Samsung | HG55EJ690UB | User guide | Samsung HG49EJ690UB Brugervejledning

Samsung HG49EJ690UB Brugervejledning
INSTALLATIONSVEJLEDNING
HG43EJ690U HG49EJ690U HG55EJ690U
HG65EJ690U HG75EJ690U
Tak, fordi du har valgt at købe et Samsung-produkt.
For at modtage en bedre service bedes du registrere dit produkt på www.samsung.com
Model
Serienr.
Før du læser denne installationsvejledning
Denne B2B (Business to Business) tv-model er designet til hoteller eller øvrig indkvarteringsvirksomhed, understøtter
en række funktioner og lader dig begrænse viser brugerkontroller (for gæster).
Figurer og illustrationer i denne installationsvejledning er kun til reference og kan afvige fra produktets faktiske
udseende. Produktdesign og -specifikationer kan ændres uden varsel.
Driftstilstande
Dette tv har to tilstande: Interactive og Standalone tilstand.
•• Tilstanden Interactive: I denne tilstand kommunikerer tv’et med og er helt eller delvist kontrolleret af en tilsluttet
Set Back Box (SBB) eller Set Top Box (STB) leveret af en SI-udbyder (System Integration). Første gang tv'et tilsluttes,
sender det en kommando, der forsøger at identificere den tilsluttede SBB/STB. Hvis tv'et identificerer SBB’en eller
STB’en, og SBB’en eller STB’en identificerer tv'et, giver tv'et SBB’en eller STB’en fuld kontrol.
•• Tilstanden Standalone: I denne tilstand arbejder tv’et alene uden ekstern SBB eller STB.
Tv´et har en Hotel Option menu der nemt lader dig indstille diverse hospitality-funktioner. Se venligst side 31.
Menuen lader dig også aktivere eller deaktivere visse tv- og hospitality-funktioner, således at du kan oprette din egen
optimale hospitalitykonfiguration.
Advarsel om stillbilleder
Undgå at vise stillbilleder (f.eks. jpeg-billedfiler) eller stillbilledelementer (f.eks. tv-programlogoer, panorama- eller
4:3-billedformater, børs- eller nyhedsbjælker for neden osv.) på skærmen. Kontinuerlig visning af stillbilleder kan
forårsage ujævnt slid af skærmen, hvilket vil påvirke billedkvaliteten. For at nedsætte risikoen for denne påvirkning
skal du følge nedenstående anbefalinger:
•• Undgå at vise samme TV-kanal i længere tid ad gangen.
•• Prøv altid at vise et fuldskærmsbillede.
•• Nedsæt lysstyrke og kontrast for at undgå dannelse af efterbilleder.
•• Brug alle de tv-funktioner, der er designet til at reducere billedindbrænding og efterbilleder.
Dansk - 2
Advarsel! Vigtige sikkerhedsinstruktioner
Læs sikkerhedsinstruktionerne, inden du anvender dit tv.
FORSIGTIG
Klasse II-produkt: Dette symbol angiver, at
der ikke kræves en sikkerhedsforbindelse til
elektrisk jord (jordforbindelse).
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD. MÅ IKKE ÅBNES.
FORSIGTIG: BAGPANELET MÅ IKKE FJERNES, DA DER ER
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD. DER ER INGEN INDVENDIGE
DELE, DER KAN REPARERES AF BRUGEREN. ALLE
REPARATIONER SKAL OVERLADES TIL KVALIFICERET
PERSONALE.
Vekselstrømsspænding: Nominel spænding,
der er mærket med dette symbol, er
vekselstrømsspænding.
Dette symbol indikerer, at der findes
højspænding inden i. Det er farligt med enhver
form for kontakt med nogen intern del i dette
produkt.
Jævnstrømsspænding: Nominel spænding,
der er mærket med dette symbol, er
jævnstrømsspænding.
Dette symbol angiver, at vigtige dokumenter om
betjening og vedligeholdelse er vedlagt dette
produkt.
Advarsel. Se brugervejledning: Dette
symbol anmoder brugeren om, at se
installationsvejledningen for yderligere
sikkerhedsrelaterede oplysninger.
•• Åbningerne i kabinettet, på bagsiden eller i bunden skal sørge for nødvendig ventilation. For at sikre apparatets
korrekte funktion og beskytte det mod overophedning må disse åbninger aldrig blokeres eller tildækkes.
–– Placer ikke apparatet på et sted med begrænset plads, som f.eks. en bogreol eller indbygget skab, med mindre
der er sørget for passende ventilation.
–– Placer ikke apparatet i nærheden af eller over en radiator eller varmeovn, eller hvor det er udsat for direkte
sollys.
–– Anbring ikke en beholder (vaser mv.) med vand på dette apparat, da dette kan medføre risiko for brand eller
elektrisk stød.
•• Udsæt ikke dette apparat for regn, og anbring det ikke tæt på vand (tæt ved et badekar, vaskekumme, køkkenvask
eller vaskebalje, i en våd kælder eller tæt på en swimmingpool osv.). Hvis dette apparat ved en fejl bliver vådt, så
fjern strømstikket, og kontakt straks en autoriseret forhandler.
•• Dette apparat bruger batterier. Der kan findes miljøbestemmelser, hvor du bor, som kræver, at disse batterier
bortskaffes særskilt. Kontakt dine lokale myndigheder for information om bortskaffelse eller genbrug.
•• Overbelast ikke stikkontakter, forlængerledninger eller adaptere over deres kapacitet, da dette kan medføre brand
eller elektrisk stød.
•• Strømkabler skal anbringes, så de ikke bliver trådt på eller bliver klemt af ting, der placeres ovenpå eller op mod
dem. Vær særlig forsigtig med kablernes stikende, ved stikkontakter i væggen og punktet, hvor ledningen fører ind
i apparatet.
•• For at beskytte apparatet under tordenvejr, eller når det efterlades uden opsyn og ude af brug i længere tid, skal
stikket trækkes ud af stikkontakten og forbindelsen til antenne eller kabelsystem skal afbrydes. Det forhindrer
skader fra lynnedslag og overspænding på strømforsyningsnettet.
Dansk - 3
•• Inden du slutter vekselstrømkablet til jævnstrømsadapterstikket, skal du tjekke, at spændingsangivelsen på
jævnstrømsadapteren svarer til den lokale strømspænding.
•• Stik aldrig metalgenstande ind i åbningerne på dette apparat. Denne kan medføre fare for elektrisk stød.
•• For at undgå elektrisk stød må du aldrig røre ved noget inde i dette apparat. Kun en kvalificeret tekniker må åbne
apparatet.
•• Tjek, at strømkablets stik er sat helt ind og sidder godt fast. Træk altid i stikket, når kablet fjernes fra stikkontakten i
væggen. Træk aldrig i strømkablet. Rør ikke ved strømkablet med våde hænder.
•• Hvis dette apparat ikke fungerer normalt, specielt hvis der kommer unormale lyde eller lugte fra det: Frakobl det
straks, og kontakt en autoriseret forhandler eller et servicecenter.
•• Sørg for at trække strømstikket ud af stikkontakten, hvis tv'et ikke bruges, eller hvis du forlader dit hjem i en
længere periode (specielt hvis børn, ældre eller handicappede personer er alene tilbage i hjemmet).
–– Opsamlet støv kan forårsage elektrisk stød, elektrisk lækage eller brand, fordi det kan få strømkablet til at
danne gnister og varme eller isoleringen til at forringes.
•• Sørg for at kontakte et autoriseret Samsung-servicecenter for at få mere at vide, hvis du ønsker at installere dit tv et
sted med meget støv, høje eller lave temperaturer, høj luftfugtighed eller kemiske stoffer, eller hvis det skal være
i funktion 24 timer i døgnet, f.eks. i lufthavne, på togstationer osv. I modsat fald kan det medføre alvorlig skade på
dit tv.
•• Brug kun korrekt jordet stik og stikkontakt.
–– En forkert jordforbindelse kan medføre elektrisk stød eller skade på udstyret. (Kun Klasse I-udstyr.)
•• For at slukke komplet for dette apparat skal du fjerne stikket fra stikkontakten. For at sikre, at du hurtigt
kan frakoble apparatet, hvis det bliver nødvendigt, skal du sørge for, at stikkontakten og strømstikket er let
tilgængelige.
•• Opbevar tilbehøret (batterier osv.) et sikkert sted utilgængeligt for børn.
•• Undgå at tabe eller slå på apparatet. Hvis produktet bliver beskadiget: Frakobl strømkablet, og kontakt et
Samsung-servicecenter.
•• Apparatet rengøres ved at trække stikket ud af stikkontakten og tørre det af med en blød, tør klud. Brug
ikke kemikalier som f.eks. voks, rensebenzin, sprit, fortyndere, insekticider, luftfriskere, smøremidler eller
rengøringsmidler. Disse kemikalier kan beskadige tv'ets udseende eller fjerne påskrifter trykt på produktet.
•• Udsæt ikke dette apparat for dryp eller sprøjt.
•• Bortskaf ikke batteriet i ild.
•• Kortslut ikke, adskil ikke og overophed ikke batterierne.
•• Der er fare for eksplosion, hvis du udskifter batterierne i fjernbetjeningen med en forkert batteritype. Udskift kun
med samme eller tilsvarende type.
•• ADVARSEL - FOR AT FORHINDRE, AT DER OPSTÅR BRAND, SKAL STEARINLYS OG ANDRE
GENSTANDE MED ÅBEN ILD ALTID HOLDES PÅ AFSTAND AF DETTE APPARAT.
•• Vær forsigtig når du berører tv´et efter det har været tændt i noget tid. Nogle dele kan blive varme at
røre ved.
Dansk - 4
Indhold
Før du læser denne installationsvejledning
-----------------------------------------------------------------------------
2
Advarsel! Vigtige sikkerhedsinstruktioner
-----------------------------------------------------------------------------
3
Montering af drejefod (43″- 65″)
-----------------------------------------------------------------------------
9
Installere LED tv-holder
----------------------------------------------------------------------------- 10
Montering af vægbeslaget
----------------------------------------------------------------------------- 13
01
Hvad er der i kassen?
02
Tv-installation
03
04
Fastgørelse af tv’et til væggen
----------------------------------------------------------------------------- 14
Specifikationer for vægbeslag (VESA)
----------------------------------------------------------------------------- 15
Sørg for korrekt ventilation til dit tv
----------------------------------------------------------------------------- 16
Fjernbetjeningen
Om knapperne på fjernbetjeningen
----------------------------------------------------------------------------- 17
Installation af batterier i fjernbetjeningen
----------------------------------------------------------------------------- 18
Første indstilling
Brug af Tv-fjernbetjening
05
Forbindelsespanel
06
Tilslutninger
07
----------------------------------------------------------------------------- 20
Sådan opretter du forbindelse til internettet
----------------------------------------------------------------------------- 23
Forbind tv´et til en SBB eller STB
----------------------------------------------------------------------------- 25
Tilslutning af badeværelseshøjtalerne
----------------------------------------------------------------------------- 26
Tilslutning af RJP (Remote Jack Pack)
----------------------------------------------------------------------------- 27
Brug af et tv-visningskort ("CI eller CI+ Card")
Tilslutning af "CI eller CI+ Card" via
COMMON INTERFACE-slotten med CI CARD-adapteren
----------------------------------------------------------------------------- 29
Sådan tilslutter du "CI eller CI+ Card" via
COMMON INTERFACE-slotten
----------------------------------------------------------------------------- 30
Brug af "CI eller CI+ Card"
----------------------------------------------------------------------------- 30
Dansk - 5
08
Opsætning af hotelindstillinger
Menuelementerne Hotelindstilling:
----------------------------------------------------------------------------- 32
Velkomstmeddelelse
----------------------------------------------------------------------------- 42
Hotellogo
----------------------------------------------------------------------------- 42
USB-kloning
----------------------------------------------------------------------------- 43
Indstillinger er klonet i hotelmenuen
----------------------------------------------------------------------------- 45
Indstilling af automatisk start
----------------------------------------------------------------------------- 48
Opdatering af tv'ets software
----------------------------------------------------------------------------- 51
09
Brug af en Multi Code Remocon
10
Sådan indstiller du Soundbaren
Samsung Soundbar (AirTrack) og hospitality-tv-apparater
i 2018
11
----------------------------------------------------------------------------- 53
Redigering af kanaler
Channel Bank Editor (Smoovie kun tv)
----------------------------------------------------------------------------- 54
Brug af Channel Editor
----------------------------------------------------------------------------- 55
12
Kensington-tyverisikring
13
Specifikationer og andre oplysninger
Specifikationer
----------------------------------------------------------------------------- 59
Miljømæssige betragtninger
----------------------------------------------------------------------------- 60
Nedsættelse af strømforbruget
----------------------------------------------------------------------------- 60
Understøttede opløsninger for UHD-indgangssignaler
----------------------------------------------------------------------------- 61
Skærmopløsning
----------------------------------------------------------------------------- 61
Størrelse
----------------------------------------------------------------------------- 63
Licenser
----------------------------------------------------------------------------- 67
Dansk - 6
01 Hvad er der i kassen?
Kontrollér, at følgende dele leveres sammen med dit tv. Kontakt forhandleren, hvis der mangler nogle dele.
Fjernbetjening
batterier (AAA x 2)
Strømkabel
(43″-65″)
KOMPONENT IND/AV INDadapter
Garantikort / Hurtig
opsætningsvejledning
/ Lovgivningsmæssig
vejledning
CI Card-adapter
Adapter til vægbeslag (x 4)
Datakabel (afhængigt af
modellen)
(43″-65″)
Hotelmonteringssæt
(75″)
Kabelholder
•• Farve og form på elementer kan variere fra model til model.
•• Kabler, der ikke medfølger, kan købes separat.
•• Tjek, om noget tilbehør er skjult bag eller inde i emballagematerialerne, når du åbner kassen.
Der kan opkræves et administrationsgebyr i følgende situationer:
(a) Hvis en tekniker tilkaldes på din foranledning, og der ikke er nogen fejl ved produktet (f.eks. hvis brugeren ikke
har læst denne brugervejledning).
(b) Hvis du indbringer enheden til et reparationscenter, og der ikke er nogen fejl ved produktet (f.eks. hvis brugeren
ikke har læst denne brugervejledning).
Du bliver informeret om størrelsen på administrationsgebyret, inden teknikeren kommer på besøg.
Skærmen kan beskadiges ved direkte tryk, hvis den håndteres
forkert.. Sørg for at holde om skærmens kanter, som vist på
figuren, når du løfter tv´et.
Dansk - 7
Rør ikke ved
denne skærm!
Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk udstyr)
(Gældende i lande med separate indsamlingssystemer)
Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet
og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, hovedsæt, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen
med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller
sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes
særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.
Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om,
hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.
Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette
produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.
Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt
(Gældende i lande med separate indsamlingssystemer)
Mærket på batterier, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt
efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Mærkning med de
kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over
grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være
skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.
For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer
affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.
Der findes oplysninger om Samsungs miljømæssige forpligtelser samt produktspecifikke lovmæssige ansvarsområder,
f.eks. vedr. REACH, WEEE og batterier, på http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
Dansk - 8
02 Tv-installation
Montering af drejefod (43″- 65″)
ADVARSEL: Hvis du vil indstillet tv'et til at dreje, skal du fastmontere det på gulvet, et skrivebord, en
kommode m.v. som beskrevet i installationsinstruktionerne.
LED-tv står på drejefod. Du kan indstille soklerne, så tv'et drejer 20 grader mod venstre og højre, 60 grader mod venstre
og højre eller 90 grader mod venstre eller højre ved brug af DREJEFUNKTIONEN PÅ BESLAGHOLDEREN.
•• Denne funktion er ikke tilgængelig på modellen HG75EJ690U.
* Produktet forsendes med fodens drejevinkel indstillet til 20°.
* 20° drejning
Du kan indstillet tv'et, således at det drejer 20° mod venstre og højre, ved at isætte i bunden af soklen igennem
det kurvede hul i beslagholderen ved mærket 20°. Fikser derefter beslagholderen på soklen ved brug af de tre
medfølgende skruer som vist nedenfor.
60° drejning
Du kan indstillet tv'et, således at det drejer 60° mod venstre og højre, ved at isætte i bunden af soklen igennem
det kurvede hul i beslagholderen ved mærket 60°. Fikser derefter beslagholderen på soklen ved brug af de tre
medfølgende skruer som vist nedenfor.
90° drejning
Indstil tv'et, således at det drejer 90° mod venstre og højre, fjern beslagholderen, og skru derefter de tre medfølgende
skruer i soklen som vist nedenfor.
Dansk - 9
Installere LED tv-holder
Montering af sokkel og komponenter (43″- 65″)
Ved montering af soklen, skal de medfølgende komponenter og dele anvendes.
A
B
(43″-55″)
Sokkel
1
(65″)
Sokkelskinne
x4
(M4 x L14)
2
BN96-32380B x 4 (M4 x L14)
D
BN96-36261A x 4 (M4 x L14)
Skruer
65″
43″-55″
C
x4
(M4 x L14)
3
x 4 (M4 x L14)
•• Læg et blødt klæde over bordet for at beskytte tv'et, og placer
Stram først den nederste skrue og den øverste skrue til sidst.
derefter tv'et så skærmen vender ned mod bordpladen.
•• Forsæt med at montere skruerne i den rækkefølge, der er
•• Sæt sokkelskinnen i hullet nederst på tv’et.
omtalt i manualen.
•• Skub og indsæt det i pilens retning.
Dansk - 10
4
BEMÆRK
•• Sørg for at skelne mellem forsiden og bagsiden af af hver komponent ved montering.
•• Sørg for, at der er mindst to personer til at løfte og flytte tv'et.
Montering af sokkel og komponenter (75″)
A
B
x 4 (M4 x L14)
Sokkel
Skruer
1
2
3
x4
(M4 x L14)
BEMÆRK
•• Sørg for at skelne mellem forsiden og bagsiden af af hver komponent ved montering.
•• Sørg for, at der er mindst to personer til at løfte og flytte tv'et.
Dansk - 11
Montering af hotelmonteringssæt (43˝- 65˝)
A
B
Kort bolt x 2
C
Lang bolt x 2
A
D
Spændskive x 2
Møtrik x 2
eller B
C
D
[[ Monter holderen på en
flad overflade såsom på en
kommode, et bord eller et
underholdningscenter som vist.
ADVARSEL: Forebyg kvæstelser ved at fastmontere tv'et på gulvet, et bord, en kommode m.v. med
hotelmonteringssættet som beskrevet i disse instruktioner.
Dansk - 12
Montering af vægbeslaget
Du kan montere tv'et på væggen ved hjælp af et vægbeslag (sælges separat).
Adapter til vægbeslag
Vægbeslag
Tv
C
Adapter til vægbeslag
Vægbeslag
Tv
C
•• Produktets form kan variere afhængigt af modellen.
Med et vægbeslag (sælges separat) kan du montere dit tv på væggen.
For detaljerede informationer om installation af vægbeslaget skal du se de instruktioner, der leveres med vægbeslaget.
Kontakt en tekniker for hjælp til installation af vægbeslaget. Samsung Electronics er ikke ansvarlig for evt. skader på
produktet eller personkvæstelser, hvis du selv vælger at installere tv'et.
Dansk - 13
Fastgørelse af tv’et til væggen
Forsigtig: Hvis du trækker, skubber eller klatrer på tv'et, kan det vælte ned. I særdeleshed skal du sikre, at
børn ikke hænger på eller destabiliserer tv'et. Denne handling kan få tv'et til at vælte og medføre alvorlige
skader eller sågar død. Følg alle de sikkerhedsforskrifter, der findes i den sikkerhedsbrochure, der følger
med dit tv. For ekstra stabilitet og sikkerhed kan du anskaffe og installere en enhed, der forhindrer fald.
For at forhindre at tv’et vælter
•• Tv-holdersæt sælges separat For at købe et tv-holdersæt kontakt da venligst Samsungs kundeservice.
1. Anbring skruerne i vægbeslagene, og fastgør dem forsvarligt til væggen. Sørg for, at skruerne er strammet korrekt
i væggen.
–– Vi anbefaler på det kraftigste, at du bruger rawplugs til at fæstne dine skruer med.
2. Sæt skruerne i vægbeslagene og fastgør skuerne forsvarligt i de øverste VESA-skruehuller på bagsiden af tv’et.
3. Forbind beslagene på tv’et og beslagene på væggen med en stærk snor eller et kabel, og bind derefter snoren eller
kablet stramt fast på beslagene.
–– Tjek, at alle forbindelser er sikre. Kontrollér med regelmæssige mellemrum tilslutningerne for tegn på slid eller fejl.
Hvis du er i tvivl om sikkerheden af tilslutningerne, skal du kontakte en professionel installatør.
–– Placer tv'et tæt ved væggen, så det ikke vælter.
–– Monter snor eller kabel, så beslagene på væggen er i samme højde eller lavere end beslagene på tv'et. Fjern snor
eller kabel, inden du fjerner tv'et.
Dansk - 14
Specifikationer for vægbeslag (VESA)
Monter vægbeslaget på en fast væg, som er vinkelret med gulvet. Hvis du fastgør vægbeslaget til andre
byggematerialer end gipsplader, kontakt da din nærmeste forhandler. Hvis det monteres i et loft eller på en skrå væg,
kan det falde ned og medfører personskade.
•• Vægbeslaget medfølger ikke, men sælges separat.
•• BEMÆRK
–– Standarddimensioner til vægbeslag ses i tabellen nedenfor.
–– Samsungs vægmonteringsbeslag indeholder en detaljeret installationsvejledning. Alle nødvendige dele til
samlingen medfølger.
–– Du må ikke anvende skruer, som ikke opfylder VESA-standardens skruespecifikationer.
–– Brug ikke skruer, der er længere end standarddimensionerne eller ikke svarer til VESAstandardskruespecifikationer. Skruer, der er for lange, kan medføre skade inde i TV-apparatet.
–– For vægbeslag, som ikke opfylder VESA-standardens skruespecifikationer, kan længden af skruerne variere,
afhængigt af specifikationerne for vægbeslaget.
–– Stram ikke skruerne for kraftigt. Dette kan beskadige produktet eller få produktet til at vælte og medføre
personskade. Samsung er ikke ansvarlig for uheld af denne type.
–– Samsung er ikke ansvarlig for beskadigelse af produkter eller personskade, hvis der anvendes
andre vægbeslag end VESA eller ikke-specificerede vægbeslag, eller forbrugeren ikke følger
installationsvejledningen for produktet.
–– Monter ikke TV'et med en hældning større end 15 grader.
–– Sørg for, at der er to personer til montering af tv'et på en væg.
Tv-størrelse i
tommer
Specifikation for
VESA-skruehul (A * B) i
millimeter
43-55
200 x 200
65-75
400 x 400
C (mm)
Standardskrue
Mængde
43-45
M8
4
Montér ikke dit vægbeslaget, mens dit tv er tændt. Dette kan medføre personskade pga. elektrisk stød.
Dansk - 15
Sørg for korrekt ventilation til dit tv
Når du installerer dit tv, skal du sørge for en afstand på mindst 4 tommer (10 cm) mellem tv´et og andre genstande
(vægge, skabe, mv.) for at sikre korrekt ventilation. Manglende korrekt ventilation kan medføre brand eller et problem
med produktet, der skyldes en forøgelse af dets interne temperatur.
Når du installerer tv'et på en sokkel eller et vægbeslag, anbefaler vi kraftigt, at du kun anvender dele leveret af
Samsung Electronics. Brug af dele leveret af en anden producent kan medføre problemer med produktet eller medføre
personskade, fordi produktet falder ned eller vælter.
Montering med sokkel
Montering med et vægbeslag
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Dansk - 16
03 Fjernbetjeningen
Om knapperne på fjernbetjeningen
•• Billederne af, knapperne og funktionerne på din fjernbetjening kan variere alt efter modellen.
•• Fjernbetjeningen har Braille-punkter på knapperne Tænd/sluk, Kanal, Lydstyrke, og Vælg og kan bruges af
synshæmmede personer.
Viser og vælger de tilgængelige
videokilder.
Tænder og slukker for tv'et.
Giver direkte adgang til kanaler.
Skifter mellem Tekst-tv-tilstandene,
Fuld > Dobbelt > Blanding > Fra.
Viser den elektroniske programguide
(EPG).
Tænder/slukker for lyden.
Justerer lydstyrken.
Skifter den aktuelle kanal.
Starter hjemmemenu.
Starter Kanalliste.
Viser hovedskærmmenuen.
Starter APPS.
Lynvalg af de mest anvendte
funktioner. (Ikke tilgængelig)
E (Vælg)
Tryk på denne knap for at vælge eller
køre et fokuseret emne.
Tryk for at få vist oplysninger på
tv-skærmen.
Flytter markøren, vælger elementer
på skærmmenuen og ændrer de
værdier, der vises på tv'ets menu.
Vender tilbage til den forrige menu
eller kanal.
Afslutter menuen.
ALARM
Indtast det klokkeslæt, hvor tv'et
skal tænde.
Brug disse knapper i
overensstemmelse med
instruktionerne på tv-skærmen.
X
Slår 3D-billedet til eller fra. (Ikke
tilgængelig)
Brug disse knapper med bestemte
funktioner. Brug disse knapper
i overensstemmelse med
instruktionerne på tv-skærmen.
SUBT.
Når du trykker på knappen vil
menuen Tilgængelighedsgenveje
blive vist.
Dansk - 17
Installation af batterier i fjernbetjeningen
Afpas batteriernes polaritet med symbolerne i batterirummet.
•• Brug fjernbetjeningen inden for en afstand på ca. 7 m fra tv'et.
•• Stærkt lys kan påvirke fjernbetjeningens ydelse. Undgå at bruge det i nærheden af fluorescerende lys eller
neonskilte.
•• Fjernbetjeningens form og farve kan variere fra model til model.
Dansk - 18
04 Første indstilling
Når du tænder dit tv for første gang, vil det med det samme begynde på den indledende opsætning. Følg
instruktionerne vist på skærmen med indledende opsætning og konfigurer tv'ets grundlæggende indstillinger, så de
passer til dit visningsmiljø.
Hvis du allerede har færdiggjort den indledende opsætning, udfør da den indledende opsætning igen ved hjælp af
følgende menu.
•• Hotel Option (MUTE > 1 > 1 > 9 > VælgE) > System > TV Reset
Hvis du vælger TV Reset, vil tv´et nulstille alle værdier til fabriksindstillingerne. Når tv´et slukker tryk da på knappen
POWER på fjernbetjeningen for at tænde tv´et. Tv´et vil da påbegynde den indledende opsætning.
•• Billedet på dit tv kan afvige fra billedet herover, afhængig af modellen og geografisk område.
Next
Region Settings
1
Vælg områdeindstillinger
•• Før du vælger område, kig da på informationslisten over lande til højre.
•• Hvis du vælger et område, udfør da TV Reset igen, efter du har fuldført den
indledende opsætning.
•• Hvis området ændres vil tv´et automatisk slukkes og tændes.
Country List
Change the region settings if you are located in North America, Latin
America, or Europe. Your TV might not function if the region settings are not
correctly configured. When the region settings are changed, your TV will
automatically restart to apply them.
Next
Welcome to Samsung TV!
Select your language to start the on screen setup.
2
Bienvenue!
Vælg dit sprog
Du kan ændre menusproget.
Use the Up and Down buttons to change the
Welcome!
language.
Bienvenido!
Next
Vælg din tv-installationstype
•• Grundlæggende opsætning af tv: Vælg for at fortsætte til næste trin for at
indstille de grundlæggende muligheder for at bruge dit tv.
•• Tilstanden Kloning: Kopier systemindstillingerne fra USB eller server til tv'et.
•• Fabriksmenu: Slut opsætningen og gå direkte til Hotel Option.
TV installation Type
Select your TV installation type.
3
TV Basic Setup
Start basic setup to use your TV.
Cloning Mode
Factory Menu
1
2
Next
3
Configure your TV
Indstilling af de grundlæggende muligheder for at bruge dit tv.
•• Land: Du kan vælge det land, som du aktuelt befinder dig i.
•• Billede: Du kan vælge den billedtilstand, der giver den bedste tv-oplevelse.
Set the basic options to use your TV.
4
Country
Others
Picture Mode
Select the country that you are currently in.
Standard
Previous
2
Next
3
Terr./Cable Signal Detected
Vælg det ønskede udsendelsessignal.
•• Du kan vælge den tilsluttede antenne, som du vil bruge til at finde kanaler.
Select each item and choose the correct setting. Then select Next to search for channels.
Select the connected aerial that you want to use to get channels
5
Aerial
Terrestrial
Channel Type
Digital & Analogue
Next
Previous
2
3
Scan Channels
Scanning for channels...
6
Digital
- TV
- Radio
- Data/Other
Analogue
Next
Kanalscanning
•• Efter kanalscanningen er udført, vælg da Næste eller tryk på den højre
retningsknap på fjernbetjeningen.
•• Hvis RF-kablet ikke er tilsluttet, vil dette trin blive sprunget over.
Stop
Dansk - 19
Previous
2
Next
3
Clock Settings
7
Set the correct time by applying daylight saving time (if
required) and setting your local time zone.
Clock Mode
Auto
Date
--/--/----
Time
--:-- --
Time Zone
DST
Current Time
--:-- --
Auto
Off
Indstilling af aktuelt klokkeslæt
•• Hvis tv'et skal indstilles til digitale kanaler, og disse kanaler sender informationer
om dato og tid, skal du indstille Urtilstand til Auto. Tv'et indstiller dato og
klokkeslæt automatisk.
•• Hvis tv'et ikke skal indstilles til digitale kanaler, skal du indstille Urtilstand til
Manuel og derefter indstille dato og tid manuelt på tv'et.
•• Indstil DST (Sommertid) til Til eller Fra efter hvad der er gældende for tv´et.
•• Vælg din tidszone.
Setup Complete!
Your TV is now ready to use.
8
Opsætning udført
Vælg knappen Udført for at udføre den indledende opsætning. Derefter vises
menuen Hotel Option. Tryk på knappen POWER for at afslutte.
Done
Brug af Tv-fjernbetjening
Du kan tænde for tv´et med knappen Tv-fjernbetjening nederst på tv´et, og derefter bruge Fjernbetjeningsmenu.
Fjernbetjeningsmenu vises når der trykkes på Tv-fjernbetjening mens tv´et er tændt. Der findes yderligere oplysninger
omkring brugen heraf i figuren nedenfor.
•• Skærmen kan blive sløret, hvis beskyttelsesfilmen på SAMSUNG-logoet eller nederst på tv´et ikke er fjernet. Fjern
beskyttelsesfilmen.
Fjernbetjeningsmenu
: Sluk
: Lyd op
: Kanal op
: Lyd ned
: Kanal ned
: Kilde
Tv-fjernbetjening / Fjernbetjeningssensor
Tryk på: Flyt
Tryk og hold nede: Vælg
Tv-fjernbetjening er placeret nederst på tv’et.
Dansk - 20
05 Forbindelsespanel
BAGSIDEN AF TV´ET
➀
➆
➁
➇
➈
➉
➂
➃
➄
AV IN
COMPONENT IN
➅
•• Hvis du slutter en ekstern enhed til tv'et, skal du sørge for, at der er slukket for strømmen.
•• Ved tilslutning af en ekstern enhed, skal du sørge for, at farverne på stikterminalen passer til kablet.
① USB (5V 0.5A), USB (HDD 5V 1A)
–– Stik til softwareopgraderinger og Media Player osv.
–– Serviceforbindelse.
② DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Tilsluttes til en digital lydkomponent.
③ HDMI IN 1, 2, 3 (ARC)
Sluttes til HDMI-stikket på en enhed med en HDMI-udgang.
–– En HDMI-HDMI-forbindelse kræver ingen separat lydforbindelse. HDMI-forbindelser bærer både lyd og
billede.
–– Det anbefales, at benytte den eksterne HDMI 1.3 eller 1.4-enhed til dette TV. Hvis du får problemer med
kompatibiliteten af HDMI 1.2-enheden såsom manglende lyd eller forvrænget skærmbillede, bør du kontakte
Samsung kundeservice.
Dansk - 21
④ LAN
Opret tilslutning til et kablet LAN ved brug af et CAT 7-kabel.
⑤ COMPONENT IN / AV IN
–– Bruges til at oprette forbindelse til komponentvideo-/audioenheder såsom dvd-afspillere og AV-enheder
(kompositenheder) såsom videomaskiner.
–– Slut lydkabler til L-AUDIO-R på tv’et (med AV IN-/Component IN-adapter) og de andre ender til de tilsvarende
lydudgangsstik på A/V- eller komponentenheder.
–– Stikket COMPONENT IN bruges også som VIDEO-stik.
–– Forbind komponentvideokablerne (medfølger ikke) til komponentstikkene (PR, PB, Y) på dit tv (med AV IN-/
Component IN-adapter) og de andre ender til de tilsvarende videoudgangsstik på en DVD-afspiller. Sørg for
matche farverne på stik og kabler.
–– Hvis du vil tilslutte både Set-Top Box og DVD-afspilleren, skal du slutte Set-Top Boxen til DVD-afspilleren og
DVD-afspilleren til komponentstikkene (PR, PB, Y) på dit tv (med AV IN-/Component IN-adapter).
–– Stikkene PR, PB og Y på dine komponentenheder (DVD) er sommetider mærket med Y, B-Y og R-Y eller Y, Cb
og Cr.
–– For AV-enheder, forbind RCA-lydkabler (medfølger ikke) til L-AUDIO-R på dit tv (med AV IN-/Component INadapter) og de andre ender til det tilsvarende lydudgangsstik på en ekstern enhed.
–– Når du tilslutter en komposit (AV)-enhed til AV IN [Y/Video], skal du forbinde videokablet (gult) til AV IN [Y/
VIDEO]-stikket (grønt/gult).
⑥ ANT IN (SATELLITE), (AIR/CABLE)
–– Hvis du vil have vist tv-kanaler korrekt, skal tv'et modtage et signal fra en af følgende kilder:
–– En udendørs antenne/et kabel-tv/en satellitmodtager
⑦ DATA
–– Bruges til understøttelse af datakommunikation mellem tv'et og SBB eller STB.
–– Tilslutning vha. tv-stiktyperne RJ-12.
⑧ RJP
Forbind dette stik til stikket på den valgfri RJP (Remote Jack Pack). Med dette kan du nemt tilslutte eksterne
enheder (Camcorder, PC, DVD-afspillere mv.).
⑨ VARIABLE AUDIO OUT
Bruges til lydoutput til badeværelseshøjttaler. Sluttes til badeværelsesvægboks og variabelporten (RCA).
⑩ VOL-CTRL
Bruges til styring af lydstyrken i badeværelseshøjttaleren. Sluttes til badeværelsesvægboksen og porten VOLCTRL.
Dansk - 22
06 Tilslutninger
Sådan opretter du forbindelse til internettet
Du kan indstille dit tv, så det kan få adgang til SMART TV-programmerne gennem dit lokalnetværk (LAN) med en
kablet eller trådløs tilslutning.
•• Efter du rent fysisk har sluttet dit tv til dit netværk, skal du konfigurere netværksforbindelsen for at afslutte
processen. Du kan konfigurere forbindelsen efter den indledende opsætningsproces, via tv´ets menu.
Etablering af en trådløs internetforbindelse
Slut tv'et til internettet med en standard trådløs router eller et standardmodem.
Trådløs IP-router eller modem
med indbygget DHCP-server
LAN-stikket på væggen
LAN-kabel (medfølger ikke)
•• Dette Smart TV understøtter kommunikationsprotokollerne IEEE 802.11a/b/g/n. Samsung anbefaler at bruge IEEE
802.11n. I modsat fald afspilles videoer muligvis ikke problemfrit, når de afspilles over en netværksforbindelse.
•• For at bruge et trådløst netværk skal TV'et være sluttet til en trådløs router eller et trådløst modem. Hvis den
trådløse router understøtter DHCP, kan tv'et bruge en DHCP eller en statisk IP-adresse ved tilslutning til det
trådløse netværk.
•• Vælg en kanal, der ikke bruges i øjeblikket, til den trådløse router. Hvis den kanal, der indstilles til den trådløse
router, i øjeblikket bruges af en anden enhed, vil dette medføre støj og/eller kommunikationsfejl.
•• De fleste trådløse netværk har et valgfrit sikkerhedssystem. For at aktivere det trådløse netværks
sikkerhedssystem, skal du oprette en adgangskode med tegn og tal og derefter indtaste den i routeren via dens
menu. Du skal derefter indtaste denne sikkerhedsnøgle på alle andre enheder, som du ønsker at forbinde til det
trådløse netværk.
Dansk - 23
Netværkssikkerhedsprotokoller
Tv'et understøtter kun følgende trådløse netværkssikkerhedsprotokoller:
•• Godkendelsestilstande: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
•• Krypteringstyper: WEP, TKIP, AES
I overensstemmelse med de nyeste specifikationer for Wi-Fi-certificering understøtter Samsung-tv'er ikke
sikkerhedskrypteringerne WEP eller TKIP i netværk, der kører i tilstanden 802.11n.
Hvis den trådløse router understøtter WPS (Wi-Fi Protected Setup), kan du slutte tv'et til dit netværk ved hjælp af
PBC (Push Button Configuration) eller en PIN-kode (Personal Identification Number). WPS konfigurerer automatisk
indstillingerne for SSID'et og WPA-nøglen.
Dit smart tv kan ikke sluttes til ikke-certificerede trådløse routere.
Etablering af en kablet internetforbindelse
Afhængigt af din netværksopsætning, er der tre måder at tilslutte dit tv til dit kablede netværk. De er vist nedenfor:
Eksternt modem
(ADSL / VDSL / kabel-tv)
Modemstikket på væggen
Modemkabel (medfølger ikke)
Modemstikket på væggen
LAN-kabel (medfølger ikke)
Eksternt modem
(ADSL / VDSL / kabel-tv)
Modemkabel
(Medfølger ikke)
Tv'et set bagfra
IP-router med
indbygget DHCP-server
LAN-kabel
(Medfølger ikke)
Tv'et set bagfra
LAN-kabel
(Medfølger ikke)
LAN-stikket på væggen
Tv'et set bagfra
LAN-kabel (medfølger ikke)
•• Tv'et understøtter ikke netværkshastigheder mindre end eller lig med 10 Mbps.
•• Brug kategori 7-kabel til denne forbindelse.
Dansk - 24
Forbind tv´et til en SBB eller STB
Tv'et set bagfra
STB (SBB)
ETH MODEM
Datakabel
Slut DATA-stikket på tv´et til ETH MODEM -stikket på STB (SBB) med datakablet.
•• Navnet på ETH MODEM-stikket som du forbinder datakablet til kan variere afhængig af SBB- eller STB typen.
•• Fjernbetjeningens IR-signal skal opfylde følgende specifikationer for at kunne bruge funktionen IR-modtager.
Specifikationer for IR-signalmodtager
–– Båndpasfilter centerfrekvens: 37,9 ㎑
–– Udbyderfrekvens, pligt 50%
–– Mindste bølgelængde (tburst): 12 impulser (316 us)
–– Mindste periode mellem afbrydelserne (tburst gap): 16 impulser (422 us)
–– Mindste periode mellem datakommandoerne (tpause): 25 ㎳
Kompatible datakabler, der følger med tv'et
•• Bekræft, at du bruger det korrekte datakabel for din leverandør. Se kodemærkatet på datakablerne.
6
1
STB SIDE
TV SIDE
1
6
CON A
CON B
CON A
6: NC
5: IR
4: GND
3: Rx
2: Tx
1: Nc
CON A
CON B
5
6
4
2
3
5
2
3
•• Driftsspecifikationer for datakabel (RJ12): RS232
Dansk - 25
CON B
1: NC
2: GND
3: Tx
4: NC
5: Rx
6: IR
Tilslutning af badeværelseshøjtalerne
Du kan tilslutte badeværelseshøjttalerne på følgende måde.
Tilslutning via Variable Output (tilgængelig uden eksterne forstærker)
Tv'et set bagfra
1
Højttaler
2
VOL+
VOL-
Lydstyrkekontrolboks
•• Bagpanelet kan variere afhængigt af modellen.
1 Slut VARIABLE AUDIO OUT-porten på tv'et til badeværelseshøjttalerne på hotellet.
Højttaler +
Højttaler -
N/C
2 Slut VOL-CTRL-stikket på tv'et til lydstyrkekontrolboksswitchporten på hotellets badeværelsevæg.
–– Maks. højttaleroutput er 4W, 8Ω.
–– Porten VARIABLE AUDIO OUT understøtter kun udgangslyd i MONO
•• Installation af lydstyrkekontrol
–– Hvis du konfigurerer lydstyrkekontrolboksen som vist i figuren, kan du styre lydstyrken fra
badeværelseshøjttalerne.
–– Det stik, der forbinder lydstyrkekontrolboksen med tv'et, er et normalt telefonstik på 3,5 mm.
–– Lydstyrkekontrolboksswitchen består af en Tact-switch.
•• Indstilling af Sub AMP-tilstand
–– 0: Slår funktionen Sub AMP fra (PWM fra).
–– 1: Fastslår Sub-lydstyrken i henhold til den primære lydstyrkekontrol. Sublydstyrken indstilles i
overensstemmelse med værdierne for Lydstyrke ved start, Min. lydstyrke og Maks. lydstyrke i hoteltilstand.
–– 2: Fastslår lydstyrken i henhold til indstillingerne for badeværelsets kontrolpanel.
•• Specifikationer for Variable Output-port
–– Højttalerkabel: Brug højttalerkabel, der maksimalt måler 82 ft (25 m) i længden.
Lydstyrkekontrolboks
VOL - UP (sort/rød 2)
VOL +
1
3
2
VOL - DOWN (hvid 1)
GND (Shield Wire 3)
Dansk - 26
VOL -
Tilslutning af RJP (Remote Jack Pack)
Forbind input-stikkene fra tv´et til RJP. RJP lader gæster forbinde lyd- og videokilder til tv´et.
RJP bagside
USB
HDMI
S-VIDEO RCA
AUDIO/PC
RS/232
3 RS-232-datakabel
2 HDMI-kabel
1 Video- / audiokabel
Tv'et set bagfra
•• Bagpanelet kan variere afhængigt af modellen.
1 Tilslut porten AV IN [VIDEO] / [L-AUDIO-R] på tv’et (med AV IN-adapteren) til RCA-porten på RJP.
2 Tilslut HDMI-stikket på tv'et til VIDEO-stikket på RJP.
3 Tilslut porten RJPpå tv'et til og RS/232-porten på RJP.
–– Dette Samsung-tv er kun kompatibelt med TeleAdapt TA-7610 RJP.
Dansk - 27
•• RJP (Remote Jack Pack): RJP er et hardwaremodul med forskellige audio- og video-indgange (A/V video,
A/V-audio, PC og HDMI) og tilsvarende udgange. De tilsvarende outputkilder tilsluttes fra RJP til tv'et. RJP
kommunikerer med tv'et via RS232. RJP kommunikerer med tv'et ved at sende beskeder om aktive og inaktive
kilder.
–– En gruppe af Hotel Option-menuenheder lader dig tildele nummererede prioriteter til stikkene på RJP. 1 er
den højeste prioritet og 2 er den laveste. Når en gæst tilslutter sig eksterne kilder til RJP-stikkene, vil tv´et
automatisk skifte mellem kilder baseret på de prioriteter du har tildelt dem i Hotel Option-menu. Lad os f.eks.
sige, at AV er indstillet til 1 og HDMI til 2. Hvis en gæst har sluttet en enhed til HDMI-stikket og derefter sætter
en enhed til AV-stikket, vil tv'et automatisk skifte til enheden, der er sat til AV-stikket (stikket med den højeste
prioritet). Bemærk, at en gæst også kan skifte enheder manuelt ved at trykke på en knap på RJP.
•• For at nulstille RJP til fabriksindstillingerne, tryk da på knapperne AV og HDMI samtidig i 10 sekunder. Når alle
lysdioder blinker 5 gange, er nulstillingen af RJP udført.
•• RJP slukker automatisk alle lysdioder efter 5 minutter for at undgå unødvendig lysforurening på hotelværelset. De
lysdioder, der blev slukket, tændes igen, hvis gæsten trykker på en af knapperne, og 5 minut-timeren genstarter.
Hvis gæsten trykker på en anden kildeknap, skifter tv'et til den valgte kilde, og den relevante lysdiode tændes.
•• Efter en RJP-nulstilling eller tænd/sluk af tv'et, tager det ca. 10 sekunder at genetablere kommunikationen mellem
tv'et og RJP.
•• Følgende tabel viser den omtrentlige tid i sekunder, det tager at skifte fra tv'et til inputkilde, baseret på en tildelte
prioriteter eller standardprioriteter.
–– Når ingen indgange er tilsluttede.
Kilde
Tilslutning
AV
2 sek.
HDMI
3,9 sek.
–– Når to eller flere indgange sluttes til RJP, og en af indgangskilderne frakobles og derefter tilsluttes igen.
Kilde
Afbryd
Tilslutning
Total
AV
4,5 sek.
2 sek.
6,5 sek.
HDMI
3,9 sek.
3,9 sek.
7,8 sek.
–– Hvis RJP har alle sine livekilder (AV, PC og HDMI) tilsluttet, AV er blevet tildelt den højeste prioritet, RJP er i
HDMI-tilstand og en gæst fjerne og frakobler og derefter tilslutter AV-kilden, er det mindste tidsrum til at
skifte til AV-kilden 6,5 sekunder.
–– For at afspille lydenheder (Ipod, MP3, mv.) via RJP, skal du tænde for Music Mode AV i menuen.
–– Musiktilstand i TA-7610 RJP understøttes kun af AV-stikket. HDMI Music Mode er kun tilgængeligt for
Guestlink RJP.
Dansk - 28
07 Brug af et tv-visningskort ("CI eller CI+ Card")
Viser betalte kanaler ved at indsætte dit tv-visningskort i slotten COMMON INTERFACE.
–– Stik til 2 CI-kort understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.
–– Tænd for tv'et for at tilslutte eller frakoble et "CI eller CI+ Card".
–– Tv-visningskortet (“CI- eller CI+-kort”) understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.
Tilslutning af "CI eller CI+ Card" via COMMON INTERFACE-slotten med CI
CARD-adapteren
Tilslutning af CI CARD-adapteren via COMMON INTERFACE-slotten
Følg disse trin for at slutte CI CARD-adapteren til tv'et:
① Sæt CI CARD-adapteren ind i de to huller bag på tv’et.
–– Find de to huller bag på tv'et ved siden af COMMON INTERFACEslotten.
② Tilslut CI CARD-adapteren til slotten COMMON INTERFACE bag på
tv’et.
Tilslutning af "CI eller CI+ Card"
Slut "CI eller CI+ Card" til COMMON INTERFACE-slotten som vist i nedenstående billede.
Dansk - 29
Sådan tilslutter du "CI eller CI+ Card" via COMMON INTERFACE-slotten
Slut "CI eller CI+ Card" til COMMON INTERFACE-slotten som vist i nedenstående billede.
Brug af "CI eller CI+ Card"
Hvis du vil se betalingskanaler, skal der være isat et "CI eller CI+ CARD".
•• Samsung TV følger standarden CI+ 1.4. Hvis tv-produktet viser pop-op-meddelelsen, kan dette skyldes, at der ikke
er overensstemmelse med CI+ 1.4-versionen. Hvis du oplever et problem, skal du kontakte Samsungs kundeservice.
–– Dit Samsung-tv overholder CI+ 1.4-standarderne.
–– Hvis et CI+ Common Interface-modul ikke er kompatibelt med denne enhed, skal du fjerne modulet og
kontakte CI+-operatøren for hjælp.
•• Hvis du ikke isætter et "CI eller CI+ CARD", viser nogle kanaler pop-op-meddelelsen.
•• Parringsinformationerne omfatter et telefonnummer, "CI eller CI+ CARD" Host-ID'et og andre informationer og
vises i ca. 2-3 minutter. Hvis der vises en fejlmeddelelse, skal du kontakte din tjenesteudbyder.
•• Når konfigurationen af kanalinformationen er færdig, vises meddelelsen "Opdatering færdig", som indikerer, at
kanallisten nu er opdateret.
–– Du skal anskaffe et "CI eller CI+ CARD" fra en lokal tjenesteudbyder.
–– Fjern dit "CI eller CI+ CARD" forsigtigt ved at trække det ud med fingrene, for hvis du taber dit "CI eller CI+ CARD”,
kan det blive beskadiget.
–– Indsæt dit "CI eller CI+ CARD" i den retning, der er markeret på kortet.
–– Placeringen af COMMON INTERFACE-slotten kan variere afhængigt af modellen.
–– "CI eller CI+ CARD" understøttes ikke i visse lande og områder. Kontakt din autoriserede forhandler.
–– Hvis du oplever problemer, skal du kontakte din tjenesteudbyder.
–– Isæt et "CI eller CI+ CARD", der understøtter de aktuelle antenneindstillinger. Ellers viser skærmen muligvis ikke
billeder normalt.
Dansk - 30
08 Opsætning af hotelindstillinger
For at få adgang til Hotel Option-menuerne, tryk på MUTE > 1 > 1 > 9 > VælgE-knapperne på din fjernbetjening.
For at betjene tv-funktionerne i menuen Hotel Option har tv´et to tilstande, Standalone og Interactive.
Menuelementerne der varierer mellem tilstandene findes på listen herunder. Alle andre elementer vises i begge
tilstande.
Menuelementer der kun findes i tilstanden Standalone:
•• SI Vendor: Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
•• Network / DRM / Home Menu / REACH Solution / H.Browser Solution / HMS / Virtual Standby / Room Number og
deres undermenuer.
Menuelementer der kun findes i tilstanden Interactive:
•• SI Vendor: Samsung og andre leverandører.
Efter en menu vises, følg da disse generelle retningslinjer og naviger og skift værdier:
•• Brug retningsknapperne på fjernbetjeningen til at skifte fra menuelement til menuelement.
•• Tryk på knappen VælgE på fjernbetjeningen for at vælge et menuelement. Derefter vil du kun få vist det
menuelement.
•• Brug den venstre eller højre retningsknap til at vælge en værdi. Den højre retningsknap øger de numeriske værdier.
Den venstre retningsknap mindsker de numeriske værdier.
•• Når skærmen viser et menuelement kan du trykke retningsknappen op eller ned for at få vist det næste eller forrige
menuelement.
•• Tryk på knapperne RETURN eller MENU for at forlade det aktuelle menuelement og gå til et højere menuniveau
eller hovedmenuen.
•• For at forlade en Hotel Option-menu, sluk da tv´et og tænd det igen. Alle ændringer du har foretaget er gemt
på nær SI-udbyder (System Integration). For ændringer i forhold til SI-udbyder skal du slukke for tv´et, vente til
strømindikatoren i bunden af tv´et lyser konstant. Træk da strømstikket fra tv´et, vent på at strømindikatoren
slukker og sæt så strømmen til igen.
For at ændre menuer mellem tilstandene Interactive og Standalone, følg da nedenstående trin:
1. Fremhæv menuelementet Hospitality Mode i øverste venstre hjørne af menuen.
2. Tryk på knappen VælgE på fjernbetjeningen. Kun menuelementet Hospitality Mode bliver vist.
3. Tryk på den venstre eller højre retningsknap for at ændre elementet Hospitality Mode fra Standalone til
Interactive eller fra Interactive til Standalone.
4. Tryk på knappen RETURN eller MENU på fjernbetjeningen. Hele menuen vises nu igen og dit valg vises i feltet
Hospitality Mode.
–– Efter du har indstillet værdierne på et tv, kan du klone disse værdier til andre tv-apparater.
–– For yderligere oplysninger om USB-kloning se da side 43.
Dansk - 31
Menuelementerne Hotelindstilling:
For at komme ind i denne menu, tryk venligst på knapperne MUTE > 1 > 1 > 9 > VælgE i viste rækkefølge på
fjernbetjeningen.
For at forlade denne menu, sluk da (eller sluk og træk strømkablet ud hvis du har skiftet SI-udbyder) tv´et og tænd
derefter igen. Alle ændringer du har foretaget er gemt.
•• Menuelementerne understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.
Menuenhed Hotelindstilling:
Beskrivelse
Hospitality Mode
Vælg Hospitality Mode.
•• Interactive: Tv'et fungerer med SI STB eller SBB.
•• Standalone: Tv'et fungerer alene uden SI STB eller SBB.
•• Interactive: Samsung / 2M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic / Sustinere /
Quadriga / ETV / IBahn / Magilink / Otrum / Siemens / Amino / MDC / Enseo
•• Standalone: OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
SI Vendor
Power On Channel
Indstil kanalen til visning, når du tænder for tv'et.
•• User Defined: Her kan du indstille kanalnummeret manuelt. Se Power On Channel
Num eller Power On Channel Type herunder.
•• Last Saved: Hvis du vælger dette punkt, når du tænder for tv'et, vises den kanal
der blev vist, da tv'et blev slukket.
Power On Channel Num
Når tv'et tændes, skiftes der automatisk til denne kanal.
Power On Channel Type
Vælg hvilken kanaltype der skal vises når du tænder tv´et.
ATV (analogt antennesignal), DTV (digitalt antennesignal), CATV (analogt
kabelsignal), CDTV (digitalt kabelsignal), SDTV (digitalt satellitsignal).
Power On Volume
Power On
•• User Defined: Her kan du indstille lyden manuelt.
•• Last Saved: Når tv'et tændes, vendes tilbage til den lydstyrke, der var indstillet, da
der blev slukket for strømmen.
Power On Volume Num
Tv´et tænder med den indstillede lydstyrkeniveau i tilstanden Standalone.
Min Volume
Det laveste lydstyrkeniveau, som brugeren kan indstille i tilstanden Standalone.
Max Voume
Det højeste lydstyrkeniveau, som brugeren kan indstille i tilstanden Standalone.
Power On Source
Indstil inputkilden til visning, når du tænder for tv'et.
Power On Option
Bestemmer tv-tilstanden, når strømmen vender tilbage efter et strømsvigt, eller efter
at du har taget stikket ud af tv'et og tilsluttet det igen.
•• Last Option: Vender tilbage til den seneste strømtilstand. Hvis det var
standbytilstand, vendes der tilbage til standbytilstand. Hvis det var tændt,
tændes tv'et.
•• Power ON: Tv'et tændes, når strømmen vender tilbage.
•• Standby: Tv'et går i standbytilstand, når strømmen vender tilbage.
Dansk - 32
Menuenhed Hotelindstilling:
Beskrivelse
Channel Setup
Giver dig direkte og øjeblikkelig adgang til nogle af kanalmenufunktionerne i
menuen Udsendelse så som Automatisk tuning, Lydindstillinger, osv.
Channel Editor
Her kan du redigere de kanaler, der er lagret i tv'ets hukommelse.
•• Rediger kanalnumre og -navne, organiser genre- og sproggrupper og slet kanaler.
•• Anvend Skærm Fra på valgte kanaler. Skærm Fra fjerner videoen fra en kanal så
der kun udsendes lyd.
•• Her kan du også nemt få vist oplysninger om hver enkelt kanal uden at skulle se
på hver kanal enkeltvist.
Channel Bank Editor
Redigerer kanaler med tre forskellige lagringsfunktioner. Der er specifikke kanaler,
som kunderne kan se, afhængig af lagringskortet.
•• Denne funktion er kun tilgængelig, når indstillingen er sat til Hospitality Mode:
Standalone, SI Vendor: Smoovie.
Mixed Channel Map
Med denne funktion kan du få vist/gennemse alle antennetypekanaler (antenne/
kabel eller satellit) samtidig.
•• ON: Hvis den er tændt, har gæster adgang til det komplette kanalkort, uanset
valgt antennetype. Kanalliste/Channel Editor viser også kanaler af antenne- og
kabeltypen.
•• OFF: Hvis den er slukket, har gæster kun adgang til kanalkortet for den valgte
antennetype [Antenne/Kabel eller Satellit]. Kanalliste/Channel Editor viser kun
de valgte antennetypekanaler.
Channel
Dynamic SI
Channel Rescan Message
Pan Euro MHEG
Mychannel
•• ON: Kontroller ikke DTV-programmets kanalnummer.
•• OFF: Kontroller DTV-programmets kanalnummer.
Hvis der er uoverensstemmelse mellem dataene i kanalkortet og de overførte data,
søger tv'et automatisk efter kanalerne for at gendanne data/parametre i kanalkortet.
•• ON: Hvis Channel Rescan Message er slået til vil gæsten kunne se
skærmmenuerne, der viser at der scannes for kanaler.
•• OFF: Hvis Channel Rescan Message er slået fra, vil gæsten ikke kunne se
skærmmenuerne.
•• OFF: Hvis Pan Euro MHEG er slået fra, kører MHEG i henhold til de eksisterende
produktspecifikationer (F.eks. MHEG er aktiveret for England, men MHEG er slået
fra for Frankrig).
•• ON: Hvis Pan Euro MHEG er slået til, er MHEG aktiv uanset produktspecifikationer
eller geografisk område. (Selv hvis området ikke understøtter MHEG, er det
understøttet hvis hotellet understøtter MHEG.)
Aktiver eller deaktiver funktionen My Channel.
•• Denne funktion er ikke tilgængelig, når indstillingen er sat til Hospitality Mode:
Standalone, SI Vendor: Smoovie.
Dansk - 33
Menuenhed Hotelindstilling:
Subtitle Auto On
Denne funktion aktiverer funktionen Til/Fra, der automatisk aktiverer underteksterne
i et bestemt land.
Denne funktion understøttes for hotel-tv'er, der er klar til at modtage DVBudsendelser, der er på vej til Europa.
Funktionen er relateret til Frankrigs specifikation for undertekster. Resten af de
tilgængelige undertekstfunktioner i henhold til landespecifikationerne, uanset
funktionen Subtitle Auto On.
•• ON: Når Subtitle Auto On er slået til, følger den Frankrigs specifikationer for
undertekster.
•• OFF: Når Subtitle Auto On er slået fra, følger den ikke Frankrigs specifikationer for
undertekster.
TTX Widescreen Mode
ON: TTX vil blive vist i 16:9 skærmstørrelse.
OFF: TTX vil blive vist i 4:3 skærmstørrelse.
Picture Menu Lock
Aktiver eller deaktiver menuen Billede.
Channel
Menu OSD
Beskrivelse
Menu Display
•• ON: Hovedmenuen vises.
•• OFF: Hovedmenuen vises ikke.
Channel Menu Display
•• OFF: Menuen Udsendelse er deaktiveret for gæster.
•• ON: Menuen Udsendelse er aktiveret for gæster.
Panel Button Lock
Sådan tænder og slukker du for tv-controllerens funktionsknap.
•• Unlock: Åbner tv-controllerknappen.
•• Lock: Låser tv-controllerknappen.
•• OnlyPower: Låser tv-controllerknappen.undtagen sluk-funktionen.
Local Time
Vælg den metode, der skal bruges til at opdatere urdata
•• Standalone: Manual / TTX / Time Channel
•• Interactive: Manual / Auto / TTX / Time Channel
–– Manual: Uret indstilles automatisk fra DTV-kanalen eller manuelt af brugeren,
når tv'et er i tilstanden Standalone.
–– TTX: Åbn tidsoplysningerne fra TTX-strømmen.
–– Time Channel: Uret indstilles fra den valgte kanal.
Timer Type
Aktiver eller deaktiver alarmfunktionen.
•• WakeUp: Aktiver alarmfunktionen for at slukke for enheden på et bestemt
tidspunkt.
•• OnOff: Deaktiver alarmfunktionen og aktiver timer for tænd og sluk.
Time Channel Type
Vælg kanaltypen, der skal bruges til at opdatere urdata.
•• Denne funktion er kun tilgængelig, når Local Time er indstillet til Time Channel.
Time Channel Num
Vælg kanalnummeret, der skal bruges til at opdatere urdata.
•• Denne funktion er kun tilgængelig, når Local Time er indstillet til Time Channel.
Clock
Dansk - 34
Menuenhed Hotelindstilling:
Music
Mode
Remote
Jack
Pack
Beskrivelse
Music Mode AV
Gør det muligt at høre musik fra en mp3/lydafspiller der er tilsluttet via en AV Inputkilde på tv'et. Når funktionen er aktiveret, kan du høre lyd fra afspilleren igennem
tv'et, selvom der ikke er noget videosignal. Afbryder også lyden i videoen, så der
ikke vises et billede på tv'et, når en gæst afspiller musik. Tv'ets bagbelysning vil dog
fortsat være tændt.
Music Mode Comp
Gør det muligt at høre musik fra en mp3/lydafspiller der er tilsluttet via en
komponentindgangskilde på tv'et. Når funktionen er aktiveret, kan du høre lyd fra
afspilleren igennem tv'et, uanset om der er et videosignal eller ej. Afbryder også
lyden i videoen, så der ikke vises et billede på tv'et, når en gæst afspiller musik. Tv'ets
bagbelysning vil dog fortsat være tændt.
Music Mode Backlight
Når funktionen er slået fra, slukkes der helt for tv'ets baggrundslys, når en gæst
hører musik via en ekstern enhed. (eks. DVD-afspiller, USB-flashdrev) Slå fra for at
spare strøm. For at høre musik via en ekstern enhed, tryk på knappen SOURCE på
fjernbetjeningen og vælg så ikonet for eksterne enheder.
Priority AV
Her kan du give 7610 RJP AV-stikket første prioritet. Du kan vælge 1, 2, hvor 1 er det
højeste og 2 det laveste. Tv'et viser automatisk kilden med den højeste prioritet. Lad
os fx sige at AV er indstillet til 1 og HDMI er indstillet til 2. Hvis en gæst har sluttet en
enhed til HDMI-stikket og derefter sætter en enhed til AV-stikket, vil tv'et automatisk
skifte til enheden, der er sat til AV-stikket (stikket med den højeste prioritet).
Bemærk, at en gæst også kan skifte enheder manuelt ved at trykke på en knap på
7610 RJP.
Priority HDMI
Her kan du give 7610 RJP HDMI-stikket første prioritet. Du kan vælge 1, 2, hvor 1 er det
højeste og 2 det laveste. Tv'et viser automatisk kilden med den højeste prioritet.
HDMI Option
Vælg, hvilken HDMI-kilde for tv'et, der er sluttet til RJP-stikket. (HDMI1/HDMI2/
HDMI3)
HDMI Music Mode
Gør det muligt at høre musik fra en mp3/lydafspiller der er tilsluttet til en HDMIinputkilde. Når funktionen er aktiveret, kan du høre lyd fra afspilleren gennem
RJP´ens HDMI-input, selvom der ikke er noget videosignal.
•• Denne mulighed er kun kompatibel med gæstelinket RJP.
Dansk - 35
Menuenhed Hotelindstilling:
External
Source
USB Pop-up Screen
Hvis der er sluttet en USB-enhed til tv'et:
•• Default: Der vises et pop-op-vindue.
•• Automatic: Hermed åbnes menuen USB-indhold automatisk.
•• Disable: Hverken pop op-vindue eller menu vises.
External Source Banner
Hvis funktionen er aktiveret, viser tv'et External Source Banner (information)
når du ændrer tv-kilde til et andet eksternt input, tryk på knappen SOURCE på
fjernkontrollen eller tænd for tv´et.
•• ON: External Source Banner (information) vises på tv-skærmen.
•• OFF: External Source Banner (information) vises ikke på tv-skærmen.
Auto Source
Bathroom
Speaker
Eco
Solution
Beskrivelse
•• ON: Hvis der er sluttet en ekstern inputkilde til tv'et, identificerer tv'et inputkilden
og skifter automatisk til inputkilden.
•• OFF: Funktionen Auto Source er deaktiveret.
Anynet+ Return Source
Vælg kilde for at vende tilbage efter du har afbrudt en Anynet+ (HDMI-CEC)forbindelse.
•• Denne funktion er særligt nyttig i forbindelse med Guestlink RJP.
Sub Amp Mode
Fastslår badeværelseshøjttalerens AMP-driftstilstand.
•• 0: Slår badeværelseshøjttalerens AMP-funktion fra (PWM slukket).
•• 1: Badeværelseshøjttalerens lydstyrke følger lydstyrken på tv´ets højtalere.
Badeværelseshøjttalerens lydstyrke styres af tv´ets fjernbetjening eller tv´ets
panelknapper.
•• 2: Badeværelseshøjttalerens lydstyrke styres af badeværelseshøjttalerens
lydstyrkeindstilling.
Sub Amp Volume
Startværdierne for badeværelseshøjttalerens lydstyrke efter tv´et er tændt.
Power Saving Mode
Justerer tv’ets lysstyrke til nedsættelse af strømforbruget.
•• OFF: Slår den energibesparende funktion fra.
•• Low: Indstiller tv'et til lav energibesparende tilstand.
•• Medium: Indstiller tv'et til mellem energibesparende tilstand.
•• High: Indstiller tv'et til høj energibesparende tilstand.
Dansk - 36
Menuenhed Hotelindstilling:
Welcome Message
Viser en velkomstmeddelelse i 60 sekunder, når tv'et tændes.
Edit Welcome Message
Redigerer velkomstmeddelelsen.
Hospitality Logo
Angiver at funktionen Hospitality Logo er indstillet til OFF, BMP, AVI, BOTH. Hvis
funktionen ikke er indstillet til OFF, bliver tv´et tændt og logoet vises, før signalet fra
den første kilde, i det tidsrum der er angivet i Logo Display Time.
•• DivX codec understøttes ikke.
Hospitality Logo DL
Du kan downloade opstartslogoet fra det forbundne USB-flashdrev.
Krav til Hospitality-logofil:
•• Kun billed- eller videofiler.
•• Billedfilen er understøttet op til 2 MB.
•• Videofilen er understøttet op til 50 MB.
•• Filer kan kun hedde "samsung_image.*", "samsung_video.*"
Logo Display Time
Indstil den viste tid Hospitality Logo. (3/5/7 sekunder).
Clone TV to USB
Klon de aktuelle tv-indstillinger til en USB-hukommelsesenhed.
Clone USB to TV
Klon de gemte tv-indstillinger på en USB-hukommelsesenhed til tv'et.
Setting Auto Initialize
Hvis du indstiller Setting Auto Initialize til On, vil tv’ets menuelementer blive
gendannet til deres oprindeligt klonede værdier, når der slukkes og tændes for tv’et.
Network Setup
Hvis du går ind i Netværk vises menuen. Menuen Netværk bruges til indstilling af
netværk som adgang til internettet.
•• Netværksstatus: Få vist den aktuelle netværks- og internetstatus.
•• Soft AP: Tænder eller slukker for Soft AP. Hvis Soft AP er aktiveret, kan dine
mobile enheder finde tv´ets navn i listen over Wi-Fi-forbindelser.
–– Når tv’et er forbundet med et trådløst netværk, bliver Soft AP aktiveret.
•• Security key: Angiv en sikkerhedsnøgle, som du skal indtaste på andre enheder,
så de kan sluttes til tv'et.
•• Åbn netværksindstillinger: Tilslutning til et tilgængeligt netværk.
–– Tast den genererede sikkerhedsnøgle ind i den enhed, du vil tilslutte.
–– Hvis netværket ikke fungerer normalt, skal du kontrollere sikkerhedsnøglen igen.
En forkert sikkerhedsnøgle kan forårsage en fejlfunktion.
–– Soft AP er muligvis ikke tilgængelig, hvis den ikke understøttes af modellen.
–– Det maksimale antal enheder, der kan tilsluttes: 4 enheder
–– Bithastighed : 10 Mbps/enhed
–– Ovennævnte specifikationer er baseret på vores interne test. Den faktiske
ydeevne kan variere afhængigt af dit kablede/trådløse netværksmiljø.
Apps ID Setting
I denne funktion kan man indstille et specifikt hotel-id og installere den app der
svarer til hotellet, i hotel-tv.
Apps Setting
Fører til Samsung App Store til administrering af aktuelle apps og installering af nye
apps i hotel-tv.
Service Discovery
Du kan bruge denne funktion til at aktivere funktioner som DLNA.
ARP Interval
Juster ARP (Address Resolution Protocol) intervalværdien.
•• Indstilling af værdi: 2 / 5 / 10 / 30 / 60 / 120 / 180 sekunder (standardværdi: 60
sec)
Logo/
Message
Cloning
Beskrivelse
Network
Dansk - 37
Menuenhed Hotelindstilling:
Beskrivelse
System Manager
Giver dig direkte og øjeblikkelig adgang til menuen System Manager som f.eks. Tid,
Sprog, Skift PIN osv.
System Manager giver dig mulighed for at justere tv'ets system og tilpasse
indstillingerne til dit visningsmiljø.
Security
DRM
Factory Lock
Deaktiver adgang til menuen Hotel Option.
•• ON: Der kræves adgangskode til åbning af menuen Hotel Option.
•• OFF: Deaktiver denne funktion
Password Popup
Aktiver eller deaktiver popup-vinduet til adgangskoden. Hvis denne funktion er slået
fra, vil tv'et ikke vise popup-vinduet til adgangskoden, når du åbner menuen Hotel
Option. Hvis funktionen er slået til, vises et popup-vindue.
Password Input
Hvis denne funktion er slået til, vil popup-vinduet til adgangskoden blive vist og du
bliver bedt om at indtaste en adgangskode på 8 tegn. Administratoren skal angive en
adgangskode, inden sikkerhedsindstillingerne anvendes eller opdateres. Efter den
korrekte adgangskode er indtastet, vil muligheder som Password Setting, Password
Reset og Security Mode blive tilgængelige.
Password Setting
Brugeren kan nulstille denne adgangskode.
Password Reset
Adgangskode nulstillet til "00000000".
Security Mode
Giver dig en adgangskodebeskyttet administrativ funktionalitet tll at aktivere eller
deaktivere funktioner i hospitality-tv´et, så som USB, HDMI. For at anvende denne
mulighed, slå da Security Mode til. Efter du har slået Security Mode til, vil muligheder
som USB, HDMI automatisk blive aktiveret. Clone USB to TV og TV Reset vil blive
deaktiveret i menuen Hotel Option.
USB
Aktiver eller deaktiver USB-adgang. Hvis denne funktion er deaktiveret, er der
blokeret for adgang via USB-medier.
HDMI
Aktiver eller deaktiver HDMI-adgang. Hvis denne funktion er deaktiveret vil Anynet,
HDMI-kilder og eksterne kanaler af HDMI-typen ikke være tilgængelige for brugeren.
TTX Security
Hvis denne indstilling er deaktiveret, fungerer TTX-funktionen ikke, når der trykkes på
TTX-knappen på fjernbetjeningen.
DRM Mode
Konfigurerer DRM-understøttelse.
•• OFF: Slå DRM-understøttelse fra.
•• LYNK DRM: Vælg for at slå S-LYNK DRM CAS til, kun understøttede.
Dansk - 38
Menuenhed Hotelindstilling:
Beskrivelse
Self Diagnosis
for TV
Åbning af menuen Selvdiagnose.
•• Start billedtest: Brug denne test, når du kommer ud for et problem med
skærmbilledet på dit tv.
•• Start lydtest: Brug denne test, når du kommer ud for et problem med lyden på dit
tv.
•• Signalinformation: Vis informationer om signal fra digital udsendelse.
•• Nulstil Smart Hub: Nulstil Smart Hub og Samsung-kontoindstillingerne, som er
gemt på dit tv.
•• Nulstil: Gendan alle tv-indstillingerne, med undtagelse af netværksindstillinger,
til fabriksstandarderne.
Self Diagnosis for HTV
På denne måde kan du kontrollere tilstanden for Pro:Idiom og kommunikationen
med SI STB eller SBB. Hvis du har problemer med Pro:idiom-krypteringskanalen
eller kommunikationen med SI STB eller SBB, kan du bruge denne
diagnosticeringsfunktion. Hvis PI DTV Channel Key Loss (Pro:Idiom DTV Channel
Key Loss) synes at være mislykket, og krypteringskanalen Pro:Idim ikke har kunnet
afspille indhold, tjek da først sendesystemerne relateret til krypteringen Pro:Idiom.
Hvis dit sendesystem ikke har et problem, skal du kontakte Samsung Service. Hvis
STB SI Vendor Setting ser ud til at have fejlet, og kommunikation med SI STB eller
SBB har fejlet, skal du først kontrollere SI STB eller SBB. Hvis din SI STB eller SBB ikke
har et problem, skal du kontakte Samsung Service.
Software Update
Her kan du opgradere tv-software med et USB-flashdrev.
Sound Bar Out
Hvis der er sat en Samsung-lydkontrol til dette tv, kan du med denne funktion vælge,
hvor tv-lyden skal sendes fra, når tv'et er tændt.
•• ON: Når tv'et er tændt, vil tv'ets lyd automatisk kun komme fra enheden
lydkontrol.
•• OFF: Når tv'et er tændt, vil tv'ets lyd automatisk komme fra tv'ets højtaler.
Contact Samsung
Viser webstedet for det pågældende Samsung-servicecenter, softwareversion samt
oplysninger om din MAC-adresse.
Standby LED
Når tv'et befinder sig i standby-tilstand, kan du konfigurere indstillingerne for
strømindikatoren.
•• ON: LED-indikatoren er tændt.
•• OFF: LED-indikatoren er slukket.
Boot Logo
Her kan du aktivere eller deaktivere visningen af Samsung-logoet, når tv'et tændes.
TV Reset
Nulstiller alle indstillingerne på tv'et til deres fabriksværdier.
System
Dansk - 39
Menuenhed Hotelindstilling:
Home
Menu
Beskrivelse
Home Menu Display
Aktiver Home Menu i tilstanden Standalone for brugeren.
•• ON: Home Menu aktiveret.
•• OFF: Home Menu deaktiveret.
Tilstanden Standalone giver hurtig adgang til forskellige funktioner som Kilde, Media
Play osv. og indstillinger som Billedstørrelse, Sprog osv.
Home Menu Editor
Rediger og administrer tv-funktioner kan bruges fra Home Menu.
Home Menu Auto Start
Med denne funktion kan du indstille, at Home Menu vises som første skærmbillede
for brugeren.
•• ON: Home Menu vises som første skærmbillede.
•• OFF: Vis ikke Home Menu som første skærmbillede.
REACH RF Mode
Tænder eller slukker for REACH RF Mode. Når indstillingen er slået til, kan tv´et
bruges med REACH Server (Modulator) via RF-kablet.
REACH IP Mode
Du kan tænde og slukke for REACH IP Mode. Når indstillingen er slået til, kan tv´et
bruges med REACH IP Server via IP-netværket.
Server URL Setting
Du kan indtaste REACH IP Server'ens adresse. (Eksempelvis: http://192.168.1.2:443)
REACH Channel
Dette er DTV-kabelkanalens PTC-nummer for at modtage REACH-data når REACH
RF Mode er slået til Værdien skal være den samme som værdien indstillet på REACH
Server (Modulator).
Group ID
Du kan indstille, at tv'ets gruppe-id til at administrere tv´er i grupper via REACH
Server (Modulator).
REACH Update Time
Du kan indstille det specifikke tidspunkt, hvor der skal modtages og opdateres
REACH-data fra REACH Server (Modulator). (Virker når strømledningen er sat i, og der
er slukket for strømmen.)
•• OFF: deaktivere 3D-funktionen REACH Update Time.
•• 12:00 am: 00:00 hver dag
•• 2:00 am: 2:00 hver dag
•• 12:00 pm: 12:00 hver dag
•• 2:00 pm: 14:00 hver dag
REACH Update Immediate
Når funktionen er slået til, vil tv´et modtage og opdatere REACH-data fra REACH
Server (Modulator) lige når du har slukket tv´et. (Virker når strømledningen er sat i,
og der er slukket for strømmen.)
REACH Config Version
Viser versionen af tv-konfigurationsdataene modtaget fraREACH Server.
REACH
Solution
Dansk - 40
Menuenhed Hotelindstilling:
H.Browser
Solution
HMS
Beskrivelse
H.Browser Mode
Du kan tænde og slukke for H.Browser Mode og køre H.Browser Web App.
URL Launcher Setting
H.Browser Solution-indstillingsmenu
•• Install Web App: H.Browser åbner serverens URL-adresse hvor webprogrammet
og filerne sssp_config.xml ligger.
•• Uninstall: Du kan slette det installerede webprogram.
•• Timeout setting: Indstil timeout-perioden for at oprette forbindelse til URLadressen.
•• Developer Mode: Hvis du brugte Tizen Studio (SDK) til udvikling, kan du forbinde
til Host PC (hvis SDK er installeret) for at bruge udviklerværktøjet.
HMS Mode
Du kan tænde og slukke for HMS Mode. Når indstillingen er slået til, kan tv´et bruges
med HMS-serveren via IP-netværket.
HMS Server URL Setting
Du kan indtaste HMS-serverens adresse. (F.eks.: Panelet http://192.168.1.2:8080)
HMS Gateway Role
Hvis der er et tv pr. værelse, indstil til Master.
Hvis der er mere end et tv pr. værelse, indstil hoved-tv'et til Master og de andre til
Slave.
HMS HalfTicker Display
Slå funktionen til hvis du ønsker at bruge HalfTicker UI.
Når funktionen er slået fra vil HalfTicker UI ikke blive vist. Men alle genvejene (på nær
roomcontroll-tasten på HMS-fjernbetjeningen vil fungere normalt uden HalfTicker
UI Display.
Virtual Standby Mode
Når strømledningen er sat til, og der er slukket for strømmen, vil denne mulighed
have tv'ets vigtige funktioner, selv efter der er slukket for skærmen.
•• Strømforbruget kan variere afhængigt af omgivelserne.
Reboot Time
Når der er slukket for tv'et (i Virtual Standby Mode), og hvis der ikke er input fra
brugeren inden for den indstillede Reboot Time, vil tv'et genstarte og gå i Virtual
Standby Mode igen.
Virtual
Standby
Room Number
Du kan indstille værelsesnummeret for tv'ets placering.
•• Læs brugervejledningen for hver løsning for at få oplysninger om funktioner og indstillinger med hensyn til
løsningerne som REACH, HMS og H.Browser.
•• REACH (Remote Enhanced Active Control for Hospitality) er en professionel og interaktiv fjernbetjening, der giver
dig mulighed for at udføre tv-firmwareopdateringer, klone data, ændre kanaltilknytninger, REACH-indhold og
TICKER-indhold via RF-kabel på flere hundrede hospitality-tv-apparater samtidig. REACH-funktionerne er kun
tilgængelige i tilstanden Standalone. REACH Server sælges separat. Se vejledningen til REACH Server, der fulgte
med REACH Server-produktet for yderligere oplysninger.
Dansk - 41
Velkomstmeddelelse
Hotel Option (MUTE > 1 > 1 > 9 > VælgE) > Logo/Message > Welcome Message
Funktionen Welcome Message viser en tilpasset meddelelse på tv´et hver gang det bliver tændt.
•• Slå Welcome Message til for at vise meddelelsen når tv´et bliver tændt.
•• Du kan lave velkomstmeddelelsen og redigere i den.
•• Du kan lave velkomstmeddelelsen ved at bruge skærmtastaturet i Edit Welcome Message (Hotel Option > Logo/
Message > Edit Welcome Message).
•• Brug retningsknapperne på fjernbetjeningen til at indtaste titlen og meddelelsen og vælg Gem.
Hotellogo
Hospitality Logo
Hotel Option (MUTE > 1 > 1 > 9 > VælgE) > Logo/Message > Hospitality Logo
Funktionen Hospitality Logo viser hotellets startbillede når tv´et tændes.
•• Når du indstiller Hospitality Logo til AVI / BMP / BOTH, Hospitality Logo DL og Logo Display Time er aktiveret.
•• Hvis der er gemt et logobillede i hukommelsen, og indstillingen Hospitality Logo er AVI / BMP / BOTH, vil
logobilledet blive vist, når tv´et bliver tændt.
•• Logobilledet vises ikke, når funktionen Hospitality Logo er slået fra, selv om logobilledet er blevet lagt ind i tv´et.
Dansk - 42
Download af logo
Hotel Option (MUTE > 1 > 1 > 9 > VælgE) > Logo/Message > Hospitality Logo DL
Med denne indstilling kan du downloade logobilledet til tv'ets hukommelse fra en USB-enhed.
•• Meddelelsen Vent vises, mens billedet kopieres til tv'et.
•• Meddelelsen Fuldført vises, hvis kopieringen blev gennemført.
•• Meddelelsen Mislykkedes vises, hvis kopieringen ikke blev gennemført.
•• Ingen USB-enhed vises, hvis der ikke er tilsluttet en USB-enhed.
•• Meddelelsen Ingen fil vises, hvis der ingen fil er at kopiere fra USB-enheden eller filen har det forkerte format.
•• Hvis meddelelsen Ingen fil vises og der er en logo-fil på USB-enheden, kontroller da venligst filformatet.
•• Format for logofil
–– TV understøtter alle filformater.
–– Filnavnet skal være "samsung_image.*" og"samsung_video.*"
–– Den maksimale filstørrelse kan være 50MB for Smart-modeller.
–– Tv'et ændrer ikke filens størrelse eller format.
USB-kloning
Hotel Option (MUTE > 1 > 1 > 9 > VælgE) > Cloning
Funktionen USB-kloning giver dig mulighed for at downloade brugerkonfigurerede indstillinger (Billede, Lyd, Kanal, og
Hotel Option) fra et tv til en USB-enhed, og derefter uploade disse indstillinger fra USB-enheden til andre tv-apparater.
Dette giver dig mulighed for at oprette en standardfil med indstillinger og distribuere denne standardfil til alle tvapparater i din bygning.
•• Efter kloning anvendes visse funktioner, når tv'et tændes igen.
Cloning TV to USB: Kopierer gemte menuindstillingerne fra et tv til en USB-enhed.
Hotel Option (MUTE > 1 > 1 > 9 > VælgE) > Cloning > Clone TV to USB
1. Indsæt et USB-drev i USB-porten bag på tv'et.
2. Åbner menuen Hotel Option ved at trykke på knapperne i rækkefølge. (MUTE > 1 > 1 > 9 > VælgE)
3. Tryk retningsknappen op eller ned for at vælge Clone TV to USB, og tryk så på knappen VælgE på
fjernbetjeningen.
4. Når meddelelsen Clone TV to USB vises. Tryk på knappen VælgE på fjernbetjeningen.
–– Mappen med kloningen får navnet T-KTM2DEUCB.
–– De klonede værdier omfatter gæstemenuens værdier (Lysstyrke, Billedstørrelse, Kontrast, osv.) og menuen Hotel
Option menu.
Dansk - 43
Cloning USB to TV: Kopierer menuindstillinger og kanaldata fra en USB-enhed til et tv.
Genvej: Sluk for tv´et, indsæt USB-enheden, tænd derefter for tv´et og tryk på knappen VælgE på fjernbetjeningen i
5 sekunder.
Følg disse trin for at klone data til tv´et ved hjælp af Hotel-menuen:
1. Sluk for tv'et.
2. Indsæt USB-drevet i USB-porten bag på tv'et.
3. Tænd for tv'et
4. Åbner menuen Hotel Option ved at trykke på knapperne i rækkefølge. (MUTE > 1 > 1 > 9 > VælgE)
5. Tryk retningsknappen op eller ned for at vælge Clone USB to TV, og tryk så på knappen VælgE på
fjernbetjeningen.
6. Meddelelsen Clone USB to TV vises. Tryk på knappen VælgE på fjernbetjeningen.
–– Hvis der ingen fil er at kopiere fra USB-enheden eller meddelelsen Ingen fil vises, tjek da mappen på din USBenhed.
–– Mappenavnet skulle være T-KTM2DEUCB.
–– Tabeller der viser de indstillinger der er klonet i menuen Hotel Option starter på næste side.
Forberedelse til kloning (tjekpunkt)
•• Kloning skal foretages mellem modeller af samme type (samme version).
•• Før kloning skal alle skærme være opdateret til den nyeste version (samme version).
Dansk - 44
Indstillinger er klonet i hotelmenuen
•• Menuelementerne understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.
Menuelement
Underelement
Klonet eller ikke
klonet
Hospitality Mode
Standalone / Interactive
Ja
SI Vendor
Interactive mode :
Samsung / 2M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic
/ Sustinere / Quadriga / ETV / IBahn / Magilink /
Otrum / Siemens / Amino / MDC / Enseo
Standalone mode :
OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
Ja
Power On Channel
User Defined / Last Saved
Ja
Power On Channel Num
***
Ja
Power On Channel Type
ATV / DTV / CATV / CDTV / SDTV
Ja
Power On Volume
User Defined / Last Saved
Ja
Power On Volume Num
0~100
Ja
Min Volume
0~100
Ja
Max Volume
0~100
Ja
Power On Source
TV / HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / AV / COMP / Last
Saved
Ja
Power On
Channel
Menu OSD
Clock
Music Mode
Power On Option
Power On / Standby / Last Option
Channel Setup
―
No (Nej)
Ja
Channel Editor
―
No (Nej)
Channel Bank Editor
―
No (Nej)
Mixed Channel Map
ON / OFF
Ja
Dynamic SI
ON / OFF
Ja
Channel Rescan Message
ON / OFF
Ja
Pan Euro MHEG
ON / OFF
Ja
MyChannel
ON / OFF
Ja
Subtitle Auto On
ON / OFF
Ja
TTX Widescreen Mode
ON / OFF
Ja
Picture Menu Lock
ON / OFF
Ja
Menu Display
ON / OFF
Ja
Channel Menu Display
ON / OFF
Ja
Panel Button Lock
Unlock / Lock / OnlyPower
Ja
Local Time
Standalone: Manual / TTX / Time Channel
Interactive: Manual / Auto / TTX / Time Channel
Ja
Timer Type
WakeUp / OnOff
Ja
Time Channel Type
DTV / CDTV
Time Channel Num
***
Ja
Music Mode AV
ON / OFF
Ja
Music Mode Comp.
ON / OFF
Ja
Music Mode Backlight
ON / OFF
Ja
Dansk - 45
Menuelement
Underelement
Klonet eller ikke
klonet
Priority AV
1~2
Ja
Priority HDMI
1~2
Ja
HDMI Option
HDMI1 / HDMI2 / HDMI3
Ja
HDMI Music Mode
ON / OFF
Ja
USB Pop-up Screen
Default / Automatic / Disable
Ja
External Source Banner
ON / OFF
Ja
Auto Source
ON / OFF
Ja
Anynet+Return Source
Power On Src / Last Source / Hver models
kildeliste (TV, HDMI1, HDMI2, etc.)
Ja
Bathroom
Speaker
SubAmp Mode
0~2
Ja
SubAmp Volume
0~32
Ja
Eco Solution
Power Saving Mode
OFF / Low / Medium / High
Ja
Welcome Message
ON / OFF
Ja
Edit Welcome Message
―
Ja
Hospitality Logo
OFF / BMP / AVI / BOTH
Ja
Hospitality Logo DL
―
Ja
Logo Display Time
3 second / 5 second / 7 second
Ja
Clone TV to USB
―
No (Nej)
Clone USB to TV
―
No (Nej)
Setting Auto Intialize
ON / OFF
Network Setup
―
No (Nej)
Apps ID Setting
―
Ja
Apps Setting
―
No (Nej)
Service Discovery
ON / OFF
Remote Jack
Pack
External Source
Logo / Message
Cloning
Network
ARP Interval
System Manager
Security
DRM
2s / 5s / 10s / 30s / 60s / 120s / 180s
―
Ja
Ja
Ja
No (Nej)
FactoryLock
ON / OFF
Password Popup
ON / OFF
Password Input
―
Password Setting
―
Ja
Password Reset
―
No (Nej)
Security Mode
ON / OFF
Ja
USB
Enable / Disable
Ja
HDMI
Enable / Disable
Ja
TTX Security
Enable / Disable
Ja
DRM Mode
OFF / LYNK DRM
Ja
Dansk - 46
Ja
Ja
No (Nej)
Menuelement
Self Diagnosis for TV
Self
Diagnosis
for HTV
System
Home Menu
REACH Solution
H.Browser
Solution
HMS
Virtual Standby
Room Number
Underelement
―
STB SI Vendor Setting
Si Name Sucess / Failure
Bathroom AMP
Sucess / Failure
RTC
Sucess / Failure
Klonet eller ikke
klonet
No (Nej)
No (Nej)
Software Update
―
No (Nej)
Sound Bar Out
ON / OFF
Contact Samsung
―
Standby LED
ON / OFF
Ja
Boot Logo
ON / OFF
Ja
TV Reset
―
Home Menu Display
ON / OFF
Ja
Home Menu Editor
―
Ja
Ja
No (Nej)
No (Nej)
Home Menu Auto Start
ON / OFF
Ja
REACH RF Mode
ON / OFF
Ja
REACH IP Mode
ON / OFF
Ja
Server URL Setting
―
Ja
REACH Channel
***
Ja
Group ID
ALL, 1 - 511
REACH Update Time
OFF / 12:00 am / 2:00 am / 12:00 pm / 2:00 pm
REACH Update Immediate
ON / OFF
REACH Config Version
―
H.Browser Mode
ON / OFF
Ja
No (Nej)
Ja
Ja
No (Nej)
URL Launcher Setting
―
Ja
HMS Mode
ON / OFF
Ja
HMS Server URL Setting
―
Ja
HMS Gateway Role
Master / Slave
Ja
Ja
HMS HalfTicker Display
ON / OFF
Virtual Standby Mode
ON / OFF
Reboot Time
OFF / 5 / 15 / 30 / 60
―
Dansk - 47
Ja
No (Nej)
Indstilling af automatisk start
Hotel Option (MUTE > 1 > 1 > 9 > VælgE) > Cloning > Setting Auto Initialize
Når du kloner indstillingerne fra ét tv til et andet, kan du klone både gæstemenuens og hotelmenuens indstillinger:
Billede, Lyd, Kanal, og menuen Hotel Option. På den måde kan du indstille næsten alle menuværdier på dine
hospitality-tv'er til de samme standardindstillinger. Hvis du tillader gæster at få adgang til gæstemenuerne, fx
menuen Billede kan de ændre indstillingerne i disse menuer, så de ikke længere er standardindstillinger. Hvis du slår
funktionen Setting Auto Initialize til, vil tv´et automatisk gendanne (initialisere) alle gæstemenuværdier til de klonede
standardværdier, når tv´et bliver slukket og derefter tændt igen. Bemærk, at Setting Auto Initialize kun fungerer på
klonede gæstemenuværdier. Indstillinger, der ikke er blevet klonede, ignoreres.
Tabellen nedenfor viser de indstillinger, der gendannes til deres klonede værdier, når du indstiller funktionen Setting
Auto Initialize til Til.
•• Menuelementerne understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.
Menuelement
Billede
Billedstørrelse
Auto - Bred
Billedstørrelsesindstillinger
4:3-skærmstørrelse
Tilpas skærmen
Zoom og position
Baggrundslys
Lysstyrke
Kontrast
Skarphed
Farve
Billede
Tone (G/R)
Anvend Billedindstillinger
Ekspertindstillinger
Digital ren visning
Auto Motion Plusindstillinger
Kontrastforbedring
HDR+-tilstand
Film
Farvetone
Dansk - 48
Auto Motion Plus
Rystereduktion
LED tydelig bevæg.
Menuelement
Tilpas + rød
Tilpas + grøn
2 punkt
Tilpas + blå
Tilpas - rød
Tilpas - grøn
Hvidbalance
Tilpas - blå
20 punkt
Interval
20 punktindstillinger
Rød
Grøn
Billede
Ekspertindstillinger
Blå
Gamma
HLG
ST.2084
BT.1886
Kun RGB-tilstand
Farverum
Indstillinger for
farverum
Farve
Rød
Grøn
Blå
Lydoutput
Lydtilstand
Balance
Equalizer
HDMI-inputlydformat
Lyd
Ekspertindstillinger
Digitalt outputlydformat
Lydforsinkelse
Auto-lydstyrke
Lydfeedback
Dansk - 49
Menuelement
Udsendelse
Ekspertindstillinger
Indstillinger for teksttv-sprog
Lydindstillinger
Sprog på tekst-tv
Primært tekst-tv-sprog
Sekundært tekst-tv-sprog
Primært lydsprog
Sekundært lydsprog
Urtilstand
Tid
Ur
Systemstyring
Tidszone
DST
GMT
Sprog
Autobeskyttelsestid
Anynet+ (HDMI-CEC)
Spiltilstand
Ekstern enhedsstyring
HDMI UHD Color
HDMI, sort niveau
Inputenhedsstyring
Generelt
Tastatursprog
Tastaturtype
Registrering af omgivende lys
Minimumbaggrundslys
Økoløsning
Strømbesparelsestilstand
Bevægelseslys
Automatisk slukning Fra
Indstillinger for
lydbeskrivelse
Tilgængelighed
Høj kontrast
Gråtone
Forstør
Dansk - 50
Lydbeskrivelse
Lydstyrke for lydbeskrivelse
Opdatering af tv'ets software
Sluk IKKE for strømmen til tv'et, før opdateringen er fuldført. Tv’et slukkes og tændes automatisk efter afslutning af
softwareopdateringen. Efter en softwareopdatering nulstilles video- og lydindstillingerne til deres standardværdier. Vi
anbefaler, at du kloner tv-indstillingerne, så du nemt kan gendanne dem efter opgraderingen.
•• For yderligere oplysninger om USB-kloning se da side 43.
Sådan opdaterer du via en USB-enhed
Følg disse trin for at opdatere tv´ets software:
1. Indsæt det USB-flashdrev, der indeholder filerne til softwareopdatering i tv´et.
2. Kør Opdater nu. (MENUm > Support > Softwareopdatering > Opdater nu)
3. Tv´et viser en popup-besked der søger efter en opdateret version.
4. Flyt fokus til OK, og tryk så på knappen VælgE på fjernbetjeningen.
–– Pas på ikke at afbryde strømmen eller fjerne USB-flashdrevet, mens opgraderinger er i gang. Tv’et slukker og
tænder automatisk, når softwareopgraderingen er fuldført. Tjek venligst softwareversionen efter opgraderingen er
fuldført.
Dansk - 51
09 Brug af en Multi Code Remocon
En Multi Code Remocon er en speciel fjernbetjening der er designet til at betjene flere tv-apparater. Denne
funktion er nyttig, hvor der er mere end ét tv på samme sted.
Du kan betjene op til 10 tv-apparater med forskellige id-koder for hver fjernbetjening uden at der opstår
konflikter mellem tv-apparaterne. Id-numrene vises på hvert tv´s skærmvisning.
Det første id-kode for hvert tv er 0.
•• Du kan indstille og nulstille id-koden til analog tv-tilstand eller PC-tilstand. (Ikke tilgængelig i DTV-tilstand).
•• Du kan indstille id-koden til ethvert tal mellem 0 og 9.
•• For at indstille et tv´s id-kode følg da disse trin:
1. Ret fjernbetjeningen mod tv´et og tryk derefter på knapperne MUTE og RETURN samtidig i mere end 7 sekunder.
Når du stopper med at holde knapperne nede vil tv´et vise den aktuelle id i midten af skærmen og en meddelelse
kan ses.
2. Tryk det tal på fjernbetjeningen som du ønsker at tildele tv´et. Tv'et viser en meddelelse.
3. Når du ser meddelelsen og derefter trykker 1, vil tv´et og fjernbetjeningen blive indstillet til id-kode 1.
–– Tv'et kan derefter kun betjenes med en fjernbetjening, der har samme id-kode 1.
–– Nulstil id-koden ved at trykke på knapperne MUTE og EXIT samtidigt og holde dem nede i mere end 7 sekunder.
Når du stopper med at trykke på knapperne vil tv´ets og fjernbetjeningens id-koder blive nulstillet til 0.
Dansk - 52
10 Sådan indstiller du Soundbaren
Samsung Soundbar (AirTrack) og hospitality-tv-apparater i 2018
•• Samsung Soundbar (AirTrack) og hospitality-tv-apparater understøtter HDMI ARC-funktionen. Hvis du forbinder en
kompatibel Samsung Soundbar (AirTrack) til et kompatibelt hospitality-tv ved hjælp af et enkelt HDMI-kabel, kan
gæster lytte til lyden fra tv´et via Soundbaren (AirTrack).
•• Sound bar Out i menuen Hotel Option giver dig kontrol over, hvor lyden fra tv-apparatet udsendes, når tv´et er
tændt.
–– Hotel Option (MUTE > 1 > 1 > 9 > VælgE) > System > Sound Bar Out
•• Hvis Sound bar Out er slået til vil lyden fra tv´et automatisk blive udsendt i Soundbar-enheden (AirTrack), når tv´et
er tændt.
•• Hvis Sound bar Out er slået fra, vil lyden fra tv´et automatisk blive udsendt i tv´ets højttalere, når tv´et er tændt.
•• Modeller, der understøtter ARC-funktionen, fremgår nedenfor:
–– HW-M550/M500/M4500
–– HW-N650/N550/N450
Indstil soundbaren (AirTrack) til hoteltilstand
1. Indstil følgende valgmuligheder i Hotel Option (MUTE > 1 > 1 > 9 > VælgE):
–– System > Sound Bar Out > ON
–– Power On > Power On Volume > User Defined
–– Power On > Power On Volume Num > indstillet til mere end 0
–– Power On > Max Volume > indstillet til mere end 0
2. Tilslut et HDMI-kabel mellem HDMI out-porten på Soundbaren (AirTrack) til HDMI-porten (der understøtter ARC)
på tv'et.
3. Når Soundbaren (AirTrack) er sluttet til tv'et, registrerer Soundbaren (AirTrack) automatisk tv'et når det tændes, og
derefter vil det automatisk skifte til hoteltilstand.
Soundbar (AirTrack) funktioner i hoteltilstand
•• Tænd/sluk strøm synkroniseres med tv'et
•• HDMI_CEC aktiveres som standard
•• Kun tilgængelig via HDMI out-porten.
•• Deaktiverer knappen "Indgangstilstand" på VFD med henblik på at forebygge uventede ændringer i lydkilden.
•• Kræver justerbare Power On og Max Volume indstillinger fra tv´ets menu Hotel Option. Dog bliver Soundbarens
værdier Power On Volume og Max Volume indstillet til det halve af Power On Volume og Max Volume
indstillingerne i tv´ets menu Hotel Option.
–– Hvis tv'ets Power On Volume = 20 og Max Volume = 90, vil Soundbarens Power On Volume = 10 og Max
Volume = 45.
•• For at bruge Stemmeguide mens en ekstern enhed er sluttet til stikket DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) eller HDMI
IN (ARC), skal du sørge for at vælge PCM i MENUm > Lyd > Ekspertindstillinger > Digitalt outputlydformat.
Dansk - 53
11 Redigering af kanaler
Channel Bank Editor (Smoovie kun tv)
Når Channel Bank Editor bruges sammen med SMOOVIE-fjernbetjeningen kan du styre hvilke kanaler gæster har
adgang til. Channel Bank Editor har tre forskellige kanallagringer der giver dig mulighed for at vælge hvilke kanaler der
vil være tilgængelige fra hver kanallagring. SMOOVIE fjernbetjeninger har et installerbart lagringskort der passer til
kanallagringen i Channel Bank Editor. Fjernbetjeningerne tillader kun adgang til kanaler i kanallagringerne, der passer
til det installerede kort. Derfor kan de kanaler som en gæst har adgang til afhænge af det lagringskort der er installeret
i deres SMOOVIE fjernbetjening.
Indstilling af Channel Bank Editor i tilstanden Standalone
1. Tryk på knapperne MUTE > 1 > 1 > 9 > VælgE på fjernbetjeningen for at åbne menuen Hotel Option.
2. Gå til SI vendor, og vælg så Smoovie.
3. Gå til Channel > Channel Bank Editor. Tryk på knappen VælgE på fjernbetjeningen.
4. Åbn Channel Bank Editor. Rediger i kanallagringen.
–– Bank1 (Fri kanal): Vælg de kanaler, der skal være tilgængelige, når der ikke er noget kort i fjernbetjeningen.
–– Bank2 (Familiekort - grønt): Vælg de kanaler, der skal være tilgængelige, når der er et GRØNT KORT i
fjernbetjeningen.
–– Bank3 (Voksenkort - rødt): Vælg de kanaler, der skal være tilgængelige, når der er et RØDT KORT i
fjernbetjeningen.
Oplysninger om SMOOVIE-fjernbetjeninger
•• Hvis du vælger SMOOVIE som SI vendor, bør du også bruge SMOOVIE-fjernbetjeninger i din bygning.
•• Gæster med fjernbetjeninger der ikke har et kort, kan kun se kanaler fra Bank 1.
•• Gæster der bruger de numeriske knapper på fjernbetjeningen kan kun se kanaler fra Bank 1.
•• Gæster med fjernbetjeninger der har grønne og røde kort skal bruge retningsknappen og trykke op eller ned for at
skifte kanaler.
•• Gæster kan kun se kanaler fra Bank 1 kanallisten i Guide eller Kanalliste.
Dansk - 54
Smoovie Indstillingssekvens
1. Færdiggør den indledende opsætning.
2. Tv´et viser menuen Hotel Option.
–– Hvis den første opsætning allerede er gennemført, åbn da menuen Hotel Option menu. (MUTE > 1 > 1 > 9 >
VælgE)
3. Vælg typen af kanaler. (Power On > Power On Channel Type)
–– ATV eller ADTV til antenne
–– CATV eller CDTV til kabel
4. Vælg Smoovie i menuen SI Vendor.
5. Vælg Channel Setup (Channel > Channel Setup).
6. Vælg Luft eller Kabel for automatisk indstilling af kanaler.
7. Indstil kanaler i Channel Bank Editor (Channel > Channel Bank Editor).
8. Sluk for tv´et og tænd det derefter igen. Så kan gæster bruge tv´et.
Brug af Channel Editor
Hotel Option (MUTE > 1 > 1 > 9 > VælgE) > Channel > Channel Editor
I Channel Editor kan du redigere de kanaler, der er lagret i tv'ets hukommelse
•• Rediger kanalnumre og -navne, rediger kanalernes sprog og genre og slet kanaler.
–– Denne funktion bliver aktiveret, når My Channel indstilles til On i menuen Hotel Option. (Hotel Option (MUTE >
1 > 1 > 9 > VælgE) > Channel > My Channel)
•• Anvend Skærm Fra på valgte kanaler. Med Skærm Fra fjernes alle billeder fra en kanal, og der afspilles kun lyd,
mens der vises et ikon for slukket skærm på skærmen.
•• I Channel Editor kan du også nemt få vist oplysninger om hver enkelt kanal uden at skulle se på hver kanal
enkeltvist.
Generelle trin til at bruge Channel Editor i menuen Standalone
1. Vælg Channel Setup (Channel > Channel Setup) i menuen Hotel Option.
2. Åbn Channel Editor (Channel > Channel Editor) i menuen Hotel Option.
3. Sammensæt, på et stykke papir, en liste over de kanaler du ønsker at have, opstillet i den rækkefølge du ønsker.
4. På baggrund af listen fra trin 3, omarranger da kanalerne og rediger kanalnavnene.
5. Tryk på knappen EXIT eller RETURN for at afslutte.
Dansk - 55
Redigering af kanalnummeret.
Rediger kanalnummeret på den kanal du vælger. Følg disse trin for at skifte kanalnummer:
1. Vælg en kanal på skærmen Channel Edit.
2. Brug retningsknapperne på fjernbetjeningen, flyt fokus til Rediger kanalnummer, og knappen VælgE.
3. Brug retningsknapperne op eller ned på fjernbetjeningen for at ændre kanalnummeret.
4. Vælg OK når du er færdig og tryk derefter på knappen VælgE på fjernbetjeningen.
–– Når du ændrer kanalnummeret, bliver kanalinformationerne automatisk opdateret.
Omdøb kanalen
Rediger navnet på den kanal du vælger. Følg disse trin for at skifte kanalnavn:
1. Vælg en kanal på skærmen Channel Edit.
2. Brug retningsknapperne på fjernbetjeningen, flyt fokus til Omdøb kanal, og knappen VælgE.
3. Brug tastaturet på skærmen til at indtaste det nye kanalnavn. Brug derefter retningsknapperne på
fjernbetjeningen, vælg et bogstav eller tal og tryk derefter på knappenVælgE. Gentag dette for hvert bogstav
eller tal, du vil vælge.
4. Når du er færdig vælg da Udført i bunden af skærmen og tryk på knappen VælgE på fjernbetjeningen.
Dansk - 56
Tildel den eksterne enhed kanalnummeret
Tv´ets eksterne enheds kilde vises på den sidste side af menuen Channel Editor som vist herunder.
>
1. Vælg en ekstern enheds kilde på skærmen Channel Edit.
2. Brug retningsknapperne på fjernbetjeningen, flyt fokus til Rediger kanalnummer, og knappen VælgE.
3. Brug retningsknapperne op eller ned på fjernbetjeningen for at tildele kanalnummeret.
4. Vælg OK når du er færdig og tryk derefter på knappen VælgE på fjernbetjeningen.
–– Når du har tildelt kanalnummeret til den eksterne enhed, kan du gå ind i den eksterne enhed uden at åbne tv´ets
kildemenu.
Dansk - 57
12 Kensington-tyverisikring
En Kensington-lås er en enhed, der bruges til fysisk at fastlåse tv'et, når det
anvendes et offentligt sted. Låsens udseende og låsemetoden kan være
forskellig fra tegningen til højre, afhængig af producenten. Se vejledningen,
der følger med Kensington-låsen, for at få flere oplysninger om korrekt brug.
•• Slotten til Kensington-låsen er kun tilgængelig på HG43EJ690Umodellen.
Kensington-tyverisikringen leveres ikke af Samsung.
•• Find venligst K ikonet på tv´ets bagside. Der er en Kensington-slot ved
siden af K ikonet.
Du kan låse produktet på følgende måde:
1. Fold Kensington-låsekablet rundt om en stor, stationær genstand, som f.eks. et bord eller en stol.
2. Før enden af kablet med låsen fastgjort gennem den ende af Kensington-låsekablet, der har en løkke.
3. Sæt låseenheden i Kensington-slotten på produktet 1.
4. Lås låsen.
–– Ovenstående er generelle instruktioner. Du kan finde nøjagtige instruktioner i den brugervejledning, der følger
med låseenheden.
–– Låsen sælges separat.
–– Kensington-slottens placering kan variere, afhængigt af tv-modellen.
Dansk - 58
1
13 Specifikationer og andre oplysninger
Specifikationer
Modelnavn
HG43EJ690U
HG49EJ690U
Skærmopløsning
3840 x 2160
3840 x 2160
43 tommer (108 cm)
49 tommer (123 cm)
20 W
20 W
20° / 60° / 90°
20° / 60° / 90°
Skærmstørrelse (diagonal)
Lydudgang
Drejesokkel (venstre/højre)
Mål (B x H x D)
Hovedenhed
Med sokkel
970,2 x 563,2 x 58,8 mm
1102,8 x 637,8 x 59,7 mm
970,2 x 618,1 x 226,5 mm
1102,8 x 691,8 x 226,5 mm
Vægt
Uden sokkel
Med sokkel
9,6 kg
13,2 kg
12,7 kg
16,4 kg
Modelnavn
HG55EJ690U
HG65EJ690U
Skærmopløsning
3840 x 2160
3840 x 2160
55 tommer (138 cm)
65 tommer (163 cm)
20 W
20 W
20° / 60° / 90°
20° / 60° / 90°
Skærmstørrelse (diagonal)
Lydudgang
Drejesokkel (venstre/højre)
Mål (B x H x D)
Hovedenhed
Med sokkel
Vægt
Uden sokkel
Med sokkel
1238,6 x 714,2 x 59,2 mm
1457,5 x 837,3 x 59,7 mm
1238,6 x 768,4 x 226,5 mm
1457,5 x 908,7 x 355,1 mm
17,3 kg
25,0 kg
20,5 kg
30,2 kg
Modelnavn
HG75EJ690U
Skærmopløsning
3840 x 2160
Skærmstørrelse (diagonal)
75 tommer (189 cm)
Lydudgang
20 W
Drejesokkel (venstre/højre)
0°
Mål (B x H x D)
Hovedenhed
Med sokkel
1684,6 x 966,4 x 60,6 mm
1684,6 x 1056,5 x 356,1 mm
Vægt
Uden sokkel
Med sokkel
37,0 kg
37,5 kg
Dansk - 59
Miljømæssige betragtninger
Driftstemperatur
Driftsfugtighed
Opbevaringstemperatur
Opbevaringsfugtighed
10°C til 40°C (50°F til 104°F)
10% til 80%, ikke-kondenserende
-20℃ til 45℃ (-4°F til 113°F)
5 % til 95 %, ikke-kondenserende
Bemærkninger
•• Designet og specifikationerne kan ændres uden varsel.
•• For information om strømforsyningen og mere information om energiforbrug henvises der til klassifikationen på
det mærkat, der er påklæbet produktet.
•• Du kan se klassificeringsmærkaten på bagsiden af tv'et (på nogle modeller kan du se klassificeringsmærkaten inde
i dækselterminalen).
•• Typisk strømforbrug målt i overensstemmelse med IEC 62087.
Nedsættelse af strømforbruget
Når du slukker for tv'et, går det i standbytilstand. I standbytilstand fortsætter det med en bruge en lille smule energi.
For at mindske strømforbruget skal du fjerne strømkablet fra stikkontakten, når du ikke bruger tv'et i en længere
periode.
Dansk - 60
Understøttede opløsninger for UHD-indgangssignaler
•• Opløsning: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p
–– En HDMI-forbindelse med HDMI UHD Color indstillet til Fra understøtter op til UHD 50P/60P
4:2:0-indgangssignaler, mens en HDMI-forbindelse med HDMI UHD Color indstillet til Til understøtter op til
UHD 50P/60P 4:4:4- og 4:2:2-indgangssignaler.
–– MENU > Generelt > Ekstern enhedsstyring > HDMI UHD Color
Hvis HDMI UHD Color er indstillet til Fra
Billedhastighed (fps)
RGB
YCbCr 4:4:4
YCbCr 4:2:2
YCbCr 4:2:0
24 / 25 / 30
O
O
O
-
50 / 60
-
-
-
O
Hvis HDMI UHD Color er indstillet til Til
Billedhastighed (fps)
RGB
YCbCr 4:4:4
YCbCr 4:2:2
YCbCr 4:2:0
24 / 25 / 30
O
O
O
-
50 / 60
O
O
O
O
Skærmopløsning
Når du bruger dit tv som computerskærm, kan du også vælge en af standardopløsningerne fra kolonnen Opløsning
Tv'et justeres automatisk til den opløsning, du vælger.
Tilstand
Klokfrekvens
(MHz)
Polaritet
(horisontal/
vertikal)
70,087
28,322
-/+
66,667
74,551
75,062
30,240
57,284
100,000
-/-/-/-
59,940
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,004
70,069
75,029
75,000
60,000
59,810
60,020
75,025
59,790
59,887
60,000
59,954
60,000
59,885
25,175
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
108,000
74,250
83,500
108,000
135,000
85,500
106,500
108,000
146,250
148,500
193,250
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
-/+
+/+
+/+
+/+
-/+
+/+
-/+
+/+
-/+
Horisontal
frekvens (kHz)
Vertikal frekvens
(Hz)
70 Hz
31,469
67 Hz
75 Hz
75 Hz
35,000
49,726
68,681
60 Hz
72 Hz
75 Hz
60 Hz
72 Hz
75 Hz
60 Hz
70 Hz
75 Hz
75 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
75 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
31,469
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,363
56,476
60,023
67,500
45,000
49,702
63,981
79,976
47,712
55,935
60,000
65,290
67,500
74,556
Opløsning
Visningsformat
IBM
720 x 400
MAC
640 x 480
832 x 624
1152 x 870
VESA DMT
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 1024
1280 x 1024
1366 x 768
1440 x 900
1600 x 900RB
1680 x 1050
1920 x 1080
1920 x 1200
Dansk - 61
Tilstand
Opløsning
Visningsformat
Horisontal
frekvens (kHz)
Vertikal frekvens
(Hz)
Klokfrekvens
(MHz)
Polaritet
(horisontal/
vertikal)
CEA-861
720(1440) x 576i
720(1440) x 480i
720 x 576
720 x 480
1280 x 720
1280 x 720
1920 x 1080i
1920 x 1080i
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
4096 x 2160
4096 x 2160
4096 x 2160
4096 x 2160
4096 x 2160
50 Hz
60 Hz
50 Hz
60 Hz
50 Hz
60 Hz
50 Hz
60 Hz
24 Hz
25 Hz
30 Hz
50 Hz
60 Hz
24 Hz
25 Hz
30 Hz
50 Hz
60 Hz
24 Hz
25 Hz
30 Hz
50 Hz
60 Hz
15,625
15,734
31,250
31,469
37,500
45,000
28,125
33,750
27,000
28,125
33,750
56,250
67,500
54,000
56,250
67,500
112,500
135,000
54,000
56,250
67,500
112,500
135,000
50,000
59,940
50,000
59,940
50,000
60,000
50,000
60,000
24,000
25,000
30,000
50,000
60,000
24,000
25,000
30,000
50,000
60,000
24,000
25,000
30,000
50,000
60,000
27,000
27,000
27,000
27,000
74,250
74,250
74,250
74,250
74,250
74,250
74,250
148,500
148,500
297,000
297,000
297,000
594,000
594,000
297,000
297,000
297,000
594,000
594,000
-/-/-/-/+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
HDMI
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
4096 x 2160
30 Hz
25 Hz
24 Hz
24 Hz
67,500
56,250
54,000
54,000
30,000
25,000
24,000
24,000
297,000
297,000
297,000
297,000
+/+
+/+
+/+
+/+
•• Tilstanden Interlace understøttes ikke.
•• Apparatet fungerer muligvis forkert, hvis du vælger et ikke-standardiseret videoformat.
•• Tilstandene Separat og Komposit understøttes ikke. SOG (Sync On Green) understøttes ikke.
Dansk - 62
Størrelse
Set forfra, set fra siden
Det viste billede kan variere fra dit tv afhængig af modellen.
•• 43˝
(Enhed: mm)
58,8
970,2
943,2
531,4
563,2 618,1
226,5
556,5
•• 49˝
(Enhed: mm)
59,7
1102,8
1075,8
606,0
637,8 691,8
226,5
556,5
Dansk - 63
•• 55˝
(Enhed: mm)
59,2
1238,6
1211,6
682,4
714,2 768,4
226,5
556,5
•• 65˝
(Enhed: mm)
59,7
1457,5
1430,5
805,5
837,3 908,7
355,1
676,3
•• 75˝
(Enhed: mm)
60,6
1684,6
1652,2
930,3
966,4 1056,5
356,1
1256,7
Dansk - 64
Detaljer vedr. stikpanelet/se fra bagsiden
De præcise mål kan ses på Displaysolutions.samsung.com.
Detaljer vedr. soklen
Det viste billede kan variere fra dit tv afhængig af modellen.
•• 43˝
(Enhed: mm)
70,0
135,0
R9,5
R3,75
152,0
556,5
199,1
226,5
•• 49˝-55˝
(Enhed: mm)
70,0
135,0
R9,5
R3,75
152,0
556,5
218,4
226,5
Dansk - 65
•• 65˝
(Enhed: mm)
70,0
135,0
R9,5
R3,75
152,0
676,3
240,9
355,1
•• 75˝
(Enhed: mm)
53,8
356,1
214,5
•• BEMÆRK: Der er ikke nødvendigt at skalere tegningerne. Visse dimensioner kan ændres uden forudgående varsel.
Se dimensionerne, før du installerer tv'et. Forbehold for typografiske fejl og trykfel.
Dansk - 66
Licenser
Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby
Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of
Dolby Laboratories.
DETTE PRODUKT SÆLGES MED EN BEGRÆNSET LICENS OG ER
KUN GODKENDT TIL BRUG I FORBINDELSE MED HEVC-INDHOLD,
DER OPFYLDER HVER AF DE FØLGENDE TRE
KVALIFIKATIONER: (1) HEVC-INDHOLD KUN TIL PERSONLIGT
BRUG; (2) HEVC-INDHOLD, DER IKKE TILBYDES TIL SALG OG (3)
HEVC-INDHOLD, DER ER OPRETTET AF EJEREN AF PRODUKTET.
DETTE PRODUKT MÅ IKKE BRUGES I FORBINDELSE MED HEVCKODET INDHOLD, DER ER OPRETTET AF EN TREDJEPART, SOM
BRUGEREN HAR BESTILT ELLER KØBT FRA EN TREDJEPART,
MEDMINDRE BRUGEREN SÆRSKILT HAR FÅET TILDELT
RETTIGHEDER TIL AT BRUGE PRODUKTET MED SÅDAN INDHOLD
AF EN LICENSERET FORHANDLER AF PRODUKTET.
DIN BRUG AF DETTE PRODUKT I FORBINDELSE MED HEVCKODET INDHOLD ER ENSBETYDENDE MED, AT DU ACCEPTERER
DEN BEGRÆNSEDE GODKENDELSE TIL BRUG SOM ANGIVET
HEROVER.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface,
and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of
HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
Open Source License Notice
Open Source used in this product can be found on the following webpage. (http://opensource.samsung.com)
Open Source License Notice is written only English.
Dansk - 67
Kontakt SAMSUNG
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til Samsungs produkter, bedes du kontakte Samsung kundeservice.
Land
Kundeservice
Website
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Dealers] 0810-112233
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
ALBANIA
045 620 202
www.samsung.com/al/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
CZECH
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
DENMARK
707 019 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
06196 77 555 77
www.samsung.com/de/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com/gr/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
NORWAY
21629099
www.samsung.com/no/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
* (opłata według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL
808 207 267
www.samsung.com/pt/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
SPAIN
0034902172678
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 786
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com/tr/support
© 2018 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.
EJ690U_EU-02
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising