Samsung | IF025H | User guide | Samsung IF015H Kasutusjuhend

Samsung IF015H Kasutusjuhend
Käyttöopas
SNOW-1703U SNOW-1703ULD
IFH (IF015H IF020H IF025H)
IFH-D (IF025H-D IF040H-D IF040H-DL IF060H-D IF060H-DL IF085H-DL)
IFJ (IF012J)
Tuotteiden väri ja ulkoasu saattavat vaihdella, ja käyttöoppaan sisältöä voidaan laitteen
toiminnan parantamiseksi muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
Palvelumaksu saatetaan veloittaa seuraavissa tapauksissa:
(a) Kutsut asentajan paikalle, mutta laitteesta ei löydy vikaa (eli et ole lukenut käyttöopasta).
(b) Viet laitteen huoltoon, mutta siitä ei löydy vikaa (eli et ole lukenut käyttöopasta).
Sinulle kerrotaan palvelumaksuista ennen asentajan käyntiä.
© Samsung Electronics
Tämän oppaan tekijänoikeudet omistaa Samsung Electronics. Tämän oppaan käyttäminen tai jäljentäminen osittain tai kokonaisuudessaan ilman Samsung Electronicsin lupaa on kielletty. Muut tavaramerkit kuin Samsung
Electronics ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta.
Sisällysluettelo
Ennen laitteen käyttöä
Turvallisuusohjeet
Turvallisuusmerkit
Sähköturvallisuus
Asennus
Käyttö
Puhdistaminen
6
6
7
8
9
10
Valmistelut
Osat
11
Etupuoli (SNOW-1703U / SNOW-1703ULD)
11
Kääntöpuoli (SNOW-1703U / SNOW-1703ULD) 12
Liitäntäsovitinkortti (I/G-kortti)
13
Kääntöpuoli (IFH / IFH-D)
14
Kääntöpuoli (IFJ)
15
Kaukosäädin
16
Kaukosäädin (vain malli SNOW-1703U / SNOW1703ULD)
18
Kaapelien liitäntä
18
Liitännät
21
Ohjauskoodit
23
Laitteiden kytkeminen
ja käyttäminen
Päivitysasetukset
Ennen kytkemistä
Muistettava ennen kytkentää
26
26
Kytkeminen tietokoneeseen
Kytkeminen HDMI-kaapelilla
Kytkeminen HDMI-DVI-kaapelilla
Kytkeminen DP-kaapelilla
26
26
27
27
Kytkeminen videolaitteeseen
Kytkeminen HDMI-DVI-kaapelilla
Kytkeminen HDMI-kaapelilla
28
28
28
Lähiverkkokaapelin kytkeminen
29
SNOW-1703U / SNOW-1703ULD:n asennuksen
varotoimia
29
Kaappien asentaminen
Suojakiinnikkeiden irrottaminen
Kotelomoduulin vaihtaminen
30
30
31
Kaappien käsittelyn varotoimia
32
Kaappien asennuksen rajoituksia
32
33
Kytkeminen kaappeihin
Suositeltava laitemäärä eri tulojännitteisiin
kytkettäessä
33
Tulolähteen vaihtaminen
Lähde
34
34
Web Browser
Asetukset
35
35
37
LED Signage Manager
-ohjelmiston käyttäminen
Ohjelmiston asentaminen / asennuksen
poistaminen
Asentaminen
Asennuksen poistaminen
38
38
38
Soitin-toiminto
Soitin
Sisällön tarkasteleminen
Sisällön toistamisen aikana
Käytettävissä oleva valikko
Soitin -sovelluksen kanssa yhteensopivat
tiedostomuodot
39
39
40
40
Ajoita
46
Kloonaa tuote
47
Tunnusasetukset
Laitetunnus
PC-yhteyskaapeli
48
48
48
Videoseinä
Videoseinä
Horizontal x Vertical
Näytön paikka
49
49
49
49
41
2
Sisällysluettelo
Muoto
50
Verkon tila
51
Kuvatila
52
Käynnistys-/sammutusaj.
Käynnistysajastin
Sammutusajastin
Lomien hallinta
53
53
54
54
Laskuri
55
URL-käynnistysohjelma
56
URL-käynnistimen asetukset
57
Palvelimesta yhdistetyn laitteen
hyväksyminen
Kellonajan määrittäminen
58
59
Kuva
Kuvatila
60
Kontrasti / Kirkkaus / Terävyys / Väri / Sävy (V/
P)
61
Värilämpötila
61
Valkotasapaino
2 pistettä
10 pistettä
61
61
61
Gamma
62
Lisäasetukset
62
Dyn. kontrasti
Mustan sävy
Ihonsävy
Vain RGB -tila
Väriavaruus
HDMI UHD Color
62
62
62
62
62
62
LED-kuvan koko
Lähdön tarkkuus
LED-kuvan koko
Resoluutio
Sovita näyttöön
63
63
63
63
63
LED HDR
Käänteinen värisävymääritys
Dynaaminen korostus
Värimääritys
63
63
63
63
Kuvavalinnat
Värisävy
Digitaalinen selkeä kuva
HDMI musta
Elokuvatila
64
64
64
64
64
Palauta kuva
64
Kuvaruutunäyttö
Näytön suojaus
Autom. suojausaika
65
65
Viestin näyttö
Lähdetiedot
Signaaliviestiä ei ole
MDC-viesti
Latauksen tilaviesti
66
66
66
66
66
Kieli
66
Valikon koko
66
Palauta kuvaruutunäyttö
66
Verkko
Verkon tila
67
Avaa verkkoasetukset
Verkkoasetukset
67
68
Palvelimen verkkoaset.
Yhdistä palvelimeen
MagicInfo-tila
Palv. käyttö
FTP-tila
Välityspalvelin
70
70
70
70
70
70
Laitteen nimi
70
3
Sisällysluettelo
Järjestelmä
Helppokäyttöisyys
Valikon läpinäk.
Suuri kontrasti
Suurenna
71
71
71
71
Käynnistä määritys
72
Aika
Kellon asetus
NTP:n asetukset
Kesäaika
Uniajastin
Käynnistysviive
72
72
72
72
72
72
Autom. lähteen vaihto
Autom. lähteen vaihto
Ensisij. lähteen pal.
Ensisijainen lähde
Toissijainen lähde
73
73
73
73
73
Virranhallinta
Automaattinen käynnistys
Maks.virransäästö
Valmiustilan hallinta
Verkon valmiustila
Virtapainike
73
73
73
74
74
74
Ekoratkaisu
Ekotunnistin
Ei sign., v.tila
Aut. sammutus
74
74
74
74
Tuuletin ja lämpötila
75
Tuki
Tuulettimen hallinta
Lämpötilan hallinta
75
75
Syöttölaitteiden hallinta
Näppäimistön kieli
Näppäimistön tyyppi
Syöttökielen pikanäppäin
75
75
75
75
Ohjelmistopäivitys
Päivitä nyt
Autom. päivitys
80
80
80
Samsung-yhteystiedot
80
Toistotapa
75
Palauta kaikki
80
Vaihda PIN
76
Suojaus
Turvalukitus käytössä
Painikkeiden lukitus
USB:n aut. toiston luk.
Etähallinta
76
76
76
76
76
Yleiset
Älykäs suojaus
Anynet+ (HDMI-CEC)
HDMI Hot Plug
Mukautettu logo
Pelitila
Tyhjennä tallennustila
77
77
77
79
79
79
79
Palauta järjestelmä
79
Valokuvien ja videoiden
toistaminen (median toisto)
Lue seuraavat ohjeet, ennen kuin käytät median
toistoa USB-laitteen kanssa
81
USB-laitteen käyttäminen
83
Mediasisällön luettelosivulla olevat
toiminnot
84
Mediasisällön luettelosivun valikkokohteet 85
Valokuvien toiston aikana käytettävissä olevat
painikkeet ja toiminnot
86
Videoiden toiston aikana käytettävissä olevat
painikkeet ja toiminnot
86
4
Sisällysluettelo
Vianmääritysopas
Samsungin asiakaspalvelukeskukseen
tapahtuvan yhteydenoton edellytykset
Laitteen testaaminen
Tarkkuuden ja taajuuden tarkistaminen
Tarkistettavat kohteet
87
87
87
88
Kysymykset ja vastaukset
92
Tekniset tiedot
Yleiset
93
Esiasetetut ajastustilat
96
Liite
Vastuu maksullisesta palvelusta (asiakkaan
kustannukset)
Tuote ei ole viallinen
Laitteen vioittuminen johtuu asiakkaasta
Muuta
100
100
100
100
Lisenssi
101
5
Luku 01
Ennen laitteen käyttöä
Turvallisuusohjeet
Nämä turvallisuusohjeet on tarkoitettu turvallisuutesi varmistamiseen ja aineellisten
vahinkojen estämiseen. Lue nämä ohjeet, jotta varmistat laitteen oikean käytön.
SÄHKÖISKUN VAARA. ÄLÄ AVAA.
Turvallisuusmerkit
Merkki
Nimi
Varoitus
Huomautus
Merkitys
Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa vakaviin
henkilövahinkoihin tai kuolemaan.
Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilö- tai
omaisuusvahinkoihin.
Kielto
ÄLÄ yritä
Ohje
Noudata ohjeita.
HUOMAUTUS
HUOMAUTUS: ÄLÄ IRROTA KANTTA, SILLÄ SIITÄ VOI AIHEUTUA SÄHKÖISKUN VAARA.(TAI
TAKAPANEELIA). LAITTEEN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVISSA OLEVIA OSIA. JÄTÄ
HUOLTOTOIMET PÄTEVÄN HUOLTOHENKILÖN TEHTÄVÄKSI.
Tämä merkki tarkoittaa, että
laitteen sisällä on suurjännitettä.
On vaarallista koskea millään tavoin
tämän laitteen sisäosiin.
AC-jännite: Tähän symboliin liittyvä
nimellisjännite on vaihtovirtajännite.
Tämä merkki tarkoittaa, että laitteen
mukana on tärkeitä käyttö- ja huoltoohjeita.
DC-jännite: Tähän symboliin liittyvä
nimellisjännite on tasavirtajännite.
Luokan II laite: Tämä merkki
tarkoittaa, että laite ei edellytä
maadoitusta.
Vaara. Tutustu käyttöohjeisiin: Tämä
merkki tarkoittaa, että käyttäjän
tulisi tutustua käyttöoppaassa oleviin
turvallisuustietoihin.
6
Sähköturvallisuus
Varoitus
Vaara
Älä irrota virtajohtoa, kun laite on käytössä.
•• Laite voi vahingoittua sähköiskun seurauksena.
Älä käytä viallista virtajohtoa tai pistoketta tai löystynyttä pistorasiaa.
Käytä vain Samsungin toimittamaa virtajohtoa. Älä käytä virtajohtoa muiden laitteiden kanssa.
•• Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
•• Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.
Älä kytke montaa laitetta yhteen pistorasiaan.
•• Ylikuumentuneet pistorasiat voivat aiheuttaa tulipalon.
Älä kosketa virtapistoketta märin käsin. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla sähköisku.
Työnnä virtajohdon pistoke kokonaan paikalleen, jotta se ei irtoa.
•• Epävakaa liitäntä voi aiheuttaa tulipalon.
Kytke virtapistoke maadoitettuun pistorasiaan (koskee vain tyypin 1 eristettyjä laitteita).
Pidä pistorasian ympäristö esteettömänä.
•• Virtajohto on ongelmantapauksessa irrotettava pistorasiasta, jotta laitteen virransyöttö
katkeaa.
•• Huomaa, että ainoastaan kaukosäätimen virtapainiketta käytettäessä laite ei sammu
kokonaan.
Irrota virtajohto pistorasiasta pitelemällä kiinni pistokkeesta.
•• Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
•• Seurauksena voi olla sähköisku tai henkilövahinkoja.
Älä taivuta tai vedä virtajohtoa voimakkaasti. Älä jätä virtajohtoa raskaan esineen alle.
•• Johdon vioittuminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
Älä aseta virtajohtoa tai laitetta lämmönlähteiden lähelle.
•• Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.
Pyyhi virtapistokkeen piikkien tai pistorasian ympärillä oleva pöly kuivalla liinalla.
•• Seurauksena voi olla tulipalo.
7
Asennus
Älä asenna laitetta paikkaan, jossa nuoret lapset pääsevät siihen käsiksi.
•• Laite voi pudota ja vahingoittaa lapsia.
Varoitus
Älä aseta kynttilöitä, hyönteiskarkottimia tai savukkeita laitteen päälle. Älä asenna laitetta
lämmönlähteiden lähelle.
•• Seurauksena voi olla tulipalo.
Jätä seinäkiinnikkeen asentaminen teknikon tehtäväksi.
•• Epäpätevän henkilön suorittama asennus voi johtaa henkilövahinkoihin.
•• Käytä vain hyväksyttyjä kaappeja.
Älä asenna laitetta huonosti tuuletettuihin tiloihin, kuten kirjahyllyyn tai komeroon.
•• Sisäisen lämpötilan kasvaminen voi johtaa tulipaloon.
Ruokaöljy, kuten soijaöljy, voi vahingoittaa laitetta tai muuttaa sen muotoa. Älä asenna laitetta
keittiöön tai keittiön työtason lähelle.
Asennuksen jälkeen on suositeltavaa poistaa kosteus LED Signage -tuotteesta ennen sen
käyttämistä.
•• Tämä auttaa välttämään kosteuden aiheuttamat vahingot ja säilyttämään parhaan
mahdollisen toiminnan.
•• Noudata kosteuden poistossa mukana toimitettavan asennusoppaan ohjeita.
Asennusoppaan voi ladata osoitteesta www.samsung.com/displaysolutions.
Vaara
Asenna laite tuuletuksen varmistamiseksi vähintään 10 cm:n etäisyydelle seinästä.
Älä pudota laitetta siirtämisen aikana.
•• Sisäisen lämpötilan kasvaminen voi johtaa tulipaloon.
•• Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen tai henkilövahinkoja.
Pidä pakkausmuovit poissa lasten ulottuvilta.
Älä aseta laitetta ylösalaisin.
•• Lapset voivat tukehtua.
•• Näyttö voi vioittua.
Älä asenna laitetta epävakaalle tai tärisevälle pinnalle (esimerkiksi epävakaalle hyllylle tai
kaltevalle pinnalle).
Kun asennat laitteen kaappiin tai hyllylle, varmista, että laitteen alareuna on niiden kanssa
samassa tasossa.
•• Laite voi pudota ja vahingoittua ja/tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
•• Laite voi pudota ja vahingoittua ja/tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
•• Laitteen käyttäminen alueella, jolla on voimakasta tärinää, voi vahingoittaa laitetta tai
johtaa tulipaloon.
•• Asenna laite vain oikean kokoisiin kaappeihin tai oikean kokoisille hyllyille.
Älä asenna laitetta ajoneuvoon tai paikkaan, jossa se joutuu alttiiksi pölylle, kosteudelle
(esimerkiksi vesipisaroille), öljylle tai savulle.
•• Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.
Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle äläkä asenna sitä lämmönlähteiden tai kuumien
esineiden, esimerkiksi uunin, läheisyyteen.
•• Tämä voi lyhentää laitteen käyttöikää tai johtaa tulipaloon.
Laske laite varovasti.
•• Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen tai henkilövahinkoja.
Laitteen asentaminen epätavalliseen paikkaan (esimerkiksi paikkaan, jossa on paljon hienoa pölyä,
kemiallisia aineita, äärilämpötiloja tai paljon kosteutta, tai paikkaan, jossa laite toimii jatkuvasti
pitkän aikaa) voi merkittävästi heikentää laitteen suorituskykyä.
•• Ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen, jos haluat asentaa laitteen tällaiseen
paikkaan.
8
Käyttö
Varoitus
Laitteessa on korkea jännite. Älä koskaan pura, korjaa tai muuta laitetta itse.
•• Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.
•• Ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen, jos laite vaatii huoltoa.
Sammuta laite virtakytkimestä ja irrota virtajohto sekä muut kytketyt kaapelit ennen laitteen
siirtämistä.
•• Johdon vioittuminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
Jos laitteesta tulee epätavallista ääntä, palaneen hajua tai savua, irrota virtajohto välittömästi ja
ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.
•• Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Jos laite putoaa tai sen kotelo vahingoittuu, sammuta laite virtakytkimestä ja irrota virtajohto. Ota
sen jälkeen yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.
•• Jatkuva käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
Älä jätä raskaita tai lasten pitämiä esineitä (esimerkiksi leluja tai makeisia) laitteen päälle.
Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto salamoinnin tai ukkosmyrskyn aikana.
•• Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.
Vältä kaasuvuodon tapauksessa laitteen tai virtapistokkeen koskettamista. Tuuleta myös alue
välittömästi.
•• Kipinät voivat aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon.
Älä nosta tai siirrä laitetta vetämällä virtajohdosta tai muista kaapeleista.
•• Johdon vahingoittuminen voi johtaa laitteen vioittumiseen, sähköiskuun tai tulipaloon.
Älä käytä tai säilytä laitteen lähellä tulenarkoja suihkeita tai palavia aineita.
•• Seurauksena voi olla räjähdys tai tulipalo.
Varmista, että pöytäliinat tai verhot eivät tuki tuuletusaukkoja.
•• Sisäisen lämpötilan kasvaminen voi johtaa tulipaloon.
Älä aseta metalliesineitä (esimerkiksi syömäpuikkoja, kolikoita tai hiussolkia) tai herkästi syttyviä
esineitä (esimerkiksi paperia tai tulitikkuja) laitteeseen (esimerkiksi sen tuuletusaukkoihin tai
tulo- ja lähtöportteihin).
•• Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto, jos laitteeseen pääsee vettä tai muita vieraita
esineitä. Ota sen jälkeen yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.
•• Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen, sähköisku tai tulipalo.
Älä aseta nesteitä sisältäviä esineitä (esimerkiksi maljakoita, ruukkuja tai pulloja) tai
metalliesineitä laitteen päälle.
•• Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto, jos laitteeseen pääsee vettä tai muita vieraita
esineitä. Ota sen jälkeen yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.
•• Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen, sähköisku tai tulipalo.
Älä pudota esineitä laitteen päälle tai kohdista siihen iskuja.
•• Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.
Älä siirrä laitetta vetämällä virtajohdosta tai muista kaapeleista.
•• Johdon vahingoittuminen voi johtaa laitteen vioittumiseen, sähköiskuun tai tulipaloon.
9
Vaara
Irrota virtajohto pistorasiasta, jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan (esimerkiksi loman vuoksi).
Älä aseta raskaita esineitä laitteen päälle.
•• Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen tai henkilövahinkoja.
•• Pölyn kertyminen ja kuumeneminen voivat aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai sähkövuotoa.
Valvo, etteivät lapset laita kaukosäätimen paristoa suuhunsa, kun vaihdat pariston. Laita patteri
paikkaan, jossa se ei ole lasten ulottuvilla.
Älä yhdistä verkkolaitteita.
•• Ota heti yhteyttä lääkäriin, jos lapsella on ollut paristo suussa.
•• Muussa tapauksessa seurauksena voi olla tulipalo.
Kun vaihdat pariston, varmista, että asennat sen paikalleen navat oikein päin (+, -).
Poista verkkolaite muovipussista ennen käyttöä.
•• Väärinpäin asennettu paristo saattaa vaurioitua tai aiheuttaa tulipalon, henkilövahinkoja
tai paristosta voi vuotaa laitetta vaurioittavaa nestettä.
•• Muussa tapauksessa seurauksena voi olla tulipalo.
Älä päästä vettä verkkolaitteeseen tai anna laitteen kastua.
•• Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
•• Vältä laitteen käyttöä ulkotiloissa, joissa se voi altistua sateelle tai lumelle.
•• Älä anna verkkolaitteen kastua lattiaa pestäessä.
Älä sijoita verkkolaitetta lämmönlähteiden lähelle.
•• Muussa tapauksessa seurauksena voi olla tulipalo.
Käytä verkkolaitetta hyvin tuuletetulla alueella.
Käytä ainoastaan tuotteelle tarkoitettuja standardiparistoja. Älä käytä uutta ja käytettyä paristoa
samanaikaisesti.
•• Muussa tapauksessa paristo saattaa vaurioitua tai aiheuttaa tulipalon, henkilövahinkoja tai
paristosta voi vuotaa tuotetta vaurioittavaa nestettä.
Paristot (myös ladattavat paristot) on toimitettava kierrätettäviksi, niitä ei saa hävittää tavallisen
jätteen mukana. Kuluttaja on velvollinen toimittamaan käytetyt paristot kierrätettäviksi.
•• Käytetyt paristot voi viedä paikalliseen paristonkeräyspisteeseen tai liikkeeseen, jossa
myydään samantyyppisiä paristoja.
Jos sijoitat verkkolaitteen pystyasentoon niin, että johdon tulopuoli on ylöspäin, vesi tai muut
vieraat aineet voivat päästä verkkolaitteeseen ja aiheuttaa verkkolaitteessa toimintahäiriön.
Akkuja ja paristoja ei saa heittää tuleen.
Varmista, että asetat verkkolaitteen vaaka-asentoon pöydälle tai lattialle.
Puhdistaminen
Näyttö on kirkas. Katso näyttöä riittävän etäisyyden päästä.
Ole varovainen koskettaessasi laitteen etuosan LED-näyttöä. LED-elementit voivat irrota.
•• Näytön jatkuva katsominen läheltä rasittaa silmiä.
Ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen, jos tuote on puhdistettava sisältä (palvelusta
peritään maksu).
•• Katsele näyttöä vähintään suositellun katseluetäisyyden päästä (kuvapisteväli x 3 m).
"" Esimerkki IF015H: 1,5 x 3 m = vähintään 4,5 m:n etäisyys on suositeltava.
Älä käytä ilmankostuttimia tai uuneja laitteen lähellä.
•• Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.
Älä kosketa laitetta, jos siihen on ollut virta kytkettynä pitkään. Laite voi olla kuuma.
Pidä pienet lisätarvikkeet poissa lasten ulottuvilta.
10
Luku 02
Valmistelut
Osat
Etupuoli (SNOW-1703U / SNOW-1703ULD)
"" Osien väri ja muoto voivat olla erilaisia kuin tässä näytettyjen osien. Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
Osat
Kuvaus
HDBT 4, HDBT 3, HDBT 2,
HDBT 1
Näytä tulon HDBT-lähdetila.
LAN
Näytä tulon LAN-lähdetila.
SOURCE STATUS
POWER STATUS
Osat
P
4 : HDBT 4 / 3 : HDBT 3 / 2 : HDBT 2 / 1 : HDBT 1
Näytä tulon lähdetila.
Kuvaus
Kytke tai katkaise laitteen virta.
Suuntaa kaukosäädin LCD-näytön tähän kohtaan.
IR
"" Jos muita näyttölaitteita käytetään samoissa tiloissa kuin
kaukosäädintä, säätimellä saatetaan vahingossa hallita muita
laitteita.
RED : HDMI 1 / GREEN : HDMI 2 / BLUE : DISPLAY PORT
Näytä virtatila.
RED : OFF / GREEN : ON / BLINKING : STANDBY
11
Kääntöpuoli (SNOW-1703U / SNOW-1703ULD)
"" Osien väri ja muoto voivat olla erilaisia kuin tässä näytettyjen osien. Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
Osat
DIGITAL AUDIO OUT(OPTICAL)
Kuvaus
Osat
Liitäntä äänilaitteeseen optisella (digitaalisella) kaapelilla.
"" Tuetut mallit: SNOW-1703ULD
USB ¨
USB-muistilaitteen liitäntä.
RS232C IN
Käytetään huoltotarkoituksiin.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
Liitäntä lähdelaitteeseen HDMI- tai HDMI-DVI-kaapelilla.
DP IN
Liitäntä tietokoneeseen DP-kaapelin avulla
Kuvaus
Tarkoitettu huoltoteknikoille.
SERVICE PORT
"" Tämä portti on tarkoitettu vain huoltoa varten, eikä sillä ole
käyttäjätoimintoja. Älä kytke kaapelia tähän porttiin.
RJ45
Yhdistä verkkoon lähiverkkokaapelilla. (10/100 Mbps)
HDBT OUT 1, HDBT OUT 2,
HDBT OUT 3, HDBT OUT 4
Kytkeminen liitäntäsovittimeen. Jokainen portti voi siirtää Full HD
-signaaleja. Kaikkia neljää porttia on käytettävä UHD-signaalien
siirtämiseen.
DC 19V
Yhdistäminen verkkolaitteeseen
12
Liitäntäsovitinkortti (I/G-kortti)
"" Osien väri ja muoto voivat olla erilaisia kuin tässä näytettyjen osien. Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
ECO SENSOR
Osat
Kuvaus
DATA IN (Reverse)
Kytke viimeisen kaapin DATA OUT -porttiin OCM-kaapelilla.
DATA OUT (Forward)
Kytke ensimmäisen kaapin DATA ÏN -porttiin OCM-kaapelilla.
IR-kaapelin liitäntä ECO SENSOR -porttiin.
Tunnistaa automaattisesti ympäristön kirkkauden ja säätää I/G-korttiin liitetyn kaapin kirkkautta.
Jos haluat poistaa tämän toiminnon käytöstä, määritä Ekotunnistin -asetukseksi Ei käytössä valitsemalla Järjestelmä →
Ekoratkaisu.
ECO SENSOR
"" Mukana toimitetaan on vain yksi ulkoinen IR-kaapeli. Ulkoinen IR-kaapeli toimii useista I/G-korteista vain yhden kanssa.
Vaikka useita I/G-kortteja olisi liitetty, ulkoinen IR-kaapeli toimii vain ylimmän liitetyn I/G-kortin kanssa.
"" Kun olet kytkenyt tai irrottanut kaapelin I/G-kortin ECO SENSOR -portista, käynnistä SNOW-1703ULD uudelleen.
"" Huomaa, että kaappi voi asennuspaikan mukaan olla alttiina valon ja varjon vaihtelulle.
"" ECO SENSOR -toiminto ei ole käytettävissä Live Mode -tilassa.
"" Tuetut mallit: SNOW-1703ULD
HDBT IN
Kytke SNOW-1703U tai SNOW-1703ULD:n HDBT OUT -porttiin HDBT-kaapelilla.
13
Kääntöpuoli (IFH / IFH-D)
"" Osien väri ja muoto voivat olla erilaisia kuin tässä näytettyjen osien. Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
Osat
100-240V~50/60Hz 4.0A
POWER IN
DATA IN
SERVICE
SWITCH
DATA OUT
POWER OUT
Kuvaus
POWER IN
Kytkeminen verkkovirtaan..
DATA IN
Kytke liitäntäsovittimen tai edellisen kaapin DATA OUT -porttiin
videosignaalin vastaanottamista varten..
SERVICE
Tarkoitettu huoltoteknikoille.
SWITCH
Siirtää laitteen tehdastilaan (pidä painettuna 5 sekuntia) tai tehdasasetusten
palautustilaan (pidä painettuna 10 sekuntia).
DATA OUT
Kytkeminen seuraavan kaapin DATA IN -porttiin.
POWER OUT
Virtakaapelin kytkeminen seuraavaan kaappiin verkkovirran syöttämistä
varten.
14
Kääntöpuoli (IFJ)
"" Osien väri ja muoto voivat olla erilaisia kuin tässä näytettyjen osien. Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
SERVICE
DATA OUT
SWITCH
SERVICE
POWER OUT
100-240V
50/60Hz 4.0A
Osat
POWER IN
SERVICE
SWITCH
SERVICE
DATA IN
Kuvaus
SERVICE
Tarkoitettu huoltoteknikoille.
DATA OUT
Kytkeminen seuraavan kaapin DATA IN -porttiin.
SWITCH
Siirtää laitteen tehdastilaan (pidä painettuna 5 sekuntia) tai
tehdasasetusten palautustilaan (pidä painettuna 10 sekuntia).
POWER OUT
Virtakaapelin kytkeminen seuraavaan kaappiin verkkovirran syöttämistä
varten.
DATA IN
Kytke liitäntäsovittimen tai edellisen kaapin DATA OUT -porttiin
videosignaalin vastaanottamista varten..
POWER IN
Kytkeminen verkkovirtaan..
15
Kaukosäädin
"" Jos muita näyttölaitteita käytetään samoissa tiloissa kuin kaukosäädintä, säätimellä saatetaan vahingossa hallita muita laitteita.
"" Laite ei tue alla olevassa kuvassa olevaa painiketta, jolla ei ole kuvausta.
"" FREEZE toimintoa voi käyttää vain Lähde.
Käynnistä laite.
Katkaise laitteen virta.
Numeropainikkeet
Syötä salasana näyttövalikossa.
Pysäytä kuva.
"" Kaukosäätimen painikkeiden
toiminnot saattavat olla erilaisia
eri laitteissa.
Sammuta vain näyttö. Käynnistä näyttö
uudelleen painamalla uudelleen.
Vaihda syöttölähdettä.
Näytä tai piilota kuvaruutuvalikko tai palaa
edelliseen valikkoon.
Soitin -toiminnon käynnistyspainike.
16
Valitse usein käyttämiäsi toimintoja nopeasti.
Näytä nykyisen tulolähteen tiedot.
Siirry ylempään, alempaan, vasemman- tai
oikeanpuoleiseen valikkoon tai säädä jonkin
valikon kohdan asetuksia.
Vahvista valikon valinta.
Palaa edelliseen valikkoon.
Poistu esillä olevasta valikosta.
A: Valitse haluamasi näyttötila: normaalitila tai
Live Mode.
Käytetään multimediatilassa.
"" Ennen siirtymistä Live Mode -tilaan määritä
Lähde-asetukseksi HDMI 1, HDMI 2 tai
DisplayPort.
"" Live Mode on suositeltava urheilutapahtumissa,
konserteissa ja muissa suorissa lähetyksissä.
POWER ON / POWER OFF
Kytke tai katkaise Smart Signage -laitteen
virta.
SOURCE
Näytä tai valitse Smart Signage -laitteeseen
liitetty ulkoinen laite.
"" Huomaa, että tuote käynnistyy uudelleen,
kun näyttötila vaihdetaan.
"" Live Mode -tilassa vain jotkin valikot
ovat tuettuja. Määritä muut asetukset
normaalitilassa.
Live Mode -tilassa tuetut valikot: Kontrasti,
Kirkkaus, Terävyys, Värilämpötila,
Valkotasapaino (R-Gain / G-Gain / B-Gain),
HDMI musta, Palauta kuva
B: Valitse manuaalisesti tulolähteeksi joko HDMI 1.
C: Valitse manuaalisesti tulolähteeksi joko HDMI 2.
Paristojen asettaminen kaukosäätimeen
D: Valitse manuaalisesti tulolähteeksi joko DisplayPort.
"" Kaukosäätimen painikkeiden
toiminnot saattavat olla erilaisia
eri laitteissa.
Suuntaa kaukosäädin laitteen etuosassa
olevaa tunnistinta kohti ja suorita
haluamasi toiminto painamalla sitä
vastaavaa kaukosäätimen painiketta.
"" Jos muita näyttölaitteita käytetään
samoissa tiloissa kuin kaukosäädintä,
säätimellä saatetaan vahingossa
hallita muita laitteita.
Käytä kaukosäädintä 7–10 metrin
etäisyydellä laitteessa olevasta anturista
ja pidä säädintä enintään 30° asteen
kulmassa vasempaan tai oikeaan.
"" Pidä käytetyt paristot poissa lasten
ulottuvilta ja kierrätä ne.
"" Älä käytä uutta ja vanhaa paristoa
samanaikaisesti. Vaihda molemmat
paristot yhtä aikaa.
"" Irrota paristot, jos kaukosäädintä ei
käytetä pitkään aikaan.
17
Kaukosäädin (vain malli SNOW-1703U /
SNOW-1703ULD)
•• Nastojen järjestys
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
6 7 8 9
9 8 7 6
Kaapelien liitäntä
RS232C-kaapeli
Liitäntä
RS232C (9 nastaa)
Nasta
TxD (nro.2), RxD (nro.3), GND (nro.5)
Bittinopeus
9600 bps
Databitit
<Uros>
<Naaras>
Nasta
Signaali
Nasta
Signaali
8 bittiä
1
Kantoaallon tunnistus
6
Tietojoukon käyttöönotto
Pariteetti
Ei mitään
2
Saapuvat tiedot
7
Lähetä pyyntö
Loppubitti
1 bittiä
3
Lähetetyt tiedot
8
Valmis lähetykseen
Vuonohjaus
Ei mitään
4
Päätelaitteen käyttöönotto
9
Soiton ilmaisu
Enimmäispituus
15 m (vain päällystetty tyyppi)
5
Signaalimaa
18
Lähiverkkokaapeli
•• RS232C-kaapeli
Liitin: 9-nastainen D-Sub-stereokaapeli
•• Nastojen järjestys
6
3
2
1
1
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
9
-P1-
5
-P1-
Uros
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
3
----------
1
Tx
STEREO-
Tx
2
----------
2
Rx
LIITIN
Gnd
5
----------
3
Gnd
(ø3,5)
Nastan nro
Vakioväri
Signaali
1
Valkoinen ja oranssi
TX+
2
Oranssi
TX-
3
Valkoinen ja vihreä
RX+
4
Sininen
NC
5
Valkoinen ja sininen
NC
6
Vihreä
RX-
7
Valkoinen ja ruskea
NC
8
Ruskea
NC
19
Ristiinkytketty lähiverkkokaapeli (PC – PC)
•• Liitin : RJ45
Suoraan kytketty lähiverkkokaapeli (PC – HUB)
HUB
RJ45
RJ45
P2
RJ45
P1
P2
P1
P1
P2
Signaali
P1
P2
Signaali
TX+
1
↔
1
TX+
TX-
2
↔
2
TX-
RX+
3
↔
3
RX+
RX-
6
↔
6
RX-
Signaali
P1
P2
Signaali
TX+
1
↔
3
RX+
TX-
2
↔
6
RX-
RX+
3
↔
1
TX+
RX-
6
↔
2
TX-
20
Liitännät
•• Liitäntä 1
"" Varmista, että kytket RS232C (IN)-sovittimen tuotteen RS232C IN -porttiin.
IFH
RS232C IN
IFJ
HDBT OUT
HDBT IN
DATA OUT (Forward)
DATA IN
DATA OUT
DATA IN
HDBT OUT
HDBT IN
DATA OUT (Forward)
DATA IN
DATA OUT
DATA IN
RS232C IN
HDBT OUT
HDBT IN
DATA OUT (Forward)
DATA IN
DATA OUT
DATA IN
IFH-D
RS232C IN
21
•• Liitäntä 2
IFH
RJ45
IFJ
HDBT OUT
HDBT IN
DATA OUT (Forward)
DATA IN
DATA OUT
DATA IN
HDBT OUT
HDBT IN
DATA OUT (Forward)
DATA IN
DATA OUT
DATA IN
RJ45
HDBT OUT
HDBT IN
DATA OUT (Forward)
DATA IN
DATA OUT
DATA IN
IFH-D
RJ45
22
Ohjauskoodit
Esim. Virta päällä ja ID=0
Ohjausobjektin tilan tarkastelu (hae-hallintakomento)
Etuliite
Komento
0xAA
Komentotyyppi
ID
Tietojen pituus
0
Tarkistussumma
Komento
0xAA
Komentotyyppi
ID
Komento
0xAA
0x11
Etuliite
Komento
0xAA
0x11
ID
ID
Tietojen pituus
Tieto 1
1
"Power"
Tietojen pituus
Tieto 1
1
1
Tarkistussumma
12
•• Voit hallita kaikkia sarjakaapelilla kytkettyjä laitteita niiden ID-tiedoista huolimatta
samanaikaisesti, jos asetat ID:n arvoksi "0xFE" ja lähetät komennot. Kaikki laitteet
suorittavat komennot, mutta ACK ei vastaa.
Hallinta (aseta-hallintakomento)
Etuliite
Etuliite
Tietojen pituus
Tiedot
1
Arvo
Tarkistussumma
Komento
Nro
Komentotyyppi
Komento
Arvoalue
1
Virranhallinta
0x11
0–1
2
Tulolähteen hallinta
0x14
-
3
Näyttötilan hallinta
0x18
-
4
Turvalukko
0x5D
0–1
•• Kaikki tiedonsiirto tapahtuu heksadesimaalimuodossa. Tarkistussumma lasketaan
laskemalla kaikki muut arvot paitsi etuliite yhteen. Jos tarkistussummassa on enemmän
kuin kaksi numeroa, kuten ohessa (11 + FF + 01 + 01 = 112), ensimmäinen numero poistetaan.
23
Virranhallinta
Tulolähteen hallinta
•• Toiminto
Tuotteen voi laittaa päälle ja pois päältä tietokoneen kautta.
•• Toiminto
Tuotteen tulolähteen voi vaihtaa tietokoneen kautta.
•• Virran tilan näyttäminen (hae virta päällä / pois päältä -tila)
•• Tulolähteen tilan tarkastelu (hae tulolähteen tila)
Etuliite
Komento
0xAA
0x11
Tietojen pituus
ID
0
Tarkistussumma
•• Virran asettaminen päälle tai pois päältä (aseta virta päälle / pois päältä)
Etuliite
Komento
0xAA
0x11
ID
Tietojen pituus
Tiedot
1
"Power"
Tarkistussumma
0: Virta pois päältä
•• Ack
0xAA
0xFF
ID
Tietojen pituus Ack/Nak
3
0xAA
0x14
'Ã'
r-CMD
Arvo1
0x11
"Power"
Tarkistussumma
"Power": Tuotteeseen asetettava virtakoodi.
Etuliite
Komento
0xAA
0x14
Komento
0xAA
0xFF
ID
ID
0x0C
Tulolähde
0x21
HDMI1
0x23
HDMI2
0x25
DISPLAY PORT
0x60
MagicInfo
0x63
•• Nak
Etuliite
ID
Tietojen pituus
0
Tarkistussumma
Tietojen pituus
Tiedot
1
"Input Source"
Tarkistussumma
"Input Source": Televisioon tai tuotteeseen asetettava tulolähdekoodi.
1: Virta päällä
Komento
Komento
•• Tulolähteen asettaminen (aseta tulolähde)
"Power": Tuotteeseen asetettava virtakoodi.
Etuliite
Etuliite
Tietojen pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"N"
0x11
"ERR"
"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.
0x65
Tarkistussumma
Tukee tällä hetkellä vain tulolähteen tilan lukemista.
URL-käynnistysohjelma Toimii vain URL-käynnistysohjelmain kanssa.
Web Browser
"" Tämä malli ei tue kohteita HDMI1 ja HDMI2.
"" MagicInfo on käytettävissä vain niissä malleissa, joissa on MagicInfo-toiminto.
24
Turvalukko
•• Ack
Etuliite
Komento
ID
0xAA
0xFF
Tietojen
pituus
Ack/Nak
3
'Ã'
r-CMD
Arvo1
0x14
"Input
Source"
Tarkistussumma
Tämä komento on käytettävissä riippumatta siitä, onko virta päällä vai ei.
•• Turvalukon tilan tarkastelu (hae turvalukon tila)
"Input Source": Televisioon tai tuotteeseen asetettava tulolähdekoodi.
•• Nak
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tietojen pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"N"
0x14
"ERR"
"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.
•• Toiminto
Tuotteen Turvalukitus käytössä-toiminnon voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä
tietokoneen avulla.
Tarkistussumma
Etuliite
Komento
0xAA
0x5D
Tietojen pituus
ID
0
Tarkistussumma
•• Turvalukon ottaminen käyttöön tai pois käytöstä (aseta turvalukko käyttöön / pois
käytöstä)
Etuliite
Komento
0xAA
0x5D
ID
Tietojen pituus
Tiedot
1
"Safety Lock"
Tarkistussumma
"Safety Lock": Tuotteeseen asetettava turvalukkokoodi
1: Päällä
0: Pois päältä
•• Ack
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tietojen
pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
'Ã'
0x5D
"Safety Lock"
Tarkistussumma
"Safety Lock": Tuotteeseen asetettava turvalukkokoodi
•• Nak
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tietojen
pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"N"
0x5D
"ERR"
Tarkistussumma
"ERR": Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.
25
Luku 03
Laitteiden kytkeminen ja käyttäminen
Ennen kytkemistä
Muistettava ennen kytkentää
"" Ennen kuin kytket lähdelaitteen, lue sen mukana tuleva käyttöopas.
Eri lähdelaitteissa voi olla eri määrä liitäntöjä ja ne voivat sijaita eri paikoissa.
"" Älä kytke virtajohtoa seinään, ennen kuin kaikki muut kytkennät on tehty.
Virtajohdon kytkeminen muita kytkentöjä tehtäessä voi vaurioittaa laitetta.
"" Tarkista kytkettävän laitteen takaosasta, millaisia liitäntöjä laitteessa on.
Kytkeminen tietokoneeseen
•• Älä kytke virtajohtoa, ennen kuin olet kytkenyt kaikki muut kaapelit.
Varmista, että kytket lähdelaitteen ennen virtajohdon kytkemistä.
•• Tietokoneen voi kytkeä laitteeseen monella eri tavalla.
Valitse käyttämällesi tietokoneelle sopiva kytkentätapa.
"" Kytkentään käytettävät osat voivat olla erilaisia eri laitteissa.
Kytkeminen HDMI-kaapelilla
HDMI IN 1, HDMI IN 2
26
Kytkeminen HDMI-DVI-kaapelilla
HDMI IN 1, HDMI IN 2
Kytkeminen DP-kaapelilla
DP IN
•• DP:n käyttöä koskevat varoitukset
"" Valmiustilan virtakapasiteetin lisäämiseksi laite lopettaa DP-tiedonsiirron, kun se
sammutetaan tai siirretään virransäästötilaan.
Jos laite on kahden näytön tilassa ja se sammutetaan tai se siirtyy virransäästötilaan,
näytön asetuksia ei ehkä päivitetä. Tällöin näytön kuva ei ehkä näy oikein.
Aseta ongelman ilmetessä Maks.virransäästö -asetukseksi Ei käytössä ennen laitteen käyttöä.
"" Jotkin DP-standardin kanssa yhteensopimattomat näytönohjaimet voivat estää
Windowsin käynnistys- tai BIOS-näytön näkymisen, kun laite on virransäästötilassa.
Varmista tällöin, että käynnistät laitteen ennen tietokoneen käynnistämistä.
"" Laitteen (DP IN) -liitäntä ja laitteen mukana toimitettu DP-kaapeli ovat VESAstandardien mukaisia. Muun kuin VESA-standardin mukaisen DP-kaapelin käyttäminen
voi aiheuttaa laitteessa toimintahäiriön. Samsung Electronics ei vastaa mistään
standardin vastaisten kaapeleiden käytön aiheuttamista ongelmista.
Varmista, että käytät VESA-standardien mukaista DP-kaapelia.
27
Kytkeminen videolaitteeseen
Kytkeminen HDMI-kaapelilla
•• Älä kytke virtajohtoa, ennen kuin olet kytkenyt kaikki muut kaapelit.
Varmista, että kytket lähdelaitteen ennen virtajohdon kytkemistä.
HDMI-kaapelilla tai HDMI–DVI-kaapelilla
•• Voit kytkeä laitteeseen videolaitteen tähän tarkoitukseen varatulla johdolla.
"" Kytkentään käytettävät osat voivat olla erilaisia eri laitteissa.
"" Vaihda lähde painamalla kaukosäätimen SOURCE-painiketta.
Kytkeminen HDMI-DVI-kaapelilla
•• Kuvan ja äänen laatu on parempi, kun tuote kytketään digitaaliseen laitteeseen HDMI-kaapelilla.
•• Jos laite on kytketty ulkoiseen laitteeseen, joka on yhteensopiva vanhemman HDMI-version
kanssa, laite ei ehkä näytä värejä oikein. Näyttökuva voi myös olla tyhjä.
Kysy tällaisessa tilanteessa ulkoisen laitteen valmistajalta HDMI-versio ja pyydä päivitystä,
jos versio on vanhentunut.
•• Muista käyttää HDMI-kaapelia, jonka paksuus on enintään 14 mm.
•• Muista ostaa sertifioitu HDMI-kaapeli. Muutoin kuva ei ehkä näy tai yhteysvirhe saattaa ilmetä.
•• Tavallista nopeaa HDMI-kaapelia tai Ethernet-toiminnolla varustettua kaapelia suositellaan.
Tämä tuote ei tue Ethernet-toimintoa HDMI:n kautta.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
HDMI IN 1, HDMI IN 2
28
Lähiverkkokaapelin kytkeminen
"" Kytkentään käytettävät osat voivat olla erilaisia eri laitteissa.
SNOW-1703U / SNOW-1703ULD:n
asennuksen varotoimia
Älä asenna tuotteen kyljelleen tai ylösalaisin.
Jos asennat tuotteita päällekkäin, jätä niiden väliin tilaa vähintään 10 mm.
RJ45
Jos asennat tuotteen seinälle, jätä tuotteen ylä- ja alapuolelle sekä vasemmalle ja oikealle
puolelle vähintään 10 mm tilaa. Samoin jätä seinän ja tuotteen takaosan porttien väliin
vähintään 50 mm tilaa kaapelien liittämistä varten.
Varmista, ettei laitetelineen sisäinen lämpötila ylitä 35 astetta.
Kun asennat tuotteen, älä peitä yläosan tuuletusaukkoa, jotta laite ei ylikuumene.
•• Käytä laitteiden liittämisessä CAT 6 (*STP-tyyppi) -kaapelia tai uudempaa kaapelityyppiä.
*STP: Shielded Twisted Pair
"" Kytke keskittimeen tai reitittimeen, joka tukee DHCP-toimintoa.
Ilmanvaihtoaukko
29
Kaappien asentaminen
IFH-D
Asenna kaappi käyttämällä valmistajan toimittamaa kehikkosarjaa.
Katso lisätietoja kehikkosarjan asentamisesta sen mukana toimitetusta käyttöoppaasta.
Samsung Electronics ei ole vastuussa mistään tuotteelle tai käyttäjille aiheutuvista vahingoista,
joita voi syntyä, jos käyttäjät asentavat tuotteen itse.
"" Osien väri ja muoto voivat olla erilaisia kuin tässä näytettyjen osien. Teknisiä ominaisuuksia
voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
Suojakiinnikkeiden irrottaminen
IFH
IFJ
30
LO
CK
LO
CK
K
LO
C
LO
CK
UN
2
6
LO
CK
5
LO
CK
UN
LO
CK
LO
CK
1
LO
CK
UN
IFH
1
2
LO
CK
LO
CK
UN
UN
LO
CK
UN
LO
CK
Kotelomoduulin vaihtaminen
IFH-D
IFJ
5
6
3
3
7
4
4
8
1
5
2
6
3
4
31
Kaappien käsittelyn varotoimia
Kaappien asennuksen rajoituksia
[Varoitus ulkoisten iskujen estämisestä ja tuotteen
pudottamisesta]
Yksi SNOW-1703U tai SNOW-1703ULD tukee enintään UHD-tarkkuutta, koska siinä on neljä
sisäistä HDBT OUT -porttia.
Kun olet irrottanut suojakiinnikkeet, suojaa tuote
ulkoisilta iskuilta ja tärinältä. Varmista, ettei tuote
pääse putoamaan miltään korkeudelta.
Enintään 224 kaappia voidaan liittää 1 HDBT OUT -porttiin.
Varmista, että tuote on suojattuna tärinältä ja
ulkoisilta iskuilta, kun se on vaaka-asennossa lattialla.
[Varoitus kulmien vahingoittumisen estämisestä]
Varmista, etteivät kaapin kulmat vahingoitu.
"" IF085H-DL ei tue UHD-tarkkuutta.
Kaapin asennusohjeet tarkkuuden mukaan
Tarkkuus
3840 x
2160
1960 x
1092
1920 x
1080
1920 x
1440
1200 x
1080
800 x
600
IF015H
12 x 6
-
6x3
-
-
-
IF020H
16 x 8
-
8x4
-
-
-
IF025H
20 x 10
-
10 x 5
-
-
-
IF025H-D
-
-
-
10 x 5
-
-
32 x 12
-
16 x 6
-
10 x 6
-
48 x 18
-
24 x 9
-
-
10 x 5
IF085H-DL
-
35 x 13
-
-
-
-
IF012J
6x6
-
3x3
-
-
-
IF040H-D,
IF040H-DL
IF060H-D,
Kun olet irrottanut suojakiinnikkeet, älä aseta tuotetta
lattialle LED-valot alaspäin.
[Varoitus LED-valoja vahingoittavasta staattisesta
sähköstä]
IF060H-DL
Jos haluat käyttää tarkkuuksia, jotka ovat suurempia kuin UHD, sinun on lisättävä kokoonpanoon
SNOW-1703U tai SNOW-1703ULD-laitteita.
Älä kosketa tuotetta ilman antistaattisia käsineitä.
32
Kytkeminen kaappeihin
Suositeltava laitemäärä eri tulojännitteisiin
kytkettäessä
"" Kytke SNOW-1703U tai SNOW-1703ULD ulkoiseen laitteeseen ja kytke se sitten IFH-, IFH-Dja IFJ-laitteeseen.
IFJ tukee vain mallia SNOW-1703ULD.
"" Kytkentään käytettävät osat voivat olla erilaisia eri laitteissa.
Samsung Electronics ei vastaa mistään ongelmista, jotka aiheutuvat siitä, että kytkettävien
laitteiden suositeltu enimmäismäärä ylitetään.
•• Älä kytke virtajohtoa, ennen kuin olet kytkenyt kaikki muut kaapelit.
Varmista, että kytket lähdelaitteen ennen virtajohdon kytkemistä.
•• Kytke I/G-kortti kaappeihin, ennen kuin kytket virran kaappeihin.
•• Yksi SNOW-1703U tai SNOW-1703ULD tukee vain yhtä LED-kaappityyppiä. Älä kytke
erityyppisiä LED-kaappeja.
"" Muun tyyppisten kaappien kytkeminen voi johtaa epänormaaliin kuvanlaatuun.
•• Kun olet kytkenyt HDBT-kaapelin, kytke OCM-kaapelit seuraavassa järjestyksessä:
SNOW-1703U /
SNOW-1703ULD
HDBT OUT
Ensimmäinen kaappi
I/G-kortti
HDBT IN
DATA IN (Reverse)
DATA OUT (Forward)
DATA IN
DATA OUT
Jos tuotteiden suositeltu enimmäismäärä ylitetään, mahdollisesti syntyvä ylijännite voi
laukaista tuotteen virtapiirin katkaisimen tai vahingoittaa tuotetta.Varmista, ettei laitteiden
määrä ylitä suositeltua enimmäismäärää.
Viimeinen kaappi
DATA IN
Mallin nimi
Käyttöjännite
Suositeltu kytkentöjen
enimmäismäärä
IFH (IF015H / IF020H)
110 V
Enintään 3 kaappia
IFH-D (IF025H-D / IF040H-D / IF040H-DL /
IF060H-D / IF060H-DL / IF085H-DL)
220 V
Enintään 4 kaappia
110 V
Enintään 4 kaappia
220 V
Enintään 8 kaappia
110 V
Enintään 2 kaappia
220 V
Enintään 4 kaappia
IFH (IF025H)
DATA OUT
IFJ (IF012J)
Esimerkki IFH-D
Ensimmäinen kaappi
Kaapelien kytkeminen vikasietoisuutta varten
•• Käytä laitteiden liittämisessä CAT 6 (*STP-tyyppi) -kaapelia tai uudempaa kaapelityyppiä.
*STP: Shielded Twisted Pair
"" Varmista, että HDBT-kaapelin pituus on 15 m–100 m.
POWER IN
POWER OUT
Toinen kaappi
POWER IN
POWER OUT
Viimeinen kaappi
POWER IN
POWER OUT
Älä käytä
"" Jos käytät kaapelia, jonka pituus ei ole määritetyllä välillä, signaalin laatu voi olla epävakaa.
•• Käytä HDBaseT-sivustossa (http://hdbaset.org/hdbaset-recommended-cables) suositeltuja
lähiverkkokaapeleita.
"" Jos käytetään muita kuin suositeltuja lähiverkkokaapeleita, HDBT-signaalit voivat olla
epävakaita.
33
Tulolähteen vaihtaminen
Voit valita eri lähteitä ja muuttaa lähdelaitteiden nimiä kohdassa Lähde.
Voit tuoda laitteeseen kytketyn lähdelaitteen näytön näkyviin. Tuo valitsemasi lähteen näyttö näkyviin valitsemalla
lähdeluettelosta jokin lähde.
"" Syöttölähteen voi myös vaihtaa kaukosäätimen SOURCE-painikkeella.
Lähde
"" Näyttö ei välttämättä näy oikein, jos valitset väärän lähteen sille lähdelaitteelle, johon haluat siirtyä.
sSOURCE → Lähde
Muokkaa
Lähde
sSOURCE → Lähde → u → Muokkaa → E
Muokkaa liitetyn ulkoisen laitteen nimeä ja laitetyyppiä.
MagicInfo S
Web Browser
HDMI 1
"" Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
HDMI 2
DisplayPort
•• Luettelo voi sisältää seuraavia lähdelaitteita. Luettelossa olevat lähdelaitteet määräytyvät valitun lähteen
mukaan.
HDMI 1 / HDMI 2 / DisplayPort / Kaapelivastaanotin / Pelikonsoli / PC / Blu-ray-soitin
•• Seuraavia lähteitä ei voi muokata.
MagicInfo S / URL-käynnistysohjelma / Web Browser
Tiedot
INFO
Valitun ulkoisen laitteen yksityiskohtaisten tietojen tarkasteleminen.
34
Web Browser
Asetukset
sSOURCE → Lähde → Web Browser → u → Asetukset → E
sSOURCE → Lähde → Web Browser → E
Yleiset
Piilota välilehdet ja työkalurivi automaattisesti
Jos selaimen välilehtiä, valikkoa tai työkaluriviä ei käytetä tietyn ajan kuluessa, ne katoavat automaattisesti
näkyvistä. Jos haluat tuoda ne uudelleen näkyviin, siirrä osoitin tai kohdistus näytön yläreunaan.
•• Käytä / Älä käytä
Web Browser
Ponnahdusikkunoiden esto
Tee selailusta miellyttävämpää estämällä ponnahdusikkunat.
•• Käytä / Älä käytä
Palauta asetukset
"" Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
"" Liitä lähiverkkokaapeli, jos haluat käyttää laitteesta Internetiä samaan tapaan kuin
tietokoneesta.
Kaikki mukautetut selainasetukset palautetaan oletusarvoihinsa. Tämä ei vaikuta kirjanmerkkeihin eikä historiaan.
Hakukone
Jos annat hakusanan URL-osoitteen/hakusanan syöttökenttään, selain avaa Hakutulokset-sivun.
Valitse hakuohjelma, jota haluat käyttää.
•• Google/Bing
35
Tietosuoja ja suojaus
Estetyt sivut
Suojaustila
Estetyt sivut
Paranna selaimen käytön turvallisuutta määrittämällä käyttöön varoitukset turvattomista
sivuista tai estämällä pääsy niille.
Estä pääsy estettyjen sivujen luettelossa oleville sivuille.
Tämä voi hidastaa selainta.
•• Käytä / Älä käytä
Yksityinen selaus
Kun Yksityinen selaus on käytössä, selaushistoriaa ei tallenneta.
•• Käytä / Älä käytä
Do Not Track
Pyydä, etteivät verkkosivustot seuraa sinua.
•• Käytä / Älä käytä
JavaScript
Salli kaikkien sivustojen suorittaa JavaScript-koodia selailukokemuksen parantamista varten.
•• Käytä / Älä käytä
Tyhjennä historia
Tyhjennä koko selaushistoriasi.
Poista selaustiedot
•• Käytä / Älä käytä
Estettyjen sivujen luettelo
Estä tietyt sivut tai poista niiden esto.
•• Lisää
Hyväksytyt sivut
Hyväksytyt sivut
Salli pääsy vain hyväksymillesi sivuille.
•• Käytä / Älä käytä
Hyväksyttyjen sivujen salasana
Määritä salasana hyväksyttyjen sivujen hallintaa varten.
•• Aseta salasana
Hyväksyttyjen sivujen luettelo
Hyväksy tietyt sivut tai poista ne Hyväksytyt sivut -luettelosta.
•• Lisää
Poista kaikki selaustiedot, kuten evästeet sekä välimuistiin tallennetut kuvat ja tiedot.
Tämä ei vaikuta kirjanmerkkeihin eikä historiaan.
36
Koodaus
Koodaus
Valitse koodausmenetelmä verkkosivuja varten. Nykyinen asetus on Automaattinen.
•• Automaattinen / Manuaalinen (nykyinen : Unicode)
Päivitysasetukset
sSOURCE → Lähde → Web Browser → u → Päivitysasetukset → E
Päivitysaikaväli
Määritä aika, jonka selain odottaa ennen palaamista aloitussivulle.
Tietoja
•• Ei käytössä / 5 min / 10 min / 15 min / 30 min
Näytä selaimen nykyinen versio.
Zoom
Aseta zoomausasteikko, jota käytetään verkkoselaimen näytön päivityksessä.
•• 50% / 75% / 100% / 125% / 150% / 200% / 300%
Kotisivu
Aseta verkkosivusto näyttämään, milloin verkkoselaimen näyttö päivitetään.
•• Samsung-näyttö / Muunneltu
Muunneltu
Anna aloitussivuksi määritettävä URL-osoite.
•• Anna URL-osoite
"" Käytettävissä vain silloin, kun Kotisivu -asetuksena on Muunneltu.
37
Luku 04
LED Signage Manager -ohjelmiston käyttäminen
LED Signage Manager -ohjelmiston avulla voit hallita useita näyttölaitteita helposti tietokoneesta.
Kun olet asentanut LED Signage Manager -ohjelmiston, saat lisätietoja ohjelmiston käytöstä sen ohjetoiminnolla. LED Signage Manager -ohjelmisto on saatavissa web-sivustosta.
"" Näytönohjain, emolevy ja verkkoympäristö voivat vaikuttaa LED Signage Manager
-ohjelmiston asennusprosessiin.
Asennuksen poistaminen
"" Varmista, että Windows 7 tai uudempi ja Microsoft .NET Framework 4.5 on asennettu
tietokoneeseen, ennen kuin asennat LED Signage Manager -ohjelmiston.
Jos ohjelmistossa ilmenee ongelma, poista ohjelmiston asennus noudattamalla seuraavia
ohjeita.
"" Asennuksen poistoprosessi voi vaihdella tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan. Tässä
käyttöoppaassa oletetaan, että käyttöjärjestelmä on Windows 7.
Ohjelmiston asentaminen / asennuksen
poistaminen
1 Valitse Käynnistä > Ohjauspaneelil > Ohjelmat ja toiminnot.
2 Valitse luettelosta LED Signage Manager ja napsauta Poista asennus.
3 Kun asennuksen poiston vahvistusikkuna on näkyvissä, napsauta Yes.
4 Kun asennuksen poisto on valmis, napsauta Finish.
Asentaminen
1 Suorita LED Signage Manager -asennustiedosto.
2 Kun asennusikkuna näkyvissä, lue ohjeet ja napsauta Next.
3 Hyväksy käyttöoikeussopimus ja napsauta Yes.
4 Määritä asennuskansio ja napsauta Next.
–– Jos asennuskansiota ei määritetä, ohjelmisto asennetaan oletuskansioon.
5 Varmista, että käyttäjätiedot ja asennuskansio on oikein määritetty. Valitse Next.
6 Kun asennus on valmis, napsauta Finish.
–– Jos haluat käynnistää LSM-ohjelmiston heti, valitse Launch LED Signage Manager
-valintaruutu.
–– Kun ohjelmisto on asennettu, työpöydälle luodaan pikakuvake.
–– Tietokoneen käyttöjärjestelmä ja tuotteen ominaisuudet voivat aiheuttaa sen, ettei
pikakuvaketta tule näkyviin. Jos kuvake ei ilmesty näytölle, paina F5-painiketta.
38
Luku 05
Soitin-toiminto
Käytettävissä kaukosäätimen
-painikkeella.
Soitin
Nro
1
→ Soitin → E
Used
199.33 MB
Sisäinen muisti
1
Suodatusper.: Kaikki
5
Valitse sisäinen tai ulkoinen muisti.
Toista palvelimella määritettyjä sisältöjä, malleja ja aikatauluja.
Toista erilaista sisältöä, kuten ajoitettuja kanavia, malleja tai tiedostoja.
Soitin
Kuvaus
Available
4.26 GB(95%)
2
Valinnat
•• Soitin -näytössä voit nähdä, onko palvelin yhdistetty (hyväksytty). Jos haluat
tarkistaa, onko palvelin yhdistetty, kun Verkkokanava on käynnissä, paina
kaukosäätimen INFO-painiketta.
1 Valitse Soitin- näytöstä Verkkokanava. Näyttöön tulee Ei kanavaa. -viesti, jos
Verkkokanava -kohdassa ei ole määritetty kanavia.
6
2 Verkkokanava suoritetaan.
Ei kanavaa.
2
3
Toista palvelimeen tallennettua sisältöä.
4
Toista sisäiseen muistiin tallennettu malli.
5
Valitse haluamasi sisältöluettelon hakuehdoksi sisältötyyppi.
6
Määritä Soitin-sovelluksen eri asetukset.
Verkkokanava
3
Verkkotiedosto
4
Omat mallit
Sisällön tarkasteleminen
1 Valitse sisäinen tai ulkoinen muisti. Valittuun muistiin tallennetut tiedostot tulevat
näkyviin.
"" Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
"" Jos haluat käyttää Soitin-toimintoa, valitse Järjestelmä-kohdassa Toistotapa -asetukseksi MagicInfo.
2 Valitse haluamasi tiedosto. Sisältö tulee näyttöön. (Lisätietoja yhteensopivista
tiedostomuodoista on kohdassa ”Player-sovelluksen kanssa yhteensopivat
tiedostomuodot”.)
39
Sisällön toistamisen aikana
Käytettävissä oleva valikko
Paina kaukosäätimen TOOLS-painiketta sisällön toiston aikana ja määritä asetukset.
Kaukosäätimen ohjauspainikkeet
Voit toistaa soittolistalla olevaa sisältöä, keskeyttää toiston tai siirtyä sisällöstä toiseen
kaukosäätimen painikkeilla.
Painike
Toiminto
TOOLS
Tuo näkyviin valikkopalkin.
INFO
Tuo näkyviin sisällön tiedot.
►
Siirtää seuraavaan tiedostoon tai seuraavalle sivulle.
◄
Siirtää edelliseen tiedostoon tai edelliselle sivulle.
E/∆/³
Menu
Soittol.
Kanavaluettelo
Kuvatila
Toisto
Kuvaus
Näytä parhaillaan toistettavien sisältökohteiden luettelo.
Verkkokanava / Sisäinen Kanava / USB
Mukauttaa näyttöasetukset parhaillaan toistettavan sisällön
mukaisiksi.
Määritä toistotila.
Aloittaa tai keskeyttää diaesityksen tai videosisällön toiston.
´
Pysäyttää sisällön toiston ja siirtää Soitin-näyttöön.
π
Kelaa videosisältöä taaksepäin.
µ
Kelaa videosisältöä eteenpäin.
40
Soitin -sovelluksen kanssa yhteensopivat
tiedostomuodot
•• Tuettuihin tiedostojärjestelmiin kuuluvat FAT32 ja NTFS.
•• Tiedostoa, jonka pysty- ja vaakasuuntainen tarkkuus on enimmäistarkkuutta suurempi, ei
voi toistaa.
Tarkista tiedoston pysty- ja vaakataajuus.
•• Tarkista tuetut videokoodekkityypit ja -versiot.
•• Tarkista tuetut tiedostoversiot.
–– Laite tukee PowerPointia versioihin 97–2007 asti.
•• Vain viimeksi yhdistetty USB-laite tunnistetaan.
Mallitiedostot ja LFD(.lfd) -tiedostot
Rajoitukset
•• Varmista, että sisäisessä muistissa (Sisäinen muisti) tai USB-muistilaitteessa on jaettu
kansio (sisältö tai aikatauluja).
Toistoon liittyvät rajoitukset
•• Voit toistaa enintään kahta videotiedostoa (Video).
•• Toimisto-tiedostoja (PPT- ja Word-tiedostoja) sekä PDF-tiedostoja käytettäessä tuetaan
vain yhtä tiedostotyyppiä kerrallaan.
•• Useita videoita (Video) ei voi toistaa yhdessä videoseinän näytössä samaan aikaan.
Usean kuvan verkkoajastus
Toistoon liittyvät rajoitukset
•• Voit toistaa enintään kahta videotiedostoa (Video) samaan aikaan.
•• Pystysuuntaisessa toistotilassa voit toistaa vain yhden videotiedoston kerrallaan.
•• Toimisto-tiedostoja (PPT- ja Word-tiedostoja) sekä PDF-tiedostoja käytettäessä tuetaan
vain yhtä tiedostotyyppiä kerrallaan.
•• LFD(.lfd) -tiedostoja ei tueta.
41
Sisältö
Tiedostotunniste
Säilö
*.avi
*.asf
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
Tarkkuus
HEVC (H.265 – Main, Main 10, Main 4:2:2 10)
AVI
MKV
ASF
MP4
MPEG2
Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3
PS
Window Media Video v7(WMV1), v8(WMV2)
*.svi
60
80
30
80
60
20
30
20
90
20
MPEG1
VOB
SVAF
40
MPEG4 SP/ASP
MOV
TS
4096 x 2160
Bittinopeus
(Mbps)
MVC
Window Media Video v9 (VC1)
VRO
3840 x 2160: 30
Motion JPEG
3GP
FLV
Kuvataajuus
(fps)
4096 x 2160: 24
H.264 BP/MP/HP
*.mkv
*.wmv
Videokoodekki
1920 x 1080
H 263 Sorenson
VP6
*.m2ts
*.mts
*.webm
*.rmvb
WebM
RMVB
VP8
1920 x 1080
VP9
4096 x 2160
RV8/9/10 (RV30/40)
1920 x 1080
4096 x 2160: 24
3840 x 2160: 30
60
20
20
42
Video
•• 3D-videota ei tueta.
•• Sisältöä, jonka tarkkuus on yllä olevassa taulukossa määritettyä tarkkuutta suurempi, ei
tueta.
•• Videosisältö, jonka siirtonopeus tai kuvataajuus on yllä olevassa taulukossa määritettyjä
arvoja suurempi, voi johtaa videon katkeiluun toiston aikana.
•• Videosisältöä ei toisteta tai se ei toistu oikein, jos sisällössä tai säilössä on virhe.
•• Soitin ei tue kaikkia USB- ja digikameralaitteita.
Kuva
•• Yhteensopiva kuvatiedostomuoto : JPEG, PNG, BMP
"" 32-bittiset, 24-bittiset ja 8-bittiset BMP-tiedostot ovat tuettuja.
•• Tuettu enimmäistarkkuus : 4096 x 4096
•• Tuettu tiedoston enimmäiskoko: 20Mt
•• Tuetut kuvatehosteet : 9 tehostetta
(Häivytys1, Häivytys2, Kaihdin, Spiraali, Shakki, Lineaari, Portaat, Pyyhkäisy, Satunnain.)
•• Tuki enintään: H.264, Level 4.1
•• Ei tuetut: H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / AP L4 ja AVCHD.
•• Kaikki videokoodekit, paitsi MVC, VP8 ja VP6:
–– Alle 1280 × 720: enintään 60 kuvaa
–– Yli 1280 × 720: enintään 30 kuvaa
•• GMC 2:ta tai suurempaa ei tueta.
•• Tukee vain BD MVC -määritystä
•• Vain yhtä videotiedostoa voidaan toistaa kerrallaan näytössä, jos videotiedostot käyttävät
epäyhteensopivia koodekkeja tai tarkkuus on 1 080 x 1 920.
•• Kun toistetaan yhtä videotiedostoa, saumatonta tilaa ei tueta seuraavissa tilanteissa:
–– Epäyhteensopiva koodekki (MVC, VP3, MJPEG) ↔ epäyhteensopiva koodekki
–– Epäyhteensopiva koodekki ↔ yhteensopiva koodekki
–– Tarkkuus poikkeaa näytön tarkkuudesta
–– Taajuus poikkeaa näytön taajuudesta
43
Power Point
•• Yhteensopiva asiakirjatiedostomuodot
–– Tunniste : ppt, pptx
–– Versio : Office 97 – Office 2007
•• Toimintoja ei tueta
–– Animaatiotehoste
–– 3D-muodot (jotka näytetään 2D-muodossa)
–– Ylä- ja alatunniste (joitakin alikohteita ei tueta)
–– Word Art
–– Tasaus
Ryhmän tasausvirhe on mahdollinen
–– Office 2007
SmartArt-grafiikkaa ei täysin tueta. 97/115 alikohdetta
tuetaan.
––
––
––
––
––
Objektin lisäys
Puolileveät merkit
Merkkien välistys
Kaaviot
Pystyteksti
Joitakin alikohteita ei tueta
PDF
•• Yhteensopiva asiakirjatiedostomuodot
–– Tunniste : pdf
•• Toimintoja ei tueta
–– Alle yhden kuvapisteen kokoista sisältöä ei tueta
suorituskyvyn heikkenemisen takia.
–– Maskin sisältäviä kuvasisältöjä ja monistettuja
kuvasisältöjä ei tueta.
–– Sisältöä, jossa on kierrettyä tekstiä, ei tueta.
–– 3D-varjotehosteita ei tueta.
–– Joitakin merkkejä ei tueta.
(Erikoismerkit voivat näkyä väärin.)
WORD
•• Yhteensopiva asiakirjatiedostomuodot
–– Tunniste : .doc, .docx
–– Versio : Office 97 – Office 2007
•• Toimintoja ei tueta
–– Sivun taustatehoste
–– Jotkin kappaletyylit
–– Word Art
–– Tasaus
Ryhmän tasausvirhe on mahdollinen
–– 3D-muodot (jotka näytetään 2D-muodossa)
–– Office 2007
SmartArt-grafiikkaa ei täysin tueta. 97/115 alikohdetta
tuetaan.
––
––
––
––
Kaaviot
Puolileveät merkit
Merkkien välistys
Pystyteksti
Joitakin alikohteita ei tueta
–– Muistiinpanot ja tiivistelmät
–– Muistiinpanot ja tiivistelmät
44
Mallitiedostot
•• Luonti, muokkaus ja toisto ovat käytettävissä vain Omat
mallit -toimintoa käytettäessä.
LFD
•• Tuettu Verkkokanava-toiminnossa
•• Yhteensopiva asiakirjatiedostomuodot
–– Tunniste : .lfd
45
Ajoita
Voit tarkistaa palvelimessa olevan, ulkoisesta tallennustilasta tuodun tai mobiililaitteessa
olevan sisällön toistoaikataulun.
Nro
→ Ajoita → E
Ajoita
Yhdistetty
1
Verkko
Sun
1
2
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Kuvaus
Valitse palvelin tai ulkoinen muisti.
Näytä sisällön toiston viikoittainen aikataulu.
Valitse jokaisen tapahtuman yksityiskohtaisten tietojen näyttö.
Sat
AM
3
Näytä sisällön pikkukuva ja lyhyet tiedot.
2
Tiedot
Koko p.
Koko p.
PM
Koko p.
Koko p.
Koko p.
Sijainti:
Sisäinen muisti
3
Pvm:
**-**-**** ~
**-**-****
Toisto:
Päivittäin
Aika:
Koko p.
AM
"" Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
46
Kloonaa tuote
→ Kloonaa tuote → E
Vie laitteen asetukset ulkoiseen tallennuslaitteeseen. Voit myös tuoda asetuksia ulkoisesta tallennuslaitteesta.
Tästä toiminnosta on hyötyä, kun haluat käyttää samoja asetuksia useissa tuotteissa.
Kun ulkoisesta tallennuslaitteesta ei löydy tiedoston kopiota
1 Liitä ulkoinen tallennuslaite ja suorita sitten Kloonaa tuote -toiminto.
Valikko
2 Viesti Ulkoisesta tallennuslaitteesta ei löytynyt kloonaustiedostoa. Viedäänkö tämän laitteen asetukset
ulkoiseen tallennuslaitteeseen? tulee näyttöön.
Kun ulkoisesta tallennuslaitteesta löytyy tiedoston kopio
1 Liitä ulkoinen tallennuslaite ja suorita sitten Kloonaa tuote -toiminto.
2 Viesti Kloonaustiedosto löydetty. Valitse vaihtoehto. tulee näyttöön.
Kloonaa tuote
"" Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Suorita Kloonaa ulkoisesta tallennuslaitteesta- tai Kloonaa ulkoiseen tallennuslaitteeseen -toiminto.
–– Kloonaa ulkoisesta tallennuslaitteesta: Kopioi ulkoiseen tallennuslaitteeseen tallennetut asetukset
laitteeseen.
–– Kloonaa ulkoiseen tallennuslaitteeseen: Kopioi laitteen asetukset ulkoiseen tallennuslaitteeseen.
"" Tuote käynnistetään määrityksen jälkeen automaattisesti uudelleen.
47
Tunnusasetukset
→ Tunnusasetukset → E
Määrittele tunnus vastaanottimelle.
Laitetunnus
Anna tunnistenumero tulokaapeliin tulosignaalin vastaanottamista varten kytketylle laitteelle (Välillä: 0–224)
"" Valitse numero painamalla u/d ja paina sen jälkeen E.
"" Syötä haluamasi numerot kaukosäätimen numeropainikkeilla.
PC-yhteyskaapeli
Valitse tapa, jolla yhteys muodostetaan MDC:hen MDC-signaalin saamiseksi.
Tunnusasetukset
•• RS232C-kaapeli
Tämä muodostaa yhteyden MDC:hen RS232C-kaapelin kautta.
•• RJ-45 (LAN)- / Wi-Fi-verkko
MDC-yhteys RJ45-kaapelin kautta.
"" Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
48
Videoseinä
→ Videoseinä → E
Muokkaa LED-näytön muodostamiseksi kytkettyjen S-box-laitteiden asettelua.
Voit myös näyttää joko osan kuvasta tai toistaa koko kuvan kaikissa kytketyissä S-box-laitteissa.
Saat lisätietoja useamman kuvan näyttämisestä MDC:n ohjeesta tai MagicInfon käyttöoppaasta. Jotkin laitteet
eivät saata tukea MagicInfo-toimintoa.
Videoseinä
Videoseinä voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä.
Jos käytössä on useita S-Box-laitteita, voit synkronoida ja näyttää S-Box-laitteiden lähtösignaalit yhtenä sisältönä
määrittämällä Videoseinä -asetukseksi Käytössä.
•• Ei käytössä / Käytössä
Videoseinä
Horizontal x Vertical
Tämä toiminto jakaa näytön automaattisesti videoseinän matriisikokoonpanon mukaisesti.
Avaa videoseinän matriisi.
"" Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
"" Tuetut tarkkuudet on merkitty S-Box-ryhmitystuen sarakkeeseen
vakiosignaalitilojen taulukossa sivulla 96.
"" S-Box-ryhmitys-toiminto ei ole tuettu, kun Kuva → LED-kuvan koko → Lähdön
tarkkuus -asetuksena on FHD.
Näyttö jaetaan määritetyn matriisin mukaisesti. Pysty- tai vaakasuuntaisten S-box-laitteiden määrä voidaan valita
väliltä 1–15.
"" Näyttö voidaan jakaa enintään 100 näyttöön.
"" Horizontal x Vertical -asetus on käytössä vain silloin, kun Videoseinä-asetuksena on Käytössä.
Näytön paikka
Jos haluat järjestää jaetut näytöt uudelleen, säädä kunkin laitteen matriisissa olevaa numeroa Näytön paikka
-toiminnolla.
Jos valitset Näytön paikka, videoseinän matriisi näytetään käyttämällä videoseinän muodostaville laitteille
määritettyjä numeroita.
Jos haluat järjestää laitteet uudelleen, voit siirtää laitteen toiseen numeroon kaukosäätimen suuntapainikkeilla.
Paina E-painiketta.
"" Näytön paikka -toiminnolla voit jakaa näytön enintään 100 näkymään (15 x 15).
"" Näytön paikka -asetus on käytössä vain silloin, kun Videoseinä-asetuksena on Käytössä.
"" Jos haluat käyttää toimintoa, varmista, että Horizontal x Vertical -asetus on määritetty.
49
Muoto
Valitse, miten kuvat näytetään LED-näytössä.
•• Koko: näytä kuvat koko näytön tilassa ilman reunusta.
•• Luonnollinen: näytä kuvat alkuperäisen kuvasuhteen mukaisesti niitä suurentamatta tai pienentämättä.
"" Muoto -asetus on käytössä vain silloin, kun Videoseinä-asetuksena on Käytössä.
50
Verkon tila
Tarkista verkon ja Internetin nykyinen tila.
→ Verkon tila → E
Verkon tila
"" Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
51
Kuvatila
→ Kuvatila → E
Valitse laitteen käyttötilaan sopiva kuvatila (Kuvatila).
Video/kuva-tila parantaa videolaitteen kuvanlaatua. Teksti-tila parantaa tietokoneen kuvanlaatua.
•• Kauppa ja ostoskeskus
Sopii käytettäväksi ostoskeskuksissa.
–– Valitse Video/kuva tai Teksti kuvatilan mukaan.
•• Toimisto ja koulu
Sopii käytettäväksi toimistoissa ja kouluissa.
–– Valitse Video/kuva tai Teksti kuvatilan mukaan.
•• Terminaali ja asema
Sopii käytettäväksi linja-auto- ja rautatieasemilla.
–– Valitse Video/kuva tai Teksti kuvatilan mukaan.
Kuvatila
•• Videoseinä
Sopii ympäristöihin, joissa käytetään videoseinänäyttöä.
–– Valitse Video/kuva tai Teksti kuvatilan mukaan.
•• Kalibroitu
Tässä tilassa käytetään kirkkauden, värin, gamman ja yhdenmukaisuuden asetuksia, jotka on mukautettu Color
Expert -värinkalibrointiohjelmassa.
"" Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
–– Kalibroitu-tilan oikea käyttäminen edellyttää, että kuvanlaadun asetukset, kuten kirkkaus, väri, gamma ja
yhdenmukaisuus, on määritetty Color Expert -värinkalibrointiohjelmassa.
–– Color Expert -ohjelma voidaan ladata osoitteesta www.samsung.com/displaysolutions.
52
Käynnistys-/sammutusaj.
→ Käynnistys-/sammutusaj. → E
"" Kellon asetus -asetus on määritettävä ennen tämän toiminnon käyttöä.
Käynnistysajastin
Aseta Käynnistysajastin, jotta tuote käynnistyy automaattisesti valittuna kellonaikana ja päivänä.
Laite käynnistyy määritetyn tulolähteen asetusten mukaan.
Käynnistysajastin: Aseta käynnistysajastin valitsemalla jokin seitsemästä vaihtoehdosta. Aseta oikea kellonaika
ensin.
(Käynn.ajastin 1 ~ Käynn.ajastin 7)
•• Asetukset: Valitse Ei käytössä, Kerran, Joka p., Ma-Pe, Ma-La, La-Su tai Manuaal..
Jos valitset Manuaal.-vaihtoehdon, voit valita päivät, joina Käynnistysajastin käynnistää tuotteen.
–– Valittujen päivien kohdalla näytetään valintamerkki.
Käynnistys-/sammutusaj.
•• Aika: Tuntien ja minuuttien asettaminen. Anna numerot numeronäppäimillä tai painamalla ylös- ja alaspäin
osoittavia nuolinäppäimiä. Siirry kentästä toiseen vasemmalla ja oikealla nuolinäppäimellä.
•• Lähde: Halutun syöttölähteen valitseminen.
"" Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
•• Sisältö (kun Lähde-asetuksena on Sisäinen/USB): Valitse kytketyssä USB-laitteessa tai sisäisessä
muistilaitteessa kansio, jonka sisältämä video- tai valokuvatiedosto toistetaan, kun laite käynnistyy.
"" Tämä toiminto on käytettävissä vain silloin, kun USB-laite on kytkettynä.
"" Jos USB-laitteessa on vain yksi valokuvatiedosto, Diashow -toimintoa ei toisteta.
"" Jos kansion nimi on liian pitkä, kansiota ei voi valita.
"" Jokaiselle käytettävälle USB-laitteelle luodaan oma kansio. Kun käytössä on useita samantyyppisiä USBlaitteita, varmista, että kullekin USB:lle on määritetty yksilöllinen kansion nimi.
"" Suosittelemme USB-muistitikun ja useita korttityyppejä tukevan kortinlukulaitteen käyttöä, kun
Käynnistysajastin -toiminto on käytössä.
"" Käynnistysajastin -toiminto ei ehkä toimi oikein sisäisellä akulla varustettujen, tiettyjen valmistajien USBlaitteiden, MP3-soittimien tai PMP-laitteiden kanssa, koska tuotteelta kestää liian kauan tunnistaa laitteet.
53
Sammutusajastin
Aseta sammutusajastin (Sammutusajastin) valitsemalla jokin seitsemästä vaihtoehdosta. (Sammutusajastin 1 ~
Sammutusajastin 7)
•• Asetukset: Valitse Ei käytössä, Kerran, Joka p., Ma-Pe, Ma-La, La-Su tai Manuaal..
Jos valitset Manuaal.-vaihtoehdon, voit valita päivät, joina Sammutusajastin sammuttaa tuotteen.
–– Valittujen päivien kohdalla näytetään valintamerkki.
•• Aika: Tuntien ja minuuttien asettaminen. Anna numerot numeronäppäimillä tai painamalla ylös- ja alaspäin
osoittavia nuolinäppäimiä. Siirry kentästä toiseen vasemmalla ja oikealla nuolinäppäimellä.
Lomien hallinta
Ajastin on poissa käytöstä lomaksi määriteltynä aikana.
•• Lisää loma: Määrittele loma-ajaksi haluamasi ajanjakso.
Valitse lisättävän loman alkamis- ja päättymispäivät u/d -painikkeilla ja napsauta sitten Valmis-painiketta.
Ajanjakso lisätään loma-aikojen luetteloon.
–– Aloita: Aseta loman alkamispäivä.
–– Lopeta: Aseta loman päättymispäivä.
•• Poista: Poista lomaluettelon valitut kohdat.
•• Muokkaa: Valitse lomakohde ja muuta päivämäärää.
•• Aseta ajastin: Määritä Käynnistysajastin ja Sammutusajastin, jotta ne eivät aktivoidu yleisinä juhlapäivinä.
–– Valitse painamalla E Käynnistysajastin- ja Sammutusajastin -asetukset, joita et halua aktivoida.
–– Valittu Käynnistysajastin ja Sammutusajastin eivät aktivoidu.
54
Laskuri
→ Laskuri → E
Tekstin syöttäminen videon tai kuvan ollessa näkyvissä ja tekstin näyttäminen näytössä.
•• Ei käytössä / Käytössä
•• Viesti: Kirjoita näytössä näytettävä viesti.
•• Aika: Aseta Aloitusaika ja Päättymisaika näyttämään Viesti.
•• Fonttiasetukset: Määritä viestin tekstin fontti ja väri.
•• Sijainti: Määritä, missä suunnassa Viesti näytetään.
•• Vieritä: Määritä viestin vierityksen Suunta- ja Nopeus-asetukset.
•• Esikatselu: Esikatsele määritetyt tekstitysasetukset.
Laskuri
"" Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
55
URL-käynnistysohjelma
Lisätietoja URL-käynnistysohjelma -toiminnon käytöstä saat ottamalla yhteyttä tuotteen myyjään.
"" Jos haluat käyttää URL-käynnistysohjelma-toimintoa, valitse Järjestelmä-kohdassa Toistotapa -asetukseksi
URL-käynnistysohjelma.
→ URL-käynnistysohjelma → E
URL-käynnistysohjelma
URL-käynnistysohjelma
"" Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
56
URL-käynnistimen asetukset
•• Asenna verkkosovellus: Anna URL-osoite verkkosovelluksen asentamista varten.
•• Asenna USB-laitteesta: Asenna verkkosovellus USB-tallennuslaitteesta.
•• Poista as.: Poista asennettu verkkosovellus.
→ URL-käynnistimen asetukset → E
•• Aikakatkaisuasetus: Märitä aikakatkaisujakso URL-osoitteen yhdistämistä varten.
•• Kehittäjätila: Ota kehittäjätila käyttöön.
URL-käynnistimen asetukset
"" Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
57
Palvelimesta yhdistetyn laitteen
hyväksyminen
"" Määritä ensin palvelimen Palvelimen verkkoaset. -asetukset ennen laitteen hyväksyntää.
4 Valitse alivalikoista Unapproved.
5 Valitse laite luettelosta ja napsauta Approve-painiketta.
1 Siirry palvelimeen, jonka olet laitteelle määrittänyt.
2 Kirjaudu sisään antamalla käyttäjätunnus ja salasana.
6 Anna laitteen hyväksymisen edellyttämät tiedot.
"" Device Name: Anna laitteen nimi.
"" Device Group: Määritä ryhmä valitsemalla
"" Location: Anna laitteen nykyinen sijainti.
3 Valitse yläosan valikkopalkista Device.
.
"" Expired: Määritä laitteen hyväksynnän vanhenemispäivämäärä. Jos et halua määrittää
vanhenemispäivämäärää, valitse Never expired.
"" Jos haluat nähdä verkkoajastuksen tiedot ajastuksen ollessa käynnissä, paina kaukoohjaimen INFO-painiketta. Tarkista laitetiedoista, että valittuna on oikea laite.
58
Kellonajan määrittäminen
Ajastusta ei ehkä suoriteta, jos laitteen nykyinen kellonaika eroaa palvelimen nykyisestä
kellonajasta.
7 Valitse All -valikko, jos haluat tarkistaa, onko laite rekisteröity.
8 Kun palvelin on hyväksynyt laitteen, valitun ryhmän rekisteröity ajastus ladataan
laitteeseen. Ajastus suoritetaan, kun se on ladattu.
"" Jos haluat lisätietoja ajastuksen määrittämisestä, tutustu <MagicInfo Lite -palvelimen
käyttöoppaaseen>.
"" Jos laite poistetaan palvelimen hyväksymien laitteiden luettelosta, laite käynnistetään
oletusasetusten palauttamiseksi uudelleen.
1 Valitse sivuvalikkopalkista Device.
2 Valitse laitteesi.
3 Valitse Edit → Setup.
4 Valitse Time Zone.
"" Kun muodostat yhteyden palvelimeen ensimmäisen kerran, laitteen aika asetetaan
palvelimen asennusalueen Greenwichin ajan perusteella.
"" Laitteen aikaa voidaan muuttaa palvelimen aikaan nähden toimimalla vaiheessa 3
annettujen ohjeiden mukaan.
"" Laitteen virran katkaiseminen ja kytkeminen palauttaa laitteen aika-asetuksen
vastaamaan sitä, mikä se oli viimeksi palvelimelta asetettaessa.
"" Jos haluat lisätietoja ajan hallintatoiminnoista (ajastukset, loma-aikojen hallinta jne.),
tutustu <MagicInfo Lite Serverin käyttöoppaaseen>.
59
Luku 06
Kuva
Määritä Kuva-asetukset (Kontrasti, Värisävy jne).
Kuva-valikon kohdat saattavat olla erilaisia eri malleissa.
Kuvatila
Kuva
Kuvatila
·
·
·
Kauppa ja ostoskeskus
m MENU → Kuva → Kuvatila → E
Kontrasti
70
Valitse laitteen käyttötilaan sopiva kuvatila (Kuvatila).
Kirkkaus
45
Terävyys
65
•• Kauppa ja ostoskeskus
Sopii käytettäväksi ostoskeskuksissa.
Väri
50
Sävy (V/P)
Värilämpötila
V50
P50
10000K
Video/kuva-tila parantaa videolaitteen kuvanlaatua. Teksti-tila parantaa tietokoneen kuvanlaatua.
–– Valitse Video/kuva tai Teksti kuvatilan mukaan.
•• Toimisto ja koulu
Sopii käytettäväksi toimistoissa ja kouluissa.
–– Valitse Video/kuva tai Teksti kuvatilan mukaan.
•• Terminaali ja asema
Sopii käytettäväksi linja-auto- ja rautatieasemilla.
–– Valitse Video/kuva tai Teksti kuvatilan mukaan.
•• Videoseinä
Sopii ympäristöihin, joissa käytetään videoseinänäyttöä.
"" Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
–– Valitse Video/kuva tai Teksti kuvatilan mukaan.
•• Kalibroitu
Tässä tilassa käytetään kirkkauden, värin, gamman ja yhdenmukaisuuden asetuksia, jotka on mukautettu Color
Expert -värinkalibrointiohjelmassa.
–– Kalibroitu-tilan oikea käyttäminen edellyttää, että kuvanlaadun asetukset, kuten kirkkaus, väri, gamma ja
yhdenmukaisuus, on määritetty Color Expert -värinkalibrointiohjelmassa.
–– Color Expert -ohjelma voidaan ladata osoitteesta www.samsung.com/displaysolutions.
60
Kontrasti / Kirkkaus / Terävyys / Väri / Sävy
(V/P)
Valkotasapaino
m MENU → Kuva → E
2 pistettä
Tuotteessa on useita asetuksia, joilla kuvan laatua voi säätää.
"" Kun muutat asetusta Kontrasti, Kirkkaus, Terävyys, Väri tai Sävy (V/P), kuvaruutuvalikkoa
säädetään vastaavasti.
"" Asetuksia voi muokata ja ne voi tallentaa erikseen kullekin tuotteen tuloon kytketylle
ulkoiselle laitteelle.
"" Kuvan kirkkauden vähentäminen pienentää virrankulutusta.
Värilämpötila
m MENU → Kuva → Värilämpötila → E
Säädä värilämpötilaa (Punainen / Vihreä / Sininen). (Välillä: 2800K–10000K)
"" Käytössä, jos Värisävy on tilassa Ei käytössä.
"" Jos Kuvatila -asetuksena on Kalibroitu, Värilämpötila poistetaan käytöstä.
m MENU → Kuva → Valkotasapaino → E
Värilämmön säätäminen luonnollisen kuvan saavuttamiseksi.
•• P-Siirtymä / V-Siirtymä / S-Siirtymä: Kunkin värin (punainen, vihreä, sininen) tummuuden
säätö.
•• R-Gain / G-Gain / B-Gain: Kunkin värin (punainen, vihreä, sininen) kirkkauden säätö.
•• Palauta: Sopii ympäristöihin, joissa käytetään videoseinänäyttöä.
10 pistettä
Valkotasapainon säätö 10 pisteen välein siten, että punaisen, vihreän ja sinisen kirkkautta
muokataan.
•• Ei käytössä / Käytössä
•• Aikaväli: Säädettävän välin valinta.
•• Punainen: Punaisen tason säätö.
•• Vihreä: Vihreän tason säätö.
•• Sininen: Sinisen tason säätö.
•• Palauta: Sopii ympäristöihin, joissa käytetään videoseinänäyttöä.
"" Kaikki ulkoiset laitteet eivät tue tätä toimintoa.
"" Käytössä, kun Kuvatila -asetuksena on Toimisto ja koulu (Video/kuva).
61
Gamma
Vain RGB -tila
Näyttää värit Punainen, Vihreä ja Sininen värisävyn ja kylläisyyden hienosäätöä varten.
m MENU → Kuva → Gamma → E
Ensisijaisen värin voimakkuuden säätö.
"" Jos Kuvatila -asetuksena on Kalibroitu, Gamma poistetaan käytöstä.
Lisäasetukset
m MENU → Kuva → Lisäasetukset → E
•• Ei käytössä / Punainen / Vihreä / Sininen
"" Jos Kuvatila -asetuksena on Teksti, Vain RGB -tila poistetaan käytöstä.
Väriavaruus
Kuvien luomisessa käytettävien värien (värimaailman) laajuuden ja monipuolisuuden säätö.
•• Autom. / Luonnollinen / Muunneltu
"" Jos haluat säätää värejä Väri, Punainen, Vihreä, Sininen ja Palauta, -asetukseksi
VäriavaruusMuunneltu.
"" Jos Kuvatila -asetuksena on Kalibroitu, Lisäasetukset poistetaan käytöstä.
HDMI UHD Color
Dyn. kontrasti
Ota käyttöön HDMI UHD -liitännän kuvanlaadun optimointia varten.
Näytön kontrastin säätö.
•• HDMI2 (Ei käytössä / Käytössä)
•• Ei käytössä / Pieni / Keskikoko / Suuri
Mustan sävy
Mustan tason valinta näytön syvyyden säätämistä varten.
•• Ei käytössä / Tumma / Tummempi / Tummin
•• HDMI1 (Ei käytössä / Käytössä)
•• Display Port (Ei käytössä / Käytössä)
"" Kun HDMI UHD Color -asetuksena on Käytössä, enintään tarkkuus 3840 x 2160
virkistystaajuudella 60 Hz on tuettu. SNOW-1703ULD-malli tukee kuitenkin vain tarkkuutta
3840 x 2160 @ 60 / 59,94 / 50 Hz Live Mode -tilassa.
Kun HDMI UHD Color -asetuksena on Ei käytössä, enintään tarkkuus 1920 x 1080
virkistystaajuudella 60 Hz on tuettu. SNOW-1703ULD-malli tukee kuitenkin vain tarkkuutta
1920 x 1080 @ 60 / 59,94 / 50 Hz Live Mode -tilassa.
Ihonsävy
Korosta vaaleanpunaista Ihonsävy -asetusta.
"" Jos Kuvatila -asetuksena on Teksti, Ihonsävy poistetaan käytöstä.
62
LED-kuvan koko
Sovita näyttöön
Suurentaa kuvan näytön kokoiseksi.
m MENU → Kuva → LED-kuvan koko → E
•• Ei käytössä / Käytössä
"" Käytettävissä vain silloin, kun LED-kuvan koko -asetuksena on Muunneltu.
Voit määrittää kuvakoon tiedot.
Lähdön tarkkuus
Tarjoaa optimoidun kuvan LED-näytön tarkkuuden mukaan.
•• UHD / FHD
"" S-Box-ryhmitys-toiminto ei ole tuettu, kun Kuva → LED-kuvan koko → Lähdön tarkkuus
-asetuksena on FHD.
m MENU → Kuva → LED HDR → E
Voit määrittää asetukset parasta mahdollista HDR-tehostetta varten.
Jos käytössä on useita S-Box-laitteita ja LED HDR -asetukseksi määritetään Käytössä, S-Boxlaitteiden kuvanlaatu voi vaihdella. Määritä tämän välttämiseksi LED HDR -toiminnon
alitoimintojen asetukseksi Ei käytössä.
LED-kuvan koko
Valitse näytössä näytettävän kuvan koko ja kuvasuhde.
Voit säätää LED-kuvan kokoa manuaalisesti valitsemalla Muunneltu.
Käänteinen värisävymääritys
•• Alkuperäinen: näytä kuvat alkuperäisen kuvanlaadun mukaisesti.
•• Muunneltu: Muuttaa tarkkuutta käyttäjän mieltymysten mukaan.
Voit tehdä kuvasta mahdollisimman luonnollisen tummentamalla kuvan tummia alueita ja
kirkastamalla kirkkaita alueita.
Resoluutio
•• Ei käytössä / Käytössä
Voit määrittää LED-kuvan leveyden ja korkeuden. (Enintään: 3840 x 2160)
Lähdön tarkkuus
LED HDR
Leveys x korkeus
Enintään
Vähintään
FHD
1920 x 1080
182 x 182
UHD
3840 x 2160
408 x 408
"" Käytettävissä vain silloin, kun LED-kuvan koko -asetuksena on Muunneltu.
Dynaaminen korostus
Voit selventää kirkkaita alueita suurentamalla hetkellistä enimmäis- ja vähimmäisluminanssia.
•• Ei käytössä / Käytössä
Värimääritys
Voit määrittää lähdekuvan tietyn värin kohdekuvan väriin ja siten muuntaa värin halutuksi.
•• Ei käytössä / Käytössä
63
Kuvavalinnat
HDMI musta
Säätää kuvan syvyyden valitsemalla mustatasapainon.
m MENU → Kuva → Kuvavalinnat → E
"" Jos Kuvatila -asetuksena on Kalibroitu, Kuvavalinnat poistetaan käytöstä.
•• Normaali / Pieni / Autom.
"" Käytettävissä vain HDMI 1- ja HDMI 2-tiloissa (AV-ajoitus: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p).
Värisävy
Elokuvatila
Jos Kuvatila -asetuksena on Teksti
Tämä tila soveltuu elokuvien katseluun.
•• Ei käytössä / Viileä / Vakio / Lämmin
Jos Kuvatila -asetuksena on Video/kuva
Tuotteen määrittäminen tunnistamaan ja käsittelemään automaattisesti videosignaalit kaikista
lähteistä ja säätämään kuva optimaaliseksi.
•• Ei käytössä / Viileä / Vakio / Lämmin1 / Lämmin2
"" Jos Kuvatila -asetuksena on Kalibroitu, Värisävy poistetaan käytöstä.
•• Ei käytössä / Auto1 / Auto2
"" Tämä toiminto voidaan määrittää, jos tulolähde tukee tarkkuutta 480i, 576i tai 1080i.
"" Asetuksia voi muokata ja tallentaa kutakin tuotteen tuloliitäntään kytkettyä ulkoista
laitetta varten.
Digitaalinen selkeä kuva
Vähennä kuvakohinaa välkkymisen ja muiden häiriöiden välttämistä varten.
•• Ei käytössä / Autom.
"" Jos Kuvatila -asetuksena on Kalibroitu, Digitaalinen selkeä kuva poistetaan käytöstä.
"" Käytössä, kun Kuvatila -asetuksena on Video/kuva
"" Tätä toimintoa ei tueta, jos tietokone on yhdistetty.
"" Käytössä, kun Kuvatila -asetuksena on Video/kuva
Palauta kuva
m MENU → Kuva → Palauta kuva → E
Nykyisen kuvatilan palauttaminen oletusasetuksiin.
64
Luku 07
Kuvaruutunäyttö
Näytön suojaus
Kuvaruutunäyttö
Näytön suojaus
m MENU → Kuvaruutunäyttö → Näytön suojaus → E
Viestin näyttö
Kieli
Valikon koko
Suomi
Alkuperäinen
Palauta kuvaruutunäyttö
Autom. suojausaika
Jos näytössä näkyy pysäytyskuva määrittämäsi ajan, tuote ottaa näytönsäästäjän käyttöön, jotta näyttöön ei palaisi
jälkikuvia.
•• Ei käytössä / 2 tuntia / 4 tuntia / 8 tuntia / 10 tuntia
"" Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
65
Viestin näyttö
Kieli
m MENU → Kuvaruutunäyttö → Viestin näyttö → E
m MENU → Kuvaruutunäyttö → Kieli → E
Lähdetiedot
Valitse, näytetäänkö lähteen kuvaruutuvalikko syöttölähteen muuttuessa.
Aseta valikkojen kieli.
"" Kieliasetusten muutos koskee ainoastaan kuvaruutuvalikkoa. Se ei koske tietokoneen
muita toimintoja.
•• Ei käytössä / Käytössä
Signaaliviestiä ei ole
Valitse, näytetäänkö Ei signaalia -kuvaruutuvalikko, kun signaalia ei havaita.
•• Ei käytössä / Käytössä
MDC-viesti
Valikon koko
m MENU → Kuvaruutunäyttö → Valikon koko → E
Voit määrittää valikon kuvasuhteen kuvaruudun mukaiseksi.
•• Alkuperäinen / Keskitaso / Pieni
Valitse, näytetäänkö MDC-kuvaruutuvalikko, kun laitetta hallitaan MDC:llä.
•• Ei käytössä / Käytössä
Latauksen tilaviesti
Valitsemalla tämän voit näyttää tilan, kun lataat sisältöä palvelimelta tai muusta laitteesta.
•• Ei käytössä / Käytössä
Palauta kuvaruutunäyttö
m MENU → Kuvaruutunäyttö → Palauta kuvaruutunäyttö → E
Tämä toiminto palauttaa Kuvaruutunäyttö -valikon asetukset oletusarvoihin.
66
Luku 08
Verkko
Verkon tila
Verkko
Verkon tila
m MENU → Verkko → Verkon tila → E
Avaa verkkoasetukset
Voit tarkistaa verkon ja Internetin nykyisen tilan.
Palvelimen verkkoaset.
Laitteen nimi
[LED S/Box] Samsung LUH Series
Avaa verkkoasetukset
m MENU → Verkko → Avaa verkkoasetukset → E
"" Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Määritä verkkoasetukset, jotta voit käyttää Smart Hubin eri toimintoja, kuten verkkohakua, sisällön jakamista
kotiverkon kautta ja toimintopäivityksiä.
67
Verkkoasetukset
•• Verkon määritysten mukaan tuotteen voi ehkä yhdistää lähiverkkoon myös
kytkemällä lähiverkkokaapelin suoraan tuotteen takana olevaan lähiverkkoporttiin ja
verkkoseinäpistokkeeseen.
Katso oheinen kaavio. Huomaa, että seinäpistoke on yhdistetty modeemiin tai reitittimeen
muualla asunnossa.
Langallisen verkkoyhteyden muodostaminen
Tuotteen voi yhdistää lähiverkkoon kaapelilla kolmella eri tavalla.
•• Voit yhdistää tuotteen lähiverkkoon kytkemällä lähiverkkokaapelin tuotteen takana
olevaan lähiverkkoporttiin ja ulkoiseen modeemiin.
Katso oheinen kaavio.
Modeemikaapeli
RJ45
Lähiverkkokaapeli
•• Voit yhdistää tuotteen lähiverkkoon kytkemällä tuotteen takana olevan lähiverkkoportin
IP-jakolaitteeseen, joka on kytketty ulkoiseen modeemiin. Käytä kytkennässä
lähiverkkokaapelia. Katso oheinen kaavio.
Modeemi-portti seinässä
Ulkoinen modeemi
(ADSL / VDSL)
RJ45
LAN
Ulkoinen modeemi
(ADSL / VDSL)
Modeemi-portti seinässä
LAN
Modeemi-portti seinässä
IP-jakaja
(jossa DHCP-palvelin)
LAN
RJ45
Lähiverkkokaapeli
Jos käytössä on dynaaminen verkko, käytä ADSL-modeemia tai -reititintä, joka tukee DHCPprotokollaa (Dynamic Host Configuration Protocol). DHCP:tä tukevat modeemit ja reitittimet
antavat automaattisesti IP-osoitteen, aliverkon peitteen, yhdyskäytävän ja DNS-arvot,
jotka tuote tarvitsee Internet-yhteyden muodostamiseen. Tietoja ei siis tarvitse syöttää
manuaalisesti. Useimmat kotiverkot ovat dynaamisia verkkoja.
Joissakin verkoissa on käytettävä staattista IP-osoitetta. Jos verkko vaatii staattisen IPosoitteen, IP-osoite, aliverkon peite, yhdyskäytävä ja DNS-arvot on annettava manuaalisesti
tuotteen kaapeliasetusten ruudussa verkkoyhteyttä muodostettaessa. Pyydä Internetpalveluntarjoajalta IP-osoitteen, aliverkon peitteen, yhdyskäytävän ja DNS-arvojen tiedot.
Jos käytössä on Windows-tietokone, arvot saa myös tietokoneelta.
"" Voit käyttää DHCP:tä tukevia ADSL-modeemeja, jos verkko vaatii staattisen IP-osoitteen.
"" DHCP:tä tukevat ADSL-modeemit sallivat myös staattisten IP-osoitteiden käytön.
"" Staattinen IP-osoite on suositeltava. Jos DHCP muuttaa IP-osoitetta, yhteys LED Signage
Manager -ohjelmistoon voi katketa.
Modeemikaapeli
Lähiverkkokaapeli
Lähiverkkokaapeli
68
Aseta verkkoyhteys käyttämään Internet-palveluita, joita ovat esimerkiksi
ohjelmistopäivitykset.
Manuaalinen määrittäminen
Automaattiset Avaa verkkoasetukset
2 Verkon testiruutu tulee näkyviin ja varmistus alkaa. Paina Pysäytä. Varmistus päättyy.
Muodosta verkkoyhteys lähiverkkokaapelin avulla.
Varmista ensin, että lähiverkkokaapeli on kytketty.
Automaattinen määrittäminen
1 Valitse Avaa verkkoasetukset. Avaa verkkoasetukset -istunto alkaa.
2 Verkon testiruutu tulee näkyviin ja varmistaa verkkoyhteyden.
Kun yhteys on varmistettu, näkyviin tulee ilmoitus ”Laitteesta on muodostettu Internetyhteys. Jos sinulla on ongelmia verkkopalveluiden käytössä, ota yhteyttä Internetpalveluntarjoajaan.”.
"" Jos yhteyden muodostaminen ei onnistu, tarkista lähiverkkoportin liitäntä.
1 Valitse Avaa verkkoasetukset. Avaa verkkoasetukset -istunto alkaa.
3 Valitse verkkoyhteysnäytöstä IP-asetukset. IP-asetukset -ruutu tulee näkyviin.
4 Valitse ylhäältä kenttä, paina E ja valitse sitten IP-asetukset -asetukseksi Anna
manuaalisesti. Kirjoita muut tiedot IP-osoite -kohdan muihin kenttiin.
"" Jos IP-asetukset -asetukseksi valitaan Anna manuaalisesti, DNS Setting -asetukseksi
muutetaan automaattisesti Anna manuaalisesti.
5 Kun tiedot on annettu, valitse sivun alareunassa OK ja paina sitten E-painiketta. Verkon
testiruutu tulee näkyviin ja varmistus alkaa.
6 Kun yhteys on varmistettu, näkyviin tulee ilmoitus ”Laitteesta on muodostettu Internetyhteys. Jos sinulla on ongelmia verkkopalveluiden käytössä, ota yhteyttä Internetpalveluntarjoajaan.”.
"" Jos automaattinen toiminto ei löydä verkkoyhteyden arvoja tai haluat määrittää yhteyden
manuaalisesti, siirry Manuaalinen verkon määritys -osioon.
Manuaaliset Avaa verkkoasetukset
Toimistoissa voidaan käyttää staattisia IP-osoitteita.
Pyydä tällöin IP-osoite, aliverkon peite, yhdyskäytävä ja DNS-palvelimen osoite
verkonvalvojalta. Anna nämä arvot manuaalisesti.
Verkkoyhteyden arvojen hankkiminen
Voit tarkastella verkkoyhteyden arvoja useimmissa Windows-tietokoneissa seuraavasti.
1 Napsauta näytön oikeassa alakulmassa olevaa Verkko-kuvaketta kakkospainikkeella.
2 Napsauta avautuvassa valikossa Tila-vaihtoehtoa.
3 Napsauta avautuvassa valintaikkunassa Support-välilehteä.
4 Napsauta Support-välilehdessä Details-painiketta. Verkkoyhteyden arvot tulevat näkyviin.
69
Palvelimen verkkoaset.
FTP-tila
Määritä FTP-toimintatila.
m MENU → Verkko → Palvelimen verkkoaset. → E
•• Aktiivinen / Passiivinen
Yhdistä palvelimeen
Välityspalvelin
Jos haluat suorittaa Soitin -toiminnon, muodosta verkkoyhteys.
Määritä välityspalvelinyhteytesi ja liittyvät toiminnot.
•• Palvelimen osoite / SSL / Portti
"" Jos SSL-toiminto on käytössä, palvelin määritetään käyttämään https-protokollaa ja
tiedonsiirto salataan.
Ei käytössä / Käytössä
"" Anna palvelimen IP-osoite ja portin numero. Anna portin numeroksi 7001. (Jos yhteyttä
palvelimeen ei saada portin numerolla 7001, tarkista palvelimen ylläpitäjältä oikea portin
numero ja vaihda sitten numero oikeaksi.)
MagicInfo-tila
Valitse MagicInfo-tila -asetus laitteen käyttöympäristön mukaan.
•• Osoite / Portti / Tunnus / Salasana
"" Osoite / Portti / Tunnus ja Salasana otetaan käyttöön vain silloin, kun Välityspalvelin
-asetuksena on Käytössä.
Laitteen nimi
•• Lite / Premium
m MENU → Verkko → Laitteen nimi → E
Palv. käyttö
Nimi näkyy verkon kaukosäädöissä verkon kautta.
Valitse tapa, jolla haluat muodostaa yhteyden palvelinverkkoon.
Valitse tai syötä laitteen nimi.
•• [LED S/Box] Samsung LUH Series1 ~ 6 / Syöte
•• Salli / Estä
70
Luku 09
Järjestelmä
Järjestelmä
Helppokäyttöisyys
Käynnistä määritys
Aika
Autom. lähteen vaihto
Virranhallinta
Ekoratkaisu
Tuuletin ja lämpötila
Helppokäyttöisyys
m MENU → Järjestelmä → Helppokäyttöisyys → E
Valikon läpinäk.
Voit säätää valikkoruudun läpinäkyvyyttä.
•• Suuri / Pieni
Suuri kontrasti
Aseta tausta ja fontti valikossa suurikontrastisiksi väreiksi. Valikkojen läpinäkyvyys muuttuu läpinäkymättömäksi,
kun tämä asetus on valittuna.
•• Ei käytössä / Käytössä
Suurenna
"" Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Valitse, suurennetaanko korostettu kohde valikossa.
•• Ei käytössä / Käytössä
71
Käynnistä määritys
Kesäaika
DST (kesäaika) -toiminnon ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.
m MENU → Järjestelmä → Käynnistä määritys → E
Ei käytössä / Käytössä
Suorita alkuasennus samalla tavalla kuin silloin, kun käytit laitetta ensimmäisen kerran.
•• Alkamispäivä: Aseta kesäajan alkamispäivä.
"" Anna nelinumeroinen PIN-koodi. Oletus-PIN-koodi on “0-0-0-0”.
Jos haluat vaihtaa PIN-koodin, käytä Vaihda PIN -toimintoa.
•• Päättymispäivä: Aseta kesäajan päättymispäivä.
Aika
m MENU → Järjestelmä → Aika → E
Määritä aikaan liittyviä asetuksia.
•• Aikapoikkeama: Aseta aikavyöhykkeen oikea aikasiirtymä.
"" Alkamispäivä, Päättymispäivä ja Aikapoikkeama otetaan käyttöön vain silloin, kun
Kesäaika-asetuksena on Käytössä.
Uniajastin
Tuotteen sammuttaminen automaattisesti määritetyn ajanjakson kuluttua.
(Ei käytössä / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 150 min / 180 min)
"" Paina INFO-painiketta, jos haluat katsoa nykyisen ajan.
"" Valitse aika ylös- ja alaspäin osoittavilla nuolinäppäimillä ja paina sitten E. Jos haluat
peruuttaa Uniajastin -asetuksen, valitse Ei käytössä.
Kellon asetus
Käynnistysviive
Valitse Kellon asetus. Valitse Pvm tai Aika ja paina sitten ¶.
Kun muodostat yhteyden useisiin laitteisiin, säädä kunkin laitteen käynnistysaikaa
ylikuormituksen välttämiseksi (0 ja 50 sekunnin välillä).
Anna numerot numeronäppäimillä tai painamalla ylös- ja alaspäin osoittavia nuolinäppäimiä.
Siirry kentästä toiseen vasemmalla ja oikealla nuolinäppäimellä. Paina E-painiketta, kun olet
valmis.
"" Voit määrittää Pvm- ja Aika-asetukset suoraan kaukosäätimen numeronäppäimillä.
NTP:n asetukset
Määritä palvelimen URL-osoite ja aikavyöhyke verkon ajan käyttöä varten.
72
Autom. lähteen vaihto
Ensisijainen lähde
Määritä automaattiseksi tulolähteeksi Ensisijainen lähde.
m MENU → Järjestelmä → Autom. lähteen vaihto → E
Jos näyttö kytketään päälle, kun Autom. lähteen vaihto on tilassa Käytössä ja aiempi
kuvalähdevalinta ei ole aktiivinen, näyttö etsii automaattisesti aktiivisen videokuvan
kuvalähteet.
Autom. lähteen vaihto
Kun Autom. lähteen vaihto -asetuksena on Käytössä, kuvan tulolähteeksi etsitään
automaattisesti aktiivista videokuvaa.
Ensisijainen lähde -valinta otetaan käyttöön, jos senhetkistä kuvalähdettä ei tunnisteta.
Toissijainen lähde -valinta otetaan käyttöön, jos ensisijainen kuvalähde ei ole käytettävissä.
Jos ensi- ja toissijaista tulolähdettä ei tunnisteta, näyttö etsii aktiivista lähdettä kahdesti, ja
kummankin haun aikana etsitään ensin ensisijaista ja sen jälkeen toissijaista tulolähdettä. Jos
kumpikin haku epäonnistuu, näyttö palaa käyttämään ensimmäistä kuvalähdettä ja näyttää
viestin signaalin puuttumisesta.
Jos Ensisijainen lähde -valintana on Kaikki, näyttö etsii kuvan tulolähteitä kaksi kertaa
peräkkäin aktiiviselle kuvalähteelle. Jos videokuvaa ei löydy, näyttö palaa takaisin
järjestyksessä ensimmäiseen kuvalähteeseen.
Ensisij. lähteen pal.
Valitse, palautetaanko valittu ensisijainen tulolähde, kun ensisijainen tulo liitetään.
"" Ensisij. lähteen pal. -toiminto poistetaan käytöstä, jos Ensisijainen lähde -asetukseksi
valitaan Kaikki.
Toissijainen lähde
Määritä automaattiseksi tulolähteeksi Toissijainen lähde.
"" Toissijainen lähde -toiminto poistetaan käytöstä, jos Ensisijainen lähde -asetukseksi
valitaan Kaikki.
Virranhallinta
m MENU → Järjestelmä → Virranhallinta → E
Automaattinen käynnistys
Tämä toiminto käynnistää laitteen automaattisesti, kun se kytketään pistorasiaan.
Virtapainiketta ei tarvitse painaa.
•• Ei käytössä / Käytössä
Maks.virransäästö
Tämä toiminto sammuttaa tuotteen virrankulutuksen vähentämiseksi, kun tietokone on ollut
käyttämättömänä määritetyn ajan.
•• Ei käytössä / Käytössä
73
Valmiustilan hallinta
Ekoratkaisu
Voit asettaa näytön valmiustilaan tulosignaalia vastaanotettaessa.
•• Autom.
Virransäästötila aktivoituu, jos tulosignaaleja ei havaita, vaikka lähdelaite olisikin kytketty
näyttöön.
Jos lähdelaitetta ei ole kytketty, näkyviin tulee viesti Ei signaalia.
•• Ei käytössä
Jos tulosignaalia ei havaita, näkyviin tulee viesti Ei signaalia.
"" Jos Ei signaalia -viesti näkyy, vaikka lähdelaite on kytketty, tarkista kaapelien kytkentä.
"" Jos Signaaliviestiä ei ole -asetuksena on Ei käytössä, viesti Ei signaalia ei tule näyttöön.
Valitse tällöin Signaaliviestiä ei ole -asetukseksi Käytössä.
•• Käytössä
Virransäästötila aktivoituu, jos tulosignaaleja ei havaita.
Verkon valmiustila
Tämä toiminto pitää verkon virran toiminnassa, kun laite sammutetaan.
•• Ei käytössä / Käytössä
Virtapainike
Virtapainike voidaan määrittää kytkemään virta tai kytkemään ja katkaisemaan virta.
•• Vain käynnistys: Määritä virtapainike kytkemään virta.
m MENU → Järjestelmä → Ekoratkaisu → E
Ekotunnistin
Säätää kuvan kirkkautta automaattisesti ympäristön kirkkauden mukaan.
•• Ei käytössä / Käytössä
•• Minimikirkkaus: Määritä näytön Minimikirkkaus -asetus, jota käytetään, kun Ekotunnistin
on käytössä.
Ei sign., v.tila
Säästä virtaa sammuttamalla laite, kun signaalia ei vastaanoteta mistään lähteestä.
•• Ei käytössä / 15 min / 30 min / 60 min
"" Pois käytöstä, kun kytketty tietokone on virransäästötilassa.
"" Tuote sammuu automaattisesti tiettyyn aikaan. Aikaa voi muuttaa tarpeen mukaan.
Aut. sammutus
Tuote sammuu automaattisesti ylikuumentumisen välttämiseksi, jos kaukosäätimen näppäintä
tai tuotteen etupaneelin painiketta ei paineta määrätyn tunnin aikana.
•• Ei käytössä / 4 tuntia / 6 tuntia / 8 tuntia
•• Käynnistys/sammutus: Määritä virtapainike kytkemään ja katkaisemaan virta.
74
Tuuletin ja lämpötila
Syöttölaitteiden hallinta
m MENU → Järjestelmä → Tuuletin ja lämpötila → E
m MENU → Järjestelmä → Syöttölaitteiden hallinta → E
Tuulettimen hallinta
Määritä laitteeseen liitettyjen ulkoisten syöttölaitteiden asetukset.
Valitsee automaattiset tai manuaaliset tuulettimen nopeuden asetukset.
Näppäimistön kieli
•• Autom. / Manuaal.
Määritä syöttökielen vaihtamiseen käytettävä näppäinyhdistelmä.
Lämpötilan hallinta
Näppäimistön tyyppi
Tämä toiminto tunnistaa laitteen sisäisen lämpötilan. Voit määritellä sopivan lämpötilavälin
itse.
Määritä näppäimistön tyyppi.
Oletuslämpötilana on 100 °C.
Syöttökielen pikanäppäin
Laitteen suositeltu käyttölämpötila on 95–100 °C (kun ympäristön lämpötila on 40 °C).
"" Näyttö tummenee, jos laitteen senhetkinen lämpötila ylittää suositellun ylärajan. Jos
lämpötila kohoaa edelleen, laite sammuu automaattisesti, jottei se ylikuumenisi.
Valitse pikanäppäimet syöttökielen vaihtamista varten.
Toistotapa
m MENU → Järjestelmä → Toistotapa → E
Valitse Toistotapa -tila laitteen käyttöympäristön mukaan.
Alkunäyttö voi vaihdella asetuksen mukaan.
•• MagicInfo / URL-käynnistysohjelma
75
Vaihda PIN
Painikkeiden lukitus
Tällä valikolla tuotteen painikkeet voi lukita.
m MENU → Järjestelmä → Vaihda PIN → E
Vaihda PIN -ikkuna avautuu.
Valitse PIN-koodiksi mitkä tahansa neljä numeroa ja kirjoita ne Anna uusi PIN -kenttään.
Kirjoita samat neljä numeroa Vahv. uusi PIN -kenttään.
Tuote on tallentanut uuden PIN-koodin.
"" Oletussalasana: 0-0-0-0
Suojaus
m MENU → Järjestelmä → Suojaus → E
"" Anna nelinumeroinen PIN-koodi. Oletus-PIN-koodi on “0-0-0-0”.
Jos haluat vaihtaa PIN-koodin, käytä Vaihda PIN -toimintoa.
Turvalukitus käytössä
Tuotetta voi ohjata vain kaukosäätimellä, jos Painikkeiden lukitus -asetukseksi on valittu
Käytössä.
•• Ei käytössä / Käytössä
USB:n aut. toiston luk.
Valitse, haluatko toistaa yhdistettyyn USB-laitteeseen tallennetun MagicInfo-sisällön
automaattisesti.
•• Ei käytössä
Toista USB-laitteeseen tallennettu MagicInfo-sisältö automaattisesti.
•• Käytössä
Älä toista USB-laitteeseen tallennettua MagicInfo-sisältöä automaattisesti.
"" MagicInfo-sisältöä sisältävää USB-laitetta yhdistettäessä näytössä näkyy viiden
sekunnin ajan "USB:n aut. toiston luk.: Käytössä".
Etähallinta
Voit valita Salli tai Estä laitteen käyttämiseksi etäkomennoilla verkon kautta.
Turvalukitus käytössä -toiminto lukitsee kaikki tuotteen ja kaukosäätimen valikot ja painikkeet
kaukosäätimen virtapainiketta lukuun ottamatta.
Muutettu asetus pysyy voimassa myös sen jälkeen, kun laite sammutetaan ja käynnistetään
uudelleen käyttäen ohjauspaneelin näppäintä tai virtakytkintä.
Jos haluat avata valikkojen ja painikkeiden lukituksen, paina mitä tahansa painiketta ja anna
salasana (oletussalasana: 0-0-0-0).
•• Estä / Salli
Kun Turvalukitus käytössä -toiminto on otettu käyttöön, kaukosäätimen virtapainikkeella
voidaan kytkeä laitteeseen virta, kun Käynnistyspainike otetaan käyttöön.
Käynnistyspainike
Kun tämä toiminto on otettu käyttöön, kaukosäätimen virtapainikkeella voidaan kytkeä
laitteeseen virta, kun Turvalukitus käytössä on käytössä.
•• Ei käytössä / Käytössä
76
Yleiset
Anynet+ (HDMI-CEC)
m MENU → Järjestelmä → Yleiset → E
Anynet+ (HDMI-CEC)
Älykäs suojaus
Televisio ja kytketyt tallennuslaitteet on suojattu viruksilta seuraavilla suojaustoiminnoilla.
Skannaus
Tarkista televisio ja kytketyt tallennuslaitteet virusten varalta.
Eristysluettelo
Tämä on luettelo kohteista, jotka on eristetty, sillä niissä on viruksia.
Anynet+ on toiminto, jonka avulla voit ohjata Samsung-tuotteen kaukosäätimellä kaikkia
kytkettyjä Samsung-laitteita, jotka tukevat Anynet+-toimintoa. Anynet+-järjestelmää voi
käyttää vain Samsung-laitteissa, joissa on Anynet+-toiminto. Jos haluat varmistaa, onko
Samsung-laitteessa kyseinen ominaisuus, tarkista, onko laitteessa Anynet+-logo.
•• Ei käytössä / Käytössä
"" Voit ohjata Anynet+-laitteita vain tuotteen kaukosäätimellä. Ohjaamisessa ei voi käyttää
tuotteen painikkeita.
"" Tuotteen kaukosäädin ei ehkä toimi kaikissa olosuhteissa. Jos näin käy, valitse Anynet+laite uudelleen.
"" Anynet+ toimii, kun Anynet+-toimintoa tukeva AV-laite on valmiustilassa tai päällä.
"" Anynet+ tukee enintään 12 AV-laitetta. Huomaa, että samantyyppisiä laitteita voi kytkeä
enintään 3 kappaletta.
Reaaliaikainen valvonta
Etsii viruksia valvomalla näyttölaitetta reaaliaikaisesti.
Valvonnan tulokset
Näytä niiden tiedostojen, verkkojen ja prosessien luettelo, jotka on estetty.
77
Anynet+-toiminnon vianmääritys
Ongelma
Mahdollinen ratkaisu
•• Tarkista, että laite on Anynet+-laite. Anynet+-järjestelmä tukee vain Anynet+-laitteita.
•• Tarkista, että Anynet+-laitteen virtajohto on kytketty kunnolla.
•• Tarkista Anynet+-laitteen Video-/HDMI-kaapelikytkennät.
•• Varmista, että Järjestelmä-valikon Anynet+ (HDMI-CEC) -asetukseksi on valittu Käytössä.
Anynet+ ei toimi.
•• Tarkista, että kaukosäädin Anynet+-yhteensopiva.
•• Anynet+ ei toimi kaikissa tilanteissa. (ensimääritys)
•• Jos HDMI-kaapeli on irrotettu ja kytketty uudelleen, muista hakea laitteet uudelleen tai sammuttaa tuote ja
käynnistää se uudelleen.
•• Tarkista, että Anynet+-laitteen Anynet+-toiminto on päällä.
Haluan käynnistää Anynet+toiminnon.
•• Varmista, että Anynet+-laite on kytketty kunnolla tuotteeseen ja että Järjestelmä-valikon Anynet+ (HDMI-CEC)
-asetukseksi on valittu Käytössä.
Haluan sulkea Anynet+toiminnon.
•• Paina tuotteen kaukosäätimen SOURCE-painiketta ja valitse muu kuin Anynet+-laite.
Viesti ”Anynet+-laitteen
liitäntä kytketään irti...”
ilmestyy näyttöön.
•• Kaukosäädintä ei voi käyttää, kun Anynet+-toimintoa määritetään tai katselutilaa vaihdetaan.
Anynet+-laite ei aloita toistoa.
•• Toistotoimintoa ei voi käyttää ensimäärityksen ollessa käynnissä.
•• Käytä kaukosäädintä, kun tuote on saanut Anynet+-asetukset valmiiksi tai siirtynyt Anynet+-toimintoon.
•• Tarkista, tukeeko laite Anynet+-toimintoja.
•• Tarkista, onko HDMI-kaapeli kytketty kunnolla.
•• Varmista, että Järjestelmä-valikon Anynet+ (HDMI-CEC) -asetukseksi on valittu Käytössä.
Kytkettyä laitetta ei näy.
•• Hae Anynet+-laitteita uudelleen.
•• Anynet+ edellyttää HDMI-yhteyden käyttöä. Varmista, että laite on kytketty tuotteeseen HDMI-kaapelilla.
•• Kaikki HDMI-kaapelit eivät tue Anynet+-toimintoja.
•• Jos yhteys on katkaistu sähkökatkon tai HDMI-kaapelin irrottamisen takia, suorita laitehaku uudelleen.
78
HDMI Hot Plug
Pelitila
Tätä toimintoa käytetään HDMI-lähdelaitteen käynnistyksen aikaviiveen aktivointiin.
Kun tuote on kytketty pelikonsoliin, kuten PlayStation™ tai Xbox™, voit nauttia realistisesta
pelikokemuksesta valitsemalla pelitilan.
•• Ei käytössä / Käytössä
Mukautettu logo
Voit ladata ja valita laitteen käynnistymisen yhteydessä näytettävän mukautetun logon ja
asettaa sen näyttöajan.
•• Mukautettu logo
"" Voit valita mukautetun logon (kuva tai video) tai ottaa sen pois käytöstä.
"" Jos haluat asettaa mukautetun logon, se on ladattava ulkoisesta USB-laitteesta.
•• Logon näyttöaika
"" Jos mukautettu logo on Kuva, voit säätää Logon näyttöaika -asetusta.
•• Lataa logotiedosto
"" Voit ladata laitteeseen mukautetun logon ulkoisesta USB-laitteesta.
"" Ladattavan mukautetun logon tiedostonimen on oltava ”samsung” (pienillä kirjaimilla).
"" Jos ulkoisia USB-yhteyksiä on enemmän kuin yksi, laite yrittää ladata mukautetun
logon viimeksi kytketystä USB-laitteesta.
Mukautetun logotiedoston rajoituksia
•• Ei käytössä / Käytössä
"" Pelitila -toimintoon liittyvät varoitukset ja rajoitukset
Jos haluat irrottaa pelikonsolin ja kytkeä toisen ulkoisen laitteen, valitse Pelitila -tilan
arvoksi Ei käytössä Asetukset-valikossa.
Tyhjennä tallennustila
Tee tilaa uusille sisältötiedostoille poistamalla tiedostoja. Viimeaikaisen aikataulun tiedostoja
ei poisteta.
Palauta järjestelmä
m MENU → Järjestelmä → Palauta järjestelmä → E
Tämä toiminto palauttaa järjestelmävalikon asetukset oletusarvoihin.
•• Jos mukautettu logo on kuva, vain bittikarttatiedostoja (aRGB 32 bpp -muoto) tuetaan.
•• Kuvamuotoisen mukautetun logon tarkkuuden on oltava vähintään 128 x 64 ja enintään
kuvaruudun enimmäistarkkuus. (Tarkkuuden vaaka- ja pystyarvojen on oltava jaollisia
4:llä.)
•• Jos mukautettu logo on video, vain TS Stream -tyyppejä tuetaan.
•• Suurin tuettu videotiedostokoko on 150 Mt. Videotiedoston suositeltu pituus on enintään
20 sekuntia.
79
Luku 10
Tuki
Ohjelmistopäivitys
Samsung-yhteystiedot
m MENU → Tuki → Ohjelmistopäivitys → E
m MENU → Tuki → Samsung-yhteystiedot → E
Ohjelmistopäivitys -valikon kautta voi päivittää tuotteen ohjelmiston uusimpaan versioon.
Tarkastele näitä tietoja, kun tuote ei toimi oikein tai kun haluat päivittää ohjelmiston.
"" Älä sammuta tuotetta, kun päivitys on kesken. Tuote sammuu ja käynnistyy
automaattisesti, kun ohjelmistopäivitys on valmis.
Saatavissa on tietoja puhelukeskuksista sekä tuotteiden ja ohjelmistojen lataamisesta.
"" Kun päivität ohjelmiston, kaikki määritetyt videoasetukset palautuvat oletusarvoihin.
Kirjoita asetukset muistiin, jotta ne voi ottaa helposti takaisin käyttöön päivityksen jälkeen.
Päivitä nyt
"" Samsung-yhteystiedot ja etsi tuotteen Mallikoodi ja Ohjelmistoversio.
Palauta kaikki
Päivitä ohjelmisto uusimpaan versioon.
m MENU → Tuki → Palauta kaikki → E
Autom. päivitys
Tämä toiminto palauttaa kaikki näytön senhetkiset asetukset oletusarvoihin.
Tätä toiminto päivittää tuotteen automaattisesti, kun se ei ole käytössä.
•• Ei käytössä / Käytössä
80
Luku 11
Valokuvien ja videoiden toistaminen (median toisto)
Voit katsella USB-massamuistilaitteeseen tallennettuja videoita ja valokuvia.
Toista tallennuslaitteeseen tallennettuja valokuvia tai videoita.
Toista erilaisia sisältöjä seuraavilla tavoilla.
•• USB-laitteen käyttäminen: Toista mediasisältöjä, kuten USB-laitteessa olevia videoita ja valokuvia.
•• Tallennuslaitteen liittäminen: Toista tallennuslaitteeseen, kuten älypuhelimeen, kameraan, tietokoneeseen tai pilvipalveluun, tallennettuja
mediasisältöjä.
Lue seuraavat ohjeet, ennen kuin käytät median toistoa USB-laitteen
kanssa
Vaara
•• Ennen kuin kytket USB-laitteen tuotteeseen, ota tiedostoistasi varmuuskopio tietojen vahingoittumisen tai katoamisen varalta.
Samsung Electronics ei ole vastuussa tietojen vahingoittumisesta tai katoamisesta.
•• Älä irrota USB-laitetta sen lataamisen aikana.
•• Jos USB-laite liitetään USB-jatkokaapelilla, USB-laitetta ei ehkä tunnisteta tai laitteeseen tallennettuja tiedostoja ei ehkä voida lukea.
•• Jos tuote ei tunnista liitettyä USB-laitetta, USB-laitteessa olevat tiedostot voivat vahingoittua tai niitä ei ehkä voida toistaa.
Jos näin käy, liitä USB-laite tietokoneeseen, alusta laite ja varmista, että laite on liitetty oikein.
•• Tuetun USB-kiintolevyn enimmäiskapasiteetti on 2Tt.
81
Median toiston kanssa yhteensopivat laitteet
•• Jotkin USB-liitännällä varustetut digitaalikamerat ja älypuhelimet eivät ehkä ole yhteensopivia laitteen kanssa.
•• Median toisto on yhteensopiva vain USB MSC -laitteiden kanssa.
•• MSC on lyhenne sanoista Mass Storage Class Bulk-Only Transport.
Esimerkkejä MSC-laitteista ovat muistitikut, Flash-kortinlukijat ja USB-kiintolevyt. (USB-keskittimet eivät ole tuettuja.)
Nämä MSC-laitteet on liitettävä suoraan tuotteen USB-porttiin.
•• Jos vähintään kaksi PTP-laitetta on liitetty, niistä voi käyttää vain yhtä kerrallaan.
•• Jos liitettyjä MSC-laitteita on useita, joitakin laitteita ei ehkä tunnisteta.
•• Jos USB-laitteen virrantarve on suuri (yli 500 mA tai 5 V), se ei ehkä ole tuettu.
•• Jos ylikuumenemisvaroitus tulee näyttöön, kun USB-laite liitetään tai sitä käytetään, USB-laitetta ei ehkä tunnisteta tai se ei toimi oikein.
•• Näytönsäästäjä aktivoituu, jos tuotetta eri käytetä Autom. suojausaika -asetuksella määritetyn ajan kuluessa.
•• Joidenkin ulkoisten kiintolevyasemien virransäästötila saattaa poistua käytöstä automaattisesti, kun ne kytketään tuotteeseen.
Tiedostojärjestelmä ja -muodot
•• Median toisto ei ehkä toimi oikein lisensoimattomien multimediatiedostojen kanssa.
•• MTP (Media Transfer Protocol) -siirto eri ole tuettu.
•• Tuetut tiedostojärjestelmät ovat FAT16, FAT32 ja NTFS (vain luku).
•• Median toisto tukee peräkkäistä JPEG-muotoa.
Se ei tue progressiivista JPEG-muotoa.
•• Mitä suurempi kuvan tarkkuus on, sitä kauemmin sen ilmestyminen näyttöön kestää.
•• Suurin tuettu JPEG-tarkkuus on 15 360 x 8 640 kuvapistettä.
•• Jos tiedosto on yhteensopimaton tai vioittunut, näkyviin tulee viesti Tukematon tiedostomuoto..
•• Lajiteltaessa tiedostoja kansionäkymätilassa, kussakin tiedostossa voidaan näyttää enintään 1 000 tiedostoa.
•• Jos USB-laitteessa on yli 8 000 tiedostoa ja kansiota, jotkin tiedostot ja kansiot eivät ehkä avaudu.
•• Web-sivustoista ladattuja, DRM-tekniikalla suojattuja maksullisia MP3-tiedostoja ei voida toistaa.
DRM (Digital Rights Management) on järjestelmän, jonka avulla suojataan Internetin kautta levitettävien tiedostojen tekijänoikeuksia sallimalla tietojen
suojattu jakelu ja/tai estämällä sen laiton jakelu.
82
USB-laitteen käyttäminen
USB-laitteen liittäminen
"" On suositeltavaa käyttää
kiintolevyä, jossa on virtasovitin.
1 Käynnistä laite.
2 Liitä valokuvia ja/tai videotiedostoja sisältävä USB-laite tuotteen takana tai sivussa olevaan USB-porttiin.
3 Soitin-sivu ilmestyy automaattisesti näyttöön, kun USB-laite muodostaa yhteyden laitteeseen.
"" Jos vain yksi USB-laite on liitetty, USB-laitteeseen tallennetut tiedostot tulevat näkyviin automaattisesti.
"" Jos haluat katsella USB-laitteeseen tallennettua sisältöä, liitä USB-laite tuotteen USB-porttiin.
USB-laitteen poistaminen
"" Suosittelemme USB-laitteen
poistamista Poista turvallisesti
-toiminnolla.
USB-laitteen poistaminen Lähde-luettelosta
1 Paina kauko-ohjaimen -painiketta.
→ Soitin → Valinnat → Poista turvallisesti
2 Valitse Poista turvallisesti ja odota, kunnes USB-laitteen yhteys on katkaistu. Yhteys USB-laitteeseen katkaistaan.
83
Mediasisällön luettelosivulla olevat toiminnot
→ Soitin → Tallennuslaite → USB
Tallennuslaitteen mediasisällön luettelosivu sisältää seuraavat toiminnot.
•• Tallennuslaite
Sisäinen muisti / USB
•• Suodatusper.
Tarkastele tallennuslaitteen Video-, Kuva-, PDF-, Toimisto- ja Omat mallit-kansioihin tallennettuja sisältöjä vain halutussa tiedostomuodossa.
•• Valinnat
84
Mediasisällön luettelosivun
valikkokohteet
Asetuksen nimi
Toista valitut
Toista valitut
Lähetä
Poista
Sisäinen muisti
Tallennus
Poista turvallisesti
Valitse toiseen laitteeseen lähetettävä sisältö ja valitse sitten Lähetä-painike
näytön yläreunassa.
Poista
Valitse poistettava sisältö ja valitse sitten Poista-painike näytön yläreunassa.
Tallennus
Valitse tallennussijainti magicInfo-palvelimesta ja muista laitteista ladattavia
ajastuksia varten.
Poista turvallisesti
Diaesityksen nopeus
Diaesityksen nopeus
Kuvaesitystehoste
Satunnain.
Oletussisältö
MagicINFO
Palauta
Valitse toistettava sisältö ja valitse sitten toistopainike näytön yläreunassa.
Lähetä
Sisällön koko
Sisällön koko
Toiminnot
Kuvaesitystehoste
USB-muistin poistaminen turvallisesti
Aseta näytön koko sisällön mukaan.
Määritä aika, jonka mukaisesti jokaista diaa toistetaan.
Määritä, mitä siirtymätehostetta diojen välillä käytetään.
Oletussisältö
Tämä oletussisältö näytetään, jos valitset kanavan, kun kyseisellä kanavalla ei ole
ohjelmia.
Palauta
Palauta kaikki Valinnat-kohdan asetukset ostohetken mukaisiin oletusasetuksiin.
Valitse toistettava sisältö ja napsauta sitten näytön yläosassa olevaa Toistapainiketta.
"" Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
85
Valokuvien toiston aikana käytettävissä olevat painikkeet ja toiminnot
Painikkeen E tai painikkeiden π, ∂, ∑, µ painaminen tuo näyttöön seuraavat painikkeet. RETURN-painike saa painikkeet katoamaan.
•• Keskeytä/toista
Käynnistä tai pysäytä diaesitys. Diaesityksen avulla voit toistaa kaikki kansiossa olevat valokuvat.
"" Painamalla INFO-painiketta
laitteen nimen ollessa valittuna saa
näkyviin tietoja valitusta laitteesta.
"" Painamalla INFO-painiketta
tiedoston ollessa valittuna saa
näkyviin tietoja valitusta tiedostosta.
•• Edellinen/seuraava
Näytä edellinen tai seuraava valokuva.
Videoiden toiston aikana käytettävissä olevat painikkeet ja toiminnot
Painikkeen E tai painikkeiden π, ∂, ∑, µ painaminen tuo näyttöön seuraavat painikkeet. RETURN-painike saa painikkeet katoamaan.
•• Keskeytä/toista
Toista video tai keskeytä sen toisto.
Keskeytystilassa ovat käytettävissä seuraavat toiminnot.
•• Kelaa taaksepäin / kelaa eteenpäin
Kelaa videota eteen- tai taaksepäin. Toista sisältö tarvittaessa jopa kolminkertaisella nopeudella. Jos haluat palauttaa alkuperäisen toistonopeuden,
valitse ∂.
•• Edellinen/seuraava
Jos haluat toistaa edellisen videon, valitse π kaksi kertaa. Jos valitset π kerran, nykyinen video toistetaan alusta.
Jos haluat toistaa seuraavan videon, valitse µ.
86
Luku 12
Vianmääritysopas
"" Testaa laite alla kuvatulla tavalla,
ennen kuin soitat Samsungin
asiakaspalveluun. Jos ongelma ei
ratkea, ota yhteyttä Samsungin
asiakaspalveluun.
Samsungin asiakaspalvelukeskukseen tapahtuvan yhteydenoton
edellytykset
Laitteen testaaminen
Tarkista laitteen testaustoiminnolla, että se toimii oikein.
Tee laitetesti, jos näyttö pysyy tyhjänä ja merkkivalo vilkkuu, vaikka laite on kytketty tietokoneeseen oikein.
1 Katkaise virta sekä laitteesta että tietokoneesta.
2 Irrota laitteen kaikki johdot.
"" Jos näyttö on tyhjä, tarkista
tietokone, näytönohjain ja johto.
3 Käynnistä laite.
4 Jos näet viestin Ei signaalia, laite toimii normaalisti.
Tarkkuuden ja taajuuden tarkistaminen
Ei optimaalinen tila tulee lyhyesti näyttöön, jos valitset tuettua tarkkuutta suuremman tilan (Katso Tuetut tarkkuudet).
87
Tarkistettavat kohteet
Asennusongelma (PC-tila)
Näyttö menee itsestään päälle ja pois päältä.
Tarkista laitteen ja tietokoneen välisen johdon kytkentä ja varmista, että johto on kytketty
tiukasti paikoilleen.
Näytöllä näkyvä tyhjä tila ei johdu tuotteesta.
Näytöllä näkyvä tyhjä tila johtuu tietokoneen näytönohjaimesta. Ratkaise ongelma säätämällä
Näytön jokaisessa neljässä reunassa näkyy tyhjää tilaa, kun näytön kokoa näytönohjaimen HDMI- tai DVI-asetuksista.
DP-, HDMI- tai HDMI-DVI-kaapeli kytketään tuotteen ja
Jos näytönohjaimen asetusvalikossa ei ole näytön koon asetusvaihtoehtoa, päivitä
tietokoneen väliin.
näytönohjaimen ohjain sen viimeisimpään versioon.
(Jos haluat lisätietoja siitä, kuinka näytön asetuksia säädetään, ota yhteyttä näytönohjaimen tai
tietokoneen valmistajaan.)
Näyttöongelma
Virran merkkivalo ei pala. Näyttöpääte ei käynnisty.
Ei signaalia näkyy näytöllä
Ei optimaalinen tila tulee näyttöön.
Varmista, että virtajohto on kytketty.
Tarkista, onko laitteen johto kytketty oikein.
Tarkista, että laitteeseen kytketyn toisen laitteen virta on päällä.
Tämä viesti ilmestyy näkyviin silloin, kun näytönohjaimen signaalin tarkkuus- ja taajuusarvot
ovat suuremmat kuin laitteen tukemat arvot.
Tutustu Standardisignaalitilataulukkoon ja aseta enimmäistarkkuus ja -taajuus laitteen
teknisten tietojen mukaisiksi.
Näytön kuva on vääristynyt.
Tarkista laitteen johdon kytkentä.
Kuva ei ole selkeä. Kuva on epätarkka.
Aseta tarkkuus ja taajuus suositelluille tasoille.
88
Näyttöongelma
Kuva tuntuu epävakaalta ja se värisee.
Kuvassa on varjoja tai näyttöön jää jälkikuvia.
Tarkista, että tietokoneen ja näytönohjaimen tarkkuus ja taajuus ovat laitteen
tukemalla alueella. Muuta näytön asetuksia tarvittaessa laitteen Lisätiedot-valikon ja
Standardisignaalitilataulukon tietojen mukaisesti.
Näyttö on liian kirkas. Näyttö on liian tumma.
Säädä kohtien Kirkkaus ja Kontrasti asetukset.
Kuvan värit eivät näy normaaleina.
Siirry Kuva-kohtaan ja säädä Väriavaruus -asetuksia.
Valkoinen ei näytä valkoiselta.
Siirry Kuva-kohtaan ja säädä Valkotasapaino -asetuksia.
Näytössä ei näy kuvaa, ja virran merkkivalo vilkkuu 0,5–1
sekunnin välein.
Laite on virransäästötilassa.
Palaa edelliseen ikkunaan hiirellä tai painamalla mitä tahansa näppäimistön näppäintä.
Siirry Järjestelmä-kohtaan ja varmista, että Uniajastin -asetukseksi on valittu Ei käytössä.
Jos laitteeseen on yhdistetty tietokone, tarkista tietokoneen virtatila.
Laite sammutetaan automaattisesti.
Varmista, että virtajohto on kytketty kunnolla laitteeseen ja pistorasiaan.
Jos yhdistetyn laitteen signaalia ei havaita, laite sammutetaan automaattisesti 10–15 minuutin
kuluttua.
Kuvanlaatu on erilainen kuin liikkeessä, josta laite on
ostettu.
Voit nauttia teräväpiirtokuvasta (HD) käyttämällä HDMI-kaapelia.
Koodattu videosisältö voi saada näytön näyttämään vioittuneelta nopeasti liikkuvia kohteita
sisältäviä kohtauksia, kuten urheilutapahtumia tai toimintavideoita, katsottaessa.
Näyttö ei näytä normaalilta.
Heikko signaalitaso tai huono kuvanlaatu voivat saada näytön näyttämään vioittuneelta. Tämä
ei merkitse sitä, että tuote olisi viallinen.
Yhden metrin säteellä oleva matkapuhelin voi aiheuttaa häiriöitä analogisissa ja digitaalisissa
laitteissa.
89
Näyttöongelma
Kirkkaus ja värit eivät näytä normaaleilta.
Siirry Kuva-kohtaan ja säädä näytön asetuksia, kuten Kuvatila, Väri, Kirkkaus ja Terävyys.
Palauta näytön oletusasetukset.
Näytössä näkyy viivoja (punaisia, vihreitä tai sinisiä).
Nämä viivat näkyvät, kun näytön DATA SOURCE DRIVER IC -piiri on vioittunut. Ota yhteyttä
Samsungin palvelukeskukseen ongelman ratkaisemiseksi.
Näyttö näyttää epävakaalta ja sitten jäätyy.
Näyttö voi jäätyä muuta kuin suositeltua tarkkuutta käytettäessä tai kun signaali on epävakaa.
Voit ratkaista ongelman siirtymällä tietokoneella käyttämään suositeltua tarkkuutta.
Skaalattu SD-sisältötiedosto (4:3) voi aiheuttaa HD-kanavaa katsottaessa mustia palkkeja
näytön sivuilla.
Kuvaa ei voi näyttää koko näytön tilassa.
Video, jonka kuvasuhde ei vastaa laitteen kuvasuhdetta, voi aiheuttaa mustia palkkeja näytön
ylä- ja alareunassa.
Vaihda laitteessa tai lähdelaitteessa näytön kokoasetukseksi koko näytön tila.
Kaukosäädinongelma
Varmista, että paristot on asetettu paikoilleen oikein (+/-).
Tarkista, ovatko paristot tyhjät.
Kaukosäädin ei toimi.
Tarkista virransyöttö.
Varmista, että virtajohto on kytketty.
Tarkista, onko lähistöllä käytössä erikois- tai neonvalaisimia.
Lähdelaitteen ongelma
Tietokoneen käynnistyessä kuuluu piippaus.
Jos tietokoneen käynnistyessä kuuluu piippaus, kone tulee viedä huoltoon.
90
Muut ongelmat
Laite haisee muovilta.
Muovin haju on normaalia ja se katoaa ajan myötä.
Tarkista kaapeliliitäntä ja liitä kaapeli tarvittaessa uudelleen.
Videon toisto on epätasaista.
Liian jäykän tai paksun kaapelin käyttäminen voi aiheuttaa videotoistoon epätasaisuutta.
Varmista niiden säilyvyys käyttämällä riittävän joustavia johtoja. Kun asennat laitteen seinään,
suosittelemme kulmaliittimellä varustettujen johtojen käyttöä.
Laitteen reunoilla on pieniä hiukkasia.
Hiukkaset kuuluvat laitteen muotoiluun. Laite ei ole viallinen.
Näyttöön tulee viesti "Tarkkuutta ei tällä hetkellä tueta.", jos syöttölähteen tarkkuus ylittää
Kun yritän muuttaa tietokoneen tarkkuutta, näyttöön tulee
näytön enimmäistarkkuuden.
viesti "Tarkkuutta ei tällä hetkellä tueta.".
Voit ratkaista ongelman muuttamalla tietokoneen tarkkuuden näytön tukemaan tarkkuuteen.
HDMI-laitteen YCbCr-lähtöä käytettäessä HDMI musta ei
toimi oikein.
Tämä toiminto on käytettävissä vain silloin, kun lähdelaite, kuten DVD-soitin ja digiboksi, on
kytketty laitteeseen HDMI-kaapelilla (RGB-signaalikaapelilla).
Varmista, että anturin merkkivalo syttyy kaukosäätimen painiketta painettaessa.
Infrapuna-anturi ei toimi.
•• Jos merkkivalo ei syty, katkaise virta ja kytke se sitten takaisin virtakytkimestä.
Jos anturin merkkivalo ei syty edes sen jälkeen, kun virta on katkaistu ja kytketty
virtakytkimestä, sisäinen liitin on voinut irrota.
Toimita laite huollettavaksi lähimpään palvelukeskukseen.
Tietokoneen näyttöasetuksia ei voi tallentaa
virransäästötilassa, kun syöttölähteenä on DisplayPort.
Valitse Järjestelmä → Virranhallinta ja määritä Maks.virransäästö -asetukseksi Ei käytössä.
Voit myös määrittää tietokoneen näyttölähtöasetukset uudelleen. Varmista, että laitteen virta
on kytketty.
Kun tietokoneen syöttölähteenä on käynnistettäessä
DisplayPort, BIOS- ja käynnistysnäytöt eivät avaudu.
Käynnistä tietokone, kun laitteen virta on kytkettynä tai kun syöttölähteenä on muu kuin
DisplayPort.
91
Kysymykset ja vastaukset
"" Lisätietoja säädöistä on
tietokoneen tai näytönohjaimen
käyttöoppaassa.
Kysymys
Vastaus
Säädä taajuus näytönohjaimen asetuksista.
•• Windows 7: Siirry kohtaan Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja mukauttaminen → Näyttö → Säädä
tarkkuutta → Lisäasetukset → Näyttölaite ja vaihda taajuus kohdasta Näytön asetukset.
Miten taajuutta muutetaan?
•• Windows 8: Siirry kohtaan Asetukset → Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja mukauttaminen →
Näyttö → Säädä tarkkuutta → Lisäasetukset → Näyttölaite ja vaihda taajuus kohdasta
Näytön asetukset.
•• Windows 10: Valitse Asetukset → Järjestelmä → Näyttö → Näytön lisäasetukset → Näytä
sovittimen ominaisuudet → Näyttölaite ja säädä Virkistystaajuus-asetusta Näytön
asetukset -kohdassa.
•• Windows 7: Valitse Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja mukauttaminen → Näyttö → Säädä
tarkkuutta ja muuta tarkkuutta.
Miten tarkkuutta muutetaan?
•• Windows 8: Valitse Asetukset → Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja mukauttaminen → Näyttö →
Säädä tarkkuutta ja muuta tarkkuutta.
•• Windows 10: Valitse Asetukset → Järjestelmä → Näyttö → Näytön lisäasetukset ja muuta
tarkkuutta.
•• Windows 7: Aseta virransäästötila kohdasta Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja mukauttaminen →
Mukauttaminen → Näytönsäästäjä. Voit tehdä tämän myös tietokoneen BIOS-asetuksista.
Miten virransäästötila asetetaan?
•• Windows 8: Aseta virransäästötila kohdasta Asetukset → Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja
mukauttaminen → Mukauttaminen → Näytönsäästäjän asetukset. Voit tehdä tämän myös
tietokoneen BIOS-asetuksista.
•• Windows 10: Määritä virransäästötila valitsemalla Asetukset → Mukauttaminen →
Lukitusnäyttö → Näytön aikakatkaisun asetukset → Virta ja lepotila tai käyttämällä
tietokoneen BIOS-asetuksia.
92
Luku 13
Tekniset tiedot
Yleiset
Mallin nimi
SNOW-1703U
AC100-240V~ 50/60Hz
Perustuu sovittimen vaihtovirtajännitteeseen. Tuotteen tasavirta-arvot on mainittu tuotteen arvokilvessä.
Virtalähde
Käyttö- ja
säilytysympäristö
Tuetut mallit
SNOW-1703ULD
Käyttö
Lämpötila : 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F)
Kosteus : 10% - 80%, tiivistymätön
Säilytys
Lämpötila : -20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F)
Kosteus : 5% - 95%, tiivistymätön
IF015H, IF020H, IF025H, IF025H-D, IF040H-D, IF040H-DL,
IF060H-D, IF060H-DL, IF085H-DL
IF015H, IF020H, IF025H, IF025H-D, IF040H-D, IF040H-DL,
IF060H-D, IF060H-DL, IF085H-DL, IF012J
93
Mallin nimi
Kuvapistetiheys
IF015H
IF020H
IF025H
IF012J
1,5 mm
2,0 mm
2,5 mm
1,26 mm
LED-kuvapisterakenne
Kaappi
Synkronointi
LED-kuvapisteen koko (L x K)
1,0 mm x 1,0 mm
1,5 mm x 1,5 mm
2,1 mm x 2,1 mm
1,0 mm x 1,0 mm
Kuvapisteiden määrä (rivit x
sarakkeet)
320 x 360 kuvapistettä
240 x 270 kuvapistettä
192 x 216 kuvapistettä
640 x 360 kuvapistettä
Kuvasuhde (L:K)
8:9
16:9
Virkistystaajuus
1920/3840Hz
3840Hz
Videokuvataajuus
Mallin nimi
Kuvapistetiheys
50/60Hz
IF025H-D
IF040H-D / IF040H-DL
IF060H-D / IF060H-DL
IF085H-DL
2,5 mm
4,0 mm
6,0 mm
8,5 mm
LED-kuvapisterakenne
Kaappi
Kolme yhdessä (R/G/B yhdessä LED-valossa)
LED-kuvapisteen koko (L x K)
Kuvapisteiden määrä (rivit x
sarakkeet)
2,1 mm x 2,1 mm
192 x 288 kuvapistettä
120 x 180 kuvapistettä
Kuvasuhde (L:K)
Synkronointi
Kolme yhdessä (G/R/B yhdessä
LED-valossa)
Kolme yhdessä (R/G/B yhdessä LED-valossa)
Virkistystaajuus
Videokuvataajuus
80 x 120 kuvapistettä
56 x 84 kuvapistettä
7680/15360Hz
15360/30720Hz
2:3
1920/3840Hz
50/60Hz
94
Virtalähde
Käyttö- ja
säilytysympäristö
AC100-240V~ 50/60Hz
Käyttö
Lämpötila : 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F)
Kosteus : 10% - 80%, tiivistymätön
Säilytys
Lämpötila : -20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F)
Kosteus : 5% - 95%, tiivistymätön
"" Kytke ja käytä
Näyttöä voidaan käyttää minkä tahansa kytke ja käytä -yhteensopivan järjestelmän kanssa. Kaksisuuntainen tiedonsiirto näytön ja tietokonejärjestelmän kanssa optimoi näytön asetukset.
Näyttö asennetaan automaattisesti. Voit kuitenkin halutessasi muokata asetuksia.
"" Lisätietoja laitteiden ominaisuuksista on Samsung Electronicsin verkkosivustossa.
95
Esiasetetut ajastustilat
"" Tämän laitteen voi sen teknisten ominaisuuksien vuoksi asettaa vain yhteen tarkkuuteen kullekin näyttöruudun koolle ihanteellisen kuvanlaadun
saavuttamiseksi. Muun kuin suositellun tarkkuuden käyttö voi heikentää kuvanlaatua. Jotta näin ei kävisi, suosittelemme, että valitset tuotteelle
suositellun ihannetarkkuuden.
"" Kun HDMI UHD Color -asetuksena on Käytössä, enintään tarkkuus 3840 x 2160 virkistystaajuudella 60 Hz on tuettu. Kun HDMI UHD Color -asetuksena
on Ei käytössä, enintään tarkkuus 1920 x 1080 virkistystaajuudella 60 Hz on tuettu.
Mallin nimi
SNOW-1703U
Tuetut tilaa
Synkronointi
Tarkkuus
SNOW-1703ULD
Normaalitila
Normaalitila
Live Mode
Vaakataajuus
30 – 135 kHz
65 – 134 kHz
Pystytaajuus
30 – 75 Hz (DP), 24 – 75 Hz (HDMI)
50 / 59,94 / 60 Hz
Optimaalinen tarkkuus
1920 x 1080 / 60 Hz, 3840 x 2160 / 60 Hz
Enimmäistarkkuus
1920 x 1080 / 60 Hz, 3840 x 2160 / 60 Hz
Kuvaruutu säädetään automaattisesti, jos tietokone lähettää jotakin alla mainituista vakiosignaaleista. Jos tietokone ei lähetä vakiosignaalia, näyttö
saattaa näkyä tyhjänä, vaikka virran merkkivalo palaa. Jos näin käy, säädä asetuksia oheisen taulukon tietojen ja tietokoneen näytönohjaimen käyttöoppaan
ohjeiden mukaisesti.
96
SNOW-1703U / SNOW-1703ULD: Normaalitila
"" Vaakataajuus
Yhden, näytön oikeasta reunasta
vasempaan vaakatasossa ulottuvan
juovan pyyhkäisyyn kuluvaa aikaa
sanotaan vaakasykliksi. Kääntäen
verrannollinen määrä vaakasyklejä
on nimeltään vaakataajuus.
Vaakataajuus ilmaistaan
kilohertseinä, kHz.
"" Pystytaajuus
Kuva näytetään katsojalle
näyttämällä samaa kuvaa useita
kertoja sekunnissa (samalla tavoin
kuin välkkyvässä loisteputkivalossa).
Saman kuvan näyttönopeus
sekunnissa tunnetaan nimillä
pystytaajuus ja virkistystaajuus.
Pystytaajuus ilmaistaan hertseinä, Hz.
Tarkkuus
Vaakataajuus
(kHz)
Pystytaajuus
(Hz)
Pikselikello
(MHz)
Tahdistuksen
polaarisuus
(H/V)
S-Box-ryhmitys
tuettu
IBM/VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
N/N
-
Mac, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
N/N
-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
N/N
-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
N/N
-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
N/P
-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
P/P
-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
P/P
-
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
P/P
-
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
P/P
-
Mac, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
N/N
-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
N/N
O
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
N/N
-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
P/P
-
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
P/P
-
Mac, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
N/N
-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
P/P
O
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
N/P
-
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
P/P
O
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
P/P
-
97
Tarkkuus
Vaakataajuus
(kHz)
Pystytaajuus
(Hz)
Pikselikello
(MHz)
Tahdistuksen
polaarisuus
(H/V)
S-Box-ryhmitys
tuettu
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
P/P
-
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
N/P
-
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
P/P
O
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
N/P
-
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
P/P
O
VESA CVT, 1920 x 1080
66,587
59,934
138,500
P/N
-
VESA CVT, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
P/N
-
VESA CVT, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
P/N
-
CTA-861 VIC 3, 720 x 480
31,469
59,940
27,000
N/N
-
CTA-861 VIC 4, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
P/P
O
CTA-861 VIC 5, 1920 x 1080i
33,750
60,000
74,250
P/P
-
CTA-861 VIC 16, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
P/P
O
CTA-861 VIC 18, 720 x 576
31,250
50,000
27,000
N/N
O
CTA-861 VIC 19, 1280 x 720
37,500
50,000
74,250
P/P
O
CTA-861 VIC 20, 1920 x 1080i
28,125
50,000
74,250
P/P
-
CTA-861 VIC 31, 1920 x 1080
56,250
50,000
148,500
P/P
O
CTA-861 VIC 32, 1920 x 1080
27,000
24,000
74,250
P/P
-
CTA-861 VIC 33, 1920 x 1080
28,125
25,000
74,250
P/P
-
CTA-861 VIC 34, 1920 x 1080
33,750
30,000
74,250
P/P
-
CTA-861 VIC 93, 3840 x 2160
54,000
24,000
297,000
P/P
-
98
Tarkkuus
Vaakataajuus
(kHz)
Pystytaajuus
(Hz)
Pikselikello
(MHz)
Tahdistuksen
polaarisuus
(H/V)
S-Box-ryhmitys
tuettu
CTA-861 VIC 94, 3840 x 2160
56,250
25,000
297,000
P/P
-
CTA-861 VIC 95, 3840 x 2160
67,500
30,000
297,000
P/P
-
CTA-861 VIC 96, 3840 x 2160
112,500
50,000
594,000
P/P
O
CTA-861 VIC 97, 3840 x 2160
135,000
60,000
594,000
P/P
O
Tarkkuus
Vaakataajuus
(kHz)
Pystytaajuus
(Hz)
Pikselikello
(MHz)
Tahdistuksen
polaarisuus
(H/V)
S-Box-ryhmitys
tuettu
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
P/P
-
VESA CVT, 1920 x 1080
66,587
59,934
138,500
P/N
-
VESA CVT, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
P/N
-
CTA-861 VIC 16, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
P/P
-
CTA-861 VIC 97, 3840 x 2160
135,000
60,000
594,000
P/P
-
SNOW-1703ULD: Live Mode
99
Luku 14
Liite
Vastuu maksullisesta palvelusta (asiakkaan
kustannukset)
"" Palvelua pyydettäessä voimme seuraavissa tapauksissa takuusta huolimatta veloittaa
maksun huoltoteknikon käynnistä.
Tuote ei ole viallinen
Tuotteen puhdistaminen, säätäminen, selittäminen, uudelleenasennus jne.
•• Huoltoteknikko antaa laitteen käyttöön liittyviä ohjeita tai säätää asetuksia laitetta
purkamatta.
•• Vika johtuu ulkoisista ympäristötekijöistä (Internet, antenni, langallinen signaali jne.).
•• Tuote asennetaan uudelleen tai uusia laitteita kytketään sen jälkeen, kun ostettu laite on
asennettu ensimmäisen kerran.
•• Tuote asennetaan uudelleen sen siirtämiseksi toiseen paikkaan tai toiseen taloon.
•• Asiakas pyytää ohjeita siitä, miten laitetta käytetään toisen valmistajan tuotteen kanssa.
•• Asiakas pyytää ohjeita siitä, miten verkkoa tai toisen valmistajan ohjelmaa käytetään.
•• Asiakas pyytää ohjelmiston asentamista ja asetusten määrittämistä laitetta varten.
•• Huoltoteknikko poistaa laitteen sisällä olevan pölyn tai vieraat esineet.
Laitteen vioittuminen johtuu asiakkaasta
Laitteen vioittuminen johtuu virheellisestä käsittelystä tai korjauksesta.
Laitteen vioittuminen johtuu
•• ulkoisesta iskusta tai putoamisesta
•• muiden kuin Samsungin hyväksymien tarvikkeiden tai erikseen myytävien tuotteiden
käytöstä
•• muun kuin Samsung Electronics Co., Ltd:n ulkoistuspalveluyrityksen insinöörin tai
kumppanin suorittamasta korjauksesta
•• asiakkaan suorittamasta laitteen muutoksesta tai korjauksesta
•• käytöstä virheellisellä jännitteellä tai luvattomia sähköliitäntöjä käyttäen
•• käyttöoppaan varoitusten noudattamatta jättämisestä.
Muuta
•• Laite vioittuu luonnonkatastrofin (salamaniskun, tulipalon, maanjäristyksen, tulvavahingon
jne.) seurauksena.
•• Kulutustarvikkeet (akku, väriaine, loistelamppu, pää, tärytin, lamppu, suodatin, nauha jne.)
ovat kuluneet loppuun.
"" Asiakkaalta voidaan periä palvelumaksu, jos hän pyytää huoltoa, vaikka laite ei ole
vioittunut. Lue siis käyttöopas ensin.
•• Asiakas pyytää asennusta ostettuaan laitteen ostoskanavalta tai verkosta.
100
Lisenssi
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other countries.
Open Source Announcement
Some software components of this product incorporate source code covered under the GNU
General Public License (GPL), the GNU Lesser General Public License (LGPL) etc.
Acknowledgement:
Avoimen koodin lisenssitiedote
Jos käytät avoimen koodin ohjelmistoja, laitteen valikossa näkyvät avoimen koodin lisenssit.
Avoimen koodin lisenssitiedotteen teksti on ainoastaan englanniksi.
Lisätietoja avoimen koodin lisenssitiedotteesta saat Samsungin asiakaspalvelukeskuksesta
tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen oss.request@samsung.com.
The software included in this product contains copyrighted software that is licensed under
the GPL/LGPL etc. You may obtain the complete Corresponding Source code from us for
a period of three years after our last shipment of this product by sending email to: oss.
request@samsung.com
If you want to obtain the complete Corresponding Source code in the physical medium such
as CD-ROM, the cost of physically performing source distribution may be charged.
You may also find a copy of the source at following website.
http://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM335X/latest/exports/software_
manifest.htm
101
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising