Samsung | HG40EE590SK | User manual | Samsung HG40EE590SK Brugermanual

Samsung HG40EE590SK Brugermanual
LED-tv
Installationsvejledning
Tak, fordi du har valgt at købe et Samsungprodukt. For at modtage en bedre service
bedes du registrere dit produkt på
www.samsung.com
Model
Serienr.
Figurer og illustrationer i denne brugervejledning er kun til reference og kan afvige fra produktets virkelige udseende.
Produktdesign og -specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
Instruktion
Tv'et indeholder interaktiv funktionalitet via en set-back box (SBB/STB), som er tilsluttet tv'et, og andre tv'er i et computerstyret system til
hoteller og andre virksomheder inden for hotel- og restaurationsbranchen.
Interaktiv: Første gang tv'et startes, sender det en kommando for at identificere SBB/STB. Hvis det identificeres, skifter tv'et til ONLINEtilstand og skal betjenes via SBB/STB.
Hvis tv'et er i ONLINE-tilstand, modtager det ikke længere IR-kommandoer (Samsung-fjernadministration) og fungerer i henhold til
grænsefladeprotokollen.
Stand alone: Hvis SBB/STB ikke identificeres, skal tv'et sættes i tilstanden STAND ALONE med begrænset funktionalitet.
Driftstilstande
Når dette tv (i Hotel-tilstand) betjenes med en SBB/STB, sker dette i en af følgende to tilstande:
• ONLINE eller STAND ALONE. I STAND ALONE-tilstand fungerer tv'et som hotel-tv, men uden aktiv kommunikation. Det forhindrer, at
gæster forsøger at snyde systemet ved at frakoble SBB/STB.
Hotel-tv
Hotel-tilstand
aktiveret
Tænd/sluk
ON
Stand alone-tilstand
SBB/STB Online,
hvis det lykkes
inden for 10 forsøg
SBB/STB Status forsøg hver 2 sek.
SBB/STB Online - 10
på hinanden følgende
mislykkede forsøg
Onlinetilstand
Poll-rate 20/sek.
Hvis du vil have oplysninger om angivelse af Stand alone-tilstand eller interaktiv tilstand, henvises til side 20-25 (Angivelse af indstillinger
for hoteldata: Stand alone-tilstand og interaktiv tilstand)
• Visse handlinger kan være begrænsede for at forhindre, at gæster forsøger at "snyde" tv-systemet.
• Ingen hovedmenu (interaktiv tilstand) eller menuen Kanal, Plug & Play i hovedmenuen (Stand alone-tilstand)
• Begrænset lydstyrke og låsning/oplåsning af paneltaster
Advarsel om stillbilleder
Undgå at vise stillbilleder (f.eks. jpeg-billedfiler) eller stillbilledelementer (f.eks. tv-programmets logo, panorama- eller 4:3-billedformater,
børs- eller nyhedsbjælke nederst på skærmen osv.) på skærmen. En konstant visning af stillbilleder kan medføre et ujævnt slid af
skærmens fosfor, som påvirker billedkvaliteten. For at nedsætte risikoen for denne påvirkning skal du følge nedenstående anbefalinger:
• Undgå at vise samme TV-kanal i længere tid ad gangen.
• Prøv altid at vise et billede på fuld skærm, brug menuen for TV'ets indstillede billedformat for at få den bedste overensstemmelse.
• Reducer lysstyrke- og kontrastværdierne til et minimum for at opnå den ønskede billedkvalitet, da værdier herover kan øge
udbrændingsprocessen.
• Hyppig brug alle de tv-funktioner, der er designet til at reducere billedindbrænding og efterbilleder. Se de relevante afsnit i
brugervejledningen for detaljer.
Sikring af installationsstedet
Overhold de krævede afstande mellem produktet og andre genstande (f.eks. vægge) for at sikre korrekt ventilation.
I modsat fald kan det medføre brand eller produktfejl pga. en øget indre temperatur.
• Når du anvender en sokkel eller et vægbeslag, bør du kun anvende dele leveret af Samsung Electronics.
–– Hvis du anvender dele leveret af en anden producent, kan det medføre problemer med produktet eller personskade, fordi
produktet falder ned eller vælter.
• Udseendet kan være anderledes. Det afhænger af produktet.
Montering med stativ.
Montering med vægbeslag.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Indhold
yy Installere LED tv-holder............................................................................................................................................... 5
yy Montering af drejefod.................................................................................................................................................. 7
yy Visning af kontrolpanelet............................................................................................................................................ 9
yy TV-controller.................................................................................................................................................................. 12
yy Visning af fjernbetjeningen........................................................................................................................................ 13
yy Tilslutning af tv'et til STB (SBB)................................................................................................................................. 15
yy Tilslutning af badeværelseshøjtalerne..................................................................................................................... 16
yy Tilslutning af MediaHub HD........................................................................................................................................ 17
yy Tilslutning af RJP (Remote Jack Pack)...................................................................................................................... 18
yy Indstilling af hoteldata................................................................................................................................................ 20
yy Installation af vægbeslag............................................................................................................................................ 65
yy Fastgørelse af tv’et til væggen................................................................................................................................... 66
yy Kensington-tyverisikring............................................................................................................................................. 66
yy Specifikationer............................................................................................................................................................... 67
yy Størrelse......................................................................................................................................................................... 68
yy Licens............................................................................................................................................................................... 70
Dansk
3
DANSK
yy Tilbehør........................................................................................................................................................................... 4
Tilbehør
✎✎ Kontroller, at følgende dele leveres sammen med dit LED-tv. Kontakt forhandleren, hvis der mangler nogle dele.
✎✎ Farve og form på elementer kan variere afhængigt af modellen.
• Fjernbetjening og batterier (2 x AAA)
• Hotelmonteringssæt
• Hurtig opsætningsvejledning
• Brugervejledning
Sikkerhedsguide (findes ikke alle steder)
• Strømkabel/datakabel
• Kabelholder
✎✎ Soklen og sokkelskruerne medføler muligvis ikke - det afhænger af modellen.
✎✎ Datakablet medfølger muligvis ikke - det afhænger af SI-leverandør.
Korrekt bortskaffelse af produktet (elektrisk og elektronisk affald)
(Gælder i EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)
Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og
elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, hovedsæt, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger
på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald
og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding. Forbrugere bedes kontakte
forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan
indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding. Virksomheder bedes kontakte
leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør
hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.
Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt
(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier)
Mærket på batteriet, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt
levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Mærkning med de kemiske symboler
Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EUdirektiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers
helbred eller for miljøet. For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes
adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.
4
Dansk
Installere LED tv-holder
32" LED-tv og større står på drejefod. Du kan indstille disse soklerne, så tv'et drejer 20 eller 90 grader mod venstre eller
højre.
Holderkomponenter
Ved montering af soklen, skal de medfølgende komponenter og dele anvendes.
A 1 EA
B 1 EA
C
Sokkel
x8 (M4 x L12)
Sokkelskinne
Skruer
HG32EE590 / HG40EE590
1
C
x4 (M4 X L12)
B
Front
A
VIGTIGT
Bag
BRUG IKKE
BRUG IKKE
BRUG IKKE
KEMIKALIER
FEDTSTOF
OLIE
Set fra siden
2
✎✎ Anbring et blødt klæde på bordet
for at beskytte tv'et, og anbring
derefter tv'et på klædet med
forsiden nedad.
✎✎ Sæt sokkelskinnen i hullet nederst
på tv’et.
(Korrekt montering)
(Forkert montering)
Dansk
5
3
4
C
x4 (M4 X L12)
Hvis du støder på en hældning, kan du prøve at
geninstallere fra Trin 2.
✎✎ Fikser soklen på tv'et, hvis det ikke er hensigten,
at tv'et skal flyttes.
✎✎ Forsæt med at montere skruerne i den rækkefølge, der er omtalt i manualen.
✎✎ BEMÆRK
• Sørg for at skelne mellem forsiden og bagsiden af af hver komponent ved montering.
• Sørg for, at der er mindst to personer til at løfte og flytte tv'et.
6
Dansk
Montering af drejefod
[[ ADVARSEL:
Hvis du vil indstillet tv'et til at dreje, skal du fastmontere det på gulvet, et skrivebord, en
kommode m.v. som beskrevet i installationsinstruktionerne.
LED-tv står på drejefod. Du kan indstille soklerne, så tv'et drejer 20 grader mod venstre og højre, 60 grader mod venstre
og højre eller 90 grader mod venstre eller højre ved brug af DREJEFUNKTIONEN PÅ BESLAGHOLDEREN.
¦¦ 20° drejning
Du kan indstillet tv'et, således at det drejer 20° mod venstre og højre, ved at isætte i bunden af soklen igennem det
kurvede hul i beslagholderen ved mærket 20°. Fikser derefter beslagholderen på soklen ved brug af de tre medfølgende
skruer som vist nedenfor.
¦¦ 60° drejning
Du kan indstillet tv'et, således at det drejer 60° mod venstre og højre, ved at isætte i bunden af soklen igennem det
kurvede hul i beslagholderen ved mærket 60°. Fikser derefter beslagholderen på soklen ved brug af de tre medfølgende
skruer som vist nedenfor.
¦¦ 90° drejning
Indstil tv'et, således at det drejer 90° mod venstre og højre, fjern beslagholderen, og skru derefter de tre medfølgende
skruer i soklen som vist nedenfor.
Dansk
7
¦¦ Hotelmonteringssæt
Bolt + møtrik
Kort bolt (2EA)
Lang bolt (2EA)
Møtrik (2EA)
Spændeskive (2EA)
Top
Bunden
[
8
Dansk
Monter holderen på en flad overflade såsom på en
kommode, et bord eller et underholdningscenter
som vist.
ADVARSEL: Forebyg kvæstelser ved at fastmontere tv'et på gulvet, et bord, en kommode m.v. med
hotelmonteringssættet som beskrevet i disse instruktioner.
Visning af kontrolpanelet
HG32EE590
HG40EE590
✎✎ Hvis du slutter en ekstern enhed til tv'et, skal du sørge for, at der er slukket for strømmen.
✎✎ Ved tilslutning af en ekstern enhed, skal du sørge for, at farverne på stikterminalen passer til kablet.
Dansk
9
1 USB (HDD/1.0A) / CLONING, USB (5V 0.5A) / CLONING
–– Stik til softwareopgraderinger og Media Player osv.
–– Serviceforbindelse.
2 COMMON INTERFACE
3 ANT IN / ANT IN (AIR/CABLE)
–– Hvis du vil have vist tv-kanaler korrekt, skal tv'et modtage et signal fra en af følgende kilder:
–– En udendørs antenne/et kabel-tv
4 HOVEDTELEFONSTIK
Det er muligt at slutte hovedtelefoner til hovedtelefonstikket på tv'et. Når hovedtelefonerne er tilsluttede, deaktiveres
lyden fra de indbyggede højttalere.
5 HP-ID
Slut kablet til HP-ID og hovedtelefonstikket samtidig, og tilslut det til den separate hovedtelefonboks. Se side 16. Ved
tilslutning af hovedtelefoner til hovedtelefonboks fungerer det på samme måde som hovedtelefonfunktionen.
6 LAN
Opret tilslutning til et kablet LAN ved brug af et CAT 7-kabel.
7 DATA
–– Bruges til understøttelse af datakommunikation mellem tv'et og SBB.
–– Tilslutning vha. tv-stiktyperne RJ-12.
8 HDMI IN 1, 2(ARC)
Sluttes til HDMI-stikket på en enhed med en HDMI-udgang.
✎✎ En HDMI-HDMI-forbindelse kræver ingen lydforbindelse. HDMI-forbindelser bærer både lyd og billede.
9 RJP
Denne port er en RJP-kommunikationsport (Remote Jack Pack), der giver mulighed for at tilslutte forskellige enheder
til yderligere moduler for at forbedre brugen af enheden.
0 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Tilsluttes til en digital lydkomponent.
! AV IN
–– Slut lydkabler til "R-AUDIO-L" på tv'et og de andre ender til de pågældende lydudgangsstik på en A/V-enhed.
–– Slut RCA-lydkabler (ekstraudstyr) til "R-AUDIO-L" på bagsiden af tv'et og de andre ender til de pågældende
lydudgangsstik på den eksterne enhed.
–– Ved tilslutning til AV IN passer farven på stikket AV IN [Y/VIDEO] (grøn) ikke til farven på videokablet (gul).
10
Dansk
Visningstilstande
Du kan også vælge en af de standardopløsninger, der er nævnt i kolonnen Opløsning. Tv'et justeres automatisk til den
opløsning, du vælger.
Efter tilslutning af en computer til tv'et skal du indstille tv'ets skærmopløsning på computeren. Den optimale opløsning
er 1920 x 1080 med 60 Hz. Hvis den indstilles til andet end det, der er vist i tabellen herunder, viser tv'et muligvis intet.
Indstil opløsningen korrekt, og se i brugervejledningen til computeren eller grafikkortet.
Opløsningerne i tabellen er anbefalinger.
✎✎ Den optimale opløsning er 1920 x 1080 @ 60 Hz.
Tilstand
Opløsning
Horisontal frekvens
(kHz)
Vertikal frekvens
(Hz)
Pixel-klokfrekvens
(MHz)
Synkroniseringspolaritet
(H/V)
IBM
720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC
640 x 480
832 x 624
1152 x 870
35,000
49,726
68,681
66,667
74,551
75,062
30,240
57,284
100,000
-/-/-/-
VESA DMT
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 1024
1280 x 1024
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 960
1366 x 768
1440 x 900
1600 x 900RB
1680 x 1050
1920 x 1080
31,469
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,363
56,476
60,023
67,500
63,981
79,976
45,000
49,702
60,000
47,712
55,935
60,000
65,290
67,500
59,940
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,004
70,069
75,029
75,000
60,020
75,025
60,000
59,810
60,000
60,015
59,887
60,000
59,954
60,000
25,175
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
108,000
108,000
135,000
74,250
83,500
108,000
85,500
106,500
108,000
146,250
148,500
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
-/+
+/+
+/+
-/+
+/+
-/+
+/+
✎✎ Ved brug af en HDMI/DVI-kabelforbindelse, skal du bruge stikket HDMI IN 1.
✎✎ Tilstanden Interlace understøttes ikke.
✎✎ Apparatet kan vise et unormalt billede, hvis der vælges et ikke-standardiseret videoformat.
✎✎ Tilstandene Separat og Komposit understøttes ikke. SOG understøttes ikke.
Dansk
11
TV-controller
Tv-controller er en multiretningsknap, der hjælper med at navigere uden brug af fjernbetjeningen.
✎✎ Visse funktioner, der kræver en PIN-kode, er muligvis ikke tilgængelige.
✎✎ Produktets farve og form kan variere fra model til model.
✎✎ Afslutter menuen ved at trykke på controlleren i mere end 1 sekund.
✎✎ Ved hjælp af tv-controlleren, en lille joysticklignende knap nederst til højre på tv'et, kan du styre tv'et uden
fjernbetjeningen.
Kontrolmenu
: Sluk
: Lyd op
: Kanal op
: Lyd ned
: Kanal ned
: Kilde
Tv-fjernbetjening / Fjernbetjeningssensor
Tryk på: Flyt
Tryk og hold nede: Vælg
Tv-fjernbetjening er placeret i bunden af tv'et.
Standbytilstand
Produktet må ikke være i standby-tilstand i længere tid ad gangen (f.eks. mens du er på ferie). Der bruges stadig en lille
smule strøm, når strømknappen er slukket.
12
Dansk
Visning af fjernbetjeningen
✎✎ Denne fjernbetjening har Braille-punkter på tænd/sluk-, kanal- og lydstyrkeknapperne og kan bruges af
synshæmmede personer.
Tænder og slukker for tv'et.
Få vist og vælg tilgængelige
videokilder.
Giver direkte adgang til kanaler.
Alternativt kan du vælge Tekst-tv,
Dobbelt eller Opdelt.
EPG-visning (Elektronisk
programoversigt).
Afbryder lyden midlertidigt.
Skift kanal.
Justerer lydstyrken.
Få vist kanallisten på skærmen.
HOME
Få vist hovedskærmmenuen.
MENU
Lynvalg af de mest anvendte
funktioner.
TOOLS
Skift til skærmen HOME.
CONTENT
Se Indhold Hjem.
Tryk for at få vist oplysninger på
tv-skærmen.
CLOCK: Når du trykker på tasten
INFO i standbytilstand, vises tiden på
tv-skærmen.
Vælg menupunkter på skærmen, og
skift menuværdier.
Afslutter menuen.
Går tilbage til den forrige menu.
Knapper i menuen Kanalliste,
Indhold Hjem osv.
ALARM: Indtast det klokkeslæt,
hvor tv'et skal tænde.
X: Slår 3D-billedet til eller fra.
(Ikke tilgængelig)
SUBT.: Viser digitale
undertekster.
ALARM
SUBT.
Brug disse knapper i Indhold Hjem.
Dansk
13
Installation af batterier (Batteristørrelse: AAA)
✎✎ BEMÆRK
• Brug fjernbetjeningen inden for en afstand på ca. 7 m fra tv'et.
• Stærkt lys kan påvirke fjernbetjeningens ydelse. Undgå at bruge fjernbetjeningen i nærheden af fluorescerende
lys eller neonskilte.
• Farve og form kan variere fra model til model.
• Fjernbetjeningsknapperne "HOME" & "3D" understøttes ikke. Når du trykker på disse knapper, reagerer tvenheden ikke.
14
Dansk
Tilslutning af tv'et til STB (SBB)
Tv'et set bagfra.
ETH MODEM
Datakabel
• Slut stikket DATA på tv'et til stikket [ETH MODEM] på STB (SBB) med datakablet.
✎✎ Brug datakommunikation.
• IR-signaler sendt af fjernbetjeningen til tv'et eller din SBB/STB skal opfylde følgende specifikationer for at kunne bruge
IR-funktionen.
Specifikationer for IR-signalmodtager
–– Båndpasfilter centerfrekvens: 37,9 ㎑
–– Udbyderfrekvens, pligt 50%
–– Mindste bølgelængde (tburst): 12 impulser (316 us)
–– Mindste periode mellem afbrydelserne (tburst gap): 16 impulser (422 us)
–– Mindste periode mellem datakommandoerne (tpause): 25 ㎳
¦¦ Liste over leverandører og kompatible datakabler, der følger med tv'et
• Bekræft, at du bruger de korrekte datakabel for din leverandør. Se kodemærkatet på datakablerne.
6
1
TV SIDE
STB SIDE
1
6
CON A
CON B
CON A
6: NC
5: IR
4: GND
3: Rx
2: Tx
1: Nc
CON A
CON B
5
6
4
2
3
5
2
3
CON B
1: NC
2: GND
3: Rx
4: NC
5: Tx
6: IR
✎✎ Driftsspecifikationer for datakabel (RJ12): RS232
Dansk
15
Tilslutning af badeværelseshøjtalerne
Du kan tilslutte badeværelseshøjttalerne på følgende måde.
¦¦ Audio Loop In (Lydloop - ind)
En ekstra hovedtelefonboks, der kan installeres f.eks. på et sengebord. Installationsproceduren ses nedenfor.
• Detaljeret tegning af hovedtelefonboksen.
Tv'et set bagfra.
HEADPHON BOX
Hovedtelefonboks
Shield wire
TV Headphones jack
Red Wire (Audio-R)
Whitewire (Audio-L)
Red wire + White wire
Shield Wire
TV HP-ID jack
<Hovedtelefonboks>
16
Dansk
Tilslutning af MediaHub HD
Output via en hvilken som helst ekstern kilde, der er tilsluttet MediaHub HD på hotelbordet.
MediaHub HD bagside
HDMI
USB
Tv'et set bagfra.
RS/232
2 HDMI-kabel
1 RS-232datakabel
1. Slut porten RJP på tv'et til porten RS/232 på MediaHub HD.
2. Slut porten HDMI IN 1, 2(ARC) på tv'et til HDMI-porten på MediaHub HD.
• MediaHub HD
–– MediaHub HD er et hardwaremodul med forskellige Audio Video-indgange (A/V, Audio, PC, HDMI og USB) og
tilsvarende udgange. De tilsvarende outputkilder tilsluttes fra MediaHub til tv'et. MediaHub kommunikerer med
tv'et via RS232. Hot Plug & Play er en funktion, der giver hotelgæster mulighed for at slutte en eksterne kilde til
MediaHub. MediaHub kommunikerer med tv'et ved at sende beskeder om aktive/inaktive kilder. Tv'et skifter til
den aktive eksterne kilde.
–– Du skal slutte HDMI på MediaHub til porten HDMI IN 1 på tv'et.
–– Når tv'et er tændt, skal du forbinde tv'et og RJP inden for 10 sekunder.
• Specialfunktioner
–– PIP
–– Auto. registrering
Dansk
17
Tilslutning af RJP (Remote Jack Pack)
Output til en hvilken som helst ekstern kilde, der er tilsluttet RJP på hotelbordet.
RJP bagside
USB
HDMI
VIDEO AUDIO AUDIO/PC
RS/232
Tv'et set bagfra.
1 HDMI-kabel
2
1. Slut porten HDMI IN 1, 2(ARC) på tv'et til HDMI-porten på RJP.
2. Slut porten RJP på tv'et til porten RS/232 på RJP.
✎✎ RJP (Remote Jack Pack), som er kompatibelt med dette Samsung-tv, er TeleAdapt TA-7610, TA-7650 (HD) og TA7660 (HD Plus).
• RJP (Remote Jack Pack): RJP står for Remote Jack Pack. RJP er et hardwaremodul med forskellige Audio Videoindgange (A/V, Audio, PC og HDMI) og tilsvarende udgange. De tilsvarende outputkilder tilsluttes fra RJP til tv'et. RJP
kommunikerer med tv'et via RS232. Hot Plug & Play er en funktion, der giver hotelgæster mulighed for at slutte en
eksterne kilde til MediaHub. RJP kommunikerer med tv'et ved at sende beskeder om aktive/inaktive kilder. Tv'et skifter
til den aktive eksterne kilde i henhold til den prioritet, brugeren har indstillet.
✎✎ Du kan vælge HDMI IN 1, 2(ARC) og AV IN til tilslutning af RJP.
✎✎ Når tv'et er tændt, skal du forbinde tv'et og RJP inden for 10 sekunder.
18
Dansk
• RJP kan nulstilles til fabriksstandarderne ved at trykke på knapperne A/V og HDMI samtidig i 10 sekunder. Alle
lysdioder blinker 5 gange for at bekræfte, at processen er fuldført.
• RJP slukker automatisk alle lysdioder efter 5 minutter for at undgå unødvendig lysforurening på hotelværelset. De
lysdioder, der blev slukket, tændes igen, hvis gæsten trykker på en af knapperne, og 5 minut-timeren genstarter. Hvis
gæsten trykker på en anden kildeknap, skifter tv'et til den valgte kilde, og den relevante lysdiode tændes.
• Efter en RJP-nulstilling eller tænd/sluk af tv'et, tager det ca. 10 sekunder at genetablere kommunikationen mellem
tv'et og RJP.
• Følgende tabel viser den omtrentlige tid i sekunder, det tager at skifte fra tv'et til inputkilde, baseret på prioritet.
✎✎ Scenarie 1: No ingen input tilsluttes.
Kilde
Tilslutning
AV
PC
HDMI
2 sek.
0,7 sek.
3,9 sek.
✎✎ Scenarie 2: Hvis to eller flere input tilsluttes, og en inputkilde frakobles og derefter tilsluttes igen.
Kilde
Afbryd
Tilslutning
Total
AV
PC
HDMI
4,5 sek.
0,7 sek.
3,9 sek.
2 sek.
0,7 sek.
3,9 sek.
6,5 sek.
1,4 sek.
7,8 sek.
✎✎ Hvis f.eks. RJP har alle livekilder AV, PC og HDMI-tilknyttet, ses AV som havende højeste prioritet. Hvis RJP er i
HDMI-tilstand, og gæsten frakobler og gentilslutter AV, kræves der min. 6,5 sekunder til at skifte til AV.
• For tilslutning af lyd (Ipod eller Mp3), skal musiktilstand være ON, og Jack Ident-registrering skal være OFF.
• A/V-, PC- og HDMI-inputkilder understøttes.
Dansk
19
Indstilling af hoteldata
For indtastning: Tryk på knapperne MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTERE i rækkefølge. (Stand alone-tilstand angives fra
tilstanden Hotel og restauration).
Sådan lukkes denne menu: Sluk for strømmen, og tænd igen.
✎✎ Ikke alle menuer findes på tv'et afhængigt af model eller område.
Kategori
Funktionen Hotel-tv
Element
Første værdi
Hospitality
Mode
Hospitality Mode
Standalone
SI Vendor
SI Vendor
OFF
Power On Channel
Last Saved
Power On Channel
Num
Power On Channel
Type
Power On
1
ATV
Power On Volume
Last Saved
Power On Volume
Num
10
Min Volume
0
Max Volume
100
Power On Source
TV
Power On Option
Last Option
Channel Setup
Dansk
Vælg Hospitality-tilstand.
• Interactive mode: Tv'et fungerer med SI STB eller SBB.
• Standalone mode: Tv'et fungerer alene uden SI STB eller SBB.
• Interactive mode : Samsung / 2M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic / Innvne /
Quadriga / ETV / Ibahn / Magilink / Otrum / Siemens / Amino / MDC / Enseo
• Standalone mode : OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
Angiv standardværdierne, der skal anvendes, når tv'et tændes.
• User Defined: Her kan du angive Tænd for kanal og Kanaltype manuelt. Se Tænd
for kanalnummer og Kanaltype nedenfor.
• Last Saved: Hvis du vælger dette punkt, vises den kanal, der blev vist, da tv'et
blev slukket, når du tænder for tv'et.
Når tv'et tændes, skiftes der automatisk til denne kanal.
Vælg kanalbånd: ATV (analog air band), DTV (digital air band), CATV(analog cable
band), CDTV (digital cable band)
• User Defined: Giver dig mulighed for at indstille Lydstyrke ved start manuelt. Se
Lydstyrke ved start nedenfor.
• Last Saved: Når tv'et tændes, vendes tilbage til den lydstyrke, der var indstillet,
da der blev slukket for strømmen.
Tv'et tændes med denne lydstyrke i Hotel og restauration i Stand alone-tilstand.
Det minimum lydstyrkeniveau, som brugeren kan indstille i tilstanden Hotel og
restauration i Stand alone-tilstand.
Det maksimale lydstyrkeniveau, som brugeren kan indstille i tilstanden Hotel og
restauration i Stand alone-tilstand.
Vælg den inputkilde, tv'et viser, når det tændes.
Bestemmer tv-tilstanden, når strømmen vender tilbage efter et strømsvigt, eller
efter at du har taget stikket ud af tv'et og tilsluttet det igen.
• Last Option: Vender tilbage til den seneste strømtilstand. Hvis det var
standbytilstand, vendes der tilbage til standbytilstand. Hvis det var tændt,
tændes tv'et.
• Power On: Tv'et tændes, når strømmen vender tilbage.
• Standby: Tv'et går i standbytilstand, når strømmen vender tilbage.
Giver dig direkte og øjeblikkelig adgang til nogle af kanalmenupunkterne
i brugermenuen Kanal, f.eks. Automatisk søgning, Manuel søgning,
Antenneindstilling osv.
Channel Editor
Med Kanaleditor kan du redigere de kanaler, der er lagret i tv'ets hukommelse.
Med Kanaleditor kan du:
• Ændre kanalnumre og -navne og sortere kanalerne i den ønskede rækkefølge.
• Anvende Video Mute på valgte kanaler. Med Video Mute fjernes alle billeder fra
en kanal, og der afspilles kun lyd ved visning af et højttalerikon på skærmen.
Med Kanaleditor kan du også nemt få vist oplysninger om hver enkelt kanal uden
at skulle se på hver enkelt kanal enkeltvist.
Mixed Channel
Map
Med denne funktion kan du få vist/gennemse alle antennetypekanaler (antenne/
kabel eller satellit) samtidig.
• ON: Hvis ON, har gæster adgang til det komplette kanalkort uanset valgt
antennetype. Kanallisten viser også kanaler af antenne- og kabeltypen.
• OFF: Hvis OFF, har gæster kun adgang til kanalkortet for den valgte antennetype
[LUFT/KABEL eller Satellit]. Kanalisten/editoren viser kun de valgte
antennetypekanaler.
Channel
20
Beskrivelse
ON
Kategori
Channel
Funktionen Hotel-tv
Element
Første værdi
Dynamic SI
OFF
Channel Rescan
Message
ON
Pan Euro MHEG
OFF
My Channel
Genre Editor
OFF
..
Subtitle Auto On
OFF
TTX Widescreen
Mode
Picture Menu Lock
Menu OSD
• ON: Kontroller DTV-programmets kanalnummer. (TV-kanaleditor er ikke
tilgængelig)
• OFF: Kontroller ikke DTV-programmets kanalnummer. (DTV-kanaleditor er
tilgængelig, men yderligere opdatering af kanalprogramnummer understøttes
ikke)
Hvis der er uoverensstemmelse mellem dataene i kanalkortet og de overførte
data, søger tv'et automatisk efter kanalerne for at gendanne data/parametre i
kanalkortet.
• ON: Hvis Meddelelse om genscanning af kanaler er ON, får hotellets gæster vist
OSD om, at kanalerne genscannes.
• OFF: En hoteladministrator kan slå Meddelelse om genscanning af kanaler OFF,
hvis OSD for genscanningsmeddelelsen ikke skal vises for hotellets gæster.
• OFF: Hvis Paneuropæisk MHEG er slået fra, kører MHEG i henhold til de
eksisterende produktspecifikationer.
• ON: Hvis Paneuropæisk MHEG er slået til, er MHEG ON, uanset
produktspecifikationer eller geografisk område.
Aktiver eller deaktiver funktionen My Channel.
Rediger kanalgenrene. (Tilgængelig, når My Channel er aktiveret)
Denne funktion aktiverer funktionen Til/Fra, der automatisk aktiverer
underteksterne i et bestemt land.
Denne funktion understøttes for hotel-tv'er, der er klar til at modtage DVBudsendelser, der er på vej til Europa.
Funktionen er relateret til Frankrigs specifikation for undertekster. Andre landes
undertekster fungerer i henhold til de relevante landes specifikationer, uanset
funktionen Undertekster automatisk til.
• ON: Hvis funktionen Undertekster automatisk til er ON, følges Frankrigs
specifikation for undertekster.
• OFF: Hvis funktionen Undertekster automatisk til er OFF, følges Frankrigs
specifikation for undertekster ikke.
OFF
Stræk undertekstafsnittet, så det passer til hele skærmens bredde.
OFF
Menu Display
ON
Tools Display
Channel Menu
Display
ON
Aktiver eller deaktiver billedmenuen.
• ON: Hovedmenuvisning.
• OFF: Ingen hovedmenuvisning.
Skjul eller vis menuen Værktøjer.
OFF
Skjul eller vis menuen Kanal.
Panel Button Lock
Home Menu
Display
Home Menu Editor
Home Menu Auto
Start
Clock
Beskrivelse
Unlock
ON
ON
BT Auto Remove
Device List
ON
Clock Type
OFF
Local Time
Manual
Timer Type
WakeUp
Slår brug af frontpanelet (lokal tast) til/fra.
• Unlock: Låse alle paneltaster op.
• Lock: Låse alle paneltaster.
• OnlyPower: Låser alle paneltaster med undtagelse af paneltasten Tænd/sluk.
• Menu/Source: Låser paneltasterne Menu og Kilde.
• OFF: Startmenuen vises ikke.
• ON: Startmenuen vises.
Rediger startmenuen
• ON: Startmenuen starter automatisk.
• OFF: Startmenuen starter ikke automatisk.
Slet enhedslisten, når strømmen er tændt eller slukket.
• ON: Forbindelseshistorik fjernes i BT-musikafspiller.
• OFF: Deaktiver denne funktion
• OFF: Ingen urfunktion i fabriksmenuen er aktiv. Kun hovedmenu.
• SW Clock: Kun softwareuret fungerer.
Vælg den metode, der skal bruges til at opdatere urdata.
• Manual: Brug urdata fra DVB-kanalen eller den manuelle urindstilling, når tv'et
befinder sig i Stand alone-tilstand.
• TTX: Åbn tidsoplysningerne fra TTX-strømmen.
• Time Channel: Brug urdata fra den valgte kanaltype og det valgte kanalnummer.
Aktiver eller deaktiver alarmfunktionen.
• WakeUp: Aktiver alarmfunktionen for at slukke for enheden på et bestemt
tidspunkt.
• OnOff: Deaktiver alarmfunktionen.
Dansk
21
Kategori
Funktionen Hotel-tv
Element
Første værdi
Music Mode AV
OFF
Music Mode PC
OFF
Music Mode Comp
OFF
Music Mode
Backlight
OFF
Priority AV
1
Priority PC
2
Priority HDMI
3
Music Mode
Remote Jack
Pack
External
Source
Bathroom
Speaker
HP
Management
22
Dansk
AV Option
AV
HDMI Option
HDMI 1
USB Pop-up
Screen
Default
External Source
Banner
ON
Auto Source
OFF
Anynet+ Return
Source
Power On Src
Sub AMP Mode
2
Sub AMP Volume
6
HP Mode
OFF
Default HP Volume
10
Main Speaker
ON
Beskrivelse
For at få musik fra en mp3/lydafspiller via en AV Input-kilde. Når funktionen er
aktiveret, kan du høre lyd fra afspilleren igennem tv'et, selvom der ikke er noget
videosignal. Tv'ets bagbelysning vil dog fortsat være tændt. Hvis du tilføjer et
billedsignal, fungerer det normalt.
For at få musik fra en mp3/lydafspiller via en PC Input-kilde. Når funktionen er
aktiveret, kan du høre lyd fra afspilleren igennem tv'et, selvom der ikke er noget
videosignal. Tv'ets bagbelysning vil dog fortsat være tændt. Hvis du tilføjer et
billedsignal, fungerer det normalt.
Gør det muligt at afspille musik fra en MP3-/lydafspiller via en
komponentinputkilde på tv'et. Når funktionen er aktiveret, kan du høre lyd fra
afspilleren igennem tv'et, uanset om der er et videosignal eller ej. Afbryder også
lyden i videoen, så der ikke vises et billede på tv'et, når en gæst afspiller musik.
Tv'ets bagbelysning vil dog fortsat være tændt.
Indstillingen Baggrundslys til/fra i musiktilstand til strømbesparelse.
Hvis stikprioritet er angivet, indstilles den tilsvarende kilde automatisk, hvis der
indsættes et stik i henhold til stikprioriteten.
Hvis stikprioritet er angivet, indstilles den tilsvarende kilde automatisk, hvis der
indsættes et stik i henhold til stikprioriteten.
Hvis stikprioritet er angivet, indstilles den tilsvarende kilde automatisk, hvis der
indsættes et stik i henhold til stikprioriteten.
Vælg RJP AV-kilde (kildevalg afhænger af model).
Vælg, hvilken HDMI-kilde for tv'et, der er sluttet til RJP-stikket. (HDMI1/HDMI2/
HDMI3)
Hvis der er sluttet et en USB-enhed til tv'et
• Default: Der vises et popup-vindue.
• Automatic: Åbner automatisk menuen USB-indhold.
• Disable: Hverken pop op-vindue eller menu vises.
Brugere kan indstille det eksterne kildebanner til Til eller Fra.
• ON: Når tv'et er tændt, eller tilstanden ændres, viser tv'et altid det eksterne
kildebanner.
• OFF: Når tv'et er tændt, eller tilstanden ændres, viser tv'et ikke det eksterne
kildebanner.
• OFF: Automatisk kilde er fra.
• ON: Når en ekstern kilde er sluttet til tv'et, justeres tv'et automatisk og skifter
til indgangskilden.
• PC: Kun auto-ident. pc-input.
Vælg tv-returkilde efter afbrydelse af en Anynet+(HDMI-CEC)-forbindelse. (Denne
funktion er særligt nyttig i forbindelse med Guestlink RJP.)
Bestemmer Sub AMP-driftstiltand.
• 0: Slår funktionen Sub AMP fra (PWM fra).
• 1: Indstiller Sub-lydstyrken i henhold til den primære lydstyrkekontrol.
• Det vil sige, at sublydstyrken indstilles i overensstemmelse med værdierne for
Lydstyrke ved start, Min. lydstyrke og Maks.
• 2: Indstiller lydstyrken i henhold til indstillingerne for badeværelsets
kontrolpanel.
Sub AMP-lydstyrkeniveau ved start.
• ON: Hvis hovedtelefonen er sluttet til tv'et, kan du lytte til lyd gennem tv'ets
højttalere og den tilsluttede hovedtelefon samtidigt. Du kan dog kun justere
ludstyrken for tv'ets højttalere.
• OFF: Hvis hovedtelefonen er sluttet til tv'et, kan du kun lytte til lyd gennem den
tilsluttede hovedtelefon.
Konfigurer værdierne for hovedtelefonens lydstyrke, når HP MODE er indstillet til
TIL.
• ON: Afspiller tv'ets lyd gennem tv'ets højttalere.
• OFF: Afspiller kun tv'ets lyd gennem hovedtelefonen.
Kategori
Eco Solution
Funktionen Hotel-tv
Element
Første værdi
Energy Saving
OFF
Welcome Message
Edit Welcome
Message
OFF
Hospitality Logo
OFF
Hospitality Logo
DL
..
Cloning
REACH
Solution
Justerer tv’ets lysstyrke til nedsættelse af strømforbruget.
• Off: Slår den energibesparende funktion fra.
• Low: Indstiller tv'et til lav energibesparende tilstand.
• Medium: Indstiller tv'et til mellem energibesparende tilstand.
• High: Indstiller tv'et til høj energibesparende tilstand.
viser velkomstmeddelelsen.
Rediger velkomstmeddelelsen.
Logo/
Message
Logo Display Time
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Beskrivelse
..
Angiver funktionen Hospitality-logoet til FRA, BMP, AVI, BEGGE. Hvis funktionen
ikke er angivet til FRA, når tv'et tændes, vises logoet før signalet fra den første
kilde, i det tidsrum, der er angivet i "Logo Display Time".
Downloader Hospitality-logoet.
Krav til Hospitality-logofil:
• Kun BMP- eller AVI-filer.
• Maks. filstørrelse: BMP - 960 X 540. AVI - 30 MB.
• Filen skal hedde samsung.bmp eller samsung.avi.
Indstil logovisningstiden (3/5/7 sekunder).
Klon de aktuelle tv-indstillingsværdier til en USB-hukommelsesenhed.
Klon de gemte tv-indstillingsværdier på en USB-hukommelsesenhed til tv'et.
Hvis Indstilling af auto. start er slået til, og der slukkes og tændes for strømmen,
eller hvis den primære strømforsyning slukkes, gendannes dataene til de
klonede værdier. Hvis der ikke findes nogen klonede værdier, ignoreres dette,
hvis Indstilling af auto. start er slået til, og handlingen er den samme som hvis
Indstilling af auto. start er slået fra.
• ON: Funktionen REACH i dette tv bliver tilgængelig.
• OFF: Funktionen REACH i dette tv gøres ikke tilgængelig.
Setting Auto
Intialize
OFF
REACH
OFF
REACH IP Mode
…
Hvis denne funktion er aktiveret, fungerer Reach via IP i stedet for RF.
Server IP Setting
…
URL-adressen til Reach-IP-serveren, f.eks. https:\\192.168.1.2:443.
REACH Channel
…
REACH Update
Time
…
REACH Update
Immediate
…
Group ID
…
Room Number
REACH Config
Version
…
Tildel et DTV-kanalnummer for at opdatere med REACH-dataene. Dette
kanalnummer skal være det samme som det nummer, der er indstillet på Reachserveren.
Kan indstilles, når data, som f.eks. opdateret software, kloningsfiler og S-LYNC
REACH-indhold, er hentet ned på tv'et fra REACH-serveren:
1hour: Hver time
2hour: Hver 2. time
12:00 AM: Hver kl. 24.00
2:00 AM: Hver kl. 2.00
12:00 PM: Hver kl. 12.00
2:00 PM: Hver kl. 14.00
• ON: Når tv'et overgår til standbytilstand (strømkablet er tilsluttet, og strømmen
slukkes), opdateres REACH-dataene på tv'et.
• OFF: REACH-dataene opdateres kun på tv'et ved opdateringstidspunktet for
REACH-serveren.
Vælg Group ID for REACH-serveren. (Se REACH-servermanualen for at få
yderligere oplysninger.)
rediger værelsesnummeret.
…
Versionen af REACH vises.
Dansk
23
Kategori
Funktionen Hotel-tv
Element
Første værdi
Angiv en IP-adresse for at oprette en internetforbindelse.
Soft AP: Med denne funktion kan du tilslutte tv'et på dine mobile enheder. Indstil
mulighederne for tilslutning af en Wi-Fi-enhed.
• Soft AP: Aktiverer eller deaktiverer Soft AP. Når Soft AP er indstillet til Til, kan
dine mobile enheder finde tv-navnet i Wi-Fitilslutningslisten.
• Security key: Angiv en sikkerhedsnøgle, som du skal indtaste på andre enheder,
så de kan sluttes til tv'et.
–– Tast den genererede sikkerhedsnøgle ind i den enhed, du vil tilslutte.
–– Hvis netværket ikke fungerer normalt, skal du kontrollere
sikkerhedsnøglen igen. En forkert sikkerhedsnøgle kan forårsage en
fejlfunktion.
Network Setup
✎✎ Soft AP er muligvis ikke tilgængelig, hvis den ikke understøttes af modellen.
✎✎ Det maksimale antal enheder, der kan tilsluttes: 4 enheder
✎✎ Bithastighed : 10 Mbps/enhed
✎✎ Ovennævnte specifikationer er baseret på vores interne test. Den faktiske
ydeevne kan variere afhængigt af dit kablede/trådløse netværksmiljø.
Network
SmartHub Model
Setting
SmartHub Setting
Widget
Solution
Indgiv modellen for Smart Hub.
Service Discovery
On
VLAN ID
...
Solution VLAN ID
...
Device VLAN ID
...
Widget Mode
ON
Solution Type
Vendor Server
Server URL Setting
License Server IP
Setting
IPTV Mode
…
ON
Virtual Standby
OFF
24
Dansk
Konfigurer Smart Hub.
Hvis denne indstilling er sat til Til, kan du dele indhold med andre enheder, som
f.eks. smartphones, i DLNA-tilstand.
Opret separate VLAN-grupper. Du kan angive et 3-cifret tal på mellem 1 og 255
for VLAN ID.
Når VLAN anvendes, skal du angive et VLAN ID, der skal knyttes til en løsning
(f.eks. SYNC, H.Browser osv.).
Angiv et VLAN ID, der skal knyttes til eksterne enheder, der er sluttet til LAN
OUT-porten.
Widget-tilstand til/fra.
Vælg løsningstypen (Vender Server/ SINC Server).
Angiv server-URL.
Room Num Setting
Virtual
Standby
Beskrivelse
Virtual Standby
Mode
OFF
Reboot Time
...
Angiv server-IP.
IPTV-tilstand til/fra.
Virtuel standby-tilstand til/fra.
Når Virtuel standby-stand er aktiveret, vil tv'ets strømforbrug ligge på 9,5-17,4 W
(afhængigt af tv-skærmens størrelse).
Angiv værelsesnummer.
Tv'et kan forsyne hovedfunktionen i standbytilstand, hvis tv'et er sat i tilstanden
Virtuel standby.
• ON: Virtuel standby-tilstand er slået til.
• OFF: Virtuel standby-tilstand er slået fra.
Når Virtuel standby-stand er aktiveret, vil tv'ets strømforbrug ligge på 9,5-17,4 W
(afhængigt af tv-skærmens størrelse).
Denne funktion angiver intervallet for genstart på tv'et, når tv'et befinder sig i
Virtuel standby-tilstand.
Kategori
Security Mode
DRM
Funktionen Hotel-tv
Element
Første værdi
Factory Lock
OFF
Password Popup
...
Password Input
...
Password Setting
Password Reset
...
...
Security Mode
...
USB
...
HDMI
...
TTX Security
...
DRM Mode
OFF
Self Diagnosis
for TV
Self Diagnosis for
HTV
System
SW Update
Service Pattern
OFF
Sound Bar Out
OFF
Contact Samsung
Standby LED
TV Reset
ON
Beskrivelse
Slet enhedslisten, når strømmen er tændt eller slukket.
• ON: Der kræves en adgangskode til åbning af fabriksmenuen.
• OFF: deaktiver denne funktion
Aktiver/deaktiver adgangskode-popup. Hvis denne funktion er angivet til FRA,
vises popup-vinduet til adgangskode ikke på tv'et, når fabriksmenuen åbnes. Hvis
funktionen er angivet til TIL, vises popup-vinduet til angivelse af adgangskode.
Hvis denne funktion er aktiveret, vises der et popup-felt, hvor der skal angives en
sikkerhedsadgangskode på 8 tegn. Administratoren skal angive en adgangskode,
inden sikkerhedsindstillingerne anvendes eller opdateres. Når den korrekte
adgangskode er angivet, er indstillinger som f.eks. Adgangskodeindstilling,
Nulstilling af adgangskode og Sikkerhedstilstand tilgængelige.
Brugeren kan nulstille denne adgangskode.
Adgangskode nulstillet til "00000000".
Sikkerhedstilstand giver adgang til adgangskodebeskyttede administrative
funktioner til aktivering eller deaktivering af funktioner i hospitality-tv, f.eks.
HDMI, USB og TTX. Brug denne indstilling til at slå Sikkerhedstilstand til eller fra.
Når Sikkerhedstilstand er slået til, aktiveres indstillinger som f.eks. "USB," "HDMI"
og "TTX-sikkerhed" automatisk i undermenuen med sikkerhedsindstillinger. "USB
til tv-kloning" og "Nulstilling af tv" er deaktiveret i menuen Hospitality.
Aktiver/deaktiver USB-adgang. Når denne funktion er deaktiveret, blokeres der
for adgang til USB-medier.
Aktiver/deaktiver HDMI-adgang. Hvis denne funktion er deaktiveret, vil Anynet,
HDMI-kilde og HDMI-typen Eksterne kanaler ikke være tilgængelige for brugeren.
Hvis denne indstilling er deaktiveret, fungerer TTX-funktionen ikke, når der
trykkes på TTX-knappen på fjernbetjeningen.
Konfigurerer DRM-understøttelse.
OFF: Slå DRM-understøttelse fra.
LYNK DRM: Vælg denne indstilling, hvis du kun vil slå understøttelse af S-LYNK
DRM CAS til.
Pro:idiom: Vælg denne indstilling, hvis du kun vil slå understøttelse af Pro:Idim
CAS til.
LYNK DRM,PI: Vælg denne indstilling, hvis tv'et skal understøtte S-LYNK DRM CAS
og Pro:Idiom CAS.
Åbn menuen Selvdiagnose.
• Picture Test: Bruges til at undersøge billedproblemer. Hvis der er problemer
med testbilledet, skal du vælge Ja og følge anvisningerne på skærmen.
• Sound Test: Brug den indbyggede melodi for at kontrollere for lydproblemer.
Hvis der er problemer under testen, skal du vælge Ja og følge anvisningerne på
skærmen.
HD-funktionens kontrolmenu ved aktivering af element under OSD vises ProIdiom DTV
Channel Key Loss: OK/fejl (hotel US) STB SI-udbyder
Setting: SI-navn OK/fejl
Bathroom AMP: OK/fejl (hotel EU)
RTC: OK/fejl (hotel EU)
PC Audio Test: OK/fejl
PC Self Test: OK/fejl
Funktionen SW USB-opdatering
Samme funktion med SVC-servicemønster
ON: Tv-højttalernes lyd slukkes. Lyden udsendes via HDMI.
Du skal tilslutte soundbar'en for at kunne høre lyden.
OFF: Lyden kommer ud igennem tv'ets højttalere normalt.
Viser webstedet for det pågældende Samsung-servicecenter, softwareversion
samt Mac-adresseoplysninger.
Når tv'et befinder sig i standby-tilstand, kan du konfigurere indstillingerne for den
eksterne LED-indikator.
• ON: LED-indikatoren er tændt.
• OFF: LED-indikatoren er slukket.
Nulstiller alle indstillingerne på tv'et til deres fabriksværdier.
Dansk
25
¦¦ Welcome Message
Velkomstmeddelelse anvendes til at få vist en tilpasset meddelelse på tv'et, hver gang tv'et tændes af en gæst i et
hotelværelse.
–– Indstillingerne for velkomstmeddelelsen findes i menuen Hotelindstilling.
–– Velkomstmeddelelsen skal være AKTIVERET, før den vises, når tv'et tændes.
Hospitality Mode
Standalone
SI Vendor
OFF
Network
Widget Solution
Power On
Vitual Standby
Channel
Security Mode
Menu OSD
DRM
Clock
System
Welcome Message
Music Mode
External Source
Bathroom Speaker
ON
Edit Welcome Message
r
Remote Jack Pack
Hospitality Logo
OFF
Hospitality Logo DL
...
Logo Display Time
...
HP Management
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
–– En velkomstmeddelelse kan bestå af op til 25 tegn, og den kan redigeres i menuen Hotelservice.
–– Nedenfor vises en liste over de tegn, der understøttes i velkomstmeddelelsen.
✎✎ Store bogstaver fra A-Z
–– Velkomstmeddelelsen kan redigeres med navigations-, farve- & enter-tasterne på fjernbetjeningen i the “Edit
Welcome Message” OSD.
Edit Welcome Message
W
E
L
C
O
M
E
_
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Move
Enter
A
Move to left
B
Move to Right
C
Leave Black
D
Done
Return
–– Velkomstmeddelelsen og hotellogoet kan ikke være aktive på samme tid.
26
Dansk
¦¦ Hotel Logo
Funktionen Hospitality-logo viser hotellets logo, når tv'et tændes indledningsvis.
–– Indstillingerne for Hospitality-logo findes i menuerne for Hospitality-tilstand.
–– Menupunkterne Logo-download og Logovisning aktiveres, når du aktiverer indstillingen Hospitality-logo.
–– Hvis der er gemt et logobillede i hukommelsen, og indstillingen Hospitality-logo er aktiveret, vises Hospitalitylogoet, når tv'et tændes.
–– Hospitality-logoet vises ikke, når funktionen Hospitality er deaktiveret – også selvom billedet er blevet indlæst
på tv'et.
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
OFF
Network
Widget Solution
Power On
Vitual Standby
Channel
Security Mode
Menu OSD
DRM
Clock
System
Music Mode
Remote Jack Pack
External Source
Bathroom Speaker
Welcome Message
r
OFF
Edit Welcome Message
Hospitality Logo
BMP
Hospitality Logo DL
Logo Display Time
5 Second
HP Management
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
• Hospitality Logo
–– Med denne indstilling kan du vælge, om Hospitality-logobilledet skal vises eller ej.
–– Standardværdien er OFF.
–– Kan indstilles til BMP, AVI, BEGGE.
–– Hvis funktionen er indstillet til BMP, AVI, BEGGE, bliver menuelementerne Logo Download og Logo Time Display
tilgængelige.
• Hospitality Logo DL
–– Med denne indstilling kan du downloade logobilledet til tv'ets hukommelse fra en USB-enhed.
–– Der vises en ventemeddelelse, mens billedet kopieres til tv'et.
–– Meddelelsen "Completed" vises, når kopieringen afsluttes.
–– Ordet "Failed" vises, hvis kopieringen mislykkes.
–– Ingen USB-enhed vises, hvis der ikke er tilsluttet en USB-enhed.
–– Ingen fil vises, hvis USB-enheden ikke indeholder en fil, der kan kopieres, eller hvis filen har det forkerte format
(skal være en BMP-fil). Ingen fil vises, og USB-enheden indeholder en logofil, skal du kontrollere filformatet.
• Logo File Format
–– Tv'et understøtter kun BMP- og AVI-format.
–– Filnavnet skal være samsung.bmp eller samsung.avi.
–– Den maksimale opløsning for BMP-format er 960 x 540.
–– Den maksimale filstørrelse for AVI-format er 30 MB.
–– Tv'et ændrer ikke filens størrelse eller format.
Dansk
27
¦¦ USB Cloning
USB-kloning anvendes til at downloade brugerkonfigurerede indstillinger (Billede, Lyd, Input, Kanal, Indstillinger og
Hotel Setup) fra ét tv og derefter uploade dem til andre tv'er.
Alle brugerdefinerede indstillinger fra tv'et (det primære sæt) kan kopieres til USB-enheden.
✎✎ Efter kloning anvendes visse funktioner, når tv'et tændes igen.
• Clone TV to USB: Disse kopier indeholder data fra tv'et som indstillet på USBenheden.
1. Indsæt et USB-drev i USB-porten bag på tv'et.
2. Åbn den interaktive menu ved at trykke på knapperne i rækkefølge.
• MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
3. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge "Clone TV to USB", og tryk derefter på
knappen ENTER.
Logo/Message
Cloning
d
4. Når meddelelsen "Clone TV to USB" vises, skal du trykke på ENTER.
Clone TV to USB
5. Du kan bekræfte adfærden for USB-kloning.
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
• In Progress: under kopiering af data til USB.
• Completed: kopiering blev afsluttet korrekt.
• Failed: kopiering blev ikke afsluttet korrekt.
Logo/Message
Cloning
• No USB: USB er ikke tilsluttet.
• Clone USB to TV: Dette downloader de lagrede data på USB-enheden til tv'et.
d
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
1. Indsæt et USB-drev i USB-porten bag på tv'et.
2. Åbn den interaktive menu ved at trykke på knapperne i rækkefølge: MUTE → 1 →
1 → 9 → ENTER
3. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge “Clone USB to TV”, , og tryk derefter på
knappen ENTER.
4. Når meddelelsen "Clone USB to TV" vises, skal du trykke på knappen ENTER.
5. Du kan selv vælge adfærd for USB-kloning.
• In Progress: kopierer data til tv.
• Completed: kopiering blev afsluttet.
• Failed: kopiering mislykkedes.
• No USB: USB er ikke tilsluttet.
• No File: USB-enheden indeholder ingen fil, der kan kopieres.
✎✎ Aktivér kopiering fra USB til tv'et ved at trykke på tasten ENTER i 5 sekunder.
✎✎ Produktfamilien med hotel-tv'er understøtter ikke funktionen CLONE mellem modeller, der understøtter
satellit/T2-drift, og modeller, der ikke gør.
For at opnå hurtig og øjeblikkelig kloning under installation, skal du indsætte USB-drevet med masterindstillinger fra
det første tv og derefter trykke på Enter i 5 sekunder.
Forberedelse til kloning (tjekpunkt)
–– Kloning skal foretages mellem modeller af samme type (samme version).
–– Før kloning skal alle skærme være opdateret til den nyeste version (samme version).
28
Dansk
¦¦ Setting Auto Initialize
Når du kloner indstillingerne fra ét tv til et andet, kan du klone både gæstemenuens og hotelmenuens indstillinger: Billede, Lyd, Input,
Kanal, Indstillinger, og Hotel Setup). På den måde kan du indstille næsten alle menuværdier på dine hospitality-tv'er til de samme
standardindstillinger. Hvis du tillader gæsteadgang til gæstemenuerne, f.eks. menuen Billede, kan gæsterne ændre indstillingerne i disse
menuer, så længe disse indstillinger ikke er standardiserede. Hvis du indstiller funktionen Setting Auto Initialize til Til, gendanner tv'et
automatisk (initialisere) alle gæstemenuværdier til de klonede standardværdier, når tv'et slukkes og derefter tændes igen. Bemærk, at
Setting Auto Initialize kun fungerer på klonede gæstemenuværdier. Indstillinger, der ikke er blevet klonede, ignoreres.
Tabellen nedenfor viser de indstillinger, der gendannes til deres klonede værdier, når du indstiller funktionen Setting Auto Initialize til Til.
Menu
Billede
Lyd
Menuelement
Billede
Baggrundslys
Kontrast
Lysstyrke
Skarphed
Farve
Tone (G/R)
Anvend billedtilstand
Billedstørrelse
Billedstørrelse
Zoom/position
4:3-skærmstørrelse
Autojustering
Pc-skærmjustering
Grov
Fin
Position
Nulstil billede
PIP
Avancerede indstillinger
Dyn. kontrast
Sort tone
Hudfarve
Kun RGB-tilstand
Farverum
Hvidbalance
Gamma
Bevægelseslys
Billedindstillinger
Farvetone
Digital ren visning
MPEG-støjfilter
HDMI, sort niveau
Film
LED tydelig bevæg.
Sluk billede
Nulstil billede
Lydtilstand
Lydeffekt
DTS TruSurround HD
DTS TruDialog
Equalizer
Højttalerindstillinger
Ekstra indstillinger
DTV-lydniveau
HDMI-lydformat
Lydformat
Lydforsinkelse
Dolby Digital-komp
Auto-lydstyrke
Nulstil lyd
Menu
System
Menuelement
Tilgængelighed
Voice Guide
Lydbeskrivelse
Undertekst
Menugennemsigtig.
Høj kontrast
Forstør
Sportstilst.
Menusprog
Smart Control-indstillinger
Bevægelsesfølsomhed
Berøringsfølsomhed
Str. på skærmfjernbetjening
Stemmekontrol
Sprog
Tv-stemme
Stemmekøn
Enhedsstyring
Tastaturindstill.
Indstill. for mus
Tid
Ur
Sleep-timer
Vækketimer
Økoløsning
Energibesparelse
Økosensor
Intet standbysig.
Aut. sluk. Fra
Smart sikkerhed
Smart sikkerhed
Søg
Liste med isolerede
Liste med tilladte
Indstill.
Autobeskyttelsestid
Skift PIN
Generelt
Spiltilstand
Lydfeedback
Startlogo
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ (HDMI-CEC)
Automatisk slukning
Søg enhed
DivX® Video på kommando
Dansk
29
¦¦ Plug & Play
Hotel Plug & Play udfører automatisk valg af hoteltilstand samt opsætning af land, ur og billed.
–– Hotel Plug & Play er kun tilgængelig én gang, når strømmen første gang TÆNDES.
–– Dette er tilgængeligt, når først tv'et er konfigureret og ved overførsel af klon-tv-data til et USB-drev.
–– Gå videre til det næste tv ved blot at forlade Hotel Plug & Play, tilslutte USB og derefter klone USB til tv'et.
–– Afhængigt af model og område, er visse menuer ikke tilgængelige.
Hvis du vælger Fabriksnulstilling, nulstiller tv'et alle værdier
til fabriksindstillingerne, hvorefter menuen Hotel Plug &
Play vises. Gå først til skærmbilledet Plug & Play nedenfor.
Selvdiagnose til tv
Selvdiagnose til HTV
Softwareopdatering
Servicemønster
OFF
Soundbar ud
OFF
Kontakt Samsung
LED-standbyindikator
ON
Nulstilling af tv
E+P
Hvis du ændrer
landet for det
aktuelle sted
Tv'et slukkes og tændes
automatisk.
EU
E
EU_ITALY
EU_GER
EU_FRANCE
Hvis du ikke ændrer landet for
det aktuelle sted
Hvis du vælger
Tilstanden Kloning
Kopier systemindstillingerne fra USB eller server
til tv'et.
E
Hvis du vælger
Grundlæggende
opsætning af tv
Hvis du vælger
Fabriksmenu
E
Afslut opsætning, og gå
direkte til fabriksmenuen.
E
E
Їϩͱťθͱ˝θɇ͔
English
Country
Bulgaria
Picture Mode
Standard
Please select your country.
Both
Select Both to scan for both
Terrestrial or Cable channels
and Satellite channels.
Terrestrial/Cable
Eesti
Satellite
Suomi
Français
E
E
Deutsch
Vælg dit sprog
Vælg Country og Billede
Vælg det kanalbånd,
der skal anvendes til
Automatisk søgning
E
Auto Tuning
Auto tuning is finding channels for you...
Channel 7
2%
Digital
- TV
- Radio
- Data/Other
Analogue
Tryk Sluk for at lukke.
0
0
0
0
0
Stop
Efter søgning af kanaler.
E
E
Setup Complete!
Your TV is now ready to use.
Viser hotelmenuen.
E
Done
E
Vælg Urtilstand, DST og din Tidszone
30
Dansk
• LocalSet
–– Markeret ved tænding: EU
–– Hvis du trykker på tasten Enter, når du har valgt Skift, kan du skifte land.
–– Hvis du skifter land, slukkes og tændes tv'et automatisk.
–– Hvis du vælger det forkerte land, skal du udføre TV Reset igen, når du har åbnet sektionen System i menuen
Hotel.
• Menusprog OSD
–– Hvis du vælger Grundlæggende opsætning af tv i OSD'en "Tv-installationstype", vises OSD'en "Menusprog".
–– Markeret ved tænding: English
–– Hvis du trykker på tasten Enter vises OSD'en "Billede".
• Billede OSD
–– Markeret ved tænding: Standard
–– Tv'et viser OSD'en Billede, hvor du kan vælge billedtilstanden Dynamisk eller Standard.
• Auto-lagring OSD
–– Hvis du trykker på tasten Enter, søger tv'et automatisk efter kanaler.
• Indstil Urtilstand, DST(sommertid) og OSD'en Tidszone
–– Markeret ved tænding: Urtilstand : Auto, DST : Fra, Tidszone : Eastern
–– Hvis tv'et anvender digitale kanaler, og kanalerne udsender oplysninger om dato og klokkeslæt, skal du indstille
Urtilstand til Auto. Tv'et indstiller dato og klokkeslæt automatisk.
–– Hvis tv'et ikke anvender digitale kanaler, skal du indstille Urtilstand til Manuel og derefter indstille dato og
klokkeslæt på tv'et manuelt.
–– Indstil DST Til eller Fra alt efter, om du vil anvende sommertid på tv'et eller ej.
–– Vælg din tidszone på det kort, der vises.
Dansk
31
¦¦ Multi Code Remocon
Multi Code Remocon er en særlig sender, der er designet til at kontrollere hvert enkelt tv med én fjernbetjening.
Dette er nyttigt, hvis der befinder sig mere end ét tv på et sted – f.eks. på et hospital. Det indstillede id-nummer vises i
OSD-kildeteksten. Det er muligt at understøtte op til ni forskellige fjernbetjeningstastetransmissioner for multikoder.
Hvert enkelt tv har den indledende kode "0".
–– Id-koden kan indstilles og nulstilles i tilstanden Analogt tv og i Pc-tilstand. (ikke tilgængelig for TTX- eller DTVkanaler)
–– Id-koden kan være fra 0 til 9.
–– Tryk på knapperne MUTE og RETURN samtidigt, og hold dem inde i mindst 7 skeunder. Vælg derefter talknappen
for at indstille koden.
–– OSD-teksten Indstil id vises.
–– Følgende ord vises. “Fjernbetjeningskode er indstillet til X. Hvis du vil ændre fjernbetjeningskoden, skal du
angivet et valgt ciffer.” X er tallet.
✎✎ OSD-teksten vises, indtil der trykkes på Afslut.
Remote control code is set to 0. If you want
to change the Remote control code, enter the
chosen digit.
–– Tv'et og fjernbetjeningen indstilles f.eks. til id-kode 1, hvis brugeren trykker på 1.
–– Følgende ord vises. "Fjernbetjeningskoden er ændre til 1" På nuværende tidspunkt kan tv'et kun kontrollere med
den fjernbetjening, der har den samme id-kode som tv'et.
–– Tv, Følgende meddelelse vises. “ TV-id x” (x er id'et for tv'et)
–– Nulstil id-koden ved at trykke på knapperne MUTE og EXIT samtidigt og holde dem nede i mere end 7 sekunder.
Herefter er id-koden til både tv'et og fjernbetjeningen nulstillet til "0". "Fjernbetjeningskoden er indstillet til 0."
vises.
32
Dansk
¦¦ CH Bank Editor (Kun Smoovie tv)
Channel Bank Editor rediger kanaler med tre forskellige bankfunktioner.
Afhængigt af lagringskortet er der specifikke kanaler, som hotelgæster kan nyde.
Indstilling af CH Bank Editor under Stand alone-tilstand
1. Åbn menuen Hotel Standalone med "MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER"
2. Vælg SI-leverandør: “Smoovie”
3. Find den nye menuindstilling – "Channel Bank Editor"
4. Indtast "Channel Bank Editor"
Hospitality Mode
Standalone
OFF
SI Vendor
d
SI Vendor
Smoovie
d
Channel
d
Channel Bank Editor
<Afhængigt af modellen og området findes nogle menuelementer muligvis ikke>
Dansk
33
5.
a.
b.
c.
Rediger kanallagringen som eksemplet herunder.
BANK1 (Fri kanal): Vælg den kanal, der skal anvendes, når der ikke er noget kort i fjernbetjeningen.
BANK2 (Familiekort - grønt): Vælg den kanal, der skal anvendes, når der et GRØNT KORT i fjernbetjeningen.
BANK3 (Voksenkort - rødt): Vælg den kanal, der skal anvendes, når der et RØDT KORT i fjernbetjeningen.
Channel Bank Edit
Registered
Bank1 (4)
Bank2 (6)
BBC1
c
c
c
3
24ore.tv
c
c
c
4
C3
c
c
5
BBC World
c
c
6
C5
c
c
7
Coming Soom
c
c
8
S2
c
9
S2
c
1
1futech
2
Bank3 (36)
c
n Move
E Select/Deselect
R Return
Referencer ved brug af SMOOVIE fjernbetjeningen
1. Hvis du vælger SMOOVIE som SI-udbyder, skal du betnytte SMOOVIE fjernbetjeningen.
2. Med fjernbetjeningens numeriske tastatur kan brugere kun vælge kanalen BANK1.
Skift kanal ved brug af det grønne eller røde kort med kanal op/ned-knapperne.
3. I kanalguiden eller kanallisten kan brugeren kun se BANK1 kanallisten.
34
Dansk
¦¦ Channel Editor
Channel Editor redigerer kanalnummer og navn.
Brug Channel Editor til at sortere kanaler som brugerønskede kanalnumre.
Hospitality Mode
Standalone
SI Vendor
OFF
Network
Widget Solution
Power On
Vitual Standby
Channel
Security Mode
Menu OSD
DRM
Clock
System
Music Mode
Remote Jack Pack
External Source
r
Channel Editor
Bathroom Speaker
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
<Afhængigt af modellen og området findes nogle menuelementer muligvis ikke>
Enkle trin til Editor i standalone-tilstand
Trin
Oversigt
1
Betjen "Channel Auto Store" i tv'ets hotelmenu
2
Indtast "Channel Editor" i tv'ets hotelmenu
3
Sammensæt en tabel for de ønskede kanallister
4
Omarranger kanaler med knappen TOOLS baseret på den sammensatte tabel
5
Tryk på knappen EXIT eller RETURN for at lukke.
<se følgende detaljer>
Dansk
35
Smoovie I sekvens
Smoovie Tv bruges (luft/kabel)
Kort over blandede kanaler til (både luft og kabel bruges)
Kun luft eller kabel bruges
Hvis tv'et starter med Hotel
P&P
Hvis P&P allerede er udført
1
Udfør P&P undtagen lagring
af kanaler
Åbn menuen Hotel
2
Efter P&P viser tv'et
hotelmenuen
Konfigurer Kort over
blandede kanaler til
3
Konfigurer Kort over
blandede kanaler til
Tænd & sluk for tv
4
Få tv'et til at slukke & tænde
Åbn menuen Hotel
5
Åbn menuen Hotel
Vælg Smoovie TV i menuen
Hotel
6
Vælg Smoovie TV i menuen
Hotel
Vælg Kanalopsætning
7
Vælg Kanalopsætning
Hvis tv'et starter med Hotel
Hvis P&P allerede er udført
P&P
Fuldført hele P&P (automatisk
kanalsøgning for luft eller
Åbn menuen Hotel
kabel)
Vælg kanaltype
Efter P&P viser tv'et
- ATV eller ADTV for luft
hotelmenuen
- CATV eller CDTV for kabel
Vælg kanaltype
Vælg Smoovie TV i menuen
- ATV eller ADTV for luft
Hotel
- CATV eller CDTV for kabel
Vælg Smoovie TV i menuen
Vælg Kanalopsætning
Hotel
Vælg Kanalopsætning (kan
Vælg "Luft" eller "Kabel" for at
springes over)
indstille kanaler automatisk
Vælg "Luft" eller "Kabel" for at
konfigurer Editor til
indstille kanaler automatisk
kanallagring
(kan springes over)
Konfigurer Editor til
Efter tænding & slukning kan
kanallagring
brugeren benytte tv'et
Efter tænding & slukning kan
brugeren benytte tv'et
Trin
8
9
10
36
Vælg "Luft + kabel" for at
indstille kanaler automatisk
Konfigurer Editor til
kanallagring
Efter tænding & slukning kan
brugeren benytte tv'et
Dansk
Vælg "Luft + kabel" for at
indstille kanaler automatisk
Konfigurer Editor til
kanallagring
Efter tænding & slukning kan
brugeren benytte tv'et
Kun luft eller kabel bruges
Smoovie Tv i brug (satellit)
Kort over blandede kanaler til (både satellit og luft eller
kabel i brug)
Kun satellit i brug
Hvis tv'et starter med
Hotel P&P
Hvis P&P allerede er udført
Hvis tv'et starter med
Hotel P&P
Hvis P&P allerede er udført
1
Udfør P&P undtagen
lagring af kanaler
Åbn menuen Hotel
Udfør fuldstændig P&P:
automatisk kanalsøgning
for luft eller kabel)
Åbn menuen Hotel
2
Efter P&P viser tv'et
hotelmenuen
Konfigurer Kort over
blandede kanaler til
efter P&P viser tv'et
hotelmenuen
Vælg kanaltype
- ATV eller ADTV for luft
- CATV eller CDTV for kabel
3
Konfigurer Kort over
blandede kanaler til
Få tv'et til at slukke &
tænde
Vælg kanaltype
- ATV eller ADTV for luft
- CATV eller CDTV for kabel
Vælg Smoovie TV i menuen
Hotel
4
Få tv'et til at slukke &
tænde
Åbn menuen Hotel
Vælg Smoovie TV i menuen
Hotel
Vælg Kanalopsætning
5
Åbn menuen Hotel
Vælg Smoovie TV i menuen
Hotel
Vælg Kanalopsætning (kan
springes over)
Vælg Satellit for at indstille
kanaler automatisk
6
Vælg Smoovie TV i menuen
Hotel
Vælg Kanalopsætning
Vælg Satellit for at indstille
kanaler automatisk (kan
springes over)
Konfigurer Editor til
kanallagring
7
Vælg Kanalopsætning
Vælg Satellit for at indstille
kanaler automatisk
Konfigurer Editor til
kanallagring
Efter tænding & slukning
kan brugeren benytte tv'et
8
Vælg Satellit for at indstille
kanaler automatisk
Konfigurer Editor til
kanallagring
Efter tænding & slukning
kan brugeren benytte tv'et
9
Konfigurer Editor til
kanallagring
Efter tænding & slukning
kan brugeren benytte tv'et
10
Efter tænding & slukning
kan brugeren benytte tv'et
Trin
Dansk
37
Kanalliste
Du kan få vist kanaloplysninger, Alle, Tv, Radio, Data/andet, Analog eller Favoritter 1~5.
✎✎ Når du trykker på knappen CH.LIST på fjernbetjeningen, vises skærmen Kanalliste øjeblikkeligt.
• Alle: Viser alle aktuelt tilgængelige kanaler.
• Tv: Viser alle aktuelt tilgængelige tv-kanaler.
• Radio: Viser alle aktuelt tilgængelige radiokanaler.
• Data/andet: Viser alle aktuelt tilgængelige MHP- eller andre kanaler.
• Analog: Viser alle aktuelt tilgængelige analoge kanaler.
• Favoritter 1~5: Viser alle favoritkanaler.
✎✎ Hvis du vil have vist tilføjede favoritkanaler, skal du trykke på knappen CH.LIST og brug knappen L (Ch. Mode)
til at skifte mellem Favoritter 1~5.
✎✎ Brug fjernbetjeningens knapper sammen med Kanalliste.
• T (Værktøjer): Viser indstillingsmenuen.
• L (Ch. Mode / Kanal): Gå til Alle, Tv, Radio, Data/andet, Analog eller Favoritter 1~5.
• Når du vælger Programvisn. i menuen T (Værktøjer), kan du gå til andre kanaler ved brug af knappen L
(Kanal).
• E (Se / Information): Viser den kanal, du har valgt. / Viser detaljerne om det valgte program.
• k (Side): Gå til næste eller forrige side.
38
Dansk
Sådan anvendes Planlæg visning i Kanalliste
(Kun digitale kanaler)
Når du indstiller Planlæg visning i Kanalliste, kan du kun indstille programmet i Programvisn..
1. Tryk på knappen CH.LIST , og vælg derefter en ønsket digital kanal.
2. Tryk på knappen TOOLS, og vælg derefter Programvisn.. Programlisten for den pågældende kanal vises.
3. Tryk på knapperne ▲ / ▼ for at vælge det ønskede program, og tryk derefter på knappen ENTERE (Information) eller
INFO.
4. Vælg Planlæg visning, og tryk derefter på knappen ENTERE, når du er færdig.
✎✎ Hvis du vil annullere Planlæg visning, skal du følge trin 1 til 3. Vælg Annuller planl..
Brug af indstillingsmenu t
Vælg hver kanal ved brug af Kanalliste menupunkterne (Programvisn., Rediger fav., Lock/Unlock, Redigering af
kanalnavne, Rediger kanalnummer, Slet, Information, Sorter, Rediger).
Emnerne i indstillingsmenuen kan variere alt efter kanalstatus.
1. Vælg en kanal, og tryk på knappen TOOLS.
2. Vælg en funktion, og rediger dens indstillinger.
• Programvisn.: Viser programmet, når en digital kanal er valgt.
• Rediger fav.: Indstil kanaler, som du ofte ser, som favoritter. Tilføj eller slet den valgte kanal i Favoritter 1~5.
1. Vælg Rediger fav., og tryk derefter på knappen ENTERE.
2. Tryk på knappen ENTERE for at vælge Favoritter 1~5, og tryk derefter på knappen OK.
✎✎ Der kan føjes én favoritkanal til flere favoritter blandt Favoritter 1~5.
• Lock/Unlock: Lås en kanal, således at kanalen ikke kan vælges og vises.
✎✎ Denne funktion er tilgængelig, når Kanallås er indstillet til Til.
✎✎ Skærmbilledet til indtastning af PIN-kode vises. Indtast din 4-cifrede PIN-kode. Skift PIN-koden ved hjælp af
indstillingen Skift PIN.
• Redigering af kanalnavne (kun analoge kanaler): Tildel dit eget kanalnavn.
• Rediger kanalnummer (kun digitale kanaler): Rediger nummeret ved at trykke på talknapperne.
✎✎ I visse områder understøttes Redigering af kanalnavne og Rediger kanalnummer muligvis ikke.
• Slet: Du kan slette en kanal for at få vist de kanaler, du ønsker.
• Information: Viser detaljerne om det valgte program.
• Sorter: Ændrer listen, der er sorteret efter kanalnummer eller kanalnavn.
• Rediger: Vælg de ønskede kanaler, og rediger dem.
Dansk
39
Brug af indstillingsmenu t
Set hver enkelt kanal ved brug af menupunkterne (Rediger fav., Lås/Låse op, Slet, Fravælg, Vælg alle).
1. Tryk på knappen TOOLS i skærmbilledet Kanalliste, og vælg derefter Rediger. Der vises et afkrydsningsfelt til venstre
for kanalen.
2. Tryk på knappen ▲/▼ for at vælge den ønskede kanal, og tryk derefter på knappen ENTERE. Mærket (c) indikerer
den kanal, du valgte.
✎✎ Du kan vælge flere kanaler.
✎✎ Tryk på knappen ENTERE igen for at fravælge kanalen.
3. Tryk på knappen TOOLS, vælg derefter en funktion, og rediger dens indstillinger.
• Rediger fav.: Indstil de valgte kanaler, du ofte ser, som favoritter.
✎✎ Skærmen Rediger fav. har fem grupper (Favoritter 1, Favoritter 2 m.v.). Du kan føje en favoritkanal til hver enkelt
gruppe. Tryk på knapperne ▲/▼ for at vælge en gruppe.
• Lock/Unlock: Lås en kanal, således at kanalen ikke kan vælges og vises.
✎✎ Denne funktion er tilgængelig, når Kanallås er indstillet til Til.
✎✎ Skærmbilledet til indtastning af PIN-kode vises. Indtast din 4-cifrede PIN-kode. Skift PIN-koden ved hjælp af
indstillingen Skift PIN.
• Slet: Du kan slette en kanal for at få vist de kanaler, du ønsker.
• Fravælg: Fravælg de valgte kanaler.
• Vælg alle: Vælg alle kanalerne på kanallisten.
40
Dansk
¦¦ My Channel
Bestemmer land og genre for de kanaler, der leveres af hotellet, og hvis brugeren vælger land og genre, vises de relevante
kanaler.
• Du skal først med at vælge land, før du kan indstille en genere.
• Hvis du vælger en genre uden at tilføje nogen kanaler, viser kanallisten alle tilgængelige kanaler.
• Min kanal fungerer kun i Stand alone-tilstand.
• SI Vendor i Stand alone-tilstand: Fungerer ikke, hvis Smoovie er valgt.
• Dette er Hotelindstillinger i menuen Hotel > Servicetilstand og kan slås til eller fra.
• Indstillingen fungerer kun, hvis indstillet til Til.
Kanalkomposition [Genretilstand]
Aktivering af antennetilstand
Standard
Hotel
Kategori
Genre
Kanaltilst.
Antenne/
kabel
Satellit
Alle (standard)
O
O
Nyheder
O
O
Radio
O
O
Underholdning
O
O
Sport
O
O
Hotel
O
O
2
1
3
Aktuel status: Østrig/sports
Land
6
Beskrivelse
Angiv genrekanaltilstand for hvert land, der er
administreret i fabrikstilstand.
Min kanal
4
5
Genre
Alle lande
Alle
Østrig
Nyheder
Belgien (hollandsk)
Radio
Belgien (Fransk)
Underholdning
Tjekkisk
Sport
Frankrig
Hotel
Tyskland
▼
7
(Blå)Behold forrige (U/D/L/R)Flyt (En)Åbn
8
* For antal elementer, der skal vises på listen, henvises til designdokumentet.
Dansk
41
Tastaturvejledning
Knap
Handling
Nav. Hjælp
BLUE
Vender tilbage til skærmbilledet. (Genreopsætning: Sidste land & genre)
Behold forrige
ENTER
Vælger et element.
Enter
Ch. Up/Down
Flytter markeringen efter side.
(ingen vejledning)
UP/DOWN
Navigerer i lande/genreliste. (i cirkler).
RIGHT
Vælger det markerede element og flytter derefter markeringen til
genreafsnittet.
Flyt
RETURN
Vender tilbage til skærmbilledet. (Genreopsætning: Sidste land & genre)
(ingen vejledning)
EXIT
Vender tilbage til skærmbilledet. (Genreopsætning: Sidste land & genre)
(ingen vejledning)
✎✎ BEMÆRK
• Dette afsnit indeholder en beskrivelse af layoutet for den forreste grænseflade, der vises, når tv'et tændes.
(Fabrikstilstand > Genretilstand: Aktivér)
• Genren er en underliste for hvert land.
• Udsendelsesskærmen, der blev vist af den sidste gemte kanal.
–– Hvis brugeren vil beholde det forrige land & genrekanalkort, skal der trykkes på tasterne "BLÅ", TILBAGE og
AFSLUT på fjernbetjeningen for at lukke den forreste grænseflade.
✎✎ Osv.
• Standardmarkering: Seneste hukommelseselementer (land, genre)
• Timeout (60 sek.)
Elementer
No (Nej)
Navn
Beskrivelse
1
Baggrundsskærm
Viser den sidst gemte kanal, der vises, når tv'et tændes.
2
Funktionstitel
Navnet på funktionen.
3
Aktuel status
Viser de aktuelle indstillinger for land/genre.
4
Landeelementer
Element for landelisten vises.
Viser det sidst valgte land.
5
Genreelementer
Element for genrelisten vises.
Viser tilgængelige genreelementer efter land, der er administreret i fabrikstilstand. (vælg altid
‘Alle’)
Viser den sidst valgte genre.
6
Markér
Hvis elementets titel er for lang til at blive vist i området, anvendes automatisk skub af tekst.
7
Indikator
Vises, hvis der er en tidligere eller næste side.
8
Nav. Hjælp
Tastaturvejledningen er højrejusteret.
42
Dansk
Markér interaktion [Landeelementer]
• Denne side indikerer mulige interaktioner. Den er ikke altid identisk med de faktiske skærmbilleder.
✎✎ BEMÆRK
• Brugere kan navigere i elementerne i hver land & genreliste ved at trykke på tasterne op/ned på
fjernbetjeningen.
1
• Cirkulær navigation understøttes.
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Land
Genre
▲
NED x 4
Land
Genre
▲
All Country
All
All Country
All
Austria
News
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
Czech
Sports
France
Hotel
France
Hotel
OP x 4
Germany
Germany
▼
▼
OP x 4
NED x 4
My Channel
Current status : All Country/Sports
Land
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
NED
OP
OP
NED
My Channel
Current status : All Country/Sports
Land
Genre
▲
Austria
All
Belgium (Dutch)
News
Belgium (French)
Radio
Czech
Entertainment
France
Sports
Germany
Hotel
Hungary
▼
NED x N
OP x N
AFSLUT
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Land
Genre
▲
Land
Genre
▲
Slovakia
All
Slovakia
All
Spain
News
Spain
News
Switzerland
Radio
Switzerland
Radio
United Kingdom
Entertainment
United Kingdom
Entertainment
Eastern Europe
Sports
Eastern Europe
Sports
Other
Hotel
Other
Hotel
▼
▼
Dansk
43
Markér interaktion [Standardgenre]
• Denne side indikerer mulige interaktioner. Den er ikke altid identisk med de faktiske skærmbilleder.
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Land
Genre
Land
▲
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
ENTER / HØJRE
VENSTRE
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
• Det aktuelle valg af landet markeres.
• Standardmarkering: Det aktuelle valg af genre.
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Land
Genre
Land
▲
All Country
All
Austria
News
ENTER / HØJRE
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
Czech
Sports
France
Hotel
France
Hotel
VENSTRE
Germany
Germany
▼
▼
Navigation Help Area
• Kildefejl. Skal læses som "Det andet element
for landet er markeret". Bekræft gerne. (eks.
Frankrig)
44
Genre
▲
Dansk
Navigation Help Area
• Standardmarkering: Alle
Tilstandsændringsinteraktion 1 (1/2)
• Denne side indikerer mulige interaktioner. Den er ikke altid identisk med de faktiske skærmbilleder.
1
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Land
Genre
Land
▲
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
ENTER / HØJRE
VENSTRE
Germany
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
• Aktuel genretilstand: Østrig/Nyheder
ENTER / HØJRE
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Land
Genre
Land
▲
ENTER
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
OP
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
Czech
Sports
France
Hotel
France
Hotel
NED
Germany
Germany
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
• Hvis landet er valgt, flyttes markeringen
automatisk til genremenuen.
ENTER / HØJRE
6
Dansk
45
Tilstandsændringsinteraktion 1 (2/2)
• Denne side indikerer mulige interaktioner. Den er ikke altid identisk med de faktiske skærmbilleder.
1
5
6
My Channel
Current status : All Country/Sports
Land
1
Genre
▲
Info
ENTER
Genre Mode change to Austria/News.
OK
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
Navigation Help Area
• Meddelelsen for fuldførelse af ændring af
genretilstand vises.
• Timeout (5 sek.)
ENTER / RETURN / Timeout
Current Status : Austria / News
46
Dansk
• Tryk på den venstre tast fra genre til
landemenuen markerer et eksterende, valgt
landeelement.
Tilstandsændringsinteraktion 1 (1/2)
• Denne side indikerer mulige interaktioner. Den er ikke altid identisk med de faktiske skærmbilleder.
1
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Land
Genre
Land
▲
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
NED
OP x 5
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
• Aktuel genretilstand: Østrig/Nyheder
ENTER / HØJRE
My Channel
Current status : All Country/Sports
Land
101
Genre
▲
Info
Genre Mode change to Austria/News.
OK
BLÅ
/
RETURN
/
EXIT
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
Navigation Help Area
ENTER
/
RETURN
/
Timeout
• Hvis landet er valgt, flyttes markeringen
automatisk til genremenuen.
5
Current Status : Austria / News
Dansk
47
Tænd-scenarie [Last Memory]
• Denne side indikerer mulige interaktioner. Den er ikke altid identisk med de faktiske skærmbilleder.
1
Current Status : Austria / News
POWER
Sluk
• Aktuel genretilstand: Østrig/Nyheder
POWER
My Channel
Current status : All Country/Sports
Land
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
Navigation Help Area
• Aktuel genretilstand: Østrig/Nyheder
48
Dansk
Genreeditor: Dette konfigurerer genrer for hvert af hotellets tv-kanaler.
• Dette kan bruges til menuen Hotel (fabriksindstilling).
• Understøttede genrer omfatter Nyheder, Radio, Underholdning, Sport og Hotel.
• Mere end én genere kan vælges for hver kanal samtidigt.
Landeditor (Kanaleditor): Dette er den editor, der konfigurerer landet for hvert af hotellets tv-kanaler.
• Understøttede lande (20 lande): Østrig, Belgien, Kina, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Italien,
Holland, Norge, Portugal, Rusland, Korea, Spanien, Sverige, Tyrkiet, USA
• Hvis mere end én kanal er indstillet til et land, er landet registreret som en kategori, og brugere kan få vist kanalerne
efter land.
• Mere end ét land kan indstilles som en kanal. Hvis brugeren vælger et kategori, vises kun de kanaler, der svarer til
landet, på kanallisten.
• Hvis nogen kanal, som landet er indstillet for, er valgt fra kanallisten, føjes menupunktet Rediger lande til Værktøjer. I
modsat fald føjes Føj til lande til Værktøjer.
• * Hvis den pågældende funktion udføres, kan et land for den valgte kanal indstilles eller annulleres.
• Forreste grænseflade
• Udgør et skærmbillede, hvor brugeren kan vægle et land eller en genre, når brugeren tænder for strømmen.
Layout af venstre ramme
Tastaturvejledning
Knap
Handling
Nav. Hjælp
ENTER
Vælg eller åbner det pågældende kanalbrowserområde.
(ingen vejledning)
RETURN
Vælg eller åbner det pågældende kanalbrowserområde.
Retur
UP/DOWN
Flytter fremhævningen op eller ned.
(ingen vejledning)
RIGHT
Flytter fremhævningen til kanalbrowserområdet.
(ingen vejledning)
INFO
Viser kategorioplysningerne.
(ingen vejledning)
TOOLS
Viser værktøjsfunktionsmenuerne.
Værktøjer
EXIT
Annullerer og vender tilbage til det forrige trin (fabrikstilstand).
(ingen vejledning)
✎✎ BEMÆRK
• Dette er en komponent tilhørende venstre ramme (Landekategorier).
✎✎ Osv.
• Standardmarkering: "Det aktuelt valgte land"
Dansk
49
Elementer
No (Nej)
Navn
Beskrivelse
• Når brugeren åbner denne skærm, fremhæves det aktuelt valgte standardelement.
• Landeikon + kategorinavn medfølger. (Hvis fremhævningen befinder sig i
hovedrammen, vises kun ikonet.)
• Flyt fremhævningen
–– Tryk på pil op eller pil ned for at flytte fremhævningen.
1
–– Hvis elementerne ikke kan vises på én side, vises der op- og nedindikatorer.
–– Når fremhævningen flyttes til en kategori, indlæses den kanalliste, der svarer til
den pågældende kategori, i hovedrammen.
Venstre ramme [Landekategorier]
Aktivering af antennetilstand
Standard
Kategori
Kanaltilst.
Antenne/
kabel
Satellit
Oprindeligt
indstillet
Registreret
O
O
Alle lande
O
O
Land 1
O
O
Land 2
O
O
.
O
O
Land
Hotel
Beskrivelse
• Viser alle de kanaler, der er registreret
af handlingen til automatisk indstilling
af kanaler.
• Viser en liste over kanaler og kilder, der
fremgår af listen Registrerede kanaler.
• Alle lande er summen af alle kanaler
registreret for hvert land. (Er kun
tilgængelig for slutbrugere.)
Værktøjer [Registreret/Landekategorier]
• Kanaladministrat. > Kanalkategori > Værktøjer > Info
50
• Punkterne vises uden "Kanal".
• Hvis menupunktet Registreret/land fremhæves i venstre ramme,
kan du aktivere det pågældende vindue ved at trykke på knappen
"INFO" på fjernbetjeningen.
• Alle lande vises.
• naviger igennem landeelementer ved at trykke på op- eller
nedknappen. Der vises indikatorer.
Dansk
✎✎ BEMÆRK
• Dette er en definition af menuen Værktøjer i kategorien Venstre ramme.
• Kun informationspunktet for hvert register/land fremgår.
Elementer
Kategori
Værktøjsmenu
Beskrivelser
Registreret, land
Information
Registrerede kanaler. Antallet af kanaler for hver land.
• Punkterne vises uden "Kanal".
Fejltilfælde
✎✎ BEMÆRK
• Dette er en meddelelse, som vises, når der ikke er nogen gemte kanaler på listen Registrerede kanaler.
Elementer
No (Nej)
1
Navn
Beskrivelse
Meddelelse
• Hvis menupunktet Registrerede kanaler er tomt, når browseren,
vises der en popup-meddelelse, der lader brugere skifte til menuen
Automatisk lagring (program).
• Når hverken klokkeslættet eller kanalen er konfigureret, og en bruger
åbner Kanaladministrat., vises der en meddelelse, der lader brugeren
skifte til handlingen Automatisk søgning (Auto lagring) på samme
måde som ovenfor.
• Dette er den meddelelse, der vises, når klokkeslættet ikke er indstillet.
–– Hvis klokkeslættet ikke er konfigureret, vises meddelelsen i Fabrikstilstand, før Kanaladministrat. åbnes
Dansk
51
✎✎ BEMÆRK
• Dette er den komponent, der vises, når der ikke er registreret nogen kanaler i landekategorien.
Elementer
No (Nej)
Beskrivelse
Beskrivelse
Den meddelelse, der vises, når det aktuelt valgte land ikke indeholder nogen
elementer.
Hovedramme [Kanalbrowser]
52
Dansk
Tastaturvejledning
Knap
Handling
Nav. Hjælp
CH UP/DOWN
Flytter siden.
Side
ENTER
Vælg eller åbner det pågældende kanalbrowserområde.
Vælg
RETURN
Går tilbage til forrige trin (Fabrikstilstand).
Retur
UP/DOWN
Flytter fremhævningen op eller ned.
(ingen vejledning)
RIGHT
Flytter fremhævningen til kanalbrowserområdet.
(ingen vejledning)
INFO
Viser kategorioplysningerne.
(ingen vejledning)
TOOLS
Viser værktøjsfunktionsmenuerne.
Værktøjer
EXIT
Annullerer og vender tilbage til det forrige trin (fabrikstilstand).
(ingen vejledning)
✎✎ BEMÆRK
• Dette er en komponent tilhørende hovedrammen (Kanalbrowser).
• Indledningsvist er kanalen fremhævet før åbning af Fabrikstilstand eller den eksterne enhed.
Elementer
No (Nej)
Navn
Beskrivelse
1
Basisramme
2
Rullelinje
3
Hjælpeområde til
navigation
Vises, når en bruger åbner Kanaladministrat. (Hvis en bruger forlader Kanaladministrat.
og derefter åbner den igen, vises meddelelsen igen.)
Meddelelsen forsvinder, når der opnås timeput (5 sek.), eller når en bruger trykker på en
knap.
4
Hjælpeområde til
navigation
De aktuel konfigurerede oplysninger og de RØDE knapper justeres mod venstre. De vises
og navigeres efter gruppe grafisk. Tastaturvejledningen er højrejusteret.
Viser kanalen eller kildelisten for den aktuelt valgte kategori.
Viser positionen af den aktuelle side blandt det samlede antal sider.
Dansk
53
Elementer, der er fælles for kanalerne [+ ikonmetode]
Repræsentationsregler for kanallister
Standard
Element
Konstruktion
Digitale kanaler
• Afkrydsningsfelt + statusikon + digitalt kanalnummer + kanalnavn
• Repræsentationsformat for kanalnummer: ###-### (Kanalnummer
repræsenteres af "-".)
Analoge kanaler
• Afkrydsningsfelt + analogt ikon + digitalt kanalnummer + kanalnavn
• Repræsentationsformat for kanalnummer: ### ("-" anvendes ikke til at
repræsentere analoge kanalnumre.)
Digitale kanaler
• Afkrydsningsfelt + statusikon + digitalt kanalnummer + kanalnavn
• Repræsentationsformat for kanalnummer: ### (Følg lokale
specifikationer vedr. maks. længde af kanalnummer.)
Analoge kanaler
• Afkrydsningsfelt + analogt ikon + digitalt kanalnummer + kanalnavn
• Repræsentationsformat for kanalnummer: ### (Følg lokale
specifikationer vedr. maks. længde af kanalnummer.)
ATSC
DVB (CHEM)
Regler for repræsentationsregler for kanallister
Element
Dynamic SI
Ikon
Eksempel
Kanaler slettet af
Dynamic SI
NNNNNNNN CH. NAVN
• Kanaler, der er blevet slettet af
Dynamic SI men ikke af brugeren.
1
Kanaler tilføjet af
Dynamic SI
NNNNNNNN CH. NAVN
• Kanaler, der er blevet tilføjet af
Dynamic SI men ikke af brugeren.
2
• Det analog kanalikon vises.
3
• En kanal, der er en indgangskilde.
4
• Repræsenterer de direkte kanaler
fra antennerne. Ikonerne for luft,
kabel eller satellit vises med den
laveste prioritet.
5
Analog kanalikon:
NNNNNNNN CH. NAVN (Det
redigerede kanalnavn.)
Kildekanalikon
Antenneikon
NNNNNNNN CH. NAVN
Luft
Kabel
Satellit
Kodet kanalikon
Sluk video
54
Dansk
Prioritet
NNNNNNNN CH. NAVN
NNNNNNNN CH. NAVN
NNNNNNNN CH. NAVN
NNNNNNNN CH. NAVN
• Det kodede kanalikon. Vises for
satellitantennen.
-
NNNNNNNN CH. NAVN
• Lyd og kanaloplysninger vises for en kanal
med lyden slukket.
-
Føj til lande/Rediger lande (1/2)
• Kanaladministrat. > Browser > Værktøjer > Føj til lande
Tastaturvejledning
Knap
Handling
Nav. Hjælp
ENTER
Vælger det fremhævede punkt.
Enter
RETURN
Annullerer og vender tilbage til den forrige skærm (Værktøjer).
Retur
UP/DOWN
Flytter fremhævningen over landepunkter.
Flyt
LEFT/RIGHT
Flytter fremhævningen.
Flyt
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Lukker vinduet og viser menuen "Værktøjer".
(ingen vejledning)
EXIT
Annullerer og vender tilbage til det forrige trin (fabrikstilstand).
(ingen vejledning)
✎✎ BEMÆRK
• Dette er definitionen på Føj til lande.
• Den fremhævede kanal eller én eller flere end den valgte kanal føjes til kategorien Land.
✎✎ Osv.
• Timeout (60 sek.)
Dansk
55
Elementer
No (Nej)
Navn
1
Vinduet Føj til lande
2
Vejledning
Beskrivelse
• Hvis der ikke er blevet registreret nogen kanaler på landelisten i
de valgte kanaler, vises "Føj til lande" som titlen.
• Der vises et afkrydsningsfelt, afhængigt af om det land, der blev
valgt, når skærmen blev åbnet, er registreret eller ej.
• Serienummeret eller navnet for den valgte kanal.
3
Oplysninger om valg
4
Meddelelse Fuldført
5
Valgmærke
–– Kanalnavnet vises, når én kanal er valg: Valgt kanal: NNNN-NNN
ABC
–– Nummeret på de valgte kanaler vises, når mere end én kanal er
blevet valgt: Valgte kanaler: N
• Denne meddelelse vises efter fuldførelse af handlingen. (Denne
meddelelse vises altid, hvis knappen OK vælges.)
• Sådan bestemmes betydningen af flere kanalvalgmærker
• : Når alle elementerne er blevet registreret.
• : Når kun en del af elementerne er blevet registreret.
• : Når ingen af elementerne er blevet registreret.
Føj til lande/Rediger lande (2/2)
• Kanaladministrat. > Browser > Værktøjer > Føj til lande
56
Dansk
Tastaturvejledning
Knap
Handling
Nav. Hjælp
ENTER
Vælger det fremhævede punkt.
Enter
RETURN
Annullerer og vender tilbage til den forrige skærm (Værktøjer).
Retur
UP/DOWN
Flytter fremhævningen over landepunkter.
Flyt
LEFT/RIGHT
Flytter fremhævningen.
Flyt
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Lukker vinduet og viser menuen "Værktøjer".
(ingen vejledning)
EXIT
Annullerer og vender tilbage til det forrige trin (fabrikstilstand).
(ingen vejledning)
✎✎ BEMÆRK
• Dette er definitionen på Rediger lande.
• Det fremhævede kanalelement eller én eller flere af de valgte kanalelementer føjes til eller slettes fra
kategorien Land.
• Timeout (60 sek.)
Elementer
No (Nej)
Navn
1
Føj til lande
2
Vejledning
3
Meddelelse Fuldført
Beskrivelse
• Hvis der er en registreret kanal blandt de valgte kanaler, vises
Rediger lande som titlen.
• Der vises et afkrydsningsfelt, afhængigt af om det valgte land er
registreret eller ej.
• Denne meddelelse vises efter fuldførelse af handlingen. (Denne
meddelelse vises altid, hvis knappen OK vælges.)
Rediger kanalnummer [Byttetype]
• Kanaladministrat. > Browser > Værktøjer > Rediger kanalnummer
Dansk
57
Tastaturvejledning
Knap
Handling
Nav. Hjælp
ENTER
Anvender ændringerne, og lukker vinduet.
Enter
RETURN
Annullerer og vender tilbage til den forrige skærm (Værktøjer).
Retur
▲/▼
Ændrer kanalnummeret for den valgte kanal.
Juster
0~9
Indtaster et tal.
Nummer
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Lukker vinduet og viser menuen "Værktøjer".
(ingen vejledning)
EXIT
Annullerer og vender tilbage til det forrige trin (fabrikstilstand).
(ingen vejledning)
✎✎ BEMÆRK
• Dette er den funktion, der ændrer kanalnummer. (Skiftetype)
• Kanalnumre kan ændres på alle kanallister, og ændrende gøres gældende for alle kanaler.
• Hvis det nye kanalnummer ikke er blevet allokeret til en anden kanal, opdateres kanalnummeret, og det nye
kanalnummer og listen sorteres igen i stigende rækkefølge i forhold til kanalnumre
• Hvis det nye kanalnummer allerede er blevet allokeret til en anden kanal, skal hotelspecifikationerne følges.
✎✎ Osv.
• Lodret cirkulation understøttes.
Elementer
No (Nej)
Navn
Beskrivelse
• Både de numeriske taster og tasterne op/ned understøttes.
1
Rediger kanal
Vinduet Nummer
––
––
––
––
Valgt kanal: Viser det aktuelt valgte kanalnavn.
Nummer: Viser det nye kanalnummer.
(Det aktuelt allokerede kanalnavn vises også.)
Navn: Viser det aktuelt allokerede kanalnavn. (Hvis der ikke er nogen
kanaler, vises den som "(Tom)".) : Hvis der er en kanal, men den ikke
har et navn, repræsenteres navnet som "-----".
• Hvis en allerede allokeret kanal er valgt
2
58
Advarselsmeddelelse
Dansk
–– Hvis det nye kanalnavn allerede er blevet allokeret til en anden
kanal, vises bekræftelsesmeddelelsen. (Se tegningen nedenfor.)
–– Hvis brugeren vil ændre kanalnummeret til et, der allerede er blevet
allokeret til en anden kanal, byttes kanalnumrene med hinanden og
gemmes.
Rediger kanalnummeret [ekstern indgang] (3/3)
• Kanaladministrat. > Browser > Værktøjer > Rediger kanalnummer
Tastaturvejledning
Knap
Handling
Nav. Hjælp
RED
Hvis en bruger trykker på knappen, initialiseres kanalnummeret.
Nulstil
ENTER
Anvender ændringerne, og lukker vinduet.
Enter
RETURN
Annullerer eller vender tilbage til den forrige skærm (Værktøjer).
Retur
▲/▼
Ændrer kanalnummeret for den valgte kanal.
Juster
0~9T
Indtaster et tal.
Nummer
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Lukker vinduet og viser menuen "Værktøjer".
(ingen vejledning)
EXIT
Annullerer og vender tilbage til det forrige trin (fabrikstilstand).
(ingen vejledning)
✎✎ BEMÆRK
• Denne funktion allokerer en ekstern indgangskilde til et kanalnummer. (Ændringerne anvendes på alle kanaler.)
• Hvis det nye kanalnummer allerede er blevet allokeret til en anden kanal, skal hotelspecifikationerne følges.
✎✎ Osv.
• Standardmarkering: Kanalnummerområde.
• Lodret cirkulation understøttes.
• Timeout (60 sek.)
Dansk
59
Elementer
No (Nej)
Navn
Beskrivelse
• Kanalnummerområdet.
–– Både de numeriske taster og tasterne op/ned understøttes.
–– Hvis der ikke er nogen værdi allokeret, vises "-" som antallet af tal.
1
Kanalnummerområde
2
Kildenavn
3
Nav. Hjælpeområde
▲
-▼
→
▲
1
▼
→
▲
15
▼
• Navn på ekstern indgang
–– Elementer, der ikke kan konfigureres, er deaktiveret.
• Hvis en bruger trykker på den røde knap, initialiseres kanalnummeret.
Redigering af kanalnavne
• Kanaladministrat. > Browser > Værktøjer > Rediger kanalnavn
Tastaturvejledning
Knap
Handling
Nav. Hjælp
GREEN
Gemmer ændringer og vender tilbage til Kanaladministrat.
Udført
ENTER
Gemmer kanalnavnet og flytter markøren til det næste felt.
Enter
RETURN
Annullerer og vender tilbage til den forrige skærm (Værktøjer).
Retur
▲/▼/◄/►
Navigerer på tastaturet.
Flyt
0~9
Indtaster et tal.
(ingen vejledning)
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Lukker vinduet og viser menuen "Værktøjer".
(ingen vejledning)
EXIT
Annullerer og vender tilbage til det forrige trin (fabrikstilstand).
(ingen vejledning)
✎✎ BEMÆRK
• Dette er definitionen på det tastatur, der anvendes til funktionen Rediger kanalnavn.
✎✎ Osv.
• Timeout (60 sek.)
60
Dansk
Elementer
No (Nej)
Navn
1
Vinduet Redigering af
kanalnavn
2
Kanalnavn
3
Tastatur
Beskrivelse
• Markøren og det tegn, der er ved at blive indtastet, har samme farve som
fremhævningen.
• Når det maksimale antal tilladte tegn nås, forsvinder markøren.
• Der findes et detaljeret scenarie på dokumentet med tastaturlayoutet.
Værktøjer [Rediger]
Rediger
Fremhævet indhold (når tallet efter det markeret element er 0
eller 1)
Når der er mere end ét markeret element.
Føj til lande
Rediger lande (når et element, der allerede er registreret,
markeres.)
Redigering af kanalnavn
Rediger kanalnummer
Sluk video
Kopier kanal (Astra HD +)
Omarranger (satellit)
Vælg alle
Fravælg alle (vises kun, når ét eller flere elementer er valgt)
Slet
Føj til lande
Rediger lande (når et element, der allerede er registreret,
markeres.)
Sluk video
Omarranger (satellit)
Vælg alle
Fravælg alle
Slet
✎✎ BEMÆRK
• Placeringen af popup-menuen: Menuen Værktøjer for et element i den venstre kolonne tilhørende Kanalliste →
Dette vises i højre side. Menuen Værktøjer for et element i højre kolonne tilhørende Kanalliste → Dette vises i
venstre side.
• Hvis en bruger trykker på knappen TOOLS, når det fremhævede punkt ikke er valgt, markeres punktet
automatisk som valgt.
• Der findes detaljerede oplysninger om hver funktion i NEO Kanaladministrat.
Dansk
61
CH-banner [når et kanalnummer allokeres til en ekstern indgang]
✎✎ BEMÆRK
• Tv'ets kanalbannerspecifikationer anvendes.
• Når et element ikke understøttes, eller der ikke findes tilsvarende information, vises elementets værdier ikke.
• Kanalnavnet repræsenteres som "navn på ekstern indgang"
Elementer
No (Nej)
Navn
1
Navn på ekstern indgang
Beskrivelse
Kanallisten giver adgang til funktioner relateret til GenreTV.
• Landetilstand
• Ændrer genretilstand.
¦¦ Mixed Channel Map
Kort over blandede kanaler is en funktion til blanding af kanaler fra luft, kabel og satellit.
[ Undtagen modeller til markederne i Australien, Singapore og New Zealand ]
–– Kort over blandede kanaler skal være TIL, før det er muligt at blande kanaler fra luft, kabel og satellit.
–– Brug Kanaleditor til at sortere kanalerne, når du har aktiveret "Kort over blandede kanaler" i tv'ets hotelmenu.
62
Dansk
¦¦ Sound Bar
• Soundbars og hospitality-tv'er fra Samsung
–– Soundbars og hospitality-tv'er fra Samsung understøtter ARC-funktionen i HDMI. Hvis du slutter en kompatibel
soundbar fra Samsung til et kompatibelt hospitality-tv fra Samsung ved brug af et enkelt HDMI-kabel, kan
gæsterne lytte til tv'ets lyd via soundbar'en.
–– Modeller, der understøtter ARC-funktionen, fremgår nedenfor:
• Soundbars: HW-H450/H550/H570/H600/H7500
HW-J450/J470/J550
HW-K450/K550
• Indstilling af soundbar'en til hoteltilstand
1. Indstil følgende hotelmenupunkter:
–– Hotel option > System > Sound Bar Out = On.
–– Hotel option > Power On > Power On Volume EN = User Defined.
–– Hotel option > Power On > Power On Volume > Set greater than 0.
–– Hotel option > Power On > Max Volume > Set greater than 0.
2. Slut et HDMI-kabel fra stikket HDMI OUT på bagsiden af soundbar'en til porten HDMI2 (der understøtter ARC) på
hospitality-tv'et.
3. Når soundbar'en er sluttet til hospitality-tv'et, når tv'et tændes, registrerer soundbar'en automatisk tv'et, og hvorefter
tv'et automatisk overgår til hoteltilstand.
Funktionelle karakteristika for soundbar'en i hoteltilstand:
• Tænd/sluk strøm synkroniseres med tv'et
• HDMI_CEC aktiveres som standard
• Fungerer kun igennem porten "HDMI OUT"
• Deaktiverer knappen "Indgangstilstand" på VFD med henblik på at forebygge uventede ændringer i lydkilden.
• Henter justerbare indstillinger for lydstyrke ved tænding og maks. lydstyrke fra tv'ets hotelmenu. Værdierne for
soundbar'ens lydstyrke ved tænding og maks. lydstyrke er dog halvdelen af indstillingerne for lydstyrken ved
tænding og maks. lydstyrke i tv'ets hotelmenu.
Eksempel: Hvis tv'ets lydstyrke ved tænding = 20 og maks. lydstyrke = 90, er soundbar'ens lydstyrke ved
tænding = 10 og maks. lydstyrke = 45.
* Denne funktion kan variere afhængigt af modellen.
Dansk
63
¦¦ Sikkerhedstilstand
Designspecifikationer
• Dette har til formål at begrænse visse funktioner såsom input via TTX og eksterne kilder (HDMI, USB) på
bestemte steder såsom i fængsler.
• Sikkerhedsmenuen er adgangskodebeskyttet. Adgang til sikkerhedsmenuen er kun mulig via indtastning af
adgangskode.
• Sikkerhedsindstilling
–– Sikkerhedsindstillingen kan angives til ON eller OFF.
–– Standarden er OFF.
–– Sikkerhedsindstilling: Hvis indstillingen er indstillet til Til, vil input via ekstern kilde (HDMI, USB) og TTXfunktionen være deaktiveret.
• Adgangskodeindstilling
–– Lad brugerne skifte adgangskode.
–– Brugere skal indtaste den aktuelle adgangskode, en ny adgangskode og bekræftelse af den nye
adgangskode.
• Nulstilling af adgangskode
–– Dette er en funktion til nulstilling af adgangskoden.
–– Standardadgangskoden er "00000000".
–– Nulstilling af adgangskode er kun synlig i fabriksmenuen ved at bruge tastekombinationen Info og Fabrik.
Den er ikke synlig ved brug af tastekombinationen MUTE + 1 + 1 + 9 + ENTER.
• Sikkerhedsindstilling: Hvis indstillingen er indstillet til Til, vil SIRCH-funktionen ikke være tilgængelig.
• Fabriksnulstilling nulstiller ikke sikkerhedsindstillingen.
64
Dansk
Installation af vægbeslag
Med et vægbeslag (sælges separat) kan du montere dit TV på væggen. For detaljerede informationer om installation af
vægbeslaget skal du se de instruktioner, der leveres med vægbeslaget. Kontakt en tekniker for hjælp til installation af
vægbeslaget. Vi tilråder ikke, at du gør det selv.
Samsung Electronics er ikke ansvarlig for evt. skader på produktet eller personkvæstelser, hvis du selv vælger at installere
tv'et.
Specifikationer for vægbeslag (VESA)
✎✎ Vægbeslaget medfølger ikke, men sælges separat.
Monter vægbeslaget på en fast væg, som er vinkelret med gulvet. Ved fastgøring på andre byggematerialer skal du
kontakte din nærmeste forhandler. Hvis det monteres i et loft eller på en skrå væg, kan det falde ned og medfører
personskade.
✎✎ BEMÆRK
• Standarddimensioner til vægbeslag ses i tabellen nedenfor.
• Når du køber vores vægmonteringsbeslag, medfølger en detaljeret installationsvejledning og alle nødvendige
dele til samlingen.
• Du må ikke anvende skruer, som ikke opfylder VESA-standardens skruespecifikationer.
• Brug ikke skruer, der er længere end standarddimensionen, da lange skruer kan medføre skade inde i tv'et.
• For vægbeslag, som ikke opfylder VESA-standardens skruespecifikationer, kan længden af skruerne variere,
afhængigt af deres specifikationer.
• Stram ikke skruerne for kraftigt. Dette kan beskadige produktet eller få produktet til at vælte og medføre
personskade. Samsung er ikke ansvarlig for uheld af denne type.
• Samsung er ikke ansvarlig for beskadigelse af produkter eller personskade, hvis der anvendes andre vægbeslag
end VESA eller ikke-specificerede vægbeslag, eller forbrugeren ikke følger installationsvejledningen for
produktet.
• Dette tv-apparat må ikke vippes mere end 15 grader, når det monteres.
Tv
Vægbeslag
C
tommer
VESA-spec. (A * B)
C (mm)
Standardskrue
Mængde
32~40
200 X 200
22
M8
4
Monter ikke dit vægmonteringssæt, mens dit TV er tændt.
Det kan medføre personskade pga. elektrisk stød.
Dansk
65
Fastgørelse af tv’et til væggen
[
Forsigtig: Hvis du trækker, skubber eller klatrer på tv´et, kan det falde ned. I særdeleshed skal du sørge for, at dine børn
ikke hænger på eller destabiliserer tv´et. Hvis de gør det, kan det medføre, at tv´et vælter og medføre alvorlig personskade
eller død. Følg alle de sikkerhedsforskrifter, der findes i den medfølgende sikkerhedsbrochure. For forøget stabilitet kan du
af sikkerhedsmæssige hensyn installere en enhed, der forhindrer, at enheden vælter, således.
For at forhindre at tv’et vælter
1. Anbring skruerne i klammerne, og fastgør dem forsvarligt til væggen. Kontroller, at skruerne er monteret forsvarligt i
væggen.
✎✎ Du har måske brug for ekstra materiale, som f.eks. et anker, afhængigt af væggens type.
✎✎ Da disse nødvendige klammer, skruer og bånd ikke medfølger, skal du købe dem separat.
2. Fjern skruerne fra midten af tv'ets bagside, sæt skruerne i klammerne, og fastgør herefter skruerne til tv'et igen.
✎✎ Skruer følger muligvis ikke med produktet. I det tilfælde skal du købe skruer med følgende specifikationer.
3. Forbind klammerne, der er fastgjort på tv'et, og klammerne, der er fastgjort på væggen, med et stærkt bånd, og bind
det stramt.
✎✎ BEMÆRK
• Placer tv´et tæt på væggen, så det ikke vælter bagover.
• Det er sikkert at forbinde båndene, når de klammer, der er monteret på væggen, har samme eller lavere højde
end de klammer, der er monteret på tv´et.
• Fjern båndene, inden du fjerner tv'et.
4. Kontroller, at alle tilslutninger er sikre. Kontroller med regelmæssige mellemrum for tegne på anstrengelse eller fejl.
Hvis du er i tvivl om sikkerheden af tilslutningerne, skal du kontakte en professionel installatør.
Kensington-tyverisikring
Kensington-tyverisikringen leveres ikke af Samsung. Det er en enhed, der
bruges til fysisk at fastlåse systemet, når det anvendes et offentligt sted.
Låsens udseende og låsemetoden kan være forskellig fra tegningen afhængig
af producenten. Se vejledningen, der følger med Kensington-låsen, for at få
flere oplysninger om korrekt brug.
Du kan låse produktet på følgende måde:
Find et “K”-ikon bag på tv'et. Der er en Kensington-lås ved siden af “K”ikonet.
1
<Ekstraudstyr>
1. Fold Kensington-låsekablet rundt om en stor, stationær genstand, som
f.eks. et bord eller en stol.
2. Før enden af kablet med låsen fastgjort gennem den ende af Kensington-låsekablet, der har en løkke.
3. Sæt låseenheden i Kensington-slotten på produktet (1).
4. Lås låsen.
✎✎ Ovenstående er generelle instruktioner. Du kan finde nøjagtige instruktioner i den brugervejledning, der følger
med låseenheden.
✎✎ Låsen sælges separat.
✎✎ Kensington-låsens placering kan variere, afhængigt af modellen.
66
Dansk
Specifikationer
Miljømæssige betragtninger
Driftstemperatur
Driftsfugtighed
Opbevaringstemperatur
Opbevaringsfugtighed
10 °C til 40 °C (50 °F til 104 °F)
10% til 80%, ikke-kondenserende
-20 °C til 45 °C (-4 °F til 113 °F)
5 % til 95 %, ikke-kondenserende
Drejesokkel (venstre/højre)
0˚
Modelnavn
HG32EE590
Skærmopløsning
1366 x 768
Drejesokkel
Skærmstørrelse (diagonal)
Lydudgang
Dimensioner (BxHxD)
Hovedenhed
Med sokkel
Vægt
Uden sokkel
Med sokkel
HG40EE590
1920 x 1080
20˚ / 60˚ / 90˚
32 tommer
40 tommer
5Wx2
10 W x 2
745,4 x 433,9 x 68,8 mm
745,4 x 486,1 x 192,6 mm
922,7 x 522,7 x 72,2 mm
922,7 x 581,8 x 226,5 mm
4,0 kg
5,6 kg
7,7 kg
10,6 kg
✎✎ Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
✎✎ Der findes oplysninger om strømforsyning og energiforbrug på den etiket, der er påklæbet produktet.
✎✎ Du kan finde oplysninger om Samsungs miljømæssige forpligtelser og produktspecifikke lovmæssige forpligtelser,
f.eks. REACH, WEEE, batterier, ved at besøge http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
Dansk
67
Størrelse
Set forfra, set fra siden
4
1
2
3
5
(Enhed: mm)
1
2
3
4
5
HG32EE590
745,4
433,9
486,1
68,8
192,6
HG40EE590
922,7
522,7
581,8
72,2
226,5
Detaljer vedr. stikpanelet/se fra bagsiden
✎✎ De præcise mål kan ses på Displaysolutions.samsung.com.
68
Dansk
Detaljer vedr. soklen
• HG32EE590
(Enhed: mm)
55,9
135
R9,5
R3,75
152
449,2
192,6
119,9
• HG40EE590
556,5
226,5
(Enhed: mm)
147,2
✎✎ BEMÆRK: Der er ikke nødvendigt at skalere tegningerne. Visse dimensioner kan ændres uden forudgående varsel.
Se dimensionerne, før du installerer tv'et. Forbehold for typografiske fejl og trykfel.
Dansk
69
Licens
Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbelt-D-symbolet er
varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc.
DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, DTS Premium Sound|5.1, DTS
Digital Surround, DTS Express, and DTS Neo2:5 are registered trademarks or trademarks
of DTS, Inc. in the United States and/or other countries.
© DTS, Inc. All Rights Reserved.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS
Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, and DTS
Studio Sound are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States
and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo
are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States
and other countries.
This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.
To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your
registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used
under license.
Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
8,656,183; 8,731,369; RE45,052.
Open Source License Notice
Open Source used in this product can be found on the following webpage. (http://opensource.samsung.com)
Open Source Licence Notice is written only English.
70
Dansk
Kontakt SAMSUNG
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til Samsungs produkter, bedes du kontakte Samsung kundeservice.
Land
Kundeservice
Website
AUSTRIA
0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
ALBANIA
045 620 202
www.samsung.com/al/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
CZECH
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
DENMARK
707 019 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
06196 77 555 77
www.samsung.com/de/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com/gr/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
NORWAY
21629099
www.samsung.com/no/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
* (opłata według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL
808 207 267
www.samsung.com/pt/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
Atenţie: Dacă efectuaţi apelul din reţeaua Digi (RCS/
RDS), vă rugăm să ne contactaţi formând numărul
Telverde fără ultimele două cifre, astfel: 0800872678.
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
SPAIN
91 175 00 15
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 786
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com/tr/support
© 2016 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.
EE590-EU-DAN-03
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising