Samsung | HG49EJ690UB | User guide | Samsung HG49EJ690UB Brugervejledning

Samsung HG49EJ690UB Brugervejledning
INSTALLASJONSVEILEDNING
HG43EJ690U HG49EJ690U HG55EJ690U
HG65EJ690U HG75EJ690U
Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet.
For å motta en mer fullstendig service bør du registrere produktet på www.samsung.com
Modell
Serienr.
Før du leser denne installasjonsveiledningen
Denne TV B2B-modellen (Business to Business) er utformet for hoteller eller andre innlosjeringsbedrifter, støtter en
rekke spesialfunksjoner og lar deg begrense enkelte brukerkontroller (for gjester).
Figurer og illustrasjoner i denne installasjonsveiledningen er bare til referanse og kan være forskjellig fra
produktets faktisk utseende. Produktdesign og -spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.
Funksjonsmoduser
Denne TV-en har to modi: Interactive og Standalone modus.
•• Interactive-modus: I denne modusen kommuniserer TV-en med, og er fullstendig eller delvis kontrollert av, en
tilkoblet Set-Back-boks (SBB) eller digitalboks (STB) levert av en leverandør av hotell-SI (systemintegrering). Når
TV-en kobles til første gang, sender den en kommando som forsøker å identifisere SBB/STB som er tilkoblet. Hvis
TV-en identifiserer SBB eller STB og SBB eller STB identifiserer TV-en, gir TV-en full kontroll til SBB eller STB.
•• Standalone-modus: I denne modusen fungerer TV-en alene uten en ekstern SBB eller STB.
TV-en har en Hotel Option som enkelt lar deg stille inn de forskjellige innlosjeringsfunksjonene. Se side 31.
Med denne meny kan du også aktivere eller deaktivere enkelte TV- og innlosjeringsfunksjoner slik at du kan opprette
den optimale innlosjeringskonfigurasjonen.
Stillbildevarsel
Unngå å vise stillbilder (som jpeg-bildefiler) eller stillbildeelementer (som TV-kanallogo, panorama eller
4:3-bildeformat, aksje- eller nyhetslinjer eller -felter) på skjermen. Visning av stillbilder kan føre til ujevn skjermslitasje,
noe som kan påvirke bildekvaliteten. For å redusere risikoen for denne effekten dette bør du følge anbefalingene
nedenfor:
•• Unngå å vise samme TV-kanal over lengre perioder.
•• Prøv alltid å vise et fullskjermbilde.
•• Reduser lysstyrke og kontrast for å unngå at det vises etterbilder.
•• Bruk alle TV-funksjoner som er utviklet for å redusere bilderetensjon og skjerminnbrenning.
Norsk - 2
Advarsel! Viktige sikkerhetsinstruksjoner
Les sikkerhetsinstruksjonene før du bruker TV-en.
FORSIKTIG
Klasse II-produkt: Dette symbolet indikerer at
det ikke krever jording.
FARE FOR ELEKTRISK STØT. MÅ IKKE ÅPNES.
FORSIKTIG: FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK
STØT MÅ DU IKKE FJERNE DEKSELET (ELLER BAKSIDEN).
INGEN AV DELENE INNI KAN SKIFTES UT AV BRUKEREN. LA
KVALIFISERTE PERSONER HÅNDTERE ALL SERVICE.
Vekselspenning: Nominell spenning som er
markert med dette symbolet er vekselspenning.
Dette symbolet angir at det er høyspenning på
innsiden. Det er farlig å komme i kontakt med
interne deler av dette produktet.
Likestrømsspenning: Nominell spenning
som er markert med dette symbolet er
Likestrømsspenning.
Dette symbolet angir at det følger med viktig
dokumentasjon vedrørende bruk og vedlikehold
i dette produktet.
Advarsel. Se brukerhåndboken: Dette
symbolet instruerer brukeren til å se i
installasjonsveiledningen for ytterligere
sikkerhetsrelatert informasjon.
•• Sporene og åpningene i kabinettet og på baksiden eller nederst gir nødvendig ventilasjon. For å sikre at apparatet
fungerer som det skal og for å beskytte det fra overoppheting må disse sporene og åpningene aldri blokkeres eller
tildekkes.
–– Ikke plasser dette apparatet i et lukket område, som en bokhylle eller innebygd kabinett, med mindre det er
tilstrekkelig ventilasjon.
–– Ikke plasser dette apparatet i nærheten av eller over en radiator eller varmeovn. Det må heller ikke eksponeres
for direkte sollys.
–– Ikke plasser beholdere (vaser e.l.) med vann på dette apparatet, da det vil kunne føre til brann eller elektrisk
støt.
•• Ikke utsett dette apparatet for regn eller plasser det i nærheten av vann (nær badekar, vaskeservanter,
kjøkkenvasker eller vaskebaljer, i en våt kjeller eller i nærheten av et svømmebasseng osv.). Hvis dette apparatet
blir vått, må du øyeblikkelig trekke ut støpselet og kontakte en autorisert forhandler.
•• Dette apparatet bruker batterier. Det kan hende at det finnes lokale miljøbestemmelser som krever at du kasserer
disse batteriene på en egnet måte. Kontakt de lokale myndighetene for informasjon om kassering og resirkulering.
•• Ikke overbelast vegguttak, skjøteledninger eller adaptere utover deres kapasitet, da dette kan føre til brann eller
elektrisk støt.
•• Ledninger fra strømuttak skal plasseres slik at det ikke er sannsynlig at man går på dem eller at de blir klemt
sammen av gjenstander som plasseres oppå dem. Vær spesielt nøye med ledningene ved støpselenden, ved
vegguttak og ved punkter der de går ut fra apparatet.
•• For å beskytte dette apparatet fra lynnedslag, eller når det ikke blir brukt over lengre perioder, kobler du det fra
vegguttaket og antenne- eller kabelsystemet. Dette vil hindre at det oppstår skader på apparatet som følge av
lynnedslag og overspenning i strømledningene.
Norsk - 3
•• Før du kobler vekselstrømledningen til adapteruttaket for likestrøm, må du kontrollere at spenningsbetegnelsen
på likestrømadapteren tilsvarer den lokale elektrisitetsforsyningen.
•• Før aldri noe av metall inn i de åpne delene av apparatet. Dette kan føre til fare for elektrisk støt.
•• For å unngå elektrisk støt må du aldri berøre innsiden av apparatet. Bare en kvalifisert tekniker må åpne dette
apparatet.
•• Sørg for at du setter strømledningen skikkelig inn. Når du tar ut en strømledning fra et vegguttak, må du alltid dra i
pluggen til ledningen. Aldri ta den ut ved å dra i selve ledningen. Ikke ta på strømledningen med våte hender.
•• Hvis dette apparatet ikke fungerer som det skal, spesielt dersom det kommer uvanlige lyder eller lukter fra det, må
du umiddelbart koble det fra og kontakte en autorisert forhandler eller et servicesenter.
•• Påse at du trekker støpselet ut av stikkontakten hvis TV-en ikke skal brukes på en stund eller hvis du skal være
borte fra boligen over lengre perioder (spesielt når barn, eldre eller funksjonshemmede personer skal være alene i
huset).
–– Akkumulert støv kan føre til elektrisk støt, elektrisk lekkasje eller brann ved at strømledningen lager gnister
eller varme eller ved å forårsake at isolasjonen svekkes.
•• Kontakt et autorisert Samsung-servicesenter hvis du har tenkt til å montere TV-en på steder med mye støv,
høye eller lave temperaturer, høyt fuktnivå, kjemiske stoffer, eller på steder der det skal brukes døgnet rundt, for
eksempel på en flyplass, jernbanestasjon eller lignende. Hvis ikke dette gjøres, kan det føre til alvorlig skade på
TV-en.
•• Bruk bare korrekt jordede støpsler og vegguttak.
–– Feil jording kan føre til elektrisk støt eller skade på utstyret. (Kun utstyr i klasse l.)
•• For å slå dette apparatet fullstendig av kobles det ut fra vegguttaket. For å påse at apparatet raskt kan frakobles
hvis nødvendig, skal du sikre at vegguttaket og stikkontakten er lett tilgjengelige.
•• Oppbevar tilbehøret (batterier osv.) på et sted som er utenfor barns rekkevidde.
•• Du må ikke slå på produktet eller miste det i bakken. Hvis produktet blir skadet, må du koble fra strømledningen og
kontakte et Samsung-servicesenter.
•• For å rengjøre apparatet kobler du strømledningen fra strømuttaket, og tørker av produktet med et tørt, mykt
tøystykke. Ikke bruk kjemikalier som voks, benzen, alkohol, tynnere, insektmidler, luftfrisker, smøremiddel eller
rengjøringsmidler. Disse kjemikaliene kan skade utseendet til TV-en og viske ut trykk på produktet.
•• Apparatet skal ikke utsettes for drypping eller spruting.
•• Ikke kast batteriene i åpen ild.
•• Ikke kortslutt, demonter eller overopphet batteriene.
•• Det finnes en eksplosjonsfare hvis du erstatter batteriene som brukes i fjernkontrollen, med feil type batterier. De
skal bare byttes ut med samme eller tilsvarende type.
•• ADVARSEL – FOR Å HINDRE SPREDNING AV ILD MÅ DU HOLDE STEARINLYS OG ANDRE
GJENSTANDER MED ÅPNE FLAMMER BORTE FRA DETTE PRODUKTET TIL ENHVER TID.
•• Vær forsiktig når du berører TV-en etter at det har stått på en stund. Noen deler kan være
berøringsvarme.
Norsk - 4
Innhold
Før du leser denne installasjonsveiledningen
-----------------------------------------------------------------------------
2
Advarsel! Viktige sikkerhetsinstruksjoner
-----------------------------------------------------------------------------
3
Montere den dreibare sokkelen (43–65 tommer)
-----------------------------------------------------------------------------
9
Montering av LED TV-stativet
----------------------------------------------------------------------------- 10
Montere veggfestesettet
----------------------------------------------------------------------------- 13
01
Hva er i esken?
02
TV-installasjon
03
04
Feste TV-en til veggen
----------------------------------------------------------------------------- 14
Spesifikasjoner for veggfestesett (VESA)
----------------------------------------------------------------------------- 15
Sikre egnet ventilasjon rundt TV-en
----------------------------------------------------------------------------- 16
Fjernkontrollen
Om knappene på fjernkontrollen
----------------------------------------------------------------------------- 17
Sette i batterier i fjernkontrollen
----------------------------------------------------------------------------- 18
Innledende oppsett
Bruke TV-kontroll
05
Tilkoblingspanelet
06
Tilkoblinger
07
----------------------------------------------------------------------------- 20
Koble til Internett-nettverket ditt
----------------------------------------------------------------------------- 23
Koble TV-en til en SBB eller STB
----------------------------------------------------------------------------- 25
Koble til baderomshøyttalerne
----------------------------------------------------------------------------- 26
Koble til RJP (Remote Jack Pack)
----------------------------------------------------------------------------- 27
Bruke et TV-visningskort ("CI- eller CI+-kort")
Koble til CI- eller CI+-kortet via
COMMON INTERFACE-sporet med CI-kortadapteren
----------------------------------------------------------------------------- 29
Koble til «CI- eller CI+-kortet» via sporet
COMMON INTERFACE
----------------------------------------------------------------------------- 30
Bruke CI- eller CI+-kortet
----------------------------------------------------------------------------- 30
Norsk - 5
08
Konfigurering av hotellalternativdata
Hotel Option-menyelementer
----------------------------------------------------------------------------- 32
Velkomstmelding
----------------------------------------------------------------------------- 42
Hotell-logo
----------------------------------------------------------------------------- 42
USB-kloning
----------------------------------------------------------------------------- 43
Innstillinger klonet i hotellmenyen
----------------------------------------------------------------------------- 45
Tilbakestille innstillinger automatisk
----------------------------------------------------------------------------- 48
Oppdatere programvaren på TV-en
----------------------------------------------------------------------------- 51
09
Bruke en Multi Code Remocon
10
Stille inn Soundbar
Samsung Soundbar (AirTrack) og hotell-TV-er 2018
11
----------------------------------------------------------------------------- 53
Redigere kanaler
Channel Bank Editor (bare Smoovie TV)
----------------------------------------------------------------------------- 54
Bruke Channel Editor
----------------------------------------------------------------------------- 55
12
Antityverilås fra Kensington
13
Spesifikasjoner og annen informasjon
Spesifikasjoner
----------------------------------------------------------------------------- 59
Miljøhensyn
----------------------------------------------------------------------------- 60
Redusert strømforbruk
----------------------------------------------------------------------------- 60
Støttede oppløsninger for UHD-inngangssignaler
----------------------------------------------------------------------------- 61
Skjermoppløsning
----------------------------------------------------------------------------- 61
Mål
----------------------------------------------------------------------------- 63
Lisenser
----------------------------------------------------------------------------- 67
Norsk - 6
01 Hva er i esken?
Kontroller at følgende deler følger med TV-en. Kontakt forhandleren hvis det mangler noen deler.
Fjernkontroll
Batterier (AAA x 2)
Strømledning
Datakabel (avhengig av
modellen)
(43″-65″)
(43″-65″)
Adapter for COMPONENT IN
/ AV IN
Garantikort /
hurtigoppsettveiledning /
sikkerhetsveiledning
CI kort-adapter
Adapter for veggfeste (x 4)
Hotellmonteringssett
(75″)
Kabelfører
•• Delenes farge og utforming kan variere, avhengig av modell.
•• Kabler som ikke medfølger, kan kjøpes separat.
•• Kontroller at det ikke ligger noe viktig bak eller i emballasjematerialet når du åpner esken.
Du kan bli belastet for et administrasjonsgebyr i følgende tilfeller:
(a) En tekniker blir kalt ut på din forespørsel, men det blir ikke funnet noen feil med produktet (dvs. der du ikke har
lest denne brukerveiledningen godt nok).
(b) Du leverer enheten til reparasjon, men det blir ikke funnet noen feil med produktet (dvs. der du ikke har lest
denne brukerveiledningen godt nok).
Du vil bli informert om administrasjonsgebyret før du får en tekniker på besøk.
Skjermen kan bli skadet av trykk som påføres direkte ved
feilhåndtering. Sørg for at du griper kanten på skjermen når du
løfter TV-en, som vist på figuren.
Norsk - 7
Ikke berør denne
skjermen!
Riktig avhending av dette produktet (elektronisk avfall & elektronisk utstyr)
(Gjelder i land med avfallssortering)
Dette merket på produktet, tilbehøret eller i dokumentasjonen indikerer at produktet og
det elektroniske tilbehøret (f.eks. lader, hodetelefon, USB-kabel) ikke skal kastes som vanlig
husholdingsavfall når det ikke lenger er i bruk. For å unngå skade på miljøet eller menneskers helse
som følge av ukontrollert avfallsdeponering må disse elementene skilles fra andre typer avfall og
resirkuleres på en ansvarlig måte som fremmer gjenbruk av materialressurser.
Husholdingsbrukere kontakter forhandleren der produktet ble kjøpt eller de lokale
renovasjonsmyndighetene for å få informasjon om miljømessig sikker resirkulering.
Firmabrukere kontakter leverandøren og kontrollerer betingelsene i kjøpskontrakten. Dette produktet
og dets elektriske tilbehør må ikke blandes med annet kommersielt avfall.
Riktig avhending av batteriene i dette produktet
(Gjelder i land med avfallssortering)
Dette merket på batteriet, veiledningen eller emballasjen indikerer at batteriene i dette produktet
ikke skal kastes som vanlig husholdningsavfall når de ikke lenger er i bruk. Der det er merket, angir
de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over
referansenivåene i EC-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan innholdet
skade miljøet eller menneskers helse.
For å beskytte naturressurser og fremme gjenbruk av materialer må du skille batterier fra andre typer
avfall og resirkulere dem gjennom det lokale gratissystemet for batteriretur.
For informasjon om Samsungs miljømessige forpliktelser og produktspesifikke regulerte forpliktelser, f.eks. REACH,
WEEE, batterier, se http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_
corner.html
Norsk - 8
02 TV-installasjon
Montere den dreibare sokkelen (43–65 tommer)
ADVARSEL: Hvis du setter opp TV-en slik at den kan dreie, må du feste den på en sikker måte til gulvet, et
bord, en kommodetopp osv., som beskrevet i installasjonsinstruksjonene.
LED TV-en har dreibare stativer. Du kan plassere disse stativene slik at TV-ene kan dreies 20 grader til venstre og
høyre, 60 grader til venstre og høyre eller 90 grader til venstre og høyre, ved å bruke BRAKETTHOLDEREN FOR
DREIEKOMPONENTEN.
•• Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på modellen HG75EJ690U.
* Produktet fraktes med stativens dreievinkel satt til 20°.
*20° dreining
Når du skal sette opp TV-en slik at den kan dreie 20° til venstre og høyre, må du sette inn spissen nederst på stativet
gjennom det buede hullet som er merket med 20°, i brakettholderen for dreiekomponenten. Deretter fester du
brakettholderen for dreiekomponenten til stativet med de tre medfølgende skruene, som vist nedenfor.
60° dreining
Når du skal sette opp TV-en slik at den kan dreie 60° til venstre og høyre, må du sette inn spissen nederst på stativet
gjennom det buede hullet som er merket med 60°, i brakettholderen for dreiekomponenten. Deretter fester du
brakettholderen for dreiekomponenten til stativet med de tre medfølgende skruene, som vist nedenfor.
90° dreining
Når du skal sette opp TV-en slik at den kan dreie 90° til venstre og høyre, må du ta av brakettholderen for
dreiekomponenten og deretter feste de tre medfølgende skruene i stativet, som vist nedenfor.
Norsk - 9
Montering av LED TV-stativet
Montere fot og komponenter (43–65 tommer)
Ved montering av stativet skal de medfølgende komponentene og delene brukes.
A
B
(43″-55″)
Fot
1
(65″)
Føringsstativ
x4
(M4 x L14)
2
BN96-32380B x 4 (M4 x L14)
D
BN96-36261A x 4 (M4 x L14)
Skruer
65″
43″-55″
C
x4
(M4 x L14)
3
x 4 (M4 x L14)
•• Plasser en myk duk på bordet for å beskytte TV-en, og plasser Trekk til de nederste skruene først og deretter de øverste
skruene.
deretter TV-en på duken så skjermen vender nedover.
•• Sett stativføringen i sporet på bunnen av TV-en.
•• Monteringen av skruene må følge rekkefølgen i
•• Skyv og monter den til enden av linjen i pilens retning.
brukerhåndboken.
Norsk - 10
4
MERK
•• Pass på å skille mellom forsiden og baksiden av de enkelte komponentene når du monterer dem.
•• Sørg for at minst to personer løfter og flytter TV-en.
Montere fot og komponenter (75 tommer)
A
B
x 4 (M4 x L14)
Fot
Skruer
1
2
3
x4
(M4 x L14)
MERK
•• Pass på å skille mellom forsiden og baksiden av de enkelte komponentene når du monterer dem.
•• Sørg for at minst to personer løfter og flytter TV-en.
Norsk - 11
Montere hotellmonteringssett (43–65 tommer)
A
B
Kort bolt x 2
C
Lang bolt x 2
A
D
Skive x 2
Mutter x 2
eller B
C
D
[[ Fest stativet til en flat
overflate, som toppen av en
kommode, et skrivebord eller et
underholdningssenter, som vist.
ADVARSEL: For å forhindre skader må du feste denne TV-en sikkert til gulvet, et bord en kommodetopp osv.
med hotellmonteringssettet, som beskrevet i disse instruksjonene.
Norsk - 12
Montere veggfestesettet
Du kan feste TV-en på veggen med et veggfestesett (selges separat).
Adapter for veggfeste
Veggbrakett
TV
C
Adapter for veggfeste
Veggbrakett
TV
C
•• Produktformen kan variere avhengig av modellen.
Med veggfestesettet (selges separat) kan du montere TV-en på veggen.
Du finner detaljert informasjon om montering av veggfestet i monteringsanvisningen for veggfestet. Kontakt en
tekniker for å få hjelp til montering av veggbraketten. Samsung Electronics er ikke ansvarlig for skader som måtte
oppstå på produktet, eller personskader, som følge av at du velger å installere TV-en selv.
Norsk - 13
Feste TV-en til veggen
Forsiktig: Hvis du drar i, dytter på eller klatrer på TV-en, kan den falle ned. Pass spesielt på at ikke barn
henger på eller destabiliserer TV-en. Dette kan føre til at TV-en tipper og forårsaker alvorlige personskader,
eller det kan føre til dødsfall. Følg alle sikkerhetsforanstaltninger i det medfølgende sikkerhetsarket til TVen. For økt stabilitet og sikkerhet kan du kjøpe og montere antifallenheten.
Slik hindrer du TV-en i å falle
•• TV-holdersett selges separat. Ta kontakt med Samsungs kundetjeneste for å kjøpe et TV-holdersett.
1. Sett skruene i veggbrakettene og fest dem ordentlig til veggen. Kontroller at skruene er festet ordentlig i veggen.
–– Vi anbefaler at du fester skruene i en stend.
2. Sett skruene inn i veggbrakettene og fest skruene ordentlig til de øverste VESA-skruehullene på baksiden av TVen.
3. Fest brakettene på TV-en og brakettene på veggen med en sterk streng eller kabel, og knytt deretter strengen/
kabelen godt til brakettene.
–– Kontroller at alle tilkoblinger er skikkelig sikret. Kontroller tilkoblingene periodevis for tegn på slitasje eller feil.
Hvis du er i tvil om sikkerheten til tilkoblingene dine, må du kontakte en profesjonell montør.
–– Monter TV-en nær veggen, slik at den ikke faller.
–– Koble strengen/kabelen slik at brakettene som er festet til veggen, er i samme høyde eller lavere enn brakettene
som er festet på TV-en. Fjern strengen/kabelen før du flytter TV-en.
Norsk - 14
Spesifikasjoner for veggfestesett (VESA)
Monter veggfestet på en solid vegg vinkelrett med gulvet. Hvis du fester veggfestet til annet byggmateriell enn
gipsvegger, må du ta kontakt med nærmeste forhandler. Hvis den monteres på et tak eller en skjev vegg, kan TV-en
falle og føre til alvorlige personskader.
•• Veggfestesettet medfølger ikke, men selges separat.
•• MERK
–– Standard dimensjoner for veggfestesett vises i tabellen nedenfor.
–– Samsungs veggfestesett inneholder en detaljert installasjonsveiledning. Alle deler som behøves for
montering, medfølger.
–– Ikke bruk skruer som ikke samsvarer med VESA-standarden for skruespesifikasjoner.
–– Ikke bruk skruer som er lengre enn standarddimensjonen eller ikke samsvarer med VESA-standarden for
skruespesifikasjoner. Skruer som er for lange kan føre til skader på innsiden av TV-en.
–– For veggfester som ikke samsvarer med VESA-standarden for skruespesifikasjoner kan lengden på skruene
variere avhengig av spesifikasjonene for veggfestet.
–– Ikke fest skruene for stramt. Dette kan skade produktet eller føre til at produktet faller, og føre til personskade.
Samsung er ikke ansvarlig for denne typen ulykker.
–– Samsung er ikke ansvarlig for produktskader eller personskader som oppstår som en følge av bruk av et ikkeVESA- eller ikkespesifisert-veggfeste eller at forbrukeren ikke følger instruksjonene for produktinstallasjon.
–– Ikke monter TV-en i mer enn 15 graders helling.
–– Vær alltid to personer når TV-en skal monteres på en vegg.
TV-størrelse i
tommer
VESA
skruehullspesifikasjoner
(A * B) i millimeter
43-55
200 x 200
65-75
400 x 400
C (mm)
Standardskrue
Antall
43-45
M8
4
Ikke monter veggfestesettet mens TV-en er slått på. Dette kan føre til personskade fra elektrisk støt.
Norsk - 15
Sikre egnet ventilasjon rundt TV-en
Når du installerer TV-en, må du opprettholde en avstand på minst 10 cm (4 tommer) mellom TV-en og andre
gjenstander (vegger, skap osv.) for å sikre skikkelig ventilasjon. Dersom ventilasjonen ikke er tilstrekkelig, kan det føre
til brann eller problemer med produktet som oppstår på grunn av en økning i den interne temperaturen.
Når du installerer TV-en med et stativ eller et veggfeste, anbefaler vi på det sterkeste at du bare bruker deler som
leveres av Samsung Electronics. Å bruke deler fra andre produsenter, kan føre til problemer med produktet eller
personskader på grunn av at produktet faller.
Installasjon med et stativ
Installasjon med et veggfeste
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Norsk - 16
03 Fjernkontrollen
Om knappene på fjernkontrollen
•• Bildene, knappene og funksjonene til fjernkontrollen kan variere fra modell til modell.
•• Denne fjernkontrollen har blindeskriftpunkter på av/på-, kanal-, volum og Velg-knappene og kan brukes av
synshemmede.
Viser og velger tilgjengelige
videokilder.
Slår TV-en på og av.
Gir direkte tilgang til kanalene.
Alternativt velger du Tekst-TVmodus, Full > Dobbel > Blandet > Av.
Viser den elektroniske
programguiden (EPG).
Slår lyden på/av.
Justerer volumet.
Endrer gjeldende kanal.
Starter Hjemmemeny.
Åpner Kanalliste.
Vise hovedmenyen på skjermen.
Åpner APPS.
Velg ofte brukte funksjoner raskt.
(Ikke tilgjengelig)
E (Velg)
Trykk på demme knappen for å velge
eller kjøre et markert element.
Trykk for å vise informasjon på TVskjermen.
Flytter markøren, velger
menyelementer på skjermen og
endrer verdiene på TV-ens menyer.
Går tilbake til forrige meny eller
kanal.
Lukker menyen.
ALARM
Angi timen du vil at TV-en skal slå
seg på.
Bruk disse knappene i henhold til
anvisningene på TV-skjermen.
X
Slår 3D-bildet på eller av. (Ikke
tilgjengelig)
Bruk disse knappene sammen med
spesifikke funksjoner. Bruk disse
knappene i henhold til anvisningene
på TV-skjermen.
SUBT.
Når du trykker på knappen, vises
Tilgjengelighetssnarveier-menyen.
Norsk - 17
Sette i batterier i fjernkontrollen
Sett batteripolene riktig i forhold til symbolene i batterirommet.
•• Bruk fjernkontrollen innenfor en avstand på 7 meter fra TV-en.
•• Skarpt lys kan påvirke fjernkontrollens ytelse. Unngå å bruke den nær kraftige fluoriserende lys eller neonskilt.
•• Fargen og utformingen av fjernkontrollen kan variere avhengig av modell.
Norsk - 18
04 Innledende oppsett
Når du slår på TV-en for første gang, starter den øyeblikkelig Første oppsett. Følg instruksjonene som vises på
skjermen, og konfigurer TV-ens grunnleggende innstillinger så de passer til visningsmiljøet ditt.
Hvis du allerede har fullført det innledende oppsettet, kan du kjøre det på nytt via følgende meny.
•• Hotel Option (MUTE > 1 > 1 > 9 > VelgE) > System > TV Reset
Hvis du velger TV Reset, tilbakestille TV-en alle verdiene til fabrikkinnstillinger. Når TV-en slås av, kan du trykke på
POWER-knappen på fjernkontrollen for å slå den på igjen. TV-en starter det innledende oppsettet.
•• Bildet på TV-en din kan se annerledes ut enn bildet ovenfor, avhengig av modell og geografisk område.
Next
Region Settings
1
Velg regionale innstillinger
•• Før du velger region må du se i landslisteinformasjonen på høyre side.
•• Hvis du velger feil region, må du utføre TV Reset igjen når det innledende
oppsettet er ferdig.
•• Hvis regionen endres, slås TV-en automatisk av og på.
Country List
Change the region settings if you are located in North America, Latin
America, or Europe. Your TV might not function if the region settings are not
correctly configured. When the region settings are changed, your TV will
automatically restart to apply them.
Next
Welcome to Samsung TV!
Select your language to start the on screen setup.
2
Bienvenue!
Velge språk
Du kan endre menyspråket.
Use the Up and Down buttons to change the
Welcome!
language.
Bienvenido!
Next
TV installation Type
Select your TV installation type.
3
TV Basic Setup
Start basic setup to use your TV.
Cloning Mode
Factory Menu
1
2
Next
3
Konfigurere grunnleggende innstillinger for å bruke TV-en
•• Land: Du kan velge landet du er i.
•• Bildemodus: Du kan velge den bildemodusen som gir deg den beste
seeropplevelsen.
Configure your TV
Set the basic options to use your TV.
4
Country
Others
Picture Mode
Select the country that you are currently in.
Standard
Previous
2
Velge TV-installasjonstype
•• Grunnleggende TV-oppsett: Velg for å gå til neste trinn og konfigurere
grunnleggende alternativer for bruk av TV-en.
•• Klonemodus: Kopier systeminnstillingene fra USB-enheten eller serveren til
TV-en.
•• Fabrikkmeny: Avslutt det innledende oppsettet og gå direkte til menyen Hotel
Option.
Next
3
Terr./Cable Signal Detected
Velge kringkastingssignal
•• Du kan velge antennen du vil bruke til å ta inn kanaler.
Select each item and choose the correct setting. Then select Next to search for channels.
Select the connected aerial that you want to use to get channels
5
Aerial
Terrestrial
Channel Type
Digital & Analogue
Next
Previous
2
3
Scan Channels
Scanning for channels...
6
Digital
- TV
- Radio
- Data/Other
Analogue
Next
Skanne kanaler
•• Når kanalskanningen er fullført, velger du Neste eller trykker på høyre
retningsknapp på fjernkontrollen.
•• Hvis RF-kabelen ikke er tilkoblet, blir dette trinnet hoppet over.
Stop
Norsk - 19
Previous
2
Next
3
Clock Settings
7
Set the correct time by applying daylight saving time (if
required) and setting your local time zone.
Clock Mode
Auto
Date
--/--/----
Time
--:-- --
Time Zone
DST
Auto
Off
Current Time
--:-- --
Stille inn gjeldende klokkeslett
•• Hvis TV-en skal ta inn digitale kringkastingskanaler, og disse kanalene overfører
dato og tid, setter du Klokkemodus på Auto. TV-en stiller inn dato og klokkeslett
automatisk.
•• Hvis TV-en ikke skal ta inn digitale kringkastingskanaler, setter du Klokkemodus
på Manuell, for så å angi dato og tid på TV-en manuelt.
•• Angi DST (sommertid) til På eller Av for å bruke på TV-en.
•• Velg tidssone.
Setup Complete!
Your TV is now ready to use.
8
Oppsett fullført
Velg Utført-knappen for å fullføre det innledende oppsettet. Hotel Option-menyen
vises. Trykk på POWER-knappen for å avslutte.
Done
Bruke TV-kontroll
Du kan slå på TV-en med knappen TV-kontroll på nederst på TV-en, og deretter bruke Kontrollmeny. Kontrollmeny
vises når du trykker på TV-kontroll mens TV-en er på. Du finner mer informasjon om bruken i figuren nedenfor.
•• Skjermbildet kan dimmes hvis beskyttelsesfilmen på SAMSUNG-logoen eller nederst på TV-en ikke er tatt av. Fjern
beskyttelsesfilmen.
Kontrollmeny
: Slå av
: Volum opp
: Kanal opp
: Volum ned
: Kanal ned
: Kilde
TV-kontroll / sensor for fjernkontroll
Trykk: Flytt
Trykk og hold: Velg
TV-kontroll er plassert på bunnen av TV-en.
Norsk - 20
05 Tilkoblingspanelet
BAKSIDEN AV TV
➀
➆
➁
➇
➈
➉
➂
➃
➄
AV IN
COMPONENT IN
➅
•• Når du kobler en ekstern enhet til TV-en, må du påse at strømmen på TV-en og enheten er slått av.
•• Når du kobler til en ekstern enhet, må du pare fargene fra tilkoblingsterminalen til kabelen.
① USB (5V 0.5A), USB (HDD 5V 1A)
–– Kontakt for programvareoppgradering og Media Play, osv.
–– Servicetilkobling
② DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Kobler til en digital lydkomponent.
③ HDMI IN 1, 2, 3 (ARC)
Kobler til HDMI-kontakten til en enhet med en HDMI-utgang.
–– Ingen separat lydtilkobling er nødvendig for HDMI-HDMI-tilkoblinger. HDMI-tilkoblinger inneholder både lyd
og video.
–– Det anbefales å bruke den eksterne enheten versjon HDMI 1.3 eller 1.4 med dette TV-apparatet. Vennligst
kontakt Samsungs kundestøttesenter hvis du støter på kompatibilitetsproblemer med enheten versjon HDMI
1.2, for eksempel manglende lyd eller unormal skjerm osv.
Norsk - 21
④ LAN
Koble til et kablet LAN med en CAT 7-kabel.
⑤ COMPONENT IN / AV IN
–– Brukes til å koble til komponentvideo-/lydenheter, for eksempel DVD-spillere, og AV-enheter (sammensatte
enheter), for eksempel videokassettopptakere.
–– Koble lydkabler til L-AUDIO-R på TV-en (med AV IN / Component IN-adapter) og de andre endene til de
tilsvarende lydutgangskontaktene på A/V- eller komponentenheter.
–– COMPONENT IN-kontakten blir også brukt som VIDEO-kontakt.
–– Kople komponentvideokablene (medfølger ikke) til komponentkontaktene (PR, PB, Y) på TV-en (med AV IN
/ Component IN-adapter) og de andre endene til de tilsvarende lydutgangskontaktene på en DVD-spiller.
Samsvar fargen på kontaktene og kablene.
–– Hvis du ønsker å koble til både en digitalboks og en DVD-spiller, må du koble digitalboksen til DVD-spilleren,
og deretter koble DVD-spilleren til komponentkontaktene (PR, PB, Y) på TV-en (med AV IN / Component INadapter).
–– PR-, PB- og Y-kontaktene på komponentenhetene (DVD) er noen gang merket Y, B-Y og R-Y eller Y, Cb og Cr.
–– For AV-enheter kobler du RCA-lydkabler (medfølger ikke) til L-AUDIO-R på TV-apparatet (AV IN / Component
IN-adapter) og de andre endene til de tilsvarende lydutgangskontaktene på en ekstern enhet.
–– Når du kobler til en komposittenhet (AV) i AV IN [Y/Video], kobler du til videokabelen (gul) i AV IN [Y/VIDEO]kontakten (grønn/gul).
⑥ ANT IN (SATELLITE), (AIR/CABLE)
–– For å vise TV-kanaler riktig må TV-en motta signaler fra en av de følgende kildene:
–– En utendørs antenne / et kabel-TV-system / en satellittmottaker
⑦ DATA
–– Brukes til å støtte datakommunikasjon mellom TV-en og SBB eller STB.
–– Kobles til ved hjelp av RJ-12 TV-plugger.
⑧ RJP
Koble denne kontakten til kontakten på valgfri RJP (Remote Jack Pack). Det gjør det mulig å koble til eksterne
enheter (videokamera, PC, DVD-spiller osv.).
⑨ VARIABLE AUDIO OUT
Brukes for lydutgangen til baderomshøyttaleren. Koble til veggboksen for baderom og den variable porten (RCA).
⑩ VOL-CTRL
Brukes til å kontrollere volumet på baderomshøyttaleren. Koble til veggboksen for baderom og VOL-CTRLporten.
Norsk - 22
06 Tilkoblinger
Koble til Internett-nettverket ditt
Du kan konfigurere TV-en slik at den har tilgang til SMART TV-programmer gjennom ditt lokalnettverk (LAN) med en
kablet eller trådløs tilkobling.
•• Når du har fysisk koblet TV-en til nettverket, må du konfigurere nettverkstilkobling for å fullføre prosessen. Du kan
konfigurere tilkoblingen gjennom TV-menyen etter den innledende oppsettsprosessen.
Opprette en trådløs Internett-tilkobling
Koble TV-en til Internett ved hjelp av en standard trådløs ruter eller et modem
Trådløs IP-ruter eller modem
med DHCP-server
LAN-porten på veggen
LAN-kabel (følger ikke med)
•• Denne SmartTV-en støtter kommunikasjonsprotokollene IEEE 802.11a/b/g og n. Samsung anbefaler bruk av
IEEE 802.11n. Hvis denne ikke brukes, kan det hende at videoen ikke vil spilles av jevnt ved avspilling over en
nettverksforbindelse.
•• For å bruke et trådløst nettverk må TV-en være koblet til en trådløs ruter eller et trådløst modem. Hvis den trådløse
ruteren støtter DHCP, kan TV-en bruke en DHCP-adresse eller en statisk IP-adresse til å koble seg til det trådløse
nettverket.
•• Velg en kanal for den trådløse ruteren som ikke brukes for øyeblikket. Hvis kanalen som er angitt for den trådløse
ruteren, for øyeblikket brukes av en annen enhet, fører dette vanligvis til interferens og/eller kommunikasjonsfeil.
•• De fleste trådløse nettverk har et valgfritt sikkerhetssystem. For å aktivere et sikkerhetssystem i et trådløst
nettverk må du opprette en sikkerhetsnøkkel som består av tegn og tall. Angi deretter nøkkelen i ruteren via
menyen. Du må angi denne sikkerhetsnøkkelen i alle enheter du vil koble til det trådløse nettverket.
Norsk - 23
Sikkerhetsprotokoller for nettverk
TV-en støtter bare følgende trådløse nettverkssikkerhetsprotokoller:
•• Godkjenningsmoduser: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
•• Krypteringstyper: WEP, TKIP, AES
I samsvar med de nyeste spesifikasjonene for Wi-Fi-sertifisering støtter ikke Samsung-TV-er WEP- eller TKIPsikkerhetskryptering i nettverk som kjører i 802.11n-modus.
Hvis den trådløse ruteren støtter WPS (Wi-Fi Protected Setup), kan du koble TV-en til nettverket ved hjelp av PBC (Push
Button Configuration) eller en PIN-kode (personlig identifikasjonsnummer). WPS konfigurerer automatisk SSID- og
WPA-nøkkelinnstillinger.
Smart TV-en kan ikke kobles til ikke-sertifiserte trådløse rutere.
Opprette en kablet Internett-tilkobling
Det er tre hovedmåter å koble TV-en til nettverket på ved hjelp av kabel, avhengig av nettverksoppsettet ditt. De
illustreres nedenfor:
Eksternt modem
(ADSL/VDSL/Kabel-TV)
Modemporten på veggen
Modemkabel (følger ikke med)
Modemporten på veggen
LAN-kabel (følger ikke med)
Eksternt modem
(ADSL/VDSL/Kabel-TV)
Modemkabel
(Medfølger ikke)
TV-ens bakpanel
IP-ruter med DHCPserver
LAN-kabel
(Medfølger ikke)
TV-ens bakpanel
LAN-kabel
(Medfølger ikke)
LAN-porten på veggen
TV-ens bakpanel
LAN-kabel (følger ikke med)
•• TV-en støtter ikke nettverkshastigheter som er mindre enn eller tilsvarer 10 Mbps.
•• Bruk Cat 7-kabel for tilkoblingen.
Norsk - 24
Koble TV-en til en SBB eller STB
TV-ens bakpanel
STB (SBB)
ETH MODEM
Datakabel
Koble DATA-kontakten på TV-en til ETH MODEM-kontakten til STB (SBB) med datakabelen.
•• ETH MODEM-kontaktnavnet som du kobler til datakabelen, kan avvike avhengig av SBB- eller STB-type.
•• Fjernkontrollenes IR-signal må overholde følgende spesifikasjoner for å bruke IR passeringsfunksjon.
Spesifikasjon for IR-signalmottaker
–– Båndpassfilter senterfrekvens 37,9 ㎑
–– Bærerfrekvens, pulsbredde 50 %
–– Minimum burstlengde (tburst) 12 pulser (316 us)
–– Minimum avstand mellom burst (tburst avstand) 16 pulser (422 us)
–– Minimum avstand mellom datakommandoer (tpause): 25 ㎳
Kompatible datakabler som leveres med TV-en
•• Bekreft at du bruker riktig datakabel for leverandøren din. Henvis til kodeetiketten på datakablene.
6
1
STB SIDE
TV SIDE
1
6
CON A
CON B
CON A
6: NC
5: IR
4: GND
3: Rx
2: Tx
1: Nc
CON A
CON B
5
6
4
2
3
5
2
3
•• Driftsspesifikasjon på datakabel (RJ12): RS232
Norsk - 25
CON B
1: NC
2: GND
3: Tx
4: NC
5: Rx
6: IR
Koble til baderomshøyttalerne
Du kan koble til baderomshøyttalerne ved hjelp av følgende metode.
Tilkobling via den variable utgangen (tilgjengelig uten en ekstern forsterker)
TV-ens bakpanel
1
Høyttaler
2
VOL+
VOL-
Volumkontrollboks
•• Bakpanelet kan variere avhengig av modellen.
1 Koble VARIABLE AUDIO OUT-porten på TV-en til hotellets baderomsvegghøyttalere.
Høyttaler +
Høyttaler -
N/C
2 Koble VOL-CTRL-kontakten på TV-en til bryterboksen for volumkontroll på hotellets baderomsvegg.
–– Maksimal utgangseffekt for høyttaler er 4W, 8Ω.
–– VARIABLE AUDIO OUT-porten støtter bare MONO-lyd ut.
•• Montere volumkontrollen
–– Hvis du konfigurerer volumkontrollboksen som vist i figuren, kan du kontrollere volumet til
baderomshøyttalerne.
–– Kontakten som kobler volumkontrollboksen til TV-en, er en vanlig telefonkontakt på 3,5 mm.
–– Bryteren på volumkontrollboksen er en Tact-bryter.
•• Angi Sub AMP-modus
–– 0: Slår av Sub AMP-funksjonen (PWM av).
–– 1: Avgjør sub-volumet i henhold til hovedvolumkontrollen. Sub-volumet bestemmes i henhold til strøm påvolumet, min. volum- og maks. volum-verdiene for hotellmodus.
–– 2: Avgjør volumet i samsvar med innstillingen for baderomskontrollpanelet.
•• Spesifikasjoner for variabel utgangsport
–– Høyttalerledning: Høyttalerkablene må ikke være lengre enn 25 meter.
Volumkontrollboks
VOL – OPP (svart/rød 2)
VOL +
1
3
2
VOL – NED (hvit 1)
GND (skjermet kabel 3)
Norsk - 26
VOL -
Koble til RJP (Remote Jack Pack)
Koble inngangskontaktene på TV-en til RJP. RJP gjør det mulig for gjester å koblet til lyd- og videokilder til TV-en.
RJP bakside
USB
HDMI
S-VIDEO RCA
AUDIO/PC
RS/232
3 RS-232 datakabel
2 HDMI-kabel
1 video/lydkabel
TV-ens bakpanel
•• Bakpanelet kan variere avhengig av modellen.
1 Koble AV IN [VIDEO] / [L-AUDIO-R]-porten på TV-en (med AV IN-adapter) til RCA-porten på RJP.
2 Koble HDMI-porten på TV-en til HDMI-porten på RJP.
3 Koble RJP-porten på TV-en til RS/232-porten på RJP.
–– Denne Samsung TV-en er kompatible bare med TeleAdapt TA-7610 RJP.
Norsk - 27
•• RJP (Remote Jack Pack): RJP er en maskinvaremodul som har forskjellige audio-/videoinnganger (A/V video,
A/V audio, PC og HDMI) og tilhørende utganger. De tilsvarende utgangene blir koblet fra RJP til TV-en. RJP
kommuniserer med TV-en via RS232. RJP kommuniserer med TV-en ved å sende meldinger angående aktive/
inaktive kilder.
–– En gruppe Hotel Option-menyelementer lar deg tilordne nummererte prioriteter til RJP-kontaktene. 1 er den
høyeste prioriteten og 2 er den laveste. Når en gjest kobler eksterne kilder til RJP-kontaktene, bytter TV-en
automatisk mellom kildene basert på prioriteten du har angitt i Hotel Option-menyen. La oss for eksempel si
at AV er spesifisert som 1 og HDMI som 2. Hvis en gjest har koblet til en enhet i HDMI-kontakten, og deretter
kobler til en enhet i AV-kontakten, vil TV-en automatisk bytte til enheten som er koblet til i AV-kontakten
(kontakten med høyest prioritet). Vær oppmerksom på at gjesten også kan bytte enhet manuelt ved å trykke
på en knapp på RJP.
•• Du kan tilbakestill RJP til standardmodus ved å trykke på AV- og HDMI-knappene samtidig i 10 sekunder. Når alle
knappe-LED-lysene blinker 5 ganger, er RJP-gjenopprettingen fullført.
•• RJP slår automatisk av alle LED-lysene etter 5 minutter for å unngå unødvendig lysforurensing i hotellrommet.
LED-lysene som ble slått av, slår seg på igjen hvis gjester berører noen av knappene, og 5 minutterstidtakeren
starter på nytt. Hvis gjesten deretter trykker på kildeknappen, skifter TV-en til den valgte kilden og det tilhørende
LED-lyset begynner å lyse.
•• Etter en RJP-tilbakestilling eller når TV-en slås av/på, tar det omtrent 10 sekunder å etablere kommunikasjon
mellom TV-en og RJP.
•• Følgende tabell viser den omtrentlige tiden i sekunder det tar å skifte fra TV-en til en inngangskilde, basert på
tilordnede eller standard prioriteter.
–– Når ingen innganger er koblet til.
Kilde
For å koble til
AV
2 sek
HDMI
3,9 sek
–– Når to eller flere innganger er koblet til RJP og en av inngangskildene frakobles og deretter tilbakekobles.
Kilde
Koble fra
For å koble til
Totalt
AV
4,5 sek
2 sek
6,5 sek
HDMI
3,9 sek
3,9 sek
7,8 sek
–– Hvis RJP har alle sine aktive kilder (AV, PC og HDMI) tilkoblet, har AV høyest prioritet, RJP er i HDMI-modus, og
en gjest fjerner og tilbakekobler AV, er minimumstiden for å skifte til AV på 6,5 sekunder.
–– For å spille lydenheter (iPod, MP3-enheter osv) gjennom RJP, må du slå på Music Mode AV i menyen.
–– Musikkmodus i TA-7610 RJP støttes bare av AV-kontakten. HDMI Music Mode er tilgjengelig bare for Guestlink
RJP.
Norsk - 28
07 Bruke et TV-visningskort ("CI- eller CI+-kort")
Ser på betalkanaler ved å sette inn TV-kortet ditt i COMMON INTERFACE-sporet.
–– De 2 CI-kortsporene støttes kanskje ikke, avhengig av modellen.
–– Slå av TV-en når du skal koble til eller koble fra et CI- eller CI+-kort.
–– TV-visningskortet ("CI- eller CI+-kort") støttes kanskje ikke, avhengig av modellen.
Koble til CI- eller CI+-kortet via COMMON INTERFACE-sporet med CIkortadapteren
Koble til CI-kortadapteren via COMMON INTERFACE-sporet
Følg disse trinnene for å koble CI-kortadapteren til TV-en:
① Sett inn CI CARD-adapteren i de to hullene på baksiden av TV-en
–– Du finner de to hullene på baksiden av TV-en ved siden av COMMON
INTERFACE-sporet.
② Sett inn CI CARD-adapteren i COMMON INTERFACE-sporet på
baksiden av TV-en.
Koble til CI- eller CI+-kortet
Koble til «CI- eller CI+-kortet» via sporet COMMON INTERFACE som vist på bildet nedenfor.
Norsk - 29
Koble til «CI- eller CI+-kortet» via sporet COMMON INTERFACE
Koble til «CI- eller CI+-kortet» via sporet COMMON INTERFACE som vist på bildet nedenfor.
Bruke CI- eller CI+-kortet
Hvis du vil se på betalkanaler, må CI- eller CI+-kortet være satt inn.
•• Samsung TV følger CI+ 1.4-standarden. Hvis TV-en viser en hurtigmelding, kan dette skyldes at det er brukt
inkonsekvente CI+ 1.4-versjoner. Ta kontakt med Samsungs callsenter hvis du har problemer.
–– Samsung-TV-en er i samsvar med CI+-1.4-standardene.
–– Når en CI+ felles grensesnittmodus ikke er kompatibel med denne enheten skal du ta bort modulen og
kontakte CI+-operatøren for hjelp.
•• Enkelte kanaler viser meldingen hvis du ikke setter inn CI- eller CI+-kortet.
•• Sammenkoblingsinformasjonen som inneholder et telefonnummer, ID-en til CI- eller CI+-kortet, verts-ID og annen
informasjon, vises i omtrent 2-3 minutter. Hvis det vises en feilmelding, kontakter du tjenesteleverandøren.
•• Når konfigurasjonen av kanalinformasjon er ferdig, vises meldingen "Oppdatering fullført", noe som betyr at
kanallisten er oppdatert.
–– Du må anskaffe et CI- eller CI+-kort fra en lokal kabelleverandør.
–– Når du fjerner CI- eller CI+-kortet, må du dra det forsiktig ut med hendene. Hvis du mister CI- eller CI+-kortet, kan
kortet bli skadet.
–– Sett inn CI- eller CI+-kortet i retningen som er avmerket på kortet.
–– Plasseringen av COMMON INTERFACE-sporet kan variere, avhengig av modellen.
–– CI- eller CI+-kort støttes ikke i alle land og regioner. Undersøk med din autoriserte forhandler.
–– Hvis du har problemer, kontakter du tjenesteleverandøren.
–– Sett inn CI- eller CI+-kortet som støtter gjeldende antenneinnstillinger. Ellers vises skjermen kanskje ikke på riktig
måte.
Norsk - 30
08 Konfigurering av hotellalternativdata
For å få tilgang til Hotel Option-menyen trykker du på knappene MUTE > 1 > 1 > 9 > VelgE på fjernkontrollen.
TV-en har to modi for å kontrollere TV-funksjonene i Hotel Option, Standalone modus og Interactive modus.
Menyelementene som varierer i de forskjellige modiene, er oppført nedenfor. Alle andre elementer vises i begge modi.
Menyelementer i bare Standalone modus:
•• SI Vendor: Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
•• Network / DRM / Home Menu / REACH Solution / H.Browser Solution / HMS / Virtual Standby / Room Number og
undermenyene.
Menyelementer i bare Interactive modus:
•• SI Vendor: Samsung og andre leverandører.
Følg disse generelle instruksjonene for å navigere og endre verdier i en meny:
•• Bruk retningsknappene på fjernkontrollen til å gå fra menyelement til menyelement.
•• Trykk på VelgE-knappen på fjernkontrollen for å velge et menyelement. Skjermen viser bare det menyelementet.
•• Trykk på venstre eller høyre retningsknapp for å endre en verdi. Høyre retningsknapp øker numeriske verdier.
Venstre retningsknapp reduserer numeriske verdier.
•• Når skjermen viser ett menyelement, kan du trykke på opp- eller ned-retningsknappen for å vise neste eller forrige
menyelement.
•• Trykk på RETURN- eller MENU-knappen for å avslutte menyelementet og gå til et høyere menynivå eller
hovedmenyen.
•• Avslutt Hotel Option-menyen ved å slå TV-en av og på igjen. Eventuelle endringer lagres, bortsett fra SI-leverandør
(systemintegrering) For å endre SI-leverandør må du slå av TV-en og vente til strømindikatoren nederst på TV lyser
jevnt. Koble deretter fra TV-en, vent til strømindikatoren slukkes, og koble til TV-en igjen.
Følg trinnene nedenfor for å bytte menyer mellom Interactive modus og Standalone modus:
1. Uthev menyelementet Hospitality Mode øverst til venstre i menyen.
2. Trykk på VelgE-knappen på fjernkontrollen. Bare menyelementet Hospitality Mode vises.
3. Trykk på venstre eller høyre retningsknapp for å endre Hospitality Mode-elementer fra Standalone til Interactive
eller fra Interactive til Standalone.
4. Trykk på RETURN eller MENU-knappen på fjernkontrollen. Hele menyen vises igjen med valgene du har foretatt i
Hospitality Mode-feltet.
–– Når du har angitt verdiene i ett TV, kan du klone disse verdiene til flere TV-er.
–– Hvis du vil vite mer om USB-kloning, kan du se 43.
Norsk - 31
Hotel Option-menyelementer
Trykk på knappene MUTE > 1 > 1 > 9 > VelgE på fjernkontrollen i rekkefølge for å åpne menyen.
Avslutt menyen ved å slå av TV-en (eller slå av og koble fra strømkabelen hvis du har endret SI-leverandør) og deretter
slå den på igjen. Eventuelle endringer lagres.
•• Menyelementet støttes kanskje ikke, avhengig av modellene.
Hotel Option-menyelement
Beskrivelse
Hospitality Mode
Velg Hospitality Mode.
•• Interactive: TV fungerer med en SI STB eller SBB.
•• Standalone: TV fungerer alene, uten en SI STB eller SBB.
•• Interactive: Samsung / 2M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic / Sustinere /
Quadriga / ETV / IBahn / Magilink / Otrum / Siemens / Amino / MDC / Enseo
•• Standalone: OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
SI Vendor
Power On Channel
Konfigurer kanalen som skal vises når TV-en slås på.
•• User Defined: Brukes til å konfigurere kanalnummeret manuelt. Se Power On
Channel Num eller Power On Channel Type nedenfor.
•• Last Saved: Hvis du velger dette elementet når TV-en er slått på, viser den
kanalen den viste da den ble slått av.
Power On Channel Num
Når TV-en er slått på, skifter den automatisk til denne kanalen.
Power On Channel Type
Velg hvilken type kanal som skal vises når TV-en slås på.
ATV (analog antenne), DTV (digital antenne), CATV (analog kabel), CDTV (digital
kabel), SDTV (digital satellitt).
Power On Volume
Power On
•• User Defined: Brukes til å angi volumnivået manuelt.
•• Last Saved: Når TV-en er slått på, går den tilbake til volumet som var stilt inn da
den ble slått av.
Power On Volume Num
TV-en slås på med dette volumnivået i Standalone modus.
Min Volume
Det minimale volumnivået brukeren kan stille inn i Standalone modus.
Max Voume
Det maksimale volumnivået brukeren kan stille inn i Standalone modus.
Power On Source
Velg inndatakilden som skal vises når TV-en slås på.
Power On Option
Avgjør TV-ens tilstand når strømmen kommer tilbake etter en strømsvikt, eller etter
at du har tatt ut støpselet til TV-en og plugget det inn igjen.
•• Last Option: Går tilbake til sin siste strømtilstand. Hvis den var i ventemodus, går
den tilbake til ventemodus. Hvis den var på, slås den på.
•• Power ON: Når strømmen kommer tilbake, slår TV-en seg på.
•• Standby: Når strømmen kommer tilbake, går TV-en inn i ventemodus.
Norsk - 32
Hotel Option-menyelement
Beskrivelse
Channel Setup
Gir deg direkte og umiddelbar tilgang til noen av kanalmenyfunksjonene på
Kringkasting-menyen, som Automatisk kanalsøk, Lydalternativer, osv.
Channel Editor
Brukes til å redigere kanalene som er lagret i TV-ens minne.
•• Endre nummerrekkefølge og navn på kanalene, administrer sjanger- og
språkgrupper og slett kanaler.
•• Bruk Skjerm av for kanalene du velger. Skjerm av fjerner videoen fra en kanal og
sender ut kun lyd.
•• Brukes til enkelt vise informasjon om alle kanalene uten at du må vise hver kanal
direkte.
Channel Bank Editor
Redigerer kanaler, med tre ulike bank-alternativer. Det er bestemte kanaler som
kundene kan bruke, avhengig av bankkort.
•• Denne funksjonen er kun tilgjengelig når angitt til Hospitality Mode: Standalone
SI Vendor: Smoovie.
Mixed Channel Map
Muliggjør visning/søking av kanaler av alle antennetyper (antenne / kabel eller
satellitt) samtidig.
•• ON: Når den er på, får gjestene tilgang til det fullstendige kanalkartet, uavhengig
av valgt antennetype. Kanalliste/Channel Editor fyller også antenne- og
kabelkanaler.
•• OFF: Når den er av, får gjestene kun tilgang til kanalkartet som samsvarer den
valgte antennetypen (antenne/kabel eller satellitt). Kanalliste/Channel Editor
viser bare de valgte antennetypekanalene.
Channel
Dynamic SI
Channel Rescan Message
Pan Euro MHEG
Mychannel
•• ON: Ikke kontroller DTV-programmets kanalnummer.
•• OFF: Kontroller DTV-programmets kanalnummer.
Når det ikke er samsvar mellom dataene i kanalkartet og de overførte dataene,
justerer TV-en kanalene automatisk for å gjenopprette dataene/parameterne i
kanalkartet.
•• ON: Når Channel Rescan Message er på, vil gjestene se skjermmenyen som viser
at kanalene skannes på nytt.
•• OFF: Når Channel Rescan Message er av, vil gjestene ikke se skjermmenyen som
viser at kanalene skannes på nytt.
•• OFF: Hvis Pan Euro MHEG er satt til av, kjører MHEG i henhold til de eksisterende
produktspesifikasjonene. (For eksempel: MHEG kjører for England, men MHEG
kjører ikke for Frankrike)
•• ON: Hvis Pan Euro MHEG er satt til på, er MHEG på, uavhengig av
produktspesifikasjoner eller område. (Selv om regionen ikke støtter MHEG,
støttes det hvis hotellet støtter MHEG.)
Aktiver eller deaktiver My Channel-funksjonen.
•• Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når angitt til Hospitality Mode: Standalone,
SI Vendor: Smoovie.
Norsk - 33
Hotel Option-menyelement
Subtitle Auto On
Denne funksjonen på/av funksjonen som automatisk slår på underteksten i et
spesifikt land.
Denne funksjonen støttes for TV-er som er klargjort for å motta DVB-kringkastinger
som går til EuropaDenne funksjonen er relatert til Frankrikes spesifikasjon for undertekster. Resten
av undertekstfunksjonene som er tilgjengelige i henhold til landspesifikasjonene,
uavhengig av funksjonen Subtitle Auto On.
•• ON: Når Subtitle Auto On er satt til på, følger den undertekstspesifikasjonene for
Frankrike.
•• OFF: Når Subtitle Auto On er satt til av, følger den ikke
undertekstspesifikasjonene for Frankrike.
TTX Widescreen Mode
ON: TTX bør vise i bildestørrelse 16:9.
OFF: TTX bør vise i bildestørrelse 4:3.
Picture Menu Lock
Aktiver eller deaktiver Bilde-menyen.
Channel
Menu OSD
Beskrivelse
Menu Display
•• ON: Hovedmenyen vises.
•• OFF: Hovedmenyen vises ikke.
Channel Menu Display
•• OFF: Kringkasting-menyen er deaktivert for gjest.
•• ON: Kringkasting-menyen er aktivert for gjest.
Panel Button Lock
Slår funksjonene til TV-kontrollknappen av eller på.
•• Unlock: Låser opp TV-kontrollknappen.
•• Lock: Låser TV-kontrollknappen.
•• OnlyPower: Låser TV-kontrollknappen unntatt slå av-funksjonen.
Local Time
Velg metode for oppdatering av klokkedata
•• Standalone: Manual / TTX / Time Channel
•• Interactive: Manual / Auto / TTX / Time Channel
–– Manual: Klokken stilles inn automatisk fra DTV-kanalen, eller manuelt av
brukeren når TV-en er i Standalone modus.
–– TTX: Vis informasjon om klokkeslettet fra TTX-strømmen.
–– Time Channel: Klokken stilles inn fra valgt kanal.
Timer Type
Aktiver eller deaktiver alarmfunksjonen.
•• WakeUp: Aktiver alarmfunksjonen for å slå på enheten til det angitte tidspunktet.
•• OnOff: Deaktiver alarmfunksjonen og aktiver På- eller Av-nedtelling.
Time Channel Type
Velg typen kanal for å oppdatere klokkedata.
•• Denne funksjonen er kun tilgjengelig når Local Time er angitt til Time Channel.
Time Channel Num
Velg kanalnummeret for å oppdatere klokkedata.
•• Denne funksjonen er kun tilgjengelig når Local Time er angitt til Time Channel.
Clock
Norsk - 34
Hotel Option-menyelement
Music
Mode
Remote
Jack
Pack
Beskrivelse
Music Mode AV
Aktiverer musikkutgang fra en mp3-/lydspiller via en AV-inngangskilde på TV-en. Når
dette alternativet er på, kan du høre lyd fra spilleren via TV-en selv om det ikke er noe
videosignal. Slår også av video, slik at TV-en ikke viser et bilde når gjesten spiller av
musikk. TV-ens baklys forblir på.
Music Mode Comp
Aktiverer musikkutgang fra en mp3-/lydspiller via en komponent-inngangskilde på
TV-en. Når dette alternativet er på, kan du høre lyd fra spilleren via TV-en, uansett om
det er et videosignal eller ikke. Slår også av video, slik at TV-en ikke viser et bilde når
gjesten spiller av musikk. TV-ens baklys forblir på.
Music Mode Backlight
Når av er valgt, blir TV-ens motlys fullstendig slått av når en gjest spiller musikk via
en ekstern enhet (For eksempel for eksempel DVD-spiller, USB-flash-enhet). Velg
av for å spare strøm. Du kan spille musikk gjennom eksterne enheter ved å trykke
på SOURCE-knappen på fjernkontrollen og deretter velge ikonet til den eksterne
enheten.
Priority AV
Lar deg spesifisere prioritet for 7610 RJP AV-kontakten. Du kan velge 1, 2, der 1 er det
høyeste og 2 er det laveste. TV-en viser kilden med høyest prioritet automatisk. La
oss for eksempel si at AV er spesifisert som 1 og HDMI som 2. Hvis en gjest har koblet
til en enhet i HDMI-kontakten, og deretter kobler til en enhet i AV-kontakten, vil
TV-en automatisk bytte til enheten som er koblet til i AV-kontakten (kontakten med
høyest prioritet). Vær oppmerksom på at gjesten også kan bytte enhet manuelt ved å
trykke på en knapp på 7610 RJP.
Priority HDMI
Lar deg spesifisere prioritet for 7610 RJP HDMI-kontakten. Du kan velge 1, 2, der 1 er
det høyeste og 2 er det laveste. TV-en viser kilden med høyest prioritet automatisk.
HDMI Option
Velg hvilken av TV-ens HDMI-kilder som er koblet til RJP-kontakten. (HDMI1/HDMI2/
HDMI3)
HDMI Music Mode
Aktiverer musikkutgang fra en mp3-/lydspiller via en HDMI-inngangskilde. Når dette
alternativet er på, kan du høre lyd fra spilleren via en HDMI-inngang på RJP selv om
det ikke er noe videosignal.
•• Dette alternativet er bare kompatibelt med gjestekobling-RJP.
Norsk - 35
Hotel Option-menyelement
External
Source
USB Pop-up Screen
Når USB er koblet til TV-en:
•• Default: Et popup-vindu vises.
•• Automatic: Dette åpner USB-innholdsmenyen automatisk.
•• Disable: Verken popup-vinduet eller menyen vises.
External Source Banner
Hvis På er valgt, vises External Source Banner(informasjon) når du endrer TV-kilden
til en annen ekstern inngang, trykker på SOURCE-knappen på fjernkontrollen eller
slår på TV-en.
•• ON: External Source Banner (informasjon) vises på TV-skjermen.
•• OFF: External Source Banner (informasjon) vises ikke på TV-skjermen.
Auto Source
Bathroom
Speaker
Eco
Solution
Beskrivelse
•• ON: Når en ekstern inngangskilde kobles til TV-en, identifiserer TV-en
inngangskilden, og skifter deretter automatisk til den inngangskilden.
•• OFF: Auto Source-funksjonen er deaktivert.
Anynet+ Return Source
Velg kilden å vende tilbake til etter å ha stoppet Anynet+ (HDMI-CEC)-tilkobling.
•• Denne funksjonen er spesielt nyttig for Guestlink RJP.
Sub Amp Mode
Bestemmer baderomshøyttalerens AMP-funksjonsmodus.
•• 0: Slår av baderomshøyttalernes AMP-funksjonen (PWM av).
•• 1: Volumet til baderomshøyttaleren følger volumet til TV-høyttaleren. Volumet
til baderomshøyttaleren kontrolleres via TV-fjernkontrollen eller panelknappene
på TV-en.
•• 2: Volumet til baderomshøyttaleren kontrolleres av kontrolleren
baderomshøyttaleren.
Sub Amp Volume
Startvolum for baderomshøyttaleren når TV-en slås på.
Power Saving Mode
Justerer lysstyrken på TV-en for å redusere strømforbruket.
•• OFF: Slår av energisparingsfunksjonen.
•• Low: Stiller TV-en til lav energisparingsmodus.
•• Medium: Stiller TV-en til middels energisparingsmodus.
•• High: Stiller TV-en til høy energisparingsmodus.
Norsk - 36
Hotel Option-menyelement
Welcome Message
Viser en velkomstmelding i 60 sekunder når TV-en slår seg på.
Edit Welcome Message
Redigerer velkomstmeldingen.
Hospitality Logo
Slår Hospitality Logo-funksjonen er satt til OFF, BMP, AVI, BOTH. Hvis funksjonen
ikke er OFF, vises logoen når TV-en slås på, før signalet fra standardkilden, i den
varigheten som er angitt i Logo Display Time.
•• DivX-kodeken støttes ikke.
Hospitality Logo DL
Du kan laste ned oppstartslogoen fra den tilkoblede USB-flash-enheten.
Krav for Hospitality-logofil:
•• Kun bilde- eller videofiler.
•• Bildefilen støttes opp til 2 MB.
•• Videofilen støttes opp til 50 MB.
•• Filen må ha navnet "samsung_image.*", "samsung_video.*"
Logo Display Time
Still tiden som vises Hospitality Logo. (3/5/7 sekunder)
Clone TV to USB
Klon de gjeldende TV-alternativene til en USB-minneenhet.
Clone USB to TV
Klon de lagrede TV-alternativene fra en USB-minneenhet til TV-en.
Setting Auto Initialize
Hvis du angir Setting Auto Initialize til On, blir TV-menyelementene gjenopprettet til
de opprinnelig klonede verdiene når du slår TV-en av og på igjen.
Network Setup
Hvis du velger dette, blir Nettverk-menyen vist. Nettverk-menyen brukes til å sette
opp nettverksinnstillinger, som Internett-tilgang.
•• Nettverksstatus: Vis gjeldende status for nettverket og Internett.
•• Soft AP: Slår Soft AP av eller på. Når Soft AP er angitt til på, kan mobilenhetene
finne TV-navnet i Wi-Fi-tilkoblingslisten.
–– Når TV-en er koblet til det trådløse nettverket, er Soft AP aktivert.
•• Security key: Angi en sikkerhetsnøkkel som du må skrive inn på andre enheter,
slik at de kan kobles til TV-en.
•• Åpne nettverksinnstillinger: Koble til et tilgjengelig nettverk.
–– Skriv inn den genererte sikkerhetsnøkkelen på enheten som du ønsker å koble til.
–– Hvis nettverket ikke fungerer normalt, kontrollerer du sikkerhetsnøkkelen igjen.
En feil sikkerhetsnøkkel kan føre til feil.
–– Soft AP er kanskje ikke tilgjengelig hvis det ikke støttes av modellen.
–– Maksimalt antall enheter som kan tilkobles: 4 enheter
–– Bithastighet: 10 Mbps/enhet
–– Spesifikasjonene over er basert på våre interne tester. Faktisk ytelse kan variere,
alt etter nettverksmiljøet (kablet/trådløst).
Apps ID Setting
Funksjonen for å angi spesifikk hotell-ID for å installere appen for det tilsvarende
hotellet i hotell-TV.
Apps Setting
Åpner Samsung App Store for å administrere gjeldende apper og installere nye apper
i hotell-TV.
Service Discovery
Kan bruke denne funksjonen til aktivere funksjoner som DLNA.
ARP Interval
Juster intervallverdien til ARP (Address Resolution Protocol).
•• Innstillingsverdi: 2 / 5 / 10 / 30 / 60 / 120 / 180 sekunder (standard: 60 sec)
Logo/
Message
Cloning
Beskrivelse
Network
Norsk - 37
Hotel Option-menyelement
Beskrivelse
System Manager
Gir deg direkte og umiddelbar tilgang til System Manager-meny som Tid, Språk,
Endre PIN-kode, osv.
System Manager lar deg justere TV-systemet og tilpasse visningsinnstillinger.
Security
DRM
Factory Lock
Deaktiver tilgang til Hotel Option-meny.
•• ON: Passordet er nødvendig for å åpne Hotel Option-menyen.
•• OFF: Deaktiver denne funksjonen.
Password Popup
Aktiver eller deaktiver passordinntastingsvinduet. Hvis dette alternativet er av, viser
ikke TV-en passordinntastingsvinduet når du åpner Hotel Option-menyen. Hvis det er
på, vises passordinntastingsvinduet.
Password Input
Hvis denne funksjonen er aktivert, vises passordinntastingsvinduet og du må
oppgi et 8-tegn langt sikkerhetspassord. Administratoren må angi et passord før
sikkerhetsinnstillinger brukes eller oppdateres. Når du har angitt korrekt passord,
vises alternativer som Password Setting, Password Reset og Security Mode.
Password Setting
Brukeren kan endre passordet.
Password Reset
Passordet tilbakestilles til "00000000".
Security Mode
Gir passordbeskyttede, administrative funksjoner for å aktivere eller deaktivere
funksjoner for hotell-TV, som USB, HDMI. Aktiver Security Mode for å bruke dette
alternativet. Når Security Mode er aktivert, blir alternativer som USB, HDMI
automatisk aktivert. Clone USB to TV og TV Reset deaktiveres i Hotel Optionmenyen.
USB
Aktiver eller deaktiver USB-tilgang. Hvis denne funksjonen er deaktivert, er tilgang til
USB-media blokkert.
HDMI
Aktiver eller deaktiver HDMI-tilgang. Hvis denne funksjonen er deaktivert, har ikke
brukeren tilgang til Anynet, HDMI-kilde, HDMI-eksterne kanaler.
TTX Security
Hvis dette alternativet er deaktivert, vil ikke TTX-funksjonen fungere når du trykker
på TTX-knappen på fjernkontrollen.
DRM Mode
Konfigurerer støtte for DRM.
•• OFF: Slår av støtte for DRM.
•• LYNK DRM: Velg for slå på bare S-LYNK DRM CAS-støtte.
Norsk - 38
Hotel Option-menyelement
Beskrivelse
Self Diagnosis
for TV
Åpner Egendiagnose-menyen.
•• Start bildetest: Utfør denne testen hvis du har problemer med bildet på TV-en din.
•• Start lydtest: Utfør denne testen hvis du har problemer med lyden på TV-en din.
•• Signalinformasjon: Vis informasjon om digitalt kringkastingssignal.
•• Tilbakestill Smart Hub: Tilbakestill innstillingene for Smart Hub og Samsungkontoen som er lagret på TV-en.
•• Tilbakestill: Tilbakestill alle TV-innstillinger, med unntak av
nettverksinnstillinger, til fabrikkstandardene.
Self Diagnosis for HTV
Lar deg kontrollere statusen til Pro:Idiom og kommunikasjonen med SI STB
eller SBB. Hvis det oppstår problemer med Pro:idiom -krypteringskanalen eller
kommunikasjonen med SI STB eller SBB, bruker du denne funksjonen. Hvis
«PI DTV Channel Key Loss (Pro:Idiom DTV Channel Key Loss)» har mislyktes og
Pro:Idim-krypteringskanalen ikke kan spille av innhold, kontrollerer du først
kringkastingssystemene som er relatert til Pro:Idiom-kryptering. Hvis det ikke er
noen problemer med kringkastingssystemet, kontakter du Samsungs kundestøtte.
Hvis STB SI Vendor Setting ser ut til å ha sviktet og kommunikasjonen med SI
STB eller SBB er brutt, kontrollerer du først SI STB eller SBB. Hvis det ikke er noen
problemer med SI STB eller SBB, kontakter du Samsungs kundestøtte.
Software Update
Lar deg oppgradere TV-ens programvare med en USB-flash-enhet.
Sound Bar Out
Hvis Samsungs lydplankeenhet er tilkoblet denne TV-en, kan du her velge hvor TVlyden skal dirigeres når TV-en er på.
•• ON: Når TV-en er på, blir TV-lyden automatisk dirigert kun til lydplankeenheten.
•• OFF: Når TV-en er på, blir TV-lyden automatisk dirigert til TV-ens høyttalerenhet.
Contact Samsung
Vis nettstedet for det relaterte Samsung-servicesenteret, programvareversjonen og
informasjon om Mac-adressen.
Standby LED
Når TV-en er i standbymodus, kan du konfigurere innstillingene til strømindikatoren.
•• ON: LED-lampen er på.
•• OFF: LED-lampen er av.
Boot Logo
Aktivere/deaktivere visning av Samsung-logoen når TV-en slås på.
TV Reset
Tilbakestiller alle innstillingene på TV-en til fabrikkstandard.
System
Norsk - 39
Hotel Option-menyelement
Beskrivelse
Home Menu Display
Aktiver Home Menu i Standalone-modus for bruker.
•• ON: Home Menu aktivert.
•• OFF: Home Menu deaktivert.
Standalone-funksjonen er en frittstående hotelløsning som tilbyr rask tilgang til
ulike funksjoner, som Kilde, Media Play osv., samt innstillinger som Bildestørrelse,
Språk osv.
Home Menu Editor
Rediger og administrer TV-funksjoner som skal tas i bruk i Home Menu.
Home Menu Auto Start
Dette alternativet lar deg angi Home Menu som innledende skjerm for brukeren.
•• ON: Home Menu blir vist som innledende skjerm.
•• OFF: Ikke vis Home Menu som innledende skjerm.
REACH RF Mode
Slå REACH RF Mode av eller på. Når på er valgt, kan TV-en bruke REACH Server
(Modulator) via RF-kabelen.
REACH IP Mode
Du kan slå REACH IP Mode på eller av. Når på er valgt, kan TV-en bruke REACH IP
Server via IP-nettverket.
Server URL Setting
Du kan angi adressen til REACH IP Server. (Eksempel: http://192.168.1.2:443)
REACH Channel
Dette er DTV-kabelkanelens PTC-nummer for å motta REACH-data når REACH RF
Mode er angitt til på. Verdien må være den samme som verdien som er angitt på
REACH Server (Modulator).
Group ID
Du kan konfigurere TV-ens gruppe-ID or å administrere TV-er i grupper på REACH
Server (Modulator).
REACH Update Time
Du kan angi et spesifikt tidspunkt du ønsker å motta og oppdatere REACH-data fra
REACH Server (Modulator). (Aktiv når AC-strømledningen er tilkoblet og TV-en er
slått av.)
•• OFF: slår på eller av REACH Update Time-funksjonen.
•• 12:00 am: 00:00 hver dag
•• 2:00 am: 02:00 hver dag
•• 12:00 pm: 12:00 hver dag
•• 2:00 pm: 14:00 hver dag
REACH Update Immediate
Når på er valgt, vil TV-en motta og oppdatere REACH-data fra REACH Server
(Modulator) like etter at TV-en slås av. (Aktiv når AC-strømledningen er tilkoblet og
TV-en er slått av.)
REACH Config Version
Viser TV-konfigurasjonsdata-versjonen som er mottatt fra REACH Server.
Home
Menu
REACH
Solution
Norsk - 40
Hotel Option-menyelement
H.Browser
Solution
HMS
Virtual
Standby
Beskrivelse
H.Browser Mode
Du kan slå H.Browser Mode på eller av og kjøre H.Browser Web App.
URL Launcher Setting
H.Browser Solution-innstillingsmeny
•• Install Web App: Angi URL-adressen til H.Browser-serveren der Web App og filene
sssp_config.xml er.
•• Uninstall: Du kan slette installert Web App.
•• Timeout setting: Angi tidsavbrudd for å koble til URL-en.
•• Developer Mode: Hvis du brukte Tizen Studio (SDK) til utvikling, kan du koble til
Host PC (hvor SDK er installert) for å bruke utviklingsverktøyet.
HMS Mode
Du kan slå HMS Mode på eller av. Når på er valgt, kan TV-en bruke HMS-serveren via
IP-nettverket.
HMS Server URL Setting
Du kan angi adressen til HMS-serveren. (Eksempel: http://192.168.1.2:8080)
HMS Gateway Role
Når det er én TV per rom, velger du Master.
Når det er flere enn én TV per rom, velger du Master for hoved-TV-en og Slave for de
andre.
HMS HalfTicker Display
Velg på hvis du vil bruke HalfTicker UI.
Hvis av er valgt, blir ikke HalfTicker UI vist. Alle hurtigknapper (med unntak av
romkontrollknappen) på HMS-fjernkontrollen vil imidlertid fungere som normalt
uten HalfTicker UI Display.
Virtual Standby Mode
Når AC-strømledningen er tilkoblet og TV-en er av, vil dette alternativet opprettholde
TV-ens viktige funksjoner, selv når skjermen er av.
•• Strømforbruk kan variere avhengig av miljøet.
Reboot Time
Når TV-en er av (i Virtual Standby Mode) og brukeren ikke foretar seg noe innen
angitt Reboot Time, starter TV-en på nytt og går i Virtual Standby Mode igjen.
Room Number
Du kan angi romnummeret hvor TV-en står.
•• Se manualen for detaljer om funksjoner og innstillinger i løsningene, som REACH, HMS og H.Browser.
•• REACH (Remote Enhanced Active Control for Hospitality) er en profesjonell og interaktiv fjernkontroll som lar deg
levere TV-fastvareoppdateringer, kloningsdata, kanalkartleggingsendringer, REACH-innhold og TICKER-innhold
via RF-kabel til flere hundre hotell-TV-er samtidig. REACH-funksjonene er kun tilgjengelige i Standalone modus.
REACH Server selges separat. Se brukerhåndboken til REACH Server som følger med REACH Server-produktet, for
mer driftsinformasjon.
Norsk - 41
Velkomstmelding
Hotel Option (MUTE > 1 > 1 > 9 > VelgE) > Logo/Message > Welcome Message
Welcome Message -funksjonen viser en tilpasset melding på TV hver gang den slås på.
•• Slå på Welcome Message for å vise meldingen når TV-en slås på.
•• Du kan lage velkomstmeldingen og redigere den.
•• Du kan redigere velkomstmeldingen ved å bruke tastaturet på skjermen i Edit Welcome Message (Hotel Option >
Logo/Message > Edit Welcome Message).
•• Bruk retningsknappene på fjernkontrollen til å skrive inn tittel og melding og velg Lagre.
Hotell-logo
Hospitality Logo
Hotel Option (MUTE > 1 > 1 > 9 > VelgE) > Logo/Message > Hospitality Logo
Hospitality Logo-funksjonen viser hotellbildet når TV-en slås på.
•• Når du angir Hospitality Logo til AVI / BMP / BOTH, aktiveres Hospitality Logo DL og Logo Display Time.
•• Hvis det finnes et logobilde lagret i minnet og Hospitality Logo er AVI / BMP / BOTH, vises logoen når TV-en slås på.
•• Logoen vises ikke når Hospitality Logo er av, selv om logobildet har blitt lastet inn på TV-en.
Norsk - 42
Logo Download (Logonedlasting)
Hotel Option (MUTE > 1 > 1 > 9 > VelgE) > Logo/Message > Hospitality Logo DL
Dette alternativet lar deg laste ned logonildet til TV-ens minne fra en USB-enhet.
•• Ventemeldingen vises mens bildet kopieres til TV-en.
•• Fullført-meldingen vises når kopieringshandlingen har blitt gjennomført.
•• Mislykket-meldingen vises når kopieringshandlingen var mislykket.
•• Ingen USB-meldingen vises hvis ingen USB-enheter er tilkoblet.
•• Hvis USB-enheten ikke har noen fil som kan kopieres, eller hvis filen har feil format, vises det en melding om det
ikke finnes noen fil.
•• Hvis Ingen fil meldingen vises, og det finnes en logofil på USB-enheten, må du kontrollere filformatet.
•• Logofilformat
–– TV støtter alle filformater.
–– Filnavnet må være "samsung_image.*" og "samsung_video.*"
–– Maksimum filstørrelse på Smart-modeller er 50 MB.
–– TV-en endrer ikke størrelsen eller størrelsesforholdet på bildet.
USB-kloning
Hotel Option (MUTE > 1 > 1 > 9 > VelgE) > Cloning
Med USB-klonefunksjonen kan du laste ned brukerkonfigurerte innstillinger (Bilde, Lyd, Kanal og Hotel Option) fra
en TV til en USB-enhet, og deretter laste opp disse innstillingene fra USB-enheten til andre TV-apparater. Brukes til å
opprette en standardfil med innstillinger og distribuere standardfilen til alle TV-ene i bygningen.
•• Etter kloning vil enkelte funksjoner være aktiverte når du slår TV-apparatet på igjen.
Cloning TV to USB: Kopierer lagrede menyinnstillinger fra TV til en USB-enhet.
Hotel Option (MUTE > 1 > 1 > 9 > VelgE) > Cloning > Clone TV to USB
1. Sett inn en USB-stasjon i USB-porten på baksiden av TV-en.
2. Åpne Hotel Option-menyen ved å trykke på knappene i rekkefølge. (MUTE > 1 > 1 > 9 > VelgE)
3. Trykk på opp- eller ned-retningsknappen for å velge Clone TV to USB, og trykk deretter på VelgE-knappen på
fjernkontrollen.
4. Når meldingen Clone TV to USB vises. Trykk på VelgE-knappen på fjernkontrollen.
–– Klonemappen blir merket T-KTM2DEUCB.
–– De klonede verdiene inkluderer verdiene på gjestesidemenyen (Lysstyrke, Bildestørrelse, Kontrast, osv.) og Hotel
Option-menyen.
Norsk - 43
Cloning USB to TV: Kopierer menyinnstillinger og kanaldata på en USB-enhet til en TV.
Snarveier: Slå av TV-en, sett inn USB-enheten, slå TV-en på og trykk deretter på VelgE-knappen på fjernkontrollen i
fem sekunder.
Følg disse trinnene for å klone data til TV med hotellmenyen:
1. Slår av TV-en.
2. Sett inn en USB-stasjon i USB-porten på baksiden av TV-en.
3. Slå på TV-en
4. Åpne Hotel Option-menyen ved å trykke på knappene i rekkefølge. (MUTE > 1 > 1 > 9 > VelgE)
5. Trykk på opp- eller ned-retningsknappen for å velge Clone USB to TV, og trykk deretter på VelgE-knappen på
fjernkontrollen.
6. Meldingen Clone USB to TV vises. Trykk på VelgE-knappen på fjernkontrollen.
–– Hvis USB-enheten ikke har noen fil som kan kopieres, eller Ingen fil-meldingen vises, må du sjekke mappen på
USB-enheten.
–– Mappenavnet skal være T-KTM2DEUCB.
–– På neste side finner du tabellene med oversikt over innstillingene som er klonet i Hotel Option-menyen.
Forhåndskrav for kloning (sjekkpunkt)
•• Kloning skal utføres mellom samme modell (samme versjon).
•• Før kloning skal alle skjermer oppdateres til siste versjon (samme versjon).
Norsk - 44
Innstillinger klonet i hotellmenyen
•• Menyelementet støttes kanskje ikke, avhengig av modellene.
Menyelement
Undermeny
Klonet eller ikke
Hospitality Mode
Standalone / Interactive
Ja
SI Vendor
Interactive mode :
Samsung / 2M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic
/ Sustinere / Quadriga / ETV / IBahn / Magilink /
Otrum / Siemens / Amino / MDC / Enseo
Standalone mode :
OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
Ja
Power On Channel
User Defined / Last Saved
Ja
Power On Channel Num
***
Ja
Power On Channel Type
ATV / DTV / CATV / CDTV / SDTV
Ja
Power On Volume
User Defined / Last Saved
Ja
Power On Volume Num
0~100
Ja
Min Volume
0~100
Ja
Max Volume
0~100
Ja
Power On Source
TV / HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / AV / COMP / Last
Saved
Ja
Power On Option
Power On / Standby / Last Option
Ja
Channel Setup
―
Nei
Power On
Channel
Menu OSD
Clock
Music Mode
Channel Editor
―
Nei
Channel Bank Editor
―
Nei
Mixed Channel Map
ON / OFF
Ja
Dynamic SI
ON / OFF
Ja
Channel Rescan Message
ON / OFF
Ja
Pan Euro MHEG
ON / OFF
Ja
MyChannel
ON / OFF
Ja
Subtitle Auto On
ON / OFF
Ja
TTX Widescreen Mode
ON / OFF
Ja
Picture Menu Lock
ON / OFF
Ja
Menu Display
ON / OFF
Ja
Channel Menu Display
ON / OFF
Ja
Panel Button Lock
Unlock / Lock / OnlyPower
Ja
Local Time
Standalone: Manual / TTX / Time Channel
Interactive: Manual / Auto / TTX / Time Channel
Ja
Timer Type
WakeUp / OnOff
Ja
Time Channel Type
DTV / CDTV
Time Channel Num
***
Music Mode AV
ON / OFF
Ja
Music Mode Comp.
ON / OFF
Ja
Music Mode Backlight
ON / OFF
Ja
Norsk - 45
Ja
Menyelement
Undermeny
Klonet eller ikke
Priority AV
1~2
Ja
Priority HDMI
1~2
Ja
HDMI Option
HDMI1 / HDMI2 / HDMI3
Ja
HDMI Music Mode
ON / OFF
Ja
USB Pop-up Screen
Default / Automatic / Disable
Ja
External Source Banner
ON / OFF
Ja
Auto Source
ON / OFF
Ja
Anynet+Return Source
Power On Src / Last Source / Hver
modellkildeliste (TV, HDMI1, HDMI2, etc.)
Ja
Bathroom
Speaker
SubAmp Mode
0~2
Ja
SubAmp Volume
0~32
Ja
Eco Solution
Power Saving Mode
OFF / Low / Medium / High
Ja
Welcome Message
ON / OFF
Ja
Edit Welcome Message
―
Ja
Hospitality Logo
OFF / BMP / AVI / BOTH
Ja
Hospitality Logo DL
―
Ja
Remote Jack
Pack
External Source
Logo / Message
Cloning
Network
Logo Display Time
3 second / 5 second / 7 second
Ja
Clone TV to USB
―
Nei
Clone USB to TV
―
Nei
Setting Auto Intialize
ON / OFF
Ja
Network Setup
―
Nei
Apps ID Setting
―
Ja
Apps Setting
―
Nei
Service Discovery
ON / OFF
Ja
ARP Interval
2s / 5s / 10s / 30s / 60s / 120s / 180s
Ja
―
Nei
FactoryLock
ON / OFF
Ja
Password Popup
ON / OFF
Ja
Password Input
―
Nei
Password Setting
―
Ja
System Manager
Security
DRM
Password Reset
―
Nei
Security Mode
ON / OFF
Ja
USB
Enable / Disable
Ja
HDMI
Enable / Disable
Ja
TTX Security
Enable / Disable
Ja
DRM Mode
OFF / LYNK DRM
Ja
Norsk - 46
Menyelement
Self Diagnosis for TV
Self
Diagnosis
for HTV
System
Home Menu
REACH Solution
H.Browser
Solution
HMS
Virtual Standby
Room Number
Undermeny
―
STB SI Vendor Setting
Si Name Sucess / Failure
Bathroom AMP
Sucess / Failure
RTC
Sucess / Failure
Klonet eller ikke
Nei
Nei
Software Update
―
Nei
Sound Bar Out
ON / OFF
Ja
Contact Samsung
―
Nei
Standby LED
ON / OFF
Ja
Boot Logo
ON / OFF
Ja
TV Reset
―
Nei
Home Menu Display
ON / OFF
Ja
Home Menu Editor
―
Ja
Home Menu Auto Start
ON / OFF
Ja
REACH RF Mode
ON / OFF
Ja
REACH IP Mode
ON / OFF
Ja
Server URL Setting
―
Ja
REACH Channel
***
Ja
Group ID
ALL, 1 - 511
Nei
REACH Update Time
OFF / 12:00 am / 2:00 am / 12:00 pm / 2:00 pm
Ja
REACH Update Immediate
ON / OFF
Ja
REACH Config Version
―
Nei
H.Browser Mode
ON / OFF
Ja
URL Launcher Setting
―
Ja
HMS Mode
ON / OFF
Ja
HMS Server URL Setting
―
Ja
HMS Gateway Role
Master / Slave
Ja
HMS HalfTicker Display
ON / OFF
Ja
Virtual Standby Mode
ON / OFF
Reboot Time
OFF / 5 / 15 / 30 / 60
―
Norsk - 47
Ja
Nei
Tilbakestille innstillinger automatisk
Hotel Option (MUTE > 1 > 1 > 9 > VelgE) > Cloning > Setting Auto Initialize
Når du kloner innstillinger fra én TV til en annen, kloner du innstillingene både på menyen på gjestesiden og menyen
på hotellsiden: Bilde, Lyd, Kanal og Hotel Option-menyen. Dette lar deg angi nesten alle menyverdiene på HospitalityTV-ene til de samme standardinnstillingene. Hvis du tillater gjestetilgang til menyene på gjestesiden, for eksempel
Bilde-menyen, kan de endre innstillingene på disse menyene, slik at de ikke lenger er standardinnstillinger. Hvis du
setter Setting Auto Initialize-funksjonen til på, gjenoppretter (initialiserer) TV-en automatisk alle verdier på menyer på
gjestesiden til de klonede standardverdiene når TV-en slås av og på igjen. Legg merke til at Setting Auto Initialize bare
virker med klonede verdier på menyer på gjestesiden. Innstillinger som ikke er klonet, ignoreres.
I tabellen nedenfor vises innstillinger som er gjenopprettet til de klonede verdiene, når du setter Setting Auto Initializefunksjonen til på.
•• Menyelementet støttes kanskje ikke, avhengig av modellene.
Menyelement
Bildemodus
Bildestørrelse
Innstillinger for
bildestørrelse
Autobredde
4 til 3 skjermstørrelse
Tilpass til skjerm
Zoom og posisjon
Bakgrunnsbelysning
Lysstyrke
Kontrast
Skarphet
Farge
Bilde
Nyanse (G/R)
Bruk bildeinnstillingene
Ekspertinnstillinger
Digital støyfri visning
Auto Motion Plusinnstillinger
Kontrastforsterker
HDR+-modus
Filmmodus
Fargetone
Norsk - 48
Auto Motion Plus
Reduser vibrasjon
LED klar bevegelse
Menyelement
R-Økning
G-Økning
2 poeng
B-Økning
R-Kontrast
G-Kontrast
Hvitbalanse
B-Kontrast
20-punkts
Innstillinger for
20-punkts
Bilde
Ekspertinnstillinger
HLG
ST.2084
BT.1886
Bare RGB-modus
Fargerom
Innstillinger for
fargerom
Farge
Rød
Grønn
Blå
Lydutgang
Lydmodus
Balanse
Equalizer
Lydformat for HDMI-inngang
Ekspertinnstillinger
Rød
Grønn
Blå
Gamma
Lyd
Intervall
Lydformat for digital utgang
Lydforsinkelse
Auto-volum
Hørbar tilbakemelding
Norsk - 49
Menyelement
Kringkasting
Ekspertinnstillinger
Innstillinger for tekstTV-språk
Lydalternativer
Språk, tekst-TV
Primærspråk, tekst-TV
Sekundærspråk, tekst-TV
Primærspråk, lyd
Sekundærspråk, lyd
Klokkemodus
Tid
Klokke
Systembehandling
Autobeskyttelsestid
Anynet+ (HDMI-CEC)
Spillmodus
HDMI UHD Color
Svartnivå for HDMI
Enhetsstyring for
tilkoblede enheter
Generelt
Tastaturspråk
Tastaturtype
Måling av belysningen i omgivelsene
Minste bakgrunnsbelysning
Økoløsning
Strømsparingsmodus
Bevegelsesbelysning
Automatisk avslåing
Innstillinger for
lydbeskrivelse
Tilgjengelighet
DST
GMT
Språk
Behandling av eksterne
enheter
Tidssone
Høy kontrast
Gråtone
Forstørr
Norsk - 50
Lydbeskrivelse
Volum for lydbeskrivelse
Oppdatere programvaren på TV-en
IKKE slå av strømmen til TV-en før oppdateringen er fullført. TV-en slår seg av og på igjen automatisk når
programvareoppdateringen er fullført. Innstillinger for video og lyd tilbakestilles etter en programvareoppdatering. Vi
anbefaler at du kloner TV-innstillingene så du enkelt kan tilbakestille dem etter oppgraderingen.
•• Hvis du vil vite mer om USB-klonefunksjonen, kan du se side 43.
Oppdatering gjennom en USB-enhet
Følg disse trinnene for å oppdatere programvaren på TV-en:
1. Sett inn en USB-flash-enhet med programvareoppdateringsfilen inn i USB-porten på TV-en.
2. Kjør Oppdater nå. (MENUm > Kundesupport > Programvareoppdatering > Oppdater nå)
3. TV-en viser en popupmelding som kontrollerer den oppdaterte versjonen.
4. Flytt fokus til OK, og trykk deretter på VelgE-knappen på fjernkontrollen.
–– Vær forsiktig så du ikke kobler fra strømmen eller fjerner USB-flash-enheten mens oppgraderingene pågår. TV-en
slår seg av og på igjen automatisk når programvareoppgraderingen er fullført. Kontroller programvareversjonen
etter at oppgraderingene er fullført.
Norsk - 51
09 Bruke en Multi Code Remocon
Multi Code Remocon er en spesialfjernkontroll som kan kontrollere flere TV-er. Denne funksjonen er nyttig der
det er mer enn én TV på ett sted.
Du kan kontrollere opptil 10 TV-er med en forskjellige ID-kode for hver fjernkontroll uten konflikter mellom TVene. ID-nummerene vises på TV-enes skjermmeny.
Den innledende ID-koden for hver TV er 0.
•• Du kan angi og tilbakestille ID-koden i analog TV-modus eller PC-modus. (Ikke tilgjengelig i DTV-modus.)
•• Du kan stille inn ID-koden til ethvert tall mellom 0 til 9.
•• Følg disse trinnene for å angi en ID-kode or TV-en:
1. Sikt fjernkontrollen mot TV-en, og trykk deretter på MUTE-knappen og RETURN-knappen samtidig i mer enn
sju sekunder. Når du slutter å trykke på knappene, viser TV-en gjeldende ID midt på skjermen, og det vises en
melding.
2. Trykk på nummeret på fjernkontrollen som du vil tilordne til TV-en. TV-en viser en melding.
3. Når du har sett meldingen og trykker på 1, får TV-en og fjernkontrollen ID-kode 1.
–– TV-en kan da bare kontrolleres med en fjernkontroll med samme ID-kode 1.
–– Du kan tilbakestille ID-koden ved å trykke på MUTE-knappen og EXIT-knappen samtidig i mer enn 7 sekunder. Når
du slipper opp knappene, tilbakestilles ID-koden for både TV-en og fjernkontrollen til 0.
Norsk - 52
10 Stille inn Soundbar
Samsung Soundbar (AirTrack) og hotell-TV-er 2018
•• Samsung Soundbar (AirTrack) og hotell-TV-er støtter HDMI ARC-funksjonen. Hvis du kobler til en kompatibel
Samsung Soundbar (AirTrack) til en kompatibel Samsung hotell-TV med en enkel HDMI-kabel, kan gjestene høre
TV-lyden via Soundbar (AirTrack).
•• Med Sound bar Out i Hotel Option-menyen kan du kontrollere hvor TV-lyden dirigeres når TV-en slås på.
–– Hotel Option (MUTE > 1 > 1 > 9 > VelgE) > System > Sound Bar Out
•• Hvis Sound bar Out er på, dirigeres TV-lyden automatisk til Soundbar (AirTrack) når TV-en slås på.
•• Hvis Sound bar Out er av, dirigeres TV-lyden automatisk til TV-høyttaleren når TV-en slås på.
•• Modeller som støtter ARC-funksjonen, er oppført nedenfor:
–– HW-M550/M500/M4500
–– HW-N650/N550/N450
Konfigurere Soundbar (AirTrack) til i hotellmodus
1. Angi følgende alternativer i Hotel Option (MUTE > 1 > 1 > 9 > VelgE):
–– System > Sound Bar Out > ON
–– Power On > Power On Volume > User Defined
–– Power On > Power On Volume Num > still inn større enn 0
–– Power On > Max Volume > still inn større enn 0
2. Koble til en HDMI-kabel fra HDMI out-porten på Soundbar (AirTrack) til HDMI-porten (som støtter ARC) på TV-en.
3. Når Soundbar (AirTrack) er koblet til TV-en, registrerer Soundbar (AirTrack) TV-en automatisk når den blir slått på,
og bytter automatisk til hotellmodus.
Soundbar (AirTrack)-funksjoner i hotellmodus
•• Strøm på/av synkroniseres med TV-en.
•• HDMI-CEC på angitt til på som standard.
•• Bare tilgjengelig via HDMI out-porten
•• Deaktiverer "Input mode"-tasten på VFD for å unngå uventede endringer av lydkilden.
•• Krever justerbare Power On- og Max Volume-innstillinger fra Hotel Option-menyen på TV-en. Soundbarens Power
On Volume- og Max Volume-verdier er imidlertid angitt til halvparten av Power On Volume- og Max Volumeinnstillingene i Hotel Option-menyen på TV-en.
–– Hvis TV-ens Power On Volume = 20 og Max Volume = 90, er Soundbarens Power On Volume = 10 og Max
Volume = 45.
•• For å bruke Taleveiledning når en ekstern enhet er koblet til DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) eller HDMI IN (ARC)terminalen, sørg for at du velger PCM på MENUm > Lyd > Ekspertinnstillinger > Lydformat for digital utgang.
Norsk - 53
11 Redigere kanaler
Channel Bank Editor (bare Smoovie TV)
Kombinasjonen av Channel Bank Editor og SMOOVIE-fjernkontrollen lar deg kontrollere hvilke kanaler gjestene har
tilgang til. Channel Bank Editor har tre kanalbanker, og du kan velge hvilke kanaler som skal være tilgjengelig fra
hver bank. SMOOVIE-fjernkontroller har installerbare bankkort, som tilsvarer kanalbankene i Channel Bank Editor.
Fjernkontrollen gir også tilgang til kanaler i kanalbanken som samsvarer med det installerte kortet. Kanalene gjesten
har tilgang til, er dermed avhengig av bankkortet som er installert i SMOOVIE-fjernkontrollen.
Still inn Channel Bank Editor under Standalone-modus.
1. Trykk på knappene MUTE > 1 > 1 > 9 > VelgE på fjernkontrollen for å åpne Hotel Option-menyen.
2. Gå til SI vendor, og velg deretter Smoovie.
3. Gå til Channel > Channel Bank Editor. Trykk på VelgE-knappen på fjernkontrollen.
4. Angi Channel Bank Editor. Rediger kanalbanken.
–– Bank1 (gratis kanal): Velg kanalene som er tilgjengelige når fjernkontrollen ikke har et kort.
–– Bank2 (familiekort – grønt): Velg kanalene som er tilgjengelige når fjernkontrollen har et GRØNT KORT.
–– Bank3 (voksenkort – rødt): Velg kanalene som er tilgjengelige når fjernkontrollen har et RØDT KORT.
Informasjon om SMOOVIE-fjernkontroller
•• Hvis du velger SMOOVIE som SI vendor, må du også bruke SMOOVIE-fjernkontrollene i bygningen.
•• Gjester med fjernkontroller uten kort kan bare se kanaler fra Bank 1.
•• Gjester som bruker den numeriske knappen på fjernkontrollen til å endre kanaler, kan bare se kanaler fra Bank 1.
•• Gjester med fjernkontroller med grønne eller røde kort, må bruke opp- og ned-retningsknappene for å skifte kanal.
•• Gjester kan bare se kanalene fra Bank 1-kanallisten i Veiledning eller Kanalliste.
Norsk - 54
Oppsettssekvens for Smoovie
1. Utfør innledende oppsett.
2. TV-en viser Hotel Option-menyen.
–– Hvis det innledende oppsettet allerede er utført, åpner du Hotel Option-menyen. (MUTE > 1 > 1 > 9 > VelgE)
3. Velg kanaltypen. (Power On > Power On Channel Type)
–– ATV eller ADTV for antenne
–– CATV eller CDTV for kabel
4. Velg Smoovie i SI Vendor-menyen.
5. Velg Channel Setup (Channel > Channel Setup).
6. Velg Antenne eller Kabel for automatisk innstilling
7. Konfigurer kanaler i Channel Bank Editor (Channel > Channel Bank Editor).
8. Slå av TV-en, og slå den på igjen. Deretter kan gjestene bruke TV-en.
Bruke Channel Editor
Hotel Option (MUTE > 1 > 1 > 9 > VelgE) > Channel > Channel Editor
Bruk Channel Editor til å redigere kanalene som er lagret i TV-ens minne.
•• Endre kanalnummer og -navn, rediger kanalspråk og kanalsjanger og slett kanaler.
–– Denne funksjonen er aktivert nå My Channel er angitt til On i Hotel Option-menyen. (Hotel Option (MUTE > 1 > 1
> 9 > VelgE) > Channel > My Channel)
•• Bruk Skjerm av for kanalene du velger. Skjerm av fjerner videoen fra en kanal og sender bare lyden mens det vises
et høyttalerikon på skjermen.
•• Channel Editor brukes til å vise informasjon om hver kanal uten at du må vise hver kanal direkte.
Generelle trinn for å bruke Channel Editor i Standalone-modus
1. Kjør Channel Setup (Channel > Channel Setup) i Hotel Option-menyen.
2. Åpne Channel Editor (Channel > Channel Editor) i Hotel Option-menyen.
3. Noter kanalene du ønsker, i ønsket rekkefølge, på en papirlapp.
4. Omorganiser og rediger kanalnavnene basert på listen opprettet i trinn 3.
5. Trykk på knappen EXIT eller RETURN for å avslutte.
Norsk - 55
Redigere kanalnummer
Endrer kanalnummeret for en valgt kanal. Følg disse trinnene for å endre et kanalnummer:
1. Velg en artikkel på Channel Edit-skjermen.
2. Bruk retningsknappene på fjernkontrollen for å flytte fokus til Rediger kanalnummer og VelgE-knappen.
3. Bruk opp- og ned-retningsknappene på fjernkontrollen for å endre kanalnummeret.
4. Velg OK når du er ferdig, og trykk deretter på VelgE-knappen på fjernkontrollen.
–– Når du endrer kanalnummeret, blir kanalinformasjonen automatisk oppdatert.
Gi nytt navn til kanalen
Endre navnet på en valgt kanal. Følg disse trinnene for å endre navnet på en kanal:
1. Velg en artikkel på Channel Edit-skjermen.
2. Bruk retningsknappene på fjernkontrollen for å flytte fokus til Gi kanal nytt navn og VelgE-knappen.
3. Skriv inn det nye navnet på kanalen ved hjelp av skjermtastaturet som vises. Bruk retningsknappene på
fjernkontrollen til å velge en bokstav eller et tall, og trykk deretter på VelgE-knappen. Gjenta dette for hver
bokstav eller hvert tall du vil velge.
4. Når du er ferdig, velger du Utført nederst på skjermen, og trykker deretter på VelgE-knappen på fjernkontrollen.
Norsk - 56
Tilordne kanalnummeret til den eksterne enheten
Den eksterne enhetskilden til TV-en vises på siste side i Channel Editor-menyen, som vist nedenfor.
>
1. Velg en ekstern enhetskilde på Channel Edit-skjermen.
2. Bruk retningsknappene på fjernkontrollen for å flytte fokus til Rediger kanalnummer og VelgE-knappen.
3. Bruk opp- og ned-retningsknappene på fjernkontrollen for å tilordne kanalnummeret.
4. Velg OK når du er ferdig, og trykk deretter på VelgE-knappen på fjernkontrollen.
–– Når du har tilordnet et kanalnummer til en ekstern enhet, kan du åpne den eksterne enheten uten å åpne TVkildemenyen.
Norsk - 57
12 Antityverilås fra Kensington
En Kensington-lås er en enhet du kan bruke til å fysisk feste TV-en på plass
når du bruker den på et offentlig sted. Utseende og låsemetode kan fravike fra
illustrasjonen til høyre, avhengig av produsenten. Se i veiledningen som følger
med Kensington-låsen for ytterligere informasjon om riktig bruk.
•• Sporet for Kensington-låsekabelen er bare tilgjengelig på HG43EJ690Umodellen.
Kensington-låsen leveres ikke av Samsung.
•• Finn K-ikonet på baksiden av TV-en. Du finner et Kensington-spor ved
siden av K-ikonet.
Du låser produktet ved å følge disse trinnene:
1. Fest Kensington-låsekabelen rundt en stor stillestående gjenstand, for eksempel et skrivebord eller en stol.
2. Skyv enden på kabelen som er festet til låsen, gjennom løkkeenden på Kensington-låskabelen.
3. Sett låseenheten inn i Kensington-sporet på produktet 1.
4. Lås låsen.
–– Dette er generelle instruksjoner. For nøyaktige instruksjoner ser du i brukerhåndboken som følger med
låseenheten.
–– Låseinnretningen må kjøpes separat.
–– Plasseringen av Kensington-sporet kan variere, avhengig av TV-modellen.
Norsk - 58
1
13 Spesifikasjoner og annen informasjon
Spesifikasjoner
Modellnavn
HG43EJ690U
HG49EJ690U
Skjermoppløsning
3840 x 2160
3840 x 2160
43 tommer (108 cm)
49 tommer (123 cm)
20 W
20 W
20° / 60° / 90°
20° / 60° / 90°
Skjermstørrelse (diagonal)
Lyd (utgang)
Dreibar sokkel (venstre/høyre)
Dimensjoner (B x H x D)
Hoveddel
Med stativ
Vekt
Uten fot
Med fot
970,2 x 563,2 x 58,8 mm
1102,8 x 637,8 x 59,7 mm
970,2 x 618,1 x 226,5 mm
1102,8 x 691,8 x 226,5 mm
9,6 kg
13,2 kg
12,7 kg
16,4 kg
Modellnavn
HG55EJ690U
HG65EJ690U
Skjermoppløsning
3840 x 2160
3840 x 2160
55 tommer (138 cm)
65 tommer (163 cm)
20 W
20 W
20° / 60° / 90°
20° / 60° / 90°
Skjermstørrelse (diagonal)
Lyd (utgang)
Dreibar sokkel (venstre/høyre)
Dimensjoner (B x H x D)
Hoveddel
Med stativ
Vekt
Uten fot
Med fot
1238,6 x 714,2 x 59,2 mm
1457,5 x 837,3 x 59,7 mm
1238,6 x 768,4 x 226,5 mm
1457,5 x 908,7 x 355,1 mm
17,3 kg
25,0 kg
20,5 kg
30,2 kg
Modellnavn
HG75EJ690U
Skjermoppløsning
3840 x 2160
Skjermstørrelse (diagonal)
75 tommer (189 cm)
Lyd (utgang)
20 W
Dreibar sokkel (venstre/høyre)
0°
Dimensjoner (B x H x D)
Hoveddel
Med stativ
1684,6 x 966,4 x 60,6 mm
1684,6 x 1056,5 x 356,1 mm
Vekt
Uten fot
Med fot
37,0 kg
37,5 kg
Norsk - 59
Miljøhensyn
Brukstemperatur
Luftfuktighet ved bruk
Lagringstemperatur
Luftfuktighet ved lagring
10 °C til 40 °C (50 °F til 104 °F)
10% til 80%, ikke-kondenserende
-20°C til 45°C (-4°F til 113°F)
5 % til 95 %, ikke-kondenserende
Merknader
•• Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.
•• Du finner mer informasjon om strømforsyningen og strømforbruket på etiketten med merkedata som er festet på
produktet.
•• Du kan se merkedataetikketten som er festet til baksiden av TV-en. (På enkelte modeller kan du se
merkedataetikketten på innsiden av dekselterminalen)
•• Vanlig strømforbruk måles i henhold til IEC 62087.
Redusert strømforbruk
Når du slår av TV-en, går den inn i standby-modus. I standby-modus fortsetter den å trekke en liten mengde strøm. Du
kan redusere strømforbruket ved å koble fra strømledningen når du ikke skal bruke TV-en i en lengre periode.
Norsk - 60
Støttede oppløsninger for UHD-inngangssignaler
•• Oppløsning: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p
–– En HDMI-tilkobling med HDMI UHD Color satt til Av støtter inngangssignaler på opptil UHD 50P/60P 4:2:0,
mens en HDMI-tilkobling med HDMI UHD Color satt til På støtter inngangssignaler på opptil UHD 50P/60P
4:4:4 og 4:2:2.
–– MENU > Generelt > Behandling av eksterne enheter > HDMI UHD Color
Hvis HDMI UHD Color er angitt til Av
Bildehastighet (fps)
RGB
YCbCr 4:4:4
YCbCr 4:2:2
YCbCr 4:2:0
24 / 25 / 30
O
O
O
–
50 / 60
–
–
–
O
Hvis HDMI UHD Color er angitt til På
Bildehastighet (fps)
RGB
YCbCr 4:4:4
YCbCr 4:2:2
YCbCr 4:2:0
24 / 25 / 30
O
O
O
–
50 / 60
O
O
O
O
Skjermoppløsning
Når du bruker TV-en som dataskjerm, kan du også velge en av standardoppløsningene som er oppført i
oppløsningskolonnen. TV-en justerer seg automatisk til oppløsningen du velger.
Modus
Klokkefrekvens
(MHz)
Polaritet
(horisontal/
vertikal)
70,087
28,322
-/+
66,667
74,551
75,062
30,240
57,284
100,000
-/-/-/-
59,940
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,004
70,069
75,029
75,000
60,000
59,810
60,020
75,025
59,790
59,887
60,000
59,954
60,000
59,885
25,175
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
108,000
74,250
83,500
108,000
135,000
85,500
106,500
108,000
146,250
148,500
193,250
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
-/+
+/+
+/+
+/+
-/+
+/+
-/+
+/+
-/+
Horisontal frekvens
(kHz)
Vertikal frekvens
(Hz)
70 Hz
31,469
67 Hz
75 Hz
75 Hz
35,000
49,726
68,681
60 Hz
72 Hz
75 Hz
60 Hz
72 Hz
75 Hz
60 Hz
70 Hz
75 Hz
75 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
75 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
31,469
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,363
56,476
60,023
67,500
45,000
49,702
63,981
79,976
47,712
55,935
60,000
65,290
67,500
74,556
Oppløsning
Skjermformat
IBM
720 x 400
MAC
640 x 480
832 x 624
1152 x 870
VESA DMT
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 1024
1280 x 1024
1366 x 768
1440 x 900
1600 x 900RB
1680 x 1050
1920 x 1080
1920 x 1200
Norsk - 61
Modus
Oppløsning
Skjermformat
Horisontal frekvens
(kHz)
Vertikal frekvens
(Hz)
Klokkefrekvens
(MHz)
Polaritet
(horisontal/
vertikal)
CEA-861
720(1440) x 576i
720(1440) x 480i
720 x 576
720 x 480
1280 x 720
1280 x 720
1920 x 1080i
1920 x 1080i
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
4096 x 2160
4096 x 2160
4096 x 2160
4096 x 2160
4096 x 2160
50 Hz
60 Hz
50 Hz
60 Hz
50 Hz
60 Hz
50 Hz
60 Hz
24 Hz
25 Hz
30 Hz
50 Hz
60 Hz
24 Hz
25 Hz
30 Hz
50 Hz
60 Hz
24 Hz
25 Hz
30 Hz
50 Hz
60 Hz
15,625
15,734
31,250
31,469
37,500
45,000
28,125
33,750
27,000
28,125
33,750
56,250
67,500
54,000
56,250
67,500
112,500
135,000
54,000
56,250
67,500
112,500
135,000
50,000
59,940
50,000
59,940
50,000
60,000
50,000
60,000
24,000
25,000
30,000
50,000
60,000
24,000
25,000
30,000
50,000
60,000
24,000
25,000
30,000
50,000
60,000
27,000
27,000
27,000
27,000
74,250
74,250
74,250
74,250
74,250
74,250
74,250
148,500
148,500
297,000
297,000
297,000
594,000
594,000
297,000
297,000
297,000
594,000
594,000
-/-/-/-/+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
HDMI
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
4096 x 2160
30 Hz
25 Hz
24 Hz
24 Hz
67,500
56,250
54,000
54,000
30,000
25,000
24,000
24,000
297,000
297,000
297,000
297,000
+/+
+/+
+/+
+/+
•• Linjesprangmodus støttes ikke.
•• Det kan hende at systemet ikke fungerer normalt hvis du velger et videoformat som ikke er standard.
•• Separat og sammensatt modus støttes. SOG (Sync On Green) støttes ikke.
Norsk - 62
Mål
Sett forfra / sett fra siden
Bildet som vises, kan variere avhengig av modellen.
•• 43 tommer
(Enhet: mm)
58,8
970,2
943,2
531,4
563,2 618,1
226,5
556,5
•• 49 tommer
(Enhet: mm)
59,7
1102,8
1075,8
606,0
637,8 691,8
226,5
556,5
Norsk - 63
•• 55 tommer
(Enhet: mm)
59,2
1238,6
1211,6
682,4
714,2 768,4
226,5
556,5
•• 65 tommer
(Enhet: mm)
59,7
1457,5
1430,5
805,5
837,3 908,7
355,1
676,3
•• 75 tommer
(Enhet: mm)
60,6
1684,6
1652,2
930,3
966,4 1056,5
356,1
1256,7
Norsk - 64
Detaljer om kontaktpanelet / sett bakfra
Detaljerte mål kan kontrolleres på Displaysolutions.samsung.com.
Detaljer om foten
Bildet som vises, kan variere avhengig av modellen.
•• 43 tommer
(Enhet: mm)
70,0
135,0
R9,5
R3,75
152,0
556,5
199,1
226,5
•• 49–55 tommer
(Enhet: mm)
70,0
135,0
R9,5
R3,75
152,0
556,5
218,4
226,5
Norsk - 65
•• 65 tommer
(Enhet: mm)
70,0
135,0
R9,5
R3,75
152,0
676,3
240,9
355,1
•• 75 tommer
(Enhet: mm)
53,8
356,1
214,5
•• MERK: Tegningene er ikke nødvendigvis i skala. Enkelte mål kan endres uten forvarsel. Se på målene og ta hensyn
til dem før du monterer TV-en. Med forbehold om typografiske feil eller trykkingsfeil.
Norsk - 66
Lisenser
Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby
Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of
Dolby Laboratories.
DETTE PRODUKTET SELGES MED EN BEGRENSET LISENS OG ER
BARE AUTORISERT TIL Å BRUKES SAMMEN MED HEVC-INNHOLD
SOM OPPFYLLER ALLE DE TRE FØLGENDE:
KVALIFIKASJONENE: (1) HEVC-INNHOLD SOM BARE ER TIL
PERSONLIG BRUK; (2) HEVC-INNHOLD SOM IKKE TILBYS FOR
SALG; OG (3) HEVC-INNHOLD SOM ER OPPRETTET AV EIEREN AV
PRODUKTET.
DETTE PRODUKTET KAN IKKE BRUKES I FORBINDELSE MED
HEVC-KODET INNHOLD SOM ER OPPRETTET AV EN TREDJEPART,
SOM BRUKEREN HAR BESTILT ELLER KJØPT AV EN TREDJEPART,
MED MINDRE BRUKEREN BLIR GITT RETTIGHETER SEPARAT TIL
Å BRUKE PRODUKTET MED SLIKT INNHOLD AV EN LISENSIERT
SELGER AV INNHOLDET.
DIN BRUK AV DETTE PRODUKTET I FORBINDELSE MED HEVCKODET INNHOLD BLIR SETT PÅ SOM GODKJENNELSE AV DEN
BEGRENSEDE AUTORITETEN TIL BRUK, SOM ANGITT OVER.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface,
and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of
HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
Open Source License Notice
Open Source used in this product can be found on the following webpage. (http://opensource.samsung.com)
Open Source License Notice is written only English.
Norsk - 67
Kontakt SAMSUNG WORLD WIDE
Hvis du har spørsmål eller kommentarer i forbindelse med Samsung-produkter, kontakter du SAMSUNG kundestøttesenter.
Land
Kundestøttesenter
Webområde
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Dealers] 0810-112233
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
ALBANIA
045 620 202
www.samsung.com/al/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
CZECH
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
DENMARK
707 019 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
06196 77 555 77
www.samsung.com/de/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com/gr/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
NORWAY
21629099
www.samsung.com/no/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
* (opłata według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL
808 207 267
www.samsung.com/pt/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
SPAIN
0034902172678
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 786
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com/tr/support
© 2018 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett.
EJ690U_EU-02
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising