Samsung OH46F Användarguide

Add to My manuals
123 Pages

advertisement

Samsung OH46F Användarguide | Manualzz
ANVÄNDARHANDBOK
OH46F I OH55F
Färgen och utseendet kan variera beroende på produkt. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att
förbättra produktens prestanda.
Innehållet i den här handboken kan komma att ändras utan förvarning i avsikt att förbättra kvaliteten.
© Samsung Electronics
Samsung Electronics innehar upphovsrätten för den här handboken.
Användning eller reproduktion av den här handboken, delvis eller i sin helhet, utan tillstånd från Samsung Electronics är förbjudet.
Andra varumärken än Samsung Electronics tillhör sina respektive ägare.
••
En administrationsavgift kan tillkomma om
‒‒ (a) en tekniker tillkallas och det inte finns något fel på produkten.
(om du inte har läst den här användarhandboken).
‒‒ (b) du tar med produkten till ett reparationscenter och det inte finns något fel på produkten.
(om du inte har läst den här användarhandboken).
••
Beloppet på en sådan administrationsavgift informeras före arbetet sker eller hembesöket görs.
Innehållsförteckning
Innan du använder produkten
Säkerhetsföreskrifter
Rengöring
Förvaring
Elektricitet och säkerhet
Installation
Användning
6
6
6
7
8
9
Förberedelser
Kontrollera delarna
Komponenter
11
11
Delar
Delar
Baksidan
Antistöldlås
Fjärrkontroll
12
12
13
14
15
Före produktinstallation (installationsguide) 17
Lutningsvinkel och rotation
17
Ventilation
17
Montera väggstativet
Montera väggstativet
Specifikationer för väggstativet
19
19
19
Fjärrkontroll (RS232C)
Kabelanslutning
Anslutning
Kontrollkoder
20
20
23
24
Ansluta och använda en källenhet
Använda MDC
Före anslutning
Kontrollpunkter före anslutning
Innan du ansluter kablarna
32
32
33
Installation/avinstallation av MDC-program 42
Installation
42
Avinstallation
42
Ansluta till en dator
Anslutning med en HDMI-DVI-kabel
Ansluta med en HDMI-kabel
34
34
34
Ansluta till en video
Anslutning med en HDMI-DVI-kabel
Ansluta med en HDMI-kabel
35
35
35
Ansluta till MDC
43
Använda MDC via RS-232C (seriedatakommunika
tionsstandard)
43
Använda MDC via Ethernet
43
Ansluta HDBase-T
36
Ansluta till ett ljudsystem
37
Ansluta nätverkskabeln
37
Ändra inmatningskällan
Källa
38
38
Web Browser
Inställn.
Uppdateringsalternativ
39
39
41
Spelare-funktion
Spelare
Visa innehåll
När innehåll körs
Tillgänglig meny
Filformat som är kompatibla med Spelare
45
45
46
46
47
Schema
52
Klona produkt
53
ID-inställningar
Enhets-ID
Automat. inst. enhets-ID
PC-anslutningskabel
54
54
54
54
Delad skärmbild
Delad skärmbild
Horizontal x Vertical
Skärmläge
Format
55
55
55
55
56
2
Innehållsförteckning
Nätverksstatus
57
Bildläge
58
Påslagningstid/sluttid
Påslagningstid
Sluttid
Helgdagshantering
59
59
60
60
Ticker
61
URL-startare
62
URL-startinställningar
63
Godkänna en ansluten enhet från servern
Ställa in aktuell tid
64
65
Skärmjustering
Bildläge
66
Svärta
Hudfärg
Läget Endast RGB
Färgområde
HDMI UHD Color
Rörelsebelysning
70
70
70
70
71
71
Bildalternativ
Färgton
Digital rensad vy
HDMI svärta
Filmläge
Dynamisk bakgrundsbelysning
72
72
72
73
73
73
Bildstorlek
Bildstorlek
Anpassa till skärm
Zoom/Position
74
74
74
74
Bild av
75
Återställ bild
75
Bakgrundsljus / Kontrast / Ljusstyrka / Skärpa /
67
Färg / Ton (G/R)
Färgtemperatur
68
Skärmdisplay
Vitbalans
2 poäng
10 poäng
68
68
68
Gamma
69
Bildskärmsorientering
Skärmmenyorientering
Källinnehållsorientering
Bilförhållande
76
76
76
76
Kalibrerat värde
69
Avancerade inställningar
Dynamisk kontr.
70
70
Skärmskydd
Tid för autoskydd
Inbränningsskydd
77
77
77
Meddelandevisning
Källinformation
Inget signalmeddelande
MDC Meddelande
Hämtningsstatus-meddelande
80
80
80
80
80
Språk
81
Återställ skärmdisplay
81
Nätverk
Nätverksstatus
82
Öppna nätverksinställningar
Nätverkstyp
Nätverksinställningar (kabelanslutet)
Nätverksinställningar (trådlöst)
WPS(PBC)
82
82
83
85
87
Servernätverksinställn.
Anslut till server
MagicInfo-läge
Serveråtkomst
FTP-läge
Proxyserver
88
88
88
88
88
88
Wi-Fi Direct
89
Mobilenhetshanteraren
Åtkomstmeddelande
Mobilenhetslista
90
90
90
Enhetsnamn
90
3
Innehållsförteckning
System
Autoavst.
98
Fläkt och temperatur
Fläktkontroll
Inst. fläkthastighet
Utomhusläge
Temperaturkontroll
99
99
99
99
99
Ingångsenhetshanterare
Tangentbordsspråk
Tangentbordstyp
Genväg för inmatningsspråk
100
100
100
100
Spela via
100
Ändra PIN
101
Tillgänglighet
Menytransparens
Hög kontrast
Förstora
91
91
91
91
Gör inställningar
92
Tid
Ställ klockan
NTP-inställning
DST
Sovtimer
Fördröjning Ström på
93
93
93
93
93
93
Byt källa automatiskt
Byt källa automatiskt
Primär återställningsk.
Primär källa
Sekundär källa
94
94
94
94
94
Säkerhet
Säkerhetslåset är på
USB Automatiskt spellås
Mobilanslutningslås
Fjärrhantering
102
102
102
102
102
Strömkontroll
Autopåslagning
Max. energisparläge
Vilolägeskontroll
Nätverk standby
Strömknapp
95
95
95
95
96
96
Ekolösning
Ljusstyrkebegränsning
Energisparläge
Ekosensor
Skärmlampschema
Standby, ej sign.
97
97
97
97
98
98
Allmänt
Smart säkerhet
Anynet+ (HDMI-CEC)
HDMI Hot Plug
Anpassad logotyp
Spelläge
Töm lagringsutrymmet
103
103
104
106
106
107
107
Återställ system
107
Support
Programvaruuppdatering
Uppdatera nu
Automatisk uppdatering
108
108
108
Kontakta Samsung
108
Återställ alla
108
Felsökningsguide
Innan du kontaktar Samsungs kundtjänst
Testa produkten
Kontrollera upplösning och frekvens
Kontrollera följande.
109
109
109
110
Vanliga frågor
114
Specifikationer
Allmänt
116
Förinställda tidslägen
117
4
Innehållsförteckning
Appendix
Ansvar för betalservice (kostnad för kunder)
Inget fel på produkten
En skada på produkten som orsakats av
kunden
Annat
119
119
119
119
Optimal bildkvalitet och förebyggande
efterbildsinbränning
Optimal bildkvalitet
Förhindra inbränning av efterbilder
120
120
120
Licens
122
Terminologi
123
5
Kapitel 01
Innan du använder produkten
Säkerhetsföreskrifter
Rengöring
――Var försiktig när du rengör skärmen och höljet eftersom avancerade LCD-skärmar lätt repas.
Varning!
En allvarlig eller dödlig skada kan uppstå om anvisningarna inte följs.
Akta!
Personskada eller skador på föremål kan uppstå om anvisningarna inte
följs.
Åtgärder markerade med den här symbolen är förbjudna.
――Gör följande vid rengöring.
1
2
3
Stäng av produkten och datorn.
Koppla bort strömsladden från produkten.
――Håll i kontakten på strömsladden och rör inte sladden med blöta händer. Stötar kan annars uppstå.
Använd vatten och en torr trasa för att rengöra skyddsglaset.
•• Torka med en ren våt trasa.
Anvisningar markerade med den här symbolen måste följas.
――Ta bort svåra fläckar med en trasa med lite etanolbaserat rengöringsmedel.
Använd en borste för att ta bort skräp från inlopps- och utloppsöppningarna.
――Ta bort svåra fläckar med en trasa med lite etanolbaserat rengöringsmedel.
――Om du tvättar med vatten måste trycket hållas under 0,5 bar.
4
Anslut strömsladden till produkten när du är färdig med rengöringen.
5
Sätt på produkten och datorn.
Förvaring
Högglansmodeller kan få vita fläckar på ytan om en luftfuktare med ultraljud används i närheten.
――Kontakta kundtjänsten om insidan av produkten behöver rengöras (en avgift tas ut).
6
Elektricitet och säkerhet
Akta!
Varning!
Koppla inte från strömsladden när produkten används.
Använd inte en skadad strömsladd eller stickkontakt, eller ett eluttag som sitter löst.
Använd endast den strömsladd som tillhandhålls av Samsung och som följde med produkten. Använd
inte strömsladden till andra produkter.
•• Stötar eller brand kan uppstå.
Anslut inte flera produkter till samma eluttag.
•• Överhettade eluttag kan orsaka brand.
Ta inte i kontakten med våta händer. Stötar kan annars uppstå.
Sätt i elkontakten ordentligt så att den inte sitter löst.
•• En osäker anslutning kan orsaka brand.
Anslut stickkontakten till ett jordat eluttag (endast typ 1-isolerade enheter).
•• Produkten kan skadas av en elstöt.
•• Brand eller stötar kan uppstå.
Se till att eluttaget som strömsladden är anslutet till inte är övertäckt.
•• Strömmen till produkten måste brytas genom att strömsladden kopplas från om problem uppstår.
•• Lägg märke till att strömmen till produkten inte bryts helt om du bara använder strömbrytaren på
fjärrkontrollen.
Håll i stickkontakten när du kopplar från strömsladden från eluttaget.
•• Stötar eller brand kan uppstå.
•• Stötar eller skada kan uppstå.
Böj eller dra inte kraftigt i strömsladden. Placera inte något tungt föremål på strömsladden.
•• En skadad sladd kan orsaka brand eller stötar.
Placera inte strömsladden eller produkten i närheten av värmekällor.
•• Brand eller stötar kan uppstå.
Ta bort damm från stickkontakterna och eluttaget med en torr trasa.
•• Brand kan uppstå.
7
Installation
Akta!
Varning!
Tappa inte produkten när du flyttar den.
Placera inte ljus, insektsspray eller cigaretter på produkten. Placera inte produkten nära värmekällor.
Ställ inte ner produkten med framsidan nedåt.
•• Brand kan uppstå.
•• Skärmen kan skadas.
Låt en tekniker installera väggfästet.
När du placerar produkten på ett skåp eller en hylla måste du se till att den nedre, främre kanten av
produkten inte skjuter ut.
•• En installation utförd av obehörig person kan orsaka skador.
•• Använd endast godkända fästen.
Placera inte produkten i dåligt ventilerade utrymmen som bokhyllor eller garderober.
•• En ökad inre temperatur kan orsaka brand.
När du installerar produkten bör du lämna ett avstånd till väggen som ger plats för ventilation.
――Se handboken för utomhusinstallation. (http://displaysolutions.samsung.com)
•• En ökad inre temperatur kan orsaka brand.
Håll plastförpackningen utom räckhåll för barn.
•• Barnen kan kvävas.
•• Produkten kan skadas eller orsaka personskador.
•• Produkten kan falla och skadas och/eller orsaka skada.
•• Placera endast produkten på skåp eller hyllor som har rätt storlek.
Ställ ner produkten försiktigt.
•• Produkten kan skadas eller orsaka personskador.
Om produkten placeras på en ovanlig plats kan den omgivande miljön orsaka problem med kvaliteten.
Kontakta därför alltid Samsungs kundtjänst innan du installerar produkten.
•• Platser där mycket fint damm bildas, platser där kemikalier används, platser med för höga eller för
låga temperaturer, platser med mycket fukt eller vätska, transportutrustning som fordon, flygplatser
och stationer som används kontinuerligt under en längre tid, och så vidare.
Placera inte produkten på ett ostadigt eller vibrerande underlag (instabil hylla, lutande ytor med mera).
•• Produkten kan falla och skadas och/eller orsaka skada.
•• Om produkten används i en miljö med kraftiga vibrationer kan produkten skadas eller börja brinna.
Placera inte produkten inom räckhåll för småbarn.
•• Produkten kan falla och skada barn.
•• Eftersom den främre delen av produkten är tung ska den placeras på en plan och stabil yta.
Matolja, exempelvis sojabönsolja, kan skada eller deformera produkten. Installera inte produkten i kök
eller i närheten av en köksbänk.
Föreskrifter vid installation och förvaring
•• Efter att du öppnat höljet måste du installera produkten inom en timme vid en luftfuktighet på 60 %
eller läger. (s. 33)
•• Håll den fördefinierade fuktighetsgraden när du öppnar höljet eller sätter ihop kåpan (till exempel
ansluter en extern enhet eller uppdaterar inbyggd programvara).
•• Se till att höljet är monterat vid användning och förvaring av produkten.
8
Användning
Lyft eller flytta inte produkten genom att dra i strömsladden eller någon kabel.
•• Produkten kan gå sönder och stötar eller brand kan uppstå om en kabel skadas.
Varning!
Ström med hög spänning går genom produkten. Ta aldrig själv isär, reparera eller ändra produkten.
•• Brand eller stötar kan uppstå.
•• Kontakta Samsungs kundtjänst för reparation.
Innan du flyttar produkten stänger du av strömmen med strömbrytaren och kopplar från strömsladden
och alla andra anslutna kablar.
•• Annars kan strömsladden skadas och brand eller stötar kan uppstå.
Om produkten låter konstigt, luktar bränt eller rök ska du omedelbart ta bort strömsladden och kontakta
Samsungs kundtjänst.
•• Stötar eller brand kan uppstå.
Låt inte barn klänga eller klättra på produkten.
•• Barnen kan skadas allvarligt.
Använd inte och placera inte eldfarliga sprayer eller lättantändliga ämnen nära produkten.
•• En explosion eller brand kan uppstå.
Se till att ventilationsspringorna inte blockeras av dukar eller gardiner.
•• En ökad inre temperatur kan orsaka brand.
Infoga inte metallföremål (mynt, hårspännen, säkerhetsnålar osv.) eller brännbara föremål (papper
tändstickor osv.) i produkten (i ventilationsspringor, in-/utmatningsportar osv).
•• Stäng alltid av produkten och koppla från strömsladden om vatten eller något annat ämne hamnar i
produkten. Kontakta sedan Samsungs kundtjänst.
•• Produkten kan annars gå sönder och stötar eller brand kan uppstå.
Blockera inte produktens ventilationsspringor. Produkten kanske inte fungerar på rätt sätt på grund av
potentiell överhettning.
Försök inte stoppa in fingrar eller andra föremål i ventilationsspringorna.
•• Produkten kan skadas eller orsaka personskador.
Om du tappar produkten eller om ytterhöljet skadas stänger du av strömmen med strömbrytaren och
kopplar från strömsladden. Kontakta sedan Samsungs kundtjänst.
•• Fortsatt användning kan orsaka brand eller stötar.
Lämna inte tunga föremål eller föremål som barn gillar (leksaker, godis osv.) på produkten.
•• Produkten eller tunga föremål kan falla när barn försöker nå leksakerna eller godiset och orsaka
allvarliga skador.
Tappa inte föremål på produkten och utsätt inte produkten för kraftiga smällar.
•• Brand eller stötar kan uppstå.
Flytta inte produkten genom att dra i strömsladden eller någon kabel.
•• Produkten kan gå sönder och stötar eller brand kan uppstå om en kabel skadas.
Om en gasläcka inträffar ska du inte röra produkten eller stickkontakten. Ventilera också lokalen
omedelbart.
•• Gnistor kan orsaka en explosion eller brand.
9
Akta!
Om du låter skärmen stå med stillbild under en längre tid kan det orsaka inbrända bilder och defekta
pixlar.
•• Aktivera strömsparläget eller en dynamisk skärmsläckare om du inte tänker använda produkten
under en tid.
Koppla från strömsladden från eluttaget om du inte tänker använda bildskärmen under en längre tid
(semester med mera).
•• Ansamlat damm kan i kombination med värme orsaka brand, elstötar eller elläckage.
Använd produkten med den rekommenderade upplösningen och frekvensen.
•• Synen kan försämras.
Håll inte produkten upp-och-ned och flytta den inte genom att hålla i foten.
•• Produkten kan falla och skadas eller orsaka skada.
Vid byte av batteri, sätt i det med polerna på rätt håll (+, -).
•• Annars kan batteriet skadas eller orsaka brandrisk, personskada eller skada på grund av läckage av
den interna vätskan.
Använd bara specificerade standardbatterier och använd inte ett nytt batteri och ett använt batteri
samtidigt
•• Annars kan batteriet skadas eller orsaka brandrisk, personskada eller skada på grund av läckage av
den interna vätskan.
Batterier (uppladdningsbart eller ej uppladdningsbart) är inte hushållsavfall, utan måste lämnas
till återvinning. Kunden ansvarar för att återinlämna det batteri (uppladdningsbart eller ej
uppladdningsbart) till ett ställe för återvinning.
•• Kunden kan lämna in batterier när de är förbrukade (uppladdningsbart eller ej uppladdningsbart)
till en kommunal återvinningsstation eller till en butik som säljer samma typ av batteri
(uppladdningsbart eller ej uppladdningsbart).
Om du sitter för nära skärmen under en längre tid kan synen försämras.
Vila ögonen i mer än fem minuter för varje timme du använder produkten.
•• Risken för trötta ögon minskar.
Rör inte vid skärmen när produkten varit påslagen under en längre tid då den kan vara mycket varm.
Förvara små tillbehör utom räckhåll för barn.
Var försiktig när du justerar produktens vinkel eller sänker eller höjer den.
•• Handen eller ett finger kan fastna och skadas.
•• Kraftig lutning på produkten kan resultera i att den faller och orsakar skada.
Placera inte tunga föremål på produkten.
•• Produkten kan skadas eller orsaka personskador.
Vid användning av hörlurar eller örsnäckor, vrid inte upp volymen för högt.
•• Om ljudet är för högt kan det skada hörseln.
Var försiktig så att barn inte stoppar in batteriet i munnen om de plockar ur det ur fjärrkontrollen. Placera
batteriet på en plats där barn eller ungdomar inte når det.
•• Om barn har haft ett batteri i munnen ska du omedelbart kontakta läkare.
10
Kapitel 02
Förberedelser
Kontrollera delarna
Komponenter
–– Kontrakta leverantören där du köpte
produkten om några delar saknas.
–– Bilderna kan se annorlunda ut än de
faktiska komponenterna.
Garantikort
SNABBSTARTGUIDE
(Ej tillgänglig på alla platser)
–– Något stativ följer inte med
Föreskrifter
Strömkabel
produkten. Om du vill installera ett
-
stativ köper du det separat.
-
+
+
Batterier
(Ej tillgänglig på alla platser)
Fjärrkontroll
11
Delar
Delar
――Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att höja prestandan.
Fjärrsensor
POWER
Delar
Fjärrsensor
Beskrivning
Tryck på en knapp på fjärrkontrollen och rikta den mot sensorn på produktens framsida när du vill utföra motsvarande funktion.
――Användning av andra skärmenheten på samma plats som fjärrkontrollen för den här produkten kan orsaka att skärmenheterna styrs utan avsikt.
Använd fjärrkontrollen inom 7–10 m från produktsensorn i en vinkel på 30° från vänster till höger.
――Förvara använda batterier utom räckhåll för barn och återvinn dem.
――Använd inte nya och gamla batterier samtidigt. Byt båda batterierna samtidigt.
――Ta bort batterierna när fjärrkontrollen inte ska användas under en längre tid.
12
Baksidan
――Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att höja prestandan.
RS232C AUDIO
IN
OUT
OUT
Port
RS232C IN
USB
RJ45
(LAN OUT)
HDBT
(LAN IN)
HDMI IN 1
HDMI IN 2
Beskrivning
Ansluter till en MDC med en RS232C-adapter.
RS232C OUT
AUDIO OUT
Skickar ljud till en ljudenhet via en ljudkabel.
USB
För anslutning av ett USB-minne.
RJ45 (LAN OUT)
- Anslutningsport för kabelanslutet LAN som används för att ansluta en extern enhet, som en bärbar dator, till Internet.
-F
ör anslutning till MDC via en LAN-kabel.
HDBT (LAN IN)
-S
kickar HDMI-signalen till en ansluten nätverkskabel med hjälp av en HDBaseT-sändare.
- För anslutning till MDC via en LAN-kabel.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
Ansluter till en källenhet med HDMI-kabel eller HDMI-DVI-kabel.
13
Antistöldlås
――Ett antistöldlås gör det möjligt för dig att använda produkten på ett säkert sätt även på offentliga platser.
――Låsenhetens form och låsmetod varierar med tillverkare. Se bruksanvisningen som medföljer låsenheten för detaljer.
――Följande bilder är endast med som referens. Den verkliga situationen kan skilja sig från vad som visas i bilderna.
Låsa en stöldskyddslåst enhet:
1
Fäst kabeln för antistöldlåsenheten i ett tungt föremål, såsom en bordsskiva.
2
Dra ena änden av kabeln genom öglan i andra änden.
3
Sätt i låsenheten i antistöldlåsenheten på produktens baksida.
4
Lås låsenheten.
‒‒ En antistöldlåsenhet kan köpas separat.
‒‒ Se bruksanvisningen som medföljer låsenheten för detaljer.
‒‒ Antistöldlåsenheter kan köpas hos elektronikåterförsäljare eller online.
14
Fjärrkontroll
――Användning av andra skärmenheten på samma plats som fjärrkontrollen för den här produkten kan orsaka att skärmenheterna styrs utan avsikt.
――Knappar som saknar beskrivning i bilden nedan har ingen funktion i produkten.
POWER
OFF
Slå på produkten.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
1
4
7
DEL-/--
Justera volymen.
Ändra inmatningskälla.
Visa eller dölja skärmmenyer, eller återgå till
föregående meny.
2
5
8
SYMBOL
0
3
6
MENU
SOURCE
HOME
Sifferknappar
Ange lösenordet på skärmmenyn.
–– Fjärrkontrollfunktionerna kan variera
9
för olika produkter.
–– Ta bort batterierna när fjärrkontrollen
inte ska användas under en längre tid.
CH LIST
Tysta ljudet.
MUTE
VOL
Slå av produkten.
CH
MagicInfo
Player I
Avaktivera tyst läge: Tryck på MUTE igen eller
tryck på volymknappen (+ VOL -).
Startknapp för Spelare.
15
Välj snabbt funktioner som används ofta genom
att trycka på den när USB-innehåll spelas upp.
TOOLS
INFO
Visa information om den aktuella ingångskällan.
Gå till övre, nedre, vänster eller höger meny, eller
justera ett alternativs inställningar.
Bekräfta ett menyval.
Gå tillbaka till föregående meny.
RETURN
EXIT
PC
Om flera produkter ansluts med Delad
skärmbild-funktionen, trycker du på SETknappen och anger ett enhets-ID med
sifferknapparna.
Styr produkten med fjärrkontrollen.
Annullera ett värde som har ställts in med SETknappen, och styr alla anslutna produkter med
fjärrkontrollen.
DVI
HDMI
DP
B
C
D
UNSET
LOCK
A
Stäng aktuell meny.
Välj en ansluten ingångskälla manuellt från
HDMI 1 och HDMI 2.
IR control
SET
Aktiverar låsfunktionen.
–– Fjärrkontrollfunktionerna kan variera
för olika produkter.
Sätta i batterierna i fjärrkontrollen
16
Före produktinstallation
(installationsguide)
För att förhindra skada måste apparaten fästas ordentligt i golvet/väggen i enlighet med installationsanvisningarna.
•• Se till att ett behörigt installationsföretag monterar väggstativet.
•• Annars kan apparaten falla och orsaka personskador.
•• Se till att montera det angivna väggstativet.
15 ˚
Lutningsvinkel och rotation
――Kontakta Samsungs kundtjänst för ytterligare detaljer.
•• Produkten kan lutas maximalt i en vinkel på 15° från en lodrät väggyta.
•• För att använda produkten vertikalt (porträtt) ska du vrida den medurs så att LED-lampan pekar nedåt.
Luftintag
Ventilation
Installation på en lodrät vägg
A Minimum 50 mm
B Omgivande temperatur: Under 50°C
A
•• När du installerar produkten på en lodrät vägg ska du lämna ett mellanrum på 50 mm mellan produkten och väggens yta
för ventilation och se till att den omgivande temperaturen ligger under 50°C.
――Blockera inte produktens ventilationsspringor.
Luftutblås
――Se handboken för utomhusinstallation. (http://displaysolutions.samsung.com)
B
Bild 1.1 Sidovy
17
Installation på en lutande vägg
Bild 1.3 Sidovy
――Kontakta Samsungs kundtjänst för ytterligare detaljer.
B
B
B
Plan vy
A Minimum 50 mm
B Minimum 50 mm
A
C Omgivande temperatur: Under 50°C
――När du installerar produkten på en lutande vägg ska du minst lämna det mellanrum som specificeras ovan mellan produkten och
väggens yta för ventilation och se till att den omgivande temperaturen ligger under 50°C.
――Se handboken för utomhusinstallation. (http://displaysolutions.samsung.com)
B
C
Bild 1.2 Sidovy
18
Montera väggstativet
――Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att höja prestandan.
Montera väggstativet
Med hjälp av väggstativet (säljs separat) kan du montera produkten på väggen.
Detaljerad information om hur du monterar väggstativet finns i instruktionerna som medföljde stativet.
Vi rekommenderar att du kontaktar en tekniker för att få hjälp när du monterar väggstativet.
Samsung Electronics är inte ansvariga för skador på produkten eller personskador på dig själv eller andra om du väljer att montera väggstativet själv.
Specifikationer för väggstativet
――Montera väggstativet på en stabil vägg i rät vinkel mot golvet. Om du monterar
produkten på en sluttande vägg kan den falla och orsaka allvarliga personskador.
Innan du fäster väggstativet på andra ytor än gipsplattor bör du kontakta närmaste
servicecenter för att få mer information.
•• Med Samsungs väggstativ följer detaljerade monteringsanvisningar och alla delar som behövs för monteringen.
•• Använd inte skruvar som är längre än standard eller inte uppfyller VESA-standardskruvspecifikationerna. Skruvar som är
för långa kan skada insidan av produkten.
•• För väggstativ som inte uppfyller VESA-standardskruvspecifikationerna kan skruvarnas längd variera beroende på
väggstativets specifikationer.
•• Dra inte åt skruvarna för hårt. Annars kan produkten skadas eller falla och orsaka personskador. Samsung kan inte hållas
ansvariga för sådana olyckor.
•• Samsung kan inte hållas ansvariga för skador på produkten eller personskador som uppstår om ett väggstativ används,
eller om användaren inte följer monteringsanvisningarna för produkten.
•• Montera inte produkten med mer än 15 graders lutning.
•• Se alltid till att vara två när produkten monteras på en vägg.
•• Standardmåtten för väggstativ visas i tabellen nedan.
Enhet: mm
Modellnamn
Skruvhålspecifikationer (A * B) Standardskruv
i millimeter
OH46F
995 x 500
OH55F
1186 x 560
M8
Antal
4
――Montera inte väggstativet när produkten är på. Det kan leda till personskador på grund av elstötar.
19
Fjärrkontroll (RS232C)
•• Stifttilldelning
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
6 7 8 9
9 8 7 6
<Hantyp>
<Hontyp>
Kabelanslutning
RS232C-kabel
Gränssnitt
RS232C (9 stift)
Stift
TxD (nr 2), RxD (nr 3), GND (nr 5)
Bithastighet
9600 bps
Databitar
8 bitar
Paritet
Ingen
Stoppbit
1 bitar
Flödeskontroll
Ingen
Maximal längd
15 m (endast typ med hölje)
Stift
Signal
1
Detektera databärare
2
Mottagna data
3
Sända data
4
Förbereda dataterminal
5
Signalgrund
6
Förbered datauppsättning
7
Sänd begäran
8
Rensa att skicka
9
Signalindikator
20
Nätverkskabel
•• RS232C-kabel
Kontakt: 9-stifts D-sub till stereokabel
6
•• Stifttilldelning
3
2
1
1
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
5
9
-P1-
-P1Hantyp
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
3
----------
2
Tx
STEREO
Tx
2
----------
1
Rx
KONTAKT
Gnd
5
----------
3
Gnd
(3,5 ø)
Stiftnr
Standardfärg
Signal
1
Vit och orange
TX+
2
Orange
TX-
3
Vit och grön
RX+
4
Blå
NC
5
Vit och blå
NC
6
Grön
RX-
7
Vit och brun
NC
8
Brun
NC
21
Korsad LAN-kabel (PC till PC)
•• Kontakt: RJ45
Direkt LAN-kabel (PC till HUB)
HUB
RJ45
RJ45
P2
RJ45
P2
P1
TX+
1
TX-
P2
P1
P1
Signal
P1
P2
Signal
<-------->
1
TX+
2
<-------->
2
TX-
RX+
3
<-------->
3
RX+
RX-
6
<-------->
6
RX-
Signal
P1
P2
Signal
TX+
1
<-------->
3
RX+
TX-
2
<-------->
6
RX-
RX+
3
<-------->
1
TX+
RX-
6
<-------->
2
TX-
22
Anslutning
•• Anslutning 2
――Kontrollera att du ansluter varje adapter till rätt RS232C IN- eller OUT-port på produkten.
•• Anslutning 1
RJ45
RS232C
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RJ45
RS232C
OUT
IN
OUT
•• Anslutning 3
RJ45
RS232C
OUT
RS232C
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
OUT
23
Kontrollkoder
T.ex. Ström på & ID=0
Visa kontrollstatus (hämta kontrollkommando)
Rubrik
Kommando
0xAA
Kommandotyp
ID
Datalängd
Kontrollsumma
0
Kommando
0xAA
Kommandotyp
ID
Kommando
0xAA
0x11
Rubrik
Kommando
0xAA
0x11
ID
ID
Datalängd
Data 1
1
"Power"
Datalängd
Data 1
1
1
Kontrollsumma
12
•• För att kontrollera alla enheter som är anslutna med en seriekabel samtidigt, oavsett ID-nummer,
ska du ställa in ID som "0xFE" och sända kommandon. Kommandon körs av varje enhet, men ACK
svarar inte.
Kontrollera (ange kontrollkommando)
Rubrik
Rubrik
Datalängd
Data
1
Värde
Kontrollsumma
Kommando
Nej.
Kommandotyp
Kommando
Värdeintervall
1
Strömkontroll
0x11
0~1
2
Volymkontroll
0x12
0~100
3
Inmatning av källkontroll
0x14
-
4
Skärmlägeskontroll
0x18
-
5
Skärmstorlekskontroll
0x19
0~255
6
Lägeskontroll för delad skärmbild
0x5C
0~1
7
Säkerhetslås
0x5D
0~1
8
Delad skärmbild på
0x84
0~1
9
Användarkontroll för delad skärmbild 0x89
-
•• Alla kommunikationer sker i hexadecimaler. Kontrollsumman beräknas genom att lägga till
alla värden förutom rubriken. Om en kontrollsumma får mer än 2 siffror så som visas nedan
(11+FF+01+01=112), tas den första siffran bort.
24
Strömkontroll
Volymkontroll
•• Funktion
•• Funktion
Produkten kan slås på och av med en dator.
Volymen på produkten kan justeras med en dator.
•• Visa strömstatus (hämta status för ström PÅ/AV)
Rubrik
Kommando
0xAA
0x11
ID
•• Visa volymstatus (hämta volymstatus)
Datalängd
Kontrollsumma
0
•• Ställa in ström PÅ/AV (ställa in ström PÅ/AV)
Rubrik
Kommando
0xAA
0x11
ID
Rubrik
Kommando
0xAA
0x12
ID
Datalängd
Kontrollsumma
0
•• Ställa in volymen (ställa in volym)
Datalängd
Data
1
"Power"
Kontrollsumma
Rubrik
Kommando
0xAA
0x12
ID
Datalängd
Data
1
"Volume"
"Power": Strömkod som ska ställas in på produkten.
"Volume": Volymvärdekoden som ska ställas in på en produkt. (0-100)
1: Ström PÅ
•• Ack
0: Ström AV
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
•• Ack
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x11
"Power"
Kontrollsumma
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x11
"ERR"
Ack/Nak
r-CMD
Val1
Kontrollsumma
3
'A'
0x12
"Volume"
•• Nak
•• Nak
Kommando
Datalängd
"Volume": Volymvärdekoden som ska ställas in på en produkt. (0-100)
"Power": Strömkod som ska ställas in på produkten.
Rubrik
ID
Kontrollsumma
Kontrollsumma
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x12
"ERR"
Kontrollsumma
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
25
Inmatning av källkontroll
•• Ack
•• Funktion
Inmatningskällan för en produkt kan ändras med en dator.
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x14
"Input
Source"
•• Visa ingångskällstatus (hämta status för ingångskälla)
Rubrik
Kommando
0xAA
0x14
ID
Datalängd
"Input Source": En ingångskällkod som ska ställas in på en produkt.
Kontrollsumma
•• Nak
0
•• Ställa in ingångskälla (ange ingångskälla)
Rubrik
Kommando
0xAA
0x14
ID
Kontrollsumma
Datalängd
Data
1
"Input Source"
Kontrollsumma
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x14
"ERR"
Kontrollsumma
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
"Input Source": En ingångskällkod som ska ställas in på en produkt.
0x0C
Ingångskälla
0x20
MagicInfo
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
0x24
HDMI2_PC
0x55
HDBT
――HDMI1_PC och HDMI2_PC kan inte användas med inställningskommando. De svarar bara på
hämtningskommandon.
――Tillgängliga ingångskällor kan variera beroende på modell.
――MagicInfo är endast tillgänglig med modeller som innehåller funktionen MagicInfo.
26
Skärmlägeskontroll
•• Nak
•• Funktion
Skärmläget för en produkt kan ändras med en dator.
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x18
"ERR"
Kontrollsumma
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
Skärmläget kan inte styras när funktionen Delad skärmbild är aktiverad.
•• Visa skärmstatus (hämta skärmlägesstatus)
Rubrik
Kommando
0xAA
0x18
ID
Datalängd
Skärmstorlekskontroll
Kontrollsumma
•• Funktion
0
Skärmstorleken för en produkt kan ändras med en dator.
•• Ställa in bildstorlek (ange bildstorlek)
Rubrik
Kommando
0xAA
0x18
ID
Datalängd
Data
Kontrollsumma
1
"Screen Mode"
"Screen Mode": En kod som anger produktens status
0x01
16 : 9
0x04
Zoom
0x31
Bred zoom
0x0B
4:3
•• Visa skärmstorleken (hämta skärmstorleksstatus)
Rubrik
Kommando
0xAA
0x19
ID
Datalängd
Kontrollsumma
0
•• Ack
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
0x19
"Screen Size"
'A'
Kontrollsumma
"Screen Size": Produktens skärmstorlek (intervall: 0-255, enhet: tum)
•• Ack
•• Nak
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x18
"Screen
Mode"
"Screen Mode": En kod som anger produktens status
Kontrollsumma
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x19
"ERR"
Kontrollsumma
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
27
Lägeskontroll för delad skärmbild
Säkerhetslåset är på
•• Funktion
•• Funktion
Läget Delad skärmbild kan aktiveras på en produkt med en dator.
Datorn kan användas för att slå på eller av funktionen Säkerhetslåset är på på en produkt.
Den här kontrollen är bara tillgänglig på en produkt där Delad skärmbild är aktiverat.
Den här kontrollen är tillgänglig oavsett om strömmen är påslagen eller inte.
•• Visa läget för delad skärmbild (hämta läget för delad skärmbild)
•• Visa status för säkerhetslås (hämta status för säkerhetslås)
Rubrik
Kommando
Rubrik
Kommando
0xAA
0x5C
0xAA
0x5D
ID
Datalängd
Kontrollsumma
0
•• Ställa in delad skärmbild (ställa in läge för delad skärmbild)
Rubrik
Kommando
0xAA
0x5C
ID
ID
Datalängd
Kontrollsumma
0
•• Aktivera eller avaktivera säkerhetslås (ställ in aktivering/avaktivering av säkerhetslås)
Datalängd
Data
Kontrollsumma
1
"Video Wall Mode"
Rubrik
Kommando
0xAA
0x5D
ID
Datalängd
Data
1
"Safety Lock"
"Video Wall Mode": En kod som används för att aktivera Video Wall-läget på en produkt
"Safety Lock": Säkerhetslåskod som ska ställas in på produkten
1: Full
1: PÅ
0: Naturlig
0: AV
•• Ack
•• Ack
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
0x5C
"Video Wall
Mode"
'A'
Kontrollsumma
"Video Wall Mode": En kod som används för att aktivera Video Wall-läget på en produkt
•• Nak
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
0x5C
"ERR"
'A'
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
Kontrollsumma
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Kontrollsumma
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x5D
"Safety Lock"
Kontrollsumma
"Safety Lock": Säkerhetslåskod som ska ställas in på produkten
•• Nak
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x5D
"ERR"
Kontrollsumma
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
28
Delad skärmbild på
Användarkontroll för delad skärmbild
•• Funktion
•• Funktion
Sätt på och stäng av delad skärmbild i produkten från datorn.
Sätt på och stäng av produktens funktion för delad skärmbild från datorn.
•• Hämta PÅ/AV-status för delad skärmbild
Rubrik
Kommando
0xAA
0x84
ID
•• Hämta status för delad skärmbild
Datalängd
Kontrollsumma
0
Kommando
0xAA
0x84
Kommando
0xAA
0x89
ID
Datalängd
Kontrollsumma
0
•• Ställ in delad skärmbild
•• Sätt på/stäng av delad skärmbild
Rubrik
Rubrik
ID
Datalängd
Data
Kontrollsumma
1
V.Wall_On
Rubrik
Kommando
0xAA
0x89
ID
Datalängd
Val1
Val2
2
Wall_Div
Wall_SNo
Kontrollsumma
Wall_Div: Delningskod för delad skärmbild anges på produkten
•• V.Wall_On : Kod för delad skärmbild anges på produkten
1: Delad skärmbild PÅ
0: Delad skärmbild AV
•• Ack
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x84
V.Wall_On
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x84
ERR
Kontrollsumma
V.Wall_On : Samma som ovan
•• Nak
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Kontrollsumma
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
29
10 x 10 modell för delad skärmbild
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Av
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
1
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19
0x1A
0x1B
0x1C
0x1D
0x1E
0x1F
2
0x21
0x22
0x23
0x24
0x25
0x26
0x27
0x28
0x29
0x2A
0x2B
0x2C
0x2D
0x2E
0x2F
3
0x31
0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3A
0x3B
0x3C
0x3D
0x3E
0x3F
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4A
0x4B
0x4C
0x4D
0x4E
0x4F
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5A
0x5B
0x5C
0x5D
0x5E
0x5F
6
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x68
0x69
0x6A
0x6B
0x6C
0x6D
0x6E
0x6F
7
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79
0x7A
0x7B
0x7C
0x7D
0x7E
N/A
8
0x81
0x82
0x83
0x84
0x85
0x86
0x87
0x88
0x89
0x8A
0x8B
0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
0x92
0x93
0x94
0x95
0x96
0x97
0x98
0x99
0x9A
0x9B
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1
0xA2
0xA3
0xA4
0xA5
0xA6
0xA7
0xA8
0xA9
0xAA
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1
0xB2
0xB3
0xB4
0xB5
0xB6
0xB7
0xB8
0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1
0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
0xC7
0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1
0xD2
0xD3
0xD4
0xD5
0xD6
0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1
0xE2
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
30
Wall_SNo : Produktnummerkod för produkten
10 x 10 modell för delad skärmbild: ( 1 ~ 100)
Ange nummer
Data
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
•• Ack
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
Val2
4
'A'
0x89
Wall_Div
Wall_SNo
Kontrollsumma
•• Nak
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x89
ERR
Kontrollsumma
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
31
Kapitel 03
Ansluta och använda en källenhet
Före anslutning
Kontrollpunkter före anslutning
――Innan du ansluter en källenhet ska du läsa bruksanvisningen som medföljer.
Antalet och platserna för portarna på källenheterna kan variera från en enhet till en annan.
――Anslut inte strömkabeln förrän alla anslutningar är slutförda.
Om du ansluter strömkabeln under inkoppling kan det skada produkten.
――Kontrollera typerna av portar på baksidan av produkten du vill ansluta.
32
Innan du ansluter kablarna
――Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att höja prestandan.
3
Lossa skruvarna och ta sedan bort locket.
2
Ta bort silikonstativen för den tjocklek som
motsvarar kabeln som ska anslutas.
Alla de olika hålstorlekarna har en motsvarande
sladdtjocklek:
* UTTAG
――7 Ø hål x 2: Sätt i en 7 Ø sladd
Silikonstav
――5,5 Ø hål x 6: Sätt i en 5,5 Ø sladd
4
5
Sätt i rätt sladd i hålet som silikonstaven satt i.
Sladden bör anslutas enligt bilden.
Stäng locket och dra sedan åt skruvarna.
――Efter att alla sladdar har anslutits stänger du locket
ordentligt och drar åt skruvarna så att det blir
vattentätt.
――Rekommenderat vridmoment: 10 - 12 kgf.cm
――3 Ø hål x 4: Sätt i en 3 Ø sladd
* STRÖMANSLUTNING
――7 Ø hål x 1: Sätt i en 7 Ø sladd
33
Ansluta till en dator
Ansluta med en HDMI-kabel
――Utseendet kan skilja sig beroende på produkt.
•• Anslut inte strömsladden innan du ansluter de andra kablarna.
――Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.
Se till att först ansluta en källenhet innan du ansluter strömsladden.
•• En dator kan anslutas till produkten på flera olika sätt.
Välj en anslutningsmetod som passar för din dator.
――Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.
Anslutning med en HDMI-DVI-kabel
HDMI IN 1, HDMI IN 2
När du har anslutit en dator till produkten med en HDMI-DVI-kabel konfigurerar du inställningarna enligt
anvisningarna nedan så att du får ljud och bild från datorn.
――Utseendet kan skilja sig beroende på produkt.
――Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.
34
Ansluta till en video
Ansluta med en HDMI-kabel
――Utseendet kan skilja sig beroende på produkt.
•• Anslut inte strömsladden innan du ansluter de andra kablarna.
――Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.
Se till att först ansluta en källenhet innan du ansluter strömsladden.
•• Du kan ansluta en videoenhet till produkten med en kabel.
――Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.
――Tryck på knappen SOURCE på fjärrkontrollen för att ändra källan.
Använda en HDMI-kabel eller HDMI till DVI-kabel (upp till 1080p)
•• För att få bättre bild- och ljudkvalitet kan du ansluta en digital enhet med en HDMI-kabel.
•• En HDMI-kabel har stöd för digitala video- och ljudsignaler och kräver ingen ljudkabel.
Anslutning med en HDMI-DVI-kabel
Upplösningar som stöds inkluderar 1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p och 576p.
――Utseendet kan skilja sig beroende på produkt.
――Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.
•• Bilden visas kanske inte normalt (eller inte alls) eller så kanske inte ljudet fungerar om en extern
enhet som använder en äldre version av HDMI-läget ansluts till produkten. Om ett sådant problem
uppstår frågar du tillverkaren av den externa enheten vilken HDMI-version som används. Om den är
för gammal kan du begära en uppgradering.
•• Se till att använda en HDMI-kabel som är maximalt 14 mm tjock.
•• Köp en certifierad HDMI-kabel. Annars kanske bilden inte visas eller så kan ett anslutningsfel uppstå.
•• En enkel höghastighets HDMI-kabel eller kabel med Ethernet rekommenderas.
Den här produkten har inte stöd för Ethernet-funktionen via HDMI.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
HDMI IN 1, HDMI IN 2
35
Ansluta HDBase-T
――Utseendet kan skilja sig beroende på produkt.
――Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.
――HDBase-T (Tx) sänder data från en extern enhet till HDBase-T (Rx). Se till att ansluta dem direkt till varandra med en LAN-kabel.
――Dataöverföring är inte tillgänglig om HDBase-T (Rx) är ansluten till HDBase-T (Tx) via en hubb.
――HDBase-T fungerar ihop med både oskärmade partvinnade kablar (UTP, unshielded twisted pair) och skärmade partvinnade kablar (STP, shielded twisted pair), men om man vill uppfylla CE-normen är STP-kablar och STPkontakter ett krav. Skärmade kablar och kontakter rekommenderas som ett skydd mot oförutsägbara elektriska störningar från omgivande störningskällor som kan påverka prestandan. Vi rekommenderar att du använder en STPkabel om du vill maximera prestandan. En UTP-kabel eller patchkabel kan försämra prestandan.
HDMI OUT
HDBase-T (Tx)
HDBT (LAN IN)
LAN
HDMI IN
HDMI OUT
Nätverkskabel
HDMI OUT
36
Ansluta till ett ljudsystem
Ansluta nätverkskabeln
――Utseendet kan skilja sig beroende på produkt.
――Utseendet kan skilja sig beroende på produkt.
――Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.
――Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.
AUDIO OUT
HDBT (LAN IN)
•• Använd en Cat 7-kabel (*STP-typ) för anslutningen. (10/100 Mbps)
*Shielded Twist Pair (skärmad partvinnad kabel)
37
Ändra inmatningskällan
Med Källa kan du välja en rad källor och ändra källenhetsnamnen.
Du kan visa skärmen för en källenhet som är ansluten till produkten. Välj en källa från källistan för att
visa skärmen för den valda källan.
――Du kan även byta inmatningskälla med hjälp av knappen SOURCE på fjärrkontrollen.
――Skärmen kan inte visas korrekt om en felaktig källa väljs för källenheten du vill konvertera till.
Källa
SOURCE → Källa
Redig.
Källa
SOURCE → Källa → u → Redig. → ENTER E
Redigera namnet och enhetstypen för en ansluten extern enhet.
•• Listan kan innehålla följande källenheter. Källenheter på listan skiljer sig åt beroende på vilken källa
som väljs.
MagicInfo S
Web Browser
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 1 / HDMI 2 / HDBT / Kabelbox / Spelkonsol / PC / Blu-ray-spelare
•• Du kan inte redigera följande källor.
MagicInfo S / URL-startare / Web Browser
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
38
Web Browser
SOURCE → Källa → Web Browser → ENTER E
Inställn.
SOURCE → Källa → Web Browser → u → Inställn. → ENTER E
Allmänt
Dölj flikar och verktygsfält automatiskt
Om webbläsarens flikar, meny eller verktygsfält inte används på ett tag försvinner de automatiskt. Om
du vill att de ska visas igen flyttar du pekaren eller fokuset överst på skärmen.
•• Använd/Använd inte
Web Browser
Popupblockerare
Gör det bekvämare att surfa på nätet genom att blockera popupfönster.
•• Använd/Använd inte
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
――Anslut en nätverkskabel för att produkten ska få åtkomst till Internet, på samma sätt som du får åtkomst till
Internet från en dator.
Återställ inställningar
Alla dina anpassade webbläsarinställningar återställs till ursprungsvärdena. Bokmärken och historik
påverkas inte.
Sökmotor
Om du anger ett nyckelord i inmatningsfältet för URL/nyckelord öppnar webbläsaren sidan med
sökresultat.
Välj den sökmotor du vill använda.
•• Google / Bing
39
Sekretess och Säkerhet
Blockerade sidor
Säkerhetsläge
Blockerade sidor
Ger varningar om osäkra sidor eller blockerar åtkomst för att förbättra webbläsarens säkerhet.
Blockerar åtkomst till sidor som du har listat i Blockerade sidor.
Det kan göra webbläsaren långsammare.
•• Använd/Använd inte
•• Använd/Använd inte
Blockerade sidor
Privat surfning
Blockera eller avblockera specifika sidor.
När Privat surfning är aktiv sparas inte din surfhistorik.
•• Lägg till
•• Använd/Använd inte
Do Not Track
Be webbplatser att inte spåra dig.
•• Använd/Använd inte
JavaScript
Tillåt alla webbplatser att köra JavaScript för en bättre surfupplevelse.
•• Använd/Använd inte
Rensa historik
Radera hela din surfhistorik.
•• Rensa historik
Radera surfdata
Godkända sidor
Godkända sidor
Aktiverar webbåtkomst endast till sidor som du har godkänt.
•• Använd/Använd inte
Lösenord för Godkända sidor
Ställ in ett lösenord för att hantera Godkända sidor.
•• Ställ in lösenord
Godkända sidor
Godkänn specifika sidor eller ta bort dem från Godkända sidor.
•• Lägg till
Radera alla surfdata som cookies, cachade bilder och data.
Bokmärken och historik påverkas inte.
•• Radera surfdata
40
Kodar
Välj en kodningsmetod för webbsidor. Den aktuella inställningen är Auto.
•• Auto / Manuell (Aktuell: Unicode)
Uppdateringsalternativ
SOURCE → Källa → Web Browser → u → Uppdateringsalternativ → ENTER E
Uppdateringsintervall
Ställ in hur lång tid webbläsaren ska vänta innan den återgår till hemsidan.
•• Av / 5 min / 10 min / 15 min / 30 min
Zoom1
Ställ in vilken zoomskala som ska användas när webbläsaren uppdateras.
•• 50% / 75% / 100% / 125% / 150%
Startsida
Ställ in vilken webbplats som ska visas när webbläsaren uppdateras.
•• Samsung-skärm / Personlig
Personlig
Ange URL att använda som hemsida.
•• Ange URL
――Bara tillgängligt när Startsida är inställt på Personlig.
41
Kapitel 04
Använda MDC
MDC (Multiple Display Control) är ett program som gör att flera skärmar kan styras samtidigt med en dator.
-Information om hur du använder programmet hittar du i hjälpen när du har installerat programmet. MDC-programmet är tillgängligt på webbplatsen.
Installation/avinstallation av MDC-program
Installation
Avinstallation
1
Välj Inställningar > Kontrollpanelen på Start-menyn och dubbelklicka på Lägg till/ta bort program.
2
Välj MDC Unified från listan och klicka på Ändra/Ta bort.
――MDC-installationen kan påverkas av grafikkort, moderkort och nätverksförhållanden.
1
Klicka på MDC Unified-installationsprogrammet.
2
Välj språk för installationen. Klicka sedan på "OK".
3
När skärmen "Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified" visas klickar du på "Next".
4
Välj "I accept the terms in the license agreement" i fönstret "License Agreement" och klicka på
"Next".
5
I det "Customer Information"-fönster som visas fyller du i alla informationsfält och klickar på "Next".
6
I det "Destination Folder"-fönster som visas väljer du den katalogsökväg där du vill installera
programmet och klickar på "Next".
――Om filens plats inte har angetts kommer programmet att installeras på standardplatsen.
7
I det "Ready to Install the Program"-fönster som visas kontrollerar du katalogsökvägen du vill
installera programmet under och klickar på "Install".
8
Installationsförloppet visas.
9
Klicka på "Finish" i det "InstallShield Wizard Complete"-fönster som visas.
――Välj "Launch MDC Unified" och klicka på "Finish" för att köra MDC-programmet direkt.
10 Genvägsikonen för MDC Unified skapas på skrivbordet efter installationen.
――MDC-körningsikonen kanske inte visas beroende på datorsystem eller produktspecifikationer.
――Tryck på F5 om körningsikonen inte visas.
42
Ansluta till MDC
Använda MDC via Ethernet
Ange IP-adressen för den primära skärmenheten och anslut enheten till datorn. Skärmenheterna kan
anslutas till varandra med en LAN-kabel.
Använda MDC via RS-232C (seriedatakommunikationss
tandard)
Anslutning med rak nätverkskabel
――Utseendet kan skilja sig beroende på produkt.
En RS-232C-seriekabel måste anslutas till serieportarna på datorn och skärmen.
――Flera produkter kan anslutas med hjälp av RJ45 (LAN OUT)-porten på produkten och LAN-portarna på HUB-
――Utseendet kan skilja sig beroende på produkt.
enheten.
RS232C IN
Skärm 1
RS232C OUT
RS232C IN RS232C OUT
Dator
RJ45 (LAN OUT)
RS232C IN
Skärm 2
HUB
Skärm 1
Dator
Skärm 2
43
Anslutning med korsad nätverkskabel
――Utseendet kan skilja sig beroende på produkt.
――Flera produkter kan anslutas via RS232C IN/OUT-porten på produkten.
RS232C IN
Skärm 1
RS232C OUT
RJ45 (LAN OUT)
RS232C OUT
RS232C IN
Skärm 2
Dator
44
Kapitel 05
Spelare-funktion
Kan nås med HOME-knappen på fjärrkontrollen.
Spelare
HOME
Nej.
1
Välj mellan internt eller externt minne.
2
Spela upp innehåll, mallar och scheman som konfigurerats på servern.
→ Spelare → ENTER E
Spela upp olika innehållstyper, t.ex. kanaler med tilldelade scheman, mallar eller filer.
Spelare
Internminne
Used
199.33 MB
1
5
:
Filtrera på Alla
6
Beskrivning
•• Du kan visa om servern är ansluten (och godkänna detta) på skärmen Spelare.
Om du vill se om servern är ansluten när en nätverkskanal körs, trycker du på
INFO på fjärrkontrollen.
Available
4.26 GB(95%)
Alternativ
Ingen kanal.
2
Nationell kanal
3
Nätverksfil
4
1
Välj Nationell kanal från skärmen Spelare. Ingen kanal.-meddelandet visas
om inga kanaler har registrerats i Nationell kanal.
2
Nationell kanal körs.
3
Spela upp innehåll som finns lagrat på servern.
4
Spela upp en mall som finns lagrad i internminnet.
5
Välj en typ av innehåll som sökkriterium när du söker efter en särskild
innehållslista.
6
Ställ in olika alternativ för Spelare.
Mina mallar
Visa innehåll
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
――Vill du använda Spelare ställer du in Spela via på MagicInfo i System.
1
Välj antingen internt eller externt minne. Filerna som sparats i det valda minnet visas.
2
Välj önskad fil. Innehållet visas på skärmen. (Mer information om kompatibla filformat finns i
avsnittet ”Filformat kompatibla med Player”.)
45
När innehåll körs
Tillgänglig meny
Tryck på TOOLS-knappen på fjärrkontrollen under uppspelningen för att konfigurera inställningar.
Kontrollknappar på fjärrkontrollen
Du kan använda knapparna på fjärrkontrollen för att spela upp, pausa eller hoppa mellan innehåll i
spellistan.
Knapp
Funktion
TOOLS
Visar menyfältet.
INFO
Visar information om innehållet.
►
Går till nästa fil eller sida.
◄
Går till föregående fil eller sida.
E/∆/³
Spelar upp eller pausar bildspels- eller videoinnehåll.
´
Slutar visa innehåll och går till skärmen Spelare.
π
Spolar tillbaka videoinnehållet.
µ
Snabbspolar videoinnehållet.
Menu
Beskrivning
Spellista
Visa en lista över de filer som spelas upp.
Bildläge
Anpassar skärminställningarna efter det innehåll som spelas upp.
Ljudläge
Anpassar ljudinställningarna efter det innehåll som spelas upp.
Upprepa
Ställ in upprepningsläget.
Bakgrundsmusik
Ställ bakgrundsmusik som ska spelas upp när innehåll körs.
Återställ
Återställ bakgrundsmusiken.
Paus
Pausa bakgrundsmusiken.
Föregående
Spela upp föregående bakgrundsmusik på listan.
Nästa
Spela upp nästa bakgrundsmusik på listan.
――Återställ, Paus, Föregående, Nästa visas bara när bakgrundsmusiken är inställd.
46
Filformat som är kompatibla med Spelare
•• FAT32 och NTFS är några av de filstrukturer som stöds.
•• En fil med en vertikal och horisontell upplösning som är högre än den maximala upplösningen kan
inte spelas upp. Kontrollera filens vertikala och horisontella upplösning.
•• Kontrollera vilka codec-typer och codec-versioner som stöds för ljud och bild.
•• Kontrollera vilka filversioner som stöds.
‒‒ PowerPoint stöds i versioner upp till 97–2007
Begränsningar i utgående ljud
•• Det går inte använda mer än en enhet för utgående ljud.
•• Uppspelningsprioritet: nätverks-BGM > lokal BGM > videofil i den huvudenhet som användaren valt
――Nätverks-BGM: Inställningarna kan konfigureras i steg 1 när ett serverschema skapas.
――Lokal BGM: BGM-inställningarna kan konfigureras med de verktyg som visas när du trycker på knappen
TOOLS under Spelare-uppspelning.
――Användarvald huvudenhet: Inställningarna för huvudenheten kan konfigureras i steg 2 när ett
serverschema skapas.
•• Bara den USB-enhet som var ansluten senast identifieras.
Mallfiler och LFD-filer (.lfd)
Nätverksschema på flera skärmar
Uppspelningsbegränsningar
•• Högst två videofiler (Video) kan spelas upp samtidigt.
•• I stående uppspelningsläge kan bara en videofil i taget spelas upp.
•• För MS Office-filer (PPT- och Word-filer) och PDF-filer stöds bara en filtyp åt gången.
•• LFD-filer (.lfd) stöds inte.
Begränsningar
•• Se till att en distributionsmapp (innehåll/scheman) finns i Intern / USB-minnet.
Uppspelningsbegränsningar
•• Högst två videofiler (Video) kan spelas upp.
•• För MS Office-filer (PPT- och Word-filer) och PDF-filer stöds bara en filtyp åt gången.
•• Det går inte att spela upp flera videor (Video) samtidigt på en ensam skärm i en delad skärmbild.
Begränsningar i utgående ljud
•• Det går inte använda mer än en enhet för utgående ljud.
•• Uppspelningsprioritet: nätverks-BGM > lokal BGM > videofil i den huvudenhet som användaren valt
47
Innehåll
Filtillägg
Container
Videokodek
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
*.mov
MOV
MVC
*.3gp
FLV
Divx 3.11/4 / 5/6
*.vro
VRO
*.mpg
VOB
*.mpeg
PS
H.264 BP/MP/HP
4096 × 2160
Bithastighet
(fps)
(Mbps)
4096 × 2160: 24
40
60
80
Motion JPEG
30
80
60
20
1920 × 1080
SVAF
MPEG1
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
MPEG(MP3)
DTS (Core, LBR)
Window Media Video v9 (VC1)
TS
AC3
DD+
MPEG4 SP/ASP
*.tp
Ljudkodek
LPCM
HEVC (H.265 – Main, Main10, Main4:2:2 10)
MPEG2
G.711(A-Law, μ-Law)
Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3
*.mov
Bildfrekvens
3840 × 2160: 30
*.ts
*.trp
Upplösning
30
20
Window Media Video v7(WMV1), v8(WMV2)
*.flv
*.vob
*.svi
H 263 Sorenson
*.m2ts
VP6
*.mts
*.divx
*.webm
WebM
VP8
1920 × 1080
90
20
VP9
4096 × 2160
4096 × 2160: 24
20
Vorbis
3840 × 2160: 30
*.rmvb
RMVB
RV8/9/10 (RV30/40)
1920 × 1080
60
20
RealAudio 6
48
Video
•• 3D-video stöds inte.
•• Innehåll med en upplösning som är högre än den upplösning
som anges i tabellen ovan stöds inte.
•• Videoinnehåll med en bithastighet eller bildhastighet som är
högre än den hastighet som anges i tabellen ovan kan göra att
bilden hoppar vid uppspelning.
•• Videoinnehåll går inte att spela upp eller kan spelas upp
felaktigt om det är fel på innehållet eller containern.
•• Vissa USB-enheter/digitalkameror är kanske inte kompatibla
med spelaren.
ljud
•• Ljudinnehåll med en bithastighet eller ramhastighet som är
högre än den hastighet som anges i tabellen ovan kan göra att
ljudet hackar vid uppspelning.
•• Ljudinnehåll går inte att spela upp eller kan spelas upp felaktigt
om det är fel på innehållet eller containern.
•• Vissa USB-enheter/digitalkameror är kanske inte kompatibla
med spelaren.
•• Har stöd för upp till WMA 10 Pro 5.1-kanal. WMA förlustlöst ljud
stöds inte.
Bild
•• Kompatibelt bildfilsformat: JPEG, PNG, BMP
――32-bitars, 24-bitars och 8-bitars BMP-filer stöds.
•• Maximal upplösning som stöds: 4096 × 4096
•• Maximal filstorlek som stöds: 20 MB
•• Bildeffekter som stöds: 9 effekter
(Tona1, Tona2, Osynlig, Spiral, Schack, Linjer, Trappor, Torka,
Slumpvis)
•• QCELP, AMR NB/WB stöds inte.
•• Stöder upp till H.264, nivå 4.1
•• H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/AP L4 och AVCHD stöds inte.
•• För alla video-codec utom MVC, VP8, VP6:
‒‒ Under 1280 × 720: Max 60 bildrutor
‒‒ Över 1280 × 720: Max 30 bildrutor
•• GMC 2 eller högre stöds inte.
•• Stöder endast BD MVC Spec.
•• Endast en videofil åt gången kan spelas upp om videofilerna på
skärmen använder inkompatibla codec eller upplösningen är
1080 × 1920.
•• När en enstaka videofil spelas upp stöds inte obrutet läge under
följande förhållanden:
‒‒ Inkompatibel codec (MVC, VP3, MJPEG) ↔ Inkompatibel codec
‒‒ Inkompatibel codec ↔ Kompatibel codec
‒‒ Upplösningen skiljer sig från skärmens
‒‒ Frekvensen skiljer sig från skärmens
49
Power Point
•• Kompatibla dokumentfilsformat
‒‒ Filtillägg: ppt, pptx
‒‒ Version: Office 97 – Office 2007
•• Funktioner som inte stöds
PDF
WORD
•• Kompatibla dokumentfilsformat
‒‒ Filtillägg: pdf
•• Funktioner som inte stöds
•• Kompatibla dokumentfilsformat
‒‒ Filtillägg: .doc, .docx
‒‒ Version: Office 97 – Office 2007
•• Funktioner som inte stöds
‒‒ Animeringseffekt
‒‒ Innehåll på mindre än 1 pixel stöds inte på grund av problem
med försämrad prestanda.
‒‒ 3D-former (visas i 2D)
‒‒ Maskerade bilder och bilder sida vid sida stöds inte.
‒‒ Vissa styckeformat
‒‒ Sidhuvud och sidfot (vissa underobjekt stöds inte)
‒‒ Innehåll med roterad text stöds inte.
‒‒ Word Art
‒‒ Word Art
‒‒ Tredimensionella skuggeffekter stöds inte.
‒‒ Justering
‒‒ Justering
‒‒ Vissa tecken stöds inte.
Ett gruppjusteringsfel kan inträffa
‒‒ Office 2007
SmartArt stöds inte fullt ut. 97 av 115 underobjekt stöds.
(Specialtecken kan visas felaktigt.)
‒‒ Bakgrundseffekt på sidor
Ett gruppjusteringsfel kan inträffa
‒‒ 3D-former (visas i 2D)
‒‒ Office 2007
SmartArt stöds inte fullt ut. 97 av 115 underobjekt stöds.
‒‒ Objektinfogning
‒‒ Diagram
‒‒ Halvbreda tecken
‒‒ Halvbreda tecken
‒‒ Teckenavstånd
‒‒ Teckenavstånd
‒‒ Diagram
‒‒ Vertikal text
‒‒ Vertikal text
Vissa underobjekt stöds inte.
Vissa underobjekt stöds inte.
‒‒ Bildanteckningar och åhörarkopia
‒‒ Bildanteckningar och åhörarkopia
50
Mallfiler
•• Skapande/redigering/uppspelning är bara tillgängligt i Mall.
LFD-skärmar
•• Stöds i Nationell kanal
•• Kompatibla dokumentfilsformat
‒‒ Filtillägg: .lfd
51
Schema
HOME
Du kan kontrollera innehållets uppspelningsschema på servern, importerat från extern lagring eller på
en mobilenhet.
Nej.
→ Schema → ENTER E
Schema
Ansluten
1
Nätverk
Beskrivning
1
Välj mellan server och externt minne.
2
Visa veckoschema för innehållsuppspelning.
Välj för att visa detaljerad information om varje händelse.
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
AM
3
Visa en miniatyrbild och kort information om innehållet.
2
Information
Heldag
Heldag
PM
Heldag
Heldag
Heldag
Plats:
Internminne
3
Datum:
**-**-**** ~
**-**-****
Upprepa:
Dagligen
Tid:
Heldag
AM
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
52
Klona produkt
Exportera produktinställningarna till en extern lagringsenhet. Du kan även importera inställningar från
en extern lagringsenhet.
Det här alternativet är praktiskt när du vill använda samma inställningar på flera produkter.
HOME
→ Klona produkt → ENTER E
När en kopia av en fil inte hittas på den externa lagringsenheten
1
Anslut den externa lagringsenheten och kör sedan Klona produkt-funktionen.
2
Meddelandet Hittade ingen kloningsfil på den externa lagringsenheten. Vill du exportera den här
enhetens inställningar till den externa lagringsenheten? visas.
3
Välj Exportera för att exportera inställningarna.
När en kopia av en fil hittas på den externa lagringsenheten
Klona produkt
1
Anslut den externa lagringsenheten och kör sedan Klona produkt-funktionen.
2
Meddelandet Hittade en kloningsfil. Välj ett alternativ. visas.
Kör Importera från Extern lagringsenhet- eller Exportera till Extern lagringsenhet-funktionen.
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
‒‒ Importera från Extern lagringsenhet: Kopiera inställningar som sparats på en extern lagringsenhet
till produkten.
‒‒ Exportera till Extern lagringsenhet: Kopiera produktinställningar till en extern lagringsenhet.
――När konfigurationen är klar startas produkten om automatiskt.
53
ID-inställningar
HOME
→ ID-inställningar → ENTER E
Tilldela ett ID att ställa in.
Enhets-ID
Ange ID-numret för produkten som är ansluten till ingångskabeln för ingående signalmottagning.
(Intervall: 0–224)
――Tryck på u/d för att välja ett nummer och tryck sedan på E.
――Ange numret du vill ha med sifferknapparna på fjärrkontrollen.
Automat. inst. enhets-ID
ID-inställningar
Med den här funktionen tilldelas ett ID-nummer automatiskt till enheter anslutna via en RS232C-kabel.
När flera enheter är anslutna aktiverar du funktionen på den första eller sista enheten.
――Funktionen är bara tillgänglig på den första enheten i en daisy chain via RS-232C.
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
PC-anslutningskabel
Välj en metod för att ansluta till MDC för mottagning av MDC-signalen.
•• RS232C-kabel
Kommunicera med MDC via en RS232C-stereokabel.
•• RJ-45 (LAN)/Wi-Fi-nätverk
Kommunicera med MDC via en RJ45-kabel eller ett Wi-Fi-nätverk.
――För modellerna (LH55OHFPVBC, LH46OHFPVBC) som inte stöder trådlös kommunikation visas bara RJ-45
(LAN)-menyn.
54
Delad skärmbild
Anpassa layouten för flera skärmar som är anslutna för att bilda en delad skärmbild.
HOME
Om du vill visa flera bilder kan du läsa mer i hjälpen för MDC eller bruksanvisningen för MagicInfo. Vissa
modeller kanske inte stöder funktionen MagicInfo.
→ Delad skärmbild → ENTER E
Dessutom kan du visa delar av en hel bild eller upprepa samma bild på var och en av de anslutna
skärmarna för delad skärmbild.
Delad skärmbild
Du kan aktivera och inaktivera Delad skärmbild.
Om du vill visa en delad skärmbild väljer du På.
•• Av / På
Delad skärmbild
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Horizontal x Vertical
Med den här funktionen delas en videovägg upp i sektioner utifrån konfigurationen i en
videoväggsmatris.
Ange videoväggsmatrisen.
Videoväggen delas upp i sektioner utifrån konfigurationen i matrisen. Antalet vertikala och horisontella
sektioner kan vara mellan 1 och 15.
――En videovägg kan som mest delas upp i 100 skärmar.
――Alternativet Horizontal x Vertical är bara aktiverat när Delad skärmbild är inställt på På.
Skärmläge
Vill du ordna om de delade skärmarna justerar du numren för varje produkt i matrisen med Skärmlägefunktionen.
Om du väljer Skärmläge visas videoväggsmatrisen med numren som tilldelats produkterna i
videoväggen.
Vill du ordna om produkterna kan du använda pilknapparna på fjärrkontrollen för att flytta en produkt
till önskat nummer. Tryck på knappen E.
――Skärmläge gör att du kan dela upp skärmen i högst 100 vyer (15 x 15).
――Alternativet Skärmläge är bara aktiverat när Delad skärmbild är inställt på På.
――Vill du använda den här funktionen måste du se till att Horizontal x Vertical är konfigurerat.
55
Format
Välj hur du vill att bilderna ska visas på videoväggen.
•• Full: Visa bilderna i fullskärm utan marginal.
•• Naturlig: Visa bilderna i originalbildformatet utan att justera storleken.
――Alternativet Format är bara aktiverat när Delad skärmbild är inställt på På.
56
Nätverksstatus
HOME
Kontrollera aktuella nätverk och Internetuppkopplingar.
→ Nätverksstatus → ENTER E
Nätverksstatus
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
57
Bildläge
HOME
→ Bildläge → ENTER E
Välj ett bildläge (Bildläge) som passar för miljön där produkten ska användas.
Läget Video/bild förbättrar videoenhetens bildkvalitet. Läget Text förbättrar datorns bildkvalitet.
•• Shopping/Shoppingcent.
Passar för gallerior.
‒‒ Välj Video/bild eller Text beroende på bildläget.
•• Kontor/skola
Passar för kontor och skolor.
‒‒ Välj Video/bild eller Text beroende på bildläget.
•• Terminal/station
Passar för bussterminaler och tågstationer.
‒‒ Välj Video/bild eller Text beroende på bildläget.
Bildläge
•• Delad skärmbild
Passar för miljöer med videoväggar.
‒‒ Välj Video/bild eller Text beroende på bildläget.
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
•• Kalibrerad
I det här läget används inställningarna för ljusstyrka, färg, gamma och enhetlighet som anpassats
med färgkalibreringsprogrammet Color Expert.
‒‒ Använd läget Kalibrerad på rätt sätt genom att ställa in bildkvaliteten med inställningar för till
exempel ljusstyrka, färg, gamma och enhetlighet med hjälp av färgkalibreringsprogrammet Color
Expert.
‒‒ Du kan ladda ned programmet Color Expert på www.samsung.com/displaysolutions.
58
Påslagningstid/sluttid
HOME
→ Påslagningstid/sluttid → ENTER E
――Du måste ställa in Ställ klockan innan du kan använda den här funktionen.
Påslagningstid
Ställ in Påslagningstid om du vill att produkten ska slås på automatiskt den dag och tid som du väljer.
Strömmen slås på med den angivna volymen eller ingångskällan.
Påslagningstid: Ställ in starttiden för timern genom att välja ett av de sju alternativen. Se till att du
ställer in klockan rätt först.
(Påslagningstid 1 – Påslagningstid 7)
•• Inställning: Välj Av, En gång, Varje dag, Mån~Fre, Mån~Lör, Lör~Sön eller Manuellt. Om du väljer
Manuellt kan du välja vilka dagar du vill att Påslagningstid ska slå på produkten.
Påslagningstid/sluttid
‒‒ Markeringen visar vilka dagar du har valt.
•• Tid: Ställ in timmar och minuter. Ange siffror med sifferknapparna eller uppåt- och
nedåtpilknapparna. Flytta mellan fälten med vänster- och högerpilknapparna.
•• Volym: Ställ in önskad ljudnivå. Ändra ljudnivå med uppåt- och nedåtpilknapparna.
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
•• Källa: Ange önskad ingångskälla.
•• Innehåll (när Källa är inställd på Intern/USB): Välj en fil (t.ex. musik, foto eller video) på USB-enheten
eller det interna minnet som ska spelas upp när produkten slås på.
――Den här funktionen är bara tillgänglig när USB-enheten är ansluten.
――Om det inte finns någon musikfil på USB-enheten eller om du inte väljer en mapp som innehåller någon
musikfil, fungerar inte timerfunktionen som den ska.
――Om det bara finns en fotofil i USB-minnet spelas inte Bildspel upp.
――Om ett mappnamn är för långt går det inte att välja mappen.
――Varje USB-enhet du använder tilldelas en egen mapp. Om du använder fler än en av samma typ av USB-minne
måste du se till att de mappar som tilldelas respektive USB-minne har olika namn.
――Vi rekommenderar att du använder ett USB-minne och en flerkortsläsare när du använder Påslagningstid.
――Funktionen Påslagningstid kanske inte fungerar med USB-enheter med inbyggt batteri, MP3-spelare och
andra bärbara mediespelare från vissa tillverkare eftersom det kan ta för lång tid för produkten att identifiera
dessa enheter.
59
Sluttid
Ställ in sluttiden för timern (Sluttid) genom att välja ett av de sju alternativen. (Sluttid 1 – Sluttid 7)
•• Inställning: Välj Av, En gång, Varje dag, Mån~Fre, Mån~Lör, Lör~Sön eller Manuellt. Om du väljer
Manuellt kan du välja vilka dagar du vill att Sluttid ska stänga av produkten.
‒‒ Markeringen visar vilka dagar du har valt.
•• Tid: Ställ in timmar och minuter. Ange siffror med sifferknapparna eller uppåt- och
nedåtpilknapparna. Flytta mellan fälten med vänster- och högerpilknapparna.
Helgdagshantering
Timern inaktiveras under en period som beskrivs som semester.
•• Lägg till helgdag: Ange den period du vill lägga till som semester.
Välj start- och slutdatum för de helgdagar du vill lägga till med knapparna u/d, och klicka sedan
på knappen Klart.
Perioden läggs till listan över semestrar.
‒‒ Start: Ställ in startdatum för helgdagarna.
‒‒ Slut: Ställ in slutdatum för helgdagarna.
•• Ta bort: Ta bort markerade alternativ från listan över helgdagar.
•• Redig.: Välj en helg och ändra sedan datumet.
•• Ange timer: Ställ in att Påslagningstid och Sluttid inte ska aktiveras på allmänna helgdagar.
‒‒ Tryck på E för att välja de Påslagningstid- och Sluttid-inställningar som du inte vill aktivera.
‒‒ De valda Påslagningstid- och Sluttid-inställningarna aktiveras inte.
60
Ticker
HOME
Ange text när en video eller bild visas och visa texten på skärmen.
•• Av / På
→ Ticker → ENTER E
•• Meddel.: Ange ett meddelande som ska visas på skärmen.
•• Tid: Ställ in Starttid och Sluttid för att visa ett Meddel..
•• Teckensnittsalternativ: Ange typsnitt och färg för meddelandet.
•• Position: Markera en orientering för hur ett Meddel. ska visas.
•• Scroll: Ange meddelanderullningens Riktning och Hastighet.
•• Förh.granskning: Förhandsgranska konfigurerade inställningar för undertext.
Ticker
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
61
URL-startare
Kontakta återförsäljaren som du köpte produkten från för information om hur du använder URL-startarefunktionen.
――Vill du använda URL-startare ställer du in Spela via på URL-startare i System.
HOME
→ URL-startare → ENTER E
URL-startare
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
62
URL-startinställningar
HOME
→ URL-startinställningar → ENTER E
•• Installera webbprogrammet: Ange URL:en för att installera webbprogrammet.
•• Installera från USB-enhet: Installera webbprogrammet från USB-lagringsenheten.
•• Avinst.: Ta bort det installerade webbprogrammet.
•• Inställningar för timeout: Ställ in timeoutperioden för att ansluta till URL:en.
•• Utvecklarläge: Aktivera utvecklarläge.
URLstartinställningar
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
63
Godkänna en ansluten enhet från servern
――Konfigurera Servernätverksinställn. för servern innan du godkänner enheten.
1
Anslut till servern som du har tilldelat till enheten.
2
Logga in med ditt ID och lösenord.
4
Välj Unapproved från undermenyerna.
5
Välj enheten från listan ock klicka på knappen Approve.
6
3
Välj Device i menyraden längst upp.
Ange den information som krävs för att du ska kunna godkänna enheten.
――Device Name: Ange enhetens namn.
――Device Group: Välj grupp med
.
――Location: Ange skärmens aktuella placering.
――Expired: Ställ in utgångsdatum för enhetens godkännande. Om du inte vill ställa in utgångsdatumet väljer
du Never expired.
――Om du trycker på knappen INFO på fjärrkontrollen medan nätverksschemat körs, visas information om
schemat. Kontrollera att rätt enhet är vald genom att visa enhetens ID i enhetsinformationen.
64
Ställa in aktuell tid
Om den tid som ställts in på enheten inte stämmer överens med serverns tid, kan det hända att ett
schema inte körs.
7
Välj menyn All och kontrollera att enheten har registrerats.
8
När enheten har godkänts av servern laddas det schema som registrerats i den valda gruppen ner till
enheten. Schemat körs när nedladdningen är klar.
――Mer information om hur du konfigurerar ett schema finns i <användarhandboken till MagicInfo Lite Server>.
――Om en enhet tas bort från listan över enheter som godkänts av servern, startas enheten om så att
inställningarna återställs.
1
Välj Device i menyraden på sidan.
2
Välj din enhet.
3
Välj Edit → Setup.
4
Välj Time Zone.
――När du ansluter till servern för första gången ställs tiden i produkten in med hjälp av GMT-tiden i det
område där servern är installerad.
――Tiden i produkten kan ändras från servern enligt anvisningarna i steg 3.
――Om du stänger av och sätter på produkten igen återställs tidsinställningarna i produkten till den tid som
senast ställdes in från servern.
――Mer information om hur du hanterar tiden (schemaläggning, semesterhantering med mera) finns i
<användarhandboken till MagicInfo Lite Server>.
65
Kapitel 06
Skärmjustering
Konfigurera inställningarna för Bild (Bakgrundsljus, Färgton och så vidare).
Layouten för menyalternativen i Bild kan skilja sig åt mellan olika produkter.
Bildläge
Välj ett bildläge (Bildläge) som passar för miljön där produkten ska användas.
Läget Video/bild förbättrar videoenhetens bildkvalitet. Läget Text förbättrar datorns bildkvalitet.
•• Shopping/Shoppingcent.
MENU m → Bild → Bildläge → ENTER E
Passar för gallerior.
‒‒ Välj Video/bild eller Text beroende på bildläget.
Bild
Bildläge
•• Kontor/skola
Shopping/Shoppingcent.
100
Bakgrundsljus
·
·
·
Kontrast
70
Ljusstyrka
45
Skärpa
65
Färg
50
Ton (G/R)
G50
R50
Passar för kontor och skolor.
‒‒ Välj Video/bild eller Text beroende på bildläget.
•• Terminal/station
Passar för bussterminaler och tågstationer.
‒‒ Välj Video/bild eller Text beroende på bildläget.
•• Delad skärmbild
Passar för miljöer med videoväggar.
‒‒ Välj Video/bild eller Text beroende på bildläget.
•• Kalibrerad
I det här läget används inställningarna för ljusstyrka, färg, gamma och enhetlighet som anpassats med
färgkalibreringsprogrammet Color Expert.
‒‒ Använd läget Kalibrerad på rätt sätt genom att ställa in bildkvaliteten med inställningar för till exempel ljusstyrka, färg,
gamma och enhetlighet med hjälp av färgkalibreringsprogrammet Color Expert.
‒‒ Du kan ladda ned programmet Color Expert på www.samsung.com/displaysolutions.
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
66
Bakgrundsljus / Kontrast /
Ljusstyrka / Skärpa / Färg / Ton (G/R)
Produkten har flera alternativ för att justera bildkvaliteten.
――När du gör ändringar i Bakgrundsljus, Kontrast, Ljusstyrka, Skärpa, Färg eller Ton (G/R), ändras skärmbilden på motsvarande sätt.
――Du kan justera och lagra inställningar för varje extern enhet som ansluts till någon av produktens ingångar.
――Om du sänker bildens ljusstyrka minskas strömförbrukningen.
MENU m → Bild → ENTER E
Bild
Bildläge
Shopping/Shoppingcent.
100
Bakgrundsljus
·
·
·
Kontrast
70
Ljusstyrka
45
Skärpa
65
Färg
50
Ton (G/R)
G50
R50
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
67
Färgtemperatur
Ställer in färgtemperaturen. Värdet och temperaturen höjs samtidigt så att andelen blå färg ökar. (Intervall: 2800K-16000K)
――Aktiverad när Färgton är inställd som Av.
――Färgtemperatur är aktiverad när Bildläge är inställt på Kalibrerad.
MENU m → Bild → Färgtemperatur → ENTER E
Bild
Färgtemperatur
16000K
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Vitbalans
2 poäng
Justera färgtemperaturen för att få en mer naturlig bild.
MENU m → Bild → Vitbalans → ENTER E
Bild
Vitbalans
•• R-Offset / G-Offset / B-Offset: Justera mörkervärdet för varje färg (röd, grön, blå).
•• R-Gain / G-Gain / B-Gain: Justera ljusstyrkan för varje färg (röd, grön, blå).
•• Återställ: Passar för miljöer med videoväggar.
10 poäng
Kontrollerar vitbalansen i intervall om 10 punkter genom att justera ljusstyrkan för rött, grönt och blått.
•• Av / På
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Intervall: Välj det intervall som ska justeras.
Röd: Justera den röda nivån.
Grön: Justera den gröna nivån.
Blå: Justera den blå nivån.
Återställ: Passar för miljöer med videoväggar.
――En del externa enheter har inte stöd för den här funktionen.
――Aktiverad när Bildläge är inställd på Kontor/skola (Video/bild).
68
Gamma
Justera primärfärgintensiteten.
――Om Bildläge ställs in på Kalibrerad, inaktiveras Gamma.
MENU m → Bild → Gamma → ENTER E
Bild
Gamma
0
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Kalibrerat värde
Välj om du vill använda inställningarna för ljusstyrka, färg, gamma och enhetlighet som anpassats med
färgkalibreringsprogrammet Color Expert till lägena Information och Advertisement.
MENU m → Bild → Kalibrerat värde → ENTER E
――Du kan ladda ned programmet Color Expert på www.samsung.com/displaysolutions.
•• Verkställ ej / Tillämpa
――Om Bildläge ställs in på Kalibrerad, inaktiveras Kalibrerat värde.
Bild
Kalibrerat värde
Verkställ ej
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
69
Avancerade inställningar
MENU m → Bild → Avancerade inställningar → ENTER E
•• Av / Låg / Medium / Hög
Dynamisk kontr.
Hög
Mörkast
Hudfärg
0
Läget Endast RGB
Färgområde
Dynamisk kontr.
Justera skärmkontrasten.
Avancerade inställningar
Svärta
――Om Bildläge ställs in på Kalibrerad, inaktiveras Avancerade inställningar.
Av
Ursprunglig
Välj svärta för att justera skärmdjupet.
•• Av / Mörk / Mörkare / Mörkast
Hudfärg
Framhäv rosa Hudfärg.
HDMI UHD Color
Rörelsebelysning
Svärta
På
Läget Endast RGB
Visar färgerna Röd, Grön och Blå så att du kan finjustera nyans och mättnad.
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
•• Av / Röd / Grön / Blå
Färgområde
Justerar det färgintervall och den färgvariation (färgområdet) som finns tillgängliga för att skapa bilder.
•• Auto / Ursprunglig / Personlig
――Du kan justera Färg, Röd, Grön, Blå och Återställ genom att ställa in Färgområde på Personlig.
70
HDMI UHD Color
Avancerade inställningar
Aktivera för att optimera bildkvalitet för HDMI UHD-anslutning.
Hög
•• HDMI1 (Av / På)
Mörkast
•• HDMI2 (Av / På)
Dynamisk kontr.
Svärta
0
Hudfärg
Av
Läget Endast RGB
Färgområde
Ursprunglig
HDMI UHD Color
Rörelsebelysning
Rörelsebelysning
Minskar strömförbrukningen genom att minska skärmens ljusstyrka när bilden på skärmen är i rörelse.
•• Av / På
――Aktiverad när Bildläge är inställd på Shopping/Shoppingcent. (Text).
På
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
71
Bildalternativ
Färgton
Om Bildläge är inställd på Text
MENU m → Bild → Bildalternativ → ENTER E
•• Av / Sval / Standard / Varm
Om Bildläge är inställd på Video/bild
Bildalternativ
Färgton
•• Av / Sval / Standard / Varm1 / Varm2
Av
Digital rensad vy
Auto
HDMI svärta
Auto
Filmläge
Av
Dynamisk bakgrundsbelysning
Av
――Om Bildläge ställs in på Kalibrerad, inaktiveras Färgton.
――Du kan justera och lagra inställningar för varje extern enhet som ansluts till någon av produktens ingångar.
Digital rensad vy
Minska bildbruset för att undvika distraktioner som flimmer.
•• Av / Auto
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
72
HDMI svärta
Bildalternativ
Färgton
Väljer nivå för svärta på skärmen för att justera skärmdjupet.
Av
Digital rensad vy
Auto
HDMI svärta
Auto
Filmläge
Av
Dynamisk bakgrundsbelysning
Av
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
•• Auto / Låg / Normal
――Bara tillgängligt i lägena HDMI 1 och HDMI 2 (AV-tidmätning: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p).
Filmläge
Gör bildövergångar från äldre videokällor jämnare. Den här funktionen är bara tillgänglig när indatasignalen är TV, AV,
komponent (480i, 1080i) eller HDMI (1080i).
•• Av / Auto1 / Auto2
Dynamisk bakgrundsbelysning
Justera bakgrundsljuset automatiskt för att få bästa möjliga skärmkontrast under de aktuella förhållandena.
•• Av / På
73
Bildstorlek
Bild för att välja storlek och bildformat för skärmen.
MENU m → Bild → Bildstorlek → ENTER E
Olika alternativ för skärmjustering visas beroende på den aktuella ingångskällan.
Bildstorlek
Bildstorlek
Bildstorlek
――De tillgängliga portarna kan variera med modell.
16:9-standard
· Anpassa till skärm
· Zoom/Position
•• 16:9-standard: Ställer in bilden i läge 16:9-standard wide.
•• Personlig: Ändrar upplösningen så att den passar användaren.
•• 4:3: Ställer in bilden på grundläget (4:3).
――Ställ inte in produkten på bildformatet 4:3 under en längre tid.
De kanter som visas till vänster och höger eller längst upp och längst ned på skärmen kan orsaka bildinbränning, vilket inte täcks
av garantin.
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Anpassa till skärm
Justera bildens position. När alternativet är valt visas hela programbilden. Ingen del av bilden skärs av.
•• Av / På / Auto
Zoom/Position
Justerar bildens inzoomning och position. Det här alternativet är tillgängligt när indatakällan är inställd på HDMI 1, HDMI 2
(1080i/1080p). måste Bildstorlek vara inställt på Personlig för att alternativet ska vara tillgängligt.
――Om du vill återställa bilden till dess ursprungliga position väljer du Återställ på skärmen Zoom/Position. Bilden återställs till
standardpositionen.
74
Bild av
Om du väljer Bild av stängs skärmen av. Volymen inaktiveras inte.
Om du vill sätta på skärmen trycker du på vilken knapp som helst utom volymknappen.
MENU m → Bild → Bild av → ENTER E
Bild
Bild av
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Återställ bild
Återställer det aktuella bildläget till standardinställningarna.
MENU m → Bild → Återställ bild → ENTER E
Bild
Återställ bild
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
75
Kapitel 07
Skärmdisplay
Bildskärmsorientering
Skärmmenyorientering
Konfigurera menyskärmen.
MENU m → Skärmdisplay → Bildskärmsorientering → ENTER E
•• Liggande: Visa menyn i liggande läge (standardinställning).
•• Stående: Visa menyn i stående läge till höger på produktskärmen.
Bildskärmsorientering
Skärmmenyorientering
Liggande
Källinnehållsorientering
Källinnehållsorientering
Liggande
Rotera skärmbilden.
Bilförhållande
Helskärm
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
•• Liggande: Visa skärmbilden i liggande läge (standardinställning).
•• Stående: Visa skärmbilden i stående läge.
Bilförhållande
Ställ in den roterade skärmen på helskärmsläge eller originalformat.
•• Helskärm: Visa den roterade skärmen i helskärmsläge.
•• Originalförhållande: Visa den roterade skärmen i originalbildformatet.
――Bara tillgängligt när Källinnehållsorientering är inställt på Stående.
76
Skärmskydd
Tid för autoskydd
MENU m → Skärmdisplay → Skärmskydd → ENTER E
Om skärmen visar en stillbild under en viss tid som du anger, aktiveras skärmsläckaren så att spökbilder inte blir inbrända i
skärmen.
•• Av / 2 timmar / 4 timmar / 8 timmar / 10 timmar
Skärmskydd
Tid för autoskydd
Inbränningsskydd
Av
Inbränningsskydd
För att minska risken för skärminbränning är enheten försedd med inbränningsskyddstekniken Inbränningsskydd.
Inbränningsskydd flyttar bilden en aning på skärmen.
Med inställningen för Inbränningsskydd Tid kan du programmera tiden mellan bildskiftningen i minuter.
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Pixelskiftning
Minimera risken för bildinbränning genom att flytta bilden ett antal pixlar horisontellt eller vertikalt.
•• Pixelskiftning (Av / På)
――Vågrät, Lodrät och Tid aktiveras bara när Pixelskiftning är inställd på På.
•• Vågrät: Anger hur många pixlar skärmen ska flyttas horisontellt.
•• Lodrät: Anger hur många pixlar skärmen ska flyttas vertikalt.
•• Tid: Ange tidsintervallet för den horisontella respektive vertikala förflyttningen.
Tillgängliga Pixelskiftning-inställningar och optimala inställningar.
Tillgängliga inställningar
Optimala inställningar
Vågrät (pixlar)
0~4
4
Lodrät (pixlar)
0~4
4
Tid (minuter)
1 min ~ 4 min
4 min
――Värdet för Pixelskiftning kan variera beroende på produktens storlek (tum) och läge.
――Om man visar en stillbild eller en 4:3-bild under en längre stund kan detta göra att bilden bränns in i skärmen. Detta är inte ett fel
hos produkten.
77
Timer
Inbränningsskydd
Du kan ställa in timern för Inbränningsskydd.
Pixelskiftning
Funktionen Inbränningsskydd stoppas automatiskt efter en angiven tid.
Timer
Timer
Direktvisning
Av
Av
Upprepa: Visa mönstret för bildinbränningsskydd som ställts in med angivna tidsintervall (Period) i Läge.
Intervall: Visa mönstret för bildinbränningsskydd som ställts in på en angiven tidsperiod (från Starttid till Sluttid) i Läge.
――Läge, Period, Tid, Starttid och Sluttid aktiveras bara när Timer är inställd på Upprepa eller Intervall.
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
•• Läge: Välj ett mönster för skärmskydd som ska visas.
‒‒ Pixel: Pixlar på skärmen växlar kontinuerligt i svart.
‒‒ Rullande fält: Ett lodrätt fält rör sig från vänster till höger.
‒‒ Tonande skärm: Hela skärmen blir först ljusare och sedan mörkare.
――Mönstren Rullande fält och Tonande skärm visas bara en gång oavsett angivna perioder eller tider för upprepning.
•• Period: Ange tidsintervallet för att aktivera Inbränningsskydd-funktionen.
――Det här alternativet är aktiverat om Upprepa är inställt på Timer.
•• Tid: Ange hur länge Inbränningsskydd-funktionen ska vara på.
――Aktiverat när Timer är inställt på Upprepa och Läge är inställt på Pixel.
•• Starttid: Ange starttiden om du vill aktivera skärmskyddsfunktionen.
――Det här alternativet är aktiverat om Intervall är inställt på Timer.
•• Sluttid: Ange sluttiden om du vill inaktivera skärmskyddsfunktionen.
――Det här alternativet är aktiverat om Intervall är inställt på Timer.
78
Direktvisning
Inbränningsskydd
Välj den skärmsläckare du vill ska visas direkt.
•• Av / Pixel / Rullande fält / Tonande skärm
Pixelskiftning
Timer
Direktvisning
Av
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
79
Meddelandevisning
Källinformation
Välj om skärmmenyn ska visas när ingångskällan ändras.
MENU m → Skärmdisplay → Meddelandevisning → ENTER E
Meddelandevisning
•• Av / På
Inget signalmeddelande
Källinformation
På
Inget signalmeddelande
På
MDC Meddelande
På
Hämtningsstatus-meddelande
Av
Välj om skärmmenyn för ingen signal ska visas när ingen signal har upptäckts.
•• Av / På
MDC Meddelande
Välj om skärmmenyn för MDC ska visas när produkten kontrolleras av MDC-programmet.
•• Av / På
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Hämtningsstatus-meddelande
Välj om du vill att statusen ska visas när du laddar ned innehåll från en server eller annan enhet.
•• Av / På
80
Språk
Ställ in menyspråk.
――En ändring i språkinställningen tillämpas bara för skärmmenyerna. Den används inte för andra funktioner i datorn.
MENU m → Skärmdisplay → Språk → ENTER E
Skärmdisplay
Språk
Svenska
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Återställ skärmdisplay
Det här alternativet återställer de aktuella inställningarna under Skärmdisplay till fabriksinställningarna.
MENU m → Skärmdisplay → Återställ skärmdisplay → ENTER E
Skärmdisplay
Återställ skärmdisplay
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
81
Kapitel 08
Nätverk
Nätverksstatus
Öppna nätverksinställningar
MENU m → Nätverk → Nätverksstatus → ENTER E
MENU m → Nätverk → Öppna nätverksinställningar → ENTER E
Du kan kontrollera aktuell nätverks- och Internet-status.
Konfigurera nätverksinställningarna så att du kan använda olika smarta funktioner som sökning på
webben, delning av material genom ett hemmanätverk och funktionsuppdateringar.
Nätverkstyp
•• Trådlös / Kabel
――För modellerna (LH55OHFPVBC, LH46OHFPVBC) som inte stöder trådlös kommunikation visas bara Inst. för
trådbundet nätverk-menyn.
82
Nätverksinställningar (kabelanslutet)
•• Beroende på hur nätverket är konfigurerat kan du kanske ansluta produkten till det lokala nätverket
genom att koppla LAN-porten på baksidan av produkten direkt till ett nätverksvägguttag med en
LAN-kabel.
Se bilden nedan. Observera att vägguttaget är anslutet till ett modem eller en router någon
annanstans i huset.
Ansluta till ett kabelnätverk
Det finns tre sätt att ansluta produkten till det lokala nätverket med en kabel.
•• Du kan ansluta produkten till det lokala nätverket genom att koppla LAN-porten på baksidan av
produkten till ett externt modem med en LAN-kabel.
LAN
LAN-porten på väggen
RJ45
Se bilden nedan.
LAN
Externt modem
(ADSL/VDSL)
Modemporten på väggen
Modemkabel
RJ45
Nätverkskabel
•• Du kan ansluta produkten till det lokala nätverket genom att koppla LAN-porten på baksidan av
produkten till en IP-delare som är ansluten till ett externt modem. Använd en LAN-kabel när du
ansluter. Se bilden nedan.
Modemporten på väggen
Externt modem
(ADSL/VDSL)
LAN
IP-delare
(med DHCP-server)
RJ45
Nätverkskabel
Om du har ett dynamiskt nätverk bör du använda ett ADSL-modem eller en router med stöd för
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Modem och routrar med stöd för DHCP tillhandahåller
automatiskt de värden för IP-adress, nätmask, gateway och DNS som behövs för att produkten ska få
åtkomst till Internet. Du behöver därför inte ange dem manuellt. De flesta hemmanätverk är dynamiska
nätverk.
En del nätverk kräver en statisk IP-adress. Om ditt nätverk kräver en statisk IP-adress måste du ange
värdena för IP-adress, nätmask, gateway och DNS manuellt på produktens kabelinställningsskärm när
du upprättar nätverksanslutningen. Du kan få värdena för IP-adress, nätmask, gateway och DNS från din
Internet-leverantör.
Om datorn använder Windows kan du även få dessa värden via datorn.
――Du kan använda ADSL-modem med stöd för DHCP om nätverket kräver en statisk IP-adress.
――ADSL-modem med stöd för DHCP kan också användas med statiska IP-adresser.
Modemkabel
Nätverkskabel
Nätverkskabel
83
2
Klicka på Status i listmenyn som visas.
3
Klicka på fliken Support i dialogrutan som visas.
Automatiskt Öppna nätverksinställningar(kabelanslutet)
4
Klicka på knappen Details på fliken Support. Nätverksanslutningsvärdena visas.
Anslut till nätverket med en nätverkskabel.
Manuell inställning
Ställ in nätverksanslutningen på att använda Internet-tjänster för att utföra programuppgraderingar.
Kontrollera först att nätverkskabeln är ansluten.
Automatisk inställning
1
Ställ in Nätverkstyp på Kabel på Öppna nätverksinställningar-sidan.
2
Tryck på Anslut-knappen för att påbörja Öppna nätverksinställningar.
‒‒ Anslut-knappen fungerar bara om nätverkskabeln är ansluten ordentligt.
3
Nätverkstestskärmen visas och nätverksanslutningen verifieras.
När anslutningen har verifierats visas meddelandet ”Trådbundet nätverk och Internetanslutning
slutförda.”.
――Kontrollera anslutningen till LAN-porten om anslutningsprocessen inte fungerar.
――Om den automatiska processen inte kan hitta nätverksanslutningsvärdena, eller om du vill ställa in
1
Ställ in Nätverkstyp på Kabel på Öppna nätverksinställningar-sidan.
2
Tryck på Anslut-knappen för att påbörja Öppna nätverksinställningar.
‒‒ Anslut-knappen fungerar bara om nätverkskabeln är ansluten ordentligt.
3
Nätverkstestskärmen visas och verifikationsprocessen påbörjas. Tryck på Stopp.
Verifikationsprocessen avslutas.
4
Välj IP-inst. på skärmen för nätverksanslutning. Skärmen IP-inst. visas.
5
Välj fältet längst upp, tryck på E och ställ sedan in IP-inst. på Ange manuellt. Upprepa
inmatningsprocessen för varje fält i din IP-adress.
――Om du ställer in IP-inst. på Ange manuellt ändras DNS Setting automatiskt till Ange manuellt.
6
När du är klar väljer du OK längst ned på sidan och trycker på E. Nätverkstestskärmen visas och
verifikationsprocessen påbörjas.
7
När anslutningen har verifierats visas meddelandet ”Trådbundet nätverk och Internetanslutning
slutförda.”.
anslutningen manuellt går du till nästa avsnitt,
Manuellt Öppna nätverksinställningar (kabelanslutet)
På arbetsplatser kan det hända att man använder statiska IP-adresser.
Om detta är fallet frågar du nätverksadministratören efter en IP-adress, nätmask samt adresser till
gateway och DNS-server. Ange dessa värden manuellt.
Skaffa nätverksanslutningsvärden
Gör så här om du vill visa nätverksanslutningsvärden på de flesta datorer som använder Windows.
1
Högerklicka på nätverksikonen längst ned till höger på skärmen.
84
Nätverksinställningar (trådlöst)
Automatisk nätverkskonfiguration (trådlöst)
――Modeller som inte stöder trådlös kommunikation: LH55OHFPVBC, LH46OHFPVBC
De flesta trådlösa nätverkssystem har ett valfritt säkerhetssystem som kräver att enheter som ansluter
till nätverket skickar en krypterad säkerhetskod som kallas för åtkomstnyckel eller Säkerhetskod.
Säkerhetskod bygger på ett lösenord, vanligtvis ett ord eller en serie bokstäver och siffror av en angiven
längd som du uppmanades ange när du ställde in säkerheten för det trådlösa nätverket. Om du använder
den här metoden när du ställer in nätverksanslutningen och har en Säkerhetskod för det trådlösa
nätverket, måste du ange lösenordet under den automatiska eller manuella inställningen.
Ansluta till ett trådlöst nätverk
Trådlös IP-delare
(router med DHCP-server)
LAN-porten på väggen
Automatisk inställning
1
Ställ in Nätverkstyp på Trådlös på Öppna nätverksinställningar-sidan.
2
Funktionen Nätverk söker efter tillgängliga trådlösa nätverk. När sökningen är färdig visas en lista
över tillgängliga nätverk.
3
Nätverkskabel
Samsung rekommenderar att du använder IEEE 802.11n. När du spelar upp en video via en
nätverksanslutning kanske den inte spelas upp mjukt.
――Välj en kanal som inte används för den trådlösa IP-delaren. Om kanalen som ställs in för den trådlösa IPdelaren redan används av en annan enhet i närheten, kan det leda till störningar och kommunikationsfel.
――Produkten har endast stöd för följande trådlösa nätverkssäkerhetsprotokoll.
Om du väljer läget Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n och krypteringstypen är inställd på WEP, TKIP
――Om routern inte hittas efter ett andra försök väljer du Stopp-knappen.
Knappen Lägg till nätverk visas.
4
Om skärmen Ange lösenord visas går du till steg 5. Om du väljer en trådlös router som inte har
säkerhetsinställningar går du till steg 7.
5
Om routern har säkerhetsfunktioner anger du Ange lösenord (säkerhetsnyckeln eller PIN-koden).
6
När du är klar flyttar du markören till Klart med högerpilknappen och trycker på E.
Nätverksanslutningsskärmen visas och verifikationsprocessen påbörjas.
eller TKIP AES (WPS2Mixed) för anslutningspunkten eller den trådlösa routern, stöder Samsungs produkter
inte en anslutning i enlighet med nya Wi-Fi-certifieringsspecifikationer.
――Om den trådlösa routern har stöd för WPS (Wi-Fi Protected Setup), kan du ansluta till nätverket via PBC (Push
Button Configuration) eller PIN (Personal Identification Number). WPS konfigurerar automatiskt SSID- och
Välj ett nätverk i nätverkslistan med knappen ▲ eller ▼, och tryck sedan två gånger på knappen E.
――Om den önskade trådlösa routern inte visas väljer du Uppdatera för att söka igen.
――En anslutning till routern upprättas, men det går inte att komma ut på Internet.
7
När anslutningen har verifierats visas meddelandet ”Konfigurationen av trådlöst nätverk och
Internetanslutning är klara.”.
WPA-nyckeln i båda lägena.
――Anslutningsmetoder: Du kan ställa in den trådlösa nätverksanslutningen på tre olika sätt.
Automatisk inställning (med funktionen för automatisk nätverkssökning), manuell inställning WPS(PBC)
85
Manuell nätverkskonfiguration (trådlöst)
Manuell inställning
På arbetsplatser kan det hända att man använder statiska IP-adresser.
1
Ställ in Nätverkstyp på Trådlös på Öppna nätverksinställningar-sidan.
2
Funktionen Nätverk söker efter tillgängliga trådlösa nätverk. När sökningen är färdig visas en lista
över tillgängliga nätverk.
Om detta är fallet frågar du nätverksadministratören efter en IP-adress, nätmask samt adresser till
gateway och DNS-server. Ange dessa värden manuellt.
Skaffa nätverksanslutningsvärden
3
――Om routern inte hittas efter ett andra försök väljer du Stopp-knappen.
Gör så här om du vill visa nätverksanslutningsvärden på de flesta datorer som använder Windows.
1
Högerklicka på nätverksikonen längst ned till höger på skärmen.
2
Klicka på Status i listmenyn som visas.
3
4
Välj ett nätverk i nätverkslistan med knappen u eller d, och tryck sedan två gånger på knappen E.
――Om den önskade trådlösa routern inte visas väljer du Uppdatera för att söka igen.
4
Om skärmen Ange lösenord visas går du till steg 5. Om du väljer en trådlös router som inte har
säkerhetsinställningar går du till steg 7.
Klicka på fliken Support i dialogrutan som visas.
5
Om routern har säkerhetsfunktioner anger du Ange lösenord (säkerhetsnyckeln eller PIN-koden).
Klicka på knappen Details på fliken Support. Nätverksanslutningsvärdena visas.
6
När du är klar flyttar du markören till Klart med högerpilknappen och trycker på E.
Nätverksanslutningsskärmen visas och verifikationsprocessen påbörjas.
7
Välj Stopp medan nätverksanslutningarna håller på att upprättas. Detta stoppar anslutningsförsöket.
8
Välj IP-inst. på skärmen för nätverksanslutning. Skärmen IP-inst. visas.
9
Välj fältet längst upp, tryck på E och ställ sedan in IP-inst. på Ange manuellt. Upprepa
inmatningsprocessen för varje fält i din IP-adress.
――Om du ställer in IP-inst. på Ange manuellt ändras DNS Setting automatiskt till Ange manuellt.
10 När du är klar väljer du OK längst ned på sidan och trycker på E. Nätverkstestskärmen visas och
verifikationsprocessen påbörjas.
11
När anslutningen har verifierats visas meddelandet ”Konfigurationen av trådlöst nätverk och
Internetanslutning är klara.”.
86
WPS(PBC)
Hur du gör inställningarna med WPS(PBC)
Om routern har en WPS(PBC)-knapp följer du dessa steg.
1
Ställ in Nätverkstyp på Trådlös på Öppna nätverksinställningar-sidan.
2
Välj WPS(PBC), tryck på E och tryck sedan på E igen.
3
Tryck på knappen WPS(PBC) på routern inom 2 minuter. Produkten hämtar automatiskt alla
nätverksinställningsvärden som behövs och ansluter till nätverket.
4
Nätverksanslutningsskärmen visas och nätverksinställningen utförs.
87
Servernätverksinställn.
Proxyserver
Ställ in proxyserveranslutningen och relaterade funktioner.
MENU m → Nätverk → Servernätverksinställn. → ENTER E
Anslut till server
•• Adress / Port / ID / Lösenord
――Adress / Port / ID och Lösenord aktiveras bara när Proxyserver är inställd på På.
Om du vill köra Spelare, ansluter du till ett nätverk.
•• Serveradress / SSL / Port
――Om alternativet SSL är aktiverat, konfigureras servern för användning av https och all dataöverföring
krypteras.
――Ange IP-adress och portnummer för servern. Använd portnumret 7001. (Om du inte kan ansluta till servern
med portnummer 7001 kan du kontakta serveradministratören för att få rätt portnummer och sedan ändra
portnumret.)
MagicInfo-läge
Välj MagicInfo-läge utifrån vilken miljö du tänker använda produkten i.
•• Lite / Premium
Serveråtkomst
Välj en metod för att ansluta till servernätverket.
•• Tillåt / Neka
FTP-läge
Ange driftläge för FTP.
•• Aktiv / Passiv
88
Wi-Fi Direct
Om du vill använda den här funktionen
måste din mobila enhet stödja Wi-Fi
MENU m → Nätverk → Wi-Fi Direct → ENTER E
Direct.
Ställ in för att ansluta produkten till trådlösa mobila enheter. Med den här funktionen kan du ansluta trådlösa mobila enheter till produkten direkt utan router.
――Modeller som inte stöder trådlös kommunikation: LH55OHFPVBC, LH46OHFPVBC
Så här ansluter du den mobila enheten till produkten med Wi-Fi Direct:
1
Gå till skärmen Wi-Fi Direct. Produkten söker efter enheter.
2
Aktivera Wi-Fi Direct-funktionen på enheten. Välj önskad trådlös enhet.
•• PBC (Push Button Configuration): Tryck på knappen WPS(PBC) på den trådlösa enheten inom 2 minuter. Produkten hämtar automatiskt alla nätverksinställningsvärden
som behövs och ansluter till nätverket.
•• PIN-kod: Ange den visade PIN-kod-koden på enheten.
――Om du vill koppla från enheten markerar du den anslutna trådlösa enheten och väljer sedan Frånkopplad.
89
Mobilenhetshanteraren
Tillåt att andra enheter i ditt nätverk, som smartphones och surfplattor, delar innehåll med din produkt.
――Modeller som inte stöder trådlös kommunikation: LH55OHFPVBC, LH46OHFPVBC
Åtkomstmeddelande
Visa ett meddelande när en enhet ansluts för första gången.
Stäng av Åtkomstmeddelande för att ansluta enheter automatiskt.
――Funktionen Wi-Fi Direct stöds inte.
•• Av / Endast första gången / Alltid på
Mobilenhetslista
Visa och hantera anslutna enheter.
Enhetsnamn
MENUm → Nätverk → Enhetsnamn → ENTERE
Välj eller ange ett enhetsnamn.
Namnet kan visas på nätverksfjärrkontroller i nätverket.
•• [Signage]-skärm 1 ~ 6 / Anv.inmatn.
90
Kapitel 09
System
Tillgänglighet
Menytransparens
Reglera menyrutans transparens.
MENU m → System → Tillgänglighet → ENTER E
System
Tillgänglighet
Gör inställningar
•• Hög / Låg
Hög kontrast
Ange bakgrund och teckensnitt för högkontrastfärger i menyn. Menytransparenser blir ogenomskinliga när alternativet är
aktiverat.
•• Av / På
Tid
Byt källa automatiskt
Förstora
Strömkontroll
Ange om markerade objekt ska förstoras i menyn.
Ekolösning
•• Av / På
Fläkt och temperatur
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
91
Gör inställningar
Gå igenom den ursprungliga installationen som du gjorde första gången du använde den här produkten.
――Ange din PIN-kod med fyra siffror. Standard-PIN-koden är ”0–0–0–0”.
Om du vill ändra PIN-koden använder du funktionen Ändra PIN.
MENU m → System → Gör inställningar → ENTER E
System
Tillgänglighet
Gör inställningar
Tid
Byt källa automatiskt
Strömkontroll
Ekolösning
Fläkt och temperatur
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
92
Tid
Du kan konfigurera Ställ klockan och Sovtimer. Konfigurera olika tidsrelaterade inställningar.
MENU m → System → Tid → ENTER E
Ställ klockan
――Tryck på INFO-knappen om du vill se aktuell tid.
Tid
Välj Ställ klockan. Välj Datum eller Tid och tryck sedan på E.
Ange siffror med sifferknapparna eller tryck på uppåt- och nedåtpilknapparna. Tryck på vänster- och högerpilknapparna för att
flytta mellan fälten. Tryck på E när du är klar.
Ställ klockan
――Du kan ställa in Datum och Tid direkt genom att trycka på sifferknapparna på fjärrkontrollen.
NTP-inställning
DST
På
Sovtimer
Av
Fördröjning Ström på
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
0
NTP-inställning
Konfigurera serverns URL och tidszon för att använda nätverkstid.
DST
Växlar funktionen DST (sommartid) av eller på.
Av / På
•• Startdatum: Ange startdatum för sommartid.
•• Slutdatum: Ange slutdatum för sommartid.
•• Tidförskjutning: Ange korrekt tidsförskjutning för din tidszon.
――Startdatum, Slutdatum och Tidförskjutning aktiveras bara när DST är inställd på På.
Sovtimer
Stänger automatiskt av produkten efter en förinställd tidsperiod.
(Av / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 150 min / 180 min)
――Välj en tidsperiod med uppåt- och nedåtpilknapparna, och tryck sedan på E. Om du vill avbryta Sovtimer väljer du Av.
Fördröjning Ström på
Vid anslutning till flera produkter bör du justera starttiden för varje enskild produkt för att undvika överbelastning (inom 0–50
sekunder).
93
Byt källa automatiskt
Om du slår på skärmen med Byt källa automatiskt På och det tidigare valet av videokälla inte är aktivt, söker skärmen
automatiskt efter olika videoingångskällor för aktiv video.
MENU m → System → Byt källa automatiskt → ENTER E
Byt källa automatiskt
Byt källa automatiskt
När Byt källa automatiskt är På avsöks skärmens videokälla automatiskt efter aktiv video.
Valet Primär källa aktiveras om den aktuella ingångskällan inte identifieras.
Byt källa automatiskt
Av
Primär återställningsk.
Av
Primär källa
Sekundär källa
Alla
HDMI 1
Valet Sekundär källa aktiveras om ingen primär videokälla är tillgänglig.
Om både de primära och sekundära ingångskällorna inte går att identifiera utför skärmen två sökningar efter en aktiv källa,
där varje sökning kontrollera primär och sedan sekundär källa. Om båda sökningarna misslyckas återgår skärmen till första
videokällan och visar ett meddelande som indikerar att det inte finns någon signal.
Primär återställningsk.
Välj om du vill återställa den valda primära ingångskällan när en primär ingångskälla är ansluten.
――Funktionen Primär återställningsk. inaktiveras om Primär källa är inställd Alla.
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Primär källa
Ange Primär källa för den automatiska ingångskällan.
Sekundär källa
Ange Sekundär källa för den automatiska ingångskällan.
――Funktionen Sekundär källa inaktiveras om Primär källa är inställd Alla.
94
Strömkontroll
Autopåslagning
Med den här funktionen startas produkten automatiskt när kontakten sätts in. Du behöver inte trycka på strömknappen.
MENU m → System → Strömkontroll → ENTER E
•• Av / På
Strömkontroll
Max. energisparläge
Autopåslagning
Av
Max. energisparläge
På
•• Av / På
Vilolägeskontroll
På
Vilolägeskontroll
Nätverk standby
Av
Strömknapp
Endast ström på
Spara energi genom att stänga av datorskärmen när datorn inte används under en viss tid.
Du kan ställa in skärmen i standby-läge för att användas när en ingångssignal tas emot.
•• Auto
Energisparläget aktiveras om inga ingångssignaler identifieras även om en källenhet är ansluten till skärmen.
Meddelandet Ingen signal visas om ingen källenhet är ansluten.
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
•• Av
Meddelandet Ingen signal visas om inga ingångssignaler upptäcks.
――Om Ingen signal visas trots att källenheten är ansluten ska du kontrollera kabelanslutningen.
――Om Inget signalmeddelande är inställd på Av kommer Ingen signal-meddelandet inte att visas.
Om detta är fallet ställer du in Inget signalmeddelande på På.
•• På
Energisparläget aktiveras när det inte finns någon insignal.
95
Nätverk standby
Strömkontroll
Med den här funktionen behålls nätverksströmmen på när produkten stängs av.
Autopåslagning
Av
Max. energisparläge
På
Vilolägeskontroll
På
Nätverk standby
Av
Strömknapp
Endast ström på
•• Av / På
Strömknapp
Strömknappen på fjärrkontrollen
kan ställas in på att slå på strömmen eller att slå på eller av strömmen.
•• Endast ström på: Ställ in strömknappen på fjärrkontrollen
•• Ström på/av: Ställ in strömknappen på fjärrkontrollen
på att bara slå på strömmen.
på att slå på eller av strömmen.
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
96
Ekolösning
Ljusstyrkebegränsning
Begränsa skärmens maximala bakgrundsbelysningsnivå.
MENU m → System → Ekolösning → ENTER E
•• Av: Av gör att du kan använda den maximala tillgängliga ljusstyrkan.
•• På: På förhindrar användning av maximal ljusstyrka och sparar energi.
Ekolösning
Energisparläge
Ljusstyrkebegränsning
Av
Energisparläge
Av
Ekosensor
Av
Skärmlampschema
Av
Ekosensor
Standby, ej sign.
Av
För att spara mer energi kommer bildinställningarna automatiskt att anpassas till ljuset i rummet.
Autoavst.
Av
Minska strömförbrukningen genom att justera skärmens ljusstyrka.
•• Av / Låg / Medium / Hög
•• Av / På
――Om du ändrar Bakgrundsljus-inställningen under Bild medan Ekosensor är på, inaktiveras Av.
――Ställ in Ekosensor på Av om skärmkontrasten inte är tillräcklig. Om Ekosensor är Av kanske den inte uppfyller energikraven.
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Min bakgrgrundsbelysning
När Ekosensor är På kan du ändra skärmens lägsta ljusstyrka manuellt. Min bakgrgrundsbelysning är det mörkaste
bakgrundsbelysningsläget. Kontrollera att Min bakgrgrundsbelysning-inställningen är lägre än Bakgrundsljus-inställningen.
――Om Ekosensor är På kan skärmens ljusstyrka ändras (bli något ljusare eller mörkare) beroende på den omgivande ljusstyrkan.
97
Skärmlampschema
Ekolösning
Ljusstyrkebegränsning
Av
Energisparläge
Av
Ekosensor
Av
Skärmlampschema
Av
Standby, ej sign.
Av
Autoavst.
Av
Skärmlampschema
Aktivera eller inaktivera belysningsschemat.
•• Av / På
Schema1, Schema2
Tid
Panelens ljusstyrka kommer att ändras till den ljusstyrka som ställts in under Ljus vid en angiven tidpunkt.
Ljus
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Justera panelens ljusstyrka. Ju närmare 100 desto ljusare blir panelen.
•• 0 – 100
Standby, ej sign.
Spara energi genom att stänga av enheten när den inte tar emot någon signal från en källenhet.
•• Av / 15 min / 30 min / 60 min
――Inaktiverat när en ansluten dator är i energisparläge.
――Produkten slås automatiskt av vid en angiven tid. Tiden kan ändras efter behov.
Autoavst.
Produkten stängs av automatiskt om du inte trycker på en knapp på fjärrkontrollen eller rör en knapp på produktens frontpanel
inom angivet antal timmar för att förhindra överhettning.
•• Av / 4 timmar / 6 timmar / 8 timmar
98
Fläkt och temperatur
MENU m → System → Fläkt och temperatur → ENTER E
Skyddar produkten genom att kontrollera fläkthastighet och intern temperatur.
Fläktkontroll
Väljer automatiskt eller manuell för inställning av fläkthastighet.
System
•• Auto / Manuellt
Fläkt och temperatur
Inst. fläkthastighet
Ställer in fläkthastigheten inom intervallet 0 till 100.
――Aktiverad när Fläktkontroll är inställd som Manuellt.
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Utomhusläge
Om du vill använda produkten i låga temperaturer under 0 ˚C måste du ställa in Utomhusläge på "På.″
Med den här funktionen hålls produktens invändiga temperatur jämn så att den kan startas korrekt när den slås på.
•• Av / På
――Koppla inte från strömsladden när den här funktionen är inställd på "På.″
――Produktens energiförbrukning är högre när den är avstängd om den här funktionen är inställd på “På” istället för ”Av.″
Temperaturkontroll
Den här funktionen identifierar produktens invändiga temperatur. Du kan specificera temperaturområdet som är acceptabelt.
Standardtemperaturen är 90 °C.
Den rekommenderade användningstemperaturen för den här produkten är 75 till 90 °C (baserat på en omgivningstemperatur
på 50 °C).
――Skärmen blir automatiskt mörkare om den aktuella temperaturen överskrider den angivna temperaturgränsen. Om temperaturen
fortsätter att stiga slås produkten av för att förhindra överhettning.
99
Ingångsenhetshanterare
MENU m → System → Ingångsenhetshanterare → ENTER E
Konfigurera alternativ för externa inmatningsenheter som är anslutna till produkten.
Tangentbordsspråk
Konfigurera vilken tangentkombination som ska användas för att ändra inmatningsspråk.
Ingångsenhetshanterare
Tangentbordsspråk
Tangentbordstyp
Tangentbordstyp
Ange tangentbordets typ.
Genväg för inmatningsspråk
Genväg för inmatningsspråk
Välj kortkommandon för att växla mellan indataspråk.
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Spela via
Välj Spela via-läge utifrån vilken miljö du tänker använda produkten i.
Startskärmen kan se olika ut beroende på inställningarna.
•• MagicInfo / URL-startare
MENU m → System → Spela via → ENTER E
System
Spela via
MagicInfo
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
100
Ändra PIN
Skärmen Ändra PIN visas.
MENU m → System → Ändra PIN → ENTER E
Produkten har lagrat din nya PIN-kod.
Välj valfri fyrsiffrig kombination som PIN-kod och skriv in den i Ange ny PIN. Skriv samma fyra siffror en gång till i Bekräfta ny
PIN.
――Standardlösenord: 0–0–0–0
System
Ändra PIN
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
101
Säkerhet
Säkerhetslåset är på
――Ange din PIN-kod med fyra siffror. Standard-PIN-koden är ”0–0–0–0”.
MENU m → System → Säkerhet → ENTER E
Om du vill ändra PIN-koden använder du funktionen Ändra PIN.
Alla menyer och knappar på produkten och fjärrkontrollen utom knappen LOCK på fjärrkontrollen låses av funktionen
Säkerhetslåset är på.
Säkerhet
När du vill låsa upp menyer och knappar trycker du på LOCK och anger lösenordet (standardlösenord: 0–0–0–0).
Säkerhetslåset är på
Knappen Ström på
På
Knappen Ström på
USB Automatiskt spellås
På
Aktivera den här funktionen när du vill att det ska gå att sätta på enheten med strömknappen på fjärrkontrollen medan
Säkerhetslåset är på är aktverat.
Mobilanslutningslås
Av
•• Av / På
Fjärrhantering
USB Automatiskt spellås
Välj om MagicInfo-innehåll ska spelas upp automatiskt på en ansluten USB-enhet.
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
•• Av
Spela upp MagicInfo-innehåll som sparats på USB-enheten automatiskt.
•• På
Spela inte upp MagicInfo-innehåll som sparats på USB-enheten automatiskt.
――När du ansluter en USB-enhet som innehåller MagicInfo-innehåll visas “USB Automatiskt spellås : På” i fem sekunder.
Mobilanslutningslås
Hindra andra enheter i ditt nätverk, som smartphones och surfplattor, från att dela innehåll med din Signage.
•• Av / På
Fjärrhantering
Du kan Tillåt eller Neka externa kommandon för att få tillgång till enheten via ett nätverk.
•• Den ändrade inställningen kvarstår även efter det att produkten har stängts av och slås på med hjälp av panelknappen
eller strömbrytaren.
102
Allmänt
Smart säkerhet
Nedan beskrivs några av de säkerhetsfunktioner som skyddar din skärmenhet och anslutna lagringsenheter mot virus.
MENU m → System → Allmänt → ENTER E
Sök
Allmänt
Kontrollera att din skärmenhet och anslutna lagringsenheter inte drabbats av virus.
Smart säkerhet
Anynet+ (HDMI-CEC)
På
HDMI Hot Plug
På
Anpassad logotyp
Spelläge
Töm lagringsutrymmet
Isolerade
En lista över alla objekt som har isolerats för att de innehåller virus.
Realtidsövervakning
Av
Söker efter virus genom att övervaka skärmenheten i realtid.
Övervakningsresultat
Visa listan över filer, nätverk och processer som har blockerats.
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
103
Anynet+ (HDMI-CEC)
Allmänt
Smart säkerhet
Anynet+ (HDMI-CEC)
På
HDMI Hot Plug
På
•• Av / På
――Du kan endast styra Anynet+-enheter med produktens fjärrkontroll, inte med knapparna på produkten.
――Produktens fjärrkontroll kanske inte fungerar i vissa situationer. Välj i så fall Anynet+-enheten igen.
Anpassad logotyp
Spelläge
Anynet+ är en funktion du kan använda för att styra alla anslutna Samsung-enheter med stöd för Anynet+ med fjärrkontrollen
till din Samsung-produkt. Anynet+ -systemet kan bara användas med Samsung-enheter som har funktionen Anynet+. Du kan
kontrollera om din Samsung-enhet har den här funktionen genom att se efter om det finns en Anynet+ -logotyp på den.
――Anynet+ fungerar när AV-enheter med stöd för Anynet+ är i vänteläge eller på.
Av
――Anynet+ har stöd för totalt upp till 12 AV-enheter. Observera att du kan ansluta upp till 3 enheter av samma typ.
Töm lagringsutrymmet
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
104
Felsökning för Anynet+
Problem
Anynet+ fungerar inte.
Möjlig lösning
•• Kontrollera att enheten är en Anynet+-enhet. Anynet+-systemet har endast stöd för Anynet+-enheter.
•• Kontrollera att strömsladden till Anynet+ -enheten är ordentligt ansluten.
•• Kontrollera Anynet+ -enhetens Video/Audio/HDMI-kabelanslutningar.
•• Kontrollera om Anynet+ (HDMI-CEC) är inställt på På på System-menyn.
•• Kontrollera att fjärrkontrollen är Anynet+ -kompatibel.
•• Anynet+ fungerar inte i vissa situationer. (inledande installation)
•• Om du har tagit bort och sedan återanslutit HDMI-kabeln bör du söka efter enheter igen, eller slå av och sedan slå på produkten.
•• Kontrollera om Anynet+ -funktionen på Anynet-enheten är aktiverad.
Jag vill starta Anynet+.
•• Kontrollera om Anynet+-enheten är ordentligt ansluten till produkten, och kontrollera om Anynet+ (HDMI-CEC) är inställt på På
på System-menyn.
Jag vill avsluta Anynet+.
•• Tryck på knappen SOURCE på fjärrkontrollen och välj en enhet som inte är en Anynet+ -enhet.
Meddelandet Frånkoppling av
anslutning till Anynet+... visas
på skärmen.
•• Du kan inte använda fjärrkontrollen när du konfigurerar Anynet+ eller växlar till ett visningsläge.
The Anynet+-enheten spelar
inte upp materialet.
•• Du kan inte använda uppspelningsfunktionen när den inledande installationen pågår.
Den anslutna enheten visas
inte.
•• Kontrollera om enheten har stöd för Anynet+ -funktioner.
•• Använd fjärrkontrollen efter att produkten har slutfört Anynet+ -konfigurationen eller är klar med växlingen till Anynet+.
•• Kontrollera att HDMI-kabeln är ordentligt ansluten.
•• Kontrollera om Anynet+ (HDMI-CEC) är inställt på På på System-menyn.
•• Sök efter Anynet+ -enheter igen.
•• Det krävs en HDMI-anslutning för Anynet+. Kontrollera att enheten är ansluten till produkten med en HDMI-kabel.
•• En del HDMI-kablar har kanske inte stöd för Anynet+ -funktionerna.
•• Om anslutningen har avbrutits på grund av ett strömavbrott eller om HDMI-kabeln har kopplats ur, gör du om enhetssökningen.
105
HDMI Hot Plug
Allmänt
Den här funktionen används för att aktivera en tidsfördröjning innan en DVI/HDMI-källenhet startas.
Smart säkerhet
•• Av / På
Anynet+ (HDMI-CEC)
På
HDMI Hot Plug
På
Du kan hämta, välja och ställa in visningstiden för en anpassad logotyp som visas när produkten slås på.
Anpassad logotyp
Spelläge
Töm lagringsutrymmet
Anpassad logotyp
•• Anpassad logotyp
Av
――Du kan välja en anpassad logotyp (bild/video) eller stänga av den anpassade logotypskärmen.
――Du måste hämta den anpassade logotypen från en extern USB-enhet för att ställa in den anpassade logotypen.
•• Logotypvisningstid
――Om den anpassade logotypens typ är Bild, kan du ställa in Logotypvisningstid.
•• Hämta logotypfilen
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
――Du kan hämta en anpassad logotyp till produkten från en extern USB-enhet.
――Filnamnet på den anpassade logotypen som du vill hämta måste sparas som ”samsung”, helt i gemener.
――När det finns flera externa USB-anslutningar försöker produkten hämta den anpassade logotypen från den senaste enheten som
var ansluten till produkten.
Filrestriktioner för anpassad logotyp
•• För anpassad logotyp av bildtyp stöds endast bitmappsfiler (aRGB 32 bpp-format).
•• Upplösningen på den anpassade logotypen av bildtyp måste vara mellan minst 128 × 64 och skärmens maximala
upplösning. (Upplösningens horisontella/vertikala värden måste multipliceras med 4.)
•• För anpassade logotyper av videotyp stöds endast TS Stream-typer.
•• Den största videofilen som stöds är 150 MB. Den rekommenderade längden på en videofil är 20 sekunder eller mindre.
106
Spelläge
Allmänt
När du ansluter till en spelkonsol som PlayStation™ eller Xbox™ kan du få en mycket mer realistisk spelupplevelse genom att
välja spelläget.
Smart säkerhet
Anynet+ (HDMI-CEC)
På
HDMI Hot Plug
På
Anpassad logotyp
Spelläge
Töm lagringsutrymmet
Av
•• Av / På
――Föreskrifter och begränsningar för Spelläge
När du vill koppla bort spelkonsolen och ansluta en annan extern enhet ställer du in Spelläge på Av på inställningsmenyn.
Töm lagringsutrymmet
Ta bort filer och skapa utrymme för nya innehållsfiler. Filer på det senaste schemat kommer inte att tas bort.
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Återställ system
Det här alternativet återställer de aktuella inställningarna under System till fabriksinställningarna.
MENU m → System → Återställ system → ENTER E
System
Återställ system
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
107
Kapitel 10
Support
Programvaruuppdatering
Kontakta Samsung
MENU m → Support → Programvaruuppdatering → ENTER E
MENU m → Support → Kontakta Samsung → ENTER E
På Programvaruuppdatering-menyn kan du uppgradera produktens programvara till den senaste
versionen.
Läs den här informationen om produkten inte fungerar som den ska eller om du vill uppgradera
programvaran.
――Se till att inte stänga av strömmen förrän uppgraderingen är färdig. Produkten slås av och på automatiskt när
Du kan hitta information om våra Call Centers och hur du gör för att ladda ned produkter och
programvara.
programuppgraderingen är färdig.
――När du uppgraderar programvara återställs alla bild- och ljudinställningar du har gjort till standardvärdena.
――Kontakta Samsung och leta reda på produktens Modellkod och Programversion.
Vi rekommenderar att du skriver ned inställningarna så att du enkelt kan ställa in dem på nytt efter
uppgraderingen.
Uppdatera nu
Uppdatera programvaran till den senaste versionen.
――Aktuell version: Det här är den programversion som redan är installerad i produkten.
Återställ alla
MENU m → Support → Återställ alla → ENTER E
Det här alternativet återgår till aktuella inställningar för en visning och ställer in till fabriksinställningar.
Automatisk uppdatering
Med den här funktionen uppdateras produkten automatiskt när den inte används.
•• Av / På
108
Kapitel 11
Felsökningsguide
Innan du kontaktar Samsungs kundtjänst
–– Innan du kontaktar Samsungs
kundtjänst ska du testa produkten
enligt följande. Om problemet
kvarstår ska du kontakta Samsungs
kundtjänst.
Testa produkten
Kontrollera om produkten fungerar normalt genom att använda produkttestfunktionen.
Om skärmen förblir blank när LEd-lampan blinkar när produkten är korrekt ansluten till en dator ska du utföra produkttestning.
–– Om skärmen förblir blank ska
du kontrollera datorsystem,
1
Slå av både datorn och produkten.
2
Koppla från alla kablarna till produkten.
3
Slå på produkten.
4
Om Ingen signal visas fungerar produkten som den ska.
videostyrenhet och kabel.
Kontrollera upplösning och frekvens
Ej optimalt läge visas ett kort ögonblick om du har valt ett läge som överskrider en upplösning som stöds (se Upplösningar som stöds).
109
Kontrollera följande.
Installationsfel (datorläge)
Skärmen håller på att slås på och av.
Kontrollera kabelanslutningen mellan produkten och datorn och se till att anslutningen är säker.
Mellanslag hittas på alla fyra sidor av skärmvisningen när en
HDMI- eller HDMI-DVI-kabel ansluts till produkten och datorn.
Mellanslagen som hittas på skärmen har inget att göra med produkten.
Mellanslag på skärmen orsakas av datorn eller grafikkortet. För att lösa problemet ska du justera
skärmstorleken i HDMI- eller DVI-inställningar för grafikkortet.
Om grafikkortets inställningsmeny inte har något alternativ för att ändra skärmstorleken ska du
uppdatera grafikkortets drivrutin till senaste version.
(Kontakta tillverkaren av grafikkortet eller datorn för mer information om hur du ändrar
skärminställningarna.)
Skärmproblem
Ingen signal visas på skärmen.
Kontrollera att produkten är korrekt ansluten med en kabel.
Kontrollera att enheten som är ansluten till produkten som är påslagen.
Ej optimalt läge visas.
Meddelandet visas när en signal från grafikkortet överskrider produktens maximala upplösning och
frekvens.
Se tabellen för standardsignalläge och ställ in maximal frekvens enligt produktspecifikationerna.
Bilderna på skärmen ser förvridna ut.
Kontrollera kabelanslutningen till produkten.
Skärmen är inte klar. Skärmen är suddig.
Ställ in upplösning och frekvens till rekommenderad nivå.
Skärmen visas instabilet och skakigt.
Kontrollera upplösning och frekvens för dator och grafikkort och se till att de är inställda i ett intervall
som är kompatibelt med produkten. Sedan ändrar du skärminställningarna om det behövs genom att se
produktmenyn för ytterligare informatio och tabellen för standardsignalläge.
Det finns skuggor eller spökbilder till vänster på skärmen.
Skärmen är för ljus. Skärmen är för mörk.
Justera Ljusstyrka och Kontrast.
Skärmfärgen är ojämn.
Gå till Bild och justera Färgområde-inställningarna.
Vitt ser inte riktigt ut som vitt.
Gå till Bild och justera Vitbalans-inställningarna.
110
Skärmproblem
Det finns ingen bild på skärmen och strömlampan blinkar
varannan till varje hel sekund.
Produkten är i energisparläge.
Produkten stängs av automatiskt.
Gå till System och se till att Sovtimer är inställt på Av.
Tryck på valfri knapp på tangentbordet eller flytta på musen för att återgå till föregående skärm.
Om en dator är ansluten till produkten kontrollerar du datorns status.
Se till att strömkabeln är ordentligt ansluten till produkten och strömuttaget.
Om ingen signal från en ansluten enhet upptäcks stängs produkten av automatiskt efter 10 till 15
minuter.
Produktens bildkvalitet skiljer sig något åt från kvaliteten i
butiken där den inhandlades.
Använd en HDMI-kabel för att få HD-bildkvalitet (High-Definition).
Bilden ser inte normal ut.
Kodat videoinnehåll kan göra att bilden ser förvrängd ut i snabba rörliga scener, till exempel
sportevenemang eller actionfilmer.
Låg signalnivå eller dålig bildkvalitet kan göra att bilden ser förvrängd ut. Det betyder inte att produkten
är defekt.
En mobiltelefon inom en radie på en meter kan orsaka brus på analoga och digitala produkter.
Ljusstyrka och färg ser konstiga ut.
Gå till Bild och justera skärminställningarna, till exempel Bildläge, Färg, Ljusstyrka och Skärpa.
Gå till System och justera Energisparläge-inställningarna.
Återställ skärminställningarna till standardinställningarna.
Streck (röda, gröna eller blå) visas på skärmen.
Strecken visas när något är fel på DATA SOURCE DRIVER IC på bildskärmen. Kontakta Samsungs
kundtjänst för att lösa problemet.
Bilden verkar instabil och hänger sig sedan.
Bilden kan hänga sig om du använder en annan upplösning är den rekommenderade eller om signalen är
instabil. Du löser problemet genom att ändra datorupplösningen till den rekommenderade.
Det går inte att visa bilden i helskärm.
En uppskalad SD-innehållsfil (4:3) kan orsaka svarta fält på båda sidor av en HD-kanalskärm.
En videofilm i ett annat bildformat är produktens, kan orsaka svarta fält längst upp och längst ned på
skärmen.
Ändra skärmstorleken till helskärm på produkten eller källenheten.
111
Fjärrkontrollsfel
Fjärrkontrollen fungerar inte.
Se till att batterierna sitter i åt rätt håll (+/-).
Kontrollera om batteriet är slut.
Kontrollera om det är strömavbrott.
Se till att strömsladden är inkopplad.
Kontrollera speciell belysning eller neonskyltar som kan vara påslagna i närheten.
Källenhetsfel
Ett signalljud hörs när min dator startar.
Om en signal hörs när datorn startar ska du låta den komma på service.
Andra problem
Produkten luktar plast.
Plastlukten är normal och försvinner med tiden.
Ljudet eller bilden försvinner då och då.
Kontrollera kabelanslutningen och anslut den igen om det behövs.
Om du använder en mycket hård eller tjock kabel kan det skada ljud- och bildfiler.
Se till att kablarna är flexibla och hållbara. När du monterar produkten på en vägg bör du använda
högervinklade kablar.
Det förekommer små partiklar på kanterna av produkten.
Partiklarna tillhör produktdesignen. Produkten är inte skadad.
När jag försöker ändra datorns upplösning visas meddelandet
Den angivna upplösningen stöds inte..
Meddelandet Den angivna upplösningen stöds inte. visas om ingångskällans upplösning överstiger
bildskärmens maximala upplösning.
Du kan lösa problemet genom att ändra datorupplösningen till en upplösning som stöds av bildskärmen.
HDMI svärta fungerar inte på en HDMI-enhet med YCbCrutgång.
Funktionen är endast tillgänglig när en källenhet, till exempel en dvd-spelare och digital-tv-box, är
ansluten till produkten via en HDMI-kabel (RGB-signal).
112
Andra problem
Det hörs inget ljud i HDMI-läge.
Färgerna i bilden ser inte normala ut. Bild eller ljud är kanske inte tillgängliga. Det här kan inträffa om en
källenhet som bara har stöd för en äldre version av HDMI-standarden är ansluten till produkten.
En del datorgrafikkort känner inte automatiskt igen HDMI-signaler som inte innehåller ljud. Välj i så fall
en ljudingång manuellt.
PC
IR-sensorn fungerar inte.
Ljudingång
Skärmläge
Auto
Datorinställningar
Se till att sensorlampan tänds när du trycker på en knapp på fjärrkontrollen.
Om lampan inte tänds stänger du av strömmen och sätter på den igen på baksidan av produkten.
(Strömlampan lyser rött när skärmen stängs av.)
Om sensorlampan fortfarande inte lyser trots att strömmen har stängts av och satts på igen, kan ett
internt uttag ha frånkopplats.
Lämna in produkten på närmaste servicecenter.
Om sensorlampan som är påslagen inte blinkar rött när du trycker på en knapp på fjärrkontrollen, kan IRsensorn vara skadad.
Lämna in produkten på närmaste servicecenter.
•• Funktionen är endast tillgänglig när en källenhet, till exempel en dvd-spelare och digital-tv-box, är
ansluten till produkten via en HDMI-kabel (RGB-signal).
113
Vanliga frågor
Fråga
Hur ändrar jag frekvens?
Svar
Ställ in frekvensen på grafikkortet.
•• Windows XP: Gå till Kontrollpanelen → Utseende och teman → Bildskärm → Inställningar → Avancerat
→ Bildskärm och ställ in frekvensen i Bildskärmsinställningar.
•• Windows ME/2000: Gå till Kontrollpanelen → Bildskärm → Inställningar → Avancerat → Bildskärm
och ställ in frekvensen i Bildskärmsinställningar.
–– Läs användarhandboken för datorn
•• Windows Vista: Gå till Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Anpassa →
Bildskärmsinställningar → Avancerade inställningar → Bildskärm och ställ in frekvensen i
Bildskärmsinställningar.
eller grafikkortet för mer information
om ändring av inställningar.
•• Windows 7: Gå till Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Bildskärm → Ändra upplösning →
Avancerade inställningar → Bildskärm och ställ in frekvensen i Bildskärmsinställningar.
•• Windows 8: Gå till Inställningar → Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Bildskärm → Ändra
upplösning → Avancerade inställningar → Bildskärm och ställ in frekvensen i Bildskärmsinställningar.
•• Windows 10: Gå till Inställningar → System → Bildskärm → Avancerade skärminställningar
→ Egenskaper för bildskärmskort → Bildskärm, och justera Uppdateringsfrekvens under
Bildskärmsinställningar.
Hur ändrar jag upplösningen?
•• Windows XP: Gå till Kontrollpanelen → Utseende och teman → Bildskärm → Inställningar och justera
upplösningen.
•• Windows ME/2000: Gå till Kontrollpanelen → Bildskärm → Inställningar och ändra upplösningen.
•• Windows Vista: Gå till Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Anpassa → Inställningar för
bildskärm och justera upplösningen.
•• Windows 7: Gå till Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Bildskärm → Justera upplösning
och justera upplösningen.
•• Windows 8: Gå till Inställningar → Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Bildskärm → Ändra
upplösning och ställ in upplösningen.
•• Windows 10: Gå till Inställningar → System → Bildskärm → Avancerade skärminställningar, och
justera upplösningen.
114
Fråga
Hur ställer jag in energisparläget?
Svar
•• Windows XP: Ställ in energisparläget i Kontrollpanelen → Utseende och teman → Bildskärm →
Inställningar för skärmsläckare eller BIOS-INSTÄLLNINGAR på datorn.
•• Windows ME/2000: Ställ in energisparläget i Kontrollpanelen → Bildskärm → Inställningar för
skärmsläckare eller BIOS-INSTÄLLNINGARNA på datorn.
•• Windows Vista: Ställ in energisparläget i Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Anpassa →
Inställningar för skärmsläckare eller BIOS-INSTÄLLNINGAR på datorn.
•• Windows 7: Ställ in energisparläget i Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Anpassa →
Inställningar för skärmsläckare eller BIOS-INSTÄLLNINGAR på datorn.
•• Windows 8: Ställ in energisparläget i Inställningar → Kontrollpanelen → Utseende och anpassning →
Anpassa → Inställningar för skärmsläckare eller BIOS-INSTÄLLNINGAR på datorn.
•• Windows 10: Ställ in energisparläget i Inställningar → Anpassning → Låsskärm → Timeoutinställningar
för skärmen → Energialternativ eller datorns BIOS-inställningar.
115
Kapitel 12
Specifikationer
Allmänt
–– Storlek
Modellnamn
Skärm
OH46F
OH55F
Storlek
46-klass (45,9 tum / 116 cm)
55-klass (54,6 tum / 138 cm)
Visningområde
1018,08 mm (H) x 572,67 mm (V)
1209,6 mm (H) x 680,4 mm (V)
Nätanslutning
AC100-240V~ 50/60Hz
Se etiketten på produktens baksida, eftersom standardspänningen kan variera i olika länder.
–– Visningområde
Miljöaspekter
Drift
Temperatur: -30 ℃ - 50 ℃ (-22 ℉ - 122 ℉)
* När kåpan installeras bör innertemperaturen hållas vid 40°C eller lägre.
H
Luftfuktighet: 10% till 80%, icke-kondenserande
Förvaring
V
Temperatur: -30 ℃ - 50 ℃ (-22 ℉ - 122 ℉)
Luftfuktighet: 5% till 95%, icke-kondenserande
――Plug & Play
Skärmen kan installeras på alla Plug & Play-kompatibla system. Tvåvägs datautväxling mellan monitorn och datorns system optimerar monitorinställningarna.
Monitorinstallationen sker automatiskt. Du kan dock anpassa installationsinställningarna efter önskemål.
――Tillverkningsprocessen för den här produkten kan leda till att ca 1 bildpunkt per miljoner bildpunkter blir ljusare eller mörkare på skärmen. Detta påverkar inte produktprestandan.
――Detta är en produkt av klass A. I hemmiljö kan produkten orsaka radiostörningar. I så fall kan användaren behöva vidta nödvändiga åtgärder.
――Detaljerade enhetsspecifikationer finns på Samsung Electronics webbplats.
116
Förinställda tidslägen
――Den här produkten kan ställas in till endast en upplösning för varje skärmstorlek för att uppnå optimal bildkvalitet tack vare panelens karaktär. Därför kan bildkvaliteten försämras
om en annan upplösning än den angivna upplösningen ställs in. För att undvika detta rekommenderar vi att du väljer optimal upplösning som är specificerad för din produkt.
――Kontrollera frekvensen när du byter en CDT-produkt (ansluten till en dator) mot en LCD-produkt. Om LCD-produkten inte stöder 85 Hz ändrar du den vertikala frekvensen till 60 Hz
med CDT-produkten innan du byter den mot LCD-produkten.
–– Horisontell frekvens
Tiden det krävs för att skanna en rad
från vänster till höger sida av skärmen
Modellnamn
Synkronisering
kallas en horisontell cykel. Det
resiproka numret på den horisontella
cykeln kallas horisontell frekvens.
Horisontell frekvens uppmäts i kHz.
Upplösning
–– Vertikal frekvens
OH46F / OH55F
Horisontell frekvens
30 – 81 kHz
Vertikal frekvens
48 – 75 Hz
Optimal upplösning
1920 x 1080 @ 60 Hz
Maximal upplösning
1920 x 1080 @ 60 Hz
Produkten visar en enkel skärmbild
flera gånger per sekund (som
fluorescerande ljus) för att visa att
visningen kan ske. Hastigheten för
en enkel bild som visas upprepat
per sekund kallas vertikal frekvens
Skärmen justeras automatiskt om en signal som tillhör följande standardsignallägen sänds från din dator. Om signalen som sänds från datorn inte hör hemma ibland
standardsignallägena kan skärmen bli blank med strömlampan på. I så fall ska du ändra inställningarna enligt följande tabell genom att läsa i bruksanvisningen för
grafikkortet.
Upplösning
Horisontell frekvens
Vertikal frekvens
Pixelklocka
Synkpolaritet
(kHz)
(Hz)
(MHz)
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
eller uppdateringshastighet. Vertikal
frekvens uppmäts i Hz.
117
Upplösning
Horisontell frekvens
Vertikal frekvens
Pixelklocka
Synkpolaritet
(kHz)
(Hz)
(MHz)
(H/V)
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA(RB), 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
118
Kapitel 13
Appendix
Ansvar för betalservice (kostnad för kunder)
――När service efterfrågas, trots garantin, kan vi debitera dig för ett besök av en servicetekniker i följande fall.
Inget fel på produkten
Rengöring av produkten, justering, förklaring, ominstallation osv.
•• Om en servicetekniker ger instruktioner för hur produkten ska användas eller bara justerar
inställningar utan att montera isär produkten.
En skada på produkten som orsakats av kunden
Skada på produkten orsakad av kundens felhantering eller felaktiga reparation.
Om en skada på produkten har orsakats av:
•• yttre påverkan eller fall.
•• Användning av tillbehör eller separat sålda produkter som inte specificerats av Samsung.
•• Reparation av en person förutom en tekniker från ett annat serviceföretag eller partner till Samsung
Electronics CO.; Ltd.
•• Ommodellering eller reparation av produkten utförd av kunden.
•• Om en defekt har orsakats av yttre miljöfaktorer (Internet, antenn, kabelsignal osv,)
•• Användning av produkten med felaktig spänning eller icke-auktoriserade elektriska anslutningar.
•• Om en produkt har installerats om eller om extra enheter har anslutits efter det att den köpta
produkten installerades första gången.
•• Säkerhetsföreskrifterna i användarhandboken har inte följts.
•• Om en produkt har installerats om för att flyttas till en annan plats eller till ett annat hus.
Annat
•• Om kunden begär användningsinstruktioner på grund av en produkt från ett annat företag.
•• Om kunden begär instruktioner för att använda nätverket eller ett program från ett annat företag.
•• Om kunden begär installation och konfigurering av programvara för produkten.
•• Om en servicetekniker tar bort/rengör damm eller främmande material inuti produkten.
•• Om kunden begär en installation ytterligare efter att ha köpt produkten via hemshopping eller
online.
•• Om produkten skadats på grund av en naturkatastrof. (åska, brand, jordbävning, översvämning osv.)
•• Om förbrukningskomponenter har förbrukats. (batterier, toner, lysrör, munstycke, vibrator, lampa,
filter, band osv.)
――Om kunden begär service och produkten inte har något fel kan en serviceavgift tas ut. Läs därför alltid
användarhandboken först.
119
Optimal bildkvalitet och förebyggande
efterbildsinbränning
Svart matris
Gemensam
elektrod (ITO)
Färgfilter
Optimal bildkvalitet
•• På grund av produktens tillverkningsmetoder kan ungefär 1 pixel per miljon (1 ppm) vara ljusare eller
mörkare på panelen. Detta påverkar inte produktprestandan.
Källa
Utgång
‒‒ Antal underpixlar enligt paneltyp: 6.220.800
•• Om du låter skärmen stå med stillbild under en längre tid kan det orsaka inbrända bilder och defekta
pixlar.
‒‒ Aktivera energisparläge eller en dynamisk skärmsläckare om du inte ska använda produkten under
en längre tid.
Förhindra inbränning av efterbilder
TFT
Gate
Pixelelektrod (ITO)
Lagringskapacitetsgivare (Cs)
Databusslinje
Vad är inbränning av efterbilder?
Inbränning av efterbilder ska inte inträffa när LCD-skärmen fungerar normalt. Normal användning står för
ett kontinuerligt föränderligt videomönster. Om LCD-skärmen visar ett fast mönster under en längre tid
kan det inträffa en lätt spänningsskillnad mellan elektroderna i pixlarna som kontrollera liquid crystals.
En sådan spänningsskillnad mellan elektroderna ökar över tid och gör liquid crystals tunnare. När detta
inträffar kan en tidigare bild ligga kvar på skärmen när mönstret ändras. För att förhindra detta måste den
samlade spänningsskillnaden minskas.
――Inbränning av efterbilder ska inte inträffa när LCD-skärmen används under rätta förhållanden.
120
Förhindra inbränning av efterbilder
•• Regelbunden textfärgsförändring
――Bästa sättet att skydda produkten från inbränning av efterbilder är genom att slå av strömmen eller ställa in
datorn eller låta systemet köra en skärmsläckare när den inte används. Garantin kan vara begränsad beroende
på bruksanvisning.
‒‒ Använd ljusa färger med liknande ljusstyrka.
Interval (Intervall): Ändra textfärgen och bakgrundsfärgen var 30:e minut
FLIGHT : TIME
•• Stänga av, skärmsläckare och energisparläge
‒‒ Stäng av produkten i 2 timmar efter att du har använt den i 12 timmar.
‒‒ Gå till Egenskaper för bildskärm > Strömkälla på datorn och ange efter dina önskemål när produkten
ska stängas av.
‒‒ Använda en skärmsläckare efter rekommendationerna.
Det är bäst att använda en skärmsläckare som bara har en färg eller en rörlig bild.
OZ348
FLIGHT : TIME
OZ348
•• Regelbunden färgförändring
: 20:30
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
‒‒ Använd 2 färger
Växla mellan 2 färger var 30:e minut så som visas ovan.
Type 1
‒‒ Flytta och ändra texten var 30:e minut så som visas nedan.
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
•• Undvik kombinationer av text- och bakgrundsfärg för kontrasterande ljusstyrka.
(Ljus: anger ljus- eller mörkervärdet i en färg, vilket varierar beroende på mängden utstrålande ljus.)
――Undvik att använda grått, eftersom det kan bidra till inbränning av efterbilder.
――Undvik att använda färger med kontrasterande ljusstyrka (svartvitt, grått).
FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 1 ]
[ Step 2 ]
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 3 ]
‒‒ Visa en rörlig bild regelbundet tillsammans med en logotyp.
Interval (Intervall): Visa en rörlig bild tillsammans med en logotyp i 60 sekunder efter 4 timmars
användning.
121
Licens
Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from
DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, DTS Premium
Sound|5.1, DTS Digital Surround, DTS Express, and DTS Neo2:5 are registered
trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/ or other
countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI
Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the
United States and other countries.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium
content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and
are used under license.
This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.
To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration
code in the DivX VOD section of your device setup menu.
Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183;
8,731,369; RE45,052.
This device supports DivX Plus Streaming® for enjoying HD movies and TV shows with advanced
features (multi-language subtitles, multiple audio tracks, chapters, smooth FF/RW, etc.)
streamed to your device.
Licensmeddelande för Open Source
Vid användning av programvara för open source är licenser för Open Source är tillgängliga på
produktmenyn. Licensmeddelandet gällande Open Source finns endast på engelska.
Kontakta Samsungs kundtjänst eller skicka e-post till [email protected] om du vill veta mer
om licensmeddelandet om öppen källkod.
122
Terminologi
480i/480p/720p/1080i/1080p____
Var och en av skanningshastigheterna
ovan hänvisar till antalet
effektiva skanningsrader, som
avgör skärmupplösningen.
Skanninghastigheten kan indikeras i
(sammanflätat) eller p (progressivt)
läge, beroende på skanningmetod.
- Skanning
Skanningen hänvisar till en process
för att skicka pixlar som formar en
bild progressivt. Ett stort antal pixlar
ger en klarare och mer levande bild.
- Progressivt
I progressivt skanningläge skannas
alla pixelrader en i taget (progressivt)
på skärmen.
- Sammanflätat
I sammanflätat skanningläge skannas
varannan pixelrad uppifrån och ned
först och sedan skannas återstående
pixelrader (som inte skannades).
Ej sammanflätat läge och
Sammanflätat läge____ Ej
sammanflätat läge (progressiv
skanning) visar en horisontell linje
uppifrån och ned på skärmen.
Sammanflätat läge visar ett udda
antal linjer först och ett jämnt antal
linjer därefter. Ej sammanflätat
läge används i monitorer, eftersom
det producerar en mycket klar och
tydlig skärm och sammanflätat läge
används huvudsakligen för TV.
Bildpunktsavstånd____ Skärmen
består av röda, gröna och blå
bildpunkter. Ett kortare avstånd
mellan punkterna producerar
en högre upplösning. Dot pitch
(bildpunktsstopp) står för skillnaden
mellan det kortaste avståndet mellan
punkter av samma färg. Dot pitch
(bildpunktsstopp) mäts i millimeter.
Vertikal frekvens____ Produkten
visar en bild många gånger per
sekund (som ett lysrör som blinkar)
för att visa den bild som användaren
ska se. Hastigheten för en enkel
bild som visas upprepat per sekund
kallas vertikal frekvens eller
uppdateringshastighet. Vertikal
frekvens uppmäts i Hz.
Plug & Play____ Plug & Play är en
funktion som möjliggör automatiskt
informationsutbyte mellan en skärm
och en dator och har som syfte att
skapa en optimal visningsmiljö.
Produkten använder VESA DDC
(internationell standard) för att köra
Plug & Play.
60 Hz står exempelvis för en enkel
bild som visas 60 gånger per sekund.
Upplösning____ Upplösningen är
antalet horisontella punkter (pixlar)
och vertikala punkter (pixlar) som
bildar en skärm. Den representerar
nivån för visningsdetaljer. En högre
upplösning gör det möjligt att
visa mer data på skärmen och är
praktisk för att utföra flera uppgifter
samtidigt.
Horisontell frekvens____ Tiden
det krävs för att skanna en rad från
vänster till höger sida av skärmen
kallas en horisontell cykel. Det
resiproka numret på den horisontella
cykeln kallas horisontell frekvens.
Horisontell frekvens uppmäts i kHz.
Källa____ Ingångskällan hänvisar till
en videokällenhet som är ansluten
till produkten, såsom en videokamera
eller en video- eller DVD-spelare.
En upplösning på 1920 X 1080 består
av 1920 horisontella pixlar (horisontell
upplösning) och 1080 vertikala pixlar
(vertikal upplösning).
DVD (Digital Versatile Disc)____
DVD:n är en masslagringsskiva i CDstorlek där du kan spara multimedia
(ljud, video och spel) och som utnyttjar
MPEG-2-videokomprimeringsteknik.
HDMI (High Definition Multimedia
Interface)____ Detta är ett
gränssnitt som kan anslutas till en
digital ljudkälla och en högupplöst
videokälla med en enda kabel utan
komprimering.
MDC (Multiple Display Control)____
MDC (Multiple Display Control) är ett
program som gör att flera skärmar
kan styras samtidigt på en dator.
Kommunikationen mellan en dator
och en skärm sker genom att använda
RS232C (seriell datasändning) och
RJ45-kablar (LAN).
123

advertisement

Key Features

  • Digital signage flat panel Black
  • 139.7 cm (55") 1920 x 1080 pixels 2500 cd/m²
  • 6 ms
  • Ethernet LAN

Related manuals

advertisement