Samsung | SBB-SSN | User guide | Samsung SBB-SSN Användarguide

Samsung SBB-SSN Användarguide
Bruksanvisning
SBB-SSN
Färgen och utseendet kan variera beroende på produkt. Innehållet i bruksanvisningen kan
ändras utan föregående meddelande för att förbättra produktens prestanda.
En administrationsavgift kan tillkomma i följande fall:
(a) En tekniker tillkallas men det finns inte något fel på produkten (om du t.ex. inte har läst
den här bruksanvisningen).
(b) Du tar enheten till ett reparationscenter men det finns inte något fel på produkten (om
du t.ex. inte har läst den här bruksanvisningen).
Du kommer att informeras om administrationsavgiften innan teknikern besöker dig.
© Samsung Electronics
Samsung Electronics innehar upphovsrätten för den här handboken. Användning eller reproduktion av den här handboken, delvis eller i sin helhet, utan tillstånd från Samsung Electronics är förbjudet. Andra varumärken än Samsung
Electronics tillhör respektive ägare.
Innehållsförteckning
Innan du använder produkten
Säkerhetsföreskrifter
Säkerhetssymboler
Elektricitet och säkerhet
Installation
Användning
Rengöring
5
5
6
7
7
9
Ansluta och använda en källenhet
Spelare-funktion
Före anslutning
Kontrollpunkter före anslutning
17
17
Ansluta till ett ljudsystem
17
Ansluta nätverkskabeln
17
Spelare
Visa innehåll
När innehåll körs
Tillgänglig meny
Filformat som är kompatibla med Spelare
29
29
30
30
31
Ändra inmatningskällan
Källa
Web Browser
18
18
19
Schema
35
Klona produkt
36
ID-inställningar
Enhets-ID
Automat. inst. enhets-ID
PC-anslutningskabel
37
37
37
37
Nätverksstatus
38
Påslagningstid/sluttid
Påslagningstid
Sluttid
Helgdagshantering
39
39
40
40
URL-startare
41
URL-startinställningar
42
Förberedelser
Kontrollera delarna
10
Delar
Kontrollmeny
11
11
Portar
12
Ansluta till skärmen
13
Ansluta till Signage-spelarboxen
14
Fjärrkontroll
15
Multiple Display Control
Kabelanslutning
RS232C-kabel
Nätverkskabel
Anslutning
Kontrollkoder
21
21
22
24
25
Använda MDC
28
Installation/avinstallation av MDC-program 28
2
Innehållsförteckning
Skärmdisplay
Nätverk
Bildskärmsorientering
Skärmmenyorientering
43
43
Skärmskydd
Tid för autoskydd
44
44
Meddelandevisning
MDC Meddelande
Hämtningsstatus-meddelande
44
44
44
Språk
Återställ skärmdisplay
System
Nätverksstatus
48
Öppna nätverksinställningar
Nätverkstyp
Nätverksinställningar (kabelanslutet)
Nätverksinställningar (trådlöst)
Använd WPS
48
48
49
51
53
IPv6
53
45
IPv6-status
53
45
Servernätverksinställn.
Anslut till server
MagicInfo-läge
Serveråtkomst
FTP-läge
Proxyserver
54
54
54
54
54
54
Enhetsnamn
54
Ljudinställning
Ljudläge
46
Balans
47
Equalizer
47
Autovolym
47
Återställ ljud
47
Tillgänglighet
Hög kontrast
Förstora
55
55
55
Gör inställningar
56
Tid
Ställ klockan
NTP-inställning
DST
Fördröjning Ström på
57
57
57
57
57
Strömkontroll
Nätverk standby
Strömknapp
58
58
58
Ekolösning
Autoavst.
58
58
Temperaturkontroll
59
Spela via
59
Ändra PIN
60
Säkerhet
Säkerhetslåset är på
Knapplås
USB Automatiskt spellås
Nätverksport
USB-port
61
61
61
62
62
62
Allmänt
Smart säkerhet
Bildfrekvens
63
63
63
3
Innehållsförteckning
Töm lagringsutrymmet
63
Återställ system
64
Specifikationer
Allmänt
70
Förinställda tidslägen
71
Support
Programvaruuppdatering
Uppdatera nu
65
65
Kontakta Samsung
65
Villkor
65
Återställ alla
65
Appendix
Ansvar för betalservice (kostnad för kunder)
Inget fel på produkten
En skada på produkten som orsakats av
kunden
Annat
72
72
Licens
73
72
72
Felsökningsguide
Innan du kontaktar Samsungs kundtjänst
Testa produkten
Kontrollera upplösning och frekvens
Kontrollera följande.
66
66
66
67
4
Kapitel 01
Innan du använder produkten
Säkerhetsföreskrifter
Följande säkerhetsanvisningar är avsedda att skydda din personliga säkerhet och förhindra
materiella skador. Läs igenom följande för att säkerställa att produkten används på rätt sätt.
RISK FÖR ELSTÖTAR. ÖPPNA INTE.
Säkerhetssymboler
Symbol
Namn
Varning!
Akta!
Betydelse
En allvarlig eller dödlig skada kan uppstå om anvisningarna inte
följs.
Personskada eller skador på föremål kan uppstå om anvisningarna
inte följs.
Förbjudet
Försök INTE.
Anvisning
Följ anvisningar.
AKTA
AKTA: MINSKA RISKEN FÖR ELSTÖTAR, TA INTE BORT HÖLJET (ELLER BAKSIDAN). DET FINNS INGA
DELAR SOM ANVÄNDAREN SJÄLV KAN ÅTGÄRDA INUTI PRODUKTEN. LÅT ALL SERVICE UTFÖRAS
AV BEHÖRIG PERSONAL.
Den här symbolen visar att det är hög
spänning på insidan. Det är farligt att
komma i kontakt med produktens
insida.
Växelström: Märkspänning som
markerats med den här symbolen är
växelström.
Den här symbolen indikerar att det
finns viktig dokumentation som
medföljer produkten angående dess
funktion och underhåll.
Likström: Märkspänning som
markerats med den här symbolen är
likström.
Klass II-produkt: Den här symbolen
indikerar att produkten inte kräver en
säkerhetsanslutning till jord.
Akta. Läs anvisningarna för
användning: Den här symbolen
instruerar användare att läsa
bruksanvisningen för att få
ytterligare säkerhetsrelaterad
information.
5
Elektricitet och säkerhet
"" Följande bilder är endast med som referens. Den verkliga situationen kan skilja sig från vad
som visas i bilderna.
Akta!
Håll i stickkontakten när du kopplar från strömkabeln från eluttaget.
Stötar eller brand kan uppstå.
Varning!
Ta inte i kontakten med våta händer.
Stötar kan annars uppstå.
Tänk på att sätta i stickkontakten ordentligt i porten.
Om stickkontakten inte är ordentligt isatt kan kontakten oväntat
frånkopplas, eller också finns risk för överhettning på grund av
överström, vilket kan leda till säkerhetsincidenter.
Böj eller dra inte kraftigt i strömkabeln. Placera inte något tungt
föremål på strömkabeln.
Produkten kan gå sönder och stötar eller brand kan uppstå om en
kabel skadas.
Använd endast den strömkabel som tillhandhålls av Samsung och som följde med
produkten. Använd inte strömkabeln till andra produkter.
Stötar eller brand kan uppstå.
Anslut inte flera produkter till samma eluttag.
Se till att eluttaget som strömsladden är anslutet till inte är övertäckt.
Överhettade eluttag kan orsaka brand.
Om ett problem uppstår med produkten måste strömkabeln dras ut helt och hållet för
att strömmen ska brytas. Strömmen bryts inte helt och hållet om du bara stänger av
den med strömknappen på produkten.
Koppla inte från strömkabeln när produkten används.
Produkten kan skadas av en elstöt.
Sätt i elkontakten ordentligt så att den inte sitter löst.
En osäker anslutning kan orsaka brand.
Ta bort damm från stickkontakterna och eluttaget med en torr trasa.
Brand kan uppstå.
Anslut stickkontakten till ett jordat eluttag. (Gäller inte enheter som inte kan jordas)
Stötar eller skada kan uppstå.
Använd inte en skadad stickkontakt, eller ett eluttag som sitter löst.
Stötar eller brand kan uppstå.
6
Installation
Varning!
Användning
Varning!
Innan du flyttar produkten stänger du av strömmen med strömbrytaren och kopplar
från strömsladden och alla andra anslutna kablar.
Om produkten låter konstigt, luktar bränt eller rök ska du omedelbart ta bort
stickkontakten och kontakta Samsungs kundtjänst.
En skadad kabel kan orsaka brand eller stötar.
Stötar eller brand kan uppstå.
När du installerar produkten bör du lämna ett avstånd till väggen som ger plats för
ventilation.
Om en gasläcka inträffar ska du vädra rummet omedelbart och inte röra produkten
eller stickkontakten.
En ökad inre temperatur kan orsaka brand.
Gnistor kan orsaka en explosion eller brand.
Om produkten placeras på en ovanlig plats kan den omgivande miljön orsaka problem
med kvaliteten. Kontakta därför alltid Samsungs kundtjänst innan du installerar
produkten.
Förvara fjärrkontrollbatterierna och mindre tillbehör utom räckhåll för barn. Se till att
barn inte stoppar dem i munnen.
(Platser där mycket fint damm bildas, platser där kemikalier används, platser
med för höga eller för låga temperaturer, platser med mycket fukt eller vätska,
transportutrustning som fordon, flygplatser och stationer som används kontinuerligt
under en längre tid, och så vidare)
Om barn har haft ett batteri i munnen ska du omedelbart kontakta läkare.
Om du tappar produkten eller om ytterhöljet skadas, stänger du av strömmen med
strömbrytaren och kopplar från strömkabeln. Kontakta sedan Samsungs kundtjänst.
Fortsatt användning kan orsaka stötar eller brand.
Placera inte produkten i dåligt ventilerade utrymmen som bokhyllor eller garderober.
Flytta inte produkten genom att dra i strömsladden eller någon kabel.
En ökad inre temperatur kan orsaka brand.
Produkten kan gå sönder och stötar eller brand kan uppstå om en kabel skadas.
Håll plastförpackningen utom räckhåll för barn.
Se till att ventilationsspringorna inte blockeras av dukar eller gardiner.
Låt inte barn leka med plastförpackningen eftersom det kan orsaka kvävning.
En ökad inre temperatur kan orsaka brand.
Placera inte strömkabeln (likströmsförsörjning) och produkten i närheten av
värmekällor.
Utsätt inte produkten för smällar eller stötar.
(Levande ljus, myggljus, cigaretter, sprejer, värmeelement, direkt solljus och så vidare)
•• Stötar eller brand kan uppstå.
Installera inte produkter ovanpå varandra.
Infoga inte metallföremål (mynt, hårspännen, säkerhetsnålar osv.) eller brännbara
föremål (papper tändstickor osv.) i produkten (i ventilationsspringor, in-/
utmatningsportar osv).
En ökad inre temperatur kan orsaka brand.
•• Skärmen kan skadas.
•• Stäng av produkten och frånkoppla strömkabeln om främmande ämnen kommer
in i produkten. Kontakta sedan Samsungs kundtjänst.
•• Produkten kan annars gå sönder och stötar eller brand kan uppstå.
7
Placera inte föremål som innehåller vätska (vaser, krukor, flaskor osv.) eller
metallföremål på produkten.
•• Frånkoppla alltid strömkabeln om främmande ämnen, exempelvis vatten, skulle
komma in i produkten. Kontakta sedan Samsungs kundtjänst.
•• Produkten kan annars gå sönder och stötar eller brand kan uppstå.
Stäng av produkten och frånkoppla strömkabeln under åskväder.
Stötar eller brand kan uppstå.
Sätt inte i något främmande föremål i ett annat eluttag när stickkontakten är
ansluten till ett eluttag. Rör inte vid stiften omedelbart efter du har kopplat bort
stickkontakten från uttaget.
Stötar kan annars uppstå.
Ström med hög spänning går genom produkten. Ta aldrig själv isär, reparera eller
ändra produkten.
•• Kontakta Samsungs kundtjänst för reparation.
•• Stötar eller brand kan uppstå.
Använd inte luftfuktare eller spisar i närheten av produkten.
Stötar eller brand kan uppstå.
Akta!
Sätt i varje batteri på rätt håll (+, –).
Om de inte sätts i på rätt håll kan batteriet skadas, och läckande batterivätskor kan
orsaka kontaminering, skada på omgivningen, brand eller personskada.
Om du inte kommer att använda produkten under en längre tid på grund av semester
eller av annan orsak, frånkopplar du strömkabeln från eluttaget.
Ansamlat damm kan i kombination med värme orsaka brand, elstötar eller elläckage.
Batterier (uppladdningsbart eller ej uppladdningsbart) är inte hushållsavfall, utan
måste lämnas till återvinning. Kunden ansvarar för att återinlämna det batteri
(uppladdningsbart eller ej uppladdningsbart) till ett ställe för återvinning.
Kunden kan lämna in batterier när de är förbrukade (uppladdningsbart eller ej
uppladdningsbart) till en kommunal återvinningsstation eller till en butik som säljer
samma typ av batteri (uppladdningsbart eller ej uppladdningsbart).
Använd inte och placera inte eldfarliga sprayer eller lättantändliga ämnen nära
produkten.
En explosion eller brand kan uppstå.
Placera inte tunga föremål på produkten.
Produkten kan skadas eller orsaka personskador.
Använd bara specificerade standardbatterier och använd inte ett nytt batteri och ett
använt batteri samtidigt
Annars kan batteriet skadas eller orsaka brandrisk, personskada eller skada på grund
av läckage av den interna vätskan.
Lyft inte eller flytta produkten när den är igång.
8
Rengöring
Varning!
Spruta inte vatten eller rengöringsmedel direkt på produkten.
•• Produktens yta kan skadas eller också kan märkningen försvinna.
•• Stötar eller brand kan uppstå.
Akta!
Tänk på att frånkoppla stickkontakten och torka försiktigt med en mjuk och torr
fiberduk eller bomullstrasa för att undvika att repa skärmen.
Produktens yta kan skadas eller också kan märkningen försvinna.
Använd endast en mjuk duk (t.ex. mikrofiber, flanell) på produktens yta för att
undvika repor.
Produktens yta eller bildskärmen kan lätt repas om främmande ämnen används.
Använd inga kemikalier som innehåller alkohol, lösningsmedel eller tensider som
vax, thinner, bekämpningsmedel, luftrenare, smörjmedel eller rengöringsmedel på
produkten.
Produktens yttre skikt kan missfärgas eller spricka, panelens yta kan skrapas av eller
också kan märkningen försvinna.
9
Kapitel 02
Förberedelser
Kontrollera delarna
"" Kontrakta leverantören där du
köpte produkten om några delar
saknas.
"" Komponenterna kan se något
annorlunda ut än på bilderna.
"" RS232C-adaptern kan användas för
att ansluta med en RS232C-kabel av
D-SUB- (9-stift) till Stereo-typ.
Garantikort
Snabbstartguide
Batterier (AAA x 2)
(Ej tillgänglig på alla
platser)
Föreskrifter
Strömkabel
(Ej tillgänglig på alla
platser)
Fjärrkontroll
RS232C (IN)-adapter
AC/DC-adapter
HDMI-kabel
Extern IR-kabel
Monteringsfäste
Fotgummi x 2
Skruv (M4 x L8, S-typ) x 5
Skruv (M4 x L8, B-typ) x 4
10
Delar
Knappar
Beskrivning
Slå av produkten.
Ström av
Kontrollmeny
"" Om du trycker på knappen P på produkten när den är påslagen visas
kontrollmenyn.
•• När kontrollmenyskärmen visas trycker du snabbt på strömknappen för att
, och håller sedan strömknappen intryckt för
flytta markören till Ström av
att stänga av produkten.
Markera den anslutna ingångskällan.
Källa
•• När kontrollmenyskärmen visas trycker du snabbt på strömknappen för att
flytta markören till Källa
, och håller sedan strömknappen intryckt för att
visa skärmen för ingångskälla.
•• När skärmen för ingångskälla visas håller du strömknappen intryckt för att
växla till den önskade ingångskällan.
"" Strömknappen kan bara användas för Ström av och Källa.
Ström av
Tryck: Flytta
Källa
"" Gå ur kontrollmenyskärmen genom att vänta i 3 sekunder eller längre utan att trycka på knappen P.
Tryck och håll ned: Välj
11
Portar
"" Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att höja prestandan.
SD CARD
USB
IR IN
POWER
STATUS
1
Port
AUDIO OUT
2
HDMI OUT
RS232C
OUT
Port
POWER STATUS
Visa strömstatus för Signage-spelarboxen.
AUDIO OUT
P
Sätt på eller stäng av Signage-spelarboxen.
RS232C OUT
För anslutning av ett USB-minne.
RS232C IN
USB 1, USB 2
"" USB 2: Produktens USB-portar kan hantera en maximal konstant
ström på 1,0 A. Om maxvärdet överskrids kanske inte USBportarna fungerar.
IR IN
Anslut till den externa IR-kabeln.
DC 14V
IN
Beskrivning
"" USB 1: Produktens USB-portar kan hantera en maximal konstant
ström på 0,5 A. Om maxvärdet överskrids kanske inte USBportarna fungerar.
RJ 45
Beskrivning
Skickar ljud till en ljudenhet via en ljudkabel.
Ansluter till en MDC med en RS232C-adapter.
För anslutning av en annan visningsenhet via en HDMI-kabel.
HDMI OUT
"" Vi rekommenderar att godkända kablar används för anslutningar
med HDMI-kablar. Använd den medföljande HDMI-kabeln.
RJ45
För anslutning till MDC via en LAN-kabel. (10/100 Mbps)
DC 14V
Ansluts till AC/DC-adaptern.
SD CARD
Ansluter till SD-minneskort.
12
Ansluta till skärmen
"" Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att höja prestandan.
1
3
2
1 Rikta in kortsidan av monteringsfästet
med undersidan av Signage Player Box
och tryck för att klicka in den.
2 Fortsätt med att montera den andra
sidan av monteringsfästet.
3 Fäst skruvarna (M4 x L8, S-typ).
4
4 Placera Signage Player Box på baksidan
av skärmen och fäst den.
"" Använd olika skruvar beroende på
vilket material skärmens baksida är
gjord av.
–– Plast: M4 x L8, B-typ
–– Metall: M4 x L8, S-typ
13
Ansluta till Signage-spelarboxen
1 Anslut HDMI-kabeln till HDMI OUT-portarna på Signage Player Box och skärmen.
2 Tryck på knappen SOURCE på fjärrkontrollen för att ändra inmatningskällan till HDMI.
"" Om du vill visa medier i UHD-upplösning använder du den medföljande HDMI-kabeln.
"" Enheten kan alstra värme när den används. Var försiktig.
14
Fjärrkontroll
"" Användning av andra skärmenheten på samma plats som fjärrkontrollen för den här produkten kan orsaka att skärmenheterna styrs utan avsikt.
"" Knappar som saknar beskrivning i bilden nedan har ingen funktion i produkten.
Slå på produkten.
Slå av produkten.
Sifferknappar
Används för att ange en PIN-kod, ange ett
datum osv.
"" Fjärrkontrollfunktionerna kan
variera för olika produkter.
Tysta ljudet.
Justera volymen.
•• Avaktivera tyst läge: Tryck på MUTE igen
eller tryck på volymknappen (+ VOL -).
Ändra inmatningskälla.
Visa eller dölja skärmmenyer, eller återgå till
föregående meny.
En snabbknapp till hemskärmen (MagicInfo
eller URL-startare).
15
Välj snabbt funktioner som används ofta genom
att trycka på den när innehåll spelas upp.
Visa information om MagicInfo-läget.
Gå till övre, nedre, vänster eller höger meny,
eller justera ett alternativs inställningar.
Bekräfta ett menyval.
Gå tillbaka till föregående meny.
Stäng aktuell meny.
Används under uppspelning av innehåll.
POWER ON / POWER OFF
Slå på eller av Smart Signage-enheten.
SOURCE
Visa eller välj en extern enhet som är ansluten
till Smart Signage-enheten.
Sätta i batterierna i fjärrkontrollen (AAA x 2)
"" Fjärrkontrollfunktionerna kan
variera för olika produkter.
Tryck på en knapp på fjärrkontrollen
och rikta den mot sensorn på
IR-kabeln när du vill utföra
motsvarande funktion.
Använd fjärrkontrollen inom 7–10 m
från produktsensorn i en vinkel på
30° från vänster till höger.
"" Förvara använda batterier utom
räckhåll för barn och återvinn dem.
"" Använd inte nya och gamla batterier
samtidigt. Byt båda batterierna
samtidigt.
"" Ta bort batterierna när
fjärrkontrollen inte ska användas
under en längre tid.
16
Kapitel 03
Ansluta och använda en källenhet
Före anslutning
Kontrollpunkter före anslutning
Ansluta till ett ljudsystem
"" Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.
"" Se till att ansluta kontakter med samma färg till varandra. (Vit till vit, röd till röd osv.)
"" Mer information finns i bruksanvisningen till den källenhet som du vill ansluta till.
Antalet och platserna för portarna som är tillgängliga på källenheten kan variera.
"" Anslut inte strömkabeln förrän alla anslutningar är slutförda.
Om du ansluter strömkabeln under inkoppling kan det skada produkten.
AUDIO OUT
"" Kontrollera typerna av portar på baksidan av produkten du vill ansluta.
Ansluta nätverkskabeln
"" Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.
RJ45
•• Använd en Cat 7-kabel (*STP-typ) för anslutningen. (10/100 Mbps)
*Shielded Twist Pair
17
Ändra inmatningskällan
Du kan visa skärmen för en källenhet som är ansluten till produkten. Välj en källa från källistan
för att visa skärmen för den valda källan.
"" Du kan även byta inmatningskälla med hjälp av knappen SOURCE på fjärrkontrollen.
"" Skärmen kan inte visas korrekt om en felaktig källa väljs för källenheten du vill konvertera
till.
Källa
•• MagicInfo S / URL-startare / Web Browser
sSOURCE
Källa
MagicInfo S
Web Browser
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
18
Web Browser
sSOURCE →
Web Browser → E
"" Anslut nätverket för att produkten ska få åtkomst till internet, på samma sätt som du får
åtkomst till internet från en dator.
Inställn.
sSOURCE →
Avancerade inställningar
Allmänt
Dölj flikar och verktygsfält
automatiskt
Om webbläsarens flikar, meny eller verktygsfält inte används
på ett tag försvinner de automatiskt. Om du vill att de ska visas
igen flyttar du pekaren eller fokuset överst på skärmen.
•• Använd/Använd inte
Web Browser → u → Inställn. → E
Uppdateringsintervall
Ställ in hur lång tid webbläsaren ska vänta innan den återgår till hemsidan.
•• Av / 5 min / 10 min / 15 min / 30 min
Zoom
Ställ in vilken zoomskala som ska användas när webbläsaren uppdateras.
Dölj muspekaren i pekläge
Popupblockerare
Dölj muspekaren för att inte störa pekfunktionerna.
•• Använd/Använd inte
Gör det bekvämare att surfa på nätet genom att blockera
popupfönster.
•• Använd/Använd inte
Återställ inställningar
Alla dina anpassade webbläsarinställningar återställs till
ursprungsvärdena. Bokmärken och historik påverkas inte.
•• 50% / 75% / 100% / 125% / 150% / 200% / 300%
Startsida
Sökmotor
Ställ in vilken webbplats som ska visas när webbläsaren uppdateras.
Om du anger ett nyckelord i inmatningsfältet för URL/nyckelord öppnar webbläsaren sidan
med sökresultat. Välj den sökmotor du vill använda.
•• Samsung-skärm / Personlig
Personlig
•• Google / Bing
Ange URL att använda som hemsida.
•• Ange URL
"" Bara tillgängligt när Startsida är inställt på Personlig.
19
Sekretess och Säkerhet
Do Not Track
Be webbplatser att inte spåra dig.
•• Använd/Använd inte
Radera historik
Radera hela din surfhistorik.
JavaScript
Tillåt alla webbplatser att köra JavaScript för en bättre
surfupplevelse.
•• Använd/Använd inte
Radera surfdata
Radera alla surfdata som cookies, cachade bilder och data.
Bokmärken och historik påverkas inte.
Kodar
Kodar
Välj en kodningsmetod för webbsidor. Den aktuella inställningen
är Auto.
•• Auto / Manuell (Aktuell : Unicode)
Om
Visa webbläsarens aktuella version.
20
Kapitel 04
Multiple Display Control
Styr flera skärmar anslutna till en dator samtidigt.
Kabelanslutning
•• Stifttilldelning
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
6 7 8 9
9 8 7 6
<Hantyp>
<Hontyp>
RS232C-kabel
Gränssnitt
RS232C (9 stift)
Stift
TxD (nr 2), RxD (nr 3), GND (nr 5)
Bithastighet
9600 bps
Databitar
8 bitar
Paritet
Ingen
Stoppbit
1 bitar
Flödeskontroll
Ingen
Maximal längd
15 m (endast typ med hölje)
Stift
Signal
Stift
Signal
1
Detektera databärare
6
Förbered datauppsättning
2
Mottagna data
7
Sänd begäran
3
Sända data
8
Rensa att skicka
4
Förbereda dataterminal
9
Signalindikator
5
Signalgrund
21
Nätverkskabel
•• RS232C-kabel
Kontakt: 9-stifts D-sub till stereokabel
•• Stifttilldelning
6
3
2
1
1
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
9
-P1-
5
-P1-
Hantyp
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
3
1
Tx
STEREO
Tx
2
2
Rx
KONTAKT
Gnd
5
3
Gnd
(3,5 ø)
Stiftnr
Standardfärg
Signal
1
Vit och orange
TX+
2
Orange
TX-
3
Vit och grön
RX+
4
Blå
NC
5
Vit och blå
NC
6
Grön
RX-
7
Vit och brun
NC
8
Brun
NC
22
Korsad LAN-kabel (PC till PC)
•• Kontakt : RJ45
Direkt LAN-kabel (PC till HUB)
HUB
RJ45
RJ45
P2
RJ45
P1
P2
P1
P1
P2
Signal
P1
P2
Signal
TX+
1
3
RX+
TX-
2
6
RX-
Signal
P1
P2
Signal
RX+
3
1
TX+
TX+
1
1
TX+
RX-
6
2
TX-
TX-
2
2
TX-
RX+
3
3
RX+
RX-
6
6
RX-
23
Anslutning
•• Anslutning 2
PC
"" Kontrollera att du ansluter varje adapter till rätt RS232C IN- eller OUT-port på produkten.
Skärm 1
•• Anslutning 1
PC
5
Skärm 1
Skärm 2
4
3
2
1
Skärm 3
RJ45
RS232C IN
RS232C OUT
RS232C IN
RS232C OUT
RS232C IN
RS232C OUT
Skärm 2
RS232C IN
RJ45
RJ45
RJ45
RS232C OUT
•• Anslutning 3
PC
RJ45
Skärm 1
RJ45
RS232C OUT
RS232C IN
RS232C OUT
Skärm 2
RS232C IN
RS232C OUT
Skärm 3
RS232C IN
RS232C OUT
24
Kontrollkoder
•• Alla kommunikationer sker i hexadecimaler. Kontrollsumman beräknas genom att lägga till
alla värden förutom rubriken. Om en kontrollsumma får mer än 2 siffror så som visas nedan
(11 + FF + 01 + 01 = 112), tas den första siffran bort.
Visa kontrollstatus (hämta kontrollkommando)
T.ex. Ström på & ID = 0
Rubrik
Kommando
0xAA
Kommandotyp
ID
Datalängd
0
Kontrollsumma
Kontrollera (ange kontrollkommando)
Rubrik
Kommando
0xAA
Kommandotyp
ID
Datalängd
Data
1
Värde
Kontrollsumma
Rubrik
Kommando
0xAA
0x11
Rubrik
Kommando
0xAA
0x11
ID
ID
Datalängd
Data 1
1
"Power"
Datalängd
Data 1
1
1
Kontrollsumma
12
•• För att kontrollera alla enheter som är anslutna med en seriekabel samtidigt, oavsett IDnummer, ska du ställa in ID som "0xFE" och sända kommandon. Kommandon körs av varje
enhet, men ACK svarar inte.
Kommando
Nej.
Kommandotyp
Kommando
Värdeintervall
1
Strömkontroll
0x11
0–1
2
Volymkontroll
0x12
0–100
3
Inmatning av källkontroll
0x14
-
4
Säkerhetslås
0x5D
0–1
25
Strömkontroll
Volymkontroll
•• Funktion
Produkten kan slås på och av med en dator.
•• Funktion
Volymen på produkten kan justeras med en dator.
•• Visa strömstatus (hämta status för ström PÅ/AV)
•• Visa volymstatus (hämta volymstatus)
Rubrik
Kommando
0xAA
0x11
Datalängd
ID
Kontrollsumma
0
•• Ställa in ström PÅ/AV (ställa in ström PÅ/AV)
Rubrik
Kommando
0xAA
0x11
ID
Rubrik
Kommando
0xAA
0x12
Datalängd
ID
Kontrollsumma
0
•• Ställa in volymen (ställa in volym)
Datalängd
Data
1
"Power"
Kontrollsumma
Rubrik
Kommando
0xAA
0x12
ID
Datalängd
Data
1
"Volume"
"Power": Strömkod som ska ställas in på produkten.
"Volume": Volymvärdekoden som ska ställas in på en produkt. (0–100)
1: Ström PÅ
•• Ack
0: Ström AV
•• Ack
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x11
"Power"
Kontrollsumma
•• Nak
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x11
"ERR"
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x12
"Volume"
Kontrollsumma
"Volume": Volymvärdekoden som ska ställas in på en produkt. (0–100)
•• Nak
"Power": Strömkod som ska ställas in på produkten.
Rubrik
Rubrik
Kontrollsumma
Kontrollsumma
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x12
"ERR"
Kontrollsumma
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
26
Inmatning av källkontroll
Säkerhetslås
•• Funktion
Inmatningskällan för en produkt kan ändras med en dator.
•• Funktion
Datorn kan användas för att slå på eller av funktionen Säkerhetslåset är på på en produkt.
Den här kontrollen är tillgänglig oavsett om strömmen är påslagen eller inte.
•• Visa ingångskällstatus (hämta status för ingångskälla)
Rubrik
Kommando
0xAA
0x14
•• Visa status för säkerhetslås (hämta status för säkerhetslås)
Datalängd
ID
Kontrollsumma
0
•• Ställa in ingångskälla (ange ingångskälla)
Rubrik
Kommando
0xAA
0x14
ID
Data
1
"Input Source"
Kontrollsumma
"Input Source": En ingångskällkod som ska ställas in på en produkt.
MagicInfo S
0x65
Web Browser
0x63
URL-startare
0xAA
0xFF
Datalängd
ID
0x5D
Kontrollsumma
0
Rubrik
Kommando
0xAA
0x5D
ID
Datalängd
Data
1
"Safety Lock"
Kontrollsumma
1: PÅ
0: AV
•• Ack
•• Ack
Kommando
0xAA
Datalängd
ID
"Safety Lock": Säkerhetslåskod som ska ställas in på produkten
"" DVI_video, HDMI1_PC och HDMI2_PC kan inte användas med inställningskommando. De
svarar bara på hämtningskommandon.
Rubrik
Kommando
•• Aktivera eller avaktivera säkerhetslås (ställ in aktivering/avaktivering av säkerhetslås)
Datalängd
0x60
Rubrik
Ack/Nak
3
'A'
r-CMD
Val1
0x14
"Input
Source"
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x5D
"Safety Lock"
Kontrollsumma
"Safety Lock": Säkerhetslåskod som ska ställas in på produkten
Kontrollsumma
"Input Source": En ingångskällkod som ska ställas in på en produkt.
•• Nak
•• Nak
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x5D
"ERR"
Kontrollsumma
"ERR": En kod som visar vilket fel som har inträffat.
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x14
"ERR"
Kontrollsumma
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
27
Använda MDC
MDC (Multiple Display Control) är ett program som gör att flera skärmar kan styras samtidigt
med en dator.
Information om hur du använder programmet hittar du i hjälpen när du har installerat
programmet. MDC-programmet är tillgängligt på webbplatsen. (http://displaysolutions.
samsung.com)
"" Om du trycker på On- eller Off-knappen överst till vänster på bildskärmen, kontrollerar
produkten sin status i ungefär en minut. Vänta en minut om du vill köra andra kommandon.
"" Mer information om hur du ansluter enheter för att styra flera skärmar finns på sidan 24.
Installation/avinstallation av MDC-program
"" Stegen för installation och avinstallation kan variera beroende på operativsystemet.
Installation
7 I det "Ready to Install the Program"-fönster som visas kontrollerar du katalogsökvägen du
vill installera programmet under och klickar på "Install".
8 Installationsförloppet visas.
9 Klicka på "Finish" i det "InstallShield Wizard Complete"-fönster som visas.
"" Välj "Launch the program" och klicka på "Finish" för att köra MDC-programmet direkt.
10 Genvägsikonen för MDC Unified skapas på skrivbordet efter installationen.
"" MDC-körningsikonen kanske inte visas beroende på datorsystem eller
produktspecifikationer.
"" Tryck på F5 om körningsikonen inte visas.
Avinstallation
1 Välj Inställningar → Kontrollpanelen på Start-menyn och dubbelklicka på Lägg till/ta bort
program.
2 Välj MDC Unified från listan och klicka på Ändra/Ta bort.
"" MDC-installationen kan påverkas av grafikkort, moderkort och nätverksförhållanden.
1 Klicka på MDC Unified-installationsprogrammet.
2 Klicka på "Next".
3 När skärmen "Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified" visas klickar du på
"Next".
4 Välj "I accept the terms in the license agreement" i fönstret "License Agreement" och klicka
på "Next".
5 I det "Customer Information"-fönster som visas fyller du i alla informationsfält och klickar
på "Next".
6 I det "Destination Folder"-fönster som visas väljer du den katalogsökväg där du vill
installera programmet och klickar på "Next".
"" Om filens plats inte har angetts kommer programmet att installeras på standardplatsen.
28
Kapitel 05
Spelare-funktion
Kan nås med
-knappen på fjärrkontrollen.
Spelare
Nej.
Beskrivning
Välj mellan internt eller externt minne.
→ Spelare → E
Spela upp olika innehållstyper, t.ex. kanaler med tilldelade scheman, mallar eller filer.
Spelare
Internminne
Filtrera på: Alla
Ingen kanal.
Nationell kanal
Alternativ
Spela upp innehåll, mallar och scheman som konfigurerats på servern.
•• Du kan visa om servern är ansluten (och godkänna detta) på skärmen
Spelare. Om du vill se om servern är ansluten när en nätverkskanal körs,
trycker du på INFO på fjärrkontrollen.
1 Välj Nationell kanal från skärmen Spelare. Ingen kanal.-meddelandet visas
om inga kanaler har registrerats i Nationell kanal.
2 Nationell kanal körs.
Spela upp innehåll som finns lagrat på servern.
Spela upp mallar som sparats i mappen Mina mallar i internminnet.
Nätverksfil
Välj en typ av innehåll som sökkriterium när du söker efter en särskild
innehållslista.
Ställ in olika alternativ för Spelare.
Mina mallar
Visa innehåll
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
1 Välj antingen internt eller externt minne. Filerna som sparats i det valda minnet visas.
"" Vill du använda Spelare ställer du in Spela via på MagicInfo i System.
(m MENU → System → Spela via → MagicInfo)
2 Välj önskad fil. Innehållet visas på skärmen. (Mer information om kompatibla filformat
finns i avsnittet ”Filformat kompatibla med Player”.)
"" Du måste ställa in Ställ klockan innan du kan använda den här funktionen.
29
När innehåll körs
Tillgänglig meny
Tryck på TOOLS-knappen på fjärrkontrollen under uppspelningen för att konfigurera
inställningar.
Kontrollknappar på fjärrkontrollen
Du kan spela upp, pausa eller hoppa över innehåll på spellistan genom att trycka på knapparna
på fjärrkontrollen.
Knapp
TOOLS
INFO
Funktion
Visar menyfältet.
Visar allmän information om innehållet.
►
Går till nästa fil eller sida.
◄
Går till föregående fil eller sida.
E/∆/³
Spelar upp eller pausar bildspels- eller videoinnehåll.
´
Slutar visa innehåll och går till skärmen Spelare.
π
Spolar tillbaka videoinnehållet.
µ
Snabbspolar videoinnehållet.
"" Om det bara finns en bildfil i det interna minnet eller USB-minnet spelas inte bildspelet
upp.
Menu
Beskrivning
Spellista
Visa en lista över de filer som spelas upp.
Kanallista
Nationell kanal / Intern Kanal / USB
Ljudläge
Anpassar ljudinställningarna efter det innehåll som spelas upp.
Uppr. allt / Upprepa en Ställ in upprepningsläget.
Bakgrundsmusik
Återställ
Paus
Föregående
Nästa
Ställ bakgrundsmusik som ska spelas upp när innehåll körs.
Återställ bakgrundsmusiken.
Pausa bakgrundsmusiken.
Spela upp föregående bakgrundsmusik på listan.
Spela upp nästa bakgrundsmusik på listan.
"" Återställ, Paus, Föregående, Nästa visas bara när bakgrundsmusiken är inställd.
"" Om namnet på en mapp är för långt på USB-enheten kan du inte välja mappen.
30
Filformat som är kompatibla med Spelare
•• FAT32 och NTFS är några av de filstrukturer som stöds.
•• En fil med en vertikal och horisontell upplösning som är högre än den maximala
upplösningen kan inte spelas upp. Kontrollera filens vertikala och horisontella upplösning.
•• Kontrollera vilka codec-typer och codec-versioner som stöds för ljud och bild.
•• Kontrollera vilka filversioner som stöds.
"" PowerPoint stöds i versioner upp till 97–2013
"" För USB-Internminne -filöverföring klickar du på Alternativ → Skicka.
•• Plats för mallfiler
–– Internminne → USB -överföring: USB → under MagicinfoSlide -mappen
–– USB → Internminne -överföring: Internminne → under Mina mallar -mappen
•• Plats för andra filer (inte mallar)
–– Internminne → USB -överföring: USB → under MagicinfoSlide -mappen
–– USB → Internminne -överföring: Under rotmappen
Nätverksschema på flera skärmar
Uppspelningsbegränsningar
•• 1 till 3 FHD-videofiler kan spelas upp samtidigt eller bara en UHD-videofil och en FHDvideofil åt gången. I stående uppspelningsläge kan 3 FHD-videofiler kan spelas upp
samtidigt eller bara en UHD-videofil åt gången.
•• För MS Office-filer (PPT- och Word-filer) och PDF-filer stöds bara en filtyp åt gången.
•• LFD-filer (*.LFD) stöds inte.
Begränsningar i utgående ljud
•• Det går inte använda mer än en enhet för utgående ljud.
•• Uppspelningsprioritet: nätverks-BGM → lokal BGM → videofil i den huvudenhet som
användaren valt
"" Nätverks-BGM: Inställningarna kan konfigureras när ett serverschema skapas.
"" Lokal BGM: BGM-inställningarna kan konfigureras med de verktyg som visas när du
trycker på knappen TOOLS under Spelare-uppspelning.
"" Användarvald huvudenhet: Inställningarna för huvudenheten kan konfigureras när ett
serverschema skapas.
Mallfiler(*.LFD)
Begränsningar
•• Kontrollera att mapparna Contents och Schedules är publicerade till USB-lagringsenheten.
"" Korrekt publicerat innehåll visas som Published Content
i USB-enheten.
"" När du kopierar innehåll du publicerat till en USB-enhet (Published Content
) till Internminne, visas innehållet i Internminne endast som Published Content
Mapparna Contents och Schedules är inte synliga under Internminne.
.
Uppspelningsbegränsningar
•• Högst två videofiler (Video) kan spelas upp.
•• För MS Office-filer (PPT- och Word-filer) och PDF-filer stöds bara en filtyp åt gången.
•• När fler än en videofil spelas upp samtidigt, måste du se till att visningsområdena inte
överlappar varandra.
Begränsningar i utgående ljud
•• Det går inte använda mer än en enhet för utgående ljud.
•• Uppspelningsprioritet: nätverks-BGM → lokal BGM → videofil i den huvudenhet som
användaren valt
31
Innehåll
Filtillägg
Container
*.avi
H.264 BP/MP/HP
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
Videokodek
Upplösning
4096x2160
4096x2160
HEVC (H.265 - Main, Main10)
AVI
MKV
Motion JPEG
Bildfrekvens
(fps)
3840x2160
3840x2160: 60
Bithastighet
(Mbps)
Ljudkodek
60
60
80
30
80
AC3
MVC
LPCM
MP4
MPEG4 SP/ASP
ADPCM(IMA, MS)
3GP
Window Media Video v9 (VC1)
MOV
MPEG2
ASF
FLV
VRO
Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3
PS
Window Media Video v7(WMV1), v8(WMV2)
SVAF
*.svi
HE-AAC
WMA
DD+
MPEG1
VOB
TS
AAC
60
1920x1080
20
Dolby TrueHD
MPEG(MP3)
G.711(A-Law, μ-Law)
H 263 Sorenson
OPUS
30
VP6
*.m2ts
*.mts
*.webm
WebM
*.rmvb
RMVB
VP8
1920x1080
60
20
VP9
3840x2160
3840x2160: 60
80
RV8/9/10 (RV30/40)
1920x1080
60
20
Vorbis
RealAudio 6
32
Video
•• 3D-video stöds inte.
•• Innehåll med en upplösning som är högre än den upplösning
som anges i tabellen ovan stöds inte.
•• Videoinnehåll med en bithastighet eller bildhastighet som
är högre än den hastighet som anges i tabellen ovan kan
göra att bilden hoppar vid uppspelning.
•• Videoinnehåll går inte att spela upp eller kan spelas upp
felaktigt om det är fel på innehållet eller containern.
ljud
•• Ljudinnehåll med en bithastighet eller ramhastighet som är ••
högre än den hastighet som anges i tabellen ovan kan göra
att ljudet hackar vid uppspelning.
••
•• Ljudinnehåll går inte att spela upp eller kan spelas upp
••
felaktigt om det är fel på innehållet eller containern.
•• Vissa USB-enheter/digitalkameror är kanske inte kompatibla ••
med spelaren.
•• Har stöd för upp till WMA 10 Pro 5.1-kanal. WMA förlustlöst
ljud stöds inte.
•• Vissa USB-enheter/digitalkameror är kanske inte kompatibla
med spelaren.
•• QCELP, AMR NB/WB stöds inte.
•• Stöder upp till H.264, nivå 4.1
Bild
Kompatibelt bildfilsformat: JPEG, PNG, BMP
"" 32-bitars, 24-bitars och 8-bitars BMP-filer stöds.
Maximal upplösning som stöds: 4096 × 4096
Maximal filstorlek som stöds: 20MB
Bildspelseffektsom stöds: 9 effekter
(Tona1, Tona2, Osynlig, Spiral, Schack, Linjer, Trappor, Torka,
Slumpvis)
•• H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/AP L4 och AVCHD stöds inte.
•• För alla video-codec utom MVC, VP8, VP6:
–– Under 1280 × 720: Max 60 bildrutor
–– Över 1280 × 720: Max 30 bildrutor
•• GMC 2 eller högre stöds inte.
•• Stöder endast BD MVC Spec.
•• När en enstaka videofil spelas upp stöds inte obrutet läge
under följande förhållanden:
–– Inkompatibel codec (MVC, VP3, MJPEG) ↔ Inkompatibel
codec
–– Inkompatibel codec ↔ Kompatibel codec
–– Upplösningen skiljer sig från skärmens
–– Frekvensen skiljer sig från skärmens
33
Power Point
•• Kompatibla dokumentfilsformat
–– Filtillägg : ppt, pptx
–– Version : Office 97 – Office 2013
•• Funktioner som inte stöds
–– Animeringseffekt
–– 3D-former (visas i 2D)
–– Sidhuvud och sidfot (vissa underobjekt stöds inte)
–– Word Art
–– Justering
Ett gruppjusteringsfel kan inträffa
–– Office 2007
SmartArt stöds inte fullt ut. 97 av 115 underobjekt stöds.
––
––
––
––
––
Objektinfogning
Halvbreda tecken
Teckenavstånd
Diagram
Vertikal text
Vissa underobjekt stöds inte.
PDF
•• Kompatibla dokumentfilsformat
–– Filtillägg : pdf
•• Funktioner som inte stöds
–– Innehåll på mindre än 1 pixel stöds inte på grund av
problem med försämrad prestanda.
–– Maskerade bilder och bilder sida vid sida stöds inte.
–– Innehåll med roterad text stöds inte.
–– Tredimensionella skuggeffekter stöds inte.
–– Vissa tecken stöds inte.
(Specialtecken kan visas felaktigt.)
WORD
•• Kompatibla dokumentfilsformat
–– Filtillägg : .doc, .docx
–– Version : Office 97 – Office 2013
•• Funktioner som inte stöds
–– Bakgrundseffekt på sidor
–– Vissa styckeformat
–– Word Art
–– Justering
Ett gruppjusteringsfel kan inträffa
–– 3D-former (visas i 2D)
–– Office 2007
SmartArt stöds inte fullt ut. 97 av 115 underobjekt stöds.
––
––
––
––
Diagram
Halvbreda tecken
Teckenavstånd
Vertikal text
Vissa underobjekt stöds inte.
–– Bildanteckningar och åhörarkopia
–– Bildanteckningar och åhörarkopia
34
Schema
Du kan markera ett schema som importerats från en vald lagringsenhet.
Nej.
→ Schema → E
Ange schemats sparade plats.
Schema
Internminne
Beskrivning
Söndag, Januari 14 08:45 FM
Schemalägg ditt innehåll på en lokal kanal.
Skicka
Skapa/redigera/radera/visa schema för innehållsuppspelning.
Ta bort
Välj för att skapa ett
nytt schema på den
här kanalen
Kan. 2
Standardinnehållet spelas när det inte finns något schemalagt program. Du kan ändra standardinnehållet från
menyn Alternativ.
Kan. 3
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
35
Klona produkt
Exportera produktinställningarna till en extern lagringsenhet. Du kan även importera inställningar från en extern
lagringsenhet.
Det här alternativet är praktiskt när du vill använda samma inställningar på flera produkter.
→ Klona produkt → E
MENY
När en kopia av en fil inte hittas på den externa lagringsenheten
1 Anslut den externa lagringsenheten och kör sedan Klona produkt-funktionen.
2 Meddelandet Hittade ingen kloningsfil på den externa lagringsenheten. Vill du exportera den här enhetens
inställningar till den externa lagringsenheten? visas.
3 Välj Exportera för att exportera inställningarna.
När en kopia av en fil hittas på den externa lagringsenheten
1 Anslut den externa lagringsenheten och kör sedan Klona produkt-funktionen.
Klona produkt
2 Meddelandet Hittade en kloningsfil. Välj ett alternativ. visas.
Kör Importera från Extern lagringsenhet- eller Exportera till Extern lagringsenhet-funktionen.
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
–– Importera från Extern lagringsenhet: Kopiera inställningar som sparats på en extern lagringsenhet till
produkten.
–– Exportera till Extern lagringsenhet: Kopiera produktinställningar till en extern lagringsenhet.
"" När konfigurationen är klar startas produkten om automatiskt.
36
ID-inställningar
→ ID-inställningar → E
Tilldela ett ID att ställa in.
Enhets-ID
Ange ett unikt ID-nummer för varje produkt. (Intervall: 0–224)
"" Tryck på u/d för att välja ett nummer och tryck sedan på E.
"" Ange numret du vill ha med sifferknapparna på fjärrkontrollen.
Automat. inst. enhets-ID
Med den här funktionen tilldelas ett ID-nummer automatiskt till enheter anslutna via en RS232C-kabel.
"" Funktionen är bara tillgänglig på den första enheten i en daisy chain via RS-232C.
ID-inställningar
PC-anslutningskabel
Välj kabeltyp för att ansluta bildskärmen till datorn.
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
•• RS232C-kabel
Kommunicera med MDC via en RS232C-kabel.
•• RJ-45 (LAN)/Wi-Fi-nätverk
Kommunicera med MDC via en RJ45-kabel.
37
Nätverksstatus
Kontrollera aktuella nätverk och Internetuppkopplingar.
→ Nätverksstatus → E
Nätverksstatus
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
38
Påslagningstid/sluttid
→ Påslagningstid/sluttid → E
"" Du måste ställa in Ställ klockan innan du kan använda den här funktionen.
Påslagningstid
Ställ in Påslagningstid om du vill att produkten ska slås på automatiskt den dag och tid som du väljer.
Strömmen slås på med den angivna volymen eller ingångskällan.
Påslagningstid: Ställ in starttiden för timern genom att välja ett av de sju alternativen. Se till att du ställer in
klockan rätt först.
(Påslagningstid 1 – Påslagningstid 7)
"" Även om alternativet för internt minne/USB-minne kan användas med Påslagningstid för MagicInfo-läge,
rekommenderas det att du använder ett internt minne.
"" Det går inte att garantera att funktionen Påslagningstid fungerar korrekt om den används med en batteridriven
USB-enhet, som kan ta längre tid att kännas igen.
Påslagningstid/sluttid
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
•• Inställning: Välj Av, En gång, Varje dag, Mån~Fre, Mån~Lör, Lör~Sön eller Manuellt. Om du väljer Manuellt kan
du välja vilka dagar du vill att Påslagningstid ska slå på produkten.
–– Markeringen visar vilka dagar du har valt.
•• Tid: Ställ in timmar och minuter. Ange siffror med sifferknapparna eller uppåt- och nedåtpilknapparna. Flytta
mellan fälten med vänster- och högerpilknapparna.
•• Volym: Ställ in önskad ljudnivå. Ändra ljudnivå med uppåt- och nedåtpilknapparna.
•• Källa: Ange önskad ingångskälla.
•• Innehåll (när Källa är inställd på Intern/USB för MagicInfo-läge): Välj en fil (t.ex. musik, foto eller video) på USBenheten eller det interna minnet som ska spelas upp när produkten slås på.
39
Sluttid
Ställ in sluttiden för timern (Sluttid) genom att välja ett av de sju alternativen. (Sluttid 1 – Sluttid 7)
•• Inställning: Välj Av, En gång, Varje dag, Mån~Fre, Mån~Lör, Lör~Sön eller Manuellt. Om du väljer Manuellt kan
du välja vilka dagar du vill att Sluttid ska stänga av produkten.
–– Markeringen visar vilka dagar du har valt.
•• Tid: Ställ in timmar och minuter. Ange siffror med sifferknapparna eller uppåt- och nedåtpilknapparna. Flytta
mellan fälten med vänster- och högerpilknapparna.
Helgdagshantering
Timern inaktiveras under en period som beskrivs som semester.
•• Lägg till helgdag: Ange den period du vill lägga till som semester.
Välj start- och slutdatum för de helgdagar du vill lägga till med knapparna u/d, och klicka sedan på knappen
Klart.
Perioden läggs till listan över semestrar.
–– Startdatum: Ställ in startdatum för helgdagarna.
–– Slutdatum: Ställ in slutdatum för helgdagarna.
•• Ta bort: Ta bort markerade alternativ från listan över helgdagar.
•• Redig.: Välj en helg och ändra sedan datumet.
•• Ange timer: Ställ in att Påslagningstid och Sluttid inte ska aktiveras på allmänna helgdagar.
–– Tryck på E för att välja de Påslagningstid- och Sluttid-inställningar som du inte vill aktivera.
–– De valda Påslagningstid- och Sluttid-inställningarna aktiveras inte.
40
URL-startare
→ URL-startare → E
Kontakta återförsäljaren som du köpte produkten från för information om hur du använder URL-startarefunktionen.
"" Vill du använda URL-startare ställer du in Spela via på URL-startare i System.
(m MENU → System → Spela via → URL-startare)
URL-startare
URL-startare
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
41
URL-startinställningar
"" Kontakta återförsäljaren som du köpte produkten från för information om hur du använder URL-startarefunktionen.
•• Installera webbprogrammet: Ange URL:en för att installera webbprogrammet.
→ URL-startinställningar → E
•• Installera från USB-enhet: Installera webbprogrammet från USB-lagringsenheten.
•• Avinst.: Ta bort det installerade webbprogrammet.
•• Inställningar för timeout: Ställ in timeoutperioden för att ansluta till URL:en.
•• Utvecklarläge: Aktivera utvecklarläge.
URL-startinställningar
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
42
Kapitel 06
Skärmdisplay
Bildskärmsorientering
Skärmmenyorientering
Välj om skärmmenyn ska visas i liggande eller stående läge.
m MENU → Skärmdisplay → Bildskärmsorientering → E
•• Liggande: Visar menyn i liggande läge.
•• Stående: Visa menyn i stående läge till höger på produktskärmen.
Bildskärmsorientering
Skärmmenyorientering
Liggande
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
43
Skärmskydd
Tid för autoskydd
Om skärmen visar en stillbild under en viss tid som du anger, aktiveras skärmsläckaren så att spökbilder inte blir
inbrända i skärmen.
m MENU → Skärmdisplay → Skärmskydd → E
•• Av / 2 timmar / 4 timmar / 6 timmar / 8 timmar / 10 timmar
Skärmskydd
Tid för autoskydd
Av
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Meddelandevisning
MDC Meddelande
Välj om skärmmenyn för MDC ska visas när produkten kontrolleras av MDC-programmet.
m MENU → Skärmdisplay → Meddelandevisning → E
•• Av / På
Hämtningsstatus-meddelande
Meddelandevisning
MDC Meddelande
På
Hämtningsstatus-meddelande
Av
Välj om du vill att statusen ska visas när du laddar ned innehåll från en server eller annan enhet.
•• Av / På
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
44
Språk
Ställ in menyspråk.
"" En ändring i språkinställningen tillämpas bara för skärmmenyerna. Den används inte för andra funktioner i
datorn.
m MENU → Skärmdisplay → Språk → E
Skärmdisplay
Språk
Svenska
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Återställ skärmdisplay
Det här alternativet återställer de aktuella inställningarna under Skärmdisplay till fabriksinställningarna.
m MENU → Skärmdisplay → Återställ skärmdisplay → E
Skärmdisplay
Återställ skärmdisplay
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
45
Kapitel 07
Ljudinställning
Kör Ljud-inställningar för produkten.
Ljudläge
Du kan välja ett ljudläge som passar dina personliga önskemål.
•• Standard: Väljer normalljudläget.
•• Musik: Framhäver musik mer än röster.
m MENU → Ljud → Ljudläge → E
•• Film: Ger det bästa ljudet för filmer.
•• Klar röst: Framhäver röster mer än andra ljud.
•• Förstärk: Ökar intensiteten i högfrekventa ljud så att personer med hörselnedsättning får en bättre
ljudupplevelse.
Ljud
Ljudläge
Standard
Balans
Equalizer
Autovolym
Återställ ljud
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
46
Balans
Autovolym
m MENU → Ljud → Balans → E
m MENU → Ljud → Autovolym → E
Justera volymen på högtalarna för att optimera ljudbalansen.
Justerar volymen automatiskt när du byter videokälla eller innehåll så att ljudnivån är konstant.
•• Balans V/H: Justerar balansen mellan vänster och höger högtalare.
•• Av ( ) / På ( )
"" Om du vill använda volymkontrollen för en ansluten källenhet ställer du in Autovolym på
Av.
•• Återställ: Återställer balansen till standardinställningarna.
Equalizer
m MENU → Ljud → Equalizer → E
Justera equalizern för att anpassa volym och tonhöjd och göra det utgående ljudet mer
fullödigt.
Återställ ljud
m MENU → Ljud → Återställ ljud → E
Återställer alla ljudinställningarna till fabriksstandard.
•• 100 Hz / 200 Hz / 500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 5 kHz / 10 kHz (Bandbreddsjustering): Justerar
nivån för specifika bandbreddsfrekvenser.
•• Återställ: Återställer equalizern till standardinställningarna.
"" Bara tillgängligt när Ljudläge är inställt på Standard
47
Kapitel 08
Nätverk
Nätverksstatus
Öppna nätverksinställningar
m MENU → Nätverk → Nätverksstatus → E
m MENU → Nätverk → Öppna nätverksinställningar → E
Du kan kontrollera aktuell nätverks- och Internet-status.
Konfigurera nätverksinställningar för att ansluta till ett tillgängligt nätverk.
Nätverkstyp
•• Trådlös / Kabel
48
Nätverksinställningar (kabelanslutet)
•• Beroende på hur nätverket är konfigurerat kan du kanske ansluta produkten till det
lokala nätverket genom att koppla LAN-porten på baksidan av produkten direkt till ett
nätverksvägguttag med en LAN-kabel.
Se bilden nedan. Observera att vägguttaget är anslutet till ett modem eller en router någon
annanstans i huset.
Ansluta till ett kabelnätverk
Det finns tre sätt att ansluta produkten till det lokala nätverket med en kabel.
•• Du kan ansluta produkten till det lokala nätverket genom att koppla LAN-porten på
baksidan av produkten till ett externt modem med en LAN-kabel.
Se bilden nedan.
Modemkabel
RJ45
Nätverkskabel
•• Du kan ansluta produkten till det lokala nätverket genom att koppla LAN-porten på
baksidan av produkten till en IP-delare som är ansluten till ett externt modem. Använd en
LAN-kabel när du ansluter. Se bilden nedan.
Modemporten på väggen
Externt modem
(ADSL/VDSL)
RJ45
LAN
Externt modem
(ADSL/VDSL)
Modemporten på väggen
LAN
LAN-porten på väggen
LAN
IP-delare
(med DHCP-server)
RJ45
Nätverkskabel
Om du har ett dynamiskt nätverk bör du använda ett ADSL-modem eller en router med stöd
för DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Modem och routrar med stöd för DHCP
tillhandahåller automatiskt de värden för IP-adress, nätmask, gateway och DNS som behövs för
att produkten ska få åtkomst till Internet. Du behöver därför inte ange dem manuellt. De flesta
hemmanätverk är dynamiska nätverk.
En del nätverk kräver en statisk IP-adress. Om ditt nätverk kräver en statisk IP-adress måste du
ange värdena för IP-adress, nätmask, gateway och DNS manuellt i produktens IP-inst. när du
upprättar nätverksanslutningen. Du kan få värdena för IP-adress, nätmask, gateway och DNS
från din Internet-leverantör.
Om datorn använder Windows kan du även få dessa värden via datorn.
"" Du kan använda ADSL-modem med stöd för DHCP om nätverket kräver en statisk IP-adress.
"" ADSL-modem med stöd för DHCP kan också användas med statiska IP-adresser.
Modemkabel
Nätverkskabel
Nätverkskabel
49
Ställ in nätverksanslutningen på att använda Internet-tjänster för att utföra
programuppgraderingar.
Manuell inställning
Automatiskt Öppna nätverksinställningar (kabelanslutet)
2 Nätverkstestskärmen visas och verifikationsprocessen påbörjas. Tryck på Avbryt.
Anslut till nätverket med en nätverkskabel.
3 Välj IP-inst. på skärmen för nätverksanslutning. Skärmen IP-inst. visas.
Kontrollera först att nätverkskabeln är ansluten.
Automatisk inställning
1 Ställ in Nätverkstyp på Kabel på Öppna nätverksinställningar-sidan.
2 Nätverkstestskärmen visas och nätverksanslutningen verifieras.
När anslutningen har verifierats visas meddelandet ”Genomfört! Din enhet är ansluten
till Internet. Kontakta din internetleverantör om du har problem med användning av
onlinetjänster.”.
"" Kontrollera anslutningen till LAN-porten om anslutningsprocessen inte fungerar.
1 Ställ in Nätverkstyp på Kabel på Öppna nätverksinställningar-sidan.
Verifikationsprocessen avslutas.
4 Välj fältet längst upp, tryck på E och ställ sedan in IP-inställningar på Ange manuellt.
Upprepa inmatningsprocessen för varje fält i din IP-adress.
"" Om du ställer in IP-inställningar på Ange manuellt ändras DNS-inst. automatiskt till
Ange manuellt.
5 När du är klar väljer du OK längst ned på sidan och trycker på E. Nätverkstestskärmen
visas och verifikationsprocessen påbörjas.
6 När anslutningen har verifierats visas meddelandet ”Genomfört! Din enhet är ansluten
till Internet. Kontakta din internetleverantör om du har problem med användning av
onlinetjänster.”.
"" Om den automatiska processen inte kan hitta nätverksanslutningsvärdena, eller
om du vill ställa in anslutningen manuellt går du till nästa avsnitt, (Manuellt Öppna
nätverksinställningar (kabelanslutet)).
Manuellt Öppna nätverksinställningar (kabelanslutet)
På arbetsplatser kan det hända att man använder statiska IP-adresser.
Om detta är fallet frågar du nätverksadministratören efter en IP-adress, nätmask samt adresser
till gateway och DNS-server. Ange dessa värden manuellt.
Skaffa nätverksanslutningsvärden
Gör så här om du vill visa nätverksanslutningsvärden på de flesta datorer som använder
Windows.
1 Högerklicka på nätverksikonen längst ned till höger på skärmen.
2 Klicka på Status i listmenyn som visas.
3 Klicka på fliken Support i dialogrutan som visas.
4 Klicka på knappen Details på fliken Support. Nätverksanslutningsvärdena visas.
"" Sökvägen till inställningarna beror på vilket operativsystem som är installerat.
50
Nätverksinställningar (trådlöst)
Ansluta till ett trådlöst nätverk
Trådlös IP-delare
(router med DHCP-server)
LAN-porten på väggen
Automatisk nätverkskonfiguration (trådlöst)
De flesta trådlösa nätverkssystem har ett valfritt säkerhetssystem som kräver att enheter som
ansluter till nätverket skickar en krypterad säkerhetskod som kallas för åtkomstnyckel eller
Säkerhetskod. Säkerhetskod bygger på ett lösenord, vanligtvis ett ord eller en serie bokstäver
och siffror av en angiven längd som du uppmanades ange när du ställde in säkerheten för det
trådlösa nätverket. Om du använder den här metoden när du ställer in nätverksanslutningen
och har en Säkerhetskod för det trådlösa nätverket, måste du ange lösenordet under den
automatiska eller manuella inställningen.
Automatisk inställning
1 Ställ in Nätverkstyp på Trådlös på Öppna nätverksinställningar-sidan.
2 Funktionen Nätverk söker efter tillgängliga trådlösa nätverk. När sökningen är färdig visas
Nätverkskabel
Samsung rekommenderar att du använder IEEE 802.11n. När du spelar upp en video via en
nätverksanslutning kanske den inte spelas upp mjukt.
"" Välj en kanal som inte används för den trådlösa IP-delaren. Om kanalen som ställs in för
den trådlösa IP-delaren redan används av en annan enhet i närheten, kan det leda till
störningar och kommunikationsfel.
"" Produkten har endast stöd för följande trådlösa nätverkssäkerhetsprotokoll.
Om du väljer läget Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n och krypteringstypen
är inställd på WEP, TKIP eller TKIP AES (WPS2Mixed) för anslutningspunkten eller den
trådlösa routern, stöder Samsungs produkter inte en anslutning i enlighet med nya Wi-Ficertifieringsspecifikationer.
"" Om den trådlösa routern har stöd för WPS (Wi-Fi Protected Setup), kan du ansluta till
nätverket via PBC (Push Button Configuration) eller PIN (Personal Identification Number).
WPS konfigurerar automatiskt SSID- och WPA-nyckeln i båda lägena.
"" Anslutningsmetoder: Du kan ställa in den trådlösa nätverksanslutningen på tre olika sätt.
Automatisk inställning (med funktionen för automatisk nätverkssökning), manuell
inställning Använd WPS
en lista över tillgängliga nätverk.
Välj ett nätverk i nätverkslistan med knappen ▲ eller ▼, och tryck sedan två gånger på
knappen E.
"" Om den önskade trådlösa routern inte visas väljer du Uppdatera för att söka igen.
"" Om routern inte hittas efter ett andra försök väljer du Stopp-knappen.
Knappen Lägg till nätverk visas.
3 Om skärmen Ange lösenord för (AP-namn). visas går du till steg 4. Om du väljer en trådlös
router som inte har säkerhetsinställningar går du till steg 6.
4 Om routern har säkerhetsfunktioner anger du Ange lösenord för (AP-namn).
(säkerhetsnyckeln eller PIN-koden).
5 När du är klar flyttar du markören till Klart med högerpilknappen och trycker på E.
Nätverksanslutningsskärmen visas och verifikationsprocessen påbörjas.
"" En anslutning till routern upprättas, men det går inte att komma ut på Internet.
6 När anslutningen har verifierats visas meddelandet ”Genomfört! Din enhet är ansluten
till Internet. Kontakta din internetleverantör om du har problem med användning av
onlinetjänster.”.
51
Manuell nätverkskonfiguration (trådlöst)
Manuell inställning
På arbetsplatser kan det hända att man använder statiska IP-adresser.
1 Ställ in Nätverkstyp på Trådlös på Öppna nätverksinställningar-sidan.
Om detta är fallet frågar du nätverksadministratören efter en IP-adress, nätmask samt adresser
till gateway och DNS-server. Ange dessa värden manuellt.
Skaffa nätverksanslutningsvärden
Gör så här om du vill visa nätverksanslutningsvärden på de flesta datorer som använder
Windows.
1 Högerklicka på nätverksikonen längst ned till höger på skärmen.
2 Klicka på Status i listmenyn som visas.
3 Klicka på fliken Support i dialogrutan som visas.
4 Klicka på knappen Details på fliken Support. Nätverksanslutningsvärdena visas.
2 Funktionen Nätverk söker efter tillgängliga trådlösa nätverk. När sökningen är färdig visas
en lista över tillgängliga nätverk.
3 Välj ett nätverk i nätverkslistan med knappen u eller d, och tryck sedan två gånger på
knappen E.
"" Om den önskade trådlösa routern inte visas väljer du Uppdatera för att söka igen.
"" Om routern inte hittas efter ett andra försök väljer du Stopp-knappen.
Knappen Lägg till nätverk visas.
4 Om skärmen Ange lösenord för (AP-namn). visas går du till steg 5. Om du väljer en trådlös
router som inte har säkerhetsinställningar går du till steg 7.
5 Om routern har säkerhetsfunktioner anger du Ange lösenord för (AP-namn).
(säkerhetsnyckeln eller PIN-koden).
6 När du är klar flyttar du markören till Klart med högerpilknappen och trycker på E.
Nätverksanslutningsskärmen visas och verifikationsprocessen påbörjas.
7 Välj Avbryt medan nätverksanslutningarna håller på att upprättas. Detta stoppar
anslutningsförsöket.
8 Välj IP-inst. på skärmen för nätverksanslutning. Skärmen IP-inst. visas.
9 Välj fältet längst upp, tryck på E och ställ sedan in IP-inställningar på Ange manuellt.
Upprepa inmatningsprocessen för varje fält i din IP-adress.
"" Om du ställer in IP-inställningar på Ange manuellt ändras DNS-inst. automatiskt till
Ange manuellt.
10 När du är klar väljer du OK längst ned på sidan och trycker på E. Nätverkstestskärmen
visas och verifikationsprocessen påbörjas.
11 När anslutningen har verifierats visas meddelandet ”Genomfört! Din enhet är ansluten
till Internet. Kontakta din internetleverantör om du har problem med användning av
onlinetjänster.”.
52
Använd WPS
IPv6
Hur du gör inställningarna med Använd WPS
m MENU → Nätverk → IPv6 → E
Om routern har en Använd WPS-knapp följer du dessa steg.
1 Ställ in Nätverkstyp på Trådlös på Öppna nätverksinställningar-sidan.
Aktivera eller avaktivera IPv6.
•• Av (
) / På (
)
2 Välj Använd WPS och tryck på E.
3 Tryck på WPS- eller PBC-knappen på den trådlösa routern inom två minuter. Produkten
hämtar automatiskt alla nätverksinställningsvärden som behövs och ansluter till nätverket.
–– Om du vill använda PIN-koden för WPS väljer du PIN-kod för WPS.
Gå till den trådlösa routerns inställningar, ange din PIN-kod och välj sedan OK.
4 Nätverksanslutningsskärmen visas och nätverksinställningen utförs.
IPv6-status
m MENU → Nätverk → IPv6-status → E
Kontrollera status för IPv6-internetanslutningen.
53
Servernätverksinställn.
FTP-läge
Ange driftläge för FTP.
m MENU → Nätverk → Servernätverksinställn. → E
•• Aktiv / Passiv
Anslut till server
Proxyserver
Anslut till MagicInfo-servern.
Ställ in proxyserveranslutningen och relaterade funktioner.
•• Serveradress / TLS / Port
"" Om du använder alternativet TLS, konfigureras servern för användning av https och all
dataöverföring krypteras. (Portnummer: 7002)
Av / På
"" Om du inte använder alternativet TLS anger du IP-adress och portnummer för servern.
Använd portnumret 7001. (Om du inte kan ansluta till servern med portnummer 7001
kan du kontakta serveradministratören för att få rätt portnummer och sedan ändra
portnumret.)
"" Ange IP-adress och portnummer för servern. Använd portnumret 7001. (Om du inte kan
ansluta till servern med portnummer 7001 kan du kontakta serveradministratören för att få
rätt portnummer och sedan ändra portnumret.)
"" Användarhandboken till MagicInfo Server finns på följande webbplats: http://
displaysolutions.samsung.com → Support → Resources → MagicInfo Web Manual.
MagicInfo-läge
•• Adress / Port / ID / Lösenord
"" Adress / Port / ID och Lösenord aktiveras bara när Proxyserver är inställd på På.
Enhetsnamn
m MENU → Nätverk → Enhetsnamn → E
Välj eller ange ett enhetsnamn.
Namnet kan visas på nätverksenheter i nätverket.
•• [Signage]-skärm 1 ~ 6 / Anv.inmatn.
Välj MagicInfo-läge utifrån vilken miljö du tänker använda produkten i.
•• Lite / Premium
Serveråtkomst
Tillåt eller neka åtkomst till MagicInfo-servern.
•• Tillåt / Neka
54
Kapitel 09
System
Tillgänglighet
Hög kontrast
Ange bakgrund och teckensnitt för högkontrastfärger i menyn. Menytransparenser blir ogenomskinliga när
alternativet är aktiverat.
m MENU → System → Tillgänglighet → E
•• Av (
System
) / På (
)
Förstora
Tillgänglighet
Utöka menyområdets storlek.
Gör inställningar
•• Av (
) / På (
)
Tid
Strömkontroll
Ekolösning
Temperaturkontroll
Spela via
77
MagicInfo
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
55
Gör inställningar
Gå igenom den ursprungliga installationen som du gjorde första gången du använde den här produkten.
m MENU → System → Gör inställningar → E
"" Ändra PIN-koden för att hålla enheten säker.
"" Ange din PIN-kod med fyra siffror. Standard-PIN-koden är ”0-0-0-0”.
Om du vill ändra PIN-koden använder du funktionen Ändra PIN.
System
Gör inställningar
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
56
Tid
Du kan konfigurera Ställ klockan och DST. Konfigurera olika tidsrelaterade inställningar.
Ställ klockan
m MENU → System → Tid → E
Välj Ställ klockan. Välj Datum eller Tid och tryck sedan på E.
Ange siffror med sifferknapparna eller tryck på uppåt- och nedåtpilknapparna. Tryck på vänster- och
högerpilknapparna för att flytta mellan fälten. Tryck på E när du är klar.
Tid
Ställ klockan
"" Du kan ställa in Datum och Tid direkt genom att trycka på sifferknapparna på fjärrkontrollen.
NTP-inställning
NTP-inställning
DST
Fördröjning Ström på
Av
0
Konfigurera serverns URL och tidszon för att använda nätverkstid.
DST
Växlar funktionen DST (sommartid) av eller på.
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Av / På
•• Startdatum: Ange startdatum för sommartid.
•• Slutdatum: Ange slutdatum för sommartid.
•• Tidförskjutning: Ange korrekt tidsförskjutning för din tidszon.
"" Startdatum, Slutdatum och Tidförskjutning aktiveras bara när DST är inställd på På.
Fördröjning Ström på
Vid anslutning till flera produkter bör du justera starttiden för varje enskild produkt för att undvika överbelastning
(inom 0–50 sekunder).
57
Strömkontroll
Nätverk standby
Med den här funktionen behålls nätverksströmmen på när produkten stängs av.
m MENU → System → Strömkontroll → E
•• Av / På
Strömknapp
Strömkontroll
Nätverk standby
Strömknapp
Av
Endast ström på
Strömknappen på fjärrkontrollen P kan ställas in på att slå på strömmen eller att slå på eller av strömmen.
•• Endast ström på: Ställ in strömknappen på fjärrkontrollen P på att bara slå på strömmen.
•• Ström på/av: Ställ in strömknappen på fjärrkontrollen P på att slå på eller av strömmen.
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Ekolösning
Autoavst.
Välj hur länge skärmen ska vänta innan den stängs av efter en tids inaktivitet.
m MENU → System → Ekolösning → E
•• Av (Rekommenderas) / 4 timmar / 6 timmar / 8 timmar
Ekolösning
Autoavst.
Av (Rekommenderas)
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
58
Temperaturkontroll
Den här funktionen identifierar produktens invändiga temperatur. Du kan specificera temperaturområdet som är
acceptabelt.
Standardtemperaturen är 77 °C.
m MENU → System → Temperaturkontroll → E
Den rekommenderade användningstemperaturen för den här produkten är 75 till 80 °C (baserat på en
omgivningstemperatur på 40 °C).
"" Skärmen blir automatiskt mörkare om den aktuella temperaturen överskrider den angivna temperaturgränsen.
Om temperaturen fortsätter att stiga slås produkten av för att förhindra överhettning.
System
Temperaturkontroll
77
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Spela via
Välj Spela via-läge utifrån vilken miljö du tänker använda produkten i.
Startskärmen kan se olika ut beroende på inställningarna.
•• MagicInfo / URL-startare
m MENU → System → Spela via → E
System
Spela via
MagicInfo
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
59
Ändra PIN
Ändra ditt 4-siffriga personliga identifieringsnummer (PIN).
m MENU → System → Ändra PIN → E
Produkten har lagrat din nya PIN-kod.
Välj valfri fyrsiffrig kombination som PIN-kod och skriv in den i Ange en ny PIN-kod.. Skriv samma fyra siffror en
gång till i Ange PIN-koden igen..
"" Standard-PIN-koden är ”0-0-0-0”.
System
"" Ändra PIN-koden för att hålla enheten säker.
Ändra PIN
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
60
Säkerhet
Säkerhetslåset är på
"" Ange din PIN-kod med fyra siffror. Standard-PIN-koden är ”0-0-0-0”.
Om du vill ändra PIN-koden använder du funktionen Ändra PIN.
m MENU → System → Säkerhet → E
"" Ändra PIN-koden för att hålla enheten säker.
Slå på eller av Säkerhetslåset är på. Säkerhetslåset är på begränsas vilka åtgärder som kan utföras av
fjärrkontrollen. Rätt PIN-kod måste anges för att stänga av Säkerhetslåset är på.
Säkerhet
Säkerhetslåset är på
Knappen Ström på
På
Knappen Ström på
Aktivera den här funktionen när du vill att det ska gå att sätta på produkten med strömknappen på fjärrkontrollen
medan Säkerhetslåset är på är aktiverat.
Knapplås
Av
USB Automatiskt spellås
Av
Nätverksport
På
Knapplås
USB-port
På
Den här menyn kan du använda om du vill låsa knapparna på produkten.
•• Av / På
Det är bara fjärrkontrollen som kan användas för att styra produkten om Knapplås är inställd på På.
•• Av / På
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
61
USB Automatiskt spellås
Säkerhet
Välj om MagicInfo-innehåll ska spelas upp automatiskt på en ansluten USB-enhet.
Säkerhetslåset är på
Knappen Ström på
På
"" Ditt innehåll bör vara Published Content
som skapats med MagicInfo Premium application och publicerats
till USB-enheten du använder. MagicInfo Premium application-programmet är tillgängligt på webbplatsen.
(http://displaysolutions.samsung.com)
Knapplås
Av
"" När det publiceras till en USB-enhet sparas ditt Published Content
rotmappen på den anslutna USB-enheten.
USB Automatiskt spellås
Av
Nätverksport
På
•• Av
Spela upp MagicInfo-innehåll som sparats på USB-enheten automatiskt.
USB-port
På
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
i mapparna Contents och Schedules i
•• På
Spela inte upp MagicInfo-innehåll som sparats på USB-enheten automatiskt.
"" När du ansluter en USB-enhet som innehåller MagicInfo-innehåll visas "USB Automatiskt spellås : På" i fem
sekunder.
Nätverksport
Blockera extern nätverksåtkomst. Du kan registrera nätverk på servern för att tillåta åtkomst.
•• Av / På
USB-port
Blockera åtkomst till externa USB-portar.
•• Av / På
62
Allmänt
Smart säkerhet
Nedan beskrivs några av de säkerhetsfunktioner som skyddar din skärmenhet och anslutna lagringsenheter mot
virus.
m MENU → System → Allmänt → E
Sök
Allmänt
Kontrollera att din skärmenhet och anslutna lagringsenheter inte drabbats av virus.
Smart säkerhet
Bildfrekvens
Auto
Töm lagringsutrymmet
Isolerade
En lista över alla objekt som har isolerats för att de innehåller virus.
Bildfrekvens
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Ställ in videosignalens bildfrekvens. Välj Auto för att automatiskt matcha innehållets ursprungliga bildfrekvens
eller ange en fast bildfrekvens.
Töm lagringsutrymmet
Ta bort filer och skapa utrymme för nya innehållsfiler. Filer på det senaste schemat kommer inte att tas bort.
63
Återställ system
Återställ alla systeminställningar till standard.
m MENU → System → Återställ system → E
System
Återställ system
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
64
Kapitel 10
Support
Programvaruuppdatering
Kontakta Samsung
m MENU → Support → Programvaruuppdatering → E
m MENU → Support → Kontakta Samsung → E
På Programvaruuppdatering-menyn kan du uppgradera produktens programvara till den
senaste versionen.
Du kan visa sökvägen till Samsungs webbplats, telefonnumret till callcentret, modellnumret
på din produkt, programvaruversion, licens för Open Source och annan information.
"" Se till att inte stänga av strömmen förrän uppgraderingen är färdig. Produkten slås av och
på automatiskt när programuppgraderingen är färdig.
"" Gå till Kontakta Samsung och leta reda på produktens Modellkod och Programversion.
"" När du uppgraderar programvara återställs alla bild- och ljudinställningar du har gjort till
standardvärdena. Vi rekommenderar att du skriver ned inställningarna så att du enkelt kan
ställa in dem på nytt efter uppgraderingen.
Uppdatera nu
Villkor
m MENU → Support → Villkor → E
Uppdatera programvaran till den senaste versionen.
Visa och hantera sekretesspolicyn för MagicInfo och andra tjänster.
"" Aktuell version: Det här är den programversion som redan är installerad i produkten.
"" Se till att produkten är ansluten till nätverket.
Återställ alla
m MENU → Support → Återställ alla → E
Det här alternativet återgår till aktuella inställningar för en visning och ställer in till
fabriksinställningar.
65
Kapitel 11
Felsökningsguide
Innan du kontaktar Samsungs kundtjänst
"" Innan du kontaktar Samsungs
kundtjänst ska du testa produkten
enligt följande. Om problemet
kvarstår ska du kontakta Samsungs
kundtjänst.
Testa produkten
Kontrollera om produkten fungerar normalt genom att använda produkttestfunktionen.
Om skärmen förblir blank när strömindikatorn blinkar när produkten är korrekt ansluten till en dator ska du utföra produkttestning.
1 Slå av både datorn och produkten.
2 Koppla från alla kablarna till produkten.
3 Slå på produkten.
4 Om Ingen signal visas fungerar produkten som den ska.
Om skärmen förblir blank ska du kontrollera datorsystem, videostyrenhet och kabel.
Kontrollera upplösning och frekvens
För lägen som överskrider de upplösningar som stöds visas kort meddelandet "Ej optimalt läge".
Ställ in datorns upplösning med hjälp av Förinställda tidslägen.
66
Kontrollera följande.
Skärmproblem
Strömindikatorn är släckt. Skärmen slås inte på.
Se till att strömsladden är inkopplad.
Bilderna på skärmen ser förvridna ut.
Kontrollera kabelanslutningen till produkten.
Skärmen är inte klar. Skärmen är suddig.
Ställ in upplösning och frekvens till rekommenderad nivå.
Skärmen visas instabilet och skakigt.
Kontrollera upplösning och frekvens för dator och grafikkort och se till att de är inställda i ett
intervall som är kompatibelt med produkten. Sedan ändrar du skärminställningarna om det
behövs, se 'Preset Timing Modes'.
Det finns skuggor eller spökbilder till vänster på skärmen.
Kodat videoinnehåll kan göra att bilden ser förvrängd ut i snabba rörliga scener, till exempel
sportevenemang eller actionfilmer.
Bilden ser inte normal ut.
Låg signalnivå eller dålig bildkvalitet kan göra att bilden ser förvrängd ut. Det betyder inte att
produkten är defekt.
En mobiltelefon inom en radie på en meter kan orsaka brus på analoga och digitala produkter.
Ljusstyrka och färg ser konstiga ut.
Gå till System och justera Ekolösning-inställningarna.
Kontrollera kabelanslutningarna.
Jag ser rött, grönt och blått.
Bilden verkar instabil och hänger sig sedan.
Det här problemet kan uppstå om produktens panel är defekt. Kontakta Samsungs kundtjänst
för att lösa problemet.
Bilden kan hänga sig om du använder en annan upplösning är den rekommenderade eller
om signalen är instabil. Du löser problemet genom att ändra datorupplösningen till den
rekommenderade.
67
Skärmproblem
En uppskalad SD-innehållsfil (4:3) kan orsaka svarta fält på båda sidor av en HD-kanalskärm.
Det går inte att visa bilden i helskärm.
En video i ett annat bildformat är produktens, kan orsaka ett svart fält längst upp och längst
ned på skärmen.
Ändra skärmstorleken till helskärm på produkten eller källenheten.
Ljudfel
Det finns inget ljud.
Kontrollera att ljudkabeln är ordentligt ansluten eller ändra volymen.
Kontrollera volymen.
Justera volymen.
Volymen är för låg.
Om volymen fortfarande är för låg efter att du har vridit upp den till maxnivå ska du justera
volymen på datorns ljudkort eller programvaran.
Om en källenhet används
•• Se till att ljudkabeln är ordentligt ansluten till ljudingångsporten på produkten.
Bilden visas men inget ljud hörs.
•• Kontrollera ljudutgångsinställningarna på källenheten.
(Om skärmen exempelvis är ansluten till HDMI kan du behöva ändra ljudinställningen på
videoenheten till HDMI.)
Om det finns ett hörlursuttag på produkten ser du till att ingenting är anslutet till det.
Anslut strömkabeln till enheten igen och starta om enheten.
Kontrollera kabelanslutningen. Se till att ingen videokabel är ansluten till ljudingångsporten.
Det brusar från högtalarna.
Kontrollera signalstyrkan efter att ha anslutit en kabel.
Låg signalnivå kan ge skadat ljud.
68
Fjärrkontrollsfel
Se till att batterierna sitter i åt rätt håll (+/-).
Kontrollera om batteriet är slut.
Fjärrkontrollen fungerar inte.
Kontrollera om det är strömavbrott.
Se till att strömsladden är inkopplad.
Kontrollera speciell belysning eller neonskyltar som kan vara påslagna i närheten.
Källenhetsfel
Ett signalljud hörs när min dator startar.
Om en signal hörs när datorn startar ska du låta den komma på service.
Andra problem
Produkten luktar plast.
Ljudet eller bilden försvinner då och då.
Det förekommer små partiklar på kanterna av produkten.
När jag försöker ändra datorns upplösning visas
meddelandet “Den angivna upplösningen stöds inte.”.
Plastlukten är normal och försvinner med tiden.
Kontrollera kabelanslutningen och anslut den igen om det behövs.
Använd en standardkabel.
Partiklarna tillhör produktdesignen. Produkten är inte skadad.
Meddelandet “Den angivna upplösningen stöds inte.” visas om ingångskällans upplösning
överstiger bildskärmens maximala upplösning.
Du kan lösa problemet genom att ändra datorupplösningen till en upplösning som stöds av
bildskärmen.
69
Kapitel 12
Specifikationer
Allmänt
Modellnamn
SBB-SSN
Nätanslutning
AC100-240V~ 50/60Hz
Baserat på adapterns AC-spänning. Produktens DC-spänning
står på produktetiketten.
Drift
Temperatur: 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)
* När kåpan installeras bör innertemperaturen hållas vid
40°C eller lägre.
Luftfuktighet: 10% till 80%, icke-kondenserande
Förvaring
Temperatur: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Luftfuktighet: 5% till 95%, icke-kondenserande
* Gäller innan produktförpackningen öppnas.
Miljöaspekter
Modeller som stöds
"" Plug & Play
Skärmen kan installeras på alla Plug & Play-kompatibla system. Tvåvägs
datautväxling mellan monitorn och datorns system optimerar monitorinställningarna.
Monitorinstallationen sker automatiskt. Du kan dock anpassa installationsinställningarna
efter önskemål.
"" Tillverkningsprocessen för den här produkten kan leda till att ca 1 bildpunkt per miljoner
bildpunkter blir ljusare eller mörkare på skärmen. Detta påverkar inte produktprestandan.
"" Detta är en produkt av klass A. I hemmiljö kan produkten orsaka radiostörningar. I så fall
kan användaren behöva vidta nödvändiga åtgärder.
"" Detaljerade enhetsspecifikationer finns på Samsung Electronics webbplats.
OME, OHE, EDE, UDE, UHF, UHF-E, UMH-E, PMF, PMH, PHF,
PHF-P, DBE, DCE, DCE-H, DCE-M, DHE, DME, QMF, QBH, QHH,
QMH
"" Meddelandet nedan visas när produkten är ansluten till en skärm som inte stöds och inte
fungerar korrekt.
Din Signage Player Box stöds inte av den här skärmen. Stäng av skärmen och ta bort din
Signage Player Box.
70
Förinställda tidslägen
"" Den här produkten kan ställas in till endast en upplösning för varje skärmstorlek för att
uppnå optimal bildkvalitet tack vare panelens karaktär. Därför kan bildkvaliteten försämras
om en annan upplösning än den angivna upplösningen ställs in. För att undvika detta
rekommenderar vi att du väljer optimal upplösning som är specificerad för din produkt.
Optimal upplösning
Upplösning
Maximal upplösning
3840 x 2160 @ 60 Hz
Skärmen justeras automatiskt om en signal som tillhör följande standardsignallägen sänds från
din dator. Om signalen som sänds från datorn inte hör hemma ibland standardsignallägena kan
skärmen bli blank med strömindikatorn på. I så fall ska du ändra inställningarna enligt följande
tabell genom att läsa i bruksanvisningen för grafikkortet.
Upplösning
Horisontell
frekvens
(kHz)
Vertikal
frekvens
(Hz)
Pixelklocka
(MHz)
Synkpolaritet
(H/V)
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
Upplösning
Horisontell
frekvens
(kHz)
Vertikal
frekvens
(Hz)
Pixelklocka
(MHz)
Synkpolaritet
(H/V)
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
+/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
71
Kapitel 13
Appendix
Ansvar för betalservice (kostnad för kunder)
En skada på produkten som orsakats av kunden
Skada på produkten orsakad av kundens felhantering eller felaktiga reparation.
"" När service efterfrågas, trots garantin, kan vi debitera dig för ett besök av en servicetekniker
i följande fall.
Inget fel på produkten
Rengöring av produkten, justering, förklaring, ominstallation osv.
•• Om en servicetekniker ombeds att ge instruktioner för hur produkten ska användas eller
bara justerar inställningar utan att montera isär produkten.
•• Om en defekt har orsakats av yttre miljöfaktorer (Internet, antenn, kabelsignal osv,)
•• Om en produkt har installerats om eller om extra enheter har anslutits efter det att den
köpta produkten installerades första gången.
•• Om en produkt har installerats om för att flyttas till en annan plats eller till ett annat hus.
•• Om kunden begär användningsinstruktioner för en produkt från ett annat företag.
•• Om kunden begär instruktioner för att använda nätverket eller ett program från ett annat
företag.
•• Om kunden begär installation och konfigurering av programvara för produkten.
•• Om en servicetekniker tar bort/rengör damm eller främmande material inuti produkten.
•• Om kunden begär en installation ytterligare efter att ha köpt produkten via hemshopping
eller online.
Om en skada på produkten har orsakats av:
•• yttre påverkan eller fall.
•• Användning av tillbehör eller separat sålda produkter som inte specificerats av Samsung.
•• Reparation av en person förutom en tekniker från ett annat serviceföretag eller partner till
Samsung Electronics CO.; Ltd.
•• Ommodellering eller reparation av produkten utförd av kunden.
•• Användning av produkten med felaktig spänning eller icke-auktoriserade elektriska
anslutningar.
•• Säkerhetsföreskrifterna i användarhandboken har inte följts.
Annat
•• Om produkten skadats på grund av en naturkatastrof. (åska, brand, jordbävning,
översvämning osv.)
•• Om förbrukningskomponenter har förbrukats. (batterier, toner, lysrör, munstycke, vibrator,
lampa, filter, band osv.)
"" Om kunden begär service och produkten inte har något fel kan en serviceavgift tas ut. Läs
därför alltid användarhandboken först.
72
Licens
Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other countries.
Licensmeddelande för Open Source
Vid användning av programvara för open source är licenser för Open Source är tillgängliga
på produktmenyn. Licensmeddelandet gällande Open Source finns endast på engelska.
Kontakta Samsungs kundtjänst eller skicka e-post till oss.request@samsung.com om du vill
veta mer om licensmeddelandet om öppen källkod.
DEN HÄR PRODUKTEN SÄLJS MED EN BEGRÄNSAD GARANTI OCH ÄR GODKÄND FÖR
ANVÄNDNING ENDAST TILLSAMMANS MED HEVC-INNEHÅLL SOM UPPFYLLER ALLA
FÖLJANDE TRE KVALIFIKATIONER: (1) HEVC-INNEHÅLL ENDAST FÖR PERSONLIG
ANVÄNDNING, (2) HEVC-INNEHÅLL SOM INTE ERBJUDS TILL FÖRSÄLJNING OCH (3)
HEVC-INNEHÅLL SOM HAR SKAPATS AV PRODUKTENS ÄGARE.
PRODUKTEN FÅR INTE ANVÄNDAS TILLSAMMANS MED HEVC-KODAT INNEHÅLL
SKAPAT AV EN TREDJE PART, SOM ANVÄNDAREN HAR BESTÄLLT ELLER SOM HAR
KÖPTS FRÅN EN TREDJE PART, FÖRUTOM OM ANVÄNDAREN HAR FÅTT ETT SEPARAT
TILLSTÅND ATT ANVÄNDA PRODUKTEN TILLSAMMANS MED SÅDANT INNEHÅLL AV EN
LICENSIERAD ÅTERFÖRSÄLJARE AV INNEHÅLLET.
ANVÄNDNING AV PRODUKTEN TILLSAMMANS MED HEVC-KODAT INNEHÅLL ANSES
SOM GODKÄNNANDE AV DEN BEGRÄNSADE BEFOGENHETEN FÖR ANVÄNDNING SÅ
SOM ANGES OVAN.
73
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising