Samsung | QH55H | User guide | Samsung QM55H Brugervejledning

Samsung QM55H Brugervejledning
Brukerhåndbok
DBJ (DB43J DB49J)
QBH (QB65H QB75H)
QHH (QH55H QH65H)
QMH (QM49H QM55H QM65H)
Fargen og utseendet kan variere avhengig av produktet, og spesifikasjonene kan endres uten forvarsel
for å forbedre ytelsen.
Anbefalt lengste brukstid per dag for DBJ-, QBH-, QHH-modellene er mindre enn 16 timer.
Hvis produktet brukes mer enn 16 timer per dag, kan det gjøre garantien ugyldig.
Innholdsfortegnelse
Før du tar produktet i bruk
Copyright
6
Sikkerhetstiltak
Rengjøring
Lagring
Elektrisitet og sikkerhet
Installasjon
Bruk
7
7
8
8
9
11
Forberedelser
Kontrollere komponentene
Komponenter
14
14
Deler
Kontrollpanel
Baksiden
Antityverilås
Fjernkontroll
15
15
19
22
23
Før du installerer produktet
(installasjonsveiledning)
Vippevinkel og rotering
Ventilasjon
25
25
25
Montere veggfeste
Klargjøring før montering av veggfeste
Montere veggfeste
Spesifikasjoner for veggfeste (VESA)
27
28
28
29
Fjernkontroll (RS232C)
30
Kabeltilkobling
Tilkobling
Kontrollkoder
30
33
34
Koble til og bruke en kildeenhet
Før tilkobling
Kontrollpunkter før tilkobling
42
42
Koble til en PC
Tilkobling med en HDMI-kabel
Tilkobling med en DP-kabel
Koble til med en DVI-kabel (digital type)
Tilkobling med en HDMI-DVI-kabel
42
42
43
43
44
Koble til en ekstern skjerm
45
Koble til en videoenhet
Tilkobling med en HDMI-DVI-kabel
Tilkobling med en HDMI-kabel
46
46
47
Koble til et lydsystem
Bruke MDC
Installasjon/avinstallasjon av MDC-program 55
Installasjon
55
Avinstallering
55
Koble til MDC
56
Bruke MDC via RS-232C (standard for seriell
datakommunikasjon)
56
Bruke MDC via Ethernet
57
Player-funksjon
Player
Vise innhold
Når innhold kjøres
Tilgjengelig meny
Filformater som er kompatible med Player
59
59
60
60
61
Schedule
66
47
Clone Product
67
Tilkoblingsveiledning for strømkabel
48
Sette på nettverksboksen (selges separat)
49
Koble til nettverksboksen (selges separat)
MagicInfo
50
50
ID Settings
Device ID
Device ID Auto Set
PC Connection Cable
68
68
68
68
Bytte inndatakilde
Source
Web Browser
Remote Workspace
52
52
53
54
Video Wall
Video Wall
Horizontal x Vertical
Screen Position
Format
69
69
69
70
70
2
Innholdsfortegnelse
Network Status
71
Picture Mode
72
On/Off Timer
On Timer
Off Timer
Holiday Management
73
73
74
74
Ticker
75
URL Launcher
76
URL Launcher Settings
77
Godkjenne en tilkoblet enhet fra serveren
Angi gjeldende klokkeslett
78
79
Skjermjustering
Picture Mode
80
Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness /
81
Colour / Tint (G/R)
Contrast Enhancer
Black Tone
Flesh Tone
RGB Only Mode
Colour Space Settings
HDMI UHD Color
Motion Lighting
HDR+ Mode
85
85
85
85
86
86
86
86
Picture Options
Colour Tone
Digital Clean View
HDMI Black Level
Film Mode
Auto Motion Plus Settings
Local Dimming
Dynamic Backlight
87
87
87
88
88
89
89
90
Picture Size Settings
Picture Size
Fit to screen
Zoom and Position
91
91
91
91
Reset Picture
92
OnScreen Display
Display Orientation
Onscreen Menu Orientation
Source Content Orientation
Aspect Ratio
93
93
93
93
Screen Protection
Auto Protection Time
Screen Burn Protection
94
94
94
Message Display
Source Info
No Signal Message
MDC Message
Download Status Message
97
97
97
97
97
Language
98
Reset OnScreen Display
98
Lydjustering
Colour Temperature
82
Sound Mode
99
White Balance
2 Point
20 Point Settings
83
83
83
Balance
100
Equaliser
100
Gamma
HLG / ST.2084 / BT.1886
84
84
HDMI Sound
100
Sound on Video Call
100
Calibrated value
84
Sound Output
101
Advanced Settings
85
Auto Volume
101
3
Innholdsfortegnelse
Reset Sound
101
Network
System
Accessibility
High Contrast
Enlarge
109
109
109
Network Status
102
Start Setup
110
Open Network Settings
Network Type
Innstillinger for nettverk (kablet)
Nettverksinnstillinger (trådløst)
Use WPS
102
102
103
105
107
Touch Control
Touch Control
Admin Menu Lock
110
110
110
IPv6
107
IPv6 Status
107
Time
Clock Set
NTP Settings
DST
Power On Delay
111
111
111
111
111
Server Network Settings
Connect to server
MagicInfo Mode
Server Access
FTP Mode
Proxy server
108
108
108
108
108
108
Auto Source Switching
Auto Source Switching
Primary Source Recovery
Primary Source
Secondary Source
112
112
112
112
112
Device Name
108
Power Control
Auto Power On
PC module power
Max. Power Saving
Standby Control
Network Standby
Power Button
113
113
113
113
114
114
114
Eco Solution
Energy Saving Mode
Eco Sensor
115
115
115
Screen Lamp Schedule
No Signal Power Off
Auto Power Off
116
116
116
Temperature Control
117
External Device Manager
Keyboard Manager
Device Connection Manager
118
118
118
Play via
119
Change PIN
119
Security
Safety Lock On
Button Lock
USB Auto Play Lock
Mobile Connection Lock
Remote Management
Secured Protocol
Network Port
USB Port
120
120
120
120
121
121
121
121
121
General
Smart Security
Anynet+ (HDMI-CEC)
HDMI Hot Plug
Custom Logo
Game Mode
Empty Storage
Irregular Video Wall
122
122
122
124
124
125
125
125
Reset System
126
4
Innholdsfortegnelse
Støtte
Spesifikasjoner
Software Update
Update Now
Auto update
127
127
127
Contact Samsung
127
Reset All
127
Feilsøkingsveiledning
Før du kontakter Samsungs
kundeservicesenter
Teste produktet
Kontrollere oppløsningen og frekvensen
Kontroller følgende.
128
128
128
129
Spørsmål og svar
135
Generelt
136
Forhåndsinnstilte tidsurmoduser
138
Tillegg
Ansvar for betalingstjenesten (kostnad til
kundene)
143
Ikke en produktdefekt
143
En produktskade som er forårsaket av kundens
feil
143
Annet
143
Forhindrnig av bildeinnbrenning
144
Hva er bildeinnbrenning?
144
Anbefalte tiltak for å hindre innbrenning av
bilder
144
Lisens
145
Terminologi
146
5
Kapittel 01
Før du tar produktet i bruk
Copyright
Innholdet i denne brukerhåndboken kan endres uten varsel for å forbedre kvaliteten.
© 2017 Samsung Electronics
Samsung Electronics eier opphavsretten til denne brukerhåndboken.
Bruk eller reproduksjon av deler av eller hele denne håndboken uten tillatelse fra Samsung Electronics er forbudt.
Microsoft, Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation.
VESA, DPM og DDC er registrerte varemerker for Video Electronics Standards Association.
Rettmessig eier har opphavsretten til alle andre varemerker.
•• Det kan tilkomme et administrasjonsgebyr hvis enten
–– (a) en tekniker blir kalt ut på fin forespørsel og det ikke er noe feil med produktet.
(f.eks. fordi du ikke har lest denne brukerveiledningen godt nok).
–– (b) du leverer enheten til reparasjon og det ikke er noe feil med produktet.
(f.eks. fordi du ikke har lest denne brukerveiledningen godt nok).
•• Du vil bli informert om hvor mye dette administrasjonsgebyret vil komme på, før noe arbeid eller
hjemmebesøk utføres.
6
Sikkerhetstiltak
Advarsel
Hvis instruksjonene ikke følges, kan det føre til alvorlig skade eller død.
Rengjøring
――Utvis forsiktighet ved rengjøring siden panelet og de utvendige delene på avanserte LCDskjermer lett ripes opp.
――Ta følgende forholdsregler ved rengjøring.
――Følgende bilder er bare for referanse. Virkelige situasjoner kan avvike fra det som vises på
bildene.
Forsiktig
Hvis instruksjonene ikke følges, kan det føre til personskade eller skade på eiendom.
1
Slå av produktet og datamaskinen.
2
Koble strømledningen fra produktet.
――Hold strømkabelen i kontakten, og ikke berør kabelen med våte
Aktiviteter som er merket med dette symbolet, er ulovlige.
hender. Ellers kan det oppstå elektrisk støt.
3
Instruksjoner som er merket med dette symbolet, må følges.
Tørk produktet med en ren, myk og tørr klut.
•• Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder sprit,
løsemidler eller overflateaktive stoffer.
!
•• Ikke sprut vann eller rengjøringsmiddel direkte på
produktet.
4
Fukt en myk og tørr klut i vann og vri den grundig for å rengjøre
produktet utvendig.
5
Koble strømkabelen til produktet når rengjøringen er fullført.
6
Slå på produktet og datamaskinen.
7
Lagring
Koble strømkontakten til en jordet stikkontakt (bare isolerte enheter
av type 1).
På grunn av egenskapene til høyglansede produkter kan en UV-luftfukter i nærheten lage hvite
flekker på produktet.
――Kontakt kundeservicesenteret hvis produktet må rengjøres innvendig (et servicegebyr vil
•• Det kan føre til elektrisk støt eller skade.
!
Ikke bøy eller dra hardt i strømkabelen. Pass på at strømkabelen ikke
legges under en tung gjenstand.
påløpe).
Elektrisitet og sikkerhet
•• Skade på kabelen kan forårsake brann eller elektrisk støt.
――Følgende bilder er bare for referanse. Virkelige situasjoner kan avvike fra det som vises på
bildene.
Ikke plasser strømkabelen eller produktet i nærheten av varmekilder.
•• Det kan føre til brann eller elektrisk støt.
Advarsel
Ikke bruk en skadet strømkabel eller -kontakt, eller en løs
stikkontakt.
Fjern støv omkring kontaktpolene på strømkabelen eller
stikkontakten med en myk klut.
•• Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
•• Det kan føre til brann.
Ikke koble til flere produkter i samme stikkontakt.
•• Overopphetede stikkontakter kan forårsake brann.
!
Ikke berør strømkontakten med våte hender. Ellers kan det oppstå
elektrisk støt.
Sett strømkontakten helt inn slik at den ikke er løs.
•• En usikker tilkobling kan forårsake brann.
!
8
Installasjon
Forsiktig
Ikke koble fra strømkabelen mens produktet er i bruk.
•• Produktet kan bli skadet av elektrisk støt.
Advarsel
Ikke plasser stearinlys, myggspiral eller sigaretter oppå produktet.
Ikke installer produktet i nærheten av varmekilder.
•• Det kan føre til brann.
Bruk bare strømkabelen som ble levert med Samsung-produktet.
Ikke bruk strømkabelen med andre produkter.
•• Det kan føre til brann eller elektrisk støt.
La en tekniker montere veggstativet.
!
•• Installering utført av en ukvalifisert person kan føre til skade.
Ha stikkontakten på et sted der strømkabelen kan kobles til uten
hindring.
•• Bruk bare godkjente kabinetter.
!
•• Strømkabelen må kobles fra for å slå av strømmen til produktet
når det oppstår et problem.
!
Ikke installer produktet på et sted med dårlig ventilasjon, som i en
bokhylle eller et skap.
•• Merk at du ikke kan slå produktet helt av ved bare å trykke på
strømknappen på fjernkontrollen.
•• Høy innvendig temperatur kan føre til brann.
Hold i kontakten når du kobler strømkabelen fra stikkontakten.
•• Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
Installer produktet minst 10 cm unna veggen for å tillate ventilasjon.
•• Høy innvendig temperatur kan føre til brann.
!
!
Oppbevar plastemballasje utilgjengelig for barn.
•• Den medfører kvelningsfare for barn.
!
9
Ikke installer produktet på et ustabilt eller vibrerende underlag
(usikker hylle, skrå flater osv.).
Forsiktig
•• Produktet kan falle ned og bli skadet og/eller forårsake
personskade.
•• Hvis produktet brukes på steder med mye vibrasjon, kan det
produktet bli skadet eller forårsake brann.
Sørg for at du ikke mister produktet under flytting.
•• Det kan medføre feil på produktet eller personskade.
!
Ikke installer produktet i et kjøretøy eller på et sted som er utsatt for
støv, fuktighet (vannsøl osv.), olje eller røyk.
Ikke sett ned produktet med fronten ned.
•• Skjermen kan bli skadet.
•• Det kan føre til brann eller elektrisk støt.
!
Produktet må ikke utsettes for direkte sollys, hete eller varme
gjenstander som for eksempel ovner.
Når du installerer produktet i et kabinett eller på en hylle, må du
passe på at den nedre kanten på produktets forside ikke stikker ut.
•• Dette kan forkorte produktets levetid, eller det kan medføre
brann.
•• Produktet kan falle ned og bli skadet og/eller forårsake
personskade.
•• Installer bare produktet i kabinetter eller på hyller med den
rette størrelsen.
Ikke installer produktet innenfor rekkevidden til små barn.
•• Produktet kan falle ned, og barn kan bli skadet.
Sett produktet forsiktig ned.
•• Siden produktets forside er tung, må det installeres på et flatt
og stabilt underlag.
Matolje, for eksempel soyaolje, kan skade eller deformere produktet.
Ikke installer produktet på et kjøkken eller i nærheten av en
kjøkkenbenk.
•• Det kan medføre feil på produktet eller personskade.
!
SAMSUNG
!
Hvis produktet installeres på et uvanlig sted (et sted utsatt for
mye fint støv, kjemiske stoffer, ekstreme temperaturer eller mye
fuktighet, eller et sted der produktet skal brukes kontinuerlig i lengre
tid), kan ytelsen bli kraftig forringet.
•• Rådfør deg med Samsungs kundeservicesenter hvis du ønsker å
installere produktet på et slikt sted.
10
Bruk
Ikke sett tunge gjenstander eller ting som barn liker (leker, godteri
osv.) oppå produktet.
•• Produktet eller den tunge gjenstanden kan falle ned når barn
prøver å nå lekene eller godteriet, noe som kan medføre alvorlig
personskade.
Advarsel
Det er høy spenning inne i produktet. Du må aldri demontere,
reparere eller modifisere produktet selv.
Ved lyn eller torden må produktet slås av og strømkabelen kobles fra.
•• Det kan føre til brann eller elektrisk støt.
•• Det kan føre til brann eller elektrisk støt.
•• Kontakt Samsungs kundeservicesenter for reparasjon.
!
Før du flytter produktet, slår du av strømbryteren og kobler fra
strømkabelen og alle andre tilkoblede kabler.
Ikke mist gjenstander på produktet eller utsett det for støt eller slag.
•• Det kan føre til brann eller elektrisk støt.
•• Skade på kabelen kan forårsake brann eller elektrisk støt.
!
!
Hvis produktet lager unormale lyder, lukter svidd eller det ryker av
det, må du straks koble fra strømkabelen og kontakte Samsungs
kundeservicesenter.
Ikke flytt produktet ved å dra i strømkabelen eller andre kabler.
•• En skadet kabel kan føre til feil på produktet, elektrisk støt eller
brann.
•• Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
!
Ikke la barn henge fra eller klatre på produktet.
Hvis det oppdages gasslekkasje, må du ikke berøre produktet eller
strømkontakten. Ventiler også området øyeblikkelig.
•• Barn kan bli alvorlig skadet.
•• Gnister kan forårsake eksplosjon eller brann.
!
Hvis du mister produktet eller ytterdekslet blir skadet, slår du av
strømbryteren og kobler fra strømkabelen. Kontakt Samsungs
kundeservicesenter.
•• Fortsatt bruk kan forårsake brann eller elektrisk støt.
GAS
Ikke løft eller flytt produktet ved å dra i strømkabelen eller andre
kabler.
•• En skadet kabel kan føre til feil på produktet, elektrisk støt eller
brann.
11
Ikke bruk eller oppbevar lettantennelig spray eller brennbare stoffer i
nærheten av produktet.
Forsiktig
•• Det kan medføre eksplosjon eller brann.
Hvis du lar skjermen stå på med et stillestående bilde over en lengre
periode, kan det føre til bildeinnbrenning eller ødelagte piksler.
!
Sjekk at ventilene ikke er blokkert av duker eller gardiner.
•• Hvis du ikke skal bruke produktet i en lengre periode, bør du
aktivere strømsparingsmodus eller en skjermbeskytter med
bevegelig bilde.
!
•• Høy innvendig temperatur kan føre til brann.
-_100
Ikke sett metallgjenstander (spisepinner, mynter, hårnåler osv.) eller
brennbare gjenstander (papir, fyrstikker osv.) inn i produktet (via
ventilen eller inndata-/utdataportene osv.).
•• Støvansamling kombinert med varme kan forårsake brann,
elektrisk støt eller strømlekkasje.
!
Bruk produktet med anbefalt oppløsning og frekvens.
•• Pass på at du slår av produktet og kobler fra strømkabelen når
det har kommet vann eller fremmedlegemer inn i produktet.
Kontakt Samsungs kundeservicesenter.
•• Ellers kan det oppstå feil på produktet, elektrisk støt eller
brann.
Koble strømkabelen fra stikkontakten hvis du ikke skal bruke
produktet i en lengre periode (ferie osv.)
•• Synet ditt kan bli svekket.
!
Ikke hold produktet opp ned eller flytt det ved å holde i stativet.
Ikke plasser gjenstander som inneholder væske (vaser, potter, flasker
osv.) eller metallgjenstander oppå produktet.
•• Produktet kan falle ned og bli skadet eller forårsake
personskade.
•• Pass på at du slår av produktet og kobler fra strømkabelen når
det har kommet vann eller fremmedlegemer inn i produktet.
Kontakt Samsungs kundeservicesenter.
Hvis du sitter for nær skjermen i en lengre periode, kan synet ditt bli
svekket.
•• Ellers kan det oppstå feil på produktet, elektrisk støt eller
brann.
!
Ikke bruk luftfukter eller komfyrer rundt produktet.
•• Det kan føre til brann eller elektrisk støt.
12
Hvil øynene i minst 5 minutter hver time du bruker produktet.
Vær forsiktig at barn ikke plasser batteriet i munnen når du fjerner
det fra fjernkontrollen. Plasser batteriet på et sikkert sted hvor det er
utenfor barnas rekkevidde.
•• Tretthet i øynene er forbigående.
•• Hvis du finner ut at barna har allerede hatt batteriet i munnet,
ta straks kontakt med lege.
!
Ikke berør skjermen når produktet har vært på i en lengre periode, da
det blir varmt.
Når du bytter ut batteriet, må du være oppmerksom på riktig
polaritet (+, -).
!
Oppbevar smått tilbehør utilgjengelig for barn.
Bruk bare de spesifiserte standardbatteriene og ikke bruk nye og
gamle batterier om hverandre.
•• Ellers kan batteriene ta skade eller forårsake brann,
personskader eller skader på grunn av lekkasje av den
innvendige væsken.
!
Utvis forsiktighet når du justerer produktvinkelen eller stativhøyden.
Batteriene (og oppladbare batterier) er ikke vanlig avfall, og må
innleveres til resirkulering. Kunden er ansvarlig for å returnere de
brukte eller oppladbare batteriene til resirkulering.
•• Du kan sette fast fingrene eller hendene og bli skadet.
!
•• Ellers kan batteriet ta skade eller det kan oppstå brannfare, eller
fare for personskader eller skader grunnet lekkasje av batteriets
indre væske.
•• Hvis produktet vippes for mye, kan det falle ned og føre til
skade.
Ikke plasser tunge gjenstander på produktet.
!
•• Kunden kan levere brukte eller oppladbare batterier til
nærmeste offentlige returstasjon, eller til en forhandler som
selger samme type batterier eller oppladbare batterier.
•• Det kan medføre feil på produktet eller personskade.
Når du bruker hodetelefoner eller øreplugger, ikke skru volumet for
høyt.
•• Å ha lyden for høy kan påføre deg hørselskader.
13
Kapittel 02
Forberedelser
Kontrollere komponentene
Komponenter
–– Kontakt leverandøren du kjøpte
produktet av hvis det mangler noen
komponenter.
–– Utseendet på komponentene kan
variere fra bildene som vises.
–– Det følger ikke med stativ til dette
produktet. Hvis du vil bruke stativ,
kan du kjøpe det separat.
Hurtigoppsettveiledning
Garantikort
(Ikke tilgjengelig enkelte steder)
Veiledning om lover og forskrifter
Strømledning
–– RS232C-adapteren kan brukes for å
koble til en annen skjerm ved hjelp
av RS232C-kabelen av D-SUB-typen
(9-polet).
Batterier
(Ikke tilgjengelig enkelte steder)
Fjernkontroll
Adapter for veggfeste (4 EA)
KABELHOLDER (3 EA)
(Støttede modeller: QHH)
(Støttede modeller: QBH, QH65H)
RS232C(IN) adapter
Dekk terminal
(Støttede modeller: QHH)
14
――Fargen og fasongen på delene kan variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å
Deler
forbedre kvaliteten.
Deler
Kontrollpanel
DBJ
Avstandslogo
QHH
Beskrivelse
Ikke trekk i spacer-logoen med makt. Logoen kan få rifter eller brytes av.
――Støttede modeller: QB65H, QMH
Trykk på en knapp på fjernkontrollen, og rett fjernkontrollen mot den nederste delen
på fremsiden av produktet for å utføre funksjonen. Sensoren på fjernkontrollen sitter
nederst på produktet.
――Bruk av andre skjermenheter i samme område som fjernkontrollen til dette
Høyttaler
produktet kan føre til at de andre skjermenhetene blir utilsiktet kontrollert.
Høyttaler
Fjernkontrollsensor
QB65H / QMH
Sørg for at den skyvbare paneltasten stikker ut fra bunnen
av produktet hvis du vil bruke fjernkontroll/eco-sensor.
――Støttede modeller: QB65H, QHH, QMH
Fjernkontrollsensor &
Paneltast
Høyttaler
QB65H / QHH / QMH
Paneltast
Sørg for at den skyvbare paneltasten ikke stikker ut fra
bunnen av produktet hvis du vil bruke paneltasten.
――Støttede modeller: QB65H, QHH, QMH
Avstandslogo
Fjernkontrollsensor &
Paneltast
Bruk fjernkontrollen innenfor en avstand på mellom 7 og 10 meter fra sensoren på produktet i en vinkel på 30° fra
venstre og høyre.
――Oppbevar brukte batterier utenfor rekkevidde av barn og resirkuler dem.
――Ikke bruk nye og gamle batterier om hverandre. Skift ut begge batteriene samtidig.
――Fjern batterier når fjernkontrollen ikke brukes over en lengre periode.
15
――Paneltasten finnes nederst til høyre på forsiden av produktet.
――Hvis du trykker på P på paneltasten når produktet er slått på, vises
Knapper
Beskrivelse
Slå av produktet.
kontrollmenyen.
Power off
Kontrollmeny
Når kontrollmenyskjermen vises, trykker du raskt på paneltasten for å
flytte markøren til Power off , og deretter trykker du på og holder inne
paneltasten for å slå av produktet.
Velg den tilkoblede inndatakilden.
Source
Power off
Source
Når kontrollmenyskjermen vises, trykker du raskt på paneltasten for å flytte
markøren til Source , og deretter trykker du på og holder inne paneltasten
for å vise skjermen for inndatakilden.
Når skjermen for inndatakilden vises, trykker du på og holder inne
paneltasten for å bytte til ønsket inndatakilde.
――Paneltasten kan bare brukes til Power off og Source.
Press: Move
Press & Hold: Select
――Hvis du vil gå ut av kontrollmenyskjermen, venter du i minst 3 sekunder uten å trykke på paneltasten.
16
――Fargen og fasongen på delene kan variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å
Kontrollpanel
forbedre kvaliteten.
QB75H
Deler
Beskrivelse
Slå på produktet.
Hvis du trykker på
mens produktet er slått på, vises kontrollmenyen.
――Når du vil avslutte skjermmenyen, trykker du på paneltasten og holder den inne i
minst ett sekund.
Gå til menyen over eller menyen under. Du kan også justere verdien til et alternativ.
Høyttaler
Gå til menyen til venstre eller menyen til høyre.
――Du kan justere volumet ved å flytte paneltasten til venstre eller til høyre når
Paneltast
kontrollmenyen ikke vises.
Avstandslogo
Avstandslogo
Fjernkontrollsensor
Fjernkontrollsensor
Ikke trekk i spacer-logoen med makt. Logoen kan få rifter eller brytes av.
Trykk på en knapp på fjernkontrollen, og rett fjernkontrollen mot den nederste delen
på fremsiden av produktet for å utføre funksjonen. Sensoren på fjernkontrollen sitter
nederst på produktet.
――Bruk av andre skjermenheter i samme område som fjernkontrollen til dette
produktet kan føre til at de andre skjermenhetene blir utilsiktet kontrollert.
Bruk fjernkontrollen innenfor en avstand på mellom 7 og 10 meter fra sensoren på produktet i en vinkel på 30° fra
venstre og høyre.
――Oppbevar brukte batterier utenfor rekkevidde av barn og resirkuler dem.
――Ikke bruk nye og gamle batterier om hverandre. Skift ut begge batteriene samtidig.
――Fjern batterier når fjernkontrollen ikke brukes over en lengre periode.
17
――Hvis du trykker på
kontrollmenyen.
på paneltasten når produktet er slått på, vises
Knapper
Beskrivelse
Home
Kontrollmeny
Vis Player-menyen.
Flytt paneltasten opp for å velge Home
på kontrollmenyen.
Vis skjermmenyen.
Settings
Home
Flytt paneltasten til venstre for å velge Settings
på kontrollmenyen.
Kontrollskjermbildet vises. Flytt paneltasten til høyre for å velge ønsket meny.
Du kan velge et alternativ på en undermeny ved å flytte paneltasten opp, ned,
til venstre eller til høyre. Hvis du vil endre innstillinger, velger du den ønskede
menyen og trykker på paneltasten.
Slå av produktet.
Power off
Settings
Return
Source
Flytt paneltasten ned for å velge Power off
trykker du på paneltasten.
på kontrollmenyen. Deretter
Velg den tilkoblede inndatakilden.
Source
Flytt paneltasten til høyre for å velge Source
på kontrollmenyen. Når listen
over inndatakilder vises, flytter du paneltasten til venstre eller høyre for å velge
ønsket inndatakilde. Deretter trykker du på paneltasten.
Return
Gå ut av kontrollmenyen.
Power off
18
Baksiden
Port
――Fargen og fasongen på delene kan variere fra det som vises.
RS232C OUT
Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.
QHH
Beskrivelse
Kobles til en MDC ved hjelp av en RS232C-adapter.
RS232C IN
RJ45
Kobler til MDC ved hjelp av en LAN-kabel. (10/100 Mbps)
――Bruk en Cat 7-kabel (*STP-type) for tilkoblingen.
*Shielded Twisted Pair (skjermet TP-kabel).
DP IN
Kobler til en PC ved hjelp av en DP-kabel.
HDMI 1 (ARC)
Kobler seg til en kildeenhet ved hjelp av en HDMI-kabel eller HDMI-DVI-kabel.
HDMI 2
USB ¨(5V 0.5A)
Kobler til en USB-minneenhet.
――USB-portene på produktet kan håndtere en maksimal konstant strøm
på 0,5 A. Hvis maksimalverdien overskrides, fungerer kanskje ikke
USB-portene.
USB ¨(5V 1A)
Kobler til en USB-minneenhet.
――USB-portene på produktet kan håndtere en maksimal konstant strøm
på 1,0 A. Hvis maksimalverdien overskrides, fungerer kanskje ikke USBportene.
19
Baksiden
Port
――Fargen og fasongen på delene kan variere fra det som vises.
USB 1 ¨(1.0A)
Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.
QBH
Beskrivelse
Kobler til en USB-minneenhet.
――USB-portene på produktet kan håndtere en maksimal konstant strøm
på 1,0 A. Hvis maksimalverdien overskrides, fungerer kanskje ikke USBportene.
QMH
RJ45
Kobler til MDC ved hjelp av en LAN-kabel. (10/100 Mbps)
――Bruk en Cat 7-kabel (*STP-type) for tilkoblingen.
*Shielded Twisted Pair (skjermet TP-kabel).
RS232C IN
Kobles til en MDC ved hjelp av en RS232C-adapter.
DVI/MAGICINFO IN
DVI : Kobler seg til en kildeenhet ved hjelp av en DVI-kabel eller HDMI-DVIkabel.
MAGICINFO IN: Hvis du skal bruke MagicInfo, må du koble til DP-DVI-kabelen.
HDMI IN 1 (ARC)
Kobler seg til en kildeenhet ved hjelp av en HDMI-kabel eller HDMI-DVI-kabel.
HDMI IN 2
HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)
DP IN
Kobler til en PC ved hjelp av en DP-kabel.
DP IN (DAISY CHAIN IN)
HDMI OUT (DAISY CHAIN OUT)
Kobler til et annet produkt med en HDMI-kabel.
USB 2(0.5A)
Kobler til en USB-minneenhet.
――USB-portene på produktet kan håndtere en maksimal konstant strøm
på 0,5 A. Hvis maksimalverdien overskrides, fungerer kanskje ikke
USB-portene.
DVI/HDMI/AUDIO IN
Mottar lyd fra en kildeenhet via en lydkabel.
AUDIO OUT
Avgir lyd til en lydenhet via en lydkabel.
IR IN
Leverer strøm til fjernsensorkortet eller mottar lyssensorsignalet.
RS232C OUT
Kobles til en MDC ved hjelp av en RS232C-adapter.
20
Baksiden
Port
――Fargen og fasongen på delene kan variere fra det som vises.
USB 1 ¨(1.0A)
Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.
Beskrivelse
Kobler til en USB-minneenhet.
――USB-portene på produktet kan håndtere en maksimal konstant strøm
på 1,0 A. Hvis maksimalverdien overskrides, fungerer kanskje ikke USBportene.
DBJ
HDMI IN 1 (ARC)
Kobler seg til en kildeenhet ved hjelp av en HDMI-kabel eller HDMI-DVI-kabel.
HDMI IN 2
DVI/MAGICINFO IN
DVI : Kobler seg til en kildeenhet ved hjelp av en DVI-kabel eller HDMI-DVIkabel.
MAGICINFO IN: Hvis du skal bruke MagicInfo, må du koble til DP-DVI-kabelen.
RS232C IN
Kobles til en MDC ved hjelp av en RS232C-adapter.
RS232C OUT
RJ45
Kobler til MDC ved hjelp av en LAN-kabel. (10/100 Mbps)
――Bruk en Cat 7-kabel (*STP-type) for tilkoblingen.
*Shielded Twisted Pair (skjermet TP-kabel).
DVI/HDMI/AUDIO IN
Mottar lyd fra en kildeenhet via en lydkabel.
AUDIO OUT
Avgir lyd til en lydenhet via en lydkabel.
21
Antityverilås
――En antityverilås lar deg bruke produktet sikkert selv på offentlige steder.
――Låseenhetens fasong og låsemetode avhenger av produsenten. Se i brukerveiledningen som
følger med din antityverilåseenhet for mer informasjon.
――Følgende bilder er bare for referanse. Virkelige situasjoner kan avvike fra det som vises på
bildene.
Slik låser du en antityverilåseenhet:
QBH / QHH / QMH
DBJ
DBJ
1
Fest kabelen til antityverilåseenheten til en tung gjenstand som et skrivebord.
2
Dra en ende av kabelen gjennom løkken på den andre enden.
3
Sett låseenheten inn i antityverilåsesporet på baksiden av produktet.
4
Lås låseenheten.
–– En antityverilåseenhet kan kjøpes separat.
–– Se i brukerveiledningen som følger med din antityverilåseenhet for mer informasjon.
–– Antityverilåseenheter kan kjøpes hos elektronikkforhandlere eller på Internett.
22
Fjernkontroll
――Bruk av andre skjermenheter i samme område som fjernkontrollen til dette produktet kan føre til at de andre skjermenhetene blir utilsiktet kontrollert.
――En knapp uten en beskrivelse i bildet nedenfor, støttes ikke på produktet.
POWER
OFF
Slå på produktet.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
1
4
7
DEL-/--
Justerer volumet.
Bytte inngangskilde.
Vis eller skjul skjermvisningsmenyen eller
returner til forrige meny.
2
5
8
SYMBOL
0
3
6
MENU
SOURCE
HOME
Nummerknapper
Angi passordet i OSD-menyen.
9
–– Fjernkontrollens knappefunksjoner
kan variere for forskjellige
produkter.
CH LIST
Demp lyden.
Slår på lyden: Trykk MUTE på nytt eller trykk
på volumkontrollknappen (+ VOL -).
MUTE
VOL
Slå av produktet.
CH
MagicInfo
Player I
DBJ / QBH / QMH: Bruk denne hurtigtasten
for å gå direkte til MagicInfo. Denne
hurtigtasten er tilgjengelig når en
nettverksboks er tilkoblet.
Startknapp for Player.
23
TOOLS
Velg raskt funksjoner som brukes ofte.
INFO
Vis informasjon om gjeldende
inngangskilde.
Gå til øvre, nedre, venstre eller høyre meny
eller juster innstillingen for et alternativ.
Bekreft et menyvalg.
Returner til forrige meny.
Det angir sikker låsefunksjon.
Hvis flere produkter er tilkoblet gjennom Video
Wall-funksjonen, trykker du på SET og angir en
produkt-ID med talltastene.
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
UNSET
LOCK
IR control
SET
Kontroller produktet med fjernkontrollen.
Annuller en verdi som er angitt med SET-tasten,
og kontroller alle tilkoblede produkter med
fjernkontrollen.
Gå ut av gjeldende meny.
DBJ: Velg manuelt en tilkoblet inndatakilde
fra DVI, HDMI 1 eller HDMI 2.
QHH: Velg manuelt en tilkoblet inndatakilde
fra HDMI 1, HDMI 2 eller DisplayPort.
QBH / QMH: Velg manuelt en tilkoblet
inndatakilde fra DVI, HDMI 1, HDMI 2 eller
DisplayPort.
–– Fjernkontrollens knappefunksjoner
kan variere for forskjellige
produkter.
–– Fjern batterier når fjernkontrollen
ikke brukes over en lengre periode.
Slik plasserer du batterier i fjernkontrollen
24
Før du installerer produktet
(installasjonsveiledning)
For å unngå skader må dette apparatet være sikkert festet til gulvet/veggen i henhold til
installasjonsinstruksjonene.
•• Sørg for at et autorisert installasjonsfirma installerer veggfestet.
•• Hvis ikke kan produktet falle ned og forårsake personskade.
•• Sørg for at angitt veggfeste installeres.
15°
Vippevinkel og rotering
――Kontakt Samsungs kundeservicesenter for ytterligere informasjon.
•• Produktet kan vippes i en maksimal vinkel på 15° fra en vinkelrett veggoverflate.
•• For å bruke produktet vertikalt (stående), vrir du det med klokken slik at lampen peker nedover.
――Ikke monter denne modellen på tak, gulv eller bord.
Ventilasjon
――Kontakt Samsungs kundeservicesenter for ytterligere informasjon.
A
Installasjon på en vinkelrett vegg
A Minimum 40 mm
B Romtemperatur: Under 35°C
――Når du installerer produktet på en vinkelrett vegg, må det være minst 40 mm mellom produktet og veggen for å
sikre ventilasjon og du må passe på at romtemperaturen A holdes under 35°C.
B
25
Installasjon på en innrykket vegg
B
B
A Minimum 40 mm
B Minimum 70 mm
C Minimum 50 mm
D
A
D
D Minimum 50 mm
E Romtemperatur: Under 35°C
――Når du installerer produktet på en innrykket vegg, må du la det være minst så mye plass mellom produktet og
C
E
C
veggen som spesifisert for å sikre ventilasjon og at temperaturen holdes under 35°C.
26
Montere veggfeste
――Dekselet er lett å ta av for hånd. Ta av dekselet hvis du skal installere veggfestet. Ikke ta av dekselet hvis du ikke skal installere veggfestet.
――Det er bare nødvendig å ta av dekselet ved montering av WMN-M11E (veggfeste uten avstand).
――Støttede modeller: QHH
1
2
3
27
Klargjøring før montering av veggfeste
Hvis du vil montere et veggfeste fra en annen produsent, bruker du veggfesteadapteren (1).
――Støttede modeller: QHH
Montere veggfeste
Veggfestesettet (selges separat) hjelper deg å montere produktet på veggen.
1
Du finner mer informasjon om montering av veggfestet i bruksanvisningen som følger med veggfestet.
Vi anbefaler at du kontakter en fagmann som kan hjelpe med montering av veggfestebeslaget.
Samsung Electronics står ikke ansvarlig for skader på produktet eller personskader om du velger å montere
veggfestet på egen hånd.
28
Spesifikasjoner for veggfeste (VESA)
――Monter veggfestet på en bæredyktig vegg som står vinkelrett på gulvet.
Kontakt din nærmeste forhandler for å få mer informasjon før du
monterer veggfestet på et annet underlag enn gipsplater.
Hvis du monterer produktet på en skråvegg, kan det falle ned og
forårsake alvorlige personskader.
•• Veggfestesett fra Samsung inneholder en detaljert bruksanvisning og alle deler som er nødvendige, følger
med.
•• Ikke bruk skruer som er lengre enn standard lengde, eller som ikke samsvarer med VESA-standarden. For
lange skruer kan forårsake skader på innsiden av produktet.
•• Til veggfester som ikke samsvarer med skruespesifikasjonene i VESA-standarden, kan lengden på skruene
variere avhengig av veggfestets spesifikasjoner.
•• Ikke stram skruene for hardt. Dette kan skade produktet eller føre til at produktet faller ned, noe som igjen
kan føre til personskader. Samsung står ikke ansvarlig for denne typen ulykker.
•• Samsung står ikke ansvarlig for skader på produktet eller personskader når det brukes et veggfeste som
ikke er i samsvar med VESA-standarden eller spesifikasjonene, eller hvis brukeren ikke følger produktets
monteringsanvisning.
•• Ikke monter produktet i mer enn 15 graders vinkel.
•• Vær alltid to personer når produktet monteres på veggen.
•• Standardmål for veggfestesett er vist i tabellen nedenfor.
Modellnavn
VESA-spesifikasjoner for
skruehull (A * B) i millimeter
DBJ
200 × 200
QBH / QHH / QMH
400 × 400
Standardskrue
M8
Antall
4
――Ikke monter veggfestesettet mens produktet er skrudd på. Dette kan medføre at du får elektrisk støt.
――Hvis du vil bruke et veggfeste, må du kontrollere at du kan ta produktet ned fra det uten bruk av tilleggsverktøy.
(Støttede modeller: DBJ)
29
Fjernkontroll (RS232C)
•• Pinnetilordning
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
6 7 8 9
9 8 7 6
<Hanntype>
<Hunntype>
Kabeltilkobling
RS232C-kabel
Grensesnitt
RS232C (9-pinners)
Pinne
TxD (nr. 2) RxD (nr. 3) GND (nr. 5)
Bithastighet
9600 bps
Databiter
8 biter
Paritet
Ingen
Stoppbit
1 biter
Flytkontroll
Ingen
Maksimal lengde
15 m (bare skjermet type)
Pinne
Signal
1
Registrer databærer
2
Mottatt data
3
Overført data
4
Forbered dataterminal
5
Bakkesignal
6
Forbered datasett
7
Send forespørsel
8
Klargjør til sending
9
Ringeindikator
30
LAN-kabel
•• RS232C-kabel
Forbinder: 9-pinners D-Sub til stereo-kabel
6
•• Pinnetilordning
3
2
1
1
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
9
-P1-
5
-P1Hanntype
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
3
----------
1
Tx
STEREO
Tx
2
----------
2
Rx
PLUGG
Gnd
5
----------
3
Gnd
(3,5ø)
Pinne nr.
Standardfarge
Signal
1
Hvit og oransje
TX+
2
Oransje
TX-
3
Hvit og grønn
RX+
4
Blå
NC
5
Hvit og blå
NC
6
Grønn
RX-
7
Hvit og brun
NC
8
Brun
NC
31
Kryss-LAN-kabel (PC til PC)
•• Forbinder: RJ45
Direkte LAN-kabel (PC til HUB)
HUB
RJ45
RJ45
P2
RJ45
P1
P2
P1
P1
P2
Signal
P1
TX+
1
P2
Signal
↔
3
RX+
P2
Signal
TX-
2
↔
6
RX-
↔
1
TX+
RX+
3
↔
1
TX+
2
↔
2
TX-
RX-
6
↔
2
TX-
RX+
3
↔
3
RX+
RX-
6
↔
6
RX-
Signal
P1
TX+
1
TX-
32
Tilkobling
•• Tilkobling 2
――Sørg for å koble hver av adapterne til riktig RS232C IN- eller OUT-port på produktet.
•• Tilkobling 1
RJ45
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
RJ45
OUT
•• Tilkobling 3
RJ45
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
33
Kontrollkoder
•• All kommunikasjon foregår i heksadesimaler. Kontrollsummen beregnes ved å legge
sammen alle verdiene unntatt overskriften. Hvis en kontrollsum blir mer enn 2 sifre som
vist nedenfor (11+FF+01+01=112), fjernes det første tallet.
Vise kontrolltilstand (hent kontrollkommando)
Sokkel
Kommando
0xAA
Kommandotype
ID
Datalengde
Slå for eksempel på & ID=0
Kontrollsum
0
Kontrollere (Angi kontrollkommando)
Sokkel
Kommando
0xAA
Kommandotype
ID
Datalengde
Data
1
Verdi
Kontrollsum
Kommandotype
Kommando
Kommando
0xAA
0x11
Sokkel
Kommando
0xAA
0x11
ID
ID
Datalengde
Data 1
1
"Power"
Datalengde
Data 1
1
1
Kontrollsum
12
•• For å kontrollere alle enheter som er tilkoblet av en seriekabel samtidig uavhengig av IDer,
angir du IDen som "0xFE" og overfører kommandoer. Kommandoer utføres av hver enhet,
men ACK vil ikke svare.
Kommando
Nr.
Sokkel
Verdiområde
1
Strømkontroll
0x11
0~1
2
Volumkontroll
0x12
0~100
3
Inngangskildekontroll
0x14
-
4
Skjermstørrelseskontroll
0x19
0~255
5
Moduskontroll for videovegg
0x5C
0~1
6
Sikkerhetslås
0x5D
0~1
7
Videovegg på
0x84
0~1
8
Brukerkontroll for videovegg
0x89
-
34
Strømkontroll
Volumkontroll
•• Funksjon
Et produkt kan slås på og av med en PC.
•• Funksjon
Volumet på et produkt kan justeres med en PC.
•• Vise strømtilstand (Hent strøm PÅ/AV-status)
•• Vise volumtilstand (Hent volumstatus)
Sokkel
Kommando
0xAA
0x11
ID
Datalengde
Kontrollsum
0
•• Stille inn strøm PÅ/AV (Angi strøm PÅ/AV)
Sokkel
Kommando
0xAA
0x11
ID
Sokkel
Kommando
0xAA
0x12
ID
Datalengde
Kontrollsum
0
•• Stille inn volum (Angi volum)
Datalengde
Data
1
"Power"
Kontrollsum
"Power": Strømkode som skal angis på et produkt.
Sokkel
Kommando
0xAA
0x12
ID
Datalengde
Data
Kontrollsum
1
"Volume"
"Volume": Volumverdikode som skal angis på et produkt. (0-100)
1: Strøm PÅ
•• Ack
0: Strøm AV
•• Ack
Sokkel
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
3
'A'
0x11
"Power"
Kontrollsum
0xAA
0xFF
ID
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
3
'N'
0x11
"ERR"
0xAA
0xFF
ID
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
3
'A'
0x12
"Volume"
Kontrollsum
•• Nak
•• Nak
Kommando
Kommando
"Volume": Volumverdikode som skal angis på et produkt. (0-100)
"Power": Strømkode som skal angis på et produkt.
Sokkel
Sokkel
Kontrollsum
Sokkel
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
3
'N'
0x12
"ERR"
Kontrollsum
"ERR" : En kode som viser hvilken feil som har oppstått.
"ERR" : En kode som viser hvilken feil som har oppstått.
35
Inngangskildekontroll
•• Ack
•• Funksjon
Inndatakilden til en produkt kan endres med en PC.
•• Vise inngangskildetilstand (Hent inngangskildestatus)
Sokkel
Kommando
0xAA
0x14
ID
Datalengde
Kontrollsum
Kommando
0xAA
0x14
0xAA
0xFF
ID
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
3
'A'
0x14
"Input
Source"
Kontrollsum
•• Nak
0
ID
Kommando
"Input Source": En inngangskilde som skal angis på et produkt.
•• Stille inn inngangskilde (Angi inngangskilde)
Sokkel
Sokkel
Datalengde
Data
1
"Input Source"
Kontrollsum
Sokkel
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
3
'N'
0x14
"ERR"
Kontrollsum
"ERR" : En kode som viser hvilken feil som har oppstått.
"Input Source": En inngangskilde som skal angis på et produkt.
0x18
DVI
0x0C
Inngangskilde
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_video
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
0x24
HDMI2_PC
0x25
DisplayPort
――DVI_video, HDMI1_PC og HDMI2_PC kan ikke brukes med Angi kommando. De reagerer bare
på "Hent"-kommandoer.
――Denne modellen støtter ikke portene HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 og HDMI2_PC.
――MagicInfo er bare tilgjengelig med modeller som inneholder funksjonen MagicInfo.
36
Skjermstørrelseskontroll
Moduskontroll for videovegg
•• Funksjon
Skjermstørrelsen for et produkt kan endres med en PC.
•• Funksjon
Video Wall-modus kan aktiveres på et produkt ved hjelp av en PC.
Denne kontrollen er bare tilgjengelig på et produkt der Video Wall er aktivert.
•• Vise skjermstørrelsen (Hent skjermstørrelsestatus)
Sokkel
Kommando
0xAA
0x19
ID
Datalengde
•• Vise videoveggmodus (Hent videoveggmodus)
Kontrollsum
0
•• Ack
Sokkel
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalengde Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
3
0x19
"Screen Size"
'A'
Kontrollsum
"Screen Size": Skjermstørrelse for produkt (område: 0–255, enhet: tommer)
Sokkel
Kommando
0xAA
0x5C
ID
Datalengde
Kontrollsum
0
•• Stille inn videovegg (Angi videoveggmodus)
Sokkel
Kommando
0xAA
0x5C
ID
Datalengde
Data
Kontrollsum
1
"Video Wall Mode"
"Video Wall Mode": En kode som brukes til å aktivere Video Wall-modus på et produkt
•• Nak
Sokkel
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalengde Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
3
0x19
"ERR"
'N'
"ERR" : En kode som viser hvilken feil som har oppstått.
Kontrollsum
1: Full
0: Natural
•• Ack
Sokkel
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
3
'A'
0x5C
"Video Wall
Mode"
Kontrollsum
"Video Wall Mode": En kode som brukes til å aktivere Video Wall-modus på et produkt
•• Nak
Sokkel
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
3
'A'
0x5C
"ERR"
Kontrollsum
"ERR" : En kode som viser hvilken feil som har oppstått.
37
Sikkerhetslås
Videovegg på
•• Funksjon
PC kan brukes til å slå funksjonen Safety Lock On på eller av på et produkt.
•• Funksjon
PC slår produktets videovegg på og av.
Denne kontrollen er tilgjengelig uavhengig av om strømmen er slått på eller ikke.
•• Vise sikkerhetslåstilstanden (Hent sikkerhetslåsstatus)
Sokkel
Kommando
0xAA
0x5D
ID
Datalengde
Kontrollsum
•• Hent på/av-status for videoveggen
Sokkel
Kommando
0xAA
0x84
ID
Datalengde
Kontrollsum
0
0
•• Angi på/av for videoveggen
•• Aktivere eller deaktivere sikkerhetslås (Angi sikkerhetslås aktiver/deaktiver)
Sokkel
Kommando
0xAA
0x5D
ID
Datalengde
Data
Kontrollsum
1
"Safety Lock"
Sokkel
Kommando
0xAA
0x84
ID
Datalengde
Data
Kontrollsum
1
V.Wall_On
•• V.Wall_On : Videoveggkoden som skal angis på produktet
1: Videovegg på
"Safety Lock": Sikkerhetslåskode som skal angis på et produkt
0: Videovegg av
1: PÅ
•• Ack
0: AV
•• Ack
Sokkel
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalengde Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
3
0x5D
"Safety Lock"
'A'
Kontrollsum
0xAA
0xFF
ID
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
0xAA
0xFF
3
'A'
0x84
V.Wall_On
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
3
'N'
0x84
ERR
Kontrollsum
•• Nak
•• Nak
Kommando
Kommando ID
V.Wall_On : Samme som ovenfor
"Safety Lock": Sikkerhetslåskode som skal angis på et produkt
Sokkel
Sokkel
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
3
'N'
0x5D
"ERR"
Kontrollsum
Sokkel
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Kontrollsum
"ERR" : En kode som viser hvilken feil som har oppstått.
"ERR" : En kode som viser hvilken feil som har oppstått.
38
Brukerkontroll for videovegg
•• Funksjon
PC slår produktets videoveggfunksjon på og av.
•• Hent status for videovegg
Sokkel
Kommando
0xAA
0x89
ID
Datalengde
Kontrollsum
0
•• Angi videovegg
Sokkel
Kommando
0xAA
0x89
ID
Datalengde
Verdi1
Val2
2
Wall_Div
Wall_SNo
Kontrollsum
Wall_Div: Videoveggens divider-kode som er angitt på produktet
39
10x10 videoveggmodell
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Av
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
1
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19
0x1A
0x1B
0x1C
0x1D
0x1E
0x1F
2
0x21
0x22
0x23
0x24
0x25
0x26
0x27
0x28
0x29
0x2A
0x2B
0x2C
0x2D
0x2E
0x2F
3
0x31
0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3A
0x3B
0x3C
0x3D
0x3E
0x3F
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4A
0x4B
0x4C
0x4D
0x4E
0x4F
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5A
0x5B
0x5C
0x5D
0x5E
0x5F
6
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x68
0x69
0x6A
0x6B
0x6C
0x6D
0x6E
0x6F
7
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79
0x7A
0x7B
0x7C
0x7D
0x7E
N/A
8
0x81
0x82
0x83
0x84
0x85
0x86
0x87
0x88
0x89
0x8A
0x8B
0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
0x92
0x93
0x94
0x95
0x96
0x97
0x98
0x99
0x9A
0x9B
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1
0xA2
0xA3
0xA4
0xA5
0xA6
0xA7
0xA8
0xA9
0xAA
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1
0xB2
0xB3
0xB4
0xB5
0xB6
0xB7
0xB8
0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1
0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
0xC7
0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1
0xD2
0xD3
0xD4
0xD5
0xD6
0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1
0xE2
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
40
Wall_SNo : Produktnummerkode angitt på produktet
10x10 videoveggmodell: ( 1 ~ 100)
Settnummer
Data
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
•• Ack
Sokkel
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
Val2
4
'A'
0x89
Wall_Div
Wall_
SNo
Kontrollsum
•• Nak
Sokkel
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
3
'N'
0x89
ERR
Kontrollsum
"ERR" : En kode som viser hvilken feil som har oppstått.
41
Kapittel 03
Koble til og bruke en kildeenhet
Før tilkobling
Kontrollpunkter før tilkobling
――Før du kobler til en kildeenhet leser du brukerhåndboken som følger med.
Antallet og plasseringer av porter på kildeenheter kan variere fra enhet til enhet.
――Ikke koble til strømkabelen før alle tilkoblinger er fullført.
Tilkobling av strømkabelen under tilkobling kan skade produktet.
――Koble til lydportene riktig: venstre = hvit og høyre = rød.
Koble til en PC
•• Ikke koble til strømkabelen før du har koblet til alle de andre kablene.
Pass på at du kobler til en kildeenhet før du kobler til strømkabelen.
•• En PC kan kobles til produktet på en rekke måter.
Velg en tilkoblingsmetode som passer din PC.
――Tilkobling av deler kan variere i forskjellige produkter.
Tilkobling med en HDMI-kabel
――Kontroller typene porter på baksiden av produktet du ønsker å koble til.
――Vi anbefaler at godkjente kabler brukes for tilkoblinger med HDMI- og DP-kabler.
DBJ / QBH: HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2
QHH: HDMI 1 (ARC), HDMI 2
QMH: HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)
42
Tilkobling med en DP-kabel
Koble til med en DVI-kabel (digital type)
――Støttede modeller: DBJ, QBH, QMH
QBH / QHH: DP IN
QMH: DP IN (DAISY CHAIN IN)
•• Forholdsregler for bruk av DP
――Noen grafikkort som ikke er kompatible med DP-standarden kan hindre at oppstarts-/
BIOS-skjermbildet i Windows blir vist i strømsparingsmodus. Hvis dette er tilfelle, må du
passe på å skru på produktet først før du slår på PC-en.
――Grensesnittet DP IN på produktet og den medfølgende DP-kabelen er utviklet basert på
VESA-standardene. Hvis du bruker en DP-kabel som ikke tilfredsstiller VESA-standardene,
kan det føre til at produktet ikke fungerer som det skal. Samsung Electronics skal ikke
holdes ansvarlig for eventuelle problemer hvis det brukes en kabel som ikke oppfyller
standardene.
Pass på at du bruker en DP-kabel som er spesifisert i VESA-standardene.
DVI/MAGICINFO IN
DVI/HDMI/AUDIO IN
――Du kan bruke DVI-porten på produktet som HDMI-port ved å bruke en DVI-HDMI-adapter.
――Lyden fungerer ikke hvis DVI-porten på produktet er koblet til HDMI-porten på PC-en med en
DVI-HDMI-adapter.
――Hvis du vil bruke den optimale oppløsningen (3840 × 2160 ved 60 Hz) når inngangskilden
til at det importeres ny oppløsningsinformasjon, og at størrelsen på eller posisjonen til
oppgavevinduet tilbakestilles.
DVI/MAGICINFO IN
HDMI
er DisplayPort, anbefaler vi at du bruker en DP-kabel som er kortere enn 5 meter.
――Hvis du deaktiverer strømsparingsmodus når inngangskilden er DisplayPort, kan det føre
43
Tilkobling med en HDMI-DVI-kabel
Når du har koblet en datamaskin til produktet med en HDMI-DVI-kabel, må du passe på å
konfigurere innstillingene som vist nedenfor, for å aktivere lyd og bilde fra datamaskinen.
•• Sound → angi HDMI Sound til PC(DVI)
•• Picture → angi hver skjermmodus til Text under Picture Mode
•• System → General → angi HDMI Hot Plug til Off
DBJ / QBH: HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2
QHH: HDMI 1 (ARC), HDMI 2
QMH: HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)
DVI/HDMI/AUDIO IN
――QHH-modellene støtter ikke AUDIO-porten.
44
Koble til en ekstern skjerm
•• Ikke koble til strømkabelen før du har koblet til alle de andre kablene.
Pass på at du kobler til en kildeenhet før du kobler til strømkabelen.
――Tilkobling av deler kan variere i forskjellige produkter.
――HDMI OUT (DAISY CHAIN OUT)-porten er bare tilgjengelig når inndatakilden er HDMI 2 (PC-tilkobling) eller DisplayPort.
――Bruk en kabel som er kortere enn 3 meter for å få best mulig visningskvalitet for UHD-innholdet.
――Maksimal loopout: Opp til 4 støttes hvis HDCP 2.2 støttes, opp til 7 hvis HDCP 1.4 støttes, og opp til 9 hvis HDCP ikke støttes.
――Støttede modeller: QMH
DP IN (DAISY CHAIN IN)
HDMI OUT (DAISY CHAIN OUT)
HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)
HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)
45
Koble til en videoenhet
•• Ikke koble til strømkabelen før du har koblet til alle de andre kablene.
Pass på at du kobler til en kildeenhet før du kobler til strømkabelen.
•• Du kan koble en videoenhet til produktet med en kabel.
――Tilkobling av deler kan variere i forskjellige produkter.
――Trykk på SOURCE-knappen på fjernkontrollen for å endre kilde.
Tilkobling med en HDMI-DVI-kabel
――Lyden vil ikke være aktivert hvis produktet er koblet til en videoenhet med en HDMI-
DVI-kabel. For å løse dette kobler du i tillegg en lydkabel til lydportene på produktet og
videoenheten.
DBJ / QBH: HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2
QHH: HDMI 1 (ARC), HDMI 2
QMH: HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)
――Når du har koblet en datamaskin til produktet med en HDMI-DVI-kabel, må du passe på å
konfigurere innstillingene som vist nedenfor, for å aktivere lyd og bilde fra videoenheten.
Du kan bruke DVI-porten på produktet som HDMI-port ved å bruke en DVI-HDMI-adapter.
Lyden fungerer ikke hvis DVI-porten på produktet er koblet til HDMI-porten på PC-en med en
DVI-HDMI-adapter.
――Sound → angi HDMI Sound til AV(HDMI)
DVI/HDMI/AUDIO IN
――Picture → angi hver skjermmodus til Videos/Images under Picture Mode
――System → General → angi HDMI Hot Plug til On
――Støttede oppløsninger inkluderer 1080p (50/60 Hz), 720p (50/60 Hz), 480p og 576p.
DVI/MAGICINFO IN
HDMI
――QHH-modellene støtter ikke DVI- og AUDIO-portene.
46
Tilkobling med en HDMI-kabel
Koble til et lydsystem
Ved hjelp av en HDMI-kabel eller HDMI til DVI-kabel (UHD 30 Hz)
――Tilkobling av deler kan variere i forskjellige produkter.
•• For bedre bilde- og lydkvalitet må du koble til en digital enhet ved hjelp av en HDMI-kabel.
――Støttede modeller: DBJ, QBH, QMH
•• En HDMI-kabel støtter digitale video- og lydsignaler, og krever ikke noen lydkabel.
–– Hvis du skal koble produktet til en digital enhet som ikke støtter HDMI-utdata, må du
bruke HDMI/DVI-kabel og lydkabel.
•• Hvis en ekstern enhet med en eldre versjon av HDMI er koblet til produktet, kan det hende
at bildet ikke vises som det skal (hvis det vises i det hele tatt), eller det kan hende at
lyden ikke fungerer. Spør produsenten av den eksterne enheten om HDMI-versjonen hvis
problemet vedvarer. Be om en oppgradering hvis versjonen er utdatert.
AUDIO OUT
•• Sørg for å bruke en HDMI-kabel med en tykkelse på 14 mm eller mindre.
•• Sørg for å kjøpe en sertifisert HDMI-kabel. Hvis ikke kan det hende at bildet ikke vises,
eller det kan oppstå en tilkoblingsfeil.
•• En vanlig HDMI-kabel med høy hastighet eller en kabel med Ethernet anbefales.
Dette produktet støtter ikke Ethernet-funksjonen via HDMI.
DBJ / QBH: HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2
QHH: HDMI 1 (ARC), HDMI 2
QMH: HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)
47
Tilkoblingsveiledning for strømkabel
――Fargen og fasongen på delene kan variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.
――Støttede modeller: QHH
1
1
Koble strømledningen til strømporten på
baksiden av produktet.
2
Tre den tilkoblede strømledningen
gjennom sporet.
3
Juster dekselterminalen med sporet,
og skyv det i den retningen som vises i
figuren.
48
Sette på nettverksboksen (selges separat)
――Støttede modeller: QBH, QMH
1
Plasser nettverksboksen som vist på
bildet.
2
Sett først tappene på nettverksboksen
3
Fest nettverksboksen til festerammene.
inn i sporene merket med ( A ) på
festerammen. Tappene skal hektes inn
i rammen. Deretter innretter du hullene
merket med ( B ).
49
Koble til nettverksboksen (selges separat)
――Informasjon om hvordan du kobler til en nettverksboks, finnes i brukerhåndboken som du får med når du kjøper nettverksboksen.
――Støttede modeller: DBJ, QBH, QMH
MagicInfo
Hvis du vil bruke MagicInfo, må du koble en nettverksboks (selges separat) til produktet.
――Hvis du vil endre MagicInfo-innstillingene, kjører du MagicinfoSetupWizard på skrivebordet.
――Du finner informasjon om hvordan du bruker MagicInfo, på DVD-en som følger med nettverksboksen.
――Informasjonen i dette avsnittet kan endres uten varsel for å forbedre kvaliteten.
――Hvis det oppstår et problem etter at du har installert et annet operativsystem enn det som følger med nettverksboksen, gjenopprettet den forrige
versjonen av operativsystemet eller installert programvare som ikke er kompatibel med det medfølgende operativsystemet, får du ikke tilgang til
teknisk støtte og vil bli ilagt et gebyr hvis du trenger besøk av en servicetekniker. Du kan heller ikke bytte eller refundere produktet.
Gå til MagicInfo-modus
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Select Application - step 1
MagicInfo Pro (LAN, WAN based version)
1
Når du har installert og koblet nettverksboksen (selges separat) til produktet, skal du slå på produktet.
2
Trykk på SOURCE på fjernkontrollen, og velg MagicInfo.
――Hvis du kobler nettverksboksen til DVI/MAGICINFO IN-porten på produktet, blir Source endret fra DVI til
MagicInfo.
MagicInfo-i Premium (Web-based version)
3
Select Later
< Back(B)
Next(N) >
Finish
Velg hvilket program du vil kjøre som standard når MagicInfo starter.
Cancel
50
4
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Skriv inn IP-informasjon.
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
6
Velg visningsmodus.
7
Dobbeltsjekk innstillingene du
Select Screen Type - step 4
Select TCP/IP - step 2
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
Landscape
IP address:
192 . 168 . 0 . 102
Subnet mask:
255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:
192 . 168 . 0 . 1
Portrait
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server address:
Preferred DNS server:
10 . 44 . 33 . 22
Alternate DNS server:
10 . 33 . 22 . 11
< Back(B)
Next(N) >
Finish
< Back(B)
Cancel
5
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Velg språk. (Standardspråket er
Next(N) >
Finish
Cancel
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
English.)
nettopp har konfigurert.
Setup Information
Select Language -step 3
Select the language you want to install on the system for menus and
dialogs.
1. Application :
Current Language
2. Internet Protocol [TCP/IP]
:
Engilsh
IP :
Chinese [Traditional]
German
4. Screen Type :
French
dobbeltklikker du på MagicInfoikonet på skrivebordet. Ikonet vises
nederst til høyre på skjermen.
192.168.0.102
3. Language :
English
――Hvis aktiveringsikonet ikke vises,
MagicInfo Pro [LAN,WAN based version\
English
Landscape
Italian
Japanese
Korean
Russian
Swedish
Turkish
Chinese [Simplified]
Portuguese
< Back(B)
Do not show again
Next(N) >
Finish
Cancel
< Back(B)
Apply
Finish
Cancel
51
Bytte inndatakilde
Source lar deg velge en rekke kilder og endre kildeenhetsnavn.
Source
――Skjermen vises kanskje ikke riktig hvis en feil kilde er valgt for kildeenheten du ønsker å
Du kan vise skjermen til en kildeenhet som er koblet til produktet. Velg en kilde fra Kildeliste for
å vise skjermen til den valgte kilden.
――Du kan også endre inndatakilde ved å bruke SOURCE-knappen på fjernkontrollen.
konvertere til.
SOURCE → Source
Edit
Source
SOURCE → Source → u → Edit → ENTER E
MagicInfo S
Web Browser
Screen Mirroring Remote Workspace
HDMI 1
HDMI 2
DisplayPort
Rediger navnet og enhetstypen for en tilkoblet ekstern enhet.
•• Listen kan inneholde følgende kildeenheter. Kildeenheter i listen varierer avhengig av
hvilken kilde som er valgt.
DBJ: HDMI 1 / HDMI 2 / DVI / Cable Box / Game Console / PC / Blu-ray player
–– Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
QHH: HDMI 1 / HDMI 2 / DisplayPort / Cable Box / Game Console / PC / Blu-ray player
–– DisplayPort er bare tilgjengelig på QBH, QMH, QHH-modellene.
QBH / QMH: HDMI 1 / HDMI 2 / DisplayPort / DVI / Cable Box / Game Console / PC / Blu-ray
player
•• Du kan ikke redigere følgende kilder.
MagicInfo S / URL Launcher / Web Browser / Screen Mirroring / Remote Workspace
Information
INFO
Du kan se detaljert informasjon om den valgte eksterne enheten.
52
Web Browser
Advanced Settings
SOURCE → Source →
Web Browser → ENTER E
――Koble til en LAN-kabel for at produktet skal få tilgang til Internett på samme måte som du får
tilgang til Internett fra en datamaskin.
Generelt
Skjul faner og verktøylinje
automatisk
Hvis du vil at de skal vises igjen, flytter du pekeren eller fokuset
øverst på skjermen.
Settings
SOURCE → Source →
Hvis nettleserfanene, -menyen eller -verktøylinjen ikke er
brukt på en stund, forsvinner de automatisk.
•• Bruk / Bruk ikke
Web Browser → u → Settings → ENTER E
Refresh Interval
Angi hvor lenge nettleseren skal vente før den går tilbake til hjemmesiden.
•• Off / 5 min / 10 min / 15 min / 30 min
Skjul markøren i
berøringsmodus
Skjul markøren for ikke å forstyrre berøringsfunksjonene.
Popup-blokkering
Gjør det mer behagelig å surfe på nettet ved å blokkere popupvinduer.
Zoom
•• Bruk / Bruk ikke
Angi hvilken zoomskala som skal brukes når nettleseren er oppdatert.
•• 50% / 75% / 100% / 125% / 150% / 200% / 300%
Home Page
Angi hvilket nettsted som skal vises når nettleseren er oppdatert.
Tilbakestill innstillinger
Alle dine egendefinerte nettleserinnstillinger tilbakestilles til
standardverdiene. Bokmerkene og historikken påvirkes ikke.
Proxy-server
Konfigurer en proxy-server for nettleseren.
•• Bruk / Bruk ikke
•• Samsung Display / Custom
Custom
Angi URL-adressen som skal brukes som hjemmeside.
•• Enter URL
――Bare tilgjengelig når Home Page er angitt til Custom.
•• Bruk / Bruk ikke
Søkemotor
Hvis du skriver inn et nøkkelord i inndatafeltet for URL/nøkkelord, åpner nettleseren siden
med søkeresultater. Velg søkemotoren du vil bruke.
•• Google / Bing
53
Remote Workspace
Personvern og sikkerhet
Do Not Track
Be nettsteder om ikke å spore deg.
•• Bruk / Bruk ikke
Slett historikk
Slett hele leserloggen.
JavaScript
Tillat alle sider å kjøre JavaScript for en bedre
nettleseropplevelse.
•• Bruk / Bruk ikke
Slett nettleserdata
Slett alle nettleserdata, for eksempel informasjonskapsler,
bufrede bilder og data. Bokmerkene og historikken påvirkes
ikke.
SOURCE → Source →
Remote Workspace → ENTER E
Med denne funksjonen kan du koble produktet til en ekstern PC eller en skyserver.
Angi adressen til PC-en eller skyserveren du vil koble til. Følg deretter instruksjonene på
skjermen.
――Sørg for at produktet er koblet til nettverket.
――Denne funksjonen støttes når operativsystemet på PC-en eller skyserveren er Windows Vista
eller senere.
――Sørg for å koble til tastaturet og musen før du starter denne funksjonen.
Koding
Koding
Velg en kodingsmetode for nettsider. Den gjeldende
innstillingen er Auto.
•• Auto / Manuell (Gjeldende: Unicode)
Om
Vis gjeldende versjon av nettleseren.
54
Kapittel 04
Bruke MDC
MDC (Multiple Display Control) er et program som gjør det enkelt å kontrollere flere skjermenheter samtidig ved hjelp av en PC.
Du finner opplysninger om hvordan du bruker MDC-programmet i hjelpen etter at du har installert programmet. MDC-programmet er tilgjengelig på nettstedet.
Når du har trykt på On-knappen like etter å ha trykt på Off-knappen, kontrolleres
produktstatusen i omtrent et minutt. Vent et minutt før du kjører en kommando.
6
I vinduet Destination Folder som vises, velger du katalogbanen som du ønsker å
installere programmet i, og klikker på Next.
――Hvis katalogbanen ikke er spesifisert, installeres programmet i standard katalogbane.
Installasjon/avinstallasjon av MDCprogram
Installasjon
――MDC-installasjon kan påvirkes av grafikkortet, hovedkortet og nettverksforhold.
1
Klikk på installasjonsprogrammet MDC Unified.
2
Velg et språk for installasjonen. Klikk deretter på OK.
3
Når skjermbildet Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified vises, klikker du
4
I vinduet Ready to Install the Program som vises, kontrollerer du katalogbanen som
programmet skal installeres i, og klikker på Install.
8
Installasjonsfremdriften vises.
9
Klikk på Finish i vinduet InstallShield Wizard Complete som vises.
――Velg Launch MDC Unified og klikk på Finish for å kjøre MDC-programmet med én gang.
10
MDC Unified-snarveisikonet opprettes på skrivebordet etter installasjon.
――MDC-utføringsikonet vises kanskje ikke avhengig av PC-systemet eller
produktspesifikasjonene.
――Trykk på F5 hvis utføringsikonet ikke vises.
på Next.
Avinstallering
I det viste License Agreement-vinduet velger du I accept the terms in the license
1
agreement og klikker på Next.
5
7
I vinduet Customer Information" som vises, fyller du ut alle informasjonsfeltene og
klikker på Next.
Velg Innstillinger > Kontrollpanel på Start-menyen og dobbeltklikk på Legg til/slett
program.
2
Velg MDC Unified fra listen og klikk på Endre/fjern.
55
Koble til MDC
Bruke MDC via RS-232C (standard for seriell datakommunikasjon)
En RS-232C-seriell kabel må kobles til serieportene på PCen og skjermen.
――Utseendet kan være forskjellig, avhengig av produktet.
RS232C IN
Skjerm 1
RS232C OUT
RS232C IN RS232C OUT
RS232C IN
Skjerm 2
Datamaskin
56
Bruke MDC via Ethernet
Angi IP-adressen for hovedskjermenheten, og koble enheten til PCen. Visningsenheter kan kobles sammen med en LAN-kabel.
Tilkobling med en rett nettverkskabel
――Utseendet kan være forskjellig, avhengig av produktet.
――Flere produkter kan kobles til ved hjelp av RJ45-porten på produktet og LAN-portene på HUB-en.
Datamaskin
RJ45
HUB
Skjerm 1
Skjerm 2
57
Tilkobling med en krysset nettverkskabel
――Utseendet kan være forskjellig, avhengig av produktet.
――Flere produkter kan kobles til ved hjelp av RS232C IN / OUT-porten på produktet.
RS232C IN
Skjerm 1
RS232C OUT
RJ45
RS232C OUT
RS232C IN
Skjerm 2
Datamaskin
58
Kapittel 05
Player-funksjon
Tilgjengelig ved hjelp av HOME-knappen på fjernkontrollen.
Player
HOME
Nr.
→ Player → ENTER E
Spill av et utvalg av innhold, for eksempel kanaler med angitte tidsplaner, maler eller filer.
Player
Used
199.33 MB
Internal Memory
Filter By: All
1
5
Beskrivelse
1
Velg mellom internt og eksternt minne.
2
Spill av innhold, maler og sendeplaner som er konfigurert på serveren.
•• Du kan vise om serveren er koblet til (godkjenning) på skjermbildet
Player. Hvis du vil vise om serveren er koblet til når en nettverkskanal
kjøres, trykker du på INFO på fjernkontrollen.
Available
4.26 GB(95%)
1
Options
6
Velg Network Channel fra skjermen Player. Meldingen No channels vises
hvis ingen kanaler er registrert i Network Channel.
No channels
2
2
Network Channel
3
Network File
4
My Templates
–– Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
–– For å bruke Player-funksjonen må du sette Play via til MagicInfo i System.
Network Channel starter opp og kjører.
3
Spill av innhold på serveren.
4
Spill av en mal som er lagret i internminnet.
5
Velg en innholdstype som kriterium for å søke etter en bestemt innholdsliste.
6
Angi forskjellige alternativer for Player.
Vise innhold
1
Velg enten internt eller eksternt minne. Filene som er lagret i det valgte minnet, vises.
2
Velg ønsket fil. Innholdet vises på skjermen. (Mer informasjon om kompatible filformater
finnes i delen “Filformater kompatible med Player”.)
59
Når innhold kjøres
Tilgjengelig meny
Kontrollknapper på fjernkontrollen
Trykk på TOOLS-knappen på fjernkontrollen under avspilling av innhold for å konfigurere
innstillinger.
Du kan bruke knappene på fjernkontrollen til å spille av, stoppe eller hoppe mellom innhold i
spillelisten.
Knapp
Funksjon
TOOLS
Viser menylinjen.
INFO
Viser informasjon om innholdet.
►
Går til neste fil eller side.
◄
Går til forrige fil eller side.
E/∆/³
Spiller av eller stopper lysbildefremvisning eller videoinnhold.
´
Slutter å vise innhold og går til skjermen Player.
π
Spoler tilbake videoinnholdet.
µ
Spoler fremover i videoinnholdet.
Menu
Beskrivelse
Playlist
Se en liste over innhold som spilles av.
Channel List
Network Channel / Internal Channel / USB
Picture Mode
Tilpasser skjerminnstillingene til innholdet som spilles av.
Sound Mode
Tilpasser lydinnstillingene til innholdet som spilles av.
Repeat
Angi gjentagelsesmodus.
Background Music
Angi bakgrunnsmusikken som skal spilles av når innhold kjøres.
Reset
Tilbakestill bakgrunnsmusikken.
Pause
Stopp bakgrunnsmusikken.
Prev
Spill av forrige bakgrunnsmusikk på listen.
Next
Spill av neste bakgrunnsmusikk på listen.
――Reset, Pause, Prev, Next vises bare når bakgrunnsmusikken er angitt.
60
Filformater som er kompatible med Player
•• Støttede filsystemer omfatter FAT32 og NTFS.
•• En fil med en loddrett og vannrett oppløsning som er større enn maksimal oppløsning,
kan ikke spilles av. Kontroller filens loddrette og vannrette oppløsning.
•• Kontroller hvilke kodektyper og versjoner for video og lyd som støttes.
•• Kontroller hvilke filversjoner som støttes.
–– PowerPoint-versjon opptil 97 – 2007 støttes.
•• Bare den USB-enheten som ble tilkoblet sist, gjenkjennes.
Restriksjoner for lydutgang
•• Det kan ikke brukes mer enn én lydutgang.
•• Avspillingsprioritet: nettverks-BGM > lokal BGM > videofil i hovedvinduet som er valgt av
brukeren
――Nettverks-BGM: Instillingene kan konfigureres i trinn 1 når du oppretter en serverplan.
――Lokal BGM: BGM-innstillingene kan konfigureres med verktøyene som vises etter at du
har trykket på TOOLS under Player-avspilling.
――Brukervalgt hovedvindu: Instillingene for hovedvindu kan konfigureres i trinn 2 når du
oppretter en serverplan.
Nettverksplan med flere vinduer
Malfiler og LFD-filer (.lfd)
Restriksjoner for avspilling
Restriksjoner
•• Maks. to videofiler (Video) kan spilles av samtidig.
•• I stående avspillingsmodus kan det bare spilles av én videofil om gangen.
•• For Office-filer (PPT- og Word-filer) og PDF-filer støttes bare én filtype om gangen.
•• LFD(.lfd)-filer støttes ikke.
•• Kontroller at det finnes en distribuert mappe (innhold / planer) i Internal Memory / USBminnet.
Restriksjoner for avspilling
•• Maks. to videofiler (Video) kan spilles av.
•• For Office-filer (PPT- og Word-filer) og PDF-filer støttes bare én filtype om gangen.
•• Det kan ikke spilles av flere videoer samtidig (Video) på én skjerm på en videovegg.
Restriksjoner for lydutgang
•• Det kan ikke brukes mer enn én lydutgang.
•• Avspillingsprioritet: nettverks-BGM > lokal BGM > videofil i hovedvinduet som er valgt av
brukeren
61
Innhold
Filtype
Beholder
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
Videokodek
H.264 BP/MP/HP
Bildefrekvens
(fps)
4096x2160
4096X2160: 30
Bithastighet
(Mbps)
60
3840X2160: 60
HEVC (H.265 - Main, Main10)
60
80
3840x2160
30
80
1920x1080
60
20
MOV
MVC
*.3gp
FLV
MPEG4 SP/ASP
*.vro
VRO
*.mpg
VOB
*.mpeg
PS
TS
*.tp
SVAF
Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
Dolby TrueHD
MPEG(MP3)
MPEG2
*.ts
AC3
DD+
Window Media Video v9 (VC1)
MPEG1
Lydkodek
LPCM
Motion JPEG
*.mov
*.trp
Oppløsning
G.711(A-Law, μ-Law)
30
Window Media Video v7(WMV1), v8(WMV2)
*.mov
*.flv
*.vob
H 263 Sorenson
*.svi
VP6
*.m2ts
*.mts
*.webm
*.rmvb
WebM
RMVB
VP8
1920x1080
60
20
VP9
4096x2160
4096X2160: 60
40
RV8/9/10 (RV30/40)
1920x1080
60
20
Vorbis
RealAudio 6
62
Video
•• 3D-video støttes ikke.
•• Innhold med høyere oppløsning enn det som er angitt i
tabellen ovenfor, støttes ikke.
•• Videoinnhold med høyere bithastighet eller bildefrekvens
enn det som er angitt i tabellen ovenfor, kan føre til at
videoen hakker under avspilling.
•• Videoinnhold spilles ikke av, eller spilles ikke av riktig,
hvis det oppstår en feil i innholdet eller beholderen.
•• Det kan hende at noen USB-enheter og digitale kameraer
ikke er kompatible med spilleren.
Lyd
Bilde
•• Lydinnhold med høyere bithastighet eller bildefrekvens
enn det som er angitt i tabellen ovenfor, kan føre til at
lyden hakker under avspilling.
•• Kompatibelt bildefilformat: JPEG, PNG, BMP, MPO
――32-biters, 24-biters og 8-biters BMP-filer støttes.
•• Lydinnhold kan ikke spilles av eller spilles ikke av riktig
hvis det er en feil i innholdet eller beholderen.
•• Maksimal støttet filstørrelse: 20MB
•• Det kan hende at noen USB-enheter og digitale kameraer
ikke er kompatible med spilleren.
•• Støtter opptil WMA 10 Pro 5.1-kanal. WMA-tapsfri lyd
støttes ikke.
•• Maksimal oppløsning som støttes: 4096 x 4096
•• Bildeeffekter som støttes: 9 effekter
(Fade1, Fade2, Blind, Spiral, Checker, Linear, Stairs, Wipe,
Random)
•• QCELP, AMR NB/WB støttes ikke.
•• Støtte for H.264, nivå 4.1
•• H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / AP L4 og AVCHD støttes
ikke.
•• For alle videokodeker utenom MVC, VP8, VP6:
–– Under 1280 x 720: maks 60 rammer
–– Over 1280 x 720: maks 30 rammer
•• GMC 2 eller nyere støttes ikke.
•• BD MVC-spesifikasjoner.
•• Det kan bare spilles av én videofil om gangen hvis
videofiler på skjermen bruker inkompatible kodeker eller
oppløsningen er 1080 x 1920.
•• Når en enkelt videofil spilles av, støttes ikke sømløs
modus under de følgende forholdene:
–– Inkompatibel kodek (MVC, VP3, MJPEG) ↔
Inkompatibel kodek
–– Inkompatibel kodek ↔ Kompatibel kodek
–– Oppløsningen er forskjellig fra skjermens oppløsning
–– Frekvensen er forskjellig fra skjermens frekvens
63
Power Point
•• Kompatible dokumentfilformater
–– Filtype: ppt, pptx
–– Versjon: Office 97 ~ Office 2007
•• Funksjoner som ikke støttes
–– Animasjonseffekt
–– 3D-figurer (vil bli vist i 2D)
–– Topptekst og bunntekst (noen underelementer støttes
ikke)
–– Word Art
–– Justering
En gruppejusteringsfeil kan oppstå
–– Office 2007
SmartArt støttes ikke fullt ut. 97 av 115
underelementer støttes.
––
––
––
––
––
Innsetting av objekter
Tegn med halv bredde
Bokstavmellomrom
Diagrammer
Vertikal tekst
Noen underelementer støttes ikke
PDF
•• Kompatible dokumentfilformater
–– Filtype: pdf
•• Funksjoner som ikke støttes
–– Innhold på mindre enn 1 piksel støttes ikke på grunn
av at ytelsen forringes.
–– Innhold i maskert bilde og bilde side ved side støttes
ikke.
–– Innhold med rotert tekst støttes ikke.
–– 3D-skyggeeffekter støttes ikke.
–– Noen tegn støttes ikke
(Spesialtegn kan bli ødelagt)
WORD
•• Kompatible dokumentfilformater
–– Filtype: .doc, .docx
–– Versjon: Office 97 ~ Office 2007
•• Funksjoner som ikke støttes
–– Sidebakgrunnseffekt
–– Noen avsnittstiler
–– Word Art
–– Justering
En gruppejusteringsfeil kan oppstå
–– 3D-figurer (vil bli vist i 2D)
–– Office 2007
SmartArt støttes ikke fullt ut. 97 av 115
underelementer støttes.
––
––
––
––
Diagrammer
Tegn med halv bredde
Bokstavmellomrom
Vertikal tekst
Noen underelementer støttes ikke
–– Lysbildenotater og støtteark
–– Lysbildenotater og støtteark
64
Malfiler
•• Oppretting/redigering/avspilling er bare tilgjengelig i My
Templates.
LFD
•• Støttes i Network Channel
•• Kompatible dokumentfilformater
–– Filtype: .lfd
65
Schedule
HOME
Du kan kontrollere tidsplanen for avspilling av innholdet på serveren, importert fra en ekstern
lagringsplass eller en mobil enhet.
Nr.
→ Schedule → ENTER E
Schedule
Connected
[Ch.1] *******
Network
AM
Beskrivelse
1
Velg mellom server og eksternt minne.
2
Vis ukeplan for avspilling av innhold.
Velg for å vise detaljert informasjon om hver hendelse.
12
01
02
03
3
04
05
Vis et miniatyrbilde og kort informasjon om innholdet.
06
07
Information
08
09
10
11
12
PM
00
All day
All day
All day
All day
01
02
03
All day
All day
All day
Location:
Internal Memory
Date:
**-**-**** ~
**-**-****
04
05
06
07
08
09
10
Repeat:
Daily
Time:
All day
11
AM
00
–– Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
66
Clone Product
Eksporter innstillinger på produktet til en ekstern lagringsenhet. Du kan også importere innstillinger fra en ekstern
lagringsenhet.
Dette alternativet er nyttig når du tilordner de samme innstillingene til flere produkter.
HOME
→ Clone Product → ENTER E
MENU
Når en duplikatfil ikke finnes på den eksterne lagringsenheten
1
Koble til den eksterne lagringsenheten, og kjør deretter funksjonen Clone Product.
2
No cloning file found on the external storage device. Export this device's settings to the external storage
device?-meldingen vises.
3
Clone Product
–– Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Velg Export for å eksportere innstillingene.
Når en duplikatfil finnes på den eksterne lagringsenheten
1
Koble til den eksterne lagringsenheten, og kjør deretter funksjonen Clone Product.
2
Cloning file found. Please select an option.-meldingen vises.
Kjør Clone from external storage device- eller Clone to external storage device-funksjonen.
–– Clone from external storage device: Kopier innstillinger som er lagret på en ekstern lagringsenhet, til
produktet.
–– Clone to external storage device: Kopier innstillinger på produktet til en ekstern lagringsenhet.
――Når konfigureringen er fullført, blir produktet automatisk startet på nytt.
67
ID Settings
HOME
→ ID Settings → ENTER E
Tilordne en ID til et sett.
Device ID
Angi ID-nummeret til produktet som er koblet til inndatakabelen for mottak av inndatasignaler. (Område: 0~224)
――Trykk på u/d for å velge et nummer, og trykk på E.
――Angi nummeret du ønsker med nummerknappene på fjernkontrollen.
Device ID Auto Set
Denne funksjonen gir automatisk et ID-nummer til en enhet tilkoblet via en RS232C-kabel.
ID Settings
–– Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Når flere enheter er tilkoblet, aktiverer du funksjonen på enten den første eller den siste enheten.
――Funksjonen er bare tilgjengelig på den første enheten i en daisy chain via RS-232C.
PC Connection Cable
Velg en måte å koble deg til MDC på for å motta MDC-signalet.
•• RS232C cable
Kommuniser med MDC via RS232C-stereokabelen.
•• RJ-45 (LAN)/Wi-Fi Network
Kommuniser med MDC via RJ45-kabelen.
68
Video Wall
HOME
→ Video Wall → ENTER E
Tilpass oppsettet til flere skjermer som er koblet til for å danne en videovegg.
I tillegg viser du en del av hele bildet eller gjentar samme bilde på hver av de tilkoblede skjermene.
For å vise flere bilder ser du i MDC Hjelp eller brukerhåndboken for MagicInfo. Noen modeller støtter kanskje ikke
MagicInfo-funksjonen.
Video Wall
Du kan aktivere eller deaktivere Video Wall.
For å organisere en videovegg velger du On.
•• Off / On
Horizontal x Vertical
Video Wall
Denne funksjonen deler automatisk en videovegg basert på en matrisekonfigurasjon for videovegg.
Skriv inn videoveggmatrisen.
–– Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Videoveggen deles basert på den konfigurerte matrisen. Antall vertikale og horisontale visningsenheter kan være
fra 1 til 15.
――En videovegg kan deles inn i maksimalt 225 skjermer.
――Alternativet Horizontal x Vertical er bare aktivert når Video Wall er angitt til On.
69
Screen Position
For å omorganisere delte skjermer, skal du justere tallet for hvert produkt i matrisen ved hjelp av Screen Positionfunksjonen.
Hvis du velger Screen Position, vises videoveggmatrisen med tallene som er tilordnet produktene som utgjør
videoveggen.
Hvis du vil omorganisere produktene, bruk retningstastene på fjernkontrollen til å flytte et produkt til et annet
ønsket tall. Trykk på E.
――Screen Position gjør det mulig å dele skjermen i maksimalt 225 visninger (15 x 15).
――Alternativet Screen Position er bare aktivert når Video Wall er angitt til On.
――Hvis du vil bruke denne funksjonen, må du sørge for at Horizontal x Vertical er konfigurert.
Format
Velg hvordan bilder skal vises på videoveggen.
•• Full: Viser bilder i fullskjerm uten sidekanter.
•• Natural: Viser bilder i opprinnelig sideforhold uten å forstørre eller redusere størrelsen.
――Alternativet Format er bare aktivert når Video Wall er angitt til On.
70
Network Status
HOME
Kontroller den aktuelle nettverks- og Internett-tilkoblingen.
→ Network Status → ENTER E
Network Status
–– Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
71
Picture Mode
HOME
→ Picture Mode → ENTER E
Velg en bildemodus (Picture Mode) som passer for omgivelsene der produktet skal brukes.
Videos/Images-modus forbedrer bildekvaliteten til videoenheten. Text-modus forbedrer bildekvaliteten til
datamaskinen.
•• Shops & Shopping Centres
Egnet for kjøpesentre.
–– Velg enten Videos/Images eller Text, avhengig av bildemodus.
•• Offices & Schools
Egnet for kontorer og skoler.
–– Velg enten Videos/Images eller Text, avhengig av bildemodus.
•• Terminals & Stations
Egnet for bussterminaler og togstasjoner.
–– Velg enten Videos/Images eller Text, avhengig av bildemodus.
Picture Mode
•• Video Wall
Egnet for miljøer hvor videovegger brukes.
–– Velg enten Videos/Images eller Text, avhengig av bildemodus.
–– Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
•• Calibration
Innstillingene for lysstyrke, farge, gamma og ensartethet, som kan tilpasses med fargekalibreringsprogrammet
Color Expert brukes i denne modusen.
–– For å bruke Calibration-modusen riktig, må du sørge for å konfigurere bildekvalitetsinnstillingene, som
lysstyrke, farge, gamma og ensartethet, med fargekalibreringsprogrammet Color Expert.
–– Color Expert-programmet kan lastes ned fra www.samsung.com/displaysolutions.
72
On/Off Timer
HOME
→ On/Off Timer → ENTER E
――Du må angi Clock Set før du kan bruke denne funksjonen.
On Timer
Angi On Timer slik at produktet slår seg på automatisk på et klokkeslag og på en dag som du har valgt.
Strømmen slås på med det angitte volumet eller den angitte inngangskilden.
On Timer: Still tidsuret ved å velge ett av de sju alternativene. Pass på at du angir gjeldende klokkeslett først.
(On Timer 1 ~ On Timer 7)
•• Setup: Velg Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun eller Manual. Hvis du velger Manual, kan du
velge hvilke dager du ønsker at On Timer skal slå på produktet.
–– Haken viser hvilke dager du har valgt.
•• Time: Angi time og minutt. Skriv inn tall med tallknappene eller Pil opp og Pil ned. Endre tekstfeltene med Pil
venstre og Pil høyre.
On/Off Timer
•• Volume: Angi ønsket volumnivå. Endre volumnivået med Pil venstre og Pil høyre.
•• Source: Velg ønsket inngangskilde.
–– Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
•• Content (når Source er angitt til Internal/USB): Fra USB-enheten eller den interne minneenheten velger du en
mappe med innhold som du ønsker å spille av når produktet slås på. Innholdet kan omfatte musikk, bilder og
videofiler.
――Denne funksjonen er bare tilgjengelig når en USB er tilkoblet.
――Hvis det ikke er noen musikkfil på USB-enheten, eller hvis du ikke velger en mappe som inneholder en musikkfil,
virker ikke Timer-funksjonen som den skal.
――Hvis det er bare én fotofil i USB-en, spilles ikke Slide Show av.
――Hvis et mappenavn er for langt, kan du ikke velge mappen.
――Hver USB du bruker, er tilordnet sin egen mappe. Når du bruker mer enn én av samme type USB, må du påse at
mappene som er tildelt hver USB, har forskjellig navn.
――Vi anbefaler at du bruker en USB-minnepinne og en multikortleser når du bruker On Timer.
――On Timer-funksjonen virker kanskje ikke med USB-enheter med innebygd batteri, MP3-spillere eller PMPer fra
enkelte produsenter fordi produktet bruker for lang tid på å gjenkjenne disse enhetene.
73
Off Timer
Still tidsuret (Off Timer) ved å velge ett av de sju alternativene. (Off Timer 1 ~ Off Timer 7)
•• Setup: Velg Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun eller Manual. Hvis du velger Manual, kan du
velge hvilke dager du ønsker at Off Timer skal slå av produktet.
–– Haken viser hvilke dager du har valgt.
•• Time: Angi time og minutt. Skriv inn tall med tallknappene eller Pil opp og Pil ned. Endre tekstfeltene med Pil
venstre og Pil høyre.
Holiday Management
Tidsuret blir deaktivert i perioder som er spesifisert som ferie.
•• Add Holiday: Spesifiser perioden du vil legge til som ferie.
Velg start- og sluttdato for ferien som skal legges til, ved hjelp av u/d, og klikk på Done.
Perioden blir lagt til på listen over ferier.
–– Start Date: Angi startdatoen for ferien.
–– End Date: Angi sluttdatoen for ferien.
――Delete: Slett valgte elementer fra listen over ferier.
――Edit: Velg et ferieelement og endre datoen.
•• Set Applied Timer: Angi at On Timer og Off Timer ikke skal aktiveres på offentlige helligdager.
–– Trykk på E for å velge innstillingene for On Timer og Off Timer som du ikke ønsker å aktivere.
–– Valgt On Timer og Off Timer blir ikke aktivert.
74
Ticker
HOME
Skriv inn tekst mens en video eller et bilde vises, og vis teksten på skjermen.
•• Off / On
→ Ticker → ENTER E
•• Message: Skriv inn en beskjed som skal vises på skjermen.
•• Time: Angi at Start Time og End Time skal vise en Message.
•• Font options: Angi skrifttype og farge på meldingen.
•• Position: Velg hvilken retning en Message skal vises i.
•• Scroll: Angi Direction og Speed for rulling av meldingen.
•• Preview: Forhåndsvis konfigurerte innstillinger for bildetekst.
Ticker
–– Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
75
URL Launcher
HOME
Hvis du ønsker opplysninger om hvordan du bruker URL Launcher-funksjonen, kan du kontakte forhandleren der
produktet ble kjøpt.
――For å bruke URL Launcher-funksjonen må du sette Play via til URL Launcher i System.
→ URL Launcher → ENTER E
URL Launcher
URL Launcher
–– Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
76
URL Launcher Settings
HOME
→ URL Launcher Settings → ENTER E
•• Install Web App: Angi URL-adressen for å installere nettprogrammet.
•• Install from USB Device: Installer nettprogrammet fra USB-lagringsenheten.
•• Uninstall: Fjern det installerte nettprogrammet.
•• Timeout Setting: Angi tidsavbruddsperioden for å koble til URL-adressen.
•• Developer Mode: Aktiver utviklermodus.
URL Launcher Settings
–– Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
77
Godkjenne en tilkoblet enhet fra serveren
――Først må du konfigurere serverens Server Network Settings før enhetsgodkjenning.
1
Åpne serveren du har tilordnet enheten.
2
Skriv inn brukernavn og passord for å logge deg på.
4
Velg Unapproved fra undermenyene.
5
Velg enheten fra listen, og klikk på knappen Approve.
6
Skriv inn den nødvendige informasjonen for å godkjenne enheten.
――Device Name: Skriv inn enhetsnavnet.
――Device Group: Velg
3
Velg Device fra menylinjen øverst.
for å angi gruppen.
――Location: Angi den nåværende plasseringen av enheten.
――Expired: Angi utløpsdatoen for godkjenning av enheten. Hvis du ikke vil angi
utløpsdatoen, velger du Never expired.
――Hvis du trykker på INFO-knappen på fjernkontrollen når en nettverksplan kjører, vises
plandetaljene. Kontroller at riktig enhet er valgt, ved å vise enhets-IDen i detaljene.
78
Angi gjeldende klokkeslett
En plan kan ikke kjøre hvis klokkeslettet på enheten er forskjellig fra serverens aktuelle
klokkeslett.
7
Velg All-menyen for å kontrollere at enheten er registrert.
8
Når enheten er godkjent av serveren, lastes planen registrert i den valgte gruppen ned til
enheten. Planen kjører etter at den er lastet ned.
――Du finner flere opplysninger om hvordan du konfigurerer en plan i <brukerhåndboken for
MagicInfo Lite Server>.
――Hvis en enhet slettes fra listen over enheter som er godkjent av serveren, startes enheten
på nytt for å tilbakestille innstillingene.
1
Velg Device i menylinjen på siden.
2
Velg enhet.
3
Velg Edit → Setup.
4
Velg Time Zone.
――Når du kobler til en server for første gang, blir tidsangivelsen på produktet satt til GMTtiden i regionen der serveren er installert.
――Tidsangivelsen på produktet kan endres fra serveren som vist i trinn 3.
――Hvis du slår produktet av og på igjen, blir tidsangivelsen på produktet gjenopprettet til
forrige gang den ble angitt fra serveren.
――Du finner mer informasjon om hvordan du styrer tiden (planlegging, feriehåndtering osv.), i
<brukerhåndboken for MagicInfo Lite-serveren>.
79
Kapittel 06
Skjermjustering
Konfigurer innstillingene for Picture (Backlight, Colour Tone, osv.).
Oppsettet til menyalternativene for Picture kan variere avhengig av produktet.
Picture Mode
Velg en bildemodus (Picture Mode) som passer for omgivelsene der produktet skal brukes.
Videos/Images-modus forbedrer bildekvaliteten til videoenheten. Text-modus forbedrer bildekvaliteten til
datamaskinen.
MENU m → Picture → Picture Mode → ENTER E
–– Velg enten Videos/Images eller Text, avhengig av bildemodus.
Picture
Picture Mode Shops & Shopping Centres
100
·Backlight
·Contrast
70
·Brightness
45
·Sharpness
65
·Colour
50
·Tint (G/R)
•• Shops & Shopping Centres
Egnet for kjøpesentre.
G50
R50
•• Offices & Schools
Egnet for kontorer og skoler.
–– Velg enten Videos/Images eller Text, avhengig av bildemodus.
•• Terminals & Stations
Egnet for bussterminaler og togstasjoner.
–– Velg enten Videos/Images eller Text, avhengig av bildemodus.
•• Video Wall
Egnet for miljøer hvor videovegger brukes.
–– Velg enten Videos/Images eller Text, avhengig av bildemodus.
•• Calibration
Innstillingene for lysstyrke, farge, gamma og ensartethet, som kan tilpasses med fargekalibreringsprogrammet
Color Expert brukes i denne modusen.
–– For å bruke Calibration-modusen riktig, må du sørge for å konfigurere bildekvalitetsinnstillingene, som
lysstyrke, farge, gamma og ensartethet, med fargekalibreringsprogrammet Color Expert.
–– Color Expert-programmet kan lastes ned fra www.samsung.com/displaysolutions.
–– Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
–– Hvis HDR+ Mode er angitt til On, er Picture Mode deaktivert.
80
Backlight / Contrast / Brightness
/ Sharpness / Colour / Tint (G/R)
Produktet har flere alternativer for justering av bildekvaliteten.
――Når du endrer Backlight, Contrast, Brightness, Sharpness, Colour eller Tint (G/R), blir skjermmenyen endret i
samsvar med dette.
――Du kan justere og lagre innstillinger for hver eksterne enhet du har koblet til en inngang på produktet.
――Reduksjon av bildets lysstyrke reduserer strømforbruket.
MENU m → Picture → ENTER E
――Juster Colour og Tint (G/R) ved å angi Picture Mode til Videos/Images.
Picture
Picture Mode Shops & Shopping Centres
100
·Backlight
·Contrast
70
·Brightness
45
·Sharpness
65
·Colour
50
·Tint (G/R)
G50
R50
–– Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
81
Colour Temperature
MENU m → Picture → Colour Temperature → ENTER E
Juster fargetemperaturen (rød/grønn/blå). (Område: 2800K–16000K)
――Aktivert når Colour Tone er angitt til Off.
――Hvis Picture Mode er angitt til Calibration, er Colour Temperature deaktivert.
Picture
Colour Temperature
10000 K
–– Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
82
White Balance
2 Point
Juster fargetemperaturen for å få et mer naturlig bilde.
MENU m → Picture → White Balance → ENTER E
•• R-Offset / G-Offset / B-Offset: Juster mørkheten til hver farge (rød, grønn, blå).
•• R-Gain / G-Gain / B-Gain: Juster lysstyrken til hver farge (rød, grønn, blå).
Picture
White Balance
•• Reset: Egnet for miljøer hvor videovegger brukes.
20 Point Settings
Kontrollerer hvitbalansen i 20 punkts intervaller ved justering av lysstyrken for rødt, grønt og blått.
–– Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
20 Point
Juster lysstyrkenivåene for rødt, grønt og blått i tjue seksjoner for nøyaktig optimering av hvitbalansen.
•• Off (
) / On (
)
Interval: Velg intervall for justering.
Red: Juster nivået for rødt.
Green: Juster nivået for grønt.
Blue: Juster nivået for blått.
Reset: Egnet for miljøer hvor videovegger brukes.
――Det kan hende at noen eksterne enheter ikke støtter denne funksjonen.
83
Gamma
Juster primærfargeintensiteten.
•• HLG / ST.2084 / BT.1886
――Hvis Picture Mode er angitt til Calibration, er Gamma deaktivert.
MENU m → Picture → Gamma → ENTER E
Underfunksjonene HLG, ST.2084 og BT.1886 Gamma varierer avhengig av inngangsbildet og HDR+ Modeverdien. Når HDR+ Mode er stilt inn på On, er samtlige HLG, ST.2084 og BT.1886 tilgjengelige.
Picture
Gamma
·
BT.1886
BT.1886
HLG / ST.2084 / BT.1886
Juster nivåene for HLG, ST.2084, BT.1886 i bildet.
0
–– Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Calibrated value
Velg hvorvidt innstillingene for lysstyrke, farge, gamma og ensartethet skal tas i bruk med
fargekalibreringsprogrammet Color Expert for informasjonsmodus og reklamemodus.
MENU m → Picture → Calibrated value → ENTER E
•• Don't apply / Apply
――Color Expert-programmet kan lastes ned fra www.samsung.com/displaysolutions.
――Hvis Picture Mode er angitt til Calibration, er Calibrated value deaktivert.
Picture
Calibrated value
Don't apply
–– Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
84
――Hvis Picture Mode er angitt til Calibration, er Advanced Settings deaktivert.
Advanced Settings
MENU m → Picture → Advanced Settings → ENTER E
Balanser kontrasten automatisk for å hindre store forskjeller mellom lyse og mørke områder.
•• Off / Low / Medium / High
――Hvis Picture Mode er angitt til Video Wall, er Contrast Enhancer deaktivert.
Advanced Settings
Contrast Enhancer
Contrast Enhancer
Medium
Black Tone
Darker
Flesh Tone
0
RGB Only Mode
Colour Space Settings
Off
Native
Velg svartnivå for å justere skjermdybden.
•• Off / Dark / Darker / Darkest
Flesh Tone
Fremhev rosa Flesh Tone.
――Aktivert når Picture Mode er angitt til Videos/Images.
HDMI UHD Color
Motion Lighting
Black Tone
Off
RGB Only Mode
Viser Red, Green og Blue farge slik at du kan finjustere nyanser og metning.
–– Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
•• Off / Red / Green / Blue
――Aktivert når Picture Mode er angitt til Videos/Images.
85
Colour Space Settings
Advanced Settings
Colour Space Settings
Native
HDMI UHD Color
Motion Lighting
Off
HDR+ Mode
Off
–– Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Konfigurer innstillingene for fargeområde for å finjustere skjermens fargespekter.
――Aktivert når Picture Mode er angitt til Videos/Images.
Colour Space
Velg et fargeområde.
•• Auto / Native / Custom
――Juster Colour, Red, Green, Blue og Reset ved å angi Colour Space til Custom.
HDMI UHD Color
Aktiver for å optimere bildekvalitet for HDMI UHD-tilkobling.
•• HDMI1 (Off (
) / On (
))
•• HDMI2 (Off ( ) / On ( ))
――Bare modellene med UHD-oppløsning støttes.
――HDMI UHD Color er bare tilgjengelig på QBH, QHH, QMH-modellene.
Motion Lighting
Reduserer strømforbruket ved å redusere skjermens lysstyrke når bildet på skjermen er i bevegelse.
•• Off / On
HDR+ Mode
Gir automatisk en optimal HDR-effekt basert på videokilden.
•• Off / On
86
Picture Options
Colour Tone
Hvis Picture Mode er angitt til Text
MENU m → Picture → Picture Options → ENTER E
•• Off / Cool / Standard / Warm
Hvis Picture Mode er angitt til Videos/Images
Picture Options
Colour Tone
Off
Digital Clean View
HDMI Black Level
Film Mode
Auto Motion Plus Settings
Auto
Auto2
Auto
Local Dimming
Off
Dynamic Backlight
On
•• Off / Cool / Standard / Warm1 / Warm2
――Hvis Picture Mode er angitt til Calibration, er Colour Tone deaktivert.
――Du kan justere og lagre innstillinger for hver eksterne enhet som er koblet til en inngang på produktet.
Digital Clean View
Reduser bildestøyen for å unngå forstyrrelser som flimring.
•• Off ( ) / On ( )
――Hvis Picture Mode er angitt til Calibration, er Digital Clean View deaktivert.
――Aktivert når Picture Mode er angitt til Videos/Images.
–– Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
87
HDMI Black Level
Picture Options
Colour Tone
Off
Digital Clean View
HDMI Black Level
Film Mode
Auto Motion Plus Settings
Auto
Auto2
Auto
Local Dimming
Off
Dynamic Backlight
On
Velger svartnivået på skjermen for å justere skjermdybden.
•• Normal / Low / Auto
Film Mode
Denne modusen passer til å vise filmer.
Angir at produktet automatisk vil registrere og behandle filmsignaler fra alle kilder og justere bildet for optimal
kvalitet.
•• Off / Auto1 / Auto2
――Dette alternativet kan konfigureres hvis inngangskilden støtter 480i, 576i eller 1080i.
――Dette alternativet støttes ikke når en PC er tilkoblet.
――Aktivert når Picture Mode er angitt til Videos/Images.
–– Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
88
Auto Motion Plus Settings
Picture Options
Colour Tone
Off
――Aktivert når Picture Mode er angitt til Videos/Images.
Digital Clean View
HDMI Black Level
Film Mode
Auto Motion Plus Settings
Auto
Auto2
Auto
Local Dimming
Off
Dynamic Backlight
On
–– Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Forbedre bildeskarpheten for å optimalisere for bilder i rask bevegelse.
――Auto Motion Plus Settings er bare tilgjengelig på QHH-modellene.
Auto Motion Plus
Fjerner uskarphet og vibrasjoner fra scener med mange hurtige bevegelser for å vise et tydeligere bilde.
Menynavnene kan variere avhengig av landet.
Off: Slår Auto Motion Plus av.
Auto: Angir Auto Motion Plus til Auto-modus.
Custom: Brukes til å redusere bildeinnbrenning og vibrasjoner så mye du ønsker.
•• Blur Reduction: Brukes til å redusere bildeinnbrenning så mye du ønsker.
–– Aktivert når LED Clear Motion er angitt til Off.
–– Dette støttes bare hvis Auto Motion Plus er angitt til Custom.
•• Judder Reduction: Brukes til å redusere vibrasjonene så mye du ønsker.
–– Aktivert når LED Clear Motion er angitt til Off.
–– Dette støttes bare hvis Auto Motion Plus er angitt til Custom.
•• LED Clear Motion: Brukes til å redusere vibrasjonene så mye du ønsker.
–– Dette støttes bare hvis Auto Motion Plus er angitt til Custom.
Local Dimming
Juster automatisk lysstyrken for enkeltområder på skjermen for maksimal kontrast.
――Local Dimming er bare tilgjengelig på QHH-modellene.
•• Off / Low / Standard / High
89
Dynamic Backlight
Picture Options
Colour Tone
Off
Digital Clean View
HDMI Black Level
Film Mode
Auto Motion Plus Settings
Auto
Auto2
Angi at bakbelysningen skal justeres automatisk for å få best mulig skjermkontrast til forholdene.
•• Off / On
――Dynamic Backlight er bare tilgjengelig på DBJ, QBH, QMH-modellene.
――Standardverdiene for Dynamic Backlight-funksjonen i hver Picture Mode er som følger:
Dynamic Backlight
Picture Mode
Picture Mode-innstillinger
Off
Shops & Shopping Centres, Offices &
Schools, Terminals & Stations, Video Wall
Text
Videos/Images
Auto
Local Dimming
Off
Video Wall
Dynamic Backlight
On
Calibration
On
Shops & Shopping Centres, Offices &
Schools, Terminals & Stations
Videos/Images
–– Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
90
Picture Size Settings
velg størrelse og sideforhold som vises på skjermen.
MENU m → Picture → Picture Size Settings → ENTER E
Picture Size Settings
Picture Size
Picture Size
Forskjellige alternativer for skjermjustering vises avhengig av gjeldende inngangskilde.
――Tilgjengelige porter kan variere avhengig av modellen.
•• 16:9 Standard: Angir bildet til 16:9 Standard bred modus.
16:9 Standard
·Fit to screen
·Zoom and Position
–– Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Off
•• Custom: Endrer oppløsningen slik at den passer til brukerens preferanser.
•• 4:3: Angir bildet til grunnleggende (4:3) modus.
――Ikke angi produktet til 4:3-format over lengre tid.
Kantene som vises til venstre og høyre, eller øverst og nederst på skjermen, kan forårsake bildelagring
(brennflekker i skjermen) som ikke dekkes av garantien.
Fit to screen
Justerer bildets posisjon. Når alternativet er valgt, vises hele programbildet. Ingen del av bildet skjæres av.
•• Off / On / Auto
Zoom and Position
Justerer bildets zoom og plassering. Dette alternativet er tilgjengelig når inndatakilden er angitt til DVI, HDMI 1,
HDMI 2 (1080i/1080p), DisplayPort. Picture Size må angis til Custom for at alternativet skal være tilgjengelig.
――Hvis du vil tilbakestille vinduet til den opprinnelige posisjonen, velger du Reset i Zoom and Positionskjermbildet. Bildet angis til standardposisjonen.
――QHH-modellene støtter ikke DVI-modus.
――DBJ-modellene støtter ikke DisplayPort-modus.
91
Reset Picture
Tilbakestiller gjeldende bildemodus til standardinnstillingene.
MENU m → Picture → Reset Picture → ENTER E
Picture
Reset Picture
–– Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
92
Kapittel 07
OnScreen Display
Display Orientation
Onscreen Menu Orientation
Konfigurer menyskjermbildet.
MENU m → OnScreen Display → Display Orientation → ENTER E
•• Landscape: Vis menyen i liggende modus (standard).
•• Portrait: Vis menyen i stående modus på høyre side av produktskjermen.
Display Orientation
Onscreen Menu Orientation
Landscape
Source Content Orientation
Landscape
Aspect Ratio
Full Screen
Source Content Orientation
Roter produktskjermens retning.
•• Landscape: Vis skjermbildet i liggende modus (standard).
•• Portrait: Vis skjermbildet i stående modus.
Aspect Ratio
–– Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Angi at den roterte skjermen skal være enten fullskjerm eller opprinnelig.
•• Full Screen: Vis den roterte skjermen i fullskjerm.
•• Original ratio: Vis den roterte skjermen i opprinnelig sideforhold.
――Bare tilgjengelig når Onscreen Menu Orientation er angitt til Portrait.
――Bare tilgjengelig når Source Content Orientation er angitt til Portrait.
93
Screen Protection
Auto Protection Time
MENU m → OnScreen Display → Screen Protection → ENTER E
Screen Protection
Auto Protection Time
Screen Burn Protection
Off
Hvis skjermen viser et stillbilde i en bestemt periode du definerer, aktiverer produktet skjermspareren for å
forhindre at det brenner seg bilder inn i skjermen.
•• Off / 2 hours / 4 hours / 6 hours / 8 hours / 10 hours
Screen Burn Protection
For å begrense faren for at bilder skal brenne seg inn i skjermen, er denne enheten utstyrt med Screen Burn
Protection-teknologi som forhindrer skjerminnbrenning.
Screen Burn Protection flytter bildet litt på skjermen.
Med innstillingen Screen Burn Protection Time kan du programmere tiden mellom bevegelsene av bildet i minutter.
–– Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Pixel Shift
Minimer skjerminnbrenning ved å flytte pikslene litt horisontalt eller vertikalt.
――Pixel Shift er bare tilgjengelig på QBH, QHH, QMH-modellene.
•• Pixel Shift (Off ( ) / On ( ))
――Horizontal, Vertical og Time aktiveres bare når Pixel Shift er angitt til On.
•• Horizontal: Angir hvor mange piksler skjermen beveger seg horisontalt.
•• Vertical: Angir hvor mange piksler skjermen beveger seg vertikalt.
•• Time: Angir tidsintervallet for å foreta henholdsvis horisontal eller vertikal bevegelse.
Tilgjengelige Pixel Shift-innstillinger og optimale innstillinger.
Tilgjengelige innstillinger
Optimale innstillinger
Horizontal (piksler)
0~4
4
Vertical (piksler)
0~4
4
Time (minutt)
1 minute ~ 4 minutes
4 minutes
――Pixel Shift-verdien kan variere etter produktets størrelse (tommer) og modus.
――Hvis du viser et stillbilde eller en 4:3-visning i en lengre periode, kan det føre til skjerminnbrenning. Dette er
ikke en defekt i produktet.
94
Timer
Screen Burn Protection
Du kan stille inn tidsuret for Screen Burn Protection.
Pixel Shift
Screen Burn Protection-funksjonen stopper automatisk etter en angitt tidsperiode.
Timer
Timer
Immediate display
Off
Off
Repeat: Vis bildemønsteret som forhindrer at bildet brenner seg fast, slik det er angitt i Mode, i angitte
tidsintervaller (Period).
–– Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Interval: Vis bildemønsteret som forhindrer at bildet brenner seg fast, slik det er angitt i Mode i en angitt
tidsperiode (fra Start Time til End Time).
――Mode, Period, Time, Start Time og End Time aktiveres bare når Timer er angitt til Repeat eller Interval.
•• Mode: Velg hvilket skjermbeskyttelsesmønster som skal vises.
–– Pixel: Piksler på skjermen veksler kontinuerlig med svart.
–– Rolling bar: En vertikal linje beveger seg fra venstre til høyre.
–– Fading screen: Hele skjermen blir lysere, deretter mørkere.
――Mønstrene Rolling bar og Fading screen vises bare én gang, uansett hvilken gjentagelsesperiode eller tid
som er angitt.
•• Period: Spesifiser intervallet for å aktivere Screen Burn Protection.
――Alternativet aktiveres når Repeat er valgt for Timer.
•• Time: Angi hvor lenge Screen Burn Protection skal være aktivert.
――Aktivert når Timer er angitt til Repeat og Mode er angitt til Pixel.
•• Start Time: Angi starttiden for å aktivere skjermbeskyttelsesfunksjonen.
――Alternativet aktiveres når Interval er valgt for Timer.
•• End Time: Angi sluttiden for å deaktivere skjermbeskyttelsesfunksjonen.
――Alternativet aktiveres når Interval er valgt for Timer.
95
Immediate display
Screen Burn Protection
Velg skjermspareren som skal vises.
Pixel Shift
•• Off / Pixel / Rolling bar / Fading screen
Timer
Immediate display
Off
–– Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
96
Message Display
Source Info
Velg om kilde-OSD skal vises når inngangskilden endres.
MENU m → OnScreen Display → Message Display → ENTER E
No Signal Message
Message Display
Source Info
On
No Signal Message
On
MDC Message
On
Download Status Message
Off
–– Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
•• Off / On
Velg om intet signal-skjermen skal vises når det ikke registreres et signal.
•• Off / On
MDC Message
Velg om MDC-skjermen skal vises når produktet styres av MDC.
•• Off / On
Download Status Message
Velg å vise statusen når du laster ned innhold fra en server eller en annen enhet.
•• Off / On
97
Language
Angi menyspråket.
――En endring i språkinnstillingen vil bare gjelde for skjermmenyen. Den vil ikke gjelde andre funksjoner på PCen.
MENU m → OnScreen Display → Language → ENTER E
OnScreen Display
Language
English
–– Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Reset OnScreen Display
Dette alternativet returnerer de gjeldende innstillingene under OnScreen Display til fabrikkens
standardinnstillinger.
MENU m → OnScreen Display → Reset OnScreen Display → ENTER E
OnScreen Display
Reset OnScreen Display
–– Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
98
Kapittel 08
Lydjustering
Konfigurer lydinnstillingene (Sound) for produktet.
Sound Mode
Du kan velge en lydmodus som passer dine personlige preferanser.
•• Standard: Velger normal lydmodus.
MENU m → Sound → Sound Mode → ENTER E
•• Movie: Gir best lyd for filmer.
•• Clear Voice: Fremhever stemmer fremfor andre lyder.
Sound
Sound Mode
•• Music: Fremhever musikk fremfor stemmer.
Standard
•• Amplify: Øk intensiteten for høyfrekvent lyd, slik at personer med svekket hørsel kan få en bedre
lytteopplevelse.
――Hvis Sound Output blir satt til External og Receiver (HDMI), blir Sound Mode deaktivert.
Balance
Equaliser
HDMI Sound
Sound on Video Call
Sound Output
AV(HDMI)
Current Source
Internal
Auto Volume
–– Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
99
Balance
HDMI Sound
MENU m → Sound → Balance → ENTER E
MENU m → Sound → HDMI Sound → ENTER E
Juster høyttalervolumet for å optimere lydbalansen.
Velg om du vil lytte fra AV(HDMI) eller PC(DVI).
•• Balance L/R: Justerer balansen mellom høyre og venstre høyttaler.
•• Reset: Tilbakestiller balansen til standardinnstillingene.
――Hvis Sound Output blir satt til External og Receiver (HDMI), blir Balance deaktivert.
Equaliser
•• AV(HDMI) / PC(DVI)
――HDMI Sound er bare tilgjengelig på DBJ, QBH, QMH-modellene.
Sound on Video Call
MENU m → Sound → Sound on Video Call → ENTER E
MENU m → Sound → Equaliser → ENTER E
Velg hvilken lydutgang som skal brukes under videoanrop.
Juster equalizeren for å tilpasse volumet og tonehøyden og gjøre lyden fyldigere.
•• Current Source / Video Call
――Sound on Video Call er bare tilgjengelig på DBJ, QBH, QMH-modellene.
•• 100 Hz / 200 Hz / 500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 5 kHz / 10 kHz (justering av båndbredde):
Justerer nivået for bestemte båndbreddefrekvenser.
•• Reset: Tilbakestiller equalizeren til standardinnstillingene.
――Bare tilgjengelig når Sound Mode er angitt til Standard.
――Hvis Sound Output blir satt til External og Receiver (HDMI), blir Equaliser deaktivert.
100
Sound Output
Auto Volume
MENU m → Sound → Sound Output → ENTER E
MENU m → Sound → Auto Volume → ENTER E
Velg høyttalere for lydutgang.
Volumet kan variere avhengig av kanalen.
•• Internal / External / Receiver (HDMI)
――Når du stiller Sound Output til External og Receiver (HDMI), blir produktets høyttalere slått
Utjevn volumnivået automatisk når du bytter til en annen kanal.
av.
Du hører lyd bare gjennom de eksterne høyttalerne. Hvis Sound Output er angitt til Internal,
er både produktets høyttalere og de eksterne høyttalerne slått på. Du vil høre lyden
gjennom begge.
•• Off ( ) / On ( )
――Hvis du vil bruke volumkontrollen på en tilkoblet lydenhet, angir du Auto Volume til Off.
――Hvis Sound Output blir satt til External og Receiver (HDMI), blir Auto Volume deaktivert.
――Hvis det ikke finnes noe videosignal, vil lyden fra både produktets høyttalere og de eksterne
høyttalerne være dempet.
Reset Sound
MENU m → Sound → Reset Sound → ENTER E
Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen. Tilbakestill alle lydinnstillinger til
fabrikkinnstillingene.
101
Kapittel 09
Network
Network Status
Open Network Settings
MENU m → Network → Network Status → ENTER E
MENU m → Network → Open Network Settings → ENTER E
Du kan kontrollere den aktuelle nettverks- og Internett-statusen.
Konfigurer nettverksinnstillingene for å bruke ulike Smart Hub-funksjoner, som Internett-søk,
innholdsdeling gjennom et hjemmenettverk og funksjonsoppdateringer.
Network Type
•• Wireless / Wired
102
Innstillinger for nettverk (kablet)
•• Avhengig av hvordan nettverket er konfigurert, kan du koble produktet til LAN ved å koble
LAN-porten på baksiden av produktet direkte til et veggfestet nettverksuttak ved hjelp av
en LAN-kabel.
Se diagrammet nedenfor. Merk at vegguttaket er koblet til et modem eller en ruter et
annet sted i huset.
Koble til et kablet nettverk
Det finner tre måter å koble produktet til LAN ved hjelp av kabel.
•• Du kan koble produktet til LAN ved å bruke en LAN-kabel til å koble LAN-porten på
baksiden av produktet til et eksternt modem.
Se diagrammet nedenfor.
RJ45
LAN
Eksternt modem
Modemporten på veggen
LAN
LAN-porten på veggen
(ADSL / VDSL)
RJ45
LAN-kabel
Modemkabel
LAN-kabel
•• Du kan koble produktet til LAN ved å koble LAN-porten på baksiden av produktet til en
IP-deler som er koblet til et eksternt modem. Bruk LAN-kabel til sammenkoblingen. Se
diagrammet nedenfor.
Modemporten på veggen
Eksternt modem
IP-deler
(ADSL / VDSL)
(med DHCP-server)
LAN
RJ45
Hvis du har et dynamisk nettverk, bør du bruke et ADSL-modem eller en ruter som støtter
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Modem og rutere som støtter DHCP, inneholder
allerede IP-adressen, subnettmasken, gatewayen og DNS-verdiene som produktet trenger for å
få tilgang til Internett, slik at du slipper å skrive dem inn manuelt. De fleste hjemmenettverk er
dynamiske nettverk.
Noen nettverk krever en statisk IP-adresse. Hvis nettverket krever en statisk IP-adresse, må du
skrive inn IP-adressen, subnettmasken, gatewayen og DNS-verdiene manuelt på produktets
skjermbilde for konfigurasjon av kabler når du kobler deg til nettverket. Ta kontakt med
Internett-leverandøren for å få IP-adresse, subnettmaske, gateway og DNS-verdier.
Hvis du har en Windows-maskin, kan du skaffe disse opplysningene via maskinen.
――Du kan bruke ADSL-modem som støtter DHCP hvis nettverket krever en statisk IP-adresse.
――ADSL-modem som støtter DHCP, tillater også bruk av statiske IP-adresser.
Modemkabel
LAN-kabel
LAN-kabel
103
Angi at nettverkstilkoblingen skal bruke Internett-tjenester som gjennomføring av
programvareoppgraderinger.
Automatisk Open Network Settings (kablet)
Koble til nettverket via en LAN-kabel.
2
Klikk på Status på hurtigmenyen som vises.
3
Klikk på Support-fanen i dialogboksen som vises.
4
Klikk på Details på Support-fanen. Nettverkstilkoblingsverdiene vises.
Kontroller først at en LAN-kabel er koblet til.
Slik foretar du automatisk konfigurasjon
1
Angi Network Type til Wired fra Open Network Settings-siden.
2
Skjermbildet for nettverkstest vises og verifiserer nettverkstilkoblingen.
Når tilkoblingen er verifisert, vises meldingen Success! Your device is connected to the
Internet. If you have any problems using online services, please contact your Internet
service provider..
――Mislykkes tilkoblingen, må du kontrollere LAN-porttilkoblingen.
――Hvis verdiene for nettverkstilkobling ikke blir funnet automatisk, eller hvis du vil konfigurere
Slik foretar du manuell konfigurasjon
1
Angi Network Type til Wired fra Open Network Settings-siden.
2
Skjermbildet for nettverkstest vises, og verifiseringen starter. Trykk på Cancel.
Verifiseringen stopper.
3
Velg IP Settings i skjermbildet for nettverkstilkobling. Skjermbildet IP Settings vises.
4
Velg det øverste feltet, trykk på E og angi deretter IP setting til Enter manually. Gjenta
prosessen for hvert felt i IP Address.
tilkoblingen manuelt, går du til neste del.
Manuelt Open Network Settings (kablet)
Kontorer kan bruke statiske IP-adresser.
Hvis det er tilfellet, må du be den nettverksansvarlige om IP-adressen, nettverksmasken,
gatewayen og adressen til DNS-serveren. Angi disse verdiene manuelt.
Vise nettverkstilkoblingsverdiene
Slik viser du nettverkstilkoblingsverdiene på de fleste Windows-maskiner.
1
――Hvis du angir IP setting til Enter manually, endres DNS setting automatisk til Enter
manually.
5
Når du er ferdig, velger du OK nederst på siden. Deretter trykker du på E. Skjermbildet
for nettverkstest vises, og verifiseringen starter.
6
Når tilkoblingen er verifisert, vises meldingen Success! Your device is connected to the
Internet. If you have any problems using online services, please contact your Internet
service provider..
Høyreklikk på nettverksikonet nederst til høyre på skjermen.
104
Nettverksinnstillinger (trådløst)
Koble til et trådløst nettverk
Trådløs IP-deler
(ruter med DHCP-server)
Automatisk nettverksoppsett (trådløst)
De fleste trådløse nettverk har et valgfritt sikkerhetssystem som forutsetter at enheter
som har tilgang til nettverket, sender en kryptert sikkerhetskode, kalt tilgangskode eller
Security Key. Security Key er basert på et passord, dvs. et ord eller en serie bokstaver og tall
av bestemt lengde du ble bedt om å skrive inn da du konfigurerte sikkerheten for det trådløse
nettverket. Hvis du konfigurerer nettverkstilkoblingen på denne måten og har en Security Key
til det trådløse nettverket, må du skrive inn passordet under den automatiske eller manuelle
oppsettprosessen.
LAN-porten på veggen
Slik foretar du automatisk konfigurasjon
LAN-kabel
Samsung anbefaler å bruke IEEE 802.11n. Når du spiller av video via en nettverkstilkobling, kan
dette medføre at avspillingen blir ujevn.
――Velg en ledig kanal til den trådløse IP-deleren. Hvis kanalen som er valgt til den
1
Angi Network Type til Wireless fra Open Network Settings-siden.
2
Network-funksjonen søker etter tilgjengelige trådløse nettverk. Etterpå vises en liste over
tilgjengelige nettverk.
3
på E to ganger.
trådløse IP-deleren, brukes av annet utstyr i nærheten, kan dette føre til forstyrrelser og
kommunikasjonssvikt.
――Hvis den ønskede trådløse ruteren ikke vises, velg Refresh for å søke på nytt.
――Produktet støtter bare følgende sikkerhetsprotokoller for trådløse nettverk
Hvis du velger 802.11n-modus for ren høy gjennomstrømning (Greenfield) og
krypteringstypen er satt til WEP, TKIP eller TKIP AES (WPS2Mixed) på tilgangspunktet eller
den trådløse ruteren, støtter ikke Samsung-produkter en tilkobling som er i samsvar med
nye sertifiseringsspesifikasjoner for Wi-Fi.
――Hvis du ikke finner ruteren etter at du har prøvd på nytt, trykker du på Stop-knappen.
Add Network-knappen vises.
4
――Tilkoblingsmetoder: Den trådløse nettverkstilkoblingen kan installeres på tre måter.
Hvis skjermbildet Enter the password for (AP Name). vises, går du til trinn 5. Hvis du velger
en trådløs ruter som ikke har sikkerhet, går du til trinn 7.
――Hvis den trådløse ruteren støtter WPS (Wi-Fi Protected Setup), kan du koble deg til
nettverket via PBC (Push Button Configuration) eller PIN (Personal Identification Number).
WSP vil automatisk konfigurere SSID- og WPA-nøkkelen i en av modusene.
På listen over nettverk trykker du på ▲ eller ▼ for å velge et nettverk. Deretter trykker du
5
Hvis ruteren har sikkerhet, angir du Enter the password for (AP Name). (sikkerhetskode
eller PIN-kode).
Automatisk oppsett (ved hjelp av Auto Network Search-funksjonen), manuelt oppsett, Use
WPS
105
6
Etterpå flytter du markøren til Done med høyrepilen og trykker deretter på E.
Slik foretar du manuell konfigurasjon
Skjermbildet for nettverkstilkobling vises, og verifiseringen starter.
1
Angi Network Type til Wireless fra Open Network Settings-siden.
2
Network-funksjonen søker etter tilgjengelige trådløse nettverk. Etterpå vises en liste over
――Det er opprettet tilkobling til ruteren, men du får ikke tilgang til Internett.
7
Når tilkoblingen er verifisert, vises meldingen Success! Your device is connected to the
tilgjengelige nettverk.
Internet. If you have any problems using online services, please contact your Internet
service provider..
3
På listen over nettverk trykker du på u eller d for å velge et nettverk. Deretter trykker du
på E to ganger.
Manuelt nettverksoppsett (trådløst)
――Hvis den ønskede trådløse ruteren ikke vises, velg Refresh for å søke på nytt.
Kontorer kan bruke statiske IP-adresser.
――Hvis du ikke finner ruteren etter at du har prøvd på nytt, trykker du på Stop-knappen.
Hvis det er tilfellet, må du be den nettverksansvarlige om IP-adressen, nettverksmasken,
gatewayen og adressen til DNS-serveren. Angi disse verdiene manuelt.
Add Network-knappen vises.
4
en trådløs ruter som ikke har sikkerhet, går du til trinn 7.
Vise nettverkstilkoblingsverdiene
Slik viser du nettverkstilkoblingsverdiene på de fleste Windows-maskiner.
1
Høyreklikk på nettverksikonet nederst til høyre på skjermen.
2
Klikk på Status på hurtigmenyen som vises.
3
Klikk på Support-fanen i dialogboksen som vises.
4
Klikk på Details på Support-fanen. Nettverkstilkoblingsverdiene vises.
Hvis skjermbildet Enter the password for (AP Name). vises, går du til trinn 5. Hvis du velger
5
Hvis ruteren har sikkerhet, angir du Enter the password for (AP Name). (sikkerhetskode
eller PIN-kode).
6
Etterpå flytter du markøren til Done med høyrepilen og trykker deretter på E.
Skjermbildet for nettverkstilkobling vises, og verifiseringen starter.
7
Velg Cancel mens det blir gjort forsøk på nettverkstilkoblinger. Dette stopper tilkoblingen.
8
Velg IP Settings i skjermbildet for nettverkstilkobling. Skjermbildet IP Settings vises.
9
Velg det øverste feltet, trykk på E og angi deretter IP setting til Enter manually. Gjenta
prosessen for hvert felt i IP Address.
――Hvis du angir IP setting til Enter manually, endres DNS setting automatisk til Enter
manually.
106
10
11
for nettverkstest vises, og verifiseringen starter.
IPv6
Når tilkoblingen er verifisert, vises meldingen Success! Your device is connected to the
MENU m → Network → IPv6 → ENTER E
Internet. If you have any problems using online services, please contact your Internet
Aktiver eller deaktiver IPv6.
Når du er ferdig, velger du OK nederst på siden. Deretter trykker du på E. Skjermbildet
service provider..
Use WPS
Oppsett med Use WPS
Slik gjør du hvis ruteren har en Use WPS-knapp.
1
Angi Network Type til Wireless fra Open Network Settings-siden.
2
Velg Use WPS, trykk på E og trykk deretter på E på nytt.
3
Trykk på WPS- eller PBC-knappen på den trådløse ruteren innen to minutter. Produktet
•• Off (
) / On (
)
IPv6 Status
MENU m → Network → IPv6 Status → ENTER E
Kontroller IPv6-forbindelsen til Internett.
registrerer automatisk alle nødvendige nettverksinnstillingsverdier og kobler seg til
nettverket.
4
Skjermbildet for nettverkstilkobling vises, og nettverket er konfigurert.
107
Server Network Settings
Proxy server
Konfigurer proxy-servertilkoblingen og relaterte funksjoner.
MENU m → Network → Server Network Settings → ENTER E
Connect to server
Off / On
•• Address / Port / ID / Password
――Address / Port / ID og Password aktiveres bare når Proxy server er angitt til On.
Hvis du skal kjøre Player, må du koble deg til et nettverk.
•• Server Address / TLS / Port
――Hvis alternativet TLS er aktivert, blir serveren konfigurert til å bruke https, og
dataoverføring blir kryptert.
――Skriv inn serverens IP-adresse og portnummer. Bruk 7001 som portnummer. (Hvis du ikke
kan koble deg til serveren med portnummer 7001, kan du be serveradministrator finne riktig
portnummer og deretter endre portnummeret.)
MagicInfo Mode
Device Name
MENU m → Network → Device Name → ENTER E
Velg eller angi et enhetsnavn.
Dette navnet kan vises på nettverkets fjernkontroller over nettverket.
•• [Signage] Display1 ~ 6 / User Input
Velg egnet MagicInfo Mode, avhengig av miljøet der produktet skal brukes.
•• Lite / Premium
Server Access
Velg en metode for tilkobling til servernettverket.
•• Allow / Deny
FTP Mode
Angi FTP-driftsmodusen.
•• Active / Passive
108
Kapittel 10
System
Accessibility
MENU m → System → Accessibility → ENTER E
System
Accessibility
Start Setup
High Contrast
Angi at bakgrunnen og skrifttypen skal ha farger med høy kontrast i menyen. Gjennomsiktigheten i menyen blir
ikke-gjennomsiktig når dette alternativet velges.
•• Off (
) / On (
)
Enlarge
Angi om du vil forstørre uthevede elementer i menyen.
•• Off (
) / On (
)
Touch Control
Time
Auto Source Switching
Power Control
Eco Solution
–– Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
109
Start Setup
Gå gjennom trinnene i førstegangsoppsettet slik du gjorde første gang du brukte produktet.
――Angi den firesifrede PIN-koden. Standard PIN-kode er “0-0-0-0”.
Hvis du ønsker å endre PIN-koden, bruker du funksjonen Change PIN.
MENU m → System → Start Setup → ENTER E
――Endre PIN-koden for å beskytte enheten din.
System
Start Setup
–– Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Touch Control
Angi funksjonene som gjelder berøringskontroll.
MENU m → System → Touch Control → ENTER E
Touch Control
Forhindre at enheten styres av berøringsbevegelser.
•• Off / On
Touch Control
Touch Control
Off
Admin Menu Lock
Admin Menu Lock
Off
Angi Admin Menu Lock for å vise menyen for administratorinnstillinger når du trykker på og holder fingeren på
skjermen.
•• Off / On
――Tilgjengelig når Touch Control er angitt til On.
–– Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
110
Time
Du kan konfigurere Clock Set eller DST. Konfigurer diverse tidsrelaterte innstillinger.
――Trykk på INFO-knappen hvis du vil vise gjeldende tid.
MENU m → System → Time → ENTER E
Clock Set
Velg Clock Set. Velg Date eller Time, og trykk deretter på E.
Time
Skriv inn tall med tallknappene, eller trykk på Pil opp og Pil ned. Flytt fra ett tekstfelt til det neste med Pil venstre
og Pil høyre. Trykk på E når du er ferdig.
――Du kan angi Date og Time direkte ved å trykke på tallknappene på fjernkontrollen.
Clock Set
NTP Settings
DST
Power On Delay
Off
0
NTP Settings
Konfigurer server-URL-adressen og tidssonen hvis du vil bruke nettverksklokken.
DST
–– Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Slår DST-funksjonen (Daylight Saving Time) av eller på.
Off / On
•• Start Date: Angi startdato for DST.
•• End Date: Angi sluttdato for DST.
•• Time Offset: Velg riktig tidsforskjell for din tidssone.
――Start Date, End Date og Time Offset aktiveres bare når DST er angitt til On.
Power On Delay
Når flere produkter kobles til, må du justere påslåingstiden for hvert produkt for å forhindre overbelastning (innen
området 0–50 sekunder).
111
Auto Source Switching
Hvis du slår på skjermen med Auto Source Switching On og forrige videokildevalg ikke er aktivt, vil skjermen
automatisk søke etter andre videoinngangskilder for aktiv video.
MENU m → System → Auto Source Switching → ENTER E
Auto Source Switching
Når Auto Source Switching er On, blir det automatisk søkt etter aktiv video i skjermens videokilde.
Auto Source Switching
Valget Primary Source vil bli aktivert hvis gjeldende videokilde ikke gjenkjennes.
Auto Source Switching
Off
Primary Source Recovery
Off
Primary Source
All
Secondary Source
DisplayPort
Valget Secondary Source blir aktivert hvis ingen primær videokilde er tilgjengelig.
Hvis verken den primære eller sekundære inngangskilden gjenkjennes, utfører skjermen to søk etter en aktiv kilde,
hvert søk kontrollerer den primære og deretter den sekundære kilden. Hvis begge søkene mislykkes, returnerer
skjermen til den første videokilden og viser en melding om at det ikke finnes noe signal.
Primary Source Recovery
Velg om den valgte primærinndatakilden skal gjenopprettes når en primærinndatakilde kobles til.
――Funksjonen Primary Source Recovery deaktiveres hvis Primary Source angis til All.
–– Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Primary Source
Angi Primary Source for den automatiske inngangskilden.
Secondary Source
Angi Secondary Source for den automatiske inngangskilden.
――Funksjonen Secondary Source deaktiveres hvis Primary Source angis til All.
112
Power Control
Auto Power On
MENU m → System → Power Control → ENTER E
Power Control
Off
Auto Power On
PC module power
Denne funksjonen slår automatisk på produktet med en gang det plugges i. Du trenger ikke trykke på
strømknappen.
•• Off / On
PC module power
PC-modulen kan skrus av/på uavhengig av skjermen.
――PC module power er bare tilgjengelig på DBJ, QBH, QMH-modellene.
Max. Power Saving
On
Synced power-on
Standby Control
On
Velg Av for å slå på PC-modulen uten å slå på LFD.
Network Standby
Off
Power Button
Power on only
•• Off / On
Synced power-off
Velg Av for å slå av PC-modulen uten å slå av LFD.
•• Off / On
–– Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Max. Power Saving
Slår av produktet for å redusere strømforbruket når PCen ikke har vært i bruk i en bestemt periode.
•• Off / On
113
Standby Control
Power Control
Off
Auto Power On
PC module power
Max. Power Saving
On
Standby Control
On
Network Standby
Off
Power Button
Power on only
Du kan angi at skjermens standbymodus skal brukes når et inngangssignal mottas.
•• Auto
Strømsparingsmodus aktiveres hvis ingen inngangssignaler registreres selv om en kildeenhet er koblet til
skjermen.
Meldingen No Signal vises hvis det ikke er koblet til noen kildeenhet.
•• Off
Meldingen No Signal vises hvis det ikke registreres noen inngangssignaler.
――Hvis No Signal vises selv om en kildeenhet er tilkoblet, kontrollerer du kabeltilkoblingen.
――Hvis No Signal Message er angitt til Off, vises ikke meldingen No Signal.
I slike tilfeller angir du No Signal Message til On.
•• On
Strømsparingsmodus aktiveres hvis det ikke registreres noen inngangssignaler.
–– Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Network Standby
Denne funksjonen holder nettverksstrømmen på når produktet slås av.
•• Off / On
Power Button
Strømknappen kan stilles til å enten slå på strømmen eller slå på/av strømmen.
•• Power on only: Angi strømknappen til å slå på strømmen.
•• Power on and off: Angi strømknappen til å slå på/av strømmen.
114
Eco Solution
Energy Saving Mode
Reduser strømforbruket ved å justere lysstyrken på skjermen.
MENU m → System → Eco Solution → ENTER E
•• Off / Low / Medium / High
Eco Sensor
Eco Solution
Energy Saving Mode
Off
For å spare mer strøm tilpasser bildeinnstillingene seg automatisk lyset i rommet.
Eco Sensor
On
Eco Sensor
Screen Lamp Schedule
Off
Optimerer lysstyrken på infoskjermen automatisk ut fra belysningen i rommet.
No Signal Power Off
Auto Power Off
15 minutes
Off (Recommended)
•• Off / On
――Hvis skjermkontrasten ikke er høy nok, setter du Eco Sensor til Off. Hvis Eco Sensor er satt til Off, kan det hende
den ikke overholder energistandarder.
Minimum Backlight
–– Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Still inn minste lysstyrke for infoskjermen. Denne funksjonen fungerer bare hvis verdien er lavere enn verdien som
er angitt i Picture-menyens Backlight-innstilling.
――Hvis Eco Sensor er On, kan skjermens lysstyrke endre seg (bli litt mørkere eller lysere) avhengig av lysstyrken i
omgivelsene.
115
Screen Lamp Schedule
Eco Solution
Energy Saving Mode
Off
Screen Lamp Schedule
Eco Sensor
On
Aktiver eller deaktiver lampetidsplanen.
Screen Lamp Schedule
Off
No Signal Power Off
Auto Power Off
15 minutes
Off (Recommended)
•• Off / On
Schedule 1, Schedule 2
Time
Lysstyrken i panelet vil endres til angitt lysstyrke i Lamp ved et bestemt tidspunkt.
Lamp
–– Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Justerer lysstyrken i panelet. En verdi opp mot 100 gjør panelet lysere.
•• 0 – 100
No Signal Power Off
Spar strøm ved å slå av enheten når det ikke mottas noe signal fra noen kilde.
•• Off / 15 minutes / 30 minutes / 60 minutes
――Denne funksjonen virker ikke hvis skjermen er i standbymodus.
――Produktet vil slå seg automatisk av på et angitt tidspunkt. Tidspunktet kan endres etter ønske.
Auto Power Off
Produktet slår seg automatisk av hvis du ikke trykker på en knapp på fjernkontrollen eller på produktets frontpanel
innen angitte timer for å forhindre overoppvarming.
•• Off (Recommended) / 4 hours / 6 hours / 8 hours
116
Temperature Control
Denne funksjonen registrerer den interne temperaturen til produktet. Du kan spesifisere temperaturområdet som
er godtatt.
Standardtemperaturen er satt til 77 °C.
MENU m → System → Temperature Control → ENTER E
temperaturen fortsetter å stige, slås produktet av for å hindre overoppheting.
System
Temperature Control
Den anbefalte driftstemperaturen for dette produktet er 75–80 °C (basert på en omgivelsestemperatur på 40 °C).
――Skjermen blir mørkere hvis den gjeldende temperaturen overstiger den spesifiserte temperaturgrensen. Hvis
77
–– Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
117
External Device Manager
Administrer eksterne enheter som er koblet til infoskjermen.
――External Device Manager er bare tilgjengelig på QBH, QHH, QMH-modellene.
MENU m → System → External Device Manager → ENTER E
Keyboard Manager
External Device Manager
Keyboard Manager
Device Connection Manager
Installer tastaturer som skal brukes med infoskjermen. Du kan legge til tastaturer og konfigurere innstillingene.
Add Bluetooth Keyboard
Koble et Bluetooth-tastatur til infoskjermen.
Keyboard Language
Angi språk for tastaturet.
–– Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Keyboard type
Angi type tastatur.
Device Connection Manager
Tillat at andre enheter i nettverket, for eksempel smarttelefoner og nettbrett, deler innhold med infoskjermen.
Access Notification
Vis et varsel når en enhet kobles til for første gang.
Slå av Tilgangsvarsel for å koble til enheter automatisk.
•• Off / First Time Only / Always On
Device List
Vis og administrer tilkoblede enheter.
118
Play via
Velg egnet Play via-modus, avhengig av miljøet der produktet skal brukes.
Startskjermen kan være annerledes, avhengig av innstillingen.
MENU m → System → Play via → ENTER E
•• MagicInfo / URL Launcher
System
Play via
MagicInfo
–– Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Change PIN
MENU m → System → Change PIN → ENTER E
Skjermbildet Change PIN vises.
Velg 4 siffer for PIN-koden og skriv dem inn i Enter a new PIN.. Skriv de samme 4 sifrene én gang til i Enter the PIN again..
Produktet har lagret den nye PIN-koden.
――Standard passord: 0–0–0–0
――Endre PIN-koden for å beskytte enheten din.
System
Change PIN
–– Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
119
Security
Safety Lock On
――Angi den firesifrede PIN-koden. Standard PIN-kode er “0-0-0-0”.
Hvis du ønsker å endre PIN-koden, bruker du funksjonen Change PIN.
MENU m → System → Security → ENTER E
――Endre PIN-koden for å beskytte enheten din.
Slå Safety Lock On på eller av. Safety Lock On begrenser hvilke handlinger som kan utføres med fjernkontrollen.
Riktig PIN-kode må angis for å slå av Safety Lock On.
Security
Safety Lock On
· Power On Button
On
Button Lock
Off
USB Auto Play Lock
Off
Mobile Connection Lock
Off
Remote Management
Secured Protocol
–– Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Allow
Off
Power On Button
Slå på denne funksjonen for å aktivere fjernkontrollens på/av-knapp for å slå på enheten mens Safety Lock On er
aktivert.
•• Off / On
Button Lock
Denne menyen kan brukes til å låse knappene på produktet.
Bare fjernkontrollen kan kontrollere produktet hvis Button Lock er angitt til On.
•• Off / On
USB Auto Play Lock
Velg om MagicInfo-innhold som er lagret på en tilkoblet USB-enhet, skal spilles av automatisk.
•• Off
Spill av MagicInfo-innhold som er lagret på USB-enheten, automatisk.
•• On
Ikke spill av MagicInfo-innhold som er lagret på USB-enheten, automatisk.
――Ved tilkobling av en USB-enhet som inneholder MagicInfo-innhold, vises "USB Auto Play Lock : On" i fem
sekunder.
120
Mobile Connection Lock
Security
Mobile Connection Lock
Remote Management
Off
Allow
Secured Protocol
Off
Network Port
On
USB Port
On
–– Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Begrens at andre enheter i nettverket, for eksempel smarttelefoner og nettbrett, deler innhold med signage.
•• Off / On
Remote Management
Du kan Allow eller Deny eksterne kommandoer for å få tilgang til enheten over nettverket.
•• Deny / Allow
――De endrede innstillingene forblir selv etter at produktet er slått av og på ved hjelp av paneltasten eller på/avknappen.
Secured Protocol
Sikre protokollen mellom denne enheten og andre enheter.
•• Off / On
Network Port
Blokker ekstern nettverkstilgang. Du kan registrere nettverk på serveren for å tillate tilgang.
•• Off / On
USB Port
Blokker tilkobling til eksterne USB-porter.
•• Off / On
121
General
Smart Security
Dette er noen av de medfølgende sikkerhetstiltakene for å beskytte skjermenheten og tilkoblede lagringsenheter
mot virus.
MENU m → System → General → ENTER E
Scan
General
Kontroller skjermenheten og tilkoblede lagringsenheter for å se etter virus.
Smart Security
Isolated List
Anynet+ (HDMI-CEC)
Dette er listen over elementer som har blitt isolert for å stoppe spredning av virus.
HDMI Hot Plug
On
Custom Logo
Off
Anynet+ er en funksjon som gjør det mulig å styre alle tilkoblede Samsung-enheter som støtter Anynet+ med
fjernkontrollen for Samsung-produktet. Anynet+-systemet kan brukes bare med Samsung-enheter som har
Anynet+-funksjonen. For å finne ut om Samsung-enheten har denne funksjonen, kan du kontrollere om den har en
Anynet+-logo.
Game Mode
Empty Storage
Irregular Video Wall
Anynet+ (HDMI-CEC)
Off
•• Off ( ) / On ( )
――Du kan styre Anynet+-enheter bare med produktets fjernkontroll, ikke knappene på produktet.
――Produktets fjernkontroll virker kanskje ikke under bestemte forhold. Hvis dette skjer, kan du velge Anynet+-
–– Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
enheten på nytt.
――Anynet+ virker når AV-enheten som støtter Anynet+, er satt til Standby eller On.
――Anynet+ støtter opptil 12 AV-enheter. Merk at du kan koble til opptil tre enheter av samme type.
122
Feilsøking for Anynet+
Problem
Anynet+ virker ikke.
Mulig løsning
•• Kontroller om enheten er en Anynet+-enhet. Anynet+-systemet støtter bare Anynet+-enheter.
•• Kontroller om Anynet+-enhetens strømledning er forsvarlig koblet til.
•• Kontroller Anynet+-enhetens video-/lyd-/HDMI-kabeltilkoblinger.
•• Kontroller om Anynet+ (HDMI-CEC) er angitt til On i System-menyen.
•• Kontroller om fjernkontrollen er Anynet+-kompatibel.
•• Anynet+ fungerer ikke i bestemte situasjoner (første oppsett)
•• Hvis du har fjernet og deretter koblet til igjen HDMI-kabelen, må du søke etter enhetene igjen eller slå produktet
av og på igjen.
•• Kontroller om Anynet+-funksjonen for Anynet-enheten er satt til On.
Jeg vil starte Anynet+.
•• Kontroller om Anynet+-enheten er riktig koblet til produktet, og kontroller om Anynet+ (HDMI-CEC) er angitt til
On i System-menyen.
Jeg vil avslutte Anynet+.
•• Trykk på SOURCE på produktets fjernkontroll, og velg en annen enhet enn Anynet+.
Meldingen Disconnecting
Anynet+ device ... vises på
skjermen.
•• Du kan ikke bruke fjernkontrollen når du konfigurerer Anynet+ eller skifter til en visningsmodus.
Anynet+-enheten spilles ikke av.
•• Du kan ikke bruke avspillingsfunksjonen når første oppsett er under utføring.
Den tilkoblede enheten vises ikke.
•• Kontroller hvorvidt enheten støtter Anynet+-funksjoner.
•• Bruk fjernkontroller når produktet har fullført Anynet+-konfigurasjonen eller skiftet til Anynet+.
•• Kontroller hvorvidt HDMI-kabelen er koblet skikkelig til.
•• Kontroller om Anynet+ (HDMI-CEC) er angitt til On i System-menyen.
•• Søk etter Anynet+-enheter igjen.
•• Anynet+ forutsetter en HDMI-tilkobling. Påse at enheten er koblet til produktet med en HDMI-kabel.
•• Enkelte HDMI-kabler støtter kanskje ikke Anynet+-funksjonene.
•• Hvis tilkoblingen avsluttes fordi det har vært et strømbrudd, eller fordi HDMI-kabelen er koblet fra, må du gjenta
enhetsskanningen.
123
HDMI Hot Plug
General
Denne funksjonen brukes til å aktivere tidsforsinkelse for aktivering av en DVI/HDMI-kildeenhet.
Smart Security
•• Off / On
Anynet+ (HDMI-CEC)
HDMI Hot Plug
On
Custom Logo
Off
Game Mode
Du kan laste ned, velge og angi visningstiden til en tilpasset logo som vises når produktet slås på.
•• Custom Logo
――Tilpasset logo Du kan velge en tilpasset log (bilde/video) eller slå av visningen av tilpasset logo.
――Du må laste ned den tilpassede logoen fra en ekstern USB-enhet for å angi en tilpasset logo.
Empty Storage
Irregular Video Wall
Custom Logo
Off
•• Logo Display Time
――Hvis den tilpassede logotypen er Image, kan du angi Logo Display Time.
•• Download Logo File
――Du kan laste ned en tilpasset logo til produktet fra en ekstern USB-enhet.
–– Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
――Filnavnet på den tilpassede logoen du vil laste ned må lagres som «samsung» med små bokstaver.
――Når det finnes flere eksterne USB-tilkoblinger, vil produktet forsøke å laste ned den tilpassede logoen fra
enhets som sist ble tilkoblet produktet.
Filrestriksjoner for tilpasset logo
•• For tilpassede logoer av bildetype, støttes bare bitmap-filer (aRGB 32 bpp-format).
•• Oppløsningen på bildet for den tilpassede logoen må være mellom minimum 64x64 og maksimal
skjermoppløsning. (Horisontale/vertikale verdier på oppløsningen må være i multipler av 4.)
•• For tilpassede logoer av videotype, støttes bare TS Stream-typer.
•• Maksimal støttet videofilstørrelse er 150 MB. Den anbefalte lengden på en videofil er 20 sekunder eller
mindre.
124
Game Mode
General
Når du kobler deg til en spillkonsoll, f.eks. PlayStation™ eller Xbox™, kan du få en mer realistisk spillopplevelse ved
å velge spillmodus.
Smart Security
•• Off ( ) / On ( )
――Forholdsregler og begrensninger for Game Mode
Anynet+ (HDMI-CEC)
HDMI Hot Plug
On
Custom Logo
Off
Hvis du vil koble fra spillkonsollen og koble til en annen ekstern enhet, setter du Game Mode til Off i
oppsettmenyen.
Game Mode
Empty Storage
Empty Storage
Slett filer for å gjøre plass til nye innholdsfiler. Filer på nylig timeplan blir ikke slettet.
Irregular Video Wall
Off
Irregular Video Wall
Utjevne lysstyrken på den uregelmessige videoveggen med både stående og liggende skjermer.
–– Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
•• Off / On
――Irregular Video Wall er bare tilgjengelig på QHH-modellene.
125
Reset System
Dette alternativet returnerer de gjeldende innstillingene under System til fabrikkens standardinnstillinger.
MENU m → System → Reset System → ENTER E
System
Reset System
–– Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
126
Kapittel 11
Støtte
Software Update
Contact Samsung
MENU m → Support → Software Update → ENTER E
MENU m → Support → Contact Samsung → ENTER E
Med Software Update-menyen kan du oppgradere produktets programvare til nyeste versjon.
――Påse at du ikke slår av strømmen før oppgraderingen er fullført. Produktet slår seg
Vis denne informasjonen når produktet ikke virker tilfredsstillende, eller når du vil oppgradere
programvaren.
automatisk av og på når programvareoppdateringen er fullført.
――Når du oppgraderer programvaren, returnerer alle video- og lydinnstillinger til
standardinnstillingene. Vi råder deg til å skrive ned innstillingene, slik at du enkelt kan
tilbakestille dem etter oppgraderingen.
Update Now
Oppdater programvaren til siste versjon.
――Current version: Dette er programvareversjonen som allerede er installert i produktet.
Auto update
Du finner informasjon om våre telefonservicesentre og om nedlasting av produkter og
programvare.
――Contact Samsung og finn produktets Model Code og Software Version.
Reset All
MENU m → Support → Reset All → ENTER E
Dette alternativet returnerer gjeldende innstillinger for en skjerm til standard
fabrikkinnstillinger.
Denne funksjonen oppdaterer automatisk produktet når det ikke er i bruk.
•• Off (
) / On (
)
127
Kapittel 12
Feilsøkingsveiledning
Før du kontakter Samsungs kundeservicesenter
–– Før du ringer Samsung
kundeservicesenter tester du
produktet som følger. Hvis
problemet vedvarer, kontakter du
Samsung kundeservicesenter.
Teste produktet
Kontroller om produktet fungerer normalt ved å bruke produkttestfunksjonen.
Hvis skjermen forblir tom mens strømlampen blinker selv når produktet er riktig koblet til en PC, utfører du produkttesting.
–– Hvis skjermen er tom, kontrollerer
du PC-systemet, videokontrolleren
og kabelen.
1
Slå av både PC-en og produktet.
2
Koble alle kablene fra produktet.
3
Slå på produktet.
4
Hvis No Signal vises, fungerer produktet som normalt.
Kontrollere oppløsningen og frekvensen
Not Optimum Mode blir vist en kort stund hvis du velger en modus som overstiger en støttet oppløsning
(se Støttede oppløsninger).
128
Kontroller følgende.
Installasjonsproblem (PC-modus)
Skjermen slår seg av og på.
Kontroller kabeltilkoblingen mellom produktet og PC-en og kontroller at forbindelsen er
sikker.
Det er tomme felter på alle fire sider av skjermen når en
HDMI- eller HDMI-DVI-kabel er koblet til produktet og
PCen.
De tomme feltet som ble funnet på skjermen, har ingenting å gjøre med produktet.
Tomme områder på skjermen forårsakes av PC-en eller grafikkortet. For å løse problemet
justerer du skjermstørrelsen i HDMI- eller DVI-innstillingene for grafikkortet.
Hvis innstillingsmenyen for grafikkortet ikke har noe alternativ for å justere skjermstørrelsen,
oppdaterer du grafikkortdriveren til nyeste versjon.
(Kontakt produsenten av grafikkortet eller datamaskinen for mer informasjon om hvordan du
justerer skjerminnstillingene.)
Skjermproblem
Strømlampen er av. Skjermen slår seg ikke på.
Kontroller at strømledningen er tilkoblet.
No Signal vises på skjermen.
Kontroller at produktet er koblet riktig til med en kabel.
Kontroller at enheten som er koblet til produktet er slått på.
Avhengig av type ekstern enhet vil kanskje ikke skjermen vises som den skal. Hvis det er
tilfellet, kobler du til skjermen med HDMI Hot Plug-funksjonen On.
Not Optimum Mode vises.
Denne meldingen vises når et signal fra grafikkortet overstiger produktets maksimale
oppløsning og frekvens.
Se i tabellen over standard signalmodus og angi maksimal oppløsning og frekvens i henhold
til produktspesifikasjonene.
Bildene på skjermen ser forvrengt ut.
Kontroller kabeltilkoblingen til produktet.
129
Skjermproblem
Skjermen er ikke klar. Skjermen er uklar.
Still inn oppløsningen og frekvensen til det anbefalte nivået.
Skjermen er ustabil og rister.
Det er skygger eller ekkobilder igjen på skjermen.
Kontroller at oppløsningen og frekvensen til PC-en og grafikkortet er angitt innenfor et
område som er kompatibelt med produktet. Deretter endrer du skjerminnstillingene om
nødvendig ved å se i Tilleggsinformasjon på produktmenyen og tabellen for standard
signalmodus.
Skjermen er for lys. Skjermen er for mørk.
Juster Brightness og Contrast.
Fargen på skjermen er ujevn.
Gå til Picture og juster innstillingene for Colour Space Settings.
Hvitt ser ikke egentlig hvitt ut.
Gå til Picture og juster innstillingene for White Balance.
Det er ingen bilder på skjermen og strømlampen blinker
hvert halve til hele sekund.
Produktet er i strømsparingsmodus.
Produktet slår seg av automatisk.
Hvis en PC er koblet til produktet, kontrollerer du strømstatusen til PC-en.
Trykk på en tast på tastaturet eller beveg musen for å returnere til forrige skjerm.
Kontroller er strømledningen er koblet riktig til produktet og strømuttaket.
Hvis signalet fra en tilkoblet enhet ikke registreres, slås produktet automatisk av etter 10–15
minutter.
Bildekvaliteten til produktet er ikke den samme som hos
forhandleren der det ble kjøpt.
Bruk en HDMI-kabel for å få HD-bildekvalitet (high definition).
Skjermbildet ser ikke normalt ut.
Kodet videoinnhold kan føre til at skjermbildet ser unormalt ut i scener med objekter i rask
bevegelse, for eksempel i idrettsarrangementer eller action-filmer.
Lavt signalnivå eller lav bildekvalitet kan føre til at det ser ut som det er feil på skjermbildet.
Dette betyr ikke at det er en feil ved produktet.
En mobiltelefon innenfor en avstand på én meter kan forårsake statisk elektrisitet på analoge
og digitale produkter.
130
Skjermproblem
Lysstyrken og fargene ser ikke normale ut.
Gå til Picture og juster skjerminnstillingene, for eksempel Picture Mode, Colour, Brightness
og Sharpness.
Gå til System og juster innstillingene for Eco Solution.
Tilbakestill skjerminnstillingene til standardinnstillingene.
Det vises streker (røde, grønne eller blå) på skjermen.
Disse strekene vises når det er en feil i DATA SOURCE DRIVER IC på skjermen. Kontakt et
Samsung-servicesenter for å løse problemet.
Skjermbildet er ustabilt og deretter fryser det.
Skjermbildet kan fryse hvis du bruker en annen oppløsning enn den som er anbefalt,
eller hvis signalet ikke er stabilt. Du løser problemet ved å endre PC-oppløsningen til den
anbefalte oppløsningen.
Skjermbildet kan ikke vises i fullskjerm.
En skalert SD-innholdsfil (4:3) kan forårsake svarte felt på begge sier av et HDkanalskjermbilde.
En video med et annet sideforhold enn sideforholdet for produktet kan forårsake svarte felt
øverst og nederst på skjermen.
Endre innstillingen for skjermstørrelse til fullskjerm på produktet eller kildeenheten.
Lydproblem
Det er ingen lyd.
Sjekk at lydkabelen er tilkoblet, eller juster volumet.
Kontroller volumet.
Volumet er for lavt.
Justerer volumet.
Hvis volumet fortsatt er lavt etter at du har satt det opp til maksimalt nivå, justerer du
volumet på PC-ens lydkort eller programvare.
131
Lydproblem
Video er tilgjengelig, men det er ingen lyd.
Hvis det er koblet til en HDMI-kabel, kontrollerer du innstillingene for lydutgang på PC-en.
Gå til Sound og endre Sound Output til Internal.
Hvis det brukes en kildeenhet
•• Kontroller at lydkabelen er riktig tilkoblet til lydinngangsporten på produktet.
•• Kontroller lydutgangsinnstillingene for kildeenheten.
(Hvis for eksempel en HDMI-kabel er koblet til skjermen, kan det være at lydinnstillingen
for kabelboksen må endres til HDMI.)
Hvis det brukes en DVI-HDMI-kabel, må du ha en separat lydkabel.
Hvis produktet har en kontakt for hodetelefon, må du kontrollere at det ikke er koblet noe til
den.
Koble strømledningen til enheten på nytt. Deretter starter du enheten på nytt.
Det spraker i høyttalerne.
Kontroller kabeltilkoblingen. Kontroller at det ikke er koblet en videokabel til en
lydinngangsport.
Kontroller signalstyrken etter at du har koblet til en kabel.
Lavt signalnivå kan forårsake lydforstyrrelser.
132
Fjernkontrollproblem
Fjernkontrollen fungerer ikke.
Kontroller at batteriene sitter riktig på plass (+/-).
Kontroller om batteriene er tomme.
Se etter strømfeil.
Kontroller at strømledningen er tilkoblet.
Sjekk om noen spesiallys eller neonskilt er slått på i nærheten.
Kildeenhetproblem
Det kommer en pipelyd når PC-en starter opp.
Hvis du hører en pipelyd når PC-en starter opp, må PC-en på service.
Andre problemer
Produktet lukter som plast.
Plastlukten er normal og forsvinner med tiden.
Skjermen ser ut til å ha en helning.
Ta stativet av produktet og sett det på igjen.
Lyd eller bilde kuttes ut med ujevne mellomrom.
Kontroller kabeltilkoblingen og koble den til igjen om nødvendig.
Hvis du bruker en svært hard eller tykk kabel, kan det skade lyd- og videofiler.
Kontroller at kablene er fleksible nok til å sikre bestandighet. Når produktet monteres på en
vegg, anbefales det å bruke rettvinklede kabler.
Det er små partikler på kantene på produktet.
Partiklene er en del av produktdesignen. Det er ikke feil på produktet.
Når jeg prøver å endre oppløsningen for PC-en, vises
meldingen The defined resolution is not supported..
Meldingen The defined resolution is not supported. vises hvis oppløsningen for inndatakilden
overstiger maksimal oppløsning for skjermen.
Du løser problemet ved å endre PC-oppløsningen til en oppløsning som støttes på skjermen.
Det er ingen lyd fra høyttalerne i HDMI-modus når en DVIHDMI-kabel er tilkoblet.
DVI-kabler overfører ikke lyddata.
Lydkabelen må kobles til riktig inngangskontakt for at lyden skal aktiveres.
133
Andre problemer
HDMI Black Level fungerer ikke riktig på en HDMI-enhet
med YCbCr-utgang.
Denne funksjonen er bare tilgjengelig når en kildeenhet, for eksempel en DVD-spiller og STB,
er koblet til produktet via en HDMI-kabel (RGB-signal).
Det er ingen lyd i HDMI-modus.
Viste bildefarger kan virke unormale. Bilde eller lyd er kanskje ikke tilgjengelig. Dette kan
oppstå hvis en kildeenhet som bare støtter en eldre versjon av HDMI-standarden, kobles til
produktet.
Hvis disse problemene oppstår, kobler du til en lydkabel sammen med HDMI-kabelen.
Noen PC-grafikkort gjenkjenner kanskje ikke automatisk HDMI-signaler som ikke omfatter
lyd. I slike tilfeller velger du en lydinngang manuelt.
DVI-PC
HDMI-CEC fungerer ikke.
Lydinngang
Skjermmodus
Lyd inn (Stereo ports)
PC-innstillinger
Hvis du vil bruke flere eksterne enheter som er kompatible med HDMI-CEC-funksjonen, og
som er koblet til HDMI IN-portene på produktet, må du slå av HDMI-CEC-funksjonene på alle
de eksterne enhetene. Eksterne enheter omfatter Blu-ray og DVD-spillere.
Hvis du bruker en ekstern enhet med aktivert HDMI-CEC-funksjon, kan det automatisk
stoppe andre eksterne enheter.
Hvis du vil endre HDMI-CEC-innstillingene, kan du se i brukerhåndboken for enheten eller
kontakte produsenten av enheten for å få hjelp.
Når inngangskilden er DisplayPort i strømsparingsmodus,
kan ikke skjerminnstillingene for PC lagres.
Gå til System → Power Control og still inn Max. Power Saving på Off. Alternativt kan du
konfigurere skjermutgangsinnstillingene for PC på nytt. Kontroller at settet er slått på.
Når du starter PC-en på nytt når inngangskilden er angitt
til DisplayPort, vises ikke BIOS- og oppstartsskjermbildet.
Start PC-en på nytt når settet er slått på, eller når inngangskilden ikke er DisplayPort.
134
Spørsmål og svar
Spørsmål
Hvordan endrer jeg frekvensen?
Svar
Angi frekvensen på grafikkortet.
•• Windows 7: Gå til Kontrollpanel → Utseende og personalisering → Skjerm → Juster
oppløsning → Avanserte innstillinger → Skjerm og juster frekvensen i Innstillinger for
skjerm.
•• Windows 8: Gå til Innstillinger → Kontrollpanel → Utseende og personalisering →
Skjerm → Juster oppløsning → Avanserte innstillinger → Skjerm og juster frekvensen i
Innstillinger for skjerm.
–– Se i brukerhåndboken for PC-en eller
skjermkortet for flere instruksjoner
om justering.
•• Windows 10: Gå til Innstillinger → System → Skjerm → Avanserte skjerminnstillinger
→ Egenskaper for skjermkort → Skjerm, og juster Skjermoppdateringsfrekvens under
Innstillinger for skjerm.
Hvordan kan jeg endre oppløsningen?
•• Windows 7: Gå til Kontrollpanel → Utseende og personalisering → Skjerm → Juster
oppløsning og juster oppløsningen.
•• Windows 8: Gå til Innstillinger → Kontrollpanel → Utseende og personalisering →
Skjerm → Juster oppløsning og juster oppløsningen.
•• Windows 10: Gå til Innstillinger → System → Skjerm → Avanserte skjerminnstillinger, og
juster oppløsningen.
Hvordan angir jeg strømsparingsmodus?
•• Windows 7: Angi strømsparingsmodus i Kontrollpanel → Utseende og personalisering →
Personaliser → Skjermsparerinnstillinger eller BIOS SETUP på PC-en.
•• Windows 8: Angi strømsparingsmodus i Innstillinger → Kontrollpanel → Utseende og
personalisering → Tilpass → Skjermbeskytterinnstillinger eller BIOS SETUP på PC-en.
•• Windows 10: Angi strømsparingsmodus i Innstillinger → Personalisering → Låseskjerm
→ Innstillinger for skjermtidsavbrudd → Strøm og hvilemodus eller BIOS SETUP på PCen.
135
Kapittel 13
Spesifikasjoner
Generelt
Modellnavn
Skjerm
DB43J
QM49H
Størrelse
Klasse 43 (42,5 tommer / 107,9 cm)
Klasse 49 (48,5 tommer / 123,2 cm)
Klasse 49 (48,5 tommer / 123,2 cm)
Visningsområde
940,89 mm (H) x 529,25 mm (V)
1073,779 mm (H) x 604,00 mm (V)
1073,78 mm (H) x 604,00 mm (V)
Modellnavn
Skjerm
DB49J
QH55H / QM55H
QB65H / QH65H / QM65H
QB75H
Størrelse
Klasse 55 (54,6 tommer / 138,7 cm)
Klasse 65 (64,5 tommer / 163,8 cm)
Klasse 75 (74,5 tommer / 189,3 cm)
Visningsområde
1209,60 mm (H) x 680,40 mm (V)
1428,48 mm (H) x 803,52 mm (V)
1650,24 mm (H) x 928,26 mm (V)
Strømforsyning
AC100-240V~ 50/60Hz
Se på etiketten på baksiden av produktet siden standardspenning kan variere i forskjellige land.
Miljøhensyn
Drift
Temperatur: 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)
* Når dekselet installeres, bør innetemperaturen være 40 °C eller lavere.
Luftfuktighet : 10 % – 80 %, ikke-kondenserende
Lagring
Temperatur: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Luftfuktighet : 5 % – 95 %, ikke-kondenserende
136
――Plug-and-Play
Denne skjermen kan installeres og brukes med alle Plug-and-Play-kompatible systemer. Toveis datautveksling mellom skjermen og PC-systemet
optimaliserer skjerminnstillingene. Skjerminstallasjon foregår automatisk. Men du kan tilpasse installasjonsinnstillingene om ønskelig.
――På grunn av måten dette produktet produseres på, kan ca. 1 piksel per million (1 ppm) se lysere eller mørkere ut på skjermen. Dette påvirker ikke
produktytelsen.
――Dette er et klasse A-produkt. I en privat husholdning kan dette produktet forårsake radiointerferens. I slike tilfeller må brukeren selv ta nødvendige
forholdsregler.
――Du finner detaljerte spesifikasjoner for enheten på nettstedet til Samsung Electronics.
137
Forhåndsinnstilte tidsurmoduser
――Dette produktet kan angis til bare en oppløsning for hver skjermstørrelse for å oppnå optimal bildekvalitet på grunn av panelets natur. Bildekvaliteten
kan bli degradert hvis du angir en annen oppløsning enn den spesifiserte oppløsningen. For å unngå dette anbefaler vi at du velger den optimale
oppløsningen som er spesifisert for produktet.
――Kontroller frekvensen når du bytter ut et CDT-produkt (koblet til en PC) med et LCD-produkt. Hvis LCD-produktet ikke støtter 85 Hz, endrer du den
vertikale frekvensen til 60 Hz med CDT-produktet før du bytter det ut med LCD-produktet.
–– Horisontal frekvens
Tiden som kreves til å skanne en
enkelt linje fra venstre til høyre side
av skjermen kalles en horisontal
syklus. Det omvendte nummeret av
en horisontal syklus kalles horisontal
frekvens. Horisontal frekvens måles i
kHz.
–– Vertikal frekvens
Produktet viser et enkelt bilde
flere ganger per sekund (som en
fluorescerende lampe) for å vise hva
seeren ser. Hastigheten på et enkelt
bilde som vises gjentatte ganger
per sekund kalles vertikal frekvens
eller oppdateringshastighet. Vertikal
frekvens måles i Hz.
Modellnavn
Synkronisering
DB43J / DB49J
QB65H / QB75H /
QM49H / QM55H / QM65H
Horisontal frekvens
30 – 81 kHz
30 - 81 kHz, 30 - 134 kHz (DisplayPort), 30 - 90 kHz (HDMI)
Vertikal frekvens
48 – 75 Hz
48 - 75 Hz, 56 - 75 Hz (DisplayPort), 24 - 75 Hz (HDMI)
Oppløsning
DVI-kompatibel (Digital Visual Interface) digital RGB
Optimal oppløsning
1920 x 1080 ved 60 Hz
1920 x 1080 ved 60 Hz, 3840 x 2160 ved 60 Hz
Maksimal oppløsning
1920 x 1080 ved 60 Hz
1920 x 1080 ved 60 Hz, 3840 x 2160 ved 60 Hz
QH55H / QH65H
-
Skjermen vil automatisk justeres hvis et signal som tilhører følgende standardsignalmoduser overføres fra PC-en. Hvis signalet som overføres fra PC-en
ikke tilhører standardsignalmodusene, kan skjermen være tom når strømlampen lyser. I et slikt tilfelle bytter du innstillingene i henhold til følgende tabell
ved å referere til grafikkortets brukerhåndbok.
138
QB65H / QB75H / QH55H / QH65H / QM49H / QM55H / QM65H
Oppløsning
Horisontal frekvens
(kHz)
Vertikal frekvens
(Hz)
Pikselklokke
(MHz)
Synk.polaritet
(H/V)
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
139
Oppløsning
Horisontal frekvens
(kHz)
Vertikal frekvens
(Hz)
Pikselklokke
(MHz)
Synk.polaritet
(H/V)
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
+/-
CEA, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
+/-
CEA, 3840 x 2160
67,500
30,000
297,000
-/-
CEA, 3840 x 2160
135,000
60,000
594,000
-/-
140
DB43J / DB49J
Oppløsning
Horisontal frekvens
(kHz)
Vertikal frekvens
(Hz)
Pikselklokke
(MHz)
Synk.polaritet
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
141
Oppløsning
Horisontal frekvens
(kHz)
Vertikal frekvens
(Hz)
Pikselklokke
(MHz)
Synk.polaritet
(H/V)
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900 RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
142
Kapittel 14
Tillegg
Ansvar for betalingstjenesten (kostnad til
kundene)
――Når det blir bedt om tjenesten, kan det være at vi, på tross av garantien, kan belaste deg for
et besøk fra en servicetekniker i følgende tilfeller:
Ikke en produktdefekt
Rengjøring av produktet, justering, forklaring, ny installering osv.
•• Hvis en servicetekniker gir instruksjoner om hvordan produktet skal brukes, eller bare
justerer alternativer uten å demontere produktet.
•• Hvis en defekt er forårsaket av eksterne miljøfaktorer (Internett, antenne, kabelsignal,
osv.)
•• Hvis et produkt installeres på nytt eller hvis det kobles til enheter i tillegg etter at det
kjøpte produktet er installert for første gang.
•• Hvis produktet installeres på nytt for å flyttes til en annen plassering eller til et annet hus.
•• Hvis en kunde ber om instruksjoner om hvordan produktet skal brukes på grunn av
produkter fra andre selskaper.
•• Hvis en kunde ber om instruksjoner om hvordan nettverket eller programmer fra andre
selskaper skal brukes.
En produktskade som er forårsaket av kundens feil
Produktskade forårsaket av kundens feilbehandling eller feil reparasjon.
Hvis en produktskade er forårsaket av:
•• Eksternt slag/støt eller at produktet er sluppet ned.
•• Bruk av utstyr eller separat solgt produkt som ikke er spesifisert av Samsung.
•• Reparasjon utført av en person som ikke er en tekniker fra en partner av eller et eksternt
selskap som brukes av Samsung Electronics Co., Ltd.
•• Ommodellering eller reparasjon av produktet utført av kunden.
•• Bruk med feil spenning eller ikke-autoriserte elektriske tilkoblinger.
•• Forholdsreglene i brukerhåndboken er ikke fulgt.
Annet
•• Hvis det oppstår feil på produktet på grunn av naturskade. (tordenvær, brann, jordskjelv,
oversvømmelse, osv)
•• Hvis forbruksartikler er oppbrukt. (batteri, toner, lysstofflamper, hode, vibrator, lampe,
filter, bånd, osv.)
――Hvis kunden ber om en tjeneste i tilfeller hvor produktet ikke har noen defekter, kan det bli
pålagt en serviceavgift. Så vennligst les brukerhåndboken først.
•• Hvis kunden ber om programvareinstallering og konfigurering for produktet.
•• Hvis en servicetekniker tørker støv eller fjerner fremmedlegemer fra innsiden av
produktet.
•• Hvis kunden ber om en installering i tillegg etter å ha kjøpt et produkt via homeparty eller
på nettet.
143
Forhindrnig av bildeinnbrenning
Hva er bildeinnbrenning?
Innbrenning av bilder skal ikke skje når panelet fungerer normalt. Normal bruk betyr
kontinuerlig endring av videomønster. Hvis panelet viser et fast mønster i lengre tid, kan det
oppstå en liten spenningsforskjell mellom elektrodene i pikslene som kontrollerer de flytende
krystallene.
En slik spenningsforskjell mellom elektroder øker med tiden og gjør de flytende krystallene
tynnere. Når dette skjer kan et tidligere bilde forbli på skjermen når mønsteret endrer seg.
Dette er en veiledning om hvordan du unngår innbrenning av bilder. Hvis en fast
skjerm vises i lang tid, kan det forårsake innbrenning av bilder. Dette problemet
omfattes ikke av garantien.
Anbefalte tiltak for å hindre innbrenning av bilder
Hvis du viser et fast bilde i lang tid, kan det forårsake innbrente bilder eller flekker. Slå av
produktet når det ikke skal brukes på lang tid, aktiver strømsparingsmodus, eller kjør en
bevegelig skjermsparer.
•• Endre fargene med jevne mellomrom.
Type 1
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
SAMSUNG
20:30
SAMSUNG
20:30
SAMSUNG
21:10
SAMSUNG
21:10
•• Unngå kombinasjoner av tekstfarge og bakgrunnsfarge med stor kontrast i lysstyrke.
――Unngå å bruke farger med stor kontrast i lysstyrke (svart og hvit, grå).
FLIGHT : TIME
SAMSUNG : 20:30
FLIGHT : TIME
SAMSUNG : 20:30
144
Lisens
Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other countries.
Lisensmerknad for åpen kilde
Dersom du bruker programvare med åpen kilde, er åpen kilde-lisenser tilgjengelige på
produktmenyen. Open Source-lisensmerknad er skrevet kun på engelsk.
Hvis du ønsker informasjon om lisensmerknaden for åpen kilde, kan du kontakte Samsungs
kundesenter eller sende e-post til oss.request@samsung.com.
DETTE PRODUKTET SELGES MED EN BEGRENSET LISENS OG ER BARE AUTORISERT TIL
Å BRUKES SAMMEN MED HEVC-INNHOLD SOM OPPFYLLER ALLE DE TRE FØLGENDE
KVALIFIKASJONENE: (1) HEVC-INNHOLD SOM BARE ER TIL PERSONLIG BRUK; (2) HEVCINNHOLD SOM IKKE TILBYS FOR SALG; OG (3) HEVC-INNHOLD SOM ER OPPRETTET AV
EIEREN AV PRODUKTET.
DETTE PRODUKTET KAN IKKE BRUKES I FORBINDELSE MED HEVC-KODET INNHOLD
SOM ER OPPRETTET AV EN TREDJEPART, SOM BRUKEREN HAR BESTILT ELLER KJØPT
AV EN TREDJEPART, MED MINDRE BRUKEREN BLIR GITT RETTIGHETER SEPARAT TIL Å
BRUKE PRODUKTET MED SLIKT INNHOLD AV EN LISENSIERT SELGER AV INNHOLDET.
DIN BRUK AV DETTE PRODUKTET I FORBINDELSE MED HEVC-KODET INNHOLD BLIR
SETT PÅ SOM GODKJENNELSE AV DEN BEGRENSEDE AUTORITETEN TIL BRUK, SOM
ANGITT OVER.
145
Terminologi
480i / 480p / 720p / 1080i
/ 1080p____ Hver av
skannehastighetene over
refererer til antallet effektive
skannelinjer som bestemmer
skjermoppløsningen.
Skannehastigheten kan være
indikert i i (linjesprang) eller
p (progressiv), avhengig av
skannemetoden.
- Skanning
Skanning refererer til en prosess
for sending av piksler som danner
et bilde progressivt. Et større antall
piksler gir et klarere og mer levende
bilde.
- Progressiv
I progressiv skannemodus skannes
alle piksellinjer en etter en
(progressivt) på skjermen.
- Linjesprang
I linjesprangskannemodus skannes
annenhver piksellinje fra topp
til bunn og deretter skannes de
gjenværende piksellinjene (som ikke
ble skannet).
Modus uten linjesprang og modus
med linjesprang____ Modus uten
linjesprang (progressivt søk) viser
en horisontal linje fra topp til bunn
av en skjerm progressivt. Modus
med linjesprang viser oddetallinjene
først og partallinjene deretter.
Modus uten linjesprang brukes
hovedsakelig i skjermer siden den
gir skjermklarhet mens modus med
linjesprang hovedsakelig brukes i
TV-er.
Punktfrekvens____ Skjermen
består av røde, grønne og blå
punkter. En kortere avstand mellom
punktene produserer en høyere
oppløsning. Punktfrekvens refererer
til avstanden mellom den korteste
avstanden mellom punkter med
samme farge. Punktfrekvens måles i
millimeter.
Vertikal frekvens____ Produktet
viser ett enkelt bilde mange ganger
per sekund (som et fluorescerende
lys som flimrer) for å vise et
bilde så brukeren kan se det.
Hastigheten på et enkelt bilde
som vises gjentatte ganger per
sekund kalles vertikal frekvens eller
oppdateringshastighet. Vertikal
frekvens måles i Hz.
F.eks. refererer 60 Hz til et enkelt
bilde som vises 60 ganger på et
sekund.
Horisontal frekvens____ Tiden som
kreves til å skanne en enkelt linje fra
venstre til høyre side av skjermen
kalles en horisontal syklus.
Det omvendte nummeret av en
horisontal syklus kalles horisontal
frekvens. Horisontal frekvens måles
i kHz.
Kilde____ Inngangskilde refererer
til en videokildeenhet som er koblet
til produktet som et videokamera
eller en video- eller DVD-spiller.
Plug & Play____ Plug & Play er en
funksjon som tillater automatisk
utveksling av informasjon mellom
en skjerm og en PC for å produsere
optimale skjermomgivelser.
Produktet bruker VESA DDC
(internasjonal standard) til å kjøre
Plug & Play.
Oppløsning____ Oppløsning
er antallet horisontale punkter
(piksler) og vertikale punkter
(piksler) som danner en skjerm.
Det representerer nivået av
visningsdetalj. En høyere oppløsning
gjør at mer data kan vises på
skjermen og er nyttig når man skal
utføre flere oppgaver samtidig.
F.eks. består en oppløsning på
1920 X 1080 av 1920 horisontale
piksler (horisontal oppløsning) og
1080 vertikale piksler (vertikal
oppløsning).
DVD (Digital Versatile
Disc)____ DVD refererer til
en masselagringsplate i CDstørrelse hvor du kan lagre
multimedieprogrammer (lyd, video
eller spill) ved hjelp av MPEG-2videokomprimeringsteknologi.
HDMI (High Definition Multimedia
Interface)____ Det er et grensesnitt
som kan kobles til en digital lydkilde
i tillegg til en høydefinisjons
videokilde ved hjelp av en enkelt
kabel uten komprimering.
MDC (Multiple Display Control)____
MDC (flerskjermskontroll)
er et program som tillater at
flerskjermsenheter kontrolleres
samtidig med en PC.
Kommunikasjon mellom en PC og en
skjerm foregår med RS232C (seriell
dataoverføring) og RJ45-kabler
(LAN).
146
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising