Samsung | UD46E-C | User guide | Samsung 46" Videoseinä UD46E-C Användarguide

Samsung 46" Videoseinä UD46E-C Användarguide
Bruksanvisning
UD46E-A UD46E-B UD46E-C
UD55E-A UD55E-B
Färgen och utseendet kan variera beroende på produkt. Specifikationerna kan ändras
utan föregående meddelande för att förbättra produktens prestanda.
Innehållsförteckning
Innan du använder produkten
Upphovsrätt
5
Säkerhetsföreskrifter
Rengöring
Förvaring
Elektricitet och säkerhet
Installation
Användning
Säkerhetsföreskrifter vid hantering av panelen
6
6
7
7
8
10
13
Förberedelser
Fjärrkontroll (RS232C)
Kabelanslutning
Anslutning
Kontrollkoder
24
24
27
28
Ansluta och använda en källenhet
Före anslutning
Kontrollpunkter före anslutning
37
37
Ansluta till en dator
Anslutning med D-SUB-kabel (analog typ)
Anslutning med en DVI-kabel (digital typ)
Anslutning med en HDMI-DVI-kabel
Ansluta med en HDMI-kabel
Anslutning med en DP-kabel
37
37
38
38
39
39
Kontrollera delarna
Komponenter
14
14
Delar
Extern sensor
Baksidan
Fjärrkontroll
Anslutning med en IR-stereokabel
(säljs separat)
15
15
16
17
Ansluta till en video
Anslutning med en HDMI-DVI-kabel
Ansluta med en HDMI-kabel
40
40
41
Ansluta till ett ljudsystem
41
19
Ansluta nätverkskabeln
42
Ansluta nätverksboxen (säljs separat)
MagicInfo
43
43
Ändra inmatningskällan
Källa
45
45
Före produktinstallation (installationsguide) 20
Växling mellan stående och liggande
20
Ventilation
20
Montera väggstativet
Förberedelser inför montering av väggstativet
Montera väggstativet
Specifikationer för väggstativet (VESA)
22
22
22
23
Använda MDC
Installation/avinstallation av MDC-program 46
Installation
46
Avinstallation
46
Ansluta till MDC
47
Använda MDC via RS-232C (seriedatakommunikatio
nsstandard)
47
48
Använda MDC via Ethernet
Hemfunktion
Delad skärmbild
Delad skärmbild
Horizontal x Vertical
Skärmläge
Format
50
50
50
51
51
Bildläge
52
Påslagningstid/sluttid
Påslagningstid
Sluttid
Helgdagshantering
53
53
53
54
Nätverksinställningar
55
MagicInfo Player I
56
ID-inställningar
ID-inställningar
Automat. inst. enhets-ID
PC-anslutningskabel
57
57
57
57
2
Innehållsförteckning
Fler inställningar
58
Skärmjustering
Bildläge
59
Bakgrundsljus / Ljusstyrka / Kontrast / Skärpa /
60
Färg / Ton (G/R)
Färgtemperatur
60
Vitbalans
60
Gamma
60
Kalibrerat värde
60
Bildalternativ
Färgton
HDMI svärta
Dynamisk bakgrundsbelysning
UHD COLOR
61
61
61
61
61
Bildstorlek
Bildstorlek
Zoom/Position
Upplösning
62
62
62
62
Autojustering
63
Justering av PC-skärm
63
Bild av
Återställ bild
Skärmdisplay
Bildskärmsorientering
Skärmmenyorientering
Källinnehållsorientering
Bilförhållande
64
64
64
64
Skärmskydd
Pixelskiftning
Timer
Direktvisning
Grå sida
65
65
65
65
65
Meddelandevisning
Källinformation
Inget signalmeddelande
MDC Meddelande
66
66
66
66
Menyspråk
66
Återställ skärmdisplay
66
System
Inställning
67
63
Tid
Ställ klockan
DST
Sovtimer
Fördröjning Ström på
68
68
68
68
68
63
MagicInfo I-källa
68
Byt källa automatiskt
Byt källa automatiskt
Primär återställningsk.
Primär källa
Sekundär källa
68
68
68
69
69
Strömkontroll
Autopåslagning
Ström för PC-modul
Vilolägeskontroll
Nätverk standby
Strömknapp
69
69
69
69
69
69
Ekolösning
Energispar
Ekosensor
Skärmlampschema
Standby, ej sign.
Autoavst.
70
70
70
70
70
70
Temperaturkontroll
70
Ändra PIN
71
Allmänt
Säkerhet
HDMI Hot Plug
71
71
71
Återställ system
71
3
Innehållsförteckning
Ljudinställning
Felsökningsguide
HDMI Ljud
72
Ljud för videosamtal
72
Återställ ljud
72
Appendix
Innan du kontaktar Samsungs kundtjänst
Testa produkten
Kontrollera upplösning och frekvens
Kontrollera följande.
75
75
75
76
Ansvar för betalservice (kostnad för kunder) 90
Inget fel på produkten
90
En skada på produkten som orsakats av kunden 90
Annat
90
Vanliga frågor
83
WEEE
Korrekt avfallshantering av produkten
(elektriska och elektroniska produkter)
Korrekt avfallshantering av batterierna i
produkten
Support
Programvaruuppdatering
73
Specifikationer
Kontakta Samsung
73
Allmänt
85
Gå till start
Delad skärmbild
Bildläge
Påslagningstid/sluttid
Nätverksinställningar
MagicInfo Player I
ID-inställningar
Fler inställningar
74
74
74
74
74
74
74
74
Förinställda tidslägen
87
Återställ alla
74
91
91
91
Optimal bildkvalitet och förebyggande
efterbildsinbränning
Optimal bildkvalitet
Förhindra inbränning av efterbilder
92
92
92
Licens
94
Terminologi
95
4
Kapitel 01
Innan du använder produkten
Upphovsrätt
Innehållet i den här handboken kan komma att ändras utan förvarning i avsikt att förbättra kvaliteten.
© 2015 Samsung Electronics
Samsung Electronics innehar upphovsrätten för den här handboken.
Användning eller reproduktion av den här handboken, delvis eller i sin helhet, utan tillstånd från Samsung Electronics är förbjudet.
Microsoft, Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.
VESA, DPM och DDC är registrerade varumärken som tillhör Video Electronics Standards Association.
Övriga varumärken tillhör respektive ägare.
•• En administrationsavgift kan tillkomma om
-- (a) en tekniker tillkallas och det inte finns något fel på produkten.
(om du inte har läst den här användarhandboken).
-- (b) du tar med produkten till ett reparationscenter och det inte finns något fel på produkten.
(om du inte har läst den här användarhandboken).
•• Beloppet på en sådan administrationsavgift informeras före arbetet sker eller hembesöket görs.
5
Säkerhetsföreskrifter
Rengöring
――Var försiktig när du rengör skärmen och höljet eftersom avancerade LCD-skärmar lätt repas.
Varning!
――Gör följande vid rengöring.
――Följande bilder är endast med som referens. Den verkliga situationen kan skilja sig från vad som visas i
bilderna.
En allvarlig eller dödlig skada kan uppstå om anvisningarna inte följs.
Akta!
Personskada eller skador på föremål kan uppstå om anvisningarna inte följs.
1
Stäng av produkten och datorn.
2
Koppla bort strömsladden från produkten.
――Håll i kontakten på strömsladden och rör inte sladden med blöta händer.
Stötar kan annars uppstå.
Åtgärder markerade med den här symbolen är förbjudna.
3
Torka produkten med en ren, mjuk och torr trasa.
•• Använd inte rengöringsmedel som innehåller alkohol,
lösningsmedel eller ytaktiva ämnen.
Anvisningar markerade med den här symbolen måste följas.
!
•• Spruta inte vatten eller rengöringsmedel direkt på
produkten.
4
Fukta en ren och torr trasa med vatten och vrid ur den ordentligt när du
gör rent utsidan av produkten.
5
Anslut strömsladden till produkten när du är färdig med rengöringen.
6
Sätt på produkten och datorn.
6
Förvaring
Anslut stickkontakten till ett jordat eluttag
(endast typ 1-isolerade enheter).
•• Stötar eller skada kan uppstå.
Högglansmodeller kan få vita fläckar på ytan om en luftfuktare med ultraljud används i närheten.
――Kontakta kundtjänsten om insidan av produkten behöver rengöras (en avgift tas ut).
!
Böj eller dra inte kraftigt i strömsladden. Placera inte något tungt föremål på
strömsladden.
Elektricitet och säkerhet
•• En skadad sladd kan orsaka brand eller stötar.
――Följande bilder är endast med som referens. Den verkliga situationen kan skilja sig från vad som visas i
bilderna.
Placera inte strömsladden eller produkten i närheten av värmekällor.
Varning!
•• Brand eller stötar kan uppstå.
Använd inte en skadad strömsladd eller stickkontakt, eller ett eluttag som
sitter löst.
•• Stötar eller brand kan uppstå.
Ta bort damm från stickkontakterna och eluttaget med en torr trasa.
•• Brand kan uppstå.
Anslut inte flera produkter till samma eluttag.
•• Överhettade eluttag kan orsaka brand.
!
Ta inte i kontakten med våta händer. Stötar kan annars uppstå.
Sätt i elkontakten ordentligt så att den inte sitter löst.
•• En osäker anslutning kan orsaka brand.
!
7
Installation
Akta!
Koppla inte från strömsladden när produkten används.
•• Produkten kan skadas av en elstöt.
Varning!
Placera inte ljus, insektsspray eller cigaretter på produkten. Placera inte
produkten nära värmekällor.
•• Brand kan uppstå.
Använd endast den strömsladd som tillhandhålls av Samsung och som
följde med produkten. Använd inte strömsladden till andra produkter.
•• Brand eller stötar kan uppstå.
Låt en tekniker installera väggfästet.
!
•• En installation utförd av obehörig person kan orsaka skador.
•• Använd endast godkända fästen.
Se till att eluttaget som strömsladden är anslutet till inte är övertäckt.
•• Strömmen till produkten måste brytas genom att strömsladden
kopplas från om problem uppstår.
!
!
Placera inte produkten i dåligt ventilerade utrymmen som bokhyllor eller
garderober.
•• Lägg märke till att strömmen till produkten inte bryts helt om du bara
använder strömbrytaren på fjärrkontrollen.
•• En ökad inre temperatur kan orsaka brand.
Håll i stickkontakten när du kopplar från strömsladden från eluttaget.
•• Stötar eller brand kan uppstå.
Placera produkten minst 10 cm från väggen för ventilationens skull.
•• En ökad inre temperatur kan orsaka brand.
!
!
Håll plastförpackningen utom räckhåll för barn.
•• Barnen kan kvävas.
!
8
Placera inte produkten på ett ostadigt eller vibrerande underlag (instabil
hylla, lutande ytor med mera).
Akta!
•• Produkten kan falla och skadas och/eller orsaka skada.
Tappa inte produkten när du flyttar den.
•• Om produkten används i en miljö med kraftiga vibrationer kan
produkten skadas eller börja brinna.
Installera inte produkten i ett fordon eller på en plats utsatt för damm, fukt
(droppande vatten osv.), olja eller rök.
•• Produkten kan skadas eller orsaka personskador.
!
Ställ inte ner produkten med framsidan nedåt.
•• Brand eller stötar kan uppstå.
•• Skärmen kan skadas.
!
Utsätt inte produkten för direkt solljus, värme eller heta föremål som t.ex. en
spis.
När du placerar produkten på ett skåp eller en hylla måste du se till att den
nedre, främre kanten av produkten inte skjuter ut.
•• Produktens livstid kan förkortas eller brand uppstå.
•• Produkten kan falla och skadas och/eller orsaka skada.
•• Placera endast produkten på skåp eller hyllor som har rätt storlek.
Placera inte produkten inom räckhåll för småbarn.
•• Produkten kan falla och skada barn.
Ställ ner produkten försiktigt.
•• Eftersom den främre delen av produkten är tung ska den placeras på
en plan och stabil yta.
Matolja, exempelvis sojabönsolja, kan skada eller deformera produkten.
Installera inte produkten i kök eller i närheten av en köksbänk.
•• Produkten kan skadas eller orsaka personskador.
!
SAMSUNG
!
Om produkten installeras på ett ovanligt ställe (en plats utsatt för större
mängder dammpartiklar, kemiska ämnen, extrema temperaturer eller höga
fuktnivåer, eller en plats där produkten är igång under längre tidsperioder)
kan det resultera i en kraftig försämring av produktens prestanda.
•• Kontakta Samsungs kundtjänst om du vill installera produkten på ett
sådant ställe.
9
Användning
Lämna inte tunga föremål eller föremål som barn gillar (leksaker, godis osv.)
på produkten.
•• Produkten eller tunga föremål kan falla när barn försöker nå leksakerna
eller godiset och orsaka allvarliga skador.
Varning!
Ström med hög spänning går genom produkten. Ta aldrig själv isär, reparera
eller ändra produkten.
Stäng av produkten och dra ur strömsladden under åskväder.
•• Brand eller stötar kan uppstå.
•• Brand eller stötar kan uppstå.
•• Kontakta Samsungs kundtjänst för reparation.
!
Innan du flyttar produkten stänger du av strömmen med strömbrytaren och
kopplar från strömsladden och alla andra anslutna kablar.
Tappa inte föremål på produkten och utsätt inte produkten för kraftiga
smällar.
•• Annars kan strömsladden skadas och brand eller stötar kan uppstå.
!
•• Brand eller stötar kan uppstå.
!
Om produkten låter konstigt, luktar bränt eller rök ska du omedelbart ta bort
strömsladden och kontakta Samsungs kundtjänst.
Flytta inte produkten genom att dra i strömsladden eller någon kabel.
•• Produkten kan gå sönder och stötar eller brand kan uppstå om en
kabel skadas.
•• Stötar eller brand kan uppstå.
!
Låt inte barn klänga eller klättra på produkten.
Om en gasläcka inträffar ska du inte röra produkten eller stickkontakten.
Ventilera också lokalen omedelbart.
•• Barnen kan skadas allvarligt.
•• Gnistor kan orsaka en explosion eller brand.
!
Om du tappar produkten eller om ytterhöljet skadas stänger du av
strömmen med strömbrytaren och kopplar från strömsladden. Kontakta
sedan Samsungs kundtjänst.
•• Fortsatt användning kan orsaka brand eller stötar.
GAS
Lyft eller flytta inte produkten genom att dra i strömsladden eller någon
kabel.
•• Produkten kan gå sönder och stötar eller brand kan uppstå om en
kabel skadas.
10
Använd inte och placera inte eldfarliga sprayer eller lättantändliga ämnen
nära produkten.
Akta!
•• En explosion eller brand kan uppstå.
Om du låter skärmen stå med stillbild under en längre tid kan det orsaka
inbrända bilder och defekta pixlar.
!
Se till att ventilationsspringorna inte blockeras av dukar eller gardiner.
•• Aktivera strömsparläget eller en dynamisk skärmsläckare om du inte
tänker använda produkten under en tid.
!
•• En ökad inre temperatur kan orsaka brand.
-_100
Infoga inte metallföremål (mynt, hårspännen, säkerhetsnålar osv.)
eller brännbara föremål (papper tändstickor osv.) i produkten (i
ventilationsspringor, in-/utmatningsportar osv.).
•• Ansamlat damm kan i kombination med värme orsaka brand, elstötar
eller elläckage.
!
Använd produkten med den rekommenderade upplösningen och
frekvensen.
•• Stäng alltid av produkten och koppla från strömsladden om vatten
eller något annat ämne hamnar i produkten. Kontakta sedan Samsungs
kundtjänst.
•• Produkten kan annars gå sönder och stötar eller brand kan uppstå.
Koppla från strömsladden från eluttaget om du inte tänker använda
bildskärmen under en längre tid (semester med mera).
•• Synen kan försämras.
!
Håll inte produkten upp-och-ned och flytta den inte genom att hålla i foten.
Placera inte föremål som innehåller vätska (vaser, krukor, flaskor osv.) eller
metallföremål på produkten.
•• Produkten kan falla och skadas eller orsaka skada.
•• Stäng alltid av produkten och koppla från strömsladden om vatten
eller något annat ämne hamnar i produkten. Kontakta sedan Samsungs
kundtjänst.
•• Produkten kan annars gå sönder och stötar eller brand kan uppstå.
Om du sitter för nära skärmen under en längre tid kan synen försämras.
!
Använd inte luftfuktare eller spisar i närheten av produkten.
•• Brand eller stötar kan uppstå.
11
Vila ögonen i mer än fem minuter för varje timme du använder produkten.
Var försiktig så att barn inte stoppar in batteriet i munnen om de plockar ur
det ur fjärrkontrollen. Placera batteriet på en plats där barn eller ungdomar
inte når det.
•• Risken för trötta ögon minskar.
•• Om barn har haft ett batteri i munnen ska du omedelbart kontakta
läkare.
!
Rör inte vid skärmen när produkten varit påslagen under en längre tid då
den kan vara mycket varm.
Vid byte av batteri, sätt i det med polerna på rätt håll (+, -).
•• Annars kan batteriet skadas eller orsaka brandrisk, personskada eller
skada på grund av läckage av den interna vätskan.
!
Förvara små tillbehör utom räckhåll för barn.
Använd bara specificerade standardbatterier och använd inte ett nytt batteri
och ett använt batteri samtidigt
•• Annars kan batteriet skadas eller orsaka brandrisk, personskada eller
skada på grund av läckage av den interna vätskan.
!
Var försiktig när du justerar produktens vinkel eller sänker eller höjer den.
Batterier (uppladdningsbart eller ej uppladdningsbart) är inte hushållsavfall,
utan måste lämnas till återvinning. Kunden ansvarar för att återinlämna
det batteri (uppladdningsbart eller ej uppladdningsbart) till ett ställe för
återvinning.
•• Handen eller ett finger kan fastna och skadas.
!
•• Kraftig lutning på produkten kan resultera i att den faller och orsakar
skada.
Placera inte tunga föremål på produkten.
•• Produkten kan skadas eller orsaka personskador.
!
•• Kunden kan lämna in batterier när de är förbrukade (uppladdningsbart
eller ej uppladdningsbart) till en kommunal återvinningsstation eller
till en butik som säljer samma typ av batteri (uppladdningsbart eller ej
uppladdningsbart).
Vid användning av hörlurar eller örsnäckor, vrid inte upp volymen för högt.
•• Om ljudet är för högt kan det skada hörseln.
12
Säkerhetsföreskrifter vid hantering av panelen
Ställ inte produkten så som visas på bilden. Panelen är ömtålig och kan
skadas.
Lägg produkten ned för att hantera den så som på bilden. (förpackningen
kan användas).
!
Se till att använda handtagen på produktens baksida när du flyttar på den.
!
15 mm
Håll inte i eller greppa tag i något området på produkten inom 15 mm från
framsidan.
13
Kapitel 02
Förberedelser
Kontrollera delarna
-- Kontrakta leverantören där du köpte
produkten om några delar saknas.
Komponenter
-- Bilderna kan se annorlunda ut än de
faktiska komponenterna.
――Komponenterna kan variera på olika platser.
Garantikort
Snabbstartguide
(Ej tillgänglig på alla platser)
Föreskrifter
Strömkabel
DP-kabel
RS232C(IN) Adapter
-
-
+
+
Batterier
(Ej tillgänglig på alla platser)
Fjärrkontroll
Hållarring x 4 / Skruv x 4
14
――Den externa sensorn har en fjärrkontrollsensor, ljusstyrkesensor och funktionstangenter. Om du monterar skärmen på
Delar
väggen kan du flytta den externa sensorn till sidan av skärmen.
――Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan föregående
meddelande för att höja prestandan.
Extern sensor
Knappar
POWER
Beskrivning
Rikta fjärrkontrollen mot den här punkten på LCD-skärmen.
――Håll området mellan fjärrsensorn och fjärrkontrollen hindersfritt.
Ljussensor
Upptäcker automatiskt intensiteten på det omgivande ljuset runt en vald skärm, och
ändrar skärmens ljusstyrka.
Strömindikator
Strömindikatorn släcks när produkten slås på. I energisparläge blinkar den.
POWER-knapp
Använd den här knappen när du vill slå på och stänga av LCD-skärmen.
ON
Fjärrkontrollssensor
SOURCE-knapp
Växlar från PC-läge till Videoläge.
Väljer den inmatningskälla som en extern enhet är ansluten till.
Använd fjärrkontrollen inom 7-10 m från produktsensorn i en vinkel på 30 från vänster till höger.
――Förvara använda batterier utom räckhåll för barn och återvinn dem.
――Använd inte nya och gamla batterier samtidigt. Byt båda batterierna samtidigt.
――Ta bort batterierna när fjärrkontrollen inte ska användas under en längre tid.
15
Baksidan
Port
――Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden.
IR OUT
Tar emot fjärrkontrollens signaler via den externa sensorns kretskort och sänder
signalen via LOOP OUT.
CONTROL IN
Ger ström åt den externa sensorns kretskort eller tar emot ljussensorsignalen.
DVI IN (MAGICINFO)
DVI IN: Ansluter till en källenhet med DVI-kabel eller HDMI-DVI-kabel.
Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att höja
prestandan.
Beskrivning
IR
OUT
CONTROL IN
MAGICINFO: Glöm inte att ansluta DP-DVI-kabeln när du ska använda MagicInfo.
DVI IN
(MAGICINFO)
HDMI IN 1
HDMI IN 1, HDMI IN 2
Anslut till en källenhet med en HDMI-kabel.
DP IN
För anslutning av en dator via en DP-kabel.
RGB IN
För anslutning av en källenhet via en D-SUB-kabel.
DP OUT (LOOPOUT)
För anslutning till en annan produkt via en DP-kabel.
HDMI IN 2
――När du ansluter skärmar via DP Loopout rekommenderas att du använder
DP-kabeln som följde med i paketet.
――Den här porten använder en algoritm som är specifik för indata och
DP IN
utdata vid UHD-upplösning. Porten är inte kompatibel med skärmar
som är försedda med FHD-innehållsspecifika DP Loopout-portar. Vi
rekommenderar att du ansluter Loopout-portar mellan skärmar av samma
modell.
AUDIO OUT
Skickar ljud till en ljudenhet via en ljudkabel.
RS232C IN
Ansluter till en MDC med en RS232C-adapter.
RS232C
RS232C OUT
DP OUT
(LOOPOUT)
Tar emot ljud från en källenhet via en ljudkabel.
AUDIO
RGB IN
AUDIO IN
IN
OUT
IN
OUT
RJ45
USB
RJ45
För anslutning till MDC via en LAN-kabel.
USB
För anslutning av ett USB-minne. (Endast i uppdateringssyfte)
16
Fjärrkontroll
――Användning av andra skärmenheten på samma plats som fjärrkontrollen för den här produkten kan orsaka att skärmenheterna styrs utan avsikt.
――Knappar som saknar beskrivning i bilden nedan har ingen funktion i produkten.
POWER
OFF
Slå på produkten.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
DEL-/--
SYMBOL
1
4
7
Ej tillgänglig.
Visa eller dölja skärmmenyer, eller återgå till
föregående meny.
5
8
0
3
6
VOL
MENU
SOURCE
HOME
Sifferknappar
Ange lösenordet på skärmmenyn.
9
CH LIST
Ej tillgänglig.
-- Fjärrkontrollfunktionerna kan variera för
olika produkter.
Tysta ljudet.
Avaktivera tyst läge: Tryck på MUTE igen eller
tryck på volymknappen (+ VOL -).
MUTE
Justera volymen.
Ändra inmatningskälla.
2
Slå av produkten.
CH
MagicInfo
Player I
Använd snabbkommandot för att få direkt åtkomst
till MagicInfo Player I.
Detta snabbkommando är tillgängligt när en
nätverksbox eller en PIM (Plug In Module) är
ansluten.
Startknapp för Gå till start.
17
Välj enkelt funktioner som används ofta.
TOOLS
INFO
Visa information om den aktuella ingångskällan.
Gå till övre, nedre, vänster eller höger meny, eller
justera ett alternativs inställningar.
Bekräfta ett menyval.
Gå tillbaka till föregående meny.
Aktiverar låsfunktionen.
Om flera produkter ansluts med Delad
skärmbild-funktionen, trycker du på SETknappen och anger ett produkt-ID med
sifferknapparna.
Styr produkten med fjärrkontrollen.
Annullera ett värde som har ställts in med
SET-knappen, och styr alla anslutna produkter
med fjärrkontrollen.
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
UNSET
LOCK
Stäng aktuell meny.
Välj en ansluten ingångskälla manuellt från PC,
DVI, HDMI eller DisplayPort.
IR control
SET
Ej tillgänglig.
-- Fjärrkontrollfunktionerna kan variera för
olika produkter.
Sätta i batterierna i fjärrkontrollen
18
Anslutning med en IR-stereokabel
(säljs separat)
1
2
Se till att ansluta den externa omgivningssensorn medan produkten är avstängd.
Slå sedan på produkten.
IR OUT
Styra flera skärmar med fjärrkontrollen
CONTROL IN
•• Anslut IR OUT-porten på produkten till CONTROL IN-porten på den andra
skärmen med den medföljande stereokabeln.
•• Ett kommando som skickas från fjärrkontrollen till produkt
både skärmprodukt 1 och 2 .
――Utseendet kan skilja sig beroende på produkt.
1
tas emot av
Styra flera skärmar via en extern omgivningssensor
(säljs separat)
1
•• Kommandon som skickas från fjärrkontrollen som riktas mot produkten
1 (som den externa omgivningssensorn är ansluten till) tas emot av båda
skärmarna 1 och 2 .
――Utseendet kan skilja sig beroende på produkt.
2
CONTROL IN
IR OUT
CONTROL IN
POWER
SOURCE
19
Före produktinstallation
(installationsguide)
För att förhindra skada måste apparaten fästas ordentligt i golvet/väggen i enlighet med installationsanvisningarna.
•• Se till att ett behörigt installationsföretag monterar väggstativet.
•• Annars kan apparaten falla och orsaka personskador.
•• Se till att montera det angivna väggstativet.
Växling mellan stående och liggande
――Kontakta Samsungs kundtjänst för ytterligare detaljer.
•• Om du vill använda produkten i stående läge roterar du den medsols.
――Använd inte denna modell installerad i ett tak eller på ett golv eller bord.
Ventilation
Installation på en lodrät vägg
A
A Minimum 40 mm
B Omgivande temperatur: Under 35 C
•• När du installerar produkten på en lodrät vägg ska du lämna ett mellanrum på 40 mm mellan produkten och väggens yta
för ventilation och se till att den omgivande temperaturen i A ligger under 35 C.
B
20
Installation på en lutande vägg
B
B
――Kontakta Samsungs kundtjänst för ytterligare detaljer.
Plan vy
A Minimum 40 mm
D
A
D
B Minimum 70 mm
C Minimum 50 mm
D Minimum 50 mm
C
E
C
E Omgivande temperatur: Under 35 C
――När du installerar produkten på en lutande vägg ska du minst lämna det mellanrum som specificeras ovan mellan produkten
och väggens yta för ventilation och se till att den omgivande temperaturen ligger under 35 C.
21
Montera väggstativet
Förberedelser inför montering av väggstativet
Om du monterar ett väggstativ från en annan tillverkare ska du använda fästringen (1).
Montera väggstativet
Med hjälp av väggstativet (säljs separat) kan du montera produkten på väggen.
1
Detaljerad information om hur du monterar väggstativet finns i instruktionerna som medföljde stativet.
Vi rekommenderar att du kontaktar en tekniker för att få hjälp när du monterar väggstativet.
Samsung Electronics är inte ansvariga för skador på produkten eller personskador på dig själv eller andra om du väljer att
montera väggstativet själv.
22
Specifikationer för väggstativet (VESA)
――Montera väggstativet på en stabil vägg i rät vinkel mot golvet. Innan du fäster
väggstativet på ytor som till exempel gipsplattor bör du kontakta närmaste
återförsäljare för att få mer information.
Om du monterar produkten på en sluttande vägg kan den falla och orsaka
allvarliga personskador.
•• Med Samsungs väggstativ följer detaljerade monteringsanvisningar och alla delar som behövs för monteringen.
•• Använd inte skruvar som är längre än standard eller inte uppfyller VESA-standardskruvspecifikationerna. Skruvar som är
för långa kan skada insidan av produkten.
•• För väggstativ som inte uppfyller VESA-standardskruvspecifikationerna kan skruvarnas längd variera beroende på
väggstativets specifikationer.
•• Dra inte åt skruvarna för hårt. Annars kan produkten skadas eller falla och orsaka personskador. Samsung kan inte hållas
ansvariga för sådana olyckor.
•• Samsung kan inte hållas ansvariga för skador på produkten eller personskador som uppstår om ett ospecificerat väggstativ
eller väggstativ som inte följer VESA-standard används, eller om användaren inte följer monteringsanvisningarna för
produkten.
•• Se alltid till att vara två när produkten monteras på en vägg.
•• Standardmåtten för väggstativ visas i tabellen nedan.
Enhet: mm
VESA-skruvhålspecifikationer
(A * B) i millimeter
600 x 400
Standardskruv
M8
Antal
4
――Montera inte väggstativet när produkten är på. Det kan leda till personskador på grund av elstötar.
23
Fjärrkontroll (RS232C)
•• Stifttilldelning
1 2 3 4 5
Kabelanslutning
RS232C-kabel
Gränssnitt
RS232C (9 stift)
Stift
TxD (nr 2), RxD (nr 3), GND (nr 5)
Bithastighet
9600 bps
Databitar
8 bitar
Paritet
Ingen
Stoppbit
1 bitar
Flödeskontroll
Ingen
Maximal längd
15 m (endast typ med hölje)
6 7 8 9
Stift
Signal
1
Detektera databärare
2
Mottagna data
3
Sända data
4
Förbereda dataterminal
5
Signalgrund
6
Förbered datauppsättning
7
Sänd begäran
8
Rensa att skicka
9
Signalindikator
24
Nätverkskabel
•• RS232C-kabel
Kontakt: 9-stifts D-sub till stereokabel
9
•• Stifttilldelning
3
2
1
5
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
6
-P1-
1
-P1Hona
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
2
-------->
3
Tx
STEREO-
Tx
3
<--------
2
Rx
KONTAKT
Gnd
5
----------
5
Gnd
(3,5 ø)
Stiftnr
Standardfärg
Signal
1
Vit och orange
TX+
2
Orange
TX-
3
Vit och grön
RX+
4
Blå
NC
5
Vit och blå
NC
6
Grön
RX-
7
Vit och brun
NC
8
Brun
NC
25
Korsad LAN-kabel (PC till PC)
•• Kontakt: RJ45
Direkt LAN-kabel (PC till HUB)
HUB
RJ45
P2
RJ45
P1
P2
Signal
P1
P2
Signal
TX+
1
<-------->
3
RX+
P1
P1
P2
RJ45 MDC
P2
Signal
TX-
2
<-------->
6
RX-
<-------->
1
TX+
RX+
3
<-------->
1
TX+
2
<-------->
2
TX-
RX-
6
<-------->
2
TX-
RX+
3
<-------->
3
RX+
RX-
6
<-------->
6
RX-
Signal
P1
TX+
1
TX-
26
Anslutning
•• Anslutning 2
――Kontrollera att du ansluter varje adapter till rätt RS232C IN- eller OUT-port på produkten.
•• Anslutning 1
RJ45
RS232C
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RJ45
RS232C
OUT
IN
OUT
•• Anslutning 3
RJ45
RS232C
OUT
RS232C
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
OUT
27
Nej.
Kontrollkoder
10
Visa kontrollstatus (hämta kontrollkommando)
Rubrik
Kommando
0xAA
Kommandotyp
ID
Datalängd
Kontrollsumma
0
Kommando
0xAA
Kommandotyp
ID
Datalängd
Data
1
Värde
Kontrollsumma
Kommando
Nej.
Kommandotyp
Kommando
Användarkontroll för delad skärmbild
0x89
Värdeintervall
-
•• Alla kommunikationer sker i hexadecimaler. Kontrollsumman beräknas genom att lägga till
alla värden förutom rubriken. Om en kontrollsumma får mer än 2 siffror så som visas nedan
(11+FF+01+01=112), tas den första siffran bort.
T.ex. Ström på & ID=0
Kontrollera (ange kontrollkommando)
Rubrik
Kommandotyp
Kommando
Värdeintervall
1
Strömkontroll
0x11
0~1
2
Volymkontroll
0x12
0~100
3
Inmatning av källkontroll
0x14
-
4
Skärmlägeskontroll
0x18
-
5
Skärmstorlekskontroll
0x19
0~255
6
Autojusteringskontroll (endast PC
och BNC)
0x3D
0
7
Lägeskontroll för delad skärmbild
0x5C
0~1
8
Säkerhetslås
0x5D
0~1
9
Delad skärmbild på
0x84
0~1
Rubrik
Kommando
0xAA
0x11
Rubrik
Kommando
0xAA
0x11
ID
ID
Datalängd
Data 1
1
"Power"
Datalängd
Data 1
1
1
Kontrollsumma
12
•• För att kontrollera alla enheter som är anslutna med en seriekabel samtidigt, oavsett ID-nummer,
ska du ställa in ID som "0xFE" och sända kommandon. Kommandon körs av varje enhet, men ACK
svarar inte.
28
Strömkontroll
Volymkontroll
•• Funktion
Produkten kan slås på och av med en dator.
•• Funktion
Volymen på produkten kan justeras med en dator.
•• Visa strömstatus (hämta status för ström PÅ/AV)
•• Visa volymstatus (hämta volymstatus)
Rubrik
Kommando
0xAA
0x11
ID
Datalängd
Kontrollsumma
0
•• Ställa in ström PÅ/AV (ställa in ström PÅ/AV)
Rubrik
Kommando
0xAA
0x11
ID
Rubrik
Kommando
0xAA
0x12
Datalängd
Data
1
"Power"
Kontrollsumma
Kommando
0xAA
0x12
0: Ström AV
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
•• Ack
0xAA
0xFF
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x11
"Power"
Kontrollsumma
0xAA
0xFF
ID
Data
1
"Volume"
Kontrollsumma
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x11
"ERR"
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
Kontrollsumma
3
'A'
0x12
"Volume"
•• Nak
•• Nak
Kommando
Datalängd
"Volume": Volymvärdekoden som ska ställas in på en produkt. (0-100)
"Power": Strömkod som ska ställas in på produkten.
Rubrik
ID
"Volume": Volymvärdekoden som ska ställas in på en produkt. (0-100)
•• Ack
ID
Kontrollsumma
0
Rubrik
1: Ström PÅ
Kommando
Datalängd
•• Ställa in volymen (ställa in volym)
"Power": Strömkod som ska ställas in på produkten.
Rubrik
ID
Kontrollsumma
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x12
"ERR"
Kontrollsumma
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
29
Inmatning av källkontroll
0x24
HDMI2_PC
•• Funktion
Inmatningskällan för en produkt kan ändras med en dator.
0x25
Bildskärmsport
――DVI_video, HDMI1_PC och HDMI2_PC kan inte användas med inställningskommando. De svarar bara
•• Visa ingångskällstatus (hämta status för ingångskälla)
Rubrik
Kommando
0xAA
0x14
ID
Datalängd
på hämtningskommandon.
――Den här modellen stöder inte portarna HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 och HDMI2_PC.
Kontrollsumma
――MagicInfo är endast tillgänglig med modeller som innehåller funktionen MagicInfo.
0
――RF (TV) och DTV är bara tillgängliga med modeller som inkluderar en TV.
•• Ställa in ingångskälla (ange ingångskälla)
Rubrik
Kommando
0xAA
0x14
ID
•• Ack
Datalängd
Data
1
"Input Source"
Kontrollsumma
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x14
"Input
Source"
"Input Source": En ingångskällkod som ska ställas in på en produkt.
0x14
PC
0x18
DVI
0x0C
Ingångskälla
0x08
Komponent
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_video
0x30
RF(TV)
0x40
DTV
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
Kontrollsumma
"Input Source": En ingångskällkod som ska ställas in på en produkt.
•• Nak
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x14
"ERR"
Kontrollsumma
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
30
Skärmlägeskontroll
•• Nak
•• Funktion
Skärmläget för en produkt kan ändras med en dator.
Skärmläget kan inte styras när funktionen Delad skärmbild är aktiverad.
――Den här kontrollen kan bara användas på modeller som inkluderar en TV.
Kommando
0xAA
0x18
ID
Datalängd
Kommando
0xAA
0x18
16 : 9
0x04
Zoom
0x31
Bred zoom
0x0B
4:3
Datalängd
Data
Kontrollsumma
1
"Screen
Mode"
Kommando
0xAA
0xFF
r-CMD
Val1
3
'N'
0x18
"ERR"
Kontrollsumma
Rubrik
Kommando
0xAA
0x19
ID
Datalängd
Kontrollsumma
0
•• Ack
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/
Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x19
"Screen
Size"
Kontrollsumma
"Screen Size": Produktens skärmstorlek (intervall: 0-255, enhet: tum)
•• Nak
•• Ack
Rubrik
Ack/Nak
•• Visa skärmstorleken (hämta skärmstorleksstatus)
"Screen Mode": En kod som anger produktens status
0x01
0xFF
Datalängd
•• Funktion
Skärmstorleken för en produkt kan ändras med en dator.
0
ID
0xAA
ID
Skärmstorlekskontroll
Kontrollsumma
•• Ställa in bildstorlek (ange bildstorlek)
Rubrik
Kommando
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
•• Visa skärmstatus (hämta skärmlägesstatus)
Rubrik
Rubrik
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x18
"Screen
Mode"
Kontrollsumma
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/
Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x19
"ERR"
Kontrollsumma
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
"Screen Mode": En kod som anger produktens status
31
Autojusteringskontroll (endast PC och BNC)
Lägeskontroll för delad skärmbild
•• Funktion
Justerar automatiskt datorsystemskärmen med en dator.
•• Funktion
Läget Delad skärmbild kan aktiveras på en produkt med en dator.
Den här kontrollen är bara tillgänglig på en produkt där Delad skärmbild är aktiverat.
•• Visa autojusteringsstatus (hämta autojusteringsstatus)
Ingen
•• Visa läget för delad skärmbild (hämta läget för delad skärmbild)
•• Ställa in autojustering (ställa in autojustering)
Rubrik
Kommando
0xAA
0x3D
ID
Datalängd
Data
Kontrollsumma
1
"Auto
Adjustment"
Rubrik
Kommando
0xAA
0x5C
ID
Datalängd
Kontrollsumma
0
•• Ställa in delad skärmbild (ställa in läge för delad skärmbild)
Rubrik
Kommando
0xAA
0x5C
ID
Datalängd
Data
Kontrollsumma
1
"Video Wall Mode"
"Auto Adjustment" : 0x00 (alltid)
•• Ack
Rubrik
0xAA
Kommando
ID
0xFF
Datalängd
3
Ack/
Nak
r-CMD
'A'
0x3D
Val1
Kontrollsumma
1: Full
"Auto
Adjustment"
•• Nak
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
"Video Wall Mode": En kod som används för att aktivera Video Wall-läget på en produkt
Datalängd
Ack/
Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x3D
"ERR"
Kontrollsumma
0: Naturlig
•• Ack
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x5C
"Video
Wall
Mode"
Kontrollsumma
"Video Wall Mode": En kod som används för att aktivera Video Wall-läget på en produkt
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
•• Nak
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x5C
"ERR"
Kontrollsumma
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
32
Säkerhetslås
Delad skärmbild på
•• Funktion
Datorn kan användas för att slå på eller av funktionen Säkerhetslås på en produkt.
•• Funktion
Sätt på och stäng av delad skärmbild i produkten från datorn.
Den här kontrollen är tillgänglig oavsett om strömmen är påslagen eller inte.
•• Hämta PÅ/AV-status för delad skärmbild
•• Visa status för säkerhetslås (hämta status för säkerhetslås)
Rubrik
Kommando
0xAA
0x5D
ID
Datalängd
Kontrollsumma
Rubrik
Kommando
0xAA
0x84
ID
Datalängd
Kontrollsumma
0
0
•• Sätt på/stäng av delad skärmbild
•• Aktivera eller avaktivera säkerhetslås (ställ in aktivering/avaktivering av säkerhetslås)
Rubrik
Kommando
0xAA
0x5D
ID
Datalängd
Data
1
"Safety Lock"
Kontrollsumma
Rubrik
Kommando
0xAA
0x84
ID
Datalängd
Data
1
V.Wall_On
Kontrollsumma
•• V.Wall_On : Kod för delad skärmbild anges på produkten
1: Delad skärmbild PÅ
"Safety Lock": Säkerhetslåskod som ska ställas in på produkten
0: Delad skärmbild AV
1: PÅ
•• Ack
0: AV
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/
Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x84
V.Wall_
On
•• Ack
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x5D
"Safety
Lock"
Kontrollsumma
V.Wall_On : Samma som ovan
•• Nak
"Safety Lock": Säkerhetslåskod som ska ställas in på produkten
•• Nak
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Kontrollsumma
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x5D
"ERR"
Kontrollsumma
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x84
ERR
Kontrollsumma
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
33
Användarkontroll för delad skärmbild
•• Funktion
Sätt på och stäng av produktens funktion för delad skärmbild från datorn.
•• Hämta status för delad skärmbild
Rubrik
Kommando
0xAA
0x89
ID
Datalängd
Kontrollsumma
0
•• Ställ in delad skärmbild
Rubrik
Kommando
0xAA
0x89
ID
Datalängd
Val1
Val2
2
Wall_Div
Wall_
SNo
Kontrollsumma
Wall_Div: Delningskod för delad skärmbild anges på produkten
34
10 x 10 modell för delad skärmbild
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Av
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
1
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19
0x1A
0x1B
0x1C
0x1D
0x1E
0x1F
2
0x21
0x22
0x23
0x24
0x25
0x26
0x27
0x28
0x29
0x2A
0x2B
0x2C
0x2D
0x2E
0x2F
3
0x31
0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3A
0x3B
0x3C
0x3D
0x3E
0x3F
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4A
0x4B
0x4C
0x4D
0x4E
0x4F
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5A
0x5B
0x5C
0x5D
0x5E
0x5F
6
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x68
0x69
0x6A
0x6B
0x6C
0x6D
0x6E
0x6F
7
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79
0x7A
0x7B
0x7C
0x7D
0x7E
N/A
8
0x81
0x82
0x83
0x84
0x85
0x86
0x87
0x88
0x89
0x8A
0x8B
0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
0x92
0x93
0x94
0x95
0x96
0x97
0x98
0x99
0x9A
0x9B
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1
0xA2
0xA3
0xA4
0xA5
0xA6
0xA7
0xA8
0xA9
0xAA
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1
0xB2
0xB3
0xB4
0xB5
0xB6
0xB7
0xB8
0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1
0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
0xC7
0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1
0xD2
0xD3
0xD4
0xD5
0xD6
0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1
0xE2
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
35
Wall_SNo : Produktnummerkod för produkten
10 x 10 modell för delad skärmbild: ( 1 ~ 100)
Ange nummer
Data
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
•• Ack
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
Val2
4
'A'
0x89
Wall_Div
Wall_SNo
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x89
ERR
Kontrollsumma
•• Nak
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Kontrollsumma
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
36
Kapitel 03
Ansluta och använda en källenhet
Före anslutning
Kontrollpunkter före anslutning
――Innan du ansluter en källenhet ska du läsa bruksanvisningen som medföljer.
Antalet och platserna för portarna på källenheterna kan variera från en enhet till en annan.
――Anslut inte strömkabeln förrän alla anslutningar är slutförda.
Om du ansluter strömkabeln under inkoppling kan det skada produkten.
――Anslut ljudportarna korrekt: vänster = vit och röd = röd.
Ansluta till en dator
•• Anslut inte strömsladden innan du ansluter de andra kablarna.
Se till att först ansluta en källenhet innan du ansluter strömsladden.
•• En dator kan anslutas till produkten på flera olika sätt.
Välj en anslutningsmetod som passar för din dator.
――Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.
Anslutning med D-SUB-kabel (analog typ)
――Kontrollera typerna av portar på baksidan av produkten du vill ansluta.
RGB IN
AUDIO IN
37
Anslutning med en DVI-kabel (digital typ)
Anslutning med en HDMI-DVI-kabel
DVI IN (MAGICINFO)
HDMI IN 1, HDMI IN 2
AUDIO IN
AUDIO IN
38
Ansluta med en HDMI-kabel
Anslutning med en DP-kabel
HDMI IN 1, HDMI IN 2
DP IN
•• Försiktighetsåtgärder vid användning av DP
――För att minska energiförbrukningen i viloläge stoppas DP-kommunikationen när produkten stängs
av eller går över i energisparläge.
――Om produkten används i tvåskärmsläge och stängs av eller går över i energisparläge är det inte
säkert att ändringar av skärminställningarna uppdateras. Resultatet kan bli att skärmbilden inte
visas korrekt.
――Om detta inträffar ställer du in Max. energisparläge på Av innan du använder produkten.
――Vissa grafikkort som inte är kompatibla med DP-standarden kan hindra Windows start- eller Biosskärm från att visas när produkten är i energisparläge. Se i så fall till att sätta på produkten innan
du sätter på datorn.
――Skärmporten (DP IN) på produkten samt den medföljande DP-kabeln är utformade baserat på
VESA-standarden. Om du använder en DP-kabel som inte uppfyller VESA-standarden kanske inte
produkten fungerar som den ska. Samsung Electronics ansvarar inte för eventuella problem som
uppkommer till följd av att du använder en kabel som inte uppfyller standarden.
Var noga med att använda en DP-kabel som specificeras i VESA-standarden.
39
Ansluta till en video
•• Anslut inte strömsladden innan du ansluter de andra kablarna.
Se till att först ansluta en källenhet innan du ansluter strömsladden.
•• Du kan ansluta en videoenhet till produkten med en kabel.
――Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.
――Tryck på knappen SOURCE på fjärrkontrollen för att ändra källan.
Anslutning med en HDMI-DVI-kabel
――Ljudet aktiveras inte om produkten är ansluten till en videoenhet med en HDMI-DVI-kabel. För att lösa
detta ska du ansluta ytterligare en ljudkabel till ljudportarna på produkten och videoenheten.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
――Upplösningar som stöds inkluderar 1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p och 576p.
AUDIO IN
40
Ansluta med en HDMI-kabel
Ansluta till ett ljudsystem
Använda en HDMI-kabel eller HDMI till DVI-kabel (upp till 1080p)
――Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.
•• För att få bättre bild- och ljudkvalitet kan du ansluta en digital enhet med en HDMI-kabel.
•• En HDMI-kabel har stöd för digitala video- och ljudsignaler och kräver ingen ljudkabel.
-- Om du vill ansluta produkten till en digital enhet som inte har stöd för HDMI-utgång använder
du en HDMI-DVI-kabel och ljudkablar.
AUDIO OUT
•• Bilden visas kanske inte normalt (eller inte alls) eller så kanske inte ljudet fungerar om en extern
enhet som använder en äldre version av HDMI-läget ansluts till produkten. Om ett sådant problem
uppstår frågar du tillverkaren av den externa enheten vilken HDMI-version som används. Om den är
för gammal kan du begära en uppgradering.
•• Se till att använda en HDMI-kabel som är maximalt 14 mm tjock.
•• Köp en certifierad HDMI-kabel. Annars kanske bilden inte visas eller så kan ett anslutningsfel uppstå.
•• En enkel höghastighets HDMI-kabel eller kabel med Ethernet rekommenderas.
Den här produkten har inte stöd för Ethernet-funktionen via HDMI.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
41
Ansluta nätverkskabeln
――Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.
RJ45
•• Använd en Cat 7-kabel (*STP-typ) för anslutningen.
*Shielded Twist Pair (skärmad partvinnad kabel)
42
Ansluta nätverksboxen (säljs separat)
――Information om hur du ansluter nätverksboxen finns i bruksanvisningen som följer med när du köper nätverksboxen.
MagicInfo
Innan du kan använda MagicInfo måste du ansluta en nätverksbox (som säljs separat) till produkten.
――Om du vill ändra MagicInfo-inställningarna kör du MagicinfoSetupWizard på datorn.
――Information om hur du använder MagicInfo finns på den dvd som följer med nätverksboxen.
――Informationen i det här avsnittet kan komma att ändras utan förvarning som en del av vårt kontinuerliga arbete med kvalitetsförbättringar.
――Om du installerar ett annat operativsystem än det som följer med nätverksboxen eller återställer systemet till en tidigare version av operativsystemet eller om du
installerar programvara som inte är kompatibel med det medlevererade operativsystemet och det uppstår problem i anslutning till dessa åtgärder, kommer du inte att
kunna dra nytta av vår tekniska support, och vi kommer dessutom att tvingas ta ut en avgift för ett eventuellt besök av en servicetekniker. Du har inte heller rätt att byta
eller lämna tillbaka produkten och få pengarna tillbaka i dessa fall.
Starta MagicInfo-läget
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Select Application - step 1
1
När du har installerat och anslutit nätverksboxen (som säljs separat) till produkten sätter du på produkten.
2
Tryck på SOURCE på fjärrkontrollen och välj MagicInfo.
MagicInfo Pro (LAN, WAN based version)
――Om du ansluter nätverksboxen till DVI IN (MAGICINFO)-porten på produkten ändras Källa från DVI till MagicInfo.
MagicInfo-i Premium (Web-based version)
3
Välj vilket standarprogram som ska köras när MagicInfo startas.
Select Later
< Back(B)
Next(N) >
Finish
Cancel
43
4
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Ange IP-informationen.
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
6
Välj visningsläge.
7
Kontrollera de inställningar du just har
Select Screen Type - step 4
Select TCP/IP - step 2
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
Landscape
IP address:
192 . 168 . 0 . 102
Subnet mask:
255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:
192 . 168 . 0 . 1
Portrait
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server address:
Preferred DNS server:
10 . 44 . 33 . 22
Alternate DNS server:
10 . 33 . 22 . 11
< Back(B)
Next(N) >
Finish
< Back(B)
Cancel
5
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Välj språk. (Standardspråket är
Next(N) >
Finish
Cancel
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
English.)
konfigurerat.
Setup Information
Select Language -step 3
Select the language you want to install on the system for menus and
dialogs.
1. Application :
Current Language
2. Internet Protocol [TCP/IP]
:
Engilsh
IP :
Chinese [Traditional]
German
――Om körningsikonen inte visas
dubbelklickar du på ikonen för
MagicInfo på skrivbordet. Ikonen visas
längst ned till höger på skärmen.
MagicInfo Pro [LAN,WAN based version\
192.168.0.102
3. Language :
English
English
4. Screen Type :
French
Landscape
Italian
Japanese
Korean
Russian
Swedish
Turkish
Chinese [Simplified]
Portuguese
Do not show again
< Back(B)
Next(N) >
Finish
Cancel
< Back(B)
Apply
Finish
Cancel
44
Ändra inmatningskällan
Med Källa kan du välja en rad källor och ändra källenhetsnamnen.
Källa
――Skärmen kan inte visas korrekt om en felaktig källa väljs för källenheten du vill konvertera till.
SOURCE → Källa
Du kan visa skärmen för en källenhet som är ansluten till produkten. Välj en källa från källistan för att visa skärmen för den valda
källan.
――Du kan även byta inmatningskälla med hjälp av knappen SOURCE på fjärrkontrollen.
Ändra namn
Källa
SOURCE → Källa → TOOLS → Ändra namn → ENTER E
Ibland visas inte skärmen som den ska om inte namnet på källenheten är specificerat i Ändra namn.
PC
DVI
HDMI1
HDMI2
DisplayPort
MagicInfo S
Dessutom är det bäst att byta namn på källenheten i Ändra namn för att få optimal bildkvalitet.
――Listan kan innehålla följande källenheter. Källa-enheter på listan skiljer sig från varandra beroende på vilken källa som väljs.
Video / DVD / Digitalbox / Sat./Hårddisk / Satellitmottagare / AV-mottagare / DVD-mottagare / Spel / Videokamera
/ DVD/Video / DVD/Hårddisk / PC / DVI PC / DVI-enheter
――Vilka inställningar som är tillgängliga på Bild-menyn beror på aktuell källa och vilka inställningar som gjorts i Ändra namn.
•• När du ansluter en PC till HDMI IN 1, HDMI IN 2-porten ska Ändra namn anges till PC. I övriga fall ställer du in Ändra
namn på AV-enheter.
•• När du ansluter en dator till en av portarna HDMI IN 1, HDMI IN 2 med en HDMI-kabel ska du ställa in produkten på läget
PC under Ändra namn.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
•• När du ansluter en dator till en av portarna HDMI IN 1, HDMI IN 2 med en HDMI-till-DVI-kabel ska du ställa in produkten
på läget DVI PC under Ändra namn.
•• När du ansluter en AV-enhet till en av portarna HDMI IN 1, HDMI IN 2 med en HDMI-till-DVI-kabel ska du ställa in
produkten på läget DVI-enheter under Ändra namn.
45
Kapitel 04
Använda MDC
MDC (Multiple Display Control) är ett program som gör att flera skärmar kan styras samtidigt med en dator.
Information om hur du använder programmet hittar du i hjälpen när du har installerat programmet. MDC-programmet är tillgängligt på webbplatsen.
Om du trycker på knappen On efter att du tryckt på knappen Off, kontrolleras produktens status i
omkring en minut. Vänta en minut om du ska köra ett kommando.
Installation/avinstallation av MDC-program
7
I det "Ready to Install the Program"-fönster som visas kontrollerar du katalogsökvägen du vill
installera programmet under och klickar på "Install".
8
Installationsförloppet visas.
9
Klicka på "Finish" i det "InstallShield Wizard Complete"-fönster som visas.
――Välj "Launch MDC Unified" och klicka på "Finish" för att köra MDC-programmet direkt.
Installation
10
Genvägsikonen för MDC Unified skapas på skrivbordet efter installationen.
――MDC-installationen kan påverkas av grafikkort, moderkort och nätverksförhållanden.
――MDC-körningsikonen kanske inte visas beroende på datorsystem eller produktspecifikationer.
1
Klicka på MDC Unified-installationsprogrammet.
――Tryck på F5 om körningsikonen inte visas.
2
Välj språk för installationen. Klicka sedan på "OK".
Avinstallation
3
När skärmen "Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified" visas klickar du på
1
program.
"Next".
4
Välj "I accept the terms in the license agreement" i fönstret "License Agreement" och klicka
Välj Inställningar > Kontrollpanelen på Start-menyn och dubbelklicka på Lägg till/ta bort
2
Välj MDC Unified från listan och klicka på Ändra/Ta bort.
på "Next".
5
I det "Customer Information"-fönster som visas fyller du i alla informationsfält och klickar på "Next".
6
I det "Destination Folder"-fönster som visas väljer du den katalogsökväg där du vill installera
programmet och klickar på "Next".
――Om filens plats inte har angetts kommer programmet att installeras på standardplatsen.
46
Ansluta till MDC
Använda MDC via RS-232C (seriedatakommunikationsstandard)
En RS-232C-seriekabel måste anslutas till serieportarna på datorn och skärmen.
RS232C IN RS232C OUT
47
Använda MDC via Ethernet
Ange IP-adressen för den primära skärmenheten och anslut enheten till datorn. Skärmenheterna kan anslutas till varandra med en LAN-kabel.
Anslutning med rak nätverkskabel
――Flera produkter kan anslutas med hjälp av RJ45-porten på produkten och LAN-portarna på HUB-enheten.
RJ45
HUB
48
Anslutning med korsad nätverkskabel
――Flera produkter kan anslutas via RS232C IN/OUT-porten på produkten.
RJ45
RS232C OUT
49
Kapitel 05
Hemfunktion
Den här funktionen finns under Support → Gå till start.
Kan nås med HOME-knappen på fjärrkontrollen.
Delad skärmbild
HOME
→ Delad skärmbild → ENTER E
Delad skärmbild
Anpassa layouten för flera skärmar som är anslutna för att bilda en delad skärmbild.
Dessutom kan du visa delar av en hel bild eller upprepa samma bild på var och en av de anslutna skärmarna för delad
skärmbild.
Om du vill visa flera bilder kan du läsa mer i hjälpen för MDC eller bruksanvisningen för MagicInfo. Vissa modeller kanske inte
stöder funktionen MagicInfo.
Delad skärmbild
Du kan aktivera och inaktivera Delad skärmbild.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Om du vill visa en delad skärmbild väljer du På.
•• Av / På
Horizontal x Vertical
Med den här funktionen delas en videovägg upp i sektioner utifrån konfigurationen i en videoväggsmatris.
Ange videoväggsmatrisen.
Videoväggen delas upp i sektioner utifrån konfigurationen i matrisen. Antalet vertikala och horisontella sektioner kan vara
mellan 1 och 15.
――En videovägg kan som mest delas upp i 225 skärmar.
――Alternativet Horizontal x Vertical är bara aktiverat när Delad skärmbild är inställt på På.
50
Skärmläge
Vill du ordna om de delade skärmarna justerar du numren för varje produkt i matrisen med Skärmläge-funktionen.
Om du väljer Skärmläge visas videoväggsmatrisen med numren som tilldelats produkterna i videoväggen.
Om du vill ändra ordningen på en skärmenhet ändrar du enhetsnummer och trycker på E-knappen.
――Högst 255 skärmar kan sorteras i Skärmläge.
――Alternativet Skärmläge är bara aktiverat när Delad skärmbild är inställt på På.
――Vill du använda den här funktionen måste du se till att Horizontal x Vertical är konfigurerat.
Format
Välj hur du vill att bilderna ska visas på videoväggen.
•• Full: Visa bilder i helskärmsläge.
•• Naturlig: Visa bilder i det ursprungliga formatet.
――Alternativet Format är bara aktiverat när Delad skärmbild är inställt på På.
――När du använder Delad skärmbild-läge rekommenderas en upplösning på 1280x720P, 1920x1080P eller 3840x2160P.
51
Bildläge
HOME
Välj ett bildläge (Bildläge) som passar för miljön där produkten ska användas.
•• Shopping/Shoppingcent.
Passar för gallerior.
→ Bildläge → ENTER E
Bildläge
-- Välj Video/bild eller Text beroende på bildläget.
•• Kontor/skola
Passar för kontor och skolor.
-- Välj Video/bild eller Text beroende på bildläget.
•• Terminal/station
Passar för bussterminaler och tågstationer.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
-- Välj Video/bild eller Text beroende på bildläget.
•• Delad skärmbild
Passar för miljöer med videoväggar.
-- Välj Video/bild eller Text beroende på bildläget.
•• Kalibrerad
I det här läget används inställningarna för ljusstyrka, färg, gamma och enhetlighet som anpassats med
färgkalibreringsprogrammet Color Expert.
-- Om du vill använda fabriksinställningarna för bilden, till exempel för gamma, enhetlighet och vitbalans, ställer du in
Bildläge på Kalibrerad.
-- Om du vill kalibrera bilden ytterligare använder du Color Expert. Du kan ställa in bildkvaliteten (ljusstyrka, färg,
gamma, enhetlighet) precis som du vill.
-- Du kan ladda ned programmet Color Expert på www.samsung.com/displaysolutions.
52
Påslagningstid/sluttid
HOME
→ Påslagningstid/sluttid → ENTER E
――Du måste ställa in klockan innan du kan använda Ställ klockan.
Påslagningstid
Ställ in Påslagningstid om du vill att produkten ska slås på automatiskt den dag och tid som du väljer.
Strömmen slås på med den angivna volymen eller ingångskällan.
Påslagningstid/sluttid
티커
Påslagningstid: Ställ in starttiden för timern genom att välja ett av de sju alternativen. Se till att du ställer in klockan rätt först.
(Påslagningstid 1 ~ Påslagningstid 7)
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
•• Inställning: Välj Av, En gång, Varje dag, Mån~Fre, Mån~Lör, Lör~Sön eller Manuellt.
Om du väljer Manuellt kan du välja vilka dagar du vill att Påslagningstid ska slå på produkten.
-- Markeringen visar vilka dagar du har valt.
•• Tid: Ställ in timmar och minuter. Ange siffror med sifferknapparna eller uppåt- och nedåtpilknapparna. Flytta mellan fälten
med vänster- och högerpilknapparna.
•• Volym: Ställ in önskad ljudnivå. Ändra ljudnivå med vänster- och högerpilknapparna.
•• Källa: Ange önskad ingångskälla.
Sluttid
Ställ in sluttiden för timern (Sluttid) genom att välja ett av de sju alternativen. (Sluttid 1 ~ Sluttid 7)
•• Inställning: Välj Av, En gång, Varje dag, Mån~Fre, Mån~Lör, Lör~Sön eller Manuellt.
Om du väljer Manuellt kan du välja vilka dagar du vill att Sluttid ska stänga av produkten.
-- Markeringen visar vilka dagar du har valt.
•• Tid: Ställ in timmar och minuter. Ange siffror med sifferknapparna eller uppåt- och nedåtpilknapparna. Flytta mellan fälten
med vänster- och högerpilknapparna.
53
Helgdagshantering
Timern inaktiveras under en period som beskrivs som semester.
•• Lägg till helgdag: Ange den period du vill lägga till som semester.
Välj start- och slutdatum för de helgdagar du vill lägga till med knapparna u/d, och klicka sedan på knappen Spara.
Perioden läggs till listan över semestrar.
-- Start: Ställ in startdatum för helgdagarna.
-- Slut: Ställ in slutdatum för helgdagarna.
――Redig.: Välj en helg och ändra sedan datumet.
――Ta bort: Ta bort markerade alternativ från listan över helgdagar.
•• Ange timer: Ställ in att Påslagningstid och Sluttid inte ska aktiveras på allmänna helgdagar.
-- Tryck på E för att välja de Påslagningstid- och Sluttid-inställningar som du inte vill aktivera.
-- De valda Påslagningstid- och Sluttid-inställningarna aktiveras inte.
54
Nätverksinställningar
Visa nätverksinställningarna.
Nätverksinställningar
HOME
→ Nätverksinställningar→ ENTER E
IP-inställning
Ange manuellt
IP-adress
Nätverksinställningar
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
***.
***.
***.
Nätmask
Gateway
Spara
***.
***.
***.
***.
***.
***.
***
***
***
Stäng
•• IP-inställning: Hämta automatiskt, Ange manuellt
•• IP-adress: Ange IP-adress manuellt om IP-inställning är inställt på Ange manuellt.
•• Nätmask: Ange Nätmask manuellt om IP-inställning är inställt på Ange manuellt.
•• Gateway: Ange Gateway manuellt om IP-inställning är inställt på Ange manuellt.
55
MagicInfo Player I
HOME
Ändra källa till MagicInfo Player I.
MagicInfo Player I publicerar och spelar upp olika typer av innehåll, inklusive skapat innehåll och multimedieinnehåll (bilder,
videoklipp och ljudinnehåll), från servern eller en ansluten enhet.
→ MagicInfo Player I → ENTER E
MagicInfo Player I
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
56
ID-inställningar
HOME
one Product
Tilldela ett ID att ställa in.
Tryck på u/d för att välja ett nummer och tryck sedan på E.
→ ID-inställningar → ENTER E
ID-inställningar
ID-inställningar
비디오 월
Ange ID-numret för produkten som är ansluten till ingångskabeln för ingående signalmottagning. (Intervall: 0~224)
――Ange numret du vill ha med sifferknapparna på fjärrkontrollen.
Automat. inst. enhets-ID
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
――Tilldela ID-nummer automatiskt för alla anslutna produkter.
PC-anslutningskabel
Välj en metod för att ansluta till MDC för mottagning av MDC-signalen.
•• RS232C-kabel
Kommunicera med MDC via en RS232C-stereokabel.
•• RJ45(LAN)-kabel
Kommunicera med MDC via en RJ45-kabel.
57
Fler inställningar
HOME
Menyn för bildinställningar visas.
→ Fler inställningar → ENTER E
Fler inställningar
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
58
Kapitel 06
Skärmjustering
Konfigurera inställningarna för Bild (Bakgrundsljus, Färgton och så vidare).
Layouten för menyalternativen i Bild kan skilja sig åt mellan olika produkter.
Bildläge
Skärmdisplay
System
Ljud
?
Support
Aktuell temperatur
Bildläge
Bild
Bild
28
Kontor/skola
Bakgrundsljus
50
MENU m → Bild → Bildläge → ENTER E
Ljusstyrka
50
Välj ett bildläge (Bildläge) som passar för miljön där produkten ska användas.
Kontrast
50
Skärpa
100
Färg
50
Ton (G/R)
50
•• Shopping/Shoppingcent.
Passar för gallerior.
-- Välj Video/bild eller Text beroende på bildläget.
•• Kontor/skola
Passar för kontor och skolor.
-- Välj Video/bild eller Text beroende på bildläget.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
•• Terminal/station
Passar för bussterminaler och tågstationer.
-- Välj Video/bild eller Text beroende på bildläget.
•• Delad skärmbild
Passar för miljöer med videoväggar.
-- Välj Video/bild eller Text beroende på bildläget.
•• Kalibrerad
I det här läget används inställningarna för ljusstyrka, färg, gamma och enhetlighet som anpassats med
färgkalibreringsprogrammet Color Expert.
-- Om du vill använda fabriksinställningarna för bilden, till exempel för gamma, enhetlighet och vitbalans, ställer
du in Bildläge på Kalibrerad.
-- Om du vill kalibrera bilden ytterligare använder du Color Expert. Du kan ställa in bildkvaliteten (ljusstyrka,
färg, gamma, enhetlighet) precis som du vill.
-- Du kan ladda ned programmet Color Expert på www.samsung.com/displaysolutions.
59
Bakgrundsljus / Ljusstyrka / Kontrast /
Skärpa / Färg / Ton (G/R)
MENU m → Bild → Vitbalans → ENTER E
Justera färgtemperaturen för att få en mer naturlig bild.
MENU m → Bild → ENTER E
•• R-Gain/G-Gain/B-Gain: Justera ljusstyrkan för varje färg (röd, grön, blå).
Produkten har flera alternativ för att justera bildkvaliteten.
Bildläge
Vitbalans
•• Återställ: Passar för miljöer med videoväggar.
Bildläge-inställningar Justerbara alternativ
Shopping/Shoppingcent.,
Kontor/skola,
Terminal/station, Delad
skärmbild
Video/bild
Bakgrundsljus / Ljusstyrka /
Kontrast / Skärpa / Färg / Ton
(G/R)
Gamma
Text
Bakgrundsljus / Ljusstyrka /
Kontrast / Skärpa
MENU m → Bild → Gamma → ENTER E
Kalibrerad
Bakgrundsljus
Justera primärfärgintensiteten.
――Om Bildläge ställs in på Kalibrerad, inaktiveras Gamma.
――När du gör ändringar i Bakgrundsljus, Ljusstyrka, Kontrast, Skärpa, Färg eller Ton (G/R), ändras
skärmbilden på motsvarande sätt.
――Du kan justera och lagra inställningar för varje extern enhet som ansluts till någon av produktens
ingångar.
――Om du sänker bildens ljusstyrka minskas strömförbrukningen.
Färgtemperatur
MENU m → Bild → Färgtemperatur → ENTER E
Kalibrerat värde
MENU m → Bild → Kalibrerat värde → ENTER E
Välj om du vill använda inställningarna för ljusstyrka, färg, gamma och enhetlighet som anpassats med
färgkalibreringsprogrammet Color Expert till lägena Information och Advertisement.
•• Verkställ ej / Tillämpa
――Du kan ladda ned programmet Color Expert på www.samsung.com/displaysolutions.
――Om Bildläge ställs in på Kalibrerad, inaktiveras Kalibrerat värde.
Justera färgtemperaturen. (Intervall: 2800K–16000K)
――Om Bildläge ställs in på Kalibrerad, inaktiveras Färgtemperatur.
60
Bildalternativ
Dynamisk bakgrundsbelysning
Justera bakgrundsljuset automatiskt för att få bästa möjliga skärmkontrast under de aktuella
förhållandena.
MENU m → Bild → Bildalternativ → ENTER E
Bildläge
Bildlägeinställningar
Shopping/Shoppingcent.,
Kontor/skola,
Terminal/station, Delad
skärmbild
Justerbara alternativ
Video/bild
•• Av / På
――Dynamisk bakgrundsbelysning är inte tillgängligt när ingångskällan är inställd på PC när Delad
skärmbild är På.
Färgton / HDMI svärta / Dynamisk
bakgrundsbelysning / UHD COLOR
UHD COLOR
•• HDMI1 : Av / På
Text
Kalibrerad
Färgton / HDMI svärta / Dynamisk
bakgrundsbelysning / UHD COLOR
Dynamisk bakgrundsbelysning /
UHD COLOR
Färgton
Om Bildläge är inställd på Text.
•• Av / Sval / Standard / Varm
•• HDMI2 : Av / På
•• DisplayPort : Av / På
――Om du vill aktivera en UHD-ingångskälla ställer du in UHD COLOR till På.
――Om skärmarna är anslutna via Loopout när en UHD-upplösning används ställer du in UHD COLOR till
På på alla skärmar.
――Högst 25 skärmar kan anslutas via Loopout när UHD-upplösning används.
――Om du vill använda UHD COLOR-läge över en HDMI-kabel bör du använda en HDMI-kabel som är
kompatibel med HDMI 2.0. Se till att kabeln är kortare än 2 m.
――Det tar lite tid att växla UHD COLOR mellan På och Av.
――Om HDMI/DP-kontakten med UHD COLOR aktiverat är ansluten till en enhet som inte stöder
UHD-innehåll kanske inte enheten fungerar korrekt. Anslut till en enhet som stöder UHD-innehåll.
Om Bildläge är inställd på Video/bild.
•• Av / Sval / Standard / Varm1 / Varm2
――Om Bildläge ställs in på Kalibrerad, inaktiveras Färgton.
――Du kan justera och lagra inställningar för varje extern enhet som ansluts till någon av produktens
ingångar.
HDMI svärta
Väljer nivå för svärta på skärmen för att justera skärmdjupet.
•• Låg / Normal
――Det här alternativet är inte tillgängligt när indatakällan är PC.
61
Bildstorlek
Zoom/Position
Justera skärmens storlek och position.
MENU m → Bild → Bildstorlek → ENTER E
Bild för att välja storlek och bildformat för skärmen.
Det här alternativet kan konfigureras om indatakällan har stöd för 1080i eller 1080p och Bildstorlek är
Personlig.
――Det här alternativet kan inte användas när en dator är ansluten.
Bildstorlek
――Gå till skärmen Zoom/Position och följ stegen nedan.
Olika alternativ för skärmjustering visas beroende på den aktuella ingångskällan.
Bildstorlek-alternativen kan variera beroende på om Bildläge är Video/bild eller Text.
•• 16:9: Ställer in bilden på breddläget 16:9.
•• Zoom1: Används för medelhög förstoring. Skär bort ovandelen och sidorna.
•• Zoom2: Används för starkare förstoring.
•• Smart visning 1: Minskar 16:9-bildens storlek med 50%.
――Smart visning 1 är bara aktiverat i lägena HDMI1 och HDMI2.
•• Smart visning 2: Minska marginalen i den övre och nedre kanten av 16:9-skärmen med 25 %.
――Smart visning 2 är bara aktiverat i lägena HDMI1 och HDMI2.
•• Wide: Förstorar bildformatet så att bilden anpassas till hela skärmen.
•• 4:3: Ställer in bilden på grundläget (4:3).
――Ställ inte in produkten på bildformatet 4:3 under en längre tid.
De kanter som visas till vänster och höger eller längst upp och längst ned på skärmen kan
orsaka bildinbränning, vilket inte täcks av garantin.
•• Anpassa t. skärm: Visar hela bilden utan beskärning när HDMI1, HDMI2 (720p / 1080i / 1080p)
används som ingångssignal.
1
Tryck på knappen d och välj Zoom/Position. Tryck på knappen E.
2
Välj Zoom eller Position. Tryck på knappen E.
3
Tryck på knappen u/d/l/r om du vill flytta bilden.
4
Tryck på knappen E.
――Om du vill återställa bilden till dess ursprungliga position väljer du Återställ på skärmen Zoom/
Position.
Bilden återställs till standardpositionen.
Upplösning
Om bilden inte är normal även när upplösningen för grafikkortet är en av följande kan du optimera
bildkvaliteten genom att välja samma upplösning för produkten so datorn med den här menyn.
Tillgängliga upplösningar: Av / 1024 x 768 / 1280 x 768 / 1360 x 768 / 1366 x 768
•• Personlig: Ändrar upplösningen så att den passar användaren.
•• Standard: Visa bilder i ursprunglig bildkvalitet.
――De tillgängliga portarna kan variera med modell.
62
Autojustering
Bild av
MENU m → Bild → Autojustering → ENTER E
――Endast tillgängligt i PC-läget.
MENU m → Bild → Bild av → ENTER E
Justera frekvensvärden/positioner och finjustera inställningarna automatiskt.
Om du vill sätta på skärmen trycker du på vilken knapp som helst utom volymknappen.
Justering av PC-skärm
Återställ bild
MENU m → Bild → Justering av PC-skärm → ENTER E
――Endast tillgängligt i PC-läget.
MENU m → Bild → Återställ bild → ENTER E
Om du väljer Bild av stängs skärmen av. Volymen inaktiveras inte.
Återställer det aktuella bildläget till standardinställningarna.
•• Grov / Fin
Tar bort eller minskar bildbruset.
Om bruset inte går att ta bort genom finjustering använder du funktionen Grov för att justera
frekvensen till bästa möjliga läge (Grov) och finjusterar sedan på nytt. Efter att bruset har minskats
ställer du in bilden på nytt så att den justeras efter mitten av skärmen.
•• Position
Så här justerar du datorskärmens position om den inte är centrerad eller passar på
produktskärmen.
Tryck på knappen ▲ eller ▼ om du vill justera den vertikala positionen. Tryck på knappen ◄ eller
► om du vill justera den horisontella positionen.
•• Återställ bild
Återställer bilden till standardinställningarna.
63
Kapitel 07
Skärmdisplay
Bildskärmsorientering
Skärmdisplay
Skärmskydd
System
Menyspråk
Återställ skärmdisplay
Svenska
Skärmmenyorientering
Ställ in menyskärmens orientering.
Support
Aktuell temperatur
MENUm → Skärmdisplay → Bildskärmsorientering → ENTERE
Meddelandevisning
Ljud
?
Bildskärmsorientering
Skärmdisplay
Bild
28
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
•• Liggande: Visa menyn i liggande läge (standardinställning).
•• Stående: Visa menyn i stående läge till höger på produktskärmen.
Källinnehållsorientering
Ställ in orienteringen av innehåll från externa enheter som ansluts till produkten.
•• Liggande: Visa skärmbilden i liggande läge (standardinställning).
•• Stående: Visa skärmbilden i stående läge.
――
Stående-orienteringsläget stöds inte när en UHD-upplösning används.
Bilförhållande
Ställ in den roterade skärmen på helskärmsläge eller originalformat.
•• Helskärm: Visa den roterade skärmen i helskärmsläge.
•• Standard: Visa den roterade skärmen i originalbildformatet.
――Bara tillgängligt när Källinnehållsorientering är inställt på Stående.
64
Skärmskydd
Timer
Du kan ställa in timern för Skärmskydd.
MENUm → Skärmdisplay → Skärmskydd → ENTERE
Funktionen Skärmskydd stoppas automatiskt efter en angiven tid.
För att minska risken för skärminbränning är enheten försedd med inbränningsskyddstekniken
Pixelskiftning.
Pixelskiftning flyttar bilden en aning på skärmen.
Med tidsinställningen Pixelskiftning kan du programmera tiden mellan bildskiftningen i minuter.
Pixelskiftning
•• Timer (Av / Upprepa / Intervall)
-- Av
-- Upprepa: Visa mönstret som motverkar skärminbränning med ett visst intervall.
-- Intervall: Visa mönstret som motverkar skärminbränning under en viss tid (från start- till
sluttid).
――När Ställ klockan är konfigurerat, aktiveras Intervall.
――Period, Starttid och Sluttid aktiveras bara när Timer är inställd på Upprepa eller Intervall.
Minimera risken för bildinbränning genom att flytta bilden ett antal pixlar horisontellt eller vertikalt.
•• Pixelskiftning (Av / På)
――Vågrät, Lodrät och Tid aktiveras bara när Pixelskiftning är inställd på På.
•• Vågrät: Anger hur många pixlar skärmen ska flyttas horisontellt.
•• Lodrät: Anger hur många pixlar skärmen ska flyttas vertikalt.
•• Tid: Ange tidsintervallet för den horisontella respektive vertikala förflyttningen.
Tillgängliga Pixelskiftning-inställningar och optimala inställningar.
Tillgängliga
inställningar
Optimala inställningar
•• Period: Ange tidsintervallet för att aktivera Skärmskydd-funktionen.
――Det här alternativet är aktiverat om Upprepa är inställt på Timer.
•• Starttid: Ange starttiden om du vill aktivera skärmskyddsfunktionen.
――Det här alternativet är aktiverat om Intervall är inställt på Timer.
•• Sluttid: Ange sluttiden om du vill inaktivera skärmskyddsfunktionen.
――Det här alternativet är aktiverat om Intervall är inställt på Timer.
Direktvisning
Välj den skärmsläckare du vill ska visas direkt.
•• Av / Tonande skärm
Vågrät (pixlar)
0~4
4
Lodrät (pixlar)
0~4
4
Grå sida
Tid (minuter)
1 min ~ 4 min
4 min
När skärmen är inställd på bildformatet 4:3 kan du reglera ljusstyrkan på de vita marginalerna på sidorna
för att skydda skärmen.
――Värdet för Pixelskiftning kan variera beroende på produktens storlek (tum) och läge.
•• Av / Ljus / Mörk
――Om man visar en stillbild eller en 4:3-bild under en längre stund kan detta göra att bilden bränns in i
skärmen. Detta är inte ett fel hos produkten.
65
Meddelandevisning
Menyspråk
MENUm → Skärmdisplay → Meddelandevisning → ENTERE
MENU m → Skärmdisplay → Menyspråk → ENTER E
Källinformation
Ställ in menyspråk.
――En ändring i språkinställningen tillämpas bara för skärmmenyerna. Den används inte för andra
funktioner i datorn.
Välj om skärmmenyn ska visas när ingångskällan ändras.
•• Av / På
Inget signalmeddelande
Välj om skärmmenyn för ingen signal ska visas när ingen signal har upptäckts.
•• Av / På
Återställ skärmdisplay
MENU m → Skärmdisplay → Återställ skärmdisplay → ENTER E
Det här alternativet återställer de aktuella inställningarna under Skärmdisplay till fabriksinställningarna.
MDC Meddelande
Välj om skärmmenyn för MDC ska visas när produkten kontrolleras av MDC-programmet.
•• Av / På
66
Kapitel 08
System
System
Bild
Inställning
Skärmdisplay
System
MENU m → System → Inställning → ENTER E
MagicInfo I-källa
Ändra de inställningar som konfigurerades första gången du använde produkten.
Tryck på knappen .
Strömkontroll
Support
Aktuell temperatur
Tid
Byt källa automatiskt
Ljud
?
Inställning
Ekolösning
28
1
Språk
Välj språk om du vill starta inställningarna på skärmen.
Temperaturkontroll
2
Rotera menyn
Välj riktning för menyvisning beroende på riktningen för installationen.
-- Liggande / Stående
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
3
Nätverksinställningar
Ställ in IP-inställningarna och välj sedan Nästa.
4
Ställ klockan
Ställ in datum och tid och välj sedan Nästa.
5
Slutfört
Grattis! Installationen är klar och du kan börja använda produkten.
67
Tid
MagicInfo I-källa
MENU m → System → Tid → ENTER E
MENU m → System → MagicInfo I-källa → ENTER E
――Funktionen MagicInfo I-källa är tillgänglig om en nätverksbox (säljs separat) är ansluten.
Du kan konfigurera Ställ klockan och Sovtimer. Konfigurera olika tidsrelaterade inställningar.
――Tryck på INFO-knappen om du vill se aktuell tid.
Ställ klockan
Om du trycker på MagicInfo Player I på fjärrkontrollen visas innehåll som är anslutet till nätverksboxen
(säljs separat).
•• DVI / DisplayPort
Välj Ställ klockan. Välj Datum eller Tid och tryck sedan på E.
Ange siffror med sifferknapparna eller tryck på uppåt- och nedåtpilknapparna. Tryck på vänster- och
högerpilknapparna för att flytta mellan fälten. Tryck på E när du är klar.
――Du kan ställa in Datum och Tid direkt genom att trycka på sifferknapparna på fjärrkontrollen.
DST
Växlar funktionen DST (sommartid) av eller på.
Byt källa automatiskt
MENU m → System → Byt källa automatiskt → ENTER E
Om du slår på skärmen med Byt källa automatiskt På och det tidigare valet av videokälla inte är aktivt,
söker skärmen automatiskt efter olika videoingångskällor för aktiv video.
Av / På
•• Startdatum: Ange startdatum för sommartid.
•• Slutdatum: Ange slutdatum för sommartid.
•• Tidförskjutning: Ange korrekt tidsförskjutning för din tidszon.
Byt källa automatiskt
När Byt källa automatiskt är På avsöks skärmens videokälla automatiskt efter aktiv video.
Valet Primär källa aktiveras om den aktuella ingångskällan inte identifieras.
Sovtimer
Stänger automatiskt av produkten efter en förinställd tidsperiod.
(Av / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 150 min / 180 min)
――Välj en tidsperiod med uppåt- och nedåtpilknapparna, och tryck sedan på E. Om du vill avbryta
Sovtimer väljer du Av.
Fördröjning Ström på
Vid anslutning till flera produkter bör du justera starttiden för varje enskild produkt för att undvika
överbelastning (inom 0–50 sekunder).
Valet Sekundär källa aktiveras om ingen primär videokälla är tillgänglig.
Om både de primära och sekundära ingångskällorna inte går att identifiera utför skärmen två sökningar
efter en aktiv källa, där varje sökning kontrollera primär och sedan sekundär källa. Om båda sökningarna
misslyckas återgår skärmen till första videokällan och visar ett meddelande som indikerar att det inte
finns någon signal.
När Primär källa är inställt på Alla söker skärmen igenom alla videokällingångar två gånger i följd efter
en aktiv videokälla och återgår sedan till den första videokällan i sekvensen om ingen video hittas.
Primär återställningsk.
Välj om du vill återställa den valda primära ingångskällan när en primär ingångskälla är ansluten.
――Funktionen Primär återställningsk. inaktiveras om Primär källa är inställd Alla.
68
Primär källa
Vilolägeskontroll
Ange Primär källa för den automatiska ingångskällan.
Du kan ställa in skärmen i standby-läge för att användas när en ingångssignal tas emot.
Sekundär källa
Ange Sekundär källa för den automatiska ingångskällan.
•• Auto
Energisparläget aktiveras om inga ingångssignaler identifieras även om en källenhet är ansluten
till skärmen.
Meddelandet Ingen signal visas om ingen källenhet är ansluten.
•• Av
Meddelandet Ingen signal visas om inga ingångssignaler upptäcks.
Strömkontroll
MENU m → System → Strömkontroll → ENTER E
Autopåslagning
Med den här funktionen startas produkten automatiskt när kontakten sätts in. Du behöver inte trycka på
strömknappen.
•• Av / På
Ström för PC-modul
Datormodulen kan aktiveras/inaktiveras separat från LFD-skärmen.
Synkad påslagning
Om du vill stänga av LFD-skärmen utan att stänga av datormodulen väljer du Av.
――Om Ingen signal visas trots att källenheten är ansluten ska du kontrollera kabelanslutningen.
――Om Inget signalmeddelande är inställd på Av kommer Ingen signal-meddelandet inte att
visas.
Om detta är fallet ställer du in Inget signalmeddelande på På.
•• På
Energisparläget aktiveras när det inte finns någon insignal.
Nätverk standby
Med den här funktionen behålls nätverksströmmen på när produkten stängs av.
•• Av / På
Strömknapp
Strömknappen kan ställas in på att slå på strömmen eller att slå på/av strömmen.
•• Endast ström på: Ställ in strömknappen på att slå på strömmen.
•• Ström på/av: Ställ in strömknappen på att slå på/av strömmen.
•• Av / På
Synkad avstängning
Om du vill aktivera datormodulen utan att aktivera LFD-skärmen väljer du Av.
•• Av / På
69
Ekolösning
Standby, ej sign.
Spara energi genom att stänga av enheten när den inte tar emot någon signal från en källenhet.
MENU m → System → Ekolösning → ENTER E
Energispar
Minska strömförbrukningen genom att justera skärmens ljusstyrka.
•• Av / Låg / Medium / Hög
Ekosensor
För att spara mer energi kommer bildinställningarna automatiskt att anpassas till ljuset i rummet.
•• Av / På
――Om du ändrar Hög-inställningen under Bild medan Ekosensor är på, inaktiveras Av.
Min bakgrgrundsbelysning
När Ekosensor är På kan du ändra skärmens lägsta ljusstyrka manuellt. Min bakgrgrundsbelysning är
det mörkaste bakgrundsbelysningsläget. Kontrollera att Min bakgrgrundsbelysning-inställningen är
lägre än Bakgrundsljus-inställningen.
――Om Ekosensor är På kan skärmens ljusstyrka ändras (bli något ljusare eller mörkare) beroende på
den omgivande ljusstyrkan.
Skärmlampschema
Ljusstyrkan på panelen justeras i enlighet med Skärmlampschema. Ju närmare 100 desto ljusare blir
panelen.
――Det här alternativet är aktiverat om Ställ klockan är konfigurerat.
•• Av / 15 min / 30 min / 60 min
――Inaktiverat när en ansluten dator är i energisparläge.
――Produkten slås automatiskt av vid en angiven tid. Tiden kan ändras efter behov.
Autoavst.
Produkten stängs av automatiskt om du inte trycker på en knapp på fjärrkontrollen eller rör en knapp på
produktens frontpanel inom angivet antal timmar för att förhindra överhettning.
•• Av / 4 timmar / 6 timmar / 8 timmar
Temperaturkontroll
MENU m → System → Temperaturkontroll → ENTER E
Den här funktionen identifierar produktens invändiga temperatur. Du kan specificera
temperaturområdet som är acceptabelt.
Standardtemperaturen är 77 C.
Rekommenderad temperatur för Temperaturkontroll är 75 C - 80 C (förutsatt att den omgivande
temperaturen är 40 C).
――Skärmen blir automatiskt mörkare om den aktuella temperaturen överskrider den angivna
temperaturgränsen. Om temperaturen fortsätter att stiga slås produkten av för att förhindra
överhettning.
•• Av / På
70
Ändra PIN
HDMI Hot Plug
Den här funktionen används för att aktivera en tidsfördröjning innan en DVI/HDMI-källenhet startas.
MENU m → System → Ändra PIN → ENTER E
•• Av / På
Skärmen Ändra PIN visas.
Välj valfri fyrsiffrig kombination som PIN-kod och skriv in den i Ange en ny PIN-kod.. Skriv samma fyra
siffror en gång till i Ange PIN-koden igen..
När bekräftelseskärmen stängs trycker du på knappen Stäng. Produkten har lagrat din nya PIN-kod.
――Standardlösenord: 0 - 0 - 0 - 0
Återställ system
MENU m → System → Återställ system → ENTER E
Allmänt
Det här alternativet återställer de aktuella inställningarna under System till fabriksinställningarna.
MENUm → System → Allmänt → ENTERE
Säkerhet
Ange din PIN-kod med fyra siffror. Standard-PIN-koden är ”0-0-0-0”.
Om du vill ändra PIN-koden använder du funktionen Ange PIN.
Säkerhetslås
Aktiverar låsfunktionen.
•• Av / På
Alla menyer och knappar på produkten och fjärrkontrollen utom knappen LOCK på fjärrkontrollen låses
av funktionen Säkerhetslås.
När du vill låsa upp menyer och knappar trycker du på LOCK och anger lösenordet (standardlösenord: 0
- 0 - 0 - 0).
Knapplås
Den här menyn kan du använda om du vill låsa knapparna på produkten.
Det är bara fjärrkontrollen som kan användas för att styra produkten om Knapplås är inställd på På.
•• Av / På
71
Kapitel 09
Ljudinställning
Ställ in ljudet (Ljud) för produkten.
HDMI Ljud
Skärmdisplay
Ljud för videosamtal
System
Återställ ljud
AV(HDMI)
Aktuell källa
MENU m → Ljud → HDMI Ljud → ENTER E
Välj om du vill höra från AV(HDMI) eller PC(DVI).
•• AV(HDMI) / PC(DVI)
Ljud
?
HDMI Ljud
Ljud
Bild
Support
Aktuell temperatur
28
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Ljud för videosamtal
MENU m → Ljud → Ljud för videosamtal → ENTER E
Välj vilket utgångsljud du vill använda under videosamtal.
•• Aktuell källa / Videosamtal
Återställ ljud
MENU m → Ljud → Återställ ljud → ENTER E
Den visade bilden kan variera beroende på modell. Återställer alla ljudinställningarna till fabriksstandard.
72
Kapitel 10
Support
Support
Bild
Programvaruuppdatering
Skärmdisplay
System
Kontakta Samsung
MENU m → Support → Programvaruuppdatering → ENTER E
Gå till start
På Programvaruuppdatering-menyn kan du uppgradera produktens programvara till den senaste versionen.
――Se till att inte stänga av strömmen förrän uppgraderingen är färdig. Produkten slås av och på automatiskt när
Återställ alla
Ljud
?
programuppgraderingen är färdig.
――När du uppgraderar programvara återställs alla bild- och ljudinställningar du har gjort till standardvärdena. Vi
Support
Aktuell temperatur
Programvaruuppdatering
28
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
rekommenderar att du skriver ned inställningarna så att du enkelt kan ställa in dem på nytt efter uppgraderingen.
Kontakta Samsung
MENU m → Support → Kontakta Samsung → ENTER E
Läs den här informationen om produkten inte fungerar som den ska eller om du vill uppgradera programvaran.
Du kan hitta information om våra Call Centers och hur du gör för att ladda ned produkter och programvara.
――Kontakta Samsung och leta reda på produktens Modellkod och Programversion.
73
Gå till start
MagicInfo Player I
Ändra källa till MagicInfo Player I.
Kan nås med HOME
-knappen på fjärrkontrollen.
MENU m → Support → Gå till start → ENTER E
Se kapitlet Hemfunktion för information om alternativ på undermenyer.
Gå till start för att spela upp olika typer av innehåll från en minnesenhet eller ett anslutet nätverk.
Delad skärmbild
Anpassa layouten för flera skärmar som är anslutna för att bilda en delad skärmbild.
Dessutom kan du visa delar av en hel bild eller upprepa samma bild på var och en av de anslutna
skärmarna för delad skärmbild.
Om du vill visa flera bilder kan du läsa mer i hjälpen för MDC eller bruksanvisningen för MagicInfo. Vissa
modeller kanske inte stöder funktionen MagicInfo.
Bildläge
Välj ett bildläge (Bildläge) som passar för miljön där produkten ska användas.
Påslagningstid/sluttid
MagicInfo Player I publicerar och spelar upp olika typer av innehåll, inklusive skapat innehåll och
multimedieinnehåll (bilder, videoklipp och ljudinnehåll), från servern eller en ansluten enhet.
ID-inställningar
Tilldela ett ID att ställa in.
Tryck på u/d för att välja ett nummer och tryck sedan på E.
Fler inställningar
Menyn för bildinställningar visas.
Återställ alla
MENU m → Support → Återställ alla → ENTER E
Det här alternativet återgår till aktuella inställningar för en visning och ställer in till fabriksinställningar.
――Du måste ställa in klockan innan du kan använda Påslagningstid/sluttid.
Ställ in Påslagningstid om du vill att produkten ska slås på automatiskt den dag och tid som du väljer.
Strömmen slås på med den angivna volymen eller ingångskällan.
Nätverksinställningar
Visa nätverksinställningarna.
74
Kapitel 11
Felsökningsguide
Innan du kontaktar Samsungs kundtjänst
Innan du kontaktar Samsungs kundtjänst
ska du testa produkten enligt följande.
Om problemet kvarstår ska du kontakta
Samsungs kundtjänst.
Testa produkten
Kontrollera om produkten fungerar normalt genom att använda produkttestfunktionen.
Om skärmen förblir blank när LEd-lampan blinkar när produkten är korrekt ansluten till en dator ska du utföra produkttestning.
Om skärmen förblir blank ska du
kontrollera datorsystem, videostyrenhet
och kabel.
1
Slå av både datorn och produkten.
2
Koppla från alla kablarna till produkten.
3
Slå på produkten.
4
Om Ingen signal visas fungerar produkten som den ska.
Kontrollera upplösning och frekvens
Ej optimalt läge visas ett kort ögonblick om du har valt ett läge som överskrider en upplösning som stöds
(se Upplösningar som stöds).
75
Kontrollera följande.
Installationsfel (datorläge)
Skärmen håller på att slås på och av.
Kontrollera kabelanslutningen mellan produkten och datorn och se till att anslutningen är säker.
Mellanslag hittas på alla fyra sidor av skärmvisningen när
en HDMI- eller HDMI-DVI-kabel ansluts till produkten och
datorn.
Mellanslagen som hittas på skärmen har inget att göra med produkten.
Mellanslag på skärmen orsakas av datorn eller grafikkortet. För att lösa problemet ska du justera
skärmstorleken i HDMI- eller DVI-inställningar för grafikkortet.
Om grafikkortets inställningsmeny inte har något alternativ för att ändra skärmstorleken ska du
uppdatera grafikkortets drivrutin till senaste version.
(Kontakta tillverkaren av grafikkortet eller datorn för mer information om hur du ändrar
skärminställningarna.)
PC visas i Källa om ingen dator är ansluten.
PC visas alltid i Källa oavsett om en dator är ansluten eller inte.
Skärmproblem
Strömlampan är släckt. Skärmen slås inte på.
Se till att strömsladden är inkopplad.
Ingen signal visas på skärmen.
Kontrollera att produkten är korrekt ansluten med en kabel.
Kontrollera att enheten som är ansluten till produkten som är påslagen.
Ej optimalt läge visas.
Meddelandet visas när en signal från grafikkortet överskrider produktens maximala upplösning och
frekvens.
Se tabellen för standardsignalläge och ställ in maximal frekvens enligt produktspecifikationerna.
Bilderna på skärmen ser förvridna ut.
Kontrollera kabelanslutningen till produkten.
76
Skärmproblem
Skärmen är inte klar. Skärmen är suddig.
Justera Grov och Fin.
Ta bort alla tillbehör (videoförlängningskabel etc.) och försök igen.
Ställ in upplösning och frekvens till rekommenderad nivå.
Skärmen visas instabilet och skakigt.
Det finns skuggor eller spökbilder till vänster på skärmen.
Kontrollera upplösning och frekvens för dator och grafikkort och se till att de är inställda i ett intervall
som är kompatibelt med produkten. Sedan ändrar du skärminställningarna om det behövs genom att
se produktmenyn för ytterligare informatio och tabellen för standardsignalläge.
Skärmen är för ljus. Skärmen är för mörk.
Justera Ljusstyrka och Kontrast.
Vitt ser inte riktigt ut som vitt.
Gå till Bild och justera Vitbalans-inställningarna.
Det finns ingen bild på skärmen och strömlampan blinkar
varannan till varje hel sekund.
Produkten är i energisparläge.
Produkten stängs av automatiskt.
Gå till System och se till att Sovtimer är inställt på Av.
Tryck på valfri knapp på tangentbordet eller flytta på musen för att återgå till föregående skärm.
Om en dator är ansluten till produkten kontrollerar du datorns status.
Se till att strömkabeln är ordentligt ansluten till produkten och strömuttaget.
Om ingen signal från en ansluten enhet upptäcks stängs produkten av automatiskt efter 10 till 15
minuter.
Produktens bildkvalitet skiljer sig något åt från kvaliteten i
butiken där den inhandlades.
Använd en HDMI-kabel för att få HD-bildkvalitet (High-Definition).
Bilden ser inte normal ut.
Kodat videoinnehåll kan göra att bilden ser förvrängd ut i snabba rörliga scener, till exempel
sportevenemang eller actionfilmer.
Låg signalnivå eller dålig bildkvalitet kan göra att bilden ser förvrängd ut. Det betyder inte att produkten
är defekt.
En mobiltelefon inom en radie på en meter kan orsaka brus på analoga och digitala produkter.
77
Skärmproblem
Ljusstyrka och färg ser konstiga ut.
Gå till Bild och justera skärminställningarna, till exempel Bildläge, Färg, Ljusstyrka och Skärpa.
Gå till System och justera Energispar-inställningarna.
Återställ skärminställningarna till standardinställningarna.
Streckade linjer visas på kanterna.
Om Bildstorlek är inställt på Anpassa t. skärm ändrar du inställningen till 16:9.
Streck (röda, gröna eller blå) visas på skärmen.
Strecken visas när något är fel på DATA SOURCE DRIVER IC på bildskärmen. Kontakta Samsungs
kundtjänst för att lösa problemet.
Bilden verkar instabil och hänger sig sedan.
Bilden kan hänga sig om du använder en annan upplösning är den rekommenderade eller om signalen
är instabil. Du löser problemet genom att ändra datorupplösningen till den rekommenderade.
Det går inte att visa bilden i helskärm.
En uppskalad SD-innehållsfil (4:3) kan orsaka svarta fält på båda sidor av en HD-kanalskärm.
En videofilm i ett annat bildformat är produktens, kan orsaka svarta fält längst upp och längst ned på
skärmen.
Ändra skärmstorleken till helskärm på produkten eller källenheten.
78
Ljudfel
Det finns inget ljud.
Kontrollera att ljudkabeln är ordentligt ansluten eller ändra volymen.
Kontrollera volymen.
Volymen är för låg.
Justera volymen.
Om volymen fortfarande är för låg efter att du har vridit upp den till maxnivå ska du justera volymen på
datorns ljudkort eller programvaran.
Bilden visas men inget ljud hörs.
Om en HDMI-kabel är ansluten kontrollerar du ljudutgångsinställningarna på datorn.
Om en källenhet används
•• Se till att ljudkabeln är ordentligt ansluten till ljudingångsporten på produkten.
•• Kontrollera ljudutgångsinställningarna på källenheten.
(Om exempelvis en HDMI-kabel är ansluten till bildskärmen kan ljudinställningen på kabelboxen
behöva ändras till HDMI.)
Om en DVI-HDMI-kabel används krävs en separat ljudkabel.
Om det finns ett hörlursuttag på produkten ser du till att ingenting är anslutet till det.
Anslut strömkabeln till enheten igen och starta om enheten.
Det brusar från högtalarna.
Kontrollera kabelanslutningen. Se till att ingen videokabel är ansluten till ljudingångsporten.
Kontrollera signalstyrkan efter att ha anslutit en kabel.
Låg signalnivå kan ge skadat ljud.
Det hörs ett lågt ljud när volymen är avstängd.
Justera volymen på de externa högtalarna.
Huvudhögtalarnas ljudinställningar är inte desamma som inställningarna för de inbyggda högtalarna.
Om du ändrar eller stänger av ljudet på produkten påverkas inte en extern förstärkare (avkodare).
79
Fjärrkontrollsfel
Fjärrkontrollen fungerar inte.
Se till att batterierna sitter i åt rätt håll (+/-).
Kontrollera om batteriet är slut.
Kontrollera om det är strömavbrott.
Se till att strömsladden är inkopplad.
Kontrollera speciell belysning eller neonskyltar som kan vara påslagna i närheten.
Källenhetsfel
Ett signalljud hörs när min dator startar.
Om en signal hörs när datorn startar ska du låta den komma på service.
80
Andra problem
Produkten luktar plast.
Plastlukten är normal och försvinner med tiden.
Bildskärmen ser ut att luta.
Ta bort stativet och sätt sedan tillbaka det igen på produkten.
Ljudet eller bilden försvinner då och då.
Kontrollera kabelanslutningen och anslut den igen om det behövs.
Om du använder en mycket hård eller tjock kabel kan det skada ljud- och bildfiler.
Se till att kablarna är flexibla och hållbara. När du monterar produkten på en vägg bör du använda
högervinklade kablar.
Det förekommer små partiklar på kanterna av produkten.
Partiklarna tillhör produktdesignen. Produkten är inte skadad.
När jag försöker ändra datorns upplösning visas
meddelandet "Ej tillgängligt läge".
Meddelandet "Ej tillgängligt läge" visas om ingångskällans upplösning överstiger bildskärmens
maximala upplösning.
Du kan lösa problemet genom att ändra datorupplösningen till en upplösning som stöds av
bildskärmen.
Det kommer inget ljud från högtalarna i HDMI-läge när en
DVI-HDMI-kabel är ansluten.
DVI-kablarna överför inga ljuddata.
HDMI svärta fungerar inte på en HDMI-enhet med YCbCrutgång.
Funktionen är endast tillgänglig när en källenhet, till exempel en dvd-spelare och digital-tv-box, är
ansluten till produkten via en HDMI-kabel (RGB-signal).
Det hörs inget ljud i HDMI-läge.
Färgerna i bilden ser inte normala ut. Bild eller ljud är kanske inte tillgängliga. Det här kan inträffa om
en källenhet som bara har stöd för en äldre version av HDMI-standarden är ansluten till produkten.
Se till att ljudkabeln är ansluten till rätt ingång för att aktivera ljudet.
Om problemet uppstår ansluter du en ljudkabel tillsammans med HDMI-kabeln.
En del datorgrafikkort känner inte automatiskt igen HDMI-signaler som inte innehåller ljud. Välj i så fall
en ljudingång manuellt.
Ljudingång
Skärmläge
PC
Auto
Datorinställningar
DVI PC
Audio In (Stereoportar)
Datorinställningar
81
Andra problem
HDMI-CEC fungerar inte.
Produkten fungerar inte med HDMI-CEC-funktionen.
Om du vill använda flera externa enheter som är kompatibla med HDMI-CEC-funktionen och
anslutna till någon av HDMI1-, HDMI2- och HDMI3-portarna på produkten, stänger du av HDMI-CECfunktionerna på alla de externa enheterna. Externa enheter innefattar Blu-ray- och DVD-spelare.
Om du använder en extern enhet samtidigt som dess HDMI-CEC-funktion är aktiverad, kan det
automatiskt stoppa andra externa enheter.
Om du vill ändra HDMI-CEC-inställningarna kan du läsa i användarhandboken för enheten eller
kontakta dess tillverkare.
IR-sensorn fungerar inte.
Se till att sensorlampan tänds när du trycker på en knapp på fjärrkontrollen.
•• Om lampan inte tänds stänger du av strömmen och sätter på den igen på baksidan av
produkten.
(Strömlampan lyser rött när skärmen stängs av.)
Om sensorlampan fortfarande inte lyser trots att strömmen har stängts av och satts på igen, kan
ett internt uttag ha frånkopplats.
Lämna in produkten på närmaste servicecenter.
•• Om sensorlampan som är påslagen inte blinkar rött när du trycker på en knapp på fjärrkontrollen,
kan IR-sensorn vara skadad.
Lämna in produkten på närmaste servicecenter.
•• Funktionen är endast tillgänglig när en källenhet, till exempel en dvd-spelare och digital-tv-box,
är ansluten till produkten via en HDMI-kabel (RGB-signal).
När du startar datorn med ingångskällan är inställd på
DisplayPort, visas inte BIOS- och startskärmarna.
•• Starta datorn när skärmen slås på eller ingångskällan inte är DisplayPort.
82
Vanliga frågor
Fråga
Hur ändrar jag frekvens?
Svar
Ställ in frekvensen på grafikkortet.
•• Windows XP Gå till Kontrollpanelen → Utseende och teman → Bildskärm → Inställningar
→ Avancerat → Bildskärm och ställ in frekvensen i Bildskärmsinställningar.
•• Windows ME/2000: Gå till Kontrollpanelen → Bildskärm → Inställningar → Avancerat →
Bildskärm och ställ in frekvensen i Bildskärmsinställningar.
-- Läs användarhandboken för datorn eller
grafikkortet för mer information om
ändring av inställningar.
•• Windows Vista: Gå till Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Anpassa →
Bildskärmsinställningar → Avancerade inställningar → Bildskärm och ställ in frekvensen i
Bildskärmsinställningar.
•• Windows 7: Gå till Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Bildskärm →
Ändra upplösning → Avancerade inställningar → Bildskärm och ställ in frekvensen i
Bildskärmsinställningar.
•• Windows 8: Gå till Inställningar → Kontrollpanelen → Utseende och anpassning →
Bildskärm → Ändra upplösning → Avancerade inställningar → Bildskärm och ställ in
frekvensen i Bildskärmsinställningar.
Hur ändrar jag upplösningen?
•• Windows XP Gå till Kontrollpanelen → Utseende och teman → Bildskärm → Inställningar
och justera upplösningen.
•• Windows ME/2000: Gå till Kontrollpanelen → Bildskärm → Inställningar och ändra
upplösningen.
•• Windows Vista: Gå till Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Anpassa →
Inställningar för bildskärm och justera upplösningen.
•• Windows 7: Gå till Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Bildskärm → Justera
upplösning och justera upplösningen.
•• Windows 8: Gå till Inställningar → Kontrollpanelen → Utseende och anpassning →
Bildskärm → Ändra upplösning och ställ in upplösningen.
83
Fråga
Hur ställer jag in energisparläget?
Svar
•• Windows XP Ställ in energisparläget i Kontrollpanelen → Utseende och teman → Bildskärm
→ Inställningar för skärmsläckare eller BIOS-INSTÄLLNINGAR på datorn.
•• Windows ME/2000: Ställ in energisparläget i Kontrollpanelen → Bildskärm → Inställningar
för skärmsläckare eller BIOS-INSTÄLLNINGARNA på datorn.
•• Windows Vista: Ställ in energisparläget i Kontrollpanelen → Utseende och anpassning →
Anpassa→ Inställningar för skärmsläckare eller BIOS-INSTÄLLNINGAR på datorn.
•• Windows 7: Ställ in energisparläget i Kontrollpanelen → Utseende och anpassning →
Anpassa → Inställningar för skärmsläckare eller BIOS-INSTÄLLNINGAR på datorn.
•• Windows 8: Ställ in energisparläget i Inställningar → Kontrollpanelen → Utseende och
anpassning → Anpassa → Inställningar för skärmsläckare eller BIOS-INSTÄLLNINGAR på
datorn.
84
Kapitel 12
Specifikationer
Allmänt
- Storlek
Modellnamn
Skärm
UD46E-A / UD46E-B
UD46E-C
Storlek
46-klass (45,9 tum / 116,8 cm)
46-klass (45,9 tum / 116,8 cm)
Visningområde
1018,08 mm (H) x 572,67 mm (V)
1018,08 mm (H) x 572,67 mm (V)
- Visningområde
H
Modellnamn
Skärm
V
UD55E-A / UD55E-B
Storlek
55-klass (54,6 tum / 138,7 cm)
Visningområde
1209,6 mm (H) x 680,4 mm (V)
85
Nätanslutning
Miljöaspekter
AC100-240V~ 50/60Hz
Se etiketten på produktens baksida, eftersom standardspänningen kan variera i olika länder.
Drift
Temperatur: 0 C - 40 C (32 F - 104 F)
Luftfuktighet : 10 % till 80 %, icke-kondenserande
Förvaring
Temperatur: -20 C - 45 C (-4 F - 113 F)
Luftfuktighet : 5 % till 95 %, icke-kondenserande
――Plug & Play
Skärmen kan installeras på alla Plug & Play-kompatibla system. Tvåvägs datautväxling mellan monitorn och datorns system optimerar monitorinställningarna.
Monitorinstallationen sker automatiskt. Du kan dock anpassa installationsinställningarna efter önskemål
――Tillverkningsprocessen för den här produkten kan leda till att ca 1 bildpunkt per miljoner bildpunkter blir ljusare eller mörkare på skärmen. Detta påverkar inte
produktprestandan.
――Detta är en produkt av klass A. I hemmiljö kan produkten orsaka radiostörningar. I så fall kan användaren behöva vidta nödvändiga åtgärder.
――Detaljerade enhetsspecifikationer finns på Samsung Electronics webbplats.
86
Förinställda tidslägen
――Den här produkten kan ställas in till endast en upplösning för varje skärmstorlek för att uppnå optimal bildkvalitet tack vare panelens karaktär. Därför kan bildkvaliteten
försämras om en annan upplösning än den angivna upplösningen ställs in. För att undvika detta rekommenderar vi att du väljer optimal upplösning som är specificerad
för din produkt.
-- Horisontell frekvens
Tiden det krävs för att skanna en rad från
vänster till höger sida av skärmen kallas en
horisontell cykel. Det resiproka numret på
den horisontella cykeln kallas horisontell
frekvens. Horisontell frekvens uppmäts i
kHz.
-- Vertikal frekvens
Produkten visar en enkel skärmbild flera
gånger per sekund (som fluorescerande
ljus) för att visa att visningen kan ske.
Hastigheten för en enkel bild som visas
upprepat per sekund kallas vertikal
frekvens eller uppdateringshastighet.
Vertikal frekvens uppmäts i Hz.
――Kontrollera frekvensen när du byter en CDT-produkt (ansluten till en dator) mot en LCD-produkt. Om LCD-produkten inte stöder 85 Hz ändrar du den vertikala frekvensen
till 60 Hz med CDT-produkten innan du byter den mot LCD-produkten.
Modellnamn
Synkronisering
Upplösning
Maximal pixelklocka
UD46E-A / UD46E-B / UD46E-C / UD55E-A / UD55E-B
Horisontell frekvens
30 – 81 kHz, 30 – 134 kHz (DisplayPort), 30 – 90 kHz (HDMI)
Vertikal frekvens
48 – 75 Hz, 56 – 75 Hz (DisplayPort), 24 – 75 Hz (HDMI)
Optimal upplösning
1920 x 1080 @ 60 Hz
Maximal upplösning
1920 x 1080 @ 60 Hz, 3840 x 2160 @ 60 Hz (HDMI1, HDMI2, DP)
148,5 MHz (Analog, Digital), 594 MHz (Displayport, HDMI)
Skärmen justeras automatiskt om en signal som tillhör följande standardsignallägen sänds från din dator. Om signalen som sänds från datorn inte hör hemma ibland
standardsignallägena kan skärmen bli blank med strömlampan på. I så fall ska du ändra inställningarna enligt följande tabell genom att läsa i bruksanvisningen för
grafikkortet.
87
Upplösning
Horisontell frekvens
(kHz)
Vertikal frekvens
(Hz)
Pixelklocka
(MHz)
Synkpolaritet
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA/IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
88
Upplösning
Horisontell frekvens
(kHz)
Vertikal frekvens
(Hz)
Pixelklocka
(MHz)
Synkpolaritet
(H/V)
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/-
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
+/-
CEA, 3840 x 2160
67,500
30,000
297,000
+/+
CEA, 3840 x 2160
54,000
24,000
297,000
+/+
CEA, 3840 x 2160
56,250
25,000
297,000
+/+
CEA, 3840 x 2160
112,500
50,000
594,000
+/+
89
Kapitel 13
Appendix
Ansvar för betalservice (kostnad för kunder)
En skada på produkten som orsakats av kunden
Skada på produkten orsakad av kundens felhantering eller felaktiga reparation.
――När service efterfrågas, trots garantin, kan vi debitera dig för ett besök av en servicetekniker i följande
fall.
Inget fel på produkten
Rengöring av produkten, justering, förklaring, ominstallation osv.
•• Om en servicetekniker ger instruktioner för hur produkten ska användas eller bara justerar
inställningar utan att montera isär produkten.
•• Om en defekt har orsakats av yttre miljöfaktorer (Internet, antenn, kabelsignal osv,)
•• Om en produkt har installerats om eller om extra enheter har anslutits efter det att den köpta
produkten installerades första gången.
•• Om en produkt har installerats om för att flyttas till en annan plats eller till ett annat hus.
•• Om kunden begär användningsinstruktioner på grund av en produkt från ett annat företag.
•• Om kunden begär instruktioner för att använda nätverket eller ett program från ett annat företag.
•• Om kunden begär installation och konfigurering av programvara för produkten.
•• Om en servicetekniker tar bort/rengör damm eller främmande material inuti produkten.
•• Om kunden begär en installation ytterligare efter att ha köpt produkten via hemshopping eller
online.
Om en skada på produkten har orsakats av:
•• yttre påverkan eller fall.
•• Användning av tillbehör eller separat sålda produkter som inte specificerats av Samsung.
•• Reparation av en person förutom en tekniker från ett annat serviceföretag eller partner till
Samsung Electronics CO.; Ltd.
•• Ommodellering eller reparation av produkten utförd av kunden.
•• Användning av produkten med felaktig spänning eller icke-auktoriserade elektriska anslutningar.
•• Säkerhetsföreskrifterna i användarhandboken har inte följts.
Annat
•• Om produkten skadats på grund av en naturkatastrof. (åska, brand, jordbävning, översvämning
osv.)
•• Om förbrukningskomponenter har förbrukats. (batterier, toner, lysrör, munstycke, vibrator, lampa,
filter, band osv.)
――Om kunden begär service och produkten inte har något fel kan en serviceavgift tas ut. Läs därför
alltid användarhandboken först.
90
WEEE
Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)
(Gäller i länder med separata insamlingssystem)
Denna symbol på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset,
USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Dessa föremål bör hanteras separat för ändamålsenlig
återvinning av beståndsdelarna för att förhindra fara för hälsa och miljö.
Hushållsanvändare bör kontakta återförsäljaren som sålt produkten eller kommunen för vidare information om var och hur produkten
och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören
bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.
Korrekt avfallshantering av batterierna i produkten
(Gäller i länder med separata insamlingssystem)
Denna symbol på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör kastas tillsammans med
annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium
eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66/EG.
Om batterierna inte kastas på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.
Hjälp till att skydda miljön och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på
en återvinningsstation.
91
Optimal bildkvalitet och förebyggande
efterbildsinbränning
Optimal bildkvalitet
•• På grund av produktens tillverkningsmetoder kan ungefär 1 pixel per miljon (1 ppm) vara ljusare
eller mörkare på panelen. Detta påverkar inte produktprestandan.
-- Antal underpixlar enligt paneltyp: 6.220.800
Vad är inbränning av efterbilder?
Inbränning av efterbilder ska inte inträffa när LCD-skärmen fungerar normalt. Normal användning står för
ett kontinuerligt föränderligt videomönster. Om LCD-skärmen visar ett fast mönster under en längre tid
kan det inträffa en lätt spänningsskillnad mellan elektroderna i pixlarna som kontrollera liquid crystals.
En sådan spänningsskillnad mellan elektroderna ökar över tid och gör liquid crystals tunnare. När detta
inträffar kan en tidigare bild ligga kvar på skärmen när mönstret ändras. För att förhindra detta måste den
samlade spänningsskillnaden minskas.
――Inbränning av efterbilder ska inte inträffa när LCD-skärmen används under rätta förhållanden.
Svart matris
Gemensam
elektrod (ITO)
Färgfilter
•• Kör Autojustering om du vill förbättra bildkvaliteten. Om bilden fortfarande innehåller brus när du
har gjort en autojustering, ställer du in Grov eller Fin.
•• Om du låter skärmen stå med stillbild under en längre tid kan det orsaka inbrända bilder och defekta
pixlar.
-- Aktivera energisparläge eller en dynamisk skärmsläckare om du inte ska använda produkten
under en längre tid.
Källa
Utgång
Förhindra inbränning av efterbilder
Ange mönster för att motverka skärminbränning
Mönstret som motverkar skärminbränning fungerar automatiskt i standbyläge.
•• Inaktivera mönstret som motverkar skärminbränning
Tryck på 2 → 2 → 7 → CH → 0 på fjärrkontrollen.
TFT
Gate
Pixelelektrod (ITO)
Lagringskapacitetsgivare (Cs)
Databusslinje
Om fjärrkontrollampan blinkar en gång är mönstret inaktiverat.
•• Aktivera mönstret som motverkar skärminbränning
Tryck på 2 → 2 → 7 → CH → 0 på fjärrkontrollen.
Om fjärrkontrollampan blinkar två gånger är mönstret aktiverat.
――När skärmen är avstängd är mönstret som motverkar skärminbränning igång i två timmar.
――När mönstret som motverkar skärminbränning är påslaget går det åt extra mycket ström.
92
Förhindra inbränning av efterbilder
――Bästa sättet att skydda produkten från inbränning av efterbilder är genom att slå av strömmen eller
ställa in datorn eller låta systemet köra en skärmsläckare när den inte används. Garantin kan vara
begränsad beroende på bruksanvisning.
•• Stänga av, skärmsläckare och energisparläge
-- Stäng av produkten i 2 timmar efter att du har använt den i 12 timmar.
-- Gå till Egenskaper för bildskärm > Strömkälla på datorn och ange efter dina önskemål när
produkten ska stängas av.
-- Använda en skärmsläckare efter rekommendationerna.
Det är bäst att använda en skärmsläckare som bara har en färg eller en rörlig bild.
•• Regelbunden färgförändring
-- Använd 2 färger
Växla mellan 2 färger var 30:e minut så som visas ovan.
Type 1
•• Regelbunden textfärgsförändring
-- Använd ljusa färger med liknande ljusstyrka.
Interval (Intervall): Ändra textfärgen och bakgrundsfärgen var 30:e minut
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
-- Flytta och ändra texten var 30:e minut så som visas nedan.
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
•• Undvik kombinationer av text- och bakgrundsfärg för kontrasterande ljusstyrka.
(Ljus: anger ljus- eller mörkervärdet i en färg, vilket varierar beroende på mängden utstrålande ljus.)
――Undvik att använda grått, eftersom det kan bidra till inbränning av efterbilder.
――Undvik att använda färger med kontrasterande ljusstyrka (svartvitt, grått).
FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 1 ]
[ Step 2 ]
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 3 ]
-- Visa en rörlig bild regelbundet tillsammans med en logotyp.
Interval (Intervall): Visa en rörlig bild tillsammans med en logotyp i 60 sekunder efter 4 timmars
användning.
93
Licens
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in
the United States and other countries.
94
Terminologi
480i/480p/720p/1080i/1080p____
Var och en av skanningshastigheterna
ovan hänvisar till antalet
effektiva skanningsrader, som
avgör skärmupplösningen.
Skanninghastigheten kan indikeras i
(sammanflätat) eller p (progressivt) läge,
beroende på skanningmetod.
- Skanning
Skanningen hänvisar till en process
för att skicka pixlar som formar en bild
progressivt. Ett stort antal pixlar ger en
klarare och mer levande bild.
- Progressivt
I progressivt skanningläge skannas alla
pixelrader en i taget (progressivt) på
skärmen.
- Sammanflätat
I sammanflätat skanningläge skannas
varannan pixelrad uppifrån och ned
först och sedan skannas återstående
pixelrader (som inte skannades).
Ej sammanflätat läge och
Sammanflätat läge____ Ej
sammanflätat läge (progressiv skanning)
visar en horisontell linje uppifrån
och ned på skärmen. Sammanflätat
läge visar ett udda antal linjer först
och ett jämnt antal linjer därefter. Ej
sammanflätat läge används i monitorer,
eftersom det producerar en mycket klar
och tydlig skärm och sammanflätat läge
används huvudsakligen för TV.
Bildpunktsavstånd____ Skärmen
består av röda, gröna och blå
bildpunkter. Ett kortare avstånd mellan
punkterna producerar en högre
upplösning. Dot pitch (bildpunktsstopp)
står för skillnaden mellan det kortaste
avståndet mellan punkter av samma
färg. Dot pitch (bildpunktsstopp) mäts i
millimeter.
Vertikal frekvens____ Produkten
visar en bild många gånger per sekund
(som ett lysrör som blinkar) för att
visa den bild som användaren ska se.
Hastigheten för en enkel bild som visas
upprepat per sekund kallas vertikal
frekvens eller uppdateringshastighet.
Vertikal frekvens uppmäts i Hz.
60 Hz står exempelvis för en enkel bild
som visas 60 gånger per sekund.
Horisontell frekvens____ Tiden det
krävs för att skanna en rad från vänster
till höger sida av skärmen kallas en
horisontell cykel. Det resiproka numret
på den horisontella cykeln kallas
horisontell frekvens. Horisontell frekvens
uppmäts i kHz.
Källa____ Ingångskällan hänvisar till
en videokällenhet som är ansluten till
produkten, såsom en videokamera eller
en video- eller DVD-spelare.
Plug & Play____ Plug & Play är en
funktion som möjliggör automatiskt
informationsutbyte mellan en skärm
och en dator och har som syfte att skapa
en optimal visningsmiljö. Produkten
använder VESA DDC (internationell
standard) för att köra Plug & Play.
Upplösning____ Upplösningen är
antalet horisontella punkter (pixlar) och
vertikala punkter (pixlar) som bildar
en skärm. Den representerar nivån för
visningsdetaljer. En högre upplösning
gör det möjligt att visa mer data på
skärmen och är praktisk för att utföra
flera uppgifter samtidigt.
En upplösning på 1920 X 1080 består
av 1920 horisontella pixlar (horisontell
upplösning) och 1080 vertikala pixlar
(vertikal upplösning).
DVD (Digital Versatile Disc)____
DVD:n är en masslagringsskiva i CDstorlek där du kan spara multimedia
(ljud, video och spel) och som utnyttjar
MPEG-2-videokomprimeringsteknik.
HDMI (High Definition Multimedia
Interface)____ Detta är ett gränssnitt
som kan anslutas till en digital ljudkälla
och en högupplöst videokälla med en
enda kabel utan komprimering.
MDC (Multiple Display Control)____
MDC (Multiple Display Control) är ett
program som gör att flera skärmar
kan styras samtidigt på en dator.
Kommunikationen mellan en dator
och en skärm sker genom att använda
RS232C (seriell datasändning) och RJ45kablar (LAN).
95
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising