock
(MHz)
Synkroniseringspolaritet
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA/IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
85
Opløsning
Horisontal frekvens
(kHz)
Vertikal frekvens
(Hz)
Pixelclock
(MHz)
Synkroniseringspolaritet
(H/V)
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
+/-
CEA, 3840 x 2160
67,500
30,000
297,000
+/+
CEA, 3840 x 2160
54,000
24,000
297,000
+/+
CEA, 3840 x 2160
56,250
25,000
297,000
+/+
CEA, 3840 x 2160
112,500
50,000
594,000
+/+
86
Kapitel 13
Appendiks
Ansvar for betalingsservice (omkostning
for kunderne)
――Når der anmodes om service, opkræver vi muligvis (til trods for garantien) et gebyr for
serviceteknikerbesøg i følgende tilfælde.
Produktet er ikke defekt
Rengøring af produktet, justering, vejledning, geninstallation osv.
•• Hvis en servicetekniker instruerer i, hvordan produktet bruges, eller blot justerer
indstillingerne uden at skille produktet ad.
•• Hvis en fejl skyldes eksterne miljømæssige faktorer (internet, antenne, kabelsignal osv.)
•• Hvis et produkt geninstalleres, eller enheder tilsluttes efter den første installation af
produktet efter købet.
•• Hvis produktet geninstalleres efter flytning til en anden placering eller flytning til et
andet hus.
•• Hvis kunden beder om anvendelsesanvisninger pga. et andet firmas produkt.
•• Hvis kunden beder om anvisninger i, hvordan netværket eller et andet firmas program
produkt bruges.
•• Hvis kunden anmoder om softwareinstallation og konfiguration af produktet.
En produktskade, som kunden har forårsaget
Produktskade som følge af kundens fejlbetjening eller forkert reparation.
Hvis skader på produktet skyldes:
•• Noget har ramt produktet, eller det er blevet tabt.
•• Brug af forsyninger eller separate solgte produkter, som ikke er specificeret af Samsung.
•• Reparation foretaget af en person, som ikke er tekniker, hos en outsourcingservicevirksomhed eller partner af Samsung Electronics Co., Ltd.
•• At kunden har ombygget eller repareret produktet.
•• Brug af produktet sammen med forkert spænding eller ikke-godkendte elektriske
tilslutninger.
•• At advarslerne i vejledningen ikke er fulgt.
Andet
•• Hvis produktet svigter som følge af naturkatastrofe. (lyn, brand, jordskælv,
oversvømmelse osv.)
•• Hvis alle forbrugskomponenterne er brugt op. (batteri, toner, lysstofrør, hoved, vibrator,
lampe, filter, bånd osv.)
――Hvis en kunde anmoder om service, og produktet ikke fejler noget, opkræves der muligvis
et servicegebyr. Læs derfor venligst brugervejledningen først.
•• Hvis en servicetekniker fjerner/rengør støv eller fremmedlegemer inden i produktet.
•• Hvis kunden anmoder om en installation efter at have købt et produkt via homeshopping
eller online.
87
Beskyttelse mod efterbilleder
Hvad er efterbilleder?
Efterbilleder bør ikke forekomme, hvis panelet fungerer normalt. Normal drift henviser til et
videomønster, der skifter hele tiden. Hvis panelet viser et fast mønster i længere tid, kan der
forekomme en lille spændingsforskel mellem elektroderne i de pixels, der styrer de flydende
krystaller.
En sådan spændingsforskel mellem elektroder stiger gennem tiden og gør de flydende krystaller
tyndere. Sker dette kan et tidligere billede forblive på skærmen, når mønsteret ændres.
Disse oplysninger er en vejledning i at forhindre fastbrændte efterbilleder. Ved
visning af det samme skærmbillede i længere tid kan der forekomme fastbrændte
efterbilleder. Denne funktion er ikke omfattet af garantien.
Anbefalede fremgangsmåder mod forebyggelse
Ved visning af en fast skærm i længere tid, kan der forekomme efterbilleder eller udtværinger.
Sluk for produktet, hvis det ikke skal bruges i længere tid, eller aktivér tilstanden
Strømbesparelse eller en animeret pauseskærm.
•• Skift jævnligt farver.
Type 1
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
SAMSUNG
20:30
SAMSUNG
20:30
SAMSUNG
21:10
SAMSUNG
21:10
•• Undgå kombinationer af en tekstfarve og baggrundsfarve med stor kontrast.
――Undgå at bruge farver med stor kontrast (sort og hvid, grå og sort).
FLIGHT : TIME
SAMSUNG : 20:30
FLIGHT : TIME
SAMSUNG : 20:30
88
Licens
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other countries.
89
Terminologi
480i / 480p / 720p / 1080i /
1080p____ Hver af ovenstående
scanningshastigheder henviser til
antallet af effektive scanningslinjer,
der bestemmer skærmopløsningen.
Scanningshastigheden indikeres
som i (interlaced) eller p
(progressiv), afhængigt af
scanningsmetoden.
- Scanning
Scanning henviser til en proces med
at sende pixels, der progressivt
danner et billede. Et stort antal
pixels giver et tydeligere og mere
levende billede.
- Progressiv
I progressiv scanningstilstand
scannes alle linjer med pixels én
efter én (progressivt) på skærmen.
- Interlaced
I interlaced scanningstilstand
scannes først hver anden linje med
pixels fra top til bund, hvorefter
de resterende linjer med pixels (de
linjer, der ikke blev scannet) bliver
scannet.
Non-interlace tilstand (progressiv
scanning) og Interlace-tilstand____
Non-interlace tilstand (progressiv
scanning) viser progressivt en
horisontal linje fra top til bund på
skærmen. Interlace tilstand viser
først de ulige linjenumre og derefter
de lige numre. Non-interlace
tilstand anvendes hovedsageligt
i pc-skærme, da den medfører en
tydelig skærm, og interlace tilstand
anvendes mest i tv.
Dot Pitch____ Skærmen består
af røde, grønne og blå prikker. En
mindre afstand mellem prikkerne
medfører en højere opløsning.
Dot pitch henviser til den korteste
afstand mellem prikker med samme
farve. Dot pitch måles i millimeter.
Vertikal frekvens____ Produktet
viser et enkelt billede mange
gange pr. sekund (som et lysstofrør,
der flimrer) for at gengive et
billede, som brugeren kan se. Den
hastighed, hvormed et enkelt
billede gentages pr. sekund, kaldes
for den vertikale frekvens eller
opdateringshastigheden. Vertikal
frekvens måles i Hz.
F.eks. henviser 60 til et enkelt
billede, der vises 60 gange på ét
sekund.
Horisontal frekvens____ Den tid,
det tager at scanne en enkelt linje
fra venstre til højre side af skærmen,
kaldes en horisontal cyklus. Den
inverse værdi af den horisontale
cyklus kaldes for den horisontale
frekvens. Horisontal frekvens måles
i kHz.
Plug & Play____ Plug & Play er en
funktion, der muliggør automatisk
udveksling af informationer mellem
en skærm og en pc, for at opnå det
optimale visningsmiljø. Produktet
anvender VESA DDC (international
standard) til udførelse af Plug &
Play.
Opløsning____ Opløsning er
antallet af de horisontale prikker
(pixels) og de vertikale prikker
(pixels), der udgør en skærm.
Den repræsenterer visningens
detaljeringsgrad. En højere
opløsning gør det muligt at vise flere
data på skærmen og er praktisk ved
samtidig udførelse af flere opgaver.
Eksempel: En opløsning på 1920 X
1080 består af 1.920 horisontale
pixels (horisontal opløsning) og
1.080 vertikale pixels (vertikal
opløsning).
DVD (Digital Versatile Disc)____
Dvd henviser til en lagringsdisk på
størrelse med en cd, hvorpå du kan
gemme multimedieprogrammer
(lyd, video eller spil) med MPEG-2videokomprimeringsteknologi.
HDMI (High Definition Multimedia
Interface)____Dette er en
grænseflade, der kan sluttes
til en digital lydkilde eller en
High Definition-videokilde uden
komprimering med et enkelt kabel.
Multiple Display Control (MDC)____
MDC (Multiple Display Control) er
et program, der gør det muligt at
styre flere skærme samtidig via
en pc. Kommunikation mellem pc
og skærm sker med RS232C (seriel
datatransmission) og RJ45-kabler
(LAN).
Kilde____ Indgangskilde henviser
til en videokilde, der er sluttet til
produktet, f.eks. et videokamera, en
videooptager eller en dvd-afspiller.
90
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising