Samsung | IF015H | User guide | Samsung IF015H Användarguide

Samsung IF015H Användarguide
Bruksanvisning
SNOW-1703U SNOW-1703ULD
IFH (IF015H IF020H IF025H)
IFH-D (IF025H-D IF040H-D IF040H-DL IF060H-D IF060H-DL IF085H-DL)
IFJ (IF012J)
Färgen och utseendet kan variera beroende på produkt. Innehållet i bruksanvisningen kan
ändras utan föregående meddelande för att förbättra produktens prestanda.
En administrationsavgift kan tillkomma i följande fall:
(a) En tekniker tillkallas men det finns inte något fel på produkten (om du t.ex. inte har läst
den här bruksanvisningen).
(b) Du tar enheten till ett reparationscenter men det finns inte något fel på produkten (om
du t.ex. inte har läst den här bruksanvisningen).
Du kommer att informeras om administrationsavgiften innan teknikern besöker dig.
© Samsung Electronics
Samsung Electronics innehar upphovsrätten för den här handboken. Användning eller reproduktion av den här handboken, delvis eller i sin helhet, utan tillstånd från Samsung Electronics är förbjudet. Andra varumärken än Samsung
Electronics tillhör respektive ägare.
Innehållsförteckning
Innan du använder produkten
Säkerhetsföreskrifter
Säkerhetssymboler
Elektricitet och säkerhet
Installation
Användning
Rengöring
Ansluta och använda enheter
6
6
7
8
9
10
Förberedelser
Delar
Framsida (SNOW-1703U / SNOW-1703ULD)
Baksidan (SNOW-1703U / SNOW-1703ULD)
Han-/hongränssnittskontakt (I/G-kort)
Baksidan (IFH / IFH-D)
Baksidan (IFJ)
Fjärrkontroll
11
11
12
13
14
15
16
Fjärrkontroll (endast SNOW-1703U / SNOW1703ULD-modellen)
Kabelanslutning
Anslutning
Kontrollkoder
18
18
21
23
Använda LED Signage Manager
Före anslutning
Kontrollpunkter före anslutning
26
26
Ansluta till en dator
Ansluta med en HDMI-kabel
Anslutning med en HDMI-DVI-kabel
Anslutning med en DP-kabel
26
26
27
27
Ansluta till en video
Anslutning med en HDMI-DVI-kabel
Ansluta med en HDMI-kabel
28
28
28
Ansluta nätverkskabeln
29
Installationsföreskrifter för SNOW-1703U /
SNOW-1703ULD
Installera/avinstallera programmet
Installera
Avinstallera
38
38
38
Spelare-funktion
Spelare
Visa innehåll
När innehåll körs
Tillgänglig meny
Filformat som är kompatibla med Spelare
39
39
40
40
41
29
Schema
46
Installera kabinetten
Avlägsna skyddskonsolerna
Ersätta kabinettmodulen
30
30
31
Klona produkt
47
Säkerhetsåtgärder vid hantering av
kabinetten
32
ID-inställningar
Enhets-ID
PC-anslutningskabel
48
48
48
Begränsningar vid installation av kabinett
32
Delad skärmbild
Delad skärmbild
Horizontal x Vertical
Skärmläge
Format
49
49
49
49
50
Ansluta till kabinetten
33
Rekommenderat antal enheter som kan anslutas
för varje ingångsspänning
33
Ändra inmatningskällan
Källa
34
34
Nätverksstatus
51
Bildläge
52
Web Browser
Inställn.
Uppdateringsalternativ
35
35
37
Påslagningstid/sluttid
Påslagningstid
53
53
2
Innehållsförteckning
Sluttid
Helgdagshantering
54
54
Ticker
55
URL-startare
56
URL-startinställningar
57
Godkänna en ansluten enhet från servern
Ställa in aktuell tid
58
59
Bild
Bildläge
60
Kontrast / Ljusstyrka / Skärpa / Färg /
Ton (G/R)
61
Färgtemperatur
61
Vitbalans
2 poäng
10 poäng
61
61
61
Gamma
62
Avancerade inställningar
Dynamisk kontr.
Svärta
Hudfärg
Läget Endast RGB
Färgområde
HDMI UHD Color
62
62
62
62
62
62
62
LED-bildstorlek
63
Utgående upplösning
LED-bildstorlek
Upplösning
Anpassa till skärm
63
63
63
63
Skärmdisplay
Skärmskydd
Tid för autoskydd
65
65
LED HDR
Omvänd tonmappning
Dynamiskt kontrastförhållande
Färgmappning
63
63
63
63
Bildalternativ
Färgton
Digital rensad vy
HDMI svärta
Filmläge
64
64
64
64
64
Meddelandevisning
Källinformation
Inget signalmeddelande
MDC Meddelande
Hämtningsstatus-meddelande
66
66
66
66
66
Språk
66
Menystorlek
66
Återställ skärmdisplay
66
Återställ bild
64
Nätverk
Nätverksstatus
67
Öppna nätverksinställningar
Nätverksinställningar
67
68
Servernätverksinställn.
Anslut till server
MagicInfo-läge
Serveråtkomst
FTP-läge
Proxyserver
70
70
70
70
70
70
Enhetsnamn
70
3
Innehållsförteckning
System
Tillgänglighet
Menytransparens
Hög kontrast
Förstora
71
71
71
71
Gör inställningar
72
Tid
Ställ klockan
NTP-inställning
DST
Sovtimer
Fördröjning Ström på
72
72
72
72
72
72
Byt källa automatiskt
Byt källa automatiskt
Primär återställningsk.
Primär källa
Sekundär källa
73
73
73
73
73
Strömkontroll
Autopåslagning
Max. energisparläge
Vilolägeskontroll
Nätverk standby
Strömknapp
73
73
73
74
74
74
Ekolösning
Ekosensor
Standby, ej sign.
Autoavst.
74
74
74
74
Fläkt och temperatur
75
Fläktkontroll
Temperaturkontroll
75
75
Ingångsenhetshanterare
Tangentbordsspråk
Tangentbordstyp
Genväg för inmatningsspråk
75
75
75
75
Spela via
75
Ändra PIN
76
Säkerhet
Säkerhetslåset är på
Knapplås
USB Automatiskt spellås
Fjärrhantering
76
76
76
76
76
Allmänt
Smart säkerhet
Anynet+ (HDMI-CEC)
HDMI Hot Plug
Anpassad logotyp
Spelläge
Töm lagringsutrymmet
77
77
77
79
79
79
79
Återställ system
79
Support
Programvaruuppdatering
Uppdatera nu
Automatisk uppdatering
80
80
80
Kontakta Samsung
80
Återställ alla
80
Spela upp bilder och
videor (mediespelare)
Läs följande innan du använder
medieuppspelning med en USB-enhet
Använda en USB-enhet
81
83
Funktioner i listan över medieinnehåll
Menyalternativ i listan över medieinnehåll
84
85
Knappar och funktioner vid fotouppspelning 86
Knappar och funktioner vid videouppspelning 86
4
Innehållsförteckning
Felsökningsguide
Innan du kontaktar Samsungs kundtjänst
Testa produkten
Kontrollera upplösning och frekvens
Kontrollera följande.
87
87
87
88
Vanliga frågor
92
Specifikationer
Allmänt
93
Förinställda tidslägen
96
Appendix
Ansvar för betalservice (kostnad för kunder)
Inget fel på produkten
En skada på produkten som orsakats av
kunden
Annat
100
100
Licens
101
100
100
5
Kapitel 01
Innan du använder produkten
Säkerhetsföreskrifter
Följande säkerhetsanvisningar är avsedda att skydda din personliga säkerhet och förhindra
materiella skador. Läs igenom följande för att säkerställa att produkten används på rätt sätt.
RISK FÖR ELSTÖTAR. ÖPPNA INTE.
Säkerhetssymboler
Symbol
Namn
Varning!
Akta
Betydelse
En allvarlig eller dödlig skada kan uppstå om anvisningarna inte
följs.
Personskada eller skador på föremål kan uppstå om anvisningarna
inte följs.
Förbjudet
Försök INTE.
Anvisning
Följ anvisningar.
AKTA
AKTA: MINSKA RISKEN FÖR ELSTÖTAR, TA INTE BORT HÖLJET (ELLER BAKSIDAN). DET FINNS INGA
DELAR SOM ANVÄNDAREN SJÄLV KAN ÅTGÄRDA INUTI PRODUKTEN. LÅT ALL SERVICE UTFÖRAS
AV BEHÖRIG PERSONAL.
Den här symbolen visar att det är hög
spänning på insidan. Det är farligt att
komma i kontakt med produktens
insida.
Växelström: Märkspänning som
markerats med den här symbolen är
växelström.
Den här symbolen indikerar att det
finns viktig dokumentation som
medföljer produkten angående dess
funktion och underhåll.
Likström: Märkspänning som
markerats med den här symbolen är
likström.
Klass II-produkt: Den här symbolen
indikerar att produkten inte kräver en
säkerhetsanslutning till jord.
Akta. Läs anvisningarna för
användning: Den här symbolen
instruerar användare att läsa
bruksanvisningen för att få
ytterligare säkerhetsrelaterad
information.
6
Elektricitet och säkerhet
Varning!
Använd inte en skadad strömsladd eller stickkontakt, eller ett eluttag som sitter löst.
•• Stötar eller brand kan uppstå.
Anslut inte flera produkter till samma eluttag.
Akta!
Koppla inte från strömsladden när produkten används.
•• Produkten kan skadas av en elstöt.
Använd endast den strömsladd som tillhandhålls av Samsung och som följde med produkten.
Använd inte strömsladden till andra produkter.
•• Brand eller stötar kan uppstå.
•• Överhettade eluttag kan orsaka brand.
Se till att eluttaget som strömsladden är anslutet till inte är övertäckt.
Ta inte i kontakten med våta händer. Stötar kan annars uppstå.
•• Strömmen till produkten måste brytas genom att strömsladden kopplas från om problem
uppstår.
Sätt i elkontakten ordentligt så att den inte sitter löst.
•• En osäker anslutning kan orsaka brand.
•• Lägg märke till att strömmen till produkten inte bryts helt om du bara använder
strömbrytaren på fjärrkontrollen.
Anslut stickkontakten till ett jordat eluttag (endast typ 1-isolerade enheter).
Håll i stickkontakten när du kopplar från strömsladden från eluttaget.
•• Stötar eller skada kan uppstå.
•• Stötar eller brand kan uppstå.
Böj eller dra inte kraftigt i strömsladden. Placera inte något tungt föremål på strömsladden.
•• En skadad sladd kan orsaka brand eller stötar.
Placera inte strömsladden eller produkten i närheten av värmekällor.
•• Brand eller stötar kan uppstå.
Ta bort damm från stickkontakterna och eluttaget med en torr trasa.
•• Brand kan uppstå.
7
Installation
Placera inte produkten inom räckhåll för småbarn.
•• Produkten kan falla och skada barn.
Varning!
Placera inte ljus, insektsspray eller cigaretter på produkten. Placera inte produkten nära
värmekällor.
•• Brand kan uppstå.
Låt en tekniker installera väggfästet.
Matolja, exempelvis sojabönsolja, kan skada eller deformera produkten. Installera inte produkten i
kök eller i närheten av en köksbänk.
Efter monteringen rekommenderas det att LED-skyltningsprodukten avfuktas innan den används.
•• Det hjälper till att förhindra fuktskador och bibehålla optimala prestanda.
•• Se den medföljande monteringshandboken för avfuktning av produkten.
Monteringshandboken kan hämtas från www.samsung.com/displaysolutions.
•• En installation utförd av obehörig person kan orsaka skador.
•• Använd endast godkända fästen.
Placera inte produkten i dåligt ventilerade utrymmen som bokhyllor eller garderober.
•• En ökad inre temperatur kan orsaka brand.
Placera produkten minst 10 cm från väggen för ventilationens skull.
•• En ökad inre temperatur kan orsaka brand.
Håll plastförpackningen utom räckhåll för barn.
Akta!
Tappa inte produkten när du flyttar den.
•• Produkten kan skadas eller orsaka personskador.
Ställ inte ner produkten med framsidan nedåt.
•• Skärmen kan skadas.
•• Barnen kan kvävas.
När du placerar produkten på ett skåp eller en hylla måste du se till att den nedre, främre kanten av
produkten inte skjuter ut.
Placera inte produkten på ett ostadigt eller vibrerande underlag (instabil hylla, lutande ytor med
mera).
•• Produkten kan falla och skadas och/eller orsaka skada.
•• Produkten kan falla och skadas och/eller orsaka skada.
•• Om produkten används i en miljö med kraftiga vibrationer kan produkten skadas eller börja
brinna.
Installera inte produkten i ett fordon eller på en plats utsatt för damm, fukt (droppande vatten
osv.), olja eller rök.
•• Brand eller stötar kan uppstå.
Utsätt inte produkten för direkt solljus, värme eller heta föremål som t.ex. en spis.
•• Placera endast produkten på skåp eller hyllor som har rätt storlek.
Ställ ner produkten försiktigt.
•• Produkten kan skadas eller orsaka personskador.
Om produkten installeras på ett ovanligt ställe (en plats utsatt för större mängder dammpartiklar,
kemiska ämnen, extrema temperaturer eller höga fuktnivåer, eller en plats där produkten är igång
under längre tidsperioder) kan det resultera i en kraftig försämring av produktens prestanda.
•• Kontakta Samsungs kundtjänst om du vill installera produkten på ett sådant ställe.
•• Produktens livstid kan förkortas eller brand uppstå.
8
Användning
Varning!
Ström med hög spänning går genom produkten. Ta aldrig själv isär, reparera eller ändra produkten.
•• Brand eller stötar kan uppstå.
•• Kontakta Samsungs kundtjänst för reparation.
Innan du flyttar produkten stänger du av strömmen med strömbrytaren och kopplar från
strömsladden och alla andra anslutna kablar.
•• En skadad sladd kan orsaka brand eller stötar.
Om produkten låter konstigt, luktar bränt eller rök ska du omedelbart ta bort strömsladden och
kontakta Samsungs kundtjänst.
•• Stötar eller brand kan uppstå.
Om du tappar produkten eller om ytterhöljet skadas stänger du av strömmen med strömbrytaren
och kopplar från strömsladden. Kontakta sedan Samsungs kundtjänst.
•• Fortsatt användning kan orsaka brand eller stötar.
Lämna inte tunga föremål eller föremål som barn gillar (leksaker, godis osv.) på produkten.
Stäng av produkten och dra ur strömsladden under åskväder.
•• Brand eller stötar kan uppstå.
Om en gasläcka inträffar ska du inte röra produkten eller stickkontakten. Ventilera också lokalen
omedelbart.
•• Gnistor kan orsaka en explosion eller brand.
Lyft eller flytta inte produkten genom att dra i strömsladden eller någon kabel.
•• Produkten kan gå sönder och stötar eller brand kan uppstå om en kabel skadas.
Använd inte och placera inte eldfarliga sprayer eller lättantändliga ämnen nära produkten.
•• En explosion eller brand kan uppstå.
Se till att ventilationsspringorna inte blockeras av dukar eller gardiner.
•• En ökad inre temperatur kan orsaka brand.
Infoga inte metallföremål (mynt, hårspännen, säkerhetsnålar osv.) eller brännbara föremål (papper
tändstickor osv.) i produkten (i ventilationsspringor, in-/utmatningsportar osv).
•• Stäng alltid av produkten och koppla från strömsladden om vatten eller något annat ämne
hamnar i produkten. Kontakta sedan Samsungs kundtjänst.
•• Produkten kan annars gå sönder och stötar eller brand kan uppstå.
Placera inte föremål som innehåller vätska (vaser, krukor, flaskor osv.) eller metallföremål på
produkten.
•• Stäng alltid av produkten och koppla från strömsladden om vatten eller något annat ämne
hamnar i produkten. Kontakta sedan Samsungs kundtjänst.
•• Produkten kan annars gå sönder och stötar eller brand kan uppstå.
Tappa inte föremål på produkten och utsätt inte produkten för kraftiga smällar.
•• Brand eller stötar kan uppstå.
Flytta inte produkten genom att dra i strömsladden eller någon kabel.
•• Produkten kan gå sönder och stötar eller brand kan uppstå om en kabel skadas.
9
Akta!
Koppla från strömsladden från eluttaget om du inte tänker använda bildskärmen under en längre
tid (semester med mera).
•• Ansamlat damm kan i kombination med värme orsaka brand, elstötar eller elläckage.
Placera inte likströmsadaptrar tillsammans.
•• Annars kan brand uppstå.
Ta bort plastförpackningen från likströmsadaptern innan du använder den.
•• Annars kan brand uppstå.
Utsätt inte likströmsenheten för vatten.
•• Stötar eller brand kan uppstå.
•• Undvik att använda produkten utomhus där den kan utsättas för regn eller snö.
•• Var noga med att likströmsadaptern inte blir blöt när du torkar golvet.
Placera inte likströmsadaptern i närheten av någon värmekälla.
•• Annars kan brand uppstå.
Se till att ventilationen är god kring likströmsadaptern.
Om du placerar AC/DC-strömadaptern så att den hänger med sladden inuti riktad uppåt, kan
vatten och andra främmande ämnen tränga in i adaptern och göra att den slutar fungera.
Se till att AC/DC-strömadaptern ligger platt på ett bord eller på golvet.
Skärmen är ljus. Håll tillräckligt avstånd från skärmen.
•• Om du tittar för nära på skärmen under längre tid kan du skada ögonen.
•• Håll åtminstone det rekommenderade visningsavståndet (bildpunktsstorlek x 3 m) från
skärmen.
"" t.ex. För IF015H: 1,5 x 3 m = ett avstånd på minst 4,5 m rekommenderas
Placera inte tunga föremål på produkten.
•• Produkten kan skadas eller orsaka personskador.
Var försiktig så att barn inte stoppar in batteriet i munnen om de plockar ur det ur fjärrkontrollen.
Placera batteriet på en plats där barn eller ungdomar inte når det.
•• Om barn har haft ett batteri i munnen ska du omedelbart kontakta läkare.
Vid byte av batteri, sätt i det med polerna på rätt håll (+, -).
•• Annars kan batteriet skadas eller orsaka brandrisk, personskada eller skada på grund av
läckage av den interna vätskan.
Använd bara specificerade standardbatterier och använd inte ett nytt batteri och ett använt batteri
samtidigt
•• Annars kan batteriet skadas eller orsaka brandrisk, personskada eller skada på grund av
läckage av den interna vätskan.
Batterier (uppladdningsbart eller ej uppladdningsbart) är inte hushållsavfall, utan måste lämnas
till återvinning. Kunden ansvarar för att återinlämna det batteri (uppladdningsbart eller ej
uppladdningsbart) till ett ställe för återvinning.
•• Kunden kan lämna in batterier när de är förbrukade (uppladdningsbart eller ej
uppladdningsbart) till en kommunal återvinningsstation eller till en butik som säljer
samma typ av batteri (uppladdningsbart eller ej uppladdningsbart).
Kasta inte batterier i elden.
Rengöring
Var försiktig när du rör vid LED-armaturen på produktens framsida. Det finns risk att delar kan falla
av.
Kontakta kundtjänsten om insidan av produkten behöver rengöras (en avgift tas ut).
Använd inte luftfuktare eller spisar i närheten av produkten.
•• Brand eller stötar kan uppstå.
Rör inte produkten om den har varit påslagen under en lång tid. Produkten kan vara varm.
Förvara små tillbehör utom räckhåll för barn.
10
Kapitel 02
Förberedelser
Delar
Framsida (SNOW-1703U / SNOW-1703ULD)
"" Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att höja prestandan.
Delar
Beskrivning
HDBT 4, HDBT 3, HDBT 2,
HDBT 1
Visa status för HDBT-ingångskällan.
LAN
Visa status för LAN-ingångskällan.
SOURCE STATUS
POWER STATUS
Delar
P
4 : HDBT 4 / 3 : HDBT 3 / 2 : HDBT 2 / 1 : HDBT 1
Visa status för ingångskällan.
Beskrivning
Stäng av eller slå på produkten.
Rikta fjärrkontrollen mot den här punkten på LCD-skärmen.
IR
"" Användning av andra skärmenheten på samma plats
som fjärrkontrollen för den här produkten kan orsaka att
skärmenheterna styrs utan avsikt.
RED : HDMI 1 / GREEN : HDMI 2 / BLUE : DISPLAY PORT
Kontrollera strömstatusen.
RED : OFF / GREEN : ON / BLINKING : STANDBY
11
Baksidan (SNOW-1703U / SNOW-1703ULD)
"" Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att höja prestandan.
Delar
DIGITAL AUDIO OUT(OPTICAL)
Beskrivning
Delar
Ansluter till en ljudenhet med hjälp av den optiska (digital-)kabeln.
"" Modeller som stöds: SNOW-1703ULD
USB ¨
För anslutning av ett USB-minne.
RS232C IN
Används för serviceändamål.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
Ansluter till en källenhet med HDMI-kabel eller HDMI-DVI-kabel.
DP IN
För anslutning av en dator via en DP-kabel.
Beskrivning
Avsett för servicetekniker.
SERVICE PORT
"" Den här porten är endast avsedd för service och har ingen
funktion för användare. Anslut inte någon kabel till den här
porten.
RJ45
Anslut till ett nätverk med LAN-kabeln. (10/100 Mbps)
HDBT OUT 1, HDBT OUT 2,
HDBT OUT 3, HDBT OUT 4
Ansluts till en han-/hongränssnittskontakt. Varje port kan sända
Full HD-signaler. Alla fyra portar måste användas vid sändning av
UHD-signaler.
DC 19V
Anslut likströmsadaptern.
12
Han-/hongränssnittskontakt (I/G-kort)
"" Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att höja prestandan.
ECO SENSOR
Delar
Beskrivning
DATA IN (Reverse)
Ansluts till DATA OUT-porten i det sista kabinettet med en OCM-kabel.
DATA OUT (Forward)
Ansluts till DATA IN-porten i det första kabinettet med en OCM-kabel.
Ansluter en extern IR-kabel till ECO SENSOR-porten.
Känner automatiskt av den omgivande ljusstyrkan och anpassar ljusstyrkan i skåpet som är anslutet till IG-kortet.
Om du vill stänga av funktionen ställer du in Ekosensor på Av vid System → Ekolösning.
ECO SENSOR
"" Endast en extern IR-kabel medföljer. Den externa IR-kabeln fungerar bara med ett IG-kort.
Även om flera IG-kort ansluts fungerar den externa IR-kabeln bara med det IG-kort som är anslutet överst.
"" Efter anslutning till eller frånkoppling från ECO SENSOR-porten på I/G-kortet ska SNOW-1703ULD startas om.
"" Observera att det kan förekomma skuggor eller störande ljus i skåpet beroende på installationspositionen.
"" ECO SENSOR är inte tillgänglig i Live Mode.
"" Modeller som stöds: SNOW-1703ULD
HDBT IN
Ansluts till HDBT OUT-porten på SNOW-1703U eller SNOW-1703ULD med en HDBT-kabel.
13
Baksidan (IFH / IFH-D)
"" Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att höja prestandan.
100-240V~50/60Hz 4.0A
POWER IN
DATA IN
SERVICE
SWITCH
DATA OUT
POWER OUT
Delar
Beskrivning
POWER IN
Ansluts till en AC-strömkälla.
DATA IN
Ansluts till DATA OUT-porten på en han-/hongränssnittskontakt eller till
föregående kabinett för mottagning av bilddata.
SERVICE
Avsett för servicetekniker.
SWITCH
Övergår i fabriksinställningsläge (tryck och håll ned 5 sekunder) eller
fabriksåterställningsläge (tryck och håll ned 10 sekunder).
DATA OUT
Ansluts till DATA IN-porten på nästa kabinett.
POWER OUT
Ansluter strömkabeln till nästa kabinett för att tillhandahålla AC-ström.
14
Baksidan (IFJ)
"" Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att höja prestandan.
SERVICE
DATA OUT
SWITCH
SERVICE
POWER OUT
100-240V
50/60Hz 4.0A
POWER IN
SERVICE
SWITCH
SERVICE
DATA IN
Delar
Beskrivning
SERVICE
Avsett för servicetekniker.
DATA OUT
Ansluts till DATA IN-porten på nästa kabinett.
SWITCH
Övergår i fabriksinställningsläge (tryck och håll ned 5 sekunder) eller
fabriksåterställningsläge (tryck och håll ned 10 sekunder).
POWER OUT
Ansluter strömkabeln till nästa kabinett för att tillhandahålla AC-ström.
DATA IN
Ansluts till DATA OUT-porten på en han-/hongränssnittskontakt eller till
föregående kabinett för mottagning av bilddata.
POWER IN
Ansluts till en AC-strömkälla.
15
Fjärrkontroll
"" Användning av andra skärmenheten på samma plats som fjärrkontrollen för den här produkten kan orsaka att skärmenheterna styrs utan avsikt.
"" Knappar som saknar beskrivning i bilden nedan har ingen funktion i produkten.
"" Den här FREEZE funktionen är bara tillgänglig för Källa.
Slå på produkten.
Slå av produkten.
Sifferknappar
Ange lösenordet på skärmmenyn.
Stoppa skärmen.
"" Fjärrkontrollfunktionerna kan
variera för olika produkter.
Stänger endast av skärmen. Tryck på
skärmen när du vill aktivera den igen.
Ändra inmatningskälla.
Visa eller dölja skärmmenyer, eller återgå till
föregående meny.
Startknapp för Spelare.
16
Välj enkelt funktioner som används ofta.
Visa information om den aktuella
ingångskällan.
Gå till övre, nedre, vänster eller höger meny,
eller justera ett alternativs inställningar.
Bekräfta ett menyval.
Gå tillbaka till föregående meny.
Används i multimedieläge.
POWER ON / POWER OFF
Slå på eller av Smart Signage-enheten.
SOURCE
Visa eller välj en extern enhet som är ansluten
till Smart Signage-enheten.
Stäng aktuell meny.
A: Välj önskat skärmläge, normalt läge eller Live
Mode.
"" Innan du växlar till Live Mode, ange Källa till
HDMI 1, HDMI 2 eller DisplayPort.
"" Live Mode rekommenderas för livesändningar
som sport, evenemang och konserter.
"" Observera att produkten startas om när
skärmläget ändras.
"" I Live Mode är bara vissa menyer tillgängliga.
Ange andra inställningar i normalt läge.
Menyer tillgängliga i Live Mode: Kontrast,
Ljusstyrka, Skärpa, Färgtemperatur, Vitbalans
(R-Gain / G-Gain / B-Gain), HDMI svärta,
Återställ bild
B: Välj en ansluten ingångskälla manuellt från
HDMI 1.
C: Välj en ansluten ingångskälla manuellt från
HDMI 2.
D: Välj en ansluten ingångskälla manuellt från
DisplayPort.
Sätta i batterierna i fjärrkontrollen
"" Fjärrkontrollfunktionerna kan
variera för olika produkter.
Tryck på en knapp på fjärrkontrollen
och rikta den mot sensorn på
produktens framsida när du vill
utföra motsvarande funktion.
"" Användning av andra skärmenheten
på samma plats som fjärrkontrollen
för den här produkten kan orsaka att
skärmenheterna styrs utan avsikt.
Använd fjärrkontrollen inom 7–10 m
från produktsensorn i en vinkel på
30° från vänster till höger.
"" Förvara använda batterier utom
räckhåll för barn och återvinn dem.
"" Använd inte nya och gamla batterier
samtidigt. Byt båda batterierna
samtidigt.
"" Ta bort batterierna när
fjärrkontrollen inte ska användas
under en längre tid.
17
Fjärrkontroll (endast SNOW-1703U /
SNOW-1703ULD-modellen)
•• Stifttilldelning
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
6 7 8 9
9 8 7 6
<Hantyp>
<Hontyp>
Kabelanslutning
RS232C-kabel
Gränssnitt
RS232C (9 stift)
Stift
TxD (nr 2), RxD (nr 3), GND (nr 5)
Bithastighet
9600 bps
Databitar
Stift
Signal
Stift
Signal
8 bitar
1
Detektera databärare
6
Förbered datauppsättning
Paritet
Ingen
2
Mottagna data
7
Sänd begäran
Stoppbit
1 bitar
3
Sända data
8
Rensa att skicka
Flödeskontroll
Ingen
4
Förbereda dataterminal
9
Signalindikator
Maximal längd
15 m (endast typ med hölje)
5
Signalgrund
18
Nätverkskabel
•• RS232C-kabel
Kontakt: 9-stifts D-sub till stereokabel
•• Stifttilldelning
6
3
2
1
1
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
9
-P1-
5
-P1-
Hantyp
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
3
----------
1
Tx
STEREO
Tx
2
----------
2
Rx
KONTAKT
Gnd
5
----------
3
Gnd
(3,5 ø)
Stiftnr
Standardfärg
Signal
1
Vit och orange
TX+
2
Orange
TX-
3
Vit och grön
RX+
4
Blå
NC
5
Vit och blå
NC
6
Grön
RX-
7
Vit och brun
NC
8
Brun
NC
19
Korsad LAN-kabel (PC till PC)
•• Kontakt : RJ45
Direkt LAN-kabel (PC till HUB)
HUB
RJ45
RJ45
P2
RJ45
P1
P2
P1
P1
P2
Signal
P1
P2
Signal
TX+
1
↔
1
TX+
TX-
2
↔
2
TX-
RX+
3
↔
3
RX+
RX-
6
↔
6
RX-
Signal
P1
P2
Signal
TX+
1
↔
3
RX+
TX-
2
↔
6
RX-
RX+
3
↔
1
TX+
RX-
6
↔
2
TX-
20
Anslutning
•• Anslutning 1
"" Kontrollera att du ansluter RS232C (IN)-adaptern till RS232C IN-porten på produkten.
IFH
RS232C IN
IFJ
HDBT OUT
HDBT IN
DATA OUT (Forward)
DATA IN
DATA OUT
DATA IN
HDBT OUT
HDBT IN
DATA OUT (Forward)
DATA IN
DATA OUT
DATA IN
RS232C IN
HDBT OUT
HDBT IN
DATA OUT (Forward)
DATA IN
DATA OUT
DATA IN
IFH-D
RS232C IN
21
•• Anslutning 2
IFH
RJ45
IFJ
HDBT OUT
HDBT IN
DATA OUT (Forward)
DATA IN
DATA OUT
DATA IN
HDBT OUT
HDBT IN
DATA OUT (Forward)
DATA IN
DATA OUT
DATA IN
RJ45
HDBT OUT
HDBT IN
DATA OUT (Forward)
DATA IN
DATA OUT
DATA IN
IFH-D
RJ45
22
Kontrollkoder
T.ex. Ström på & ID = 0
Visa kontrollstatus (hämta kontrollkommando)
Rubrik
Kommando
0xAA
Kommandotyp
ID
Datalängd
0
Kontrollsumma
Kommando
0xAA
Kommandotyp
ID
Kommando
0xAA
0x11
Rubrik
Kommando
0xAA
0x11
ID
ID
Datalängd
Data 1
1
"Power"
Datalängd
Data 1
1
1
Kontrollsumma
12
•• För att kontrollera alla enheter som är anslutna med en seriekabel samtidigt, oavsett IDnummer, ska du ställa in ID som "0xFE" och sända kommandon. Kommandon körs av varje
enhet, men ACK svarar inte.
Kontrollera (ange kontrollkommando)
Rubrik
Rubrik
Datalängd
Data
1
Värde
Kontrollsumma
Kommando
Nej.
Kommandotyp
Kommando
Värdeintervall
1
Strömkontroll
0x11
0–1
2
Inmatning av källkontroll
0x14
-
3
Skärmlägeskontroll
0x18
-
4
Säkerhetslås
0x5D
0–1
•• Alla kommunikationer sker i hexadecimaler. Kontrollsumman beräknas genom att lägga till
alla värden förutom rubriken. Om en kontrollsumma får mer än 2 siffror så som visas nedan
(11 + FF + 01 + 01 = 112), tas den första siffran bort.
23
Strömkontroll
Inmatning av källkontroll
•• Funktion
Produkten kan slås på och av med en dator.
•• Funktion
Inmatningskällan för en produkt kan ändras med en dator.
•• Visa strömstatus (hämta status för ström PÅ/AV)
•• Visa ingångskällstatus (hämta status för ingångskälla)
Rubrik
Kommando
0xAA
0x11
Datalängd
ID
Kontrollsumma
0
•• Ställa in ström PÅ/AV (ställa in ström PÅ/AV)
Rubrik
Kommando
0xAA
0x11
ID
Datalängd
Data
1
"Power"
Kontrollsumma
0: Ström AV
•• Ack
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x11
"Power"
Kontrollsumma
"Power": Strömkod som ska ställas in på produkten.
•• Nak
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
0xAA
0x14
ID
Datalängd
0
Kontrollsumma
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x11
"ERR"
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
Rubrik
Kommando
0xAA
0x14
ID
Datalängd
Data
1
"Input Source"
Kontrollsumma
"Input Source": En ingångskällkod som ska ställas in på en produkt.
1: Ström PÅ
Kommando
Kommando
•• Ställa in ingångskälla (ange ingångskälla)
"Power": Strömkod som ska ställas in på produkten.
Rubrik
Rubrik
Kontrollsumma
0x0C
Ingångskälla
0x21
HDMI1
0x23
HDMI2
0x25
DISPLAY PORT
0x60
MagicInfo
0x63
URL-startare
0x65
Web Browser
För närvarande finns endast stöd för att läsa in status för
ingångskällan.
Fungerar endast med URL-startare.
"" Den här modellen har inte stöd för HDMI1 och HDMI2.
"" MagicInfo är endast tillgänglig med modeller som innehåller funktionen MagicInfo.
24
Säkerhetslås
•• Ack
Rubrik
0xAA
Kommando
0xFF
Datalängd
ID
3
Ack/Nak
'A'
r-CMD
Val1
0x14
"Input
Source"
Kontrollsumma
Den här kontrollen är tillgänglig oavsett om strömmen är påslagen eller inte.
•• Visa status för säkerhetslås (hämta status för säkerhetslås)
"Input Source": En ingångskällkod som ska ställas in på en produkt.
•• Nak
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x14
"ERR"
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
•• Funktion
Datorn kan användas för att slå på eller av funktionen Säkerhetslåset är på på en produkt.
Kontrollsumma
Rubrik
Kommando
0xAA
0x5D
Datalängd
ID
0
Kontrollsumma
•• Aktivera eller avaktivera säkerhetslås (ställ in aktivering/avaktivering av säkerhetslås)
Rubrik
Kommando
0xAA
0x5D
ID
Datalängd
Data
1
"Safety Lock"
Kontrollsumma
"Safety Lock": Säkerhetslåskod som ska ställas in på produkten
1: PÅ
0: AV
•• Ack
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x5D
"Safety Lock"
Kontrollsumma
"Safety Lock": Säkerhetslåskod som ska ställas in på produkten
•• Nak
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x5D
"ERR"
Kontrollsumma
"ERR": En kod som visar vilket fel som har inträffat.
25
Kapitel 03
Ansluta och använda enheter
Före anslutning
Kontrollpunkter före anslutning
"" Innan du ansluter en källenhet ska du läsa bruksanvisningen som medföljer.
Antalet och platserna för portarna på källenheterna kan variera från en enhet till en annan.
"" Anslut inte strömkabeln förrän alla anslutningar är slutförda.
Om du ansluter strömkabeln under inkoppling kan det skada produkten.
"" Kontrollera typerna av portar på baksidan av produkten du vill ansluta.
Ansluta till en dator
•• Anslut inte strömsladden innan du ansluter de andra kablarna.
Se till att först ansluta en källenhet innan du ansluter strömsladden.
•• En dator kan anslutas till produkten på flera olika sätt.
Välj en anslutningsmetod som passar för din dator.
"" Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.
Ansluta med en HDMI-kabel
HDMI IN 1, HDMI IN 2
26
Anslutning med en HDMI-DVI-kabel
HDMI IN 1, HDMI IN 2
Anslutning med en DP-kabel
DP IN
•• Försiktighetsåtgärder vid användning av DP
"" För att minska energiförbrukningen i viloläge stoppas DP-kommunikationen när
produkten stängs av eller går över i energisparläge.
Om produkten används i tvåskärmsläge och stängs av eller går över i energisparläge är
det inte säkert att ändringar av skärminställningarna uppdateras. Resultatet kan bli att
skärmbilden inte visas korrekt.
Om detta inträffar ställer du in Max. energisparläge på Av innan du använder produkten.
"" Vissa grafikkort som inte är kompatibla med DP-standarden kan hindra Windows starteller Bios-skärm från att visas när produkten är i energisparläge. Se i så fall till att sätta
på produkten innan du sätter på datorn.
"" Skärmporten (DP IN) på produkten samt den medföljande DP-kabeln är utformade
baserat på VESA-standarden. Om du använder en DP-kabel som inte uppfyller VESAstandarden kanske inte produkten fungerar som den ska. Samsung Electronics ansvarar
inte för eventuella problem som uppkommer till följd av att du använder en kabel som
inte uppfyller standarden.
Var noga med att använda en DP-kabel som specificeras i VESA-standarden.
27
Ansluta till en video
Ansluta med en HDMI-kabel
•• Anslut inte strömsladden innan du ansluter de andra kablarna.
Se till att först ansluta en källenhet innan du ansluter strömsladden.
Använda en HDMI-kabel eller HDMI till DVI-kabel
•• Du kan ansluta en videoenhet till produkten med en kabel.
"" Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.
"" Tryck på knappen SOURCE på fjärrkontrollen för att ändra källan.
Anslutning med en HDMI-DVI-kabel
•• För att få bättre bild- och ljudkvalitet kan du ansluta en digital enhet med en HDMI-kabel.
•• Om produkten är ansluten till en extern enhet som är kompatibel med en äldre HDMIversion kanske inte skärmens färger visas som de ska. Skärmen kan dessutom visas tom.
Om ett sådant problem uppstår frågar du tillverkaren av den externa enheten vilken HDMIversion som används. Om den är för gammal kan du begära en uppgradering.
•• Se till att använda en HDMI-kabel som är maximalt 14 mm tjock.
•• Köp en certifierad HDMI-kabel. Annars kanske bilden inte visas eller så kan ett anslutningsfel
uppstå.
•• En enkel höghastighets HDMI-kabel eller kabel med Ethernet rekommenderas.
Den här produkten har inte stöd för Ethernet-funktionen via HDMI.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
HDMI IN 1, HDMI IN 2
28
Ansluta nätverkskabeln
"" Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.
Installationsföreskrifter för SNOW-1703U /
SNOW-1703ULD
Montera inte produkten på sidan eller upp och ned.
Vid stapling av produkter ska avståndet mellan dem vara minst 10 mm.
RJ45
Vid montering på vägg ska avståndet mellan väggen och produktens övre, nedre, vänstra och
högra sida vara minst 10 mm. Se även till att avståndet mellan väggen och portarna på baksidan
av produkten är minst 50 mm för anslutning av kablar.
Den omgivande temperaturen i rackmonteringen får inte överskrida 35°.
Blockera inte luftutblåset när du installerar produkten, annars kan produkten bli överhettad.
•• Använd en CAT 6-kabel (*STP-typ) eller senare kabelstandarder för att ansluta komponenter.
*STP: Shielded Twisted Pair
"" Anslut till en hubb eller router som har stöd för DHCP-funktionen.
Luftutblås
29
Installera kabinetten
IFH-D
Montera kabinettet med hjälp av ramsatsen från tillverkaren.
Mer information om hur du monterar ramsatsen finns i den medföljande användarhandboken.
Samsung Electronics ansvarar inte för eventuella produktskador eller personskador i samband
med att användarna på egen hand monterar produkten.
"" Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan
ändras utan föregående meddelande för att höja prestandan.
Avlägsna skyddskonsolerna
IFH
IFJ
30
LO
CK
LO
CK
K
LO
C
LO
CK
UN
2
6
LO
CK
5
LO
CK
UN
LO
CK
LO
CK
1
LO
CK
UN
IFH
1
2
LO
CK
LO
CK
UN
UN
LO
CK
UN
LO
CK
Ersätta kabinettmodulen
IFH-D
IFJ
5
6
3
3
7
4
4
8
1
5
2
6
3
4
31
Säkerhetsåtgärder vid hantering av
kabinetten
Begränsningar vid installation av kabinett
En SNOW-1703U eller SNOW-1703ULD stöder upp till UHD-upplösning eftersom den har fyra
inbyggda HDBT OUT-portar.
[Iaktta försiktighet för att förhindra extern chock och
att produkten tappas]
Upp till 224 kabinett kan anslutas till 1 HDBT OUT-port.
Efter att skyddskonsolerna har avlägsnats ska
försiktighet iakttas för att undvika extern chock och
vibrationer. Se till att inte produkten tappas från
någon höjd.
Riktlinjer för installation i skåp efter upplösning
Var försiktig så att inte produkten utsätts för
vibrationer eller extern chock när den ligger på golvet.
[Var försiktig så att inte hörnen skadas]
Var extra försiktig för att säkerställa att inte
kabinettets hörn skadas.
"" IF085H-DL stöder inte UHD-upplösning.
Upplösning
3840 x
2160
1960 x
1092
1920 x
1080
1920 x
1440
1200 x
1080
800 x
600
IF015H
12 x 6
-
6x3
-
-
-
IF020H
16 x 8
-
8x4
-
-
-
IF025H
20 x 10
-
10 x 5
-
-
-
IF025H-D
-
-
-
10 x 5
-
-
32 x 12
-
16 x 6
-
10 x 6
-
48 x 18
-
24 x 9
-
-
10 x 5
IF085H-DL
-
35 x 13
-
-
-
-
IF012J
6x6
-
3x3
-
-
-
IF040H-D,
IF040H-DL
IF060H-D,
IF060H-DL
Efter att skyddskonsolerna har avlägsnats ska
produkten inte placeras på golvet med LED-lampan
nedåt.
Om du vill ha högre upplösning än UHD måste du lägga till SNOW-1703Us eller SNOW1703ULDs:ar i konfigurationen.
[Var försiktig så att inte LED-lampan skadas av statisk
elektricitet]
Rör inte produkten utan antistatiska handskar.
32
Ansluta till kabinetten
Rekommenderat antal enheter som kan anslutas för
varje ingångsspänning
"" Anslut SNOW-1703U eller SNOW-1703ULD till en extern enhet och anslut den sedan till IFH-,
IFH-D- och IFJ-enheter.
IFJ stöder endast SNOW-1703ULD.
"" Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.
Om det rekommenderade maximala antalet enheter överskrids kan det orsaka överspänning.
Det kan i sin tur utlösa överspänningsskyddet eller leda till att produkten skadas.Säkerställ att
antalet anslutna enheter inte överstiger det rekommenderade maximala antalet.
Samsung Electronics är inte ansvarsskyldiga för några problem som orsakas av anslutning av
fler enheter än det rekommenderade maximala antalet.
•• Anslut inte strömsladden innan du ansluter de andra kablarna.
Se till att först ansluta en källenhet innan du ansluter strömsladden.
Modellnamn
Driftspänning
Rekommenderat maximalt
antal anslutningar
IFH (IF015H / IF020H)
110 V
3 kabinett eller färre
IFH-D (IF025H-D / IF040H-D / IF040H-DL /
IF060H-D / IF060H-DL / IF085H-DL)
220 V
4 kabinett eller färre
110 V
4 kabinett eller färre
220 V
8 kabinett eller färre
110 V
2 kabinett eller färre
220 V
4 kabinett eller färre
•• Innan du ansluter strömmen till kabinetten måste du ansluta I/G-kortet till kabinetten.
•• En SNOW-1703U eller SNOW-1703ULD stöder bara kabinett med en typ av LEDbildpunktstopp. Anslut inte kabinett med olika typer av LED-bildpunktstopp.
"" Om du ansluter andra typer av kabinett kan detta orsaka onormal bildkvalitet.
•• När du har anslutit HDBT-kabeln ansluter du OCM-kabeln i följande ordning:
SNOW-1703U /
SNOW-1703ULD
HDBT OUT
I/G-kort
HDBT IN
DATA IN (Reverse)
DATA OUT (Forward)
Första kabinettet
DATA IN
DATA OUT
Sista kabinettet
DATA IN
IFH (IF025H)
DATA OUT
IFJ (IF012J)
t.ex. IFH-D
Första kabinettet
Ansluta kablar för redundans
•• Använd en CAT 6-kabel (*STP-typ) eller senare kabelstandarder för att ansluta komponenter.
*STP: Shielded Twisted Pair
"" Se till att HDBT-kabelns längd är mellan 15 m och 100 m.
POWER IN
POWER OUT
Andra enheten
POWER IN
POWER OUT
Sista kabinettet
POWER IN
POWER OUT
Använd inte
"" Om du använder en kabel som är kortare eller längre än de angivna längmåtten, kan
signalkvaliteten bli instabil.
•• Använd de LAN-kablar som rekommenderas på HDBaseT-webbplatsen (http://hdbaset.org/
hdbaset-recommended-cables).
"" Om en LAN-kabel som inte är rekommenderad används kan HDBT-signalerna bli
instabila.
33
Ändra inmatningskällan
Med Källa kan du välja en rad källor och ändra källenhetsnamnen.
Du kan visa skärmen för en källenhet som är ansluten till produkten. Välj en källa från källistan för att visa skärmen
för den valda källan.
"" Du kan även byta inmatningskälla med hjälp av knappen SOURCE på fjärrkontrollen.
Källa
"" Skärmen kan inte visas korrekt om en felaktig källa väljs för källenheten du vill konvertera till.
sSOURCE → Källa
Redig.
Källa
sSOURCE → Källa → u → Redig. → E
Redigera namnet och enhetstypen för en ansluten extern enhet.
MagicInfo S
Web Browser
HDMI 1
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
HDMI 2
DisplayPort
•• Listan kan innehålla följande källenheter. Källenheter på listan skiljer sig åt beroende på vilken källa som väljs.
HDMI 1 / HDMI 2 / DisplayPort / Kabelbox / Spelkonsol / PC / Blu-ray-spelare
•• Du kan inte redigera följande källor.
MagicInfo S / URL-startare / Web Browser
Information
INFO
Du kan visa detaljerad information om den markerade externa enheten.
34
Web Browser
Inställn.
sSOURCE → Källa → Web Browser → u → Inställn. → E
sSOURCE → Källa → Web Browser → E
Allmänt
Dölj flikar och verktygsfält automatiskt
Om webbläsarens flikar, meny eller verktygsfält inte används på ett tag försvinner de automatiskt. Om du vill att de
ska visas igen flyttar du pekaren eller fokuset överst på skärmen.
•• Använd/Använd inte
Web Browser
Popupblockerare
Gör det bekvämare att surfa på nätet genom att blockera popupfönster.
•• Använd/Använd inte
Återställ inställningar
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
"" Anslut en nätverkskabel för att produkten ska få åtkomst till Internet, på samma
sätt som du får åtkomst till Internet från en dator.
Alla dina anpassade webbläsarinställningar återställs till ursprungsvärdena. Bokmärken och historik påverkas inte.
Sökmotor
Om du anger ett nyckelord i inmatningsfältet för URL/nyckelord öppnar webbläsaren sidan med sökresultat.
Välj den sökmotor du vill använda.
•• Google / Bing
35
Sekretess och Säkerhet
Blockerade sidor
Säkerhetsläge
Blockerade sidor
Skicka varningar om osäkra sidor eller blockera åtkomsten till dem för att öka säkerheten i
webbläsaren.
Blockera åtkomst till sidor som du har angett ska blockeras.
Det kan göra webbläsaren långsammare.
•• Använd/Använd inte
Privat surfning
När Privat surfning är aktiv sparas inte din surfhistorik.
•• Använd/Använd inte
Do Not Track
Be webbplatser att inte spåra dig.
•• Använd/Använd inte
JavaScript
Tillåt alla webbplatser att köra JavaScript för en bättre surfupplevelse.
•• Använd/Använd inte
Rensa historik
Radera hela din surfhistorik.
Radera surfdata
•• Använd/Använd inte
Lista med blockerade sidor
Blockera eller avblockera specifika sidor.
•• Lägg till
Godkända sidor
Godkända sidor
Aktivera webbåtkomst endast till sidor som du har godkänt.
•• Använd/Använd inte
Lösenord för Godkända sidor
Ställ in ett lösenord för att hantera Godkända sidor.
•• Ställ in lösenord
Lista med godkända sidor
Godkänn specifika sidor eller ta bort dem från Godkända sidor.
•• Lägg till
Radera alla surfdata som cookies, cachade bilder och data.
Bokmärken och historik påverkas inte.
36
Kodar
Kodar
Välj en kodningsmetod för webbsidor. Den aktuella inställningen är Auto.
•• Auto / Manuell (Aktuell : Unicode)
Uppdateringsalternativ
sSOURCE → Källa → Web Browser → u → Uppdateringsalternativ → E
Uppdateringsintervall
Ställ in hur lång tid webbläsaren ska vänta innan den återgår till hemsidan.
Om
•• Av / 5 min / 10 min / 15 min / 30 min
Visa webbläsarens aktuella version.
Zoom
Ställ in vilken zoomskala som ska användas när webbläsaren uppdateras.
•• 50% / 75% / 100% / 125% / 150% / 200% / 300%
Startsida
Ställ in vilken webbplats som ska visas när webbläsaren uppdateras.
•• Samsung-skärm / Personlig
Personlig
Ange URL att använda som hemsida.
•• Ange URL
"" Bara tillgängligt när Startsida är inställt på Personlig.
37
Kapitel 04
Använda LED Signage Manager
Med programvaran LED Signage Manager kan du lätt styra flera skärmenheter från datorn.
Information om hur du använder LED Signage Manager finns i hjälpavsnitten som visas när du har installerat programvaran. LED Signage Manager-programvaran är tillgänglig på webbplatsen.
"" Installationen av LED Signage Manager kan påverkas av grafikkortet, moderkortet och
nätverksmiljön.
Avinstallera
"" Se till att Windows 7 eller senare och Microsoft .NET Framework 4.5 har installerats på
datorn innan du installerar LED Signage Manager.
Om det uppstår problem med programmet följer du stegen nedan för att installera det.
"" Avinstallationsprocessen kan variera beroende på datorns operativsystem. Den här
användarhandboken utgår från att Windows 7 används.
1 Välj Start > Kontrollpanelen > Program och funktioner.
Installera/avinstallera programmet
2 Välj LED Signage Manager i listan och klicka på Avinstallera.
3 När dialogrutan för att bekräfta borttagningen visas klickar du på Yes.
4 När avinstallationen är klar klickar du på Finish.
Installera
1 Kör installationsfilen för LED Signage Manager.
2 När installationsfönstret visas läser du anvisningarna och klickar på Next.
3 Godkänn licensavtalet och klicka på Yes.
4 Ange installationsmappen och klicka på Next.
–– Om ingen installationsmapp angivits installeras programvaran i standardmappen.
5 Kontrollera att användarinformationen och installationsmappen är korrekt konfigurerade.
Klicka på Next.
6 När installationen är klar klickar du på Finish.
–– Starta LSM direkt genom att markera kryssrutan Launch LED Signage Manager.
–– Efter att programmet installerats skapas en genvägsikon på skrivbordet.
–– Genvägsikonen kanske inte visas beroende på datorsystemet och
produktspecifikationer. Om ikonen för genvägen inte visas trycker du på F5.
38
Kapitel 05
Spelare-funktion
Kan nås med
-knappen på fjärrkontrollen.
Spelare
Nej.
1
→ Spelare → E
Used
199.33 MB
Internminne
1
Filtrera på: Alla
5
Available
4.26 GB(95%)
Välj mellan internt eller externt minne.
Spela upp innehåll, mallar och scheman som konfigurerats på servern.
Spela upp olika innehållstyper, t.ex. kanaler med tilldelade scheman, mallar eller filer.
Spelare
Beskrivning
2
Alternativ
•• Du kan visa om servern är ansluten (och godkänna detta) på skärmen Spelare.
Om du vill se om servern är ansluten när en nätverkskanal körs, trycker du på
INFO på fjärrkontrollen.
1 Välj Nationell kanal från skärmen Spelare. Ingen kanal.-meddelandet visas om
inga kanaler har registrerats i Nationell kanal.
6
2 Nationell kanal körs.
Ingen kanal.
2
3
Spela upp innehåll som finns lagrat på servern.
4
Spela upp en mall som finns lagrad i internminnet.
5
Välj en typ av innehåll som sökkriterium när du söker efter en särskild
innehållslista.
6
Ställ in olika alternativ för Spelare.
Nationell kanal
3
Nätverksfil
4
Mina mallar
Visa innehåll
1 Välj antingen internt eller externt minne. Filerna som sparats i det valda minnet visas.
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
"" Vill du använda Spelare ställer du in Spela via på MagicInfo i System.
2 Välj önskad fil. Innehållet visas på skärmen. (Mer information om kompatibla filformat
finns i avsnittet ”Filformat kompatibla med Player”.)
39
När innehåll körs
Tillgänglig meny
Tryck på TOOLS-knappen på fjärrkontrollen under uppspelningen för att konfigurera
inställningar.
Kontrollknappar på fjärrkontrollen
Du kan använda knapparna på fjärrkontrollen för att spela upp, pausa eller hoppa mellan
innehåll i spellistan.
Knapp
TOOLS
INFO
Funktion
Visar menyfältet.
Visar information om innehållet.
►
Går till nästa fil eller sida.
◄
Går till föregående fil eller sida.
E/∆/³
Menu
Beskrivning
Spellista
Visa en lista över de filer som spelas upp.
Kanallista
Nationell kanal / Intern Kanal / USB
Bildläge
Anpassar skärminställningarna efter det innehåll som spelas upp.
Upprepa
Ställ in upprepningsläget.
Spelar upp eller pausar bildspels- eller videoinnehåll.
´
Slutar visa innehåll och går till skärmen Spelare.
π
Spolar tillbaka videoinnehållet.
µ
Snabbspolar videoinnehållet.
40
Filformat som är kompatibla med Spelare
•• FAT32 och NTFS är några av de filstrukturer som stöds.
•• En fil med en vertikal och horisontell upplösning som är högre än den maximala
upplösningen kan inte spelas upp.
Kontrollera filens vertikala och horisontella upplösning.
•• Kontrollera vilka typer och versioner av video-codec som stöds.
Mallfiler och LFD-filer (.lfd)
Begränsningar
•• Se till att en distributionsmapp (innehåll/scheman) finns i Internminne / USB-minnet.
Uppspelningsbegränsningar
•• Kontrollera vilka filversioner som stöds.
–– PowerPoint stöds i versioner upp till 97–2007
•• Högst två videofiler (Video) kan spelas upp.
•• Bara den USB-enhet som var ansluten senast identifieras.
•• Det går inte att spela upp flera videor (Video) samtidigt på en ensam skärm i en delad
skärmbild.
•• För MS Office-filer (PPT- och Word-filer) och PDF-filer stöds bara en filtyp åt gången.
Nätverksschema på flera skärmar
Uppspelningsbegränsningar
•• Högst två videofiler (Video) kan spelas upp samtidigt.
•• I stående uppspelningsläge kan bara en videofil i taget spelas upp.
•• För MS Office-filer (PPT- och Word-filer) och PDF-filer stöds bara en filtyp åt gången.
•• LFD-filer (.lfd) stöds inte.
41
Innehåll
Filtillägg
Container
*.avi
*.asf
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
Upplösning
HEVC (H.265 - Main, Main10, Main4:2:2 10)
AVI
MKV
ASF
MP4
MPEG2
Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3
PS
Window Media Video v7(WMV1), v8(WMV2)
*.svi
60
80
30
80
60
20
30
20
90
20
MPEG1
VOB
SVAF
40
MPEG4 SP/ASP
MOV
TS
4096 x 2160
Bithastighet
(Mbps)
MVC
Window Media Video v9 (VC1)
VRO
3840 x 2160: 30
Motion JPEG
3GP
FLV
Bildfrekvens
(fps)
4096 x 2160: 24
H.264 BP/MP/HP
*.mkv
*.wmv
Videokodek
1920 x 1080
H 263 Sorenson
VP6
*.m2ts
*.mts
*.webm
*.rmvb
WebM
RMVB
VP8
1920 x 1080
VP9
4096 x 2160
RV8/9/10 (RV30/40)
1920 x 1080
4096 x 2160: 24
3840 x 2160: 30
60
20
20
42
Video
•• 3D-video stöds inte.
•• Innehåll med en upplösning som är högre än den upplösning som anges i tabellen ovan
stöds inte.
•• Videoinnehåll med en bithastighet eller bildhastighet som är högre än den hastighet som
anges i tabellen ovan kan göra att bilden hoppar vid uppspelning.
•• Videoinnehåll går inte att spela upp eller kan spelas upp felaktigt om det är fel på innehållet
eller containern.
Bild
•• Kompatibelt bildfilsformat : JPEG, PNG, BMP
"" 32-bitars, 24-bitars och 8-bitars BMP-filer stöds.
•• Maximal upplösning som stöds : 4096 × 4096
•• Maximal filstorlek som stöds: 20MB
•• Bildeffekter som stöds : 9 effekter
(Tona1, Tona2, Osynlig, Spiral, Schack, Linjer, Trappor, Torka, Slumpvis)
•• Vissa USB-enheter/digitalkameror är kanske inte kompatibla med spelaren.
•• Stöder upp till H.264, nivå 4.1
•• H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/AP L4 och AVCHD stöds inte.
•• För alla video-codec utom MVC, VP8, VP6:
–– Under 1280 × 720: Max 60 bildrutor
–– Över 1280 × 720: Max 30 bildrutor
•• GMC 2 eller högre stöds inte.
•• Stöder endast BD MVC Spec.
•• Endast en videofil åt gången kan spelas upp om videofilerna på skärmen använder
inkompatibla codec eller upplösningen är 1080 x 1920.
•• När en enstaka videofil spelas upp stöds inte obrutet läge under följande förhållanden:
–– Inkompatibel codec (MVC, VP3, MJPEG) ↔ Inkompatibel codec
–– Inkompatibel codec ↔ Kompatibel codec
–– Upplösningen skiljer sig från skärmens
–– Frekvensen skiljer sig från skärmens
43
Power Point
•• Kompatibla dokumentfilsformat
–– Filtillägg : ppt, pptx
–– Version : Office 97 – Office 2007
•• Funktioner som inte stöds
–– Animeringseffekt
–– 3D-former (visas i 2D)
–– Sidhuvud och sidfot (vissa underobjekt stöds inte)
–– Word Art
–– Justering
Ett gruppjusteringsfel kan inträffa
–– Office 2007
SmartArt stöds inte fullt ut. 97 av 115 underobjekt
stöds.
––
––
––
––
––
Objektinfogning
Halvbreda tecken
Teckenavstånd
Diagram
Vertikal text
Vissa underobjekt stöds inte.
PDF
•• Kompatibla dokumentfilsformat
–– Filtillägg : pdf
•• Funktioner som inte stöds
–– Innehåll på mindre än 1 pixel stöds inte på grund av
problem med försämrad prestanda.
–– Maskerade bilder och bilder sida vid sida stöds inte.
–– Innehåll med roterad text stöds inte.
–– Tredimensionella skuggeffekter stöds inte.
–– Vissa tecken stöds inte.
(Specialtecken kan visas felaktigt.)
WORD
•• Kompatibla dokumentfilsformat
–– Filtillägg : .doc, .docx
–– Version : Office 97 – Office 2007
•• Funktioner som inte stöds
–– Bakgrundseffekt på sidor
–– Vissa styckeformat
–– Word Art
–– Justering
Ett gruppjusteringsfel kan inträffa
–– 3D-former (visas i 2D)
–– Office 2007
SmartArt stöds inte fullt ut. 97 av 115 underobjekt
stöds.
––
––
––
––
Diagram
Halvbreda tecken
Teckenavstånd
Vertikal text
Vissa underobjekt stöds inte.
–– Bildanteckningar och åhörarkopia
–– Bildanteckningar och åhörarkopia
44
Mallfiler
LFD-skärmar
•• Skapande/redigering/uppspelning är bara tillgängligt i Mina •• Stöds i Nationell kanal
mallar.
•• Kompatibla dokumentfilsformat
–– Filtillägg : .lfd
45
Schema
Du kan kontrollera innehållets uppspelningsschema på servern, importerat från extern lagring
eller på en mobilenhet.
Nej.
→ Schema → E
Schema
Ansluten
1
Nätverk
Sun
1
2
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Beskrivning
Välj mellan server och externt minne.
Visa veckoschema för innehållsuppspelning.
Välj för att visa detaljerad information om varje händelse.
Sat
AM
3
Visa en miniatyrbild och kort information om innehållet.
2
Information
Heldag
Heldag
PM
Heldag
Heldag
Heldag
Plats:
Internminne
3
Datum:
**-**-**** ~
**-**-****
Upprepa:
Dagligen
Tid:
Heldag
AM
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
46
Klona produkt
Exportera produktinställningarna till en extern lagringsenhet. Du kan även importera inställningar från en extern
lagringsenhet.
Det här alternativet är praktiskt när du vill använda samma inställningar på flera produkter.
→ Klona produkt → E
MENY
När en kopia av en fil inte hittas på den externa lagringsenheten
1 Anslut den externa lagringsenheten och kör sedan Klona produkt-funktionen.
2 Meddelandet Hittade ingen kloningsfil på den externa lagringsenheten. Vill du exportera den här enhetens
inställningar till den externa lagringsenheten? visas.
När en kopia av en fil hittas på den externa lagringsenheten
1 Anslut den externa lagringsenheten och kör sedan Klona produkt-funktionen.
Klona produkt
2 Meddelandet Hittade en kloningsfil. Välj ett alternativ. visas.
Kör Klona från extern lagringsenhet- eller Klona till extern lagringsenhet-funktionen.
–– Klona från extern lagringsenhet: Kopiera inställningar som sparats på en extern lagringsenhet till produkten.
–– Klona till extern lagringsenhet: Kopiera produktinställningar till en extern lagringsenhet.
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
"" När konfigurationen är klar startas produkten om automatiskt.
47
ID-inställningar
→ ID-inställningar → E
Tilldela ett ID att ställa in.
Enhets-ID
Ange ID-numret för produkten som är ansluten till ingångskabeln för ingående signalmottagning. (Intervall: 0–224)
"" Tryck på u/d för att välja ett nummer och tryck sedan på E.
"" Ange numret du vill ha med sifferknapparna på fjärrkontrollen.
PC-anslutningskabel
Välj en metod för att ansluta till MDC för mottagning av MDC-signalen.
ID-inställningar
•• RS232C-kabel
Kommunicerar med MDC via en RS232C-kabel.
•• RJ-45 (LAN)/Wi-Fi-nätverk
Kommunicera med MDC via en RJ45-kabel.
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
48
Delad skärmbild
→ Delad skärmbild → E
Anpassa layouten för flera S-boxar som är anslutna för att bilda en LED-skärm.
Dessutom kan du visa delar av en hel bild eller upprepa samma bild på var och en av de anslutna S-boxarna.
Om du vill visa flera bilder kan du läsa mer i hjälpen för MDC eller bruksanvisningen för MagicInfo. Vissa modeller
kanske inte stöder funktionen MagicInfo.
Delad skärmbild
Du kan aktivera och inaktivera Delad skärmbild.
När du använder flera S-boxar kan du ställa in Delad skärmbild till På för att synkronisera och visa
S-boxutmatningarna som ett enda innehåll.
•• Av / På
Delad skärmbild
Horizontal x Vertical
Med den här funktionen delas en skärm upp i sektioner utifrån konfigurationen i en videoväggsmatris.
Ange videoväggsmatrisen.
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
"" För upplösningar som stöds, se objekten S-Box-gruppering stöds i tabellen
Standardsignallägen på sidan 96.
"" S-Box grupperingsfunktion fungerar inte när Bild → LED-bildstorlek → Utgående
upplösning är inställt på FHD.
Skärmen delas upp i sektioner utifrån konfigurationen i matrisen. Antalet vertikala och horisontella S-boxar kan
vara mellan 1 och 15.
"" En skärm kan som mest delas upp i 100 skärmar.
"" Alternativet Horizontal x Vertical är bara aktiverat när Delad skärmbild är inställt på På.
Skärmläge
Vill du ordna om de delade skärmarna justerar du numren för varje produkt i matrisen med Skärmläge-funktionen.
Om du väljer Skärmläge visas videoväggsmatrisen med numren som tilldelats produkterna i videoväggen.
Vill du ordna om produkterna kan du använda pilknapparna på fjärrkontrollen för att flytta en produkt till önskat
nummer. Tryck på knappen E.
"" Skärmläge gör att du kan dela upp skärmen i högst 225 vyer (15 x 15).
"" Alternativet Skärmläge är bara aktiverat när Delad skärmbild är inställt på På.
"" Vill du använda den här funktionen måste du se till att Horizontal x Vertical är konfigurerat.
49
Format
Välj hur du vill att bilderna ska visas på LED-skärmen.
•• Full: Visa bilderna i fullskärm utan marginal.
•• Naturlig: Visa bilderna i originalbildformatet utan att justera storleken.
"" Alternativet Format är bara aktiverat när Delad skärmbild är inställt på På.
50
Nätverksstatus
Kontrollera aktuella nätverk och Internetuppkopplingar.
→ Nätverksstatus → E
Nätverksstatus
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
51
Bildläge
→ Bildläge → E
Välj ett bildläge (Bildläge) som passar för miljön där produkten ska användas.
Läget Video/bild förbättrar videoenhetens bildkvalitet. Läget Text förbättrar datorns bildkvalitet.
•• Shopping/Shoppingcent.
Passar för gallerior.
–– Välj Video/bild eller Text beroende på bildläget.
•• Kontor/skola
Passar för kontor och skolor.
–– Välj Video/bild eller Text beroende på bildläget.
•• Terminal/station
Passar för bussterminaler och tågstationer.
–– Välj Video/bild eller Text beroende på bildläget.
Bildläge
•• Delad skärmbild
Passar för miljöer med videoväggar.
–– Välj Video/bild eller Text beroende på bildläget.
•• Kalibrerad
I det här läget används inställningarna för ljusstyrka, färg, gamma och enhetlighet som anpassats med
färgkalibreringsprogrammet Color Expert.
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
–– Använd läget Kalibrerad på rätt sätt genom att ställa in bildkvaliteten med inställningar för till exempel
ljusstyrka, färg, gamma och enhetlighet med hjälp av färgkalibreringsprogrammet Color Expert.
–– Du kan ladda ned programmet Color Expert på www.samsung.com/displaysolutions.
52
Påslagningstid/sluttid
→ Påslagningstid/sluttid → E
"" Du måste ställa in Ställ klockan innan du kan använda den här funktionen.
Påslagningstid
Ställ in Påslagningstid om du vill att produkten ska slås på automatiskt den dag och tid som du väljer.
Produkten aktiveras enligt inställningarna för den angivna ingångskällan.
Påslagningstid: Ställ in starttiden för timern genom att välja ett av de sju alternativen. Se till att du ställer in
klockan rätt först.
(Påslagningstid 1 – Påslagningstid 7)
•• Inställning: Välj Av, En gång, Varje dag, Mån~Fre, Mån~Lör, Lör~Sön eller Manuellt.
Om du väljer Manuellt kan du välja vilka dagar du vill att Påslagningstid ska slå på produkten.
–– Markeringen visar vilka dagar du har valt.
Påslagningstid/sluttid
•• Tid: Ställ in timmar och minuter. Ange siffror med sifferknapparna eller uppåt- och nedåtpilknapparna. Flytta
mellan fälten med vänster- och högerpilknapparna.
•• Källa: Ange önskad ingångskälla.
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
•• Innehåll (när Källa är inställd på Intern/USB): Gå till den anslutna USB-enheten eller internminnesenheten och
markera mappen med den video- eller bildfil som ska spelas upp när produkten aktiveras.
"" Den här funktionen är bara tillgänglig när USB-enheten är ansluten.
"" Om det bara finns en fotofil i USB-minnet spelas inte Bildspel upp.
"" Om ett mappnamn är för långt går det inte att välja mappen.
"" Varje USB-enhet du använder tilldelas en egen mapp. Om du använder fler än en av samma typ av USB-minne
måste du se till att de mappar som tilldelas respektive USB-minne har olika namn.
"" Vi rekommenderar att du använder ett USB-minne och en flerkortsläsare när du använder Påslagningstid.
"" Funktionen Påslagningstid kanske inte fungerar med USB-enheter med inbyggt batteri, MP3-spelare och andra
bärbara mediespelare från vissa tillverkare eftersom det kan ta för lång tid för produkten att identifiera dessa
enheter.
53
Sluttid
Ställ in sluttiden för timern (Sluttid) genom att välja ett av de sju alternativen. (Sluttid 1 – Sluttid 7)
•• Inställning: Välj Av, En gång, Varje dag, Mån~Fre, Mån~Lör, Lör~Sön eller Manuellt.
Om du väljer Manuellt kan du välja vilka dagar du vill att Sluttid ska stänga av produkten.
–– Markeringen visar vilka dagar du har valt.
•• Tid: Ställ in timmar och minuter. Ange siffror med sifferknapparna eller uppåt- och nedåtpilknapparna. Flytta
mellan fälten med vänster- och högerpilknapparna.
Helgdagshantering
Timern inaktiveras under en period som beskrivs som semester.
•• Lägg till helgdag: Ange den period du vill lägga till som semester.
Välj start- och slutdatum för de helgdagar du vill lägga till med knapparna u/d, och klicka sedan på knappen
Klart.
Perioden läggs till listan över semestrar.
–– Start: Ställ in startdatum för helgdagarna.
–– Slut: Ställ in slutdatum för helgdagarna.
•• Ta bort: Ta bort markerade alternativ från listan över helgdagar.
•• Redig.: Välj en helg och ändra sedan datumet.
•• Ange timer: Ställ in att Påslagningstid och Sluttid inte ska aktiveras på allmänna helgdagar.
–– Tryck på E för att välja de Påslagningstid- och Sluttid-inställningar som du inte vill aktivera.
–– De valda Påslagningstid- och Sluttid-inställningarna aktiveras inte.
54
Ticker
Ange text när en video eller bild visas och visa texten på skärmen.
•• Av / På
→ Ticker → E
•• Meddel.: Ange ett meddelande som ska visas på skärmen.
•• Tid: Ställ in Starttid och Sluttid för att visa ett Meddel..
•• Teckensnittsalternativ: Ange typsnitt och färg för meddelandet.
•• Position: Markera en orientering för hur ett Meddel. ska visas.
•• Scroll: Ange meddelanderullningens Riktning och Hastighet.
•• Förh.granskning: Förhandsgranska konfigurerade inställningar för undertext.
Ticker
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
55
URL-startare
→ URL-startare → E
Kontakta återförsäljaren som du köpte produkten från för information om hur du använder URL-startarefunktionen.
"" Vill du använda URL-startare ställer du in Spela via på URL-startare i System.
URL-startare
URL-startare
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
56
URL-startinställningar
•• Installera webbprogrammet: Ange URL:en för att installera webbprogrammet.
•• Installera från USB-enhet: Installera webbprogrammet från USB-lagringsenheten.
•• Avinst.: Ta bort det installerade webbprogrammet.
→ URL-startinställningar → E
•• Inställningar för timeout: Ställ in timeoutperioden för att ansluta till URL:en.
•• Utvecklarläge: Aktivera utvecklarläge.
URL-startinställningar
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
57
Godkänna en ansluten enhet från servern
"" Konfigurera Servernätverksinställn. för servern innan du godkänner enheten.
4 Välj Unapproved från undermenyerna.
5 Välj enheten från listan ock klicka på knappen Approve.
1 Anslut till servern som du har tilldelat till enheten.
2 Logga in med ditt ID och lösenord.
6 Ange den information som krävs för att du ska kunna godkänna enheten.
"" Device Name: Ange enhetens namn.
3 Välj Device i menyraden längst upp.
"" Device Group: Välj grupp med .
"" Location: Ange skärmens aktuella placering.
"" Expired: Ställ in utgångsdatum för enhetens godkännande. Om du inte vill ställa in
utgångsdatumet väljer du Never expired.
"" Om du trycker på knappen INFO på fjärrkontrollen medan nätverksschemat körs, visas
information om schemat. Kontrollera att rätt enhet är vald genom att visa enhetens ID i
enhetsinformationen.
58
Ställa in aktuell tid
Om den tid som ställts in på enheten inte stämmer överens med serverns tid, kan det hända att
ett schema inte körs.
7 Välj menyn All och kontrollera att enheten har registrerats.
8 När enheten har godkänts av servern laddas det schema som registrerats i den valda
gruppen ner till enheten. Schemat körs när nedladdningen är klar.
"" Mer information om hur du konfigurerar ett schema finns i <användarhandboken till
MagicInfo Lite Server>.
"" Om en enhet tas bort från listan över enheter som godkänts av servern, startas enheten om
så att inställningarna återställs.
1 Välj Device i menyraden på sidan.
2 Välj din enhet.
3 Välj Edit → Setup.
4 Välj Time Zone.
"" När du ansluter till servern för första gången ställs tiden i produkten in med hjälp av
GMT-tiden i det område där servern är installerad.
"" Tiden i produkten kan ändras från servern enligt anvisningarna i steg 3.
"" Om du stänger av och sätter på produkten igen återställs tidsinställningarna i
produkten till den tid som senast ställdes in från servern.
"" Mer information om hur du hanterar tiden (schemaläggning, semesterhantering med mera)
finns i <användarhandboken till MagicInfo Lite Server>.
59
Kapitel 06
Bild
Konfigurera inställningarna för Bild (Kontrast, Färgton och så vidare).
Layouten för menyalternativen i Bild kan skilja sig åt mellan olika produkter.
Bildläge
Bild
Bildläge
·
·
·
Shopping/Shoppingcent.
m MENU → Bild → Bildläge → E
Kontrast
70
Välj ett bildläge (Bildläge) som passar för miljön där produkten ska användas.
Ljusstyrka
45
Skärpa
65
•• Shopping/Shoppingcent.
Passar för gallerior.
Färg
50
Ton (G/R)
Färgtemperatur
G50
R50
10000K
Läget Video/bild förbättrar videoenhetens bildkvalitet. Läget Text förbättrar datorns bildkvalitet.
–– Välj Video/bild eller Text beroende på bildläget.
•• Kontor/skola
Passar för kontor och skolor.
–– Välj Video/bild eller Text beroende på bildläget.
•• Terminal/station
Passar för bussterminaler och tågstationer.
–– Välj Video/bild eller Text beroende på bildläget.
•• Delad skärmbild
Passar för miljöer med videoväggar.
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
–– Välj Video/bild eller Text beroende på bildläget.
•• Kalibrerad
I det här läget används inställningarna för ljusstyrka, färg, gamma och enhetlighet som anpassats med
färgkalibreringsprogrammet Color Expert.
–– Använd läget Kalibrerad på rätt sätt genom att ställa in bildkvaliteten med inställningar för till exempel
ljusstyrka, färg, gamma och enhetlighet med hjälp av färgkalibreringsprogrammet Color Expert.
–– Du kan ladda ned programmet Color Expert på www.samsung.com/displaysolutions.
60
Kontrast / Ljusstyrka / Skärpa / Färg / Ton
(G/R)
Vitbalans
m MENU → Bild → E
2 poäng
Produkten har flera alternativ för att justera bildkvaliteten.
m MENU → Bild → Vitbalans → E
"" När du gör ändringar i Kontrast, Ljusstyrka, Skärpa, Färg eller Ton (G/R), ändras skärmbilden
på motsvarande sätt.
Justera färgtemperaturen för att få en mer naturlig bild.
"" Du kan justera och lagra inställningar för varje extern enhet som ansluts till någon av
produktens ingångar.
•• R-Gain / G-Gain / B-Gain: Justera ljusstyrkan för varje färg (röd, grön, blå).
"" Om du sänker bildens ljusstyrka minskas strömförbrukningen.
Färgtemperatur
m MENU → Bild → Färgtemperatur → E
Justera färgtemperaturen (röd/grön/blå). (Intervall: 2800K–10000K)
"" Aktiverad när Färgton är inställd som Av.
"" Om Bildläge ställs in på Kalibrerad, inaktiveras Färgtemperatur.
•• R-Offset / G-Offset / B-Offset: Justera mörkervärdet för varje färg (röd, grön, blå).
•• Återställ: Passar för miljöer med videoväggar.
10 poäng
Kontrollerar vitbalansen i intervall om 20 punkter genom att justera ljusstyrkan för rött, grönt
och blått.
•• Av / På
•• Intervall: Välj det intervall som ska justeras.
•• Röd: Justera den röda nivån.
•• Grön: Justera den gröna nivån.
•• Blå: Justera den blå nivån.
•• Återställ: Passar för miljöer med videoväggar.
"" En del externa enheter har inte stöd för den här funktionen.
"" Aktiverad när Bildläge är inställd på Kontor/skola (Video/bild).
61
Gamma
Läget Endast RGB
Visar färgerna Röd, Grön och Blå så att du kan finjustera nyans och mättnad.
m MENU → Bild → Gamma → E
Justera primärfärgintensiteten.
"" Om Bildläge ställs in på Kalibrerad, inaktiveras Gamma.
Avancerade inställningar
m MENU → Bild → Avancerade inställningar → E
"" Om Bildläge ställs in på Kalibrerad, inaktiveras Avancerade inställningar.
Dynamisk kontr.
•• Av / Röd / Grön / Blå
"" Om Bildläge ställs in på Text, inaktiveras Läget Endast RGB.
Färgområde
Justerar det färgintervall och den färgvariation (färgområdet) som finns tillgängliga för att
skapa bilder.
•• Auto / Ursprunglig / Personlig
"" Du kan justera Färg, Röd, Grön, Blå och Återställ genom att ställa in Färgområde på
Personlig.
HDMI UHD Color
Aktivera för att optimera bildkvalitet för HDMI UHD-anslutning.
Justera skärmkontrasten.
•• HDMI1 (Av / På)
•• Av / Låg / Medium / Hög
•• HDMI2 (Av / På)
Svärta
Välj svärta för att justera skärmdjupet.
•• Av / Mörk / Mörkare / Mörkast
Hudfärg
•• Display Port (Av / På)
"" När HDMI UHD Color är inställt på På kan en upplösning på upp till 3840 × 2160 @ 60 Hz
användas. Modell SNOW-1703ULD stöder dock bara 3840 x 2160 vid 60/59,94/50 Hz i Live
Mode.
När HDMI UHD Color är inställt på Av kan en upplösning på upp till 1920 x 1080 @ 60 Hz
användas. Modell SNOW-1703ULD stöder dock bara 1920 x 1080 vid 60/59,94/50 Hz i Live
Mode.
Framhäv rosa Hudfärg.
"" Om Bildläge ställs in på Text, inaktiveras Hudfärg.
62
LED-bildstorlek
Anpassa till skärm
Förstorar bilden så att den anpassas till skärmen.
m MENU → Bild → LED-bildstorlek → E
•• Av / På
"" Bara tillgängligt när LED-bildstorlek är inställt på Personlig.
Ställ in detaljerna för bildstorlek.
Utgående upplösning
Tillhandahåller optimerade bilder enligt LED-skärmens upplösning.
•• UHD / FHD
"" S-Box grupperingsfunktion fungerar inte när Bild → LED-bildstorlek → Utgående
upplösning är inställt på FHD.
m MENU → Bild → LED HDR → E
Ange alternativ för optimal HDR-effekt.
Om du ställer in LED HDR på På när du använder flera S-boxar, kan bildkvaliteten på
S-boxutmatningarna variera. Förhindra detta genom att ställa in delfunktionerna hos LED HDR
till Av.
LED-bildstorlek
Bild för att välja storlek och bildformat för skärmen.
Välj Personlig om du vill ändra LED-bildstorleken manuellt.
Omvänd tonmappning
•• Standard: Visa bilder i ursprunglig bildkvalitet.
•• Personlig: Ändrar upplösningen så att den passar användaren.
Gör mörka partier i bilden mörkare och ljusa partier ännu ljusare för att få en så realistisk bild
som möjligt.
Upplösning
•• Av / På
Ange LED-bildens bredd och höjd. (Max: 3840 x 2160)
Utgående upplösning
LED HDR
Dynamiskt kontrastförhållande
Bredd x höjd
Förstärk skillnaderna mellan högsta och lägsta ljusstyrka så att de ljusa partierna framhävs
tydligare.
Max
Min
FHD
1920 x 1080
182 x 182
•• Av / På
UHD
3840 x 2160
408 x 408
Färgmappning
"" Bara tillgängligt när LED-bildstorlek är inställt på Personlig.
Koppla färgen på en viss källbild till färgen på målbilden för att omvandla den till önskad färg.
•• Av / På
63
Bildalternativ
HDMI svärta
Väljer nivå för svärta på skärmen för att justera skärmdjupet.
m MENU → Bild → Bildalternativ → E
"" Om Bildläge ställs in på Kalibrerad, inaktiveras Bildalternativ.
Färgton
Om Bildläge är inställd på Text
•• Av / Sval / Standard / Varm
Om Bildläge är inställd på Video/bild
•• Av / Sval / Standard / Varm1 / Varm2
"" Om Bildläge ställs in på Kalibrerad, inaktiveras Färgton.
"" Du kan justera och lagra inställningar för varje extern enhet som ansluts till någon av
produktens ingångar.
Digital rensad vy
Minska bildbruset för att undvika distraktioner som flimmer.
•• Av / Auto
"" Om Bildläge ställs in på Kalibrerad, inaktiveras Digital rensad vy.
"" Aktiverad när Bildläge är inställd som Video/bild.
•• Normal / Låg / Auto
"" Bara tillgängligt i lägena HDMI 1 och HDMI 2 (AV-tidmätning: 480p, 576p, 720p, 1080i,
1080p).
Filmläge
Det här läget är lämpligt när du tittar på film.
Anger att produkten automatiskt ska känna av och bearbeta filmsignaler från alla källor och
justera bilden för optimal kvalitet.
•• Av / Auto1 / Auto2
"" Det här alternativet kan konfigureras om indatakällan har stöd för 480i, 576i eller 1080i.
"" Det här alternativet kan inte användas när en dator är ansluten.
"" Aktiverad när Bildläge är inställd som Video/bild.
Återställ bild
m MENU → Bild → Återställ bild → E
Återställer det aktuella bildläget till standardinställningarna.
64
Kapitel 07
Skärmdisplay
Skärmskydd
Skärmdisplay
Skärmskydd
m MENU → Skärmdisplay → Skärmskydd → E
Meddelandevisning
Språk
Menystorlek
Svenska
Standard
Återställ skärmdisplay
Tid för autoskydd
Om skärmen visar en stillbild under en viss tid som du anger, aktiveras skärmsläckaren så att spökbilder inte blir
inbrända i skärmen.
•• Av / 2 timmar / 4 timmar / 8 timmar / 10 timmar
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
65
Meddelandevisning
m MENU → Skärmdisplay → Meddelandevisning → E
Källinformation
Välj om skärmmenyn ska visas när ingångskällan ändras.
Språk
m MENU → Skärmdisplay → Språk → E
Ställ in menyspråk.
"" En ändring i språkinställningen tillämpas bara för skärmmenyerna. Den används inte för
andra funktioner i datorn.
•• Av / På
Inget signalmeddelande
Välj om skärmmenyn för ingen signal ska visas när ingen signal har upptäckts.
•• Av / På
MDC Meddelande
Menystorlek
m MENU → Skärmdisplay → Menystorlek → E
Ställ in menyns bildformat så att det matchar skärmen.
•• Standard / Medium / Liten
Välj om skärmmenyn för MDC ska visas när produkten kontrolleras av MDC-programmet.
•• Av / På
Hämtningsstatus-meddelande
Välj om du vill att statusen ska visas när du laddar ned innehåll från en server eller annan
enhet.
•• Av / På
Återställ skärmdisplay
m MENU → Skärmdisplay → Återställ skärmdisplay → E
Det här alternativet återställer de aktuella inställningarna under Skärmdisplay till
fabriksinställningarna.
66
Kapitel 08
Nätverk
Nätverksstatus
Nätverk
Nätverksstatus
m MENU → Nätverk → Nätverksstatus → E
Öppna nätverksinställningar
Du kan kontrollera aktuell nätverks- och Internet-status.
Servernätverksinställn.
Enhetsnamn
[LED S/Box] Samsung LUH Series
Öppna nätverksinställningar
m MENU → Nätverk → Öppna nätverksinställningar → E
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Konfigurera nätverksinställningarna så att du kan använda olika smarta funktioner som sökning på webben,
delning av material genom ett hemmanätverk och funktionsuppdateringar.
67
Nätverksinställningar
•• Beroende på hur nätverket är konfigurerat kan du kanske ansluta produkten till det
lokala nätverket genom att koppla LAN-porten på baksidan av produkten direkt till ett
nätverksvägguttag med en LAN-kabel.
Se bilden nedan. Observera att vägguttaget är anslutet till ett modem eller en router någon
annanstans i huset.
Ansluta till ett kabelnätverk
Det finns tre sätt att ansluta produkten till det lokala nätverket med en kabel.
•• Du kan ansluta produkten till det lokala nätverket genom att koppla LAN-porten på
baksidan av produkten till ett externt modem med en LAN-kabel.
Se bilden nedan.
Modemkabel
RJ45
Nätverkskabel
•• Du kan ansluta produkten till det lokala nätverket genom att koppla LAN-porten på
baksidan av produkten till en IP-delare som är ansluten till ett externt modem. Använd en
LAN-kabel när du ansluter. Se bilden nedan.
Modemporten på väggen
Externt modem
(ADSL/VDSL)
RJ45
LAN
Externt modem
(ADSL/VDSL)
Modemporten på väggen
LAN
Modemporten på väggen
LAN
IP-delare
(med DHCP-server)
RJ45
Nätverkskabel
Om du har ett dynamiskt nätverk bör du använda ett ADSL-modem eller en router med stöd
för DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Modem och routrar med stöd för DHCP
tillhandahåller automatiskt de värden för IP-adress, nätmask, gateway och DNS som behövs för
att produkten ska få åtkomst till Internet. Du behöver därför inte ange dem manuellt. De flesta
hemmanätverk är dynamiska nätverk.
En del nätverk kräver en statisk IP-adress. Om ditt nätverk kräver en statisk IP-adress
måste du ange värdena för IP-adress, nätmask, gateway och DNS manuellt på produktens
kabelinställningsskärm när du upprättar nätverksanslutningen. Du kan få värdena för IPadress, nätmask, gateway och DNS från din Internet-leverantör.
Om datorn använder Windows kan du även få dessa värden via datorn.
"" Du kan använda ADSL-modem med stöd för DHCP om nätverket kräver en statisk IP-adress.
"" ADSL-modem med stöd för DHCP kan också användas med statiska IP-adresser.
"" En statisk IP-adress rekommenderas. Om IP-adressen ändras via DHCP, kan LED Signage
Manager kopplas från.
Modemkabel
Nätverkskabel
Nätverkskabel
68
Ställ in nätverksanslutningen på att använda Internet-tjänster för att utföra
programuppgraderingar.
Manuell inställning
Automatiskt Öppna nätverksinställningar
2 Nätverkstestskärmen visas och verifikationsprocessen påbörjas. Tryck på Stopp.
Anslut till nätverket med en nätverkskabel.
3 Välj IP-inst. på skärmen för nätverksanslutning. Skärmen IP-inst. visas.
Kontrollera först att nätverkskabeln är ansluten.
Automatisk inställning
1 Välj Öppna nätverksinställningar. Öppna nätverksinställningar-sessionen påbörjas.
2 Nätverkstestskärmen visas och nätverksanslutningen verifieras.
När anslutningen har verifierats visas meddelandet ”Din enhet är ansluten till Internet.
Kontakta din internetleverantör om du har problem med användning av onlinetjänster.”.
"" Kontrollera anslutningen till LAN-porten om anslutningsprocessen inte fungerar.
1 Välj Öppna nätverksinställningar. Öppna nätverksinställningar-sessionen påbörjas.
Verifikationsprocessen avslutas.
4 Välj fältet längst upp, tryck på E och ställ sedan in IP-inst. på Ange manuellt. Upprepa
inmatningsprocessen för varje fält i din IP-adress.
"" Om du ställer in IP-inst. på Ange manuellt ändras DNS Setting automatiskt till Ange
manuellt.
5 När du är klar väljer du OK längst ned på sidan och trycker på E. Nätverkstestskärmen
visas och verifikationsprocessen påbörjas.
6 När anslutningen har verifierats visas meddelandet ”Din enhet är ansluten till Internet.
Kontakta din internetleverantör om du har problem med användning av onlinetjänster.”.
"" Om den automatiska processen inte kan hitta nätverksanslutningsvärdena, eller om du vill
ställa in anslutningen manuellt går du till nästa avsnitt,
Manuell Öppna nätverksinställningar.
På arbetsplatser kan det hända att man använder statiska IP-adresser.
Om detta är fallet frågar du nätverksadministratören efter en IP-adress, nätmask samt adresser
till gateway och DNS-server. Ange dessa värden manuellt.
Skaffa nätverksanslutningsvärden
Gör så här om du vill visa nätverksanslutningsvärden på de flesta datorer som använder
Windows.
1 Högerklicka på nätverksikonen längst ned till höger på skärmen.
2 Klicka på Status i listmenyn som visas.
3 Klicka på fliken Support i dialogrutan som visas.
4 Klicka på knappen Details på fliken Support. Nätverksanslutningsvärdena visas.
69
Servernätverksinställn.
FTP-läge
Ange driftläge för FTP.
m MENU → Nätverk → Servernätverksinställn. → E
•• Aktiv / Passiv
Anslut till server
Proxyserver
Om du vill köra Spelare, ansluter du till ett nätverk.
Ställ in proxyserveranslutningen och relaterade funktioner.
•• Serveradress / SSL / Port
"" Om alternativet SSL är aktiverat, konfigureras servern för användning av https och all
dataöverföring krypteras.
Av / På
"" Ange IP-adress och portnummer för servern. Använd portnumret 7001. (Om du inte kan
ansluta till servern med portnummer 7001 kan du kontakta serveradministratören för att få
rätt portnummer och sedan ändra portnumret.)
MagicInfo-läge
•• Adress / Port / ID / Lösenord
"" Adress / Port / ID och Lösenord aktiveras bara när Proxyserver är inställd på På.
Enhetsnamn
Välj MagicInfo-läge utifrån vilken miljö du tänker använda produkten i.
m MENU → Nätverk → Enhetsnamn → E
•• Lite / Premium
Välj eller ange ett enhetsnamn.
Serveråtkomst
Namnet kan visas på nätverksfjärrkontroller i nätverket.
•• [LED S/Box] Samsung LUH Series1 ~ 6 / Anv.inmatn.
Välj en metod för att ansluta till servernätverket.
•• Tillåt / Neka
70
Kapitel 09
System
System
Tillgänglighet
Gör inställningar
Tid
Byt källa automatiskt
Strömkontroll
Ekolösning
Fläkt och temperatur
Tillgänglighet
m MENU → System → Tillgänglighet → E
Menytransparens
Reglera menyrutans transparens.
•• Hög / Låg
Hög kontrast
Ange bakgrund och teckensnitt för högkontrastfärger i menyn. Menytransparenser blir ogenomskinliga när
alternativet är aktiverat.
•• Av / På
Förstora
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Ange om markerade objekt ska förstoras i menyn.
•• Av / På
71
Gör inställningar
DST
Växlar funktionen DST (sommartid) av eller på.
m MENU → System → Gör inställningar → E
Av / På
Gå igenom den ursprungliga installationen som du gjorde första gången du använde den här
produkten.
•• Startdatum: Ange startdatum för sommartid.
"" Ange din PIN-kod med fyra siffror. Standard-PIN-koden är ”0-0-0-0”.
Om du vill ändra PIN-koden använder du funktionen Ändra PIN.
•• Tidförskjutning: Ange korrekt tidsförskjutning för din tidszon.
"" Startdatum, Slutdatum och Tidförskjutning aktiveras bara när DST är inställd på På.
Tid
m MENU → System → Tid → E
Konfigurera olika tidsrelaterade inställningar.
"" Tryck på INFO-knappen om du vill se aktuell tid.
Ställ klockan
Välj Ställ klockan. Välj Datum eller Tid och tryck sedan på E.
•• Slutdatum: Ange slutdatum för sommartid.
Sovtimer
Stänger automatiskt av produkten efter en förinställd tidsperiod.
(Av / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 150 min / 180 min)
"" Välj en tidsperiod med uppåt- och nedåtpilknapparna, och tryck sedan på E. Om du vill
avbryta Sovtimer väljer du Av.
Fördröjning Ström på
Vid anslutning till flera produkter bör du justera starttiden för varje enskild produkt för att
undvika överbelastning (inom 0–50 sekunder).
Ange siffror med sifferknapparna eller tryck på uppåt- och nedåtpilknapparna. Tryck på
vänster- och högerpilknapparna för att flytta mellan fälten. Tryck på E när du är klar.
"" Du kan ställa in Datum och Tid direkt genom att trycka på sifferknapparna på
fjärrkontrollen.
NTP-inställning
Konfigurera serverns URL och tidszon för att använda nätverkstid.
72
Byt källa automatiskt
Primär källa
Ange Primär källa för den automatiska ingångskällan.
m MENU → System → Byt källa automatiskt → E
Om du slår på skärmen med Byt källa automatiskt På och det tidigare valet av videokälla inte
är aktivt, söker skärmen automatiskt efter olika videoingångskällor för aktiv video.
Byt källa automatiskt
Sekundär källa
Ange Sekundär källa för den automatiska ingångskällan.
"" Funktionen Sekundär källa inaktiveras om Primär källa är inställd Alla.
När Byt källa automatiskt är På avsöks skärmens videokälla automatiskt efter aktiv video.
Valet Primär källa aktiveras om den aktuella ingångskällan inte identifieras.
Valet Sekundär källa aktiveras om ingen primär videokälla är tillgänglig.
Om både de primära och sekundära ingångskällorna inte går att identifiera utför skärmen
två sökningar efter en aktiv källa, där varje sökning kontrollera primär och sedan sekundär
källa. Om båda sökningarna misslyckas återgår skärmen till första videokällan och visar ett
meddelande som indikerar att det inte finns någon signal.
När Primär källa är inställt på Alla söker skärmen igenom alla videokällingångar två gånger
i följd efter en aktiv videokälla och återgår sedan till den första videokällan i sekvensen om
ingen video hittas.
Primär återställningsk.
Välj om du vill återställa den valda primära ingångskällan när en primär ingångskälla är
ansluten.
"" Funktionen Primär återställningsk. inaktiveras om Primär källa är inställd Alla.
Strömkontroll
m MENU → System → Strömkontroll → E
Autopåslagning
Med den här funktionen startas produkten automatiskt när kontakten sätts in. Du behöver inte
trycka på strömknappen.
•• Av / På
Max. energisparläge
Stänger av produkten för att minska energiförbrukningen efter att datorn har varit i viloläge ett
tag.
•• Av / På
73
Vilolägeskontroll
Ekolösning
Du kan ställa in skärmen i standby-läge för att användas när en ingångssignal tas emot.
•• Auto
Energisparläget aktiveras om inga ingångssignaler identifieras även om en källenhet är
ansluten till skärmen.
Meddelandet Ingen signal visas om ingen källenhet är ansluten.
•• Av
Meddelandet Ingen signal visas om inga ingångssignaler upptäcks.
m MENU → System → Ekolösning → E
Ekosensor
Anpassar automatiskt bildens ljusstyrka enligt den omgivande ljusstyrkan.
•• Av / På
"" Om Ingen signal visas trots att källenheten är ansluten ska du kontrollera
kabelanslutningen.
•• Lägsta ljusstyrka: Ange skärmens Lägsta ljusstyrka som ska användas när Ekosensor är
aktiverad.
"" Om Inget signalmeddelande är inställd på Av kommer Ingen signal-meddelandet inte
att visas.
Om detta är fallet ställer du in Inget signalmeddelande på På.
Standby, ej sign.
•• På
Energisparläget aktiveras när det inte finns någon insignal.
Nätverk standby
Med den här funktionen behålls nätverksströmmen på när produkten stängs av.
Spara energi genom att stänga av enheten när den inte tar emot någon signal från en
källenhet.
•• Av / 15 min / 30 min / 60 min
"" Inaktiverat när en ansluten dator är i energisparläge.
"" Produkten slås automatiskt av vid en angiven tid. Tiden kan ändras efter behov.
•• Av / På
Autoavst.
Strömknapp
Produkten stängs av automatiskt om du inte trycker på en knapp på fjärrkontrollen eller rör en
knapp på produktens frontpanel inom angivet antal timmar för att förhindra överhettning.
Strömknappen kan ställas in på att slå på strömmen eller att slå på/av strömmen.
•• Av / 4 timmar / 6 timmar / 8 timmar
•• Endast ström på: Ställ in strömknappen på att slå på strömmen.
•• Ström på/av: Ställ in strömknappen på att slå på/av strömmen.
74
Fläkt och temperatur
m MENU → System → Fläkt och temperatur → E
Fläktkontroll
Ingångsenhetshanterare
m MENU → System → Ingångsenhetshanterare → E
Konfigurera alternativ för externa inmatningsenheter som är anslutna till produkten.
Väljer automatiskt eller manuell för inställning av fläkthastighet.
Tangentbordsspråk
•• Auto / Manuellt
Konfigurera vilken tangentkombination som ska användas för att ändra inmatningsspråk.
Temperaturkontroll
Tangentbordstyp
Den här funktionen identifierar produktens invändiga temperatur. Du kan specificera
temperaturområdet som är acceptabelt.
Ange tangentbordets typ.
Standardtemperaturen är 100 °C.
Genväg för inmatningsspråk
Den rekommenderade användningstemperaturen för den här produkten är 95 till 100 °C
(baserat på en omgivningstemperatur på 40 °C).
"" Skärmen blir automatiskt mörkare om den aktuella temperaturen överskrider den angivna
temperaturgränsen. Om temperaturen fortsätter att stiga slås produkten av för att
förhindra överhettning.
Välj kortkommandon för att växla mellan indataspråk.
Spela via
m MENU → System → Spela via → E
Välj Spela via-läge utifrån vilken miljö du tänker använda produkten i.
Startskärmen kan se olika ut beroende på inställningarna.
•• MagicInfo / URL-startare
75
Ändra PIN
Knapplås
Den här menyn kan du använda om du vill låsa knapparna på produkten.
m MENU → System → Ändra PIN → E
Skärmen Ändra PIN visas.
Välj valfri fyrsiffrig kombination som PIN-kod och skriv in den i Ange ny PIN. Skriv samma fyra
siffror en gång till i Bekräfta ny PIN.
Produkten har lagrat din nya PIN-kod.
"" Standardlösenord: 0–0–0–0
Det är bara fjärrkontrollen som kan användas för att styra produkten om Knapplås är inställd
på På.
•• Av / På
USB Automatiskt spellås
Välj om MagicInfo-innehåll ska spelas upp automatiskt på en ansluten USB-enhet.
•• Av
Spela upp MagicInfo-innehåll som sparats på USB-enheten automatiskt.
Säkerhet
m MENU → System → Säkerhet → E
"" Ange din PIN-kod med fyra siffror. Standard-PIN-koden är ”0-0-0-0”.
Om du vill ändra PIN-koden använder du funktionen Ändra PIN.
Säkerhetslåset är på
Alla menyer och knappar på produkten och fjärrkontrollen, utom strömknappen på
fjärrkontrollen, låses med funktionen Säkerhetslåset är på.
•• På
Spela inte upp MagicInfo-innehåll som sparats på USB-enheten automatiskt.
"" När du ansluter en USB-enhet som innehåller MagicInfo-innehåll visas "USB
Automatiskt spellås : På" i fem sekunder.
Fjärrhantering
Du kan Tillåt eller Neka externa kommandon för att få tillgång till enheten via ett nätverk.
Den ändrade inställningen kvarstår även efter det att produkten har stängts av och slås på med
hjälp av panelknappen eller strömbrytaren.
•• Neka / Tillåt
När du vill låsa upp menyer och knappar trycker du på valfri knapp och anger lösenordet
(standardlösenord: 0-0-0-0).
Aktivera Knappen Ström på när du vill att det ska gå att sätta på enheten med strömknappen
på fjärrkontrollen medan Säkerhetslåset är på är aktiverat.
Knappen Ström på
Aktivera den här funktionen när du vill att det ska gå att sätta på enheten med strömknappen
på fjärrkontrollen medan Säkerhetslåset är på är aktverat.
•• Av / På
76
Allmänt
Anynet+ (HDMI-CEC)
m MENU → System → Allmänt → E
Anynet+ (HDMI-CEC)
Smart säkerhet
Nedan beskrivs några av de säkerhetsfunktioner som skyddar din TV och anslutna
lagringsenheter mot virus.
Sök
Kontrollera att din TV och anslutna lagringsenheter inte drabbats av virus.
Isolerade
En lista över alla objekt som har isolerats för att de innehåller virus.
Anynet+ är en funktion du kan använda för att styra alla anslutna Samsung-enheter med
stöd för Anynet+ med fjärrkontrollen till din Samsung-produkt. Anynet+ -systemet kan bara
användas med Samsung-enheter som har funktionen Anynet+. Du kan kontrollera om din
Samsung-enhet har den här funktionen genom att se efter om det finns en Anynet+ -logotyp
på den.
•• Av / På
"" Du kan endast styra Anynet+-enheter med produktens fjärrkontroll, inte med knapparna på
produkten.
"" Produktens fjärrkontroll kanske inte fungerar i vissa situationer. Välj i så fall Anynet+enheten igen.
"" Anynet+ fungerar när AV-enheter med stöd för Anynet+ är i vänteläge eller på.
"" Anynet+ har stöd för totalt upp till 12 AV-enheter. Observera att du kan ansluta upp till 3
enheter av samma typ.
Realtidsövervakning
Söker efter virus genom att övervaka skärmenheten i realtid.
Övervakningsresultat
Visa listan över filer, nätverk och processer som har blockerats.
77
Felsökning för Anynet+
Problem
Möjlig lösning
•• Kontrollera att enheten är en Anynet+-enhet. Anynet+-systemet har endast stöd för Anynet+-enheter.
•• Kontrollera att strömsladden till Anynet+ -enheten är ordentligt ansluten.
•• Kontrollera Anynet+-enhetens video-/HDMI-kabelanslutningar.
•• Kontrollera om Anynet+ (HDMI-CEC) är inställt på På på System-menyn.
Anynet+ fungerar inte.
•• Kontrollera att fjärrkontrollen är Anynet+ -kompatibel.
•• Anynet+ fungerar inte i vissa situationer. (inledande installation)
•• Om du har tagit bort och sedan återanslutit HDMI-kabeln bör du söka efter enheter igen, eller slå av och sedan slå
på produkten.
•• Kontrollera om Anynet+ -funktionen på Anynet-enheten är aktiverad.
Jag vill starta Anynet+.
•• Kontrollera om Anynet+-enheten är ordentligt ansluten till produkten, och kontrollera om Anynet+ (HDMI-CEC) är
inställt på På på System-menyn.
Jag vill avsluta Anynet+.
•• Tryck på knappen SOURCE på fjärrkontrollen och välj en enhet som inte är en Anynet+ -enhet.
Meddelandet Frånkoppling av
anslutning till Anynet+... visas
på skärmen.
•• Du kan inte använda fjärrkontrollen när du konfigurerar Anynet+ eller växlar till ett visningsläge.
The Anynet+-enheten spelar
inte upp materialet.
•• Använd fjärrkontrollen efter att produkten har slutfört Anynet+ -konfigurationen eller är klar med växlingen till
Anynet+.
•• Du kan inte använda uppspelningsfunktionen när den inledande installationen pågår.
•• Kontrollera om enheten har stöd för Anynet+ -funktioner.
•• Kontrollera att HDMI-kabeln är ordentligt ansluten.
•• Kontrollera om Anynet+ (HDMI-CEC) är inställt på På på System-menyn.
Den anslutna enheten visas
inte.
•• Sök efter Anynet+ -enheter igen.
•• Det krävs en HDMI-anslutning för Anynet+. Kontrollera att enheten är ansluten till produkten med en HDMI-kabel.
•• En del HDMI-kablar har kanske inte stöd för Anynet+ -funktionerna.
•• Om anslutningen har avbrutits på grund av ett strömavbrott eller om HDMI-kabeln har kopplats ur, gör du om
enhetssökningen.
78
HDMI Hot Plug
Spelläge
Den här funktionen används för att aktivera en tidsfördröjning innan en HDMI-källenhet
startas.
När du ansluter till en spelkonsol som PlayStation™ eller Xbox™ kan du få en mycket mer
realistisk spelupplevelse genom att välja spelläget.
•• Av / På
•• Av / På
"" Föreskrifter och begränsningar för Spelläge
När du vill koppla bort spelkonsolen och ansluta en annan extern enhet ställer du in
Spelläge på Av på inställningsmenyn.
Anpassad logotyp
Du kan hämta, välja och ställa in visningstiden för en anpassad logotyp som visas när produkten
slås på.
•• Anpassad logotyp
"" Du kan välja en anpassad logotyp (bild/video) eller stänga av den anpassade
logotypskärmen.
Töm lagringsutrymmet
Ta bort filer och skapa utrymme för nya innehållsfiler. Filer på det senaste schemat kommer
inte att tas bort.
"" Du måste hämta den anpassade logotypen från en extern USB-enhet för att ställa in
den anpassade logotypen.
•• Logotypvisningstid
"" Om den anpassade logotypens typ är Bild, kan du ställa in Logotypvisningstid.
•• Hämta logotypfilen
"" Du kan hämta en anpassad logotyp till produkten från en extern USB-enhet.
"" Filnamnet på den anpassade logotypen som du vill hämta måste sparas som ”samsung”,
helt i gemener.
Återställ system
m MENU → System → Återställ system → E
Det här alternativet återställer de aktuella inställningarna under System till
fabriksinställningarna.
"" När det finns flera externa USB-anslutningar försöker produkten hämta den anpassade
logotypen från den senaste enheten som var ansluten till produkten.
Filrestriktioner för anpassad logotyp
•• För anpassad logotyp av bildtyp stöds endast bitmappsfiler (aRGB 32 bpp-format).
•• Upplösningen på den anpassade logotypen av bildtyp måste vara mellan minst 128 x
64 och skärmens maximala upplösning. (Upplösningens horisontella/vertikala värden
måste multipliceras med 4.)
•• För anpassade logotyper av videotyp stöds endast TS Stream-typer.
•• Den största videofilen som stöds är 150 MB. Den rekommenderade längden på en videofil
är 20 sekunder eller mindre.
79
Kapitel 10
Support
Programvaruuppdatering
Kontakta Samsung
m MENU → Support → Programvaruuppdatering → E
m MENU → Support → Kontakta Samsung → E
På Programvaruuppdatering-menyn kan du uppgradera produktens programvara till den
senaste versionen.
Läs den här informationen om produkten inte fungerar som den ska eller om du vill uppgradera
programvaran.
"" Se till att inte stänga av strömmen förrän uppgraderingen är färdig. Produkten slås av och
på automatiskt när programuppgraderingen är färdig.
Du kan hitta information om våra Call Centers och hur du gör för att ladda ned produkter och
programvara.
"" När du uppgraderar programvaran återställs alla bildinställningar som du har gjort till
standardvärdena. Vi rekommenderar att du skriver ned inställningarna så att du enkelt kan
ställa in dem på nytt efter uppgraderingen.
"" Kontakta Samsung och leta reda på produktens Modellkod och Programversion.
Uppdatera nu
Återställ alla
Uppdatera programvaran till den senaste versionen.
m MENU → Support → Återställ alla → E
Automatisk uppdatering
Det här alternativet återgår till aktuella inställningar för en visning och ställer in till
fabriksinställningar.
Med den här funktionen uppdateras produkten automatiskt när den inte används.
•• Av / På
80
Kapitel 11
Spela upp bilder och videor (mediespelare)
Titta på videor och fotofiler som sparats på en USB-enhet (MSC).
Spela upp foton eller videor som är sparade på en lagringsenhet.
Spela flera olika typer av innehåll med en av följande metoder.
•• Använda en USB-enhet: Spela upp medieinnehåll som videor och foton från en USB-enhet.
•• Ansluta en lagringsenhet: Spela upp medieinnehåll sparat på en lagringsenhet som en smartphone, kamera, dator eller molntjänst.
Läs följande innan du använder medieuppspelning med en USB-enhet
Akta!
•• Innan du ansluter en USB-enhet till produkten bör du säkerhetskopiera filerna så att ingen information skadas eller kommer bort.
Samsung Electronics ansvarar inte för några skador eller förlust av data.
•• Ta inte bort USB-enheten medan den laddar.
•• Om en USB-enhet är ansluten med en USB-förlängningssladd är det inte säkert att USB-enheten känns igen eller att filerna på enheten kan läsas.
•• Om en ansluten USB-enhet inte känns igen kan det bero på att filerna på enheten är skadade eller inte kan spelas upp.
I så fall ansluter du USB-enheten till datorn för att formatera enheten och ser sedan till att enheten är ordentligt ansluten.
•• USB-hårddiskenheter på mer än 2 TB kan inte användas.
81
Enheter kompatibla med mediespelaren
•• Vissa digitalkameror med USB samt smartphones kanske inte är kompatibla med produkten.
•• Mediespelaren är bara kompatibel med USB-lagringsenheter.
•• MSC står för Mass Storage Class Bulk-Only Transport, enheter av masslagringsklass.
Exempel på enheter av masslagringsklass är USB-minnen, minneskortläsare och USB-hårddiskenheter. (USB-hubb stöds inte.)
Masslagringsklassenheterna måste anslutas direkt till en USB-port på produkten.
•• Om fler än en PTP-enhet (Picture Transfer Protocol) är ansluten fungerar bara en i taget.
•• Om flera masslagringsklassenheter är anslutna kanske några inte känns igen.
•• USB-enheter som kräver högspänning (över 500 mA eller 5 V) kanske inte stöds.
•• Om ett varningsmeddelande om överhettning visas när en USB-enhet är ansluten eller används kanske inte enheten känns igen eller fungerar som den
ska.
•• Skärmsläckaren aktiveras om produkten inte används under en den tid som angetts i Tid för autoskydd.
•• Energisparläget på vissa externa hårddiskenheter kan inaktiveras automatiskt när de har anslutits till produkten.
Filsystem och format
•• Mediespelaren kanske inte fungerar på rätt sätt med olicensierade multimediefiler.
•• MTP (Media Transfer Protocol) stöds inte.
•• Filsystem som stöds är FAT16, FAT32 och NTFS (skrivskyddat).
•• Mediespelaren stöder det sekventiella JPEG-formatet.
Progressivt JPEG-format stöds inte.
•• Bilder med högre upplösning tar längre tid att visa.
•• Den högsta JPEG-upplösning som stöds är 15360 x 8640 pixlar.
•• Om en fil är inkompatibel eller skadad visas meddelandet Filformatet stöds ej..
•• När filer sorteras i mappvisningsläge visas högst 1000 filer i varje mapp.
•• Om en USB-enhet innehåller 8000 filer och mappar eller mer kanske vissa filer och mappar inte kan öppnas.
•• Mp3-filer med DRM som laddats ned från betalwebbplatser kan inte spelas upp.
DRM (Digital Rights Management) är ett system för att skydda upphovsrätten för information som sprids via Internet eller andra digitala medier, genom
att möjliggöra säker distribution och/eller inaktivera olaglig distribution av data.
82
Använda en USB-enhet
Ansluta en USB-enhet
"" Använd helst en USBhårddiskenhet som har en
strömadapter.
1 Slå på produkten.
2 Anslut en USB-enhet som innehåller foto- och/eller filmfiler till USB-porten på produktens baksida eller sidopanel.
3 Sidan Spelare visas automatiskt så fort en USB-enhet ansluts till produkten.
"" Om bara en USB-enhet är ansluten visas filerna på den enheten automatiskt.
"" Om du vill visa innehåll på en USB-enhet ansluter du USB-enheten till en USB-port på produkten.
Ta bort en USB-enhet
"" Vi rekommenderar att du tar bort
en USB-enhet med funktionen Ta
säkert bort.
Ta bort en USB-enhet från Källa
1 Tryck på
på fjärrkontrollen.
→ Spelare → Alternativ → Ta säkert bort
2 Välj Ta säkert bort och vänta tills USB-enheten har kopplats ifrån. USB-enheten har kopplats från.
83
Funktioner i listan över medieinnehåll
→ Spelare → Lagringsenhet → USB
Listan över medieinnehåll på en lagringsenhet har följande funktioner.
•• Lagringsenhet
Internminne / USB
•• Filtrera på
Bland Video, Bild, PDF, MS Office och Mina mallar sparade på en lagringsenhet kan du se enbart filer med det önskade filformatet.
•• Alternativ
84
Menyalternativ i listan över medieinnehåll
Spela upp vald
Skicka
Ta bort
Internminne
Lagring
Ta säkert bort
Innehållsstorl.
Bildspelshastighet
Slumpvis
Bildspelseffekt
MagicINFO
Standardinnehåll
Alternativnamn
Åtgärd
Spela upp vald
Välj det innehåll du vill spela upp och välj sedan uppspelningsknappen längst upp
på skärmen.
Skicka
Välj det innehåll du vill skicka till den andra enheten och välj sedan Skickaknappen längst upp på skärmen.
Ta bort
Välj det innehåll du vill ta bort och välj sedan Ta bort-knappen längst upp på
skärmen.
Lagring
Välj lagringsplats för scheman som laddats ned från MagicInfo Server och andra
enheter.
Ta säkert bort
Tar bort USB-minnet på ett säkert sätt
Innehållsstorl.
Ange skärmstorlek för innehåll.
Bildspelshastighet
Bildspelseffekt
Återställ
Standardinnehåll
Välj vilket innehåll som ska spelas upp och tryck sedan på Spela högst upp på
skärmen.
Återställ
Ange hur länge varje bild ska visas.
Ange vilken övergångseffekt som ska användas mellan bilderna.
Detta standardinnehåll visas om du kör en kanal när inga program är schemalagda
på kanalen.
Återställa alla värden under Alternativ till de standardvärden de hade när
produkten köptes in.
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
85
Knappar och funktioner vid fotouppspelning
Trycker du på E-knappen eller π, ∂, ∑, µ -knappen visas följande knappar. Med RETURN-knappen får du dem att försvinna igen.
•• Paus/Spela
Starta eller stoppa ett bildspel. Med ett bildspel kan du spela upp alla foton i en mapp.
"" Om du trycker på knappen INFO när
ett enhetsnamn är markerat visas
information om den markerade
enheten.
"" Om du trycker på knappen INFO när
en fil är markerad visas information
om den markerade filen.
•• Föregående/Nästa
Visa föregående eller nästa foto.
Knappar och funktioner vid videouppspelning
Trycker du på E-knappen eller π, ∂, ∑, µ -knappen visas följande knappar. Med RETURN-knappen får du dem att försvinna igen.
•• Paus/Spela
Pausa eller spela upp en video.
Följande funktioner finns tillgängliga i pausat läge.
•• Spola tillbaka/Spola fram
Spola en video fram eller tillbaka. Öka uppspelningens hastighet upp till 3x, om nödvändigt. Vill du ändra uppspelningens hastighet eller återgå till
originalhastigheten trycker du på ∂.
•• Föregående/Nästa
Vill du spela föregående video trycker du två gånger på π. Trycker du på π en gång kommer den aktuella videon att spelas upp från början.
Vill du spela upp nästa video trycker du på µ.
86
Kapitel 12
Felsökningsguide
Innan du kontaktar Samsungs kundtjänst
"" Innan du kontaktar Samsungs
kundtjänst ska du testa produkten
enligt följande. Om problemet
kvarstår ska du kontakta Samsungs
kundtjänst.
Testa produkten
Kontrollera om produkten fungerar normalt genom att använda produkttestfunktionen.
Om skärmen förblir blank när LEd-lampan blinkar när produkten är korrekt ansluten till en dator ska du utföra produkttestning.
1 Slå av både datorn och produkten.
2 Koppla från alla kablarna till produkten.
3 Slå på produkten.
"" Om skärmen förblir blank ska
du kontrollera datorsystem,
videostyrenhet och kabel.
4 Om Ingen signal visas fungerar produkten som den ska.
Kontrollera upplösning och frekvens
Ej optimalt läge visas ett kort ögonblick om du har valt ett läge som överskrider en upplösning som stöds (se Upplösningar som stöds).
87
Kontrollera följande.
Installationsfel (datorläge)
Skärmen håller på att slås på och av.
Kontrollera kabelanslutningen mellan produkten och datorn och se till att anslutningen är
säker.
Mellanslagen som hittas på skärmen har inget att göra med produkten.
Tomt utrymme förekommer på alla fyra sidor av
skärmvisningen när en DP-, HDMI- eller HDMI-DVI-kabel
ansluts mellan produkten och datorn.
Mellanslag på skärmen orsakas av datorn eller grafikkortet. För att lösa problemet ska du
justera skärmstorleken i HDMI- eller DVI-inställningar för grafikkortet.
Om grafikkortets inställningsmeny inte har något alternativ för att ändra skärmstorleken ska
du uppdatera grafikkortets drivrutin till senaste version.
(Kontakta tillverkaren av grafikkortet eller datorn för mer information om hur du ändrar
skärminställningarna.)
Skärmproblem
Strömlampan är släckt. Skärmen slås inte på.
Ingen signal visas på skärmen.
Ej optimalt läge visas.
Se till att strömsladden är inkopplad.
Kontrollera att produkten är korrekt ansluten med en kabel.
Kontrollera att enheten som är ansluten till produkten som är påslagen.
Meddelandet visas när en signal från grafikkortet överskrider produktens maximala upplösning
och frekvens.
Se tabellen för standardsignalläge och ställ in maximal frekvens enligt
produktspecifikationerna.
Bilderna på skärmen ser förvridna ut.
Kontrollera kabelanslutningen till produkten.
Skärmen är inte klar. Skärmen är suddig.
Ställ in upplösning och frekvens till rekommenderad nivå.
88
Skärmproblem
Skärmen visas instabilet och skakigt.
Det finns skuggor eller spökbilder till vänster på skärmen.
Kontrollera upplösning och frekvens för dator och grafikkort och se till att de är inställda
i ett intervall som är kompatibelt med produkten. Sedan ändrar du skärminställningarna
om det behövs genom att se produktmenyn för ytterligare informatio och tabellen för
standardsignalläge.
Skärmen är för ljus. Skärmen är för mörk.
Ändra Ljusstyrka och Kontrast.
Skärmfärgen är ojämn.
Gå till Bild och justera Färgområde-inställningarna.
Vitt ser inte riktigt ut som vitt.
Gå till Bild och justera Vitbalans-inställningarna.
Det finns ingen bild på skärmen och strömlampan blinkar
varannan till varje hel sekund.
Produkten är i energisparläge.
Tryck på valfri knapp på tangentbordet eller flytta på musen för att återgå till föregående
skärm.
Gå till System och se till att Sovtimer är inställt på Av.
Om en dator är ansluten till produkten kontrollerar du datorns status.
Produkten stängs av automatiskt.
Se till att strömkabeln är ordentligt ansluten till produkten och strömuttaget.
Om ingen signal från en ansluten enhet upptäcks stängs produkten av automatiskt efter 10 till
15 minuter.
Produktens bildkvalitet skiljer sig något åt från kvaliteten i
Använd en HDMI-kabel för att få HD-bildkvalitet (High-Definition).
butiken där den inhandlades.
Kodat videoinnehåll kan göra att bilden ser förvrängd ut i snabba rörliga scener, till exempel
sportevenemang eller actionfilmer.
Bilden ser inte normal ut.
Låg signalnivå eller dålig bildkvalitet kan göra att bilden ser förvrängd ut. Det betyder inte att
produkten är defekt.
En mobiltelefon inom en radie på en meter kan orsaka brus på analoga och digitala produkter.
89
Skärmproblem
Ljusstyrka och färg ser konstiga ut.
Gå till Bild och justera skärminställningarna, till exempel Bildläge, Färg, Ljusstyrka och Skärpa.
Återställ skärminställningarna till standardinställningarna.
Streck (röda, gröna eller blå) visas på skärmen.
Strecken visas när något är fel på DATA SOURCE DRIVER IC på bildskärmen. Kontakta Samsungs
kundtjänst för att lösa problemet.
Bilden verkar instabil och hänger sig sedan.
Bilden kan hänga sig om du använder en annan upplösning är den rekommenderade eller
om signalen är instabil. Du löser problemet genom att ändra datorupplösningen till den
rekommenderade.
En uppskalad SD-innehållsfil (4:3) kan orsaka svarta fält på båda sidor av en HD-kanalskärm.
Det går inte att visa bilden i helskärm.
En videofilm i ett annat bildformat är produktens, kan orsaka svarta fält längst upp och längst
ned på skärmen.
Ändra skärmstorleken till helskärm på produkten eller källenheten.
Fjärrkontrollsfel
Se till att batterierna sitter i åt rätt håll (+/-).
Kontrollera om batteriet är slut.
Fjärrkontrollen fungerar inte.
Kontrollera om det är strömavbrott.
Se till att strömsladden är inkopplad.
Kontrollera speciell belysning eller neonskyltar som kan vara påslagna i närheten.
Källenhetsfel
Ett signalljud hörs när min dator startar.
Om en signal hörs när datorn startar ska du låta den komma på service.
90
Andra problem
Produkten luktar plast.
Plastlukten är normal och försvinner med tiden.
Kontrollera kabelanslutningen och anslut den igen om det behövs.
Videouppspelningen är hackig.
Om du använder en mycket hård eller tjock kabel kan videouppspelningen bli hackig.
Se till att kablarna är flexibla och hållbara. När du monterar produkten på en vägg bör du
använda högervinklade kablar.
Det förekommer små partiklar på kanterna av produkten.
När jag försöker ändra datorns upplösning visas
meddelandet “Den angivna upplösningen stöds inte.”.
HDMI svärta fungerar inte på en HDMI-enhet med YCbCrutgång.
Partiklarna tillhör produktdesignen. Produkten är inte skadad.
Meddelandet “Den angivna upplösningen stöds inte.” visas om ingångskällans upplösning
överstiger bildskärmens maximala upplösning.
Du kan lösa problemet genom att ändra datorupplösningen till en upplösning som stöds av
bildskärmen.
Funktionen är endast tillgänglig när en källenhet, till exempel en dvd-spelare och digital-tvbox, är ansluten till produkten via en HDMI-kabel (RGB-signal).
Se till att sensorlampan tänds när du trycker på en knapp på fjärrkontrollen.
IR-sensorn fungerar inte.
•• Om lampan inte lyser stänger du av strömmen och slår sedan på den igen.
Om sensorlampan fortfarande inte lyser trots att strömmen har stängts av och satts på
igen, kan ett internt uttag ha frånkopplats.
Lämna in produkten på närmaste servicecenter.
I energisparläge går det inte att spara
Gå till System → Strömkontroll och ställ in Max. energisparläge på Av. Du kan också konfigurera
datorskärmsinställningar när ingångskällan är DisplayPort. utgångsinställningarna för datorskärmen igen. Kontrollera att skärmen är påslagen.
När du startar datorn med ingångskällan är inställd på
DisplayPort, visas inte BIOS- och startskärmarna.
Starta datorn när skärmen slås på eller ingångskällan inte är DisplayPort.
91
Vanliga frågor
Fråga
"" Läs användarhandboken för
datorn eller grafikkortet för
mer information om ändring av
inställningar.
Svar
Ställ in frekvensen på grafikkortet.
•• Windows 7: Gå till Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Bildskärm →
Ändra upplösning → Avancerade inställningar → Bildskärm och ställ in frekvensen i
Bildskärmsinställningar.
Hur ändrar jag frekvens?
•• Windows 8: Gå till Inställningar → Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Bildskärm
→ Ändra upplösning → Avancerade inställningar → Bildskärm och ställ in frekvensen i
Bildskärmsinställningar.
•• Windows 10: Gå till Inställningar → System → Bildskärm → Avancerade skärminställningar
→ Egenskaper för bildskärmskort → Bildskärm och justera Uppdateringsfrekvens under
Bildskärmsinställningar.
•• Windows 7: Gå till Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Bildskärm → Justera
upplösning och justera upplösningen.
Hur ändrar jag upplösningen?
•• Windows 8: Gå till Inställningar → Kontrollpanelen → Utseende och anpassning →
Bildskärm → Justera upplösning och justera upplösningen.
•• Windows 10: Gå till Inställningar → System → Bildskärm → Avancerade skärminställningar,
och justera upplösningen.
•• Windows 7: Ställ in energisparläget i Kontrollpanelen → Utseende och anpassning →
Anpassa → Inställningar för skärmsläckare eller BIOS-INSTÄLLNINGAR på datorn.
Hur ställer jag in energisparläget?
•• Windows 8: Ställ in energisparläget i Inställningar → Kontrollpanelen → Utseende och
anpassning → Anpassa → Inställningar för skärmsläckare eller BIOS-INSTÄLLNINGAR på
datorn.
•• Windows 10: Ställ in energisparläget i Inställningar → Anpassning → Låsskärm →
Timeoutinställningar för skärmen → Energialternativ eller datorns BIOS-inställningar.
92
Kapitel 13
Specifikationer
Allmänt
Modellnamn
SNOW-1703U
AC100-240V~ 50/60Hz
Baserat på adapterns AC-spänning. Produktens DC-spänning står på produktetiketten.
Nätanslutning
Drift
Temperatur : 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F)
Luftfuktighet : 10% - 80%, icke-kondenserande
Förvaring
Temperatur : -20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F)
Luftfuktighet : 5% - 95%, icke-kondenserande
Miljöaspekter
Modeller som stöds
SNOW-1703ULD
IF015H, IF020H, IF025H, IF025H-D, IF040H-D, IF040H-DL,
IF060H-D, IF060H-DL, IF085H-DL
IF015H, IF020H, IF025H, IF025H-D, IF040H-D, IF040H-DL,
IF060H-D, IF060H-DL, IF085H-DL, IF012J
93
Modellnamn
Bildpunktstopp
IF015H
IF020H
IF025H
IF012J
1,5 mm
2,0 mm
2,5 mm
1,26 mm
LED-pixelkonfiguration
Kabinett
3-i-1(R/G/B i 1 LED)
LED-pixelstorlek (B x H)
1,0 mm x 1,0 mm
1,5 mm x 1,5 mm
2,1 mm x 2,1 mm
1,0 mm x 1,0 mm
Pixlar (Rad x Kolumn)
320 x 360 pixlar
240 x 270 pixlar
192 x 216 pixlar
640 x 360 pixlar
Proportioner (B:H)
Synkronisering
Uppdateringshastighet
Bildpunktstopp
16:9
1920/3840Hz
3840Hz
50/60Hz
IF025H-D
IF040H-D / IF040H-DL
IF060H-D / IF060H-DL
IF085H-DL
2,5 mm
4,0 mm
6,0 mm
8,5 mm
80 x 120 pixlar
56 x 84 pixlar
7680/15360Hz
15360/30720Hz
LED-pixelkonfiguration
3-i-1(R/G/B i 1 LED)
LED-pixelstorlek (B x H)
2,1 mm x 2,1 mm
Pixlar (Rad x Kolumn)
192 x 288 pixlar
120 x 180 pixlar
Proportioner (B:H)
Synkronisering
8:9
Videobildfrekvens
Modellnamn
Kabinett
3-i-1(G/R/B i 1 LED)
Uppdateringshastighet
Videobildfrekvens
2:3
1920/3840Hz
50/60Hz
94
Nätanslutning
AC100-240V~ 50/60Hz
Drift
Temperatur : 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F)
Luftfuktighet : 10% - 80%, icke-kondenserande
Förvaring
Temperatur : -20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F)
Luftfuktighet : 5% - 95%, icke-kondenserande
Miljöaspekter
"" Plug & Play
Skärmen kan installeras på alla Plug & Play-kompatibla system. Tvåvägs datautväxling mellan monitorn och datorns system optimerar monitorinställningarna. Monitorinstallationen sker
automatiskt. Du kan dock anpassa installationsinställningarna efter önskemål.
"" Detaljerade enhetsspecifikationer finns på Samsung Electronics webbplats.
95
Förinställda tidslägen
"" Den här produkten kan ställas in till endast en upplösning för varje skärmstorlek för att uppnå optimal bildkvalitet tack vare panelens karaktär. Därför
kan bildkvaliteten försämras om en annan upplösning än den angivna upplösningen ställs in. För att undvika detta rekommenderar vi att du väljer
optimal upplösning som är specificerad för din produkt.
"" När HDMI UHD Color är inställt på På kan en upplösning på upp till 3840 × 2160 @ 60 Hz användas. När HDMI UHD Color är inställt på Av kan en
upplösning på upp till 1920 x 1080 @ 60 Hz användas.
Modellnamn
SNOW-1703U
Läget som stöds
Normalt läge
Synkronisering
Upplösning
Horisontell frekvens
Vertikal frekvens
SNOW-1703ULD
Normalt läge
Live Mode
30–135 kHz
65 – 134 kHz
30 – 75 Hz (DP), 24 – 75 Hz (HDMI)
50 / 59,94 / 60 Hz
Optimal upplösning
1920 x 1080 @ 60 Hz, 3840 x 2160 @ 60 Hz
Maximal upplösning
1920 x 1080 @ 60 Hz, 3840 x 2160 @ 60 Hz
Skärmen justeras automatiskt om en signal som tillhör följande standardsignallägen sänds från din dator. Om signalen som sänds från datorn inte hör
hemma ibland standardsignallägena kan skärmen bli blank med strömlampan på. I så fall ska du ändra inställningarna enligt följande tabell genom att läsa
i bruksanvisningen för grafikkortet.
96
SNOW-1703U / SNOW-1703ULD: Normalt läge
"" Horisontell frekvens
Tiden det krävs för att skanna en
rad från vänster till höger sida
av skärmen kallas en horisontell
cykel. Det resiproka numret på den
horisontella cykeln kallas horisontell
frekvens. Horisontell frekvens
uppmäts i kHz.
"" Vertikal frekvens
Produkten visar en enkel skärmbild
flera gånger per sekund (som
fluorescerande ljus) för att visa att
visningen kan ske. Hastigheten för
en enkel bild som visas upprepat
per sekund kallas vertikal frekvens
eller uppdateringshastighet. Vertikal
frekvens uppmäts i Hz.
Upplösning
Horisontell
frekvens
(kHz)
Vertikal frekvens
(Hz)
Pixelklocka
(MHz)
Synkpolaritet
(H/V)
S-Box-gruppering
stöds
IBM/VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
N/N
-
Mac, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
N/N
-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
N/N
-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
N/N
-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
N/P
-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
P/P
-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
P/P
-
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
P/P
-
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
P/P
-
Mac, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
N/N
-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
N/N
O
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
N/N
-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
P/P
-
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
P/P
-
Mac, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
N/N
-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
P/P
O
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
N/P
-
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
P/P
O
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
P/P
-
97
Upplösning
Horisontell
frekvens
(kHz)
Vertikal frekvens
(Hz)
Pixelklocka
(MHz)
Synkpolaritet
(H/V)
S-Box-gruppering
stöds
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
P/P
-
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
N/P
-
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
P/P
O
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
N/P
-
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
P/P
O
VESA CVT, 1920 x 1080
66,587
59,934
138,500
P/N
-
VESA CVT, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
P/N
-
VESA CVT, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
P/N
-
CTA-861 VIC 3, 720 x 480
31,469
59,940
27,000
N/N
-
CTA-861 VIC 4, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
P/P
O
CTA-861 VIC 5, 1920 x 1080i
33,750
60,000
74,250
P/P
-
CTA-861 VIC 16, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
P/P
O
CTA-861 VIC 18, 720 x 576
31,250
50,000
27,000
N/N
O
CTA-861 VIC 19, 1280 x 720
37,500
50,000
74,250
P/P
O
CTA-861 VIC 20, 1920 x 1080i
28,125
50,000
74,250
P/P
-
CTA-861 VIC 31, 1920 x 1080
56,250
50,000
148,500
P/P
O
CTA-861 VIC 32, 1920 x 1080
27,000
24,000
74,250
P/P
-
CTA-861 VIC 33, 1920 x 1080
28,125
25,000
74,250
P/P
-
CTA-861 VIC 34, 1920 x 1080
33,750
30,000
74,250
P/P
-
CTA-861 VIC 93, 3840 x 2160
54,000
24,000
297,000
P/P
-
98
Upplösning
Horisontell
frekvens
(kHz)
Vertikal frekvens
(Hz)
Pixelklocka
(MHz)
Synkpolaritet
(H/V)
S-Box-gruppering
stöds
CTA-861 VIC 94, 3840 x 2160
56,250
25,000
297,000
P/P
-
CTA-861 VIC 95, 3840 x 2160
67,500
30,000
297,000
P/P
-
CTA-861 VIC 96, 3840 x 2160
112,500
50,000
594,000
P/P
O
CTA-861 VIC 97, 3840 x 2160
135,000
60,000
594,000
P/P
O
Upplösning
Horisontell
frekvens
(kHz)
Vertikal frekvens
(Hz)
Pixelklocka
(MHz)
Synkpolaritet
(H/V)
S-Box-gruppering
stöds
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
P/P
-
VESA CVT, 1920 x 1080
66,587
59,934
138,500
P/N
-
VESA CVT, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
P/N
-
CTA-861 VIC 16, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
P/P
-
CTA-861 VIC 97, 3840 x 2160
135,000
60,000
594,000
P/P
-
SNOW-1703ULD: Live Mode
99
Kapitel 14
Appendix
Ansvar för betalservice (kostnad för kunder)
En skada på produkten som orsakats av kunden
Skada på produkten orsakad av kundens felhantering eller felaktiga reparation.
"" När service efterfrågas, trots garantin, kan vi debitera dig för ett besök av en servicetekniker
i följande fall.
Inget fel på produkten
Rengöring av produkten, justering, förklaring, ominstallation osv.
•• Om en servicetekniker ger instruktioner för hur produkten ska användas eller bara justerar
inställningar utan att montera isär produkten.
•• Om en defekt har orsakats av yttre miljöfaktorer (Internet, antenn, kabelsignal osv,)
•• Om en produkt har installerats om eller om extra enheter har anslutits efter det att den
köpta produkten installerades första gången.
•• Om en produkt har installerats om för att flyttas till en annan plats eller till ett annat hus.
•• Om kunden begär användningsinstruktioner på grund av en produkt från ett annat företag.
•• Om kunden begär instruktioner för att använda nätverket eller ett program från ett annat
företag.
•• Om kunden begär installation och konfigurering av programvara för produkten.
•• Om en servicetekniker tar bort/rengör damm eller främmande material inuti produkten.
•• Om kunden begär en installation ytterligare efter att ha köpt produkten via hemshopping
eller online.
Om en skada på produkten har orsakats av:
•• yttre påverkan eller fall.
•• Användning av tillbehör eller separat sålda produkter som inte specificerats av Samsung.
•• Reparation av en person förutom en tekniker från ett annat serviceföretag eller partner till
Samsung Electronics CO.; Ltd.
•• Ommodellering eller reparation av produkten utförd av kunden.
•• Användning av produkten med felaktig spänning eller icke-auktoriserade elektriska
anslutningar.
•• Säkerhetsföreskrifterna i användarhandboken har inte följts.
Annat
•• Om produkten skadats på grund av en naturkatastrof. (åska, brand, jordbävning,
översvämning osv.)
•• Om förbrukningskomponenter har förbrukats. (batterier, toner, lysrör, munstycke, vibrator,
lampa, filter, band osv.)
"" Om kunden begär service och produkten inte har något fel kan en serviceavgift tas ut. Läs
därför alltid användarhandboken först.
100
Licens
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other countries.
Open Source Announcement
Some software components of this product incorporate source code covered under the GNU
General Public License (GPL), the GNU Lesser General Public License (LGPL) etc.
Acknowledgement:
Licensmeddelande för Open Source
Vid användning av programvara för open source är licenser för Open Source är tillgängliga
på produktmenyn. Licensmeddelandet gällande Open Source finns endast på engelska.
Kontakta Samsungs kundtjänst eller skicka e-post till oss.request@samsung.com om du vill
veta mer om licensmeddelandet om öppen källkod.
The software included in this product contains copyrighted software that is licensed under
the GPL/LGPL etc. You may obtain the complete Corresponding Source code from us for
a period of three years after our last shipment of this product by sending email to: oss.
request@samsung.com
If you want to obtain the complete Corresponding Source code in the physical medium such
as CD-ROM, the cost of physically performing source distribution may be charged.
You may also find a copy of the source at following website.
http://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM335X/latest/exports/software_
manifest.htm
101
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising