Samsung | SNOW-1810U | User guide | Samsung SNOW-1810U Brugervejledning

Samsung SNOW-1810U Brugervejledning
Brukerhåndbok
SNOW-1810U
Fargen og utseendet kan variere avhengig av produktet, og innholdet i denne håndboken kan bli
endret uten forvarsel for å forbedre ytelsen.
Du kan bli belastet for et administrasjonsgebyr i følgende tilfeller:
(a) En tekniker blir kalt ut på din forespørsel, men det blir ikke funnet noen feil med
produktet (dvs. der du ikke har lest denne brukerveiledningen godt nok).
(b) Du leverer enheten til reparasjon, men det blir ikke funnet noen feil med produktet (dvs.
der du ikke har lest denne brukerveiledningen godt nok).
Du vil bli informert om administrasjonsgebyret før du får en tekniker på besøk.
© Samsung Electronics
Samsung Electronics eier opphavsretten til denne brukerhåndboken. Bruk eller reproduksjon av deler av eller hele denne håndboken uten tillatelse fra Samsung Electronics er forbudt. Andre varemerker enn Samsung Electronics
tilhører sine respektive eiere.
Innholdsfortegnelse
Før du tar produktet i bruk
Sikkerhetstiltak
Sikkerhetssymboler
Elektrisitet og sikkerhet
Installasjon
Bruk
Rengjøring
Koble til og bruke enheter
6
6
7
8
8
10
Forberedelser
Player-funksjon
Før tilkobling
Kontrollpunkter før tilkobling
18
18
Koble til en PC
Tilkobling med en HDMI-kabel
Tilkobling med en HDMI-DVI-kabel
Tilkobling med en DP-kabel
18
18
19
19
Koble til en videoenhet
Tilkobling med en HDMI-DVI-kabel
Tilkobling med en HDMI-kabel
20
20
20
Kontrollere komponentene
11
Koble til LAN-kabelen
21
Deler
Forside
Baksiden
Grensesnittkontakt (I/G-kort)
12
12
13
14
Bytte inndatakilde
Source
Web Browser
22
22
23
Fjernkontroll
15
Før montering
Forholdsregler før montering
17
17
Montere S-Box på et rackstativ
17
Multiple Display Control
Kabeltilkobling
RS232C-kabel
LAN-kabel
Tilkobling
Kontrollkoder
25
25
26
28
29
Bruke LED Signage Manager
Installere/avinstallere programvaren
32
32
Player
Vise innhold
Når innhold kjøres
Tilgjengelig meny
Filformater som er kompatible med Player
33
33
34
34
35
Schedule
39
Clone Product
40
ID Settings
Device ID
PC Connection Cable
41
41
41
Video Wall
Video Wall
Horizontal x Vertical
Screen Position
Format
42
42
42
43
43
Network Status
44
Picture Mode
45
On/Off Timer
On Timer
Off Timer
Holiday Management
46
46
47
47
Ticker
48
URL Launcher
49
URL Launcher Settings
50
2
Innholdsfortegnelse
Skjermjustering
60
60
61
Network
Network Status
67
Open Network Settings
Innstillinger for nettverk (kablet)
67
68
IPv6
70
IPv6 Status
70
Server Network Settings
Connect to server
MagicInfo Mode
Server Access
FTP Mode
Proxy server
70
70
70
70
71
71
Device Name
71
Picture Mode
51
HDMI Black Level
Film Mode
Auto Motion Plus Settings
Brightness / Contrast / Sharpness
52
Apply Picture Settings
62
Colour Temperature
53
Reset Picture
62
Advanced Settings
Picture Enhancer
Colour
Tint (G/R)
White Balance
Gamma
Contrast Enhancer
Black Tone
Flesh Tone
RGB Only Mode
Colour Space Settings
Input Signal Plus
54
54
54
54
55
55
55
55
56
56
56
56
LED Picture Size
Output Resolution
LED Picture Size
Resolution
Fit to screen
57
57
57
57
58
LED HDR
Inverse Tone Mapping
Dynamic Peaking
Colour Mapping
59
59
59
59
Picture Options
Colour Tone
Digital Clean View
60
60
60
OnScreen Display
Screen Protection
Auto Protection Time
63
63
Message Display
Source Info
No Signal Message
MDC Message
Download Status Message
64
64
64
64
64
Language
65
Menu Size
65
Reset OnScreen Display
66
3
Innholdsfortegnelse
System
Accessibility
High Contrast
Enlarge
72
72
72
Start Setup
73
Time
Clock Set
NTP Settings
DST
Power On Delay
74
74
74
74
74
Auto Source Switching
Auto Source Switching
Primary Source Recovery
Primary Source
Secondary Source
75
75
75
75
75
Power Control
Auto Power On
Max. Power Saving
Standby Control
Network Standby
Power Button
76
76
76
76
77
77
Eco Solution
Eco Sensor
No Signal Power Off
Auto Power Off
78
78
78
78
Fan and Temperature
Fan Control
Temperature Control
79
79
79
Play via
80
Change PIN
80
Security
Safety Lock On
Button Lock
USB Auto Play Lock
Remote Management
Secured Protocol
Network Port
USB Port
81
81
81
82
82
82
82
82
General
Smart Security
Anynet+ (HDMI-CEC)
HDMI Hot Plug
Custom Logo
Game Mode
Empty Storage
Audio Delay
Digital Output Audio Format
83
83
83
85
85
86
86
86
86
Reset System
87
Støtte
Software Update
Update Now
88
88
Contact Samsung
88
Terms & Conditions
88
Reset All
88
Feilsøkingsveiledning
Før du kontakter Samsungs
kundeservicesenter
Teste produktet
Kontrollere oppløsningen og frekvensen
Kontroller følgende.
89
89
89
90
4
Innholdsfortegnelse
Spesifikasjoner
Generelt
94
Forhåndsinnstilte tidsurmoduser
95
Tillegg
Ansvar for betalingstjenesten (kostnad til
kundene)
98
Ikke en produktdefekt
98
En produktskade som er forårsaket av kundens
feil
98
Annet
98
Lisens
99
5
Kapittel 01
Før du tar produktet i bruk
Sikkerhetstiltak
Følgende sikkerhetsinstruksjoner er for din personlige sikkerhet og for å hindre skader på
utstyret. Les følgende for å sikre riktig bruk av produktet.
FARE FOR ELEKTRISK STØT. MÅ IKKE ÅPNES.
Sikkerhetssymboler
Symbol
Navn
Betydning
Advarsel
Hvis instruksjonene ikke følges, kan det føre til alvorlig skade eller
død.
Forsiktig
Hvis instruksjonene ikke følges, kan det føre til personskade eller
skade på eiendom.
Forbud
IKKE gjør dette.
Instruksjon Følg veiledningen.
FORSIKTIG!
FORSIKTIG: FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØT SKAL IKKE DEKSLET FJERNES (ELLER
BAKSIDEN). PRODUKTET INNEHOLDER INGEN INNVENDIGE DELER SOM KAN REPARERES AV
BRUKER OVERLAT ALL SERVICE TIL KVALIFISERT PERSONELL.
Dette symbolet angir at det er
høyspenning på innsiden. Det er
farlig å komme i kontakt med interne
deler av dette produktet.
Vekselspenning: Nominell spenning
som er markert med dette symbolet
er vekselspenning.
Dette symbolet angir at det
følger med viktig dokumentasjon
vedrørende bruk og vedlikehold i
dette produktet.
Likestrømsspenning: Nominell
spenning som er markert med dette
symbolet er Likestrømsspenning.
Klasse II-produkt: Dette symbolet
indikerer at det ikke krever jording.
Hvis dette symbolet ikke finnes på
et produkt med en nettledning, MÅ
produktet ha en god jording.
Forsiktig. Se brukerhåndboken: Dette
symbolet instruerer brukeren til å
se i brukerhåndboken for ytterligere
sikkerhetsrelatert informasjon.
6
Elektrisitet og sikkerhet
"" Følgende bilder er bare for referanse. Virkelige situasjoner kan avvike fra det som vises på
bildene.
Forsiktig
Hold i kontakten når du kobler strømledningen fra stikkontakten.
Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
Advarsel
Ikke berør strømkontakten med våte hender.
Ellers kan det oppstå elektrisk støt.
Når du kobler strømkontakten til porten, må du passe på at den blir
satt helt inn.
Hvis strømkontakten ikke er riktig koblet til porten, kan kontakten
løsne på et uventet tidspunkt, eller det kan være fare for
overoppheting på grunn av overspenning som kan føre til ulykker.
Ikke bøy eller fra i strømledningen med kraft. Pass på at
strømledningen ikke blir liggende under tunge gjenstander.
En skadet kabel kan føre til feil på produktet, elektrisk støt eller
brann.
Bruk bare den strømledningen som fulgte med Samsung-produktet. Ikke bruk
strømkabler fra andre produkter.
Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
ikke koble flere produkter til samme stikkontakt.
Overopphetede stikkontakter kan forårsake brann.
Ha stikkontakten på et sted der strømkabelen kan kobles til uten hindring.
Hvis det oppstår et problem med produktet, må strømledningen kobles fra så
strømforsyningen til produktet blir fullstendig avbrutt. Strømmen blir ikke fullstendig
brutt med Av/på-knappen på selve produktet.
Ikke koble fra strømledningen mens produktet er i bruk.
Produktet kan bli skadet av elektrisk støt.
Sett strømkontakten helt inn slik at den ikke er løs.
En usikker tilkobling kan forårsake brann.
Fjern støv omkring kontaktpolene på strømkabelen eller stikkontakten med en myk
klut.
Det kan føre til brann.
Koble støpselet til en jordet stikkontakt (unntatt enheter som ikke har jording).
Det kan føre til elektrisk støt eller skade.
Ikke bruk en skadet strømkontakt eller en løs stikkontakt.
Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
7
Installasjon
Advarsel
Bruk
Advarsel
Før du flytter produktet, slår du av strømbryteren og kobler fra strømkabelen og alle
andre tilkoblede kabler.
Hvis produktet lager merkelige lyder, lukter svidd eller begynner å ryke, må du straks
koble fra strømkabelen og kontakte Samsungs kundeservicesenter.
Skade på ledningen kan føre til brann eller elektrisk støt.
Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
Når produktet installeres, må det plasseres på litt avstand fra veggen så det får
tilstrekkelig ventilasjon.
Hvis det oppstår en gasslekkasje, må du ikke berøre produktet eller støpselet. Luft ut
rommet umiddelbart.
Høy innvendig temperatur kan føre til brann.
Gnister kan forårsake eksplosjon eller brann.
Hvis produktet er plassert på et uvanlig sted, kan omgivelsene forårsaket betydelige
kvalitetsproblemer. Du bør derfor kontakte Samsungs kundeservicesenter før
installering.
Oppbevar fjernkontrollbatterier og smått tilbehør utilgjengelig for barn. Pass på at
barn ikke svelger dem.
(Dette gjelder for eksempel steder hvor det samles mye fint støv, steder hvor det
brukes kjemikalier, steder med for høye eller lave temperaturer, steder med mye fukt
eller vann, transportinstallasjoner som kjøretøyer, flyplasser og stasjoner som brukes
kontinuerlig over lang tid, osv.)
Ikke installer produktet på et dårlig ventilert sted som for eksempel en bokhylle eller
et skap.
Hvis du finner ut at barna har allerede hatt batteriet i munnet, ta straks kontakt med
lege.
Hvis du mister produktet eller utsiden blir skadet, slår du av strømbryteren og kobler
fra strømkabelen. Kontakt Samsungs kundeservicesenter.
Fortsatt bruk kan føre til elektrisk støt eller brann.
Ikke flytt produktet ved å dra i strømkabelen eller andre kabler.
Høy innvendig temperatur kan føre til brann.
En skadet kabel kan føre til feil på produktet, elektrisk støt eller brann.
Oppbevar plastemballasje utilgjengelig for barn.
Sjekk at ventilene ikke er blokkert av duker eller gardiner.
Hvis barn leker med plastemballasjen, kan det føre til kvelning.
Høy innvendig temperatur kan føre til brann.
Ikke plasser strømledningen (DC-strømforsyning) eller produktet nær varmekilder
Ikke påfør produktet slag eller støt.
(stearinlys, mygglamper, sigaretter, sprayer, varmeovner, steder som er utsatt for
direkte sollys med mer).
•• Skjermen kan bli skadet.
•• Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
Ikke sett metallgjenstander (spisepinner, mynter, hårnåler osv.) eller brennbare
gjenstander (papir, fyrstikker osv.) inn i produktet (via ventilen eller inndata-/
utdataportene osv).
•• Hvis fremmedelementer kommer inn i produktet, må du slå av produktet og koble
fra strømledningen. Kontakt Samsungs kundeservicesenter.
•• Ellers kan det oppstå feil på produktet, elektrisk støt eller brann.
8
Ikke plasser gjenstander som inneholder væske (vaser, potter, flasker osv.) eller
metallgjenstander oppå produktet.
•• Hvis fremmedelementer som for eksempel vann kommer inn i produktet, må du
koble fra strømledningen. Kontakt Samsungs kundeservicesenter.
•• Ellers kan det oppstå feil på produktet, elektrisk støt eller brann.
Ved lyn eller torden må produktet slås av og strømledningen kobles fra.
Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
Mens kontakten er koblet til en stikkontakt må du ikke stikke strikkepinner eller
andre ledere inn i den gjenværende stikkontakten. Du må heller ikke berøre pinnene
på støpselet umiddelbart etter at støpselet er trukket ut av stikkontakten.
Ellers kan det oppstå elektrisk støt.
Det er høy spenning inne i produktet. Du må aldri demontere, reparere eller
modifisere produktet selv.
•• Kontakt Samsungs kundeservicesenter for reparasjon.
•• Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
Forsiktig
Sett inn batteriene med riktig polaritet (+, –).
Hvis polariteten ikke er riktig, kan batteriet sprekke eller væsken fra batteriet kan
lekke ut, noe som kan føre til skader på omgivelsene, brann eller personskader.
Når produktet ikke er i bruk over lengre tid på grunn av ferie eller annet, må
strømledningen kobles fra stikkontakten.
Støvansamling kombinert med varme kan forårsake brann, elektrisk støt eller
strømlekkasje.
Batteriene (og oppladbare batterier) er ikke vanlig avfall, og må innleveres til
resirkulering. Kunden er ansvarlig for å returnere de brukte eller oppladbare
batteriene til resirkulering.
Kunden kan levere brukte eller oppladbare batterier til nærmeste offentlige
returstasjon, eller til en forhandler som selger samme type batterier eller oppladbare
batterier.
Ikke bruk luftfukter eller komfyrer rundt produktet.
Ikke bruk eller oppbevar lettantennelig spray eller brennbare stoffer i nærheten av
produktet.
Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
Det kan medføre eksplosjon eller brann.
Ikke plasser tunge gjenstander på produktet.
Det kan medføre feil på produktet eller personskade.
Bruk bare de spesifiserte standardbatteriene og ikke bruk nye og gamle batterier om
hverandre.
Ellers kan batteriene ta skade eller forårsake brann, personskader eller skader på
grunn av lekkasje av den innvendige væsken.
Ikke løft eller flytt produktet mens det er i bruk.
9
Rengjøring
Advarsel
Ikke spray vann eller rengjøringsmiddel direkte på produktet.
•• Produktets overflate kan skades, eller merkingen kan bli visket ut
•• Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
Forsiktig
Husk å trekke ut støpselet ved rengjøring, og tørk av med en myk, tørr klut som for
eksempel supermikrofiber eller bomullsflanell for å hindre riper.
Produktets overflate kan skades, eller merkingen kan bli visket ut
Bruk bare et mykt stoff (for eksempel mikrofiber eller flanell) på overflaten av
produktet for å unngå riper.
Produktets overflate og selve skjermen kan lett få riper av fremmedelementer.
Ikke bruk kjemikalier som inneholder alkohol, løsemidler eller overflatereaktive
stoffer, for eksempel voks, benzen, tynner, plantevernmidler, luftfriskere, smøremidler
eller rengjøringsmidler, på produktet.
Utsiden av produktet kan bli misfarget eller kanselert, overflaten på panelet kan
flasse av, eller merkingene kan bli visket ut.
10
Kapittel 02
Forberedelser
Kontrollere komponentene
"" Kontakt leverandøren du kjøpte
produktet av hvis det mangler noen
komponenter.
"" Utseendet på komponentene kan
variere fra bildene som vises.
Garantikort
Batterier (AAA x 2)
Enkel brukerveiledning
(Ikke tilgjengelig enkelte
steder)
Strømledning
(Ikke tilgjengelig enkelte
steder)
RS232C(IN)-adapter
strømadapter
OCM-kabel
Ekstern IR-kabel
Monteringsbrakett for
rackstativ x 2
Skrue (M4 x L8) x 4
Skrue (M5 x L12) x 4
"" RS232C-adapteren kan brukes til å
koble en D-SUB (9-polet) til RS232Cstereokabelen.
Fjernkontroll
Ekstern
omgivelseslyssensor
11
Deler
Forside
"" Fargen og fasongen på delene kan variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.
HDBT
4
3
LAN
2
1
Deler
Beskrivelse
HDBT 4, HDBT 3, HDBT 2,
HDBT 1
Vis status for HDBT-inngangskilden.
LAN
Vis status for LAN-inngangskilden.
SOURCE
4 : HDBT 4 / 3 : HDBT 3 / 2 : HDBT 2 / 1 : HDBT 1
Vis status for inngangskilden.
RED : HDMI 1 / GREEN : HDMI 2 / BLUE : DISPLAY PORT
Deler
POWER
Beskrivelse
Vis strømstatusen.
RED : OFF / GREEN : ON / BLINKING : STANDBY
«
Slå produktet på eller av.
IR
Kobles til en ekstern IR-kabel som mottar signaler fra
fjernkontrollen.
12
Baksiden
"" Fargen og fasongen på delene kan variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.
USB
HDMI IN
RS232C
IN
DP IN
DIGITAL
AUDIO OUT
SERVICE PORT
RJ45
DC 19V
HDBT OUT
(OPTICAL)
1
2
Deler
Beskrivelse
USB ¨
Kobler til en USB-minneenhet.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
Kobler seg til en kildeenhet ved hjelp av en HDMI-kabel eller
HDMI-DVI-kabel.
DP IN
Kobler til en PC ved hjelp av en DP-kabel.
RS232C IN
Brukes til serviceformål.
Deler
RJ45
Beskrivelse
Koble til et nettverk via en LAN-kabel. (10/100 Mbps)
Koble til I/G-kortene ved hjelp av LAN-kabler.
HDBT OUT 1, HDBT OUT 2,
HDBT OUT 3, HDBT OUT 4
"" Hver HDBT OUT-port kan sende FHD-signaler. For å
konfigurere en UHD-skjerm kobler du til kort på alle de fire
portene.
DC 19V
Kobles til strømadapteren.
Kobler seg til en lydenhet ved hjelp av den optiske(digitale)
DIGITAL AUDIO OUT(OPTICAL)
kabelen.
Forbeholdt serviceteknikere.
SERVICE PORT
"" Denne porten skal bare brukes av servicepersonell, den har
ingen brukerfunksjoner. Det må ikke kobles noen kabler til
denne porten.
13
Grensesnittkontakt (I/G-kort)
"" Fargen og fasongen på delene kan variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.
IR
Deler
ECO SENSOR
Beskrivelse
DATA IN (Reverse)
Kobles til DATA OUT-porten på det siste kabinettet med en OCM-kabel.
DATA OUT (Forward)
Kobles til DATA IN-porten på det første kabinettet med en OCM-kabel.
Kobles til en ekstern IR-kabel som mottar signaler fra fjernkontrollen.
IR
"" Det følger bare med én ekstern IR-kabel.
"" Velg System → Power Control → Network Standby → On for å koble til et I/G-kort.
Kobler en ekstern omgivelseslyssensor til ECO SENSOR-porten.
Gjenkjenner automatisk lysstyrken i rommet og justerer lysstyrken til kabinettet som er koblet til I/G-kortet.
For å slå av denne funksjonen stiller du Eco Sensor til Off under System → Eco Solution.
ECO SENSOR
"" Det følger bare med én ekstern omgivelseslyssensor. Den eksterne omgivelseslyssensoren fungerer bare sammen med ett av
flere I/G-kort.
Selv om flere I/G-kort er koblet til, fungerer den eksterne omgivelseslyssensoren bare sammen med det ene I/G-kortet som er
koblet til øverst.
"" Start S-Box(SNOW-1810U) på nytt etter å ha koblet en sensor til eller fra ECO SENSOR-porten på I/G-kortet.
"" Legg merke til at kabinettet kan være utsatt for skygge eller lys, avhengig av installeringsplasseringen.
"" Den eksterne omgivelseslyssensoren er merket med etiketten på sensorkabelen.
HDBT IN
Kobles til HDBT OUT-porten på S-Box ved hjelp av en LAN-kabel.
14
Fjernkontroll
"" Bruk av andre skjermenheter i samme område som fjernkontrollen til dette produktet kan føre til at de andre skjermenhetene blir utilsiktet kontrollert.
"" En knapp uten en beskrivelse i bildet nedenfor, støttes ikke på produktet.
"" Denne FREEZE funksjonen er kun tilgjengelig for Source.
Slå på produktet.
Slå av produktet.
Nummerknapper
Stopp skjermen.
Brukes til å skrive inn en PIN-kode, en dato
eller lignende.
"" Fjernkontrollens knappefunksjoner
kan variere for forskjellige
produkter.
Slår bare av skjermen. Trykk på skjermen når
du vil aktivere den igjen.
"" Trykk på en knapp på fjernkontrollen,
og rett den mot sensoren på IRkabelen for å utføre den tilhørende
funksjonen.
"" Bruk fjernkontrollen innenfor en
avstand på mellom 7 og 10 meter fra
sensoren på produktet i en vinkel på
30° fra venstre og høyre.
Bytte inngangskilde.
Vis eller skjul skjermvisningsmenyen eller
returner til forrige meny.
En snarveisknapp til startskjermen
(MagicInfo eller URL Launcher).
15
Velg raskt funksjoner som brukes ofte, ved å
trykke på den mens innhold spilles av.
Vis informasjon om MagicInfo-modusen.
Gå til øvre, nedre, venstre eller høyre meny
eller juster innstillingen for et alternativ.
Bekreft et menyvalg.
Returner til forrige meny.
Brukes under avspilling av innhold.
POWER ON / POWER OFF
Slå Smart Signage-enheten på eller av.
SOURCE
Vis eller velg en ekstern enhet som er koblet
til Smart Signage-enheten.
Gå ut av gjeldende meny.
A: Settes til Simple Wall Mode. I denne
modusen kan du spille av bilder eller video
lagret i det interne minnet på enheten. Hvis
du vil bruke denne modusen, må du kontakte
forhandleren enheten ble kjøpt av, for å få
hjelp.
"" Bildekvaliteten kan bli dårligere hvis du
spiller av innhold med lav oppløsning.
Det anbefales å bruke innhold med en
oppløsning på 1920 x 1080 eller høyere.
B: Velg manuelt en tilkoblet inndatakilde fra
HDMI 1.
C: Velg manuelt en tilkoblet inndatakilde fra
HDMI 2.
"" Fjernkontrollens knappefunksjoner
kan variere for forskjellige
produkter.
"" Fjern batterier når fjernkontrollen
ikke brukes over en lengre periode.
D: Velg manuelt en tilkoblet inndatakilde fra
DisplayPort.
Slik plasserer du batterier i fjernkontrollen (AAA x 2)
16
Før montering
Montere S-Box på et rackstativ
"" Fargen og fasongen på delene kan variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres
uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.
Forholdsregler før montering
•• Det anbefales at denne enheten monteres i et 19-tommers rackstativ heller enn i
alminnelige forbrukermiljøer.
•• Omgivelsestemperaturen inne i stativet må ikke overskride 35°C.
•• Hvis du monterer flere S-Box-er, må du passe på at det er en avstand på minst 1 U (omtrent
44,45 mm) mellom S-Box-ene for å hindre blokkering av ventilene på toppen av hver S-Box.
•• Pass på at ventilen peker oppover. Du må IKKE montere produktet liggende på siden eller
opp ned.
•• Pass på at ventilen på oversiden ikke er blokkert for å unngå overoppheting av enheten.
•• Vær forsiktig så ingen fremmedelementer kommer inn i ventilen på oversiden av enheten.
•• Hvis enheten monteres inntil en vegg, må du passe på at det er en avstand på minst 10 mm
mellom veggen og de fire sidene på enheten for å sikre god ventilasjon.
1
2
Skrue
(M4 x L8)
•• Pass på at det er en avstand på minst 50 mm mellom veggen og portene på baksiden så du
kan komme til for å koble til kablene.
Skrue
(M5 x L12)
1 Fest brakettene til begge sider av S-Boxhovedenheten.
2 Fest S-Box-en til rackstativet.
"" Bruk riktige skruer som er
kompatible med størrelsen på
rackstativet.
Luftutløp
17
Kapittel 03
Koble til og bruke enheter
Før tilkobling
Kontrollpunkter før tilkobling
"" Se også brukerveiledningen for kildeenheten du vil koble til.
Antall porter og plasseringen av dem på kildeenheten kan variere.
Koble til en PC
•• Ikke koble til strømkabelen før du har koblet til alle de andre kablene.
Pass på at du kobler til en kildeenhet før du kobler til strømkabelen.
•• En PC kan kobles til produktet på en rekke måter.
Velg en tilkoblingsmetode som passer din PC.
"" Ikke koble til strømkabelen før alle tilkoblinger er fullført.
Tilkobling av strømkabelen under tilkobling kan skade produktet.
Tilkobling med en HDMI-kabel
"" Kontroller typene porter på baksiden av produktet du ønsker å koble til.
"" Tilkobling av deler kan variere i forskjellige produkter.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
18
Tilkobling med en HDMI-DVI-kabel
Tilkobling med en DP-kabel
"" Tilkobling av deler kan variere i forskjellige produkter.
"" Tilkobling av deler kan variere i forskjellige produkter.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
DP IN
•• Forholdsregler for bruk av DP
"" For å øke strømkapasiteten ved standby stopper produktet DP-kommunikasjon når det
er slått av eller i strømsparingsmodus.
Hvis produktet er i toskjermsmodus og slås av eller går i strømsparingsmodus, kan
det være at skjerminnstillinger ikke blir oppdatert. Som et resultat kan det hende at
skjerminnholdet ikke blir vist på riktig måte.
Hvis dette skjer, angir du Max. Power Saving til Off før du bruker produktet.
"" Noen grafikkort som ikke er kompatible med DP-standarden kan hindre at oppstarts-/
BIOS-skjermbildet i Windows blir vist i strømsparingsmodus. Hvis dette er tilfelle, må du
passe på å skru på produktet først før du slår på PC-en.
"" Hvis du bruker en DP-kabel som ikke tilfredsstiller VESA-standardene, kan det føre til at
produktet ikke fungerer som det skal. Samsung Electronics skal ikke holdes ansvarlig for
eventuelle problemer hvis det brukes en kabel som ikke oppfyller standardene.
Pass på at du bruker en DP-kabel som er spesifisert i VESA-standardene.
19
Koble til en videoenhet
•• Ikke koble til strømkabelen før du har koblet til alle de andre kablene.
Pass på at du kobler til en kildeenhet før du kobler til strømkabelen.
•• Du kan koble en videoenhet til produktet med en kabel.
"" Trykk på SOURCE-knappen på fjernkontrollen for å endre kilde.
Tilkobling med en HDMI-DVI-kabel
"" Tilkobling av deler kan variere i forskjellige produkter.
Tilkobling med en HDMI-kabel
"" Tilkobling av deler kan variere i forskjellige produkter.
Ved hjelp av en HDMI-Kabel eller HDMI til DVI-Kabel
•• For bedre bilde- og lydkvalitet må du koble til en digital enhet ved hjelp av en HDMI-kabel.
•• Hvis produktet er koblet til en ekstern enhet som er kompatibel med en eldre HDMI-versjon,
viser produktet kanskje ikke skjermfargene riktig. Den kan også vise en tom skjerm.
Spør produsenten av den eksterne enheten om HDMI-versjonen hvis problemet vedvarer. Be
om en oppgradering hvis versjonen er utdatert.
•• Sørg for å bruke en HDMI-kabel med en tykkelse på 14 mm eller mindre.
•• Sørg for å kjøpe en sertifisert HDMI-kabel. Hvis ikke kan det hende at bildet ikke vises, eller
det kan oppstå en tilkoblingsfeil.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
•• En vanlig HDMI-kabel med høy hastighet eller en kabel med Ethernet anbefales.
Dette produktet støtter ikke Ethernet-funksjonen via HDMI.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
20
Koble til LAN-kabelen
"" Tilkobling av deler kan variere i forskjellige produkter.
RJ45
•• Bruk en CAT 6-kabel (*STP-type) eller høyere.
*STP: Shielded Twisted Pair
"" Koble til en HUB eller ruter som støtter DHCP-funksjonen.
21
Bytte inndatakilde
Source lar deg velge en rekke kilder og endre kildeenhetsnavn.
Du kan vise skjermen til en kildeenhet som er koblet til produktet. Velg en kilde fra Kildeliste for
å vise skjermen til den valgte kilden.
"" Du kan også endre inndatakilde ved å bruke SOURCE-knappen på fjernkontrollen.
Source
"" Skjermen vises kanskje ikke riktig hvis en feil kilde er valgt for kildeenheten du ønsker å
konvertere til.
sSOURCE → Source
Edit
Source
sSOURCE → u → Edit → E
MagicInfo S
Web Browser
HDMI 1
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
HDMI 2
DisplayPort
Rediger navnet og enhetstypen for en tilkoblet ekstern enhet.
•• Listen kan inneholde følgende kildeenheter. Kildeenheter i listen varierer avhengig av
hvilken kilde som er valgt.
HDMI 1 / HDMI 2 / DisplayPort / Cable Box / Game Console / PC / Blu-ray player
•• Du kan ikke redigere følgende kilder.
MagicInfo S / URL Launcher / Web Browser
22
Web Browser
sSOURCE →
Web Browser → E
"" Koble til nettverket for å få tilgang til Internett fra produktet på samme måte som du kobler
til Internett fra en datamaskin.
Settings
sSOURCE →
Advanced Settings
General
Skjul faner og verktøylinje
automatisk
Hvis nettleserfanene, -menyen eller -verktøylinjen ikke er brukt
på en stund, forsvinner de automatisk. Hvis du vil at de skal vises
igjen, flytter du pekeren eller fokuset øverst på skjermen.
•• Bruk / Bruk ikke
Web Browser → u → Settings → E
Refresh Interval
Angi hvor lenge nettleseren skal vente før den går tilbake til hjemmesiden.
•• Off / 5 min / 10 min / 15 min / 30 min
Zoom
Angi hvilken zoomskala som skal brukes når nettleseren er oppdatert.
Skjul markøren i
berøringsmodus
Popup-blokkering
Skjul markøren for ikke å forstyrre berøringsfunksjonene.
•• Bruk / Bruk ikke
Gjør det mer behagelig å surfe på nettet ved å blokkere popupvinduer.
•• Bruk / Bruk ikke
Tilbakestill innstillinger
Alle dine egendefinerte nettleserinnstillinger tilbakestilles til
standardverdiene. Bokmerkene og historikken påvirkes ikke.
•• 50% / 75% / 100% / 125% / 150% / 200% / 300%
Home Page
Search Engine
Angi hvilket nettsted som skal vises når nettleseren er oppdatert.
Hvis du skriver inn et nøkkelord i inndatafeltet for URL/nøkkelord, åpner nettleseren siden
med søkeresultater. Velg søkemotoren du vil bruke.
•• Samsung Display / Custom
Custom
•• Google / Bing
Angi URL-adressen som skal brukes som hjemmeside.
•• Enter URL
"" Bare tilgjengelig når Home Page er angitt til Custom.
23
Privacy & Security
Do Not Track
Be nettsteder om ikke å spore deg.
•• Bruk / Bruk ikke
Slett historikk
Slett hele leserloggen.
JavaScript
Tillat alle sider å kjøre JavaScript for en bedre
nettleseropplevelse.
•• Bruk / Bruk ikke
Slett nettleserdata
Slett alle nettleserdata, for eksempel informasjonskapsler,
bufrede bilder og data. Bokmerkene og historikken påvirkes ikke.
Encoding
Encoding
Velg en kodingsmetode for nettsider. Den gjeldende innstillingen
er Auto.
•• Auto / Manuell (Gjeldende: Unicode)
Om
Vis gjeldende versjon av nettleseren.
24
Kapittel 04
Multiple Display Control
Styr flere skjermer koblet til en PC samtidig.
Kabeltilkobling
•• Pinnetilordning
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
6 7 8 9
9 8 7 6
<Hanntype>
<Hunntype>
RS232C-kabel
Grensesnitt
RS232C (9-pinners)
Pinne
TxD (nr. 2) RxD (nr. 3) GND (nr. 5)
Bithastighet
9600 bps
Databiter
8 biter
Paritet
Ingen
Stoppbit
1 biter
Pinne
Signal
Pinne
Signal
Flytkontroll
Ingen
1
Registrer databærer
6
Forbered datasett
Maksimal lengde
15 m (bare skjermet type)
2
Mottatt data
7
Send forespørsel
3
Overført data
8
Klargjør til sending
4
Forbered dataterminal
9
Ringeindikator
5
Bakkesignal
25
LAN-kabel
•• RS232C-kabel
Forbinder: 9-pinners D-Sub til stereo-kabel
•• Pinnetilordning
6
3
2
1
1
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
9
-P1-
5
-P1-
Hanntype
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
3
1
Tx
STEREO
Tx
2
2
Rx
PLUGG
Gnd
5
3
Gnd
(ø3,5)
Pinne nr.
Standardfarge
Signal
1
Hvit og oransje
TX+
2
Oransje
TX-
3
Hvit og grønn
RX+
4
Blå
NC
5
Hvit og blå
NC
6
Grønn
RX-
7
Hvit og brun
NC
8
Brun
NC
26
Kryss-LAN-kabel (PC til PC)
•• Forbinder: RJ45
Direkte LAN-kabel (PC til HUB)
HUB
RJ45
RJ45
P2
RJ45
P1
P2
P1
P1
P2
Signal
P1
P2
Signal
TX+
1
3
RX+
TX-
2
6
RX-
Signal
P1
P2
Signal
RX+
3
1
TX+
TX+
1
1
TX+
RX-
6
2
TX-
TX-
2
2
TX-
RX+
3
3
RX+
RX-
6
6
RX-
27
Tilkobling
•• Tilkobling 2
•• Tilkobling 1
"" Pass på at du kobler RS232C (IN)-adapteren til RS232C IN-porten på produktet.
RJ45
RS232C IN
HDBT OUT
HDBT IN
DATA OUT (Forward)
DATA IN
DATA OUT
HDBT OUT
HDBT IN
DATA OUT (Forward)
DATA IN
DATA OUT
DATA IN
DATA IN
28
Kontrollkoder
Slå for eksempel på & ID = 0
Vise kontrolltilstand (hent kontrollkommando)
Sokkel
Kommando
0xAA
Kommandotype
ID
Datalengde
0
Kontrollsum
Kommando
0xAA
Kommandotype
ID
Kommando
0xAA
0x11
Sokkel
Kommando
0xAA
0x11
ID
ID
Datalengde
Data 1
1
"Power"
Datalengde
Data 1
1
1
Kontrollsum
12
•• For å kontrollere alle enheter som er tilkoblet av en seriekabel samtidig uavhengig av IDer,
angir du IDen som "0xFE" og overfører kommandoer. Kommandoer utføres av hver enhet,
men ACK vil ikke svare.
Kontrollere (Angi kontrollkommando)
Sokkel
Sokkel
Datalengde
Data
1
Verdi
Kontrollsum
Kommando
Nr.
Kommandotype
Kommando
Verdiområde
1
Strømkontroll
0x11
0–1
2
Inngangskildekontroll
0x14
-
3
Skjermmoduskontroll
0x18
-
4
Sikkerhetslås
0x5D
0–1
•• All kommunikasjon foregår i heksadesimaler. Kontrollsummen beregnes ved å legge
sammen alle verdiene unntatt overskriften. Hvis en kontrollsum blir mer enn 2 sifre som
vist nedenfor (11 + FF + 01 + 01 = 112), fjernes det første tallet.
29
Strømkontroll
Inngangskildekontroll
•• Funksjon
Et produkt kan slås på og av med en PC.
•• Funksjon
Inndatakilden til en produkt kan endres med en PC.
•• Vise strømtilstand (Hent strøm PÅ/AV-status)
•• Vise inngangskildetilstand (Hent inngangskildestatus)
Sokkel
Kommando
0xAA
0x11
Datalengde
ID
Kontrollsum
0
•• Stille inn strøm PÅ/AV (Angi strøm PÅ/AV)
Sokkel
Kommando
0xAA
0x11
ID
Datalengde
Data
1
"Power"
Kontrollsum
0: Strøm AV
•• Ack
0xAA
0xFF
ID
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
3
'A'
0x11
"Power"
Kontrollsum
"Power": Strømkode som skal angis på et produkt.
•• Nak
Sokkel
Kommando
0xAA
0xFF
ID
0xAA
0x14
ID
Datalengde
0
Kontrollsum
Sokkel
Kommando
0xAA
0x14
ID
Datalengde
Data
1
"Input Source"
Kontrollsum
"Input Source": En inngangskilde som skal angis på et produkt.
1: Strøm PÅ
Kommando
Kommando
•• Stille inn inngangskilde (Angi inngangskilde)
"Power": Strømkode som skal angis på et produkt.
Sokkel
Sokkel
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
3
'N'
0x11
"ERR"
"ERR": En kode som viser hvilken feil som har oppstått.
Kontrollsum
0x0C
Inngangskilde
0x21
HDMI1
0x23
HDMI2
0x25
DISPLAY PORT
0x60
MagicInfo
0x63
URL Launcher
0x65
Web Browser
For øyeblikket er det bare støtte for å lese status for
inngangskilden.
Fungerer bare med URL Launcher.
"" Denne modellen støtter ikke HDMI1 og HDMI2.
"" MagicInfo er bare tilgjengelig med modeller som inneholder funksjonen MagicInfo.
30
Sikkerhetslås
•• Ack
Sokkel
0xAA
Kommando
0xFF
Datalengde
ID
3
Ack/Nak
'A'
r-CMD
Verdi1
0x14
"Input
Source"
Kontrollsum
Denne kontrollen er tilgjengelig uavhengig av om strømmen er slått på eller ikke.
•• Vise sikkerhetslåstilstanden (Hent sikkerhetslåsstatus)
"Input Source": En inngangskilde som skal angis på et produkt.
•• Nak
Sokkel
Kommando
0xAA
0xFF
ID
•• Funksjon
PC kan brukes til å slå funksjonen Safety Lock On på eller av på et produkt.
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
3
'N'
0x14
"ERR"
Kontrollsum
Sokkel
Kommando
0xAA
0x5D
Datalengde
ID
0
Kontrollsum
•• Aktivere eller deaktivere sikkerhetslås (Angi sikkerhetslås aktiver/deaktiver)
"ERR": En kode som viser hvilken feil som har oppstått.
Sokkel
Kommando
0xAA
0x5D
ID
Datalengde
Data
1
"Safety Lock"
Kontrollsum
"Safety Lock": Sikkerhetslåskode som skal angis på et produkt
1: PÅ
0: AV
•• Ack
Sokkel
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
3
'A'
0x5D
"Safety Lock"
Kontrollsum
"Safety Lock": Sikkerhetslåskode som skal angis på et produkt
•• Nak
Sokkel
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
3
'N'
0x5D
"ERR"
Kontrollsum
"ERR": En kode som viser hvilken feil som har oppstått.
31
Bruke LED Signage Manager
Med LED Signage Manager-programvaren kan du enkelt kontrollere flere skjermenheter fra
datamaskinen.
Du finner opplysninger om hvordan du bruker LED Signage Manager-programvaren i hjelpen
etter at du har installert programvaren. LED Signage Manager-programvaren er tilgjengelig på
nettstedet.
"" Installeringsprosessen for LED Signage Manager kan påvirkes av grafikkortet, hovedkortet
og nettverksmiljøet.
"" Kontroller at Windows 7 eller nyere og Microsoft .NET Framework 4.5 er installert på
datamaskinen før du installerer LED Signage Manager.
Avinstallere
Hvis du har problemer med programvaren, kan du avinstallere den ved å følge fremgangsmåten
nedenfor.
"" Avinstalleringsprosessen kan variere, avhengig av operativsystemet på datamaskinen.
Denne brukerveiledningen tar utgangspunkt i Windows 7.
1 Velg Start → Kontrollpanel → Programmer og funksjoner.
2 Velg LED Signage Manager på listen, og klikk på Avinstaller.
3 Når det vises en dialogboks for å bekrefte valget, klikker du på Yes.
4 Når avinstalleringen er ferdig, klikker du på Finish.
"" Mer informasjon om hvordan du kobler til enheter for å styre flere skjermer, finner du på
siden 28.
Installere/avinstallere programvaren
"" Trinnene for installasjon og avinstallasjon kan variere avhengig av operativsystem.
Installere
1 Kjør installeringsfilen for Smart LED Signage Manager.
2 Når installeringsvinduet vises, leser du instruksjonene og klikker på Next.
3 Godta lisensavtalen, og klikk på Yes.
4 Angi installasjonsmappen, og klikk på Next.
–– Hvis det ikke blir angitt noen installasjonsmappe, vil programvaren bli installert i
standardmappen.
5 Kontroller at brukerinformasjonen og installasjonsmappen blir riktig konfigurert. Klikk på
Next.
6 Når installasjonen er ferdig, klikker du på Finish.
–– Hvis du vil starte LSM med en gang, merker du av for Launch LED Signage Manager.
–– Etter at programvaren er installert, opprettes det et snarveisikon på skrivebordet.
–– Det kan hende at snarveisikonet ikke vises, avhengig av PC-systemet og
produktspesifikasjonene. Hvis snarveisikonet ikke vises, trykker du på F5-tasten.
32
Kapittel 05
Player-funksjon
Tilgjengelig ved hjelp av
-knappen på fjernkontrollen.
Player
Nr.
Beskrivelse
Velg mellom internt og eksternt minne.
→ Player → E
Spill av et utvalg av innhold, for eksempel kanaler med angitte tidsplaner, maler eller filer.
Player
Internal Memory
Filter By: All
Options
Spill av innhold, maler og sendeplaner som er konfigurert på serveren.
•• Du kan vise om serveren er koblet til (godkjenning) på skjermbildet
Player. Hvis du vil se om serveren er koblet til når du spiller av fra en
nettverkskanal, trykker du på INFO på fjernkontrollen.
1 Velg Network Channel fra skjermen Player. Meldingen No channels vises
hvis ingen kanaler er registrert i Network Channel.
No channels
Network Channel
2 Network Channel starter opp og kjører.
Spill av innhold på serveren.
Spill av maler som er lagret i mappen My Templates i internminnet.
Network File
Velg en innholdstype som kriterium for å søke etter en bestemt innholdsliste.
Angi forskjellige alternativer for Player.
My Templates
Vise innhold
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
"" For å bruke Player-funksjonen må du sette Play via til MagicInfo i System.
(m MENU → System → Play via → MagicInfo)
1 Velg enten internt eller eksternt minne. Filene som er lagret i det valgte minnet, vises.
2 Velg ønsket fil. Innholdet vises på skjermen. (Mer informasjon om kompatible filformater
finnes i delen “Filformater kompatible med Player”.)
"" Du må angi Clock Set før du kan bruke denne funksjonen.
33
Når innhold kjøres
Tilgjengelig meny
Trykk på TOOLS-knappen på fjernkontrollen under avspilling av innhold for å konfigurere
innstillinger.
Kontrollknapper på fjernkontrollen
Du kan spille av, sette på pause eller hoppe over innhold på spillelisten ved hjelp av knappene
på fjernkontrollen.
Menu
Playlist
Knapp
TOOLS
INFO
Funksjon
Viser menylinjen.
Viser informasjon om enheten og serverforbindelsen.
Channel List
Beskrivelse
Se en liste over innhold som spilles av.
Network Channel / Internal Channel / USB
Repeat All / Repeat One Angi gjentagelsesmodus.
Background Music
Angi bakgrunnsmusikken som skal spilles av når innhold kjøres.
►
Går til neste fil eller side.
Reset
Tilbakestill bakgrunnsmusikken.
◄
Går til forrige fil eller side.
Pause
Stopp bakgrunnsmusikken.
E/∆/³
Spiller av eller stopper lysbildefremvisning eller videoinnhold.
Prev
Spill av forrige bakgrunnsmusikk på listen.
´
Slutter å vise innhold og går til skjermen Player.
Next
Spill av neste bakgrunnsmusikk på listen.
π
Spoler tilbake videoinnholdet.
µ
Spoler fremover i videoinnholdet.
"" Reset, Pause, Prev, Next vises bare når bakgrunnsmusikken er angitt.
"" Hvis det er bare én fotofil i internminnet eller USB-minnet, spilles ikke lysbildefremvisning
av.
"" Hvis navnet på en mappe på USB-enheten er for langt, kan du ikke velge mappen.
34
Filformater som er kompatible med Player
•• Støttede filsystemer omfatter FAT32 og NTFS.
•• En fil med en loddrett og vannrett oppløsning som er større enn maksimal oppløsning, kan
ikke spilles av. Kontroller filens loddrette og vannrette oppløsning.
•• Kontroller støttede videokodektyper og -versjoner.
•• Kontroller hvilke filversjoner som støttes.
"" PowerPoint-versjon opptil 97–2013 støttes.
"" Lydfil støttes ikke.
"" For USB-Internal Memory-filoverføring klikker du på Options → Send.
•• Plassering for malfiler
–– Internal Memory → USB -overføring: USB → under MagicinfoSlide -mappen
–– USB → Internal Memory -overføring: Internal Memory → under My Templates -mappen
•• Plassering for andre filer (ikke maler)
–– Internal Memory → USB -overføring: USB → under MagicinfoSlide -mappen
Malfiler(*.LFD)
Restriksjoner
•• Kontroller at mappene Contents og Schedules er publisert på USB-lagringsenheten.
"" Riktig publisert innhold vises som Published Content
på USB-enheten.
"" Når du kopierer innhold du har publisert på en USB-enhet (Published Content
) på
Internal Memory, vises innholdet i Internal Memory bare som Published Content
.
Mappene Contents og Schedules er ikke synlige under Internal Memory.
Restriksjoner for avspilling
•• Maks. to videofiler (Video) kan spilles av.
•• For Office-filer (PPT- og Word-filer) og PDF-filer støttes bare én filtype om gangen.
•• Når mer enn én videofil spilles av samtidig, må du sørge for at visningsområdene ikke
overlapper hverandre.
–– USB → Internal Memory -overføring: Under rotmappen
Nettverksplan med flere vinduer
Restriksjoner for avspilling
•• 1 til 3 FHD-videofiler kan spilles av samtidig, eller bare én UHD-videofil og én FHD-videofil
om gangen. I stående avspillingsmodus kan 3 FHD-videofiler spilles av samtidig, eller bare
én UHD-videofil om gangen.
•• For Office-filer (PPT- og Word-filer) og PDF-filer støttes bare én filtype om gangen.
•• LFD(*.LFD)-filer støttes ikke.
35
Innhold
Filtype
Beholder
*.avi
H.264 BP/MP/HP
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
Videokodek
Oppløsning
4096x2160: 30
4096x2160
HEVC (H.265 - Main, Main10)
AVI
MKV
ASF
Motion JPEG
MPEG4 SP/ASP
3GP
Window Media Video v9 (VC1)
MOV
MPEG2
VRO
Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3
PS
Window Media Video v7(WMV1), v8(WMV2)
SVAF
*.svi
60
60
80
30
80
60
MPEG1
VOB
TS
3840x2160
3840x2160: 60
Bithastighet
(Mbps)
MVC
MP4
FLV
Bildefrekvens
(fps)
1920x1080
20
H 263 Sorenson
30
VP6
*.m2ts
*.mts
*.webm
WebM
*.rmvb
RMVB
VP8
1920x1080
60
20
VP9
3840x2160
3840x2160: 60
80
RV8/9/10 (RV30/40)
1920x1080
60
20
36
Video
•• 3D-video støttes ikke.
•• Innhold med høyere oppløsning enn det som er angitt i tabellen ovenfor, støttes ikke.
•• Videoinnhold med høyere bithastighet eller bildefrekvens enn det som er angitt i tabellen
ovenfor, kan føre til at videoen hakker under avspilling.
•• Videoinnhold spilles ikke av, eller spilles ikke av riktig, hvis det oppstår en feil i innholdet
eller beholderen.
•• Det kan hende at noen USB-enheter og digitale kameraer ikke er kompatible med spilleren.
Bilde
•• Kompatibelt bildefilformat: JPEG, PNG, BMP
"" 32-biters, 24-biters og 8-biters BMP-filer støttes.
•• Maksimal oppløsning som støttes: 4096 × 4096
•• Maksimal støttet filstørrelse: 20MB
•• Slideshow Effect som støttes: 9 effekter
(Fade1, Fade2, Blind, Spiral, Checker, Linear, Stairs, Wipe, Random)
•• Støtte for H.264, nivå 4.1
•• H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / AP L4 og AVCHD støttes ikke.
•• For alle videokodeker utenom MVC, VP8, VP6:
–– Under 1280 × 720: maks 60 rammer
–– Over 1280 × 720: maks 30 rammer
•• GMC 2 eller nyere støttes ikke.
•• BD MVC-spesifikasjoner.
•• Når en enkelt videofil spilles av, støttes ikke sømløs modus under de følgende forholdene:
–– Inkompatibel kodek (MVC, VP3, MJPEG) ↔ Inkompatibel kodek
–– Inkompatibel kodek ↔ Kompatibel kodek
–– Oppløsningen er forskjellig fra skjermens oppløsning
–– Frekvensen er forskjellig fra skjermens frekvens
37
Power Point
•• Kompatible dokumentfilformater
–– Filtype: ppt, pptx
–– Versjon: Office 97 – Office 2013
•• Funksjoner som ikke støttes
–– Animasjonseffekt
–– 3D-figurer (vil bli vist i 2D)
–– Topptekst og bunntekst (noen underelementer støttes
ikke)
–– Word Art
–– Justering
En gruppejusteringsfeil kan oppstå
–– Office 2007
SmartArt støttes ikke fullt ut. 97 av 115 underelementer
støttes.
––
––
––
––
––
Innsetting av objekter
Tegn med halv bredde
Bokstavmellomrom
Diagrammer
Vertikal tekst
Noen underelementer støttes ikke
PDF
•• Kompatible dokumentfilformater
–– Filtype: pdf
•• Funksjoner som ikke støttes
–– Innhold på mindre enn 1 piksel støttes ikke på grunn av
at ytelsen forringes.
–– Innhold i maskert bilde og bilde side ved side støttes
ikke.
–– Innhold med rotert tekst støttes ikke.
–– 3D-skyggeeffekter støttes ikke.
–– Noen tegn støttes ikke
(Spesialtegn kan bli ødelagt)
WORD
•• Kompatible dokumentfilformater
–– Filtype: .doc, .docx
–– Versjon: Office 97 – Office 2013
•• Funksjoner som ikke støttes
–– Sidebakgrunnseffekt
–– Noen avsnittstiler
–– Word Art
–– Justering
En gruppejusteringsfeil kan oppstå
–– 3D-figurer (vil bli vist i 2D)
–– Office 2007
SmartArt støttes ikke fullt ut. 97 av 115 underelementer
støttes.
––
––
––
––
Diagrammer
Tegn med halv bredde
Bokstavmellomrom
Vertikal tekst
Noen underelementer støttes ikke
–– Lysbildenotater og støtteark
–– Lysbildenotater og støtteark
38
Schedule
Du kan også kontrollere planen som er importert fra en ekstern lagringsenhet.
"" For å kunne spille av planen må du angi kanalen som opprettet planen.
→ Schedule → E
Nr.
Schedule
Internal Memory
Sunday, January 14 08:45 AM
Schedule your content on a local channel.
Send
Delete
Beskrivelse
Velg den nåværende plasseringen av planen.
Opprett/rediger/slett/vis plan for avspilling av innhold.
Select to create a
new schedule on this
channel
CH 2
The default content will be played when there is no programme scheduled. You can change the default content
from the Options menu.
CH 3
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
39
Clone Product
Eksporter innstillinger på produktet til en ekstern lagringsenhet. Du kan også importere innstillinger fra en ekstern
lagringsenhet.
Dette alternativet er nyttig når du tilordner de samme innstillingene til flere produkter.
→ Clone Product → E
MENU
Når en duplikatfil ikke finnes på den eksterne lagringsenheten
1 Koble til den eksterne lagringsenheten, og kjør deretter funksjonen Clone Product.
2 No cloning file found on the external storage device. Export this device's settings to the external storage
device?-meldingen vises.
3 Velg Export for å eksportere innstillingene.
Når en duplikatfil finnes på den eksterne lagringsenheten
1 Koble til den eksterne lagringsenheten, og kjør deretter funksjonen Clone Product.
Clone Product
2 Cloning file found. Please select an option. -meldingen vises.
Kjør Import from External Storage- eller Export to External Storage-funksjonen.
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
–– Import from External Storage: Kopier innstillinger som er lagret på en ekstern lagringsenhet, til produktet.
–– Export to External Storage: Kopier innstillinger på produktet til en ekstern lagringsenhet.
"" Når konfigureringen er fullført, blir produktet automatisk startet på nytt.
40
ID Settings
→ ID Settings → E
Tilordne en ID til et sett.
Device ID
Angi et unikt ID-nummer for hvert produkt. (Område: 1~224)
"" Trykk på u/d for å velge et nummer, og trykk på E.
"" Angi nummeret du ønsker med nummerknappene på fjernkontrollen.
PC Connection Cable
Velg typen kabel for å koble skjermen til PC-en.
•• RS232C cable
Kommuniser med MDC via RS232C-kabelen.
ID Settings
•• RJ-45 (LAN) cable
Kommuniser med MDC via RJ45-kabelen.
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
41
Video Wall
→ Video Wall → E
Tilpass oppsettet til flere skjermer som er koblet til for å danne en videovegg.
I tillegg viser du en del av hele bildet eller gjentar samme bilde på hver av de tilkoblede skjermene.
For å vise flere bilder ser du i MDC Hjelp eller brukerhåndboken for MagicInfo. Noen modeller støtter kanskje ikke
MagicInfo-funksjonen.
"" Hvis du vil konfigurere én enkelt skjerm ved hjelp av flere S-Box-er, må du passe på at en inndatakilde som er
inkludert i «S-Box-gruppering støttes» under Forhåndsinnstilte tidsurmoduser, er i bruk.
"" For å sikre at enheten fungerer som den skal, velger du Picture → LED Picture Size og stiller Output Resolution
til UHD.
Video Wall
Du kan aktivere eller deaktivere Video Wall.
For å organisere en videovegg velger du On.
Video Wall
•• Off / On
Horizontal x Vertical
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Denne funksjonen deler automatisk en videovegg basert på en matrisekonfigurasjon for videovegg.
Skriv inn videoveggmatrisen.
Videoveggen deles basert på den konfigurerte matrisen. Antall vertikale og horisontale visningsenheter kan være
fra 1 til 15.
"" En videovegg kan deles inn i maksimalt 225 skjermer.
"" Alternativet Horizontal x Vertical er bare aktivert når Video Wall er angitt til On.
42
Screen Position
For å omorganisere delte skjermer, skal du justere tallet for hvert produkt i matrisen ved hjelp av Screen Positionfunksjonen.
Hvis du velger Screen Position, vises videoveggmatrisen med tallene som er tilordnet produktene som utgjør
videoveggen.
Hvis du vil omorganisere produktene, bruk retningstastene på fjernkontrollen til å flytte et produkt til et annet
ønsket tall. Trykk på E.
"" Screen Position gjør det mulig å dele skjermen i maksimalt 225 visninger (15 × 15).
"" Alternativet Screen Position er bare aktivert når Video Wall er angitt til On.
"" Hvis du vil bruke denne funksjonen, må du sørge for at Horizontal x Vertical er konfigurert.
Format
Velg hvordan bilder skal vises på LED-skjermen.
•• Full: Viser bilder i fullskjerm uten sidekanter.
•• Natural: Viser bilder i opprinnelig sideforhold uten å forstørre eller redusere størrelsen.
"" Alternativet Format er bare aktivert når Video Wall er angitt til On.
43
Network Status
Kontroller den aktuelle nettverks- og Internett-tilkoblingen.
→ Network Status → E
Network Status
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
44
Picture Mode
Velg den bildemodusen som passer best til visningsmiljøet.
•• Dynamic
•• Natural
→ Picture Mode → E
•• Movie
•• Live
•• Calibration
Innstillingene for lysstyrke, farge, gamma og ensartethet, som kan tilpasses med fargekalibreringsprogrammet
Color Expert brukes i denne modusen.
–– For å bruke Calibration-modusen riktig, må du sørge for å konfigurere bildekvalitetsinnstillingene, som
lysstyrke, farge, gamma og ensartethet, med fargekalibreringsprogrammet Color Expert.
–– Color Expert-programmet kan lastes ned fra www.samsung.com/displaysolutions.
Picture Mode
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
45
On/Off Timer
→ On/Off Timer → E
"" Du må angi Clock Set før du kan bruke denne funksjonen.
On Timer
Angi On Timer slik at produktet slår seg på automatisk på et klokkeslett og en dato som du har valgt.
Produktet slås på i samsvar med innstillingene for den angitte inngangskilden.
On Timer: Still tidsuret ved å velge ett av de sju alternativene. Pass på at du angir gjeldende klokkeslett først.
(On Timer 1 – On Timer 7)
"" Selv om alternativet for internminne/USB-minne kan brukes med On Timer for MagicInfo-modus, anbefales det
at du bruker et internminne.
"" Det kan ikke garanteres at funksjonen On Timer fungerer som den skal, hvis det brukes med en batteridrevet
USB-enhet, siden det kan ta lengre tid å gjenkjenne slike enheter.
On/Off Timer
•• Setup: Velg Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun eller Manual. Hvis du velger Manual, kan du velge
hvilke dager du ønsker at On Timer skal slå på produktet.
–– Haken viser hvilke dager du har valgt.
•• Time: Angi time og minutt. Skriv inn tall med tallknappene eller Pil opp og Pil ned. Endre tekstfeltene med Pil
venstre og Pil høyre.
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
•• Source: Velg ønsket inngangskilde.
•• Content (når Source er angitt til Internal/USB for MagicInfo-modus): Velg en fil fra USB-enheten eller det
interne minnet (f.eks. musikk, bilde eller video) som skal spilles av når produktet slås på.
46
Off Timer
Still tidsuret (Off Timer) ved å velge ett av de sju alternativene. (Off Timer 1 – Off Timer 7)
•• Setup: Velg Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun eller Manual. Hvis du velger Manual, kan du velge
hvilke dager du ønsker at Off Timer skal slå av produktet.
–– Haken viser hvilke dager du har valgt.
•• Time: Angi time og minutt. Skriv inn tall med tallknappene eller Pil opp og Pil ned. Endre tekstfeltene med Pil
venstre og Pil høyre.
Holiday Management
Tidsuret blir deaktivert i perioder som er spesifisert som ferie.
•• Add Holiday: Spesifiser perioden du vil legge til som ferie.
Velg start- og sluttdato for ferien som skal legges til, ved hjelp av u/d, og klikk på Done.
Perioden blir lagt til på listen over ferier.
–– Start Date: Angi startdatoen for ferien.
–– End Date: Angi sluttdatoen for ferien.
•• Delete: Slett valgte elementer fra listen over ferier.
•• Edit: Velg et ferieelement og endre datoen.
•• Set Applied Timer: Angi at On Timer og Off Timer ikke skal aktiveres på offentlige helligdager.
–– Trykk på E for å velge innstillingene for On Timer og Off Timer som du ikke ønsker å aktivere.
–– Valgt On Timer og Off Timer blir ikke aktivert.
47
Ticker
Skriv inn tekst mens en video eller et bilde vises, og vis teksten på skjermen.
•• Off / On: Angi om du vil bruke Ticker eller ikke.
→ Ticker → E
•• Message: Skriv inn en beskjed som skal vises på skjermen.
•• Time: Angi Start Time og End Time for å vise en Message.
•• Font options: Angi skrifttype og farge på meldingen.
•• Position: Velg en posisjon for hvor en Message skal vises.
•• Scroll: Slå på eller av rulleeffekter for Ticker. Angi Direction og Speed for rulling av meldingen.
•• Preview: Forhåndsvis Ticker -innstillingene.
Ticker
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
48
URL Launcher
→ URL Launcher → E
Hvis du ønsker opplysninger om hvordan du bruker URL Launcher-funksjonen, kan du kontakte forhandleren der
produktet ble kjøpt.
"" For å bruke URL Launcher-funksjonen må du sette Play via til URL Launcher i System.
(m MENU → System → Play via → URL Launcher)
URL Launcher
URL Launcher
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
49
URL Launcher Settings
"" Hvis du ønsker opplysninger om hvordan du bruker URL Launcher-funksjonen, kan du kontakte forhandleren
der produktet ble kjøpt.
•• Install Web App: Angi URL-adressen for å installere nettprogrammet.
→ URL Launcher Settings → E
•• Install from USB Device: Installer nettprogrammet fra USB-lagringsenheten.
•• Uninstall: Fjern det installerte nettprogrammet.
•• Timeout Setting: Angi tidsavbruddsperioden for å koble til URL-adressen.
•• Developer Mode: Aktiver utviklermodus.
URL Launcher Settings
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
50
Kapittel 06
Skjermjustering
Konfigurer innstillingene for Picture (Brightness, Colour Tone, osv).
Oppsettet til menyalternativene for Picture kan variere avhengig av produktet.
Picture Mode
Velg den bildemodusen som passer best til visningsmiljøet.
•• Dynamic
•• Natural
m MENU → Picture → Picture Mode → E
•• Movie
•• Live
Picture
Picture Mode
Calibration
Brightness
50
Contrast
–– For å bruke Calibration-modusen riktig, må du sørge for å konfigurere bildekvalitetsinnstillingene, som
lysstyrke, farge, gamma og ensartethet, med fargekalibreringsprogrammet Color Expert.
–– Color Expert-programmet kan lastes ned fra www.samsung.com/displaysolutions.
100
Sharpness
Colour Temperature
•• Calibration
Innstillingene for lysstyrke, farge, gamma og ensartethet, som kan tilpasses med fargekalibreringsprogrammet
Color Expert brukes i denne modusen.
20
6500 K
Advanced Settings
LED Picture Size
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
51
Brightness / Contrast / Sharpness
Produktet har flere alternativer for justering av bildekvaliteten.
"" Du kan justere og lagre innstillinger for hver eksterne enhet du har koblet til en inngang på produktet.
"" Reduksjon av bildets lysstyrke reduserer strømforbruket.
m MENU → Picture → E
Picture
Picture Mode
Calibration
Brightness
50
Contrast
100
Sharpness
Colour Temperature
20
6500 K
Advanced Settings
LED Picture Size
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
52
Colour Temperature
m MENU → Picture → Colour Temperature → E
Den angir fargetemperatur. Verdien og temperaturen øker samtidig, slik at blåfargenivået stiger. (Område:
2800K–10000K)
"" Aktivert når Colour Tone er angitt til Off.
"" Bare tilgjengelig når Picture Mode er angitt til Calibration.
Picture
Colour Temperature
6500 K
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
53
Advanced Settings
Konfigurer alle avanserte bildeinnstillinger for å skape den perfekte bildekvaliteten for deg.
Picture Enhancer
m MENU → Picture → Advanced Settings → E
Viser forbedret farge og skarphet.
•• Off / On
Advanced Settings
Picture Enhancer
On
Colour
Colour
50
Juster fargenes metningsnivå. Fargemetning intensifiseres jo nærmere verdien kommer til 100. (Område: 0–100)
Tint (G/R)
0
White Balance
Gamma
BT.1886
BT.1886
Contrast Enhancer
Tint (G/R)
Juster forholdet mellom rødt og grønt ved hjelp av rødtonenivået. Stigende verdier betyr mer intens metning av
røde og grønne farger. (Område: 0–50)
0
Off
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
54
White Balance
Gamma
Juster fargetemperaturen i bildet slik at hvite gjenstander ser lysere ut.
Juster primærfargeintensiteten.
2 Point
•• HLG / ST.2084 / BT.1886
"" Hvilke menyalternativer som finnes for kontrollen kan variere, avhengig av inndatakilden.
Juster styrken på rødt, grønt og blått lys i to deler for nøyaktig optimering av hvitbalansen.
•• R-Offset / G-Offset / B-Offset: Juster proporsjonene for hver av de røde, grønne og blå
fargene i mørke områder.
•• R-Gain / G-Gain / B-Gain: Juster proporsjonene for hver av de røde, grønne og blå fargene i
lyse områder.
•• Reset: Egnet for miljøer hvor videovegger brukes.
20 Point Settings
Kontrollerer hvitbalansen i 20 punkts intervaller ved justering av lysstyrken for rødt, grønt og blått.
"" Bare tilgjengelig når Picture Mode er angitt til Movie.
Juster nivåene for HLG, ST.2084, BT.1886 i bildet.
Contrast Enhancer
Balanser kontrasten automatisk for å hindre store forskjeller mellom lyse og mørke områder.
•• Off / Low / Medium / High
Black Tone
Velg svartnivå for å justere skjermdybden.
20 Point
Juster lysstyrkenivåene for rødt, grønt og blått i tjue seksjoner for nøyaktig optimering av
hvitbalansen.
•• Off (
HLG / ST.2084 / BT.1886
) / On (
•• Off / Dark / Darker / Darkest
)
•• Interval: Velg intervall for justering.
•• Red: Juster nivået for rødt.
•• Green: Juster nivået for grønt.
•• Blue: Juster nivået for blått.
•• Reset: Gjenopprett gjeldende nivås 20-punkts hvitbalanse til standardverdier.
"" Det kan hende at noen eksterne enheter ikke støtter denne funksjonen.
55
Flesh Tone
Input Signal Plus
Juster hudtonefargen ved å øke eller senke rødnivået.
Utvider innsignalområdet for HDMI-tilkoblinger.
RGB Only Mode
Finjuster metningen og nyansen for de røde, grønne og blå fargekanalene.
•• Off / Red / Green / Blue
"" Aktivert når Picture Mode er angitt til Movie.
•• HDMI1 (Off (
) / On (
))
•• HDMI2 (Off ( ) / On ( ))
"" Når Input Signal Plus er stilt inn på On, kan en oppløsning på opptil 3840 x 2160 ved 60 Hz
brukes.
Når Input Signal Plus er stilt inn på Off, kan en oppløsning på opptil 1920 x 1080 ved 60 Hz
brukes.
Colour Space Settings
Konfigurer innstillingene for fargeområde for å finjustere skjermens fargespekter.
Colour Space
Velg et fargeområde.
•• DCI-P3 / Adobe RGB / BT.709 / Custom
"" Juster Colour, Red, Green, Blue og Reset ved å angi Colour Space til Custom.
56
LED Picture Size
Angi detaljene for bildestørrelsen.
Output Resolution
m MENU → Picture → LED Picture Size → E
Gir optimerte bilder i henhold til LED-skjermoppløsningen.
Advanced Settings
Output Resolution
LED Picture Size
Resolution
UHD
Original
3840 x 2160
Fit to screen
Off
•• UHD / FHD
"" Hvis du vil konfigurere én enkelt skjerm ved hjelp av flere S-Box-er, må du passe på at en inndatakilde som er
inkludert i «S-Box-gruppering støttes» under Forhåndsinnstilte tidsurmoduser, er i bruk.
"" For å sikre at enheten fungerer som den skal, velger du Picture → LED Picture Size og stiller Output Resolution
til UHD.
LED Picture Size
velg størrelse og sideforhold som vises på skjermen.
Velg Custom for å justere LED-bildestørrelsen manuelt.
•• Original: Vis bilder med opprinnelig bildekvalitet.
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
•• Custom: Endrer oppløsningen slik at den passer til brukerens preferanser.
Resolution
Angi bredde og høyde for LED-bildet. (Maks.: 3840 x 2160)
Output Resolution
Bredde x høyde
Maks
Min
FHD
1920 x 1080
182 x 182
UHD
3840 x 2160
408 x 408
"" Bare tilgjengelig når LED Picture Size er angitt til Custom.
57
Fit to screen
Advanced Settings
Output Resolution
LED Picture Size
Resolution
UHD
Original
Forstørrer bildene slik at de fyller skjermen.
•• Off / On
"" Bare tilgjengelig når LED Picture Size er angitt til Custom.
3840 x 2160
Fit to screen
Off
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
58
LED HDR
Angi alternativer for optimal HDR-effekt.
Hvis du stiller LED HDR til On når du bruker flere S-bokser, kan bildekvaliteten fra de ulike S-boksene variere. For å
forhindre dette må du stille underfunksjonene for LED HDR til Off.
m MENU → Picture → LED HDR → E
Inverse Tone Mapping
LED HDR
Gjør mørke elementer i bildet mørkere og lyse elementer lysere for å få et så realistisk bilde som mulig.
Inverse Tone Mapping
Off
•• Off / On
Dynamic Peaking
On
Dynamic Peaking
Off
Forsterk forskjellen mellom høyeste og laveste lysstyrke, slik at de lyse delene fremheves tydeligere.
DRE
Colour Mapping
Off
•• Off / On
DRE
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Du kan forbedre videokvaliteten og redusere strømforbruket ved å redusere LED-lysstyrken og forsterke forskjellen
mellom høyeste og laveste lysstyrke.
•• Off / Low / Medium / High
"" Tilgjengelig når Dynamic Peaking er angitt til On.
"" Bare aktivert når koblet til modell som støttes.
Colour Mapping
Koble fargen på et bestemt kildebilde til fargen på målbildet for å konvertere det til ønsket farge.
•• Off / On
59
Picture Options
Colour Tone
Velg den fargetonen som passer best til dine visningspreferanser.
m MENU → Picture → Picture Options → E
•• Off / Cool / Standard / Warm1 / Warm2
"" Du kan justere og lagre innstillinger for hver eksterne enhet som er koblet til en inngang på produktet.
Picture Options
Colour Tone
Off
Digital Clean View
Off
HDMI Black Level
Auto
Film Mode
Auto Motion Plus Settings
Off
Auto
Digital Clean View
Reduser bildestøyen for å unngå forstyrrelser som flimring.
•• Auto / Off
HDMI Black Level
Juster svartnivået for å optimere lysstyrke og kontrast i HDMI-bildet.
•• Normal / Low / Auto
Film Mode
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Gjør bildeoverganger fra eldre videokilder jevnere. Denne funksjonen er bare tilgjengelige når inngangssignalet er
TV, AV, Komponent (480i, 576i, 1080i) eller HDMI (1080i).
•• Off / Auto1 / Auto2
60
Auto Motion Plus Settings
Picture Options
Colour Tone
Off
Digital Clean View
Off
HDMI Black Level
Auto
Film Mode
Auto Motion Plus Settings
Off
Auto
Forbedre bildeskarpheten for å optimalisere for bilder i rask bevegelse.
Auto Motion Plus
Fjerner uskarphet og vibrasjoner fra scener med mange hurtige bevegelser for å vise et tydeligere bilde.
Menynavnene kan variere avhengig av landet.
Off: Slår Auto Motion Plus av.
Auto: Angir Auto Motion Plus til Auto-modus.
Custom: Brukes til å redusere bildeinnbrenning og vibrasjoner så mye du ønsker.
•• Judder Reduction: Jevn ut ujevn eller hoppende bildebehandling ved å redusere vibrasjonen på skjermen.
–– Dette støttes bare hvis Auto Motion Plus er angitt til Custom.
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
61
Apply Picture Settings
Bruk bildeinnstillingene på alle eksterne enheter som er koblet til enheten, eller bare på gjeldende kilde.
•• All Sources / Current Source
m MENU → Picture → Apply Picture Settings → E
Picture
Apply Picture Settings
All Sources
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Reset Picture
Gjenopprett alle bildeinnstillinger til fabrikkinnstillingene.
m MENU→ Picture → Reset Picture → E
Picture
Reset Picture
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
62
Kapittel 07
OnScreen Display
Screen Protection
Auto Protection Time
m MENU → OnScreen Display → Screen Protection → E
Hvis skjermen viser et stillbilde i en bestemt periode du definerer, aktiverer produktet skjermspareren for å
forhindre at det brenner seg bilder inn i skjermen.
•• Off / 2 hours / 4 hours / 6 hours / 8 hours / 10 hours
Screen Protection
Auto Protection Time
Off
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
63
Message Display
Source Info
Velg om kilde-OSD skal vises når inngangskilden endres.
m MENU → OnScreen Display → Message Display → E
No Signal Message
Message Display
Source Info
On
No Signal Message
On
MDC Message
On
Download Status Message
Off
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
•• Off / On
Velg om intet signal-skjermen skal vises når det ikke registreres et signal.
•• Off / On
MDC Message
Velg om MDC-skjermen skal vises når produktet styres av MDC.
•• Off / On
Download Status Message
Velg å vise statusen når du laster ned innhold fra en server eller en annen enhet.
•• Off / On
64
Language
Angi menyspråket.
"" En endring i språkinnstillingen vil bare gjelde for skjermmenyen. Den vil ikke gjelde andre funksjoner på PCen.
m MENU → OnScreen Display → Language → E
OnScreen Display
Language
English
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Menu Size
Still inn sideforholdet for menyen slik at det passer skjermen.
•• Original / Medium / Small
m MENU → OnScreen Display → Menu Size → E
OnScreen Display
Menu Size
Original
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
65
Reset OnScreen Display
Dette alternativet returnerer de gjeldende innstillingene under OnScreen Display til fabrikkens standardinnstillinger.
m MENU → OnScreen Display → Reset OnScreen Display → E
OnScreen Display
Reset OnScreen Display
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
66
Kapittel 08
Network
Network Status
Open Network Settings
m MENU → Network → Network Status → E
m MENU → Network → Open Network Settings → E
Du kan kontrollere den aktuelle nettverks- og Internett-statusen.
Konfigurer nettverksinnstillingene for å koble til et tilgjengelig nettverk.
67
Innstillinger for nettverk (kablet)
•• Avhengig av hvordan nettverket er konfigurert, kan du koble produktet til LAN ved å koble
LAN-porten på baksiden av produktet direkte til et veggfestet nettverksuttak ved hjelp av
en LAN-kabel.
Se diagrammet nedenfor. Merk at vegguttaket er koblet til et modem eller en ruter et annet
sted i huset.
Koble til et kablet nettverk
Det finner tre måter å koble produktet til LAN ved hjelp av kabel.
•• Du kan koble produktet til LAN ved å bruke en LAN-kabel til å koble LAN-porten på
baksiden av produktet til et eksternt modem.
Se diagrammet nedenfor.
Modemkabel
RJ45
LAN-kabel
•• Du kan koble produktet til LAN ved å koble LAN-porten på baksiden av produktet til en
IP-deler som er koblet til et eksternt modem. Bruk LAN-kabel til sammenkoblingen. Se
diagrammet nedenfor.
Modemporten på veggen
Eksternt modem
(ADSL / VDSL)
RJ45
LAN
Eksternt modem
(ADSL / VDSL)
Modemporten på veggen
LAN
LAN-porten på veggen
LAN
IP-deler
(med DHCP-server)
RJ45
LAN-kabel
Hvis du har et dynamisk nettverk, bør du bruke et ADSL-modem eller en ruter som støtter
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Modem og rutere som støtter DHCP, inneholder
allerede IP-adressen, subnettmasken, gatewayen og DNS-verdiene som produktet trenger for å
få tilgang til Internett, slik at du slipper å skrive dem inn manuelt. De fleste hjemmenettverk er
dynamiske nettverk.
Noen nettverk krever en statisk IP-adresse. Hvis nettverket krever en statisk IP-adresse, må
du skrive inn IP-adressen, subnettmasken, gatewayen og DNS-verdiene manuelt i produktets
IP Settings når du kobler deg til nettverket. Ta kontakt med Internett-leverandøren for å få IPadresse, subnettmaske, gateway og DNS-verdier.
Hvis du har en Windows-maskin, kan du skaffe disse opplysningene via maskinen.
"" Du kan bruke ADSL-modem som støtter DHCP hvis nettverket krever en statisk IP-adresse.
"" ADSL-modem som støtter DHCP, tillater også bruk av statiske IP-adresser.
Modemkabel
LAN-kabel
LAN-kabel
68
Angi at nettverkstilkoblingen skal bruke Internett-tjenester som gjennomføring av
programvareoppgraderinger.
Slik foretar du manuell konfigurasjon
Automatisk Open Network Settings (kablet)
2 Skjermbildet for nettverkstest vises, og verifiseringen starter. Trykk på Cancel.
Koble til nettverket via en LAN-kabel.
3 Velg IP Settings i skjermbildet for nettverkstilkobling. Skjermbildet IP Settings vises.
Kontroller først at en LAN-kabel er koblet til.
Slik foretar du automatisk konfigurasjon
1 Velg Open Network Settings Open Network Settings-økten startes.
2 Skjermbildet for nettverkstest vises og verifiserer nettverkstilkoblingen.
Når tilkoblingen er verifisert, vises meldingen Success! Your device is connected to the
Internet. If you have any problems using online services, please contact your Internet
service provider..
"" Mislykkes tilkoblingen, må du kontrollere LAN-porttilkoblingen.
1 Velg Open Network Settings Open Network Settings-økten startes.
Verifiseringen stopper.
4 Velg det øverste feltet, trykk på E og angi deretter IP setting til Enter manually. Gjenta
prosessen for hvert felt i IP Address.
"" Hvis du angir IP setting til Enter manually, endres DNS setting automatisk til Enter
manually.
5 Når du er ferdig, velger du OK nederst på siden. Deretter trykker du på E. Skjermbildet for
nettverkstest vises, og verifiseringen starter.
6 Når tilkoblingen er verifisert, vises meldingen Success! Your device is connected to the
Internet. If you have any problems using online services, please contact your Internet
service provider..
"" Hvis verdiene for nettverkstilkobling ikke blir funnet automatisk, eller hvis du vil
konfigurere forbindelsen manuelt, går du til neste del, (Manuelle Open Network Settings
(kablet)).
Manuelt Open Network Settings (kablet)
Kontorer kan bruke statiske IP-adresser.
Hvis det er tilfellet, må du be den nettverksansvarlige om IP-adressen, nettverksmasken,
gatewayen og adressen til DNS-serveren. Angi disse verdiene manuelt.
Vise nettverkstilkoblingsverdiene
Slik viser du nettverkstilkoblingsverdiene på de fleste Windows-maskiner.
1 Høyreklikk på nettverksikonet nederst til høyre på skjermen.
2 Klikk på Status på hurtigmenyen som vises.
3 Klikk på Support-fanen i dialogboksen som vises.
4 Klikk på Details på Support-fanen. Nettverkstilkoblingsverdiene vises.
"" Banen til innstillingene avhenger av hvilket operativsystem som er installert.
69
IPv6
Server Network Settings
m MENU → Network → IPv6 → E
m MENU → Network → Server Network Settings → E
Aktiver eller deaktiver IPv6.
•• Off (
) / On (
)
Connect to server
Koble til MagicInfo-serveren.
IPv6 Status
•• Server Address / TLS / Port
"" Hvis du bruker alternativet TLS, blir serveren konfigurert til å bruke https, og
dataoverføring blir kryptert. (Portnummer : 7002)
m MENU → Network → IPv6 Status → E
"" Hvis du ikke bruker alternativet TLS, angir du IP-adresse og portnummer for serveren. Bruk
7001 som portnummer. (Hvis du ikke kan koble deg til serveren med portnummer 7001, kan
du be serveradministrator finne riktig portnummer og deretter endre portnummeret.)
Kontroller IPv6-forbindelsen til Internett.
"" Skriv inn serverens IP-adresse og portnummer. Bruk 7001 som portnummer. (Hvis du ikke
kan koble deg til serveren med portnummer 7001, kan du be serveradministrator finne
riktig portnummer og deretter endre portnummeret.)
"" Brukerhåndboken for MagicInfo Server er tilgjengelig på følgende nettsted: http://
displaysolutions.samsung.com → Support → Resources → MagicInfo Web Manual.
MagicInfo Mode
Velg egnet MagicInfo Mode, avhengig av miljøet der produktet skal brukes.
•• Lite / Premium
Server Access
Tillat eller nekte tilgang til MagicInfo-serveren.
•• Allow / Deny
70
FTP Mode
Angi FTP-driftsmodusen.
•• Active / Passive
Proxy server
Konfigurer proxy-servertilkoblingen og relaterte funksjoner.
Off / On
•• Address / Port / ID / Password
"" Address / Port / ID og Password aktiveres bare når Proxy server er angitt til On.
Device Name
m MENU → Network → Device Name → E
Velg eller angi et enhetsnavn.
Dette navnet kan vises på nettverksenheter i nettverket.
•• [LED S/Box]Display 1 ~ 6 / User Input
71
Kapittel 09
System
Accessibility
m MENU → System → Accessibility → E
System
High Contrast
Angi at bakgrunnen og skrifttypen skal ha farger med høy kontrast i menyen. Gjennomsiktigheten i menyen blir
ikke-gjennomsiktig når dette alternativet velges.
•• Off (
) / On (
)
Enlarge
Accessibility
Gjør størrelsen på menyområdet større.
Start Setup
•• Off (
) / On (
)
Time
Auto Source Switching
Power Control
Eco Solution
Fan and Temperature
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
72
Start Setup
Gå gjennom trinnene i førstegangsoppsettet slik du gjorde første gang du brukte produktet.
m MENU → System → Start Setup → E
"" Endre PIN-koden for å beskytte enheten din.
"" Angi den firesifrede PIN-koden. Standard PIN-kode er “0-0-0-0”.
Hvis du ønsker å endre PIN-koden, bruker du funksjonen Change PIN.
System
Start Setup
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
73
Time
Du kan konfigurere Clock Set eller DST. Konfigurer diverse tidsrelaterte innstillinger.
Clock Set
m MENU → System → Time → E
Velg Clock Set. Velg Date eller Time, og trykk deretter på E.
Skriv inn tall med tallknappene, eller trykk på Pil opp og Pil ned. Flytt fra ett tekstfelt til det neste med Pil venstre
og Pil høyre. Trykk på E når du er ferdig.
Time
Clock Set
"" Du kan angi Date og Time direkte ved å trykke på tallknappene på fjernkontrollen.
NTP Settings
NTP Settings
DST
Power On Delay
Off
0
Konfigurer server-URL-adressen og tidssonen hvis du vil bruke nettverksklokken.
DST
Slår DST-funksjonen (Daylight Saving Time) av eller på.
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Off / On
•• Start Date: Angi startdato for DST.
•• End Date: Angi sluttdato for DST.
•• Time Offset: Velg riktig tidsforskjell for din tidssone.
"" Start Date, End Date og Time Offset aktiveres bare når DST er angitt til On.
Power On Delay
Når flere produkter kobles til, må du justere påslåingstiden for hvert produkt for å forhindre overbelastning (innen
området 0–50 sekunder).
74
Auto Source Switching
Hvis du slår på skjermen med Auto Source Switching On og forrige videokildevalg ikke er aktivt, vil skjermen
automatisk søke etter andre videoinngangskilder for aktiv video.
m MENU → System → Auto Source Switching → E
Auto Source Switching
Når Auto Source Switching er On, blir det automatisk søkt etter aktiv video i skjermens videokilde.
Auto Source Switching
Valget Primary Source vil bli aktivert hvis gjeldende videokilde ikke gjenkjennes.
Auto Source Switching
Off
Primary Source Recovery
Off
Primary Source
All
Secondary Source
DisplayPort
Valget Secondary Source blir aktivert hvis ingen primær videokilde er tilgjengelig.
Hvis verken den primære eller sekundære inngangskilden gjenkjennes, utfører skjermen to søk etter en aktiv kilde,
hvert søk kontrollerer den primære og deretter den sekundære kilden. Hvis begge søkene mislykkes, returnerer
skjermen til den første videokilden og viser en melding om at det ikke finnes noe signal.
Primary Source Recovery
Velg om den valgte primærinndatakilden skal gjenopprettes når en primærinndatakilde kobles til.
"" Funksjonen Primary Source Recovery deaktiveres hvis Primary Source angis til All.
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Primary Source
Angi Primary Source for den automatiske inngangskilden.
Secondary Source
Angi Secondary Source for den automatiske inngangskilden.
"" Funksjonen Secondary Source deaktiveres hvis Primary Source angis til All.
75
Power Control
Auto Power On
Denne funksjonen slår automatisk på produktet med en gang det plugges i. Du trenger ikke trykke på
strømknappen.
m MENU → System → Power Control → E
•• Off / On
Power Control
Max. Power Saving
Auto Power On
Off
Spar strøm ved å slå av PC-skjermen når den ikke er i bruk i et angitt tidsrom.
Max. Power Saving
On
•• Off / On
Standby Control
On
Standby Control
Network Standby
Off
Du kan angi at skjermens standbymodus skal brukes når et inngangssignal mottas.
Power Button
Power on only
•• Auto
Strømsparingsmodus aktiveres hvis ingen inngangssignaler registreres selv om en kildeenhet er koblet til skjermen.
Meldingen No Signal vises hvis det ikke er koblet til noen kildeenhet.
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
•• Off
Meldingen No Signal vises hvis det ikke registreres noen inngangssignaler.
"" Hvis meldingen «No Signal» vises selv om en kildeenhet er tilkoblet, må du kontrollere kontaktene.
"" Hvis No Signal Message er angitt til Off, vises ikke meldingen No Signal.
I slike tilfeller angir du No Signal Message til On.
•• On
Strømsparingsmodus aktiveres hvis det ikke registreres noen inngangssignaler.
76
Network Standby
Power Control
Auto Power On
Off
Max. Power Saving
On
Standby Control
On
Network Standby
Off
Power Button
Power on only
Denne funksjonen holder nettverksstrømmen på når produktet slås av.
•• Off / On
Power Button
Av/på-knappen på fjernkontrollen P kan stilles inn til å slå på eller til å slå på eller av.
•• Power on only: Angi at av/på-knappen på fjernkontrollen P bare skal brukes til å slå på.
•• Power on and off: Angi at av/på-knappen på fjernkontrollen P skal slå på eller av.
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
77
Eco Solution
Eco Sensor
Juster lysstyrken på bildet automatisk etter lysstyrken i omgivelsene.
m MENU → System → Eco Solution → E
•• Off / On
"" Hvis skjermkontrasten ikke er høy nok, setter du Eco Sensor til Off. Hvis Eco Sensor er satt til Off, kan det hende
den ikke overholder energistandarder.
Eco Solution
Off
Eco Sensor
0
Minimum Brightness
No Signal Power Off
Auto Power Off
15 minutes
4 hours
Minimum Brightness
Optimaliser lysstyrken på skjermen automatisk i samsvar med omgivelsene.
"" Hvis Eco Sensor er On, kan skjermens lysstyrke endre seg (bli litt mørkere eller lysere) avhengig av lysstyrken i
omgivelsene.
"" Tilgjengelig når Eco Sensor er angitt til On.
No Signal Power Off
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Spar strøm ved å slå av produktet når det ikke mottar signaler fra noen kilder.
•• Off / 15 minutes / 30 minutes / 60 minutes
"" Denne funksjonen virker ikke hvis skjermen er i standbymodus.
"" Produktet vil slå seg automatisk av på et angitt tidspunkt. Tidspunktet kan endres etter ønske.
Auto Power Off
Velg hvor lenge skjermen skal vente før den slår seg av når ingen brukerhandlinger blir oppdaget.
•• Off / 4 hours / 6 hours / 8 hours
78
Fan and Temperature
Det stiller inn alternativer angående hastighet og temperatur for viften i hvert apparat.
m MENU → System → Fan and Temperature → E
Temperature Control
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Velger automatisk eller manuell for viftehastighetsinnstillingene.
•• Auto / Manual
Fan and Temperature
Fan Control
Fan Control
Auto
77
Temperature Control
Det stiller inn alternativer angående hastighet og temperatur for viften i hvert apparat.
Denne funksjonen registrerer den interne temperaturen til produktet. Du kan spesifisere temperaturområdet som
er godtatt.
Standardtemperaturen er satt til 77 °C.
Den anbefalte driftstemperaturen for dette produktet er 75–80 °C (basert på en omgivelsestemperatur på 40 °C).
"" Skjermen blir mørkere hvis den gjeldende temperaturen overstiger den spesifiserte temperaturgrensen. Hvis
temperaturen fortsetter å stige, slås produktet av for å hindre overoppheting.
79
Play via
Velg egnet Play via-modus, avhengig av miljøet der produktet skal brukes.
Startskjermen kan være annerledes, avhengig av innstillingen.
•• MagicInfo / URL Launcher
m MENU → System → Play via → E
System
Play via
MagicInfo
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Change PIN
m MENU → System → Change PIN → E
System
Endre den 4-sifrede PIN-koden.
Velg 4 siffer for PIN-koden og skriv dem inn i Enter a new PIN.. Skriv de samme 4 sifrene én gang til i Enter the PIN again..
Produktet har lagret den nye PIN-koden.
"" Standard PIN-kode er “0-0-0-0”.
"" Endre PIN-koden for å beskytte enheten din.
Change PIN
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
80
Security
Safety Lock On
"" Angi den firesifrede PIN-koden. Standard PIN-kode er “0-0-0-0”.
Hvis du ønsker å endre PIN-koden, bruker du funksjonen Change PIN.
m MENU → System → Security → E
"" Endre PIN-koden for å beskytte enheten din.
Slå Safety Lock On på eller av. Safety Lock On begrenser hvilke handlinger som kan utføres med fjernkontrollen.
Riktig PIN-kode må angis for å slå av Safety Lock On.
Security
Safety Lock On
Power On Button
On
Button Lock
Off
USB Auto Play Lock
Off
Remote Management
Allow
Power On Button
Slå på denne funksjonen for å gjøre det mulig å bruke strømknappen på fjernkontrollen til å slå på produktet mens
Safety Lock On er aktivert.
•• Off / On
Button Lock
Secured Protocol
Off
Denne menyen kan brukes til å låse knappene på produktet.
Network Port
On
•• Off / On
Bare fjernkontrollen kan kontrollere produktet hvis Button Lock er angitt til On.
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
81
USB Auto Play Lock
Remote Management
Velg om MagicInfo-innhold som er lagret på en tilkoblet USB-enhet, skal spilles av automatisk.
Du kan Allow eller Deny eksterne kommandoer for å få tilgang til produktet via nettverket.
"" Innholdet bør være Published Content
som er opprettet med MagicInfo Premium
application og publisert på USB-enheten du bruker. MagicInfo Premium applicationprogrammet er tilgjengelig på nettstedet. (http://displaysolutions.samsung.com)
•• Deny / Allow
"" Den endrede innstillingen er fortsatt der etter at produktet er slått av og på ved hjelp av av/
på-knappen eller strømbryteren.
"" Når det publiseres på en USB-enhet, lagres ditt Published Content
og Schedules i rotmappen på den tilkoblede USB-enheten.
i mappene Contents
•• Off
Spill av MagicInfo-innhold som er lagret på USB-enheten, automatisk.
•• On
Ikke spill av MagicInfo-innhold som er lagret på USB-enheten, automatisk.
"" Ved tilkobling av en USB-enhet som inneholder MagicInfo-innhold, vises "USB Auto Play
Lock : OnUSB Auto Play Lock : On" i fem sekunder.
Secured Protocol
Sikre protokollen mellom denne enheten og andre enheter.
•• Off / On
Network Port
Blokker ekstern nettverkstilgang. Du kan registrere nettverk på serveren for å tillate tilgang.
•• Off / On
USB Port
Blokker tilkobling til eksterne USB-porter.
•• Off / On
82
General
Smart Security
Dette er noen av de medfølgende sikkerhetstiltakene for å beskytte skjermenheten og tilkoblede lagringsenheter
mot virus.
m MENU → System → General → E
Scan
General
Kontroller skjermenheten og tilkoblede lagringsenheter for å se etter virus.
Smart Security
Isolated List
Anynet+ (HDMI-CEC)
HDMI Hot Plug
On
Custom Logo
Off
Game Mode
Empty Storage
Audio Delay
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
30
Dette er listen over elementer som har blitt isolert for å stoppe spredning av virus.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ er en funksjon som gjør det mulig å styre alle tilkoblede Samsung-enheter som støtter Anynet+ med
fjernkontrollen for Samsung-produktet. Anynet+-systemet kan brukes bare med Samsung-enheter som har
Anynet+-funksjonen. For å finne ut om Samsung-enheten har denne funksjonen, kan du kontrollere om den har en
Anynet+-logo.
•• Off ( ) / On ( )
"" Du kan styre Anynet+-enheter bare med produktets fjernkontroll, ikke knappene på produktet.
"" Produktets fjernkontroll virker kanskje ikke under bestemte forhold. Hvis dette skjer, kan du velge Anynet+enheten på nytt.
"" Anynet+ virker når AV-enheten som støtter Anynet+, er satt til Standby eller On.
"" Anynet+ støtter opptil 12 AV-enheter. Merk at du kan koble til opptil tre enheter av samme type.
83
Feilsøking for Anynet+
Problem
Mulig løsning
•• Kontroller om enheten er en Anynet+-enhet. Anynet+-systemet støtter bare Anynet+-enheter.
•• Kontroller om Anynet+-enhetens strømledning er forsvarlig koblet til.
•• Kontroller Anynet+-enhetens video-/HDMI-kabeltilkoblinger.
•• Kontroller om Anynet+ (HDMI-CEC) er angitt til On i System-menyen.
Anynet+ virker ikke.
•• Kontroller om fjernkontrollen er Anynet+-kompatibel.
•• Anynet+ fungerer ikke i bestemte situasjoner (første oppsett)
•• Hvis du har fjernet og deretter koblet til igjen HDMI-kabelen, må du søke etter enhetene igjen eller slå produktet av
og på igjen.
•• Kontroller om Anynet+-funksjonen for Anynet-enheten er satt til On.
Jeg vil starte Anynet+.
•• Kontroller om Anynet+-enheten er riktig koblet til produktet, og kontroller om Anynet+ (HDMI-CEC) er angitt til On i
System-menyen.
Jeg vil avslutte Anynet+.
•• Trykk på SOURCE på produktets fjernkontroll, og velg en annen enhet enn Anynet+.
Meldingen Disconnecting
Anynet+ device ... vises på
skjermen.
•• Du kan ikke bruke fjernkontrollen når du konfigurerer Anynet+ eller skifter til en visningsmodus.
•• Bruk fjernkontroller når produktet har fullført Anynet+-konfigurasjonen eller skiftet til Anynet+.
Anynet+-enheten spilles ikke av. •• Du kan ikke bruke avspillingsfunksjonen når første oppsett er under utføring.
•• Kontroller hvorvidt enheten støtter Anynet+-funksjoner.
•• Kontroller hvorvidt HDMI-kabelen er koblet skikkelig til.
•• Kontroller om Anynet+ (HDMI-CEC) er angitt til On i System-menyen.
Den tilkoblede enheten vises
ikke.
•• Søk etter Anynet+-enheter igjen.
•• Anynet+ forutsetter en HDMI-tilkobling. Påse at enheten er koblet til produktet med en HDMI-kabel.
•• Enkelte HDMI-kabler støtter kanskje ikke Anynet+-funksjonene.
•• Hvis tilkoblingen avsluttes fordi det har vært et strømbrudd, eller fordi HDMI-kabelen er koblet fra, må du gjenta
enhetsskanningen.
84
HDMI Hot Plug
General
Denne funksjonen brukes til å aktivere tidsforsinkelse for aktivering av en HDMI-kildeenhet.
Smart Security
•• Off / On
Anynet+ (HDMI-CEC)
HDMI Hot Plug
On
Custom Logo
Off
Game Mode
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Du kan laste ned, velge og angi visningstiden til en tilpasset logo som vises når produktet slås på.
•• Custom Logo
"" Tilpasset logo Du kan velge en tilpasset log (bilde/video) eller slå av visningen av tilpasset logo.
"" Du må laste ned den tilpassede logoen fra en ekstern USB-enhet for å angi en tilpasset logo.
Empty Storage
Audio Delay
Custom Logo
30
•• Logo Display Time
"" Hvis den tilpassede logotypen er Image, kan du angi Logo Display Time.
•• Download Logo File
"" Du kan laste ned en tilpasset logo til produktet fra en ekstern USB-enhet.
"" Filnavnet på den tilpassede logoen du vil laste ned må lagres som «samsung» med små bokstaver.
"" Når det finnes flere eksterne USB-tilkoblinger, vil produktet forsøke å laste ned den tilpassede logoen fra
enhets som sist ble tilkoblet produktet.
Filrestriksjoner for tilpasset logo
•• For tilpassede logoer av bildetype, støttes bare bitmap-filer (aRGB 32 bpp-format).
•• Oppløsningen på bildet for den tilpassede logoen må være mellom minimum 64 × 64 og maksimal
skjermoppløsning. (Horisontale/vertikale verdier på oppløsningen må være i multipler av 4.)
•• For tilpassede logoer av videotype, støttes bare TS Stream-typer.
•• Maksimal støttet videofilstørrelse er 150 MB. Den anbefalte lengden på en videofil er 20 sekunder eller mindre.
85
Game Mode
General
Når du kobler deg til en spillkonsoll, f.eks. PlayStation™ eller Xbox™, kan du få en mer realistisk spillopplevelse ved
å velge spillmodus.
Game Mode
Empty Storage
Audio Delay
Digital Output Audio Format
30
PCM
•• Off ( ) / On ( )
"" Hvis du kobler til andre eksterne enheter mens Game Mode er på, er skjermen kanskje ikke i beste stand.
Empty Storage
Slett filer for å gjøre plass til nye innholdsfiler. Filer på nylig timeplan blir ikke slettet.
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Audio Delay
Juster tidsforsinkelsen mellom lyd- og videosporene. (Område: 0~250)
Digital Output Audio Format
Velger det digitale utgangsformatet for lyd.
•• PCM / Dolby Digital
86
Reset System
Tilbakestill alle systeminnstillingene til standardinnstillinger.
m MENU → System → Reset System → E
System
Reset System
"" Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
87
Kapittel 10
Støtte
Software Update
Contact Samsung
m MENU → Support → Software Update → E
m MENU → Support → Contact Samsung → E
Med Software Update-menyen kan du oppgradere produktets programvare til nyeste versjon.
Her finner du adressen til Samsungs nettsider, telefonnummer til kundeservice, produktets
modellnummer, programvareversjon, Open Source-lisens og annen informasjon.
"" Påse at du ikke slår av strømmen før oppgraderingen er fullført. Produktet slår seg
automatisk av og på når programvareoppdateringen er fullført.
"" Når du oppgraderer programvaren, tilbakestilles alle videoinnstillinger du har gjort, til
standardinnstillingene. Vi råder deg til å skrive ned innstillingene, slik at du enkelt kan
tilbakestille dem etter oppgraderingen.
Update Now
"" Gå til Contact Samsung og finn produktets Model Code og Software Version.
Terms & Conditions
Oppdater programvaren til siste versjon.
m MENU → Support → Terms & Conditions → E
"" Current version: Dette er programvareversjonen som allerede er installert i produktet.
Vis og still inn personverserklæringen for MagicInfo og andre tjenester.
"" Sørg for at produktet er koblet til nettverket.
Reset All
m MENU → Support → Reset All → E
Dette alternativet returnerer gjeldende innstillinger for en skjerm til standard fabrikkinnstillinger.
88
Kapittel 11
Feilsøkingsveiledning
Før du kontakter Samsungs kundeservicesenter
"" Før du ringer Samsung
kundeservicesenter tester du
produktet som følger. Hvis
problemet vedvarer, kontakter du
Samsung kundeservicesenter.
Teste produktet
Kontroller om produktet fungerer normalt ved å bruke produkttestfunksjonen.
Hvis skjermen forblir tom mens strømlampen blinker selv når produktet er riktig koblet til en PC, må du kjøre en produkttest.
1 Slå av både PC-en og produktet.
2 Koble alle kablene fra produktet.
3 Slå på produktet.
4 Hvis No Signal vises, fungerer produktet som normalt.
Hvis skjermen er tom, kontrollerer du PC-systemet, videokontrolleren og kabelen.
Kontrollere oppløsningen og frekvensen
For moduser som overstiger støttede oppløsninger, vises kort meldingen «Not Optimum Mode».
Still inn PC-oppløsningen ved å følge instruksjonene under Forhåndsinnstilte tidsurmoduser.
89
Kontroller følgende.
Installasjonsproblem (PC-modus)
Skjermen slår seg av og på.
Kontroller at kabelen mellom produktet og datamaskinen er korrekt tilkoblet.
De tomme feltet som ble funnet på skjermen, har ingenting å gjøre med produktet.
Det er tomme felter på alle fire sider av skjermen når
en DP-, HDMI- eller HDMI-DVI-kabel er koblet mellom
produktet og datamaskinen.
Tomme områder på skjermen forårsakes av PC-en eller grafikkortet. For å løse problemet
justerer du skjermstørrelsen i HDMI- eller DVI-innstillingene for grafikkortet.
Hvis innstillingsmenyen for grafikkortet ikke har noe alternativ for å justere skjermstørrelsen,
oppdaterer du grafikkortdriveren til nyeste versjon.
(Kontakt produsenten av grafikkortet eller datamaskinen for mer informasjon om hvordan du
justerer skjerminnstillingene.)
Skjermproblem
Strømlampen er av. Skjermen slår seg ikke på.
No Signal vises på skjermen.
Not Optimum Mode vises.
Kontroller at strømledningen er tilkoblet.
Kontroller at produktet er koblet riktig til med en kabel.
Kontroller at kildeenheten som er koblet til produktet, er slått på.
Denne meldingen vises når et signal fra grafikkortet overstiger produktets maksimale
oppløsning og frekvens.
Se i tabellen over standard signalmodus og angi maksimal oppløsning og frekvens i henhold til
produktspesifikasjonene.
Bildene på skjermen ser forvrengt ut.
Kontroller kabeltilkoblingen til produktet.
Skjermen er ikke klar. Skjermen er uklar.
Still inn oppløsningen og frekvensen til det anbefalte nivået.
90
Skjermproblem
Skjermen er ustabil og rister.
Det er skygger eller ekkobilder igjen på skjermen.
Kontroller at oppløsningen og frekvensen til PC-en og grafikkortet er angitt innenfor et område
som er kompatibelt med produktet. Deretter endrer du skjerminnstillingene ved behov, se
'Preset Timing Modes'.
Skjermen er for lys. Skjermen er for mørk.
Gå til Picture og juster innstillingene for Brightness og Contrast.
Fargen på skjermen er ujevn.
Gå til Picture, og juster Colour Space-innstillingene.
Hvitt ser ikke egentlig hvitt ut.
Gå til Picture, og juster White Balance-innstillingene.
Det er ingen bilder på skjermen og strømlampen blinker
hvert 0,5 til 1 sekund.
Statusen for produktet er i strømsparingsmodus.
Trykk på en tast på tastaturet eller beveg musen for å returnere til forrige skjerm.
Hvis en PC er koblet til produktet, kontrollerer du strømstatusen til PC-en.
Produktet slår seg av automatisk.
Kontroller er strømledningen er koblet riktig til produktet og strømuttaket.
Hvis signalet fra en tilkoblet enhet ikke registreres, slås produktet automatisk av etter 10–15
minutter.
Kodet videoinnhold kan føre til at skjermbildet ser unormalt ut i scener med objekter i rask
bevegelse, for eksempel i idrettsarrangementer eller action-filmer.
Skjermbildet ser ikke normalt ut.
Lavt signalnivå eller lav bildekvalitet kan føre til at det ser ut som det er feil på skjermbildet.
Dette betyr ikke at det er en feil ved produktet.
En mobiltelefon innenfor en avstand på én meter kan forårsake statisk elektrisitet på analoge
og digitale produkter.
91
Skjermproblem
Lysstyrken og fargene ser ikke normale ut.
Gå til Picture og juster skjerminnstillingene, for eksempel Picture Mode, Colour, Brightness og
Sharpness.
Tilbakestill skjerminnstillingene til standardinnstillingene. (S.62)
Kontroller kabeltilkoblingene.
Jeg ser rødt, grønt og blått.
Skjermbildet er ustabilt og deretter fryser det.
Dette problemet kan oppstå når panelet på produktet er defekt. Kontakt et Samsungservicesenter for å løse problemet.
Skjermbildet kan fryse hvis du bruker en annen oppløsning enn den som er anbefalt, eller hvis
signalet ikke er stabilt. Du løser problemet ved å endre PC-oppløsningen til den anbefalte
oppløsningen.
En skalert SD-innholdsfil (4:3) kan forårsake svarte felt på begge sier av et HD-kanalskjermbilde.
Skjermbildet kan ikke vises i fullskjerm.
En video med et sideforhold som ikke er likt produktets, kan gi et svart felt øverst og nederst
på skjermen.
Endre innstillingen for skjermstørrelse til fullskjerm på produktet eller kildeenheten.
Kontroller LAN-kabelen som er koblet til enheten.
Kabinettskjermen blinker.
Kontroller at LAN-kabelen er riktig koblet til enheten.
Kontroller at det ikke finnes fremmedelementer i LAN-porten på enheten.
Fjernkontrollproblem
Kontroller at batteriene sitter riktig på plass (+/-).
Kontroller om batteriene er tomme.
Fjernkontrollen fungerer ikke.
Se etter strømfeil.
Kontroller at strømledningen er tilkoblet.
Sjekk om noen spesiallys eller neonskilt er slått på i nærheten.
92
Kildeenhetproblem
Det kommer en pipelyd når PC-en starter opp.
Hvis du hører en pipelyd når PC-en starter opp, må PC-en på service.
Andre problemer
Produktet lukter som plast.
Videoavspillingen er hakkete.
Det er små partikler på kantene på produktet.
Når jeg prøver å endre oppløsningen for PC-en, vises
meldingen The defined resolution is not supported..
HDMI Black Level fungerer ikke riktig på en HDMI-enhet
med YCbCr-utgang.
Plastlukten er normal og forsvinner med tiden.
Kontroller kabeltilkoblingen og koble den til igjen om nødvendig.
Bruk en standardkabel.
Partiklene er en del av produktdesignen. Det er ikke feil på produktet.
Meldingen The defined resolution is not supported. vises hvis oppløsningen for inndatakilden
overstiger maksimal oppløsning for skjermen.
Du løser problemet ved å endre PC-oppløsningen til en oppløsning som støttes på skjermen.
Denne funksjonen er bare tilgjengelig når en kildeenhet, for eksempel en DVD-spiller og STB, er
koblet til produktet via en HDMI-kabel (RGB-signal).
Trykk på en knapp på fjernkontrollen for å se om strømindikatoren blinker.
IR-sensoren fungerer ikke.
•• Hvis strømindikatoren ikke blinker, må du kontrollere forbi8ndelsen mellom den eksterne
IR-kabelen og enheten og slå av og deretter på strømbryteren på enheten.
•• Hvis strømindikatoren ikke blinker selv om kabelen er riktig tilkoblet og strømbryteren har
vært slått av og deretter på igjen, må du kontakte nærmeste servicesenter.
Når inngangskilden er DisplayPort i strømsparingsmodus,
kan ikke skjerminnstillingene for PC lagres.
Gå til System → Power Control og still inn Max. Power Saving på Off. Alternativt kan du
konfigurere skjermutgangsinnstillingene for PC på nytt. Kontroller at produktet er slått på.
Når du starter PC-en på nytt når inngangskilden er angitt til
Start opp PC-en etter at produktet er slått på, eller når inndatakilden ikke er DisplayPort.
DisplayPort, vises ikke BIOS- og oppstartsskjermbildet.
93
Kapittel 12
Spesifikasjoner
Generelt
Modellnavn
SNOW-1810U
Strømforsyning
AC100-240V~ 50/60Hz
Basert på adapterens AC-spenning. Produktets DC-spenning
står på produktetiketten.
Drift
Temperatur: 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F)
Luftfuktighet: 10% - 80%, ikke-kondenserende
Lagring
Temperatur: -20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F)
Luftfuktighet: 5% - 95%, ikke-kondenserende
* Gjelder før produktpakningen er åpnet.
Miljøhensyn
Støttede modeller
"" Plug-and-Play
Denne skjermen kan installeres og brukes med alle Plug-and-Play-kompatible systemer.
Toveis datautveksling mellom skjermen og PC-systemet optimaliserer skjerminnstillingene.
Skjerminstallasjon foregår automatisk. Men du kan tilpasse installasjonsinnstillingene om
ønskelig.
"" Denne enheten er et digitalt apparat i klasse B.
"" Du finner detaljerte spesifikasjoner for enheten på nettstedet til Samsung Electronics.
IW008J
IF012J, IF012J-E
IF015H, IF015H-E, IF020H, IF025H, IF025H-D, IF040H-D,
IF040H-DL, IF060H-D, IF060H-DL, IF085H-DL
94
Forhåndsinnstilte tidsurmoduser
"" Horisontal frekvens
Tiden som kreves til å skanne en
enkelt linje fra venstre til høyre side
av skjermen kalles en horisontal
syklus. Det omvendte nummeret av
en horisontal syklus kalles horisontal
frekvens. Horisontal frekvens måles i
kHz.
"" Vertikal frekvens
Produktet viser et enkelt bilde
flere ganger per sekund (som en
fluorescerende lampe) for å vise hva
seeren ser. Hastigheten på et enkelt
bilde som vises gjentatte ganger
per sekund kalles vertikal frekvens
eller oppdateringshastighet. Vertikal
frekvens måles i Hz.
"" Dette produktet kan angis til bare en oppløsning for hver skjermstørrelse for å oppnå optimal bildekvalitet på grunn av panelets natur. Bildekvaliteten
kan bli degradert hvis du angir en annen oppløsning enn den spesifiserte oppløsningen. For å unngå dette anbefaler vi at du velger den optimale
oppløsningen som er spesifisert for produktet.
"" Når Input Signal Plus er stilt inn på On, kan en oppløsning på opptil 3840 x 2160 ved 60 Hz brukes. Når Input Signal Plus er stilt inn på Off, kan en
oppløsning på opptil 1920 x 1080 ved 60 Hz brukes.
Modellnavn
Synkronisering
Oppløsning
SNOW-1810U
Horisontal frekvens
Vertikal frekvens
30 – 135 kHz
30 – 75 Hz (DP), 24 – 75 Hz (HDMI)
Optimal oppløsning
1920 x 1080 ved 60 Hz, 3840 x 2160 ved 60 Hz
Maksimal oppløsning
1920 x 1080 ved 60 Hz, 3840 x 2160 ved 60 Hz
95
"" Om funksjonen for S-Box-gruppering
S-Box-grupperingsfunksjonen
brukes til å styre flere S-Box-er
samtidig eller konfigurere én enkelt
skjerm ved hjelp av flere S-Box-er.
• Velg Picture → LED Picture Size og
still Output Resolution til UHD for
å konfigurere én enkelt skjerm.
• Bare inndatakilder som er inkludert
i «S-Box-gruppering støttes» under
Forhåndsinnstilte tidsurmoduser
kan brukes til å konfigurere én
enkelt skjerm.
• Hvis du bruker én enkelt
skjerm konfigurert med flere
enheter, kan bruken av enkelte
bildekvalitetsfunksjoner bli
begrenset. (Hvis du vil ha nærmere
informasjon om hvordan du
konfigurerer optimale innstillinger
for bildekvalitet, må du kontakte
forhandleren du kjøpte enheten
av.)
Skjermen vil automatisk justeres hvis et signal som tilhører følgende standardsignalmoduser overføres fra PC-en. Hvis signalet som overføres fra PC-en
ikke tilhører standardsignalmodusene, kan skjermen være tom når strømlampen lyser. I et slikt tilfelle bytter du innstillingene i henhold til følgende tabell
ved å referere til grafikkortets brukerhåndbok.
Oppløsning
Horisontal frekvens
(kHz)
Vertikal frekvens
(Hz)
Pikselklokke
(MHz)
Synk.polaritet
(H/V)
S-Box-gruppering
støttes
IBM/VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
N/N
-
Mac, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
N/N
-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
N/N
-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
N/N
-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
N/P
-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
P/P
-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
P/P
-
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
P/P
-
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
P/P
-
Mac, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
N/N
-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
N/N
c
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
N/N
-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
P/P
-
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
P/P
-
Mac, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
N/N
-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
P/P
c
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
N/P
-
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
P/P
c
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
P/P
-
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
P/P
-
96
Oppløsning
Horisontal frekvens
(kHz)
Vertikal frekvens
(Hz)
Pikselklokke
(MHz)
Synk.polaritet
(H/V)
S-Box-gruppering
støttes
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
N/P
-
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
P/P
c
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
N/P
-
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
P/P
c
VESA CVT, 1920 x 1080
66,587
59,934
138,500
P/N
-
VESA CVT, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
P/N
-
VESA CVT, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
P/N
-
CTA-861 VIC 3, 720 x 480
31,469
59,940
27,000
N/N
-
CTA-861 VIC 4, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
P/P
c
CTA-861 VIC 5, 1920 x 1080i
33,750
60,000
74,250
P/P
-
CTA-861 VIC 16, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
P/P
c
CTA-861 VIC 18, 720 x 576
31,250
50,000
27,000
N/N
c
CTA-861 VIC 19, 1280 x 720
37,500
50,000
74,250
P/P
c
CTA-861 VIC 20, 1920 x 1080i
28,125
50,000
74,250
P/P
-
CTA-861 VIC 31, 1920 x 1080
56,250
50,000
148,500
P/P
c
CTA-861 VIC 32, 1920 x 1080
27,000
24,000
74,250
P/P
-
CTA-861 VIC 33, 1920 x 1080
28,125
25,000
74,250
P/P
-
CTA-861 VIC 34, 1920 x 1080
33,750
30,000
74,250
P/P
-
CTA-861 VIC 93, 3840 x 2160
54,000
24,000
297,000
P/P
-
CTA-861 VIC 94, 3840 x 2160
56,250
25,000
297,000
P/P
-
CTA-861 VIC 95, 3840 x 2160
67,500
30,000
297,000
P/P
-
CTA-861 VIC 96, 3840 x 2160
112,500
50,000
594,000
P/P
c
CTA-861 VIC 97, 3840 x 2160
135,000
60,000
594,000
P/P
c
97
Kapittel 13
Tillegg
Ansvar for betalingstjenesten (kostnad til
kundene)
"" Når det blir bedt om tjenesten, kan det være at vi, på tross av garantien, kan belaste deg for
et besøk fra en servicetekniker i følgende tilfeller:
Ikke en produktdefekt
Rengjøring av produktet, justering, forklaring, ny installering osv.
•• Hvis en servicetekniker må gi instruksjoner om hvordan produktet skal brukes eller ganske
enkelt justerer alternativer uten å demontere produktet.
•• Hvis en defekt er forårsaket av eksterne miljøfaktorer (Internett, antenne, kabelsignal, osv.)
•• Hvis et produkt installeres på nytt eller hvis det kobles til enheter i tillegg etter at det
kjøpte produktet er installert for første gang.
•• Hvis produktet installeres på nytt for å flyttes til en annen plassering eller til et annet hus.
•• Hvis en kunde ber om instruksjoner om hvordan produktet skal brukes på grunn av
produkter fra andre selskaper.
•• Hvis en kunde ber om instruksjoner om hvordan nettverket eller programmer fra andre
selskaper skal brukes.
En produktskade som er forårsaket av kundens feil
Produktskade forårsaket av kundens feilbehandling eller feil reparasjon.
Hvis en produktskade er forårsaket av:
•• Eksternt slag/støt eller at produktet er sluppet ned.
•• Bruk av utstyr eller separat solgt produkt som ikke er spesifisert av Samsung.
•• Reparasjon utført av en person som ikke er en tekniker fra en partner av eller et eksternt
selskap som brukes av Samsung Electronics Co., Ltd.
•• Ommodellering eller reparasjon av produktet utført av kunden.
•• Bruk med feil spenning eller ikke-autoriserte elektriske tilkoblinger.
•• Forholdsreglene i brukerhåndboken er ikke fulgt.
Annet
•• Hvis det oppstår feil på produktet på grunn av naturskade. (tordenvær, brann, jordskjelv,
oversvømmelse, osv)
•• Hvis forbruksartikler er oppbrukt. (batteri, toner, lysstofflamper, hode, vibrator, lampe,
filter, bånd, osv.)
"" Hvis kunden ber om en tjeneste i tilfeller hvor produktet ikke har noen defekter, kan det bli
pålagt en serviceavgift. Så vennligst les brukerhåndboken først.
•• Hvis kunden ber om programvareinstallering og konfigurering for produktet.
•• Hvis en servicetekniker tørker støv eller fjerner fremmedlegemer fra innsiden av produktet.
•• Hvis kunden ber om en installering i tillegg etter å ha kjøpt et produkt via homeparty eller
på nettet.
98
Lisens
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other countries.
Lisensmerknad for åpen kilde
Dersom du bruker programvare med åpen kilde, er åpen kilde-lisenser tilgjengelige på
produktmenyen. Open Source-lisensmerknad er skrevet kun på engelsk.
Hvis du ønsker informasjon om lisensmerknaden for åpen kilde, kan du kontakte Samsungs
kundesenter eller sende e-post til oss.request@samsung.com.
99
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising